Vous êtes sur la page 1sur 256

BELGISCH MONITEUR

STAATSBLAD BELGE
Prijs van een jaarabonnement : Prix de l’abonnement annuel :
België : F 4 368; buitenland : F 19 428. Belgique : F 4 368; étranger : F 19 428.
Prijs per nummer : F 10 per vel van acht bladzijden. Prix au numéro : F 10 par feuille de huit pages.
Voor abonnementen en voor verkoop per nummer kan Pour les abonnements et la vente au numéro, prière de
U terecht bij het Bestuur van het Belgisch Staatsblad, s’adresser à la Direction du Moniteur belge,
Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles.
Telefoon 02/552 22 11. Téléphone 02/552 22 11.

170e JAARGANG N. 208 170e ANNEE

WOENSDAG 25 OKTOBER 2000 MERCREDI 25 OCTOBRE 2000


EERSTE UITGAVE PREMIERE EDITION

Dit Belgisch Staatsblad bevat 2 katernen. Ce Moniteur belge comporte 2 cahiers.

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN


LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW, MINISTE- MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE,
RIE VAN JUSTITIE EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE MINISTERE DE LA JUSTICE ET MINISTERE DES AFFAIRES
ZAKEN ECONOMIQUES
N. 2000 — 2710 [2000/09932] F. 2000 — 2710 [2000/09932]
16 OKTOBER 2000. — Koninklijk besluit tot wijziging van het 16 OCTOBRE 2000. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à
van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden mentionner au registre du commerce

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wetten betreffende het handelsregister, gecoördineerd op Vu les lois relatives au registre du commerce, coordonnées le
20 juli 1964, inzonderheid op artikel 10; 20 juillet 1964, notamment l’article 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling Vu l’arrêté royal du 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités
van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelbedrij- commerciales à mentionner au registre du commerce, modifié par
vigheden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1981; l’arrêté royal du 20 août 1981;

Gelet op de goedkeuring van de nationale nomenclatuur « NACE- Vu l’approbation par la Commission de la nomenclature nationale
Bel » door de Commissie; « NACE-Bel »;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de Vu l’urgence motivée par la nécessité de reprendre le plus rapide-
noodzaak zo snel mogelijk de progressieve vervanging te hernemen ment possible le remplacement progressif des immatriculations de
van de inschrijvingen gebaseerd op de oude NIS-nomenclatuur door commerçants basées sur l’ancienne nomenclature INS par des imma-
inschrijvingen gebaseerd op de nieuwe NACE-Bel nomenclatuur, die triculations basées sur la nouvelle nomenclature NACE-Bel- plus
beter aangepast is aan een verwerking van de gegevens via informatica- adaptée à un traitement informatique des données-;
apparatuur;
35658 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

Overwegende dat reeds talrijke handelaren zijn overgegaan tot een Considérant que de nombreux commerçants ont déjà procédé à des
inschrijving of een wijzigende inschrijving op basis van nieuwe immatriculations ou des inscriptions modificatives sur base de la
NACE-Bel nomenclatuur sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2000 nouvelle nomenclature NACE-Bel depuis l’entrée en vigueur le 1er jan-
van het koninklijk besluit van 8 juli 1999 tot wijziging van het vier 2000 de l’arrêté royal du 8 juillet 1999 modifiant l’arrêté royal du
koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van 31 août 1964 fixant la nomenclature des activités commerciales à
de in het handelsregister te vermelde handelbedrijvigheden haar mentionner au registre du commerce, la rendant obligatoire, et son
verplichtend heeft gemaakt, en haar vernietiging bij arrest van de Raad annulation par arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 2000;
van State op 7 juli 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 31 augus- Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 31 août 2000, en application de
tus 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Midden- Sur la proposition de Notre Ministre de l’Agriculture et des Classes
stand, van Onze Minister van Justitie, en van Onze Minister van moyennes, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de
Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, l’Economie et de la Recherche scientifique,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrêté et arrêtons :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 31 août 1964 fixant la
tot vastelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du
handelsbedrijvigheden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 augus- commerce, modifié par l’arrêté royal du 20 août 1981, est remplacé par
tus 1981, wordt vervagen door de volgende bepaling : la disposition suivante :

« Artikel 1. Eenieder die een inschrijving in het handelsregister « Article 1er. Toute personne qui sollicite une immatriculation au
aanvraagt is ertoe gehouden bij het omschrijven van zijn handelsbe- registre du commerce doit, pour décrire son activité commerciale,
drijvigheid de rubrieken van de bij dit besluit gevoegde lijst te utiliser les rubriques de la nomenclature annexée au présent arrêté. La
gebruiken. De vermelding van de rubrieken geschiedt met opgave van mention des rubriques doit spécifier le numéro d’identification complet
het volledige identificatienummer in de nomenclatuur. dans la nomenclature.

De bij het omschrijven van de bedrijvigheid gebruikte rubrieken Les rubriques utilisées pour décrire l’activité sont, si nécessaire,
worden, indien nodig, verduidelijkt door de aanvrager. précisées par le déclarant.

Wanneer een rubriek, in een geheel van bedrijvigheden, die zij dekt Lorsqu’une rubrique comprend, dans un ensemble d’activités qu’elle
een of meer bedrijvigheden omvat die aan voorafgaande machtiging recouvre, une ou plusieurs activités soumises à autorisation préalable,
zijn onderworpen, is de aanvrager die zodanige machtiging niet bezit, le déclarant qui ne possède pas cette autorisation est tenu d’indiquer
ertoe gehouden in zijn aanvraag te vermelden dat hij deze bedrijvig- dans sa déclaration qu’il exclut cette ou ces activités.
heid of deze bedrijvigheden uitsluit.

In de in leden 2 en 3 bepaalde gevallen, dient het identificatienum- Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le numéro d’identification de la
mer van de rubriek vervolledigd te worden met het teken [″+″]. rubrique doit être complété du signe [″+″].

Dezelfde verplichtingen gelden voor degene die een wijziging al dan Les mêmes obligations s’imposent à qui demande une inscription
niet met betrekking tot zijn handelsbedrijvigheid aanvraagt. ». modificative de son immatriculation affectant ou non son activité
commerciale. ».

Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt afgeschaft. Art. 2. L’article 6 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 3. De bij hetzelfde besluit gevoegde lijst wordt vervangen door Art. 3. La nomenclature annexée au même arrêté est remplacée par
de bij dit besluit gevoegde genummerde lijst. la nomenclature numérotée annexée au présent arrêté.

Art. 4. De inschrijvingen in het handelsregister en de wijzigingen Art. 4. Les immatriculations au registre du commerce et des inscrip-
die overeenkomstig de NACE-handelsregisternomenclatuur uitge- tions modificatives faites, conformément à la nomenclature NACE-
voerd zijn tussen 1 januari 2000 en 4 augustus 2000, blijven rechtsgel- registre du commerce, entre le 1er janvier 2000 et le 4 août 2000, restent
dig. valables.

Art. 5. Onze Minister van Landbouw en Middenstand, Onze Minis- Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes,
ter van Justitie en Onze Minister van Economie en Wetenschappelijk Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Economie et de la
Onderzoek, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit Recherche scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
besluit. l’exécution du présent arrêté.

Gegeven te Brussel, 16 oktober 2000. Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2000.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Landbouw en Middenstand, Le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS J. GABRIELS
De Minister van Justitie, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek; Le Ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35659
CODE OMSCHRIJVING
— —
01 LANDBOUW, JACHT EN AANVERWANTE DIENSTEN
011 Akkerbouw en tuinbouw
0111 Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen
01110 Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen
0111001 graanteelt : tarwe, rogge, gerst, haver, maı̈s, rijst, enz.
0111002 aardappelteelt
0111003 suikerbietenteelt
0111004 tabaksteelt
0111005 teelt van oliehoudende zaden en vruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.
0111006 teelt van hopbellen en wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte
0111007 katoenteelt; teelt van diverse vezelgewassen; het roten van vezelgewassen.
0111008 teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen.
0111009 teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en
dergelijke.
0111010 teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw.
0111011 teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd.
0112 Groenteteelt; bloementeelt; boomkwekerijen
01121 Groenteteelt
0112101 groenteteelt : tomaten, meloenen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers (waterkers, tuinkers, enz.),
suikermaı̈s, courgettes, komkommers, aubergines, prei, enz.
0112102 kruidenteelt : kappers, paprika’s, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.
0112103 teelt van paddestoelen en truffels, het verzamelen van paddestoelen en truffels in het bos
0112104 teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteelt.
01122 Bloementeelt
0112201 teelt van bloemen, snijbloemen en kamerplanten
0112202 vervaardiging van gedroogde bloemen
0112203 teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt
01123 Boomkwekerijen
0112301 teelt van planten bestemd om te worden overgeplant : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed
voor fruitaanplantingen, enz.
0112302 teelt van zoden om te verplanten
0113 Fruitteelt
01130 Fruitteelt
0113001 fruitteelt : de teelt van appels, peren, citrusvruchten, abrikozen, aardbeien, bessen, kersen, perziken,
bananen, avocado’s, dadels, enz.
0113002 teelt van wijn- en tafeldruiven; vervaardiging van wijn in combinatie met de druiventeelt.
0113003 teelt van eetbare noten, inclusief kokosnoten.
0113004 teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken zoals koffie, cacao, thee en maté.
0113005 teelt van specerijgewassen : laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaat-
noot, gember, enz.
0113006 teelt van olijven; vervaardiging van olijfolie in combinatie met de teelt van olijven.
012 Veeteelt
0121 Rundveehouderij
01210 Rundveehouderij
0121001 rundveeteelt
0121002 productie van rauwe koemelk.
0122 Schapen-, geiten- en overige hoefdierenhouderij
01220 Schapen-, geiten- en overige hoefdierenhouderij
0122001 schapen- en geitenhouderij
0122002 houden en fokken van paarden, ezels, muildieren en muilezels
0122003 productie van ruwe wol
0122004 productie van rauwe schape- en geitemelk
35660 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
0123 Varkenshouderij
01231 Fokvarkenshouderij
0123101 fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnen
01232 Varkensvetmesterijen
0123201 varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden
0124 Pluimveehouderij
01241 Kippenkwekerijen
0124101 kippenkwekerijen
01242 Produktie van eieren
0124201 productie van eieren
01243 Overige pluimveehouderijen
0124301 kwekerijen van eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenderen
0125 Overige dierenfokkerijen
01250 Overige dierenfokkerijen
0125001 bijenteelt en de productie van honing en bijenwas
0125002 fokken van konijnen
0125003 fokken van huisdieren
0125004 fokken van pelsdieren
0125005 fokken van wild
0125006 teelt van zijderupsen, productie van cocons van zijderupsen
0125007 kweken van kikkers en waterreptielen
0125008 kweken van huisjesslakken (escargots)
0125009 fokken van overige dieren, niet elders genoemd
013 Gemengd landbouwbedrijf
0130 Gemengd landbouwbedrijf
01300 Gemengd landbouwbedrijf
0130001 teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de
afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagt.
014 Diensten verwant aan de landbouw en de veeteelt
0141 Diensten verwant aan de landbouw
01410 Diensten verwant aan de landbouw
0141001 het voorbereiden van landbouwvelden.
0141002 het opzetten van een teelt.
0141003 behandeling van landbouwgewassen.
0141004 het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht
0141005 ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw.
0141006 snoeien van fruitbomen en wijnstokken
0141007 overplanten van rijst, uitdunnen van bieten.
0141008 oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren,
verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering bevordert), enz.
0141009 het snoeien van bomen en heggen.
0141010 exploitatie van irrigatiesystemen.
0141011 aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
0141012 verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
01411 Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen (als voornaamste specialisatie)
01412 Overige diensten verwant aan de landbouw, n.e.g.
0142 Diensten verwant aan de veeteelt
01420 Diensten verwant aan de veeteelt
0142001 kunstmatige inseminatie (veeteelt)
0142002 scheren van schapen voor derden.
0142003 inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van
gevogelte, het reinigen van hokken.
0142004 schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren.
0142005 wassen en toiletteren van huisdieren.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35661
CODE OMSCHRIJVING
— —
015 Jacht
0150 Jacht
01500 Jacht
0150001 de jacht op en het plaatsen van vallen of strikken voor dieren op commerciële basis voor de
voedselvoorziening, om bont of huiden te verzamelen, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor
gebruik als huisdier.
0150002 de productie van pelterijen of van huiden en vellen van reptielen of vogels, afkomstig van de jacht of van
het zetten van vallen.
0150003 diensten ter bevordering van de jacht en het zetten van vallen op commerciële basis.
0150004 het vangen van zeezoogdieren als walrussen en zeehonden.
02 BOSBOUW, BOSEXPLOITATIE EN AANVERWANTE DIENSTEN
020 Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten
0201 Bosbouw en bosexploitatie
02011 Bosbouw
0201101 houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere
houtopstanden.
0201102 teelt van hakhout.
0201103 bosboomkwekerij (incl. kweken van kerstbomen).
0201104 teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk.
02012 Bosexploitatie
0201201 exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken,
palen en brandhout.
0201202 het verzamelen van in het wild groeiende bosproducten : balata en andere rubberachtige gommen, kurk,
gomlak, harsen, balsems, plantehaar (crin végétale), zeegras, eikels, wilde kastanjes, mossen, korstmos-
sen.
0202 Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie
02020 Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie
0202001 inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiliging.
0202002 vervoer van stamstukken in het bos.
05 VISSERIJ EN HET KWEKEN VAN VIS EN SCHAAL- EN SCHELPDIEREN
050 Visserij en het kweken van vis en van schaal- en schelpdieren
0501 Visserij
05010 Visserij
0501001 visserij op volle zee en in kust- en binnenwateren
0501002 vangen van schaal- en schelpdieren in zee of in zoet water
0501003 activiteiten van schepen waarop zowel wordt gevist, als vis wordt verwerkt en geconserveerd
0501004 jacht op zeedieren : schildpadden, zeescheden, manteldieren, zee-egels, enz.
0501005 verzamelen van natuurlijke parels, sponzen, koralen, algen, enz.uit zee
0501006 diensten in verband met de visserij
0502 Kweken van vis en van schaal- en schelpdieren
05020 Kweken van vis en van schaal- en schelpdieren
0502001 kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis
0502002 teelt van porphyra en andere eetbare zeewieren
0502003 visteelt in zee en in zoet water
0502004 oesterteelt
10 WINNING VAN STEENKOOL, BRUINKOOL EN TURF
101 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolagglomeraten
1010 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolagglomeraten
10100 Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolagglomeraten
1010001 winning van steenkool : ondergrondse winning en winning in dagbouw
1010002 wassen, kalibreren, sorteren, vergruizen, enz., van steenkool
1010003 vervaardiging van steenkoolagglomeraten
1010004 recuperatie van steenkool uit steenbergen
35662 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
102 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolagglomeraten
1020 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolagglomeraten
10200 Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolagglomeraten
1020001 winning van bruinkool : ondergrondse winning en winning in dagbouw
1020002 wassen, drogen en vergruizen van bruinkool
1020003 vervaardiging van bruinkoolagglomeraten
103 Winning van turf en vervaardiging van turfagglomeraten
1030 Winning van turf en vervaardiging van turfagglomeraten
10300 Winning van turf en vervaardiging van turfagglomeraten
1030001 winning van turf
1030002 vervaardiging van tuinturf
1030003 vervaardiging van turfagglomeraten
11 WINNING VAN AARDOLIE EN AARDGAS EN AANVERWANTE DIENSTEN
111 Winning van aardolie en aardgas
1110 Winning van aardolie en aardgas
11100 Winning van aardolie en aardgas
1110001 winning van aardolie
1110002 winning van ruwe gasvormige koolwaterstoffen (aardgas)
1110003 winning van condensaten
1110004 verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties
1110005 vloeibaar maken en opnieuw vergassen van aardgas
1110006 ontzwavelen van gas
1110007 winning van bitumineuze leisteen en bitumineus zand
1110008 productie van aardolie uit bitumineuze leisteen en bitumineus zand
112 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning
1120 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning
11200 Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning
1120001 onderneming voor het proefboren, gericht boren en bijboren
1120002 onderneming voor het opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorens.
1120003 onderneming voor het cementeren van olie- en gasputten
1120004 onderneming voor het pompen uit putten (ja-knikkers)
1120005 onderneming voor het afdichten van putten
1120006 onderneming voor het blussen van brandende olieputten
12 WINNING VAN URANIUM- EN THORIUMERTS
120 Winning van uranium- en thoriumerts
1200 Winning van uranium- en thoriumerts
12000 Winning van uranium- en thoriumerts
1200001 winning van uranium- en thoriumerts
1200002 opwerking van uranium- en thoriumerts
1200003 vervaardiging van gele koek (uranium- en thoriumerts)
13 WINNING VAN METAALERTSEN
1300001 winning van metaalertsen en van gedegen metalen : ondergrondse winning en winning in dagbouw
1300002 voorbehandeling van metaalertsen : breken en malen van ertsen; concentreren van ertsen door
magnetische of gravimetrische afscheiding; floteren, zeven, sorteren, drogen, calcineren of roosten van
ertsen.
131 Winning van ijzererts
1310 Winning van ijzererts
13100 Winning van ijzererts
1310001 winning van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun ijzergehalte.
1310002 reductie en sinteren van ijzererts.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35663
CODE OMSCHRIJVING
— —
132 Winning van non-ferro metaalertsen
1320 Winning van non-ferro metaalertsen
13200 Winning van non-ferro metaalertsen
1320001 winning en voorbehandeling van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun gehalte aan
non-ferrometalen : aluminium (bauxiet), koper, lood, zink, tin, mangaan, chroom, nikkel, kobalt,
molybdeen, tantaal, vanadium, goud, zilver, platina
14 OVERIGE WINNING VAN DELFSTOFFEN
141 Winning van steen
1411 Winning van steen voor de bouw
14110 Winning van steen voor de bouw
1411001 winning, ruw houwen en zagen van steensoorten voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, zoals
marmer, graniet, zandsteen, enz.
1412 Winning van cementsteen, kalksteen, gips en krijt
14121 Winning van cementsteen
1412101 winning, malen en breken van cementsteen
14122 Winning van kalksteen, gips en krijt
1412201 winning, malen en breken van kalksteen, incl. kalktoeslagstoffen voor de landbouw.
1412202 winning van gips en anhydriet
1412203 winning van pleister
1412204 winning van krijt
1412205 winning van dolomiet
1413 Winning van leisteen
14130 Winning van leisteen
1413001 winning van leisteen.
142 Winning van zand en klei
1421 Winning van zand en grind
14211 Winning van zand
1421101 winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van uitbaggering.
14212 Winning van grind
1421201 winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggering
1421202 breken en malen van steen en grind
1422 Winning van klei en kaolien
14220 Winning van klei en kaolien
1422001 winning van klei en kaolien
143 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
1430 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
14300 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
1430001 winning van natuurlijke fosfaten en natuurlijke kalizouten.
1430002 winning van zwavel en natuurlijk zwavelerts.
1430003 winning en voorbehandeling van pyriet en pyrrotiet.
1430004 winning van natuurlijk bariumsulfaat en bariumcarbonaat (bariet en witheriet), natuurlijke boraten,
natuurlijke magnesiumsulfaten (kieseriet).
1430005 winning van verfaarde en vloeispaat.
1430006 verzamelen van guano.
144 Produktie van zout
1440 Produktie van zout
14400 Produktie van zout
1440001 zoutwinning uit onderaardse zoutafzettingen, ook indien door oplossen en oppompen.
1440002 zoutproductie door het laten verdampen van zeewater of ander zout water.
1440003 productie van brijn en andere zoutoplossingen.
1440004 breken, zuiveren en raffineren van zout.
35664 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
145 Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
1450 Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
14500 Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
1450001 winning van overige mineralen en materialen : teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen,
asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, natuurlijk
asfalt en bitumen.
15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
151 Produktie en verwerking van vlees en vleesprodukten
1511 Produktie en verwerking van vlees
15111 Produktie van vers vlees
1511101 slachten van dieren.
1511102 productie van vers vlees, als hele dieren of in delen.
1511103 productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen.
1511104 smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten, geschikt voor consumptie.
1511105 verwerking van slachtafvallen en krengen; productie van vleesmeel en -poeder en van beendermeel.
1511106 bewerking van natuurlijke darmen.
1511107 bewerking van natuurlijke huidwol.
15112 Produktie van diepgevroren vlees
1511201 productie van gekoeld of bevroren vlees, als hele dieren of in delen.
1512 Produktie en verwerking van vlees van gevogelte
15121 Produktie van vers vlees van gevogelte
1512101 slachten van gevogelte en van konijnen.
1512102 bereiding van vers vlees van gevogelte en van konijnen.
1512103 productie van vers vlees van gevogelte en van konijnen in individuele porties.
1512104 productie van veren en dons.
15122 Produktie van diepgevroren vlees van gevogelte
1512201 productie van diepgevroren vlees van gevogelte en van konijnen in individuele porties.
1513 Produktie van vleeswaren en -conserven
15131 Produktie van verse vleeswaren en van vleesconserven
1513101 productie van gedroogd, gezouten of gerookt vlees.
1513102 vervaardiging van producten op basis van vlees : verse worst, salami, witte pens, bloedworst,
andouillettes, cervelaatworst, saucisses de Boulogne, leverpastei, galantines, rillette, gekookte ham,
vleesextracten en vleessappen
1513103 productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten.
15132 Produktie van diepgevroren vleeswaren
1513201 productie van diepgevroren vleeswaren.
1513202 productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten.
152 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visprodukten
1520 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visprodukten
15201 Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visprodukten
1520101 conservering (exclusief het bevriezen of diepvriezen) van vis en schaal- en weekdieren : drogen, roken,
zouten, pekelen, inblikken, enz.
1520102 vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren (exclusief diepgevroren
producten) : productie van gekookte vis, visfillets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz.
1520103 productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten.
1520104 activiteiten van schepen waarop alleen vis wordt verwerkt en geconserveerd.
1520105 productie van vismeel.
15202 Produktie van diepgevroren vis en visprodukten
1520201 bevriezen of diepvriezen van vis, schaal- en weekdieren.
1520202 vervaardiging van diepgevroren producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren.
1520203 productie van diepgevroren kant- en klaarmaaltijden die vis bevatten.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35665
CODE OMSCHRIJVING
— —
153 Verwerking en conservering van groenten en fruit
1531 Verwerking en conservering van aardappelen
15311 Verwerking en conservering van aardappelen
1531101 productie van aardappelconserven, exclusief diepgevroren producten.
1531102 productie van gedehydreerde aardappelpuree.
1531103 productie van chips en dergelijke producten.
1531104 vervaardiging van meel en gries van aardappelen.
1531105 industrieel schillen van aardappelen.
15312 Produktie van diepgevroren aardappelbereidingen
1531201 productie van voorgekookte ingevroren aardappelen.
1531202 vervaardiging van diepgevroren aardappelproducten.
1532 Vervaardiging van groente- en fruitsappen
15320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen
1532001 vervaardiging van nectars en geconcentreerde groente- en fruitsappen.
1532002 vervaardiging van siropen.
1533 Verwerking en conservering van groenten en fruit
15331 Verwerking en conservering van groenten
1533101 conservering van groenten : drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz.
1533102 vervaardiging van uit groenten bestaande voedingsmiddelen.
15332 Produktie van diepgevroren groenten
1533201 productie van diepgevroren groenten.
1533202 vervaardiging van uit diepgevroren groenten bestaande voedingsmiddelen.
15333 Verwerking en conservering van fruit
1533301 conservering van fruit : bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz.
1533302 vervaardiging van uit fruit bestaande voedingsmiddelen.
1533303 vervaardiging van vruchtenpulp.
1533304 vervaardiging van jam, marmelade, gelei en fruitmoes.
154 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
1541 Vervaardiging van ruwe oliën en vetten
15411 Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën
1541101 productie van ruwe plantaardige oliën : olijfolie, sojaolie, palmolie, zonnebloemzaadolie, katoenzaadolie,
raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie, lijnolie, enz.
1541102 productie van meel of gries van oliehoudende zaden, noten of pitten, waaruit de olie niet is afgescheiden.
15412 Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten
1541201 productie van dierlijke oliën en vetten, ongeschikt voor menselijke consumptie.
1541202 extractie van olie en vetten uit vis en zeezoogdieren.
1542 Raffinage van plantaardige oliën en vetten
15420 Raffinage van plantaardige oliën en vetten
1542001 raffinage van plantaardige oliën : olijfolie, sojaolie, enz.
1542002 behandeling van plantaardige oliën : blazen, koken, oxideren, polymeriseren, dehydreren, hydrogeneren,
enz.
1543 Vervaardiging van margarine
15430 Vervaardiging van margarine
1543001 vervaardiging van margarine.
1543002 vervaardiging van mengsels van spijsvetten en dergelijke smeersels.
1543003 vervaardiging van samengesteld braadvet.
35666 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
155 Zuivelnijverheid
1551 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
15510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
1551001 vervaardiging van verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of
ultra-hoog verhit.
1551002 vervaardiging van room.
1551003 vervaardiging van ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen.
1551004 productie van melkpoeder.
1551005 productie van boter.
1551006 productie van kaas en wrongel.
1551007 productie van wei.
1551008 productie van caseïne en lactose (melksuikers).
1551009 productie van yoghurt.
1551010 productie van verse desserten op basis van melk.
1552 Vervaardiging van consumptie-ijs
15520 Vervaardiging van consumptie-ijs
1552001 productie van roomijs en ander consumptieijs (bv sorbet), inclusief roomijs dat door de producent zelf
langs de openbare weg verkocht wordt.
156 Maalderijen en vervaardiging van zetmeel en zetmeelprodukten
1561 Maalderijen
15610 Maalderijen
1561001 malen van granen (inclusief de voorbereidende werkzaamheden als drogen, sorteren, enz.) en de
productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maı̈s en andere granen.
1561002 malen van rijst en productie van rijstmeel.
1561003 productie van gepelde, geslepen, gepolijste, geglansde, voorgekookte (parboiled) of geconverteerde rijst.
1561004 malen van groenten en productie van meel en gries van gedroogde peulgroenten, van wortels en knollen
en van noten, geschikt voor menselijke consumptie.
1561005 vervaardiging van graanpreparaten voor het ontbijt.
1561006 vervaardiging van bereide meelmengsels voor brood, cake, biscuits, pannekoeken, enz.
1562 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelprodukten
15620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelprodukten
1562001 vervaardiging van stijfsel en zetmeel uit rijst, aardappelen, maı̈s, enz.
1562002 vervaardiging van inuline.
1562003 natmaling van maı̈s
1562004 vervaardiging van glucose (druivensuiker), glucosesiroop, maltose, enz.
1562005 vervaardiging van gluten.
1562006 vervaardiging van tapioca.
1562007 vervaardiging van maı̈solie.
1562008 vervaardiging van kunsthonig en karamel.
157 Vervaardiging van diervoeders
1571 Vervaardiging van veevoeders
15710 Vervaardiging van veevoeders
1571001 vervaardiging van bereide veevoeders, inclusief toevoegingen
1571002 bereiding van niet samengesteld (enkelvoudig) veevoeder.
1571003 vervaardiging van droog voeder.
1572 Vervaardiging van voeders voor huisdieren
15720 Vervaardiging van voeders voor huisdieren
1572001 vervaardiging van voeders voor huisdieren.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35667
CODE OMSCHRIJVING
— —
158 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
1581 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
15811 Industriële bakkerijen
1581101 vervaardiging op industriële schaal van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbak-
kerswerk, (incl. diepvriesproducten) hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de kleinhandel, horecabe-
drijven, gemeenschappen, enz.
1581102 vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg.
15812 Artisanale brood- en banketbakkerijen
1581201 vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk door warme
bakkers.
1582 Vervaardiging van beschuit en koekjes
15820 Vervaardiging van beschuit en koekjes
1582001 vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enz.
1582002 vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten.
1582003 vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten.
1583 Vervaardiging van suiker
15830 Vervaardiging van suiker
1583001 productie van riet-, biet-, ahorn, palmsuiker, enz., en van stroop van deze suikers.
1583002 productie van saccharosesuiker.
1583003 productie van kandijsuiker.
1583004 raffinage van suiker.
1583005 productie van melasse.
1584 Vervaardiging van chocolade en suikerwerk
15840 Vervaardiging van chocolade en suikerwerk
1584001 vervaardiging van cacao, cacaoboter, cacaovet en cacao-olie.
1584002 vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten.
1584003 vervaardiging van suikerwerk.
1584004 vervaardiging van hoestpastilles, keelpijnverzachters, enz.
1584005 vervaardiging van kauwgom.
1584006 konfijten van vruchten.
1585 Vervaardiging van deegwaren
15850 Vervaardiging van deegwaren
1585001 vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta’s als macaroni, spaghetti, noedels, lasagne,
enz.
1585002 vervaardiging van koeskoes.
1586 Verwerking van koffie en thee
15860 Verwerking van koffie en thee
1586001 branden van koffie en verwijderen van cafeïne : vervaardiging van gemalen koffie, vervaardiging van
oploskoffie, vervaardiging van extracten en concentraten van koffie.
1586002 vervaardiging van koffiesurrogaten.
1586003 vervaardiging van cichorei.
1586004 mengen van thee en maté.
1586005 verpakken van thee, inclusief het verpakken in theezakjes.
1586006 vervaardiging van kruidentheeën (pepermunt, verveine, kamille, enz.).
1587 Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen
15870 Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen
1587001 vervaardiging van specerijen en kruiderijen (inclusief malen, mengen, enz.).
1587002 vervaardiging van azijn.
1587003 vervaardiging van sausen.
587004 vervaardiging van mayonaise, ketchup, bereide mosterd, enz.
35668 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
1588 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
15880 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
1588001 vervaardiging van flesvoeding voor zuigelingen.
1588002 vervaardiging van melk en andere opvolgvoeding.
1588003 vervaardiging van babyvoeding.
1588004 vervaardiging van energie-arme voeding en voeding met verminderde energiewaarde voor gewichtscon-
trole.
1588005 vervaardiging van dieetvoeding voor medisch gebruik.
1588006 vervaardiging van natriumarme voeding, inclusief natriumarm en natriumvrij dieetzout.
1588007 vervaardiging van glutenvrije voeding.
1588008 vervaardiging van voeding die afgestemd is op grote spierinspanning, vooral voor sportlui.
1588009 vervaardiging van voeding voor personen met stoornissen in het koolhydraten-metabolisme (diabetes).
1589 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g.
15890 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g.
1589001 vervaardiging van soepen, bouillons, enz.
1589002 vervaardiging van vleessurrogaten op basis van planten (quorn).
1589003 vervaardiging van gist, ei in poedervorm, gereconstitueerde eieren, enz.
1589004 vervaardiging van bak- en puddingpoeder.
1589005 vervaardiging van houdbare desserten op basis van melk.
1589006 vervaardiging van poeder- en korrelpreparaten voor het ontbijt.
1589007 vervaardiging van boterhampasta die cacao bevat.
159 Vervaardiging van dranken
1591 Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken
15910 Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken
1591001 vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enz.
1591002 vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol.
1592 Produktie van ethylalcohol door gisting
15920 Produktie van ethylalcohol door gisting
1592001 productie van ethylalcohol door gisting.
1592002 productie van gerectificeerde ethylalcohol
1593 Vervaardiging van wijn
15930 Vervaardiging van wijn
1593001 vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn,
champagne, enz.
1593002 vervaardiging van wijn uit geconcentreerde druivemost.
1594 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijn
15940 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijn
1594001 vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn.
1594002 vervaardiging van honingdrank en sake.
1595 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
15950 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
1595001 vervaardiging van gearomatiseerde wijnen (vermout).
1595002 vervaardiging van andere niet-gedistileerde gegiste dranken.
1596 Brouwerijen
15960 Brouwerijen
1596001 brouwen van bier
1597 Mouterijen
15970 Mouterijen
1597001 mouterij
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35669
CODE OMSCHRIJVING
— —
1598 Produktie van mineraalwater en frisdranken
15980 Produktie van mineraalwater en frisdranken
1598001 bottelen van water, inclusief de productie van natuurlijk mineraalwater.
1598002 productie van alcoholvrije frisdranken : gearomatiseerd water en water met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen : limonade, sinas, cola, enz.;frisdranken met natuurlijke extracten, tonics, enz.; vruchtendran-
ken.
1598003 productie van ijsthee.
1598004 productie van frisdranken in poedervorm.
1598005 productie van dranken op basis van melk en cacao.
1598006 brouwen van alcoholvrij bier.
1598007 productie van alcoholvrije wijn.
1598008 productie van alcoholvrije aperitieven.
16 VERVAARDIGING VAN TABAKSPRODUKTEN
160 Vervaardiging van tabaksprodukten
1600 Vervaardiging van tabaksprodukten
16000 Vervaardiging van tabaksprodukten
1600001 vervaardiging van tabaksproducten zoals sigaretten, sigarettentabak, sigaren, pijptabak, pruimtabak en
snuif.
1600002 vervaardiging van gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak.
17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
171 Bewerken en spinnen van textielvezels
1711 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels
17110 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels
1711001 voorbewerking, kaarden en kammen van katoen- of katoenachtige vezels.
1711002 spinnen van garens, hetzij van katoen, hetzij van katoenachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor
het weven, het breien, enz.
1712 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels
17120 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels
1712001 voorbewerking van kaardwol- of kaardwolachtige vezels : ontvetten en carboniseren van wol, kaarden.
1712002 spinnen van garens, hetzij van kaardwol, hetzij van kaardwolachtige kunstmatige of synthetische vezels,
voor het weven, het breien, enz.
1713 Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels
17130 Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels
1713001 kammen van kamwol- of kamwolachtige vezels.
1713002 spinnen van garens, hetzij van kamwol, hetzij van kamwolachtige kunstmatige of synthetische vezels,
voor het weven, het breien, enz.
1713003 voorbewerking en spinnen van halfkamwol- en halfkamwolachtige vezels.
1714 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels
17140 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels
1714001 braken of zwingelen van vlas.
1714002 spinnen van garens, hetzij van vlas, hetzij van vlasachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het
weven, het breien, enz.
1715 Twijnen, voorbewerken en spinnen van zijde en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren
17150 Twijnen, voorbewerken en spinnen van zijde en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren
1715001 het afhaspelen, wassen en twijnen van zijde.
1715002 het kaarden en kammen van afval van zijde.
1715003 het spinnen van garens, hetzij van zijde, hetzij van zijdeachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor
het weven, het breien, enz.
1715004 het textureren, twisten, twijnen, kabelen en dippen van synthetisch of kunstmatig vezelgaren.
1716 Vervaardiging van naaigarens
17160 Vervaardiging van naaigarens
1716001 de vervaardiging van naaigarens van ongeacht welke textielstof, inclusief mengsels.
1716002 de vervaardiging van borduurgarens.
35670 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
1717 Bewerken en spinnen van overige textielvezels
17170 Bewerken en spinnen van overige textielvezels
1717001 het voorbewerken en spinnen van andere textielvezels, zoals jute of bastvezels.
1717002 de vervaardiging van papiergaren.
172 Weven van textiel
1721 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels
17210 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels
1721001 de vervaardiging van brede weefsels van katoen of van katoenachtige synthetische of kunstmatige garens.
1721002 de vervaardiging van fluweel, chenilleweefsel, lussenweefsel (bad- of frotteerstof), weefsel met
gaasbinding (inclusief verbandweefsel), enz.
1722 Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels
17220 Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels
1722001 de vervaardiging van brede weefsels van kaardwol of van kaardwolachtige synthetische en kunstmatige
garens.
1723 Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels
17230 Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels
1723001 de vervaardiging van brede weefsels van kamwol of van kamwolachtige synthetische en kunstmatige
garens.
1724 Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels
17240 Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels
1724001 de vervaardiging van brede weefsels van zijde of van zijdeachtige synthetische en kunstmatige garens.
1725 Vervaardiging van overige weefsels
17250 Vervaardiging van overige weefsels
1725001 de vervaardiging van brede weefsels van vlas, ramee, hennep, jute, bastvezels of speciale garens.
1725002 de vervaardiging van textielstoffen van polypropeen.
1725003 de vervaardiging van weefsels van glasvezels.
173 Textielveredeling
1730 Textielveredeling
17300 Textielveredeling
1730001 het bleken, verven, appreteren en bedrukken (inclusief bedrukken langs thermische weg) van niet zelf
geproduceerde vezels, garens, weefsels, gebreide stoffen en confectieartikelen(inclusief kleding).
1730002 het drogen, stomen, krimpen, repareren, sanforiseren, merceriseren, enz. van niet zelf geproduceerd
textiel.
174 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding
1740 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kleding
17401 Confectie van beddegoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
1740101 de vervaardiging van tafel-, bedde-, toilet en huishoudlinnen.
1740102 de vervaardiging van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddespreien, kussens, poefs, peluws,
slaapzakken, enz.
1740103 het klaarmaken van pluimen en dons
1740104 de vervaardiging van het uit textiel bestaande gedeelte van elektrische dekens.
1740105 de vervaardiging van stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke.
17402 Confectie van overige textielartikelen
1740201 de vervaardiging van geconfectioneerde artikelen voor stoffering : gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen,
hoezen voor meubels, enz.
1740202 de vervaardiging van dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, zonneschermen, luifels, losse
hoezen voor auto’s en machines, enz., inclusief dergelijke artikelen van geı̈mpregneerde of van een
deklaag voorziene textielstoffen.
1740203 de vervaardiging van vlaggen, vaandels, banieren, enz.
1740204 de vervaardiging van reddingsvesten, valschermen, enz.
1740205 de vervaardiging van zakken.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35671
CODE OMSCHRIJVING
— —
175 Vervaardiging van overige textielprodukten
1751 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
17510 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
1751001 de vervaardiging van vloerbedekkingen van textiel, inclusief die van naaldgetouwvilt : tapijten,
karpetten, matten en tegels.
1752 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
17520 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
1752001 de vervaardiging van bindgaren, touw en kabel van textielvezels of -strippen en dergelijke, ook indien
geïmpregneerd, ommanteld, bekleed of bedekt met rubber of kunststof.
1752002 de vervaardiging van geknoopte netten van bindgaren, touw of textielkabel.
1752003 de vervaardiging van touwwerk of van netten : visnetten (inclusief herstelling), stootkussens, wrijfkus-
sens, loskussens, hijsstroppen, touw of kabel voorzien van metalen ringen, enz.
1753 Vervaardiging van gebonden textielvlies
17530 Vervaardiging van gebonden textielvlies
1753001 de vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding.
1754 Vervaardiging van overige textielprodukten, n.e.g.
17540 Vervaardiging van overige textielprodukten, n.e.g.
1754001 de vervaardiging van smalle weefsels en lint (inclusief bolduclint).
1754002 de vervaardiging van vilt, inclusief naaldgetouwvilt.
1754003 de vervaardiging van etiketten, insignes, badges, enz.
1754004 de vervaardiging van sierartikelen : vlechten, eikels, kwasten, pompons, enz.
1754005 de vervaardiging van tule en filetweefsel, van kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven,
en van borduurwerk.
1754006 de vervaardiging van weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of voorzien van inlagen
van kunststof.
1754007 de vervaardiging van watten van textielstof en van artikelen van watten : maandverband en tampons.
1754008 de vervaardiging van metaalgarens en omwoeld garen, van draad of koord van rubber bekleed met textiel
en van textielgarens of -strippen, bekleed, geïmpregneerd of ommanteld met rubber of met kunststof.
1754009 de vervaardiging van elastiekweefsel.
1754010 vervaardiging van diverse weefsels : bandenkoordweefsel (tyre cord fabric) van kunstmatige of
synthetische garens met hoge sterktegraad, calqueerlinnen en tekenlinnen, schilderdoek e.d. gesteven
weefsels en weefsels bedekt met lijm of zetmeel.
1754011 de vervaardiging van diverse artikelen van textiel : pitten, wieken en gloeikousjes, brandslangen en
andere dergelijke slangen, drijfriemen, transportbanden, bullgaas, persdoeken, enz.
1754012 de vervaardiging van passementwerk, plisseerwerk, enz.
1754013 de vervaardiging van opvulmateriaal.
176 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
1760 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
17600 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
1760001 de vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen : fluweel en gebreide en gehaakte stoffen met pool en
lussenstof; filetweefsels en gordijnen, gebreid op een Raschelmachine of dergelijke; andere gebreide en
gehaakte stoffen.
177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte artikelen
1771 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
17710 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
1771001 de vervaardiging van kousen, kniekousen, sokken, nylonkousen panty’s en dergelijke artikelen.
1772 Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers en dergelijke artikelen
17720 Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers en dergelijke artikelen
1772001 de vervaardiging van gebreide en gehaakte truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten en dergelijke
artikelen.
35672 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
18 VERVAARDIGING VAN KLEDING EN BONTNIJVERHEID
181 Vervaardiging van kleding van leer
1810 Vervaardiging van kleding van leer
18100 Vervaardiging van kleding van leer
1810001 de vervaardiging van kleding van leer of van kunstleer.
182 Vervaardiging van overige kleding
1821 Vervaardiging van werkkleding
18210 Vervaardiging van werkkleding
1821001 de vervaardiging van werkkleding.
1821002 de vervaardiging van beschermkleding tegen vuur, straling, besmetting, enz.
1822 Vervaardiging van bovenkleding
18221 Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen
1822101 vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels, brei- en
haakwerk, gebonden textielvlies, enz., voor heren, dames en kinderen : mantels, regenmantels, kostuums,
mantelpakken, ensembles, colbertjassen, enz.
18222 Vervaardiging van maatkleding
1822201 vervaardiging van maatkleding.
1823 Vervaardiging van onderkleding
18230 Vervaardiging van onderkleding
1823001 vervaardiging van onderkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal als weefsels, brei- en
haakwerk, kant, enz. voor heren, dames en kinderen : overhemden, t-shirts, blouses, slips, onderbroeken,
pyjama’s, nachthemden, kamerjassen, onderjurken,...
1824 Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires
18241 Vervaardiging van babykleding
1824101 de vervaardiging van babykleding.
18242 Vervaardiging van sportkleding
1824201 de vervaardiging van trainingspakken, skipakken, zwemkleding en andere sportkleding.
18243 Vervaardiging van hoeden en petten
1824301 de vervaardiging van hoeden en petten, inclusief gebreide of gehaakte hoeden.
1824302 de vervaardiging van hoofddeksels van bont.
18244 Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g.
1824401 de vervaardiging van overige kledingsaccessoires : handschoenen (inclusief lederen handschoenen),
ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enz.
1824402 de vervaardiging van schoeisel van textiel zonder aangezette zool.
183 Bontnijverheid
1830 Bontnijverheid
18300 Bontnijverheid
1830001 het bereiden en verven van pelterijen en van niet onthaarde huiden en vellen : ontvlezen, touwen, looien,
bleken, scheren, plukken en verven van pelterijen.
1830002 de vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bont.
1830003 de vervaardiging van samenvoegingen van bont zoals uitgerekte vellen, banen, vierkanten, stroken, enz.
1830004 de vervaardiging van diverse artikelen van pelterijen : vloerkleedjes, niet-opgevulde poefs, poetsdoeken
voor industrieel gebruik, enz.
1830005 de vervaardiging van kunstmatig bont en artikelen daarvan.
19 LEERNIJVERHEID EN VERVAARDIGING VAN SCHOEISEL
191 Looien en bereiden van leer
1910 Looien en bereiden van leer
19100 Looien en bereiden van leer
1910001 de productie van gelooid leer.
1910002 de vervaardiging van zeemleer, perkament, lakleer en gemetalliseerd leer.
1910003 de vervaardiging van kunstleer uit afval van huiden.
1910004 lederfinishingbedrijf
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35673
CODE OMSCHRIJVING
— —
192 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van overige artikelen van leer
1920 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van overige artikelen van leer
19200 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van overige artikelen van leer
1920001 de vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke van leer, van kunstleer of van ongeacht welk ander
materiaal, zoals kunststof in vellen, textiel, vulcanfiber van karton, enz., indien dezelfde techniek is
aangewend als voor leer.
1920002 de vervaardiging van zadels en de gareelmakerijen.
1920003 de vervaardiging van niet-metalen horlogebandjes.
1920004 de vervaardiging van overige artikelen van leer of van kunstleer : drijfriemen, pakking, enz.
193 Vervaardiging van schoeisel
1930 Vervaardiging van schoeisel
19301 Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber
1930101 de vervaardiging van schoeisel, ongeacht het gebruik, de wijze van vervaardiging (inclusief gieten) of de
grondstof, maar exclusief schoeisel van rubber.
1930102 de vervaardiging van slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen.
1930103 de vervaardiging van delen van schoeisel : bovendelen en delen daarvan, buiten- en binnenzolen, hakken,
enz., maar exclusief delen van rubber.
19302 Vervaardiging van schoeisel van rubber
1930201 de vervaardiging van schoeisel van rubber, ongeacht het gebruik of de wijze van vervaardiging (inclusief
gieten).
1930202 de vervaardiging van delen van schoeisel : bovendelen en delen daarvan, zolen, hakken....van rubber.
20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN HOUT, KURK, RIET EN VLECHT-
WERK
201 Zagen en schaven van hout, impregneren van hout
2010 Zagen en schaven van hout, impregneren van hout
20101 Zagen en schaven van hout
2010101 het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
2010102 de vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen.
2010103 de vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren.
2010104 het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere
stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout.
2010105 de vervaardiging van houtwol, houtmeel, houtschillen en spanen.
20102 Impregneren van hout
2010201 het impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen
maakloon.
202 Vervaardiging van panelen en platen van hout
2020 Vervaardiging van panelen en platen van hout
20200 Vervaardiging van panelen en platen van hout
2020001 de vervaardiging van fineer.
2020002 de vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en
andere dergelijke panelen en platen.
203 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk
2030 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk
20300 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk
2030101 de vervaardiging van balken, liggers, kepers.
2030102 de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, enz.
2030103 de vervaardiging van trappen en leuningen.
2030104 de vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanen.
2030105 de vervaardiging van blokjes, lamellen, enz., samengevoegd tot panelen voor parketvloeren.
2030106 de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief sauna’s),
van hout.
2030107 de vervaardiging van constructies van het caravan-type, die niet kunnen gesleept worden en niet
voorzien zijn van wielen.
35674 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
204 Vervaardiging van houten emballage
2040 Vervaardiging van houten emballage
20400 Vervaardiging van houten emballage
2040001 de vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout.
2040002 de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout.
2040003 de vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout.
2040004 de vervaardiging van kabelhaspels van hout.
205 Vervaardiging van overige artikelen van hout, van kurk en riet en van vlechtwerk
2051 Vervaardiging van overige artikelen van hout
20510 Vervaardiging van overige artikelen van hout
2051001 de vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout : strijkplanken, kapstokken,
enz.
2051002 de vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout.
2051003 de vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van hout.
2051004 de vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor gereedschap,
kwasten, borstels en bezems van hout.
2051005 de vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren en
andere dergelijke artikelen van gedraaid hout.
2051006 de vervaardiging van schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers van hout.
2051007 de vervaardiging van houten doodskisten.
2051008 de vervaardiging van houten ladders.
2051009 de vervaardiging van houten kaders en (sier)lijsten.
2052 Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk
20520 Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk
2052001 de vervaardiging van natuurkurk.
2052002 de vervaardiging van artikelen van natuurkurk of van geagglomereerde kurk.
2052003 de vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen : Chinamatten, grove stromatten, horden,
enz.
2052004 de vervaardiging van mandenmakerswerk.
21 PAPIER- EN KARTONNIJVERHEID
211 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton
2111 Vervaardiging van papierpulp
21110 Vervaardiging van papierpulp
2111001 de vervaardiging van gebleekte, half-gebleekte of ongebleekte papierpulp : vervaardiging van papierpulp
door middel van mechanische, chemische of half chemische procédés; het verwijderen van inkt en
vervaardiging van pulp uit oud papier.
2112 Vervaardiging van papier en karton
21121 Vervaardiging van papier
2112101 vervaardiging van papier bestemd om industrieel verder te worden bewerkt.
2112102 het strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van papier.
2112103 vervaardiging van asfaltpapier.
2112104 vervaardiging van gecrept of geplisseerd papier
2112105 vervaardiging van krantenpapier en van ander druk- of schrijfpapier
2112106 vervaardiging van fantasiepapier en ander speciaal papier
2112107 de vervaardiging van cellulosewatten en van vliezen van cellulose
21122 Vervaardiging van karton
2112201 de vervaardiging van karton bestemd om industrieel verder te worden bewerkt
2112202 het strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van karton
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35675
CODE OMSCHRIJVING
— —
212 Vervaardiging van artikelen van papier en karton
2121 Vervaardiging van golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton
21210 Vervaardiging van golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton
2121001 de vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton.
2121002 de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van gegolfd papier of golfkarton.
2121003 de vervaardiging van vouwdozen.
2121004 de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van homogeen karton.
2121005 de vervaardiging van ander verpakkingsmateriaal van papier of karton.
2121006 de vervaardiging van papieren zakken.
2121007 de vervaardiging van klasseermappen en dergelijke artikelen.
2122 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
21220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
2122001 de vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van papier of van cellulosewatten :
afschminkdoekjes, zakdoeken, handdoeken en servetten; toiletpapier, luiers, maandverbanden en
tampons;kopjes, borden en presenteerbladen.
2123 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
21230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
2123001 de vervaardiging van gebruiksklaar schrijf- en drukpapier.
2123002 de vervaardiging van printerpapier.
2123003 de vervaardiging van gebruiksklaar zelfkopiërend papier, carbonpapier en stencils.
2123004 de vervaardiging van elektrografisch registreerpapier en ander papier voor meet- en registratieappara-
tuur.
2123005 de vervaardiging van gebruiksklaar, met een kleefmiddel bedekt papier.
2123006 de vervaardiging van enveloppen en postkaarten.
2123007 de vervaardiging van assortimenten van kantoorbenodigdheden van papier, in dozen, pochetten of
dergelijke verpakkingen.
2124 Vervaardiging van behangselpapier
21240 Vervaardiging van behangselpapier
2124001 de vervaardiging van behangselpapier en dergelijke wandbekleding, inclusief behangselpapier bekleed
met vinyl.
2124002 de vervaardiging van wandbekleding van textiel.
2125 Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton
21250 Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton
2125001 de vervaardiging van etiketten.
2125002 de vervaardiging van filtreerpapier en filtreerkarton.
2125003 de vervaardiging van klossen, hulzen en spoelen van papier of van karton.
2125004 de vervaardiging van kaarten van papier of karton voor jacquardmachines.
2125005 de vervaardiging van eierdozen en ander verpakkingsmateriaal van gevormde papierpulp.
22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 Uitgeverijen
2211 Uitgeverijen van boeken
22110 Uitgeverijen van boeken
2211001 de uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, enz.
2211002 de uitgeverijen van woordenboeken en encyclopedieën.
2211003 de uitgeverijen van atlassen, landkaarten en plattegronden.
2211004 de uitgeverijen van muziekboeken en -partituren.
2212 Uitgeverijen van kranten
22120 Uitgeverijen van kranten
2212001 de uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen.
2213 Uitgeverijen van tijdschriften
22130 Uitgeverijen van tijdschriften
2213001 de uitgeverijen van revues en periodieken
35676 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
2214 Uitgeverijen van geluidsopnamen
22140 Uitgeverijen van geluidsopnamen
2214001 de uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen.
2214002 de uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen.
2215 Overige uitgeverijen
22150 Overige uitgeverijen
2215001 de uitgeverijen van : foto’s, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters en
reproducties van kunstwerken.
222 Drukkerijen en aanverwante diensten
2221 Dagbladdrukkerijen
22210 Dagbladdrukkerijen
2221001 de drukkerijen van kranten, inclusief reclamebladen.
2222 Overige drukkerijen
22220 Overige drukkerijen
2222001 drukkerij waar door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of andere
drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten, enz.
tijdschriften, boeken,... worden gedrukt.
2223 Boekbinden en afwerking
22230 Boekbinden en afwerking
2223001 het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van
bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz.
2223002 het vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton
voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal en prospectussen voor
verzending.
2224 Zetwerk en fotogravure
22240 Zetwerk en fotogravure
2224001 het zettten b.v. tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier.
2224002 de reproductie : productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukrepro-
ducties en diepdrukcilinders.
2225 Overige activiteiten verwant aan de drukkerijen
22250 Overige activiteiten verwant aan de drukkerijen
2225001 het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen,
layouts, dummies, enz.
2225002 de bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers.
2225003 overige grafische activiteiten n.e.g.
223 Reproductie van opgenomen media
2231 Reproductie van geluidsopnamen
22310 Reproductie van geluidsopnamen
2231001 de reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met
muziek- of andere geluidsopnamen
2232 Reproductie van video-opnamen
22320 Reproductie van video-opnamen
2232001 de reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en
andere video-opnamen.
2233 Reproductie van computermedia
22330 Reproductie van computermedia
2233001 de reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs, banden
of cassettes.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35677
CODE OMSCHRIJVING
— —
23 VERVAARDIGING VAN COKES, GERAFFINEERDE AARDOLIEPRODUKTEN EN SPLIJT- EN KWEEK-
STOFFEN
231 Vervaardiging van cokesovenprodukten
2310 Vervaardiging van cokesovenprodukten
23100 Vervaardiging van cokesovenprodukten
2310001 de productie van cokes
2310002 de productie van cokesovengas
2310003 de productie van ruwe teer van steen- en bruinkool
232 Vervaardiging van geraffineerde aardolieprodukten
2320 Vervaardiging van geraffineerde aardolieprodukten
23200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieprodukten
2320001 de productie van motorbrandstoffen : benzine, kerosine enz.
2320002 de productie van brandstoffen : lichte en zware stookolie, ethaan, propaan, butaan, LPG, enz.
2320003 de vervaardiging van smeeroliën en -vetten uit aardolie, ook indien uit afvalolie
2320004 de vervaardiging van petrochemische basisproducten
2320005 de vervaardiging van producten voor wegbekleding
2320006 de vervaardiging van diverse geraffineerde aardolieproducten white spirit, vaseline, paraffine, enz.
233 Bewerking van splijt- en kweekstoffen
2330 Bewerking van splijt- en kweekstoffen
23300 Bewerking van splijt- en kweekstoffen
2330001 de productie van verrijkt uranium en verrijkt thorium
2330002 de productie van splijtstofelementen voor kernreactoren
2330003 de productie van radioactieve elementen voor industrieel of medisch gebruik
2330004 de behandeling van kernafval
24 CHEMISCHE NIJVERHEID
241 Vervaardiging van chemische basisprodukten
2411 Vervaardiging van industriële gassen
24110 Vervaardiging van industriële gassen
2411001 de vervaardiging van elementaire gassen
2411002 de vervaardiging van perslucht of vloeibare lucht en de verbindingen daarvan (stikstof, zuurstof, argon,
enz.)
2411003 de vervaardiging van gasvormige koelmiddelen
2411004 de vervaardiging van mengsels van industriële gassen
2411005 de vervaardiging van inerte gassen zoals koolzuur
2411006 de vervaardiging van isoleergassen
2412 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
24120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
2412001 de vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten, ongeacht de oorsprong, als basisstof of als concentraat
daarvan
2412002 de vervaardiging van kleurversterkende of fluorescerende middelen en van luminoforen
2413 Vervaardiging van overige anorganische chemische basisprodukten
24130 Vervaardiging van overige anorganische chemische basisprodukten
2413001 de vervaardiging van chemische elementen met uitzondering van metalen, industriële elementaire gassen
en door kernbrandstoffenindustrie geproduceerde elementen
2413002 de vervaardiging van anorganische zuren met uitzondering van salpeterzuur
2413003 de vervaardiging van alkaliën, logen en andere anorganische basen met uitzondering van ammoniak
2413004 de vervaardiging van ontkleurende chloriden en hypochloriden en van bleekwater
2413005 de vervaardiging van anorganische metaalzouten
2413006 het roosten van ijzerkies
2413007 de vervaardiging van andere anorganische verbindingen
35678 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
2414 Vervaardiging van overige organische chemische basisprodukten
24140 Vervaardiging van overige organische chemische basisprodukten
2414001 de vervaardiging van verzadigde en onverzadigde cyclische en acyclische koolwaterstoffen
2414002 de vervaardiging van acyclische en cyclische alcoholen, inclusief synthetische ethylalcohol
2414003 de vervaardiging van eenwaardige en meerwaardige carbonzuren inclusief azijnzuur
2414004 de vervaardiging van andere verbindingen met zuurstofhoudende groepen, inclusief aldehyden, ketonen,
chinonen en verbindingen met twee of meer zuurstofhoudende groepen.
2414005 de vervaardiging van organische verbindingen met stikstofhoudende groepen, inclusief aminoverbin-
dingen
2414006 de vervaardiging van organische metaalzouten
2414007 de vervaardiging van andere organische verbindingen, inclusief distillatieproducten van hout, enz.
2414008 de vervaardiging van chemische basisstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van
farmaceutische producten
2414009 de vervaardiging van synthetische aromatische producten
2414010 de vervaardiging van houtskool
2414011 de vervaardiging van pek en pekcokes
2414012 de distillatie van koolteer
2415 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
24151 Vervaardiging van kunstmeststoffen
2415101 de vervaardiging van meststoffen : enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststof-
fen(potashoudende meststoffen); ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizouten
24152 Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen
2415201 de vervaardiging van salpeterzuur en nitreerzuur, ammoniak, ammoniumchloride, kaliumnitrieten en
-nitraten, triammoniumfosfaten en ammoniumcarbonaten
2416 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
24160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
2416001 de vervaardiging van polymeren, inclusief die van ethyleen, propyleen, styreen, vinylchloride,
vinylacetaat en acryl
2416002 de vervaardiging van polyamiden
2416003 de vervaardiging van fenol- en epoxyharsen en polyuretanen
2416004 de vervaardiging van alkyd- en polyesterharsen en polyethers
2416005 de vervaardiging van siliconen
2416006 de vervaardiging van op polymeren gebaseerde ionenwisselaars
2416007 de vervaardiging van mengsels van al dan niet gekleurde kunststoffen in primaire vormen
2416008 de vervaardiging van cellulose
2417 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
24170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
2417001 de vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
— synthetische rubber
— factis
2417002 de vervaardiging van mengsels van synthetische rubber en natuurlijke rubber of op rubber gelijkende
gommen (bv balata)
242 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van chemische produkten voor de landbouw
2420 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van chemische produkten voor de landbouw

24200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van chemische produkten voor de landbouw

2420001 vervaardiging van insectendodende-, rattenbestrijdings-, schimmelwerende-, onkruidsbestrijdingsmid-


delen, middelen om kiemen tegen te gaan, om de plantengroei te regelen, desinfecterende middelen en
andere dergelijke chemische producten
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35679
CODE OMSCHRIJVING
— —
243 Vervaardiging van verf, vernis en drukinkt
2430 Vervaardiging van verf, vernis en drukinkt
24300 Vervaardiging van verf, vernis en drukinkt
2430001 de vervaardiging van verf en vernis
2430002 de vervaardiging van bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffen
2430003 de vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), enz.
2430004 de vervaardiging van mastiek (kit)
2430005 de vervaardiging van plamuur en dergelijke niet-vuurvaste preparaten
2430006 de vervaardiging van organische oplosmiddelen en verdunners en van preparaten voor het verwijderen
van verf en vernis
2430007 de vervaardiging van vloeibare houtbeschermingsmiddelen en vloeibare vochtwerende preparaten op
basis van siliconen
2430008 de vervaardiging van drukinkt
244 Farmaceutische nijverheid
2441 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
24410 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
2441001 het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die wegens
hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor de vervaardiging van geneesmiddelen
2441002 de vervaardiging van salicylzuur en o-acetylsalicylzuur
2441003 de verwerking van bloed
2441004 de vervaardiging van chemisch zuivere suikers
2441005 de vervaardiging van synthetische zoetstoffen
2441006 de verwerking van klieren en de vervaardiging van extracten van klieren, enz.
2442 Vervaardiging van farmaceutische produkten
24421 Vervaardiging van geneesmiddelen
2442101 vervaardiging van antisera en andere bloedfracties
2442102 de vervaardiging van vaccins
2442103 de vervaardiging van overige geneesmiddelen, inclusief homeopathische bereidingen
2442104 de vervaardiging van chemische contraceptiven voor uitwendig gebruik en anticonceptionele middelen
met hormonale werking
2442105 de vervaardiging van veterinaire bereidingen
2442106 de vervaardiging van geneeskrachtige kruidentheeën
24422 Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten
2442201 de vervaardiging van tandvullingen en cement voor de reconstructie van beenderen
2442202 de vervaardiging van geïmpregneerde watten voor medisch gebruik, gaas, verband, zwachtels, medische
hechtdraad, enz.
245 Vervaardiging van zeep, was- en poetsmiddelen, parfums en kosmetische artikelen
2451 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en onderhoudsmiddelen
24511 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
2451101 de vervaardiging van organische tensio-actieve producten
2451102 de vervaardiging van zeep
2451103 de vervaardiging van glycerol
2451104 de vervaardiging van tensio-actieve preparaten :
— wasmiddelen in vaste of vloeibare vorm en detergenten
— vaatwasmiddele
— wasverzachters
24512 Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen
2451201 vervaardiging van preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren van geuren
2451202 de vervaardiging van kunstwas en bereide was
2451203 de vervaardiging van poetsmiddelen voor leder, hout, glas en metaal
2451204 de vervaardiging van poetsmiddelen voor carrosserieën
2451205 de vervaardiging van schuurpasta’s en -poeders
35680 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
2452 Vervaardiging van parfums en kosmetische artikelen
24520 Vervaardiging van parfums en kosmetische artikelen
2452001 de vervaardiging van parfums en reuk- en toiletwater
2452002 de vervaardiging van schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging
2452003 de vervaardiging van zonnebrandmiddelen
2452004 de vervaardiging van producten voor manicure en pedicure
2452005 de vervaardiging van shampoo, haarlak, permanentpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van haar
2452006 de vervaardiging van tandpasta en producten voor de mondhygiëne, inclusief kleefmiddelen voor kunstgebitten
2452007 de vervaardiging van scheermiddelen
2452008 de vervaardiging van deodoranten en badzout
2452009 de vervaardiging van ontharingsmiddelen
246 Vervaardiging van overige chemische produkten
2461 Vervaardiging van kruit en springstoffen
24610 Vervaardiging van kruit en springstoffen
2461001 de vervaardiging van buskruit
2461002 de vervaardiging van springstoffen
2461003 de vervaardiging van slaghoedjes, detonators en lichtgranaten
2461004 de vervaardiging van pyrotechnische artikelen
2462 Vervaardiging van lijm en gelatine
24620 Vervaardiging van lijm en gelatine
2462001 de vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan
2462002 de vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen van alle aard, inclusief lijm en kleefmiddelen op basis
van rubber of kunststof
2462003 de vervaardiging van cementlijm
2463 Vervaardiging van etherische oliën
24630 Vervaardiging van etherische oliën
2463001 de vervaardiging van extracten van natuurlijke aromatische producten
2463002 de vervaardiging van harsaroma’s
2463003 de vervaardiging van gedistilleerd aromatisch water
2463004 de vervaardiging van mengsels van geurige producten voor de vervaardiging van parfums of voedsel
2464 Vervaardiging van fotochemische produkten
24640 Vervaardiging van fotochemische produkten
2464001 de vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet-belicht
materiaal
2464002 de vervaardiging van chemische preparaten voor fotografisch gebruik
2465 Vervaardiging van ongebruikte informatiedragers
24650 Vervaardiging van ongebruikte informatiedragers
2465001 de vervaardiging van ongebruikte dragers voor het opnemen van geluid of beelden
2465002 de vervaardiging van ongebruikte computerschijven en -banden
2466 Vervaardiging van diverse chemische produkten
24660 Vervaardiging van diverse chemische produkten
2466001 de vervaardiging van peptonen en derivaten daarvan, andere proteńestoffen en derivaten daarvan, n.e.g.
2466002 de vervaardiging van chemisch gewijzigde oliën en vetten
2466003 de vervaardiging van speciale smeeroliën op synthetische basis en additieven voor smeerolie
2466004 de vervaardiging van appreteermiddelen voor textiel en leder
2466005 de vervaardiging van soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta’s
2466006 de vervaardiging van middelen voor het beitsen van metalen
2466007 de vervaardiging van bereide additieven voor cement
2466008 de vervaardiging van actieve kool, bereide rubbervulcanisatieversnellers, katalysatoren en andere
chemische producten voor industrieel gebruik
2466009 de vervaardiging van antiklopmiddelen, antivriespreparaten, vloeistoffen voor hydraulische krachtoverbrenging
2466010 de vervaardiging van reageermiddelen van gemengde samenstelling voor diagnose of voor laborato-
riumonderzoek, enz.
2466011 de vervaardiging van schrijf- en tekeninkt
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35681
CODE OMSCHRIJVING
— —
247 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
2470 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
24700 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
2470001 de vervaardiging van kabel van synthetische of kunstmatige filamenten
2470002 de vervaardiging van synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op een
andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
2470003 de vervaardiging van synthetische of kunstmatige eendraadsgarens, inclusief garens met een hoge
sterktegraad
2470004 de vervaardiging van synthetische of kunstmatige monofilamenten of strippen
25 RUBBER- EN KUNSTSTOFNIJVERHEID
251 Rubbernijverheid
2511 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber
25110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber
2511001 de vervaardiging van rubberbanden voor motorvoertuigen, vliegtuigen, landbouwtractoren, werktuigen,
mobiele machines enz. :
— buitenbanden
— massieve of halfmassieve banden
2511002 de vervaardiging van binnenbanden
2511003 de vervaardiging van verwisselbare loopvlakken, velglinten, loopvlakrubber, enz.
2512 Loopvlakvernieuwing
25120 Loopvlakvernieuwing
2512001 loopvlakvernieuwing, inclusief het opnieuw uitsnijden van banden
2513 Vervaardiging van overige produkten van rubber
25130 Vervaardiging van overige produkten van rubber
2513001 de vervaardiging van platen, vellen, strippen, staven, profielen, enz. van rubber
2513002 de vervaardiging van buizen en slangen van rubber
2513003 de vervaardiging van drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van rubber
2513004 de vervaardiging van hygiënische artikelen, zoals preservatieven, spenen, beddewarmers, enz. van
rubber
2513005 vervaardiging van kledingsartikelen van rubber waarvan de eventuele delen met een oplosmiddel zijn
verkleefd
2513006 de vervaardiging van rubberen vloerbedekkingen
2513007 de vervaardiging van met rubber bedekte textielproducten
2513008 de vervaardiging van draad en koord van rubber
2513009 de vervaardiging van gerubberde garens en weefsels
2513010 de vervaardiging van ringen, pakkingen en afdichtingen van rubber
2513011 de vervaardiging van cilinderbekledingen van rubber
2513012 de vervaardiging van luchtmatrassen van rubber
2513013 de vervaardiging van reparatiemateriaal van rubber
252 Vervaardiging van produkten van kunststof
2521 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
25210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
2521001 de vervaardiging van halffabrikaten van kunststof : platen, vellen, blokken, foliën, stroken, strippen, enz.
2521002 de vervaardiging van eindproducten van kunststof : buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen
2522 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
25220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
2522001 de vervaardiging van artikelen van kunststof voor de verpakking van goederen : zakken, containers,
kisten, dozen, flessen, stopsels, enz.
2523 Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw
25230 Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw
2523001 de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof.
2523002 de vervaardiging van tanks en reservoirs in kunststof
2523003 de vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wand- of plafondbedekking van kunststof, op rollen
of in de vorm van tegels, platen, enz.
2523004 de vervaardiging van sanitaire artikelen van kunststof : badkuipen, douches, wasbakken, closetpotten,
spoelbakken, enz.
35682 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
2524 Vervaardiging van overige produkten van kunststof
25240 Vervaardiging van overige produkten van kunststof
2524001 de vervaardiging van tafel- en keukengerei en van toiletartikelen van kunststof
2524002 vervaardiging van overige artikelen van kunststof : hoofddeksels, isolerende werkstukken, delen van
verlichtingstoestellen kantoor- en schoolbenodigdheden, kledingartikelen, garnituren voor meubels,
matrassen voor waterbedden, beeldjes, enz.
2524003 de vervaardiging van artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch gebruik,
volgens bestek en voor rekening van derden
2524004 de vervaardiging voor rekening van derden van onderdelen van speelgoed, van kunststof
26 VERVAARDIGING VAN OVERIGE NIET-METAALHOUDENDE MINERALE PRODUKTEN
261 Vervaardiging van glas en glaswerk
2611 Vervaardiging van vlakglas
26110 Vervaardiging van vlakglas
2611001 de vervaardiging van vlakglas, inclusief gewapend, gekleurd of bedrukt glas
2612 Vormen en bewerken van vlakglas
26120 Vormen en bewerken van vlakglas
2612001 de vervaardiging van veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte
glasplaten
2612002 de vervaardiging van glazen spiegels
2612003 de vervaardiging van meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden
2613 Vervaardiging van holglas
26130 Vervaardiging van holglas
2613001 de vervaardiging van flessen, flacons, potten, bokalen en andere recipiënten van glas of van kristal
2613002 de vervaardiging van drinkglazen en van andere artikelen voor huishoudelijk gebruik van glas of van
kristal
2613003 de vervaardiging van siervoorwerpen van glas of van kristal
2613004 het bewerken van holglas : slijpen, graveren, enz.
2614 Vervaardiging van glasvezels
26140 Vervaardiging van glasvezels
2614001 de vervaardiging van glasvezels en niet-geweven producten daarvan
2614002 de vervaardiging van glaswol voor isoleringsdoeleinden
2614003 de vervaardiging van optische vezels
2615 Vervaardiging en bewerking van overig glas
26150 Vervaardiging en bewerking van overig glas
2615001 de vervaardiging van conussen en schermen voor televisietoestellen
2615002 de vervaardiging van glazen omhulsels voor lampen
2615003 de vervaardiging van glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik
2615004 de vervaardiging van horlogeglazen, optisch glas en niet-optisch bewerkte optische elementen
2615005 de vervaardiging van glaswerk voor gebruik in imitatiesieraden
2615006 de vervaardiging van tegels van glas voor de bouwnijverheid
2615007 de vervaardiging van glas in staven, stengels of buizen
2615008 de vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van glas
262 Vervaardiging van keramische produkten, exclusief tegels, dakpannen en bakstenen
2621 Vervaardiging van keramische produkten voor huishoudelijk gebruik en sierkeramiek
26211 Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein
2621101 de vervaardiging van vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen van porselein
2621102 de vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van porselein
26212 Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan
porselein
2621201 de vervaardiging van vaatwerk en huishoudelijke artikelen van faience, gres, gewone aarde, enz.
2621202 de vervaardiging van beeldjes en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein
2622 Vervaardiging van sanitaire apparaten van keramische stoffen
26220 Vervaardiging van sanitaire apparaten van keramische stoffen
2622001 de vervaardiging van sanitaire apparaten van keramische stoffen
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35683
CODE OMSCHRIJVING
— —
2623 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen
26230 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen
2623001 de vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen
2624 Vervaardiging van keramische produkten voor technisch gebruik
26240 Vervaardiging van keramische produkten voor technisch gebruik
2624001 de vervaardiging van artikelen van keramische stoffen voor chemisch of technisch gebruik
2625 Vervaardiging van overige keramische produkten, exclusief tegels, dakpannen en bakstenen
26250 Vervaardiging van overige keramische produkten, exclusief tegels, dakpannen en bakstenen
2625001 de vervaardiging van kruiken en dergelijke recipiënten van keramische stoffen voor vervoer of
verpakking
2625002 de vervaardiging van keramische producten, n.e.g.
2626 Vervaardiging van vuurvaste keramische produkten
26260 Vervaardiging van vuurvaste keramische produkten
2626001 de vervaardiging van vuurvaste mortel, beton, enz.
2626002 de vervaardiging van warmte-isolerende keramische voorwerpen van diatomeeënaarde
2626003 de vervaardiging van vuurvaste stenen en tegels
2626004 de vervaardiging van vuurvaste retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, buizen, pijpen, enz.
2626005 de vervaardiging van artikelen die magnesiet, dolemiet of chromiet bevatten
263 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
2630 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
26300 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
2630001 de vervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïeken, enz., van niet-vuurvaste keramische
stoffen
2630002 de vervaardiging van niet-vuurvaste keramische plavuizen
264 Vervaardiging van dakpannen, bakstenen en overige produkten voor de bouw van gebakken klei
2640 Vervaardiging van dakpannen, bakstenen en overige produkten voor de bouw van gebakken klei
26401 Vervaardiging van dakpannen
2640101 de vervaardiging van dakpannen van gebakken klei
26402 Vervaardiging van bakstenen
2640201 de vervaardiging van bakstenen, geperforeerde stenen en snelbouwstenen van gebakken klei
26403 Vervaardiging van overige produkten voor de bouw van gebakken klei
2640301 de vervaardiging van holle welfsels van gebakken klei
2640302 de vervaardiging van schoorsteenpotten, draineerbuizen, leidingen, enz., van gebakken klei
2640303 de vervaardiging van buizen van gres
2640304 de vervaardiging van diverse producten van gebakken klei : bloembakken, potten, enz.
265 Vervaardiging van cement, kalk en gips
2651 Vervaardiging van cement
26510 Vervaardiging van cement
2651001 de vervaardiging van cementklinker en van hydraulisch cement, inclusief portlandcement, aluminium-
cement (snelcement), slakkencement en superfosfaatcement
2652 Vervaardiging van kalk
26520 Vervaardiging van kalk
2652001 de vervaardiging van kalk : ongebluste, gebluste en hydraulische kalk
2653 Vervaardiging van gips
26530 Vervaardiging van gips
2653001 de vervaardiging van gips.
266 Vervaardiging van artikelen van beton, gips en cement
2661 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
26610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
2661001 de vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw : dakpannen, tegels,
bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz.
2661002 de vervaardiging van geprefabriceerde bouwelementen van beton
35684 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
2662 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
26620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
2662001 de vervaardiging van artikelen van gips voor gebruik in de bouw : platen en panelen

2663 Vervaardiging van stortklare beton

26630 Vervaardiging van stortklare beton

2663001 de vervaardiging, inclusief de levering, van stortklaar beton

2664 Vervaardiging van mortel

26640 Vervaardiging van mortel

2664001 de vervaardiging van mortel in poedervorm

2665 Vervaardiging van vezelcement en van artikelen van vezelcement

26650 Vervaardiging van vezelcement en van artikelen van vezelcement

2665001 de vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bies), gebonden met
een mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.)

