Vous êtes sur la page 1sur 179

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocviu Internaţional de traducere specializată şi interpretare/ 
Colloque International de Traduction spécialisée et Interprétation 

Actele colocviului
Competenţele traducătorilor şi interpreţilor în
vederea integrării pe piaţa actuală a muncii

Les actes du colloque


Les compétences des traducteurs et des
interprètes en vue de l’intégration sur le marché
du travail actuel

Timişoara
27-28 mai 2010

Organizare şi coordonare Organisation et coordination

Uniunea Latină L'Union Latine


Universitatea de Vest din Timişoara L'Université de l'Ouest de Timişoara

Uniunea Latină/Union Latine


ISBN 978-9-291220-43-4
PRÉSIDENTE DU COLLOQUE / PREŞEDINTE AL COLOCVIULUI

● Lect. dr. Mariana PITAR

COMITÉ D'ORGANISATION / COMITETUL DE ORGANIZARE

● Florica RAZUMIEV, Direction terminologie et industries de la langue


(DTIL) de l’Union Latine
● Prof. univ. dr. Georgeta CIOBANU
● Prof. univ. dr. Maria ŢENCHEA
● Conf. dr. Dorina CHIŞ
● Lect. Corina ABRAHAM-BARNA
● Lect. Mihaela VISKY
● Asist. drd. Ilona BALAZS
● Prep. drd. Dana ŞTIUBEA
● Prep. drd. Ioana PUŢAN
● Prep. Adrian CÎNTAR

COMITÉ SCIENTIFIQUE / COMITETUL ŞTIINŢIFIC

● Prof. univ. dr. Eugenia ARJOCA IEREMIA, Université de l’Ouest de


Timişoara
● Prof. univ. dr. Georgeta CIOBANU, Université « Politehnica »,
Timişoara
● Prof. univ. dr. Daniela DINCĂ, Université de Craiova
● Prof. univ. dr. Georgiana LUNGU BADEA, Université de l’Ouest de
Timişoara
● Prof. univ. dr. Maria ŢENCHEA, Université de l’Ouest de Timişoara
● Prof. univ. dr. Mihaela TOADER, Université « Babeş-Bolyai » Cluj-
Napoca
● Conf. dr. Izabella BADIU, Université « Babeş-Bolyai » Cluj-Napoca
● Conf. dr. Dorina CHIŞ, Université « Tibiscus » Timişoara
● Lect. dr. Mariana PITAR, Université de l’Ouest de Timişoara
Cuprins/Table des matières

INTRODUCERE......................................................................................................................5 
AVANT-PROPOS....................................................................................................................6 
Corina Georgeta ABRAHAM- BARNA, RESSOURCES OFFICIELLES DE
TERMINOLOGIE, À L’USAGE DES TERMINOLOGUES, DES TRADUCTEURS ET DES
INTERPRÈTES ..........................................................................................................................7 
Eugenia ARJOCA IEREMIA, L ’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE TRADUCTIVE
DANS LE DOMAINE MEDICAL. LE CAS DES TRADUCTIONS DU ROUMAIN VERS LE
FRANÇAIS ...............................................................................................................................12 
Izabella BADIU, DÉVELOPPEMENT D’UN MASTER EN INTERPRÉTATION DE
CONFÉRENCES – LE STANDARD EUROPÉEN ................................................................20 
Iulia BOBĂILĂ, INTERPRETARE VS. MEDIERE CULTURALĂ ÎN CONTEXT
EDUCAŢIONAL – CAZUL SPANIEI ......................................................................................26 
Sanda CHERATA, IMPACTUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ASUPRA ASIGURĂRII
CALITĂŢII TERMINOLOGIEI ÎN TRADUCERILE SPECIALIZATE ...................................31 
Dorina CHIŞ, LA TERMINOLOGIE DANS LA FORMATION DES TRADUCTEURS.........42 
Corina CILIANU-LASCU, POUR UNE FORMATION INTERDISCIPLINAIRE DU
TRADUCTEUR EN ÉCONOMIE : ENTRE DOMAINE DE RÉFÉRENCE, LINGUISTIQUE
ET TERMINOLOGIE...............................................................................................................48 
Abdelouahab DAKHIA, ENTRE DIDACTISATION ET AXIOLOGISATION UNE
TRADUCTION EN RECHERCHE : LA SURCONSCIENCE DES APPROCHES
INTERCULTURELLES............................................................................................................56 
Daniela DINCĂ, Maria MIHĂILĂ, POUR UNE APPROCHE CONTRASTIVE DE LA
TRADUCTION JURIDIQUE ...................................................................................................65 
Georgiana LUNGU-BADEA, QUELLE(S) COMPETENCE(S) TRADUCTIONNELLE(S)
POUR ACCOMPLIR LA TÂCHE DU TRADUCTEUR? .........................................................76 
Gigi MIHĂIŢĂ, DIN EXPERIENŢA DCT PRIVIND FORMAREA DE
COMPETENŢE PENTRU TRADUCEREA ŞI REVIZIA DE TEXTE JURIDICE ...................84 
Cristi MUJDEI, CONSTRÂNGERI LINGISTICE ŞI EXTRALINGVISTICE ÎN
ACTIVITATEA TRADUCĂTORILOR DIN INSTITUŢIILE UE ..............................................87 
Tania PETCOVICI, TRADUCEREA ŞI TRANSFERUL REALITĂŢII JURIDICE
EUROPENE.............................................................................................................................93 
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 3 
Mariana PITAR, COMPÉTENCES ET QUALITÉ DANS LA TRADUCTION DES
DOCUMENTS AUDIO-VISUELS .........................................................................................101 
MIRELA POP, EVOLUTION DU CONCEPT DE COMPÉTENCE EN TRADUCTION À
L’HEURE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES EN
ÉDUCATION ET FORMATION............................................................................................108 
Bianca Maria Carmen PREDESCU, CONSIDERAŢII PRIVIND SPECIFICUL
TRADUCERII SPECIALIZATE DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI DREPT EUROPEAN ...116 
Adriana SFERLE, LES DICTIONNAIRES JURIDIQUES: DES OUTILS POUR LES
TRADUCTEURS ....................................................................................................................128 
Patricia ŞERBAC, COMPETENŢELE NECESARE ÎN ABORDAREA TRADUCERII
CĂRŢII POTOPUL LUI NOE DE WILLIAM RYAN ŞI WALTER PITMAN .........................145 
Yuliya SHVETSOVA, LA PRATIQUE DE LA FORMATION DES INTERPRÈTES EN
RUSSIE ET L’INTÉGRATION DANS L’UNION EUROPÉENNE ........................................153 
Mihaela TOADER, DÉFIS ET PROGRÈS ACTUELS DANS LE DOMAINE DE LA
FORMATION À LA TRADUCTION GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE EN ROUMANIE ...158 
Mihaela VISKY, LA COMPÉTENCE EXTRALINGUISTIQUE DE L’INTERPRÈTE
PROFESSIONNEL.................................................................................................................171 
SECŢII/SECTIONS.............................................................................................................177 

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 4 
INTRODUCERE

Volumul de faţă cuprinde contribuţiile participanţilor la colocviul internaţional de


traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi interpreţilor în
vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, organizat la Timişoara de Uniunea Latină şi
Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. La organizarea acestei
manifestări si-au adus contribuţia şi alte universităţi timişorene prin activitatea unor cadre
didactice participante la ediţiile anterioare ale acestor manifestări, şi anume: Universitatea
"Politehnica", Universitatea "Tibiscus" şi Universitatea de Stiinţe agricole şi Medicină
veterinară a Banatului, precum şi studenţi.

Lucrările din acest volum reflectă interesul suscitat de tematica acestui colocviu atât
în rândul cadrelor didactice formatoare ale traducătorilor şi interpreţilor, cât şi în rândul
interpreţilor profesionişti ce lucrează independent sau în cadrul unor birouri de traducere. O
prezenţă importantă la acest colocviu au avut-o reprezentanţii unor instituţii româneşti sau din
cadrul Uniunii Europene răspunzătoare de calitatea traducerii, care au împărtăşit în acelaşi
timp participanţilor din experienţa lor.

Comunicările au fost grupate pe secţii a căror tematică a încercat să răspundă


următoarelor întrebări :

 care sunt metodele cele mai eficiente de formare a unor buni traducători şi
interpreţi şi care este rolul formatorului ?

 există un specific al formării traducătorilor şi interpreţilor în România ?

 care sunt perspectivele inserării traducătorilor români pe piaţa europeană ?

 ce înseamnă "calitate" în traducere şi interpretare ?

 care sunt factorii de decizie în stabilirea calităţii acestor activităţi ?

Masa rotundă cu tema Meseria de traducător profesionist în Romania: experienţe


împărtăşite şi perspective europene a completat informaţiile prezentate în cadrul
comunicărilor şi a oferit ocazia tuturor participanţilor de a-şi expune punctul de vedere asupra
problemelor în discuţie.

Participanţii au putut să-şi îmbogăţească cunoştintele practice şi teoretice referitoare


la instrumentele informatice ajutătoare în activitatea de traducere, în cadrul mai multor
ateliere grupate sub titlul Instrumente informatice în pregătirea traducătorului şi
interpretului.

Mariana PITAR
Preşedintă a colocviului

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 5 
AVANT-PROPOS

Ce volume réunit les contributions des participants au Colloque international de traduction


spécialisée et interprétation intitulé Les compétences des traducteurs et des interprètes en vue
de l’intégration sur le marché du travail actuel, organisé à Timişoara par l’Union Latine et
l’Université de l’Ouest – la Faculté des Lettres, d’Histoire et de Théologie. Ont également
contribué à l‘organisation du colloque des collègues de l’Université « Politehnica », de
l’Université « Tibiscus, de l’Université des Sciences Agricoles et Médecine Vétérinaire du Banat,
ainsi que des étudiants de l’Université de l‘Ouest.

Les travaux réunis ici reflètent l’intérêt suscité par le thème du colloque non seulement
auprès des enseignants formateurs de traducteurs et d’interprètes, mais aussi auprès des interprètes
professionnels indépendants ou travaillant dans des agences de traduction–interprétation. Une
présence notable à ce colloque a été celle des représentants d’institutions roumaines ou
européennes responsables de la qualité de la traduction, qui ont pu, en même temps, partager leur
expérience avec les participants au colloque.

Le programme du colloque a regroupé les communications présentées, en fonction de leur


thème, en plusieurs sections ayant pour objectif de répondre aux questions suivantes :

 quelles sont les méthodes les plus efficaces pour la formation de bons traducteurs et
interprètes et quel est le rôle du formateur ?

 est-ce qu’il y a un spécifique de la formation des traducteurs et des interprètes en


Roumanie ?

 quelles sont les perspectives de l’intégration des traducteurs roumains sur le marché
européens?

 que signifie « qualité » dans la traduction et l’interprétation ?

 quels sont les facteurs de décision en ce qui concerne la qualité de ces activités ?

La table ronde intitulée Le métier de traducteur professionnel en Roumanie : expériences


partagées et perspectives européennes a complété les discussions autour de la thématique
énoncée.

Les participants ont pu enrichir leurs connaissances théoriques et pratiques sur les outils
informatiques d’aide à la traduction dans le cadre de plusieurs ateliers regroupés sous le titre
Instruments informatiques dans la formation du traducteur et de l’interprète.

Mariana Pitar
Présidente du colloque

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 6 
RESSOURCES OFFICIELLES DE TERMINOLOGIE, À L’USAGE DES
TERMINOLOGUES, DES TRADUCTEURS ET DES INTERPRÈTES

Corina Georgeta ABRAHAM- BARNA


Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire
du Banat de Timişoara (Roumanie),
Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 (France)

INTRODUCTION
Dans le contexte de l’intégration de la Roumanie dans l’Union Européenne, l’impact du
travail des traducteurs sur la société devient de plus en plus important. Les échos concernant la qualité
des traductions en roumain au sein de la Direction Générale de la traduction (DG Traduction) de la
Commission européenne et aux autres institutions et organes de l'UE (Conseil, Parlement, Cour de
justice, Comité économique et social, Cour des comptes, etc.) sont bons, mais il y a quelques
problèmes. Ces problèmes sont liés, dans certains cas, à la méconnaissance des terminologies. Nous
avons focalisé notre recherche sur ce problème, ayant comme solution évidente l’apprentissage des
terminologies officielles pour la traduction et l’interprétation.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Notre recherche est basée sur l’analyse de la structure des programmes d’enseignement des
masters en traduction et interprétation proposés par les universités roumaines, pour l’établissement de
l’état de l’art. Concernant les ressources signalées, celles-ci sont constituées par les ressources en
ligne proposées par quelques institutions : la Commission européenne, la Délégation générale à la
langue française et aux langues de France, le Service de la langue française du Ministère de la
Communauté française de Belgique, l’Office québécois de la langue française, l’Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, etc.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
La prémisse de notre étude est qu’un traducteur ne peut pas être formé pour tous les
domaines, puisqu’il ne peut pas connaître tous les termes, même dans sa langue maternelle. Donc, si
le traducteur ne peut pas couvrir tous les domaines, on doit former, d’une part, des traducteurs
« généralistes » et, d’autre part, des traducteurs spécialisés, comme dans le cas des autres professions
libérales, les médecins, par exemple.
Pendant la première partie de la formation, le traducteur suit, évidemment, les matières
fondamentales, le bon usage. Il doit apprendre des principes, mais surtout des méthodes de travail. On
détaillera plus bas des méthodes concrètes à l’usage des terminologues, des traducteurs et des
interprètes en formation.
Concernant le traducteur ou l’interprète spécialisé, il doit être formé au niveau du master. Son
domaine de spécialisation devrait être établi par le choix d’un stage obligatoire en entreprise, où il
devrait développer un projet de traduction spécialisée. Une des tendances actuelles du marché
éducationnel est d’offrir des masters interdisciplinaires. Notre thèse est que les masters de traduction

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 7 
et d’interprétation spécialisée devraient être réalisés conjointement, avec d’autres facultés des
domaines où les traducteurs sont demandés. S’il y a déjà des entreprises qui demandent des
traducteurs ou des interprètes, celles-ci pourraient accueillir les étudiants en stage et, si possible, leurs
accorder des bourses privées, soutenues par la loi roumaine, la Loi n° 376 du 28/09/2004 sur les
bourses privées.
L’idée fondamentale de ces masters de traduction spécialisée est de promouvoir l’admission
des candidats qui ont des diplômes de licence dans des domaines autres que les langues étrangères:
des ingénieurs, des médecins, des avocats etc., puisque leur niveau de connaissance de la terminologie
du domaine est certaine. Sinon, les autres étudiants en master devraient subir une formation
approfondie de la terminologie d’un certain domaine, et connaître des sources officielles pour la
terminologie du domaine. Si on consulte le profil des traducteurs travaillant pour la Commission
européenne, on constate que la Commission recherche « des diplômés de haut niveau, y compris des
personnes titulaires de diplômes scientifiques ou de diplômes de lettres en lien avec les politiques de
l'UE », ce qui confirme notre idée sur l’admission en master des candidats provenant d’autres
domaines que celui linguistique.
En ce qui concerne le niveau de langue des candidats, il est évident que l’admission devrait
inclure une épreuve de langue, leur demandant un niveau de langue d’utilisateur expérimenté - C1 ou
C2, d’après le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR), qui fournit une base
concrète pour la reconnaissance des qualifications en langues.
Les idées énoncées ne sont pas complètement nouvelles, et il y a déjà en Roumanie des
formations proposées qui suivent ces principes, et qui offrent aux étudiants des outils et des méthodes
de travail qui puissent être employées au cours de la vie professionnelle : des logiciels, des stages
d’immersion à l’étranger, de la formation en terminologie etc.
Mais, disons, par parenthèse, que notre expérience en tant qu’étudiant en Roumanie et en
France prouve une grande différence entre la formation roumaine, plutôt théorique et quantitative, et
l’enseignement français, où le contenu des cours consiste à tracer des principes, approfondir des
méthodes concrètes de travail et offrir des bibliographies récentes, pour que l’évaluation soit faite sur
la base de l’application des méthodes, et non pas sur la mémorisation et la reproduction écrite ou orale
des cours. Ainsi, les diplômés ne deviennent plus des « recueils de citations », comme au XIXème
siècle, mais des professionnels prêts à travailler. Les objectifs de la formation devraient suivre une
approche ne pas quantitative, mais qualitative.
En revenant au sujet du profil publié par la Commission, celui-ci mentionne les compétences
en matière de traduction, dont la « capacité d'effectuer des recherches terminologiques et factuelles
rapidement et efficacement, tant dans la langue source que dans la langue cible » et la « capacité de
maîtriser la traduction assistée par ordinateur et les outils terminologiques, de même que l'outil
bureautique ». Les compétences spécifiques sont liées toujours, évidemment, à la terminologie. On
doit souligner l’adverbe rapidement, ce qui présuppose un acquis des ressources pendant la formation,
pour un travail efficace. En plus, quand il s’agit d’interprète, cet adverbe est un mot-clé de la fiche de
poste.
L’idée proposée par notre intervention est de lier davantage ces formations au marché du
travail roumain et européen et aux entreprises, démarche qui crée la possibilité aux étudiants de se
spécialiser dans un certain domaine dès la période de formation. La formation en master devrait être
plutôt un projet personnel et personnalisé qu’une transmission des connaissances, pour que l’insertion
rapide au marché du travail devienne possible.
En dehors d’une spécialisation claire, les traductions approximatives envahissent la société.
Les effets sont connus, surtout pour le domaine médical, pour celui juridique, mais aussi pour d’autres
domaines. Une erreur de traduction peut coûter des vies, valoir la prison, mais on ne doit pas ignorer
la perte d’argent. Dans une autre étude, nous avons présenté les effets financiers causés par une erreur
de traduction d’un certain règlement européen, causant le doublement des coûts.
Au-delà des considérations théoriques, nous signalons des ressources de terminologie qui
puissent être offertes aux terminologues, aux traducteurs et aux interprètes en formation. L’emploi des
ressources d’une qualité reconnue par les institutions importantes est une méthode pour l’acquisition

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 8 
des terminologies. Les étudiants devraient employer aux travaux dirigés et indépendants ces
ressources, comme méthode d’apprentissage et de travail.
En partant de la prémisse qu’une partie des étudiants en traduction veut suivre une carrière
dans les institutions européennes, nous proposons l’emploi des ressources linguistiques officielles au
cours des travaux dirigés et indépendants des étudiants, plus concrètement les pages internet utiles aux
traducteurs offertes par la Direction Générale de la traduction (DG Traduction) de la Commission
européenne:
1. le site consacré aux ressources linguistiques, qui contient des liens vers des dictionnaires
en ligne, vers des banques de termes et vers des glossaires;
2. la base de données IATE, qui rassemble la terminologie utilisée dans les institutions
européennes, base qui « contient 8,1 millions de termes, quelque 600 000 abréviations et
200 000 expressions dans les 23 langues officielles de l'UE, en latin et dans certaines autres langues »
et qui remplace et complète le Thésaurus EUROVOC;
3. la mémoire de traduction multilingue de la législation de l'Union Européenne, contenant
environ 1 million de phrases et leur traduction : The DGT Multilingual Translation Memory of the
Acquis Communautaire: DGT-TM;
4. la législation européenne en vigueur, qui peut être consultée dans la base EUR-Lex. Il vaut
rappeler qu’une partie de la législation contient des listes de termes, avec leurs définitions.
Ces pages offrent des ressources linguistiques générales, mais aussi des liens vers d’autres
pages internet des institutions importantes, hébergeant des terminologies.
Pour le français, il y a quelques sites incontournables.
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France (du Ministère de la
culture et de la communication) propose la base terminologique FranceTerme, consacrée aux termes
recommandés au Journal officiel de la République française.
Le Service de la langue française du Ministère de la Communauté française de Belgique a
publié la Terminobanque, une banque de données terminologiques pour plusieurs domaines.
Le site de l’Office québécois de la langue française héberge le Grand dictionnaire
terminologique, des lexiques, des vocabulaires, un inventaire des terminologies dans Internet -
Inventerm, un complément aux banques de terminologie et la Banque de dépannage
linguistique (pour l’orthographe, la grammaire, etc.).
Pour mieux illustrer notre idée sur la spécialisation, on a choisi des ressources de terminologie
pour un certain domaine, le cas échéant, le domaine agricole.
L’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a constitué le
Thésaurus AGROVOC, un vocabulaire multilingue officiel couvrant la terminologie de tous les
domaines de l'agriculture, la foresterie, la pêche, de l’alimentation et les domaines connexes. La
même organisation soutient la Base de données FAOTERM, et des glossaires thématiques concernant
la grippe aviaire, le changement climatique, la bioénergie, l’agriculture biologique etc.
Sur la même page de la Commission, on retrouve des liens vers des pages internet des autres
institutions, concernant divers animaux :
 les oiseaux : Avibase, un système informatique sur tous les oiseaux du monde, avec 5
millions de notices sur environ 10.000 espèces et 22.000 sous-espèces d'oiseaux, y compris les
informations sur la taxonomie, des synonymes dans plusieurs langues, une base gérée par Bird Studies
Canada, le partenaire canadien de Birdlife International
 les poissons : FishBase, une base contenant un glossaire multilingue et des informations
sur 31600 espèces et 280100 noms de poissons.
L’étude en ligne des ressources signalées peut donner plus l’idée de leur ampleur.
Il y a des terminologies officielles pour un nombre croissant de domaines, que les étudiants
devraient explorer et employer, comme méthode de travail acquise pour le futur exercice
professionnel. Cette habitude de consulter des ressources officielles en terminologie réduit
sensiblement le nombre d’erreurs et augmente la qualité des traductions.
L’objectif de notre recherche n’est pas d’analyser la fiabilité de ces ressources, mais de
proposer leur emploi comme méthode de travail pour les futurs terminologues, traducteurs et

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 9 
interprètes, dans le contexte de leur insertion professionnelle. Cette analyse de la fiabilité pourrait être
le sujet d’une autre étude.
Il est évident que connaître les ressources fiables n’est pas la seule méthode pour l’emploi des
terminologies, mais les professionnels de la langue doivent appliquer aussi des principes clairs et
reconnus par la communauté professionnelle. Ce sont les normes ISO pour la terminologie et pour la
traduction qui fondent leur formation. Les normes ISO publiées pour le domaine de la terminologie
ont été élaborées par le Comité technique 37 Terminologie et autres ressources langagières et
ressources de contenu. Leur enseignement devrait devenir obligatoire, pour l’augmentation de la
qualité de la traduction. Ces normes internationales sont incontournables pour le travail
terminologique, y compris sur celui axé sur la traduction et l’interprétation.

CONCLUSIONS
En essayant de répondre aux questions « Quelles sont les perspectives de l’intégration des
traducteurs roumains sur le marché européens? », et « Que signifie qualité dans la traduction et
l’interprétation ? », cette étude ouvre quelques pistes concrètes pour l'acquisition de la terminologie
par les futurs terminologues, traducteurs et interprètes spécialisés. Ayant à la base les normes ISO de
terminologie et traduction, et en acquérant les bons termes des ressources officielles, la qualité du
travail des professionnels de la langue augmente, ainsi que leurs chances d’insertion sur le marché du
travail européen.

BIBLIOGRAPHIE

ABRAHAM-BARNA, Corina (2009) : Traduction, responsabilité et implications économiques –


étude de cas : le Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29
avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires
d'origine animale, Bulletin UASVM Horticulture, 66(2)/2009, Print ISSN 1843-5254,
Electronic ISSN 1843-5394, Cluj-Napoca
ABRAHAM-BARNA, Corina Georgeta (2009) : Les normes ISO en terminologie appliquées en
France et en Roumanie, A VIII-a ediţie a “Colocviului Naţional de TERMINOLOGIE-
TERMINOGRAFIE-TERMINOTICĂ 3 T”, Asociaţia Română de Terminologie, Bucureşti, 5-6
octombrie 2009
Bird Studies Canada (2010) : Avibase, [en ligne], http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp, (consulté le
02.05.2010)
Commission européenne (2010) : EUR-Lex, L'accès au droit de l'Union européenne, [en ligne],
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm, (consulté le 02.05.2010)
Commission européenne (2010) : Inter-Active Terminology for Europe (IATE), [en ligne],
http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=fr, (consulté le 02.05.2010)
Commission européenne (2010) : Language resources and useful links for French, [en ligne],
http://ec.europa.eu/translation/french/french_en.htm, (consulté le 02.05.2010)
Commission européenne (2010) : Profil des traducteurs travaillant pour la Commission européenne,
[en ligne], http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/staff/profile/index_fr.htm, (consulté
le 02.05.2010)
Commission européenne (2010) : Publications sur la traduction, les langues et les questions
linguistiques, [en ligne], http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/index_fr.htm,
(consulté le 02.05.2010)
Commission européenne (2010) : The DGT Multilingual Translation Memory of the Acquis
Communautaire: DGT-TM, [en ligne], http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html, (consulté le
02.05.2010)
Conseil de l’Europe (2001) : Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR), [en
ligne], http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/CADRE_FR.asp, (consulté le 02.05.2010)

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 10 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France (2010) : FranceTerme, [en ligne],
http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/index.html, (consulté le 02.05.2010)
Froese, R., D. Pauly, (éd.) (2010) : FishBase. World Wide Web electronic publication, [en ligne],
www.fishbase.org, version (03/2010)
Office québécois de la langue française (2010) : Grand dictionnaire terminologique, [en ligne],
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp, (consulté le
02.05.2010)
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (2010) : Thésaurus AGROVOC,
[en ligne], http://aims.fao.org/website/AGROVOC-Thesaurus/sub, (consulté le 02.05.2010)
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (2010) : Base de données
FAOTERM, [en ligne], http://www.fao.org/faoterm/index.asp?lang=fr, (consulté le
02.05.2010)
Organisation internationale de normalisation – ISO (2000) : ISO 1087-1:2000 Travaux
terminologiques -- Vocabulaire -- Partie 1: Théorie et application
Organisation internationale de normalisation – ISO (2000) : ISO 704:2000 Travail terminologique --
Principes et méthodes
Organisation internationale de normalisation – ISO (2002) : ISO 12616:2002 Terminographie axée
sur la traduction
Parlamentul României (2004): Lege nr. 376 din 28/09/2004 privind bursele private, Monitorul
Oficial, Partea I nr. 899 din 04/10/2004, intrare in vigoare: 07/10/2004, modificata de Lege
nr. 319 din 10/11/2005 la 18/11/2005
Service de la langue française du Ministère de la Communauté française de Belgique (2010) :
Terminobanque, Banque de données terminologique, [en ligne],
http://www2.cfwb.be/franca/bd/bd.htm, (consulté le 02.05.2010).

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 11 
L’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE TRADUCTIVE DANS LE
DOMAINE MEDICAL. LE CAS DES TRADUCTIONS DU ROUMAIN
VERS LE FRANÇAIS

Eugenia ARJOCA IEREMIA


Université de l’Ouest de Timişoara

« On ne devient traducteur qu’en traduisant.»


(Jean Claude Gémar)

1. Introduction. Notre objectif

Les réflexions qui sont à la base de notre article sont issues d’une longue expérience en
traduction médicale, dans le domaine de l’ophtalmologie1. Les textes que nous traduisons depuis une
bonne trentaine d’années, du roumain vers le français, appartiennent à trois catégories discursives
différentes : résumés, communications orales sous forme de poster (affiché ou électronique) et
articles publiés dans la revue de spécialité Journal français d’ophtalmologie (JFO), paru aux Éditions
Masson. Ainsi, le même sujet médical arrive-t-il à être traité sous trois formes rédactionnelles
différentes. À tout cela s’ajoute la traduction de la légende des figures.
Riche de cette expérience, nous avons pu proposer un cours universitaire de traduction
médicale en Master I 2. Le cours théorique, dont la durée totale prévue est de 14 heures, est complété
par un atelier de traduction, auquel on a affecté toujours 14 heures, de sorte que l’enseignement de la
traduction médicale est limité à un total de 28 heures, ce qui agit comme une contrainte importante,
dont il faut absolument tenir compte dans le processus de formation des traducteurs spécialistes.

2. La compétence traductive

Y a-t-il une compétence traductive ? Notre réponse ne peut être qu’affirmative.


Selon nous, la compétence traductive dans le domaine médical comporte un savoir
scientifique minimal et un savoir-faire pratique qui nous permettent de bien comprendre le texte à
traduire, rédigé en roumain, pour le rendre de manière précise et adéquate du point de vue médical et
linguistique en français.
L’acquisition de la compétence traductive, en général, suppose l’acquisition de plusieurs
autres compétences qui lui sont subordonnées : la compétence cognitive, la compétence linguistique et
la compétence discursive 3.

2.1. La compétence cognitive

Celle-ci est liée à la nécessité de comprendre le texte à traduire. La traduction médicale est
une opération scientifique bien plus qu’une simple opération linguistique : « Nécessité donc, avant
de traduire, de se documenter à fond. (…) nous proposons au traducteur un itinéraire logique. À la
lecture du document à traduire, un document qui, dans la plupart des cas, traitera d’une maladie

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 12 
donnée ou encore d’un médicament proposé pour le traitement d’une maladie, il lui faut tout d’abord
déterminer quel est l’appareil, le système, l’organe ou les tissus que la maladie attaque. Il lui faut
ensuite se documenter sur la structure de cet appareil ou de cet organe, donc sur son anatomie – ou sur
son histologie dans le cas des tissus –, puis sur son fonctionnement, donc sur sa physiologie, ensuite
sur la maladie elle-même (son étiologie, son évolution, ses signes et symptômes, etc.) et enfin sur le
médicament qui est censé le traiter (la classe à laquelle il appartient, sa composition, son mode
d’action, son effet thérapeutique, ses effets indésirables, etc.) » . (Amal Jammal 1999 : 218) 4.
À la suite de Schumaher (1973 : 31O), Amal Jammal (1999 : 218) fait la distinction entre
compréhension et connaissance : « …dans le processus de la cognition, la compréhension est
l’échelon le plus élémentaire si la connaissance en est l’étape ultime. Dans le domaine médical, où la
compréhension pour qui n’est pas médecin peut paraître une réelle gageure, nous prétendons qu’il est
possible de comprendre un sujet à l’aide d’une documentation efficace ». Un médecin arrive à l’étape
« ultime », celle de la connaissance, tandis que le traducteur est obligé de bien comprendre le texte
médical, sans avoir la prétention d’en connaître à fond le sujet.
Voilà pourquoi nous commençons notre cours de traduction médicale dans le domaine
ophtalmologique par une documentation minimale sur l’anatomie, la physiologie et la pathologie de
l’œil. D’ailleurs, nous avons toujours commencé la traduction des textes médicaux par l’effort de les
comprendre, étape préliminaire pendant laquelle les discussions avec les médecins ophtalmologues
« donneurs d’ouvrage » ainsi que la lecture de deux à trois articles en français, ayant des sujets
apparentés à celui du texte à traduire, sont obligatoires et nécessaires.
C’est aussi une bonne occasion de construire un glossaire de termes à employer, pour établir
les correspondances terminologiques exactes dans le domaine roumain-français et pour retenir des
structures caractéristiques à la phraséologie.

2.2. La compétence discursive

2.2.1. Considérations générales sur le texte médical

Cette compétence suppose l’acquisition préalable d’un savoir minimal sur les conditions de la
production du texte, sur les méta-règles discursives qui assurent la cohésion et la cohérence textuelles
ainsi que sur les principales caractéristiques des différents types de textes.
Le texte médical est une combinaison de trois types de textes : informatif, explicatif et
argumentatif. Il est fondé sur une collection de données scientifiques, qui résultent d’une longue et
persévérante observation médicale. Le médecin – producteur du texte médical - observe les
symptômes du malade, enregistre les résultats des examens médicaux et fait l’effort d’interpréter les
données pour établir le diagnostic réel. Dans la plupart des cas, le médecin doit résoudre tous les
problèmes scientifiques liés au diagnostic différentiel, car fixer le bon diagnostic c’est aussi une
question de choix subjectif fondé sur des arguments objectifs précis. Ensuite, le médecin doit établir
la conduite thérapeutique la meilleure pour traiter tel ou tel malade et il doit réaliser un suivi régulier
de l’évolution de la maladie. Toute conduite médicale implique une longue expérience professionnelle
et des choix à faire, assumés avec responsabilité et honnêteté. Le discours médical implique
également une dimension prédictive concernant l’évolution de l’état de santé du malade, du cas
examiné par le médecin qui produit le texte à traduire.
Accumulant une riche expérience professionnelle, le médecin est amené à se poser des
questions sur la manière de rédiger un texte médical en vue de sa publication : « Publier, c’est sans
aucun doute un des désirs les plus chers de presque tous les médecins, même s’ils ne l’expriment pas
toujours. Publier, c’est faire part de son expérience clinique, de l’évolution de ses travaux de
recherche, qu’ils soient cliniques ou expérimentaux ou de laboratoire. C’est entrer en communication
avec l’ensemble du monde médical et parfois même au-delà, vers tous ceux qui pourraient s’intéresser
aux avancées les plus récentes dans les domaines de la médecine ». (Guide Pfizer 2010, Préface : 4).

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 13 
2.2.2. La structure du résumé et de l’article en ophtalmologie. Le format IMRAD

Le traducteur spécialisé peut aider le médecin à améliorer son style et son expression dans la
langue maternelle ou « langue de départ ». Avant de traduire, il doit vérifier soigneusement le texte
pour voir si le (les) donneur(s) d’ouvrage a (ont) rigoureusement respecté les instructions
rédactionnelles exigées par la revue de spécialité susceptible de publier le texte traduit. Le professeur
Jean-François Korobelnik du Groupe Hospitalier Pellegrin de Bordeaux remarquait à juste titre :
« Les publications en ophtalmologie se caractérisent souvent par une forte présence de l’imagerie.
(…) l’ophtalmologie déborde assez peu sur d’autres spécialités. Ainsi, bien que nous soyons
fréquemment confrontés aux manifestations oculaires de maladies systémiques comme le lupus ou le
diabète, il est rare que des articles signés par des ophtalmologues paraissent dans des revues de
médecine interne, de diabétologie, d’infectiologie, etc. Il en découle que le nombre de revues
susceptibles de publier le travail d’un ophtalmologue est relativement restreint ». (Guide Pfizer 2010 :
12).
L’article scientifique rend compte d’un travail de recherche ; ses auteurs doivent
communiquer clairement leurs résultats pour susciter l’intérêt du lecteur. « Utiliser un schéma
d’organisation standard facilite la rédaction des différentes sections. Actuellement, le format IMRAD
(acronyme de Introduction, Method, Results and Discussion, en français Introduction, Matériel et
méthodes, Résultats, Discussion) est préconisé par la quasi-totalité des revues scientifiques » (Guide
Pfizer 2010 :24). On ajoutera à ce schéma le chapitre final, consacré aux Conclusions. Le style
rédactionnel privilégie la lisibilité et la compréhension, qui seront facilitées par l’emploi de mots
simples, de phrases courtes et d’un plan clair. L’usage des paragraphes permet de mieux visualiser les
différentes idées développées.
Le résumé doit refléter avec précision le contenu de l’article ; il sera structuré en cinq
sections : Introduction, Objectifs, Méthodes, Résultats et Conclusions. Il a donc la même structure que
l’article proprement dit et en constitue une sorte de synopsis. « Le résumé structuré exige de la
concision. Le style télégraphique sera toutefois évité et la structure des phrases devra rester complète.
La formulation ne doit pas être excessivement elliptique et le ou les résultat(s) clés de l’étude doivent
être présentés brièvement » (Guide Pfizer 2010 : 28)5.
Les mots-clés sont nécessaires au classement de l’article dans les bases de données. Il s’agit
soit de mots, soit de phrases courtes. Leur choix n’est pas laissé à la seule discrétion des auteurs de
l’article, car ils doivent appartenir au vocabulaire MeSH (Medical Subject Headings) qui permet de
décrire les articles indexés dans Medline (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

3. Compétence traductive et compétence linguistique

L’enseignement de la traduction scientifique (y compris celle de la traduction médicale) est


une discipline autonome, en étroite liaison avec l’acquisition par l’étudiant de la compétence
linguistique en langue d’arrivée, en français dans notre cas. « Les discours sur la traduction de ces
vingt-cinq dernières années, qu’ils soient tenus par Vinay et Darbelnet, Mounin, Nida, Catford,
Steiner, Delisle, Ladmiral ou Newmark, sont en réalité trop généralistes pour proposer des méthodes
applicables aux réalités quotidiennes de la pratique ; il s’agit surtout de professeurs et de théoriciens
qui n’ont que rarement été aux prises avec la traduction technique ou scientifique. Leur généralisation
abusive offre une vision réductrice de la complexité de l’activité traduisante », écrit Christian Balliu
dans son article L’enseignement de la traduction médicale : pour une nouvelle pragmatique (1994 :
16).
L’étudiant qui veut devenir traducteur spécialisé dans le domaine médical doit maîtriser
d’abord le français général, au moins au niveau B 2 requis par le Portefeuille européen des langues
étrangères. Ceci lui permettra d’améliorer ses connaissances langagières générales dans l’effort
d’acquérir la terminologie scientifique médicale ainsi que certaines structures grammaticales,
certaines phraséologies propres au langage médical.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 14 
3.1. Observations sur l’acquisition du vocabulaire scientifique médical

« À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, la terminologie médicale roumaine subit un


processus de modernisation sous l’influence du français. Des médecins roumains réputés traduisent
constamment en roumain d’importants traités de médecine français. Les termes médicaux roumains
empruntés au français subissent les règles d’adaptation au roumain de tous les autres néologismes.
Cela correspondait à un processus plus général de modernisation et de formation de la langue
roumaine littéraire qui commençait à se débarrasser des influences néogrecques et slaves » (Eugenia
Arjoca Ieremia 2004 : 120).
En ce qui concerne la terminologie médicale, il y a beaucoup de similitudes entre les termes
médicaux roumains et français ; les difficultés soulevées par la traduction en français proviennent des
différences graphiques entre les termes, l’orthographe française étant étymologique, tandis que
l’orthographe roumaine est fondée sur le principe phonologique.
Dans le lexique médical français, les procédés de la formation des mots par dérivation
suffixale et préfixale ou par composition sont particulièrement actifs. La dérivation et la composition
enrichissent à volonté le lexique général et donnent une importante motivation sémantique aux termes
de spécialité. Nous aimerions donner seulement quelques exemples en ce sens, à partir du français
vers le roumain ; nous allons signaler quelques correspondances d’abord dans la classe des noms, puis
dans la classe des adjectifs.
Les noms : correspondances (du français vers le roumain) :
‐ -ation > - are : fr. ossification, calcification, énucléation, photocoagulation > roum.
osificare, calcificare, enucleare, fotocoagulare ;

‐ fr. ostéoblastes, ostéoclastes, ostéocytes > roum. osteoblaste, osteoclaste, osteocite ;

‐ fr. hémangiome, mélanome, ostéome > roum. hemangiom, melanom, osteom ;

‐ fr. pathogénie, cryogénie (terme appartenant également au lexique de la physique) ; >


roum. patogenie, criogenie ;

‐ fr. angiographie, ultrasonographie, angiofluorographie > roum. angiografie,


ultrasonografie, angiofluorografie ;

‐ fr. hyperfluorescence > roum. hiperfluorescenţă ; fr. hyper-réflectivité > roum. hiper-
reflectivitate, etc.

Les adjectifs : correspondances (du français vers le roumain) :


–ique > -ic ; -al, e, aux > - al, ă ; -ien, ne > -ian, ă ; -eux, euse > -os, oasă ; -ire > -ar, ă :
atrophique, ectopique, (extra-)squelettique, fluorescéinique, histopathologique, ophtalmoscopique,
phtisique, tomodensitométrique,…> atrofic, ectopic, (extra)scheletic, fluoresceinic, histopatologic,
oftalmoscopic, ftizic, tomodensitometric, etc. ; nasal, scléral, temporal > nazal, scleral, temporal ;
choroïdien > coroidian ; osseux, spongieux, vitreux ; conjonctif-adipeux > osos , spongios, vitros ;
conjunctiv-adipos ; maculaire, médullaire, orbitaire, papillaire, pigmentaire, vasculaire > macular,
medular, orbitar, papilar, pigmentar, vascular ; juxtapapillaire, parapapillaire > juxtapapilar,
parapapilar, etc.
Le traitement des participes passés à fonction d’adjectifs-épithètes :
ossification héritée ; tissu osseux structuré (contrôlé) ; l’hémangiome choroïdien ossifié ;
plaque ossifiée : osificare moştenită ; ţesut osos structurat (controlat) ; hemangiomul coroidian
osificat ; placă osificată.
Dans la dernière série d’exemples, on observe qu’il y a une régularité linguistique
remarquable, en ce sens que le verbe français au participe passé se traduit par la forme correspondante
du verbe roumain au participe. Il s’agit d’une règle générale, qui dépasse le cadre étroit du
vocabulaire spécialisé.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 15 
Pour trouver les termes médicaux français utilisés dans l’opération traduisante du roumain
vers le français, nous employons les dictionnaires suivants : Le Grand et le Petit Robert, le Grand
Larousse de la langue française, le Petit Larousse médical, le Dictionnaire médical (explicatif,
français-français) élaboré par L. Manuila, A. Manuila, P. Lewalle, M. Nicoulin, le Dicţionar de
neologisme (c’est un dictionnaire qui concerne le roumain et qui indique l’étymologie des mots), ainsi
que les dictionnaires en ligne : le TLFI, le Lexis, le dictionnaire encyclopédique Wikipédia, etc.
Parfois, les ophtalmologues roumains donneurs d’ouvrage connaissent eux-mêmes tel terme
spécialisé, telle tournure spécifique au langage médical français, puisque leurs connaissances de
français leur permettent de consulter en français la bibliographie de spécialité. N’oublions pas
l’importance des glossaires réalisés spécialement par le traducteur à partir de textes qui traitent des
sujets similaires à ceux abordés dans les textes à traduire. Nous recommandons également l’utilisation
de deux dictionnaires en ligne, surtout quand il faut trouver le correspondant français d’un terme
médical indiqué en anglais dans le texte médical roumain : il s’agit de
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressorces/gdt.html et de http://dictionnaire.reverso.net/medical-anglais-
francais

3.2. Observations sur la phraséologie

L’enseignement de la traduction médicale du roumain vers le français doit se fonder non


seulement sur la nécessité d’établir les « concordances » terminologiques, mais aussi et tout autant sur
la nécessité de produire des structures syntaxiques propres à la langue d’arrivée. « Le processus de
reformulation d’informations sur lequel repose la traduction étant, par définition, un processus
phraséologique, il est capital que tout traducteur maîtrise ce que l’on pourrait appeler les stéréotypies
génériques, qui caractérisent le « génie » de la langue générale et, bien entendu, les stéréotypies
particulières qui caractérisent les divers langages que le traducteur est amené à utiliser » observe à
juste titre Daniel Gouadec (1997a : 169).
À ce sujet, on peut évoquer les restrictions de la combinatoire syntaxique, car l’intégration
des désignations dans le discours met en jeu la rection, c’est-à-dire l’utilisation de telle ou telle
préposition entre un substantif ou un verbe et son complément.

3.2.1. Emplois particuliers de certaines prépositions

Dans un autre article (Arjoca Ieremia 2004 : 121-124), nous avons analysé les différentes
possibilités de traduire, dans les textes ophtalmologiques, les prépositions roumaines la, cu, în,
possibilités définies clairement par les caractéristiques sémantico-syntaxiques des contextes
langagiers médicaux. Les correspondants français de ces prépositions s’écartent, parfois, des
équivalences générales, telles qu’elles sont établies par les dictionnaires bilingues. Par ex.
angiofluorografia la ochiul drept (FNM) – l’angiofluorographie de l’œil droit ; Fibrele retiniene cu
mielină sunt egal distribuite la ambele sexe(FNM) – Les fibres nerveuses à myéline sont distribuées
de manière égale dans les deux sexes. La règle générale conformément à laquelle à la préposition
roumaine la correspond en français à n’est plus valable dans ces cas. Dans la langue générale, les
équivalences possibles de la préposition cu sont à ou avec, de la préposition în sont en et dans. Cela
n’est plus valable dans les contextes suivants : Tensiunea arterei humerale avea valori normale sub
tratament cu beta-blocante şi inhibitori ai enzimei de conversie (FNM) – La tension de l’artère
humérale avait des valeurs normales sous traitement par bétabloquants et inhibiteurs de l’enzyme de
conversion. D’autres exemples encore : Angiofluorografia arată vase retiniene tortuoase şi intense
tulburări de permeabilitate în timpii târzii (H) – L’angiofluorographie révèle des vaisseaux rétiniens
tortueux et d’intenses troubles de perméabilité sur les temps tarifs ; Angiografia în verde de
indocyamin (H) – L’angiographie au vert d’indocyamin.
Bien sûr, les exemples que nous avons présentés sont beaucoup plus nombreux ; nous avons
essayé de trouver des explications linguistiques plausibles à l’emploi particulier de ces prépositions,
emploi qui nous avait été suggéré par les lecteurs anonymes français des articles soumis au Comité
scientifique de lecture du Journal français d’ophtalmologie (JFO).

