Vous êtes sur la page 1sur 68

V.U. / E.R. : J.J. Kleinen - ICS - Rue du Lombardstraat 34-42 - 1000 Brussel / Bruxelles - Afgiftekantoor / Bureau de dépôt : Poste de Charleroi X - N° d’agrégation P 202191

: Poste de Charleroi X - N° d’agrégation P 202191 Belgique - België P.P. - P.B.

Belgique - België P.P. - P.B. 6099 CHARLEROI X BC 1477

P202191

magazine

Informatieblad van de Belgische Unie van Installateurs Centrale verwarming, S anitair, klimatisatie en aanverwante beroepen Bulletin d’information de l’Union Belge des Installateurs Chauffage, Sanitaire, climatisation et professions connexes

2 / 2009 nuMéro d’ETE - ZoMErnuMMEr • REVUE dES mEmBRES - LEdENBLAd • TRImESTRIEL - dRIEmAANdELIJKS

P. 51 - Vie associative Verenigingsleven
P. 51 - Vie associative
Verenigingsleven

Mevrouw uBIC gaat met pensioen Madame uBIC prend sa retraite

do SSIE r - P. 21

Eaux pluviales

Eaux pluviales De la recupération à l’utilisation Hemelwater Van recuperatie tot gebruik

De la recupération à l’utilisation

Hemelwater

Van recuperatie tot gebruik

l’utilisation Hemelwater Van recuperatie tot gebruik Energie - P.5 La maison massive passive de style

Energie - P.5

La maison massive

passive de style traditionnel

Massief-passief huis

in traditionele bouwtrant

Comment économiser jusqu’à 40 % par jour ?

Comment économiser jusqu’à 40 % par jour ? Avec une chaudière à haut rendement au mazout

Avec une chaudière à haut rendement au mazout, vous pouvez économiser pas mal de combustible. Et grâce à l’innovante technologie à condensation, vous récupérez en plus la chaleur qui s’échappe normalement par votre cheminée. Résultat : ce sont jusqu’à 40 % de consommation et 40 % d’émission de CO2 en moins ! Et si vous décidez de remplacer votre ancienne installation par une chaudière à condensation Optimaz-elite vous profitez en plus d’un avantage fiscal allant jusqu’à 2.770 . Vous tirez donc doublement parti de votre nouvelle installation !

Plus d’info sur nos solutions innovantes : www.informazout.be

installation ! Plus d’info sur nos solutions innovantes : www.informazout.be Chaleur innovante, chaleur rassurante
installation ! Plus d’info sur nos solutions innovantes : www.informazout.be Chaleur innovante, chaleur rassurante

Chaleur innovante, chaleur rassurante

© Foto / Photo : De Onderneming / L’entreprise

© Foto / Photo : De Onderneming / L’entreprise Tot ziens Annie 7 Voorzitters, 5 Directeurs,

Tot ziens Annie

7

Voorzitters,

5

Directeurs,

Zeker meer dan 3000 leden doorheen de jaren, Meerdere generaties chauffagisten.

In drieëndeertig jaar aanwezigheid in onze federatie heeft u menig gezicht zien voorbijkomen en heel wat stem- men aan de telefoon gehoord. Wat een hoop structurele wijzigingen, normen, wetten, decreten, enz…heeft u moeten kennen en ons doen kennen, onder andere via de fameuze UBIC-In- fo’s. Al onze leden kennen u. U kent ze nagenoeg allemaal. U verlaat ons nu in perfecte conditie, klaar om andere uit- dagingen aan te gaan en om u wat meer bezig te houden met uzelf en uw familie, aan wie ik van de gelegenhied gebruik wil maken om mijn dank te be- tuigen voor hun steun die zij (haar echt- genoot en haar dochter) haar gaven als zij soms met de moed in de schoenen thuis kwam omdat de ‘’nieuwe voorzit- ter er helemaal niets van begreep en dacht dat hij de wereld zou kunnen ver- anderen’’. Onvervangbaar ? Niemand is het ; bo- vendien komt er vroeg of laat aan alles een einde. maar we zullen het alleszins moeilijk hebben. Zo’n massa ervaring wordt niet zomaar met één zwier van tafel geveegd.

Bedankt voor alles Bedankt voor allen Bedankt in naam van allen.

Bedankt in naam van alle leden, die voor een klein stuk uw kind zijn ; aan hen heeft u toch het grootste deel van uw leven gewijd met een nooit aflaten- de toewijding. Natuurlijk zal u af en toe nog stipt op post zijn, of op aanvraag indien nodig, want een ‘’machtsover-

of op aanvraag indien nodig, want een ‘’machtsover- magazine Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever
of op aanvraag indien nodig, want een ‘’machtsover- magazine Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever
of op aanvraag indien nodig, want een ‘’machtsover- magazine Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever

magazine

Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever J.J. Kleinen Président National ICS Nationaal Voorzitter ICS

Coordinatie & Eindredactie / Coordination & Rédaction finale Michaël De Bie

Edito

Redactieteam / Comité de rédaction

JJ. Kleinen, M. De Bie, R. Debruyne

Vertalingen / Traductions

M. Peeters

Publiciteit / Publicité Inge De Ridder - 053/80 87 47 ingederidder@scarlet.be

Opmaak / Mise en pages Grapheco scrl - 081/60 02 38

Druk / Impression Imprimerie Bourdeaux-Capelle sa 082/22 22 83

ICS

rue du Lombardstraat 34-42 1000 Brussel-Bruxelles

Tel. 02/520 73 00

Fax 02/520 97 49 www.ubbu-ics.be info@ubbu-ics.be

73 00 Fax 02/520 97 49 www.ubbu-ics.be info@ubbu-ics.be Lid van / Membre de Speciale technieken Techniques

Lid van / Membre de

97 49 www.ubbu-ics.be info@ubbu-ics.be Lid van / Membre de Speciale technieken Techniques spéciales ICS magazine is
Speciale technieken
Speciale
technieken

Techniques spéciales

ICSmagazine is uitgegeven door / est édité par

ICS magazine is uitgegeven door / est édité par Au revoir Annie 7 Présidents, 5 Directeurs,

Au revoir Annie

7

Présidents,

5

Directeurs,

Certainement plus de 3000 affiliés toutes années confondues, Plusieurs générations de chauffagistes.

En trente trois ans de présence dans notre fédération, vous en aurez vu dé- filer des visages et entendu des voix au

téléphone. Que de changement dans les structures, les normes, les lois, les décrets, etc… que vous avez du connaî-

tre et nous faire connaître, entre autres avec les fameuses UBIC-Info. Tous les affiliés vous connaissent. Vous les connaissez pratiquement tous. Vous nous quittez en pleine forme, prê- te à affronter d’autres défis et vous oc- cuper de vous et de votre famille que je profite de remercier dans ces lignes pour le support qu’ils (son mari et sa fille) lui ont apporté quand parfois elle rentrait avec le moral dans les talons parce que «le nouveau Président ne comprenait rien à rien et qu’il ne pourra pas refaire le monde». Irremplaçable? Personne ne l’est et puis tout à une fin. Cependant, ce sera bien difficile pour nous d’en passer par là. On n’efface pas ces tonnes d’expérien- ces d’un coup de baguette magique.

-

Merci au nom de tous. Merci au nom de tous ces affiliés qui sont un peu vos enfants ; vous leur avez quand même consacré la majorité de votre vie avec un dévouement sans faille. Bien sûr, vous serez encore là ponctuellement ou à la demande si né- cessaire, car la « passation de pouvoir » et la transmission de toutes ces données accumulées après toutes ces années ne sera pas chose simple. Un peu plus loin dans le magazine, Ro- land a fait une évocation à sa façon sur votre carrière parmi nous. Personnellement, je viens de passer quatre années avec vous et je pense avoir réussi à vous connaître un peu et surtout vous apprécier. Madame UBIC, ce n’est qu’un au revoir, profitez bien de votre pension et à très bientôt probablement quand on ne

Merci pour tout

Merci pour tous

2/2009 - ICS magazine -

E d I T o name’’ en het doorgeven van al deze door de jaren

E

d

I

T

o

name’’ en het doorgeven van al deze door de jaren heen opge- stapelde informatie gebeurt niet zomaar op een-twee-drie. Wat verder in dit magazine geeft Roland zijn eigen kijk op het verloop van uw carrière. Persoonlijk heb ik nu vier jaar met u samengewerkt, en ik denk dat ik erin geslaagd ben om u een beetje te leren kennen en vooral om u te leren waarderen. madame UBIC, dit is géén afscheid, geniet met volle teugen van uw pensioen en tot heel binnenkort, waarschijnlijk als wij niet meer weten tot welke heilige ons te richten om ons te helpen.

Ik draag hieronder een citaat op, niets dan voor u : «Je kan je, op het uur dat je het wenst, op jezelf terugplooien. Geen en- kele rust is is meer volkomen en sereen dan de gemoedsrust die

de mens in zijn ziel vindt.»

Marcus Aurelius, Romeins keizer

Beste collega’s

Goed, Annie gaat weg, maar zij had de grote wijsheid om ons tijdig in te lichten over haar plannen, zodat wij de jacht kon- den openen op een vervanger die wij inmiddels hebben aange- worven ; in een eerste faze gaat het om een interim contract. Zijn taak, ik heb het hoger al aangehaald, zal heel belangrijk zijn, maar met de hulp van marie en michaël, zal onsze nieuwe medewerker er tenslotte in slagen om u naar beste vermogen ten dienste te zijn. Zijn naam? Hamza Toulni : Belg, 26 jaar en in de fleur van zijn leven, opleiding elektromechanica, perfect tweetalig FR/NL ; een aardig mondje Engels en – waarom niet – een vleugje duits. Wij hadden met hem een gesprek en hij lijkt ons sterk gemotiveerd en leergierig. Hij is begonnen op 4 mei jongstleden ; voor de rest: Wait and See.

om dit enigzins bijzonder editoriaal te beëindigen, de laatste stand van zaken met betrekking tot de decreten «verwarming» In het Brussels Gewest heeft het decreet zonder hindernissen de tweede lezing in het parlement doorstaan en het is nu bij de Raad Van State voor een laatste controle met betrekking tot de wettelijkheden. Een welgemeende hartelijke dank aan het Brussels Cabinet voor Leefmilieu voor haar constructieve luis- terbereidheid. Het Waalse Geweest daarentegen heeft beslo- ten om onze sector totaal te negeren en het decreet heeft haar derde lezing in het Waals Parlement achter de rug. de inhoud houdt helemaal geen rekening met onze belangen. Ik ben er met de hulp van de NCB en meer in het bijzonder van de CCW in geslaagd om het decreet te laten blokkeren alvorens het in het Staatsblad ging verschijnen. Op dit ogenblik wachten wij op een ernstige en waardevolle communicatie met het cabinet van de Heer Lutgen. mochten de ambtenaren en politici het in hun hoofd halen om achter onze rug dit dossier tegen wil en dank toch zijn gangetje te laten gaan, dan zal ik geen seconde aarzelen om, gesteund door de CCW in hoofde van Francis Carnoy en zijn staf, een persconferentie te geven en deze on- respectvolle en laakbare praktijken ten opzichte van ons be- roep aan de kaak te stellen. Vergeet niet, Heren, dat wij meer dan 15.000 directe jobs vertegenwoordigen en nog eens meer dan 90.000 indirecte. de verkiezingen zijn nabij. Een goed ver- staander heeft maar een half woord nodig. dat dit u, waarde collega’s, in niets hindert om voort te blijven ijveren voor uw welzijn en voor dat van al uw naasten ; men is nooit betrer bediend dan door zichzelf. st Uw toegewijde - JJ Kleinen - Nationaal Voorzitter ICS

saura plus à quels saints se vouer. Je vous livre ci- dessous une citation rien que pour vous :

“Tu peux, à l’heure que tu veux, te retirer en toi- même. Nulle retraite n’est plus tranquille ni moins troublée pour l’homme que celle qu’il trouve en

son âme. “

Marc Aurèle, Empereur romain

Chers collègues

Bon, Annie s’en va, mais dans sa grande sagesse, elle ne nous a pas prévenu quinze jours avant, et nous avons pu nous mettre en chasse d’un rem- plaçant que nous venons d’engager sous contrat intérimaire pour débuter. Sa tâche, je l’ai dit un peu plus haut sera très importante, mais avec l’aide de marie et michaël, notre nouveau colla- borateur arrivera en fin de compte à vous servir le mieux possible. Son nom? Hamza Toulni Belge, 26 ans et toutes ses dents, formation électro-mécanicien, parfait bilingue FR/NL ; l’an- glais ne le rebute pas non plus et l’allemand pour- quoi pas. Nous l’avons interviewé et il nous sem- ble très motivé et avide d’apprendre. Il a débuté le 4 mai dernier ; la suite : Wait and See.

Pour terminer cet éditorial un peu particu- lier, des nouvelles des décrets «chauffage». En Région Bruxelloise il vient de franchir sans en- combre la deuxième lecture au parlement et à été présenté au conseil d’état pour les dernières vérifi- cations légalistes. Un tout grand merci au Cabinet de l’Environnement de la Région Bruxelloise pour son écoute constructive. En Région Wallonne, cel- le-ci a décidé d’ignorer complètement notre sec- teur et le décret est sorti de la troisième lecture au parlement Wallon ; son contenu fait totalement fi de tous nos intérêts. Je suis parvenu avec l’aide de la CNC et en particulier de la CCW à faire bloquer ce décret avant sa parution au moniteur. Pour l’heure, nous sommes en attente de com- munications valables et sérieuses avec le cabinet de monsieur Lutgen. S’il venait dans l’idée de ces fonctionnaires et politiciens de nous faire un en- fant dans le dos en laissant continuer le chemine- ment de ce dossier envers et contre tout, je n’hési- terai pas une seconde appuyé en cela par la CCW en la personne de Francis Carnoy et de son staff, à donner une conférence de presse dénonçant tou- tes ces manœuvres méprisantes et irrespectueuses vis-à-vis de notre profession. N’oubliez pas mes- sieurs que nous représentons plus de 15.000 em- plois directs et plus de 90.000 emplois indirects. Les élections ne sont pas loin. A bon entendeur, salut.

Que cela ne vous empêche pas, chers collègues, de continuer à œuvrer pour votre bien être et celui de tout votre entourage ; on n’est jamais si bien servi que par soi-même.

st Votre dévoué - JJ Kleinen - Président National ICS

KALENDER VOOR BEURZEN EN EVENTS CALENDRIER POUR FOIRES ET MANIFESTATIONS 23/09/2009 – 24/09/2009 easyFairs® HVAC
KALENDER VOOR BEURZEN EN EVENTS CALENDRIER POUR FOIRES ET MANIFESTATIONS 23/09/2009 – 24/09/2009 easyFairs® HVAC
KALENDER VOOR BEURZEN
EN EVENTS
CALENDRIER POUR FOIRES
ET MANIFESTATIONS
23/09/2009 – 24/09/2009
easyFairs® HVAC
Brussels Expo
www.easyfairs.com
Gelijktijdig
met à /
Parallèlement
easyFairs
®
ECL
HVAC
DÉ VAKBEURS VOOR INSTALLATIETECHNIEKEN,
ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT
LE SALON DES TECHNIQUES D’INSTALLATION, DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET DU GÉNIE CLIMATIQUE
23 & 24/09/2009 - BRUSSELS
EXPO
Programma:
Programme :
EnergiePrestatie & Binnenklimaat
Verwarming & warmwatersystemen
Ventilatie
Airconditioning & luchtbehandeling
Koeltechnologie
Nieuwe & hernieuwbare energiebronnen
Pompen, leidingen, ttings & taps
Meet- & regeltechnieken
Performance énergétique & génie climatique
Chauffage & production d’eau chaude
Ventilation
Climatisation & traitement de l’air
Technologie du froid
Nouvelles sources énergétiques & énergies renouvelables
Pompes, vannes, conduites, raccords & mitigeurs
Techniques de mesure & de réglage
Waarom u niet mag ontbreken:
Avantages à exposer :
Deelname “all-in” mogelijk vanaf € 2800
Gerichte marketingcampagne
In samenwerking met gespecialiseerde vakbladen
Une formule “tout compris” à partir de € 2800
Une campagne marketing ciblée
En collaboration avec des revues professionnelles du secteur
Boek nu uw stand voor de prijs
van een advertentie!
+32 3 280 53 32
Réservez votre stand pour le prix
d’une annonce !
+32 3 280 53 32
Cataloguspartner:
Mediapartner:
Met de steun van:
easyFairs ® HVAC is of ciële sponsor van:
Partenaire catalogue :
Partenaire média :
Avec le soutien de :
easyFairs ® HVAC est sponsor of ciel de :
easyFairs.com/HVAC-BE
IF ONLY ALL TRADE SHOWS WERE THIS EASY !
8/10/2009- 12/10/2009
Save_
Brussels Expo
11/10/2009-2/10/2009
4 th International Symposium
on «Building and Ductwork
Air Tightness»
Best Western Hotel Steglitz
International, Berlin
www.buildair.de
13/11/2009 – 15/11/2009
Energies+
WEX, Marche-en-Famenne
www.energiesplus.be
19/11/2009 – 21/11/2009
VSK BELGIUM 2009
Tour & Taxis, Brussels
www.vskbelgie.be
www.vskbelgique.be
9/2/2010 – 14/2/2010
IDÉOBAIN
Paris Expo, Porte de Versailles
www.ideobain.com
16/2/2010 – 20/2/2010
Beautec 2010
Messe Berlin

Inhoud Sommaire

2 / 2009

n

u

M

é

r

o

d

E

T

E

magazine

-

Z

O

m

E

R

n

u

M

M

E

r

Energie

> P. 5 Massief-passief huis Maison massive passive

> P. 59 Steenkool als brandstof :

nog steeds actueel Le combustible charbon :

toujours actuel

Focus

> P. 13 50 e editie van Batibouw 50 e eédition de Batibouw

> P. 14 ISH te Frankfurt ISH à Francfort

> P. 19

50 lentes voor het WTCB 50 printemps pour le CSTC

d o S S I E r

HEMELWATEr EAu dE PLuIE

> P. 21

de recuperatie

La récupération

> P. 27

de afvoer

L’évacuation

> P. 31

Het hergebruik

La réutilisation

Formations

opleidingen

> P. 17 StabiCAd users Meeting

PERSMEDEDELINGEN
PERSMEDEDELINGEN

COMMUNIQUES

DE PRESSE

nEWS •••

BULEX

P.34

Nieuwe medewerkers Nouveaux collaborateurs

Ideal Standard International

P.37

lanceert de Connect-collectie lance la collection “Connect”

Ariston et Chaffoteaux een onafscheidelijk duo sinds 2001 un duo inséparable depuis 2001

P.39

dAIKIN Eerste VRV® systeem met CO 2

P.42

Premier système VRV® avec du CO 2

Sortimo breidt uit! / s’aggrandit!

P.43

HÜPPE

P.44

LAAG geprijsd, A-merk kwaliteit Prix BAS, grande qualité classe A

RAdSON

P.45

nieuwe hoogten voor radiatoren! nouvelles hauteurs de radiateurs !

„OV-dmPC“ meetsysteem met USB aansluiting Système de mesure avec raccordement USB

P.47

VIEGA Heel wat nieuwe producten

P.49

Une kyrielle de nouveautés

VIESSmANN Besparen door technologie

P.56

Economiser grâce à la technologie

VCB groot succes over EPB in Vlaanderen

P.62

Vita Invest

P.63

Vie associative / Verenigingsleven

P.

51

Afscheid van m adame UBIC départ de madame UBIC

P.

54

CE r GA: de nieuwe naam voor Habilitatie CErGA: le nouveau nom pour l’Habilitation…

P.

