Vous êtes sur la page 1sur 32

La Racine S B H ‫ س ب ح‬dans le Coran : SBH = Mouvement Cyclique Continuel

La racine ‫ سبح‬apparait 92 fois dans le Coran :

- 14 fois sous la forme [ ‫] سبحنه‬


- 12 fois sous la forme [ ‫] سبحن‬
- 9 fois sous la forme [ ‫] سبحنك‬
- 7 fois sous la forme [ ‫] يسبحون‬
- 6 fois sous la forme [ ‫] يسبح‬
- 6 fois sous la forme [ ‫] وسبح‬
- 6 fois sous la forme [ ‫] فسبح‬
- 4 fois sous la forme [ ‫] سبح‬
- 3 fois sous la forme [ ‫] فسبحن‬
- 2 fois sous la forme [ ‫] سبحا‬
- 2 fois sous la forme [ ‫] وسبحن‬
- 2 fois sous la forme [ ‫] فسبحه‬
- 2 fois sous la forme [ ‫] يسبحن‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] نسبح‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] وسبحوه‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] سبحوا‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] وتسبيحه‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] وتسبحوه‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] وسبحه‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] ويسبح‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] تسبيحهم‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] المسبحين‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] تسبحون‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] ويسبحونه‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] تسبح‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] نسبحك‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] وسبحوا‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] والسبحت‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] سبحان‬
- 1 fois sous la forme [ ‫] المسبحون‬
La racine apparait 14 fois sous la forme ‫ سبحنه‬:

2 : 116

‫ضََكَلََلَََهََََق‬
َََ‫َََنَتَ َون‬ َ َ‫ََوَََٱْلََر‬
َََ‫ََََسََمَََوَت‬ َ‫ََََهََََمَاَف‬
‫َََىَٱل‬ ‫َوَلَدََاَََسَبَ َحَنَهَََبَََلَل‬ َ َََ‫ََََخَذ‬
َََ‫َٱَّلل‬ َ َََ‫َوَقَال‬
‫واَََٱت‬
2 : 116 - Ils dirent, « DIEU a engendré un fils ! » Qu'Il soit glorifié ; jamais ! À Lui appartient
toute chose dans les cieux et la terre ; tous Lui sont subordonnés.
4 : 171
ََ‫َرَسَوَل‬ َ ََ‫َنََمَ َرَيَ َم‬ َ ََََ
‫ََََمَسََيَحََعَيَسَىَٱب‬ َ َ‫َََحَ َقَََإََنَم‬
‫اَٱل‬ َ َ‫ىَٱَّللَََإََََل‬
‫َٱل‬ َ َََ َ‫واَََعَل‬ َ َََ‫َوَََلََتَََقَول‬
َََ‫ََََينَََ َكم‬
‫ََىَد‬ َ َ‫َََكََتَبََََلََتَََ َغل‬
َ‫واَََف‬ َ َ‫َيََأََ َهل‬
‫َٱل‬
َ ََََ‫ََََ َكمَََإََنَم‬
ََ‫اَٱَّلل‬ ‫َرَاَل‬ َ َ‫واَََخَي‬ ‫واَََثََََلَثَةَََٱنت‬
َ َ‫ََََه‬ َ َََ‫ََوَََلََتَََقَول‬
َََ‫َوَ َرَسَلَه‬ َ َ‫امَن‬
َ َََ‫واََََب‬
َََ‫ٱَّلل‬ َََ‫َوَكَلَمَتَهََأََََلَقََىَهَاَََإََلَ َىََمَ َرَيَ َم‬
‫َوَ َرَوَحََ َمََنهَََف‬
َ َََ‫َََـ‬ ََ
َََ‫ٱَّلل‬
َ ََ‫َوَك‬
َ‫يل‬ ََ َ
‫ٱَّلل‬
َ ‫ب‬
َََ ‫ى‬
َ َ
‫ف‬ َ
‫ك‬ ‫َو‬
َ َ ‫ض‬
َ َ ‫ر‬
َ َ َ َ
‫ىَٱْل‬
َََ ‫ف‬
َََ
َ َ‫ا‬ ‫م‬
َ ‫ََو‬
َ َ ‫ت‬
َ ‫و‬
َ َ ‫م‬
ََ ‫س‬
َ ‫ىَٱل‬
ََََ ‫ف‬
َََ
َ َ‫ا‬ ‫م‬
َ ََ
َ َ
‫ه‬ َ
‫ََل‬
ََ ‫د‬
َ َ
‫ل‬‫ََو‬
َ ََ‫ه‬ َ
‫ل‬
َََ ‫ون‬
ََ َ َ
‫ك‬ ‫ي‬
َََ
َ َ‫ن‬ َ
‫َأ‬
ََ َ
‫ه‬ َ
‫ن‬ ‫ح‬
َ َ ‫ب‬
َ ‫س‬
َ ََ
َ ‫د‬
َ ‫ح‬
ََ َ
‫ََو‬
َ َ ‫ه‬
َ ََ‫إ‬
َ
‫ل‬
َ َ َ َ َ َ َ َ
4 : 171 - O peuple de l'écriture sainte, ne transgressez pas les limites de votre religion, et ne dites
au sujet de DIEU que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, a été un messager de DIEU, et
Sa parole qu'il envoya à Marie, et une révélation de Sa part. Donc vous devrez croire en DIEU et
en Ses messagers. Vous ne devrez pas dire, « Trinité ». Vous devrez vous abstenir de ceci pour
votre propre bien. DIEU n'est qu'un seul Dieu. Qu'Il soit glorifié ; Il est beaucoup trop glorieux
pour avoir un fils. À Lui appartient toute chose dans les cieux et la terre. DIEU suffit comme
Seigneur et Maître.
6 : 100

َ َ‫صَفَو‬
ََ‫ن‬ َ ََََ َََ‫َرََعََلََمََسَبَ َحَنَه‬
‫ََوَتََعَلَ َىََعَمَاَي‬ َ َ‫َوَبََن‬
َ َ‫تَََبََغَي‬ َََ‫ين‬ َ َ‫َرَق‬
َ ََ‫واَََلَََهَََبَََن‬ َََ‫َوَخَلَقَهَم‬
َ َ‫َوَخ‬ َ َ‫ََّللََشَ َرَكَاَء‬
َََ‫َََ َجَ َن‬
‫َٱل‬ َ َ‫َوَجَعَل‬
َََََ‫وا‬
6 : 100 - Pourtant, ils érigent à côté de DIEU des idoles parmi les djinns, bien qu'il soit le Seul
qui les créa. Ils Lui attribuent même des fils et des filles, sans aucune connaissance. Qu'il soit
glorifié. Il est le Plus haut, bien au-dessus de leurs déclarations.
9 : 31
َ
ََ َََََ‫َوَمَاََأََََمَ َرََوََاَََإََََلََلَيَعَبَدَََوََاََإَلَه‬
َ‫اَوَ َحَدََا‬ َََ‫َنََمَ َرَيَ َم‬‫َوَ َٱلََمَسََيَحََٱب‬
َ َََ َ َََ‫َون‬
َََ‫َٱَّلل‬ ‫َوَ َرَ َهَبَنَهَمََأَََ َرَبَابَََاَََ َمَنَد‬
َ َ َََ َ ََ‫ٱتَََخَذََوََاََأَََ َحَب‬
َََ‫ارَهَم‬
َََ‫ََََ َش َرَ َك َون‬ ‫َلََإَََلَهَََإََََلََهََوََسَبَ َحَنَهََََعَمَاَي‬
ََ
9 : 31 - Ils ont érigé leurs chefs religieux et leurs érudits comme seigneurs, à la place de DIEU.
D'autres ont déifié le Messie, fils de Marie. Il leur a été commandé à tous de n'adorer qu'un seul
dieu. Il n'y a de dieu que Lui. Qu'Il soit glorifié, bien au-dessus d'avoir des associés.
10 : 18

َ َ ََ‫َََ َلََأَََتَنَبَـ‬
َ َََ‫ون‬
ََ‫َٱَّلل‬ ‫شفَ َعََ َؤَنََاَََعَند‬
َ َََََ
‫َٱَّللََق‬ َََ‫ونََ ََهَ َؤ‬
َ ََ‫َلَ َء‬ َ َ َََ‫َوَيَقَول‬ ‫َوَََلََيَََنف‬
َََ‫َََعَهَم‬ ََََ‫َٱَّللََم‬
َََ‫اََلََيَََضَ َرَ َهم‬ َ َََ‫َون‬
َ َ َََ
‫َمَنَد‬
َ ََ‫َون‬
َ َ َ‫َوَيَعَبَد‬
‫ََوَتَعَلَ َىََعَمَاَي‬
َََ‫ََََشَ َرَكَ َون‬ َََ‫ضََسَبَ َحَنَه‬ َ َ‫ىَٱْلََر‬
ََََ ََ َََ‫ََََسََمَََوَت‬
‫ََوَََلَََف‬ ‫اََلََيَََعَلَمََف‬
‫َََىَٱل‬ ََََ‫بَم‬
10 : 18 - Ils adorent à côté de DIEU des idoles qui ne possèdent pas le pouvoir de leur faire du
tort, ou de leur faire du bien, et ils disent, « Ce sont nos intercesseurs chez DIEU ! » Dis, « Êtes-
vous entrain d'informer DIEU de quelque chose qu'il ne connaît pas dans les cieux ou la terre ? »
Qu'il soit glorifié, Il est le Plus Haut ; bien au-dessus d'avoir besoin d'associés.
10 : 68

