Vous êtes sur la page 1sur 31

A

Abaisser mampidina , mampihetry abandonner mandao , manary abattre manjera , mikapa, mandrodana abme lavaka , tevana abimer manimba abolir manafoana abominable mahatsiravina abondance abetsahana abondant betsaka bord eny ambony aborder manatona aboutir miafara aboyer mivovo abri fialofana absent tsy ao absolument tsy maintsy abuser manambaka cause de noho accablant mahavalaka, manahirana accepter manaiky accident loza, voina acheter mividy ct de akaiky, anila acteur/actrice mpanao teatra actif marisika, be aina addition fanampiny, kaonty adjectif mpamaritra anarana admettre mandray , mamela admiration fahatalanjonana admirer adresse midera adiresy adresse fahakingana adresser manisy adiresy, manatona adroit kinga , fetsy adulte olon-dehibe, efa lehibe adultre fijangajangna aroport seranam-piaramanidina affaire raharaha , varotra, ady affection fitiavana, faharariana acte asa , ny atao affranchissement (poste) fandoavana vola Africain afrikana g be-toana , lehibe agent de police masoivoho (polisy) agiter manetsika agrable mahafinaritra aide fanampiana , mpanampy aider manampy , mamonjy aigre maharikivy aiguille fanjaitra ail tongolo gasy ailleurs any an-kafa , d' afa-tsy izany d'ailleurs afa-tsy izany aimable mahatehotia , tsara fanahy aimer tia an zoky ainsi noho izany, ary air rivotra , toetra , feon-kira ajouter manampy alarme fahatairana , fanairana Allemagne Alemaina Allemand alema alle llan-kely aller mandeha , mandroso allocution lahateny fohy, kabary allumer mampirehitra , mandrehita allumette afokasoka alors amin'izay ambassade ambasady ambassadeur amabasadaoro amliortation fihatsarana , fanatsarana

amliorer manatsara amener mitondra , mitarika Amricain amrikana Amrique Amerika ami(e) sakaiza amiti fitia, fihavanana amour fitiavana , manao amoureux mpifankatia amusant mampiomehy amusement fanalan'andro amuser mampihomehy, mampilalao s'amuser milalao , manala andro ancien taloha , ntaolo, zoki-olona ne boriky ange anjely ange alona tsara fanahy Anglais anglisy Angleterre Angletera anguille amalona animal biby anne taona , herintaona annuler manafoana aot aoty apercevoir mahita s'apercevoir mahafantatra apritif mampazoto homana peu prs tokony ho , sahabo ho apparatre miseho , mitranga appareil photographique fakan-tsary appartement efi-trano maro itoeran'ny fanakiaviana iray appeler miantso , manonona anarana s'appeler atao hoe apptit fahazotoa-mihinana apporter mitondra , milaza apprcier manombana , mankasitraka apprendre mianatra , mampahalala apporter maka hoan'ny tena approuver mankasitraka , manaiky aprs manaraka , aoriana aprs-midi avy misakafo araigne hala arbre hazo arc reni-tsipika, andohalambo arcade andohalambo

Archevque Arsevaka architecte mpanao mari-trano argent (mtal) volafotsy argent (monnaie) vola argent comptant vola tolobositra arme fiadiana arme foloalindahy, tafika armoire lalimoara arranger mandahatra , manamboatra arrt didy , fisamborana, fijanonana arrter misambotra , mampijanona arrire aoriana en arrire mihemotra arrive fahatongavana art taozavatra , zava-kanto article (bien) zavatra article (journal) lahatsoratra artificiel nataon'olona artiste olona mahay taozavatra, mpanao zava-kanto asile trano fiarovana aspirine asipirinina asseoir mametraka , manorina s'asseoir mipetraka assez ampy , antonona assiette lovia , vilia assistance fanampiana , fanatrehana assister manampy , manatrika association fikambanana atteindre mahavoa , mahatrata attendre miandry , manatena, manampo attention fitandremana attention fanajana , fiheverana attraper misambotra , mahazo, mandray au amin'ny , an'ny au bout de, afaka au-dessous de ao ambany au-dessus de ao ambony augmentation fampitombaona , fitomboana augmenter mampitombo, minitatra aujourd'hui androany , anio aussi koa , noho izany autant tahaka , mitovy amin'ny autel alitara auteur mpamorona , mpanoratra

autobus automne automobile autour de autre autrefois autrement avancer avant avantage avec avenir l'avenir aventure aveugle

aotobosy fararano aotomobila, fiarakodia manodidina ny hafa , ny sasany taloha , fahiny raha tsy izany mialoha , mandroso aloha , taloha tombo , fandresena amin' , mbamin ny ho avy amin'ny ho avy mosalahy , sendrasendra jamba

avis hevitra , filazana avocat (le mtier) mpisolovava avocat (le fruit) zavok avoir (le nom) fananana avoir (le verbe) manana avoir besoin de mila avoir faim noana avoir l'air hoatry ny avoir peur matahotra avoir raison manana ny marina avoir soif mangetaheta avoir tort manana ny diso avoir (il y a) misy avril avrily

B
bagage bagazy , entana bague peratra baie helo-drano bain fandroana baiser (le) oroka baiser (le verbe) manoroka baisser mampidina balance mizna balai kifafa balayer mamafa balcon lavarangana baleine trozona balle bala banane akondro banc dabilio bandage famonosam-pery bandit jiolahy banque banky banquet fanasana bar labotika bar trano fisotroana barbe volom-bava barrire fefy bas (adjectif) ambany bas (nom) b-kiraro bataille ady bateau sambo boire misotro bote boaty boteux mikitringa bombe baomba bon bon march bord bouche bton battre bote boteux tsara mora morona , sisina, eny ambony vava kibay mikapoka boaty mikitringa

battre (se) miady beau tsara tarehy, mahafinaritra beaucoup betsaka, maro be beaut hatsarana bb zazakely bec vavam-borona bnfice tombony btail biby fiompy beurre dibera bicyclette bisikileta bien (adjectif) tsara bien (nom) fananana bien que na dia bientt tsy ho ela bienvenue tongasoa bire labiera bifteck befitaika billet karatra bizarre hafahafa blme tsiny blanc fotsy Blanc (l'homme) vahaza blanchisserie trano fanasan-damba blanchisseuse mpanasa lamba bl varim-bazaha bless maratra , sosotra blesser mandratra blessure ratra bleu manga blond volom-barahina latabatra fanoratana bureau birao

buf boire bombe

omby misotro baomba

bon tsara bon march mora bord morona , sisina, eny ambony bouche vava boucherie fivarotan-kena boue fotaka bouger mihetsika bouillir mampangotraka boulangerie fivarota-mofo bout tendrony , laniny bout de au afaka bouteille tavoahangy bouton bokotra bracelet haba bracelet fehin-tnana branche sampana bras sandry brillant mamirapiratra briller mamirapiratra brique biriky broderie amboradara brosse borosy brouillard zavona bruit tabataba brler mirehitra , mandoro brun volon-takatra bruyant mitabataba