58

Cedicol : nieuwe technisch directeur Cedicol: nouveau directeur technique

Lijst adverteerders - Index des annonceurs

ICS magazine

ACV BELGIUm

48

INFORmAZOUT

C2

ACCUBEL

20

INFRASONOR

22

AIR CONdITIONING TECHNOLOGY

26

mAmPAEY

4, 35

ATLANTIC BELGIUm

40

NATHAN

41

BOSCH THERmOTECHNOLOGY - BUdERUS

53

PNEUmATEX

20,64

BULEX

16

POUJOULAT

41

COLLINET

57

SERVICO JUNKERS

38

dELTA-T

46

SORTImO

15

EASYFAIRS

18

TESTO

57

ELCO BELGIUm

33

THEmA

46

ELECTRABEL

C4

UBBINK

12

FEdERALE

C3

VIESSmANN

11, 12

GEBERIT

29

VSK 2009

36

GRUNdFOS

30

2/2009 - ICS magazine -

MAMPAEY

klimaatbeheersing in eco-perspectief

MAMPAEY klimaatbeheersing in eco-perspectief vers les exigences la voie sûre de l’avenir À tous les niveaux,

vers les exigences la voie sûre de l’avenir

À tous les niveaux, aujourd’hui comme demain, la construction d’un avenir plus économe en énergie, plus écologique prend de l’ampleur. La technologie présente une issue. C’est un must inexorable, en vue des symptômes manifestes; le réchauffement de la planète, avec toutes ses conséquences. Malheureusement, beaucoup de gens ne se sentent pas directement concernés, tant que les désastres ne se produisent pas au pas de leur porte. Or, les augmentations du prix de l’énergie en sont un signe non négligeable. Dans le domaine du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire – l’activité principale de Mampaey – nous essayons d’y contribuer. Des recherches sans relâche assurent un progrès permanent dans le concept et le rendement. Nos solutions sont la voie sûre vers les exigences de l’avenir.

"L'activité principale de notre entreprise, et cela depuis les années septante, c'est la fourniture de chaudières, et en particulier la marque Hollandaise très connue de REMEHA. Nous faisons de notre mieux pour réussir et je crois bien que nous y parvenons. Remeha est un fabriquant fantastique en technologie de pointe, incontestablement le numéro un aux Pays-Bas, mais également à l'étranger, car c'est devenu très inter- national. En Belgique, nous distribuons Remeha en Flandre Orientale et Occidentale, à Anvers, dans le Limbourg, le Brabant et à Bruxelles. Dans le segment des moyennes et grandes installations nous sommes, avec nos chaudières gaz à condensation - très soucieuses de l'environnement - même leader du marché.

Parallèlement aux chaudières, nous présentons une gamme de production d'eau chaude sanitaire, avec quelques produits fantastiques comme le boiler à charge- ment stratié Aquinox OLB.

Egalement dans le prolongement de cela, nous avons maintenant aussi une partie rénovation de cheminées. Notre équipe Furanex fait des merveilles: faire revivre d'anciens corps de cheminée.

Et enn il y a la partie consacré à l'énergie solaire. Là aussi, nous sommes actifs avec des produits haut de gamme comme le chauffe-eau solaire de Paradigma. Et pour la production de froid aussi, nous avons ce qu'il faut: jetez un coup d'oeil sur CoolingWays.

Tout cela est bien sûr impossible sans insister sur la qualité de nos grossistes et nos installateurs. La formation prend une place majeure dans notre agenda. C'est clair car, tous les produits avec lesquels vous allez faire connaissance sur notre site sont technologiquement à la pointe et ne cessent d’évoluer. Vers un niveau supérieur. Et encore plus haut."

nieuwe foto
nieuwe foto

Remeha Calenta

Et encore plus haut." nieuwe foto Remeha Calenta Remeha Avanta Platinum Plus Furan  ex Paradigma

Remeha Avanta Platinum Plus

nieuwe foto Remeha Calenta Remeha Avanta Platinum Plus Furan  ex Paradigma Aqua Remeha Gas 210

Furanex

foto Remeha Calenta Remeha Avanta Platinum Plus Furan  ex Paradigma Aqua Remeha Gas 210 Eco

Paradigma Aqua

Remeha Avanta Platinum Plus Furan  ex Paradigma Aqua Remeha Gas 210 Eco PRO www.mampaey.be J.L.

Remeha Gas 210 Eco PRO

www.mampaey.be

J.L. Mampaey sprl Uitbreidingstraat 54

2600 Antwerpen

Tél 03 230 71 06 - Fax 03 230 11 53

info@mampaey.be

E n E r G I E

E n E r G I E

La maison massive passive

Dans le sillage de Batibouw 2009….

La maison basse énergie (massive) de style traditionnel.

Comme si par hasard, les constructeurs d’ha- bitations s’étaient donné le mot, « la maison basse énergie (extra) » a fait son apparition lors de Batibouw 2009, dans le style traditionnel. Ce n’est pas unique- ment Wienerberger/ Recticel qui lançait la maison « massive- passive » - un nom commercial pour une maison de style traditionnel – mais également d’autres comme La maison Eco qui offre « là maison basse énergie » en

matériaux tradition- nels tels que laine et mousse synthétique dans une struc- ture en bois. Les constructeurs d’habitations ont conclu qu’il n’est pas indispensable d’isoler de manière écologique à l’aide d’un tas de produits naturels, et de répondre aux conditions sévères de la maison passive, mais qu’il faut of- frir des maisons que l’on peut payer qui correspondent à ce qu’on appelle la maison basse énergie pour laquelle les valeurs à atteindre sont : une chaleur souhaitée de moins de 60 kWh/m² an, niveau K <60. Les maisons que l’on nomme maisons à très basse énergie, sont celles qui atteignent E50 ou E40. La question cruciale est : comment peut-on offrir une installation de chauffage classique dans ce genre de maison à basse énergie ? Cela peut se faire simplement via une petite chaudière murale raccordée à un chauffage par le sol ou via un système de chauffage par radiateurs tra- vaillant à un régime de 50/40°C de manière à ce que la chau- dière condense tout l’hiver.

Une économie de coût est possible, une économie de confort non !

La question se pose, comment arriver à un produit qui ré- pond à un confort payable, exigé par une personne du

21 ième siècle ? En outre, certaines techniques exigées sont

primordiales : isolation & inertie - étanchéité & ventilation – soleil & pare-soleil, installations de chauffage rentables et énergie renouvelable ! Nous examinons ces caractéristiques dans les constructions courantes, pour déterminer jusqu’où elles répondent aux exigences du confort. Les différents gadgets techniques peuvent-ils répondre aux souhaits actuels des habitants ? La compacité peut elle si-

gnifier une réduction de notre liberté de mouvement ? No-

Massief-passief huis

In het kielzog van Batibouw 2009

De (massief) lage energiewoning in traditionele bouwtrant.

De (massief) lage energiewoning in traditionele bouwtrant. Alsof de woningbouwers onder elkaar hadden afgesproken maakt

Alsof de woningbouwers onder elkaar hadden afgesproken maakt de “(extra) lage energie- woning” in de klassieke bouwtrant haar verschij- ning op Batibouw 2009. Niet alleen Wienerber- ger/Recticel lanceerde op haar stand de woning “massief-passief” – een commerciële benaming voor een extra lage ener- giewoning in de klassieke bouwtrant - maar ook an- deren zoals het Eco huis bieden de “lage energie- woning” aan met klas- sieke isolatiematerialen wol en kunststofschuim

in een houtskeletbouw. De woningbouwers zijn tot de conclusie gekomen dat men niet noodzakelijk ecologisch moet isole- ren met allerlei natuurproducten, en aan de strenge voorwaarden van het passief huis moet voldoen, maar dat men vooral betaalbare woningen moet aanbieden die het kenmerk hebben te behoren tot wat men noemt de lage energiewoning waarvan de bekomen waarden zijn: een warmtevraag minder dan 60 kWh/m² jr, K-peil < 30 en E-peil < 60. De woningen die E 50 of E 40 bereiken zijn dan de zogenaamde extra lage energiewoningen. De hamvraag : hoe kunnen wij in een dergelijke lage energiewoning een aangepaste klassieke verwarmingsinstallatie aanbie- den? dit kan veelal door een kleine condenserende wandketel, met daaraan verbonden een vloerverwar-

ming of een systeem van radiatorverwarming wer- kend op een regime van 50/40°C zodat de ketel heel de winter door condenseert.

Een lage energiewoningWienerberger in opbouw. Une maison basse énergie Wienerberg en construction.

Financieel inleveren kan, comfort inleveren niet ! de vraag is hoe men tot een product komt dat bo- vendien beantwoordt aan het betaalbaar comfort dat de mens van de 21 e eeuw eist ? Hierbij zijn som- mige technische vereisten van primordiaal belang:

isolatie & inertie – luchtdichtheid & ventilatie – zon en zonnewering – rendabele verwarmingsinstallaties en duurzame energie! We bekijken deze kenmerken bij het hedendaagse bouwen, in hoeverre ze beant- woorden aan de eis voor comfort? Zijn de diverse technische snufjes combineerbaar met de hedendaagse wensen van de bewoners? Betekent com- pactheid een inkrimping van onze bewegingsvrijheid?

2/2009 - ICS magazine -

E n E r G I E

E n E r G I E

Is ons welzijn in gevaar? Heeft de architect niet zijn

rol uit het oog verloren die er in bestaat een totaal comfort te verschaffen dat zowel de stabiliteit als de lucht- en waterdichtheid en het leefcomfort omvat? Zouden we de zomer kunnen trotseren zonder kunst- matige koeling in dit tijdperk dat koeling in de auto ons met de paplepel wordt in- gegeven? Is de uitstoot van CO 2 voor onze kinderen een bedreiging voor een over- dreven opwarming van onze aarde, met alle gevolgen van dien? dit zijn de vele an- dere vragen die elk van ons, die het goed meent met onze planeet, bezig houdt. We willen er wel iets aan doen, maar niet ten koste van een betaalbare woning.

tre bien être est-il en danger ? L’architecte n’a-t’il pas perdu de vue l’obtention d’un confort total qui combine aussi bien la stabilité, l’étanchéité à l’air et à l’eau, ainsi que le confort des habitants ? Pourrions-nous affronter l’été sans air conditionné alors que le refroidissement d’air nous est offert de toutes parts ? Pour nos enfants, l’émission de CO 2 avec toutes les consé- quences dont un réchauffement excessif de notre planète, est-ce un menace? C’est une partie des questions que se posent les personnes concernées par notre planète. Nous voulons nous en occuper mais pas au détriment d’une maison qu’il est possible de payer.

Isolation optimale dans les habitations à basse énergie. Les écologistes voient principalement l’aspect produit naturel, et proposent en tant qu’iso- lation aussi bien du végétal que de l’animal :

laine de mouton, laine de bois, chanvre, cel- lulose, fibre de coton, panneau de chaume, paille et plumes. Ce qui n’a pas encore pu être analysé c’est à terme (30 à 40 ans) comment vont vieillir physiquement ces produits natu-

rels écologiques et quel sera le comportement des insectes contre lesquels ces produits sont traités.

Nous arrivons au même point et sans risque pour l’avenir en utilisant nos produits d’isolation classiques. Le coefficient de conductivité λ (plus le chiffre λ est bas meilleure est l’isolation) est entre 0,040 et 0,080 W/mK. Le liège en tant que meilleur produit naturel obtient un λ = 0,032 à 0,045. L’isolation synthétique telle que la laine de verre, la laine de roche et le polystyrène expansé, obtient un λ = 0,033, et le polyuréthane (PUR) même jusqu’à un λ = 0,023 à 0,021 W/mK (mousse Reseol).

L’épaisseur d de l’isolation nécessaire pour obtenir une forte résistance à la chaleur R contre la perte de chaleur, est déter-

minée par la formule (R = Ri +Σ d/λ + Ru). Ri et Ru sont la résis- tance entrante et sortante de la chaleur jusqu’à la paroi et λ pour la conductivité. La valeur de résistance R renversée est le U : coefficient de passage calorifique. Pour obtenir une valeur

U réduite, il est nécessaire de prévoir une isolation plus épaisse,

par ex. d’augmenter fortement l’épaisseur de l’isolation (qui est normalement de 5 à 8 cm) dans les murs extérieurs. Pour le

vitrage il faut utiliser un vitrage thermique avec U = 1,1 ou un vitrage triple avec U = 0,6 (U représente le précédent K, c’est

à dire la quantité de capacité de chauffage exprimée en Watts

que le mur laisse passer en m² de surface exprimé en W/m²K). dans les maisons à basse énergie, l’épaisseur d’isolation est choisie par le constructeur en fonction de son budget. On uti- lise par ex. 16 cm PU ou 24 cm de laine ou XPS afin d’obtenir un coefficient de passage thermique U = 0,15 grâce également au placement à l’intérieur d’une brique creuse de bonne isola- tion. Cette solution est proposée par Wienerberger / Recticel. C’est également valable pour la valeur U du sol où max. 16 à 20 cm de PUR sont d’application pour obtenir une valeur U = 0,15. La toiture en pente requière une isolation plus épaisse afin d’obtenir une bonne valeur U par ex. 20 cm de PUR ou une couche de laine de 30 cm pour obtenir une valeur d’isolation U

de laine de 30 cm pour obtenir une valeur d’isolation U Optimale isolatie bij lage energiewo-

Optimale isolatie bij lage energiewo- ningen. de ecologisten zien vooral uit naar het aspect natuurproduct, en passen als iso- latie zowel plantaardige of dierlijke producten toe: schapenwol, houtwol, hennepvezels, cellulose, katoenwol, rietpanelen, stro en pluimen. Wat men nog niet proefondervindelijk heeft kun-

nen vaststellen is het gedrag op langere termijn (30 à 40 jaar) van deze ecologische na- tuurproducten op gebied van fysische veroude- ring, en de gedraging van de insecten waartegen deze producten speciaal zijn geïmpregneerd.

Schuiframen niet langer taboe voor de luchtdichtheid. Les fenêtres coulissantes ne sont plus un tabou pour l’étanchéité.

met onze klassieke isolatieproducten komen we even gunstig uit, zonder risico te lopen naar de toekomst toe. de coëfficiënt van geleidbaar- heid λ (hoe kleiner het λ getal hoe beter isole- rend) ligt bij de natuurproducten tussen 0,040 en 0,080 W /mK. Kurk als beste isolatie voortkomend uit de natuur behaalt een λ = 0,032 à 0,045.

de kunstmatige isolaties zoals rotswol, glaswol en geëxpandeerde polystyreen bereiken als

λ = 0,038 terwijl de geëxtrudeerde polystyreen

λ = 0,033 haalt, en poly-urethaan (PUR) zelfs daalt tot

λ = 0,023 à 0,021 W/mK (Resolschuim).

de dikte d van de isolatielaag nodig om een grote warmteweerstand R tegen warmtever- lies te bekomen wordt bepaald door de formule

R = Ri +Σ d/λ + Ru waarbij Ri en Ru staan voor de

intrede- en uittredeweerstand van de warmte tot de wand en de λ staat voor de warmte geleid- baarheid. Het omgekeerde van de R weerstands- waarde is de U: warmtedoorgangscoëfficiënt. Om een lage U waarde te bekomen is het bijge- volg nodig om dikkere isolatie te voorzien, bvb. door de gebruikelijke 5 à 8 cm isolatiedikte in bui- tenmuren fors te verhogen. Als beglazing wordt ofwel de thermische beglazing gebruikt met U = 1,1 ofwel het driedubbel glas met U = 0,6 (U is de vroegere K-waarde, zijnde de hoeveelheid warm- tevermogen in Watt die de wand doorlaat per m 2 oppervlakte uitgedrukt in W / m 2 K)

E n E r G I E

E n E r G I E

0,15 W/m² K. Pour une toiture plate, les al- véoles des briques en béton armé contribuent

Bij de lage energiewoningen wordt de isolatiedikte door de bouwheer gekozen naargelang zijn budgettaire mogelijkheden. men gebruikt bijvoorbeeld 16 cm PU ofwel 24 cm wol of XPS zodat deze muren een heel lage warmtedoorgang coëfficiënt U verkrij- gen. In het geval van de oplossing gelanceerd door Wienerberger / Recticel bekomen we voor de buitenmuren een heel lage warmte- doorgang coëfficiënt U = 0,15 mede dank zij een goed isolerende holle snelbouw baksteen aan de binnenzijde. Hetzelfde geldt voor de U waarde van de vloer waar maximaal 16 tot 20 cm PUR wordt toegepast om een waarde U = 0,15 te bereiken. Het hellend dak vraagt meer isolatiedikte om een goede U waarde te bekomen bvb. 20 cm PUR of 30 cm woldeken om de isolatiewaarde U 0,15 W/m 2 K te bekomen. Bij het plat dak helpen de voorgespannen baksteengewelven mee met de isolatie om een U = 0,15 te beko- men . Niets verplicht de bouwheer om voor zo’n lage U waarden te kiezen; hij kan dit vrijelijk bepalen naargelang zijn financië- le mogelijkheden. de dikte van de isolatie is bepalend voor de hoeveelheid ingenomen bruto oppervlakte aan de grond om tot dezelfde hoeveelheid netto gebruiksoppervlakte te komen. Bijge- volg wordt bij dikkere isolatie de prijs van de netto m 2 bouwgrond iets duurder. men kan zich ook tevreden stellen met de minimale isolatiedikte in de buitenmuren, en meer dikte aan isolatie voor- zien in vloer en dak om zodoende de grondprijs te optimaliseren.

à

l’isolation pour obtenir U = 0,15.

 

Rien n’oblige le constructeur à choisir une va- leur U aussi basse; celle-ci peut être adaptée à ses possibilités financières. L’épaisseur de l’isolation est déterminante pour la quantité brute de surface réduite au sol afin d’arriver à la même surface nette d’utilisation. Par consé- quent le prix net du terrain à bâtir est plus éle- vé si l’on utilise une isolation plus épaisse. On peut également se contenter d’une épaisseur d’isolation minimale dans les murs extérieurs, et prévoir une isolation plus épaisse dans le sol et la toiture pour optimaliser le terrain à bâtir.

La valeur U totale comptabilisée pour tous les murs et divisée par le volume des locaux, de- vient le niveau K. Le niveau K max. permis par le décret en Flandres pour des constructions neuves est K < 45. En Wallonie le niveau K max. est < 55.

Le niveau K calculé intervient dans la consom- mation E de l’habitation, mais également l’orientation de l’habitation, la méthode de consommation des habitants, la compacité de

Het totaal aan U waarden opgeteld voor alle wanden en gedeeld door het volume van de lokalen, wordt K-peil genoemd. Het maxi- mum K-peil dat het decreet in Vlaanderen toelaat bij nieuwbouw is K < 45. In Wallonië is het maximum K peil < 55. Het berekende K peil is van invloed op het energieverbruik E van de woning, maar ook de oriëntatie van de woning, de gebruiks- methodiek van de woning door de bewoners, de compactheid van de woning (= volume m 3 / opp. buitenschil m 2 =coëfficiënt m 3 /m 2 ), en de soort verwarmingsinstallatie en ventilatiemethode zijn fac- toren die mee bepalend zijn voor het totaal primair energiever- bruik EP dat in vergelijking tot een standaard geval de naam E peil heeft meegekregen. Het massief-passief huis van Wienerberger bereikt een (extra) laag energiepeil schommelend rond E30. Een lage energiewoning kan evengoed variëren tussen E60 en E40.

l’habitation (= volume m 3 / surface extérieure

m

2 =coefficient m 3 /m 2 ), l’installation de chauf-

fage et la méthode de ventilation choisis, sont des facteurs qui interviennent pour le total de la consommation énergétique primaire EP qui, en comparaison à un cas normal, a obtenu la dénomination niveau E. La maison massive/pas- sive de Wienerberg atteint un niveau d’éner- gie très bas oscillant aux environs de E 30. Une

 

Valeur U / U-waarde

Niveau K / K-peil

 

Niveau E / E-peil

Genre d’habitation / Soort woning

Valeur U maximale selon les murs U waarde maximaal volgens soort wanden

Légalement / Wettelijk K < 45

Moins

de E80 ou E90 selon la région

Décret Conforme EPB- et avec un certificat EPC Conform EPB-wetgeving en met een EPC certificaat.

Minder dan E80 of E90 vlgs het Gewest

Moyennes / Gemiddelden ->

Moins de / Lager dan

 

Moins de / Minder dan

= Maison basse énergie

K40

E60

= Lage energie woning

Moyennes / Gemiddelden ->

Moins de / Lager dan

 

Moins de / Minder dan

= Maison à extra basse énergie (Norme MP si E<15 kWh/m 2 jr) = Extra lage energie woning (Norm PH mits E<15 kWu/m2jr)

K20

E30

maison à basse énergie peut également varier entre E60 et E40. La règlementation actuelle prévoit comme minimum en Flandres E100 (à partir de 2010 = E80), E90 dans la région de Bruxelles Capitale (à partir de 2010 = E70) et E100 en région wallonne.

