Vous êtes sur la page 1sur 30

P

MAJMUA
-E-
NAMAZ
;
This humble work is
Dedicated to the
Master of our Age -
Hazrat-e-Mahdi (a.t.f.s.)
In the Loving Memory of :

Momineen are requested to


Recite Surah-e-Fateha
for their Departed Soul
RETURN TO INDEX 2 MAJMUA-E-NAMAZ
INDEX......
Pehli Tarikh ki Namaz 4
Namaz-e-Gofaila 6
Namaz-e-Wahshat 8
Namaz-e-Hadiya-e-Waledain 10
Namaz-e-Mah-e-Zilhajj 11
Namaz-e-Shab 12
Namaz-e-Mayyat 18
Namaz-e-Aayat 22
Mushkil Asan Hone ki Namaz 23
Namaz-e-Jafare-e-Tayyar 24
Namaz-e-Huqke Radde Mazalim 26
Namaz-e-I.Zamana (atfs.) 28

RETURN TO INDEX 3 MAJMUA-E-NAMAZ


PEHLI TARIKH KI NAMAZ
2 Rak'at Namaz Padho, Pehli Ra'kat mein
Surah-e-Al Hamd ke baad 30 Martaba Surah-e-Ahad
aur Dusri Rak'at mein Surah-e-Al-Hamd ke baad
30 Martaba Surah-e-Qadr padho.
Ye Amal kar ke aap Khuda se sare mahine ki salamati
kharidte hai.
Phir ye Dua padho.

RETURN TO INDEX 4 MAJMUA-E-NAMAZ


PRINTED BY :- PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

WAQAF
Baraye Isale Sawab :

MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE


HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY

RETURN TO INDEX 5 MAJMUA-E-NAMAZ


NAMAZ-E-GOFAILA
2 Rak'at Namaz Magrib aur Isha ke Darmiyan padho.
Pehli Rak'at mein Surah-e-Hamd ke baad ye aayat
padho :

Dusri Rak'at mein S.Hamd ke baad ye aayat padho :

RETURN TO INDEX 6 MAJMUA-E-NAMAZ


‘Qunoot’ mein yeh Dua Padho :

(APNI HAJAT TALAB KIJIYE)

PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

WAQAF
Baraye Isale Sawab :
MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE
HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY
RETURN TO INDEX 7 MAJMUA-E-NAMAZ
NAMAZ-E-WAHSHAT
Mayyat dafan ho us din Namaz-e-Isha ke baad 2
Rak'at Namaz-e-Wahshat padho, Pehli Rak'at mein
Surah-e-Hamd ke baad 1 Martaba Ayatul Qursi aur
Dusri Rak'at mein Surah-e-Hamd ke baad 10 Martaba
Surah-e-Qadr padho.
AYAT-UL-QURSI

RETURN TO INDEX 8 MAJMUA-E-NAMAZ


SURAH-E-QADR (10 Martaba)

Namaz Tamaam kar ke phir kaho Khudawanda is


PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

Namaz ka Sawab (Mayyat ka naam lo) iss ki rooh ke


liye hadiya kabul farma.
Baraye Isale Sawab :
MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE
HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY
RETURN TO INDEX 9 MAJMUA-E-NAMAZ
NAMAZ-E-HADYA-E-WALEDAIN
2 Rak'at Namaz Zinda ya Murda dono ke liye Magrib
aur Isha ke dawran padho
Pehli Rak'at mein Surah-e-Hamd ke baad 10 Martaba
kaho :-

Dusri Rak'at mein Surah-e-Hamd ke baad 10 Martaba


kaho :-

Namaz se faarig ho kar haathow ko asman ki taraf


utha kar 10 Martaba kaho:-
PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

Paalnewale iss namaz ka sawab mere Maa Baap ki


magferat ke liye kabul farma.
Baraye Isale Sawab :
MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE
HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY
RETURN TO INDEX 10 MAJMUA-E-NAMAZ
NAMAZ-E-MAH-E-ZILHAJJ
Hazrat Imam Jafare Sadiq (a.s.) farmate hai Zilhajj
mahine ki Pehli (1) raat se 10 raat tak Maghrib aur Isha
ke dawran 2 Rak'at Namaz Padho, jiski har rak'at
mein Surah-e-Hamd aur Surah-e-Ahad ke baad ye ayat
padho :- (Ayat Ref. Surah 7, Ayat : 142) Ye amal
karnewale hajiyon ka sawab paenge.

PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

Baraye Isale Sawab :


MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE
HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY
RETURN TO INDEX 11 MAJMUA-E-NAMAZ
NAMAZ-E-SHAB
Pehli 8 Rak'at Namaz, Namaze Naafele ki Niyyat se
padho, Pehli 2 Rak'at mein S.Hamd ke baad S.Ahad aur
Dusri Rak'at mein S.Hamd ke baad S. Kaferun padhe.

baki 6 Rak'atonw mein koi bhi Sura pado.


8 Rak'at ke baad "TASBEEH-E-FATEMATUZ ZEHRA
(S.A.) padho.
Phir 2 Rak'at Namaz, NAMAZ-E-SHAFA bagair Qunut
ke padho, jiski Pehli Rak'at mein S.Hamd ke baad 1
Martaba S.Falak padhe

RETURN TO INDEX 12 MAJMUA-E-NAMAZ


Phir 7 Martaba kaho :-
aur Dusri Rak'at mein Surah-e-Hamd ke baad 1 Martaba
Surah-e-Naas
Phir padhe
ye Dua padho :-

Baad Salam aurTasbhie Khatune Jannat ye Du'a padho :

Phir 300 martaba kaho :-

Phir ye kaho :-

5
RETURN TO INDEX 13 MAJMUA-E-NAMAZ
Phir 40 (Zinda ya Murda) Mo'amenin ke naam le kar kaho

1. ________ 14. ________


27. ________
2. ________ 15. ________
28. ________
3. ________ 16. ________
29. ________
4. ________ 17. ________
30. ________
5. ________ 18. ________
31. ________
6. ________ 19. ________
32. ________
7. ________ 20. ________
33. ________
8. ________ 21. ________
34. ________
9. ________ 22. ________
35. ________
10. ________ 23. ________
36. ________
11. ________ 24. ________
37. ________
12. ________ 25. ________
38. ________
13. ________ 26. ________
39. ________
40. ________
PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

41. MARHUM KAZIMHUSEIN AMIRI


WAQAF
Baad Dua 1 Rak'atBaraye Isale Sawabpadho,
NAMAZ-E-VITR :
MARHUM
Jis mein KAZIM
Surah-e-Hamd HUSEIN
ke baad IBNE
3 Martaba Surah-e-
HAJI GULAM
Ahad, 3 Martaba ABBAS
Surah-e-Falak aur 1 AMIRI
Martaba Surah-e-
Naas & MARHUMIN
padho, OFyeAMIRI
phir Qunut mein FAMILY
Dua padho :-
6
RETURN TO INDEX 14 MAJMUA-E-NAMAZ
NAMAZ-E-SHAB
Pehli 8 Rak'at Namaz, Namaze Naafele ki Niyyat se
padho, Pehli 2 Rak'at mein S.Hamd ke baad S.Ahad aur
Dusri Rak'at mein S.Hamd ke baad S. Kaferun padhe.

baki 6 Rak'atonw mein koi bhi Sura pado.


8 Rak'at ke baad "TASBEEH-E-FATEMATUZ ZEHRA
Phir 70padho.
(S.A.) Martaba Istagfar Padho :-
Phir 2 Rak'at Namaz, NAMAZ-E-SHAFA bagair Qunut
Phirpadho,
ke 7 Martaba
jiski kaho
Pehli:-Rak'at mein S.Hamd ke baad 1
Martaba S.Falak padhe

1
RETURN TO INDEX 15 MAJMUA-E-NAMAZ
Phir 7 Martaba kaho :-

Phir ye Dua padho :-

Phir 300 martaba kaho :-

Phir ye kaho :-

RETURN TO INDEX 16 MAJMUA-E-NAMAZ


Phir 40 (Zinda ya Murda) Mo'amenin ke naam le kar kaho

1. ________ 14. ________


27. ________
2. ________ 15. ________
28. ________
3. ________ 16. ________
29. ________
4. ________ 17. ________
30. ________
5. ________ 18. ________
31. ________
6. ________ 19. ________
32. ________
7. ________ 20. ________
33. ________
8. ________ 21. ________
34. ________
9. ________ 22. ________
35. ________
10. ________ 23. ________
36. ________
11. ________ 24. ________
37. ________
12. ________ 25. ________
38. ________
13. ________ 26. ________
39. ________
40. ________
PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

41. MARHUM KAZIMHUSEIN AMIRI


WAQAF
Baraye Isale Sawab :
MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE
HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY
RETURN TO INDEX 17 MAJMUA-E-NAMAZ
NAMAZ-E-MAYYAT
Is namaz ke liye Wazu ki shart nahi hai, yahan tak ke
janaabat ka gusl baqi ho to woh shakhs wazu ya
tayammum ke sath is namaz ko ada kar sakta hai, pair
se joota nikala ja'e aur sunnat hai ke tadbir buland
aawaz se padhe.
NIYYAT :- Namaz padta hu iss mayyat per qurbatan
ellallah.
Pehli Takbir :-

