Vous êtes sur la page 1sur 308

BELGISCH MONITEUR

STAATSBLAD BELGE
Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de Publication conforme aux articles 472 478 de la
programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de loi-programme du 24 dcembre 2002, modifis par les
artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen articles 4 8 de la loi portant des dispositions diverses du
van 20 juli 2005. 20 juillet 2005.

Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Le Moniteur belge peut tre consult ladresse :
www.staatsblad.be www.moniteur.be
Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42,
1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme

Gratis tel. nummer : 0800-98 809 Numro tl. gratuit : 0800-98 809
178e JAARGANG N. 309 178e ANNEE

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1er OCTOBRE 2008


TWEEDE EDITIE DEUXIEME EDITION

INHOUD SOMMAIRE

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, dcrets, ordonnances et rglements

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Service public fdral Intrieur


3 JUNI 2007. Koninklijk besluit tot uitvoering van arti- 3 JUIN 2007. Arrt royal portant excution de larticle XII.VII.18,
kel XII.VII.18, 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 2, alina 3, de larrt royal du 30 mars 2001 portant la position
tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politie- juridique du personnel des services de police. Traduction allemande,
diensten. Duitse vertaling, bl. 52285. p. 52285.

24 AUGUSTUS 2007. Koninklijk besluit houdende de toekenning 24 AOUT 2007. Arrt royal portant loctroi dune allocation de
van een toelage polygrafist aan sommige personeelsleden van de polygraphiste certains membres du personnel des services de police.
politiediensten. Duitse vertaling, bl. 52286. Traduction allemande, p. 52286.

2 NOVEMBER 2007. Koninklijk besluit betreffende de toelage 2 NOVEMBRE 2007. Arrt royal concernant lallocation accorde
toegekend aan de personeelsleden die deel uitmaken van het detache- aux membres du personnel appartenant au dtachement de protection
ment voor de onmiddellijke beveiliging van de leden van de konink- immdiate des membres de la famille royale. Traduction allemande,
lijke familie. Duitse vertaling, bl. 52287. p. 52287.

Fderaler Offentlicher Dienst Inneres

3. JUNI 2007 Kniglicher Erlass zur Ausfhrung von Artikel XII.VII.18 2 Absatz 3 des Kniglichen Erlasses vom 30. Mrz 2001 zur
Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste. Deutsche Ubersetzung, S. 52285.

24. AUGUST 2007 Kniglicher Erlass zur Gewhrung einer Zulage fr Polygraphisten an bestimmte Personalmitglieder der Polizeidienste.
Deutsche Ubersetzung, S. 52286.

2. NOVEMBER 2007 Kniglicher Erlass ber die Zulage, die den Personalmitgliedern gewhrt wird, die der Abteilung fr unmittelbaren
Schutz der Mitglieder der Kniglichen Familie angehren. Deutsche Ubersetzung, S. 52287.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Service public fdral Emploi, Travail et Concertation sociale

12 JUNI 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 12 JUIN 2008. Arrt royal rendant obligatoire la convention
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 decem- collective de travail du 14 dcembre 2006, conclue au sein de la
ber 2006, gesloten in het Paritair Comit voor de casinobedienden, tot Commission paritaire pour les employs de casino, prolongeant les
verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2006, bl. 52288. conventions collectives de travail de 2006, p. 52288.

308 bladzijden/pages
52280 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

2 JULI 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 2 JUILLET 2008. Arrt royal rendant obligatoire la convention
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augus- collective de travail du 22 aot 2007, conclue au sein de la Commission
tus 2007, gesloten in het Paritair Comit voor de makelarij en paritaire pour les entreprises de courtage et agences dassurances,
verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeids- modifiant la convention collective de travail du 9 dcembre 2003
overeenkomst van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de relative au rattachement des salaires lindice sant et la convention
lonen aan de gezondheidsindex en de collectieve arbeidsovereenkomst collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail
van 27 april 2001 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, et de rmunration, p. 52289.
bl. 52289.

2 JULI 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 2 JUILLET 2008. Arrt royal rendant obligatoire la convention
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 septem- collective de travail du 28 septembre 2007, conclue au sein de la
ber 2007, gesloten in het Paritair Comit voor het verzekeringswezen, Commission paritaire des entreprises dassurances, relative au finance-
betreffende de financiering van FOPAS voor de jaren 2007-2008, ment du FOPAS pour les annes 2007-2008, p. 52291.
bl. 52291.

24 JULI 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 24 JUILLET 2008. Arrt royal rendant obligatoire la convention
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 okto- collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la
ber 2007, gesloten in het Paritair Comit voor de beursvennootschap- Commission paritaire pour les socits de bourse, relative la
pen, betreffende het conventioneel brugpensioen, bl. 52292. prpension conventionnelle, p. 52292.

30 JULI 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 30 JUILLET 2008. Arrt royal rendant obligatoire la convention
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 decem- collective de travail du 3 dcembre 2007, conclue au sein de la
ber 2007, gesloten in het Paritair Comit voor de openbare krediet- Commission paritaire pour les institutions publiques de crdit, rela-
instellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008, bl. 52293. tive laccord sectoriel 2007-2008, p. 52293.

18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot oprichting en tot vaststelling 23 janvier 1980 instituant des sous-commissions paritaires de lindustrie
van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomits voor cinmatographique, fixant leur dnomination et leur comptence et
het filmbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, bl. 52300. en fixant leur nombre de membres, p. 52300.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Service public fdral Scurit sociale


18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot vaststelling van de 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal dterminant les conditions
toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maat- doctroi et les modalits de mise en uvre des mesures de rductions
regelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de des cotisations sur le chiffre daffaires des spcialits pharmaceutiques,
farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en prvues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de la loi relative
191quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor lassurance obligatoire soins de sant et indemnits, coordonne le
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994, 14 juillet 1994, p. 52301.
bl. 52301.

19 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 19 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de 10 aot 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales
voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van sont accordes en faveur de lenfant qui suit des cours ou poursuit sa
het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, bl. 52326. formation, p. 52326.

28 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 28 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de arti- 26 octobre 2004 portant excution des articles 42bis et 56, 2, des lois
kelen 42bis en 56, 2, van de samengeordende wetten betreffende de coordonnes relatives aux allocations familiales pour travailleurs
kinderbijslag voor loonarbeiders, bl. 52328. salaris, p. 52328.

28 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 28 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant le montant du
bedrag van de bijslag bedoeld in artikel 41 van de samengeordende supplment vis larticle 41 des lois coordonnes du 19 dcembre 1939
wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaris, p. 52329.
loonarbeiders, bl. 52329.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel- Service public fdral Sant publique, Scurit de la Chane alimentaire et
keten en Leefmilieu Environnement
18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets en matire plastique
van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te destins entrer en contact avec les denres alimentaires, p. 52330.
komen, bl. 52330.

25 AUGUSTUS 2008. Ministerieel besluit tot wijziging van de 25 AOUT 2008. Arrt ministriel modifiant les annexes Ire et IreA
bijlagen I en IA van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de larrt royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le march et
het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op lutilisation des produits biocides, en vue dy inscrire le difthialone
de opname van difethialon, respectievelijk koolstofdioxide, bl. 52365. et respectivement le dioxyde de carbone, p. 52365.

Federale Overheidsdienst Justitie Service public fdral Justice


9 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 9 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek 30 janvier 2001 portant excution du Code des socits et portant
van vennootschappen en houdende diverse bepalingen, bl. 52371. des dispositions diverses, p. 52371.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52281

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Service public fdral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
12 AUGUSTUS 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 12 AOUT 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du 10 aot 1998
koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de markt concernant la mise sur le march des ascenseurs, p. 52376.
brengen van liften, bl. 52376.

12 AUGUSTUS 2008. Koninklijk besluit betreffende het op de 12 AOUT 2008. Arrt royal concernant la mise sur le march
markt brengen van machines, bl. 52377. des machines, p. 52377.
15 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot wijziging van het 15 SEPTEMBRE 2008. Arrt ministriel modifiant larrt minis-
ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de triel du 16 fvrier 2006 dterminant la liste des documents normatifs
normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst qui dfinissent les critres de fonctionnement de BELAC et la liste des
van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor documents normatifs qui dfinissent les critres daccrditation pour
de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, bl. 52423. les organismes dvaluation de la conformit, p. 52423.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communaut et de Rgion


Vlaamse Gemeenschap Communaut flamande
Vlaamse overheid Autorit flamande
10 JULI 2008. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van 10 JUILLET 2008. Arrt du Gouvernement flamand modifiant
het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de larrt du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif la
modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het structure modulaire de lenseignement secondaire des adultes pour
studiegebied bijzondere educatieve noden, bl. 52424. la discipline bijzondere educatieve noden, p. 52468.

Gemeinschafts- und Regionalregierungen


Deutschsprachige Gemeinschaft
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

19. MAI 2008 Dekret ber die Jugendhilfe und zur Umsetzung von Jugendschutzmassnahmen, S. 52469.

Duitstalige Gemeenschap Communaut germanophone


Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap Ministre de la Communaut germanophone
19 MEI 2008. Decreet over de Jeugdbijstand en houdende 19 MAI 2008. Dcret relatif laide la Jeunesse et visant la mise
omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming, bl. 52487. en uvre de mesures de protection de la jeunesse, p. 52478.

Waals Gewest Rgion wallonne


Waalse Overheidsdienst Service public de Wallonie
11 SEPTEMBER 2008. Besluit van de Waalse Regering tot wijziging 11 SEPTEMBRE 2008. Arrt du Gouvernement wallon modifiant
van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 larrt du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif
betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren, bl. 52498. lintgration des jeunes handicaps, p. 52496.

Andere besluiten Autres arrts

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en Vlaamse Service public fdral Chancellerie du Premier Ministre et Autorit
overheid flamande
Nationale Orden, bl. 52501. Nationale orden, bl. 52502. Ordres nationaux, p. 52501. Ordres nationaux, p. 52502.
Nationale Orden, bl. 52504. Nationale Orde, bl. 52504. Ordres nationaux, p. 52504. Ordre national, p. 52504.

Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Service public fdral Personnel et Organisation


Personeel. Benoemingen, bl. 52504. Personnel. Nominations, p. 52504.

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service public fdral Budget et Contrle de la Gestion
Personeel. Aanwijzing, bl. 52505. Personnel. Dsignation, p. 52505.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Service public fdral Intrieur


Raad van State. Onverenigbaarheden. Afwijking, bl. 52505. Conseil dEtat. Incompatibilits. Drogation, p. 52505. Personnel.
Personeel. Opruststelling, bl. 52505. Mise la retraite, p. 52505.
52282 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Federale Overheidsdienst Financin Service public fdral Finances


Belastingen en Invordering. Administratie der Douane en Accijnzen. Impts et Recouvrement. Administration des Douanes et Accises.
Mutaties, bl. 52505. Mutations, p. 52505.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel- Service public fdral Sant publique, Scurit de la Chane alimentaire et
keten en Leefmilieu Environnement
4 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot benoeming van de 4 SEPTEMBRE 2008. Arrt ministriel portant nomination des
leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulp- membres de la Commission dAide mdicale urgente pour la province
verlening voor de Provincie Limburg, bl. 52506. du Limbourg, p. 52506.

Federale Overheidsdienst Justitie Service public fdral Justice


Rechterlijke Orde, bl. 52510. Rechterlijke Orde. Notariaat, Ordre judiciaire, p. 52510. Ordre judiciaire. Notariat, p. 52510.
bl. 52510. Aanwijzing tot het mandaat van gerechtelijke directeur bij Dsignation au mandat de directeur judiciaire au sein de la police
de federale politie, bl. 52510. fdrale, p. 52510.

Regie der Gebouwen Rgie des Btiments


Personeel. Opruststelling, bl. 52510. Personnel. Pension de retraite, p. 52510.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communaut et de Rgion


Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse overheid
Leefmilieu, Natuur en Energie
5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit houdende de vervanging
en de benoeming van de leden en hun plaatsvervangers in de Milieu-
en Natuurraad van Vlaanderen die voorgedragen worden door de
organisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen, bl. 52511.
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Provincie Limburg. Ruimtelijke Ordening. Gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan, bl. 52512.

Waals Gewest Rgion wallonne


Waalse Overheidsdienst Service public de Wallonie
Wonen, bl. 52512. Logement, p. 52512.

Gemeinschafts- und Regionalregierungen


Wallonische Region
Offentlicher Dienst der Wallonie

Wohnungswesen, S. 52512.

Officile berichten Avis officiels

Parlement de la Communaut franaise Institutions communautaires


et rgionales
Recrutement (h/f). 1 attach(e). Cellule Relations extrieures, p. 52513.

Recrutement (h/f). 1 attach(e). Cellules scurit et btiments,


p. 52513.

Recrutement (h/f). 1 attach(e). Secrtaire gnral. Cellule commu-


nication, presse et mdias, p. 52514.

Recrutement (h/f). 2 assistant(e)s. Cellule conomat, p. 52515.

Recrutement (h/f). Secrtaires, p. 52515.


BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52283

Grondwettelijk Hof Cour constitutionnelle


Uittreksel uit arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008, bl. 52516. Extrait de larrt n 129/2008 du 1er septembre 2008, p. 52518.
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van Avis prescrit par larticle 74 de la loi spciale du 6 janvier 1989,
6 januari 1989, bl. 52523. p. 52523.

Verfassungsgerichtshof

Auszug aus dem Urteil Nr. 129/2008 vom 1. September 2008, S. 52521.
Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, S. 52524.

Raad van State Conseil dEtat


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Avis prescrit par larticle 3quater de larrt du Rgent du 23 aot 1948
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de dterminant la procdure devant la section du contentieux administra-
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van tif du Conseil dEtat et par larticle 7 de larrt royal du 5 dcem-
het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de bre 1991 dterminant la procdure en rfr devant le Conseil dEtat,
rechtspleging in kort geding voor de Raad van State, bl. 52524. p. 52524.

Staatsrat

Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der
Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates und durch Artikel 7 des kniglichen Erlasses vom 5. Dezember 1991 zur Festlegung des
Verfahrens der einstweiligen entscheidung vor dem Staatsrat, S. 52524.

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Commission bancaire, financire et des Assurances
5 AUGUSTUS 2008. Besluit van de Commissie voor het Bank-, 5 AOUT 2008. Arrt de la Commission bancaire, financire et
Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de des Assurances modifiant la liste des socits anonymes et des socits
naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op en commandite par actions faisant ou ayant fait publiquement appel
aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan lpargne, p. 52525.
hebben, bl. 52525.

SELOR. Selectiebureau van de Federale Overheid SELOR. Bureau de Slection de lAdministration fdrale
ERRATUM. Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staats- ERRATUM. Cette slection est dj parue au Moniteur belge du
blad op 19 september 2008. Er zijn wijzigingen betreffende de vereiste 19 septembre 2008. Il y a une modification concernant lexprience
ervaring, bl. 52556. requise, p. 52556.

Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Service public fdral Personnel et Organisation


17 SEPTEMBER 2008. Omzendbrief nr. 587. Dienstvrijstellingen in 17 SEPTEMBRE 2008. Circulaire n 587. Dispenses de service
2009 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief accordes en 2009 au personnel des services de la fonction publique
openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 administrative fdrale telle que dfinie larticle 1er de la loi du
houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, bl. 52557. 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matire de fonction
publique, p. 52557.

Federale Overheidsdienst Financin Service public fdral Finances


Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekend- Administration du cadastre, de lenregistrement et des domaines.
makingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. Publications prescrites par larticle 770 du Code civil. Successions en
Erfloze nalatenschappen, bl. 52558. dshrence, p. 52558.

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) Commission de Rgulation de lElectricit et du Gaz (CREG)
Domeinconcessie, bl. 52558. Concession domaniale, p. 52558.

Elektrizitts- und Gasregulierungskommission

Staatskonzession, S. 52559.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communaut et de Rgion


52284 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse overheid
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Personeelsbeleid.
Decreet Rechtspositie Personeelsleden Gemeenschapsonderwijs. Oproep
tot de kandidaten voor de opleiding in het kader van de proef van
algemeen directeur. De uiterste datum om te kandideren is
10 oktober 2008, bl. 52559.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Pedagogische


Begeleidingsdienst. Oproep tot de kandidaten voor een opdracht van
pedagogisch begeleider systeembegeleiding voor het Basisonderwijs
(extra kader) en een opdracht van pedagogisch begeleider systeem-
begeleiding voor het secundair onderwijs (extra kader), bl. 52560.

Waals Gewest Rgion wallonne


Waalse Overheidsdienst Service public de Wallonie
Sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de chemische industrie Accord de branche entre le Gouvernement wallon et lindustrie
betreffende de verbetering van de energie-efficintie en de vermin- chimique relatif lamlioration de lefficience nergtique et la
dering van broeikasgasemissies. Ontwerp van aanhangsel betreffende rduction des missions de gaz effet de serre. Projet davenant portant
de nieuwe doelstellingen tegen 2012. Bericht, bl. 52561. sur les nouveaux objectifs lhorizon 2012. Avis, p. 52560. Agence
wallonne pour lIntgration des Personnes handicapes. Mutation la
demande dun agent. Appel candidatures, p. 52561.

Gemeinschafts- und Regionalregierungen


Wallonische Region
Offentlicher Dienst der Wallonie

Branchenvereinbarung zwischen der Wallonischen Regierung und der chemischen Industrie in Bezug auf die Verbesserung der
Energieeffizienz und die Verringerung der Treibhausgasemissionen. Nachtragsentwurf bezglich der neuen Zielsetzungen bis 2012. Bekanntmachung,
S. 52561.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten wor- Les Publications lgales et Avis divers ne sont pas repris dans ce
den niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van sommaire mais figurent aux pages 52563 52586.
bl. 52563 tot bl. 52586.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52285

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN


LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


N. 2008 3405 [C 2008/00814] F. 2008 3405 [C 2008/00814]
3 JUNI 2007. Koninklijk besluit tot uitvoering van arti- 3 JUIN 2007. Arrt royal portant excution de larticle XII.VII.18,
kel XII.VII.18, 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 2, alina 3, de larrt royal du 30 mars 2001 portant la position
30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel juridique du personnel des services de police. Traduction
van de politiediensten. Duitse vertaling allemande
De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel XII.VII.18, 2, derde larrt royal du 3 juin 2007 portant excution de larticle XII.VII.18, 2,
lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de alina 3, de larrt royal du 30 mars 2001 portant la position juridique
rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Belgisch Staats- du personnel des services de police (Moniteur belge du 22 juin 2007).
blad van 22 juni 2007).
Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse Cette traduction a t tablie par le Service central de traduction
vertaling in Malmedy. allemande Malmedy.

FDERALER FFENTLICHER DIENST INNERES


D. 2008 3405 [C 2008/00814]
3. JUNI 2007 Kniglicher Erlass zur Ausfhrung von Artikel XII.VII.18 2 Absatz 3 des Kniglichen Erlasses
vom 30. Mrz 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste Deutsche
Ubersetzung
Der folgende Text ist die deutsche Ubersetzung des Kniglichen Erlasses vom 3. Juni 2007 zur Ausfhrung von
Artikel XII.VII.18 2 Absatz 3 des Kniglichen Erlasses vom 30. Mrz 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des
Personals der Polizeidienste.
Diese Ubersetzung ist von der Zentralen Dienststelle fr Deutsche Ubersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FODERALER OFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


UND FODERALER OFFENTLICHER DIENST INNERES
3. JUNI 2007 Kniglicher Erlass zur Ausfhrung von Artikel XII.VII.18 2 Absatz 3
des Kniglichen Erlasses vom 30. Mrz 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste
ALBERT II., Knig der Belgier,
Allen Gegenwrtigen und Zuknftigen, Unser Gru!
Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten
Polizeidienstes, insbesondere des Artikels 121, ersetzt durch das Gesetz vom 26. April 2002;
Aufgrund des Programmgesetzes vom 30. Dezember 2001, insbesondere des Artikels 131;
Aufgrund des Kniglichen Erlasses vom 30. Mrz 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der
Polizeidienste (RSPol), insbesondere des Artikels XII.VII.18 2 Absatz 3, eingefgt durch das Gesetz vom 3. Juli 2005;
Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 6. September 2005;
Aufgrund des Protokolls Nr. 162/3 des Verhandlungsausschusses fr die Polizeidienste vom 9. November 2005;
Aufgrund des Einverstndnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 15. Februar 2007;
Aufgrund des Einverstndnisses Unseres Ministers des Offentlichen Dienstes vom 16. November 2005;
Aufgrund des Gutachtens 42.536/2 des Staatsrates vom 16. April 2007, abgegeben in Anwendung von Artikel 84
1 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze ber den Staatsrat;
Auf Vorschlag Unseres Ministers der Justiz und Unseres Ministers des Innern
Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:
Artikel 1 - Die in Artikel XII.VII.18 2 Absatz 3 RSPol erwhnte Ergnzung erfolgt durch Einsetzung von Amts
wegen der betreffenden derzeitigen Personalmitglieder, die keine Bewertung mit der Endnote ungengend erhalten
haben, und zwar in folgender Reihenfolge:
1. Personalmitglieder, die unter die Anwendung von Artikel XII.VII.18 RSPol fallen, wobei Oberadjutanten
Vorrang vor Adjutanten haben,
2. Personalmitglieder, die Inhaber des im Kniglichen Erlass vom 12. April 1965 ber das Brevet eines Anwrters
auf den Dienstgrad eines Polizeikommissars und eines beigeordneten Polizeikommissars oder in Artikel 1 Absatz 1 des
Kniglichen Erlasses vom 25. Juni 1991 zur Festlegung der allgemeinen Bestimmungen ber die Ausbildung der
Offiziere der Gemeindepolizei, die Ernennungsbedingungen fr die Dienstgrade eines Offiziers der Gemeindepolizei
und die Anwerbungs- und Ernennungsbedingungen fr den Dienstgrad eines angehenden Offiziers der Gemeinde-
polizei erwhnten Brevets eines Offiziers der Gemeindepolizei oder des in Artikel 28 1 des Kniglichen Erlasses vom
1. April 1996 ber die Befrderung in den Dienstgrad eines Adjutanten der Gendarmerie erwhnten Brevets eines
hheren Unteroffiziers sind,
3. Personalmitglieder, die Inhaber des Brevets fr die ergnzende gerichtspolizeiliche Ausbildung, die Zugang zu
den Uberwachungs- und Fahndungsbrigaden der Gendarmerie gab, oder eines Brevets fr die hhere ergnzende
gerichtspolizeiliche Ausbildung oder eines Brevets eines Kriminalanalytikers im Bereich operative Analyse sind,
4. andere Personalmitglieder.
In jeder in Absatz 1 erwhnten Kategorie erfolgen die Bestellungen auf der Grundlage des Kaderalters.
52286 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Art. 2 - Der vorliegende Erlass wird mit 1. April 2005 wirksam.


Art. 3 - Unser Minister der Justiz und Unser Minister des Innern sind, jeder fr seinen Bereich, mit der
Ausfhrung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Gegeben zu Brssel, den 3. Juni 2007

ALBERT
Von Knigs wegen:
Die Vize-Premierministerin und Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX
Der Vize-Premierminister und Minister des Innern
P. DEWAEL

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
N. 2008 3406 [C 2008/00817] F. 2008 3406 [C 2008/00817]
24 AUGUSTUS 2007. Koninklijk besluit houdende de toekenning 24 AOUT 2007. Arrt royal portant loctroi dune allocation de
van een toelage polygrafist aan sommige personeelsleden van de polygraphiste certains membres du personnel des services de
politiediensten. Duitse vertaling police. Traduction allemande
De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
besluit van 24 augustus 2007 houdende de toekenning van een toelage larrt royal du 24 aot 2007 portant loctroi dune allocation de
polygrafist aan sommige personeelsleden van de politiediensten (Bel- polygraphiste certains membres du personnel des services de police
gisch Staatsblad van 12 september 2007). (Moniteur belge du 12 septembre 2007).
Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse Cette traduction a t tablie par le Service central de traduction
vertaling in Malmedy. allemande Malmedy.

FDERALER FFENTLICHER DIENST INNERES


D. 2008 3406 [C 2008/00817]
24. AUGUST 2007 Kniglicher Erlass zur Gewhrung einer Zulage fr Polygraphisten
an bestimmte Personalmitglieder der Polizeidienste Deutsche Ubersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Ubersetzung des Kniglichen Erlasses vom 24. August 2007 zur Gewhrung
einer Zulage fr Polygraphisten an bestimmte Personalmitglieder der Polizeidienste.
Diese Ubersetzung ist von der Zentralen Dienststelle fr Deutsche Ubersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FODERALER OFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


UND FODERALER OFFENTLICHER DIENST INNERES
24. AUGUST 2007 Kniglicher Erlass zur Gewhrung einer Zulage fr Polygraphisten
an bestimmte Personalmitglieder der Polizeidienste
ALBERT II., Knig der Belgier,
Allen Gegenwrtigen und Zuknftigen, Unser Gru!
Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten
Polizeidienstes, insbesondere des Artikels 121, so wie er durch das Gesetz vom 26. April 2002 ersetzt worden ist;
Aufgrund des Kniglichen Erlasses vom 30. Mrz 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der
Polizeidienste (RSPol), insbesondere des Artikels XI.III.12 Absatz 1, abgendert durch den Kniglichen Erlass vom
5. Dezember 2003, und der Anlage 6, abgendert durch den Kniglichen Erlass vom 5. Dezember 2003 und den
Kniglichen Erlass vom 23. Mrz 2007;
Aufgrund des Protokolls Nr. 186/4 des Verhandlungsausschusses fr die Polizeidienste vom 24. August 2006;
Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 22. September 2006;
Aufgrund des Einverstndnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 11. April 2007;
Aufgrund des Einverstndnisses Unseres Ministers des Offentlichen Dienstes vom 13. Februar 2007;
Aufgrund des Gutachtens Nr. 43.192/2 des Staatsrates vom 25. Juni 2007, abgegeben in Anwendung des Artikels 84
1 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze ber den Staatsrat;
Auf Vorschlag Unseres Ministers der Justiz und Unseres Ministers des Innern
Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:
Artikel 1 - Artikel XI.III.12 Absatz 1 RSPol wird wie folgt ergnzt:
9. Personalmitgliedern, die die Funktion eines Polygraphen ausben.
Art. 2 - [Ersetzung von Anlage 6]
Art. 3 - Vorliegender Erlass tritt am ersten Tag des Monats nach demjenigen, in dem er im Belgischen Staatsblatt
verffentlicht worden ist, in Kraft.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52287

Art. 4 - Unser Minister der Justiz und Unser Minister des Innern sind, jeder fr seinen Bereich, mit der
Ausfhrung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Gegeben zu Brssel, den 24. August 2007

ALBERT
Von Knigs wegen:
Die Vizepremierministerin und Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX
Der Vizepremierminister und Minister des Innern
P. DEWAEL

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
N. 2008 3407 [C 2008/00818] F. 2008 3407 [C 2008/00818]
2 NOVEMBER 2007. Koninklijk besluit betreffende de toelage 2 NOVEMBRE 2007. Arrt royal concernant lallocation accorde
toegekend aan de personeelsleden die deel uitmaken van het aux membres du personnel appartenant au dtachement de protec-
detachement voor de onmiddellijke beveiliging van de leden van tion immdiate des membres de la famille royale. Traduction
de koninklijke familie. Duitse vertaling allemande
De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de
besluit van 2 november 2007 betreffende de toelage toegekend aan de larrt royal du 2 novembre 2007 concernant lallocation accorde aux
personeelsleden die deel uitmaken van het detachement voor de membres du personnel appartenant au dtachement de protection
onmiddellijke beveiliging van de leden van de koninklijke familie immdiate des membres de la famille royale (Moniteur belge du
(Belgisch Staatsblad van 22 november 2007). 22 novembre 2007).
Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse Cette traduction a t tablie par le Service central de traduction
vertaling in Malmedy. allemande Malmedy.

FDERALER FFENTLICHER DIENST INNERES


D. 2008 3407 [C 2008/00818]
2. NOVEMBER 2007 Kniglicher Erlass ber die Zulage, die den Personalmitgliedern gewhrt wird, die der
Abteilung fr unmittelbaren Schutz der Mitglieder der Kniglichen Familie angehren Deutsche
Ubersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Ubersetzung des Kniglichen Erlasses vom 2. November 2007 ber die Zulage,
die den Personalmitgliedern gewhrt wird, die der Abteilung fr unmittelbaren Schutz der Mitglieder der Kniglichen
Familie angehren.
Diese Ubersetzung ist von der Zentralen Dienststelle fr Deutsche Ubersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FODERALER OFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


UND FODERALER OFFENTLICHER DIENST INNERES
2. NOVEMBER 2007 Kniglicher Erlass ber die Zulage, die den Personalmitgliedern gewhrt wird,
die der Abteilung fr unmittelbaren Schutz der Mitglieder der Kniglichen Familie angehren
ALBERT II., Knig der Belgier,
Allen Gegenwrtigen und Zuknftigen, Unser Gru!
Aufgrund des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten
Polizeidienstes, insbesondere des Artikels 121, so wie er durch das Gesetz vom 26. April 2002 ersetzt worden ist;
Aufgrund des Kniglichen Erlasses vom 30. Mrz 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der
Polizeidienste (RSPol), insbesondere des Artikels XI.III.28 Absatz 1, abgendert durch den Kniglichen Erlass vom
3. Februar 2004, der Anlage 5 und der Anlage 6, abgendert durch den Kniglichen Erlass vom 5. Dezember 2003, den
Kniglichen Erlass vom 23. Mrz 2007 und den Kniglichen Erlass vom 24. August 2007;
Aufgrund des Protokolls Nr. 195/5 des Verhandlungsausschusses fr die Polizeidienste vom 6. Mrz 2007;
Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 9. November 2006;
Aufgrund des Einverstndnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 18. April 2007;
Aufgrund des Einverstndnisses Unseres Ministers des Offentlichen Dienstes vom 13. Mrz 2007;
Aufgrund des Gutachtens Nr. 43.299/2 des Staatsrates vom 6. Juli 2007, abgegeben in Anwendung des Artikels 84
1 Absatz 1 Nr. 1 der koordinierten Gesetze ber den Staatsrat;
Auf Vorschlag Unseres Ministers der Justiz und Unseres Ministers des Innern
Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:
Artikel 1 - In Artikel XI.III.28 Absatz 1 RSPol, abgendert durch den Kniglichen Erlass vom 3. Februar 2004,
werden die Wrter Artikel XI.III.12 Absatz 1 Nr. 5 durch die Wrter Artikel XI.III.12 Absatz 1 Nr. 3 und 5 ersetzt.
Art. 2 - [Ersetzung von Anlage 5]
Art. 3 - [Ersetzung von Anlage 6]
Art. 4 - Vorliegender Erlass tritt am ersten Tag des Monats nach demjenigen, in dem er im Belgischen Staatsblatt
verffentlicht worden ist, in Kraft.
52288 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Art. 5 - Unser Minister der Justiz und Unser Minister des Innern sind, jeder fr seinen Bereich, mit der
Ausfhrung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Gegeben zu Brssel, den 2. November 2007

ALBERT
Von Knigs wegen:
Fr die Ministerin der Justiz, abwesend :
Der Minister der Landesverteidigung
A. FLAHAUT
Der Vizepremierminister und Minister des Innern
P. DEWAEL

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
N. 2008 3408 [C 2008/12780] F. 2008 3408 [C 2008/12780]
12 JUNI 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 12 JUIN 2008. Arrt royal rendant obligatoire la convention
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 decem- collective de travail du 14 dcembre 2006, conclue au sein de la
ber 2006, gesloten in het Paritair Comit voor de casinobedienden, Commission paritaire pour les employs de casino, prolongeant les
tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van conventions collectives de travail de 2006 (1)
2006 (1)
ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve Vu la loi du 5 dcembre 1968 sur les conventions collectives de travail
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comits, inzonderheid op et les commissions paritaires, notamment larticle 28;
artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comit voor de casinobedien- Vu la demande de la Commission paritaire pour les employs de
den; casino;
Op de voordracht van de Minister van Werk, Sur la proposition de la Ministre de lEmploi,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006, du 14 dcembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
gesloten in het Paritair Comit voor de casinobedienden, tot verlenging Commission paritaire pour les employs de casino, prolongeant les
van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2006. conventions collectives de travail de 2006.
Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering Art. 2. La Ministre qui a lEmploi dans ses attributions est charge
van dit besluit. de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 12 juni 2008. Donn Bruxelles, le 12 juin 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

Nota Note
Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : (1) Rfrence au Moniteur belge :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Loi du 5 dcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Bijlage Annexe
Paritair Comit voor de casinobedienden Commission paritaire pour les employs de casino
Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2006 Convention collective de travail du 14 dcembre 2006
Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 2006 Prolongation des conventions collectives de travail de 2006
(Overeenkomst geregistreerd op 24 juli 2007 (Convention enregistre le 24 juillet 2007
onder het nummer 83946/CO/217) sous le numro 83946/CO/217)
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op Article 1er. La prsente convention collective de travail sapplique
de werkgevers en werknemers van de ondernemingen ressorterend aux employeurs et aux employs ressortissant la Commission
onder het Paritair Comit voor de casinobedienden. paritaire pour les employs de casino.
Art. 2. De sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 21 novem- Art. 2. La convention collective de travail sectorielle du 21 novem-
ber 2005 wordt verlengd tot 31 maart 2007. bre 2005 est prolonge jusquau 31 mars 2007.
Art. 3. Alle ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomsten in Art. 3. Les conventions collectives de travail dentreprise en excu-
uitvoering van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van tion de la convention collective de travail sectorielle du 21 novem-
21 november 2005 worden eveneens verlengd tot 31 maart 2007. bre 2005 sont galement prolonges jusquau 31 juillet 2007.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52289

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op Art. 4. La prsente convention collective de travail entre en vigueur
14 december 2006 en eindigt op 31 maart 2007. le 14 dcembre 2006 et expire le 31 mars 2007.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van Vu pour tre annex larrt royal du 12 juin 2008.
12 juni 2008.
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
N. 2008 3409 [C 2008/12945] F. 2008 3409 [C 2008/12945]
2 JULI 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 2 JUILLET 2008. Arrt royal rendant obligatoire la convention
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augus- collective de travail du 22 aot 2007, conclue au sein de la
tus 2007, gesloten in het Paritair Comit voor de makelarij en Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeids- dassurances, modifiant la convention collective de travail du
overeenkomst van 9 december 2003 betreffende de koppeling van 9 dcembre 2003 relative au rattachement des salaires lindice
de lonen aan de gezondheidsindex en de collectieve arbeidsover- sant et la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative
eenkomst van 27 april 2001 betreffende de loon- en arbeidsvoor- aux conditions de travail et de rmunration (1)
waarden (1)
ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve Vu la loi du 5 dcembre 1968 sur les conventions collectives de
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comits, inzonderheid op travail et les commissions paritaires, notamment larticle 28;
artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comit voor de makelarij en Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
verzekeringsagentschappen; courtage et agences dassurances;
Op de voordracht van de Minister van Werk, Sur la proposition de la Ministre de lEmploi,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bij- Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de tra-
lage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augus- vail du 22 aot 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
tus 2007, gesloten in het Paritair Comit voor de makelarij en Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeids- dassurances, modifiant la convention collective de travail du 9 dcem-
overeenkomst van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de bre 2003 relative au rattachement des salaires lindice sant et la
lonen aan de gezondheidsindex en de collectieve arbeidsovereenkomst convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions
van 27 april 2001 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden. de travail et de rmunration.
Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering Art. 2. La Ministre qui a lEmploi dans ses attributions est charge
van dit besluit. de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 2 juli 2008. Donn Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

Nota Note
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : (1) Rfrence au Moniteur belge :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Loi du 5 dcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Bijlage Annexe
Paritair Comit voor de makelarij Commission paritaire pour les entreprises de courtage
en verzekeringsagentschappen et agences dassurances

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2007 Convention collective de travail du 22 aot 2007
Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2003 Modification de la convention collective de travail du 9 dcembre 2003
betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex en relative au rattachement des salaires lindice sant et de la
de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 betreffende de convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux
loon- en arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 2 okto- conditions de travail et de rmunration (Convention enregistre le
ber 2007 onder het nummer 85002/CO/307) 2 octobre 2007 sous le numro 85002/CO/307)
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied CHAPITRE Ier. Champ dapplication
er
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op Article 1 . La prsente convention collective de travail sapplique
de werkgevers en werknemers die onder de bevoegdheid van het aux employeurs et travailleurs ressortissant la Commission paritaire
Paritair Comit voor de makelarij en verzekeringsagentschappen pour les entreprises de courtage et agences dassurances.
vallen.
52290 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

HOOFDSTUK II. Wijzigingen CHAPITRE II. Modifications


Art. 2. Volgens de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst Art. 2. Conformment aux dispositions de la convention n 87
nr. 87, die gesloten werd in de Nationale Arbeidsraad op 25 januari 2006, conclue au Conseil national du travail le 25 janvier 2006, les chiffres
worden de, door de in het Paritair Comit voor de makelarij en dindices de larticle 39 de la convention collective de travail du
verzekeringsagentschappen gesloten collectieve arbeidsovereenkomst 27 avril 2001, relative aux conditions de travail et de rmunration,
van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de lonen aan de corrigs par la convention collective de travail du 9 dcembre 2003,
gezondheidsindex gecorrigeerde, indexcijfers in artikel 39 van de relative au rattachement des salaires lindice sant, conclue au sein de
collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 omgevormd naar la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
een nieuwe basis : 2004 = 100. dassurances, sont convertis en nouvelle base 2004 = 100.
Artikel 39 van collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2001 Larticle 39 de la convention collective de travail du 27 avril 2001
betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden wordt vervangen door relative aux conditions de travail et de rmunration, est remplac par
volgende bepalingen : les dispositions suivantes :
Art. 39. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereen- Art. 39. Pour lapplication de la prsente convention collective de
komst wordt onder spilindexen verstaan : de getallen behorende tot travail, il faut entendre par indices-pivot, les nombres appartenant
een reeks waarvan de eerste 104,14 - september 2006 (basisjaar une srie dont le premier est 104,14 - septembre 2006 - (anne de
2004 = 100) is. base 2004 = 100).
Elk van de spilindexen wordt bekomen door de vorige te vermenig- Chacun des indices-pivot est obtenu en multipliant le prcdent
vuldigen met 1,02. De delen van honderdsten van een punt worden par 1,02. Les fractions de centimes de point sont arrondies au centime
afgerond op het naast hogere honderdste of worden verwaarloosd, de point suprieur ou ngliges, selon quelles atteignent ou non 50 p.c.
naargelang zij al dan niet 50 pct. van een honderdste bereiken. dun centime.
HOOFDSTUK III. Slotbepalingen CHAPITRE III. Dispositions finales
Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met Art. 3. La prsente convention collective de travail produit ses effets
ingang van 1 november 2006 en wordt gesloten voor een onbepaalde le 1er novembre 2006 et est conclue pour une dure indtermine.
tijd.
Art. 4. Iedere ondertekenende partij kan deze collectieve arbeidsover- Art. 4. Chaque partie signataire peut dnoncer la prsente convention
eenkomst opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden die collective de travail moyennant un pravis de trois mois pouvant
ten vroegste kan ingaan op 1 januari 2008. prendre effet au plus tt le 1er janvier 2008.
Deze opzegging wordt, bij een ter post aangetekende brief, aan de Le pravis est adress, par lettre recommande, au prsident de la
voorzitter van het Paritair Comit voor de makelarij en verzekerings- Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
agentschappen gericht. dassurances.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van Vu pour tre annex larrt royal du 2 juillet 2008.
2 juli 2008.
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 augustus 2007, Annexe la convention collective de travail du 22 aot 2007, conclue
gesloten in het Paritair Comit voor de makelarij en verzekerings- au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage
agentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst et agences dassurances, modifiant la convention collective de travail
van 9 december 2003 betreffende de koppeling van de lonen aan de du 9 dcembre 2003 relative au rattachement des salaires lindice
gezondheidsindex en de collectieve arbeidsovereenkomst van sant et la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative
27 april 2001 betreffende de loon en arbeidsvoorwaarden. aux conditions de travail et de rmunration
De spilindexen (ter informatie) Les indices-pivot ( titre indicatif)

n-1 102,10

N 104,14

n+1 106,22

n+2 108,34

n+3 110,51

n+4 112,72

n+5 114,97

n+6 117,27

n+7 119,62

enz./etc.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van Vu pour tre annex larrt royal du 2 juillet 2008.
2 juli 2008.

De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre


en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,

Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET


BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52291

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,


ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
N. 2008 3410 [C 2008/12936] F. 2008 3410 [C 2008/12936]
2 JULI 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 2 JUILLET 2008. Arrt royal rendant obligatoire la convention
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 sep- collective de travail du 28 septembre 2007, conclue au sein de la
tember 2007, gesloten in het Paritair Comit voor het verzekerings- Commission paritaire des entreprises dassurances, relative au
wezen, betreffende de financiering van FOPAS voor de jaren 2007- financement du FOPAS pour les annes 2007-2008 (1)
2008 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve Vu la loi du 5 dcembre 1968 sur les conventions collectives de travail
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comits, inzonderheid op et les commissions paritaires, notamment larticle 28;
artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comit voor het verzekerings- Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises dassu-
wezen; rances;
Op de voordracht van De Minister van Werk, Sur la proposition de la Ministre de lEmploi,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007, du 28 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
gesloten in het Paritair Comit voor het verzekeringswezen, betreffende Commission paritaire des entreprises dassurances, relative au finance-
de financiering van FOPAS voor de jaren 2007-2008. ment du FOPAS pour les annes 2007-2008.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering Art. 2. La Ministre qui a lEmploi dans ses attributions est charge
van dit besluit. de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 2 juli 2008. Donn Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

Nota Note
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : (1) Rfrence au Moniteur belge :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Loi du 5 dcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Bijlage Annexe
Paritair Comit voor het verzekeringswezen Commission paritaire des entreprises dassurances

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2007 Convention collective de travail du 28 septembre 2007
Financiering van FOPAS voor de jaren 2007-2008 Financement du FOPAS pour les annes 2007-2008
(Overeenkomst geregistreerd op 22 oktober 2007 (Convention enregistre le 22 octobre 2007
onder het nummer 85366/CO/306) sous le numro 85366/CO/306)
Artikel 1. Toepassingsgebied Article 1er. Champ dapplication
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de La prsente convention collective de travail sapplique aux employeurs
werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren et aux travailleurs des entreprises ressortissant la Commission
onder het Paritair Comit voor het verzekeringswezen. paritaire des entreprises dassurances.
Art. 2. Bijdrage Art. 2. Cotisation
In 2007-2008 wordt het Fonds voor de bevordering van de En 2007-2008, le Fonds pour la promotion de lemploi et la formation
werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector (FOPAS) dans le secteur de lassurance (le FOPAS) sera aliment par une
gefinancierd door een werkgeversbijdrage van 0,10 pct. op de brutolo- cotisation patronale de 0,10 p.c. des rmunrations brutes. Cette
nen. Deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van afdeling 1, convention est conclue en excution de la section 1re du chapitre VIII,
hoofdstuk VIII, titel XIII, van de wet van 27 december 2006 houdende titre XIII de la loi du 27 dcembre 2006 portant des dispositions diverses
diverse bepalingen (deel I) (1). (partie I) (1).
De werkgevers zijn bijgevolg vrijgesteld van elke betaling aan het Par consquent, les employeurs sont dispenss de tout versement au
interprofessioneel fonds waarin de voornoemde wet voorziet bij fonds interprofessionnel prvu dfaut de convention collective de
ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst. travail dans la loi prcite.
De wijze van inning van die bijdrage is als volgt vastgesteld : een Les modalits de perception de cette cotisation sont fixes de la
bijdrage van 0,20 pct. van de brutolonen zal gend worden voor de vier manire suivante : une cotisation de 0,20 p.c. des rmunrations brutes
trimesters van het jaar 2008. sera percue pour les 4 trimestres de lanne 2008.
52292 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Art. 3. Geldigheidsduur Art. 3. Dure de validit


Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op La prsente convention collective de travail entre en vigueur le
1 januari 2007 en treedt buiten werking op 31 december 2008. 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 dcembre 2008.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van Vu pour tre annex larrt royal du 2 juillet 2008.
2 juli 2008.
(1) Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 (editie 3). (1) Moniteur belge du 28 dcembre 2006 (dition 3).

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
N. 2008 3411 [C 2008/12979] F. 2008 3411 [C 2008/12979]
24 JULI 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 24 JUILLET 2008. Arrt royal rendant obligatoire la convention
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 okto- collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la
ber 2007, gesloten in het Paritair Comit voor de beursvennoot- Commission paritaire pour les socits de bourse, relative la
schappen, betreffende het conventioneel brugpensioen (1) prpension conventionnelle (1)
ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve Vu la loi du 5 dcembre 1968 sur les conventions collectives de travail
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comits, inzonderheid op et les commissions paritaires, notamment larticle 28;
artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comit voor de beursvennoot- Vu la demande de la Commission paritaire pour les socits de
schappen; bourse;
Op de voordracht van de Minister van Werk, Sur la proposition de la Ministre de lEmploi,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
gesloten in het Paritair Comit voor de beursvennootschappen, betref- paritaire pour les socits de bourse, relative la prpension conven-
fende het conventioneel brugpensioen. tionnelle.
Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering Art. 2. La Ministre qui a lEmploi dans ses attributions est charge
van dit besluit. de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 24 juli 2008. Donn Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

Nota Note
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : (1) Rfrence au Moniteur belge :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Loi du 5 dcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Bijlage Annexe
Paritair Comit voor de beursvennootschappen Commission paritaire pour les socits de bourse
Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007 Convention collective de travail du 8 octobre 2007
Conventioneel brugpensioen Prpension conventionnelle
(Overeenkomst geregistreerd op 22 november 2007 (Convention enregistre le 22 novembre 2007
onder het nummer 85751/CO/309) sous le numro 85751/CO/309)
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op Article 1er. La prsente convention collective de travail sapplique
de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die tot de aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant la
bevoegdheid van het Paritair Comit voor de beursvennootschappen Commission paritaire pour les socits de bourse.
behoren.
Zij heeft tot doel de toegang tot het conventioneel brugpensioen Elle a pour but de donner accs la prpension conventionnelle aux
mogelijk te maken voor de personeelsleden van de ondernemingen die membres du personnel des entreprises qui rpondent aux conditions
beantwoorden aan de algemene voorwaarden bepaald door het gnrales fixes par larrt royal du 7 dcembre 1992 relatif loctroi
koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van dallocations de chmage en cas de prpension conventionnelle et par
werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en larrt royal du 3 mai 2007 fixant la prpension conventionnelle dans
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52293

door het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het le cadre du pacte de solidarit entre les gnrations, ainsi qu la
conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, alsook disposition particulire reprise dans larticle 2 de cette convention.
aan de bijzondere bepaling opgenomen in artikel 2 van deze overeen-
komst.
Art. 2. Het conventioneel brugpensioen wordt in alle gevallen van Art. 2. La prpension conventionnelle sera octroye dans tous les cas
ontslag, behalve het ontslag om ernstige reden, toegestaan aan de de licenciement, lexception du licenciement pour motif grave, aux
werknemers die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt. De bedienden salaris qui ont atteint lge de 58 ans. Les travailleurs qui ont t
die ontslagen werden voor het afsluiten van deze collectieve arbeids- licencis avant la conclusion de la prsente convention collective de
overeenkomst en waarvan de opzeggingstermijn nog loopt, kunnen travail et dont le pravis est encore en cours, peuvent revendiquer la
ook aanspraak maken op de regeling die bij deze collectieve arbeids- mesure fixe par la prsente convention collective de travail.
overeenkomst wordt bepaald.
Art. 3. De algemene toepassingsmodaliteiten van deze conventionele Art. 3. Les termes dapplication gnrale de cet arrangement de
brugpensioenregeling zijn deze die bepaald zijn door de collectieve prpension conventionnelle sont ceux fixs par la convention collective
arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten voor onbepaalde duur op 19 decem- de travail n 17, conclue pour une dure indtermine le 19 dcem-
ber 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling bre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un rgime
voor aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde dindemnit complmentaire en faveur de certains travailleurs gs en
werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend ver- cas de licenciement, rendue obligatoire par larrt royal du 16 jan-
klaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975. vier 1975.
Het bedrag van de aanvullende vergoeding waarin wordt voorzien Le montant de lindemnit complmentaire prvu larticle 5 de la
door artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 wordt op convention collective de travail n 17 est port 65 p.c. de la diffrence
65 pct. van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloos- entre la rmunration nette de rfrence et lallocation de chmage.
heidsuitkering gebracht.
Art. 4. De deeltijdse werknemers die genieten van een vermindering Art. 4. Les travailleurs temps partiel bnficiant de la diminution de
van de loopbaan of van de arbeidsprestaties zoals bepaald in artikel carrire ou de la rduction des prestations de travail mi-temps vises
103bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale larticle 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant
bepalingen evenals de deeltijdse werknemers die de vermindering van des dispositions sociales, de mme que les travailleurs temps partiel
de arbeidsprestaties blijven genieten, zoals bepaald in artikel 102 van qui continuent bnficier de la rduction des prestations de travail
dezelfde wet, kunnen aanspraak maken op een aanvullende vergoe- vise larticle 102 de la mme loi, peuvent revendiquer une indemnit
ding, berekend op voltijdse prestaties, indien zij worden ontslagen na complmentaire calcule sur la base de prestations temps plein, sils
58 jaar. sont licencis aprs lge de 58 ans.
Art. 5. De werkgever zal verplicht zijn om de aanvullende vergoe- Art. 5. Lemployeur ne sera tenu de payer lindemnit complmen-
ding te betalen slechts voor zover de werknemer de opzeggingstermijn taire que pour autant que le travailleur ait accept le pravis (ou
(of de verbrekingsvergoeding) heeft aanvaard die door de werkgever lindemnit de rupture) qui a t notifi par lemployeur et dont la
werd betekend en waarvan de duur werd berekend overeenkomstig de dure a t calcule conformment aux dispositions vises respective-
bepalingen van respectievelijk artikel 59 en artikel 82 van de wet van ment larticle 59 et larticle 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. contrats de travail.
Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor Art. 6. La prsente convention collective de travail est conclue pour
een bepaalde duur van drie jaar en treedt in werking op 1 decem- une dure dtermine de trois ans et entre en vigueur le 1er dcem-
ber 2008. bre 2008.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van Vu pour tre annex larrt royal du 24 juillet 2008.
24 juli 2008.
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,


ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
N. 2008 3412 [C 2008/13166] F. 2008 3412 [C 2008/13166]
30 JULI 2008. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend 30 JUILLET 2008. Arrt royal rendant obligatoire la convention
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 decem- collective de travail du 3 dcembre 2007, conclue au sein de la
ber 2007, gesloten in het Paritair Comit voor de openbare Commission paritaire pour les institutions publiques de crdit,
kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008 (1) relative laccord sectoriel 2007-2008 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve Vu la loi du 5 dcembre 1968 sur les conventions collectives de travail
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comits, inzonderheid op et les commissions paritaires, notamment larticle 28;
artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comit voor de openbare Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
kredietinstellingen; publiques de crdit;
Op de voordracht van de Minister van Werk, Sur la proposition de la Ministre de lEmploi,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, du 3 dcembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
gesloten in het Paritair Comit voor de openbare kredietinstellingen, Commission paritaire pour les institutions publiques de crdit, relative
betreffende het sectoraal akkoord 2007-2008. laccord sectoriel 2007-2008.
52294 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering Art. 2. La Ministre qui a lEmploi dans ses attributions est charge
van dit besluit. de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 30 juli 2008. Donn Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

Nota Note
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : (1) Rfrence au Moniteur belge :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Loi du 5 dcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Bijlage Annexe
Paritair Comit voor de openbare kredietinstellingen Commission paritaire pour les institutions publiques de crdit
Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007 Convention collective de travail du 3 dcembre 2007
Sectoraal akkoord 2007-2008 (Overeenkomst geregistreerd Accord sectoriel 2007-2008 (Convention enregistre le 8 janvier 2008
op 8 januari 2008 onder het nummer 86224/CO/325) sous le numro 86224/CO/325)
In toepassing onder andere van de wet houdende uitvoering van het En application notamment de la loi portant excution de laccord
Interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 van 17 mei 2007 interprofessionnel pour la priode 2007-2008 du 17 mai 2007 (Moniteur
(Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007) en van de reglementaire bepalin- belge du 19 juin 2007) et des dispositions rglementaires qui excuteront
gen die deze wet zullen uitvoeren, en overeenkomstig de traditie in de cette loi et conformment la tradition dans le secteur, la convention
sector, wordt de volgende collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. collective de travail suivante est conclue.
Inleiding en toepassingsgebied Introduction et champ dapplication
Binnen het kader van de wet houdende uitvoering van het interpro- Dans le cadre de la loi portant excution de laccord interprofession-
fessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 van 17 mei 2007 en van nel pour la priode 2007-2008 du 17 mai 2007 et des dispositions
de reglementaire bepalingen die deze wet zullen uitvoeren, is het rglementaires qui excuteront cette loi, il est convenu en Commission
volgende overeengekomen in het Paritair Comit voor de openbare paritaire pour les institutions publiques de crdit ce qui suit.
kredietinstellingen.
Onverminderd de regelingen die in de ondernemingen bestaan en Sans prjudice des rgimes qui existent dans les entreprises et qui
gunstiger kunnen uitvallen, geldt de volgende collectieve arbeidsover- peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de
eenkomst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair travail suivante est dapplication aux entreprises ressortissant la
Comit voor de openbare kredietinstellingen, en voor hun personeel. Commission paritaire pour les institutions publiques de crdit, et leur
personnel.
Beschikkingen Dispositions
HOOFDSTUK I. Tewerkstellingspolitiek en werkzekerheid CHAPITRE Ier. Politique de lemploi et scurit demploi
Artikel 1. Het behoud van de tewerkstelling blijft een vast gegeven in Article 1er. Le maintien de lemploi reste une constante de la politique
de sociale politiek van de ondernemingen van de sector. Deze zullen des entreprises du secteur en matire sociale. Celles-ci poursuivront ds
dan ook hun traditionele tewerkstellingspolitiek voortzetten, evenwel lors leur politique traditionnelle demploi, tout en tenant compte des
rekening houdend met de zich wijzigende omstandigheden, zoals bij conditions changeantes, comme dans le cas de restructurations et de
herstructureringen en fusies, en met de verscherpte concurrentie- fusions, et de lenvironnement concurrentiel accru, qui pourraient
omgeving, die nieuwe belemmeringen kunnen invoeren in het streven introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite dune consoli-
naar een maximale consolidatie van de tewerkstelling. dation maximale de lemploi.
Binnen deze context, zal naar het optimaal behoud van de bestaande Dans ce contexte, le maintien optimal des activits existantes dans le
activiteiten in de sector en van de lokale werkgelegenheid worden secteur et de lemploi local sera recherch. Une politique volontariste
gezocht. Een voluntaristische beleid zal worden gevolgd om het sera mene pour que le maintien de lemploi du personnel dentreprises
behoud van de werkgelegenheid te kunnen verwezenlijken voor het menaces du secteur puisse se raliser.
personeel van de bedreigde ondernemingen van de sector.
In dit kader spreken de betrokken ondernemingen onderling af een Dans ce cadre, les entreprises concernes conviennent entre elles de
maximale synergie na te streven. De resultaten ervan worden nmaal rechercher une synergie maximale. Les rsultats de cette recherche sont
per jaar besproken in de Vaste Commissie voor de Werkgelegenheid discuts une fois par an au sein de la commission permanente de
van de sector overeenkomstig de punten 1.3. en 1.4. van het addendum lemploi du secteur conformment aux points 1.3. et 1.4. repris dans
nr. 3 betreffende de toepassing van artikel 8 van de raam-collectieve laddendum n 3 concernant lapplication de larticle 8 de la convention
arbeidsovereenkomst gesloten op 23 april 1987 in de OKI-sector. De collective de travail-cadre conclue le 23 avril 1987 du secteur IPC pour
werknemers van de betrokken ondernemingen blijven integraal hun le statut des travailleurs. Les travailleurs des entreprises concernes
oorspronkelijk personeelsstatuut behouden. conservent intgralement leur statut du personnel initial.
Binnen de mogelijkheden van iedere onderneming, zullen de inspan- Dans les limites des possibilits de chaque entreprise, les efforts
ningen gaan naar de vorming en de training van het personeel alsook seront consacrs la formation du personnel et la mise en pratique de
naar het behoud, de herziening en de uitbreiding van de arbeidsbevor- celle-ci ainsi quau maintien, la rvision et llargissement des
derende en arbeidsherverdelende maatregelen. mesures de promotion et de redistribution de lemploi.
Art. 2. Indien, overeenkomstig de procedure van de collectieve Art. 2. Si, conformment la procdure prescrite par la convention
arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 van de Nationale collective de travail n 9 du 9 mars 1972 au sein du Conseil national du
Arbeidsraad, wordt vastgesteld dat de realisatie van de doelstelling travail, il tait constat que la ralisation de lobjectif de maintien de
inzake het behoud van de tewerkstelling een ernstig probleem zou lemploi pose un problme srieux pour lavenir de lentreprise, les
vormen voor de toekomst van de onderneming, verbinden de betrok- signataires concerns sengagent rechercher ensemble les solutions
ken ondertekenaars zich ertoe samen te zoeken naar mogelijke possibles et les modalits daccompagnement social dans le cadre dune
oplossingen en modaliteiten van sociale begeleiding door middel van concertation sociale au sein de lentreprise, traduire dans une
een sociaal overleg binnen de onderneming, dat wordt omgezet ineen convention collective de travail dentreprise.
collectieve arbeidsovereenkomst o bedrijfsvlak.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52295

Dit zoeken naar oplossingen en begeleidingsmaatregelen zal onder Chercher des solutions et mesures daccompagnement pourra se faire
meer kunnen gebeuren door : entre autres par :
de stopzetting gedurende 6 maanden van de aanwerving van un arrt de lembauchage de personnel nouveau pendant 6 mois
nieuw personeel in functies die door de restrictiemaatregelen zijn pour les fonctions touches par les mesures de restriction dans les
getroffen in de diensten waarin deze maatregelen van toepassing zijn; services auxquels ces mesures sappliquent;
voor de bespreking van de aanwervingen voor de diensten die la limitation de lembauchage pour les services non touchs en
niet zijn getroffen, door de natuurlijke uittredingen te compenseren compensant les dparts qui se produisent naturellement par des
door de overplaatsingen van een dienst naar een andere en mutaties mutations dun service un autre et par des mutations dune entreprise
van de ene onderneming naar de andere binnen de sector, in de mate une autre dans le secteur, dans la mesure o la qualification, la
dat de kwalificatie, de competenties of een eventuele omscholing van comptence ou un ventuel recyclage du personnel intress le
het betrokken personeel het toelaten; permettent;
het opzetten van een tewerkstellingsbeleid dat op bedrijfsvlak la mise en place dune politique demploi conforte par des plans
ondersteund wordt door herklasseringsplannen, door tijdens de loop- de reclassement au sein de lentreprise en organisant pendant la dure
tijd van deze plannen vormings- en omscholingsacties te organiseren, de ces plans des actions de formations et de recyclage permettant au
die aan het personeel dat de nodige capaciteiten heeft, de mogelijkheid personnel ayant les aptitudes requises, de passer dun service un
bieden om van een dienst naar een andere of van de ene onderneming autre ou dune entreprise une autre au sein du secteur; les entreprises
naar de andere binnen de sector over te schakelen; de bedrijven van de du secteur o des fonctions sont vacantes les diffusent aux autres
sector waar functies vacant zijn delen deze vacatures mee aan de entreprises du secteur en mme temps que leur publication lext-
andere bedrijven van de sector op hetzelfde ogenblik als hun publicatie rieur.
naar de buitenwereld.
Bij gebrek aan een overeenkomst over de oplossingen die respectie- A dfaut daccord sur les solutions envisages respectivement par les
velijk door de betrokken partijen op dit niveau worden in het parties concernes ce niveau, le problme sera soumis la commis-
vooruitzicht gesteld, zal het probleem aan het paritair comit worden sion paritaire qui puisera dans un dlai maximal de trois mois tous les
voorgelegd dat binnen een maximumtermijn van drie maanden alle moyens sa disposition.
middelen te zijner beschikking zal uitputten.
Het niet-naleven van de procedure zal de nietigheid tot gevolg Le non-respect de la procdure aura comme consquence la nullit
hebben van de beslissingen die in dit kader werden genomen, en dit zal des dcisions prises dans ce cadre et se traduira par le maintien de la
zich vertalen in het behoud van de persoon in de onderneming. personne dans lentreprise.
Art. 3. Indien uit de evaluatie van de maatregelen ter bevordering Art. 3. Si de lvaluation des mesures en vue de la promotion de
van de tewerkstelling en de herverdeling van de arbeidstijd blijkt dat lemploi et de la redistribution du temps de travail, il ressort que des
bijkomende initiatieven noodzakelijk zijn, komen de partijen overeen initiatives complmentaires savrent ncessaires, les parties convien-
deze maatregelen te onderzoeken. nent dexaminer de telles mesures.
Art. 4. De bepalingen van de artikel 2 en 3 zijn niet van toepassing op Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 ci-avant ne sappliquent pas
de gevallen van individuele afdanking die verband houden met de aux cas de licenciement individuel en relation avec lexcution du
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. contrat du travail.
Art. 5. De OKIs bevestigen hun voornemen hun traditionele politiek Art. 5. Les IPC affirment leur intention de poursuivre leur politique
inzake zekerheid van tewerkstelling voort te zetten. traditionnelle en matire de scurit de lemploi.
Indien de werkgever toch een individuele afdanking zou overwegen Au cas o lemployeur envisagerait quand mme un licenciement
in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is de individuel en relation avec lexcution du contrat de travail, la
volgende procedure van toepassing. procdure suivante est dapplication.
De werkgever licht de werknemer schriftelijk in over disciplinaire of Lemployeur informe par crit le travailleur des manquements
professionele tekortkomingen die, hetzij eenmalig, hetzij bij herhaling disciplinaires ou professionnels qui, soit une fois, soit par rptition ou
of bij niet verbetering, of in combinatie met andere elementen, tot en cas de non-amlioration ou dune combinaison avec dautres
afdanking kunnen leiden. Deze kennisgevingen met de schriftelijk lments, peuvent conduire un licenciement. Les notifications font
vastgestelde feiten en de directe bewijsstukken tot staving van die partie du dossier de licenciement, avec les faits constats par crit et les
feiten, maken deel uit van het ontslagdossier. pices conviction directes tayant ces faits.
Indien de werkgever, in het raam van deze procedure en buiten de Lorsque, dans le cadre de cette procdure et en dehors de la priode
proefperiode, overweegt een bij arbeidsovereenkomst tewerkgestelde dessai, lemployeur envisage de licencier un travailleur engag sous
werknemer te ontslaan om een andere dan een dwingende reden, contrat de travail pour des raisons autres quune faute grave, il
ontbiedt hij schriftelijk de werknemer op een onderhoud dat binnen convoque par crit le travailleur un entretien qui doit avoir lieu dans
drie of vijf werkdagen, de zaterdag uitgesloten, moet plaatshebben. Hij les trois cinq jours ouvrables, le samedi except. Il remet au travailleur
bezorgt de werknemer een kopie van de oproeping die bestemd is voor une copie de la convocation destine au dlgu syndical de son choix,
de vakbondsafgevaardigde van zijn keuze teneinde zich door deze en vue de se faire assister par celui-ci lors de lentretien.
laatste op het onderhoud te laten bijstaan.
De werknemer die het voorwerp uitmaakt van deze procedure, Le travailleur, qui fait lobjet de cette procdure, recoit le dossier de
ontvangt het ontslagdossier samen met de oproeping. licenciement en mme temps que la convocation.
De definitieve beslissing van de werkgever zal worden medegedeeld La dcision dfinitive de lemployeur sera communique dans un
binnen drie werkdagen, de zaterdag uitgesloten, volgend op dit dlai de trois jours ouvrables, le samedi except, suivant cet entretien
onderhoud of op de voor dat onderhoud voorziene datum indien de ou la date prvue pour cet entretien lorsque le travailleur ne sest pas
werknemer niet is opgedaagd. prsent.
Bij beslissing tot afdanking krijgt de ontslagen werknemer de En cas de dcision de licenciement, le travailleur licenci recoit la
schriftelijke motivering van de afdanking. motivation crite du licenciement.
In elk geval stelt de werkgever, vr betekening aan de betrokken Avant notification au travailleur intress, lemployeur donne en tout
werknemer, de vakbondsafvaardiging in kennis van de voorgenomen cas connaissance la dlgation syndicale des rsiliations de contrat
contractverbrekingen en van de redenen hiervoor en dit volgens de in envisages et des motivations, selon les modalits existantes ou
iedere OKI bestaande of overeen te komen modaliteiten. convenir au sein de chaque IPC.
De bepalingen van deze procedure worden omgezet in de in de Les dispositions de la prsente procdure seront transposes dans les
ondernemingen bestaande reglementen voor 31 december 2007. rglements existant dans les entreprises avant le 31 dcembre 2007.
Conflicten aangaande naleving van deze procedure worden voorge- Les conflits concernant le respect de cette procdure sont soumis la
legd aan het paritair comit. commission paritaire.
De niet-naleving van de procedure beschreven in dit artikel, leidt tot Le non-respect de la procdure dcrite cet article mne au paiement,
de betaling, bovenop de ontslagvergoeding berekend op basis van de en supplment de lindemnit de pravis calcule sur base de la grille
schaal Claeys, van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan zes of Claeys, dune indemnit forfaitaire gale six ou neuf mois de
negen maandenloon, naargelang de ancinniteit van de werknemer rmunration selon que lanciennet du travailleur est situe entre un et
begrepen is tussen n en vijf jaar of vijf jaar overschrijft. cinq ans ou dpasse les cinq ans.
52296 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Art. 6. De betrokken partijen verbinden er zich toe een gecordi- Art. 6. Les parties concernes sengagent dresser un inventaire
neerde inventaris op te stellen in verband met de procedure bij coordonn au sujet de la procdure de licenciement individuel. Cet
individuele afdanking. Deze inventaris zal worden uitgewerkt door de inventaire sera mis au point par la commission permanente de lemploi
vaste commissie voor de werkgelegenheid van de sector. Hiervan zal du secteur. Un rapport en sera tir et soumis la commission paritaire
verslag worden uitgebracht aan het paritair comit voor 30 juni 2008. avant le 30 juin 2008.
HOOFDSTUK II. Maatregelen ter vrijwaring van de werkgelegenheid CHAPITRE II. Mesures pour prserver lemploi
Algemeen beleid vorming en training Politique gnrale formation et training
Art. 7. Teneinde voortdurend de competenties van het personeel te Art. 7. Afin de maintenir, damliorer et de renouveler en perma-
behouden, te verbeteren en te vernieuwen, verbinden de ondernemin- nence les comptences du personnel, les entreprises sengagent
gen er zich toe alle nodige inspanningen qua vorming voort te zetten en poursuivre et intensifier tous les efforts ncessaires en matire de
op te drijven om de competenties van al hun personeelsleden te formation et de mise en pratique de celle-ci pour dvelopper la
ontwikkelen. comptence de tout leur personnel.
In het kader van het interprofessioneel akkoord zullen de sociale Dans le cadre de laccord interprofessionnel, les partenaires sociaux
partners zich ook inzetten om de medewerker te sensibiliseren inzake sefforceront aussi de sensibiliser le collaborateur quant lintrt de la
het belang van de professionele opleiding. Zowel de werkgevers- als de formation professionnelle. Tant la reprsentation des employeurs que
werknemersvertegenwoordiging zullen erop letten dat de participatie- celle des travailleurs veilleront ce que le taux de participation aux
graad aan opleidingsinitiatieven toeneemt. initiatives de formation augmente.
De ondernemingen van de sector verbinden er zich toe een Les entreprises du secteur sengagent mener une politique volon-
voluntaristisch beleid te voeren op gebied van de professionele tariste en matire de formation professionnelle. Ds lors elles sinspi-
vorming. Ze zullen zich bijgevolg laten leiden door de collectieve reront de la convention collective de travail n 9 du 9 mars 1972 en
arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 door de ondernemingsraad informant le conseil dentreprise au moins une fois par an de la nature
ten minste eenmaal per jaar in te lichten over de vormingsplannen, de des plans de formation, des objectifs et des thmes envisags.
doelstellingen en de in het vooruitzicht gestelde themas.
Daarenboven zal iedere onderneming vormingsplannen, gespreid En outre, chaque entreprise soumettra et excutera des plans de
over maximaal drie jaar, voorleggen en uitvoeren, die het hele formation tals sur maximum trois ans, qui englobent tous les
personeel bestrijken. membres du personnel.
Tenminste eenmaal per jaar zal aan de sectorale vaste commissie voor Rapport sur les formations ralises sera fait au moins une fois par an
de werkgelegenheid verslag worden uitgebracht over de verwezen- la commission permanente de lemploi du secteur.
lijkte vormingen.
Individueel recht op opleiding Droit individuel la formation
Art. 8. De professionele vorming maakt een fundamenteel en Art. 8. La formation professionnelle constitue un droit fondamental
onafwendbaar recht uit van iedere werknemer van de sector. incontournable de chaque travailleur du secteur.
De opleiding draagt onder meer bij tot de functionele mobiliteit van La formation contribue notamment la mobilit fonctionnelle du
het personeel die noodzakelijk is geworden door de evolutie van de personnel rendue ncessaire par lvolution des activits.
activiteiten.
Zo nodig wordt, in overleg met de werkgever, de individuele Si ncessaire, en concertation avec lemployeur, lorganisation indi-
arbeidsorganisatie aangepast gedurende de opleiding of worden viduelle du travail est adapte pour le temps de la formation ou des
aangepaste opleidingsformules voorgesteld zodat iedere werknemer formules adaptes de formation sont proposes pour permettre
daadwerkelijk van dit recht kan gebruikmaken. chaque travailleur de bnficier effectivement de ce droit.
Naar aanleiding van een functionerings- of evaluatieonderhoud A loccasion dun entretien de fonctionnement ou dvaluation, un
wordt een ontwikkelingsplan opgesteld alsook de noodzakelijke vor- plan de dveloppement et la formation ncessaire pour latteindre sont
ming om dit te bereiken. tablis.
Indien dit plan in geen vier dagen vorming per jaar voorziet en de Au cas o ce plan ne prvoit pas quatre jours de formation par an et
werknemer die wenst te bekomen, dient de kortere duur te worden que le travailleur dsire les obtenir, la dure plus courte doit tre
gemotiveerd. Er wordt aan de vakbondsafvaardiging verslag uitge- motive. Il est fait rapport la dlgation syndicale sur le nombre de
bracht over het aantal gemotiveerde afwijkingen en over de betrokken drogations motives et sur les fonctions concernes.
functies.
Een werknemer die geen onderhoud heeft gehad, beschikt over Un travailleur pour lequel un entretien na pas eu lieu, dispose des
dezelfde rechten inzake vorming overeenkomstig dezelfde modalitei- mmes droits de formation selon les mmes modalits.
ten.
Iedere werknemer heeft het recht om ten aanzien van de werkgever Chaque travailleur a le droit de formuler ses besoins de formation
zijn opleidingsbehoeften te formuleren conform de in de onderneming lemployeur, conformment la procdure existante ou instaurer au
bestaande of in te voeren procedure waarop door de syndicale sein de lentreprise, que la dlgation syndicale peut contrler.
afvaardiging kan worden toegezien.
Indien een werknemer, ondanks het feit dat hij opleiding heeft Si un travailleur ne peut pas suivre de formation adquate durant
gevraagd, gedurende 12 maanden geen passende vorming of opleiding 12 mois, malgr le fait quil ait demand une formation, il a le droit, sur
kan volgen, heeft hij op eenvoudig verzoek het recht om zijn simple demande, de formuler ses besoins de formation au cours dun
opleidingsbehoeften in een gesprek te formuleren. entretien.
Werkgever en werknemer zullen schriftelijk in onderling overleg een Employeur et travailleur se mettront daccord par crit sur un plan de
aangepast ontwikkelingsplan afspreken. Elke vormingsweigering zal dveloppement adapt. Tout refus de formation devra tre motiv par
door de werkgever worden gemotiveerd. lemployeur.
De werknemer mag beroepshalve geen nadeel ondervinden van het Le travailleur ne peut pas tre ls dans son activit professionnelle
feit dat hij dit individueel recht tot opleiding ten aanzien van zijn par le fait quil exerce ce droit individuel de formation vis--vis de son
werkgever uitoefent. employeur.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de interne vormingen voorname- Il est expressment stipul que les formations internes sont dispen-
lijk tijdens de normale werkuren worden gegeven. ses principalement pendant les heures normales de travail.
Deze vorming kan bestaan in een opleidingscursus binnen of buiten Cette formation peut prendre la forme dun cours interne ou
de onderneming, een opleiding op de werkplaats of nog een opleiding lextrieur de lentreprise, dune formation sur le lieu de travail ou
die gebruik maakt van de nieuwe informatietechnologien. encore dune formation faisant usage des nouvelles technologies de
linformation.
In onderling overleg met de werkgever kan deze vorming betrekking En concertation avec lemployeur, cette formation peut tre en
hebben op de huidige functie of op andere functies binnen het bedrijf. rapport avec la fonction actuelle ou avec dautres fonctions au sein de
lentreprise.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52297

