Vous êtes sur la page 1sur 6

[Type text]

TEST EVALUARE CUNOSTINTE IT

NUME: ________________________________________ PRENUME: ____________________________________ DATA: _________________________________________ NUMARUL FILIALEI: _____________________________ SEMNATURA: __________________________________

NOTA: Timpul de lucru e te de !" de mi#ute$ Fiec%re i#tre&%re %re u# i#'ur r% pu# c(rect$ R% pu# urile e c(mplete%)% i# 'ril% %t% %t% c(#*(rm m(delului$ MODEL Se +% &i*% cu

c% ut% c(re pu#)%t(%re r% pu# ului c(rect, i%r celel%lte c% ute %*ere#te

r% pu# uril(r i#c(recte e +(r &i*% cu li#ie (&lic%

Exemplu: D%c% r% pu# ul c(rect l% ( i#tre&%re -de exemplu i#tre&%re% ./0 %r *i +%ri%#t% b , 'ril% tre&uie c(mplet%t% i# *elul urm%t(r:
INTREBARE

16

[Type text]

[Type text]

- GRILA DE RASPUNSURI INTREBARE

1 2 3 4 5 6 7 ! 1" 11 12 13 14 15

.$ Pr(cedur% c(rect% de i#c2idere % u#ui c%lcul%t(r e te: %0 %l+%re% d%tel(r, i#c2idere% %plic%tiil(r i %p(i %pel%re% (ptiu#ii St%rt urm%t% de (ptiu#e% S2ut D(3# &0 %cti(#%re% t% tel(r Alt4F5 c0 %p% %re% &ut(#ului P(3er d0 c(%tere% c%&lului de %lime#t%re di# U#it%te% 6e#tr%l% % P67ului$

[Type text]

[Type text]

!$ Pe#tru % +ede% di*erite pr(priet%ti %le *i ierel(r i# *ere% tr% Expl(rer +% tre&ui % %ple%ti di# me#iul V#$% (ptiu#e%: %0 Li t &0 Sm%ll Ic(# c0 Det%il d0 T2um&#%il 8$ O imprim%#t% e t%&ile te c% de*%ult: %0 cu %9ut(rul *u#ctiei :elp &0 di# me#iul &#'$-P(#)* %le'%#d imprim%#t% d(rit% c0 de)i# t%l%#d t(%te celel%lte imprim%#te de pe P6 d0 di# *ere% tr% P(#)*$(+ cu %9ut(rul c(me#)ii S$* a+ D$,a-'* P(#)*$( 5$ D%c% ( %plic%tie #u r% pu#de c(me#)il(r primite - 7% &l(c%t0, ce c(m&i#%tie de t% te *(l( iti pe#tru % de c2ide *ere% tr% ;i#d(3 T% < M%#%'er, de u#de puteti i#c2ide %plic%ti%: %0 6trl4Alt4F5 &0 6trl4Alt4Del c0 S2i*t4F5 d0 6trl4Alt4=re%< >$ Pe#tru % trimite ( c(pie % u#ui me %9 i %lt(r per (%#e, *%r% c% %ce te% % +%d% %dre ele cel(rl%lti, +eti crie %dre ele %ce t(r% i# c%mpul: %0 cc &0 &cc c0 u&9ect d0 e#d t( /$ A+%#d di p(#i&ile urm%t(%rele (ptiu#i i# *ere% tr% de m%il, c%re di# ele tre&uie elect%t% pe#tru % trimite u# m%il #(u:

[Type text]

[Type text]

%0 Ne3 Mem( &0 Reply c0 F(r3%rd d0 6(py i#t( Ne3 ?$ Ali#iere% (ri)(#t%l@, +ertic%l@ Ai B#c%dr%re% % textului u#ei celule di#tr7( *(%ie de lucru Micr( (*t Excel e *%ce % t*el: %0 6lic7dre%pt% pe celul% re &0 6lic7dre%pt% pe celul% re c0 6lic7dre%pt% pe celul% re d0 6lic7dre%pt% pe celul% re pecti+@ F(rm%t%re celule F(#tC pecti+@ F(rm%t%re celule =(rdur@C pecti+@ F(rm%t%re celule Ali#iereC pecti+@ F(rm%t%re celule M(dele$