2665002 vervaardiging van artikelen van vezelcement, cellulosecement en dergelijke : golfplaten, andere platen,
panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten, meubelen, kozijnen, enz.

2666 Vervaardiging van overige artikelen van beton en gips

26660 Vervaardiging van overige artikelen van beton en gips

2666001 de vervaardiging van artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband
houden met de bouw : beeldjes, meubelen, bas- en haut-reliëfs, decoratieve elementen voor sierschouwen,
vazen, bloempotten, enz.

267 Bewerken van natuursteen

2670 Bewerken van natuursteen

26700 Bewerken van natuursteen

2670001 het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enz.

2670002 de bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen

2670003 de productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing

268 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale produkten

2681 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

26810 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

2681001 de vervaardiging van molenstenen, wet- en polijststenen

2681002 de vervaardiging van natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, inclusief schuur, slijp-
en polijstmiddelen op een zachte onderlaag

2682 Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale produkten, n.e.g.

26820 Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale produkten, n.e.g.

2682001 de vervaardiging van garens, weefsels, vilt en diverse artikelen (o.m.kleding) van asbestvezels en andere
gelijkaardige niet-metaalhoudende minerale grondstoffen

2682002 de vervaardiging van wrijvingsmateriaal en niet-gemonteerde artikelen daarvan, samengesteld met


minerale grondstoffen of met cellulose

2682003 de vervaardiging van minerale stoffen voor isolatie : slakkenwol, steenwol (rotswol), en dergelijke
minerale wol, geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei en dergelijke stoffen voor warmte- of
geluidsisolatie, of geluidsabsorbatie

2682004 de vervaardiging van werken van asfalt

2682005 de vervaardiging van artikelen van diverse mineralen : bewerkt mica en artikelen van mica, turf, grafiet
(andere dan elektrische artikelen), enz.

2682006 de vervaardiging van sierartikelen van onyx, albast, enz.

2682007 de vervaardiging van kunstmatig korund


BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35685
CODE OMSCHRIJVING
— —
27 METALLURGIE
271 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen
2710 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen
27100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferro-legeringen
2710101 de productie van gieterijruwijzer en ruwijzer voor de vervaardiging van staal.
2710102 de productie van ijzerhoudende producten door de directe reductie van ijzererts en de productie van
andere poreuze ijzerhoudende producten in klompen, pellets of dergelijke vormen
2710103 de productie van staal in een staaloven, elektrische oven of volgens andere procédés.
2710104 de productie van hoogovengas
2710201 de productie van ferro-mangaan met een hoog koolstofgehalte en van spiegelijzer
2710301 de productie van ingots, ander ijzer en staal in primaire vorm en halffabrikaten
2710302 de productie en/of coating van warmgewalst breedband, bandstaal, plaatstaal en breed plaatstaal
2710303 de productie en/of continu coating van koudband, koudgewalst plaatstaal
2710304 de productie van vertind blik, verchroomde plaat, onvertind blik
2710305 de productie van warmgewalste staven
2710306 de productie van warmgewalste zware en lichte profielen en van damwandprofielen
2710307 de productie van rails en ander warmgewalst spoorwegmateriaal
2710401 de productie van warmgewalste producten, koudband en koudgewalst plaatstaal, al dan niet bekleed, die meer
dan een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, maar daardoor niet onder een andere post vallen
272 Vervaardiging van buizen
2721 Vervaardiging van gietijzeren buizen
27210 Vervaardiging van gietijzeren buizen
2721001 de vervaardiging van gietijzeren buizen en centrifugaal gegoten ijzeren of stalen buizen
2721002 vervaardiging van gietijzeren hulpstukken : niet-smeedbare en smeedbare gietijzeren hulpstukken en
gegoten stalen fittings met schroefaansluiting, met aansluiting door middel van moffen en geschikt voor
aansluiting door middel van bouten
2722 Vervaardiging van stalen buizen
27220 Vervaardiging van stalen buizen
2722001 de vervaardiging van naadloze buizen, warm gewalst, warm geëxtrudeerd of warm getrokken, koud
getrokken of koud gewalst
2722002 de vervaardiging van gelaste buizen, koud of warm gevormd en gelast, vervormd en koudgetrokken of
warm vervormd en gewalst
2722003 de vervaardiging van hulpstukken (fittings) van staal :
— platte flenzen en flenzen met gesmede kraag. door stomplassen te bevestigen verbindingsstukken
— verbindingsstukken met schroefdraad en overige fittings
273 Eerste verwerking van staal en produktie van niet-EGKS-ferrolegeringen
2731 Koudtrekken
27310 Koudtrekken
2731001 de vervaardiging van koudgetrokken, geslepen of rondgeschaafde staven en profielen van staal
2732 Koudwalsen van bandstaal
27320 Koudwalsen van bandstaal
2732001 de vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte producten van staal, opgerold of in rechte
stroken met een breedte van minder dan 500mm (niet-EGKS) door het koud herwalsen van
warmgewalste platte producten
2733 Koudvervormen en koudfelsen
27330 Koudvervormen en koudfelsen
2733001 de vervaardiging van open profielen door gewalste platte producten van staal progressief te vervormen
op een wals of te felsen op een pers
2734 Draadtrekken
27340 Draadtrekken
2734001 de vervaardiging van staaldraad door koudtrekken of -rekken
2735 Overige eerste verwerking van staal; produktie van niet-EGKS-ferrolegeringen
27350 Overige eerste verwerking van staal; produktie van niet-EGKS-ferrolegeringen
2735001 de productie van niet-EGKS-ferrolegeringen
2735002 de productie van ijzerpoeder en metaalkorrels voor straalbewerkingen
2735003 de productie van bijzonder zuiver ijzer door elektrolyse of andere chemische procédés
2735004 de productie van vaste bestanddelen van spoorbanen
35686 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
274 Productie van non-ferro metalen
2741 Productie van edele metalen
27410 Productie van edele metalen
2741001 de productie en eerste verwerking (raffinage) van niet bewerkte edele metalen : goud, zilver, platina,
irridium, enz.
2741002 het herstellen van het karaatgehalte van gerecycleerde edele metalen
2741003 de productie van legeringen van edele metalen
2741004 de productie van halffabrikaten van edele metalen
2741005 de productie van onedele metalen geplateerd met zilver
2741006 de productie van onedele metalen of zilver geplateerd met goud
2741007 de productie van goud, zilver of onedele metalen geplateerd met platina of met platinametalen
2742 Productie van aluminium
27421 Productie van aluminium
2742101 de productie van aluminiumoxide
2742102 de productie van aluminium uit aluminiumoxide
2742103 de productie van aluminium door elektrolytisch raffineren van aluminiumschroot
2742104 de productie van aluminiumlegeringen
27422 Eerste verwerking van aluminium
2742201 de productie van halffabrikaten van aluminium
2742202 de productie van platen, dunne bladen, staven, draad, profielen, enz., van aluminium
2742203 de productie van verpakkingsfolie van aluminium
2743 Productie van lood, tin en zink
27431 Productie van lood, tin en zink
2743101 de productie van lood, tin en zink uit erts of door elektrolytisch raffineren van lood-, tin-, of zinkschroot
2743102 de productie van lood-, tin- en zinklegeringen
27432 Eerste verwerking van lood, tin en zink
2743201 de productie van halffabrikaten van lood, tin en zink
2743202 de productie van platen, dunne bladen, staven, draad, profielen, enz., van lood, tin en zink
2744 Productie van koper
27441 Productie van koper
2744101 de productie van koper uit erts of door elektrolytisch raffineren van koperschroot
2744102 de productie van koperlegeringen
2744103 de productie van kopermatte
27442 Eerste verwerking van koper
2744201 de productie van halffabrikaten van koper
2744202 de productie van koperen platen, dunne bladen, staven, draad, profielen, enz.
2744203 de productie van smeltdraden en smeltstrippen
2744204 de productie van koperen buizen
2745 Productie van overige non-ferro metalen
27451 Productie van overige non-ferro metalen
2745101 de produktie van chroom, mangaan, nikkel, enz., uit erts of uit hun oxide
2745102 de productie van chroom, mangaan, nikkel, enz. door elektrolytisch of aluminothermisch raffineren van
schroot van chroom, mangaan, nikkel, enz.
2745103 de productie van legeringen met chroom, mangaan, nikkel, enz.
2745104 de productie van nikkelmatte
27452 Eerste verwerking van overige non-ferro metalen
2745201 de productie van halffabrikaten van chroom, mangaan, nikkel, enz.
2745202 de productie van platen, dunne bladen, staven, draad, profielen, enz. van chroom, mangaan, nikkel, enz.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35687
CODE OMSCHRIJVING
— —
275 Gieten van metalen
2750001 het op bestelling vervaardigen van halffabrikaten en diverse gietstukken voor derden
2751 Gieten van ijzer
27510 Gieten van ijzer
2751001 het gieten van eindproducten en halffabrikaten van ijzer
2751002 de vervaardiging van producten van grijs gietijzer
2751003 het gieten van producten van nodulair gietijzer
2751004 het gieten van producten van smeedbaar gietijzer
2752 Gieten van staal
27520 Gieten van staal
2752001 het gieten van eindproducten en halffabrikaten van staal
2752002 het vervaardigen van gietstukken van staal
2753 Gieten van lichte metalen
27530 Gieten van lichte metalen
2753001 het gieten van eindproducten en halffabrikaten van lichte metalen (aluminium, magnesium, titanium,
beryllium, scandium, yttrium)
2753002 het vervaardigen van gietstukken van lichte metalen
2754 Gieten van overige non-ferro metalen
27540 Gieten van overige non-ferro metalen
2754001 het vervaardigen van gietstukken van zware metalen
2754002 het vervaardigen van gietstukken van edele metalen
28 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL
281 Vervaardiging van metalen constructiewerken
2811 Vervaardiging van metalen constructiewerken
28110 Vervaardiging van metalen constructiewerken
2811001 de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
2811002 de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.).
2811003 de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
2812 Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enz.
28120 Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enz.
2812001 de vervaardiging van metaalschrijnwerk : deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enz.
282 Vervaardiging van metalen recipiënten; vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
2821 Vervaardiging van metalen tanks, reservoirs en overige recipiënten
28210 Vervaardiging van metalen tanks, reservoirs en overige recipiënten
2821001 de vervaardiging van metalen silo’s, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een inhoudscapaciteit
van meer dan 300 liter.
2821002 de vervaardiging van metalen flessen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas.
2822 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
28220 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
2822001 vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming.
283 Vervaardiging van stoomketels
2830 Vervaardiging van stoomketels
28300 Vervaardiging van stoomketels
2830001 de vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren).
2830002 de vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels : condensors, voorwarmers, oververhitters,
bovenketels en stoomaccumulatoren.
2830003 de vervaardiging van kernreactoren.
2830004 het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen
tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
35688 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
284 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
2840 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
28401 Smeden van metaal
2840101 de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
2840102 de vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstwerin-
gen, enz.
28402 Persen, stampen en profielwalsen van metaal
2840201 de vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van
derden.
28403 Poedermetallurgie
2840301 de productie door een hittebehandeling (sintering) of onder druk, van rechtstreeks uit metaalpoeder
verkregen metalen voorwerpen
285 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking
2851 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
28510 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
2851001 het plateren, anodiseren, enz. van metaal.
2851002 het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling.
2851003 de warmtebehandeling van metaal.
2851004 het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal.
2851005 het verven, graveren en bedrukken van metaal.
2851006 het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren,
emailleren, lakken, enz.
2851007 het harden en poetsen van metaal.
2852 Algemene metaalbewerking
28520 Algemene metaalbewerking
2852001 de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enz.
2852002 onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
2852003 de activiteit van hoefsmeden.
286 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren
2861 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
28610 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
2861001 de vervaardiging van bestekken : messen, lepels, enz.
2861002 de vervaardiging van allerlei snijgereedschap : scheermessen lemmeten en mesjes voor scheermessen,
scharen, rondeuses, enz.
2862 Vervaardiging van gereedschap
28620 Vervaardiging van gereedschap
2862001 de vervaardiging van handgereedschap zoals tangen, schroevedraaiers, sleutels, tuinscharen, truwelen,
soldeerlampen, enz.
2862002 de vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen.
2862003 de vervaardiging van zagen en zaagbladen, inclusief bladen voor cirkelzagen of kettingzagen.
2862004 de vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch handgereedschap of
voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.
2862005 de vervaardiging van smederijgereedschappen : smidsen, aambeelden, enz.
2862006 de vervaardiging van bankschroeven en lijmknechten.
2863 Vervaardiging van hang- en sluitwerk
28630 Vervaardiging van hang- en sluitwerk
2863001 de vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
2863002 de vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen.
287 Vervaardiging van overige produkten van metaal
2871 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
28710 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
2871001 de vervaardiging van recipiënten van ijzer of van staal met een inhoudscapaciteit van niet meer dan 300 liter.
2871002 de vervaardiging van emmers, kruiken, bussen, trommels, enz. van metaal.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35689
CODE OMSCHRIJVING
— —
2872 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
28720 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
2872001 de vervaardiging van blikken en blikjes voor voedingsmiddelen en dranken.
2872002 de vervaardiging van tubes en samendrukbare kokers.
2872003 de vervaardiging van metalen deksels.
2873 Vervaardiging van artikelen van draad
28730 Vervaardiging van artikelen van draad
2873001 de vervaardiging van al dan niet gevlochten metalen kabel en dergelijke artikelen.
2873002 de vervaardiging van hijsstroppen.
2873003 de vervaardiging van artikelen van draad : prikkeldraad, traliewerk, vlechtwerk, metaalgaas, metaal-
doek, enz.
2873004 de vervaardiging van nagels, pinnen, enz.
2874 Vervaardiging van bouten, schroeven, moeren, kettingen en veren
28741 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
2874101 de vervaardiging van bouten, schroeven, moeren en dergelijke producten met schroefdraad.
2874102 de vervaardiging van nieten, sluitingen, klinknagels en dergelijke producten zonder schroefdraad.
28742 Vervaardiging van kettingen
2874201 de vervaardiging van kettingen.
28743 Vervaardiging van veren
2874301 de vervaardiging van veren : bladveren, schroefveren, veren voor torsiestaven.
2874302 de vervaardiging van veerbladen.
2875 Vervaardiging van overige produkten van metaal
28751 Vervaardiging van huishoudartikelen
2875101 de vervaardiging van al dan niet geëmailleerde kookpotten, pannen en andere niet-elektrische
voorwerpen voor gebruik aan tafel of in de keuken.
2875102 de vervaardiging van schalen van onedele metalen.
2875103 de vervaardiging van kleine keukengereedschappen en toebehoren.
2875104 de vervaardiging van schuursponsjes van metaal en staalwol.
28752 Vervaardiging van sanitaire artikelen
2875201 de vervaardiging van al dan niet geëmailleerde baden, gootstenen, wastafels en dergelijke artikelen van
onedele metalen.
28753 Vervaardiging van brandkasten
2875301 de vervaardiging van brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enz.
28754 Vervaardiging van kleine artikelen van metaal
2875401 de vervaardiging van diverse kleine artikelen van onedel metaal : naalden, spelden, sluitingen, haken,
gespen, holle klinknagels, enz.
2875402 de vervaardiging van kleine artikelen van metaal voor kantoorgebruik : nietjes, hechtspelden, enz.
28755 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
2875501 de vervaardiging van degens, sabels, bajonetten, enz.
2875502 de vervaardiging van veiligheidshoofddeksels van metaal.
2875503 de vervaardiging van metalen straatnaamborden en verkeerstekens.
2875504 de vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding.
2875505 de vervaardiging van metalen ladders.
2875506 de vervaardiging van brievenbussen.
2875507 de vervaardiging van scheepsschroeven en ankers.
2875508 de vervaardiging op industriële schaal van hoefijzers.
35690 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
29 VERVAARDIGING VAN MACHINES, APPARATEN EN WERKTUIGEN
291 Vervaardiging van motoren en mechanisch drijfwerk, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motor-
voertuigen en -rijwielen
2911 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen en motorvoertuigen
29110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen en motorvoertuigen
2911001 vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en onderdelen daarvan, voor divers gebruik :
voor railvoertuigen, landbouwwerktuigen en machines voor de bouwnijverheid, scheepsmotoren en
buitenboordmotoren.
2911002 de vervaardiging van in- en uitlaten van inwendige verbrandingsmotoren.
2911003 de vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan : stoomturbines en andere dampturbines;
gasurbines; waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.
2912 Vervaardiging van pompen en compressoren
29120 Vervaardiging van pompen en compressoren
2912001 de vervaardiging van lucht- en vacuumpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen.
2912002 de vervaardiging van pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel.
2912003 de vervaardiging van pompen voor beton.
2912004 de vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en krachtmachines en van
door windkracht aangedreven motoren en turbines.
2913 Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen
29130 Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen
2913001 de vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen voor industrieel gebruik, inclusief regelafsluiters en
inlaatkleppen.
2913002 de vervaardiging van sanitaire kranen.
2913003 de vervaardiging van kranen voor verwarmingsapparatuur.
2914 Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen
29141 Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke
2914101 de vervaardiging van kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers en van onderdelen daarvan.
29142 Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen
2914201 de vervaardiging van mechanismen voor het overbrengen van kracht : drijfwerkassen, nokkenassen,
krukassen, enz; krukken; kussenblokken en lagerschalen.
2914202 de vervaardiging van getande overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en andere overbren-
gingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of aanpassen van de snelheid.
2914203 de vervaardiging van koppelingen en koppelingsorganen.
2914204 de vervaardiging van vliegwielen en riemschijven (poules).
2914205 de vervaardiging van kettingen van gelede schakels.
2914206 de vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen.
292 Vervaardiging van machines voor algemeen gebruik
2921 Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische
29210 Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische
2921001 de vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en
ovens voor afvalverbranding.
2921002 de vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming.
2921003 de vervaardiging van automatische stookinrichtingen, daarvoor bestemde werpen schroefstokers,
mechanische toestellen voor het verwijderen van as, enz.
2922 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
29220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
2922001 de vervaardiging van takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten en vijzels.
2922002 de vervaardiging van dirkkranen, hijskranen, verrijdbare kranen, hefportalen, portaalwagens, enz.
2922003 de vervaardiging van wagens voor intern transport, ook indien met eigen beweegkracht en al dan niet
voorzien van een hef- of hanteerinrichting.
2922004 de vervaardiging van mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen, hijsen,
laden of lossen van goederen zijn ontworpen.
2922005 de vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, enz.
2922006 de vervaardiging, het onderhoud en de herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35691
CODE OMSCHRIJVING
— —
2923 Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet huishoudelijk gebruik
29230 Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet huishoudelijk gebruik
2923001 de vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek.
2923002 de vervaardiging van koeltoonbanken.
2923003 de vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditio-
ning).
2923004 de vervaardiging van warmtewisselaars.
2923005 de vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik.
2924 Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik
29241 Vervaardiging van verpakkingsmachines
2924101 de vervaardiging van machines voor het vullen, sluiten, verzegelen, capsuleren, etiketteren, enz.
2924102 de vervaardiging van machines en toestellen voor het reinigen of drogen van flessen of voor het persen
van koolzuur in dranken.
2924103 de vervaardiging van verpakkingsinstallaties voorzien van een weeg- of doseerinrichting.
29242 Vervaardiging van weegtoestellen
2924201 de vervaardiging van weegtoestellen en weeginrichtingen : huishoudweegschalen en weegschalen voor
toonbankgebruik, bascules, toestellen voor het continuwegen, weegbruggen, gewichten, enz.
29243 Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten
2924301 de vervaardiging van toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van
poeder : spuitpistolen, stoomstraaltoestellen, enz.
2924302 de vervaardiging van blusapparaten
29244 Vervaardiging van verkoopautomaten
2924401 de vervaardiging van verkoopautomaten.
29245 Vervaardiging van filtreertoestellen
2924501 de vervaardiging van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of andere gassen.
2924502 de vervaardiging van luchtfilters en brandstoffilters voor motoren.
29246 Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel
2924601 de vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel.
29247 Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g.
2924701 de vervaardiging van distilleer- en rectificeertoestellen voor aardolieraffinaderijen, voor de chemische
industrie of voor de drankenindustrie.
2924702 de vervaardiging van apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere gassen.
2924703 de vervaardiging van gasgeneratoren.
2924704 de vervaardiging van centrifuges.
2924705 de vervaardiging van metalloplastische pakking en van andere pakkingen samengesteld uit verschillende
materialen of uit verschillende lagen van eenzelfde materiaal.
2924706 de vervaardiging van kalanders en walsmachines en van cilinders daarvoor.
293 Vervaardiging van machines voor de landbouw en de bosbouw
2931 Vervaardiging van landbouwtractoren
29310 Vervaardiging van landbouwtractoren
2931001 de vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of de bosbouw.
2931002 de vervaardiging van motoculteurs.
2932 Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
29321 Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
2932101 de vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaimachines.
2932102 de vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor
landbouwdoeleinden.
2932103 de vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of voor
het bemesten : ploegen, machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen,
enz.
2932104 de vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten :
oogstmachines, rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, enz.
2932105 de vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw.
2932106 de vervaardiging van melkmachines.
2932107 de vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen, machines en werktuigen voor de
pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van voeder, enz.; machines voor het reinigen en sorteren van eieren,
fruit, groenten, zaad, granen, enz.
35692 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
29322 Herstelling van landbouwmachines
2932201 het onderhoud en de herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers.
2932202 het onderhoud en de herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
294 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
2940 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen
29401 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking
2940101 de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metaal waarbij materiaal wordt
weggenomen : draaibanken, uitboormachines, freesmachines, ruimmachines, enz.
2940102 de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de bewerking van metaal zonder dat materiaal
wordt weggenomen : machines voor het smeden of het stampen, trekbanken, snijmachines, enz.
2940103 de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de bewerking van metaal of andere materialen door
middel van laserstralen, ultrasone trillingen of elektro-erosie.
2940104 de vervaardiging van werkstukhouders, gereedschapshouders en speciale toestellen, voor montage op
gereedschapswerktuigen.
29402 Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen
2940201 de vervaardiging van handgereedschap en gereedschapswerktuigen voor het lassen, solderen, braseren,
thermisch snijden, enz.
2940202 de vervaardiging van lasautomaten.
29403 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de houtbewerking
2940301 de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het zagen en bewerken van hout.
2940302 de vervaardiging van persen voor de productie van houten platen en vezelplaten.
2940303 de vervaardiging van machines voor het spijkeren, nieten, lijmen, enz.
29404 Vervaardiging van door een ingebouwde motor of pneumatisch aangedreven handgereedschap
2940401 de vervaardiging van handgereedschap dat door een ingebouwde motor wordt aangedreven : boren,
schuurmachines, hegscharen, kettingzagen, enz.
2940402 de vervaardiging van pneumatisch aangedreven handgereedschap.
29405 Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen
2940501 de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het zagen, kloven, polijsten of slijpen van stenen,
glas, keramiek en dergelijke materialen.
295 Vervaardiging van overige machines voor specifieke doeleinden
2951 Vervaardiging van machines voor de metallurgie
29510 Vervaardiging van machines voor de metallurgie
2951001 de vervaardiging van machines en werktuigen voor het hanteren van hete metalen : convertors,
gietvormen voor ingots, gietpannen en gietmachines.
2951002 de vervaardiging van walsstoelen en rollen daarvoor.
2952 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw
29520 Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw
2952001 de vervaardiging en de montage van continu-werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik.
2952002 de vervaardiging en de montage van gesteentesnijders, van machines voor het boren en schoren van
tunnels en schachten en van andere boormachines.
2952003 de vervaardiging van machines voor het ziften, sorteren en scheiden van mineralen.
2952004 de vervaardiging van baggermachines.
2952005 de vervaardiging van machines voor het verbrijzelen en vermalen van beton.
2952006 de vervaardiging van betonmolens en van machines voor het aanmaken van mortel.
2952007 de vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet bulldozers, angledozers, egaliseerma-
chines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enz.
2952008 de vervaardiging van walsmachines.
2952009 de vervaardiging van heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen.
2952010 de vervaardiging van machines voor het uitspreiden van beton en bitumineus wegbedekkingsmateriaal.
2952011 de vervaardiging van machines en mechanische toestellen voor het gladmaken, het ribbelen, het
aanbrengen van ruitpatronen in beton, enz.
952012 de vervaardiging van bladen voor bulldozers en angledozers.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35693
CODE OMSCHRIJVING
— —
2953 Vervaardiging van machines voor de produktie van voedings- en genotmiddelen
29530 Vervaardiging van machines voor de produktie van voedings- en genotmiddelen
2953001 de vervaardiging van droogtoestellen voor landbouwproducten
2953002 vervaardiging van machines en toestellen voor de zuivelindustrie (centrifugaalontromers;machines en
toestellen voor het behandelen van melk;machines voor het verwerken van melk tot zuivelproducten-
;machines en toestellen voor kaasbereiding).
2953003 vervaardiging van machines en toestellen voor de graan- en meelindustrie (wanmolens, bandsorteerma-
chines, cyclonen voor het reinigen van graan, pneumatische sorteermachines, borstelmachines, molens
met maalstenen, wals- of cilindermolens,...).
2953004 de vervaardiging van persen en molens voor het bereiden van wijn, cider, fruitsap, enz.
2953005 vervaardiging van machines en toestellen voor brood- en banketbakkerijen of voor het vervaardigen van
deegwaren (niet elektrische bakkerijovens, deegmengers, verdeelmachines, opmaakmachines, snijmachi-
nes, enz.).
2953006 vervaardiging van machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van overige voedingsmidde-
len (suikergoed, cacao, chocolade, voor suikerfabrieken, voor brouwerijen, voor bewerken of verwerken
van vlees, vruchten of groenten, vis,...).
2953007 vervaardiging van machines en toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke of plantaardige
oliën en vetten.
2953008 de vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van tabak, voor het maken van sigaretten,
sigaren, pijp- en pruimtabak of snuif.
2953009 de vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, hotels,
restaurants, enz
2954 Vervaardiging van machines voor de textiel-, kleding- en leernijverheid
29540 Vervaardiging van machines voor de textiel-, kleding- en leernijverheid
2954001 vervaardiging van machines voor het bereiden, vervaardigen, spinnen, rekken, textureren of snijden van
synthetische of kunstmatige vezels, textielgarens of textielstoffen.
2954002 de vervaardiging van machines voor het bereiden van spinvezels : egreneermachines, baalbrekers,
scheurwolven, slagmachines en scutchers met lapmachine, machines voor ontvetten of carboniseren van
wol, kammachines, kaardmachines, enz.
2954003 de vervaardiging van spinmachines.
2954004 de vervaardiging van machines voor het voorbereiden van textielgarens : haspelaars, scheermachines en
dergelijke.
2954005 de vervaardiging van weefgetouwen, inclusief handweefgetouwen.
2954006 de vervaardiging van breimachines.
2954007 de vervaardiging van machines voor het vervaardigen van filetweefsels, tule, kant, vlechtwerk, enz.
2954008 vervaardiging van hulpmachines en -toestellen voor textielmachines : dobby’s, jacquardmechanismen,
ketting- en inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen, spillen en spilvleugels, enz.
2954009 vervaardiging van machines en toestellen voor het bewerken van weefsels : voor het wassen, bleken,
verven, appreteren, afwerken, bestrijken of impregneren, oprollen, afrollen, vouwen, snijden of kartelen
van weefsels.
2954010 de vervaardiging van machines voor wasserijen : strijkmachines en fixeerpersen; wasmachines en
droogtoestellen voor wasgoed; machines voor het droog reinigen.
2954011 de vervaardiging van naaimachines (inclusief naaimachines voor huishoudelijk gebruik), koppen van
naaimachines en naalden voor naaimachines.
2954012 de vervaardiging van machines en toestellen voor het vervaardigen of voor het afwerken van vilt of van
gebonden textielvlies.
2954013 de vervaardiging van machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leer.
2954014 de vervaardiging van machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel of
andere leerwaren of van pelterijen.
2955 Vervaardiging van machines voor de papier- of kartonnijverheid
29550 Vervaardiging van machines voor de papier- of kartonnijverheid
2955001 de vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papierpulp door middel van
mechanische of chemische procédés.
2955002 de vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papier of karton.
2955003 de vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van artikelen van papier of karton.
2956 Vervaardiging van overige machines voor specifieke doeleinden
29561 Vervaardiging van drukkerijmachines
2956101 de vervaardiging van machines en werktuigen voor de drukkerij of voor de boekbinderij.
2956102 de vervaardiging van machines voor tekst- of beeldcompositie
35694 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
29562 Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid
2956201 vervaardiging van machines en werktuigen voor het bewerken van zachte rubber of kunststof of voor de
vervaardiging van producten van deze stoffen (strengpersen, gietmachines, vormen van buitenbanden of
aanbrengen nieuw loopvlak,...).
29563 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen
2956301 de vervaardiging van vormkasten voor ongeacht welk materiaal modelplaten voor gietvormen, modellen
voor gietvormen, gietvormen.
29564 Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën
2956401 vervaardiging van machines en werktuigen voor de productie van tegels, bakstenen, geperste keramische
specie, buizen, grafietelektroden, schrijf- en tekenkrijt, enz.
2956402 de vervaardiging van machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen.
2956403 de vervaardiging van machines voor het vervaardigen of warm bewerken van glas of van glaswerk,
glasvezels of garen van glas.
2956404 de vervaardiging van droogtoestellen voor hout, papierpulp, papier of karton.
2956405 de vervaardiging van machines en toestellen voor isotopenscheiding.
2956406 de vervaardiging van machines voor de verwerking van afval.
2956407 de vervaardiging van machines voor het vervaardigen van touw
2956408 de vervaardiging van industrierobots voor divers gebruik.
296 Vervaardiging van wapens en munitie
2960 Vervaardiging van wapens en munitie
29601 Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens
2960101 de vervaardiging van tanks, pantserauto’s en andere gevechtswagens.
2960102 de vervaardiging van artillerie en ballistische raketten.
2960103 de vervaardiging van lichte oorlogswapens.
2960104 de vervaardiging van munitie voor oorlogswapens.
2960105 de vervaardiging van explosieve wapens zoals bommen, mijnen en torpedo’s.
29602 Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens
2960201 de vervaardiging van vuurwapens voor de jacht, voor de schietsport of voor verdediging en van munitie
voor deze wapens.
297 Vervaardiging van huishoudapparaten
2971 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
29710 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
2971001 de vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen.
2971002 de vervaardiging van stofzuigers en boenmachines.
2971003 de vervaardiging van toestellen voor het vermalen van keukenafval, apparaten voor het malen of mengen
van voedings- en genotmiddelen, vruchtpersen, blikopeners en messenslijpmachines.
2971004 de vervaardiging van elektrische scheerapparaten, elektrische tandenborstels, enz.
2971005 de vervaardiging van damp- en wasemafzuigkappen.
2971006 de vervaardiging van elektrische heetwatertoestellen, elektrische dekens, toestellen voor de verwarming
van woonruimten en ventilatoren voor huishoudelijk gebruik, elektrische strijkijzers.
2971007 de vervaardiging van elektrische haardroogtoestellen, kammen, borstels en haargolftoestellen.
2971008 de vervaardiging van elektrische ovens, microgolfovens, fornuizen, komforen, broodroosters, koffie- en
theezetapparaten, elektrische braadpannen en kookpotten, grilleerapparaten, verwarmingsweerstanden,
enz.
2972 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
29720 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
2972001 de vervaardiging van niet-elektrische kook- en verwarmingstoestellen (toestellen voor verwarming van
woonruimten, keukenfornuizen, kookketels met vuurhaard, kachels, heetwatertoestellen, kook- of
braadtoestellen en bordenwarmers.
2972002 de vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35695
CODE OMSCHRIJVING
— —
30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
300 Vervaardiging van kantoormachines en computers
3001 Vervaardiging van kantoormachines
30010 Vervaardiging van kantoormachines
3001001 de vervaardiging van elektrische en niet-elektrische schrijfmachines.
3001002 de vervaardiging van fotokopieermachines, hectografen, stencilmachines en offsetmachines met vellen-
inleg voor kantoorgebruik.
3001003 de vervaardiging van rekenmachines, kasregisters, frankeermachines, speciale terminals voor de
distributie van tickets of het maken van reservaties, enz.
3001004 de vervaardiging van overige kantoormachines en -apparaten : adresseermachines, machines voor
sorteren, tellen of verpakken van geld, geldautomaten, machines om correspondentie in een enveloppe te
sluiten, brievensorteermachines, nietmachines...
3002 Vervaardiging van computers en apparatuur voor de verwerking van informatie
30020 Vervaardiging van computers en apparatuur voor de verwerking van informatie
3002001 vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstver-
werkende machines : centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, digitale machines, analoge
machines, hybride machines.
3002002 de vervaardiging van randapparatuur : printers, terminals, enz., magnetische en optische lezers,
machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers.
3002003 de bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten.
31 VERVAARDIGING VAN ELEKTRISCHE MACHINES EN APPARATEN
311 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
3110 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
31100 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
3110001 de vervaardiging van wisselstroommotoren.
3110002 de vervaardiging van wisselstroomgeneratoren.
3110003 de vervaardiging van universele motoren (wisselstroom / gelijkstroom).
3110004 de vervaardiging van gelijkstroommotoren of -generatoren.
3110005 de vervaardiging van generatoraggregaten voor wisselstroom of gelijkstroom.
3110006 de vervaardiging van roterende of statische omvormers.
3110007 de vervaardiging van elektrische transformatoren.
3110008 het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren.
3110009 de vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie.
312 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
3120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
31200 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
3120001 vervaardiging van toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van
of voor het beveiligen tegen elektrische stroom : schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, overspan-
ningsveiligheden, golfafvlakkers,...
3120002 de vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor
het verdelen van elektrische stroom.
313 Vervaardiging van geśoleerde kabels en draad
3130 Vervaardiging van geśoleerde kabels en draad
31300 Vervaardiging van geśoleerde kabels en draad
3130001 de vervaardiging van geśoleerde draad, kabels, strippen en andere geleiders van elektriciteit, ook indien
voorzien van verbindingsstukken.
3130002 de vervaardiging van kabels van optische vezels voor het overbrengen van gecodeerde informatie zoals
telecommunicatie videoseinen, informaticagegevens, besturing, enz.
314 Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen
3140 Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen
31400 Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen
3140001 de vervaardiging van elektrische elementen en elektrische batterijen, inclusief batterijen voor motorvoer-
tuigen.
3140002 de vervaardiging van elektrische accumulatoren en onderdelen daarvan.
35696 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
315 Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
3150 Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten
31501 Vervaardiging van lampen

3150101 de vervaardiging van elektrische gloeilampen en -buizen en van elektrische gasontladingslampen en


-buizen.

3150102 de vervaardiging van booglampen.

3150103 de vervaardiging van lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen.

3150104 de vervaardiging van flitslampen en -blokjes voor de fotografie.

31502 Vervaardiging van verlichtingsapparaten

3150201 de vervaardiging van hanglampen en lusters, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen.

3150202 de vervaardiging van looplampen.

3150203 de vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enz.

3150204 de vervaardiging van schijnwerpers.

3150205 de vervaardiging van buitenverlichting en straatverlichting.

3150206 de vervaardiging van kerstboomverlichting, elektrische guirlandes en dergelijke.

3150207 de vervaardiging van niet-elektrische verlichtingsapparaten.

316 Vervaardiging van elektrische benodigdheden

3161 Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen

31610 Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen

3161001 vervaardiging van elektrische ontstekings- en starttoestellen voor inwendige verbrandingsmotoren :


magneto’s, dynamomagneto’s, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibougies, startmotoren, generato-
ren, stroomsterkteregelaars, enz.

3161002 de vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor geluids- of
lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen : koplampen, zwaailichten, claxons, sirenes,
enz.

3161003 de vervaardiging van bougiekabelsets.

3161004 de vervaardiging van ruitenwissers, elektrische apparatuur om ijsafzetting op of om het beslaan van
ruiten tegen te gaan, enz.

3161005 de vervaardiging van dynamo’s en verlichtingsapparatuur voor rijwielen.

3162 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden

31621 Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen

3162101 de vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en regelapparatuur voor


verkeerswegen, spoor- en tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden.

3162102 de vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen : bellen, sirenes,
signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand, enz.

31622 Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden

3162201 de vervaardiging van elektromagneten, magnetische en elektromagnetische opspanplaten, gangwissels,


remmen, koppelingen, werkstukhouders en lastmagneten.

31623 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.

3162301 de vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties.

3162302 de vervaardiging van isolatoren voor elektriciteit en van isolerende werkstukken.

3162303 de vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen, van onedel


metaal en inwendig geïsoleerd.

3162304 de vervaardiging van kool- of grafietelektroden.

3162305 de vervaardiging van zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur.

3162306 de vervaardiging van overige elektrische toestellen en apparaten : deeltjesversnellers, signaalgeneratoren,


