Vous êtes sur la page 1sur 7

!

-
fcTa.*& @riwrer\ot, ôrworhfu,;
L tntrdqe rrne toc\cord,o
.tr, cerh" brlt"it* potcoyrnntlp* æi rrn srbrc. cord.romodâçi*or * h,."hgo.Â"

'.^
--- *wrr..r.iÉ."arllil'tltT.:
1
=r--
;i" ,rum,it'alJa, ,ôu .lj'rrn j,'oetiçitrde t'rr^*_.o j;:
1** <qç ær,te kr *a,r,, ifi rxàîù

L li. Fx'ç*ticrt€- Àrr{ f* *ii" êr{gJ,rs{, rf ri*dùrq.r.r.eo.

L
f",{& *x Tu^tt fil" ? A ryç -ære.r -:* *r" t.i*H$'F.,fu *cnc.3Ch.-T *t e ndfurçe âq- æ..

,:rp*lcitrredld ;j, rtirr*Qot o*, dl tccrs.


i ùre,ç,nirÉ-
n , sft t drr toerrg r*ôrtto't& .

L
r.di F *ri"h*q ( prqin-Ë) ,

r on: er.r'rgohJrhÀ*rUt** i *4
:* * ernsnRe. tt ihU+*t"* otrfoted^U d'actrai. Gl- esrrgô'rÈmeni rrg

iptd,rente Fqp $c 'msialc{i o'vafiY ai. *prL Y* d;**ràu.ql


, , ,
t.
atrn.hEoh drr '"nefr 6ripha*ryr*
' bnuràe de h {t6lrnra. eaelioqrue **r
-t^'en
I : der e5pôd-xe :ce.iltt-'u-t È ËiË *^t *i À , ^ij erl
? r jc
4t
i'c^rr .,a
. C'eôr .r$r T.r{{ xrah*r crrf;li.'-1
+{r*è.

qçâ-t*-ù"Ë, *trçr&b"arr al&gn*p d* gfst dn atottd ( **l ,'. ,

5F.rJ".*tùi,{J!, atr*.rtp6oh *e Ëo, q-dïr ê4iniore.


ao €lt *€ tordbqir€
\/,

::rr nrr$ **O'i"ryre.eù ern*f *g*tr +*r *Mc,e. fe, r*e,nog*. deo eERàÈr
.v
fte.Î9eu.{ -

.i
-r
I
I

-'tLLæn*t'-cni
' at iç$erçre\sfiçri igs aæçsrqi ':r'. eiÀr.&irfl **ryrmeit *tl*x:x. ïïeÀÀr$!€. çrt*qrie
i

tI
.:.-'.1
."1
1r
iLcrl
1iè.J
i lg
l8 .,k g
i! j'g'Û I

\ *e
i -s f e

'', r..
6. lncfçtnr. el Jt.nnàrnqfrdn dec*rto^nô ilcr/r"orrr .^bn$rlrt. -nq )

*f\*lÈ
Je -rLafcne- d cc'rrtvoi?e t
T tco rûeçîirrs -*ræùxr ul à na(rrrc. ciea .r.nrçu,l'ùFr;o qrr'ig Fryo3ù,enl.
J 3 :' f.r
- ::
É*
:.1t^r-r,e -æ,(.I €ô lihco Tpryarn€ô q$i:uneln'rr\Ëctt ÏGâ (ne|àâ:!ê llengrx e,rlÀ - '

,1:-:9.&p(.

R6** d^ nerf de CYO[\ çu r$a & ** oc*,Ë\ïqe s.,r ce{r^o henpu^r< porqÂymFr-
'l!

$+\i"4"

|" -r\ ,*. tlËRiî{q +,,i ,"ta. le eirura ,csÂstrd,i€n *- ,r** nerràr fmq r^çai\i$Ê .