a cacahuette cacher cachet cadeau

ity voanjo manafina fitomboka fanomezana

faire un cadeau manao fanomezana cadet zandry caf kafe caisse fandoavam-bola, fandraisam-bola calme (adj) miadana camion kamio campagne ambanivohitra canal ttatra canard kanakna canne sucre fary canot sambo kely caoutchouc fingotra capable afaka tsara capital (argent) renivola capital (adjectif) zava-dehibe capitale renivohitra carr efa-joro carte (gographie) sarin-tany carte karatra cascade riana cass tapaka casser manapaka casserole kasiraoly cathdrale katedraly cause antony cause de noho causer miresaka, mahatonga

cave ce cette ceci cela

lakavy io , ity io , ity ity ity

cave lakavy ce io , ity cette io , ity ceci ity cela ity ceinture fehin-kibo clibataire mpitovo cent zato centre afovoany cependant na izany aza cercle boribory certain azo antoka certainement izany tokoa certificat sertifika cerveau ati-doha chacun tsirairay , isanisany chagrin alahelo chane rojo vy , fatorana chaleur hafanana chambre efitra champ saha champagne sampaina champignon holatra chance vintana change takalo , fanakalozam-bola changement fiovna changer (monnaie) manakalo chanson hira chanter mihira chapeau satroka chapelle trano fiangonana chaque isan , samy charbon arina , arin-tany charcuterie fivarotan-kena kisoa charger mamatratra charmant maha-te ho tia chasse fihazana chat saka chaud mafana chauffage famanana chauffeur mpamily chaussette b-tongotra chaussure kiraro chavirer rendrika chef lehibe

chef filoha chef d'oeuvre sangan'asa chemin llana chemin de fer llam-by chemise somizo chemise de nuit akanjo mandry chque seky cher malala cher (prix) lafo chercher mitady chri(e) malala cheval soavaly cheveux volo cheville kitro kely chien alika , amboa chiffon voron-damba chiffre marika chinois sinoa choc fifandonana , fandonana choisir mifidy chose zavatra chrtien kristianina chute fianjerana cicatrice holatra ciel lanitra cigarette sigara cimetire fasana cinma sinema cinq dimy cinquante dinam-polo circulation fifamoivoizana cirer mampangirana , manoso-tsavoka ciseaux hety citoyen olom-pirenena citron voasary makirana clair de lune tara-bolana clair mazava classe kilasy cl lakile client mpividy , mpanao zavatra cloche lakolosy clou fantsika coeur fo coin zorony

colre hatezer, en tezitra colle lakaoly collge kolejy colline havoana combat ady combien ohatrinona commander manafatra , mifehy comme tahaka commencement fiandohana commencer manomboka comment ahoana commerant mpivarotra commerce varotra commun iraisana communiquer mampita compagnie kaompania comparaison fampitahna comparer mampitaha complet tanteraka , feno compltement tanteraka compliment fiarahabana , famangiana comprendre mahafantatra, mahazo antsaina comprim pilina compte kaonty ,fanisana , fanoratana ny vola compter manisa concert kaonseritra condamnation fanamelohana condition fomba conduire mitondra confrence fifampidinihana, kaonferansa confiture kaonfitiora confortable mahafinaritra confus tsy mazava , menatra congrs fihaonana , kaongresy, zaikabe connaissance fahalalana, sakaiza connatre mahalala conseil toro-hevitra , fivoriana construire manao , mamorona consul konsily consulat tranon'ny konsily contenir mahalany , misakana tsy hiely

content faly continent kaontinanta continuer mitohy , manohy contraire mifanohitra contre manohitra akaiky copie kopia coq akoholahy corde kofehy , tady cordonnier mpanao kiraro corne tandroka corps vatana correct mahitsy , marina corriger mitsara , mananatra, manitsy corsage tenan'akajom-behivavy cte (os) taolan-tehezana cte (rivage) moron-tsiraka ct de akaiky , anila ctelette kotoleta coton landihazo cou vozona coude kiho coudre manjaitra couler mandeha , mitete couleur loko coup kapoka couper mandidy , manapaka cour tokotany courage herim-po courageux be herim-po courant fanao courant (lectrique) herinjiro courante, monnaie vola fampiasa courant d'air rivotra mifamaly courir mihazakazaka , manenjika courrier iraka , taratasy cours (prix) vidin-javatra cours (enseignement) fianarana course fifaninanana hazakazaka , ny

aleha court fohy couteau antsy coter vidiny ividianana couture zaitra couturire mpanjaitra akanjom-behivavy couvercle sarona , takotra couverture fono , tafo, bodofotsy couvrir manarona , manafo cracher mandrora craindre matahotra cratre vavan'ny volkano crayon pensily hazo crpuscule mazava atsinanana creuser mihady creux loaka , lavaka crevette patsa be cri antso , akora, horakoraka cric fiasana fanaingan-javatra crier miantso , mihorakoraka cristal kristaly crochet farango kely croire mino , matoky croix hazo fijaliana cru manta cuillre sotro cuir hoditra cuire mahandro cuisine lakozia cuisine, faire la manao lakozia cuisinier mpahandro cultivateur mpamboly cultiver mamboly culture voly curieux liana , tia adinadina

D
dactylo dame mpitendry milina vehivavy danger dangereux loza mampidi-doza

dans amin' , anatin' danse dihy danser mandihy date daty debout mitsangana dbut, au eo am-piandohana dcembre desambra dchirer mandrovitra dcider manapa-kevitra dcrire manoritra , milaza toe-javatra dedans ao anatiny dfendre miaro , mamely dehors ivelany dehors de, en ao ivelan'ny djeuner sakafo atoandro , petit- sakafo maraina dlicieux tsara dia tsara demain rahampitso demande fangatahana , fiangaviana demander mangataka , miangavy dmanger mangidihidy , malailay demi antsasany , tapany demi, : saiky , efa ho dmocrate demokrasia dent nify dentelle dantely dentiste mpanao nify dpart fiaingana , fandehanana dpchez-vous faingna ianao dpenses fandaniana , ny lany dposer mametraka, mampitahiry depuis hatramin'izay depuis que hatramin'izay dranger mampikorontan, manembatsembana dernier farany derrire aoriana , ao ivoho des amin' , hatramin' dsagrable mahasosotra, mahadikidiky dsavantage fatiantoka , fahavoazana descendre midina , mampidina, mametraka dsert efitra , tany foana dshabiller manala fitafiana dshabiller, se miala fitafiana dsinfecter manisy fanafody dsirer maniry , mitsiriritra