mijndetectors, elektrische ontstekingsmechanismen, enz.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35697
CODE OMSCHRIJVING
— —
32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO- EN TELECOMMUNICATIE- APPARATUUR
321 Vervaardiging van elektronische onderdelen
3210 Vervaardiging van elektronische onderdelen
32100 Vervaardiging van elektronische onderdelen
3210001 de vervaardiging van elektrische condensatoren en vermogenscondensatoren
3210002 de vervaardiging van weerstanden, reostaten en potentiometers
3210003 de vervaardiging van gedrukte elektrische schakelingen
3210004 de vervaardiging van elektronenbuizen met verhitte, met koude of met fotokathode : beeldbuizen voor
televisietoestellen, buizen voor televisiecamera’s, beeldomzetters en beeldversterkers, microgolfbuizen,
ontvanger-en versterkerbuizen, enz.
3210005 de vervaardiging van dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen
3210006 de vervaardiging van lichtgevoelige halfgeleiderelementen, inclusief fotovoltaïsche cellen
3210007 de vervaardiging van gemonteerde piëzo-elektrische kristallen
3210008 de vervaardiging van elektronisch geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages : monolithisch
geïntegreerde schakelingen hybride geı̈ntegreerde schakelingen en elektronische micro-assemblages in de
vorm van gegoten modules, micro-modules, e.d.
322 Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur
3220 Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur
32201 Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur
3220101 de vervaardiging van zendtoestellen voor televisie, inclusief de vervaardiging van relaistoestellen
(steunzenders) en zendtoestellen voor televisie voor industrieel gebruik
3220102 de vervaardiging van televisiecamera’s
3220103 de vervaardiging van zendtoestellen voor radio-omroep
3220104 de vervaardiging van apparatuur voor radio- en teledistributie
3220105 de vervaardiging van vaste of van mobile hertz-relais
3220106 de vervaardiging van toestellen voor radio-afstandsbediening
3220107 de vervaardiging van zendantennes
32202 Vervaardiging van telefonieapparatuur
3220201 vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie of -telegrafie : vaste zendtoestellen en gecombi-
neerde zend- en ontvangsttoestellen, toestellen voor radiotelefonie voor transportmaterieel, mobilofoons,
andere antwoordzenders, enz
3220202 de vervaardiging van ontvangsttoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie
3220203 vervaardiging van apparatuur voor lijntelefonie of -telegrafie : telefoontoestellen, faxtoestellen, automa-
tische en niet- automatische centraalposten, seinsleutels, telexapparatuur, zend- en ontvangsttoestellen
voor beeldtelegrafie, enz.
323 Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
3230 Vervaardiging audio- en videoapparatuur
32300 Vervaardiging audio- en videoapparatuur
3230001 de vervaardiging van televisietoestellen, videomonitors, videoprojectietoestellen en decoders
3230002 de vervaardiging van video-opname- en videoweergaveapparaten inclusief camcorders
3230003 de vervaardiging van radiotoestellen
3230004 de vervaardiging van toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden e.a. toestellen voor het
opnemen van geluid ook indien werkend met cassettes
3230005 de vervaardiging van mengpanelen
3230006 vervaardiging van elektro-akoestische toestellen, inclusief buitendeurmicrofoons, intercoms, afstandsbe-
sturingssystemen, simultaan-tolkinstallaties, elektronische steminstallaties, vergaderschakelingen, oproep-
installaties, dicteerapparaten, enz
3230007 de vervaardiging van platenspelers, grammofoons, cassettespelers, cd-spelers, enz.
3230008 de vervaardiging van microfoons, luidsprekers, hoofdtelefoons, oortelefoons, audiofrequentieversterkers
en geluidsversterkers
3230009 de vervaardiging van pick-upkoppen, toonarmen, geluidsweergavekoppen, draaitafels voor grammo-
foons, snijders of snijkoppen, antennes, reflectoren en rotoren voor antennes, kabeladapters, televisiede-
coders
35698 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE APPARATUUR, VAN PRECISIE- EN OPTISCHE INSTRUMEN-
TEN EN VAN UURWERKEN
331 Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen
3310 Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen
33101 Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde
3310101 vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde
33102 Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde
en de veeartsenijkunde
3310201 de vervaardiging van apparaten en toestellen voor elektrodiagnose zoals elektrocardiografen, ultrasone
diagnoseinstrumenten, scintillatiescanners, apparatuur voor kernspinresonantie, enz.
3310202 de vervaardiging van boormachines voor tandartsen
3310203 de vervaardiging van instrumenten voor de oogheelkunde
3310204 de vervaardiging van sterilisatoren, spuiten, naalden, voor medisch gebruik, spiegels, reflectors,
endoscopen, enz.
3310205 vervaardiging van röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, beta- of
gammastralen, ook indien niet voor gebruik in de geneeskunde voor mens en dier röntgenbuizen,
spanningsgeneratoren, bedieningspanelen, enz.
3310206 de vervaardiging van meubels voor geneeskundig, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik :
operatietafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, verstelbare tandartsstoelen
3310207 de vervaardiging van toestellen van mechanische therapie, toestellen voor massage, toestellen voor
psychotechniek, voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling,
gasmaskers, enz.
33103 Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen
3310301 vervaardiging van orthopedische artikelen en toestellen, van ongeacht welk materiaal : krukken,
medisch-chirurgische gordels en banden, breukspalken, kunsttanden, orthopedisch schoeisel, kunstlede-
maten en andere prothesen, hoorapparaten, enz.
332 Vervaardiging van wetenschappelijke en technische instrumenten
3320 Vervaardiging van wetenschappelijke en technische instrumenten
33201 Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur
33202 Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatie-
apparatuur
3320201 de vervaardiging van precisiebalansen voor o.m. laboratoriumgebruik
3320202 de vervaardiging van teken-, afteken- en rekeninstrumenten : maatstokken, micrometers, schuifmaten,
kalibers, enz.
3320203 de vervaardiging van niet-optische microscopen en diffractieapparaten
3320204 vervaardiging van instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of verifiëren van elektrische
grootheden : oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen, overspraakmeters, instrumenten voor verifiëren-
van stroomsterkte, spanning, weerstand
3320205 de vervaardiging van toestellen voor het meten of controleren van niet-elektrische grootheden :
stralingsdetectors en -meters, toestellen voor het regelen of afstellen van automotoren, enz.
3320206 vervaardiging van instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie, meteorologie, geofysica en
dergelijke (geodesie, topografie, landmeten, oceanografie, hydrologie, radar- en sonartoestellen, seismom-
eters, afstandmeters, sextanten, enz.)
3320207 de vervaardiging van verbruikmeters en tellers voor elektriciteit, water, gas, benzine, enz.
3320208 de vervaardiging van machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van mechanische en andere
eigenschappen van materialen
3320209 vervaardiging van apparaten, toestellen en instrumenten voor natuurkundige en scheikundige analyse :
polarimeters, fotometers, refractometers, colorimeters, spectrometers, PH-meters, viscosimeters, orsatap-
paraten, oppervlaktespanningsmeters, enz
3320210 vervaardiging van instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of verifiëren van doorstroming,
peil, druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of gassen : doorstromingsmeters,
peiltoestellen, manometers, warmteverbruik, enz
3320211 de vervaardiging van optische instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten en het controleren
3320212 vervaardiging van overige meet-, verificatie- en onderzoekinstrumenten, -apparaten en -toestellen :
vochtwegers, barometers, thermometers, toerentellers, taximeters, schredentellers, tachometers, balan-
ceermachines, proef- en testbanken, comparatoren
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35699
CODE OMSCHRIJVING
— —
333 Vervaardiging van controleapparatuur van industriële processen
3330 Vervaardiging van controleapparatuur van industriële processen
33300 Vervaardiging van controleapparatuur van industriële processen
3330001 het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen
3330002 het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur
334 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
3340 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
33401 Vervaardiging van brillen
3340101 de vervaardiging van brilglazen en contactlenzen
3340102 de vervaardiging van monturen en brillen
3340103 de vervaardiging van brillen, ook indien de lenzen niet optisch zijn bewerkt : zonnebrillen, brillen voor
de bescherming van de ogen (inclusief beschermkappen voor het solderen), voor de verbetering van
gezichtsstoornissen, enz.
33402 Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur
3340201 de vervaardiging van niet bewerkte optische elementen, andere dan van glas
3340202 de vervaardiging van prisma’s, lenzen, optische spiegels, kleurfilters, polarisatiefilters, enz, van glas of
van andere materialen
3340203 de vervaardiging van optische vezels en kabels van optische vezels voor directe beeldoverdracht :
endoscopie, verlichting, directe beelden, enz.
3340204 de vervaardiging van optische microscopen, apparatuur voor microfotografie en microprojectie, loepen,
vergrootglazen, dradentellers, enz
3340205 de vervaardiging van verrekijkers, richtkijkers en telescopen, astronomische instrumenten, enz.
3340206 de vervaardiging van lasers, andere dan laserdioden, enz.
3340207 de vervaardiging van foto-apparaten en camera’s
3340208 de vervaardiging van projectietoestellen, vergrotings- en verkleiningstoestellen
3340209 de vervaardiging van toestellen met ontladingsbuizen (elektronische flitstoestellen) en andere flitstoe-
stellen
3340210 de vervaardiging van apparaten en uitrustingsstukken voor foto- en filmlaboratoria, apparaten voor het
projecteren van schakelpatronen op lichtgevoelig halfgeleidermateriaal, projectieschermen
335 Vervaardiging van uurwerken
3350 Vervaardiging van uurwerken
33500 Vervaardiging van uurwerken
3350001 de vervaardiging van alle soorten horloges en klokken, inclusief klokjes voor instrumentenpanelen, van
kasten en kastjes voor uurwerken, ook indien van edele metalen, alsmede van alle soorten uurwerken
3350002 de vervaardiging van tijdcontroleapparaten en tijdmeters : parkeermeters, minuten en secondentellers,
schakelklokken en andere apparaten bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken
3350003 de vervaardiging van onderdelen voor uurwerken als veren, steentjes, wijzerplaten, wijzers, horlogeban-
den van metaal, platen, bruggen en andere onderdelen
34 VERVAARDIGING EN ASSEMBLAGE VAN AUTO’S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
341 Vervaardiging en assemblage van auto’s
3410 Vervaardiging en assemblage van auto’s
34100 Vervaardiging en assemblage van auto’s
3410001 de vervaardiging van personenauto’s.
3410002 de vervaardiging van bedrijfsvoertuigen : bestelwagens, vrachtauto’s, trekkers voor opleggers, dumpers
voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, pantserauto’s voor het vervoer van bankbiljetten,
enz.
3410003 de vervaardiging van autobussen, trolleybussen en touringcars.
3410004 de vervaardiging van automotoren.
3410005 de vervaardiging van chassis met motor.
3410006 de vervaardiging van andere motorvoertuigen : sneeuwscooters golfkarretjes, amfibievoertuigen, brand-
weerwagens, straatvegerauto’s, bibliotheekbussen, rijdende banken, enz.
35700 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
342 Vervaardiging van carrosserieën, aanhangwagens en caravans
3420 Vervaardiging van carrosserieën, aanhangwagens en caravans
34201 Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens
3420101 de vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto’s.
3420102 de vervaardiging van aanhangwagens en opleggers.
3420103 de vervaardiging van containers voor het vervoer.
3420104 de inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.).
34202 Vervaardiging van caravans en dergelijke
3420201 de vervaardiging en de inrichting van caravans.
3420202 de inrichting van motorhomes (campers).
3420203 de vervaardiging van kampeerwagens.
3420204 de vervaardiging van mobiele bouwketen.
343 Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan
3430 Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan
34300 Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan
3430001 de vervaardiging van remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren, knaldem-
pers, uitlaatpijp- en, katalysators, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen.
3430002 de vervaardiging van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enz.
3430003 de vervaardiging van veiligheidsgordels, portieren, bumpers.
35 VERVAARDIGING VAN OVERIGE TRANSPORTMIDDELEN
351 Scheepsbouw en -reparatie
3511 Bouw en reparatie van schepen
35110 Bouw en reparatie van schepen
3511001 de bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van passagiersschepen, veerboten, vrachtsche-
pen, tankers, enz., of delen ervan.
3511002 de bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van oorlogsschepen(inclusief de installatie van
bewapening) of delen ervan.
3511003 de bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van sleepboten of delen ervan.
3511004 de bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van vissersvaartuigen of delen ervan.
3511005 de constructie van luchtkussenvaartuigen.
3511006 de constructie van booreilanden die al dan niet op de zeebodem kunnen worden geplaatst.
3511007 de constructie van drijvende dokken, pontons, caissons, drijvende aanlegsteigers, boeien, drijvende tanks,
aken, lichters, kranen, enz.
3511008 het schilderen van schepen door gespecialiseerde eenheden.
3511009 het slopen van schepen.
3512 Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen
35120 Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen
3512001 de bouw van opblaasbare boten en vlotten.
3512002 de bouw van zeilboten met of zonder hulpmotor.
3512003 de bouw van motorboten.
3512004 de bouw van andere plezier- en sportvaartuigen : kano’s, kajaks, skiffs, enz.
3512005 het onderhoud, de reparatie en de inrichting van plezier- en sportvaartuigen.
352 Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen
3520 Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen
35200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen
3520001 de vervaardiging van elektrische en diesellocomotieven.
3520002 de vervaardiging van motorwagens voor spoor- en tramwegen en van wagens voor het onderhoud van
spoor- en tramlijnen, met eigen beweegkracht.
3520003 de vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel zonder eigen beweegkracht : personenrijtui-
gen, goederenwagons, tankwagens, zelflossende wagons, werkwagens, kraanwagens, railtractors, enz.
3520004 vervaardiging van specifieke onderdelen van rollend materieel voor spoor- en tramwegen : draaistellen, assen en wielen,
remmen en onderdelen daarvan, koppelhaken en andere koppelingen, buffers en onderdelen, schokbrekers, enz.
3520005 de vervaardiging van mechanische en elektromechanische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor
spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden.
3520006 het onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van mechanische en
elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35701
CODE OMSCHRIJVING
— —
353 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen
3530 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen
35300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen
3530001 de vervaardiging van luchtvaartuigen voor het vervoer van goederen of passagiers, voor gebruik door de
strijdkrachten (inclusief installatie van bewapening), voor sport- of andere doeleinden.
3530002 de vervaardiging van helicopters.
3530003 de vervaardiging van ULM’s.
3530004 de vervaardiging van zweefvliegtuigen en deltavliegers.
3530005 de vervaardiging van luchtschepen en luchtballons.
3530006 de vervaardiging van ruimtevaartuigen en draagraketten voor ruimtevaartuigen, satellieten, ruimteson-
des, ruimtestations, ruimteveren.
3530007 vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen : rompen, vleugels,
deuren, staart-, stabilisatie- en trimvlakken, hoogte- en richtingsroeren, vleugelkleppen, onderstellen,
brandstofreservoirs, ballonmanden
3530008 de vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen : schroeven en
rotoren voor helikopters en bladen van propellers of rotoren.
3530009 de vervaardiging en assemblage van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen : vliegtuigmotoren en
onderdelen van turbinestraalmotoren en schroefturbines.
3530010 de vervaardiging van lanceerinstallaties voor luchtvaartuigen, van deklandingstoestellen, enz.
3530011 de vervaardiging van toestellen voor vliegoefeningen op de grond (vluchtsimulatoren).
354 Vervaardiging van motorrijwielen en rijwielen
3541 Vervaardiging van motorrijwielen
35410 Vervaardiging van motorrijwielen
3541001 de vervaardiging van motorrijwielen, scooters en rijwielen met een hulpmotor.
3541002 de vervaardiging van motoren voor motorrijwielen.
3541003 de vervaardiging van zijspanwagens.
3541004 de vervaardiging van onderdelen en accessoires van motorrijwielen.
3542 Vervaardiging van rijwielen
35420 Vervaardiging van rijwielen
3542001 de vervaardiging van fietsen, tandems en driewielers, zonder motor.
3542002 de vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen
3543 Vervaardiging van invalidenwagens
35430 Vervaardiging van invalidenwagens
3543001 de vervaardiging van invalidenwagens, al dan niet met motor.
3543002 de vervaardiging van onderdelen en accessoires van invalidenwagens.
355 Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.
3550 Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.
35500 Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.
3550001 de vervaardiging van kruiwagens, bagagekarren, handwagens, caddies, transportwagentjes, enz.
3550002 de vervaardiging van voertuigen die door dieren worden getrokken.
36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS; OVERIGE INDUSTRIE
361 Vervaardiging van meubels
3610001 de vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal.
3611 Vervaardiging van stoelen en zitmeubels
36111 Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren
3611101 de vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken,
canapés, taboeretten, enz.
3611102 de vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen.
3611103 het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen.
36112 Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen e.d. en voor voertuigen en andere
transportmiddelen
3611201 de vervaardiging en de afwerking van stoelen en andere zitmeubels voor theaters, bioscopen, voertuigen,
luchtvaartuigen, enz., inclusief de vervaardiging van onderdelen zoals karkassen en mechanismen.
35702 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
3612 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels
36121 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels, overwegend van metaal
3612101 de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
metaal.
3612102 de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen,
enz., overwegend van metaal.
36122 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels, overwegend van andere materialen dan metaal
3612201 de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
andere materialen dan metaal.
3612202 de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen,
enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
3613 Vervaardiging van keukenmeubels
36130 Vervaardiging van keukenmeubels
3613001 de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens.
3613002 de vervaardiging van badkamermeubels.
3614 Vervaardiging van overige meubels
36141 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels
3614101 de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van eetkamer-,
zitkamer- en slaapkamermeubels.
3614102 de vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
3614103 de renovatie en restauratie van meubels.
36142 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubels
3614201 de vervaardiging van tuin- en terrasmeubels.
3615 Vervaardiging van matrassen
36150 Vervaardiging van matrassen
3615001 de vervaardiging van bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers.
3615002 de vervaardiging van matrassen : matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met ondersteunend
materiaal, enz., niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met celstructuur.
362 Bewerking van edelstenen en vervaardiging van juwelen
3621 Slaan van munten en medailles
36210 Slaan van munten en medailles
3621001 het slaan van munten, ook indien voor gebruik als wettig betaalmiddel.
3621002 de vervaardiging van medailles en medaillons, ook indien niet van edele metalen.
3622 Bewerking van edelstenen en vervaardiging van juwelen
36221 Bewerking van diamant
3622101 de bewerking van diamant (inclusief industriediamant) zagen, slijpen, polijsten, afkoken, enz.
36222 Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen
3622201 de productie van bewerkte parels.
3622202 de productie van bewerkte edel- en halfedelstenen, exclusief diamant.
3622203 de bewerking van stenen van industriekwaliteit (exclusief industriediamant) en van synthetische of
gereconstrueerde stenen.
36223 Vervaardiging van juwelen en sieraden
3622301 de vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele metalen of van onedele metalen geplateerd met
edele metalen, van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of
halfedelstenen of andere materialen.
3622302 de vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen.
36224 Vervaardiging van edelsmeedwerk
3622401 de vervaardiging van edelsmeedwerk van edele metalen of van onedele metalen geplateerd met edele
metalen : tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, voorwerpen voor erediensten, enz.
3622402 de vervaardiging van katalysatoren en laboratoriumartikelen, van edele metalen.
3622403 het graveren in voorwerpen van edele metalen.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35703
CODE OMSCHRIJVING
— —
363 Vervaardiging van muziekinstrumenten
3630 Vervaardiging van muziekinstrumenten
36300 Vervaardiging van muziekinstrumenten
3630001 de vervaardiging van snaarinstrumenten.
3630002 de vervaardiging van snaarinstrumenten met klavier, inclusief mechanische piano’s.
3630003 de vervaardiging van orgels met pijpen en klavier, inclusief harmoniums en dergelijke instrumenten met
klavier en vrijge metalen tongen.
3630004 de vervaardiging van accordeons en dergelijke muziekinstrumenten, inclusief mondharmonica’s.
3630005 de vervaardiging van blaasinstrumenten.
3630006 de vervaardiging van slaginstrumenten.
3630007 de vervaardiging van muziekinstrumenten waarvan het geluid elektronisch wordt voortgebracht.
3630008 de vervaardiging van muziekdozen, orchestrions, straatorgels enz.
3630009 de vervaardiging van onderdelen en accessoires van muziekinstrumenten : metronomen en diapasons,
kaarten, schijven en rollen voor automatisch te bespelen muziekinstrumenten, enz.
3630010 de vervaardiging van fluitjes, toeters en andere met de mond te bespelen roep- en signaalinstrumenten.
3630011 de herstelling van muziekinstrumenten.
364 Vervaardiging van sportartikelen
3640 Vervaardiging van sportartikelen
36400 Vervaardiging van sportartikelen
3640001 de vervaardiging van harde, zachte en opblaasbare ballen.
3640002 de vervaardiging van rackets, bats (slagplankjes) en golfstokken.
3640003 de vervaardiging van netten voor de beoefening van diverse sporten.
3640004 de vervaardiging van materiaal voor wintersporten en bergbeklimming.
3640005 vervaardiging van artikelen voor de sportvisserij (inclusief schepnetjes) en voor de jacht.
3640006 de vervaardiging van materiaal voor watersporten (inclusief zeilplanken en duikerspakken).
3640007 de vervaardiging van bogen en kruisbogen.
3640008 de vervaardiging van ijsschaatsen, rolschaatsen, enz.
3640009 de vervaardiging van zwem- en plonsbadjes.
3640010 de vervaardiging van turngereedschap en materiaal voor atletiekbeoefening.
3640011 de vervaardiging van toestellen en apparaten voor bodybuilding en ten behoeve van fitnesscentra.
3640012 de vervaardiging van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer.
365 Vervaardiging van spellen en speelgoed
3650 Vervaardiging van spellen en speelgoed
36500 Vervaardiging van spellen en speelgoed
3650001 de vervaardiging van poppen en van kleding en accessoires voor poppen.
3650002 de vervaardiging van speelgoeddieren.
3650003 de vervaardiging van speelgoed op wielen, inclusief driewielers.
3650004 de vervaardiging van speelgoedinstrumenten.
3650005 de vervaardiging van gezelschapsspelen en speelkaarten.
3650006 de vervaardiging van spellen met motor of drijfwerk, spellen met muntinworp, biljarten, speciale tafels
voor casinospelen, automatische bowlinginstallaties, enz.
3650007 de vervaardiging van elektronische spellen : videospelletjes schaakspellen, enz.
3650008 de vervaardiging van schaalmodellen, bouwdozen, elektrische treinen, automobielcircuits, miniatuur-
vliegtuigen en -boten, enz.
3650009 de vervaardiging van puzzels, enz.
366 Overige industrie
3661 Vervaardiging van imitatiesieraden
36610 Vervaardiging van imitatiesieraden
3661001 vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welk materiaal, voor zover er voor de vervaardiging
geen gebruik wordt gemaakt van edele metalen, onedele metalen geplateerd met edele metalen,
edelstenen of halfedelstenen.
35704 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
3662 Vervaardiging van borstelwaren
36620 Vervaardiging van borstelwaren
3662001 vervaardiging van borstelwaren : mechanische vloervegers met handbediening, zwabbers, plumeaus,
bezems, borstels, kwasten, enz., wissers van rubber en van andere soepele stoffen, verfkwasten,
tamponneerkwasten, verfrollers, penselen.
3662002 de vervaardiging van schoen- en kleerborstels.
3663 Overige industrie, n.e.g.
36630 Overige industrie, n.e.g.
3663001 de vervaardiging van pennen, potloden en ander schrijfgerief ook indien mechanisch.
3663002 de vervaardiging van potloodstiften.
3663003 de vervaardiging van datumstempels, zegelstempels en numeroteurs, handetiketteermachines, verstel-
bare handstempels en drukdozen, inktlinten voor schrijfmachines en van stempelkussens.
3663004 de vervaardiging van kinderwagens.
3663005 de vervaardiging van paraplu’s, parasols, wandelstokken, zwepen en rijzwepen.
3663006 de vervaardiging van knopen, drukknopen en treksluitingen.
3663007 de vervaardiging van sigarettenaanstekers en lucifers.
3663008 de vervaardiging van artikelen voor persoonlijk gebruik : pijpen, kammen, haarklemmen, vaporisators
voor toiletgebruik, pruiken, valse baarden, thermisch isolerende flessen en ander isothermische
recipiënten met vacuumisolatie.
3663009 de vervaardiging van draaimolens, schommels, schiettenten en andere attracties voor kermissen en
pretparken.
3663010 de vervaardiging van linoleum en andere harde, niet van kunststof vervaardigde vloerbedekkingen.
3663011 de vervaardiging van kaarsen.
3663012 de vervaardiging van kunstbloemen, -fruit en -loofwerk en van decoratieartikelen van gedroogde
bloemen.
3663013 de vervaardiging van fop- en schertsartikelen en benodigdheden voor het goochelen.
3663014 de activiteiten van dierenopzetters
3663015 vervaardiging van overige artikelen : handzeven en handteemsen, paspoppen en andere etalageartikelen,
enz.
37 RECUPERATIE VAN RECYCLEERBAAR AFVAL
371 Recuperatie van recycleerbaar metaalafval
3710 Recuperatie van recycleerbaar metaalafval
37100 Recuperatie van recycleerbaar metaalafval
3710001 recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens
sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto’s, wasmachines, fietsen, enz.
3710002 recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch kleiner maken van grote
stukken ijzer, zoals spoorwegwagons.
3710003 recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het samenpersen van schroot en gebruikte
voertuigen.
3710004 recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen
(bv auto’s) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen.
3710005 recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte goederen
(bv auto’s of koelkasten) ten einde het schadelijk afval (olie, koelvloeistof, brandstof, enz.) eruit te
verwijderen.
372 Recuperatie van overig recycleerbaar afval
3720 Recuperatie van overig recycleerbaar afval
37200 Recuperatie van overig recycleerbaar afval
3720001 de regeneratie van rubber (bv. regeneratie van gebruikte banden) voor de productie van secundaire
grondstoffen
3720002 het sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen voor
buizen, bloempotten, laadborden, e.d.
3720003 het terugwinnen van chemische stoffen (inclusief olie) uit chemisch afval
3720004 het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van glas
3720005 het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire
grondstoffen
3721 Recuperatie van papier
3722 Recuperatie van textiel
3723 Recuperatie van scheikundige stoffen
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35705
CODE OMSCHRIJVING
— —
40 PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN WARM WATER
401 Productie en distributie van elektriciteit
4010 Productie en distributie van elektriciteit
40100 Productie en distributie van elektriciteit
4010001 de productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt : thermische centrales, kerncentrales,
waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwinding van stookolie en duurzame energiebronnen
4010002 het transport en de distributie van elektriciteit
402 Productie en distributie van gas
4020 Productie en distributie van gas
40200 Productie en distributie van gas
4020001 de vervaardiging van gasvormige brandstoffen met een specifieke calorische waarde door het zuiveren,
mengen of op een andere wijze bewerken van verschillende soorten gassen, inclusief steenkoolgas en
biogassen.
4020002 het transport en de distributie van alle soorten gasvormige brandstoffen via een leidingnet.
4020003 het beheer van opslagtanks.
4020004 het bottelen van gas.
403 Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie
4030 Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie
40300 Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie
4030001 de productie, winning en distributie van stoom en warm water voor de verwarming, aandrijving en
andere doeleinden.
4030002 de productie en distributie van gekoeld water en ijs, voor koeldoeleinden.
40400 Gemengde productie-, distributiebedrijven van elektriciteit, gas, stoom of warm water
41 WINNING, ZUIVERING EN DISTRIBUTIE VAN WATER
410 Winning, zuivering en distributie van water
4100 Winning, zuivering en distributie van water
41000 Winning, zuivering en distributie van water
4100001 de winning, zuivering en distributie van water.
4100002 het ontzouten van zeewater, met het oog op de productie van water.
45 BOUWNIJVERHEID
451 Het bouwrijp maken van terreinen
4511 Slopen van gebouwen; grondverzet
45111 Slopen van gebouwen
4511101 het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
4511102 het ruimen van bouwterreinen
45112 Grondverzet
4511201 het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
4511202 het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
4511203 de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
4511204 de drainage van land- en bosbouwgrond
4512 Proefboren en boren
45120 Proefboren en boren
4512001 het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
4512002 het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
452 Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- waterbouw
4520001 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het
gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken
4520002 de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
35706 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
4521 Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
45211 Bouwen van individuele huizen
4521101 het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
4521102 de bouw van individuele huizen volgens de formule ″sleutel op de deur″
45212 Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
4521201 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen, kantoorge-
bouwen, enz.
4521202 de bouw van appartementen volgens de formule ″sleutel op de deur″
45213 Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.
4521301 het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport,
recreatie, enz.
4521302 de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
45214 Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke
4521401 de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
4521402 de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
45215 Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen
4521501 de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
4521502 de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
4521503 de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
4521504 de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
4522 Dakbedekking en bouw van dakconstructies
45220 Dakbedekking en bouw van dakconstructies
4522001 de bouw van daken
4522002 het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
4522003 het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
4522004 het waterdicht maken van daken en dakterrassen
4523 Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccomodaties
45230 Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccomodaties
4523001 de bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellings-
werken
4523002 de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het
plaatsen van vangrails)
4523003 de bouw van start- en landingsbanen
4523004 de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
4523005 het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
4524 Waterbouw
45241 Baggerwerken
4524101 het uitvoeren van baggerwerken
4524102 het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
45242 Overige waterbouw
4524201 de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
4524202 de aanleg van dammen en dijken
4524203 de aanleg van kanalen en andere waterwegen
4524204 de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
4524205 de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
4524206 het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35707
CODE OMSCHRIJVING
— —
4525 Overige werkzaamheden in de bouw
45250 Overige werkzaamheden in de bouw
4525001 onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
4525002 onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
4525003 onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
4525004 Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
4525005 onderneming voor het aanbrengen van chape
4525006 onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
4525007 onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
4525008 Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
4525009 onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
4525010 onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
4525011 onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
4525012 onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
453 Bouwinstallatie
4531 Elektrische installatie
45310 Elektrische installatie
4531001 onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
4531002 onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
4531003 onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
4531004 onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
4531005 onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
4531006 onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
4531007 onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
4532 Isolatiewerkzaamheden
45320 Isolatiewerkzaamheden
4532001 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemate-
riaal tegen geluid en trillingen
4532002 isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4532003 de isolatie van koelkamers en -pakhuizen
4533 Loodgieterswerk
45331 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
4533101 de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
45332 Overig loodgieterswerk
4533201 de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor zuurstof
in hospitalen)
4534 Overige bouwinstallatie
45340 Overige bouwinstallatie
4534001 de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
4534002 de installatie van stores en zonneschermen
4534003 de installatie van lichtreclames en uithangborden
4534004 overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
4534005 algemene bouwinstallatie
454 Afwerking van gebouwen
4541 Stukadoorswerk
45410 Stukadoorswerk
4541001 het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
4541002 het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
35708 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
4542 Schrijnwerk
45421 Schrijnwerk van hout of van kunststof
4542101 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4542102 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof
4542103 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
4542104 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
4542105 de montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof
45422 Metaalschrijnwerk
4542201 de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4542202 de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal
4542203 de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
4542204 de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
4542205 de montage van serres, veranda’s enz. in metaal
4543 Vloerafwerking en wandbekleding
45431 Plaatsen van vloer- en wandtegels
4543101 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei
45432 Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
4543201 het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt
en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
45433 Plaatsen van behang
4543301 plaatsen van behang
4544 Schilderen en glaszetten
45441 Schilderen
4544101 het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
4544102 het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
4544103 het schilderen van metalen constructies
4544104 het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
45442 Glaszetten
4544201 het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
4544202 de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
4545 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
45450 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
4545001 de installatie van particuliere zwembaden
4545002 gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
4545003 het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4545004 overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
455 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
4550 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
45500 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
4550001 verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
50 VERKOOP EN REPARATIE VAN AUTO’S EN MOTORRIJWIELEN; KLEINHANDEL IN MOTORBRAND-
STOFFEN
501 Handel in auto’s
5010 Handel in auto’s
50101 Groothandel in motorvoertuigen
5010101 de groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances)
5010102 de groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens (vb. jeeps)
enz.
5010103 de groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes, enz.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35709
CODE OMSCHRIJVING
— —
50102 Handelsbemiddeling in motorvoertuigen
5010201 de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb ambulances)
5010202 de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb
jeeps), enz.
5010203 de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
50103 Kleinhandel in motorvoertuigen
5010301 de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb ambulances)
5010302 de kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens(vb jeeps)
enz.
5010303 de kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
50104 Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke
5010401 de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
5010402 de handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
502 Onderhoud en reparatie van auto’s
5020 Onderhoud en reparatie van auto’s
50200 Onderhoud en reparatie van auto’s
5020001 de reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
5020002 carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven)
5020003 de revisie van automotoren
5020004 het gewone onderhoud van auto’s : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
5020005 de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
5020006 het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
503 Handel in onderdelen en accessoires van auto’s
5030 Handel in onderdelen en accessoires van auto’s
50301 Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s
5030101 de groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
5030102 de groothandel in banden voor motorvoertuigen
50302 Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s
5030201 de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
5030202 de kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
5030203 de kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
504 Handel in en reparatie van motorrijwielen
5040 Handel in en reparatie van motorrijwielen
50400 Handel in en reparatie van motorrijwielen
5040001 handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
5040002 groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
5040003 groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
5040004 groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
5040005 kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
5040006 kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
5040007 kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
5040008 het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen
5040009 het onderhoud en de reparatie van bromfietsen
505 Kleinhandel in motorbrandstoffen
5050 Kleinhandel in motorbrandstoffen
50500 Kleinhandel in motorbrandstoffen
5050001 de kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen
5050002 de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s
35710 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING, EXCLUSIEF DE HANDEL IN AUTO’S EN MOTOR-
RIJWIELEN
511 Handelsbemiddeling
5111 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffa-
brikaten
51110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffa-
brikaten
5111001 handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffa-
brikaten
5112 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
51120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
5112001 handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
5112002 handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw
5113 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
51130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
5113001 handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
5113002 handelsbemiddeling in verf en vernis
5113003 handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
5114 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en luchtvaar-
tuigen
51140 Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en luchtvaar-
tuigen
5114001 handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en luchtvaartui-
gen
5114002 handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
5114003 handelsbemiddeling in naai- en breimachines
5114004 handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
5114005 handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industri-
eel gebruik
5114006 handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
5115 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
51150 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
5115001 handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
5115002 handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen
5115003 handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties
5115004 handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding
5115005 handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen
5115006 handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen
5115007 handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften
5115008 handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
5115009 handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen spellen en speelgoed
5116 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
51160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
5116001 handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
5116002 handelsbemiddeling in bont
5117 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
51170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
5117001 handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
5118 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
51180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
5118001 handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35711
CODE OMSCHRIJVING
— —
5119 Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling
51190 Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling
5119001 niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
512 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
5121 Groothandel in granen, zaden en diervoeders
51210 Groothandel in granen, zaden en diervoeders
5121001 de groothandel in granen, zaden en diervoeders
5121002 de groothandel in niet-eetbare oliën en vetten
5121003 de groothandel in pootaardappelen
5121004 de groothandel in tulpebollen
5121005 de groothandel in veevoeder
5122 Groothandel in bloemen en planten
51220 Groothandel in bloemen en planten
5122001 de groothandel in bloemen en planten
5123 Groothandel in levende dieren
51230 Groothandel in levende dieren
5123001 de groothandel in levende dieren
5124 Groothandel in huiden, vellen en leer
51240 Groothandel in huiden, vellen en leer
5124001 de groothandel in huiden, vellen en leer
5125 Groothandel in ruwe tabak
51250 Groothandel in ruwe tabak
5125001 de groothandel in ruwe tabak
513 Groothandel in voedings- en genotmiddelen
5131 Groothandel in groenten en fruit
51310 Groothandel in groenten en fruit
5131001 de groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen
5132 Groothandel in vlees en vleeswaren
51321 Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild
5132101 de groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en wild
51322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte
5132201 de groothandel in vlees van wild en gevogelte
5132202 de groothandel in vlees van konijnen
5133 Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën
51331 Groothandel in zuivelproducten en eieren
5133101 de groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.)
5133102 de groothandel in eieren en eierproducten
51332 Groothandel in spijsoliën en -vetten
5133201 de groothandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong
5134 Groothandel in dranken
51340 Groothandel in dranken
5134001 de groothandel in alcoholische en andere dranken
5134002 het bottelen, het mengen en het zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijn
5135 Groothandel in tabaksproducten
51350 Groothandel in tabaksproducten
5135001 de groothandel in tabaksproducten
5136 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
51360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
5136001 de groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
5137 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
51370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
5137001 de groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
35712 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
5138 Gespecialiseerde groothandel in overige voedingsmiddelen
51381 Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren
5138101 de groothandel in vis, schaal- en schelpdieren
51382 Groothandel in aardappelproducten
5138201 de groothandel in aardappelproducten
51383 Groothandel in voeder voor huisdieren
5138301 de groothandel in voeder voor huisdieren
51384 Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren
5138401 de groothandel in meel en producten voor bakkerijen
5138402 de groothandel in verse kant- en klaarmaaltijden
5138403 de groothandel in conserven
5138404 de groothandel in confituur en honing
5138405 de groothandel in deegwaren en rijst
5138406 de groothandel in desserten
5138407 de overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, n.e.g.
5139 Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
51391 Groothandel in diepvriesproducten
5139101 de groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen (groepen) : vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, vis
en schaal- en schelpdieren, groenten en fruit, kant- en klaarmaaltijden, desserten, roomijs, enz.
51392 Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
5139201 de overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen
514 Groothandel in huishoudelijke artikelen
5141 Groothandel in textiel
51410 Groothandel in textiel
5141001 de groothandel in garen
5141002 de groothandel in weefsels en stoffen
5141003 de groothandel in huishoudlinnen en beddegoed
5141004 de groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz.
5141005 de groothandel in fournituren : naaigaren, band, lint, enz.
5142 Groothandel in kleding en schoeisel
51421 Groothandel in kleding, kledingaccessoires en bontartikelen
5142101 de groothandel in kleding, inclusief sportkleding
5142102 de groothandel in bontwaren
5142103 de groothandel in kledingaccessoires, zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu’s
51422 Groothandel in schoeisel
5142201 de groothandel in schoeisel
5143 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
51430 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
5143001 de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
5143002 de groothandel in audio- en videoapparaten
5143003 de groothandel in grammofoonplaten, CD’s, al dan niet bespeelde audio- en videocassettes, enz.
5143004 de groothandel in verlichtingsapparatuur
5143005 de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
5144 Groothandel in porselein en glaswerk, behang en reinigingsmiddelen
51441 Groothandel in vaat- en glaswerk
5144101 de groothandel in vaat- en glaswerk
5144102 de groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal
51442 Groothandel in behang en onderhoudsproducten
5144201 de groothandel in behang en muurbekleding
5144202 de groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35713
CODE OMSCHRIJVING
— —
5145 Groothandel in parfums en cosmetica
51450 Groothandel in parfums en cosmetica
5145001 de groothandel in parfumerieën en cosmetica
5145002 de groothandel in toiletartikelen
5146 Groothandel in farmaceutische producten
51460 Groothandel in farmaceutische producten
5146001 de groothandel in farmaceutische producten
5146002 de groothandel in medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
5146003 de groothandel in orthopedische artikelen
5147 Groothandel in overige consumentenartikelen
51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten
5147101 de groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding, inclusief tapijten
51472 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
5147201 de groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
51473 Groothandel in fotografische en cinematografische apparaten en in overige optische artikelen
5147301 de groothandel in fotografische en cinematografische apparaten en in overige optische artikelen
51474 Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden
5147401 de groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden
51475 Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften
5147501 de groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften
51476 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed
5147601 de groothandel in sport- en kampeerartikelen, fietsen, spellen en speelgoed
51477 Groothandel in lederwaren en reisartikelen
5147701 de groothandel in lederwaren en reisartikelen
51478 Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g.
5147801 de groothandel in muziekinstrumenten
5147802 de groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren
5147803 de overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g.
515 Groothandel in intermediaire producten, afval en schroot
5151 Groothandel in brandstoffen
51510 Groothandel in brandstoffen
5151001 de groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen
5151002 de groothandel in kernbrandstof
5151003 de groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.
5152 Groothandel in metalen en metaalertsen
51520 Groothandel in metalen en metaalertsen
5152001 de groothandel in ferro- en non-ferrometaalertsen
5152002 de groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen
5152003 de groothandel in halffabrikaten van ferro- en non-ferrometalen, n.e.g.
5153 Groothandel in hout, verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair
51531 Groothandel in hout
5153101 de groothandel in onbewerkt hout
5153102 de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout
5153103 de groothandel in panelen en platen, parket, enz.
5153104 de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
51532 Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair
5153201 de groothandel in verf en vernis
5153202 de groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
5153203 de groothandel in vlakglas
5153204 de groothandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enz.
5153205 de groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
35714 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
5154 Groothandel in ijzerwaren, loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties
51541 Groothandel in ijzerwaren
5154101 de groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten, enz.), werktui-
gen(hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap
5154102 de groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen
5154103 de groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal
51542 Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties
5154201 de groothandel in apparaten voor centrale verwarming
5154202 de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
5155 Groothandel in chemische producten
51550 Groothandel in chemische producten
5155001 groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik aniline, drukinkt, etherische oliën,
industriële gassen, chemische lijm, kleurstoffen, synthetische hars, methanol, geur- en smaakstoffen,
paraffine, soda, industriezout, zuren, enz.
5155002 de groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw
5155003 de groothandel in kunststoffen in primaire vormen
5155004 de groothandel in ruwe rubber
5155005 de groothandel in reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik
5156 Groothandel in overige intermediaire producten
51561 Groothandel in diamant
5156101 de groothandel in ruwe en bewerkte diamant
5156102 de groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen
51562 Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g.
5156201 de groothandel in textielgrondstoffen en -vezels
5156202 de groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt
5156203 de groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g.
5157 Groothandel in afval en schroot
51570 Groothandel in afval en schroot
5157001 de groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen
516 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren
5161 Groothandel in gereedschapswerktuigen
51610 Groothandel in gereedschapswerktuigen
5161001 de groothandel in gereedschapswerktuigen
5161002 de groothandel in computergestuurde gereedschapswerktuigen
5162 Groothandel in machines voor de bouwnijverheid
51620 Groothandel in machines voor de bouwnijverheid
5162001 de groothandel in materieel voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor de wegenbouw, enz.
5162002 de groothandel in mechanische werktuigen voor de bouwnijverheid
5163 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
51630 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
5163001 de groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
5163002 de groothandel in computergestuurder machines voor de textielindustrie en in computergestuurde naai-
en breimachines
5164 Groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel
51640 Groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel
5164001 de groothandel in computers en randapparatuur
5164002 de groothandel in andere kantoormachines en -materieel zoals schrijfmachines, telmachines, enz.
5164003 de groothandel in kantoormeubelen
5165 Groothandel in overige machines voor de industrie en de handel
51651 Groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
5165101 de groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik
5165102 de groothandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren, transformators,
schakelborden, elektronische componenten, enz.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35715
CODE OMSCHRIJVING
— —
51652 Groothandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g.
5165201 de groothandel in hijs, hef- en transportwerktuigen
5165202 de groothandel in industrierobots
5165203 de groothandel in meetapparaten en -instrumenten en in navigatieapparatuur
5165204 de groothandel in garagematerieel en lasapparatuur
5165205 de groothandel in drijfwerkelementen en overbrengingsmechanismen
5165206 de groothandel in artikelen van rubber en van kunststof voor technisch gebruik
5165207 de groothandel in overige machines en uitrusting voor industrieel gebruik, n.e.g.
51653 Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g.
5165301 de groothandel in winkeluitrusting (toonbankan, etalagepoppen, enz.)
5165302 de groothandel in verkoopautomaten
5165303 de groothandel in materieel en benodigdheden voor hotels, cafés en restaurants
5165304 de groothandel in speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés, casino’s, lunaparken, enz.
5165305 de groothandel in overige machines en uitrusting voor handel in dienstverlening, n.e.g.
5166 Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
51660 Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
5166001 de groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
5166002 de groothandel in grasmaaimachines, ongeacht de aandrijving
5166003 de groothandel in motoculteurs
517 Overige groothandel
5170 Overige groothandel
51700 Overige groothandel
5170001 de gespecialiseerde groothandel voor zover deze niet in één van de vorige categorieën is begrepen(bv.
groothandel in touwwerk, koord, bindgaren en dergelijke; groothandel in verpakkingsmateriaal, enz.)
5170002 de groothandel in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie, zoals bv. scheepsbe-
voorrading (shipchandlers)
52 KLEINHANDEL, EXCLUSIEF AUTO’S EN MOTORRIJWIELEN; REPARATIE VAN CONSUMENTEN-
ARTIKELEN
521 Niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels
5211 Niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen
52111 Niet-gespecialiseerde kleinhandel in diepvriesproducten
5211101 de kleinhandel in diepgevroren voedingsmiddelen (inclusief roomijs) in winkels of thuisbezorgd
52112 Niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsopp. minder dan 100 m2)
5211201 de niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2)
52113 Superettes (verkoopsopp. tussen 100 m2 en 400 m2)
5211301 superette(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met een verkoopsoppver-
vlakte tussen 100 m2 en 400 m2)
52114 Supermarkten (verkoopsopp. tussen 400 m2 en 2500 m2)
5211401 supermarkt(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte
tussen 400 m2 en 2500 m2)
52115 Hypermarkten (verkoopsopp. groter dan 2500 m2)
5211501 hypermarkt(niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met verkoopsoppvervlakte
meer dan 2500 m2)
52116 Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen
5211601 overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels in overwegend voedings-en genotmiddelen
5212 Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels
52121 Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp. van meer dan
2500 m2)
5212101 grootwarenhuis (kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en
genotmiddelen niet overheersen zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden,
speelgoed enz. oppervlakte groter dan 2500 m2)
52122 Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen
met verkoopsop van minder dan 250
5212201 de kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed enz. met
verkoopsoppervlakte kleiner dan 2500 m2
35716 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
522 Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
5221 Kleinhandel in groenten en fruit
52210 Kleinhandel in groenten en fruit
5221001 de kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit
5222 Kleinhandel in vlees en vleeswaren
52220 Kleinhandel in vlees en vleeswaren
5222001 de kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers
5222002 de kleinhandel in gevogelte, konijnen en wild
5223 Kleinhandel in vis
52230 Kleinhandel in vis
5223001 de kleinhandel in vis en schaal- en schelpdieren
5224 Kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk
52240 Kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk
5224001 de kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk
5225 Kleinhandel in dranken
52250 Kleinhandel in dranken
5225001 de kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan
5225002 het bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie
5226 Kleinhandel in tabaksproducten
52260 Kleinhandel in tabaksproducten
5226001 de kleinhandel in tabaksproducten
5227 Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
52271 Kleinhandel in zuivelproducten en eieren
5227101 de kleinhandel in zuivelproducten en eieren, inclusief de thuisbezorging daarvan
52272 Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
5227201 de kleinhandel in koffie
5227202 de kleinhandel in kruiderijen en specerijen
5227203 de kleinhandel in fruit- en groentenconserven
5227204 de overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
523 Kleinhandel in farmaceutische producten, reukwerk en cosmetica
5231 Apotheken
52310 Apotheken
5231001 apotheek
5232 Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen
52320 Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen
5232001 de kleinhandel in medische en orthopedische artikelen
5232002 de kleinhandel in geneeskrachtige kruiden
5232003 de kleinhandel in prothesen en invalidenwagens
5233 Kleinhandel in reukwerk en cosmetica
52330 Kleinhandel in reukwerk en cosmetica
5233001 de kleinhandel in reukwerk en cosmetica
5233002 de kleinhandel in toiletartikelen
524 Overige gespecialiseerde kleinhandel in nieuwe artikelen in winkels
5241 Kleinhandel in textiel
52410 Kleinhandel in textiel
5241001 de kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen
5241002 de kleinhandel in breigarens
5241003 de kleinhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk
5241004 de kleinhandel in fournituren : naaigaren, band, lint, naalden, enz.
5241005 de kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz.
5241006 de kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35717
CODE OMSCHRIJVING
— —
5242 Kleinhandel in kleding
52421 Kleinhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment)
5242101 de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht
welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment)
52422 Kleinhandel in bovenkleding voor heren
5242201 de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht
welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren
52423 Kleinhandel in bovenkleding voor dames
5242301 de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht
welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames
52424 Kleinhandel in baby- en kinderkleding
5242401 de kleinhandel in baby- en kinderkleding
52425 Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding
5242501 de kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding
52426 Kleinhandel in kledingaccessoires
5242601 de kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, enz.
5243 Kleinhandel in schoeisel en lederwaren
52431 Kleinhandel in schoeisel
5243101 de kleinhandel in schoeisel
52432 Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen
5243201 de kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers
5244 Kleinhandel in meubels en artikelen voor verlichting en woninginrichting
52441 Kleinhandel in meubels
5244101 de kleinhandel in meubels
5244102 de kleinhandel in inbouwkeukens
5244103 de kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
52442 Kleinhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
5244201 de kleinhandel in verlichtingsartikelen
5244202 de kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en glaswerk
5244203 de kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel
5244204 de kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
5244205 de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting
5244206 de kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
5245 Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur
52450 Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur
5245001 de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
5245002 de kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoe-
stellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enz.
5245003 de kleinhandel in grammofoonplaten, CD’s, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enz.
5245004 de kleinhandel in muziekinstrumenten en -partituren
5246 Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen
52461 Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopper-
vlakte van minder dan 400 m2.
5246101 de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp.
< 400 m2
52462 Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopper-
vlakte van meer dan 400 m2.
5246201 de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsopp.
> 400 m2
5247 Kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
52470 Kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
5247001 de kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
5247002 de kleinhandel in kranten en tijdschriften in kiosken
35718 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
5248 Overige gespecialiseerde kleinhandel in winkels
52481 Kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen
5248101 de kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz.
5248102 de kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen
52482 Kleinhandel in sport- en kampeerartikelen
5248201 de kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding
5248202 de kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enz.
52483 Kleinhandel in bloemen en planten
5248301 de kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten
5248302 de kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz.
5248303 de kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen
5248304 de kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
52484 Kleinhandel in horloges en sieraden
5248401 de kleinhandel in uurwerken en horloges
5248402 de kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
52485 Kleinhandel in optische en fotografische artikelen
5248501 de kleinhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en
precisieinstrumenten
52486 Kleinhandel in wand- en vloerbekleding
5248601 de kleinhandel in tapijten en vloermatten
5248602 de kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, kurk, enz.
5248603 de kleinhandel in behang
52487 Kleinhandel in kantooruitrusting en computers
5248701 de kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
5248702 de kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen
52488 Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
5248801 de kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
5248802 de kleinhandel in reinigingsproducten
52489 Kleinhandel in spellen en speelgoed
5248901 de kleinhandel in spellen en speelgoed
5249 Overige gespecialiseerde kleinhandel in winkels (vervolg)
52491 Kleinhandel in wapens en munitie
5249101 de kleinhandel in wapens en munitie voor de jacht en de schietsport
5249102 de kleinhandel in verdedigingswapens
52492 Kleinhandel in fietsen
5249201 de kleinhandel in fietsen
52493 Kleinhandel in kinderwagens
5249301 de kleinhandel in kinderwagens
5249302 de kleinhandel in wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz.
52494 Kleinhandel in naai- en breimachines
5249401 de kleinhandel in naai- en breimachines
52495 Kleinhandel in postzegels en munten
5249501 de kleinhandel in postzegels en munten
52496 Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor
5249601 de kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor
52497 Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
5249701 de kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
5249702 de kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
52498 Overige gespecialiseerde kleinhandel in winkels, n.e.g.
5249801 de kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
5249802 de kleinhandel in koorden en touwen
5249803 de kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35719
CODE OMSCHRIJVING
— —
525 Kleinhandel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels
5250 Kleinhandel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten in winkels
52501 Kleinhandel in antiquiteiten
5250101 de kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
52502 Kleinhandel in tweedehandsgoederen
5250201 de kleinhandel in tweedehandsboeken
5250202 de kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten
(brocante), enz.
5250203 de aktiviteiten van kringloopcentra en dergelijke
526 Kleinhandel, niet in winkels
5261 Postorderbedrijven
52610 Postorderbedrijven
5261001 kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat deze
zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
showmodellen of andere vorm van adverteren
5261002 de directe verkoop via televisie, radio of per telefoon
5262 Markt- en straathandel
52621 Markt- en straathandel in voedingsmiddelen
5262101 markt- en straathandel in voedingsmiddelen
52622 Markt- en straathandel in kleding en textielwaren
5262201 de markt- en straathandel in kleding en textielwaren
52623 Overige markt- en straathandel
5262301 de overige markt- en straathandel
5263 Overige kleinhandel, niet in winkels
52630 Overige kleinhandel, niet in winkels
5263001 de kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen :
huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel
527 Reparatie van consumentenartikelen
5271 Reparatie van schoenen en artikelen van leer
52710 Reparatie van schoenen en artikelen van leer
5271001 de reparatie van schoenen, laarzen, reisartikelen en dergelijke van leer of van ander materiaal
5272 Reparatie van elektrische huishoudapparaten
52720 Reparatie van elektrische huishoudapparaten
5272001 de reparatie van elektrische huishoudapparaten
5272002 de reparatie van audio- en videoapparatuur
5273 Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden
52730 Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden
5273001 de reparatie van uurwerken, horloges en sieraden
5274 Overige reparaties, n.e.g.
52740 Overige reparaties, n.e.g.
5274001 de reparatie van fietsen
5274002 de reparatie van speelgoed
5274003 de reparatie van sport- en kampeerartikelen
5274004 de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
5274005 de reparatie van gedragen kleding : (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz.
5274006 de reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan huis
5274007 het afstemmen van piano’s en andere muziekinstrumenten
5274008 de reparatie van fotografische artikelen
5274009 overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.
35720 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
55 HOTELS EN RESTAURANTS
551 Hotels
5510001 het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-service) conferentieoorden
5511 Hotels en motels, met restaurant
55110 Hotels en motels, met restaurant
5511001 hotels en motels, met restaurant
5512 Hotels en motels, zonder restaurant
55120 Hotels en motels, zonder restaurant
5512001 hotels en motels, zonder restaurant
5512002 hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd
552 Overige accomodaties voor kortstondig verblijf
5521 Jeugdherbergen en berghutten
55210 Jeugdherbergen en berghutten
5521001 jeugdherbergen en berghutten
5522 Kampeerterreinen
55220 Kampeerterreinen
5522001 kampeerterreinen
5523 Overige verblijfsaccomodaties
55231 Vakantiecentra en vakantiedorpen
5523101 de vankantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en
sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen
5523102 de vankantiekolonies voor kinderen en volwassenen
55232 Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf
5523201 het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen
5523202 de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden),
kortstondig verblijf op hoeven, enz.
5523203 de exploitatie van slaapwagens
5523204 overige accomodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
55233 Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen
5523301 het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, enz.
5523302 de leerlingeninternaten die niet afhankelijk zijn van een schoolinstelling
553 Restaurants
5530 Restaurants
55301 Restaurants van het traditionele type
5530101 restaurant van het traditionele type
5530102 de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens
5530103 restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enz.
5530104 restaurants met een beperkt aantal kamers (max. 5) ten behoeve van de eigen cliënteel
5530105 de café-restaurants (tavernen)
55302 Fast food-zaken, snackbars, frituren en dergelijke
5530201 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburger-
restaurants
5530202 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in frietkramen, hotdogstalletjes, enz.
5530203 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en warmewafelkramen
5530204 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke
5530205 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in cafetaria’s
5530206 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in drive-in restaurants
5530207 verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in pizzeria’s
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35721
CODE OMSCHRIJVING
— —
554 Drankgelegenheden
5540 Drankgelegenheden
55401 Cafés
5540101 de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door : cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enz.
55402 Discotheken, dancings en dergelijke
5540201 de regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door
de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties
555 Kantines en catering
5551 Kantines
55510 Kantines
5552 Catering en uitzendkoks
55521 Catering
5552101 het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor :
— luchtvaartmaatschappijen
— kantines, bedrijfsrestaurants, enz.
55522 Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties
5552201 het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
5552202 het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
60 VERVOER TE LAND
601 Vervoer per spoor
6010 Vervoer per spoor
60100 Vervoer per spoor
6010001 het interlokale vervoer van reizigers en goederen per spoor
602 Stadsvervoer en wegvervoer
6021 Personenvervoer te land volgens een dienstregeling
60211 Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer
6021101 vervoer binnen steden en voorsteden van personen op vaste routes en volgens vaste dienstregeling,
waarbij de reizigers kunnen in- en uitstappen bij doorgaans vaste haltes (met autobussen, minibussen,
trams, trolleybussen, metrotreinen, enz.)
60212 Overig personenvervoer volgens een dienstregeling
6021201 het interlokale personenvervoer met autobussen of trams, op vaste routes en volgens een vaste
dienstregeling, waarbij de reizigers kunnen in- en uitstappen bij doorgaans vaste haltes
6021202 de exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld, enz.
6021203 de exploitatie van kabelbanen, stoeltjesliften, enz.
6022 Exploitatie van taxi’s
60220 Exploitatie van taxi’s
6022001 de exploitatie van taxi’s
6022002 de verhuur van personenauto’s met chauffeur
6023 Overig vervoer van personen te land
60230 Overig vervoer van personen te land
6023001 het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer, busreizen,
toeristische excursies, enz.
6023002 het vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen
6024 Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten
60241 Verhuisdiensten
6024101 de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
6024102 de meubelbewaarplaatsen
6024103 de levering van meubels en huishoudapparaten
60242 Goederenvervoer over de weg
6024201 goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer,
vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer
6024202 het ophalen van melk en het vervoer naar de zuivelfabriek
6024203 het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd
6024204 goederenvervoer met door dieren getrokken voertuigen
60243 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
6024301 verhuur van vrachtwagens met bestuurder
35722 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
603 Vervoer via pijpleidingen
6030 Vervoer via pijpleidingen
60300 Vervoer via pijpleidingen
6030001 het vervoer van gassen, oliën en andere vloeistoffen via pijpleidingen
6030002 de exploitatie van pompstations
61 VERVOER OVER WATER
611 Zee- en kustvaart
6110 Zee- en kustvaart
61100 Zee- en kustvaart
6110001 het vervoer van personen of goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling
6110002 de exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten
6110003 de exploitatie van veerboten, watertaxi’s, enz.
6110004 de exploitatie van sleep- en duwboten
6110005 de verhuur van schepen met bemanning
612 Binnenvaart
6120 Binnenvaart
61200 Binnenvaart
6120001 het vervoer van personen of goederen :
— over rivieren, kanalen, meren en andere binnenwateren
— binnen havens en dokken
62 LUCHTVAART
621 Luchtvaart volgens dienstregeling
6210 Luchtvaart volgens dienstregeling
62100 Luchtvaart volgens dienstregeling
6210001 het vervoer van personen of goederen door de lucht op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling
622 Luchtvaart zonder dienstregeling
6220 Luchtvaart zonder dienstregeling
62200 Luchtvaart zonder dienstregeling
6220001 het vervoer van personen of goederen door de lucht zonder dienstregeling
6220002 al dan niet regelmatige chartervluchten
6220003 de exploitatie van luchttaxi’s
6220004 het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, enz.
6220005 de verhuur van vliegtuigen met piloot
623 Ruimtevaart
6230 Ruimtevaart
62300 Ruimtevaart
6230001 het lanceren van satellieten en ruimtevaartuigen
6230002 het vervoer door de ruimte van goederen en personen
63 VERVOERONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
631 Vrachtbehandeling en opslag
6311 Vrachtbehandeling
63111 Vrachtbehandeling in zeehavens
6311101 het laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens
6311102 het stouwen van goederen
63112 Overige vrachtbehandeling
6311201 het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor,
door de lucht of over binnenwateren
6312 Opslag
63121 Opslag in koelpakhuizen
6312101 de exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten
goederen, inclusief landbouwproducten
63122 Overige opslag
6312201 de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen, hangars,
containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35723
CODE OMSCHRIJVING
— —
632 Overige vervoerondersteunende activiteiten
6321 Ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land
63210 Ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land
6321001 de exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals
6321002 de exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen.
6321003 de exploitatie van winterstallingen voor caravans
6321004 de organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer van personen.
6321005 de exploitatie van oproepcentrales voor taxi’s.
6322 Ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water
63220 Ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water
6322001 de exploitatie van havenfaciliteiten : pieren, kaaien, dokken, terminals, enz.
6322002 de exploitatie van binnenhavens, binnenwateren en binnensluizen.
6322003 onderneming voor navigatie, loodswezen, aan- en afmeren.
6322004 onderneming voor het weer vlot trekken van schepen, reddings- en bergingsdiensten.
6322005 de signalisatie door middel van vuurtorens, bakens en radiobakens.
6323 Ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart
63230 Ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart
6323001 de exploitatie van luchthavenfaciliteiten zoals terminals, enz.
6323002 de geleiding van het verkeer op luchthavens en in de lucht.
6323003 de activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers.
6323004 de gronddiensten voor het onderhoud van vliegtuigen.
6323005 dienst voor brandbeveiliging en -bestrijding.
633 Reisbureaus en touroperators
6330 Reisbureaus en touroperators
63301 Reisbureaus
6330101 her verschaffen van informatie en advies over reizen
6330102 het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ’reizen op maat’, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen
6330103 de verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen
6330104 de verkoop van entreekaarten, enz.
63302 Touroperators
6330201 de reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij de
cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen.
6330202 de organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden
63303 Reisgidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
6330301 reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
634 Organisatie van het vrachtvervoer
6340 Organisatie van het vrachtvervoer
6340001 Organisatie van het vrachtvervoer
63401 Expeditiekantoren
6340101 expeditiekantoor
63402 Bevrachting
6340201 scheepsbevrachting
6340202 het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water,
luchtvervoer of een combinatie daarvan)
63403 Scheepsagenturen
6340301 scheepsagentuur
63404 Douaneagentschappen
6340401 douaneagentschap
63405 Vervoersbemiddeling
6340501 de activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
6340502 de activiteiten van vervoermakelaars
6340503 de activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.
35724 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
63406 Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
6340601 de besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
6340602 het bezorgen van expresvracht, enz.
6340603 overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer
64 POST EN TELECOMMUNICATIE
641 Postactiviteiten
6411 Nationale posterijen
64110 Nationale posterijen
6411001 het verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
6411002 het ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen en van postkantoren
6411003 de distributie en aflevering van poststukken
6411004 het uitgeven van postzegels
6411005 de verhuur van postbussen, poste restante, enz.
6412 Koerierdiensten
64120 Koerierdiensten
6412001 verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de
nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden
uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer.
642 Telecommunicatie
6420 Telecommunicatie
64200 Telecommunicatie
6420001 de transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van
relais of via een satelliet
6420002 de exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers (vb.financiële instellingen)
6420003 telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax
6420004 het onderhoud van het netwerk
6420005 transmissie van radio- en televisieprogramma’s (radio- en televisiedistributie, kabelmaatschappijen)
64201 Regie van telegraaf en telefoon - Belgacom
64202 Telecommunicatie n.e.g., teledistributie inbegrepen
65 FINANCIELE INSTELLINGEN
651 Geldscheppende financiële instellingen
6511 Centrale banken
65110 Centrale banken
6511001 de activiteiten van de Nationale Bank van België en van het Rentenfonds.
6512 Overige geldscheppende instellingen
65121 Banken
6512101 de activiteiten van de eenheden die voorkomen op de lijst van de banken die gepubliceerd wordt door
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF)
65122 Privé-spaarbanken
6512201 de activiteiten van de eenheden die voorkomen op de lijst van de spaarbanken die gepubliceerd wordt
door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF)
65123 Openbare kredietinstellingen
6512301 de ASLK-bank
6512302 het Gemeentekrediet van België
6512303 de Nationale Kas voor Beroepskrediet, inclusief de door haar erkende kredietverenigingen
6512304 het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, inclusief de door dit instituut erkende kredietkassen
6512305 de Nationale Maatschappij voor krediet aan de Nijverheid
6512306 het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet
6512307 de gemeentelijke spaarkassen
6512308 het Herdisconterings- en Waarborginstituut, dat bij conventie als een openbare instelling beschouwd
wordt
65124 Bestuur der Postcheques
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35725
CODE OMSCHRIJVING
— —
652 Overige financiële instellingen
6521 Financiële leasing
65210 Financiële leasing
6521001 het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en
leasingnemer
6522 Kredietverstrekking
65221 Verbruikskrediet
6522101 activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten afsluiten met een consument
(verkopen en leningen op afbetaling, incl.persoonlijke leningen, financieringshuur, kredietopeningen,..).
65222 Overige kredietverstrekking
6522201 de eenheden die uitsluitend de hiernavermelde kredieten verlenen : hypothecair krediet; krediet voor
professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz.
6522202 de activiteiten van discontokantoren
6522203 de activiteiten van pandjeshuizen en dergelijke
6522204 overige kredietverstrekking, n.e.g.
6523 Overige financiële instellingen
65231 Financiële holdings
6523101 het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren
65232 Factoring
6523201 het aankopen van alle uitstaande facturen van ondernemingen waarbij de factoring-eenheid alle risico’s
overneemt en aan de ondernemingen het totale bedrag van de factuur minus een procentuele vergoeding
uitbetaalt
65233 Beursvennootschappen
6523301 het optreden voor eigen rekening en, in bijkomende mate, als bemiddelaar voor rekening van derden, bij
openbare uitgiften effectentransacties met het publiek of openbare overnameaanbiedingen op effecten
65234 Portefeuillemaatschappijen
6523401 het beleggen in aandelen
65235 Gemeenschappelijke beleggingsfondsen
6523501 beleggen in waardepapieren(aandelen, obligaties, enz.) of onroerend goed door instellingen voor
collectieve belegging, te weten beleggingsvennootschappen(Bevek’s en Bevak’s), beleggingsfondsen of
binnen stelsel van pensioensparen,...
65236 Overige financiële instellingen, n.e.g.
6523601 de Deposito- en Consignatiekas
6523602 de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden : durf- of venturekapitaal;
investmentbanking, enz.
6523603 de handel in ongemunt goud voor financiële doeleinden
6523604 de activiteiten van voetbalinvestmaatschappijen
6523605 de import/exportfinanciering
6523606 financiële instellingen, n.e.g.
66 VERZEKERINGSWEZEN
660 Verzekeringswezen
6601 Levensverzekeringen
66011 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven
6601101 rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven
66012 Aangenomen herverzekeringen leven
6601201 aangenomen herverzekeringen leven
66013 Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven
6601301 de verzekeringsondernemingen, die zowel levens- als niet-levensverzekeringen afsluiten, maar waar de
hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van levensverzekeringen
6602 Pensioenfondsen
66020 Pensioenfondsen
6602001 de activiteiten (inning van bijdragen, beleggen van gelden uitkering van pensioenen) van voorzorgsin-
stellingen die opgericht worden door werkgever (privé of openbaar) met het doel hun werkgevers een
extra-legaal pensioen te verschaffen.
6602002 de activiteiten van pensioenfondsen die opgericht worden ten behoeve van de zelfstandige en vrije beroepen en waarbij
op individuele en vrijwillige basis kan aangesloten worden om een extra-legaal pensioen te vormen
35726 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
6603 Niet-levensverzekeringen
66031 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
6603101 verzerkeringsactiviteiten mbt ongevallen en ziekte
6603102 verzekeringsactiviteiten mbt motorvoertuigen
6603103 verzekeringsactiviteiten mbt zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen
6603104 verzekeringsactiviteiten mbt brand en andere schade aan goederen
6603105 verzekeringsactiviteiten mbt burgerlijke aansprakelijkheid
6603106 verzekeringsactiviteiten mbt krediet en borgtocht
6603107 verzekeringsactiviteiten mbt diverse geldelijke verliezen
6603108 verzekeringsactiviteiten mbt rechtsbijstand
6603109 verzekeringsactiviteiten mbt hulpverlening
66032 Aangenomen herverzekeringen niet-leven
6603201 herverzekeringsactiviteiten niet-leven
66033 Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven
6603301 de verzekeringsondernemingen die zowel levens- als niet-levensverzekeringen afsluiten, maar waarvan
de hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van niet-levensverzekeringen
67 HULPBEDRIJVEN I.V.M. FINANCIELE INSTELLINGEN
671 Hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen
6711 Beheer van financiële beurzen
67110 Beheer van financiële beurzen
6711001 de exploitatie van en het toezicht op financiële beurzen door andere instanties dan de overheid :
effectenbeurzen; future- en optiebeurzen, enz.
6712 Commissionairs in effecten, beleggingsadvies en vermogensbeheer
67120 Commissionairs in effecten, beleggingsadvies en vermogensbeheer
6712001 het verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (vb. effectenhandel) en
aanverwante activiteiten
6712002 beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
6712003 het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden
(koninklijk besluit van 5 augustus 1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies
6713 Overige hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen
67130 Overige hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen
6713001 hypotheekmakelaars
6713002 wisselkantoren
6713003 borgstelling en waarborg
6713004 bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen
6713005 vertegenwoordigingskantoren van buitenlandse banken, die geen eigenlijke bankverrichtingen uitvoeren
6713006 creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie
6713007 uitgeven van maaltijdcheques
6713008 terbeschikkingstelling van kluizen, enz.
672 Hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen
6720 Hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen
67201 Verzekeringsmakelaars en -agenten
6720101 verzekeringsmakelaars en -agenten
67202 Schade- en risico-experten
6720201 schade- en risico-experten
67203 Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen
6720301 overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35727
CODE OMSCHRIJVING
— —
70 VERHUUR EN HANDEL IN ONROERENDE GOEDEREN
701 Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening
7011 Projectontwikkeling
70111 Projectontwikkeling voor woningbouw
7011101 projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
7011102 projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
70112 Projectontwikkeling voor kantoorbouw
7011201 projectontwikkeling voor kantoorbouw
70113 Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
7011301 projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
7011302 projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
7011303 grondverkavelingen
7011304 ruilverkavelingen
7011305 de aanleg van begraafplaatsen
7012 Handel in onroerend goed voor eigen rekening
70120 Handel in onroerend goed voor eigen rekening
7012001 de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen,
grond
7012002 de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
702 Verhuur van eigen onroerend goed
7020 Verhuur van eigen onroerend goed
70201 Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
7020101 de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
7020102 de verhuur van appartementen in hotels
7020103 de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
70202 Verhuur van sociale woningen
7020201 projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen
70203 Verhuur van niet-residentiële gebouwen
7020301 de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellings-
ruimtes, enz.
7020302 de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
7020303 de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
70204 Verhuur van terreinen
7020401 de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
7020402 de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer
703 Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden
7031 Bemiddeling in onroerend goed
70311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
7031101 bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
70312 Schatten en evalueren van onroerend goed
7031201 schatten en evalueren van onroerend goed
7032 Beheer van onroerend goed
70321 Beheer van residentiële gebouwen
7032101 het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële
gebouwen)
7032102 het innen van de huur (residentiële gebouwen)
70322 Beheer van overig onroerend goed
7032201 het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor
het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet residentiële
gebouwen)
7032202 het innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
35728 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
71 VERHUUR ZONDER BEDIENINGSPERSONEEL
711 Verhuur van auto’s
7110 Verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens (max. 3,5t)
71100 Verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens (max. 3,5t)
7110001 de verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur
7110002 de operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur
7110003 de verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max. 3,5 t) zonder chauffeur
712 Verhuur van overige transportmiddelen
7121 Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land
71210 Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land
7121001 de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder,
m.u.v. personenauto’s en lichte vrachtwagens : spoorwegmaterieel, vrachtauto’s, trekkers, aanhangwa-
gens, opleggers, containers, enz.
7122 Verhuur van schepen
71220 Verhuur van schepen
7122001 de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer over water, zoals
vrachtschepen, cargo’s enz. zonder bemanning
7123 Verhuur van vliegtuigen
71230 Verhuur van vliegtuigen
7123001 de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot
713 Verhuur van machines en werktuigen
7131 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
71310 Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
7131001 de verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
7131002 de verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder bedieningsper-
soneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3)
7132 Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid
71320 Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid
7132001 de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen, betonmolens, enz.)
7132002 de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
7133 Verhuur van kantoormachines en computers
71330 Verhuur van kantoormachines en computers
7133001 verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel : computerappara-
tuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, rekenmachines, telefoonapparatuur
7133002 verhuur van standaard-programmatuur
7134 Verhuur van overige machines en werktuigen
71340 Verhuur van overige machines en werktuigen
7134001 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen
7134002 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en communicatieapparatuur
7134003 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur
7134004 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschap-
pelijke, commerciële en industrieële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
7134005 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enz.
7134006 verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan niet
elektronische spelen voor café’s, casino’s, enz.
714 Verhuur van overige roerende goederen
7140 Verhuur van overige roerende goederen
71401 Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materieel
7140101 de verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
7140102 de verhuur van gazonmaaiers
71402 Verhuur van videocassettes en -banden
7140201 de verhuur van videocassettes en -banden
7140202 de verhuur van CD’s, grammofoonplaten, enz.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35729
CODE OMSCHRIJVING
— —
71403 Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
7140301 de verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
71404 Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enz.
7140401 de verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enz.
71405 Verhuur van textiel, kleding en schoeisel
7140501 de verhuur van textiel, kleding en schoeisel
7140502 de verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enz.
71406 Verhuur van sport- en kampeerartikelen
7140601 de verhuur van sport- en kampeerartikelen
7140602 de verhuur van fietsen
7140603 de verhuur van pleziervaartuigen
71407 Verhuur van medisch en paramedisch materieel
7140701 de verhuur van medisch en paramedisch materieel
71408 Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.
7140801 de verhuur van decors
7140802 de verhuur van boeken en tijdschriften
7140803 de verhuur van bloemen en planten
7140804 de verhuur van muziekinstrumenten
7140805 de verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.
72 INFORMATICA EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN
721 Computeradviesbureaus
7210 Computeradviesbureaus
72100 Computeradviesbureaus
7210001 verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing.
7210002 de activiteiten van systeemintegrators
722 Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen
7220 Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen
72200 Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen
7220001 analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.systemen
van automatische data identificatie : ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur.
7220002 het verlenen van advies m.b.t. informaticaprogramma’s
7220003 het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s
723 Gegevensverwerking
7230 Gegevensverwerking
72300 Gegevensverwerking
7230001 het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant :
— invoeren van gegevens
— volledige verwerking van gegevens
7230002 het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
724 Databanken
7240 Databanken
72400 Databanken
7240001 de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enz.).
7240002 de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
7240003 terbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line of
door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep
gebruikers door middel van listings, enz.
35730 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
725 Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines
7250 Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines
72500 Onderhoud en reparatie van computers en van kantoormachines
7250001 het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
7250002 het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines
726 Overige activiteiten in verband met computers
7260 Overige activiteiten in verband met computers
72600 Overige activiteiten in verband met computers
7260001 de overige activiteiten in verband met computers
73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
7310 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
73100 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
7310001 systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van
wiskunde en natuurwetenschappen (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde, biologie, biochemie, agronomie, enz.)
732 Speur- en ontwikkelingswerk i.v.m. sociale en geesteswetenschappen
7320 Speur- en ontwikkelingswerk i.v.m. sociale en geesteswetenschappen
73200 Speur- en ontwikkelingswerk i.v.m. sociale en geesteswetenschappen
7320001 systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op het
gebied van de sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie, sociologie, rechtswetenschap-
pen, linguistiek en talen, kunsten, enz.)
74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
741 Advies en bijstand aan de bedrijfswereld
7411 Rechtskundige dienstverlening
74111 Advocatenkantoor en juridische adviseurs
7411101 advokatenkantoor en juridische adviseurs
74112 Notariskantoor
7411201 notariskantoor
74113 Deurwaarderskantoor
7411301 deurwaarderskantoor
74114 Overige rechtskundige dienstverlening
7411401 overige rechtskundige dienstverlening
7412 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
74121 Boekhouders
7412101 het verlenen van advies i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van
derden
7412102 het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van
de rekeningen
7412103 het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm
74122 Accountants
7412201 de activiteiten van de leden en de stagiairs van het Instituut voor Accountants
74123 Bedrijfsrevisoren
7412301 de activiteiten van de leden en de stagairs van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren
74124 Belastingconsulenten
7412401 het invullen van aangifteformulieren voor de loon- en inkomstenbelasting voor particulieren en bedrijven
7412402 het verlenen van adviezen en het vertegenwoordigen (met uitzondering van de wettelijke vertegenwoor-
diging) van cliënten voor belastingsautoriteiten
7413 Markt- en opinieonderzoekbureaus
74131 Marktonderzoekbureaus
7413101 het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van
nieuwe producten
7413102 de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
74132 Organisatie van opiniepeilingen
7413201 het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen
en statistische analyses daarvan
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35731
CODE OMSCHRIJVING
— —
7414 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
74141 Public relations-bureaus
7414101 het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
7414102 arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
74142 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
7414201 het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
7414202 het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
7414203 algemene audit-activiteiten
7414204 het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten
behoeve van landbouwbedrijven, enz.
7415 Managementactiviteiten van holdings en coördinatiecentra
74151 Managementactiviteiten van holdings
7415101 managementsactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
managementsactiviteiten.
7415102 het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...
74152 Coördinatiecentra
7415201 coördinatiecentrum : financiële dienstverlening en managementsactiviteiten die uitgeoefend worden door
de erkende regionale hoofdkwartieren van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen
ondernemingen.
742 Technisch advies, architecten en ingenieurs
7420 Technisch advies, architecten en ingenieurs
74201 Architecten
7420101 het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
7420102 het tekenen en ontwerpen van gebouwen
7420103 het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
7420104 het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschaps-
architectuur
7420105 het ontwerpen van tuinen en parken, enz.
7420106 het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
74202 Landmeters
7420201 de activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen
7420202 de activiteiten van bouweconomisten
7420203 het uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen
7420204 de berekening van het aantal meters van bouwwerken
74203 Technische studiën en ingenieursactiviteiten
7420301 de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
7420302 de industriële vormgeving
7420303 de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen
van pollutie, akoestiek, enz.
7420304 de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer
7420305 geologisch onderzoek en prospectie : metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie
te verkrijgen over de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen of grondwater
7420306 geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur, grensonderzoek,
cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie daarvoor, industrieel en
technisch onderzoek
7420307 het maken van weersvoorspellingen
35732 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
743 Technische testen en analyses
7430 Technische testen en analyses
74301 Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor auto’s
7430101 de automobielinspectie en overige diagnosecentra voor auto’s
74302 Overige technische testen en analyses
7430201 het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun samenstelling,
fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier
7430202 labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en
installaties
7430203 metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van de radioactiviteit en dergelijke,
analyses van potentiële bronnen van verontreiniging zoals rook en afvalwater
7430204 het uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne
7430205 het testen van bouwelementen
7430206 de certificering van schepen, vliegtuigen, auto’s, hogedrukketels, kerncentrales, enz.
744 Reclamewezen
7440 Reclamewezen
74401 Publiciteitsagentschappen
7440101 het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
7440102 het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame,
aanbrengen van reclame op bussen, enz.
7440103 het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
7440104 het ontwerpen van publicitaire films
7440105 het ontwerpen van publicitaire artikelen
7440106 het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct
marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
7440107 de luchtreclame
74402 Beheer van publiciteitsdragers
7440201 het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie)
7440202 het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
7440203 het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke
74403 Etaleurs en dergelijke
7440301 etaleurswerkzaamheden
7440302 het ontwerpen van showrooms, enz.
745 Selectie en terbeschikkingstelling van personeel
7450 Selectie en terbeschikkingstelling van personeel
74501 Personeelsselectie en plaatsing
7450101 zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker :
formulering van taakomschrijvingen;op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties;
enz.
7450102 het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
7450103 het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge
van een reorganisatie (outplacement)
7450104 overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, inclusief de eventueel daaraan verbonden beroepsopleiding
(VDAB, Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, enz.)
7450105 plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s)
74502 Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling
7450201 het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen : het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van
personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau : uitzendbureau’s, interimkantoren, enz.
74503 Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
7450301 agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35733
CODE OMSCHRIJVING
— —
746 Opsporings- en beveiligingsdiensten
7460 Opsporings- en beveiligingsdiensten
74601 Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten
7460101 het houden van toezicht, het bewaken en andere activiteiten ter bescherming van personen of
eigendommen : lijfwachten, straat patrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterrei-
nen, hotels, theaters, discotheken, enz.
7460102 het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
7460103 het vervoer van geld en waardepapieren
7460104 het africhten van honden voor bewakingsdoeleinden
74602 Opsporingsdiensten en detectivebureaus
7460201 de opsporingsdiensten
7460202 de privé-detectives
747 Industriële reiniging
7470 Industriële reiniging
74700 Industriële reiniging
7470001 het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen, apparte-
mentsgebouwen, enz.
7470002 het lappen van ramen
7470003 het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
7470004 het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
7470005 het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers
748 Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven
7481 Fotografen
74811 Fotostudio’s en overige fotografische activiteiten
7481101 maken van foto’s voor bedrijven en particulieren : portretfotografie;mode- en reklamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen;
lucht- en onderwaterfotografie.
7481102 de exploitatie van fotoautomaten
7481103 het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
74812 Fotolaboratoria
7481201 de verwerking van films : ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven
of films; inramen van dia’s; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto’s
7482 Verpakkingsbedrijven
74820 Verpakkingsbedrijven
7482001 verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden : vullen van
spuitbussen; vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (incl. dranken); verpakken van voedingsmid-
delen (incl. vacuum); verpakken van vaste stoffen.
7482002 het etiketteren, zegelen en stempelen
7482003 het inpakken van pakjes en geschenken
7483 Administratiekantoren en vertalers
74831 Secretariaten
7483101 het stenograferen
7483102 het uitvoeren van dactylografiewerk
7483103 het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken van
kopieën (inclusief de activiteiten van copycenters), van blauwdrukken en dergelijke
7483104 telefoonbeantwoording voor rekening van de bedrijven
7483105 het corrigeren van drukproeven
74832 Vertaaldiensten en tolken
7483201 vertaaldiensten en tolken
74833 Behandeling van post
7483301 direct mailing : het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van verzendlijsten die
al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld), ook indien voor reclamemateriaal
7483302 het adresseren en groeperen van kranten en tijdschriften
7483303 de besteldiensten van kranten en tijdschriften en het thuisbezorgen daarvan
35734 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
74834 Sociale secretariaten
7483401 vervullen voor rekening van bedrijven van de wettelijke formaliteiten op gebied van sociale zekerheid
(inschrijven RSZ storten bijdragen, enz) en belastingen (storten bedrijfsvoorheffing, opstellen fiscale fiches
van werknemers, enz.)
7483402 het nakomen voor rekening van de bedrijven van de wettelijke verplichtingen op het gebied van
werknemerspensioenen, kinderbijslag, ongevallenverzekering, ziekte- en invaliditeitsverzekering, enz.
7483403 het berekenen van de lonen, het opstellen van de arbeidsattesten, werkloosheidsattesten, enz.
74835 Overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g.
7483501 administratieve bijstand aan leerjongens tijdens de leerstage (leersecretariaten)
7483502 de activiteiten van tarificatiediensten
7483503 overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g.
7484 Overige zakelijke dienstverlening
74841 Veilingwezen
7484101 exploitatie van fruitveilingen, tuinbouwveilingen, vismijnen, enz.
7484102 exploitatie van veilingen van gebruikte motorvoertuigen
7484103 exploitatie van kunstveilingen, enz.
74842 Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen
7484201 de organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen
7484202 de organisatie van modeshows
7484203 de organisatie van congressen, seminaries, enz.
7484204 de organisatie van dierententoonstellingen en dierenshows
7484205 het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands
74843 Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid
7484301 de incassobureaus
7484302 het onderzoek naar de kredietwaardigheid van particulieren of bedrijven
74844 Binnenhuisarchitecten
7484401 binnenhuisarchitect
74845 Bedrijvencentra
7484501 verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode : terbeschik-
kingstellen van een aangepaste bedrijfsruimte;aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket;
advies en begeleiding door manager.
74846 Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting- en premiezegels
7484601 activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting- en premiezegels
74847 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
7484701 het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige binnenhuisdecoratie,
modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen
7484702 het bouwen van maquettes en gebouwen op schaal
74848 Impressariaten en theateragentschappen
7484801 activiteiten van impressariaten en agenten, alsmede het onderbrengen van boeken, toneelstukken,
kunstwerken, foto’s, enz. bij uitgevers, producenten, enz.
74849 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
7484901 het taxeren van roerende goederen, behalve voor verzekeringen
7484902 de lobbyisten
7484903 het aflezen van verbruiksmeters (gas, elektriciteit, water, calorieën, enz.) voor rekening van derden
7484904 het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken
7484905 consumententelemarketing voor rekening van derden
7484906 overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35735
CODE OMSCHRIJVING
— —
75 OPENBAAR BESTUUR, ALGEMENE COLLECTIEVE DIENSTEN EN VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERING
751 Algemeen, economisch en sociaal bestuur
7511 Algemeen overheidsbestuur
75111 Centrale overheid
75112 Overheden van gemeenschappen en gewesten
75113 Provinciale overheid
75114 Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W.
75115 O.C.M.W’s
75116 Intercommunales van algemeen bestuur
7512 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondsheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere
75120 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondsheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere
7513 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden
75130 Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden
7514 Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen
75140 Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen
752 Algemene collectieve diensten
7521 Buitenlandse zaken
75210 Buitenlandse zaken
7522 Defensie
75220 Defensie
7523 Justitie
75231 Rechtbanken
75232 Gevangenissen en andere strafinrichtingen
75233 Overige activiteiten i.v.m. justitie
7524 Openbare veiligheid
75241 Veiligheidsdiensten
75242 Rijkswacht
75243 Politie
7525 Civiele bescherming
75250 Civiele bescherming
753 Verplichte sociale verzekering
7530 Verplichte sociale verzekering
75301 Verplichte sociale verzekering, exclusief ziekenfondsen
75302 Ziekenfondsen
75303 Overige instellingen voor sociale verzekering
80 ONDERWIJS
801 Basisonderwijs
8010 Basisonderwijs, inclusief kleuteronderwijs
80101 Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen
80102 Provinciaal basisonderwijs
80103 Gemeentelijk basisonderwijs
80104 Vrij gesubsidieerd basisonderwijs
80105 Internationaal basisonderwijs
80109 Lager en kleuteronderwijs aangegeven door de Gemeenschappen
35736 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
802 Voortgezet onderwijs
8021 Algemeen voortgezet onderwijs
80211 Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
80212 Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs
80213 Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs
80214 Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs
80215 Internationaal algemeen voortgezet onderwijs
80216 Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de gewapende machten
80219 Secundair onderwijs aangegeven door de Gemeenschappen
8022 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs
80221 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen
80222 Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs
80223 Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs
80224 Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs
80225 Internationaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs
80226 Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de gewapende machten
803 Hoger onderwijs
8030 Hoger onderwijs
80301 Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
80302 Provinciaal hoger onderwijs
80303 Gemeentelijk hoger onderwijs
80304 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
80305 Internationaal hoger onderwijs
80306 Hoger onderwijs ingericht door de gewapende machten
804 Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs
8041 Autorijscholen en vliegscholen
80411 Autorijscholen
8041101 de autorijscholen
8041102 de motorrijscholen
80412 Vlieg- en vaaronderricht
8041201 de opleiding van piloten van sportvliegtuigen
8041202 het vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen
8042 Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs, n.e.g.
80421 Volwassenenvorming
80422 Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld
80423 Schriftelijk onderwijs
80424 Overige vormen van onderwijs, n.e.g.
85 GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
851 Gezondheidszorg
8511 Ziekenhuizen
85110 Ziekenhuizen
8512 Medische praktijken
85120 Medische praktijken
8513 Tandartspraktijken
85130 Tandartspraktijken
8514 Overige gezondheidszorg
85141 Medische laboratoria
85142 Ziekenvervoer
85143 Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten
85144 Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten)
85145 Bloedbanken, organenbanken en dergelijke
85146 Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35737
CODE OMSCHRIJVING
— —
852 Veterinaire diensten
8520 Veterinaire diensten
85200 Veterinaire diensten
853 Maatschappelijke dienstverlening
8531 Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
85311 Instituten voor gehandicapte minderjarigen
85312 Weeshuizen
85313 Instituten voor probleemkinderen
85314 Instituten voor gehandicapte volwassenen
85315 Rust- en verzorgingstehuizen
8531501 de opvang en de huisvesting van bejaarden in rust- en verzorgingstehuizen, homes, pensions, enz.
85316 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
8532 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
85321 Kinderkribben, onthaalmoeders en overige kinderopvang
8532101 kinderkribben, onthaalmoeders en overige kinderopvang
85322 Beschutte werkplaatsen
85323 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
8532301 bejaarden- en ziekendienst
85324 Centra voor beroepsoriëntering of -herscholing en P.M.S.-Centra
90 AFVALWATER- EN AFVALVERZAMELING; STRAATREINIGING
900 Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging
9000 Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging
90001 Afvalwaterverzameling en -zuivering
9000101 het beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen
9000102 de afvoer van menselijke en industriële afvalstoffen via pijpleidingen, riolen, enz.
9000103 het ledigen en reinigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten
9000104 de behandeling en verwerking van vloeibaar afval door verdunning, screenen en filtreren, sedimentatie,
chemische neerslag, actief slibbehandeling en overige rioolwaterprocessen
9000105 de behandeling van afvalwater uit zwembaden
90002 Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil
9000201 het ophalen van vaste huishoudelijke vuilnis en afval, inclusief het gescheiden ophalen van glas, papier,
scheikundige en farmaceutische producten, lege batterijtjes, enz.
9000202 het ophalen van vuilnis in afvalcontainers op openbare plaatsen
9000203 verwerking van afval door verbranding of op een andere wijze - verkleining van afval - storten van afval
op land of in zee, begraven of onderploegen, composteren, enz. - behandeling en vernietiging van klein
toxisch afval
90003 Verzamelen, storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en van
bouwpuin
9000301 het verzamelen en de verwerking van afval en overschotten afkomstig van de landbouw en de veeteelt,
inclusief de werkzaamheden i.v.m. mestoverschotten (mestbanken)
9000302 de vervaardiging van gedroogd koemest en dergelijke
9000303 het verzamelen en de verwerking van vast of vloeibaar industrieel afval, inclusief zwaar toxisch afval :
verbranden, storten op land of in zee, begraven, verdunnen, screenen, filtreren, chemisch behandelen,
enz.
9000304 het verwijderen van asbest
9000305 de reiniging van verontreinigde bodem
9000306 het ophalen en afvoeren van bouwpuin
90004 Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval
9000401 beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval
90005 Straatreiniging en sneeuwruimen
9000501 het vegen en schoonspuiten van straten, paden, parkeerterreinen, enz.
9000502 het sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding op autowegen en landingsbanen, inclusief het strooien van
zout en zand, enz.
35738 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
91 DIVERSE VERENIGINGEN
911 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
9111 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
91110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
9112 Beroepsorganisaties
91120 Beroepsorganisaties
912 Vakverenigingen
9120 Vakverenigingen
91200 Vakverenigingen
913 Overige verenigingen
9131 Religieuze organisaties
91310 Religieuze organisaties
91311 Religieuze organisaties
91319 Geestelijken ten laste van de C.D.V.U.
9132 Politieke organisaties
91320 Politieke organisaties
9133 Overige verenigingen, n.e.g.
91330 Overige verenigingen, n.e.g.
92 RECREATIE, CULTUUR EN SPORT
921 Activiteiten op het gebied van film en video
9211 Productie van films
92111 Productie van bioscoopfilms
9211101 de productie en de realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel bestemd
voor projectie in bioscopen
92112 Productie van televisiefilms
9211201 de productie en de realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, enz.) in
beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie
92113 Productie van overige films
9211301 productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over
bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips.
9211302 de productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms
92114 Diensten verwant aan de filmproductie
9211401 de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals het
nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben,
enz.
9211402 de activiteiten van filmstudio’s, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel
9212 Distributie van films
92120 Distributie van films
9212001 de distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar niet
aan het publiek
9212002 de activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn : reserveren, afleveren, opslaan, enz.
9212003 de uitgave en de distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek
9212004 het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties
9213 Vertoning van films
92130 Vertoning van films
9213001 de vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen
waar filmvoorstellingen mogelijk zijn
9213002 de filmclubs
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35739
CODE OMSCHRIJVING
— —
922 Radio en televisie
9220 Radio en televisie
92201 Productie en uitzending van radioprogramma’s
9220101 de productie van radioprogramma’s, al dan niet in combinatie met het uitzenden ervan
9220102 de activiteiten van lokale en vrije radio’s
92202 Productie van televisieprogramma’s
9220201 de productie van televisieprogramma’s die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden
9220202 de activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen
92203 Uitzending van televisieprogramma’s
9220301 de uitzending van televisieprogramma’s, ook indien in combinatie met de productie ervan, door
televisiezenders die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de
privé-sector
9220302 de activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma’s van : regionale en
lokale zenders. betaalnetten
92204 Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma’s
923 Overige activiteiten op het gebied van amusement
9231 Scheppende en uitvoerende kunst
92311 Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten
92312 Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles
92313 Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst
9232 Exploitatie van zalen
92321 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
9232101 de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties
voor podiumkunst
9232102 de kaartverkoop en plaatsbespreking
9232103 de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden
92322 Beheer en exploitatie van culturele centra
9232201 het beheer en de exploitatie van culturele centra
9232202 het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve
van de scheppende en uitvoerende kunst
9233 Kermisattracties en pretparken
92331 Kermisattracties
9233101 kermisattracties
92332 Pretparken
9233201 de exploitatie van pretparken
9233202 de exploitatie van toeristische spoorlijnen
9234 Overig amusement, n.e.g.
92340 Overig amusement, n.e.g.
9234001 de exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren
9234002 het bieden van overig amusement, n.e.g. :. circussen. poppentheaters, rodeo’s, klank- en lichtspelen, enz.
924 Persagentschappen
9240 Persagentschappen
92400 Persagentschappen
9240001 de persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto’s en speciale artikelen leveren
aan de media
9240002 de zelfstandig werkende journalisten en persfotografen
35740 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
925 Overige culturele activiteiten
9251 Bibliotheken en openbare archieven
92510 Bibliotheken en openbare archieven
9251001 het opzoeken en bijeenbrengen van een al dan niet gespecialiseerde collectie
9251002 het bijhouden van historische archieven
9251003 het samenstellen van catalogi
9251004 het uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD’s, banden, kunstwerken,
enz.
9251005 het opzoeken van informatie op verzoek
9252 Musea en monumentenzorg
92520 Musea en monumentenzorg
9252001 de instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen
9252002 monumentenzorg
9252003 exploitatie van alle soorten musea, inclusief openluchtmusea (kunstmusea, musea van sieraden,
meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enz.;musea op gebied van natuurlijke historie, wetenschappen
en techniek, historische en militaire, enz.)
9253 Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten
92530 Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten
9253001 de instandhouding van het natuurlijk patrimonium
9253002 de exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten
9253003 de exploitatie van overige toeristische bezienswaardigheden (grotten en dergelijke)
926 Sport
9261 Exploitatie van sportaccomodaties
92611 Beheer en exploitatie van sportcentra
9261101 het beheer en de exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse
sporten en disciplines
9261102 het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening
92612 Exploitatie van fitness-centra en gymnastiekzalen
9261201 de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding,
enz. inclusief de begeleiding van de clientèle op sportief gebied
92613 Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties
9261301 de exploitatie van voetbalstadions, zwembaden, atletiekbanen, golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen,
schietstanden, bowlings, gespecialiseerde zalen en arena’s, enz.
9261302 jachthavens en vlieghavens voor sportvliegtuigen
9261303 de exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges
9261304 racecircuits, velodrooms, enz.
9262 Overige sport
92621 Activiteiten van sportclubs en -bonden
9262101 organisatie en uitvoering van sportevenementen : voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen,
worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien, enz.
9262102 de activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enz.)
9262103 de activiteiten i.v.m. mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts, enz.)
9262104 de jacht en de visvangst als sport of recreatie
9262105 de activiteiten i.v.m. zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM’s, met
sport- of toerismevliegtuigen, enz.
92622 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders
92623 Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening
9262301 de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden
9262302 ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35741
CODE OMSCHRIJVING
— —
927 Overige recreatie
9271 Kansspelen
92710 Kansspelen
9271001 de organisatie van loterijen, lotto’s, pronostieken, weddingschappen, enz.
9271002 de exploitatie van casino’s en speelzalen
9271003 de exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd
wordt
9271004 de activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformu-
lieren, enz.
9272 Overige recreatie, n.e.g.
92721 Exploitatie van snooker- en biljartzalen
9272101 exploitatie van snooker- en biljartzaal
92722 Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke
9272201 de exploitatie van al dan niet automatische spelen (flippers, elektronische spelen, enz.) waarbij in beginsel
geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt
92723 Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, poney’s en dergelijke
9272301 de exploitatie van strandfaciliteiten (verhuur van kleedhokjes, windschermen, ligbedden, enz.)
9272302 de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen, roeibootjes,
poney’s, enz.
92724 Overige activiteiten i.v.m. recreatie
9272401 het zoeken van acteurs voor film, televisie en theater
9272402 de overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt
93 OVERIGE DIENSTEN
930 Overige diensten
9301 Wassen en chemisch reinigen
93011 Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke
9301101 wassen, chemisch reinigen, persen, strijken, bleken, verven, enz., van textielartikelen en kleding voor
bedrijven of andere grootgebruikers en voor depothouders die wasgoed van particulieren aanvaarden
maar deze activiteiten niet uitoefenen.
9301102 het ophalen en bezorgen van de was
9301103 het reinigen van artikelen van leer en van bont
9301104 het reinigen van tapijten en gordijnen
9301105 reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen gebeurt
9301106 de verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke
93012 Wasserettes, behandeling van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren
9301201 de diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden
9301202 de behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal van wasgoed en
de reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren
93013 Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding
9301301 de activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen
uitoefenen, maar het wasgoed laten behandelen en de reiniging van kleding laten uitvoeren door
overwegend industriële wasserijen
9302 Kappen en schoonheidszorg
93021 Kapsalons
9302101 het wassen, knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen
93022 Schoonheidszorg
9302201 het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen
van make-up, enz.
9302202 huidverzorging en epileren
9302203 manicure en pedicure
35742 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE OMSCHRIJVING
— —
9303 Begrafeniswezen
93031 Begrafenisondernemingen
9303101 de verzorging van overledenen : gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enz.
9303102 het verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie : verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria,
enz.
9303103 het verzorgen van de begrafenis of de crematie van overledenen
9303104 het verzorgen van de begrafenis of de crematie van dieren
93032 Beheer van kerkhoven en crematoria
9303201 de verhuur of de verkoop van graven
9303202 het beheer en het onderhoud van kerkhoven
9303203 de diensten verleend door crematoria (cremeren, bijzetten of verstrooien van de as, enz.
9304 Lichaamsverzorging
93040 Lichaamsverzorging
9304001 de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
9305 Overige diensten aan personen
93051 Huwelijksagentschappen, contactbemiddeling, escortdiensten en dergelijke
9305101 huwelijksagentschappen, contactbemiddeling, escortdiensten en dergelijke
93052 Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke
9305201 grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke
93053 Overige diensten aan personen, n.e.g.
9305301 genealogisch opzoekingswerk
9305302 het aanbrengen van tatoeages - verwijderen van tatoeages
9305303 diverse concessies of op de openbare weg of in gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn
(schoenpoetsers, kruiers, vestiaires, toiletten, enz.)
9305304 het africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, enz.
95 PARTICULIERE HUISHOUDENS MET WERKNEMERS
950 Particuliere huishoudens met werknemers
9500 Particuliere huishoudens met werknemers
95000 Particuliere huishoudens met werknemers
95001 Voor huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel
95002 Voor niet huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel
95003 Personeel tewerkgesteld in privé-domeinen en privé-tuinen
98901 In herscholing zijnde werkloze arbeiders
98902 Arbeiders, slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die een vergoeding of een lijfrente
genieten
98903 Arbeiders die andere sociale prestaties genieten
98904 B.T.K., D.A.C., PRIME en stagiairs in sommige overheidsbedrijven die aan een saneringsplan onderwor-
pen zijn
99 EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN
990 Extraterritoriale organisaties en lichamen
9900 Extraterritoriale organisaties en lichamen
99000 Extraterritoriale organisaties en lichamen