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 16 
3.2.2. Quelques matrices phraséologiques

Les matrices phraséologiques sont, dans la conception de Daniel Gouadec (1999 : 226)
«… des structures figées à l’intérieur desquelles permutent une ou plusieurs variables. La structure
figée, qui se répète donc telle quelle, constitue l’élément matriciel. Elle crée une base réexploitable,
une sorte de préfabriqué ou de modèle. Les variables à l’intérieur des matrices sont des unités
lexicales (dans le discours général) ou des entités terminologiques (dans les discours spécialisés)
représentant, à chaque fois, l’élément spécifique traité dans le discours ».
Cette conception s’est avérée utile dans l’analyse de certaines structures matricielles formées
en roumain par des verbes au passif réfléchi, c’est-à-dire des verbes à la forme pronominale de sens
passif, à la troisième personne du singulier ou du pluriel ; le verbe est précédé par le pronom réfléchi
se (s’) et il est suivi par le sujet. Exemples : Se descrie cazul unui bărbat de 31 ani (H) – Deşi fibrele
nervoase cu mielină sunt considerate benigne, s-au semnalat în ultima vreme cazuri cu anumite
anomalii vasculare retiniene (FNM).
Deux structures matricielles sont possibles en français, dans ce cas : soit la matrice
phraséologique formée par nous (pronom personnel, Ière personne du pluriel) + verbe actif +
complément : Nous rapportons le cas d’un homme âgé de 31 ans ; soit le pronom indéfini on ( qui
n’existe pas en roumain) + verbe actif + complément : Quoique les fibres nerveuses à myéline soient
considérées comme bénignes, on a signalé ces derniers temps des cas d’association à certaines
anomalies vasculaires rétiniennes6.
Enfin, nous voudrions signaler d’autres exemples significatifs de matrices phraséologiques,
parmi lesquelles l’emploi en tête de phrase de certains adjectifs adverbialisés, tels que
angiofluorografic, (bio)microscopic, histopatologic, macroscopic, oftalmoscopic, ultrasonografic,
etc. Ceux-ci sont séparés par une pause relative du reste de la phrase ; examinons l’exemple suivant :
Enuclearea globului ftizic a permis izolarea ţesutului coroidian osificat. Macroscopic, acesta
a avut formă de cupă, cu diametrul de 1,7 cm, culoare alb-galbenă, suprafaţă neuniformă, în mijlocul
căreia se remarcă orificiul osos al nervului optic (PhPV). - L’énucléation du globe oculaire
phtisique permet d’isoler le tissu choroïdien ossifié. En macroscopie, celui-ci présente une forme de
coupe, ayant le diamètre de 1,7 cm, d’un blanc-jaunâtre, de surface non-uniforme avec au milieu
l’orifice osseux du nerf optique.
L’adjectif adverbialisé macroscopic, à fonction de « complément de relation » (voir
Gramatica limbii române, II, Enunţul, 2005 : 521-525) est rendu en français par un syntagme
prépositionnel, formé de : en + nom (sans article). D. Vigier appelle ce type de constructions
« adverbial praxéologique » détaché en position initiale (2005 : 5). Selon nous, Ie syntagme
prépositionnel] est le résultat, en structure de surface, d’une transformation d’ellipse appliquée à un
énoncé complet (existant en structure profonde) de la forme « Quand on a effectué l’examen/l’analyse
macroscopique » ; au niveau discursif, on constate une progression à thème constant. L’adverbe
macroscopic, ainsi que le syntagme français correspondant en macroscopie ont une importante
fonction rhématique.
Dans l’exemple suivant : Pacienta, 50 de ani, rasă caucaziană, cu cecitate monoculară
dreapta, asociată cu hiperpigmentare perioculară congenitală (...) a fost examinată oftalmologic,
dermatologic şi imagistic pe o perioadă de 7 ani (PhPV) – La patiente, âgée de 5O ans, de race
caucasienne, a une cécité mono-oculaire droite associée à une hyperpigmentation périoculaire
congénitale. Pendant une période de 7 ans, la patiente a été suivie régulièrement en ophtalmologie,
en dermatologie et par différentes techniques d’imagerie médicale, on peut observer que nous avons
eu recours à une solution traductionnelle complexe ; nous avons introduit l’adverbe régulièrement
auprès du verbe suivre employé à la forme passive. C’est qu’il fallait avoir un premier énoncé
complet. Les deux premiers adjectifs adverbialisés oftalmologic et dermatologic sont rendus par deux
syntagmes prépositionnels, véritables structures phraséologiques matricielles, qui expriment les
différents types d’investigation médicale (les différents points de vue adoptés dans l’investigation). Le
troisième adjectif adverbialisé imagistic n’a même pas de correspondant adjectival en français; il est

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 17 
traduit par un complément de moyen à structure prépositionnelle. Mais les trois unités lexicales,
respectivement les trois syntagmes prépositionnels s’interprètent comme l’adverbe macroscopic et le
syntagme en macroscopie de l’exemple précédent. Il s’agit d’une transformation d’ellipse de trois
énoncés complets de la forme „On a effectué un examen ophtalmologique, dermatologique et un
examen en imagerie médicale”. Au niveau discursif, ils ont une importante fonction rhématique, car
ils apportent des informations essentielles du point de vue médical.
Il y a bien d’autres exemples de matrices phraséologiques, que nous nous sommes proposé de
commenter dans un autre article7.

4. Conclusion

L’enseignement/apprentissage de la traduction médicale devient possible si l’on tient compte


de certaines conditions objectives, parmi lesquelles il y a celle qui a trait à la variété des études
médicales et des publications scientifiques concernant un domaine précis de la médecine.
La formation en traduction médicale commence d’abord par l’acquisition de la compétence
traductive, dans un sous-domaine bien défini, comme c’est le cas de l’ophtalmologie. Un cours de
formation sera toujours limité à un nombre d’heures assez restreint. C’est pour cela que le formateur
doit établir les contenus à enseigner et les démarches à suivre, pour faciliter l’acquisition par
l’étudiant des compétences nécessaires à la traduction des textes d’ophtalmologie. Bien sûr, l’étudiant
doit être capable de les exercer aussi dans d’autres spécialités médicales.
La formation en traduction médicale doit être rigoureuse et souple et doit allier la compétence
linguistique, indispensable à la réussite professionnelle aux compétences cognitive et discursive.

NOTES

1. Nous traduisons pour une équipe formée d’habitude par 3 ou 4 médecins ophtalmologues de
la Clinique d’ophtalmologie de Timişoara. Ils sont tous membres de la Société française
d’ophtalmologie et participent régulièrement aux congrès annuels d’ophtalmplogie, organisés à Paris.
2. Il s’agit du master intitulé Traducere specializată, proposé au cadre de la section Langues
modernes appliquées (LMA) de la Faculté des Lettres, d’Histoire et de Théologie, de l’Université de
l’Ouest de Timişoara.
3. Dans ce qui suit, nous allons nous occuper seulement de la première et de la troisième compétence ;
nous allons aborder la compétence linguistique dans un autre chapitre.
4. Les exemples du présent article sont recueillis dans divers articles que nous avons traduits, le long
des années, du roumain vers le français, à savoir : Les fibres nerveuses à myéline associées à une
occlusion de l’artère ciliorétinienne (FNM) ; Anthrax cutané palpébral (A) ; L’hamartome combiné
de l’épithélium pigmentaire et de la rétine (H ) ; Angiosarcome de Kaposi conjonctivo-palpébral (K) ;
Ossification de la choroïde : à propos de trois cas (OCH) ; La phacomatose pigmento-vasculaire
associée à la persistance et à l’hyperplasie du corps vitreux primitif et à l’ossification scléro-
choroïdienne (PhPV).
5. Tous les articles que nous avons traduits respectent le format standard, demandé par la revue
Journal français d’ophtalmologie. Ils sont accompagnés d’un résumé en français et de trois à cinq
mots-clés, d’un abstract en anglais et des key-words. À la fin se trouvent la Légende des figures et la
Bibliographie.
6. Pour plus de détails voir Eugenia Arjoca Ieremia (2004 : 124-127).
7. Il s’agit d’un article à paraître, intitulé Le rôle de la dérivation impropre dans la traduction

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 18 
médicale du roumain vers le français. Le cas des adjectifs employés adverbialement dans les textes du
domaine ophtalmologique.

BIBLIOGRAPHIE

ARJOCA IEREMIA, Eugenia, „Observations sur la traduction médicale du roumain vers le


français”, dans Traduction et francophonie(s) ; Traduire en francophonie, volume 2, sous la direction
de Daniel Gouadec, Parid, La Maison du Dictionnaire, 2004, p. 119-128.
BALLIU, Christian, „L’enseignement de la traduction médicale: pour une nouvelle
pragmatique”, dans Meta : Journal des traducteurs/Meta : Translators’ Journal, vol. 39, no 1, 1994,
p. 15-25.
DURIEUX, Christine, „L’enseignement de la traduction : enjeux et démarches”, dans Meta:
Journal des traducteurs/Meta : Translators’ Journal, vol. 50, no 1, 2005, p. 36-47.
GÉMAR, Jean-Claude, „Les sept principes cardinaux d’une didactique de la traduction”, dans
Meta : Journal des traducteurs/Meta : Translators’ Journal, vol. 41, no 3, 1996, P. 495-505.
GOUADEC, Daniel (a), Terminoguide no 3 Traduguide no3. Terminologie & Phraséologie
pour traduire. Le Concordancier du traducteur, Paris, La Maison du Dictionnaire, 1997.
GOUADEC, Daniel (b), Profession : Traducteur, Paris, La Maison du Dictionnaire, 2002.
Gramatica limbii române, vol. II, Enunţul, Bucureşti, Editura Academiei, 2005.
GUIDE-PFIZER, Guide de rédaction d’un article scientifique en ophtalmologie, Médi-Text
Éditions, 2010.
JAMMAL, Amal, „Une méthodologie de la traduction médicale”, dans Meta : Journal des
traducteurs/Meta : Translators’ Journal, vol. 44, no 2, 1999, p. 217-237.
JEANRENAUD, Magda, Universaliile traducerii, Iaşi, Polirom, 2006.
LEE-JAHNKE, Hannelore, „L’enseignement de la traduction médicale : un double défi ?”
dans Meta : Journal des traducteurs/Meta : Translators’ Journal, vol. 46, no 1, 2001, p. 145-153.
POLITIS,Michel, „L’apport de la psychologie cognitive à la didactique de la traduction”,
dans Meta : Journal des traducteurs/Meta : Translators’ Journal, vol. 52, no 1, 2007, p. 156-163.
VIGIER, Denis, „Les adverbiaux praxéologiques détachés en position initiale et leur portée”,
dans Verbum, XXVII, 2005, 3, Presses universitaires de Nancy, p. 293-312.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 19 
DÉVELOPPEMENT D’UN MASTER EN INTERPRÉTATION DE
CONFÉRENCES – LE STANDARD EUROPÉEN

Izabella BADIU
Université Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca

Nous souhaitons présenter brièvement le processus de mise en place du Master Européen en


Interprétation de Conférences (MEIC) de Cluj depuis l’initiative locale épaulée par les DG
Interprétation du Parlement Européen et de la Commission Européenne, en passant par la formation
des formateurs, l’ajustement du cursus et l’observation stricte des standards des grandes écoles
européennes d’interprétation qui a permis l’adhésion au consortium European Masters in Conference
Interpreting – EMCI.
Quelques repères historiques s’imposent d’abord. Depuis le début des années 1990, l’on
assiste à la mise en place de diverses formes d’enseignement des langues modernes qui ont un but
pragmatique. Le modèle français de la filière LEA (Langues Etrangères Appliquées), rebaptisée en
roumain LMA (Limbi Moderne Aplicate) en fait partie. Fort de sa nouveauté, après quelques années
seulement, le Département LMA de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj acquiert une identité
spécifique et se constitue comme chaire autonome au sein de la Faculté des Lettres, au contraire de ce
qui se passe dans d’autres universités qui privilégient la dénomination LMA sans une structure à part
puisque des philologues encadrés dans d’autres départements enseignent, parallèlement, les nouvelles
matières à la mode : communication, traduction, interprétation. Vers la fin des années 1990 et
notamment au début des années 2000, suivant le modèle international, les universités roumaines
multiplient les programmes de master en tout genre. Au commencement, les études post-graduées
perçues comme un plus, souvent superflu, étaient plutôt organisées en weekend ou bien en soirée avec
des cursus allégés et des critères fort permissifs tant à l’entrée qu’à la sortie du programme.
Or, ce modèle ne convient pas du tout pour l’enseignement de l’interprétation de conférences.
Au vu de la situation de la Roumanie sur la scène internationale, l’on constate une différence entre la
dernière décennie du XXe siècle et la première du XXIe : d’une part, renouveau mais opportunités
multiples et sans critères qui se contentent d’un diplôme mixte et d’autre part, un avenir tangible au
sein de l’UE qui marque le besoin en formation des interprètes de haut niveau. C’est la pression
historique, s’il en est, de l’adhésion aux structures européennes de la Roumanie qui a été le facteur
déterminant dans la mise en place des enseignements universitaires en interprétation de conférences.
Un recensement exact de ces programmes ainsi que de leur destinée s’impose sans doute. Pour
l’heure, il suffit de préciser que, pour une part, les besoins du marché local se contentaient de
diplômés niveau licence (mélange de traduction et initiation à l’interprétation), alors que les besoins
en interprètes de conférence de niveau international ont imposé les hauts standards de la DG SCIC et
du service d’interprétation du Parlement Européen et c’est sous ces auspices que les deux Masters –
de Cluj et de Bucarest – ont démarré en 2002. Parallèlement, les premiers contacts avec les grandes
écoles en interprétation – ETI Genève ou ESIT Paris – ont renforcé l’idée qu’une véritable formation
à l’interprétation ne peut se faire qu’au niveau des études post-graduées. Le processus Bologne de
réforme de l’enseignement supérieur est venu se superposer à ce mouvement, ce qui a permis la mise
en place d’un parcours d’études étalé sur deux années dans les universités roumaines à partir de 2008.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 20 
Quel est donc le spécifique de la formation en interprétation de conférences ? Plusieurs
principes, assez exclusivistes, régissent cette profession, de sorte que ses attraits et son charme sont
intrinsèquement liés aux contraintes qu’elle impose. D’abord, traduction et interprétation sont
distinctes – différence qui va bien plus loin que l’opposition entre écrit et oral (Gile, 2009) – et ne
doivent être ni confondues ni mélangées car les compétences mises en œuvre dans les deux activités
sont loin d’être les mêmes. Dans la foulée, les enseignants de l’interprétation ne sauraient être des
universitaires (philologues, linguistes, littéraires, voire traductologues) mais d’abord et avant tout des
interprètes praticiens. Sans cela, le programme de formation ne sera pas reconnu en tant que tel par les
professionnels (organisations internationales, associations, employeurs). Le premier élément donc
dans la constitution d’un master en interprétation selon les standards européens est de s’assurer une
équipe de formateurs. Plusieurs stages de formation des formateurs – notamment à l’ESIT, Université
de Paris 3 à travers un programme COCOP, à l’ETI de l’Université de Genève, ou près la DG SCIC
ou le Parlement Européen – ont consolidé les aptitudes de l’équipe enseignante du Master Européen
d’Interprétation de Conférences de Cluj, composée de jeunes enseignants-chercheurs de l’Université
Babeș-Bolyai, mais qui sont en égale mesure des professionnels – interprètes actifs accrédités auprès
des institutions de l’UE. Cette dernière est une condition sine qua non pour acquérir le statut de
Master Européen.
De l’autre côté de la barricade, les étudiants susceptibles d’être admis au programme devront
faire preuve d’un certain nombre de qualités qui préfigurent déjà le profil d’un interprète. En voici une
synthèse corroborée de plusieurs sources (DG SCIC, EMCI). La distinction introduite par
Seleskovitch et Lederer (2002 : 291-295) entre qualités perfectibles et donc enseignables et qualités
non-enseignables ou naturelles, des aptitudes à proprement parler, est sans doute utile. Aussi
recherche-t-on des candidats ayant une bonne connaissance des langues – excellente maîtrise de la
langue maternelle selon tous les niveaux et les styles, compréhension approfondie de deux langues
étrangères de travail -, et des connaissances thématiques ou culture générale solides – être au courant
de l’actualité internationale et surtout de la situation économique, sociale et culturelle des pays où les
langues de la combinaison linguistiques sont parlées. En outre, les candidats doivent faire preuve au
test d’admission de : grande capacité de concentration, d’analyse et de synthèse, habiletés de
communicateur, résistance face à une situation stressante, réaction rapide à des circonstances
imprédictibles, motivation.
Or, tous ces éléments sont évalués lors du concours d’admission focalisé sur les épreuves
orales pour chaque langue de la combinaison linguistique du candidat et consistant dans la production
d’un discours de 3 minutes environ par un orateur que le candidat doit résumer sans prise de notes en
restituant l’enchaînement logique des idées. Il s’y ajoute une épreuve d’improvisation de discours et
un entretien incluant notamment des questions de culture européenne. Les examens d’admission tout
comme les examens de diplôme en fin de parcours sont organisés devant de larges jurys mixtes où,
hormis les enseignants permanents, sont toujours présents des représentants de la DG SCIC et/ou du
Parlement Européen, des collègues du consortium EMCI, des interprètes collaborateurs externes.
Occasionnellement, la situation peut se reproduire pour des examens de semestre lorsque les
partenaires sont disponibles, mais l’équipe enseignante de l’année courante est toujours présente au
grand complet.
Mais qu’en est-il de la structure du programme, du cursus autrement dit ? Les
recommandations de la DG SCIC ayant souvent un caractère informel et n’étant pas publiés, la tâche
de la concertation et de la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de formation des
interprètes de conférence de haut niveau incombe depuis 1997 au consortium EMCI – European
Masters in Conference Interpreting – réunissant aujourd’hui 19 grandes écoles à travers l’Europe sous
la coordination de l’ETI de l’Université de Genève. Un des documents fondamentaux qui régissent le
fonctionnement du consortium et, par conséquent, l’activité des formations est le Core Curriculum,
autrement dit, un cursus commun de base respecté par tous les membres mais qui permet certaines
variations spécifiques sans ampleur. L’on notera que le nombre total d’heures de formation (cours et
entrainement individuels ou de groupe) est de 1000h par année universitaire. Le poids majoritaire
revient aux cours pratiques d’interprétation selon, en cet ordre, les modes d’interprétation consécutive
et d’interprétation simultanée. Les normes générales – types d’exercices, types de discours selon la

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 21 
progression pédagogique, compétences à acquérir par les étudiants – sont également stipulées. En
plus, le programme doit fournir un cours de théorie de l’interprétation, des techniques
complémentaires telles l’art oratoire, la technique vocale, le management du stress, la terminologie,
ainsi que des cours dédiés aux institutions européennes et internationales avec leurs mécanismes de
fonctionnement. Sur cette structure de base, selon la longueur du programme, d’autres matières
viennent s’ajouter – dans le cas du MEIC de Cluj par exemple : Langues et Etudes Culturelles et
Relations publiques en première année afin de consolider les connaissances linguistiques,
respectivement, les compétences en communication et management de carrière des étudiants.
Le but final est d’arriver, en fin de parcours, à avoir des candidats qui réussissent leur examen
de diplôme et qui, faisant preuve d’un niveau véritablement professionnel, puissent réussir aussi les
tests d’accréditation auprès des institutions européennes. Or, du moins en théorie, cela reviendrait à
dire que les universités produisent des interprètes professionnels selon les standards non seulement
des institutions internationales mais surtout selon la définition de la seule organisation professionnelle
de type syndical mondialement reconnue qu’est l’AIIC – l’Association Internationale des Interprètes
de Conférences – basée à Genève. Le portrait robot, s’il en est, de l’interprète et donc du diplômé
EMCI (à ceci près que l’expérience professionnelle sur le terrain manque encore à ce dernier)
implique nécessairement l’excellente connaissance des langues de travail, la capacité de travailler en
consécutive ou simultanée correctement et dans la durée et le respect de la déontologie
professionnelle. En plus d’être un communicateur expert avec une grande capacité de saisir des
messages souvent complexes et spécialisés afin de les retransmettre dans une autre langue, l’interprète
est quelqu’un qui a une grande disponibilité et curiosité naturelles, est adaptable et ouvert au
changement, capable de s’intégrer dans des milieux multiculturels et faire face aux situations les plus
stressantes ou inattendues. Si les masters en interprétation de conférences atteignent
systématiquement ce but ou non est une chose qui fait encore débat.
Concilier les pré-requis divergents de la profession et de l’université n’est pas chose aisée
dans aucun pays européen. Une certaine tradition a pu protéger les grandes écoles (ETI, ESIT,
Westminster) ou plutôt leur donner plus de poids dans les négociations au sein des universités, voire
au niveau ministériel, afin de préserver leurs prérogatives et les différences inhérentes aux formations
à l’interprétation dans le tableau général des enseignements fournis dans les universités en question.
Pour les moins grandes, il s’agira toujours de trouver des solutions créatives afin d’assurer le meilleur
compromis et, surtout, ne pas sacrifier les principes et la qualité mais continuer à défendre sa
spécificité. Quels seraient donc les principaux points de la discorde ? Le Master en Interprétation de
Conférences, sans représenter une formation vocationnelle à proprement parler, est un programme
professionnalisant cependant que la notion courante de Master sous-entend une formation à la
recherche dans un domaine souvent étroit préalable à un doctorat. Bien que la possibilité pour de tels
masters soit stipulée dans la loi, le monde académique est réfractaire à reconnaître son importance et
son spécifique. Un autre aspect qui s’y trouve lié est cette autre disposition de la loi de l’éducation
nationale qui impose la nomination exclusive de maîtres de conférences pour enseigner au niveau
master. Si cela est tout à fait pertinent dans un master de recherche, pour un master en interprétation
c’est une impossibilité car il faut que les formateurs d’interprètes soit eux-mêmes des interprètes de
haut niveau confirmés par des accréditations internationales (employés par des institutions
internationales – UE, ONU, OCDE, etc. ; membres d’associations professionnelles – AIIC). De rares
et heureuses coïncidences font que les deux conditions soient remplies simultanément mais, dans la
plupart des cas, les formateurs sont eux-mêmes de jeunes interprètes récemment diplômés et/ou
accrédités en train d’acquérir en même temps de l’expérience professionnelle et de l’expérience
pédagogique. Parlant du cursus en tant que tel, le consortium EMCI affirme clairement dans son Core
Curriculum quels sont les standards à respecter afin d’assurer la qualité de la formation. Parmi les
critères, un nombre total d’heures de travail (cours, TD, tutorat, travail en groupes, entrainement
individuel confondus) d’environ 1000h/an. Or, selon les critères universitaires généraux qui régissent
aussi le système des crédits transférables ECTS, au niveau Master le nombre total d’heures pour un
étudiant ne dépasse jamais 400h/an. Un volume de travail plus que double sera perçu peut-être comme
décourageant par certains candidats et « illégal » par certaines administrations universitaires. En plus,
dans ce volume total de travail requis presque la moitié est représentée par des heures en groupes de

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 22 
travail entre étudiants, hors la surveillance des enseignants, mais dont les étudiants doivent faire la
preuve et y appliquer les principes et techniques apprises en classe. C’est ce que l’on appelle le
practicum. Car tout le monde doit bien comprendre cette métaphore sportive souvent invoquée selon
laquelle l’interprétation de conférences s’apprend à travers un entrainement constant et rigoureux, par
erreur et répétition, comme pour tout grand sportif qui vise la performance. Dans ce contexte, quitter
l’oralité des exercices et travailler assidument sur un mémoire de master de type scientifique,
impliquant éventuellement de la recherche empirique, relève presque d’une mission impossible. Et
pourtant, les rigueurs universitaires l’exigent. De même que, en guise d’examen de diplôme, les
universités roumaines ne prévoient que la soutenance dudit mémoire. Ce qui, pour la formation en
interprétation est chose bien ridicule si l’on tient compte de l’épreuve rude et complexe qu’est
l’examen de fin d’études pour l’aspirant interprète. L’examen final tend à reproduire une situation
professionnelle où le candidat doit faire la preuve de ses compétences acquises devant une bonne
douzaine de juges qui estimeront si cette personne peut, dès le lendemain, aller travailler pour un
ministre ou se présenter aux concours de recrutement des institutions européennes.
Ces situations, pour aussi paradoxales qu’elles puissent paraître, peuvent être conciliées. À
Cluj, dans les cadres du Master Européen en Interprétation de Conférences – MEIC, nous avons
cherché et réussi à avoir un noyau dur d’enseignants du Département LMA qui ont passé leur test
d’accréditation interinstitutionnelle et dont la plupart, même s’ils ne sont pas nécessairement maîtres
de conférences possèdent un doctorat. En complément, nous travaillons avec des interprètes
accrédités, parfois étrangers, souvent d’anciens élèves. Au fil des années, la direction du département
a mené plus d’un combat auprès du doyen, du recteur, voire du Ministère de l’éducation nationale,
afin d’expliquer et d’imposer le standard requis par les partenaires européens dans la formation des
interprètes même si ces exigences contredisaient les pratiques académiques du moment. Il est vrai que
l’appui des partenaires stratégiques – DG SCIC et DG INTE, au plus haut niveau, a été constant et
indéfectible. Mais le soutient est venu parce que nous avons su le demander et avons fait preuve
auparavant de notre adhésion aux standards que ces partenaires exigeaient tout en leur fournissant des
interprètes de qualité reconnue pour la cabine roumaine. Enfin, parlant du point de vue universitaire
et, une fois de plus, sur le modèle des grandes écoles à tradition en interprétation de conférences, nous
avons démarré tout un programme de recherche dans ce domaine de niche. Il faut dire que le passage
à une structure sur deux années d’études permet plus d’investissement de la part des enseignants-
chercheurs et des étudiants dans les activités de recherche que nous encourageons surtout par des
participations à des colloques internationaux et des possibilités de publication.
En fait, pour le volet pédagogique, on peut déjà parler d’un véritable success story du MEIC.
Le tableau synthétique ci-dessous reprend en chiffres les résultats de l’activité de ce que l’on appelle
l’école de Cluj, une activité suivie de près au fil des ans par la DG SCIC notamment mais aussi par les
collègues de l’EMCI.
Année Candidats Etudiants Boursiers Diplômés Accrédités près l’UE Interprètes
au test en Master SCIC (dernier test Mai 2009) travaillant
pour l’UE
No Taux SCIC EP CdJ AIC 21
2002-2003 15 12 5 10 83,3% 0 1 0 2 3

2003-2004 20 12 7 7 58,3% 2 0 1 0 3

2004-2005 43 12 5 10 83,3% 0 2 0 3 5

2005-2006 38 12 10 9 75% 0 0 0 5 5

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 23 
2006-2007 24 12 10 7 58,3% 0 0 0 2 2

2007-2008 36 12 8 6 50% 0 0 0 2 2

2008-2009 43 12 8 8 66,6% 0 0 0 1 1

En bref, les chiffres illustrent d’une part l’intérêt croissant des candidats pour ce type de
formation et, d’autre part, le taux de réussite en baisse constante montre la manière dans laquelle les
exigences à la sortie du programme ont augmenté. La pression du marché européen demande à la fin
du programme des diplômés qui soient capables de travailler au plus haut niveau dans les plus brefs
délais. Aussi, la barre de passage à l’examen final se place-t-elle toujours plus haut. Du coup, les
chances de décrocher un travail dans les institutions de l’UE augmentent en proportion directe. Ce qui
peut paraître médiocre en termes quantitatifs est en fait un succès d’école du point de vue qualitatif.
Le résultat encore plus concret de cette formation avancée est un tout nouveau profil des jeunes
interprètes des années 2000 en contrepoids aux interprètes souvent formés sur le tas qui tenaient le
marché dans la période de la préadhésion à l’UE. Leur portrait robot ? Ces jeunes diplômés d’un
Master ont bénéficié d’une formation complète en interprétation consécutive et simultanée qui est en
ligne avec les requis à tout test d’admission pour travailler sur le marché international. Les meilleurs
d’entre eux ont pu effectuer des stages dans des grandes écoles européennes et des voyages d’études
dans les institutions à Bruxelles. Et les années 2000 sont très marquées par des recrutements massifs
auprès de l’UE à travers les tests d’accréditation interinstitutionnelle pour les indépendants ou
freelance, auxiliaires interprètes de conférences dans le jargon européen, ainsi que le concours EPSO-
AD5 pour fonctionnaires organisé à l’automne 2006 en vue de l’adhésion de la Roumanie à l’UE à
partir du 1 janvier 2007.
Plus particulièrement, le Master de l’Université Babes-Bolyai de Cluj a su se faire connaître
en Europe par la qualité de ses formateurs ainsi que par un nombre de diplômés brillants de sorte que
le programme a été accepté en 2007 comme membre de plein pied dans le consortium EMCI –
European Masters in Conference Interpreting (http://www.emcinterpreting.org/) réunissant les 19
plus importantes écoles en interprétation à travers l’Europe et qui obéit au principe de la
représentation d’une seule école par pays. L’observance stricte des standards décrits plus haut y a joué
grandement. Tout comme la relation stratégique avec les DG interprétation de la Commission
respectivement du Parlement Européen. Un autre forum international de prestige, la Conférence
Internationale Permanente d’Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes – CIUTI, a accepté
MEIC en tant qu’observateur et le récent annuaire des écoles en interprétation de conférences de
l’AIIC vient d’enregistrer le Master de Cluj.
Si telles sont les réussites depuis la mise en place du master en 2002, il faudra écrire un tout
nouveau chapitre sur les effets du processus de Bologne sur notre programme. À peine la
reconnaissance européenne au plus haut niveau fut-elle obtenue que ce nouveau défi a demandé à être
relevé. En 2008 a démarré le nouveau cursus sur deux années et ce sera en juin prochain que l’on
pourra apprécier les résultats de nos premiers diplômés selon ce système. Mais pour une évaluation un
tant soit peu pertinente du programme plusieurs années et plusieurs générations devront se succéder.
Mais au-delà des contraintes institutionnelles, auxquelles par ailleurs toutes les universités
européennes sont confrontées, le processus de Bologne apporte aussi beaucoup de flexibilité. Et si un
mot d’ordre il y a dans la profession, c’est sûrement la flexibilité. Formellement, le schéma de
Bologne permet justement une organisation modulaire de certaines matières, met un accent fort sur
l’assurance de la qualité (déjà si demandée par les partenaires européens) et encourage vivement les
relations fortes entre formation et besoins du marché. Il ne nous reste plus qu’à trouver des solutions
dynamiques pour mettre en œuvre ces principes.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 24 
Et, justement, que pourrait-on envisager ? Quel est l’avenir pour la jeune cabine roumaine ?
Plusieurs éléments se laissent déjà deviner sur le marché de l’interprétation de conférences. D’une
part, pour les langues de moindre circulation telle la langue roumaine la saturation du marché
européen équivaut la saturation du marché international car il y a peu de débouchés internationaux
hormis l’UE et le marché privé reste très limité. Qu’en est-il du marché local cependant ? Il faut croire
aux nouvelles tendances qui pointent vers une diversification de la profession notamment avec des
composantes très demandés telle l’interprétation judiciaire – qu’il s’agisse de l’interprétation dans les
tribunaux ou bien pour les services policiers – et l’interprétation communautaire – dans la sphère de
l’immigration. Il ne faut surtout pas oublier, et ce à l’échelle globale, le développement de la télé-
interprétation ou interprétation à distance moyennant des systèmes technologiques complexes mais
qui, à long terme, s’avèreront plus économiques. La formation des interprètes devra tenir compte de
toutes ces évolutions afin d’adapter ses programmes aux besoins changeants du marché roumain de
l’interprétation incluant la diversification des modes d’interprétation qui ne peuvent se cantonner à
l’interprétation de conférences mais doivent assurer d’autres volets, tels l’interprétation judiciaire,
médicale, ou pour les médias. Aussi est-il plus juste de parler désormais d’une nouvelle profession –
le médiateur linguistique – et d’un concept plus adapté à un monde globalisé – la médiation
linguistique et culturelle qui attire dorénavant l’attention des chercheurs et formateurs en Langues
Modernes Appliquées.

Bibliographie

Gile, Daniel (2009): Basic concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam, John
Benajmins.
Seleskovitch, Danica/ Lederer, Marianne (2002): Pédagogie raisonnée de l’interprétation, Paris, Didier
Erudition/Klincksieck.

Core Curriculum du Consortium European Masters in Conference Interpreting (EMCI),


<http://www.emcinterpreting.org/curriculum.php > (consulté le 14 avril 2010)
Association Internationale des Interprètes de Conférences – AIIC < http://www.aiic.net/> (consulté le 13 avril
2010)

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 25 
INTERPRETARE VS. MEDIERE CULTURALĂ ÎN CONTEXT
EDUCAŢIONAL – CAZUL SPANIEI

Iulia BOBĂILĂ
Universitatea Babeş Bolyai
Cluj-Napoca

În ultimele decenii Spania a devenit o ţară de destinaţie pentru un număr considerabil de


imigranţi, iar necunoaşterea limbii şi culturii spaniole duc la situaţii dificile din punct de vedere al
eficienţei comunicării în cazul problemelor legate de diverse aspecte ale vieţii publice. Având în
vedere dinamismul unei interacţiuni de acest tip, ne aflăm în faţa unui proces în care participanţii îşi
asumă pe rând rolurile de emiţător şi receptor; prin urmare, competenţele şi statutul persoanei
implicate în medierea comunicării din aceste situaţii posedă nişte particularităţi care se impun a fi
studiate.
O trecere succintă în revistă a istoricului preocupărilor vizând facilitarea integrării
imigranţilor indică Australia drept ţara care a iniţiat şi consolidat delimitarea formală a medierii
interculturale care are loc în contexte ce vizează viaţa socială, încă din anii ‘50 ai secolului XX, ca
răspuns la necesitatea de a găsi soluţii pentru fluxul de imigranţi care îi treceau graniţele. Drept
urmare, în 1977 s-a creat Autoritatea Naţională de Acreditare a Interpreţilor, sistem preluat, ulterior,
de relativ puţine ţări; în alte ţări anglosaxone s-au introdus diverse denumiri care fac referire la
serviciile de mediere/interpretariat în cadru medical, educaţional sau juridico-administrativ,
considerate drept principalele subsectoare ale acestei activităţi: în Marea Britanie se utilizează, cu
începere din anii ’90, termenul de “public service interpreting”, în Canada se vorbeşte despre “cultural
interpreting”, în timp ce alţi autori preferă “community interpreting” insistând pe latura de mediere în
vederea integrării într-o comunitate. În Spania exista două centre principale de cercetare şi formare în
acest domeniu, unul în Granada, GRETI (Grupo de Investigación en Traducción e
Interpretación), coordonat de Anne Martín, care optează pentru sintagma de de “interpretación
social”şi altul în Alcalá de Henares, FITISPos (Formación e Investigación en Traducción e
Interpretación en los servicios públicos), sub îndrumarea profesoarei Carmen Valero Garcés, care este
şi autoarea cu cele mai multe publicaţii pe această temă în Spania. In 2002 grupul de cercetare din
Alcalá a organizat primul congres pe tema traducerii şi interpretării pentru serviciile publice iar trei
ani mai târziu, un al doilea congres pe aceeaşi temă.
Având în vedere natura complexă a activităţii mediatorului care îşi desfăşoară activitatea
într-un astfel de context, a fost aproape inevitabil să apară diverse controverse privind precizarea
competenţelor sale. Pe de o parte, îi sunt necesare competenţe comune cu cele ale interpretului de
conferinţă dar şi aptitudini impuse de situaţiile de comunicare la care participă, astfel încât rolul său
implică, conform identificărilor operate de Roda Roberts (1994), următoarele:
- asigurarea accesului la serviciile publice, ceea ce presupune o incidenţă mai mare a
contactului cu diverse instituţii;
- interpretarea unor dialoguri, mai degrabă decât cea a unor discursuri;
- alternanţa limbilor sursă şi ţintă ca limbi de lucru;
- limbile de lucru sunt mult mai numeroase (comparativ cu numărul relativ redus de limbi
utilizate în diplomaţie sau în comerţul internaţional;

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 26 
- participarea sa la procesul de comunicare este mult activă decât cea interpretului de
conferinţă;
- abandonarea poziţiei de neutralitate în procesul de comunicare îl transformă într-un adevărat
mediator cultural.
Pe de altă parte, această ultimă responsabilitate – de mediere (inter)culturală – suscită nişte
dezbateri aprinse referitoare la posibilitatea de a stabili relaţii de incluziune sau de suprapunere a
competenţelor interpretului cu cele prevăzute de postura de mediator, în condiţiile apariţiei, în diverse
ţări, a profesiei de mediator cultural. În studiul său, “Interpreting as mediation”(2008), Franz
Pöchacher analizează accepţiunile termenului de mediere, argumentând că dezbaterile din jurul
statutului “interpretului pentru servicii publice” izvorăsc tocmai din nişte ambiguităţi conceptuale.
După cum semnalează autorul, dacă e să pornim de la definiţii de dicţionar, Webster propune pentru
“mediere” fie sensul de intervenţie pentru aplanarea unor conflicte de orice tip, plasând alături de
acesta şi referirea la temperarea unor conflicte diplomatice, fie posibilitatea de a utiliza termenul
pentru a pune accentul pe mijloacele de transmitere a unei informaţii. Doar această opţiune este de
interes sensului în care este utilizat de cei care studiază procesele de ‘clasice’ de traducere şi
interpretare, atât ca un transfer între două limbi cât, mai ales, ca un transfer cultural. Totuşi, spre
deosebire de traducător, a cărui activitate se înscrie între aceste jaloane fără necesitatea de a defini
nişte constrângeri suplimentare, lista de competenţe ale interpretului, şi cu atât mai mult a celui care
lucrează pentru serviciile publice, trebuie să cuprindă pe primele poziţii capacităţile sale de
relaţionare1. Din imaginea interpretului situat între cei doi participanţi la dialog, derivă o potenţială
problemă care ne trimite direct spre aspecte legate de etica profesională: în cazul interpretării pentru
serviciile publice, care presupune poziţia de mediator a interpretului, inclusiv în sensul fizic, literal, al
situării sale “între” cei doi interlocutori, apropierea mai mare de unul sau de celălalt poate da senzaţia
unei lipse de echidistanţă şi la nivelul transmiterii mesajului2.
În definiţia asupra căreia s-a căzut de acord la nivel european în anul 2000 în privinţa
medierii, "Medierea este un proces de creatie si de gestionare a vietii sociale, care permite fie
restabilirea legăturii sociale, fie prevenirea sau rezolvarea conflictelor datorita intervenţiei unei
persoane, terţă, imparţială şi fără putere de decizie, care garantează comunicarea între parteneri."
(Sassier, 2001:10), regăsim accentul pe necesitatea ca medierea să acţioneze ca un instrument al
societăţii civile, care poate asigura, în cazul imigranţilor, adaptarea optimă la o societate cu reguli
diferite de cele ale ţării de origine.
Revenind la sensurile sugerate de definiţia lexicografică, Pöchacher distinge în cele din urmă
trei tipuri de mediere:
- comunicativă, destinată creării de punţi de legătură între limbi şi culturi;
- contractuală, care vizează soluţionarea conflictelor care pot apărea din cauza diferenţelor
culturale;
- cognitivă, care depinde direct de capacitatea interpretului de a asimila/filtra conţinuturile
discursului cu care este confruntat.
Cele trei tipuri de mediere identificate ar putea funcţiona ca o grilă de evaluare a
competenţelor “mediatorului intercultural”, stipulate în iniţiativele legislative ale diverselor ţări
europene care s-au văzut nevoite să asigure condiţii de integrare imigranţilor, căci anumite puncte din
lista de aptitudini prevăzută în descrierea profesiei se suprapun cu cele ale unui intepret. Pentru
exemplificare este demn de luat în considerare exemplul Italiei, care solicită unui “mediator
intercultural” următoarele competenţe:
- înţelegerea nevoilor şi resurselor imigranţilor;
- mediere lingvistică: interpretare şi traducere;
- mediere interculturală: comunicare bazată pe competenţe culturale;
- orientarea relaţiilor dintre serviciile publice şi imigranţii care apelează la acestea.
Pöchacher subliniază pe bună dreptate că circumscrierea activităţii de interpretare strict între
coordonatele unei medieri lingvistice este extrem de reductivă, chiar inacceptabilă, o dată ce admitem
că este necesar ca interpretul să posede şi competenţe culturale. Ar fi de remarcat, am spune noi,
consecinţele asupra statutului profesional al mediatorului, sub aspectul ambiguităţii ariei de definiţie
din “fişa postului”, într-un posibil nomenclator al meseriilor.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 27 
În Spania încă există oscilaţii terminologice privind denumirea acestei activităţi şi, implicit, a
prestatorului ei; urmând traseul conceptual propus de Anne Martin (2000: 208), “interpretarea
socială” se referă la facilitarea accesului la serviciile publice de către cei care nu stăpânesc limba
oficială a ţării în care au ales să emigreze şi, prin urmare, dacă e să utilizăm o sintagmă la modă, nu
beneficiază de ‘egalitate de şanse’, mai ales în cadrul demersurilor administrative de diverse tipuri.
Pe altă parte, într-o privire panoramică asupra situaţiei din Spania, Dora Sales Salvador
atrăgea atenţia încă din 2005 că, deşi Ministerul de Interne recunoştea oficial profesia de “mediator
cultural” efectele reale, de punere în practică ale acestei clarificări ‘teoretice’ erau aproape nule. În
plus, din punctul de vedere al cercetătoarei spaniole, pregătirea mediatorului cultural depăşeşte, prin
natura competenţelor sale, cea a interpretului: “deoarece traducerea/interpretarea este doar un aspect
al medierii, care se profilează ca o modalitate de intervenţie socială”3
E imperativ necesar, ca urmare a acestor dezbateri, să luăm în considerare câteva dintre
criteriile care permit definirea unei noi profesii, conform propunerilor formulate de Holly
Mikkelson4:
1. clarificarea terminologiei, în care intră şi stabilirea unei denumiri unitare, universal
acceptate, a profesiei; acesta este şi motivul pentru care am insistat pe dezbaterile privitoarea la acest
aspect, cu toate consecinţele care decurg din dificultăţile prezentate;
2. clarificarea rolului interpretului pentru servicii publice; se impune aici delimitarea
competenţelor care să justifice circumscrierea unei profesii distincte. Pe de o parte, ne confruntăm cu
problemele de opţiune terminologică ce devin mult mai mult decât un simplu ‘moft’ lingvistic: într-o
societate construită pe pragmatism şi pe principiul concurenţei suprapunerea competenţelor nu poate
să ducă decât la o ‘profesionalizare’aproximativă. Pe de altă parte, încadrarea strictă într-o listă de
competenţe care să evite total suprapunerile de aptitudini ar fi păguboasă în condiţiile în care piaţa
muncii solicită, în acelaşi timp, flexibilitate.
3. asigurarea formării de interpreţi pentru serviciile publice;
Provocările care stau în faţa învăţământului universitar sunt de natură să ne facă să gândim cu
atenţie direcţia pe care o dăm procesului de formare. E un punct de racordare a învăţâmântului la o
realitate care devine din ce în ce mai multiculturală şi presupune, în viziunea noastră, îndeplinirea a
două condiţii: o cunoaştere a dificultăţilor cu care se confruntă imigranţii şi o colaborare cu instituţiile
care sunt responsabile de integrarea lor. Se vorbeşte mult despre discrepanţa dintre direcţiile de
specializare universitare şi cerinţele lumii în care trăim iar cazul interpreţilor/mediatorilor pentru
serviciile publice ar fi unul dintre contraargument potrivit; însă este esenţial ca obiectivele
administraţiilor centrale sau locale să-şi găsească ecou în obiectivele formulate în syllabus-urile unui
astfel de program de formare. În Spania există administraţii locale din zonele Valencia, Aragón sau
Andaluzia care au elaborat un Protocol de intervenţii pentru imigranţi, util, credem noi, şi în trasarea
reperelor de formare a interpreţilor.
4. asigurarea formării formatorilor: ar putea fi asigurată de colaborarea cu formatori din
ţările care s-au confruntat deja cu problemele de început ale definirii rolului şi competenţelor
interpretului/ mediatorului pentru servicii publice. Merită o atenţie specială în acest sens, studiul
întreprins de Carmen Valero Garcés (2006) privind stresul suplimentar şi reacţiile psihosomatice de
rigoare cu care se confruntă interpreţii care lucrează pentru servicii publice.
Ca răspuns la solicitările generate de această stare de lucruri, Universitatea din Alcalá de
Henares oferea la un moment dat Cursul de Traducere şi Interpretare pentru Spitale şi Centre de
Sănătate, în limbile arabă, chineză, franceză, engleză, poloneză, română, rusă etc, având drept obiectiv
însuşirea terminologiei specifice domeniului sanitar, ca şi a deosebirilor de ordin cultural care pot
interveni în relaţia medic-pacient. O propunere mai nouă a aceluiaşi centru universitar este Masterul
de Traducere şi Interpretare pentru Serviciile Publice, care adânceşte nivelul de abordare a domeniilor
vizate, incluzând pregătirea studenţilor/cursanţilor pentru a facilita interacţiunea participanţilor la
procesele de comunicare care au loc în contextele administrativ, medical, educativ sau juridic. La
rândul său, Universitatea din La Laguna propunea pentru anul universitar 2009-2010 o specializare
axată pe două module, juridico-administrativ şi socio-sanitar (aici se include şi domeniul educaţional)
care, la adăpostul titulaturii de “expert” încearcă să vină în întâmpinarea cerinţelor pieţii dar finalul
expresiei desfăşurate a titlului universitar este, paradoxal, mediator... “lingvistic”: EUTISC: Experto
Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs
et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 28 
universitario en traducción e interpretación para los servicios comunitarios: Mediadores linguisticos.
E doar un exemplu care arată că nici măcar pe teritoriul aceleieaşi ţări, cei care încearcă să propună
inovaţii pe piaţa muncii nu reuşesc să se pună de acord.
Deoarece cazurile prezentate în literatura de specialitate se referă mai degrabă la contextele
sanitar şi juridic, vom prezenta pe scurt situaţia din contextul educaţional, cu referire la dificultăţile
întâmpinate de imigranţii români. Conform datelor statistice ale Ministerului Educaţiei spaniol, în
şcolile din Spania sunt reprezentate aproape 90 de naţionalităţi şi se vorbesc peste 50 de limbi iar
profesorii se plâng de slaba implicare în procesul educativ a familiilor elevilor imigranţi. Fenomenul
se explică prin problemele de comunicare cauzate de necunoşterea limbii, culturii şi implicit a
sistemului de învăţământ spaniol. Este demn de menţionat că în Spania există structuri similare
asociaţiilor de părinţi din România, numite AMPA (Asociaciones de Madres y Padres de alumnos y
alumnas), reunite într-o confederaţie, CEAPA, iar conform datelor acesteia 40% dintre asociaţiile
componente au recurs la un mediator intercultural pentru a contribui la apropierea de şcoală a
familiilor de imigranţi. Totuşi, se pare că tendinţa generală a imigranţilor români este de a învăţa
limba şi de a evita să apeleze la un intermediar (traducător sau interpret), lucru care îi ajută direct,
probabil, în soluţionarea conflictelor şcolare ale copiilor lor.
Oferta Universităţii din La Laguna reprezintă unul dintre posibilii paşi înainte spre asigurarea
calităţii în mediere/interpretare în contexte care solicită, uneori, inclusiv competenţe de asistenţă
socială. Rămâne de văzut dacă această nouă profesie îşi poate găsi un ecou firesc în inserarea sa
eficientă şi imediată pe piaţa muncii.