dessert zavatra hanina aorian'ny sakafo dessin sary dessiner manao sary dessous ambany dessus ambony destinataire olona andefasana zavatra dtruire mandrava , manimba deux roa deuxime faharoa deuxime fois indroa devant aloha , anoloana dvelopper mamelatra devenir devoir hanao diamant dieu diffrence diffrent difficile difficult dimanche dner (verbe) dner (nom) dire dites-moi direct directeur direction diriger discuter disparatre disparu disponible draharaha disposer dispute disputer (se) disque distance dit divers divorce dix tonga , manjary, miha adidy , tsy maintsy hatao, voatry diamondra Andriamanitra fahasamihafana fifandirana , hafa sarotra , mafy, mafy fahasarotana alahady misakafo sakafo hariva milaza , manambara lazao ahy mahitsy lehibe , tale, direktera ny aleha , fiadidian-drahara-ha mitarika , mitandrina miady hevitra tsy hita intsony, levona tsy hita malalaka , azo am-panaovinmandahatra , mampiomana ady miady kapila halavirana, elanelana voalaza , atao hoe samy hafa nisara-panambadiana folo

dixime docteur doigt domestique donc donner dormir dos

fahafolo dokotera rantsan-tanna mpiasa an-trano amin'izany , ary manome matory lamosina , vohony

dose fatrany double indroa douche fandroana doucher (prendre une) mandro douleur faharariana , fahoriana

doute fisalasalana , fiahiahiana doux mamy , moramora, malemy douzaine dozenina douze roa ambin'ny folo drap lopotra , lamba drapeau saina droit (nom) fahefana, fahazoana droit (adjectif) mahitsy , mijoro droite, any an-kavanana drle mahatsikaiky du, de, la ny dur mafy , henjana durer maharitra

E
eau eau-de-vie carlate changer charpe chelle clair clairer cole conomiser couter craser crire crit cueil ducation effacer effet effet, en effort effrayer gal glise gratignure rano laodivy mena mangatrakatraka manakalo , mifamaly samboady tohatra , ambaratonga tselatra manazava , mitsilo sekoly mitsitsy mihaino , manaraka manorotoro manoratra soratra , taratasy voasoratra haram-bato fitaizna , fampianarana mamono , mikosoka vokatra , ny ateraka marina tokoa fikezahana mampitahotra mitovy , sahala eglizy , fiangonana rangotra, ratra kely lastique lectricit lectrique lve lasitika elektrisite, herin'aratra elektrika mpianatra

elle izy embarquer manondrana embarquer, s' miondrana embarrass sahirana , vaka embarrasser manahirana, mahasanganehana embrasser manoroka , mamihina meraude vatosoa maitso emmener mitondra , mandeha motion fahatairana , fientanampo empcher misakana , mandrara emploi raharaha , asa emporter mitondra, maka an-kery en (prposition) amin' , any , ao en (pronom) aminy , amin'izany en effet marina tokoa enchant faly encore mbola, kanefa, na dia... aza

endommag simba endormir, s rendremana, matory enfant ankizy , zanaka , zaza enfer helo , afobe enfin farany , nony ela enlever mambata , manaisotra ennemi fahavalo , rafy ennui fahadisadisana ennuyer mampahadisadisa , manorisory enregistrer mitana an-tsoratra enseigne marika famantarana enseigner mampianatra , manoro ensemble miaraka, ankapobeny ensuite manaraka , noho izany entendre mandre , mihaino enterrement fandevenana enterrer mandevina enthousiasme zotom-po , hafaliandehibe entier manontolo , tsy vaky entourer manodidina , manotrona entracte antrakta entranement fitaomana, fampianarana entre ao anelanelan' , ao amin' entre fidirana , fiantombohana entrer miditra entrez midira entrevue fihaonana enveloppe valopy , fono envelopper mamono , manarona envie de, avoir te , avoir ta envoyer maniraka , mandefa pais matevina paule soroka pe sabatra picerie trano fivarotan-kanina pine tsilo pingle paingotra pingle cheveux vim-bolo, paingobolo quateur ekoatora quipement fitaovana erreur fahadisoana escalier tohatra escargot sifotra esclavage fanandevozana espace habakabaka , elanelana

esprer manantena espoir fanantenana esprit fanahy , saina essayage fanandramana essayer manandrana , mitsapa essayer de mianatra essence lasantsy essuyer mamaoka , miaritra est (point cardinal) atsinanana estomac vavony et sy ary, sady... no tage rihana tat toetra , fanjakana Etats-Unis Etazonia t fahavaratra teindre mamono , manala ternuer mievina tincelle kilalaon'afo toile kintana tonner mahatalanjona tonner, s' gaga trange hafahafa tre (verbe) misy tre (verbe) dia tre (nom) zava-mananaina trier fitoeran-tongotra troit ety, tery tude fianarana tudier mianatra Europe Eoropa Europen Eoropeana eux izy ireo vanouissement fahatornana veill taitra , mahatsiaro veiller mamoha , mampahakinga ventail fikopaka videmment miharihary vident miharihary , mazava viter mandositra , misoroka exact marina examen fanadinana, fandinihana examiner manadina , mandinika except afa-tsy excursion fitsangatsanganana excuse fialan-tsiny

excuser manla tsiny excusez-moi azafady excuser, s' miala tsiny , manalady exemple ohatra , modely exemple, par ohatra exercice fampiasana expdier maniraka, mandefaexpliquer

manazava ,

manoro

exporter mamarina , mamoaka varotra exposition fampisehoana express faingana dia faingana extraordinaire tsy araka ny fanao extravagant tsy misy antony , adaladala

F
face tarehy , tava, lafy face de, en manatrika facile mora atao facile malemy fanahy facilement amin-kamorana faon fanao , fomba, fanaovana faon, de toute na izany na tsy izany facteur (postier) mpizara taratasy facteur anton-javatra faible osa , malemy faire manao , mamorona a ne fait rien tsy maninona akory ne fait/faites pas aza manao fait zavatra atao falloir tsy maintsy , tokony faut, il tsy maintsy, me mila famille fianakaviana , ankohonana fantme matoatoa farine koba , lafarinina fatigue havizanana fatigu vizana faute fahadisoana faute, c'est ma fahadisoako faux diso , tsy marina faveur soa , fitia, sitraka flicitation fiarahabana femelle vavy femme (pouse) vehivavy, vady fentre varavarankely fer vy ferme (nom) tany fiompiana sy fambolena ferme (adjectif) mafy ferme mihidy fermer manidy fermeture hidiny fte fety , lanonana feu afo feuille ravina fvrier febroary fianc fofom-bady ficelle tady kely fier sahy , mirehareha fivre tazo , fanaviana figure endrika , sary tsotra fil kofehy fil de fer tariby filet (de pche) harato fille zazavavy filleul zanaka amin'ny film filma fils zanakalahy fin (nom) farany fin (adjectif) madinika final farany finalement amin'ny farany fini vita finir mamita fleur voninkazo foie ty

fonce antitra fond farany fondre manempo fontaine fatsakana force hery fort ala forme endrika , bika formel (adjectif) hentitraformule teny fanao fort mahery , matanjaka, mafy fortune harena fosse hady fou adala fouet karavasy foule vahoaka (be) four lafaoro fourchette forosety fourrure volom-biby haingo fragile marefo , malia, mora vaky frais vaovao , vao

franc (nom) franais France frapper frquemment frre frit froid froid, j'ai fromage front frontire frotter fruit fuite fume fumer fusil futur

farantsa frantsay Frantsa mikapoka , mamely matetika rahalahy , anadahy nendasina hatsiaka mangatsiaka aho izany fromazy handrina sisin-tany mikasoka voankazo fandosirana , filefana setroka manetroka , midonaka basy ho avy

