Vous êtes sur la page 1sur 10

Ianaro ny teny frantsay

avr. 5 2009

Ianaro ny teny frantsay


avr. 5 2009

Leon 1

Auxiliaire
Conjugaison Prsent (ankehitriny) Je suis Tu es Il, elle est Nous sommes Vous tes Ils, elles sont Fitsipika =

Etre= dia

pass ( lasa) Jtais Tu tais Il, elle tait Nous tions Vous tiez Ils, elles taient

futur (hoavy) Je serai Tu seras Il, elle sera Nous serons Vous serez Ils, elles seront

Etre+ adjectif

Les adjectifs= mpamaritoetra Fatigu Triste Heureux Timide Content Fch En colre Malin, maligne Fort Faible Puissant Pauvre Riche Fou, folle Ttu Reraka Malahelo Faly Saro-kenatra Ravoravo Tezitra Tezitra Fetsy Matanjaka Malemy Matanjaka Tsy manam-bola Mpanakarena Adala Maditra

Ohatra
Je suis en colre = tezitra zaho Jtais en colre = avy tezitra zaho Je serai en colre =ho tezitra zaho

Ianaro ny teny frantsay


avr. 5 2009

Leon 2
Auxiliaire Avoir Conjugaison Prsent Jai Tu as Il, elle a Nous avons Vous avez Ils, elles ont pass Javais Tu avais Il, elle avait Nous avions Vous aviez Ils, elles avaient futur Jaurai Tu auras Il, elle aura Nous aurons Vous aurez Ils, elles auront

Les adjectifs=mpamaritoetra

Faim Raison Tort Mal Peur Soif

Noana Marina Diso Marary Marahotra mangetaheta

Fitsipika

avoir+adjectif

Ohatra
Jai peur Javais peur Jaurai peur Matahotra zaho Natahotra zaho Hatahotra zaho

Ianaro ny teny frantsay


avr. 5 2009

Leon 3
Les dterminants dfinis=Mpanondro voafaritra

Les articles dfinis

Masculin

Fminin

Singulier=Tokana Le, l ohatra, le stylo, lhomme le = au de le=du La, l Ohatra, la femme, lheure La mer = ny ranomasina Le maire = ny bentanana

Pluriel=betsaka Les les=aux De les= des Les, les=aux de les=des

Ohatra

La fille de le maire = la fille du maire (ny zanakavavinny bentanana) Je parle le maire= je parle au maire (miresaka aminny bentanana zaho)

Les dterminants indfinis=mpanodro tsy voafaritra Les articles indfinis

Ohatra La maison Le pays La femme Lhomme Lheure Une maison Un pays Une femme Un homme Une heure Ny trano Ny firenena Ny vehivavy Ny lehilahy Ny ora

Ianaro ny teny frantsay


avr. 5 2009

Leon 4 Les dterminants possessifs

Ny mpisolo milaza fananana

Ohatra Un ami - Mon ami =namako Une maison ma maison=tranoko Une monnaie - ta monnaie = volanao Un caractre - son caractre= fombany

Les dterminants dmonstratifs

Ny mpisolo manondro

Ohatra Un stylo - Ce stylo= io stylo io Une chambre - Cette chambre= io hefitra io Une personne - Ces personnes = ireo olona ireo

Ianaro ny teny frantsay


avr. 5 2009

Leon 5 :

Les mots questions


Inona Oviana Aiza Nahoana Iza Inona Inona ny antony Avy aiza Firy,ohatrinona Inona Misy firy ny halavirana impiry

Ny teny entina manontany Quoi Quand O Comment Qui Quest ce que Pourquoi Do Combien Quel, quelle Quelle distance Combien de fois

Ohatra Qui es-tu? = Iza ianao ? Quest ce que tu manges ? = inona ny zavatra hoaninao ? Do venez-vous ? = avy aiza anao ? na avy aiza ianareo ? Comment vais-je manger a ? = ataoko ahoana ny ihina ity ?

Leon 6 :
Ohatra :

Les verbes

- Ny Entimilaza

milalao baolina i Koto = Koto joue le ballon. Milalao=Entimilaza=verbe I koto=lazaina=sujet Les verbes 1er groupes

Ohatra :

conjugaison mode indicatif=ny fitanisana ny Entimilaza Prsent Misakafo futur Hisakafo Je mangerai Je parlerai Je discuterai Je penserai Je porterai Je me comporterai Jarriverai pass (imparfait) Nisakafo Je mangeais Je parlais Je discutais Je pensais Je portais Je me comportais Jarrivais

Manger =misakafo Parler=miresaka Discuter=miresaka Penser=mieritreritra Porter=mitondra Comporter=mitondra tena Arriver=tonga

Je mange Je parle Je discute Je pense Je porte Je me comporte Jarrive

Ianaro ny teny frantsay


avr. 5 2009

Le verbe 2e groupes Agrandir=mampitombo Grossir=mitombo Rajeunir =mihatanora Jagrandis Je grossis Je rajeunis Prsent futur Jagrandirai Je grossirai Je rajeunirai pass Jagrandissais Je grossissais Je rajeunissais