In overleg met de werkgever kunnen de werknemers in dit kader En concertation avec lemployeur, les travailleurs peuvent dans ce
opleidingen volgen die niet rechtstreeks zijn verbonden aan de functie cadre suivre des formations non directement lies la fonction quils
die ze uitoefenen, maar die nuttig (zullen) zijn voor het bedrijf. Voor de exercent mais qui sont ou seront utiles lentreprise. Pour ceux des
werknemers die betrokken zijn bij evoluerende activiteiten, worden travailleurs qui sont affects par lvolution des activits, de telles
dergelijke opleidingen aangeboden. formations sont proposes.
Iedere werknemer heeft recht op een opleiding in ICT-tools en/of Chaque employ a droit une formation ICT-tools et/ou langues.
talen.
Bij de vakbondsafvaardiging wordt verslag uitgebracht over het Il est fait rapport la dlgation syndicale sur le nombre de
aantal gemotiveerde afwijkingen en over de betrokken functies drogations motives et sur les fonctions concernes.
Talenkennis Connaissance des langues
Art. 9. In een paritaire werkgroep per onderneming zal worden Art. 9. Un groupe de travail paritaire par entreprise se chargera
onderzocht hoe de kennis van de talen kan worden verhoogd. De dexaminer le moyen denrichir la connaissance des langues. Les
desbetreffende talen (Nederlands, Frans, Engels) zullen per onderne- langues concernes (nerlandais, francais, anglais,) seront dtermi-
ming worden bepaald. nespar entreprise.
De bedrijven waarvoor de kennis van een andere Europese taal Les entreprises pour lesquelles la connaissance dune autre langue
(Engels, Nederlands, Frans en andere eventueel nuttige talen die per europenne (anglais, francais, nerlandais et autres langues ventuel-
bedrijf moeten worden bepaald) belangrijk is, zullen vr 30 juni 2008 lement utiles dfinir par entreprise) est importante, examineront
in hun bedrijf paritair onderzoeken welke maatregelen kunnen worden paritairement au niveau de leur entreprise avant le 30 juin 2008 la prise
genomen om de verwezenlijking van deze doelstelling te bevorderen. de mesures dencouragement tendant atteindre cet objectif.
Tijdskrediet Crdit-temps
Art. 10. Het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermin- Art. 10. Le droit au crdit-temps, la diminution de carrire et la
dering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, zoals rduction des prestations de travail mi-temps, comme fix dans la
vastgesteld door de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve convention collective de travail n 77bis du 19 dcembre 2001, conclue
arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, zoals gewijzigd au sein du Conseil national du travail, telle que modifie par la
door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter van 10 juli 2002 en convention collective de travail n 77ter du 10 juillet 2002 et modifie
gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater van par la convention collective de travail n 77quater du 30 mars 2007, vaut
30 maart 2007, geldt voor alle personeelscategorien. pour toutes les catgories du personnel.
In uitvoering van artikel 3, 2 van de collectieve arbeidsovereen- En excution de larticle 3, 2 de la convention collective de travail
komst nr. 77bis, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereen- n 77bis, telle que modifie par la convention collective de travail
komst nr. 77quater, en onverminderd de toepassing van artikel 4 van n 77quater, et sans prjudice de lapplication de larticle 4 de cette
deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt de duur van de uitoefe- convention collective de travail, la dure de lexercice du droit au
ning van het recht op tijdskrediet verlengd, zonder dat deze duur over crdit-temps est allonge sans que cette dure puisse tre suprieure
de gehele loopbaan meer dan vijf jaar mag bedragen, met dien cinq ans sur toute une carrire, tant entendu quune suspension
verstande echter dat een volledige schorsing beperkt wordt tot een jaar, complte est limite une anne, sauf dans le cadre de rgimes plus
tenzij in het kader van gunstigere overeengekomen regimes, of o sociale favorables convenus ou pour des raisons sociales paritairement recon-
redenen die paritair op ondernemingsvlak werden erkend. nues au niveau de lentreprise.
Overeenkomstig artikel 14bis van de collectieve arbeidsovereenkomst Conformment larticle 14bis de la convention collective de travail
nr. 77bis, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst n 77bis, telle que modifie par la convention collective de travail
nr. 77quater zal op ondernemingsvlak in paritair overleg een lijst van de n 77quater, une liste avec les fonctions cls sera tablie au niveau de
sleutelfuncties worden opgesteld. lentreprise et cela en concertation paritaire.
De in artikel 15, 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, Le seuil dont question larticle 15, 1er de la convention collective
zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quater, de travail n 77bis, telle que modifie par la convention collective de
bedoelde drempel van 5 pct. van het totaal aantal in de onderneming of travail n 77quater, de 5 p.c. du nombre total des travailleurs occups
de dienst tewerkgestelde werknemers die gelijktijdig het recht op dans lentreprise ou le service qui exercent ou exerceront en mme
tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeids- temps le droit au crdit-temps, la diminution de carrire et la
prestaties tot een halftijdse betrekking uitoefenen of zullen uitoefenen, rduction des prestations mi-temps, est calcul sans tenir compte des
wordt berekend zonder rekening te houden met de werknemers van travailleurs de 50 ans et plus qui exercent leur droit au crdit-temps,
50 jaar en ouder die gebruik maken van hun recht op la diminution de carrire et la rduction des prestations mi-temps
tijdskrediet/loopbaanvermindering of vermindering van de arbeids- dans le cadre de la convention collective de travail n 77bis, telle que
prestaties tot een halftijdse betrekking in het kader van de collectieve modifie par la convention collective de travail n 77quater.
arbeidsovereenkomst nr. 77bis zoals gewijzigd door de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 77quater.
De door de werkgever eventueel betaalde aanvulling op de federale Le complment ventuel vers par lemployeur aux primes fdrales
premies bij voltijds en halftijds tijdskrediet wordt binnen het bedrijf en cas de crdit-temps temps plein et mi-temps est fix au niveau de
vastgelegd. lentreprise.
Dit artikel kan herzien worden indien nieuwe wettelijke bepalingen Le prsent article peut tre revu si de nouvelles dispositions lgales
van kracht worden tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst. entrent en vigueur pendant la dure de validit de la prsente
convention.
Vervroegd vertrek Dparts anticips
Art. 11. De uitvoering van de bepalingen voorzien door het Art. 11. La mise en oeuvre des dispositions prvues par larrt royal
koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in fixant la prpension conventionnelle dans le cadre du pacte de
het kader van het Generatiepact van 3 mei 2007 (Belgisch Staatsblad van solidarit entre les gnrations du 3 mai 2007 (Moniteur belge du
8 juni 2007), is opgeschort voor de periode van 1 januari 2007 tot 8 juin 2007), est suspendue pour la priode du 1er janvier 2007 au
31 december 2008, wegens de alternatieve vervroegde-vertrekformules 31 dcembre 2008, en raison des formules alternatives de dpart
die tijdens deze periode van kracht zijn in de verschillende bedrijven anticip en vigueur pendant cette priode dans les diffrentes entrepri-
van de sector. ses du secteur.
Deeltijdse arbeid Travail temps partiel
Art. 12. In de ondernemingen van de sector worden de bestaande Art. 12. Dans les entreprises du secteur, les formules existantes de
formules van deeltijdse arbeid behouden of verbeterd. travail temps partiel sont maintenues ou amliores.
Voorzover de organisatie van de dienst het kan rechtvaardigen, Pour autant que lorganisation du service puisse le justifier, le rgime
wordt het stelsel van deeltijdse arbeid opengesteld voor ten minste de travail temps partiel est ouvert minimum 15 p.c. du nombre
15 pct. van het gemiddeld aantal werknemers, berekend zoals voor het moyen de travailleurs, calcul comme pour le droit au crdit-temps,
recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de la diminution de carrire et la rduction des prestations de travail
arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. mi-temps.
52298 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Zolang binnen de onderneming geen deeltijdse arbeidsregelingen Aussi longtemps quau sein dune entreprise des rgimes de travail
zijn opengesteld waarvan 15 pct. van het gemiddeld aantal werknemers temps partiel ne sont pas ouverts dont 15 p.c. du nombre moyen de
genieten, wordt ieder weigering van deeltijdse arbeid aan de vakbonds- travailleurs profitent, chaque refus doctroi de travail temps partiel est
afvaardiging gemeld en gemotiveerd. Het aantal weigeringen en de communiqu la dlgation syndicale et motiv. Le nombre de refus et
erbij betrokken functies worden medegedeeld zonder vermelding van les fonctions concernes sont communiqus sans mention du nom des
de naam van de betrokken persoon. personnes concernes.
Overuren Heures supplmentaires
Art. 13. De ondernemingen van de sector verbinden er zich toe de Art. 13. Les entreprises du secteur sengagent continuer la lutte
strijd tegen de overuren voort te zetten en hierover verslag uit te contre les heures supplmentaires et faire rapport ce sujet la
brengen bij de sectorale vaste commissie voor de werkgelegenheid. commission permanente de lemploi du secteur.
Driemaandelijks wordt hierover in iedere onderneming verslag Tous les trois mois, il est dans chaque entreprise fait rapport ce sujet
uitgebracht bij de vakbondsafvaardiging. la dlgation syndicale.
De aanwezigheidsuren zullen worden geregistreerd overeenkomstig Les heures de prsence seront enregistres selon les modalits fixes
de modaliteiten vastgesteld op ondernemingsvlak door een registratie- au niveau de lentreprise, par un systme denregistrement permettant
systeem dat toelaat een aangepaste controle over het geheel der un contrle appropri de lensemble des prestations.
prestaties uit te voeren.
Jaarlijks wordt het aantal werknemers die een leidende functie Le nombre de travailleurs exercant une fonction dirigeante ou
uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden meegedeeld aan de occupant un poste de confiance est communiqu annuellement la
sectorale vaste commissie voor de werkgelegenheid. commission permanente de lemploi du secteur.
HOOFDSTUK III. Arbeidsvoorwaarden CHAPITRE III. Conditions de travail
Strijd tegen de stress Lutte contre le stress
Art. 14. Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 Art. 14. Conformment la convention collective de travail n 72 du
van 30 maart 1999 betreffende het beleid te voorkoming van stress door 30 mars 1999, concernant la politique de prvention du stress caus par
het werk, gesloten in de Nationale Arbeidsraad en bindend verklaard le travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue
door het koninklijk besluit van 21 juni 1999, zullen op ondernemings- obligatoire par arrt royal du 21 juin 1999, les mesures ncessaires
vlak de nodige maatregelen worden genomen om het stressvoorko- seront prises en vue dlaborer concrtement la politique de prvention
mingsbeleid concreet uit te werken in paritair overleg, via de geigende du stress en concertation paritaire via les canaux appropris au niveau
kanalen. de lentreprise.
Iedere onderneming maakt een plan op waarin ze paritair afspraken Chaque entreprise tablit un plan visant convenir partairement de
maken hoe de problematiek van stressvoorkomingsbeleid zal worden la facon dont la problmatique de la prvention du stress sera traite.
aangepakt. Deze plannen dienen jaarlijks gevalueerd te worden. Ces plans devront tre valus annuellement.
De bedrijven verbinden er zich toe in het kader van managements- Les entreprises sengagent, dans le cadre des formations de manage-
opleidingen bijzondere aandacht te besteden aan de preventie van ment, consacrer une attention particulire la prvention de
stressomstandigheden. conditions de stress.
Uiterlijk op 30 juni 2008 wordt een gecordineerde studie over de Une tude coordonne concernant les diffrentes pratiques dans les
verschillende praktijken in de sectorbedrijven voorgelegd aan het entreprises du secteur sera communique la commission paritaire au
paritair comit. plus tard le 30 juin 2008.
PC-priv PC-priv
Art. 15. Elk bedrijf voert een PC-priv-plan in dat een periode van Art. 15. Chaque entreprise met en oeuvre un plan PC-priv couvrant
drie jaar bestrijkt, volgens modaliteiten die in het bedrijf binnen het une priode de trois ans, selon des modalits dfinies au niveau de
geldende wettelijke kader worden vastgelegd. lentreprise dans le cadre lgal en vigueur.
Mobiliteitsproblematiek Problmatique de la mobilit
Art. 16. Overeenkomstig de geldende wettelijke regelgevingen zal in Art. 16. Conformment la rglementation lgale en vigueur, la
een paritaire werkgroep op ondernemingsvlak de mobiliteitsproblema- problmatique de la mobilit sera tudie par un groupe de travail
tiek worden onderzocht en gerapporteerd aan de Ondernemingsraad. paritaire au niveau de chaque entreprise et fera lobjet dun rapport au
conseil dentreprise.
Fietsvergoeding Indemnit de vlo
Art. 17. In het kader van een duurzaam ondernemen wordt een Art. 17. Dans le cadre de la gestion durable, une indemnit de vlo est
fietsvergoeding toegekend aan de personeelsleden die het hoofdtraject, octroye aux membres du personnel utilisant le vlo pour faire le trajet
heen en terug, van de woon-werkverplaatsing voor minimaal principal, aller et retour, entre le domicile et le lieu de travail pendant
50 werkdagen per jaar met de fiets afleggen. au moins 50 jours ouvrables par an.
De fietsvergoeding bedraagt 0,15 EUR/km en kan voor eenzelfde Lindemnit de vlo slve 0,15 EUR/km et ne peut tre cumule,
tijdsbestek, niet gecumuleerd worden met andere vergoedingen voor pour une mme priode, avec dautres indemnits pour les dplace-
de woon-werkverplaatsing. ments entre le domicile et le lieu de travail.
De overige praktische modaliteiten worden op ondernemingsvlak Les autres modalits pratiques devront tre rgles au niveau de
geregeld. De ondernemingen behouden zich het recht na te gaan of de lentreprise. Les entreprises se rservent le droit de vrifier si les
personeelsleden recht hebben op een fietsvergoeding. membres du personnel ont droit une indemnit de vlo.
HOOFDSTUK IV. Verhoging van de koopkracht CHAPITRE IV. Augmentation du pouvoir dachat
Art. 18. De partijen zijn akkoord dat een forfaitaire niet-recurrente Art. 18. Les parties marquent leur accord pour le versement
premie van tweemaal 250 EUR per voltijdse werknemer wordt en 2007-2008 dune prime forfaitaire non rcurrente de deux fois
uitbetaald in 2007-2008 aan elk personeelslid dat in dienst is op de 250 EUR par quivalent temps plein chaque membre du personnel en
eerste dag van de betrokken betalingsmaand, het bedrag van deze service le premier jour du mois de liquidation concern; le montant de
premie wordt berekend in verhouding tot het arbeidsregime van de cette prime est calcul au prorata du rgime de travail du travailleur ce
werknemer op dezelfde dag. mme jour.
Voor 2007 wordt de niet-recurrente premie van 250 EUR uitbetaald in Pour 2007, la prime non rcurrente de 250 EUR est liquide dans le
de loop van de maand december 2007. courant du mois de dcembre 2007.
Voor 2008 wordt de niet-recurrente premie van 250 EUR uitbetaald in Pour 2008, la prime non rcurrente de 250 EUR est liquide dans le
de loop van de maand juni 2008. courant du mois de juin 2008.
De ondernemingen beschikken over de mogelijkheid om op onder- Les entreprises disposent de la possibilit de dfinir un autre
nemingsvlak een ander als gelijkwaardig beschouwd voordeel te avantage considr comme quivalent au niveau de lentreprise. Cela se
bepalen. Dit gebeurt na overleg met de vakbondsafvaardiging of bij fait en concertation avec la dlgation syndicale ou, dfaut, avec le
gebreke daaraan, het personeel. personnel.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52299

De vakbondscentrales vertegenwoordigd in het paritair comit voor Les centrales syndicales reprsentes la Commission paritaire pour
de openbare kredietinstellingen verbinden er zich toe, tijdens de les institutions publiques de crdit sengagent, pendant la dure de
geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst geen bijko- validit de la prsente convention collective de travail, ne pas
mende vorderingen in te stellen, noch op het niveau van het paritair introduire de revendications supplmentaires relatives aux points
comit noch op het niveau van de ondernemingen, met betrekking tot repris dans la prsente convention, ni au niveau de la commission
de punten opgenomen in deze overeenkomst. paritaire, ni au niveau des entreprises.

HOOFDSTUK V. Diverse en slotbepalingen CHAPITRE V. Dispositions diverses et finales


Art. 19. Worden verlengd voor de duur van deze overeenkomst : Art. 19. Larticle 1er (mesures en faveur des travailleurs gs) et
artikel 1 (maatregelen voor de oudere werknemers) en artikel 7 (paritair larticle 7 (examen paritaire de lamlioration de la qualit dans les
onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van de arbeidsrelatie) van de relations de travail) de la convention collective de travail sectoriel du
sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1995 en artikel 14 22 juin 1995 et larticle 14 (cong supplmentaire pour travailleurs
(bijkomend verlof voor oudere werknemers), artikel 16 (soepele gs), larticle 16 (rgimes de travail souples) et larticle 18 (priode de
arbeidsregelingen) en artikel 18 (hoofdvakantieperiode) van de secto- vacances principale) de la convention collective de travail sectorielle du
rale collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2006. 30 mars 2006 sont prolongs pour la dure du prsent accord.

Diversiteitsbeleid Politique de diversit


Art. 20. De partijen verbinden er zich toe om te ijveren voor Art. 20. Les parties sengagent uvrer pour la diversit sous toutes
diversiteit in al haar vormen, en, in het algemeen, voor de inachtne- ses formes et, de facon gnrale, pour le respect de toute rgle nationale
ming van elke Europese of nationale regel op het gebied van ou europenne dans le domaine de la non discrimination.
niet-discriminatie.
De partijen vragen dat de bedrijven van de OKI-sector zich houden Les parties demandent que les entreprises dans le secteur des IPC
aan en ijveren voor de toepassing van het principe van niet- prennent cur et oeuvrent pour lapplication du principe de non
discriminatie en gelijke kansen in al zijn vormen en in alle fasen van het discrimination et dgalit des chances sous toutes ses formes et dans
personeelsbeleid, meer bepaald bij de indienstneming, de opleiding, de toutes les phases de la gestion du personnel, en particulier au niveau du
evaluatie van de bekwaamheden en prestaties en het verloop van de recrutement, de la formation, de lvaluation des comptences et des
beroepsloopbaan van de medewerkers. prestations et du droulement de la carrire professionnelle des
collaborateurs.
De sociale partners vragen dat de ondernemingen, in het kader Les partenaires sociaux invitent les entreprises mettre en uvre,
vaneen dialoog met de personeelsvertegenwoordigers in de onderne- dans le cadre dun dialogue avec les reprsentants du personnel dans
ming, een beleid uitwerken met het oog op meer diversiteit en lentreprise, une politique en faveur de davantage de diversit et de
wederzijds respect op het werk. Dat diversiteitsbeleid op ondernemings- respect mutuel sur le lieu de travail. Cette politique de diversit au
niveau moet onder meer ertoe bijdragen dat : niveau des entreprises doit entre autres contribuer :
1. een belijd van niet-discriminatie wordt gevoerd overeenkomstig de 1. garantir une politique de non-discrimination, conformment aux
Europese en nationale regels en de interprofessionele verbintenissen; rgles de droit europennes et nationales et aux engagements interpro-
fessionnels;
2. werk wordt gemaakt van een bewustmaking en opleiding inzake 2. sensibiliser et former lensemble des intervenants et en particulier
de aspecten van niet-discriminatie, wederzijds respect en diversiteit les responsables et les collaborateurs impliqus dans le recrutement, la
voor alle betrokken partijen, meer bepaald de verantwoordelijken en de formation et la gestion des carrires aux enjeux de la non-
medewerkers die bij de indienstneming, de opleiding en het loopbaan- discrimination, du respect mutuel et de la diversit;
verlof zijn betrokken;
3. erop wordt toegezien dat tijdens de verschillende fasen in het 3. veiller ce que, aux diffrentes tapes de la gestion des ressources
personeelsbeleid, overeenkomstig de functievereisten, uitsluiten de humaines, ne soient pris en considration que des critres de comp-
onderlegdheid, geschiktheid, kennis en beroepsbekwaamheid van de tence, daptitude, de connaissance, et de capacit professionnelle de la
persoon als criteria worden gehanteerd. personne, et ce, conformment aux exigences de la fonction;
4. inzake de HR-beleidsmaatregelen rekening wordt gehouden met 4. tenir compte, dans la politique de ressources humaines, de la
het thema van de arbeidskansen voor gehandicapten, laaggeschoolden problmatique de laccs au travail de handicaps, de personnes peu
en allochtonen en gelijke kansen voor mannen en vrouwen, alsook met scolarises et dallochtones et de lgalit des chances entre hommes et
de mogelijkheden om oudere werknemers gemakkelijker aan het werk femmes, de mme que du maintien au travail des travailleurs gs (par
te laten blijven (door stimulering van permanente ontwikkeling en, lencouragement au dveloppement permanent et si ncessaire, la
indien nodig, functiemobiliteit); mobilit fonctionnelle);
5. wordt gezorgd voor een open communicatie inde onderneming 5. veiller une communication ouverte au sein de lentreprise sur
omtrent de verbintenis inzake niet-discriminatie, wederzijds respect en lengagement de non-discrimination, de respect mutuel et de diversit
diversiteit alsmede over de acties die worden ondernomen, de ainsi que sur les actions mises en uvre, les pratiques et les rsultats
praktijken en de resultaten die zijn behaald. obtenus.

Fonds voor vakbondsvorming Fonds de formation syndicale


Art. 21. De partijen gaan akkoord om de bijdrage van de werkgevers Art. 21. Le parties sont daccord daugmenter la cotisation des
aan het Fonds voor vakbondsvorming, voorzien in artikel 4 van het employeurs au fonds de formation syndicale, prvue larticle 4 de
addendum nr. 2 betreffende de toepassing van artikel 7 van de laddendum n 2 concernant lapplication de larticle 7 de la convention
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23 april 1987 in het collective de travail conclue le 23 avril 1987 au sein de la Commission
Paritair Comit voor de openbare kredietinstellingen, te verhogen van paritaire des institutions publiques de crdit, de 24,79 EUR par membre
24,79 EUR per nominaal personeelslid op het einde van het vorige du personnel nominal la fin de lexercice prcdent, 30 EUR.
boekjaar tot 30 EUR.
Hieraan wordt wel als voorwaarde verbonden dat de vakbondscen- A cette augmentation est lie la condition que les centrales syndica-
trales, zoals voorzien in artikel 4 van hogergenoemde addendum nr. 2, les, comme prvu larticle 4 de laddendum n 2 susmentionn,
jaarlijks, ten laatste op einde februari, aan ieder van de instellingen een soumettent chaque anne, au plus tard la fin de fvrier, chacune des
verslag zal overleggen dat enerzijds het globaal bedrag van de gelden entreprises, un rapport indiquant dune part le montant global des
vermeldt, dat de betrokken vakbondsorganisatie van de rekening heeft fonds que lorganisation syndicale concerne a retirs du compte au
opgenomen tijdens het vorige kalenderjaar, alsook de verantwoording cours de lanne calendrier prcdente, ainsi que la justification de
van de bestemmingen, die zij eraan heeft gegeven, en dat anderzijds, lutilisation faite de ces fonds, et reprenant dautre part ses projets pour
haar plannen bevat voor het lopende jaar. lanne calendrier en cours.
52300 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

HOOFDSTUK VI. Uitwerking en geldigheidsduur CHAPITRE VI. Effet et validit


Art. 22. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op Art. 22. Cette convention collective de travail prend cours le
1 januari 2007. 1er janvier 2007.
Behoudens anders bepaald, neemt ze een einde op 31 december 2008. Except en cas de stipulation contraire, elle se termine le 31 dcem-
bre 2008.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van Vu pour tre annex larrt royal du 30 juillet 2008.
30 juli 2008.
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
N. 2008 3413 [C 2008/13225] F. 2008 3413 [C 2008/13225]
18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot oprichting en tot 23 janvier 1980 instituant des sous-commissions paritaires de
vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire lindustrie cinmatographique, fixant leur dnomination et leur
subcomits voor het filmbedrijf en tot vaststelling van het aantal comptence et en fixant leur nombre de membres (1)
leden ervan (1)

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve Vu la loi du 5 dcembre 1968 sur les conventions collectives de travail
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comits, inzonderheid op de et les commissions paritaires, notamment les articles 37 et 41;
artikelen 37 en 41;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot oprichting en Vu larrt royal du 23 janvier 1980 instituant des sous-commissions
tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire paritaires de lindustrie cinmatographique, fixant leur dnomination
subcomits voor het filmbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden et leur comptence et en fixant leur nombre de membres;
ervan;
Gelet op het advies van het Paritair Comit voor het filmbedrijf, Vu lavis de la Commission paritaire de lindustrie cinmatographi-
gegeven op 5 juni 2007; que, donn le 5 juin 2007;
Gelet op het advies nr. 44.605/1 van de Raad van State, gegeven op Vu lavis n 44.605/1 du Conseil dEtat, donn le 8 juillet 2008;
8 juli 2008;
Op de voordracht van De Minister van Werk, Sur la proposition de la Ministre de lEmploi,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 januari 1980 Article 1er. Dans larticle 1er de larrt royal du 23 janvier 1980
tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de instituant des sous-commissions paritaires de lindustrie cinmatogra-
bevoegdheid van paritaire subcomits voor het filmbedrijf en tot phique, fixant leur dnomination et leur comptence et en fixant leur
vaststelling van het aantal leden ervan, worden de punten 2 en 4 nombre de membres, les points 2 et 4 sont abrogs.
opgeheven.
Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke Art. 2. Dans larticle 2 du mme arrt, modifi par les arrts
besluiten van 10 juli 1980, 27 augustus 1981 en 7 augustus 1995, worden royaux des 10 juillet 1980, 27 aot 1981 et 7 aot 1995, les points 2 et 4
de punten 2 en 4 opgeheven. sont abrogs.
Art. 3. Het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitter, de Art. 3. Le mandat du prsident, du vice-prsident du secrtaire et
secretaris en de leden van het Paritair Subcomit voor de verdeling van des membres de la Sous-commission paritaire pour la distribution de
films en van het Paritair Subcomit voor de technische filmbedrijvig- films et de la Sous-commission paritaire pour les industries techniques
heid eindigt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit. du film prend fin la date dentre en vigueur du prsent arrt.
Art. 4. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering Art. 4. La Ministre qui a lEmploi dans ses attributions est charge
van dit besluit. de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 18 september 2008. Donn Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Vice-Eerste Minister La Vice-Premire Ministre
en Minister van Werk en van Gelijke Kansen, et Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

Nota Note
(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : (1) Rfrences au Moniteur belge :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Loi du 5 dcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Koninklijk besluit van 23 januari 1980, Belgisch Staatsblad van Arrt royal du 23 janvier 1980, Moniteur belge du 9 fvrier 1980.
9 februari 1980.
Koninklijk besluit van 10 juli 1980, Belgisch Staatsblad van 25 juli 1980. Arrt royal du 10 juillet 1980, Moniteur belge du 25 juillet 1980.
Koninklijk besluit van 27 augustus 1981, Belgisch Staatsblad van Arrt royal du 27 aot 1981, Moniteur belge du 11 septembre 1981.
11 september 1981.
Koninklijk besluit van 7 augustus 1995, Belgisch Staatsblad van Arrt royal du 7 aot 1995, Moniteur belge du 8 septembre 1995.
8 september 1995.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52301

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SERVICE PUBLIC FEDERAL


SOCIALE ZEKERHEID SECURITE SOCIALE
N. 2008 3414 [C 2008/22539] F. 2008 3414 [C 2008/22539]
18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot vaststelling van de 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal dterminant les conditions
toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maat- doctroi et les modalits de mise en uvre des mesures de
regelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer rductions des cotisations sur le chiffre daffaires des spcialits
van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artike- pharmaceutiques, prvues par les articles 191bis, 191ter et
len 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de verplichte 191quater de la loi relative lassurance obligatoire soins de sant
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecor- et indemnits, coordonne le 14 juillet 1994
dineerd op 14 juli 1994

VERSLAG AAN DE KONING RAPPORT AU ROI

Sire, Sire,
Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, vindt zijn Larrt royal soumis la signature de votre majest trouve sa base
wettelijke grond in artikelen 191bis, 191ter en 191quater, van de wet lgale dans les articles 191bis, 191ter et 191quater, de la loi relative
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging lassurance obligatoire soins de sant et indemnits, coordonne le
en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994. 14 juillet 1994.
De Regering heeft besloten om, voor de jaren 2006 tot en met 2011, Le Gouvernement a dcid doctroyer, pour les annes 2006 2011,
verminderingen toe te kennen op de heffingen op de omzet van des rductions sur les cotisations sur le chiffre daffaires des spcialits
vergoedbare farmaceutische specialiteiten die door de farmaceutische pharmaceutiques remboursables qui sont payes par les firmes phar-
firmas betaald worden, indien deze investeringen doen op het vlak van maceutiques, lorsque celles-ci font des investissements en matire de
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, of indien zij hun uitgaven recherche, de dveloppement et dinnovation, ou lorsque celles-ci
verbonden aan het promoten van die specialiteiten bij voorschrijvers en diminuent leurs dpenses lies la promotion de ces spcialits auprs
apothekers verminderen. des prescripteurs et des pharmaciens.
Het koninklijk besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, Larrt royal soumis votre signature prvoit les modalits de mise
voorziet in de uitvoeringsmodaliteiten van deze maatregelen. en uvre de ces mesures.
Om te kunnen genieten van het systeem van vermindering dat van Pour bnficier du rgime de rduction applicable en cas dinvestis-
toepassing is in het geval van investeringen op het vlak van onderzoek, sements en matire de recherche, de dveloppement et dinnovation,
ontwikkeling en innovatie, moeten de farmaceutische firmas die de les firmes pharmaceutiques qui ont pay leurs cotisations sur le chiffre
heffingen op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten daffaires des spcialits pharmaceutiques remboursables lINAMI
hebben betaald aan het RIZIV, een aanvraag indienen bij de dienst doivent introduire une demande auprs du service des soins de sant
geneeskundige verzorging van het RIZIV, en verscheidene gegevens de lINAMI, et fournir diffrentes donnes, dont certaines doivent au
overmaken, waaronder enkele minstens moeten gewaarborgd worden minimum tre certifies par un rviseur dentreprise, de facon
door een bedrijfsrevisor, om te duiden welke investeringen werden renseigner quels investissements elles ont raliss ou comptent raliser.
gedaan of zullen worden gedaan.
De investeringen die in aanmerking worden genomen voor de Les investissements qui entrent en ligne de compte pour lapplication
toepassing van deze maatregel zijn de investeringen die in Belgi dan de cette mesure sont aussi bien les investissements raliss en Belgique
wel in het buitenland worden gedaan, op voorwaarde dat de firma die que les investissements raliss ltranger, ds lors que la firme qui a
de aanvraag heeft ingediend een stabiele vestiging in Belgi heeft en introduit la demande a un tablissement stable en Belgique et que cest
dat het personeel van deze stabiele vestiging de opvolging en controle le personnel de cet tablissement stable qui assure le suivi et le contrle
van de activiteiten van onderzoek, ontwikkeling of innovatie waarborgt des activits de recherche, de dveloppement ou dinnovation qui
die het recht openen op de vermindering. donnent droit la rduction.
Het effectief toegekende bedrag van de vermindering dat wordt Le montant de la rduction effectivement octroye est fix en tenant
toegekend, wordt vastgesteld rekening houdend met, onder meer, het compte, entre autres, du budget prvu par le Gouvernement pour cette
budget voorzien door de Overheid voor deze maatregel en het aantal mesure et du nombre de demandes qui ont t introduites.
ingediende aanvragen.
Meer nog, aangezien deze maatregel door de Europese Commissie Par ailleurs, tant donn que cette mesure est considre comme une
beschouwd wordt als staatssteun, moet deze op regelmatige basis aide dEtat admissible par la Commission europenne, celle-ci doit tre
ingelicht worden over het aanmoedigend effect dat het creert. informe rgulirement de leffet dincitation quelle gnre.
Een vereenvoudigd systeem is evenwel van toepassing wanneer de Un rgime simplifi est cependant applicable lorsque la firme
betrokken farmaceutische firma een kleine onderneming is. pharmaceutique concerne est une petite socit.
Om te kunnen genieten van het systeem van vermindering dat van Pour bnficier du rgime de rduction applicable en cas de
toepassing is in het geval van het verminderen van de uitgaven die diminution des dpenses lies la promotion des spcialits pharma-
verbonden zijn aan het promoten van vergoedbare farmaceutische ceutiques remboursables auprs des prescripteurs et des pharmaciens,
specialiteiten bij voorschrijvers en apothekers, moeten de farmaceu- les firmes pharmaceutiques qui ont pay leurs cotisations sur le chiffre
tische firmas, die hun heffingen op de omzet van vergoedbare daffaires des spcialits pharmaceutiques remboursables lINAMI
farmaceutische specialiteiten hebben betaald aan het RIZIV, een doivent introduire une demande auprs du service des soins de sant
aanvraag indienen bij de dienst geneeskundige verzorging van het de lINAMI, et fournir diffrentes donnes, dont certaines doivent au
RIZIV, en verscheidene gegevens overmaken, waarvan enkele minstens minimum tre certifies par un rviseur dentreprise, de facon
gewaarborgd moeten worden door een bedrijfsrevisor, om te duiden renseigner quelles dpenses elles ont ralises.
welke bestedingen werden gerealiseerd.
De farmaceutische firma geniet van een vermindering van 5 % op Pour une rduction dau moins 25 % des dpenses lies la
diens heffingen in geval van een vermindering van minstens 25 % van promotion des spcialits pharmaceutiques remboursables auprs des
de uitgaven verbonden aan het promoten van vergoedbare farmaceu- prescripteurs et des pharmaciens, la firme pharmaceutique bnficie
tische specialiteiten bij de voorschrijvers en apothekers, en indien deze dune rduction de 5 % de ses cotisations, et si elle poursuit cet effort les
inspanning wordt volgehouden in de daarop volgende jaren, kan zij annes suivantes, elle peut bnficier dun maintien de la rduction,
een behoud van de vermindering bekomen, of nog, bijkomende voire de rductions supplmentaires.
verminderingen.
Er werd rekening gehouden met het advies van de Raad van State, Il a t tenu compte de lavis du Conseil dEtat, sauf en ce qui
behalve wat de volgende punten betreft : concerne les points suivants :
1 De formele aanpassing van de verwijzingen naar de Veror- 1 Ladaptation formelle des rfrences au Rglement (CE) n 70/2001
dening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 de la Commission des Communauts europennes du 12 janvier 2001
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag concernant lapplication des articles 87 et 88 du trait CE aux aides
op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen en naar de dEtat en faveur des petites et moyennes entreprises, et lencadrement
Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, communautaire des aides dEtat la recherche, au dveloppement et
ontwikkeling en innovatie (2006/C 323/01) van 30 december 2006, linnovation (2006/C 323/01) du 30 dcembre 2006, est reporte une
wordt naar een latere datum verschoven, niettegenstaande het aanne- date ultrieure, nonobstant ladoption du Rglement (CE) n 800/2008
men van Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van de la Commission des Communauts europennes du 6 aot 2008
6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorien steun op grond van de dclarant certaines catgories daide compatibles avec le march
52302 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt commun en application des articles 87 et 88 du trait, car larrt royal
verenigbaar worden verklaard, gelet op het feit dat het koninklijk doit tre publi le plus rapidement possible de facon permettre aux
besluit zo snel mogelijk gepubliceerd dient te worden om de farmaceu- firmes pharmaceutiques den prendre connaissance.
tische firmas ervan op de hoogte te brengen.
Inderdaad moeten de aanvragen tot vermindering die betrekking En effet, les demandes de rduction pour lanne 2006 doivent tre
hebben op het jaar 2006, ten laatste op 15 oktober 2008 ingediend introduites pour le 15 octobre 2008 au plus tard, compte tenu de
worden, rekening houdend met de wettelijke plicht aan de farmaceu- lobligation lgale de rembourser les firmes pharmaceutiques pour le
tische firmas uiterlijk op 31 december de vermindering terug te 31 dcembre 2008.
betalen.
2 In de mate dat er melding wordt gemaakt van akkoord van 2 Dans la mesure o on parle d accord de recherche contrac-
contractueel onderzoek en samenwerkingsakkoord in artikel 2, tuelle et d accord de coopration larticle 2, 2, 2, du projet de
2, 2, van het ontwerp van besluit, werden deze definities behouden, texte, ces dfinitions ont t maintenues moyennant une simple
mits een eenvoudige grammaticale aanpassing. adaptation grammaticale.
3 Zelfs indien alleen de ATC-4 code relevant is in het kader van het 3 Mme si seul le code ATC-4 est relevant dans le cadre du projet de
ontwerp van besluit wordt de definitie van ATC codes in haar geheel texte, la dfinition de ce que sont les codes ATC a t maintenue dans
behouden omdat deze identiek is aan deze die in andere reglementaire son intgralit, car elle est identique celle qui existe dans dautres
teksten met betrekking tot geneesmiddelen wordt gehanteerd, meer in textes rglementaires relatifs aux mdicaments, savoir larrt royal
het bijzonder het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststel- du 21 dcembre 2001 fixant les procdures, dlais et conditions en
ling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoet- matire dintervention de lassurance obligatoire soins de sant et
koming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging indemnits dans le cot des spcialits pharmaceutiques, et larrt
en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, en in het royal du 7 mai 1991 fixant lintervention personnelle des bnficiaires
koninklijk besluit van 7 mei 1991 van het persoonlijk aandeel van de dans le cot des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le
rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte cadre de lassurance obligatoire soins de sant et indemnits.
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoed-
bare farmaceutische verstrekkingen.
We hebben de eer te zijn, Nous avons lhonneur dtre,
Sire, Sire,
Van uwe majesteit, De Votre Majest,
de zeer eerbiedige les trs respectueux
en zeer getrouwe dienaars, et trs fidles serviteurs,
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, La Ministre des Affaires sociales et de la Sant publique,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE AVIS DU CONSEIL DETAT


De Raad van State, afdeling wetgeving, eerste vakantiekamer, op Le Conseil dEtat, section de lgislation, premire chambre, saisi par
31 juli 2008 door de Minister van Sociale Zaken verzocht haar, binnen la Ministre des Affaires sociales, le 31 juillet 2008, dune demande
een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp davis, dans un dlai de trente jours, sur un projet darrt royal
van koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaar- dterminant les conditions doctroi et les modalits de mise en uvre
den en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen des mesures de rductions des cotisations sur le chiffre daffaires des
van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialitei- spcialits pharmaceutiques, prvues par les articles 191bis, 191ter et
ten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet 191quater de la loi relative lassurance obligatoire soins de sant et
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging indemnits, coordonne le 14 juillet 1994 , a donn lavis suivant :
en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994 , heeft het volgende
advies gegeven :
1. Met toepassing van artikel 84, 3, eerste lid, van de wetten op de 1. En application de larticle 84, 3, alina 1er, des lois coordonnes
Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling sur le Conseil dEtat, la section de lgislation a fait porter son examen
wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van essentiellement sur la comptence de lauteur de lacte, le fondement
de steller van de handeling, van de rechtsgrond alsmede van de vraag juridique et laccomplissement des formalits prescrites.
of aan de voorgeschreven vormvereisten is voldaan.
Strekking en rechtsgrond van het ontwerp Porte et fondement juridique du projet
2. Het om advies voorgelegde ontwerp strekt ertoe de toekennings- 2. Le projet soumis pour avis entend dterminer les conditions
voorwaarden en uitvoeringsregels van de maatregelen tot verminde- doctroi et les modalits de mise en uvre des mesures de rductions
ring van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische des cotisations sur le chiffre daffaires des spcialits pharmaceutiques,
specialiteiten, ingesteld bij de artikelen 191bis, 191ter en 191quater van prvues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de la loi relative
de wet betreffende de verplichte verzorging en uitkeringen, gecordi- lassurance obligatoire soins de sant et indemnits, coordonne le
neerd op 14 juli 1994 (hierna : ZIV-wet), vast te stellen. 14 juillet 1994 (ci-aprs : la loi AMI).
3. Voor het ontwerp kan rechtsgrond worden gevonden in de 3. Le projet tire son fondement juridique des articles 191bis, 191ter et
artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de ZIV-wet, die de Koning een 191quater de la loi AMI, qui confrent au Roi un certain nombre de
aantal bevoegdheden verlenen om de aangelegenheid nader te regelen. pouvoirs en vue de rgler plus avant la matire.
Onderzoek van de tekst Examen du texte
Algemene opmerkingen Observations gnrales
4. Het ontwerp verwijst naar twee Europeesrechtelijke teksten, nl. 4. Le projet fait rfrence deux textes de droit europen, savoir le
Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van de Europese Rglement (CE) n 70/2001 de la Commission des Communauts
Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de europennes du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en et 88 du trait CE aux aides dEtat en faveur des petites et moyennes
middelgrote ondernemingen en de communautaire kader- entreprises et lencadrement communautaire des aides dEtat la
regeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en inno- recherche, au dveloppement et linnovation (2006/C 323/01) du
vatie (2006/C 323/01) van 30 december 2006. 30 dcembre 2006.
Verordening 70/2001 is echter niet meer van kracht (1), zodat een Le Rglement 70/2001 nest toutefois plus en vigueur (1), de sorte
verwijzing ernaar niet meer dienstig is. De erin opgenomen regeling is quil nest plus utile dy faire rfrence. Ses dispositions sont reprodui-
overgenomen in Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van tes dans le Rglement (CE) n 800/2008 de la Commission des
de Europese Gemeenschappen van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde Communauts europennes du 6 aot 2008 dclarant certaines catgo-
categorien steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag ries daide compatibles avec le march commun en application des
met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard ( de articles 87 et 88 du trait ( le rglement gnral dexemption par
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52303

algemene groepsvrijstellingsverordening ). Deze verordening treedt in catgorie ). Ce rglement entre en vigueur le 29 aot 2008 (2) et, selon
werking op 29 augustus 2008 (2) en volgens artikel 43, tweede lid, ervan son article 43, paragraphe 2, toutes les rfrences au Rglement
gelden alle verwijzingen naar Verordening nr. 70/2001 als verwijzingen n 70/2001 sentendent comme faites au Rglement n 800/2008. Bien
naar Verordening nr. 800/2008. Alhoewel in artikel 1, 1, van het que larticle 1er, 1, du projet dfinisse le Rglement (CE)
ontwerp de Verordening (EG) nr. 70/2001 wordt gedefinieerd als n 70/2001 comme le Rglement (CE) n 70/2001 (...) ou tout
de Verordening (EG) nr. 70/2001 (...) of elke verordening die het voor rglement sy substituant lavenir , il nest pas indiqu de faire
de toekomst zou vervangen past het niet om in de ontworpen regeling encore rfrence dans le texte en projet un rglement qui nest plus en
nog te verwijzen naar een verordening die niet meer van kracht is. vigueur.
Ook de regels die opgenomen zijn in de communautaire kaderrege- De mme, les rgles dictes dans lencadrement communautaire
ling 2006/C 323/01 zijn gentegreerd in Verordening nr. 800/2008, 2006/C 323/01 ont t intgres dans le Rglement n 800/2008, de
zodat niet meer naar die kaderregeling, doch naar de nieuwe verorde- sorte quil ne faut plus faire rfrence cet encadrement mais au
ning dient te worden verwezen. nouveau rglement.
Het ontwerp dient om die redenen te worden aangepast. Le projet sera adapt pour ces motifs.
5. Om in overeenstemming te zijn met artikel 3, lid 2, van 5. Pour tre conforme larticle 3, paragraphe 2, du Rglement
Verordening nr. 800/2008, zal het ontwerp moeten worden aangevuld n 800/2008, le projet devra tre complt par lindication de la
met een vermelding van de vindplaats van die verordening in het rfrence de publication de ce rglement dans le Journal officiel de
Publicatieblad van de Europese Unie. lUnion europenne.
6. De overeenstemming tussen de Franse en Nederlandse versies van 6. La concordance entre les versions francaise et nerlandaise du
het ontwerp laat hier en daar te wensen over. Vooral de Nederlandse projet laisse parfois dsirer. Les auteurs devront surtout rexaminer le
tekst zal door de stellers nog eens grondig moeten worden nagezien. Bij texte nerlandais en profondeur. A titre dexemples, on peut relever la
wijze van voorbeeld kan worden gewezen op de al te letterlijke de traduction bien trop littrale de tablissement stables par stabiele
vertaling van tablissement stables door stabiele instellingen of instellingen ou stabiele vestigingsplaats (article 2, 2, alina 1er, 1
stabiele vestigingsplaats (artikel 2, 2, eerste lid, 1 en 2) en op de et 2) et la discordance dans la phrase introductive de larticle 4 ( une
discordantie in de inleidende zin van artikel 4 ( une demande date et demande date et signe dans le texte francais devient dans la version
signe in de Franse tekst, wordt in de Nederlandse versie omschreven nerlandaise een aangetekende en gedateerde aanvraag ).
als een aangetekende en gedateerde aanvraag ).
Aanhef Prambule
7. Vermits artikel 191bis nog gewijzigd werd bij de wet van 7. Ds lors que larticle 191bis a encore t modifi par la loi du
24 juli 2008 en de artikelen 191ter en 191quater van de gecordineerde 24 juillet 2008 et que les articles 191ter et 191quater de la loi coordonne
wet vervangen werden bij dezelfde wet, redigere men het eerste lid van ont t remplacs par la mme loi, on rdigera le premier alina du
de aanhef als volgt : prambule comme suit :
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor Vu la loi relative lassurance obligatoire soins de sant et
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994, indemnits, coordonne le 14 juillet 1994, larticle 191bis, insr par la
artikel 191bis, ingevoegd bij de wet van 10 juni 2006, vervangen bij de loi du 10 juin 2006, remplac par la loi du 25 avril 2007 et modifi par
wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008, artikel la loi du 24 juillet 2008, larticle 191ter, insr par la loi du 10 juin 2006
191ter, ingevoegd bij de wet van 10 juni 2006 en vervangen bij de wet et remplac par la loi du 24 juillet 2008, et larticle 191quater, insr par
van 24 juli 2008, en artikel 191quater, ingevoegd bij de wet van la loi du 10 juin 2006 et remplac par la loi du 24 juillet 2008; .
10 juni 2006 en vervangen bij de wet van 24 juli 2008; .
Artikel 1 Article 1er
er
8. In artikel 1 van het ontwerp worden ook een aantal termen bepaald 8. Larticle 1 du projet dfinit galement un certain nombre de
die verder niet voorkomen in het ontworpen besluit. Dat is het geval termes qui napparatront plus par la suite dans larrt en projet. Tel est
voor de termen akkoorden voor contractueel onderzoek (17) en le cas de accords de recherche contractuelle (17) et accords de
samenwerkingsakkoorden (18). Die bepalingen dienen te worden coopration (18). Ces dispositions doivent tre supprimes.
geschrapt.
9. In verband met de ATC-codes (25) wordt in het ontwerp enkel 9. Sagissant des codes ATC (25), le projet fait uniquement tat du
gewag gemaakt van de ATC4-code , zodat het beter is om enkel de code ATC4 , de sorte quil vaut mieux ne retenir que la dfinition de
omschrijving van die laatste code op te nemen. ce dernier code.
Artikel 4 Article 4
10. In artikel 4, eerste lid, 3, van het ontwerp wordt hernomen wat 10. Larticle 4, alina 1er, 3, du projet reproduit ce qui rsulte dj de
reeds uit artikel 191bis van de ZIV-wet voortvloeit. larticle 191bis de la loi AMI.
Het herhalen in een besluit van wetskrachtige bepalingen ter La rptition, dans un arrt, de dispositions lgislatives pour
uitvoering waarvan het besluit is tot stand gebracht, moet worden lexcution desquelles larrt est labor, doit tre vite, ce procd
vermeden omdat op die wijze onzekerheid dreigt te ontstaan omtrent pouvant tre source dincertitude quant la valeur juridique des
de juridische waarde van de overgenomen bepalingen en omdat tevens dispositions empruntes et que cela pourrait galement donner
de indruk zou kunnen worden gewekt dat in het besluit zou kunnen penser que larrt peut droger aux normes lgales dans la mesure o
worden afgeweken van de relevante wetskrachtige normen in de mate celles-ci ne sont pas reproduites textuellement, ce qui est le cas en
dat deze laatste niet woordelijk worden hernomen, wat hier het geval lespce. Il ressort du texte de larticle 191bis de la loi AMI que le
is. Uit de tekst van artikel 191bis van de ZIV-wet volgt dat de commissaire - ou dfaut : le rviseur dentreprise dsign - rdige un
commissaris - of bij ontstentenis ervan : de aangewezen bedrijfsrevisor rapport dans lequel il certifie la conformit du calcul avec les
- een verslag opstelt waarin hij de overeenstemming van de dispositions de larrt royal susmentionn . Larticle 4, alina 1er, 3,
berekening met de bepalingen van het voornoemd koninklijk besluit du projet dispose que cette mme personne rdige un rapport crit et
garandeert . Artikel 4, eerste lid, 3, van het ontwerp bepaalt dat circonstanci certifiant que le rapport tabli par les organes de gestion
diezelfde persoon een omstandig schriftelijk verslag opstelt waarin donne une image fidle de la valeur totale des dpenses lies aux
wordt bevestigd dat het door de bestuursorganen opgestelde verslag investissements et bnfices financiers en cause, et que les dclarations
een betrouwbaar beeld schetst van de totale waarde van de uitgaven contenues dans ce mme rapport relatives la qualit dentreprise en
die zijn verbonden aan de betrokken investeringen en financile difficult et dentreprise moyenne dudit demandeur sont vraies .
voordelen, en dat de verklaringen opgenomen in dat verslag betref-
fende de kwalificatie als onderneming in moeilijkheden en als middel-
grote onderneming van deze aanvrager waar zijn .
Artikel 4, eerste lid, 3, wordt derhalve beter uit het ontwerp Il est ds lors prfrable domettre larticle 4, alina 1er, 3, du projet.
weggelaten.
Eenzelfde opmerking kan worden gemaakt ten aanzien van artikel 8, Une observation identique peut tre formule lgard de larticle 8,
3, van het ontwerp, waarin een gelijkaardige maar toch enigszins 3, du projet, qui comprend un texte analogue mais nanmoins quelque
afwijkende tekst voorkomt, die gebaseerd is op de tekst van arti- peu diffrent, inspir du texte de larticle 191ter de la loi AMI.
kel 191ter van de ZIV-wet.
52304 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Artikel 5 Article 5
11. In artikel 5 wordt op een aantal plaatsen verwezen naar artikel 4, 11. Larticle 5 fait plusieurs fois rfrence larticle 4, alina 4, o il
vierde lid, waar gewag zou gemaakt worden van de mededeling van serait question de la communication du montant de la rduction au
het bedrag van de vermindering aan de aanvrager. Deze verwijzing demandeur. Ce renvoi doit tre chaque fois remplac par une rfrence
dient telkens vervangen te worden door een verwijzing naar artikel 4, larticle 4, alina 3 .
derde lid .
Artikel 7 Article 7
12. In artikel 7, 3, komt er geen b) voor, doch slechts een a) en een 12. Larticle 7, 3, ne comprend pas de b) mais uniquement un a)
c). Allicht dient c) vervangen te worden door b) . et un c). Il convient assurment de remplacer c) par b) .
Artikel 11 Article 11
13. In de Nederlandse tekst voege men 1 in voor de woorden 13. Dans le texte nerlandais, on insrera 1 avant les mots Om
Om van de terugbetaling van... . van de terugbetaling van... .
Slotbepalingen Dispositions finales
14. Het hoofdstuk met de slotbepalingen moet worden vernummerd 14. La numrotation du chapitre contenant les dispositions finales
tot hoofdstuk 5. doit tre modifie en chapitre 5.
(1) Luidens artikel 10, lid 1, tweede lid, van de verordening was zij (1) Aux termes de larticle 10, paragraphe 1, alina 2, il tait
van kracht tot 30 juni 2008. applicable jusquau 30 juin 2008.
(2) Artikel 45 van de verordening. (2) Article 45 du rglement.
De kamer was samengesteld uit : La chambre tait compose de :
De heren : MM. :
J. Baert, staatsraad, voorzitter; J. Baert, conseiller dEtat, prsident;
J. Smets en E. Brewaeys, staatsraden; J. Smets et E. Brewaeys, conseillers dEtat;
H. Cousy en M. Tison, assessoren van de afdeling wetgeving; H. Cousy et M. Tison, assesseurs de la section de lgislation;
Mevr. A. Beckers, griffier. Mme A. Beckers, greffier.
Het verslag werd uitgebracht door de heer L. Van Calenbergh, Le rapport a t prsent par M. L. Van Calenbergh, auditeur.
auditeur.
(...) La concordance entre la version nerlandaise et la version francaise a
t vrifie sous le contrle de M. W. Van Vaerenbergh, conseiller dEtat.
De griffier, De voorzitter, Le greffier, Le prsident,
A. Beckers. J. Baert. A. Beckers. J. Baert.

18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot vaststelling van de 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal dterminant les conditions
toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maat- doctroi et les modalits de mise en uvre des mesures de
regelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer rductions des cotisations sur le chiffre daffaires des spcialits
van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikel- pharmaceutiques, prvues par les articles 191bis, 191ter et 191qua-
en 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de verplichte ter de la loi relative lassurance obligatoire soins de sant et
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecor- indemnits, coordonne le 14 juillet 1994
dineerd op 14 juli 1994
ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees- Vu la loi relative lassurance obligatoire soins de sant et
kundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994, indemnits, coordonne le 14 juillet 1994, larticle 191bis, insr par la
artikel 191bis, ingevoegd bij de wet van 10 juni 2006, vervangen bij de loi du 10 juin 2006, remplac par la loi du 25 avril 2007 et modifi par
wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008, arti- la loi du 24 juillet 2008, larticle 191ter, insr par la loi du 10 juin 2006
kel 191ter, ingevoegd bij de wet van 10 juni 2006 en vervangen bij de et remplac par la loi du 24 juillet 2008, et larticle 191quater, insr par
wet van 24 juli 2008, en artikel 191quater, ingevoegd bij de wet van la loi du 10 juin 2006 et remplac par la loi du 24 juillet 2008;
10 juni 2006 en vervangen bij de wet van 24 juli 2008;
Gelet op het advies van het Comit van de verzekering voor Vu lavis du Comit de lassurance soins de sant, donn le
geneeskundige verzorging, gegeven op 7 juli 2008; 7 juillet 2008;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financin, gegeven op Vu lavis de lInspecteur des Finances, donn le 17 juillet 2008;
17 juli 2008;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting Vu laccord du Secrtaire dEtat au Budget, donn le 18 juillet 2008;
van 18 juli 2008;
Gelet op advies 45.063/1 van de Raad van State, gegeven op Vu lavis 45.063/1 du Conseil dEtat, donn le 26 aot 2008, en
26 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1, des lois sur le Conseil
de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973; dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksge- Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Sant
zondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers. publique et de lavis des Ministres qui en ont dlibr en Conseil,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


HOOFDSTUK 1. Definities CHAPITRE 1er. Dfinitions
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Article 1er. Pour lapplication du prsent arrt, lon entend par :
1 de Verordening (EG) nr. 70/2001 : de Verordening (EG) 1 le Rglement (CE) n 70/2001 : le Rglement (CE) n 70/2001
nr. 70/2001 van de Europese Commissie van 12 januari 2001 betreffende de la Commission europenne du 12 janvier 2001 concernant lapplica-
de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op tion des articles 87 et 88 aux aides dEtat en faveur des petites et
staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, of elke ver- moyennes entreprises, ou tout rglement sy substituant lavenir;
ordening die het voor de toekomst zou vervangen;
2 de wet : de wet betreffende de verplichte verzekering voor 2 la loi : la loi relative lassurance obligatoire soins de sant et
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecordineerd op 14 juli 1994; indemnits, coordonne le 14 juillet 1994;
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52305

3 het RIZIV : het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver- 3 lINAMI : lInstitut national dassurance maladie-invalidit;
zekering;
4 de aanvrager : de aanvrager in de zin van artikel 191 van de 4 le demandeur : le demandeur au sens de larticle 191 de la loi;
wet;
5 het jaar t : het jaar waarvoor de aanvrager heffing- en 5 lanne t : lanne pour laquelle le demandeur est redevable
bijdrageplichtig is krachtens artikel 191 van de wet; des cotisations et contributions dues en vertu de larticle 191 de la loi;
6 geneesmiddelen voor menselijk gebruik : de geneesmiddelen 6 mdicaments usage humain : les mdicaments usage
voor menselijk gebruik in de zin van artikel 1, 1, 1, a, van de wet op humain au sens de larticle 1, 1er, 1, a, de la loi du 25 mars 1964 sur les
de geneesmiddelen van 25 maart 1964; mdicaments;
7, klinische proeven : elke klinische proef in de zin van artikel 2, 7 essais cliniques : tout essai clinique au sens de larticle 2, 7, de
7 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke la loi du 7 mai 2004 relative aux exprimentations sur la personne
persoon; humaine;
8 fundamenteel onderzoek : experimentele of theoretische werk- 8 recherche fondamentale : les travaux exprimentaux ou
zaamheden die in het bijzonder worden uitgevoerd om nieuwe kennis thoriques entrepris essentiellement en vue dacqurir de nouvelles
te verwerven over de oorzaken van waarneembare fenomenen of feiten, connaissances sur les fondements de phnomnes ou de faits observa-
zonder dat onmiddellijk een praktische toepassing of een gebruik in de bles, sans quaucune application ou utilisation pratiques ne soient
praktijk wordt gepland; directement prvues;
9 basisonderzoek : het geplande onderzoek of de kritische 9 recherche de base : la recherche planifie ou les enqutes
enqutes om nieuwe kennis en bekwaamheden te verwerven om critiques visant acqurir de nouvelles connaissances et aptitudes en
nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen of om een aanzienlijke verbe- vue de mettre au point de nouveaux mdicaments ou dentraner une
tering van de bestaande geneesmiddelen teweeg te brengen (drug amlioration notable de mdicaments existants (drug discovery);
discovery);
10 preklinische proeven : elke proef die erin bestaat het effect en 10 essais prcliniques : tout essai consistant tester leffet et la
de veiligheid van het gebruik van werkzame bestanddelen te testen op scurit demploi des principes actifs sur diffrentes espces animales
verschillende soorten dieren door progressief soorten te gebruiken die en utilisant progressivement des espces de plus en plus proches de
meer bij de mens aanleunen; lhomme;
11 klinische proeven van fase I : op gezonde vrijwilligers of op 11 essais cliniques de phase I : tude objectifs non thrapeu-
bepaalde types patinten uitgevoerde studie zonder therapeutische tiques, mene sur volontaires sains ou certains types de patients et
doeleinden die n of meer van de volgende aspecten bestrijkt : initile couvrant un ou plusieurs des aspects suivants : valuation initiale de la
evaluatie van de veiligheid en de tolerantie, farmacokinetica, farmaco- scurit et tolrabilit, pharmacocintique, pharmacodynamie, mesures
dynamie, initile werkzaamheidsmeting; deze studies sluiten een klein initiales dactivit; ces tudes incluent gnralement un petit nombre de
aantal subjecten in (maximum 100); sujets (maximum 100);
12 klinische proeven van fase II : gecontroleerde klinische 12 essais cliniques de phase II : essais cliniques contrls qui
proeven met bedoeling de werkzaamheid van de nieuwe behandeling visent valuer lefficacit du nouveau traitement concernant une ou
te testen in n of verschillende bijzondere indicaties bij patinten met plusieurs indications particulires chez des patients prsentant la
de betroffen aandoening, de bijwerkingen en het risico op korte termijn pathologie vise, dterminer les effets secondaires et risques court
te schatten, en de minimaal doeltreffende dosis, de maximale verdraag- terme, et dterminer la dose minimale efficace, la dose maximale
bare dosis en de optimale dosis te bepalen; tolrable et la dose optimale;
13 klinische proeven van fase III : klinische proeven op lange 13 essais cliniques de phase III : essais cliniques long terme qui
termijn die in grotere groepen dan klinische proeven van fase II ont lieu aprs lobtention de preuves prliminaires suggrant que le
uitgevoerd worden op het moment dat de voorlopige bewijzen van de traitement est efficace, qui sont mens sur des groupes de patients plus
werkzaamheid van de behandeling beschikbaar zijn, en die bestemd larges que les essais cliniques de phase II, et qui visent confirmer que
zijn om de werkzaamheid van de behandeling te bevestigen en le traitement est efficace et rassembler des informations supplmen-
informatie over de winst/risico ratio, de optimale dosis, de doeltref- taires sur le rapport gain/risque global du mdicament, sa dose
fendheid, de veiligheid, en eventueel, de meerwaarde van het genees- optimale, son efficacit, sa scurit demploi et le cas chant, sa
middel ten aanzien van huidige therapeutische alternatieven, te plus-value par rapport aux alternatives existantes;
verzamelen;
14 innovaties van het procd : elk industrieel onderzoek met 14 innovations de procd : toute recherche industrielle, autre
uitzondering van het basisonderzoek, betreffende de projecten voor de que la recherche de base, relative des projets visant mettre au point
opstelling van nieuwe of gevoelig verbeterde productiemethoden, des mthodes de production nouvelles ou sensiblement amliores, y
beduidende wijzigingen in de techniek, het materiaal en/of software compris des changements significatifs dans les techniques, le matriel
inbegrepen, dat een meerwaarde betekent voor de therapeutische et/ou le logiciel, reprsentant une plus-value pour la valeur thrapeu-
waarde van een specialiteit in de zin van artikel 1, 21, van het tique dune spcialit au sens de larticle 1er, 21, de larrt royal du
koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de 21 dcembre 2001 fixant les procdures, dlais et conditions en matire
procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van dintervention de lassurance obligatoire soins de sant et indemnits
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin- dans le cot des spcialits pharmaceutiques;
gen in de kosten van farmaceutische specialiteiten;
15 activiteiten van onderzoek, ontwikkeling of innovatie (O&O&I) : 15 activits de recherche, de dveloppement ou innovation
het fundamentele onderzoek, het basisonderzoek, de preklinische (RDI) : la recherche fondamentale, la recherche de base, les essais
proeven, de klinische proeven van fase I, II of III, of de onderzoeks- en prcliniques, les essais cliniques de phase I, II, ou III, ou les activits de
ontwikkelingsactiviteiten die leiden tot innovaties van het procd; recherche et dveloppement menant des innovations de procd;
16 communautaire kaderregeling O&O&I : de communautaire 16 encadrement communautaire RDI : lencadrement commu-
kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en nautaire 2006/C323/01 des aides dEtat la recherche, au dveloppe-
innovatie van de Europese Commissie van 30 december 2006; ment et linnovation de la Commission europenne du 30 dcem-
bre 2006;
17 akkoord voor contractueel onderzoek : de akkoorden voor 17 accord de recherche contractuelle : les accords de recherche
contractueel onderzoek in de zin van punt 3.2.1 van de communautaire contractuelle au sens du point 3.2.1 de lencadrement communautaire
kaderregeling O&O&I; RDI;
18 samenwerkingsakkoord : de samenwerkingsakkoorden in de 18 accord de coopration : les accords de coopration au sens du
zin van punt 3.2.2 van de communautaire kaderregeling O&O&I, point 3.2.2 de lencadrement communautaire RDI;
19 investeringen in productiefaciliteiten : de investeringen in 19 investissements en facilits de production : les investisse-
materile en immaterile activa, bedoeld in artikel 2, respectievelijk ments en immobilisations corporelles ou incorporelles viss larticle 2,
punt c) en d), van de Verordening (EG) nr. 70/2001, met uitzondering points c) et d), du Rglement (CE) n 70/2001, lexclusion des
van de investeringen in vaste activa in de vorm van de overneming van investissements en capital fixe raliss sous la forme de la reprise dun
een vestiging die is gesloten of die zonder de overneming zou hebben tablissement qui a ferm ou qui aurait ferm sans cette reprise;
moeten sluiten;
52306 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