Note

1. “Compared to (written) translation the concept on interpreting clearly foregrounds the interpersonal
dimensions of the translational process. This is reflected in most definitions, which usually describe
interpreting as enabling communication between persons or groups who do not speak the same
language. Rather than an abstract intermediate position between languages (and cultures), mediation
in interpreting thus relates to also to the position of the interpreter between the communicating parties.
This intermediate position is at the heart of the Latin expression underlying the term for interpreter in
English and in many other (Romance) languages. The origins of the word ‘inter-pres’, though not
conclusively established, have been associated with ‘inter partes’, designating the human mediator
positioned between two sides or parties”. (Pöchacher, 2008:12)
2. “[...] we might think of the interpreter’s distance or proximity to either party, or ask whose side the
interpreter is on – which would land us right in the middle of the controversy surrounding the
interpreter’s role.” (Pöchacher, 2008: 12-13).
3 Dora Sales Salvador, «Panorama de la mediación intercultural... y la traducción/interpretación en los
servicios públicos en España», http://www.aulaintercultural.org/print.php3?id_article=1115, consultat
în 15.01.2010
4 Pentru detalii a se vedea ,Holly Mikkelson, The Professionalization Of Community Interpreting,
http://www.acebo.com/papers/profslzn.htm, consultat în 15.01.2010

Bibliografie:

Pöchacher, Franz (2008): «Interpreting as Mediation». Carmen Valero Garcés, Anne Martín (ed.),
Crossing Borders in Community Intepreting. Definitions and Dilemmas, John Benjamin’s Publishing
Company, Amsterdam/Philadelphia.
Sassier, Monique (2001), Construire la mediation familiale. Paris, Dunod.
Giménez Romero, Carlos (1997) «La naturaleza de la mediación intercultural». Revista de
Migraciones, 2, Madrid, p. 125-159.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 29 
Sales Salvador, Dora: «Panorama de la mediación intercultural… y la
traducción/intferpretación en los servicios públicos en España»,
http://www.aulaintercultural.org/print.php3?id_article=1115, consultat în 15.01.2010.
Mikkelson, Holly: The Professionalization of Community Interpreting,
http://www.acebo.com/papers/profslzn.htm, consultat în 25.09.2009
Roberts, Roda (1994): «Community Interpreting Today and Tomorrow». Peter Krawutschke,
(ed.) Proceedings of the 35th Annual Conference of the American Translators Association.
Medford, NJ: Learned Information, p. 127-138.
Martín, Anne (2000): «La interpretación social en España».Dorothy Kelly (ed.) La
traducción y la interpretación en España hoy: Perspectivas profesionales. Granada,
Universidad de Granada, p. 207-223.
Valero Garcés, Carmen (2006): «El impacto psicológico y emocional en los intérpretes y
traductores de los servicios públicos. Un factor a tener en cuenta». Quaderns, Revista de
traducció, Universitat Autonoma de Barcelona p.141-156.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 30 
IMPACTUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ASUPRA ASIGURĂRII
CALITĂŢII TERMINOLOGIEI ÎN TRADUCERILE SPECIALIZATE

Sanda CHERATA
Université Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca

1. INTRODUCERE

Calitatea unei traduceri specializate este dată, în mare măsură, de calitatea terminologiei. Prin
aceasta se asigură utilizarea unei terminologii corecte, unitare şi consecvente, fapt crucial atunci când
se traduce un text de dimensiuni mari şi/sau un corpus de documente cu conţinut înrudit. Problema
devine şi mai acută când traducerea se efectuează în echipă. În Ghidul de bună practică în Asigurarea
Calităţii al LISA (Localization Industry Standards Association) (LISA:12) se arată că, în procesul de
localizare, resursele terminologice de calitate sunt vitale atât pentru textul sursă cât şi pentru
traducerea în limba ţintă.
Calitatea terminologiei se asigură printr-o bună gestiune terminologică, ceea ce înseamnă
cunoaşterea şi aplicarea unor principii pentru tratarea termenilor:
- documentarea – realizarea unui inventar se surse din domeniul de cunoştinţe căruia îi aparţine
textul sursă (se recurge la orice fel de resurse documentare pertinente (Gambín 2004), Yuste
(2002:33);
- identificarea corectă a termenilor în textul sursă;
- tratarea terminologică:
 stabilirea atributelor termenilor din limba sursă (definiţii în cadrul sistemului
conceptual, contexte de utilizare, exemple, alte atribute);
 stabilirea echivalenţilor în una sau mai multe limbi;
 stabilirea atributelor termenilor echivalenţi;
 stocarea informaţiilor terminologice într-un format adecvat;
- regăsirea informaţiilor terminologice.
În felul acesta se asigură calitatea (cercetarea terminologică se desfăşoară utilizând principii,
metode şi instrumente adecvate şi eficiente), consistenţa informaţiilor (datele terminologice, odată
înregistrate, sunt disponibile pentru a fi consultate şi utilizate de către toţi cei interesaţi, ceea
îmbunătăţeşte calitatea traducerilor), eficienţa (informaţiile înregistrate sunt reutilizate, munca
terminologică, o dată efectuată, nu mai trebuie refăcută). Se realizează, astfel, o muncă de un înalt
nivel profesional, într-un timp mai scurt şi cu costuri mai reduse.
Resursele terminologice utilizate în procesul de traducere sunt constituite din glosare şi/sau
baze de date terminologice generale sau create pentru proiectul de traducere curent, inventare de
dicţionare specializate, enciclopedii, tezaure etc. Ele pot fi dintre cele mai variate (LISA:12), de la
glosare simple constituite în tabele ad-hoc, create cu instrumente informatice simple (Microsofr
Excel, de exemplu), până la baze de date terminologice care înregistrează informaţii şi relaţii
complexe. În funcţie de cerinţele proiectului curent şi de proiectele viitoare, de organizarea activităţii
de traducere, de experienţa şi rigoarea depuse în muncă, se stabileşte modul de constituire a resurselor
terminologice şi se aleg aplicaţiile informatice utilizate.
În cadrul unui proiect de traducere, asigurarea resurselor terminologice de bună calitate
trebuie să preceadă procesul de traducere propriu-zis. Cu alte cuvinte, traducerea începe după ce s-au
identificat termenii din textul sursă şi s-au stabilit echivalenţii în limba ţintă. Munca terminologică
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 31 
este realizată de specialişti terminografi, în cadrul firmelor mari, sau, acolo unde resursele umane sunt
mai reduse, ea rămâne în sarcina traducătorilor.
Unele mari firme de traducere, conştiente de importanţa tratării terminologice competente şi
eficiente, îşi elaborează propriul sistem de asigurare a calităţii terminologiei. De exemplu, firma
SunFlare (SunFlare – Terminology Congtrol) a instituit Terminology Control System (TCS), care
prevede respectarea în următoarele reguli:
1. Utilizarea, acolo unde este posibil, a echivalenţilor standardizaţi pentru termenii din limba
sursă; pentru aceasta:
a. Se utilizează o gamă foarte largă de surse documentare. Se întocmesc inventarele
acestor surse, astfel încât toţi contributorii la traducere (traducători, revizori,
tehnoredactori, editori) să folosească aceleaşi resurse terminologice. Se apelează la
specialiştii în domeniul de cunoştinţe pentru validarea terminologiei.
b. Se utilizează pe larg experienţa acumulată în căutarea pe Internet pentru echivalenţii
termenilor şi pentru traduceri.
c. Se dezvoltă propria bază de date terminologice, care se alimentează şi se actualizează
continuu; termenii se pot regăsi utilizând criterii variate de căutare (de exemplu, după
domeniu, după client, după produs etc.)
2. Asigurarea consistenţei terminologice în traducerea unui document.
3. Asigurarea consistenţei terminologice în traducerea unor documente cu conţinut înrudit
(serii de documente, versiuni revizuite ale documentelor sursă deja traduse etc.)
4. Consultarea clientului asupra terminologiei de firmă şi asupra termenilor care nu sunt
standardizaţi;
5. Utilizarea aplicaţiilor informatice pentru asigurarea calităţii terminologiei.

2. ASIGURAREA CALITĂŢII INFORMAŢIILOR TERMINOLOGICE

Se poate afirma că o terminologie de un înalt nivel calitativ, utilizabilă în procesul de


traducere, nu se poate asigura fără a face uz de aplicaţii sau sisteme informatice performante dedicate
acestui scop. Sistemele din această categorie sunt, în general, sisteme de elaborare a bazelor de date
(fie generale, fie dedicate bazelor de date terminologice, cum este, de exemplu, SDL Trados
Multiterm). Acestea trebuie să asigure reprezentarea structurată a informaţiilor într-o manieră care să
faciliteze regăsirea datelor terminologice şi interschimbul între diverse colecţii. Pe de altă parte,
constituirea colecţiilor terminologice trebuie realizată respectând principiile şi metodele muncii
terminologice.

2.1 Norme pentru asigurarea calităţii sistemelor de elaborare a colecţiilor terminologice.

2.1.1 Standardul ISO/IEC 9126 privind calitatea sistemelor software


Sistemele de elaborare a colecţiilor terminologice trebuie să îndeplinească, în primul rând,
standardele de calitate stipulate pentru sistemele informatice. Standardul ISO/IEC 9126:2001
stabileşte următoarele caracteristici de calitate pe care trebuie să le prezinte orice sistem informatic:
 funcţionalitatea: o serie de atribute care specifică funcţiile pe care trebuie să le
îndeplinească produsul, pentru a satisface necesităţile stipulate sau implicite; în cazul
sistemelor terminologice, funcţionalitatea priveşte categoriile de date reprezentate şi
funcţiile de introducere, actualizare, şi căutare a informaţiei terminologice;
 siguranţa în funcţionare: o serie de atribute care stabilesc capacitatea sistemului de a-şi
menţine nivelul de performanţă în condiţii specificate şi pe o perioadă specificată de
timp;
 posibilitatea de utilizare: o serie de atribute relative la capacitatea de a fi utilizat de o
serie de utilizatori specificaţi sau impliciţi;
 eficienţă: o serie de atribute care privesc relaţia dintre nivelul de performanţă atins şi
resursele utilizate, în condiţii specificate;

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 32 
 mentenanţa: o serie de atribute relative la efortul necesar pentru a efectua modificări
specificate;
 portabilitatea: o serie de atribute relative la posibilitatea transferării aplicaţiei într-un alt
mediu.

2.1.2 Standarde internaţionale

Importanţa constituirii resurselor terminologice şi lingvistice, a reglementării conţinutului şi


structurii informaţiilor este dovedită şi de faptul că, în cadrul ISO – Organizaţia Internaţională de
Standardizare – s-a constituit un comitet tehnic (TC37) responsabil cu elaborarea standardelor
privitoare la principiile, metodele şi aplicaţiile relative la terminologie şi la alte resurse lingvistice în
contextul comunicării multilingve şi al diversităţii culturale. Activităţile acestui comitet se desfăşoară
în cadrul a patru subcomitete (SC), fiecare subcomitet având mai multe grupuri de lucru (WG). Din
organizarea comitetului 37 se vede limpede importanţa acordată fiecărui domeniu/subdomeniu al
terminologiei şi terminografiei (cf. site-ului ISO www.iso.org –
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc37 ):
TC 037 Terminology and other language and content resources [terminologie şi alte resurse
lingvistice]
TC 037/SC 01 Principles and methods [Principii şi metode]
TC 037/SC 01/WG 02 Harmonization of terminology [armonizarea terminologiei]
TC 037/SC 01/WG 03 Principles, methods and vocabulary [principii, metode şi
vocabular]
TC 037/SC 01/WG 04 Socioterminology [socio-terminologie]
TC 037/SC 01/WG 05 Concept modelling in terminology work [modelarea
conceptuală in munca terminologică]
TC 037/SC 02 Terminographical and lexicographical working methods [metodele muncii
terminografice şi lexicografice]
TC 037/SC 02/WG 01 Language coding [codificarea limbilor]
TC 037/SC 02/WG 02 Terminography [terminografie]
TC 037/SC 03/WG 03 Lexicography [lexicografie]
TC 037/SC 02/WG 04 Source identification for language resources [identificarea
surselor pentru resursele lingvistice]
TC 037/SC 02/WG 05 Requirements and certification schemes for cultural diversity
management [cerinţele şi sisteme de certificare pentru managementul diversităţii
culturale]
TC 037/SC 02/WG 06 Translation and interpretation processes [procesele de
traducere şi de interpretare]
TC 037/SC 03 Systems to manage terminolgy, knowledge and content [sistene de
management al terminologiei, cunoştinţelor şi conţinutului]
TC 037/SC 03/WG 01 Data elements [date]
TC 037/SC 03/WG 02 Vocabulary [vocabular]
TC 037/SC 03/WG 03 Data interchange [interschimbul datelor]
TC 037/SC 03/WG 04 Database management [managementul bazelor de date]
TC 037/SC 04 Language resource management [managementul resurselor lingvistice]
TC 037/SC 04/WG 01 Basic descriptors and mechanisms for language resources
[descriptorii şi mecanismele de bază pentru resursele lingvistice]
TC 037/SC 04/WG 02 Representation schemes [scheme de reprezentare]
TC 037/SC 04/WG 03 Multilingual information representations [reprezentarea
informaţiilor multilingve]
TC 037/SC 04/WG 04 Lexical resources [resurse lexicale]
TC 037/SC 04/WG 05 Workflow of language resource management [fluxul managementului
resurselor lingvistice]

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 33 
2.1.2.1 Standarde privind organizarea conţinutului de informaţii terminologice

Odată cu globalizarea, a apărut necesitatea interschimbului eficient de informaţii între diverse


colecţii de date terminologice. Pentru ca acesta să aibă loc este necesară elaborarea şi respectarea unor
standarde privind toate etapele muncii terminologice.
Pentru ca interschimbul de informaţii să poată avea loc s-au standardizat modele de
reprezentare şi organizare a informaţiei terminologice. Dintre acestea, cele mai importante standarde
ISO sunt:

ISO 1087-1:2000 Terminology work -- Vocabulary -- Part 1: Theory and application


ISO 1087-2:2000 Terminology work -- Vocabulary -- Part 2: Computer applications
ISO 12200:1999 Computer applications in terminology -- Machine-readable terminology interchange
format (MARTIF) -- Negotiated interchange
ISO 12620:2009 Terminology and other language and content resources -- Specification of data
categories and management of a Data Category Registry for language resources
ISO 16642:2003 Computer applications in terminology -- Terminological markup framework
ISO 12615:2004 Bibliographic references and source identifiers for terminology work
ISO 24610-1:2006 Language resource management -- Feature structures -- Part 1: Feature structure
representation
ISO 24613:2008 Language resource management - Lexical markup framework (LMF)
ISO 30042:2008 Systems to manage terminology, knowledge and content -- TermBase eXchange
(TBX)

Consorţii internaţionale profesionale au elaborat, la rândul lor, standarde privind


organizarea conţinutului de informaţii terminologice în vederea realizării interschimbului
între diverse aplicaţii şi formate.
Astfel, consorţiul OLIF a elaborat standardul OLIF, Open Lexicon Interchange
Format, menit să reglementeze reprezentarea informaţiilor terminologice şi lexicale.

2.2 Standardizarea muncii terminologice

Conţinutul de informaţii terminologice trebuie, la rândul lui, să fie realizat conform unor
principii şi metode bine stabilite şi unanim acceptate. Astfel, standardul ISO 704:2009 Terminology
work -- Principles and methods stabileşte liniile directoare în construirea sistemului conceptual,
principiile care trebuie să fie respectate de definiţiile terminologice, principiile stabilirii desemnărilor
şi ale formării termenilor.
Un standard aparte este dedicat organizării datelor şi desfăşurării muncii terminologice în
vederea utilizării terminologiei în traduceri: ISO 12616:2002 Translation-oriented terminography.

2.3 Standardizarea şi armonizarea terminologică

Standardizarea terminologică propriu-zisă priveşte activităţile de creare de termeni


noi (neotermeni) şi de raţionalizare terminologică.
Există standarde terminologice de jure, care sunt,în general, standarde naţionale şi
sunt produse organisme oficiale, şi standardele de facto, cum sunt cele elaborate de
organizaţii comerciale. Atunci când o tehnologie se impune pe plan naţional sau internaţional,
aceasta, împreună cu terminologia aferentă, devine o normă de facto. De exemplu, Microsoft
WindowsTM şi terminologia sa sunt norme de facto.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 34 
Armonizare terminologică este procesul de aliniere a termenilor şi a definiţiilor lor
între limbi sau între variantele unei limbi. Armonizarea terminologică are adesea ca rezultat o
recomandare, neavând caracterul de obligativitate al unui standard.

3. APLICAŢII INFORMATICE CARE FACILITEAZĂ UTILIZAREA


TERMINOLOGIEI ÎN TRADUCERILE SPECIALIZATE

Aşa cum s-a arătat, o traducere specializată de calitate trebuie să asigure precizia, coerenţa şi
consistenţa termenilor. Utilizarea inventarelor terminologice în aplicaţiile care asistă traducătorul
necesită ca acestea să fie pregătite înaintea începerii activităţii de traducere. În cazul în care volumul
documentelor de tradus este foarte mare şi/sau activitatea de traducere se desfăşoară în echipă, aceasta
este o cerinţă obligatorie pentru asigurarea consecvenţei terminologice.
Prima activitate care trebuie realizată este identificarea termenilor în documentul sursă.
Aceasta ridică, însă, o serie de probleme.
În terminologie, un termen este o unitate lexicală cu o structură morfologică şi sintactică
corespunzătoare unei unităţi conceptuale minimale dintr-un domeniu de cunoştinţe dat (Cabré 2003).
De multe ori este dificil să se facă distincţia între un termen şi o expresie frazeologică dintr-
un limbaj specializat. Pentru aceasta, trebuie analizate contextele în care este utilizat termenul. Un
criteriu poate fi recurgerea la concept – se cercetează dacă unitatea lingvistică este desemnarea unui
concept din sistemul conceptual al domeniului de cunoştinţe. Un alt criteriu poate fi unitatea
lingvistică în sine – termenii sunt, de regulă, exprimaţi prin unităţi cu structură sintactică fixă (nu apar
intercalări, inversiuni etc. în interiorul grupului care constituie termenul).
Următorul pas este tratarea termenilor în limba sursă, pentru a li se stabili exact semnificaţia.
Termenii sunt căutaţi în diverse resurse terminologice, pentru a se găsi definiţii, explicaţii şi orice
informaţii utile.
Se stabilesc apoi termenii echivalenţi în limba ţintă.
Aceste activităţi sunt desfăşurate de terminologi şi/sau traducători.
Odată constituit inventarul terminologic, termenii trebuie folosiţi consecvent pe tot parcursul
traducerii.
Dacă volumul textelor de tradus este foarte mare, tratarea termenilor din corpus necesită un
consum foarte mare de timp. Această operaţie este, însă, doar o etapă preliminară procesului de
traducere, şi, de cele mai multe ori, traducătorii nu au la dispoziţie timpul necesar efectuării manuale a
acesteia.
Buna desfăşurare a acestor activităţi este asigurată de utilizarea unor instrumente informatice
care să asigure eficienţa şi calitatea muncii depuse. Din cauza dificultăţilor inerente tratării automate,
pentru realizarea acestor sarcini, activităţile complexe sunt descompuse în faze succesive, realizate de
aplicaţii distincte.
Astfel, există aplicaţii care realizează identificarea candidaţilor de termeni – a structurilor
gramaticale care ar putea fi termeni; numai utilizatorul poate stabili care dintre structurile selectate
sunt, în realitate, termeni. Identificarea candidaţilor de termeni este numită, oarecum impropriu,
extragerea termenilor, iar aplicaţiile care o realizează se numesc extractoare de termeni.
Recunoaşterea termenilor este activitatea prin care unităţile lingvistice sunt căutate – şi
identificate – în diverse resurse terminologice şi lexicografice.
Nu este obligatoriu ca extractoarele de termeni să aibă şi o componentă pentru recunoaşterea
termenilor. În cele mai multe cazuri, validarea termenilor se face de către utilizator. Recunoaşterea
termenilor are loc, însă, în aplicaţiile care integrează terminologia în procesul de traducere, indiferent
dacă sunt aplicaţii de traducere automată sau de asistare a traducătorului uman.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 35 
3.1 Extragerea termenilor

Funcţia principală a extractoarelor de termeni este identificarea, în corpusul supus analizei, a


structurilor care pot fi termeni. Aceasta se realizează, de obicei, în trei subetape distincte (Cherata
2008):
i. Se identifică structurile care sunt potenţiali termeni. Cum termenii au părţi de
vorbire majore, se detectează grupurile nominale, adjectivale, verbale şi adverbiale.
ii. Structurile identificate sunt aduse la forma lematizată (canonică) şi sunt
prezentate sub formă de listă ordonată după anumite criterii (alfabetic, după frecvenţă etc.)
sau de reţea semantică; majoritatea extractoarelor de termeni au şi o funcţie de concordanţă,
prin care, pentru fiecare element din listă, sunt afişate toate contextele de utilizare din corpus.
iii. Se selectează – automat sau interactiv – acei candidaţi care sunt termeni valizi.
Extractoarele de termeni oferă, de obicei, şi posibilitatea înscrierii în fişe terminologice a
informaţiilor aferente termenilor validaţi, facilitând astfel constituirea sau îmbogăţirea
colecţiilor terminologice.

Extragerea termenilor este o activitate care impune existenţa unor componente de tratare
automată a limbajului uman. Pentru identificarea structurilor – grupuri nominale, adjectivale, verbale,
adverbiale – este necesară efectuarea analizei gramaticală specifice limbii documentelor analizate.
Termenii fiind formaţi din grupuri sintactice, analizorul gramatical trebuie să cuprindă atât analiza
lexico-morfologică (pentru recunoaşterea cuvintelor care aparţin limbii tratate), cât şi analiza
sintactică, pentru identificarea grupurilor sintactice formate din cuvintele recunoscute.
Analizoarele gramaticale încorporate în extractoarele de termeni folosesc fie metode
statistice, fie analizoare sintactice de diverse grade de acurateţe, de la cele care utilizează descrierea
anumitor tipare pentru structurile termenilor, la cele care realizează analiza sintactică completă.
Cu cât componenta de tratare automată a limbajului este mai dezvoltată, cu atât precizia
identificării structurilor este mai mare. Aceasta prezintă, însă, atât avantajele, cât şi dezavantajele
tratării automate: este rapidă, prelucrează într-un timp scurt un număr mare de grupuri sintactice, dar,
fără o analiză semantică extinsă, nu se pot obţine întotdeauna rezultatele scontate.
De exemplu, în fragmentul de text următor (care va constitui contextul sintagmelor conţinute)

Ştiri soft - materiale de bază pentru articole publicate de ziare, chiar dacă acestea sunt evenimente
majore pentru organizaţie.
în secvenţa materiale de bază pentru articole publicate de ziare sunt identificate următoarele
sintagme:
material de bază
material de bază pentru articole
material de bază pentru articole publicate
material de bază pentru articole publicate de ziare
bază pentru articole
bază pentru articole publicate
bază pentru articole publicate de ziare
Cu cât gramatica limbii tratate este mai complicată, cu atât analizorul sintactic este mai dificil
de realizat. Pentru limba română, care este puternic flexională, analiza recunoaşterea grupurilor
sintactice pune probleme deosebite.
Implementarea unei funcţii de dezambiguizare duce la creşterea performanţei aplicaţiei, însă
necesită resurse lingvistice complexe. Aceasta nu creşte, însă, neapărat, eficienţa extractorului de
termeni, deoarece, în generale, aceste aplicaţii nu au la dispoziţie informaţii terminologice care să
faciliteze identificarea termenilor. Pe de altă parte, doar utilizatorul poate stabili, cu certitudine, care
dintre sintagmele selectate sunt, în realitate, termeni.
De exemplu, în fragmentul
Comunicatele sunt necesare pentru orice tip de eveniment la care sunt invitate mediile de informare

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 36 
pentru secvenţa mediile de informare sunt identificate două sintagme:
mediu de informare
medie de informare
ambele corecte din punct de vedere sintactic şi pentru care nici existenţa unei faze de dezambiguizare
nu poate decide validitatea lor ca termeni.
Dacă aplicaţia este proiectată pentru analiza textelor scrise în limbaj controlat, şi/sau dacă are
la dispoziţie un inventar de cuvinte aparţinând unui limbaj specializat, prezenţa cărora în cadrul
sintagmelor creşte probabilitatea ca acestea să reprezinte termeni, raportul dintre termenii reali
identificaţi şi structurile care nu sunt termeni poate fi mai mare. Există, însă, riscul ca, în acest caz, să
nu fie selectaţi toţi termenii ocurenţi în corpus.
După ce o structură este recunoscută, trebuie să i se genereze forma lematizată, şi această
operaţie, în sine, reprezintă dificultăţi pentru limbile puternic flexionale, deoarece se pune problema
de a lematiza grupuri sintactice, nu cuvinte simple. Toate ocurenţele flexionate trebuie asociate lemei
corespunzătoare, împreună cu contextele în care acestea sunt ocurente.
Selecţia termenilor este o operaţie care necesită foarte multă rigoare. În majoritatea
aplicaţiilor, aceasta se realizează interactiv, de către utilizator. Dacă aplicaţia are şi o componentă de
recunoaştere a termenilor şi utilizează resurse externe, atunci validarea termenilor se poate realiza
automat. Dacă, însă, se urmăreşte şi identificarea de termeni noi, care să fie adăugaţi unei colecţii
existente sau uneia noi, intervenţia terminologului este absolut necesară în această fază.
Când trebuie să aleagă ce extractor de termeni să utilizeze, utilizatorul ia în considerare mai
mulţi factori: limbile acceptate, de interfaţa cu utilizatorul, uşurinţa în exploatare, modalitatea de a
prezenta rezultatele, facilitatea de înregistrare în fişa terminologică. În evaluarea unui extractor de
termeni, însă, elementul crucial este calitatea extragerii termenilor (Thurmair 2003). Acest lucru este
însă dificil de apreciat, deoarece nu se poate preciza întotdeauna în mod obiectiv care sunt termenii
relevanţi dintr-un anumit text.
Din punctul de vedere al posibilităţii de utilizare, un extractor de termeni poate fi evaluat
după modul în care satisface următoarele criterii (Thurmair 2003):
a) Furnizează toţi candidaţii potenţiali? Dacă există posibilitatea ca termeni reali să fie excluşi
din rezultatele oferite, calitatea traducerii efectuate utilizând terminologia obţinută cu ajutorul
extractorului poate avea de suferit.
b) În cât timp poate utilizatorul selecta termenii valizi? Eficienţa muncii utilizatorului depinde
de raportul dintre candidaţii irelevanţi şi termenii reali semnalaţi. De asemenea, trebuie luată în
considerare şi forma în care sunt furnizate rezultatele. Dacă utilizatorul trebuie să aducă termenii la
forma lematizată, va consuma mai mult timp pentru a obţine rezultatul dorit.
c) Cum poate fi folosit în alte aplicaţii rezultatul obţinut prin extragerea termenilor? Acest aspect
este foarte important, deoarece extragerea termenilor este doar o etapă preliminară pentru alte
activităţi. Dacă aplicaţia oferă doar o listă de termeni, fără alte informaţii, utilizatorul trebuie să
completeze ulterior toate informaţiile terminologice. Dacă însă, se înscriu în fişa terminologică toate
informaţiile obţinute: termenul, informaţii gramaticale, contexte de utilizare, definiţie, alte informaţii
utile (forme prescurtate, sinonime etc.), iar fişele au un format care să permită importarea datelor în
alte aplicaţii, atunci eficienţa muncii utilizatorului este maximă. Unele aplicaţii permit să se înscrie în
intrări, pe lângă informaţiile terminologice, şi informaţii gramaticale care să faciliteze recunoaşterea
terminologică.

3.2 Recunoaşterea terminologică pe parcursul procesului de traducere

Traducătorii folosesc aplicaţii informatice care să îi asiste în munca propriu-zisă de traducere.


Acestea se pot împărţi în două mari categorii:
- aplicaţii de traducere automată [MT - Machine Translation] asistată de traducătorul uman, care
efectuează automat traducerea în limba ţintă a textului scris în limba sursă, cu intervenţia utilizatorului
uman înaintea, în timpul şi/sau după procesul de traducere;

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 37 
- aplicaţii informatice de asistare a traducătorilor [CAT – Computer-Assisted Translation tools], care
facilitează munca de traducere efectuată de traducătorul uman; cele mai utilizate aplicaţii din această
categorie sunt cele care utilizează memoriile de traducere.
Comparaţia dintre cele două categorii de aplicaţii nu face obiectul acestei lucrări. Amintim
doar că, dacă mult timp aplicaţiile de traducere automată nu se ridicau la exigenţele impuse de o
traducere de calitate, fiind privite şi utilizate cu rezerve de comunitatea traducătorilor, în prezent
performanţele lor sunt mult îmbunătăţite. Tot mai apreciate sunt sistemele hibride: aplicaţii cu
memorii de traducere care încorporează şi componente de traducere automată; acestea pot furniza
traducerea „brută” a unui segment care nu a fost găsit în memoria de traducere sau care a fost găsit cu
o rată de potrivire scăzută; utilizatorul poate accepta traducerea automată furnizată – pe care o poate
corecta după dorinţă – la fel cum poate accepta traducerea găsită în memoria de traducere.
Indiferent de tipul aplicaţiei utilizate, pentru a îndeplini dezideratul utilizării consecvente a
terminologiei, acestea încorporează facilitatea de recunoaştere terminologică. Aceasta funcţionează în
felul următor:
- aplicaţiei îi sunt furnizate resurse terminologice şi lingvistice pe care să le consulte
(glosare într-un format recognoscibil de aplicaţie – ca în cazul Wordfast-ului; baze de date cu o
structură acceptată, cum este Multiterm-ul pentru Translator’s Workbench al SDL Trados; dicţionare
şi enciclopedii consultabile în timpul procesului de traducere; lexicoane care conţin şi informaţii
terminologice pentru aplicaţiile MT);
- aplicaţia are facilitatea de a identifica în textul sursă termenii existenţi în resursele
terminologice şi lingvistice puse la dispoziţie (recunoaştere terminologică);
- aplicaţia furnizează echivalentul în limba ţintă a termenului identificat; acesta este
inclus în textul tradus, cu sau fără intervenţia utilizatorului (în cazul aplicaţiilor MT), cu acceptul şi cu
modificările gramaticale necesare efectuate de utilizator, în cazul aplicaţiilor CAT.
Recunoaşterea terminologică este îngreunată, însă, în cazul limbilor flexionare. Procesul are
loc invers faţă de cazul extragerii termenilor. Sintagmele ocurente în text apar în formă flexionată, iar
intrările din resursele terminologice, cu care trebuie să fie comparate, sunt înregistrate în forma
canonică. În cazul limbilor cu flexiune puternică, acest fapt face ca rata de recunoaştere să fie destul
de scăzută.
Pentru rezolvarea acestei probleme s-au căutat diverse soluţii.
Unele aplicaţii, cum este Wordfast-ul, permit înregistrarea intrărilor din glosare într-o formă
care să permită recunoaşterea „fuzzy”: în intrări se poate utiliza un caracter special (wildcard) a cărui
prezenţă înlocuieşte apariţia oricăror caractere (litere sau cifre), într-un număr nespecificat.
De exemplu, o intrare de forma traducer* permite recunoaşterea formelor traducere,
traducerea, traduceri, traducerile, traducerilor.
Această soluţie este funcţională în cazul limbilor care nu au (sau au prezentă în mică măsură)
alternanţele vocalice şi consonantice la nivelul rădăcinii. În cazul limbii române, însă, pentru a asigura
recunoaşterea formelor care prezintă alternanţe în rădăcină, ar trebui incluse intrări multiple, câte una
pentru fiecare caz. De exemplu, în rădăcina lemei fată apare alternanţa a/e, destul de frecventă în
limba română. Nici folosirea wildcard-ului nu poate rezolva această problemă, deoarece aplicaţiile
care oferă această facilitate nu permit plasarea acestuia înaintea unui şir de caractere de lungime mai
mică decât o valoare specificată (de exemplu, 4), deoarece, în caz contrar, recunoaşterea „fuzzy” ar fi
nerelevantă. O soluţie ar fi introducerile multiple, câte o intrare pentru fiecare caz de alternanţă în
parte; acest lucru, însă, face ca unui termen să-i corespundă mai multe intrări, ceea ce face dificilă
utilizarea datelor respective în colecţii terminologice.
Pe de altă parte, această soluţie este acceptabilă în cazul în care glosarele sunt constituite de
către traducătorul uman. Este greu de imaginat că o aplicaţie de extragere a termenilor, care poate
furniza resurse terminologice sistemului de asistare a traducătorilor, ar crea intrări care să ţină cont de
alternanţele din rădăcina termenilor.
O altă soluţie este ca, în baza de date terminologice consultată de aplicaţie, intrările
termenilor să conţină şi informaţii asupra paradigmei acestora. Această rezolvare este adoptată pentru
unele limbi în cadrul cărora formele distincte din cadrul paradigmei unui termen sunt puţine.
Aplicaţiile de extragere de termeni şi cele de recunoaştere terminologică din cadrul unui sistem caută

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 38 
să rezolve împreună această problemă. Astfel, aplicaţia de extragere a termenilor permite înscrierea în
fişa terminologică a formelor distincte ocurente în cadrul paradigmei, iar aplicaţiile care utilizează
recunoaşterea terminologică compară sintagmele ocurente în text cu formele înregistrate în intrările
termenilor. Rezultatele obţinute prin această metodă sunt destul de performante pentru limbile care nu
au o flexiune foarte puternică. Din nou, pentru limba română această soluţie nu ar duce la rezultatele
scontate.
Soluţia aceasta funcţionează pentru bazele de date cu care lucrează de aplicaţia de memorie de
traducere. Dar aplicaţiile CAT folosesc şi alte resurse lingvistice şi/sau terminologice care nu conţin
informaţii asupra paradigmei termenilor, astfel încât soluţia menţionată nu funcţionează decât parţial.
Trebuie să menţionăm că unele modele de reprezentare a datelor terminologice – cum este OLIF –
dau posibilitatea reprezentării unitare a informaţiilor terminologice şi lexicologice; în cazul în care
datele cu care lucrează aplicaţia sunt reprezentate într-un astfel de format, recunoaşterea
terminologică este facilitată.
Cea mai bună soluţie este înglobarea unei componente de analiză gramaticală în cadrul
aplicaţiilor de recunoaştere terminologică. Aceasta ar aduce sintagmele ocurente în text la forma
canonică, pe care ar putea-o folosi la comparaţia cu intrările din resursele folosite de aplicaţie.
Deocamdată, astfel de încercări sunt abia la început, din cauza dificultăţilor ridicate de analiza
gramaticală – unul din motivele pentru care s-a recurs la aplicaţiile CAT.

3.3 . Îmbogăţirea şi partajarea datelor terminologice pe parcursul procesului de traducere

Aplicaţiile care oferă facilitatea de recunoaştere terminologică în procesul de traducere dau


posibilitatea traducătorilor să introducă, în colecţiile terminologice puse la dispoziţie, termeni noi,
identificaţi pe parcursul desfăşurării traducerii. Astfel, colecţiile de date se pot îmbogăţi permanent.
Mai mult, în cazul aplicaţiilor care permit folosirea partajată a resurselor între utilizatori,
colecţiile de date, ca şi memoria de traducere, pot fi accesate de către toţi participanţii la proiectul de
traducere. În felul acesta este asigurată calitatea terminologiei utilizate.

CONCLUZII

Calitatea terminologiei utilizate în procesul de traducere influenţează în mare măsură calitatea


traducerii. Aceasta nu poate fi asigurată în absenţa unor aplicaţii informatice care să asiste
traducătorul pe toată durata activităţii sale în cadrul unui proiect de traducere. Sistemele informatice
de asigurare a calităţii terminologiei sunt variate şi îndeplinesc funcţii diverse, de la crearea colecţiilor
terminologice prin muncă terminologică independentă şi/sau utilizând extractoarele de termeni pentru
constituirea inventarelor, la identificarea şi recunoaşterea termenilor sursă şi furnizarea echivalenţilor
validaţi din colecţiile terminologice puse la dispoziţie.
Pe măsura dezvoltării şi creşterii performanţelor acestor aplicaţii, s-a ajuns la integrarea lor în
pachete de unelte puse la dispoziţia traducătorilor. Astfel, aceştia pot beneficia de toate facilităţile
oferite de sistemele informatice dedicate acestui scop.
Sistemele integrate îmbină memoriile de traducere cu traducerea automată, extragerea şi
recunoaşterea terminologică, consultarea şi alimentarea automată a resurselor terminologice pe
parcursul traducerii.
în felul acesta, traducătorii se pot concentra asupra scopului principal al activităţii lor –
traducerea – pe care îl pot îndeplini la nivelul celor mai înalte exigenţe.