*tT fu* ràâ q+"û errv hÀau d'ocho$,içemerrl dea ne*,Xpa îernriÂx.
'Ô*"fu "h

t Ê" erepèrielt.e

p*Fo*oP* expârinenb".f ; æc6orr dco nul, de CYOiTJ .l-d,s |lfRiileS.


cbeenrctnur : qr.rsr'ântq.Lion Outo frfuænce ccmt\pe
r.hhrç€taLcr,, {Q.h qrdiorndénel6,r,.r
l
l

lp*bo?" eq:*rin*ù,rl {,, ,hw.u%fuÀ &, boubr cen\cq.ur(


i"
cLnr.r6eh -. bcrrr,c
CÊ'ù ir{5eru.l c*lr}isqÊE
jtnferpêtuilæ,:.e ærù d* h"qb 1gi oeteu.inerrï 4s6 gâq.psq$E, r'er.{?$}x u* t* ænFo,,
,

j :f &.rul,tm! !* t*r*t***x',&r*s qHi ùntr.',ri**ne&T fo* h'rÉ3Jittd.;


I
eal gg'r tri!à17

.or.r' rirbvrermeni a* mÆC*?* eir.ir.riq$e^i.

iL'
".,t/Lf"€.;*
.n! t n*^rrnLrrn"mdb*r,ar, *T q3$e. , Srdcrc.-une a*Lcn

lllnrtt$*
I

IJ Glrræûlr tlm*
d'rrn $**rcr\a tpi. ro.cqgne+Ier to p.nén- -
'É t ' Êûçc*.$
I
f"
L rL:-- '
tli-itC srl^ tcn G,+. Gtia q3'.*r-rtrEon d'ùon rn çxnm*b^u -t'q,tr,.r*'r*,-e-
i
I -1 1 "otC'.:m,
.*" !- r
*a .:ri-*rrr.
|<
afropt-q5 qi jci *
:

ift.t, - . Ëô 1: rdeÂrrotran*rr*tFrtç,, r) * 6i) aih"-'I - {'\


ftb&"t*oit . æ çtxerrt,xr. dg'+À.rw,rb.mq. çnF-ryeeenqe

ri-'r,ii;,
i
Ëi ** ,r ir;g,h,ror,-rit
tr..- s Ptoo*qÇ. - .,*.igo {hnFr ,nhùr..-r.$}.Ê.
L' - .ær'-.L $ à
i.-r" . I' r'\-
iF, eF c€,ro 6tr Cr\tïruçç b \iÉùil€:_l srrdi.rsr.;.
ô 5iJ
t* ru*uotromem&.rç. .lcnr *n îei'd,'ùLne , lïa cnkarne, t='mnd" u-i'.b'n llo*
:. ;i ilf' '\ *' .r*r*ti.lù"f-rc-;, -. ',- I
-1drryts"e
ciûr.; tec ;,rÉttr--b rfr"LùZ- a,h -bf* -[ Jt e effd,i*;^-;
L*
I
f**çctrur.o{rw$,ûris -æ âëtagb.csrt "ter, çéceptgirc de teqrgqr'Haç; çohlyrupti'.r*
eb raani,,ecit dfhrxib Fûç CÊa srx.1rîrr -æit tdu}o'li".e-

*g v
i

il'oareuhe €ôt ,ré(rêl.s'Èr b ncs*{b-*i^rr: &.. Cft- li\Éta .icn^ È


I

f . $* ouo,ptu d" rqùbon enrd.loqpre.


r'ï +
Lrh. cat *rn cErbæor,x +ri po* dû.,€"t-i"Ê* g""'- * *ai * ***tt **
L
i
"t
' $'*+get* ,tuuxcgpre, Ler * carq+,1'.1* ff'triÈfti l" erthihsterrçiræcri #r
Lrll

IL

centre cardio- a carotide


modérateur I
parasympathique carotide

sinus carotidien

centre cardio-
accélérateur
sympatFique

ganglion étoilé

oreillette gauche

chaîne
oreillette droite
ganglionnaire
sympathique
ventricule

l_l__l