Vous êtes sur la page 1sur 81

Contes en Français traduits en Amaziɣ

ⵜⵓⵏⴼⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵜⵜⴻⵢⴰⵍⵣⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

Axel et les trois ours et autres de Mm


Michèle Poncet

ⴰⴽⵙⵉⵍ ⴷ ⵛⵕⴰⴹ ⵉⴱⵓⴱⴱⴰⵥ ⴷ ⵜⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵏ


ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴱⵓⵏⵙⵉ

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵏⴻⴱⴷⵓ ⵏ 2967 //Eté :2017

ARHAZAF MOHAMMED

1
2
N de dépôt légal : 2017MO3247
Ayanin n usṭaṛ usḍif : 2017MO3247
ISBN : 978-9954-99-199-2

3
4
ⵜⵓⵔⵣⵉⴼⵜ

ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵔⵣⴰⴼⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴷⴷⴻⵖ ⵉ


ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵖⵕⴰⵏ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ
ⵖⵕⵉⵏ ⵜⵓⵏⴼⵉⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⴳⵎⵏⵜ ⵣⴻⴳ ⵢⴰⵏ
ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ
ⵏⵏⴰ ⵓⵍⵣⵖ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴱⴰⵔ ⵉⴷ ⵓⵔ
ⵜⵜⴻⵍⵎⴰⴷⵎ/ⵎⵜ ⵉ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⵙ ⵙⵉⵏ
ⵉⴷⵙⵏ ⴷ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵢ ⴳⵔⴰⵙⵏ
.ⵜⴰⵖⵓⵕⵉ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎ
ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴼⴰⵔ ⴰⴷ
ⵜⴻⵣⴳⵔⵎ/ⵎⵜ ⵜⵉⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵉⵙⵙⴻⵏⴹⴰⵡⵏ ⴰⵢⵜ
ⵊⴻⴳⴳⵯⴰ ⵙ ⴰⴳⵎⵎⴰⴹ-ⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ,ⵙ
ⵓⴳⴻⵏⴳⴼ,ⵙ ⵜⵉⴷⵎⵉ,ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵔⵏ
,ⵙ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵍ ⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ.

5
6
Axel et 03 ours

ⴰⴽⵙⵉⵍ ⴷ ⵛⵕⴰⴹ ⵉⴱⵓⴱⴱⴰⵥ

ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⴷⴷⴻⵔⵏ


ⵛⵕⴰⴹ ⵉⴱⵓⴱⴱⴰⵥ ⵉⵎⴻⵚⴽⴰⵏⵏ ⴷ
:«ⴱⵓⵣⵓ»,«ⵣⵓⵣⵓ» ⴷ ⵓⵍⵜⵎⴰⵜ ⵙⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ
«ⵎⵉⵛⴽⴰ».

ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵣⵣⴻⵍⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ


,ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵔⵏ ⵜⵉⵏⴻⴹⵡⴰ,ⴷ ⵣⴻⴳ ⵜⵓⵔⵣⴰ ⴰⵔ ⵜⴰ-
ⵢⵢⴰⴹ ⴰⴷ ⵏⵎⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ.ⵀⴰⵜ ⴷⵉ
ⴰ ⴳ ⵉⵣⴷⵖ ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏⵙⴻⵏ «ⴰⴽⵙⵉⵍ».

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⴻⵏⵊⵉⵔ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ


ⴰⴳⵔⴰⵔⴰⵣ ⵉⵜⵜⴻⵃⵎⴰⵍⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⴱⵓⴱⴱⴰⵥ ⵙ
ⵛⵕⴰⴹ ⵉⴷⵙⵏ .ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴼⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵙⵏ
ⵉⵎⵃⵓⵔⵊⵓ.

ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ,ⴽⵓⴷ ⵉⵅⵍⴹ ⵖⵉⴼ ⵙⴻⵏ


«ⵓⴽⵙⵉⵍ» ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ,ⵜⴰⴼ ⴰⴷ
ⵎⵃⵓⵔⵊⵓⵊⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ,ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ
7
ⵅⴰⵙ «ⴱⵓⵣⵓ» ⴷ «ⵣⵓⵣⵓ».ⵖ ⵓⵙⴷⴰ,«ⵎⵉⵛⴽⴰ»
ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵜⴻⵏⵜⵍ.

ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴼⵓⵍⵜⴰⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ,ⵎⵍⴰⵏ ⴰⵙ ⴰⵢⵜ


ⵎⴰⵙ ⵉⴼⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴻⵣⵔⵉⵔⵖ .ⵢⵓⵣⵣⴻⵍⴰ
ⵉⵛⵉⵔⵔⵉ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵖⵉⴼ ⵙ ⵉⵅⵍⴹ.ⵢⵓⴼⴰ ⵜ
ⵜⵖⴻⴱⴱⴻⵣ ⴳ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ .ⵜⴻⴼⴼⴻⵔ ⵜⵉⵢⵏⵣⴰⵔ
ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵉⵇⵔⵓⵛⵛⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ .ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ
ⵙ ⵡⵓⵍⵍⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵅⴻⵏⴼⵓⴼ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⴽⴽⵯ,ⴷ ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴽⵣⵉⵢⵏ
ⵇⵇⴰⵃ.ⵜⴻⵔⵡⴰⵙ ⵉ ⵓⴳⵏⵏⴰⵛⵜⴰⵍ.

ⵉⴱⴱⴻⴹⵢ ⵙ ⵜⴰⵟⵚⴰ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵔⵓ


ⵜⴱⵓⴱⴱⴰⵥⵜ ⵜⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏⵜ ,ⴰⵔ
ⵜⴻⵙⵀⵉⵔⵉⴼ.ⵉⵖⵜⵜⵎ «ⵓⴽⵙⵉⵍ» ⴽⵓⴷ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ
ⴰⵣⵖⴰⵖ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⵙⵀⵉⵏⵏⴻⴱ ⴰⵙ ⵉⵖⴼ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⴻⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ


ⴰⵙ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⵓ ⴰⵙⵓⵔⵃ ⵉⵣⴻⵔⵇⵍⵏ!ⵜⴻⵙⴱⴻⴷⴷ
«ⵎⵉⵛⴽⴰ» ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ,ⵜⴻⵏⵙⴹ ⵜⵉⵢⴻⵏⵣⴰⵔ
ⵏⵏⴻⵙ,ⴰⵀⴰ ⵜⵔⵓⵥ ⴰⵙ ⴰⴱⴻⵏⴷⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵅⵅⴰⵏ.

“ⵀⴰⵏ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ....

8
ⴱⴻⵏⴷⴳⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵛⵉⴷ (ⴰ
ⵛⵉⴷ) ⴰⴼⵖ ⴷⵉⵖ .ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉⴷ ⴷⵉ.ⴽⵓⴷ
ⴰⵖⵓⵍⵖ ⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵏⵓ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵊⵉⵎⵉ ⴰⴳⵯⵉⵍⴰⵍ
ⵉⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵉⵏ
ⵉⵜⵜⴻⵍⵚⴰⴼⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⵛⴰⵕ ⴷ ⵉⵏⵉⵍ .

ⵏⵎⴰⵍⴰⵖ ⵙ ⵜⵎⴻⵀⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⵀⴰ ⵏⵏⴻⴱⴷⵔⵖ ⴳ


ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵡⵉⵍⵉⵏ.ⴰⵀⴰ ⵉⵡⵖ ⴰⵙⵏⵜ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ
ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵎⵎⴻⴷⵍⵓⵍⴳⵖ.

ⵙ ⵓⴱⴻⵀⴱⵓ ⵉⵙⵢⵢⴻⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵊⵉⵎⵉ ⴰⵀⴰ


ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵅⴻⵏⴼⵓⴼ ⵉⵏⵓ ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
ⴰⴽⴽⵯ.ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵣⵡⵉⵍⵉⵏ ⴰⵀⴰ
ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⵙ ⴰⵙ ⵜⵛⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏ
ⵜⴻⵣⵡⵉⵍⵉⵏ.ⵉⵙⴳⴻⵏⴹⵕ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⴹⵡ ⵖⵉⴼⵉ
.ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵉ ⵉⴳⵓⵔⵔⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵣⵖ ⵜⴻⵏ ⵙ
ⵓⵍⴽⴰⴱ.ⵔⵡⴻⵍⵖ ⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵍⵍⴰⵖ .

ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴳⴰⵥ ⵔⵡⴻⵍⵖ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ


ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴼⴼⴻⵔⵖ ⴳ ⵉⴼⵔⵉ .ⴽⵓⴷ ⵉⵡⴹⵖ ⴷⴰⵜ
ⵉⵙⵙⴻⵎⵏⵉ ⵓⴼⵉⵖ-ⵏ ⵉⵖⴼ ⵉⵏⵓ ⴷⴰ ⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵖ
ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵖⴻⵜⵙⵖ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵖ ⴳ
ⵜⵓⴼⵔⴰ.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴳⴱⴰⵏ ⵉⴳⵓⵔⵔⴰⵏ ⵉⵏⵓ ⴽⵣⵉⵢⵏ,

9
ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵜⵛⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏ ⵜⴻⵣⵡⵉⵍⵉⵏ
ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵓⵅⴻⵏⴼⵓⴼ ⵉⵏⵓ .ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵖⵉⵍⵖ ⵉⵙ ⴳⵉⵖ
ⴰⵙⴻⵟⵚⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ»

ⴰⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰ ⴷⵉⵖ «ⵎⵉⵛⴽⴰ» ⴽⵓⴷ ⵜⵎⵓⵛⵛⴻⴷ


ⵜⴰⵙⵉⵙⴰⵡⵜ ⵏⵏⴻⵙ .ⵉⵏⵉⵔⵢ «ⵓⴽⵙⵉⵍ» ⴽⵓⴷ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ
ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵙⵇⴻⵔⵏⴱ ⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵀⵉⵏⵏⴻⴱ
ⵜ.ⵉⵡⴷⴼ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⵔⴰⵔ ⴰⵀⵓⵙⴽⵢ ⵏⵏⴻⵙ
ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ .ⵉⵙⵙⴻⵏ «ⵓⴽⵙⵉⵍ»ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ
ⵉⵙⴽⴰⵔ .

ⵢⵓⵙⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴻⵎⴹⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵔⴷⴰ ,ⵉⵎⵔⵢ ⵉⵍⵢⴰⵏ


ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵍⵓⵍⵍⵛ ⴰⵙ ⴰⵅⴻⵏⴼⵓⴼ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵙ
ⵜⴻⵙⴽⴰⵔ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵜⵜⴻⵔⵏⵛ ⵙ
ⵓⵛⴻⴽⵍⴰⴹ.ⵉⵍⵍⵉⵖ ⵢⴰⵔⵓⴷ ⵓⵅⴻⵏⴼⵓⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⵍⵍⵓⵍ.
ⵉⵙⵙⵓⴷⵏ ⴽⵓ ⴰⴳⵓⵔⵔⵓ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ
ⵜⴻⵙⴽⴰⵔ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵏⴹⴼ.ⵊⵊⵉⵏ
ⵉⴳⵓⵔⵔⴰⵏ ⵖ ⵉⵍ -ⴰⴷ, ⴷⵡⴻⵍⵏ ⴷⵉⵖ ⵙ ⵢⴰⵏ
ⴰⴱⴻⵍⴱⴰⵙ ⴰⴼⵓⵔⴰⴳ ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ.

ⵜⴻⵔⵛⵇ ⴰⵙ ⵉ «ⵎⵉⵛⴽⴰ» ,ⵓⵔ ⵢⴰⴷ


ⵜⴻⵃⵔⵓⴽⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ .ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵏⵓ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ
ⴳ ⵜⵉⵙⵉⵜ ⴰⵀⴰ ⵜⵓⴼⴰ-ⵏ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴷⵉⵖ

10
ⵜⴰⴱⵓⴱⴱⴰⵥⵜ ⵜⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏⵜ ⵉⵀⵓⵙⴽⵉⵢⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ .ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⵏ ⵙ ⵓⵍⴽⴰⴱ «ⴰⴽⵙⵉⵍ» ⵖⵉⴼ
ⵜⴰⵢⵊⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⴷⵙⴻⵏⵜ .ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵙ
ⵓⵄⵔⴰⵏ .ⵉⵄⵔⵏ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ ⵉ
ⵜⴻⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ .ⵜⵙⴻⵏⴽⴼⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ
ⵜⵜⴻⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵉⵣⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵊⵉⵎⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉ-ⴷⴷⴰ
ⵜⴻⵏⵜ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ !

ⵉⴼⵍ «ⵓⴽⵙⵉⵍ» ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ


ⵉⴱⵓⴱⴱⴰⵥ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⴼ ⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⴻⵙ
ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⵣⴷⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵊⵉⵎⵉ
ⴰⵎⵜⵜⵉⵍⵍⴻⵙ.

ⵉⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⴷⴰⵔⵙ ,ⵉⵔⵓⵥ ⵓⴼⴰⵖⵉⵖ ⵏⵏⴻⵖ


ⴰⴱⴻⵏⴷⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⵉⵊⵊⴻⴳⵏ
ⵙ ⵓⵃⴻⵏⵊⵉⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ .

ⵢⴰⵀ ⴰⵙⴰⴳ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⴻⴽⵎⵔ ,ⵢⵓⴷⴰ ⴰⴷ


ⵉⵛⵜⵢ ⵛⴰ ⵉⴼⴻⵔⵎⵉⵣⵏ ⵏ ⵉⵢⵢⵓ

ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⴼ ⴰⵛⵎⵓⵎⵎⴻⵃ.

11
ⵊⵓⵍⵉ ⴷ ⵓⵣⵓⵍⵉⵍ ⵉⵙⵙⴻⵟⵚⴰⵏ

Julie et le drôle de zèbre

ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ,ⵢⴰⵏ


ⵓⵢⵢⵉⵙ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵉⵖⵉⵍⴼⵏ.ⵓⵔ ⵉⵄⵔⵉⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⵔ
ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵍ ⴳ ⵓⵡⴰⵕⵉⵢ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵓⴼⵔⴰⵢ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵏⴹⴰⵡ ⵉⵏⴰⵊⵉⴳⵏ ⵉⵃⴱⴱⵓⵊⵏ . ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ
ⴳⵔⵓⵔⵣⵏ ⴰⴽⵉⴷⵙ .ⴰⵔⵜ ⵜⵜⴻⵏⵓⵢⵏ ,ⴰⵔⵜ ⵜⵜⴻⵏⴷⴰⵀⵏ
ⵙ ⵓⵍⴳⴰⴷ .ⴼⴼⵉⵔ ⵉⵃⵡⵡⴻⵚ ⴷ ⵜⵉⵏⴻⴹⵡⴰ ⴰⵔⵜ ⵉ
ⵜⵜⴻⵍⴱⴰⵅⵏ ,ⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵜⴻⴳⵍⴰⵥⵏ, ⴰⵔ ⴰⵙ
ⵙⵀⵉⵏⵏⵉⴱⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴰⵍ ⴰⵅⴻⵏⴼⵓⴼ.

ⵎⴰⵛⴰ ⵀⴰⵜ ⵉⵙⵀⵉⵏⵏⵉⴱⵏ ⵏ «ⵊⵓⵍⵉ» ,ⵢⴰⵜ


ⵜⴻⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵃⵔⴰⵔⴰⴷⵜ ⴷ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵔⴰⵣⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵏⵓⵛⵛⵎ .ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ
ⵓⵡⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵓⵔⵔⵓ ,ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⴻⵔⵓⵥ
ⵜⵓⴼⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ
.ⵜⴻⵙⵙⵉⴳⵣ ⴰⵙ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵡⵉⵙ
ⵜⴻⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵣⵣⵍ ⴷ ⵉⴷⵙ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⴼ ⴳ
ⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ .ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵃⵎⴰⵍⵏ
12
ⵉⴱⵔⵔⵓⵃⵎⴰ,ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ,ⵉⵍⵎⴰⵜⵏ ,ⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵢ-ⴰ
ⵜⵉⴷⴷⵓⵔⴼⴰ.ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⵓⵢⵢⵉⵙ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ
ⵡⴰⴷ ⵢⴰⵡⵢ «ⵊⵓⵍⵉ »ⴰⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴻⴼⵊⴰⵊⴰ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ
ⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⴰⴷ
ⵍⵍⴻⵥⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⴳ ⵓⵡⴰⵕⵉⵢ ⴳ ⵓⵊⴻⵄⵍⴰⵍⵍⵓ.

ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ,ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵛⵄⴼ ⵣⴻⴳ


ⵓⵙⵏⵉⵔⵣ,ⵉⵏⵏⴻⴱⴷⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵓⵥⴰⴱⵍⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵜ
ⵉⴳⵯⴷⵍⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵡⵍ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴻⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ
ⵏ ⵓⵍⴷⵓⵏ .ⵉⴷⴷⴻⵔ ⵎⴻⵣⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ
ⵜⵉⴷⴷⵓⵔⴼⴰ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵣⵅⵓⵅⵅⵎ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ
ⴰⴽⴽⵯ.ⴽⵓⴷ ⵉⴼⴰⴼⴰ ⴰⵔ ⵥⴰⵕⵙ ⵜⵜⴻⵇⵇⵍ ⵢⴰⵜ
ⵜⴱⴻⵀⴱⵓⵜ !ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵜⴱⴻⵀⴱⵓⵜ !ⴰⵔ
ⵜⴻⵙⴹⵓⵀⵍⵍⵓ.ⵉⵖⵉⵊⴷⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⴻⵔⴱⴰⵛ ⵙ
ⵓⴷⵎⵎⴰⵏ.ⵉⴷⴻⵔⵏⵣ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵥⴰⴱⵍⴰⵍ ⴰⵀⴰ ⵉⴼⴻⵔⵜⴽ
ⵓⴼⵍⵓ ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴷ.ⴰⵢⵢⵉⵙ ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ
ⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵟⴻⵚ ⵎⵉⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍ .ⵢⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴷ ⵍⴽⵓⵏ
ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵟⵚⴰ.

ⵖ ⵉⵍ-ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⴰ-ⴷ «ⵊⵓⵍⵉ» ⵉ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ


ⵜⵄⴻⴱⵔⴰⵡⵜ .ⵜⵣⵓⵜⴼ ⵉⵖⵉⵊⴷⵔ ⵓⵊⴱⵉⵍ ⵏ ⵓⵢⵢⵉⵙ
ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ .ⴽⵓⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⴹⵓ ⴰⵍⴻⵅⵛⴰⵛ ⵏ
ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⴱⴱⴻⴹⵢ ⵙ ⵜⴰⵟⵚⴰ

13
ⵜⴰⵙⵓⵖⴰⵖⵜ.ⵜⴻⴳⵣⴰ ⴷⴻⵖⵢⴰ ⵉⵙ ⴰⴷⴻⵔⵏⵣ ⵏⵏⴻⵙ
ⴰⵙⴻⵜⴼⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⴻⵍ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴻⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴷ
ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵥ ⴰⴷ ⵜⴳⴳⵓⵏⴼⵓ
ⵜⵓⵙⵔⵉⵙⵜ ⴷⴷⴻⵖ.ⵀⴰⵜ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⴰⵣⵓⵍⵉⵍ ⵏⵏⴻⵖ
ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ ⵣⵉ ⵜⵡⴻⵔⵢⵉⵜ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵣⵔⵢ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵃ
ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⴻⵙ .ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴰⵙ ⵙ
ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵃⴷⴰⵇ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ :«ⵉⵏⵊⵎ ⵉ ⵓⴱⴰⵀⵢⴰⵜ
ⵛⴰⵎⵎⴻⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵉ.ⵓⵡⵉⵖ ⵜ ⵙ ⵉⵎⵉⵍⵉⵜⵏ
ⵏⵏⴻⵙ ⴽⵓⴷ ⴽⴻⵛⵎⵖ ⵙ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ».ⵉⴷⴳⵢ
ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⵊ ⴰⴱⴰⵍⵉⴳ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⴼⴻⵔⵜⴰⴽ
ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵢ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵣⵓⵍⵉⵍ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ
ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵔⴰⵔⴰⵣ.

ⵣⵉⴽ ,ⴰⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ ⵏⵏⴻⵙ,ⵜⵏⴻⵢ «ⵊⵓⵍⵉ»


ⴰⵢⵢⵉⵙ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⴻⵍⴰ.ⵜⵖⴰⵍ ⵉⵙ
ⵜⴻⵙⴽⵓⵍⵍⵄ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⵓⴷⵉⴷⴰ ⵏ ⵓⴼⴻⵏⵛⵇⵕ ⴷ
ⵜⴰⵟⵚⴰ ⵏⵏⴻⵙ.ⵜⴻⵛⴽⵓⴱⴱⵔ ⴳ ⵡⴰⵕⵄⵉⵡⵏ ⴰⵀⴰ
ⵜⵓⴷⵊⴰ ⴰⵎⵓⴷⴰⵔ ⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⴻⵏⴷⴰⵀ .ⵢⵓⵡⵉ ⵜ ⵙ
ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⴷⴷⴻⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵥⴳⵉ ⴰⵀⴰ ⵉⵍⵓⴽⵣ
ⵎⴰⵔ ⴰⴷⴰⵙ ⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⵕⵥ
ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.ⵎⵎⴻⵥⴳⴻⵢⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵙⵉⵏ
ⵉⴷⵙⵏ ⴷ ⵉⴳⴻⵔⵥⵉⵣⵏ ⵉⵕⴻⵄⴱⵏ ⵣⴻⴳ ⵓⴳⴰⵍⵓⴼ

14
ⴷⴷⴻⵖ ⴰⴼⴻⵔⵜⴰⴽ . ⵉⵡⵔⵉ-ⵏ,ⴱⴻⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ
ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵉⵍⵍⵉⵖ ⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⴰⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵎⵜⵜⵉⵃⵓⵃ
ⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⴻⵙ .ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⴼⴼⵓⴷ,ⴰⵣⵓⵍⵉⵍ ⵏⵏⴻⵖ
ⵉⵙⵙⴻⵟⵚⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ
ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⵎⴰ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⴰⵎⵎ
ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⵉⵙⵎⵎⵉⴹⵏ ⵢⴰⴹⴼⵓⴹⵏ !ⵉⴷⴷⴻⵖ
ⵉⵜⵜⵓⵙⴻⴷⴼⴰ ⵉⵣⴻⴳⵔⴻⵔ ⴳ ⵉⵃⴻⵍⴼⴰⵙ
ⵉⴼⵍⵓⵊⵊⴰⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ.