20 vervangingsinvesteringen : elke investering die eenvoudig- 20 investissements de remplacement : tout investissement qui
weg een machine of een bestaand gebouw, of onderdelen ervan, remplace simplement une machine ou un btiment existant, ou des
vervangt door een nieuwe machine of een nieuw gebouw, zonder de parties dune machine ou dun btiment existant, par une nouvelle
productiecapaciteit te verhogen met minstens 25 % of zonder de aard machine ou un nouveau btiment moderne, sans augmenter la capacit
van de productie of de aangewende technologie fundamenteel te de production dau moins 25 % ou sans changer fondamentalement la
veranderen; nature de la production ou de la technologie utilise;
21 ondernemingen in moeilijkheden : de ondernemingen in 21 entreprises en difficult : les entreprises en difficult au sens
moeilijkheden in de zin van de communautaire richtlijnen betreffende des lignes directrices communautaires 2004/C244/02 concernant les
de staatssteun voor de redding en de herstructurering van de aides dEtat au sauvetage et la restructuration dentreprises en
ondernemingen in moeilijkheden van 1 oktober 2004; difficult du 1er octobre 2004;
22 kleine ondernemingen : de kleine ondernemingen bedoeld in 22 petites socits : les petites entreprises vises lannexe Ire du
bijlage I van de Verordening (EG) nr. 70/2001; rglement (CE) n 70/2001;
23 middelgrote ondernemingen : de middelgrote ondernemin- 23 moyennes entreprises : les entreprises moyennes vises
gen bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 70/2001; lannexe Ire du Rglement (CE) n 70/2001;
24 het koninklijk besluit van 21 december 2001 , het koninklijk 24 larrt royal du 21 dcembre 2001 , larrt royal du
besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, 21 dcembre 2001 fixant les procdures, dlais et conditions en matire
termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de ver- dintervention de lassurance obligatoire soins de sant et indemnits
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in dans le cot des spcialits pharmaceutiques;
de kosten van farmaceutische specialiteiten;
25 ATC-codes : uit letters en cijfers samengestelde codes die 25 codes ATC : codes composs de lettres et de chiffres qui sont
worden toegekend aan de voornaamste werkzame bestanddelen van de attribus aux principes actifs principaux des spcialits pharmaceuti-
farmaceutische specialiteiten in de Anatomical Therapeutical Chemi- ques dans lAnatomical Therapeutical Chemical Classification tablie
cal Classification , opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de sous la responsabilit du World Health Organisations Collaborating
World Health Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Center for Drug Statistics Methodology; cette classification se fait par
Methodology ; die classificatie verloopt in niveaus op basis van de niveaux, sur base du groupe anatomique (1er niveau), puis du groupe
anatomische groep (1e niveau), vervolgens de therapeutische hoofd- thrapeutique principal (2e niveau), du sous-groupe thrapeutique et
groep (2e niveau), de therapeutische en farmacologische subgroep pharmacologique (3e niveau), du sous-groupe chimique, thrapeutique
(3e niveau), de chemische, therapeutische en farmacologische subgroep et pharmacologique (4e niveau), et enfin du sous-groupe de la
(4e niveau) en ten slotte de subgroep van het chemische bestanddeel substance chimique (5e niveau).
(5e niveau).
HOOFDSTUK 2. Bepalingen CHAPITRE 2. Dispositions
opgenomen in uitvoering van artikel 191bis van de wet portant excution de larticle 191bis de la loi
Art. 2. 1. De vermindering ingesteld bij artikel 191bis van de wet, Art. 2. 1er. La rduction instaure par larticle 191bis de la loi, est
wordt verleend aan de aanvragers die investeren in de activiteiten van octroye aux demandeurs qui investissent dans des activits de RDI
O&O&I in de sector van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik, op dans le secteur des mdicaments usage humain, condition quil soit
voorwaarde dat, overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk, die tabli, conformment aux dispositions du prsent chapitre, que cette
vermindering een stimulerend effect teweegbrengt in de zin van de rduction a produit un effet dincitation au sens des sections 1.3.4, 5.1.6
afdelingen 1.3.4, 5.1.6 en 6 van de communautaire kaderregeling et 6 de lencadrement communautaire RDI.
O&O&I.
De volgende aanvragers komen echter niet in aanmerking : Ne sont toutefois pas ligibles :
1 de ondernemingen in moeilijkheden; 1 les entreprises en difficults;
2 de aanvragers die niet alle vergoedingen, heffingen en bijdragen, 2 les demandeurs qui nont pas pay la totalit des redevances,
en in voorkomend geval, opslag en verwijlinteresten, die overeenkom- cotisations et contributions, et le cas chant, majoration et intrts de
stig artikel 191 van de wet verschuldigd zijn voor het jaar t, betaald retard, qui sont dus pour lanne t en application de larticle 191 de la
hebben. loi.
2. De investeringen in O&O&I-activiteiten die in aanmerking 2. Les investissements dans des activits de RDI qui sont pris en
worden genomen, zijn de investeringen die in de loop van het jaar t+1 considration sont les investissements qui sont raliss durant
verwezenlijkt worden, ofwel door de individuele vennootschap van de lanne t+1, soit par la socit individuelle du demandeur, soit, lorsque
aanvrager, ofwel, indien de aanvrager tot een vennootschapsgroep le demandeur appartient un groupe de socits soumis une
behoort die onderworpen is aan een consolidatieplicht overeenkomstig obligation de consolidation sur base des articles 110 et 111 du Code des
artikelen 110 en 111 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, socits belge, par une socit appartenant au mme groupe de socits
door een vennootschap die tot diezelfde vennootschapsgroep behoort, ou par le groupe de socits lui-mme, et qui ont trait :
of door die vennootschapsgroep zelf, en die betrekking hebben op :
1 O&O&I-activiteiten die intra muros verwezenlijkt worden door 1 des activits de RDI ralises intra muros par les filiales ou
dochterondernemingen of stabiele vestigingen van de aanvrager die in tablissements stables en Belgique du demandeur ou dune socit du
Belgi gevestigd zijn, of van een vennootschap van de groep waartoe hij groupe auquel il appartient;
behoort;
2 of O&O&I-activiteiten die in Belgi of een andere lidstaat van de 2 ou des activits de RDI ralises en Belgique ou dans un autre
Europese Unie verwezenlijkt worden door een andere vennootschap of Etat membre de lUnion europenne par une autre socit ou personne
rechtspersoon, aan wie deze dochterondernemingen en stabiele vesti- morale avec laquelle ces filiales ou tablissements stables ont conclu un
gingen die taak hebben toevertrouwd in het kader van een contractueel accord de recherche contractuelle ou de coopration, qui prcise quelles
onderzoeks- of samenwerkingsakkoord dat de omvang van de O&O&I- activits de RDI doivent tre menes, et dont le suivi et le contrle sont
activiteiten bepaalt die moeten worden uitgevoerd, en waarvan de assurs par le personnel scientifique des filiales et tablissements
opvolging en het toezicht uitgeoefend worden door het wetenschappe- stables concerns.
lijk personeel van de betrokken dochterondernemingen en stabiele
vestigingen.
De totale waarde van de uitgaven die zijn verbonden aan deze La valeur totale des dpenses lies ces investissements est calcule
investeringen, wordt berekend op basis van de volgende kosten : sur base des cots suivants :
1 de uitgaven inzake personeel (onderzoekers, technici en ander 1 les dpenses de personnel (chercheurs, techniciens et autre
ondersteunend personeel), voor zover zij aangeworven zijn voor personnel dappui), dans la mesure o ce personnel est employ pour
O&O&I-activiteiten die in aanmerking genomen worden; des activits de RDI ligibles;
2 de kosten van de instrumenten en het materiaal, voor zover en 2 les cots des instruments et du matriel, dans la mesure o et aussi
voor de duur dat zij worden gebruikt voor O&O&I-activiteiten die in longtemps quils sont utiliss pour des activits de RDI ligibles; si ces
aanmerking worden genomen; indien die instrumenten en dat materi- instruments et ce matriel ne sont pas utiliss pendant toute leur dure
aal niet gedurende hun volledige levensduur voor de uitvoering van de vie pour la mise en uvre de ces activits, seuls les cots des
die activiteiten worden gebruikt, worden enkel de afschrijvingskosten
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52307

die met de activiteitsduur overeenstemmen en die worden berekend amortissements correspondant la dure des activits, calculs confor-
overeenkomstig goede boekhoudkundige praktijken, in aanmerking mment aux bonnes pratiques comptables, sont pris en considration;
genomen;
3 de kosten van de gebouwen en de terreinen, voor zover en voor de 3 les cots des btiments et des terrains, dans la mesure o et aussi
duur dat zij worden gebruikt voor O&O&I-activiteiten die in aanmer- longtemps quils sont utiliss pour des activits de RDI ligibles; en ce
king worden genomen; wat de gebouwen betreft, wordt er enkel qui concerne les btiments, seuls les cots des amortissements calculs
rekening gehouden met de afschrijvingskosten die worden berekend conformment aux bonnes pratiques comptables ou les frais de location
overeenkomstig goede boekhoudkundige praktijken of met de huur- correspondant la dure de ces activits sont pris en considration;
kosten die overeenstemmen met de duur van die activiteiten; wat de pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les cots
terreinen betreft, wordt er rekening gehouden met de kosten van de dinvestissement effectivement encourus sont pris en considration;
commercile overdracht of met de investeringskosten die effectief zijn
gemaakt;
4 de kosten van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door andere 4 les cots de la recherche qui est effectue conformment lali-
vennootschappen, overeenkomstig het eerste lid, 2; na 1er, 2, par dautres socits;
5 de bijkomende algemene kosten en de andere exploitatiekosten die 5 les frais gnraux additionnels et les autres frais dexploitation
rechtstreeks verband houden met de O&O&I-activiteiten die in aan- directement lis aux activits de RDI ligibles.
merking worden genomen.
Deze kosten worden geraamd op basis van de resultatenrekening en Ces cots sont pris en compte sur la base des dpenses figurant au
op basis van de analytische boekhouding van de aanvrager of van de compte de rsultats et dans la comptabilit analytique du demandeur
vennootschappen van het consortium waartoe die aanvrager behoort ou des socits du groupe auquel il appartient, ou, en labsence dune
of, bij gebrek aan een dergelijke boekhouding, op basis van elke andere telle comptabilit, de toute autre source de valorisation permettant
valorisatiebron waarmee die kosten specifiek kunnen worden toegewe- dallouer ces cots spcifiquement aux investissements viss lali-
zen aan de investeringen bedoeld in het eerste lid. na 1er.
Art. 3. De verdeling van de budgettaire enveloppe tussen de in Art. 3. La rpartition entre les demandeurs ligibles de lenveloppe
aanmerking komende aanvragers gebeurt als volgt : budgtaire annuelle a lieu comme suit :
1 de totale waarde van de uitgaven die zijn verbonden aan de 1 la valeur totale des dpenses lies aux investissements dans des
investeringen in O&O&I-activiteiten van elke aanvrager, wordt gewo- activits de RDI de chaque demandeur est pondre par type
gen per type investering : dinvestissement :
a) het in aanmerking nemen van investeringen op het vlak van het a) la prise en compte des investissements en matire de recherche
fundamenteel onderzoek, het basisonderzoek, de preklinische proeven fondamentale, de recherche de base, dessais prcliniques et dinnova-
of innovaties van het proced, wordt beperkt tot 50 % van hun waarde, tions de procds, est plafonne 50 % de leur valeur, sauf pour les
behalve voor middelgrote ondernemingen, voor wie het wordt beperkt moyennes entreprises, pour lesquelles elle est plafonne 60 % de leur
tot 60 % van hun waarde; valeur;
b) het in aanmerking nemen van investeringen op het vlak van b) la prise en compte des investissements en matire dessais
klinische proeven van fase I, wordt beperkt tot 25 % van hun waarde, cliniques de phase I est plafonne 25 % de leur valeur, sauf pour les
behalve voor middelgrote ondernemingen, voor wie het wordt beperkt moyennes entreprises, pour lesquelles elle est plafonne 35 % de leur
tot 35 % van hun waarde; valeur;
c) het in aanmerking nemen van investeringen op het vlak van c) la prise en compte des investissements en matire dessais
klinische proeven van fase II en III, wordt respectievelijk beperkt tot cliniques de phase II et III est plafonne respectivement 10 % et 5 %
10 % en 5 % van hun waarde, behalve voor middelgrote ondernemin- de leur valeur, sauf pour les moyennes entreprises, pour lesquelles elle
gen, voor wie het respectievelijk wordt beperkt tot 20 % en 15 % van est plafonne respectivement 20 % et 15 % de leur valeur;
hun waarde;
2 op basis van de totale waarde van de uitgaven die verbonden zijn 2 sur base de la valeur totale des dpenses lies aux investissements
aan de investeringen in O&O&I-activiteiten, die op deze manier voor dans des activits de RDI ainsi pondre pour chaque demandeur,
elke aanvrager worden gewogen, wordt de budgettaire enveloppe lenveloppe budgtaire est rpartie au prorata entre les demandeurs
evenredig verdeeld tussen de in aanmerking komende aanvragers; ligibles;
3 het bedrag dat voor elke aanvrager uit deze verdeelsleutel 3 le montant par demandeur qui rsulte de cette rpartition est
voortvloeit, wordt nog beperkt, indien nodig : ensuite plafonn, si ncessaire par :
a) tot het bedrag volgend uit de bovengrens inzake steunintensiteit, a) le montant rsultant du plafond dintensit daide, qui est fix
die vastgelegd is op 25 % van de totale waarde van de uitgaven die zijn 25 % de la valeur totale des dpenses lies aux investissements dans
verbonden aan de investeringen in O&O&I-activiteiten, verminderd des activits de RDI, diminu de tout bnfice financier, y compris tout
met elk financieel voordeel, met inbegrip van elke belastingverminde- allgement fiscal, recu au titre dautres rgimes daide visant
ring, die verkregen werd in het kader van andere steunregelingen die encourager les activits de RDI;
bedoeld zijn om de O&O&I-activiteiten aan te moedigen;
b) tot het bedrag van de heffingen en bijdragen, buiten opslag en b) le montant des cotisations et contributions qui sont dues pour
verwijlinteresten, die verschuldigd zijn voor het jaar t overeenkomstig lanne t, hors majoration et intrts de retard, qui est prvu par les
artikel 191bis, 191ter en 191quater van de wet, overschreden wordt, articles 191bis, 191ter et 191quater de la loi, notamment en cas de cumul
onder andere ingeval van een cumul van de verminderingen. des rductions.
Art. 4. Om van de terugbetaling van een deel van de heffingen van Art. 4. Pour bnficier du remboursement dune partie des cotisa-
het jaar t te genieten, dienen de in aanmerking komende aanvragers per tions de lanne t, les demandeurs ligibles doivent introduire au plus
aangetekende brief met bericht van ontvangst, een gedateerde en tard le 30 avril de lanne t+2, auprs du service des soins de sant de
ondertekende aanvraag in te dienen bij de dienst voor geneeskundige lINAMI, par lettre recommande avec accus de rception, une
verzorging van het RIZIV, ten laatste op 30 april van het jaar t+2, die op demande date et signe, qui contient, peine dirrecevabilit :
straffe van onontvankelijkheid het volgende bevat :
1 het ingevulde aanvraagformulier, waarvan het model als bijlage I 1 le formulaire dont le modle figure lannexe Ire du prsent arrt,
bij dit besluit is opgenomen; dment complt;
2 een schriftelijk verslag opgesteld door de bestuursorganen van de 2 un rapport crit des organes de gestion du demandeur concern,
betrokken aanvrager, dat het volgende vastlegt : qui tablit :
a) de totale waarde van de uitgaven die zijn verbonden aan de a) la valeur totale des dpenses lies aux investissements dans des
investeringen in O&O&I-activiteiten, zoals bedoeld in artikel 2; activits de RDI vise larticle 2;
b) in voorkomend geval, de waarde van elk financieel voordeel, met b) le cas chant, la valeur de tout bnfice financier, y compris tout
inbegrip van elke belastingvermindering, die verkregen werd in het allgement fiscal, recu au titre dautres rgimes daide existants visant
kader van andere steunmaatregelen die bedoeld zijn om de O&O&I- encourager les activits de RDI;
activiteiten aan te moedigen;
c) het bewijs dat de aanvrager geen onderneming in moeilijkheden is; c) la preuve que le demandeur nest pas une entreprise en difficult;
52308 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

d) de kwalificatie van al dan niet middelgrote onderneming van de d) la qualit ou non du demandeur en tant que moyenne entreprise;
aanvrager;
e) de totale waarde van de heffingen die verschuldigd waren door de e) le montant total des cotisations dont le demandeur tait redevable
aanvrager voor het jaar t, en het bewijs van de betaling ervan; pour lanne t, et la preuve de paiement de celles-ci;
3 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de commissaris 3 un rapport crit et circonstanci tabli par le commissaire du
van de betrokken aanvrager of, bij ontstentenis van deze, door een demandeur concern ou, dfaut, par un rviseur dentreprise dsign
bedrijfsrevisor aangewezen door zijn bestuursorgaan, waarin wordt par son organe de gestion, certifiant que le rapport tabli par les
bevestigd dat het door de bestuursorganen opgestelde verslag een organes de gestion donne une image fidle de la valeur totale des
betrouwbaar beeld schetst van de totale waarde van de uitgaven die dpenses lies aux investissements et bnfices financiers en cause, et
zijn verbonden aan de betrokken investeringen en financile voordelen, que les dclarations contenues dans ce mme rapport relatives la
en dat de verklaringen opgenomen in dat verslag betreffende de qualit dentreprise en difficult et dentreprise moyenne dudit deman-
kwalificatie als onderneming in moeilijkheden en als middelgrote deur sont vraies.
onderneming van deze aanvrager waar zijn.
Binnen de 10 dagen na ontvangst van de aanvraag, gaat de dienst Dans les 10 jours qui suivent la rception de la demande, le service
voor geneeskundige verzorging na of de aanvraag ontvankelijk is en des soins de sant de lINAMI vrifie la recevabilit de la demande et
brengt de aanvrager daarvan op de hoogte. Indien de aanvraag en informe le demandeur. En cas dirrecevabilit de la demande, le
onontvankelijk is, heeft de aanvrager tot 30 mei van het jaar t+2 om zijn demandeur a jusquau 30 mai de lanne t+2 pour complter sa
aanvraag te vervolledigen. Indien de bijkomende stukken niet binnen demande. Si le complment nest pas arriv endans les dlais prescrits
de voorgeschreven termijn ontvangen werden, of indien de aanvraag ou que la demande reste irrecevable, le demandeur na pas droit la
nog steeds onontvankelijk is, heeft de aanvrager geen recht op de rduction pour lanne t.
vermindering voor het jaar t.
De dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV meldt aan Le service des soins de sant de lINAMI informe, au plus tard le
elke aanvrager, ten laatste op 30 juni van het jaar t+2, het bedrag van de 30 juin de lanne t+2, chaque demandeur du montant de rduction
vermindering waar hij recht op heeft, en betaalt dit terug uiterlijk op auquel il a droit, et rembourse ce dernier le 31 dcembre de lanne t+2
31 december van het jaar t+2. au plus tard.
Art. 5. 1. Wanneer het bedrag van de vermindering dat aan de Art. 5. 1er. Lorsque le montant de la rduction communique au
aanvrager werd meegedeeld met toepassing van artikel 4, derde lid, demandeur sur base de larticle 4, alina 3, est suprieur
hoger ligt dan 500.000 euro, besteedt de aanvrager dat bedrag aan 500.000 euros, le demandeur affecte ce montant des projets identifia-
identificeerbare projecten van fundamenteel onderzoek, basisonder- bles de recherche fondamentale, de recherche de base, dessais prcli-
zoek, preklinische proeven, klinische proeven van fase I of innovaties niques, dessais cliniques de phase I ou dinnovations de procd, en
van het procd, teneinde hun omvang, reikwijdte en/of uitvoerings- vue daugmenter, conformment la section 6 de lencadrement
snelheid te vergroten in de zin van afdeling 6 van de communautaire communautaire RDI, la taille, la porte et/ou le rythme de ces projets.
kaderregeling O&O&I.
Het bedrag van de vermindering dat jaarlijks wordt toegewezen aan Le montant de la rduction allou annuellement chaque projet ne
een bepaald project, mag nooit hoger liggen dan 25 % van de jaarlijkse peut pas dpasser 25 % de la valeur totale des dpenses annuelles lies
uitgaven verbonden aan dat project, en het mag ook nooit de ce projet, et il ne peut pas non plus dpasser les plafonds par
bovengrenzen per bedrijf en per project overschrijden die vastgelegd entreprise et par projet qui sont prvus par la section 7.1 de
zijn in afdeling 7.1 van de communautaire kaderregeling O&O&I. lencadrement communautaire RDI.
Om na te gaan of de vermindering toegekend voor het jaar t Afin de vrifier et dvaluer si la rduction octroye pour lanne t a
werkelijk een stimulerend effect heeft op de O&O&I-activiteiten van de un effet dincitation effectif au regard des activits de RDI du
betrokken aanvrager, stuurt de dienst voor geneeskundige verzorging demandeur concern, le service des soins de sant de lINAMI envoie
van het RIZIV, ten laatste op 30 juni van het jaar t+2, een vragenlijst aan ce dernier, au plus tard le 30 juin de lanne t+2, un questionnaire,
de aanvrager om van hem een lijst te bekomen van de projecten van visant obtenir du demandeur la liste des projets de recherche
fundamenteel onderzoek, basisonderzoek, preklinische proeven, klini- fondamentale, de recherche de base, dessais prcliniques, dessais
sche proeven van fase I of innovaties van het procd, waaraan hij het cliniques de phase I ou dinnovations de procd, auquel il va allouer
bedrag van de vermindering zal besteden, alsook een beschrijving le montant de la rduction, ainsi que leur description et quune
ervan en een omstandige toelichting van hoe deze besteding zal explication circonstancie sur la facon dont cette allocation va contri-
bijdragen tot het vergroten, overeenkomstig afdeling 6 van de com- buer augmenter la taille, la porte et/ou le rythme de ces activits,
munautaire kaderregeling O&O&I, van de omvang, reikwijdte en/of conformment la section 6 de lencadrement communautaire RDI.
uitvoeringssnelheid van deze activiteiten.
De ingevulde en ondertekende vragenlijst moet door de aanvrager Ce questionnaire, dment rempli et sign, doit tre renvoy par le
ten laatste op 31 oktober van het jaar t+2 teruggestuurd worden aan de demandeur au service des soins de sant de lINAMI, par lettre
dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, per aangete- recommande avec accus de rception, au plus tard le 31 octobre de
kende brief met bericht van ontvangst. lanne t+2.
Op basis van de antwoorden die gegeven worden op die vragenlijs- Le service des soins de sant de lINAMI rdige sur base des rponses
ten door de aanvragers aan wie een bedrag van meer dan 3.000.000 euro fournies dans ces questionnaires par les demandeurs qui une
werd meegedeeld met toepassing van artikel 4, derde lid, schrijft de rduction suprieure 3.000.000 euros a t communique en applica-
dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV de informatiefi- tion de larticle 4, alina 3, les fiches dinformation vises la
ches bedoeld in afdeling 10.1.3. van de communautaire kaderregeling section 10.1.3 de lencadrement communautaire RDI, quil soumet la
O&O&I, die ten laatste op 31 maart van het jaar t+3 aan de Europese Commission europenne au plus tard le 31 mars de lanne t+3.
Commissie worden voorgelegd.
Anderzijds stuurt de dienst voor geneeskundige verzorging van het Le service des soins de sant de lINAMI envoie par ailleurs chaque
RIZIV, ten laatste op 31 december van het jaar t+2, een tweede demandeur concern, au plus tard le 31 dcembre de lanne t+2, un
vragenlijst door aan elke betrokken aanvrager, om van hun een deuxime questionnaire, visant obtenir du demandeur un progress
omstandig schriftelijk progress report te bekomen van de in de eerste report crit et circonstanci concernant les projets identifis dans leur
vragenlijst gedentificeerde projecten. Dit progress report herneemt de rponse au premier questionnaire. Ce progress report reprend la liste
lijst van de in de eerste vragenlijst gecommuniceerde projecten en geeft des projets qui a t communique en rponse au premier question-
een omstandige toelichting die bewijst dat het bedrag van de vermin- naire, et donne une explication circonstancie dmontrant que le
dering werkelijk bijgedragen heeft aan het vergroten van de omvang, montant de la rduction a effectivement contribu laugmentation de
reikwijdte en/of uitvoeringssnelheid van deze projecten. la taille, de la porte et/ou du rythme de ces projets.
De ingevulde en ondertekende tweede vragenlijst, vergezeld van een Ce deuxime questionnaire, dment rempli et sign, et accompagn
omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de commissaris van de dun rapport crit et circonstanci tabli par le commissaire du
betrokken aanvrager of, bij ontstentenis van deze, door een bedrijfsre- demandeur concern ou, dfaut, un rviseur dentreprise dsign par
visor aangewezen door zijn bestuursorgaan, waarin wordt bevestigd son organe de gestion, certifiant quil sagit dune image fidle de
dat het een betrouwbaar beeld schetst van het vergroten van de lamplification des projets en cause, doit tre renvoy par le demandeur
betrokken projecten, moet door de aanvrager ten laatste op 30 septem- au service des soins de sant de lINAMI, par lettre recommande avec
ber van het jaar t+3 teruggestuurd worden aan de dienst voor accus de rception, au plus tard le 30 septembre de lanne t+3.
geneeskundige verzorging van het RIZIV, per aangetekende brief met
bericht van ontvangst.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52309

Op basis van de antwoorden die gegeven worden op die vragenlijs- Le service des soins de sant de lINAMI rdige sur base des rponses
ten, schrijft de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV fournies dans ces questionnaires, un rapport dvaluation portant sur
een evaluatierapport betreffende het stimulerende effect dat de vermin- leffet dincitation effectivement produit par cette rduction, quil
dering werkelijk heeft gehad, dat ten laatste op 31 maart van het soumet la Commission europenne au plus tard le 31 mars de
jaar t+4 aan de Europese Commissie wordt voorgelegd. lanne t+4.
Indien de vermindering voor een bepaalde aanvrager niet geleid Si, pour un demandeur dtermin, la rduction na pas contribu
heeft tot het vergroten van de omvang, reikwijdte en/of uitvoerings- laugmentation de la taille, de la porte et/ou du rythme des projets
snelheid van de projecten bedoeld in het derde lid, rekening houdend viss lalina 3, compte tenu des critres noncs dans la section 6 de
met de criteria opgesomd in afdeling 6 van de communautaire lencadrement communautaire RDI, le service des soins de sant de
kaderregeling O&O&I, deelt de dienst voor geneeskundige verzorging lINAMI en informe le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
van het RIZIV dit mee aan de Minister die Sociale Zaken onder zijn attributions, lequel procde alors la rcupration du montant qui a t
bevoegdheden heeft, die dan zorgt voor de terugvordering van het percu par ce demandeur en application de larticle 191bis de la loi.
bedrag dat deze aanvrager ontvangen heeft in toepassing van arti-
kel 191bis van de wet.
2. Wanneer het bedrag van de vermindering dat aan de aanvrager 2. Lorsque le montant de la rduction communique au demandeur
werd meegedeeld met toepassing van artikel 4, derde lid, gelijk is aan sur base de larticle 4, alina 3, est gal ou infrieur 500.000 euros, le
of lager ligt dan 500.000 euro, gebruikt de aanvrager dat bedrag, om de demandeur affecte ce montant de facon augmenter la valeur totale des
totale waarde van de uitgaven verbonden aan investeringen in dpenses lies aux investissements dans des activits RDI, le nombre
O&O&I-activiteiten, en/of het totale aantal personeelsleden aangewor- total des employs affects des activits de RDI, et/ou le volume des
ven voor O&O&I-activiteiten, en/of de volumes van activiteiten met activits dans le domaine de la recherche fondamentale, la recherche de
betrekking tot fundamenteel onderzoek, basisonderzoek, preklinische base, des essais prcliniques et des essais cliniques de phase I.
proeven of klinische proeven van fase I, te verhogen of te vergroten.
Om na te gaan of de vermindering toegekend voor het jaar t Afin de vrifier et dvaluer si la rduction octroye pour lanne t a
werkelijk een stimulerend effect heeft op de O&O&I-activiteiten van de un effet dincitation effectif, au sens de la section 5.1.6 et 6 de
betrokken aanvrager, in de zin van afdelingen 5.1.6 en 6 van de lencadrement communautaire RDI, au regard des activits de RDI du
communautaire kaderregeling O&O&I, stuurt de dienst voor genees- demandeur concern, le service des soins de sant de lINAMI envoie
kundige verzorging van het RIZIV, ten laatste op 30 juni van het ce dernier, au plus tard le 30 juin de lanne t+4, un questionnaire,
jaar t+4, een vragenlijst door aan de aanvrager om van hem een lijst te visant obtenir du demandeur la liste des dpenses lies des
bekomen van de uitgaven verbonden aan investeringen in O&O&I- investissements dans des activits de RDI effectues au cours des
activiteiten die werden uitgevoerd tijdens de jaren t+1, t+2 en t+3. annes t+1, t+2 et t+3.
De ingevulde en ondertekende vragenlijst, vergezeld van een Ce questionnaire, dment rempli et sign, et accompagn dun
omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de commissaris van de rapport crit et circonstanci tabli par le commissaire du demandeur
betrokken aanvrager of, bij ontstentenis van deze, door een bedrijfsre- concern ou, dfaut, un rviseur dentreprise dsign par son organe
visor aangewezen door zijn bestuursorgaan, waarin wordt bevestigd de gestion, certifiant quil sagit dune image fidle de la valeur des
dat het een betrouwbaar beeld schetst van de waarde van de uitgaven dpenses lies aux investissements en cause, doit tre renvoy par le
die verbonden zijn aan de betrokken investeringen, moet door de demandeur au service des soins de sant de lINAMI, par lettre
aanvrager ten laatste op 30 september van het jaar t+4 teruggestuurd recommande avec accus de rception, au plus tard le 30 septembre de
worden aan de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, lanne t+4.
per aangetekende brief met bericht van ontvangst.
Op basis van de antwoorden die gegeven worden op die vragenlijs- Le service des soins de sant de lINAMI rdige sur base des rponses
ten, schrijft de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV fournies dans ces questionnaires, pour lensemble des demandeurs
een evaluatierapport betreffende het stimulerende effect dat de vermin- concerns, un rapport dvaluation portant sur leffet dincitation
dering werkelijk heeft gehad bij het geheel van de betrokken aanvra- effectivement produit par cette rduction, quil soumet la Commission
gers, die ten laatste op 31 maart van het jaar t+5 aan de Europese europenne au plus tard le 31 mars de lanne t+5.
Commissie wordt voorgelegd.
Indien de vermindering voor een bepaalde aanvrager niet geleid Si, pour un demandeur dtermin, la rduction na pas contribu
heeft tot het vergroten van de totale waarde van de uitgaven verbonden laugmentation de la valeur totale des dpenses lies aux investisse-
aan investeringen in O&O&I-activiteiten, en/of het totale aantal ments dans des activits RDI, le nombre total des employs affects
personeelsleden aangeworven voor O&O&I-activiteiten, en/of de des activits de RDI, et/ou le volume des activits dans le domaine de
volumes van activiteiten met betrekking tot fundamenteel onderzoek, la recherche fondamentale, la recherche de base, des essais prcliniques
basisonderzoek, preklinische proeven of klinische proeven van fase I, te et des essais cliniques de phase I, compte tenu des critres noncs dans
verhogen of te vergroten, rekening houdend met de criteria opgesomd la section 6 de lencadrement communautaire RDI, le service des soins
in afdeling 6 van de communautaire kaderregeling O&O&I, deelt de de sant de lINAMI en informe le Ministre qui a les affaires sociales
dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV dit mee aan de dans ses attributions, lequel procde alors la rcupration du montant
Minister die Sociale Zaken onder zijn bevoegdheden heeft, die dan qui a t percu par ce demandeur en application de larticle 191bis de la
zorgt voor de terugvordering van het bedrag dat deze aanvrager loi.
ontvangen heeft in toepassing van artikel 191bis van de wet.
HOOFDSTUK 3. Bepalingen CHAPITRE 3. Dispositions
opgenomen in uitvoering van artikel 191ter van de wet portant excution de larticle 191ter de la loi

Art. 6. 1. De vermindering ingesteld bij artikel 191ter van de wet, Art. 6. 1er. La rduction instaure par larticle 191ter de la loi, est
wordt verleend aan de aanvragers die als kleine ondernemingen octroye aux demandeurs qui peuvent tre considrs comme des
kunnen worden gekwalificeerd, en die investeren in O&O&I- petites socits et qui investissent dans des activits de RDI dans le
activiteiten in de sector van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik. secteur des mdicaments usage humain.
De volgende aanvragers komen echter niet in aanmerking : Ne sont toutefois pas ligibles :
1 de ondernemingen in moeilijkheden; 1 les entreprises en difficults;
2 de aanvragers die niet alle vergoedingen, heffingen en bijdragen, 2 les demandeurs qui nont pas pay la totalit des redevances,
en in voorkomend geval, opslag en verwijlinteresten, die met toepas- cotisations et contributions, et le cas chant, majoration et intrts de
sing van artikel 191 van de wet verschuldigd zijn voor het jaar t, betaald retard, qui sont dus pour lanne t en application de larticle 191 de la
hebben. loi.
2. De investeringen die in aanmerking komen, zijn de investeringen 2. Les investissements qui sont pris en considration, sont les
die in de loop van het jaar t+1 verwezenlijkt worden door de investissements qui sont raliss durant lanne t+1 par la socit
individuele vennootschap van de aanvrager, ofwel in O&O&I- individuelle du demandeur, soit dans des activits de RDI portant sur
activiteiten met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik, des mdicaments usage humain, soit en facilits de production
ofwel in productiefaciliteiten met betrekking tot geneesmiddelen voor portant sur des mdicaments usage humain, et lexclusion des
menselijk gebruik, met uitzondering van vervangingsinvesteringen. investissements de remplacement.
52310 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

De totale waarde van de uitgaven die verbonden zijn aan investerin- La valeur totale des dpenses lies aux investissements dans des
gen in O&O&I-activiteiten met betrekking tot geneesmiddelen voor activits de RDI portant sur des mdicaments usage humain est
menselijk gebruik, wordt berekend op basis van de volgende kosten : calcule sur base des cots suivants :

1 de uitgaven inzake personeel (onderzoekers, technici en ander 1 les dpenses de personnel (chercheurs, techniciens et autre
ondersteunend personeel), voor zover zij aangeworven zijn voor personnel dappui), dans la mesure o ce personnel est employ pour
O&O&I-activiteiten die in aanmerking worden genomen; des activits de RDI ligibles;

2 de kosten van de instrumenten en het materiaal, voor zover en 2 les cots des instruments et du matriel, dans la mesure o et aussi
voor de duur dat zij worden gebruikt voor O&O&I-activiteiten die in longtemps quils sont utiliss pour des activits de RDI ligibles; si ces
aanmerking worden genomen; indien die instrumenten en dat mate- instruments et ce matriel ne sont pas utiliss pendant toute leur dure
riaal niet gedurende hun volledige levensduur voor de uitvoering van de vie pour la mise en uvre de ces activits, seuls les cots des
die activiteiten worden gebruikt, worden enkel de afschrijvingskosten amortissements correspondant la dure des activits, calculs confor-
die met de activiteitsduur overeenstemmen en die worden berekend mment aux bonnes pratiques comptables, sont pris en considration;
overeenkomstig goede boekhoudkundige praktijken, in aanmerking
genomen;

3 de kosten van de gebouwen en de terreinen, voor zover en voor de 3 les cots des btiments et des terrains, dans la mesure o et aussi
duur dat zij worden gebruikt voor O&O&I-activiteiten die in aanmer- longtemps quils sont utiliss pour des activits de RDI ligibles; en ce
king worden genomen; wat de gebouwen betreft, wordt er enkel qui concerne les btiments, seuls les cots des amortissements calculs
rekening gehouden met de afschrijvingskosten die worden berekend conformment aux bonnes pratiques comptables ou les frais de location
overeenkomstig goede boekhoudkundige praktijken of met de huur- correspondant la dure de ces activits sont pris en considration;
kosten die overeenstemmen met de duur van die activiteiten; wat de pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les cots
terreinen betreft, wordt er rekening gehouden met de kosten van de dinvestissement effectivement encourus sont pris en considration;
commercile overdracht of met de investeringskosten die effectief zijn
gemaakt;

4 de bijkomende algemene kosten en de andere exploitatiekosten die 4 les frais gnraux additionnels et les autres frais dexploitation
rechtstreeks verband houden met de O&O&I-activiteiten die in aan- directement lis aux activits de RDI ligibles.
merking komen.

Deze kosten worden geraamd op basis van de resultatenrekening en Ces cots sont pris en compte sur la base des dpenses figurant au
op basis van de analytische boekhouding van de aanvrager of, bij compte de rsultats et dans la comptabilit analytique du demandeur,
gebrek aan een dergelijke boekhouding, op basis van elke andere ou, en labsence dune telle comptabilit, de toute autre source de
valorisatiebron waarmee die kosten specifiek kunnen worden toegewe- valorisation permettant dallouer ces cots spcifiquement aux inves-
zen aan de investeringen bedoeld in het eerste lid. tissements viss lalina 1er.

Art. 7. De verdeling van de budgettaire enveloppe tussen de in Art. 7. La rpartition entre les demandeurs ligibles de lenveloppe
aanmerking komende aanvragers gebeurt als volgt : budgtaire annuelle a lieu comme suit :

1 de totale waarde van de uitgaven die zijn verbonden aan de 1 la valeur totale des dpenses lies aux investissements viss
investeringen bedoeld in artikel 6 van elke aanvrager, wordt gewogen larticle 6 de chaque demandeur est pondre par type dinvestisse-
per type investering : ment :

a) het in aanmerking nemen van investeringen op het vlak van het a) la prise en compte des investissements en matire de recherche
fundamenteel onderzoek, het basisonderzoek, de preklinische proeven fondamentale, de recherche de base, dessais prcliniques et dinnova-
of innovaties van het proced, wordt beperkt tot 60 % van hun waarde; tions de procds, est plafonne 60 % de leur valeur;

b) het in aanmerking nemen van investeringen op het vlak van b) la prise en compte des investissements en matire dessais
klinische proeven van fase I, II of III, of in productiefaciliteiten, wordt cliniques de phase I, II ou III, ou en facilits de production, est
beperkt tot 35 % van hun waarde; plafonne 35 % de leur valeur;

2 op basis van de totale waarde van de uitgaven die zijn verbonden 2 sur base de la valeur totale des dpenses lies aux investissements
aan de investeringen, die op deze manier voor elke aanvrager wordt ainsi pondre pour chaque demandeur, lenveloppe budgtaire est
gewogen, wordt de budgettaire enveloppe evenredig verdeeld tussen rpartie au prorata entre les demandeurs ligibles;
de in aanmerking komende aanvragers;

3 het bedrag dat voor elk aanvrager uit deze verdeelsleutel vloeit, 3 le montant par demandeur qui rsulte de cette rpartition est
wordt nog beperkt, indien nodig : ensuite plafonn, si ncessaire par :

a) door het bedrag volgend uit de bovengrens inzake steunintensiteit, a) le montant du plafond dintensit daide, qui est fix dune part
die vastgelegd is op, enerzijds, 35 % van de totale waarde van de 35 % de la valeur totale des dpenses lies aux investissements dans des
uitgaven die zijn verbonden aan de investeringen in O&O&I- activits de RDI, et dautre part 15 % de la valeur totale des dpenses
activiteiten, en anderzijds, 15 % van de totale waarde van de uitgaven lies aux investissements raliss en facilits de production, diminu de
die zijn verbonden aan de investeringen in productiefaciliteiten, tout bnfice financier, y compris tout allgement fiscal, provenant
verminderd met elk financieel voordeel, met inbegrip van elke dautres rgimes daide visant encourager les activits de RDI;
belastingvermindering, die verkregen werd in het kader van andere
steunregelingen die bedoeld zijn om de O&O&I-activiteiten aan te
moedigen;

b) om te vermijden dat de bovengrens, gelijk aan het bedrag van de b) le montant des cotisations et contributions qui sont dues pour
heffingen en bijdragen, buiten opslag en verwijlinteresten, die verschul- lanne t, hors majoration et intrts de retard, qui est prvu par les
digd zijn voor het jaar t overeenkomstig artikel 191bis, 191ter articles 191bis, 191ter et 191quater de la loi, notamment en cas de cumul
en 191quater van de wet, overschreden wordt, onder andere ingeval van des rductions.
een cumul van de verminderingen.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52311

Art. 8. Om van de terugbetaling van een deel van de heffingen van Art. 8. Pour bnficier du remboursement dune partie des cotisa-
het jaar t te genieten, dienen de in aanmerking komende aanvragers per tions de lanne t, les demandeurs ligibles doivent introduire au plus
aangetekende brief met bericht van ontvangst, een gedateerde en tard le 30 avril de lanne t+2, auprs du service des soins de sant de
ondertekende aanvraag in te dienen bij de dienst voor geneeskundige lINAMI, par lettre recommande avec accus de rception, une
verzorging van het RIZIV, ten laatste op 30 april van het jaar t+2, die op demande date et signe, qui contient, peine dirrecevabilit :
straffe van onontvankelijkheid het volgende bevat :
1 het ingevulde aanvraagformulier, waarvan het model als bijlage II 1 le formulaire dont le modle figure lannexe II du prsent arrt,
bij dit besluit is opgenomen; dment complt;
2 een schriftelijk verslag opgesteld door de bestuursorganen van de 2 un rapport crit des organes de gestion du demandeur concern,
betrokken aanvrager, dat het volgende vastlegt : qui tablit :
a) de totale waarde van de uitgaven die zijn verbonden aan de a) la valeur totale des dpenses lies aux investissements viss
investeringen bedoeld in artikel 6, opgesplitst tussen uitgaven verbon- larticle 6, ventiles entre dpenses lies aux investissements dans des
den aan investeringen in O&O&I-activiteiten, enerzijds, en uitgaven activits de RDI et dpenses lies aux investissements en facilits de
verbonden aan investeringen in productiefaciliteiten, anderzijds; production;
b) in voorkomend geval, de waarde van elk financieel voordeel, met b) le cas chant, la valeur de tout bnfice financier, y compris tout
inbegrip van elke belastingvermindering, die verkregen werd in het allgement fiscal, recu au titre dautres rgimes daide existants visant
kader van andere steunmaatregelen die bedoeld zijn om de O&O&I- encourager les activits de RDI;
activiteiten aan te moedigen;
c) het bewijs dat geen enkele van de vermelde uitgaven verbonden is c) la preuve quaucune des dpenses renseignes nest lie un
aan een vervangingsinvestering; investissement de remplacement;
d) de totale waarde van de heffingen die verschuldigd waren door de d) le montant total des cotisations dont le demandeur tait redevable
aanvrager voor het jaar t, en het bewijs van de betaling ervan; pour lanne t, et la preuve de paiement de celles-ci;
3 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de commissaris 3 un rapport crit et circonstanci tabli par le commissaire du
van de betrokken aanvrager of, bij ontstentenis van deze, door een demandeur concern ou, dfaut, par un rviseur dentreprise dsign
bedrijfsrevisor aangewezen door zijn bestuursorgaan, waarin wordt par son organe de gestion, certifiant que le rapport tabli par les
bevestigd dat het door de bestuursorganen opgestelde verslag een organes de gestion donne une image fidle de la valeur totale des
betrouwbaar beeld schetst van de totale waarde van de uitgaven die dpenses lies aux investissements et bnfices financiers en cause, et
zijn verbonden aan de betrokken investeringen en financile voordelen, que les dclarations contenues dans ce mme rapport sont vraies.
en dat de verklaringen opgenomen in dat verslag waar zijn.
Binnen de 10 dagen na de ontvangst van de aanvraag, gaat de dienst Dans les 10 jours qui suivent la rception de la demande, le service
voor geneeskundige verzorging na of de aanvraag ontvankelijk is en des soins de sant de lINAMI vrifie la recevabilit de la demande et
brengt de aanvrager daarvan op de hoogte. Indien de aanvraag en informe le demandeur. En cas dirrecevabilit de la demande, le
onontvankelijk is, heeft de aanvrager tot 30 mei van het jaar t+2 om zijn demandeur a jusquau 30 mai de lanne t+2 pour complter sa
aanvraag te vervolledigen. Indien de bijkomende stukken niet binnen demande. Si le complment nest pas arriv endans les dlais prescrits
de voorgeschreven termijn ontvangen werden, of indien de aanvraag ou que la demande reste irrecevable, le demandeur na pas droit la
nog steeds onontvankelijk is, heeft de aanvrager geen recht op de rduction pour lanne t.
vermindering voor het jaar t.
De dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV meldt aan Le service des soins de sant de lINAMI informe, au plus tard le
elke aanvrager, ten laatste op 30 juni van het jaar t+2, het bedrag van de 30 juin de lanne t+2, chaque demandeur du montant de rduction
vermindering waar hij recht op heeft, en betaalt dit uiterlijk terug op auquel il a droit, et rembourse ce dernier le 31 dcembre de lanne t+2
31 december van het jaar t+2. au plus tard.
HOOFDSTUK 4. Bepalingen CHAPITRE 4. Dispositions
opgenomen in uitvoering van artikel 191quater van de wet portant excution de larticle 191quater de la loi

Art. 9. 1. De vermindering ingesteld bij artikel 191quater van de Art. 9. 1er. La rduction instaure par larticle 191quater de la loi,
wet, wordt verleend aan de aanvragers die voor het jaar t de totale est octroye aux demandeurs qui ont rduit dau moins 25 %, durant
waarde van hun uitgaven aan informatie en promotie in Belgi van lanne t, la valeur totale des dpenses quils ont effectues en Belgique
vergoedbare farmaceutische specialiteiten bij voorschrijvers en apothe- pour fournir de linformation et promouvoir auprs des prescripteurs
kers, hebben verminderd met minstens 25 % ten aanzien van dezelfde et des pharmaciens leurs spcialits pharmaceutiques remboursables,
uitgaven tijdens het jaar t-1. par rapport aux mmes dpenses durant lanne t-1.
De volgende aanvragers komen echter niet in aanmerking : Ne sont toutefois pas ligibles :
1 de ondernemingen in moeilijkheden; 1 les entreprises en difficults;
2 de aanvragers die niet alle vergoedingen, heffingen en bijdragen, 2 les demandeurs qui nont pas pay la totalit des redevances,
en in voorkomend geval, opslag en verwijlinteresten, die met toepas- cotisations et contributions, et le cas chant, majoration et intrts de
sing van artikel 191 van de wet verschuldigd zijn voor het jaar t, betaald retard, qui sont dus pour lanne t en application de larticle 191 de la
hebben. loi.
2. De uitgaven die in aanmerking worden genomen, zijn de 2. Les dpenses qui sont prises en considration, sont les dpenses
uitgaven die in de loop van de jaren t en t-1 verwezenlijkt worden, qui sont raliss durant les annes t et t-1, soit par la socit
ofwel door de individuele vennootschap van de aanvrager, ofwel, individuelle du demandeur, soit, lorsque le demandeur appartient un
indien de aanvrager tot een vennootschapsgroep behoort die onder- groupe de socits soumis une obligation de consolidation sur base
worpen is aan een consolidatieplicht krachtens de artikelen 110 en 111 des articles 110 et 111 du Code des socits belge, par une socit
van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, door een vennoot- appartenant au mme groupe de socits ou par le groupe de socits
schap die tot die vennootschapsgroep behoort, of door die vennoot- lui-mme.
schapsgroep zelf.
De vermindering van de totale waarde van de uitgaven die het La rduction de la valeur totale des dpenses qui est le rsultat de la
gevolg is van de wil van de aanvrager om zich te onttrekken aan een volont du demandeur concern de se dsengager dun produit suite
product wegens de komst op de markt van een concurrerend product larrive sur le march dun produit concurrent de nouvelle gnration,
van een nieuwe generatie, wegens de aankoop van n van zijn du rachat dun de ses produits par une entreprise concurrente, ou de
producten door een concurrerende onderneming, of wegens het op de larrive dun produit gnrique sur le march, nest cependant pas
markt komen van een generisch product, wordt niet mee berekend. comptabilise. Ne sont donc pas prises en considration, les dpenses
Bijgevolg komen de volgende uitgaven niet in aanmerking : qui sont relatives :
a) uitgaven verbonden aan een farmaceutische specialiteit die a) une spcialit pharmaceutique remboursable qui a le mme code
dezelfde ATC4-code heeft als een andere farmaceutische specialiteit die ATC4 quune autre spcialit pharmaceutique qui a t admise au
in de loop van de jaren t-1 of t in de terugbetaling opgenomen is remboursement en tant que classe 1, au sens de larticle 35bis de la loi,
geweest als klasse 1, in de zin van artikel 35bis van de wet; au cours de lanne t-1 ou t;
52312 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

b) uitgaven verbonden aan een farmaceutische specialiteit voor b) une spcialit pharmaceutique remboursable pour laquelle lenga-
dewelke de verbintenis waarvan het model is opgenomen als bijlage III, gement dont le modle figure lannexe III, a), 1), de larrt royal du
a), 1), bij het koninklijk besluit van 21 december 2001, door een andere 21 dcembre 2001, a t sign lanne t par un demandeur diffrent que
aanvrager werd ondertekend voor het jaar t dan voor het jaar t-1; celui de lanne t-1;

c) uitgaven verbonden aan een farmaceutische specialiteit waarvan c) une spcialit pharmaceutique remboursable dont la base de
de vergoedingsbasis verminderd is geweest door toepassing van arti- remboursement a t diminue en application de larticle 35ter de la loi.
kel 35ter van de wet.

De totale waarde van de uitgaven wordt berekend op basis van de La valeur totale des dpenses est calcule sur base des cots
volgende kosten : suivants :

1 de volledige personeelskosten van alle personen die geheel of 1 le cot total en personnel de toutes les personnes qui sont
gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, als werknemer of in onder- charges, entirement ou partiellement, directement ou indirectement,
aanneming, gevestigd in Belgi of in een andere lidstaat, worden belast comme travailleur ou en sous-traitance, quelles soient tablies en
met het bezoek en de informatieverschaffing aan voorschrijvers en Belgique ou dans dautres Etats membres, de visiter et de fournir des
apothekers; informations aux prescripteurs et aux pharmaciens;

2 alle uitgaven die worden verricht voor individuele en collectieve, 2 toutes les dpenses qui sont ralises pour des communications
schriftelijke en audiovisuele mededelingen aan voorschrijvers en individuelles et collectives, crites et audiovisuelles, des prescripteurs
apothekers; et des pharmaciens;

3 alle kosten voor het ter beschikking stellen van geneesmiddelen- 3 tous les cots lis la mise disposition des prescripteurs
monsters aan de voorschrijvers en van alle andere voorwerpen die, dchantillons de mdicaments et de tous les autres objets qui sont mis,
onder welke vorm ook, ter beschikking worden gesteld van voorschrij- sous quelle que forme que ce soit, la disposition des prescripteurs et
vers en apothekers; des pharmaciens;

4 alle kosten voor de ondersteuning van wetenschappelijke en 4 tous les cots pour soutenir des runions sociales et scientifiques
sociale bijeenkomsten van voorschrijvers en apothekers, met inbegrip de prescripteurs et de pharmaciens, y compris des congrs, des
van congressen, tentoonstellingen, spreekbeurten en overlegvergade- expositions, des confrences et des runions de concertations.
ringen.

Deze kosten worden geraamd op basis van de resultatenrekening en Ces cots sont pris en compte sur la base des dpenses figurant au
op basis van de analytische boekhouding van de aanvrager of van de compte de rsultats et dans la comptabilit analytique du demandeur
vennootschappen van het consortium waartoe die aanvrager behoort ou des socits du groupe auquel il appartient, ou, en labsence dune
of, bij gebrek aan een dergelijke boekhouding, op basis van elke andere telle comptabilit, de toute autre source de valorisation permettant
valorisatiebron waarmee die kosten specifiek kunnen worden toegewe- dallouer ces cots spcifiquement aux dpenses vises lalina 1er.
zen aan de investeringen bedoeld in het eerste lid.

Art. 10. 1. De aanvrager die aan de voorwaarden vastgesteld in Art. 10. 1er. Le demandeur qui satisfait aux conditions fixes par
artikel 9 voldoet, heeft recht op een vermindering van 5 % op het larticle 9, a droit une rduction de 5 % du montant des cotisations qui
bedrag van de heffingen die hij verschuldigd is voor het jaar t, buiten sont dues sur base de larticle 191 de la loi pour lanne t, hors
opslag en verwijlinteresten. majoration et intrts de retard.

2. Indien de totale waarde van de uitgaven bedoeld in artikel 9 voor 2. Si durant lanne t+1, la valeur totale des dpenses vises
het jaar t+1 niet verhoogt ten aanzien van de totale waarde van dezelfde larticle 9 naugmente pas par rapport la valeur totale de ces dpenses
uitgaven tijdens het jaar t, behoudt de aanvrager zijn recht op een durant lanne t, le demandeur conserve le bnfice dune rduction de
vermindering van 5 % op het bedrag van de heffingen dat hij 5 %, valoir sur le montant des cotisations qui sont dues sur base de
verschuldigd is voor het jaar t+1, buiten opslag en verwijlinteresten. larticle 191 de la loi pour lanne t+1, hors majoration et intrts de
retard.

Bovendien, indien de totale waarde van de uitgaven bedoeld in De plus, si durant lanne t+1, la valeur totale des dpenses vises
artikel 9 voor het jaar t+1 vermindert met minstens 5 % ten aanzien van larticle 9 diminue dau moins 5 % par rapport la valeur totale de ces
de totale waarde van dezelfde uitgaven tijdens het jaar t, krijgt de dpenses durant lanne t, le demandeur bnficie dune rduction
aanvrager recht op een bijkomende vermindering van 5 %, waardoor supplmentaire de 5 %, ce qui porte 10 % la rduction valoir sur le
hij dus recht heeft op een vermindering van 10 % op het bedrag van de montant de cotisations qui sont dues sur base de larticle 191 de la loi
heffingen die hij verschuldigd is voor het jaar t+1, buiten opslag en pour lanne t+1, hors majoration et intrts de retard.
verwijlinteresten.

3. Voor de daarop volgende jaren, indien de totale waarde van de 3. Pour les annes suivantes, si la valeur totale des dpenses vises
uitgaven bedoeld in artikel 9 voor een bepaald jaar niet verhoogt ten larticle 9 pour une anne donne naugmente pas par rapport la
aanzien van de totale waarde van dezelfde uitgaven tijdens het valeur totale de ces dpenses durant lanne qui a prcd cette anne
voorgaande jaar, behoudt de aanvrager zijn recht op de vermindering donne, le demandeur conserve le bnfice de la rduction dont il
dat hij de voorgaande jaar genoot, en dat dan geldig is op het bedrag bnficiait au cours de cette anne prcdente, valoir sur le montant
van de heffingen die verschuldigd zijn overeenkomstig artikel 191 van des cotisations qui sont dues sur base de larticle 191 de la loi pour
de wet voor het jaar waarvan er sprake is, buiten opslag en lanne donne en cause, hors majoration et intrts de retard.
verwijlinteresten.

Indien de totale waarde van de uitgaven bedoeld in artikel 9 voor een De mme, si la valeur totale des dpenses vises larticle 9 pour une
bepaald jaar vermindert met minstens 5 % ten aanzien van de totale anne donne diminue dau moins 5 % par rapport la valeur totale de
waarde van dezelfde uitgaven tijdens het voorgaande jaar, krijgt de ces dpenses durant lanne qui a prcd cette anne donne, le
aanvrager evenwel recht op een bijkomende vermindering van 5 % ten demandeur bnficie dune rduction supplmentaire de 5 % par
aanzien van de vermindering die hij het voorgaande jaar genoot, geldig rapport au pourcentage de rduction dont il bnficiait au cours de
op het bedrag van de heffingen die verschuldigd zijn overeenkomstig cette anne prcdente, valoir sur le montant des cotisations qui sont
artikel 191 van de wet voor het jaar waarvan sprake is, buiten opslag en dues sur base de larticle 191 de la loi pour lanne donne en cause,
verwijlinteresten. hors majoration et intrts de retard.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52313

Art. 11. 1. Om van de terugbetaling van een deel van de heffingen Art. 11. 1er. Pour bnficier du remboursement dune partie des
van het jaar t te genieten, dienen de in aanmerking komende cotisations de lanne t, les demandeurs ligibles doivent introduire au
aanvragers per aangetekende brief met bericht van ontvangst, een plus tard le 30 avril de lanne t+2, auprs du service des soins de sant
gedateerde en ondertekende aanvraag in te dienen bij de dienst voor de lINAMI, par lettre recommande avec accus de rception, une
geneeskundige verzorging van het RIZIV, ten laatste op 30 april van het demande date et signe, qui contient, peine dirrecevabilit :
jaar t+2, die op straffe van onontvankelijkheid het volgende bevat :
1 het ingevulde aanvraagformulier, waarvan het model als bijlage III 1 le formulaire dont le modle figure lannexe III du prsent arrt,
bij dit besluit is opgenomen; dment complt;
2 een schriftelijk verslag opgesteld door de bestuursorganen van de 2 un rapport crit des organes de gestion du demandeur concern,
betrokken aanvrager, dat het volgende vastlegt : qui tablit :
a) de totale waarde van de uitgaven bedoeld in artikel 9, voor het a) la valeur totale des dpenses vises larticle 9, pour lanne t-1 et
jaar t-1 en het jaar t, opgesplitst per farmaceutische specialiteit en per pour lanne t, ventiles par spcialit pharmaceutique et par anne;
jaar;
b) le montant total des cotisations dont le demandeur tait redevable
b) de totale waarde van de heffingen die verschuldigd waren door de pour lanne t, et la preuve de paiement de celles-ci;
aanvrager voor het jaar t, en het bewijs van de betaling ervan;
3 un rapport crit et circonstanci tabli par le commissaire du
3 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de commissaris demandeur concern ou, dfaut, par un rviseur dentreprise dsign
van de betrokken aanvrager of, bij ontstentenis van deze, door een par son organe de gestion, certifiant que le rapport tabli par les
bedrijfsrevisor aangewezen door zijn bestuursorgaan, waarin wordt organes de gestion donne une image fidle de la valeur totale des
bevestigd dat het door de bestuursorganen opgestelde verslag een dpenses, et que les dclarations contenues dans ce mme rapport sont
betrouwbaar beeld schetst van de totale waarde van de uitgaven, en dat vraies.
de verklaringen opgenomen in dat verslag waar zijn.
Dans les 10 jours qui suivent la rception de la demande, le service
Binnen de 10 dagen na de ontvangst van de aanvraag, gaat de dienst des soins de sant de lINAMI vrifie la recevabilit de la demande et
voor geneeskundige verzorging na of de aanvraag ontvankelijk is en en informe le demandeur. En cas dirrecevabilit de la demande, le
houdt de aanvrager daarvan op de hoogte. Indien de aanvraag demandeur a jusquau 30 mai de lanne t+2 pour complter sa
onontvankelijk is, heeft de aanvrager tot 30 mei van het jaar t+2 om zijn demande. Si le complment nest pas arriv endans les dlais prescrits
aanvraag te vervolledigen. Indien de bijkomende stukken niet binnen ou que la demande reste irrecevable, le demandeur na pas droit la
de voorgeschreven termijn ontvangen werden, of indien de aanvraag rduction pour lanne t.
nog steeds onontvankelijk is, heeft de aanvrager geen recht op de
vermindering voor het jaar t.
Le service des soins de sant de lINAMI informe, au plus tard le
De dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV meldt aan 30 juin de lanne t+2, chaque demandeur du montant de rduction
elke aanvrager, ten laatste op 30 juni van het jaar t+2, het bedrag van de auquel il a droit, et rembourse ce dernier le 31 dcembre de lanne t+2
vermindering waar hij recht op heeft, en betaalt dit uiterlijk terug op au plus tard.
31 december van het jaar t+2.
2. La procdure prvue au 1er est dapplication par analogie les
2. De procedure voorzien in 1 is evenzeer van toepassing op de annes suivantes.
volgende jaren.
CHAPITRE 5. Dispositions finales
HOOFDSTUK 5. Slotbepalingen
Art. 12. Le prsent arrt entre en vigueur le jour de la publication
Art. 12. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendma- au Moniteur belge.
king ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 13. Par drogation aux articles 4, 8 et 11, lorsque lanne t est
Art. 13. In afwijking van artikel 4, 8 en 11, wanneer het jaar t 2006 is : lanne 2006 :
1 les demandes dates et signes doivent tre introduites par les
1 de gedateerde en ondertekende aanvragen dienen ingediend te demandeurs ligibles, par lettre recommande avec accus de rcep-
worden door de in aanmerking komende aanvragers ten laatste op tion, au plus tard le 15 octobre 2008;
15 oktober 2008, per aangetekende brief met bericht van ontvangst;
2 de termijn om de aanvraag te vervolledigen in geval van 2 le dlai pour complter la demande en cas dirrecevabilit se
onontvankelijkheid eindigt op 15 november 2008; termine le 15 novembre 2008;

3 de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV meldt het 3 le service des soins de sant de lINAMI informe les demandeurs
bedrag van de vermindering aan de aanvragers ten laatste op du montant de la rduction au plus tard le 15 dcembre 2008.
15 december 2008.
In afwijking van artikel 5, 1, wanneer het jaar t 2006 is : Par drogation larticle 5, 1er, lorsque lanne t est lanne 2006 :

1 de vragenlijsten bedoeld in artikel 5, 1, derde en zesde lid, 1 les questionnaires viss larticle 5, 1er, alinas 3 et 6, sont
worden aan de betrokken aanvragers opgestuurd door de dienst voor envoys aux demandeurs concerns par le service des soins de sant de
geneeskundige verzorging van het RIZIV, ten laatste op 15 decem- lINAMI au plus tard le 15 dcembre 2008;
ber 2008;
2 de vragenlijst bedoeld in artikel 5, 1, derde lid, wordt door de 2 le questionnaire vis larticle 5, 1er, alina 3, est renvoy par les
betrokken aanvragers teruggestuurd naar de dienst voor geneeskun- demandeurs concerns au service des soins de sant de lINAMI au
dige verzorging van het RIZIV, per aangetekende brief met bericht van plus tard le 1er mars 2009, par lettre recommande avec accus de
ontvangst, ten laatste op 1 maart 2009. rception.

Art. 14. Vanaf het jaar 2006, bedragen de budgettaire enveloppen Art. 14. A partir de lanne 2006, les enveloppes budgtaires men-
bedoeld in artikelen 3 en 7, respectievelijk 35 miljoen euro tionnes aux articles 3 et 7, sont respectivement de 35 millions deuros
en 500 duizend euro. et de 500 mille euros.

Art. 15. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de Art. 15. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions
uitvoering van dit besluit. est charge de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 18 september 2008. Donn Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, La Ministre des Affaires sociales et de la Sant publique,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
52314 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52315

Gezien om te worden toegevoegd bij Ons besluit van 18 september 2008 tot vaststelling van de toekenningsvoor-
waarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van
de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
52316 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52317

Vu pour tre annex Notre arrt du 18 septembre 2008 dterminant les conditions doctroi et les modalits de
mise en uvre des mesures de rductions des cotisations sur le chiffre daffaires des spcialits pharmaceutiques,
prvues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de la loi relative lassurance obligatoire soins de sant et indemnits,
coordonne le 14 juillet 1994.

ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Sant publique,
Mme L. ONKELINX
52318 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52319

Gezien om te worden toegevoegd bij Ons besluit van 18 september 2008 tot vaststelling van de toekenningsvoor-
waarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van
de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
52320 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52321

Vu pour tre annex Notre arrt du 18 septembre 2008 dterminant les conditions doctroi et les modalits de
mise en uvre des mesures de rductions des cotisations sur le chiffre daffaires des spcialits pharmaceutiques,
prvues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de la loi relative lassurance obligatoire soins de sant et indemnits,
coordonne le 14 juillet 1994.

ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Sant publique,
Mme L. ONKELINX
52322 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52323

Gezien om te worden toegevoegd bij Ons besluit van 18 september 2008 tot vaststelling van de toekenningsvoor-
waarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van
de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikelen 191bis, 191ter en 191quater van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
52324 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52325

Vu pour tre annex Notre arrt du 18 septembre 2008 dterminant les conditions doctroi et les modalits de
mise en uvre des mesures de rductions des cotisations sur le chiffre daffaires des spcialits pharmaceutiques,
prvues par les articles 191bis, 191ter et 191quater de la loi relative lassurance obligatoire soins de sant et indemnits,
coordonne le 14 juillet 1994.

ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Sant publique,
Mme L. ONKELINX
52326 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SERVICE PUBLIC FEDERAL


SOCIALE ZEKERHEID SECURITE SOCIALE
N. 2008 3415 [C 2008/22538] F. 2008 3415 [C 2008/22538]

19 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 19 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de 10 aot 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations
voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve familiales sont accordes en faveur de lenfant qui suit des cours ou
van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt poursuit sa formation

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.

Gelet op de samengeordende wetten van 19 december 1939 betref- Vu les lois coordonnes du 19 dcembre 1939 relatives aux allocations
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders, artikel 62, 3, vervangen bij familiales pour travailleurs salaris, larticle 62, 3, remplac par la loi
de wet van 20 juli 2005; du 20 juillet 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling Vu larrt royal du 10 aot 2005 fixant les conditions auxquelles les
van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten allocations familiales sont accordes en faveur de lenfant qui suit des
behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt, de cours ou poursuit sa formation, les articles 1er, 2, 5, 9, 11, 13, modifi par
artikelen 1, 2, 5, 9, 11, 13, gewijzigd door het koninklijk besluit van larrt royal du 9 mai 2007, 14, 15 et 17;
9 mei 2007, 14, 15 en 17;

Gelet op het advies van het Beheerscomit van de Rijksdienst voor Vu lavis du Comit de gestion de lOffice national dallocations
kinderbijslag voor werknemers, gegeven op 8 april 2008; familiales pour travailleurs salaris, donn le 8 avril 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financin, gegeven op Vu lavis de lInspecteur des Finances, donn le 18 mars 2008;
18 maart 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, Vu laccord du Secrtaire dEtat au Budget, donn le 23 juillet 2008;
gegeven op 23 juli 2008;

Gelet op advies nr. 45.065/1 van de Raad van State, gegeven op Vu lavis n 45.065/1 du Conseil dEtat, donn le 2 septembre 2008, en
2 september 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1, des lois sur le Conseil
de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973; dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :

Artikel 1. Artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van Article 1er. Larticle 1er, alina 2, de larrt royal du 10 aot 2005
10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordes
kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs en faveur de lenfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, est
volgt of een vorming doorloopt, wordt aangevuld met de volgende zin : complt par la phrase suivante :

Een lestijd van 50 minuten wordt gelijkgesteld met een uur. Une priode de cours de 50 minutes est assimile une heure.

Art. 2. In de Nederlandstalige versie van artikel 2, enig lid, inlei- Art. 2. Dans la version nerlandaise de larticle 2, alina unique,
dende zin, van hetzelfde besluit wordt het woord lesuren vervangen phrase liminaire, du mme arrt, le mot lesuren est remplac par
door de woorden uren les . les mots uren les .

Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende Art. 3. A larticle 5 du mme arrt, les modifications suivantes sont
wijzigingen aangebracht : apportes :

1 het eerste lid wordt vervangen als volgt : 1 lalina 1er est remplac par ce qui suit :

De lessen en de daarmee gelijkgestelde activiteiten, bedoeld in Les cours et les activits assimiles, vises larticle 2, doivent tre
artikel 2, moeten regelmatig gevolgd worden. ; suivis rgulirement. ;

2 in het tweede lid, inleidende zin, worden de woorden de lessen 2 dans lalina 2, phrase liminaire, les mots des cours sont
vervangen door de woorden deze lessen en activiteiten . remplacs par les mots de ces cours et du suivi de ces activits .