G
Gabardine gagner gai gamin gant garage garantie garon garde-boue garder gare garer gteau gter gauche gner gnral gnreux gabaridina mahazo , maharesy falifaly , ravoravo zaza batritra gan-tanana garazy antoka , fiantohana zazalahy arofotaka miaro , miambina gara mampiditra amin'ny gara mofomamy manimba havia , ankavia misakana jeneraly onena olona, malala-tnana genou lohalika gens olona gentil mahafinaritra gographie jeografia gilet salotra glace ranomandry , fitaratra glissant malama gourmand tendan-kanina got tsiro , hafy goutte indray mitete gouvernement governemanta grain voa graisse jabora , menaka grand lehibe , be , avo grandir mitombo grand-mre renibe , nenibe grand-pre raibe , dadabe gras matavy , be menaka

gratte-ciel gratter Grce grec grenier grenouille gris gronder gros

trano avo be mihaotra , mikiky Gresy grika lava-bary sahona volom-batolalaka mitrerona , mikizaka vaventy

grossier grossir groupe gurir guerre guide guitare gymnase

valavala, baktraka mitombo gropy manasitrana ady mpitarika gitara fanaovana zimnastika

H
habiller mampiakanjo habiller, s' miakanjo habitant mponina habiter monina habitude fahazarana habituel mahazatra , fanao halte fijanonana, fiatohana haricot tsaramaso hte hamaikana, hadodonana haut avo , ambony, lava hbreux hebreo herbe ahitra , vilona heure ora heureusement zara, soa ihany heureux finaritra hibou vorondolo hier omaly histoire tantara historique momba ny tantara hiver ririnina homme (humain) olombelona homme (mle) lehilahy honnte mahatoky, marina honneur hpital horaire hors hte htel huile huitime humide voninahitra, haja hopitaly momba ny ora ivelany , afa-tsy vahiny , mampiantrano hotely diloilo , solika, menaka fahavalo mando

I
ici eto , aty ide hevitra, saina il(s) izy, izy ireo il y a misy Il y a combien de temps ? hafiriana Il y a deux jours roa andro le nosy illgal illustration image imagination imitation immdiat immigrant tsy ara-dalna sary amin'ny boky sary , endrika fiheverana, hevi-dravina fakan-tahaka miaraka amin'izay mpifindra monina

impair impassible impermable important importateur importer impossible impt inattendu incident inclus ao

tsy ankasa tsy miraika tsy tantera-drano lehibe , tsy azo avela mpanafatra entana manafatra entana tsy azo atao hetra tsy nampoizina sampona , zava-miseho anatiny

insister mikiry inspecter mizaha installer mametraka installer, s' mipetraka instituteur / institutrice mpampianatra institution fikambanana , trano fianarana instructeur / instructrice mpampiana-javatra instruire mpampianatra , milaza, mampandre intact tsy nahafahana intelligent manan- tsaina , kinga intense fatratra intention fikasana intressant mahasondriana intresser mahasoa , mampahasondriana intrt zana-bola , tombo-tsoa intrieur ao anatiny international iraisam-pirenena, internasionaly interne ny ao anatiny interprte mpandika teny intestin tsinay inutile tsy misy antony, tsy ilaina invention famoronana , fanasana, fiantsoana invit nasaina iode iody Italie Italia itinraire lalana aleha ivre mamo

incomplet tsy feno , tsy ampy inconfortable tsy metimety inconscient tsy mahatsiaro saina incroyable sarotra inoana indfini tsy voafetra indpendance fahaleovantena indpendant mahaleotena indien indiana , karana indigne teratany , tompontany indigestion tsy fahalevonan-kanina individuellement isan'olona , tsirairay industriel mpanao taozavatra ingal tsy mitovy injection fanindronana innocent madio , tsy manan-tsiny innondation tondra-drano inquiet be ahiahy insecte bibikely

J
jamais jambe janvier Japon jardin jaune je jete mandrakizay, na oviana na oviana ranjo janoary Japana zaridaina mavo aho , izaho fefioha vaton'ny seranana jeter jeu jeudi jeune jeune fille jeune homme jeunesse manipy , manopy kilalao , lalao loka alakamisy tanora, zavoto tovovavy tovolahy tanora , fahatanorana

joie hafaliana , haravona joli tsara tarehy joue takolaka jouer milalao jouet kilalao jour andro journal gazety journaliste mpanao gazety journe andro juge mpitsara juger juif juillet mitsara jiosy jolay

juin jungle jupe jus jusqu' juste justement justice

jona ala be zipo ro , ranon-javatra hatramin' , ambara marina , mety araka ny rariny fahamarinana, ny rariny

K
Kilogramme kilomtre kilao kilaometatra kiosque klaxon trano heva fanairana

L
La ao , any, eroa l-bas ery l-haut ery ambony lac farihy laid ratsy tarehy laine volonondry laisser mamela , mandao laissez-passer fahazoan-dlana lait ronono laitue salady lame de rasoir hareza lampe jiro lancer manipy , mitoraka langue lela lanterne fanala lapin bitro large malalaka laver manasa laver, se misasa le / la(article) ny le / la (pronom) izy , azy leon lesona lger maivana Lger lgumes lent lentement lettre leur (possessif) leur (pronom) lever lvre libert librairie libre licence lieu lieu de, ligne malefaka legioma votsa , miadana, mitaredretra votsavotsa , miadanadana taratasy azy aminy , azy mitsangana , miarina molotra fahafahana fivarotam-boky afaka fahazoan-dlana fitoerana , toerana , tany au ho solo tsipika

limonade linge lingerie lingerie lion

limonady lamba , fitafiana momba ny fitafiana aty akanjom-behivavy liona

liqueur lalikera lire mamaky liste lista, lisitra lit farafara litre litatra livre boky livre (monnaie) livatra livrer manatitra locomotive loha-masinina loi lalna

loin lavitra loin de lavitra an' long lava long de, le manaraka ny longtemps elabe longtemps, plus ela tokoa louer manofa, mampanofa lourd lui lumire lundi lune lune de miel lunettes luxueux mavesatra izy , azy hazavana alatsinainy volana volan-tantely solomaso mirenty