D$ E#%i#te de criere% u#ei *(rmule m%tem%tice B#tr7( celul@ i# %plic%ti% Excel e pu#e em#ul: %0 F &0 4 c0 G d0 H

I$ D%c% pe c%lcul%t(rul pe c%re lucr%ti %p%re urm%t(%re% ic(#it%, c%re e te em#i*ic%ti% eiH

%0 6%lcul%t(rul #u e te %lime#t%t c(re pu#)%t(r cu cure#t electric


[Type text]

[Type text]

&0 6%lcul%t(rul e te &l(c%t i #u e p(t *(l( i t% t%tur% i m(u e7ul c0 6%lc%ul%t(rul #u %re c(#exiu#e l% rete%u% de d%te d0 Ace% t% e te d(%r ( ic(#it% % u#ei %plic%tii i p(%te *i i'#(r%t%$ ."$ I# c%)ul i# c%re m(#it(rul c%lcul%t(rului l% c%re lucr%ti %*i %)% ( im%'i#e #e%'r%, i# % ledul PO;ER e te %pri# , ce +eri*ic%ri *%ceti: %0 Ap% %ti &ut(#ul de p(r#itG(prit de l% m(#it(r de m%i multe (ri p%#% ce e remedi%)% pr(&lem% &0 I#cerc%ti m(#it(rul pe#tru % +ede% d%c% e %lime#te%)% i#tr7( %lt% pri)% de cure#t electric c0 Jeri*ic%ti d%c% U#it%te% 6e#tr%l% e te p(r#it%, dup% c%re +eri*ic%ti d%c% ex te c(#ect%t c(rect m(#it(rul l% u#it%te% ce#tr%l% pri# c%&lul +ide( d0 Nu +eri*ic%ti #imic i c(#t%ct%ti *irm% de er+ice pe#tru % trimite m(#it(rul l% rep%r%t$ ..$ Pe#tru % +ede% m%rime% u#ui *(lder tre&uie % *%ceti urm%t(rii p% i: %0 du&lu clic< pe *(lder i ( % e de c2id% *ere% tr% u#de %p%r i i#*(rm%tii de pre *(lderul re pecti+ &0 clic< dre%pt% pe *(lder i de %ici elect%ti (ptiu#e% Pr(priet%ti c0 clic< dre%pt% i# %*%r% *(lderului i de %ici elect%ti (ptiu#e% Pr(priet%ti d0 e c%lcule%)% um% m%rimii *i ierel(r di# i#teri(rul *(lderului$ .!$ Pe#tru % +i)u%li)% c%r%cteri ticile c(mp(#e#tel(r de &%)% %le u#ui c%lcul%t(r: %0 De c2ideti *ere% tr% E./'0($( &0 de c2ideti C0)*(0' Pa)$' c0 de c2ideti *ere% tr% S1+*$2 /(0/$(*#$+ di# 31 C02/-*$( d0 De c2ideti *(lderul 4INDO4S ce %p%rti#e i temului de (per%re$ .8$ 6%re di# urm%t(%rele di p()iti+e *(l( e te l% c(#ect%re% l% I#ter#etH

[Type text]

[Type text]

%0 pl%c% de rete% &0 m(#it(rul c0 pl%c% de &%)% d0 pl%c% +ide( .5$ A+eti #e+(ie % %cce %ti iteul 333$p( t%r(m%#%$r( $ 6%re di# urm%t(%rele %plic%tii e te #e+(ie % ( *(l( iti: %0 ;i#d(3 Expl(rer &0 P%i#t c0 I#ter#et Expl(rer d0 Micr( (*t ;(rd .>$ Pe#tru % p(r#i c%lcul%t(rul l% c%re urme%)% % lucr%ti tre&uie % *%ceti urm%t(%rele: %0 e te u*icie#t % %p% %ti &ut(#ul PORNITGOPRIT de pe m(#it(r$ &0 %p% %ti &ut(#ul de p(r#ire de l% U#it%te% 6e#tr%l% i +eri*ic%ti % *ie p(r#it i m(#it(rul c0 c(%teti i %p(i rei#tr(duceti U#it%te% 6e#tr%l% i# pri)% de cure#t electric d0 t(%te +%ri%#tele de m%i u u#t c(recte$

[Type text]