ⵜⴻⵙⵙⴻⵏ «ⵊⵓⵍⵉ»ⵉⵙ ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⴻⴷⴷ


ⵜⵔⵓⵍⴰ ⴷⴷⴻⵖ.ⵜⴻⴳⴳⵓⵏⴼⴰ ⴰⵃⵡⵡⴻⵚ ⵙ
ⵓⴼⴻⵍⵣⵍ.ⴰⵔ ⵙⵀⵉⵏⵏⵉⴱⵏ ⵉⴼⴻⵔⴽⵓⴽⵏ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ
ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵃⵔⵓⵔⵢ ⵜⴳⵓⵣⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏⵏⴻⵙ
ⴳⴻⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⴰ ⴰⵄⵔⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙⵏ!ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⵃⵎⴰⵍ ⴰⴷⵜ ⵜⴻⵣⵣⵉⵣⵍ ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴹ.ⵎⴰⵛⴰ
ⵙ ⵜⵉⴳⵛⴰ ⵜⵓⴼⵔ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴳⴹⴰⵍ ⴰⵀⴰ
ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴷⵀ «ⵊⵓⵍⵉ»ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ
ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵍ.ⵉⵛⵛ!ⵜⵎⵓⵛⵛⴻⴹ ⵜⵏⴰⴼⴰ ⴰⵀⴰ
ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⴽⴻⵛⵎⵏ.

ⴽⵓⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵊⴻⵄⵍⴰⵍⵍⵓ ⵜⴻⴳⴳⴻⵣ


ⵣⴻⴳ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵢⵢⵉⵙ ⴰⵀ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜ ⵙ ⵓⵍⴳⴰⵎⵓ
.ⵏⵜⵉⵢⵏⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⴰⵔ ⵟⵟⴰⵕⵏⵜ ⴰⵀⴰ ⵙⴽⵓⵟⵟⴻⵏⵏ

15
ⵉⴷⴰⵔⵉⵣⵏ ⵖⵉⴼ ⵉⵖⵉⵊⴷⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵍⵉⵍ ⵓⵔⵊⵉⵏ
.ⵜⴻⴽⴽⴰ «ⵊⵓⵍⵉ» ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⵀⴻⴱⴹⵏ.ⵉⵙⴻⵇⵙⴰ ⵜ :«ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰ
ⵓⵢⵢⵉⵙ ⴷⴷⴻⵖ ⵖ ⵓⵏⵉⵔⵉ ?».ⵜⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙ :«ⵉⴽⴽⴰ
ⵉⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⴱⵍⴰⵍ .ⵉⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⵏⵊⵎ
ⵓⵣⵡⵉⴹ ⴷⴷⴻⵖ ⴷⵖⴰ ⴰⴷⴰⵛⵜ ⴷ-ⴰⵡⵉⵖ» .ⵢⵓⴼⴰ
ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⵔⵉⵜ ⵜⴻⴱⵏⵓⴱⴽ ,ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴷⴷⴻⵖ
ⵉⵣⵔⴱ ⴰⴷ ⵉⵛⵎⵓⵛⵛⴹ ⴰⵙⵙ ⵏⵏⴻⵙ ,ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⴻⵔ
ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⵇⵇⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⴰⵥⴰⴱⵍⴰⵍ.

16
ⵙⴰⴱⵉⵔ ⵍⵉⴱⵓⴱⵉⵜ

ⵍⵉⵖ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵛⵕⴰⴹ ⵏ


ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ !

Saper Lipopette

J’ai enfin trois ans !

ⵙ ⵓⵙⴼⵔⵏⴻⵏ ⵜⴻⵏⴹⵡ «ⵉⵍⵢⴰⵏ» ⵣⴻⴳ ⵓⵍⵉⵛⵜⵡ


ⵏⵏⴻⵙ .ⴰⵙⵙⴰ-ⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵔ ⵉⴷ ⴰⵎⵎ ⵡⵉ-
ⵢⵢⴰⴹ,ⴳ ⵡⴰⵍⴰⴳ,ⵀⴰⵜ ⵉⴳⴰ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵓ ⵏⵏⴻⵙ.ⴰⵔ
ⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵜⴻⵍⴽⵉⵎ.ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵏⴻⵙ
ⴰⴷ ⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵉⵏ.ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ
ⴰⵙ ⵉⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵉⵏ ⵜⵓⵔⵣⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ
ⵉⵖⵙⵓⴷⵎ ⵓⴳⴰⵎⴰ.ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴷ
ⵜⴰⵇⴻⵏⴷⵓⵔⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⴽⴰⵍⵎⴰ ⴰⵔ ⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵏⵜ
ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ.

« ⵙⴰⴱⵉⵔ ⵍⵉⴱⵓⴱⵉⵜ» ⵜⵉⵢⵏⵣⵔⵜ


ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵖ ⵓⵙⴽⵉⵏⵥⵉ,ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵍⵉⵏⵜ
ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵉⵏ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ ! »

17
ⵜⵍⵓⵍⴰ «ⵉⵍⵢⴰⵏ» ⴳ ⵜⴰⵍⴷⵔⴰⵔ,ⵀⴰⵜ
ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⴰⵛⵢ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴻⵏ ⴳ
ⵜⴻⴳⵔⵙⵜ ⴰⴽⴽⵯ.ⵜⴻⵏⵜⵢ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⵙ ⵓⴽⵓⴽⵔ ⴰⵔ
ⵜⴻⵙⵙⴻⵕⵖⴰ.ⵉⵍⴻⴷⵊⵓⵢⵏ ⵙⵙⴻⵏⵙⵉⵢⵏ ⵉⴷⵉⵔⵏ ⵏⵙⴻⵏ
ⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵢⴻⵏⵣⴰⵔ ,ⵄⵔⴻⵏⵏ ⵙ ⵓⵣⵖⴰⵍ ⴷⴷⴻⵖ
ⵓⵍⵙⵉⵙ.ⵉⵛⴻⵟⵃⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵖⴻⵎⵙⵏ ⵙ
ⵉⴽⵓⴽⵉⵔ ⵉⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵏ,ⵉⴷ ⵉⵃⴻⵍⴼⴰⵙ ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⵔⵔⴰⴼⵏ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵔⵔⴰⴼⵏ ⴰⵀⴰ ⴷⵡⴻⵍⵏ
ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ. ⴼⴼⴻⵖⵏ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵉⵖⵉⵙⴰⵏ
ⵏⵙⴻⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵕⵖⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ.ⵏⵜⵉⵢⵏ
ⵉⴳⴹⴰⴹ ⴰⵔ ⵙⴱⵉⵊⵊⵉⵏ.

« ⵙⴰⴱⵉⵔ ⵍⵉⴱⵓⴱⵉⵜ ⵜⵉⵢⵏⵣⵔⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ


ⵓⵙⴽⵉⵏⵥⵉ,ⵜⴻⵣⴹⴰⵕⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴻⵍⴷ ⴰⴱⴻⵃⵏⵓⴽ
ⵏⵏⴻⵎ »

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⵉⵍⵎⵎⵉⵏ ,ⵀⴰⵜ ⴷⵉ ⴰ ⴳ


ⵏⴻⵙⵔⵓⵀⴱⵓⵜ !ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ
ⵜⵜⴻⴽⴽⵯⵓⵔⵏ ⵓⵔⵜⴰⵏ ⵙ ⵉⴳⵓⵎⵎⵓⵜⵏ
ⵓⵙⵔⵉⴽⵏ,ⵜⵉⵣⵡⴰⵍ,ⵉⵙⵓⵙⵏⴰ , ⴷ ⵉⵕⴻⴹⵍⵉⵎⵏ
.ⵉⴽⵓⴽⵉⵔ ⴷⵡⴻⵍⵏ ⵉⵍⴰⵜⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ.ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⵓⵔ
ⵖⴻⵜⵜⵉⵎⵏ ⴰⵜⵔⵔⴻⴼ ,ⵜⵉⵏⵣⴰⵏⵉⵏ
ⵏⵉⴼⴻⵙⵏⵉⵅⵉⵏ,ⴷ ⵜⵖⴻⵕⴹⴰⵢⵉⵏ

18
ⵜⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵉⵏ.ⵜⴻⵕⵖⴰ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⴰⵀⴰ
ⵍⴻⴽⵎⵏ ⵉⵎⴰⵛⵛⴰⴹⵏ .ⵏⴻⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴻⵛⵛⴼ ,ⴰⴷ
ⵏⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⴻⵔⵜⴰⴼ,ⴰⴷ ⵏⵇⵇⵉⵎ ⴳ
ⵜⵏⴻⵙⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⴷⴰⴱ ⴰⵙⴼ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵍⴰ.

« ⵙⴰⴱⵉⵔ ⵍⵉⴱⵓⴱⵉⵜ ⵜⵉⵢⵏⵣⴻⵔⵜ


ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵉⵙⴽⵉⵏⵥⵉ,ⵃⵎⴻⵍⵖ ⴰⴷ ⵓⵔⴰⵔⵖ ⴳ
ⵉⵏⵉⵔⵉ »

ⴷⴰⵢ ⵀⴰ ⴰⵎⵡⴰⵏ ,ⵓⵙⵉⵏ ⵉⵙⴻⴽⵯⵍⴰ ⵉⵏⵉⵍⵏ


ⵉⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵏ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ,ⴰⴷⵎⵎⴰⵏ,ⴷ
ⵓⵡⵕⴰⵖ .ⵔⵣⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵛⵛⴰⴹⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵖⵓⵍⵏ
ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ !ⵓⵔ ⵉⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷⵜ
ⵏⵏⴰⵖ,ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵍⴻⵀⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ,ⵜⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⵜⴻⴳⵔⵓⵔⵣ
ⴰⵡⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ.ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⵅⵏⵉⴼⵏ ⵏⵏⴻⵖ
ⵉⵔⵓⵎⵎⵉⵖⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵉⵟⵟⴰⵕ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵙ
ⵓⵎⴰⵜⴰ.ⵏⵜⵉⵢⵏ ⵉⴳⴹⴰⴹ ⴰⵔ ⵜⴻⴳⴳⴰⴷⵊⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ
ⵉⵕⵖⴰⵏ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴳⴳⴰⵏ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵉⵙⴳⴳⵉⵔⵉⵜⵏ ⵉ
ⵜⴻⴳⵔⵙⵜ.ⴰⵔ ⵔⴻⵣⵣⵓⵏ ⵉⴳⴱⵓⵔⵏ
ⵉⴱⴰⵡⴱⴰⵡⵏ,ⵉⴱⵓⴱⴱⴰⵥ ⵜⴰⵎⵎⴻⵏⵜ,ⴷ ⵉⵡⴻⵟⴼⴰⵏ
ⵉⴼⴻⵜⵡⵉⵣⵏ ⵏ ⵓⵖⵕⵓⵎ.

19
« ⵙⴰⴱⵉⵔ ⵍⵉⴱⵓⴱⴻⵜ ⵜⵉⵢⵏⵣⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵉⵙⴽⵉⵏⵥⵉ,ⴷⴷⵉⵖ ⴰⴷ ⵡⴻⵔⵔⵉⵖ ⵙ
ⵜⵉⵏⵎⵍ »

ⵙ ⵓⴱⴻⵀⴱⵓ ⵜⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⵜⴻⴳⵔⵙⵜ .ⵉⵖⵎⵙ


ⴷⵉⵖ ⵓⴷⴼⵍ ⵉ ⵉⵜⴻⵔⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ,ⵉⵍⵎⴰⵜⵏ
,ⵉⵙⴻⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵉⵊⵉⵎⵉⵜⵏ.ⵉⵎⵍⵍⵓⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.ⴰⵢ
ⴰⵢⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵢ ⵓⵢ-ⴰ !ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ
ⵉⵙⵛⵓⴹⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵔⵏ ⵉⴳⵍⵉⵍⵉⵣⵏ ⵉⵀⵓⵙⴽⵉⵢⵏ
ⴰⵀⴰ ⵜⵓⵔⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵓⵏ ⵉⵊⴻⴷⴼⴰⵍⵏ .ⴷⴰⵢ ,ⵉⴷⴷⴰ-ⴷ
«ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⵙ ⵓⴳⵓⴷⵢ ⵏ ⵜⵓⵔⵣⵉⴼⵉⵏ
ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴰⵡⴻⵎⵏⵜ.ⴰⵔ ⵏⴻⵜⵜⴻⵖⵉⵎⴰ ⴳ ⵜⵉⵕⵖⵉ ⵏ
ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵇⵔⴼ ⵓⵏⵉⵔⵉ.ⵓⵔ ⴷⴰ
ⵏⴻⵜⵜⴻⴼⴼⴻⵖ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵓⵔⴰⵣⴰ ⵏⵏⴻⵖ ,ⵉⵍⴻⵎⴹⴰⴹ ⵏⵏⴻⵖ
ⴷ ⵓⴱⴰⵍⵟⵓⵏ !

« ⵙⴰⴱⵉⵔ ⵍⵓⴱⵉⴱⵉⵜ ⵜⵉⵢⵏⵣⵔⵜ


ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵉⵙⴽⵉⵏⵥⵉ,ⵀⴰⵜ« ⵏⵓⵡⵉⵍ» ! »

ⵉⵙⴰⵍⴰ,ⵀⴰⵜ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⴷⵉⵖ (ⵜⴰⵍⴷⵔⴰⵔ)ⴰⴽⴷ


ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ,ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ,ⴷ ⵙⵍⵍⵉⵀⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵓⵍⵍⵓ ⵏ
«ⵉⵍⵢⴰⵏ».ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵜⵍⴰ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ .ⵢⴰⵏ
ⵓⵏⴳⵓⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙ ⵓⵛⴻⴽⵍⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵥⵥⴰⵏ

20
ⵉⵎⴰⵔⴻⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵛⵕⴰⴹ ⵜⵓⴷⵇⵉⵙⵉⵏ ,ⵉⴱⴷⴷⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⵓⵜ.ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵛⵉⴳⴰⵏ ,ⵛⴰⵎⵎⵍⴰ
ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵉⵏ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵉⵢⵢⵓ
ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵜⴻⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ :

« ⵙⴰⴱⵉⵔ ⵍⵉⴱⵓⴱⵉⵜ ⵜⵉⵢⵏⵣⴻⵔⵜ


ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵅ ⵓⵙⴽⵉⵏⵥⵉ,ⵍⵉⵖ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ
ⵛⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ! »

ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴷⵔⴷⴷⵉⵏ

Le rêve de Badreddine

ⵜⴹⴻⵕ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ⵣⵉⴽ .ⴳⴻⵏⵖ ⴳ ⵓⵍⵉⵛⵜⵡ ⵏⵓ


.ⴰⵎⴻⵔⵊⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵍⴽⴰⴱ ,ⴷ
ⵡⵉ-ⵏ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⴷ ⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.ⵀⴰⵜ
ⵉⵎⵛⵉ ⴷⴷⴻⵖ ⴳ ⵓⵥⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵏⴰⵟⵟⵓ ⵛⵡⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ
ⵏⵏⴻⵖ.ⴰⵔⵉ ⵣⵓⵣⵓⵏⵜ ⵜⵓⵏⵣⵉⵣⵉⵏ ,ⴰⵔⵉ ⵏⴻⵣⵣⴻⵖⵏⵜ ⵙ
ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴻⴷⵍⵓ ⵓⴼⴹⵉⵖ.ⴰⵔ ⵜⵙⴻⵔⴽⴰⴷⵏ ⵉⴳⴰⴷⵉⵔⵏ ⵏ
ⵓⵖⴰⵊⴰⵎ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵓⵏⵏⵉⵖⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵍⴰⵢⵏ .ⴰⵅⵅⵉⴷ
ⵜⵉⵏⵏⵓⵊⵡⵍⵜ ⵜⴰⵊⴰⴱⴰⵍⵜ !ⵖⴻⵊⴷⵎⵖ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ

21
ⵓⵛⴻⵏⵢⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ,ⴰⵣⴳⵏ ⵉⵣⴻⴳⵣⴰⵡ,ⴰⵣⴳⵏ
ⵉⵎⵍⵍⵓⵍ.ⵉⴷⵍⴳ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵜⵔⵉ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
ⴰⵅⴻⴼⵛⴰⵏ.ⵓⵛⵣⵖ ⵜ ⴷⴻⵖⵢⴰ,ⵀⴰⵜ ⵡⵉ-ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ
ⵉⵏⵓ ,ⴰⴷⵣⴰⵢⵔ.ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰ ⵙⵉ ⵢⵓⵡⵢ ?ⵜⴼⴰⵏⵢ ⴷⴷⴰⵡⵉ
ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵥⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴷⴻⵔⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ
ⵏ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⵔⴼⴰ.ⵖ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ
ⵉⵙⵙⴻⵍⵎⴷ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⵉ-ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰⴽ.ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ
ⵉⴱⴻⵔⴱⵓⵖⴰⵙ ⵉⵜⵜⴻⵏⴹⴰⵡⵏ ⵣⴻⴳ ⵓⵛⵟⵟⵓⵃ ⵙ
ⵓⵛⵟⵟⵓⵃ,ⵉⵍⵡⴰⵏ ⵉⵎⵎⴻⵟⴼⴰⵕⵏ ⵙ ⵓⵡⵊⵊⵉⵎ ⵙ ⵍⵓ
ⵍⵓ .ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵎ ⵉⵎⴷⵢ ⵜⵉⵣⴻⵔⵣⵔⵜ,ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵏⵀⴰⵍⵜ ⴰⵔ
ⵜⵜⴰⵣⵣⴻⵍⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵢⴰⵙ.ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵉⵍⴰ ⴰⴹⵓ ⵓⵄⵔⵉⵏ ⴳ
ⵜⵉⴷⴷⵓⵔⴼⴰ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵅⵎⵎⴰⵎⵖ ⴳ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ
ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵣⴷⴻⵍⵖ .ⵉⴼⴻⴽⵔⴰⵏ ⵙ
ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵏⵏⵓⵛⴻⵖⴱⵏ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵜⵓⵍⵏ ⴳ
ⵓⵡⴰⵕⵉⵢ ⴳ ⵓⵖⴰⵊⴰⵎ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵉⵏⵙⵉ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ
ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵡⴹⵖ ⴰⴷⵜ ⵙⵙⵓⵜⵛⵖ ⵙ ⵜⵉⵖⵜⵉ.ⵙⴽⴻⵔⵖ
ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⴽⵓⴷ ⴰⵙⵏ ⵕⵥⴻⵎⵖ ⴷⵉⵖ ⵖ ⵓⴳⴰⵎⴰ.

ⵢⵉⵡⵢ ⵉ ⵓⵛⴻⵏⵢⴰⵍ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵎⴰⵢⴷ ⵢⴰⴳⵓⴳⵏ ,ⴳ


ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵊⴰⴱⴰⵍⵜ.ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵔ
ⵜⵜⵓⴱⴻⵍⴱⵓⴹ ⵙ ⵓⵏⵏⵉⵖⵏ ⵓⵙⵔⵉⵏⵏ.ⴰⵢ-ⵏⵏⴰⵖ ⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷ

22
ⵉⵜⵜⴻⴽⵍⴰⴱⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵏⵓ .ⵉⵇⵇⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⴳ
«ⵓⵊⴰⴱⴰⵏ» .ⵔⵔⵓⵏⴽⵙⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵛⵉⵔⵔⴰⵜⵉⵏ
ⴳ ⵓⵙⵉⴽⵯⵣ.ⵍⴰⵏ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉ-ⵏ
«ⴱⴰⵎⴱⵉⵢ» ⴷ «ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵢ».ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⵓⵍⵉⴳⵏ
ⴷⴷⴻⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⴱⴻⵔⵔⵛⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵍⵍⴰⵍ ⴳ ⵢⴰⵏ
ⵓⴷⴰⵍⵉⴳ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵓⵏⵉⵍ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵃⵎⴰⵍⵖ ⴰⴷ ⵖⴻⵕⵖ
ⵜⵉⵙⵉⵙⴰⵡ ⵏⵙⴻⵏ ⵖⵉⴼ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵓⵏⵏⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵉ
ⵜⴻⵙⵖⴰ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵓ .ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵥⵉⵕⵖ ⴷⵉⵖ ⴰⵖⴰⵊⴰⵎ ⵉⵏⵓ
ⵙ ⵉⵖⵯⵎⴰⵏ ⵉⴼⴻⵔⵇⴰⵇⴰⵛⵏ .ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵃⵎⵉⵍⵖ ⵓⵏⵏⵉⵖⵏ
ⵉⵏⵓ ⵉⵡⵕⴰⵖⵏ,ⵉⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵏ ⵏⴻⵖ ⵓⴽⵣⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⴷⵍⴰⴳⵏ.ⵓⵀⵓ ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⴷⴷⴻⵔⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ
ⵓⵏⵏⵉⵖⵏ ⵓⵙⵔⵉⵏⵏ ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵃⵎⵉⵍⵖ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵉⵏⵉⵍⵏ .

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍ ⵓⵛⴻⵏⵢⴰⵍ ⵉⵏⵓ ⴷⵖⵉ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ


ⵓⴳⵯⴷⴷⵉⵎ «ⵉⴼⴼⵉⵍ».ⵙⵙⴻⵏⵖ ⵜ.ⵀⴰⵜ
«ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ»,ⵀⴰⵜ «ⴱⴰⵔⵉⵙ.ⵉⴱⴱⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵉ
ⵖⵉⴼ ⵙ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵓ ⴰⴷ ⵍⴻⵎⴷⵖ ⴳ ⵉⵎⴰⵍ
ⵉ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.ⵀⴰⵜ ⵉⵅⴰⵜⵔ.ⵀⴰⵜ ⵉⵅⴰⵜⵔ
ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ.ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵍⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ
ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ.ⵎⴰ ⵙ ⴷⴷⴰⵏ ?ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵣⵍⴰⵏ ⴼⴼⵉⵔ
ⴰⵙⵏ ?ⴰⴽⵓⴷ,ⵙⵢⵉⵔⵜⵏ ⴰⴽⵓⴷ,ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵣⴻⵍⴰⵏ
.ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⴱⴻⴷⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ

23
ⵉⵣⴻⴳⵍⴰⵍⵏ ⵉⴳⵯⵉⵍⴰⵍⵏ,ⴰⴷ ⵔⴻⵣⴼⵏ ⵉⴷⴰⵔⵉⵣⵏ
ⴷⴷⴻⵖ ⵉⵜⵜⴻⵛⵎⴰⵏⵏ.ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵃⴻⵡⵡⴻⵚⵏ
ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ « ⵍⴰⵙⵉⵏ»ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵀⵓ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵣⴻⵍⴰⵏ.

ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵛⴻⵏⵢⴰⵍ ⵉⵏⵓ


?ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵎⵍⵍⵓⵍⵏ
ⴰⴽⴽⵯ.ⴷⵉ ⵜⵜⵓⵙⴳⵏ ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ.ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ
ⴰⵎⵢⴰ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵍⵏ ⵙ ⵉⴳⵍⴰⵥⵏ ,ⵢⴰⵜ
ⵜⵓⵔⵣⵉⴼⵜ,ⵏⴻⵖ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ ⵏ
ⵜⵡⴻⵙⴹⴰⵏⵜ.ⴰⵔ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵖ ⵉⵖⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵏⵓ
ⵓⵏⴼⵉⴷⵏ,ⵜⵉⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵏⵓ ⵉⵜⵜⴻⵃⵎⴰⵍⵏ ⴰⴷ
ⴰⵣⵣⴻⵍⵏⵜ,ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵙⵖⴰⴷⵖ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ
ⵉⵜⵜⴻⵔⴷⴰⴽⵏ ⴳ ⵓⴷⵎⵔ ⵉⵏⵓ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵅⵎⵎⴰⵎⵖ ⴳ
ⵉⵎⴰⵔⴻⵡⵏ ⵉⵏⵓ ,ⴳ ⵓⴳⵯⵜⴼ ⵉⵍⵍⵓⴷⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉ
ⵙⴽⴰⵏ.ⴰⵀⴰ ⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵖⴼ ⵉⵏⵓ ⵉⵙ ⴳⵉⵖ
ⵉⵛⵉⵔⵔⵉ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵄⵔⴻⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ
ⵡⴰⵛⴰⵍ.

ⴷⴰⵢ ⵜⴻⵜⵛⴰ ⵉ ⵜⵖⵓⴼⵉ ⵏ ⵓⴳⵯⵜⴼ ⵉⵏⵓ .ⵔⵉⵖ ⴰⴷ


ⴰⴷⴼⵖ ⴷⴰⵔⵉ,ⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⴰⴼⵖ ⵉⵎⴰⵔⴻⵡⵏ ⵉⵏⵓ
,ⴰⵖⴰⵊⴰⵎ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵉⵖⵓⵕⴰⴱⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ
ⵓⵏⵏⵉⵖⵏ ⵓⵙⵔⵉⵏⵏ.

24
ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵅⵎⵎⴰⵎⵖ ⴳ ⵉⴷⵓⵙⴽⴰ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ ⵏ
ⵉⵢⵢⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵏ ⵙ ⵓⵛⵀⴰⵍ ⴷ ⵉⵥⵕⵉ
ⴰⵙⴱⴰⵊⵊⴰⴳ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵎⵓⵔⵙⵖ ⴳ
ⵜⵉⵏⵎⵍ.ⵢⴰⵀ ,ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵖ ⴷⴰⵔⵉ.

ⵅⴰⵙ ⵙⵙⴻⴼⵔⵉⵖ ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵉⵏⵓ ,ⵉⵎⵀⴰⵡⴹ


ⵓⵛⴻⵏⵢⴰⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵡⴷⵉⵔⵜ ⵉⵜⵜⴻⵊⵡⴰⵍⵏ .ⵙⴻⵏⵟⴹⵖ
ⵥⴰⵕⵙ,ⵀⴰ-ⵢⵢⵉ ⴷⴷⵉⵖ .ⵓⴼⵉⵖ ⴷⵉⵖ ⵉⵖⴼ ⵉⵏⵓ ⴳ
ⵓⵎⴻⴷⵍⵓ ⵏⵓ ⵏ ⵜⴻⴼⴷⵓⵖⵜ.ⵉⵏⵜⵍ ⵓⵛⴻⵏⵢⴰⵍ ⴰⵀⴰ ⵇⵇⵉⵎⵖ
ⵖⵉⴼ ⵜⴻⵛⴹⵉⴼⵜ ⵉⵏⵓ.ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵉⵙⵙⴻⵟⵚⴰⵏ
!ⴰⵔ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵖ ⵜⵉⵢⵏⵏⴰ ⵏⵓ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⴷⵓⵏⵖ ⵙ
ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ.ⵀⴰ ⴰⴳⵯⵜⴼ ⵉⵏⵓ .ⵔⵏⵓ ⵖⵉⴼ
ⵓⵢ-ⴰ,ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵓ ⵜⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙⵜ ⵜⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴰⴷⵉ ⵜⴻⵖⵜⵍ ⵙ
ⵡⵉⵙ ⵉⵇⵇⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵖ ⵙ ⵜⴻⴷⴱⵓⵜ.

ⴰⵔⵉ ⵇⵇⴰⵕⵏ «ⴱⴰⴷⵔⴷⴷⵉⵏ» .«ⴱⴰⴷⵔ» ⵉⴳⴰ


ⵜ ⵉⵣⵉⵔⵉ ,ⵡⴰ-ⴷⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⵛⴻⵏⵢⴰⵍ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ,ⴷ
«ⴷⴷⵉⵏ» ⴰⵔ ⵉⵙⵏⴰⴱⴰ ⴰⵙⴳⴰⴷ ,ⵖⵓⵕ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵏⴷⴰⵀ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴻⵖ .ⴽⵓⴷ ⴰⵔ
ⵙⵖⵉⵍⵉⵍⵖ ,ⴷⵎⵉⵖ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⵔⵉⴽ ⵉⵏⵓ ⵜⵓⴼⴻⵔⵜ
ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵙⵓ ⴷⴷⴻⵖ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ.

25
ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵊⵉⵎⵉ ⴰⵛⵖⴰⵖⴰⵢ

Kylian dans le jardin magique

ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ


ⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴹⵖⴰⵕ ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⵉⵢⵢⵓ «ⵔⵉⴳⵍⵉⵙ».

ⵀⴰⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵙⴷⵏⵜ ⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵔⵜ ⵉⵍⴰⵏ


ⵢⴰⵏ ⵉⵏⵉⵍ ⴰⵀⵓⵙⴽⴰⵢ ⴰⴷⵎⵎⴰⵏ.ⵜⴻⵃⴱⴰ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ
ⵙ ⵓⵙⴱⵓⵔⵔⵓ ⵙ ⵉⵏⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵏ.ⴰⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ
ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵃⵔⵓⵔⴷ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⵔⵓⵔⵣ.ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ
:ⴽⵓⵥ ⵉⵖⵓⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴻⵔⵙⵉⵙ,ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⴷ
ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰⵖ ⵓⵔ ⵜⴻⵔⵡⴰⵙ ⵉ ⵜⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⴰⴽⴽⵯ.ⵜⴳⴰ
ⵜⵓⵙⵖⵉⵙⵜ !ⵀⴰⵜ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵖⴰⵍ «ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ» ⴽⵓⴷ
ⵉⴱⴻⵏⴷⴳ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵊⵉⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴽⵓⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ,ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵍⵉⴼ ⵢⴰⴹⴼⵓⴹⵏ ⵉⵏⵜⵢ


ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵙⴳⴻⵍⴳⴰⴹ ⵜⵉⴼⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵢⴻⵏⵣⴰⵔ
.ⵎⵖⴰⵕ ⵓⵢ-ⴰ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⴷⴷⴻⵖ ⵓⵔ
ⵜⴻⵔⵡⴰⵙ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵓⵔ.ⵜⴻⵎⵥⵥⴻⵢ
26
ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ.ⵜⵉⵢⴻⵏⵣⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵜⴻⵎⵎⴻⵛⵜⴰⵢⵏ ⵙ
ⵡⵓⴷⵓⵛ:ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ.

ⵉⵙⵙⵓⵜⵍ ⵉ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵥⵓ ⵉⵙ ⵓⵔ


ⵜⴻⵏⵏⵉ ⵜⵎⵉⵕⵥⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵜⴳⵓⵏⴹⵓ ⴹⴰⵕⴰⵙ .ⵖ ⵉⵍ-
ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵅⴰⵙ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵉⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵏ
ⵉⴼⴻⵔⵇⴰⵇⴰⵛⵏ ⴷ ⵉⴼⴻⵔⵢⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴱⵖⴰ.

ⵉⵡⵔⵉ-ⵏ ⵉⵏⵏⵓⵖⵕⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵀⵕⵓⴹ ⵏ ⵜⴻⵣⵡⵉⵍⵉⵏ


ⴷⴷⴰⵡ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵎⴹⵢ «ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ» ⵣⵉ ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ
ⵢⴰⵜ ⵏⴻⵖ ⵙⵏⴰⵜ.ⵉⵍⵍⴰ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵢ-ⴰ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵓⵔ
ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵏⵏⴰⵢ.ⵉⴱⵔⵔⵉⵡⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ ⵟⴼⴰⵕⵏ
ⴰⵍⴰⴼⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⴰⵛⵜ,ⵜⵜⵓⵟⴼⴰⵕⵏ ⵙ ⵉⵛⴻⵕⵎⵉⵍⵏ
ⵉⵥⵉⵍⵏ.ⵉⴼⴻⵙⵏⵉⵅⵏ ⵙⴽⵓⴽⴽⴻⵔⵏ ⵉⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ
ⵜⵜⴰⵔⵉⵢⵏⵜ ⵜⴻⵔⵏⴰⵙⵉⵏ ⵣⴻⴳ ⵉⴳⵊⵊⴰ
ⵏⵏⴻⵙⵏⵜ.ⵉⴱⴻⵏⴷⴳ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⴰⵍⴰⵛ ⴰⵔ ⵉⵛⵟⵟⵓ
ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵉⵊⵊⴰⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴳⵔⴰⵣ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵛⴽⴰⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⵙ


ⵉⵍⵍⵉⴼⵏ ⵓⴷⴼⵉⵢⵏ .ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵢ-ⴰ ⵉⵙⵢⵢⴻⴷ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ
ⵉⵎⵉⵣⵉⴹ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵇⴻⵙⵙⵓⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⵍⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵥ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵉⵍⵎⵥ.ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵉⴷⵎⵉ
ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵎⵉⴷⵉⵏ .

27
ⵎⵖⴰⵕ ⵓⵀⵓⵙⴽⵢ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵎⵎⴻⴷ
ⵓⴷⴰⵔⵉⴳ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⴼ ⴷⴷⴻⵖ ⵏ ⵉⵛⴻⴽⵎⴰⵣ .ⵉⵣⵓⴱⴷⴰ
ⵖⵉⴼ ⵜⵉⵖⵖⵓⵚⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴹⴻⵕ ⵜⵉⵢⵏⵣⴻⵔⵜ
ⵙ ⵜⵓⵢⴻⵏⵣⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⵎⵉⴽⵜ .ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⴼⴼⴻⵖⵏⵜ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⴰⵔ ⴽⴻⵛⵛⴻⵎⵏⵜ ⴳ
ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏⵙⴻⵏⵜ,ⵓⵙⵉⵏⵜ ⵉⴽⴰⵟⵉⵙⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ ⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ ⴳ ⵉⵇⵔⵓⵛⵛⴰ ⵏⵙⴻⵏⵜ.ⵍⴰⵏⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ
ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵜ ⴰⵏⵏⴰⵢⵏⵜ.ⵉⵙⵢⵢⴻⴷ ⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰ
ⵖⵉⴼ ⵓⴱⵔⴻⵇⵇⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ .ⵎⴰ ⴰⵏⵉ ⵣⴹⴰⵕⵏⵜ ⴰⴷ
ⴰⴼⵉⵏⵜ ⴰⵣⵓⵛⴰⵕ ⴷⴷⴻⵖ?ⵉⵙⴻⴷⴷⴻⵔⴼ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ
,ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵉⵍⵛⵎ« ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ» ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ
ⵏⵏⴻⵙ.ⵢⴰⵏ ⵓⵊⵉⵎⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵎⵎⴻⵖⵉⵏ
...ⵉⵛⴻⴽⵎⴰⵣ !

ⵉⵙⵜⵉⵍⵍⴻⵢ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵏⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵉⴹ


«ⵏⵓⴳⴰ».ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵙ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵉⵏ
ⵉⵜⵜⵓⴽⴻⵍⴱⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⵣⵉⴹ «ⵙⵎⴰⵔⵜⵉ».ⴳ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⵙ ⵜⵓⵍⵎⵉⵎⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵉⵣⵣⵉⴹⵏ
ⵉⵍⴻⴷⵊⵓⵢⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⵛⴰⵕ ⵏ ⵜⵓⵎⵥⵉⵏ
ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ. ⴰⵔ ⵜⴻⵔⵔⴻⴼⵏ ⵉⵎⵣⵣⵉⴹⵏ ⵏ
«ⵓⵛⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵡ» ⵣⵓⵏⴷ ⵉⴳⵓⵔⵙⵍⵏ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ
ⵓⴽⵓⵥⴰⵥ ⵏ ⵉⵃⴻⵍⴼⴰⵙ ⵏⵏⴰ ,ⴳ ⵡⴰⵍⴰⴳ ,ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ

28
ⵓⵔⴻⴽⵜⵓ ⵏ ⵓⵛⴰⵛⵉⴷ.ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ «ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ» ⴷⵉ-
ⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⵙⵔⵓⵙ ⴰⵍⵍⴻⵏ.ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ
ⵉⵙⴹⵓⵀⵍⵍⵓⵏ !ⵓⵔ ⵉⴽⵓⵢⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴻⵛⵜⵢ
.ⵉⵜⵜⵓⵙⴻⵜⴼⵍ.

ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵓⵎⵢⴰ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵎⵙⴻⵇⵙⴰ ⵖⵉⴼ


ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⴷⴷⴰ ⵜⴻⴽⵯⴼⵙ ⵉⵢⵢⵓ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵎⵎ ⵓⵊⵉⵎⵉ
ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ ?ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵉⴼⵙ ⵏ ⵜⵓⵍⵎⵉⵎⵉⵏ ⴷ ⵛⴰ
ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⵏ ⵓⵥⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵛⴰⵕ ⵏ ⵜⵓⵎⵥⵉⵏ .ⵓⵔ
ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵎⴹⵢ ⵛⴰ ⵣⴻⴳ ⵜⵓⵙⵔⵉⴽⵉⵏ ⴷⴷⴻⵖ
.ⵉⴳⴳⵯⴻⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴻⵏⵀⵓⴱⴱⴻⵔ ⴰⴷⴰⵍⵉⴳ ⴷⴷⴻⵖ ⵏ
ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ.ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵉⴼⴻⵔⵢⴰⵏ
ⵏ ⵓⴱⵉⵍⴼⵛ ⵉⵎⵢⴰⴼⴰ «ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ» ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ
ⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵔⵜ , ⵜⵉⵢⴻⵏⵣⵔⵜ ⵙ
ⵜⵉⵢⴻⵏⵣⵔⵜ.ⵜⴻⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜⵍⵉ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ
ⵏ ⵓⵙⴼⵓⵣⵣⴳ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵜⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⵓⵊⵉⵎⵉ
ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵙⵜⵉⵍⵍⵢ ⵥⴰⵕ ⵜⵏⴻⴳⵍⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⵛⴻⴽⵎⴰⵣ ⵙ
ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ
ⴷ ⵓⴷⵉⵙ ⵢⵓⵔⴰⵏ .ⵜⴻⴹⵓⵖⵎⵙ ,ⵜⴻⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜ ⴰⵀⴰ
ⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⴰⵙ ⵉⵙ ⴷ- ⵉⴷⴷⴰ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴳⵔⵣ ⵉⵛⴽⴰⵏ
ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ .ⵉⵏⵏⴰ «ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ» «ⵢⴰⵀ»ⵙ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ
ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵉ ⵜⴻⵙⵏⵓⵎⵍ ⵙ ⵓⴼⴰⴷⵔⴰⵇ.

29
ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵍⴽⵓⴽⴱ ⵓⴼⴻⵔⵜⴽ,ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ
ⵎⴰⵏⵉ ⵙ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵛⴻⴽⵎⴰⵣⵏ ⴷⴷⴻⵖ
.ⵉⵙⵀⵓⵔⵔⵢ ⵙ ⵓⵍⴳⴰⴷ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⴻⵔ ⴰⵙ ⵙ ⵓⴳⵢⴰⵏ
:«ⵎⴰ ⴰⵏⵉ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵣⵓⵛⵉⵕ ⵉⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵏ
ⴷⴷⴻⵖ ? »

ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵥⴰⵔⵙ ⵜⵎⴰⵃⵍⵍⵓⵜ ⴰⵀⴰ


ⵜⴻⵣⵎⵓⵎⵎⵢ .ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙ :«ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵢ-ⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ
ⵅⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⵎⵓ,ⵀⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵍⵉⴼ ⴰⵛⵖⴰⵖⴰⵢ .ⴰⵔ
ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⵜⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴻⵛ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⴳ
.ⵉⵛⴻⴽⵎⴰⵣⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⴳⵔⴰⵣⴷ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⴷⵉ
.ⴰⵛⵖⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵎⵥ ⴰⴹⵖⴰⵕ ⵏ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⵙ ⵉⴷⴰⵡⵉⵏⵏ
ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵛⵕⵉⵡⵉⵏ .ⴳ ⵓⵍⵡⴰ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵙⴰⴳ ⵜⴻⵜⵛⵉⴷ
ⵉⴼⴻⵙⵏⵉⵅⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⴼⴻⴷⵏⴰ ⵏ ⵜⵓⵍⵎⵉⵎⵜ.ⵎⴻⵛ
ⵜⴻⵎⴹⵉⴷ ⵜⵉⴷⵍⴰⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⵉ-ⵏ
ⵜⵓⵣⵡⵉⵍⵉⵏ«ⵜⴰⴳⴰⴷⴰ».ⵀⴰⵜ ⵉⵎⵛⵉ ⵙ ⴰⵙ ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ
ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⵉⵍⵍⵉⴼ ⵓⵙⵔⵉⴽ ⵏ ⵉⵛⴻⴽⵎⴰⵣⵏ ⵏⵏⴻⵛ
ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵣⵏⵓⵛⵛⴻⵎⴷ .

ⵢⴰⵍⵍⴰⵀ «ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ»!ⴽⵛⴻⵎ ⴷⴻⵖⵢⴰ ⴰⵀⴰ


ⵅⴻⵎⵎⴻⵎ ⴷⵉⵖ ⴰⵍⵉⴹ ⴳ ⵓⵊⵉⵎⵉ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵢⵢⵓ
«ⵔⵉⴳⵍⵉⵙ».ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏⵏⴻⵙ ,ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵃⵎⵍⴷ
ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ “

30
ⵢⵓⵎⵥ «ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ» ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵡⵔⵔⵉ ⴰⴽⴷ
ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⴰⴼ ⴰⴼⴻⵔⵜⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⴼ ⵏ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ
.ⴰⵔⵜ ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵉⵢⵢⵓ «ⵔⵉⴳⵍⵉⵙ» ⴽⵓⴷ ⵉⴷⴷⴰ-ⵏ
ⴷⴰⵢ ⴳ ⴽⵓⴷ ⵜⴻⵎⴳⵓⵍⵍⵢ ⵙ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ
ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵛⵏⴰ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵣⴻⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵣⵉⴹ ⵏ
«ⵓⵛⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵡ»ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⵎⵉⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵎⴹⵢ ⵙ
ⵓⴼⴻⴷⵔⵇ.ⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵍⵚⴰⴼⵏ ⵙ
ⵓⴱⴻⵍⵢⴹ.ⵜⴻⵏⵥⴰ ⵣⴻⴳ ⵓⵢ-ⴰ ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵉⴼ
ⵏⵏⴻⵙ,ⵜⵓⴼⴻⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵃⴹⵓ
ⵎⴻⵣⵢⴰⵏ!ⵉⵊⵉⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵛⴻⴽⵎⴰⵣⵏ ⵉⵍⵍⴰ ,ⵎⴰⵛⴰ
ⵉⵢⵢⵓ «ⵔⵉⴳⵍⵉⵙ» ⵓⵔ ⵜⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉ ⵜⴻⴱⴹⵓ.

31
ⵎⴰⵏ ⵣⴰ ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵏ ⴽⵓⴽⵓ ?

Où sont les wagons de Coco ?

ⴷⴷⴰⴼ !ⴷⴻⵔⴷⵍⵍⴰⴼ !,ⴷⴷⴰⴼ !ⴷⴻⵔⴷⵍⵍⴰⴼ !ⴷⴷⴰⴼ


!ⴷⴻⵔⴷⵍⵍⴰⴼ!ⵜⴻⵎⵢⴰⵏⵏⴰ «ⵎⴰⴽⵙⵉⵏⵙ »ⴷ
ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ
ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ : « ⴰⴷⵉⴷⴰ ⵓⵊⴱⵉⵍ ⴰⵏⵉⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴻⵏⴱⴰⵟ
ⴷⴷⴻⵖ ,ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍ ⵉⵎⵛⵉ
ⵙ ?,ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍ »ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵙ
ⵓⵃⵔⵓⴽⴷ ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵣⵉⵏⵣⵖⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ
ⵜⴻⴼⴼⴻⵖ.ⵜⵃⴻⵏⴽⵔⵓⵔⵢ ⵙ ⵡⵓⵍⵍⴰⵏ,ⵜⴻⵙⵇⵉⵏⴼⴷ
ⴰⵙⵇⵉⵏⴼⴷ ⵉⵖⵉⵍⴼⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⵓⴷⵊⴰ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⵣⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵏⴳⴰⵢⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵙⵉⴷ
ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ.ⵉⵙⴽⵏ ⴰⵙ «ⵎⴰⴽⵙⵉⵏⵙ» ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⴻⵔ
ⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⴻⵙ.ⵜⵓⴷⵔ ⵜⵉⵣⵉⵏⵣⵖⵜ
ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵖⵉⵍⴼⵏ
,ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴷ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ : « ⴰⵖⵔⵉⴽ ⵉⵏⵓ
«ⴽⵓⴽⵓ» ⵉ ⵛⴻⵢ ? » « ⵏⴻⵛ ⵀⴰⵜ «ⵎⴰⴽⵙⵉⵏⵙ»
ⴰⵢⴷ ⴳⵉⵖ,ⵉⵏⵉ ⵢⵉ ⵏⵢⴰⵜ ⵜⵣⵉⵏⵣⵖⵜ ⴰⵎⵎ ⵛⴻⵎ ⵓⵔ
ⵜⵖⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵅⵜ.ⵜⵍⵉⴷ ⵉⵏⵉⵍⵏ ⵉⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵏ ⴰⵀⴰ
ⵉⵔⴳⵙ ⵓⴽⵯⵍⵓ ⵏⵏⴻⵎ ⵉ ⵉⵛⴻⴽⵎⴰⵣⵏ ⵉⵙⵎⵎⵓⵎⵏ.ⵉ

32
ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⴷⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰⴷ ? »ⵉⵏⵏⴰⵕⵥⵎ ⴰⵙ ⵉⵍⵙ
ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵓⵥ ⴰⴼⴻⵎⵢⵉⵔ : « ⵣⴻⴳ ⵉⵜⵙⵏ
ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙⵏ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵣⵓⵣⵡⵓ . ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵖ ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵉⴳⴻⵏⵜⵓⵔⵏ ,ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⴳⴳⴰⴼⵉⵢⵖ ⵙ ⵉⵇⵢⵢⵓⵃⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵊⵊⵓⵢⵖ
ⵙ ⵓⴱⴰⵜⵓⵍ,ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵉⵏ ⴰⵔⵉ ⵜⵜⴻⵣⵓⵍⵏⵜ
ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵙⵉⵍⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴰⵏⵉⵖ ⵉⵏⵓ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵃⵣⵡⴰⵢⵏ
ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵉⵏⵓ
ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ.ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⴰ ⴰⴽⴽⵯ ,ⴰⵔ ⴰⵙⵏ
ⵜⵜⵉⵙⵉⵍⵖ ⴰⵔ ⵟⵟⴻⵚⵚⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ .ⵢⴰⵏ
ⵓⵟⵚⵓ ⵣⵉ ⴷⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵚⵓ ⵣⵉ ⴷⵉ-ⵏ.ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵜⴳⴰ
ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴻⵔⵛⵉⴷⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴻⵎⴷⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵏⵉⵖ
ⵉⵏⵓ.ⴽⴽⵉⵖ ⴳⵉⵖ ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵄⵔⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ
ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵎⴰⵛⴰ ,ⴳ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴹ,ⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵙⵡⵓⵏⴼⵓⵖ


,ⵓⵛⵔⵏ ⵉ ⵉⵎⵜⵜⵉⵍⵙⵏ ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵉⵏⵓ.ⴳ ⵜⵉⴼⴼⵓⵜ
ⵓⴼⵉⵖ-ⵏ ⵉⵖⴼ ⵉⵏⵓ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ,ⵏⵜⴻⵍⵏ .ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ
ⵓⵃⵡⵡⴻⵚ,ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⵟⵚⴰ,ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⴻⵍⵍⵉ
ⵜⵓⵛⵔⵉⴱⵜ;ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⴼ
,ⴷⴻⵔⴷⵍⵍⴰⴼ.ⵛⴻⵖⴱⵖ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵉⵏⵓ.ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ

33
ⵜⵜⴰⴼⴰⵖ ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵉⵏⵓ ⵏⴻⵛ ⴷⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷ
ⵉⴼⴼⴻⵖ ⴰⵖⴻⵔⵣⴰⵍ?»