M
machine machine crire machoire madame mademoiselle mai maigre maigrir main maintenant mairie maire mais maison maison d'dition matre majorit mal mal de dents mal de gorge mal de mer sambo mal de tte mal , avoir milina milina fanoratana valanorano madama , ramatoa ramatoakely mey mahia, kaozatra mampahia , mihamahia tnana izao , ankehitriny lapan'ny tanna ben'ny tanna nefa n, kanefa trano fanotam-boky tompo , mpampianatra ankamaroany, maro an'isa ratsy , aretina areti-nify aretin-tenda tsy mahazaka mandeha aretin'andoha marary any amin'ny maladie malheur malheureux malle malsain manger manire manquer manteau manucure manufacture marbre marchandise marche marcher mardi mari mariage mari marier, se marin marine marque marron aretina fahoriana , vitan-dratsy mahantra , fadivanorana vata be tsy mahasalama mihinana fomba diso , tsy mahavoa kapaoty mpikarakara tnana fanaovan-tao-zavatra marbra entana tsena mandeha talata vady mariazy, fanambadiana manambady mivady , manambady tatsambo , matilo momba ny ranomasina marika manja

mars marteau massage massif matelas matin

marsa tantanana, maroto fanorana mafonja kidoro maraina

mauvais ratsy mayonnaise maionezy me ahy mcanicien mpanamboatra milina mchant masiaka, loza be, ratsy mdaille medaly mdecin dokotera mdical medikaly mdicament fanafody meilleur ny tsara indrindra mlanger mampifangaro melon voatavo membre rantsana , mpikambana mme iny ,sahala, na dia... aza mmoire saina , fitadidiana mnage tokantrano mnagre mpikarakara tokantrano mendiant mpangataka mensonge lainga menteur mpandainga menthe solila mentir mandainga menu menu mer ranomasina merci misaotra mercredi alarobia mre reny mriter mendrika merveilleux mahafinaritra mes (possessif) ko message hafatra messager mpitondra hafatra messe lamesa mesure fatra , refy mesurer mamatra , mandrefy mtal metaly mtier asa , raharaha mtre metatra

mettre mettre , se meubles meurtre mi-chemin, midi miel mien / mienne milieu militaire milliard million mince mine mine (air) mine, bonne minral ministre minute miroir mission mode modle moderne modeste moi moi, c'est moi, avec moi, pour moins moins que, mois moiti moment mon ,ma monde monnaie monsieur montagne montre montrer montrez-moi monument morceau

mametraka, manisy miantomboka fanaka vonoan'olona an-tsasa-dalana mitataovovonana tantely ny ahy toerana , ampovoany miaramila arivo tapitrisa tapitrisa manifinify vanja , tany misy mineraly endrika mahazo aina, tsara endrika mineraly ministra minitra fitaratra fanirahana , iraka fomba , lamaody modely tsy ela , maoderina maotina , manetri-tena izao , ko, ahy ahy amiko ho ahy latsaka raha tsy volana antsasany fotoana ko izao tontolo izao vola madinika rangahy , andriamatoa tendrombohitra famataranandro manoro atoroy ahy tsangam-bato sombiny

morceau mort (adjectif) mort (nom) mot moteur moto mou mouche mouchoir mouill mouiller mourir moustache moustique

tapany maty faty teny motera moto malemy , boda, osa lalitra mosara lena mandena maty , miala aina volom-bava moka

moutarde mouton mouvement moyen (adjectif) moyen (nom) moyenne muet municipal muscle musicien mulet mystre mystrieux

motarda ondry fihetsehana, fifindrana antonony fanaovana ara-keviny moana monisipaly nofo mpitsoka mozika mole mistery feno mistery

N
nager milomano naissance nahaterahana, fahaterahana nappe lamban-databatra nation firenena national nasionaly nationalit firenena nihaviana nature natiora , zava-boahary, toetra naturel natioraly naturellement avy amin'ny natiora, araka izany naval momba ny sambo navire sambo ne (ngation ) tsy, aza n(e) teraka nanmoins kanefa , kanjo ncessaire ilaina neige oram-panala nerf ozatra neuf (adjectif) vao neuf (chiffre) sivy neveu zazalahy zana-draintampo neuvime fahasivy ni ni n nice zazavavy zana-draitampo niveau hahavony noir mainty noix voany nom anarana nombre isa nommer manonona, manome anarana nom anarana nord avaratra nord-ouest avaratr'andrefana Norvge Norvezy nos nostalgie nous nouveau nouveaut nouvelle novembre nu nuage nuisible nulle nulle part numro antsika , anay hanina isika , izahay vaovao zava-baovao vaovao , filazana novambra miboridana rahona manimba , sy mahasoa foana , tsy misy tsy aiza tsy aiza marika , nomerao

O
Oblige obtenir occasion occupation occup occuper occuper ocan octobre odeur oeil oeuf officiel oignon oiseau olive ombre on oncle ongle voatery , manery mahazo efa niasa raharaha , fitnana be raharaha , voatna mipetraka , mitana manao raharaha oseana oktobra fofona maso atody ofisialy tongolo vorona oliva aloka izy dadatoa, dadafara hoho orchestre orchide ordinaire ordinairement ordonnance ordre ordures orkestra orkide mahazatra , fanao mazna , matetika didy , taratasim-panafody laharana , baiko fako

onze iraika ambin'ny folo opration fandidiana , fanaovana oprer miasa, mandidy opinion hevitra , fiheverana opticien mpanao na mpivarotra solomaso or (nom) volamena or (conjonction) ary , ary amin'izany orage ranonoram-baratra orange voasary orangeade ranomboasary

oreille sofina oreiller ondana oriental tatsinanana original voalohany , hafa kely ornement haingo , ravaka orphelin kamboty orteil rantsan-tongora os taolana oser sahy oter manala ou na o aiza , ho aiza o, d' avy aiza oublier manadino ouest andrefana oui eny ouragan tafio-drivotra mafy ourlet orile outil fiasana ouvre-bote famohana boaty ouvre-bouteille famohana tavoahangy ouvrier mpiasa ouvrir mamoha