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van
31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw en Middenstand,
J. GABRIELS
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN
De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek;
Ch. PICQUE
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35743
CODE DESCRIPTION
— —
01 AGRICULTURE, CHASSE ET SERVICES ANNEXES
011 Culture de céréales et horticulture
0111 Culture de céréales et cultures industrielles
01110 Culture de céréales et cultures industrielles
0111001 la culture de céréales : blé dur, blé tendre, seigle, orge, avoine, maı̈s, riz, etc.
0111002 la culture de pommes de terre
0111003 la culture de betteraves sucrières
0111004 la culture de tabac (y compris la récolte et le séchage des feuilles de tabac)
0111005 la culture des graines et des fruits oléagineux : arachides, fèves de soja, fèves de colza, etc.
0111006 la culture de cônes de houblon et de racines et tubercules à forte teneur en amidon ou en inuline
0111007 la culture du coton ou d’autres plantes textiles; le rouissage de plantes à fibres végétales
0111008 la culture de légumes à cosse secs tels que pois fourragers et haricots
0111009 la culture de plantes à usage pharmaceutique ou insecticide, parasiticide ou similaire
0111010 la production de semences céréalières
0111011 les cultures n.d.a.
0112 Culture de légumes; horticulture, pépinières
01121 Culture de légumes
0112101 la culture de légumes : tomates, melons, oignons, choux, laitues, carottes, haricots, cresson, cressonnette,
maı̈s sucré, courgettes, aubergines, poireaux, etc.
0112102 la culture de condiments : câpres, poivrons, fenouil, persil, cerfeuil, estragon, marjolaine, etc.
0112103 la culture des champignons et des truffes, la cueillette des champignons et des truffes dans les bois
0112104 la production de semences de légumes.
01122 Culture de fleurs
0112201 la culture de fleurs, de fleurs à couper et de plantes ornementales d’intérieur
0112202 la fabrication de fleurs séchées
0112203 la production de semences de fleurs.
01123 Pépinières
0112301 la culture de plantes destinées à la plantation : arbustes, plantes ornementales d’intérieur, arbres, etc.
0112302 la culture de gazon en rouleaux.
0113 Culture de fruits
01130 Culture de fruits
0113001 la culture de fruits : pommes, poires, agrumes, abricots, fraises, baies, cerises, pêches, bananes, avocats,
dattes, etc.
0113002 la culture de raisins de cuve et de raisins de table; la production de vin en combinaison avec la culture
de raisins
0113003 la culture de noix comestibles, y compris les noix de coco
0113004 la culture de plantes destinées à la production de boissons, telles que le café, le cacao, le thé, le maté
0113005 la culture de plantes pour épices : laurier, basilic, anis, coriandre, cumin, cannelle, clous de girofle, noix
muscade, gingembre, etc.
0113006 la culture d’olives; la fabrication d’huile d’olives en combinaison avec la culture d’olives.
012 Elevage
0121 Elevage de bovins
01210 Elevage de bovins
0121001 l’élevage de bovins
0121002 la production de lait cru de vache.
0122 Elevage d’ovins, caprins et équidés
01220 Elevage d’ovins, caprins et équidés
0122001 l’élevage d’ovins et de caprins
0122002 l’élevage de chevaux, d’ânes, de mulets et de bardots
0122003 la production de laine brute
0122004 la production de lait cru de brebis et de chèvre.
35744 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
0123 Elevage de porcins
01231 Elevage de porcs reproducteurs
0123101 l’élevage de porcs reproducteurs, y compris l’élevage de sangliers.
01232 Elevage de porcs à l’engrais
0123201 l’élevage de porcs à l’engrais, y compris l’engraissement pour le compte de tiers
0124 Elevage de volailles
01241 Elevage de poules
0124101 Elevage de poules
01242 Production d’oeufs
0124201 production d’oeufs
01243 Elevage d’autres volailles
0124301 l’élevage de canards, d’oies, de dindes et de pintades.
0125 Elevage d’autres animaux
01250 Elevage d’autres animaux
0125001 l’élevage d’abeilles et la production de miel et de cire d’abeilles
0125002 l’élevage de lapins
0125003 l’élevage d’animaux domestiques
0125004 l’élevage d’animaux à fourrure
0125005 l’élevage de gibier
0125006 l’élevage de vers à soie, la production de cocons de vers à soie
0125007 l’élevage de grenouilles et de reptiles aquatiques
0125008 l’élevage d’escargots
0125009 l’élevage d’animaux divers n.d.a.
013 Culture et élevage associés
0130 Culture et élevage associés
01300 Culture et élevage associés
0130001 la culture associée à l’élevage de bétail, pour autant que le chiffre d’affaires d’une de ces deux activités
n’atteigne pas les 2/3 du chiffre d’affaires total.
014 Services annexes à l’agriculture
0141 Services annexes à la culture
01410 Services annexes à la culture
0141001 la préparation des terres
0141002 la création de cultures
0141003 le traitement des récoltes
0141004 la pulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienne
0141005 la lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l’agriculture
0141006 la taille des arbres fruitiers et des vignes
0141007 la transplantation du riz, le démariage des betteraves
0141008 la récolte et la préparation des cultures en vue de leur commercialisation primaire : nettoyage, triage,
désinfection, emballage (y compris les emballages favorisant une conservation de courte durée), etc.
0141009 l’élagage des arbres et des haies
0141010 l’exploitation de systèmes d’irrigation
0141011 la création et l’entretien de jardins, de parcs et d’espaces verts pour installations sportives
0141012 la location de machines et d’équipements agricoles avec opérateur.
01411 Création, implantation et entretien de jardins et parcs (comme spécialisation principale)
01412 Services annexes à la culture, n.d.a.
0142 Services annexes à l’élevage
01420 Services annexes à l’élevage
0142001 l’insémination artificielle
0142002 la tonte d’ovins pour le compte de tiers
0142003 les services de conduite de troupeaux, services de paissance, services de nettoyage des poulaillers, etc.
0142004 les fourrières, pensions et autres refuges pour animaux
0142005 le toilettage d’animaux domestiques.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35745
CODE DESCRIPTION
— —
015 Chasse
0150 Chasse
01500 Chasse
0150001 la chasse ou le piégeage d’animaux pour l’alimentation commerciale, leur fourrure, leur peau, ou destinés
à des centres de recherche ou des parcs zoologiques, ou utilisés comme animaux de compagnie
0150002 la production de pelleteries, de peaux de reptiles ou d’oiseaux provenant d’activités de chasse ou de
piégeage
0150003 les activités des services visant à promouvoir la chasse et le piégeage à des fins commerciales
0150004 la capture de mammifères marins tels que les morses et les phoques.
02 SYLVICULTURE, EXPLOITATION FORESTIERE ET SERVICES ANNEXES
020 Sylviculture, exploitation forestière et services annexes
0201 Sylviculture et exploitation forestière
02011 Sylviculture
0201101 la sylviculture sur pied : boisement, reboisement, transplantation, coupe d’éclaircie et conservation des
forêts et des coupes
0201102 la culture de taillis et de bois de trituration
0201103 l’exploitation de pépinières (y compris les arbres de Noël)
0201104 culture de végétaux pour la sparterie
02012 Exploitation forestière
0201201 l’exploitation forestière : abattage d’arbres et production de bois brut tels que les bois de mine, les échalas
fendus, les piquets et les bois de chauffage
0201202 la récolte de produits forestiers poussant à l’état sauvage : liège, laque, résines, baumes, extraits végétaux
(crin végétal), glands, marrons d’Inde, mousses, lichens, balata et autres gommes.
0202 Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière
02020 Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière
0202001 l’inventaire des forêts, l’évaluation du bois, la protection contre les incendies
0202002 le transport de grumes dans les forêts.
05 PECHE, PISCICULTURE ET AQUACULTURE
050 Pêche, pisciculture et aquaculture
0501 Pêche
05010 Pêche
0501001 la pêche en haute mer, la pêche côtière et en eaux intérieures
0501002 le ramassage en mer ou en eau douce de crustacés et de mollusques
0501003 les activités de bateaux de pêche qui, en outre, procèdent à la transformation et la conservation de
poissons
0501004 la capture d’animaux marins : tortues, holothuries, tuniciers, oursins, etc.
0501005 la récolte de perles naturelles, éponges, coraux, algues, etc.
0501006 les activités des services annexes à la pêche.
0502 Pisciculture et aquaculture
05020 Pisciculture et aquaculture
0502001 la production de naissains d’huı̂tres, de moules, de jeunes langoustes, de larves de crevettes, d’alevins et
de saumoneaux
0502002 la culture d’algues et autres plantes aquatiques comestibles
0502003 la pisciculture en eau de mer et en eau douce
0502004 l’ostréiculture.
10 EXTRACTION DE HOUILLE, DE LIGNITE ET DE TOURBE
101 Extraction et agglomération de la houille
1010 Extraction et agglomération de la houille
10100 Extraction et agglomération de la houille
1010001 l’extraction de la houille : extraction souterraine ou à ciel ouvert
1010002 le lavage, le calibrage, le triage, la pulvérisation, etc., de la houille
1010003 l’agglomération de la houille
1010004 la récupération de la houille provenant des terrils.
35746 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
102 Extraction et agglomération du lignite
1020 Extraction et agglomération du lignite
10200 Extraction et agglomération du lignite
1020001 l’extraction du lignite : extraction souterraine ou à ciel ouvert
1020002 le lavage, la déshydratation, la pulvérisation du lignite
1020003 l’agglomération du lignite.
103 Extraction et agglomération de la tourbe
1030 Extraction et agglomération de la tourbe
10300 Extraction et agglomération de la tourbe
1030001 l’extraction de la tourbe
1030002 la production de tourbe pour l’horticulture
1030003 l’agglomération de la tourbe.
11 EXTRACTION DE PETROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL ET SERVICES ANNEXES
111 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel
1110 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel
11100 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel
1110001 l’extraction de pétrole brut
1110002 l’extraction d’hydrocarbures gazeux (gaz naturel)
1110003 l’extraction de condensats
1110004 la décantation et la séparation de fractions d’hydrocarbures liquides
1110005 la liquéfaction et la regazéification du gaz naturel
1110006 la désulfuration du gaz
1110007 l’extraction de sables et de schistes bitumineux
1110008 la production de pétrole brut à partir de sables et schistes bitumineux.
112 Services annexes à l’extraction de pétrole et de gaz
1120 Services annexes à l’extraction de pétrole et de gaz
11200 Services annexes à l’extraction de pétrole et de gaz
1120001 forage et reforage dirigés
1120002 montage in situ, réparation et démontage de tours de forage
1120003 cimentation de puits de pétrole ou de gaz
1120004 pompage de puits
1120005 bouchage de puits
1120006 extinction d’incendies de puits de pétrole.
12 EXTRACTION DE MINERAIS D’URANIUM ET DE THORIUM
120 Extraction de minerais d’uranium et de thorium
1200 Extraction de minerais d’uranium et de thorium
12000 Extraction de minerais d’uranium et de thorium
1200001 l’extraction des minerais d’uranium et de thorium
1200002 la concentration de ces minerais
1200003 la fabrication de concentré d’uranium (″yellow cake″).
13 EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES
1300001 l’extraction de minerais métalliques et de métaux natifs : extraction souterraine ou à ciel ouvert
1300002 la préparation des minerais : concassage, broyage et lavage des minerais; concentration des minerais par
séparation magnétique ou gravimétrique; flottation, triage, calibrage, séchage, calcination et grillage de
minerais.
131 Extraction de minerais de fer
1310 Extraction de minerais de fer
13100 Extraction de minerais de fer
1310001 l’extraction de minerais dont la valeur tient surtout à leur teneur en fer
1310002 l’enrichissement et l’agglomération des minerais de fer.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35747
CODE DESCRIPTION
— —
132 Extraction de minerais de métaux non ferreux
1320 Extraction de minerais de métaux non ferreux
13200 Extraction de minerais de métaux non ferreux
1320001 l’extraction et la préparation de minerais dont la valeur tient surtout à leur teneur en métaux non ferreux :
aluminium (bauxite), cuivre, plomb, zinc, étain, manganèse, chrome, nickel, cobalt, molybdène, tanale,
vanadium, or, argent, platine
14 AUTRES INDUSTRIES EXTRACTIVES
141 Extraction de pierres
1411 Extraction de pierres pour la construction
14110 Extraction de pierres pour la construction
1411001 l’extraction, la taille grossière et le sciage de pierres de taille pour les entreprises de travail de la pierre ou
pour la construction, telles que le marbre, le granit, le grès, etc.
1412 Extraction de pierres à ciment, de pierres calcaires, de gypse et de craie
14121 Extraction de pierres à ciment
1412101 l’extraction, le broyage et le concassage des pierres à ciment.
14122 Extraction de pierres calcaires, de gypse et de craie
1412201 l’extraction, le broyage et le concassage des pierres calcaires, y compris celles destinées à l’agriculture
1412202 l’extraction du gypse et de l’anhydrite
1412203 l’extraction du plâtre
1412204 l’extraction de la craie
1412205 l’extraction de dolomie.
1413 Extraction d’ardoise
14130 Extraction d’ardoise
1413001 extraction d’ardoise
142 Extraction de sables et d’argiles
1421 Extraction de sable et de gravier
14211 Extraction de sable
1421101 l’extraction de sables industriels et de sables pour la construction, dans des carrières ou par dragage.
14212 Extraction de gravier
1421201 l’extraction de graviers dans des carrières ou par dragage
1421202 le concassage et le broyage de pierres et de graviers.
1422 Extraction d’argiles et de kaolin
14220 Extraction d’argiles et de kaolin
1422001 l’extraction d’argiles, d’argiles réfractaires et de kaolin.
143 Extraction de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels
1430 Extraction de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels
14300 Extraction de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels
1430001 l’extraction de phosphates naturels et de sels potassiques naturels
1430002 l’extraction de soufre natif et de minerais de soufre
1430003 l’extraction et la préparation des pyrites et des pyrrhotites
1430004 l’extraction de sulfates et de carbonates naturels de baryum (barytine et withérite), de borates naturels, de
sulfates naturels de magnésium (kiesérite)
1430005 l’extraction de terres colorantes et de spath fluor
1430006 le ramassage de guano.
144 Production de sel
1440 Production de sel
14400 Production de sel
1440001 l’extraction minière de sel, y compris par dissolution et pompage
1440002 la production de sel par évaporation de l’eau de mer ou d’autres eaux salées
1440003 la production de saumures et autres solutions salines
1440004 le broyage, la purification et le raffinage du sel.
35748 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
145 Autres activités extractives n.d.a.
1450 Autres activités extractives n.d.a.
14500 Autres activités extractives n.d.a.
1450001 l’extraction de minéraux et de matériaux divers : terreaux et humus, matières abrasives, amiante, farines
siliceuses fossiles, graphite naturel, stéatite (talc), feldspath, pierres gemmes, quartz, mica, asphaltes et
bitumes naturels.
15 INDUSTRIES ALIMENTAIRES
151 Industrie des viandes
151 Industrie des viandes
1511 Production et transformation de viande
15111 Production de viande fraı̂che
1511101 l’abattage des animaux
1511102 la production de viande fraı̂che, en carcasses ou en morceaux.
1511103 la production de cuirs et de peaux brutes provenant des abattoirs
1511104 la fonte et le raffinage du saindoux et d’autres graisses animales comestibles
1511105 la transformation des abats et charognes; la production de farine de viandes et de farine d’os
1511106 la préparation de boyaux naturels
1511107 la production de laine de délainage.
15112 Production de viande surgelée
1511201 la production de viande surgelée ou congelée, en carcasse ou en morceaux.
1512 Production et transformation de viande de volailles
15121 Production de viande fraı̂che de volailles
1512101 l’abattage de volailles et de lapins
1512102 la préparation de viande fraı̂che de volailles et de lapins
1512103 la production de viande fraı̂che de volailles et de lapins en portions individuelles
1512104 la production de plumes et de duvets.
15122 Production de viande surgelée de volailles
1512201 la production de viande surgelée de volailles et de lapins en portions individuelles.
1513 Production de produits à base de viande et de conserves de viande
15131 Production de produits frais à base de viande et de conserves de viande
1513101 la production de viande séchée, salée ou fumée
1513102 la production de produits à base de viande : saucisses fraı̂ches, salami, boudins, andouillettes, cervelas,
saucisses de Boulogne, pâtés, galantines, rillettes, jambons cuits, extraits et jus de viande
1513103 la production de plats préparés à base de viande.
15132 Production de produits surgelés à base de viande
1513201 la production de produits surgelés à base de viande
1513202 la production de plats surgelés préparés à base de viande.
152 Industrie du poisson
1520 Transformation et conservation de poisson et fabrication de produits à base de poisson
15201 Transformation et conservation de poisson et fabrication de produits frais à base de poisson
1520101 la conservation, sauf par congélation ou surgélation, de poissons, de crustacés et mollusques : séchage,
fumage, salage, saumurage, mise en conserve, etc.
1520102 la préparation de produits à base de poissons, de crustacés et de mollusques (à l’exclusion de produits
surgelés) : poissons cuits, filets de poisson, laitances, caviar, succédanés du caviar, etc.
1520103 la production de plats frais préparés à base de poisson
1520104 les activités des navires se livrant uniquement à la transformation et à la conservation du poisson
1520105 la production de farine de poisson.
15202 Production de poisson surgelé et de produits à base de poisson
1520201 la congélation et la surgélation de poissons, de crustacés et de mollusques
1520202 la préparation de produits surgelés à base de poissons, de crustacés et de mollusques
1520203 la production de plats surgelés préparés à base de poisson.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35749
CODE DESCRIPTION
— —
153 Transformation et conservation de fruits et légumes
1531 Transformation et conservation de pommes de terre
15311 Transformation et conservation de pommes de terre
1531101 la production de conserves de pommes de terre, à l’exclusion des produits surgelés
1531102 la production de purées de pommes de terre déshydratées
1531103 la production de pommes chips et de produits similaires
1531104 la fabrication de farines et de fécules de pommes de terre
1531105 l’épluchage industriel des pommes de terre.
15312 Production de préparations surgelées à base de pommes de terre
1531201 la production de pommes de terre précuites surgelées
1531202 la fabrication de produits surgelés à base de pommes de terre.
1532 Préparation de jus de fruits et de légumes
15320 Préparation de jus de fruits et de légumes
1532001 la fabrication de nectars et de concentrés
1532002 la fabrication de sirops de fruits.
1533 Transformation et conservation de fruits et légumes
15331 Transformation et conservation de légumes
1533101 la conservation des légumes : séchage, immersion dans l’huile ou le vinaigre, mise en conserve, etc.
1533102 l’élaboration de produits alimentaires à base de légumes.
15332 Production de légumes surgelés
1533201 la production de légumes surgelés
1533202 l’élaboration de produits alimentaires à base de légumes surgelés
15333 Transformation et conservation de fruits
1533301 la conservation de fruits : congélation, séchage, immersion, mise en conserve, etc.
1533302 l’élaboration de produits alimentaires à base de fruits
1533303 la fabrication de pulpes de fruits
1533304 la fabrication de confitures, marmelades et gelées.
154 Industrie des corps gras
1541 Production d’huiles et de graisses brutes
15411 Production d’huiles végétales brutes
1541101 la production d’huiles végétales brutes : huiles d’olive, de soja, de palme, de tournesol, de coton, de
navette, de colza, de moutarde, de lin, etc.
1541102 la production de farine ou de semoule de graines, noix ou amandes oléagineuses, non déshuilées.
15412 Production d’huiles et de graisses brutes d’origine animale
1541201 la production d’huiles et de graisses animales non comestibles
1541202 l’extraction d’huiles de poissons et de mammifères marins.
1542 Fabrication d’huiles et de graisses raffinées
15420 Fabrication d’huiles et de graisses raffinées
1542001 le raffinage d’huiles végétales : huiles d’olive, de soja, etc.
1542002 le traitement des huiles végétales : soufflage, cuisson, oxydation, polymérisation, déshydratation,
hydrogénation, etc.
1543 Fabrication de margarine
15430 Fabrication de margarine
1543001 la fabrication de margarine
1543002 la fabrication de mélanges et autres pâtes à tartiner similaires
1543003 la fabrication de graisses composées destinées à la cuisson des aliments.
35750 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
155 Industrie laitière
1551 Fabrication de produits laitiers
15510 Fabrication de produits laitiers
1551001 la production de laits liquides frais, pasteurisés, stérilisés, homogénéisés et/ou ayant subi un chauffage
ultracourt (U.H.T.)
1551002 la production de crèmes de lait
1551003 la production de laits concentrés, édulcorés ou non
1551004 la production de laits en poudre
1551005 la production de beurre
1551006 la production de fromages et de caillebotte
1551007 la production de lactosérum
1551008 la production de caséine et de lactose
1551009 la production de yoghourt
1551010 la production de desserts lactés frais.
1552 Fabrication de glaces de consommation
15520 Fabrication de glaces de consommation
1552001 la production de crèmes glacées et d’autres glaces de consommation (ex. sorbet), y compris les crèmes
glacées mises en vente par le producteur sur la voie publique.
156 Travail des grains et fabrication de produits amylacés
1561 Meuneries
15610 Meuneries
1561001 la mouture des grains, y compris leur préparation (séchage, triage, etc.) et la production de farines, de
gruaux, de semoules ou d’agglomérés sous forme de pellets, de blé, de seigle, d’avoine, de maı̈s ou
d’autres grains de céréales
1561002 la mouture du riz et la production de farine de riz
1561003 la production de riz blanchi, poli, glacé, etuvé ou converti
1561004 la mouture des légumes et la production de farines et de semoules de légumes à cosse secs, de racines ou
tubercules, ou de fruits à coque comestibles
1561005 la fabrication d’aliments pour le petit déjeuner à base de céréales
1561006 la fabrication de farines mélangées préparées pour la fabrication de pains, de gâteaux, de biscuits, de
crêpes, etc.
1562 Fabrication de produits amylacés
15620 Fabrication de produits amylacés
1562001 la fabrication de produits amylacés à partir de riz, de pommes de terre, de maı̈s, etc.
1562002 la fabrication d’inuline
1562003 la mouture du maı̈s par voie humide
1562004 la fabrication de glucose, de sirop de glucose, de maltose, etc.
1562005 la fabrication de gluten
1562006 la fabrication de tapioca
1562007 la fabrication d’huile de maı̈s
1562008 la fabrication de miel artificiel et de caramel.
157 Fabrication d’aliments pour animaux
1571 Fabrication d’aliments pour le bétail
15710 Fabrication d’aliments pour le bétail
1571001 la fabrication de produits composés pour l’alimentation des animaux de ferme, y compris les aliments de
complément
1571002 la préparation de produits non mélangés pour l’alimentation des animaux de ferme
1571003 la fabrication de fourrage déshydraté.
1572 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie
15720 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie
1572001 Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35751
CODE DESCRIPTION
— —
158 Autres industries alimentaires
1581 Fabrication de pain et de pâtisserie fraı̂che
15811 Boulangeries industrielles
1581101 la fabrication à l’échelle industrielle de pains, petits pains, gâteaux frais, tartes et autres prod. frais de
pâtisserie (prod. surgelés inclus) principalement destinés à être livrés au commerce de détail, entrepr.
horecas, communautés etc.
1581102 la fabrication de pâtes destinées à la cuisson.
15812 Boulangeries et/ou pâtisseries artisanales
1581201 la fabrication artisanale de pains, de petits pains, de gâteaux frais, de tartes et d’autres produits frais de
pâtisserie.
1582 Biscotterie et biscuiterie
15820 Biscotterie et biscuiterie
1582001 la fabrication de biscottes, de biscuits, de pains d’épices, etc.
1582002 la fabrication de pâtisserie et de gâteaux de conservation (à l’exclusion des produits surgelés)
1582003 la fabrication de produits ″apéritifs″ sucrés ou salés.
1583 Fabrication de sucre
15830 Fabrication de sucre
1583001 la production de sucre et de sirop de sucre obtenus à partir de jus de canne, de betterave, d’érable, de
palme, etc.
1583002 la production de saccharose
1583003 la production de sucre candi
1583004 le raffinage du sucre
1583005 la production de mélasse.
1584 Chocolaterie, confiserie
15840 Chocolaterie, confiserie
1584001 la fabrication de cacao, de beurre de cacao, de graisse de cacao et d’huile de cacao
1584002 la fabrication du chocolat et de confiseries au chocolat
1584003 la fabrication de confiseries
1584004 la fabrication de confiseries médicinales
1584005 la fabrication de pâtes à mâcher
1584006 la fabrication de fruits confits.
1585 Fabrication de pâtes alimentaires
15850 Fabrication de pâtes alimentaires
1585001 la fabrication de pâtes alimentaires farcies ou non, fraı̂ches ou cuites telles les macaronis, les spaghettis,
les nouilles, les lasagnes, etc.
1585002 la fabrication de couscous.
1586 Transformation du thé et du café
15860 Transformation du thé et du café
1586001 la torréfaction et la décaféination du café : fabrication de café moulu, fabrication de café soluble,
fabrication d’extraits et de concentrés de café
1586002 la fabrication de succédanés du café
1586003 la fabrication de chicorée
1586004 le mélange du thé et du maté
1586005 le conditionnement du thé, y compris en sachets
1586006 la fabrication de tisanes de plantes (menthe, verveine, camomille, etc.)
1587 Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces
15870 Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces
1587001 la fabrication de condiments et d’épices (y compris la mouture, le mélange, etc.)
1587002 la fabrication du vinaigre
1587003 la fabrication de sauces
1587004 la fabrication de mayonnaise, ketchup, moutarde préparée, etc.
35752 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
1588 Fabrication de préparations homogénéisées et d’aliments diététiques
15880 Fabrication de préparations homogénéisées et d’aliments diététiques
1588001 la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière : préparations pour
nourrissons, laits de suite et autres aliments du deuxième âge, aliments pour bébés, aliments à valeur
énergétique faible ou réduite
1588002 la préparation de laits de suite et autres aliments du deuxième âge
1588003 préparation d’aliments pour bébés
1588004 préparation d’aliments à valeur énergétique faible ou réduite destinés à un contrôle du poids
1588005 préparation d’aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
1588006 préparation d’aliments pauvres en sodium, y compris les sels diététiques hyposodiques ou asodiques
1588007 préparation d’aliments sans gluten
1588008 préparation d’aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
1588009 préparation d’aliments destinés aux personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabéti-
ques).
1589 Industries alimentaires n.d.a.
15890 Industries alimentaires n.d.a.
1589001 la fabrication de soupes, de potages ou de bouillons, etc.
1589002 la fabrication de succédanés de viande à base de plantes (quorn)
1589003 la fabrication de levures, d’oeufs en poudre ou reconstitués, etc.
1589004 la fabrication de poudre de levure et de poudre de pudding
1589005 la fabrication de desserts lactés de conservation
1589006 la fabrication de petits déjeuners en poudre ou granulés
1589007 la fabrication de pâtes à tartiner contenant du cacao.
159 Industrie des boissons
1591 Production de boissons alcooliques distillées
15910 Production de boissons alcooliques distillées
1591001 la fabrication de boissons alcooliques distillées telles que le whisky, le cognac, le gin, etc.
1591002 la fabrication de liqueurs et d’apéritifs à base d’alcool.
1592 Production d’alcool éthylique de fermentation
15920 Production d’alcool éthylique de fermentation
1592001 la production d’alcool éthylique de fermentation
1592002 la production d’alcools neutres.
1593 Production de vin
15930 Production de vin
1593001 la production de vins à partir de raisins frais tels que les vins de table, les vins de pays, les vins de qualité,
les vins mousseux, le champagne, etc.
1593002 la production de vins à partir de moût de raisin concentré.
1594 Cidrerie et fabrication d’autres vins de fruits
15940 Cidrerie et fabrication d’autres vins de fruits
1594001 la fabrication de cidre, de poiré et d’autres vins de fruits
1594002 la fabrication d’hydromel et de saké.
1595 Production d’autres boissons fermentées
15950 Production d’autres boissons fermentées
1595001 la fabrication de vins aromatisés (vermouths)
1595002 la fabrication d’autres boissons fermentées non distillées.
1596 Brasserie
15960 Brasserie
1596001 la production de bières.
1597 Malterie
15970 Malterie
1597001 Malterie
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35753
CODE DESCRIPTION
— —
1598 Industrie des eaux minérales et des boissons rafraı̂chissantes
15980 Industrie des eaux minérales et des boissons rafraı̂chissantes
1598001 la mise en bouteilles des eaux, y compris la production d’eaux minérales naturelles
1598002 la production de boissons rafraı̂chissantes sans alcool : boissons édulcorées ou aromatisées : limonade,
orangeade, cola, etc.; boissons à base d’extraits naturels, tonics, etc.; boissons à base de fruits
1598003 la production de thé glacé
1598004 la production de boissons rafraı̂chissantes en poudre
1598005 la production de boissons à base de lait et de cacao
1598006 la production de bières sans alcool
1598007 la production de vins sans alcool
1598008 la production d’apéritifs sans alcool.
16 INDUSTRIE DU TABAC
160 Industrie du tabac
1600 Industrie du tabac
16000 Industrie du tabac
1600001 la fabrication de produits à base de tabac tels que les cigarettes, les cigares, le tabac à cigarettes, à pipe,
à mâcher ou à priser
1600002 la fabrication de tabacs ″homogénéisés″ ou ″reconstitués″.
17 INDUSTRIE TEXTILE
171 Filature
1711 Préparation et filature de fibres de type cotonnier
17110 Préparation et filature de fibres de type cotonnier
1711001 la préparation, le cardage et le peignage de fibres de type cotonnier
1711002 la filature de fils de type cotonnier en fibres de coton, en fibres artificielles ou en fibres synthétiques, pour
le tissage, la bonneterie, etc.
1712 Préparation et filature de fibres de type lainier - cycle cardé
17120 Préparation et filature de fibres de type lainier - cycle cardé
1712001 la préparation de fibres de type lainier - cycle cardé : dégraissage et carbonisage de la laine, cardage
1712002 la filature de fils de type cardé en fibres de laine, en fibres artificielles ou en fibres synthétiques, pour le
tissage, la bonneterie, etc.
1713 Préparation et filature de fibres de type lainier - cycle peigné
17130 Préparation et filature de fibres de type lainier - cycle peigné
1713001 le peignage de fibres de type lainier - cycle peigné
1713002 la filature de fils de type peigné en fibres de laine, en fibres artificielles ou en fibres synthétiques, pour le
tissage, la bonneterie, etc.
1713003 la préparation et la filature de fibres de type semi-peigné.
1714 Préparation et filature de fibres de type linier
17140 Préparation et filature de fibres de type linier
1714001 le teillage du lin
1714002 la filature de fils de type linier en fibres de lin, en fibres artificielles ou en fibres synthétiques, pour le
tissage, la bonneterie, etc.
1715 Moulinage, préparation et filature de la soie et texturation des filaments synthétiques ou artificiels
17150 Moulinage, préparation et filature de la soie et texturation des filaments synthétiques ou artificiels
1715001 le tirage, le lavage et le moulinage de la soie
1715002 le cardage et le peignage des déchets de soie
1715003 la filature de fils de type soie en fibres de soie, en fibres artificielles ou en fibres synthétiques, pour le
tissage, la bonneterie, etc.
1715004 la texturation, le retordage, le moulinage, le câblage et le foulardage de fils de filaments artificiels ou
synthétiques.
1716 Fabrication de fils à coudre
17160 Fabrication de fils à coudre
1716001 la fabrication de fils à coudre à partir de toute matière textile, y compris les mélanges
1716002 la fabrication de fils à broder.
35754 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
1717 Préparation et filature d’autres fibres
17170 Préparation et filature d’autres fibres
1717001 la préparation et la filature d’autres fibres textiles telles que les fibres de jute ou les fibres libériennes
1717002 la fabrication de fils de papier.
172 Tissage
1721 Tissage de type cotonnier
17210 Tissage de type cotonnier
1721001 la fabrication de tissus de type cotonnier en fils de coton ou en fibres synthétiques ou artificielles
1721002 la fabrication de velours, de tissus de chenile, de tissus bouclés (tissus-éponges), de tissus à points de gaze
(y compris les tissus pour pansements), etc.
1722 Tissage de type lainier - cycle cardé
17220 Tissage de type lainier - cycle cardé
1722001 la fabrication de tissus de type lainier, cycle cardé, en laine filée ou en fibres synthétiques ou artificielles.
1723 Tissage de type lainier - cycle peigné
17230 Tissage de type lainier - cycle peigné
1723001 la fabrication de tissus de type lainier, cycle peigné, en laine filée ou en fibres synthétiques ou artificielles.
1724 Tissage de type soie
17240 Tissage de type soie
1724001 la fabrication de tissus de type soie, en fils de soie ou en fibres synthétiques ou artificielles.
1725 Tissage d’autres textiles
17250 Tissage d’autres textiles
1725001 la fabrication d’autres tissus de lin, de ramie, de chanvre, de jute, de fibres libériennes et de fibres spéciales
1725002 la fabrication de tissus en polypropène
1725003 la fabrication de tissus en fibres de verre.
173 Ennoblissement textile
1730 Ennoblissement textile
17300 Ennoblissement textile
1730001 le blanchiment, la teinture, l’apprêt et l’impression (y compris la thermo-impression) de fibres, de fils, de
tissus, d’étoffes de bonneterie et d’articles confectionnés (y compris les vêtements), fabriqués par des tiers
1730002 le séchage, le vaporisage, le décatissage, le stoppage, le sanforisage, le mercerisage, etc. de textiles
fabriqués par des tiers.
174 Fabrication d’articles confectionnés en textile, sauf habillement
1740 Fabrication d’articles confectionnés en textile, sauf habillement
17401 Confection de linge de lit et de table, d’articles textiles à usage domestique
1740101 la fabrication de linge de table, de lit, de toilette ou de cuisine
1740102 la fabrication d’édredons, couvertures, couvre-lits, coussins, poufs, oreillers, sacs de couchage, etc.
1740103 la préparation des plumes et duvets
1740104 la fabrication de la partie textile des couvertures chauffantes électriques
1740105 la fabrication de chiffons à épousseter, lavettes et articles similaires.
17402 Confection d’autres articles en textile
1740201 la fabrication d’articles confectionnés pour l’ameublement : rideaux, tours de lit, stores, housses pour
meubles, etc.
1740202 la fabrication de bâches, tentes, voiles pour bateaux de plaisance, parasols, auvents, housses amovibles
pour véhicules et machines, etc., y compris les articles similaires en matières textiles imprégnées, enduites
ou recouvertes de mat. plastique
1740203 la fabrication de drapeaux, de banderoles, de bannières, etc.
1740204 la fabrication de gilets de sauvetage, de parachutes, etc.
1740205 la fabrication de sacs d’emballage en textile.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35755
CODE DESCRIPTION
— —
175 Autres industries textiles
1751 Fabrication de tapis et moquettes
17510 Fabrication de tapis et moquettes
1751001 la fabrication de revêtements de sols en matières textiles, y compris les feutres aiguilletés : tapis, carpettes,
paillassons et carreaux.
1752 Ficellerie, corderie, fabrication de filets
17520 Ficellerie, corderie, fabrication de filets
1752001 la fabrication de ficelles, de cordes et de cordages en fibres textiles, lames ou formes similaires, même
imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique
1752002 la fabrication de filets à mailles nouées, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages
1752003 la fabrication d’articles de corderie et de filets : filets de pêche (y compris la réparation), défenses de
bateau, coussins de déchargement, élingues de chargement, cordes ou cordages munis d’anneaux
métalliques, etc.
1753 Fabrication de non-tissés
17530 Fabrication de non-tissés
1753001 la fabrication d’étoffes non-tissées et d’articles en étoffe non-tissée, à l’exclusion d’articles d’habillement.
1754 Autres industries textiles n.d.a.
17540 Autres industries textiles n.d.a.
1754001 la fabrication d’articles de rubanerie, y compris les rubans sans trame
1754002 la fabrication de feutres (y compris les feutres aiguilletés)
1754003 la fabrication d’étiquettes, d’écussons, etc.
1754004 la fabrication d’articles ornementaux : tresses, glands, floches, pompons, etc.
1754005 la fabrication de tulles, tulles-bobinots et autres tissus à mailles nouées, de dentelles en pièces, en bandes
ou en motifs, et de broderies
1754006 la fabrication de tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la
matière plastique
1754007 la fabrication d’ouates en matière textile et d’articles d’ouaterie : serviettes et tampons hygiéniques
1754008 la fabrication de fils métalliques et de fils métallisés, même guipés, de fils et de cordes de caoutchouc
recouverts de textiles, de fils textiles ou de lames recouverts, imprégnés, enduits ou gainés de caoutchouc
ou de matière plastique
1754009 la fabrication de tissu élastique
1754010 la fabrication de tissus divers : nappes pour pneumatiques (tyre cord fabric) faites de fils synthétiques ou
artificiels à haute ténacité, toiles à calquer et pour le dessin, toiles préparées pour la peinture etc., tissus
enduits de colle etc.
1754011 la fabrication d’articles divers en matières textiles, mèches, manchons à incandescence et étoffes tubulaires
servant à leur fabrication, tuyaux pour pompes, courroies transporteuses ou de transmission, gaze et
toiles à bluter, étamines etc.
1754012 la fabrication d’articles de passementerie, les travaux de plissage, etc.
1754013 la fabrication de matériel de rembourrage.
176 Fabrication d’étoffes à mailles
1760 Fabrication d’étoffes à mailles
17600 Fabrication d’étoffes à mailles
1760001 la fabrication d’étoffes à mailles : velours, peluches et étoffes bouclées; tissus de types utilisés pour filets,
rideaux et vitrages, tricotés sur métier Rachel ou sur des métiers similaires; autres étoffes à mailles.
177 Fabrication d’articles à mailles
1771 Fabrication d’articles chaussants à mailles
17710 Fabrication d’articles chaussants à mailles
1771001 la fabrication d’articles chaussants : chaussettes, bas, collants et articles similaires.
1772 Fabrication de pull-overs et articles similaires à mailles
17720 Fabrication de pull-overs et articles similaires à mailles
1772001 la fabrication de pull-overs, de cardigans, de chandails, de gilets et d’articles similaires à mailles.
35756 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
18 INDUSTRIE DE L’ HABILLEMENT ET DES FOURRURES
181 Fabrication de vêtements en cuir
1810 Fabrication de vêtements en cuir
18100 Fabrication de vêtements en cuir
1810001 la fabrication de vêtements en cuir ou en simili cuir.
182 Fabrication d’autres vêtements
1821 Fabrication de vêtements de travail
18210 Fabrication de vêtements de travail
1821001 la fabrication de vêtements de travail
1821002 la fabrication de vêtements de sécurité contre le feu, le rayonnement, la contamination, etc.
1822 Fabrication de vêtements de dessus
18221 Confection de vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants
1822101 la fabrication de vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants à partir de matériel produit ou
non par le fabricant tels les tissus, étoffes à mailles, non-tissés etc. : manteaux, costumes, complets,
tailleurs, ensembles, vestes, jupes etc.
18222 Confection sur mesure
1822201 confection sur mesure.
1823 Fabrication de vêtements de dessous
18230 Fabrication de vêtements de dessous
1823001 la fabrication de vêtements de dessous pour hommes, femmes et enfants à partir de matériel produit ou
non par le fabricant tels les tissus, étoffes à mailles, dentelles etc. : chemises, t-shirts, blouses, slips,
caleçons, pyjamas, jupons, sout.-gorge, etc.
1824 Fabrication d’autres vêtements et accessoires
18241 Fabrication de vêtements pour bébés
1824101 fabrication de vêtements pour bébés.
18242 Fabrication de vêtements de sport
1824201 la fabrication de survêtements de sport, de combinaisons et ensembles de ski, de maillots de bain et
d’autres vêtements de sport.
18243 Fabrication de chapeaux et de bonnets
1824301 la fabrication de chapeaux et de bonnets, y compris les coiffures en bonneterie
1824302 la fabrication de chapeaux en fourrure.
18244 Fabrication d’autres vêtements et accessoires n.d.a.
1824401 la fabrication d’autres accessoires du vêtement : gants (y compris les gants en cuir), ceintures, châles,
cravates, filets à cheveux, etc.
1824402 la fabrication de chaussures en matières textiles sans semelle rapportée.
183 Industrie des fourrures
1830 Industrie des fourrures
18300 Industrie des fourrures
1830001 la préparation et la teinture des pelleteries et des peaux non épilées : drayage, corroyage, tannage,
blanchiment, tondage, épluchage et teinture
1830002 la fabrication de vêtements et accessoires du vêtement en pelleteries.
1830003 assemblages de pelleteries telles que peaux dites ″allongées″, nappes, nappettes, carrés, bandes, etc.
1830004 fabrication d’articles divers en fourrures : tapis, poufs non garnis, peaux à polir pour l’industrie, etc.
1830005 la fabrication de pelleteries factices et d’articles en ces pelleteries.
19 INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE
191 Apprêt et tannage des cuirs
1910 Apprêt et tannage des cuirs
19100 Apprêt et tannage des cuirs
1910001 la production de cuir tanné
1910002 la fabrication de cuirs et peaux chamoisés, parcheminés, vernis ou métallisés
1910003 la fabrication de cuirs reconstitués
1910004 la finition du cuir.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35757
CODE DESCRIPTION
— —
192 Fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie
1920 Fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie
19200 Fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie
1920001 la fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et art. similaires en cuir naturel ou reconstitué ou
autre matériau, p.ex. les matières plastiques, textiles, carton etc., pour autant que la technologie soit
identique à celle pour le cuir.
1920002 la fabrication d’articles de sellerie et de bourrellerie
1920003 la fabrication de bracelets de montre non métalliques
1920004 la fabrication d’articles divers en cuir naturel ou reconstitué : courroies, joints, garnitures, etc.
193 Fabrication de chaussures
1930 Fabrication de chaussures
19301 Fabrication de chaussures, à l’exclusion de chaussures en caoutchouc
1930101 la fabrication de chaussures pour tous usages, par tous procédés (y compris le moulage) et en toutes
matières, à l’exclusion des chaussures en caoutchouc
1930102 la fabrication de guêtres, de jambières et d’articles similaires
1930103 la fabrication de parties de chaussures : dessus et parties de dessus, semelles extérieures et intérieures,
talons, etc. à l’exclusion des parties en caoutchouc.
19302 Fabrication de chaussures en caoutchouc
1930201 la fabrication de chaussures en caoutchouc, pour tous usages et par tous procédés (y compris le moulage)
1930202 la fabrication de parties de chaussures : dessus et parties de dessus, semelles, talons...en caoutchouc.
20 TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D’ARTICLES EN BOIS, LIEGE, VANNERIE OU SPARTERIE
201 Sciage et rabotage du bois, imprégnation du bois
2010 Sciage et rabotage du bois, imprégnation du bois
20101 Sciage et rabotage du bois
2010101 le sciage, le rabotage et le façonnage du bois
2010102 la fabrication de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de ligne
2010103 la fabrication de lames non assemblées pour parquets
2010104 le séchage du bois et l’imprégnation ou le traitement chimique du bois au moyen d’agents de conservation
ou d’autres produits, en combinaison avec le sciage et le façonnage
2010105 la fabrication de laine de bois, de farine de bois, de bois en copeaux ou en particules.
20102 Imprégnation du bois
2010201 l’imprégnation ou le traitement chimique du bois au moyen d’agents de conservation ou d’autres
produits pour compte de tiers.
202 Fabrication de panneaux de bois
2020 Fabrication de panneaux de bois
20200 Fabrication de panneaux de bois
2020001 la fabrication de placage
2020002 la fabrication de contre-plaqués (duplex, triplex et multiplex), de panneaux pour meubles, de panneaux
de fibres, de panneaux de particules et de panneaux similaires.
203 Fabrication de charpentes et de menuiseries
2030 Fabrication de charpentes et de menuiseries
20300 Fabrication de charpentes et de menuiseries
2030101 la fabrication de poutres, poutrelles, chevrons, solives.
2030102 la fabrication de portes, fenêtres, volets et leurs encadrements, clôtures, etc.
2030103 la fabrication d’escaliers, rampes d’escaliers
2030104 la fabrication de bardeaux, baguettes et moulures en bois
2030105 la fabrication de blocs, lames, etc., assemblés en panneaux pour parquets
2030106 la fabrication de bâtiments préfabriqués ou d’éléments de ces bâtiments, en bois (y compris les saunas)
2030107 la fabrication de constructions sans roues, de type caravane, qui ne peuvent être remorquées.
35758 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
204 Fabrication d’emballages en bois
2040 Fabrication d’emballages en bois
20400 Fabrication d’emballages en bois
2040001 la fabrication de caisses, de caissettes, de cageots, de cylindres et d’emballages similaires en bois
2040002 la fabrication de palettes simples, de caisses-palettes et d’autres plateaux de chargement en bois
2040003 la fabrication de tonneaux, de cuves, de baquets et d’autres ouvrages de tonnellerie en bois
2040004 la fabrication de tambours en bois pour câbles.
205 Fabrication d’objets divers en bois, liège, vannerie ou sparterie
2051 Fabrication d’objets divers en bois
20510 Fabrication d’objets divers en bois
2051001 la fabrication d’articles de ménage et ustensiles de cuisine en bois : planches à repasser, porte-manteaux,
etc.
2051002 la fabrication de statuettes et objets d’ornement en bois, en bois marquetés ou en bois incrustés
2051003 la fabrication de coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires en bois
2051004 la fabrication de bâtons ronds pour stores, manches et montures en bois pour outils, brosses et balais
2051005 la fabrication de cannettes, busettes, bobines pour filatures et tissage, bobines pour fil à coudre et articles
similaires en bois tourné
2051006 la fabrication de formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, cintres pour vêtements
2051007 la fabrication de cercueils
2051008 la fabrication d’échelles
2051009 la fabrication de cadres en bois pour tableaux.
2052 Fabrication d’objets en liège, vannerie ou sparterie
20520 Fabrication d’objets en liège, vannerie ou sparterie
2052001 le travail du liège naturel
2052002 la fabrication d’articles en liège naturel ou aggloméré
2052003 la fabrication de tresses et d’articles de sparterie : nattes, paillassons, claies, etc.
2052004 la fabrication d’ouvrages de vannerie.
21 INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON
211 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton
2111 Fabrication de pâte à papier
21110 Fabrication de pâte à papier
2111001 la fabrication de pâtes à papier blanchies, mi-blanchies ou écrues;
le désencrage de vieux papiers et la fabrication de pâtes à papier à partir de déchets de papier.
2112 Fabrication de papier et de carton
21121 Fabrication de papier
2112101 la fabrication de papiers destinés à faire l’objet d’une transformation ultérieure par l’industrie
2112102 le couchage, l’enduction et l’imprégnation des papiers
2112103 la fabrication de papiers asphaltés
2112104 la fabrication de papiers crêpés ou plissés
2112105 la fabrication de papier journal et de papier pour l’impression ou l’écriture
2112106 la fabrication de papiers de fantaisie et d’autres papiers spéciaux
2112107 la fabrication d’ouate de cellulose et de nappes en fibres de cellulose.
21122 Fabrication de carton
2112201 la fabrication de cartons destinés à faire l’objet d’une transformation ultérieure par l’industrie
2112202 le couchage, l’enduction et l’imprégnation des cartons.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35759
CODE DESCRIPTION
— —
212 Fabrication d’articles en papier ou en carton
2121 Fabrication de carton ondulé et d’emballages en papier ou en carton
21210 Fabrication de carton ondulé et d’emballages en papier ou en carton
2121001 la fabrication de papiers et de cartons ondulés
2121002 la fabrication d’emballages en papiers ou en cartons ondulés
2121003 la fabrication de cartonnages pliants
2121004 la fabrication d’emballages en carton homogène
2121005 la fabrication d’autres emballages en papier ou en carton
2121006 la fabrication de sacs et sachets en papier
2121007 la fabrication de cartonnages de bureau et d’articles similaires.
2122 Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique
21220 Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique
2122001 la fabrication d’articles en papier ou en ouate de cellulose à usage sanitaire ou domestique : serviettes à
démaquiller, mouchoirs, essuie-mains, serviettes de table;papier, serviettes et tampons hygiéniques,
couches; plateaux, plats, tasses, gobelets
2123 Fabrication d’articles de papeterie
21230 Fabrication d’articles de papeterie
2123001 la fabrication de papiers prêts à l’emploi pour l’écriture et l’imprimerie
2123002 la fabrication de papiers pour imprimantes
2123003 la fabrication de papiers autocopiants prêts à l’emploi, de papiers carbone et de stencils
2123004 la fabrication de papiers pour enregistrements électrographiques et d’autres papiers pour appareils de
mesure et d’enregistrement
2123005 la fabrication de papiers gommés ou adhésifs prêts à l’emploi
2123006 la fabrication d’enveloppes et de cartes-lettres
2123007 la fabrication de boı̂tes, de pochettes et de présentations similaires renfermant un assortiment d’articles
de correspondance.
2124 Fabrication de papiers peints
21240 Fabrication de papiers peints
2124001 la fabrication de papiers peints et de revêtements muraux similaires, y compris les papiers peints enduits
de vinyle
2124002 la fabrication de revêtements muraux en matières textiles.
2125 Fabrication d’autres articles en papier ou en carton
21250 Fabrication d’autres articles en papier ou en carton
2125001 la fabrication d’étiquettes
2125002 la fabrication de papier-filtre et de carton-filtre
2125003 la fabrication de cannettes, de bobines, de tambours,... en papier ou en carton
2125004 la fabrication de cartes perforées pour métier Jacquard, en papier ou en carton
2125005 la fabrication d’emballage pour oeufs et d’autres articles moulés en pâte à papier, pour l’emballage.
22 EDITION, IMPRIMERIE, REPRODUCTION
221 Edition
2211 Edition de livres
22110 Edition de livres
2211001 l’édition de livres, de livres scolaires, de brochures, etc.
2211002 l’édition de dictionnaires et d’encyclopédies
2211003 l’édition d’atlas, de cartes et de plans
2211004 l’édition de livres de musique et de partitions musicales.
2212 Edition de journaux
22120 Edition de journaux
2212001 l’édition de journaux et de journaux régionaux (y compris les journaux publicitaires).
2213 Edition de revues et périodiques
22130 Edition de revues et périodiques
2213001 l’édition de revues, périodiques et magazines.
35760 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
2214 Edition d’enregistrements sonores
22140 Edition d’enregistrements sonores
2214001 l’édition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou d’autres
enregistrements sonores.
2214002 l’édition de produits combinant livres et moyens audiovisuels.
2215 Autres activités d’édition
22150 Autres activités d’édition
2215001 l’édition de : photos, gravures et cartes postales illustrées; calendriers, horaires et tableaux de service;
affiches et reproduction d’oeuvres d’art.
222 Imprimerie et activités annexes
2221 Imprimerie de journaux
22210 Imprimerie de journaux
2221001 l’impression de journaux, y compris les journaux publicitaires.
2222 Autre imprimerie
22220 Autre imprimerie
2222001 l’impression de magazines, autres périodiques, livres,... sur des presses typographiques, offset,
d’héliogravure, flexographiques, sérigraphiques etc., imprimantes électroniques, app. de reproduction,
app. de gaufrage, photocopieurs, thermocopieurs
2223 Reliure et finition
22230 Reliure et finition
2223001 le pliage, l’assemblage, l’agrafage, la reliure, le collage, le massicotage, le dorage de feuillets imprimés à
insérer dans des livres, brochures, périodiques, catalogues, etc.
2223002 le pliage, timbrage, perçage, perforage, gaufrage, collage, pelliculage de papiers et cartons imprimés pour
e.a. formulaires commerciaux, présentoirs, cartes à échantillons, étiquettes, calendriers, prospectus et
imprimés pour publipostage.
2224 Composition et photogravure
22240 Composition et photogravure
2224001 la composition, par exemple de textes et d’images, sur film, sur papier photographique ou papier normal
2224002 la reproduction : production de formes typographiques, reproduction offset et plaques d’impression,
reproduction et cylindres d’héliogravure.
2225 Autres activités annexes à l’imprimerie
22250 Autres activités annexes à l’imprimerie
2225001 la préparation et la production de transparents pour rétroprojecteurs, ébauches, maquettes, etc.
2225002 la préparation de données digitales : l’enrichissement, la sélection, la liaison de données digitales stockées
dans des appareils de traitement électronique de données
2225003 autres activités graphiques.
223 Reproduction d’enregistrements
2231 Reproduction d’enregistrements sonores
22310 Reproduction d’enregistrements sonores
2231001 la reproduction, à partir d’une matrice, de disques, de disques compacts, de bandes et de cassettes
contenant de la musique ou d’autres enregistrements sonores.
2232 Reproduction d’enregistrements vidéo
22320 Reproduction d’enregistrements vidéo
2232001 la reproduction, à partir d’une matrice, de disques, de disques compacts, de bandes et de cassettes
contenant des films ou d’autres enregistrements vidéo.
2233 Reproduction d’enregistrements informatiques
22330 Reproduction d’enregistrements informatiques
2233001 la reproduction, à partir d’une matrice, de logiciels et de données informatiques sur disques, disquettes,
disques compacts, bandes ou cassettes.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35761
CODE DESCRIPTION
— —
23 COKEFACTION, RAFFINAGE ET INDUSTRIES NUCLEAIRES
231 Cokéfaction
2310 Cokéfaction
23100 Cokéfaction
2310001 la production de coke
2310002 la production de gaz de cokerie
2310003 la production de goudrons bruts de houille et de lignite.
232 Raffinage de pétrole
2320 Raffinage de pétrole
23200 Raffinage de pétrole
2320001 la production de carburants pour moteurs : essence, kérosène, etc.
2320002 la production de combustibles : fiouls légers et lourds, gaz de raffinerie tels que l’éthane, le propane, le
butane, le GPL, etc.
2320003 la fabrication d’huiles de graissage et de graisses lubrifiantes à partir de pétrole, y compris les résidus de
raffinage
2320004 la fabrication de produits de base pour la pétrochimie
2320005 la fabrication de produits pour revêtements routiers
2320006 la fabrication de produits pétroliers raffinés divers : white-spirit, vaseline, paraffine, etc.
233 Traitement des combustibles nucléaires
2330 Traitement des combustibles nucléaires
23300 Traitement des combustibles nucléaires
2330001 la production d’uranium et de thorium enrichis
2330002 la production d’éléments combustibles pour centrales nucléaires
2330003 la production de radioéléments à usage industriel ou médical
2330004 le traitement des déchets de l’industrie nucléaire.
24 INDUSTRIE CHIMIQUE
241 Industrie chimique de base
2411 Fabrication de gaz industriels
24110 Fabrication de gaz industriels
2411001 la fabrication de gaz élémentaires
2411002 la fabrication d’air liquide ou comprimé et ses composants (azote, oxygène, argon, etc.)
2411003 la fabrication de gaz réfrigérants
2411004 la fabrication de gaz industriels mélangés
2411005 la fabrication de gaz inertes tel l’anhydride carbonique
2411006 la fabrication de gaz isolants.
2412 Fabrication de colorants et de pigments
24120 Fabrication de colorants et de pigments
2412001 la fabrication, sous forme fondamentale ou concentrée, de colorants et de pigments, quelle que soit
l’origine
2412002 la fabrication de produits utilisés comme agents d’avivage ou comme luminophores.
2413 Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base
24130 Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base
2413001 la fabrication d’éléments chimiques, à l’exclusion des métaux, des gaz élémentaires d’origine industrielle
et des éléments radioactifs issus de l’industrie des combustibles nucléaires
2413002 la fabrication des acides inorganiques, à l’exclusion de l’acide nitrique
2413003 la fabrication d’alcalis, de lessives et d’autres bases inorganiques, à l’exclusion de l’ammoniac
2413004 la fabrication de chlorures, d’hypochlorites et d’eau de Javel
2413005 la fabrication de sels métalliques inorganiques
2413006 le grillage de la pyrite de fer
2413007 la fabrication d’autres composés inorganiques.
35762 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —

2414 Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

24140 Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

2414001 la fabrication de hydrocarbures cycliques et acycliques, saturés ou non saturés

2414002 la fabrication d’alcools acycliques et cycliques, y compris l’alcool éthylique de synthèse

2414003 la fabrication d’acides monocarboxyliques et polycarboxyliques, y compris l’acide acétique

2414004 la fabrication d’autres composés à fonctions oxygénées, y compris les aldéhydes, les cétones, les quinones
et les composés contenant deux fonctions oxygénées ou plus

2414005 la fabrication de composés organiques à fonctions azotées, y compris les amines

2414006 la fabrication des sels métalliques organiques

2414007 la fabrication d’autres composés organiques, y compris les produits de la distillation du bois, etc.

2414008 la fabrication de produits chimiques organiques de base utilisés pour la fabrication de produits
pharmaceutiques

2414009 la fabrication de produits aromatiques synthétiques

2414010 la production de charbon de bois

2414011 la production de brai et de coke de brai

2414012 la distillation des goudrons de houille

2415 Fabrication d’engrais et de produits azotés

24151 Fabrication d’engrais

2415101 la fabrication d’engrais : engrais azotés, phosphatés ou potassiques, simples ou complexes; urée,
phosphates naturels bruts et sels de potassium naturels bruts

24152 Fabrication de produits azotés associés aux engrais

2415201 la fabrication d’acides nitrique et sulfonitrique, ammoniac, chlorure d’ammonium, nitrites et nitrates de
potassium, phosphates de triammonium et carbonates d’ammonium

2416 Fabrication de matières plastiques de base

24160 Fabrication de matières plastiques de base

2416001 la fabrication des polymères, y compris les polymères acryliques et les polymères d’éthylène, de
propylène, de styrène, de chlorure de vinyle, d’acétate de vinyle

2416002 la fabrication de polyamides

2416003 la fabrication de résines phénoliques, résines époxydes et polyuréthanes

2416004 la fabrication de résines alkydes, résines polyesters et polyéthers

2416005 la fabrication de silicones

2416006 la fabrication d’échangeurs d’ions à base de polymères

2416007 la préparation de mélanges de matières plastiques de base, colorées ou non

2416008 la fabrication de celluloses

2417 Fabrication de caoutchouc synthétique

24170 Fabrication de caoutchouc synthétique

2417001 la fabrication de caoutchouc synthétique sous formes primaires


— caoutchouc factice
— caoutchouc synthétique

2417002 la fabrication de mélanges de caoutchouc synthétique et de caoutchouc naturel ou de gommes


caoutchouteuses (ex. le balata)

242 Fabrication de produits agrochimiques

2420 Fabrication de produits agrochimiques

24200 Fabrication de produits agrochimiques

2420001 la fabrication d’insecticides, d’antirongeurs, de fongicides d’herbicides, d’inhibiteurs de germination, de


régulateurs de croissance pour plantes, de désinfectants et autres produits chimiques
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35763
CODE DESCRIPTION
— —
243 Fabrication de peintures, vernis et encres d’imprimerie
2430 Fabrication de peintures, vernis et encres d’imprimerie
24300 Fabrication de peintures, vernis et encres d’imprimerie
2430001 la fabrication de peintures et de vernis
2430002 la fabrication de pigments, d’opacifiants et de couleurs préparés
2430003 la fabrication de compositions vitrifiables, d’engobes, etc.
2430004 la fabrication de mastics
2430005 la fabrication d’enduits utilisés en peinture et autres enduits non-réfractaires
2430006 la fabrication de solvants et de diluants organiques composites, et la préparation de décapants pour
peintures et vernis
2430007 la fabrication de produits liquides pour la protection du bois et de préparations liquides hydrofuges à
base de silicone
2430008 la fabrication d’encres d’imprimerie
244 Industrie pharmaceutique
2441 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
24410 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
2441001 l’étude, la mise au point de la production des principes actifs destinés à la fabrication de médicaments
2441002 la fabrication des acides salicylique et o-acétylsalicylique
2441003 le traitement du sang
2441004 la fabrication de sucres chimiquement purs
2441005 la fabrication de sucres chimiquement purs
2441006 la fabrication d’édulcorants de synthèse
2442 Fabrication de produits pharmaceutiques
24421 Fabrication de médicaments
2442101 la fabrication des sérums thérapeutiques et autres constituants du sang
2442102 la fabrication de vaccins
2442103 la fabrication de médicaments divers, y compris les préparations homéopathiques
2442104 préparations chimiques contraceptives à usage externe et médicaments contraceptifs à base d’hormones
2442105 la fabrication de préparations vétérinaires
2442106 la fabrication de tisanes de plantes médicinales
24422 Fabrication d’autres produits pharmaceutiques
2442201 la fabrication de produits d’obturation dentaire et de ciments pour la réfection osseuse
2442202 la fabrication d’ouates, de gazes et de bandes imprégnées à usage médical, de pansements, de catguts, etc.
245 Fabrication de savons et détergents, de produits d’entretien, parfums et cosmétiques
2451 Fabrication de savons, de détergents et de produits d’entretien
24511 Fabrication de savons et de détergents
2451101 la fabrication d’agents organiques de surface
2451102 la fabrication de savons
2451103 la fabrication de glycérine
2451104 la fabrication de préparations tensioactives : - produits pour lessives sous formes solides ou liquides,
détergents; - préparations pour la vaisselle - adoucissants pour textiles
24512 Fabrication de produits d’entretien et de nettoyage
2451201 la fabrication de préparations pour parfumer ou désodoriser les locaux
2451202 la fabrication de cires artificielles ou cires préparées
2451203 la fabrication de produits d’entretien pour le cuir, le bois, le verre et les métaux
2451204 la fabrications de produits d’entretien pour carrosseries
2451205 la fabrication de pâtes et poudres à récurer
35764 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
2452 Fabrication de parfums et cosmétiques
24520 Fabrication de parfums et cosmétiques
2452001 la fabrication de parfums et eaux de toilette
2452002 la fabrication de produits de beauté ou de maquillage
2452003 la fabrication de préparations antisolaires et préparations pour le bronzage
2452004 la fabrication de préparations pour manucures et pédicures
2452005 la fabrication de shampoings, laques pour cheveux, préparations pour l’ondulation et le défrisage des cheveux
2452006 la fabrication de dentifrices et produits pour l’hygiène buccale, y compris les préparations destinées à
faciliter l’adhérence des dentiers
2452007 la fabrication de préparations pour le rasage
2452008 la fabrication de désodorisants et sels pour le bain
2452009 la fabrication de dépilatoires
246 Fabrication d’autres produits chimiques
2461 Fabrication d’explosifs
24610 Fabrication d’explosifs
2461001 la fabrication de poudres propulsives
2461002 la fabrication d’explosifs
2461003 la fabrication d’amorces, de détonateurs et de fusées de signalisation
2461004 la fabrication d’articles de pyrotechnie
2462 Fabrication de colles et gélatines
24620 Fabrication de colles et gélatines
2462001 la fabrication de gélatines et de leurs dérivés
2462002 la fabrication de colles et d’adhésifs préparés, y compris les colles et adhésifs à base de caoutchouc ou de
matière plastique
2462003 la fabrication de ciments-colles
2463 Fabrication d’huiles essentielles
24630 Fabrication d’huiles essentielles
2463001 la fabrication d’essences et de produits aromatiques naturels
2463002 la fabrication de résinoı̈des
2463003 la fabrication d’eaux distillées aromatiques
2463004 la fabrications de compositions à base de produits odoriférants pour la parfumerie ou l’alimentation
2464 Fabrication de produits chimiques pour la photographie
24640 Fabrication de produits chimiques pour la photographie
2464001 la fabrication de plaques et films photographiques, de papiers sensibilisés et d’autres matières
sensibilisées non impressionnées
2464002 la fabrication de préparations chimiques à usage photographique
2465 Fabrication de supports de données
24650 Fabrication de supports de données
2465001 la fabrication de supports vierges pour l’enregistrement du son ou de l’image
2465002 la fabrication de disques et de bandes vierges pour l’enregistrement de données informatiques
2466 Fabrication de produits chimiques divers
24660 Fabrication de produits chimiques divers
2466001 la fabrication de peptones et leurs dérivés, autres matières protéiques et leurs dérivés n.d.a.
2466002 la fabrication d’huiles et graisses modifiées par des procédés chimiques
2466003 la fabrication d’huiles synthétiques spéciales de graissage et additifs pour huiles lubrifiantes
2466004 la fabrication de produits utilisés pour l’apprêt ou le finissage des textiles et du cuir
2466005 la fabrication de pâtes et poudres à souder ou à braser
2466006 la fabrication de préparations pour le décapage des métaux
2466007 la fabrication d’additifs préparés pour ciments
2466008 la fabrication de charbons activés, préparations dites ″accélérateurs de vulcanisation″, catalyseurs et
autres produits chimiques à usage industriel
2466009 la fabrication de préparations antidétonantes, préparations antigel, liquides pour transmissions hydrauliques
2466010 la fabrication de réactifs composés de diagnostic ou de laboratoire
2466011 la fabrication d’encres à écrire et à dessiner
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35765
CODE DESCRIPTION
— —
247 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
2470 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
24700 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
2470001 la fabrication de câbles de filaments synthétiques ou artificiels
2470002 la fabrication de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement
transformées pour la filature
2470003 la fabrication de fils synthétiques ou artificiels simples, y compris les fils à haute ténacité
2470004 la fabrication de monofilaments synthétiques ou artificiels et de lames en matières textiles synthétiques ou
artificielles
25 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES
251 Industrie du caoutchouc
2511 Fabrication de pneumatiques et de chambres à air
25110 Fabrication de pneumatiques et de chambres à air
2511001 la fabrication de pneumatiques en caoutchouc pour véhicules, avions, tracteurs agricoles, équipements,
machines mobiles, etc. :
— pneumatique
— bandages pleins ou creux
2511002 la fabrication de chambres à air pour pneumatiques
2511003 la fabrication de bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, de flaps, de profilés pour le
rechapage des pneumatiques, etc.
2512 Rechapage de pneumatiques
25120 Rechapage de pneumatiques
2512001 le rechapage et le resculptage de pneumatiques
2513 Fabrication d’autres articles en caoutchouc
25130 Fabrication d’autres articles en caoutchouc
2513001 la fabrication de plaques, feuilles, bandes, baguettes, profilés, etc. en caoutchouc
2513002 la fabrication de tubes et tuyaux
2513003 la fabrication de courroies transporteuses ou de transmission
2513004 la fabrication d’articles d’hygiène en caoutchouc : préservatifs, tétines, bouillottes, etc.
2513005 la fabrication d’articles d’habillement en caoutchouc, non assemblés par couture, mais simplement collés
2513006 la fabrication de revêtements de sols
2513007 la fabrication de textiles caoutchoutés
2513008 la fabrication de fils et cordes
2513009 la fabrication de fils et tissus caoutchoutés
2513010 la fabrication de bagues, anneaux, joints, rondelles et accessoires
2513011 la fabrication de revêtements de cylindres
2513012 la fabrication de matelas pneumatiques
2513013 la fabrication de matériaux de réparation en caoutchouc
252 Transformation des matières plastiques
2521 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
25210 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
2521001 la fabrication de produits semi-finis en matières plastiques plaques, feuilles, blocs, pellicules, bandes, lames, etc.
2521002 la fabrication de produits finis en matières plastiques : tubes, tuyaux et accessoires de tubes et tuyaux
2522 Fabrication d’emballages en matières plastiques
25220 Fabrication d’emballages en matières plastiques
2522001 la fabrication d’articles d’emballage en matières plastiques sacs, sachets, conteneurs, boı̂tes, caisses,
bonbonnes, bouteilles, bouchons, etc.
2523 Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction
25230 Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction
2523001 la fabrication de portes et fenêtres avec cadres et chambranles, volets, stores, plinthes, moulures, etc.
2523002 la fabrication de cuves, foudres et réservoirs
2523003 la fabrication de revêtements de sols, de murs et de plafond isolants ou non, sous forme de rouleaux, de
dalles, de carreaux, etc.
2523004 la fabrication d’articles en matières plastiques pour usages sanitaires ou hygiéniques : baignoires,
douches, lavabos, bidets, cuvettes d’aisance, réservoirs de chasse, etc.
35766 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
2524 Fabrication d’autres articles en matières plastiques
25240 Fabrication d’autres articles en matières plastiques
2524001 la fabrication de vaisselle et autres pour le service de la table ou de la cuisine, et d’articles d’hygiène ou
de toilette
2524002 la fabrication de produits divers en matières plastiques : - coiffures, pièces isolantes, parties d’appareils
d’éclairage, fournitures de bureau et fournitures scolaires, articles d’habillement, garnitures, statuettes,
éponges, etc.
2524003 la fabrication d’articles en matières plastiques (y compris les matériaux composites) pour usages
techniques, sur devis et pour compte de tiers
2524004 la fabrication pour compte de tiers de parties de jouets en matières plastiques
26 FABRICATION D’AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES
261 Fabrication de verre et d’articles en verre
2611 Fabrication de verre plat
26110 Fabrication de verre plat
2611001 la fabrication de verre plat, y compris le verre plat armé, coloré ou teinté
2612 Façonnage et transformation du verre plat
26120 Façonnage et transformation du verre plat
2612001 la fabrication de verre plat trempé ou formé de feuilles contre-collées
2612002 la fabrication de miroirs en verre
2612003 la fabrication de vitrages isolants à parois multiples
2613 Fabrication de verre creux
26130 Fabrication de verre creux
2613001 la fabrication de bouteilles et de flacons, de pots, de bocaux et autres récipients en verre ou en cristal
2613002 la fabrication de verres à boire et d’autres articles en verre ou en cristal à usage domestique
2613003 la fabrication d’articles décoratifs en verre ou en cristal
2613004 le façonnage du verre creux : taille, gravure, etc.
2614 Fabrication de fibres de verre
26140 Fabrication de fibres de verre
2614001 la fabrication de fibres de verre et de produits non tissés en cette matière
2614002 la fabrication de laine de verre pour l’isolation
2614003 la fabrication de fibres optiques
2615 Fabrication et façonnage d’autres articles en verre
26150 Fabrication et façonnage d’autres articles en verre
2615001 la fabrication de cônes et écrans pour téléviseurs
2615002 la fabrication d’enveloppes en verre pour lampes
2615003 la fabrication de verrerie de laboratoire, d’hygiène ou de pharmacie
2615004 la fabrication de verres d’horlogerie, verres d’optique et éléments d’optique non travaillés optiquement
2615005 la fabrication de verrerie utilisée en bijouterie de fantaisie
2615006 la fabrication de pavés de verre pour la construction
2615007 la fabrication de verre en barres, baguettes ou tubes
2615008 la fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en verre
262 Fabrication de produits céramiques, à l’exclusion de carreaux, tuiles et briques
2621 Fabrication de produits céramiques à usage domestique et ornemental
26211 Fabrication de produits céramiques à usage domestique et ornemental en porcelaine
2621101 la fabrication de vaisselle et autres articles de ménage en porcelaine
2621102 la fabrication de statuettes et autres objets d’ornementation en porcelaine
26212 Fabrication de produits céramiques à usage domestique et ornemental autres qu’en porcelaine
2621201 la fabrication de vaisselle et autres articles de ménage en faı̈ence, grès ou terre commune
2621202 la fabrication de statuettes et objets d’ornementation en céramique autre que la porcelaine
2622 Fabrication d’appareils sanitaires en céramique
26220 Fabrication d’appareils sanitaires en céramique
2622001 la fabrication d’appareils sanitaires en céramique
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35767
CODE DESCRIPTION
— —
2623 Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique
26230 Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique
2623001 la fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique
2624 Fabrication d’autres produits céramiques à usage technique
26240 Fabrication d’autres produits céramiques à usage technique
2624001 la fabrication de produits céramiques pour usages chimiques ou industriels
2625 Fabrication d’autres produits céramiques, à l’exclusion de carreaux, tuiles et briques
26250 Fabrication d’autres produits céramiques, à l’exclusion de carreaux, tuiles et briques
2625001 la fabrication de cruchons et de récipients similaires, de transport ou d’emballage, en céramique
2625002 la fabrications de produits céramiques n.d.a.
2626 Fabrication de produits céramiques réfractaires
26260 Fabrication de produits céramiques réfractaires
2626001 la fabrication de mortiers, de bétons,..., réfractaires
2626002 la fabrication d’articles céramiques calorifuges en farines siliceuses fossiles
2626003 la fabrication de briques et dalles réfractaires
2626004 la fabrication de cornues, creusets, moufles, busettes, tubes, tuyaux,... en céramique réfractaire
2626005 la fabrication d’articles contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite
263 Fabrication de carreaux en céramique
2630 Fabrication de carreaux en céramique
26300 Fabrication de carreaux en céramique
2630001 la fabrication de carreaux pour le revêtement des murs et des cheminées, d’abacules, en céramique non
réfractaire
2630002 la fabrication de carreaux et dalles de pavement en céramique non réfractaire
264 Fabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction
2640 Fabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite pour la construction
26401 Fabrication de tuiles
2640101 la fabrication de tuiles en terre cuite
26402 Fabrication de briques
2640201 la fabrication de briques et des briques perforées ou creuses en terre cuite non réfractaire
26403 Fabrication d’autres produits en terre cuite pour la construction
2640301 la fabrication de hourdis creux en terre cuite
2640302 la fabrication d’éléments de cheminée, tubes, tuyaux, drains, etc., en terre cuite
2640303 la fabrication de tuyaux en grès
2640304 la fabrication de produits divers en terre cuite : bacs à fleurs, pots, etc.
265 Fabrication de ciment, chaux et plâtre
2651 Fabrication de ciment
26510 Fabrication de ciment
2651001 la fabrication de ciments dits ″clinkers″ et de ciments hydrauliques, y compris les ciments portland, les
ciments alumineux, les ciments de laitier et les ciments surphosphatés
2652 Fabrication de chaux
26520 Fabrication de chaux
2652001 la fabrication de chaux : chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique
2653 Fabrication de plâtre
26530 Fabrication de plâtre
2653001 la fabrication de plâtre
35768 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
266 Fabrication d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
2661 Fabrication d’éléments en béton pour la construction
26610 Fabrication d’éléments en béton pour la construction
2661001 la fabrication d’ouvrages préfabriqués en béton, utilisés en construction : tuiles, carreaux, dalles, briques,
hourdis creux, plaques, panneaux, tuyaux, piliers, etc.
2661002 la fabrication d’éléments préfabriqués en béton pour le bâtiment et le génie civil
2662 Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction
26620 Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction
2662001 la fabrication d’ouvrages en plâtre utilisés en construction : plaques et panneaux
2663 Fabrication de béton prêt à l’emploi
26630 Fabrication de béton prêt à l’emploi
2663001 la fabrication de béton prêt à l’emploi, y compris la livraison
2664 Fabrication de mortiers
26640 Fabrication de mortiers
2664001 la fabrication de mortiers en poudre
2665 Fabrication d’ouvrages en fibre-ciment
26650 Fabrication d’ouvrages en fibre-ciment
2665001 la fabrication de matériaux de construction en substances végétales (laine de bois, paille, roseaux, joncs)
agglomérés avec un liant minéral (ciment, plâtre, etc.)
2665002 la fabrication d’ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires : plaques ondulées ou autres,
panneaux, carreaux, tuiles, tuyaux, gaines, réservoirs, auges, bassins, éviers, cruchons, meubles, cadres de
fenêtres, etc.
2666 Fabrication d’autres ouvrages en béton ou en plâtre
26660 Fabrication d’autres ouvrages en béton ou en plâtre
2666001 la fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment, en plâtre ou en pierre artificielle, sans rapport direct
avec la construction : statues, meubles, bas-reliefs, hauts-reliefs, vases, pots de fleurs, etc.
267 Travail de la pierre
2670 Travail de la pierre
26700 Travail de la pierre
2670001 la taille, le façonnage et le finissage de la pierre destinée à la construction de bâtiments ou de routes, à la
couverture de toitures, etc.
2670002 les opérations réalisées sur des pierres brutes fournies par les carriers
2670003 la production de pierres tombales et de monuments funéraires y compris éventuellement leur pose
268 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
2681 Fabrication de produits abrasifs
26810 Fabrication de produits abrasifs
2681001 la production de meules et de pierres à aiguiser ou à polir
2681002 la production d’abrasifs naturels ou artificiels, y compris ceux appliqués sur support souple
2682 Fabrication de produits minéraux non métalliques n.d.a.
26820 Fabrication de produits minéraux non métalliques n.d.a.
2682001 la fabrication de fils, de tissus, de feutres et d’articles divers (e.a. vêtements) en fibres d’amiante ou en
matière minérales non métalliques similaires
2682002 la fabrication de garnitures de friction et de pièces non montées pour ces garnitures, à base de substances
minérales ou de cellulose
2682003 la fabrication de matières minérales isolantes : laines de laitier, scories, roche et laines minérales similaires;
vermiculite et argiles expansées et matières minérales similaires pour isolants thermique ou sonores ou
pour absorption du son
2682004 la fabrication d’ouvrages en asphalte
2682005 la fabrication d’articles en substances minérales diverses : fabrication de mica travaillé et d’ouvrages en
mica, en tourbe, en graphite (autres que les articles électriques) etc.
2682006 la fabrication d’articles d’ornement en onyx, albâtre, etc.
682007 la fabrication de corindon artificiel
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35769
CODE DESCRIPTION
— —
27 METALLURGIE
271 Sidérurgie et fabrication de ferro-alliages (CECA)
2710 Sidérurgie et fabrication de ferro-alliages (CECA)
27100 Sidérurgie et fabrication de ferro-alliages (CECA)
2710101 production de fonte de fonderie et de fonte pour la fabrication de l’acier
2710102 production de produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et production d’autres
produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires
2710103 production d’acier dans des convertisseurs, des fours électriques ou d’autres installations
2710104 production de gaz de hauts fourneaux
2710201 production de ferromanganèse carburé et de fonte spiegel
2710301 production de lingots ou autres formes primaires et de demi-produits
2710302 production et/ou revêtement en continu de larges bandes, de feuillards, de tôles et de larges plats, à
chaud
2710303 production et/ou revêtement en continu de larges bandes et tôles, à froid
2710304 production de fer-blanc, de tôles en fer chromé par voie électrolytique et de fer noir
2710305 production de fil machine en acier
2710306 production de profilés lourds et légers, et de palplanches, à chaud
2710307 production de rails et autres matériels pour voies ferrées ou similaires, à chaud
2710401 production de produits laminés à chaud ainsi que de larges bandes et de tôles laminées à froid, nus ou
revêtus, ayant subi davantage qu’un simple traitement à la surface, et, pour cette raison, non rangés dans
une autre rubrique
272 Fabrication de tubes
2721 Fabrication de tubes en fonte
27210 Fabrication de tubes en fonte
2721001 la fabrication de tubes en fonte moulée et de tubes en fonte ou en acier coulés par centrifugation
2721002 la fabrication, par moulage, d’accessoires en fonte malléable ou non et en acier dont la jonction s’effectue
par vissage pour les accessoires filetés ou par emmanchement ou par boulonnage pour les accessoires à
brides
2722 Fabrication de tubes en acier
27220 Fabrication de tubes en acier
2722001 la fabrication de tubes sans soudure par laminage, filage ou étirage à chaud, ou par étirage ou laminage
à froid
2722002 la fabrication de tubes soudés par formage et soudage à froid ou à chaud, par formage et étirage à froid
ou par formage et réduction à chaud
2722003 la fabrication d’accessoires de tuyauterie en acier :
— brides plates ou à collerette forgée en acier
— raccords à souder bout à bout en acier
— raccords filetés et autres accessoires en acier
273 Première transformation de l’acier et fabrication de ferro-alliages non CECA
2731 Etirage à froid
27310 Etirage à froid
2731001 la fabrication de barres ou de profilés en acier par étirage à froid, rectification ou écroûtage
2732 Laminage à froid de feuillards
27320 Laminage à froid de feuillards
2732001 la fabrication de produits laminés plats en acier, nus ou revêtus, enroulés ou non, d’une largeur
n’excédant pas 500 mm (non CECA), obtenus par relaminage à froid de produits plats laminés à chaud
2733 Profilage à froid par formage ou pliage
27330 Profilage à froid par formage ou pliage
2733001 la fabrication de profilés ouverts par déformation progressive sur machines à galets ou sur presse plieuse
de produits laminés plats en acier
2734 Tréfilage
27340 Tréfilage
2734001 la fabrication de fils d’acier par tréfilage ou étirage à froid
35770 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
2735 Autres activités de première transformation; fabrication de ferro-alliages non CECA
27350 Autres activités de première transformation; fabrication de ferro-alliages non CECA
2735001 la production de ferro-alliages non CECA
2735002 la production de grenailles et de poudres de fer pour le sablage
2735003 la production de fer de grande pureté par électrolyse ou autre procédé chimique
2735004 la production de matériel fixe pour voies ferrées
274 Production de métaux non ferreux
2741 Production de métaux précieux
27410 Production de métaux précieux
2741001 la production et l’affinage des métaux précieux bruts : or, argent, platine, irridium, etc.
2741002 la remise au titre des métaux précieux recyclés
2741003 la production d’alliages de métaux précieux
2741004 la production de demi-produits en métaux précieux
2741005 la production de plaqués et de doublés d’argent sur métaux communs
2741006 la production de plaqués et doublés d’or sur métaux communs ou sur argent
2741007 la production de plaqués et doublés de platine et de métaux du groupe du platine, sur or, argent ou
métaux communs
2742 Production d’aluminium
27421 Production d’aluminium
2742101 la production d’oxyde d’aluminium (alumine)
2742102 la production d’aluminium à partir d’alumine
2742103 la production par affinage électrolytique de déchets et débris d’aluminium
2742104 la production d’alliages d’aluminium
27422 Première transformation d’aluminium
2742201 la fabrication de demi-produits en aluminium
2742202 la fabrication de tôles, feuilles minces, barres, fils, profilés,..., en aluminium
2742203 la fabrication de feuilles en aluminium pour emballage
2743 Production de plomb, de zinc et d’étain
27431 Production de plomb, de zinc et d’étain
2743101 la production de plomb, de zinc ou d’étain à partir de minerais ou par affinage électrolytique de déchets
et débris de plomb, de zinc ou d’étain
2743102 la production d’alliages de plomb, de zinc ou d’étain
27432 Première transformation du plomb, du zinc et de l’étain
2743201 la fabrication de demi-produits en plomb, en zinc ou en étain
2743202 la fabrication de tôles, feuilles minces, barres, fils, profilés,..., en plomb, en zinc ou en étain
2744 Production de cuivre
27441 Production de cuivre
2744101 la production de cuivre à partir de minerai ou par affinage électrolytique de déchets et débris de cuivre
2744102 la production d’alliages de cuivre
2744103 la production de mattes de cuivre
27442 Première transformation du cuivre
2744201 la production de demi-produits en cuivre
2744202 la production de tôles, feuilles minces, barres, fils, profilés,..., en cuivre
2744203 la fabrication de fils ou de lames fusibles
2744204 la production de tuyaux en cuivre
2745 Production d’autres métaux non ferreux
27451 Production d’autres métaux non ferreux
2745101 la production de chrome, de manganèse, de nickel,..., à partir de minerais ou d’oxydes
2745102 la production de chrome, de manganèse, de nickel,..., par affinage électrolytique et aluminothermique de
déchets et débris de chrome, de manganèse, de nickel, etc.
2745103 la production d’alliages de chrome, de manganèse, de nickel, etc.
2745104 la production de mattes de nickel
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35771
CODE DESCRIPTION
— —
27452 Première transformation d’autres métaux non ferreux
2745201 la fabrication de demi-produits en chrome, en manganèse, en nickel, etc.
2745202 la production de tôles, feuilles minces, barres, fils, profilés,..., en chrome, en manganèse, en nickel, etc.
275 Fonderie
2750001 la fabrication, pour le compte de tiers et d’après les spécifications fournies par ceux-ci, de demi-produits
ou de pièces diverses
2751 Fonderie de fonte
27510 Fonderie de fonte
2751001 la fonderie de produits finis ou de demi-produits en fonte
2751002 la fonderie de pièces en fonte grise
2751003 la fonderie de pièces en fonte à graphite sphéroı̈dal
2751004 la fonderie de produits en fonte malléable
2752 Fonderie d’acier
27520 Fonderie d’acier
2752001 la fonderie de produits finis ou de demi-produits en acier
2752002 la fonderie de pièces en acier
2753 Fonderie de métaux légers
27530 Fonderie de métaux légers
2753001 la fonderie de produits finis ou de demi-produits en métaux légers (aluminium, magnésium, titane,
béryllium, scandium, yttrium)
2753002 la fonderie de pièces en métaux légers
2754 Fonderie d’autres métaux non ferreux
27540 Fonderie d’autres métaux non ferreux
2754001 la fonderie de pièces en métaux lourds
2754002 la fonderie de pièces en métaux précieux
28 TRAVAIL DES METAUX
281 Fabrication d’éléments en métal pour la construction
2811 Fabrication de constructions métalliques
28110 Fabrication de constructions métalliques
2811001 la fabrication et le montage de constructions métalliques et d’ossatures pour la construction
2811002 la fabrication d’ossatures métalliques pour équipements industriels (ossatures de hauts fourneaux, de
matériels de manutention, etc.)
2811003 la fabrication de constructions préfabriquées principalement en métaux : baraques de chantier, éléments
modulaires pour expositions, cabines téléphoniques, etc.
2812 Fabrication de charpentes en menuiseries métalliques
28120 Fabrication de charpentes en menuiseries métalliques
2812001 la fabrication de menuiseries métalliques : portes et fenêtres avec chambranles, volets, cloisons mobiles,
grilles, portes de garage, etc.
282 Fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières pour le chauffage central
2821 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
28210 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
2821001 la fabrication et le montage de silos, de réservoirs, de citernes et de récipients similaires en métaux, d’une
capacité supérieure à 300 litres
2821002 la fabrication de récipients métalliques pour gaz comprimés ou liquéfiés
2822 Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
28220 Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
822001 fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
35772 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
283 Fabrication de générateurs de vapeur
2830 Fabrication de générateurs de vapeur
28300 Fabrication de générateurs de vapeur
2830001 la fabrication de générateurs produisant de la vapeur d’eau ou d’autres types de vapeur
2830002 la fabrication d’appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur : condensateurs, économiseurs,
surchauffeurs, collecteurs et accumulateurs de vapeur
2830003 la fabrication de réacteurs nucléaires
2830004 la conception, la construction et l’installation de réseaux de tuyauterie, y compris le traitement
complémentaire des tubes de manière à réaliser principalement des conduites ou des réseaux sous
pression
284 Forge; emboutissage, estampage et profilage des métaux; métallurgie des poudres
2840 Forge; emboutissage, estampage et profilage des métaux; métallurgie des poudres
28401 Forge
2840101 la production pour des tiers de pièces forgées en métaux
2840102 la production et le montage de pièces forgées pour la construction : rampes d’escalier, balustrades, etc.
28402 Emboutissage, estampage et profilage des métaux
2840201 la production pour des tiers de pièces matricées en métaux non ferreux
28403 Métallurgie des poudres
2840301 la production d’objets métalliques, directement à partir de poudres de métaux par traitement thermique
(frittage) ou compression
285 Traitement et revêtement des métaux; mécanique générale
2851 Traitement et revêtement des métaux
28510 Traitement et revêtement des métaux
2851001 le placage, le traitement anodique,..., des métaux
2851002 le revêtement des métaux par électrolyse ou immersion
2851003 le traitement thermique des métaux
2851004 l’ébarbage, le décapage au jet de sable, le dessablage au tonneau, le nettoyage des métaux
2851005 la coloration, la gravure, l’impression des métaux
2851006 le revêtement non métallique des métaux : plastifiage, émaillage, laquage, etc.
2851007 le durcissement et le bufflage des métaux
2852 Mécanique générale
28520 Mécanique générale
2852001 la fabrication pour des tiers de pièces métalliques par application de techniques diverses : perçage,
tournage, fraisage, arasage, rabotage, rodage, brochage, dressage, sciage, meulage, affûtage, soudage,
mortaisage, etc.
2852002 travaux d’entretien et réparations mécaniques pour des tiers
2852003 les activités des maréchaux-ferrants
286 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quincaillerie
2861 Fabrication de coutellerie
28610 Fabrication de coutellerie
2861001 la fabrication de coutellerie domestique : couteaux, fourchettes, cuillères, etc.
2861002 la fabrication de divers autres instruments tranchants : rasoirs et lames pour rasoirs, ciseaux, tondeuses
à cheveux, etc.
2862 Fabrication d’outillage
28620 Fabrication d’outillage
2862001 la fabrication d’outils à main tels que pinces, tournevis, clés, sécateurs, truelles, lampes à souder, etc.
2862002 la fabrication de couteaux et de lames tranchantes pour machines ou pour appareils mécaniques
2862003 la fabrication de scies et de lames de scies, y compris les lames de scies circulaires et de scies à chaı̂ne
2862004 la fabrication d’outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-
outils : forets, poinçons, matrices, fraises, etc.
2862005 la fabrication d’outils de forgeron : forges, enclumes, etc.
2862006 la fabrication d’étaux et de serre-joints
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35773
CODE DESCRIPTION
— —
2863 Fabrication de serrures
28630 Fabrication de serrures
2863001 la fabrication de serrures, de cadenas, de verrous, de clés et d’articles similaires de serrurerie pour le
bâtiment, l’ameublement, les véhicules, etc.
2863002 la fabrication de charnières, de gonds, de paumelles, etc.
287 Fabrication d’autres ouvrages en métaux
2871 Fabrication de fûts et emballages similaires en métaux
28710 Fabrication de fûts et emballages similaires en métaux
2871001 la fabrication de récipients métalliques d’une capacité inférieure à 300 litres
2871002 la fabrication de seaux, de cruches, de bidons, de tonneaux,..., en métaux
2872 Fabrication d’emballages légers en métal
28720 Fabrication d’emballages légers en métal
2872001 la fabrication de boı̂tes pour conserves alimentaires et pour boissons
2872002 la fabrication de tubes et d’étuis souples
2872003 la fabrication d’articles métalliques de bouchage et de surbouchage
2873 Fabrication d’articles en fils métalliques
28730 Fabrication d’articles en fils métalliques
2873001 la fabrication de câbles métalliques, de tresses métalliques et d’articles similaires
2873002 la fabrication d’élingues de chargement
2873003 la fabrication d’articles en fils métalliques :ronces artificielles, clôtures, grillages, treillis, toiles métalliques, etc.
2873004 la fabrication de clous, pointes, etc.
2874 Visserie et boulonnerie; fabrication de chaı̂nes et de ressorts
28741 Fabrication de boulons, de vis et d’écrous
2874101 la fabrication d’articles de visserie : boulons, vis, écrous et autres produits similaires
2874102 la fabrication de rivets, de rondelles et d’autres produits non filetés similaires
28742 Fabrication de chaı̂nes
2874201 fabrication de chaı̂nes
28743 Fabrication de ressorts
2874301 la fabrication de ressorts : ressorts à lames, ressorts hélicoı̈daux, barres de torsion
2874302 la fabrication de lames de ressorts
2875 Fabrication d’autres ouvrages en métaux
28751 Fabrication d’articles de ménage
2875101 la fabrication de casseroles émaillées ou non, poêles à frire et autres ustensiles non électriques pour la
table et la cuisine
2875102 la fabrication de vaisselle plate en métaux communs
2875103 la fabrication de petits appareils et accessoires de cuisine
2875104 la fabrication de pailles de fer et laines d’acier
28752 Fabrication d’articles sanitaires
2875201 la fabrication de baignoires, d’éviers, de bassines et d’articles similaires en métaux communs, émaillés ou non
28753 Fabrication de coffres-forts
2875301 la fabrication de coffres-forts, de compartiments pour chambres fortes, de portes blindées, etc.
28754 Fabrication de petits articles métalliques
2875401 la fabrication de petits articles divers en métaux communs : aiguilles, épingles, fermoirs, boucles, crochets, rivets creux,
etc.
2875402 la fabrication de petits articles métalliques pour le bureau : agrafes, trombones, etc.
28755 Fabrication d’autres articles métalliques divers, n.d.a.
2875501 la fabrication de sabres, d’épées, de baı̈onnettes, etc.
2875502 la fabrication de coiffures de sécurité en métaux
2875503 la fabrication de panneaux indicateurs et de panneaux de signalisation
2875504 la fabrication d’éléments de couverture en métal :gouttières, faı̂tages, etc.
2875505 la fabrication d’échelles et escabeaux métalliques
2875506 la fabrication de boı̂tes aux lettres
2875507 la fabrication d’ancres et d’hélices de bateaux
2875508 la fabrication à l’échelle industrielle de fers à cheval
35774 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
29 FABRICATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS
291 Fabrication de moteurs et d’organes mécaniques de transmission, à l’exclusion de moteurs pour avions,
véhicules et motocycles
2911 Fabrication de moteurs et turbines, à l’exclusion de moteurs pour avions et véhicules à moteur
29110 Fabrication de moteurs et turbines, à l’exclusion de moteurs pour avions et véhicules à moteur
2911001 la fabrication de moteurs à combustion interne et de leurs parties pour usages divers : pour véhicules
ferroviaires, pour machines agricoles ou engins de génie civil, pour navires et bateaux (y compris les
moteurs hors-bords).
2911002 la fabrication de soupapes d’admission et d’échappement pour moteurs à combustion interne
2911003 la fabrication de turbines et de leurs parties : turbines produisant de la vapeur d’eau ou d’autres types de
vapeur, turbines à gaz, turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs
2912 Fabrication de pompes et compresseurs
29120 Fabrication de pompes et compresseurs
2912001 la fabrication de pompes à air ou à vide et de compresseurs d’air ou d’autres gaz
2912002 la fabrication de pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur
2912003 la fabrication de pompes à béton
2912004 la fabrication de moteurs hydrauliques, pneumatiques et éoliens
2913 Fabrication d’articles de robinetterie
29130 Fabrication d’articles de robinetterie
2913001 la fabrication de robinetterie et de vannes industrielles, y compris les vannes de régulation et la
robinetterie d’adduction
2913002 la fabrication de robinetterie sanitaire
2913003 la fabrication de robinetterie pour le chauffage
2914 Fabrication d’organes mécaniques de transmission
29141 Fabrication de roulements à billes, de palliers à roulements et similaires
2914101 la fabrication de roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles et de leurs parties
29142 Fabrication d’organes mécaniques de transmission
2914201 la fabrication d’organes mécaniques de transmission de l’énergie : arbres de transmission, arbres à cames,
vilebrequins, etc., manivelles, paliers et coussinets
2914202 la fabrication d’engrenages et de roues de friction ainsi que de réducteurs, de multiplicateurs et de
variateurs de vitesse
2914203 la fabrication d’embrayages et d’organes d’accouplement
2914204 la fabrication de volants et de poulies
2914205 la fabrication de chaı̂nes à maillons articulés
2914206 la fabrication d’organes hydrauliques de transmission
292 Fabrication de machines d’usage général
2921 Fabrication de fours et brûleurs industriels, y compris les fours et brûleurs électriques
29210 Fabrication de fours et brûleurs industriels, y compris les fours et brûleurs électriques
2921001 la fabrication et le montage de fours électriques et autres fours industriels, de fours de laboratoires et
d’incinérateurs
2921002 la fabrication de brûleurs, y compris les brûleurs pour chaudières de chauffage central
2921003 la fabrication de foyers automatiques, d’avant-foyers, de grilles mécaniques, de dispositifs pour
l’évacuation des cendres, etc.
2922 Fabrication de matériel de levage et de manutention
29220 Fabrication de matériel de levage et de manutention
2922001 la fabrication de palans, treuils et cabestans, crics et vérins
2922002 la fabrication de bigues, grues, portiques et grues mobiles, chariots-cavaliers, etc.
2922003 la fabrication de chariots, même automobiles, munis ou non d’un dispositif de levage ou de manutention,
des types utilisés dans les usines
2922004 la fabrication de manipulateurs mécaniques et robots industriels spécialement conçus pour des opérations
de levage, de manutention, de chargement ou de déchargement
2922005 la fabrication d’appareils transporteurs ou convoyeurs, de téléphériques, d’élévateurs à liquides, etc.
2922006 la fabrication, l’entretien et la réparation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de trottoirs roulants
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35775
CODE DESCRIPTION
— —

2923 Fabrication d’équipements aéronautiques et frigorifiques industriels

29230 Fabrication d’équipements aéronautiques et frigorifiques industriels

2923001 la fabrication et l’installation d’équipements industriels pour la production du froid

2923002 la fabrication de comptoirs frigo

2923003 la fabrication de machines et appareils pour le conditionnement de l’air

2923004 la fabrication d’échangeurs de chaleur

2923005 la fabrication de ventilateurs à usage non domestique

2924 Fabrication d’autres machines d’usage général

29241 Fabrication d’équipements d’emballage

2924101 la fabrication de machines et appareils à empaqueter ou emballer : machines et appareils à remplir, fermer,
sceller, capsuler, étiqueter, etc.