ََ‫َََكَمَََ َمَنَََسََلَ َطَََنَََبَََهَذَا‬ َ َ‫ىَٱْلََر‬


‫ضَََإََ َنََعَند‬ ََََ َََ َََ‫ََََسََمَََوَت‬
‫ََوَمَاََف‬ ‫َََىَٱل‬ َ َ‫َوَلَدََاَََسَبَ َحَنَهََََهََو‬
‫َََغَنَىََلَهََََمَاََف‬
‫َٱل‬ َ َََ‫ََََخَذ‬
َََ‫َٱَّلل‬ َ َََ‫قَال‬
‫واَََٱت‬
َََ‫اََلََتَََعَلَمَ َون‬ َ َ َََ‫أََتَقَول‬
َ َََ َ‫ونََعَل‬
ََََ‫ىَٱَّللََم‬
10 : 68 - Ils dirent, « DIEU a engendré un fils ! » Qu'Il soit glorifié. Il est le plus Riche. À Lui
appartient toute chose dans les cieux et toute chose sur terre. Vous n'avez pas de preuves pour
soutenir un tel blasphème. Êtes-vous entrain de dire à propos de DIEU ce que vous ne savez pas
?
16 : 1

‫ََوَتََعَلَ َىََعَمَاَي‬
َََ‫ََََ َش َرَ َك َون‬ ‫َََ َلََتَََسَتَعَ َجَلَوه‬
َََ‫ََََسَبَ َحَنَه‬ َ َََ‫أََتَ ََىََأََََمَ َر‬
‫َٱَّللََف‬
16 : 1 - Le commandement de DIEU a déjà été donné (et tout a déjà été écrit), donc ne le hâtez
pas. Qu'Il soit glorifié ; le Plus Haut, bien au-dessus des idoles qu'ils érigent.
16 : 57

َََ‫ََََ َشتَهَ َون‬


‫ََمَاَي‬ َََ‫َََبََنَتََََسَبَ َحَنَه‬
َ‫ََوَلَهَم‬ َ َ‫ََّلل‬
‫َٱل‬ َ َ َ‫َوَيَ َجَعَل‬
ََََ‫ون‬
16 : 57 - Ils assignent même des filles à DIEU, qu'il soit glorifié, tandis qu'ils préfèrent pour eux-
mêmes ce qu'ils aiment.
17 : 43

َ‫يرَا‬ َ‫ونََعَلََوَا‬
َ ََ‫ََكَب‬ َ َ َََ‫ََََقَول‬ َََ‫سَبَ َحَنَه‬
‫ََوَتَعَلَ َىََعَمَاَي‬
17 : 43 - Qu'il soit glorifié, Il est beaucoup trop élevé, bien au-dessus de leurs paroles.
19 : 35
‫ََََقَوَلََلَهََََ َكنَف‬
َ َ ‫ََََيَ َك‬
َ‫ون‬ ‫ََََضَ ََىََأََََمَ َرَاَف‬
‫ََََإَنَمَاَي‬ ‫نَوَلَدََََسَبَ َحَنَهَََإََذَاَق‬
َََ َ‫َم‬ ‫ََّللََأَََنَي‬
َ ََ‫ََََتَ َخَذ‬ ََََ‫ان‬
َ ََ‫مَاَََك‬
19 : 35 - Il n'est pas convenable à DIEU qu'il engendre un fils, qu'il soit glorifié. Pour avoir fait
toute chose, Il dit simplement à celle-ci, « Soit, » et elle est.
21 : 26

‫َوَلَدََاَََسَبَ َحَنَهَََبَََ َلََعَبَاد‬


َََ‫َََََمَكَ َرَمَ َون‬ َ ََََ‫ََََخَذ‬
َََ‫َٱلرَ َحََمَ َن‬ َ َََ‫َوَقَال‬
‫واَََٱت‬
21 : 26 - Pourtant, ils dirent, « Le Plus Gracieux a engendré un fils ! » Qu'il soit glorifié. Tous
(messagers) sont (Ses) serviteurs honorés.
30 : 40

‫َمَنََذ‬
َ َ‫ََََلَ َكمََََمَنَََش‬
ََ‫َىَ َء‬ َََ‫َََََفعَل‬
‫َمَنَََشَ َرَكَاَئَ َكمَََمَنَي‬ َ ََ‫ََََذََىَََخَلَقَ َكمََثَََم‬
َََ‫َرَ َزَقَ َكمََثَََمََيََََمَيتَََ َكمََثَََمََيَََ َحَيَيَ َكمََهَ َل‬ ََ
‫ٱَّللََٱل‬
‫ََوَتََعَلَ َىََعَمَاَي‬
َََ‫ََََ َش َرَ َك َون‬ َََ‫سَبَ َحَنَه‬
30 : 40 - DIEU est le Seul qui vous créa. Il est le Seul qui pourvoie à vos besoins. Il est le Seul
qui vous met à mort. Il est le Seul qui vous ressuscite. Est-ce qu'une de vos idoles peut faire une
de ces choses ? Qu'il soit glorifié. Il est beaucoup trop élevé pour avoir des partenaires.
39 : 4

َ َ‫َََََوَ َحَد‬
َ ََ‫َََقَه‬
َ‫ار‬ ‫ََٱل‬ َ َ‫َٱَّلل‬
‫َٱل‬ ‫ََََ َخَلَ َقََمَاَي‬
َ َََ‫ََََشَاَءََسَبَ َحَنَهََََ َهَو‬ َ َ‫َوَلَدََاََََّلَص‬
َ ََ‫طفَ َى‬
‫َمَمَاَي‬ ‫َٱَّللََأَنَي‬
َََ‫ََََتَ َخَذ‬ ‫لَََوََأَََ َرَاد‬
َ َََََ
39 : 4 - Si DIEU voulait avoir un fils, Il pouvait avoir choisi quiconque parmi Ses créations.
Qu'il soit glorifié. Il est DIEU, l'Unique, le Suprême.
39 : 67

ََ َ‫طَوََي‬
ََََ‫تََبَََيََمَينَََهََََسَبَ َحَنَه‬ َ َ‫تََم‬
َ َ‫َوَٱلََسََمَََو‬ َ َ‫ََََبَضَتَهَََيََََوَ َم‬
َََ‫َََقََيَمَة‬
‫َٱل‬ َ َ‫ََوَََٱْلََر‬
‫ضََجَ َمَيَعَاَق‬ َََ‫َََ َد َرَه‬
‫َٱَّللََحَ َقََق‬ َ َ‫ََََدَ َر‬
َ ََََ‫وا‬ ‫َوَمَاَق‬
‫َوَتََعَلَ َىََعَمَاَي‬
َََ‫ََََ َش َرَ َك َون‬
39 : 67 - Ils ne peuvent jamais comprendre la grandeur de DIEU. La terre entière est dans Son
poing au Jour de la Résurrection. En fait, les univers sont pliés à l'intérieur de Sa main droite.
Qu'il soit glorifié ; Il est beaucoup trop haut pour avoir besoin de partenaires.
La racine apparait 12 fois sous la forme ‫ سبحن‬:

17 : 1

‫َََََذََىََب‬
َََ‫ََََ َرَ َكنََاَََحََوَلَهََََلََنََرَيَه‬
ََ‫ََمَ َن‬ ‫ََٱْلََقصَاَٱل‬ َ َ‫ََََإََل‬
ََََ‫ََََمَسَ َجَد‬
‫ىَٱل‬ َ َ‫َمَ َنََ َٱلََمَسَ َجَد‬
‫َََحَ َرَ َام‬
‫ََٱل‬ َ ََ‫َل‬ َ َ‫ََََذ‬
َ َ‫َىََأَََسَ َرَ َىَََبََعَبَدَهَََلَََي‬ ‫سَبَ َحَ َنََٱل‬
َ‫ير‬
َ ََ‫ص‬ َ َ‫َََب‬َ َ‫َََسََمَيَع‬
‫َٱل‬ ‫ءَاَيَََتَنََآََإ‬
‫َََنَهََََ َهَوََٱل‬
17 : 1 - Le plus glorifié est le Seul qui appela Son serviteur (Mohamed) durant la nuit, de la
Mosquée Sacrée (de la Mecque) au lieu le plus éloigné de la prosternation, dont nous avons béni
l'environnement, afin de lui montrer nos signes. Il est l'Entendeur, le Voyant.
17 : 108
ََ َ‫ََََمََفع‬
َ‫وَل‬ ‫ََرَبَنََاَل‬
َ ََ‫َوَعَد‬
َََ‫ان‬ َ َ َََ‫َوَيَقَول‬
َ ََ‫ونََسَبَ َحَ َن‬
َ ََ‫َرَبَنَاَََإََنَََك‬
17 : 108 - Ils disent, « Que soit glorifié notre Seigneur. Ceci accomplit la prophétie de notre
Seigneur»
23 : 91

َ َ‫َوَلَعَ َلََبَََعَضَهَمََعَلَ َىََبَََع‬ ََََ‫بََكَلََإ‬ َ َ َََ‫ََمَ َنََإ‬


َ
ََ‫ض‬ َ َ ‫ق‬
َ
َ ‫ل‬
َ ‫خ‬
َ َ‫ا‬
ََ ‫م‬
َ ‫ب‬
ََ
َ َ ‫ه‬
ََ‫ل‬ َ َ ‫ه‬
َ َ
‫ذ‬ ‫اَل‬
َََ‫ذ‬ ‫إ‬
ََ
َ ََ
‫ه‬
َ ‫ل‬َ َ ََ‫انََمَعَه‬ َََ‫نَوَلَد‬
َ ََ‫ََوَمَاَََك‬ َََ َ‫َم‬ َ َََ‫َََََخَذ‬
َ ََ‫َٱَّلل‬ ‫مَاَٱت‬
َََ‫صَفَ َون‬
َ ََََ َ َََ‫سَبَ َحَ َن‬
‫َٱَّللََعَمَاَي‬
23 : 91 - DIEU n'a jamais engendré de fils. Et Il n'y a pas d'autre dieu à côté de Lui. Sinon,
chaque dieu aurait déclaré l'indépendance avec ses créations, et ils auraient rivalisé chacun
d'entre eux pour la domination. DIEU soit glorifié ; bien au-dessus de leurs dires.
28 : 68