P
page paille pain paire pejy mololo mofo mivady , roa paix paix palais pale fiadanana fandriampahalemana rova , lapa hatsatra , matroka

palme pamplemousse panier

palma voasarihangibe sobiky , harona

pansement fanamboaram-pery pantalon pataloha pape papa papier taratasy Pques Paska paquet fonosana par amin' , noho, isany paratre miseho parallle mitovy elanelana hatrany paralys malemy , tsy afa-mihetsika parapluie elo parc vala parce que satria pardessus akanjobe pardon famelna pardonner mamela pareil mitovy parent aman-dreny , havana paresseux kamo parfait tonga lafatra parfum hanitra , zava-manitra Paris Parisy parler miteny parole teny , fitenenana parrain mpiantoka , ray amin'ny batisa part anjara , fiombonana part, mitokana , afa-tsy partager mizara particulier irery , ihany partie tapany , faritra, faritra partir lasa , mandeha partout na aiza na aiza, eny rehetra eny pas (nom) famindra , dia pas (adverbe) tsy misy pas du tout tena tsy misy passage llana , fintna passager mpandalo , mpandeha passe lasa passeport pasipaoro passer mandalo , lasa passerelle fiampitana

pte koba ptisserie fanaovana mofomany patrie tanindrazana patriote tia tanindrazana patron mpampiasa patte tongotra pauvre mahantra pay voaloa , tamby paye karama payer comptant manao tolobotsitra pays tany paysan tambanivohitra peau hoditra pche paiso pcher manjono peigne fihogo peigner, se mihogo peindre mandoko peine famaizana , fahoriana, fahasasarana peine, saiky tsy peint voaloko plerin mpivahiny pelle lapelina pencher, se manondrika, mampiraika pendant mandritra pendant que raha mbola, nony pendre manantona pendule famataranandro penser mieritreritra perdre manary perdu very pre ray priode andro, fe-potoana perle perla , vakana permanent maharitra, tsy miova permettre mamela , manome allana perroquet boloky persan persiana Perse Persa persil persila personne olona personnel olona personnel (adjectif) momba ny tena

peser mandanja petit kely , madinika petit-fils zafikely petits pois pitipoa ptrole solitany peu kely , vitsy peur tahotra peur, avoir matahotra peur, faire mampitahotra peut-tre angamba pharmacie fivarotam-panafody philosophie filozofy phono fono photocopie fotokopia photographe mpaka sary photographie sary photographier maka sary piano piano pic tendrony pice sombiny , silany pied tongotra pierre vato pigeon voromailala pile antontan-javatra , pila pilier andry pilote mpanamory aeroplanina pilule pilina pintade akanga pipe pipa piquer manindrona piqure tsindrona pirate jiolahy pire ratsy indrindra pis ratsy tanteraka piscine filomanosana placard plakara place fitoerana , kianja plafond valindrihana plaindre mitsetra, tora-pasika plaindre, se mitaraina plaine tany lemaka plaire tia , sitraka, mahafinaritra plait, a me mahafinaritra ahy ity plaisir fahafinaretana plan planina

plan de ville planin'ny tanna planche hazo fisaka plancher gorodona plante planeta plantation fambolena plante zava-maniry planter mamboly plastique plastika plat (adjectif) fisaka plat (nom) lovia lehibe plein feno plein (avoir le ventre) voky pleurer mitomany pleuvoir manorana plier mamoritra plomb firaka plombage fanasiana firaka plombier mpanao fantso-drano pluie orana plume volomborona plume (pour crire) penina plupart la ny ankamaroany plus mihoatra , kokoa plus, le ny... kokoa plusieurs maromaro plutt aleo , ahay pneu kodiarana pneumonie pnemonia poche paosy pole lapoaly , fatam-by posie poezia pote poety poids lanja, vato fandanjana poignet hato-tnana poil volom-biby poing totohondry point tsy akory pointu maranitra poire poara poisson trondro poitrine tratra poivre dipoavatra poli manaja , voafotsy, malama

police polisy politicien mpanao politika pomme paoma pomme de terre ovy pont tetezana populaire tiam-bahoaka, maro tia porc kisoa port seranana , fitondrana porte varavarana porte-feuille poketra porte-monnaie poketram-bola porter mitondra , mitaona portrait sarin'olona possible azo atao poste (fminin) paositra poste (de police) fitoerana potage lasopy potin habasiam-bava poudre vanja , vovoka poule akoho poulet vatotrakoho poumon avokavoka poupe saribakoly pour mba , raha pour que mba ho pourboire falim-po , kado pourquoi nahoana pourtant kanefa , nefa pousser manosika, mandronjina poussire vovoka pouvoir (nom) fahefana pouvoir (verbe) mahefa , mahavita prairie tanin'ahitra pratique fanazarana , mora ampiasaina pratiquer manao , mampiasa prcdent mialoha , aloha prcder mialoha prcieux sarobidy , soa prfrable aleo prfrable satry prfrer mifidy premier voalohany prendre maka , mandray prparation fanamboarana, fiomanana prparer manomana , mampiomana

prparer, se miomana prs de akaiky , anila prs, peu tokony ho, sahabo ho prsent manatrika ao prsent, jusqu' mandraka ankehitriny prsent (nom) kado , fanomezana prsentation fanolorana prsenter manolotra , mampiseho prsenter, se miseho , manolotena presque saiky , efa ho presse (nom) fanaovan-gazety, presy presser manery , mahamaika presser, se mifanesika prter mampindrana prter, se manaiky prtre pretra preuve porofo prvenir milaza mialoha prire vavaka , fiangaviana prince printsy principal fotony , lohany printemps lohatoana prison tranomaizina prisonnier gadra priv an'olona , tsy miankina prix vidiny probable toa , tokony problme olana , praoblema prochain (adjectif) ho avy, manaraka prochain (nom) mpiara-belona production vokatra , famokarana produire mamokatra professeur praofesora profession anton-draharaha profond lalina progrs fandrosoana promenade fitsangatsanganana promesse toky , vava atao promettre manome toky , mampanantena prompt mailaka , malaky prononciation fanononana propagande fampielezan-kevitra proposition fanomezan-kevitra propre madio propritaire tompony

proprit fananana prosprit fandrosoana , fanambinana, protection fiarovana protestant protestanta province provansa , faritany provision vatsy prune paisombazaha public (adjectif) mahoraka public (nom) vahoaka

puis puits puissance puissant punir pyjama

tamin'izay fatsakana hery , fahefana mahery , manan-kery manasazy , manafay pijama , akanjo mandry

Q
quai fitodiana qualifier milaza toetra qualit toetra quand rahoviana quand mme na dia... aza quant raha ny amin' quantit habetsahana quarante efa-polo quart ampahefany quartier faribohitra , faritra quatre efatra quatrime fahefatra que (pronom) izay , inona que (conjonction) andrao , injay, fa sao, raha tsy quel inona , iza quelque (adjectif) sasany, vitsy quelque (adverbe) na manao ahoana quelquefois indraindray quelque part any ho any quelques uns sasantsasany quelqu'un olona iray querelle adiady question fanontaniana qute tati-rakitra queue rambo , filaharana queue, faire la mitandahatra qui iza quinze dimy ambin'ny folo quittance taratasy fanamarinana fandraisam-bola , rosia quitter mandao , miala quoi ahoana , inona quotidien isan'andro