BIBLIOGRAFIE
*** D1.1 «Current Standards and Best Practices Assessment». Report Collection of Pan-European
Terminology Resources through Cooperation of Terminology Institutions
(EUROTERMBANK),

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 39 
http://project.eurotermbank.com/uploads/D1.1%20Current%20Standards%20and%20Best%2
0Practices%20Assessment%20Report.pdf
Aussenac-Gilles, Nathalie (2005): «Supervised text analysis for ontology and terminology
engineering». Proceedings of the Dagstuhl Seminar on Machine Learning for the Semantic
Web, pp. 13-18.
http://www.kushmerick.org/nick/research/Dagstuhl- MLSW/proceedings/aussenac-gilles.pdf
Benmessaoud, Sanaa (2009): «Effective Terminology Management Using Computers».
Translation Journal, Vol. 13, No. 1, 2009,
http://accurapid.com/journal/47terminology.htm
Bowker, Lynne (2002) Computer-aided Translation Technology. A practical introduction, University
of Ottawa Press
Cabré, M. T. (2003): «Theories of terminology. Their description, prescription and explanation».
Terminology 9(2), 163–200.
Cabré, Maria-Teresa / Anne Condamines / Fidelia Ibekwe-SanJuan (2007): «Introduction.
Application-driven terminology engineering». Fidelia Ibekwe-SanJuan, Anne Condamines,
Teresa Cabré Castellví (Eds) Application-Driven Terminology Engineering, John Benjamins, pp. 1-
18, http://www.upf.edu/pdi/dtf/teresa.cabre/docums/ca05con.pdf
Cherata, Sanda / Jodál Endre (2008) «Aplicaţii informatice de asistare a muncii terminologice».
Emma Tămâianu-Morita, Mioriţas Ulrich (coordonatori) Limbajul primar vs. Metalimbajul -
Structuri, funcţii şi utilizări ale limbii. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană
Dagan, Ido / Ken Church (1994): Termight: Identifying and Translating Technical Terminology,
http://acl.ldc.upenn.edu/A/A94/A94-1006.pdf
Daelemans, Walter / Véronique Hoste (2009): «Introduction. Evaluation of Translation
Technology». Linguistica Antverpiensia New Series - Themes in Translation Studies,
7/2008, http://aspeditions.be/asp_mailing/Linguistica/pages.pdf
Fullford, Heather / Joaquín Granell-Zafra (2005): «Translation and Technology: a Study of UK
Freelance Translators». The Journal of Specialised Translation Issue 4,
http://www.jostrans.org/issue04/art_fulford_zafra.pdf
Gambín, José (2004): «A Practical Approach to Terminology Work». ATA Seminar: Translating for
the Pharmaceutical Industry, January 24, 2004, San Juan, Puerto Ricoo
http://www.abroadlink.com/Articles/A%20Practical%20Approach%20to%20Terminolo
gy%20Work.pdf
Guzmán, Rafael (2007): T-Manager Terminology Tool,
http://www.invenis.net/resources/tw/index.php
Guzmán, Raphael (2009): «Uncontrolled Terminology and MT: The Importance of Making
Good Comparisons». Translation Journal, Vol. 13, No. 2, 2009,
http://accurapid.com/journal/48mt.htm
Hutchins, John (2005): «Current Commercial Machine Translation Systems and Computer-Based
Translation Tools: System Types and Their Uses». 17 International Journal of Translation 5,
34,
Hutchins, John (2009): «Multiple Uses of Machine Translation and Computerised Translation Tools».
International Symposium on Data and Sense Mining, Machine Translation and Controlled
Languages – ISMTCL 2009 http://www.hutchinsweb.me.uk/Besancon-2009.pdf
Ibekwe-SanJuan, Fidelia / Anne Condamines / Teresa Cabré Castellví (Eds) (2007): Application-
Driven Terminology Engineering, John Benjamins
Itagaki, Masaki / Takako Aikawa / Xiaodong He (2007): Automatic Validation of Terminology
Translation Consistency with Statistical Method, http://www.mt-archive.info/mts-2007-
itagaki.pdf
Kerremans, Koen / Rita Temmerman / Gang Zhao: Terminology and Knowledge Engineering in
Fraud Detection,
http://www.starlab.vub.ac.be/research/projects/poirot/Publications/TKE2005_KTZ_FinalDraf
t.pdf
Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs
et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 40 
LISA LISA Best Practice Guide. Quality Assurance: The Client Perspective,
http://www.lisa.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=650&file=fileadmin/filestore/
QA_BPG.pdf&t=1274001590&hash=ddaf5bef0a80e8665a707cd9c728f877
Lundberg, Lars / Michael Mattsson / Claes Wohlin (2005): Software quality attributes and
trade-offs, Blekinge Institute of Technology,
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.101.5016&rep=rep1&type=
pdf
Milicic, Drazen (2005) «Chapter 1. Software Quality Models and Philosophies». Lundberg, Lars /
Michael Mattsson, Claes Wohlin (2005): Software quality attributes and trade-offs, Blekinge
Institute of Technology,
http://www.bth.se/tek/besq.nsf/%28WebFiles%29/CF1C3230DB425EDCC125706900317C4
4/$FILE/chapter_1.pdf
Pavel, S. and Nolet, D. (2001): Handbook of terminology, Public Works and Government Survices,
Translation Bureau, Canada, http://collection.nlc-
bnc.ca/100/200/301/translation_bureau/handbook_terminology-e/handbook.pdf .
Somers, Harold (ed.) (2003): Computers and Translations. A translator’s guide. John Benjamins.
SunFlare - A Global Translation services Provider – Terminology Control,
http://www.sunflare.com/english/quality/quality_term.html
Thurmair, Gregor (2003): «Making Term Extraction Tools Usable». Proc EAMT-CLAW Dublin.
http://mt-archive.info/CLT-2003-Thurmair.pdf
Wright, Sue Ellen / Gerhard Budin (2001) Handbook of Terminology management, John Benjamins
Yuste, E. (2002): «Language Resources and the Language Professional». Yuste, E. (Ed)
Proceedings of the First International Workshop in Language Resources for
Translation Work and Research. Paris, ELRA (European Association for Language
Resources)
Zhang, Kelvin (): Translation Management Model for Multilanguage localization in Outsourcing
Environment, http://www.translationdirectory.com/articles/article1486.php

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 41 
LA TERMINOLOGIE DANS LA FORMATION DES TRADUCTEURS

Dorina CHIŞ
Université "Tibiscus"
Timişoara

L’enseignement de la terminologie à l’université et la place qu’elle occupe dans la formation


des traducteurs et des interprètes – surtout dans les conditions où, en Roumanie, il s’agit d’une
discipline de date relativement récente – exige une attention particulière, une réflexion sur les buts à
atteindre et la meilleure manière d’y parvenir.

1. Objectifs et compétences

1.1. Le traducteur
Comme toute formation, celle en terminologie doit être définie tout d’abord par rapport aux
objectifs poursuivis. Le cours de terminologie se propose en premier lieu d’initier les étudiants au
domaine général de la discipline afin de rendre les apprentis traducteurs capables en même temps de
résoudre les problèmes de terminologie posés par les textes à traduire, de porter un regard critique sur
les ouvrages terminographiques et lexicographiques dont ils disposent et de savoir mener une
recherche personnelle, originale et efficiente, pour les cas où ces ouvrages ne fournissent pas de
solutions satisfaisantes.
Simplifiant les choses à l’extrême, on pourrait dire que le traducteur a tout d’abord besoin de
comprendre la terminologie du texte à traduire, dans la langue source, pour pouvoir ensuite
reformuler le message et trouver les correspondances ou les équivalences de celle-ci dans la langue
d’arrivée. Dans les deux cas (qu’il s’agisse de langue source ou de langue d’arrivée), la solution la
plus simple serait de faire appel à d’ouvrages terminographiques unilingues, respectivement bilingues.
Seulement, une telle approche peut s’avérer insatisfaisante.
Tout d’abord dans la langue source, une documentation sommaire – basée uniquement ou
surtout sur les dictionnaires – peut signaler (ou au contraire, ne pas signaler du tout) l’usage parallèle
de termes différents voire même contradictoires, sans offrir pour autant d’informations précises et
détaillées sur leur emploi. Sans disposer de renseignements précis quant à leur usage, il est difficile à
faire le choix entre (Bédard, 1987: 15) :
o pompe à chaleur/pompe de chaleur/pompe thermique/thermopompe,
o électrovanne/électrorobinet/robinet magnétique /robinet électromagnétique
o radiateur/échangeur air-eau
o abattage/abattement, gonflage/gonflement, lavage/lavement…
On peut même se retrouver dans le contexte d’un domaine où l’évolution rapide des concepts
en devance la description et la définition et, dans ce cas, le dictionnaire n’a que très peu
d’informations (ou même rien du tout) à offrir.
Quant à trouver les (meilleures) équivalences des termes scientifiques et techniques d’une
langue à l’autre, cela constitue un problème ardu de la terminologie bilingue et multilingue, ainsi que
de la traduction spécialisée. Consulter un dictionnaire bilingue constitue, certe, la méthode la plus
rapide, la plus économique. Les étudiants seront amenés à comprendre qu’il s’agit, pourtant, d’une
méthode à employer avec beaucoup de prudence, car le traducteur est influencé par les
correspondances proposées dans l’autre langue, même si elles ne sont pas tout à fait appropriées,
même si elles appartiennent, par exemple, à des registres ou à des domaines différents que ceux du

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 42 
texte source. Les dictionnaires bilingues qui offrent des termes équivalents sans en offrir les
définitions constituent, de toute évidence, une source d’informations incomplète, qui ne saurait pas
satisfaire les exigences d’une haute qualité de la traduction.
Dans la communication spécialisée, on part, généralement, du principe que la science passe
de l’organisation linguistique “arbitraire” du monde à une organisation objectivement motivée et que
donc les diverses terminologies reflètent les structures objectives de la réalité. Mais, le découpage de
cette même réalité ne coïncide pas toujours dans les langues de travail : le français, par exemple,
distingue entre: escalier et échelle (scară), peau et cuir (piele), grade et degré (grad), pied et jambe
(picior)… distinctions inexistantes en roumain, où les termes équivalents ont une extension plus
grande.
Les différences, d’une langue à l’autre, apparaissent non seulement au niveau conceptuel,
mais au niveau de l’expression aussi. Il y a, par exemple, des concepts qui, tout en existant dans un
certain domaine d’application dans les deux langues de travail, ne disposent pas de désignation
exprimée par un terme simple que dans l’une d’elles. C’est bien le cas de toute une série de termes
français appartenant au domaine du droit, rendus en roumain par des périphrases (Scurtu, 2008 : 887)
:
o acquêts - bunuri achiziţionate în timpul căsătoriei
o ayant-droit - persoană care a dobândit un drept, îndreptăţit
o comparant - (persoană) care se înfăţişează / care se prezintă în faţa unei autorităţi
o déshérence - lipsă de moştenitori (la o succesiune)…

Puisque les dictionnaires – surtout bilingues – sont d’outils de travail auxquels on ne peut se
fier totalement, les futurs traducteurs ont donc besoin de s’approprier les méthodes spécifiques de
recherche en terminologie monolingue et bilingue, ponctuelle et thématique. L’analyse conceptuelle,
déroulée parallèlement ou successivement, dans les deux langues de travail mettra en évidence les
différences dans le découpage des concepts. Confronter les notions dans deux langues différentes
c’est la seule manière fiable d’en faire ressortir la concordance ou bien les différences et permettra,
ensuite, une meilleure mise en équivalence des termes. De cette même analyse peuvent résulter des
lacunes en ce qui concerne la désignation ou la définition, lacunes dont la solution exige, de la part du
traducteur, un effort supplémentaire, de documentation et de création. Ce n’est qu’après une recherche
onomasiologique poussée, en mesure d’assurer la compréhension exacte du concept, que le traducteur
peut proposer la solution d’une lacune terminologique en créant, pour l’exprimer, un néonyme ou bien
en utilisant une périphrase explicative et, bien évidemment, en fournissant aussi la définition.
Pour être en mesure de mener ce genre de recherche et de trouver finalement les meilleures
équivalences terminologiques d’une langue à l’autre, pour être donc capable de créer des termes
nouveaux et de fournir les définitions des concepts nouveaux, les étudiants ont besoin des
connaissances et des compétences fournies par la théorie de la terminologie. Les notions théoriques
offertes par les cours portent, dans une première étape, sur l’approche onomasiologique dans la
recherche. C’est bien cette approche qui permet au traducteur d'appréhender le contenu conceptuel
(ses caractéristiques distinctives) à travers la définition, d’identifier le concept par sa désignation, et
de pouvoir évaluer l’actualité de tous ces éléments (vu que l’évolution des sciences entraîne
l’évolution des concepts et des termes). L’étude des relations qui structurent les systèmes conceptuels
à l’intérieur d’un domaine d’application offrira une image hiérarchique des concepts, et des
renseignements sur le degré de généralité de chacun. La comparaison des arbres de domaine d’une
langue à l’autre, permettra d’en vérifier les équivalences et d’en observer les lacunes. Les éléments
de théorie portent aussi sur les procédés de formation des termes, leurs caractéristiques pour chaque
domaine, les critères d’évaluation des termes et le travail de normalisation.
Enfin, le cours de terminologie dirige, petit à petit, l’apprenant de la théorie à la pratique, car
il devra mener sa propre recherche dans les textes et dans les banques de données, et en consigner les
résultats – tout d’abord dans des fiches terminologiques, ensuite dans des glossaires et des banques de
données. On lui offrira, dans ce but, des renseignements sur les principes et les méthodes du travail
terminographique, sur la constitution, le fonctionnement, l’emploi et l’alimentation de ce genre
d’ouvrages.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 43 
Le parcours de l’enseignement, qui part des connaissances théoriques vers la pratique de la
recherche terminologique – ponctuelle et thématique, unilingue et comparée – et aboutit à la
constitution d’ouvrages terminographiques, sera en mesure de fournir aux étudiants une bonne
méthode de travail. Parallèlement, pendant les cours de traduction spécialisée les étudiants auront
l’occasion de mettre à profit leur compétence en terminologie et notamment d’étudier le
fonctionnement et les valeurs que les termes peuvent prendre en discours.

1.2. Le terminologue

La formation assurée aux étudiants est double: d’une part, celle de traducteur – lecteur et
consommateur de travaux terminographiques, d’autre part, celle de terminologue – auteur et
producteur de ce genre d’ouvrages. Un diplôme de licence en traduction donne, en principe, la
possibilité d’être engagé comme terminologue. Ce métier existe bien au Canada, en Suisse, en
Belgique… En Roumanie, bien qu’il ne soit pas inscrit dans la nomenclature des métiers, on le
retrouve, en tant que tel, dans le cadre de certaines institutions (comme par exemple l’Institut
Européen de Bucarest), ce qui donne à penser qu’il sera reconnu bientôt chez nous aussi.
Pour le moment la formation du traducteur et du terminologue est la même. Mais est-ce que
l’activité que ce dernier déroule ne demande pas de compétences professionnelles supplémentaires, ce
qui exigerait un enseignement plus spécifique ?
Il est vrai que le cours de terminologie, commence généralement par présenter cette discipline
dans la perspective de la traduction, pour déplacer petit à petit cette perspective jusqu’à traiter la
terminologie comme une activité en soi (dans la constitution des glossaires terminologiques, par
exemple). Mais, ce cours, parvient-il, en licence, à assurer les connaissances théoriques et pratiques
qu’une prestation professionnelle de qualité exige ?
Le travail du terminologue comprend (Gouadec, 2009) comme principales tâches de :
1. recenser les termes spécialisés et établir des nomenclatures de termes puis identifier, caractériser
et définir les concepts que ces termes désignent ;
2. recenser les objets et les concepts se rapportant à un produit, un processus, un secteur d’activité,
un domaine de travail, etc. puis identifier leurs désignations ;
3. recueillir ou mettre en forme toutes les données et informations nécessaires pour « éclairer » les
concepts et/ou les désignations, puis réunir le tout dans un répertoire/dictionnaire généralement
informatisé après avoir, le cas échéant, pris ou fait prendre des décisions dites d’aménagement
concernant les désignations.
Dans les services de terminologie qui fonctionnent auprès de grands bureaux de traduction
appartenant à des grandes entreprises ou des organisations nationales et internationales, le
terminologue déroule plusieurs types d’activités :
Il y a tout d’abord l’élaboration de terminologies mono-/bi-/multilingues, qui comprend
plusieurs étapes, dont : la constitution d‘un corpus, l’identification et l’extraction des termes, la
recherche terminologique thématique et ponctuelle, l’élaboration de systèmes conceptuels (arbres de
domaine), l’établissement de systèmes de classification terminologiques, l’élaboration de définitions,
le traitement terminographique – mise en forme de recueils terminologiques – et la validation des
données, la mise à jour et la maintenance des données. À cela s’ajoute l’évaluation de logiciels
terminologiques et la contribution active à l‘évolution de ces logiciels, quant à la définition de
formats, des méthodes et des procédures de travail. C’est un travail très nécessaire et toujours très
actuel, puisque les lacunes des dictionnaires dans les domaines scientifiques et techniques, explicables
dans une époque de progrès tellement rapide, non seulement justifient, mais imposent la mise à jour
continuelle des ressources terminographiques.
Il y a ensuite l’aménagement et la planification terminologique, activité complexe basée sur la
définition et la mise en oeuvre d‘une politique linguistique et terminologique applicable au sein d’une
institution, d’une entreprise, d’une communauté linguistique. Cette activité implique des travaux
d‘harmonisation terminologique, la création néologique, la normalisation des terminologies, leur
diffusion et la vérification de leur utilisation effective et correcte.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 44 
Il faut noter encore la mission de veille que le terminologue est parfois appelé à remplir. Il
s’agit d’une veille terminologique permanente au sens où il identifie, extrait, recense, intègre et traite
les nouveaux termes qui apparaissent dans son horizon professionnel et dans les domaines d’activité
des donneurs d’ouvrage. Mais il arrive également qu’on lui demande d’assurer la veille technologique
ou concurrentielle ou encore stratégique pour le compte de divers services ou clients. Ces veilles
consistent à rechercher toutes les informations qui lui sont demandées. Le terminologue doit donc
agir en véritable spécialiste de la recherche et de la documentation.
De nos jours, apparaissent de nouveaux champs d’activité pour les terminologues: jusqu’à
présent, les entreprises envisageaient les outils informatiques comme une propriété et employaient un
personnel assez nombreux pour les faire marcher. Puisque cette approche ne donne plus tellement de
satisfaction, les entreprises commencent à louer la fonctionnalité dont elles ont besoin – espace de
stockage ou applications spécifiques. Les fournisseurs en sont de grands établissements spécialisés, en
mesure d’assurer des services fiables, ayant un haut niveau de qualité et bénéficiant de maintenance
qualifiée. Le réseau de services Web assure ainsi le développement d’un milieu d’affaires pour le
déroulement desquelles l’harmonisation terminologique est un facteur très important. Les
distributeurs, les vendeurs et les acheteurs doivent se mettre d’accord sur de subtiles différences
terminologiques qui, méconnues, ont fait déjà tomber assez de marchés en ligne (Hagel & Brown,
2001). Ce nouveau milieu d’affaires a besoin de normes linguistiques et les compétences d’un
terminologue y trouveront emploi.
La formation doit, elle aussi, prendre en compte ces nouvelles opportunités du marché du
travail et actualiser en conséquence les programmes et les cours.

2. Les cours de terminologie

2.1. Les cours fournis aux traducteurs/terminologues


En Roumanie, les cours de terminologie sont dispensés uniquement dans les facultés de
langues modernes appliquées, en licence et en master. Selon les documents accessibles sur l’Internet,
en licence, le nombre d’heures qui leur sont consacrées est, en moyenne de :
o 1 heure par semaine – cours de théorie générale de la terminologie (en roumain) – un
semestre ;
o 1 heure de cours + 1 heure de séminaire par semaine pour chacune des deux langues de
travail – un semestre.
À considérer les objectifs que ces cours se proposent et les compétences que les étudiants
doivent acquérir ce n’est pas beaucoup.
Quant au contenu de ces cours, il suit, généralement, les grandes lignes des cours similaires
dispensés dans les grandes universités d’Europe et de Canada. Un modèle très connu – en libre accès
sur l’Internet – c’est le didacticiel canadien de terminologie Le Pavel.
Une réunion de travail serait très utile à une harmonisation des contenus des cours dispensés
dans les universités roumaines. Un sujet de débat en serait aussi l’actualisation, puisque le progrès de
la science et de la technologie se fait sentir dans ce domaine comme partout ailleurs.
Des notions de linguistique de corpus – comprises dans le cours de terminologie ou faisant
l’objet d’un cours indépendant – aideront les étudiants à constituer les corpus destinés à leurs
recherches terminologiques, à les traiter et à les exploiter d’une manière plus efficiente. Un plus de
formation en informatique serait, de même, nécessaire : il s’agit tout d’abord, certes, des compétences
visant l’emploi d’outils informatiques de travail, complétées par d’autres, permettant aux traducteurs
et surtout aux terminologues d’avoir une collaboration plus étroite avec les informaticiens, de
s’impliquer plus activement dans la constitution, la maintenance et l’optimisation de ces outils
(notamment des banques de données).

2.2. Envisager un public plus large pour les cours de terminologie ?


En élargissant la perspective, on peut observer que le développement de la terminologie est
étroitement lié au développement général de la langue nationale. Pour s’imposer au lieu de travail –
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 45 
dans l’entreprise ou à l’université – une langue doit faire preuve d’excellence : elle doit constituer un
instrument performant, offrir richesse, netteté, souplesse, répondre, enfin, à toutes les exigences des
locuteurs. Pour rester un outil de communication efficient et pouvoir rendre les nouveaux concepts
que le progrès des sciences engendre, la langue doit s’enrichir continuellement, que ce soit par
emprunts ou par créations néonymiques autochtones. Le développement actuel de la langue doit se
poursuivre dans un rythme comparable à celui de la science et de la technologie. Il est vrai que la
langue a ses propres lois et qu’on ne peut lui en imposer d’autres. Pourtant, de nos jours, il faut
s’impliquer plus vivement dans le travail d’aménagement linguistique, multiplier les efforts pour
tâcher d’assurer et surtout de garder à la langue nationale le statut de langue de travail dans la science
et dans la technique.
Comment s’y prendre ? Il y a, certes, l’exemple illustre de la France qui veille à la défense de
sa langue. La liberté individuelle d’expression existe. Jusqu’au 4 août 1994, les décisions concernant
la terminologie utilisable étaient prises au niveau ministériel. Après cette date et surtout après le
décret de 5 juillet 1996, une commission indépendante est chargée de gérer les problèmes de la
terminologie. Les prescriptions de cette commission sont obligatoires seulement pour les personnes
morales et pour celles de droit privé se trouvant dans l’exercice d’une fonction publique. Ainsi, l’État
français renonce à une normalisation autoritaire de la terminologie, mais règle, au moins en partie, son
emploi et assure – par les commissions de terminologie – le développement de la langue spécialisée.
Pourtant, même en France, et très souvent, ces commissions n’agissent qu’après coup : par
exemple lorsqu’il faut recommander un choix parmi plusieurs synonymes ou bien corriger un emploi
fautif. Cela veut dire intervenir sur une terminologie qui circule déjà.
En tant qu’enseignant, je trouve que, dans la recherche d’une solution au problème du
développement de la terminologie dans n’importe quelle langue, le côté éducatif, et surtout les
possibilités offertes par l’enseignement universitaire, ne sont pas suffisamment exploitées. Des cours
de terminologie dispensés aux futurs ingénieurs, médecins… spécialistes, enfin, de tous les domaines,
seraient très utiles. Il ne faut pas perdre de vue que ces spécialistes sont les premiers à devoir désigner
de nouveaux concepts, à adopter ou à traduire les termes étrangers nécessaires ; ce sont eux qui
choisissent les premiers à utiliser un certain terme ou un de ses synonymes, et cela même avant que
les commissions de terminologie puissent signaler l’existence d’un emploi fautif ou recommander une
forme au détriment de l’autre.
À remémorer l’exceptionnel travail terminologique mené à bout par de grands ingénieurs
roumains – comme l’académicien Remus Răduleţ, ancien président de la Commission
électrotechnique internationale et du Comité de terminologie de cette même commission,
coordonnateur du Dictionnaire CEI multilingue de l'électricité et du Thésaurus CEI rationnel de
l'électricité – l’idée de faire les ingénieurs prendre des cours de terminologie ne semble plus tellement
exotique.
Pour tout spécialiste, une bonne maîtrise de la terminologie de son domaine est indispensable
et les problèmes d’ordre lexical/terminologique, auxquels les étudiants doivent faire face, influencent
leurs performances académiques. Approfondir l’étude de l’instrument linguistique, dont ils se servent
dans leur travail, entraînera, sans doute, une meilleure compréhension de la matière d’étude, mais
aussi une attitude plus responsable envers l’emploi de leur propre langue. Aux connaissances de
spécialité viendront s’ajouter d’autres, sur les tendances actuelles de la néologie, sur les critères
d’évaluation d’un terme… Une telle formation – dirigeant l’apprenant de la théorie vers la pratique –
contribuera à orienter les choix linguistique des futurs spécialistes de manière que les solutions
trouvées aux problèmes de terminologie soient en accord à la fois avec le système de leur propre
langue et avec les tendances actuelles d’internationalisation du langage spécialisé. Un cours de
terminologie pourrait fournir les compétences nécessaires pour réussir la formation des néonymes
corrects et adéquats dans sa propre langue.
On dit qu’un homme averti en vaut deux. Un ingénieur averti des problèmes terminologiques
propres à son domaine d’activité sera sûrement un locuteur et interlocuteur meilleur et plus
responsable vis-à-vis de l’emploi de sa langue.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 46 
3. En guise de conclusion
La formation en terminologie a une importance particulière pour les traducteurs. Son objectif
majeur est de fournir une méthode de travail sûre et efficiente et de faire comprendre aux apprenants
que l’unique emploi des dictionnaires bilingues ne garantit pas une bonne qualité de la traduction. Ce
cours assure aussi les connaissances nécessaires à la création néonymique – dont le but est de combler
les lacunes terminologiques – et à l’activité de normalisation. Le progrès scientifique et technologique
actuel impose l’actualisation continuelle du contenu des programmes.
Les cours de terminologie devraient servir non pas seulement à la formation des spécialistes
travaillant dans la traduction et dans la normalisation, mais aussi à la formation des spécialistes de
tous les domaines du savoir et, dans une perspective plus large, au développement de la
communication scientifique dans la langue nationale.
Renoncer à développer la terminologie dans sa langue c’est renoncer, dans une certaine
mesure, à sa manière de penser, d’envisager le monde, c’est renoncer à une partie de sa propre culture.
Les langues évoluent et la globalisation oriente cette évolution. Il faut accepter le nouveau,
mais, à la fois, préserver son héritage culturel se manifestant a travers la langue, à travers la
terminologie.

BIBLIOGRAPHIE
Bédard, Claude, (1987) : La traduction technique , Montréal, Linguatech.
« Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française »,
Legifrance.gouv.fr,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005621310&dateText
e=20100312 , consulté le 10 mars 2010.
Gouadec, Daniel (2009) : Guide des métiers de la traduction-localisation et de la communication
multilingue et multimédia – Terminologue , Profession traducteur (site),
http://www.profession-raducteur.net/etudiant/metiers/terminologue.htm, consulté le
11.04.2010.
Hagel, John., Brown, John Seely (2001) : « Your Next IT Strategy», in Harward Busines
Review, pp. 105-113 http://hbr.org/2001/10/your-next-it-strategy/ar/1 , consulté le
06.04.2010.
Scurtu, Gabriela, (2008) : « Traduire le vocabulaire juridique français en roumain » in Meta : journal
des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 53, n° 4, 2008, p. 884-898.
***Le profil du terminologue (2004) : RaDT Conseil pour la terminologie germanophone,
Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie,
http://www.admin.ch/ch/i/bk/termdat/d/index.htm consulté le 11.04.2010.
***Le Pavel, didacticiel de terminologie, (2008) : Bureau de la traduction du gouvernement du
Canada http://www.btb.termiumplus.gc.ca/didacticiel_tutorial/francais/lecon1/indexe_f.html,
consulté le 11.04.2010.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 47 
POUR UNE FORMATION INTERDISCIPLINAIRE DU TRADUCTEUR
EN ÉCONOMIE : ENTRE DOMAINE DE RÉFÉRENCE,
LINGUISTIQUE ET TERMINOLOGIE

Corina CILIANU-LASCU
Académie d’Etudes Économiques de Bucureşti,
Faculté des Relations Economiques Internationales

1. Introduction

Les diverses fonctions qu’un traducteur doit remplir déterminent les exigences multiples
quant à sa formation en tant que pré-traducteur, documentaliste-recherchiste, terminologue, etc.
Notre étude se propose comme premier objectif de présenter les fonctions que le traducteur
remplit consécutivement et qui lui demandent des compétences différentes. Ensuite nous analysons les
compétences du traducteur spécialisé en économie comportant la maîtrise de certains éléments
indispensables à une bonne formation en linguistique qui doit s’ajouter à une bonne compréhension
du domaine de référence. En troisième lieu, nous soutenons l’importance d’une bonne formation en
terminologie pour la qualité de la traduction spécialisée : le rôle de l’arbre conceptuel et des relations
(génériques, partitives, associatives) entre concepts.
Par conséquent, notre intervention plaide pour une formation interdisciplinaire du traducteur,
profession qui implique une approche à la fois culturelle, pragmatique, syntaxique ou sémantique, ce
qui détermine des conceptions différentes justifiant les distinctions explicites entre l’adéquation
(communicative), la combinaison (syntagmatique) et la connectabilité (conceptuelle) (Lerat,
1995 :102).

2. Fonctions du traducteur

Pour mener à bien un projet de traduction, le traducteur parcourt plusieurs étapes :


1. la pré-traduction qui comprend un ensemble d’activités destinées à préparer tous les éléments
nécessaires à la traduction : compréhension du document à traduire, recherche d’informations,
préparation de la terminologie et de la phraséologie ;
2. la documentation/recherche qui réunit les ressources nécessaires et choisit les informations
obligatoires pour la compréhension du document. Cela veut dire que le traducteur est aussi
documentaliste spécialisé et recherchiste (Gouadec, 2009 :53) ;
3. la terminologie qui offre l’inventaire des termes du document à traduire ainsi que leurs
concordants ;
4. la phraséologie qui réalise l’inventaire des expressions et des formes d’expression
stéréotypiques repérées dans le document à traduire et qui propose les concordants
phraséologiques à intégrer dans le matériau à traduire ;
5. la traduction/transfert qui effectue le transfert des contenus d’un système
culturel/linguistique (Gouadec, 2009 :54) à un autre. Si la pré-traduction correspond à la
déverbalisation, la traduction passe à la reverbalisation ;
6. la relecture qui représente un contrôle de la qualité linguistique et/ou technique ainsi que de
l’exactitude de la traduction sans pour autant faire des rectifications ;
7. la révision intervient pour garantir la qualité linguistique, technique et traductionnelle du
matériau traduit ;
Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs
et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 48 
8. la rédaction réalise la production du document ;
9. l’édition prépare le document traduit en vue de la diffusion ;
10. la gestion s’occupe de la cohésion des activités du projet.

Selon les circonstances, un seul et même traducteur est amené à remplir toutes ces fonctions
qui représentent en fait les « métiers de la traduction ». Cela suppose donc la nécessité impérative de
démultiplier les compétences.
Mais il est certain qu’une spécialisation des fonctions conduit à des gains de qualité et de
productivité. Les services de traduction font souvent appel à plusieurs traducteurs en interne ou en
externe, à des traductions fractionnées qui font intervenir consécutivement ou parallèlement plusieurs
traducteurs sur le même document, ou à la traduction par automates. Et tout ceci pour rentabiliser le
travail de traduction, constituer et utiliser efficacement des ressources terminologiques et
phraséologiques nécessaires à toute l’équipe du projet, exiger des usages terminologiques et
phraséologiques particuliers, optimiser les contrôles de qualité.

3. Domaine de référence, linguistique, terminologie

3.1. “La traduction se fonde sur l’idée qu’il existe dans toutes les langues naturelles un
arrière-plan conceptuel translinguistique, structuré linguistiquement d’une manière différente suivant
chacune des langues impliquées dans l’opération traduisante. On reconnaît ainsi l’existence de zones
conceptuelles que l’on retrouve dans un très grand nombre de langues, sinon dans toutes les langues,
et qui expriment la faculté des sujets de percevoir le monde”(Cristea, 1998 : 186).
La perception du monde se fait à travers une série de zones conceptuelles propres à la plupart
des langues mais qui peuvent s’exprimer différemment au niveau de surface. Un traducteur spécialisé
doit maîtriser certains éléments indispensables à une bonne formation en linguistique : la perspective
sémasiologique et la perspective onomasiologique de l’activité de traduction, d’une part, et d’autre
part, l’approche textuelle pour la désambiguïsation de la polysémie en rapport avec les unités
terminologiques dans le cadre des langues de spécialité afin de trouver les bonnes solutions dans la
langue cible.
C’est dans cette perspective que nous avons pris en compte les relations entre l’approche
sémasiologique et l’approche onomasiologique en tant qu’approche de réception et, respectivement,
de production. L’étude de quelques cas de polysémie divergente où une unité lexicale x d’une langue
peut avoir plusieurs correspondants dans une autre langue, impose l’analyse des contextes
caractéristiques en vue du choix correct de l’hétéronyme, donc la désambiguïsation à l’aide du micro-
contexte ou du macro-contexte situationnel. Une unité lexicale peut avoir deux ou plusieurs
correspondants dans la langue cible, correspondance qui s’appelle fourche lexicale (Cristea, 2001 :
45). L’étude de la polysémie s’inscrit dans le cadre d’une « description collocationnelle dont l’objectif
est de déterminer les contextes caractéristiques pour la réalisation d’un des sens de la série
polysémique propre à une unité de traduction lexicale » (Cristea, 2001 : 45).
Le bagage cognitif, les connaissances linguistiques et extra-linguistiques du traducteur
doivent lui permettre de définir les contraintes qui déterminent le choix correct des équivalents d’un
terme polysémique en économie. Par exemple, là où l’on s’attendait à trouver des termes univoques,
monoréférentiels, on trouve des mots polysémiques ce qui implique la nécessité de prendre en
considération la richesse des emplois et des domaines d’emploi par la constitution de base de données
délimitant les domaines et leur organisation, concepts, systèmes, signifiants.
3.2. Nous ne donnerons que quelques exemples pour soutenir le rôle des connaissances dans
le domaine/sous-domaine de spécialité, du contexte situationnel et aussi du cotexte linguistique au
niveau des collocations et de la phraséologie dans la définition du contexte et du cotexte minimaux,
capables d’interpréter les mots polysémiques et/ou synonymes au niveau de la langue source afin de
trouver l’équivalent correct dans la langue cible à partir de la zone conceptuelle des fluctuations dans
le discours économique ou des deux termes polysémiques, venituri şi cheltuieli, dont les hétéronymes
varient selon les sous-domaines économiques, et, implicitement, les possibilités combinatoires en

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 49 
syntagmes spécifiques qui dirigent le choix différent de l’équivalent en français : revenu, produit /
charges, dépenses, frais .
3.3. Les exemples ci-après montrent que la traduction spécialisée est de plus en plus l’affaire
de spécialistes du domaine plus ou moins bilingues. « Pour la logique du texte, ce sont effectivement
les meilleurs juges. De même, nul n’est mieux placé qu’eux pour connaître les dénominations usuelles
dans la profession ou le milieu concernés. Le « plus » du traducteur de métier ne peut donc être que
linguistique » (Lerat, 1995 :101). Après avoir fait des étudié nous-même les équivalents français des
termes roumains « venituri şi cheltuieli » (Cilianu-Lascu, 2005), nous avons coordonné le travail de
deux étudiants en économie (Deaconu et Georgescu, 2010). Elles ont mis à profit, à côté des
caractéristiques des données linguistiques des collocations et de la phraséologie, leurs connaissances
dans les domaines de référence (finances, comptabilité, économie générale). Les définitions en tant
que telles se sont souvent démontrées insuffisantes pour le choix adéquat de l’équivalent français :
(1a) Charge : un emploi consommé pendant l’exercice et débité au compte de résultat.
(1b) Charge : produit ou un service acquis par l’entreprise pour les besoins de son activité.
Elle diminue le résultat de l’entreprise. (Lexique de comptabilité).
(1c) Charge : Coût qu'il est nécessaire de supporter pour obtenir des produits qui en sont
l'opposé. Ainsi, les frais de personnels, les frais financiers, les achats de matières premières, la
consommation électrique sont des exemples de charges. (Lexique de finance).
(2a) Le résultat pendant la vie entière de l’entreprise est égal à la différence : recettes (entrées
de liquidités dans le patrimoine depuis l’environnement) moins dépenses (sorties de liquidités du
patrimoine vers l’environnement).
(2b) La mesure du résultat par exercice exige l’emploi d’autres grandeurs, que nous pouvons
rattacher à un exercice : produits et charges. « venituri şi cheltuieli »

Pour un traducteur non spécialiste du domaine de référence, l’appel aux composés


syntagmatiques (pour une définition de ce terme, par rapport à synapsies, dérivation syntagmatique,
collocation, voir Lerat, 1995 : 50- 54) représente une solution de travail, là où il n’y a qu’un
équivalent roumain « cheltuieli » :

(3a) charges d’exploitation, charges financières et charges exceptionnelles ; charges sociales


(3b) frais de personnel, frais accessoires d’achat, frais directes ou indirectes, frais
d’établissement, frais financiers, frais généraux, frais de recherche et de développement, frais de
transport, frais de catalogue, frais commerciaux, frais de transport, de dédouanement, de mise en
stock, de main-d’œuvre directe ; de déplacement, d’habillement, de déménagement, de logement

Les différents sous-domaines économiques emploient des synapsies différentes :


(4a) (écon.) frais d’une entreprise : les dépenses, les charges qu’entraînent sa création, son
fonctionnement (frais d’exploitation, de production, de fabrication (frais fixes ou, du moins, non
proportionnels aux quantités produites, au chiffre d’affaires réalisé, et qui se répartissent sur
l’ensemble de l’exploitation ;
(4b) (comm.) ensemble des dépenses et charges : frais spéciaux ou directs (dépenses qui se
rapportent à un ensemble d’opérations déterminées (frais de matières premières, de main-
d’œuvre) ; frais généraux – dépenses qu’entraîne le fonctionnement normal de l’entreprise.
(4c) (dr.) dépenses occasionnées par l’accomplissement d’un acte juridique ou d’une
formalité prescrite par la loi : frais d’enregistrement, de vente, de jugement ; être condamné aux
frais, aux frais et dépens ; faux frais : dépenses nécessaires exposées par un officier ministériel en
dehors des frais légaux ; cour. Toute dépense accidentelle s’ajoutant aux dépenses principales.
(4d) (compt.) sortie d’argent : colonne des dépenses, dépenses publiques (fin.), excédent des
dépenses sur les recettes.

En fait, seulement une bonne compréhension des réalités extra-linguistiques liées au domaine
de référence peut orienter l’interprétation en vue du choix correct de l’équivalent :

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 50 
(5a) Charges et dépenses sont liées, la charge étant l’engagement et la dépense l’exécution,
une charge et la dépense correspondante pouvant être très éloignées l’une de l’autre dans le temps, la
dépense pouvant même dans certains cas, précéder la charge. Par exemple les dépenses pour le
maintien d’un actif dans son état actuel, sont des charges, notées en amont du point de mesure du
résultat.
(5b) Produits et recettes sont distincts, mais liés. Le produit est l’engagement et se situe sur le
plan du patrimoine ; la recette est l’exécution et se situe sur le plan de trésorerie. Produit et recette
peuvent être simultanés, puis la recette vient ensuite (encaissement d’une liquidité).

Dans le même texte, on emploie les termes frais et charges, à traduire en roumain par
cheltuieli :
(6a) Recunoaşterea şi înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor de constituire şi a celor de
dezvoltare presupune identificarea şi evaluarea imobilelor. Cheltuielile de constituire sunt cheltuieli
ocazionate de infiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (Deaconu, Georgescu, 2010 : 8)
(6b) Traduction : L’identification et l’enregistrement en comptabilité des frais d’établissement
et de développement suppose l’évaluation et l’identification des immobilisations. Les frais
d’établissement sont des charges occasionnées par la constitution ou le développement d’une entité
(Deaconu, Georgescu, 2010 : 8)
.

Cette perspective démontre que l’unité de traduction ne peut, en aucun cas, être le mot, mais
des ensembles conceptuels articulés d’éléments équivalents. Le noyau commun des mots
polysémiques se réalise dans des emplois diversifiés mis en évidence par le cotexte linguistique ou par
le contexte situationnel, extralinguistique.
3.4. La polysémie des termes du vocabulaire des fluctuations existe en vertu d’un noyau
sémantique commun à toutes les unités lexicales de cette zone. On peut faire appel à des règles
lexicales sémantiques, « définies comme étant des règles qui apportent un changement dans la
spécification sémantique seulement » (Leech, 1974 : 228-230 in Kleiber, 1984 : 92). Nous avons bien
l’impression que les rapports entre les synonymes du champ des fluctuations doivent être analysés par
des règles syntactico-sémantiques tout comme Kleiber propose pour la polysémie : les acceptions
d’un polysème « sont mieux captées par une analyse structurale en termes de traits de contenu (ou
sèmes) identiques que par un traitement dynamique dérivationnel » (Kleiber, 1984 : 93). Le
vocabulaire autour des sens « augmenter » / « se maintenir » / « diminuer » se combine dans des
collocations, « associations privilégiées de quelques mots ou termes reliés par une structure
syntaxique et dont les affinités syntagmatiques se concrétisent par une certaine récurrence en
discours » (Verlinde, 1995 : 138), qui pourraient être introduites en tant que telles dans les
dictionnaires de spécialité. A côté de verbes très courants (augmenter, baisser, stagner, etc.), il y a
des expressions moins connues : (re)passer dans le rouge, flirter avec la barre de… et des verbes à
emplois métaphoriques, comme flamber, fléchir, majorer, ranimer, se regonfler, se resserrer et leurs
substantifs dérivés. À la différence de l’exemple précédent sur les équivalents français de venituri şi
cheltuieli, le choix des équivalents français pour le terme roumain creştere peut se faire seulement par
le cotexte, donc le problème peut être réglé au niveau linguistique, sans passer obligatoirement par les
connaissances du domaine de référence :

(7a)Accroissement de la productivité
(7b) Accroître ses biens, son patrimoine, sa production
(7c) Augmentation de capital, de volume, de nombre, de quantité, de prix, de durée
(7d) Augmenter le nombre, le nombre, les prix, les salaires
(7e) Croître en volume, en nombre, en étendue

Une étude plus approfondie de cette zone fait apparaître la richesse terminologique du
français :

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 51 
(8) accumuler, agrandir, amplifier, arrondir, chuter, élargir, étendre, grossir, majorer,
minorer,
pousser, s’effondrer ; amplification, boom, bond, gonflement, grossissement, montée,
majoration,
redoublement, renforcement.

Les études de fréquence orientent la traduction du côté des substantifs pour : hausse, baisse,
croissance, et des verbes : accroître, augmenter, diminuer, progresser, réduire, régresser, et aussi des
pluriels : hausses, baisses.
La phraséologie a’ elle aussi, un rôle important dans la préparation de l’acte de traduction :
(9a) s’inscrire, ouvrir clôturer, terminer en hausse / baisse
(9b) être, revoir, s’orienter, repartir, réviser à la hausse ; cap, tendance à la hausse
(9c) mouvement de hausse / baisse (Bourse)
(9d) taux / rythme de croissance
(9e) réduction des dépenses, de l’impôt, du déficit

C’est au niveau de la fréquence qu’un mot comme creştere du roumain choisira son
hétéronyme pour ce combiner avec rată ou ritm de :

accroissement Augmentation croissance hausse progression


Taux de 5 1 63 6 9
Rythme de 3 3 18 5 8
(Verlinde, 1995 : 169)

L’étude des fluctuations en contexte (démarche sémasiologique) et celle des substantifs et des
verbes qui définissent ce domaine (approche onomasiologique) mettent en évidence la variété
polysémique du mot, les richesses de ses emplois et des domaines d’emploi. En fait, « à une langue de
spécialité correspond un domaine d’emploi et partant, un emploi spécifique des mots » (Candel,
1984 : 29).
Une approche conceptuelle mène à la constitution de champs notionnels trouvant leur
pertinence dans leur limitation à un certain domaine de connaissances, dans notre cas un certain sous-
domaine économique. De cette façon, une approche onomasiologique, qui prend comme élément de
départ non pas une unité terminologique actualisée, mais toute une zone conceptuelle à mettre en
relation avec la même zone de la langue cible, ouvre une perspective qui intéresse à la fois la
recherche appliquée et la pratique de la traduction spécialisée. L’emploi de l’”ensemble
articulatoire” défini par T.Cristea (1998 :190) comme “groupe d’éléments susceptibles de
représentation dans les deux systèmes linguistiques en présence” peut offrir la possibilité d’obtenir
des outils bilingues de nature et de finalité différentes :
- à un premier niveau, le champ onomasiologique offre le cadre de rédaction de
dictionnaires analogiques bilingues ;
- au deuxième niveau, le fonctionnement discursif des éléments de ces répertoires
représente le point
de départ de “bigrammaires onomasiologiques”.

3.5. Lors de chacune des étapes du projet de traduction, il est aussi obligatoire de prendre en
compte les relations entre les connaissances « encyclopédiques » et les connaissances linguistiques,
un savoir encyclopédique et une compétence linguistique :

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 52 
Relations associatives

encyclopédiques (I)
(le champ de dénomination linguistiques (II)
dans l’univers référentiel) (sémantiques)

paradigmatiques (A) syntagmatiques (B)


(combinatoire
récurrente)

synonymie dérivation dérivation


(a) morpho- syntaxique
lexicale (c)
(b)

Dans notre étude on aurait pour (I) :

(10) ouvrir un compte de stock, fonctionnement du compte de stock, gestion de l’imputation


rationnelle, les frais fixes imputés au coût, frais généraux, le solde du compte de stock, charges
d’ordonnancement, montant des charges engagées, quote-part de frais administratifs de structure,
charges directes / indirectes, etc.

Pour II (A) (a) :


(11) frais accessoires – frais de transport, frais de dédouanement ; services
d’approvisionnement, par exemple le bureau d’achat ; les frais de mise en stock, par exemple les
frais de manutention.

Dans ce sous-domaine économique, pour II (A) (b) on peut penser à des exemples qui ne sont pas
fréquents :

(12) compte – comptable – compter. Par contre, les mots provenus d’une dérivation morpho-
lexicale fréquente dans cette zone : provision – approvisionner – approvisionnement d’un compte.