Aperçu voir tableau ci-dessus - Concernant la ventilation, pour la mP une étanchéité de l’air à une sous pression n 50 < 0,60 vol/h de 50 pa est exigée. Entre 10 à 20 m² par personne et 1,5 à 3 m³/m²/h d’air frais ; cela représente 30 m³/h/pp d’air frais. La compacité d’une habitation facilite à ré- pondre aux exigences légales.

de huidige wetgeving voorziet als minimum in Vlaanderen E100 (vanaf 2010 = E80), E90 in het Brussels Gewest (vanaf 2010 = E70) en E 100 in het Waals Gewest.

de tabel hierboven geeft een ovezicht. - Inzake ventilatie wordt voor het passief huis een luchtdichtheid bij 50 pa onderdruk n 50 < 0,60 vol/u vereist. Bij 10 à 20 m 2 /pers en 1,5 à 3 m 3 /m 2 u verse lucht betekent dit 30 m 3 /u/pp verse lucht. de compactheid van een woning vergemakkelijkt het voldoen aan de wettelijke vereisten. - Bestaande woningen hebben een E peil > 200 en meer. Bij reno- vatie van het woningenpark zijn Gewestpremies voorzien. de EU verplichting is te voldoen tegen 2020. Jammer genoeg bestaat er weinig of geen conformiteit in wetgeving tussen de 3 Belgische Gewesten.

2/2009 - ICS magazine -

E n E r G I E

E n E r G I E

Standaard ventilatie toestellen, traditionele verwar- mingsinstallatie ?

Bij het passief huis project Wienerberger zowel als bij de (extra) lage energiewoningen is het niet langer no- dig zoals bij de houtskelet passieve huizen om met een polyethyleenfilm een 100% luchtdichtheid te voorzien, en bij elke doorboring (vb stopcontact ) deze te herstel- len qua luchtdichtheid. de pleister aangebracht op de bakstenen muur is voldoende luchtdicht uit zichzelf. Bij eventueel gebruik van (duurdere) gipsplaten volstaat

het om in de voegen (vb scheiding dak/muur) een strip polyethyleenfilm als luchtdichtheid te voorzien. Bij het passief huis project is een ventilatietoestel voor- zien met ingebouwde warmtepomp om de verwarming aan het huis toe te voegen, wat niet noodzakelijk is in een traditionele (extra) lage energiewoning. We kun- nen een gewoon ventilatietoestel voorzien van het type

C (enkele afzuiging) of het type d (zogenaamde balans-

ventilatie met bij voorkeur een ingebouwde warmte wisselaar met een hoog rendement). de verwarming kan bestaan uit een traditionele verwar- ming met bvb een kleine condensatieketel modulerend

van 0,9 tot 9 kW verbonden met ruim overbemeten radi- atoren berekend op het regime 60/50°C of met een vloer- verwarming op water in regime 50/40°C of minder. Het

is niet nodig om een dure gesofisticeerde warmtepomp

in combinatie met het ventilatietoestel te voorzien (met als nadeel dat bij het minste defect het huis voor enige tijd zonder verwarming valt), om tot een goede oplos- sing te komen. de condensatieketel zal bij de genoemde

lage watertemperaturen altijd condenseren, dus altijd bij haar maximaal rendement van 105 à 107 % functi- oneren! Voor een woning E50 kan desgewenst ook een monobloc warmtepomp lucht/water worden toegepast, werkend op watertemperaturen 50/40°C. Een natuur- freak kan ook een zonneboiler installeren bivalent met de CV ketel. Wienerberger liet een simulatiestudie opmaken bij het studiebureel Technum te Gent, om het dynamisch karak-

ter van massief passief ten opzichte van lichtere materi- alen te vergelijken. Er werd geëxperimenteerd met ver- schillende U-waarden teneinde K30 en K45 woningen te bekomen. Ook werd met dezelfde U-waarden het mas- sief-passief metselwerk t.o.v. houtskelet bekeken. deze dynamische simulaties gaven als resultaat:

- 10 % minder energie nodig dank zij het bufferende karakter van de binnenmuren.

- Een beter thermisch comfort dank zij het massieve ka- rakter van de gemetste woning

- minder temperatuurschommelingen en ‘s zomers min- der risico op verhitting.

Hoe ‘s zomers het huis koel houden? In de winter zorgt de warmtetoevoer van de zonne- warmte voor een gratis stuk verwarming, maar in de zomer kan deze zonnewarmte een hinderende verhit- ting veroorzaken. Uiteraard is zonwering noodzakelijk, vooral bij hete dagen in de zomerperiode, met het doel de koelte in de woning te bewaren. Een belangrijke be- sparing bestaat er in om in de zomer zo weinig moge- lijk kunstmatig te koelen, daar kunstmatig koelen op de klassieke wijze driemaal meer energie vraagt dan ver-

- Les habitations existantes ont un niveau E > 200 et plus. des primes régionales existent pour une rénovation. Il faut répondre aux obligations européennes pour 2020. Il est dommage qu’il n’existe très peu ou pas de confor- mité dans la règlementation entre les 3 régions belges.

Appareils standard de ventilation, installations tradi- tionnelles de chauffage?

Pour le projet maison passive de Wienerberg il n’est plus nécessaire de prévoir, avec un film en polyéthylène, une étanchéité de 100% pour les habitations à (extra) basse énergie et à chaque perçage (par ex. pour les prises élec- triques) d’effectuer une réparation en ce qui concerne l’étanchéité. Le plafonnage appliqué sur le mur de bri- ques est par lui-même suffisamment étanche. Lors d’uti- lisation de plaques de gypse (plus chères), il suffit de prévoir dans les joints (par ex. séparation toit/mur) un couvre-joint de film polyéthylène pour l’étanchéité.

Pour le projet maison passive, il suffit de prévoir, pour le chauffage de l’habitation, un appareil de ventilation avec une pompe à chaleur intégrée, ce qui n’est pas nécessaire dans une habitation traditionnelle à (extra) basse énergie. Il suffit de prévoir un simple appareil de ventilation de type C (aspiration simple) ou de type d (présumé ventilation à double flux avec de préférence un échangeur de chaleur intégré à haut rendement).

Le chauffage peut être une installation traditionnelle de chauffage avec par ex. une petite chaudière à condensa- tion modulable de 0,9 à 9 kW connectée à des radiateurs surdimensionnés calculés à un régime de 60/50°C ou avec un chauffage à eau par le sol à un régime de 50/40°C ou moins. Il n’est pas nécessaire de prévoir une pompe à chaleur sophistiquée onéreuse en combinaison avec un appareil de ventilation (avec comme inconvénient que pour la plus simple panne, la maison ne peut plus être chauffée), pour arriver à une bonne solution. La chau- dière à condensation condensera toujours à basse tem- pérature d’eau, donc toujours à rendement maximal de 105 à 107% ! Pour une habitation E50 si cela est sou- haité, une pompe à chaleur monobloc air/eau peut être prévue, travaillant à une température d’eau de 50/40°C. Un défensseur de la nature peut également installer un boiler solaire bivalent avec chauffage central.

Wienerberger a fait faire une étude de simulation par le bureau d’études Technum à Gand, afin de pouvoir comparer le caractère dynamique du massif-passif par rapport aux matériaux plus légers. Une expérimentation de plusieurs valeurs U a été faite de manière à obtenir

les K30 et K45 d’une habitation. Ces mêmes valeurs U ont été utilisées afin de distinguer la maçonnerie massif- passif par rapport à la structure en bois. Ces simulations dynamiques ont donné comme résultat :

- 10 % de moins d’énergie nécessaire grâce au caractère tampon des murs intérieurs ;

- Un meilleur confort thermique grâce au caractère mas- sif de la maçonnerie de l’habitation ;

- moins de fluctuations et en été moins de risques de surchauffe.

E n E r G I E

E n E r G I E
En été, com- ment mainte- nir la fraicheur dans l’habita- tion ? kWh/m2 100 80,3
En été, com-
ment mainte-
nir la fraicheur
dans l’habita-
tion ?
kWh/m2
100
80,3
90
Une partie de
80
l’apport
calo-
rifique
en
hi-
70
ver est assuré
60
par la chaleur
50
du
soleil
ce
40,8
38,4
qui
permet
40
une économie
30
d’énergie, mais
en été le même
20
10,8
11,8
apport
calo-
10
rifique
peut
0
provoquer une
PH massieve /
massive
PH houtskelet /
structure en bois
k30 massief /
massive
K30 houtskelet /
structure en bois
k45 massief /
massive
s
u r c h a u ff e .
des pare-so-
leil sont bien
entendu né-
cessaires, prin-
Ce graphique (Wienerberger) présente une consommation réduite de 10 % grâce
à la maçonnerie massif-passif par rapport à la construction de la structure en bois
(étude de simulation Technum Wienerberger).
Deze grafiek (Wienerberger) Vertoont 10 %
minder verbruik ten gunste van het
massief-passief metselwerk tegenover de houtskeletbouw.
c
i p a l e m e n t
(simulatiestudie Technum Wienerberger)
en été lors de
journées chau-
des afin de maintenir la fraicheur dans l’habitation. Une
forte économie est possible en refroidissant le moins
possible artificiellement en été étant donné que ce pro-
cédé utilise trois fois plus d’énergie que de chauffer en
hiver. d’où la question du gouvernement. Il est possible
de maintenir la fraicheur en utilisant des matériaux avec
une grande capacité de stockage de chaleur/fraicheur.
On se remémore les habitations anciennes avec des murs
épais ou la fraicheur était constante. On retrouve cette
technique dans la méthode massif-passif lancée par Wie-
nerberger/Recticel. Il est possible de maîtriser les jour-
nées chaudes et de bénéficier de la fraicheur en utilisant
les matériaux traditionnels tels que les briques au lieu
de la structure en bois. On peut stocker la fraicheur dans
les habitations basse énergie massive, en utilisant une
ventilation nocturne grâce aux murs de briques et des
panneaux de sol en béton. La chaleur emmagasinée per-
met de maintenir en journée la fraîcheur de l’habitation.
Votre maison à basse énergie vous offrira en été, grâce
à cet avantage, un confort maximal lors des journées
-
chaudes. La fraîcheur emmagasinée aura un effet plus
long avec un degré d’isolation identique dans une mai-
son avec structure en bois par rapport à une habitation
classique en briques.
Le graphique par en page 10 montre les différences de
confort thermique dans une habitation massive tradi-
tionnelle maçonnée par rapport à une construction avec
structure en bois.
- La courbe supérieure donne la température intérieure
dans une construction avec structure en bois.
- La courbe plate et généralement à plus faible tempé-
rature, en rouge/brun est valable pour une construc-
tion à maçonnerie massive.

Besoin annuel d’énergie pour le chauffage (surface de sol net conditinné de 172,7 m²) / Jaarlijkse energiebehoefte voor ruimte verwarming (netto-geconditioneerde vloeroppervlakte 172,7m²)

warmen in de winter. Vandaar de vraag van de overheid. We kunnen dit bekomen door materialen te gebruiken met een grote warmte/koelte opslagcapaciteit. We denken hierbij nos- talgisch aan de oude gebouwen met dikke muren die altijd fris aanvoelden. Precies deze formule is terug te vinden in de mas- sief-passief methode die Wienerberger/ Recticel lanceert. Bij het gebruik van tradi- tionele materialen zo- als baksteen in plaats van houtskelet wordt het mogelijk om war- me zomerdagen te overbruggen in een

frisse atmosfeer. met koele nachtventilatie kan men koelte opslaan in de massief gebouwde lage energie woningen dank zij de baksteenmuren en beton- nen vloerplaten. de opgeladen koelte maakt het moge- lijk tijdens de dag de woning natuurlijk fris te bewaren. dank zij dit voordeel zal uw lage energiewoning u maxi- maal comfort schenken, ook in de hete zomerdagen! Bij dezelfde graad van isolatie van een houten gebouw tov een klassiek bakstenen gebouw zal de opgeladen koelte een langduriger effect hebben.

de grafiek op pagina 10 toont het zeer verschillend ka- rakter van thermisch comfort van de woning in massief traditioneel metselwerk t.o.v. een gebouw met hout- skelet.

de bovenste curve geeft de binnentemperatuur in een houtskeletbouw. de vlakkere en meestal in tempera- tuur lager liggende curve in bruinrood is geldig voor een massief metselwerk gebouw. - de onderste blauwe lijn toont de buitentemperatuur in juli-augustus. Bij deze metingen is het afkoelen van het massief gebouw met nachtelijke ventilatie (nog) niet toegepast.

Bij de lage energie woning moet nochtans aandacht worden besteed aan het inkapselen van een betonko- lom of balk opdat deze zich niet als koude brug zou ma- nifesteren.

Kan de (extra) lage energiewoning met traditionele CV installatie succes verwachten?

Bij nader onderzoek blijken heel wat kandidaat-bou- wers aangetrokken tot het passief huis vooral door de roep geen (klassieke) verwarming nodig te hebben, te- vens door een aanlokkelijke premie gedurende 10 jaar.

2/2009 - ICS magazine -

E n E r G I E

E n E r G I E °C Simulatie operatieve binnentemperatuur zomerperiode (vensters gesloten) Simulation température
°C Simulatie operatieve binnentemperatuur zomerperiode (vensters gesloten) Simulation température opérationnelle à
°C
Simulatie operatieve binnentemperatuur zomerperiode (vensters gesloten)
Simulation température opérationnelle à l’intérieur en été (fenètres fermées)
35
30
25
20
15
10
2-07
9-07
16-07
23-07
30-07
6-08
13-08
20-08
27-08
3-09
––—— PH massief
–——––
PH maison massive
PH houtskelet
PH maison structure en bois
——––
buitentemperatuur
température extérieure

Velen haken af omwille van de complexiteit en de hoge kosten. Bij de lage energiewoning en de extra lage energiewoning kan men zelf bepalen welk K-peil en E-peil men wil bereiken naarge- lang het beschikbare budget. Er wordt een vol- doende luchtdichtheid bekomen dank zij de ei- gen luchtdichtheid van de pleisterlaag die op de holle baksteen wordt aangebracht. Ook het ventilatiesysteem kan bij lage energiewoningen veel eenvoudiger (beschreven zie hoger). de tra- ditionele bouwtrant en het isoleren met gekende isolaties biedt tevens een bredere waaier aan mo- gelijkheden, en mag rekenen op een betere ken- nis van zaken bij de uitvoerders. dit laatste is een motivatie bij het merendeel van de architecten en aannemers. We mogen bijgevolg veronderstellen dat het succes voor de (extra) lage energiewoning definitief is gelanceerd, en veel meer opportuni- teiten biedt dan het ecologisch passief huis. de bouwheer kan investeren naargelang zijn moge- lijkheden, en kan vooraf laten berekenen wat de tijdsduur zal zijn waarin hij zijn investeringen zal terugverdienen. Hij kan bijgevolg zeer eenvoudig bepalen hoeveel hij het net-niet economisch op- timum wil overschrijden. Zo effenen we de weg naar de lage energiewoning op maat van de klant!

De gecertificeerde normen “passief huis”:

Nog even een woord over de premies die passieve huizen in België genieten. Bij het ter perse gaan vernemen we dat de federale belastingvermin- dering voor een gecertificeerd passiefhuis wordt verhoogd van het oorspronkelijke bedrag van 600 aftrek /jr aan belasting geïndexeerd wordt tot 830 voor het inkomstenjaar 2009, geniet- baar gedurende 10 jaar. deze fiscale premie is zelfs cumuleerbaar met de belastingsverminde-

- La ligne inférieure bleue, donne la température extérieure en juillet-août. Pour ces mesures le rafraichissement de l’ha- bitation massive par la ventilation nocturne n’est pas (encore) appliqué.

- dans une habitation à basse énergie il faut toutefois veiller à encapsuler les colonnes ou poutres en béton étant donné qu’un pont froid pourrait se produire.

Est-il possible d’obtenir une réussite avec les habitations à bas- se énergie équipées d’un chauffage central traditionnel? Il apparait, après analyse, que les candidats-constructeurs sont séduits par les maisons passives principalement par l’attrait il- lusoire de ne pas devoir installer de chauffage (classique), mais également par l’obtention d’une prime alléchante pendant 10 ans. Beaucoup abandonnent étant donné la complexité et le coût élevé. dans les habitations à basse et très basse énergie on peut déterminer soi-même quel niveau K et E l’on veut obtenir en fonction du budget disponible. Grâce à l’étanchéité propre de la couche de plafonnage appliquée sur les briques creuses, on peut obtenir suffisamment d’étanchéité. dans les habitations à basse énergie, le système de ventilation est beaucoup plus simple (voir plus haut). Le style de construction traditionnel et l’isolation avec les isolants connus offrent également plus de possibilités et on peut compter sur une meilleure connaissance des exécutants. Ceci est une motivation chez la plupart des ar- chitectes et entrepreneurs. On suppose donc que le succès des habitations à (très) basse énergie sera définitivement lancé et offrira plus d’opportunités que la maison passive écologique. Le constructeur pourra investir en fonction de ses possibilités, et pourra au préalable, faire calculer la période nécessaire pour la récupération de son investissement. Il pourra par la suite, déterminer facilement de ne pas dépasser l’optimum économi- que correct. de cette manière on prépare le chemin vers une maison à basse énergie aux mesures du client ! Encore un mot concernant les primes qu’on peut obtenir en Belgique pour les maisons passives. Au moment de la mise sous

E n E r G I E

E n E r G I E

presse nous apprenons que la réduction d’impôt dont on bé- néficie pour une maison passive certifiée est augmentée par rapport au montant imposé de 600 récupérable et indexé jusqu’à 830 pour les revenus 2009 pendant 10 ans. Cette ré- duction fiscale peut même être cumulée avec la réduction d’im- pôt pour les mesures d’économie d’énergie (40 % de réduction en contribution) à condition que pour 2009 la réduction des contributions soit limitée à un montant de 2.770 (ou 6.300 en cas d’utilisation simultanée d’énergie solaire). Le gouvernement des finances et de la santé crée de cette ma- nière une injustice par rapport aux habitations à basse énergie, étant donné qu’elles sont également économes en énergie. C’est en grande partie grâce à ces primes que la maison pas- sive a du succès. Ceci est néanmoins uniquement valable pour autant que le candidat constructeur dispose d’assez de liqui- dité. Cette disposition ‘discriminatoire’ financée par le gouver- nement de la communauté devrait être élargie aux maisons à basse énergie, si on souhaite que la liberté du choix du taux d’isolation soit respectée. Ceux dont les finances sont réduites sont punis à tort. Nous rappelons une fois de plus les 2 conditions de base pour une certification d’une maison passive : le demande énergéti- que totale pour le chauffage et le rafraichissement doit être < 15 kWh/m²/an et l’étanchéité n 50 (50 pa de différence de pression) doit être < 0,6 vol/h.

st

ring voor energiebesparende maatregelen (40 % vermindering aan belasting) mits de totale be- lastingsvermindering in 2009 is beperkt tot het bedrag van 2.770 (of 3.600 in het geval ook van zonne-energie wordt gebruik gemaakt). de Federale Overheidsdiensten Financiën en Volks- gezondheid creëren hiermee een onrechtvaardig- heid tov de lage energiewoningen gezien deze proportioneel evenveel energie besparen. Het passief huis dankt haar succes voor een groot deel aan deze premies. dit is slechts mogelijk voor de bouwheer die over voldoende liquiditeiten be- schikt. deze ‘discriminerende’ maatregel gefinan- cierd met overheidsgeld van de gemeenschap zou in feite evenredig moeten worden uitgebreid tot de lage energiewoning, wil men de vrijheid van keuze in graad van isoleren respecteren. Wie over onvoldoende financiële mogelijkheden beschikt als bouwheer wordt hierdoor ten onrechte afge- straft.

We herinneren nog even de 2 basis- voorwaarden tot het certificeren van een PH: de totale energievraag voor de verwarming en koe- ling moet < 15 kWh/m 2 /jr en de luchtdichtheid n 50 (bij 50 pa drukverschil) moet < 0,6 vol /u.

st

Ing. R. Debruyne – I.C.S.