R
rabais rabattre raccomoder race racine racheter raconter fihenam-bidy mampidina manosoka firazanana faka manavotra mitantara radio (poste) radio , vata fandraisam-peo raide henjana , miridiridy raisin voaloboka raison antony , fahamarinana, fahendrena raison, avoir manana ny marina raisonnable hendry , manan-tsaina ramasser mitsimpona , manangona

rang filaharana ranger mandahatra , mandamina rapide malaky , mideza, mitsoriaka rapidement haingana, malaky rappeler mampody , mampiverina rapperler, se mahatadidy , mahatsiaro rare vitsy , mahalana rarement indraindray tadiavina raser manaratra raser, se miharatra rasoir hareza rat voalavo rater tsy mahavoa, tsy mahomby rattacher mamatotra rattacher, se mifamatotra rebelle mpikomy , mpiodina rcent vao recevoir mandray rcolte vokatra recommander manafatra, mametraka rcompense valisoa reconnaissant mankasitraka reconnatre miaiky , manaiky reu rosia reculer mampihemotra, mihemotra rduction fampihenana , fihenana rduire mampihena rel marina , tena rfrer mampitaha, miera refermer mikatona , mikombona rforme fanovana , fanavaozana rformer manolo , manova rfrigirateur frizidera refuser mand , tsy manaiky regard fijery regarder mijery regardez ! jereo rgion faritra , faritany registre rejistra rglement fitsipika , didy, fandoavana trosa rgler le compte mandoa kaonty regret nenina regretter manenina, malahelo, manembona

rgulier manara-potoana reine mpanjakavavy rein voa , valahana rejeter mand , manilika, mandoa rejouer milalao indray rjouir mampahafaly rjouir, se mifaly rejouissance firavoravoana relation ifandrasaina religion finoana , fivavahana remarque fanamarihana remarquer mahita , mandinika rembourser mamerina , manonitra remde fanafody remercier misaotra remettre manolotra , mametraka remettre, se mionona , manolo-tena, manankina remettre, se manankina remise fihenam-bidy remonter mamahana , misondrota remplacer manolo remplir mameno , manototra rencontrer, se mifanena rendre mamerina , manatitra rendre, se mandeha ho any rente vola miditra isan-taona rentrer miditra , mody renverser manjera, manongana rparation fanamboarana rparer manamboatra repas sakafo repasser mipasoka rpter mamerina rpondre mamaly , manoina rponse valiny repose fialan-tsaratra reposer, se miala sasatra reprendre manohy , mamerina reprsentant solo , masoivoho reprsenter misolo , mampiseho reproduction nalain-tahaka rpublique requin repoblika antsantsa

rserve rserv rserver rservoir rsister respect rsidence respiration respectable respirer responsable ressembler reste rester rsultat retard retenir retourner runir russir rve rveil rveill rveiller rveiller, se revenir revenu rver revoir, au

malina mahatam-bava mamandrika fitahirizana rano manohitra , maharitra fanajana fonenana fiainana fanaja miaina miadidy , miandraikitra mitovy , manahaka sisa , ambiny mijanona vokany fahatarna mitana , mihazona miverina , mamerina mivory , mamory mahomby nofy famohamandry famohamandry taitra mamoha manaitra taitra , mifoha miverina fidiram-bola manonofy mandrapihaona

rvolution fitolomana revolver basy poleta revue revio rhum roma rhume sery riche manankarena rien tsinontsinona , tsy misy rire (verbe) mihomehy rire (nom) hehy rivire renirano riz vary robe akanjo rocher vatolampy roi mpanjaka roman tantara noforonina rond boribory ronfler mierotra , miraondraona rose ando roti hena ritra , mendy rouge mena rouge lvres lokomena rouler mikodia , mandeha ruban rib rubis vatosoa mena rue arabe ruine faharavana ruiner mandrava ruiner (se ) lany harena Russie Rosia

S
sable sac sac main sacr sacrifice sage sagesse saint saison salade fasika kitapo poketra masina fahafoizan-tena, sorona hendry fahendrena masina fizaran-taona salady sale maloto salir mandoto salle efitra salle d'attente efitra fiandrasana salle de bains efitra fandroana salle manger efitra fihinanana saluer miarahaba salut salama salut (nom) fiarahabana samedi sabotsy

sang r sanglant feno ra mandriaka sanglier lambo sanitaire nomba ny fahasalamana sans tsy misy , tsy manana, sant fahasalamana sant, votre mahasoava saphir vatosoamanga sarcastique manesoeso , mandatsa satisfaisant mahafa-po satisfaire manome fahafam-po sauce lasaosy saucisse saosisy sauf afa-tsy sauf-conduit fahazoan-dlana sauter mitsambikina sauterelle valala sauvage dia , baribariana, haolo sauver mamonjy sauveur mpamonjy , mpanafaka savant manampahaizana savoir mahalala , mahafantatra sais, je fantatro , haiko savez-vous ? fantatrao ve ? science fahalalana se tena , mifan sec maina scher manamaina seconde segondra secret miafina , mangingina secrtaire mpitan-tsoratra sein nono sein (donner le) mampinono seize enina ambin'ny folo sel sira selle lasely , fivalanana semaine herinandro sembler toa , atao, miova tsy sens lafiny , hevitra, fahalalana sensible mora taitra sentier sakeli-dalana sentiment fihetseham-po sentimental be fihetseham-po

sentir sparer sept septembre septime srie srieux srieusement serpent serre serrer service serviette servir servir, se seul seulement svre sexe si (conjonction) si (adverbe) sicle sige sien sienne signal signaler signature signer signifier silence silencieux simple sincre sincrit singe situation six sixime social soeur soie soif soigner soigner, se

mandre , mamofona mampisaraka , manakava fito septambra fahafito zavatra mifanaraka tokoa , matotra marina tokoa bibilava voageja , tery manery , mangeja fanompoana , fanampiana serviet manampy , misolo mampiasa irery , tokana fotsiny, ihany sarotsarotiny mahalahy na mahavavy raha loatra , toy izany zato taona fototra , fipetrahana ny azy ny azy famantarana mampiseho , manoro sonia manisy sonia mampandre fanginana mangina , jomoka tsotra , tokana mahitsy , marina fahitsiana rajako toerana enina fahenina sosialy anabavy , rahavavy landy , lasoa hetaheta mitsabo mitandrin-tena

soin fitsaboana , fikarakarana soir hariva soir, hier omaly hariva soire takariva soixante enim-polo sol tany soldat miaramila soleil masoandro solennel manetriketrika solide mafy tsy mety rava solitude fanirery solliciter miangavy soluble mety levona sombre matroka , malahelo somme torimaso vetivety, vola

sommet son sonner sorcier sorte sortie sortir sottise souhait souhaiter soulever soupon soupe

tampony , tendrony feo mampaneno, maneno mpamosavy , mpanao ody karazana fivoahana mivoaka adalana firariana mimrary manainga ahiahy lasopy