Dusri Takbir :-

RETURN TO INDEX 18 MAJMUA-E-NAMAZ


Tisri Takbir :- JANAZE KE SAATH
PADHNEKI DU'A

Chauthi Takbir :- (Agar Mard ho to ye aayat padhe)

PRINTED BY :- PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

5
RETURN TO INDEX 19 MAJMUA-E-NAMAZ
Chauthi Takbir :- (Agar Aurat ho to ye aayat padhe)

Paanchwi Takbir :- ALLAHO AKBAR kaho aur


Dua-e-Qunut padho.

RETURN TO INDEX 20 MAJMUA-E-NAMAZ


KABRASTAN MEIN PADHNE KI DUA
Is Dua ko har Wajib Namaz ke baad padh kar kul
marhumonw ko bakhshne se Khuda tumhari Kabr mein
utni hi rehmate aur barkate naazil farmaega.

RETURN TO INDEX 21 MAJMUA-E-NAMAZ


NAMAZ-E-AAYAT
Suraj ya Chand ko grahan lage, laal ya kaali mitti ka
tufaan, zalzala ya koi kudrati aafat aa'e to Namaz-e-
Aayat wajib hoti hai.

Namaz-e-Aayat 2 Rak'at hai, Dono Rak'at mein 5


Ruku aur 2 Sajde hai, Dono Rak'at mein Surah-e-Hamd
ke baad koi bhi ek Surah Padho, fir Ruku baja la'o, Ruku
se sar uthane ke baad sidhe khade ho kar fir Surah-e-
Hamd aur koi Surah padho, aisa das Martaba karo, har
ek Dusre Rukoo ke pehle Qunut pado, paanchwe aur
daswe ruku ke baad sajde mein ja'o, har Ruku aur Sajde
mein Zikar padhna Wajib hai, Dusri Rak'at ke sajde ke
baad Salam pad kar Namaz Tamam karo, phir Dua ke liye
hath utha'o aur tamam Mo'amemino ke liye iss musibat
se bachne ke liye Dua karo.
PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

WAQAF
Baraye Isale Sawab :

MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE


HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY
RETURN TO INDEX 22 MAJMUA-E-NAMAZ
MUSHKIL ASAN
HONE KI NAMAZ
Imam Jafare Sadiq (a.s.) se manqool hai ke Agar koi
mushkil aan padhe to suraj nikalne ke baad 6 Rak'at
Namaz (2x3) kar ke padho, phir Qibla rukh haathon ko
uthao aur kaho :-

InshaAllah Mushkil hal hogi.


PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

WAQAF
Baraye Isale Sawab :
MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE
HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY

RETURN TO INDEX 23 MAJMUA-E-NAMAZ


NAMAZ-E-JAFAR-E-TAYYAR
Ye Namaz hamesha pado, aur duniya aur jo kuch
dunya mein hai usse behtar paa'o, ek Namaz se
dusri namaz ke bich jitne gunah huwe ho wo
maaf hojayege, chaahe wo samundar ke paani ke
qatronw aur jangal ki ret ke barabar kyun na ho,
gunahe kabira, sagira, taaje ya purane gunah ya
jung se bhaga ho to wo bhi maaf ho jayege.
4 Rak'at Namaz (2x2) Rak'at kar ke Namaz
pado,
Pehli Rak'at mein Surah-e-Hamd ke baad Surah-
e-Az-Zalzala (S.No.99), Dusri Rak'at mein Surah-
e-Hamd ke baad Surah-e-Al-Adiyat (S.No.100)
padho,
Dusri Namaz ki Pehli Rak'at mein Surah-e-
Hamd ke baad Surah-e-An-Nasr (S.No.110) aur
Dusri Rak'at mein Surah-e-Hamd ke baad Surah-
e-Ahad (S.No.112) pado, Har Rak'at mein Dusre
Sure ke baad 15 Martaba Tasbihate Arba pado.