2924102 la fabrication de machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ainsi que de machines
et appareils à gazéifier les boissons

2924103 la fabrication de chaı̂nes de conditionnement munies de dispositis de pesée ou de dosage

29242 Fabrication d’appareils de pesage

2924201 la fabrication d’appareils et d’instruments de pesage : balances de ménage et de magasin, bascules,


bascules à pesage continu, points bascules, poids pour balances, etc.

29243 Fabrication d’appareils de projection, y compris les extincteurs

2924301 la fabrication d’appareils à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre :
fabrication de pistolets aérographes, d’appareils à jet de vapeur, etc.

2924302 la fabrication d’extincteurs

29244 Fabrication de machines automatiques de vente de produits

2924401 la fabrication de machines automatiques de vente de produits

29245 Fabrication d’appareils de filtrage

2924501 la fabrication d’appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides, de l’air ou d’autres gaz

2924502 la fabrication de filtres à air ou à carburant pour moteurs

29246 Fabrication de nettoyeurs à haute pression, matériel industriel de nettoyage au sable et similaires

2924601 la fabrication de nettoyeurs à haute pression, matériel industriel de nettoyage au sable et similaires

29247 Fabrication d’autres machines à usage général n.d.a.

2924701 la fabrication d’appareils de distillation ou de rectification pour les raffineries de pétrole, les industries
chimiques ou pour les industries des boissons

2924702 la fabrication d’appareils et d’installations pour la liquéfaction d’air ou d’autres gaz

2924703 la fabrication de générateurs de gaz

2924704 la fabrication de centrifugeuses

2924705 la fabrication de joints d’étanchéité et de joints similaires composés de matériaux différents ou de


plusieurs couches d’un même matériau

2924706 la fabrication de calandres et de laminoirs ainsi que de cylindres pour ces machines

293 Fabrication de machines agricoles et forestières

2931 Fabrication de tracteurs agricoles

29310 Fabrication de tracteurs agricoles

2931001 la fabrication de tracteurs agricoles et forestiers

2931002 la fabrication de motoculteurs


35776 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
2932 Fabrication d’autres machines agricoles et forestières
29321 Fabrication de machines agricoles et forestières
2932101 la fabrication de faucheuses, y compris les tondeuses à gazon
2932102 la fabrication de remorques ou de semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages
agricoles
2932103 la fabrication de machines, appareils et engins agricoles pour la préparation du sol, la plantation des
cultures ou l’épandage des engrais : charrues, épandeurs de fumier, semoirs, herses, etc.
2932104 la fabrication de machines, appareils et engins pour la récolte de produits agricoles et horticoles :
moissonneuses, arracheuses, batteuses, machines pour le triage, etc.
2932105 la fabrication de machines et appareils de pulvérisation pour l’agriculture
2932106 la fabrication de machines à traire
2932107 la fabrication d’autres machines et appareils pour l’agriculture : pour l’aviculture, l’apiculture, la
préparation des aliments ou provendes pour animaux, etc.; machines pour nettoyage, triage, calibrage des
oeufs, fruits, semences, grains, etc.
29322 Réparation de matériel agricole
2932201 l’entretien et la réparation de tracteurs agricoles, de motoculteurs et de tondeuses à gazon
2932202 l’entretien et la réparation d’autres machines agricoles et forestières
294 Fabrication de machines-outils
2940 Fabrication de machines-outils
29401 Fabrication de machines-outils à métaux
2940101 la fabrication de machines-outils travaillant par enlèvement de métal : tours, perceuses, aléseuses,
fraiseuses, etc.
2940102 la fabrication de machines-outils travaillant sans enlèvement de métal : presses à forger ou à estamper,
bancs à étirer, cisailles, etc.
2940103 la fabrication de machines-outils opérant sur métal et autres matières par des procédé spéciaux : laser,
électro-érosion, ultrasons, etc.
2940104 la fabrication de porte-pièces, de porte-outils et de dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils
29402 Fabrication de matériel de soudage
2940201 la fabrication de matériel à main et de machines et appareils pour le soudage, le brasage, le coupage
thermique, etc.

2940202 la fabrication d’appareils de soudure automatisés

29403 Fabrication de machines-outils pour le travail du bois

2940301 la fabrication de machines-outils à débiter, travailler ou profiler le bois

2940302 la fabrication de presses à fabriquer les panneaux de bois ou de particules

2940303 la fabrication de machines à clouer, à agrafer, à coller, etc.

29404 Fabrication de machines-outils à moteur incorporé ou d’outils pneumatiques

2940401 la fabrication de matériel à main et de machines-outils à moteur incorporé : foreuses, perceuses,


ponceuses, taille-haies, tronçonneuses à chaı̂ne, etc.

2940402 la fabrication d’outils pneumatiques

29405 Fabrication d’autres machines-outils

2940501 la fabrication de machines à scier, cliver, polir ou meuler les pierres, le verre, la céramique et autres
matières analogues

295 Fabrication d’autres machines d’usage spécifique

2951 Fabrication de machines pour la métallurgie

29510 Fabrication de machines pour la métallurgie

2951001 la fabrication de machines et appareils pour la manutention des métaux à haute température :
convertisseurs, lingotières, poches de coulée, machines à couler (mouler)

2951002 la fabrication de laminoirs et de leurs cylindres


BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35777
CODE DESCRIPTION
— —
2952 Fabrication de machines pour l’extraction ou la construction
29520 Fabrication de machines pour l’extraction ou la construction
2952001 la fabrication d’appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs à action continue pour fonds de mines
ou autres travaux souterrains
2952002 la fabrication de machines de sondage, de haveuses, d’abatteuses, de machines de forage et de machines
à creuser les tunnels ou les galeries
2952003 la fabrication de machines et appareils à traiter les minéraux par criblage, triage, séparation, etc.
2952004 la fabrication de dragues
2952005 la fabrication de machines à concasser ou à broyer le béton
2952006 la fabrication de bétonnières et appareils à gâcher le ciment
2952007 la fabrication de machines et appareils de terrassement : bouteurs (bulldozers), bouteurs biais
(angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, chargeuses, chargeuses-pelleteuses,
etc.
2952008 la fabrication de rouleaux-compresseurs
2952009 la fabrication de sonnettes de battage et de machines pour l’arrachage des pieux
2952010 la fabrication d’épandeurs de béton et de bitume
2952011 la fabrication de machines et d’appareils mécaniques pour le surfaçage du béton
2952012 la fabrication de lames de bouteurs (bulldozers) et de bouteurs biais (angledozers)
2953 Fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire
29530 Fabrication de machines pour l’industrie agro-alimentaire
2953001 la fabrication de séchoirs pour produits agricoles
2953002 la fabrication de machines et appareils de laiterie : écrémeuses; machines et appareils pour le traitement
du lait; machines et appareils pour la transformation du lait; machines et appareils de fromagerie.
2953003 la fabrication de machines et appareils pour la minoterie : tarares, toiles trieuses, nettoyeurs à cyclones,
séparateurs pneumatiques, machines à brosser les grains et autres mach. simil., moulins à meules de
pierre, moulins à cylindres,...
2953004 la fabrication de presses, pressoirs et fouloirs, utilisés pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits,
etc.
2953005 la fabrication de machines et appareils pour la boulangerie, pâtisserie, biscuiterie ou la fabrication des
pâtes aliment. : fours de boulangerie non électriques, malaxeurs, machines à trancher, à diviser et mouler
la pâte, à doser, etc.
2953006 la fabrication de machines et appareils pour la transformation de divers produits alimentaires : pour la
confiserie, la fabrication du cacao, du chocolat, pour la sucrerie, la brasserie, la préparation de viandes,
fruits, légumes, poissons, etc.
2953007 la fabrication de machines et appareils pour l’extraction ou la préparation des huiles ou graisses animales
ou végétales
2953008 la fabrication de machines et appareils pour la préparation du tabac et la fabrication de cigares, de
cigarettes ou de tabac à pipe, à chiquer ou à priser
2953009 la fabrication de machines et appareils pour la préparation des aliments dans les hôtels, les restaurants,
etc.
2954 Fabrication de machines pour les industries du textile, de l’habillement et du cuir
29540 Fabrication de machines pour les industries du textile, de l’habillement et du cuir
2954001 la fabrication de machines pour la préparation, la fabrication, le filage (extrusion), l’étirage, la texturation
ou le tranchage des fibres, matières ou fils textiles, synthétiques ou artificiels
2954002 fabrication de machines pour la préparation des fibres textiles : égreneuses de coton, machines
brise-balles, effilocheuses, batteurs-étaleurs à coton, machines à désuinter ou à carboniser la laine,
peigneuses, cardes, métiers à mèches, etc.
2954003 la fabrication de métiers à filer
2954004 la fabrication de machines pour la préparation des fils textiles : bobinoirs, ourdissoirs et machines
similaires
2954005 la fabrication de machines à tisser, y compris les métiers à main
2954006 la fabrication de machines et métiers à bonneterie
2954007 la fabrication de machines et métiers à filet, à tulle, à dentelle, à passementerie, etc.
35778 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
2954008 la fabrication de machines et appareils auxiliaires pour les machines de l’industrie textile : ratières,
mécaniques Jacquard, casse-chaı̂nes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, broches,
ailettes, etc.
2954009 la fabrication de machines et appareils pour le traitement des tissus : lavage, blanchı̂ment, teinture,
apprêt, finissage, enduction ou imprégnation des tissus en matière textile; machines à enrouler, dérouler,
plier, couper, denteler les tissus.
2954010 la fabrication de machines et appareils de blanchisserie : machines à repasser, y compris les presses à fixer;
machines à laver et à sécher le linge de types utilisés dans les blanchisseries; machines pour le nettoyage
à sec
2954011 la fabrication de machines à coudre (y compris les machines à coudre à usage domestique) ainsi que de
têtes et d’aiguilles pour machines à coudre
2954012 la fabrication de machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des non-tissés
2954013 la fabrication de machines et appareils pour l’industrie du cuir : machines et appareils pour la
préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou des peaux
2954014 machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures et des autres ouvrages en cuir,
en peau ou en pelleterie
2955 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton
29550 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton
2955001 la fabrication de machines et de matériel pour la fabrication des pâtes à papier par des procédés
mécaniques ou chimiques
2955002 la fabrication de machines et de matériel pour la fabrication du papier et du carton
2955003 la fabrication de machines et de matériel pour la fabrication d’articles en papier ou en carton
2956 Fabrication d’autres machines d’usage spécifique
29561 Fabrication de machines d’imprimerie
2956101 la fabrication de machines et de matériel pour l’imprimerie, le brochage et la reliure
2956102 la fabrication de machines pour la composition du texte ou de l’image
29562 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques
2956201 la fabrication de machines pour le travail du caoutchouc tendre ou des matières plastiques, ou pour la
fabrication de produits en ces matières : extrudeuses, machines à mouler, machines à fabriquer ou à
rechaper les pneumatiques,...
29563 Fabrication de moules et modèles
2956301 la fabrication de châssis de fonderie pour tous matériaux, de plaques de fond pour moules, de modèles
pour mouler, de moules
29564 Fabrication d’autres machines pour industries spécifiques
2956401 la fabrication de machines et appareils pour la fabrication de tuiles, de briques, de pâtes céramiques
formées, de tuyaux, d’électrodes de graphite, de craie à écrire et à dessiner
2956402 la fabrication de machines pour l’assemblage de lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques
2956403 la fabrication de machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre, des
fibres et des fils de verre
2956404 la fabrication d’appareils à sécher le bois, la pâte à papier, le papier ou le carton.
2956405 la fabrication de machines et appareils pour la séparation isotopique
2956406 la fabrication de machines pour le traitement des déchets
2956407 la fabrication de machines de corderie
2956408 la fabrication de robots industriels à usage divers, etc.
296 Fabrication d’armes et de munitions
2960 Fabrication d’armes et de munitions
29601 Fabrication d’armes lourdes et d’armes de guerre
2960101 la fabrication de chars et autres véhicules de combat
2960102 la fabrication de matériel d’artillerie et de missiles balistiques
2960103 la fabrication d’armes de guerre légères
2960104 la fabrication de munitions de guerre
2960105 la fabrication d’engins explosifs tels que bombes, mines et torpilles
29602 Fabrication d’armes légères et d’armes de sport
2960201 la fabrication d’armes de chasse, de tir sportif et de défense ainsi que de leurs munitions
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35779
CODE DESCRIPTION
— —
297 Fabrication d’appareils domestiques
2971 Fabrication d’appareils électroménagers
29710 Fabrication d’appareils électroménagers
2971001 la fabrication de réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs, machines à laver la vaisselle, machines à
laver et à sécher le linge
2971002 la fabrication d’aspirateurs de poussières et cireuses à parquets
2971003 la fabrication de broyeurs pour déchets, broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et
presse-légumes, ouvre-boı̂tes et appareils à aiguiser les couteaux
2971004 la fabrication de rasoirs électriques, brosses à dents électriques, etc.
2971005 la fabrication de hottes aspirantes ou à recyclage
2971006 la fabrication d’appareils électrothermiques : chauffe-eau, couvertures chauffantes, appareils pour le
chauffage des locaux et ventilateurs de type ménager, fers à repasser, à usage domestique
2971007 la fabrication de sèche-cheveux, peignes, brosses et appareils à friser
2971008 la fabrication de fours, fours à micro-ondes, cuisinières, chauffe-plats, grille-pain, appareils pour la
préparation du café et du thé, poêles à frire, rôtissoires, grils, résistances chauffantes, etc.
2972 Fabrication d’appareils ménagers non électriques
29720 Fabrication d’appareils ménagers non électriques
2972001 la fabrication d’appareils pour le chauffage des locaux, cuisinières, grils, poêles, chauffe-eau à gaz,
ustensiles de cuisine et chauffe-plats, non électriques
2972002 la fabrication de récupérateurs de chaleur solaire non photovoltaı̈ques
30 FABRICATION DE MACHINES DE BUREAU ET DE MATERIEL INFORMATIQUE
300 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique
3001 Fabrication de machines de bureau
30010 Fabrication de machines de bureau
3001001 la fabrication de machines à écrire électriques ou manuelles
3001002 la fabrication de matériel de photocopie, de duplicateurs hectographiques ou à stencils et de machines à
imprimer offset alimentées en feuilles (offset de bureau)
3001003 la fabrication de machines à calculer, de caisses enregistreuses, de machines à affranchir, de terminaux
spécialisés pour l’édition de billets ou la réservation de places, etc.
3001004 la fabrication d’autres machines et appareils de bureau : machines à imprimer les adresses, à trier, compter
ou encartoucher la monnaie, distributeurs de billets, machines pour le triage et la mise sous enveloppe du
courrier, agrafeuses...
3002 Fabrication d’ordinateurs et d’autres équipements informatiques
30020 Fabrication d’ordinateurs et d’autres équipements informatiques
3002001 la fabrication de machines automatiques de traitement de l’information, y compris les micro-ordinateurs
et les machines pour le traitement des textes : unités centrales, interfaces, consoles, machines numériques,
analogiques, hybrides.
3002002 la fabrication d’unités périphériques : imprimantes, terminaux, etc.; lecteurs magnétiques ou optiques,
machines de mise d’informations sur support sous forme codée
3002003 l’isolation intérieure des boı̂tiers d’ordinateurs
31 FABRICATION DE MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES
311 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
3110 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
31100 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
3110001 la fabrication de moteurs à courant alternatif
3110002 la fabrication de machines génératrices à courant alternatif
3110003 la fabrication de moteurs universels (courant alternatif/ courant continu)
3110004 la fabrication de moteurs ou de machines génératrices à courant continu
3110005 la fabrication de groupes électrogènes à courant alternatif ou à courant continu
3110006 la fabrication de convertisseurs électriques rotatifs ou statiques
3110007 la fabrication de transformateurs électriques
3110008 le rebobinage d’électromoteurs et de transformateurs
3110009 la fabrication de panneaux électriques pour la récupération de chaleur solaire
35780 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
312 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
3120 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
31200 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
3120001 la fabrication d’appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le
raccordement ou la connexion des circuits électriques : interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits,
parafoudres, limitateurs de tension, prises,...
3120002 la fabrication de tableaux, panneaux, consoles, pupitres, d’armoires et d’autres supports pour la
commande ou la distribution électrique
313 Fabrication de fils et câbles isolés
3130 Fabrication de fils et câbles isolés
31300 Fabrication de fils et câbles isolés
3130001 la fabrication de fils, de câbles, de bandes et d’autres conducteurs isolés, munis ou non de pièces de
connexion
3130002 la fabrication de câbles de fibres optiques pour la transmission de données codées : télécommunication,
vidéo, données informatiques, surveillance, etc.
314 Fabrication d’accumulateurs et de piles électriques
3140 Fabrication d’accumulateurs et de piles électriques
31400 Fabrication d’accumulateurs et de piles électriques
3140001 la fabrication de piles et de batteries de piles électriques, y compris les batteries pour véhicules à moteur
3140002 la fabrication d’accumulateurs électriques et de parties de ces appareils
315 Fabrication de lampes et d’appareils d’éclairage
3150 Fabrication de lampes et d’appareils d’éclairage
31501 Fabrication de lampes
3150101 la fabrication de lampes et de tubes électriques à incandescence ou à décharge
3150102 la fabrication de lampes à arc
3150103 la fabrication de lampes et de tubes à rayons ultra-violets ou infrarouges
3150104 la fabrication de lampes-éclair et de cubes-éclair pour la photographie
31502 Fabrication d’appareils d’éclairage
3150201 la fabrication de lustres, de lampes de bureau, de lampes de chevet ou de lampadaires d’intérieur, même
non électriques
3150202 la fabrication de lampes électriques portatives
3150203 la fabrication de lampes-réclames, d’enseignes lumineuses de plaques indicatrices lumineuses, etc.
3150204 la fabrication de projecteurs
3150205 la fabrication d’appareils d’éclairage extérieur et d’éclairage des voies publiques
3150206 la fabrication de guirlandes électriques de types utilisés pour la décoration des arbres de Noël
3150207 la fabrication d’appareils d’éclairage non électriques
316 Fabrication de matériels électriques
3161 Fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules

31610 Fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules

3161001 la fabrication d’appareils et de dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à


combustion interne : magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies, démarreurs, généra-
trices, conjoncteurs-disjoncteurs, etc.

3161002 la fabrication d’appareils électriques d’éclairage ou de signalisation acoustique ou visuelle pour les cycles,
les motocycles ou les automobiles : phares, feux tournants, avertisseurs sonores, sirènes, etc.

3161003 la fabrication de jeux de fils

3161004 la fabrication d’essuie-glaces, de dégivreurs et de dispositifs électriques anti-buée, etc.

3161005 la fabrication de dynamos et d’appareils d’éclairage pour cycles


BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35781
CODE DESCRIPTION
— —
3162 Fabrication d’autres matériels électriques
31621 Fabrication d’appareils électriques de signalisation et d’alarme
3162101 la fabrication d’appareils électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies
routières, pour voies ferrées, pour voies fluviales et installations portuaires et pour aérodromes
3162102 la fabrication d’autres appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle : sonneries, sirènes,
tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, etc.
31622 Fabrication de matériel électromagnétique industriel
3162201 la fabrication d’électro-aimants, y compris les plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou
électromagnétiques similaires, les embrayages, freins, accouplements, variateurs de vitesse et têtes de
levage électromagnétiques.
31623 Fabrication d’autres matériels électriques n.d.a.
3162301 la fabrication de pièces isolantes pour machines, appareils et installations électriques.
3162302 la fabrication d’isolateurs pour l’électricité et de pièces isolantes
3162303 la fabrication de tubes isolateurs et de leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés
intérieurement
3162304 la fabrication d’électrodes en charbon ou graphite
3162305 la fabrication de bancs et ciels solaires et autres appareils de bronzage
3162306 la fabrication d’autres machines et appareils électriques : accélérateurs de particules, générateurs de
signaux, détecteurs de mines, détonateurs électriques, etc.
32 FABRICATION D’EQUIPEMENTS DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION
321 Fabrication de composants électroniques
3210 Fabrication de composants électroniques
32100 Fabrication de composants électroniques
3210001 la fabrication de condensateurs électriques, y compris les condensateurs de puissance
3210002 la fabrication de résistances, y compris les rhéostats et les potentiomètres
3210003 la fabrication de circuits imprimés
3210004 la fabrication de lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, froide ou à photocathode :tubes
cathodiques pour récepteurs et pour caméras de TV, tubes de conversion, intensification, réception,
amplif., pour hyperfréquence, etc.
3210005 la fabrication de diodes, de transistors et de dispositifs similaires à semi-conducteur
3210006 la fabrication de dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaı̈ques
3210007 la fabrication de cristaux piézo-électriques montés
3210008 la fabrication de circuits intégrés et de micro-assemblage électroniques : circuits intégrés monolithiques,
circuits intégrés hybrides et micro-assemblages électroniques de blocs moulés, de micromodules ou
d’autres types similaires
322 Fabrication d’appareils d’émission et de transmission
3220 Fabrication d’appareils d’émission et de transmission
32201 Fabrication d’appareils d’émission et de transmission
3220101 la fabrication d’appareils d’émission pour la télévision, y compris la fabrication d’émetteurs-relais et
d’émetteurs de télévision à usage industriel
3220102 la fabrication de caméras de télévision
3220103 la fabrication d’appareils d’émission pour la radiodiffusion
3220104 la fabrication d’équipements de radiodistribution et de télédistribution
3220105 la fabrication de relais hertziens, fixes ou mobiles
3220106 la fabrication d’appareils de commande, de mesure ou de signalisation à distance par voie hertzienne
3220107 la fabrication d’antennes d’émission
32202 Fabrication d’appareils de téléphonie
3220201 la fabrication d’appareils d’émission pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : émetteurs fixes et
émetteurs-récepteurs, appareils d’intercommunication pour moyens de transport, radiotéléphones, autres
émetteurs
3220202 la fabrication d’appareils récepteurs pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie
3220203 la fabrication d’appareils pour la téléphonie par fil et pour la télégraphie :postes téléphoniques d’usagers,
appareils de télécopie, appareils et centraux automatiques ou non pour la commutation, téléimprimeurs,
téléscripteurs, etc.
35782 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
323 Fabrication d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image
3230 Fabrication d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image
32300 Fabrication d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image
3230001 la fabrication d’appareils récepteurs de télévision, y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo
3230002 la fabrication d’appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, y compris les caméscopes
3230003 la fabrication d’appareils récepteurs de radiodiffusion
3230004 la fabrication de magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, les appareils d’enregistre-
ment de cassettes, etc.
3230005 la fabrication de tables de mixage
3230006 la fabrication d’appareils électro-acoustiques tels que interphones, installations d’interprétation simulta-
née, systèmes électroniques de vote, équipements pour conférences, télé-avertisseurs, répondeurs
téléphoniques, machines à dicter, etc.
3230007 la fabrication de tourne-disques, d’électrophones, de lecteurs de cassettes, de lecteurs de disques
compacts, etc.
3230008 la fabrication de microphones, de hauts-parleurs, d’écouteurs, d’amplificateurs d’audiofréquence et
d’appareils d’amplification du son
3230009 la fabrication de lecteurs phonographiques, bras de lecture, têtes magnétiques, platines pour tourne-
disques, graveurs de disques, antennes, réflecteurs et rotors d’antenne, convertisseurs pour la télév. par
câble, décodeurs pour la télévision
33 FABRICATION D’INSTRUMENTS MEDICAUX, DE PRECISION, D’OPTIQUE ET D’HORLOGERIE
331 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d’orthopédie
3310 Fabrication d’instruments et d’appareils médico-chirurgicaux
33101 Fabrication d’appareils électriques pour la médecine, l’art dentaire et l’art vétérinaire
3310101 fabrication d’appareils électriques pour la médecine, l’art dentaire et l’art vétérinaire
33102 Fabrication d’appareils non-électriques pour la médecine, l’art dentaire et l’art vétérinaire
3310201 la fabrication d’appareils d’électrodiagnostic tels qu’électrocardiographes, appareils de diagnostic par
ultrasons, tomodensitomètres à scintillation, installations de résonance magnétique nucléaire, etc.
3310202 la fabrication de tours dentaires
3310203 la fabrication d’instruments d’ophtalmologie
3310204 la fabrication de stérilisateurs, de seringues, d’aiguilles à usage médical, de miroirs, de réflecteurs,
d’endoscopes, etc.
3310205 la fabrication d’appareils à rayons X et d’appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même
autres qu’à usage médical ou vétérinaire : tubes à rayons X, générateurs de tension, pupitres de
commande, écrans, etc.
3310206 la fabrication de mobilier pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire : tables
d’opération, lits à mécanismes pour usages cliniques, fauteuils de dentistes
3310207 la fabrication d’appareils de mécanothérapie, de massage, de psychotechnie, d’ozonthérapie, d’oxygéno-
thérapie, d’appareils respiratoires de réanimation, de masques à gaz, etc.
33103 Fabrication d’articles orthopédiques et de prothèses
3310301 la fabrication d’articles et appareils d’orthopédie en toutes matières : ceintures et bandages médico-
chirurgicaux, béquilles, attelles, gouttières, dents artif., chaussures orthop., membres artific. et autres
prothèses, appareils auditifs, etc.
332 Fabrication d’instrumentation scientifique et technique
3320 Fabrication d’instrumentation scientifique et technique
33201 Fabrication d’appareils électriques pour la mesure, la vérification, le contrôle et la navigation
33202 Fabrication d’appareils autres qu’électriques pour la mesure, la vérification, le contrôle et la navigation
3320201 la fabrication de balances de précision des types utilisés dans les laboratoires
3320202 la fabrication d’instruments de dessin, de traçage ou de calcul : mètres, micromètres, pieds à coulisse,
calibres et jauges, etc.
3320203 la fabrication de microscopes autres qu’optiques et de diffractographes
3320204 la fabrication d’appareils de mesure ou de contrôle de grandeurs électriques : oscilloscopes, analyseurs de
spectre, hypsomètres, instruments de contrôle de l’intensité, de la tension, de la résistance, etc.
3320205 la fabrication d’appareils de mesure ou de contrôle de grandeurs non électriques :détecteurs et compteurs
de radiations, appareils d’essai et de réglage de moteurs automobiles, etc.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35783
CODE DESCRIPTION
— —
3320206 la fabrication d’instruments et appareils de navigation, de météorologie, de géophysique, etc. (géodésie,
océanographie, hydrologie, topographie, arpentage; radars, sonars, radionavigation; sismomètres,
télémètres, timoniers, sextants, etc.)
3320207 la fabrication de compteurs d’électricité, d’eau, de gaz, d’essence, etc.
3320208 la fabrication de machines et appareils d’essai des propriétés mécaniques des matériaux
3320209 la fabrication d’instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques : polarimètres,
photomètres, réfractomètres, colorimètres, spectromètres, pH-mètres, viscomètres, instrum. et app. pour
essais de tension superficielle, etc.
3320210 la fabrication d’instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression
ou d’autres caractérist. variables des liquides ou des gaz : débitmètres, indicateurs de niveau,
manomètres, compteurs de chaleur, etc.
3320211 la fabrication d’appareils et d’instruments optiques de mesure et de contrôle
3320212 la fabrication d’autres instruments, appareils ou machines de mesure, de contrôle ou d’essais :
densimètres, aréomètres, pèse-liquides, thermomètres, baromètres, compte-tours, taximètres, podomè-
tres, tachymètres, bancs d’essai, comparateurs, etc.
333 Fabrication d’équipements de contrôle des processus industriels
3330 Fabrication d’équipements de contrôle des processus industriels
33300 Fabrication d’équipements de contrôle des processus industriels
3330001 la conception, l’assemblage et l’entretien de systèmes de contrôle des processus industriels continus
3330002 la conception, l’assemblage et l’entretien d’unités de production automatisées comprenant plusieurs
machines, équipements de manutention et appareils de contrôle centralisés
334 Fabrication d’instruments d’optique et de matériel photographique
3340 Fabrication de matériels optiques et photographiques
33401 Fabrication de lunettes
3340101 la fabrication de verres de lunetterie et de verres de contact
3340102 la fabrication de montures de lunettes
3340103 la fabrication de montures équipées de verres travaillés optiquement ou non; lunettes solaires, lunettes
protectrices (y compris les écrans protecteurs pour soudage) ou correctrices, etc.
33402 Fabrication d’instruments d’optique et de matériel photographique
3340201 la fabrication d’éléments d’optique non travaillés et des matières autres que le verre
3340202 la fabrication de prismes, lentilles, miroirs optiques, filtres sélectifs de couleur, éléments polarisants,..., en
verre ou en toute autre matière
3340203 la fabrication de fibres optiques et câbles de fibres optiques pour la transmission en direct d’images :
endoscopie, éclairage, images en direct, etc.
3340204 la fabrication de microscopes optiques, matériel pour la photomicrographie ou la microprojection, loupes,
verres pour la vision rapprochée, compte-fils, etc.
3340205 la fabrication de jumelles, lunettes astronomique, lunettes de visée, télescopes d’observation, instruments
destinés à l’astronomie, etc.
3340206 la fabrication de lasers autres que les diodes laser, etc.
3340207 la fabrication d’appareils photographiques et caméras
3340208 la fabrication de projecteurs d’images fixes, appareils d’agrandissement ou de réduction
3340209 la fabrication d’appareils à tube à décharge (dits ″flashes électroniques″) et autres appareils et dispositifs
pour la production de la lumière-éclair
3340210 la fabrication d’appareils et matériels pour les laboratoires photographiques ou cinématograph., appareils
pour la projection des tracés de circuits sur les surfaces sensibisées des matériaux semi-conducteurs,
écrans pour projections.
335 Horlogerie
3350 Horlogerie
33500 Horlogerie
3350001 la fabrication de montres et d’horloges de tous types (y compris les horloges de tableau de bord), de
boı̂tiers de montres, de cages et cabinets d’horlogerie (y compris ceux en métaux précieux), de
mouvements d’horlogerie de tous types
3350002 la fabrication d’appareils de contrôle du temps ou d’appareils compteurs de temps tels que parcmètres,
chronomicromètres, interrupteurs horaires et autres appareils de déclenchement
3350003 la fabrication de fournitures d’horlogerie telles que ressorts, pierres, cadrans, aiguilles, bracelets de
montres métalliques, platines, ponts et autres pièces
35784 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
34 CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES, DE REMORQUES ET SEMI-
REMORQUES
341 Construction et assemblage de véhicules automobiles
3410 Construction et assemblage de véhicules automobiles
34100 Construction et assemblage de véhicules automobiles
3410001 la fabrication de voitures de tourisme
3410002 la fabrication de véhicules utilitaires : camions et camionnettes, tracteurs routiers pour semi-remorques,
tombereaux automoteurs, camions-grues, dépanneuses, véhicules blindés pour le transport de valeurs
bancaires, etc.
3410003 la fabrication d’autobus, de trolleybus et d’autocars
3410004 la fabrication de moteurs pour véhicules automobiles
3410005 la fabrication de châssis avec moteur
3410006 la fabrication d’autres véhicules automobiles : autoneiges et motoneiges, véhicules spéciaux pour le
transport de personnes sur les terrains de golf, véhicules amphibies, autopompes, balayeuses, bibliobus,
voitures-banques, etc.
342 Fabrication de carrosseries, remorques et caravanes
3420 Fabrication de carrosseries, remorques et caravanes
34201 Fabrication de carrosseries et remorques
3420101 la fabrication de carrosseries (y compris les cabines) pour véhicules automobiles
3420102 la fabrication de remorques et de semi-remorques
3420103 la fabrication de conteneurs spécialement conçus pour le transport
3420104 l’aménagement de tous types de véhicules automobiles (autocars, camions-citernes, camions-
frigorifiques, etc.)
34202 Fabrication de caravanes et similaires
3420201 la fabrication et l’aménagement de caravanes
3420202 l’aménagement de véhicules de type autocaravane (motorhomes)
3420203 la fabrication de remorques pour le camping
3420204 la fabrication de baraques mobiles de chantier
343 Fabrication de parties et accessoires pour les véhicules à moteur
3430 Fabrication de parties et accessoires pour les véhicules à moteur
34300 Fabrication de parties et accessoires pour les véhicules à moteur
3430001 la fabrication de freins, boı̂tes de vitesses, essieux, roues, amortisseurs de suspension, radiateurs,
silencieux, tuyaux d’échappement, pots d’échappement catalytiques, embrayages, volants, colonnes et
boı̂tiers de direction
3430002 la fabrication de culasses, bielles, pistons, segments, etc.
3430003 la fabrication de ceintures de sécurité, portières, pare-chocs, etc.
35 FABRICATION D’AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
351 Construction navale
3511 Construction et réparation de navires
35110 Construction et réparation de navires
3511001 la construction, l’entretien, la réparation ou la transformation de navires ou de parties de navires : navires
à passagers, transbordeurs, cargos, bateaux-citernes, etc.
3511002 la construction, l’entretien, la réparation ou la transformation de navires ou de parties de navires : navires
de guerre (y compris l’implantation des systèmes d’armes)
3511003 la construction, l’entretien, la réparation ou la transformation de navires ou de parties de navires :
remorqueurs
3511004 la construction, l’entretien, la réparation ou la transformation de navires ou de parties de navires : bateaux
de pêche
3511005 la construction d’aéroglisseurs
3511006 la construction de plates-formes de forage flottantes ou submersibles
3511007 la construction de docks flottants, pontons, caissons, coffres d’amarrage flottants, bouées, réservoir
flottants, barges, allèges, gabares, grues, etc.
3511008 la peinture des navires par des unités spécialisées
3511009 la démolition de bateaux
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35785
CODE DESCRIPTION
— —
3512 Construction et réparation de bateaux de plaisance et de sport
35120 Construction et réparation de bateaux de plaisance et de sport
3512001 la fabrication de canots pneumatiques
3512002 la construction de voiliers, avec ou sans moteur auxiliaire
3512003 la construction de bateaux à moteur
3512004 la construction d’autres embarcations de plaisance et de sport : canoës, kayaks, skiffs, etc.
3512005 l’entretien, la réparation et l’aménagement de bateaux de plaisance ou de sport
352 Construction de matériel ferroviaire roulant
3520 Construction de matériel ferroviaire roulant
35200 Construction de matériel ferroviaire roulant
3520001 la fabrication de locomotives et de locotracteurs diesel ou électriques
3520002 la fabrication d’automotrices, d’autorails, de véhicules d’entretien ou de service
3520003 la fabrication de véhicules pour voies ferrées ou similaires dépourvus d’organes moteurs :voitures à
voyageurs, wagons pour le transport de marchandises, wagons-citernes, wagons à déchargement
automatique, wagons-ateliers, wagons-grues, tenders, etc.
3520004 la fabrication de parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires : bogies, essieux et roues, freins et
leurs parties, crochets et autres systèmes d’attelage, tampons de choc et leurs parties, amortisseurs,
châssis, caisses, soufflets, etc.
3520005 la fabrication d’appareils mécaniques et électromécaniques de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de
commande pour voies ferrées, voies routières, voies fluviales et installations portuaires, aérodromes et
parkings.
3520006 l’entretien et la réparation de matériel ferroviaire roulant et d’appareils mécaniques et électromécaniques
de signalisation ou de sécurité
353 Construction aéronautique et spatiale
3530 Construction aéronautique et spatiale
35300 Construction aéronautique et spatiale
3530001 la construction d’avions conçus pour le transport de marchandises ou de passagers, pour les forces
militaires (y compris l’implantation des armements), pour le sport ou pour d’autres usages
3530002 la construction d’hélicoptères
3530003 la construction d’avions dits ULM
3530004 la construction de planeurs et d’ailes delta
3530005 la construction de dirigeables et de ballons
3530006 la construction de véhicules spatiaux et de leurs lanceurs, de satellites, de sondes planétaires, de stations
orbitales, de navettes spatiales
3530007 la fabrication et l’assemblage de parties et accessoires de véhicules aériens : fuselages, ailes, portes,
empennages, gouvernes, trains d’atterrissage, réservoirs à combustibles, nacelles, etc.
3530008 la fabrication et l’assemblage de parties et accessoires de véhicules aériens : hélices, rotors et pales de
rotors pour hélicoptères
3530009 la fabrication et l’assemblage de parties et accessoires de véhicules aériens : moteurs des types
généralement utilisés pour la propulsion des véhicules aériens et parties de turboréacteurs et de
turbopropulseurs
3530010 la fabrication d’appareils et de dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ainsi que d’appareils et
de dispositifs d’appontage, etc.
3530011 la fabrication d’appareils d’entraı̂nement au vol (simulateurs de vol)
354 Fabrication de motocycles et de bicyclettes
3541 Fabrication de motocycles
35410 Fabrication de motocycles
3541001 la fabrication de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles équipés d’un moteur auxiliaire
3541002 la fabrication de moteurs pour motocycles
3541003 la fabrication de side-cars
3541004 la fabrication de parties et accessoires pour motocycles
3542 Fabrication de bicyclettes
35420 Fabrication de bicyclettes
3542001 la fabrication de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur
3542002 la fabrication de parties et accessoires de bicyclettes
35786 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
3543 Fabrication de véhicules pour invalides
35430 Fabrication de véhicules pour invalides
3543001 la fabrication de véhicules pour invalides, avec ou sans moteur
3543002 la fabrication de parties et accessoires de véhicules pour invalides
355 Fabrication d’autres matériels de transport n.d.a.
3550 Fabrication d’autres matériels de transport n.d.a.
35500 Fabrication d’autres matériels de transport n.d.a.
3550001 la fabrication de brouettes, de diables, de charrettes à bras, de caddies, etc.
3550002 la fabrication de véhicules à traction animale
36 FABRICATION DE MEUBLES; INDUSTRIES DIVERSES
361 Fabrication de meubles
3610001 la fabrication de meubles en tous matériaux
3611 Fabrication de chaises et de sièges
36111 Fabrication de chaises et de sièges d’ameublement et de bureau
3611101 la fabrication de sièges d’ameublement et de parties de sièges : chaises, bancs, fauteuils, canapés,
tabourets, etc.
3611102 la fabrication de sièges de bureau et d’atelier
3611103 le finissage des sièges par des opérations telles que le rembourrage
36112 Fabrication de chaises et de sièges pour salles de spectacle et pour véhicules et autres moyens de transport
3611201 la fabrication et le finissage de sièges pour théâtres et cinémas, pour véhicules automobiles, pour navires
et avions,..., y compris la fabrication de parties de sièges telles les carcasses et les mécanismes
3612 Fabrication de meubles de bureaux et de magasins
36121 Fabrication de meubles de bureaux, de magasins et d’ateliers, en métal
3612101 la fabrication de meubles spéciaux pour magasins : comptoirs, présentoirs, rayonnages, etc.
3612102 la fabrication de meubles de bureau et d’atelier, meubles pour restaurants, écoles, églises, etc.
36122 Fabrication de meubles de bureaux, de magasins et d’ateliers, autres qu’en métal
3612201 la fabrication de meubles spéciaux pour magasins, autres qu’en métal : comptoirs, présentoirs,
rayonnages, etc.
3612202 la fabrication de meubles de bureau et d’atelier, meubles pour restaurants, écoles, églises, etc., autres
qu’en métal
3613 Fabrication de meubles de cuisine
36130 Fabrication de meubles de cuisine
3613001 la fabrication de meubles et d’éléments modulaires pour cuisines équipées
3613002 la fabrication de meubles de salle de bains
3614 Fabrication d’autres meubles
36141 Fabrication de meubles pour salles à manger, salons et chambres à coucher
3614101 la fabrication et la finition (y compris le capitonnage, la mise en peinture, le vernissage, etc.) de meubles
des types utilisés dans les chambres à coucher et dans les salles à manger et de séjour
3614102 la fabrication de placards, de meubles spéciaux pour appareils de télévision, de meubles de complément,
etc.
3614103 la rénovation et la restauration de meubles
36142 Fabrication de meubles de jardin et d’extérieur
3614201 la fabrication de meubles de jardin et d’extérieur
3615 Fabrication de matelas
36150 Fabrication de matelas
3615001 la fabrication de sommiers, de sommiers à lattes et d’autres supports de matelas
3615002 la fabrication de matelas : matelas comportant des ressorts ou rembourrés ou garnis intérieurement d’un
matériau de soutien; matelas non recouverts en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques
alvéolaires
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35787
CODE DESCRIPTION
— —
362 Travail des pierres précieuses et fabrication de bijoux
3621 Fabrication de monnaies et médailles
36210 Fabrication de monnaies et médailles
3621001 la fabrication de monnaies, y compris celles ayant cours légal
3621002 la fabrication de médailles et de médaillons, en métaux précieux ou non
3622 Travail des pierres précieuses et fabrication de bijoux
36221 Travail du diamant
3622101 le travail du diamant, y compris le diamant de qualité industrielle : scier, tailler, polir, etc.
36222 Travail des autres pierres précieuses et des pierres semi-précieuses
3622201 la fabrication de perles travaillées
3622202 la fabrication de pierres gemmes (précieuses ou fines) travaillées, à l’exclusion du diamant
3622203 le travail de pierres de qualité industrielle (à l’exclusion du diamant) et de pierres synthétiques ou
reconstituées
36223 Fabrication de bijoux et de parures
3622301 la fabrication d’articles de bijouterie en métaux précieux, en plaqués ou en doublés de métaux précieux
ou de pierres gemmes sur des métaux communs, ou en assemblage de métal précieux et de pierres
gemmes ou d’autres matériaux.
3622302 la fabrication de bracelets de montres en métaux précieux
36224 Fabrication d’articles d’orfèvrerie
3622401 la fabrication d’articles d’orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur
des métaux communs : vaisselle plate ou creuse, couverts, articles de toilette, garnitures de bureau,
articles à usage religieux, etc.
3622402 la fabrication de catalyseurs en métaux précieux et d’articles d’usage pour laboratoires
3622403 la gravure d’objets en métaux précieux
363 Fabrication d’instruments de musique
3630 Fabrication d’instruments de musique
36300 Fabrication d’instruments de musique
3630001 la fabrication d’instruments à cordes
3630002 la fabrication d’instruments à cordes à clavier, y compris les pianos automatiques
3630003 la fabrication d’orges à tuyaux et à clavier, y compris les harmoniums et instruments similaires à clavier
et à anches libres métalliques
3630004 la fabrication d’accordéons et d’instruments similaires, y compris les harmonicas à bouche
3630005 la fabrication d’instruments à vent
3630006 la fabrication d’instruments de musique à percussion
3630007 la fabrication d’instruments de musique dont le son est produit électroniquement
3630008 la fabrication de boı̂tes à musique, d’orchestrions, d’orgues de Barbarie, etc.
3630009 La fabrication de parties et accessoires d’instruments de musique : métronomes, diapasons, cartes,
disques et rouleaux pour instruments mécaniques, etc.
3630010 la fabrication de sifflets, de cornes d’appel et d’autres instruments d’appel ou de signalisation à bouche
3630011 la réparation d’instruments de musique
364 Fabrication d’articles de sport
3640 Fabrication d’articles de sport
36400 Fabrication d’articles de sport
3640001 la fabrication de balles et ballons durs, mous ou gonflables
3640002 la fabrication de raquettes, battes et clubs de golf
3640003 la fabrication de filets pour la pratique de sports divers
3640004 la fabrication de matériel pour les sports d’hiver et l’alpinisme
3640005 la fabrication d’articles pour la pêche sportive (y compris les épuisettes) et pour la chasse
3640006 la fabrication de matériel pour les sports nautiques (y compris planches à voile et combinaisons isothermes)
3640007 la fabrication d’arcs et arbalètes
3640008 la fabrication de patins à glace, patins à roulettes, etc.
3640009 la fabrication de bassins pour piscines et pataugeoires
3640010 la fabrication de matériels pour la gymnastique ou l’athlétisme
3640011 la fabrication d’appareils et matériels pour le body-building et les centres fitness
3640012 la fabrication de gants et coiffures de sport en cuir
35788 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
365 Fabrication de jeux et jouets
3650 Fabrication de jeux et jouets
36500 Fabrication de jeux et jouets
3650001 la fabrication de poupées et de vêtements et accessoires pour poupées
3650002 la fabrication de jouets représentant des animaux
3650003 la fabrication de jouets à roues conçus pour être montés par les enfants, y compris les tricycles
3650004 la fabrication d’instruments de musique ayant le caractère de jouets
3650005 la fabrication d’articles pour jeux de société et de cartes à jouer
3650006 la fabrication de jeux à moteur ou à mouvement, de jeux fonctionnant au moyen de pièces de monnaie,
de billard, de tables spéciales pour jeux de casino, de jeux de quilles automatiques (bowlings), etc.
3650007 la fabrication de jeux électroniques : jeux vidéo, jeux d’échecs, etc.
3650008 la fabrication de modèles réduits et de modèles similaires pour le divertissement, de trains électriques, de
circuits auto, de jeux de construction, etc.
3650009 la fabrication de puzzles, etc.
366 Autres industries diverses
3661 Bijouterie de fantaisie
36610 Bijouterie de fantaisie
3661001 la fabrication de bijouterie de fantaisie et d’articles de parure en toutes matières ne comprenant ni métaux
précieux, ni plaqués, ni doublés de métaux précieux, ni pierres fines ou précieuses
3662 Industrie de la brosserie
36620 Industrie de la brosserie
3662001 la fabrication de brosserie : balais mécaniques à usage manuel, balais, plumeaux, balayettes, brosses, etc.;
raclettes en caoutchouc ou en d’autres matières souples; brosses, pinceaux, rouleaux et tampons à
peindre.
3662002 la fabrication de brosses à habits et à chaussures
3663 Autres activités manufacturières n.d.a.
36630 Autres activités manufacturières n.d.a.
3663001 la fabrication de stylos et de crayons de tous types, mécaniques ou non
3663002 la fabrication de mines pour crayons
3663003 la fabrication de dateurs, de cachets ou de numéroteurs, d’appareils manuels pour l’impression
d’étiquettes, d’imprimeries à main, de rubans encreurs préparés pour machines à écrire et de tampons
encreurs
3663004 la fabrication de landaux et de poussettes
3663005 la fabrication de parapluies, d’ombrelles, de parasols, de cannes, de fouets, de cravaches
3663006 la fabrication de boutons, de boutons-pression et de fermetures à glissière
3663007 la fabrication de briquettes et d’allumettes
3663008 la fabrication d’articles à usage personnel : pipes, peignes à coiffer, barrettes, vaporisateurs de toilette,
perruques, fausses barbes, etc.; bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques à usage personnel
ou domestique
3663009 la fabrication de manèges, de balançoires, de stands de tir et d’autres attractions pour foires et parcs
d’attractions
3663010 la fabrication de linoléum et de revêtements de sol rigides en des matières autres que les matières
plastiques
3663011 la fabrication de bougies, chandelles, cierges et articles similaires
3663012 la fabrication de fleurs, fruits et feuillages artificiels et d’articles d’ornementation en fleurs séchées
3663013 la fabrication d’articles-surprises, d’articles pour fêtes et d’articles de prestidigitation