Doe uw klanten besparen op hun verwarmingskost. En maak ze warm met een Energiecheque tot
Doe uw klanten besparen op hun verwarmingskost.
En maak ze warm met een Energiecheque tot € 600!*
-38%
-59%
-12%
Zoveel energie bezuinigde het gezin
Peeters door hun oude verwarmingsketel
uit 1977 te vervangen door een nieuwe
oliecondensatieketel van Viessmann.
-30%
Ook het gezin Verzele verving hun oude
ketel (één uit 1985) door een nieuwe
Viessmann gascondensatieketel. De
winst in energie is niet te versmaden!
Het gezin De Wilde verwarmde reeds
met een nieuwe oliecondensatieketel
van Viessmann. Nu plaatsten ze ook
zonnepanelen. Niet mis, de extra
energiebesparing!
Het gezin Thibaut installeerde een
warmtepomp bovenop de bestaande
gascondensatieketel en bespaart zo
meer dan de helft op het energiever-
bruik. Inderdaad: meer dan de helft!
Meer info op www.viessmann.be
Condensatie-
Condensatie-
Zonne-
Houtketels
Warmte-
ketels op olie
ketels op gas
collectoren
pompen
*Registratie van een particuliere klant gebeurt via de website www.viessmann.be of via het gratis nummer
0800/999 40, voor een korting tot € 600 (excl. BTW), afhankelijk van de aangekochte installatie (voorwaarden
zie www.viessmann.be). De cheque kan worden ingeruild tot en met 15 december 2009.
Viessmann Belgium b.v.b.a. · Hermesstraat 14 · 1930 Zaventem (Nossegem)
info@viessmann.be · 0800/999 40

2/2009 - ICS magazine -

Viessmann fait réaliser des économies de chauffage à vos clients. Et leur offre jusqu'à €
Viessmann fait réaliser des économies de chauffage à
vos clients. Et leur offre jusqu'à € 600* en chèque énergie!
-59%
-38%
-12%
C'est l'économie d’énergie réalisée par
la famille Martin en remplaçant leur
ancienne chaudière par une nouvelle
chaudière fioul à condensation Viessmann.
-30%
La famille Lambinon a remplacé sa
chaudière (datant de 1985) par une
chaudière à condensation Viessmann
avec pour résultat une économie d’éner-
gie de 30%. Le jeu en valait la chandelle!
La famille De Wilde était déjà équipée
d'une chaudière fioul à condensation
Viessmann. A présent, ils ont installé
des panneaux solaires. L'économie
d’énergie supplémentaire est appréciable!
La famille Thibaut a installé une
pompe à chaleur et disposait déjà
d'une chaudière à gaz à conden-
sation. Elle a économisé ainsi plus
de la moitié de sa consommation
d'énergie!
Plus d’infos sur www.viessmann.be.
Chaudieres à
Chaudieres à
Capteurs
Chaudières
Pompes
condensation
condensation
solaires
à bois
à chaleur
au fioul
au gaz
*Inscription pour les particuliers sur le site web www.viessmann.be ou via le numéro gratuit 0800/999 40,
pour une réduction d'un montant maximum de € 600 (hors TVA), en fonction du choix de l'installation
(conditions sur www.viessmann.be). Le chèque peut être échangé jusqu'au 15 décembre 2009 inclus.
Viessmann Belgium s.p.r.l. · Hermesstraat 14 · 1930 Zaventem (Nossegem)
info@viessmann.be · 0800/999 40
Prenez un grand bol d’air
Prenez un
grand bol d’air
· 0800/999 40 Prenez un grand bol d’air La ventilation. Le mot est sur toutes les
· 0800/999 40 Prenez un grand bol d’air La ventilation. Le mot est sur toutes les

La ventilation. Le mot est sur toutes les langues. Car la ventilation est nécessaire. Pour se sentir bien dans sa peau dans une demeure saine et respectueuse de l’environnement. Mais aussi pour respecter la législation EPB. Plus question d’ouvrir portes et fenêtres! A cause du bruit, des insectes, de la poussière, des cambrioleurs, de la perte de chaleur et j’en passe: on préfère s’en débarrasser. On le voit: le choix d’un système de ventilation adéquat s’impose.

Ubbink vous propose une panoplie de solutions: elles vont de la ventilation naturelle la plus simple aux systèmes mé- caniques les plus sophistiqués avec récupération de chaleur. En outre, sachez qu’Ubbink est toujours là pour vous ap- porter aide et conseil. N’hésitez donc pas à nous contacter pour ventiler toutes vos questions en la matière. Nous vous trouverons le système de ventilation le plus indiqué, en fonction de la situation.

UBBINK Jan Samijnstraat 9 9050 Gentbrugge T +32-9-237 11 00 F +32-9-237 11 29

www.ubbink.be

InFo – InFo

InFo – InFo BATIBOUW ‘09 50 ème EDITION DE BATIBOUW UN SUCCES MALGRE LA CRISE Batibouw

BATIBOUW ‘09

50 ème EDITION DE BATIBOUW UN SUCCES MALGRE LA CRISE

Batibouw a ouvert ses portes pour la 50 e fois, le 26 février 2009. Les intéressés ont à nouveau été

très

sionnels et 333.000 particuliers différents palais.

nombreux : environ 75.000 visiteurs profes-

ont parcouru les

Contrairement aux autres années les « touristes » se sont faits moins nom- breux : les visiteurs avaient bien pré- paré leur visite en sélectionnant les stands à visiter et les questions qu’ils souhaitaient poser. Tout comme l’année dernière, ICS était présent au palais 12 – stand 415, nous avons eu le plaisir de pouvoir y accueillir de nombreux affiliés, de non- membres intéressés et de particuliers. Ces derniers ont appréciés nos répon- ses objectives et ciblées concernant les dernières nou- veautés au niveau chauffage et sanitaire. Les documents se rapportant aux primes et avantages fiscaux à propos des dispositions pour les économies d’énergie, sont par- tis comme des petits pains. Les listes des membres-instal- lateurs classées par région ont également été d’un très grand intérêt. Nous espérons que tous nos offerts four- nis à l’occasion de cette foire rapporteront leurs fruits. Une présentation powerpoint et nos tout nouveaux roll- ups permettaient aux visiteurs de se faire une idée bien précise sur le fonctionnement d’ICS, mais également au sujet du cluster STS dont notre fédération est une des chevilles.

Bien entendu nous avons également été fouiner chez les exposants du palais 12 qui présentaient les dernières nouveautés où l’efficacité des énergies jouait le premier rôle mais également la promotion des nouvelles tech- nologies prêtes à être commercialisées. Le même son de cloche chez Informazout ou des consultants indépen- dants pouvaient transmettre des avis personnalisés. L’ARGB a profité de l’occasion pour faire connaître la nouvelle dénomination CERGA de l’habilitation rajeunie lors des jours professionnels

L’émotionnel a remplacé le rationnel en ce qui concerne le sanitaire : il faut consulter la documentation d’une manière approfondie afin de trouver des informations concernant entre autres la récupération de l’eau de pluie ou l’existence de douche de tête économes. de luxueuses salles de bain dotées des toutes dernières tendances at- tiraient l’attention du commun des mortels. La quantité d’eau allant directement à l’égout en surprendrait plus d’un. Il est vrai que le gaspillage de l’eau n’a qu’un petit impact sur l’émission de CO 2 et donc ce n’est pas un outil de propagande, néanmoins il ne faut perdre de vue que l’eau potable devient un produit rare. Il reste à espé- rer qu’il ne faudra pas attendre une crise de l’eau pour interpeler la population et son gouvernement. st Michaël De Bie

50 e EDITIE VAN BATIBOUW EEN SUCCES ONDANKS DE CRISIS

Voor de 50 e maal opende Batibouw haar deuren op 26 februari 2009. Alweer was de belangstelling groot: ongeveer 75.000 professionele bezoekers en zo’n 333.000 particulieren kwamen er over de vloer.

Een opmerkelijke trendbreuk met de vorige jaren was het wegblijven van zogenaamde « toeristen » : de bezoekers had- den op voorhand perfect bepaald welke stands zij zouden aandoen en op welke vragen zij een antwoord wensten te verkrijgen. Bij ICS, net als vorig jaar aanwezig op stand 415 in paleis 12, mochten wij ons verheu- gen over een aanzienlijke opkomst van talrijke leden, geïnteresseerde niet-leden en particulieren. deze laatsten stelden onze objectieve en deskundige toelichtingen over de moderne verwar- mings- en sanitaire technieken ten zeerste op prijs. Onze documentatie, gericht op de premies en fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen gingen vlot van de hand. Ook de lijsten met onze leden-instal- lateurs, netjes opgedeeld per provincie, werden door talrijke voorbijgangers op prijs gesteld. Wij hopen dan ook dat onze inspanningen om op de beurs aanwezig te zijn hun vruchten zullen afwerpen. Via een powerpoint presentatie en onze gloednieuwe roll-ups kregen de be- zoekers ook essentiële informatie over de werking van ICS, maar ook over de STS cluster waarvan onze federa- tie deel uitmaakt.

Uiteraard zijn ook wij even gaan rondneuzen, waarbij het ons in paleis 12 opviel dat energie-efficiëntie de hoofdrol blijft spelen en nieuwe technologieën als het ware staan te trappelen om gecommercialiseerd te wor- den. dezelfde boodschap was bij Informazout te horen, waar men zelfs een beroep kon doen op anafhankelijke consulenten om gepersonaliseerd advies in te winnen. de KVBG maakte van de professionele dagen gebruik om de verjongde habilitatie, voortaan CERGA geheten aan haar publiek voor te stellen.

Op sanitair vlak viel het op dat het emotionele het vaak van het rationele overneemt : men moet aandachtig de documentatie doornemen om iets te vinden over, zeg maar, hemelwater-recuperatie of spaarkoppen. Op elke hoek stond wel één of andere trendy badkamer te pronken met een watergordijn of een regendouche die één of ander weldoend effect zouden hebben op « de mens ». Over hoeveel kostbaar water hierbij recht naar de riolering loopt, staan slechts weinigen stil. Het klopt dat waterverspilling slechts een heel beperkte impact heeft op CO 2 emissies en daardoor geen « hot item » is, maar het dringt niet door dat drinkbaar wa- ter een schaars goed aan het worden is. misschien moet men ook hier wachten op een heuse watercrisis om de bevolking en haar overheid wakker te schudden ?

st

wachten op een heuse watercrisis om de bevolking en haar overheid wakker te schudden ? s

1/2009 - ICS magazine -

InFo – InFo

InFo – InFo ISH à Francfort: l’efficacité énergétique, le cheval de bataille. ISH, tout comme Bati-

ISH à Francfort:

l’efficacité énergétique, le cheval de

bataille.

ISH, tout comme Bati- bouw, fêtaient cette année ses 50 ans. Cette foire a accueilli 202.000 visiteurs professionnels et visait d’une part, l’univers de la salle de bain, et d’autre part, tout ce qui concerne les techniques énergétiques et climatiques ainsi que les énergies renouvelables. Cette foire joue un rôle prépondérant au niveau mondial.

Il n’est donc pas surprenant que les fabri- cants choisissent cette foire pour mettre leurs primeurs en évidence.

Par ailleurs, Baxi Group est le premier à proposer un micro-cogénération. Cette technique produit de l’électricité via un moteur à propulsion gaz, la chaleur déga- gée est utilisée pour réchauffer l’eau de la chaudière et/ou du sanitaire. Ce concept arrive à maturité pour sa commercialisa- tion chez bien d’autres fabricants.

Le mot d’ordre chez Viessmann était « Effizienz Plus ». C’est leur façon de faire savoir qu’ils disposent d’une gamme com- plète de chaudières. Leur porte drapeau est toujours la chaudière à condensation (jusqu’à 6,6 mW !) mais leur gamme pour d’autres techniques (pompes à chaleur avec possibilité de refroidissement passif, chaudières à bois et à pellets) est excessive- ment complète. N’oublions pas toutes les combinaisons possibles entre autre avec les boilers solaires. En guise de clôture, il faut également si- gnaler leur possibilité de pouvoir offrir aux utilisateurs les régulations efficaces et pra- tiques.

radson pointait les avantages d’une com- binaison de chauffage via le sol et via les radiateurs : le chauffage via le sol, avec une valeur du thermostat réduite de 2°, offre le même bien être que des radiateurs. Le seul point faible de cette technologie est la lenteur de réaction. Il est vrai que les radia- teurs, sur ce point, n’ont plus rien à prou-

ISH te Frankfurt :

energie-

efficiëntie hoog in het

vaandel

Net als Batibouw, mocht ook ISH dit jaar 50 kaarsjes uitblazen. deze beurs, die 202.000 professionele bezoekers trok, spitste zich enerzijds toe op het badkamer-universum en anderzijds op alles wat te maken heeft met gebouwen-, energie- en klimaattechniek en hernieuwbare energieën. Zij speelt hierin op wereldvlak een toonaangevende rol.

Het is dan ook geen wonder dat fabrikanten hun primeurs op deze beurs in de schijnwerper plaatsen.

Baxi Group claimt de eerste te zijn die een micro-WKK op de markt brengt. deze techniek, waarbij een gasaangedreven motor elektricteit produceert en de hierbij vrijkomende warmte wordt aangewend voor het opwarmen van CV-water en/of sanitair warm water, is ook bij talrijke andere fabrikanten zo goed als rijp voor de markt.

Bij Viessmann was het motto « Effizienz Plus ». Hiermee willen ze aangeven dat ze in alle domei- nen een com- pleet gamma aan ketels kun- nen voorstel- len. Hierbij is de condense- rende ketel (tot 6,6 mW !) nog steeds het vlag- genschip, maar ook voor an- dere technieken

(warmtepom-

pen met moge- lijkheid tot pas- sieve koeling, hout- en pel- letketels) is het gamma uiterst

compleet. Ook zijn er talrijke combinatiemogelijkheden met bijvoorbeeld zonneboi- lers. Tot slot voorzien zij ook de regelingen om de gebruiker een ui- terst efficiënt en comfortabel geheel te kunnen aanbieden.

terst efficiënt en comfortabel geheel te kunnen aanbieden. Viessmann Effizienz Plus Bij radson benadrukte men de

Viessmann Effizienz Plus

Bij radson benadrukte men de voordelen van een combinatie van vloerverwarming met radiatoren : met de thermostaat 2° lager, levert een vloerverwarming hetzelfde gevoel van welbehagen als bij radiatoren. Nadeel echter is de trage reactietijd die eigen is aan deze

InFo – InFo

technologie. Het is juist daar dat de radiatoren hun diensten bewijzen. Belangrijk detail :

de plaatsbesparende verticale radiatoren van deze fabrikant zijn van bij het ontwerp voorzien om dusdanig geplaatst te worden : de doorstroming gebeurt in verticale zin (van onder naar boven en van boven naar onder). Andere toestellen zijn oorspronkelijk ontworpen als lage horizontale radiator die bij de plaatsing 90° worden gedraaid. de doorstroming gebeurt in dat geval horizontaal, wat een nefaste invloed heeft op het rendement. de duitse pompenfabrikant Wilo pakte uit met een wereldprimeur : het decentrale pompsysteem « Geniax ». Hierbij wordt bij elk verwarmingslichaam de thermostatische kraan vervangen door een kleine circulatiepomp, die nauwelijks groter is dan de thermostatische kraan. Het gas- of stookolieverbruik zou hierdoor tot 20% dalen. We komen hier in één van onze volgende nummers uitgebreid op terug.

st

in één van onze volgende nummers uitgebreid op terug. s t ver et forment donc un

ver et forment donc un marriage parfait. détail important, les radiateurs pour pla- cement vertical sont conçus à cet effet : la circulation se fait verti- calement (d’en bas vers le haut et d’en haut vers le bas). d’autres appareils sont conçus d’origine en tant que radiateurs horizontaux qui lors du placement pivotent de 90°. dans ce cas, la circulation se fait horizontalement, ce qui influence négativement le rendement. Le fabricant allemand de pompes Wilo, présentait une primeur mondiale : le système de pompe décentralisé « Geniax ». La vanne thermostatique est remplacée à chaque corps de chauffe, par une petite pompe de cir-

culation, qui n’est pas plus encombrante qu’une vanne thermostatique. de cette manière la consommation de gaz ou de mazout pourrait être réduite de 20%. Nous détaillerons ce sujet dans une de nos prochaines édi-

tions.

st

Michaël De Bie

Bedrijfswageninrichtingen voor Professionals Bespaar tijd, geld en brandstof met Sortimo: �Niet meer zoeken naar
Bedrijfswageninrichtingen voor Professionals
Bespaar tijd, geld en brandstof met Sortimo:
�Niet meer zoeken naar verloren voorwerpen
�Geen beschadigde losse voorwerpen meer
�Een lichtgewicht van inrichting bespaart u brandstof
�Tijdsbesparing door een goede organisatie
�Wij hebben voor ieders budget een oplossing
Zonder voertuiginrichting
Met Sortimo Globelyst
�Vrijblijvend bezoek met demowagen bij u
thuis voor gratis offerte op maat
* montage in één van onze inbouwstations t.w.v. max 10 % van de inrichting / Actie geldig t.e.m. 30 juni 2009
actie is niet cumuleerbaar met ander mogelijke promoties en/of andere condities
Gratis Tel. 0800 857 59 · fax. 0800 857 60 · info@sortimo.be · Eigen inbouwstations te Vilvoorde en Waregem
met gratis
Nu montage*
Aménagement de véhicules utilitaires pour professionnels Epargnez du temps, de l’argent et de l’essence grâce
Aménagement de véhicules utilitaires pour professionnels
Epargnez du temps, de l’argent et de l’essence grâce à Sortimo :
�Ne cherchez plus votre matériel
�Plus de dégât à cause du matériel mal rangé
�Avec un aménagement léger, vous économisez de l’essence
�Gain de temps par le fait d'une bonne organisation
�Pour chaque budget, nous avons une solution
Sans aménagement
Avec Sortimo Globelyst
�Nous venons chez vous ou sur votre lieu de
travail avec un véhicule de démo pour une offre
personnalisée, et ce sans engagement
* le montage dans une de nos stations pour une valeur de maximum 10% de l'aménagement /
Action valable jusqu'au 30 juin 2009 / Condition non cumulable avec d'autres actions et/ou autres conditions particulières.
Tél. gratuit 0800 857 59 · fax. 0800 857 60 · info@sortimo.be · Station de montage à Vilvoorde et Waregem
Maintenant avec
le montage
GRATUIT *

2/2009 - ICS magazine -

ForMATIonS

oPLEIdInGEn

ForMATIonS oPLEIdInGEn

StabiCAD 8 sous les lumières lors du StabiCAD Users Meeting 2009!

La filiale Belge de Stabiplan organisait le 19 fé- vrier une journée dédiée aux clients (SUM 09). Cet évènement a eu lieu au centre Technopolis à Malines avec comme objectif principal la présen- tation de la toute nouvelle version de StabiCAD 8. Tous les utilisateurs StabiCAD étaient invités et nombreux étaient leurs présences. Stabiplan a reçu les jours suivants de vives réactions positi- ves et encourageantes. StabiCAD 8 est, on peux le dire, un grand succès.

Filip Cauwelier et Ruud Kats (directeurs de Stabi- plan Belgique et Pays-Bas) présentaient en début d’après-midi le côté pratique de l’évènement. En- suite, chacun pouvait découvrir les nouvelles fonc- tionnalités de StabiCAd 8 grâce à des sessions de démonstration par module. Pendant ces sessions, les utilisateurs pouvaient non seulement découvrir les nouveautés, les chan- gements mais aussi poser des questions à une di- zaine de collaborateurs. Les utilisa- teurs étaient tous enthousiastes car ce qui fonctionnait déjà bien dans les versions précédentes allait en- core mieux maintenant!

Après la session Questions-réponses, un peu de détente a fait du bien. Après la visite au centre de décou- vertes de Technopolis, une loterie était organisée par Filip Cauwelier

Vous cherchez un logiciel de dessin destiné aux Installateurs ? Rejoi- gnez le club des gagneurs ! Prenez le temps de regarder le site www.Stabiplan.be ou demandez de plus amples renseignements via :

info@stabiplan.be

Vous êtes déjà utilisateur de StabiCAd et vous sou- haitez obtenir StabiCAd 8 ? Inscrivez-vous pour une journée de formation de mise à jour. Venez faire connaissance avec les nouvelles fonctionali- tés sur www.stabiplan.be/training.