ⵉⵎⵔⵢ «ⵎⴰⴽⵙⵉⵏⵙ» ⵉⵖⴼ,ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ


ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ.ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵙ ⵓⵔ
ⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⴳⵓⴳⵏ.ⴳ ⵡⴰⵍⴰⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ
ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴻⵏⵃⵓⵎⵛⵛⵓⵢⵏ ⴳ
ⵜⴻⴳⵣⵉ.ⵉⵙⴻⵏⴽⴼⵔ ⵉ ⵜⵎⴻⴷⴷⴰⴽⵯⴻⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ
ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵇⵀ ⵖⵉⴼ ⵉⵛⵔ ⴷⴷⴻⵖ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ
ⴰⴱⴻⵔⴽⵏⵏⵉⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵍⵍⴻⵥ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⵖⵉⴼ
ⵙⴻⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⴰ.ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵕ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵢⵓⴼⴰ
ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴻⵔⵥⵉⵣ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵖⵥⵥⴰ
ⵜⴰⴼⴻⵙⵏⵉⵅⵜ.ⵉⵜⵜⴻⵔ ⴰⵙ «ⵎⴰⴽⵙⵉⵏⵙ» ⵉⵙ ⵓⵔ
ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ.ⵢⵓⵣⴹ ⵓⵣⴻⵖⵎⴰⵎⴰⴷ ⴰⴹⴰⴹ
ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵡⵜ.ⵉⵏⵏⵓⵜⵃⵢ «ⵎⴰⴽⵙⵉⵏⵙ»
ⴳⵉⵙ.ⵎⴰⵛⴰ,ⴷⵉ ⵓⵔ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⵙⵉ
ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵎⵔⵔⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵓⵏⵡⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ
ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ.ⵉⴼⵥ ⵏ ⵜⵙⴻⵖⵏⴰⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴻⵃⵛⵓⵛ
ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵡⵙ ,ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵡⵢ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ
ⵜⴰⵡⵎⴻⵏⵜ.ⴷⵉ ⵉⴱⴱⴻⵀⴱⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵎⵓⵜⵜⴻⵔ
ⵉⵇⵓⵊⵯⵍⵍⴰⵏ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴰⵖⵉⵎ ⵓⵖⵣⵉⴼ.ⵎⴰⵛⴰ
,ⴽⵓⴷ ⵜ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵉⵣⵓⵜⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ

34
ⵉⵙⵙⴻⵕⵄⴰⴱⵏ :ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ
ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ,ⵙⵓⵍⵜⵏ ⵉ ⵓⵣⴷⴰⵖ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ
ⵓⵥⵓⵍⵉⴳ ⴷⴷⴻⵖ .ⵉⵙⵍⴻⴽⵜ ⵜⴻⵏ ⵙ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏ
ⵜⴼⴻⵖⵍⴰⵍⵜ .ⵉⵇⵍⵍⵓⵛⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⵙⵙⴻⴽⵍⴱⵏ
ⵉⵙⴻⴽⵙⴰⵍ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴰⴼⵉⵢ ⵉⵙⵙⴻⵏⴼⵉⵢⵏ ⵢⴰⵜ
ⵜⴻⴷⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ.ⵉⵙⵜⵉⵍⵍⵢ
«ⵎⴰⴽⵙⵏⵉⵙ» ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⵉⵊⴻⵔⵔⴻⴷⵏ
.ⵉⴱⴷⴷⴰ ⴷⴰⵜ ⵉⵎⵉⵛⵔ ⴰⵀⴰ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⵙ ⵢⴰⵜ
ⵜⵎⴻⵥⵥⵓⵖⵜ :«ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵔⵇⴱⴷ ⴰⴷ
ⵜⴰⵛⵔⴷ ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵣⵉⵏⵣⵖⵜ
.ⵜⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⵜⴻⴱⵍⵜⵅ ⵙ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵣⴻⴳ ⵉⵛⵔ
ⵏⵏⴻⵛ».ⵓⵔ ⵉⵙⴱⵉⵊⵊⴳ ⵓⵏⵎⵎⵓⵜⵔ ⵙ ⵉⵖⴼ
ⵏⵏⴻⵙ.ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴷ ⴰⵎⵜⵜⵉⵍⵙ.ⵓⵔ ⵉⴳⵉ
ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴻⵀⵔⵓⵙⵙⵓ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴻⵔⵢ
ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⴳ ⵜⵉⵥⴳⵉ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ
ⵉⵛⵛⴻⵄⴼ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵜⵉⵙⴽⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ
ⵓⵃⵛⵓⵛ.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵃⵔⵓⴽⴷ ,ⵉⵙⵏⴻⴽⴼⵔ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ
ⵢⴰⵡⵢ ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵙ ⵜⵣⵉⵏⵣⵖⵜ.

ⵉⵙⴱⵉⵊⵊⴳ «ⵎⴰⴽⵙⵉⵏⵙ» ⵙ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ


ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵔⵓⴷⵣⵎ ⴰⴷⴰⵔⵉⴳ ⵙ ⵓⵔⵓⵔⴷ.ⵢⵓⵣⵣⴻⵍⴰ
ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵅⵍⴹ ⵖⵉⴼⵙ«ⴽⵓⴽⵓ» ⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ

35
ⵉⵙⵙⴻⵖⵎⵙ ⴰⵏⴻⵖⵎⵉⵙ ⵉⵕⵡⴰⵏ.ⵉⵜⵙⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ
ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢ-ⴰ «ⴷⴷⴰⴼ ⴷⴷⴰⴼ» ⵉⵎⵎⴻⵔⵏ ⴰⵔ
ⵉⵙⵟⵉⵊⵊⵉⵢ ⴷⵉⵖ ⴳ ⵓⴱⴰⵜⵓⵍ.ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔⵏ
ⵉⵃⴻⵕⵎⵓⵛⵏ ,ⴰⵔ ⵟⵟⴻⵚⵚⴰⵏ ⴳ ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⴰⵀⴰ
ⵜⴻⵔⵛⵇ ⵉ ⵜⵣⵉⵏⵣⵖⵜ.

ⴰⵏⵎⵎⵓⵜⵔ ,ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉⴳ ⴰⴷ


ⵉⵏⵜⵢ ⴷⵉⵖ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴳⴰⵏ ⴰⵙ
ⴰⵙⴽⵉⵡⵏ .ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⵄⵓⵕⵉⴹ !

36
ⵜⵉⵃⴻⵔⴳⵉⵜ
ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ

La sorcière Turlututu

«ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ,ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ ?»

«ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⴷⵉⴷⴰ ⴷⴷⴻⵖ? »

«ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ,ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ ?»

«ⵎⴰⵛⴰ ⵀⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⵉⵏⵥⵉ !»

«ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ ,ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ!»

«ⵀⴰⵜ ⴰⵎⴻⵏⵢⴰⵙ ⵉⵜⵜⴻⵙⵓⴹⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⵉⵏⵥⵉ»

«ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ,ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ!»

«ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵙⵓⴹ ⵙ ⵓⵍⴽⴰⴱ ⴳ ⵉⵎⵉⵙ


ⵏⵏⴻⵙ ?ⵉⵙ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵎⵉⵣⵉ ?ⵉⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ
ⵏⴻⵟⴳⵏ ?»

ⵙ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ .ⵀⴰⵜ ⴷⵉⵖ ⵜⵉⵃⴻⵔⴳⵉⵜ


ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳⵍⵟⵎ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰⵖ
ⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵟⵕⵉⵏⵏⵉⵢ ⵓⵎⴻⵏⵢⴰⵙ ⴰⵖⵜⴰⵍ.ⵙ ⵓⵏⵥⵉ ⵏ
ⵓⵙⴽⵉⵏⵥⵉ ⵏⵏⴻⵙ,ⴷⴷⴰⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ

37
ⵡⵓⵙⵓⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵣⴻⵍⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵎⵎⴻⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ
ⵏⵏⴻⵙ.ⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴰⵡⵙⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵊⵊⴻⵏⵊⵎⵏ
ⵉⵃⴻⵕⵎⵓⵛⵏ

ⵜⴻⵙⵙⴻⵏ ⵜⵃⴻⵔⴳⵉⵜ ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⵜⵜⴻⴳⴳⴰ ⴰⴷ


ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴱⴰⵏ
ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ .ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵙⵓⴹ ⴰⵡⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴳ
ⵉⵙⴻⴽⵉⵏⵥⵉ ⵏⵏⴻⵙ «ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ,ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ »ⵉⵎⵛⵉ
ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰ ⵓⵎⴻⵏⵢⴰⵙ .ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵜⵜⵓⵙⴻⵜⴼⵍⵏ
ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴻⵏ ⵎⴻⵣⵢⴰⵏ ,ⴰⵔ
ⵟⵟⴻⴼⴼⵓⵕⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴰⴷ ⵜⵉⵃⴻⵔⴳⵉⵜ.ⴷⵉ ⴳ
ⵉⵊⵊⴻⵢⴰⵍ ,ⵜⵉⵃⴻⵔⴳⵉⵜ ⵏⴻⵖ «ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ»
ⵜⴻⵙⴽⵓⵍⵍⴻⵄ ⵙ ⵓⴼⴻⵔⴽⵃ ⵖⵉⴼ ⵉⵎⵉⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ
ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵣⵍⵖ ⵉⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵉⴼⵔⵉ ⵏⵏⴻⵙ
ⵓⴷⵔⵉⴳ .ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⴷⴳⴻⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⵎⵏ
ⵖⵓⵕⵙ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵓⵣⴱⴰⵣ? ⴱⴰⵥ!!!

ⵜⵉⵃⴻⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴻⵣⴷⵖ ⴳ ⵜⵓⴼⴻⵖⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ


ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ.ⴷⴰⵜ ⵡⴰⴷⴰⴼ,ⵉⵎⵖⴰⵏ
ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵖⴻⵎⵙⵏ ⵙ ⵜⵉⵣⵡⴻⵍⵜ.ⵜⴰⴳⴰⴷⴰ ⴰⵔ
ⵜⵏⴻⵣⵣⴻⵖ ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ ,ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵍⵉⴼ ⵉⵜⵜⴻⵍⵍⴻⵖⵏ
ⵜⴻⵏⴷⵀ ⵜⴻⵏ ⵏⵏⵉⵛⴰⵏ ⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⵃⴻⵔⴳⵉⵜ.ⴽⵓⴷ ⵏⵎⴰⵍⴰⵏ
ⵉⴼⴻⴷⵔⴰⵇⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵎⴹⵉⵢⵏ

38
ⵉⵛⴻⴽⵎⴰⵣⵏ ,ⴰⵔ ⵜⴻⵏ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼⵏ ⵡⵉ-ⴷⴷⴻⵖ ⴳ
ⵉⴳⵊⵊⴰ ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵕⴰⵏⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜⴻⵏ ⴳⴳⴰⵔⵏ ⴳ
ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⵏ ⵉⴼⵔⵉ .ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵖⵏ ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ ⴷⴰⵜ ⵢⴰⵏ
ⵓⵔⵓⴽⵓ ⴰⵎⴻⵇⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵏⴻⴳⴳⵯⴰⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ
ⵜⵉⴳⴻⵔⵎⴰⵏⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴷ.

ⵣⵓⵜⴼⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴰⵛⵉⵎ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ


ⵉⵙⵎⵓⵖⵉⵢⵏ.ⵜⵉⵍⵉⵍⴰⵛ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵓⵍⵊⵊⵉⵏⵉⵏ
ⵜⵉⵙⵎⴰⴽⵍⴰⵍⵉⵏ,ⵜⵉⵙⵙⴰⵎ ⵜⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵉⵏ
ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⴼⴰⵖⵕⵉⵡⵏ ⵉⵀⵉⵜⴰⵎⵏ ⴰⵔ
ⵏⴻⴳⴳⵯⴰⵏ.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ ⵉⴼⴻⵔⵜⴰⴽⵏ ⵛⵏⴰⵏ
.ⵜⴻⴳⴳⵓⵏⴼⴰ ⵜⵃⴻⵔⴳⵉⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⵙⵜ ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵀⴰ
ⵜⴻⵜⵃⵢ ⵜⴻⵏ ⴳ ⵓⵔⵓⴽⵓ.ⴰⵙⴰⴳ ⴹⴻⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⴼ
ⴷⴷⴻⵖ ⴰⴷⴻⵔⴼⴰⵍ,ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⵙ
ⵉⴳⵯⵔⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ .ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴷⴷⴻⵖ ,ⵓⵔ
ⵜⴻⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵜⴻⵜⵃⵢ ⴳ ⵓⵔⵓⴽⵓ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⴽⵎ
ⵓⵎⴻⵏⵢⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵉⵙⴻⴽⵔⵉⵍⴻⵍ.

ⵉⵙⴽⵉⵏⵥⵉ ⴷⴰⵜ ⴰⵙ .ⵉⴳⵓⵏⴹⴰ ⵉⵎⵉⵍⴽ,ⵜⴰⵎⴰ ⵏ


ⵉⴼⵔⵉ ,ⵉⵜⵜⵓⵟⴼⴰⵕ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ
ⵡⵓⵙⵓⵏ.

39
«ⵜⵓⵔⵓⵍⵓⵜⵓⵜⵓ,ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ !»ⵉⵙⴻⵟⵕⵉⵏⵏⵢ
ⵓⵙⴽⵉⵏⵥⵉ.ⵏⵟⴻⵡⵏ ⵉⵎⴻⵙⵡⴰⵏ ⵜⵉⵣⵡⵉⵍⵉⵏ ⵣⴻⴳ
ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵍⵙⵏ ⴰⵀⴰ ⴳⴻⵔⵏ ⵜⴻⵏ ⴳ ⵓⵔⵓⴽⵓ
ⵉⵕⴻⵙⴹⵏ .ⴰⵙⴽⴽⵉⴼ ⴰⵙⵎⴰⴽⵍⴰⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵢ ⵙ
ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵎⴰⵎ ⵉⵙⵙⴻⵟⵙⴰⵏ ⴰⵣⵡⴰⵡⴰⵖ.ⵉⵟⵟⴰⴼ
ⵓⵎⴻⵏⵢⴰⵙ ⵜⵉⵃⴻⵔⴳⵉⵜ ⵣⴻⴳ ⵡⴰⴱⵓⴹ ⵏ ⵓⴷⴰⴳⵉⴳ
ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴻⵔ ⵜ ⴳ ⵓⵔⵓⴽⵓ.

ⴰⵅⵅⴰⵢⵜ !ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ ⵏⴻⵊⵎⵏ ,ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵏⵏⵉⵏ


ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⴳⵯⵔⵓ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵃⴻⵔⴳⵉⵜ
«ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ » ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴽⴰ
ⴰⵙⴻⵔⵢⴰⴱⴱⴰⵀ.ⵉⵖⵎⵙ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵢⴰⵔ
ⵓⵔⴻⴽⵜⵓ ⴰⵣⵡⴰⵡⴰⵖ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⵓⵎⵏ ⵖⵉⴼ ⵜⵉⵢⵏⵣⵔⵜ
ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ .ⵜⴻⵙⵍⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵔⴻⵙⵡⴰⵢⵜ ⵏⵏⴻⵙ
ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵖⵏⴱ ⵜⴽⴻⵍⵎⴰ ⵏⵏⴻⵙ .ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵢ-ⴰ ⵉⵍⴼⵙ
.ⵉⵖⵣⵣⴰ ⴷⵉⵙ !

ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴻⵍⴽⵓ ,ⵜⴻⵃⵔⵓⴽⴷ


,ⵜⴻⵙⴼⵓⵣⵣⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ,ⵜⴻⵔⵡⵍ ⴳ ⵜⵉⵥⴳⵯⵉ ⴷⴷⴰⵡ
ⵜⴰⵟⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ
«ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ,ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ» !ⵜⵉⵃⴻⵔⴳⵉⵜ «ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ»
,ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵜⴻⵍⵍⵉ« ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ»

40
ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ ⵏ ⴰⵏⵜⵓⵏⵢ

Les souliers d’Antony

ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰ ⵏ ⵓⵀⴻⵏⵛⴰⵕ ⴰⵔ ⵉⵙⴱⴱⵉⵔⵛⵉⵍ


ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴻⴹⵖⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ.ⴰⵔ
ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵓⵏⵓⵀⵙ ⵙ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ
ⵉⵀⵓⵙⴽⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵔ ⵏⵟⵟⵓⵏ ⴰⵔ
ⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰⵏ.ⵉⵛⵛ,ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⴰⵣⴰⵔⵉⴼ ⵏ ⵡⴰⴷ
ⵉⵃⵓⵔⵊⵓ .ⵉⵎⴷⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⵉ ⴰⵃⵜⵜⵓ
.ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵅⴰⵙ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ
ⵙ ⵜⵙⵓⵎⵎⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ ⵉ ⵓⵃⴻⵏⵇⵣ .ⵙ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ
ⵏⵜⵉⵢⵏⵜ ⵜⵙⵉⴷⴰⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ ⵏ
ⵓⴼⴻⴹⵖⵉⵙ.

ⵙ ⵓⴱⴻⵀⴱⵓ , ⵣⴻⵍⵎⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵜⴻⵔⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ


ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉⵛⴻⵎⴼⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵏⴰⵍⴰⵏ.ⵙ
ⵜⴻⴳⵣⵉ,ⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵍⵉⵢⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⴻⵙ
ⵖⵉⴼ ⵓⵣⴰⵖⵉⵎ .ⴽⵓⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵜⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ
ⵉⵍⴰⵏ ⴰⴷⴰⴳⵉⴳ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵍⴱⵉⵔⵜ,ⵉⵙⵓⵇⵙ
ⵓⵜⴻⵔⵎⵓⵏ ⵙ ⵓⵍⴽⴰⴱ ,ⴷⴰⵢ ⵉⵜⵜⴻⵢ ⵉⵖⴼ ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⵉⵥⵉⵕ ⴰⵏⴰ ⵏ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ ⴰⵔ ⵏⵟⵟⵓⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ

41
ⵙⵙⴻⴼⵔⵓⵏ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵊⴱⵍ ⴰⴷ ⵙⵓⵇⵙⵏⵜ
ⵜⵙⵉⴷⴰⵍ ⵜⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵉⵏ .ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵄⵔⵏ ⵓⵜⴻⵔⵎⵓⵏ
ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍ , ⵉⵙⵙⴻⵏⴽⴷ ⵉⵖⴼ
ⵏⵏⴻⵙ. ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ:

- ⴳⵉⵖ «ⴰⵏⵜⵓⵏⵢ» ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵡⴰⵔⴳⴰⵖ ⴰⴷ ⴳⴻⵖ


ⴰⵛⴻⵎⴼⴰⵙ.ⵙ ⵜⴳⵉⵛⴰ ⵓⵔ ⵍⵉⵖ ⵅⴰⵙ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ
ⵏ ⵜⵏⴰⴷⴰⵎⵜ.ⵓⵔ ⵣⴹⴰⵕⵖ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵖ ⵖⵉⴼ
ⵓⴼⴻⴹⵖⵉⵙ ⵉⵍⵙⴰⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰ ⵉⵎⵛⵉ ⴷⴷⴻⵖ.

ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴽⴷ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⵎⵓⵍⵍⴻⵢ ⵏⵏⴻⵙ


:

-ⵏⴻⵛ,ⴳⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰ ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⴷⴰⵍⵜ


ⵉⵜⵜⴻⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⵓⵔⵊⵓ ⴰⵍⵜⵓ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵜⵢⵢⵉⵎⵏ .

ⴰⵔ ⵜⴻⵎⵎⴻⵙⴽⵙⵉⵡⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵟⴻⵚⵚⴰⵏ


.ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ?ⵉⵃⴰⵕⵚ ⵜⴻⵏⵜ
«ⵓⵏⵜⵓⵏⵢ»,ⵉⵄⵔⵏ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵍⴳ
ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵍⵙⴰ ⵜⴻⵏⵜ .ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴷⴷⵉ
ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.ⵙ ⴷⴰⵜ ,ⵙ ⵓⵜⵢⵢⵉⵎ !ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵏⵜⵎ ⵣⴻⴳ
ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵏⵏⵓⵣⵔⴹ ⴳ ⵓⴼⴻⴹⵖⵉⵙ

42
ⴰⴽⴷ ⵜⵙⵉⴷⴰⵍⵉⵏ,ⵉⵍⴰ «ⵓⵏⵜⵓⵏⵢ» ⵜⵉⵏⵏⵓⵊⵡⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⵙ
ⵉⴳⴰ ⴰⵔⵓⵏⵅⵉⵅ .ⵉⵙⴻⵏⴷⴼ ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴻⵍⴰ,ⵅⴰⵙ
ⴰⴷ ⵉⴳⴳⴻⵔ ⵉ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵓⵔⵏⴰⵏⵜ
ⵜⴱⴻⴽⴽⵉⵜⵉⵏ.ⵢⵓⵛⵢ «ⵓⵏⵜⵓⵜⵢ» ⵉⵙ ⵉⵍⴽⴱ ⵓⴳⴳⴰⵔ
ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴳⵓⵏⴼⴰ ⴰⵢ-ⴰ .ⵉⵏⵏⵓⵣⵔⴹ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴳⴰⵍⵉⵙ
ⴰⵀⴰ ⵉⵃⴻⵏⵇⵣ ⵙ ⵉⵊⵊⴻⵢⴰⵍ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⴳⴳⴻⵔ ⵉ
ⵓⴳⵎⵢ ⵏ ⵓⵇⴻⵔⵏⵉⴼ.ⵉⴽⴽⵯⴻⵢ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⴳ
ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ.ⵉⵙⴽⵓⵏⵜⵢ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ
,ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴰⵢ ⴷⴷⴰⴼ ⴳ ⵜⴻⵍⴱⵉⵔⵜ .ⴰⵅⵅⵉⴷ ⴰⵜⵢⵢⵉⵎ
ⴰⴼⴻⵎⵢⵉⵔ !

ⵉⵍⴰ «ⵓⵏⵜⵓⵏⵢ»ⵜⵉⵏⵏⵓⵊⵡⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⵙ ⵉⵍⴰ ⴰⴽⴷ


ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴼⵔⵉⵡⵏ .ⵉⵙⵙⴻⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ
ⴰⴼⴻⴳⵔⴰⵙ.ⵄⵍⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⵢ ⵓⵣⴳⴻⵏⴽⵓⴷ ⴰⵀⴰ
ⵉⵙⵙⴻⵎⵜⵔ ⴰⵍⵉⴹ ⵜⵉⴱⴽⴽⵉⵜⵉⵏ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⵔⴰⴼ
ⵜⵉⵍⴱⵉⵔⵉⵏ ,ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵓⵣⵔⵉⵢⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ
ⵜⵓⵔⵣⴰ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ
ⴽⵓⵥ.ⵉⵙⵙⵉⵏⵚⵢ ⵓⵏⴰⵚⵉⵢ .ⵉⵔⵣⵢ ⵓⵜⵢⵢⴻⵎ.ⵉⴽⵛⵎ
«ⵓⵏⵜⵓⵏⵢ» ⵙ ⵜⴰⵏⵄⵄⴰⴱⵏⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⴼⵍ ⵜⵉⵙⵉⴷⴰⵍ.ⴰⵔ
ⵜⴻⵏⵜ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵓⴱⵓⵥⵥⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴼⴷ ⵜⴻⵏⵜ
ⵙ ⵓⵡⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵡⵍⴽ ⵏⵏⴻⵙ.

43
ⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖ,ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜ ⵓⵙⴻⵍⵖⴰⵎ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ
ⴰⵙ :«ⵀⴰⵜ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⴷ ⵉ ⵓⵜⵢⵢⴻⵎ ⴰⵏⵉⴼⴰⵏ .ⵙ
ⵓⵛⵔⴰⴷ ⵜⴳⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⴻⵔⵊⴰⵊ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ «ⴷⴰⵢ ⴽⵓⴷ
ⵉⴳⵔ ⵜⵉⵟ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵓⵡⵍⴽ ⵏⵏⴻⵙ ,ⵉⵙⴷⴳ :

«ⵔⵉⵖ ⴰⵛ ⴰⵏⵏⴰⵢⵖ ⵙ ⵜⵙⵉⴷⴰⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ,ⵜⵉ-


ⴷⴷⴻⵖ ⵎⴷⴰⵏⵜ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ»ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ«
ⵓⵏⵜⵓⵏⵢ» ⴽⵓⴷ ⵉⴷⴷⴰ,ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴻⵖⵛⴷ.

ⵡⴰⵍⵓ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴱⴹⴰ ⴷ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ ⴷⴷⴻⵖ


.ⵉⴽⵛⵎ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵖⵓⵙ ⵜⴻⵏ .ⵉⵎⵔⵢ ⵜⴻⵏ ⵙ
ⵓⵣⵓⵔⵏ ⴰⵔ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵉⵙⵙⴻⵎⴷⵓ
ⵓⴳⴳⴰⵔ.ⴷⴰⵢ ⵉⵙⵙⴻⵣⵡⴰ ⵜⴻⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵇⵕ
.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵡⵃⵍ,ⵉⴳⴻⵏ ⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⴻⵏⵙⵉ .ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵡⴰⵔⴳⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵃⴻⵔⵊⴰⵊ ⴰⴼⴻⴳⵔⴰⵙ ⴳ
ⵉⴽⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ.ⵉⴷⴷⴰ-ⴷ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵍⵎⵎⵉⵏ ,ⴰⵔ
ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵜⵙⵉⴷⴰⵍ ⵜⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⵔ
ⵣⴳⴳⵯⵓⵏⵜ .ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵔⴽⴽⴻⴽ,ⵢⵓⵙⵉ ⵜⴻⵏⵜ ⴰⵀⴰ
ⵉⴳⴻⵔ ⵜⴻⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵉⵔⴼⵉⵔ .ⵉⵣⵎⵓⵎⵎⵢ ⵙ ⵓⵅⴷⴰⵙ
ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰ
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ,ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴷⵛ ⴰⵜⴻⵔⵎⵓⵏ ⵏⵏⴻⵙ.

44
ⴳ ⵜⵉⴼⴼⵓⵜ ,ⵉⵜⵜⵓⴱⴻⵀⴱⵓ «ⵓⵏⵜⵓⵏⵢ» ⵙ
ⵜⵣⴻⴷⴳⵉ ⵏ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ ⵏⵏⴻⵙ .ⴽⵓⴷ ⵜⴻⵏ ⵉⵙⵙⵉⵔⴷ
ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ .ⵉⵄⵔⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ,ⵉⵙⴻⵔⵙ
ⵜⴻⵏ ⴳ ⵓⵡⵍⴽ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⴷⴷⴰ ⴷⵉⵖ ⵙ ⵓⴼⴻⴹⵖⵉⵙ ⵏ
ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⵓⵍⵖⵎ.ⵉⵙⵙⴻⵎⵜⵔ
«ⵓⵏⵜⵓⵏⵢ» ⵜⵉⵍⴱⵉⵔⵉⵏ ,ⵉⵍⵖⴷ ⵉⵙ ⵉⵍⴰ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ
ⵉⵛⵖⴰⵖⴰⵢⵏ .ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰ ⵎⵉ ⵙⵓⴼⵔⵏ.ⵢⵓⴷⴰ
ⵉ «ⵓⵏⵜⵓⵏⵢ» ⴰⴷ ⵢⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⵓⵏⵅⵉⵅ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ
ⵜ ⵉⴳ.

ⴰⵡⴷ ⴽⵯⴻⵏⵏⵉ,ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⴼⵉⵎ ⴰⵍⵉⴹ ⵢⴰⵏ


ⵓⵎⵛⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵏⴰ ⵏ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ ⵏⴻⵖ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ
ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵍⴳⵎ
ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ.ⵢⵓⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴻⵍⵙⵎ ⴳ ⵓⵢ-ⴰ ⵙ
ⵓⵍⴽⴰⵏ.

45
ⵍⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⴰⵜⵍⵓⵖⵜ

Lucie et la libellule

ⴰⵔ ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ «ⵍⵓⵙⵉ» ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵜⵍⵓⵖⵜ


ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵜⵓⴽⵣⵉⵢⵜ ⵙ ⵡⴰⴼⵔⵉⵡⵏ
ⵉⵙⵓⵖⴰⵖⵏ.ⵜⴻⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⵓⵔⴼⵍⵉⵍⵙ.ⴰⵔ
ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵍ ⵓⴱⴰⵅⵅⵓ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ,ⵉⵏⵏⵓⵣⵔⴹ ⴳ
ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ,ⵉⵙⵅⴻⵔⴼⵛ ⵙ ⵓⵙⴳⴰⵍ ⴰⴼⵔⵉⵡⵏ
ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴻⵚⴽⴰⵏⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵏⵜⵍ ⵙ ⵓⴹⵣⴰⵔ.ⵜⵓⴷⵊⴰ
ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵅⴻⵔⵜⴰⵍⵜ.ⵜⵔⴰ «ⵍⵓⵙⵉ»
ⴰⴳⵔⵓⵔⵣ ⵏ ⵜⴻⵜⵍⵓⵖⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⴻⵏⴷⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵏⵣⵏ
ⵣⴻⴳ ⵉⴼⴰⴳⴳⵯⵓⵜⵏ ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ.ⴳ
ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ,ⵜⴻⵏⵏⵓⵣⵔⴹ ⴳ ⵉⵛⴹⵓⵜⵏ ,ⴰⵔ
ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⵓⵍ ,ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵡⴰⵛⴰⵍ,ⵜⴻⵙⵎⵉⵍⵍⴻⵃ ⴰⵀⴰ
ⵜⴻⵙⵙⴻⴳⵔⴰ ⵜ ⵙ ⵡⵓⵔⵔⵓⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⵖⵉⴼ
ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵏⴰⴼ ⵓⵣⴳⵉⵢ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.

ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵢ-ⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵜ


ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵜⴰⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⴹⵕⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ
ⵡⴰⵍⴰⴳ.ⴳ ⵓⵙⴷⴰ,ⵜⴻⵍⵎⴷ «ⵍⵓⵙⵉ» ⵉ ⵓⵔⴽⴰⴹ.ⵜⴳⴰ
ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵟⵟⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⵔ

46
ⵜⵏⵏⵓⵣⴻⵔⴹⵏⵜ ⵜⴻⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵉⵏ ⵖⵉⴼ
ⵓⵍⵉⵍ ⴰⵎⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵀⵉⵜⵓⵍ ⵏ ⵜⴻⵜⵍⵓⵖⵉⵏ.ⵜⵉⵎⴻⵔⴽⴰⴹⵉⵏ
ⵜⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⵓⴼⴳⵏⵜ ⴰⵍⵜⵓ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵏⵜⴰⴳⵏⵜ
,ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵍⵏⵜ ⵙ ⵓⴹⵣⴰⵔ ⵖⵉⴼ ⵉⴽⵉⵍⵓⵛⵏ.ⵙ
ⵓⵏⵜⴰⵎ ,ⵏⵜⵉⵢⵏⵜ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵍⵎⴰⴷⵏⵜ
ⵜⵉⵏⴻⴹⵡⴰ,ⴰⵙⵔⵔⴻⵏⴽⵜ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ,ⴰⵙⴻⵎⵍⵓⵍⵍⵢ ⴷ
ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵃⵓⵏⴰⴷ ⴷ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵜⴳⴰ «ⵍⵓⵙⵉ» ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴻⵍⵎⴰⴷⵜ ⵜⴰⵣⴻⴷⵎⴰⵎⴰⵔⵜ


ⵎⴰⵛⴰ ⵣⴻⴳ ⵓⵎⵏⵉⴳⴳⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵜⵍⵓⵖⵜ ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⵡⴰⵔⴳⴰ ⵙ ⵓⵏⴻⵙⵔⵓⵔⴼ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵍⵎⴰⴷ,ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⵙⵖⴰⴷ,ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵙⴳⴰⴷ ,ⴷⴰⵢ ⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵢⴰⵔⵏ
ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵎⴻⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ
ⵜⴰⵣⵓⴱⵔⵉⵣⵜ.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴻⵜⴼⵍ ,ⵜⵓⵎⵥ ⴷⵉⵖ
ⵜⴻⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵅⴻⵔⵜⵉⵍⵏ
ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵛⵢ. ⵜⴻⵎⴳⵓⵍⵍⵢ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵔⴽⴰⴹ ⴷ
ⵓⴱⴰⵅⵅⵓ ⴷⴷⴻⵖ ⵉⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵜⴼⵍ.

ⵜⴽⵉⵏⵡⴹ« ⵍⵓⵙⵉ» ⴰⵀⴰ ⵜⵓⴷⵊⴰ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ


ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵊⵊⵓⵢ ⵙ ⵓⵃⵔⵓⵔⴷ.ⵜⴻⵅⵍⴹ ⵜⴻⵜⵍⵓⵖⵜ
ⵖⵉⴼⵙ.ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵉⴽⵙ ⵏ ⵡⴰⴼⵔⵉⵡⵏ ⵉⵏⵜⵢ ⵢⴰⵏ
ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴰⵡⴻⵃⴷⵉⵢ.ⵜⴳⴰ ⵜⴻⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ
ⵜⵉ-ⵏ ⵜⵏⴻⴳⵍⵓⵙⵉⵏ .ⵉⴼⴰⴳⴳⵯⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵇⴻⵏⴷⵓⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ

47
ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴼⴳⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⴱⵔⵣ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⵜⴻⵎⵓⵔⵙ
ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴻⴹⵡⴰ ⵜⴰⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵜ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⴷⴷⵓ ⴷⵉⵖ ⴳ
ⵉⵛⴹⵓⵜⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴻⵅⵍⴹ ⵖⵉⴼ ⵜⴻⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍⵜ
ⵏⵏⴻⵙ .ⵜⵓⵛⵢ «ⵍⵓⵙⵉ» ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⴻⵔⵜ ⵖⵉⴼ ⵉⵖⵉⵕ
ⵏⵏⴻⵙ.ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⴻⵙ ⵢⵓⵎⵖⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵜ ⴷ-
ⵢⴰⵡⵢ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⴳ.«ⴰⵅⵅⵉⴷ ⵜⵓⴽⵄⵉⵛⵜ ⴰⵢ-ⴰ!».ⵜⴻⴽⴽⴰ
ⵜⵖⵓⴷⴰ ⵎⴻⵣⵢⴰⵏ.ⵉⵏⵜⵢ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ ⴷⵉⵖ ⴷⴰⵜ
ⵓⵥⴰⴱⵍⴰⵍ.ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵏⵓ «ⵍⵓⵙⵉ» ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ
ⵜⵉⵙⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.ⴰⵏⴻⵙⵔⵉⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵣⵡⴰⵡⴰⵖ ⴷ
ⵜⵔⴻⵙⵡⴰⵢⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵙⵙⴻⵔⵛⴰⵇⵏ ,ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵔ
ⵜⴻⵣⵏⵓⵛⵛⵓⵎ ⵜⴰⵇⴻⵏⴷⵓⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⴳⴳⵯⵓ ⵏ
ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ .ⵜⴻⵥⵕⴰ ⴷⵉⵖ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ
ⵓⵇⴻⵍⴱⵓⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⵓⴷⵡⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⴷⴷⵓ ⴷⵉⵖ ⵥⴰⵕ
ⵜⴻⵜⵍⵓⵖⵜ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⵍ« ⵍⵓⵙⵉ» ⴷⴻⵖⵢⴰ ⵖⵉⴼ ⵉⴽⵉⵍⵓⵛⵏ


ⵏⵏⴻⵙ ,ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵣⴰⵣ ⵜⴰⵇⴻⵏⴷⵓⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ.ⵜⴻⵙⵡⴹ ⵜ ⵜⴻⵜⵍⵓⵖⵜ ⴰⵀⴰ
ⵎⵎⴻⵔⴽⵙⵏ ⵡⴰⴼⵔⵉⵡⵏ ⵓⴽⵣⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴼⵓⴳⴳⵯⴰ
ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ .ⵀⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ .ⵜⵏⵏⵓⵣⵕⴹ
«ⵍⵓⵙⵉ» ⴷⵉⵖ ⵥⴰⵕ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴷⴰⵢ ⵜⴹⴻⵕ ⴷⵉⵖ ⵖⵉⴼ

48
ⵓⴼⴻⵖⵔⵉⵙ.ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⵉⵙⵜⵉⵍⵍⵉⵢⵏ
ⵖⴻⵕ ⴷⴰⵜ ⵜⴻⵔⵣⵢ ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ.

«ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵉⵙⵜⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵖⴻⵕ ⴷⴰⵜ»ⵉⵙⴼⴰⴼⴰ


ⵜ ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⴻⵙ,ⵉⵜⵜⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵏⵢ ⵢⴰⵏ
ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴹ.«ⵡⴰⵍⵓ ⴰⵏⴰⵥ,ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ
ⵏⵉⵍⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ».ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵎⵙ «ⵍⵓⵙⵉ» ⵖⵉⴼ
ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ.ⵜⴻⵙⴽⵓⵜⵜ ⵖⵉⴼ ⵓⵥⴰⴱⵍⴰⵍ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⴷⴽⵍ ⵙ
ⵜⵍⵓⵖⵉ ⵉⵖⵉⵍ ⵏⵏⴻⵙ,ⴷⴰⵢ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ
ⵣⴻⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵥⵢ,ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵓⵥⵥⵍ ⵣⴻⴳ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵀⴰ ⵉⵔⵣⵢ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ.

ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ «ⵍⵓⵙⵉ» ⵜⴰⵎⴻⵔⴽⴰⵟ,ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ


ⵓⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵙ ⵜⴻⵀⵊⴻⵊ,ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴻⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ
ⵜⴻⵔⴽⴹ ⵙ ⵓⵣⵓⴱⵔⵣ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵜⴻⵜⵍⵓⵖⵜ ⵏⵏⴻⵙ ?

49
ⵙⵉⵔⵢⵍ

ⵜⴰⴳⴻⵔⵟⵓⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ

Cyrielle

La petite fée

ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵍⵍⴻⵏ


ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⴻⵅⴷⴰⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵇⴻⵏⴷⵓⵔⵜ ⵜⵓⴽⵥⵉⵢⵜ
:ⵀⴰⵜⵜ «ⵙⵉⵔⵢⵍ» ,ⵜⴰⴳⴻⵔⵟⵓⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ.ⴰⵔ
ⵜⵃⴻⵡⵡⴰⵚ ⴰⴽⴷ ⵓⵃⵍⵍⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵛⵖⴰⵖⴰⵢ.ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⵙⴻⵍⴽⴰⵜ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵉⵎⵜⵜⵉⵍⵍⴻⵙⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵔⴰⵣⵏ
ⴷ ⵜⵉⴳⵓⵛⴰ ⵙ ⵓⵄⵔⴰⵏ ..ⵢⵓⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵇⴻⵔⵏⴱ
«ⵙⵉⵔⵢⵍ » ⴰⵃⵍⵍⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⵥⴰⵕⵙ ⵙ ⵓⵍⴽⴰⴱ ⴰⵀⴰ
ⵉⵜⵜⵓⵙⴻⵎⴷⵔ ⵉ ⵉⵣⵓⵥⵉⴹ ⵏⵏⴻⵙ

ⴳ ⵜⵉⴼⴼⵓⵜ ⴷⴷⴻⵖ, ⵜⴻⴼⵔⵉⵔⵙ


«ⵙⵉⵔⵢⵍ».ⵜⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⵍⵍⵓ ⵏⵏⴻⵙ,ⵜⵏⴻⵢ ⵜⴰⵙⵖⵔⵔⴰⵢⵜ
ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵣⵡⴰⵡⵡⴰⵖⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⴷⴷⵓ ⴰⵔ
ⵜⵃⴻⵡⵡⴰⵚ ⴳ ⵜⵉⵥⴳⵉ.ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵯⴱⵓⵔ
ⵣⴻⴳ ⵉⵊⵊⴻⵢⴰⵍ ⵏ ⵓⵛⵟⵟⵓⵃ ⵏⵏⴻⵙ :« ⴷⵉⴽⴽⵓⴽ
!».ⴽⵓⴷ ⵜⴻⴷⴽⵍ «ⵙⵉⵔⵢⵍ» ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ

50
ⵜⴻⵙⵜⵏ ,ⵉⴳⴳⵓⵏⴼⴰ ⵓⴼⵊⵊⵉⵅ ⴰⵢ-ⴰ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ
ⵉⴳⴻⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⴰⵡⴱⴰⵡⵜ ⵖⵉⴼ
ⵜⵢⴻⵏⵣⵔⵜ.ⵜⵄⴻⵔⵔⴻⵇ ⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⵜⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵢ ⴳⵉⵙ
ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏⵏⴻⵙ ,ⴷⴰⵢ ⵜⵣⵓⴱⴷⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵜⴱⴻⴷⴷⴰ ⵜⴳⴻⵔⵟⵓⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼ


ⴰⴷ ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵎⴻⵛⵎⴰⵣⵏ
ⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⴻⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ.ⵜⴻⵟⵚⴰ ⴰⵀⴰ
ⵜⴻⵎⵍⴰ ⵜⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⵍⵍⵓ ⵏⵏⴻⵙ.ⵓⵔ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵡⴰ-
ⴷⴷⴻⵖ ⵙ ⵉⵏⵙⵉⵜⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⴻⴽⵙⵡ ⵙ ⵢⴰⵏ
ⵓⵎⴷⴷⴰⵔⴳⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ .ⵉⵏⵏⴰ :«ⵉⵥⵉⵕ
,ⵓⵔ ⵏⴻⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴻⵣⵔⵢ
ⵡⴰⵔⴹⴰⵕⴰⵙ!».ⵜⴻⵙⵇⴻⵔⵏⴱ ⵜ ⵥⴰⵕⵙ ⵙ
ⵓⵙⵖⴰⴹ .ⵖ ⵉⵍ-ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵓⵍⵍⵄ ⵓⵎⴷⴷⴰⵔⴳⵓ ⴰⵀⴰ
ⵢⴰⵔⵔⵓⵙ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⵥⵢ.