Art. 4. Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een Art. 4. Larticle 9 du mme arrt est complt par le paragraphe 3
paragraaf 3, luidende : rdig comme suit :

3. Het recht op kinderbijslag blijft echter behouden voor de 3. Toutefois, le droit aux allocations familiales reste acquis aux
laatstejaarsstudenten die nog de mogelijkheid krijgen om na de tweede tudiants de dernire anne auxquels est encore offerte la possibilit
zittijd en zonder nieuwe inschrijving bepaalde studieactiviteiten die dachever, aprs la deuxime session et sans nouvelle inscription,
vereist zijn voor het behalen van het diploma af te werken, en dit onder certaines activits dtudes requises pour lobtention du diplme, et ce,
de volgende voorwaarden : aux conditions suivantes :

de student moet een studieprogramma van minstens 41 studie- ltudiant doit avoir achev un programme dtudes de 41 crdits
punten hebben afgewerkt tijdens het voorbije academiejaar; au moins durant lanne acadmique coule;

het recht eindigt wanneer alle studieactiviteiten voor het behalen le droit prend fin lorsque toutes les activits dtudes pour
van het diploma afgewerkt zijn, en ten laatste op 31 januari van het lobtention du diplme sont acheves, et au plus tard le 31 janvier de
volgende academiejaar. lanne acadmique suivante.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52327

Art. 5. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : Art. 5. Larticle 11 du mme arrt est remplac par ce qui suit :
Art. 11. De kinderbijslag blijft behouden tijdens de periode tussen Art. 11. L octroi des allocations familiales est maintenu pendant la
twee opeenvolgende academiejaren. priode qui spare deux annes acadmiques conscutives.
De kinderbijslag blijft eveneens behouden gedurende de periode die Loctroi des allocations familiales est galement maintenu durant la
het academisch jaar in de loop waarvan de student een studiepro- priode qui spare lanne acadmique au cours de laquelle ltudiant
gramma van minstens 41 studiepunten heeft afgewerkt, bedoeld in a achev un programme dtudes de 41 crdits au moins vise larti-
artikel 9, 3, scheidt van de periode die nodig is voor het afwerken van cle 9, 3, et la priode ncessaire lachvement des activits dtudes,
de studieactiviteiten in de zin van hetzelfde artikel. au sens du mme article.
Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid mag de tijd Pour lapplication des alinas 1er et 2, lintervalle entre deux priodes
tussen de twee periodes echter niet langer zijn dan 120 kalender- ne peut toutefois dpasser cent vingt jours civils.
dagen.
Art. 6. Artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd door het konink- Art. 6. Larticle 13 du mme arrt, modifi par larrt royal du
lijk besluit van 9 mei 2007, wordt vervangen als volgt : 9 mai 2007, est remplac par ce qui suit :
Art. 13. 1. De winstgevende activiteit van het kind leidt niet tot de Art.13. 1er. Lactivit lucrative de lenfant nentrane pas la
schorsing van de toekenning van de kinderbijslag : suspension de loctroi des allocations familiales :
a) wanneer zij wordt uitgeoefend tijdens de maanden juli, augus- a) lorsquelle est exerce durant les mois de juillet, aot et septembre;
tus en september; tijdens de vakantieperiodes bedoeld in de artikelen 7 toutefois, durant les priodes de vacances vises aux articles 7 et 12,
en 12 leidt de winstgevende activiteit echter niet tot de schorsing van de lactivit lucrative nentrane pas la suspension de loctroi des alloca-
kinderbijslag als ze in het kalenderkwartaal waarin ze wordt uitge- tions familiales si elle nexcde pas 240 heures durant le trimestre civil
oefend niet meer bedraagt dan 240 uren; dans lequel elles sinscrivent;
b) voor elke maand van het eerste, tweede en vierde kalenderkwar- b) pour chaque mois du premier, du deuxime et du quatrime
taal, als zij in dat kwartaal niet meer bedraagt dan 240 uren. trimestre civil, si elle nexcde pas 240 heures par trimestre.
Een winstgevende activiteit in de zin van dit besluit is elke activiteit Constitue une activit lucrative au sens du prsent arrt, toute
uitgeoefend in het raam van een arbeidsovereenkomst of een statuut, of activit exerce dans le cadre dun contrat de travail ou dun statut, ou
in de hoedanigheid van zelfstandige. en tant que travailleur indpendant.
2. Het ontvangen van een sociale uitkering op basis van een 2. Le bnfice dune prestation sociale en application dun rgime
Belgische of buitenlandse regeling betreffende ziekte, invaliditeit, belge ou tranger relatif la maladie, linvalidit, aux accidents du
arbeidsongevallen of beroepsziekten leidt niet tot de schorsing van de travail ou aux maladies professionnelles, nentrane pas la suspension
kinderbijslag als die uitkering voortvloeit uit een toegelaten winstge- de loctroi des allocations familiales lorsque cette prestation dcoule
vende activiteit. dune activit lucrative autorise.
Het ontvangen van een sociale uitkering op basis van een Belgische Le bnfice dune prestation sociale en application dun rgime belge
of buitenlandse werkloosheidsregeling of van een loopbaanonderbre- ou tranger relatif au chmage ou dune allocation dinterruption de
kingsuitkering bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 5, van de herstelwet carrire vise au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, leidt tot de schorsing 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entrane la suspen-
van de toekenning van de kinderbijslag. sion de loctroi des allocations familiales.
Art. 7. Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : Art. 7. Larticle 14 du mme arrt est remplac par ce qui suit :
Art. 14. In afwijking van de bepalingen van artikel 13, mogen de Art. 14. Par drogation aux dispositions de larticle 13, les enfants
kinderen bedoeld in artikel 3 evenals de kinderen die een stage doorlopen viss larticle 3, ainsi que les enfants qui effectuent un stage vis
bedoeld in artikel 2, 3, geen brutobezoldiging, sociale uitkering of de twee larticle 2, 3, ne peuvent bnficier dun rmunration brute, dune
samen ontvangen hoger dan 394,15 EUR per maand. Dit bedrag is prestation sociale ou des deux ensemble, qui excdent 394,15 EUR par
gekoppeld aan de spilindex 103,14 (basis 1996 = 100) van de consumptie- mois. Ce montant est rattach lindice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)
prijzen. Het evolueert conform de bepalingen van artikel 76bis, 1 en 3 van des prix la consommation. Il volue conformment aux dispositions
de eerder vermelde samengeordende wetten. de larticle 76bis, 1er et 3, des lois coordonnes prcites.
Voor de toepassing van dit artikel wordt elk financieel voordeel Pour lapplication du prsent article, tout avantage pcuniaire vers
uitgekeerd aan het kind dat een stage doorloopt nodig voor het behalen lenfant qui effectue un stage ncessaire lobtention dun diplme,
van een diploma, getuigschrift of brevet, erkend bij wet, decreet, certificat ou brevet reconnu lgalement, par dcret, par ordonnance ou
verordening of reglement, beschouwd als een bezoldiging verkregen in rglementairement, est considr comme une rmunration obtenue
het raam van een winstgevende activiteit. dans le cadre dune activit lucrative.
Voor de toepassing van dit artikel wordt geen rekening gehouden Pour lapplication du prsent article, le bnfice dun pcule de
met het vakantiegeld betaald op basis van de wetgeving betreffende de vacances pay en application de la lgislation concernant les vacances
jaarlijkse vakantie van werknemers of op basis van een collectieve annuelles des travailleurs salaris ou en application dune convention
arbeidsovereenkomst afgesloten in een paritair orgaan, tijdens de collective de travail conclue au sein dun organe paritaire, nest pas pris
maanden waarin dit vakantiegeld wordt betaald. en compte pendant les mois au cours desquels ce pcule de vacances est
pay.
Art. 8. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : Art. 8. L article 15 du mme arrt est remplac par ce qui suit :
Art. 15. Voor de toepassing van dit besluit wordt vrijwilligerswerk Art. 15. Pour lapplication du prsent arrt, le volontariat au sens
in de zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires nest pas
vrijwilligers niet beschouwd als een winstgevende activiteit. De considr comme une activit lucrative. Les indemnits au sens des
vergoedingen in de zin van de artikelen 10 en 11 van de eerder articles 10 et 11 de la loi prcite ne sont pas considres comme un
vermelde wet worden niet beschouwd als een inkomen, een voordeel, revenu, un bnfice, une rmunration brute ou une prestation sociale,
een brutobezoldiging of een sociale uitkering, voor zover het vrijwilli- pour autant que le volontariat ne perde pas son caractre non rmunr
gerswerk zijn onbezoldigde karakter niet verliest conform de eerder conformment aux articles susmentionns.
vermelde artikelen.
Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 septem- Art. 9. Le prsent arrt produit ses effets le 1er septembre 2008.
ber 2008.
Art. 10. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de Art. 10. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions
uitvoering van dit besluit. est charge de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 19 september 2008. Donn Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Sociale Zaken, La Ministre des Affaires sociales,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
52328 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SERVICE PUBLIC FEDERAL


SOCIALE ZEKERHEID SECURITE SOCIALE
N. 2008 3416 [C 2008/22544] F. 2008 3416 [C 2008/22544]
28 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 28 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van de 26 octobre 2004 portant excution des articles 42bis et 56, 2, des
artikelen 42bis en 56, 2, van de samengeordende wetten betref- lois coordonnes relatives aux allocations familiales pour tra-
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders vailleurs salaris

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de samengeordende wetten van 19 december 1939 betref- Vu les lois coordonnes du 19 dcembre 1939 relatives aux allocations
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders, de artikelen 42bis, hersteld familiales pour travailleurs salaris, les articles 42bis, rtabli par larrt
door het koninklijk besluit nr. 131 van 30 december 1982 en laatst royal n 131 du 30 dcembre 1982 et modifi en dernier lieu par la loi
gewijzigd bij de wet van 27 april 2007, en 56, 2, ingevoegd bij het du 27 avril 2007, et 56, 2, insr par larrt royal n 7 du 18 avril 1967
koninklijk besluit nr. 7 van 18 april 1967 en laatst gewijzigd bij de wet et modifi en dernier lieu par la loi du 27 dcembre 2006;
van 27 december 2006;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 tot uitvoering van Vu larrt royal du 26 octobre 2004, portant excution des arti-
de artikelen 42bis en 56, 2, van de samengeordende wetten betreffende cles 42bis et 56, 2, des lois coordonnes relatives aux allocations
de kinderbijslag voor loonarbeiders, de artikelen 1, gewijzigd bij het familiales pour travailleurs salaris, les articles 1er, modifi par larrt
koninklijk besluit van 3 oktober 2006, en 2; royal du 3 octobre 2006, et 2;
Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes dintrt
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale public de scurit sociale et de prvoyance sociale, larticle 15;
voorzorg, artikel 15;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Vu lurgence,
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financin, gegeven op Vu lavis de lInspecteur des Finances, donn le 1er septembre 2008;
1 september 2008;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro- Vu laccord du Secrtaire dEtat au Budget, donn le 2 septem-
ting, gegeven op 2 september 2008; bre 2008;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecordineerd op Vu les lois sur le Conseil dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973,
12 januari 1973, artikel 3, 1; larticle 3, 1er;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Vu lurgence
Overwegende dat het noodzakelijk is samenhangende inkomensvoor- Considrant la ncessit de maintenir des conditions de revenus
waarden voor de toekenning van sociale toeslagen in de kinderbijslag- cohrentes en matire doctroi de supplments sociaux au sein du
regeling voor werknemers te behouden, een samenhang die wordt rgime des allocations familiales pour travailleurs salaris, cohrence
bedreigd door de inwerkingtreding op 1 oktober 2008 van het menace par lentre en vigueur au 1er octobre 2008, de larrt royal
koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag bedoeld in artikel 41 van modifiant le montant du supplment vis larticle 41 des lois
de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de coordonnes du 19 dcembre 1939 relatives aux allocations familiales
kinderbijslag voor loonarbeiders; pour travailleurs salaris;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2004 Article 1er. Dans larticle 1er de larrt royal du 26 octobre 2004,
tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, 2, van de samengeordende portant excution des articles 42bis et 56, 2, des lois coordonnes
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders worden de relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaris, les mots
woorden in de zin van de artikelen 42bis, vierde lid vervangen door au sens des articles 42bis, alina 4 sont remplacs par les mots au
de woorden in de zin van de artikelen 42bis, vierde paragraaf. sens des articles 42bis, paragraphe 4 .
Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende Art. 2. A larticle 2 du mme arrt sont apportes les modifications
wijzigingen aangebracht : suivantes :
1 in het eerste lid worden de woorden zoals vastgesteld in 1 dans lalina 1er, les mots tel quil est fix dans larticle 213,
artikel 213, derde lid, eerste zin vervangen door de woorden alina 3, 1re phrase sont remplacs par les mots rsultant de
voortvloeiend uit de toepassing van de artikelen 212, derde lid, lapplication des articles 212, alina 3, et 213, alina 1er, 1er phrase ;
en 213, eerste lid, eerste zin ;
2 in het tweede lid worden de woorden overschrijdt verkregen 2 dans lalina 2, les mots celle obtenue en vertu des dispositions
krachtens de bepalingen van het eerste lid vervangen door de de lalina 1er , sont remplacs par les mots le montant journalier
woorden het maximale dagbedrag van de vergoede invaliditeit voor maximum de lindemnit dinvalidit pour le travailleur ayant per-
de rechthebbende met personen ten laste zoals bepaald in artikel 213, sonne charge tel quil est fix dans larticle 213, alina 3, 1re phrase, de
derde lid, eerste zin van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot larrt royal du 3 juillet 1996 portant excution de la loi relative
uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor lassurance obligatoire soins de sant et indemnits, coordonne le
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994, 14 juillet 1994, multipli par 27 .
vermenigvuldigd met 27, overschrijdt .
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008. Art. 3. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er octobre 2008.
Art. 4. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de Art. 4. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
uitvoering van dit besluit. charge de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Brussel, 28 september 2008. Donn Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Sociale Zaken La Ministre des Affaires sociales,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52329

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SERVICE PUBLIC FEDERAL


SOCIALE ZEKERHEID SECURITE SOCIALE
N. 2008 3417 [C 2008/22545] F. 2008 3417 [C 2008/22545]

28 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 28 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant le montant du
bedrag van de bijslag bedoeld in artikel 41 van de samengeordende supplment vis larticle 41 des lois coordonnes du 19 dcem-
wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor bre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs
loonarbeiders salaris

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.

Gelet op de samengeordende wetten van 19 december 1939 betref- Vu les lois coordonnes du 19 dcembre 1939 relatives aux allocations
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders, de artikelen 41, opnieuw familiales pour travailleurs salaris, les articles 41, rtabli par la loi du
ingevoerd bij de wet van 27 april 2007, en 75, vervangen bij de wet van 27 avril 2007, et 75, remplac par la loi du 8 juin 2008;
8 juni 2008;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de Vu la loi du 25 avril 1963 relative la gestion des organismes dintrt
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale public de scurit sociale et de prvoyance sociale, larticle 15,
voorzorg, artikel 15, eerste lid. alina 1er;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid Vu lurgence;

Overwegende dat het belangrijk is de koopkracht van eenouderge- Considrant quil importe de soutenir le pouvoir dachat de familles
zinnen in een onzekere situatie te ondersteunen, en een voluntaristisch monoparentales en situation prcaire, et dagir en faveur dune
tewerkstellingsbeleid te bevorderen door de werkloosheidsvallen te politique demploi volontariste en poursuivant la lutte contre les piges
bestrijden, twee aandachtspunten van het federaal plan ter bestrijding lemploi, deux proccupations du plan fdral de lutte contre la
van de armoede, goedgekeurd door de Ministerraad op 4 juli 2008; pauvret approuv en Conseil des Ministres du 4 juillet 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financin, gegeven op Vu lavis de lInspecteur des Finances, donn le 23 juillet 2008;
23 juli 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, Vu laccord du Secrtaire dEtat au Budget, donn le 23 juillet 2008;
gegeven op 23 juli 2008;

Gelet op advies nr. 45.064 van de Raad van State, gegeven op Vu lavis n 45.064 du Conseil dEtat, donn le 26 aot 2008, en
26 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1, des lois coordonnes sur
de samengeordende wetten op de Raad van State, gecordineerd op le Conseil dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973;
12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de lavis de
van de in Raad vergaderde Ministers, Nos Ministres qui en ont dlibr en Conseil,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :

Artikel 1. In artikel 41 van de samengeordende wetten van 19 decem- Article 1er. Dans larticle 41 des lois coordonnes du 19 dcem-
ber 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, opnieuw bre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaris,
ingevoerd bij de wet van 27 april 2007, worden de woorden van rtabli par la loi du 27 avril 2007, les mots de 17,41 euros aux
17,41 euro onder de volgende cumulatieve voorwaarden vervangen conditions cumulatives qui suivent sont remplacs par les mots
door de woorden van 34,83 euro voor het eerste kind, 21,59 euro voor de 34,83 euros pour le premier enfant, 21,59 euros pour le
het tweede kind en 17,41 euro voor het derde en de volgende kinderen, deuxime enfant et 17,41 euros pour le troisime enfant et les suivants,
onder de volgende cumulatieve voorwaarden en worden de woorden aux conditions cumulatives qui suivent , et les mots tel quil est fix
zoals vastgesteld in artikel 213, derde lid, eerste zin vervangen door dans larticle 213, alina 3, 1re phrase sont remplacs par les mots
de woorden voortvloeiend uit de toepassing van artikel 212, derde lid, rsultant de lapplication des articles 212, alina 3, et 213, alina 1er,
en artikel 213, eerste lid, eerste zin . 1re phrase .

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2008. Art. 2. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er octobre 2008.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de Art. 3. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est
uitvoering van dit besluit. charge de lexcution du prsent arrt.

Gegeven te Brussel, 28 september 2008. Donn Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :

De Minister van Sociale Zaken La Ministre des Affaires sociales,


Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
52330 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,


VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
EN LEEFMILIEU ET ENVIRONNEMENT
N. 2008 3418 [C 2008/24336] F. 2008 3418 [C 2008/24336]
18 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 18 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets en matire
voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in plastique destins entrer en contact avec les denres alimentaires
aanraking te komen
ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van Vu la loi du 24 janvier 1977 relative la protection de la sant des
de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmidde- consommateurs en ce qui concerne les denres alimentaires et les autres
len en andere producten, artikel 3, 2, a), vervangen bij de wet van produits, larticle 3, 2, a), remplac par la loi du 22 mars 1989, et
22 maart 1989, en op artikel 3, 5; larticle 3, 5;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen Vu larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets
en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in en matire plastique destins entrer en contact avec les denres
aanraking te komen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 juli 2006; alimentaires, modifi par larrt royal du 5 juillet 2006;
Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen Vu larrt royal du 11 mai 1992 concernant les matriaux et objets
en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te destins entrer en contact avec les denres alimentaires, modifi par
komen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 1993, 24 novem- les arrts royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septem-
ber 1997, 20 september 1998, 31 januari 2001, 10 december 2002, bre 1998, 31 janvier 2001, 10 dcembre 2002, 23 novembre 2004 et
23 november 2004 en 3 juli 2005; 3 juillet 2005;
Overwegende Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Considrant le Rglement (CE) n 1935/2004 du Parlement europen
Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matriaux et objets
voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en destins entrer en contact avec des denres alimentaires et abrogeant
houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG; les Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE;
Overwegende richtlijn 2002/72/EG inzake materialen en voorwer- Considrant la Directive 2002/72/CE concernant les matriaux et
pen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te objets en matire plastique destins entrer en contact avec les denres
komen, gewijzigd door de Richtlijnen 2004/1/EG, 2004/19/EG alimentaires, modifi par les Directives 2004/1/CE, 2004/19/CE
en 2005/79/EG; et 2005/79/CE;
Overwegende Richtlijn nr. 85/572/EEG van de Raad van 19 decem- Considrant la Directive n 85/572/CEE du Conseil du 19 dcem-
ber 1985 tot vaststelling van de lijst van de simulatiestoffen waarvan bre 1985 fixant la liste des simulants utiliser pour vrifier la migration
gebruik moet worden gemaakt voor de controle op migratie van des constituants des matriaux et objets en matire plastique destins
bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om entrer en contact avec les denres alimentaires;
met levensmiddelen in aanraking te komen;
Overwegende Richtlijn 82/711/EEG van de Raad van 18 okto- Considrant la Directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982
ber 1982 betreffende de basisregels voor de controle op migratie van tablissant les rgles de base ncessaires la vrification de la migration
bestanddelen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om des constituants des matriaux et objets en matire plastique destins
met levensmiddelen in aanraking te komen, gewijzigd door de entrer en contact avec les denres alimentaires, modifi par les
Richtlijnen 93/8/EEG en 97/48/EG; Directives 93/8/CEE et 97/48/CE;
Overwegende Richtlijn 2007/19/EG van de Commissie van Considrant la directive 2007/19/CE de la Commission du
30 maart 2007 tot wijziging van richtlijn 2002/72/EG inzake materialen 30 mars 2007 portant modification de la Directive 2002/72/CE
en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in concernant les matriaux et objets en matire plastique destins entrer
aanraking te komen en Richtlijn 85/572/EEG tot vaststelling van de en contact avec les denres alimentaires et de la Directive 85/572/CEE
lijst van de simulatiestoffen waarvan gebruik moet worden gemaakt fixant la liste des simulants utiliser pour vrifier la migration des
voor de controle op migratie van bestanddelen van materialen en constituants des matriaux et objets en matire plastique destins
voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanra- entrer en contact avec les denres alimentaires;
king te komen;
Gelet op advies nr. 44630/3 van de Raad van State, gegeven op Vu lavis n 44630/3 du Conseil dEtat, donn le 17 juin 2008, en
17 juni 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1, des lois sur le Conseil
wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973; dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Sur la proposition de la Ministre de la Sant publique et de la
Minister van Landbouw, Ministre de lAgriculture,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 Article 1er. A larticle 1er de larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux
betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met matriaux et aux objets en matire plastique destins entrer en contact
voedingsmiddelen in aanraking te komen, worden de volgende avec les denres alimentaires, sont apportes les modifications suivan-
wijzigingen aangebracht : tes :
1 1 wordt vervangen als volgt : 1 Le 1er est remplac par la disposition suivante :
1. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de 1er. Les dispositions du prsent arrt sappliquent aux matriaux
volgende materialen en voorwerpen van kunststof die als afgewerkt et aux objets en plastique suivants qui, ltat de produits finis, sont
product bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen of destins tre mis en contact ou sont mis en contact, conformment
die met levensmiddelen in aanraking worden gebracht en daarvoor leur destination, avec des denres alimentaires (ci-aprs dnomms
bedoeld zijn (hierna materialen en voorwerpen van kunststof matriaux et objets en matire plastique ) :
genoemd) :
a) materialen en voorwerpen, alsmede delen daarvan, die uitsluitend a) matriaux et objets ainsi que leurs parties constitus exclusivement
uit kunststoffen bestaan; de matire plastique;
b) meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof; b) matriaux et objets en matire plastique multicouches;
c) lagen of bekledingen van kunststof die dienen als pakking in c) couches en matire plastique ou revtements en matire plastique
deksels die bestaan uit twee of meer lagen van verschillende soorten formant des joints de couvercles, qui, pris ensemble, sont composs de
materiaal. ; deux ou de plusieurs couches de matriaux de nature diffrente. ;
2 4 wordt vervangen als volgt : 2 Le 4 est remplac par la disposition suivante :
4. Onverminderd 1, onder c), is dit besluit niet van toepassing op 4. Sans prjudice du 1er, point c), les dispositions du prsent
materialen en voorwerpen die bestaan uit twee of meer lagen, waarvan arrt ne sappliquent pas aux matriaux et aux objets composs de
ten minste n laag niet uitsluitend uit kunststof bestaat, ook niet deux ou de plusieurs couches, dont lune au moins nest pas constitue
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52331

indien de laag die bestemd is om rechtstreeks met levensmiddelen in exclusivement de matire plastique, mme si celle destine entrer
aanraking te komen, uitsluitend uit kunststof bestaat ; directement en contact avec des denres alimentaires est constitue
exclusivement de matire plastique ;
3 Er wordt een 5 ingevoegd, luidende : 3 Il est insr un 5, rdig comme suit :
5. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 5. Aux fins de prsent arrt, on entend par :
a) meerlaagse materialen of voorwerpen van kunststof : materiaal of a) matriaux et objets en matire plastique multicouches : les
voorwerp van kunststof dat bestaat uit twee of meer lagen materiaal, matriaux ou les objets en matire plastique composs de deux ou de
die elk uitsluitend uit kunststof bestaan en die met behulp van plusieurs couches, dont chacune est constitue exclusivement de
kleefstoffen of op een andere manier aan elkaar zijn bevestigd; matire plastique et qui sont relies entre elles au moyen dadhsifs ou
par tout autre moyen;
b) functionele sperlaag van kunststof : een uit n of meer lagen b) barrire plastique fonctionnelle : une barrire constitue dune
kunststof bestaande sperlaag die ervoor zorgt dat het eindmateriaal of ou de plusieurs couches en matire plastique garantissant que le
-voorwerp voldoet aan artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 matriau ou lobjet ltat fini sont conformes larticle 3 du Rgle-
van het Europees Parlement en de Raad en aan dit besluit; ment (CE) n 1935/2004 du Parlement europen et du Conseil et au
prsent arrt;
c) niet-vette levensmiddelen : levensmiddelen waarvoor in dit c) aliments non gras : les denres alimentaires pour lesquelles, dans
koninklijk besluit andere simulanten dan simulant D voor migratie- les essais de migration, les simulants, lexclusion du simulant D, sont
testen zijn vastgesteld . tablis dans cet arrt .
Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : Art. 2. Larticle 2 du mme arrt est remplac par la disposition
suivante :
Art. 2. 1. De migratie van bestanddelen van materialen en Art. 2. 1er. Les matriaux et objets en matire plastique ne peuvent
voorwerpen van kunststof in levensmiddelen mag niet hoger zijn dan cder leurs constituants aux denres alimentaires dans des quantits
60 milligram per kilogram (mg/kg) levensmiddel of levensmiddelsi- dpassant 60 milligrammes par kilogramme de denre alimentaire ou
mulant (totale migratielimiet). In de volgende gevallen is deze limiet de simulant de denre alimentaire (mg/kg) (limite de migration
echter 10 milligram per vierkante decimeter (mg/dm2) van de opper- globale). Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par dcimtre
vlakte van het materiaal of voorwerp : carr de surface du matriau ou de lobjet (mg/dm2) dans les cas
suivants :
a) betreffende voorwerpen in de vorm van vaten, voorwerpen die a) sil sagit dobjets qui sont des rcipients ou sont comparables
daarmee kunnen worden vergeleken en voorwerpen die kunnen des rcipients, ou qui peuvent tre remplis, dune capacit infrieure
worden gevuld, met een volume van minder dan 500 milliliter (ml) of 500 millilitres (ml) ou suprieure 10 litres (l);
meer dan 10 liter (l);

b) betreffende folie, film of andere materialen of voorwerpen die niet b) sil sagit de feuilles, de films ou autres matriaux ou objets qui ne
kunnen worden gevuld of waarvoor een schatting van de verhouding peuvent tre remplis ou pour lesquels il nest pas possible destimer le
tussen de oppervlakte van dergelijke materialen of voorwerpen en de rapport entre la surface de ces matriaux ou objets et la quantit de
hoeveelheid levensmiddelen die hiermee in aanraking komt, onuitvoer- denre alimentaire leur contact.
baar is.
2. Voor materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn 2. Pour les matriaux et objets en matire plastique qui sont destins
om in aanraking te komen of al in aanraking komen met levensmidde- entrer en contact ou qui sont dj en contact avec des denres
len voor zuigelingen en peuters, zoals omschreven in het koninklijk alimentaires pour nourrissons et enfants en bas ge au sens de larrt
besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd royal du 18 fvrier 1991 relatif aux denres alimentaires destines une
voor bijzondere voeding, is de totale migratielimiet altijd 60 mg/kg . alimentation particulire, la limite de migration globale est toujours
de 60 mg/kg .
Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende Art. 3. A larticle 3 du mme arrt sont apportes les modifications
wijzigingen aangebracht : suivantes :
1 In paragraaf 2, lid 2, worden de woorden 1 januari 2004 1 Dans le paragraphe 2, alina 2, les mots 1er janvier 2004 sont
vervangen door de woorden 1 mei 2008 ; remplacs par les mots 1er mai 2008 ;
2 Paragraaf 3, c, lid 2, wordt vervangen als volgt : 2 Le paragraphe 3, c, alina 2, est remplac par la disposition
suivante :
Materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om met Aux stades de la commercialisation autres que la vente au dtail, les
levensmiddelen in aanraking te komen en die de in 1 bedoelde matriaux et objets en matire plastique qui sont destins tre mis en
additieven bevatten, gaan wanneer zij worden verkocht en de verkoop contact avec des denres alimentaires et qui contiennent des additifs
niet in de detailhandel plaatsvindt, vergezeld van een schriftelijke viss au 1er doivent tre accompagns dune dclaration crite
verklaring die de in artikel 5, b) bedoelde gegevens bevat. ; contenant les informations viss larticle 5, b). ;
3 Er wordt een 6 ingevoegd, luidende : 3 Il est insr un 6, rdig comme suit :
6. Voor het gebruik van additieven bij de vervaardiging van lagen 6. En ce qui concerne lutilisation dadditifs pour la fabrication de
of bekledingen van kunststof in deksels als bedoeld in artikel 1, 2, c), couches en matire plastique ou de revtements en matire plastique
geldt het volgende voorschrift : pour couvercles viss larticle 1er, 2, c), la rgle suivante est
applicable :
a) voor de in bijlage, hoofdstuk 1, lijst 2, opgenomen additieven a) pour les additifs rpertoris lannexe, chapitre 1er, liste 2, les
gelden de in die bijlage vermelde beperkingen en/of specificaties restrictions et/ou spcifications relatives leur utilisation tablies
betreffende het gebruik, onverminderd artikel 3, 2; ladite annexe sont applicables, sans prjudice de larticle 3, 2;
4 Er wordt een 7 ingevoegd, luidende : 4 Il est insr un 7, rdig comme suit :
7. Voor het gebruik van additieven die uitsluitend dienen als 7. En ce qui concerne lutilisation dadditifs agissant exclusive-
polymerisatiehulpmiddelen bij de vervaardiging van materialen en ment en tant quauxiliaires de polymrisation non destins rester dans
voorwerpen van kunststof, en niet bedoeld zijn om in het eindproduct lobjet ltat fini, pour la fabrication de matriaux et dobjets en
achter te blijven, geldt het volgende voorschrift : matire plastique, la rgle suivante est applicable :
voor de in bijlage, hoofdstuk 1, lijsten 2 en 3, opgenomen polymeri- pour les auxiliaires de polymrisation rpertoris lannexe, chapi-
satiehulpmiddelen gelden de in die bijlage vermelde beperkingen tre 1er, listes 2 et 3, les restrictions et/ou spcifications relatives leur
en/of specificaties, onverminderd artikel 3, 2; utilisation tablies ladite annexe sont applicables, sans prjudice de
larticle 3, 2;
5 Er wordt een 8 ingevoegd, luidende : 5 Il est insr un 8, rdig comme suit :
52332 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

8. Het gebruik van azodicarbonamide, referentienummer 36640 8. Lutilisation de lazodicarbonamide, vise au numro de
(CAS-nummer 000123-77-3) bij de vervaardiging van materialen en rfrence 36640 (n CAS 000123-77-3) dans la fabrication de matriaux
voorwerpen van kunststof is verboden . et dobjets en matire plastique est interdite .
Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende Art. 4. A larticle 4 du mme arrt sont apportes les modifications
wijzigingen aangebracht : suivantes :
1 Paragraaf 2, wordt aangevuld met de volgende zinnen : 1 Le paragraphe 2, est complt par les phrases suivantes :
Voor materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om Pour les matriaux et objets en matire plastique qui sont destins
in aanraking te komen of al in aanraking komen met levensmiddelen tre mis en contact ou qui sont dj en contact avec des denres
voor zuigelingen en peuters zoals omschreven in het koninklijk besluit alimentaires pour nourrissons et enfants en bas ge au sens de larrt
van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor royal du 18 fvrier 1991 relatif aux denres alimentaires destines une
bijzondere voeding, worden de specifieke migratielimieten altijd uit- alimentation particulire, les limites de migration spcifiques applica-
gedrukt in mg/kg . bles sont toujours exprimes en mg/kg .
2 Er wordt een 3 ingevoegd, luidende : 2 Il est insr un 3, rdig comme suit :
3.1. Bij meerlaagse materialen en voorwerpen van kunststof is de 3.1. Dans les matriaux et objets en matire plastique multicou-
samenstelling van elke laag van kunststof in overeenstemming met dit ches, la composition de chaque couche en matire plastique doit tre
besluit. conforme au prsent arrt.
2. In afwijking van 1 en mits het eindmateriaal of eindvoorwerp 2. Par drogation au 1er, une couche qui nest pas en contact direct
voldoet aan de specifieke migratielimieten en de totale migratielimiet avec la denre alimentaire et qui en est spare par une barrire
die zijn bepaald in dit besluit, geldt voor lagen die niet rechtstreeks met fonctionnelle en matire plastique peut, pour autant que le matriau ou
levensmiddelen in aanraking komen en daarvan door een functionele objet ltat fini respecte les limites de migration spcifique et globale
sperlaag van kunststof zijn gescheiden, het volgende : fixes dans le prsent arrt :
a) zij behoeven niet te voldoen aan de beperkingen en specificaties a) ne pas respecter les restrictions et spcifications prvues dans le
van dit besluit; prsent arrt;
b) zij mogen worden vervaardigd met andere stoffen dan die welke b) tre fabrique avec dautres substances que celles incluses dans le
zijn opgenomen in dit besluit. prsent arrt.
3. De migratie van de in lid 2, onder b), bedoelde stoffen in 3. La migration des substances vises lalina 2, point b), dans les
levensmiddelen of simulanten is maximaal 0,01 mg/kg, gemeten met denres alimentaires ou les simulants ne doit pas dpasser 0,01 mg/kg,
een statistische zekerheid met behulp van een analysemethode die in mesure avec la certitude statistique requise par une mthode danalyse
overeenstemming is met artikel 11 van Verordening (EG) nr. 882/2004 conformment larticle 11 du Rglement (CE) n 882/2004 du
van het Europees Parlement en de Raad. Deze limiet wordt altijd Parlement europen et du Conseil. Cette limite est toujours exprime en
uitgedrukt als concentratie in levensmiddelen of simulanten. De limiet concentration dans les denres alimentaires ou les simulants. Elle
geldt voor een groep verbindingen indien die structureel en toxicolo- sapplique un groupe de composs, sils sont structurellement et
gisch verwant zijn, met name isomeren of verbindingen met dezelfde toxicologiquement lis en particulier les isomres ou composs avec le
relevante functionele groep, en omvat in voorkomend geval de mme groupe fonctionnel pertinent, et inclut un ventuel transfert non
overdracht door afgeven. dsir.
4. De in lid 2, b), bedoelde additieven behoren niet tot een van de 4. Les substances vises lalina 2, b), nappartiennent pas lune
volgende categorien : des catgories suivantes :
a) stoffen die in het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling a) substances classes comme substances cancrognes , muta-
van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke gnes ou toxiques pour la reproduction , avres ou suspectes de
preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ltre, de larrt royal du 11 janvier 1993 rglementant la classification,
ervan zijn ingedeeld als bewezen of verdacht kankerverwekkend , lemballage et ltiquetage des prparations dangereuses en vue de leur
mutageen of giftig voor de voortplanting ; mise sur le march ou de leur emploi;
b) stoffen die op grond van de eigen verantwoordelijkheid overeen- b) substances classes selon le critre de responsabilit propre comme
komstig het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglemente- substances cancrognes , mutagnes ou toxiques pour la
ring van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk zijn voor de reproduction conformment aux dispositions de larrt royal du
mens of zijn leefmilieu, zijn ingedeeld als bewezen of verdacht 24 mai 1982 rglementant la mise sur le march de substances pouvant
kankerverwekkend , mutageen of giftig voor de voortplan- tre dangereuses pour lhomme ou son environnement. .
ting. .
Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd, lui- Art. 5. Dans le mme arrt, il est insr un article 4/1 rdig
dende : comme suit :
Art. 4/1. 1. De controle op het naleven van de migratielimieten Art. 4/1. 1er. Le contrle du respect des limites de migration
vindt plaats overeenkomstig de in dit besluit vervatte voorschriften en seffectue selon les rgles fixes dans cet arrt ainsi que selon les
overeenkomstig de in bijlage, hoofdstuk 2, opgenomen verdere voor- dispositions complmentaires indiques lannexe, chapitre 2.
schriften.
2. De in 1 genoemde controle op het naleven van de specifieke 2. Le contrle du respect des limites de migration spcifiques prvu
migratielimieten is niet verplicht indien kan worden aangetoond dat au 1er nest pas obligatoire sil peut tre tabli que le respect de la
naleving van de in artikel 2 gedefinieerde totale migratielimiet inhoudt limite de migration globale prvue larticle 2 implique que les limites
dat de specifieke migratielimieten niet worden overschreden. de migration spcifiques ne sont pas dpasses.
3. De in 1 genoemde controle op het naleven van de specifieke 3. Le contrle du respect des limites de migration spcifiques prvu
migratielimieten is niet verplicht indien kan worden aangetoond dat, au 1er nest pas obligatoire sil peut tre tabli que, dans lhypothse
als wordt aangenomen dat de resthoeveelheid van de stof in het dune migration complte de la substance rsiduelle dans le matriau
materiaal of in het voorwerp volledig migreert, de specifieke migratie- ou lobjet, la limite de migration spcifique ne peut tre dpasse.
limiet niet kan worden overschreden.
4. De in 1 bedoelde controle op het naleven van de specifieke 4. Le contrle du respect des limites de migration spcifiques prvu
migratielimieten kan worden uitgevoerd door de bepaling van de au 1er peut tre assur par la dtermination de la quantit de
hoeveelheid van een stof in het eindproduct (materiaal of voorwerp), substance dans le matriau ou lobjet fini, condition quune relation
op voorwaarde dat er door middel van een adequaat experiment of entre cette quantit et la valeur de la migration spcifique de la
door de toepassing van algemeen erkende verspreidingsmodellen, substance ait t tablie soit par une exprimentation adquate, soit par
gebaseerd op wetenschappelijke gegevens, een verband tussen die lapplication de modles de diffusion gnralement reconnus, fonds
hoeveelheid en de waarde van de specifieke migratie van de stof is sur des donnes scientifiques. Pour dmontrer la non-conformit dun
vastgesteld. Om aan te tonen dat een materiaal of voorwerp niet aan de matriau ou dun objet, il est obligatoire de confirmer par voie
eisen voldoet, moet de geraamde migratiewaarde door middel van dexprimentation la valeur de migration estime.
proeven worden bevestigd.
5. Niettegenstaande 1 wordt voor de ftalaten in bijlage, 5. Sans prjudice du 1er, pour les phtalates (numros de rfrence
hoofdstuk 1, lijst 2, deel A, (referentienummers 74640, 74880, 74560, 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) viss lannexe, chapitre 1er, liste 2,
75100 en 75105) de specifieke migratielimiet alleen in simulanten voor section A, le contrle du respect de la limite de migration spcifique ne
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52333

levensmiddelen gecontroleerd. De specifieke migratielimiet mag echter sapplique quaux simulants de denres alimentaires. Ce contrle peut
in levensmiddelen worden gecontroleerd wanneer het levensmiddel toutefois tre effectu sur les denres alimentaires lorsque celles-ci nont
nog niet met het materiaal of het voorwerp in aanraking is gekomen en pas encore t en contact avec le matriau ou lobjet, que la prsence de
van tevoren op het ftalaat is getest, waarbij het gehalte niet statistisch phtalates y est recherche au pralable et que leur taux nest pas
significant of groter dan of gelijk aan de bepaalbaarheidsgrens is statistiquement significatif, ni suprieur ou gal la limite de
gebleken . quantification .
Art. 6. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : Art. 6. Larticle 5 du mme arrt est remplac par la disposition
suivante :
Art. 5. 1. De materialen en voorwerpen van kunststof en de voor Art. 5. 1er. Aux stades de la commercialisation autres que la vente
de vervaardiging van die materialen en voorwerpen bedoelde stoffen au dtail, les matriaux et objets en matire plastique ainsi que les
gaan, wanneer zij worden verkocht en de verkoop niet in de substances destines la fabrication de ces matriaux et objets doivent
detailhandel plaatsvindt, vergezeld van een schriftelijke verklaring tre accompagns dune dclaration crite conformment larticle 16
overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1935/2004. du Rglement (CE) n 1935/2004.
2. De in 1 bedoelde verklaring wordt verstrekt door de exploitant 2. La dclaration vise au 1er est tablie par lexploitant et contient
en bevat de in bijlage, hoofdstuk 4, vastgestelde gegevens. les informations figurant lannexe, chapitre 4.
3. De exploitant verstrekt de nationale bevoegde autoriteiten op 3. Lexploitant tient disposition des autorits comptentes
verzoek de nodige bewijsstukken om aan te tonen, dat de materialen en nationales, leur demande, une documentation approprie dmontrant
voorwerpen en de voor de vervaardiging van die materialen en que les matriaux et objets ainsi que les substances destines entrer
voorwerpen bestemde stoffen aan de voorschriften van dit besluit dans la fabrication de ces matriaux et objets sont conformes aux
voldoen. Die bewijsstukken omvatten de testomstandigheden en prescriptions du prsent arrt. Cette documentation indique les
testuitslagen, berekeningen, andere analysen en gegevens over de conditions et les rsultats des essais, des calculs et autres analyses et
veiligheid of een uiteenzetting waarom aan de voorschriften wordt contient les preuves de la scurit ou les arguments dmontrant la
voldaan . conformit .
Art. 7. De bijlage van hetzelfde besluit wordt gewijzigd overeen- Art. 7. Lannexe du mme arrt est modifi conformment
komstig de bijlage bij dit besluit. lannexe du prsent arrt.
Art. 8. De punten V, VI, VII,1 en IX van bijlage 1 van het koninklijk Art. 8. Les points V, VI, VII,1 et IX de lannexe 1re de larrt royal du
besluit van 11 mei 1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd 11 mai 1992 concernant les matriaux et objets destins entrer en
om met voedingsmiddelen in aanraking te komen gewijzigd bij de contact avec les denres alimentaires, modifie par les arrts royaux
koninklijke besluiten van 9 juli 1993, 24 november 1997, 20 septem- des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001
ber 1998, 31 januari 2001 en 10 december 2002, worden opgeheven. et 10 dcembre 2002, sont abrogs.
Art. 9. De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden Art. 9. Les infractions aux dispositions du prsent arrt sont
opgespoord en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het recherches et poursuivies conformment aux dispositions de larrt
koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de royal du 22 fvrier 2001 organisant les contrles effectus par lAgence
controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de fdrale pour la Scurit de la Chane alimentaire et modifiant diverses
Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van de diverse dispositions lgales.
wettelijke bepalingen.
De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden gestraft Les infractions aux dispositions du prsent arrt sont punies
overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming conformment la loi du 24 janvier 1977 relative la protection de la
van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmid- sant des consommateurs en ce qui concerne les denres alimentaires et
delen en andere producten. les autres produits.
Art. 10. 1. Bij wijze van overgangsbepaling, mogen de materialen Art. 10. 1er. Par mesure transitoire, les matriaux et objets en
en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in matire plastique destins entrer en contact avec les denres
aanraking te komen die voldoen aan de bestaande wetgeving op het alimentaires qui satisfont la lgislation existante au moment de
ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit, gefabriceerd en/of lentre en vigueur du prsent arrt peuvent encore tre fabriqus
ingevoerd worden tot 30 april 2009. et/ou mis dans le commerce jusquau 30 avril 2009.
2. De vervaardiging en de invoer in de Gemeenschap van deksels 2. La fabrication et limportation de couvercles contenant un joint
met pakking die niet voldoen aan de beperkingen en specificaties voor non conforme aux restrictions et aux spcifications prvues pour les
de referentienummers 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 numros de rfrence 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640,
en 93760, die zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 3 juli 2005 et 93760, tablies dans larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux
betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met matriaux et aux objets en matire plastique destins entrer en contact
voedingsmiddelen in aanraking te komen, zoals gewijzigd bij het avec les denres alimentaires tel que modifi par le prsent arrt, est
onderhavig besluit, is met ingang van 1 juli 2008 verboden. interdite compter du 1er juillet 2008.
3. De vervaardiging en de invoer van materialen en voorwerpen 3. La fabrication et limportation des matriaux et des objets en
van kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te matire plastique destins entrer en contact avec des denres
komen en niet voldoen aan de beperkingen en specificaties voor alimentaires et non conformes aux restrictions et aux spcifications
ftalaten (referentienummers 74560, 74640, 74880, 75100 en 75105) die prvues pour les phtalates viss aux numros de rfrence 74560, 74640,
zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende 74880, 75100 et 75105, tablies par larrt royal du 3 juillet 2005 relatif
materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedings- aux matriaux et aux objets en matire plastique destins entrer en
middelen in aanraking te komen, zoals gewijzigd bij het onderhavig contact avec les denres alimentaires tel que modifi par le prsent
besluit, is met ingang van 1 juli 2008 verboden. arrt, est interdit compter du 1er juillet 2008.
Art. 11. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Art. 11. Le prsent arrt entre en vigueur le jour de sa publication
Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt. au Moniteur belge.
Art. 12. De Minister bevoegd voor Volksgezondheid en de Minister Art. 12. La Ministre qui a la Sant publique dans ses attributions et
bevoegd voor Veiligheid van de Voedselketen zijn, ieder wat hem la Ministre qui a la Scurit de la Chane alimentaire dans ses
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. attributions sont chargs, chacun en ce qui la concerne, de lexcution
du prsent arrt.
Brussel, 18 september 2008. Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Volksgezondheid, La Ministre de la Sant publique,
Mevr. L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
De Minister van Landbouw, La Ministre de lAgriculture,
Mevr. S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
52334 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Bijlage bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005
betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen
I) Bijlage, hoofdstuk 1, lijst 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van
kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen wordt als volgt gewijzigd :
1. Punt 3, laatste lid van de algemene inleiding wordt vervangen als volgt :
Materialen en voorwerpen die de onder a), b) en c) genoemde verbindingen bevatten, dienen te voldoen aan de
eisen die zijn vastgelegd in artikel 3 in Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende
intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG.
2. Deel A wordt vervangen als volgt :
a) In de tabel worden in numerieke volgorde de volgende regels ingevoegd :

Ref.-nr. CAS-nr. Naam Beperkingen en/of specificaties


(1) (2) (3) (4)
15267 000080-08-0 4,4-Diaminodifenylsulfon SML = 5 mg/kg
21970 000923-02-4 N-Methylolmethacrylamide SML = 0,05 mg/kg
24886 046728-75-0 5-Sulfoisoftaalzuur, monolithiumzout SML = 5 mg/kg en voor lithium SML(T) = 0,6 mg/kg (8)
(uitgedrukt als lithium)

b) In de volgende regels wordt de inhoud van de kolommen Ref nr or CAS-nr. en Beperkingen en/of
specificaties vervangen door :

Ref.-nr. CAS-nr. Naam Beperkingen en/of specificaties


(1) (2) (3) (4)
12786 000919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilaan Resterend extraheerbaar gehalte 3-aminopropyltriethoxysilaan
lager dan 3 mg/kg vulstof bij gebruik voor reactieve oppervlak-
tebehandeling van anorganische vulstoffen en SML = 0,05 mg/kg
bij gebruik voor oppervlaktebehandeling van materialen en
voorwerpen
16450 000646-06-0 1,3-Dioxolaan SML = 5 mg/kg
25900 000110-88-3 Trioxaan SML = 5 mg/kg

3. In deel B wordt de volgende regel geschrapt :

Ref.-nr. CAS-nr. Naam Beperkingen en/of specificaties


(1) (2) (3) (4)
21970 000923-02-4 N-Methylolmethacrylamide

II) Bijlage, hoofdstuk 1, lijst 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van
kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen wordt vervangen als volgt :
1. Punt 3, laatste lid van de algemene inleiding wordt vervangen door :
Materialen en voorwerpen die de onder a) en b) genoemde verbindingen bevatten, dienen te voldoen aan de eisen
die zijn vastgelegd in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende
intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG.
2. Deel A wordt vervangen als volgt :
a) De volgende regels worden in numerieke volgorde ingevoegd :

Ref.-nr. CAS-nr. Naam Beperkingen en/of specificaties


(1) (2) (3) (4)
38885 002725-22-6 2,4-Bis(2,4-dimethylfenyl)-6-(2-hydroxy- SML = 0,05 mg/kg. Alleen voor waterige levensmiddelen
4-n-octyloxyfenyl)-1,3,5-triazine
42080 001333-86-4 Koolzwart (carbonblack) Volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1, lijst 6
45705 166412-78-8 Diisononyl-1,2-
cyclohexaandicarboxylaat
62020 007620-77-1 Lithium-12-hydroxystearaat SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (uitgedrukt als lithium)
67180 - Mengsel van (50 % m/m) n-decyl-n- SML = 5 mg/kg (1)
octylftalaat, (25 % m/m) di-n-
decylftalaat en (25 % m/m) di-n-
octylftalaat
71960 003825-26-1 Ammoniumperfluoroctanoaat Alleen in voorwerpen voor herhaald gebruik die bij hoge
temperatuur worden gesinterd
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52335

Ref.-nr. CAS-nr. Naam Beperkingen en/of specificaties

(1) (2) (3) (4)

74560 000085-68-7 Benzylbutylftalaat Alleen voor gebruik als :


a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor
herhaald gebruik;
b) weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig
gebruik die in aanraking komen met niet-vette levensmiddelen,
met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolg-
zuigelingenvoeding als omschreven in het koninklijk besluit van
18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor
bijzondere voeding;
c) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in
het eindproduct.
SML = 30 mg/kg levensmiddelsimulant

74640 000117-81-7 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat Alleen voor gebruik als :


a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor
herhaald gebruik die met niet-vette levensmiddelen in aanra-
king komen;
b) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in
het eindproduct.
SML = 1,5 mg/kg levensmiddelsimulant

74880 000084-74-2 Dibutylftalaat Alleen voor gebruik als :


a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor
herhaald gebruik die met niet-vette levensmiddelen in aanra-
king komen;
b) technische hulpstof in polyolefinen in een concentratie van
maximaal 0,05 % in het eindproduct.
SML = 0,3 mg/kg levensmiddelsimulant

75100 068515-48-0 Ftaalzuur, diesters met primaire verza- Alleen voor gebruik als :
028553-12-0 digde vertakte (C8-C10)-alcoholen met a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor
meer dan 60 % C9 herhaald gebruik;
b) weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig
gebruik die in aanraking komen met niet-vette levensmiddelen,
met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolg-
zuigelingenvoeding als omschreven in het koninklijk besluit van
18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor
bijzondere voeding;
c) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in
het eindproduct.
SML(T) = 9 mg/kg levensmiddelsimulant (42)

75105 068515-49-1 Ftaalzuur, diesters met primaire verza- Alleen voor gebruik als :
026761-40-0 digde (C9-C11)-alcoholen met meer dan a) weekmaker in materialen en voorwerpen van kunststof voor
90 % C10 herhaald gebruik;
b) weekmaker in materialen en voorwerpen voor eenmalig
gebruik die in aanraking komen met niet-vette levensmiddelen,
met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolg-
zuigelingenvoeding als omschreven in het koninklijk besluit van
18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor
bijzondere voeding;
c) technische hulpstof in een concentratie van maximaal 0,1 % in
het eindproduct.
SML(T) = 9 mg/kg levensmiddelsimulant (42)

79920 009003-11-6 Poly(ethyleen/propyleen)glycol


106392-12-5

81500 9003-39-8 Polyvinylpyrrolidon Volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1, lijst 6

93760 000077-90-7 Tri-n-butylacetylcitraat

95020 6846-50-0 2,2,4-Trimethyl-1,3- SML = 5 mg/kg levensmiddel. Alleen voor gebruik in hand-
pentaandioldiisobutyraat schoenen voor eenmalig gebruik

95420 745070-61-5 1,3,5-Tris(2,2-dimethylpropaanamido) SML = 0,05 mg/kg levensmiddel


benzeen
52336 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

b) In de volgende regels wordt de inhoud van de kolommen Naam en Beperkingen en/of specificaties
vervangen door :

Ref.-nr. CAS-nr. Naam Beperkingen en/of specificaties


(1) (2) (3) (4)
43480 064365-11-3 Houtskool, geactiveerd Volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1, lijst 6
45200 001335-23-5 Koperjodide SML(T) = 5 mg/kg (7) (uitgedrukt als koper) en
SML = 1 mg/kg (11) (uitgedrukt als jood)
76845 031831-53-5 Polyester van 1,4-butaandiol met Met inachtneming van de beperking voor de referentienummers
caprolacton 14260 en 13720
Volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1, lijst 6
81760 - Poeders, schilfers en vezels van brons, SML(T) = 5 mg/kg (7) (uitgedrukt als koper);
koper, messing, roestvast staal en tin en
SML = 48 mg/kg (uitgedrukt als ijzer)
legeringen van koper, tin en ijzer
88640 008013-07-8 Sojaolie, gepoxideerd SML = 60 mg/kg. Voor pvc-pakkingen die worden gebruikt
voor het afdichten van glazen recipinten die volledige zuige-
lingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding bevatten of die
bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoe-
ding voor zuigelingen en peuters bevatten, als omschreven in
het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedings-
middelen bestemd voor bijzondere voeding, wordt de SML
evenwel verlaagd tot 30 mg/kg.
Volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1, lijst 6

c) De volgende regel wordt geschrapt :

Ref.-nr. CAS-nr. Naam Beperkingen en/of specificaties


(1) (2) (3) (4)
35760 001309-64-4 Antimoontrioxide SML = 0,04 mg/kg (39) (uitgedrukt als antimoon)

3. Deel B wordt vervangen als volgt :

a) De volgende regels worden in numerieke volgorde ingevoegd, luidende :

Ref.-nr. CAS-nr. Naam Beperkingen en/of specificaties


(1) (2) (3) (4)
35760 001309-64-4 Antimoontrioxide SML = 0,04 mg/kg (39) (uitgedrukt als antimoon)
47500 153250-52-3 N,N-Dicyclohexyl-2,6- SML = 5 mg/kg
naftaleendicarboxamide
72081/10 - Koolwaterstofharsen uit aardolie, gehy- SML = 5 mg/kg (1) en volgens specificatie in bijlage, hoofstuk 1,
drogeneerd lijst 6
93970 - Tricyclodecaandimethanolbis- SML = 0,05 mg/kg
(hexahydroftalaat)

b) Voor de volgende regels wordt de tekst van de kolommen Naam en Beperkingen en/of specificaties in
de tabel vervangen als volgt :

Ref.-nr. CAS-nr. Naam Beperkingen en/of specificaties


(1) (2) (3) (4)
47600 084030-61-5 Di-n-dodecyltinbis(isooctyl- SML(T) = 0,05 mg/kg levensmiddel (41) (de som van mono-n-
mercaptoacetaat) dodecyltintris (isooctylmercaptoacetaat), di-n-
dodecyltinbis(isooctylmercaptoacetaat), monododecyltin-
trichloride en didodecyltindichloride), uitgedrukt als de som
van mono- en didodecyltinchloride
67360 067649-65-4 Mono-n-dodecyltintris(isooctyl- SML(T) = 0,05 mg/kg levensmiddel (41) (de som van mono-n-
mercaptoacetaat) dodecyltintris (isooctylmercaptoacetaat), di-n-
dodecyltinbis(isooctylmercaptoacetaat), monododecyltin-
trichloride en didodecyltindichloride), uitgedrukt als de som
van mono- en didodecyltinchloride
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52337

c) De volgende regels worden geschrapt :

Ref.-nr. CAS-nr. Naam Beperkingen en/of specificaties


(1) (2) (3) (4)
67180 - Mengsel van (50 % m/m) n-decyl-n- SML = 5 mg/kg (1)
octylftalaat, (25 % m/m) di-n-decylftalaat
en (25 % m/m) di-n-octylftalaat
76681 - Polycyclopentadieen, gehydrogeneerd SML = 5 mg/kg (1)

III) Bijlage, hoofdstuk 1, lijst 5 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van
kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen wordt gewijzigd als volgt :

1. De noot (8) wordt vervangen als volgt :

(8) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 24886,
38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 en 95725 genoemde stoffen de desbetreffende limiet
niet mag overschrijden.

(9) NB : de kans bestaat dat de migratie van de stof de organoleptische eigenschappen van het voedingsmiddel dat
ermee in aanraking komt, ongunstig benvloedt en dat het eindproduct daardoor niet meer aan het bepaalde in artikel
3, 1, c, van het Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake
materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de
Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG voldoet.

2. De volgende noten worden toegevoegd :

(41) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers
47600 en 67360 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.

(42) In dit specifieke geval betekent SML(T) dat de som van de migratie van de onder de referentienummers 75100
en 75105 genoemde stoffen de desbetreffende limiet niet mag overschrijden.

IV) Bijlage, hoofdstuk 1, lijst 6 van koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van
kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen wordt gewijzigd als volgt :

1. In bijlage, hoofdstuk 1, lijst 6, wordt deel A door onderstaande tekst vervangen :

Deel A : Algemene specificaties

Materialen en voorwerpen mogen geen primaire aromatische aminen afgeven in een detecteerbare hoeveelheid
(DG = 0,01 mg/kg levensmiddel of simulant voor voedingsmiddel). Deze beperking geldt niet voor de migratie van de
primaire aromatische aminen die in lijsten 1 en 2 zijn opgenomen.

2. In bijlage, hoofdstuk 1, lijst 6, deel B, worden de volgende regels in numerieke volgorde ingevoegd, luidende :

Ref.-nr. ANDERE SPECIFICATIES


42080 Koolzwart (carbonblack)
Specificaties :
- met tolueen extraheerbare stoffen : maximaal 0,1 %, bepaald volgens de methode van ISO-norm
6209;
- UV-absorptie van een cyclohexaanextract bij 386 nm : extinctie < 0,02 UA voor een cuvet van 1 cm
of < 0,1 UA voor een cuvet van 5 cm, bepaald volgens een algemeen erkende analysemethode;
- benzo[a]pyreengehalte : maximaal 0,25 mg/kg koolzwart;
- maximale gebruiksconcentratie koolzwart in het polymeer : 2,5 % (m/m)
72081/10 Koolwaterstofharsen uit aardolie, gehydrogeneerd
Specificaties :
Gehydrogeneerde koolwaterstofharsen uit aardolie worden geproduceerd door katalytische of
thermische polymerisatie van dinen en olefinen van alifatisch, alicyclisch en/of monobenzeenarylal-
keentype, afkomstig van destillaten van gekraakte aardolie met een kooktraject tot 220 C, en de
zuivere monomeren die in deze destillatiefracties voorkomen, gevolgd door destillatie, hydrogene-
ring en verdere verwerking
Eigenschappen :
viscositeit : > 3 Pa.s bij 120 C;
verwekingspunt : > 95 C, bepaald volgens ASTM-methode E 28-67;
broomgetal : < 40 (ASTM D1159);
kleur van een 50 %-oplossing in tolueen : < 11 op de Gardnerschaal;
resterend aromatisch monomeer : 50 ppm
76845 Polyester van 1,4-butaandiol met caprolacton
Molecuulgewichtfractie < 1000 D minder dan 0,5 % (m/m)
81500 Polyvinylpyrrolidon
De stof moet voldoen aan de zuiverheidseisen van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende
zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt
88640 Sojaolie, gepoxideerd
Oxiraangehalte < 8 %, joodgetal < 6
52338 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

V) Aan de bijlage, hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van
kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen, wordt na de lijst 6 een lijst 7 ingevoegd,
luidende :

Lijst 7 : Lipofiele stoffen waarvoor de Vetreductiecofficint (FRF) geldt

Ref.-nr. CAS-nr. Naam


31520 061167-58-6 2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat
31530 123968-25-2 2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylacrylaat
31920 000103-23-1 Bis(2-ethylhexyl)adipaat
38240 000119-61-9 Benzofenon
38515 001533-45-5 4,4-bis(2-benzoxazolyl)stilbeen
38560 007128-64-5 2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiofeen
38700 063397-60-4 Bis(2-carbobutoxyethyl)tinbis(isooctylmercaptoacetaat)
38800 032687-78-8 N,N-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl]hydrazide
38810 080693-00-1 Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylfenyl)pentaerytritoldifosfiet
38820 026741-53-7 Bis(2,4-di-tert-butylfenyl)pentaerytritoldifosfiet
38840 154862-43-8 Bis(2,4-dicumylfenyl)pentaerytritoldifosfiet
39060 035958-30-6 1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylfenyl)ethaan
39925 129228-21-3 3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexaan
40000 000991-84-4 2,4-bis(octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine
40020 110553-27-0 2,4-bis(octylthiomethyl)-6-methylfenol
40800 013003-12-8 4,4-butylideenbis(6-tert-butyl-3-methylfenyl-ditridecylfosfiet)
42000 063438-80-2 (2-Carbobutoxyethyl)tintris(isooctylmercaptoacetaat)
45450 068610-51-5 p-Kresol-dicyclopentadieen-isobutyleen, copolymeer
45705 166412-78-8 Diisononyl-1,2-cyclohexaandicarboxylaat
46720 004130-42-1 2,6-Di-tert-butyl-4-ethylfenol
47540 027458-90-8 Di-tert-dodecyldisulfide
47600 084030-61-5 Di-n-dodecyltinbis(isooctylmercaptoacetaat)
48800 000097-23-4 2,2-Dihydroxy-5,5-dichloordifenylmethaan
48880 000131-53-3 2,2-Dihydroxy-4-methoxybenzofenon
49485 134701-20-5 2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol
49840 002500-88-1 Dioctadecyldisulfide
51680 000102-08-9 N,N-Difenylthioureum
52320 052047-59-3 2-(4-Dodecylfenyl)indool
53200 023949-66-8 2-Ethoxy-2-ethyloxanilide
54300 118337-09-0 2,2-Ethylideenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fluorofosfoniet
59120 023128-74-7 1,6-Hexamethyleenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionamide]
59200 035074-77-2 1,6-Hexamethyleenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]
60320 070321-86-7 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)fenyl]benzotriazool
60400 003896-11-5 2-(2-Hydroxy-3-tert-butyl-5-methylfenyl)-5-chloorbenzotriazool
60480 003864-99-1 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylfenyl)-5-chloorbenzotriazool
61280 003293-97-8 2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenon
61360 000131-57-7 2-Hydroxy-4-methoxybenzofenon
61600 001843-05-6 2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzofenon
66360 085209-91-2 2,2-Methyleenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)natriumfosfaat
66400 000088-24-4 2,2-Methyleenbis(4-ethyl-6-tert-butylfenol)
66480 000119-47-1 2,2-Methyleenbis(4-methyl-6-tert-butylfenol)
66560 004066-02-8 2,2-Methyleenbis(4-methyl-6-cyclohexylfenol)
66580 000077-62-3 2,2-Methyleenbis[4-methyl-6-(1-methylcyclohexyl)fenol]
68145 080410-33-9 2,2,2 -Nitrilo[triethyltris(3,3,5,5-tetra-tert-butyl-1,1-bifenyl-2,2-diyl)fosfiet]
68320 002082-79-3 Octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat
68400 010094-45-8 Octadecylerucamide
69840 016260-09-6 Oleylpalmitamide
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52339

Ref.-nr. CAS-nr. Naam


71670 178671-58-4 Pentaerytritol-tetrakis(2-cyaan-3,3-difenylacrylaat)
72081/10 - Koolwaterstofharsen uit aardolie, gehydrogeneerd
72160 000948-65-2 2-Fenylindool
72800 001241-94-7 Difenyl-2-ethylhexylfosfaat
73160 - Mono- en di-n-alkyl(C16- en C18-)esters van fosforzuur
74010 145650-60-8 Bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylfenyl)ethylfosfiet
74400 - Tris(nonyl- en/of dinonylfenyl)fosfiet
76866 - Polyesters van 1,2-propaandiol en/of 1,3- en/of 1,4-butaandiol en/of polypro-
pyleenglycol met adipinezuur, eventueel met azijnzuur, C12-C18-vetzuren,
n-octanol en/of n-decanol als eindgroepen
77440 - Polyethyleenglycoldiricinoleaat
78320 009004-97-1 Polyethyleenglycolmonoricinoleaat
81200 071878-19-8 Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[2,2,6,6-
tetramethyl-4-piperidyl)imino]hexamethyleen[(2,2,6,6-tetramethyl-4-
piperidyl)imino]
83599 068442-12-6 Reactieproducten van 2-mercaptoethyloleaat met dichlorodimethyltin, natrium-
sulfide en trichloromethyltin
83700 000141-22-0 Ricinolzuur
84800 000087-18-3 4-tert-Butylfenylsalicylaat
92320 - Tetradecylpolyethyleenoxide(3-8)ether van glycolzuur
92560 038613-77-3 Tetrakis(2,4-di-tert-butylfenyl)-4,4-bifenylyleendifosfoniet
92700 078301-43-6 2,2,4,4-Tetramethyl-20-(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-
diazadispiro[5.1.11.2]henicosaan-21-on, polymeer
92800 000096-69-5 4,4-Thiobis(6-tert-butyl-3-methylfenol)
92880 041484-35-9 Thiodiethanol-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]
93120 000123-28-4 Didodecylthiodipropionaat
93280 000693-36-7 Dioctadecylthiodipropionaat
95270 161717-32-4 2,4,6-Tris(tert-butyl)fenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propaandiolfosfiet
95280 040601-76-1 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-
2,4,6(1H,3H,5H)-trion
95360 027676-62-6 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
95600 001843-03-4 1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylfenyl)butaan

VI) Aan de bijlage van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof
bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen, wordt na hoofdstuk 1 een hoofdstuk 2 ingevoegd,
luidende :
HOOFDSTUK 2 : VERDERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONTROLE OF DE MIGRATIE AAN DE LIMIETEN
VOLDOET.
Algemene voorschriften

1. Bij vergelijking van de resultaten van de in de bijlage bij dit besluit gespecificeerde migratieproeven wordt het
soortelijk gewicht van alle simulanten per definitie gelijk aan n gesteld. Het aantal milligrammen van de stof(fen) dat
per liter simulant vrijkomt (mg/l) komt derhalve overeen met het aantal milligrammen van de stof(fen) dat vrijkomt
per kilogram simulant en op grond van de bepalingen van dit besluit met het aantal milligrammen van de stof(fen) dat
vrijkomt per kilogram levensmiddelen.
2. Wanneer de migratieproeven worden uitgevoerd bij monsters van het materiaal of voorwerp of bij voor dit doel
vervaardigde monsters en de hoeveelheden levensmiddelen of simulant die in contact komen met de monsters
verschillen van de hoeveelheden bij het werkelijk gebruik van het materiaal of het voorwerp, moeten de resultaten met
behulp van de volgende formule worden gecorrigeerd :
M = ((m a2) / (a1 q)) 1000
Hierbij is :
M = de migratie in mg/kg;
m = de massa in mg, van de hoeveelheid stof die uit het monster is vrijgekomen, zoals bepaald in de migratieproef;
a1 = de oppervlakte van het monster in dm2, dat bij de migratieproef in contact was met het levensmiddel of de
simulant;
a2 = de oppervlakte van het materiaal of voorwerp in dm2 bij werkelijk gebruik;
q = de hoeveelheid levensmiddel in g, die bij werkelijk gebruik in contact komt met het materiaal of voorwerp.
2bis. Correctie van de specifieke migratie in levensmiddelen met een vetgehalte van meer dan 20 % met behulp van
de vetreductiecofficint (FRF) :
De vetreductiecofficint (Fat Reduction Factor, FRF) is een getal tussen 1 en 5 waardoor de gemeten migratie van
lipofiele stoffen in vette levensmiddelen of simulant D en vervangingsmiddelen daarvan moet worden gedeeld
alvorens met de specifieke migratielimieten te worden vergeleken.
52340 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Algemene voorschriften

In bijlage, hoofdstuk 1, lijst 7, zijn de stoffen vermeld die voor de toepassing van de FRF als lipofiel moeten worden
beschouwd. De specifieke migratie van lipofiele stoffen in mg/kg (M) wordt gecorrigeerd met de FRF, die tussen 1 en
5 ligt (MFRF). Voordat de migratie met de wettelijke limiet wordt vergeleken, worden de volgende berekeningen
uitgevoerd :
MFRF = M/FRF
en
FRF = (g vet in levensmiddel/kg levensmiddel)/200 = ( % vet 5)/100
Deze correctie met de FRF geldt niet :
a) wanneer het materiaal of voorwerp bestemd is om in aanraking te komen of in aanraking komt met
levensmiddelen waarvan het vetgehalte lager is dan 20 %;
b) wanneer het materiaal of voorwerp bestemd is om in aanraking te komen of in aanraking komt met
levensmiddelen voor zuigelingen en peuters zoals omschreven in het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende
voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding;
c) voor stoffen in de lijsten 1 en 2 van hoofdstuk 1 van de bijlage van dit besluit waarbij in kolom (4) SML = NA
is vermeld en voor stoffen die niet in de lijsten zijn opgenomen en die worden gebruikt achter een functionele sperlaag
van kunststof met een migratielimiet van 0,01 mg/kg;
d) voor materialen en voorwerpen waarvoor het verband tussen de oppervlakte en de hoeveelheid levensmiddel
die daarmee in aanraking komt, niet te schatten is, bijvoorbeeld als gevolg van de vorm of de wijze van gebruik
ervan, zodat de migratie wordt berekend aan de hand van de conventionele oppervlakte/volumeconversiefactor
van 6 dm2/kg.
Deze correctie met de FRF geldt onder bepaalde voorwaarden in het volgende geval :
Voor vaten en andere voorwerpen die kunnen worden gevuld, met een inhoud van minder dan 500 ml of meer dan
10 l, en voor folie en film, die in aanraking komen met levensmiddelen met een vetgehalte van meer dan 20 %, wordt
de migratie berekend als de concentratie in het levensmiddel of de simulant (in mg/kg) en vervolgens gecorrigeerd met
de FRF, of wordt de migratie omgerekend in mg/dm2 zonder toepassing van de FRF. Indien een van beide waarden
onder de SML ligt, wordt het materiaal of voorwerp geacht aan de voorschriften te voldoen.
De toepassing van de FRF mag niet tot gevolg hebben dat de specifieke migratie hoger is dan de totale
migratielimiet.
2ter. Correctie van de specifieke migratie in simulant D van een voedingsmiddel
De specifieke migratie van lipofiele stoffen in simulant D en vervangingsmiddelen daarvan wordt gecorrigeerd
met de volgende factoren :
a) de reductiecofficint als bedoeld in hoofdstuk 3, punt E, 3, van de bijlage, hierna vetredictiecofficient
Bsimulant D (DRF) genoemd.
De DRF is mogelijk niet van toepassing als de specifieke migratie in simulant D groter is dan 80 % van het gehalte
aan de stof in het eindmateriaal of voorwerp (bijvoorbeeld dunne films). Aan de hand van wetenschappelijke of
experimentele gegevens (bijvoorbeeld testen met de meest kritische levensmiddelen) moet worden nagegaan, of de
DRF van toepassing is. Ook geldt de DRF niet voor stoffen in de lijsten van dit besluit, waarbij in kolom (4) SML = NA
is vermeld en voor stoffen die niet in de lijsten zijn opgenomen en die gebruikt worden achter een functionele sperlaag
van kunststof met een migratielimiet van 0,01 mg/kg;
b) de FRF is van toepassing op de migratie in simulanten, mits het vetgehalte van het te verpakken levensmiddel
bekend is en aan de in punt 2bis genoemde voorwaarden wordt voldaan;
c) de totale reductiecofficint (TRF), maximaal gelijk aan 5, is het getal waardoor een gemeten specifieke migratie
in simulant D of een vervangingsmiddel daarvan moet worden gedeeld alvorens met de wettelijke limiet te worden
vergeleken. De TRF wordt verkregen door de DRF met de FRF te vermenigvuldigen, wanneer beide cofficinten van
toepassing zijn.
3. De bepaling van de migratie wordt uitgevoerd met het materiaal of voorwerp of, wanneer dit onuitvoerbaar is,
met monsters van het materiaal of voorwerp of, indien van toepassing, monsters die representatief zijn voor het
materiaal of voorwerp.
Het monster moet met het levensmiddel of de simulant in contact worden gebracht op een wijze die representatief
is voor het contact bij werkelijk gebruik. Hiertoe moet de proef zodanig worden uitgevoerd, dat alleen die delen van
het monster in contact komen met het levensmiddel of de simulant, die ook bij werkelijk gebruik in contact komen met
het levensmiddel. Deze voorwaarde is met name van belang bij materialen en voorwerpen die uit verscheidene lagen
bestaan, sluitingen, enz.
Bij doppen, pakkingen, stoppen of soortgelijke voor afsluiting gebruikte voorwerpen moet de migratieproef
worden uitgevoerd door deze voorwerpen aan te brengen op de vaten waarvoor ze bedoeld zijn, op een wijze die
overeenkomt met de wijze van afsluiten bij normaal of te verwachten gebruik.
Het is in alle gevallen toegestaan door gebruik van een strengere test aan te tonen dat de migratie aan de limiet
voldoet.
4. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4bis van dit besluit wordt het monster van het materiaal of voorwerp
in contact gebracht met het levensmiddel of de geschikte simulant gedurende een periode en bij een temperatuur,
gekozen aan de hand van de omstandigheden waaronder bij werkelijk gebruik het contact plaats heeft in
overeenstemming met de in dit besluit vastgelegde voorschriften. Na verloop van de voorgeschreven tijd wordt via
analyse van het levensmiddel of de simulant de totale hoeveelheid verbindingen (totale migratie) en/of de hoeveelheid
van een of meer specifieke verbindingen (specifieke migratie) bepaald, die uit het monster is vrijgekomen.
5. Wanneer een voorwerp bestemd is om meerdere malen met levensmiddelen in contact te komen, wordt of
worden de migratieproef of -proeven overeenkomstig de in dit besluit vastgestelde voorwaarden driemaal uitgevoerd
bij eenzelfde monster, waarbij telkens een nieuwe hoeveelheid van het levensmiddel of de simulant wordt gebruikt. Op
basis van de resultaten van de derde proef wordt bepaald of het voorwerp aan de eisen ten aanzien van migratie
voldoet. Als echter afdoende wordt aangetoond dat de migratie bij de tweede en derde proef niet toeneemt en als tevens
de migratielimiet(en) bij de eerste proef niet wordt of worden overschreden, is er geen verdere proef nodig.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52341

5bis. Doppen, deksels, pakkingen, stoppen en soortgelijke voor afsluiting gebruikte voorwerpen
a) Indien het beoogde gebruik bekend is, worden de bedoelde voorwerpen getest door deze voorwerpen aan te
brengen op de vaten waarvoor zij bedoeld zijn, op een wijze die overeenkomt met de wijze van afsluiten bij normaal
of te verwachten gebruik. Ter bepaling van de hoeveelheid levensmiddel waarmee deze voorwerpen in aanraking
komen, wordt aangenomen dat het vat geheel gevuld is. Het resultaat wordt uitgedrukt in mg/kg of mg/dm2
overeenkomstig de artikelen 2 en 4, waarbij het hele contactoppervlak van het voor afsluiting gebruikte voorwerp en
het vat in aanmerking wordt genomen.
b) Indien het beoogde gebruik van de voorwerpen niet bekend is, wordt de migratie in een afzonderlijke test
bepaald en wordt het resultaat uitgedrukt in mg/voorwerp. De verkregen waarde wordt in voorkomend geval
opgeteld bij de hoeveelheid die gemigreerd is uit het vat waarvoor het desbetreffende voorwerp is bedoeld.
Bijzondere voorschriften voor de totale migratie

6. Als de in dit besluit gespecificeerde waterige simulanten worden gebruikt, kan de analytische bepaling van de
totale hoeveelheid uit het monster vrijgekomen stoffen uitgevoerd worden door verdamping van de simulant en
weging van het residu.
Als gerectificeerde olijfolie of een van de vervangingsmiddelen daarvan wordt gebruikt, kan onderstaande
procedure worden gevolgd.
Het monster van het materiaal of voorwerp wordt voor en na het contact met de simulant gewogen. De door het
monster geabsorbeerde simulant wordt gextraheerd en kwantitatief bepaald. Het resultaat van deze bepaling wordt
afgetrokken van het gewicht van het monster, dat na het contact met de simulant is bepaald. Het verschil tussen het
oorspronkelijke gewicht en het gecorrigeerde eindgewicht is de totale migratie van het onderzochte monster.
Wanneer een materiaal of voorwerp bestemd is meerdere malen in contact te komen met levensmiddelen en het
technisch onmogelijk is de bij punt 5 beschreven proef uit te voeren, kunnen wijzigingen van deze proef worden
geaccepteerd, mits deze het mogelijk maken dat de bij de derde proef optredende migratie wordt bepaald. En van de
mogelijke wijzigingen wordt hieronder beschreven.
De proef wordt uitgevoerd bij drie identieke monsters van hetzelfde materiaal of voorwerp. Bij een daarvan wordt
de vereiste proef uitgevoerd en de totale migratie bepaald (M1); bij het tweede en derde monster worden dezelfde
temperatuursomstandigheden aangehouden maar een contactperiode van twee- respectievelijk driemaal de gespeci-
ficeerde periode; in beide gevallen wordt de totale migratie bepaald (M2 en M3).
Het materiaal of voorwerp wordt geacht aan de eisen te voldoen wanneer M1 of M3 M2 de totale migratielimiet
niet overschrijdt.
7. Een materiaal of voorwerp waarvan de overschrijding van de totale migratielimiet niet hoger is dan de tolerantie
zoals hieronder vermeld wordt derhalve geacht te voldoen aan de eisen van dit besluit.
De volgende analysetoleranties zijn vastgesteld :
20 mg/kg of 3 mg/dm2 bij migratieproeven met gerectificeerde olijfolie of een vervangingsmiddel daarvan;
12 mg/kg of 2 mg/dm2 bij migratieproeven met de andere in dit besluit genoemde simulanten.
8. Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 3 van de bijlage van dit besluit, hoeven er geen migratieproeven
met gerectificeerde olijfolie of een vervangingsmiddel te worden uitgevoerd voor de bepaling van de totale migratie,
wanneer afdoende is bewezen dat de voorgeschreven analysemethode uit technisch oogpunt niet toereikend is.
In dat geval dient de migratie van elk bestanddeel afzonderlijk te worden bepaald. Daarbij wordt voor de
verbindingen waarvoor in lijst 2, van hoofdstuk 1 van de bijlage van dit besluit geen specifieke migratielimiet of andere
beperkingen zijn opgenomen, een specifieke migratielimiet van 60 mg/kg of eventueel 10 mg/dm2 toegepast. De som
van alle bepaalde waarden voor de specifieke migratie mag dan echter niet hoger zijn dan de totale migratielimiet.
VII) Aan de bijlage van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof
bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen, wordt na hoofdstuk 2 een hoofdstuk 3 ingevoegd,
luidende :
HOOFDSTUK 3 : BASISREGELS VOOR DE BEPALING VAN DE TOTALE EN SPECIFIEKE MIGRATIE.