T
tabac paraky, latabatra tableau sary hoso-doko tablier aron'akanjo tabouret seza bory tche pentina , loto taille habe, hahavo, tailleur mpanjaitra taire, se mangina tant de maro tante menitoa tantt mbetika tapis karipetra tard ela tarif tarify , filazam-bidy tarte tarta tas toko tasse tasy , kaopy taureau ombalahy, hetra taxi taksi teindre mandoko teinturerie fanadiovana fitafiana tel / telle tahaka , na toy izany tlphone telefaonina tlphoner miantso an-telefaonina tlphoniste mpandray telefaonina tlvision tellement tmoignage tempe temprature tempte temple temps televiziona loatra , mba, ka dia tenin'ny nanatri-maso fihirifana hafanana tafio-drivotra fiangonana fotoana , andro

tenace miraikitra , mifikitra tendre (adjectif) malemy tendre (verbe) manolotra , manenjana tendresse fitiavana tnbres aizina tenir mitana , mihazona tenir, se miankina , mipetraka tente lay terrain tany terre tany terrasse terasy terrible mahatahotra tte loha th dit thtre teatra tide matimaty

tiers am-paha-telony timbre hajia timide sarokenatra tire-bouchon fanalana bosoa tirer misarika , misintona , mandroritra tiroir vata sarihana tissu lamba toi ise , ianao toilette momba ny fitafiana toit tafo tomate voatabia tombe fasana tomber mianjera , lavo, latsaka ton (possessif) nao ton (nom) feo tonnerre varatra , kotroka torchon lamba famaohana tort hadisoana tort, avoir manana ny diso tt vitevety , haingana tt ou tard na ho ela na ho haingana total tontaliny toucher mitsapa , mikasila toujours mandrakariva tour (fminin) tilikambo tour (masculin) fihodinana tourner manodina , mihodina tousser mikohaka tout ny rehetra tout fait indrindra, tokoa tout l'heure rehefa avy eo tout de suite miaraka amin'ny vava toutefois kanefa , kanjo toux kohaka tracas fahasahiranana trace soritra tracer manoritra traduction fandikan-teny traduire mandika teny tragdie tantara mampahonena, loza trahir mamadika trahison fivadihana , famadihana train lamasinina tratre mpamadika tranquille mmiadana , mandry fahizay

transaction fifanarahana , fanekena transfrer mamindra transfert famindrana transforme manova transition fifindrana , fiovana transmettre mamindra , mampitondra transmission famindrana , fandefasana transpiration hatsembohana transport fitondrana transporter mitondra travail asa travailler miasa travailleur mazoto miasa travers sakana , hafahafa travers, mamakivaky travers, tort et kitoatoa traverser mita , mamaky, manitsy treize telo ambin'ny trente telopolo trepas fahafatesana trpasser maty trs indrindra , tokoa , loatra tribunal fitsarana , tribonaly tricot akanjo b triste malahelo , ory, manjomba tristesse alahelo , fahoriana, fanjombonana trois telo troisime fahatelo tromper mamitaka , manambaka tromper, se diso hevitra trop de be loatra , tsy anerany tropical tropikaly trottoir sisin-dalana trou lavaka trouer mandavaka troupe tropy , andiany, tarika iray trouver mahita tu ise , ialahy tuer mamono tuile taila , kapila, tanimanga tunnel tonelina , zohy Turquie Torkia tuyau fantsona

type typique

karazana miavaka

tyran

masiaka

U
ulcre ultrieur un, une uniforme union unir unir, s' universit urbain urgence urgent dridra aty aoriana iray mitovy , fanamiana firaisana mampikambana miray , mikambana oniversite , anjerimanontolo momba ny tanna fahamaikana , fahadodonana maika , dodona us use us user usine utile utilisation utilit utopie usure usurier fanao , fomba efa nampiasaina rovitra , tonta mampiasa , mandany ozinina ilaina fampiasana soa , ilana hevi-dravina zana-bola mpanjana-bol

V
vacances vaccin vaccination vache vague (adjectif) vague (nom) vain vaincre valeur valise valle valoir van vanille vapeur varit veau veille andro fialan-tsasatra vakisiny fanaovana vaksiny omby vavy tsy mazava , tsy voafetra onja , alondrano foana , tsy mahasoa mandresy vidiny , herim-po valizy lohasaha vidy , mitovy sahafa lavanila entona , fofona karazany zanak'omby fiaretan-tory veiller mitandrina , miambina velours vilaory vendeur mpivarotra vendre mivarotra vendredi zoma vendu lafo vnneux mahafaty , misy poizina venez ici avia aty venger mamaly faty venir tonga , avy vent rivotra vente ventilateur ventre vrit verre vers fivarotana , famarotana mpanome rivotra , ventilatera kibo fahamarinana vera mankamin' , tokony ho

verser mampidina , mandrotsaka vert maitso veste palitao vtement akanjo vtrinaire dokoteram-biby , veterinera viande hena vide foana , tsy misy vider manafoana vie aina vieillesse fahanterana vieux antitra vigne voaloboka vil ratsy village tanna kely ville tann-dehibe vingt roapolo vin divay violon lokanga virage fiolahana vis visy visage endrika visite famangiana visiteur mpamangy vite haingana vitesse vitesy vivant velona

vivant vivre voici voie voil voir voisin vouloir voyage vrai vraiment vu vu que vue vulgaire voter voiture voix volont volontiers vomir votre vos vote volcan voler voleur

mananaina miaina , monina inty , ity llana iny , indro mahita mifanakaiky , mifanolo-bodirindrina maniry , tia dia , fandehanana, mpandeha marina ekany , marina tokoa hita noho , satria fijerana , fahitana manjary mifidy , mandatsa-bato kalesy feo sitrapo an-tsitrapo mandoa nareo nareo latsa-ba volkano manidina , mangalatra mpangalatra

W
Wagon water week end whisky kalesin-dalamby kabine faran'ny herinandro oisiky

xnophile xnophobe

tia vahiny tsy tia vahiny

Y
y yacht yeux yaourt ao , misy sambo fitsangatsanganana maso roa iaoritra

Z
zbu zle zro zigoto zigouiller zinc zingueur zizanie zone zoo omby zotom-po , fahazotoana aotra , tsy misy fetsifetsy mmitomboka antsy fanitso mpanefy vy fotsy gidragidra faritra fatahirizana biby

Vous aimerez peut-être aussi