3663014 les activités des taxidermistes

3663015 la fabrication d’articles divers : tamis et cribles à main, mannequins et autres articles de vitrine, etc.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35789
CODE DESCRIPTION
— —
37 RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES
371 Récupération de matières métalliques recyclables
3710 Récupération de matières métalliques recyclables
37100 Récupération de matières métalliques recyclables
3710001 la récupération de métaux ferreux et non ferreux recyclables par broyage par des procédés mécaniques
d’objets métalliques tels que vieilles voitures, machines à laver hors d’usage, vieux vélos,.., suivi
d’opérations de tri et de réparation.
3710002 la récupération de métaux ferreux et non ferreux recyclables par la réduction par des procédés
mécaniques, d’objets métalliques volumineux tels que wagons de chemin de fer
3710003 la récupération de métaux ferreux et non ferreux recyclables par le compactage des ferrailles et des
véhicules usagés
3710004 la récupération de métaux ferreux et non ferreux recyclables par le démontage d’objets hors d’usage
(voitures p.ex.) afin d’en extraire les éléments récupérables
3710005 la récupération de métaux ferreux et non ferreux recyclables par le démontage d’objets hors d’usage
(voitures ou réfrigérateurs p.ex.) afin d’en éliminer les éléments toxiques (huile, liquide de refroidisse-
ment, carburant, etc.)
372 Récupération de matières non métalliques recyclables
3720 Récupération de matières non métalliques recyclables
37200 Récupération de matières non métalliques recyclables
3720001 la régénération de caoutchouc (p.ex. régénération de pneumatiques usagés) afin d’obtenir des matières
premières secondaires
3720002 le triage et le pastillage de matières plastiques en vue d’obtenir des matières premières secondaires
utilisables pour la fabrication de tubes, de pots à fleurs, de palettes, etc.
3720003 la récupération de produits chimiques (y compris les huiles) à partir de déchets chimiques
3720004 le broyage, le nettoyage et le triage du verre
3720005 le broyage, le nettoyage et le triage d’autres déchets en vue d’obtenir des matières premières secondaires
3721 Récupération du papier
3722 Récupération du textile
3723 Récupération des matières chimiques
40 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’EAU CHAUDE
401 Production et distribution d’électricité
4010 Production et distribution d’électricité
40100 Production et distribution d’électricité
4010001 la production d’électricité par n’importe quelle technique : centrale thermique classique ou nucléaire,
usine hydro-électrique ou par turbine à gaz, par centrale diesel ou à partir d’autres sources d’énergie
renouvelables
4010002 la transmission et la distribution d’électricité
402 Production et distribution de gaz
4020 Production et distribution de gaz
40200 Production et distribution de gaz
4020001 la production de combustibles gazeux d’une valeur calorifique déterminée par purification, mélange ou
autres traitements de gaz d’origines diverses, y compris le biogaz et le gaz de houille
4020002 le transport et la distribution par conduites de combustibles gazeux de tous types
4020003 la gestion de réservoirs de stockage
4020004 la mise en bouteille de gaz
403 Distribution de vapeur et d’eau chaude; production de glaces hydriques non destinées à la consommation
4030 Distribution de vapeur et d’eau chaude; production de glaces hydriques non destinées à la consommation
40300 Distribution de vapeur et d’eau chaude; production de glaces hydriques non destinées à la consommation
4030001 la production, la collecte et la distribution de vapeur et d’eau chaude pour le chauffage, la force motrice
et d’autres usages
4030002 la production et la distribution d’eau froide ou de glace pour le refroidissement
40400 Production et distribution de plusieurs sortes d’énergie
35790 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
41 CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D’EAU
410 Captage, épuration et distribution d’eau
4100 Captage, épuration et distribution d’eau
41000 Captage, épuration et distribution d’eau
4100001 le captage, l’épuration et la distribution d’eau
4100002 le dessalement de l’eau de mer, pour autant que la production d’eau constitue l’activité principale
45 CONSTRUCTION
451 Préparation des sites
4511 Démolition d’immeubles et terrassements
45111 Démolition d’immeubles
4511101 le démolition d’immeubles et autres constructions
4511102 le déblayage des chantiers
45112 Terrassements
4511201 les travaux de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction,
ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosifs, etc.
4511202 la préparation de sites pour l’exploitation minière : enlèvement de déblais et autres travaux d’aménage-
ment et de préparation des terrains et sites miniers
4511203 le rabattement de la nappe aquifère et le drainage des chantiers de construction
4511204 le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
4512 Forages et sondages
45120 Forages et sondages
4512001 les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études
géophysiques, géologiques et similaires
4512002 l’exécution de forages horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations
452 Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil
4520001 la réalisation du gros oeuvre des bâtiments et des structures d’ouvrages de génie civil, y compris le
coulage du béton armé et l’exécution des travaux de maçonnerie
4520002 la coordination générale sur le chantier
4521 Travaux de construction y compris ouvrages d’art
45211 Construction de maisons individuelles
4521101 la réalisation du gros oeuvre de maisons individuelles
4521102 la construction de maisons individuelles ″clés en mains″
45212 Construction d’autres immeubles résidentiels et d’immeubles de bureaux
4521201 la réalisation du gros oeuvre de bâtiments à cellules multiples (appartements, bureaux, etc.)
4521202 la réalisation d’appartements ″clés en mains″
45213 Construction de bâtiments d’usage industriel, commercial ou agricole
4521301 la réalisation du gros oeuvre de bâtiments et ouvrages industriels ou commerciaux, de dépôts de
véhicules, d’entrepôts, d’écoles, de cliniques, de bâtiments pour la pratique d’un culte, d’un sport ou à
destination culturelle ou récréative.
4521302 le montage de hangars, granges, silos,..., à usages agricoles
45214 Construction de tunnels, ponts, viaducs et similaires
4521401 la construction de ponts, y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées, viaducs, etc.
4521402 la construction de tunnels routiers et ferroviaires et d’autres passages souterrains
45215 Réalisation de canalisations à longue distance, construction de réseaux de télécommunication, construc-
tion de lignes de transport d’énergie
4521501 la construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux
4521502 la construction de réseaux de transport de gaz, de produits pétroliers, etc.
4521503 la construction de lignes de transport et de distribution d’énergie électrique
4521504 la construction de lignes et de réseaux de télécommunication
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35791
CODE DESCRIPTION
— —
4522 Réalisation de charpentes et de couvertures
45220 Réalisation de charpentes et de couvertures
4522001 le montage de charpentes
4522002 les travaux de couverture en tous matériaux
4522003 la mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie
4522004 les travaux d’étanchéification des toits et des toitures-terrasses
4523 Construction de voies ferrées, chaussées, pistes d’aviation et installations sportives
45230 Construction de voies ferrées, chaussées, pistes d’aviation et installations sportives
4523001 la construction de voies ferrées : pose du ballast et des rails, remise en état et réparations des voies
4523002 la constructions d’autoroutes, de routes, de rues, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons
(y compris la pose de glissières de sécurité)
4523003 la construction de pistes d’atterrissage
4523004 la construction de terrains de jeux et de sport, de bassins de natation, etc.
4523005 la marquage à la peinture des chaussées et des aires ou parcs de stationnement
4524 Génie hydraulique
45241 Travaux de dragage
4524101 la réalisation de travaux de dragage
4524102 le curage des cours d’eau, fossés, etc.
45242 Autres travaux maritimes et fluviaux
4524201 la construction de ports (y compris les ports de plaisance) et de bassins
4524202 la construction de barrages et de digues
4524203 la construction de canaux et d’autres voies navigables
4524204 la construction d’écluses et autres ouvrages de régulation
4524205 la construction de bassins de décantation et d’autres ouvrages pour l’épuration des eaux usées
4524206 l’exécution des travaux sous-marins de toute nature
4525 Autres travaux de construction
45250 Autres travaux de construction
4525001 mise en place de fondations, y compris battage de pieux
4525002 forage et construction de puits d’eau, fonçage de puits
4525003 travaux de ferraillage et pose de coffrage
4525004 maçonnerie
4525005 pose de chape
4525006 la construction de cheminées et de fours industriels
4525007 la construction de cheminées décoratives et de feux ouverts
4525008 montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux
4525009 l’exécution pour les tiers de travaux de levage
4525010 montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail
4525011 l’exécution de travaux de rejointoiement
4525012 la construction de chambres froides, chambres fortes, etc.
453 Travaux d’installation
4531 Travaux d’installation électrique
45310 Travaux d’installation électrique
4531001 l’installation de câbles et appareils électriques
4531002 l’installation de systèmes d’alimentation de secours (groupes électrogènes)
4531003 l’installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques
4531004 l’installation d’installations électriques de chauffage
4531005 l’installation d’ascenseurs et escaliers mécaniques
4531006 l’installation de systèmes de surveillance et d’alarme contre les effractions
4531007 l’installation d’antennes d’immeubles et paratonnerres
35792 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
4532 Travaux d’isolation
45320 Travaux d’isolation
4532001 la mise en oeuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de : matériaux d’isolation
thermique, matériaux d’isolation acoustique et antivibratile
4532002 les travaux d’isolation de canalisations de chauffage ou de réfrigération
4532003 les travaux d’isolation de chambres froides ou d’entrepôts frigorifiques
4533 Plomberie
45331 Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation
4533101 l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de : conduites et équipements de
chauffage (y compris les systèmes de régularisation), de ventilation, de réfrigération ou de climatisation
45332 Autres travaux de plomberie
4533201 l’installation dans des bâtiments ou autres constructions de réseaux de distribution de l’eau ou du gaz
dans les locaux, plomberie et appareils sanitaires fixes, installation d’extinction automatique, conduites de
gaz divers (p.ex. oxygène)
4534 Autres travaux d’installation
45340 Autres travaux d’installation
4534001 l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et
installations portuaires (y compris l’installation de panneaux de signalisation)
4534002 l’installation de stores et bannes
4534003 l’installation d’enseignes, lumineuses ou non
4534004 autres travaux d’installation n.d.a., y compris l’installation d’accessoires
4534005 travaux d’installation générale
454 Travaux de finition
4541 Plâtrerie
45410 Plâtrerie
4541001 l’application dans des bâtiments ou d’autres projets de construction, de plâtre ou de stuc pour l’intérieur
ou l’extérieur, y compris les matériaux de lattage associés
4541002 le montage de cloisons sèches à base de plâtre
4542 Menuiserie
45421 Menuiserie en bois ou en matières plastiques
4542101 le montage de menuiseries extérieures et intérieures : portes, fenêtres, escaliers, placards, cuisines
équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres, etc.
4542102 le montage de cloisons mobiles; le revêtement de murs, de plafonds, etc.
4542103 le montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc.
4542104 le montage de portes blindées et de portes coupe-feux
4542105 le montage de serres, de vérandas, etc.
45422 Menuiserie métallique
4542201 le montage de menuiseries extérieures et intérieures métalliques : portes, fenêtres, dormants de portes et
fenêtres, escaliers, placards, cuisines équipées, équipements pour magasins, etc.
4542202 le montage de cloisons mobiles; le revêtement de murs, de plafonds, etc., métallique
4542203 le montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc., métalliques
4542204 le montage de portes blindées et portes coupe-feux, métalliques
4542205 le montage de serres, de vérandas, etc., métalliques
4543 Revêtement des sols et des murs
45431 Pose de carrelages
4543101 la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants : revêtements
muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille, revêtements de sols et de murs en
granito, marbre, granit ou ardoise
45432 Pose de revêtements de sol en bois ou en d’autres matériaux
4543201 la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants : parquets et autres
revêtements de sols en bois; moquettes et revêtements de sols en linoléum, y compris en caoutchouc ou
en matières plastiques
45433 Pose de papiers peints
4543301 pose de papier peints
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35793
CODE DESCRIPTION
— —
4544 Peinture et vitrerie
45441 Peinture
4544101 la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
4544102 le traitement des murs avec des produits hydrofuges
4544103 la peinture d’ossatures métalliques
4544104 la peinture de navires et de bateaux par des unités non spécialisées
45442 Vitrerie
4544201 la pose de vitres, de miroirs, etc.
4544202 l’installation de portes intérieures, de cloisons de séparation,..., en verre
4545 Autres travaux de finition
45450 Autres travaux de finition
4545001 l’installation de piscines privées
4545002 le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des
bâtiments
4545003 le nettoyage de bâtiments nouveaux et la remise en état des lieux après travaux
4545004 les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments n.d.a.
455 Location avec opérateur de matériel de construction
4550 Location avec opérateur de matériel de construction
45500 Location avec opérateur de matériel de construction
4550001 location avec opérateur de matériel de construction
50 COMMERCE ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES; COMMERCE
DE DETAIL DE CARBURANTS
501 Commerce de véhicules automobiles
5010 Commerce de véhicules automobiles
50101 Commerce de gros de véhicules automobiles
5010101 commerce de gros de véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules
automobiles spéciaux (p.ex. ambulances), neufs ou usagés
5010102 commerce de gros de camions, tracteurs routiers, camionnettes, véhicules automobiles tous terrains (p.ex.
jeeps), etc., neufs ou usagés
5010103 commerce de gros d’autobus, autocars, minibus, motorhomes, etc., neufs ou usagés
50102 Intermédiaires du commerce en véhicules automobiles
5010201 intermédiaires du commerce en véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les
véhicules automobiles spéciaux (p.ex. ambulances), neufs ou usagés
5010202 intermédiaires du commerce en camions, tracteurs routiers, camionnettes, véhicules automobiles tous
terrains (p.ex. jeeps), etc., neufs ou usagés
5010203 intermédiaires du commerce en autobus, autocars, minibus, motorhomes, etc., neufs ou usagés
50103 Commerce de détail de véhicules automobiles
5010301 commerce de détail de véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules
automobiles spéciaux (p.ex. ambulances), neufs ou usagés
5010302 commerce de détail de camions, tracteurs routiers, camionnettes, véhicules automobiles tous terrains
(p.ex. jeeps), etc., neufs ou usagés
5010303 commerce de détail d’autobus, autocars, minibus, motorhomes, etc., neufs ou usagés
50104 Commerce de remorques, semi-remorques, caravanes et similaires
5010401 le commerce de remorques et semi-remorques neuves ou usagés
5010402 le commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping tels que caravanes, camping cars, etc.
502 Entretien et réparation de véhicules automobiles
5020 Entretien et réparation de véhicules automobiles
50200 Entretien et réparation de véhicules automobiles
5020001 la réparation de véhicules automobiles : réparation de parties mécaniques, réparation électrique
5020002 réparation de la carrosserie (y compris la peinture et la peinture au pistolet)
5020003 la révision du moteur des véhicules automobiles
5020004 l’entretien courant des véhicules automobiles : lavage, traitement antirouille, vidange, réparation, pose ou
remplacement de pneumatiques et de chambres à air, réparation de pare-brises et de vitres, etc.
5020005 le montage de pièces et d’accessoires, y compris les travaux de transformation
5020006 le remorquage et le dépannage routier
35794 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
503 Commerce d’équipements automobiles
5030 Commerce d’équipements automobiles
50301 Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles
5030101 le commerce de gros d’accessoires, de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules
automobiles, y compris la vente de gros de pièces détachées et d’équipements automobiles d’occasion
5030102 le commerce de gros de pneumatiques
50302 Commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles
5030201 commerce de détail d’accessoires, de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules
automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d’équipements automobiles d’occasion
5030202 commerce de détail de pneumatiques
5030203 le commerce de détail spécialisé dans la vente d’équipements automobiles sur catalogue
504 Commerce et réparation de motocycles
5040 Commerce et réparation de motocycles
50400 Commerce et réparation de motocycles
5040001 l’intermédiation de commerce de motocycles, neufs ou usagés, y compris les cyclomoteurs
5040002 commerce de gros de motocycles, neufs ou usagés
5040003 le commerce de gros de cyclomoteurs, neufs ou usagés
5040004 le commerce de gros de pièces et d’accessoires de motocycles
5040005 le commerce de détail de motocycles, neufs ou usagés
5040006 le commerce de détail de cyclomoteurs, neufs ou usagés
5040007 le commerce de détail de pièces et d’accessoires de motocycles
5040008 l’entretien et la réparation de motocycles
5040009 l’entretien et la réparation de cyclomoteurs
505 Commerce de détail de carburants
5050 Commerce de détail de carburants
50500 Commerce de détail de carburants
5050001 le commerce de détail de carburants (y compris le GPL) pour véhicules automobiles et motocycles
5050002 le commerce de détail de lubrifiants et de produits de refroidissement pour véhicules automobiles
51 COMMERCE DE GROS ET INTERMEDIAIRES DU COMMERCE, A L’EXCLUSION DU COMMERCE
EN VEHICULES AUTOMOBILES ET MOTOCYCLES
511 Intermédiaires du commerce
5111 Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières
textiles et demi-produits
51110 Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières
textiles et demi-produits
5111001 intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières
textiles et demi-produits associés
5112 Intermédiaires du commerce en combustibles, minéraux, métaux et produits chimiques
51120 Intermédiaires du commerce en combustibles, minéraux, métaux et produits chimiques
5112001 intermédiaires du commerce en combustibles, minéraux, métaux et produits chimiques
5112002 les intermédiaires du commerce en engrais, produits phytosanitaires et produits chimiques à usage agricole
5113 Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
51130 Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
5113001 intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
5113002 intermédiaires du commerce en peintures et vernis
5113003 intermédiaires du commerce en articles sanitaires
5114 Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels et commerciaux, navires et avions
51140 Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels et commerciaux, navires et avions
5114001 intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels et commerciaux, navires et avions
5114002 intermédiaires du commerce en machines pour la construction
5114003 intermédiaires du commerce en machines à coudre et machines et métiers à bonneterie
5114004 intermédiaires du commerce en machines, tracteurs et matériel agricoles
5114005 intermédiaires du commerce en matériel électrique et électronique, y compris le matériel d’installation à
usage industriel
5114006 intermédiaires du commerce en machines et équipements utilisés dans le secteur de services
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35795
CODE DESCRIPTION
— —
5115 Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
51150 Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
5115001 intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
5115002 intermédiaires du commerce en appareils audio-vidéo, matériel photographique et cinématographique et
articles d’optique
5115003 intermédiaires du commerce en fournitures pour plomberie, matériels d’installation électrique à usage
domestique et installations de chauffage
5115004 intermédiaires du commerce en articles en porcelaine, verrerie, papiers peints et revêtements de sol
5115005 intermédiaires du commerce en parfums, cosmétiques, articles de toilette et produits de nettoyage
5115006 intermédiaires du commerce en produits pharmaceutiques et articles orthopédiques
5115007 intermédiaires du commerce en articles de papeterie, journaux, livres et magazines
5115008 intermédiaires du commerce en montres, articles en métaux précieux et bijoux
5115009 intermédiaires du commerce en articles de sport et matériel de camping, jeux et jouets
5116 Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir
51160 Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir
5116001 intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir
5116002 intermédiaires du commerce en fourrures
5117 Intermédiaires du commerce en denrées alimentaires et en tabac
51170 Intermédiaires du commerce en denrées alimentaires et en tabac
5117001 intermédiaires du commerce en denrées alimentaires et en tabac
5118 Autres intermédiaires spécialisés du commerce n.d.a.
51180 Autres intermédiaires spécialisés du commerce n.d.a.
5118001 autres intermédiaires spécialisés du commerce n.d.a.
5119 Intermédiaires non spécialisés du commerce
51190 Intermédiaires non spécialisés du commerce
5119001 intermédiaires non spécialisés du commerce
512 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants
5121 Commerce de gros de céréales, semences et aliments pour animaux
51210 Commerce de gros de céréales, semences et aliments pour animaux
5121001 commerce de gros de céréales, semences et aliments pour animaux
5121002 le commerce de gros d’huiles et de graisses non comestibles
5121003 le commerce de gros de pommes de terre de semence
5121004 le commerce de gros de bulbes de tulipes
5121005 le commerce de gros d’aliments pour animaux de ferme
5122 Commerce de gros de fleurs et plantes
51220 Commerce de gros de fleurs et plantes
5122001 commerce de gros de fleurs et plantes
5123 Commerce de gros d’animaux vivants
51230 Commerce de gros d’animaux vivants
5123001 commerce de gros d’animaux vivants
5124 Commerce de gros de cuirs et de peaux
51240 Commerce de gros de cuirs et de peaux
5124001 le commerce de gros de cuirs et de peaux
5125 Commerce de gros de tabac non manufacturé
51250 Commerce de gros de tabac non manufacturé
5125001 commerce de gros de tabac non manufacturé
35796 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
513 Commerce de gros de produits alimentaires
5131 Commerce de gros de fruits et légumes
51310 Commerce de gros de fruits et légumes
5131001 commerce de gros de fruits et de légumes frais et en l’état, y compris les pommes de terre
5132 Commerce de gros de viande et de produits à base de viande
51321 Commerce de gros de viande et de produits à base de viande, à l’exclusion de viande de volailles et de
gibiers
5132101 commerce de gros de viande et de produits à base de viande, à l’exclusion de viande de volailles et de
gibiers
51322 Commerce de gros de viande de volailles et de gibiers
5132201 commerce de gros de viande de volailles et de gibiers
5132202 le commerce de gros de viande de lapins
5133 Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et graisses comestibles
51331 Commerce de gros de produits laitiers et oeufs
5133101 le commerce de gros de produits laitiers (lait, beurre, fromage, etc.)
5133102 le commerce de gros d’oeufs et de produits à base d’oeufs
51332 Commerce de gros d’huiles et de graisses comestibles
5133201 le commerce de gros d’huiles et de graisses comestibles d’origine animale et végétale
5134 Commerce de gros de boissons
51340 Commerce de gros de boissons
5134001 le commerce de gros de toutes boissons, alcoolisées ou non
5134002 le mélange, la purification et la mise en bouteilles pour compte propre de vins achetés en vrac
5135 Commerce de gros de tabac
51350 Commerce de gros de tabac
5135001 le commerce de gros de tabac
5136 Commerce de gros de sucre, chocolat, confiserie
51360 Commerce de gros de sucre, chocolat, confiserie
5136001 commerce de gros de sucre, chocolat, confiserie
5137 Commerce de gros de café, thé, cacao, épices
51370 Commerce de gros de café, thé, cacao, épices
5137001 le commerce de gros de café, thé, cacao, épices
5138 Autres commerces de gros alimentaires spécialisés
51381 Commerce de gros de poissons, crustacés et coquillages
5138101 le commerce de gros de poissons, crustacés et coquillages
51382 Commerce de gros de produits à base de pommes de terre
5138201 commerce de gros de produits à base de pommes de terre
51383 Commerce de gros d’aliments pour animaux domestiques
5138301 le commerce de gros d’aliments pour animaux domestiques
51384 Autres commerces de gros alimentaires spécialisés
5138401 le commerce de gros de farines et produits pour la boulangerie
5138402 le commerce de plats cuisinés frais et prêts à emporter
5138403 le commerce de gros de conserves
5138404 le commerce de gros de confitures et de miel
5138405 le commerce de gros pâtes alimentaires et de riz
5138406 le commerce de gros de desserts
5138407 les autres commerces de gros alimentaires spécialisés n.d.a.
5139 Commerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires, boissons et tabac
51391 Commerce de gros de produits surgelés
5139101 le commerce de gros d’une gamme de produits alimentaires surgelés : viandes et charcuteries, volailles et
gibiers, poissons et crustacés, fruits et légumes, plats cuisinés, desserts, glaces de consommation, etc.
51392 Autres commerces de gros non spécialisés de produits alimentaires
5139201 autres commerces de gros non spécialisés de produits alimentaires
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35797
CODE DESCRIPTION
— —
514 Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires
5141 Commerce de gros de textiles
51410 Commerce de gros de textiles
5141001 le commerce de gros de fils
5141002 le commerce de gros de tissus et d’étoffes
5141003 le commerce de gros de linge de maison et de literie
5141004 le commerce de gros de bâches, housses, parasols, stores, etc.
5141005 le commerce de gros d’articles de mercerie : aiguilles, fils, rubans, etc.
5142 Commerce de gros d’habillement et de chaussures
51421 Commerce de gros d’habillement, d’accessoires d’habillement et d’articles en fourrure
5142101 le commerce de gros d’articles d’habillement, y compris les vêtements de sport
5142102 le commerce de gros d’articles en fourrure
5142103 le commerce de gros d’accessoires du vêtement tels que gants, cravates, ceintures, parapluies, etc.
51422 Commerce de gros de chaussures
5142201 le commerce de gros de chaussures
5143 Commerce de gros d’appareils électroménagers, de radio et de télévision
51430 Commerce de gros d’appareils électroménagers, de radio et de télévision
5143001 le commerce de gros d’appareils électroménagers
5143002 le commerce de gros d’appareils audio et vidéo : radio, télévision, chaı̂nes, magnétoscopes, etc.
5143003 le commerce de gros de disques, de disques compacts, d’audiocassettes et de vidéocassettes enregistrés
ou non
5143004 le commerce de gros d’appareils d’éclairage
5143005 le commerce de gros de matériels électriques d’installation à usage domestique
5144 Commerce de gros de céramique et verrerie, de papiers peints et de produits d’entretien
51441 Commerce de gros de vaisselle et de verrerie de ménage
5144101 le commerce de gros de vaisselle et de verrerie de ménage
5144102 le commerce de gros de couverts et d’articles métalliques de table et de cuisine
51442 Commerce de gros de papiers peints et de produits d’entretien
5144201 le commerce de gros de papiers peints et de revêtements muraux
5144202 le commerce de gros de produits d’entretien et de nettoyage, y compris les poudres de lessive
5145 Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
51450 Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
5145001 le commerce de gros de parfumeries et de cosmétiques
5145002 le commerce de gros de produits d’hygiène
5146 Commerce de gros de produits pharmaceutiques
51460 Commerce de gros de produits pharmaceutiques
5146001 le commerce de gros de produits pharmaceutiques
5146002 le commerce de gros de matériel médico-chirurgical et de fournitures dentaires
5146003 le commerce de gros d’articles d’orthopédie
5147 Autres commerces de gros de biens de consommation
51471 Commerce de gros de meubles, d’appareils ménagers non-électriques et de revêtements de sol, y compris
les tapis
5147101 le commerce de gros de meubles, d’appareils ménagers non-électriques et de revêtements de sol, y
compris les tapis
51472 Commerce de gros de journaux, livres et périodiques
5147201 le commerce de gros de journaux, livres et périodiques
51473 Commerce de gros d’appareils photographiques, cinématographiques
5147301 le commerce de gros d’appareils photographiques, cinématographiques et d’autres articles d’optique
51474 Commerce de gros d’horlogerie, d’articles en métaux précieux et de bijoux
5147401 le commerce de gros d’horlogerie, d’articles en métaux précieux et de bijoux
51475 Commerce de gros d’articles de papeterie, de fournitures de bureau et de fournitures scolaires
5147501 le commerce de gros d’articles de papeterie, de fournitures de bureau et de fournitures scolaires
35798 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
51476 Commerce de gros d’articles de sport et de camping, de cycles, de jeux et de jouets
5147601 le commerce de gros d’articles de sport et de camping, de cycles, de jeux et de jouets
51477 Commerce de gros de maroquinerie et d’articles de voyage
5147701 le commerce de gros de maroquinerie et d’articles de voyage
51478 Autres commerces de gros d’articles de consommation n.d.a.
5147801 le commerce de gros d’instruments de musique
5147802 le commerce de gros d’ouvrages en bois, en osier ou en liège
5147803 les autres commerces de gros d’articles de consommation n.d.a.
515 Commerce de gros de produits intermédiaires, de déchets et débris
5151 Commerce de gros de combustibles
51510 Commerce de gros de combustibles
5151001 le commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux
5151002 le commerce de gros de combustibles nucléaires
5151003 le commerce de gros de carburants, graisses, lubrifiants, huiles, etc.
5152 Commerce de gros de métaux et minerais
51520 Commerce de gros de métaux et minerais
5152001 le commerce de gros de minerais métalliques ferreux et non ferreux
5152002 le commerce de gros de métaux ferreux et non ferreux sous formes primaires, y compris l’or et les autres
métaux précieux
5152003 le commerce de gros de demi-produits en métaux ferreux et non ferreux
5153 Commerce de gros de bois, peintures, vernis et matériaux de construction, y compris les appareils
51531 Commerce de gros de bois
5153101 le commerce de gros de bois brut
5153102 le commerce de gros de produits de la transformation primaire du bois
5153103 le commerce de gros de panneaux, parquets, lambris, etc.
5153104 le commerce de gros de menuiseries et fermetures de bâtiment en bois
51532 Commerce de gros de peintures, vernis et matériaux de construction, y compris les appareils sanitaires
5153201 le commerce de gros de peintures et de vernis
5153202 le commerce de gros de matériaux de construction : sable, gravier, ciment, briques, etc.
5153203 le commerce de gros de verre plat
5153204 le commerce de gros d’appareils sanitaires : baignoires, lavabos, cuvettes d’aisance, etc.
5153205 le commerce de gros de menuiseries et fermetures de bâtiment autres qu’en bois
5154 Commerce de gros d’équipements et fournitures de quincaillerie, plomberie et chauffage
51541 Commerce de gros de quincaillerie
5154101 le commerce de gros de quincaillerie générale (clous, fils, visserie, boulonnerie, etc.), d’outils à main
(marteaux, scies, tournevis, etc.) et d’outillage électroportatif
5154102 le commerce de gros de quincaillerie d’ameublement et de bâtiment : serrures, clés, charnières, etc.
5154103 le commerce de gros d’ustensiles de ménage métalliques
51542 Commerce de gros de fournitures et équipements pour plomberie et chauffage
5154201 le commerce de gros d’appareils de chauffage central
5154202 le commerce de gros de fournitures pour installations sanitaires et chauffage central : tubes, tuyaux,
raccords de tuyauterie, robinets, tuyaux en caoutchouc, etc.
5155 Commerce de gros de produits chimiques
51550 Commerce de gros de produits chimiques
5155001 le commerce de gros de produits chimiques industriels : aniline, encres d’imprimerie, huiles essentielles,
gaz industriels, colles chimiques, colorants, résine synthétiques, méthanol, paraffine, parfums, essences,
soude, sel industriel, acides, etc.
5155002 le commerce de gros d’engrais et de produits phytosanitaires à usage agricole
5155003 le commerce de gros de matières plastiques sous formes primaires
5155004 le commerce de gros caoutchouc brut
5155005 le commerce de gros de produits de nettoyage à usage industriel
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35799
CODE DESCRIPTION
— —
5156 Commerce de gros d’autres produits intermédiaires
51561 Commerce de gros de diamants
5156101 le commerce de gros de diamants bruts et de diamants façonnés
5156102 le commerce de gros d’autres pierres précieuses et semi-précieuses
51562 Commerce de gros d’autres produits intermédiaires n.d.a.
5156201 le commerce de gros de matières premières textiles et de fibres textiles
5156202 le commerce de gros de papiers et cartons destinés à faire l’objet d’une transformation ultérieure par
l’industrie
5156203 le commerce de gros d’autres produits intermédiaires n.d.a.
5157 Commerce de gros de déchets et débris
51570 Commerce de gros de déchets et débris
5157001 le commerce de gros de déchets, de débris et de matériaux de récupération, métalliques et non métalliques
516 Commerce de gros d’équipements industriels
5161 Commerce de gros de machines-outils
51610 Commerce de gros de machines-outils
5161001 le commerce de gros de machines-outils
5161002 le commerce de gros de machines-outils commandées par ordinateur
5162 Commerce de gros d’équipements pour la construction
51620 Commerce de gros d’équipements pour la construction
5162001 le commerce de gros de matériel de chantier, grues, engins de génie civil, etc.
5162002 le commerce de gros d’outillage mécanique pour la construction
5163 Commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement, de machines à coudre et à tricoter
51630 Commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement, de machines à coudre et à tricoter
5163001 le commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement, de machines à coudre et à
tricoter
5163002 le commerce de gros de machines pour l’industrie textile et de machines à coudre et à tricoter,
commandées par ordinateur
5164 Commerce de gros de machines et matériel de bureau
51640 Commerce de gros de machines et matériel de bureau
5164001 le commerce de gros d’ordinateurs et de matériels périphériques
5164002 le commerce de gros d’autres machines et matériels de bureau tels que machines à écrire, machines à
calculer, etc.
5164003 le commerce de gros de mobilier de bureau
5165 Commerce de gros d’autres machines pour l’industrie et le commerce
51651 Commerce de gros de matériel électrique et électronique, y compris le matériel d’installation
5165101 le commerce de gros de fils, de câbles, d’interrupteurs et d’autres matériels d’installation à usage
industriel
5165102 le commerce de gros d’autres matériels électriques et électroniques, tels les électromoteurs, les
transformateurs, les tableaux de commande et les composants électroniques
51652 Commerce de gros de fournitures et d’équipements divers pour l’industrie n.d.a.
5165201 le commerce de gros de matériel de levage et de manutention
5165202 le commerce de gros de robots industriels
5165203 le commerce de gros d’instruments et d’appareils de mesure et de navigation
5165204 le commerce de gros de matériel de garage et de soudage
5165205 le commerce de gros d’engrenages et d’organes de transmission
5165206 le commerce de gros d’articles de caoutchouc ou en matières plastiques à usage technique
5165207 le commerce de gros d’autres machines et équipements n.d.a. utilisés dans l’industrie
51653 Commerce de gros de fournitures et d’équipements divers pour le commerce et les services n.d.a.
5165301 le commerce de gros d’équipements de magasin (présentoirs, vitrines amovibles, mannequins, etc.)
5165302 le commerce de gros de machines automatiques de vente de produits
5165303 le commerce de gros d’équipements pour hôtels, cafés et restaurants
5165304 le commerce de gros de jeux automatiques et électroniques pour cafés, casinos, lunaparcs, etc.
5165305 le commerce de gros d’autres machines et équipements n.d.a. utilisés dans le commerce et les services
35800 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
5166 Commerce de gros de machines, matériels et tracteurs agricoles
51660 Commerce de gros de machines, matériels et tracteurs agricoles
5166001 commerce de gros de machines, matériels et tracteurs agricoles
5166002 le commerce de gros de tondeuses à gazon, de tout type
5166003 le commerce de gros de motoculteurs
517 Autres commerces de gros
5170 Autres commerces de gros
51700 Autres commerces de gros
5170001 les divers commerces de gros spécialisés ne relevant pas d’une des catégories précédentes (p.ex. le
commerce de gros de cordages, de cordes, de ficelles et d’articles similaires, le commerce de gros de
matériel d’emballage, etc.)
5170002 le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière, tel l’approvisionnement
des navires p.ex.(shipchandlers)
52 COMMERCE DE DETAIL, A L’ EXCLUSION DU COMMERCE EN VEHICULES AUTOMOBILES ET
MOTOCYCLES
521 Commerce de détail en magasins non spécialisés
5211 Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire
52111 Commerce de détail non spécialisé en produits surgelés
5211101 le commerce de détail en magasin ou par livraison à domicile de tous produits alimentaires surgelés ou
congelés, y compris les crèmes glacées
52112 Commerce de détail non spécialisé d’alimentation générale (surface de vente inférieure à 100 m2)
5211201 commerce de détail non spécialisé d’alimentation générale (surface de vente inférieure à 100 m2)
52113 Superettes (surface de vente comprise entre 100 et 400 m2)
5211301 superettes (surface de vente comprise entre 100 et 400 m2)
52114 Supermarchés (surface de vente comprise entre 400 et 2500 m2)
5211401 supermarchés (surface de vente comprise entre 400 et 2500 m2)
52115 Hypermarchés (surface de vente supérieure à 2500 m2)
5211501 hypermarchés (surface de vente supérieure à 2500 m2)
52116 Autres commerces de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire
5211601 autres commerces de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire
5212 Autres commerces de détail en magasins non spécialisés
52121 Grands magasins (sans prédominance alimentaire et surface de vente supérieure à 2500 m2)
5212101 grand magasin : commerce de détail d’une large gamme de produits sans prédominance de l’alimenta-
tion, boissons et tabac tels habillement, meubles, petits appareils, quincaillerie, cosmétiques, joaillerie,
jouets etc. - surface de vente > 2500 m2
52122 Autres commerces de détail en magasins non spécialisés (sans prédominance alimentaire et surface de
vente inférieure à 2500 m2)
5212201 le commerce de détail d’une large gamme de produits sans prédominance de l’alimentation, boissons et
tabac, tels habillement, meubles, petits appareils, quincaillerie, cosmétique, joaillerie, jouets etc. - surface
de vente < 2500 m2
522 Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés
5221 Commerce de détail de fruits et légumes
52210 Commerce de détail de fruits et légumes
5221001 le commerce de détail de fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre
5222 Commerce de détail de viandes et produits à base de viande
52220 Commerce de détail de viandes et produits à base de viande
5222001 le commerce de détail de viandes et produits à base de viande exploité par les bouchers/charcutiers
5222002 le commerce de détail de volailles, de lapins et de gibier
5223 Commerce de détail de poissons
52230 Commerce de détail de poissons
5223001 le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques
5224 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie
52240 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie
5224001 le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35801
CODE DESCRIPTION
— —
5225 Commerce de détail de boissons
52250 Commerce de détail de boissons
5225001 le commerce de détail de toutes boissons, alcoolisées ou non, y compris la livraison à domicile
5225002 la mise en bouteilles, le mélange et l’épuration du vin sans transformation
5226 Commerce de détail de tabac
52260 Commerce de détail de tabac
5226001 le commerce de détail de tabac
5227 Autres commerces de détail alimentaires en magasins spécialisés
52271 Commerce de détail de produits laitiers et oeufs
5227101 le commerce de détail de produits laitiers et oeufs, y compris la livraison à domicile
52272 Autres commerces de détail alimentaires en magasins spécialisés n.d.a.
5227201 le commerce de détail de café
5227202 le commerce de détail de condiments et épices
5227203 le commerce de détail de conserves de fruits et légumes
5227204 les autres commerces de détail alimentaires en magasins spécialisés n.d.a.
523 Commerce de détail de produits pharmaceutiques, parfumerie et de produits de beauté
5231 Pharmacies
52310 Pharmacies
5231001 pharmacies
5232 Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques
52320 Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques
5232001 le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques
5232002 le commerce de détail d’herboristerie
5232003 le commerce de détail de prothèses et de véhicules pour invalides
5233 Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté
52330 Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté
5233001 le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté
5233002 le commerce de détail d’articles de toilette
524 Autres commerces de détail de produits neufs en magasins spécialisés
5241 Commerce de détail de textiles
52410 Commerce de détail de textiles
5241001 le commerce de détail de tissus d’habillement et d’ameublement
5241002 le commerce de détail de fils à tricoter
5241003 le commerce de détail de matériaux de base pour la fabrication de tapis, de tapisseries ou de broderies
5241004 le commerce de détail d’articles de mercerie : aiguilles, fils à coudre, boutons, lacets, rubans, etc.
5241005 le commerce de détail de bâches, housses, parasols, cabas, etc., en textile
5241006 le commerce de détail de textiles à usage domestique tels que draps, couvertures, nappes, serviettes, etc.
5242 Commerce de détail d’habillement
52421 Commerce de détail de vêtements pour hommes, dames et enfants (assortiment général)
5242101 le commerce de détail de vêtements de dessus, y compris les vêtements de travail, de sport et de
cérémonie, en toutes matières (tissus textiles, étoffes de bonneterie, cuir, fourrure, etc.) pour hommes,
dames et enfants (assortiment général)
52422 Commerce de détail de vêtements pour hommes
5242201 le commerce de détail de vêtements de dessus, y compris les vêtements de travail, de sport et de
cérémonie, en toutes matières (tissus textiles, étoffes de bonneterie, cuir, fourrure, etc.) pour hommes
52423 Commerce de détail de vêtements pour dames
5242301 le commerce de détail de vêtements de dessus, y compris les vêtements de travail, de sport et de
cérémonie, en toutes matières (tissus textiles, étoffes de bonneterie, cuir, fourrure, etc.) pour dames
52424 Commerce de détail de vêtements pour bébés et enfants
5242401 le commerce de détail de vêtements pour bébés et enfants
52425 Commerce de détail de sous-vêtements, lingerie et vêtements de bain
5242501 le commerce de détail de sous-vêtements, lingerie et de vêtements de bain
52426 Commerce de détail d’accessoires de vêtement
5242601 le commerce de détail de chapeaux, gants, cravates, ceintures, parapluies, etc.
35802 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
5243 Commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir
52431 Commerce de détail de chaussures
5243101 le commerce de détail de chaussures
52432 Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage
5243201 le commerce de détail de maroquinerie et d’accessoires de voyage en cuir ou en cuir synthétique
5244 Commerce de détail de meubles et d’équipements du foyer
52441 Commerce de détail de meubles
5244101 le commerce de détail de meubles
5244102 le commerce de détail de cuisines équipées
5244103 le commerce de détail de matelas, sommiers et autres supports de matelas
52442 Commerce de détail d’appareils d’éclairage et d’équipements du foyer
5244201 le commerce de détail d’appareils d’éclairage
5244202 le commerce de détail d’appareils ménagers non électriques, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de
porcelaine et de poteries
5244203 le commerce de détail de rideaux, vitrages et articles d’ameublement divers en matières textiles
5244204 le commerce de détail d’ouvrages en bois, en liège et en vannerie
5244205 le commerce de détail spécialisé en cadeaux portant sur l’équipement du foyer
5244206 le commerce de détail d’appareils et articles de ménage ou d’économie domestique n.d.a.
5245 Commerce de détail d’appareils électroménagers, de radio et de télévision
52450 Commerce de détail d’appareils électroménagers, de radio et de télévision
5245001 le commerce de détail d’appareils électroménagers
5245002 le commerce de détail d’appareils de radio et de télévision et d’autres matériels audio/vidéo à usage
domestique tels les magnétoscopes, les caméscopes, le matériel hi-fi, etc.
5245003 le commerce de détail de disques, de disques compacts, bandes et cassettes audio ou vidéo, vierges ou
enregistrés
5245004 le commerce de détail d’instruments de musique et de partitions musicales
5246 Commerce de détail de quincaillerie, de peintures, verre et articles en verre
52461 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et matériaux de construction (y compris les bricocenters)
avec une surface de vente de moins de 400 m2
5246101 le commerce de détail de quincaillerie, peintures et matériaux de construction (y compris les bricocenters)
avec une surface de vente moins de 400 m2
52462 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et matériaux de construction (y compris les bricocenters)
avec une surface de vente de plus de 400 m2.
5246201 le commerce de détail de quincaillerie, peintures et matériaux de construction (y compris les bricocenters)
avec une surface de vente de plus de 400 m2
5247 Commerce de détail de livres, journaux et papeterie
52470 Commerce de détail de livres, journaux et papeterie
5247001 le commerce de détail de livres, journaux et papeterie
5247002 le commerce de détail de journaux et périodiques en kiosque
5248 Autres commerces de détail en magasins spécialisés
52481 Commerce de détail de combustibles solides et liquides
5248101 le commerce de détail de combustibles solides tels que charbon, bois de chauffage, charbon de bois, etc.
5248102 le commerce de détail de combustibles liquides et gazeux
52482 Commerce de détail d’articles de sport et de matériel de camping
5248201 le commerce de détail d’articles de sport, de matériel de camping (y compris les tentes) et d’articles pour
autres activités de loisir
5248202 le commerce de détail de bateaux de plaisance, planches à voile, voiles, etc.
52483 Commerce de détail de fleurs et de plantes
5248301 le commerce de détail de fleurs, y compris les fleurs coupées, et de plantes
5248302 le commerce de détail de graines, d’engrais, de produits phytosanitaires, etc.
5248303 le commerce de détail de fleurs artificielles et d’articles d’ornementation en fleurs artificielles
5248304 le commerce de détail spécialisé portant sur une large gamme d’articles de jardinage et de produits
horticoles (centres de jardinage)
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35803
CODE DESCRIPTION
— —
52484 Commerce de détail d’horlogerie et de bijouterie
5248401 le commerce de détail de montres et autres articles d’horlogerie
5248402 le commerce de détail d’articles de bijouterie et d’orfèvrerie
52485 Commerce de détail d’optique et de photographie
5248501 le commerce de détail d’articles d’optique (y compris les lunettes), de photographie (y compris les
pellicules) et de précision
52486 Commerce de détail de revêtements de murs et de sols
5248601 le commerce de détail de tapis et moquettes
5248602 le commerce de détail de revêtements de sols en plastique, caoutchouc, liège, etc.
5248603 le commerce de détail de papiers peints
52487 Commerce de détail d’équipements de bureau et d’ordinateurs
5248701 le commerce de détail d’ordinateurs et de logiciels non personnalisés
5248702 le commerce de détail de matériel et mobilier de bureau
52488 Commerce de détail d’articles de droguerie et de produits d’entretien
5248801 le commerce de détail d’articles de droguerie et de produits d’entretien
5248802 le commerce de détail de produits de nettoyage
52489 Commerce de détail de jeux et de jouets
5248901 le commerce de détail de jeux et jouets
5249 Autres commerces de détail en magasins spécialisés (suite)
52491 Commerce de détail d’armes et de munitions
5249101 le commerce de détail d’armes et de munitions pour la chasse ou le tir au fusil
5249102 le commerce de détail d’armes défensives
52492 Commerce de détail de cycles
5249201 le commerce de détail de cycles
52493 Commerce de détail de voitures d’enfant
5249301 le commerce de détail de voitures d’enfant
5249302 le commerce de détail de berceaux, de sièges de sécurité pour enfants et d’autres articles de puériculture
52494 Commerce de détail de machines à coudre et à tricoter
5249401 le commerce de détail de machines à coudre et à tricoter
52495 Commerce de détail de timbres et monnaies
5249501 le commerce de détail de timbres et de monnaies
52496 Commerce de détail d’animaux de compagnie et de fournitures pour animaux
5249601 le commerce de détail d’animaux de compagnie et de fournitures pour animaux
52497 Commerce de détail de souvenirs, d’objets artisanaux et d’articles religieux
5249701 le commerce de détail de souvenirs, d’objets artisanaux et d’articles religieux
5249702 le commerce de détail de bijouterie fantaisie, de gadgets, etc.
52498 Autres commerces de détail en magasins spécialisés n.d.a.
5249801 le commerce de détail d’art contemporain, de tableaux nouveaux, de reproductions, de cadres, etc.
5249802 le commerce de détail de ficelles, de cordes et de cordages
5249803 le commerce de détail d’articles n.d.a. autres que produits alimentaires
525 Commerce de détail de biens d’occasion et d’antiquités en magasins
5250 Commerce de détail de biens d’occasion et d’antiquités en magasins
52501 Commerce de détail d’antiquités
5250101 le commerce de détail d’antiquités et objets d’art anciens
52502 Commerce de détail de biens d’occasion
5250201 le commerce de détail de livres d’occasion
5250202 le commerce de détail d’autres biens d’occasion tels que meubles, matériaux de démolition, vêtements,
brocante, etc.
5250203 le commerce de détail de biens de récupération de toute nature, exercé dans des magasins qui
appartiennent à des centres de récupération
35804 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
526 Commerce de détail hors magasins
5261 Vente par correspondance
52610 Vente par correspondance
5261001 le commerce de détail de tous types de produits par correspondance. Les produits et articles sont expédiés
à l’acheteur qui fait son choix au départ de publicités, catalogues spécialisés ou non, modèles ou tout autre
moyen publicitaire
5261002 la vente direct par téléphone ou par le truchement de la radio ou de la télévision
5262 Marchés et éventaires
52621 Commerce de détail alimentaire sur marchés et éventaires
5262101 commerce de détail alimentaire sur marchés et éventaires
52622 Commerce de détail d’habillement et d’articles textiles sur marchés et éventaires
5262201 commerce de détail d’habillement et d’articles textiles sur marchés et éventaires
52623 Autres commerces de détail sur marchés et éventaires
5262301 autres commerces de détail sur marchés et éventaires
5263 Autres commerces de détail hors magasins
52630 Autres commerces de détail hors magasins
5263001 le commerce de détail de tous types de produits exercé selon des modalités non prévues dans les classes
précédentes : par démarcheurs, par distributeurs automatiques, par démonstrateurs, par marchands
ambulants
527 Réparation d’articles personnels et domestiques
5271 Réparation de chaussures et articles en cuir
52710 Réparation de chaussures et articles en cuir
5271001 la réparation de chaussures, bagages, articles de maroquinerie et articles similaires, en cuir ou en autres
matières
5272 Réparation d’appareils électriques à usage domestique
52720 Réparation d’appareils électriques à usage domestique
5272001 la réparation d’appareils électroménagers
5272002 la réparation d’appareils audio et vidéo
5273 Réparation de montres, horloges et bijoux
52730 Réparation de montres, horloges et bijoux
5273001 la réparation de montres, horloges et bijoux
5274 Autres réparations n.d.a.
52740 Autres réparations n.d.a.
5274001 la réparation de bicyclettes
5274002 la réparation de jouets
5274003 la réparation d’articles de sport et de camping
5274004 la réparation et l’entretien de chaudières domestiques
5274005 la réparation de vêtements déjà portés : stoppage, remaillage, retouche, etc.
5274006 la réparation d’articles divers (clés, serrures, talons, etc.), y compris la réparations urgentes à domicile
5274007 les activités des accordeurs de piano et autres instruments de musique
5274008 la réparation d’articles de photographie
5274009 autres réparations de biens de consommation n.d.a.
55 HOTELS ET RESTAURANTS
551 Hôtels
5510001 la mise à disposition de lieux d’hébergement pour des séjours de courte durée, en liaison ou non avec
l’exploitation d’un restaurant, dans les hôtels, motels et auberges (avec service hôtelier), ou dans des
centres de conférences.
5511 Hôtels et motels, avec restaurant
55110 Hôtels et motels, avec restaurant
5511001 hôtels, motels, avec restaurant
5512 Hôtels et motels, sans restaurant
55120 Hôtels et motels, sans restaurant
5512001 hôtels, motels, sans restaurant
5512002 les hôtels et motels n’assurant que le petit déjeuner
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35805
CODE DESCRIPTION
— —
552 Autres moyens d’hébergement de courte durée
5521 Auberges de jeunesse, refuges
55210 Auberges de jeunesse, refuges
5521001 auberges de jeunesse, refuges
5522 Exploitation de terrains de camping
55220 Exploitation de terrains de camping
5522001 exploitation de terrains de camping
5523 Moyens d’hébergement divers
55231 Centres et villages de vacances
5523101 les centres et villages de vacances (y compris les parcs résidentiels de bungalows et chalets) avec ou sans
restaurant et infrastructure de sports à usage des touristes
5523102 les colonies de vacances pour enfants ou adultes
55232 Autres moyens d’hébergement de courte durée
5523201 la mise à disposition de logement pour des séjours de courte durée dans des maisons et appartements de
vacances
5523202 la location des chambres par des particuliers (avec ou sans fourniture de repas), l’hébergement de courte
durée à la ferme, etc.
5523203 l’exploitation de wagon-lits
5523204 autres moyens d’hébergement de courte durée n.d.a.
55233 Hébergement collectif non touristique
5523301 la mise à disposition d’hébergement collectif à des étudiants, ouvriers saisonniers, etc.
5523302 les internats d’élèves lorsque ceux-ci sont indépendants d’un établissement scolaire
553 Restaurants
5530 Restaurants
55301 Restauration de type traditionnel
5530101 restauration de type traditionnel
5530102 la vente de repas à bord de navires ou de voitures-restaurants
5530103 les restaurants spécialisés en week-ends gastronomiques, les restaurants exotiques, etc.
5530104 les restaurants disposant de quelques chambres (max. 5) à usage de leur propre clientèle
5530105 les cafés-restaurants (tavernes)
55302 Restauration de type rapide
5530201 la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place, généralement présentés dans des
conditionnements jetables : établissements de restauration rapide (fast-foods) tels les snack-bars, les
sandwicheries et les hamburgers
5530202 la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place, généralement présentés dans des
conditionnements jetables : friteries, échoppes de hots-dogs, etc.
5530203 la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place, généralement présentés dans des
conditionnements jetables : croissanteries, crêperies et gaufreries
5530204 la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place, généralement présentés dans des
conditionnements jetables : laiteries, salons de thé, salons de dégustation de crèmes glacées et similaires
5530205 la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place, généralement présentés dans des
conditionnements jetables : cafétérias
5530206 la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place, généralement présentés dans des
conditionnements jetables : services au volant (drive-in)
5530207 la vente au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place, généralement présentés dans des
conditionnements jetables : pizzerias
554 Cafés
5540 Cafés
55401 Cafés et bars
5540101 la vente de boissons destinées en général à être consommées sur place, par les établissements suivants,
avec ou sans présentation d’un spectacle : cafés, bars, boı̂tes de nuit, débits de bière, etc.
55402 Discothèques, dancings et similaires
5540201 l’exploitation régulière de discothèques, salles de bal et clubs privés, qui réalisent leur chiffre d’affaires par
la vente de boissons, avec ou sans obligation d’achat de tickets d’entrée donnant droit à des
consommations
35806 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
555 Cantines et traiteurs
5551 Cantines
55510 Cantines
5552 Traiteurs
55521 Restauration collective sous contrat (catering)
5552101 la préparation de repas et de mets dans les cuisines centrales pour le compte de tiers, tels les : compagnies
aériennes, cantines, restaurants d’entreprises, etc.
55522 Traiteurs et organisation de réceptions
5552201 la préparation, la livraison à domicile et le service de repas et de plats cuisinés
5552202 l’organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions diverses
60 TRANSPORTS TERRESTRES
601 Transports ferroviaires
6010 Transports ferroviaires
60100 Transports ferroviaires
6010001 le transport interurbain de passagers et de marchandises par chemin de fer
602 Transports urbains et routiers
6021 Transports réguliers de voyageurs
60211 Transports urbains ou suburbains de voyageurs
6021101 les activités de transport urbain ou suburbain de passagers sur des lignes déterminées, conformément à
un horaire publié des départs et arrivées aux arrêts indiqués sur ces horaires Transport par autobus,
autocar, tramway, trolleybus, métro, etc.
60212 Autres transports routiers réguliers de voyageurs
6021201 les activités de transport interurbain de voyageurs par autocar ou tramway, sur des lignes déterminées,
conformément à un horaire publié des départs et arrivées aux arrêts indiqués sur ces horaires
6021202 l’exploitation d’autobus scolaires, de navettes vers les aéroports et les gares, le transport de personnel, etc.
6021203 l’exploitation de téléphériques, funiculaires et remontées mécaniques diverses
6022 Exploitation de taxis
60220 Exploitation de taxis
6022001 exploitation de taxis
6022002 la location de voitures particulières avec chauffeur
6023 Autres transports terrestres de voyageurs
60230 Autres transports terrestres de voyageurs
6023001 les autres transports routiers de passagers, non réguliers : transports à la demande, excursions
touristiques par autocar, etc.
6023002 le transport de personnes par véhicules à traction animale
6024 Transports routiers de marchandises et déménagement
60241 Déménagement
6024101 le déménagement de mobilier de particuliers, de bureaux, d’ateliers ou d’usines
6024102 les garde-meubles
6024103 la livraison de meubles et équipements ménagers
60242 Transports routiers de marchandises
6024201 les activités de transport de marchandises par route : transport de bois de sciage, transport de bétail,
transport frigorifique, transport lourd international, transport en vrac, y compris par camions-citernes,
transport de voitures
6024202 la collecte de lait et le transport vers les unités de traitement du lait
6024203 le transport de béton, prêt à l’emploi, non fabriqué par l’unité même
6024204 le transport de marchandises par véhicules à traction animale
60243 Location de camions avec conducteur
6024301 location de camions avec conducteur
603 Transports par conduites
6030 Transports par conduites
60300 Transports par conduites
6030001 le transport de gaz, de liquides et d’autres substances, par conduites
6030002 l’exploitation de stations de pompage
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35807
CODE DESCRIPTION
— —
61 TRANSPORTS PAR EAU
611 Transports maritimes et côtiers
6110 Transports maritimes et côtiers
61100 Transports maritimes et côtiers
6110001 le transport par eau, régulier ou non, de personnes et de marchandises
6110002 l’exploitation de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme
6110003 l’exploitation de bacs, de bateaux-taxis, etc.
6110004 l’exploitation de remorqueurs et de pousseurs de péniches
6110005 la location de bateaux et navires avec équipage
612 Transports fluviaux
6120 Transports fluviaux
61200 Transports fluviaux
6120001 le transport de passagers et de marchandises : sur les fleuves, les canaux, les lacs et les autres voies
navigables intérieures; à l’intérieur des ports et des docks
62 TRANSPORTS AERIENS
621 Transports aériens réguliers
6210 Transports aériens réguliers
62100 Transports aériens réguliers
6210001 le transport aérien de passagers et de marchandises sur des lignes régulières et selon des horaires
réguliers
622 Transports aériens non réguliers
6220 Transports aériens non réguliers
62200 Transports aériens non réguliers
6220001 le transport aérien non régulier de personnes et de marchandises
6220002 les vols par charters, réguliers ou non
6220003 l’exploitation d’avions-taxis
6220004 les excursions aériennes, les baptêmes de l’air, etc.
6220005 la location d’avions avec pilote
623 Transports spatiaux
6230 Transports spatiaux
62300 Transports spatiaux
6230001 le lancement de satellites et de véhicules spatiaux
6230002 le transport, dans l’espace, de marchandises et de personnes
63 SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS
631 Manutention et entreposage
6311 Manutention
63111 Manutention portuaire
6311101 le chargement et le déchargement de marchandises ou de bagages dans les ports maritimes
6311102 l’arrimage et le débardage de marchandises
63112 Autre manutention
6311201 le chargement, le transbordement et le déchargement de marchandises et de bagages ailleurs que dans les
ports maritimes (manutention routière, ferroviaire, fluviale et sur aéroports)
6312 Entreposage
63121 Entreposage frigorifique
6312101 l’exploitation pour compte de tiers d’installations d’entreposage frigorifique ou de lieux de stockage
réfrigéré pour tous les types de produits, y compris les produits agricoles
63122 Autre entreposage
6312201 l’exploitation pour compte de tiers d’installations de stockage et d’entreposage non frigorifiques (silos,
entrepôts, hangars, parcs à conteneurs, citernes, etc.) pour tous les types de marchandises, y compris les
produits agricoles
35808 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
632 Autres services annexes des transports
6321 Services annexes des transports terrestres
63210 Services annexes des transports terrestres
6321001 l’exploitation de gares ferroviaires et routières et de terminaux de manutention de fret
6321002 l’exploitation d’autoroutes, de tunnels, de ponts, de parcs et emplacements de stationnement de véhicules
et de garages pour bicyclettes
6321003 le gardiennage de caravanes durant l’hiver
6321004 l’organisation de covoiturage et d’autres formes de transport en commun non public de personnes
6321005 l’exploitation de centrales d’appel pour taxis
6322 Services annexes des transports par eau
63220 Services annexes des transports par eau
6322001 l’exploitation d’installations portuaires : jetées, quais, bassins, terminaux, etc.
6322002 l’exploitation de ports fluviaux, voies fluviales et écluses
6322003 la navigation, le pilotage, le mouillage
6322004 le renflouement des navires, les services de sauvetage
6322005 la signalisation par phares, balises et radiobalises
6323 Services annexes des transports aériens
63230 Services annexes des transports aériens
6323001 l’exploitation d’installations aéroportuaires tels les terminaux, etc.
6323002 le contrôle des aéroports et de la circulation aérienne
6323003 les activités des écoles de pilotage pour pilotes de ligne
6323004 les services au sol d’entretien-maintenance des avions
6323005 la protection et la lutte contre les incendies
633 Agences de voyage et tour operators
6330 Agences de voyage et tour operators
63301 Agences de voyage
6330101 la fourniture d’informations et de conseils en matière de voyages
6330102 l’organisation de voyages et d’excursions de courte durée, l’organisation de voyages personnalisés, de
l’hébergement et du transport des voyageurs et des touristes
6330103 la vente sur base de brochures et de catalogues de voyages organisés par les tour operators
6330104 la vente de billets d’entrée
63302 Tour operators
6330201 les organisateurs de voyages qui, en général, présentent une large gamme de voyages. Leurs clients
peuvent choisir parmi plusieurs formules et destinations à l’aide de brochures et de catalogues.
6330202 les organisateurs spécialisés dans une formule de vacances déterminée pour laquelle ils offrent des
destinations diverses
63303 Guides, services d’information touristique et similaires
6330301 guides, services d’information touristique et similaires
634 Organisation du transport de fret
6340 Organisation du transport de fret
6340001 organisation du transport de fret
63401 Agences d’expédition
6340101 agences d’expédition
63402 Affrètement
6340201 l’affrètement maritime
6340202 l’affrètement qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
(transport ferroviaire, transport par eau, transport aérien ou une combinaison de ces moyens)
63403 Agences maritimes
6340301 agences maritimes
63404 Agences en douane
6340401 agences en douane
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35809
CODE DESCRIPTION
— —
63405 Intermédiaires du transport
6340501 les activités des commissionnaires de transport qui concluent pour compte propre des contrats de
transport de marchandises mais font effectuer le transport par des tiers
6340502 les activités des courtiers de transport
6340503 les activités des commissionnaires-expéditeurs, etc.
63406 Autres activités annexes de l’organisation du transport de fret
6340601 les messageries : l’enlèvement de marchandises et le groupage d’envois individuels pour l’expédition, la
distribution et la livraison des marchandises à l’arrivée
6340602 la livraison de fret express
6340603 les autres activités annexes de l’organisation du transport de fret
64 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
641 Activités postales
6411 Postes nationales
64110 Postes nationales
6411001 la levée, l’acheminement et la distribution du courrier et des colis
6411002 la collecte du courrier et des colis dans les boı̂tes aux lettres publiques ou les bureaux de poste
6411003 la distribution et la livraison du courrier et des colis
6411004 l’émission de timbres postaux
6411005 la location de boı̂tes postales, le service de poste restante, etc.
6412 Services de courrier
64120 Services de courrier
6412001 la levée, l’acheminement et la distribution de lettres, colis et paquets par des entreprises autres que
l’admininistration postale nationale. Il peut être fait appel à un seul ou à plusieurs modes de transport
publics ou privés.
642 Télécommunications
6420 Télécommunications
64200 Télécommunications
6420001 la transmission des sons, des images, de données ou d’autres informations par câble, par voie hertzienne,
par relais ou par satellite
6420002 l’exploitation de réseaux de communication électroniques à usage général ou à usage de catégories
déterminées d’utilisateurs (p.ex. institutions financières)
6420003 téléphone, mobilophones, télégraphe, télex, fax
6420004 l’entretien des réseaux
6420005 la transmission (transport) de programmes de radio et de télévision (radiodistribution et télédistribution,
sociétés de câble)
64201 Régie des télégraphes et téléphones - Belgacom
64202 Autres activités de télécommunication, y compris télédistribution
65 INTERMEDIATION FINANCIERE
651 Intermédiation monétaire
6511 Banques centrales
65110 Banques centrales
6511001 les activités de la Banque Nationale et du Fond des Rentes.
6512 Autres intermédiations monétaires
65121 Banques
6512101 les activités des unités qui figurent sur la liste des banques publiée par la Commission Bancaire et
Financière (CBF)
65122 Caisses d’épargne privées
6512201 les activités des unités qui figurent sur la liste des caisses d’épargne publiée par la Commission Bancaire
et Financière (CBF)
35810 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
65123 Institutions publiques de crédit
6512301 la CGER-banque
6512302 le Crédit Communal de Belgique
6512303 la Caisse Nationale de Crédit Professionnel, y compris les associations de crédit agréées par elle
6512304 l’Institut National de Crédit Agricole, y compris les caisses de crédit agréées par cet institut
6512305 la Société Nationale de Crédit à l’Industrie
6512306 l’Office Central de Crédit Hypothécaire
6512307 les caisses d’épargne communales
6512308 l’Institut de Réescompte et de Garantie, considéré par convention comme institution publique de crédit
65124 Office des chèques postaux
652 Autres intermédiations financières
6521 Crédit-bail
65210 Crédit-bail
6521001 la conclusion d’un contrat de location-financement sur des biens d’équipement entre le bailleur et le
locataire
6522 Crédit
65221 Crédit à la consommation
6522101 les activités des organismes de financement qui concluent uniquement des contrats de crédit avec un
consommateur : ventes et prêts à tempérament, crédit-bail étranger aux activités professionelles du
consommateur, ouverture de crédit,...
65222 Autre distribution de crédit
6522201 les unités qui consentent uniquement les crédits suivants : crédits hypothécaires, crédits professionnels,
crédits permanents, crédit de caisse, etc.
6522202 les activités exercées par les bureaux d’escompte
6522203 les activités exercées par les monts-de-piété et assimilés
6522204 autre distribution de crédit n.d.a.
6523 Autres intermédiations financières
65231 Holdings financiers
6523101 la détention à long terme d’actions émanant de plusieurs autres entreprises classées en majorité dans le
secteur financier
65232 Affacturage
6523201 l’acquisition de toutes les factures exigibles des entreprises aux termes desquelles le factor reprend tous
les risques et paie aux entreprises le montant intégral de la facture moins une rémunération exprimée en
pour-cent
65233 Sociétés de bourse
6523301 l’intervention pour compte propre et, accessoirement, comme intermédiaire pour compte d’autrui, dans
les émissions publiques, les transactions avec le public sur valeurs mobilières ou les offres publiques
d’acquisition de val. mobilières
65234 Sociétés de portefeuille
6523401 le placement en actions
65235 Fonds communs de placement
6523501 le placement en valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) ou en biens immobiliers par des organismes
de placement collectif : sociétés d’investissement (Sicav, Sicaf), fonds communs de placement ou dans un
régime d’épargne-pension,...
65236 Autre intermédiation financière n.d.a.
6523601 la Caisse des Dépôts et Consignations
6523602 les institutions financières qui offrent des formes de financement spécifique : capital à haut risque ou
venture capital, investmentbanking, etc.
6523603 les transactions sur lingots d’or réalisées sur les marchés financiers
6523604 les activités des sociétés de football-invest
6523605 les financements d’import/export
6523606 les intermédiations financières n.d.a.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35811
CODE DESCRIPTION
— —
66 ASSURANCE
660 Assurance
6601 Assurances Vie
66011 Opérations directes d’assurances Vie
6601101 opérations directes d’assurances Vie
66012 Réassurances Vie acceptées
6601201 Réassurances Vie acceptées
66013 Entreprises d’assurances multibranches à prédominance Vie
6601301 les entreprises d’assurances qui concluent tant des assurances Vie que des Non Vie, mais dont l’activité
principale consiste à conclure des assurances Vie
6602 Caisses de retraite
66020 Caisses de retraite
6602001 les activités (encaissement de cotisations, placement des fonds, prestations des pensions) des institutions de prévoyance
créées par l’employeur(privé ou public) afin de constituer une pension extra-légale en faveur de ses travailleurs.
6602002 les activités des caisses de pensions créées en faveur de professions libérales et indépendantes auxquelles
on peut s’affilier sur une base individuelle et volontaire pour constituer une pension extra-légale
6603 Assurances Non Vie
66031 Opérations directes d’assurances Non Vie
6603101 les activités d’assurances concernant les accidents et la maladie
6603102 les activités d’assurances concernant les véhicules automobiles
6603103 les activités d’assurances concernant l’assurance maritime, l’assurance transports, l’assurance aérienne
6603104 les activités d’assurances concernant l’incendie et autres dommages aux biens
6603105 les activités d’assurances concernant la responsabilité civile
6603106 les activités d’assurances concernant les crédit et la caution
6603107 les activités d’assurances concernant les pertes pécuniaires diverses
6603108 les activités d’assurances concernant la protection juridique
6603109 les activités d’assurances concernant l’assistance
66032 Réassurances Non Vie
6603201 Réassurances Non Vie
66033 Entreprises d’assurances multibranches à prédominance Non Vie
6603301 les entreprises d’assurances qui concluent tant des assurances Vie que des Non Vie, mais dont l’activité
principale consiste à conclure des assurances Non Vie
67 AUXILIAIRES FINANCIERS
671 Auxiliaires financiers
6711 Administration de marchés financiers
67110 Administration de marchés financiers
6711001 l’exploitation et la supervision de marchés financiers autrement que par des organismes publics : activités
des bourses de valeurs mobilières, bourses d’option et de futures, etc.
6712 Gestion de portefeuilles et de fortunes, conseil en placements
67120 Gestion de portefeuilles et de fortunes, conseil en placements
6712001 les opérations exécutées sur des marchés financiers pour le compte de tiers (p.ex. le courtage en valeurs
mobilières) ainsi que les activités qui s’y rattachent
6712002 les sociétés de gestion des fonds communs de placement
6712003 les conseils en placements et la gestion de patrimoines financiers des tiers (arrêté royal du 5 août 1991
relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements)
6713 Autres auxiliaires financiers
67130 Autres auxiliaires financiers
6713001 courtiers en crédits hypothécaires
6713002 bureaux de change
6713003 la caution et la garantie
6713004 l’intermédiation en crédits et prêts par des courtiers et autres intermédiaires
6713005 les représentants de banques étrangères, qui n’exécutent pas des opérations de banque proprement dites
6713006 la création et l’exploitation de systèmes électroniques de circulation monétaire
6713007 l’émission de chèques-repas
6713008 la mise à disposition de coffres-forts, etc.
35812 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
672 Auxiliaires d’assurance
6720 Auxiliaires d’assurance
67201 Agents et courtiers d’assurances
6720101 agents et courtiers d’assurances
67202 Experts en dommages et risques
6720201 experts en dommages et risques
67203 Autres auxiliaires d’assurances
6720301 autres auxiliaires d’assurances
70 ACTIVITES IMMOBILIERES
701 Activités immobilières pour compte propre
7011 Promotion immobilière
70111 Promotion immobilière de logements
7011101 la promotion immobilière de maisons d’habitation neuves ou de travaux de rénovation
7011102 la promotion immobilière d’immeubles résidentiels
70112 Promotion immobilière de bureaux
7011201 promotion immobilière de bureaux
70113 Promotion immobilière d’infrastructures
7011301 la promotion immobilière de : centres commerciaux et industriels, hôtels, zones d’activités et marchés,
ports de plaisance, autoroutes, stations de sports d’hiver, etc.
7011302 l’aménagement ou la rénovation de zones urbaines par voie de promotion
7011303 le lotissement foncier
7011304 l’aménagement et le remembrement de zones rurales
7011305 l’aménagement de parcelles de cimetières
7012 Marchands de biens immobiliers pour compte propre
70120 Marchands de biens immobiliers pour compte propre
7012001 les activités de transactions sur biens immobiliers tels que : immeubles résidentiels et maisons
d’habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrains
7012002 les transactions sur biens propres tels que fonds de commerce, droits à bail et pas de porte (reprise)
702 Location de biens immobiliers
7020 Location de biens immobiliers propres
70201 Location d’habitations, à l’exclusion des logements sociaux
7020101 la location d’appartements et de maisons, vides ou meublés, destinés à l’habitation
7020102 la location de longue durée en hôtels-appartements
7020103 l’exploitation de biens immobiliers en multipropriété
70202 Location de logements sociaux
7020201 la promotion immobilière à objectif locatif par des sociétés de logements sociaux
70203 Location d’immeubles non résidentiels
7020301 la location d’immeubles non résidentiels ( bureaux, espaces commerciaux, halls d’exposition, etc.)
7020302 la location à l’année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
7020303 la location de fonds de commerce (dans un système de gérances libres)
70204 Location de terrains
7020401 la location de terrains ( bâtis ou non) à usage agricole
7020402 la location à l’année d’emplacements de caravanes
703 Activités immobilières pour compte de tiers
7031 Agences immobilières
70311 Agences immobilières et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers
7031101 agences immobilières et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers
70312 Estimation et évaluation de biens immobiliers
7031201 estimation et évaluation de biens immobiliers
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35813
CODE DESCRIPTION
— —
7032 Administration d’immeubles
70321 Administration d’immeubles résidentiels
7032101 la prise en charge au nom du (ou des) propriétaire(s) de l’ensemble des services nécessaires au
fonctionnement des immeubles gérés (immeubles résidentiels)
7032102 la collecte des loyers (immeubles résidentiels)
70322 Administration d’autres biens immobiliers
7032201 la prise en charge au nom du (ou des) propriétaire (s) de l’ensemble des services nécessaires au
fonctionnement des immeubles gérés (immeubles non résidentiels)
7032202 la collecte des loyers (immeubles non résidentiels)
71 LOCATION SANS OPERATEUR
711 Location de véhicules automobiles
7110 Location de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers (max. 3, 5t)
71100 Location de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers (max. 3, 5t)
7110001 la location à court terme de voitures particulières sans chauffeur
7110002 la location à longue durée de voitures particulières sans chauffeur
7110003 la location à court terme ou la location-bail de véhicules utilitaires légers (max. 3, 5 t) sans conducteur
712 Location d’autres matériels de transport
7121 Location d’autres matériels de transport terrestre
71210 Location d’autres matériels de transport terrestre
7121001 la location et la location-bail de matériels de transport terrestre, sans chauffeur, à l’excl. de voitures
particulières et de véhicules utilit. légers : véhicules de chem. de fer, camions, tract. de halage, remorques,
semi-remorques, conteneurs,...
7122 Location de navires
71220 Location de navires
7122001 la location et la location-bail de matériels de transport maritime et fluvial tels que bateaux, cargos et
navires de transport, sans équipage
7123 Location d’avions
71230 Location d’avions
7123001 la location et la location-bail de matériels de transport aérien, sans pilote
713 Location de machines et équipements
7131 Location de matériel agricole
71310 Location de matériel agricole
7131001 la location de tracteurs agricoles et de motoculteurs
7131002 la location de machines et équipements pour l’agriculture, l’élevage et l’exploitation forestière, sans
opérateur (= la location des produits fabriqués dans le groupe 29.3)
7132 Location de machines et équipements pour la construction
71320 Location de machines et équipements pour la construction
7132001 la location et la location-bail de machines et équipements pour le bâtiment et le génie civil, sans opérateur
(grues, bouteurs, bétonnières, etc.)
7132002 la location d’échafaudages et de plates-formes de travail, sans montage ni démontage
7133 Location de machines de bureau et de matériel informatique
71330 Location de machines de bureau et de matériel informatique
7133001 la location et la location-bail de machines et équipements de bureau, sans opérateur : ordinateurs,
machines et matériels informatiques, duplicateurs, machines à écrire et de traitem. de texte, matériel de
photocopie, comptable et téléphonique
7133002 la location, ou la redevance d’utilisation, de logiciels
7134 Location d’autres machines et équipements
71340 Location d’autres machines et équipements
7134001 la location et la location-bail de moteurs et turbines, compresseurs, machines-outils, sans opérateur
7134002 la location et la location-bail de matériels de radiodiffusion, de télévision et de communication, sans
opérateur
7134003 location et la location-bail de matériels de mesure et de contrôle, sans opérateur
7134004 la location et la location-bail d’autres machines et matériels à usage scientifique, commercial et industriel,
y compris les machines automatiques de vente de produits, sans opérateur
7134005 la location et la location-bail de chapiteaux pour expositions, fêtes d’entreprises, concerts, etc., sans
opérateur
7134006 la location et la location-bail de machines à sous et jeux, électroniques ou non, pour cafés, casinos, etc.
35814 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
714 Location de biens personnels et domestiques
7140 Location de biens personnels et domestiques
71401 Location de machines-outils et de matériel de bricolage
7140101 location de machines-outils et de matériel de bricolage
7140102 la location de tondeuses à gazon
71402 Location de vidéocassettes et bandes-vidéo
7140201 la location de vidéocassettes et bandes-vidéo
7140202 la location de disques, de disques compacts, etc.
71403 Location de téléviseurs et d’autres appareils audiovisuels
7140301 la location de téléviseurs et d’autres appareils audiovisuels
71404 Location de vaisselle, couverts, verrerie, appareils électroménagers, etc.
7140401 la location de vaisselle, couverts, verrerie, appareils électroménagers, etc.
71405 Location de textiles, d’habillement et de chaussures
7140501 la location de textiles, d’habillement et de chaussures
7140502 la location de costumes de scène, de vêtements de carnaval, de vêtements de cérémonie, de bijoux, etc.
71406 Location d’articles de sport et de camping
7140601 la location d’articles de sport et de camping
7140602 la location de bicyclettes
7140603 la location d’embarcations de plaisance
71407 Location de matériel médical et paramédical
7140701 la location de matériel médical et paramédical
71408 Location d’autres biens personnels et domestiques
7140801 la location de décors
7140802 la location de livres et périodiques
7140803 la location de fleurs et plantes
7140804 la location d’instruments de musique
7140805 la location d’autres biens personnels et domestiques, n.d.a.
72 ACTIVITES INFORMATIQUES
721 Conseil en systèmes informatiques
7210 Conseil en systèmes informatiques
72100 Conseil en systèmes informatiques
7210001 les activités de conseil concernant le type et la configuration du matériel informatique et les applications
logicielles : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs et présentation de la solution la mieux
adaptée.
7210002 les activités des intégrateurs de réseaux
722 Réalisation de programmes et de logiciels
7220 Réalisation de programmes et de logiciels
72200 Réalisation de programmes et de logiciels
7220001 analyse, conception, programmation et éventuellement édition de systèmes prêts à l’emploi, y compris les
systèmes d’identification automatique de données : développement, production, fourniture et documen-
tation de logiciels standards ou à la demande.
7220002 les services de conseil en logiciels
7220003 les services d’assistance à la mise en oeuvre de logiciels
723 Traitement de données
7230 Traitement de données
72300 Traitement de données
7230001 le traitement en continu ou non de données à l’aide, soit du programme du client, soit d’un programme
propre à un constructeur : service de saisie de données, traitement complet de données
7230002 la gestion et l’exploitation en continu de matériel informatique appartenant à des tiers
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35815
CODE DESCRIPTION
— —
724 Activités de banques de données
7240 Activités de banques de données
72400 Activités de banques de données
7240001 la création de banques de données par l’assemblage et l’interprétation éventuelle de données provenant
d’une ou plusieurs sources : horaires, catalogues, industriels, données scientifiques, information
financière, fichiers d’adresses, etc.
7240002 le stockage de données : préparation d’un enregistrement informatique de ces informations selon une
structure prédéterminée
7240003 la mise à disposition de banques de données : fournir les données dans un certain ordre ou séquence, par
accès direct (on-line), ou rendre les données, triées sur demande, accessibles aux utilisateurs via listings,
microfiches, etc.
725 Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique
7250 Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique
72500 Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique
7250001 l’entretien et la réparation d’ordinateurs et de matériel informatique périphérique
7250002 l’entretien et la réparation de machines comptables et autres machines de bureau
726 Autres activités rattachées à l’informatique
7260 Autres activités rattachées à l’informatique
72600 Autres activités rattachées à l’informatique
7260001 autres activités rattachées à l’informatique
73 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
731 Recherche et développement en sciences physiques et naturelles
7310 Recherche et développement en sciences physiques et naturelles
73100 Recherche et développement en sciences physiques et naturelles
7310001 les études systématiques et les efforts de création entrepris dans divers types de recherche-développement
en sciences naturelles (mathématiques, physiques, astronomie, chimie, sciences médicales et biologiques,
biochimie, agronomie, etc.)
732 Recherche et développement en sciences humaines et sociales
7320 Recherche et développement en sciences humaines et sociales
73200 Recherche et développement en sciences humaines et sociales
7320001 les études systématiques et les efforts de création entrepris dans divers types de recherche-développement
en sciences sociales et humaines (économie, psychologie, sociologie, droit, linguistique et langues, arts et
lettres, etc.)
74 AUTRES SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES
741 Conseil et assistance fournis aux entreprises
7411 Activités juridiques
74111 Cabinets d’avocats et conseillers juridiques
7411101 cabinets d’avocats et conseillers juridiques
74112 Etude de notaire
7411201 Etude de notaire
74113 Cabinet d’huissier
7411301 cabinet d’huissier
74114 Autre assistance juridique
7411401 autre assistance juridique
7412 Activités comptables
74121 Comptables
7412101 les activités de conseil en matière comptable et l’organisation des services comptables pour des tiers
7412102 l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des
comptes
7412103 la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les
dispositions légales en la matière
74122 Experts-comptables
7412201 les activités des membres et des stagiaires de l’Institut des Experts-Comptables
74123 Réviseurs d’entreprises
7412301 les activités des membres et des stagiaires de l’Institut des Réviseurs d’entreprises
35816 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
74124 Conseillers fiscaux
7412401 l’établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
7412402 les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de
clients, devant l’administration fiscale
7413 Etudes de marché et sondages
74131 Bureau d’étude de marché
7413101 les études portant sur le potentiel commercial de produits, leur acceptation et leur connaissance par le
public ainsi que sur les habitudes d’achat des consommateurs aux fins de la promotion des ventes et de
la mise au point de produits
7413102 les analyses statistiques des résultats de ces études
74132 Organisation de sondages
7413201 les sondages d’opinion sur les questions politiques, économiques et sociales ainsi que l’analyse statistique
des résultats
7414 Conseil pour les affaires et le management
74141 Bureau de relations publiques
7414101 les conseils et l’assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques et de
la communication
7414102 l’arbitrage et la conciliation entre la direction des entreprises et ses salariés
74142 Autres conseils pour les affaires et le management
7414201 les conseils et l’assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification,
d’organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d’information de gestion, etc.
7414202 le calcul des coûts et des profits des mesures proposées en matière de planification, d’organisation, de
rendement, etc.
7414203 les activités d’audit général
7414204 les conseils en gestion donnés par exemple par des agronomes ou des économistes agricoles auprès
d’exploitations agricoles etc.
7415 Activités de gestion et d’administration de holdings et de centres de coordination
74151 Activités de gestion et d’administration de holdings
7415101 activités de gestion et d’administration de holdings : l’intervention dans la gestion journalière, la
représentation des entreprises sur base de la possession ou du contrôle du capital social et autres act.
d’administr. d’entreprises
7415102 la détention à long terme des actions émanant de plusieurs autres entreprises classées dans différents
secteurs économiques
74152 Centres de coordination
7415201 centres de coordination : la prestation de services financiers et les activités de management assurées par
les états-majors régionaux agréés de groupes multinationaux, pour les besoins de leurs propres
entreprises.
742 Conseil technique, activités d’architecture et d’ingénierie
7420 Activités d’architecture et d’ingénierie
74201 Bureau d’architecte
7420101 les activités de conseil en matière d’architecture au maı̂tre d’ouvrage
7420102 la conception de bâtiments et l’établissement de plans
7420103 la surveillance des travaux de construction (gros oeuvre, installation, travaux de finition, etc.)
7420104 les études et le conseil en matière d’aménagement urbain et d’architecture paysagère
7420105 la conception de jardins, de parcs, etc.
7420106 la conduite des opérations de gros entretien des bâtiments
74202 Bureau de géomètre
7420201 les activités des géomètres-experts immobiliers
7420202 les activités des économistes en construction
7420203 l’établissement de levées topographiques et le bornage des propriétés
7420204 le calcul du métré des ouvrages
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35817
CODE DESCRIPTION
— —
74203 Etudes techniques et activités d’ingénierie
7420301 la conception et la réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le
génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l’ingénierie de systèmes, les techniques de
sécurité, etc.
7420302 le dessin industriel
7420303 l’élaboration de projets faisant appel au génie acoustique, aux techniques de la climatisation, de la
réfrigération, de l’assainissement et de la lutte contre la pollution, etc.
7420304 l’élaboration de projets comportant des activités ayant trait au génie civil ou de bâtiment, au génie
hydraulique et à la technique du trafic
7420305 les activités géologiques et de prospection : observation et mesures de surface pour recueillir des
informations sur la structure du sous-sol et l’emplacement des gisements de pétrole, gaz naturel,
minéraux ou de nappes d’eau souterraines
7420306 les activités de levé géodésique : levé hydrographique, souterrain, de délimitation; cartographie et activ.
de collecte de données géographiques, y compris par la photographie aérienne; levé à des fins
industrielles ou de construction
7420307 l’établissement de prévisions météorologiques
743 Essais et analyses techniques
7430 Essais et analyses techniques
74301 Contrôle technique automobile et autres centres de diagnostic pour véhicules automobiles
7430101 contrôle technique automobile et autres centres de diagnostic pour véhicules automobiles
74302 Autres essais et analyses techniques
7430201 les essais et les analyses portant sur la composition, caractéristiques physiques, performances, conformité
à des textes réglementaires et à des normes ou à un cahier des charges de matériaux, de produits, de
matériels, d’installations, etc.
7430202 les essais ou les analyses en laboratoire visant à la vérification du fonctionnement, du vieillissement ou
de la sécurité des installations et matériels
7430203 la réalisation de mesures concernant la pureté de l’eau ou de l’air, de mesures de la radioactivité et
d’autres phénomènes analogues, l’analyse des sources potentielles de la pollution telles que la fumée ou
les eaux usées
7430204 les activités d’essais dans le domaine de l’hygiène alimentaire
7430205 le contrôle des calculs des éléments de constructions
7430206 la certification des navires, des aéronefs, des véhicules automobiles, des conteneurs sous pression, des
installations nucléaires, etc.
744 Publicité
7440 Publicité
74401 Agences de publicité
7440101 la conception et la réalisation de campagnes publicitaires pour des tiers, en utilisant tous les médias
7440102 la création et le placement de publicités : affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes
lumineuses au néon, affichage sur les autobus, etc.
7440103 la conception de textes et de slogans publicitaires (copywriters)
7440104 la conception de films publicitaires
7440105 la conception d’objets publicitaires
7440106 la conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur (marketing direct) au moyen
de publicité personnalisée (publipostage), propositions téléphoniques d’achat, etc.
7440107 la publicité aérienne
74402 Gestion de supports de publicité
7440201 les régies publicitaires de médias pour la vente de temps d’antenne et d’espaces publicitaires
7440202 la location d’emplacements à des fins publicitaires sur des panneaux, autour des terrains de sport, dans
les halls de gare, etc.
7440203 la distribution à domicilie d’échantillons, de prospectus publicitaires et d’autre matériel de publicité, y
compris les journaux publicitaires régionaux et similaires
74403 Etalagistes et similaires
7440301 les activités d’étalagiste
7440302 la conception de showrooms, etc.
35818 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
745 Sélection et fourniture de personnel
7450 Sélection et fourniture de personnel
74501 Sélection de personnel et placement
7450101 la recherche, la sélection, l’orientation et le placement de personnel à l’intention de l’employeur potentiel
ou du demandeur d’emploi : formulation des descriptions de postes;sélection et examen des candidats,
vérif. des références, etc.
7450102 les activités de recherche et de placement de cadres (″chasseurs de têtes″)
7450103 le placement, pour compte des entreprises, de personnel ayant perdu son travail par suite d’une
réorganisation (outplacement)
7450104 les services publics pour l’emploi, y compris éventuellement leurs activités de formation professionnelle
(Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi, ORBEM, etc.)
7450105 les agences locales pour l’emploi (ALE)
74502 Agences d’intérimaires et fourniture de personnel temporaire
7450201 les activités de placement de main-d’oeuvre temporaire : fourniture à des tiers, sur une base
essentiellement temporaire, de personnel recruté et rémunéré par l’agence de travail temporaire
74503 Agences de mannequins, hôtesses et similaires
7450301 agences de mannequins, hôtesses et similaires
746 Enquêtes et sécurité
7460 Enquêtes et sécurité
74601 Entreprise de gardiennage et service de sécurité
7460101 les activités de surveillance, de garde et autres activités de protection des personnes ou des biens : gardes
du corps, patrouilles urbaines, surveillance d’habitations, bureaux, usines, chantiers, hôtels, salles de
spectacles, discothèque, etc.
7460102 les activités de conseil en matière de sécurité industrielle de sécurité des ménages et des services publics
7460103 le transport de fonds et d’objets précieux
7460104 le dressage des chiens de garde
74602 Service de recherches et bureau de détective
7460201 les activités d’enquête
7460202 les activités des détectives privés
747 Nettoyage industriel
7470 Nettoyage industriel
74700 Nettoyage industriel
7470001 le nettoyage intérieur de bâtiments de tous types, y compris les bureaux, les usines, les ateliers, les locaux
d’institutions et autres locaux à usage commercial ou professionnel ainsi que les immeubles à appartements
7470002 le nettoyage des vitres
7470003 le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs des chaudières, des
gaines de ventilation et des dispositifs d’évacuation de fumées
7470004 les activités de désinfection et de destruction des parasites dans les bâtiments, les navires, les trains, etc.
7470005 le nettoyage des trains, des autobus, des avions, des navires, etc., y compris les navires pétroliers
748 Services divers fournis principalement aux entreprises
7481 Activités photographiques
74811 Studios et autres activités photographiques
7481101 la production photographique réalisée à titre commercial ou privé : photos d’identité, de classe, de
mariage, etc.; photogr. publicitaires, d’édition, de mode, à des fins immobilières ou touristiques, etc.;
photographies aériennes et sous-marines.
7481102 l’exploitation de machines automatiques de photographie
7481103 le tournage de reportages vidéo sur des mariages et autres événements similaires
74812 Laboratoires photographiques
7481201 le traitement des films : développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par les
clients, montage de diapositives, copie, restauration et retouche de photographies et de films
7482 Conditionnement à façon
74820 Conditionnement à façon
7482001 les activités de conditionnement (automatique ou non) pour des tiers de produits divers : remplissage
d’atomiseurs; embouteillage, remplissage de boı̂tes de boissons; emballage de denrées aliment.(y compr.
sous vide), emballage art. divers.
7482002 l’étiquetage, l’estampillage et le scellage
7482003 l’emballage de colis et de paquets-cadeaux
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35819
CODE DESCRIPTION
— —
7483 Secrétariat et traduction
74831 Secrétariats
7483101 les activités de sténographie
7483102 les travaux de dactylographie
7483103 les autres travaux de secrétariat tels que la transcription de bandes ou de disques, la copie (y compris les
activités des ″copycenters″), l’exécution de calques, de polycopiés et les activités analogues
7483104 la domiciliation téléphonique pour compte des entreprises
7483105 la correction sur épreuves
74832 Services de traduction et interprètes
7483201 services de traduction et interprètes
74833 Routage
7483301 le mailing direct : l’adressage, la mise sous enveloppe et l’expédition (à partir de fichiers d’adresses
constitués ou non par l’unité) de matériau éventuellement publicitaire
7483302 l’adressage et le groupage de journaux et de périodiques
7483303 les messageries de journaux et de périodiques et la livraison de ceux-ci à domicile
74834 Secrétariats sociaux
7483401 l’accomplissement pour le compte des entreprises des formalités légales en matière de sécurité sociale
(inscription à l’ONSS, versement des cotisations, etc.) et d’impôts (versement du précompte profess.,
fiches fiscales des travailleurs, etc.)
7483402 l’accomplissement pour le compte des entreprises des obligations légales en matière de pensions des
travailleurs, d’allocations familiales, d’assurance accidents de travail, d’assurance maladie-invalidité, etc.
7483403 le calcul des salaires, l’établissement d’attestations de travail, d’attestations de chômage, etc.
74835 Autres activités d’administration n.d.a.
7483501 l’assistance administrative aux apprentis pendant leur stage (secrétariats d’apprentissage)
7483502 les activités des offices de tarification
7483503 les autres activités d’administration, n.d.a.
7484 Autres services aux entreprises
74841 Ventes aux enchères
7484101 l’exploitation ou l’organisation de : criées aux fruits, criées horticoles, criées aux poissons, etc.
7484102 l’exploitation ou l’organisation de : ventes aux enchères de véhicules automobiles d’occasion
7484103 l’exploitation ou l’organisation de : ventes aux enchères d’objets d’art, etc.
74842 Organisation de salons, expositions et bourses
7484201 l’organisation de foires, d’expositions et de salons professionnels
7484202 l’organisation de défilés de mode
7484203 l’organisation de congrès, de rencontres scientifiques ou culturelles, de séminaires, etc.
7484204 l’organisation d’expositions et de défilés d’animaux
7484205 la conception, la fourniture et l’installation de stands d’exposition
74843 Recouvrement de factures et évaluation de la solvabilité
7484301 le recouvrement de factures
7484302 l’évaluation de la solvabilité et de la respectabilité d’un particulier ou d’une entreprise
74844 Décorateurs d’intérieurs
7484401 décorateurs d’intérieurs
74845 Centre d’entreprises
7484501 les activités d’aide à des jeunes entreprises durant leur période de démarrage : mise à disposition de
locaux appropriés à un loyer relativement bas; offre d’une gamme de services collectifs; conseil et
encadrement par un manager
74846 Activités relatives à l’émission de coupons de réduction et de timbres-prime
7484601 activités relatives à l’émission de coupons de réduction et de timbres-prime
74847 Création de modèles pour le textile, l’habillement, les bijoux, meubles et objets de décoration
7484701 la création de modèles pour les articles textiles, les articles d’habillement, les chaussures, les bijoux, les
meubles, les objets de décoration intérieure et autres articles de mode ainsi que pour les autres biens
personnels ou domestiques
7484702 la réalisation de maquettes et de modèles réduits
35820 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
74848 Imprésarios et agences de théâtre
7484801 les activités exercées par des agents ou des agences pour des particuliers, consistant à obtenir un
engagement dans des pièces, films, spectacles, etc., et à placer des livres, oeuvres d’art, photos, etc. chez
des éditeurs, producteurs, etc.
74849 Autres services aux entreprises n.d.a.
7484901 les activités d’expertise de biens mobiliers, autres que celles qui ont trait à l’assurance
7484902 les activités des lobbyistes
7484903 le relèvement de compteurs de consommation (gaz, électricité, eau, calories, etc.) pour le compte de tiers
7484904 l’intermédiation en fonds de commerce, c’est-à-dire l’organisation de l’achat ou de la vente de petits et
moyens fonds de commerce, y compris de cabinets de professions libérales
7484905 la télévente aux consommateurs pour le compte de tiers
7484906 les autres services fournis principalement aux entreprises n.d.a.
75 ADMINISTRATION PUBLIQUE, SERVICES COLLECTIFS GENERAUX ET SECURITE SOCIALE
OBLIGATOIRE
751 Administration générale, économique et sociale
7511 Administration publique générale
75111 Administration centrale
75112 Administration communautaire et régionale
75113 Administration provinciale
75114 Administration communale, à l’exclusion des C.P.A.S.
75115 C.P.A.S.
75116 Intercommunales à vocation générale
7512 Activités d’organismes publics relatives aux soins de santé, à l’environnement, à l’enseignement, à la
culture
75120 Activités d’organismes publics relatives aux soins de santé, à l’environnement, à l’enseignement, à la
culture
7513 Activités d’organismes publics relatives aux matières économiques
75130 Activités d’organismes publics relatives aux matières économiques
7514 Activités auxiliaires des administrations
75140 Activités auxiliaires des administrations
752 Services collectifs généraux
7521 Affaires étrangères
75210 Affaires étrangères
7522 Défense
75220 Défense
7523 Justice
75231 Tribunaux
75232 Prisons et institutions assimilées
75233 Autres activités relatives à la justice
7524 Sécurité publique
75241 Services de la sûreté
75242 Gendarmerie
75243 Police
7525 Protection civile
75250 Protection civile
753 Sécurité sociale obligatoire
7530 Sécurité sociale obligatoire
75301 Sécurité sociale obligatoire, à l’exclusion des mutuelles
75302 Mutuelles
75303 Autres organismes de sécurité sociale
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35821
CODE DESCRIPTION
— —
80 EDUCATION
801 Enseignement primaire
8010 Enseignement primaire, y compris l’enseignement maternel
80101 Enseignement primaire communautaire
80102 Enseignement primaire provincial
80103 Enseignement primaire communal
80104 Enseignement primaire libre subventionné
80105 Enseignement primaire international
80109 Enseignement primaire et gardien déclaré par les Communautés
802 Enseignement secondaire
8021 Enseignement secondaire général
80211 Enseignement secondaire général communautaire
80212 Enseignement secondaire général provincial
80213 Enseignement secondaire général communal
80214 Enseignement secondaire général libre subventionné
80215 Enseignement secondaire général international
80216 Enseignement secondaire général organisé par les forces armées
80219 Enseignement secondaire déclaré par les Communautés
8022 Enseignement secondaire professionnel et technique
80221 Enseignement secondaire professionnel et technique communautaire
80222 Enseignement secondaire professionnel et technique provincial
80223 Enseignement secondaire professionnel et technique communal
80224 Enseignement secondaire professionnel et technique libre subventionné
80225 Enseignement secondaire professionnel et technique international
80226 Enseignement secondaire professionnel et technique organisé par les forces armées
803 Enseignement supérieur
8030 Enseignement supérieur
80301 Enseignement supérieur communautaire
80302 Enseignement supérieur provincial
80303 Enseignement supérieur communal
80304 Enseignement supérieur libre subventionné
80305 Enseignement supérieur international
80306 Enseignement supérieur organisé par les forces armées
804 Formation permanente et autres formes d’enseignement
8041 Auto-écoles et écoles de pilotage
80411 Auto-écoles
8041101 les auto-écoles
8041102 les moto-écoles
80412 Ecoles de pilotage de bateaux et d’avions
8041201 la préparation au certificat de pilotage d’avions de tourisme
8041202 la formation aux permis bateaux à voiles et bateaux de plaisance
8042 Formation permanente et autres formes d’enseignement n.d.a.
80421 Formation permanente
80422 Enseignement artistique non classable par niveau
80423 Enseignement par correspondance
80424 Autres formes d’enseignement n.d.a.
35822 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
85 SANTE ET ACTION SOCIALE
851 Activités pour la santé humaine
8511 Activités hospitalières
85110 Activités hospitalières
8512 Pratique médicale
85120 Pratique médicale
8513 Pratique dentaire
85130 Pratique dentaire
8514 Autres activités pour la santé humaine
85141 Laboratoires médicaux
85142 Ambulances
85143 Activités paramédicales, à l’exclusion des kinésithérapeutes
85144 Kinésithérapeutes
85145 Centres de collecte de sang, banques d’organes et similaires
85146 Autres activités relatives aux soins de santé n.d.a.
852 Activités vétérinaires
8520 Activités vétérinaires
85200 Activités vétérinaires
853 Action sociale
8531 Activités d’action sociale avec hébergement
85311 Instituts pour mineurs handicapés
85312 Orphelinats
85313 Instituts pour enfants en difficulté
85314 Instituts pour adultes handicapés
85315 Maisons de repos pour personnes âgées
8531501 l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, homes, pensions, etc.
85316 Autres activités d’action sociale avec hébergement n.d.a.
8532 Activités d’action sociale sans hébergement
85321 Crèches et garderies d’enfants
8532101 crèches et garderies d’enfants
85322 Ateliers protégés
85323 Autres activités d’action sociale sans hébergement n.d.a.
8532301 visites à des personnes âgées ou malades
85324 Centres P.M.S. et centres d’orientation ou reformation professionnelle
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS
900 Assainissement, voirie et gestion des déchets
9000 Assainissement, voirie et gestion des déchets
90001 Collecte des eaux usées et épuration
9000101 la gestion et l’entretien des égouts et des canalisations d’évacuation
9000102 l’évacuation par canalisations, égouts ou autres moyens de produits résiduaires humains ou industriels
9000103 la vidange et le nettoyage des puisards et des fosses septiques, l’entretien des toilettes chimiques
9000104 le traitement et l’élimination des déchets liquides par dilution, criblage ou filtration, sédimentation,
décantation chimique, traitement par boues activées et autres processus
9000105 le traitement des eaux usées de piscines
90002 Ramassage, déversement et traitement des déchets ménagers
9000201 l’enlèvement des ordures ménagères solides, des déchets, des détritus et des immondices, y compris le
ramassage sélectif de verre, de papier, de produits chimiques et pharmaceutiques, de piles usées, etc.
9000202 l’enlèvement des détritus collectés dans les conteneurs publics à ordures
9000203 l’élimination des déchets par incinération ou par d’autres moyens : trituration des déchets, déchargement,
immersion, enfouissement, compostage des déchets, traitement et destruction de déchets toxiques banals
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35823
CODE DESCRIPTION
— —
90003 Ramassage, déversement et traitement des déchets agricoles et industriels et des débris de construction
ou de démolition
9000301 la collecte et le traitement des déchets et des excédents provenant de l’agriculture et de l’élevage, y
compris les activités ayant trait aux excédents de fumier (banques de fumier)
9000302 la fabrication de fumier de vache déshydraté et similaires
9000303 la collecte et le traitement des déchets industriels, solides ou liquides, y compris les déchets hautement
toxiques : incinération, déchargement, enfouissement, dilution, criblage, filtration, traitement chimique,
etc.
9000304 l’enlèvement de l’amiante
9000305 le nettoyage de sols pollués
9000306 l’enlèvement de gravats et de décombres
90004 Gestion des décharges et des sites définitifs de stockage
9000401 gestion des décharges et des sites définitifs de stockage
90005 Nettoyage des rues et déneigement
9000501 le balayage et l’arrosage des chaussées, des aires de stationnement, etc.
9000502 l’enlèvement de la neige et de la glace sur les routes et les pistes d’atterrissage, y compris l’épandage de
sel et de sable, etc.
91 ACTIVITES ASSOCIATIVES DIVERSES
911 Activités d’organisations économiques, patronales et professionnelles
9111 Activités d’organisations économiques et patronales
91110 Activités d’organisations économiques et patronales
9112 Activités d’organisations professionnelles
91120 Activités d’organisations professionnelles
912 Activités de syndicats de salariés
9120 Activités de syndicats de salariés
91200 Activités de syndicats de salariés
913 Autres organisations associatives
9131 Organisations religieuses
91310 Organisations religieuses
91311 Organisations religieuses
91319 Religieux à charge du budget des cultes
9132 Organisations politiques
91320 Organisations politiques
9133 Autres organisations associatives n.d.a.
91330 Autres organisations associatives n.d.a.
92 ACTIVITES RECREATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES
921 Activités cinématographiques et vidéo
9211 Production de films
92111 Production de films cinématographiques
9211101 la production et la réalisation de films d’auteurs, courts ou longs métrages, destinés principalement à la
projection dans les salles
92112 Production de films pour la télévision
9211201 la production et la réalisation de films de tous types (séries, téléfilms, documentaires, etc.) destinés à la
diffusion télévisuelle
92113 Production d’autres films
9211301 la production et la réalisation de films publicitaires et films promotionnels, films techniques et
d’entreprise, films à caractère éducatif ou de formation, clips vidéo
9211302 la production et la réalisation de dessins animés par des laboratoires spécialisés
92114 Services annexes à la production de films
9211401 les activités connexes à la production de films telles que postsynchronisation, effets spéciaux,
développement, montage, coloriage, doublage, etc., exercées pour le compte de tiers
9211402 les activités des studios de cinéma, y compris la mise à disposition de matériel technique
35824 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
9212 Distribution de films
92120 Distribution de films
9212001 la distribution (vente ou location) de films cinématographiques et de bandes de vidéo à d’autres unités,
mais non au public général
9212002 les activités liées à la distribution telles que la réservation, la livraison et la conservation de films
9212003 l’édition et la distribution de films de tous types sur bandes vidéo à destination du public
9212004 la gestion de droits cinématographiques et audiovisuels d’oeuvres réalisées par des tiers
9213 Projection de films
92130 Projection de films
9213001 la projection de films cinématographiques ou de bandes de vidéo dans des salles de cinéma, en plein air
ou dans d’autres installations de projection
9213002 les activités des ciné-clubs
922 Activités de radio et de télévision
9220 Radio et télévision
92201 Production et diffusion de programmes de radio
9220101 la production de programmes de radio, que cette production soit combinée ou non avec des activités de
diffusion
9220102 les activités des radios locales et des radios libres
92202 Production de programmes de télévision
9220201 la production de programmes de télévision non diffusés par leur producteur
9220202 les activités des maisons de production indépendantes
92203 Emission de programmes de télévision
9220301 l’émission de programmes de télévision par des chaı̂nes subventionnées ou par des chaı̂nes appartenant
au secteur privé, que cette émission soit combinée ou non avec des activités de production
9220302 les activités dans la domaine da la production et de l’émission de programmes de télévision exercées par :
les chaı̂nes régionales et locales, les chaı̂nes payantes
92204 Production et diffusion de programmes de radio et de télévision
923 Autres activités de spectacle et d’amusement
9231 Art dramatique et musique
92311 Artistes indépendants
92312 Production de spectacles par des ensembles artistiques
92313 Services annexes à l’art dramatique et à la musique
9232 Gestion de salles de spectacle
92321 Exploitation de salles de théâtre, de concert et similaires
9232101 l’exploitation de salles de concert, de théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles
9232102 l’exploitation d’agences de vente de billets et de réservations de places
9232103 l’exploitation de studios d’enregistrements sonores pour compte de tiers
92322 Gestion et exploitation de centres culturels
9232201 la gestion et l’exploitation de centres culturels
9232202 la gestion et l’exploitation de centres polyvalents, principalement destinés à des activités dans le domaine
de l’art dramatique et de la musique
9233 Fêtes foraines et parcs d’attractions
92331 Attractions foraines
9233101 attractions foraines
92332 Parcs d’attractions
9233201 l’exploitation de parcs d’attractions
9233202 l’exploitation de chemins de fer touristiques
9234 Autres activités de spectacle et d’amusement n.d.a.
92340 Autres activités de spectacle et d’amusement n.d.a.
9234001 l’exploitation d’écoles de danse et les activités des professeurs de danse
9234002 l’organisation d’activités récréatives n.d.a. : spectacles de cirque, spectacles de marionnettes, rodéos,
spectacles ″son et lumière″, etc.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35825
CODE DESCRIPTION
— —
924 Agences de presse
9240 Agences de presse
92400 Agences de presse
9240001 les activités des agences de presse, c’est-à-dire la communication aux médias d’informations, de photos
9240002 les activités des journalistes et des photographes de presse indépendants
925 Autres activités culturelles
9251 Gestion des bibliothèques et archives publiques
92510 Gestion des bibliothèques et archives publiques
9251001 la recherche et gestion de collections d’ouvrages spécialisés ou non
9251002 la tenue des archives historiques
9251003 l’établissement de catalogues
9251004 prêt à stockage de livres, de cartes, de périodiques, de films, de disques, de bandes magnétiques,
d’oeuvres d’art, etc.
9251005 activités de recherche visant à répondre aux demandes d’information
9252 Gestion des musées et du patrimoine culturel
92520 Gestion des musées et du patrimoine culturel
9252001 la préservation de sites (y compris les fouilles) et de bâtiments historiques
9252002 la conservation de monuments historiques
9252003 la gestion des musées de toute nature, y compris les musées en plein air : musées d’art, d’orfèvrerie, de
meubles, de costumes, de céramiques, d’argenterie, etc.; musées d’histoire naturelle, des sciences, des
techniques, d’histoire, militaires;etc.
9253 Jardins botaniques, zoologiques et réserves naturelles
92530 Jardins botaniques, zoologiques et réserves naturelles
9253001 la conservation du patrimoine naturel
9253002 la gestion de jardins botaniques et zoologiques, des zoos pour enfants, des réserves et parcs naturels, y
compris la protection de la flore et de la faune
9253003 l’exploitation d’autres curiosités touristiques (grottes et similaires)
926 Activités liées au sport
9261 Gestion d’installations sportives
92611 Gestion et exploitation de centres sportifs
9261101 la gestion et l’exploitation de centres sportifs destinés à accueillir des événements ou des disciplines
sportifs de toute nature
9261102 la gestion et l’exploitation de centres polyvalents, principalement destinés à la pratique du sport
92612 Exploitation de centres de fitness et salles de gymnastique
9261201 l’exploitation de salles de gymnastique et de centres de fitness, de musculation, d’aérobic, de
body-building, etc., y compris l’accompagnement de la clientèle sur le plan sportif
92613 Exploitation d’autres installations sportives
9261301 l’exploitation de stades de football, piscines, stades d’athlétisme, établissements de bowling, terrains de
golf, courts de tennis, patinoires, stands de tir, salles et arènes spécialisées, etc.
9261302 l’exploitation de ports de plaisance et aérodromes de tourisme
9261303 l’exploitation de viviers, hippodromes et manèges
9261304 l’exploitation de circuits automobiles, vélodromes, etc.
9262 Autres activités sportives
92621 Activités de clubs de sport et d’associations sportives
9262101 l’organisation et la gestion d’activités sportives : clubs de football, de cyclisme, de bowling, de natation,
de golf, de boxe, de lutte et autres arts martiaux, de musculation, associations de sports d’hiver,
d’athlétisme, de tir, d’aviron, etc.
9262102 les activités liées aux courses et concours d’animaux (cheveaux, lévriers, pigeons, etc.)
9262103 les activités liées aux sport mécaniques (automobiles, motos, karts, etc.)
9262104 la pratique de la chasse et de la pêche en tant que sports ou activités de loisir
9262105 les activités liées aux régates, ski nautique, jetski, deltaplane, vol à voile, vol en ULM, en avion de
tourisme ou de sport, etc.
92622 Sportifs indépendants, instructeurs de sport et managers sportifs
92623 Autres activités sportives
9262301 la promotion et l’organisation d’événements sportifs tant pour compte propre que pour le compte de tiers
9262302 les activités de services connexes
35826 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