Quelques exemples de fonctionnalités inté- ressantes :

- placer des symboles grâce à la fonction cliquer- glisser - uniformité à travers tous les modules - générer automatiquement le schéma unifilaire - générer automatiquement la liste des maté- riaux

- étirer et déplacer les tuyaux et les canalisations

grâce à des poignées pratiques.

st

StabiCAD 8 in de spotlights op de StabiCAD Users Meeting 2009!

Op donderdag 19 februari organiseerde Stabiplan haar gebruikersdag (SUM 09). Deze vond plaats in Technopolis Meche- len en stond in het teken van StabiCAD 8, de nieuwste versie van de technische tekensoftware van Stabiplan. Alle Sta- biCAD gebruikers waren uitgenodigd en de opkomst was dan ook groot. Na afloop stroomden de positieve reacties binnen. StabiCAD 8 is een succes!

de middag begon met een presentatie door de sales directors van België (Filip Cauwelier) en Neder- land (Ruud Kats) met de nodige praktische informatie. daarna kon iedereen kennis maken met de nieuwigheden van Stabi- CAd 8 aan de hand van een aantal subsessies. Hier kregen de StabiCAd-gebruikers een gedetailleerde demonstratie van alle nieuwe functies en grote veranderingen en konden ze met hun vragen terecht bij de tientallen Stabiplan medewerkers.

Na de infosessies werd er tijd gemaakt om de weten- schap in Technopolis te (her)ontdekken en daarna kwam iedereen terug sa- men voor de verloting van de prijzen.

iedereen terug sa- men voor de verloting van de prijzen. Nog op zoek naar een goede
iedereen terug sa- men voor de verloting van de prijzen. Nog op zoek naar een goede

Nog op zoek naar een goede tekensoftware die speciaal gericht is naar de installateur? Neem een kijkje op de website www. stabiplan.be of mail naar info@stabiplan.be voor meer informatie.

Al StabiCAd-gebruiker en interesse in de overgang naar Stabi- CAd 8? Schrijf snel in voor een update training en maak kennis met de gloednieuwe functionaliteiten: www.stabiplan.be/trai- ning.

Een greep uit de handige StabiCAd functies:

- snel plaatsen van symbolen met het drag- en dropsysteem

- uniformiteit doorheen de verschillende modules

- centraal beheer van kringen

- automatisch genereren van eendraadschema’s en materiaal- lijsten

- werken met grips om bvb kanalen de stretchen, te verplaat- sen of aan te sluiten

- enkellijns, dubbellijns, 3d

- oplossen knooppunten voor aftakkingen, verlopen en aan- sluitingen

- wisselen van materiaal zonder opnieuw te tekenen.

st

2/2009 - ICS magazine -

Gelijktijdig met à / Parallèlement easyFairs ® ECL HVAC DÉ VAKBEURS VOOR INSTALLATIETECHNIEKEN, ENERGIEPRESTATIE
Gelijktijdig met à / Parallèlement easyFairs ® ECL HVAC DÉ VAKBEURS VOOR INSTALLATIETECHNIEKEN, ENERGIEPRESTATIE
Gelijktijdig met à / Parallèlement easyFairs ® ECL
Gelijktijdig
met à /
Parallèlement
easyFairs
®
ECL
Gelijktijdig met à / Parallèlement easyFairs ® ECL HVAC DÉ VAKBEURS VOOR INSTALLATIETECHNIEKEN, ENERGIEPRESTATIE

HVAC

DÉ VAKBEURS VOOR INSTALLATIETECHNIEKEN, ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT

LE SALON DES TECHNIQUES D’INSTALLATION, DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET DU GÉNIE CLIMATIQUE

23 & 24/09/2009 - BRUSSELS

ET DU GÉNIE CLIMATIQUE 23 & 24/09/2009 - BRUSSELS EXPO Programma: Programme : EnergiePrestatie &

EXPO

Programma: Programme : EnergiePrestatie & Binnenklimaat Verwarming & warmwatersystemen Ventilatie
Programma:
Programme :
EnergiePrestatie & Binnenklimaat
Verwarming & warmwatersystemen
Ventilatie
Airconditioning & luchtbehandeling
Koeltechnologie
Nieuwe & hernieuwbare energiebronnen
Pompen, leidingen, ttings & taps
Meet- & regeltechnieken
Performance énergétique & génie climatique
Chauffage & production d’eau chaude
Ventilation
Climatisation & traitement de l’air
Technologie du froid
Nouvelles sources énergétiques & énergies renouvelables
Pompes, vannes, conduites, raccords & mitigeurs
Techniques de mesure & de réglage
Waarom u niet mag ontbreken:
Avantages à exposer :
Deelname “all-in” mogelijk vanaf € 2800
Gerichte marketingcampagne
In samenwerking met gespecialiseerde vakbladen
Une formule “tout compris” à partir de € 2800
Une campagne marketing ciblée
En collaboration avec des revues professionnelles du secteur
Boek nu uw stand voor de prijs
van een advertentie!
+32 3 280 53 32
Réservez votre stand pour le prix
d’une annonce !
+32 3 280 53 32

Cataloguspartner:

Partenaire catalogue :

! +32 3 280 53 32 Cataloguspartner: Partenaire catalogue : Mediapartner: Partenaire média : Met de

Mediapartner:

Partenaire média :

Partenaire catalogue : Mediapartner: Partenaire média : Met de steun van: Avec le soutien de :

Met de steun van:

Avec le soutien de :

Partenaire média : Met de steun van: Avec le soutien de : easyFairs ® HVAC is

easyFairs ® HVAC is of ciële sponsor van:

easyFairs ® HVAC est sponsor of ciel de :

van: easyFairs ® HVAC est sponsor of ciel de : easyFairs.com/HVAC-BE IF ONLY ALL TRADE SHOWS

easyFairs.com/HVAC-BE

IF ONLY ALL TRADE SHOWS WERE THIS EASY !

InFo – InFo

Le CSTC célèbre ses 50 printemps

Célébrer ses 50 ans pour un organisme comme le nôtre n’est pas un événement banal que l’on peut passer sous silence. Centre collectif menant des recherches scientifiques, mais aussi des recherches appliquées, le CSTC est devenu un véri- table pôle de connaissances au service de la construction, solidement ancré dans l’histoire et doté d’une vision claire de l’avenir. Nul ne peut toutefois prétendre évoluer dans la bonne direction en faisant abstraction de son passé. Un anniversaire aussi prestigieux que 50 ans d’existence of- fre l’occasion à notre institution de se pencher sur son his- toire et d’évoquer les personnalités et les circonstances qui ont présidé à sa création. Dès 1946, Pierre Holoffe, fonda- teur du CSTC et ingénieur-entrepreneur visionnaire, est

convaincu de la force que peut représenter un centre de re- cherche collectif mettant en commun les ressources de plusieurs mil- liers d’entreprises de construction. Une entreprise isolée ne peut en effet acquérir et exploiter seule des connaissances telles que celles qui émanent d’une recherche menée de manière conjointe. Cette épopée, nous avons tenté de la retracer, dans ces quelques pages, à travers le regard de chacun des corps de métier, de chacune des spé- cialités qui constellent le secteur de la construc- tion. Il nous était évidemment impossible de citer ici toutes les actions, tous les événements et tous les acteurs qui ont œuvré avec acharne- ment à l’édification, au développement et au rayonnement du CSTC. C’est pourquoi nous invitons le lecteur intéressé à découvrir prochai- nement un ouvrage commémoratif dont les deux tomes évoqueront respectivement l’histoire du Centre et ses perspectives d’avenir. Sous le titre ‘La passion de construire’, le second volume de ce livre, fidèle à la tradition visionnaire du CSTC, se penchera notamment sur les développements auxquels le secteur dans ses différentes compo- santes sera confronté dans un futur proche, tant sur le plan des maté- riaux, techniques et technologies qu’en matière de gestion d’entre- prise. Nous nous projetterons ensuite à l’horizon 2050, au risque de nous exposer aux mêmes railleries que celles rencontrées par les chercheurs visionnaires au début du siècle dernier. Nous serons toutefois large- ment récompensés si ne fût-ce qu’une poignée des idées avancées se concrétisait sous l’une ou l’autre forme d’ici une quarantaine d’an- nées. Nous pourrons alors nous enorgueillir d’avoir contribué à l’une des missions majeures dévolues au Centre : le progrès du secteur et l’amélioration du bien-être. Nous passerons également en revue, dans ces deux volumes, le fonc- tionnement des Comités techniques, ces organes dont le rôle est fon- damental dans l’action du Centre. Le premier tome consacré à l’his- toire du CSTC retracera les multiples évolutions qui ont jalonné leur existence au fil des ans. Le rêve des pionniers est devenu réalité en 1959, si bien que le secteur dispose aujourd’hui, avec son centre de recherche, d’un instrument puissant lui permettant d’affronter les nouveaux défis qui ne manque- ront pas de se faire jour.

st

C. De Pauw, ir., directeur général du CSTC R. Lenaers, ir., président du CSTC

Nos félicitations à tous les collaborateurs et

ir., directeur général du CSTC R. Lenaers, ir., président du CSTC Nos félicitations à tous les

membres du CSTC !

Het WTCB viert zijn 50 lentes

et membres du CSTC ! Het WTCB viert zijn 50 lentes Pierre Holoffe Fondateur du CSTC

Pierre Holoffe Fondateur du CSTC Stichter van het WTCB

De 50e verjaardag van een instelling zoals het WTCB is geen banale gebeurtenis waaraan men zomaar kan voor- bijgaan. In zijn hoedanigheid van collectief centrum voor toegepast en wetenschappelijk onderzoek, is het WTCB uitgegroeid tot een waar kenniscentrum ten dienste van de bouwsector, met een rijke geschiedenis en een duide- lijke kijk op de toekomst. Niemand kan echter op een zin- volle manier toegroeien naar wat nog komen moet, zon- der zijn verleden te kennen. Wanneer een Centrum zijn 50e verjaardag viert, is het maar normaal dat er even te- ruggeblikt wordt op zijn geschiedenis, en meer bepaald op de personen en omstandigheden die ten grondslag la- gen van zijn oprichting. Onze stichter, Pierre Holoffe, was een visionair ingenieur- ondernemer, die zich reeds in 1946 bewust was van de

kracht van collectief onderzoek, waarbij de middelen van enkele duizenden bouwondernemingen gebundeld worden. De kennis, opgedaan aan de hand van dit gezamenlijke speurwerk, is immers on- bereikbaar op individuele basis. In dit magazine hebben we getracht deze geschie- denis opnieuw tot leven te brengen door de ogen van de verschillende bouwvakken met hun respec- tievelijke specialiteiten. Het spreekt evenwel voor zich dat het ons onmogelijk was om alle acties, evenementen en per-

soonlijkheden te citeren, die met hart en ziel hebben meegewerkt aan de oprichting, ontwikkeling en uitstraling van het Centrum. Daarom nodigen wij de lezer uit om binnenkort een kijkje te nemen in ons tweeledige gedenkboek, waarvan het eerste luik gewijd zal zijn aan de geschiedenis van het WTCB en het tweede aan zijn toekomst-

perspectieven.

In het tweede boek, met als titel ‘Boeiend bouwen’, wordt – ge- heel in de traditie van de visionaire politiek van het WTCB – vooruit-

gekeken naar de ontwikkelingen die de bouwsector in al zijn geledin- gen in de nabije toekomst te wachten staan op het vlak van materialen, technieken, technologieën en bedrijfsvoering. Vervolgens draaien we de klok vooruit naar 2050, op het gevaar af binnen 40 jaar even meewarig bejegend te worden als nu het geval is voor de visionaire onderzoekers van het begin van vorige eeuw. Mochten er in 2050 daarentegen ook maar enkele van de door het Centrum naar voren gebrachte ideeën onder één of andere vorm ver- wezenlijkt zijn, dan kunnen we ons tevreden achten. In dat geval zul- len we immers een bijdrage geleverd hebben tot de vooruitgang van de bouwsector en de verbetering van het welzijn van de burger, wat toch tot de hoofdtaken van het WTCB behoort. Verder wordt in beide boeken uitgebreid ingegaan op de organisatie van de Technische Comités. Deze organen spelen namelijk een be- langrijke rol in de werking van het Centrum. In het eerste boek, ge- wijd aan de geschiedenis van het WTCB, wordt de aandacht toege- spitst op de talloze evoluties die ze door de jaren ondergaan hebben. In 1959 werd de droom van de pioniers bewaarheid, zodat de sector vandaag de dag via zijn onderzoekscentrum beschikt over een krach- tig instrument om het hoofd te kunnen bieden aan de talrijke uitda- gingen die geboden worden door het bouwgebeuren.

st

uitda- gingen die geboden worden door het bouwgebeuren. s t C. De Pauw, ir., Directeur-Generaal van

C.

De Pauw, ir., Directeur-Generaal van het WTCB

R.

Lenaers, ir., Voorzitter van het WTCB

Onze felicitaties aan alle medewerkers en leden van het WTCB !

2/2009 - ICS magazine -

Concevoir, assembler et maintenir des installations HVAC qui fonctionnent de façon impeccable est souvent synonyme
Concevoir, assembler et maintenir des
installations HVAC qui fonctionnent de façon
impeccable est souvent synonyme de résoudre
un puzzle compliqué où toutes les pièces doivent
s’emboîter les unes dans les autres afin d’assurer
un fonctionnement prolongé
et sans problèmes.
Pendant nos workshops professionnels nous vous
donnons une bonne perception de problèmes
spécifiques et nous entrons dans les détails des
solutions ciblées que nous vous proposons.
Visitez notre site web
pour plus d’informations.
La gamme de pompes à chaleur la plus complète avec les meilleurs COP’s du marché!
La gamme de pompes à chaleur la plus complète
avec les meilleurs COP’s du marché!
Het meest complete gamma warmtepompen
met de beste COP’s op de markt!
Industriestrasse 28 - B-4700 EUPEN
Tel.: +32 (0)87 59 16 50 - Fax: +32 (0)87 59 16 55
E-mail: info@accubel.be - Internet: www.accubel.be

D

O

S

S

I

E

R

D O S S I E R La récupération des eaux pluviales La dénomination eaux pluvia-
D O S S I E R La récupération des eaux pluviales La dénomination eaux pluvia-

La récupération des eaux pluviales

La dénomination eaux pluvia- les comprend toutes les eaux (pluie, neige, grêle) qui se re- trouvent à la surface de la ter- re provenant du ciel.

La problématique de l’eau de pluie

La nappe phréatique se réduit en Belgique, de par l’augmen- tation de la consommation et de par la diminution constan- te de l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol.

L’eau de pluie et les eaux usées étaient, jusqu’à très peu, évacuées vers les eaux de surface par le même égout (ou via une centrale d’épuration). Les princi- paux inconvénients sont :

• les égouts ne peuvent pas évacuer l’afflux d’eau lors de fortes pluies et de ce fait il y a des inonda- tions

• dans une station d’épuration, l’eau doit contenir suffisamment de matière organique pour être effi- cace. La dilution par l’eau de pluie ne permet pas d’obtenir la concentration optimale.

Les départements environnement des 3 régions ont fait ce constat et ont pris les mesures nécessaires. du fait des différences d’une région par rapport à une autre, il nous est impossible d’aller plus avant dans les détails. En bref cela signifie que trois méthodes (combinées entre elles) sont appliquées :

• l’utilisation de l’eau de pluie

• permettre à l’eau de pluie de s’infiltrer

• constituer un stock d’eau de pluie de telle sorte que l’évacuation soit ralentie.

L’utilisation de l’eau de pluie

La disponibilité de l’eau propre à la consommation est limitée : seulement 0,3 % de l’eau présente sur terre peut être utilisée, après traitement, comme eau potable, le reste est constitué d’eau de mer ou de glace provenant des calottes polaires et des glaciers.

Le graphique de la page suivante reprend la consom-

recuperatie van hemelwater

Hemelwater is een verzamel- naam voor al het water (re- gen, sneeuw en hagel) dat ons als neerslag van- uit de hemel be- reikt.

De problematiek van het hemel- water

In België daalt het grondwater- peil, enerzijds door een toene- mende consumptie, anderzijds door het feit dat steeds min- der hemelwater in de grond infiltreert. Tot voor kort werd het regenwater simultaan met afvalwa-

ter doorheen een zelfde riolering afgevoerd naar de opper- vlaktewateren (al dan niet via een zuiveringsstation). de belangrijkste nadelen zijn:

• bij hevige regen kunnen de rioleringen de toevloed aan water niet aan, waardoor er overstromingen ontstaan

• om goed te kunnen functioneren, moet het water in een zuiveringsstation voldoende hoge concentratie aan orga- nisch materiaal bevatten. door de verdunning met regen- water wordt de optimale concentratie vaak niet ge- haald.

de departementen leefmilieu van de 3 gewesten hebben dit ingezien en hebben maatregelen genomen. Gezien de verschillen per gewest zou het ons te ver leiden om dit hier in detail te bespreken. Het komt er op neer dat drie metho- des (meestal met elkaar gecombineerd) worden toegepast:

• gebruik maken van het hemelwater

• hemelwater laten infiltreren

• hemelwater bufferen, waardoor het vertraagd wordt af- gevoerd.

Het gebruik van hemelwater Water geschikt voor consumptie is maar beperkt beschik- baar: slechts 0,3% van het op de aardbol aanwezige water kan na behandeling gebruikt worden als drinkwater, het overige gedeelte is zeewater of ijs op de poolkappen en in gletsjers.

Op de volgende pagina geeft de grafiek het waterverbruik weer van de gemiddelde Belg. Hoewel de cijfers met de ja- ren wijzigen, kunnen we stellen dat verhoudingen nage- noeg constant blijven. Het bovenste deel (in rode kader)

1/2009 - ICS magazine -

D

O

S

S

I

E

R

D O S S I E R van de grafiek ( = 50%!) komt in aanmerking

van de grafiek ( = 50%!) komt in aanmerking voor gebruik van regenwater. Regenwater heeft voor deze toepassingen daar- enboven positieve effec- ten, aldus pompenspecia- list Wilo:

• geen steenvorming in

de toiletten • planten kunnen gemak- kelijker mineralen op- nemen • vloer en auto blinken mooier (géén kalk- strepen bij het opdrogen) • geen gebruik van onthardingsmiddel voor wasmachine, en tot 50% minder waspoeder nodig.

 

VERBRUIK IN LITER PER dAG PER PERSOON CONSOmmATION JOURNALIÈRE PAR PERSONNE EN LITRES

 

m

a

t

i

o

n

moyenne du

   

belge.

Il

est

 

WC 30 L ACHINE A LAVER17 L

   

27%

 

bien entendu

WASmACHINE / m

WASmACHINE / m 15% que les chif-

15%

que les chif-

SCHOONmAAK / NETTOYAGE 4 L TUIN / JARdIN 4 L

4%

fres

varient

   

4%

en

fonction

 

dOUCHE - BAd / BAIN 44 L

40%

du

temps

VAAT / VAISSELLE 8 L KOKEN / CUISINE 3 L

VAAT / VAISSELLE 8 L KOKEN / CUISINE 3 L   7% mais les rap- ports
 

7%

mais les rap- ports restent

quasiment

3%

 

constants. La partie encadrée du graphique (=50%) est prise en considération pour l’utilisation de l’eau de pluie. Le spécialiste des pompes Wilo signale que l’eau de pluie a de plus, des effets positifs pour les applications suivantes :

• pas de calcaire dans les toilettes

 

• les plantes puisent plus facilement les minéraux.

 

• les sols ainsi que la voiture brillent de toutes leurs facettes (pas de trainées calcaires lors du séchage).

• pas d’utilisation d’adoucissant pour les machines à lessiver, et un besoin réduit de 50% des produits de lessive.