1. Migratieproeven voor de bepaling van de specifieke en totale migratie worden uitgevoerd met
gebruikmaking van de in punt A van deze bijlage genoemde voedingsmiddelsimulanten en onder de in punt B van
deze bijlage aangegeven standaardomstandigheden voor migratieproeven .
2. Vervangende proeven waarbij de proefmedia worden gebruikt onder de in punt C aangegeven
standaardomstandigheden voor vervangende proeven , worden uitgevoerd als de migratieproef met de vette
voedingsmiddelsimulanten (zie punt A) om technische redenen die verband houden met de analysemethode, niet
uitvoerbaar is.
3. De in punt D vermelde alternatieve proeven kunnen in plaats van migratieproeven met vette
voedingsmiddelsimulanten worden toegestaan wanneer aan de in punt D gespecificeerde voorwaarden is voldaan.
4. In alle drie gevallen kan worden toegestaan :
a) het aantal uit te voeren proeven te beperken tot de proef of proeven die in het betrokken geval op grond van
wetenschappelijk bewijsmateriaal algemeen als de meest stringente wordt (worden) beschouwd;
b) de migratieproeven of de vervangende proeven of de alternatieve proeven niet uit te voeren wanneer
overtuigend kan worden aangetoond dat de migratielimieten, onder de te verwachten gebruiksomstandigheden van
het materiaal of voorwerp, in geen enkel geval kunnen worden overschreden.
A) Voedingsmiddelsimulanten.
1) Introductie
Aangezien het niet altijd mogelijk is om voedingsmiddelen te gebruiken voor proeven bij materialen die met
voedingsmiddelen in aanraking komen, kunnen simulanten worden gebruikt. Deze worden ingedeeld aan de hand van
de kenmerken van n of meer soorten voedingsmiddelen. Tabel 1 bevat een overzicht van de soorten voedingsmid-
delen en de te gebruiken simulanten. In de praktijk zijn verschillende combinaties van soorten voedingsmiddelen
mogelijk, bijvoorbeeld vette en waterige voedingsmiddelen. In tabel 2 worden ze beschreven en wordt daarnaast
vermeld welke simulant(en) bij de uitvoering van de migratieproeven moet(en) worden gekozen.
52342 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Tabel 1
Soorten voedingsmiddelen en simulanten

Voedingsmiddel Standaardindeling Voedingsmiddel simulant Afkorting


Waterige voedingsmiddelen Voedingsmiddelen waarvoor in Gedistilleerd water of water van Simulant A
(pH > 4,5) hoofdstuk 3, E van de bijlage van gelijkwaardige kwaliteit
dit besluit alleen proeven met
simulant A worden voorgeschre-
ven
Zure voedingsmiddelen Voedingsmiddelen waarvoor in Azijnzuur, 3 % (m/v) Simulant B
(pH 4,5) hoofdstuk 3, E van de bijlage van
dit besluit alleen proeven met
simulant B worden voorgeschre-
ven
Alcoholhoudende Voedingsmiddelen waarvoor in Ethanol, 10 % (v/v). Simulant C
voedingsmiddelen hoofdstuk 3, E van de bijlage van Deze concentratie wordt aange-
dit besluit alleen proeven met past aan het alcoholgehalte van
simulant C worden voorgeschre- het voedingsmiddel als dit in
ven feite hoger is dan 10 % (v/v)
Vette voedingsmiddelen Voedingsmiddelen waarvoor in Gerectificeerde olijfolie of andere Simulant D
hoofdstuk 3, E van de bijlage van vette voedingsmiddelsimulanten
dit besluit alleen proeven met
simulant D worden voorgeschre-
ven
Droge voedingsmiddelen Geen Geen

2. Keuze van de voedingsmiddelsimulanten


2.1. Materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met allerlei soorten voedingsmiddelen in aanraking te komen.
Bij de proeven worden onderstaande voedingsmiddelsimulanten gebruikt, die onder de in punt B gespecificeerde
proefomstandigheden als de meest stringente worden beschouwd, terwijl voor elke simulant een nieuw proefmonster
van het materiaal of voorwerp wordt gebruikt :
azijnzuur, 3 % (m/v) in waterige oplossing;
ethanol, 10 % (v/v) in waterige oplossing;
gerectificeerde olijfolie (referentiesimulant D).
Deze referentiesimulant D kan echter worden vervangen door een synthetisch mengsel van triglyceriden of
zonnebloemolie of masolie met gestandaardiseerde specificaties ( andere vette voedingsmiddelsimulanten , de z.g.
zonnebloemolie simulanten D ). Indien de migratielimieten bij gebruikmaking van n van deze andere vette
voedingsmiddelsimulanten worden overschreden, moet dit resultaat, als dit technisch mogelijk is, met olijfolie worden
bevestigd om na te gaan of aan de eisen wordt voldaan. Als dit technisch niet mogelijk is en het materiaal of voorwerp
de migratielimieten overschrijdt, wordt het geacht niet in overeenstemming met dit besluit te zijn.
2.2. Materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met specifieke soorten voedingsmiddelen in aanraking te komen.
In dit geval gaat het alleen om de volgende situaties :
a) het materiaal of voorwerp wordt al in contact met een bekend voedingsmiddel gebruikt;
b) het materiaal of voorwerp is overeenkomstig de voorschriften van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1935/2004
van het Europees Parlement en de Raad voorzien van een specifieke vermelding met welke in tabel 1 beschreven
soorten voedingsmiddelen het al dan niet mag worden gebruikt, bijvoorbeeld alleen voor waterige voedingsmidde-
len ;
c) het materiaal of voorwerp is overeenkomstig de voorschriften van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1935/2004
van het Europees Parlement en de Raad voorzien van een specifieke vermelding met welke in hoofdstuk 3, E van de
bijlage van dit besluit vermelde voedingsmiddelen of groepen voedingsmiddelen het al dan niet mag worden gebruikt;
deze vermelding moet als volgt worden aangebracht :
i) in andere stadia dan de detailhandel in de vorm van het referentienummer of de omschrijving van de
voedingsmiddelen , zoals vermeld in de tabel in hoofdstuk 3, E van de bijlage van dit besluit;
ii) in de detailhandel in de vorm van slechts enkele voedingsmiddelen of groepen voedingsmiddelen, bij voorkeur
aangevuld met voorbeelden die gemakkelijk te begrijpen zijn.
In deze situaties worden de proeven in geval b) uitgevoerd met de in tabel 2 vermelde simulant(en) en in de
gevallen a) en c) met de in hoofdstuk 3, E van de bijlage van dit besluit vermelde simulant(en). Wanneer het
voedingsmiddel of de groep(en) voedingsmiddelen niet in de in dit besluit opgenomen lijst wordt (worden) vermeld,
wordt uit tabel 2 het geval gekozen dat het best bij de onderzochte voedingsmiddelen of groep(en) voedingsmiddelen
aansluit.
Indien het materiaal of voorwerp bestemd is om met meer dan n voedingsmiddel of groep voedingsmiddelen
met verschillende reductiecofficinten in aanraking te komen, wordt voor elk voedingsmiddel de desbetreffende
reductiecofficient op het resultaat van de proef toegepast. Als de limiet door n of meer resultaten van deze
berekening wordt overschreden, is het materiaal niet geschikt voor dat voedingsmiddel of die groep voedingsmidde-
len.
De proeven worden uitgevoerd onder de in punt B gespecificeerde omstandigheden, waarbij voor elke simulant
een nieuw proefmonster wordt gebruikt.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52343

Tabel 2

Simulanten die in speciale gevallen voor migratieproeven worden gebruikt

Voedingsmiddelen Simulant
Uitsluitend waterige voedingsmiddelen Simulant A
Uitsluitend zure voedingsmiddelen Simulant B
Uitsluitend alcoholhoudende voedingsmiddelen Simulant C
Uitsluitend vette voedingsmiddelen Simulant D
Alle waterige en zure voedingsmiddelen Simulant B
Alle alcoholhoudende en waterige voedingsmiddelen Simulant C
Alle alcoholhoudende en zure voedingsmiddelen Simulanten C en B
Alle vette en waterige voedingsmiddelen Simulanten D en A
Alle vette en zure voedingsmiddelen Simulanten D en B
Alle vette, alcoholhoudende en waterige voedingsmid- Simulanten D en C
delen
Alle vette en alcoholhoudende en zure voedingsmidde- Simulanten D, C en B
len

B. Omstandigheden voor de proeven


1. Omstandigheden voor de migratieproeven (tijd en temperatuur)
Bij de uitvoering van de migratieproeven worden uit de in tabel 3 aangegeven tijden en temperaturen die gekozen
welke overeenkomen met de ongunstigste te verwachten contactomstandigheden voor het onderzochte materiaal of
voorwerp van kunststof en eventuele informatie op de etikettering inzake de maximale gebruikstemperatuur. Indien
het materiaal of voorwerp van kunststof derhalve bestemd is om met voedingsmiddelen in aanraking te komen onder
omstandigheden die met twee of meer combinaties van de in de tabel vermelde tijden en temperaturen overeenkomen,
wordt de migratieproef uitgevoerd door het proefmonster achtereenvolgens te onderwerpen aan alle ongunstigste te
verwachten omstandigheden die van toepassing zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van n en dezelfde hoeveelheid
voedingsmiddelsimulant.
2. Algemeen als meest stringent beschouwde contactomstandigheden
Krachtens het algemene beginsel dat de bepaling van de migratie beperkt dient te blijven tot de proefomstandig-
heden die in het betrokken geval op grond van wetenschappelijk bewijsmateriaal algemeen als de meest stringente
worden beschouwd, worden hier enkele specifieke voorbeelden voor de contactomstandigheden tijdens de proef
gegeven.
2.1. Materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om gedurende onbepaalde tijd en bij onbepaalde temperatuur
met voedingsmiddelen in aanraking te komen.
Wanneer in de etikettering of in de gebruiksaanwijzing niet wordt vermeld welke contacttemperatuur en -tijd bij
gebruik in de praktijk te verwachten zijn, moeten afhankelijk van de soort(en) voedingsmiddelen simulant(en) A en/of
B en/of C gedurende 4 uur bij 100 C of gedurende 4 uur bij refluxtemperatuur en/of simulant D gedurende slechts
2 uur bij 175 C worden gebruikt. Deze contacttijd en temperatuur worden algemeen als de meeste stringente
omstandigheden beschouwd.
2.2. Materialen en voorwerpen van kunststof die bestemd zijn om gedurende onbepaalde tijd bij kamertemperatuur of een
lagere temperatuur met voedingsmiddelen in aanraking te komen.
Wanneer in de etikettering of in de gebruiksaanwijzing van het materiaal of voorwerp wordt vermeld of uit de aard
van het materiaal of voorwerp duidelijk blijkt dat het bij kamertemperatuur of een lagere temperatuur moet worden
gebruikt, wordt de proef gedurende 10 dagen bij 40 C uitgevoerd. Deze contacttijd en -temperatuur worden algemeen
als de meest stringente omstandigheden beschouwd.
3. Migratie van vluchtige stoffen
Wanneer de specifieke migratie van vluchtige stoffen wordt bepaald, worden de proeven met simulanten zodanig
uitgevoerd dat rekening wordt gehouden met het verlies van de migrerende vluchtige stoffen bij de ongunstigste te
verwachten gebruiksomstandigheden.
4. Speciale gevallen
4.1. Voor materialen en voorwerpen, die bestemd zijn om in een magnetronoven te worden gebruikt, vinden de
migratieproeven plaats in een conventionele oven of een magnetronoven, mits de passende tijden en temperaturen uit
tabel 3 worden gekozen.
4.2. Indien wordt geconstateerd dat uitvoering van de proeven onder de in de tabel 3 gespecificeerde
contactomstandigheden leidt tot fysische of andere veranderingen in het proefmonster die niet optreden onder de
ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden voor het onderzochte materiaal of voorwerp, worden de
migratieproeven uitgevoerd onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden waarbij deze fysische of
andere veranderingen zich niet voordoen.
4.3. In afwijking van de in tabel 3 en onder punt 2 vermelde proefomstandigheden wordt, indien het materiaal of
voorwerp van kunststof in de praktijk gedurende perioden van minder dan 15 minuten bij een temperatuur tussen
70 C en 100 C wordt gebruikt (b.v. hot fill ) en dit afdoende in de etikettering of in de gebruiksaanwijzing wordt
vermeld, uitsluitend de proef van 2 uur bij 70 C uitgevoerd. Indien het materiaal of voorwerp echter bedoeld is om
ook voor opslag bij kamertemperatuur te worden gebruikt, wordt deze proef vervangen door een proef bij 40 C
gedurende 10 dagen, die algemeen als stringenter wordt beschouwd.
4.4. Wanneer de standaardomstandigheden voor migratieproeven in tabel 3 niet volstaan (b.v. een contacttempe-
ratuur boven 175 C of een contacttijd van minder dan 5 minuten), kunnen andere contactomstandigheden worden
gebruikt die geschikter zijn voor het onderzochte geval, mits de gekozen omstandigheden de ongunstigste te
verwachten contactomstandigheden voor het onderzochte materiaal of voorwerp vormen.
52344 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Tabel 3
Standaardomstandigheden voor migratieproeven met voedingsmiddelsimulanten

Contactomstandigheden bij ongunstigst te verwachten gebruik Proefomstandigheden


Contacttijd Proeftijd
t 5 min Zie opmerking onder punt 4.4.
5 min < t 0,5 uur 0,5 uur
0,5 uur < t 1 uur 1 uur
1 uur < t 2 uur 2 uur
2 uur < t 4 uur 4 uur
4 uur < t 24 uur 24 uur
t > 24 uur 10 dagen
Contacttemperatuur Proeftemperatuur
T 5 C 5 C
5 C < T 20 C 20 C
20 C < T 40 C 40 C
40 C < T 70 C 70 C
70 C < T 100 C 100 C of refluxtemperatuur
100 C < T 121 C 121 C (1)
121 C < T 130 C 130 C (1)
130 C < T 150 C 150 C (1)
T > 150 C 175 C (1)

(1) Deze temperatuur wordt alleen voor simulant D gebruikt. Voor de simulanten A, B en C kan de proef worden vervangen
door een proef bij 100 C of refluxtemperatuur met een duur van vier keer de tijd die volgens de algemene regels onder punt 1 zou
worden gekozen.
C. Vervangende proef voor de totale en specifieke migratie in vette voedingsmiddelen.
1. Indien het gebruik van de vette voedingsmiddelsimulanten om technische redenen die verband houden met de
analysemethode niet mogelijk is, worden in plaats daarvan alle in tabel 4 vermelde proefmedia gebruikt onder de
proefomstandigheden die overeenkomen met de proefomstandigheden voor simulant D.
In deze tabel worden enkele voorbeelden gegeven van de belangrijkste standaardomstandigheden voor
migratieproeven en de daarmee overeenkomende standaardomstandigheden voor vervangende proeven. Voor
proefomstandigheden die niet in tabel 4 worden vermeld, dient rekening te worden gehouden met deze voorbeelden
en met de ervaring die met het onderzochte polymeer is opgedaan.
Voor elke proef wordt een nieuw proefmonster gebruikt. Voor elk proefmonster gelden de regels die in de
punten A en B voor simulant D zijn vermeld. Indien van toepassing worden de in hoofdstuk 3, E van de bijlage van
dit besluit vermelde reductiecofficinten gebruikt. Om te bepalen of aan een migratielimiet wordt voldaan, wordt de
hoogste waarde genomen van alle met de proefmedia verkregen resultaten.
Indien echter wordt geconstateerd dat uitvoering van deze proeven leidt tot fysische of andere veranderingen in
het proefmonster, die niet optreden onder de ongunstigste te verwachten gebruiksomstandigheden voor het
onderzochte materiaal of voorwerp, wordt het resultaat voor dit proefmedium genegeerd en wordt de hoogste van de
overige waarden gekozen.
2. In afwijking van punt 1 kan het mogelijk zijn dat n of twee van de in tabel 4 vermelde proeven op grond van
wetenschappelijk bewijsmateriaal algemeen als ongeschikt voor het onderzochte monster worden beschouwd.
Tabel 4

Standaardomstandigheden voor vervangende proeven

proefomstandigheden Proefomstandigheden Proefomstandigheden Proefomstandigheden


met simulant D met issoctaan met ethanol (95 %) met MPPO (1)
10 d - 5 C 0,5 d - 5 C 10 d - 5 C -
10 d - 20 C 1 d - 20 C 10 d - 20 C -
10 d - 40 C 2 d - 20 C 10 d - 40 C -
2 u - 70 C 0,5 u - 40 C 2,0 u - 60 C -
0,5 u - 100 C 0,5 u - 60 C (2) 2,5 u - 60 C 0,5 u - 100 C
1 u - 100 C 1,0 u - 60 C (2) 3,0 u - 60 C (2) 1 u - 100 C
2 u - 100 C 1,5 u - 60 C (2) 3,5 u - 60 C (2) 2 u - 100 C
0,5 u - 121 C 1,5 u - 60 C (2) 3,5 u - 60 C (2) 0,5 u - 121 C
1 u - 121 C 2 u - 60 C (2) 4,0 u - 60 C (2) 1 u - 121 C
2 u - 121 C 2,5 u - 60 C (2) 4,5 u - 60 C (2) 2 u - 121 C
0,5 u - 130 C 2,0 u - 60 C (2) 4,0 u - 60 C (2) 0,5 u - 130 C
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52345

proefomstandigheden Proefomstandigheden Proefomstandigheden Proefomstandigheden


met simulant D met issoctaan met ethanol (95 %) met MPPO (1)
1 u - 130 C 2,5 u - 60 C (2) 4,5 u - 60 C (2) 1 u - 130 C
2 u - 150 C 3,0 u - 60 C (2) 5,0 u - 60 C (2) 2 u - 150 C
2 u - 175 C 4,0 u - 60 C (2) 6,0 u - 60 C (2) 2 u - 175 C

(1) MPPO = Gemodificeerd polyfenyleenoxide.


(2) De vluchtige proefmedia worden tot een temperatuur van maximaal 60 C gebruikt. De vervangende proeven mogen alleen
worden gebruikt als het materiaal of voorwerp bestand is tegen de proefomstandigheden die anders met simulant D zouden worden
gebruikt. Dompel om dit te bepalen een proefmonster onder de desbetreffende omstandigheden in olijfolie. Als de fysische
eigenschappen veranderen (b.v. smelten of vervorming) wordt het materiaal als ongeschikt voor gebruik bij die temperatuur
beschouwd. Als de fysische eigenschappen niet veranderen, kunnen de vervangende proeven met nieuwe proefmonsters worden
uitgevoerd.
D. Alternatieve proeven voor de totale en specifieke migratie in vette voedingsmiddelen.
1. Het resultaat van de in dit punt D vermelde alternatieve proeven kan worden gebruikt mits aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan :
a) uit een vergelijkende proef blijkt dat de waarden gelijk zijn aan of hoger zijn dan de resultaten bij de proef
met simulant D;
b) na toepassing van de desbetreffende in hoofdstuk 3, E van de bijlage vastgestelde reductiecofficinten is de
migratie bij de alternatieve proef niet hoger dan de migratielimieten.
Als aan geen of slechts n van de voorwaarden wordt voldaan, moeten de migratieproeven worden uitgevoerd.
2. In afwijking van de onder punt 1, onder a) genoemde voorwaarde behoeft de vergelijkende proef niet te worden
uitgevoerd als op grond van wetenschappelijke experimentele resultaten op een andere manier overtuigend kan
worden aangetoond dat de resultaten van de alternatieve proef gelijk zijn aan of hoger zijn dan de resultaten van de
migratieproef.
3. Alternatieve proeven
3.1. Alternatieve proeven met vluchtige media
Bij deze proeven worden vluchtige media zoals isooctaan, ethanol (95 %) of andere vluchtige oplosmiddelen of
mengsels van oplosmiddelen gebruikt. Ze worden bij zodanige contactomstandigheden uitgevoerd dat aan de onder
punt 1, onder a) vermelde voorwaarde wordt voldaan.
3.2. Extractieproeven
Andere proeven, waarbij onder zeer stringente proefomstandigheden media met een zeer hoog extraherend
vermogen worden gebruikt, kunnen worden gebruikt als op grond van wetenschappelijk bewijsmateriaal algemeen
wordt erkend dat de resultaten van deze proeven ( extractieproeven ) gelijk zijn aan of hoger zijn dan de resultaten
van de proef met simulant D.
E. Classificatie van de levensmiddelen in functie van de beproevingsvloeistoffen.
1. Hierna zijn de beproevingsvloeistoffen vermeld waarvan gebruik moet worden gemaakt bij de proeven met het
oog op de bepaling van de specifieke en/of totale migratie bij kunststofmaterialen en -voorwerpen, naar gelang van het
voedingsmiddel waartoe dit materiaal of voorwerp bestemd is om er mee in aanraking te komen.
2. Voor ieder levensmiddel of voor iedere groep levensmiddelen mag alleen gebruik worden gemaakt van de met
een kruisje aangegeven stof(fen), waarbij voor elke simulatiestof een nieuw monster van het materiaal of voorwerp in
kwestie wordt gebruikt. Indien er geen kruisje staat, behoeft er geen migratieproef te worden uitgevoerd.
3. Indien naast het kruisje, onmiddellijk na een schuine streep, een getal is aangegeven, moet het resultaat van de
migratieproef door dat getal worden gedeeld. Dit conventionele getal, de reductiecofficint voor simulatiestof D
genoemd, wordt voor bepaalde typen vette levensmiddelen gebruikt in verband met het grotere extractievermogen van
de simulatiestof ten opzichte van het levensmiddel in kwestie.
4. Indien naast het kruisje tussen haakjes de letter a staat, mag slechts gebruik worden gemaakt van n van de
twee aangegeven simulatiestoffen :
Indien de pH van het levensmiddel hoger is dan 4,5 moet simulatiestof A worden gebruikt,
Indien de pH van het levensmiddel kleiner is dan of gelijk is aan 4,5 moet simulatiestof B worden gebruikt.
Indien naast het kruisje tussen haakjes de letter b staat, wordt de aangegeven proef uitgevoerd met ethanol 50 %
(v/v).
5. Indien een levensmiddel zowel in een specifieke post als in een algemene post op de lijst voorkomt, mag alleen
gebruik worden gemaakt van de stof(fen) die in de specifieke post is (zijn) aangegeven.

Referentie- Te gebruiken simulatiestoffen


Omschrijving van de levensmiddelen
nummer A B C D
01 Dranken
01.01 Niet-alcoholhoudende dranken of alcoholhoudende dranken
met een alcoholgehalte van minder dan 5 % vol :
Water, cider, niet-geconcentreerd of geconcentreerd vruchten x(a) x(a)
of groentesap, most, vruchtennectar, limonade, soda, stroop,
bitter, infusies, koffie, thee, vloeibare chocolade, bier en
andere
01.02 Alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van 5 %
vol of meer :
in post 01.01 genoemde dranken, maar met een alcoholge-
halte van 5 % vol of meer :
Wijn, gedistilleerde dranken, likeuren x(*) x(**)
01.03 Diversen : niet-gedenatureerde ethylalcohol x(*) x(**)
52346 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Referentie- Te gebruiken simulatiestoffen


Omschrijving van de levensmiddelen
nummer A B C D
02 Granen, van granen afgeleide producten, biscuits, gebak en
banketbakkerswerk
02.01 Zetmeel
02.02 Granen in ongewijzigde staat, in vlokken, in schilfers
(popcorn, cornflakes en dergelijke daarbij inbegrepen)
02.03 Meel en gries
02.04 Deegwaren
02.05 Bakkerijproducten, biscuits en droog banketbakkerswerk :
A. bevattende vetstoffen aan de oppervlakte x/5
B. overige
02.06 Gebak en vers banketbakkerswerk :
A. bevattende vetstoffen aan de oppervlakte x/5
B. overige x
03 Chocolade, suiker en van suiker afgeleide producten, suiker-
werk
03.01 Chocolade, met chocolade bedekte producten, surrogaten en x/5
met surrogaten bedekte producten
03.02 Suikerwerk
A. in vaste vorm
I. bevattende vetstoffen aan de oppervlakte x/5
II. overige
B. in de vorm van een pasta
I. bevattende vetstoffen aan de oppervlakte x/3
II. vochtig x
03.03 Suiker en producten op basis van suiker :
A. in vaste vorm
B. honing en dergelijke x
C. melasse en suikerstroop x
04 Groenten, fruit en verwerkte producten
04.01 Geheel fruit, vers of gekoeld
04.02 Verwerkt fruit :
A. gedroogde of gedehydrateerde vruchten, geheel of in de
vorm van meel of van poeder
B. vruchten in delen of in de vorm van puree of van pasta x(a) x(a)
C. vruchtenconserven (jam en soortgelijke producten, vruch-
ten, geheel of in delen, of in de vorm van meel of van poeder,
bewaard in een vloeistof) :
I. in water x(a) x(a)
II. in olie x(a) x(a) x
III. in alcohol ( 5 % vol) x(*) x
04.03 Vruchten in de schaal (aardnoten, kastanjes, amandelen,
tamme kastanjes, hazelnoten, walnoten, pijnboomzaden en
soortgelijke vruchten) :
A. van de schaal ontdaan, droog
B. van de schaal ontdaan en geroosterd x/5(***)
C. in de vorm van pasta of crme x x/3(***)
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52347

Referentie- Te gebruiken simulatiestoffen


Omschrijving van de levensmiddelen
nummer A B C D
04.04 Gehele groenten, vers of gekoeld
04.05 Verwerkte groenten :
A. gedroogde of gedehydrateerde groenten, geheel, of in de
vorm van meel of van poeder
B. groenten in delen of in de vorm van puree x(a) x(a)
C. groentenconserven :
I. in water x(a) x(a)
II. in olie x(a) x(a) x
III. in alcohol ( 5 % vol) x(*) x
05 Olin en vetten
05.01 Natuurlijke of bewerkte dierlijke of plantaardige olin en x
vetten (cacaoboter, reuzel, gesmolten boter daarbij inbegre-
pen)
05.02 Margarine, boter en andere uit emulsies van water in olie x/2
bestaande vetten
06 Dierlijke producten en eieren
06.01 Vis :
A. vers, gekoeld, gezouten, gerookt x x(***)
B. in de vorm van pasta x x(***)
06.02 Schaal-, schelp- en weekdieren (oesters, mosselen, slakken x
daarbij inbegrepen) niet natuurlijk beschermd door een
schelp
06.03 Vlees van alle soorten dieren (slachtpluimvee en wild daarbij
inbegrepen) :
A. vers, gekoeld, gezouten, gerookt x x/4
B. in de vorm van pasta, van crme x x/4
06.04 Bewerkte vleesproducten (ham, salami, bacon en andere) x x/4
06.05 Conserven en halfconserven van vlees en van vis :
A. in water x(a) x(a)
B. in olie x(a) x(a) x
06.06 Eieren uit de schaal :
A. in poeder of gedroogd
B. overige x
06.07 Eigeel :
A. vloeibaar x
B. in poeder of bevroren
06.08 Gedroogd eiwit
07 Zuivelproducten
07.01 Melk
A. volle melk x(b)
B. gedeeltelijk gedehydrateerd x(b)
C. gedeeltelijk of geheel afgeroomd x(b)
D. geheel gedehydrateerd
07.02 Gegiste melk zoals yoghurt, karnemelk en soortgelijke x x(b)
producten
07.03 Room en zure room x(a) x(b)
07.04 Kaas :
A. geheel, met niet-eetbare korst
B. alle overige x(a) x(a) x/3(*)
07.05 Wei :
A. vloeibaar of in pastavorm x(a) x(a)
B. in poeder of gedroogd
52348 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Referentie- Te gebruiken simulatiestoffen


Omschrijving van de levensmiddelen
nummer A B C D
08 Diverse producten
08.01 Azijn x
08.02 Gebakken of geroosterde levensmiddelen :
A. frietaardappelen, oliebollen en dergelijke x/5
B. van dierlijke oorsprong x/4
08.03 Preparaten voor soepen of voor bouillons; bereide soepen en
bouillons (extracten, concentraten); samengestelde gehomo-
geniseerde producten voor menselijke consumptie, gebruiks-
klare gerechten :
A. in poedervorm of gedroogd :
I. bevattende vetstoffen aan de oppervlakte x/5
II. overige
B. vloeibaar of in pastavorm :
I. bevattende vetstoffen aan de oppervlakte x(a) x(a) x/3
II. overige x(a) x(a)
08.04 Gist en fermenten :
A. in pastavorm x(a) x(a)
B. gedroogd
08.05 Keukenzout
08.06 Sausen
A. geen vetstoffen aan de oppervlakte bevattende x(a) x(a)
B. mayonaise, van mayonaise afgeleide sausen, slasaus en x(a) x(a) x/3
andere gemulgeerde kruidende sausen (emulsies van het
type olie in water)
C. sausen die olie en water bevatten in twee lagen x(a) x(a) x
08.07 Mosterd (met uitzondering van mosterdpoeder bedoeld x(a) x(a) x/3(***)
onder nummer 08.17)
08.08 Boterhammen, sandwiches, toast en dergelijke, met allerlei
soorten levensmiddelen :
A. bevattende vetstoffen aan de oppervlakte x/5
B. overige
08.09 Ijs x
08.10 Gedroogde levensmiddelen :
A. bevattende vetstoffen aan de oppervlakte x/5
B. overige
08.11 Bevroren en diepgevroren levensmiddelen
08.12 Geconcentreerde extracten met een alcoholgehalte van 5 % x(*) x
vol of meer
08.13 Cacao :
A. cacaopoeder x/5(***)
B. cacaomassa x/3(***)
08.14 Koffie, ook indien gebrand, cafenevrij of oplosbaar, koffie-
surrogaat, gemalen of niet gemalen
08.15 Vloeibaar koffie-extract x
08.16 Aromatische planten en andere planten :
kamille, kaasjeskruid, munt, thee, linde en andere
08.17 Specerijen en aromaten in gewone staat :
kaneel, kruidnagelen, mosterdpoeder, peper, vanille, saffraan
en andere

(*) Deze proef wordt alleen verricht indien de pH kleiner is dan of gelijk is aan 4,5.
(**) Deze proef dient in het geval van vloeistoffen of dranken met een alcoholgehalte van meer dan 15 % vol te worden
uitgevoerd door middel van een waterige ethanoloplossing van een overeenkomstige concentratie.
(***) Indien aan de hand van een geschikte proef kan worden aangetoond dat er geen vet contact met de kunststof
plaatsvindt, kan de proef met simulatiestof D achterwege worden gelaten.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52349

VIII) Aan de bijlage van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof
bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen, wordt na hoofdstuk 3 een hoofdstuk 4 ingevoegd,
luidende :
HOOFDSTUK 4 : INFORMATIE DIE IN DE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING BEVAT MOET
WORDEN.
De schriftelijke verklaring bedoeld in artikel 5 moet de volgende informatie bevatten :
1) de identiteit en het adres van de exploitant die de materialen of voorwerpen van kunststof of de voor de
vervaardiging van die materialen of voorwerpen bestemde stoffen produceert of importeert;
2) de identiteit van de materialen of voorwerpen van kunststof of de voor de vervaardiging van die materialen en
voorwerpen bestemde stoffen;
3) de datum van de verklaring;
4) de bevestiging dat de materialen of voorwerpen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van dit besluit en
van Verordening (EG) nr. 1935/2004;
5) adequate informatie over gebruikte stoffen waarvoor in dit besluit beperkingen en/of specificaties zijn
vastgelegd, zodat de exploitanten verderop in de keten kunnen waarborgen dat aan die beperkingen en/of specificaties
wordt voldaan;
6) adequate informatie over de stoffen waarvoor in levensmiddelen een beperking geldt, verkregen op grond van
experimentele gegevens of theoretische berekeningen, over de specifieke migratie van die stoffen alsmede, waar van
toepassing, zuiverheidseisen overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor
additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, zodat de gebruiker van deze materialen en voorwerpen
de desbetreffende communautaire bepalingen of, bij ontbreken daarvan, de nationale bepalingen met betrekking tot
levensmiddelen kan naleven;
7) de specificaties voor het gebruik van het materiaal of voorwerp, zoals :
i) de soort(en) levensmiddelen waarmee het bedoeld is om in aanraking te komen;
ii) de duur en de temperatuur van de behandeling en opslag waarbij het met de levensmiddelen in aanraking
komt;
iii) de verhouding tussen de oppervlakte die met levensmiddelen in aanraking komt en het volume, op grond
waarvan is bepaald dat het materiaal of voorwerp aan de voorschriften voldoet;
8) wanneer in een meerlaags materiaal of voorwerp van kunststof een functionele sperlaag van kunststof wordt
gebruikt, de bevestiging dat het materiaal of voorwerp voldoet aan artikel 4, 3 van dit besluit.
Aan de hand van de schriftelijke verklaring moeten de materialen, voorwerpen of stoffen waarvoor deze is
afgegeven, gemakkelijk kunnen worden gedentificeerd; ingeval de migratie door wezenlijke wijzigingen in de
productie verandert of er nieuwe wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn, moet een nieuwe verklaring worden
afgegeven.
Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 18 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van
3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te
komen.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Landbouw,
Mevr. S. LARUELLE

Annexe larrt royal modifiant larrt royal du 3 juillet 2005


relatif aux matriaux et aux objets en matire plastique destins entrer en contact avec les denres alimentaires
I) Lannexe, chapitre 1er, liste 1 de larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets en matire
plastique destins entrer en contact avec les denres alimentaires est modifie comme suit :
1. Le point 3, dernier alina de lintroduction gnrale est remplac par le texte suivant :
Les matriaux et objets qui contiennent les substances indiques sous a), b) et c) doivent satisfaire aux exigences
de larticle 3 du Rglement (CE) N 1935/2004 du Parlement europen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les
matriaux et objets destins entrer en contact avec des denres alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE
et 89/109/CEE.
2. La section A est modifie la disposition suivante :
a) Les lignes suivantes sont insres dans le tableau par ordre numrique :

N Rf. N CAS Dnomination Restrictions et/ou spcifications


(1) (2) (3) (4)
15267 000080-08-0 4,4-diaminodiphnyl sulfone LMS = 5 mg/kg
21970 000923-02-4 N-mthylolmthacrylamide LMS = 0,05 mg/kg
24886 046728-75-0 Sel monolithium de lacide LMS = 5 mg/kg et pour le lithium
5-sulfoisophthalique LMS(T)= 0,6 mg/kg (8) (exprim en lithium)
52350 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes N Rf ou N CAS et Restrictions et/ou
spcifications est remplac par la disposition suivante :

N Rf. N CAS Dnomination Restrictions et/ou spcifications


(1) (2) (3) (4)
12786 000919-30-2 3-aminopropyltrithoxysilane La teneur rsiduelle extractible en 3-aminopropyltrithoxysilane
doit tre infrieure 3 mg/kg de charge en cas demploi dans le
traitement visant renforcer la ractivit de surface des charges
inorganiques et LMS = 0,05 mg/kg en cas demploi dans le
traitement de surface des matriaux et objets.
16450 000646-06-0 1,3-dioxolane LMS = 5 mg/kg.
25900 000110-88-3 Trioxane LMS = 5 mg/kg

3. A la section B, la ligne suivante est supprime :

N Rf. N CAS Dnomination Restrictions et/ou spcifications


(1) (2) (3) (4)
21970 000923-02-4 N-mthylolmthacrylamide

II) Lannexe, chapitre 1er, liste 2 de larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets en matire
plastique destins entrer en contact avec les denres alimentaires est modifie comme suit :

1. Le point 3, dernier alina de lintroduction gnrale est remplac par la disposition suivante :

Les matriaux et objets qui contiennent les substances indiques aux points a) et b) doivent satisfaire aux
exigences de larticle 3 du Rglement (CE) N 1935/2004 du Parlement europen et du Conseil du 27 octobre 2004
concernant les matriaux et objets destins entrer en contact avec des denres alimentaires et abrogeant les
Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE.

2. La section A est modifie comme suit :

a) Les lignes suivantes sont insres par ordre numrique :

N Rf. N CAS Dnomination Restrictions et/ou spcifications


(1) (2) (3) (4)
38885 002725-22-6 2,4-Bis(2,4-dimthylphnyl)-6-(2-hydroxy- LMS = 0,05 mg/kg. Seulement pour les aliments aqueux
4-n-octyloxyphnyl)-1,3,5-triazine
42080 001333-86-4 Noir de carbone Conformment aux spcifications indiques lannexe, chapitre
1, liste 6
45705 166412-78-8 Acide 1,2-cyclohexyledicarboxylique,
ester diisononyl
62020 007620-77-1 Sel de lithium de lacide LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprim en lithium)
12-hydroxystarique
67180 - Mlange de phtalate de n-dcyle n-octyle LMS = 5 mg/kg (1)
(50 % p/p), de phtalate de di-n-dcyle
(25 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle
(25 % p/p)
71960 003825-26-1 Sel dammonium de lacide perfluorooc- Uniquement pour utilisation dans des objets rutilisables, fritts
tanoque haute temprature
74560 000085-68-7 Phtalate de benzyle butyle A employer uniquement comme :
a) plastifiant dans des matriaux et des objets rutilisables;
b) plastifiant dans des matriaux et des objets usage unique en
contact avec des aliments non gras, lexception des prpara-
tions pour nourrissons et des prparations de suite au sens de
larrt royal du 18 fvrier 1991relatif aux denres alimentaires
destines une alimentation particulire;
c) auxiliaire technologique des concentrations pouvant aller
jusqu 0,1 % dans le produit final.
LMS = 30 mg/kg simulant de denre alimentaire
74640 000117-81-7 Phtalate de di-2-thyl-hexyle A employer uniquement comme :
a) plastifiant dans des matriaux et des objets rutilisables en
contact avec des aliments non gras;
b) auxiliaire technologique des concentrations pouvant aller
jusqu 0,1 % dans le produit final.
LMS = 1,5 mg/kg simulant de denre alimentaire
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52351

N Rf. N CAS Dnomination Restrictions et/ou spcifications


(1) (2) (3) (4)
74880 000084-74-2 Phtalate de dibutyle A employer uniquement comme :
a) plastifiant dans des matriaux et des objets rutilisables en
contact avec des aliments non gras;
b) auxiliaire technologique dans des polyolfines des concen-
trations pouvant aller jusqu 0,05 % dans le produit final.
LMS = 0,3 mg/kg simulant de denre alimentaire
75100 068515-48-0 Diesters de lacide phtalique avec les A employer uniquement comme :
028553-12-0 alcools primaires saturs, ramifis (C8- a) plastifiant dans les matriaux et objets rutilisables;
C10), contenant plus de 60 % de C9. b) plastifiant dans des matriaux et des objets usage unique en
contact avec des aliments non gras, lexception des prpara-
tions pour nourrissons et des prparations de suite au sens de
larrt royal du 18 fvrier 1991 relatif aux denres alimentaires
destines une alimentation particulire;
c) auxiliaire technologique des concentrations pouvant aller
jusqu 0,1 % dans le produit final.
LMS(T) = 9 mg/kg simulant de denre alimentaire (42)
75105 068515-49-1 Diesters de lacide phtalique avec les A employer uniquement comme :
026761-40-0 alcools primaires saturs, ramifis (C9- a) plastifiant dans des matriaux et des objets rutilisables;
C11), contenant plus de 90 % de C10 b) plastifiant dans des matriaux et des objets usage unique en
contact avec des aliments non gras, lexception des prpara-
tions pour nourrissons et des prparations de suite au sens de
larrt royal du 18 fvrier 1991 relatif aux denres alimentaires
destines une alimentation particulire;
c) auxiliaire technologique des concentrations pouvant aller
jusqu 0,1 % dans le produit final.
LMS(T) = 9 mg/kg simulant de denre alimentaire (42)
79920 009003-11-6 Poly(thylne propylne) glycol
106392-12-5
81500 9003-39-8 Polyvinylpyrrolidone Conformment aux spcifications de lannexe, chapitre 1er,
liste 6
93760 000077-90-7 Tri-n-butyl actyl citrate
95020 6846-50-0 2,2,4-Trimthyle-1,3-pentanediol diisobu- LMS = 5 mg/kg denre alimentaire. Emploi autoris uniquem-
tyrate ent dans les gants usage unique
95420 745070-61-5 1,3,5-tris(2,2-dimthylimidopropane) ben- LMS = 0,05 mg/kg denre alimentaire
zne

b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes Dnomination et Restrictions et/ou spcifications est
remplac par la disposition suivante :

N Rf. N CAS Dnomination Restrictions et/ou spcifications


(1) (2) (3) (4)
43480 064365-11-3 Charbon actif Conformment aux spcifications de lannexe, chapitre 1, liste 6
45200 001335-23-5 Iodure de cuivre LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprim en cuivre) et
LMS = 1 mg/kg (11) (exprim en iode)
76845 031831-53-5 Polyester de 1,4-butanediol et caprolac- La restriction prvue pour les numros de rfrence 14260 et
tone 13720 doit tre respecte
Conformment aux spcifications de lannexe, chapitre 1, liste 6
81760 - Poudres, cailles et fibres de laiton, de LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprim en cuivre)
bronze, de cuivre, dacier inoxydable, LMS = 48 mg/kg (exprim en fer)
dtain, et alliages de cuivre, dtain et
de fer
88640 008013-07-8 Huile de soja poxyde LMS = 60 mg/kg. Cependant, dans le cas des joints en PVC
utiliss pour sceller des pots en verre contenant des prparations
pour nourrissons et des prparations de suite ou contenant des
prparations base de crales et des aliments pour bbs
destins aux nourrissons et enfants en bas ge, au sens de
larrt royal du 18 fvrier 1991 relatif aux denres alimentaires
destines une alimentation particulire, la LMS est abaisse
30 mg/kg
Conformment aux spcifications de lannexe, chapitre 1er,
liste 6
52352 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

c) La ligne suivante est supprime :

N Rf. N CAS Dnomination Restrictions et/ou spcifications


(1) (2) (3) (4)
35760 001309-64-4 Trioxyde dantimoine LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprim en antimoine)

3. La section B est modifie comme suit :


a) Les lignes suivantes sont insres par ordre numrique :

N Rf. N CAS Dnomination Restrictions et/ou spcifications


(1) (2) (3) (4)
35760 001309-64-4 Trioxyde dantimoine LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprim en antimoine)
47500 153250-52-3 N,N-dicyclohexyl-2,6-naphthalne dicar- LMS = 5 mg/kg
boxamide
72081/10 - Rsines (hydrognes) dhydrocarbures LMS = 5 mg/kg (1) et conformment aux spcifications de
ptroliers lannexe, chapitre 1, liste 6
93970 - Tricyclodcanedimthanol bis(hexahy- LMS = 0,05 mg/kg
drophthalate)

b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes Dnomination et Restrictions et/ou spcifications est
remplac par le texte suivant :

N Rf. N CAS Dnomination Restrictions et/ou spcifications


(1) (2) (3) (4)
47600 084030-61-5 Di-n-dodcyltin bis (isooctyl mercaptoa- LMS(T) = 0,05 mg/kg denres alimentaires (41) (comme somme
ctate) en mono-n-dodcyl-tain tris(isooctyl mercaptoactate), di-n-
dodcyltin bis(isooctyl mercaptoactate), mono-dodcyl-tain
trichloride et di-dodcyltain dichloride) exprim comme somme
en mono- et di-dodcyltain chloride
67360 067649-65-4 Mono-n-dodecyltin tris(isooctyl mercap- LMS(T) = 0,05 mg/kg denres alimentaires (41) (comme somme
toacetate) en mono-ndodcyl-tain tris(isooctyl mercaptoactate), di-n-
dodcyltin bis(isooctylmercaptoactate), mono-dodcyl-tain tri-
chloride et di-dodcyltain dichloride) exprim comme somme
en mono- et di-dodcyltain chloride

c) Les lignes suivantes sont supprimes :

N Rf. N CAS Dnomination Restrictions et/ou spcifications


(1) (2) (3) (4)
67180 - Mlange de phtalate de n-dcyle n-octyle LMS = 5 mg/kg (1)
(50 % p/p), de phtalate de di-n-dcyle
(25 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle
(25 % p/p)
76681 - Polycyclopentadine, hydrogn LMS = 5 mg/kg (1)

III) L annexe, chapitre 1er, liste 5 de larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets en matire
plastique destins entrer en contact avec les denres alimentaires est modifie comme suit :

1. La note (8) est remplace par la disposition suivante :

(8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas tre dpasse par la somme de la migration des
substances vises aux numros de rfrence 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920
et 95725.

(9) Avertissement : la migration de la substance risque de dtriorer les caractristiques organoleptiques de


laliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas tre conforme larticle 3, 1, c
du Rglement (CE) N 1935/2004 du Parlement europen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matriaux
et objets destins entrer en contact avec des denres alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et
89/109/CEE.

2. Les notes suivantes sont ajoutes :

(41) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas tre dpasse par la somme de la migration des
substances vises aux numros de rfrence 47600, 67360.

(42) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas tre dpasse par la somme de la migration des
substances vises aux numros de rfrence 75100 et 75105.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52353

IV) Lannexe, chapitre 1, liste 6 de larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets en matire
plastique destins entrer en contact avec les denres alimentaires est modifie comme suit :
1. A lannexe, chapitre 1, liste 6, la partie A est remplace par la disposition suivante :
Partie A : Spcifications gnrales
Les matriaux et objets ne peuvent librer des amines aromatiques primaires en quantit dcelable (LD = 0,01
mg/kg de denre alimentaire ou de simulant de denre alimentaire). Cette restriction ne sapplique pas la migration
des amines aromatiques primaires figurant dans les listes 1 et 2.
2. A lannexe, chapitre 1er, liste 6, partie B, les lignes suivantes sont insres par ordre numrique :

N Rf. AUTRES SPECIFICATIONS


42080 Noir de carbone
Spcifications :
- Substances extractibles par le tolune : maximum 0,1 %, dtermin par la mthode ISO 6209;
- Absorption UV 386 nm de lextrait dans le cyclohexane : < 0,02 UA pour une cellule de 1 cm, ou
< 0,1 UA pour cellule de 5 cm, dtermin par une mthode danalyse gnralement reconnue;
- Benzo(a)pyrne : max 0,25 mg/kg noir de carbone;
- Taux maximum autoris de noir de carbone dans le polymre : 2,5 % (p/p)
72081/10 Rsines (hydrognes) dhydrocarbures ptroliers
Spcifications :
Les rsines hydrognes dhydrocarbures ptroliers sont produites par la polymrisation catalytique
ou thermique des dines et des olfines des types aliphatique, alicyclique et/ou monobenzenode
provenant de distillats de stocks de ptrole craqus des tempratures ne dpassant pas 220C, ainsi
que les monomres purs trouvs dans ces flots de distillation, suivie dune distillation, dune
hydrognation et dun processus supplmentaire.
Proprits :
Viscosit > 3 Pa.s 120 C;
Temprature damollissement dtermine par la mthode E 28-67 de lASTM : > 95 C;
Indice de brome : < 40 (ASTM D1159);
Couleur dune solution 50 % dans le tolune < 11 sur lchelle de Gardner;
Monomre aromatique rsiduel 50 ppm;
76845 Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone
Fraction PM < 1000 D infrieure 0,5 % (p/p)
81500 Polyvinylpyrrolidone
Cette substance doit rpondre aux critres de puret tablis dans larrt royal du 14 juillet 1997 relatif
aux critres de puret des additifs pouvant tre utiliss dans les denres alimentaires
88640 Huile de soja poxyde
Oxirane < 8 %, indice diode < 6

V) A lannexe, chapitre 1er de larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets en matire plastique
destins entrer en contact avec les denres alimentaires, aprs la liste 6, il est insr une liste 7 rdige comme suit :
LISTE 7 : SUBSTANCES LIPOPHILES AUXQUELLES SAPPLIQUE LE FACTEUR DE REDUCTION LIE A LA
TENEUR EN MATIERES GRASSES (FRTMG).

N Rf. Numro CAS Nom


31520 061167-58-6 Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-mthylbenzyl)-4-
mthylphnyle
31530 123968-25-2 Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphnyl)-
thyl]phnyle
31920 000103-23-1 Adipate de bis(2-thylhexyle)
38240 000119-61-9 Benzophnone
38515 001533-45-5 4,4-bis(2-benzoxazolyl)stilbne
38560 007128-64-5 2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophne
38700 063397-60-4 Bis(isooctyle thioglycolate) de bis(2-carbobutoxythyl) tain
38800 032687-78-8 N,N-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazide
38810 080693-00-1 Diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4-mthylphnyl)pentarythritol
38820 026741-53-7 Diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphnyl)pentarythritol
38840 154862-43-8 Diphosphite de bis(2,4-dicumylphnyl)pentarythritol
39060 035958-30-6 1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphnyl)thane
39925 129228-21-3 3,3-bis(mthoxymthyl)-2,5-dimthylhexane
40000 000991-84-4 2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine
40020 110553-27-0 2,4-bis(octylthiomthyl)-6-mthylphnol
40800 013003-12-8 4,4-butylidne-bis(6-tert-butyl-3-mthylphnyl-ditridcyl phosphite)
42000 063438-80-2 Tris(isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxythyl)tain
45450 068610-51-5 Copolymre de p-crsol, de dicyclopentadine et disobutylne
52354 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

N Rf. Numro CAS Nom


45705 166412-78-8 Acide 1,2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl
46720 004130-42-1 2,6-di-tert-butyl-4-thylphnol
47540 027458-90-8 Disulfure de di-tert-dodcyle
47600 084030-61-5 Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-dodcyltain
48800 000097-23-4 2,2-dihydroxy-5,5-dichlorodiphnylmthane
48880 000131-53-3 2,2-dihydroxy-4-mthoxybenzophnone
49485 134701-20-5 2,4-dimthyl-6-(1-mthylpentadcyl)phnol
49840 002500-88-1 Disulfure de dioctadcyle
51680 000102-08-9 N,N-diphnylthioure
52320 052047-59-3 2-(4-dodcylphnyl)indole
53200 023949-66-8 2-thoxy-2-thyloxanilide
54300 118337-09-0 2,2-thylidnebis(4,6-di-tert-butylphnyl)fluorophosphonite
59120 023128-74-7 1,6-hexamthylne-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphnyl)propionamide]
59200 035074-77-2 1,6-hexamthylne-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphnyl)propionate
60320 070321-86-7 2-[2-hydroxy-3,5-bis(1,1-dimthylbenzyl)phnyl]benzotriazole
60400 003896-11-5 2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-mthylphnyl)-5-chlorobenzotriazole
60480 003864-99-1 2-(2-hydroxy-3,5S-di-tert-butylphnyl)-5-chlorobenzotriazole
61280 003293-97-8 2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophnone
61360 000131-57-7 2-hydroxy-4-mthoxybenzophnone
61600 001843-05-6 2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophnone
66360 085209-91-2 Phosphate de 2,2-mthylne bis(4,6-di-tert-butylphnyl)sodium
66400 000088-24-4 2,2-mthylne bis(4-thyl-6-tert-butylphnol)
66480 000119-47-1 2,2-mthylne bis(4-mthyl-6-tert-butylphnol)
66560 004066-02-8 2,2-mthylnebis(4-mthyl-6-cyclohexyl-phnol)
66580 000077-62-3 2,2-mthyln bis[4-mthyl-6-(1-mthylcyclohexyl)phnol]
68145 080410-33-9 2,2,2-nitrilo(trithyl tris(3,3,5,5-ttra-tert-butyl-1,1-biphnyl-2,2-
diyl)phosphite)]
68320 002082-79-3 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphnyl)propionate doctadcyle
68400 010094-45-8 Octadcylrucamide
69840 016260-09-6 Olylpamitamide
71670 178671-58-4 Ttrakis (2-cyano-3,3-diphnylacrylate) du pentarythritol
72081/10 - Rsines (hydrognes) dhydrocarbures ptroliers
72160 000948-65-2 2-phnylindole
72800 001241-94-7 Phosphate de diphnyle 2-thylhexyle
73160 - Phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18)
74010 145650-60-8 Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-mthylphnyle)thyle
74400 - Phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphnyle)
76866 - Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3-et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropy-
lneglycol avec lacide adipique.
Les groupements terminaux peuvent tre estrifis par lacide actique, les aci-
des gras C12-C18, ou le n-octanolet/ou le n-dcanol
77440 - Diricinolate de polythylneglycol
78320 009004-97-1 Monoricinolate de polythylneglycol
81200 071878-19-8 Poly[6-[(1,1,3,3-ttramthylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-
ttramthyl-4-pipridyl)imino]-hexamthylne-[(2,2,6,6-ttramthy4-
pipridyl)imino]
83599 068442-12-6 Produits de raction de lolate de 2-mercaptothyle avec le dichlorodimthyl-
tain, le sulfure de sodium et le trichloromthyltain
83700 000141-22-0 Acide ricinolique
84800 000087-18-3 Salicylate de 4-tert-butylphnyle
92320 - Ether de ttradcyl-poly(oxyde dthylne)(3-8) avec lacide glycolique
92560 038613-77-3 Diphosphonite de ttrakis(2,4-di-tert-butylphnyl)-4,4-biphnylne
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52355

N Rf. Numro CAS Nom


92700 078301-43-6 Polymre de la 2,2,4,4-ttramthyl-20-(2,3-poxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro
[5.1.11.2]-hnicosan-21-one
92800 000096-69-5 4,4-thiobis(6-tert-butyl-3-mthylphnol)
92880 041484-35-9 Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] de thiodithanol
93120 000123-28-4 Thiodipropionate de didodcyle
93280 000693-36-7 Thiodipropionate de dioctadcyle
95270 161717-32-4 Phosphite de 2,4,6-tris(tert-butyl)phnyle 2-butyl-2-thyl-1,3-propanediol
95280 040601-76-1 1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimthylbenzyl)-1,3,5-triazine-
2,4,6(1H,3H,5H)-trione
95360 027676-62-6 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-
trione
95600 001843-03-4 1,1,3-tris(2-mthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphnyl)butane

VI) A lannexe de larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets en matire plastique destins
entrer en contact avec les denres alimentaires, aprs le chapitre 1er, un chapitre 2 est insr, rdig comme suit :
CHAPITRE 2 : DISPOSITION COMPLEMENTAIRES APPLICABLES LORS DU CONTROLE DES LIMITES DE
MIGRATION.
Dispositions gnrales
1. Lors de la comparaison des rsultats des tests de migration prciss lannexe du prsent arrt la densit de
tous les simulants est conventionnellement fixe 1. Les milligrammes de substance(s) cds par litre de simulant
(mg/l) correspondent donc numriquement des mg de substance(s) cds par kg de simulant et, compte tenu des
dispositions fixes dans le prsent arrt, des mg de substance(s) cds par kg de denres alimentaires.
2. Lorsque les tests de migration sont effectus sur des chantillons prlevs sur le matriau ou lobjet ou sur des
chantillons prpars cette fin, et si les quantits de denres alimentaires ou de simulant places en contact avec les
chantillons diffrent de celles qui sont employes dans les conditions relles dans lesquelles le matriau ou lobjet est
utilis, les rsultats obtenus doivent tre corrigs en appliquant la formule suivante :
M = ((m a2) / (a1 q)) 1000
dans laquelle :
M = migration en mg/kg,
m = masse de substance, en mg, cde par lchantillon telle que dtermine lors du test de migration,
a1 = la surface en dm2 de lchantillon en contact avec la denre alimentaire ou le simulant lors du test de
migration,
a2 = la surface en dm2 du matriau ou de lobjet dans les conditions relles demploi,
q = la quantit en g de denre alimentaire en contact avec le matriau ou lobjet dans les conditions relles
demploi.
2bis. Correction de la migration spcifique dans les denres alimentaires contenant plus de 20 % de matires
grasses par le facteur de rduction li la teneur en matires grasses (FRTMG) :
Le facteur de rduction li la teneur en matires grasses (FRTMG) est un facteur compris entre 1 et 5 par lequel
doit tre divise la mesure de la migration des substances lipophiles dans une denre alimentaire grasse ou un simulant
D et ses substituts avant toute comparaison avec les limites de migration spcifique.
Rgles gnrales
Les substances considres comme lipophiles pour lapplication du FRTMG sont rpertories lannexe,
chapitre 1er, liste 7.
La migration spcifique des substances lipophiles exprime en mg/kg (M) est corrige par le FRTMG qui varie
de 1 5 (MFRTMG). Les quations suivantes sappliquent avant toute comparaison avec la limite lgale :
MFRTMG = M/FRTMG
et
FRTMG = (g de matires grasses dans la denre alimentaire/kg de denre alimentaire)/200 = ( % matires
grasses 5)/100
Cette correction par le FRTMG nest pas applicable dans les cas suivants :
a) lorsque le matriau ou lobjet est en contact ou est destin tre mis en contact avec des denres alimentaires
contenant moins de 20 % de matires grasses;
b) lorsque le matriau ou lobjet est en contact ou est destin tre mis en contact avec des denres alimentaires
pour nourrissons ou enfants en bas ge au sens de larrt royal du 18 fvrier 1991 relatif aux denres alimentaires
destines une alimentation particulire;
c) sil sagit de substances figurant sur les listes 1 et 2 du chapitre 1er des annexes du prsent arrt avec une
restriction la colonne (4) LMS = ND ou de substances non rpertories et utilises derrire une barrire fonctionnelle
en matire plastique avec une valeur limite de migration de 0,01 mg/kg;
d) sil sagit de matriaux et dobjets pour lesquels il nest pas possible destimer le rapport entre la surface de ces
matriaux ou objets et la quantit de denre alimentaire leur contact, par exemple en raison de leur forme ou de leur
utilisation, et pour lesquels la migration est calcule en utilisant le facteur de conversion conventionnel surface-volume
de 6 dm2/kg.
La correction par le FRTMG est applicable sous certaines conditions dans le cas suivant :
Pour les conteneurs et autres rcipients dune capacit infrieure 500 millilitres ou suprieure 10 litres et pour
les feuilles et films en contact avec des denres alimentaires contenant plus de 20 % de matires grasses, la migration
est calcule en concentration dans la denre alimentaire ou le simulant de la denre alimentaire (mg/kg) corrige par
le FRTMG, ou bien recalcule en mg/dm2 sans application du FRTMG. Si lune de ces deux valeurs est infrieure la
LMS, le matriau ou lobjet est rput conforme aux prescriptions.
Lapplication du FRTMG ne doit pas entraner de migration spcifique dpassant la limite de migration globale.
2ter. Correction de la migration spcifique dans le simulant D dune denre alimentaire :
La migration spcifique des substances lipophiles dans un simulant D et ses substituts est corrige par les facteurs
suivants :
52356 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

a) le coefficient de rduction vis au chapitre 3, point E, 3 de lannexe du prsent arrt, ci-aprs dnomm facteur
de rduction C simulant D (FRD).
Le FRD peut ne pas tre applicable lorsque la migration spcifique dans le simulant D est suprieure 80 % du
contenu de cette substance dans le matriau ou lobjet ltat fini (par exemple, films minces). Une preuve scientifique
ou exprimentale (par exemple, des essais sur les denres alimentaires les plus dterminantes) est ncessaire pour
dcider si le FRD est applicable. Il nest pas non plus applicable aux substances figurant sur les listes de cet arrt avec
une restriction la colonne (4) LMS = ND ni aux substances non rpertories et utilises derrire une barrire
fonctionnelle en matire plastique avec une valeur limite de migration de 0,01 mg/kg.
b) Le FRTMG est applicable la migration dans les simulants, pour autant que la teneur en matires grasses de la
denre alimentaire emballer soit connue et que les exigences mentionnes au point 2bis soient remplies.
c) Le facteur de rduction total (FRT) est le facteur, dune valeur maximale de 5, par lequel doit tre divise la
mesure de la migration dans un simulant D ou un substitut de celui-ci avant toute comparaison avec la limite lgale.
Il est obtenu en multipliant le FRD par le FRTMG lorsque les deux facteurs sont applicables.
3. La dtermination de la migration est effectue sur le matriau ou lobjet ou, si cela nest pas possible, en utilisant
soit des chantillons prlevs sur le matriau ou lobjet ou, le cas chant, en utilisant des chantillons reprsentatifs
du matriau ou de lobjet.
Lchantillon doit tre plac en contact avec la denre alimentaire ou le simulant de facon reproduire les
conditions de contact dans lemploi rel. A cet effet, le test sera ralis de telle facon que seules les parties de
lchantillon destines entrer en contact avec les denres alimentaires dans lemploi rel soient en contact avec la
denre alimentaire ou le simulant. Cette condition savre particulirement importante dans les cas de matriaux et
objets composs de plusieurs couches, pour fermetures, etc.
Il y a lieu deffectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou dautres dispositifs
de fermeture, qui, cet effet, doivent tre disposs sur les rcipients auxquels ils sont destins de facon telle que cela
corresponde aux conditions normales ou prvisibles dutilisation.
Dans tous les cas, la ralisation dun test plus strict, destin prouver le respect des limites de migration, est
autorise.
4. Conformment aux dispositions de larticle 4bis du prsent arrt, lchantillon du matriau ou de lobjet est
plac en contact avec la denre alimentaire ou le simulant adquat pendant une dure et une temprature qui sont
choisies en fonction des conditions de contact en emploi rel conformment aux rgles fixes par lannexe du present
arrt. A la fin du dlai prescrit, la dtermination analytique de la quantit totale de substances (migration globale)
et/ou de la quantit spcifique dune ou de plusieurs substances (migration spcifique) cdes par lchantillon est
effectue sur la denre alimentaire ou le simulant.
5. Lorsquun matriau ou objet est destin entrer en contact rpt avec des denres alimentaires, le(s) test(s) de
migration doit (doivent) tre effectu(s) trois fois sur un mme chantillon, conformment aux conditions fixes dans
le prsent arrt, en utilisant chaque fois un autre chantillon de denre alimentaire ou de simulant neufs. Le contrle
doit se faire sur la base du niveau de migration constat dans le troisime essai. Cependant, sil existe une preuve
dcisive que le niveau de migration naugmente pas aux deuxime et troisime essais, et si la (les) limite(s) de migration
nest (ne sont) pas dpasse(s) au premier essai, il nest pas ncessaire de procder un nouvel essai.
5bis Capuchons, couvercles, joints, bouchons et autres dispositifs similaires de fermeture
a) Si lon connat lutilisation prvue pour ces objets, on les soumet des essais en les appliquant aux rcipients
auxquels ils sont destins dans des conditions de fermeture correspondant celles dune utilisation normale ou
prvisible. Il est prsum que ces objets sont en contact avec une quantit de denres alimentaires correspondant un
rcipient plein. Les rsultats sont exprims en mg/kg ou en mg/dm2 conformment aux dispositions des articles 2 et
4, en prenant en compte toute la surface de contact du dispositif de fermeture et du conteneur.
b) Si lon ignore lutilisation prvue pour ces objets, on les soumet un essai distinct dont le rsultat est exprim
en mg/objet. La valeur obtenue est ajoute, le cas chant, la quantit cde par le conteneur auquel lobjet est destin.
Dispositions spciales concernant la migration globale
6. Si lon utilise les simulants aqueux spcifis dans le prsent arrt, la dtermination analytique de la quantit
totale de substances cde par lchantillon peut tre effectue par vaporation du simulant et pese du rsidu.
Si lon utilise de lhuile dolive rectifie ou un de ses substituts, la procdure dcrite ci-aprs peut tre utilise.
Lchantillon de matriau ou dobjet est pes avant et aprs le contact avec le simulant. Le simulant absorb par
lchantillon est extrait et dtermin quantitativement. La quantit de simulant obtenue est soustraite du poids de
lchantillon mesur aprs le contact avec le simulant. La diffrence entre le poids initial et le poids final corrig
correspond la migration globale de lchantillon examin.
Lorsquun matriau ou objet est destin entrer en contact rpt avec des denres alimentaires et sil est
techniquement impossible deffectuer le test dcrit au point 5, des modifications ce test sont admises condition
quelles permettent de dterminer le niveau de migration au cours du troisime essai. Une de ces modifications
ventuelles est dcrite ci-dessous.
Le test est effectu sur trois chantillons identiques de matriau ou dobjet. Le premier est soumis lessai
appropri et la migration globale est dtermine (M1); les second et troisime chantillons sont soumis aux mmes
conditions de temprature mais les dures de contact doivent tre deux et trois fois celles qui sont spcifies; la
migration globale est dtermine dans chaque cas (respectivement M2 et M3).
Le matriau ou lobjet est considr conforme si M1 ou M3 - M2 ne dpassent pas la limite de migration globale.
7. Un matriau ou un objet, dont le niveau de la migration dpasse la limite de migration globale dune quantit
ne dpassant pas la tolrance analytique ci-dessous dfinie, doit tre considr comme conforme au prsent arrt.
Les tolrances analytiques suivantes ont t observes :
+ 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant lhuile dolive rectifie ou ses substituts,
+ 12 mg/kg ou 2 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant les autres simulants viss dans le prsent arrt.
8. Sans prjudice des dispositions de lannexe, chapitre 3, du prsent arrt, les tests de migration utilisant lhuile
dolive rectifie ou ses substituts ne doivent pas tre effectus pour contrler la limite de migration globale dans les cas
o il existe une preuve dcisive que la mthode danalyse spcifie est techniquement inadquate.
Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spcifique ou dautres restrictions dans la liste
figurant lannexe chapitre 1er, liste 2, une limite de migration spcifique gnrique de 60 mg/kg ou 10 mg/dm2, selon
le cas, est applique. La somme de toutes les migrations spcifiques dtermines ne doit cependant pas dpasser la
limite de migration globale.
VII) A lannexe de larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets en matire plastique destins
entrer en contact avec les denres alimentaires, aprs le chapitre 2, un chapitre 3 est insr, rdig comme suit :
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52357

CHAPITRE 3 : REGLES DE BASE NECESSAIRE A LA DETERMINATION DE LA MIGRATION GLOBALE ET


SPECIFIQUE.
1. Les essais de migration pour la dtermination de la migration spcifique et globale sont effectus en utilisant
les simulateurs daliments prvus au point A et dans les conditions conventionnelles dessai de migration vises
au point B.
2. Les essais de substitution utilisant les milieux dessai dans les conditions conventionnelles dessai de
substitution dcrites au point C sont effectus si lessai de migration utilisant les simulateurs daliments gras (point A)
nest pas ralisable pour des raisons techniques lies la mthode danalyse.
3. Les essais alternatifs viss au point D peuvent tre effectus au lieu des essais de migration avec des
simulateurs daliments gras lorsque les conditions indiques dans ledit chapitre sont remplies.
4. Dans les trois cas, il est permis :
a) de limiter les essais effectuer ceux qui, dans le cas despce, sont considrs dune facon gnrale comme les
plus stricts sur la base de lexprience scientifique acquise;
b) de ne pas effectuer les essais de migration, les essais de substitution ou les essais alternatifs lorsquil existe une
preuve concluante que les limites de migration ne peuvent tre dpasses en aucune circonstance prvisible
dutilisation du matriau ou de lobjet.
A) Simulateurs daliments
1) Introduction
Comme il nest pas toujours possible dutiliser des aliments pour essayer des matriaux en contact avec les denres
alimentaires, on a recours des simulateurs daliments. Par convention, ceux-ci sont classs selon quils possdent les
caractristiques dun ou de plusieurs types daliments. Les types daliments et les simulateurs daliments utiliser sont
indiqus au tableau 1. Dans la pratique, il est possible dutiliser diffrents mlanges de types daliments, par exemple
des aliments gras et des aliments aqueux. Ils sont dcrits au tableau 2, avec indication du ou des simulateurs daliments
choisir pour la ralisation des essais de migration.
Tableau 1
Types daliments et simulateurs daliments

Type daliment Classification conventionnelle Simulateur daliment Abrviation


Aliments aqueux Denres alimentaires pour les- Eau distille ou eau de qualit Simulateur A
(pH > 4,5) quelles lessai avec le simulateur quivalente
A est seulement prescrit
lannexe, chapitre 3, E du prsent
arrt
Aliments acides Denres alimentaires pour les- Acide actique 3 % (p/v) Simulateur B
(pH 4,5) quelles lessai avec le simulateur
B est seulement prescrit
lannexe, chapitre 3, E du prsent
arrt
Aliments alcooliss Denres alimentaires pour les- Ethanol 10 % (v/v). Simulateur C
quelles lessai avec le simulateur Cette concentration doit tre
C est seulement prescrit adapte au titre alcoomtrique
lannexe, chapitre 3, E du prsent rel de laliment sil dpasse
arrt 10 % (v/v)
Aliments gras Denres alimentaires pour les- Huile dolive raffine ou autres Simulateur D
quelles lessai avec le simulateur simulateurs daliments gras
D est seulement prescrit
lannexe, chapitre 3, E du prsent
arrt
Aliments secs Nant Nant

2. Slection des simulateurs daliments


2.1. Matriaux et objets destins entrer en contact avec tous les types daliments
Les tests sont effectus en utilisant les simulateurs daliments suivants, qui sont considrs comme les plus stricts
dans les conditions dessai vises au point B, en prenant pour chaque simulateur un nouvel chantillon dessai du
matriau ou de lobjet en matire plastique
acide actique 3 % (p/v) en solution aqueuse;
thanol 10 % (v/v) en solution aqueuse;
huile dolive raffine (simulateur D de rfrence).
Toutefois, ce simulateur D de rfrence peut tre remplac par un mlange synthtique de triglycrides ou par
lhuile de tournesol ou lhuile de mas ( autres simulateurs daliments gras appels simulateurs D ). Si, lors de
lutilisation dun de ces autres simulateurs daliments gras, la limite de migration est dpasse, la confirmation du
rsultat laide dhuile dolive est obligatoire, si elle est techniquement ralisable, pour juger de la non-conformit.
Si cette confirmation nest pas techniquement ralisable et le matriau ou lobjet dpasse les limites de migration, il est
considr comme non conforme au prsent arrt.
2.2. Matriaux et objets destins entrer en contact avec des types daliments dtermins
Ce cas concerne uniquement les situations suivantes :
a) le matriau ou lobjet est dj en contact avec une denre alimentaire connue;
b) le matriau ou lobjet est accompagn, conformment aux dispositions de larticle 15 du Rgle-
ment (CE) n 1935/2004 du Parlement europen et du Conseil, dune mention spcifique qui indique les types
daliments figurant au tableau 1 avec lesquels il peut ou ne peut pas tre utilis, par exemple seulement pour aliments
aqueux ;
52358 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

c) le matriau ou lobjet est accompagn, conformment aux dispositions de larticle 15 du Rgle-


ment (CE) n 1935/2004 du Parlement europen et du Conseil, dune mention spcifique qui indique les denres
alimentaires ou les groupes de denres alimentaires mentionns lannexe, chapitre 3, E du prsent arrt avec lesquels
il peut ou ne peut pas tre utilis. Cette mention est appose :
i) aux stades de la commercialisation autres que le stade de la vente au dtail, en utilisant le numro de
rfrence ou la dnomination des denres alimentaires figurant au tableau lannexe, chapitre 3, E du prsent
arrt;
ii) au stade de la vente au dtail, en utilisant une mention qui ne se rapporte qu quelques aliments ou groupes
daliments, de prfrence avec des exemples aiss comprendre.
Dans ces situations, les essais sont effectus en utilisant, pour le cas vis au point b), le ou les simulateurs daliments
indiqus titre dexemple au tableau 2 et, pour les cas viss aux points a) et c), le ou les simulateurs daliments
mentionns lannexe, chapitre 3, E du prsent arrt. Lorsque les denres alimentaires ou les groupes de denres
alimentaires ne figurent pas sur la liste vise lannexe, chapitre 3, E du prsent arrt, on choisit dans le tableau 2 la
denre alimentaire qui correspond le mieux aux denres alimentaires ou aux groupes de denres alimentaires
examins.
Si le matriau ou lobjet est destin entrer en contact avec plus dune denre alimentaire ou groupe de denres
alimentaires ayant des coefficients de rduction diffrents, le coefficient de rduction appropri, pour chaque denre
alimentaire, est appliqu au rsultat de lessai. Si un ou plusieurs rsultats de ce calcul dpasse la limite, le matriau
ne convient pas une utilisation avec cette denre alimentaire ou ce groupe de denres alimentaires.
Les essais sont effectus dans les conditions vises au point B, en prenant un nouvel chantillon dessai pour
chaque simulateur.
Tableau 2

Simulateurs daliments choisir pour lessai des matriaux en contact avec des denres alimentaires
dans des cas particuliers

Aliments Simulateur
Aliments aqueux seulement Simulateur A
Aliments acides seulement Simulateur B
Aliments alcooliss seulement Simulateur C
Aliments gras seulement Simulateur D
Tous les aliments aqueux et acides Simulateur B
Tous les aliments alcooliss et aqueux Simulateur C
Tous les aliments alcooliss et acides Simulateurs C et B
Tous les aliments gras et aqueux Simulateurs D et A
Tous les aliments gras et acides Simulateurs D et B
Tous les aliments gras, alcooliss et aqueux Simulateurs D et C
Tous les aliments gras, alcooliss et acides Simulateurs D, C et B

B. Conditions dessais
1. Conditions dessai de migration (dure et temprature)
Les essais de migration sont effectus en choisissant, selon le cas, parmi les dures et les tempratures prvues dans
le tableau 3, celles qui correspondent aux pires conditions de contact prvisibles pour le matriau ou lobjet en matire
plastique ltude et toute information relative la temprature maximale indique sur ltiquette. Par consquent,
si le matriau ou lobjet en matire plastique est destin une application de contact avec des aliments couverte par
une combinaison dau moins deux dures et tempratures releves dans le tableau, lessai de migration est effectu en
soumettant lchantillon successivement toutes les pires conditions prvisibles et en utilisant la mme portion de
simulateur daliment.
2. Conditions de contact gnralement considres comme plus strictes
Pour illustrer le critre gnral selon lequel la dtermination de la migration doit tre limite aux conditions dessai
qui, dans le cas spcifique ltude, sont considres comme les plus strictes sur la base de donnes scientifiques, un
certain nombre dexemples spcifiques sont donns ci-dessous pour les conditions de contact lors des essais.
2.1. Matriaux et objets en matire plastique destins entrer en contact avec des denres alimentaires dans toutes les
conditions de dure et de temprature
Si aucune tiquette ou instruction nindique la temprature et la dure de contact prvisibles dans les conditions
relles dutilisation, les essais doivent tre effectus en utilisant, selon le type daliments, le(s) simulateur(s) A et/ou B
et/ou C pendant quatre heures la temprature de 100 C ou pendant quatre heures la temprature de reflux, et/ou
le simulateur D pendant deux heures seulement 175 C. Ces conditions de dure et de temprature sont par
convention considres comme les plus strictes.
2.2. Matriaux et objets en matire plastique destins entrer en contact avec des denres alimentaires la temprature
ambiante ou une temprature infrieure pendant une priode non prcise
Lorsque ltiquette indique que les matriaux et objets sont destins une utilisation la temprature ambiante ou
une temprature infrieure, ou lorsque, par leur nature, il est vident quils sont destins une utilisation la
temprature ambiante ou une temprature infrieure, lessai est effectu 40 C pendant une dure de dix jours.
Ces conditions de dure et de temprature sont par convention considres comme les plus strictes.
3. Substances migrantes volatiles
Pour la migration spcifique des substances volatiles, les essais avec simulateurs sont effectus de telle sorte que
la perte de substances migrantes volatiles pouvant se produire dans les pires conditions dutilisation prvisibles soit
mise en vidence.
4. Cas particuliers
4.1. Pour les matriaux et les objets destins tre utiliss dans des fours micro-ondes, les essais de migration
doivent tre faits dans un four conventionnel ou un four micro-ondes, condition que la dure et la temprature
approprie soient slectionnes dans le tableau 3.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52359

4.2. Sil est constat que lapplication des conditions dessai prvues dans le tableau 3 provoque dans lchantillon
dessai des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions prvisibles
dutilisation du matriau ou de lobjet ltude, il convient dappliquer aux essais de migration les pires conditions
prvisibles dutilisation dans lesquelles ces modifications physiques ou autres ne se produisent pas.
4.3. Par drogation aux conditions prvues au tableau 3 et au point 2, si le matriau ou lobjet en matire plastique
est destin tre utilis dans les conditions relles dutilisation pendant des priodes de moins de quinze minutes des
tempratures situes entre 70 C et 100 C (remplissage chaud, par exemple) et que cela est indiqu sur ltiquette ou
dans les instructions, seul lessai de deux heures 70 C doit tre effectu. Toutefois, si le matriau ou lobjet est aussi
destin tre utilis pour une conservation la temprature ambiante, lessai mentionn ci-dessus est remplac par un
essai 40 C pendant dix jours, qui par convention est considr plus strict.
4.4. Dans les cas o les conditions conventionnelles pour les essais de migration ne correspondent pas de facon
satisfaisante aux conditions de contact indiques au tableau 3 (par exemple, tempratures de contact suprieures
175 C ou dure de contact infrieure cinq minutes), dautres conditions de contact, mieux adaptes au cas ltude,
peuvent tre appliques si les conditions choisies reprsentent les pires conditions prvisibles de contact pour les
matriaux ou objets ltude.