‫َوَتَعَلَ َىََعَمَاَي‬
َ َ َ‫ََََشَ َرَك‬
ََ‫ون‬ َََ‫َٱَّلل‬ َ َ‫انََلَََهَم‬
َ َََ‫َََ َخَيَ َرَةََسَبَ َحَ َن‬
‫َٱل‬ َ ََ‫َوَيَ َخَت‬
َ ََ‫ارََمَاَََك‬ ‫َكََيَََ َخَلَ َقََمَاَي‬
َََ‫ََََشَاَء‬ َ َ‫َوَ َرَب‬
28 : 68 - Ton Seigneur est le Seul qui crée tout ce qu'il veut, et choisit ; personne d'autre n'a de
choix. Que DIEU soit glorifié, le Plus Élevé. Il est bien au-dessus d'avoir besoin de partenaires.
36 : 36

َََ‫اََلََيَََعَلَمَ َون‬ ‫َوَ َمَ َنََأَََنف‬


َََ‫َََسَهَم‬
ََََ‫َوََمَم‬ َ َ‫َٱْلََر‬
َََ‫ض‬ ََََ‫ت‬
َ َ‫ََََنَب‬ َ َََ‫َٱْلََزَََوَجََ َكلََه‬
‫اَمَمَاَت‬ ََََ‫ََََذََىَََخَلَ َق‬
‫سَبَ َحَ َنََٱل‬
36 : 36 - Glorifié soit celui qui créa toutes les sortes de plantes de la terre, aussi bien qu'eux
même, et d'autres créations qu'ils ne savent même pas.
37 : 159

َََ‫صَفَ َون‬
َ ََََ َ َََ‫سَبَ َحَ َن‬
‫َٱَّللََعَمَاَي‬
37 : 159 - Que DIEU soit glorifié ; bien au-dessus de leurs dires.
37 : 180

َََ‫صَفَ َون‬
َ ََََ َ َ‫ب‬
‫َََعَ َزَةََعَمَاَي‬
‫َٱل‬ َ َ‫َر‬ َ ََ‫سَبَ َحَ َن‬
َ ََ‫َرَبَ َك‬
37 : 180 - Que soit glorifié notre Seigneur, le grand Seigneur ; bien au-dessus de leurs dires.
43 : 13

ََََ‫ََسَخَ َرََلَََنََاَََ َهَذ‬


َََ‫اَوَمَا‬ َ‫ََََذََى‬ َ َََ‫َوَتَقَول‬
‫واَََسَبَ َحَ َنََٱل‬ َََ‫َََسَتََوَيَتَمََعَلَيَه‬ َ َ‫ورَهَََثَََمََتَََ َذكَ َر‬
َ ََ‫واََََنََعَمَة‬
‫َرَبَكَمَََإََذَاَٱ‬ َ ََ‫لَتَسَتََوَََاََعَلَ َى‬
َ َ َ‫ظه‬
َََ‫ََََهََََمََق َرَنََين‬
‫كَنَاَل‬
43 : 13 - Au moment où vous vous y reposez, vous devrez apprécier une telle bénédiction de
votre Seigneur, et dire, « Glorifié soit le Seul qui calma ceci pour nous. Nous ne pouvions pas
les contrôler par nous-mêmes. »
43 : 82
َََ‫صَفَ َون‬
َ ََََ َ َ‫ب‬
‫َََعَ َرَ َشََعَمَاَي‬
‫َٱل‬ َ َ‫َر‬ َ َ‫ََوَََٱْلََر‬
َ ََ‫ض‬ َََ‫َََسََمَََوَت‬
‫بََٱل‬ َ ََ‫سَبَ َحَ َن‬
َ َ‫َر‬
43 : 82 - Qu'il soit glorifié ; Il est le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur du grand
domaine, bien au-dessus de leurs déclarations.
52 : 43

َََ‫ََََشَ َرَكَ َون‬ َ َََ‫َٱَّللََسَبَ َحَ َن‬


‫َٱَّللََعَمَاَي‬ َ َ‫أََمََلَََهَمَََإَََلَهََََغَي‬
َ َََ‫َر‬
52 : 43 - Ont-ils un autre dieu à côté de DIEU ? DIEU soit glorifié, bien au-dessus d'avoir des
partenaires.
59 : 23

ََ‫َٱَّلل‬ َ َ‫َار‬
َ َََََ‫َََمَتَكَبَ َرََسَبَ َحَن‬
‫َٱل‬ َ َ‫يز‬
َ ََ‫َََجَب‬
‫َٱل‬ َ َ‫َمَ َن‬
َ ََ‫َََعَ َز‬
‫َٱل‬ َ َ‫َََمَهَي‬
‫َٱل‬ َ َ‫َََسََلَم‬
َ َ‫َََمَ َؤََمَ َن‬
‫َٱل‬ ‫وسََٱل‬ ‫َٱل‬ َ َ‫َىََلََإََلَهَََإََََلََهََو‬
َ َ‫َََمَلَ َك‬
َ َ َ‫َََقَد‬ ‫َٱل‬ ََََ َ‫ََََذ‬ َ َََ‫هََو‬
‫َٱَّللََٱل‬
َََ‫ََََ َش َرَ َك َون‬
‫عَمَاَي‬
59 : 23 - Il est le Seul DIEU ; Il n'y a pas d'autre dieu à côté de Lui. Le Roi, le Plus Sacré, le
Pacifique, le Plus Fidèle, le Suprême, le Tout-Puissant, le Plus Puissant, le Plus Digne. DIEU
soit glorifié ; bien au-dessus d'avoir des partenaires.
68 : 29

ََ َََ‫َرَبَنَاَََإََنَاَََ َكنَا‬
َََ‫ظلَ َمََين‬ َ َََ‫قَال‬
َ ََ‫واََََسَبَ َحَ َن‬
68 : 29 - Ils dirent, « Que notre Seigneur soit glorifié, nous avons transgressé. »
La racine apparait 9 fois sous la forme ‫ سبحنك‬:

2 : 32

َ ََ
‫َََحَكَي َم‬
ََ ‫َٱل‬ َ َ‫نت‬
‫َََعَلَي َم‬
‫َٱل‬ َ ََََ‫َكَََََلََعََلَ َمََلَََنَاَََإََََلََمَاَََعَلََ َمَتَنَاَََإََنَ َكََأ‬ َ َََ‫قَال‬
َ َ‫واَََسَبَ َحَن‬
2 : 32 - Ils dirent, « Que Tu sois glorifié, nous ne savons que ce que Tu nous as enseigné. Tu es
l'Omniscient, le Plus Sage. »
3 : 191

َََ‫َرَبَنََاَََمَا‬ َ َ‫ََوَََٱْلََر‬
َ ََ‫ض‬ َََ‫َََسََمَََوَت‬ ََ‫ََىََخ‬
‫َلَقََٱل‬ ‫ونَََف‬ َََ‫َاَوَعَلَ َىََجَنَوَبََهَم‬
َ َ َ‫َوَيَتَفَكَ َر‬ ‫اَوَقَعَود‬
َََََ ََََ‫ََيَم‬ َ َََ‫ون‬
‫َٱَّللَََق‬ َ ََ‫ٱلَََذ‬
َ َ َ‫َينَََيََ َذكَ َر‬
َ ََََََ
َ‫ار‬ َ ََ‫َََقَنََاَََعَذ‬
‫ابََٱلن‬ ‫َكََف‬ ‫تََ َهَذَاََب‬
َ َ‫ََََ َطَ َلََسَبَ َحَن‬ َ ‫خَلََق‬
3 : 191 - Ils se souviennent de DIEU tout en étant debout, assis, et sur leurs flancs, et ils
réfléchissent sur la création des cieux et de la terre : « Notre Seigneur, Tu n'as pas créé tout ceci
en vain. Que Tu sois glorifié. Sauve-nous du châtiment de l'Enfer. »
5 : 116
َ َ‫ىَوَأَََم‬ َ َ‫ََََل‬ َ َََ‫َََََنََََمَ َرَيَ َمََءَأ‬
‫َٱَّللَََيَََعَيَسَىَٱب‬ ‫َوَإَ َذَق‬
َ َ‫َََاَلََسَبَ َحَن‬
َََ‫َكََمَا‬ َ َََ‫َون‬
‫َٱَّللََق‬ َ َ َََ
‫َمَنَد‬
َََ‫َن‬ َ َََ َََ‫ََََ َخَذَون‬
َ َ‫ىَََإََلَهَي‬ ‫اسََٱت‬ َ ََََ‫تَََلََلن‬ ‫نتََق‬ َ َََ‫َََاَل‬
َ‫َلََأَََعَلَمََمَاَف‬
َََ‫َََى‬ َََ َ‫َََََفس‬
َََ‫َىَو‬ ‫َََىَن‬ ‫ََََلَتَهَََف‬
َ‫َََقَدََعَلَ َمَتَهَََتَََعَلَمََمَاَف‬ َ َ‫َََحَ َقَََإََنَََ َك‬
‫نتََق‬ ‫َسَََلََىََب‬ ‫ونَََلََ َىََأَََ َنََأَََقَوَلََمَاَل‬
َ َ‫ََََي‬ َ َ ‫يَ َك‬
َ‫َََغَيَوَب‬ َ َ‫نتََعََلََم‬
‫َٱل‬ َ ََََ‫َكََإَنَ َكََأ‬ َ َ‫نََفس‬
5 : 116 - DIEU dira, « O Jésus, fils de Marie, as-tu dis aux gens, « Faîtes de moi et de ma mère
des idoles à côté de DIEU ? » Il dira, « Que Tu sois glorifié. Je ne pouvais pas déclarer ce qui
n'était pas vrai. L'avais-je dit, Tu l'aurais déjà su. Tu connais mes pensées, et je ne connais pas
Tes pensées. Tu connais tous les secrets.
7 : 143