En fait cette catégorie est assez difficile à catégoriser, vu la polysémie de certains mots qui
par dérivation morpho-lexicale mènent à des mots qui font partie de la famille dérivationnelle du mot
de base, mais ne représente pas la même signification :

3.6. Une bonne formation en terminologie est essentielle pour la qualité de la traduction
spécialisée : le rôle de l’arbre conceptuel et des relations (génériques, partitives, associatives) entre
concepts. En vue de l’analyse et de la modélisation conceptuelle, le traducteur doit par conséquent
posséder une bonne compréhension du domaine de référence.
La structuration d’un champ conceptuel reflète une certaine vision culturelle et scientifique
de la réalité à définir pour établir correctement les équivalents dans les langues différentes et toutes
les informations pragma-linguistiques à envisager dans les étapes ultérieures de notre recherche, à
partir des différences et des ressemblances du système fiscal d’un pays à l’autre. La modélisation du
système conceptuel à l’aide des relations logiques et ontologiques (hiérarchiques, génériques,
associatives, partitives), permet d’élaborer un produit terminologique cohérent et d’accéder, par son
intermédiaire, plus facilement et plus efficacement aux structures du savoir spécifique au domaine du
document à traduire.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 53 
À partir de l’idée que dans tout domaine il y a quelqu’un (qui ?) (agent / patient) qui fait
quelque chose (quoi ?) (une activité / une action ou accomplit une opération), à l’aide de
réglementations / documents (avec quoi ?) par différentes techniques / méthodes (comment ?), le
terminologue organise l’ensemble général des concepts des différents sous-domaines économiques
(par exemple, la comptabilité et les finances) formé de notions renvoyant aux : procédures (ex.
évasion fiscale), réglementations (ex. régime d’imposition), documents (ex. avis d’imposition, acte
sous seing privé), techniques / méthodes (ex. décote, franchise), opérations / activités (ex. liquidation,
prélèvement), agents / patients - personnes (ex. actionnaire, agent du fisc, contribuable, assujetti,
redevable) (pour des détails sur la modélisation du système de concepts du domaine de la fiscalité, v.
C.Cilianu-Lascu, F.Alexandru, à paraître).
Pour créer les conditions d’une traduction de qualité, il est nécessaire d’établir la base d’une
terminologie unifiée et normalisée grâce à la modélisation des structures des concepts en utilisant des
connaissances propres au domaine respectif, aux relations entre concepts et à l’analyse des relations
des concepts et des désignations des deux langues (cf. Norme internationale ISO 704 – Travail
terminologique – Principes et méthodes, Deuxième édition, ISO 2000, p.14).

4. Conclusions

L’étude des fonctions du traducteur ainsi que celle des « métiers de la traduction » (v.
Gouadec, 2009 :53-63) nous a permis de circonscrire les activités du traducteur pour lesquelles il est
censé maîtriser un certains nombre de savoirs et de savoir-faire qui réunissent les connaissances extra-
linguistiques, encyclopédiques, culturelles ou spécialisées et les compétences linguistiques de nature
différente.
La formation en linguistique permet au traducteur de maîtriser les deux perspectives,
sémasiologique en tant que “grammaire de reconnaissance”, et onomasiologique, comme “grammaire
de production”.
Le travail en amont du terminologue pour la traduction rencontre des difficultés qui se placent
premièrement au niveau de la délimitation de la zone conceptuelle à cause des recoupements avec les
zones voisines, finances, fiscalité, etc. ; deuxièmement il y a le problème des corrélations sémantiques
et / ou syntaxiques qui correspondent ou non au passage d’une langue à l’autre ; troisièmement, il y a
le problème de l’inventaire des équivalents qui ne sera jamais complet et ne pourra pas recouvrir tous
les contextes possibles.
Nos remarques ont visé aussi le niveau auquel se situe l’unité minimale de traduction qui
détermine la qualité de la traduction.
Pour améliorer l’activité de traduction dans le domaine économique, il serait
nécessaire de rédiger des répertoires analogiques bilingues spécialisés. Mais ce travail
rencontre à peu près les mêmes difficultés que celle des répertoires bilingues de langue
standard, comme par exemple :
(a) la hiérarchisation des concepts et la délimitation rigoureuse des zones et des micro-zones
conceptuelles ;
(b) la délimitation de la zone conceptuelle par rapport aux zones voisines (comme le
vocabulaire de la publicité par rapport à celui du marketing et de la communication) ;
(c) la structuration interne de l’article : le mot centre (substantif) et ce que l’on en dit (les
relations de prédication, les verbes constants et les épithètes courantes) ;
(d) la mise en relation par micro-zones bilingues.
Un tel dictionnaire donnerait des arguments solides pour la valorisation discursive des
éléments lexicaux par une interprétation correcte due aux différentes contraintes d’ordre lexico-
morpho-syntaxique, sémantico-syntaxique et / ou pragmatiques. La mise en équivalence bilingue y est
beaucoup plus souple et se soumet à des contraintes “encyclopédiques” et linguistiques dont le
traducteur doit tenir compte.
Notre intervention plaide aussi pour une base de données terminologiques plus linguistiques
où la collocation a un rôle très important selon que l’approche est pragmatique, syntaxique ou
Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs
et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 54 
sémantique, ce qui détermine des conceptions différentes justifiant les distinctions explicites entre
l’adéquation (communicative), la combinaison (syntagmatique) et la connectabilité (conceptuelle)
(Lerat, 1995, p. 102).

Bibliographie sélective

Abraham, Moles (2005) – « Représentation et structuration de la polysémie verbale – un exemple »,


La Polysémie, sous la direction d’O. Soutet, Presses de l’Université de Paris - Sorbonne,
p.137-155.
Alexandru, Flicia, Cilianu-Lascu, Corina (2007) – « L’analyse et la modélisation du système des
concepts du domaine de la fiscalité », communication au Colloque international Français
sur Objectifs Spécifiques : acquis et perspectives, ASE Bucureşti, à paraître dans
Bulletin ştiinţific, Bucureşti, Editura ASE.
Baltinger, K. (1980) – Vers une sémantique moderne, Paris, Klincksieck.
Cabré, Maria Teresa (1992) - La terminologie. Théorie, méthode et applications, Presses de
l’Université d’Ottawa, Paris, Armand Colin.
Candel, Danielle (1984) – « Ambiguïté d’origine polysémique dans une langue de spécialité »,
Cahiers de lexicologie, vol. XLV, II, p.3-19.
Cilianu-Lascu, Corina (2005) - «La traduction spécialisée – entre la perspective sémasiologique et la
perspective onomasiologique » (à paraître)
Clas, A., Gross, Gaston (1995) – « Les classes d’objets et la désambiguïsation des synonymes »,
Cahiers de lexicologie, LXX, I, 27-38.
Cristea, Teodora (1998) – Stratégies de la traduction, Bucureşti, Editura “România de mâine”.
Cristea, Teodora (2001) - Structures signifiantes et relations sémantiques en français contemporain,
Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine.
Deaconu, Camelia, Georgescu, Anda (2010) - "La richesse du vocabulaire français par rapport aux
termes roumains venituri si cheltuieli", Session scientifique des étudiants en économie, ASE
Bucarest (manuscrit)
Desclès, Jean-Pierre (2005) – « Polysémie verbale », in La Polysémie, sous la direction d’O. Soutet,
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, p.111-137.
Gouadec, Daniel (2009) – Profession – Traducteur, Paris, La Maison du Dictionnaire.
Laplace, C.(1994) – Théorie du langage et théorie de la traduction, Paris.
Lederer, Marianne (1994) – La traduction aujourd’hui, Hachette FLE, Paris.
Lerat, Pierre (1995) – Les langues spécialisées, Paris, presses Universitaires de France.
Mounin, Georges (1963) – Les problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard.
Kleiber, Georges (1984) – « Polysémie et référence : la polysémie, un phénomène pragmatique ? »,
Cahiers de lexicologie, vol. XLIV, I, p. 85 – 103.
Pavel, Silvia - Le Pavel, didacticiel de terminologie, Bureau de la traduction du Gouvernement du
Canada http://www.termiumplus.gc.ca/didacticiel_tutorial/francais/lecon1/page1_2_2_f.html
Pottier, Bernard (1981) – « Les Universaux », Bulletin du Groupe de Recherches Sémiolinguistiques,
no. 14, p.3- 7.
Verlinde, S. (1995) – « La combinatoire du vocabulaire des fluctuations dans le discours
économique », Cahiers de lexicologie, 66, 1, p. 137-175.

*** “Le français dans le monde”, numéro spécial Recherches et applications, Retour à la traduction,
août / septembre 1987.
*** CST, Recommandations relatives à la terminologie (2003) – Berne.
*** Norme Internationale ISO 704, Travail terminologique – Principes et méthodes, Deuxième
édition (2000) ISO
*** Norme Internationale ISO 1087-1, Travaux terminologiques – Vocabulaire – Partie 1 : Théorie et
application (2000) ISO.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 55 
ENTRE DIDACTISATION ET AXIOLOGISATION UNE TRADUCTION EN
RECHERCHE : LA SURCONSCIENCE DES APPROCHES INTERCULTURELLES

Abdelouahab DAKHIA
Université Mohamed KHIDER
BISKRA-ALGERIE

L’ambition de notre communication est d’offrir une piste de réflexion sur le possible
consensus culturel de tout acte de traduction grâce à une compétence traductrice inscrite dans
l’interculturalité et ayant comme soubassement une didactisation consciente du fardeau du culturel et
une axiologie responsable d’une altérité signe de fidélité. En effet, « La traduction (…) est une forme
de dialogue particulière. L’autre du traducteur peut être absent et, pour y pallier, le traducteur doit
habituellement trouver l’autre en lui-même » (NOUSS in BALLARD, 1998 : 256). Pour ce faire, seul
l’interculturel assoirait cette prise de conscience de l’Autre présent dans le texte à traduire ; lequel
interculturel dépasse les seules limites de l’expression individualisée et individualiste pour rendre
linguistiquement et culturellement cette même expression collectivisée voire humanisée mais
polysémique en pénétrant le champ de l’expérience humaine à l’échelle des communautés par le biais
de la pluralité des textes traduits.

C’est pourquoi, l’initiation à une compétence de l’interculturel est le primat de tout acte
traducteur et de toute intervention didactique soucieuse de réaliser le pont entre des cultures
notamment d’aires civilisationnelles différentes pourtant en rencontre grâce à /à cause des
contingences historiques. Il nous importe alors de préciser notre rapport au langage en fonction de
notre culture d’appartenance et de référence, nos représentations individuelles et collectives en
dépendent grandement, lesquelles représentations canalisent certes nos actes, actions et réactions mais
sans aucune influence sur le traducteur conscient.

Michel Foucault constate à ce propos que «jamais dans la culture occidentale l’être de
l’homme et l’être du langage n’ont pu coexister et s’articuler l’un sur l’autre » (FOUCAULT in
CAUNE, 1995 : 07). Action, situation et reconnaissance sont les maîtres-mots qui aideraient non pas à
définir mais à mieux identifier les contours de la notion de compétence traductrice à mettre en place
chez les futurs traducteurs. Cependant cette identification pourrait-elle être suffisamment pertinente
pour rendre compte de la signifiance de la compétence en traduction?

UNE COMPÉTENCE TRADUCTRICE A METTRE EN PLACE

L’enseignement-apprentissage de tout acte traducteur inscrit dans une pédagogie active


représente une manière autre d’insister sur le respect du pluralisme linguistique et culturel en
reconnaissant la pluralité et l’interdépendance des langues et des cultures. Respect et reconnaissance
ne peuvent se réaliser que lorsqu’une compétence plurilingue et pluriculturelle aura été installée chez
les futurs traducteurs.

Daniel Coste définit cette compétence comme «un ensemble complexe de savoirs, savoir-
faire, savoir-être qui, par le contrôle et la mise en œuvre de moyens langagiers permet de s’informer,
de créer, d’apprendre, de se distraire, de faire et de faire faire, en bref d’agir et d’interagir avec
d’autres dans un environnement culturel déterminé » (COSTE in le FDLM, 1998 : 08).

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 56 
Cet environnement culturel est déterminé par la présence de plusieurs cultures par rapport
auxquelles tout un chacun est appelé à se situer, en d’autres termes à être par le biais d’un savoir et
d’un savoir-faire propres ; en fait un savoir linguistico-culturel susceptible de lui faciliter la traduction
au sens de communication de savoirs grâce à un savoir-faire synonyme d’utilisation appropriée aux
situations. Ainsi action et réaction des partenaires éducatifs dans l’univers classe de traduction sont
assurées et assumées. D’où la tendance didactique à construire une corrélation entre, d’une part, la
compétence de communication et la perspective de son maintien, et d’autre part, l’acceptation du
pluralisme linguistico-culturel ; laquelle compétence est l’essence même de la compétence traductrice.

Pour ce faire, tout enseignement dans le domaine de la traduction doit insister sur la relation
forte entre langue et culture pour que tout obstacle, toute résistance culturelle se dissipe. Aussi, ne
suffit-il pas, à un niveau universitaire, d’apprendre une langue à la seule fin de communiquer et de
penser que cet enseignement permet un apport culturel. «Il est, en effet, utopique tant pour
l’enseignant d’espérer enseigner toute la langue que pour l’apprenant de croire qu’il sortira de ses
cours parfaitement habilité à utiliser sa nouvelle langue dans tous les contextes» (LEBLANC in
LIGIER, SAVOIE : 1986 préface). C’est pourquoi la prise de conscience de la pluralité des cultures
(dont notamment celle contenue dans les textes à traduire) et la capacité à percevoir, à observer et à
vivre cette pluralité ne se réaliseront qu’une fois la compétence interculturelle installée synonyme
d’une compétence traductrice où le linguistique, le culturel, le psychologique, l’historique en un mot
le communicationnel sont imbriqués et corollaires.

CONNIVENCE CULTURELLE : SEDIMENTATION ET TRANSFERT DE SAVOIRS

Si « connivence » a pour sens entente secrète et tacite, la connivence culturelle signifierait ce vouloir
passer d’un univers culturel à un autre par le continuum des valeurs et des représentations. Le passage
se réalise secrètement parce que le traducteur trouve certaines réponses à des besoins et à des attentes
jusque là latents et que l’univers initial ne satisfait pas pleinement. Ainsi il embrasse, au sens propre
du terme, une autre culture, une autre manière de dire et de faire, de penser et d’agir néanmoins sans
pour autant se dépouiller de son intrinsèque.

Vu cette interpénétration, cette imbrication des univers culturels, le traducteur se déplace et pénètre
plusieurs univers en fonction de l’historicité des dires et des faires. De là, on peut penser à une
connivence négative d’autant plus qu’elle est tacite et secrète, car ce traducteur a le pouvoir (ou
uniquement le sentiment ?) d’aller à tout moment dans tout univers où il ressent une réponse à ses
préoccupations. Ainsi, tout traducteur conscient est amené à améliorer, à développer ce pouvoir
d’être, ce pouvoir d’épouser des cultures qui nous apparaissent étrangères à nous-mêmes

Epouser n’a pas le sens d’être lié à, d'être attaché à mais de comprendre et de saisir et surtout de
partager car il est nécessaire de comprendre pour traduire bien qu’on traduise pour saisir l’Autre.
Comme dans tout partage, on ne prend que ce qui nous appartient, ce qui nous revient de droit ; et
dans les cultures nous avons droit à toute valeur qui est en harmonie avec notre être, en accord et en
compatibilité avec notre nature ; c’est grâce à cette axiologie, cette science des valeurs, que toute
sédimentation synonyme de ciment culturel, se réalisera et la société Humaine verra le jour.

Néanmoins lorsqu’il est question de complicité ou de complaisance, lorsque le traducteur fait fi des
valeurs constitutives de sa culture pour un espace autre égal au sien, il se conduit en traître envers
soi-même, envers son groupe, sa société, envers le texte à traduire, envers l’Autre qui ne sera pas
saisie car seul un dialogue des cultures au sens de respect mutuel serait le garant de la communication
interculturelle par le biais des textes traduits. Dans la mesure où il les abandonne, il les condamne par

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 57 
le même geste à n'être plus parce qu’il aura justement déconstruit l’édifice socioculturel, brisé sa
cohésion, cassé sa cohérence par lâcheté. D'ailleurs, nul ne peut renoncer à soi-même, se renier afin
d’être autre parmi d’autres, car il sera toujours, cet étranger qui ayant agi consciemment ou
inconsciemment se sera déchiré en l’absence de ses principes fondateurs. Même dans le cas, où il agit
selon les normes d’une nouvelle culture, il éprouvera ce déchirement et ce déséquilibre de la personne
mal dans sa peau. Traduire, exige la saisie de l’autre culture sans renier la culture à qui la traduction
est destinée, à soi-même et à ses semblables.

Pourtant, il s'agit là encore d'un problème d'angle de vision et d'angle de lecture car «grâce aux outils
sémiotiques, la totalité d’une culture peut être lue comme un phénomène de communication » (ECO
in PETITOT, FABRI, 2000 : 346).

A ce titre, les outils sémiotiques répondent à une certaine logique ; à celle de l'articulation qui existe
entre le signe et la pensée. Loin de l’arbitraire, tout outil, tout signe, tout fait s’inscrivant dans une
culture donnée dénote une explication et connote un sens. Ainsi, l’ensemble des signes de cette
culture représente le code au moyen duquel s’établit la communication voire la traduction.
Communiquer et/ou traduire sous-entend la co-présence de deux codes indissociables, le code
linguistique et le code culturel qui s'interpénètrent et interagissent dans l'esprit même des
interlocuteurs. C'est pourquoi connaître une langue aux seuls plans lexical et syntaxique ne suffit pas
au processus de la traduction au sens de communication culturelle ; au-delà du simple échange de
propos, la traduction exige investissement de la personne, conviction de persuader et intention de
changer le comportement d'Autrui grâce à une connivence culturelle.

DE L’AXIOLOGIE ET DE LA MÉDIATION EN ALTÉRITÉ

C’est cette distinction entre l’ontologique et l’axiologique, perçue sous ce rapport étroit liant tout un
chacun à son contexte spatio-temporel d'existence, qui construit cet ensemble des valeurs dont
l’univers des signes représente la vision du monde de chacun. C’est aussi dans cet ordre des idées qu'il
convient de comprendre cette alliance entre l’individu et l’être qu'aborde Rousseau dans son Emile.

Pour ce faire la (ré)conciliation est primordiale et le seul médiateur possible est l'acceptation de
l'altérité dans la mesure où l'être ne peut exister que par rapport à la multitude des rencontres et à la
pluralité des découvertes de l’Autre, lesquelles découvertes et rencontres sont réalisées grâce à la
traduction d’œuvres voire des chef d’œuvres dont l’humanité est fière et que le traducteur a la
responsabilité de réussir leur passage d’une société à une autre d’une culture à une autre car il est
passeur culturel. Etre compris par tous suscite la motivation et l’intérêt de tout individu ; en effet, se
faire comprendre et être compris, reconnaître et être reconnu en tant que membre à part entière de la
communauté humaine constitue l'aspiration légitime de tout être lucide, conscient de lui-même et de
sa responsabilité. Cela exige du traducteur un rapprochement et une ouverture sur l’Autre; laquelle
ouverture ne signifie en aucun cas faire fi de ses valeurs puisqu'il est réellement question d'une
évolution vers une plus grande ouverture à la diversité et d’un élargissement du champ de la
connaissance - celle-ci n’ayant théoriquement pas d’identité et d’appartenance.

Etre refermé sur sa culture propre en faisant de ses valeurs fondatrices des frontières à l’intérieur
desquelles on a le pouvoir de se dissimuler, compose une attitude équivalant au rejet de toute
rencontre avec l’Autre, au refus de toute ouverture pressentie plutôt comme aventure. C’est le refus de
tout développement de la personne, de toute évolution de la société ; c’est la stagnation de la
civilisation, l’immobilité de la pensée, l’inactivité de l'esprit. L’aventure et l’ouverture dont les
voyages ou les récits manifestent l'expression privilégiée sont des expériences à l’altérité qui en disent
plus sur soi que sur l’Autre ; car comme l’affirme Mucchielli «l’identité cherche à préserver son

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 58 
intégrité et sa valeur. Pour ce faire, elle met en œuvre des mécanismes de défense transpersonnelle et
des mécanismes de défenses sociales » (MUCCHIELLI, 1986 : 112). De là, seule une traduction
responsable consciente et consciencieuse est synonyme de thérapie à cette enfermement.

Certes tout texte à traduire, tout récit, toute histoire, toute société toute culture développe des
mécanismes de défense à la mesure de la crainte éprouvée que ses valeurs soient dissoutes,
corrompues que son identité, son être, et son essence soient dissous par une traduction inscrite dans
l'atmosphère générale d'uniformisation au nom d'une mondialisation/globalisation de la culture
dominante, celle de la décadence et du déclin. Cependant puisque l’identité n’est jamais donnée à
vivre mais toujours à construire et à reconstruire dans une certitude plus au moins grande et plus ou
moins durable, il ressort ainsi de cette nécessité à l’ouverture, l'exigence du contact des valeurs en vue
de l'enrichissement de l'identité à la fois individuelle et collective.

De là l'action réparatrice de cette altérité culturelle qui nous affranchit de nos mentalités
conservatrices grâce à la médiation et à l'équilibre de ces représentations que tout un chacun se
construit de soi par besoin et de cette légende que l’on se crée autour de soi par vanité, oublieux de la
vérité de l'espèce –naître, vivre et mourir.

Ainsi grâce à la médiation permise par l’altérité, nous partons à la découverte de la différence entre
ma et sa culture, mes et ses valeurs; valeurs qui nous inscrivent tous deux dans un imaginaire culturel
à la recherche de l'eurythmie des origines. Les productions humaines existent qui témoignent de notre
volonté catalyseuse de nos discours. Lesquels discours une fois traduit participent au développement
sociétal et à l’épanouissement humain.

A ce titre, «certaines œuvres, soit nous éveillent à des problèmes que nous évacuons souvent dans le
quotidien, soit nous proposent un questionnement plus construit, qui nous permet d'y voir un peu plus
clair, (…), soit nous donnent quelques éléments de réponses (mais nous aident en même temps à
mettre en doute ces réponses)» (ZAKHARTCHOUK, 1999 : 54).

Telle semble devoir être la fortune du questionnement culturel qui milite en faveur de la diversité de la
différence chez les individualités et au sein des collectivités identitaires et que les traducteurs doivent
révérer.

LA TRADUCTION ESPACE D’ECHANGE INTERCULTUREL

La notion d’échange est omniprésente en économie, en sociologie, en ethnologie, ainsi que dans tous
les autres domaines scientifiques (physiologie, neurologie, écologie…) ; dans tout domaine, en fait,
où se manifeste la présence de l'être humain, entre autre celui de la traduction. En effet, la traduction
est une œuvre humaine où s’entremêlent de manière consciente et responsable le fictif et le réel en vue
d’exprimer une réalité socio-historique et linguistico-culturelle singulière ; laquelle expression trouve
sa raison d’être dans cette peinture minutieuse et consciencieuse de la réalité Humaine que tout
traducteur devrait honorer dans toute interprétation au sens de compréhension du texte source dans
une perspective interculturelle où ce « no man’s land » des cultures et des libertés de compréhension
et d’expression est la seule raison.

Parce que la notion d'échange relève véritablement d’une dimension cosmique, le champ de
l’interculturalité la récupère du moment qu’elle présuppose la présence de l’être humain à travers la
manifestation de sa conscience et de son intention, selon une histoire et une géographie déterminantes
empreintes de culture et de civilisation, lesquelles empreintes constituent l’arc-en-ciel d’une culture
Humaine plurielle.
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 59 
Dans cet espace de rencontre et de connaissance, l’échange signifie acceptation. Il s’inscrit surtout
dans une dimension ontologique ; implique le mouvement et le changement notamment dans la
relation à autrui et à la connaissance de l’Autre. Il est alors question de cet entrecroisement d’activité
qui constitue le cœur de l’échange et l’objectif de tout acte traducteur.

Même si d’un point de vue métaphysique, la notion d’échange possède une valeur opératoire, même si
selon la philosophie de la nature, cette notion équivaut à ce que « Platon nomme la participation des
idées » (PLATON in BARSOTTI, 2002: 12). - c’est-à-dire communication des idées entres elles et
communication des idées avec la réalité sensible -, l’échange est ce commerce des pensées et des
valeurs qui déterminent les attitudes des individus. Socrate le formule autrement : «La connaissance,
en définitive, ne dépend pas de notre rapport avec les noms, mais de notre rapport avec les choses,
ou, mieux, avec les idées » (SOCRATE in ECO, 1994 : 24).

Le Même passe dans l’Autre et l’Autre passe dans le Même : l’interculturalité, cet entre croisement
des cultures, ne peut être sans ce mouvement et sans cette participation des uns et des autres. Aucun
univers culturel ne peut dominer l’autre et aucun autre ne doit se laisser dissoudre, telle est la
condition sine quoi none de toute traduction fidèle à elle même.

Certes, selon Hegel «le progressif échange de rôle qui conduit le dominant à devenir le dominé et le
dominé à devenir le dominant » (HEGEL in BARSOTTI, 2002: 13). Mais là, il s’agit de la dialectique
du maître et de l’esclave. Le maître s’exténue ontologiquement dans la satisfaction immédiate de ses
désirs par l’esclave, tandis que l’esclave acquiert maîtrise de soi et du monde par le travail. «Le travail
est désir réfréné, disposition retardée : le travail forme […]. La conscience travaillante en vient ainsi
à l’intuition de l’être indépendant, comme intuition de soi-même » (HEGEL in BARSOTTI, 2002 :
13). Pourtant dans l’espace culturel, il importe qu’il n’y ait ni maître, ni esclave, ni dominant, ni
dominé pour que dans la dépendance il y ait indépendance. De là, la traduction demeure un travail et
un art où s’entremêlent liberté d’expression et considération du texte à traduire.

Par conséquent, c’est de cette rencontre, de cette connaissance, de cet entrecroisement, que l’échange
devient enrichissement. « L’opinion d’autrui devient une part active de ma « vision du monde » : je ne
m’approprie pas son opinion pour la substituer d’une pièce à la mienne, mais j’augmente mon
pouvoir et les fonctionnalités de ma propre conscience, de mon propre système d’opinions»
(BARSOTTI, 2002: 22).

De plus, tout échange comporte des bruits, des parasites : le malentendu est une structure
transcendantale de tout échange humain. Le contact des cultures ne peut se passer des chocs de
civilisations, des refus d’intégration et d’assimilation mais de ces chocs il faut que naisse l’entente en
dépit des différences. Le caractère cumulatif de toute société n’existe pas en elle-même mais se
retrouve dans ses contacts avec les autres sociétés grâce au phénomène de la sédimentation des
acquis.

DIDACTISATION ET DIMENSION INTERCULTURELLE

La formation de futurs traducteurs devient l’occasion propice à l’enculturation, en ce sens que par le
bais des langues appropriées, les principes et les valeurs d’appartenance et de référence deviennent
proprement traditionnels. Dans son sens premier l’enculturation signifie : « Le processus par lequel
l’individu acquiert la culture de son groupe, de sa classe, de son segment ou de sa société…Ce
processus est limité à l’acquisition des modèles de comportements, y compris le langage, les méta-

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 60 
langages, les coutumes, les valeurs, les définitions de rôle et autres phénomènes de cet ordre »
(SPINDLER in THEVENIN, 1980 : 50).

Pour ce faire, l’enseignant développe chez son étudiant le goût des langues, le désir de connaître
l’Autre à travers sa langue, la volonté de rencontre entre les hommes De cette façon, étudiants et
enseignants se mettent à l’écoute des différences en se référant aux principes et aux valeurs provenant
de la langue, de l’histoire et de la culture surtout de l’Autre.

Enseignants et étudiants se convertissent alors en traducteurs de sentiments et d’émotions, en


adaptateurs d’attitudes et de gestes, pourtant non oublieux de leur système socioculturel propre. Parce
que ce sont des comédiens, des artistes de la scène éducative, ils créent un nouvel espace-classe
culturel, un univers de médiation entre les différentes cultures à la fois individuelles et collectives,
étrangères et communes.

Il s’agit d’artistes conscients de s’exercer à un art de la séduction langagière ; au sens premier du


terme, l’art est : « Un ensemble de moyens et de procédés réglés qui tendent à une certaine fin ») (LE
PETIT ROBERT, 1990 : 107). L’art est surtout : « Expression par les œuvres de l’homme d’un idéal
esthétique ; ensemble des activités humaines créatrices visant à cette expression » (LE PETIT
ROBERT, 1990 : 107). De ce fait, l’acte traducteur ayant comme soubassement une didactisation
inscrite dans l’optique des approches interculturelles serait cet exercice, cette activité, cet art qui
assurerait ce compromis ce consensus entre les différentes cultures. Ainsi, enseignant et étudiant
(futur traducteur) sont les artistes de la rencontre interculturelle.

C’est cet ensemble de moyens corporels et de procédés linguistiques qu’utilisent enseignants et


étudiants pour pénétrer l’univers culturel de l’Etranger. Ce sont ces activités qui vont permettre à ses
acteurs de jouer pleinement leur rôle, de se projeter en tant que personnages dans cette comédie de
l’interculturel. Laquelle comédie est source de satisfaction pour ces « adventurers » du monde perdu
-ou bien à perdre- des cultures.

L’entreprise de construction culturelle utilisera nécessairement cette pédagogie culturelle comprise


comme ensemble combien hétérogène de connaissances, de règles, d’actions, d’activités, de métiers,
de savoir-faire pluriel. S’il est question du métier d’enseignant, il est surtout question du métier de
l’étudiant. Il s’agit alors, loin de tout relativisme, d’une véritable formation à la rencontre de l’Autre.

Ce relativisme, qui « suppose que chaque élément du comportement culturel soit considéré en rapport
avec la culture dont il fait partie et que dans cet ensemble systématique, chaque détail ait une
signification et une valeur positive ou négative» (ABDALLAH-PRETCEILLE in A.N.P.A.S.E, 1986 :
191) entrave toute rencontre interculturelle en éliminant la référence à son propre système, et
alimente les notions de stéréotypes, de clichés et de préjugés. De fait, le relativisme s’oppose à
l’acculturation dans son sens d’enrichissement.

Martine Abdallah-Pretceille met l’accent sur ce phénomène : « L’erreur est de croire que tout
système culturel évolue en vase clos, en dehors de toute influence » (ABDALLAH-PRETCEILLE in
A.N.P.A.S.E, 1986 : 191). Dans ce cas, le relativisme suppose que l’évolution sociétale, voire
groupale, se réalise indépendamment des influences et des contacts socioculturels -ce qui va à
l’encontre des attributs majeurs de l’humanité : la communicabilité et la sociabilité.

Il est vrai que tout comportement s’explique par son rapport au contexte socio-historique et culturel
qui lui a donné naissance, même si ledit comportement aussi différent soit-il au seul point de vue des
apparences, a inévitablement d’autres explications en rapport avec d’autres contextes de rencontre.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 61 
Etre conscient des dangers du relativisme, être ouvert à d’autres cieux culturels, être prêt à s’aventurer
dans l’inconnu pour la connaissance de Soi à travers l’Autre, être capable de construire un monde
dans lequel l’humanité se rencontre ; ce sont là les quelques principes fondamentaux d’une formation
pédagogique à être traducteur dans une dimension interculturelle. Former les futurs traducteurs au
comment écouter et surtout à enregistrer les harmonies de l’Autre, en apprenant à les repérer, à les
analyser et surtout à les interpréter et les traduire dans sa langue, dans sa culture en veillant à la
culture d’appartenance de ce son, de ce mot, de ce sens et élaborer par la suite, ses propres réactions,
suppose leur participation lucide et leur adhésion volontaire à une telle entreprise de construction
intellectuelle.

Lorsque tout ce qui compose l’humain en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être est pris en
considération dans la formation de ces futurs traducteurs, ces derniers participeront facilement à la
réalisation de la rencontre interculturelle facilitée, en outre, par un premier enseignement-
apprentissage sous-tendu par les approches interculturelles.

LE SENSUS COMMUNIS: ENTENDEMENT ET REALISATION DE L’ALTERITE

Dans l’univers traductologique, la pédagogie interculturelle doit être considérée comme un échange
communicationnel dont la toile de fond serait les interactions -en termes de donnés et de reçus- des
différentes cultures que l’on retrouve au sein des textes à traduire et où est peint tout un univers socio-
culturel et dont l’objectif reste la création de sens et de valeurs auxquels formateurs et traducteurs
et/ou co-auteurs adhérent.

L’alchimie de l’échange pédagogique réside dans la transformation du dire en un faire qui représente
l’accomplissement de ce dire. Les dires des partenaires de l’acte d’enseignement -apprentissage en
traduction doivent jouir de la multiplicité de sens en rapport avec les symboles et les mythes
fondateurs de la culture contenu dans les textes à traduire, mais jouir aussi de l’acceptation commune
des interlocuteurs à reconnaître ces mêmes symboles et mythes au sein de l’espace textuel. Cette
acceptation signifie la lecture, la traduction et l’interprétation d’un comportement autre en vue
légitimement de comprendre l’Autre ; par conséquent se comprendre tous dans cet univers restreint
néanmoins ouvert qu’est l’univers-textuel où le soi et le moi et où le « je » et le « ils» forment le
« nous » ; cette culture à laquelle nous appartenons tous, la culture de l’Humanité innocente et sans
aucun égoïsme ni orgueil de la race.

Il est question réellement d’entendement au sens de compréhension de l’Autre, celui-là même avec
qui je partage un espace de culture tout en étant suffisamment différent de lui. Aussi, le sens du débat
et du dialogue des cultures et des civilisations présupposé, passe-t-il de la conviction et de la
persuasion -caractéristique de toute communication culturelle- à la solidarité et à l’alliance d’idées
pour produire une idéologie commune toutefois composée de plusieurs idéologies individuelles.
L’idéologie partagée se donne alors à lire et à interpréter au sens de manière d’être et de se conduire.

A ce titre, l’individualisme doit être banni parce que nous pensons que toute identité de groupe, toute
identité de/dans la communauté doit signifier solidarité de biens et de valeurs. De là, l’identité
traductologique est à acquérir par le biais des différentes activités et tâches accomplies au cours de la
formation au sein de la classe de traduction ; laquelle traduction demeure une praxis, un
comportement, une culture, un savoir-faire, un savoir être à installer chez les futurs traducteurs. C’est
en pensant les différences et en les acceptant que l’on forge une identité à l’image de cette nationalité
composite, de plusieurs traditions et cultures.

Pierre Bourdieu affirme qu’ : « On sait que de façon générale, l’égalité formelle dans l’inégalité
réelle est favorable aux dominants » (BOURDIEU, 2001 :96). Mais aucune dominance-domination
culturelle ne doit cependant caractériser les comportements et les attitudes des futurs traducteurs lors

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 62 
de leur exercice de traduction parce que toute hégémonie linguistico-culturelle est synonyme de
destruction de toute interculturalité signifiant rencontre et re-connaissance culturelle.

C’est l’une des conditions transcendantales de tout échange, de tout transfert, de toute traduction et
particulièrement dans une optique interculturelle. Œuvrer pour l’existence d’un sensus communis
suppose la connaissance de l’Autre et l’acceptation de sa différence naturelle et culturelle pour que les
individus agissent dans le sens d’une harmonie des actions et des réactions de l’être, de l’avoir et de
l’agir des peuples oublieux de Babel.

Par conséquent réfléchir son acte traducteur -contenant et contenu, théorie et pratique- nécessite la
prise en compte de soi et surtout de l’Autre de sa langue, de son histoire, et de sa culture ;
spécialement pour que toute traduction ait la même signification culturelle, le même sens pédagogique
et tende vers le même objectif didactique en suivant la même voie pragmatique, le même
cheminement idéel. Ce que Bernard Barsotti souligne raisonnablement : « On pourrait être tenté de
qualifier ce sens commun de préréflexif (…) il faudrait [alors] parler d’une propriété préréflexive de
la réflexion » (BARSOTTI, 2002: 55). Lequel préréflexif représente l’essence de tout acte traducteur
en ayant une pluralité de signification et un seul sens commun, celui de cette humanité innocente et
aspirant à la rencontre et la vie commune grâce à une traduction des cultures au sens d’adhésion en
vue d’atteindre l’entente et l’harmonie dans cette cité des hommes et on passe de l’opacité de la
suprématie culturelle à la transparence de l’interculturel réalisé grâce à cette altérité retrouvée.

L'individu voyagera ainsi, grâce à cette traduction de son propre univers vers les autres univers avec
aisance afin d’instaurer l'individualisme au service de l'universalisme. Dans la Cité des hommes,
l'union, malgré les différences, est promesse de leur bonheur.
L’ego et l’alter, grâce à la traduction synonyme de médiation, deviennent un nous. L’opposition, la
différence sont remplacées par un accord, une ressemblance où la médiation et la conciliation
conduisent l’altérité vers une « intérité » (Voir DEMORGAN 2005). qui produit l’identité commune,
l’identité humaine mise en place par une traduction fidèle aux contextes socioculturels, responsable et
où la surconscience de l’interculturel est le maître mot de tout acte traducteur.

BIBLIOGRAPHIE

BALLARD Michel, Europe et traduction, Ed. Artois Presse Université, Arras, 1998
BARSOTTI Bernard, L’échange dans la philosophie contemporaine, Ellipses, Ed. Marketing, Paris,
2002
BOURDIEU Pierre, Contre Feux 2, Edition Raisons d’agir, Paris, 2001
CAUNE Jean, Culture et communication : convergences théoriques et lieux de médiation, Presses
Universitaires de Grenoble, Grenoble, 1995
DEMORGON Jacques, Critique de l’interculturel (L’horizon de la sociologie), Éditions Economica-
Anthropos, Paris, 2005.Dictionnaire Le petit Robert 1, [article : art], Editions Les
Dictionnaires Le Robert, Paris, 1990ECO Umberto, La recherche de la langue parfaite dans
la culture européenne, Ed. du Seuil, Paris, 1994

LIGIER Françoise, SAVOIE Louise, Didactique en question(s), Editions La Lignée, 1986

MUCCHIELLI A., Identité, Ed. PUF, Paris, 1986

PETITOT Jean, FABRI Paolo (sous la dir.), Au nom du sens. Autour de l’œuvre d’Umberto Eco,
Colloque de Cerisy, Ed. Bernard Grasset, Paris, 2000

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 63 
THEVENIN André, Enseigner les différences, Coll. La pédagogie des cultures étrangères, Editions
Etudes Vivantes, Paris, 1980
ZAKHARTCHOUK Jean-Michel, L'enseignant, un passeur culturel, Coll. Pratiques & enjeux
pédagogiques, ESF éditeur, Paris, 1999
Revue le Français dans le Monde, n°spécial, Hacette/Edicef, juillet 1998
Revue A.N.P.A.S.E, Enfances et cultures : problématiques de la différence et pratiques de
l’interculturel, Ed. Privat, Toulouse, 1986

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 64 
POUR UNE APPROCHE CONTRASTIVE DE LA TRADUCTION JURIDIQUE

Daniela DINCĂ
Maria MIHĂILĂ
Université de Craiova

1. Introduction

La traduction juridique est une traduction spécialisée, complexe, qui présente des
caractéristiques qui la distinguent d’autres formes de traduction. Elle est tout d’abord contraignante
dans le sens où le caractère normatif du texte juridique laisse une marge de manoeuvre très étroite au
traducteur. Elle est ensuite culturelle, parce qu’elle doit transposer un texte de loi d’une culture dans
une autre. On doit y ajouter également sa dimension scientifique, vu ses outils spécialisés et sa
méthode rigoureuse.
Malgré toutes ces contraintes auxquelles est soumis le traducteur, la traduction juridique reste
un processus créatif qui invite à l’interprétation et non pas à la transposition directe. En fait, le
traducteur transfère non pas des mots, mais des effets de droit, un résultat escompté, ce qui suppose
qu’il soit en mesure de comprendre les objectifs poursuivis par le rédacteur du texte de départ.
Dans ce contexte, la didactique de la traduction juridique est une vraie provocation pour les
enseignants car ils ne doivent pas seulement initier les enseignés au processus de traduction, qui
comporte ses étapes bien définies dans la littérature de spécialité, mais ils doivent également
concevoir des outils d’aide à la traduction ou bien apporter des solutions aux problèmes soulevés par
ce type de traduction spécialisée.
Il est bien évident que les cours de traduction juridique dispensés au premier cycle (Licence)
sont insuffisants pour qu’une personne puisse s’engager dans cette activité en tant que professionnel.
C’est pourquoi l’Université de Craiova a proposé un master dédié à la traduction juridique pour deux
langues étrangères : le français et l’anglais dont le but est la formation des traducteurs et des
terminologues qui travailleront dans le système juridique roumain, ayant une double compétence:
juridique et linguistique.
La forte motivation de ceux qui veulent travailler dans ce domaine nous a dirigée vers
l’exploration de ce domaine, une exploration assez épineuse, vu la seule compétence linguistique dont
dispose le professeur de français, mais assez passionnante et enrichissante. Cet article est né justement
du désir de formuler quelques considérations méthodologiques sur la formation des traducteurs
spécialisés dans le domaine juridique. Plus précisément, notre contribution se veut une interrogation
sur la didactique du français juridique car elle se propose de présenter les avantages d’une approche
contrastive dans la formation des traducteurs spécialisés.
Nous devons aussi vous avouer que c’est par l’analyse contrastive des textes juridiques que
nous avons pu nous approprier la terminologie et les particularités syntaxiques des deux langues en
contact, le français et le roumain, et que nous nous sommes rendu compte des enjeux et des difficultés
de la traduction juridique.