Tableau 3

Conditions conventionnelles pour les essais de migration avec simulateurs daliments

Conditions de contact dans les pires conditions demploi prvisibles Conditions dessai
Dure de contact Dure de lessai
t 5 mn Voir les conditions au point 4.4.
5 mn < t 0,5 heure 0,5 heure
0,5 heure < t 1 heure 1 heure
1 heure < t 2 heures 2 heures
2 heures < t 4 heures 4 heures
4 heures < t 24 heures 24 heures
t > 24 heures 10 jours
Temprature de contact Temprature de lessai
T 5 C 5 C
5 C < T 20 C 20 C
20 C < T 40 C 40 C
40 C < T 70 C 70 C
70 C < T 100 C 100 C ou temprature de reflux
100 C < T 121 C 121 C (1)
121 C < T 130 C 130 C (1)
130 C < T 150 C 150 C (1)
T > 150 C 175 C (1)

(1) Cette temprature nest utilise que pour le simulateur D. Pour les simulateurs A, B et C, lessai peut tre remplac par
un essai 100 C ou la temprature de reflux pendant une dure quadruple de celle choisie conformment aux rgles gnrales
du point 1.

C. Essais gras substitutifs de la migration globale et specifique

1. Lorsque lessai de migration avec les simulateurs daliments gras nest pas ralisable pour des raisons techniques
lies la mthode danalyse, utiliser tous les milieux dessai indiqus au tableau 4, dans les conditions dessai
correspondant ceux applicables au simulateur D.

Ce tableau donne quelques exemples des conditions dessai conventionnelles les plus importantes et des
conditions conventionnelles correspondantes pour les essais de substitution. Pour dautres conditions dessai ne
figurant pas dans le tableau 4, il faut tenir compte de ces exemples et de lexprience acquise pour le type de polymre
ltude.

Un nouvel chantillon doit tre utilis pour chaque essai. Pour chaque milieu dessai, appliquer les mmes rgles
que celles prescrites aux points A et B pour le simulateur D. Utiliser le cas chant les coefficients de rduction dfinis
lannexe, chapitre 3, E du prsent arrt. Pour vrifier la conformit avec les limites de migration, choisir la valeur la
plus leve obtenue avec tous les milieux dessai.

Toutefois, sil est constat que la ralisation de ces essais provoque dans lchantillon dessai des modifications
physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les pires conditions prvisibles dutilisation du matriau ou de
lobjet ltude, le rsultat obtenu pour ce milieu dessai doit tre rejet et la plus leve des valeurs restantes doit tre
choisie.

2. Par drogation au point 1, il est possible de ne pas effectuer un ou deux des essais de substitution viss au
tableau 4 si, sur la base de donnes scientifiques, ces essais sont considrs dune facon gnrale comme non indiqus
pour lchantillon en question.
52360 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Tableau 4
Conditions conventionnelles pour les essais de substitution

Conditions dessai Conditions dessai Conditions dessai Conditions dessai


avec le simulateur D avec lisooctane avec lthanol 95 % avec le MPPO (1)
10 j 5 C 0,5 j 5 C 10 j 5 C -
10 j 20 C 1 j 20 C 10 j 20 C -
10 j 40 C 2 j 20 C 10 j 40 C -
2 h 70 C 0,5 h 40 C 2,0 h 60 C -
0,5 h 100 C 0,5 h 60 C (2) 2,5 h 60 C 0,5 h 100 C
1 h 100 C 1,0 h 60 C (2) 3,0 h 60 C (2) 1 h 100 C
2 h 100 C 1,5 h 60 C (2) 3,5 h 60 C (2) 2 h 100 C
0,5 h 121 C 1,5 h 60 C (2) 3,5 h 60 C (2) 0,5 h 121 C
1 h 121 C 2 h 60 C (2) 4,0 h 60 C (2) 1 h 121 C
2 h 121 C 2,5 h 60 C (2) 4,5 h 60 C (2) 2 h 121 C
0,5 h 130 C 2,0 h 60 C (2) 4,0 h 60 C (2) 0,5 h 130 C
1 h 130 C 2,5 h 60 C (2) 4,5 h 60 C (2) 1 h 130 C
2 h 150 C 3,0 h 60 C (2) 5,0 h 60 C (2) 2 h 150 C
2 h 175 C 4,0 h 60 C (2) 6,0 h 60 C (2) 2 h 175 C

(1) MPPO = oxyde de polyphnylne modifi.


(2) Les milieux dessai volatils sont utiliss jusqu une temprature maximale de 60 C. Une condition pralable lutilisation
des essais de substitution est que le matriau ou lobjet rsiste aux conditions dessai qui seraient appliques avec le simulateur D.
Plonger un chantillon dessai dans lhuile dolive dans les conditions appropries. Si les proprits physiques sont modifies (fonte
ou dformation, par exemple), le matriau est considr comme ne convenant pas une utilisation cette temprature. Si les
proprits physiques ne sont pas modifies, procder aux tests de substitution en utilisant de nouveaux chantillons.
D. Essais gras alternatifs de la migration globale et specifique
1. Il est possible dutiliser les rsultats dessais alternatifs dcrits dans le prsent point D si les conditions suivantes
sont remplies :
a) les valeurs obtenues un essai comparatif sont suprieures ou gales celles obtenues avec lessai effectu
avec le simulateur D;
b) aprs application des cofficients de rduction appropris prvus lannexe, chapitre 3, E du prsent arrt, la
migration avec lessai alternatif ne dpasse pas les limites de migration.
Si une de ces conditions ou les deux ne sont pas remplies, les essais de migration doivent tre effectus.
2. Par drogation la condition mentionne au point 1 a), il est possible de renoncer lessai comparatif sil existe
dautres preuves concluantes, sur la base de rsultats scientifiques exprimentaux, que les valeurs obtenues avec lessai
alternatif sont gales ou suprieures celles obtenues avec lessai de migration.
3. Essais alternatifs
3.1. Essais alternatifs en milieu volatil
Ces essais utilisent des milieux volatils tels que lisooctane ou lthanol 95 % ou dautres solvants ou mlanges
de solvants volatils. Ils sont effectus dans des conditions de contact telles que la condition vise au point 1 a) est
remplie.
3.2. Essais dextraction
Dautres essais utilisant, dans des conditions trs strictes, des milieux qui possdent un pouvoir dextraction trs
lev peuvent tre effectus sil est reconnu dune facon gnrale que, sur la base de donnes scientifiques, les rsultats
obtenus laide de ces essais ( essais dextraction ) sont gaux ou suprieurs ceux obtenus lessai avec le
simulateur D.
E. Classification des denres alimentaires en fonction des essais de migration.
1. Sont indiqus dans le tableau ci dessous les liquides simulateurs utiliser dans les essais de migration spcifique
et globale pour les matriaux et objets en matires plastiques selon les denres alimentaires avec lesquelles ces
matriaux et objets sont destins entrer en contact.
2. Pour chaque denre alimentaire ou pour chaque groupe de denres alimentaires, on nutilise que le ou les
simulants indiqus par le signe X, en utilisant pour chaque simulant un nouvel chantillon de matriaux et objet en
question. Labsence du signe X signifie que, pour cette position ou sous position, aucun essai de migration nest requis.
3. Lorsque le signe X est suivi dun chiffre dont il est spar par une barre oblique, le rsultat des essais de
migration doit tre divis par ce chiffre. Celui-ci, appel coefficient de rduction , tient compte, de facon
conventionnelle, du pouvoir dextraction plus grand du simulant des aliments gras par rapport certains types de
denres alimentaires.
4. Si le signe X est accompagn entre parenthses de la lettre a, nutiliser quun des deux simulants indiqus :
si le pH de la denre alimentaire est suprieur 4,5, utiliser le simulant A,
si le pH de la denre alimentaire est infrieur ou gal 4,5, utiliser le simulant B.
Si le signe X est accompagn entre parenthses de la lettre (b), lessai indiqu doit tre effectu avec de lthanol
50 % (v/v).
5. Si une denre alimentaire figure sur la liste tant sous une position spcifique que sous une position gnrale, il
faut utiliser uniquement le(s) simulant(s) prvu(s) sous la position spcifique.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52361

N de Liquides simulateurs utiliser


Dnomination des denres alimentaires
rfrence A B C D
01 Boissons
01.01 Boissons non alcoolises ou boissons alcoolises titrant
moins de 5 % vol :
Eaux, cidres, jus de fruits ou de lgumes simples ou x(a) x(a)
concentrs, mots, nectars de fruits, limonades, sodas,
sirops, bitter, infusions, caf, th, chocolat liquide, bires et
autres
01.02 Boissons alcoolises titrant 5 % vol ou plus :
Boissons classes sous la position 01.01 mais titrant 5 % vol
ou plus :
Vins, eaux-de-vie, liqueurs x(*) x(**)
01.03 Divers : alcool thylique non dnatur x(*) x(**)
02 Crales, drivs de crales, produits de la biscuiterie, de la
boulangerie et de la ptisserie
02.01 Amidons et fcules
02.02 Crales en ltat, en flocons, en paillettes (y compris le mas
souffl et les ptales de mas et autres)
02.03 Farines de crales et semoules
02.04 Ptes alimentaires
02.05 Produits de la boulangerie sche, de la biscuiterie et de la
ptisserie sche
A. prsentant des matires grasses en surface x/5
B. autres
02.06 Produits de la boulangerie et de la ptisserie frache
A. prsentant des matires grasses en surface x/5
B. autres x
03 Chocolats, sucres et leurs drivs, produits de la confiserie
03.01 Chocolats, produits enrobs de chocolat, succdans et x/5
produits enrobs de succdans
03.02 Produits de la confiserie
A. sous forme solide
I. prsentant des matires grasses en surface x/5
II. autres
B. sous forme de pte
I. prsentant des matires grasses en surface x/3
II. humides x
03.03 Sucres et sucreries
A. sous forme solide
B. miel et similaires x
C. mlasse et sirops de sucre x
04 Fruits, lgumes et leurs drivs
04.01 Fruits entiers, frais ou rfrigrs
04.02 Fruits transforms
A. Fruits secs ou dshydrats, entiers ou sous forme de farine
ou de poudre
B. Fruits en morceaux ou sous forme de pure ou de pte x(a) x(a)
C. Fruits en conserve (confitures et produits similaires - fruits
entiers ou en morceaux, ou sous forme de farine ou de
poudre, conservs dans un milieu liquide)
I. en milieu aqueux x(a) x(a)
II. en milieu huileux x(a) x(a) x
52362 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

N de Liquides simulateurs utiliser


Dnomination des denres alimentaires
rfrence A B C D
III. en milieu alcoolique ( 5 % vol) x(*) x
04.03 Fruits coques (arachides, chtaignes, amandes, marrons,
noisettes, noix communes, pignons et autres)
A. dcortiqus, schs
B. dcortiqus et grills x/5(***)
C. sous forme de pte ou de crme x x/3(***)
04.04 Lgumes entiers, frais ou rfrigrs
04.05 Lgumes transforms
A. Lgumes secs ou dshydrats, entiers, sous forme de
farine ou de poudre
B. Lgumes en morceaux, sous forme de pure x(a) x(a)
C. Lgumes en conserve
I. en milieu aqueux x(a) x(a)
II. en milieu huileux x(a) x(a) x
III. en milieu alcoolique x(*) x
05 Graisses et huiles
05.01 Graisses et huiles animales et vgtales, naturelles ou x
labores (y compris le beurre de cacao, le saindoux, le
beurre fondu)
05.02 Margarine, beurre et autres matires grasses constitues x/2
dmulsions deau dans lhuile
06 Produits animaux et oeufs
06.01 Poissons
A. frais, rfrigrs, sals, fums x x(***)
B. sous forme de pte x x(***)
06.02 Crustacs et mollusques (y compris les hultres, les moules et x
les escargots), non protgs naturellement par leur carapace
ou leur coquille
06.03 Viandes de toutes espces zoologiques (y compris la volaille
et le gibier)
A. fraches, rfrigres, sales, fumes x x/4
B. sous forme de pte, de crme x x/4
06.04 Produits transforms base de viande (jambon, saucisson, x x/4
bacon et autres)
06.05 Conserves et semi-conserves de viande ou de poisson
A. en milieu aqueux x(a) x(a)
B. en milieu huileux x(a) x(a) x
06.06 Oeufs dpourvus de leur coquille
A. en poudre ou schs
B. autres x
06.07 Jaune doeuf
A. liquide x
B. en poudre ou congel
06.08 Blanc doeuf sch
07 Produits laitiers
07.01 Lait
A. entier x(b)
B. partiellement dshydrat x(b)
C. partiellement ou totalement crm x(b)
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52363

N de Liquides simulateurs utiliser


Dnomination des denres alimentaires
rfrence A B C D
D. totalement dshydrat
07.02 Lait ferment, tel que le yoghourt, le lait battu et les produits x x(b)
similaires
07.03 Crme et crme acide x(a) x(b)
07.04 Fromages
A. entiers, dont la croute nest pas comestible
B. tous les autres x(a) x(a) x/3(*)
07.05 Prsure
A. liquide ou pteuse x(a) x(a)
B. en poudre ou sche
08 Produits divers
08.01 Vinaigre x
08.02 Aliments frits ou rtis
A. Pommes de terre frites, beignets et autres x/5
B. dorigine animale x/4
08.03 Prparation pour soupes, potages ou bouillons, prpars
(extraits, concentrs), prparations alimentaires composites
homognises, plats prpars
A. en poudre ou schs
I. prsentant des matires grasses en surface x/5
II. autres
B. Liquides ou pteux
I. prsentant des matires grasses en surface x(a) x(a) x/3
II. autres x(a) x(a)
08.04 Levures et substances fermentantes
A. en pte x(a) x(a)
B. sches
08.05 Sel de cuisine
08.06 Sauces
A. ne prsentant pas de matires grasses en surface x(a) x(a)
B. Mayonnaise, sauces drives de la mayonnaise, crme x(a) x(a) x/3
pour salade et autres sauces mulsionnes (mulsion de type
huile dans leau)
C. Sauce contenant de lhuile et de leau formant deux x(a) x(a) x
couches distinctes
08.07 Moutardes ( lexception des moutardes en poudre de la x(a) x(a) x/3(***)
position 08.17)
08.08 Tartines, sandwichs, toasts et autres contenant toutes espces
daliments
A. prsentant des matires grasses en surface x/5
B. autres
08.09 Glaces x
08.10 Aliments secs
A. prsentant des matires grasses en surface x/5
B. autres
08.11 Aliments congels ou surgels
08.12 Extraits concentrs titrant 5 % vol dalcool ou plus x(*) x
08.13 Cacao
A. Cacao en poudre x/5(***)
52364 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

N de Liquides simulateurs utiliser


Dnomination des denres alimentaires
rfrence A B C D
B. Cacao en pte x/3(***)
08.14 Caf, mme torrfi ou dcafin ou soluble, succdans de
caf en granuls ou en poudre
08.15 Extraits de caf liquide x
08.16 Plantes aromatiques et autres plantes :
camomille, mauve, menthe, th, tilleul et autres
08.17 Epices et aromates ltat ordinaire :
cannelle, clous de girofle, moutarde en poudre, poivre,
vanille, safran et autres

(*) Cet essai est effectu uniquement dans les cas o le pH est infrieur ou gal 4,5.
(**) Cet essai peut tre effectu dans le cas de liquides ou de boissons titrant plus de 15 % vol dalcool avec de lthanol en
solution aqueuse de concentration analogue.
(***) Sil est possible, par un essai appropri, dmontrer quaucun contact gras ne stablit avec la matire plastique, lessai
avec le simulant D peut tre omis.

VIII) A lannexe de larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux matriaux et aux objets en matire plastique destins
entrer en contact avec les denres alimentaires, aprs le chapitre 3, un chapitre 4 est insr, rdig comme suit :

CHAPITRE 4 : INFORMATION QUI DOIVENT ETRE CONTENUE DANS LA DECLARATION DE COM-


FORMITE.
La dclaration crite vise larticle 5 doit contenir les informations suivantes :
1) identit et adresse de lexploitant qui fabrique ou importe les matriaux ou les objets en matire plastique ou les
substances destines la fabrication de ces matriaux et objets;

2) identit des matriaux, des objets ou des substances destines la fabrication de ces matriaux et objets;

3) date de la dclaration;

4) confirmation de la conformit des matriaux et des objets en matire plastique aux prescriptions applicables du
prsent arrt et du Rglement (CE) n 1935/2004;

5) informations adquates relatives aux substances utilises pour lesquelles les restrictions et/ou spcifications
prvues par le prsent arrt sont en place afin de permettre aux exploitants en aval dassurer le respect de ces
restrictions;

6) informations adquates relatives aux substances faisant lobjet dune restriction dans les denres alimentaires,
obtenues par des donnes exprimentales ou un calcul thorique de leur niveau de migration spcifique et, le cas
chant, critres de puret conformment larrt royal du 14 juillet 1997 relatif aux critres de puret des additifs
pouvant tre utiliss dans les denres alimentaires pour permettre lutilisateur de ces matriaux ou objets de se
conformer aux dispositions communautaires applicables ou, dfaut, aux dispositions nationales applicables aux
denres alimentaires;

7) spcifications concernant lutilisation du matriau ou de lobjet telles que :


i) type(s) de denre(s) alimentaire(s) destine(s) tre mise(s) en contact avec ceux-ci;
ii) dure et temprature du traitement et de lentreposage au contact de la denre alimentaire;
iii) rapport surface/volume en contact avec la denre alimentaire utilis pour tablir la conformit du matriau ou
de lobjet;

8) lorsquune barrire fonctionnelle en matire plastique est utilise dans un matriau ou objet en matire plastique
multicouches, confirmation que le matriau ou lobjet rpond aux prescriptions de larticle 4, 3 du prsent arrt.
La dclaration crite permet didentifier facilement les matriaux, objets ou substances pour lesquels elle est tablie
et est renouvele lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la
migration ou lorsque de nouvelles donnes scientifiques sont disponibles. .

Vu pour tre annex notre arrt du 18 septembre 2008 modifiant larrt royal du 3 juillet 2005 relatif aux
matriaux et aux objets en matire plastique destins entrer en contact avec les denres alimentaires.

ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Sant publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de lAgriculture,
Mme S. LARUELLE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52365

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,


VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
EN LEEFMILIEU ET ENVIRONNEMENT
N. 2008 3419 [C 2008/24339] F. 2008 3419 [C 2008/24339]

25 AUGUSTUS 2008. Ministerieel besluit tot wijziging van de 25 AOUT 2008. Arrt ministriel modifiant lannexes Ire et IreA de
bijlagen I en IA van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 larrt royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le march et
betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van lutilisation des produits biocides, en vue dy inscrire le difthia-
biociden, met het oog op de opname van difethialon, respectieve- lone et respectivement le dioxyde de carbone
lijk koolstofdioxide

De Minister van Klimaat en Energie, Le Ministre du Climat et de lEnergie,

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen Vu la loi du 21 dcembre 1998 relative aux normes de produits ayant
ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en pour but la promotion de modes et de consommation durables et la
ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, op de protection de lenvironnement et de la sant, les articles 8 et 9;
artikelen 8 en 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de Vu larrt royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le march et
markt brengen en het gebruiken van biociden, op de artikelen 78ter, lutilisation des produits biocides, les articles 78ter, 1er, 79, 1er,
1, 79, 1, tweede lid, en 81, eerste lid; alina 2, et 81, alina 1er;

Overwegende de Richtlijn 2007/69/EG van de Commissie van Considrant la Directive 2007/69/CE de la Commission du 29 novem-
29 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het bre 2007 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement europen et du
Europees Parlement en de Raad teneinde difethialon als werkzame stof Conseil aux fins de linscription de la difthialone en tant que substance
in bijlage I bij die richtlijn op te nemen; active lannexe Ire de ladite directive;

Overwegende de Richtlijn 2007/70/EG van de Commissie van Considrant la Directive 2007/70/CE de la Commission du 29 novem-
29 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het bre 2007 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement europen et du
Europees Parlement en de Raad teneinde koolstofdioxide als werkzame Conseil aux fins de linscription du dioxyde de carbone en tant que
stof in bijlage I A bij die richtlijn op te nemen; substance active lannexe IreA de ladite directive;

Overwegende de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het Considrant lassociation des gouvernements des rgions llabo-
ontwerpen van dit besluit betrokken zijn; ration du prsent arrt;

Overwegende de kennisgeving aan de Federale Raad voor Duur- Considrant la notification au Conseil fdral du Dveloppement
zame Ontwikkeling, aan de Hoge Gezondheidsraad, aan de Raad voor durable, au Conseil suprieur de la Sant, au Conseil de la Consom-
het Verbruik en aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven; mation et au Conseil central de lEconomie;

Gelet op advies 44.449/3 van de Raad van State, gegeven op Vu lavis 44.449/3 du Conseil dEtat, donn le 13 mai 2008, en
13 mei 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de op application de larticle 84, 1re, alina 1er, 1, des lois sur le Conseil
de Raad van State gecordineerd op 12 januari 1973, dEtat coordonnes le 12 janvier 1973,

Besluit : Arrte :

Artikel 1. De bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 Article 1er. Lannexe Ire de larrt royal du 22 mai 2003 concernant
betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, la mise sur le march et lutilisation des produits biocides, modifi par
zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 oktober 2005 en van les arrts royaux des 3 octobre 2005 et 5 aot 2006, ainsi que par les
5 augustus 2006, en bij de ministerile besluiten van 21 maart 2007 en arrts ministriels du 21 mars 2007 et 6 novembre 2007, est complt
6 november 2007, wordt aangevuld door de tekst in de bijlage 1 van dit par le texte figurant dans lannexe 1re du prsent arrt.
besluit.

Art. 2. De bijlage IA van hetzelfde besluit wordt aangevuld door de Art. 2. Lannexe IreA du mme arrt est complt par le texte
tekst in de bijlage 2 bij dit besluit. figurant dans lannexe 2 du prsent arrt.

Art. 3. De uiterste datum voor het indienen van de toelatingsaan- Art. 3. La date butoir pour lintroduction des demandes dautorisa-
vragen voorzien in artikel 78ter, 1, of, in voorkomend geval, in tion prvue larticle 78ter, 1er, ou, le cas chant, larticle 79, 1er,
artikel 79, 1, tweede lid van hetzelfde besluit, is vastgesteld op deuxime alina du mme arrt, est fixe au 1er novembre 2009,
1 november 2009, behalve voor producten die meer dan een werkzame lexclusion pour des produits contenant plus dune substance active,
stof bevatten; in dat geval geldt de termijn die wordt vastgesteld in het pour lesquels la date limite est celle fixe dans la dernire dcision
laatste besluit voor de opneming van de werkzame stoffen daarvan dinscription relative ses substances actives pour ce qui concerne le
betreffende productsoort 14. type de produits 14.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2009. Art. 4. Le prsent arrt entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Brussel, 25 augustus 2008. Bruxelles, le 25 aot 2008.

P. MAGNETTE P. MAGNETTE
Bijlage 1 52366
Nr. Triviale IUPAC-naam Minimale zuiverheid Datum van Uiterste termijn waarbinnen de Datum waarop de Product- Specifieke bepalingen
naam Identificatienummers van de werkzame stof opneming minister een beslissing moet nemen opneming verstrijkt soort
in het biocide zoals over de aanvraag tot toelating of tot
het op de markt wordt hernieuwing van de toelating voor
gebracht een biocide dat voor de datum van
opneming op de markt was.
(behalve voor producten die meer
dan een werkzame stof bevatten; in
dat geval geldt de termijn die wordt
vastgesteld in het laatste besluit voor
de opneming van de werkzame stof-
fen daarvan betreffende productsoort
14)
4 difethialon 3-[3-(4-broom[1,1bife- 976 g/kg 1 novem- 31 oktober 2011 31 oktober 2014 14 Vanwege de kenmerken van de werk-
nyl]-4-yl)-1,2,3,4- ber 2009 zame stof, waardoor die persistent,
tetrahydronaft-1-yl]-4- bioaccumulerend en toxisch, of zeer
hydroxy-2H-1- persistent en sterk bioaccumulerend
benzothiopyran-2-on kan zijn, moet overeenkomstig artikel
EG-nr. : n.v.t. 24, 3, tweede lid van dit besluit een
CAS-nr. : 104653-34-1 vergelijkende risicobeoordeling voor
de stof worden uitgevoerd voordat de
opneming in bijlage I wordt verlengd.
Bij toelating zullen de volgende voor-
waarden worden gesteld :
(1) de nominale concentratie van de
werkzame stof in de producten mag
niet meer bedragen dan 0,0025 %
(m/m) en alleen kant-en-klaar aas is
toegestaan;
(2) de producten moeten een bitters-
tof en zo mogelijk een kleurstof bevat-
ten;
(3) de producten mogen niet als tra-
ceerpoeder worden gebruikt;
(4) de primaire en secundaire bloot-
stelling van mensen, niet-doeldieren
en het milieu moeten zoveel mogelijk
worden beperkt door de inoverwe-
gingneming en toepassing van alle
passende en beschikbare risicobeper-
kende maatregelen. Deze omvatten
onder meer de beperking tot uitslui-
tend professioneel gebruik, de vast-
stelling van een maximale verpak-
kingsgrootte en de verplichting om
veilige, niet te openen lokdozen te
gebruiken. .
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 25 augustus 2008 tot wijziging van de bijlage I en
IA van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met
het oog op de opname van difethialon, respectievelijk koolstofdioxide.

Brussel, 25 augustus 2008.

De Minister van Klimaat en Energie,

P. MAGNETTE
Annexe 1re

Numro Nom Dnomination de Puret minimale de Date Date butoir avant laquelle le Date dexpiration Type de Dispositions spcifiques
commun lUICPA la substance active dinscription ministre doit statuer sur la de linscription produits
Numros dans le produit bio- demande dautorisation ou de
didentification cide mis sur le renouvellement de lautorisation
march dun biocide qui tait sur le
march avant la date
dinscription.
( lexclusion des produits conte-
nant plus dune substance active,
pour lesquels la date limite est
celle fixe dans la dernire dci-
sion dinscription relative ses
substances actives pour ce qui
concerne le type de produits 14)
4 difthia- 3-[3(4bromo[1,1biph- 976 g/kg 1 e r novem- 31 octobre 2011 31 octobre 2014 14 Etant donn que les caractris-
lone nyle]-4-yl)-1,2,3,4- bre 2009 tiques de la substance active la
ttrahydronaphth-1- rendent potentiellement persist-
yl]-4-hydroxy-2H-1- ante, susceptible de bioaccumu-
benzothiopyranne-2- lation et toxique, ou trs persist-
one ante et trs susceptible de
No CE : s.o. bioaccumulation, celle-ci doit tre
No CAS : 104653- soumise une valuation com-
34-1 parative des risques conform-
ment larticle 24, 3, deuxime
alina du prsent arrt avant le
renouvellement de son inscrip-
tion lannexe I.
Les autorisations seront soumi-
ses, entre autres, aux conditions
suivantes :
1) la concentration nominale de
la substance active dans les pro-
duits nexcde pas 0,0025 % p/p
et seuls les appts prts lemploi
sont autoriss;
2) les produits doivent contenir
un agent provoquant une aver-
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

sion et, sil y a lieu, un colorant;


3) les produits ne doivent pas
tre utiliss comme poudre de
piste;
52367
Numro Nom Dnomination de Puret minimale de Date Date butoir avant laquelle le Date dexpiration Type de Dispositions spcifiques
commun lUICPA la substance active dinscription ministre doit statuer sur la de linscription produits 52368
Numros dans le produit bio- demande dautorisation ou de
didentification cide mis sur le renouvellement de lautorisation
march dun biocide qui tait sur le
march avant la date
dinscription.
( lexclusion des produits conte-
nant plus dune substance active,
pour lesquels la date limite est
celle fixe dans la dernire dci-
sion dinscription relative ses
substances actives pour ce qui
concerne le type de produits 14)
4) lexposition directe et indi-
recte de lhomme, des animaux
non cibles et de lenvironnement
sont minimises par lexamen et
lapplication de toutes les mesu-
res dattnuation des risques dis-
ponibles et appropries. Celles-ci
incluent notamment la restric-
tion du produit au seul usage
professionnel, ltablissement
dune limite maximale applica-
ble aux dimensions du condition-
nement et lobligation dutiliser
des caisses dappts inviolables
et scelles. .

Vu pour tre annex larrt ministriel du 25 aot 2008 modifiant lannexe Ire et IreA de larrt royal du
22 mai 2003 concernant la mise sur le march et lutilisation des produits biocides, en vue dy inscrire le difthialone,
et respectivement le dioxyde de carbone.

Bruxelles, le 25 aot 2008.

Le Ministre du Climat et de lEnergie,

P. MAGNETTE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE
Bijlage 2

Nr. Tr i v i a l e IUPAC-naam Minimale zuiver- Datum van Uiterste termijn waarbinnen de Datum waarop de Product- Specifieke bepalingen
naam Identificatienum heid van de werk- opneming minister een beslissing moet opneming verstrijkt soort
mers zame stof in het bio- nemen over de aanvraag tot toe-
cide zoals het op de lating of tot hernieuwing van
markt wordt de toelating voor een biocide
gebracht dat voor de datum van opne-
ming op de markt was.
(behalve voor producten die meer
dan een werkzame stof bevatten;
in dat geval geldt de termijn die
wordt vastgesteld in het laatste
besluit voor de opneming van de
werkzame stoffen daarvan betref-
fende productsoort 14)
1 Kool- Koolstofdioxide 990 ml/l 1 novem- 31 oktober 2011 31 oktober 2019 14 Alleen voor gebruiksklare gaspa-
stofdi- EG-nr. : 204-696-9 ber 2009 tronen voor koolstofdioxideval-
oxide CAS-nr. : 124-38-9 len.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 25 augustus 2008 tot wijziging van de bijlage I en
IA van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met
het oog op de opname van difethialon, respectievelijk koolstofdioxide.

Brussel, 25 augustus 2008.

De Minister van Klimaat en Energie,

P. MAGNETTE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE
52369
Annexe 2 52370
Numro N o m Dnomination de Puret minimale de Date Date butoir avant laquelle le Date dexpiration de Type de Dispositions spcifiques
commun lUICPA la substance active dinscription ministre doit statuer sur la linscription produits
Numros dans le produit bio- demande dautorisation ou de
didentification cide mis sur le renouvellement de lautorisation
march dun biocide qui tait sur le
march avant la date
dinscription.
( lexclusion des produits conte-
nant plus dune substance active,
pour lesquels la date limite est
celle fixe dans la dernire dci-
sion dinscription relative ses
substances actives pour ce qui
concerne le type de produits 14)
1 Dioxyde Dioxyde de carbone 990 ml/l 1 e r novem- 31 octobre 2011 31 octobre 2019 14 Uniquement destin tre utilis
d e c a r- No CE : 204-696-9 bre 2009 dans des cartouches de gaz pr-
bone No CAS : 124-38-9 tes lemploi fonctionnant en
association avec un pige.

Vu pour tre annex larrt ministriel du 25 aot 2008 modifiant lannexe Ire et IreA de larrt royal du
22 mai 2003 concernant la mise sur le march et lutilisation des produits biocides, en vue dy inscrire le difthialone,
et respectivement le dioxyde de carbone.

Bruxelles, le 25 aot 2008.

Le Ministre du Climat et de lEnergie,

P. MAGNETTE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52371

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


N. 2008 3420 [C 2008/09794] F. 2008 3420 [C 2008/09794]
9 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 9 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 30 janvier 2001 portant excution du Code des socits et portant
Wetboek van vennootschappen en houdende diverse bepalingen des dispositions diverses

VERSLAG AAN DE KONING RAPPORT AU ROI

Sire, Sire,
Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd streeft Larrt soumis Votre signature poursuit plusieurs objectifs qui sont
meerdere, nauw verbonden, doelstellingen na. troitement lis.
Vooreerst strekt dit besluit ertoe te voorzien in de inwerkingtreding Cet arrt vise en premier lieu assurer lentre en vigueur de
van artikel 59 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overname- larticle 59 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques
biedingen. Deze bepaling wijzigt artikel 438 van het Wetboek van dacquisition. Cette disposition modifie larticle 438 du Code des
vennootschappen (W.Venn.), waardoor de lijst van vennootschappen socits (C.Soc.), en ce sens quelle supprime la liste des socits faisant
die een openbaar beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen, ou ayant fait publiquement appel lpargne, liste tenue par la
bijgehouden door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assuran- Commission bancaire, financire et des assurances (sans toutefois
tiewezen, wordt afgeschaft (evenwel zonder dat deze hoedanigheid mettre fin la qualit de telles socits : voir ce sujet Doc. Parl.
verdwijnt; zie hierover Parl. St. Kamer 2006-2007, Doc 51 2834/001, Chambre 2006-2007, Doc 51 2834/001, p. 41). Sont dans son sillage
p. 41). Daarmee gepaard gaande worden de uitvoeringsbepalingen abroges les dispositions dexcution qui rgissent linscription sur la
opgeheven die betrekking hebben op de inschrijving op, schrapping en liste susvise, ainsi que la radiation et lomission de cette liste
weglating uit deze lijst (vervat in de artikelen 194 tot en met 201 van het (dispositions contenues dans les articles 194 201 de larrt royal du
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek 30 janvier 2001 portant excution du Code des socits). Il convient de
van vennootschappen). Het weze duidelijk dat uit de opheffing van souligner que labrogation de larticle 201 de larrt prcit, qui
artikel 201 van voornoemd besluit, dat uitdrukkelijk de commanditaire mentionne explicitement les socits en commandite par actions, ne
vennootschappen op aandelen vermeldt, niet mag worden afgeleid dat permet pas de conclure que cette forme de socit ne serait plus vise
deze vennootschapsvorm niet langer zou worden geviseerd door par larticle 438 C.Soc. : lapplicabilit de larticle 438 cette forme de
artikel 438 W.Venn. : de toepasselijkheid van artikel 438 op deze socit dcoule en effet de larticle 657 C.Soc. Elle ressort par ailleurs
vennootschapsvorm vloeit immers voort uit artikel 657 W.Venn. Dit galement de lintitul du livre V de larrt du 30 janvier 2001.
blijkt overigens ook uit het opschrift van boek V van het besluit van
30 januari 2001.
De inwerkingtreding van de wijzigingen aan artikel 438 W.Venn. Lentre en vigueur des modifications apportes larticle 438 C.Soc.
wordt gekoppeld aan de uitvoering van artikel 61 van voornoemde wet est couple la mise en uvre de larticle 61 de la loi du 1er avril 2007
van 1 april 2007, dat de Koning de bevoegdheid verleent om de prcite, qui habilite le Roi dterminer les conditions confrant un
voorwaarden te bepalen die een openbaar karakter verlenen aan een caractre public une opration telle que vise larticle 438 prcit.
verrichting zoals bedoeld in voornoemd artikel 438. In de huidige stand Dans ltat actuel du droit, larticle 202 de larrt royal du 30 jan-
van het recht bepaalt artikel 202 van het koninklijk besluit van vier 2001 portant excution du Code des socits dtermine ce caractre
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen public en renvoyant au chapitre II de larrt royal du 7 juillet 1999
dit openbare karakter aan de hand van een verwijzing naar hoofd- relatif au caractre public des oprations financires, lequel porte sur le
stuk II van het koninklijk besluit van 7 juli 1999 over het openbaar caractre public des oprations dmission. Or, les dispositions de ce
karakter van financile verrichtingen, dat betrekking heeft op het chapitre ne sont plus pertinentes pour les oprations dmission depuis
openbare karakter van uitgifteverrichtingen. Die laatste bepalingen zijn lentre en vigueur de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques
evenwel niet langer relevant voor de uitgifteverrichtingen ingevolge de dinstruments de placement et aux admissions dinstruments de
inwerkingtreding van de wet van 16 juni 2006 op de openbare placement la ngociation sur des marchs rglements, dont larti-
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggings- cle 3 nonce les critres permettant de dterminer quelles oprations
instrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, doivent tre considres comme publiques ou non. Cest la raison pour
waarvan met name artikel 3 de criteria bevat om uit te maken welke laquelle il parat indiqu, pour lapplication de larticle 438 C.Soc., de
verrichtingen al dan niet als openbaar moeten worden beschouwd. faire dsormais rfrence aux critres prvus par la loi du 16 juin 2006.
Daarom komt het gepast voor om ook voor de toepassing van arti- Cette facon de procder constitue galement une mesure de simplifi-
kel 438 W.Venn. aan te knopen bij de criteria uit de wet van 16 juni 2006. cation administrative pour les socits, dans la mesure o elle implique
Voor de vennootschappen vormt dit ook een maatregel van admini- que lapprciation du caractre public dune offre en Belgique, aux fins
stratieve vereenvoudiging, daar de beoordeling van het openbare de la loi prospectus du 16 juin 2006 dune part et de larticle 438 C.Soc.
karakter van een aanbod in Belgi voor doeleinden van de prospectus- dautre part, seffectuera dornavant selon un seul jeu de critres.
wet van 16 juni 2006 enerzijds en van artikel 438 W.Venn. anderzijds nu Larrt en projet renvoie larticle 3 prcit dans son intgralit, de
volgens n enkele set van criteria zal gebeuren. Er wordt verwezen facon permettre de dterminer aussi bien les offres qui revtent un
naar artikel 3 in zijn geheel, zodat op die basis zowel kan worden caractre public que celles qui ne revtent pas un tel caractre.
bepaald welke aanbiedingen een openbaar karakter hebben als welke
niet.
Zoals ook in de huidige stand van het recht het geval is, volstaat het Comme tel est dj le cas dans ltat actuel du droit, il suffit donc, aux
voor doeleinden van artikel 438 W.Venn. dus dat de verrichting die in fins de larticle 438 C.Soc., que lopration qui a lieu en Belgique revte
Belgi plaatsvindt een openbaar karakter heeft. Of voor een openbare un caractre public. La question de savoir si une opration publique en
verrichting in Belgi al dan niet een vrijstelling van de prospectusver- Belgique tombe ou non sous le coup dune dispense de lobligation de
plichting geldt (cfr. de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 juni 2006), publier un prospectus (cf. les articles 18 et 19 de la loi du 16 juin 2006),
is en blijft voor doeleinden van artikel 438 dan ook irrelevant. est et reste ds lors non pertinente aux fins de larticle 438. Il est noter
Overigens wordt ook voor de bepaling van het openbare karakter van que la dtermination du caractre public dune offre dchange en
een bod tot omruiling in Belgi voor doeleinden van artikel 438 enkel Belgique aux fins de larticle 438 sopre elle aussi uniquement par
aangeknoopt bij de wet van 16 juni 2006 (en niet bij de wet van rfrence la loi du 16 juin 2006 (et non par rfrence la loi du
1 april 2007, die het openbare bod tot omruiling nochtans ook, en wel 1er avril 2007, qui vise galement, et mme au premier chef, loffre
in eerste instantie, viseert). Het verdient immers de voorkeur om voor publique dchange). Il est en effet prfrable, pour dterminer le
het openbare karakter van de verrichtingen als bedoeld in artikel 438 caractre public des oprations vises larticle 438 C.Soc., de se rfrer
W.Venn. aansluiting te vinden bij nzelfde reeks criteria. Bovendien is une seule srie de critres. Il est par ailleurs important, aux fins de
voor doeleinden van artikel 438 relevant of het aanbod van (in ruil larticle 438, de savoir si loffre des titres (offerts en change) de la
aangeboden) effecten van de vennootschap openbaar is (wat dient te socit est publique (ce qui doit tre tabli sur la base de la loi du
worden bepaald op grond van de wet van 16 juni 2006), en niet of het 16 juin 2006), et non de savoir si loffre dacquisition en tant que telle est
overnamebod als dusdanig openbaar is (waarvoor de invalshoek van publique (ce qui sera dtermin en fonction des titres que loffrant vise
de effecten die de bieder beoogt te verwerven van belang is en de wet acqurir et ce, sur la base de la loi du 1er avril 2007).
van 1 april 2007 geldt).
Bovendien wordt de uitzondering voor aanbiedingen die uitsluitend Lexception prvue pour les offres exclusivement destines aux
bestemd zijn voor personeelsleden, uitgebreid tot bestuurders alsook membres du personnel est, par ailleurs, tendue aux administrateurs,
tot aanbiedingen die plaatsvinden in het buitenland. De ratio legis dat ainsi quaux offres qui ont lieu ltranger. La ratio legis selon laquelle
dergelijke uitgiften, die eerder bedoeld zijn als een maatregel tot de telles missions, qui sont plutt concues comme des mesures de
motivering, als dusdanig vreemd zijn aan de bedoeling van de motivation, sont en tant que telles trangres lobjectif de la qualit de
hoedanigheid van vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft socit faisant ou ayant fait publiquement appel lpargne (voir le
52372 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

gedaan op het spaarwezen (zie het verslag aan de Koning bij artikel 10 rapport au Roi affrent larticle 10 de larrt royal du 7 juillet 1999),
van het koninklijk besluit van 7 juli 1999), geldt immers evenzeer voor vaut en effet tout autant pour les membres du personnel que pour les
personeelsleden als voor bestuurders en evenzeer voor aanbiedingen in administrateurs et tout autant pour les offres en Belgique que pour les
Belgi als voor aanbiedingen in het buitenland. offres ltranger.
Verband houdend met het openbare karakter van de verrichtingen Dans la mesure o il est li au caractre public des oprations
die aanleiding geven tot de verwerving van de hoedanigheid als donnant lieu lacquisition de la qualit vise larticle 438 C.Soc., le
bepaald in artikel 438 W.Venn., wordt ook het (numerieke) criterium critre (numrique) visant dterminer partir de quel moment des
aangepast ter bepaling vanaf wanneer effecten geacht worden niet meer titres ne sont plus considrs comme tant rpandus dans le public est
onder het publiek verspreid te zijn. Dit criterium geldt niet enkel voor lui aussi adapt. Ce critre vaut non seulement pour lapplication de
de toepassing van artikel 438, derde lid, maar ook voor de toepassing larticle 438, alina 3, mais galement pour lapplication de larticle 513,
van artikel 513, 1, derde lid, W.Venn. (zoals dat trouwens ook het 1er, alina 3, C.Soc. (comme tel est dailleurs le cas dans lactuel article
geval is in het huidige artikel 203 van het koninklijk besluit van 203 de larrt royal du 30 janvier 2001).
30 januari 2001).
De hoedanigheid van vennootschap die een openbaar beroep op het La qualit de socit faisant ou ayant fait publiquement appel
spaarwezen doet of heeft gedaan wordt verkregen door een openbaar lpargne sacquiert loccasion dune offre publique (ou loccasion de
aanbod (of door de toelating tot de verhandeling op een gereglemen- ladmission la ngociation sur un march rglement). Le caractre
teerde markt). Het openbare karakter van een aanbod tot inschrijving, public dune offre en souscription, en vente ou dchange doit
verkoop of omruiling moet uiteraard worden beoordeeld op het videmment tre apprci au moment o lopration se produit.
ogenblik dat de verrichting plaats heeft. In afwezigheid van bijzondere Larrt soumis Votre signature ne prvoyant pas de mesures
overgangsmaatregelen in het besluit dat U ter ondertekening wordt transitoires particulires, les nouvelles conditions relatives au caractre
voorgelegd, zijn de nieuwe voorwaarden inzake het openbare karakter public quil nonce sappliquent uniquement aux offres survenant aprs
dan ook enkel van toepassing op aanbiedingen die zich voordoen na de son entre en vigueur. Les socits qui possdent dj la qualit vise
inwerkingtreding ervan. Vennootschappen die reeds de hoedanigheid larticle 438 C.Soc. en raison dune offre publique ralise dans le pass,
bezitten als bedoeld in artikel 438 W.Venn. op basis van een openbare conservent ds lors cette qualit indpendamment de la question de
aanbieding uit het verleden, behouden deze hoedanigheid dan ook savoir si elles ont effectu une ou plusieurs offres auxquelles les
ongeacht of zij een of meerdere aanbiedingen hebben verricht die ook nouvelles conditions confrent galement un caractre public. Cette
volgens de nieuwe voorwaarden een openbaar karakter hebben. Op die facon de procder permet dviter le surcrot de charges administratives
wijze worden de bijkomende administratieve lasten vermeden die qui rsulterait du fait de dclarer les nouvelles conditions de dtermi-
zouden voortvloeien uit het toepasselijk verklaren van de nieuwe nation du caractre public dune opration applicables aux socits qui
voorwaarden ter bepaling van het openbare karakter van een verrich- possdent dj la qualit vise larticle 438 C.Soc. Cela nempche
ting op de vennootschappen die de hoedanigheid als bedoeld in artikel toutefois pas que de telles socits puissent, conformment lalina 3
438 W.Venn. al bezitten. Dit belet evenwel niet dat dergelijke vennoot- de larticle 438 C.Soc., perdre cette qualit en dmontrant que les titres
schappen overeenkomstig het derde lid van artikel 438 W.Venn. deze quelles ont mis ne sont plus rpandus dans le public. Cette dernire
hoedanigheid kunnen verliezen door aan te tonen dat de door hen situation doit tre apprcie au moment o la socit entend la
uitgegeven effecten niet meer verspreid zijn onder het publiek. Die dmontrer, de sorte que les nouvelles conditions plus souples
laatste situatie moet worden beoordeeld op het ogenblik dat de prvues par larticle 203 de larrt royal du 30 janvier 2001, tel que
vennootschap ze wenst aan te tonen, zodat de nieuwe - en soepelere - modifi par larticle 2 du prsent arrt, sappliquent galement, ds
voorwaarden van artikel 203 van het koninklijk besluit van leur entre en vigueur, aux socits qui ont dj acquis prcdemment
30 januari 2001, zoals gewijzigd door artikel 2, vanaf hun inwerking- la qualit vise larticle 438 C.Soc. (et donc sur un pied dgalit avec
treding ook gelden voor vennootschappen die de hoedanigheid als les socits qui nacquerront cette qualit quultrieurement).
bedoeld in artikel 438 W.Venn. reeds voordien hebben verworven (en
dit op voet van gelijkheid met de vennootschappen die deze hoedanig-
heid pas nadien verwerven).
Voorts wordt ook artikel 204 van het koninklijk besluit van Larrt en projet adapte en outre larticle 204 de larrt royal du
30 januari 2001 aangepast. Deze bepaling bevat de criteria ter bepaling 30 janvier 2001. Cette disposition nonce les critres qui permettent
van het openbare karakter van een verzoek tot verlening van volmach- dtablir le caractre public dune sollicitation de procuration (article
ten (art. 549 W.Venn.). Om redenen van coherentie in de financile 549 C.Soc.). Pour assurer la cohrence de la lgislation financire, il
wetgeving komt het gepast voor om ook in deze context voor het parat indiqu, dans ce contexte galement, de dterminer le critre
numerieke criterium niet langer aansluiting te zoeken bij het koninklijk numrique en se rfrant non plus larrt royal du 7 juillet 1999 mais
besluit van 7 juli 1999 maar wel bij de wet van 16 juni 2006. Aan de la loi du 16 juin 2006. Les autres critres prvus larticle 204 (la mise
overige criteria van artikel 204 (de aanwending van reclamemiddelen en uvre de procds de publicit ou lintervention dun intermdiaire)
of het optreden van een bemiddelaar) wordt niet geraakt omdat - in ne sont pas modifis parce que contrairement ce qui est le cas pour
tegenstelling tot wat het geval is voor het openbaar aanbod tot loffre publique en souscription, en vente ou dchange il nest pas
inschrijving, verkoop of omruiling - voor het openbare verzoek tot prvu en la matire de rgles de fond pour ce qui est de la sollicitation
verlening van volmachten terzake geen regels ten gronde gelden. publique de procuration.
Wij hebben de eer te zijn, Nous avons lhonneur dtre,
Sire, Sire,
van Uwe Majesteit, de votre Majest,
de zeer eerbiedige les trs respectueux
en zeer getrouwe dienaars, et trs fidles serviteurs,
De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financin, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS

ADVIES 45.013/2/V VAN 22 AUGUSTUS 2008 AVIS 45.013/2/V DU 22 AOUT 2008


VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL DETAT
De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede vakantiekamer, op Le Conseil dEtat, section de lgislation, deuxime chambre des
25 juli 2008 door de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, le
verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te 25 juillet 2008, dune demande davis, dans un dlai de trente jours, sur
dienen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het un projet darrt royal modifiant larrt royal du 30 janvier 2001
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek portant excution du Code des socits, et portant des dispositions
van vennootschappen en houdende diverse bepalingen , heeft het diverses , a donn lavis suivant :
volgende advies gegeven :
Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, Comme la demande davis est introduite sur la base de larticle 84,
1, eerste lid, 1, van de gecordineerde wetten op de Raad van State, 1er, alina 1er, 1, des lois coordonnes sur le Conseil dEtat, tel quil
zoals het vervangen is bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling est remplac par la loi du 2 avril 2003, la section de lgislation limite son
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52373

wetgeving overeenkomstig artikel 84, 3, van de voormelde gecordi- examen au fondement juridique du projet, la comptence de lauteur
neerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de de lacte ainsi qu laccomplissement des formalits pralables,
bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen conformment larticle 84, 3, des lois coordonnes prcites.
voorafgaande vormvereisten.
Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-aprs.
volgende opmerkingen.

Aanhef Prambule
In zoverre het ertoe strekt toepassing te geven aan artikel 513, 1, En tant quil vise procurer application larticle 513, 1er, alina 3
derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen, ontleent het du Code des socits, larticle 203 de larrt royal du 30 janvier 2001
ontworpen artikel 203 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot portant excution du Code des socits, en projet, trouve dans larti-
uitvoering van het wetboek van vennootschappen zijn rechtsgrond aan cle 108 de la Constitution lu en combinaison avec larticle 513, 1er,
artikel 108 van de Grondwet, juncto het voornoemde artikel 513, 1, alina 3, prcit son fondement juridique.
derde lid.
Artikel 108 van de Grondwet moet dus worden vermeld in een Larticle 108 de la Constitution doit donc tre mentionn en un
nieuwe eerste lid van de aanhef. alina 1er nouveau du prambule.

Dispositief Dispositif

Artikel 1 Article 1er


er
1. Artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de 1. Larticle 1 du projet darrt royal vise tendre lexception
uitzondering wat betreft de aanbiedingen bestemd voor werknemers te prvue en ce qui concerne les offres destines aux travailleurs, celles
verruimen tot die bestemd voor bestuurders. destines aux administrateurs.
De gemachtigde van de minister heeft deze maatregel gerechtvaar- Le dlgu du ministre a justifi comme suit la mesure :
digd als volgt :
La matire couverte par larticle 438 du Code des socits nayant La matire couverte par larticle 438 du Code des socits nayant
pas fait lobjet dune harmonisation par le droit europen, le droit pas fait lobjet dune harmonisation par le droit europen, le droit
europen ne suscite aucune objection cette extension. europen ne suscite aucune objection cette extension.
Cette exception sinspire nanmoins de la directive prospectus Cette exception sinspire nanmoins de la directive prospectus
(2003/71/CE), qui prvoit - sous certaines conditions ayant trait la (2003/71/CE), qui prvoit - sous certaines conditions ayant trait la
matire des prospectus - une drogation lobligation de publier un matire des prospectus - une drogation lobligation de publier un
prospectus pour les offres aux administrateurs ou aux salaris anciens prospectus pour les offres aux administrateurs ou aux salaris anciens
ou existants ( huidige of voormalige bestuurders of werknemers ) ou existants ( huidige of voormalige bestuurders of werknemers )
(art. 4.1.e). (art. 4.1.e).
La doctrine qui dplore que lexception actuelle soit limite aux La doctrine qui dplore que lexception actuelle soit limite aux
membres du personnel, base sa critique principalement sur les membres du personnel, base sa critique principalement sur les
problmes que cette limitation pose pour la pratique. La limitation de problmes que cette limitation pose pour la pratique. La limitation de
lexception aux membres du personnel serait notamment de nature lexception aux membres du personnel serait notamment de nature
compliquer les transactions que le lgislateur a entendu faciliter par des compliquer les transactions que le lgislateur a entendu faciliter par des
mesures dans le domaine fiscal et le domaine de la scurit sociale (cf. mesures dans le domaine fiscal et le domaine de la scurit sociale (cf.
D. NAPOLITANO, De publieke vennootschap, Gent, Larcier, 2003 - voir D. NAPOLITANO, De publieke vennootschap, Gent, Larcier, 2003 - voir
notamment le numro 30, et les notes en bas de page, notamment notamment le numro 30, et les notes en bas de page, notamment
note 86) (...). note 86) (...).
Comme lexplique le rapport au Roi, largument que ce type doffres Comme lexplique le rapport au Roi, largument que ce type doffres
constituent en premier lieu des mesures incitatives et nont, ds lors, constituent en premier lieu des mesures incitatives et nont, ds lors,
pas beaucoup voir avec lappel public lpargne, vaut autant pour pas beaucoup voir avec lappel public lpargne, vaut autant pour
les administrateurs que pour les salaris. Les rgles applicables aux les administrateurs que pour les salaris. Les rgles applicables aux
socits ayant fait ou faisant publiquement appel lpargne nont socits ayant fait ou faisant publiquement appel lpargne nont
pas plus pour vocation de sappliquer en cas doffre mixte , c--d. pas plus pour vocation de sappliquer en cas doffre mixte , c--d.
destine tant aux salaris quaux administrateurs, qu une offre destine tant aux salaris quaux administrateurs, qu une offre
exclusivement destine aux salaris. En effet, comme la plupart des exclusivement destine aux salaris. En effet, comme la plupart des
rgles applicables visent la protection des actionnaires plutt disperss rgles applicables visent la protection des actionnaires plutt disperss
et ntant, par hypothse, pas toujours proches de la socit, la seule et ntant, par hypothse, pas toujours proches de la socit, la seule
extension dune offre aux administrateurs - qui ont par dfinition une extension dune offre aux administrateurs - qui ont par dfinition une
connaissance plutt proche de la socit - ne semble pas justifier connaissance plutt proche de la socit - ne semble pas justifier
lapplicabilit de ces rgles. On songe par exemple lobligation de lapplicabilit de ces rgles. On songe par exemple lobligation de
mentionner les propositions de dcision dans lordre du jour (art. 533 mentionner les propositions de dcision dans lordre du jour (art. 533
C.Soc.) et la limitation du montant du capital autoris (art. 603 C.Soc.), C.Soc.) et la limitation du montant du capital autoris (art. 603 C.Soc.),
qui constituent des rgles visant protger les actionnaires contre des qui constituent des rgles visant protger les actionnaires contre des
dcisions inattendues. dcisions inattendues.
Op het verzoek om ook het bezigen van andere terminologie te Invit justifier aussi le changement de terminologie, puisqu
rechtvaardigen, aangezien in de toekomst niet meer gesproken zal lavenir, ne seront plus viss les membres du personnel mais les
worden over personeelsleden maar over werknemers , heeft de salaris , le dlgu du ministre a indiqu que la modification
gemachtigde van de minister gesteld dat de wijziging ingegeven is sinspire de larticle 4.1.e de la directive prospectus voque plus
door artikel 4.1.e van de hierboven genoemde prospectusrichtlijn . haut.
De gemachtigde van de minister heeft evenwel nog gesteld dat hij Toutefois, le dlgu du ministre a encore prcis quil ne pourrait
niet bij niet bij machte is tot het volgende : pas :
confirmer labsence dagents statutaires susceptibles de tomber confirmer labsence dagents statutaires susceptibles de tomber
sous le champ dapplication de la mesure drogatoire, pour la simple sous le champ dapplication de la mesure drogatoire, pour la simple
raison quil est impossible de prdire ce que les socits de droit public raison quil est impossible de prdire ce que les socits de droit public
avec des agents statutaires (p. ex. La Poste) feront dans le futur en avec des agents statutaires (p. ex. La Poste) feront dans le futur en
termes doffres de titres. termes doffres de titres.
Daarom wordt aanbevolen de term personeelsleden niet te Cest pourquoi, il est recommand de ne pas modifier lexpression
wijzigen, die beide soorten rechtsband omvat. membres du personnel qui englobe les deux sortes de lien juridique.
52374 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Aangezien artikel 1 van het ontwerp zowel betrekking heeft op Puisque larticle 1er du projet vise les offres faites en Belgique mais
aanbiedingen in Belgi als op die in het buitenland, is aan de aussi celles faites ltranger, le dlgu du ministre a t invit
gemachtigde van de minister gevraagd om ook deze ruimtelijke justifier encore cette extension dans lespace, ainsi que la conception des
uitbreiding te rechtvaardigen, alsook de concipiring van de juridische rgimes juridiques applicables selon que loffre est faite en Belgique ou
stelsels die van toepassing zijn naargelang het aanbod in Belgi ltranger.
geschiedt of in het buitenland.
Het volgende is geantwoord aan de Raad van State : Il a t rpondu ce qui suit au Conseil dEtat :
Comme cest dj le cas dans ltat actuel de la lgislation, le projet Comme cest dj le cas dans ltat actuel de la lgislation, le projet
darrt royal vise dterminer si une socit belge (puisque larticle darrt royal vise dterminer si une socit belge (puisque larticle
438 ne concerne que les socits belges) fait ou a fait un appel public 438 ne concerne que les socits belges) fait ou a fait un appel public
lpargne en Belgique ou ltranger. Le fait que non seulement les lpargne en Belgique ou ltranger. Le fait que non seulement les
offres faites en Belgique mais galement les offres faites ltranger sont offres faites en Belgique mais galement les offres faites ltranger sont
vises, sinscrit logiquement dans un statut impliquant lapplication vises, sinscrit logiquement dans un statut impliquant lapplication
dune srie de rgles qui visent principalement la protection dun dune srie de rgles qui visent principalement la protection dun
actionnariat dispers. Cette matire nayant pas t harmonise au actionnariat dispers. Cette matire nayant pas t harmonise au
niveau europen, le droit europen ne soppose pas cette approche, au niveau europen, le droit europen ne soppose pas cette approche, au
contraire, le principe dgalit de traitement des belges et des autres contraire, le principe dgalit de traitement des belges et des autres
citoyens europens parait commander cette rgle. Au niveau lgislatif, citoyens europens parait commander cette rgle. Au niveau lgislatif,
ce choix a dailleurs dj t fait formellement par le lgislateur (dans ce choix a dailleurs dj t fait formellement par le lgislateur (dans
lart. 438, alina 1er, du Code des socits). lart. 438, alina 1er, du Code des socits).
La division faite par les deux paragraphes de larticle 202 de larrt La division faite par les deux paragraphes de larticle 202 de larrt
royal du 30 janvier 2001 entre les offres faites en Belgique et les offres royal du 30 janvier 2001 entre les offres faites en Belgique et les offres
faites ltranger existe dj, et le projet darrt royal ne modifie pas faites ltranger existe dj, et le projet darrt royal ne modifie pas
cette approche. La division par pays sur le territoire duquel une offre est cette approche. La division par pays sur le territoire duquel une offre est
faite pour dterminer si cette offre est publique, sinscrit dans faite pour dterminer si cette offre est publique, sinscrit dans
lapproche suivie par la directive prospectus (2003/71/CE, notam- lapproche suivie par la directive prospectus (2003/71/CE, notam-
ment les articles 3.1 et 3.2.b). Dcoulant de cette directive, les critres ment les articles 3.1 et 3.2.b). Dcoulant de cette directive, les critres
contenus dans la loi prospectus du 16 juin 2006, auxquels le 1er de contenus dans la loi prospectus du 16 juin 2006, auxquels le 1er de
larticle 202 de larrt royal du 30 janvier 2001 (dans la version en larticle 202 de larrt royal du 30 janvier 2001 (dans la version en
projet) fait rfrence, ne se prtent qu une application aux offres faites projet) fait rfrence, ne se prtent qu une application aux offres faites
en Belgique. Au lieu de prvoir une srie de critres similaires pour les en Belgique. Au lieu de prvoir une srie de critres similaires pour les
offres faites par une socit belge ltranger (et ceci tant dans les autres offres faites par une socit belge ltranger (et ceci tant dans les autres
Etats membres que dans des pays tiers), le lgislateur a opt pour un Etats membres que dans des pays tiers), le lgislateur a opt pour un
renvoi la lgislation prospectus dans le pays concern, une telle renvoi la lgislation prospectus dans le pays concern, une telle
lgislation tant gnralement applicable en fonction du caractre lgislation tant gnralement applicable en fonction du caractre
public de loffre de titres. Le projet darrt royal laisse cette approche public de loffre de titres. Le projet darrt royal laisse cette approche
inchange. inchange.
2. In het ontworpen artikel 202 dient zowel in paragraaf 1, tweede lid, 2. A larticle 202 en projet, il y a lieu tant au paragraphe 1er, alina 2,
in fine, als in paragraaf 2, tweede lid, in fine, de bepaling waarnaar in fine, quau paragraphe 2, alina 2, in fine, de citer nommment la
verwezen wordt bij haar naam genoemd te worden. disposition laquelle il est fait rfrence.