َ‫ى‬ ‫ىَوََلَكَ َنََٱن‬


َ َََ
ََ َ‫ظ َرَََإََل‬ ‫َََاَلََلَََنَت‬
َََ َ‫ََََ َرََىَن‬ َ َ‫بََأََََرَنَ َىََأَََن‬
َ َ‫ظ َرَََإََلَي‬
‫َكََق‬ َ َ‫َر‬ َ ََ‫َََاَل‬
‫ََرَبَهَََق‬ ‫َوَلَمَاَََجَاَءََمَوَسَ َىَََلََ َمَيَق‬
َ ََ‫َََتَنََاََََوَ َكلََمَه‬
ََ‫ََََلَمَا‬
‫َرََمَوَسَ َىََصَعَقَاَف‬ َ َ‫اَوَخ‬ ‫َرَبَهََََلَََلَجَبَلََجَعَلَهَََد‬
َََ‫َََ َك‬ َ ََ‫ََََجَلََ َى‬
‫ََََلَمَاَت‬‫فََتَََ َرََىنَىَف‬ َ َ‫َََسََو‬ ‫َٱلََجَبَلََف‬
‫َََإَ َنََٱََسَتَقَ َرََمَ َكانَََهَََف‬
َ َ‫َوَأََنَََاََأََََوَل‬
َََ‫َََمَ َؤََمَنََين‬
‫َٱل‬ َ َ‫َتَََإََلَي‬
َََ‫َك‬ َ َ‫َكََتَََب‬ ‫أََفَاَ َقََق‬
َ َ‫َََاَلََسَبَ َحَن‬
7 : 143 - Quand Moïse vint à son rendez-vous, et que son Seigneur lui parla, il dit, « Laisses-moi
regarder et Te voir. » Il dit, « Tu ne peux pas Me voir. Regardes cette montagne ; si elle reste à
sa place, alors tu peux Me voir. » Alors, son Seigneur se manifesta à la montagne, et ceci la fit
s'effondrer. Moïse tomba inconscient. Quand il revint à lui, il dit, « Que Tu sois glorifié. À Toi
je me repens, et je suis le croyant le plus convaincu. »
10 : 10
َََ‫بََ َٱلََ َعَلََمََين‬ َ َ‫َوََىَهَمََأَََ َن‬ َ
َ َ‫َر‬ ََََ‫َََحَ َمَد‬
َ ََ‫َََّلل‬ ‫َٱل‬ ََ‫َََع‬
‫اخَ َرََد‬ َََ‫ََيَهَاَََسَلَم‬
َ ََ‫َوَء‬ َََ‫َََََهَم‬
َ‫َوَتَ َحَيَتَهَمََف‬ َ َ‫ََيَهَاَََسَبَ َحَن‬
‫َكََٱلل‬ َ‫َوَىَهَمََف‬
ََ‫دَع‬
10 : 10 - Leur prière y est : « Que Tu sois glorifié, notre dieu, » leur accueil y est, « Paix, » et
leur ultime prière est : « Que DIEU soit loué, Seigneur de l'univers. »
21 : 87

َََ‫َكَََإََنَى‬ َ ََََ‫نََلَََإَََلَهَََإََََلََأ‬
َ َ‫نتََسَبَ َحَن‬ َ ََََ ََ
َََ َََ‫ىَٱلظَلََمَتَََأ‬ ‫َرََعَلَيَهََف‬
‫َََنََاد‬
‫َََ َىَََف‬ ‫ََََنَن‬
َ َ‫ََََقَد‬ ‫ََََظَ َنََأَََنَل‬ َ َ‫بََمَ َغ‬
‫ضَبَاَف‬ َ َ‫ََََه‬‫ونَََإََذَذ‬
َ ‫َوَذَاَٱلن‬
َ ََََََ
ََ ََََ‫َمَ َن‬
َََ‫َٱلظَلَ َمََين‬ َ ََ‫ك‬
َ ََ‫نت‬
21 : 87 - Et Zan-Noon (Jonas, « celui avec un `N` dans son nom »), abandonna sa mission en
protestation, pensant que nous ne pouvions pas le contrôler. Il finit en nous implorant depuis
l'obscurité (du ventre du grand poisson) : « Il n'y a pas d'autre dieu que Toi. Que Tu sois glorifié.
J'ai commis un grave péché. »
24 : 16

‫ََََهََتَ َنََعَ َظَي َم‬


ََ ‫َكََ َهَذَاَب‬
َ َ‫ََََتَكَلََ َمَََبَََهَذَاَََسَبَ َحَن‬
‫ونََلَََنَاََأَََنَن‬ ‫ََََلَتَمَََمَاَي‬
َ َ َ‫ََََك‬ ‫َلَََإََ َذَسََمَعَتَمَوه‬
‫ََََق‬ َََ‫َوَلََو‬
24 : 16 - Quand vous aviez entendu ceci, vous auriez dû dire, « Nous ne répéterons pas ceci. Que
Tu sois glorifié. Ceci est un grave mensonge. »
25 : 18
َ َ‫َوَءَابَََاَءَهَمََحَتَ َىََنَََس‬
َََ‫وا‬ َ‫َوََلَكَن‬
َََ‫ََمَتَعَتَهَم‬ َََ‫َمَ َنََأََََوَلَيَاَء‬
َََ‫ََََونَََ َك‬ ‫ََََنَاََأَََنَن‬
َ ََ‫ََََتَ َخَذ‬
‫َمَنَد‬ ‫انََيََََنَبَغَىَل‬
َ ََ‫َكََمَاَََك‬ َ َََ‫قَال‬
َ َ‫واَََسَبَ َحَن‬
َ‫ورَا‬ ‫ََََوََمَاَب‬
َ َ ََََ َ َََ‫َوَكَان‬
‫واَََق‬ َََ‫ََََ َك َر‬
‫ٱلَذ‬
25 : 18 - Ils diront, « Que Tu sois glorifié, ce n'était pas juste pour nous d'ériger des seigneurs à
côté de Toi. Mais Tu leur as permis d'apprécier, ainsi que leurs parents. Par conséquent, ils ont
ignoré le message et sont devenus, de cette manière, des méchants. »
34 : 41

َََ‫َََهَمَََمَ َؤََمَنَ َون‬ َ َ‫َون‬


َ‫َََ َجَ َنََأَََ َكثَ َرَ َهمَب‬
‫َٱل‬ َ َََ‫ََََ َلََ َكان‬
َ َ َ‫واَََيَََعَبَد‬ ‫ََََوَنََهَمَب‬
‫َاَمَنَد‬
َ َََ‫َوَلَيَن‬ َ ََََ‫َكََأ‬
َََ‫نت‬ َ َََ‫قَال‬
َ َ‫واَََسَبَ َحَن‬
34 : 41 - Ils répondront, « Que tu sois glorifié. Tu es notre Seigneur et Maître, pas eux. À la
place, ils étaient entrain d'adorer les djinns ; la plupart d'entre eux n'étaient pas croyants en ceci.
»
La racine apparait 7 fois sous la forme ‫ يسبحون‬:

21 : 20

َََ‫ارَََََلََيََََفتَ َرَ َون‬


َ ََ‫ََََه‬ َََ‫ََََيَل‬
‫َوَٱلن‬ ‫ونََٱل‬
َ َ َ‫يَسَبَح‬
21 : 20 - Ils glorifient nuit et jour, sans jamais être fatiguer.
21 : 33
َََ‫ََََلَ َكََيَََسَبَحَ َون‬ َ‫َوَ َٱلََقَمَ َرََ َكلََف‬
‫ََىَف‬ َََ‫س‬ َ ََ‫َوَٱل‬
َ َ‫ش َم‬ َ ََ‫ََََه‬
َََ‫ار‬ َََ‫ََََيَل‬
‫َوَٱلن‬ ‫ََََذََىَََخَلَ َقََٱل‬
‫َوَهََوََٱل‬
21 : 33 - Et il est le Seul qui créa la nuit et le jour, et le soleil et la lune ; chacun parcourant sa
propre orbite.
36 : 40

َََ‫ََََلَ َكََيَََسَبَحَ َون‬


‫ََىَف‬
‫َوَكَلَََف‬
َََ‫ار‬ ‫ََََيَلََسَاَبََ َقََٱلن‬
َ ََ‫َََََه‬ ‫َوَََلََٱل‬ َ َ‫ََََدَ َرَ َك‬
َََ‫َََقَمَ َر‬
‫َٱل‬ ‫ََََهَاََأَََنَت‬
‫سََيََََنَبَغَىَل‬ ‫ََلََٱل‬
َ َ‫َََشَ َم‬
36 : 40 - Le soleil n'est jamais rattrapé par la lune – la nuit et le jour ne dévient jamais – chacun
d'eux parcoure sa propre orbite.
39 : 75