ⵜⵣⵓⴱⴷⴰ «ⵙⵉⵔⵢⵍ» ⴰⵃⵡⵡⴻⵚ.ⴰⵔ


ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵡ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ
ⵡⴰⵙⵉⴼ.ⵉⴽⴽⵯⴰⵔ ⵜⴰⵣⵏⵏⵓⴼⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵀⴰ
ⵉⴳⴻⵔ ⵜ ⴷⵉⵖ ⵖⵉⴼ ⵓⵄⴻⵕⵎⵓⵎ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵙⵜⵓⵔⵙ
ⵓⵢ-ⴰ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵜⴰⴳⴻⵔⵟⵓⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ .ⵓⵔ
ⵢⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵙⵙⵉⵔⴷ
ⵉⵍⵡ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ.ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵏⴻⵙⴽⴰⵔ ?ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ

51
ⵜⴻⵎⵢⴰⵔ ,ⵜⵅⵓⴳⴳⴻⵛ «ⵙⵉⵔⵢⵍ» ⴰⵃⵍⵍⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ
ⵜⴻⵙⵇⴻⵔⵏⴱ ⵜ ⵙ ⵓⵍⴽⴰⴱ ⴰⵀⴰ ⴷⴷⴻⵎⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⵏⴳⴰⵢⵏ .ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⴻⵔ ⵜ ⵉⵍⵡ ⴰⵀⴰ ⵉⵣⵓⴱⴷⵓ
ⵜⴰⵔⴷⴰ ⵏⵏⴻⵙ.ⴽⵓⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵎⵉⴽⵜ ,ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ
ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵜⵜⴰ
ⵜⴰⵎⵎⴻⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ.ⵓⵔ ⵜⴻⵎⵙⴰⵙⴰ «ⵙⵉⵔⵢⵍ» ⴷ
ⵓ-ⵏⵏⴰⵖ ,ⵜⴻⵏⴹⵡ ⵣⵉ ⵜⵙⵖⴻⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴻⵙ ,ⵜⴻⵏⵙⵀ
ⵥⴰⵕⵙ.ⵜⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵜ ⴳ ⵡⴰⵍⵍⵏ
ⵏⵏⴻⵙ,ⵜⴻⵙⵇⴻⵔⵏⴱ ⵙ ⵓⵍⴽⴰⴱ ⴰⵃⵍⵍⵓ
ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵙⴽⵓⵍⵍⴻⵄ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⴳ
ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵔⵔⵓⵙ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⴱⵓⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ
ⵡⴰⵙⵉⴼ.ⴰⵔ ⵖⵉⴼⵙ ⵟⵟⴻⵚⵚⴰ «ⵙⵉⵔⵢⵍ»
ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵎⴻⵖ ⴰⴽⴽⵯ .ⵜⴻⵔⵛⵇ ⴰⵙ ⵉⴷⴷⴻⵖ
ⵜⴻⵊⵊⴻⵏⵊⵎ ⵜⴰⵎⵎⴻⵏⵜ.ⵙⵏⵉⵎⵎⴻⵔⵏⵜ ⵜ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⴰⵀⴰ
ⵜⵓⵎⵥ ⴷⵉⵖ ⵜⴳⴻⵔⵟⵓⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ
ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵍⴻⵅⵜⴰ ⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢ-ⴰ


,ⵜⴻⵙⴱⴻⴷⴷⴰ «ⵙⵉⵔⵢⵍ» ⴰⵙⵎⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ
ⵜⵙⴻⵖⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴻⵙ ,ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵙⵙⵉⵍⵡ ⵉ
ⵓⵎⵥⵥⵓⵖ.ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵙⵉⵍ ⵉ ⵉⵖⵢⵉⵢⵉⵙⵏ .ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ
ⵜⴳⴻⵔⵟⵓⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵢⴷⵉ

52
ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵖⴰⵙⵏ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⵙ ⵢⴰⵏ
ⵓⵇⵔⴰⵛⵛⵓ ⵉⵕⵥⴰⵏ .ⵜⴻⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ «ⵙⵉⵔⵢⵍ» ,ⴰⵃⵍⵍⵓ
ⵏⵏⴻⵖ ⵖⵉⴼ ⵉⵖⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵙⵇⴻⵔⵏⴱ ⵜ ⵥⴰⵕⵙ
ⴰⵍⵜⵓ.ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵖ ⴰⵍⵉⴹ, ⵜⵉⵛⵖⵉ ⴰⵔ
ⵜⴻⵣⵣⵓⵣⴳ ⴰⵇⵔⴰⵛⵛⵓ.ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴻⵍⵍⵖ ⵓⵢⴷⵉ
ⴰⵡⵙⵙⴰⵔ ⴰⴼⵓⵙ ⴼⴰⵔ ⴰⴷⵜ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ.ⴷⵖⵉ
,ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⴷⵉⵖ ⵖⵉⴼ ⵉⵇⵔⵓⵛⵛⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ
ⴽⵓⵥ.

ⵜⴻⵔⵛⵇ ⴰⵙ ⵉ ⵜⴳⴻⵔⵟⵓⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ


ⵖⵉⴼ ⵡⴰⵙⴼ ⵏⵏⴻⵙ .ⵜⴳⴰ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ ⴷ
ⵓⵄⵔⵉⵏⵏ.ⵜⴻⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵅⵓⴳⴳⴻⵛ ⴷⵉⵖ
ⵜⴰⵙⵖⴻⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵜⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⴱⴻⵔⴳⵎⵎⵉⵜ
ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵙⴽⴽⴰ ,ⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴷⵉⵖ ⵖⵉⴼ


ⵉⴱⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉ ⵉⴱⴻⵏⴷⵉⴳⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.ⵡⴰⵇⵉⵍⴰ ,ⵇⴻⵏⵏⴰ
ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵏⵉⴳⴳⵉⵔⵎ /ⵎⵜ ⴷ «ⵙⵉⵔⵢⵍ» ⴳ
ⵜⵙⴻⵖⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵣⵡⴰⵡⵡⴰⵖⵜ ,ⵜⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⵍⵍⵓ
ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴼⴻⵍⵙⴰⵢ ⴰⵛⵖⴰⵖⴰⵢ.

53
ⴰⵊⴹⵉⴹ ⵓⴽⵣⵉⵢ ⴷ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵔ
ⴰⵣⵓⴱⴰⵖ

L’oiseau bleu et la dame aux cheveux roux.

ⵉⴽⴽⴰⵜ-ⵉⵏ ⵣⵉⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵊⴹⵉⴹ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ


ⵓⴽⵣⵉⵢ ⵉⵔⵡⴻⵍⵏ ⵣⴻⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵏⴼⵉⵙⵜ ⵏ
ⵜⴳⴻⵔⵟⵓⵜ.ⵉⵙⴽⵓⵍⵍⴻⵄ ⴳ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ ⴷ
ⵓⵣⴻⵍⵎⴰⴹ,ⴳ ⵉⵊⵊⴻⵢⴰⵍ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵔ ,ⴰⵀⴰ
ⵢⴰⵔⵔⵓⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵖⵉⴼ ⵉⵖⵉⵕ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ
ⵉⴳⵔⵓⵔⵣⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ.ⵜⴻⵍⵙⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⴻⴷⵄⵉⵢⵜ ⵙ
ⵉⴽⵯⴻⵍⵡⴰⵏ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ,ⴰⵍⵊⵊⵉⵏ ⴷ ⵓⵡⵕⴰⵖ.ⵙ
ⵓⵛⵡⵡⴰⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵣⵓⴱⴰⵖ ⴰⵡⴻⵃⴷⵉⵢ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵉ
ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ.ⴷⴻⵖⵢⴰ ,ⵜⴻⵏⵣⵖ ⵉⵥⵕⵉ ⵏ
ⵓⴳⴹⵉⴹ ⵏⵏⴻⵖ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵣⴻⵍⵎⵏ ⵣⴻⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴰⵀⴰ
ⵢⵓⴼⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵖⵉⵍⴼⵏ, ⵍⵙⴰⵏ ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ,ⴰⴱⴻⵍⴱⴰⵙ
ⵏⴻⵖ ⴰⴷⵎⵎⴰⵏ.ⴳ ⵡⴰⵍⴰⴳ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵃⵎⴰⵍ ⵉⵏⵉⵍⵏ.

ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ,ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ,ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵃⵎⴰⵍ ⵜⴰⵟⴼⵉ ⴷ


ⵓⵙⴳⵉⵊⵊⵢ ⵏ ⵓⴳⴹⵉⴹ .ⵜⴻⵖⵜⵙ ⴰⴷⵜ ⵜⴻⵣⴷⵍ ,ⴰⴷⵜ ⵉ
ⵜⴰⵡⴻⵢ ⵙ ⵖⵓⵕⵙ.

54
ⵙ ⵜⴳⵉⵛⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴳⵕⵓⴹ.ⵓⵔ ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵃⵎⴰⵍ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵅⴰⵙ ⴳ ⵜⵇⴻⵙⵙⵓⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ
.ⵣⵉ ⴽⵓⴷ ⵜ ⵉⵣⵍⵎ ⵢⵓⴼⴰ ⵜ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵓⵖⵓⵎ ⴰⵀⴰ
ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵡⵖ ⴳ ⵜⴳⴻⵟⵟⵓⵎⵜ ,ⴳ
ⵉⵎⵏⵙⵉ.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵜⴻⵅⵍⵄ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴻⵔⵡⵍ ⵉⵙ
ⵉⴼⴼⴻⵔ ⴳ ⵜⴱⴻⴷⵄⵉⵢⵜ ⵙ ⵓⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵣⵎⴻⵔⵏ
ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵏⵙⵔ ⵉ ⵓⴳⵕⵓⴹ ⴰⵎⴻⵖⵥⴰⵥ ⵏ
ⵓⴳⴹⵉⴹ.

ⴳ ⵉⴷⵉⵔ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⴹ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵡⴹ ⵢⴰⵏ


ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵙⴻⵔⵙ ⴰⴳⴹⵉⴹ
ⵙ ⵓⵃⴰⵔⴱ ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⵟⵟⵓⵃ.

ⵉⵙⴻⴽⵙⵡ ⵜ ⵙ ⵓⴱⵓⵥⵥⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴽⵓⵍⵍⵄ ⴳ


ⵉⴳⵏⵏⴰ.ⵉⵄⵔⵏ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵢⵓⴼⴰ ⴷⵉⵖ ⵜⵉⴷⴷⵓⵔⴼⴰ ⵏⵏⴻⵙ
,ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵏⵏⵉⵔⵢ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⴼⴻⵍ
ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷⵜ
ⵢⴰⵡⴻⵢ.ⵉⵜⵜⴻⵢ ⵙ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴷⵊⴰ
ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴻⴷⵍⵓ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ ⴰⴷ ⴼⴼⴻⵖⵏⵜ
ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵀⵓⵙⴽⴰⵢⵏ ⵓⴽⵣⵉⵢⵏ .

ⴳ ⵜⵉⵎⵉⵏⵜ,ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⴽⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴹⵉⴹ


ⴰⵡⴻⵃⴷⵉⵢ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵏⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ.ⵜⴻⵀⴱⴹ ,ⵜⴻⵙⴽⵓⵍⵍ

55
ⵄ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.ⵏⵡⵉⵡⵍⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴻⴷⵍⴰ ⴰⵀⴰ ⴷⴷⴰⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵣⵓⵜⴼⵏ
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵙⵙⴻⵏⵏ ⵉⴱⴻⵏⴷⵉⴳⵏ ⵉⵙⵙⴻⵅⵍⴰⵄⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ


ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵉⵙⵙⴻⵟⵚⴰⵏ ⴳ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵢ-ⴰ ⵢⴰⵜ
ⵜⵓⴷⵢⵉⵏⵜ ⵢⴰⴹⵏ.

Le petit fugueur

ⴰⵎⴻⵔⵡⴰⵍ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ

«ⵡⴰⴽⴽ , ⵡⴰⴽⴽ,ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵓ !ⵡⴰⴽⴽ,ⵡⴰⴽⴽ,ⵉⵢⵢⵓ


ⵏⵓ!».ⵀⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵉⵍⵉ ⵉⵅⵣⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵖⵉⴷⵊⵔ
ⴰⵃⵔⴰⵔⴰⵢ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵙⵜⵓ ⵉⵊⵍⴰ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵃⵡⵡⴰⵚ ⴷ
ⵉⵏⵏⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ ⵙ ⴽⵓⵥ ⵏⵙⴻⵏ ⴽⵓⴷ
ⵢⴰⵔⵔⵓⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴻⵔⴱⵉⵍⵍⵓ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵏⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ ⵏ
ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵖⵉⴼ ⵜⵉⵢⴻⵏⵣⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⴷⴷⴰ ⵓⵅⵣⵉⵏ,
ⵉⵖⴼ ⵏ ⵜⵅⴻⵏⴼⵓⴼⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵓⵣⵡⵓ ,ⴰⴷ ⵉⵟⴼⵓⵕ
ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ

56
ⵓⵃⵓⴷⴷⵉⵣ ⵏ ⵉⴼⵔ ⵉⴼⴻⵍ ⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴽⵓⵍⵍⴻⵄ ⵏⵏⵉⴳ
ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ.

ⵢⵓⴼⴰ ⵓⵅⵣⵉⵏ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵉⵖⴼ


ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵊⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ. ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ,ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵀⵔⵉⵔⵉⴹ ⴳ ⴽⵓ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ.ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵏ
ⵓⵇⵣⵉⵣ ⴷⴰⵜ ⵓⵅⴻⵏⴼⵓⴼ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵎⵇⵙ ⵙ
ⵉⴳⵓⵔⵔⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵉⴷⵉⵔ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ ⵏ
ⵜⵙⴻⵔⴱⵓⴱⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵛⵜⴰⵢⵏ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ
ⵉⵖⵜⵜⴻⵎ .ⵉⵟⴼⴰⵕ ⵜ ⴷⴰⵢ ⵉⵣⵍⵎ ⵜ ⵉⵏⵜⵍ ⴳ ⵢⴰⵏ
ⵉⵖⵉⵙⵉ.ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵡⵓⵍⵍⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵅⴱⵛ
ⴰⴼⴻⵖⵔⵉⵙ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵖⵉⴼ ⵙ ⵉⵅⵍⴹ.ⵎⴰⵛⴰ
ⵉⴱⵅⵅⵉⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵓⴳⴻⵏⵙⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵣⵏⵓⵛⵛⵎ
ⴰⵙⵉⴷⴷ.

ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵍⵜⵓ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵡⴰⴹⵓ


ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵙⴽⵓⵎⵎⵔ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵓⵏⵏⵉⵔⵢ ⵙ
ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵉⵙⵙⴻⵖⴹⴼ ⵜ ⵢⴰⵏ
ⵓⴳⵔⵓ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⴰⵎⴰⵥⵥⴻⵢⴰⵏ.ⵉⴷⴷⴻⵖ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵔⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴻⵍⵍⵊⵉⴳ ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ ⴰⵔⵜ
ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ.ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ ⵎⴰⵔ ⴰⴷⵜ ⵉⵛⴹⵓ ,ⵎⴰⵛⴰ
ⵉⵃⵍⵓⵍⴹ ⴰⵀⴰ ⵉⴹⴻⵕ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ .ⵓⵔ ⴷⵊⵉⵏ ⵉⵔⴷⵉⴱ

57
,ⵓⵔ ⵉⵃⵎⵉⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢ-ⴰ.ⵉⴼⴼⴻⵖ ⴰⵎⴰⵏ ⴰⵀⴰ
ⵉⴽⵍⵓⵍⵍⵣ ⵙ ⵓⵣⵓⵔⵏ.ⵉⵖⵓⵏⴼⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴻⵖ.

ⵉⵕⵓⵕⴹ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⵃⴻⵛⵍⴰⴼ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵣⵡⵓ


ⴰⵀⴰ ⵉⵣⵣⴻⴳⵔⴻⵔ ⵉⵎⵉⵇ ⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ.ⵜⴻⵏⵜⵍ
ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⵏ ⵉⴷⵉⵔ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵜⵢ ⵓⵍⵉⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵛⵢ ⵙ
ⵍⴰⵥ.ⵉⴳⴻⵏ ⴳ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ ⴰⵀⴰ ⵉⵇⵇⴻⵏ
ⴰⵍⵍⴻⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵅⵎⵎⴰⵎ ⴳ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ
ⵜⴰⴱⴱⵓⵛⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵣⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵉⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ
ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵙⵅⴻⵔⵡⴰⵣⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ.ⵉⵍⵍⴻⵖ
ⵜⴰⵢⵊⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⵎⴰⵛⴰ ⴽⵓⴷ ⵢⵓⵏⴼ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ
ⵜⴳⵉⵛⴰ ⵉⵙⵓⵍ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⵓ ⵙ ⵓⵥⵔⴰⵢ
ⴰⵀⴰ ⵉⴱⴱⴻⴹⵢ ⵙ ⵓⵙⴳⵉⵔⴼ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.ⵓⵔ ⵉⴳⵉ
ⵅⴰⵙ ⵉⵍⵉⵍⵉ !

ⵎⴰ ⴰⵏⵉ ⵛ ⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵢⴷⵉ ⴰⵖⴻⵏⴹⴰⵕ ,ⵉⵙⵙⴰⵔⴰⵏ


ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴻⵙ ,ⵉⵙⵍⵍⴰ ⴰⵙ
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⵓ.ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴰⵛⴰ
ⵓⵔ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵎⵢⴰ .ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵥⵔⴰⵢ ⴰⵀⴰ ⵉⵣⵓⵜⴼ
ⵢⴰⵏ ⵓⵅⵣⵉⵏ ⵉⵅⵍⵄ.ⵉⴳⵣⴰ ⴷⴻⵖⵢⴰ ⵉⵙ ⵢⵓⵛⵛⴽⴰ ⵡⴰ-
ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⵙⵔ ⵓⵜⵛⵉ.ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⴽⴽⴰ
ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ?.ⵓⵔ ⵜⴻⵏⵏⵉ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⴰⵙ
ⵜⴻⵄⵔⵇ.ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ

58
ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵎⵢⴰ.ⵙ ⵓⴱⴻⵀⴱⵓ ,ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⴰⵢⵍⴰⵙⵜ
ⵉⵜⵜⴻⵥⵥⴻⴳⵏ ⵜⵉⵖⵟⵟⵏ ⵏⵏⴻⵙ .ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ
ⵏⵏⴻⵙ ⴽⵓⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ :«ⴰⴷ ⵢⴰⴹⴼⵓⴹ
ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵢⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷⴷⴻⵖ».ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴻⴹⵡⴰ
ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜⵉⵙⴻⵔⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴼⴻⴽ
ⵉⵇⵔⵓⵛⵛⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⵔⵓⵍⴰ.ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴰⵎⵏⵏⴰⵙ ⴷⴰⵜ
ⵓⵅⴻⵏⴼⵓⴼ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴽⵓⴷ ⵉⵛⴹⴰ ⴰⴹⵓ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷ


ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⵖⵉⴼ ⵉⵇⵔⵓⵛⵛⴰ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵖⴱⴱⴻⵣ
ⵉⵖⴼ ⴳ ⵓⴼⴻⵛⴽⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵍⵎ ⵙ ⵓⴼⴻⴷⵔⵇ ⴰⵏⴳⴰ
ⵓⴼⵔⵉⵔ.ⵉⵍⵍⵉⵖ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵣⵓⵖⵎ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⵏⵏⴻⴱⴷⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ
ⵉⴳⴻⵏ.ⴽⴻⵔⵛⵅⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⴽⵓⴷ ⵜⴻⵏ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ
ⵉⵙⵀⵓⴱⴱⵓⵜⵏ ⴰⵏⵓⴷⴷⴻⵎ ⵏⵙⴻⵏ.ⴰⵔ
ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵃⵣⵡⴰⵢⵏⵜ ⵖⵉⴼ ⵙⴻⵏ ⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⴼ ⵏ
ⵉⵏⵣⴰⴹⵏ ⵉⵎⵢⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵅⵣⵉⵏ ⵏⵏⴻⵖ.

ⵀⴰⵜⵏ ⵃⴻⵏⴽⵔⵓⵔⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵃⴻⵛⵍⴰⴼ


ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵉⵏⵏⵓⴹⵙⵏ ⵏ ⵉⵢⵢⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴳ
ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵉⵍⵉⵍⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉⵙ-ⵙⵎⵎⵓⵙ.ⴼⴼⵉⵔ
ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵢ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴻⵖ ⵙ ⵓⵣⵓⵔⵏ ⴰⵎⴻⵔⵡⴰⵍ
ⵉⵍⵍⵓⴼⴹⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵍⵣⵉⵢⵏ.

59
ⵜⴻⵙⵏⵉⵎⵎⴻⵔ ⴷⵉⵖ ⴰⵣⵎⴰⵏⵏⴰⵣ ⵖⵉⴼ ⵉⵡⵙ
ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵏⵏⵓⴹⵙ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ
ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵓⵏⵏⵉⵔⵢ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.ⵎⴰⵛⴰ ⵖⵓⵕⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰ
ⵉⵣⵓⴱⴷⴰ ⵓⴱⴻⵏⴷⵉⴳ .ⵢⵓⵎⵥ ⴷⵉⵖ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵏ ⵉⴽⵛⵛⵓⴹⵏ.

ⵜⴻⵙⵎⴰⵏ ⵉⵢⵢⵓ ⵉⵅⵣⵉⵏⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵙⵙⴻⵎⵎⵓⵙ


ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⵓⵡⵢ ⵜⴻⵏ ⵙ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ.ⵜⴻⵃⴹⴰ ⵜⴻⵏ ⴰⵀⴰ
ⵓⵔ ⵜⴻⵏ ⵜⵓⴷⵊⵉ ⴰⴷ ⵄⴻⵔⵇⵏ.ⵜⴻⵏⵥⴰ,ⵓⵔ ⵙⴰⵔ
ⵜⵜⵓⴱⴻⵀⴱⵓ ⵣⴻⴳ ⵉⵙⴱⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵏ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⵎⵔⴰⵢ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ ⵖⵉⴼ ⵓⵅⵣⵉⵏ ⵏⵏⴻⵖ.ⵉⵙⵙⴻⵏ


ⴷⵖⵉ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵉⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⴳⵓⴳ ⵣⴻⴳ ⵉⵢⵢⵓ
ⵏⵏⴻⵙ.ⴰⴽⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ,ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⴰⵖ ⵢⴰⵖ ⵍⴰⵥ,ⵓⵔ
ⵙⴰⵔ ⴰⵖ ⵢⴰⵖ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ ⴰⵀⴰ ⵏⴻⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⴳⴻⵏ
ⵖⵉⴼ ⵉⵎⵊⵊⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ.