Artikel 5 Article 5
er
Artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit, dat artikel 202 van Larticle 1 du projet darrt royal, qui modifie larticle 202 de
het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het larrt royal du 30 janvier 2001 portant excution du Code des socits,
wetboek van vennootschappen wijzigt, ontleent zijn rechtsgrond aan trouve sa base juridique dans larticle 61, 1, de la loi du 1er avril 2007
artikel 61, 1, van de wet van 1 april 2007 op de openbare overname- relative aux offres publiques dacquisition.
biedingen.
Artikel 2 van het ontwerp van koninklijk besluit, dat ertoe strekt Larticle 2 du projet darrt royal, qui tend remplacer larticle 203
artikel 203 van hetzelfde besluit te vervangen, heeft als rechtsgrond du mme arrt, a pour fondement lgal larticle 61, 2, de la loi du
artikel 61, 2, van de voornoemde wet van 1 april 2007, in zoverre het 1er avril 2007 prcite, en tant quil concerne larticle 438, alina 3, du
betrekking heeft op artikel 438, derde lid, van het Wetboek van Code des socits.
Vennootschappen.
Bijgevolg dient, zoals de gemachtigde van de minister zelf voorstelt, En consquence, comme le dlgu du ministre le suggre lui-mme,
in artikel 5 van het ontwerpbesluit, dat de datum van inwerkingtreding il y a lieu dajouter dans larticle 5 du projet darrt, qui prvoit lentre
vaststelt van artikel 59 van de wet van 1 april 2007, artikel 61 van en vigueur de larticle 59 de la loi du 1er avril 2007, larticle 61 de la
dezelfde wet toegevoegd te worden. mme loi.
De kamer was samengesteld uit : La chambre tait compose de :
De heren : MM. :
R. Andersen, eerste voorzitter van de Raad van State; R. Andersen, premier prsident du Conseil dEtat;
P. Lewalle en P. Vandernoot, staatsraden; P. Lewalle et P. Vandernoot, conseillers dEtat;
Mevr. C. Gigot, griffier. Mme C. Gigot, greffier.
Het verslag werd uitgebracht door de heer J. Regnier, eerste Le rapport a t prsent par M. J. Regnier, premier auditeur chef de
auditeur-afdelingshoofd. section.
De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd ()
nagezien onder toezicht van de heer P. Vandernoot.
De griffier, De eerste voorzitter, Le greffier, Le premier prsident,
C. Gigot. R. Andersen. C. Gigot. R. Andersen.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52375

9 SEPTEMBER 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 9 SEPTEMBRE 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 30 janvier 2001 portant excution du Code des socits et portant
Wetboek van vennootschappen en houdende diverse bepalingen des dispositions diverses
ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de Vu le Code des socits, notamment larticle 438, modifi par les lois
artikelen 438, gewijzigd bij de wetten van 23 januari 2001 en 1 april 2007, des 23 janvier 2001 et 1er avril 2007, larticle 513, 1er, alina 3, et
513, 1, derde lid, en 549, zevende lid; larticle 549, alina 7;
Gelet op de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, Vu la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques dacquisition,
inzonderheid op de artikelen 61, 76 en 77; notamment les articles 61, 76 et 77;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van Vu larrt royal du 30 janvier 2001 portant excution du Code des
het Wetboek van vennootschappen; socits;
Gelet op advies 45.013/2/V van de Raad van State, gegeven op Vu lavis 45.013/2/V du Conseil dEtat, donn le 22 aot 2008, en
22 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1, des lois sur le Conseil
de wetten op de Raad van State, gecordineerd op 12 januari 1973; dEtat, coordonnes le 12 janvier 1973;
Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice
en de Vice-Eerste Minister en Minister van Financin, et du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :

Artikel 1. In artikel 202 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 Article 1er. A larticle 202 de larrt royal du 30 janvier 2001 portant
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen worden de excution du Code des socits sont apportes les modifications
volgende wijzigingen aangebracht : suivantes :
1 paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : 1 le paragraphe 1er est remplac par ce qui suit :
1. Het openbare karakter van een aanbod in Belgi tot inschrij- 1er. Le caractre public dune offre en souscription, en vente ou
ving, tot verkoop of tot omruiling in de zin van artikel 438, eerste lid, dchange au sens de larticle 438, alina 1er, du Code des socits, faite
van het Wetboek van vennootschappen wordt vastgesteld overeenkom- en Belgique, est tabli conformment aux dispositions de larticle 3 de
stig artikel 3 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques dinstruments de
van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumen- placement et aux admissions dinstruments de placement la ngocia-
ten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. tion sur des marchs rglements.
In afwijking van het eerste lid, wordt een aanbod uitsluitend bestemd Par drogation lalina 1er, une offre exclusivement destine aux
voor de huidige of vroegere personeelsleden of huidige of vroegere membres actuels ou anciens du personnel ou aux administrateurs
bestuurders van de vennootschap of van met haar verbonden onder- actuels ou anciens de la socit ou dentreprises qui lui sont lies, nest
nemingen geacht niet openbaar te zijn voor de toepassing van artikel pas rpute publique pour lapplication de larticle 438, alina 1er, du
438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen. ; Code des socits. ;
2 paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende : 2 le paragraphe 2 est complt par un alina rdig comme suit :
In afwijking van het eerste lid, wordt een aanbod uitsluitend Par drogation lalina 1er, une offre exclusivement destine aux
bestemd voor de huidige of vroegere personeelsleden of huidige of membres actuels ou anciens du personnel ou aux administrateurs
vroegere bestuurders van de vennootschap of van met haar verbonden actuels ou anciens de la socit ou dentreprises qui lui sont lies, nest
ondernemingen geacht niet openbaar te zijn voor de toepassing van pas rpute publique pour lapplication de larticle 438, alina 1er, du
artikel 438, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen. Code des socits. .

Art. 2. Artikel 203 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : Art. 2. Larticle 203 du mme arrt est remplac par ce qui suit :
Art. 203. Effecten of obligaties worden voor de toepassing van de Art. 203. Pour lapplication des articles 438, alina 3, et 513, 1er,
artikelen 438, derde lid, en 513, 1, derde lid, van het Wetboek van alina 3, du Code des socits, les titres ou obligations ne sont plus
vennootschappen geacht niet meer onder het publiek verspreid te zijn, considrs comme tant rpandus dans le public sils sont rpandus
indien ze verspreid zijn onder minder dan 100 natuurlijke of rechtsper- entre moins de 100 personnes physiques ou morales autres que des
sonen die geen gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van artikel 10 investisseurs qualifis au sens de larticle 10 de la loi du 16 juin 2006
van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van relative aux offres publiques dinstruments de placement et aux
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten admissions dinstruments de placement la ngociation sur des
tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. marchs rglements. .

Art. 3. In artikel 204, eerste lid, 3, van hetzelfde besluit worden de Art. 3. A larticle 204, alina 1er, 3, du mme arrt, les mots de
woorden meer dan 50 vervangen door de woorden 100 of meer . plus de 50 sont remplacs par les mots dau moins 100.

Art. 4. Titel I van Boek V van hetzelfde besluit, dat de artikelen 194 Art. 4. Le titre Ier du livre V du mme arrt, comportant les arti-
tot 201 bevat, wordt opgeheven. cles 194 201, est abrog.

Art. 5. De artikelen 59 en 61 van de wet van 1 april 2007 op de Art. 5. Les articles 59 et 61 de la loi du 1er avril 2007 relative aux
openbare overnamebiedingen treden in werking op de datum van offres publiques dacquisition entrent en vigueur la date dentre en
inwerkingtreding van dit besluit. vigueur du prsent arrt.

Art. 6. De Minister bevoegd voor Justitie en de Minister bevoegd Art. 6. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre
voor Financin zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van qui a les Finances dans ses attributions sont chargs, chacun en ce qui
dit besluit. le concerne, de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Athene, 9 september 2008. Donn Athne, le 9 septembre 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financin, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
52376 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,


K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
N. 2008 3421 [C 2008/11356] F. 2008 3421 [C 2008/11356]
12 AUGUSTUS 2008. Koninklijk besluit tot wijziging van het 12 AOUT 2008. Arrt royal modifiant larrt royal du 10 aot 1998
koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het op de concernant la mise sur le march des ascenseurs
markt brengen van liften

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.
Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van Vu la loi du 9 fvrier 1994 relative la scurit des produits et
producten en diensten, artikel 4, vervangen bij de wet van 4 april 2001 services, larticle 4, remplac par la loi du 4 avril 2001 et modifi par la
en gewijzigd bij de wet van 18 december 2002; loi du 18 dcembre 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende het Vu larrt royal du 10 aot 1998 concernant la mise sur le march des
op de markt brengen van liften; ascenseurs;
Gelet op het advies nr. 44.519/1 van de Raad van State, gegeven op Vu lavis n 44.519/1 du Conseil dEtat, donn le 3 juin 2008 en
3 juni 2008, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1, des lois coordonnes sur
gecordineerde wetten op de Raad van State; le Conseil dEtat;
Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie en van Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de lEnergie et de
Onze Minister van Werk en Gelijke Kansen, Notre Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Article 1er. Le prsent arrt transpose partiellement la direc-
richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van tive 2006/42/CE du Parlement europen et du Conseil du 17 mai 2006
17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van richt- relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.
lijn 95/16/EG.
Art. 2. Artikel 1 van de koninklijk besluit van 10 augustus 1998 Art. 2. Larticle 1er de larrt royal du 10 aot 1998 concernant la
betreffende het op de markt brengen van liften wordt vervangen als mise sur le march des ascenseurs est remplac par la disposition
volgt : suivante :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : Article 1er. Pour lapplication du prsent arrt, on entend par :
1 lift : een hijs- of hefwerktuig dat bepaalde niveaus bedient met 1 ascenseur : un appareil de levage qui dessert des niveaux
behulp van een drager die langs starre, ten opzichte van het horizontale dfinis laide dun habitacle qui se dplace le long de guides rigides
vlak meer dan 15 graden hellende geleiders beweegt, en dat bestemd is et dont linclinaison sur lhorizontale est suprieure 15 degrs, destin
voor vervoer van : au transport :
a) personen; a) de personnes;
b) personen en goederen; b) de personnes et dobjets;
c) alleen goederen indien de drager toegankelijk is, dat wil zeggen c) dobjets uniquement si lhabitacle est accessible, cest--dire si une
een persoon het zonder probleem kan betreden, en uitgerust is met personne peut y pntrer sans difficult, et sil est quip dlments de
bedieningsapparatuur in de drager of binnen het bereik van een commande situs lintrieur de lhabitacle ou la porte dune
persoon in de drager. personne se trouvant lintrieur de lhabitacle.
Hijs- en hefwerktuigen die een vaste baan volgen zelfs indien deze Les appareils de levage qui se dplacent selon une course parfaite-
niet langs starre geleiders bewegen, worden beschouwd als liften die ment fixe dans lespace, mme sils ne se dplacent pas le long de
onder het toepassingsgebied van dit besluit vallen. guides rigides, sont considrs comme des ascenseurs entrant dans le
champ dapplication du prsent arrt.
2 drager : het deel van de lift waarop personen en/of goederen 2 habitacle : la partie de lascenseur dans laquelle prennent place
zich bevinden om naar boven of beneden gebracht te worden. les personnes et/ou o sont placs les objets afin dtre levs ou
descendus.
Art. 3. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : Art. 3. Larticle 4 du mme arrt est remplac par la disposition
suivante :
Art. 4. Dit besluit is niet van toepassing op : Art. 4. Le prsent arrt ne sapplique pas aux :
1 hijs- en hefwerktuigen met een maximumsnelheid van 0,15 m/s; 1 appareils de levage dont la vitesse nexcde pas 0,15 m/s;
2 bouwliften; 2 ascenseurs de chantier;
3 kabelinstallaties, met inbegrip van kabelsporen; 3 installations cbles, y compris les funiculaires;
4 liften die speciaal zijn ontworpen en gebouwd voor militaire of 4 ascenseurs spcialement concus et construits des fins militaires
politile doeleinden; ou de maintien de lordre;
5 hijs- en hefwerktuigen van waaruit werkzaamheden verricht 5 appareils de levage partir desquels des tches peuvent tre
kunnen worden; effectues;
6 mijnliften; 6 ascenseurs quipant les puits de mine;
7 hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van kunstenaars tijdens een 7 appareils de levage prvus pour soulever des artistes pendant des
optreden; reprsentations artistiques;
8 hijs- en hefwerktuigen die in vervoermiddelen zijn ingebouwd; 8 appareils de levage installs dans des moyens de transport;
9 hijs- en hefwerktuigen die met een machine zijn verbonden en 9 appareils de levage lis une machine et destins exclusivement
uitsluitend bestemd zijn om de toegang tot de werkplek, inclusief laccs au poste de travail, y compris aux points dentretien et
onderhouds- en inspectiepunten op de machine, mogelijk te maken; dinspection se trouvant sur la machine;
10 tandradbanen; 10 trains crmaillre;
11 roltrappen en rolpaden. 11 escaliers et trottoirs mcaniques.
Art. 4. In artikel 31 van hetzelfde besluit worden de woorden De Art. 4. Dans larticle 31 du mme arrt, les mots Le Ministre de
Minister van Tewerkstelling en Arbeid vervangen door de woorden lEmploi et du Travail sont remplacs par les mots Le Ministre qui
De Minister bevoegd voor de veiligheid van de consumenten . a la protection de la scurit des consommateurs dans ses attributions .
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52377

Art. 5. In bijlage I van hetzelfde besluit wordt punt 1.1 vervangen Art. 5. Dans lannexe Ire du mme arrt, le point 1.1 est remplac
door het volgende punt : par le point suivant :
1.1 Toepassing van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 1.1. Application de larrt royal du 12 aot 2008 concernant la mise
betreffende het op de markt brengen van machines. sur le march des machines.
Wanneer het betrokken gevaar bestaat en niet in deze bijlage wordt Lorsque le risque correspondant existe et nest pas trait dans la
behandeld, zijn de essentile veiligheids- en gezondheidseisen van prsente annexe, les exigences essentielles de scurit et de sant de
bijlage I van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het lannexe Ire de larrt royal du 12 aot 2008 concernant la mise sur le
op de markt brengen van machines van toepassing. De essentile eis march des machines sappliquent. En tout tat de cause, lexigence
van punt 1.1.2. van bijlage I van het hetzelfde besluit is in elk geval van essentielle vise au point 1.1.2. de lannexe Ire du mme arrt
toepassing. sapplique.
Art. 6. In bijlage I van hetzelfde besluit wordt punt 1.2. Kooi Art. 6. Dans lannexe Ire du mme arrt, le point 1.2. Cabine est
vervangen door het volgende punt : remplac par le point suivant :
1.2. Drager : 1.2. Habitacle :
De drager van iedere lift moet uit een kooi bestaan. Deze kooi moet Lhabitacle de chaque ascenseur doit tre une cabine. Cette cabine
zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat zij qua ruimte en sterkte doit tre concue et construite pour offrir lespace et la rsistance
berekend is op het maximale aantal personen en de nominale belasting correspondant au nombre maximal de personnes et la charge
van de lift die door de installateur zijn vastgesteld. nominale de lascenseur fixs par linstallateur.
Wanneer de lift bedoeld is voor het vervoer van personen en de Lorsque lascenseur est destin au transport de personnes et que ses
afmetingen ervan dit mogelijk maken, moeten het ontwerp en de bouw dimensions le permettent, la cabine doit tre concue et construite de
van de kooi zodanig zijn dat de toegang en het gebruik door facon ne pas entraver ou empcher, par ses caractristiques structu-
gehandicapten niet door de structurele eigenschappen van de kooi relles, laccs et lusage par des personnes handicapes, et permettre
worden belemmerd of verhinderd en dat de nodige aanpassingen tous les amnagements appropris destins leur en faciliter lusage.
kunnen worden aangebracht om hun het gebruik te vergemakkelij-
ken.
Art. 7. In punt 5.1 van bijlage I van hetzelfde besluit, worden de Art. 7. Dans le point 5.1 de lannexe Ire du mme arrt, les mots
woorden punt 1.7.3. van bijlage I van het koninklijk besluit van point 1.7.3 de lannexe Ire de larrt royal du 5 mai 1995 sont
5 mei 1995 vervangen door de woorden punt 1.7.3. van bijlage I van remplacs par les mots point 1.7.3. de lannexe Ire de larrt royal du
het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt 12 aot 2008 concernant la mise sur le march des machines .
brengen van machines .
Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 29 december 2009, met Art. 8. Le prsent arrt entre en vigueur le 29 dcembre 2009,
uitzondering van artikel 4 dat in werking treedt op de dag van de lexception de larticle 4 qui entre en vigueur le jour de la publication du
bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. prsent arrt au Moniteur belge.
Art. 9. Onze minister bevoegd voor de veiligheid van de consumen- Art. 9. Notre ministre qui a la protection de la scurit des
ten en Onze minister bevoegd voor de arbeidsveiligheid zijn, ieder wat consommateurs dans ses attributions et Notre ministre qui a la scurit
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. du travail dans ses attributions sont chargs, chacun en ce qui le
concerne, de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Nice, 12 augustus 2008. Donn Nice, le 12 aot 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Klimaat en Energie, Le Ministre du Climat et de lEnergie,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
De Minister van Werk en Gelijke Kansen, La Ministre de lEmploi et de lEgalit des chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
N. 2008 3422 [C 2008/11357] F. 2008 3422 [C 2008/11357]

12 AUGUSTUS 2008. Koninklijk besluit 12 AOUT 2008. Arrt royal


betreffende het op de markt brengen van machines concernant la mise sur le march des machines

ALBERT II, Koning der Belgen, ALBERT II, Roi des Belges,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, prsents et venir, Salut.

Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van Vu la loi du 9 fvrier 1994 relative la scurit des produits et
producten en diensten, artikel 4, vervangen bij de wet van 4 april 2001 services, larticle 4, remplac par la loi du 4 avril 2001 et modifi par la
en gewijzigd bij de wet van 18 december 2002 en artikel 10bis loi du 18 dcembre 2002 et larticle 10bis insr par la loi du
ingevoegd bij de wet van 25 april 2007; 25 avril 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1966 betreffende de Vu larrt royal du 26 septembre 1966 relatif aux pistolets de
schiethamers; scellement;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 mei 1995 betreffende het op de Vu larrt royal du 5 mai 1995 concernant la mise sur le march des
markt brengen van machines; machines;

Gelet op het advies nr. 44.518/1 van de Raad van State, gegeven op Vu lavis n 44.518/1 du Conseil dEtat, donn le 3 juin 2008 en
3 juni 2008 met toepassing van het artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de application de larticle 84, 1er, alina 1er, 1, des lois coordonnes sur
gecordineerde wetten op de Raad van State; le Conseil dEtat;
52378 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie en van Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de lEnergie et de
Onze Minister van Werk en Gelijke Kansen, Notre Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrt et arrtons :


HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen CHAPITRE Ier. Dispositions gnrales
Artikel 1. Dit besluit heeft tot doel de richtlijn 2006/42/EG van het Article 1er. Le prsent arrt vise transposer partiellement en droit
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines belge la directive 2006/42/CE du Parlement europen et du Conseil du
en tot wijziging van richtlijn 95/16/EG gedeeltelijk om te zetten. 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.
Art. 2. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder Art. 2. 1er. Aux fins du prsent arrt, on entend par machines ,
machines , de producten bedoeld in 2, 1 tot en met 6. les produits numrs au 2, 1 6.
2. Voor de toepassing van dit besluit zijn de volgende definities van 2. Pour lapplication du prsent arrt, les dfinitions suivantes
toepassing : sappliquent :
1 machine : 1 machine :
a) een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien a) ensemble quip ou destin tre quip dun systme dentra-
van een aandrijfsysteem - maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte nement autre que la force humaine ou animale applique directement,
menselijke of dierlijke spierkracht -, van onderling verbonden onder- compos de pices ou dorganes lis entre eux dont au moins un est
delen of componenten waarvan er ten minste n kan bewegen, en die mobile et qui sont runis de facon solidaire en vue dune application
samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing; dfinie;
b) een samenstel als bedoeld onder het punt a) waaraan slechts de b) ensemble vis au point a), auquel manquent seulement des organes
componenten voor de montage op de plaats van gebruik of voor de de liaison au site dutilisation ou de connexion aux sources dnergie et
aansluiting op kracht- of aandrijfbronnen ontbreken; de mouvement;
c) een samenstel als bedoeld onder de punten a) en b) dat gereed is c) ensemble vis aux points a) et b) prt tre install et qui ne peut
voor montage en dat alleen in deze staat kan functioneren na montage fonctionner en ltat quaprs montage sur un moyen de transport ou
op een vervoermiddel of montage in een gebouw of bouwwerk; installation dans un btiment ou une construction;
d) samenstellen van machines als bedoeld in de punten a), b) en c) of d) ensemble de machines vises aux points a), b) et c) ou de
niet voltooide machines als bedoeld in 7, die, teneinde tot hetzelfde quasi-machines vises au 7 qui, afin de concourir un mme rsultat,
resultaat te komen, zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij sont disposes et commandes de manire tre solidaires dans leur
als n geheel functioneren; fonctionnement;
e) een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componen- e) ensemble de pices ou dorganes lis entre eux, dont un au moins
ten waarvan er ten minste n kan bewegen, en die in hun samenhang est mobile, qui sont runis en vue de soulever des charges et dont la
bestemd zijn voor het heffen van lasten en die uitsluitend rechtstreeks seule force motrice est une force humaine directement applique;
aangedreven worden door menselijke spierkracht;
2 verwisselbaar uitrustingsstuk : een inrichting die na inbedrijf- 2 quipement interchangeable : dispositif qui, aprs la mise en
stelling van een machine of trekker door de bediener zelf hieraan wordt service dune machine ou dun tracteur, est assembl celle-ci ou
gekoppeld om de functie te wijzigen of een nieuwe functie te geven, celui-ci par loprateur lui-mme pour modifier sa fonction ou apporter
voorzover dit uitrustingsstuk geen gereedschap is; une fonction nouvelle, dans la mesure o cet quipement nest pas un
outil;
3 veiligheidscomponent : een component : 3 composant de scurit : composant :
a) die een veiligheidsfunctie vervult; a) qui sert assurer une fonction de scurit;
b) die afzonderlijk in de handel wordt gebracht; b) qui est mis isolment sur le march;
c) waarvan het niet en/of verkeerd functioneren de veiligheid van c) dont la dfaillance et/ou le mauvais fonctionnement met en
personen in gevaar brengt, en danger la scurit des personnes et
d) die niet nodig is voor de werking van de machine of die door d) qui nest pas indispensable au fonctionnement de la machine ou
gewone componenten kan worden vervangen om de machine te doen qui peut tre remplac par des composants normaux permettant la
werken. machine de fonctionner.
In bijlage V is een indicatieve lijst opgenomen van veiligheidscom- Lannexe V comporte une liste indicative des composants de scurit;
ponenten;
4 hijs- of hefgereedschap : niet vast met de hijs- of hefmachine 4 accessoire de levage : composant ou quipement non li la
verbonden onderdeel of uitrustingsstuk voor het hijsen of heffen van machine de levage, permettant la prhension de la charge, qui est plac
een last, dat tussen de machine en de last, of op de last zelf, wordt soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-mme, ou qui
aangebracht dan wel bestemd is om een integrerend deel van de last uit est destin faire partie intgrante de la charge et est mis isolment sur
te maken, en dat afzonderlijk in de handel wordt gebracht. Stroppen en le march. Les lingues et leurs composants sont galement considrs
hun onderdelen worden eveneens als hijs- of hefgereedschappen comme des accessoires de levage;
beschouwd;
5 kettingen, kabels en banden : kettingen, kabels en banden die 5 chanes, cbles et sangles : chanes, cbles et sangles concus et
zijn ontworpen en geproduceerd voor hijs- en hefdoeleinden als fabriqus pour le levage et faisant partie de machines de levage ou
onderdeel van hijs- of hefmachines of van hijs- of hefgereedschap; daccessoires de levage;
6 verwijderbare mechanische overbrengingsinrichting : verwij- 6 dispositif amovible de transmission mcanique : composant
derbaar onderdeel dat is bestemd voor krachtoverbrenging van een amovible destin la transmission de puissance entre une machine
aandrijfmachine of trekker naar de eerste vaste aslager van de automotrice ou un tracteur et une autre machine en les reliant au
aangedreven machine. Wanneer de inrichting met de afscherming in de premier palier fixe. Lorsque ce dispositif est mis sur le march avec le
handel wordt gebracht, moet het als n product worden beschouwd; protecteur, lensemble est considr comme constituant un seul produit;
7 niet voltooide machine : een samenstel dat bijna een machine 7 quasi-machine : ensemble qui constitue presque une machine,
vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. mais qui ne peut assurer lui seul une application dfinie. Un systme
Een aandrijfsysteem is een niet voltooide machine. Een niet voltooide dentranement est une quasi-machine. La quasi-machine est unique-
machine is slechts bedoeld om te worden ingebouwd in of te worden ment destine tre incorpore ou assemble dautres machines ou
samengebouwd met een of meer andere machines of andere niet dautres quasi-machines ou quipements en vue de constituer une
voltooide machine(s) of uitrusting, tot een machine waarop dit besluit machine laquelle le prsent arrt sapplique;
van toepassing is;
8 in de handel brengen : het voor het eerst tegen vergoeding of 8 mise sur le march : premire mise disposition dans la
gratis in de Gemeenschap ter beschikking stellen van een machine of Communaut, titre onreux ou gratuit, dune machine ou quasi-
niet voltooide machine met het oog op de distributie of het gebruik machine en vue de sa distribution ou de son utilisation;
ervan;
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52379

9 fabrikant : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een 9 fabricant : toute personne physique ou morale qui concoit
onder dit besluit vallende machine of niet voltooide machine ontwerpt et/ou fabrique une machine ou quasi-machine laquelle le prsent
en/of produceert, en die verantwoordelijk is voor de overeenstemming arrt sapplique et qui est responsable de la conformit de cette
van deze machine of niet voltooide machine met dit besluit teneinde machine ou quasi-machine au prsent arrt en vue de sa mise sur le
haar onder zijn eigen naam of merk of voor eigen gebruik in de handel march en son nom ou sous sa marque propre, ou pour son propre
te brengen of voor eigen gebruik. Bij gebreke van een fabrikant die aan usage. En labsence dun fabricant tel que dfini ci-dessus, est
deze definitie voldoet, wordt elke natuurlijke of rechtspersoon die een considre comme fabricant, toute personne physique ou morale qui
onder dit besluit vallende machine of niet voltooide machine in de met sur le march ou met en service une machine ou quasi-machine
handel brengt of in bedrijf stelt, als fabrikant beschouwd; laquelle le prsent arrt sapplique;
10 gemachtigde : elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke 10 mandataire : toute personne physique ou morale tablie dans
persoon of rechtspersoon die schriftelijk door de fabrikant is gemach- la Communaut ayant recu un mandat crit du fabricant pour
tigd om namens hem alle of een deel van de in dit besluit bedoelde accomplir en son nom tout ou partie des obligations et des formalits
verplichtingen en formaliteiten te vervullen; lies au prsent arrt;
11 inbedrijfstelling : eerste gebruik in de Gemeenschap van een 11 mise en service : premire utilisation, dans la Communaut,
onder dit besluit vallende machine overeenkomstig het gebruiksdoel; conformment sa destination, dune machine laquelle le prsent
arrt sapplique;
12 geharmoniseerde norm : een geharmoniseerde norm zoals 12 norme harmonise : une norme harmonise comme dfinie
bepaald in artikel 1, punt 11, van de wet van 9 februari 1994 betreffende larticle 1er, point 11, de la loi du 9 fvrier 1994 relative la scurit des
de veiligheid van producten en diensten; produits et services;
13 de minister : de minister tot wiens bevoegdheden de 13 le ministre : le ministre qui a la protection de la scurit des
bescherming van de veiligheid van de consumenten behoort; consommateurs dans ses attributions;
14 harmonisatiereglementering : ofwel een nationale reglemen- 14 rglementation dharmonisation : soit une rglementation
tering tot omzetting van een Europese reglementering, ofwel een nationale transposant une rglementation europenne, soit une rgle-
Europese reglementering die onmiddellijk toepasbaar is. mentation europenne directement applicable.
HOOFDSTUK II. Toepassingsdomein CHAPITRE II. Champ dapplication
Art. 3. Dit besluit is van toepassing op de volgende producten : Art. 3. Le prsent arrt sapplique aux produits suivants :
1 machines; 1 les machines;
2 verwisselbare uitrustingsstukken; 2 les quipements interchangeables;
3 veiligheidscomponenten; 3 les composants de scurit;
4 hijs- en hefgereedschappen; 4 les accessoires de levage;
5 kettingen, kabels en banden; 5 les chanes, cbles et sangles;
6 verwijderbare mechanische overbrengingssystemen; 6 les dispositifs amovibles de transmission mcanique;
7 niet voltooide machines. 7 les quasi-machines.
Art. 4. Dit besluit is niet van toepassing op : Art. 4. Sont exclus du champ dapplication du prsent arrt :
1 veiligheidscomponenten die bestemd zijn om identieke compo- 1 les composants de scurit destins tre utiliss comme pices de
nenten te vervangen en die geleverd zijn door de fabrikant van de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le
oorspronkelijke machine; fabricant de la machine dorigine;
2 specifiek voor kermissen en/of amusementsparken bestemd 2 les matriels spcifiques pour ftes foraines et/ou parcs dattrac-
materieel; tion;
3 machines die speciaal zijn ontworpen of in bedrijf zijn gesteld voor 3 les machines spcialement concues ou mises en service en vue
nucleaire doeleinden en waarvan een defect uitstoot van radioactiviteit dun usage nuclaire et dont la dfaillance peut engendrer une mission
tot gevolg kan hebben; de radioactivit;
4 wapens, met inbegrip van vuurwapens; 4 les armes, y compris les armes feu;
5 de volgende vervoermiddelen : 5 les moyens de transport suivants :
a) landbouw- of bosbouwtrekkers voor de risicos bedoeld in het a) les tracteurs agricoles ou forestiers pour les risques viss par
koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de larrt royal du 26 fvrier 1981 portant excution des directives des
richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeu- Communauts europennes relatives la rception des vhicules
ring van motortuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers
bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheids- roues, leurs lments ainsi que leurs accessoires de scurit,
onderdelen, met uitzondering van machines die op deze voertuigen lexclusion des machines montes sur ces vhicules;
zijn aangebracht;
b) voertuigen bedoeld in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 b) les vhicules viss par larrt royal du 15 mars 1968 portant
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de rglement gnral sur les conditions techniques auxquelles doivent
autos, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoe- rpondre les vhicules automobiles et leurs remorques, leurs lments
behoren moeten voldoen, met uitzondering van machines die op deze ainsi que les accessoires de scurit, lexclusion des machines montes
voertuigen zijn aangebracht; sur ces vhicules;
c) voertuigen bedoeld in het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 c) les vhicules viss par larrt royal du 4 aot 1996 portant
houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschap- excution des directives des Communauts europennes relatives la
pen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoer- rception des vhicules moteur deux ou trois roues, leurs
tuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheids- composants et entits techniques ainsi que leurs accessoires de scurit,
toebehoren, met uitzondering van machines die op deze voertuigen zijn lexclusion des machines montes sur ces vhicules;
aangebracht;
d) motorvoertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor wedstrijden; d) les vhicules moteur destins exclusivement la comptition;
e) vervoermiddelen voor het vervoer door de lucht, over het water en e) les moyens de transport par air, par eau et par rseaux ferroviaires,
over spoornetten met uitzondering van daarop aangebrachte machines; lexclusion des machines montes sur ces moyens de transport;
6 zeeschepen en mobiele offshore-eenheden, alsmede machines die 6 les bateaux pour la navigation maritime et les units mobiles
aan boord van dergelijke schepen en/of eenheden zijn genstalleerd; off-shore ainsi que les machines installes bord de ces bateaux et/ou
units;
7 machines die specifiek voor militaire of politile doeleinden zijn 7 les machines spcialement concues et construites des fins
ontworpen en geproduceerd; militaires ou de maintien de lordre;
52380 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

8 machines die specifiek zijn ontworpen en gebouwd voor onder- 8 les machines spcialement concues et construites des fins de
zoeksdoeleinden voor tijdelijk gebruik in laboratoria; recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;
9 mijnliften; 9 les ascenseurs quipant les puits de mine;
10 machines voor het verplaatsen van kunstenaars tijdens een 10 les machines prvues pour dplacer des artistes pendant des
optreden; reprsentations artistiques;
11 elektrische en elektronische apparatuur binnen de volgende 11 les produits lectriques et lectroniques ci-aprs, dans la mesure
gebieden, voorzover deze vallen onder het koninklijk besluit van o ils sont viss par larrt royal du 23 mars 1977 concernant la mise
23 maart 1977 betreffende het op de markt brengen van elektrisch sur le march du matriel lectrique;
materieel :
a) huishoudelijke apparaten die voor privgebruik zijn bestemd; a) appareils lectromnagers usage domestique;
b) audio- en videoapparatuur; b) quipements audio et vido;
c) apparatuur die wordt gebruikt in de informatietechnologie; c) quipements informatiques;
d) gewone kantoormachines; d) machines de bureau courantes;
e) schakelmaterieel en besturingsapparatuur voor laagspanning; e) mcanismes de connexion et de contrle basse tension;
f) elektromotoren; f) moteurs lectriques;
12 de volgende hoogspanningsinstallaties : 12 les quipements lectriques haute tension suivants :
a) schakelmaterieel en besturingsapparatuur; a) appareillages de connexion et de commande;
b) transformators. b) transformateurs.
Art. 5. Wanneer voor een machine de in bijlage I bedoelde gevaren Art. 5. Lorsque, pour une machine, les risques viss lannexe I sont
al geheel of gedeeltelijk en meer specifiek door andere harmonisatie- totalement ou partiellement couverts de manire plus spcifique par
reglementeringen worden bestreken, is dit besluit, wat betreft boven- dautres rglementations dharmonisation, le prsent arrt ne sappli-
genoemde gevaren, vanaf de toepassingsdatum van die andere harmo- que pas ou cesse de sappliquer pour cette machine, en ce qui concerne
nisatiereglementeringen niet of niet langer van toepassing op die ces risques, ds lentre en vigueur de ces autres rglementations
machine. dharmonisation.
HOOFDSTUK III. In de handel brengen CHAPITRE III. Mise sur le march
er
Art. 6. 1. De machines kunnen uitsluitend in de handel gebracht Art. 6. 1 . Les machines ne peuvent tre mises sur le march et/ou
en/of in bedrijf gesteld worden indien zij voldoen aan de erop van mises en service que si elles satisfont aux dispositions du prsent arrt
toepassing zijnde bepalingen van dit besluit en geen gevaar opleveren qui les concernent et ne compromettent pas la sant et la scurit des
voor de veiligheid en de gezondheid van personen en, in voorkomend personnes et, le cas chant, des animaux domestiques ou des biens,
geval, huisdieren of goederen, wanneer zij op passende wijze worden lorsquelles sont installes et entretenues convenablement et utilises
genstalleerd en onderhouden en overeenkomstig hun bestemming of conformment leur destination ou dans des conditions raisonnable-
in redelijkerwijze voorzienbare omstandigheden worden gebruikt. ment prvisibles.
2. Machines en niet voltooide machines die niet met dit besluit in 2. Les machines et quasi-machines non conformes au prsent arrt
overeenstemming zijn, kunnen worden tentoongesteld op jaarbeurzen, peuvent tre prsentes lors de foires, dexpositions, de dmonstrations
tentoonstellingen, bij demonstraties enzovoort, mits duidelijk zichtbaar et de manifestations similaires, pour autant quun panneau visible
is aangegeven dat zij niet met het besluit in overeenstemming zijn en indique clairement leur non-conformit ainsi que limpossibilit de les
niet te verkrijgen zijn voordat zij met het besluit in overeenstemming mettre disposition avant leur mise en conformit. En outre, lors de
zijn gebracht. Bij het demonstreren van dergelijke machines of niet dmonstrations de telles machines ou quasi-machines non conformes,
voltooide machines die niet met het besluit in overeenstemming zijn des mesures de scurit adquates doivent tre prises afin dassurer la
gebracht, moeten bovendien toereikende veiligheidsmaatregelen wor- protection des personnes.
den genomen om de bescherming van personen te waarborgen.
Art. 7. 1. De fabrikant of diens gemachtigde moet, alvorens een Art. 7. 1er. Avant de mettre sur le march et/ou de mettre en
machine in de handel te brengen en/of in bedrijf te stellen : service une machine, le fabricant ou son mandataire :
1 zich ervan vergewissen dat deze machine in overeenstemming is 1 veille ce que celle-ci satisfasse aux exigences essentielles de sant
met de toepasselijke, in bijlage I vermelde essentile gezondheids- en et de scurit pertinentes nonces lannexe Ire;
veiligheidseisen;
2 zich ervan vergewissen dat het in bijlage VII, afdeling A, bedoelde 2 veille ce que le dossier technique vis lannexe VII, section A,
technisch dossier beschikbaar is; soit disponible;
3 inzonderheid de noodzakelijke informatie verstrekken, zoals de 3 met disposition, en particulier, les informations ncessaires, telles
gebruiksaanwijzing; que la notice dinstructions;
4 de procedures ter beoordeling van de overeenstemming uitvoeren, 4 applique les procdures dvaluation de la conformit pertinentes
overeenkomstig artikel 9; conformment larticle 9;
5 de EG-verklaring van overeenstemming opstellen overeenkomstig 5 tablit la dclaration CE de conformit conformment lannexe II,
bijlage II, deel 1, onder A, en zeker stellen dat deze de machine partie 1, section A, et veille ce que celle-ci soit jointe la machine;
vergezelt;
6 overeenkomstig artikel 12 de CE-markering aanbrengen. 6 appose le marquage CE conformment larticle 12.
2. De fabrikant of diens gemachtigde moet, alvorens een niet 2. Avant de mettre sur le march une quasi-machine, le fabricant ou
voltooide machine in de handel te brengen, zich ervan vergewissen dat son mandataire veille ce que la procdure vise larticle 10 ait t
de in artikel 10 bedoelde procedure is afgewikkeld. applique.
3. De fabrikant of diens gemachtigde moet, ten behoeve van de in 3. Aux fins des procdures vises larticle 9, le fabricant ou son
artikel 9 bedoelde procedures, beschikken over of toegang hebben tot mandataire dispose des moyens ncessaires, ou y a accs, pour pouvoir
de middelen die nodig zijn om zich ervan te vergewissen dat de sassurer de la conformit de la machine aux exigences essentielles de
machine voldoet aan de essentile gezondheids- en veiligheidseisen sant et de scurit vises lannexe Ire.
van bijlage I.
4. Wanneer de machines ook onder andere harmonisatiereglement- 4. Lorsque les machines font galement lobjet dautres rglemen-
eringen vallen die betrekking hebben op andere aspecten en voorzien in tations dharmonisation portant sur dautres aspects et prvoyant
het aanbrengen van de CE-markering, wordt door deze markering lapposition du marquage CE , celui-ci indique que les machines
aangegeven dat de machines ook aan die andere harmonisatieregle- satisfont galement aux dispositions de ces autres rglementations
menteringen voldoen. dharmonisation.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52381

Wanneer de fabrikant of diens gemachtigde op grond van een of Toutefois, lorsquune ou plusieurs de ces rglementations dharmo-
meer van die harmonisatiereglementeringen echter gedurende een nisation laissent au fabricant ou son mandataire, pendant une priode
overgangsperiode de toe te passen regeling kan kiezen, wordt door de transitoire, le choix du rgime appliquer, le marquage CE indique
CE-markering uitsluitend aangegeven dat de machine in overeenstem- la conformit avec les dispositions des seules rglementations dhar-
ming is met de bepalingen van de door de fabrikant of diens monisation appliques par le fabricant ou son mandataire. Les rfren-
gemachtigde toegepaste Europese reglementeringen. De verwijzingen ces des rglementations europennes telles que publies au Journal
naar de Europese reglementeringen, zoals in het Publicatieblad van de officiel de lUnion europenne, sont indiques dans la dclaration CE de
Europese Unie bekendgemaakt, moeten in de EG-verklaring van conformit.
overeenstemming worden vermeld.
HOOFDSTUK IV. Vermoeden van overeenstemming CHAPITRE IV. Prsomption de conformit et normes harmonises
en geharmoniseerde normen
Art. 8. 1. Machines die van de CE-markering zijn voorzien en Art. 8. 1er. Sont considres satisfaire aux dispositions du prsent
vergezeld gaan van de EG-verklaring van overeenstemming, zoals arrt les machines munies du marquage CE et accompagnes de
beschreven in bijlage II, deel 1, onder A, worden beschouwd aan dit la dclaration CE de conformit, dont les lments sont prvus
besluit te voldoen. lannexe II, partie 1, section A.
2. Machines gebouwd overeenkomstig een geharmoniseerde norm 2. Une machine construite conformment une norme harmonise
worden geacht in overeenstemming te zijn met de essentile gezondheids- est prsume conforme aux exigences essentielles de sant et de
en veiligheidseisen waarop deze geharmoniseerde norm betrekking scurit couvertes par cette norme harmonise.
heeft.
HOOFDSTUK V. Procedures CHAPITRE V. Procdures dvaluation de la conformit des machines
voor de overeenstemmingsbeoordeling van machines
Art. 9. 1. Met het oog op certificatie van overeenstemming van een Art. 9. 1er. Le fabricant ou son mandataire, pour attester la
machine met de bepalingen van dit besluit, past de fabrikant of diens conformit dune machine avec les dispositions du prsent arrt,
gemachtigde een van de in de 2, 3, 4 beschreven procedures voor de applique lune des procdures dvaluation de la conformit prvues
beoordeling van de overeenstemming toe. aux 2, 3, 4.
2. Wanneer de machine niet in bijlage IV wordt genoemd, past de 2. Lorsque la machine nest pas vise lannexe IV, le fabricant ou
fabrikant of diens gemachtigde de in bijlage VIII bedoelde overeen- son mandataire applique la procdure dvaluation de la conformit
stemmingsbeoordelingsprocedure met interne controle van de produc- avec contrle interne de la fabrication de machines prvue lannexe VIII.
tie van machines toe.
3. Wanneer de machine in bijlage IV wordt genoemd en de machine 3. Lorsque la machine est vise lannexe IV et quelle est fabrique
overeenkomstig de in artikel 8, 2, bedoelde, geharmoniseerde normen conformment aux normes harmonises vises larticle 8, 2, et pour
is gebouwd, past de fabrikant of diens gemachtigde, op voorwaarde dat autant que ces normes couvrent lensemble des exigences essentielles
de geharmoniseerde normen alle relevante essentile gezondheids- en de sant et de scurit pertinentes, le fabricant ou son mandataire
veiligheidseisen dekken, een van de volgende procedures toe : applique lune des procdures suivantes :
1 de in bijlage VIII bedoelde procedure voor overeenstemmings- 1 la procdure dvaluation de la conformit avec contrle interne de
beoordeling met interne controle van de productie van machines; la fabrication de machines, prvue lannexe VIII;
2 de in bijlage IX omschreven procedure voor het EG-typeonderzoek, 2 la procdure dexamen CE de type prvue lannexe IX, ainsi que
plus de interne controle van de productie van machines bedoeld in le contrle interne de la fabrication de machines prvu lannexe VIII,
punt 3 van bijlage VIII; point 3;
3 de in bijlage X omschreven procedure voor volledige kwaliteits- 3 la procdure dassurance qualit complte prvue lannexe X.
borging.
4. Wanneer de machine in bijlage IV wordt genoemd en de machine 4. Lorsque la machine est vise lannexe IV et quelle nest pas
niet of slechts gedeeltelijk overeenkomstig de in artikel 8, 2, bedoelde, fabrique conformment aux normes harmonises vises larticle 8,
geharmoniseerde normen is gebouwd, dan wel wanneer de geharmo- 2, ou seulement en partie, ou si les normes harmonises ne couvrent
niseerde normen niet alle relevante essentile gezondheids- en veilig- pas lensemble des exigences essentielles de sant et de scurit
heidseisen dekken of er voor de machine in kwestie geen geharmoni- pertinentes, ou sil nexiste pas de normes harmonises pour la machine
seerde normen bestaan, past de fabrikant of diens gemachtigde een van en question, le fabricant ou son mandataire applique lune des
de volgende procedures toe : procdures suivantes :
1 de in bijlage IX omschreven procedure voor het EG-typeonderzoek, 1 la procdure dexamen CE de type prvue lannexe IX, ainsi que
plus de interne controle van de productie van machines bedoeld in le contrle interne de la fabrication de machines prvu lannexe VIII,
punt 3 van bijlage VIII; point 3;
2 de in bijlage X omschreven procedure voor volledige kwaliteits- 2 la procdure dassurance qualit complte prvue lannexe X.
borging.
Art. 10. 1. De fabrikant of diens gemachtigde moet, alvorens een Art. 10. 1er. Le fabricant dune quasi-machine ou son mandataire
niet voltooide machine in de handel te brengen, zich ervan vergewissen veille, avant la mise sur le march, ce que :
dat :
1 de relevante technische documenten zoals beschreven in bijlage 1 la documentation technique pertinente dcrite lannexe VII,
VII, deel B, worden opgesteld; partie B, soit tablie;
2 de montagehandleiding zoals beschreven in bijlage VI wordt 2 la notice dassemblage dcrite lannexe VI soit tablie;
opgesteld;
3 een inbouwverklaring zoals beschreven in bijlage II, deel 1, onder 3 la dclaration dincorporation, dcrite lannexe II, partie 1,
B, is opgesteld. section B, ait t tablie.
2. De montagehandleiding en de inbouwverklaring moeten bij de 2. La notice dassemblage et la dclaration dincorporation accom-
niet voltooide machine zijn gevoegd totdat de inbouw is geschied, en pagnent la quasi-machine jusqu son incorporation dans la machine
vervolgens deel uitmaken van het technische dossier van de afgewerkte finale et font alors partie du dossier technique de cette machine.
machine.
Art. 11. 1. De minister erkent de instanties, aangemelde instanties Art. 11. 1er. Le ministre agre les organismes, dnomms organis-
genoemd, die gemachtigd zijn voor de uitvoering van de procedures mes notifis, habilits effectuer les procdures vises larticle 9,
bedoeld in de artikel 9, 3, 4 van dit besluit volgens de bepalingen van 3, 4 du prsent arrt selon les dispositions de larrt royal du
het koninklijk besluit van 31 maart 1995 betreffende de erkenning van 31 mars 1995 concernant lagrment des organismes qui sont notifis
de instanties die aangemeld worden bij de Commissie van de Europese la Commission des Communauts europennes pour lapplication de
Gemeenschappen voor de toepassing van bepaalde conformiteitsbeoor- certaines procdures dvaluation de conformit.
delingsprocedures.
52382 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

2. Voor de toepassing van dit besluit worden de instanties die 2. Pour lapplication du prsent arrt les organismes qui ont t
aangemeld zijn bij de Commissie van Europese Gemeenschappen door notifis la Commission europenne par un des Etats membres pour
een van de lidstaten voor het uitvoeren van de procedures bedoeld in effectuer les procdure vises larticle 12, paragraphes 3 et 4, de la
artikel 12, leden 3 en 4 van de richtlijn 2006/42/EG van het Europees directive 2006/42/CE du Parlement europen et du Conseil du
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE
wijziging van Richtlijn 95/16/EG gelijkgesteld met de instanties sont assimils aux organismes notifis pour effectuer les procdures
aangemeld voor de uitvoering van de procedures bedoeld in de vises larticle 9, 3, 4.
artikelen artikel 9, 3, 4.
HOOFDSTUK VI. CE-markering CHAPITRE VI. Marquage CE
er
Art. 12. 1. De CE-markering van overeenstemming bestaat uit de Art. 12. 1 . Le marquage CE de conformit est constitu des
letters CE overeenkomstig het in bijlage III opgenomen model. initiales CE conformment au modle figurant lannexe III.
2. De CE-markering wordt zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op 2. Le marquage CE est appos sur la machine de manire visible,
de machine aangebracht overeenkomstig bijlage III. lisible et indlbile conformment lannexe III.
3. Op machines mogen geen merktekens, tekens of opschriften 3. Il est interdit dapposer sur les machines des marquages, des
worden aangebracht die derden kunnen misleiden omtrent de beteke- signes ou des inscriptions de nature induire en erreur les tiers sur la
nis of de grafische vorm, of beide, van de CE-markering. Op de signification ou le graphisme du marquage CE , ou les deux la fois.
machines mogen wel andere merktekens worden aangebracht, mits dit Tout autre marquage peut tre appos sur les machines condition de
niet ten koste gaat van de zichtbaarheid, de leesbaarheid en de ne pas porter prjudice la visibilit, la lisibilit et la signification du
betekenis van de CE-markering. marquage CE .
Art. 13. 1. Wordt als een niet-conforme markering beschouwd : Art. 13. 1er. Est considr comme marquage non conforme :
1 het aanbrengen van de CE-markering uit hoofde van dit besluit op 1 lapposition du marquage CE au titre du prsent arrt sur des
producten waarop dit besluit geen betrekking heeft; produits auxquels celui-ci ne sapplique pas;
2 het ontbreken van de CE-markering en/of het ontbreken van de 2 labsence du marquage CE et/ou de la dclaration CE de
EG-verklaring van overeenstemming bij een machine; conformit pour une machine;
3 het aanbrengen op een machine van een ander merkteken dan de 3 lapposition, sur une machine, dun marquage autre que le
CE-markering en dat krachtens artikel 12, 3, verboden is. marquage CE et interdit au titre de larticle 12, 3.
2. Wanneer een niet-conforme markering wordt vastgesteld is de 2. Lorsquil est constat quun marquage est non conforme aux
fabrikant of diens gemachtigde verplicht het product weer met de dispositions pertinentes du prsent arrt, le fabricant ou son manda-
betreffende bepalingen van dit besluit in overeenstemming te brengen taire a lobligation de mettre le produit en conformit avec celles-ci et de
en de inbreuk overeenkomstig de door de minister vastgestelde faire cesser linfraction dans les conditions fixes par le ministre.
voorwaarden te doen beindigen.
HOOFDSTUK VII. Overgangs- en slotbepalingen CHAPITRE VII. Dispositions transitoires et finales
Art. 14. Het op de markt brengen en in bedrijf stellen van draagbare Art. 14. La mise sur le march et la mise en service dappareils
bevestigingswerktuigen met explosieve lading en andere slagwerktui- portatifs de fixation charge explosive et autres machines chocs qui
gen die in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet van sont en conformit avec les dispositions de la loi du 20 janvier 1971
20 januari 1971 houdende goedkeuring van de overeenkomst tot portant approbation de la convention pour la reconnaissance rcipro-
wederzijdse erkenning van de beproevingsstempels voor draagbare que des poincons dpreuve des armes feu portatives et du rglement
vuurwapens en van het reglement met bijlagen I en II kunnen avec annexes Ire et II peuvent tre autorises jusquau 29 juin 2011.
toegestaan worden tot 29 juni 2011.
Art. 15. Worden opgeheven : Art. 15. Sont abrogs :
1 het koninklijk besluit van 26 september 1966 betreffende de 1 larrt royal du 26 septembre 1966 relatif aux pistolets de
schiethamers; scellement;
2 het koninklijk besluit van 5 mei 1995 betreffende het op de markt 2 larrt royal du5 mai 1995 concernant la mise sur le march des
brengen van machines, gewijzigd bij het koninklijk besluit van machines, modifi par larrt royal du 6 dcembre 2005.
6 december 2005.
Art. 16. Dit besluit treedt in werking op 29 december 2009. Art. 16. Le prsent arrt entre en vigueur le 29 dcembre 2009.
Art. 17. Onze minister bevoegd voor de veiligheid van de consu- Art. 17. Notre Ministre qui a la Protection de la Scurit des
menten en Onze minister bevoegd voor de arbeidsveiligheid zijn, ieder consommateurs dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Scurit
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. du Travail dans ses attributions sont chargs, chacun en ce qui le
concerne, de lexcution du prsent arrt.
Gegeven te Nice, 12 augustus 2008. Donn Bruxelles, le 12 aot 2008.

ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Par le Roi :
De Minister van Klimaat en Energie, Le Ministre du Climat et de lEnergie,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
De Minister van Werk en Gelijke Kansen, La Ministre de lEmploi et de lEgalit des Chances,
Mevr. J. MILQUET Mme J. MILQUET

Bijlage I Annexe Ire


Essentile veiligheids- en gezondheidseisen Exigences essentielles de sant et de scurit
betreffende het ontwerp en de bouw van machines relatives la conception et la construction des machines
ALGEMENE BEGINSELEN PRINCIPES GENERAUX
1. De fabrikant van een machine of diens gemachtigde garandeert dat 1. Le fabricant dune machine ou son mandataire doit veiller ce
een risicobeoordeling wordt uitgevoerd om na te gaan welke veiligheids- quune valuation des risques soit effectue afin de dterminer les
en gezondheidseisen op die machine van toepassing zijn; bij ontwerp exigences de sant et de scurit qui sappliquent la machine. La
en bouw van de machine moet vervolgens rekening worden gehouden machine doit ensuite tre concue et construite en prenant en compte les
met de resultaten van deze risicobeoordeling. rsultats de lvaluation des risques.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52383

Via het herhalen van bovenbedoelde risicobeoordeling en -beperking Par le processus itratif dvaluation et de rduction des risques vis
dient de fabrikant of diens gemachtigde : ci-dessus, le fabricant ou son mandataire :
- de grenzen van de machines te bepalen, zowel uitgaande van het - dtermine les limites de la machine, comprenant son usage normal
beoogde gebruik als van elk redelijkerwijs voorzienbare verkeerd et tout mauvais usage raisonnablement prvisible,
gebruik daarvan,
- na te gaan welke gevaren door de machines kunnen worden - recense les dangers pouvant dcouler de la machine et les situations
veroorzaakt en welke gevaarlijke situaties daaraan verbonden zijn, dangereuses associes,
- de risicos in te schatten met inachtneming van de ernst van het - estime les risques, compte tenu de la gravit dune ventuelle
mogelijke letsel of de aantasting van de gezondheid en de waarschijn- blessure ou atteinte la sant et de leur probabilit,
lijkheid dat deze zich voordoet,
- de risicos te beoordelen teneinde, overeenkomstig de doelstelling - value les risques, en vue de dterminer si une rduction des
van dit besluit, te bepalen of risicoreductie vereist is, risques est ncessaire, conformment lobjectif du prsent arrt,
- de gevaren weg te nemen of de aan deze gevaren verbonden risicos - limine les dangers ou rduit les risques associs ces dangers en
te verminderen door de toepassing van beschermende maatregelen in appliquant des mesures de protection, selon lordre de priorit tabli au
de in punt 1.1.2, onder b) vastgestelde volgorde. point 1.1.2 b).
2. De verplichtingen die zijn vervat in de essentile veiligheids- en 2. Les obligations prvues par les exigences essentielles de sant et de
gezondheidseisen zijn alleen van toepassing indien het gevaar in scurit ne sappliquent que lorsque le danger correspondant existe
kwestie bij de betrokken machine aanwezig is wanneer deze op de door pour la machine considre lorsquelle est utilise dans les conditions
de fabrikant of diens gemachtigde bedoelde wijze, dan wel in prvues par le fabricant ou son mandataire, mais aussi dans des
voorzienbare abnormale omstandigheden wordt gebruikt. De beginse- situations anormales prvisibles. En tout tat de cause, les principes
len van gentegreerde veiligheid van punt 1.1.2 en de voorschriften dintgration de la scurit viss section 1.1.2 et les obligations
inzake markering en gebruiksaanwijzing van de punten 1.7.3 en 1.7.4 concernant le marquage des machines et la notice dinstructions vises
gelden in ieder geval. sections 1.7.3 et 1.7.4 sappliquent.
3. De in deze bijlage vermelde essentile veiligheids- en gezondheids- 3. Les exigences essentielles de sant et de scurit nonces dans la
eisen zijn dwingend. Gezien de stand van de techniek is het evenwel prsente annexe sont obligatoires. Toutefois, compte tenu de ltat de la
mogelijk dat de daarin gestelde doelen niet kunnen worden bereikt. In technique, les objectifs quelles fixent peuvent ne pas tre atteints. Dans
dat geval moeten die doelstellingen bij het ontwerp en de bouw van de ce cas, la machine doit, dans la mesure du possible, tre concue et
machine zoveel mogelijk worden nagestreefd. construite pour tendre vers ces objectifs.
4. Deze bijlage bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel heeft 4. La prsente annexe comprend plusieurs parties. La premire a une
een algemene werkingssfeer en is van toepassing op alle soorten porte gnrale et est applicable tous les types de machines. Dautres
machines. In de andere delen wordt verwezen naar bepaalde soorten, parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est
meer specifieke, gevaren. De gehele bijlage moet evenwel worden nanmoins impratif dexaminer lintgralit de la prsente annexe afin
bekeken om zeker te zijn dat aan alle toepasselijke essentile eisen is dtre sr de satisfaire toutes les exigences essentielles pertinentes.
voldaan. Bij het ontwerpen van machines overeenkomstig punt 1 van Lors de la conception dune machine, les exigences de la partie gnrale
deze algemene beginselen, worden de eisen van het algemene deel en et les exigences dune ou de plusieurs des autres parties de lannexe
de eisen van een of meer andere delen in aanmerking genomen, naar sont prises en compte, selon les rsultats de lvaluation des risques
gelang van de resultaten van de risicobeoordeling, uitgevoerd overeen- effectue conformment au point 1 des prsents principes gnraux.
komstig punt 1 van deze algemene beginselen.
1. ESSENTIELE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSEISEN 1. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE
1.1. ALGEMEEN 1.1. GENERALITES
1.1.1. Definities 1.1.1. Dfinitions
In deze bijlage wordt verstaan onder : Aux fins de la prsente annexe, on entend par :
a) gevaar : een mogelijke bron van verwonding of aantasting van a) danger : une source ventuelle de blessure ou datteinte la
de gezondheid; sant;
b) gevarenzone : zone in en/of rondom een machine waar een b) zone dangereuse : toute zone lintrieur et/ou autour dune
persoon blootstaat aan een gevaar voor zijn veiligheid of gezondheid; machine dans laquelle une personne est soumise un risque pour sa
scurit ou pour sa sant;
c) blootgestelde persoon : persoon die zich geheel of gedeeltelijk c) personne expose : toute personne se trouvant entirement ou
in een gevarenzone bevindt; partiellement dans une zone dangereuse;
d) bediener : de persoon (personen) die tot taak heeft (hebben) een d) oprateur : la (les) personne(s) charge(s) dinstaller, de faire
machine te installeren, te laten werken, af te stellen, te onderhouden, te fonctionner, de rgler, dentretenir, de nettoyer, de dpanner ou de
reinigen, te herstellen of te vervoeren; dplacer une machine;
e) risico : combinatie van de waarschijnlijkheid en de ernst van e) risque : combinaison de la probabilit et de la gravit dune
een letsel of aantasting van de gezondheid die zich kan voordoen in een lsion ou dune atteinte la sant pouvant survenir dans une situation
gevaarlijke situatie; dangereuse;
f) afscherming : een machineonderdeel dat specifiek wordt gebruikt f) protecteur : lment de machine utilis spcifiquement pour
om te beschermen door middel van een materile barrire; assurer une protection au moyen dune barrire matrielle;
g) beveiligingsinrichting : inrichting (anders dan een afscher- g) dispositif de protection : dispositif (autre quun protecteur) qui
ming) die, alleen of in combinatie met een afscherming, een risico rduit le risque, seul ou associ un protecteur;
vermindert;
h) beoogd gebruik : gebruik van een machine overeenkomstig de h) usage normal : utilisation dune machine selon les informations
informatie in de gebruiksaanwijzing; fournies dans la notice dinstructions;
i) redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik : gebruik van een i) mauvais usage raisonnablement prvisible : usage de la machine
machine op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat maar het dune manire non prvue dans la notice dinstructions, mais qui est
resultaat kan zijn van gemakkelijk voorspelbaar menselijk gedrag. susceptible de rsulter dun comportement humain aisment prvisi-
ble.
1.1.2. Beginselen van gentegreerde veiligheid 1.1.2. Principes dintgration de la scurit
a) De machine moet zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat zij a) La machine doit tre concue et construite pour tre apte assurer
bediend, afgesteld en onderhouden kan worden zonder dat personen sa fonction et pour quon puisse la faire fonctionner, la rgler et
aan een risico worden blootgesteld, wanneer deze handelingen onder lentretenir sans exposer quiconque un risque lorsque ces oprations
de vastgestelde omstandigheden worden verricht, tevens rekening sont effectues dans les conditions prvues par le fabricant, mais en
houdend met redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik. tenant galement compte de tout mauvais usage raisonnablement
prvisible.
52384 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

De genomen maatregelen moeten erop gericht zijn elk risico gedu- Les mesures prises doivent avoir pour objectif de supprimer tout
rende de te verwachten levensduur van de machine, met inbegrip van risque durant la dure dexistence prvisible de la machine, y compris
de fasen van het vervoer, het monteren, het demonteren, de buitenbe- les phases de transport, de montage, de dmontage, de mise hors
drijfstelling en de sloop, uit te sluiten. service et de mise au rebut.
b) Bij het kiezen van de meest geschikte oplossingen moet de b) En choisissant les solutions les plus adquates, le fabricant ou son
fabrikant of diens gemachtigde de volgende beginselen toepassen, in de mandataire doit appliquer les principes suivants, dans lordre indiqu :
aangeduide volgorde :
- de risicos uitsluiten of zoveel mogelijk verminderen (veiligheid in - liminer ou rduire les risques dans toute la mesure du possible
het ontwerp en de bouw van de machine integreren), (intgration de la scurit la conception et la construction de la
machine),
- de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen voor risicos die - prendre les mesures de protection ncessaires vis--vis des risques
niet kunnen worden uitgesloten, ne pouvant tre limins,
- de gebruikers informeren over de restrisicos ten gevolge van een - informer les utilisateurs des risques rsiduels dus lefficacit
tekortkoming van de getroffen beveiligingsmaatregelen, aangeven of incomplte des mesures de protection adoptes, indiquer si une
een bijzondere opleiding vereist is en vermelden dat persoonlijke formation particulire est requise et signaler sil est ncessaire de
beschermingsmiddelen vereist zijn. prvoir un quipement de protection individuelle.
c) Bij ontwerp en bouw van de machine en bij het opstellen van de c) Lors de la conception et de la construction de la machine et lors de
gebruiksaanwijzing moet de fabrikant of diens gemachtigde niet alleen la rdaction de la notice dinstructions, le fabricant ou son mandataire
het beoogde gebruik van de machine maar ook elk redelijkerwijs doit envisager non seulement lusage normal de la machine mais
voorzienbare verkeerd gebruik voor ogen houden. galement tout mauvais usage raisonnablement prvisible.
De machine moet zo zijn ontworpen en gebouwd om abnormaal La machine doit tre concue et construite de manire viter quelle
gebruik, indien dat een risico zou inhouden, te voorkomen. In soit utilise de facon anormale, si un tel mode dutilisation engendre un
voorkomend geval dient de gebruiksaanwijzing de aandacht van de risque. Le cas chant, la notice dinstructions doit attirer lattention de
gebruiker te vestigen op te ontraden gebruik van de machine dat uit lutilisateur sur les contre-indications demploi de la machine qui,
ervaring zou kunnen blijken. daprs lexprience, pourraient se prsenter.
d) Bij ontwerp en bouw van de machine moet rekening worden d) La machine doit tre concue et construite pour tenir compte des
gehouden met de belemmeringen die de bediener ondervindt door een contraintes imposes loprateur par lutilisation ncessaire ou
noodzakelijk of te voorzien gebruik van persoonlijke beschermings- prvisible dun quipement de protection individuelle.
middelen.
e) De machine moet worden geleverd met alle speciale uitrusting en e) La machine doit tre livre avec tous les quipements et accessoires
accessoires die essentieel zijn om deze veilig te kunnen afstellen, spciaux essentiels pour quelle puisse tre rgle, entretenue et utilise
onderhouden en gebruiken. en toute scurit.
1.1.3. Materialen en producten 1.1.3. Matriaux et produits
De voor de bouw van de machine gebruikte materialen of de bij het Les matriaux utiliss pour la construction de la machine ou les
gebruik ervan aangewende en ontstane producten mogen geen gevaar produits employs ou crs lors de son utilisation ne doivent pas mettre
opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van personen. Met en danger la sant et la scurit des personnes. En particulier, lors de
name bij het gebruik van fluda moet de machine zijn ontworpen en lemploi de fluides, la machine doit tre concue et construite pour viter
gebouwd om risicos als gevolg van vullen, gebruiken, opvangen en les risques dus au remplissage, lutilisation, la rcupration et
afvoeren te voorkomen. lvacuation.
1.1.4. Verlichting 1.1.4. Eclairage
De machine moet worden geleverd met een ingebouwde, aan de La machine doit tre fournie avec un clairage incorpor, adapt aux
werkzaamheden aangepaste verlichting indien de afwezigheid van die oprations, l o, malgr un clairage ambiant ayant une intensit
ingebouwde verlichting, ondanks een normale ruimteverlichting, een normale, labsence dun tel dispositif pourrait crer un risque.
risico kan inhouden.
De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de La machine doit tre concue et construite de facon ce quil ny ait ni
verlichting geen hinderlijke schaduwzones, verblinding of gevaarlijke zone dombre gnante, ni blouissement irritant, ni effet stroboscopique
stroboscopische effecten op de bewegende delen veroorzaakt. dangereux, sur les lments mobiles, d lclairage.
Indien bepaalde organen aan de binnenzijde dikwijls moeten worden Les parties intrieures qui doivent tre inspectes et rgles frquem-
genspecteerd en afgeregeld, moeten zij van een passende verlichting ment, ainsi que les zones dentretien, doivent tre munies de dispositifs
zijn voorzien; dit geldt tevens voor de zones waar afstelling en dclairage appropris.
onderhoud plaatsvinden.
1.1.5. Ontwerp van de machine om het hanteren ervan gemakkelijker 1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention
te maken
De machine of elk van de componenten moet : La machine, ou chacun de ses lments, doit :
- veilig kunnen worden gehanteerd en vervoerd, - pouvoir tre manutentionn et transport en toute scurit,
- verpakt of ontworpen zijn om veilig en zonder beschadigingen te - tre emball ou concu pour pouvoir tre entrepos en toute scurit
kunnen worden opgeslagen. et sans dtriorations.
Bij vervoer van de machine en/of onderdelen daarvan mogen zich Lors du transport de la machine et/ou de ses lments, il ne doit pas
geen plotselinge verplaatsingen kunnen voordoen of mag geen gevaar pouvoir se produire de dplacements inopins ni de dangers dus
ontstaan door gebrek aan stabiliteit, indien de machine en/of onder- linstabilit, si la machine et/ou ses lments sont manutentionns
delen daarvan volgens de gebruiksaanwijzing worden gehanteerd. selon la notice dinstructions.
Wanneer het gewicht, de omvang of de vorm van de machine of de Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses
verschillende componenten ervan handmatige verplaatsing onmogelijk lments nen permettent pas le dplacement la main, la machine ou
maakt, moet de machine of elk samenstellend deel : chacun de ses lments doit :
- voorzien zijn van bevestigingspunten voor hijs- en hefgereedschap, - soit tre muni daccessoires permettant la prhension par un moyen
of de levage,
- zodanig zijn ontworpen dat dergelijke bevestigingspunten kunnen - soit tre concu de manire pouvoir tre munie de tels accessoires,
worden aangebracht, of
- een vorm hebben die gemakkelijke bevestiging van standaard hijs- - soit avoir une forme telle que les moyens de levage normaux
en hefgereedschap mogelijk maakt. puissent sadapter facilement.
Wanneer de machine of een van de samenstellende delen daarvan Lorsque la machine ou lun de ses lments doit tre dplac
met de hand wordt verplaatst, moeten deze : manuellement, il doit :
- hetzij gemakkelijk verplaatsbaar zijn, - soit tre facilement dplacable,
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52385

- hetzij uitgerust om veilig te kunnen worden opgepakt en verplaatst. - soit comporter des moyens de prhension permettant de le dplacer
en toute scurit.
Bijzondere voorzieningen moeten worden getroffen voor het han- Des dispositions particulires doivent tre prvues pour la manuten-
teren van gereedschappen en/of onderdelen van machines die gevaar- tion des outils et/ou des parties de machines qui, mme lgers, peuvent
lijk zouden kunnen zijn, zelfs als deze een gering gewicht hebben. tre dangereux.
1.1.6. Ergonomie 1.1.6. Ergonomie
Onder de beoogde gebruiksomstandigheden moeten hinder, ver- Dans les conditions prvues dutilisation, la gne, la fatigue et les
moeidheid en fysieke en psychische belasting waarmee de bediener contraintes physiques et psychiques de loprateur doivent tre rdui-
wordt geconfronteerd tot het minimum beperkt blijven, met inachtne- tes au minimum compte tenu des principes ergonomiques suivants :
ming van ergonomische beginselen zoals :
- het rekening houden met de verscheidenheid aan fysieke afmetin- - tenir compte de la variabilit des oprateurs en ce qui concerne
gen, kracht en uithoudingsvermogen van de bedieners, leurs donnes morphologiques, leur force et leur rsistance,
- het voorhanden zijn van voldoende ruimte opdat de bediener zijn - offrir assez despace pour les mouvements des diffrentes parties du
lichaamsdelen vrijelijk kan bewegen, corps de loprateur,
- het vermijden dat de machine het werktempo bepaalt, - viter un rythme de travail dtermin par la machine,
- het vermijden dat langdurige concentratie is vereist, - viter une surveillance qui ncessite une concentration prolonge,
- het aanpassen van het raakvlak tussen mens en machine op de te - adapter linterface homme-machine aux caractristiques prvisibles
voorziene eigenschappen van de bedieners. des oprateurs.
1.1.7. Bedienerspost 1.1.7. Poste de travail
De bedienerspost moet zo zijn ontworpen en gebouwd dat ieder Le poste de travail doit tre concu et construit de manire viter
risico door uitlaatgassen en/of zuurstofgebrek wordt vermeden. tout risque d aux gaz dchappement et/ou au manque doxygne.
Indien de machine bedoeld is om te worden gebruikt in een Si la machine est destine tre utilise dans un environnement
gevaarlijke omgeving die risicos voor de gezondheid of de veiligheid dangereux, prsentant des risques pour la sant et la scurit de
van de bediener vertoont, dan wel indien de machine zelf een loprateur, ou si la machine elle-mme est lorigine dun environne-
gevaarlijke omgeving creert, moet er met passende middelen voor ment dangereux, il faut prvoir des moyens suffisants pour assurer
worden gezorgd dat de bediener in goede arbeidsomstandigheden loprateur de bonnes conditions de travail et une protection contre tout
werkt en beschermd is tegen alle voorzienbare gevaren. danger prvisible.
In voorkomend geval, moet de werkplek van een deugdelijke cabine Le cas chant, le poste de travail doit tre muni dune cabine
zijn voorzien, die zo moet zijn ontworpen, gebouwd en/of uitgerust adquate concue, construite et/ou quipe pour rpondre aux condi-
dat aan de bovengenoemde eisen wordt voldaan. De uitgang moet een tions susmentionnes. La sortie doit permettre une vacuation rapide.
snelle ontruiming mogelijk maken. Bovendien moet, in voorkomend En outre, il convient de prvoir, le cas chant, une issue de secours
geval, een nooduitgang worden voorzien in een andere richting dan de dans une direction diffrente de la sortie normale.
gewone uitgang.
1.1.8. Zitplaats 1.1.8. Sige
In voorkomend geval en wanneer de arbeidsomstandigheden dit Le cas chant et lorsque les conditions de travail le permettent, les
toelaten, moeten de bedieningsposten die een integrerend deel van de postes de travail faisant partie intgrante de la machine doivent tre
machine uitmaken, zo ontworpen zijn dat zitplaatsen kunnen worden concus pour linstallation de siges.
genstalleerd.
Indien het de bedoeling is dat de bediener tijdens het werk zit en Sil est prvu que loprateur soit en position assise au cours de son
indien de bedieningspost een integrerend deel van de machine travail et si le poste de travail fait partie intgrante de la machine, le
uitmaakt, moet op de machine een zitplaats zijn aangebracht. sige doit tre fourni avec la machine.
De zitplaats voor de bediener moet hem de mogelijkheid bieden een Le sige de loprateur doit lui assurer une position stable. En outre,
stabiele positie te behouden. Bovendien moeten de zitplaats en de le sige et la distance le sparant des organes de service doivent
afstand tussen de zitplaats en de bedieningsorganen kunnen worden pouvoir tre adapts loprateur.
aangepast aan de bediener.
Als de machine aan trillingen onderhevig is, moet de zitplaats Si la machine est soumise des vibrations, le sige doit tre concu et
zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat het doorgeven van trillingen construit de manire rduire au niveau le plus bas raisonnablement
aan de bediener zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt beperkt. De possible les vibrations transmises loprateur. Lancrage du sige doit
verankering van de zitplaats moet tegen alle mogelijke belastingen rsister toutes les contraintes quil peut subir. Sil ny a pas de
bestand zijn. Indien zich onder de voeten van de bediener geen vloer plancher sous les pieds de loprateur, celui-ci devra disposer de
bevindt, moet deze kunnen gebruikmaken van voetsteunen met een repose-pieds antidrapants.
stroeve bekleding.
1.2. BESTURINGSSYSTEMEN 1.2. SYSTEMES DE COMMANDE
1.2.1. Veiligheid en betrouwbaarheid van de besturingssystemen 1.2.1. Scurit et fiabilit des systmes de commande
De besturingssystemen moeten zodanig ontworpen en gebouwd zijn Les systmes de commande doivent tre concus et construits de
dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Meer bepaald moeten zij manire viter toute situation dangereuse. Ils doivent avant tout tre
zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat : concus et construits de manire :
- zij bestand zijn tegen de normale bedrijfsbelasting en tegen - pouvoir rsister aux contraintes de service et aux influences
invloeden van buitenaf, extrieures normales,
- een storing in de apparatuur of de programmatuur van het - ce quune dfaillance du matriel ou du logiciel du systme de
besturingssysteem niet tot een gevaarlijke situatie leidt, commande nentrane pas de situation dangereuse,
- fouten in de besturingslogica niet tot een gevaarlijke situatie leiden, - ce que des erreurs affectant la logique du systme de commande
nentranent pas de situation dangereuse,
- redelijkerwijs voorzienbare menselijke fouten gedurende de wer- - ce quune erreur humaine raisonnablement prvisible au cours du
king niet tot een gevaarlijke situatie leiden. fonctionnement nentrane pas de situation dangereuse.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de volgende punten : Une attention particulire doit tre accorde aux points suivants :
- de machine mag zich niet onverwacht in werking stellen, - la machine ne doit pas se mettre en marche inopinment,
- de parameters van de machine mogen niet op een ongecontroleerde - les paramtres de la machine ne doivent pas changer sans quun
wijze veranderen wanneer dit tot gevaarlijke situaties kan leiden, ordre ait t donn cet effet, lorsque ce changement peut entraner des
situations dangereuses,
- het stopzetten van de machine mag niet worden verhinderd indien - la machine ne doit pas tre empche de sarrter si lordre darrt
de opdracht tot stopzetten reeds is gegeven, a dj t donn,
52386 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