CODE DESCRIPTION
— —
927 Autres activités récréatives
9271 Jeux de hasard
92710 Jeux de hasard
9271001 l’organisation de loteries, lotos, pronostics, paris mutuels, etc.
9271002 l’exploitation de casinos et de salles de jeux
9271003 l’exploitation de machines à sous basées sur le hasard avec gain d’argent
9271004 les activités liées à la vente de billets de loterie, la distribution et la collecte de bulletins de participation,
etc.
9272 Autres activités récréatives n.d.a.
92721 Exploitation de salles de billards
9272101 exploitation de salles de billards
92722 Exploitation de parcs de récréation, lunaparcs et similaires
9272201 l’exploitation de jeux, automatiques ou non (flippers, jeux électroniques, baby foot, etc.) en principe sans
gain d’argent
92723 Exploitation d’infrastructures de plage, de bicyclettes, pédalos, poneys et similaires
9272301 l’exploitation d’infrastructures de plage (location de cabines de bain, paravents, sièges, etc.)
9272302 la mise à disposition à des fins récréatives de pédalos, barques, bicyclettes, poneys, etc.
92724 Autres activités récréatives
9272401 l’engagement et le placement d’acteurs pour les films cinématographiques, les émissions de télévision et
les pièces de théâtre
9272402 les autres activités liées aux loisirs non classées ailleurs
93 SERVICES PERSONNELS
930 Services personnels
9301 Blanchisseries industrielles et teintureries
93011 Blanchisseries, teintureries et similaires
9301101 lavage, blanchissage, nettoyage à sec, repassage, teinture, etc., des habits et textiles pour les entreprises,
les utilisateurs professionels ou les exploitants de dépôts qui acceptent le linge des particuliers mais
n’exercent pas ces activités.
9301102 le ramassage et la livraison du linge
9301103 le nettoyage d’articles en cuir ou en fourrure
9301104 le nettoyage des tapis, des moquettes, des tentures et des rideaux
9301105 la réparation de vêtements et d’autres articles textiles ou les petites retouches apportées à ces articles
lorsqu’elles sont faites en liaison avec le nettoyage
9301106 la location, par les blanchisseries, de linge, de vêtements de travail et d’articles similaires
93012 Salons-lavoirs, blanchisseries, services de nettoyage de vêtements, linges et autres textiles pour
particuliers
9301201 le service des laveries automatiques en libre service
9301202 le traitement (ramassage, lavage, repassage, livraison à domicile, etc.) du linge à une échelle non
industrielle et le nettoyage d’articles d’habillement pour le compte de particuliers
93013 Magasins-dépôts pour le nettoyage des vêtements, linges et autres textiles des particuliers
9301301 les exploitants de magasins-dépôts qui n’exercent eux-mêmes aucune activité ayant trait au lavage ou au
nettoyage mais qui confient le traitement du linge et le nettoyage des vêtements aux laveries et
blanchisseries industrielles
9302 Coiffure et soins de beauté
93021 Salons de coiffure
9302101 la coiffure pour hommes, femmes et enfants (coupe, shampooing, soins capillaires, coloration, ondulation,
etc.)
93022 Instituts de beauté
9302201 les conseils en beauté et les soins du visage : massages faciaux, traitement anti-rides, maquillage, etc.
9302202 les soins de la peau et l’épilation
9302203 les soins de manucure et de pédicure
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35827
CODE DESCRIPTION
— —
9303 Services funéraires
93031 Entreprises de pompes funèbres
9303101 les soins aux défunts : la préparation des corps pour la sépulture ou l’incinération, l’embaumement, etc.
9303102 les services connexes à l’inhumation et l’incinération : la location de locaux aménagés dans les
funérariums, etc.
9303103 les services d’inhumation et d’incinération des défunts
9303104 les services funéraires aux animaux
93032 Gestion de cimetières et crématoriums
9303201 la location ou vente de concessions
9303202 la gestion et l’entretien des cimetières
9303203 les services fournis par les crématoriums (incinération, dispersion des cendres, columbarium, etc.)
9304 Entretien corporel
93040 Entretien corporel
9304001 les services liés au bien-être et au confort physique tels que ceux fournis dans les établissements de
thalassothérapie, les stations thermales, les bains turcs, les saunas, les bains de vapeur, les solariums, les
instituts de massage, etc.
9305 Autres services personnels
93051 Agences matrimoniales, agences de rencontres, services d’escorte et similaires
9305101 agences matrimoniales, agences de rencontres, services d’escorte et similaires
93052 Graphologues, astrologues, voyants, radiesthésistes et similaires
9305201 graphologues, astrologues, voyants, radiesthésistes et similaires
93053 Autres services aux personnes n.d.a.
9305301 les services de recherche généalogique
9305302 les services de tatouement
9305303 les concessions diverses, notamment sur la voie publique cireurs, porteurs, etc.) ou à l’intérieur des
bâtiments accessibles au public (vestiaires, toilettes, etc.)
9305304 le dressage et l’entraı̂nement d’animaux de compagnie et de chiens d’aveugles
95 SERVICES DOMESTIQUES
950 Services domestiques
9500 Services domestiques
95000 Services domestiques
95001 Personnel occupé à des tâches ménagères
95002 Personnel occupé à des travaux d’ordre non ménager
95003 Personnel occupé dans des domaines et jardins privés
98901 Chômeurs en réadaptation professionnelle
98902 Travailleurs bénéficiant d’indemnités ou de rentes d’accident de travail ou de maladie professionnelle
98903 Travailleurs bénéficiant d’autres prestations
98904 C.S.T., T.C.T., PRIME, jeunes stagiaires d’entreprises publiques soumises à un plan d’assainissement
99 ORGANISMES EXTRA-TERRITORIAUX
990 Organismes extra-territoriaux
9900 Organismes extra-territoriaux
99000 Organismes extra-territoriaux

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 oktober 2000 modifiant l’arrêté royal du 31 août 1964 fixant la
nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l’Economie et de la Recherche scientifique,
Ch. PICQUE
35828 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —

01 LANDWIRTSCHAFT, JAGD UND ZUSATZDIENSTLEISTUNGEN

011 Getreideanbau und Gartenbau

0111 Getreideanbau und Ackerbau

01110 Getreideanbau und Ackerbau

0111001 Getreideanbau: Hartweizen, Weichweizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Reis usw.

0111002 Kartoffelanbau

0111003 Zuckerrübenanbau

0111004 Tabakanbau (einschlieβlich Ernte und Trocknung der Tabakblätter)

0111005 Anbau von Ölsamen und Ölfrüchten: Erdnüsse, Sojabohnen, Rapsbohnen usw.

0111006 Anbau von Hopfendolden sowie Wurzeln und Knollen mit hohem Stärke- oder Inulingehalt

0111007 Kultur der Baumwolle oder anderer Textilpflanzen; Rotten von Faserpflanzen

0111008 Anbau von Trockenhülsegemüse wie Futtererbsen und Bohnen

0111009 Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Heilmitteln oder Schädlingsbekämpfungsmitteln o.Ä.

0111010 Produktion von Getreidesaatgut

0111011 nicht anderweitig genannte Kulturen

0112 Gemüseanbau; Gartenbau, Baumschulen

01121 Gemüseanbau

0112101 Gemüseanbau: Tomaten, Melonen, Zwiebeln, Kohl, Salate, Möhren, Bohnen, Kresse, Brunnenkresse,
Zuckermais, Zucchini, Auberginen, Porree, usw.

0112102 Gewürzmittelanbau: Kapern, Paprikaschoten, Fenchel, Petersilie, Kerbel, Estragon, Majoran usw.

0112103 Champignon- und Trüffelzucht sowie Ernte von Pilzen und Trüffeln in den Wäldern

0112104 Produktion von Gemüsesaatgut.

01122 Blumenzucht

0112201 Schnittblumen-, Blumen- und Zimmerpflanzenzucht

0112202 Herstellung getrockneter Blumen

0112203 Produktion von Blumensaatgut.

01123 Baumschulen

0112301 Pflanzenzucht zur Weiterpflanzung: Sträucher, Zimmerpflanzen, Bäume, usw.

0112302 Anbau von Grasmatten

0113 Obstanbau

01130 Obstanbau

0113001 Obstanbau: Äpfel, Birnen, Zitrusfrüchte, Aprikosen, Erdbeeren, Beeren, Kirschen, Pfirsiche, Bananen,
Avocados, Datteln usw.

0113002 Anbau von Keltertrauben und Tafeltrauben; Herstellung von Wein in Verbindung mit dem Weinanbau

0113003 Anbau eβbarer Nüsse, einschlieβlich Kokosnüsse

0113004 Anbau von Pflanzen für die Getränkeproduktion, wie Kaffee, Kakao, Mate

0113005 Gewürzpflanzenanbau: Lorbeerbaum, Basilikum, Anis Koriander Kümmel, Zimt, Gewürznelke, Muskat-
nuβ, Ingwer usw.

0113006 Olivenanbau; Herstellung von Olivenöl in Verbindung mit dem Olivenanbau


BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35829
KODE BESCHREIBUNG
— —

012 Zucht

0121 Rinderzucht

01210 Rinderzucht

0121001 Rinderzucht

0121002 Produktion von Kuhrohmilch

0122 Zucht von Schafen, Ziegen und Einhuferzucht

01220 Zucht von Schafen, Ziegen und Einhuferzucht

0122001 Zucht von Schafen und Ziegen

0122002 Zucht von Pferden, Eseln, Maultieren und Mauleseln

0122003 Produktion von Rohwolle

0122004 Produktion von Schafs- und Ziegenrohmilch.

0123 Schweinezucht

01231 Zucht von Zuchtschweinen

0123101 Zucht von Zuchtschweinen, einschlieβlich Wildschweinzucht.

01232 Mastschweinezucht

0123201 Mastschweinezucht einschlieβlich Mastschweinezucht für Dritte

124 Geflügelzucht

01241 Hühnerzucht

0124101 Hühnerzucht

01242 Eierproduktion

0124201 Eierproduktion

01243 Zucht anderen Geflügels

0124301 Enten-, Gänse-, Truthahn- und Perlhühnerzucht.

0125 Zucht anderer Tiere

01250 Zucht anderer Tiere

0125001 Imkerei sowie Herstellung von Honig und Bienenwachs

0125002 Kaninchenzucht

0125003 Zucht von Haustieren

0125004 Zucht von Pelztieren

0125005 Wildzucht

0125006 Zucht von Seidenwürmern, Produktion von Seidenwürmerpuppen

0125007 Zucht von Fröschen und Wasserreptilien

0125008 Schneckenzucht

0125009 Zucht verschiedener nicht anderweitig genannter Tiere

013 gemischter Anbau und Tierzucht

0130 gemischter Anbau und Tierzucht

01300 gemischter Anbau und Tierzucht

0130001 gemischter Anbau und Tierzucht, sofern der Umsatz einer dieser zwei Tätigkeiten nicht 2/3 des
Gesamtumsatzes erreicht
35830 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
014 Zusatzdienstleistungen in der Landwirtschaft
0141 Zusatzdienstleistungen im Anbau
01410 Zusatzdienstleistungen im Anbau
0141001 Bodenbearbeitung
0141002 Anbau
0141003 Ernten
0141004 Erntenzerstäubung auch mit Flugzeugen
0141005 Schädlingsbekämpfung (einschlieβlich Kaninchenschäden) in bezug auf die Landwirtschaft
0141006 Obstbäumeschnitt und Rebenschnitt
0141007 Auspflanzung von Reis, Ausdünnung der Rüben
0141008 Ernte und Behandlung der Früchte für die Erstvermarktung: Reinigung, Sortierung, Desinfektion,
Verpackung. (einschlieβlich Verpackungen für eine Kurzzeitkonservierung) usw.
0141009 Auslichten von Bäumen und Hecken
0141010 Betrieb von Bewässerungssystemen
0141011 Anlage und Wartung von Gärten, von Grünanlagen und Grünflächen für Sporteinrichtungen
0141012 Miete von landwirtschaftlichen Geräten und Ausrüstungen mit Bedienungspersonal
01411 Anlage, Einbau und Pflege von Gärten und Grünanlagen (als gewerbliche Hauptbetätigung)
01412 ergänzende Dienstleistungen im Anbau
0142 ergänzende Dienstleistungen in der Viehzucht
01420 ergänzende Dienstleistungen in der Viehzucht
0142001 künstliche Befruchtung
0142002 Scheren von Schafen für Rechnung Dritter
0142003 Herdenführungs-, Viehaufsichts- und Hühnerstallreinigungsdienstleistungen
0142004 Unterstellplätze, Pensionen und andere Unterbringungsmöglichkeiten für Tiere
0142005 Pflegearbeiten an Haustieren
015 Jagd
0150 Jagd
01500 Jagd
0150001 Jagd oder Fangjagd von Tieren für Ernährungszwecke, für ihren Pelz, ihre Haut oder für Forschungs-
zentren sowie zoologische Gärten oder von Tieren, die als Gesellschaftstiere gehalten werden
0150002 Kürschnerprodukte von Häuten von Reptilien oder von Vögeln, die aus Jagd- oder Fangjadgtätigkeiten
stammen
0150003 Tätigkeiten von Organisationen zur Förderung der gewerblichen Jagd und Fangjagd
0150004 der Fang von Meeressäugetieren wie Walrosse und Seehunde.
2 FORSTWISSENSCHAFT, FORSTBETRIEB UND ERGÄNZUNGSDIENSTLEISTUNGEN
020 Forstwissenschaft, forstwirtschaftlicher Betrieb und Ergänzungsdienstleistungen
0201 Forstwissenschaft und forstwirtschaftlicher Betrieb
02011 Forstwissenschaft
0201101 praktische forstwirtschaftliche Tätigkeiten: Aufforstung, Neuaufforstung, Umpflanzung, Lichtungen
sowie die Erhaltung des Waldes und der Einschläge
0201102 Unterholz- und Reisholzanbau
0201103 Baumschulbetrieb (einschlieβlich Weihnachtsbäume)
0201104 Pflanzenanbau für Sparteriewaren
02012 Forstwirtschaftlicher Betrieb
0201201 der forstwirtschaftliche Betrieb: Baumfällen sowie die Herstellung von Rohholz das Grubenholz,
Spaltholz, Pfähle und Brennholz
0201202 Ernte von wild wachsenden Forstprodukten: Kork, Lack, Harze, Balsame, Pflanzenextrakte (pflanzliches
Haar), Eicheln, indische Kastanien, Schaum, Flechten, Balata und andere Kautschukstoffe
0202 Ergänzungsdienstleistungen für die Forstwissenschaft und den forstwirtschaftlichen Betrieb
02020 Ergänzungsdienstleistungen für die Forstwissenschaft und den forstwirtschaftlichen Betrieb
0202001 Waldinventar, Holzbewertung, Feuerschutz
0202002 Transport von Holzstämmen in den Wäldern
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35831
KODE BESCHREIBUNG
— —
05 FISCHEREI, FISCHZUCHT UND AQUAKULTUR
050 Fischerei, Fischzucht und Aquakultur
0501 Fischerei
05010 Fischerei
0501001 Hochseefischerei, Küstenfischerei, Binnengewässerfischerei
0501002 das Einsammeln von Schalentieren und Mollusken auf See und in Süβwasser
0501003 Tätigkeiten von Fischereifahrzeugen, die auβerdem Fisch verarbeiten und konservieren
0501004 Fang von Meerestieren: Schildkröten, Seegurken, Tunikaten, Seeigel usw.
0501005 Ernte von natürlichen Perlen, Schwämmen, Korallen, Algen usw.
0501006 Ergänzungsdienstleistungen für die Fischerei
0502 Fischzucht und Aquakultur
05020 Fischzucht und Aquakultur
0502001 Zucht von Austernlarven, Muscheln, jungen Langusten, Garnelenlarven, Setzlingen und jungen Lachsen
0502002 Zucht von Algen und sonstigen eβbaren Wasserpflanzen
0502003 Fischzucht in Meerwasser und in Süβwasser
0502004 Austernzucht
10 KOHLE-, BRAUNKOHLEN- UND TORFGEWINNUNG
101 Kohleförderung und Agglomerierung
1010 Kohleförderung und Agglomerierung
10100 Kohleförderung und Agglomerierung
1010001 Kohleförderung: Untertage- oder Tageabbau
1010002 Waschen, Kalibrieren, Sortieren, Zerstäubung usw. der Kohle
1010003 Agglomerierung von Kohle
1010004 Wiedergewinnung von Kohle aus Haldenbeständen
102 Förderung und Agglomerierung von Braunkohle
1020 Förderung und Agglomerierung von Braunkohle
10200 Förderung und Agglomerierung von Braunkohle
1020001 Braunkohlenförderung: Untertage- oder Tageabbau
1020002 Waschen, Dehydradisierung, Zerstäubung von Braunkohle
1020003 Agglomerisierung von Braunkohle.
103 Torfgewinnung und Agglomerisierung
1030 Torfgewinnung und Agglomerisierung
10300 Torfgewinnung und Agglomerisierung
1030001 Torfextraktion
1030002 Torferzeugung für den Gartenbau
1030003 Torfagglomerisierung
11 ROHÖL- UND ERDGASFÖRDERUNG SOWIE ERGÄNZENDE DIENSTLEISTUNGEN
111 Rohöl- und Erdgasförderung
1110 Rohöl- und Erdgasförderung
11100 Rohöl- und Erdgasförderung
1110001 Rohölförderung
1110002 Förderung von gashaltigen Kohlenwasserstoffen (Erdgas)
1110003 Förderung von Kondensaten
1110004 Dekantation und Trennung flüssiger Kohlenwasserstoffteile
1110005 Verflüssigung und Rückvergasung von Erdgas
1110006 Entschwefelung von Gas
1110007 Sand- und Ölschieferabbau
1110008 Produktion von Rohöl aus Sand und Ölschiefer
35832 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
112 Ergänzungsdienstleistungen bei der Erdöl- und Erdgasförderung
1120 Ergänzungsdienstleistungen bei der Erdöl- und Erdgasförderung
11200 Ergänzungsdienstleistungen bei der Erdöl- und Erdgasförderung
1120001 gelenkte Bohrung und Neubohrung
1120002 Montage vor Ort, Instandsetzung und Zerlegung von Bohrtürmen
1120003 Zementieren der Erdöl- oder Gasquellen
1120004 Auspumpen der Quellen
1120005 Verschlieβen der Quellen
1120006 Löschung von Erdölquellenfeuern
12 ABBAU VON URAN- UND THORIUMERZEN
120 Abbau von Uran- und Thoriumerzen
1200 Abbau von Uran- und Thoriumerzen
12000 Abbau von Uran- und Thoriumerzen
1200001 Extraktion von Uran- und Thoriumerzen
1200002 Konzentration dieser Erze
1200003 Herstellung von Urankonzentrat (yellow englischer Kuchen).
13 ABBAU VON METALLERZEN
1300001 Abbau von Metallerzen und Metalle vor Ort: Untertage- oder Tageabbau
1300002 Erzaufbereitung: Zerstampfung, Zermahlung und Waschen der Erze; Erzkonzentration durch magneti-
sche oder gravimetrische Trennung; Flotation, Sortierung, Kalibrierung, Trocknung,
Kalzinierung und Röstung von Mineralien
131 Abbau von Eisenerzen
1310 Abbau von Eisenerzen
13100 Abbau von Eisenerzen
1310001 der Abbau von Erzen, deren Wert besonders an ihrem Eisengehalt liegt
1310002 Anreicherung und Sinterung von Eisenerzen
132 Abbau von Erzen von Nichteisenmetallen
1320 Abbau von Erzen von Nichteisenmetallen
13200 Abbau von Erzen von Nichteisenmetallen
1320001 Abbau und die Aufbereitung von Erzen, deren Wert besonders an ihrem Gehalt an Nichteisenmetallen
liegt: Aluminium (Bauxit), Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Mangan, Chrom, Nickel, Kobalt, Molybdän, Tantal,
Vanadium, Gold, Silber, Platin
14 ANDERE BERGBAUINDUSTRIEN
141 Natursteinabbau
1411 Natursteinabbau für den Baubereich
14110 Natursteinabbau für den Baubereich
1411001 Abbau, die groben Maβe und das Sägen von gehauenen Steinen für Steinmetze oder für den Baubereich,
wie Marmor, Granit, Sandstein usw.
1412 Abbau von Zementsteinen, Kalksteinen, Gips und Kreide
14121 Abbau von Zementsteinen
1412101 Abbau, Zermahlung und Zerstampfung von Zementsteinen
14122 Abbau von Kalksteinen, Gips und Kreide
1412201 Abbau, Zermahlung und Zerstampfung von Kalksteinen, einschlieβlich solcher Kalksteine für die
Landwirtschaft
1412202 Abbau von Gips und Anhydrite
1412203 Abbau von Gips
1412204 Abbau von Kreide
1412205 der Dolomitabbau
1413 Schieferabbau
14130 Schieferabbau
1413001 Schieferabbau
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35833
KODE BESCHREIBUNG
— —
142 Sand- und Lehmabbau
1421 Sand- und Kiesabbau
14211 Sandabbau
1421101 Abbau von Industriesand und Sand für den Baubereich in Gruben oder durch Ausbaggern.
14212 Kiesabbau
1421201 Kiesabbau in Gruben oder durch Ausbaggern
1421202 Zerstampfung und Zermahlung von Steinen und Kies
1422 Abbau von Lehm und Kaolin
14220 Abbau von Lehm und Kaolin
1422001 Abbau von Lehm, feuerfestem Lehm und Kaolin.
143 Abbau von Mineralien für die chemische Industrie und für natürliche Düngemittel
1430 Abbau von Mineralien für die chemische Industrie und für natürliche Düngemittel
14300 Abbau von Mineralien für die chemische Industrie und für natürliche Düngemittel
1430001 Abbau natürlicher Phosphate und natürlicher Kaliumsalze
1430002 Abbau von vor Ort vorhandenem Schwefel und Schwefelerzen
1430003 Abbau und die Vorbereitung von Pyriten und Pyrrhotiten
1430004 Abbau von Schwefelsäuresalzen und natürlichen Karbonaten, Barium (Bariumsulfat und Witherit),
natürlicher Borsäuresalzen, natürlicher Schwefelsäuresalze und Magnesium (Kieserit)
1430005 Abbau von Farberde und Spatfluor
1430006 Guanoeinsammeln
144 Salzproduktion
1440 Salzproduktion
14400 Salzproduktion
1440001 bergbaulicher Salzabbau, einschlieβlich Auflösung und Pumpen
1440002 Salzproduktion durch Verdunstung des Meerwassers oder anderer Salzgewässer
1440003 Produktion von Sole und anderer salziger Lösungen
1440004 Zermahlung, Reinigung und Raffination von Salz
145 sonstige, nicht anderweitig aufgeführte Bergbautätigkeiten
1450 sonstige, nicht anderweitig aufgeführte Bergbautätigkeiten
14500 sonstige, nicht anderweitig aufgeführte Bergbautätigkeiten
1450001 Abbau von Mineralien und unterschiedlichen Materialien: Kompost und
Humus, Schleifmaterialien, Asbest, fossile kieselhaltige Mehle, natürliches Graphit, Steatit (Talk),
Feldspat, Edelsteine, Quarz, Glimmer, Asphalte und natürliche Bitumen.
15 LEBENSMITTELINDUSTRIEN
151 Fleischindustrie
151 Fleischindustrie
1511 Fleischerzeugung und -verarbeitung
15111 Produktion von Frischfleisch
1511101 Schlachtung der Tiere
1511102 Produktion von Frischfleisch in Rümpfen oder Stücken
1511103 Produktion von Rohleder und Häuten aus Schlachthäusern
1511104 Schmelzung und Raffination von Schmalz und sonstiger tierischer Speisefette
1511105 Verarbeitung von Schlachtabfällen und Kadavern; Herstellung von Fleisch- und Knochenmehl
1511106 Verarbeitung natürlicher Därme
1511107 Verarbeitung von Enthaarungswolle
15112 Herstellung von tiefgekühltem Fleisch
1511201 Produktion von tiefgekühltem oder gekühltem Fleisch in Karkassen oder in Teilen
1512 Erzeugung und Verarbeitung von Geflügelfleisch
15121 Erzeugung von Geflügelfrischfleisch
1512101 Geflügel- und Kaninchenschlachtung
1512102 Zubereitung von Geflügel- und Kaninchenfrischfleisch
1512103 Erzeugung von portioniertem Geflügel- und Kaninchenfrischfleisch
1512104 Verarbeitung von Federn und Daunen
35834 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
15122 Tiefgekühlte Geflügelfleischproduktion
1512201 Erzeugung von portioniertem tiefgefrorenem Geflügel- und Kaninchenfleisch
1513 Produktion von Fleischprodukten und Fleischkonserven
15131 Herstellung von frischen Fleischwaren und Fleischkonserven
1513101 Herstellung von getrocknten, gesalzenen oder geräuchterten Fleischwaren
1513102 Herstellung von Fleischwaren: frische Würste, Salami, Würste, Andouillettes, Curvelatwürste, Boulogner
Würste, Pasteten, Galantine, Schmalzfleisch, gekochter Schinken, Fleischsaftextrakte
1513103 Herstellung von zubereiteten Mahlzeiten
15132 Produktion von tiefgekühlten Fleischprodukten
1513201 Produktion von tiefgekühlten Fleischprodukten
1513202 Herstellung von zubereiteten tiefgekühlten Mahlzeiten
152 Fischindustrie
1520 Verarbeitung und Konservierung von Fisch sowie Fischproduktzubereitungen
15201 Zubereitung und Konservierung von Fisch sowie Herstellung frischer Fischprodukte
1520101 Konservierung, auβer durch Gefrieren oder Tiefkühlen, von Fischen, Schalen- und Krustentieren:
Trocknung, Räucherung, Salzen, Pökeln, Einmachen, usw.
1520102 Zubereitung und Produkte auf der Grundlage von Fischen, Schalen- und Krustentieren (auβer
tiefgekühlten Produkten): gekochte Fische, Fischfilets, Milch, Kaviar, Kaviarersatz, usw.
1520103 Herstellung von aus Fisch zubereiteten Mahlzeiten
1520104 Tätigkeiten von Schiffen, die sich nur mit der Verarbeitung und Konservierung von Fischen befassen
1520105 Produktion von Fischmehl
15202 Herstellung von tiefgekühlten Fischen und Fischerzeugnissen
1520201 das Gefrieren und Tiefkühlen von Fischen, Schalentieren und Krustentieren
1520202 Zubereitung von Tiefkühlerzeugnissen, hergestellt auf der Grundlage von Fischen, Schalen- und
Krustentieren
1520203 Herstellung von Fischfertiggerichten
153 Verarbeitung und Konservierung von Obst und Gemüse
1531 Verarbeitung und Konservierung von Kartoffeln
15311 Verarbeitung und Konservierung Kartoffeln
1531101 Herstellung von Kartoffelkonserven, auβer Tiefkühlprodukten
1531102 Herstellung von dehydratisierten Kartoffelpürees
1531103 Herstellung von Kartoffelchips und ähnlichen Produkten
1531104 Herstellung von Kartoffelmehl und Kartoffelstärke
1531105 industrielles Schälen von Kartoffeln
15312 Herstellung von Tiefkühlerzeugnissen aus Kartoffeln
1531201 Herstellung von tiefgekühlten, vorgekochten Kartoffel
1531202 Herstellung von tiefgefrorenen Kartoffelerzeugnissen
1532 Zubereitung von Frucht- und Gemüsesäften
15320 Zubereitung von Frucht- und Gemüsesäften
1532001 Nektar- und Konzentratherstellung
1532002 Herstellung von Fruchtsirupen.
1533 Verarbeitung und Konservierung von Obst und Gemüse
15331 Verarbeitung und Konservierung von Gemüse
1533101 Gemüsekonservierung: Trocknung, Einlegen in Öl oder Essig, Einmachen, usw.
1533102 Fertigung von Nahrungsmitteln aus Gemüse.
15332 Produktion von tiefgekühltem Gemüse
1533201 Produktion von tiefgekühltem Gemüse
1533202 Fertigung von Nahrungsmitteln aus tiefgekühltem Gemüse
15333 Verarbeitung und Konservierung von Früchten
1533301 die Fruchtkonservierung: Gefrieren, Trocknung, Einlegen, Einmachen, usw.
1533302 Herstellung von Nahrungsmitteln aus Früchten
1533303 Herstellung von Fruchtfleisch
1533304 Herstellung von Konfitüren, Marmeladen und Gelees.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35835
KODE BESCHREIBUNG
— —
154 Die Fette- und Öleindustrie
1541 Herstellung von Ölen und Rohfetten
15411 Herstellung von pflanzlichen Rohölen
1541101 Produktion von pflanzlichen Rohölen: Oliven-, Soja-, Palmen-, Sonnenblumen-, Baumwoll-, Rüben-,
Raps-, Senf-, Leinöle usw.
1541102 Herstellung von Mehl- oder Getreidegrieβ, Nuβgrieβ oder nicht ölhaltiger Mandeln, nicht entölt.
15412 Herstellung von tierischen Rohölen und Rohfetten
1541201 Herstellung von Ölen und nicht eβbaren Tierfetten
1541202 die Ölgewinnung aus Fischen und Meeressäugetieren.
1542 Herstellung von Ölen und raffinierten Fetten
15420 Herstellung von Ölen und raffinierten Fetten
1542001 die Raffination pflanzlicher Öle: Oliven- und Sojaöle usw.
1542002 Behandlung von pflanzlichen Öle: Blasen, Kochen, Oxydation, Polymerisation, Dehydratation, Hydrie-
rung usw.
1543 Margarineherstellung
15430 Margarineherstellung
1543001 Margarineherstellung
1543002 Herstellung von Mischungen und sonstigen Brotaufstrichen
1543003 Herstellung zusammengesetzter Fette, die für das Kochen der Nahrungsmittel bestimmt sind
155 Milchindustrie
1551 Herstellung von Milcherzeugnissen
15510 Herstellung von Milcherzeugnissen
1551001 Herstellung sterilisierter pasteurisierter frischer flüssiger Milch, homogenisiert und/oder ultra-
hocherhitzt (U.H.T.)
1551002 Rahmherstellung
1551003 Herstellung von gezuckerter oder nicht gezuckerter Kondensmilch
1551004 Milchpulverherstellung
1551005 Butterherstellung
1551006 Käse- und Quarkherstellung
1551007 Molkeherstellung
1551008 Kasein- und Laktoseherstellung
1551009 Joghurtherstellung
1551010 Herstellung frischer milchhaltiger Nachspeisen
1552 Herstellung von Speiseeis
15520 Herstellung von Speiseeis
1552001 die Herstellung von Eiscreme und sonstigem Speiseeis (z.B. Sorbet), einschlieβlich vom Hersteller im
Straβenverkauf angebotenes Speiseeis
156 Bearbeitung von Körnern und Herstellung stärkehaltiger Produkte
1561 Mühlen
15610 Mühlen
1561001 Mahlen der Körner, einschlieβlich deren Vorbereitung (Trocknung, Sortieren usw.) und Herstellung von
Mehlen, Flocken,Grieβ oder Agglomeraten in Flockenform, Getreide, Roggen, Hafer, Mais oder sonstige
Getreidekörner
1561002 das Mahlen von Reis und die Produktion von Reismehl
1561003 die Produktion von vollständig geschliffenem, poliertem, gekochtem oder konvertiertem Reis
1561004 das Mahlen von Gemüse und die Produktion von Mehlen und Grieβ aus Trockenhülsegemüse, Wurzeln
oder Knollen oder eβbarem Schalenobst
1561005 die Nahrungsmittelherstellung für das Müslifrühstück
1561006 die Herstellung vermischter Mehle, die für die Herstellung von Brot, Kuchen, Keksen, Pfannkuchen
zubereitet wurden, usw.
35836 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
1562 Herstellung stärkehaltiger Produkte
15620 Herstellung stärkehaltiger Produkte
1562001 Herstellung stärkehaltiger Produkte aus Reis, Kartoffeln, Mais usw.
1562002 Insulinherstellung
1562003 Mahlen von Mais auf dem feuchten Weg
1562004 Herstellung von Glukose, Glukosesirup, Maltose usw.
1562005 Glutenherstellung
1562006 Tapiokaherstellung
1562007 Herstellung von Maisöl
1562008 Herstellung von künstlichem Honig und Karamel
157 Herstellung von Tierfutter
1571 Viehfutterherstellung
15710 Viehfutterherstellung
1571001 Herstellung von Produkten, die für das Viehfutter des Bauernhofes zusammengesetzt sind, einschlieβlich
Ergänzungsnahrungsmittel
1571002 Vorbereitung von Produkten, die nicht für das Viehfutter des Bauernhofes vermischt wurden
1571003 Herstellung dehydratisierter Futtermittel
1572 Herstellung von Haustierfutter
15720 Herstellung von Haustierfutter
1572001 Herstellung von Haustiefutter
158 Andere Lebensmittelindustrien
1581 Herstellung von Brot und frischen Konditoreierzeugnissen
15811 Industrielle Bäckereien
1581101 industrielle Herstellung von Brot, Brötchen, frischem Kuchen, Torten und sonstigen, frischen Kondito-
reierzeugnissen (inkl. Tiefkühlwaren), hauptsächlich für den Einzelhandel, die Gastronomie, Gemein-
schaften usw.
1581102 Herstellung von Teigen, die für das Kochen bestimmt sind
15812 Handwerkliche Bäckereien und/oder Konditoreien
1581201 die handwerkliche Herstellung von Brot, Brötchen, frischem Kuchen, Torten und sonstigen frischen
Konditoreierzeugnissen
1582 Zwieback- und Keksfabrik
15820 Zwieback- und Keksfabrik
1582001 Herstellung von Zwieback, Keksen, Lebkuchen, usw.
1582002 Herstellung von Konditoreierzeugnissen und haltbaren Kuchen (ausgenommen tiefgekühlte Erzeugnisse)
1582003 Herstellung von appetitanregenden, gesüβten oder gesalzenen Erzeugnissen
1583 Zuckerherstellung
15830 Zuckerherstellung
1583001 Herstellung von Zucker und Zuckersirup aus Zuckerrohr-, Rüben-, Ahorn-, Palmensäften, usw.
1583002 Saccharoseproduktion
1583003 Herstellung von Kandiszucker
1583004 Zuckerraffination
1583005 Melasseproduktion
1584 Schokoladenherstellung, Süβwaren
15840 Schokoladenherstellung, Süβwaren
1584001 Herstellung von Kakao, Kakaobutter, Kakofett und Kakaoöl
1584002 Herstellung von Schokolade und Süβwaren mit Schokolade
1584003 Süβwarenherstellung
1584004 Herstellung von Heilsüβwaren
1584005 Kaugummiherstellung
1584006 Herstellung kandierter Früchte.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35837
KODE BESCHREIBUNG
— —
1585 Herstellung von Teigwaren
15850 Herstellung von Teigwaren
1585001 Herstellung von gefüllten oder nicht gefüllten, frischen oder gekochten Teigwaren wie Maccheroni,
Spaghetti, Nudeln, Lasagne usw.
1585002 Couscousherstellung.
1586 Verarbeitung von Tee und Kaffee
15860 Verarbeitung von Tee und Kaffee
1586001 das Rösten und die Entkoffeinierung von Kaffee: Herstellung von gemahlenem Kaffee, löslichem Kaffee,
Herstellung von Extrakten und Konzentraten aus Kaffee
1586002 Herstellung von Kaffeeersatzprodukten
1586003 Herstellung von Zichorienkaffee
1586004 Tee- und Matemischungen
1586005 Teeverpackung, einschlieβlich in Beuteln
1586006 Herstellung von Kräutertees (Minze, Eisenkraut, Kamille usw.)
1587 Herstellung von Gewürzen, Gewürzmitteln und Soβen
15870 Herstellung von Gewürzen, Gewürzmitteln und Soβen
1587001 Gewürze- und Gewürzmittelherstellung (einschlieβlich Mahlen, Mischung usw.)
1587002 Essigherstellung
1587003 Soβenherstellung
1587004 Herstellung von Mayonnaise, Ketchup und tafelfertigem Senf usw.
1588 Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln
15880 Herstellung homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln
1588001 Herstellung von Nahrungsmitteln, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind: Säuglings-
präparate, Folgemilch und andere Nahrungsmittel des zweiten Alters, Nahrungsmittel für Babys,
kalorienarme oder kalorienreduzierte Nahrungsmittel
1588002 Zubereitung von Folgemilch und anderen Nahrungsmitteln des zweiten Alters
1588003 Nahrungsmittelzubereitungen für Babys
1588004 Zubereitung von kalorienreduzierten oder kalorienarmen Nahrungsmitteln zur Gewichts-
überwachung
1588005 Zubereitung von diätetischen Nahrungsmitteln für spezielle medizinische Zwecke
1588006 Zubereitung von salzarmen Nahrungsmitteln einschlieβlich salzarmer oder salzfreier Diätsalze
1588007 Zubereitung von glutenfreien Nahrungsmitteln
1588008 Zubereitung von energiereichen Nahrungsmitteln, insbesondere für Sportler
1588009 Zubereitung von Nahrungsmitteln für Personen, die unter glucidem Metabolismus (Diabetiker) leiden
1589 Lebensmittelindustrien n.a.g.
15890 Lebensmittelindustrien n.a.g.
1589001 Herstellung von Suppen, Gemüsesuppen oder Brühen usw..
1589002 Herstellung von Fleischsurrogaten aus Pflanzen (Quorn)
1589003 Herstellung von Hefen, Eipulver oder wiederhergestellten Produkten usw.
1589004 Herstellung von Hefepulver und Puddingpulver
1589005 Herstellung von milchhaltigen haltbaren Desserts
1589006 Herstellung von Frühstückpulver oder -granulaten
1589007 Herstellung von kakaohaltigem Brotaufstrich
159 Getränkeindustrie
1591 Herstellung von destillierten alkoholischen Getränken
15910 Herstellung von destillierten alkoholischen Getränken
1591001 Herstellung von destillierten alkoholischen Getränken, wie Whisky, Cognac, Gin usw.
1591002 Herstellung von alkoholhaltigen Likören und Aperitiven
1592 Herstellung von Gärungsäthylalkohol
15920 Herstellung von Gärungsäthylalkohol
1592001 Herstellung von Gärungsäthylalkohol
1592002 Herstellung neutraler Alkohole
35838 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
1593 Weinerzeugung
15930 Weinerzeugung
1593001 Weinerzeugung aus frischen Trauben wie Tafelweine, Landweine, Qualitätsweine, Schaumweine,
Champagner usw.
1593002 Weinerzeugung aus konzentriertem Traubensaft
1594 Apfelweinkellerei und Herstellung anderer Fruchtweine
15940 Apfelweinkellerei und Herstellung anderer Fruchtweine
1594001 Herstellung von Apfelschaumwein, Birnenschaumwein und sonstigen Obstweinen
1594002 Herstellung von Honigwein und Saké.
1595 Herstellung sonstiger vergorener Getränke
15950 Herstellung sonstiger vergorener Getränke
1595001 Herstellung aromatisierter Weine (Wermut)
1595002 Herstellung anderer nicht destillierter vergorener Getränke.
1596 Brauerei
15960 Brauerei
1596001 Bierherstellung
1597 Mälzerei
15970 Mälzerei
1597001 Mälzerei
1598 Mineralwasser- und Erfrischungsgetränkeindustrie
15980 Mineralwasser- und Erfrischungsgetränkeindustrie
1598001 Abfüllung der Wässer, einschlieβlich Produktion natürlicher Mineralwässer
1598002 Herstellung von alkoholfreien Erfrischungsgetränken: gesüβte oder aromatisierte Getränke:
Limonade, Orangeade, Cola usw.; Getränke auf der Grundlage natürlicher Extrakte, Tonics usw.;
Getränke aus Früchten
1598003 Herstellung von Eistee
1598004 Herstellung pulverförmiger Erfrischungsgetränke
1598005 Herstellung von Getränken aus Milch und Kakao
1598006 Herstellung von alkoholfreiem Bier
1598007 Herstellung von alkoholfreiem Wein
1598008 Herstellung von alkoholfreien Aperitiven
16 TABAKVERARBEITENDE INDUSTRIE
160 Tabakverarbeitende Industrie
1600 Tabakverarbeitende Industrie
16000 Tabakverarbeitende Industrie
1600001 Herstellung von Erzeugnissen aus Tabak wie Zigaretten, Zigarren, Zigarettentabak, Pfeifentabak,
Kautabak oder Schnupftabak
1600002 Herstellung homogenisierter oder wiederhergestellter Tabake
17 TEXTILINDUSTRIE
171 Spinnerei
1711 Vorbereitung und Spinnerei von Fasern vom Baumwolltyp
17110 Vorbereitung und Spinnerei von Fasern vom Baumwolltyp
1711001 die Vorbereitung, das Karden und das Kämmen von Fasern vom Baumwolltyp
1711002 Spinnerei von Fäden vom Baumwolltyp aus Baumwollfasern, aus künstlichen Fasern oder aus
synthetischen Fasern für das Weben, die Herstellung von Wirkwaren usw.
1712 Vorbereitung und Spinnerei von Fasern vom Wolltyp - gekardeter Zyklus
17120 Vorbereitung und Spinnerei von Fasern vom Wolltyp - gekardeter Zyklus
1712001 Vorbereitung von Fasern vom Wolltyp - gekardeter Zyklus: Entfetten und Karbonisation der Wolle,
Karden
1712002 Spinnerei von Fäden des Typs, der aus Wollfasern, aus künstlichen Fasern oder aus synthetischen Fasern
gekardet wurde, für das Weben, Strickwaren usw.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35839
KODE BESCHREIBUNG
— —
1713 Vorbereitung und Spinnerei von Fasern vom Wolltyp - gekämmter Zyklus
17130 Vorbereitung und Spinnerei von Fasern vom Wolltyp - gekämmter Zyklus
1713001 das Kämmen von Fasern vom Wolltyp - gekämmter Zyklus
1713002 Spinnerei von Fäden des Typs, der aus Wollfasern, aus künstlichen Fasern oder aus synthetischen Fasern
gekämmt wurde, für das Weben, Strickwaren usw.
1713003 Vorbereitung und die Spinnerei von Fasern des halbgekämmten Typs
1714 Vorbereitung und Spinnerei von Fasern vom Leinentyp
17140 Vorbereitung und Spinnerei von Fasern vom Leinentyp
1714001 das Pochen von Leinen
1714002 die Spinnerei von Fäden vom Leinentyp aus Leinfasern, aus künstlichen Fasern oder aus synthetischen
Fasern für das Weben, Strickwaren usw.
1715 Moulinieren, Vorbereitung und Spinnerei von Seide und Texturierung der synthetischen oder künstlichen
Fäden
17150 Moulinierung, Vorbereitung und Spinnerei der Seide und Texturierung der synthetischen oder
künstlichen Fäden
1715001 das Ziehen, das Waschen und das Mahlen der Seide
1715002 das Karden und das Kämmen von Seidenabfällen
1715003 Spinnerei von Fäden des Typs Seide aus Seidenfasern, aus künstlichen Fasern oder aus synthetischen
Fasern für das Weben, die Herstellung von Wirkwaren usw.
1715004 Texturierung, Zwirnen, Moulinieren, Kabelverbindung und Foulardage künstlicher oder synthe-
tischer Fadenfäden
1716 Nähgarnherstellung
17160 Nähgarnherstellung
1716001 Nähgarnherstellung aus allen Textilmaterialien einschlieβlich Mischungen
1716002 Stickgarnherstellung.
1717 Vorbereitung und Spinnerei anderer Fasern
17170 Vorbereitung und Spinnerei anderer Fasern
1717001 Vorbereitung und Spinnerei anderer Textilfasern wie Jutefasern oder liberische Fasern
1717002 die Papierfädenherstellung
172 Weben
1721 Baumwolltypenweben
17210 Baumwolltypenweben
1721001 Herstellung von Stoffen vom Baumwolltyp aus Baumwollfäden oder synthetischen oder künstlichen
Fasern
1721002 Herstellung von Samt, Chenillegarn, Zwirn (Frottee), von Stoffen mit Gazepunkten (inkl. Verbandstoffe)
usw.
1722 Wolltypenweben - gekardeter Zyklus
17220 Wolltypenweben - gekardeter Zyklus
1722001 Herstellung von Stoffen des Wolltyps, gekardeter Zyklus in gesponnener Wolle oder aus synthetischen
oder künstlichen Fasern.
1723 Wolltypenweben - gekämmter Zyklus
17230 Wolltypenweben - gekämmter Zyklus
1723001 die Herstellung von Stoffen des Wolltyps, gekämmter Zyklus aus gesponnener Wolle oder aus
synthetischen oder künstlichen Fasern.
1724 Weben vom Typ Seide
17240 Weben vom Typ Seide
1724001 Herstellung von Stoffen des Typs Seide aus Seidenfäden oder aus synthetischen oder künstlichen Fasern.
1725 Weben anderer Textilien
17250 Weben anderer Textilien
1725001 Herstellung anderen Leinens, Chinagras, Hanf, Jute, liberischer Fasern und spezieller Fasern
1725002 Herstellung von Stoffen aus Polypropen
1725003 die Herstellung von Stoffen aus Glasfasern
35840 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
173 Textilveredelung
1730 Textilveredelung
17300 Textilveredelung
1730001 das Bleichen, Färben, Appretieren und Eindruck (einschlieβlich Thermodruck) von Fasern, Fäden, Stoffen,
Wirkwarenstoffen Konfektionsartikeln (einschlieβlich Kleidung), hergestellt für Dritte
1730002 Trocknung, Dampfbehandlung, Dekatieren, Kunststopfen, Sanforisieren, Merzerisation usw. von Texti-
lien, die von Dritten hergestellt wurden
174 Herstellung von Textilartikeln auβer Kleidung
1740 Herstellung von Textilartikeln auβer Kleidung
17401 Herstellung von Bettwäsche, Tischwäsche und Textilwaren für den Hausgebrauch
1740101 Herstellung von Bett-, Toiletten- oder Küchentischwäsche
1740102 Herstellung von Daunenkissen, Decken, Bettbezügen, Kissen, Sitzkissen, Kopfkissen, Schlafsäcken, usw.
1740103 Bearbeitung von Federn und Daunen
1740104 Herstellung des Textilteiles von elektrischen Heizdecken
1740105 Herstellung von Staubtüchern, Waschlappen und ähnlichen Artikeln
17402 Herstellung anderer Textilartikel
1740201 Herstellung von Heimtextilien: Gardinen, Bettumumrandungen, Übergardinen, Überzüge für Möbel,
usw.
1740202 Herstellung von Planen, Zelten, Segeln für Sportboote, Sonnenschirmen, Vordächern, abnehmbaren
Verdecken für Fahrzeuge und Maschinen usw. einschlieβlich mit Plastik imprägnierter, überzogener oder
beschichteter Textilwaren
1740203 Herstellung von Fahnen, Wimpeln, Bannern usw.
1740204 Herstellung von Schwimmwesten, Fallschirmen usw.
1740205 Herstellung von Textilsäcken
175 Andere Textilindustrien
1751 Teppichherstellung
17510 Teppichherstellung
1751001 Herstellung von Textilbodenbelägen, einschlieβlich Nadelfilz: Teppiche, Brücken, Strohmatten und
Fliesen.
1752 Bindfadenherstellung, Seilerei, Netzherstellung
17520 Bindfadenherstellung, Seilerei, Netzherstellung
1752001 Herstellung von Bindfäden, Kordel und Seilen aus Textilfasern, Streifen oder formähnlichen Produkte,
auch getränkt, gestrichen, überzogen oder mit Gummi oder Kunststoff beschichtet
1752002 Herstellung von geknüpften Netzen aus Bindfäden, Kordeln oder Seilen
1752003 Herstellung von Artikeln der Seilerei und Netze: Fischereinetze (einschlieβlich Reparatur), Tauwerk,
Abladekissen, Ladungsschlingen, einfachen Seilen oder Seile, die mit metallischen Ringen ausgestattet
sind usw.
1753 Herstellung von nicht gewebten Erzeugnissen
17530 Herstellung von nicht gewebten Erzeugnissen
1753001 die Herstellung von nicht gewebten Stoffen und Artikeln aus nicht gewebtem Stoff, auβer Kleidung
1754 Andere Textilindustrien n.a.g.
17540 Andere Textilindustrien n.a.g
1754001 Herstellung von Artikeln der Bandweberei, einschlieβlich Bänder ohne Raster
1754002 Filzherstellung (einschlieβlich Nadelfilze)
1754003 Herstellung von Etiketten, Abzeichen usw.
1754004 Herstellung dekorativer Gegenstände: geflochtene Artikel, Ornamentsquasten, usw.
1754005 Herstellung von Tüll, Spultüll und sonstigen Stoffen aus verknüpften Maschen, Spitzen in Teilen, in
Bändern oder Motiven und von Stickereien
1754006 Herstellung von Plastik-imprägnierten, überzogenen oder beschichteten Stoffen
1754007 Herstellung von Textilwatte und Watteprodukten: Hygienehandtücher und Binden
1754008 Herstellung von Metall oder metallumsponnenen Fäden, bedeckten Fäden sowie gummibeschichteten
Textilfäden und Kordel, mit Kunststoff oder Gummi überzogenen, imprägnierten, bestrichenen oder
beschichteten Textilfäden oder Bändern
1754009 Herstellung von elastischen Stoffen
1754010 Herstellung unterschiedlicher Stoffe: Gürtelreifengewebe (tyre cord fabric) aus synthetischen oder
künstlichen, widerstandsfähigen Garnen, Paustücher für Zeichenzwecke, fertige Malerleinwände, usw.
mit Klebstoff beschichtete Stoffe, usw.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35841
KODE BESCHREIBUNG
— —
1754011 Herstellung verschiedener Artikel aus Textilien, Dochte, Gasglühlichtkörper und röhrenförmiger Stoffe,
die zu deren Herstellung dienen, Rohre für Pumpen, Förder- oder Übertragungsbänder, Gaze und Stoffe
für Beutel, Siebe usw.
1754012 Herstellung von Kurzwaren, Plissierarbeiten usw.
1754013 Herstellung von Polstermaterial
176 Herstellung von Maschenstoffen
1760 Herstellung von Maschenstoffen
17600 Herstellung von Maschenstoffen
1760001 Herstellung von Maschenstoffen: Samt, Plüsch und Ringelstoffe; Stoffen, wie sie verwendet werden für
Netze, Gardinen und Fenster, gestrickt auf Rachel-Webstühlen oder ähnlichen Webstühlen; sonstige
Maschenstoffe
177 Herstellung von Maschenartikeln
1771 Herstellung bequemer Maschenartikel
17710 Herstellung bequemer Maschenartikel
1771001 Herstellung von Komfortartikeln: Strümpfe, Strumpfhosen und ähnliche Produkte
1772 Herstellung von Pullovern und maschenähnlichen Artikeln
17720 Herstellung von Pullovern und maschenöhnlichen Artikeln
1772001 die Herstellung von Pullovern, Strickjacken, Pulludern, Westen und ähnliche Maschenartikel
18 BEKLEIDUNGS- UND PELZINDUSTRIE
181 Herstellung von Lederkleidung
1810 Herstellung von Lederkleidung
18100 Herstellung von Lederkleidung
1810001 Herstellung von Leder oder Kunstlederkleidung
182 Herstellung anderer Kleidung
1821 Herstellung von Berufskleidung
18210 Herstellung von Berufskleidung
1821001 Herstellung von Berufskleidung
1821002 Herstellung von Sicherheitskleidung zum Schutz vor Feuer, Strahlung, Verseuchung usw.
1822 Herstellung von Oberbekleidung
18221 Herstellen von Oberbekleidung für Männer, Frauen und Kinder
1822101 Herstellung von Oberbekleidung für Männer, Frauen und Kinder mit Material, das wohl oder nicht vom
Fabrikanten selbst hergestellt wurde wie Stoffe, Maschenstoffe, nichtgewebte Stoffe, usw.:
Mäntel, Anzüge, Zweiteiler, Damenjacken, Ensembles, Jacken, Röcke usw..
18222 Maβanfertigung
1822201 Maβanfertigung
1823 Herstellung von Unterwäsche
18230 Herstellung von Unterwäsche
1823001 Herstellung von Unterwäsche für Männer, Frauen und Kinder aus Material, das wohl oder nicht vom
Fabrikanten selbst hergestellt wurde wie Stoffe, Maschenstoffe, Spitzen usw.: Hemden, T-Shirts Blusen,
Slips, Unterhosen, Schlafanzüge, Unterröcke, Büstenhalter usw..
1824 Herstellung von anderer Kleidung und Zubehör
18241 Herstellung von Babybekleidung
1824101
18242 Herstellung von Sportkleidung
1824201 Herstellung von Sportoberbekleidung, Kombinationen und Skianzügen, Badeanzügen und sonstiger
Sportkleidung
18243 Herstellung von Hüten und Mützen
1824301 Herstellung von Hüten und Mützen, einschlieβlich Strickwaren zur Kopfbedeckung
1824302 Herstellung von Pelzhüten.
18244 Herstellung von anderer Kleidung und Zubehör n.a.g
1824401 Herstellung von anderem Bekleidungszubehörs: Handschuhe (einschlieβlich Lederhandschuhe), Gurte,
Umschlagtücher, Krawatten, Haarnetze usw.
1824402 Herstellung von Textilschuhen ohne angesetzte Sohle.
35842 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
183 Pelzindustrie
1830 Pelzindustrie
18300 Pelzindustrie
1830001 Vorbereitung und Färbung von Kürschnerwaren und nicht enthaarter Häute: Falzen, Schweiβen, Gerben,
Bleichen, Scheren, Schälen und Einfärben
1830002 Herstellung von Kürschnerkleidung und Zubehör
1830003 Kürschnerensembles wie die sogenannten verlängerten Häute, Tischdecken, kleine Tischdecken,
Vierecke, Bänder usw.
1830004 Herstellung unterschiedlicher Artikel aus Pelzen: Teppiche, nicht bekleidete Sitzkissen, Poliertücher für
die Industrie usw.
1830005 Herstellung künstlicher Kürschnereiprodukte und von Artikeln aus diesem Material
19 LEDER- UND SCHUHINDUSTRIE
191 Appretur und Gerben von Leder
1910 Appretur und Gerben von Leder
19100 Appretur und Gerben von Leders
1910001 die Produktion gegerbten Leder
1910002 Herstellung von Leder und chemisch gegerbten, pergamentähnlich gegerbten, lackierten oder metalli-
sierten Häuten
1910003 Herstellung von wiederverwertetem Leder
1910004 Endbearbeitung von Leder
192 Herstellung von Reiseartikeln und Lederwaren
1920 Herstellung von Reiseartikeln und Lederwaren
19200 Herstellung von Reiseartikeln und Lederwaren
1920001 Herstellung von Reiseartikeln, die wie Lederwaren aus natürlichem oder wiederverwertetem Leder oder
aus sonstigen Materialien wie Plastik, Textilmaterialien, Pappe, usw. hergestellt werden, insofern die
Technologie mit der des Leders identisch ist
1920002 Herstellung von Sattler- und Pferdegeschirrwaren
1920003 die Herstellung nicht metallischer Uhrarmbänder
1920004 Herstellung unterschiedlicher Artikel aus Naturleder oder wiederverwertetem Leder: Riemen, Fugen,
Garnituren usw.
193 Schuhherstellung
1930 Schuhherstellung
19301 Schuhherstellung auβer Gummisschuhe
1930101 die Schuhherstellung für alle Zwecke mittels aller Verfahren (einschlieβlich der Formgebung) und aus
allen Werkstoffen auβer Gummischuhe
1930102 Herstellung von Gamaschen, Beinleder und ähnlichen Artikeln
1930103 Herstellung von Schuhteilen: Oberteile und Teile des Oberteils, Auβen- und Innensohlen, Absätze, usw.
auβer Gummiteile
19302 Herstellung von Gummischuhen
1930201 Herstellung von Gummischuhen für alle Zwecke und mittels aller Verfahren (einschlieβlich Formgebung)
1930202 Herstellung von Schuhteilen: Oberteile oder Teile des Oberteils, Sohlen, Absätze usw. aus Gummi
20 HOLZBEARBEITUNG UND HERSTELLUNG VON PRODUKTEN AUS HOLZ; KORKEN;
KORBFLEICHTEREI ODER SPARTERIEWAREN
201 Sägen, Hobeln und Imprägnieren von Holz
2010 Sägen, Hobeln und Imprägnieren von Holz
20101 Sägen und Hobeln von Holz
2010101 Sägen, Hobeln und Formgebung von Holz
2010102 Herstellung von Bahnschwellen und Linienmasten
2010103 Herstellung von Plättchen, die für Parkett nicht zusammengesetzt wurden
2010104 Holztrocknung und Imprägnierung oder chemische Behandlung mit Holzschutzmitteln oder sonstigen
Produkten in Verbindung mit dem Sägen und der Formgebung
2010105 Herstellung von Holzwolle,Sägemehl, Spänen und Partikeln
20102 Holzimprägnierung
2010201 Imprägnierung oder chemische Behandlung des Holzes mit Holzschutzmitteln oder sonstigen Produkten
für Rechnung Dritter
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35843
KODE BESCHREIBUNG
— —
202 Herstellung von Holzplatten
2020 Herstellung von Holzplatten
20200 Herstellung von Holzplatten
2020001 Herstellung von Furnieren
2020002 Herstellung von Sperrholz (Duplex, Triplex und Multiplex), Holzplatten für Möbel und Faserplatten,
Spanplatten u. ä. Platten
203 Zimmer- und Schreinereiarbeiten
2030 Zimmer- und Schreinereiarbeiten
20300 Zimmer- und Schreinereiarbeiten
2030101 Herstellung von Balken, Trägern, Dachsparren, Deckenträgern
2030102 Herstellung von Türen, Fenstern, Rolladen und ihre Rahmen, Umzäunungen
2030103 Treppenherstellung, Treppenrampen
2030104 Herstellung von Dachschindeln, Stäben und Profilleisten aus Holz
2030105 Herstellung von Blöcken, Plättchen usw., die in Parkettbodenplatten eingebaut werden.
2030106 Herstellung von Fertighäusern und Teilen für Fertighäuser (einschlieβlich Saunas)
2030107 Herstellung von wohnwagenähnlichen Holzkonstruktionen ohne Räder, die nicht geschleppt werden
können.
204 Herstellung von Holzverpackungen
2040 Herstellung von Holzverpackungen
20400 Herstellung von Holzverpackungen
2040001 Herstellung von Kisten, Kästchen, Gitterkisten, Zylindern und ähnlichen Holzverpackungen
2040002 Herstellung von Flachpaletten, Kistenpaletten und anderen Ladeplatten aus Holz
2040003 Herstellung von Fässern, Behältern, Eimern und anderen Produkten aus der Holzböttcherei
2040004 Herstellung von Holztrommeln für Kabel
205 Herstellung unterschiedlicher Gegenstände aus Holz, Kork, Korbflechterei und Sparterie
2051 Herstellung unterschiedlicher Gegenstände aus Holz
20510 Herstellung unterschiedlicher Gegenstände aus Holz
2051001 Herstellung von Haushaltsartikeln und Küchengeräten aus Holz: Bügelbretter, Kleiterständer, usw.
2051002 Statuetteherstellung und Herstellung von Ziergegenstände aus Holz, intarsiertem oder inkrustiertem
Holz
2051003 Herstellung von Kästen, Schachteln und Schachteln für den Schmuckhandel oder die Gold-
schmiedekunst und ähnliche Arbeiten aus Holz
2051004 Herstellung von Rundstäben für Rollos, Stiele, Holzgestelle für Werkzeuge, Bürsten und Besen
2051005 Herstellung von Faβhähnen, Hülsen, Spulen für Spinnereien und Webereien, Nähgarnspulen und Artikel
aus gedrehtem Holz
2051006 Herstellung von Formen, Leisten, Schuhspannern und Kleiderbügeln
2051007 Herstellung von Särgen
2051008 Herstellung von Leitern
2051009 Herstellung von Tafelrahmen
2052 Herstellung von Gegenständen aus Kork, Korbflechterei oder Sparterie
20520 Herstellung von Gegenständen aus Kork, Korbflechterei oder Sparterie
2052001 Verarbeitung von natürlichem Kork
2052002 Herstellung von Artikeln aus natürlichem Kork oder Agglomerat
2052003 Herstellung von Geflechten und Artikeln der Sparterie: Matten, Strohmatten, Sortiertische
2052004 Herstellung von Korbflechtereiwaren
21 PAPIER- UND KARTONINDUSTRIE
211 Herstellung von Zellstoff, Papier und Karton
2111 Herstellung von Zellstoff
21110 Herstellung von Zellstoff
2111001 Herstellung von gebleichter, halbgebleichter oder ungebleichter Papiermasse; Drucktinteentfernung aus
Altpapier und Herstellung von Zellstoff aus Papierabfällen
35844 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
2112 Papier- und Kartonherstellung
21121 Papierherstellung
2112101 Herstellung von Papieren, die von der Industrie später weiterverarbeitet werden
2112102 das Streichen, Beschichten und Imprägnieren von Papieren
2112103 Herstellung von Bitumenpappe
2112104 Herstellung gekreppter oder gefalteter Papiere
2112105 Herstellung von Zeitungspapier, Druckpapier oder Schriftpapier
2112106 Herstellung von Phantasiepapieren und sonstigen speziellen Papieren
2112107 Herstellung von Zellulose- und Tischtuchwatte aus Zellulosefasern
21122 Kartonherstellung
2112201 Herstellung von Kartons, die später in der Industrie weiterverarbeitet werden
2112202 das Streichen, Beschichten und die Imprägnierung von Karton
212 Herstellung von Artikeln aus Papier oder Pappe
2121 Herstellung von Wellpappe sowie von Papier- oder Kartonverpackungen
21210 Herstellung von Wellpappe und Papier- oder Kartonverpackungen
2121001 Herstellung von Papieren und Wellpappe
2121002 Herstellung von Verpackungen aus Papier oder Wellpappe
2121003 Herstellung von Faltkartons
2121004 Herstellung von Verpackungen aus einheitlichem Karton
2121005 Herstellung anderer Papier- oder Kartonverpackungen
2121006 Herstellung von Papiersäcken und -beuteln
2121007 Herstellung von Bürokarton und ähnlichen Artikeln
2122 Herstellung von Artikeln für Sanitär- oder Haushaltszwecke
21220 Herstellung von Artikeln für Sanitär- oder Haushaltszwecke
2122001 Herstellung von Papierartikeln oder Zellulosewatteartikel für den Sanitärbereich und den Haushalt:
Schminktücher, Taschentücher, Handtücher, Tischservietten, hygienische Servietten und Binden, Abde-
ckungen, Tabletts, Platten, Tassen, Becher
2123 Herstellung von Artikeln des Papierhandels
21230 Herstellung von Artikeln des Papierhandels
2123001 Herstellung von gebrauchsklaren Papieren zum Schreiben und Drucken
2123002 Herstellung von Papier für Drucker
2123003 Herstellung von gebrauchsfertigen Fotokopierpapieren, Durchschlägen und Matrizen
2123004 Herstellung von Papieren für elektrografische Aufzeichnungen und von sonstigen Papieren für
Meβ- und Aufzeichnungsgeräte
2123005 Herstellung von gebrauchsfertigen gummierten oder Klebepapieren
2123006 Herstellung von Umschlägen und Briefkarten
2123007 Herstellung von Kisten, kleinen Taschen u. ä. Geschenkverpackungen, die eine Auswahl Korrespondenz-
artikel enthalten
2124 Tapetenherstellung
21240 Tapetenherstellung
2124001 Herstellung von Tapeten und ähnlichen Wandbelägen, einschlieβlich vinylbeschichteter Tapeten
2124002 Herstellung von textilen Wandbelägen.
2125 Herstellung anderer Artikel aus Papier oder Pappe
21250 Herstellung anderer Artikel aus Papier oder Pappe
2125001 Etikettenherstellung
2125002 Herstellung von Papierfiltern und Filtern aus Pappe
2125003 Herstellung von Hülsen, Spulen, Trommeln usw. aus Papier oder Pappe
2125004 Herstellung von Lochkarten aus Papier oder Pappe für Jacquard-Webstühle
2125005 Herstellung von Eierverpackungen und sonstigen, aus Zellstoff geformten Artikeln für Ver-
packungszwecke
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35845
KODE BESCHREIBUNG
— —
22 VERLAG, DRUCKEREI, REPRODUKTION
221 Ausgabe
2211 Buchverlag
22110 Buchverlag
2211001 Verlag von Büchern, Schulbüchern, Broschüren usw..
2211002 Verlag von Wörterbüchern und Enzyklopädien
2211003 Atlas-, Karten- und Planverlag
2211004 Verlag von Musikbüchern und Noten
2212 Zeitungsverlag
22120 Zeitungsverlag
2212001 Verlag von Zeitungen und regionalen Zeitungen (einschlieβlich der Werbezeitungen)
2213 Verlag von Publikationen und Zeitschriften
22130 Verlag von Publikationen und Zeitschriften
2213001 Verlag von Publikationen, Zeitschriften und Magazinen
2214 Verlag von Tonaufnahmen
22140 Verlag von Tonaufnahmen
2214001 Verlag von Platten, CD-Platten, Musik- oder sonstiger Tonaufnahmen
2214002 Verlag von Produkten, die aus Büchern, Bild- und Tonträgern zusammengesetzt sind
2215 Andere Verlagsaktivitäten
22150 Andere Verlagsaktivitäten
2215001 Verlag von Fotos, Gravuren und illustrierten Postkarten; Kalendern, Zeitplänen und Dienstplänen;
Plakaten und Reproduktion von Kunstwerken
222 Druckerei und Zusatzdienstleistungen
2221 Zeitungsdruckerei
22210 Zeitungsdruckerei
2221001 Zeitungsdruck, einschlieβlich Werbezeitungen
2222 Andere Druckerei
22220 Andere Druckerei
2222001 Illustriertendruck, Druck sonstiger Zeitschriften, Bücher usw., die mit typografischen Pressen, im
Offset-Verfahren, im Heliogravurverfahren, im flexografische Verfahren, im Siebdruckverfahren, usw.
hergestellt werden, sowie Computerdrucke, Kopiergeräte, Thermokopierer
2223 Binden und Endfertigung
22230 Binden und Endfertigung
2223001 Falten, Zusammenlegen, Klammern, Binden, Aufkleben, Aktenvernichtung, in Bücher, Broschüre,
Zeitschriften, Kataloge einzulegende vergoldete Blätter usw.
2223002 das Falten, Stempeln, Lochen, Bohren, Prägen, Aufkleben und Beschichten gedruckter Papiere und
Kartons u. a. für Handelsformulare, Schaupackungen, Stichprobenkarten, Etiketten, Kalender, Broschüren
und Mailing-Werbeblätter
2224 Satz und Fotogravur
22240 Satz und Fotogravur
2224001 Satz, z.B. von Texten und Bildern auf Film, auf Foto- oder Normalpapier
2224002 Reproduktion: Produktion drucktechnischer Formen, Reproduktion im Offset-Verfahren und
Druckplatten, Reproduktion und Fotogravurzylinder.
2225 Andere Zusatzdienstleistungen an die Druckerei
22250 Andere Zusatzdienstleistungen an die Druckerei
2225001 Vorbereitung und Erstellung von Folien für Overhead-Projektoren, Entwürfe, Modelle usw.
2225002 Vorbereitung digitaler Daten: Anreicherung, Auswahl und Verbindung digitaler Daten, die in elektroni-
schen Datenverarbeitungsanlagen gespeichert wurden
2225003 andere grafische Aktivitäten.
223 Reproduktion von Aufnahmen
2231 Reproduktion von Tonaufnahmen
22310 Reproduktion von Tonaufnahmen
2231001 Reproduktion ausgehend von einer Matrize, von Platten, CD-Platten, Bändern mit Musik- oder sonstigen
onaufzeichnungen
35846 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
2232 Reproduktion von Videoaufzeichnungen
22320 Reproduktion von Videoaufzeichnungen
2232001 Reproduktion ausgehend von einer Matrize, von Platten, CD-Platten, Bändern und Kassetten, die Filme
oder andere Videoaufzeichnungen enthalten
2233 Reproduktion von Datenaufzeichnungen
22330 Reproduktion von Datenaufzeichnungen
2233001 Reproduktion ausgehend von einer Matrize, Software und elektronischer Daten auf Platten, Disketten,
CD-Platten, Bändern oder Kassetten
23 VERKOKUNG, RAFFINATION UND NUKLEARINDUSTRIEN
231 Verkokung
2310 Verkokung
23100 Verkokung
2310001 Koksproduktion
2310002 Kokereigasproduktion
2310003 Produktion von Kohle- und Braunkohle-Rohteeren.
232 Erdölraffinerie
2320 Erdölraffinerie
23200 Erdölraffinerie
2320001 Produktion von Treibstoffen für Motoren: Benzin, Kerosin usw.
2320002 Brennstoffproduktion: leichte und schwere Heizöle, Raffineriegas wie Äthan, Propangas, Butan,
LPG usw.
2320003 Herstellung von Schmierölen und von Schmierfetten aus Erdöl, einschlieβlich Raffinationsrückstände
2320004 Herstellung von Rohstoffen für die Petrochemie
2320005 Herstellung von Produkten für Straβendecken
2320006 Herstellung unterschiedlicher raffinierter Erdölerzeugnisse: Spiritus, Vaseline, Paraffin usw.
233 Behandlung von Kernbrennstoffen
2330 Behandlung von Kernbrennstoffen
23300 Behandlung von Kernbrennstoffen
2330001 Produktion von angereichertem Uran- und Thorium
2330002 Produktion von Brennelementen für Kernkraftwerke
2330003 Produktion von Radioelementen für industrielle oder medizinische Verwendungszwecke
2330004 Behandlung von Abfällen aus der Kernindustrie
24 CHEMISCHE INDUSTRIE
241 Chemische Basisindustrie
2411 Herstellung von Industriegas
24110 Herstellung von Industriegas
2411001 Herstellung von elementaren Gasen
2411002 Herstellung von flüssiger Luft oder Preβluft und deren Bestandteile (Stickstoff, Sauerstoff, Argon usw.)
2411003 Herstellung von Kühlgas
2411004 Herstellung von vermischten Industriegasen
2411005 Herstellung von inerten Gasen wie Kohlendioxyd
2411006 Herstellung von isolierenden Gasen
2412 Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten
24120 Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten
2412001 Herstellung in grundlegender oder konzentrierter Form von Farbstoffen und Pigmenten, ungeachtet des
Ursprungs
2412002 Herstellung von Produkten mit Avivage- oder Leuchtwirkung
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35847
KODE BESCHREIBUNG
— —
2413 Herstellung anderer anorganischer chemischer Basispräparate
24130 Herstellung anderer anorganischer chemischer Basispräparate
2413001 Herstellung chemischer Elemente auβer Metallen, elementarem Gas industriellen Ursprungs und
radioaktiven Elementen, die aus der Industrie für Kernbrennstoffe stammen
2413002 Herstellung anorganischer Säuren auβer Salpetersäure
2413003 Herstellung von Alkalis, Laugen und anderen anorganischen Grundlagen auβer Ammoniak
2413004 Herstellung von Chloriden, unterchlorigsauren Salzen und Chlorwasser
2413005 Herstellung anorganischer metallischer Salze
2413006 Brennen von Eisenpyrit
2413007 Herstellung anderer anorganischer Zusammensetzungen
2414 Herstellung anderer organischer chemischer Basispräparate
24140 Herstellung anderer organischer chemischer Basispräparate
2414001 Herstellung gesättigter oder nicht gesättigter zyklischer und azyklischer Kohlenwasserstoffe
2414002 Herstellung azyklischer und zyklischer Alkohole, einschlieβlich Syntheseäthylalkohol
2414003 Herstellung von Monocarboxyli- und Polycarboxylsäuren, einschlieβlich Essigsäure
2414004 Herstellung anderer Zusammensetzungen mit oxydierten Funktionen, einschlieβlich Aldehyde, Ketone,
Chinone und Zusammensetzungen, die zwei oder mehr oxydierte Funktionen enthalten
2414005 Herstellung organischer Zusammensetzungen mit Stickstoffunktionen, einschlieβlich Amine
2414006 Herstellung organischer Metallsalze
2414007 Herstellung anderer organischer Zusammensetzungen, einschlieβlich Produkte der Holzdestillation, usw.
2414008 Herstellung organischer chemischer Basispräparate für die Herstellung von Arzneimitteln
2414009 Herstellung synthetischer aromatischer Produkte
2414010 Produktion von Holzkohle
2414011 Produktion von Pech und Pechkoks
2414012 Destillation von Steinkohlenteer
2415 Herstellung von Düngemitteln und stickstoffhaltigen Produkten
24151 Düngemittelherstellung
2415101 Düngemittelherstellung: einfache oder komplexe Düngemittel, stickstoffhaltige, phosphatische oder
Kalium-; Harnstoff, rohe natürliche Phosphate und rohe natürliche Kaliumsalze
24152 Herstellung stickstoffhaltiger Produkte, die mit den Düngemitteln verbunden sind
2415201 Herstellung von Salpetersäure, Nitrosulfon- ammonikahaltige, Ammoniumchlorid, Nitrite und Kalium-
nitrate, Triammoniumphosphate und Ammoniumkarbonate
2416 Herstellung von Kunststoffrohstoffen
24160 Herstellung von Kunststoffrohstoffen
2416001 Herstellung von Polymeren, einschlieβlich Acrylpolymere und Polymere von Äthylen, Propylen, von
Styrol, Vinylchlorid, von Vinylacetat
2416002 Polyamidherstellung
2416003 Herstellung von Phenolharzen, Epoxidharzen und Polyurethanen
2416004 Herstellung von Alkydharzen, Polyesterharzen und Polyäther
2416005 Silikonherstellung
2416006 Herstellung von Basenaustauschern aus Polymeren
2416007 Zubereitung von Mischungen gefärbter oder nicht gefärbter Kunststoffrohstoffe
2416008 Zelluloseherstellung
2417 Synthetische Gummiherstellung
24170 Synthetische Gummiherstellung
2417001 Synthetische Gummiherstellung in primären Formen
2417002 Herstellung von Mischungen aus synthetischen und natürlichen Gummis oder gummiartigen Gummi-
produkten (z.B. Balata)
242 Herstellung agro-chemischer Produkte
2420 Herstellung agro-chemischer Produkte
24200 Herstellung agro-chemischer Produkte
2420001 Herstellung von Insektenvertilgungsmitteln, Nagetiervertilgungsmitteln, Pflanzenschutzmitteln,
Unkrautvertilgungsmitteln, Keiminhibitoren, Wachstumsregulierern für Pflanzen, Desinfektions-
mitteln und sonstigen chemischen Präparaten
35848 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
243 Herstellung von Farben, Lacken und Druckerfarben
2430 Herstellung von Farben, Lacken und Druckerfarben
24300 Herstellung von Farben, Lacken und Druckerfarben
2430001 Herstellung von Farben und Lacken
2430002 Herstellung von Pigmenten, Trübungsmitteln und Fertigfarben
2430003 Herstellung verglasbarer Zusammensetzungen, von Engoben usw.
2430004 Kittherstellung
2430005 Herstellung von Beschichtungen, die für Lackierzwecke und sonstige, nicht feuerfeste Anstriche
verwendet werden
2430006 Herstellung von Lösemitteln und zusammengesetzten organischen Verdünnungsmitteln und
Produkten für die Vorbereitung von Farbenabbeizmitteln und Lacken
2430007 Herstellung von flüssigen Holzschutzmitteln und feuchtigkeitsabweisenden, flüssigen Zubereitungen auf
der Grundlage von Silikon
2430008 Herstellung von Druckereitinten
244 Pharmazeutische Erzeugnisse
2441 Herstellung von Arzneibasisprodukten
24410 Herstellung von Arzneibasisprodukten
2441001 Studie, Fertigstellung der Produktion der aktiven Grundsätze, die für die Arzneimittelherstellung
bestimmt sind
2441002 Herstellung von Salizyl- und O-Acetylsalizylsäuren
2441003 Blutbehandlung
2441004 Herstellung von chemisch reinem Zucker
2441005 Herstellung von chemisch reinem Zucker
2441006 Herstellung von Synthesesüβstoffen
2442 Arzneimittelherstellung
24421 Arzneimittelherstellung
2442101 Herstellung von Heilserum und sonstigen Blutbestandteilen
2442102 Impstoffherstellung
2442103 Herstellung unterschiedlicher Arzneimittel, einschlieβlich homöopathischer Zubereitungen
2442104 chemische Verhütungsmittel für den äuβeren Gebrauch und Arzneiverhütungsmittel auf der Grundlage
von Hormonen
2442105 Herstellung von Veterinärpräparaten
2442106 Herstellung von Heilkräutertee
24422 Herstellung anderer Arzneimittel
2442201 Herstellung von Produkten zur Zahnfüllung und Zementen für den Knochenaufbau
2442202 Herstellung von Watten, Gazen und für medizinischen Gebrauch, imprägnierten Bändern, Verbänden,
Katgut usw.
245 Herstellung von Seifen und Reinigungsmitteln, Pflegemitteln, Parfüms und Kosmetik
2451 Herstellung von Seifen, Reinigungsmitteln und Pflegemitteln
24511 Herstellung von Seifen und Reinigungsmitteln
2451101 Herstellung organischer Oberflächenstoffen
2451102 Seifenherstellung
2451103 Glyzerinherstellung
2451104 Herstellung von grenzflächenaktiven Präparaten: feste oder flüssige Produkte für Waschmittel, Reini-
gungsmittel; Geschirrspülmittel
24512 Herstellung von Pflege- und Reinigungsmitteln
2451201 Herstellung von Produkten zur Parfümierung oder Desodorierung von Räumen
2451202 Herstellung künstlicher Wachse oder zubereiteter Wachse
2451203 Herstellung von Leder-, Holz-, Glas- und Metallpflegemitteln
2451204 Herstellungen von Pflegemitteln für Karosserien
2451205 Herstellung von Schleifpulver und Schleifpasten
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35849
KODE BESCHREIBUNG
— —
2452 Herstellung von Parfum und kosmetischen Produkten
24520 Herstellung von Parfum und kosmetischen Produkten
2452001 Herstellung von Parfum und Eaux de Toilette
2452002 Herstellung von Kosmetika und Schminkprodukten
2452003 Herstellung von Sonnenschutzmitteln und Bräunungsmitteln
2452004 Herstellung von Zubereitungen für Maniküren und Pediküren
2452005 Herstellung von Shampoos, Haarspray, Präparaten für Dauerwellen und zum Entkräuseln der Haare
2452006 Herstellung von Zahnpasta und Produkten für die Mundhygiene, inkl. Zubereitungen für die Gebiβhaftung
2452007 Herstellung von Rasierprodukten
2452008 Herstellung von Desodorant und Badesalzen
2452009 Herstellung von Enthaarungsprodukten
246 Herstellung anderer chemischer Präparate
2461 Sprengstoffherstellung
24610 Sprengstoffherstellung
2461001 Herstellung von Schieβpulver
2461002 Sprengstoffherstellung
2461003 Herstellung von Zündhütchen, Initialzündern und Signalleuchtpatronen
2461004 Herstellung von pyrotechnischen Produkten
2462 Herstellung von Klebstoffen und Gelatine
24620 Herstellung von Klebstoffen und Gelatine
2462001 Herstellung von Gelatine und ihrer Derivate
2462002 Herstellung von Klebstoffen und gebrauchsfertigen Klebstoffen, einschlieβlich Klebstoffen auf der
Grundlage von Gummi oder Kunststoff
2462003 Herstellung von Klebezement
2463 Herstellung von ätherischen Ölen
24630 Herstellung von ätherischen Ölen
2463001 die Herstellung von Benzinen und natürlichen aromatischen Produkte
2463002 Herstellung harzartigen Stoffen
2463003 Herstellung von aromatischem, destillierte Wasser
2463004 Herstellungen von Geruchsmittelkompositionen für die Parfümerie- und Nahrungsmittelindustrie
2464 Herstellung chemischer Präparate für die Fotographie
24640 Herstellung chemischer Präparate für die Fotographie
2464001 Herstellung von fotographischen Platten und Filmen von Negativpapieren und sonstigen, negativ nicht
beleuchteten Produkten
2464002 Herstellung von chemischen Zubereitungen für die Fotographie
2465 Herstellung von Datenträgern
24650 Herstellung von Datenträgern
2465001 Herstellung von unbespielten Ton- und Bildträgern
2465002 Herstellung von unbespielten Platten und Bändern für die Datenerfassung
2466 Herstellung unterschiedlicher chemischer Präparate
24660 Herstellung unterschiedlicher chemischer Präparate
2466001 Herstellung von Pepton und dessen Derivaten, sonstiger Proteinprodukte und ihrer nicht
andersweitig aufgeführten Derivate
2466002 Herstellung von chemisch modifizierten Ölen und Fetten,
2466003 Herstellung spezieller synthetischer Schmieröle und Zusätze für Schmieröle
2466004 Herstellung von Produkten für die Appretur oder Fertigung von Textilien und Leder
2466005 Herstellung von Schweiβ- und Lötpulver und -pasta
2466006 Herstellung von Zubereitungen für das Abbeitzen von Metallen
2466007 Herstellung von Zusatzstoffen für Zement
2466008 Herstellung von Aktivkohle und sogenannten Vulkanisierungsbeschleunigern, Katalysatoren und
sonstigen chemischen Produkten für industrielle Zwecke
2466009 Herstellung von Anti-Klopfmitteln, Frostschutzmittel, Flüssigkeiten für hydraulische Kraftübertragungen
2466010 Herstellung von zusammengesetzten Reaktionsstoffen für diagnostische Zwecke und für Labors
2466011 Herstellung von Schreibtinte und Zeichentusche
35850 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
247 Herstellung künstlicher oder synthetischer Fasern
2470 Herstellung künstlicher oder synthetischer Fasern
24700 Herstellung künstlicher oder synthetischer Fasern
2470001 Herstellung synthetischer oder künstlicher Fadenkabel
2470002 synthetische Herstellung nicht gekardeter, unterbrochener, künstlicher Fasern, weder gekämmt noch in
anderer Weise für die Spinnerei umgewandelt
2470003 Herstellung einfacher synthetischer oder künstlicher Fäden, einschlieβlich Fäden mit hoher
Zugfestigkeit
2470004 Herstellung synthetischer oder künstlicher Endlosgarne und Plättchen aus synthetischen oder künstli-
chen Textilprodukten
25 GUMMI- UND KUNSTSTOFFINDUSTRIE
251 Gummiindustrie
2511 Herstellung von Reifen und Luftschläuchen
25110 Herstellung von Reifen und Luftschläuchen
2511001 Herstellung von Reifen aus Gummi für Fahrzeuge, Flugzeuge, landwirtschaftliche Zugmaschinen,
Ausstattungen, bewegliche Maschinen usw. - Reifen
2511002 Herstellung von Luftschläuchen für Reifen
2511003 Herstellung abnehmbarer Laufflächen für Reifen, von Flaps, Profilen für die Runderneuerung der Reifen
usw.
2512 Reifenrunderneuerung
25120 Reifenrunderneuerung
2512001 Runderneuerung und Profilerneuerung von Reifen
2513 Herstellung anderer Artikel aus Gummi
25130 Herstellung anderer Artikel aus Gummi
2513001 Herstellung von Platten, Blättern, Bändern, Stäben, Profilen usw. aus Gummi
2513002 Herstellung von Röhren
2513003 Herstellung von Förder- oder Übertragungsriemen
2513004 Herstellung von Hygieneartikeln aus Gummi: Kondome, Sauger, Wärmflaschen, usw.
2513005 Herstellung von Gummikleidungsstücken, die nicht genäht, sondern einfach geklebt sind
2513006 Herstellung von Bodenbelägen
2513007 Herstellung von kautschukbeschichteten Textilien
2513008 Herstellung von Fäden und Seilen
2513009 Herstellung von kautschukbeschichteten Fäden und Stoffen
2513010 Herstellung von Ringen, Dichtungsringen, Dichtungsscheiben und Zubehör
2513011 Herstellung von Zylinderverkleidungen
2513012 Herstellung von Luftmatratzen
2513013 Herstellung von Reparaturmaterialien aus Gummi
252 Verarbeitung von Kunststoff
2521 Herstellung von Platten, Blättern, Röhren und Profile aus Kunststoff
25210 Herstellung von Platten, Blättern, Röhren und Profilen aus Kunststoff
2521001 Herstellung von Halbwaren aus Kunststoff, Platten, Blätter, Blöcke, Filme, Bänder, Plättchen, usw.
2521002 Herstellung von Enderzeugnissen aus Kunststoff: Röhren, Rohre und Röhrenzubehör
2522 Herstellung von Kunststoffverpackungen
25220 Herstellung von Kunststoffverpackungen
2522001 Herstellung von Kunststoffverpackungen: Säcke, Beutel, Behälter, Kisten, Dosen, Flaschen, Stöpsel usw.
2523 Herstellung von Bauelementen aus Kunststoff
25230 Herstellung von Bauelementen aus Kunststoff
2523001 Herstellung von Türen und Fenstern mit Rahmen und Türstöcken, Abschnitten, Rollos, Sockelleisten,
Profilleisten usw.
2523002 Herstellung von Behältern, Faβwagen und Behältern
2523003 Herstellung von Bodenbelägen, isolierender Mauern und Decken, wohl oder nicht in Form von Rollen,
Platten, Fliesen usw.
2523004 Herstellung von Gegenständen aus Kunststoff für Sanitärzwecke und hygienische Zwecke:
Badewannen, Duschen, Waschbecken, Bidets, Waschschüsseln, Spülkästen, usw.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35851
KODE BESCHREIBUNG
— —
2524 Herstellung anderer Kunststoffartikel
25240 Herstellung anderer Kunststoffartikel
2524001 Herstellung von Geschirr und sonstigen für den Tisch und die Küche bestimmten Gegenständen sowie
Hygiene- oder Toilettartikeln
2524002 Herstellung verschiedener Artikel aus Kunststoff: - Frisierartikel, Isolierteile, Leuchtkörperteile, Büroaus-
stattungen und Schulmaterial, Kleidungsartikel, Garnituren, Statuen, Schwämme usw.
2524003 Herstellung von Kunststoffartikeln (einschlieβlich Verbundwerkstoffe) für technische Zwecke auf
Kostenvoranschlag und für Rechnung von Dritten
2524004 Herstellung von Spielzeugteilen aus Kunststoff für Rechnung von Dritten
26 HERSTELLUNG ANDERER NICHT METALLISCHER MINERALPRODUKTE
261 Glas- und Glasartikelherstellung
2611 Herstellung von Flachglas
26110 Herstellung von Flachglas
2611001 Herstellung von Flachglas, einschlieβlich bewehrtes gefärbtes oder getöntes Flachglas
2612 Formgebung und Verarbeitung von Flachglas
26120 Formgebung und Verarbeitung von Flachglas
2612001 Herstellung von Sicherheits- und Mehrschichtensicherheitglas
2612002 Herstellung von Spiegeln aus Glas
2612003 Herstellung von mehrschichtigem Isolierglas
2613 Herstellung von Hohlglas
26130 Herstellung von Hohlglas
2613001 Herstellung von Flaschen und von Fläschchen, Töpfen, Gläsern und sonstigen Gefäβen aus Glas oder
Kristall
2613002 Herstellung von Trinkgläsern und sonstigen Haushaltsgegenständen aus Glas oder Kristall
2613003 Herstellung von Dekorationsartikeln aus Glas oder Kristall
2613004 Formgebung des Hohlglases: Schneiden, Gravieren usw.
2614 Herstellung von Glasfasern
26140 Herstellung von Glasfasern
2614001 Herstellung von Glasfasern und von Produkten, die nicht derart gewoben sind
2614002 Herstellung von Glaswolle für die Isolation
2614003 Herstellung von Lichtleitfasern
2615 Herstellung und Formgebung anderer Artikel aus Glas
26150 Herstellung und Formgebung anderer Artikel aus Glas
2615001 Herstellung von Kegeln und Bildschirmen für Fernseher
2615002 Herstellung von Leuchtenhüllen aus Glas
2615003 Herstellung von Glas für Laborzwecke, die Hygiene oder Apotheken
2615004 Herstellung von Uhrenindustriegläsern, optischen Gläsern und nicht optisch gearbeiteten Elementen der
Optik
2615005 Herstellung von Glas für Modeschmuck
2615006 Herstellung von Glaspflastersteinen für das Bauwesen
2615007 Herstellung von Glas in Stangen, Stäben oder Röhren
2615008 Isolatorherstellung und Herstellung isolierender Stücke aus Glas
262 Herstellung von Keramikprodukten auβer Fliesen, Ziegel und Ziegelsteine
2621 Herstellung von Keramikprodukten für den häuslichen und dekorativen Gebrauch
26211 Herstellung von Keramikprodukten für den häuslichen und dekorativen Gebrauch aus Porzellan
2621101 Herstellung von Geschirr und sonstigen Haushaltsgegenständen
2621102 Herstellung von Plastiken oder sonstiger Deko-Gegenstände aus Porzellan
26212 Herstellung von Keramikprodukten für den Haushalt und für dekorative Zwecke, andere als aus
Porzellan
2621201 Herstellung von Haushaltsgegenständen aus Steingut, Sandstein oder Erde
2621202 Herstellung von Plastiken oder sonstiger Deko-Gegenstände aus anderer Keramik als Porzellan
2622 Herstellung von Sanitärgeräten aus Keramik
26220 Herstellung von Sanitärgeräten aus Keramik
2622001 Herstellung von Sanitärgeräten aus Keramik
35852 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
2623 Herstellung von Isolatoren und isolierenden Teile aus Keramik
26230 Herstellung von Isolatoren und isolierenden Teile aus Keramik
2623001 Herstellung von Isolatoren und isolierenden Teile aus Keramik
2624 Herstellung sonstiger Keramikprodukte für technische Zwecke
26240 Herstellung sonstiger Keramikprodukte für technische Zwecke
2624001 Herstellung von Keramikprodukten für chemische oder industrielle Zwecke
2625 Herstellung anderer Keramikprodukte auβer Fliesen, Ziegel und Ziegelsteine
26250 Herstellung anderer Keramikprodukte auβer Fliesen, Ziegel und Ziegelsteine
2625001 Herstellung von Kannen und ähnlichen Gefäβen sowie Transport- oder Verpackungsgegenständen aus
Keramik
2625002 Herstellungen von nicht anderweitig aufgeführten Kerakmitprodukten
2626 Herstellung von feuerfesten Keramikprodukten
26260 Herstellung von feuerfesten Keramikprodukten
2626001 Herstellung von feuerbeständigen Mörteln, Betons usw.
2626002 Herstellung wärmeisolierender Keramikartikel aus fossilen kieselhaltigen Mehlen
2626003 Herstellung feuerfester Ziegelsteine und Platten
2626004 Herstellung von Kolben, Tiegeln, Rollkolben, Düsen, Röhren, Rohren usw. aus feuerfester Keramik
2626005 Herstellung von Artikeln, die Magnesiumkarbonat, Dolomit oder Chromeisenerz enthalten
263 Herstellung von Fliesen aus Keramik
2630 Herstellung von Fliesen aus Keramik
26300 Herstellung von Fliesen aus Keramik
2630001 Fliesenherstellung für die Verkleidung von Mauern und Schornsteinen, Abakule aus nicht feuerfester
Keramik
2630002 Herstellung von Fliesen und und Bodenplatten aus nicht feuerfester Keramik
264 Herstellung von Ziegeln, Ziegelsteinen und sonstigen Produkten aus gebackenem Ton für den Baubereich
2640 Herstellung von Ziegeln, Ziegelsteinen und sonstigen Produkten aus gebackenem Ton für den Baubereich
26401 Ziegelherstellung
2640101 Herstellung von Ziegeln aus gebackenem Ton
26402 Herstellung von Ziegelsteinen
2640201 Herstellung von Ziegelsteinen und Loch- oder Hohlziegelsteinen aus nicht feuerfestem gebrannten Ton
26403 Herstellung sonstiger Produkte aus gebranntem Ton für den Baubereich
2640301 Herstellung hohler Hourdissteine aus gebackenem Ton
2640302 Herstellung von Schornsteinelementen, Röhren, Rohren, Abzugskanälen usw. aus gebackenem Ton
2640303 Herstellung von Sandsteinrohren
2640304 Herstellung verschiedener Produkte aus gebranntem Ton: Blumenkästen, Töpfe usw.
265 Zement-, Kalk- und Gipsherstellung
2651 Zementherstellung
26510 Zementherstellung
2651001 Herstellung sogenannter Klinkerzemente und hydraulischer Zemente, einschlieβlich Portland-
zemente, aluminiumhaltige Zemente, Schlackezemente und Zemente mit hohem Phosphatgehalt
2652 Kalkherstellung
26520 Kalkherstellung
2652001 Kalkherstellung: ungelöschter Kalk, gelöschter Kalk und hydraulischer Kalk
2653 Gipsherstellung
26530 Gipsherstellung
2653001 Gipsherstellung
266 Herstellung von Bauwerken aus Beton, Zement oder Gips
2661 Herstellung von Betonelementen für den Baubereich
26610 Herstellung von Betonelementen für den Baubereich
2661001 Herstellung von Fertigbetonelementen für den Baubereich: Ziegel, Fliesen, Platten, Ziegelsteine, hohle
Hourdissteine, Platten, Paneele, Rohre, Pfeiler usw.
2661002 die Herstellung von Fertigbauteilen aus Beton für den Hoch- und Tiefbau und
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35853
KODE BESCHREIBUNG
— —
2662 Herstellung von Gipselementen für den Baubereich
26620 Herstellung von Gipselementen für den Baubereich
2662001 Herstellung von Gipselementen, die im Baubereich verwendet werden: Platten und Paneele