60
ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⵉⵣⵍⴰ ⴰⵥⵏⵏⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ

Le père Noël a perdu son manteau

ⵉⵏⵏⵓⵖⵊⴼ ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵏⵜⵍ ⴰⵙ


ⵓⵥⵏⵏⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ.ⵎⵖⴰⵕ ⵓⵢ-ⴰ
,ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ,ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵜ ⵖⵉⴼ
ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴻⴷⵍⵓ ,ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵢⵓ ⵏⵏⴻⵙ.ⵀⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵏⴰⵏⵜ
ⴰⵢ-ⴰ,ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵍⴰ ⴰⵎⴻⴷⵍⵓ ⵍⴰ ⴰⵥⵏⵏⴰⵕ.ⵙ ⵓⵏⵜⴰⵎ
ⵜⵉⵅⵍⵉ,ⵀⴰⵜ ⵜⴻⴼⵜⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵉⵏ .ⴷⴷⴰⵏ
ⵉⵎⴻⴷⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵙⵜ ⵙ ⵓⵏⴻⴱⴷⵓ ⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ
ⵍⴻⴽⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⵡⴰⵏ .ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⵔⵓⴳⴳⴰⵢ!,ⵓⵔ ⵙⴰⵔ
ⵢⵓⴼⵉ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵖ «ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⴰⵥⴻⵏⵏⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⵖⴻⵊⴷⵎ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵅⵎⵎⴻⵎ ⵙ ⵓⵍⵓⴽⴽⵣ ⴳ


ⵜⵓⵙⵔⵉⵙⵜ ,ⴰⵔ ⵉⵙⵀⵉⵏⵏⵉⴱ ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵎⵣ
ⵉⵖⵉⵊⴷⵔ ⴰⵛⵍⴰⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵛⴻⴱⴽⴰⵏⵉⵏ.«ⵎⴰⵏ ⵉⵎⵛ
ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵙ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ
ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰ ⴷ ⴽⵓⵥ ⵏ
ⴰⵢⴻⵔⵎⴰⵙⵉⵏ?».ⵓⵔ ⵏⵏⵉⵏ ⴰⴷⵜ ⴰⵛⵣⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ ⵉⵖ
ⵉⵙⵙⴻⵏⴼⵍ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ
ⵢⴰⵏ ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ »ⵉⵍⵙⴰⵏ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⵟⵢ

61
ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵟⵟⴰⵢ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ.ⵎⴰ ⵎⵉ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷⵜ
ⵉⵙⴽⵔ ?ⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴻⵙⵔⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⴷⴰⴱ
?.«ⵓⵀⵓ,ⵓⵔ ⵉⵣⵓⴱⵥ,ⵇⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ
ⵉⵚⵚⴻⵟⵚⴰⵏ,ⴰⵀⴰ ⵉⵇⵔⴼ ⵓⴽⵓⴷ ⵛⵉⴳⴰⵏ ! »,«ⵙ
ⵢⴰⵏ ⵓⵇⴻⵍⴱⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵏⴰⵛⵜⴰⵍ?»,«ⵓⵔ ⵉⴳⵍⵉ ⵓⵢ-ⴰ
ⴰⵀⴰ ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵎⵜⴻⵏⵏ ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵟⵚⴰ !»ⵙ
ⵓⴱⴻⵀⴱⵓ ⵉⵣⴳⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵔ ⴰⵜⵜⴰ ⵏⵏⴻⵙ !ⵎⴰⵛⴰ
ⵉⵔⵣⵢ ,ⵢⵓⴼⴰ,ⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⵎ ⵓⵛⵔⵔⴰⴱ ⵏ
«ⵔⴰⴱ»

ⵜⴻⵔⵛⵇ ⴰⵙ ⵉ ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⵙ ⵜⵉⴼⵉ


ⵏⵏⴻⵙ.ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵃⵎⴻⵍⵏ ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔ ⵏⵍⵓⵎⵏ ⵉⵍⴰⵎⵓⵚⵏ
ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ,ⵓⵔ ⵉⵎⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ
.ⵉⵖⵕⴰ ⵖ ⵉⵍ -ⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⵉⵡⵙ ⵏⵏⴻⵙ.ⵀⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵓⵏ
ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵉⵙⵙⴻⵏⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ,ⵏⵏⴰ
ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵍⵍⵉⵀⵡⴰⵏⵜ
ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵙⴻⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵔⵔⴰ.ⵉⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴰⵙ
ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⴰⵎⵢⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ ⵡⴰ-
ⴷⴷⴻⵖ ⵙ ⵓⵍⴳⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵢⴻⵍⴷⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⵉⴳⴳⴻⵣ ⵓⵎⴷⵓⵏ ⴼ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ


ⵉⴳⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵡⵓⴼ.ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰⵥ
!ⵉⵍⵙⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴻⵔⴱⴰⵢ ⵓⵔⴽⵉⵢ ⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵢ-ⴰ

62
ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ !ⵉⵕⴹⵍ ⴰⵙ ⵓⵎⴷⵓⵏ
ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⴰⵃⵔⵓⵢ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ ⴷⵉⵖ ⵙ ⵓⵄⵔⴰⵏ
ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵜⵉⴳⴰⵏ .ⴳ ⵜⵓⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⵙ-
ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵍⴰ ⴰⵎⵢⴰⵔ,ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵣⵓ ⴳ ⵜⴽⴰⴼⵓⵜ ⵏ
ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⵖⵉⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⴼⴼⴰⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
ⵉⵎⵍⵍⵓⵍⵏ ⴰⴽⴽⵯ.ⵢⵓⵙⵉ ⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵉⵖⵉⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ
ⵉⴳⴳⴻⵣ ⴷⵉⵖ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⵛⴰⵍ.

ⵉⵏⵏⴻⵃⵍⵓⵍⴹ ⵙ ⵓⵅⴷⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵢⵢⵓⵜ


ⴰⵀⴰ ⵉⵅⵍⴹ ⵖⵉⴼ ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ
ⵖⵎⵎⵓⵏ.ⵉⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⴰⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ
ⵜⴻⵔⵛⵇ ⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵓⵍⵜⵏ ⵉ ⵓⵎⴷⵓⵏ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ .ⴽⵓ
ⵢⴰⵏ ⵉⴷⴷⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵃⵓⴷⴷⵉⵣ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ
ⵜⴻⵍⵥⴰ.ⵉⵜⵜⵓⴽⵯⴼⵙ ⵓⵃⵔⵓⵢ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵎⵓⵏⵡⴰ ⵏ
ⵉⵏⵉⵍⵏ .ⴳⴰⵏ ⵉⴱⴰⵍⵎⴰⴷⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
.ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⴻⵔ ⴷⵉⵖ ⵓⵎⴷⵓⵏ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵉⵃⴻⵛⵎⵉⵢⵏ
ⵖⵉⴼ ⵉⵡⵙ ⴽⵓⴷ ,ⵙ ⵓⴱⴻⵀⴱⵓ, ⵜⴳⴻⵔ ⴰⵙ
«ⴽⴻⵏⵜⵉⵏ» ,ⵜⴰⴱⴱⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵅⴼⴰⵔⵜ
ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵓⵎⵎⴻⵢ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ
:«ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵣⵉⴼⵜ ⵉ ⵉⴱⴱⴰ
«ⵏⵓⵡⵉⵍ».ⵉⵏⵏⵓⴹⵙ ⵓⵎⴷⵓⵏ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵙ
ⵓⴳⵔⵓⵔⵣ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴷ

63
ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴷ ⵢⴰⵜ
ⵜⵏⴰⵏⴰⵛⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ .

ⵉⵍⵙⴰ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⴰⵃⵔⵓⵢ ⵏⵏⴻⵙ


ⵎⴰⵛⴰ ⵔⴰ ⴰⴷⵜ ⵢⴰⵖ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ ⴰⴽⴷ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ
ⵓⴷⴼⴼⴰⵙ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ .ⵢⵓⵛⵛⴻⵍ ⴰⴷ ⵉⵍⵙ ⵢⴰⵏ
ⵓⴽⴻⵔⴱⴰⵙ !»ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰ ⴰⵏⵉ ⵉⵜⵜⴰⴼⴰ ⵢⴰⵏ
».ⵉⴱⴻⵢⵜⵍ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍ ⵏⵏⴻⵖ ⴽⵓⴷ ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵙ
ⵓⴱⴻⵀⴱⵓ ⵉ ⵉⵏⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ .ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵓⴼⴰⵏ
ⵓⵀⴰⵏⴰⵢ ⵏ «ⵔⴰⴱ»ⵉⵣⵔⵔⵉⵢⵏ ⵛⴰⵎⵎⴻⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ
ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵏⵏⴻⵃⵍⵓⵍⴹ ⵙ ⵜⴻⴳⵣⵉ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵏ ⵡⴰⵍⵉⵍ ⴰⵀⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵛⵔⵔⴰⵔⴰⴱ.ⵡⴰ-
ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵔⴻⵎ ⵜⵉⴷⵉ ⴷⴷⴰⵡ
ⵓⴳⴻⵣⵍⴰⵢ.ⴰⵎⴷⵓⵏ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵀⴰ
ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵙ ⵓⵛⵔⵓⵔⴱ :«ⵛⴻⵢ ⵜⴻⵕⵖⵉⴷ
ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵛⵉ-ⴷ ⴰⵥⵏⵏⴰⵕ ⵏⵏⴻⵛ ⵢⵓ;ⵢⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ
ⴰⴱⵓⵔⵛ ⵢⵓ ! ⴰⴷ ⵉⵙⵜⴳ ⴰⴽⴻⵔⴱⴰⵙ ⵏⵏⴻⵛ !ⵢⵓ
ⵢⵓ!”.ⵉⴳⴳⵓⵏⴼⴰ ⵓⴷⴻⵔⴼⴰⵍ ⴰⵎⴻⵥⵣⴻⵢⴰⵏ ⵜⵓⵅⵜⵉⵍⵜ
ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴻⵏⵜⵙ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⴽⴻⵔⴱⴰⵙ ⴰⵀⴰ
ⵉⵔⵡⵍ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵇⵇⴻⵍ ⵙ ⵓⵙⵡⴰⵅ
ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵣⵔⴱ ⵡⵓⴽⵓⴷ ⴰⵀⴰ ⵉⵇⵇⴻⵏ ⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⵓⵍ ⴳ
ⵓⴽⵓⴷ ⵓⵏⵙⵉⵀ ⴰⵣⵓⴱⴰⵥ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ« ⵏⵓⵡⵉⵍ»

64
ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵜⵢ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⴰⴷ ⵉⵃⵢⵢⴻⵍ ⵉ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ
ⵏⵏⴻⵙ.

ⵉⵍⴽⵎ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰ ⴷ ⴽⵓⵥ ⵏ


ⵓⵢⴻⵔⵎⴰⵙⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⴻⵢ ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⴰⵙⴰⵏⵢⵓ
ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵣⴻⵜⵢⵓⵢⵏ .ⵉⴳⴳⴻⵣ ⵙ
ⵡⵓⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴻⴷⵍⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵜⵢ ⴰⵔ
ⵉⵙⴽⵓⵍⵍⵓⵄ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⴰ.ⴽⵓⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵏⵏⵉⴳ
ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵢⵢⵓⵜ,ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵓⵎⴷⵓⵏ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵙ
ⵓⵔⵀⴰⵛ ⵉⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵏ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⴰⴽⵉⵏⵏ
ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ,ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⴰⵣⴻⵏⵏ ⵉⵃⵎⵎⵉⵛⵏ
.ⵙⴱⵉⵊⵊⴻⴳⵏ ⵉⴱⴰⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⵏⵙⴻⵏ.ⵉⵀⵓⵙⴽⵢ ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⵙ ⵓⵎⴻⵔⴳⵓⵍ
ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴼⴻⵔⵇⴰⵇⴰⵛ ⴰⵀⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵅⴼⴰⵔⵜ
ⵜⵓⵇⵍⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ
ⵓⵣⵡⵉⴹ.ⵉⵡⵔⵉ-ⵏ ,ⵉⵣⵍⵎ ⵓⵛⵔⵔⴰⵔⴰⴱ
ⴰⴽⴻⵔⴱⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⵖⵉⴼ ⵉⵖⴻⵕⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ
«ⵏⵓⵡⵉⵍ» ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⴻⵍⴽⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴰⵙⵜ
ⵉⵔⵉ ,ⵉⴷⴽⵍ ⵉⵛⴻⵎⵣⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⴳ
ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵓⵇⵔⴼ «ⵢⵓ!»ⴰⵡⴷ
ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵙ ⵓⵙⵢⵢⴻⴷ ⵜⴻⵔⵛⵇ ⴰⵙ ⵙ ⵓⵇⴻⵍⴱⵓⵙ
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ« ⵏⵓⵡⵉⵍ».

65
ⴹⴻⵕⵏⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⵍⵍⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ
ⵉⵏⵜⵢ ⵓⵙⴻⴷⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⵣⵉⴼⵉⵏ.ⵉⴳⴳⴻⵣ ⵉⴱⴱⴰ
«ⵏⵓⵡⵉⵍ »ⴳ ⴽⵓ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ
ⵉⵎⵢⴰⵔ ,ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵔⵔⵓⴷ ⵉⵜⵜⴻⵍⵏ ⴳ ⵓⵔⵛⴰⴹ ⵏ
ⵉⴽⴻⵍⵡⴰⵏ ,ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ.ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵇⴻⵍⴱⵓⵙ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⴼⴰⵔⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⴻⵣ ⴳ ⵜⵏⴻⵣⵍⵉⵡⵉⵏ
.ⴷⴰⵜ ⵓⵢ-ⴰ ,ⵙ ⵓⵥⵏⵏⴰⵕ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵇⵕⴰⵏ ,ⴰⵔ ⴰⵙ
ⵉⵜⵜⴻⵎⵙⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴻⵎⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴻⵍⴷⴰ,ⵎⴰⵛⴰ ⴳ
ⵓⵍⵡⴰ ⴷⴷⴻⵖ ,ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ,ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵃⵍⵓⵍⵓⴹ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵃⵓⴷⴷⵉⵣ.

ⴽⵓⴷ ⵢⵓⴽⵎ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵡⵓⵛⵛⵏ ⴳ


ⵓⴼⵉⵜⴰⵍ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⵜⵓⵔⵣⵉⴼⵉⵏ ,ⴰⵔ ⴰⵙ
ⵉⵜⵜⴻⵎⵙⴰⵔ ⴳ ⵉⵜⵙⴻⵏⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵏⵎⵉⴳⴳⵉⵔ ⴷ
ⵉⵃⴻⵛⵎⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵔⵎⵏ
ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏⵉⵢⵏ.ⵜⵜⵓⴱⴻⵀⴱⵓⵏ ⵡⵉ-ⴷⴷⴻⵖ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵙ
ⵓⵇⴻⵍⴱⵓⵙ ⵏ ⵓⵛⵔⵔⴰⵔⴰⴱ ⵏ ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ»
.ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵓⴼⴻⵔⵜⴽ ⵓⴼⴰⵏ ⵜ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵅⵍⴰⵄ
ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ .ⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜ ⴰⵀⴰ ⵜⵜⴻⵔⵏ ⴰⵙⵀⵉⵏⵏⴻⴱ ⴰⵀⴰ
ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⴰⵙⵀⴰⵏⵏⴰⴱ .ⵉⵛⵜⵓⵜⵢ ⵉⴱⴱⴰ «ⵏⵓⵡⵉⵍ
»ⴰⵙⴻⴷⴳⵔ ⴷⴷⴻⵖ ⵏ ⵉⵣⴻⵜⵢⵓⵢⵏ ,ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏⵏⴰ
ⴳⵉⵙ ⵉⵔⵎⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵃⴰⵎⵉⵛⵏ

66
Quand je serai grande je serai Princesse
Lana

ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵅⵉⵜⵔⵖ ⴰⴷ ⴳⴻⵖ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ ⵍⴰⵏⴰ

ⴳ ⵜⵉⴼⴼⵓⵜ ,ⵜⴻⵙⵀⵉⵏⵏⴻⴱ ⵜⴰⴼⵓⵢⵜ ⵜⴰⵢⵊⴰⵢⵉⵏ


ⵉⵏⵓ ⵙ ⵉⵥⴻⵏⵥⴰⵕⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵕⵖⴰⵖⴰⵢⵏ.ⴷⴷⵉⵖ ⴰⴷ
ⵙⵏⵉⵎⵎⴻⵔⵖ ⴷⵉⵖ ,ⴰⴷ ⴰⵙ ⴰⵣⵏⵖ ⵉⵃⴰⵎⵉⵛⵏ
ⵉⵣⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷⴰⵢ ⴼⴼⴻⵖ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵔⴻⴷⴱⵖ ⴳ
ⵜⴰⵍⵎⵓⵜ.ⴷⴷⵉⵖ ⴰⵔ ⵔⴻⵙⵎⵖ ⴰⵣⵣⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵙ
ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵉⵍⵏ.

ⵉⵏⵜⵎ,ⴰⵙⴰⴳ ⵅⵉⵜⵔⵖ ,ⴰⴷ ⴳⴻⵖ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ


«ⵍⴰⵏⴰ».ⴰⴷⵉ ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵉⵡⴻⵕⴹⵏⴰⵚⵏ ⵉⵏⵓ ⵉⵎⴻⵛⵍⵉⵡⵏ
ⵓⵙⵔⵉⴽⵏ .ⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷⵉ ⵙⵎⵓⵜⵜⴻⵔⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵏ
ⵉⴽⵛⵛⵉⴹⵏ.ⴳ ⵜⵎⴻⴹⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵇⵇⵉ ⵔⴰ ⴰⴷ ⴼⴼⵉⵢⵏ
ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵉⵍⵍⵓⴷⴷⴰⵏ ⴰⵍⵜⵓ.ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ
ⵙⴻⵔⵙⵏⵜ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⵖⵕⵓⵎ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵎⴻⵏⵜ ⵏⵙⴻⵏ.ⵇⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⴷⵉⴷⵛ.

ⵔⴰ ⴰⴷ ⴳⴻⵖ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ «ⵍⴰⵏⴰ» !ⴷⴷⵉⵖ ⴰⴷ


ⵎⵓⴽⵍⵖ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵍⴷⴰ ⴰⵀⴰ ⵎⵓⵢⴷⵖ ⵖⵉⴼ ⵓⵄⵔⴰⵏ ⵏ
ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⴷⴰⵏ.ⴷⴷⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵢⵢⵉⵙ
67
ⴰⵡⴻⵃⴷⵉⵢ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵡⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵣⴹ
ⵉⵛⵍⵓⵍⴼⵏ.ⴰⵣⴰⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵢⵍ ⵙ
ⵓⵣⵡⵓ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⵣⵣⴻⵍⴰ .ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵇⴻⵏⵏⴰ
ⴰⴷⴰⵙ ⵃⵓⵏⵏⴻⵔⵏ ⴰⵀⴰ ⵣⵓⵍⵖ ⵜⴻⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ.

ⴰⵙⴰⴳ ⵅⵉⵜⵔⵖ ⵔⴰ ⴰⴷ ⴳⴻⵖ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ


«ⵍⴰⵏⴰ».ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵃⴻⵢⴷⴰⵙ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ
ⵓⴱⴻⵔⴳⵎⵎⵉ ⵏⵓ.ⵇⴰ ⴰⴷ ⵃⵉⴷⵙⵖ ⵉⴹ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵍⴰ
ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ.ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ
ⵉⵔⴰⵙⵡⴰⵢⵏ ⵉⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵏ ⵉⵖⵎⴰⵎⴰⵢⵏ ⵓⵍⵙⵉⵏⵏ.ⵉⴷⵍⴰⵡⵏ
ⵉⵏⵓ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵣⴻⴳ ⵜⴰⴹⵓⴼⵜ ⵏ ⵉⵣⵉⵎⵎⵔ,ⵇⴻⵏⵏⴰ
ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴻⵍⵡⵓⵎⵏ ⵣⴻⴳ ⵜⵉⵎⴻⵍⴽⴰⵣⵉⵏ
ⵜⵉⴼⴻⴳⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵍⴷⴰ.

ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵅⵉⵜⵔⵖ ⴰⴷ ⴳⴻⵖ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ


«ⵍⴰⵏⴰ».ⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⴽⵍⵖ ⵙ ⵓⵊⵉⵎⵉ ⴰⴳⴻⵍⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ
ⵜⵜⴻⵎⵖⴰⵢⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ
ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .ⵔⴰ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵉⴼⴻⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⴻⵙⵏ
ⵉⵙⵙⴻⵕⵄⴰⵄⴰⴱⵏ .ⴷⴷⵉⵖ ⴰⴷ ⵖⵏⵓⵖ ⴰⵏⴰⴳⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ
ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⴰⵖⵔⵉⴽ ⵉⵏⵓ.ⴰⵀⵓⵙⴽⵢ ⵏ
ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ.

68
ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴷⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⴻⵖ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ
«ⵍⴰⵏⴰ».ⴷⴷⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⴳⵓⵔⵣⵏⵖ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵜⵜⵉⵍⵙⵏ
.ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴻⵏⵙⴹⵏ ⵣⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵍⴷⴰ ⵏⵓ.ⴰⴷⵉ
ⵙⴻⴳⴷⵏ ⵉⵎⵏⴰⵢⵏ .ⵔⴰ ⴰⴷⵉ ⴰⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵟⵟⴰⴼⵖ
ⴰⵙⵓⵏⴹ ⴷ ⵓⴳⴰⵏⴰ ⵉⴼⵔⵉⵔⵙⵏ.ⵇⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ
ⵉⵢⴻⵍⴷⴰⵎⵏ ⵉⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵏ ⵢⵓⴷⴳⵏ ⵙ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ
ⴷ ⵓⵥⵕⴼ.

ⵉⵏⵜⵎ ,ⴰⵙⴰⴳ ⵅⵉⵜⵔⵖ ⴰⴷ ⴳⴻⵖ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ


«ⵍⴰⵏⴰ».ⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴻⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⴰⵙⴻⵜⴼⴰⵍ
ⴰⴼⵓⵙ ⵉⵏⵓ ⵣⴻⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ.ⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵏⵓⴽⴽⴰⵍ
ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ,ⵉⴳⵔⵓⵔⵣⵏ ⴰⴽⴽⵯ.ⵇⴰ ⴰⴷⵉ
ⵉⵖⵎⵙ ⵙ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵣⴰⴼ.ⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵣⵣⴻⵍ
ⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰⵍⴷⴰ, ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⵢⵢⵉⵙ
ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ,ⵏⴻⵛ ⵖⵉⴼ ⵓⵢⵢⵉⵙ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵀⴰ
ⵏⴻⴷⴷⴻⵔ ⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵄⵔⴰⵏ.

« ⵍⴰⵏⴰ !ⵍⴰⵏⴰ ! »ⵜⴻⵙⵍⵓⵎⵎⵛ ⵜⵙⴻⵍⵎⴰⴷⵜ


ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⵔ
ⵟⵟⴻⵚⵚⴰⵏ .ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ ⵜⵓⵏⴼ
ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⴻⵀⴱⵓⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⴳⵣⴰ ⴷⴻⵖⵢⴰ
ⵉⵙ ⵜ ⵉⵇⵕⴹ ⵓⵏⵓⴷⴷⵎ.

69
ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ.ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵓⵢ-ⴰ
,ⵜⴻⵏⵥⴰ,ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵜⵅⵉⵜⵔ ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ
«ⵍⴰⵏⴰ».

