Vous êtes sur la page 1sur 1

TEN RYAKU NO MAKI

KAMAE
1 - Fudoza
Seiza
Hanza
2 - Shizen
Hira
3 - Hira Ichimonji
4 - Ichimonji
Seigan
Hachimonji
Bobi
5 - Doko
6 - Hicho
7 - Hoko
8 - Kosei
9 - Jumonji
TAI SABAKI
Mae/Ushiro/Yoko
Tora Aruki
Juji Aruki
Moguri Gata
SHOSHIN GOKEI
GOGY NO KATA
Gogy/Sanshi no Kata
Chi no Kata
Sui no Kata
Ka no Kata
Fu no Kata
Ku no Kata

UKE NAGASHI
Jodan
Chudan
Gedan
A, B, C, D, E
TSUKI
Ichimonji no Kamae
Doko no Kamae
HOKEN JU ROPPO
1 - Fudo Ken (Kongo Ken)
2 - Shut Ken (Kiten Ken)
3 - Boshi Ken (Shit Ken)
4 - Shitan Ken
Gyokaku Ken
Shishitan Ken
Shu Ken
Sanshitan Ken
5 - Shikan Ken
6 - Sokki Ken
7 - Shuki Ken
8 - Soku Yaku
9 - Soku Gyaku
10 - Shishin ken
11 - Shako Ken
12 - Happa Ken
13 - Kikaku Ken (Zu Tsuki)
14 - Kopp Ken
15 - Taiken
16 - Shizen Ken

TAIHENJUTSU
UKEMI GATA
1 - Zenpo Kaiten (Ryot/Katat/
Mut)
Suwari/Tachi
Hich
Kuten
2 - Soku H Kaiten/Yoko
Kaiten (Ryot/Katat/Mut)
Suwari/Tachi
ten
3 - Ko H Kaiten/Ushiro
Kaiten (Ryot/Katat/Mut)
Suwari/Nagare
4 - Zenpo Ukemi (Ryot/Katat/
Mut)
Suwari/Tachi
5 - Nagare (Mae/Ushiro/Yoko)
Jun Nagare
Gyaku Nagare
Tomoe
Kuruma
6 - Shiho Tenchi Tobi
7 - Shten no Jutsu
8 - Hko Jutsu
Soku Shin S Soku H
Hyj H Ko
Mu On No H
9 - Shizen Gy Un Ryu Sui
10 - Ken Tai Ichi J
11 - Junan Tais Ryutai Undo
12 - Junan Tais Shin Kokyu
Sanaden

KIHON HAPPO
Kosshi Kihon
Sanp no Kata
(Sanp no Kata)
1 - Ichimonji no Kata
2 - Hicho no Kata
3 - Jumonji no Kata
Torit Kihon Kata Goh
(Goh no Kata)
1 - Omot Gyaku
2 - Omot Gyaku Henka/
Omot Gyaku Tsuki
3 - Ura Gyaku / Hon Gyaku
4 - Ganseki Nage / Mus Dori
5 - Musha Dori / Onikudaki
(Omot e Ura)

TAIHENJUTSU
MUT DRI GATA
1 - Hira no Kamae
2 - Ichimonji no Kamae
3 - Jumonji no Kamae
KYUSH
1 - Akiretsu
2 - Amado
3 - Asagasumi
4 - Bitei Kotsu
5 - Buda / Kobura
6 - Butsumetsu
7 - Denko
8 - Dokko
9 - Gankotsu / Kakon
10 - Ganmen
11 - Getsuei
12 - Gorin
13 - Hadome
14 - Hayashi
15 - Hiji Hoshi / Seitaku
16 - Hiryuran / Ryugan
17 - Hiza
18 - Inazuma
19 - Jakkin
20 - Jinchu
21 - Jujiro
22 - Kage / Kingetsu
23 - Kaku
24 - Kapp
25 - Kasumi / Rangiku
26 - Kata Hoshi
27 - Keichu (ura e omot)
28 - Kimon
29 - Kin
30 - Kinteki

31 - Koe
32 - Kot
33 - Kubit
34 - Kurubushi
35 - Kyoktsu
36 - Matsukaze
37 - Membu
38 - Murasame
39 - Nagare
40 - Omot Gyaku
41 - Ryufu
42 - Ryuge
43 - Ryumon
44 - Sai / Nasai
45 - Shichibatsu
46 - Suigetsu
47 - Suzu / Kosei
48 - Tent
49 - Toki / Kyokei
50 - Tsune
51 - Tsuyu Gasumi
52 - Uko
53 - Ura Gyaku
54 - Usai
55 - Usai (2)
56 - Ushiro Getsuei
57 - Ushiro Inazuma
58 - Yaku
59 - Yugasumi