Par mesure de prudence il faudra tenir compte d’une présence inévi- table de matières organiques provenant d’insectes et de plantes, il faudra impératrivement prévoir un système de filtre. Surtout si la ma- chine à lessiver est raccordée à l’eau de pluie, un filtre à charbon actif est indispensable afin d’éviter la décoloration du linge et les odeurs désagréables. Avec nos remerciements à Wilo

 

st

st

 

Michaël De Bie

Gezien het onvermijdelijk is dat organisch materiaal, afkomstig van insecten en plan- ten in de regentank belanden, zal men en- kele voorzorgen in acht moeten nemen. Zeker indien ook de wasmachine wordt aangesloten op het regenwater, zal men stroomafwaarts van de pomp een filter- systeem voorzien, waarbij actieve koolstof niet mag ontbreken, teneinde ongewenste verkleuring van het linnen en reukhinder te voorkomen.

met dank aan Wilo

ongewenste verkleuring van het linnen en reukhinder te voorkomen. met dank aan Wilo  - ICS
D O S S I E R Een pompsysteem voor regenwater : un système de
D
O
S
S
I
E
R
Een pompsysteem
voor regenwater :
un système de pompe
pour eau de pluie:
wat als een verhoogde
betrouwbaarheid
gewenst is ?
Que ce passe t’il si une
plus grande fiabilité est
souhaitée ?
Un système de pompe auto-ammorçante est
Voor privé-woningen wordt bij recuperatie van hemelwater
doorgaans gebruik gemaakt van zelfaanzuigende
pompsystemen. doorgaans leveren deze pompen zo’n 2 à 5
m³/uur bij een opvoerhoogte van 20 à 30 m WK (= 2 à 3 bar).
door de jaren heen zijn de technieken verfijnd en werken deze
pompen behoorlijk. Toch rijzen er vaak problemen nadat de
pomp geïnstalleerd is. 80 % van deze problemen zijn terug
te brengen tot defecten die hun oorsprong vinden in de
aansluiting vóór de pomp, dus aan de aanzuigzijde.
Om een goed inzicht te krijgen in deze problematiek, moeten
we eerst begrijpen wat « aanzuigen » precies is.
utilisé pour la récupération de l’eau de pluie dans
des habitations privées. Ces pompes délivrent
généralement de 2 à 5 m³/heure en tenant
compte d’une hauteur de refoulement de 20 à
30 m CE (= 2 à 3 bar). Les techniques se sont affinées
au cours du temps et ces pompes fonctionnent
correctement. Néanmoins certains problèmes se
présentent quand la pompe est déjà installée.
80 % de ces problèmes résultent d’erreurs lors du
raccordement en aval de la pompe, donc du côté
de l’aspiration.
Il faut tout d’abord connaître la signification
précise du terme « aspiration » pour avoir une
bonne compréhension de cette problématique.
de luchtdruk als hefboom
La pression de l’air comme levier
Nemen we een cilindervormig vat dat voor de helft gevuld is met
water. Leggen we op dat water een deksel dat aan de randen
perfect dicht is. Plaatsen we op dat deksel nu een gewicht, dan
zal er in feite niets gebeuren, ervan uitgaande dat het vat
onvervormbaar is en wetende dat water niet samendrukbaar
is (afbeelding 1).
On prend un tonneau cylindrique rempli à moitié
d’eau. On place un couvercle parfaitement
étanche. Sur ce couvercle on place un poids, rien
ne se produira, en tenant compte que le tonneau
est indéformable et en sachant que l’eau ne peut
être comprimée (schéma 1).
Indien we nu in het midden van het deksel een gat boren en
daar een buis op monteren, dan zal het deksel zakken en het
water in de buis stijgen, net zolang tot het gewicht van het
water in de buis evenwicht vormt met het aangebrachte
gewicht (afbeelding 2).
de lucht die onze aardbol omringt, oefent een druk uit op de
aardbodem en op alles wat zich op de aardbodem bevindt,
dus ook op een openstaand watervat. Als de luchtdruk op
elk oppervlakte deeltje van het water identiek is, dan is het
wateroppervlak mooi horizontaal (afbeelding 3)
Si l’on fore un trou au centre du couvercle et
qu’un tuyau y est ajusté, le couvercle va descendre
et l’eau va monter dans
le tuyau, jusqu’à ce que
le poids de l’eau dans le
tuyau s’équilibre avec le
poids fourni (schéma 2).
Indien we nu echter een buis in het water aanbrengen en
in die buis de luchtdruk wegnemen (= aanzuigen), dan zal
het water dalen in de tank en
stijgen in de buis net zolang
tot er evenwicht is tussen de
atmosferische druk op het
oppervlak buiten de buis en de
waterkolom in de buis. Het is
dus eigenlijk de atmosferische
druk die het water in de buis
duwt. Het evenwicht wordt
bereikt als het water ongeveer
10 m hoog staat in de buis (zie
verder).
1kg
L’air qui encercle notre
terre, exerce une pression
sur la surface de la terre
et sur tout ce qui s’y
trouve, donc également
sur un tonneau ouvert.
La surface de l’eau forme
une étendue horizontale,
puisque la pression de l’air
est identique sur toutes
les particules de l’eau
(schéma 3).
Si
on plonge un tuyau
1kg
dans l’eau et qu’on ôte
la pression de l’air (=
aspiration) dans ce tuyau,
l’eau va descendre dans
Schéma 1
Schéma 2

1/2009 - ICS magazine -

D

O

S

S

I

E

R

D O S S I E R le tonneau et monter dans le tuyau jusqu’au point

le tonneau et monter dans le tuyau jusqu’au point où la pression atmosphérique exercée sur la surface hors du tuyau est en équilibre avec la colonne d’eau dans le tuyau. C’est donc la pression atmosphérique qui pousse l’eau dans le tuyau. Lorsque l’eau atteint environs 10 m dans le tuyau, l’équilibre est obtenu (voir plus loin).

ASPIRER = EVACUER DE LA PRESSION DE L’AIR DANS LA CANALISATION D’ASPIRATION, DE CE FAIT LA PRESSION DE L’AIR AMBIANT POUSSE L’EAU DANS LA CANALISATION D’ASPIRATION VERS LE HAUT.

En tenant compte de cette

définition, il est possible de mettre en évidence le point faible d’un tel système de pompage : dans le cas d’une infiltration d’air dans le canal d’aspiration (par ex. à hauteur d’un raccord, d’une valve,

le pompage s’arrête

… immédiatement. Une pompe va également mal fonctionner aussi longtemps que des bulles d’air sont présentes dans la conduite d’aspiration.

)

La pression atmosphérique est d’1 atm au niveau de la mer dans des conditions standard.

Schéma 3

Conversion vers d’autres unités :

1 atm = 1,01331 bar 1,03328 kg/cm² 10,3328 m CE 0,760 m Hg 101,325 Kpa On peut donc conclure que la hauteur d’aspiration entre une pompe et la surface d’eau peut être de maximum 10,33 m. En pratique cela se réduit à plus ou moins 8 m, en outre il faut encore enlever les pertes de charge du côté de l’aspiration (dû à la friction contre la paroi du tube, dans les courbes, les clapets anti- retour, etc.…).

Que faire si…

…la hauteur d’aspiration est insurmontable et/ou une plus grande fiabilité est exigée ?

Il faut s’assurer que la pompe dispose d’une pression du coté de l’aspiration. Cela peut se faire de 2 façons :

• La pompe est alimentée en charge. Cela signifie que le niveau de l’eau est toujours plus haut que l’ouverture d’aspiration de la pompe. Les fabricants ont conçu des pompes qui sont placées dans le fond des citernes d’eau de pluie. Les problèmes d’aspiration font partie du passé, mais cette solution est également peu encombrante à l’intérieur de l’habitation et elle est très silencieuse. En outre ces systèmes offrent plus de possibilités en débit et pression que les pompes classiques auto-amorçantes. Evidemment il y a lieu de prévoir un pilotage

AANZUIGEN = HET WEGNEMEN VAN DE LUCHTDRUKINDEAANZUIGLEIDING,WAARDOOR DE OMRINGENDE LUCHTDRUK HET WATER IN DE AANZUIGLEIDING NAAR OMHOOG STUWT.

P atmos.

HET WATER IN DE AANZUIGLEIDING NAAR OMHOOG STUWT. P atmos. Aan de hand van deze definitie

Aan de hand van

deze

definitie

kunnen

we

meteen

het

zwak

punt van een dergelijk

bloot

ook

maar

luchtinfiltratie optreedt

in

(bvb

een

afsluiter,…), dan valt de

pompwerking

stil.

slecht

de

aanzuigleiding aanwezig zijn.

er

Ook zal een pomp

een

van

aanzuigleiding

van

pompsysteem

leggen :

als

er

vorm

enige

de

ter

hoogte

koppelstuk,

werken

luchtbellen

in

meteen

zolang

P atmos. P atmos. P atmos.
P atmos.
P atmos.
P atmos.

Schéma 4

In normale omstandig- heden bedraagt de luchtdruk op zeeniveau

1atm.

Omzetting naar andere eenheden :

1 atm = 1,01331 bar 1,03328 kg/cm² 10,3328 m WK 0,760 m Hg 101,325 Kpa Hieruit kunnen we dus besluiten dat de aanzuighoogte tussen een pomp en het wateroppervlak theoretisch maximaal 10,33 m kan bedragen. In de praktijk is dit beperkt tot ongeveer 8 m; hiervan moeten we nog de aanzuigzijdige ladingsverliezen (t.g.v. wrijving tegen de buiswand, in bochten, terugslagkleppen, enz…) aftrekken.

Wat te doen als…

… de aanzuighoogte onoverbrugbaar is en/of als een verhoogde betrouwbaarheid vereist is?

dan moet u er voor zorgen dat de pomp een voordruk heeft aan de aanzuigzuide. dat kan op twee manieren gebeuren:

• de pomp wordt in toeloop gevoed. dit betekent dat het waterniveau zich ten alle tijde hoger bevindt dan de aanzuigopening van de pomp. Hiervoor hebben de pompfabrikanten onderwaterpompen ontworpen die op de bodem van de regenwatertank worden geplaatst. Niet alleen behoren de aanzuigproblemen tot het verleden, deze oplossing spaart ruimte uit in de

D

O

S

S

I

E

R

D O S S I E R woning en werkt nagenoeg onhoorbaar. deze systemen bieden bovendien
woning en werkt nagenoeg onhoorbaar. deze systemen bieden bovendien meer mogelijkheden naar debiet en druk
woning en werkt nagenoeg onhoorbaar.
deze systemen bieden bovendien meer
mogelijkheden naar debiet en druk dan de
klassieke droog opgestelde zelfaanzuigende
pompen. Uiteraard moet ook hier een
degelijke sturing worden voorzien met
inbegrip van een droogloopbeveiliging en zal
men bij voorkeur werken met een drijvende
zuigkorf. men zal er ook over waken dat
deze pompen vorstvrij worden opgesteld
en dat zij steeds bereikbaar blijven (via een
ophaalsysteem) voor eventueel nazicht.
avec protection contre la marche à sec et
on utilisera de préférence une crépine
flottante. On veillera également à ce que
ces pompes sont protégées contre le gel
et qu’elles restent toujours accessibles (via
un système de levage) pour un éventuel
contrôle.
Dompelpomp met toebehoren /
Pompe immergée avec accessoires
(Wilo)
Er wordt een laadpomp voor-
zien.Inditgevalwerktmenmet
2 pompen: er is de distri-
butiepomp, een klassieke
droog opgestelde pomp voor
distributie van het regenwater
in het gebouw. Tevens wordt een
laadpomp (type kelderpomp) voorzien
in de regenput, waarvan de perszijde wordt
aangesloten op de aanzuigleiding, zodat
het water naar de distributiepomp met een
zekere voordruk wordt gevoerd. Hou er
rekening mee dat de sturing vrij complex
is: telkens er vraag is naar water, moet eerst
de laadpomp inschakelen, teneiende haar
voordruk op te bouwen, pas enkele secon-
den later mag de distributiepomp inschake-
len. Tevens zullen beide pompen over een
adequate droogloopbeveiliging beschikken.
dit systeem zal men daarom meestal slechts
aantreffen als optie bij de duurdere types
van “all-in hybride” pompsystemen (dit
zijn systemen waar men automatisch over-
schakelt op leidingwater bij leegstand van
de regenput en vice-versa).
Une pompe de charge est prévue. dans ce cas on travaille avec
2 pompes, la pompe de distribution, une pompe classique pour
la distribution de l’eau de pluie dans le bâtiment. Une pompe
de charge est installée dans le puits (type pompe vide-cave) à la-
quelle une canalisation est raccordée, de manière à ce que l’eau
est amenée avec une certaine pression vers la pompe de distri-
bution. Il faut tenir compte que la commande est très complexe :
à chaque appel d’eau il faut enclencher la pompe de charge,
afin de constituer une pression, quelques secondes avant l’en-
clenchement de la pompe de distribution. Les 2 pompes devront
disposer d’une protection continue. C’est pourquoi cette solu-
tion sera proposée en option sur les systèmes de pompe plus
onéreuses, de type « all-in hybride » (ces systèmes commutent
automatiquement vers l’eau de ville si la citerne d’eau de pluie
est vide et vice-versa).
PrIX
PrIJZEn
POMPTYPE
PRIJS in € / PRIX en €
Type de pompes
Jet-pomp, zelfaanzuigend
500
à 600
Pompe jet, auto-amorçante
meertrapspomp, zelfaanzuigend
600
à 700
Pompe multicellulaire, auto-amorçante
Onderwaterpomp, 5’’
700
à 850
Pompe submersible, 5’’
Prijzen afkomstig van verschillende fabrikant-
en voor een pompsysteem van 3 m³/uur bij een
opvoerhoogte van 23 mWK tot 28 mWK en in-
clusief volgende toebehoren:
Ces prix sont en provenance de divers fabricants pour un sys-
tème de pompe de 3 m³/heure à une hauteur manométrique de
23 à 28 m CE, y compris les accessoires suivants :
• commande électronique, y compris la protection contre la
marche à sec
• elektronische sturing, inclusief droogloop-
beveiliging
• une crépine avec clapet anti-retour
• un flexible d’aspiration résistant à la sous-pression.
• drijvende zuigkorf met terugslagklep
• drukvaste aanzuigslang
BESLuIT
Ervan uitgaande dat de installatiekost voor
de verschillende systemen vrij gelijklopend is,
ConCLuSIon
Etant donné que le coût d’installation est similaire pour les diffé-
rents systèmes, le client disposera pour un surcoût acceptable d’un

1/2009 - ICS magazine -

D

O

S

S

I

E

R

D O S S I E R dan kunnen we stellen dat de opdrachtgever voor een

dan kunnen we stellen dat de opdrachtgever voor een zeer redelij- ke meerprijs beschikt over een onderwater- pompsysteem met vol- gende voordelen:

• problemen ten ge- volge van een slecht werkende aanzuig- leiding zijn zo goed als uitgesloten.

• plaatsbesparing in de woning

• geen storend lawaai in de woning

• meer mogelijkheden met betrekking tot het debiet en druk.

meer mogelijkheden met betrekking tot het debiet en druk. système de pompe submersible avec les avantages

système de pompe submersible avec les avantages sui- vants :

• les problèmes dûs au dysfonc- tionnement de la conduite d’aspi- ration sont quasi- ment inexistants. • gain de place dans l’habitation • pas de bruit désa- gréable dans l’ha- bitation • plus de possibili- tés concernant le débit et la pres- sion.

équipé d’une pompe immergée

Pour l’installateur qui n’a pas encore d’expérience dans le placement de ce genre de système, il est conseillé de bien se renseigner auprès du fabricant concernant les applications et l’installation correcte.

st

Michaël De Bie

Installatievoorbeeld van een systeem met onderwaterpomp

Exemple d’installation d’un système (Wilo)

Voor de installateur die nog geen ervaring heeft met het plaatsen van dergelijke systemen, is het aan te bevelen om zich bij de fabrikant goed te laten inlichten met betrekking tot de toepassing en de correcte wijze van installeren.

st

laten inlichten met betrekking tot de toepassing en de correcte wijze van installeren. s t

D

O

S

S

I

E

R

D O S S I E R Evacuation des eaux pluviales sur les toitures plattes déterminer

Evacuation des eaux pluviales sur les toitures plattes

déterminer

le

débit

d’évacuation

Une toiture plate n’est pas complètement horizon- tale: elle est en pente vers l’évacuation. La pente est de 2 cm par mètre au mi- nimum. de cette manière on évite les flaques d’eau stagnantes, qui de par leur forte charge peuvent pro- voquer un affaissement de la toiture (et même dans les cas extrêmes un effon- drement). L’évacuation doit être rapi- de afin d’éviter ce problè- me. Le diamètre nécessaire pour les conduites d’évacuation est calculé sui- vant la norme européenne EN 12056-3. Cette norme détermine le débit suivant la formule :

Q = r . A . C [l/s]

r = l’intensité de la pluie [l/s.m²] pour la Belgique r = 3 l/min.m² ou 0,05 l/s.m²

A

= la surface du toit [m²]

C

= le facteur d’évacuation [sans uni- té]. Ce facteur détermine la capa- cité de rétention et d’absorption du toit. La valeur sera petite pour par exemple les toitures vertes, alors qu’elle est quasiment 1 pour des toitures en EPdm.

Lorsqu’on connait le débit, l’on peut calculer le diamètre de la colonne (= la conduite d’évacuation verticale). Le fabricant vous communiquera les données, étant donné que cet élé- ment dépend – entre autres - de la nature du matériel utilisé.

réduction du diamètre de la co- lonne Travailler avec des diamètres réduits

marque la tendance. différentes techniques existent, dont l’utilisation d’une trémie spéciale dont la fiabilité

a largement été prouvée.

Un exemple, le système d’évacuation des eaux pluviales Geberit Pluvia.

Afvoer van hemelwater op platte daken

Bepalen van het afvoer- debiet

hemelwater op platte daken Bepalen van het afvoer- debiet Een plat dak is niet echt horizontaal

Een plat dak is niet echt horizontaal : het helt af naar de afvoer toe. deze bedraagt minimum 2 cm per lopende meter. Hier- door voorkomt men dat er plassen blijven staan, die door hun extra belas- ting voor doorbuiging (in extreme gevallen zelfs in- storting) van het dak lei- den. Om dezelfde reden zal het water ook voldoen-

de snel moeten afgevoerd worden. de benodigde di- ameter voor de afvoerlei- ding wordt bepaald volgens de Europese norm EN 12056-3. deze norm bepaalt het debiet aan de hand van volgende formule :

Q = r . A . C [l/s]

Hierbij is

r =

de regenintensiteit [l/s.m²] voor België is r = 3 l/min.m² of 0,05 l/s.m²

[l/s.m²] voor België is r = 3 l/min.m² of 0,05 l/s.m² A = de dakoppervlakte [m²]

A

= de dakoppervlakte [m²]

C

= de afvoerfactor [zonder een- heid] deze factor geeft het tempe- rend effect weer van de on- dergrond en zal bvb klein zijn bij groendaken, terwijl hij 1 is voor EPdm dakbedekkingen.

Eens het debiet gekend is, zal men de diameter van de standleiding (= de verticale afvoerleiding) kunnen bepalen. Gezien deze parameter ondermeer afhangt van de aard van het gebruikte materiaal, zal de fa- brikant u hiervoor de nodige gege- vens verstrekken.

Beperken van de diameter van de standleiding Er bestaat echter een tendens om met steeds kleinere diameters te gaan werken. Hiervoor bestaan ver- schillende technieken, waarbij het toepassen van speciale daktrechters tot spectaculaire resultaten leidt. Het Geberit Pluvia hemelwateraf- voersysteem is daar een voorbeeld

daktrechters tot spectaculaire resultaten leidt. Het Geberit Pluvia hemelwateraf- voersysteem is daar een voorbeeld

D

O

S

S

I

E

R

D O S S I E R Cette technique permet l’utilisation de canalisations de plus petits

Cette technique permet l’utilisation de canalisations de plus petits dia- mètres à l’aide de trémies Pluvia qui offrent une évacuation optimale de l’eau. Ce système peut être appliqué à toutes les toitures plattes. Ces avaloirs empêchent la pénétra- tion de l’air et veillent à un remplis- sage plus rapide des tuyaux. dans ce cas il s’agit d’avaloirs volvul (avaloirs UV). La dépression ainsi créée permet une évacuation optimale de l’eau. Le débit plus élevé favorise égale- ment le nettoyage de l’installation. Les conduites horizontales ne doi- vent plus être inclinées, permettant de gagner de l’espace (par exemple faux plafonds).

de gagner de l’espace (par exemple faux plafonds). Maîtrise des coûts Geberit Pluvia simplifie le planning

Maîtrise des coûts Geberit Pluvia simplifie le planning architectonique et permet de profi- ter de manière optimale de l’espace. Geberit offre également un service de calcul hydraulique et une assistance technique sur chantier. Et vu le diamètre réduit, les coûts liés au montage des conduites di- minuent aussi. En outre, le nombre de colonnes et de canalisations diminue fortement.