2. Enjeux de la traduction spécialisée

2.1. Spécificité de la traduction spécialisée


Dans la formation des traducteurs professionnels, la traduction n’est plus considérée comme
un transfert inter-linguistique mais comme « un acte de communication » (Durieux, 2005: 36) entre
l’auteur du texte de départ et le lecteur du texte d’arrivée. Par rapport à la traduction pédagogique, la
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 65 
traduction professionnelle ajoute cette dimension fonctionnelle, qui est d’ailleurs la garantie de
l’activité traduisante si le traducteur réussit à « amener l’auteur au lecteur et le lecteur a l’auteur »
(Ricœur, 2004).
Sur la même ligne on peut citer Sparer, qui parle la compétence de communication qui doit
compléter la formation de tout traducteur:
« Lorsqu’il s’agit de traduire, la clef de la qualité est avant tout l’aptitude à la traduction. (…)
La traduction, en droit comme ailleurs, doit être assise sur des compétences particulières en
matière linguistique comme en matière de communication. » (Sparer, 2002: 267)

En d’autres mots, la responsabilité du traducteur se rapporte aux décisions qu’il doit prendre
pendant le processus de traduction, ainsi qu’à l’emploi des ressources linguistiques, conceptuelles et
notionnelles de son domaine de spécialité et, par conséquent, à la fiabilité du texte qu’il doit livrer à
son client :
« […] la traduction d’un texte spécialisé comporte […] deux dimensions essentielles : d’une
part, l’objet du texte ou son contenu et, d’autre part, la langue du texte ou sa forme. »
(Mareschal, 1988 : 258)

2.2. Spécificité de la traduction juridique


Parmi les textes spécialisés, le texte juridique porte l’empreinte de la tradition juridique dont
il est le résultat et chaque langue a sa propre manière de rédiger, de formuler ou de comprendre un
texte juridique :
« Chaque droit constitue en fait un système : il emploie un certain vocabulaire, correspondant
à certains concepts ; il groupe les règles dans certaines catégories ; il comporte l’emploi de
certaines méthodes pour les interpréter ; il est lié à une certaine conception de l’ordre social,
qui détermine le mode d’application et la fonction même du droit ». (René, 1974 :21)

Le texte traduit doit ressembler à celui qui a été spontanément rédigé dans la langue de départ
pour que les lecteurs comprennent le sens juridique qui se cache parfois derrière le non-dit. C’est
pourquoi la formation des traducteurs passe par la connaissance des prémisses philosophiques,
sociologiques et historiques, mais aussi méthodologiques du droit :
« Au delà de cette complexité, il est aussi essentiel d’amener les futurs traducteurs ou
traductrices à comprendre ce qui se passe dans l’esprit du juriste qui a conçu le texte à
traduire, selon la tradition juridique dont il est issu. » (Sparer, 2002: 266)

La clé de la réussite de l’activité traduisante reste l’équivalence au niveau sémantique, car


seul le sens compte dans la transposition d’une langue à l’autre.
Depuis l’article du juge L.P. Pigeon (1982), « l’équivalence fonctionnelle » est la méthode de
traduction la plus généralement suivie dans le domaine de la traduction juridique qui a comme but de
faire en sorte que le texte traduit produise les mêmes effets juridiques que le texte de départ. Vu que
cette équivalence présente des limites au niveau des termes et des expressions de même qu’aux
niveaux de la syntaxe et de l’expression des relations logiques dans les deux langues envisagés, le
traducteur cherche plutôt une équivalence des situations dans le but de produire les mêmes effets
juridiques.
Dans ce contexte, on arrive au vieux débat autour de la question : Quelle formation pour les
traducteurs juridiques?, formation qui devrait, selon les spécialistes, couvrir au moins trois domaines
différents : (i) juriste comparatiste, (ii) linguiste traducteur et (iii) interprète en droit (Lane, 1982 :
223).
Pour y répondre, le Plan d’enseignement du Master Européen de Traduction et Terminologie
juridiques (langue anglaise et langue française) prévoit un tiers des cours consacré à la formation
juridique des futurs traducteurs et les deux autres tiers à la formation linguistique dans les deux autres
langues : l’anglais et le français.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 66 
I-ere année :
 Disciplines de droit : Introduction au droit, Droit commercial, Droit privé comparé, Droit
public comparé
 Disciplines de spécialité : Théorie de la traduction, Terminologie juridique, Langage
juridique, Utilisation et gestion de bases de données

II-eme année
 Disciplines de droit : Droit institutionnel communautaire, Droit communautaire substantiel,
Droits de l’homme, Droit des contrats
 Disciplines de spécialité : Compétence de communication interculturelle, Traduction
juridique (contrats et actes notariés), Traduction juridique (textes normatifs)

Plus précisément, les objectifs du cours Langage juridique visent les aspects suivants :
(i) développer les aptitudes de compréhension et d’analyse des textes à traduire ;
(ii) favoriser l'acquisition et la maîtrise du langage juridique (vocabulaire et syntaxe) ;
(iii) prendre en considération non seulement les éléments micro et macro textuelles, mais
aussi les facteurs extratextuels, tel quel le contexte, la culture et la société du destinataire
du texte traduit ;
(iv) rendre les apprenants conscients des différences et des ressemblances entre les langues
depuis et vers lesquelles ils travaillent.

Les choix stratégiques que nous nous avons faits visent, en priorité, trois aspects :
(i) la terminologie juridique sous-jacente (le vocabulaire juridique) ;
(ii) les idiosyncrasies linguistiques d’un texte juridique dans la langue de départ (le français,
dans notre cas) : les caractéristiques morphologiques, syntaxiques, stylistiques ;
(iii) les phénomènes de rédaction en langue d’arrivée.

3. Approche contrastive de la traduction juridique

3.1. Nous voulons mettre en discussion une pédagogie qui conduise à l’appropriation efficace
de la langue du droit dans une perspective bilingue, comparatiste, par la mise en parallèle des textes
dans deux langues, français et roumain. Le comparatisme pour le couple des langues anglais-français
est illustré dans les manuels de J.-P. Vinay et J. Darbelnet (Stylistique comparée du français et de
l’anglais, Didier, Paris, 1968, reéd. 1976) et J. Guillemin-Flescher (Syntaxe comparée du français et
de l’anglais, Orphrys, Paris, 1981, reéd. 1986).
Dans le même contexte, Pergnier (1978) précise que les trois aspects qui constituent les trois
facettes de la traduction, tout en se superposant les uns les autres, sont : le résultat (le texte traduit),
l’opération (la démarche intellectuelle de reformulation) et la comparaison (la mise en parallèle de
deux idiomes).
Au lieu de fournir aux apprenants une compétence de savoir-faire, cette approche contrastive vise
plutôt à communiquer une manière de savoir - apprendre. Par l’analyse du lexique et des structures
phrastiques dans une approche contrastive, les apprenants se rendent compte des contraintes et de la
marge de manœuvre du traducteur, plus précisément ce qui constitue une servitude juridique de ce
qu’ils peuvent utiliser librement.
Le lexique et la syntaxe sont d’ailleurs les deux composantes clés d’une traduction juridique :
« La terminologie et l’agencement des mots constituent donc deux éléments du discours d’importance
égale pour la signification du message.» (Scurtu, 2008 : 896).

3.2. Difficultés de traduction au niveau du vocabulaire


Selon Gémar (1991: 276), la structure d’un discours spécialisé, en l’occurrence du droit, pourrait
être représentée par une série de cercles concentriques dont le premier, au centre, serait la
nomenclature (la charge notionnelle des termes), suivi d’un cercle plus large qui contiendrait le
vocabulaire de soutien (ou les mots cooccurrents du domaine). Enfin, le troisième cercle symboliserait
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 67 
les éléments de la langue ou les mots du vocabulaire général (articles, pronoms, verbes, adjectifs,
adverbes, etc.) auxquels il faut recourir pour construire une phrase conforme aux normes de la syntaxe
de la langue en question.
Dans ce qui suit, on s’arrêtera uniquement à la nomenclature du droit, constituée de mots
d’appartenance juridique exclusive et de mots à double appartenance (des termes que le droit emploie
dans une acception qui lui est propre). La mise en parallèle de la terminologie juridique a relevé les
cas suivants :

3.2.1. Equivalence formelle : le même terme dans les deux langues


Les termes techniques ne soulèvent aucune difficulté de traduction, vu l’existence d’un
correspondant direct en roumain, le plus souvent un mot emprunté au français et qui se caractérise
par une ressemblance formelle évidente avec le mot d’origine: abandonnataire/ abandonator, abolir/a
aboli, abrogati/ abrogativ, absolution/ absoluţiune, absolutoire/ absolutoriu, accession/ accesiune,
accusé/ acuzat, adhérent/ aderent, apostille/ apostilă, avis/ aviz, avocat/ avocat, avulsion /avulsiune,
cambiste/cambist, cession/ cesiune, civil/ civil, dérogation/derogare, duplique /duplică, impunité/
impunitate, inculpé /inculpat, référendaire /referendar, ressortissant/ resortisant.

3.2.2. Equivalence sémantique : un autre terme avec le même sens


Le manque de transparence des termes utilisés dans la traduction est une vraie provocation aussi
bien pour le formateur que pour le traducteur professionnel. À ce niveau, l’utilisation des
dictionnaires s’avère insuffisante vu que le manque du contexte dans lequel s’insère le terme est un
vrai piège où il ne faut pas tomber. C’est pourquoi, la mise en parallèle des deux versions est plus que
valorisante d’autant plus que les apprenants peuvent disposer d’une base de données constituée de
leurs propres ressources terminologiques. C’est un travail de longue durée, ambitieux et persévèrent
qui assurent la garantie d’une bonne traduction.
3.2.2.1. Les mots monosémiques
Le plus souvent, le roumain remplace le mot français par un autre mot, adapté au système
juridique roumain. Par exemple, le mot grosse dans l’expression faire une grosse est remplacé par
copie dans a face o copie et le verbe correspondant est rendu en roumain par une périphrase
explicative utilisant le même nom : grossoyer / a face o copie a unui act. De même pour : legs / legat,
dispoziţie testamentară, instruction / cercetare judecătorească, huissier de justice / portărel, executor
judecătoresc.
3.2.2.2. Les mots polysémiques
La polysémie des mots à double appartenance, des termes que le droit emploie dans une
acception qui lui est propre par rapport à la langue commune, est l’une des difficultés les plus
difficiles à surmonter puisque la signification des termes a été fixée dans un contexte particulier, par
rapport à un cas particulier. Ce sont les cas les plus usuels d’une mauvaise traduction d’autant plus
que les traducteurs n’ont pas la maîtrise du système juridique en place qui leur permettrait de trouver
l’équivalent le plus approprié.
Par la méthode comparative, les apprenants sont sensibilisés à trouver le correspondant dans
le contexte approprié et à ne pas utiliser le même mot pour tous les contextes. Un simple mot comme
accomplir trouve en roumain quatre correspondants : accomplir un travail forcé / a executa o muncă
forţată, accomplir une réforme/ a realiza o reformă, accomplir un projet / a realiza un proiect,
accomplir un crime/ a săvârşi o crimă.
De même pour jugement: le dernier jugement / judecata de apoi, jugement d’une personne
coupable/ judecare a unei persoane vinovate, rendre publiquement un jugement/ a pronunţa public o
hotărâre.
3.2.2.3. Les périphrases explicatives
Le troisième cas à envisager est celui où le roumain ne possède pas de terme simple, mais
comme la réalité juridique évoquée existe, la langue fait usage d’une périphrase explicative : ayant-
cause / persoană fizică sau morală căreia i-au fost transmise drepturile sau obligaţiile unei alte persoane
(trad. litt. “personne à laquelle on a transféré les droits et les obligations d’une autre personne“), ayant-
droit /persoană care a dobândit un drept, îndreptăţit (trad. litt. “personne qui a acquis un droit”),

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 68 
bailleur /persoană care dă cu chirie (trad. litt. “personne qui donne à bail“), comparant/persoană)
care se înfăţişează / care se prezintă în faţa unei autorităţi (trad. litt. “personne qui se présente devant
une autorité”), expédition /copie autentică (a unui act) (trad. litt. “copie certifiée conforme“).

3.3. Difficultés de traduction au niveau syntaxique


Si le vocabulaire, selon les appréciations quasi unanimes des jurilinguistes, constitue le
premier obstacle à la communication juridique, le second est l’énonciation, définie comme un
« ensemble de marques formelles qui caractérisent linguistiquement l’émetteur et ses énoncés »
(Sourioux&Lerat, 1975 :12). En effet, les caractéristiques linguistiques des textes normatifs ne
s’expliquent que par le fait que ceux-ci ont pour vocation de régler les conduites dans le corps social
et que les conditions très particulières de leur énonciation entraînent un certain nombre de spécificités
textuelles, syntaxiques, stylistiques, etc.
La langue du droit recourt aux mêmes règles syntaxiques que la langue courante et, par
conséquent, il n’existe pas une syntaxe ou une grammaire propres à la langue du droit. Quant à la
structuration proprement dite des textes normatifs, on peut mettre en évidence le fait que la langue du
droit présente des structures syntaxiques préférentielles, des marques d’énonciation qui sont des
« traits morphosyntaxiques à effets sémantiques » (Cornu, 1990).
Nous voulons illustrer les résultats de l’approche contrastive sur l’analyse des réalisateurs des
compléments circonstanciels qui s’individualisent d’une langue à l’autre, avec la précision que le
roumain présente des nuances différentes afin de rendre d’une manière plus explicite les circonstances
de l’action. Pour des raisons de longueur, nous allons présenter uniquement les circonstants de
manière, de cause, de but et de condition.

3.3.1. Le circonstant de manière


L’expression la plus fréquente de la manière est, en français, l’adverbe dérivé en –ment,
rendu en roumain par une structure prépositionnelle explicite : intentionnellement/ în mod intenţionat,
normalement/în mod normal, publiquement/în mod public, gratuitement /în mod gratuit,
individuellement /în mod individual. Fréquentes sont aussi les locutions avec de manière+ Adj,
construction rendue en roumain par une structure parallèle : de manière certaine et efficace/de o manieră
sigură şi eficace, d'une manière détaillée/în mod amănunţit.
Une structure peu employée est la locution prépositionnelle sur le mode, rendue en roumain
par une structure assez insolite în manieră :

F : ”L’Union coordonne les politiques des Etats membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode
communautaire les compétences qu’ils lui attribuent.” (art. 1-1 TCE)
R : ”Uniunea coordonează politicile statelor membre care au drept scop atingerea acestor obiective şi exercită în
manieră comunitară competenţele pe care acestea i le atribuie.”

Pour exprimer la manière, il y a des locutions avec la préposition à, traduite par în ou par cu :
à l'unanimité/în unanimitate, à la majorité qualifiée/cu majoritate calificată, au suffrage…/prin vot…:

F : ”Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise
pour l'adoption de décisions internes.” (art. 24-2 TN)
R : ”Consiliul hotărăşte în unanimitate în cazul în care acordul se referă la o chestiune pentru care este necesară
unanimitatea pentru adoptarea deciziilor interne.”

F : ” (…) le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3.” (art. 24-4 TN)
R : ” (…) Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată în conformitate cu articolul 34 alineatul (3).”

F : “Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat
de cinq ans.“ (art. I-20-3 TCE)
R : “Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct, liber şi secret, pentru un mandat de
cinci ani.“

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 69 
Au niveau de la subordonnée de manière, la locution sans que est rendue en roumain soit par
la même structure (fără ca să), soit par un groupe prépositionnel avec la conservation de la
préposition sans :

F : ”Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une
compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne
puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.” (art. I-14, 4 TCE)
R : ”În domeniile cooperării pentru dezvoltare şi al ajutorului umanitar, Uniunea dispune de competenţă pentru a
întreprinde acţiuni şi pentru a duce opolitică comună, fără ca exercitarea acestei competenţe să poată avea ca
efectîmpiedicarea statelor membre de a-şi exercita propria competenţă.”

3.3.2. Le circonstant de cause


Pour exprimer la cause, au niveau de la structure prépositionnelle, le français emploie la
préposition pour, rendue en roumain par la même préposition ou par une autre préposition :

 pour des raisons (fr.) / din raţiuni de (roum.)


F : ”La loi européenne fixe les principes généraux et limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé,
régissent l'exercice du droit d'accès à de tels documents.” (art.I-50-3 TCE)
R : ”Legea europeană stabileşte principiile generale şi limitele care, din raţiuni de interes public sau privat,
reglementează exercitarea dreptului de acces la astfel de documente.”

 pour des causes (fr.) / pentru cauze (roum.)


F : ”Néanmoins il est loisible au président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions
(…).” (art. 164 C.civ.)
R : ”Cu toate acestea, este permis preşedintelui Republicii să ridice, pentru cauzele grave, interdicţiile (…).”

La locution conjonctionnelle parce que a comme correspondant en roumain la conjonction


deoarece :

F : ”Le Parlement Européen ne figure pas expressément parmi les institutions dont les actes peuvent être
attaques, parce que le traité CEE dans sa version originaire ne lui conferait que des pouvoirs consultatifs et de
contrôle politique, et non celui d'adopter des actes destinés à produire des effets juridiques vis-a-vis des tiers.”
(art. 24 AC/1986)
R : ”Parlamentul European nu figurează în mod expres printre instituţiile ale căror acte pot fi atacate, deoarece
Tratatul CEE în versiunea sa iniţială nu-i conferea decât atribuţii consultative şi de control politic, nu şi
competenţa de a adopta acte destinate să producă efecte juridice faţă de terţi.”

La subordonnée de cause peut être parfois réduite en français à une construction participiale
absolue, rendue en roumain par une subordonnée à verbe fini :

F : ”La Commission n'ayant pas donné suite à cette demande, le Conseil a arrêté le règlement n° 3954/87 sur la
base de l'article 31 du traité CEEA.” (AC/1990, art. 3)
R : ”Întrucât Comisia nu a dat curs acestei cereri, Consiliul a adoptat Regulamentul no 3954/87 pe baza art. 31
din Tratatul CEEA.”

3.3.3. Le circonstant de but


Le but est rendu en français par la préposition simple pour, qui apparaît devant les noms et les
infinitifs. Pour sa transposition, le roumain respecte la structure nominale ou infinitivale du français :

F : ”Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de
fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.” (art. 11-1
CEDH)
R : ”Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a
constitui cu alţii sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.”

Il y a des cas où le roumain remplace la structure verbale par une structure nominale :

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 70 
F : ”Ce règlement, (…), définit la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux admissibles de
contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail.” (art. 2 AC/1990)
R : ”Acest regulament, (…), defineşte procedura care trebuie urmată pentru stabilirea nivelurilor maxime
admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi a furajelor.”

La locution afin de se combine uniquement avec des infinitifs et le roumain ne dispose pas
d’une autre préposition que pentru :

F : “Afin d’assurer le respect des engagements… il est institué une Cour européenne des Droits de l’homme.”
(art. 19 CEDH)
R : “Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru înaltele părţi contractante din prezenta
convenţie, se instituie o Comisie Europeană a Drepturilor Omului. “
Cette locution prépositionnelle peut changer la préposition de avec la conjonction que, et dans
ce cas, la locution conjonctionnelle afin que (traduite par pentru ca să) introduit une subordonnée :

F : ”Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.” (art.5-4 CEDH)
R : ”Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deţinere are dreptul să introducă un recurs în faţa
unui tribunal, pentru ca acesta sa statueze într-un termen scurt asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună
eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală.”

Si la locution en vue de accepte en français aussi bien des noms que des infinitifs, en roumain
în vederea n’accepte qu’une construction nominale :

F: “Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.” (art. 10 C.civ.)
R : “Fiecare est obligat să-şi aducă aportul la dreptate în vederea manifestării adevărului.“

Le circonstant de but apparaît sous la forme d’une construction prépositionnelle palacée en fin
de phrase : à cet effet (fr.) / în acest scop (roum.):
F : “Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en
application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à
engager des négociations à cet effet. “ (art. 24-1TN)
R : “În cazul în care, în aplicarea prezentului titlu, este necesar să se încheie un acord cu unul sau mai multe
state membre sau organizaţii internaţionale, Consiliul poate autoriza preşedinţia, sprijinită de Comisie dacă este
cazul, să angajeze negocieri în acest scop. “

Nous avons également identifié deux locutions prépositionnelles spécifiques au discours


juridique : à l’appui de (fr.) / în sprijinul, în susţinerea (roum.) et dans l'intérêt de (fr.) / în interesul
(roum.) :

F : ”À l'appui de cette exception, le Conseil a fait valoir, (…), des arguments analogues à ceux qu'il avait
développés à l'appui de son exception d’irrecevabilité dans l’affaire 302/87.” (art. 5 AC/1990)
R : ”În susţinerea acestei excepţii, Consiliul a invocat, (…), argumente analoge cu cele pe care le dezvoltase în
sprijinul excepţiei de inadmisibilitate în cauza 302/87.”

3.3.4. Le circonstant de condition


Au niveau du circonstant de condition exprimé par un groupe prépositionnel, il y a des
structures parallèles dans les deux langues:

 en cas de (fr.) / în caz de (roum.)


F : ”En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie
contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention (…).” (art.
15-1 CEDH)

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 71 
R : ”În caz de război sau de alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii, orice înaltă parte contractantă poate
lua măsuri care derogă de la obligaţiile prevăzute de prezenta convenţie (…).”

La subordonnée de condition est introduite par la des conjonctions ou locutions


conjonctionnelles qui gardent les mêmes nuances dans leur transposition en roumain :

 si (fr.) / dacă (roum.)


F : ” (…) un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale.” (art. 5-4 CEDH)
R : ” (…) unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalitătii deţinerii sale şi
să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală.”

 alors même que (fr.) / chiar si atunci când (roum.)


Fr : ”Toute personne (…) a droit à l’octroi d’un recours effectif (…) alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.” (art. 13 CEDH)
R : ”Orice persoană (…) are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când
încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.”

 pour autant que (fr.) / în măsura în care (roum.)


Fr: ”Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi.” (art. 8-2 CEDH)
R: ”Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest
amestec este prevăzut de lege.”

 dans les cas où (fr.) / în cazurile în care (roum.)


F : ”La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un
recours à la force rendu absolument nécessaire.” (art. 2 CEDH)
R : ”Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol în cazurile în care aceasta ar
rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forţă.”

 à moins que (fr.) / atâta timp cât (roum.)


F : ” (…) la Commission est composée d'un nombre de membres (…) correspondant aux deux tiers du nombre
d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.”
(art. I-26-6 TCE)
R : ” (…) Comisia este formată dintr-un număr de membri (…) care corespunde cu două treimi din numărul
statelor membre, atâta timp cât Consiliul European, care hotărăşte în unanimitate, nu decide modificarea acestui
număr.”

 si le cas y échet, le cas échéant, s’il y a lieu (fr.) / dacă este cazul (roum.)
F : ” (…) le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des
négociations à cet effet.” (Traité de Nice, art. 24-1)
R : ” (…) Consiliul poate autoriza preşedinţia, sprijinită de Comisie dacă este cazul, să angajeze negocieri în
acest scop.”

 s’il s’agit (fr.) / dacă este vorba (roum.)


F : ”Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (…) s'il s'agit de la
détention régulière d'un mineur (…).” (art.5-1 d CEDH)
R : “Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: …dacă
este vorba de detenţia legală a unui minor.”

3.3.5. Le circonstant de conformité


Pour exprimer la conformité, le français emploie le plus fréquemment la construction
conformément à, et très peu la locution prépositionnelle en conformité avec. À l’inverse, le roumain
préfère la locution în conformitate cu :

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 72 
F : “Le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3. “ (art. 24-4 TN)
R : “Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată în conformitate cu articolul 34 alineatul (3).

Il y a bien d’autres constructions pour rendre la conformité dans les deux langues. Les plus
fréquentes sont les prépositions et les locutions suivantes :
 d'après (fr.) / potrivit (roum.)
Fr : “Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. “ (art. 7-1 CEDH)
R : “Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârşită, nu
constituia o infracţiune, potrivit dreptului national şi international. “

 en vertu de (fr.) / în temeiul (roum.)


F: “En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution. “ (art. I-5-2 TCE)
R: “În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea şi statele membre se respectă şi se asistă reciproc în
îndeplinirea misiunilor ce decurg din Constituţie. “

 au titre de (fr.) / în temeiul (roum.)


F : ”Le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l' article 91, paragraphe 1, premier alinéa, du
règlement de procédure de la Cour. (art.4 AC/1990)
R : ”Consiliul a invocat o excepţie de inadmisibilitate în temeiul art. 91 alin. (1) primul paragraf din
Regulamentul de procedură al Curţii.

 dans le respect (fr.) / cu respectarea (roum.)


F : “Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une
décision européenne fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au
premier alinéa. “ (art. I-20-2 TCE)
R : “Consiliul European adoptă în unanimitate, la iniţiativa Parlamentului European şi cu aprobarea acestuia, o
decizie europeană de stabilire a compunerii Parlamentului European, cu respectarea principiilor menţionate în
primul alineat. “

 dans l'intérêt de (fr.) / în interesul (roum.)


F : ”Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et
au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique.” (art. 6-1 CEDH)
R : ”Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi
publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia în interesul moralităţii, al ordinii publice
ori al securităţii nationale într-o societate democratică.”

 selon (fr.) / potrivit, conform (roum.)


F : “Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales.“ (art. 5-1 CEDH)
R : “Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale.“

 en raison de (fr.) / pe baza (roum.)


F : ”Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement
européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.” (art. I-26-4 TCE)
R : ”Membrii Comisiei sunt aleşi pe baza competenţei lor generale şi a angajamentului european şi dintre
personalităţile care prezintă toate garanţiile de independenţă.”

 aux fins de (fr.) / în sensul (roum.)


F : ”Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le
Conseil statue à la majorité qualifiée.” (art. I-36 TCE)
R : ”În sensul literelor (a) şi (b), Parlamentul European hotărăşte cu majoritatea membrilor care îl compun, iar
Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată.”

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 73 
La locution française aux fins de a une valeur finale est c’est pourquoi elle est traduite par la
simple préposition pentru :

F : ” (…) des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire
aux fins de l'application de la Constitution.” (art. I-47-4 TCE)
R : ” (…) chestiuni pentru care aceşti cetăţeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii pentru punerea
în aplicare a Constituţiei.”

 à cet effet (fr.) / în acest sens (roum.)


F : ”Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatiF À cet effet, chaque session
du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de
l'Union et aux activités non législatives.” (art. I-24-6 TCE)
R : ”Consiliul se întruneşte în şedinţă publică atunci când hotărăşte şi votează un proiect de act legislativ. În
acest sens, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în două părţi, consacrate hotărârilor cu privire la actele
legislative ale Uniunii, respectiv la activităţile nelegislative.”

Au niveau propositionnel, les locutions conjonctionnelles les plus fréquentes sont :

 ainsi que (fr.) / după cum (roum.)


F : ”Ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 27 septembre 1988, précité, le Parlement ne dispose pas du droit d' intenter
un recours en annulation au titre des dispositions de l' article 173 du traité CEE ou de celles de l' article 146 du
traité CEEA dont le contenu est identique.” (art. 12 AC/1990)
R : ”După cum rezultă din hotărârea din 27 septembrie 1988, menţionată anterior, Parlamentul nu are dreptul de
a intenta o acţiune în anulare în temeiul dispoziţiilor art. 173 din Tratatul CEE sau al celor ale art. 146 din
Tratatul CEEA al căror conţinut este identic.”

 comme (fr.) / aşa cum (roum.)


F : ”Comme le relève cet arrêt, non seulement le Parlement dispose du droit d' intenter un recours en carence,
mais, en outre, les traités offrent des moyens de déférer à la censure de la Cour les actes du Conseil ou de la
Commission intervenus en méconnaissance des prérogatives du Parlement.” (art. 15 AC/1990)
R : ”Aşa cum arată această hotărâre, nu numai că Parlamentul are dreptul de a intenta o acţiune în carenţă, ci, în
afară de aceasta, tratatele oferă mijloace pentru a supune cenzurii Curţii actele Consiliului sau ale Comisiei care
au avut loc cu ignorarea prerogativelor Parlamentului.”

3.3.6. Le circonstant d’exception


L’exception est construite à deux niveaux, celui de la phrase-simple et de la phrase complexe
avec des structures identiques :
 sauf compromis spécial (fr.) / în afara unei înţelegeri speciale (roum.)

F : ”Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des
traités, conventions ou déclarations existant entre elle.” (art. 55 CEDH)
R : ”Înaltele părţi contractante renunţă reciproc, în afara unei înţelegeri speciale, să se prevaleze de tratatele,
convenţiile sau de declaraţiile care există între ele.”

 sauf dans les cas où (fr.) / cu excepţia cazului în care (roum.)


F : ”Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.” (art. I-
23-3 TCE)
R : ”Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, cu excepţia cazului în care în Constituţie se prevede altfel.”

4. En guise de conclusion

L’interprétation du sens des textes à teneur juridique ou des textes de loi est souvent difficile
en raison des caractéristiques linguistiques. Nombre de traducteurs collent au texte de départ un texte
d’arrivée dont l’expression est plutôt limitée car les ressources de la langue d’arrivée ne sont pas
pleinement utilisées ou, par souci de fidélité, les traductions restent fidèles aux textes de départ. La

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 74 
traduction ne se réduit pas à la simple appréhension du texte de départ, elle suppose également
l’expression du sens dans une autre langue. Les deux parties de l’opération traduisante sont:
comprendre et faire comprendre.
Par l’analyse des incidentes traductives de la structuration spécifique des deux textes (le texte
de départ et le texte d’arrivée), les étudiants sont amenés à devenir de plus en plus conscients que la
traduction juridique est un processus complexe au cours duquel le traducteur doit prendre une série de
décisions, aussi bien dans l’interprétation du texte de départ que dans le choix des ressources et des
procédés, pour réexprimer le sens et la «juridicité» des énoncés en langue cible.

BIBLIOGRAPHIE

CORNU, Gérard (1990): Linguistique juridique, Paris, Montchrestien.


DARBELNET, Jean (1979) : « Réflexions sur le discours juridique ». Meta 24-1, p. 9-17.
DURIEUX, Christine (2005) : « L’enseignement de la traduction : enjeux et démarche ». Meta, 50-1,
p. 36-47.
GEMAR, Jean-Claude (1991) : « Terminologie, langue et discours juridiques, sens et signification du
langage du droit ». Meta, 36-1, p. 275-283.
GEMAR, J.-Claude (2007) : « Traduire le droit ou le double langage de Thémis ». Hermes, 49, p.
149-155.
KOUTSIVITIS G. Vassilis (1990) : « La traduction juridique standardisation versus créativité ».
Meta, 35-1, p. 226-229.
KOUTSIVITIS, G. Vassilis (1991) : « La traduction juridique : liberté et contraintes ». In Lederer
Marianne/Israël, Fortunato (ed.), La liberté en traduction. Paris, p. 139-157.
LANE, A. (1982): « Legal and Administrative Terminology and Translation Problems», dans J.-C.
Gémar (ed.) Langage du droit et traduction, Québec, Conseil de la langue française, p. 219-
231.
MARESCHAL, G. (1988) : « Le rôle de la terminologie et de la documentation dans l’enseignement
de la traduction spécialisée », Meta, 33-2, p. 258-266.
PERGNIER, Maurice (1978) : Les Fondements sociolinguistiques de la traduction, Lille, Presses
Universitaires de Lille.
PIGEON, Louis-Philippe (1982) : « La traduction juridique - L’équivalence fonctionnelle ». In:
Gémar, Jean-Claude, (dir), Langage du droit et traduction. Essais de jurilinguistique.
Linguatech, Montréal, p. 271-281.
RENE, David (1974) : Les grands systèmes de droit contemporain, Paris, Dalloz.
RICŒUR, Paul (2004), Sur la traduction, Paris, Bayard.
SCURTU, Gabriela (2008) : Traduire le vocabulaire juridique français en roumain, in Meta 53-4, p.
884-898.
SCURTU, Gabriela (2007) : Linguistique juridique. Les structures langagières du discours normatif
français, Craiova, Sitech.
SELESKOVITCH, Danica &LEDERER, Marianne (1986) : Interpréter pour traduire, Paris, Didier
Erudition.
SOURIOUX, Jean-Louis & LERAT, Pierre (1975) : Le langage du droit, Paris, PUF.
SPARER, Michel (2002) : « Peut-on faire de la traduction juridique ? Comment doit-on l’enseigner
?. Meta, 47-2, p. 266-278.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 75 
QUELLE(S) COMPETENCE(S) TRADUCTIONNELLE(S) POUR
ACCOMPLIR LA TACHE DU TRADUCTEUR?

Georgiana LUNGU-BADEA
Université de l’Ouest de Timişoara

Introduction

Nous nous proposons dans cet article de passer en revue les compétences et les tâches du
traducteur. Nous prenons en considération plusieurs catégories de facteurs : 1) décisionnels et
définitionnels (les experts des programme d’enseignement LEA et EMT qui conçoivent les
compétences du traducteur) ; 2) opérationnels (les formateurs des écoles de traduction et les
enseignants universitaires qui mettent en œuvre les programmes de formation) ; 3) d’utilisation (les
traducteurs débutants censés accomplir des tâches correspondant aux compétences et aux
sollicitations) ; 4) de facteurs socio-économiques (employeurs, commanditaires). Notre objectif
principal, en tant que formateur de traducteurs et enseignant de la traductologie, est de porter un
regard d’ensemble sur les études consacrées plus ou moins directement à la compétence
traductionnelle (et subsidiairement à la compétence traductologique) afin d’identifier les forces et les
faiblesses dans/de la formation actuelle et d’évaluer leur contribution à l’atteinte du niveau de
performance minimale des traducteurs débutants.
Dans quel but établit-on cette opposition binaire : compétence traductionnelle- tâche du
traducteur ? Il s’agit essentiellement de mieux comprendre l’activité traduisante afin de mieux la
diriger (dans un contexte pédagogique, surtout) et mieux la gérer (dans un contexte de traduction
authentique). Pourquoi présentons-nous la tâche du traducteur (n’effleurant qu’implicitement la tâche
du traducteur de Benjamin) comme subordonnée aux compétences traductionnelles ? Au savoir —
comment — traduire un TS en LC (formé des compétence(s) de traduction acquise(s) pendant la
formation) correspond la tâche du traducteur consistant dans la traduction proprement-dite, ici soit le
processus qui aboutit à un produit, un résultat qui doit correspondre aux attentes/exigences
mentionnées dans le cahier des charges de traduction.
Pour poser le problème en termes simples, on devrait pouvoir établir d’abord : 1/qu’est-ce que
la compétence ? et 2/qu’est-ce que la tâche (habilité, selon certains (1)) ? Enfin, nous insisterons aussi
sur le décalage existant entre les institutions qui forment les traducteurs (et les compétences qu’elles
garantissent) et les institutions qui réglementent la nomenclature des professions (et les tâches qu’elles
assignent).

I. Perspective universitaire des acteurs de la formation

La définition du traducteur donne déjà une orientation à la discussion. Deux


acceptions figurent dans le Grand dictionnaire terminologique : appellation d’une personne et
secondairement appellation d’emploi. La première couvre les compétences et les tâches attribuées
traditionnellement aux traducteurs, à savoir traduire, étudier, comprendre, respecter le sens, utiliser
des dictionnaires et outils de traduction :

« Traduit des textes écrits d'une langue dans une autre langue : étudie le texte original pour en
comprendre le sens et le traduit dans une autre langue, en s'assurant que le sens original est

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 76 
respecté et en consultant des dictionnaires ou d'autres documents de référence si cela est
nécessaire; veille à ce que la phraséologie et la terminologie des textes juridiques, techniques
ou scientifiques soient correctement traduites, et s'efforce de rendre l'esprit et les sentiments
originaux des œuvres littéraires qu'il a à traduire; est généralement spécialisé dans une langue
ou dans un sujet particulier, comme la correspondance commerciale, des textes scientifiques,
des documents politiques et juridiques ou des œuvres littéraires. Peut avoir à réviser les
traductions pour les améliorer. » (Le Grand dictionnaire terminologique).

La seconde qualifie l’employé traducteur : « Personne qui transpose un ouvrage d'une langue à une
autre ou d'une forme ancienne d'une langue à la forme moderne en suivant plus ou moins l'original. »
(Le Grand dictionnaire terminologique)

1. Compétence versus tâche

a. Qu’est-ce que la compétence ?

Le sens principal du mot compétence est : (dr.) « aptitude d'une autorité publique à effectuer
certains actes » (cf. TLFi) ou, selon la même source, (spéc.) « pouvoir d'une juridiction de connaître
d'un procès » ne dirige pas vers le sens que ce mot a acquis par extension « capacité que possède une
personne de porter un jugement de valeur dans un domaine dont elle a une connaissance
approfondie », donc compétence professionnelle (TLFi). Il est utile d’y mentionner également le sens
du mot en linguistique (grammaire générative) : « Système de règles intériorisé par les sujets parlants
et constituant leur savoir linguistique, grâce auquel ils sont capables de prononcer ou de comprendre
un nombre infini de phrases inédites. » (Ling. 1972, s.v. compétence, in TLFi). Souvent associé à
l’idée de capacité, d’habilité, la compétence renvoie aussi bien au savoir-faire qu’au savoir-être, à
savoir à la maestria, à l’art. Donc, sans entrer pour l’instant en détail, on pourrait dire que la
compétence désigne la capacité du traducteur et du traductologue de mettre en œuvre des
connaissances et des savoir-faire d’un champ notionnel et/ou disciplinaire déterminé.

b. Qu’est-ce que la tâche ?

Selon le TLFi, le sens principal du mot tâche est : « travail défini et limité, imposé par autrui
ou par soi-même, à exécuter dans certaines conditions. » ; le sens secondaire n’est pas moins
intéressant et utile ici : « mission généralement valorisante qu'on se donne ou qu'on accepte par
devoir; p. ext., ce que l'on doit accomplir. Synon. fonction, rôle. ». Quel travail ou quelle
responsabilité fallait-il allouer au traducteur ? En supposant que les compétences en question soient
acquises grâce à une formation donnée, on peut leur assigner des tâches telle que : à étudier les
relations existant entre les langues en rapport de traduction, à traduire et à rédiger des « textes écrits
d’une langue dans une autre langue ; en s’assurant que le sens de l’original est respecté, que les textes
juridiques, techniques ou scientifiques sont correctement transposés et que la phraséologie comme la
terminologie, ainsi que l’esprit et le style des œuvres littéraires sont rendus aussi fidèlement que
possible. » (cf. CITP construite pour agréer les métiers, et non pas fondée sur un croisement de
critères), à les critiquer et les évaluer. La tâche est aussi bien rôle et mission (le traducteur le plus
qualifié, à l’instar de l’acteur le plus doué, reçoit le rôle, la tâche de traduire) que devoir, et dans ce
dernier sens elle est liée à l’éthique du traducteur.
Si un traducteur applique convenablement telle suite d’opérations, de règles et de principes,
donc s’il possède les connaissances techniques et thématiques nécessaires (compétence), il devrait
comprendre et traduire correctement (tâche) au moins l’essentiel. La non-application partielle ou
totale de ces opérations, stratégies et règles, conduit à l’échec partiel ou total. Donc, l’incompétence
mène à l’inaccomplissement du travail de traduction (de la tâche). Néanmoins, il faut préciser que,
parfois, le traducteur arrive à transmettre un sens (accomplissement incroyable de la tâche) sans que
l’appréhension du sens se produise. Cela ne modifie point l’importance certaine de la compétence
(méthodologique en l’occurrence) fondée sur la capacité de documentation thématique et

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 77 
terminologique, capacité activée lors de la préparation pré-traductionelle, de l’organisation et du
traitement des données (interprétation, reformulation, rédaction), de l’auto-révision et de la révision
(Lungu-Badea, 2004, 2010).

2. Compétence traductionnelle

Bien que la grande variété d’approches (linguistiques, philosophiques, psycholinguistiques,


littéraires, fonctionnelles, historiques, culturelles, sociologiques, informatiques, etc.) mette en valeur
des recherches en évolution, complexes, conduisant au séquençage des compétences (théorique,
appliquée, informatique, etc.), le classique clivage traduction littéraire — traduction non littéraire
(i.e. technique et autres) est plus productif que jamais et légitime l’existence des compétences et
stratégies de traduire correspondant à des types, genres et fonctions de textes bien différents (cf. Reiss
et Vermeer 1984 ; Reiss 2002 ; cf. Ladmiral, 2005 : 96).
Rappelons les caractéristiques des démarches en question: le travail du traducteur est centré
grosso modo sur le sens (et sur la forme dans la traduction de poésie) et sur sa réexpression, celui du
traductologue focalise la qualité de l’expression et le degré de compatibilité sémantique et stylistique
existant entre le texte-source (TS) et le texte-cible (TC).
Les compétences du traducteur sont nombreuses : linguistique, rédactionnelle,
méthodologique, disciplinaire et thématique, traductionnelle et traductologique (cf. Delisle, 1992 : 17-
47 ; Larose, 1998 : 163-186 ; Vienne, 1998 : 187-190) ; l’empathie (Einfülung) psychologique (dans
la traduction littéraire) avec l’auteur traduit (2), une empathie générative et créatrice ou l’absence de
conscience de l’autre. Ces compétences, le traducteur doit les posséder à la fin de sa formation. Elles
représentent son arsenal, son savoir-faire acquis lors de l’apprentissage, ce qui lui permettra
d’accomplir la tâche prévue dans le cahier des charges de traduction.
Le champ de référence et la pratique traductionnelle donnent aux traducteurs des regards
différents sur leur activité et sur l’actualisation des compétences en discussion. Bien souvent, lors du
processus de traduction technique ou spécialisée, le traducteur mobilise nombre d’actes automatisés
(des connaissances, des compétences). En même temps, il se pose des questions relevant du
raisonnement et consistant à savoir de quoi il est question dans le texte à traduire. La relecture-
révision de la traduction permet au traducteur d’exploiter son sens de la langue-cible (souvent langue
maternelle). Le traducteur est son premier censeur, parce que « [c]ritique et traduction sont
structurellement parentes. Qu’il se nourrisse de livres critiques ou non pour traduire tel livre étranger,
le traducteur agit en critique à tous les niveaux. » (Berman, 1995 : 40). Le flair ou l’intuition joue un
rôle essentiel (dans la traduction de poésie, par exemple), même s’il reste à peine mentionné dans les
discours traductologiques ou dans la description des compétences de traduction (habilités et aptitudes
y comprises) prévues et décrites par les experts des programmes LES et EMT. À toutes ces
compétences il faudrait ajouter les compétences idiosyncrasiques du traducteur.
Il serait regrettable, impropre et injuste de réduire (Vienne, 1998 : 1 ; Déjean Le Féal, 1993 :
155) la compétence traductionnelle à la capacité du traducteur de saisir l’articulation du sens dans un
texte-source, de le rendre sans le déformer dans un texte-cible. Cette réduction qui relève de la
définition linguistique de la traduction (Vienne, 1998 : 2) est due à la conception de la traduction
comme étant un processus qui se réalise en deux étapes, la déverbalisation et la reverbalisation.
Admettre que le processus de traduction commence après l’étape très complexe de prétraduction
(c’est-à-dire après l’identification de la finalité du texte-source due à la capacité d’analyse textuelle et
postérieurement à la qualification de la situation de communication ; Reiss et Vermeer, 1984, Larose,
1989, 1998) permet une vision moins simplificatrice de la compétence de traduction.
Même si, en principe, les mécanismes et les automatismes de traductions sont les mêmes,
quelle que soit la nature ou la typologie du texte à traduire, on ne peut pas ignorer le fait que les
traducteurs mobilisent des connaissances et des compétences hyperspécialisées lors de la traduction
littéraire ou non-littéraire. Ce qui change sensiblement se rapporte à la nature de l’information à
transférer et surtout à sa forme. La compétence traductionnelle exploite les compétences d’analyse et
de production textuelles, propres à plusieurs catégories professionnelles. Il semblerait donc
souhaitable de ne pas enfermer le traducteur dans une case sans porte et de lui offrir plusieurs

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 78 
débouchées professionnels : rédacteur presse générale / spécialisée, terminologue, responsable de
relations extérieures, critique, écrivain, journaliste, fonctionnaire dans une organisation internationale,
etc.
Les traducteurs professionnels des textes dits pragmatiques (3) reçoivent de leurs donneurs
d’ouvrage très peu d’informations sur le texte-source : écrit par qui ? (difficulté d’identifier l’auteur)
pour qui ? (difficulté d’identifier le destinataire) ; à quel but ? à quelle intention ? (difficulté à établir
la finalité du texte-source, son Skopos), dans quelle situation de communication (de production de
sens) ? dans quelle situation de traduction (restitution de sens)? etc. Il reçoit encore moins de
renseignements sur les données mentionnées caractérisant le texte-cible. Par conséquent, il revient au
traducteur « d’analyser des différentes situations de traduction » (Vienne, 1998), c’est-à-dire de
déceler les mesures à prendre en fonction des réponses reçues aux questions mentionnées. Voilà,
donc, un élément indiscutable qui définit la compétence de traduction
La compétence méthodologique, autre élément que subordonne la compétence traductionnelle
(4), consiste à se documenter thématiquement et terminologiquement sur le sujet dont traite le TS et à
organiser sa documentation en fonction des besoin du marché et par comparaison (aux niveaux
phraséologique et terminologique) avec des textes disponibles dans la langue-cible et la culture-cible,
des textes rédigés par les natifs de la langue-cible afin d’éviter ainsi l’interférence (Déjean Le Féal,
1993 : 160). On considère que le traducteur acquiert une compétence traductionnelle complète
lorsqu’il possède et mobilise la capacité d’argumenter les solutions, les choix terminologiques, les
ajustements du contenu du TC en fonction du nouveau destinataire-cible ; et la capacité de coopérer
avec les experts des domaines (ingénieurs, médecins, juristes, etc.) afin de faciliter la documentation
thématique (donc la compréhension) et terminologique (donc la reformulation cohérente et
intelligible, compréhensible pour le destinataire-cible (Vienne, 1998 : 3).
Pour ce qui est des sous-traits de la compétence traductionnelle, lorsqu’on parle des
traducteurs littéraires, nous apercevons le même type de données que celles dont a besoin un
traducteur de textes pragmatiques. Cependant, bien que le fonctionnement de la démarche
traductionnelle ne soit pas modifié (5), le mécanisme de l’acte de traduire varie selon qu’on a affaire
avec des textes littéraires ou non littéraires. Ce sont les compétences rédactionnelles et d’écriture
artistique qui modifient sensiblement la donne. On imagine difficilement que tous les bilingues —
secrétaires, journalistes et traducteurs — puissent devenir traducteurs littéraires. Peut-on pourtant
imaginer que tous les traducteurs littéraires puissent devenir /être des écrivains ?