َ َ‫َوَقَيَل‬
ََََ‫َََحَ َمَد‬ َ َ َ َ َ ََ َ َََ َ َ
ََ‫َََّلل‬ ‫َٱل‬ َ َ ‫ق‬
َ ‫ح‬
َ ‫ٱل‬
ََ ‫ب‬
َََ
َ‫م‬ ‫ه‬
َ َ
‫ن‬ ‫ي‬
َ
َ ََ َ َ َ ‫ب‬
َََ‫ى‬
َ ‫ض‬
َ ‫ق‬ ‫َو‬
َ َ ‫م‬
َ ‫ه‬
َ ‫ب‬
َ ‫ََر‬
َ َ ‫د‬
َ ‫م‬
َ
َ ‫ح‬
َ ‫ب‬
ََ
َ َ ‫ون‬
َ
َ َ ‫ح‬
َ ‫ب‬
َ ‫س‬
َ ‫ي‬
ََ
َ َ ‫ش‬
َ َ ‫ر‬
ََ ‫ع‬
َ ‫َٱل‬
َََ ‫ل‬
َ ‫و‬
ََ‫ح‬
َ َ ‫ن‬
َ ‫َم‬
َ
َ َ ‫ين‬
َ
َ َ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ح‬
َ َ ‫ة‬ ‫ك‬
َ ‫ئ‬
َ ‫ََََمَل‬
‫َوَت َرَىَٱل‬
َ َ‫ب‬
َََ‫َََ َعَلََمََين‬
‫َٱل‬ َ َ‫َر‬
39 : 75 - Vous verrez les anges flottant autour du trône, glorifiant et louant leur Seigneur. Après
que l'équitable jugement soit prononcé pour tous, il sera proclamé : « Que DIEU soit loué,
Seigneur de l'univers. »
40 : 7
َََ‫َرَبَنََا‬ َ َ‫َينََءَاَمَن‬
َ َََ‫وا‬ َ ََ‫ونَََلََلََذ‬
َ َ َ‫ََوَيَسَتَ َغفَ َر‬ َ َ َ‫َوَيََؤَ َمَن‬
َََ‫ونَََبََه‬ َََ‫ََرَبَهَم‬ َ َ َ‫شَََوَمَ َنََحََوَلَهَََيَََسَبَح‬
َ ََ‫ونَََبََحَ َمَد‬ َ َ‫ون‬
َ َ‫َََعَ َر‬
‫َٱل‬ َ ََ‫ٱلَََذ‬
َ َ َ‫َينََيَََ َحََمَل‬
‫َََجَ َحَ َيم‬
َََ َ َ‫اب‬
‫َٱل‬ َ ََ‫َوَقَهَمََعَذ‬ َََ‫واَََسَبَيلَََ َك‬ َ َ‫َوَٱتَََبَع‬ َ َََ‫َينََتَََاب‬
ََََ‫وا‬ ‫َوَعََلَمَاَف‬
َ ََ‫ََََٱَ َغفَ َرَََلََلََذ‬ َََ‫َرَ َحَمَة‬
َ ََ‫تََ َكلََشَىَ َء‬ َ َ‫َوَسَع‬
40 : 7 - Ceux qui servent le trône et tous ceux autour de lui glorifient et louent leur Seigneur, et
croient en Lui. Et ils demandent pardon pour ceux qui croient : « Notre Seigneur, Ta miséricorde
et Ton savoir recouvrent toutes choses. Pardonnes à ceux qui se repentent et suivent Ton
chemin, et épargnes-leur le châtiment de l'Enfer. »
41 : 38

َََ‫َوَ َهمَََََلََيَََسَـََمَ َون‬


َََ‫ار‬ ‫ونََلَََهََََبََٱلَََيَلَََوَٱلن‬
َ ََ‫ََََه‬ َ َ َ‫َرَبَ َكََيَََسَبَح‬
َ ََََ َ ََ‫َََٱلَََذ‬
‫َينََعَند‬ َ َ‫فَإَ َنََٱََسَتَ َكبَ َر‬
‫واَََف‬
41 : 38 - S'ils sont trop arrogants pour faire ceci, alors ceux qui sont à votre Seigneur Le
glorifient nuit et jour, sans jamais être fatigués.
42 : 5

َََََ‫ضََأ‬ َ َ َ َ َََ َ َ َ َ َ‫تََيَََتَف‬


َ َ‫َََسََمَََو‬
ََ‫َل‬ ‫ر‬
َ
َ َ ‫ىَٱْل‬
َََ ‫ف‬
َ َ ‫ن‬
َ ‫م‬
َ ‫ل‬
ََ
َ
َ َ‫ون‬
َ
َ َ ‫ر‬
َ ‫ف‬
َ ‫غ‬
َ ‫ت‬ ‫س‬
َ ‫ي‬
َ ‫َو‬
َ َ ‫م‬
َ ‫ه‬
َ
َ َ َ َ‫ب‬
َ ‫ََر‬
َ َ ‫د‬
َ ‫م‬
َ ‫ح‬
َ ‫ب‬
َََ ‫ون‬
َ
َ َ ‫ح‬
َ ‫ب‬
َ ‫س‬
َ ‫ي‬
ََ
َ َ ‫ة‬ ‫ك‬
َ ‫ئ‬
َ ‫َوَٱلََمَل‬
َََ‫ََََوَقَهَن‬
‫َمَنَف‬َ ََ‫طَ َرَ َن‬ ‫تَكَاد‬
‫ََََٱل‬
‫َٱلرَ َحَيم‬
َََ َ ََََ‫ور‬َ َ َ‫َََغَف‬َ َ‫َٱَّللََهََو‬
‫َٱل‬ َ َََ‫إَ َن‬
42 : 5 - Les cieux se brisent presque, par révérence pour Lui, et les anges louent et glorifient leur
Seigneur, et ils demandent pardon pour ceux sur terre. Absolument, DIEU est le Pardonneur, le
Plus Miséricordieux.
La racine apparait 6 fois sous la forme ‫ يسبح‬:

17 : 44

ََ‫ون‬ َََ َ‫ََوََلَك‬


َ َ َ‫نََلََتََََفقَه‬ َََ‫َىَ َءَََإََََلََيَََسَبَحََبَحَ َمَدَه‬
َ َ‫ََ َمَنَََش‬ َََ‫َََيَهَ َن‬
َ‫َوَإَن‬ َ‫َوَمَنَف‬ َ َ‫َوَََٱْلََر‬
َََ‫ض‬ َََ‫َََسَبَع‬ ‫تََٱل‬ ‫تَسَبَحََلَََهَََٱل‬
َ َ‫َََسََمَََو‬
َ َ َ‫انََحَلَيَمَاَََغَف‬
َ‫ورَا‬ َ َ‫تَسَبَيَحَهَمَََإََنَهََََ َك‬
17 : 44 - Le glorifiant sont les sept univers, la terre, et quiconque en eux. Il n'y a rien qui ne Le
glorifie, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Il est Clément, Pardonneur.
24 : 36

َ‫ال‬ َََ‫َََ َٱلََغَدَََو‬


َ ََ‫َو‬
َ ََ‫ٱلَءَاَص‬ ‫َََسَمَهَََيَََسَبَحََلَََهََََف‬
‫ََيَهَاََب‬ ‫َوَيَ َذكَ َرَََف‬
‫ََيَهَاَٱ‬ ‫َٱَّللََأَََنَت‬
َََ‫َََََرَفَع‬ َ َ‫ََََيَوَتَََأَََذ‬
َ َََ‫َن‬ ‫فَىَب‬
24 : 36 - (La guidance de Dieu est trouvée) dans les maisons élevées par DIEU, car Son nom y
est commémoré. L'y glorifiant, nuit et jour
24 : 41

َ ََ‫ص‬
َ ََ ََ‫َر‬ َ َََ‫َو‬ َ َ‫ََوَََٱْلََر‬ َ َََ‫أَلَمََتَََ َرََأَََ َن‬
‫َٱَّللََيَََسَبَحََلَََهََََمَنََفَىَٱل‬
َ ََ‫ََو‬
ََ‫ٱَّلل‬ َ ََ‫ه‬ ‫ح‬
َ ‫ي‬
َ ‫ب‬
َ ‫س‬
َ َ
‫ت‬ ‫ََو‬
ََ ََ‫ه‬َ‫ت‬ ‫ل‬
َ َ ‫ص‬
َ َ ‫م‬
َ
َ ‫ل‬
َ‫ع‬
َ َ ‫د‬
َ َ
‫ق‬
َََ ‫ل‬
َ ‫ك‬ ََ
َ ‫ت‬
َ ‫ف‬ َ َ‫ٱلطَي‬ َََ‫ض‬ َََ‫ََََسََمَََوَت‬
َََ‫َََََفعَلَ َون‬
‫ََََبََمَاَي‬‫عَلَيََم‬
24 : 41 - Ne réalises-tu pas que tout le monde dans les cieux et la terre glorifie DIEU, même les
oiseaux lorsqu'ils s'envolent en colonne ? Chacun connaît sa prière et sa glorification. DIEU est
pleinement conscient de tout ce qu'ils font.
59 : 24

ََ‫َوَهََو‬ َ َ‫ََوَََٱْلََر‬
َََ‫ض‬ َََ‫ََََسََمَََوَت‬ ‫َىََيَََسَبَحََلَََهََََمَاََف‬
‫َََىَٱل‬ َ َ‫ََٱْلَسَمَاَء‬
َ َ‫َََحَسَن‬
‫َٱل‬ ََََ‫ارَئََََ َٱلََمَصََوَ َرََلَََه‬ َ َ‫َََ َخَلَ َق‬
َ ََ‫َََب‬
‫َٱل‬ َ َ‫َٱَّلل‬
‫َٱل‬ َ َََ‫هََو‬
‫َََحَكَيم‬
َََ َ َ‫يز‬
‫َٱل‬ َ ََ‫َٱلََعَ َز‬
59 : 24 - Il est le Seul DIEU ; le Créateur, l'Initiateur, le Concepteur. À Lui appartiennent les
plus beaux noms. Le glorifiant est toute chose dans les cieux et la terre. Il est le Tout-Puissant, le
Plus Sage.
62 : 1

َ َ‫يز‬
ََ َ‫َََحَك‬
‫يم‬
ََ ‫َٱل‬ َ ََ‫وسََ َٱلََعَ َز‬ َ َ‫َََمَلَ َك‬
َ َ َ‫َََقَد‬
‫َٱل‬ َ َ‫ض‬
‫َٱل‬ َ َ‫ىَٱْلََر‬
ََََ َََ َََ‫ََََسََمَََوَت‬
َ‫ََوَمَاَف‬ ‫َََىَٱل‬ ََََ‫يَسَبَح‬
َ‫ََّللََمَاَف‬
62 : 1 - Glorifiant DIEU est toute chose dans les cieux et toute chose sur terre ; le Roi, le Plus
Sacré, le Tout-Puissant, le Plus Sage.
64 : 1