100% étanche Les avaloirs de toiture sont reliés au système d’évacuation par sou- dure bout à bout ou par manchons électriques. L’étanchéité à l’eau avec le revêtement de toiture se fait à l’aide d’une bavette spéciale en métal ou d’une bavette du même matériau que l’étanchéité de toiture (après un test de compatibilité avec l’avaloir).

En harmonie parfaite Un bon système d’évacuation nécessite un système de suspension bien étudié. Ici aussi Geberit propose un ensemble approprié de colliers, profilés et connecteurs. La liste détaillée de matériel et la disponibilité auprès des grossistes simplifient le planning et l’achat.

Les avantages les plus importants du système:

• évacuation des eaux pluviales par dépression

• assistance technique des projets : calculs hydrauliques, schéma de conduites, liste de matériel

• sans pente ou légère inclinaison

• des diamètres plus petits par rapport aux systèmes tradition- nels

• idéal pour l’évacuation d’eau de grandes superficies de toitu- res.

• convient pour les toitures légères et pour la plupart des toitures chaudes, froides ou inversées

• coûts limités par le nombre réduit de colonnes de chute, condui- tes au sol et embranchements

• possibilité de préfabrication du système de conduites.

Nos remerciements à Geberit.

st

van. deze techniek zorgt ervoor dat kleine diameter afvoerbuizen door middel van Plu- via trechters het water met een hoge snel- heid kunnen afvoeren. Het systeem kan op alle platte daken toegepast worden en wordt door de fabrikantsoftware berekend. deze daktrechters verhinderen luchtindrin- ging en zorgen voor versnelde vulling van de buizen. men spreekt daarom van volvultrech- ters (UV trechters). de hierdoor ontstane on- derdruk zorgt ervoor dat het water optimaal wordt afgevoerd. Het hogere debiet zorgt te- vens voor een zelfreinigend effect. Bovendien is afschot bij horizontale leidingen overbodig; aldus wordt vaak plaatsbesparing gerealiseerd (bv. valse plafonds).

Kostenbeheersing UV trechters vereenvoudigen de architecto- nische planning en maken optimale ruimte- benutting mogelijk. de fabrikant voorziet in de hydraulische berekeningen en de tech- nische ondersteuning op de werf. Gezien de leidingskoker klein is, verlagen ook de kosten voor opbouw- en grondleidingen. Bovendien wordt ook het aantal stand- en grondleidin- gen drastisch verminderd.

100% dicht de Pluvia daktrechters worden met het af- voersysteem verbonden door stomplas of electrolas. de waterdichting met de dakhuid wordt verzorgd door een specieke metalen aanwerkplaat of folie uit het dakdichtingsma- teriaal (na compatibiliteitstest met de trech- teraansluiting).

Prefabricatie de bijgeleverde isometrische tekeningen ma- ken prefabricatie van leidingtrajecten moge- lijk. Het geringe gewicht van PEhd vereenvou- digt daarna de eindmontage.

de belangrijkste voordelen op een rij :

• hemelwaterafvoer met onderdruk

• projectondersteuning: hydraulische bereke- ningsnota, leidingsschema, materiaallijst

• zonder of met minimaal afschot

• Kleinere diameters ten opzichte van een conventioneel hemelwaterafvoersysteem

• ideaal voor afwatering van grote dakop- pervlakten

• voor lichte dakconstructies en voor de meest uiteenlopende warme, koude of om- gekeerde daken geschikt

• kostenbeheersing door minder standleidin- gen, grondleidingen en vertakkingen

• prefabricatie van het leidingsysteem moge- lijk.

met dank aan Geberit.

st

Michaël De Bie

D

O

S

S

I

E

R

D O S S I E R Systèmes de récupération d’eau de pluie Grundfos La solution

Systèmes de récupération d’eau de pluie Grundfos

La solution écologique à vos factures d’eau sans cesse plus importantes

La réutilisation de l’eau de pluie est depuis quelque temps déjà un sujet d’une brûlante actualité non seulement parmi les architectes et bureaux d’étude s’occupant de construction de logements et de construction non résidentielle, mais aussi dans l’industrie, et certainement chez les propriétaires de maisons individuelles. La réglementation sur les bâtisses, du 19 juin 1999, a même prévu de rendre obligatoire, pour les constructions

neuves, un puits d’eau

de pluie équipé d’une pompe, et aujourd’hui, le particulier cherche de plus en plus lui-même les systèmes et produits pouvant lui offrir une solution pour cette application.

Le concept de récupération d’eau de pluie est simple. L’eau de pluie provenant du toit d’un bâtiment est collectée et stockée en vue de sa récupération en cas de besoin. En Belgique, on consomme en moyenne 120 l d’eau (potable) par personne et par jour, dont en fait près de 50 % pourraient être remplacés par de l’eau de pluie.

Les fabricants de pompe disposent d’une gamme étendue de solutions permettant une utilisation intelligente des eaux pluviales. Ainsi, Grundfos possède la flexibilité nécessaire pour proposer au client un système répondant de façon optimale à son besoin spécifique. Grundfos offre des solutions à la fois simples et économiques, comme des systèmes d’arrosage de jardin (série JP booster), ainsi que des installations du type « install and forget » (installez et oubliez) tel que le système RmQ Advanced ou le kit à pression constante SQE.

Grundfos regenwater- recuperatiesystemen

Het ecologisch alternatief voor uw steeds toene- mende waterkosten

Het hergebruik van regenwater is reeds enige tijd een bran- dend actueel onderwerp bij architecten en studiebureau’s in de woning– en utili- teitsbouw, in de in- dustrie, maar zeker ook bij de particuliere huiseigenaar. Voor de nieuwe woningbouw werd het voorzien van een regenwaterput met een pomp zelfs een verplichting door de bouwverordening van 19 juni 1999 en de particulier gaat van- daag dan ook steeds meer zelf op zoek naar de mogelijke systemen en producten die hem voor deze toepassing een oplossing kunnen

bieden.

die hem voor deze toepassing een oplossing kunnen bieden. Installatievoorbeeld / Exemple d’installation Het concept

Installatievoorbeeld / Exemple d’installation

Het concept van regenwaterrecuperatie is eenvoudig. Regen- water afkomstig van het dak van een gebouw wordt verza- meld en opgeslagen voor hergebruik wanneer daar een nood- zaak aan is. In België verbruikt men gemiddeld 120l (drinkbaar) water per persoon per dag, waarvan in feite bijna 50% van het verbruik met regenwater kan gebeuren.

Pompfabrikanten bieden tegen- woordig een waaier aan

mogelijkheden aan voor het ver- standig gebruik

van optimaal aan de situ- zijn zowel ke SQE constante drukpakket Kit à pression constante
van
optimaal aan de situ-
zijn zowel
ke
SQE constante drukpakket
Kit à pression constante SQE

regenwater. Zo bezit Grundfos de flexibiliteit om

een systeem aan te bieden dat atie van de klant is aangepast. Er eenvoudige en budgetvriendelij- oplossingen, zoals systemen voor tuinbesproeiing (de JP -booster reeks), alsook ‘install and for- get’ installaties zoals bij voor- beeld de RmQ Advanced of het SQE constante drukpakket.

de huishoudelijke systemen kunnen worden opgedeeld in twee categorieën: deze met in- terne bijvulling (bovengrondse, meercellige, zelfaanzuigende centrifugaalpomp, Belgaqua ge- keurd) en deze met open bijvul- ling in de regenwatertank (met onderdompelbare pomp). Beide

1/2009 - ICS magazine -

D

O

S

S

I

E

R

D O S S I E R Les systèmes domestiques peuvent être divisés en deux catégories

Les systèmes domestiques peuvent être divisés en deux catégories : ceux à approvisionnement en eau de ville interne (à pompe centrifuge multicellulaire auto-amor- çante de surface, agréée Belgaqua) et ceux à approvi- sionnement en eau de ville libre, dans le réservoir d’eau de pluie (à pompe immergée). Les deux systèmes sont modulaires et composés des éléments suivants : une pompe, une unité de pilotage et un basculement auto- matique sur l’eau potable en cas de manque d’eau de pluie (agrément Belgaqua exigé !).

Lors de la conception d’un système d’eau de pluie, Grun- dfos part toujours des mêmes principes auxquels le sys- tème doit répondre :

• absence d’entretien

• fiabilité et garantie de fonctionnement élevées

• les composants doivent être complètement compati- bles entre eux et former un ensemble cohérent.

• fonctionnement silencieux du système.

• le pilotage automatique doit être convivial et simple à mettre en route.

Les solutions Grundfos :

Installations domestiques

À pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante de surface et système de basculement agréé Belgaqua ;

- RmQ Basic

- RmQ Advanced

- mQ System >>> NOUVEAU

À pompe immergée dans la citerne d’eau de pluie (approvisionnement de la citerne en eau de ville exigé) :

- RWR – SQ

- RWR – Smartflo SQE

- RWR SPO

Grundfos vient de mettre sur le marché un nouveau système économique de récupération des eaux pluviales, le « MQ System ». Le « MQ System» propose plus qu’une pompe mQ mais dispose de moins de possibilités que le système RmQ.

La pompe mQ est la plus performante pour l’eau de pluie, car elle répond largement aux exigences

les plus importantes en la matière, à savoir :

un auto-amorçage parfait

faite entièrement de composants inoxydables

fonctionnement silencieux grâce à son moteur refroidi par eau

fiabilité de fonctionnement grâce à sa protection intégrée. Le vase d’expansion intégré empêche les enclenchements/déclenchements intempestifs. Fonctionnement entièrement automatique de la

systemen worden modulair opgebouwd met volgen- de componenten: pomp, besturingseenheid en auto- matische omschakeling naar drinkwater in geval van gebrek aan regenwater (Belgaqua keuring vereist!).

Bij het ontwerp van een regenwatersysteem gelden bij Grundfos steeds dezelfde uitgangspunten waar- aan het systeem moet voldoen:

• onderhoudsvrij

• hoge bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid

• de componenten dienen geheel op elkaar afge- stemd te worden en samen één geheel te vormen.

• stille werking van het systeem.

• de automatische besturing dient gebruiksvriende- lijk te zijn en eenvoudig in bedrijf te stellen.

Grundfos oplossingen:

Huishoudelijke installaties

met

centrifugaal pomp en Belgaqua gekeurd omschakel-

systeem:

bovengrondse meercellige zelfaanzuigende

- RmQ Basic

- RmQ Advanced

- mQ System >>> NIEUW

met pomp in de regenwaterput(bijvulling van de

regnwaterput vereist):

- RWR – SQ

- RWR – Smartflo SQE

- RWR SPO

Grundfos bracht net een nieuw budgetvriendelijk re- genwaterrecuperatiesysteem op de markt, het “MQ- System”. dit MQ-System biedt meer dan een mQ pomp, maar heeft minder mogelijkheden dan het RmQ-systeem.

de MQ pomp is dé aangewezen pomp voor regenwater, daar de pomp ruim- schoots aan de belangrijkste eisen vol- doet, met name:

perfecte zelfaanzuigende werking volledig vervaardigd uit roestvrije mate- rialen stille werking dankzij de watergekoelde motor betrouwbare werking dankzij de inge- bouwde beveiliging. Zelfs een anti-pendel bedrijf dankzij de ingebouwde buffertank. de pomp werkt volledig automatisch. Ze start van zodra er waterafname is en stopt wanneer er géén watervraag meer is.

Het budgetvriendelijke MQ-system
Het budgetvriendelijke MQ-system

Er wordt automatisch omgeschakeld naar

met interne bijvulling Le MQ –system avantageux à supplétion interne

drinkwater wanneer de regenwateropslag- tank leeg is – en dit op een reglementaire ma- nier (Belgaqua – EN1717) - want ook tappun- ten die géén drinkwaterkwaliteit vereisen, dienen op een continue manier van water voorzien te worden.

Hoe werkt het systeem: een gemotoriseerde 3-weg- kraan wordt gestuurd op basis van het regenwater- niveau in de regenwatertank. Wanneer een vlotter (standaard: vlotterschakelaar met 20 meter kabel-

D

O

S

S

I

E

R

D O S S I E R lengte) meldt dat er té weinig re- genwater is,

lengte) meldt dat er té weinig re- genwater is, scha- kelt deze klep om en wordt er water genomen uit een onderbrekingstank (volgens EN1717), die gevuld wordt met drinkwater via een mechanische vlotterkraan. Van zodra er opnieuw voldoende regen- water is, wordt er terug automatisch omgeschakeld naar regenwater.

is, wordt er terug automatisch omgeschakeld naar regenwater. RMQ advanced: het neusje van de zalm RMQ

RMQ advanced: het neusje van de zalm RMQ advanced: la cerise sur le gateau

Voor klanten die

méér wensen dan wat deze budgetvriendelijke oplossing biedt, zijn er de RMQ systemen. de Grundfos RmQ wordt geken- merkt door enkele extra functies, zoals de weergave van het waterniveau in de tank. Ook de beperkte muuroppervlakte, dankzij alle aansluitingen onder- aan, de geluidsdempende behuizing en het mooie design van de unit maken dat de RmQ zeker zijn ge- geerde positie waard is.

met dank aan Grundfos

st

pompe. Elle démarre dès l'ouverture d’un robinet et s’arrête dès que la demande en eau s’arrête.

Le système bascule automatiquement sur l’eau potable lorsque la citerne d’eau de pluie est vide, et ce, de façon réglementaire (Belgaqua - EN1717), car les points d'eau ne nécessitant pas d'eau potable doivent également être alimentés en eau de manière continue.

Le MQ System apporte ici la solution. C’est simple : une vanne 3 voies motorisée est pilotée sur la base du niveau d’eau de pluie dans la citerne. Lorsque le flotteur (de série :

interrupteur à flotteur équipé de 20 mètres de câble) signale un manque d’eau de pluie, cette vanne est actionnée et l’eau est prélevée dans un réservoir de disconnexion (conforme à la EN1717), rempli d’eau potable via un robinet mécanique à flotteur. dès que le niveau d’eau de pluie est suffisant, la vanne bascule automatiquement vers l’eau de pluie.

Ceci permet d’économiser l’eau de manière satisfaisante pour le budget. mais comme dit plus haut, le « mQ System » n’est bien entendu pas tout à fait pareil au système RmQ. Celui-ci se distingue par quelques fonctions complémentaires telles que la signalisation du niveau d’eau dans la citerne. Sa surface murale restreinte, du fait du raccordement par le bas, son enveloppe insonorisante et son esthétique agréable, font que le RmQ justifie amplement sa position convoitée.

Avec nos remerciements à Grundfos

st

Michaël De Bie

Plaatsen. Aansluiten. Genieten. AQUATOP® T warmtepompen van ELCO. Gewoon geniaal Installer. Raccorder. Profiter. Les
Plaatsen. Aansluiten. Genieten.
AQUATOP® T warmtepompen van ELCO.
Gewoon geniaal
Installer. Raccorder. Profiter.
Les pompes à chaleur AQUATOP® T d’ELCO.
Tout simplement géniales
EENVOUDIGE EN SNELLE INSTALLATIE
Alle hydraulische componenten zijn al ingebouwd
INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
Tous les éléments hydrauliques sont déjà intégrés
BUITENGEWONE WARMTEPRESTATIES
In DUO-werking warmteprestaties tot 87,7 kW
(grond/water) en 113,6 kW (water/water)
PUISSANCE DE CHAUFFE EXCEPTIONNELLE
En DUO, les puissances de chauffe peuvent aller jusqu’à 87,7 kW
(sol/eau) et 113,6 kW (eau/eau)
OVERTUIGEND EFFICIËNT
Vermogenswaarden (COP) tot 6,0
RENDEMENT REMARQUABLE
Coefficients d’efficacité (COP) jusqu’à 6,0
LAGE GELUIDSEMISSIES
Uiterst stille werking (minder dan 35 dBA tot model 19)
ÉMISSIONS SONORES FAIBLES
Fonctionnement particulièrement silencieux
(moins de 35 dBA jusqu’au modèle 19)
GROTE KEUZE
Volledig productgamma voor bijna elke vraag
GRAND CHOIX
Éventail complet de produits pour répondre à tous les besoins
1/2009 - ICS magazine -
PERSMEDEDELING COMMUNIQUE DE PRESSE
PERSMEDEDELING
COMMUNIQUE
DE PRESSE
PERSMEDEDELING COMMUNIQUE DE PRESSE nEWS • NEWS • Nouveaux collaborateurs chez BULEX ! Bien que Bulex

nEWS • NEWS

Nouveaux collaborateurs chez BULEX !

Bien que Bulex souffle déjà ses 75 bougies cette année, ils ne cessent d’innover et de se renouveler, aussi au niveau humain. Ils ont ainsi récemment pu accueillir trois nouveaux collaborateurs. Nous avons le plaisir de vous les présenter.

Jean Cnops Responsable Energies Nouvelles

Jean Cnops est depuis plus de 35 ans actif dans le monde du chauffage chez quelques pointures de notre secteur. Electronicien de formation, Jean Cnops s’est spécialisé dans le domaine de la régulation et l’hydraulique. Plusieurs années d’expériences chez un fabricant de chaudières lui ont apporté une connaissance supplémentaire dans les différentes techniques de combustion et les normes. Jean Cnops va s’employer à développer les technologies nouvelles que BULEX tient absolument à promouvoir. Le développement de ces technologies renforcera encore le succès sans cesse croissant de BULEX.

Barbara Henneau Responsable Marketing

Après une expérience diversifiée en marketing tant dans le FmCG (Kellogg’s, douwe Egberts), que les produits pharmaceutiques (Bayer) et l’automobile (Lancia), Barbara Henneau rejoint BULEX en tant que Responsable marketing.

Bruno Vervinckt - Conseiller Technique Construction Générale

Après deux ans de domotique et d’immotique, Bruno fait son entrée dans le monde du chauffage en 2001. Ses sept ans d’expérience dans la régulation et le traitement des eaux sont une base idéale pour rejoindre BULEX, leader du marché en chaudières murales. En tant que conseiller technique, Bruno visite les entreprises de construction générale (promoteurs, entrepreneurs et sociétés de construction traditionnelle) ainsi que les sociétés de service. Il recherche de nouvelles opportunités et épaule l’équipe de vente dans le suivi des projets.

st

Info : www.bulex.be

vente dans le suivi des projets. s t Info : www.bulex.be Nieuwe medewerkers bij BULEX! Hoewel

Nieuwe medewerkers bij BULEX!

Hoewel Bulex dit jaar al 75 kaarsjes mag uitblazen, staan ze niet stil, ook niet op het vlak van human resources. Recentelijk verwelkomden zij drie nieuwe medewerkers. We stellen ze even kort aan u voor.

Jean Cnops Verantwoordelijke Nieuwe Technologieën

meer dan 35 jaar is Jean Cnops reeds actief in de verwarmingswereld bij enkele grote namen van onze sector. Als elektronicus van opleiding heeft Jean Cnops zich toegespitst op de re- geltechniek en hydraulica. Na meer- dere jaren ervaring bij een ketelfabri- kant heeft hij ook de kennis van de verschillende verbrandingstechnieken en normen verworven. Jean Cnops zal de nieuwe technologieën, die BULEX meer dan ooit naar voren wil bren- gen, opvolgen. de ontwikkeling van deze toekomstgerichte producten zal de positie van BULEX nog verder ver- sterken.

Barbara Henneau Marketingverantwoordelijke

Na een gediversifieerde marketing- ervaring zowel in FmCG (Kellogg’s, douwe Egberts) als in farmaceutische producten (Bayer) en de automobiel- sector (Lancia), zet Barbara Henneau de stap naar BULEX als marketingver- antwoordelijke.