3. Tâche du traducteur

La tâche n’est possible à accomplir qu’en possédant des compétences. La tâche du traducteur
consiste à traduire, analyser, critiquer, choisir les plus adéquates solutions et à évaluer pour tirer des
conclusions sur la qualité, les possibilités d’amélioration du processus de traduction, etc. Car tout
comme « de la traduction, nul n'est libre » (Berman 1999 [1985]), « la pratique de la traduction ne
pourra jamais se soustraire au risque de l’interprétation du sens » (Delisle, 1993 : 127). À l’encontre
de principes traductologiques ciblistes (centrés sur le récepteur et la langue-cible), par exemple, le
traducteur sourcier (ou littéraliste) doit autant que possible respecter (tâche) l’ordre des mots du texte-
source ainsi que sa ponctuation (littéralisme syntaxique ; stratégie infirmée « avec succès » par la
traduction automatique). Si ce principe sourcier est susceptible de s’avérer utile dans la traduction de
certains textes (i.e. de négociations), il est complètement déconseillé de le mettre en œuvre dans
d’autres catégories de textes.
La tâche se rapporte nécessairement à l’éthique (ou à la politique, cf. Meschonnic, 2007) ou
aux éthiques de la traduction, concernant tous ceux qui sont impliqués dans la traduction, de l’auteur
(raison suffisante) et du traducteur (raison nécessaire dans le monde-cible) aux bénéficiaires
(employeurs, commanditaires et lecteurs confondus), démontrant par cela que l’identité et l’altérité, la
compétence et la tâche se déterminent mutuellement.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 79 
Nous avons présenté les acceptions des concepts compétence(s) et tâche(s) du traducteur
telles qu’elles ressortent des textes et discours des universitaires (enseignants de la traduction,
traductologues, linguistes, etc.) impliqués dans la formation de traducteurs. Parce que les objectifs
d’enseignement et les compétences délivrées lors de la formation de traducteurs doivent correspondre
aux attentes du marché de la traduction, en ce qui suit nous nous attarderons essentiellement sur la
présentation des tâches assignées au traducteur par la CITP (Classification internationale type de
profession) et sur la description de la NAF (La Nomenclature des activités française).

II. Perspective professionnelle des acteurs de l’emploi

Comment mettre en relation tâche, emploi et fonction ?


À partir de la Nomenclature des métiers française (NAF) et de la Classification internationale
type des professions (CITP), nous allons essayer de décrire cette branche professionnelle, pour
permettre une meilleure visibilité de son contenu, des tâches qui reviennent en terme d’activités au
traducteur (des tâches fondées sur des capacités et connaissances majeures), et d’identifier quelques
tendances dominantes en matière de pratique traductionnelle au niveau des employeurs. Les
employeurs partent ou devraient partir habituellement du périmètre commun de métier et non pas de
poste ou d’emploi, trop spécifique à l’organisation du travail propre à chaque entreprise. Le fait que le
métier de traducteur, suffisamment large pour pouvoir y identifier des ensembles de capacités et
habilités communs à d’autres métiers, permet non seulement d’évoluer dans son métier (traducteur-
réviseur, traducteur-rédacteur, traducteur-recherchiste), mais aussi facilite une certaine mobilité
d’adaptation à d’autres conditions de travail propres à d’autres métiers. Il convient donc d’attirer
l’attention aux apprentis-traducteurs et aux employeurs que l’ensemble de savoir-faire, connaissances
et de capacités, donc de compétences acquises lors de la formation et identifiées dans la fiche-métier,
ne se retrouve que partiellement dans les fonctions de chaque entreprise. Par conséquent, dans un
premier temps, il conviendrait de différencier l’emploi et la fonction et de clarifier le domaine de
compétences propres à chacun.
La NAF retient au niveau 1 (M) des Activités spécialisées, scientifiques et techniques, au
niveau 2, la division 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, au niveau 3, le
groupe 74.3 Traduction et interprétation, au niveau 4 les classes 74.30 Traduction et interprétation et
au niveau 5 les sous-classes 74.30Z Traduction et interprétation. Aucune précision concernant les
tâches du traducteur n’est mentionnée.
La CITP regroupe dans le sous-groupe 244 des « spécialistes des sciences sociales et
humaines » et dans la classe 2444 nous retrouvons les linguistes, les traducteurs et les interprètes ; le
traducteur et la traductrice partageant dans l’index alphabétique des professions le même numéro :
2444- 1- 95.30 (sans discrimination !). Les niveaux de compétences décrits correspondent aux
catégories d’enseignement. Il nous semble surprenant que les linguistes et les traducteurs et les
interprètes aient tous les mêmes tâches, ce qui nous amène à supposer qu’ils aient acquis les mêmes
compétences. Il ne s’agit pourtant pas de trois noms de professions pour désigner un professionnel à
même d’accomplir toutes les tâches y mentionnées, mais d’une description des compétences
transversales communes à un groupe de métiers.
Nous citons de la CITP :

« Les linguistes, les traducteurs et les interprètes étudient l'origine, l'évolution et la structure
des langues, et traduisent ou interprètent d'une langue dans une autre.
Leurs tâches consistent:
a) à étudier les relations qui existent entre des langues mères anciennes et des familles de
langues modernes, à rechercher l'origine et étudier l'évolution des mots, de la grammaire et de
la syntaxe, et à présenter leurs conclusions;
b) à critiquer ou établir des systèmes de classification des langues, des grammaires, des
dictionnaires et d'ouvrages analogues;
c) à traduire des textes écrits d'une langue dans une autre, en s'assurant que le sens de
l'original est respecté, que les textes juridiques, techniques ou scientifiques sont correctement

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 80 
transposés et que la phraséologie comme la terminologie, ainsi que l'esprit et le style des
œuvres littéraires sont rendus aussi fidèlement que possible;
d) à élaborer des méthodes d'utilisation de l'ordinateur et d'autres instruments propres à
accroître la productivité et à améliorer la qualité des traductions;
e) à interpréter des textes parlés d'une langue dans une autre, notamment à l'occasion de
conférences, de débats ou d'autres réunions, en s'attachant à rendre le sens exact du discours
et en s'efforçant d'en respecter l'esprit;
f) à préparer des textes savants et des rapports;
g) à s'acquitter de fonctions connexes;
h) à surveiller d'autres travailleurs. »

Une précision suit immédiatement après l’exposé des tâches : « Parmi les professions qui entrent dans
ce groupe de base figurent les suivantes: Interprète, Lexicographe, Linguiste, Traducteur. Profession
apparentée, classée ailleurs: Rédacteur 2451.» (cf. CITP qui est repris littéralement et structurellement
par la classification de professions roumaine COR 2010). Sans oublier que les métiers d’une même
famille ou d’un même domaine d’activités regroupent des activités, des capacités de même nature,
nous nous posons la question suivante : Comment ce principe de base, selon lequel sont établies les
attributions des traducteurs, arrive-t-il à mieux particulariser les trois professions ? Cette présentation
donne le droit à l’employeur d’exiger de la part d’un traducteur d’accomplit une tâche spécifique à un
linguiste, telle a) ?
Pour concevoir une fiche-métier, fiche de fonction ou un profil de recrutement, les
employeurs, les institutions de formation et les potentiels salariés doivent conjuguer leurs efforts, en
prenant les tâches présentées par groupe de métiers apparentés comme base de réflexion et d’échange
et s’appuyant sur le parcours de formation du salarié, le seul qui peut clarifier le domaine de
compétences.
Des tâches qui reviennent au traducteur, nous ne retenons que la troisième (cf. point c), ci-
dessus). Les taches mentionnées aux points f), g), h) font plutôt références à des postes (fonctions,
responsabilités) qui émanent d’une organisation de travail et du profil des personnes qui les tiennent
et, bien sûr, elles peuvent être accomplies par toutes les catégories socioprofessionnelles inscrites dans
la classe 2444.

Conclusion

La globalité des horizons et des attentes des acteurs impliqués dans ce processus complexe,
experts, formateurs, traducteurs virtuels et employeurs, d’un côté, formateurs, traducteurs réels et
employeurs réalistes de l’autre ne simplifie point la situation. À l’intérieur de leurs attentes, il y a un
cadre disciplinaire spécifique de référence. On observe que certaines attentes sont transférables. Outre
la diversité des paramètres qui influent sur les caractéristiques de la traduction, il y a des éléments
divergents aux discours des experts, formateurs, traducteurs et des employeurs. À qui donc d’assigner
la « compétence de la compétence » pour distinguer entre ces compétences complexes et
spécialisées ?

Notes

1. Nous ne partageons pas ce point de vue. Nous croyons que l’habilité fait partie de la compétence.
Voir aussi la définition du concept de compétence dans le TLFi, repris et défini dans Les Guides
méthodologiques de l’OIF qui présentent une typologie des compétences: particulières, générales,
transversales, 2009 : 5-6)
2. Pour traduire de la poésie, il conviendrait que le traducteur entrât en empathie avec le poète ou au
moins qu’il fît semblant de l’être, sinon il n’y a plus de poésie en traduction.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 81 
3. Dans cette catégorie, on inscrit d’habitude : brochures, rapports annuels, mode d’emploi, etc. (v.
aussi Delisle, 1980).
4. Ou la capacité du traducteur d’apprécier s’il peut « gérer et traiter l’information » (Vienne, 1998 :
3).
5. L’absence de coopération de la part du donneur d’ouvrage (l’éditeur) et le rôle de l’éditeur ne sont
point à ignorer. Pour les œuvres anciennes, il serait dépourvu de toute logique d’invoquer la
coopération de l’auteur et du traducteur. Le traducteur accède à la connaissance de l’auteur, de son
époque de création, de la situation de production de sens et du public-source en faisant appel à des
histoires de la littérature, de la culture et des mœurs. Selon ces données, il identifie la meilleure des
stratégies à mettre en œuvre et peut procéder à la traduction. L’éditeur peut intervenir et modifier les
données correspondant au texte-cible, selon la tranche de public visée (adaptation pour les enfants,
réécriture, traduction culturelle et érudite, annotée, accompagnée de gloses ou commentaires et de
notes de traduction) ce qui exige une compétence d’écriture artistique certaine.

Bibliographie

Ballard, Michel (éd.). (2009). Traductologie et enseignement de traduction à l’Université. Arras :


Artois Presses universitaires, col. « Traductologie ».
Berman, Antoine. (1982). « La traduction des œuvres latino-américaines ». Lendemains, no 27 : 39-44.
Berman, Antoine, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, in Les Tours de Babel. Essais sur
la traduction, 1985, Ed. Trans-Europ-Repress, Mauzevin, p. 35-150.
Berman, Antoine, Pour une critique de la traduction: John Donne, Paris, Gallimard, 1995.
CITP. Classification internationale type de professions. URL :
http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/isco/isco88/2444.htm. (Consulté le 12 mars
2010)
Chartier, Delphine. (2009). « Version vs traduction. Enjeux et finalités ». In : M. Ballard (éd.),
Traductologie et enseignement de traduction à l’Université, 2009 : 113-125.
COR 2010. Clasificarea ocupatiilor din Romania 2010 si coresponde COR 2010. Clasificarea
ocupatiilor din Romania 2010 si corespondenta cu ISCO88 (COM) *1 nta cu ISCO88 (COM)
*1 . URL: http://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?subsect=24&diviz=244&id=2444.
(Consulté le 12 avril 2010).
Dancette, Jeanne, Ménard, Nathan. (1996). « Modèles empiriques et expérimentaux en traductologie:
question d’épistémologie ». Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal,
41/1. Numéro spécial: Le processus de traduction : 139-156. URI :
http://www.erudit.org/revue/meta/1996/v41/n1/002448ar.pdf. (Consulté le 18 décembre 2009)
Delisle, Jean. (1980). L’analyse du discours comme méthode de traduction. Ottawa : Éditions de
l’Université de l’Ottawa.
Delisle, Jean. (1992). « Les Manuels de traduction : essai de classification ». TTR : traduction,
terminologie, rédaction, Volume 5, numéro 1, 1er semestre : 17-47. URI :
http://id.erudit.org/iderudit/037105ar. (Consulté le 11 janvier 2009)
Delisle, Jean. (1993). La Traduction raisonnée. Ottawa : Presses Universitaires de l’Ottawa,
1993/2003
Everaert-Desmedt, Nicole. (1991). Le processus interprétatif. Introduction à la sémiotique de Ch. S.
Pierce. Liège : Pierre Mardaga Éditeur, 1991, coll. « Philosophie et langage ».
Le Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française. URL :
http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp.
Les Guides méthodologiques d’appui à la mise en œuvre de l’approche par compétences en formation
professionnelle (2009) : Organisation Internationale de la Francophonie, sous la
responsabilité du Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport du Québec
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/guide_presentation.pdf.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 82 
Ladmiral, Jean-René. (1983). « Stratégie pour une didactique du décodage des textes théoriques de
langue allemande ». Études de linguistique appliquée, n° 51 (nouvelle série), Juillet
Septembre : 60-77.
Ladmiral, Jean-René. (2005). « Formation des traducteurs et traduction philosophique ». Meta :
journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 50, n° 1 : 96-106. (Consulté le 10
mai 2009)
Larose, Robert. (1989). Les Théories contemporaines de la traduction. 2e édition. Québec: Presses de
l’Université du Québec.
Larose, Robert. (1998). « Méthodologie de l'évaluation des traductions ». Meta : journal des
traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 43, n° 2 : 163-186. URL :
http://id.erudit.org/iderudit/003410ar. (Consulté le 19 décembre 2009).
Lungu Badea, Georgiana, « Compétence traductive versus compétence traductologique ».
Comunicare profesională şi traductologie, Actes de la Conférence internationale, 3e
édition, des 25-26 septembre 2003, Timişoara, Editura Orizonturi universitare,
Timişoara, 2004 : 193-198.
Lungu Badea, Georgiana, Traductologie et traduction. Méthodologie(s) et métdodes: In: Mihaela St.
Radulescu, Bernard Darbord, Angela Solcan (coords.), La Méthodologie de la
recherche scientifique – composante essentielle de la formation universitaire,
Bucuresti, UTCB, Ars Docendi, 2010 : 281-292.
Meschonnic, Henri. (1999). Poétique du traduire. Paris: Éditions Verdier.
Meschonnic, Henri. (2007). Éthique et politique du traduire. Paris: Éditions Verdier.
La Nomenclature d'activités française (NAF). URL : http://recherche-
naf.insee.fr/SIRENET_ClassesNaf/7430Z.htm). (Consulté le 20 mars 2010)
Reiss, Katarina. (2002). La critique des traductions, ses possibilités et ses limites. Traduit de
l’allemand par Catherine Bocquet. Arras : Artois Presses Université, coll. « Traductologie ».
Reiss, Katarina, Vermeer, Hans J. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie.
Tübingen : Niemeyer.
Vienne, Jean. (1998). « Vous avez dit compétence traductionnelle ? ». Meta : journal des traducteurs
/ Meta: Translators' Journal, vol. 43, n° 2 : 187-190. Accessible à l’adresse :
www.erudit.org/.../meta/1998/v43/n2/index.html (Consulté le 2 mars 2010)

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 83 
DIN EXPERIENŢA DCT PRIVIND FORMAREA DE
COMPETENŢE PENTRU TRADUCEREA ŞI REVIZIA DE TEXTE
JURIDICE

Gigi MIHĂIŢĂ
Institut Européen de Roumanie
Bucarest

Institutul European din România (IER) este – aşa cum declara cineva – „o instituţie atipică”.
Este posibil. Depinde din ce unghi de vedere priveşti lucrurile.

IER acţionează, ca o unitate în diversitate, pe mai multe planuri sau axe organizate în patru
departamente principale: Direcţia Coordonare Traduceri (DCT), Serviciul de Analiză şi Studii
Europene, Serviciul de Formare în Afaceri Europene, Serviciul de Comunicare; care au în spate un
aparat administrativ. Pentru mai multe detalii se poate accesa adresa www.ier.ro, fiind o instituţie
publică suntem o entitate transparentă. IER are deja o tradiţie de zece ani fiind înfiinţată în ianuarie
2000. Chiar dacă se află sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene, punctele de
vedere exprimate, de exemplu, prin cele circa 80 de studii, sunt independente şi solid fundamentate
ceea ce oferă credibilitate recomandărilor făcute. Serviciul de formare a organizat aproximativ 40 de
programe de interes, în perioada de preaderare, dar şi post aderare la Uniunea Europeană. Serviciul de
comunicare a organizat peste 120 de acţiuni (conferinţe, mese rotunde, dezbateri şi seminarii). DCT a
tradus şi revizuit – atât lingvistic, cât şi juridic – peste 160 000 de pagini (acquis comunitar şi CEDO)
şi dispune de o bază terminologică de peste 25 000 de intrări validate vizibile, asemeni traducerilor,
pe site-ul www.ier.ro, dar şi iate.europa.eu, către care am făcut un export masiv.

DCT are în componenţă trei servicii:

 Serviciul Traduceri, care execută traducerile într-o primă formă autorevizuită de către fiecare
traducător în parte, în acelaşi timp transferând termeni – în sensul larg al cuvântului – spre
validare.

 Serviciul Consultanţă şi Revizie Juridică, procedează la revizia juridică a textelor şi contribuie


la validarea termenilor juridici.

 Serviciul Terminologie şi Revizie Lingvistică (STRL), pe care sunt onorat să îl coordonez,


este cu siguranţă cel mai complex, cel puţin ca organizare. Aşa cum arată şi titulatura,

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 84 
termenii ajung la terminologii din cadrul serviciului, atât de la traducători şi revizori jurişti,
cât şi de la revizorii lingvişti, cu care se consultă, dar colaborează îndeaproape şi cu specialişti
din ministere sau alte instituţii. Tot în cadrul STRL, se pregătesc materialele care urmează să
fie traduse ori revizuite de către asistenţi, aceştia ocupându-se şi de comunicarea specifică
DCT ori pregătirea diverselor materiale de tip administrativ. Deoarece activitatea noastră este
strâns legată de utilizarea mijloacelor informatice, STRL se ocupă şi de partea de IT specifică
DCT.

După cum se observă dintr-o simplă enumerare, activităţile DCT sunt foarte complexe şi
necesită un înalt grad de responsabilitate, toate acestea, nu se pot realiza decât prin eficienţa unui
personal foarte bine calificat.

Pornind de la această calificare a personalului, DCT a putut produce peste treizeci de


publicaţii dintre care unele pot fi achiziţionate, iar altele sunt deja epuizate. Poate cel mai cunoscut
produs DCT este Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului
comunitar, care apare ca bibliografie obligatorie, de exemplu, în cazul licitaţiilor privind traducerile.
O altă lucrare foarte apreciată cu un impact la nivel internaţional este Glosar privind Tratatul de la
Lisabona, despre care Leonard Orban, comisar european pentru multilingvism, în epocă, declara:

It is for me a matter of pride to note that – in spite of being the youngest Member State – Romania has
in this case preceded all other European Union partners by publishing this extremely useful book – a
truly invaluable guide that can help us to better plan our future journey in the Union. […]

As far as the Commission is concerned, I can tell you that not only the Romanian translators, but also
the terminologists of other language departments have already expressed their interest in completing
it, if possible, in all the 23 official languages of the Union1.

Culegerile de jurisprudenţă (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea Europeană a


Drepturilor Omului) – rezultat al colaborărilor cu instituţiile de profil, Consiliul Superior al
Magistraturii, între altele – de asemenea, au intrat în bibliografii obligatorii pentru viitorii magistraţi.

Toată pregătirea editorială pretipar se realizează în cadrul DCT, datorită experienţelor în


diferite domenii ale personalului DCT, de asemenea, produsele, prin forţe proprii DCT, sunt
promovate prin lansări de carte şi participări la târguri.

Bazându-se pe experienţa acumulată, IER, prin DCT, participă la licitaţii internaţionale


privind traduceri şi activităţi de interpretariat, pentru atragerea de venituri proprii, dar în acelaşi timp

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 85 
organizează stagii gratuite pentru cei interesaţi, în mod deosebit pentru tineri pentru a le oferi o şansă
prin acumularea unei experienţe necesare angajării

Tot în sensul obţinerii de fonduri proprii, dar şi al împărtăşirii experienţei în domeniu – peste
4 000 de ore de formare a stagiarilor, DCT organizează programul Formarea de competenţe pentru
traducerea şi revizia de texte juridice. (Nu trebuie uitat că unii dintre colegii de la Bruxelles,
Luxemburg sau Frankfurt s-au format în DCT.) Acest program s-a bucurat de succes, cursanţii noştri
au venit din diferite regiuni ale ţării, nu doar din Bucureşti, şi proveneau din diverse medii (academic,
juridic sau altele, din spaţiul privat sau nu). Deoarece cursul este interactiv, asistat de calculator, dar
pentru mai multă eficienţă, nu putem accepta mai mult de 20 de cursanţi. În forma actuală durează trei
zile intensive şi oferă un certificat de participare. De la prima apariţie pe piaţă am avut peste 60 de
înscrişi, astfel încât cele două cursuri din iunie sunt oarecum cu „circuit închis”, aproape nefiind
posibil să mai acceptăm alţi cursanţi în afara celor aflaţi deja pe lista de aşteptare.

Chiar dacă unii dintre noi avem o experienţă profesorală (la nivel preuniversitar sau
universitar), cu toţii am trecut printr-un curs de acreditare ca formatori în ideea acreditării
programului nostru pentru a oferi o diplomă recunoscută, care poate contribui la afirmarea celor
interesaţi de zona traducerilor, fie pentru a practica această meserie, fie pentru a cunoaşte îndeaproape
o modalitate standard de efectuare a traducerilor – unii dintre clienţii noştri sunt profesori universitari
sau au birouri de traducere.

Programul are diverse module: noţiuni generale de drept, surse de documentare, sisteme
CAT, terminologie, traducere, revizie lingvistică, revizie juridică şi promovarea şi organizarea
activităţii de traducere. Acesta urmăreşte la nivel teoretic şi practic modul nostru de lucru în DCT.

Având în vedere cele de mai sus este posibil ca în cazul IER şi, în speţă, în cazul DCT, să
vorbim de formule „atipice”. Este adevărat, noi, DCT, nu executăm doar traduceri, deci se poate să
fim „atipici”, dar noi considerăm că membrii „clubului” DCT, prin experienţe, cunoştinţe şi
deschidere, nu puteau decât să ducă la complexitatea activităţilor. Pentru detalii vă invităm pe
www.ier.ro sau la sediul nostru de pe bulevardul Regina Elisabeta, deoarece, parafrazându-l pe Matei,
5, 9: Heureux ceux qui sèment des connaissances sau un logo celebru în lumea francofonă: DCT sème
à tout vent.

Note

1. ttp://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/news/docs/speeches/091123_Bucarest/091123_Bucarest_en.pdf

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 86 
CONSTRÂNGERI LINGISTICE ŞI EXTRALINGVISTICE
ÎN ACTIVITATEA TRADUCĂTORILOR DIN INSTITUŢIILE UE

Cristi MUJDEI
Comité économique et social européen (CESE),
Unité Roumaine de Traduction, Bruxelles

0. Preambul

Legislaţia lingvistică primară a UE cuprinde Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului


lingvistic al CEE (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1958R0001:20070101:RO:PDF) şi, mai
ales, TFUE [art. 20 (d), art.24 şi art. 165 (2) din versiunea consolidată].

1. Introducere

Constrângerile cărora trebuie să li se supună traducătorii UE sunt de diferite tipuri, având


consecinţe diferite asupra produsului final.

Termenul de constrângere este folosit în prezenta comunicare nu doar cu sensul


distribuţional, ci şi cu sensul de „condiţie care restrânge aplicarea unor reguli, limitând la maximum
posibilitatea apariţiei de secvenţe rău-formate” (DGS-SL). Mai mult, constrângerile extralingvistice
se referă la limitări în generarea structurilor lingvistice, datorate unor condiţionări exterioare
sistemului limbii. Astfel, în timp ce constrângerile lingvistice au rolul de a evita apariţia secvenţelor
atipice, cele extralingvistice duc uneori la soluţii lingvistice situate la limita normei sau chiar
neaşteptate.

Atât constrângerile lingvistice, cât şi cele extralingvistice sunt impuse, în primul rând, de
textul-sursă. Acesta guvernează marja de mişcare, în limitele căreia traducătorul îşi caută soluţiile
lingvistice. Înainte de a descrie tipurile de constrângeri şi dat fiind că activitatea traducătorului este
circumscrisă în permanenţă de acestea, considerăm că este necesară prezentarea unui „portret-robot”
al traducătorului de texte comunitare.

2. Profilul traducătorului

Textele care trebuie traduse sunt texte politice, juridice şi administrative, dar şi comunicate de
presă (texte pentru site-urile web), limba-ţintă fiind, de regulă, limba maternă (limba principală).
Având adesea un grad de dificultate ridicat, aceste texte se referă la toate domeniile de activitate ale
UE (economic, financiar, ştiinţific, tehnic etc.). Site-ul Direcţiei Generale de Traduceri a Comisiei
Europene oferă o imagine relevantă a tipului de calificări cerute (http://ec.europa.eu/dgs/translation).

Se cer absolvenţi de studii superioare, inclusiv absolvenţi cu specializări ştiinţifice.

2.1 Calificări cerute traducătorului:

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 87 
a) în general:

- aptitudini de asimilare a unor teme diverse, adesea complexe, de adaptare rapidă la situaţii ce
evoluează repede, de gestionare a informaţiilor şi de comunicare eficientă;

- capacitatea de a efectua o activitate coerentă, adesea urgentă, în mod individual sau în echipă, în
cadrul unui mediu de lucru intercultural;

- aptitudini de exercitare a funcţiilor în conformitate cu regulile administrative specifice unei mari


organizaţii de servicii publice.

b) competenţe specifice: lingvistice (stăpânirea perfectă din toate punctele de vedere, în special din
perspectiva registrelor stilistice, a limbii materne/principale şi stăpânirea aprofundată a cel puţin două
limbi oficiale ale UE, una fiind obligatoriu EN, FR sau DE), tematice (bune cunoştinţe economice,
financiare, juridice, tehnice sau ştiinţifice) şi de traducere (înţelegerea textului din limba-sursă,
redarea lui corectă în limba-ţintă, capacitatea de a face cercetări terminologice şi factuale, utilizând
instrumentele corespunzătoare).

3. Constrângeri lingvistice:

Pentru acest tip de constrângeri, am utilizat definiţia clasică din lingvistica de tip
distribuţional, de „limitări de distribuţie impuse de o unitate lingvistică asupra alteia (sau altora) în
procesul combinării acestora pentru obţinerea unităţilor de rang superior” (DGS SL).

A. Nivelul morfo-sintactic: la acest nivel se remarcă preferinţa pentru formele fără morfemele
–ez, -eaz-/ -esc, -eşt- în cazul în care cele două variante se află în variaţie liberă (se
străduie/străduieşte), ezitarea folosirii pronumelor neaccentuate, lipsa prepoziţiei pe care introduce un
complement direct exprimat printr-un nume propriu sau un nume comun asimilat acestuia (sau
tendinţa contrară, de a extinde utilizarea prepoziţiei cu această funcţie şi atunci când nu este
justificată).

Constrângerile de recţiune cedează adesea sub influenţa textului-sursă, indiferent dacă limba-
sursă este una romanică sau nu (exemplele se referă la ezitarea între construcţiile verb + complement
indirect şi cele cu verb + prepoziţie + complement direct).

Constrângerile de topică cedează sub influenţa textului-sursă, îndeosebi în ceea ce priveşte


distribuţia în cadrul grupului nominal a diferiţilor determinanţi de tip adjectival (de exemplu, măsuri
de sprijin temporare vs. măsuri temporare de sprijin).

B. În ce priveşte nivelul lexical, atenţia se concentrează asupra problemelor de terminologie.


În ultimul timp, se încearcă impunerea în plan teoretic a unor concepte specifice, precum
euroterminologie, eurotermeni şi, în consecinţă, euroterminologi (Radai-Kovacs 2010). Limbajul
specializat utilizat de UE poate fi caracterizat drept unul cu domeniu propriu, definindu-se ca atare în
relaţia dintre dinamismul terminologiei şi caracterul relativ static al cadrului referenţial de la nivelul
statelor membre. Această perspectivă conferă terminologilor UE un rol esenţial, îndeosebi în ce
priveşte introducerea de noi termeni în IATE.
Un alt aspect luat în considerare la acest punct îl constituie opţiunea conştientă, din motive de
fluenţă sintactică a textului, a unor neologisme considerate barbarisme (cf. prioritiza vs. ierarhiza în
ordinea priorităţii).

C. Registrele limbii sunt mult mai bine delimitate, probleme punând traducerile unor texte
destinate popularizării, care ar trebui să fie transpuse în vivid language, chiar dacă textul original este
scris într-un stil administrativ indadecvat scopului propus.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 88 
D. Abaterile de la norma ortografică se referă în special la scrierea cu literă mare a numelor
de organisme şi compartimente ale unor instituţii. În acest caz, DOOM prescrie ortografierea cu
majusculă numai a primului element din numele proprii compuse. Sub influenţa modelului din limba
engleză, norma este transgresată, rezultatul fiind inconsecvenţa terminologică. Trebuie menţionat că
DOOM nu se referă decât la scrierea denumirilor instituţiilor româneşti şi a organismelor care intră în
componenţa acestora, impunându-se actualizarea acestuia, care să ţină seama de noile realităţi
comunitare.

E. La nivelul argumentaţiei se observă, în multe texte, o simplificare în utilizarea mărcilor


argumentative specifice fiecărui rol argumentativ. Corelarea mai multor versiuni lingvistice ale
aceluiaşi text evidenţiază convertirea unor roluri în altele, rezultatul fiind constituirea unor perechi
argumentative similare celor din limbajul popular (de exemplu, transformarea relaţiei de cauzalitate
într-una de consecuţie sau invers).

Un alt aspect care are reflexe asupra constrângerilor cărora trebuie să le facă faţă traducătorul
îl reprezintă inversarea sau modificarea rolurilor gramaticale în versiunea din limba sursă (cf. «
simplifier l’accès des fonds structurels aux organisations de petites entreprises »).

4. Constrângeri extralingvistice

4.1 - Timpul reprezintă constrângerea lingvistică cea mai severă. Termenele variază foarte
mult, în funcţie de tipul documentului, de lungimea lui, de solicitant, de destinatar sau de natura
funcţiei acestuia (raportor al unui aviz, membru al unui grup de studiu, al unei comisii sau al unei
secţiuni): de la un sfert de oră, la câteva săptămâni.

4.2 - Lucrul în echipă: textele traduse în diferite stadii pot fi grupate în dosar într-un singur
document (aviz); la acest document participă, de regulă, cel puţin trei persoane, numărul putând creşte
în funcţie de importanţa documentului respectiv, acesta necesitând pe parcurs adăugiri, modificări,
amputări, amendări. De aceea, este nevoie ca traducerea să fie coerentă şi armonizată, iar terminologia
utilizată – uniformă.

Tot în acest context, se cuvine menţionată relaţia traducător-revizor şi diferitele tipuri de


revizie a documentelor comunitare, cu reflexe mai ales asupra relaţiilor de subordonare în cadrul
frazei sau, mai rar, al propoziţiei (de exemplu, distribuţia lexemelor în cadrul grupurilor nominale
foarte complexe).

4.3 - Constrângerile impuse de textele traduse din limbi „exotice”, prin intermediul unei
limbi-pivot.

În afară de limbile-pivot (EN, FR, DE) şi de limbile considerate – oficial sau oficios –
„semipivot” (ES, IT, PL), celelalte limbi sunt socotite exotice. În cazul CESE/CoR, se mai traduce
direct în română din PT şi NL. Pentru textele originale din celelalte limbi (BG, CZ, DA, EL, ET, FI,
HU, LT, LV, MT, SL, SK, SV), există soluţia intermediară a traducerilor-releu, adică într-una din
limbile-pivot. Pentru a da un exemplu, germana este folosită ca pivot pentru ET, LT, LV, SV.

4.4 - Relaţiile dintre versiunile în cele trei limbi-pivot (EN, FR, DE)

Unele unităţi de traducere dispun însă de traducători pentru mai multe limbi exotice, EN şi FR
având chiar traducători din toate aceste limbi. De aceea, în cazurile (nu foarte rare) de probleme de
interpretare sau de înţelegere a textului-sursă, se face apel (prin Ariane, cf. infra) la versiunile din

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 89 
limbile care au efectuat deja traducerea. Rezultatul comparaţiei (diferenţe de sens, schimbarea
rolurilor gramaticale în frază etc.) reprezintă o constrângere lingvistică atipică de care traducătorul
trebuie să ţină seama, aceasta combinându-se în mod obişnuit cu constrângeri extralingvistice. În acest
din urmă caz, este vorba mai ales de termenele de predare a traducerii.

4.5 - Resursele lingvistice – bazele de date ale instituţiilor UE:

4.5.1. Resursele lingvistice generale se află la dispoziţia traducătorilor din toate instituţiile şi
organismele UE, iar acest lucru ar trebui să contribuie la armonizarea metodelor de lucru şi a
uniformitatea terminologiei folosite.

1) IATE (InterActive Terminology for Europe) este un instrument terminologic fundamental,


o bază de date în care sunt introduşi termeni în conformitate cu o procedură uniformă pentru toate
limbile oficiale. IATE este alimentat de terminologii instituţiilor UE, cuprinde aproximativ 8 milioane
de termeni şi 560 000 de abrevieri din toate limbile oficiale ale UE, la care se adaugă latina. IATE a
preluat vechile baze de date terminologice ale diverselor servicii de traducere ale UE (precum
Eurodicatom, Tis, Euterpe). IATE permite căutarea unui termen sau a unei abrevieri într-o limbă sursă
şi echivalentul său într-una din celelalte limbi oficiale ale UE sau în toate aceste limbi. Constrângerile
pot fi şi mai mari, prin restrângerea domeniului sau a contextului utilizării unui termen. Rezultatele
căutării sunt însoţite de un cod de fiabilitate cuprins între 1 (”fiabilitate neverificată”) şi 4 („foarte
fiabil”).

2) QUEST este un instrument de căutare care oferă traducătorului, într-un timp scurt, soluţii
terminologice multiple (în jur de 30 de surse publice şi interne)

3) Memoriile de traducere reprezintă „zestrea” de sintagme, termeni sau fraze acumulate de-
a lungul anilor. Aceste memorii pot oferi şi indicii despre procesul de cristalizare a terminologiei unui
domeniu comunitar.

a) EURAMIS (European advanced multilingual information system) este o memorie centrală


de traducere, ce cuprinde peste 200 de milioane de segmente din toate limbile oficiale ale UE. EN, FR
şi DE sunt limbile cele mai bine reprezentate, dat fiind că sunt limbi-pivot.

b) Trados Translator’s Workbench (TWB) este un program care face disponibile toate
resursele lingvistice şi frazeologice cuprinse într-o memorie locală de traducere; în momentul în care
traducătorul selectează o frază din documentul original, segmente identice sau, cel mai adesea,
similare provenind din traduceri anterioare apar ca propuneri de traducere. TWB induce constrângeri
numeroase, dat fiind că o mare parte a documentelor legislative sau pregătitoare se bazează pe texte
anterioare sau pe legislaţia existentă.

4) EUR-LEX cuprinde un sistem de arhivare online cu legislaţia Uniunii Europene şi alte


documente considerate publice, cuprinzând peste 2,8 milioane de documente, din 1951 şi până azi.

5) PreLex cuprinde o bază de date cu proceduri interinstituţionale care permite urmărirea


etapelor procesului decizional, de la iniţierea acestuia de către Comisie (stadiul procedurii, deciziile
instituţiilor, numele persoanelor implicate, serviciile responsabile, referinţa documentelor), urmărirea
lucrărilor celorlalte instituţii implicate (Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi
Social European, Comitetul Regiunilor, Banca Centrală Europeană, Curtea de Justiţie etc.) şi a
stadiilor tuturor propunerilor (dosare legislative şi bugetare, încheierea unor acorduri internaţionale)
sau a comunicărilor Comisiei, din momentul în care au fost transmise Consiliului sau Parlamentului
European şi până în momentul în care sunt adoptate definitiv.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 90 
6) Regulamentele de procedură ale instituţiilor europene reprezintă documente care impun
atât constrângeri terminologice specifice fiecărei instituţii în parte, cât şi constrângeri administrative
aplicabile şi muncii traducătorilor, în sensul că au efecte directe asupra produsului final.

4.5.2. Resurse specifice CESE şi CoR:

- Paginile de gardă sunt modele de documente specifice celor două comitete, cu formulări
standard şi, ca atare, cu constrângeri administrative care determină uneori constrângeri sintactice.

- LexExpert este un program care pune la dispoziţie o bază de date cuprinzând


cvasitotalitatea legislaţiei româneşti (inclusiv forma actualizată la zi a actelor modificate), legislaţie
primară şi secundară europeană, jurisprudenţă românească şi a CEDO, modele de contracte sau
acţiuni în justiţie, standarde internaţionale de contabilitate etc. Constrângerile terminologice impuse
de LexExpert reprezintă pentru traducătorul UE doar premisa unei cercetări terminologice, această
grilă fiind completată cu cea a bazelor de date comunitare.

-Ariane este un instrument informatic prin care pot fi consultate – în plan diacronic şi
sincronic – traducerile efectuate de serviciul comun al celor două comitete (CESE şi CoR). Este vorba
nu doar de traducerile destinate publicării, ci şi de note interne, documente administrative, scrisori,
documente confidenţiale. Aceste tipuri de documente determină, la rândul lor, constrângeri lingvistice
şi extralingvistice specifice. Ariane poate fi utilizat atât ca bază de date (pentru traducerile terminate),
cât şi ca instrument de comunicare cu serviciile care au solicitat o anumită traducere aflată în lucru şi
cu traducătorii respectivi, în legătură cu constrângerile lingvistice şi administrative valabile la un
moment dat.

4.5.3. Resursele specifice altor instituţii UE – nu se deosebesc de cele comune tuturor


instituţiilor decât ca interfaţă grafică sau ca disponibilitate a unor funcţii.

Poetry este programul utilizat de Direcţia Generală de Traduceri a Comisiei pentru a


transmite în mediu electronic solicitările de traducere. Interfaţa utilizată creează un dosar cu
solicitarea şi cu instrucţiunile corespunzătoare, cu versiunea originală a textului şi cu eventualele
documente de referinţă. Poetry poate fi comparat cu Ariane, îndeplinind funcţii similare şi impunând
aproximativ aceleaşi tipuri de constrângeri.

Oeil (Observator legislativ) este o bază de date utilizată de Parlamentul European şi îşi
dovedeşte utilitatea specifică prin faptul că se pot face căutări în funcţie de procedurile instituţionale
utilizate, fiind complementar instrumentului PreLex (cf. supra).

FullDoc, utilizat de traducătorii de la PE, este un instrument intern de căutare, cu parametri


multipli (limbă-sursă, limbă-ţintă, cuvinte-cheie etc.). Din punctul de vedere al alinierii automate în
afişarea bilingvă, fiabilitatea este superioară celei a EurLex, datorită tagurilor folosite în majoritatea
documentelor parlamentare.