َ ََ‫َََد‬
َ‫َير‬ َ َ‫ََوَ َهَوََعَلَ َىََ َك َلَش‬
‫َىَ َءََق‬ َ َ‫َوَلَه‬
َََ‫َََحَ َمَد‬
‫ََٱل‬ َََ‫َََمََلَ َك‬
َ َ‫ضََلَََه‬
‫ََٱل‬ َ َ‫ىَٱْلََر‬
ََََ َََ َََ‫ََََسََمَََوَت‬
َ‫ََوَمَاَف‬ ‫َََىَٱل‬ ََََ‫يَسَبَح‬
َ‫ََّللََمَاَف‬
64 : 1 - Glorifiant DIEU est toute chose dans les cieux et toute chose sur la terre. À Lui
appartient toute royauté, et à Lui appartient toute louange, il est Omnipotent.
La racine apparait 6 fois sous la forme ‫ وسبح‬:

3 : 41
ََ‫اَوَسَبَ َح‬
ََََ‫ير‬
َ ََ‫َكََكَث‬
َ َ‫رَرَب‬ ‫اَوَٱ َذ‬
َ ََ ‫ََ َك‬ َ َ‫اسََثََََلَثَةََأَََي‬
َ ََ‫ََََإََََل‬
ََََ‫َرَ َمَ َز‬ ‫َام‬ ‫َََاَلََءَايَََتَ َكََأَََََلََتَََكَلََ َمََٱلن‬
َ َََََ ‫ََََ َىََءَايَََةََق‬
‫لَل‬
َ َ‫َٱجَع‬ َ َََ‫ب‬
َ َ‫َر‬َ ََ‫قَاَل‬
َ‫ٱْلَبََكَ َر‬ َََ‫بَ َٱلََعَشَ َى‬
ََََ‫َو‬
3 : 41 - Il dit, « Mon Seigneur, donnes-moi un signe. » Il dit, « Ton signe est que tu ne parleras
pas aux gens pendant trois jours, excepté par des gestes. Commémores le nom de ton Seigneur
fréquemment ; et médites nuit et jour. »
20 : 130

‫ََََيَلََف‬
ََ‫َََسَبَ َح‬ َ َ‫اَوََمَ َنََءَانَََا‬
‫ئََٱل‬ َ ََ‫َوَقَبَل‬
ََََ‫غ َرَوبَََه‬ َ َََ
َََ‫ش َمَ َس‬ َ ََ‫َََبَل‬
‫طلَ َوعَََٱل‬ ‫ََرَبَ َكََق‬
َ ََ‫َوَسَبَ َحََبَََحَ َمَد‬ َ َ َََ‫ََََقَول‬
َََ‫ون‬ ‫فَٱَصَبَ َرََعَلَ َىََمَاَي‬
َ‫ارََلَََعَلََ َكََتَََ َرَضَ َى‬
َ ََ‫َََََه‬
‫افََٱلن‬ َ ََ‫َوَأ‬
َ ََ‫طَ َر‬
20 : 130 - Donc, sois patient face à leurs paroles, et loues et glorifies ton Seigneur avant le soleil
levant et avant le soleil couchant. Et durant la nuit glorifies-le, autant qu'aux deux limites du
jour, que vous puissiez être heureux.
25 : 58

َ‫يرَا‬ ‫ََوَكَفَ َىَََبََهََََبََذَنَوَبََعَبَاَد‬


َ ََ‫ََهََََخَب‬ َََ‫َوَسَبَ َحَََبََحَ َمَدَه‬
َََ‫وت‬ َََ َ‫ََََذ‬
َ َ َ‫َىََلََيَََم‬ َ َ‫َوَتََوَ َك َلََعَل‬
‫ََََحَ َىََٱل‬
‫ىَٱل‬
25 : 58 - Vous devrez mettre votre confiance dans le Seul qui est Vivant – le Seul qui ne meurt
jamais – et Le louer et Le glorifier. Il est pleinement Connaissant des péchés de ses créatures.
40 : 55
َ‫ٱْلَبََكَ َر‬
ََََ‫ََرَبَ َكَََبََ َٱلََعَشَ َىَََو‬ َََ‫َوَٱَسَتَ َغفَ َرَََلََذََنَبَ َك‬
َ ََ‫َوَسَبَ َحَََبََحَ َمَد‬ َََ‫َٱَّللََحَ َق‬ َََ‫فَٱَصَبَ َرَََإََ َن‬
َ َََ‫َوَعَد‬
40 : 55 - Donc, sois patient, car la promesse de DIEU est vraie, et implores le pardon pour ton
péché, et glorifies et loues ton Seigneur nuit et jour.
50 : 39

َ َ‫َوَقَبَل‬
َ‫َََغَ َرَوَب‬
‫َٱل‬ َََ‫َََشَ َمَ َس‬ َ ََ‫َََبَل‬
‫طلَ َوعَََٱل‬ ‫ََرَبَ َكََق‬
َ ََ‫َوَسَبَ َحَََبََحَ َمَد‬ َ َ َََ‫ََََقَول‬
َََ‫ون‬ ‫فَٱَصَبَ َرََعَلَ َىََمَاَي‬
50 : 39 - Donc, sois patient face à leurs paroles, et loues et glorifies ton Seigneur avant le levé de
soleil, et avant le couché de soleil.
52 : 48

‫ينََتَََقَو َم‬
ََ َ ََ‫َح‬
َ ََ‫ََرَبَ َك‬ ََََ‫َََإَنَ َكَََبََأََعَيَنَن‬
َ ََ‫َاَوَسَبَ َحَََبََحَ َمَد‬ َ ََ‫َوَٱَصَبَ َرَََلََحَ َكَم‬
‫َرَبَ َكََف‬
52 : 48 - Tu devras persévérer constamment en exécutant le commandement de ton Seigneur - tu
es dans nos yeux – et glorifies et loues ton Seigneur quand tu te lèves.
La racine apparait 6 fois sous la forme ‫ فسبح‬:

15 : 98

ََ‫َََ َسَ َجَد‬


َََ‫َين‬ ‫َوَ َكنَََ َمَ َنََٱل‬ َ ََ‫فَسَبَ َحَََبََحَ َمَد‬
َََ‫ََرَبَ َك‬
15 : 98 - Tu devras faire l'éloge de ton Seigneur, et être avec ceux qui se prosternent.
20 : 130

‫ََََيَلََف‬
ََ‫َََسَبَ َح‬ َ َ‫اَوََمَ َنََءَانَََا‬
‫ئََٱل‬ ََََ‫َوَقَبَلََغَ َرَوَبََه‬
َََ‫َََشَ َمَ َس‬ َ ََ‫َََبَل‬
‫طلَ َوعَََٱل‬ ‫ََرَبَ َكََق‬
َ ََ‫َوَسَبَ َحَََبََحَ َمَد‬ َ َ َََ‫ََََقَول‬
َََ‫ون‬ ‫فَٱَصَبَ َرََعَلَ َىََمَاَي‬
َ‫ارََلَََعَلََ َكََتَََ َرَضَ َى‬
َ ََ‫َََََه‬
‫افََٱلن‬ َ ََ‫َوَأ‬
َ ََ‫طَ َر‬
20 : 130 - Donc, sois patient face à leurs paroles, et loues et glorifies ton Seigneur avant le soleil
levant et avant le soleil couchant. Et durant la nuit glorifies-le, autant qu'aux deux limites du
jour, que vous puissiez être heureux.
56 : 74

‫يم‬
ََ َ َ‫َرَبَ َك‬
ََ َ‫َََعَ َظ‬
‫َٱل‬ َ ََ‫فَسَبَ َحَََبََٱَسََم‬
56 : 74 - Vous devrez glorifier le nom de votre Seigneur, le Grand.
56 : 96

‫يم‬
ََ َ َ‫َرَبَ َك‬
ََ َ‫َََعَ َظ‬
‫َٱل‬ َ ََ‫فَسَبَ َحَََبََٱَسََم‬
56 : 96 - Vous devrez glorifier le nom de votre Seigneur, le Grand.
69 : 52

‫يم‬
ََ َ َ‫َرَبَ َك‬
ََ َ‫َََعَ َظ‬
‫َٱل‬ َ ََ‫فَسَبَ َحَََبََٱَسََم‬
69 : 52 - Donc, vous devrez glorifier le nom de votre Seigneur, le Plus Grand.
110 : 3

‫انََتََََوَاَبََََا‬
َ ََ‫َوَٱَسَتَغَفَ َرَهَََإََنَهََََك‬ َ ََ‫فَسَبَ َحَََبََحَ َمَد‬
َََ‫ََرَبَ َك‬
110 : 3 - Vous devrez glorifier et louer votre Seigneur, et L'implorer pour le pardon. Il est le
Rédempteur.
La racine apparait 4 fois sous la forme ‫ سبح‬:

57 : 1

َ َ‫يز‬
‫َََحَكَي َم‬
ََ ‫َٱل‬ َ َ‫َوَهََو‬
َ ََ‫َََعَ َز‬
‫َٱل‬ َ َ‫ََوَََٱْلََر‬
َََ‫ض‬ َََ‫ََََسََمَََوَت‬
‫َََىَٱل‬ ََََ‫سَبَح‬
‫ََّللََمَاََف‬
57 : 1 - Glorifiant DIEU est toute chose dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le
Plus Sage.
59 : 1

َ َ‫يز‬
‫َََحَكَي َم‬
ََ ‫َٱل‬ َ َ‫َوَهََو‬
َ ََ‫َََعَ َز‬
‫َٱل‬ َ َ‫ىَٱْلََر‬
َََ‫ض‬ ََََ َََ َََ‫ََََسََمَََوَت‬
َ‫ََوَمَاَف‬ ‫َََىَٱل‬ ََََ‫سَبَح‬
َ‫ََّللََمَاَف‬
59 : 1 - Glorifiant DIEU est toute chose dans les cieux et la terre, et Il est le Tout-Puissant, le
Plus Sage.
61 : 1

ََ َ َ‫يز‬
‫َََحَكَي َم‬
‫َٱل‬ َ َ‫َوَ َهَو‬
َ ََ‫َََعَ َز‬
‫َٱل‬ َ َ‫ىَٱْلََر‬
َََ‫ض‬ ََََ َََ َََ‫ََََسََمَََوَت‬
َ‫ََوَمَاَف‬ ‫َََىَٱل‬ ََََ‫ََََسَبَح‬
َ‫ََّللََمَاَف‬ ‫ٱلرَ َحَ َيم‬
َ ََ
61 : 1 - Glorifiant DIEU est toute chose dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le
Plus Sage.
87 : 1