- geen enkel bewegend deel van de machine of geen enkel door de - aucun lment mobile de la machine ou aucune pice maintenue
machine vastgehouden stuk mag vallen of worden uitgeworpen, par la machine ne doit tomber ou tre ject,
- het automatisch of manueel stopzetten van enig bewegend deel - larrt automatique ou manuel des lments mobiles, quels quils
mag niet worden gehinderd, soient, ne doit pas tre empch,
- de beschermingsinrichtingen moeten volkomen functioneel blijven - les dispositifs de protection doivent rester pleinement oprationnels
dan wel een opdracht tot stopzetten geven, ou donner un ordre darrt,
- de veiligheidsgerelateerde elementen van het besturingssysteem - les parties du systme de commande lies la scurit doivent
moeten op een coherente wijze gelden voor een samenstel van sappliquer de manire cohrente la totalit dun ensemble de
machines en/of niet voltooide machines. machines et/ou de quasi-machines.
Bij draadloze bediening wordt de machine automatisch stopgezet En cas de commande sans cble, un arrt automatique doit se
wanneer er geen correcte besturingssignalen worden ontvangen; dit is produire lorsque les bons signaux de commande ne sont pas recus,
ook het geval wanneer de communicatie is weggevallen. notamment en cas dinterruption de la communication.
1.2.2. Bedieningsorganen 1.2.2. Organes de service
De bedieningsorganen moeten : Les organes de service doivent tre :
- duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn en, waar nodig, voorzien zijn - clairement visibles et identifiables grce des pictogrammes, le cas
van pictogrammen, chant,
- zodanig zijn geplaatst dat de bediening veilig, zonder aarzeling of - placs de facon pouvoir tre actionns en toute scurit, sans
tijdverlies en zonder misverstand kan geschieden, hsitation ni perte de temps et sans quivoque,
- zodanig zijn ontworpen dat er een logisch verband bestaat tussen - concus de facon ce que le mouvement des organes de service soit
de beweging van het bedieningsorgaan en het bewerkstelligde effect, cohrent avec leffet command,
- buiten de gevarenzones geplaatst zijn, behalve wanneer dit voor - disposs hors des zones dangereuses sauf, si ncessaire, pour
bepaalde bedieningsorganen, zoals noodstoporganen of hangende certains organes de service, tels quun arrt durgence et une console
bedieningsstations, nodig is, dapprentissage pour les robots,
- zodanig geplaatst zijn dat hun bediening geen extra risico met zich - situs de facon ce que le fait de les actionner ne puisse engendrer
meebrengt, de risques supplmentaires,
- zodanig zijn ontworpen of beveiligd dat het beoogde effect, indien - concus ou protgs de facon ce que leffet voulu, sil peut entraner
dat gevaar kan opleveren, uitsluitend door een opzettelijke handeling un danger, ne puisse tre obtenu que par une action volontaire,
kan plaatsvinden,
- zodanig zijn vervaardigd dat zij aan de voorzienbare krachten - fabriqus de facon rsister aux forces prvisibles. Une attention
kunnen weerstaan. Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan particulire doit tre apporte aux dispositifs darrt durgence qui
de noodstopvoorzieningen, die sterk belast kunnen worden. risquent dtre soumis des forces importantes.
Als een bedieningsorgaan zodanig is ontworpen en gebouwd dat er Lorsquun organe de service est concu et construit pour permettre
verschillende handelingen mee kunnen worden verricht, dat wil plusieurs actions diffrentes, cest--dire que son action nest pas
zeggen dat de werking ervan niet eenduidig is, moet duidelijk worden univoque, laction commande doit tre affiche en clair et, si nces-
aangegeven welke handeling is gekozen en moet deze keuze zo nodig saire, faire lobjet dune confirmation.
worden bevestigd.
De bedieningsorganen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat, rekening Les organes de service doivent avoir une configuration telle que leur
houdend met de ergonomische beginselen, de opstelling, het bereik en disposition, leur course et leur rsistance soient compatibles avec
de bedieningsweerstand verenigbaar zijn met de te verrichten hande- laction commande, compte tenu des principes de lergonomie.
ling.
De machine moet zijn voorzien van signalerings- en aanwijsinrich- La machine doit tre munie des dispositifs de signalisation ncessai-
tingen die noodzakelijk zijn voor een veilige werking. De bediener res pour pouvoir la faire fonctionner en toute scurit. Depuis le poste
moet deze signalen en aanwijzingen vanaf de bedieningspost kunnen de commande, loprateur doit pouvoir lire les indications de ces
waarnemen. dispositifs.
De bediener moet zich er vanaf iedere bedieningspost van kunnen Depuis chaque poste de commande, loprateur doit pouvoir sassu-
vergewissen dat er zich geen personen in de gevarenzones bevinden of rer quil ny a personne dans les zones dangereuses, ou alors le systme
het bedieningssysteem moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat de commande doit tre concu et construit de manire ce que la mise
het inschakelen van de machine wordt verhinderd zolang er zich en marche soit impossible tant quune personne se trouve dans la zone
iemand in de gevarenzone bevindt. dangereuse.
Wanneer geen van deze mogelijkheden kan worden toegepast, moet Si aucune de ces possibilits nest applicable, un signal davertisse-
voor het inschakelen van de machine een geluids- en/of lichtsignaal ment sonore et/ou visuel doit tre donn avant la mise en marche de la
worden gegeven. Blootgestelde personen moeten voldoende tijd heb- machine. Les personnes exposes doivent avoir le temps de quitter la
ben om de gevarenzone te verlaten of het inschakelen van de machine zone dangereuse ou dempcher le dmarrage de la machine.
te verhinderen.
Zo nodig moeten voorzieningen worden getroffen om zeker te stellen Si ncessaire, des moyens doivent tre prvus pour que la machine ne
dat de machine uitsluitend vanaf bedieningsposten in een of meer puisse tre commande qu partir de postes de commande situs dans
vooraf bepaalde zones of plaatsen kan worden bediend. une ou plusieurs zones ou emplacements prdtermins.
Wanneer er meer dan n bedieningspost is, moet het besturings- Quand il y a plusieurs postes de commande, le systme de
systeem zodanig zijn ontworpen dat bij gebruik van n van de posten commande doit tre concu de facon ce que lutilisation de lun deux
het gebruik van de overige posten onmogelijk wordt, met uitzondering empche lutilisation des autres, sauf en ce qui concerne les dispositifs
van stopinrichtingen en noodstops. darrt et darrt durgence.
Wanneer een machine twee of meer bedienersposten heeft, moet Quand une machine dispose de plusieurs postes de travail, chaque
iedere post voorzien zijn van alle noodzakelijke bedieningsorganen, poste doit tre pourvu de tous les organes de service requis sans que les
zonder dat de bedieners elkaar hinderen of in een gevaarlijke situatie oprateurs se gnent ou se mettent lun lautre dans une situation
brengen. dangereuse.
1.2.3. In werking stellen 1.2.3. Mise en marche
Het in werking stellen van een machine mag alleen kunnen La mise en marche dune machine ne doit pouvoir seffectuer que par
geschieden door een opzettelijk verrichte handeling met een hiervoor une action volontaire sur un organe de service prvu cet effet.
bestemd bedieningsorgaan.
Dezelfde eis geldt wanneer : Il en est de mme :
- de machine opnieuw in werking wordt gesteld na een stilstand, - pour la remise en marche aprs un arrt, quelle quen soit la cause,
ongeacht de oorzaak daarvan;
- een belangrijke wijziging in de bedrijfsomstandigheden wordt - pour la commande dune modification importante des conditions
bewerkstelligd. de fonctionnement.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52387

Voor zover dit niet tot een gevaarlijke situatie leidt, mag het opnieuw Toutefois, la remise en marche ou la modification des conditions de
in werking stellen of het wijzigen van de bedrijfsomstandigheden fonctionnement peut tre effectue par une action volontaire sur un
geschieden door een opzettelijk verrichte handeling met een ander organe autre que lorgane de service prvu cet effet, condition que
orgaan dan het hiervoor bestemde bedieningsorgaan. cela nentrane pas de situation dangereuse.
Bij machines die werken in automatische modus mag het in werking Dans le cas dune machine fonctionnant en mode automatique, la
stellen, het opnieuw in werking stellen na een stilstand of het wijzigen mise en marche, la remise en marche aprs un arrt ou la modification
van de bedrijfsomstandigheden, zonder ingreep kunnen plaatsvinden des conditions de fonctionnement peuvent se produire sans interven-
als dit geen gevaarlijke situatie oplevert. tion, condition que cela nentrane pas de situation dangereuse.
Wanneer een machine door meer dan n bedieningsorgaan in Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en
werking kan worden gesteld, en de bedieners elkaar daardoor in gevaar marche et que, de ce fait, les oprateurs peuvent se mettre mutuelle-
kunnen brengen, moeten aanvullende inrichtingen worden aange- ment en danger, des dispositifs complmentaires doivent tre prvus
bracht om dit risico uit te sluiten. Wanneer het om veiligheidsredenen pour exclure ce risque. Si la scurit exige que la mise en marche et/ou
nodig is de machine volgens een specifieke volgorde in werking te larrt se fasse selon une squence dtermine, des dispositifs doivent
stellen en/of stop te zetten, moeten er inrichtingen zijn die waarborgen tre prvus pour assurer que ces oprations se fassent dans lordre
dat deze handelingen in de correcte volgorde worden uitgevoerd. exact.
1.2.4. Stopzetting 1.2.4. Arrt
1.2.4.1. Normale stopzetting 1.2.4.1. Arrt normal
Een machine moet zijn voorzien van een bedieningsorgaan waarmee La machine doit tre munie dun organe de service permettant son
zij op veilige wijze volledig kan worden stopgezet. arrt complet en toute scurit.
Elke bedienerspost moet zijn voorzien van een bedieningsorgaan Chaque poste de travail doit tre muni dun organe de service
waarmee, naar gelang van de bestaande gevaren, hetzij alle functies permettant darrter tout ou partie des fonctions de la machine, en
van de machine, hetzij een aantal daarvan kunnen worden stilgelegd, fonction des dangers existants, de manire scuriser la machine.
zodat de machine in veilige toestand wordt gebracht.
De stopopdracht aan de machine moet voorrang hebben op opdrach- Lordre darrt de la machine doit tre prioritaire sur les ordres de
ten voor het in werking stellen. mise en marche.
Wanneer de machine of de gevaarlijke functies ervan tot stilstand zijn Larrt de la machine ou de ses fonctions dangereuses tant obtenu,
gekomen, moet de energievoorziening van de betrokken aandrijvingen lalimentation en nergie des actionneurs concerns doit tre interrom-
worden onderbroken. pue.
1.2.4.2. Operationele stop 1.2.4.2. Arrt pour des raisons de service
Wanneer om operationele redenen een stopopdracht de energievoor- Lorsque, pour des raisons de service, il convient de recourir une
ziening van de aandrijvingen niet onderbreekt, dient de stoptoestand commande darrt qui ninterrompt pas lalimentation en nergie des
bewaakt en gehandhaafd te worden. actionneurs, la fonction arrt doit tre surveille et maintenue.
1.2.4.3. Noodstop 1.2.4.3. Arrt durgence
Een machine moet zijn voorzien van n of meer noodstopinrichtin- La machine doit tre munie dun ou de plusieurs dispositifs darrt
gen waarmee rele of dreigende gevaarlijke situaties kunnen worden durgence permettant dviter des situations dangereuses qui sont en
afgewend. train de se produire ou qui sont imminentes.
Dit geldt niet voor : Sont exclues de cette obligation :
- machines waarbij het risico niet verminderd zou worden door de - les machines pour lesquelles un dispositif darrt durgence ne
noodstopinrichting, hetzij omdat deze de normale tijd waarbinnen de rduirait pas le risque, soit parce quil ne diminuerait pas le temps
machine stopt niet vermindert, hetzij omdat deze het niet mogelijk ncessaire pour obtenir larrt, soit parce quil ne permettrait pas de
maakt de in verband met het risico vereiste bijzondere maatregelen te prendre les mesures particulires requises pour faire face au risque,
nemen,
- met de hand vastgehouden en/of met de hand geleide draagbare - les machines portatives tenues et/ou guides la main.
machines.
De inrichting moet : Le dispositif doit :
- duidelijk herkenbare, goed zichtbare en snel bereikbare bedienings- - comprendre des organes de service clairement identifiables, bien
organen hebben, visibles et rapidement accessibles,
- stopzetting van een gevaarlijk proces binnen de kortst mogelijke tijd - provoquer larrt du processus dangereux aussi rapidement que
bewerkstelligen zonder extra risicos te scheppen, possible, sans crer de risque supplmentaire,
- indien nodig, bepaalde veiligheidsbewegingen in gang zetten of - au besoin, dclencher ou permettre de dclencher certains mouve-
mogelijk maken dat deze in gang worden gezet. ments de protection.
Wanneer de werking van de noodstopinrichting wordt beindigd Lorsquon cesse dactionner le dispositif darrt durgence aprs
nadat een stopbevel is gegeven, moet het stopbevel door inschakeling avoir donn un ordre darrt, cet ordre doit tre maintenu par un
van de noodstopinrichting gehandhaafd blijven totdat deze wordt enclenchement du dispositif darrt durgence jusqu ce que celui-ci
opgeheven; inschakeling van de inrichting zonder dat deze een soit expressment dsactiv; il ne doit pas tre possible denclencher le
stopbevel genereert, mag niet mogelijk zijn. Het uitschakelen van de dispositif sans actionner une commande darrt; la dsactivation du
inrichting mag alleen door een passende handeling kunnen geschieden dispositif ne doit pouvoir tre obtenue que par une action approprie et
en mag de machine niet in werking stellen, maar mag alleen het elle ne doit pas avoir pour effet de remettre la machine en marche mais
opnieuw in werking stellen mogelijk maken. seulement dautoriser un redmarrage.
De noodstopfunctie moet te allen tijde beschikbaar en operationeel La fonction darrt durgence doit tre disponible et oprationnelle
zijn, ongeacht de bedrijfsmodus. tout moment, quel que soit le mode opratoire.
Noodstopinrichtingen dienen ter ondersteuning van andere veilig- Les dispositifs darrt durgence doivent venir lappui dautres
heidsmaatregelen, niet ter vervanging ervan. mesures de sauvegarde et non les remplacer.
1.2.4.4. Complexe machines 1.2.4.4. Ensembles de machines
Machines of machinedelen die zijn ontworpen om in combinatie te Dans le cas de machines ou dlments de machines concus pour
functioneren, moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de travailler ensemble, ceux-ci doivent tre concus et construits de telle
stopinrichtingen met inbegrip van de noodstopinrichtingen niet manire que les commandes darrt, y compris les dispositifs darrt
alleen de machine, maar tevens alle daarmee verbonden installaties durgence, puissent arrter non seulement la machine, mais aussi tous
kunnen stopzetten, indien het blijven functioneren daarvan gevaar kan les quipements associs si leur maintien en fonctionnement peut
opleveren. constituer un danger.
1.2.5. Keuze van de bedienings- of bedrijfsmodus 1.2.5. Slection des modes de commande ou de fonctionnement
De gekozen bedienings- of bedrijfsmodus moet voorrang hebben op Le mode de commande ou de fonctionnement slectionn doit avoir
alle andere bedienings- of bedrijfsmodi, met uitzondering van de la priorit sur tous les autres modes de commande ou de fonctionne-
noodstopinrichting. ment, lexception de larrt durgence.
52388 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Als de machine is ontworpen en gebouwd om gebruikt te worden Si la machine a t concue et construite pour permettre son utilisation
volgens verschillende bedienings- of bedrijfsmodi, waarbij verschil- selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement exigeant
lende beschermingsmaatregelen en/of werkwijzen vereist zijn, moet de des mesures de protection/ou des procdures de travail diffrentes, elle
machine voorzien zijn van een in elke stand vergrendelbare functiekeu- doit tre munie dun slecteur de mode verrouillable dans chaque
zeschakelaar. Elke positie van de functiekeuzeschakelaar moet duide- position. Chaque position du slecteur doit tre clairement identifiable
lijk herkenbaar zijn en mag slechts met n bedienings- of bedrijfs- et doit correspondre un seul mode de commande ou de fonctionne-
modus verbonden zijn. ment.
Om het gebruik van bepaalde functies van de machine tot bepaalde Le slecteur peut tre remplac par dautres moyens de slection
categorien bedieners te beperken, mag de keuzeschakelaar door permettant de limiter lutilisation de certaines fonctions de la machine
andere middelen worden vervangen. certaines catgories doprateurs.
Als de machine voor bepaalde handelingen moet kunnen functio- Si, pour certaines oprations, la machine doit pouvoir fonctionner
neren met een verplaatste of verwijderde afscherming en/of een alors quun protecteur a t dplac ou retir et/ou quun dispositif de
uitgeschakelde beveiligingsinrichting, moet de functiekeuzeschakelaar protection a t neutralis, le slecteur de mode de commande ou de
voor de bedienings- of bedrijfsmodus tegelijkertijd : fonctionnement doit simultanment :
- alle andere bedienings- of bedrijfsmodi uitschakelen; - dsactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionne-
ment,
- de werking van gevaarlijke functies uitsluitend mogelijk maken - nautoriser la mise en uvre des fonctions dangereuses que par des
door middel van bedieningsorganen die onafgebroken moeten worden organes de service ncessitant une action maintenue,
bediend;
- de werking van gevaarlijke functies alleen mogelijk maken in - nautoriser la mise en uvre des fonctions dangereuses que dans
omstandigheden met een verminderd risico en daarbij elk gevaar des conditions de risque rduit tout en vitant tout danger dcoulant
ingevolge aan elkaar geschakelde regelingen voorkomen; dun enchanement de squences,
- de werking van gevaarlijke functies door gewilde of ongewilde - empcher toute mise en uvre des fonctions dangereuses par une
invloed op de sensoren van de machine, onmogelijk maken. action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine.
Indien aan deze vier voorwaarden niet gelijktijdig kan worden Si ces quatre conditions ne peuvent tre remplies simultanment, le
voldaan, moet de functiekeuzeschakelaar andere beschermingsvoorzie- slecteur de mode de commande ou de fonctionnement doit activer
ningen in werking stellen, die zijn ontworpen en gebouwd om een dautres mesures de protection concues et construites de manire
veilige werkruimte te garanderen. garantir une zone de travail sre.
Verder moet de bediener vanaf de bedieningspost het functioneren En outre, partir du poste de rglage, loprateur doit avoir la
van de onderdelen waarop hij invloed uitoefent, kunnen beheersen. matrise du fonctionnement des lments sur lesquels il agit.
1.2.6. Defecten in de energievoorziening 1.2.6. Dfaillance de lalimentation en nergie
Een onderbreking, het herstel na een onderbreking of een schomme- Linterruption, le rtablissement aprs une interruption, ou la
ling van welke aard ook in de energievoorziening van de machine, mag variation, quel quen soit le sens, de lalimentation en nergie de la
niet tot gevaarlijke situaties leiden. machine ne doit pas entraner de situations dangereuses.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de volgende punten : Une attention particulire doit tre accorde aux points suivants :
- de machine mag zich niet onverwacht in werking stellen, - la machine ne doit pas se mettre en marche inopinment,
- de parameters van de machine mogen niet op een ongecontroleerde - les paramtres de la machine ne doivent pas changer sans quun
wijze veranderen wanneer dit gevaarlijke situaties kan doen ontstaan; ordre ait t donn cet effet, lorsque ce changement peut entraner des
situations dangereuses,
- het stopzetten van de machine mag niet worden verhinderd indien - la machine ne doit pas tre empche de sarrter si lordre darrt
de opdracht tot stopzetten reeds is gegeven; a dj t donn,
- geen enkel bewegend deel van de machine of geen enkel door de - aucun lment mobile de la machine ou aucune pice maintenue
machine vastgehouden stuk mag vallen of worden uitgeworpen; par la machine ne doit tomber ou tre ject,
- het automatisch of manueel stopzetten van enig bewegend deel - larrt automatique ou manuel des lments mobiles, quels quils
mag niet worden gehinderd; soient, ne doit pas tre empch,
- de beschermende inrichtingen moeten volkomen functioneel blijven - les dispositifs de protection doivent rester pleinement oprationnels
dan wel een opdracht tot stopzetting geven. ou donner un ordre darrt.
1.3. MAATREGELEN TER BEVEILIGING TEGEN MECHANISCHE 1.3. MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECA-
GEVAREN NIQUES
1.3.1. Risico van verlies van stabiliteit 1.3.1. Risque de perte de stabilit
De machine, haar onderdelen en toebehoren moeten voldoende La machine, ainsi que ses lments et ses quipements, doivent tre
stabiliteit bezitten opdat kantelen, omvallen of onbeheerste verplaat- suffisamment stables pour viter le renversement, la chute ou les
singen worden vermeden tijdens het vervoeren, monteren, demonteren mouvements incontrls durant le transport, le montage, le dmontage
en elke andere handeling waarbij de machine betrokken is. et toute autre action impliquant la machine.
Als de vorm van de machine zelf of de bedoelde installatie, Si la forme mme de la machine ou son installation prvue ne permet
onvoldoende stabiliteit bieden, moeten passende verankeringsmidde- pas dassurer une stabilit suffisante, des moyens de fixation appropris
len worden ingebouwd, die in de gebruiksaanwijzing moeten zijn doivent tre prvus et indiqus dans la notice dinstructions.
aangegeven.
1.3.2. Risico van breuken tijdens het gebruik 1.3.2. Risque de rupture en service
De verschillende delen van de machine en hun verbindingen moeten Les diffrentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles
bestand zijn tegen de belastingen waaraan zij tijdens het gebruik doivent pouvoir rsister aux contraintes auxquelles elles sont soumises
worden blootgesteld. pendant lutilisation.
De duurzaamheid van de gebruikte materialen moet toereikend zijn Les matriaux utiliss doivent prsenter une rsistance suffisante,
voor het soort gebruiksomgeving, dat verwacht wordt door de adapte aux caractristiques de lenvironnement de travail prvu par le
fabrikant of diens gemachtigde, inzonderheid wat betreft de verschijn- fabricant ou son mandataire, notamment en ce qui concerne les
selen moeheid, veroudering, corrosie en (af)slijting. phnomnes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et dabrasion.
In de gebruiksaanwijzing moeten de aard en de frequentie worden La notice dinstructions doit indiquer les types et frquences des
vermeld van het onderhoud en de inspecties die om veiligheidsredenen inspections et entretiens ncessaires pour des raisons de scurit. Elle
noodzakelijk zijn. Zo nodig dient te worden aangegeven welke doit indiquer, le cas chant, les pices sujettes usure ainsi que les
onderdelen aan slijtage onderhevig zijn, en welke de criteria voor critres de remplacement.
vervanging zijn.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52389

Indien ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen gevaar voor Si, malgr les prcautions prises, un risque de rupture ou dclate-
scheuring of verwering van betreffende onderdelen blijft bestaan, ment subsiste, les parties concernes doivent tre montes, disposes
moeten de betreffende delen zodanig worden aangebracht, gepositio- et/ou protges de manire ce que leurs fragments soient retenus,
neerd en/of beschermd dat brokstukken worden ingekapseld en vitant ainsi des situations dangereuses.
gevaarlijke situaties worden vermeden.
Zowel stijve als flexibele leidingen voor fluda, in het bijzonder Les conduites rigides ou souples vhiculant des fluides, en particulier
hogedrukleidingen, moeten bestand zijn tegen de bedoelde interne en sous haute pression, doivent pouvoir supporter les sollicitations
externe spanningen waaraan zij normaal worden blootgesteld; zij internes et externes prvues; elles doivent tre solidement attaches
moeten stevig zijn bevestigd en/of afgeschermd om er zeker van te zijn et/ou protges pour que, en cas de rupture, elles ne puissent
dat geen risico door het scheuren wordt gevormd. occasionner de risques.
Bij automatische toevoer van het te bewerken materiaal naar het En cas dacheminement automatique de la matire usiner vers
gereedschap moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om loutil, les conditions indiques ci-aprs doivent tre remplies pour
risicos voor personen te vermijden : viter des risques pour les personnes :
- wanneer het werkstuk in contact raakt met het gereedschap moet - lors du contact outil/pice, loutil doit avoir atteint sa condition
het laatstgenoemde zijn normale gebruiksomstandigheden hebben normale de travail,
bereikt;
- wanneer het gereedschap (al dan niet opzettelijk) in werking wordt - lors de la mise en marche et/ou de larrt de loutil (volontaire ou
gesteld en/of stopgezet, moet de aanvoerbeweging en de beweging involontaire), le mouvement dacheminement et le mouvement de
van het gereedschap gecordineerd zijn. loutil doivent tre coordonns.
1.3.3. Risicos in verband met vallende of uitgeworpen voorwerpen 1.3.3. Risques dus aux chutes, aux jections dobjets
Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om risicos in Des prcautions doivent tre prises pour viter les risques dus aux
verband met vallende of uitgeworpen voorwerpen te voorkomen. chutes ou aux jections dobjets.
1.3.4. Risicos in verband met oppervlakken, scherpe kanten, hoeken 1.3.4. Risques dus aux surfaces, aux artes ou aux angles
Bereikbare machineonderdelen mogen, voor zover dat in verband Les lments accessibles de la machine ne doivent comporter, dans la
met hun functie toegelaten is, geen scherpe kanten en hoeken of ruwe mesure o leur fonction le permet, ni artes vives, ni angles vifs, ni
oppervlakken vertonen die gemakkelijk verwondingen kunnen veroor- surfaces rugueuses susceptibles de provoquer des blessures.
zaken.
1.3.5. Risicos in verband met gecombineerde machines 1.3.5. Risques dus aux machines combines
Wanneer een machine is bedoeld om een aantal verschillende Lorsque la machine est prvue pour effectuer plusieurs oprations
bewerkingen te verrichten, waarbij het werkstuk na iedere bewerking diffrentes avec reprise manuelle de la pice entre chaque opration
met de hand wordt verwijderd (gecombineerde machine), moet zij (machine combine), elle doit tre concue et construite de manire ce
zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat het mogelijk is ieder deel que chaque lment puisse tre utilis sparment sans que les autres
afzonderlijk te gebruiken zonder dat de overige machinedelen voor de lments ne prsentent un risque pour les personnes exposes.
blootgestelde persoon een risico inhouden.
Met het oog hierop moet ieder deel, dat niet volledig is afgeschermd, Dans ce but, chacun des lments, sil nest pas protg, doit pouvoir
afzonderlijk in werking gesteld of gestopt kunnen worden. tre mis en marche ou arrt individuellement.
1.3.6. Risicos in verband met de verschillende bedrijfsomstandig- 1.3.6. Risques dus aux variations des conditions de fonctionnement
heden
Bij bewerkingen in verschillende gebruiksomstandigheden, moet de Dans le cas doprations dans des conditions dutilisation diffrentes,
machine zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat deze gebruiks- la machine doit tre concue et construite de telle manire que le choix
omstandigheden veilig en betrouwbaar kunnen worden gekozen en et le rglage de ces conditions puissent tre effectus de manire sre et
ingesteld. fiable.
1.3.7. Risicos in verband met de bewegende delen 1.3.7. Risques lis aux lments mobiles
De bewegende delen van de machine moeten zodanig zijn ontwor- Les lments mobiles de la machine doivent tre concus et construits
pen en gebouwd dat wat betreft risico voor aanraking waardoor zich de manire viter les risques de contact qui pourraient entraner des
ongelukken zouden kunnen voordoen, wordt voorkomen, of, wanneer accidents ou, lorsque des risques subsistent, tre munis de protecteurs
risicos blijven bestaan, voorzien zijn van afschermingen of beveili- ou de dispositifs de protection.
gingsinrichtingen.
Alle nodige maatregelen moeten worden genomen om het onver- Toutes les dispositions ncessaires doivent tre prises pour empcher
wacht blokkeren van bewegende delen die bij het werk zijn betrokken, le blocage involontaire des lments mobiles concourant au travail.
te verhinderen. Wanneer ondanks deze voorzorgsmaatregelen het Dans les cas o, malgr les prcautions prises, un blocage est
waarschijnlijk is dat een blokkering kan optreden, moet waar nodig susceptible de se produire, les dispositifs de protection et outils
worden gezorgd dat deze blokkering met de nodige specifieke spcifiques ncessaires doivent, le cas chant, tre prvus afin de
beschermingsmiddelen en gereedschappen zonder gevaar kan worden permettre un dblocage en toute scurit.
verholpen.
Deze specifieke beschermingsmiddelen moeten in de gebruiksaan- La notice dinstructions et, si possible, une indication sur la machine
wijzing en, indien mogelijk, op de machine zelf worden vermeld, met doivent mentionner ces dispositifs de protection spcifiques et la
een beschrijving van het gebruik ervan. manire de les utiliser.
1.3.8. Keuze van de beveiliging tegen risicos in verband met 1.3.8. Choix dune protection contre les risques engendrs par les
bewegende delen lments mobiles
Afschermingen of beveiligingsinrichtingen ontworpen om te bescher- Les protecteurs ou dispositifs de protection concus pour la protection
men tegen risicos veroorzaakt door bewegende delen, moeten worden contre les risques engendrs par les lments mobiles doivent tre
gekozen op grond van de aard van het risico. De volgende richtsnoeren choisis en fonction du type de risque. Les critres ci-aprs doivent tre
moeten als hulp worden gehanteerd om de keuze te maken. utiliss pour faciliter le choix.
1.3.8.1. Bewegende overbrengingsorganen 1.3.8.1. Elments mobiles de transmission
Afschermingen ontworpen ter beveiliging van personen tegen de Les protecteurs concus pour protger les personnes contre les
gevaren die worden veroorzaakt door bewegende overbrengingsorga- dangers lis aux lments mobiles de transmission doivent tre :
nen, moeten :
- hetzij vaste afschermingen zijn als bedoeld in punt 1.4.2.1, - soit des protecteurs fixes viss section 1.4.2.1,
- hetzij beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening als - soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage viss
bedoeld in punt 1.4.2.2. section 1.4.2.2.
Als frequente toegang te verwachten is, zouden beweegbare afscher- Cette dernire solution devrait tre retenue si des interventions
mingen met blokkeervoorziening moeten worden gebruikt. frquentes sont prvues.
52390 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

1.3.8.2. Bewegende delen die voor de bewerking dienen 1.3.8.2. Elments mobiles concourant au travail
Afschermingen of beveiligingsinrichtingen ter beveiliging van per- Les protecteurs ou dispositifs de protection concus pour protger les
sonen tegen gevaren veroorzaakt door bewegende delen die voor de personnes contre les dangers lis aux lments mobiles concourant au
bewerking dienen, moeten : travail doivent tre :
- hetzij vaste afschermingen zijn als bedoeld in punt 1.4.2.1, - soit des protecteurs fixes viss section 1.4.2.1,
- hetzij beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening zijn als - soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage viss
bedoeld in punt 1.4.2.2, section 1.4.2.2,
- hetzij beveiligingsinrichtingen zijn als bedoeld in punt 1.4.3, - soit des dispositifs de protection viss section 1.4.3,
- hetzij een combinatie zijn van bovenstaande elementen. - soit une combinaison des lments ci-dessus.
Wanneer echter bepaalde bewegende delen die dienen voor de Toutefois, lorsque certains lments mobiles concourant directement
uitvoering van de werkzaamheden, niet volledig onbereikbaar kunnen au travail ne peuvent tre rendus compltement inaccessibles pendant
worden gemaakt wanneer zij in werking zijn, wegens handelingen die leur fonctionnement en raison des oprations qui ncessitent linterven-
het ingrijpen van de bediener noodzakelijk maken, moeten deze delen tion de loprateur, ces lments doivent tre munis :
worden voorzien van :
- vaste schermen of beweegbare afschermingen met blokkeervoorzie- - de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de
ning, waardoor de toegang tot de niet bij het werk gebruikte delen verrouillage empchant laccs aux parties des lments mobiles non
onmogelijk wordt, en utilises pour le travail, et
- instelbare afschermingen als bedoeld in punt 1.4.2.3, waardoor de - de protecteurs rglables viss au point 1.4.2.3 limitant laccs aux
toegang beperkt wordt tot de bij de werkzaamheden gebruikte parties des lments mobiles auxquelles il est ncessaire daccder.
bewegende delen waarvan de toegang nodig is.
1.3.9. Risicos ten gevolge van niet-gecontroleerde bewegingen 1.3.9. Risques dus aux mouvements non commands
Wanneer een machinedeel tot stilstand is gebracht, moet iedere Quand un lment dune machine a t arrt, toute drive partir
verschuiving vanuit die stilstandpositie door ongeacht welke andere de sa position darrt, quelle quen soit la cause hormis laction sur les
oorzaak dan het hanteren van de bedieningsorganen, worden voor- organes de service, doit tre empche ou doit tre telle quelle ne
komen of dusdanig zijn dat ze geen enkel gevaar oplevert. prsente pas de danger.
1.4. VEREISTE KENMERKEN VAN DE AFSCHERMINGEN EN 1.4. CARACTERISTIQUES REQUISES POUR LES PROTECTEURS
BEVEILIGINGSINRICHTINGEN ET LES DISPOSITIFS DE PROTECTION
1.4.1. Algemene eisen 1.4.1. Exigences de porte gnrale
Afschermingen en beveiligingsinrichtingen : Les protecteurs et les dispositifs de protection :
- moeten stevig zijn uitgevoerd, - doivent tre de construction robuste,
- moeten stevig op hun plaats worden gehouden, - doivent tre solidement maintenus en place,
- mogen geen bijkomende gevaren met zich brengen, - ne doivent pas occasionner de dangers supplmentaires,
- mogen niet op eenvoudige wijze omzeild of buiten werking gesteld - ne doivent pas tre facilement contourns ou rendus inoprants,
kunnen worden,
- moeten voldoende ver van de gevarenzone verwijderd zijn, - doivent tre situs une distance suffisante de la zone dangereuse,
- moeten het zicht op het verloop van het werk zo min mogelijk - doivent restreindre le moins possible la vue sur le cycle de travail,
belemmeren, en et
- moeten de noodzakelijke werkzaamheden voor het aanbrengen - doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en
en/of vervangen van de gereedschappen en voor de onderhoudswerk- place et/ou le remplacement des outils ainsi que pour lentretien, en
zaamheden mogelijk maken, waarbij de toegang nauwlettend wordt limitant laccs exclusivement au secteur o le travail doit tre ralis,
beperkt tot de sector waar het werk moet worden verricht, zo mogelijk et, si possible, sans dmontage du protecteur ou neutralisation du
zonder dat de afscherming moet worden verwijderd of de beveili- dispositif de protection.
gingsinrichting moet worden uitgeschakeld.
Tevens moeten de afschermingen, voorzover mogelijk, bescherming En outre, dans la mesure du possible, les protecteurs doivent assurer
bieden tegen het wegspringen of vallen van materialen of voorwerpen une protection contre ljection ou la chute de matriaux et dobjets
en tegen de emissies voortgebracht door de machine. ainsi que contre les missions produites par la machine.
1.4.2. Bijzondere eisen voor afschermingen 1.4.2. Exigences particulires pour les protecteurs
1.4.2.1. Vaste afschermingen 1.4.2.1. Protecteurs fixes
Vaste afschermingen moeten zodanig zijn bevestigd dat zij alleen met Les protecteurs fixes doivent tre fixs au moyen de systmes qui ne
behulp van gereedschappen kunnen worden geopend of verwijderd. peuvent tre ouverts ou dmonts quavec des outils.
Bij demontage moeten de bevestigingsmiddelen met de afschermin- Les systmes de fixation doivent rester solidaires des protecteurs ou
gen of de machine verbonden blijven. de la machine lors du dmontage des protecteurs.
Waar mogelijk, mogen afschermingen niet zonder hun bevestigings- Dans la mesure du possible, les protecteurs ne doivent pas pouvoir
middelen op hun plaats kunnen blijven. rester en place en labsence de leurs fixations.
1.4.2.2. Beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening 1.4.2.2. Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage
Beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening moeten : Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage doivent :
- wanneer geopend, zoveel mogelijk met de machine verbonden - dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsquils
blijven, sont ouverts,
- zodanig worden ontworpen en gebouwd dat ze enkel met een - tre concus et construits de facon ce que leur rglage ncessite une
opzettelijke handeling kunnen worden ingesteld (zie 1.4.3.). action volontaire (voir 1.4.3.).
Beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening moeten gecom- Les protecteurs mobiles doivent tre associs un dispositif de
bineerd zijn met een vergrendelinrichting die : verrouillage :
- voorkomt dat gevaarlijke machinefuncties in werking treden totdat - empchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la
de afscherming gesloten is, en machine jusqu ce quils soient ferms, et
- een opdracht tot stopzetting geeft wanneer de afscherming niet - donnant un ordre darrt ds quils ne sont plus ferms.
meer gesloten is.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52391

Wanneer het mogelijk is dat een bediener de gevarenzone bereikt Lorsquun oprateur peut atteindre la zone dangereuse avant que le
voordat het risico dat voortvloeit uit de gevaarlijke machinefuncties is risque li aux fonctions dangereuses dune machine ait cess, outre le
geweken, moeten de beweegbare afschermingen met blokkeervoorzie- dispositif de verrouillage, les protecteurs mobiles doivent tre associs
ning niet alleen worden gecombineerd met een vergrendelinrichting, un dispositif dinterverrouillage :
maar ook met een voorziening voor het vergrendelen van de afscher-
ming die :
- voorkomt dat gevaarlijke machinefuncties in werking treden - empchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la
voordat de afscherming gesloten en vergrendeld is, en machine jusqu ce que les protecteurs soient ferms et verrouills, et
- de afscherming gesloten en vergrendeld houdt totdat het risico van - maintenant les protecteurs ferms et verrouills jusqu ce que le
verwonding door de gevaarlijke machinefuncties is geweken. risque de blessure li aux fonctions dangereuses de la machine ait cess.
Beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening moeten zoda- Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage doivent tre
nig worden ontworpen dat het ontbreken van of een defect aan een van concus de facon ce que labsence ou la dfaillance dun de leurs
de onderdelen het op gang brengen van gevaarlijke machinefuncties organes empche la mise en marche ou provoque larrt des fonctions
verhindert of gevaarlijke machinefuncties tot stilstand brengt. dangereuses de la machine.
1.4.2.3. Instelbare afschermingen die de toegang beperken 1.4.2.3. Protecteurs rglables limitant laccs
Instelbare afschermingen die de toegang beperken tot de bewegende Les protecteurs rglables limitant laccs aux parties des lments
delen die voor de werkzaamheden strikt noodzakelijk zijn, moeten : mobiles strictement ncessaires au travail doivent :
- afhankelijk van de aard van de te verrichten werkzaamheden, met - pouvoir tre rgls manuellement ou automatiquement selon la
de hand of automatisch instelbaar zijn, nature du travail raliser,
- gemakkelijk kunnen worden ingesteld zonder het gebruik van - pouvoir tre rgls aisment sans laide dun outil.
gereedschap.
1.4.3. Bijzondere eisen voor beveiligingsinrichtingen 1.4.3. Exigences particulires pour les dispositifs de protection
Beveiligingsinrichtingen moeten zodanig worden ontworpen en Les dispositifs de protection doivent tre concus et incorpors au
ingebouwd in het besturingssysteem dat : systme de commande de manire ce que :
- de bewegende delen niet in beweging kunnen worden gesteld - les lments mobiles ne puissent tre mis en mouvement aussi
zolang zij binnen het bereik van de bediener zijn; longtemps que loprateur peut les atteindre,
- personen de bewegende delen tijdens de beweging niet kunnen - les personnes ne puissent atteindre les lments mobiles tant quils
bereiken, en sont en mouvement, et
- het ontbreken van of een defect aan een van de onderdelen het op - labsence ou la dfaillance dun de leurs organes empche la mise en
gang brengen verhindert of de bewegende delen tot stilstand brengt. marche ou provoque larrt des lments mobiles.
De veiligheidsvoorzieningen moeten enkel met een opzettelijke Le rglage des dispositifs de protection doit ncessiter une action
handeling kunnen worden ingesteld. volontaire.
1.5. RISICOS INGEVOLGE ANDERE GEVAREN 1.5. RISQUES DUS A DAUTRES DANGERS
1.5.1. Risico ten gevolge van de elektriciteitsvoorziening 1.5.1. Alimentation en nergie lectrique
Wanneer de machine een stroomvoorziening heeft, moet zij zodanig Lorsque la machine est alimente en nergie lectrique, elle doit tre
zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle gevaren in verband met concue, construite et quipe de manire prvenir, ou pouvoir
elektriciteit worden of kunnen worden voorkomen. prvenir, tous les dangers dorigine lectrique.
De veiligheidsdoelstellingen van het koninklijk besluit van Les objectifs de scurit prvus par larrt royal du 23 mars 1977
23 maart 1977 betreffende het op de markt brengen van elektrisch concernant la mise sur le march du matriel lectrique sappliquent
materiaal zijn van toepassing op machines. Evenwel vallen de verplich- aux machines. Toutefois, les obligations concernant lvaluation de la
tingen betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en het in de conformit et la mise sur le march et/ou la mise en service des
handel brengen en/of de inbedrijfstelling van machines, wat betreft de machines en ce qui concerne les dangers dus lnergie lectrique sont
gevaren door elektriciteit, uitsluitend onder de bepalingen van dit rgies exclusivement par les dispositions du prsent arrt.
besluit.
1.5.2. Risicos door statische elektriciteit 1.5.2. Electricit statique
De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat accumu- La machine doit tre concue et construite pour empcher ou limiter
latie van elektrostatische lading die gevaar kan opleveren, wordt lapparition de charges lectrostatiques potentiellement dangereuses
verhinderd of beperkt, en/of uitgerust met een systeem van massaver- et/ou tre quipe des moyens permettant de les couler.
binding.
1.5.3. Risicos ten gevolge van energievoorziening andere dan 1.5.3. Alimentation en nergie autre qulectrique
elektrische
Indien de machine door een andere energiebron dan elektriciteit Lorsque la machine est alimente par une nergie autre qulectrique,
wordt aangedreven, moet de machine zodanig zijn ontworpen, gebouwd elle doit tre concue, construite et quipe de manire viter tous les
en uitgerust dat alle risicos voortvloeiend uit het gebruik van deze risques potentiels lis ces sources dnergie.
energiebronnen worden voorkomen.
1.5.4. Risicos ten gevolge van montagefouten 1.5.4. Erreurs de montage
Voor de hand liggende fouten bij het monteren of opnieuw monteren Les erreurs susceptibles dtre commises lors du montage ou du
van bepaalde onderdelen waardoor risicos kunnen ontstaan, moeten remontage de certaines pices, qui pourraient tre lorigine de risques,
onmogelijk gemaakt worden door het ontwerp en de bouw van deze doivent tre rendues impossibles par la conception et la construction de
onderdelen of anders door aanwijzingen op de onderdelen zelf en/of ces pices ou, dfaut, par des indications figurant sur les pices
op de behuizing. Dezelfde aanwijzingen moeten zijn aangebracht op de elles-mmes et/ou sur leurs carters. Les mmes indications doivent
bewegende delen en/of de behuizing ervan, indien men de richting figurer sur les lments mobiles et/ou sur leur carter lorsquil est
van de beweging moet kennen om risico te voorkomen. ncessaire de connatre le sens du mouvement pour viter un risque.
In voorkomend geval moet de gebruiksaanwijzing aanvullende Le cas chant, la notice dinstructions doit donner des renseigne-
informatie over deze risicos geven. ments complmentaires sur ces risques.
Indien een gebrekkige aansluiting risico kan opleveren, moeten Lorsquun branchement dfectueux peut tre lorigine de risques,
verkeerde verbindingen uitgesloten zijn door het ontwerp ervan, of, les raccordements errons doivent tre rendus impossibles par la
anders, door aanwijzingen op de aan te sluiten elementen en, indien conception ou, dfaut, par des indications figurant sur les lments
van toepassing, op de aansluitingsmiddelen. raccorder et, le cas chant, sur les moyens de raccordement.
1.5.5. Risicos ten gevolge van extreme temperaturen 1.5.5. Tempratures extrmes
Er moeten voorzieningen worden getroffen om elk risico voor Des dispositions doivent tre prises pour viter tout risque de
verwondingen door aanraking van of geringe afstand tot onderdelen of blessure, par contact ou distance, avec des lments de machine ou
materialen met een hoge of zeer lage temperatuur te voorkomen. des matriaux temprature leve ou trs basse.
52392 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

Tevens moeten de nodige voorzieningen worden getroffen om het Les dispositions ncessaires doivent tre galement prises pour viter
risico van het uitwerpen van warm of zeer koud materiaal te les risques djection de matires chaudes ou trs froides ou pour
voorkomen of er bescherming tegen te bieden. assurer une protection contre ces risques.
1.5.6. Risicos door brand 1.5.6. Incendie
De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat elk risico La machine doit tre concue et construite de manire viter tout
van brand of oververhitting, veroorzaakt door de machine zelf of door risque dincendie ou de surchauffe provoqu par la machine elle-mme
gassen, vloeistoffen, stofdeeltjes, dampen en andere door de machine ou par les gaz, liquides, poussires, vapeurs et autres substances
geproduceerde of gebruikte stoffen, wordt vermeden. produites ou utilises par la machine.
1.5.7. Risicos door ontploffing 1.5.7. Explosion
De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de La machine doit tre concue et construite de manire viter tout
machine zelf en de gassen, vloeistoffen, stofdeeltjes, dampen en andere risque dexplosion provoqu par la machine elle-mme ou par les gaz,
door de machine geproduceerde of gebruikte stoffen geen risico van liquides, poussires, vapeurs et autres substances produites ou utilises
ontploffing opleveren. par la machine.
De machine moet in overeenstemming zijn met de specifieke La machine doit tre conforme aux dispositions des rglementations
harmonisatiereglementeringen, wat betreft de risicos van ontploffing in dharmonisation particulires, en ce qui concerne les risques dexplo-
een omgeving met ontploffingsgevaar. sion dus son utilisation dans une atmosphre explosible.
1.5.8. Risicos door geluid 1.5.8. Bruit
De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat risicos La machine doit tre concue et construite de manire ce que les
als gevolg van de emissie van luchtgeluid tot een minimum worden risques rsultant de lmission du bruit arien soient rduits au niveau
teruggebracht, rekening houdend met de vooruitgang van de techniek le plus bas, compte tenu du progrs technique et de la disponibilit de
en de beschikbaarheid van middelen om geluid te verminderen, in het moyens permettant de rduire le bruit, notamment la source.
bijzonder bij de bron.
Voor de beoordeling van het niveau van de geluidsemissie mag Le niveau dmission sonore peut tre valu par rapport des
worden uitgegaan van vergelijkbare emissiegegevens voor soortgelijke donnes comparatives dmissions relatives des machines similaires.
machines.
1.5.9. Risicos door trillingen 1.5.9. Vibrations
De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat risicos La machine doit tre concue et construite de manire ce que les
voortvloeiend uit door de machine veroorzaakte trillingen tot een risques rsultant des vibrations produites par la machine soient rduits
minimum worden teruggebracht, rekening houdend met de vooruit- au niveau le plus bas, compte tenu du progrs technique et de la
gang van de techniek en de beschikbaarheid van middelen om disponibilit de moyens permettant de rduire les vibrations, notam-
trillingen te verminderen, in het bijzonder bij de bron. ment la source.
Voor de beoordeling van het niveau van de trillingsemissie mag Le niveau de vibration peut tre valu par rapport des donnes
worden uitgegaan van vergelijkbare emissiegegevens voor soortgelijke comparatives dmissions relatives des machines similaires.
machines.
1.5.10. Risicos door straling 1.5.10. Rayonnements
Ongewenste emissie van straling van de machine moet worden Les rayonnements indsirables de la machine doivent tre limins
gelimineerd of verminderd tot een niveau dat geen nadelige gevolgen ou rduits des niveaux nayant pas deffet nfaste sur les personnes.
heeft voor personen.
Functionele emissie van ioniserende straling van de machine moet Tout rayonnement ionisant fonctionnel mis par la machine doit tre
worden beperkt tot het laagste niveau dat volstaat voor de goede limit au niveau le plus bas ncessaire au bon fonctionnement de la
werking van de machine tijdens het installeren, het werken en het machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son
schoonmaken. Wanneer er een risico bestaat, moeten de nodige nettoyage. Lorsquun risque existe, les mesures de protection ncessai-
beschermende maatregelen worden genomen. res doivent tre prises.
Iedere functionele emissie van niet-ioniserende straling tijdens het Tout rayonnement non ionisant fonctionnel mis par la machine lors
installeren, het werken en het schoonmaken moet worden beperkt tot de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage doit tre
een niveau dat geen nadelige gevolgen heeft voor personen. limit des niveaux nayant pas deffet nfaste sur les personnes.
1.5.11. Risicos door uitwendige straling 1.5.11. Rayonnements extrieurs
De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat uitwen- La machine doit tre concue et construite de facon que les rayonne-
dige straling de werking ervan niet kan verstoren. ments extrieurs ne perturbent pas son fonctionnement.
1.5.12. Risicos door laserstraling 1.5.12. Rayonnements laser
Als laserapparatuur wordt gebruikt, moeten de volgende voorschrif- En cas dutilisation dquipements laser, il y a lieu de tenir compte
ten in acht worden genomen : des dispositions suivantes :
- de laserapparatuur op een machine moet zodanig zijn ontworpen - lquipement laser sur une machine doit tre concu et construit de
en gebouwd dat iedere onopzettelijke straling wordt vermeden, manire viter tout rayonnement involontaire,
- de laserapparatuur op een machine moet zodanig zijn beveiligd dat - lquipement laser sur une machine doit tre protg de manire
noch de nuttige straling, noch de straling door reflectie of diffusie, noch ce que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par
de secundaire straling schade aan de gezondheid toebrengt, rflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne portent
atteinte la sant,
- de optische apparatuur voor de waarneming of het afstellen van de - les quipements optiques pour lobservation ou le rglage de
laserapparatuur op een machine moet van dien aard zijn dat de lquipement laser sur une machine doivent tre tels quaucun risque
laserstraling geen enkel gevaar voor de gezondheid oplevert. pour la sant ne soit cr par les rayonnements laser.
1.5.13. Risicos door emissie van gevaarlijke materialen en stoffen 1.5.13. Emission de matires et de substances dangereuses
De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat het risico La machine doit tre concue et construite de manire viter les
van inademing, inslikken, contact met de huid, ogen en slijmvliezen en risques dinhalation, dingestion, de contact avec la peau, les yeux et les
penetratie door de huid van gevaarlijke materialen en stoffen die deze muqueuses, et de pntration percutane de matires et de substances
produceert, wordt vermeden. dangereuses quelle produit.
Indien dergelijke gevaren niet kunnen worden gelimineerd, moet de Lorsque le risque ne peut tre limin, la machine doit tre quipe
machine zijn uitgerust met voorzieningen om gevaarlijke materialen en de manire ce que les matires et substances dangereuses puissent
stoffen op te vangen, af te zuigen, neer te slaan door waterverneveling, tre confines, vacues, prcipites par pulvrisation deau, filtres ou
te filteren of te behandelen met een andere, even doeltreffende traites par toute autre mthode pareillement efficace.
methode.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52393

Wanneer het werkproces niet in een volledig afgesloten ruimte Lorsque le processus nest pas totalement confin lors du fonction-
verloopt tijdens de normale werking van de machine, moeten de nement normal de la machine, les dispositifs de confinement et/ou
opvang- en/of afzuigvoorzieningen zich op de plaats bevinden waar zij dvacuation doivent tre placs de manire produire le maximum
een maximaal effect sorteren. deffet.
1.5.14. Risico om in een machine opgesloten te geraken 1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine
De machine moet zijn ontworpen, gebouwd of uitgerust met een La machine doit tre concue, construite ou quipe de moyens
voorziening die verhinderd dat een persoon erin opgesloten kan raken empchant quune personne y soit enferme ou, si ce nest pas possible,
of, indien dit niet kan worden voorkomen, voorzien zijn van middelen lui permettant de demander de laide.
om hulp te kunnen vragen.
1.5.15. Risico van uitglijden, struikelen of vallen 1.5.15. Risque de glisser, de trbucher ou de tomber
De delen van de machine waarop voorzien is dat personen zich Les parties de la machine o des personnes sont susceptibles de se
moeten verplaatsen of staan, moeten zodanig zijn ontworpen en dplacer ou de stationner doivent tre concues et construites de facon
uitgevoerd dat deze personen niet kunnen uitglijden, struikelen of empcher que ces personnes ne glissent, trbuchent ou tombent.
vallen.
Deze delen moeten, in voorkomend geval, voorzien zijn van vaste Le cas chant, ces parties de la machine doivent tre munies de
handgrepen die de gebruikers in staat stellen hun stabiliteit te mains courantes fixes par rapport aux utilisateurs leur permettant de
behouden. conserver leur stabilit.
1.5.16. Risicos door blikseminslag 1.5.16. Foudre
Machines die tegen blikseminslag tijdens het bedrijf moeten worden La machine ncessitant une protection contre les effets de la foudre
beschermd, moeten een systeem hebben om de hieruit voortvloeiende pendant son utilisation doit tre quipe dun systme permettant
elektrische lading naar de aarde te geleiden. dvacuer la charge lectrique rsultante la terre.
1.6. ONDERHOUD 1.6. ENTRETIEN
1.6.1. Onderhoud van de machine 1.6.1. Entretien de la machine
De afstel- en onderhoudspunten moeten zich buiten de gevarenzones Les points de rglage et dentretien doivent tre situs en dehors des
bevinden. Afstelling, onderhoud, reparatie en reiniging moeten kunnen zones dangereuses. Les oprations de rglage, dentretien, de rpara-
plaatsvinden als de machine tot stilstand is gekomen. tion et de nettoyage de la machine et les interventions sur la machine
doivent pouvoir tre effectues lorsque la machine est larrt.
Indien aan n of meer van bovenstaande voorwaarden om techni- Si une ou plusieurs des conditions prcdentes ne peuvent, pour des
sche redenen niet kan worden voldaan, moeten maatregelen worden raisons techniques, tre satisfaites, des mesures doivent tre prises pour
genomen om te waarborgen dat deze verrichtingen veilig kunnen que ces oprations puissent tre effectues en toute scurit (voir
worden uitgevoerd (zie punt 1.2.5). section 1.2.5).
Voor automatisch werkende machines en indien nodig voor andere Dans le cas dune machine automatise et ventuellement dautres
machines moet zijn voorzien in een aansluiting voor diagnostische machines, un dispositif de connexion permettant de monter un
foutopsporingsapparatuur. quipement de diagnostic des pannes doit tre prvu.
Onderdelen van automatisch werkende machines die regelmatig Les lments dune machine automatise dont le remplacement
moeten worden verwisseld, moeten zodanig zijn dat eenvoudige en frquent est prvu doivent pouvoir tre dmonts et remonts facile-
veilige verwijdering en vervanging mogelijk is. Deze onderdelen ment et en toute scurit. Laccs ces lments doit permettre
moeten zodanig bereikbaar zijn dat de desbetreffende taken met de deffectuer ces tches avec les moyens techniques ncessaires selon un
benodigde technische middelen op een aangegeven wijze kunnen mode opratoire prvu.
worden uitgevoerd.
1.6.2. Toegang tot bedienersposten en plaatsen waar onderhoud 1.6.2. Accs aux postes de travail ou aux points dintervention
wordt verricht
Machines moeten zo ontworpen en gebouwd zijn dat alle plaatsen La machine doit tre concue et construite de manire pouvoir
waar tijdens het bedrijf, de afstelling en het onderhoud van de machine accder en toute scurit tous les emplacements o une intervention
handelingen moeten worden verricht, veilig toegankelijk zijn. est ncessaire durant le fonctionnement, le rglage et lentretien de la
machine.
1.6.3. Afsluiten van de krachtbronnen 1.6.3. Sparation de la machine de ses sources dnergie
De machine moet zijn voorzien van inrichtingen waarmee zij van elk La machine doit tre munie de dispositifs permettant de lisoler de
van haar krachtbronnen kan worden afgesloten. Deze inrichtingen toutes les sources dnergie. Ces dispositifs doivent tre clairement
moeten duidelijk herkenbaar zijn. Zij moeten vergrendeld kunnen identifis. Ils doivent tre verrouillables si la reconnexion risque de
worden indien het opnieuw aansluiten een gevaar voor personen zou prsenter un danger pour les personnes. Les dispositifs doivent tre
kunnen opleveren. Deze inrichtingen moeten ook kunnen worden galement verrouillables lorsque loprateur ne peut pas, de tous les
vergrendeld indien de bediener niet vanaf alle plaatsen die hij kan emplacements auxquels il a accs, vrifier que lalimentation en nergie
bereiken, kan controleren of de krachtbron nog altijd ontkoppeld is. est toujours coupe.
Bij machines die via een stekkerverbinding van elektrische energie Dans le cas dune machine pouvant tre alimente en nergie
kunnen worden voorzien, volstaat het de stekker uit te trekken, mits de lectrique par une prise de courant, le retrait de la prise suffit,
bediener vanaf alle plaatsen die hij kan bereiken, kan controleren of de condition que loprateur puisse vrifier, de tous les emplacements
stekker nog steeds uitgetrokken is. auxquels il a accs, que la prise est toujours retire.
Nadat de krachtbron is afgesloten, moet het mogelijk zijn de in de Aprs que lalimentation a t coupe, toute nergie rsiduelle ou
stroomkringen van de machine overblijvende of opgeslagen energie stocke dans les circuits de la machine doit pouvoir tre vacue
zonder gevaar voor personen af te voeren. normalement, sans risque pour les personnes.
In afwijking van het voorschrift in de vorige alineas is toegestaan dat Par drogation lexigence nonce aux alinas prcdents, certains
bepaalde circuits verbonden blijven met hun krachtbronnen, teneinde circuits peuvent demeurer connects leur source dnergie afin de
bijvoorbeeld bepaalde delen op hun plaats te houden, bepaalde permettre, par exemple, le maintien de pices, la sauvegarde dinfor-
informatie te behouden, het inwendige te verlichten enz. In dit geval mations, lclairage des parties intrieures, etc. Dans ce cas, des
moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veilig- dispositions particulires doivent tre prises pour assurer la scurit
heid van de bedieners te waarborgen. des oprateurs.

1.6.4. Handelingen van de bediener 1.6.4. Intervention de loprateur


De machine moet zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat La machine doit tre concue, construite et quipe de facon limiter
de noodzaak voor ingrijpen door de bediener beperkt is. Wanneer les interventions des oprateurs. Si lintervention dun oprateur ne
tussenkomst van de bediener onvermijdelijk is, moet het mogelijk zijn peut tre vite, celle-ci doit pouvoir tre effectue facilement et en
deze ingreep eenvoudig en veilig uit te voeren. toute scurit.
52394 BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE

1.6.5. Reiniging van inwendige delen 1.6.5. Nettoyage des parties intrieures
De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat de La machine doit tre concue et construite de facon quil soit possible
inwendige delen van de machine die gevaarlijke stoffen of preparaten de nettoyer les parties intrieures de la machine ayant contenu des
hebben bevat, kunnen worden gereinigd zonder dat in de inwendige substances ou des prparations dangereuses sans y pntrer; de mme,
delen hoeft te worden binnengegaan; ook een noodzakelijke deblok- leur dblocage ventuel doit pouvoir tre fait de lextrieur. Sil est
kering moet van buitenaf kunnen worden uitgevoerd. Indien het impossible dviter de pntrer dans la machine, celle-ci doit tre
binnengaan in de inwendige delen onmogelijk te vermijden is, moet de concue et construite de facon ce que le nettoyage puisse tre effectu
machine zodanig ontworpen en gebouwd zijn dat het reinigen veilig en toute scurit.
kan geschieden.
1.7. INFORMATIE 1.7. INFORMATIONS
1.7.1. Informatie en waarschuwingen op de machine 1.7.1. Informations et avertissements sur la machine
Informatie en waarschuwingen op de machine moeten bij voorkeur Les informations et les avertissements sur la machine devraient de
worden verstrekt in de vorm van gemakkelijk te begrijpen symbolen of prfrence tre apposs sous forme de symboles ou de pictogrammes
pictogrammen. Schriftelijke of mondelinge informatie en waarschuwin- faciles comprendre. Toute information et tout avertissement crit ou
gen moeten worden gesteld in de officile taal (of talen) van de verbal doit tre exprim dans une ou des langue(s) officielle(s) de la
Gemeenschap die overeenkomstig het Verdrag kunnen worden bepaald Communaut pouvant tre dtermine(s) conformment au trait par
door de lidstaat waar de machine op de markt zal worden gebracht lEtat membre dans lequel la machine est mise sur le march et/ou mise
en/of zal worden in bedrijf gesteld en kunnen desgevraagd vergezeld en service, et accompagn, sur demande, de versions dans toute autre
gaan van versies in een andere officile taal (of talen) van de langue officielle de la Communaut comprise par les oprateurs.
Gemeenschap die de bedieners begrijpen.
1.7.1.1. Informatie en informatiesystemen 1.7.1.1. Informations et dispositifs dinformation
De informatie die nodig is voor het bedienen van een machine, moet Les informations ncessaires la conduite dune machine doivent
in een ondubbelzinnige en gemakkelijk te begrijpen vorm worden tre fournies sous une forme qui ne prte pas quivoque et qui soit
verstrekt. Zij mag niet zo uitgebreid zijn dat te hoge eisen aan de facile comprendre. Ces informations ne doivent pas tre excessives au
bediener worden gesteld. point de surcharger loprateur.
Beeldschermen en andere interactieve middelen voor de communi- Les crans de visualisation ou tout autre moyen de communication
catie tussen de bediener en de machine moeten gemakkelijk te interactif entre loprateur et la machine doivent tre faciles
begrijpen en te gebruiken zijn. comprendre et utiliser.
1.7.1.2. Alarminrichtingen 1.7.1.2. Dispositifs dalerte
Wanneer de veiligheid of de gezondheid van personen in gevaar kan Lorsque la sant et la scurit des personnes peuvent tre mises en
komen door de gebrekkige werking van een zonder toezicht werkende danger par un fonctionnement dfectueux dune machine qui fonc-
machine, moet deze machine zijn uitgerust met een inrichting die een tionne sans surveillance, cette machine doit tre quipe de manire
passend geluids- of lichtsignaal geeft. donner un avertissement sonore ou lumineux adquat.
Indien de machine is uitgerust met alarminrichtingen, moeten de Si la machine est munie de dispositifs dalerte, ils ne doivent pas
signalen ondubbelzinnig zijn en gemakkelijk kunnen worden opge- prter quivoque et doivent tre facilement percus. Des mesures
merkt. De bediener moet mogelijkheden hebben om te controleren of doivent tre prises pour permettre loprateur de vrifier que les
deze alarminrichtingen te allen tijde goed werken. dispositifs dalerte fonctionnent tout moment.
De voorschriften van specifieke harmonisatiereglementering inzake Les prescriptions des rglementations dharmonisation particulires
veiligheidskleuren en -signalen moeten worden toegepast. concernant les couleurs et signaux de scurit doivent tre appliques.
1.7.2. Waarschuwing voor restrisicos 1.7.2. Avertissement sur les risques rsiduels
Indien ondanks de maatregelen die eigen zijn aan een veilig ontwerp, Lorsque des risques demeurent en dpit de lintgration de la
de genomen beschermingsmaatregelen en bijkomende voorzieningen scurit dans la conception de la machine et de la prise de mesures de
gevaren, blijven bestaan, moeten de nodige waarschuwingen, met protection et de mesures de prvention complmentaires, les avertisse-
inbegrip van alarminrichtingen, worden voorzien. ments ncessaires, y compris des dispositifs davertissement, doivent
tre prvus.
1.7.3. Markering op machines 1.7.3. Marquage des machines
Op elke machine moeten zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwis- Chaque machine doit porter, de manire visible, lisible et indlbile,
baar ten minste de volgende gegevens zijn aangebracht : les indications minimales suivantes :
- de firmanaam en het volledige adres van de fabrikant en, in - la raison sociale et ladresse complte du fabricant et, le cas chant,
voorkomend geval, diens gemachtigde; de son mandataire,
- de aanduiding van de machine; - la dsignation de la machine,
- de CE-markering (zie bijlage III); - le marquage CE (voir annexe III),
- de serie- of typeaanduiding; - la dsignation de la srie ou du type,
- het serienummer, voorzover toegekend; - le numro de srie sil existe,
- het bouwjaar, dit wil zeggen het jaar waarin het fabricageproces is - lanne de construction, savoir lanne au cours de laquelle le
afgerond. processus de fabrication a t achev.
Het is verboden de machine te ante- dan wel postdateren wanneer de Il est interdit dantidater ou de postdater la machine lors de
CE-markering wordt aangebracht. lapposition du marquage CE .
Als een machine ontworpen en gebouwd is om in een potentieel En outre, la machine concue et construite pour tre utilise en
explosieve omgeving te worden gebruikt, moet dit eveneens worden atmosphre explosible doit porter cette indication.
vermeld.
Op de machine moet tevens alle informatie wat betreft de aard ervan La machine doit galement porter toutes les indications concernant
worden vermeld die noodzakelijk is voor een veilig gebruik. Deze son type, qui sont indispensables sa scurit demploi. Ces informa-
informatie is onderworpen aan de eisen genoemd in punt 1.7.1. tions sont soumises aux exigences prvues section 1.7.1.
Wanneer een onderdeel van de machine tijdens het gebruik ervan Lorsquun lment de la machine doit tre manutentionn, au cours
met behulp van hijs- of hefwerktuigen moet worden verplaatst, moet de son utilisation, avec des moyens de levage, sa masse doit y tre
de massa van dit onderdeel leesbaar, onuitwisbaar en ondubbelzinnig inscrite dune manire lisible, indlbile et non ambigu.
worden aangegeven.
1.7.4. Gebruiksaanwijzing 1.7.4. Notice dinstructions
Bij iedere machine moet een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd in de Chaque machine doit tre accompagne dune notice dinstructions
officile Gemeenschapstaal (of talen) van de lidstaat waar de machine dans la (les) langue(s) officielle(s) de la Communaut de lEtat membre
op de markt wordt gebracht en/of in bedrijf gesteld. dans lequel la machine est mise sur le march et/ou mise en service.
BELGISCH STAATSBLAD 01.10.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE 52395

De bij de machine gevoegde gebruiksaanwijzing moet een oorspron- La notice dinstructions qui accompagne la machine doit tre une
kelijke gebruiksaanwijzing of een vertaling van de oorspronkelijke notice originale ou une traduction de la notice originale , auquel
gebruiksaanwijzing zijn; in het laatste geval moet bij de vertaling een cas, la traduction doit tre accompagne dune notice originale .
oorspronkelijke gebruiksaanwijzing zijn gevoegd.
In afwijking hiervan hoeven onderhoudsinstructies die bestemd zijn Par drogation, la notice dentretien destine tre utilise par un
voor gespecialiseerd personeel dat in zeggenschap werkt van de personnel spcialis qui dpend du fabricant ou de son mandataire
fabrikant of diens gemachtigde, slechts in n door dat personeel peut tre fournie dans une seule des langues communautaires compri-
begrepen taal van de Gemeenschap te worden verstrekt. ses par ce personnel.
De gebruiksaanwijzing moet zijn opgesteld volgens de hierna La notice dinstructions doit tre rdige selon les principes noncs
genoemde uitgangspunten. ci-aprs.
1.7.4.1. Algemene uitgangspunten voor het opstellen 1.7.4.1. Principes gnraux de rdaction de la notice dinstructions
a) De gebruiksaanwijzing moet in n of meer officile taal (talen) van a) La notice dinstructions doit tre rdige dans une ou plusieurs
de Gemeenschap worden opgesteld. De fabrikant of diens gemachtigde