2663 Herstellung von Fertigbeton

26630 Herstellung von Fertigbeton

2663001 Herstellung von Fertigbeton einschlieβlich Lieferung

2664 Mörtelherstellung

26640 Mörtelherstellung

2664001 Herstellung von Mörteln in Pulverform

2665 Herstellung von Arbeiten aus Zementfaser

26650 Herstellung von Arbeiten aus Zementfaser

2665001 Herstellung von Baustoffen aus pflanzlichen Substanzen (Holzwolle, Stroh, Schilfe, Binsen)
Agglomerate mit einem Mineralbindemittel (Zement, Gips usw.)

2665002 Herstellung ähnlicher Arbeiten aus Asbestbeton, Zellulosezement oder ähnliche: Well- oder andere
Platten, Paneele, Fliesen, Ziegel, Röhren, Hüllen, Behälter, Tröge, Becken, Spülsteine, Behälter, Möbel,
Fensterrahmen, usw.

2666 Herstellung anderer Beton- oder Gipsarbeiten

26660 Herstellung anderer Beton- oder Gipsarbeiten

2666001 Herstellung anderer Arbeiten aus Beton, Zement, Gips oder Kunststeinen ohne unmittelbaren Bezug zum
Baubereich: Statuen, Möbel, Flachreliefs, Hochreliefs, Vasen, Blumentöpfeu sw.

267 Natursteinbearbeitung

2670 Natursteinbearbeitung

26700 Natursteinbearbeitung

2670001 das Schneiden, die Formgebung und die Fertigung von Steins, der für den Baubereich, den
Straβenbaubereich oder Dachabdeckungen bestimmt ist.

2670002 Bearbeitung von Rohsteinen, die von Steinbrüchen geliefert werden

2670003 Herstellung von Grabsteinen und Grabdenkmälern ggf. einschlieβlich deren Verlegung

268 Herstellung anderer nicht metallischer Mineralprodukte

2681 Herstellung von Schleifmitteln

26810 Herstellung von Schleifmitteln

2681001 Herstellung von Mühlsteinen, Schleifsteinen und Poliersteinen

2681002 Herstellung von natürlichen oder künstlichen Schleifmitteln, einschlieβlich jenen, die auf flexible Träger
aufgetragen werden

2682 Herstellung von nicht anderweitig aufgeführten nicht metallischen Mineralprodukten

26820 Herstellung von nicht anderweitig aufgeführten, nicht metallischen Mineralprodukten

2682001 Herstellung von Fäden, Stoffen, Filzen und sonstigen Gegenständen (u. a. Kleidung) aus Asbestfasern
oder aus ähnlichen, nicht metallischen mineralischen Stoffen

2682002 Herstellung von Bremsbelägen und nicht montierten Teilen für diese Beläge auf der Grundlage von
mineralischen oder Zellulosesubstanzen

2682003 Herstellung isolierender Mineralstoffe: Schlackenwollen, Schlacken, Steinwolle und ähnliche


Mineralwollen; aufgeblähte Vermiculite und Lehme und ähnliche Mineralstoffe für die
Schallisolierung und thermische Isolierung oder für den Schallschutz

2682004 Herstellung von Asphaltarbeiten

2682005 Herstellung von Artikeln aus unterschiedlichen Mineralsubstanzen: Herstellung von bearbeitetem
Glimmer und Teilen aus Glimmer, Torf, Graphit (auβer Elektromaterial) usw.

2682006 Herstellung von Ziergegenständen aus Onyx, Alabaster usw.

2682007 Herstellung künstlichen Korunds


35854 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
27 METALLURGIE
271 Eisen- und Stahlindustrie und Herstellung von Ferrolegierungen (EGKS)
2710 Eisen- und Stahlindustrie und Herstellung von Ferrolegierungen (EGKS)
27100 Eisen- und Stahlindustrie und Herstellung von Ferrolegierungen (EGKS)
2710101 Produktion von Guβroheisen und Guβeisen für die Stahlherstellung
2710102 Herstellung eisenhaltiger Produkte, die Direktreduzierung der Eisenerze und Herstellung sonstiger
schwammiger eisenhaltiger Produkte in Teilen, Kugeln oder sonstigen Formen
2710103 Stahlproduktion in Konvertern, Elektroöfen oder anderen Einrichtungen
2710104 Produktion von Hochofengas
2710201 Produktion von verbranntem Eisenmangan und Spiegeleisen
2710301 Produktion von Barren und sonstigen Primärformen sowie Halbwaren
2710302 Endlosproduktion und/oder Endlosbeschichtung von Breitbandstahl, Reifenblechen und Breitplatten im
Wamrverfahren
2710303 Kalt-Endlosproduktion und/oder Beschichtung von Breitbandstahl und Blechen
2710304 Produktion von Weiβblech, Blechen aus auf elektrolytischem Weg chromiertem Eisen und schwarzem
Eisen
2710305 Herstellung von Maschinendraht aus Stahl
2710306 Heiβherstellung von Schwer- und Leichtprofilen sowie Spundbohlen
2710307 Heiβherstellung von Schienen und sonstigem Bahngleismaterial
2710401 Herstellung von warmgewalzten Erzeugnissen sowie kaltgewalztem Breitband und Blechen,
beschichtet oder nicht, mit einer einfachen Oberflächenbehandlung und die aus diesem Grund nicht in
einer anderen Rubrik eingeordnet wurden
272 Röhrenherstellung
2721 Herstellung von Röhren aus Guβeisen
27210 Herstellung von Röhren aus Guβeisen
2721001 Herstellung von Röhren aus geformtem Guβeisen und Röhren aus Guβeisen oder Stahl, erzeugt durch
Zentrifugalguβ
2721002 die Formguβherstellung von Zubehör aus Temperguβ oder nicht und aus Stahl, deren Verbindung
bei Gewindeteilen mit Schrauben erfolgt oder durch Bestielen oder Verschrauben bei Teilen mit
Halterungen
2722 Herstellung von Röhren aus Stahl
27220 Herstellung von Röhren aus Stahl
2722001 Herstellung von nahtlosen Rohren durch Walzen, Strangpressen oder heiβes Strecken oder durch kaltes
Strecken oder Walzen
2722002 Herstellung von geschweiβten Rohren, die durch kaltes oder heiβes Umformen und Schweiβen, durch
Kaltformen und Strecken oder durch Heiβformen und Reduzierung geschweiβt wurden
2722003 Herstellung von Zubehör für Stahlrohrleitungen:
flache Flansche, Kragenflansche aus Stahl geschmiedet, aneinander zu schweiβende Stahl-
verbindungen, Gewindeverbindungen und sonstiges Stahlzubehör
273 Erstverarbeitung von Stahl und Herstellung von Eisenlegierungen, die nicht der EGKS unterliegen
2731 Kaltes Strecken
27310 Kaltes Strecken
2731001 Herstellung von von Stangen oder Profilen aus Stahl durch kaltes Strecken, Verbesserung oder
Umbrechen
2732 Kaltwalzen von Bandstahl
27320 Kaltwalzen von Bandstahl
2732001 Herstellung von kalt gewalzten Stahlerzeugnissen, nicht beschichtet oder beschichtet, aufgerollt
oder nicht, mit einer Breite von nicht mehr als 500 mm (nicht EGKS), hergestellt durch die
Wiederkaltwalzung von heiβgewalzten Erzeugnissen
2733 Kaltformen durch Formung oder Falten
27330 Kaltformen durch Formung oder Falten
2733001 Herstellung von offenen Profilen durch progressive Verformung auf Rollenmaschinen oder
Walzmaschinen von kaltgewalzten Stahlerzeugnissen
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35855
KODE BESCHREIBUNG
— —
2734 Drahtziehen
27340 Drahtziehen
2734001 Herstellung von Stahlfäden durch kaltes Drahtziehen oder Strecken
2735 sonstige Erstverarbeitungstätigkeiten, Herstellung von EISENLEGIERUNGEN, nicht EGKS
27350 sonstige Erstverarbeitungstätigkeiten, Herstellung von EISENLEGIERUNGEN, nicht EGKS
2735001 Herstellung von FERROLEGIERUNGEN, nicht EGKS
2735002 Herstellung von Eisensplitt und Eisenpulver zum Sandstrahlen
2735003 Herstellung von Eisen groβer Reinheit durch Elektrolyse oder sonstige chemische Verfahren
2735004 Herstellung von Festteilen für Eisenbahnen
274 Produktion von Nichteisenmetallen
2741 Produktion von Edelmetallen
27410 Produktion von Edelmetallen
2741001 Herstellung und Raffination von rohen Edelmetallen: Gold, Silber, Platin, Iridium, usw.
2741002 Wiederherstellung des Gehaltes von wiederverwendeten Edelmetallen
2741003 Produktion von Legierungen aus Edelmetallen
2741004 Produktion von halbfertigen Erzeugnissen aus Edelmetallen
2741005 Herstellung von Plattierungen oder Versilberungen von Gegenständen aus unedlen Metallen
2741006 Herstellung von Goldplattierungen oder Vergoldungen auf unedlen Metallen oder auf Silber
2741007 Herstellungn von Platinplattierungen oder Beschichtungen auf Platin, Gold, Silber oder unedlen Metallen
2742 Aluminiumherstellung
27421 Aluminiumherstellung
2742101 Produktion von Aluminiumoxid (Tonerde)
2742102 Aluminiumproduktion aus Tonerde
2742103 Produktion durch elektrolytische Abfallraffination und Aluminiumüberreste
2742104 Produktion von Aluminiumlegierungen
27422 Erste Aluminiumverarbeitung
2742201 Herstellung von halbfertigen Erzeugnissen aus Aluminium
2742202 Herstellung von Blechen, Folien, Stangen, Fäden, Profilen usw. aus Aluminium
2742203 Herstellung von Aluminiumfolien für Verpackungszwecke
2743 Blei-, Zink- und Zinnproduktion
27431 Blei-, Zink- und Zinnproduktion
2743101 Blei-, Zink- oder Zinnproduktion aus Erzen oder durch elektrolytische Abfallraffination sowie aus Blei-,
Zink- oder Zinnabfällen
2743102 Produktion von Blei-, Zink- oder Zinnlegierungen
27432 Erstverarbeitung von Blei, Zink und Zinn
2743201 Herstellung von halbfertigen Erzeugnissen aus Blei, Zink oder Zinn
2743202 Herstellung von Blechen, Dünnbleche, Stangen, Fäden, Profilen usw. aus Blei, Zink oder Zinn
2744 Kupferproduktion
27441 Kupferproduktion
2744101 Kupferproduktion aus Erzen oder durch elektrolytische Raffination von Kupferabfällen und Kupferresten
2744102 Herstellung von Kupferlegierungen
2744103 Herstellung von Kupfersteinen
27442 Erstverarbeitung von Kupfer
2744201 Herstellung von halbfertigen Erzeugnissen aus Kupfer
2744202 Herstellung von Blechen, Dünnblechen, Stangen, Fäden, Profilen usw. aus Kupfer
2744203 Herstellung von Fäden oder Schmelzstreifen
2744204 Produktion von Rohren aus Kupfer
35856 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
2745 Produktion anderer Nichteisenmetalle
27451 Produktion anderer Nichteisenmetalle
2745101 Herstellung von Chrom, Mangan, Nickel usw. aus Erzen oder Oxiden
2745102 Herstellung von Chrom, Mangan, Nickel usw. durch elektrolytische und aluminothermische Raffination
von Chrom-, Mangan-, und Nickelabfällen und -resten usw.
2745103 Produktion von Chrom-, Mangan-, Nickellegierungen usw.
2745104 Produktion von Nickelrohsteinen
27452 Erstverarbeitung sonstiger Nichteisenmetalle
2745201 Herstellung von halbfertigen Erzeugnissen aus Chrom, Mangan, Nickel usw.
2745202 Herstellung von Blechen, Dünnblechen, Stangen, Fäden, Profilen usw. aus Chrom, Mangan, Nickel usw.
275 Gieβerei
2750001 Herstellung für Rechnung Dritter und nach den durch diese gelieferten Spezifikationen von Halbfabri-
katen oder unterschiedlichen Teile
2751 Guβeisengieβerei
27510 Guβeisengieβerei
2751001 Gieβerei von Endprodukten oder halbfertigen Erzeugnissen aus Guβeisen
2751002 Gieβerei von Teilen aus grauem Guβeisen
2751003 Gieβerei von Teilen aus Guβeisen mit Kugelgraphit
2751004 Gieβerei von Produkten aus Temperguβ
2752 Stahlgieβerei
27520 Stahlgieβerei
2752001 Gieβerei von von Endprodukten oder Halbfabrikaten Erzeugnissen aus Stahl
2752002 Gieβerei von Stahlteilen
2753 Gieβerei von Leichtmetallen
27530 Gieβerei von Leichtmetallen
2753001 Gieβerei von Enderzeugnissen oder Halbfabrikaten aus Leichtmetallen (Aluminium, Magnesium, Titan,
Beryllium, Skandium, Yttrium)
2753002 Gieβerei von Teilen aus Leichtmetallen
2754 Gieβerei anderer Nichteisenmetalle
27540 Gieβerei anderer Nichteisenmetalle
2754001 Gieβerei von Teilen aus Schwermetallen
2754002 Gieβerei von Teilen aus Edelmetallen
28 METALLVERARBEITUNG
281 Herstellung von Metallteilen für den Baubereich
2811 Herstellung von Stahlkonstruktionen
28110 Herstellung von Stahlkonstruktionen
2811001 Herstellung und Montage von Stahlkonstruktionen und Skeletten für das Bauwesen
2811002 Herstellung metallischer Skelettkonstruktionen für Industrieausstattungen (Stahlskelett-
konstruktionen für Hochöfen, für Förderanlagen, usw.)
2811003 Herstellung von Konstruktionen, die hauptsächlich aus Metallen vorgefertigt wurden: Baustellen-
hütten, modulare Elemente für Ausstellungen, Telefonkabinen usw.
2812 Herstellung von Metallgerüsten und Metallkonstruktionen
28120 Herstellung von Metallgerüsten und Metallkonstruktionen
2812001 Herstellung von Metallbauprodukten: Türen und Fenster mit Türstöcken, Fensterläden, bewegliche
Trennwände, Gitter, Garagentore usw..
282 Herstellung von Metallbehältern und Heizkesseln für die Zentralheizungen
2821 Herstellung von Behältern, Tanks und Metallbehältern
28210 Herstellung von Behältern, Tanks und Metallbehältern
2821001 Herstellung und Montage von Silos, Behältern, Tanks und ähnlichen Gefäβen aus Metall, mit einem
Fassungsvermögen von mehr als 300 Litern
2821002 die Herstellung metallischer Gefäβe für verdichtetes oder verflüssigtes Gas
2822 Herstellung von Heizkörpern und Heizkesseln für die Zentralheizung
28220 Herstellung von Heizkörpern und von Heizkesseln für die Zentralheizung
2822001 Herstellung von Heizkörpern und von Heizkesseln für die Zentralheizung
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35857
KODE BESCHREIBUNG
— —
283 Herstellung von Dampfgeneratoren
2830 Herstellung von Dampfgeneratoren
28300 Herstellung von Dampfgeneratoren
2830001 Herstellung von Generatoren, die Wasserdampf oder andere Dampftypen erzeugen
2830002 Herstellung von Zusatzgeräten für Dampfgeneratoren: Kondensatoren, Wasservorwärmer, Über-
hitzer, Kollektoren und Dampakkumulatoren
2830003 Herstellung von Kernkraftwerken
2830004 Entwicklung, Bau und Einrichtung von Rohrnetzen, einschlieβlich Behandlung der Röhren
zwecks Verwirklichung von Hochdruckrohrnetzen
284 Schmiede; Tiefziehen, Stanzen und Profilierung von Metallen; Pulvermetallurgie
2840 Schmiede; Tiefziehen, Stanzen und Profilierung von Metallen; Pulvermetallurgie
28401 Schmiede
2840101 Herstellung von aus Metall geschmiedeten Teilen für Dritte
2840102 Herstellung und Montage von geschmiedeten Teilen für den Baubereich: Treppenrampen, Brüstungen
usw.
28402 Tiefziehen, Stanzen und Profilierung der Metalle
2840201 Herstellung von Gesenkschmiedestücken aus Nichteisenmetallen für Dritte
28403 Pulvermetallurgie
2840301 Produktion metallischer Gegenstände direkt aus Metallpulver durch thermische Behandlung (Ausbren-
nen) oder Kompression
285 Behandlung und Beschichtung von Metallen; allgemeine Mechanik
2851 Behandlung und Beschichtung von Metallen
28510 Behandlung und Beschichtung von Metallen
2851001 Beschichtung, anodische Behandlung von Metallen usw.
2851002 Metallbeschichtung durch Elektrolyse oder Tauchbad
2851003 thermische Behandlung von Metallen
2851004 Beschneiden, Blankputzen mit Sandstrahler, Entsandung und Reinigung von Metallen
2851005 Färbung, Gravur, Eindruck von Metallen
2851006 nicht metallische Beschichtung von Metallen: Kunststoffbeschichtung, Emaillieren, Lackieren usw.
2851007 Härten und Polieren von Metallen
2852 Allgemeine Mechanik
28520 Allgemeine Mechanik
2852001 Herstellung von Metallteilen für Dritte unter Anwendung verschiedener Techniken: Bohren, Drehen,
Fräsen, Schneiden, Hobeln, Einfahren, Heften, Richten, Sägen, Schleifen, Schärfen, Schweiβen, Ausker-
bung usw.
2852002 mechanische Wartungs- und Reparaturarbeiten für Dritte
2852003 Tätigkeiten der Hufschmiede
286 Herstellung von Schneidwaren, Arbeitsgeräten und Eisenwaren
2861 Herstellung von Schneidwaren
28610 Herstellung von Schneidwaren
2861001 Herstellung von Haushaltsschneidwaren: Messer, Gabeln, Löffel usw.
2861002 Herstellung verschiedener anderer scharfer Gegenstände: Schergeräte und Klingen für Schergeräte,
Scheren, Haarschneidemaschinen usw.
2862 Herstellung von Werkzeugen
28620 Herstellung von Werkzeugen
2862001 Herstellung von Handwerkzeugen wie Zangen, Schraubenzieher, Schlüssel, Scheren, Kellen,
Lötlampen, usw.
2862002 Herstellung von Messern und scharfen Klingen für Maschinen oder für mechanische Geräte
2862003 Herstellung von Sägen und Sägeblättern, einschlieβlich Kreisblätter von Sägen und Kettensägen
2862004 Herstellung auswechselbarer Werkzeuge für Handwerkzeuge, mechanische Werkzeuge oder
Werkzeugmaschinen: Bohrer, Meiβel, Matrizen, Schleifgeräte, usw.
2862005 Herstellung von Schmiedwerkzeugen: Schmieden, Ambosse usw.
2862006 Herstellung von Schraubstöcken und Schraubzwingen
35858 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
2863 Herstellung von Schlössern
28630 Herstellung von Schlössern
2863001 Herstellung von Schlössern, Hängeschlössern, Riegeln, Schlüsseln und ähnlichen Schlossereiartikel für
Gebäude, Gebäudeeinrichtung, Fahrzeuge usw.
2863002 Herstellung von Scharnieren, Angeln, Fitschen usw.
287 Herstellung anderer Geräte aus Metall
2871 Herstellung von Fässern und ähnlichen Metallverpachungen
28710 Herstellung von Fässern und ähnlichen Metallverpackungen
2871001 Herstellung von Metallgefäβen mit einem Fassungsvermögen von weniger als 300 Litern
2871002 Herstellung von Eimern, Krügen, Kannen, Fässern usw. aus Metall
2872 Herstellung leichter Metallverpackungen
28720 Herstellung leichter Metallverpackungen
2872001 Herstellung von Konserven- und Getränkedosen
2872002 Herstellung von Röhren und flexiblen Schachteln
2872003 Herstellung von metallischen Verschlüssen
2873 Herstellung von Produkten aus Metalldraht
28730 Herstellung von Produkten aus Metalldraht
2873001 Herstellung von Drahtseilen, metallischen Geflechten und ähnlichen Artikeln
2873002 Herstellung von Ladungsschlingen
2873003 Herstellung von Artikeln aus Metalldraht: Stacheldraht, Umzäunungen, Gitter, Maschendraht, Metalltücher usw.
2873004 Herstellung von Nägeln, Spitzen usw.
2874 Schrauben- und Bolzenherstellung; Herstellung von Ketten und Federn
28741 Herstellung von Bolzen, Schrauben und Muttern
2874101 Herstellung von Artikeln der Schraubenfabrik: Bolzen, Schrauben, Muttern und ähnliche Produkte
2874102 Herstellung von Nieten, Scheiben und sonstigen ähnlichen Erzeugnissen ohne Gewinde
28742 Kettenherstellung
2874201 Kettenherstellung
28743 Federherstellung
2874301 Herstellung von Federn: Blattfedern, Schraubenfedern, Torsionsstangen
2874302 Herstellung von Federblättern
2875 Herstellung anderer Metallarbeiten
28751 Herstellung von Haushaltswaren
2875101 Herstellung von emaillierten oder nicht emaillierten Kochtöpfen, Bratpfannen und sonstigen, nicht
elektrischen Haushaltsgegenständen
2875102 Herstellung von flachem Geschirr aus unedlen Metallen
2875103 Herstellung von kleinen Geräten und Küchenzubehör
2875104 Herstellung von Eisenstroh und Stahlwolle
28752 Herstellung von Sanitärprodukten
2875201 Herstellung von Badewannen, Spülsteinen, Wannen und ähnlichen Artikeln aus emaillierten oder nicht
emallierten unedlen Metallen
28753 Herstellung von Panzerschränken
2875301 Herstellung von Panzerschränken, Schlieβfächern für Panzerschränke, Panzertüren, usw.
28754 Herstellung von kleinen metallischen Artikeln
2875401 Herstellung von verschiedenen Kleinwaren aus unedlen Metallen: Nadeln, Stecknadeln, Verschlüsse,
Ösen, Haken, hohle Niete usw.
2875402 Herstellung kleiner metallischer Büroartikel: Klammern, Heftklammern usw..
28755 Herstellung sonstiger, nicht anderweitig genannter Metallartikel
2875501 Herstellung von Säbeln, Schwertern, Bajonetts usw.
2875502 Herstellung von Stahlschutzhelmen
2875503 Herstellung von Hinweis- und Straβenverkehrsschilder
2875504 Herstellung von Dachelementen aus Metall: Rinnen, Verfirstungen usw.
2875505 Herstellung von Metalleitern und Metallschemeln
2875506 Herstellung von Briefkästen
2875507 Herstellung von Ankern und von Schiffspropellern
2875508 industrielle Herstellung von Hufeisen
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35859
KODE BESCHREIBUNG
— —
29 HERSTELLUNG VON MASCHINEN UND AUSRÜSTUNGEN
291 Herstellung von Motoren und mechanischen Übertragungsorganen mit Ausnahme von Motoren für
Flugzeuge, Fahrzeuge und Motorräder
2911 Herstellung von Motoren und Turbinen mit Ausnahme von Motoren für Flugzeuge und
Kraftfahrzeuge
29110 Herstellung von Motoren und Turbinen mit Ausnahme von Motoren für Flugzeuge und Kraft-
fahrzeuge
2911001 Herstellung von Verbrennungsmotoren und von ihren Teilen für unterschiedliche Zwecke: für
Eisenbahnfahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte oder Tiefbaugeräte, Schiffe und Boote (einschlieβlich
Auβenbordmotorbootmotore)
2911002 Herstellung von Ansaugventilen und Auspuffen für Verbrennungsmotoren
2911003 Herstellung von Turbinen und deren Teile: Wasserdampfturbinen und sonstige Dampfturbinen,
Gasturbinen, hydraulische Turbinen, hydraulische Räder und Regler
2912 Herstellung von Pumpen und Kompressoren
29120 Herstellung von Pumpen und Kompressoren
2912001 Herstellung von Luft- oder Vakuumpumpen sowie von Luft- und Gaskompressoren
2912002 Herstellung von Flüssigkeitspumpen, auch mit Meβvorrichtung
2912003 Herstellung von Betonpumpen
2912004 Herstellung von Hydraulischen, pneumatischen und Windmotoren
2913 Herstellung von Armaturteilen
29130 Herstellung von Armaturteilen
2913001 Herstellung von Armaturteilen und Industrieschiebern, einschlieβlich Regulierungsschieber und Zufuhr-
armaturen
2913002 Herstellung von Sanitärarmaturen
2913003 Herstellung von Heizungsarmaturen
2914 Herstellung mechanischer Übertragungsorgane
29141 Herstellung von Kugellagern, Walzlagern und Ähnlichem
2914101 Herstellung von Kugellagern, Zylinderrollenlagern, Rollenlagern, Nadelkugellagern und deren Teile
29142 Herstellung mechanischer Übertragungsorgane
2914201 Herstellung von mechanischen Übertragungsteilen für den Energiebereich: Übertragungswellen, Nocken-
wellen, Kurbelwellen usw. Kurbeln, Lager und Lagerkissen
2914202 Herstellung von Bremsgetrieben und Rädern, Übersetzungsgetrieben, Antriebsbeschleunigern und
Regelantrieben
2914203 Herstellung von Kupplungen und Kupplungsorganen
2914204 Herstellung von Lenkrädern und Rollen
2914205 Herstellung gegliederter Gliederketten
2914206 Herstellung hydraulischer Übertragungsorgane
292 Herstellung von Maschinen für allgemeine Zwecke
2921 Herstellung der Öfen und Industriebrenner, einschlieβlich Öfen und elektrische Brenner
29210 Herstellung der Öfen und Industriebrenner, einschlieβlich Öfen und elektrische Brenner
2921001 Herstellung und Montage von Elektroöfen und sonstigen Industrieöfen, Laboröfen und Ver-
brennungsanlagen
2921002 Herstellung von Brennern, einschlieβlich Brenner für Zentralheizungskessel
2921003 Herstellung von automatischen Feuerstellen, Vorbrennern, mechanischen Gittern sowie Vorrich-
tungen für die Beseitigung der Asche, usw.
2922 Herstellung von Hebe- und Flurfördergeräten
29220 Herstellung von Hebe- und Flurfördergeräten
2922001 Herstellung von Zugwinden, Winden, Spillwinden, Wagenhebern und Schraubenwinden.
2922002 Herstellung von Hebeböcken, Kränen, Portalkränen und mobilen Kränen, Portalhubwagen usw.
2922003 Herstellung von Selbstfahrzeugen, die mit einer Hebe- oder Förderungvorrichtung ausgestattet sind oder
nicht, so, wie sie in den Werkstätten verwendet werden
2922004 Herstellung von mechanischen Fördergeräten und Industrierobotern, die speziell für Hebe-, Flurförder-,
Lade- und Entladetätigkeiten entwickelt wurden
2922005 Herstellung von Förder- oder Begleitgeräten, Drahtseilbahnen, hydraulischen Hebegeräten, usw.
2922006 Herstellung, Wartung und Reparatur von Aufzügen, Rolltreppen und Fahrsteigen
35860 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
2923 Herstellung von Luftfahrtausstattungen und Kühlanlagen
29230 Herstellung von Luftfahrtausstattungen und Kühlanlagen
2923001 Herstellung und die Einrichtung von Industrieausstattungen für die Kälteerzeugung
2923002 Herstellung von Kühltheken
2923003 Herstellung von Maschinen und Geräten für Klimaanlagen
2923004 Herstellung von Wärmeaustauschern
2923005 Herstellung von gewerblichen Ventilatoren
2924 Herstellung sonstiger Maschinen für verschiedene Zwecke
29241 Herstellung von Verpackungsanlagen
2924101 Herstellung von Maschinen und Geräten zum Verpacken, Abfüllen, Verschlieβen, Versiegeln, Kapsuli-
eren, Etikettieren, usw.
2924102 Herstellung von Flaschenreinigungs- und Trocknungsmaschinen sowie Maschinen für
Kohlensäurezusatz
2924103 Herstellung von Verpackungsflieβbändern mit Wiege- oder Dosiervorrichtungen
29242 Herstellung von Wiegegeräten
2924201 Herstellung von Wiegegeräten und -instrumenten: Haushalts- und Geschäftswaagen, Waagen, Dauer-
waagen, Schüttwaagen, Gewichten.
29243 Herstellung von Projektionsgeräten einschlieβlich Löschgeräte
2924301 Herstellung von Spritzgeräten, Geräten zum Sprühen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten und Pulver:
Herstellung von Spritzpistolen, Dampfstrahlgeräten, usw.
2924302 die Herstellung von Löschgeräten
29244 Herstellung von Verkaufsautomaten
2924401 Herstellung von Verkaufsautomaten
29245 Herstellung von Filtergeräten
2924501 Herstellung von Geräten zum Filtrieren und Reinigen von Flüssigkeiten, Luft und sonstigen Gasen
2924502 Herstellung von Luft- und Treibstofffiltern für Motoren
29246 Herstellung von Hochdruckreinigern, gewerblichen Sandstrahlern, usw.
2924601 Herstellung von Hochdruckreinigern, gewerblichen Sandstrahlern, u.Ä.
29247 Herstellung anderer Maschinen für den allgemeinen Gebrauch n.a.g.
2924701 Herstellung von Geräten zur Destillierung und Rektifizierung für Erdölraffinerien, die chemische
Industrie und die Getränkeindustrie
2924702 Herstellung von Geräten zur Verflüssigung von Luft und sonstigen Gasen
2924703 Herstellung von Gasgeneratoren
2924704 Zentrifugenherstellung
2924705 Herstellung von Dichtungen und ähnlichem Dichtungsmaterial, zusammengesetzt aus mehreren
Werkstoffen oder aus mehreren Schichten eines Werkstoffes
2924706 Herstellung von Kalandern und Walzwerken sowie Zylindern für diese Maschinen
293 Herstellung von forstwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Geräten
2931 Herstellung landwirtschaftlicher Zugmaschinen
29310 Herstellung landwirtschaftlicher Zugmaschinen
2931001 Herstellung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
2931002 Einachsschlepperherstellung
2932 Herstellung anderer forstwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Geräte
29321 Herstellung forstwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Geräte
2932101 Mähmaschinenherstellung, einschlieβlich Rasenmäher
2932102 Herstellung von selbstladenden oder selbstentladenden Anhängern oder Sattelschleppern für die
Landwirtschaft
2932103 Herstellung von Maschinen, Geräten und landwirtschaftlichen Geräten für die Bodenbearbeitung,
die Anpflanzung, die Düngemittelstreuung: Pflüge, Düngemittelstreuer, Sähmaschinen, Eggen usw.
2932104 Herstellung von Maschinen und Geräten für die Ernte landwirtschaftlicher und gartenbaulicher
Produkte: Mähmaschinen, Roder, Mähdrescher, Sortiermaschinen usw.
2932105 Herstellung von Zerstäubungs- und Spritzmaschinen und -geräten für die Landwirtschaft
2932106 die Herstellung von Melkmaschinen
2932107 Herstellung sonstiger Maschinen und Geräte für die Landwirtschaft: für die Geflügelzucht, die
Bienenzucht, die Zubereitung von Futtermitteln oder Kraftfutter für Tiere, usw.: Maschinen für
die Reinigung, das Sortieren und Kalibrieren von Eiern, Früchten, Saatgut, Körnern, usw.
BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE 35861
KODE BESCHREIBUNG
— —
29322 Instandsetzung landwirtschaftlicher Geräte
2932201 Wartung und Reparatur von landwirtschaftlichen Zugmaschinen, Einachsschleppern und
Rasenmähern
2932202 Wartung und Reparatur anderer forstwirtschaftlicher und landwirtschaftlicher Geräte
294 Werkzeugmaschinenherstellung
2940 Werkzeugmaschinenherstellung
29401 Herstellung von Metallwerkzeugmaschinen
2940101 Herstellung von Werkzeugmaschinen, die durch Metallabhebung arbeiten: Drehbänke, Bohrer, Schleif-
maschinen, Fräsmaschinen usw.
2940102 Herstellung von Werkzeugmaschinen, die ohne Metallabhebung arbeiten: Schmiede- oder Präge-
pressen, Streckbänke, Scheren usw.
2940103 Herstellung von Werkzeugmaschinen, die für die Bearbeitung durch Sonderverfahren von Metall und
sonstigen Werkstoffen bestimmt sind: Laser, Elektroerosion, Ultraschall, usw.
2940104 Herstellung von Gerätehaltern, Werkzeugkästen und auf Werkzeugmaschinen montierten
Sonderausstattungen
29402 Herstellung von Schweiβmaterial
2940201 Herstellung von Handwerkzeugen und Maschinen sowie Geräten zum Schweiβen, Hartlöten und
Heiβschneiden
2940202 Herstellung automatisierter Schweiβgeräte
29403 Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Holzbearbeitung
2940301 Herstellung von Werkzeugmaschinen für das Zerlegen, Bearbeiten und Proilieren von Holz
2940302 Herstellung von Pressen für Holz- oder Spanplatten
2940303 Herstellung von Maschinen zum Kleben, Nageln und Heften
29404 Herstellung von Werkzeugmaschinen mit eingebautem Motor oder pneumatischen Werkzeugen
2940401 Herstellung von Handmaschinen und Werkzeugmaschinen mit eingebautem Motor: Bohrmaschinen,
Lochmaschinen, Schleifmaschinen, Heckenscheren, Kettenmotorsägen, usw.
2940402 Herstellung pneumatischer Werkzeuge
29405 Herstellung anderer Werkzeugmaschinen
2940501 Herstellung von Maschinen, um Steine, Glas, keramische Stoffe und ähnliche Werkstoffe zu sägen, zu
spalten, zu polieren oder zu schleifen
295 Herstellung von sonstigen Maschinen für spezifische Zwecke
2951 Herstellung von Maschinen für die Metallurgie
29510 Herstellung von Maschinen für die Metallurgie
2951001 Herstellung von Maschinen und Geräten für die Flurförderung von hocherhitzten Metallen: Konverter,
Barrengieβformen, Gieβpfannen, Guβmaschinen (zum Formen)
2951002 Herstellung von Walzwerken und ihrer Zylinder
2952 Herstellung von Maschinen für die Extraktion und den Baubereich
29520 Herstellung von Maschinen für die Extraktion und den Baubereich
2952001 Herstellung von Hebegeräten, Fördergeräten, Flieβbändern für den Bergbau oder sonstige unterirdische
Arbeiten
2952002 Herstellung von Maschinen für Probebohrungen, Schrämmaschinen, Abbaumaschinen, Bohr-
maschinen, Maschinen zum Graben von Tunneln oder Galerien
2952003 Herstellung von Maschinen zur Bearbeitung von Mineralen durch Sieben, Sortieren, Trennen, usw.
2952004 Baggerherstellung
2952005 Herstellung von Maschinen, für das Zerlegen und Brechen von Beton
2952006 Herstellung von Betonmischmaschinen und Geräten zur Anmachung von Zement
2952007 Herstellung von Maschinen für Erdarbeiten: Planierraupen (Bulldozer), schräge Planierraupen (Angle-
dozer), Planierraupen, Erdbewegungsmaschinen (Schrapper), mechanische Schaufeln,
Lademaschinen, Ladebagger usw.
2952008 Herstellung von Straβenwalzen
2952009 Herstellung von Rammen und Maschinen für das Herausreiβen von Pfählen
2952010 Herstellung von Beton- und Bitumenstreuern
2952011 Herstellung von Maschinen und mechanischen Geräten zum Betonschleifen
2952012 Herstellung von von Planierraupenschaufeln (Planierraupen) und Schaufeln für schräge Planier-
raupen (Angledozer)
35862 BELGISCH STAATSBLAD — 25.10.2000 — MONITEUR BELGE

KODE BESCHREIBUNG
— —
2953 Herstellung von Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie
29530 Herstellung von Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie
2953001 Herstellung von Trocknungsanlagen für Agrarerzeugnisse
2953002 Herstellung von Maschinen und Geräten für Molkereien: Zentrifugen; Maschinen und Geräte für die
Behandlung von Milch; Maschinen und Geräte für die Verarbeitung von Milch; Maschinen und Geräte für
Käsereien.
2953003 Herstellung von Maschinen und Geräten für den Mühlenbetrieb: Kornreinigungsmaschinen, Sortierpla-
nen, Zyklonreiniger, pneumatische Abscheider, Bürstmaschinen und ähnliche Maschinen,
Steinmühlen, Zylindermühlen usw.
2953004 Herstellung von Pressen, Pressen und Stampfern, die für die Herstellung von Wein, Apfelsaft, Fruchtsäfte
usw. benutzt werden
2953005 Herstellung von Maschinen und Geräten für Bäckereien, Konditoreien und Keksfabriken sowie für die
Herstellung von Teigwaren: nicht elektrische Backöfen, Mischer, Maschinen, um Teig zu schneiden,
zu teilen und zu formen und zu dosieren.
2953006 Herstellung von Maschinen und Geräten für die Verarbeitung verschiedener Nahrungsmittel: für die
Süβwarenindustrie, die Kakaoherstellung, die Schokoladenindustrie, die Zuckerindustrie und Braue-
reien, für die Zubereitung von Fleisch, Obst, Gemüse, Fisch usw.
2953007 Herstellung von Maschinen und Geräten für die Extraktion oder die Zuberei