Bruno Vervinckt - Technisch Adviseur Bouwondernemingen

Na 2 jaar in de domotica en immotica zette Bruno in 2001 de stap naar de verwarmingswereld. In die wereld kan hij ondertussen rekenen op 7 jaar ervaring in regeltechniek en water- behandeling, een ideale basis om de overstap te maken naar BULEX. Als technisch adviseur bezoekt Bruno de bouwondernemingen (promotoren, algemene aannemers en traditionele woningbouw) en de servicebedrijven. In zijn job gaat hij op zoek naar nieu- we opportuniteiten en staat hij het verkoopsteam bij voor de opvolging van de projecten.

st

het verkoopsteam bij voor de opvolging van de projecten. s t jean.cnops@bulex.com barbara.henneau@bulex.com

jean.cnops@bulex.com

voor de opvolging van de projecten. s t jean.cnops@bulex.com barbara.henneau@bulex.com Bruno.vervinckt@bulex.com 4 -

barbara.henneau@bulex.com

de projecten. s t jean.cnops@bulex.com barbara.henneau@bulex.com Bruno.vervinckt@bulex.com 4 - ICS magazine - 1/2009

Bruno.vervinckt@bulex.com

MAMPAEY

klimaatbeheersing in eco-perspectief

MAMPAEY klimaatbeheersing in eco-perspectief de zekere weg naar de eisen van de toekomst Remeha Avanta Platinum

de zekere weg naar de eisen van de toekomst

eco-perspectief de zekere weg naar de eisen van de toekomst Remeha Avanta Platinum Plus Op alle

Remeha Avanta Platinum Plus

Op alle niveaus wordt er vandaag en morgen gewerkt aan een meer energie-efciënte, ecologisch vriendelijker toekomst. Technologie is de uitweg. Het is een onverbiddelijke must, gezien de tekens aan de wand:

de opwarming van de aarde, met alle gevolgen vandien. Voor de meeste mensen is dit echter nog een ver-van-mijn-bed-show, zolang de rampen niet aan de voordeur staan. Prijsstijgingen van energie zijn echter een tastbaarder teken aan de wand.

Met verwarming en warmwater-productie - de core business van Mampaey - dragen wij ons steentje bij. Onaatende research zorgt voor continue verbetering in concept en rendement. Onze oplossingen zijn de zekere weg naar de eisen van de toekomst.

De hoofdactiviteit van ons bedrijf, en dat al sinds begin jaren zeventig, is het leveren van verwarmingsketels, en met name het bekende Nederlandse merk REMEHA. We doen ons uiterste best om succesvol te zijn, en dat zijn we ook. Remeha is een fantastische, hoog-technologische fabrikant, de zonder twijfel numero uno in Nederland, maar ook daar- buiten, want ze zijn zeer internationaal geworden. In België verdelen wij Remeha in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Brabant en Brussel. In de middelgrote en grote installaties met onze milieuvriendelijke condenserende gasketels zijn we zelfs marktleider.

condenserende gasketels zijn we zelfs marktleider. Remeha Calenta Remeha Gas 210 Eco PRO In het verlengde

Remeha Calenta

gasketels zijn we zelfs marktleider. Remeha Calenta Remeha Gas 210 Eco PRO In het verlengde van

Remeha Gas 210 Eco PRO

In het verlengde van deze verwarmingsketels brengen we warmwater, en daarin hebben we enkele fantastische producten, zoals de oplaadboiler Aquinox OLB.

Eveneens in het verlengde daarvan doen we inmiddels ook schoorsteenrenovatie-technieken. Ons Furanex- team doet wonderbare dingen: oude schouwen weer tot leven brengen.

En dan is er zonne-energie. Ook hier zijn we actief met topproducten zoals zonneboilers van Paradigma. Op het gebied van koudeproductie ook: kijk maar eens bij CoolingWays.

Dit alles kan natuurlijk niet zonder veel belang te hechten aan de kwaliteit van onze groothandelaars en installa- teurs. Opleiding schrijven we heel groot op onze agenda. Dat kan niet anders omdat al deze vermelde producten, waarmee u kunt kennismaken op onze website, hoog- technologisch zijn en steeds evolueren. Naar beter. En beter.”

www.mampaey.be

steeds evolueren. Naar beter. En beter.” www.mampaey.be Furan  ex Paradigma Aqua J.L. Mampaey bvba

Furanex

Naar beter. En beter.” www.mampaey.be Furan  ex Paradigma Aqua J.L. Mampaey bvba Uitbreidingstraat 54 2600

Paradigma Aqua

J.L. Mampaey bvba Uitbreidingstraat 54

2600 Antwerpen

Tel 03 230 71 06 - Fax 03 230 11 53

info@mampaey.be

21 NOVEMBER / NOVEMBRE

2 1 N O V E M B E R / N O V E M
2 1 N O V E M B E R / N O V E M

2 1 N O V E M B E R / N O V E M
VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE SALON DU SECTEUR DE L’INSTALLATION DONDERDAG 19 DONDERDAG 19 T/M T/M
VAKBEURS VOOR DE INSTALLATIEBRANCHE
SALON DU SECTEUR DE L’INSTALLATION
DONDERDAG 19
DONDERDAG 19
T/M
T/M
ZATERDAG 21 NOVEMBER 2009
ZATERDAG 21 NOVEMBER 2009
2009

JEUDI 19

JEUDI 19

- - SAMEDI 21 N SAMEDI 21 NO SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009 AMEDI 21 NOVEMBRE
- -
SAMEDI 21 N
SAMEDI 21 NO
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009
AMEDI 21 NOVEMBRE 2009
19 -
19 -
TOUR&TAXIS BRUSSEL TOUR&TAXIS BRUSSEL
TOUR&TAXIS BRUSSEL
TOUR&TAXIS BRUSSEL
WWW.VSKBELGIE.BE WWW.VSKBELGIE.BE
WWW.VSKBELGIE.BE WWW.VSKBELGIE.BE
2009 AMEDI 21 NOVEMBRE 2009 19 - TOUR&TAXIS BRUSSEL TOUR&TAXIS BRUSSEL WWW.VSKBELGIE.BE WWW.VSKBELGIE.BE
PERSMEDEDELING COMMUNIQUE DE PRESSE
PERSMEDEDELING
COMMUNIQUE
DE PRESSE
PERSMEDEDELING COMMUNIQUE DE PRESSE nEWS • NEWS • Ideal Standard International lance la collection

nEWS • NEWS

Ideal Standard International lance la

collection “Connect”: choisir le design devient encore plus simple!

Ideal Standard ‘Connect’ est une collection de solu- tions de salle de bains avec des systèmes de range- ment novateurs et des accessoires élégants, créée par le designer britannique récompensé Robin Levien. La collection se compose d’éléments combinables, s’articulant autour de trois formes de lavabos (Sphere, Cube ou Arc), créant en- semble un look harmo- nieux de qualité et accessi- ble financièrement.

Robin Levien explique « pour cette collection nous nous sommes basés sur les formes et le design des séries plus onéreuses pour parvenir à la création d’une gamme plus accessi- ble. Ideal Standard « Connect » et née de la ren- contre entre design créatif et fonctionnalité. Connect exauce tous les souhaits et offre un choix infini de combinaisons ».

« Connect » offre une gamme de 18 vasques, diffé- rentes solutions de rangements disponibles en 5 co- loris, un large assortiment de baignoires, des miroirs avec ou sans éclairage et éventuellement avec dossier de lavabo.

Les baignoires sont disponibles dans différentes me- sures de telle sorte qu’elles s’ajustent dans toutes les salles de bains. Toutes sont équipées du nouveau sys- tème dissimulé de vidage et de trop plein Ideal-Flow. Grâce à ce système les baignoires peuvent être instal- lées jusqu’à 4 cm plus bas que les baignoires standard, ce qui offre un confort certain aux personnes à mobi- lité réduite, aux enfants ainsi qu’aux personnes plus âgées. La collection offre également une baignoire à économie d’eau qui présente une surface intérieure légèrement inclinée et une forme plus effilée au ni- veau des pieds ce qui réduit la quantité d’eau néces- saire pour la remplir et vous immerger dans un océan de bien être.

Philippe Thibaut, Global VP Ceramics, Furniture & Ac- cessories chez Ideal Standard International : « Nous nous réjouissons que le système ‘Connect’, sans avoir touché à la qualité, offre une solution design, com- plète et accessible, personnalisable selon vos besoins, que ce soit pour une salle de bain pour toute la fa- mille, pour une petite salle d’eau réservée aux invi- tés, ou pour un espace toilette ».

st

Ideal Standard International

lanceert de Connect-collectie: design kiezen wordt nog makkelijker!

Ideal Standard ‘Connect’ is een collectie van badkamerop- lossingen met innovatieve opbergsystemen en stijlvolle ac- cessoires, ontworpen door de bekroonde Britse ontwerper Robin Levien. de collectie omvat on- derling combineerbare elementen, ontworpen rond drie verschillende vormen van wastafels (Sphere, Cube of Arc), die samen een naadloze, ui- terst kwalitatieve look bieden voor een betaalbare prijs.

terst kwalitatieve look bieden voor een betaalbare prijs. Robin Levien legt uit: “ Voor deze collectie

Robin Levien legt uit: “Voor deze collectie zijn we uitgegaan van de ideeën, de vormen en het design van de duurdere collecties, maar op een veel toegankelijkere manier. Ideal Standard ‘Connect’ biedt als het ware een buffet van eindeloos flexibele opties. Het is een bijzonder plastische en organische versie van het zuivere, statische minimalisme in het high end badkamerdesign, waardoor het geheel zo- wel esthetisch als praktisch heel leefbaar is. Het is design dat fluistert en niet schreeuwt.”

‘Connect’ omvat 18 wastafels, diverse soorten bijpassende meubels die verkrijgbaar zijn in vijf kleuruitvoeringen, een uitgebreid assortiment baden en spiegels met of zonder verlichting en eventueel met geïntegreerde spatplaat.

de baden zijn verkrijgbaar in veel verschillende afmetingen, zodat ze in praktisch elke badkamer passen. Een extra ei- genschap van alle baden is het verborgen Ideal Flow-over- loopsysteem. Hierdoor kunnen de badkuipen tot 4 cm lager geïnstalleerd worden dan andere standaardbaden, wat een groot verschil kan betekenen voor personen met beperkte mobiliteit, kinderen of ouderen. de collectie omvat ook een waterbesparend bad met een vernuftig ontwerp met zacht hellende binnenkant en smaller wordend voeteinde voor een zalig diep bad met minder water.

Philippe Thibaut, Global VP Ceramics, Furniture & Accesso- ries bij Ideal Standard International: “We zijn verheugd dat we met de lancering van ‘Connect’ top designoplossingen kunnen aanbieden aan betaalbare prijzen: of u nu een drukke familiebadkamer plant, een elegante gastenruimte of een compact toilet, Connect biedt u een betaalbare to- taaloplossing, zonder aan kwaliteit in te boeten”.

to- taaloplossing, zonder aan kwaliteit in te boeten”. s t www.idealstandardinternational.com 2/2009 - ICS

st

www.idealstandardinternational.com

taaloplossing, zonder aan kwaliteit in te boeten”. s t www.idealstandardinternational.com 2/2009 - ICS magazine -

2/2009 - ICS magazine -

091090

091090

091090

091090

PERSMEDEDELING COMMUNIQUE DE PRESSE
PERSMEDEDELING
COMMUNIQUE
DE PRESSE
PERSMEDEDELING COMMUNIQUE DE PRESSE nEWS • NEWS • Unir les spécialités pour faire la différence !

nEWS • NEWS

Unir les spécialités pour faire la différence !

Ariston et Chaffoteaux, un duo inséparable depuis 2001

Le groupe international mTS a été constitué en 1930 et a construit sa première unité de produc- tion étrangère à Namur en Belgique, en 1976. Avec la reprise en 2001 du groupe Chaffoteaux (créé en 1914), qui a développé la première chaudière mu- rale, l’ampleur de mTS a doublé. Actuellement, le chiffre d’affaires du Groupe mTS tourne autour de 1,4 milliards d’euros et il emploie quel- que 7300 tra- vailleurs. En Bel- gique, avec un chiffre d’affaires de 86 millions d’euros, mTS est une des plus grandes entre- prises dans ce secteur.

MTS Benelux se spécialise et se diversifie

Afin de mieux répondre à la demande croissante en chaudières d’une part et d’offrir un service plus efficace aux installateurs et grossistes d’autre part, mTS Benelux a effectué des changements structurels. “Jusqu’il y a peu, Chaffoteaux et Aris- ton proposaient tous deux des systèmes de chauf- fage aussi bien que des systèmes de production d’eau chaude sanitaire. Dès à présent, la marque Chaffoteaux consacrera ses activités au chauffage tandis qu’Ariston se spécialisera dans la produc- tion d’eau chaude sanitaire. Cela nous permet de présenter et distribuer pour chaque marque une offre encore plus vaste, spécialisée et approfon- die”, explique Thomas Verhamme, directeur mar- keting de mTS en Belgique.

des changements sont aussi opérés au niveau des points d’information de mTS Benelux. Jusqu’à présent, deux équipes de vente différentes opé- raient au sein de mTS Benelux. L’une commerciali- sait la gamme Ariston tandis que l’autre équipe se chargeait de la vente de la gamme Chaffoteaux. Chaque installateur ou grossiste devait donc s’adresser à deux représentants différents auprès de mTS Benelux. dès à présent, chaque représen- tant mTS représentera les gammes complètes aus- si bien de Chaffoteaux que d’Ariston. Cela signifie que le client ne devra plus s’adresser qu’à un seul

que le client ne devra plus s’adresser qu’à un seul Samen specialiseren maakt het verschil! Ariston

Samen specialiseren maakt het verschil!

Ariston en Chaffoteaux, een onafscheidelijk duo sinds 2001

de internationale groep mTS ontstond in 1930 en bouwde zijn eerste buitenlandse productie-eenheid in België (Namen) in 1976. In 2001 verdubbelde mTS in omvang door de overna- me van de groep Chaffoteaux (ontstaan in 1914) die de eerste wandketel ontwikkelde. Nu is mTS Group goed voor meer dan 1,4 miljard euro en 7300 werknemers. mTS realiseert in België

miljard euro en 7300 werknemers. mTS realiseert in België een omzet van 86 miljoen euro en

een omzet van 86 miljoen euro en is hiermee één van de lei- dende bedrijven in de sector.

MTS Benelux specialiseert en diversifieert

Om nog beter in te spelen op de groeiende vraag naar verwar- mingsketels enerzijds, en op een efficiëntere dienstverlening aan installateurs en groothandel anderzijds, heeft mTS Be- nelux structurele veranderingen doorgevoerd. “Tot voor kort boden zowel Chaffoteaux als Ariston zowel verwarmingssyste- men als systemen voor sanitair warm water aan. Vanaf nu legt het merk Chaffoteaux zich in hoofdzaak toe op verwarming, en Ariston op sanitair warm water. Dit laat ons toe voor elk merk een nog breder, dieper en gespecialiseerder aanbod naar de distributie te brengen”, aldus Thomas Verhamme, marke- tingdirecteur voor mTS in België.

Ook in het aantal aanspreekpunten bij mTS Benelux komt dus verandering. Tot voor kort waren bij mTS Benelux twee af- zonderlijke verkoopsteams actief. Het ene team stond in voor de verkoop van het Ariston-gamma, het ander team voor de verkoop van het Chaffoteaux-gamma. Elke installateur en vak- groothandelaar had bij mTS Benelux bijgevolg twee verschil- lende aanspreekpunten. Van nu af verzorgt elke mTS-verte- genwoordiger zowel het volledige Chaffoteaux-gamma als het volledige Ariston-gamma. de klant heeft dus maar één aan- spreekpunt meer. Bovendien kan dat ene aanspreekpunt hem een veel bredere keuze aanbieden inzake verwarmingsketels, thermische zonnepanelen, productie van sanitair warm water, airconditioners, toebehoren en regelingen,

de nieuwe structuur, onder leiding van verkoopsdirectrice Pas- cale Vandenweghe, splitst daarenboven de ploeg van mTS-ver-

2/2009 - ICS magazine -

PERSMEDEDELING COMMUNIQUE DE PRESSE
PERSMEDEDELING
COMMUNIQUE
DE PRESSE

nEWS • NEWS

tegenwoordigers op in drie gespecialiseerde teams, volledig op maat van de marktsegmentatie die mTS hanteert. Eén team ondersteunt uitsluitend de installateurs, een tweede team volgt de contacten en wensen van de groothandel op, een laat- ste team ondervangt de projecten, studieburelen en sociale- woningbouwmaatschappijen. Zo kan elke vertegenwoordiger voor de volle 100% inspelen op de specifieke wensen van de diverse klanten, en is elk van de klanten verzekerd van een

optimale dienstverlening.

www.mtsgroup.com/belgium

point d’information. En outre, ce point d’infor- mation unique pourra lui proposer un plus vaste assortiment en ce qui concerne les chaudières, les panneaux solaires, la production d’eau chaude sanitaire, les climatiseurs, les accessoires et régu- lations, …

dans la nouvelle structure, dirigée par la directri- ce de vente Pascale Vandenweghe, le groupe des

représentants mTS est subdivisé en trois équipes spécialisées selon la répartition du marché effec- tuée au sein de mTS. Une équipe suppor- tera exclusivement les installateurs, la deuxième effectuera le suivi des contacts avec les grossistes et la troisième équipe accompagnera les projets, bureaux d’études et sociétés de construction de logements. Chaque représentant pourra ainsi répondre plei- nement aux souhaits spécifiques des dif- férents clients tandis que chaque client bénéficiera de l’as- surance d’un service optimal. st www.ariston.be www.chaffoteaux.be

st

De nieuwe warmtepomp ALFEA van Atlantic ? Les nouvelles pompes à chaleur Atlantic ?

Z ij heeft mijn manier van werken als installateur grondig veranderd ! E lles ont
Z ij heeft mijn manier
van werken als
installateur grondig veranderd !
E lles ont changé
ma vie d’installateur.
Atlantic vous change la Pompe à chaleur !
A
Gamme G complète, aide au dimensionnement, appui technique, SAV…
c’est simple.
Atlantic biedt U de warmtepomp ALFEA aan !
Nieuw gamma Alféa
Nieuw gamma Alféa
Volledig gamma, hulp bij de verkoop en dimensionering, Technische
ondersteuning, in bedrijfname, dienst na verkoop, kortweg ….
Een volledige ondersteuning
Nouvelle gamme Alféa
Nouvelle gamme Alféa
Een volledige ondersteuning Nouvelle gamme Alféa Nouvelle gamme Alféa www.alfea.be atlanticbelgium@groupe-atlantic.com

www.alfea.be

atlanticbelgium@groupe-atlantic.com

Een volledige ondersteuning Nouvelle gamme Alféa Nouvelle gamme Alféa www.alfea.be atlanticbelgium@groupe-atlantic.com
 
Premium appendages + systemen Robinetterie «haut de gamme» + système

Premium appendages + systemen Robinetterie «haut de gamme» + système

“Exclusieve radiatoren”: voortreffelijk design voor moderne radiatoren «Radiateurs exclusifs»: un design supérieur

“Exclusieve radiatoren”: voortreffelijk design voor moderne radiatoren «Radiateurs exclusifs»: un design supérieur pour les radiateurs modernes

 

made in Germany

made in Germany
  made in Germany
  made in Germany
 
 

“Uni SH” thermostaat met haakse afsluiter van de “Reeks E”, uitvoering: RVS-design

 

«Uni SH» thermostat avec robinet équerre de la «Série E»,finition: design acier inoxydable.

 
 

Uni SH” thermostaat, uitvoeringen: wit/verchroomd, verchroomd en RVS design

 

Thermostat «Uni SH», finitions: blanc/chromé, chromé et design acier inoxydable

“Uni LH” thermostaat, uitvoeringen: verguld, verchroomd, wit, antraciet en signaalgrijs

“Uni LH” thermostaat, uitvoeringen: verguld, verchroomd, wit, antraciet en signaalgrijs

«Uni LH» thermostat, finitions: doré, chromé, blanc, anthracite et gris signal

 

Het design van de “Exclusieve Radiatorappendages” combineert een aantrekkelijke vorm- geving met een voortreffelijke functie. De kleuren-variaties van de thermostaten en koppe- lingen zijn afgestemd op het kleurenpalet van de moderne radiatoren.