Boubou Tapeur

ⴱⵓⴱⵓ ⵉⵍⵎⴻⵜⵔⵉ

«ⴱⵓⴱⵓ ⵉⵙ ⵜⴻⴳⴳⵯⴻⴷ?ⴱⵓⴱⵓ ⵉⵙ
ⵜⴻⴳⴳⵯⴻⴷ ?»ⵉⵏⴹⵡ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴻⵔⴱⴰⵖⵓⵙ
ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⵣⴻⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⴷⵖⵎ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵉⵍⵍⵉⴼ ⵙ
ⵓⴷⴻⵔⴼⵍ ⴷⴰⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵇⵣⵉⵣⵏ.ⵜⴰⵖ ⵜⴰⵙⴰ ⵉⵇⵣⵉⵣⵏ
ⵣⴻⴳ ⵓⴱⴻⵔⴱⴰⵖⵓⵙ ⴷⴷⴻⵖ ⵓⵎⵛⵓⵎ ⴰⵀⴰ ⵔⵡⴻⵍⵏ
ⴰⵔ ⵙⴱⵓⵄⵍⵓⵍⵏ .ⵉⴷ ⴰⴱⴻⵔⴱⴰⵖⵓⵙ ⵜⴻⵔⵛⵇ ⴰⵙ
ⵙ ⵓⵙⴻⵟⵙⵓ ⵏⵏⴻⵙ,ⵉⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⴰⴷⴻⵔⴼⴰⵍ.

ⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵜ ⵏⵙⴻⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵔⴳⵉⴳⵉⵏ ⵉⵇⵣⵉⵣⵏ


.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⴷ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵇⵇⴰⵕⵏ
«ⴱⵓⴱⵓ ⵉⵍⵎⵜⵔⵉ»

70
ⵉⵣⵓⴱⴷⴰ ⵓⴱⴻⵔⴱⴰⵖⵓⵙ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ
ⴰⵃⵡⵡⴻⵚ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵢⴰⴼⴰ ,ⵜⵉⵢⴻⵏⵣⵔⵜ ⵙ
ⵜⵉⵢⴻⵏⵣⵔⵜ ,ⴰⴽⴷ ⵓⵡⵣⵉⵎ.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵎⵎⴻⵔ ⵙ
ⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⴻⵙ ,ⵉⵏⵏⴻⵥⵖⴰ ⴷⴰⵜ ⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴱⵓⵄⵍⴻⵍ
:«ⴱⵓ!ⴱⵓ ! ⵉⵙ ⵜⴻⴳⴳⵯⴻⴷ ?ⴱⵓ !ⴱⵓ! ⵉⵙ
ⵜⴻⴳⴳⵯⴻⴷ ?»ⵉⵜⵜⵉⵏⴹⴰⵕ ⵓⵡⵣⵉⵎ ⴰⵎⴻⵚⴽⴰⵏ,ⵉⵏⴹⵡ
ⵢⴰⵏ ⵓⵅⵍⵉⴷⵊ ⵉⵖⴻⵎⵙⵏ ⵙ ⵉⵖⴰⵜⵉⵔⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⴼⴼⴻⵔ
ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ.ⵉⵛⵔⴷ,ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴻⵔⴱⴰⵖⵓⵙ
ⴰⴷⴻⵔⴼⴰⵍ ⵉⵣⴷⵖ ⵜⵉⵥⴳⵉ.ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ
«ⴱⵓⴱⵓ ⵉⵍⵎⵜⵔⵉ» .

ⴳ ⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⵓⴳⵏ ⵣⵉ ⴷⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⴽⵔ


ⴰⴼⴻⴳⵔⴰⵛ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵣⴻⴳ
ⵡⴰⵎⴰⵏ.ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ ⵓⵣⴻⵍⴳⵓⴹ ⵙ ⵡⵓⵍⵍⴰⵏ ⴰⵀⴰ
ⵉⵙⴱⵓⵄⵍⴻⵍ :«ⴱⵓ!ⴱⵓ!ⵉⵙ ⵜⴻⴳⴳⵯⴻⴷ ?ⴱⵓ!ⴱⵓ
ⵉⵙ ⵜⴻⴳⴳⵯⴻⴷ ?»

ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵜⵜⵓⴱⴻⵀⴱⵓ ⵉⴼⴽⵔ ⵉⵏⵏⴻⵎⵍⵉⵍⵍⵢ


ⵖⵉⴼ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ .ⵉⵔⴳⵙ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵙⵉⵙ
ⴰⵥⴻⵏⵟⴰⵕ.ⵉⵎⵜⵏ ⵓⴱⴻⵔⴱⴰⵖⵓⵙ ⴰⵎⴻⵥⵣⴻⵢⴰⵏ ⵙ
ⵜⴰⵟⵚⴰ.

71
ⵅⴰⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⴻⵥⴳⵉ ⵉⵖⵕⴰ ⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ
ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴱⵓⴱⴱⴰⵥⵏ ⵉⵎⴻⵚⴽⴰⵏⵏ.ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔ
ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵉⴷⵙⵏ ⵉⵃⵛⵓⵛⵏ ⴳ ⵉⵙⴻⴽⵯⵍⴰ ⴰⵀⴰ
ⵉⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵛⵔ ⵜⴰⵎⵎⴻⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⴰⵚⵏ .ⵅⴰⵙ
ⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵜ ⴰⵔ ⵙⴱⵓⵄⵍⵓⵍⵏ ⵉⵎⴰⵣⴻⵔⵏ :«ⵀⴰⵜⵉⵏ
ⴱⵓⴱⵓ ⵉⵍⵎⴻⵜⵔⵉ,ⵔⴻⵡⵍⴰⵜⴰⵖ !»ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰ
ⵓⴱⴻⵔⴱⴰⵖⵓⵙ ⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ
ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵟⵚⴰ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⴰⴷⴷⴰⵢ
ⵉⴷⴻⵔⴼⵍ ⵛⴰ ⵎⴻⵛ ⴰⵔ ⵣⵉ ⴷⵉⵙ ⵜⵜⴻⴽⵚⵓⴹⵏ
ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ.

ⵙ ⵓⵏⵏⵉⵔⵢ ,ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⴽⵓⴷ


ⵉⵣⵍⵎ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵜ
ⵜⴰⴱⴻⵔⴱⴰⵖⵓⵙⵜ.ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜ ⴰⵔ ⵉⵙⵜⵉⵍⵍⵢ ⴰⵀⴰ ⵜⴻⵏⵏⴰ
ⴰⵙ :«ⴱⵓⴱⵓ ⵉⵍⵎⴻⵜⵔⵉ ,ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴷⵛ
ⵓⵔⴰⵔⵖ.ⵓⵔ ⵃⵎⵉⵍⵖ ⵉⴷⴻⵔⴼⴰⵍⵏ .ⵙ ⵓⵛⴰⴳⵉⵍ ⵏⵏⴻⵛ
,ⴳⴳⵯⴻⴷⵏ ⵣⵉ ⴷⵉⴳⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ
ⵉⵏⵓ.ⵎⴰⵇⵇⴰⵕ ⵓⵔ ⵏⴳⵉ ⵓⵇⵊⵉⵕⵏ».ⵓⵔ ⵉⵙⴱⵉⵊⵊⴳ
ⵓⵍⵎⴻⵜⵔⵉ ⵙ ⵓⵖⵔⵉⴽ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵙⴻⵏⴽⴼⵔ ⴰⴷ
ⵉⵣⵓⵣⴳ ⴰⴳⴰⵏⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ.

ⵉⵏⵜⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⴻⵎⴳⵓⵍⵍⵢ ⵉⴼⴽⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⵉⵍⴰ


ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⴰⵔⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⵡⵣⵉⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴼⴰ

72
ⴷⴷⴰⵡ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳ .ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ «ⴱⵓⴱⵓ ⵉⵍⵎⴻⵜⵔⵉ»
ⵙ ⵡⵓⵍⵍⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⴻⵔ ⴰⵙ ⴰⵙⴻⵅⵏⴷ.ⴳ ⵓⵙⵖⵔ
ⴼⴼⴻⵔⵏ ⵉⵇⵣⵉⵣⵏ .ⵢⵓⵣⴹ ⴰⵇⵕⴰⵛⵛⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⴻⵔ
ⴰⵙⵏ ⴰⵡⴰⴷⵎ.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵎⵎⴻⵔ ⵖⵉⴼ ⵓⵇⵕⵕⵓ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⵖⵕⴰ ⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴱⵓⴱⴱⴰⵥⵏ
ⵉⵎⴻⵥⵥⴻⵢⴰⵏⵏ.ⵓⵔ ⵄⵔⵉⵇⵏ,ⵔⴰⵏ ⵛⴰⵎⵎⴻⵍⴰ ⴰⴷⴰⵙ
ⴼⴽⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ .ⵉⵙⵏⴻⴽⴼⵔ ⴰⴷ ⵉⴷⵡⵍ ⴷⵉⵖ ⴷ
ⴰⴳⵔⴰⵔⴰⵣ ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⴰⵔⴰ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⴷ ⵜⴻⵏ
ⵉⵙⵙⵉⵡⴷ.

ⵀⴰⵜ ⵉⵥⵉⵍ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵛⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⴻⵙ .ⵣⵓⵎⵏ


ⵉⴷⴻⵔⴼⴰⵍⵏ ⴰⵍⵉⴹ.ⴷⵖⵉ «ⴱⵓⴱⵓ ⵉⵍⵎⴻⵜⵔⵉ »ⵉⴳⴰ
ⵓⵖⵔⵉⴽ ⵏⵏⴻⵙ «ⴽⵓⴽⵓ ⵜⵓⵊⵓ»

73
ⵉⴳⵔⵓⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵡⴰⵏ

Les lutins et les éléphants

ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵎⴰⵎⵜ,ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⵢⵓ,ⵉⴼⴼⴻⵔ


ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ ⵉⵙⵙⴻⵕⵄⴰⴱⵏ.ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ
ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⴽⴽⵯⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⴳⴹⴰⴹ ⴷ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ
ⵉⵡⴻⵃⴷⵉⵢⵏ .ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵍⴰⵍ ⴷⴷⴻⵖ,ⵉⵥⵖⴰ ⵢⴰⵏ
ⵡⵓⵙⵓⵏ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ ⴰⵖⵎⴰⵎⴰⵢ.ⴷⵉ ⴷⴰ ⴷ-ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ
ⵉⴳⵔⵓⵟⵟⴰⵏ,ⴳ ⵉⵃⵛⵓⵛⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵜⴻⵔⵙⵉⵙⵏ
ⵉⴼⴻⵔⵇⴰⵇⵇⴰⵛⵏ.ⴽⵓ ⵉⵏⵉⵍ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵢⴰⵜ
ⵜⴻⵖⵢⴰⵎⵜ ⴰⵀⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⴳⴻⵟⵟⴰⵢ ⵓⵎⵙⵉⴷ ⵏⵏⴰ
ⵓⵙⵉⵢⵏ ⵉⵇⴰⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⴻⵚⴽⴰⵏⵏ.

ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵖⵢⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵓⴳⵔⵉⵜ ⵉⵍⵙⴰⵏ


ⵓⴽⵥⵉⵢ ,ⵜⴰⵖⵢⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵙⵉⵙⵏⵜ ⵉⵍⵙⴰⵏ
ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ,ⵜⴰⵖⵢⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵡⴻⵊⴹⵎ ⵉⵍⵙⴰⵏ
ⴰⵡⵕⴰⵖ,ⵜⴰⵖⵢⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴱⴻⵔⴽⵓⴽ ⵉⵍⵙⴰⵏ
ⴰⵍⴻⴷⵊⵉⵏ,ⵜⴰⵖⵢⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴱⵊⵊⵉ ⵉⵍⵙⴰⵏ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ.

ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⴳⵔⵓⵟⵟⴰⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵖⵏ ⴳ


ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ;ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ , ⵉⵛⴰⴽⴰⵏⵏ,ⵉⵔⴷⵏ ⴷ
ⵜⵉⵎⵥⵉⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵜⵛⵉⵎⵖⴰⵏ .ⴳ ⵡⴰⵍⴰⴳ ⴰⵔ
ⵜⵜⴰⴳⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵛⵉⵏ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⴻⵔⵏ ⴷ ⵉⴷⵙⵏ ⴳ

74
ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ,ⵉⵕⵥⴰ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ
ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ ⵙ ⵓⵣⴰⴽⵉⴽ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⴳⵉⵙ ⴰⴱⵊⵊⴰⵔ.ⵀⴰ
ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵔⵏ :

ⵜⴰⵖⵢⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵓⴳⵉⵔⵜ ⵜⴻⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⴷⵎ ⵉ


ⵜⴻⴳⵔⵙⵜ ,ⵜⴳⵓⵊⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵡⵎⵏⵜ ⵜⴰⴱⴰⵔⴰⵡⵜ,ⵜⴻⵔⴷⵍ
ⵜⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⵙ ⵓⵛⴻⵏⵛⵍ ⴼ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵡ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ
.ⵉⴱⵕⵛ ⵓⵇⵔⴰⵛⵛⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵎⵢⴰ.ⵉⵏⴹⴼ ⵛⵉⴳⴰⵏ
ⴽⵓⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⴼ ⵛⵕⴰⴹ ⵉⵇⵔⵓⵛⵛⴰ
ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵅⵍⴹ ⴼ ⵜⴻⵖⵢⴰⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴳⵓⴳⵏ ⵙ
ⵓⵔⴻⵖⴹⴼ.ⵙⴳⴻⵏⴹⵕⵏ ⵉⵎⴰⵔⴻⵡⵏ ⵉⴷⵊⴰⴷⵏ
ⴰⵔⴻⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⵔⵓⵟⵟⴰⵏ.

ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵣⵢⴻⵍⵏ ⴰⵄⴰⴷⵉⵎ ⵙ ⵡⵉⵙ ⵉⴳⴰ


ⴰⵔⵡⴰⴷⴰⵎ ⵣⵣⵉⵔⵣⵏ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⵓⵏ ⴰⵀⴰ ⴱⴻⵕⵛⵏ
ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⴰⴳⴰⵔ ⵏⵙⴻⵏ.

ⵉⴳⵔⵉⵟⵟⴰⵏ ⵉⵎⵛⵓⵎⵏ ⵙⵙⴻⵏⵙⵔⵏ ,ⵉⴷⵊⴰⴷⵏ ⵓⵔ


ⵔⵉⵏ ⴰⴷⴰⵙⵏ ⵙⵙⴻⴼⵍⴷⵏ .ⵛⴰⵙ ⵜⵜⴻⵙⴽⵓⵏ ⴷⵉⵖ
ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏⵙⴻⵏ,ⴰⵔ ⵣⵣⵉⵔⵉⵣⵏ ⵉⴷⵊⴰⴷⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ
ⵉⴷⵙⵏ .ⵜⵜⴻⵔⵏ ⵉⵡⵙ ⵏ ⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏ ⴼ ⵓⴽⵏⴰⵙ
ⵉⵛⵛⴻⵄⴰⴼⵏ.ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴻⵔⴷⵓⴷⵉⵄ ⴰⵔ
ⵜⴰⴼⴻⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵙⴱⴻⴷⴷ ⵉⴳⵕⵓⴹⵏ ⴷⴷⴻⵖ.

75
ⵙ ⵓⵄⵔⴰⵏ,ⵢⴰⵜ ⵜⴻⵖⵢⴰⵎⵜ ⵏ
ⵜⵖⴻⵔⴹⴰⵢⵉⵏ,ⵉⴷⴷⴻⵔⵏ ⴳ ⵓⵅⴻⵔⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⴳⵉⵔⵜ
ⵜⴻⵍⵍⵓⴳⴷⵣ ⵣⴻⴳ ⵓⴹⴻⵕⵡⵉ ⴰⵀⴰ ⵜⵓⴼⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵔ
ⵏ ⵜⴻⵎⴽⵔⵔⴰ.ⴽⵓⴷ ⴷⵉ ⴷⴷⴰⵏ ⵉⴷⵊⴰⴷⵏ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ
ⵕⵥⵉⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ,ⵃⴰⴹⴹⴻⵕⵏⵜ
ⴰⵙⵏ.ⵜⵜⵓⴱⴻⵀⴱⵓⵏ ⵄⵏⵓⴳⴳⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜⴻⵏⵜ
ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ,ⴰⵔ ⵟⵟⴻⵚⵚⴰⵏ.ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴳⴳⵓⵏⴼⴰⵏⵜ
ⴰⵔⵛⴰⵇ ⵏⵙⴻⵏ ,ⵏⵏⴻⵃⵍⵓⵍⴹⵏⵜ ⵜⵓⵣⵡⵉⴹⵉⵏ ⴳ
ⵜⵣⴻⵏⵏⵓⴼⵜ ⵏⵙⴻⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵍⵉⵢⵏⵜ ⵙ ⵓⵏⵍⵍⵉ.ⴷⵉ-
ⵓⵎⵥⵏⵜ ⵜⴰⵏⴱⴰⵟ ⵏ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ.

«ⵖⵉⴼ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ,ⵖⵉⴼ ⵓⵣⴻⵍⵎⴰⴹ,ⴼ


ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ,ⵔⴻⴽⴹⴰⵜ,ⴼ ⵉⵇⵔⵓⵛⵛⴰ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ,ⴰⴷ
ⵏⴰⵣⵣⴻⵍ,ⴰⴷ ⵏⴱⴻⴷⴷ,ⴰⴷ
ⵏⴻⵎⴳⵓⵍⵍⵢ,ⴷⴻⵖⵢⴰ,ⴷⴻⵖⵢⴰ».ⴽⵓⴷ ⵓⵔ ⵣⴹⴰⵕⵏ ⵉ
ⵓⵎⵢⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵃⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵀⴱⴱⵓⵊⵏ ⵉⵣⵓⵔⴰⵔⵏ
ⵜⵉⵖⴻⵔⴹⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷⴰⵙⵏ ⴼⴼⴻⵖⵏⵜ ⵜⴰⵣⵏⵏⵓⴼⵜ ⵏⵙⴻⵏ
ⴰⵀⴰ ⵡⴷⴻⴼⵏ ⴰⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵎⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵓⵏ
ⴰⵀⴰ ⵃⴹⵓⵏ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵙⴻⵏⵜ .ⵢⴰⵀ ,ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴻⵍⵎⵢⴰ
ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵜⴳⴰ ⴰⴷⵊⵉⴷ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵖⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵎⵢⴰ
ⴰⵀⴰ ⵢⵓⵛⵛⵍ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵃⴹⵓ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵏ .

76
ⵉⵎⵛⵉ ⵙ,ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵙⴼ ⴷⴷⴻⵖ,ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵏ
ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴻⵔⴹⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵓⵙⵓⵏ
ⵉⴷⵡⵍ ⵓⵙⵜⵉⵃ.ⵣⵓⴱⴷⴰⵏ ⵉⴳⵔⵓⵟⵟⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⴻⵔⵏ ⴳ
ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏⵙⴻⵏ ⵜⵓⵊⴱⵉⵍⵜ ⵙ ⵉⵏⵉⵍ,ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴳⵟⵟⴰⵢ
ⵏⵙⴻⵏ ⵓⵊⴱⵉⵍ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵏⵉⵍ ⵏⵏⴰⵖ.ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⴻⵔ ⴰⴽⴽⵯ
ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ ⵙ ⵓⵄⵔⴰⵏ.

77
Le titre ⴰⵙⴰⵖⵔⴰ Pages/ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ
Axel et les ⴰⴽⵙⵉⵍ ⴷ 08-12
03 ours ⵛⵕⴰⴹ
ⵉⴱⵓⴱⴱⴰⵥ
Julie et le ⵊⵓⵍⵉ ⴷ 13-17
drôle de ⵓⵣⵓⵍⵉⵍ
zèbre ⵉⵙⵙⴻⵟⵚⴰⵏ
Saper ⵙⴰⴱⵉⵔ 18-22
Lapopette ⵍⵉⴱⵓⴱⵉⵜ
J’ai enfin ⵍⵉⵖ ⴳ
trois ans ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ
ⵛⵕⴰⴹ
ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ
Le rêve de ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ 22-26
Baderddine ⴱⴰⴷⵔ ⴷⴷⵉⵏ
Kylian dans ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ ⴳ 27-32
le jardin ⵓⵊⵉⵎⵉ
magique ⴰⵛⵖⴰⵖⴰⵢ
Où sont les ⵎⴰⵏ ⵣⴰ 33-37
wagons de ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵏ
Coco ⴽⵓⴽⵓ ?
La sorcière ⵜⵉⵃⴻⵔⴳⵉⵜ 38-41
Turlututu ⵜⵓⵔⵍⵓⵜⵓⵜⵓ
Les souliers ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ ⵏ 42-46
d’Antony ⴰⵏⵜⵓⵏⵢ
78
Lucie et la ⵍⵓⵙⵉ ⴷ 47-50
libellule ⵜⴻⵜⵍⵓⵖⵜ
Cyrielle- ⵙⵉⵔⵢⵍ 51-54
petite fee ⵜⴰⴳⴻⵔⵟⵓⵜ
ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⵜ
L’oiseau ⴰⴳⴹⵉⴹ 55-57
bleu et la ⵓⴽⵣⵉⵢ ⴷ
dame aux ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵙ
cheveux ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ
roux ⴰⵣⵓⴱⴰⵖ
Le petit ⴰⵎⴻⵅⵔⴰⵇ 57-61
fugueur ⴰⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏ
Le père ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵓⵡⵉⵍ 62-67
Noël a ⵉⵣⵍⴰ ⴰⵥⵏⵏⴰⵕ
perdu son ⵏⵏⴻⵙ
manteau
Quand je ⴰⴷⴷⴰⵢ 88-71
serai ⵅⵉⵜⴻⵔⵖ ⴰⴷ
grande je ⴳⴻⵖ
serai ⵜⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍⵜ
Princesse ⵍⴰⵏⴰ
Lana
Boubou ⴱⵓⴱⵓ 71-74
Tapeur ⵉⵍⵎⴻⵜⵔⵉ
Les lutins ⵍⴳⵔⵓⵟⵟⴰⵏ ⴷ 75-78
79
et les ⵉⵍⵡⴰⵏ
éléphants

*Les contes sont téléchargés


gratuitement depuis le site de Mme
Michèle
Poncet :http.www.mamyraconte.com

*ⵜⵜⵓⴳⵓⴽⵜⴻⵔⵏⵜ ⵜⵓⵏⴼⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⴱⵏⵏⴰⵏ ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵏⵉ ⵏ


ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴱⵓⵏⵙⵉ.

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ //ARHAZAF


MOHAMMED

Dépôt Légal : 2017MO3247

ISBN : 978-9954-99-199-2

80
81

Vous aimerez peut-être aussi