Les verbes 3e groupes Prsent Comprendre Prendre Voir Lire Croire Croitre Je comprends Je prends Je vois Je lis Je crois Je cros futur Je comprendrai Je prendrai Je verrai Je lirai Je croirai Je croitrai pass Je comprenais Je prenais Je voyais Je lisais Je croyais Je croissais

Liste des 100 verbes usuels


1er groupe Changer Avaler Eternuer Bailler Tuer Essayer balayer Acheter Commencer Expdier Cogner Mendier Jouer Appeler fouiller Saigner Justifier Effrayer Payer Envoyer Hsiter Ennuyer Crer secouer Pntrer Manova Manelina Mievina manoaka Mamono Manandrana Mamafa Mividy Manomboka Mandefa Midona Mangataka Milalao Miantso Misava Mivoaka ra Manamarina Mampatahotra Mandoa vola Mandefa Misalasala Mampatezitra Mamorona Mampietsika Miditra

= ireo Entimilaza 100 ilaina matetika 3e groupe Vendre Mettre Promettre Devoir Falloir Revenir Rpondre Mourir Courir Nourrir Rendre Rire sourire Dire Har Ecrire Boire Conduire Craindre Rejoindre Apprendre Dfendre Servir Suivre convaincre

2e groupe Blanchir Vieillir Bondir Russir Engloutir Surgir noircir Trahir Assouvir Finir Bouillir Rjouir Franchir Remplir Garantir Btir Gurir Obir Resplendir Choisir Saisir Embellir Maigrir Faiblir salir

Manadio Lasa antitra Mitsambikina mahafaka Manatelina Mipoitra Lasa mainty Mamadika manome fahafam-po Mamita Mangotraka Mifaly Miampita Mameno Manome antoka Manorina Manasitrana Mankatoa Mipiratra Misafidy Mandray Mankatsara Lasa mahia Lasa malemy Mandoto

Mivarotra Mametraka Mampanantena Tsy maintsy Tsy maintsy Miverina Mamaly Maty Miazakazaka Manome sakaf Mamerina Mihomehy Mitsiky Miteny Tsy mitia Manoratra Misotro Mitondra Matahotra Manaraka Mianatra Miaro Mandroso sakaf Manaraka mandresilahatra

Ianaro ny teny frantsay


avr. 5 2009

Leon 7 : Il y a

- Il y avait- Il y aura
Nisy Hisy

Misy -

Ohatra :
Il y a un enfant dans la cour = misy zaza iray ao antokotany Il y avait un enfant dans la cour = nisy zaza iray tao antokotany Il y aura un enfant dans la cour = hisy zaza iray ao antokotany

Verbe : vouloir = mitia= te


Conjugaison Je veux Tu veux Il, elle veut Nous voulons Vous voulez Ils, elles veulent Je voulais Tu voulais Il, elle voulait Nous voulions Vous vouliez Ils, elles voulaient Je voudrais Tu voudras Il, elle voudra Nous voudrons Vous voudrez Ils, elles voudront

Ohatra : Je veux parler avec toi. = te iresaka aminao zaho Je voulais parler avec toi. = te iresaka taminao zaho Je voudrai parler avec toi. =te iresaka aminao zaho tsy hoela

Il veut dormir ici. = te atory eto izy Il voulait dormir ici. = te atory teto izy Il voudra dormir ici. = te atory eto izy tsy hoela

Ianaro ny teny frantsay


avr. 5 2009

Lecon 8 : Les comparatifs et superlatifs


Ny fampitahana

List des adjectifs irrguliers = ireo mpamaritoetra tsy manara-dalana

Adjectifs Bien, bon Mauvais Plusieurs, beaucoup Peu Tsara Ratsy Betsaka Vitsy

Comparatifs mieux Pire Plus Moins

Superlatifs Le, la meilleur Le, la pire Le, la plus Le, la moindre

Infriorit = kelikely noho ny Rgle : sujet + tre + moins + adjectif + que+complment Ohatra, Je suis moins habile que vous Jtais moins habile que vous Je serai moins habile que vous Egalit = mitovy aminny Rgle : Sujet + tre + aussi + adjectif + que+complment Ohatra, Je suis aussi grand que vous Jtais aussi grand que vous Je serai aussi grand que vous Supriorit= lehibe noho ny Rgle : Sujet + tre + plus + adjectif + que + complment Ohatra,

Ianaro ny teny frantsay


avr. 5 2009

Je suis plus malin que lui Jtais plus malin que lui Je serai plus malin que lui Les superlatifs

Rgle : Sujet + tre+ le, la plus + adjectif + complment Ohatra, Je suis le plus intelligent dans la classe Jtais le plus intelligent dans la classe Je serai le plus intelligent dans la classe

Liste des adjectifs Avare Egoste Malin, maligne Etonne Amusant Intress Intressant Beau, belle Gnreux Matity Tia tena Fetsy Tola gaga Mamparavoravo Liana Mahaliana Tsara Malala tanana