َ‫َٱْلَعَلَى‬
ََََ‫َك‬
َ َ‫َرَب‬
َ ََ‫َحََٱََسَ َم‬
َ َ‫سَب‬
87 : 1 - Glorifié soit le nom de votre Seigneur, le Plus Haut.
La racine apparait 3 fois sous la forme ‫ فسبحن‬:

21 : 22

َََ‫صَفَ َون‬
َ ََََ َ َ‫ب‬
‫َََعَ َرَ َشََعَمَاَي‬
‫َٱل‬ َ َ‫َر‬ َ َََ‫ََََسَبَ َحَ َن‬
َ ََ‫َٱَّلل‬ َ َََ‫ََيَهَمَاََءَاَلََهَةََََإََََل‬
‫َٱَّللََلَََفَسَدَتَاَف‬ َ ََ‫لََوََك‬
‫انَََف‬
21 : 22 - S'il y avait en eux (les cieux et la terre) d'autres dieux à côté de DIEU, il y aurait eu le
chaos. Que DIEU soit glorifié ; le Seigneur a l'autorité absolue. Il domine au-dessus de leurs
paroles.
30 : 17

َََ‫ينََتَََصَبَحَ َون‬
َ ََ‫َوَ َح‬ َ َ َ‫ينََتََََمَس‬
َََ‫ون‬ َ ََ‫َح‬ َ َََ‫فَسَبَ َحَ َن‬
َ ََ‫َٱَّلل‬
30 : 17 - Donc, vous devrez glorifier DIEU quand vous vous couchez à la nuit tombée, et quand
vous vous levez au matin.
36 : 83
َََ‫َوَإَلَيَهََتََََرَجَعَ َون‬ ‫ََََذََىََب‬
َ َ ‫َََيَدَهََََمَلَ َك‬
َََ‫وتََ َكلََشَىَ َء‬ ‫فَسَبَ َحَ َنََٱل‬
36 : 83 - Donc, glorifiez soit le Seul dans les mains duquel est la souveraineté sur toutes choses,
et à Lui vous serez retournés.
La racine apparait 2 fois sous la forme ‫ سبحا‬:

73 : 7

َ ََ‫طو‬
َ‫يل‬ َ َََ‫ارََسَبَحَا‬
َ ََ‫ََََََه‬ َ‫إَ َنََلَََ َكََف‬
‫ََىَٱلن‬
73 : 7 - Tu as beaucoup de temps durant le jour pour les autres matières.
79 : 3

َ‫َوَٱلََ َسَبَ َحَتََََسَبَحَا‬


79 : 3 - Et ceux flottant partout.
La racine apparait 2 fois sous la forme ‫ وسبحن‬:

12 : 108

َ َ‫َوَمَاََأَََنَََاََ َمَ َن‬


َََ‫َََمَشَ َرَكََين‬
‫َٱل‬ َ َََ‫ىَوَسَبَ َحَ َن‬
َََ‫َٱَّلل‬ َََ َ‫ََََبَعَن‬ َََ‫يرَةََأَََنَََا‬
‫َوَمَ َنََٱت‬ َ ََ‫ص‬ َ َََ َ‫قَ َلََ َهَذَهََََسَبَيَلََ َىََأَََدَعََوََاَََإََل‬
َ َََ‫ىَٱَّللََعَلَ َىََب‬
12 : 108 - Dis, « Ceci est mon chemin : j'invite à DIEU, sur la base d'une preuve claire, et ceux
qui me suivent également. Que DIEU sois glorifié. Je ne suis pas un adorateur d'idole. »
27 : 8

َ َ‫ب‬
َََ‫َََ َعَلََمََين‬
‫َٱل‬ َ َ‫َر‬ َ َََ‫اَوَسَبَ َحَ َن‬
َ ََ‫َٱَّلل‬ ََََ‫َوَمَ َنََحََوَلَه‬ َ َََََََ
َََ‫ار‬ ‫َََىَٱلن‬ َ َ َََ‫َىََأََََنََب‬
َ‫ورَ َكََمَنَف‬ ‫فَلَمَاَََجَاَءَهَاَن‬
‫ََََود‬
َ ََ
27 : 8 - Quand il arriva à lui, il fut appelé : « Bénit soit le Seul (qui est entrain de te parler) à
l'intérieur de ce feu, et ceux autour de lui. » Que DIEU soit glorifié, Seigneur de l'univers.
La racine apparait 2 fois sous la forme ‫ فسبحه‬:

50 : 40

‫َََسَجَو َد‬
ََ َََ‫ََََيَلََفَسَبَ َحَه‬
‫ََوَأََ َدَبَ َرََٱل‬ ‫َوََمَ َنََٱل‬
50 : 40 - Durant la nuit tu devras méditer sur son nom, et après la prosternation.
52 : 49

‫وم‬
ََ ‫ََوَإَدََبَ َرََٱلن‬
ََ َ‫ََََج‬ ‫ََََيَلََف‬
َََ‫َََسَبَ َحَه‬ ‫َوَ َمَ َنََٱل‬
52 : 49 - Aussi durant la nuit glorifies Le, et à l'aube au moment où s'éteignent les étoiles.
La racine apparait 2 fois sous la forme ‫ يسبحن‬:

21 : 79
‫َوَ َكنَاََف‬
َََ‫ََََعَلََين‬ َ َََ‫َو‬
َََ‫ٱلطَيَ َر‬ َ َ‫َََََاوَد‬
َََ‫َََ َجَبَاَلََيَََسَبَ َحَ َن‬
‫َٱل‬ ََََ‫اَوَعََلَم‬
َ‫اَوَسَ َخ َرَنََا‬
‫ََمَعََد‬ َََ‫فَفَهَ َمََنَهَاَََسَلَيََمَ َن‬
ََََ‫َوَ َك َلََءَاتَََيَنََاَََحَ َكم‬
21 : 79 - Nous avons accordé à Salomon le discernement juste, bien que nous les ayons dotés
tous deux de la sagesse et du savoir. Nous avons investi les montagnes pour servir David en
glorifiant (Dieu), aussi bien que les oiseaux. C'est ce que nous avons fait.
38 : 18

َََ‫ََََ َجَبَاَلََمَعَهَََيَََسَبَ َحَ َنَََبََ َٱلََعَشَ َى‬


ََََ‫َو‬
َ‫ٱْلَ َش َرَاَق‬ َ َ‫إَنَاَََسَ َخ َرَن‬
‫َاَٱل‬
38 : 18 - Nous avons investi les montagnes à son service, glorifiant avec lui nuit et jour.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ نسبح‬:

2 : 30

ََ َ
ََ‫َََََمَاَء‬
‫ََيَهَاََََوَيَسَفَ َكََٱلَد‬
‫ََََفَسَدََََف‬ ‫َََالََََوََاََأَََتَ َجَعَلَََف‬
‫ََيَهَاَََمَنَي‬ ‫َََةََق‬
‫ضََخَلَيف‬ َ َ ‫ر‬
َ َ َ
‫ىَٱْل‬
َََ ‫ف‬
ََ
َ َ ‫ل‬
َ ‫ع‬
َ ‫ا‬
َ ‫ج‬
َ َ‫ى‬
ََ َ
‫ن‬ ‫إ‬
ََ
َ َ‫َكَََلََلَمَل‬
َ ‫ة‬
َ ‫ك‬
َ ‫ئ‬
َ َ ََ‫َََاَل‬
َ َ‫َرَب‬ ‫َوَإَ َذَق‬
َََ‫اََلََتَََعَلَمَ َون‬ ََََ‫َََاَلَََإََنَ َىََأَََعَلَمََم‬
‫َسََلَََ َكََق‬
َ َ‫َوَنَقَد‬ َ َ‫َحَ َنََنَََسَبَحَََبََحَ َمَد‬
َََ‫َك‬ َ َ‫َوَن‬
2 : 30 - Rappelles-toi ce que ton Seigneur dit aux anges, « Je vais mettre un représentant (un dieu
temporaire) sur terre. » Ils dirent, « Placeras-Tu en elle celui qui y propagera le mal et versera le
sang, alors que nous Te louons, Te glorifions, et soutenons Ton autorité absolue ? » Il dit, « Je
sais ce que vous ne savez pas. »
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ وسبحوه‬:

33 : 42

َ‫يل‬ َ ََ‫َوَأ‬
َ ََ‫ص‬ َََ‫ََََبَََ َك َرَة‬
‫َوَسَبَحَوه‬
33 : 42 - Vous devrez le glorifier jour et nuit.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ سبحوا‬:

19 : 11

َ‫َوَعَشَيََا‬ َ َ‫ََسَبَح‬
َََ‫واَََبَََ َك َرَة‬ َ‫َََأَََوَحَ ََىَََإََلَيَهَمََأَََن‬ َ َ‫ََمَ َن‬
‫َََ َمَ َحَ َرَاَبََف‬
‫َٱل‬ ‫َرَجََعَلَ َىََق‬
َ ََ‫ََََوَ َمَه‬ َ َ‫فَخ‬
19 : 11 - Il sortit vers sa famille, du sanctuaire, et leur fit signe : « Méditer (sur Dieu) jour et
nuit.»
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ وتسبيحه‬:

24 : 41

َ ََ‫ص‬
َ ََ ََ‫َر‬ َ َََ‫َو‬ َ َ‫ََوَََٱْلََر‬ َ َََ‫أََلَمََتَََ َرََأَََ َن‬
َ‫َٱَّللََيَََسَبَحََلَََهََََمَنَف‬
َ ََ‫ََو‬
ََ‫ٱَّلل‬ َ ََ‫ه‬ ‫ح‬
َ ‫ي‬
َ ‫ب‬
َ ‫س‬
َ َ
‫ت‬ ‫ََو‬
ََ ََ‫ه‬َ‫ت‬ ‫ل‬
َ َ ‫ص‬
َ َ ‫م‬
َ
َ ‫ل‬
َ‫ع‬
َ َ َ
‫د‬ َ
‫ق‬
َََ َ
‫ل‬ ‫ك‬ ََ
َ ‫ت‬
َ ‫ف‬ َ َ‫ٱلطَي‬ َََ‫ض‬ َََ‫َََىَََٱلََسََمَََوَت‬
َََ‫َََََفعَلَ َون‬
‫ََََبََمَاَي‬‫عَلَيََم‬
24 : 41 - Ne réalises-tu pas que tout le monde dans les cieux et la terre glorifie DIEU, même les
oiseaux lorsqu'ils s'envolent en colonne ? Chacun connaît sa prière et sa glorification. DIEU est
pleinement conscient de tout ce qu'ils font.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ وتسبحوه‬:

48 : 9

َ‫يل‬ َ ََ‫َوَأ‬
َ ََ‫ص‬ َََ‫ََََبَََ َك َرَة‬
‫َوَتَسَبَحَوه‬ ‫َوَتََوََقَ َرَوه‬
َََََ ‫ََوَتَعَ ََزَ َرَوه‬
َََََ َََ‫َوَ َرَسَوَلََه‬ َ َ‫لََتََؤََمَن‬
َ َََ‫واََََب‬
َََ‫ٱَّلل‬
48 : 9 - Que vous peuple puissiez croire en DIEU et en Son messager, et Le révérer, et
L'observer, et Le glorifier, jour et nuit.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ وسبحه‬:

76 : 26

َ ََ‫َلََطَو‬
َ‫يل‬ ‫ََََيَلََف‬
َ َ‫َََٱَسَجَدََلَََهَََوَسَبَ َحَهَََلَََي‬ ‫َوََمَ َنََٱل‬
76 : 26 - Durant la nuit, tombes prosterné devant Lui, et glorifies Le une grande partie de la nuit.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ ويسبح‬:

13 : 13
َ َََ َ
َََ‫ََى‬ َ َ َ‫َوَهَمََيَََ َجَدَل‬
َ‫ونََف‬ َ َ ‫ء‬
َ َ
‫ا‬ ‫ش‬
َ ‫ي‬
َََ
َ َ‫ن‬‫م‬
َ َ‫ا‬
ََ ‫ه‬
َ ‫ب‬
ََ
َ َ ‫يب‬
ََ َ‫ص‬
َ َ ‫ي‬
َ َ
‫ف‬
َََ ‫ق‬
َ
َ ‫ع‬
َ ‫و‬
َََ‫ص‬
َ ‫َٱل‬
َََ ‫ل‬
َ ‫س‬
َ ‫ر‬
ََ ‫ي‬
َ ‫ََو‬
ََ َ ‫ه‬
َ ‫ت‬
ََ‫ف‬
ََ‫ي‬ ‫َخ‬
ََ َ ‫ن‬
ََ ‫َم‬
َ
َ َ ‫ة‬ ‫ك‬
َ ‫ئ‬
َ ‫ََوَٱلََمَل‬
َََ‫َٱلرَعَدََََبََحَ َمَدَه‬
َ ََََ‫َوَيَسَبَح‬
َ ََ
َ‫َََ َمَحَاَل‬
‫ََٱل‬ ََ
‫ٱَّللَََوَهََوََشَدََيد‬
13 : 13 - Le tonnerre loue Sa gloire, et les anges également, par révérence pour Lui. Il envoie les
éclairs lumineux, qui frappent en accord avec Sa volonté. Pourtant, ils se disputent à propos de
DIEU, bien que Son pouvoir soit impressionnant.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ تسبيحهم‬:

17 : 44

ََ‫ون‬ َََ َ‫ََوََلَك‬


َ َ َ‫نََلََتََََفقَه‬ َََ‫َىَءََََإَََلََيَََسَبَحَََبََحَ َمَدَه‬
َ َ‫ََ َمَنَََش‬ َََ‫َََيَهَ َن‬
َ‫َوَإَن‬ َ‫َوَمَنَف‬ َ َ‫َوَََٱْلََر‬
َََ‫ض‬ َََ‫َََسَبَع‬ ‫تََٱل‬ ‫تَسَبَحََلَََهَََٱل‬
َ َ‫َََسََمَََو‬
َ َ َ‫انََحَلَيَمَاَََغَف‬
َ‫ورَا‬ َ ََ‫تَسَبَيَحَهَمَََإََنَهََََك‬
17 : 44 - Le glorifiant sont les sept univers, la terre, et quiconque en eux. Il n'y a rien qui ne Le
glorifie, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Il est Clément, Pardonneur.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ المسبحين‬:

37 : 143

َ َ‫َمَ َن‬
َََ‫َََمَسَبَ َحََين‬
‫َٱل‬ َ ََ‫َلََأَََنَهََََك‬
َ ََ‫ان‬ َََ‫فَلََو‬
37 : 143 - Si ce n'avait été parce qu'il recourut à la méditation (sur Dieu),
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ تسبحون‬:

68 : 28

َََ‫ََََ َكمََلََوَََلََتَََسَبَحَ َون‬


‫طهَمََأَََلَمََأَََقَلَل‬
َ َ‫قَاَلََأََََوَس‬
68 : 28 - Le juste parmi eux dit, « Si seulement vous aviez glorifié (Dieu) ! »
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ ويسبحونه‬:

7 : 206

َ َ‫ََوَلَهَََيَََسَجَد‬
َََ‫َون‬ َََ‫ََوَيَسَبَحَونَََه‬
َََ‫َََتَه‬ َ َ َ‫َرَبَ َكَََََلََيَََسَتَ َكبَ َر‬
‫ونََعَ َنََعَبَاد‬ َ ََََ َ ََ‫ََََذ‬
‫َينََعَند‬ ‫إَ َنََٱل‬
7 : 206 - Ceux à ton Seigneur ne sont jamais trop fiers pour l'adorer ; ils le glorifient et tombent
prosternés devant lui.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ تسبح‬:

17 : 44

َ َ َ‫ََوََلَكَنََََلََتََََفقَه‬
ََ‫ون‬ َََ‫َىَ َءَََإََََلََيَََسَبَحَََبََحَ َمَدَه‬
َ َ‫َََمَنَََش‬ َََ‫َََيَهَ َن‬
َ‫َوَإَن‬ َ‫َوَمَنَف‬ َ َ‫َوَََٱْلََر‬
َََ‫ض‬ َََ‫َََسَبَع‬ ‫تََٱل‬ ‫تَسَبَحََلَََهَََٱل‬
َ َ‫َََسََمَََو‬
َ َ َ‫انََحَلَيَمَاَََغَف‬
َ‫ورَا‬ َ َ‫تَسَبَيَحَهَمَََإََنَهََََ َك‬
17 : 44 - Le glorifiant sont les sept univers, la terre, et quiconque en eux. Il n'y a rien qui ne Le
glorifie, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Il est Clément, Pardonneur.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ نسبحك‬:

20 : 33

َ ََ‫كَىََنَََسَبَحَ َكََكَث‬
َ‫يرَا‬
20 : 33 - « Que nous puissions Te glorifier fréquemment. »
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ وسبحوا‬:

32 : 15

َََ‫َوَ َهمَََََلََيَََسَتَ َكبَ َرَ َون‬


َََ‫ََرَبَهَم‬ َ َ‫َاَوَسَبَح‬
َ ََ‫واََََبََحَ َمَد‬ َ َ‫َر‬
ََََ‫واَََسَجَد‬ َ َ‫ََََ َك َر‬
َ َ‫واََََبََهَاَََخ‬ ََ‫َََََذ‬
‫َينََََإَذَاَذ‬ ‫ََََ َؤََمَ َنَََبََـََاَيَََتَنََاَٱل‬
‫إَنَمَاَي‬
32 : 15 - Les seules personnes qui croient vraiment en nos révélations sont celles qui tombèrent
prosterné en les entendant. Ils glorifient et louent leur Seigneur, sans aucune arrogance.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ والسبحت‬:

79 : 3

َ‫َوَٱلََ َسَبَ َحَتََََسَبَحَا‬


79 : 3 - Et ceux flottant partout.
La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ سبحان‬:

17 : 93
‫َزَلََعَلَيَنََاَََكََتَبَاَن‬
ََََ‫َََََق َرَ َؤَه‬ ‫َوَلَنَن‬
ََ َ‫ََََ َؤَ َمَ َنَََلََ َرَقَيَ َكََحَتَ َىََتَن‬ َََ‫ََََسَمَاََء‬
‫ََىَٱل‬َ‫فََأََََوََتَََ َرَقَ َىََف‬
َ َ‫نَزَ َخَ َر‬ َ َ ‫أَََوََيَََ َك‬
َ َ‫ونََلَََ َكََبَََي‬
َ ََ َ‫َتََ َم‬
ََ َ‫اَرَس‬
َ‫وَل‬ َ َََ‫َر‬ َ َ‫نتَََإََََلََبَََش‬
َ َ‫َرَبَىَََهَ َلََ َك‬ َ ََ‫قَ َلََسَبَح‬
َ ََ‫ان‬
17 : 93 - « Ou à moins que tu ne possèdes un luxueux château, ou à moins que tu ne grimpes au
ciel. Même si tu grimpes, nous ne croirons pas à moins que tu nous amènes un livre que nous
puissions lire. » Dis, « Glorifié soit mon Seigneur. Je ne suis rien de plus qu'un messager humain

La racine apparait 1 fois sous la forme ‫ المسبحون‬:

37 : 166

َ َ‫َحَ َن‬
َََ‫َََمَسَبَحَ َون‬
‫َٱل‬ َ َ‫ََََن‬
‫َوَإَنَاَل‬
37 : 166 - Nous avons dûment glorifié (notre Seigneur).