RETURN TO INDEX 24 MAJMUA-E-NAMAZ


Phir Tasbihate Arba Ruku mein 10 Martaba,
Ruku se sidhe khade hokar 10 Martaba, Sajde
mein 10 Martaba, Sajde se uth kar baith ke 10
Martaba, Dusre Sajde mein 10 Martaba Sajde se
uth kar baith ke 10 Martaba, yani pehli Rak'at
mein kul 75 Martaba aur Chaarow (4) Rak'at mein
kul 300 Martaba huwa, Tasbihate Arba Ruku aur
Sajde ke Zikr ke baad pado.
Agar uper ke Sure yaad na ho to koi bhi Sura
pado, kuch olma'on ne farmaya ke agar waqt na
ho to iss Namaz ko Subha ki namaz ki tarha pado,
aur Tasbihate Arba 300 Martaba chalte phirte
pado.
Is Namaz ko har Shab-e-Juma pado, taa ke
hafte bhar ke gunah maaf ho.
PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

WAQAF
Baraye Isale Sawab :

MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE


HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY

RETURN TO INDEX 25 MAJMUA-E-NAMAZ


NAMAZ-E-HUQKE
RADDE MAZALIM
Agar insan kisi bhi tarha ka karzdar ho, karz
chukana aur waris se maafi ya tasadduk
mumkin na ho to haakime shara ke paas ja'e,
woh bhi mumkin na ho to uske haq mein
maghferat ki du'a kare, agar wo bhi mumkin na
ho to amale radde mazalim baja lane se Allah
Qayamat ke din us karzdar se use bari kara
dega.
4 Rak'at Namaz (2x2 Rak'at) kar ke
padho, Pehli Rak'at mein Surah-e-Hamd ke
baad Surah-e-Tawheed 25 Martaba, Dursri
Rak'at mein Surah-e-Hamd ke baad 50
Martaba, phir wapas Pehli Rak'at mein Surah-
e-Hamd ke baad 75 Martaba, aur phir Chawthi
Rak'at mein Surah-e-Hamd ke baad 100
Martaba padho.

RETURN TO INDEX 26 MAJMUA-E-NAMAZ


H.Rasule Khuda (s.a.w.) farmate hai jo
shaksh is namaz ko baja la'e to Khuda Wande
Aalam apne fazlo kareem se us ke motaaleba
karnewalon ko ba Roz-e-Qayamat raazi kar
dega, agarche us ki ta'adaat ek sehra ke zarron
barabar kyu na ho ? aur woh namaz guzar sab
se pehle Jannat mein dakhil hoga (Ref.: Aamal-
e-Majmue Mukhtasar)

WAQAF
PRINTED BY :- PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

Baraye Isale Sawab :

MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE


HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY

RETURN TO INDEX 27 MAJMUA-E-NAMAZ


NAMAZ-E-
IMAM-E-ZAMANA (A.T.F.S.)
2 Rak'at Namaz padhe Dono Rak'at mein Surah-e-
Alhamd ke dauran 100 martaba :

!ُ‫ﻴﻦ‬$ ِ‫ﺘَﻌ‬$‫ﺴ‬+َ َ,‫ﱠﺎ‬/ِ‫ ا‬1َ ُ‫ﺒُﺪ‬$‫ﻌ‬+َ َ,‫ﱠﺎ‬/ِ‫ا‬


padh ne ke baad Surah khatm kare phir Surah-e-Ahad 1
martaba padhe phir Ruku mein jaake Zikr-e-Ruku 7
Martaba padhe :

Phir Sajde mein jaake Zikr-e-Sujud 7 Martaba padhe :

Phir Namaz khatm karke Tasbhi-e-Janabe Fatematuz


Zehra (s.a.) padhe phir Sajde mein jakar 100 Martaba
SALWAT padhe phir Sajde se uthkar DUA-E-FARAJ
padhe

RETURN TO INDEX 28 MAJMUA-E-NAMAZ


PRIMO GRAPHICS +91-8097362110

Baraye Isale Sawab :

MARHUM KAZIM HUSEIN IBNE


HAJI GULAM ABBAS AMIRI
& MARHUMIN OF AMIRI FAMILY
RETURN TO INDEX 29 MAJMUA-E-NAMAZ
In the Loving Memory of
LATE HAJI GULAMABBAS M. AMIRI
LATE HAJIYANI RAZIYABANO G. AMIRI
LATE MR. & MRS. MOHAMMEDALI M. AMIRI
LATE MR. & MRS. HAJI MOHMEDALI B. NAYANI
LATE MEHDI HASAN G. AMIRI
LATE KAZIM HUSEIN G. AMIRI
LATE MASUMA K. AMIRI
LATE FIZZA Z. AMIRI
&
ALL LATE MEMBERS OF
AMIRI, BHURANI, BHOJANI, PATEL,
JIVANI, RAJANI, DEVERJIYANI,
NAYANI, & DAWOODANI FAMILY

Momineen are requested to


Recite Surah-e-Fateha
for their Departed Soul

RETURN TO INDEX 30 MAJMUA-E-NAMAZ

Vous aimerez peut-être aussi