5. În loc de concluzie

Scopul comunicării nu a fost de a oferi o tipologie a constrângerilor cu care se confruntă


traducătorii din instituţiile europene, ci de a contura o imagine a eterogenităţii acestor limitări.
Abilitatea de a ţine seama în permanenţă de aceste constrângeri reprezintă o trăsătură care
subsumează calificările şi competenţele cerute traducătorilor de texte comunitare.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 91 
BIBLIOGRAFIE:

Code de rédaction interinstitutionnel – Interinstitutional style guide


(http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000900.htm; http://publications.europa.eu/code/en/en-
000100.htm), cf. şi Ghidul stilistic al IER (http://www.ier.ro)
DGS SL: Dicţionare general de ştiinţe ale limbii - Ştiinţe ale limbii (1997), Bucureşti, Editura
Ştiinţifică.
DOOM: Academia Română (2005): Dictionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii
române, Univers Enciclopedic
RADAI-KOVACS, Eva (2010): ‹‹The new Babel construction: the dynamic and static aspects
of the EU terminology››. Special Issue of Terminology: The Dynamics of Terms in Specialized
Communication, Bruxelles, aprilie 2010.
Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al CEE, JO L 17, 6.10.1958, p. 385,
modificat în numeroase rânduri.
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), versiunea consolidată,
JO C 115/2008, p.47-199.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 92 
TRADUCEREA ŞI TRANSFERUL REALITĂŢII JURIDICE
EUROPENE

Tania PETCOVICI
Universitatea "Tibiscus" Timişoara

Abordarea problemelor legate de traducerea textelor juridice presupune, în primul rând, o


analiză asupra dreptului ca atare, natura sa, conţinutul, formele etc., deoarece traducerea juridică este
o confruntare a diferitelor sisteme de drept, chiar dacă acestea fac parte din acelaşi sistem juridic.
Diferenţa dintre sistemele juridice proprii diferitelor ţări constituie problema majoră din punctul de
vedere al traducerii, care presupune transferul realităţii juridice-sursă în realitatea juridică-ţintă.
Lucrarea de faţă va analiza, în prima parte, câţiva termeni consideraţi intraductibili, iar în partea a
doua va prezenta câteva elemente de corespondenţă formală şi structurală, precum şi elemente şi
principii specifice textelor juridice comunitare care vin în sprijinul traducătorilor din sfera Uniunii
Europene. Din punctul de vedere al calităţii, traducerea finală a textului comunitar trebuie să fie o
reexprimare în limba ţintă a conţinutului textului original, respectând în mod obligatoriu parametrii
semantici, stilistici, ortografici etc. Traducătorul trebuie să aibă în vedere faptul că dreptul comunitar
este unul supranaţional şi forţa juridică a actelor emise de Uniunea Europeană este superioară forţei
juridice a actelor naţionale.
O traducere de calitate trebuie să exprime conţinutul textului-sursă, să păstreze stilul său şi să
conţină formele pe care le utilizează un vorbitor nativ al limbii spre care se realizează traducerea, ceea
ce presupune identificarea câmpurilor semantice şi terminologice corespunzătoare, precum şi o
înţelegere clară a tonului şi a mesajului de ansamblu, cu scopul de a oferi interpretarea corectă a
elementelor lexicale, a colocaţiilor şi a expresiilor pe care acestea le formează, precum şi a textului în
ansamblu. Dacă traducătorul a reuşit să transmită aceste nuanţe în textul-ţintă într-o limbă corectă din
punct de vedere gramatical şi sintactic, atunci se presupune că a fost realizată o traducere calitativă.
În cazul traducerii textului specializat se identifică câteva cerinţe suplimentare.
Standardizarea limbajelor specializate pe plan internaţional impune folosirea unor reguli atât în limba-
sursă, cât şi în limba-ţintă. Fenomenul standardizării facilitează, în mare măsură, sarcina
traducătorului, însă şi această standardizare are neajunsurile ei. Textul specializat este constituit în
mare parte din vocabular specific, precum şi din elemente din lexicul comun, astfel traducătorul
trebuie să respecte regulile morfologice, sintactice, lexicale etc. din limbajul general, dar să acorde
importanţă şi regulilor specifice ale limbajului specializat. Un alt element important al limbajului
specializat constă în faptul că acesta foloseşte multe unităţi sintagmatice, unităţi terminologice
complexe, care provoacă greutăţi suplimentare de traducere în funcţie de caracterul specific al fiecărei
limbi.
Diferite cercetări au demonstrat că majoritatea termenilor sunt formaţi din mai multe unităţi
lexicale, astfel dificultatea constând nu doar în declinarea substantivelor, formarea pluralului,
conjugarea verbului, care sunt operaţii obişnuite pentru traducător, dar şi în ordinea corectă a tuturor
elementelor unităţii compuse. Cunoaşterea doar a terminologiei nu este suficientă pentru a traduce,
dar este un ajutor important pentru obţinerea unei traduceri specializate, deoarece terminologia
defineşte şi sistematizează conceptele (Hometkovksi, 2008: 206).
Tratarea problemelor legate de traducerea textelor juridice presupune, în primul rând, o
analiză asupra dreptului ca atare, natura sa, conţinutul, formele etc., deoarece traducerea juridică este
o confruntare a diferitelor sisteme de drept, chiar dacă ele fac parte din acelaşi sistem juridic. Juriştii

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 93 
şi traducătorii remarcă faptul că între diferite sisteme de drept există mari diferenţe structurale, o
decupare diferită a realităţii juridice, noţiuni şi concepte fără echivalenţe, cum ar fi, de exemplu,
Common law. De aici există tendinţa proprie juriştilor, în primul rând, de a considera că unii termeni
sunt intraductibili justificând astfel fenomene precum împrumutul şi calchierea (Hometkovksi, 2008:
207). Câmpurile noţionale ale diferitelor sisteme de drept nu se suprapun complet. Aceste greutăţi
întâmpinate de jurişti sunt, în mare măsură, valabile şi pentru traducător. Diferenţa între sistemele
juridice proprii diferitelor ţări constituie problema majoră din punctul de vedere al traducerii, care
presupune transferul realităţii juridice-sursă în realitatea juridică-ţintă.
Traducătorul trebuie să transmită în limba-ţintă concepte şi noţiuni care deseori există doar în
limba-sursă (common law, equity, consideration). Astfel de noţiuni sunt absolut necunoscute pentru
sistemul romano-germanic. Din această perspectivă, în traducerea juridică contează mai mult
cunoaşterea sistemului de drept, decât cunoaşterea normelor din care acesta este compus. Un exemplu
în acest sens este termenul estoppel — împrumutat din limba engleză şi care nu are un echivalent
lingvistic în textele de drept ale altor state. Acesta îşi are originile în latinescul stuppa şi în verbul
francez estouper – formă arhaică a lui étouper (a astupa). În Dreptul internaţional se face adesea apel
la estoppel pentru a sancţiona contradicţiile întâlnite în politica externă a unui stat. În Dreptul privat,
prin estoppel se declară inadmisibilă o afirmaţie care, deşi conformă cu realitatea, este contrară
atitudinii anterioare adoptate de autorul său. Dreptul englez protejează atât the reliance – încrederea
acordată unei situaţii exterioare şi obiective, cât şi the confidence – încrederea acordată unei persoane
– şi cere subiectului de drept să aibă o atitudine coerentă şi rezonabilă. Estoppel-ul a fost la origine un
mecanism pur procedural, recunoscut în sistemul anglo-saxon ca principiu de drept şi de morală. Este
o instituţie originală, proprie pentru Common Law şi nu are un echivalent direct în dreptul de
inspiraţie franceză sau în alte sisteme de drept de pe continent. În esenţă, prin estoppel se urmăreşte
stoparea, împiedicarea cuiva de a contrazice aparenţa pe care chiar el a creat-o, dacă prin aceasta s-ar
aduce atingere altei persoane. Domeniul său de aplicare este foarte larg, cuprinzând dreptul civil,
bancar, al asigurărilor, dreptul comercial internaţional sau dreptul muncii (Topan, 2006: 111).
Dreptul se constituie, în linii mari, din trei surse: legea, practica judiciară (jurisprudenţa) şi
obiceiul (cutuma). Importanţa lor variază în funcţie de cultură, ele sunt exprimate prin diferite
discursuri în cadrul unei şi aceleiaşi culturi sau de la o cultură la alta (Hometkovksi, 2008: 207).
Toate aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare de către traducător pe parcursul efectuării
traducerii.
Dreptul Uniunii Europene este o formă a dreptului internaţional care se caracterizează prin
faptul că ţările membre ale Uniunii Europene îşi limitează unele drepturi delegând unele plenipotenţe
organelor supranaţionale. Dreptul comunitar este un drept supranaţional în care actele normative ale
Uniunii Europene deseori au o forţă juridică mai mare decât actele legislative naţionale. Fiecare
societate îşi organizează sistemul juridic în funcţie de concepţia pe care o are asupra dreptăţii şi de
structura socio-politică pe care o adoptă (Hometkovksi, 2008: 208). Pe de altă parte, sporirea
colaborării internaţionale face posibilă şi necesară apropierea şi influenţa reciprocă a sistemelor de
drept. Pe lângă aceasta, se observă o apropiere care merge până la unificare între sistemele de drept
ale ţărilor din cadrul diferitelor organizaţii internaţionale cum ar fi Comunitatea europeană, care a dus
prin consecinţă la apariţia unui sistem propriu de drept, numit Drept comunitar sau Dreptul Uniunii
Europene.
Oricât de mare ar fi tendinţa spre unificare, în fiecare pereche de limbi implicate în traducere
vor rămâne propriile înţelesuri ale unuia şi aceluiaşi concept de tipul lui jurisprudenţă – unul din
termenii de bază ai vocabularului juridic: în franceză jurisprudence şi jurisprudenţă în română
înseamnă practica judiciară (totalitatea deciziilor judecătoreşti), iar în engleză sub jurisprudence se
subînţelege teoria generală a statului şi a dreptului, filosofia dreptului (Hometkovksi, 2008: 208). Prin
urmare, termenul francez jurisprudence se va traduce în română prin jurisprudenţă, iar în engleză prin
the decisions of the Courts.
Cele două obstacole în traducerea juridică sunt reprezentate de diferenţa dintre sistemele
juridice şi dintre diferenţele de sisteme lingvistice. Chiar dacă se admite faptul că dreptul comunitar
este un drept unificat şi armonizat şi că în procesul traducerii textelor comunitare nu există problema
diferenţei de sisteme juridice, oricum traducătorul trebuie să ţină seama de transferul corect şi complet

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 94 
al conţinutului, de păstrarea formei şi a stilului propriu pentru textul-sursă şi, nu în ultimul rând, de
calitatea traducerii în textul-ţintă.
De obicei, pentru traducerea termenilor juridici, traducătorul foloseşte sursele terminologice
specializate bilingve şi plurilingve pentru alegerea echivalentului adecvat, precum şi contextele de
utilizare în vederea confirmării corectitudinii termenului ales. Dacă echivalentul respectiv lipseşte în
dicţionare, se recurge la traducerea descriptivă (explicativă) sau se păstrează termenul original
(Hometkovksi, 2008: 209). Însă traducerea descriptivă ar fi o soluţie pentru textele juridice
aparţinând doar unui stat, ori dreptul transnaţional necesită un transfer al conţinutui prin aceleaşi
concepte, noţiuni şi categorii echivalente în tot spaţiul uniunii, deoarece dreptul comunitar se
fondează pe valori şi principii comune pentru întreaga zonă geopolitică.
Roger T. Bell (2000: 59-60) enumeră următoarele competenţe de care trebuie să dea dovadă
un traducător profesionist: competenţă gramaticală, sociolingvistică, de discurs şi strategică.
a). Competenţa gramaticală presupune cunoaşterea regulilor de cod, de vocabular, de formare a
cuvintelor, de pronunţie/scriere pe litere şi de structurare a propoziţiilor;
b). Competenţa sociolingvistică presupune cunoştinţe necesare şi capacitatea de a produce şi de a
înţelege enunţurile în context, de a percepe sensul real conferit de subiect, de statutul participanţilor,
de scopul interacţiunii etc.;
c). Competenţa de discurs presupune capacitatea de a combina forma şi sensul pentru a obţine texte
scrise sau orale de diferite genuri cu un caracter unitar. Traducătorii (inclusiv juridici) trebuie să evite
comiterea greşelilor de sens, de contrasens, de nonsens.
d). Competenţa strategică presupune stăpânirea strategiilor de comunicare, cu scopul eficientizării
comunicării. Traducătorului acquis-ului comunitar îi revine sarcina de a traduce texte legislative
publice (tratate, convenţii, directive, protocoale etc.) şi nu texte juridice private (acte notariale,
contracte matrimoniale, de vânzare-cumpărare a proprietăţilor etc.) În instituţiile europene se traduc
documente de natură legislativă, politică şi administrativă, care sunt complexe şi extrem de riguroase
în ceea ce priveşte forma şi conţinutul. În acest tip de traduceri, repetiţia şi respectarea strictă a
structurii şi a regulilor stilistice sunt semne de bună practică în limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Drept exemplu ilustrativ, în tabelul de mai jos este prezentată structura actelor comunitare,
aşa cum este redată în Ghidul stilistic pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar, cu legislaţia
primară şi secundară. Principalele elemente structurale ale actelor comunitare sunt titlul, preambulul,
care cuprinde formula introductivă, referirile şi considerentele; partea dispozitivă, care cuprinde
dispoziţiile generale, dispoziţiile de fond, dispoziţiile tranzitorii, dispoziţiile diverse şi dispoziţiile
finale. (1998: 43)

Tabel 1. Principalele elemente structurale ale actelor comunitare

EN FR DE RO
Title Titre Titel Titlu
Preambles Préambule Preämbel Preambul
Citations Visas Bezugsvermerke Referiri
Recitals Considérants Erwägungsgründe Considerente
Enacting terms Dispositif Verfügender Teil Partea dispozitivă
Subject matter Objet Gegenstand Obiectul
Scope/Field of Étendue/Portée sau Geltungsbereich sau Sfera/Domeniul de
application Champ/Domaine Anwendungsbereich aplicare
d’application
Definitions Définitions Begriffsbestimmungen Definiţii
Subsidiary definitions Définitions subsidiaires Ergänzende Begriffs- Definiţii subsidiare
bestimmungen
Rights and obligations Droits et obligations Rechte und Pflichten Drepturi şi obligaţii
Basic provisions Dispositions de base Grundbestimmungen Dispoziţii de fond
General provisions Dispositions générales Allgemeine Bestimmungen Dispoziţii generale

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 95 
Procedural provisions Dispositions Verfahrensvorschriften Dispoziţii
procédurales procedurale
Miscellaneous Dispositions diverses Sonstige Bestimmungen Dispoziţii diverse
Provisions
Other provisions Autres dispositions Andere Bestimmungen Alte dispoziţii
Notification and Notification et rapports Mitteilung und Berichte Notificări şi rapoarte
reporting
Technical adjustments Adaptations techniques Technische Anpassungen Adaptări tehnice
Implementing measures Mesures d’application Durchführungsmaßnahmen Dispoziţii de aplicare
Transitional provisions Dispositions Übergangsbestimmungen Dispoziţii tranzitorii
transitoires
Final provisions Dispositions finales Schlussbestimmungen Dispoziţii finale

Traducătorul trebuie să rămână fidel textului-sursă, rolul lui nefiind acela de a interpreta.
Documentul tradus trebuie să corespundă formal (privind structura, şablonul) cu textul-sursă. Aceasta
permite identificarea exactă a oricărei poziţii din original. Actele dreptului comunitar urmează cu
stricteţe această regulă. În tabelul de mai jos este prezentat un exemplu de corespondenţă formală şi
structurală în Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar. Totodată se poate
observa paralelismul grafic ce ţine nu doar de alinierea textului, dar şi modelele de formatare ale
acestuia: evidenţierea cu bold a titlurilor actelor, scrierea completă a cuvintelor prin majuscule.
Traducătorul este obligat să ţină cont şi de aceste aspecte în formatarea traducerii sale.

Tabel 2. Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23


octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar.

RO FR EN
Regulamentul (CE) nr. Règlement (CE) no Regulation (EC) No
1371/2007 al Parlamentului 1371/2007 du Parlement 1371/2007 of the European
European şi al Consiliului Européen et du Conseil Parliament and of the
Council
din 23 octombrie 2007 Du 23 octobre 2007 of 23 October 2007
Privind drepturile şi Sur les droits et obligations on rail passengers’ rights
obligaţiile călătorilor din des voyageurs ferroviaires and obligations
transportul feroviar
PARLAMENTUL LE PARLEMENT THE EUROPEAN
EUROPEAN ŞI EUROPÉEN ET LE PARLIAMENT AND THE
CONSILIUL UNIUNII CONSEIL DE L’UNION COUNCIL OF THE
EUROPENE, EUROPÉENNE, EUROPEAN UNION,
având în vedere Tratatul de vu le traité instituant la Having regard to the Treaty
instituire a Comunităţii Communauté européenne, et establishing the European
Europene, în special articolul notamment son article 71, Community, and in particular
71 alineatul (1), paragraphe 1, Article 71(1) thereof,
având în vedere propunerea vu la proposition de la Having regard to the proposal
Comisiei, Commission, from the Commission,
având în vedere avizul vu l’avis du Comité Having regard to the opinion
Comitetului Economic şi économique et social of the European Economic

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 96 
Social European [1], européen [1], and Social Committee [1],
având în vedere avizul vu l’avis du Comité des Having regard to the opinion
Comitetului Regiunilor [2], régions [2], of the Committee of the
Regions [2],
hotărând în conformitate cu statuant conformément à la Acting in accordance with the
procedura prevăzută la procédure visée à l’article 251 procedure laid down in
articolul 251 din tratat, având du traité, au vu du projet Article 251 of the Treaty, in
în vedere proiectul comun commun approuvé par le the light of the joint text
aprobat de Comitetul de comité de conciliation, le 31 approved by the Conciliation
conciliere la 31 iulie 2007 [3], juillet 2007 [3], Committee on 31 July 2007
[3],
întrucât: considérant ce qui suit: Whereas:
(1) În cadrul politicii comune (1) Dans le cadre de la (1) In the framework of the
din domeniul transporturilor, politique commune des common transport policy, it is
este important să se asigure transports, il importe de important to safeguard users’
protecţia drepturilor sauvegarder les droits des rights for rail passengers and
călătorilor din transportul voyageurs ferroviaires et to improve the quality and
feroviar şi să se d’améliorer la qualité et effectiveness of rail passenger
îmbunătăţească calitatea şi l’efficacité des services services in order to help
eficienţa serviciilor de ferroviaires de voyageurs afin increase the share of rail
transport feroviar de călători d’aider à accroître la part du transport in relation to other
pentru a contribui la creşterea transport ferroviaire par modes of transport.
ponderii transportului feroviar rapport aux autres modes de
în raport cu alte moduri de transport.
transport.
Sursa: http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm

Ca o observaţie generală, se poate menţiona faptul că vocabularul folosit atât în varianta în


limba română cât şi în limba engleză sau franceză a textelor comunitare, prezintă o proporţie foarte
crescută a neologismelor de origine romanică: de ex. (Ro) administrativ/ (Fr) adminstrativ/ (En)
administrative; (Ro) conformitate/ (Fr) conformité/ (En) conformity; (Ro) control/ (Fr) contrôle/ (En)
control; (Ro) a corespunde/ (Fr) correspond/ (En) to correspond; (Ro) instituţie/(Fr) institution/ (En)
institution; (Ro) procedură/ (Fr) procedure/ (En) procedure; (Ro) securitate/ (Fr) sécurité/ (En)
security. Majoritatea acestor neologisme prezente în documente comunitare au un sens abstract iar
aglomerarea lor crează adesea un efect formal, pe de o parte, şi poate crea şi dificultăţi de
comprehensiune, pe de altă parte (Cozma, 2006: 159). În acest sens este relevant următorul exemplu:

“Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităţilor de exercitare


a competenţelor de aplicare conferite de Comisie.”- 32003D0291 (cf. varianta în limba
engleză “Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the
exercise of implementing powers conferred on the Commission.”) (http://eur-
lex.europa.eu/ro/index.htm)

Dacă neologismele menţionate mai sus sunt cunoscute tuturor vorbitorilor, se poate observa,
de asemenea, apariţia unor noi categorii de cuvinte, care sunt nou create în limba română prin
derivarea cu prefixe şi sunt neobişnuite pentru vorbitorul comun: (En) non-formal/ (Fr) non formelle/
(Ro) nonformal; (En) after-treatment/ (Fr) post-traitement/ (Ro) post-tratare; (En) cross-border/ (Fr)
transfrontalière/ (Ro) transfrontalier; (En) non-road/ (Fr) non routiers/ (Ro) nerutier. Conform
acestor exemple, variantele traduse ale documentelor comunitare tind să menţină acest gen de
structuri compuse oferind echivalente în limba română formate cu ajutorul împrumutului sau al
calchierii. (Newmark, 1988: 84). Deşi aceste cuvinte sunt cunoscute vorbitorilor, ele nu sunt utilizate
în limbajul comun.
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 97 
În ceea ce priveşte termenii legali şi administrativi, în textele comunitare apar şi termeni mai
generali, semi-tehnici care, de regulă, denumesc instrumente (organizaţii, proceduri etc.) cu ajutorul
cărora se aplică legea. Astfel de exemple sunt: (En) the Conciliation Committee/ (Fr) le comité de
conciliation/ (Ro) comitetul de conciliere; (En) rules of procedure/ (Fr) règles de procedure/ (Ro)
regulament de procedură; (En) administrative sources/ (Fr) sources administratives/ (Ro) surse
administrative, etc. Chiar dacă asemenea termeni au un caracter mai general în comparaţie cu
terminologia europeană, aceasta nu înseamnă că nu au echivalente oficial recunoscute în limba-ţintă.
Astfel, traducătorul care lucrează în domeniul european trebuie să identifice cu grijă echivalentele
oficiale ale acestor termeni legali şi administrativi, deoarece, altfel, traducerea riscă să nu îşi
îndeplinească scopul.
Pe lângă faptul că terminologia comunitară recurge la împrumuturi, se observă şi crearea de
noi concepte comunitare, care pot fi divizate în funcţie de diverse criterii. Câteva astfel de exemple ar
fi următoarele:
a) neologisme care denumesc instituţiile UE: (Fr) Agence européenne de gestion des
frontières extérieures (FRONTEX)/ (En) European Agency for the Management of Operational
Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, (Ro) Agenţia
Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe; (Fr) Centre satellitaire
de l'Union européenne/ (En) European Union Satellite Centre (EUSC), (Ro) Centrul Satelitar al
Uniunii Europene; (En) European Police College/ (Fr) Collège européen de police (CEPOL), (Ro)
Colegiul European de Poliţie etc.
b) neologisme-abrevieri: COREU, Coreper, Cosac, CIG, PESC etc.;
c) neologisme formate cu ajutorul bazei trunchiate euro- de la Europa sau cu toponimul
integral: euro, eurocrate, Euroland, eurotarifs, eurojust, EUROPOL, eEurope, Europe à la carte etc.;
d) neologisme-împrumuturi (atât din alte limbi, cât şi din alte limbaje specializate): (En)
antitrust/ (Fr) antitrust/ (Ro) antitrust, (En) comitology/ (Fr) comitologie/ (Ro) comitologie, (En)
democratic deficit/ (Fr) déficit démocratique, (Ro) deficit democratic etc.
e) neologisme care includ în structura lor nume proprii sau toponime: (En) Schuman
declaration/ (Fr) déclaration Schuman/ (Ro) declaraţia Schuman, (En) Maastricht criteria/ (Fr)
critères de Maastricht, (Ro) criteriile Maastricht, (En) Schengen space/ (Fr) espace Schengen/ (Ro)
spaţiul Schengen, (En) the Luxembourg Compromise/(Fr) compromis de Luxembourg/ (Ro)
compromisul de la Luxemburg, etc.
Problema traducătorilor textelor comunitare este că aceştia au de tradus termeni care aparţin
unui număr mare de domenii de activităţi, şi, în consecinţă, aceştia trebuie să posede calităţi de
cercetător care să-i ajute să acceseze informaţii şi terminologii de specialitate, ori de câte ori este
nevoie. Chiar dacă un termen aparţine doar unui domeniu, acesta poate avea câteva echivalente în
limba română. De exemplu, un termen precum legal (En) poate fi o capcană lingvistică, deoarece
poate fi tradus în diferite moduri, în funcţie de cuvintele cu care este asociat: de ex. legal document –
document legal, act autentic, valabil; legal entity – persoană juridică; legal owner – proprietar
legitim; to institute legal action – a intenta un proces
Hometkovski (2008: 211) semnalează, de asemenea, câteva caracteristici proprii textelor
comunitare:
a) Denumirile organelor emitente se traduc în limba română în forma lor originală,
trunchierea şi folosirea abrevierilor fiind posibile doar în textul original al legiuitorului. Ex: LE
PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE – PARLAMENTUL
EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (şi nicidecum PARLAMENTUL EUROPEAN
ŞI CONSILIUL UE);
b) Necoincidenţa scrierii denumirilor organelor internaţionale din punctul de vedere al
literelor iniţiale din cuvânt: the Treaty establishing the European Community (Treaty, European şi
Community cu majusculă) – le traité instituant la Communauté Européenne (Communauté cu
majusculă, dar traité şi européenne cu minusculă) – Tratatul de instituire a Comunităţii Europene
(Tratatul, Comunităţii şi Europene cu majusculă). Acest fenomen nu violează paralelismul pus în
discuţie şi reiese din specificul limbii concrete, sau mai bine zis din standardul aplicat pentru fiecare

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 98 
limbă pentru scrierea denumirilor organismelor internaţionale. Traducătorul trebuie să aibă în vedere
normele respective.
c) Denumirile geografice ale regiunilor, localităţilor etc., precum datele calendaristice, care
figurează în actele europene se traduc în conformitate cu normele în vigoare: (Fr) Fait à Bruxelles, le
27 septembre 2001/ (Ro) Adoptată la Bruxelles, 27 septembrie 2001/ (En) Done at Brussels, 27
September 2001; (Fr) La convention de Berne/ (Ro) Convenţia de la Berna/ (En) The Berne
Convention, etc.
d) Numele proprii ale persoanelor îşi păstrează forma originală, iar funcţiile lor se traduc: (Fr)
La présidente N. Fontaine/ (En) The President N. Fontaine/ (Ro ) Preşedintele N. Fontaine. Forma
femininului (Fr) La présidente se traduce în română prin masculinul Preşedintele, deşi DEX-ul atestă
forma Preşedintă.
Traducătorul care traduce în limba română trebuie să ţină cont de acest specific al textelor
comunitare. Punctele menţionate mai sus au o importanţă majoră în traducerea textelor comunităţii
europene, deoarece în unele surse se specifică faptul că denumirile autorităţilor din actul original
trebuie să fie păstrate şi în actul tradus, iar între paranteze explicative să fie indicată traducerea.
e) Actele europene, având drept autor mai multe organe, se semnează de către reprezentanţii
tuturor acestor organisme. Traducătorul nu poate omite numele sau funcţiile din act, ele făcând parte
din document.
Pentru realizarea corectă a tuturor elementelor tehnice în traducere, în ajutorul traducătorului
vin diferite liste, ghiduri etc., care conţin toate particularităţile de scriere menţionate mai sus. Pentru
textele în limba română, Institutul European din România (IER) a publicat un Ghid stilistic de
traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar, disponibil şi în format
electronic pe pagina web a IER (www.ier.ro).
Atunci când se traduce un act juridic comunitar aparţinând tuturor celor 27 state membre ale
Uniunii Europene într-o limbă neoficială pentru comunitate, se impune principiul suprapunerii
absolute a aceluiaşi conţinut, dar exprimat într-o altă limbă decât cele 23, textele redactate în aceste
limbi fiind egal autentice. Prin urmare, textele Uniunii Europene reprezintă un întreg, ele toate
reprezintă textul original („a single original”/„un exemplaire unique”) şi nu pot conţine înterpretări
echivoce şi, în consecinţă, efecte diferite în state diferite. Evident, redarea completă a conţinutului
este o regulă generală pentru toate tipurile de traduceri, însă dacă în unele traducătorul beneficiază de
o libertate oarecare (de ex. în lipsa unei echivalenţe, explicaţii date sub formă de note de subsol sau
descrieri şi perifraze chiar în text), textul comunitar este drastic în această privinţă. Traducătorii au, de
asemenea, acces la o bază de date terminologice comună, interinstituţională, numită IATE (Inter-
Active Terminology for Europe). Unul dintre obiectivele acestui proiect este coordonarea şi
standardizarea terminologiei folosite de către serviciile de traducere pentru UE.
Din punctul de vedere al calităţii, traducerea finală a textului comunitar presupune redarea în
limba-ţintă a conţinutului din textul original cu respectarea obligatorie a tuturor criteriilor traducerii –
semantic, gramatical, stilistic, ortografic etc. Internaţionalizarea relaţiilor politice, economice, sociale
şi, prin urmare, juridice influenţează inevitabil vocabularul juridic, care nici până în prezent nu este
stabil şi, mai mult, cunoaşte o evoluţie constantă. Traducătorul are sarcina de a transmite aceste
evoluţii, iar unificarea dreptului şi armonizarea sistemelor juridice îl vor ajuta esenţial în misiunea sa.
Traducătorul este obligat să ia în considerare câteva principii fundamentale care trebuie să fie
respectate pentru certitudine juridică, puritate lingvistică şi bineînţeles, pentru îmbunătăţirea calităţii
traducerii. Acestea pornesc, în primul rând, de la principiile generale ale legislaţiei comunitare,
precum şi de la practica instituţională de traducere. Ele ar putea fi rezumate după cum urmează:
- cunoaşterea noţiunilor juridice fundamentale şi comunitare pentru o bună orientare privind
textul juridic şi a terminologiei juridice în limbile implicate în traducere;
- cunoaşterea regulilor privind aspectul funcţional-stilistic şi lexical-semantic al limbajului-
ţintă, posibilităţile de transformări gramaticale şi sintactice în traducere;
- evitarea folosirii termenilor legislaţiei naţionale pentru a desemna concepte comunitare;
- consultarea şi compararea nu numai cu un text original(de ex. cel în limba engleză) ci, de
preferinţă, chiar cu mai multe texte originale (de exemplu, cele în limbile franceză şi germană), în
mod ideal, nu numai în caz de ambiguitate în sursa de text primară;

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 99 
- să se facă eforturi pentru coerenţaterminologică — odată ce s-a convenit asupra unui anumit
termen, traducătorul este obligat să-l folosească, chiar dacă nu consideră că este cea mai bună soluţie;
- să nu se elimine greşeli sau să se îmbunătăţească versiuni ale unei traduceri deja legalizate şi
autentificate;
- protejarea clarităţii, univocităţii şirespectarea structurilor din limba ţintă;
- să se adere la fidelitatea faţă de unicul instrument, intenţia, efectul şi sensul acestuia (având
în vedere ordinea importanţei).
- conţinutul textului-sursă şi al textului-ţintă să fie acelaşi; structura textului să conţină
elementele inevitabile pentru tipul de text juridic dat; traducerea efectuată să redea acelaşi rezultat
juridic şi acelaşi efect ca şi textul sursă. În caz de discrepanţe în limba-sursă, trebuie să fie luată în
considerare, în primul rând, intenţia legislativă şi efectul acelui document legislativ (Šarcevic, 2001:
318-319).

BIBLIOGRAFIE

Baker, M. (ed.) (2004): Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York:
Routledge.. Bell, Roger T. (2000): Teoria şi practica traducerii. Traducere de GAZI,
Bucureşti, Polirom.
Bergeron, Robert. (1995): La formulation du droit. Snow, Gérard et Jacques Vanderlinden (eds.).
Français juridique et science du droit, Bruxelles, Bruylant, pp. 45-50.
Cooke, E. (2000): The Modern Lay Of Estoppel, Oxford University, p. 2.
Cozma, M. (2006): Translating Legal Administrative Discourse. The EU Legislation. Timişoara:
Editura Universităţii de Vest. pp. 159-186.
Dimitriu, R. (2002): Theories and Practice of Translation. Iaşi: Institutul European
Dollerup, C. ( 2001): «Complexities of EU Language Work». Perspectives: Studies in Translatology,
2001, vol. 9, no. 4, pp. 271-292.
Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar (2008):
http://www.ier.ro
Hometkovski, L., (2008): «Specificul traducerii textelor juridice comunitare» Intertext. Terminologie
şi Traductologie. vol. 1-2, Institutul de cercetări filologice şi interculturale, Chişinău, pp. 206-
215.
Leviţchi, L. (1993): Manualul traducătorului de limba engleză. Bucureşti: Editura Teora.
Newmark, P. (1988): A Textbook of Translation. London: Prentice Hall. Pym, A. 2001.
Translation and International Institutions. Explaining the Diversity Paradox. [cit. 2007-06-
20] online: <http://www.tinet.org/~apym/on-line/diversity.html>.
Šarcevic, S. (2001): Multilingualism – The Challenge of Enlargement. Perspectives: Studies in
Translatology, 2001, vol. 9, nr. 4, pp. 313-324.
Topan, C. (2006): «Paralelă între teoria aparenţei din dreptul de inspiraţie franceză şi estoppel-ul din
dreptul anglo-saxon» in Revista de ştiinţe juridice. Craiova:UCV. pp. 109 – 114.
Young, S. (2000): «Translating EU Documentation — Terminology Aspects». în The Linguist, 39
(4).

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 100 
COMPÉTENCES ET QUALITÉ DANS LA TRADUCTION DES
DOCUMENTS AUDIO-VISUELS

Mariana PITAR
Université de l'Ouest de Timişoara

1. Introduction.

La traduction des documents audio-visuels constitue un type de traduction spécifique par


rapport à la traduction de type texte. Malheureusement, on ne peut pas parler chez nous d’un métier
spécifique de traducteur pour les sous-titrages ou pour les doublages, ce type de traduction n’étant en
rien distinguée de la traduction de type texte .
Assez souvent le traducteur des sous-titrages met à la base de son travail non pas une
formation spécifique, mais l’exemple d’une tradition fortuite reliée à l’existence des films étrangers
et d'une certaine intuition. C'est pourquoi bon nombre de sous-titrages de film sont mal faits et que les
sites web pullulent de sous-titrages de mauvaise qualité qui sont le résultat d’un travail totalement
non-professionnel. Même les traductions des films qui passent sur les chaînes de télévision sont
parfois pleines de tous types de fautes.
En réalité il s’agit d’un métier qui demande des compétences spécifiques. Il y a des
contraintes supplémentaires et des éléments spécifiques dans ce type de traduction qui doit tenir
compte du fait qu’elle n’est qu’un support dans la compréhension d’un document audio-visuel, un
code sémiotique qui s’ajoute à celui de l’image et du son.
De plus, dans le cadre même de ce type de traduction, chaque sous-type suppose l’existence
de certains éléments de traduction spécifiques. Si le sous-titrage doit synchroniser les sous-titres avec
les paroles des personnages et les plans du film, le doublage devra réaliser une synchronisation
parfaite du texte avec les mouvements des lèvres des acteurs.
Comme un document audio-visuel comprend tous les types de documents et de textes, il
demande, de ce point de vue, toutes les compétences nécessaires d’un traducteur de textes et d’un
traducteur de textes littéraires. S'il faut traduire un documentaire scientifique l'accent sera mis sur
l'exactitude des termes employés et sur l'emploi des phraséologies spécifiques au discours
scientifique. Dans un document dont les caractéristiques sont proches d'un texte littéraire –
écranisation d'une pièce classique, parfois en vers, surtitrage d'une pièce de théâtre- la traduction
devra respecter le style poétique de l'auteur, le jeu des mots, transposer des figures de style etc. Mais
la traduction des documents audio-visuels doit tenir compte aussi des informations transmises au
destinataire par les autres voies de communication, le son et l’image, qui doublent ou complètent le
texte proprement - dit. À cela s’ajoute le fait qu’une traduction qui apparaît sur l’écran est soumise
aux contraintes d'un temps et d'un espace limités et suscite des réactions psychologiques et cognitives
spécifiques de la part du spectateur.
Dans ce qui suit, nous allons nous rapporter au sous-titrage comme type de traduction des
documents audio-visuels puisque c’est le type le plus employé chez nous et de ce fait il jouit d’une
certaine tradition.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 101 
2. Exigences qualitatives d’une bonne traduction

La qualité d’un bon sous-titrage se définit à travers le spécifique de ce type de traduction par
rapport à une traduction de type texte.
Il y a des points communs et des différences entre ces deux types de traduction.
Le contenu à traduire peut être réduit à des types de texte et de ce point de vue, nous pouvons affirmer
que dans un document audio-visuel on peut rencontrer tous les types de texte et de discours : des
textes scientifiques qui traitent de tous les sujets et de tous les domaines (dans les documentaires) et
tous les types et les genres littéraires dans les films artistiques. Nous devons mentionner aussi qu’à
part les films – sur le grand ou le petit écran ou sur une vidéo - la traduction audio-visuelle a comme
objet les spectacles de théâtre ou d’opéra, les reportages, les émissions à la télé etc.
A la différence de la traduction-texte, la traduction audio-visuelle est une traduction contrainte. Il
y a plusieurs type de contraintes qui déterminent ainsi le caractère spécifique de ce type de traduction.

2.1 Contraintes de transcodage

La différence principale entre les deux grands types de traduction mentionnés consiste dans la
différence de code sémiotique entre la source et la cible. Dans une traduction de type texte, il y a une
transposition directe d’un texte vers un autre texte. Dans le cas des traductions des documents audio-
visuels, la source contient plusieurs codes sémiotiques : sonore – paroles, musique ou sons divers -,
visuel –gestes, mimique actions-, textuel. Le sous-titrage fait la transposition du code orale en code
écrit et doit arriver à un texte cible qui rende la signification non seulement des paroles des
personnages, mais aussi des autres codes sémiotiques.
Nous pouvons représenter ces deux types de traduction de la manière suivante :
Traduction texte > texte
Traduction parole- image-son > texte
La traduction audio-visuelle est, de cette façon, une traduction contrainte par ce transcodage
complexe. La complexité sémiotique d’un document audio-visuel oblige le traducteur vers un produit
textuel minimal. Le traducteur doit maintenir un équilibre entre l’abondance verbale du document et
la brièveté du sous-titrage (imposée aussi par des contraintes spatiales et temporelles) en tenant
compte du fait qu’a la compréhension du texte, à part la traduction des paroles des personnages,
s’ajoutent aussi les informations transmises par les autre codes sémiotiques : visuel et sonore. Une
traduction de qualité devrait essayer de ne pas surcharger l’attention du spectateur qui fait un effort
cognitif de suivre ces deux codes différents.

2.2. Contraintes spatiales


La traduction se déroule au dessous de l’écran ou, dans le cas des spectacles de théâtre ou
d’opéra, au dessus de l’écran, dans un espace limité. Un bon sous-titrage ne doit pas empêcher la vue
de ce qui se passe sur l’écran. C’est pourquoi il doit se limiter à deux lignes maximum et 36
caractères. L’entassement du texte sur une seule ligne très longue alourdit la lecture, car l’œil doit se
déplacer sur un trajet très long. C’est pourquoi il est mieux que toute l’information soit groupée au
centre de l’écran, en deux lignes. Il est conseillé que la première ligne soit plus courte que la
deuxième, mais un découpage logique qui tienne compte de la grammaire et de la syntaxe est plus
important qu’un découpage mécanique en fonction du nombre de caractères.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 102 
2.3. Contraintes temporelles
Le sous-titre se déroule dans un certain temps. Le lecteur ne peut pas revenir sur le texte pour
comprendre mieux le sens, ne peut pas s’en arrêter trop parce qu’il doit suivre l’action du film et parce
que les sous-titres changent tout le temps. Par conséquent la traduction devra être brève et contenir
l’essentiel de l’information, car elle n’est que le support pour la compréhension de ce que les
personnages parlent. Même si le débit des paroles des personnages est grand, les restrictions d’ordre
spatiales et temporelles obligent le traducteur à un texte court et clair. Plus on parle beaucoup et vite,
plus le traducteur doit comprimer et réduire son texte. Les contraintes spatiales et temporelles sont de
vraies casse-têtes pour les traducteurs qui sont souvent tentés à traduire les paroles des personnages le
plus fidèlement possible.

2.4. Contraintes cognitives


Les contraintes cognitives sont reliées aux contraintes antérieures : l’existence de plusieurs
types de codes sémiotiques dans le film (image, paroles, sons) et l’ajout d’un quatrième par le sous-
titrage, déroulement du texte à lire dans un espace et temps restreints.
Quelles en sont les effets sur la perception? Le sous-titre surcharge l’écran, éloigne
l’attention du spectateur de l’action, du mouvement, des effets. Le spectateur est en face de deux
sources linguistiques véhiculant un même signifié et de trois codes différents qui se superposent ou
s’entrecroisent en permanence. C’est pourquoi le sous-titre doit passer d’une manière discrète,
apportant l’essentiel de l’information sans trop surcharger l’écran du point de vue spatial et accaparer
l’attention du spectateur du point de vue du temps nécessaire à la lecture. Assez souvent le sous-titre
embrouille la réception de l’information du document, c’est pourquoi elle doit rester secondaire avec
le rôle de simple support de l’information nécessaire.
Toutes ces contraintes ont des effets importants sur la qualité du texte du sous-titrage. Si dans
la traduction d’un texte écrit le texte cible essaie de remplacer entièrement le texte source (avec tous
les spécifiques qui tiennent du transfert lexicale, culturel, stylistique etc.), le sous-titrage fait surtout
un transfert d’information, les autres aspects tels que le style, les éléments culturelles etc. étant soumis
à cette exigence majeure de compréhension, d’où les caractéristique suivantes du texte du sous-
titrage : réduction de l’information, élimination de tout élément redondant, superflu, répétitif
(répétitions, onomatopées) .
Le sous-titre crée un écart entre la lecture de l’image et la lecture des sous-titres, demande un
va-et-vient permanent entre le film et le texte. A la suite des recherches sur le spécifique de la
perception humaine on a réussi à établir un temps optimal en ce qui concerne la durée du sous-titre sur
l’écran aussi que la longueur du texte. On a ainsi limité le texte à deux lignes, la première plus courte
que la deuxième et environ 60 caractères. Le texte doit commencer 1/3 de second plus tard que la
réplique des personnages et rester sur l’écran environ 5 secondes pour pouvoir être lu. La vitesse de
lecture dépend, bien sûr, du degré de culture des spectateurs. Ceux qui sont moins habitués à une
lecture constante auront de difficultés à suivre les sous-titrages. En général le temps de déroulement
des sous-titres est calculé pour un lecteur avec une vitesse moyenne de lecture et des connaissances
moyennes de la langue.

2.5. Contraintes stylistiques et d’orthographe

Du point de vue stylistique, il y a un appauvrissement nécessaire de l’expression. Il faut


maintenir un équilibre juste entre traduit et non traduit, faire un bon choix dans l’information tenant

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 103 
compte du fait qu’une bonne partie de l’information est transmise par l’image et la bande sonore. On
essaie d’éviter les expressions familières ou argotiques en faveur d’un style plus neutre et correct du
point de vue grammatical. Les mots vulgaires sont exclus en vertu de la force de l’impact visuel sur
l’écran à la différence du texte écrit.
Pour qu’un sous-titre soit facilement lu on emploie un nombre assez réduit de types de
caractères. Le caractère minuscule, normal est d’usage courant dans les sous-titres. Les caractères
italiques sont peu employés et ont des fonctions précises. Ils marquent d’habitude les paroles des
personnages hors l’écran dans une conversation téléphonique, à la télé, à la radio, les paroles des
chansons etc. Les lignes de dialogue et la ponctuation ont un emploi spécifique aussi (voir Pitar,
2008).
En revanche, les sous-titrages pour les sourds et malentendants jouent d’un nombre important
d’éléments d'orthographe et visuels : position variable sur l’écran, code de couleurs, points de
suspension fréquents etc.
Toutes ces contraintes techniques et cognitives s’ajoutent aux exigences d’une traduction
correcte du point de vue sémantique, grammaticale et d’orthographe.

3. Compétences nécessaires dans la traduction audio-visuelle

Les compétences d’un traducteur des documents audio-visuels sont, d’une part, les mêmes
que les compétences de tout traducteur, d’autre part, il y a des compétences qui sont reliées au
spécifique de ce type de traduction. Aux compétences linguistiques spécifiques s’ajoutent, pour le
traducteur des documents multimédia, les compétences techniques indispensables et la connaissance
du langage cinématographique.

3.1. Compétences linguistiques

3.1.1. Le savoir-faire traductologique général


Le traducteur, quel que soit le type de document sur quel il travail, doit avoir des compétences
traductologiques spécifiques acquises dans le cadre d’une formation générale à la traductologie et
d’une pratique de traduction générale et spécialisée. Le traducteur des documents audio-visuels doit
savoir adapter ces compétences au spécifique de ces documents. Nous allons énumérer les points les
plus importants :
 adapter les textes, les réduire, éliminer les notes et donner un texte avec un grand
pourcentage d’informativité ;
 savoir faire disparaître le texte derrière l’image et le film en général ;
 s’adapter au spécifique du type de traduction audio-visuel : sous-titrage, surtitrage,
doublage, voice-over etc. ;
 tenir compte du type/des types de texte qui soutiennent le document ;
 maintenir un équilibre entre les différentes transformations du texte : entre réduction,
amplification, changement de signe sémiotique.
Nous pouvons avoir les situations suivantes :
- traduction sans aucune transformation ;
- traduction avec réduction ; c’est le cas le plus fréquent qui dérive surtout des contraintes
techniques : un certain nombre de caractères, de lignes, un certain temps de la durée du sous-titre sur
l’écran ;

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 104 
- traduction avec changement de registre, surtout quand dans le film le langage est
prédominant argotique ou familier ;
- traduction des signes non-verbaux, tels que les hochements de tête, les gestes, la mimique.
Ce type de transfère, apparemment étrange, qui semble contredire le principe commun de réduction
du texte, est nécessaire surtout pour les films qui proviennent d’une culture très différente de la
culture du pays destinataire. Ainsi pour un hochement de haut en bas de la tête, signifiant pour la
plupart des peuples européens une affirmation, peut signifier pour certains autres une négation. Des
chuchotements, des gestes, mais aussi des signes verbaux écrits, telles que les lettres, les pancartes, les
réclames ont besoin parfois d’une traduction, en fonction de leur poids informationnel dans
l’ensemble du film.
La traduction est le plus souvent une traduction sélective avec adaptation, compensation,
reformulation.

3.1.2. Compétences lexicales et stylistiques


Si un traducteur d’un document de type texte peut se spécialiser sur un certain genre, un
certain domaine, un certain type de texte, le traducteur de multimédia ne peut pas faire son choix, care
il doit répondre à des demandes très différentes : types de documents différents tels que les
documentaires, les films artistiques, les interviews, types de textes différents, domaines divers. C’est
pourquoi le traducteur doit avoir des compétences qui mélangent la rigueur scientifique avec
l’imagination du poète.
A la différence d’une traduction des textes qui respecte en générale le plus possible l’original,
dans le sens stylistique (niveau de langue) le sous-titrage emploie une langue assez soutenue, essayant
d’éviter l’argot, les régionalismes, les jargons, les gros mots qui ont un impact beaucoup plus fort sur
l’écran que dans un livre.

3.1.3. Compétences rédactionnelles


La traduction des sous-titres utilise les caractères et les signes d’orthographe d’une manière
propre. Ceux-ci sont beaucoup simplifiés pour permettre une lecture linéaire, rapide, sans les
interprétations suggérées par l’emploi de certains signes ou symboles, tels que les points de
suspension, les signes d’exclamation répétés, les couleurs différentes, les caractères italiques ou gras,
les parenthèses etc. Les signes connus sont parfois employer dans une manière spécifique. Ainsi la
ligne de dialogue s’emploie seulement si les paroles des deux personnages apparaissent dans un même
sous-titre. Si chaque sous-titre contient les paroles d’un même personnage, la ligne de dialogue
n’apparaît pas quand le personnage change. Les points de suspension marquent le fait que la phrase
est continuée dans un autre sous-titre, mais son emploi fréquent est à éviter. Les parenthèses
explicatives sont en général interdites. Leur emploi est permis parfois si des explications absolument
nécessaires à la compréhension du film doivent être données, mais elles doivent être très courtes et ne
pas faire l’objet seul d’un sous-titre. Ces informations expliquent en général certains jeux de mots
(d’habitude les noms propres, les sobriquets etc.)
Une bonne partie des informations de nature pragmatique que cachent ces signes est explicite
dans l’image ou la bande sonore et ne nécessite pas d’être doublés. Une telle traduction doit supprimer
toute répétition d’information explicite transmise par un autre code : émotion, exclamations, cries,
sanglots, rires, balbutiements etc.
En revanche, une traduction pour les sourds-muets et malentendants utilisera toutes les
données d’orthographe qui puissent ajouter au message du texte les informations sonores qui leur

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 105 
manquent. Il y a ainsi dans ce type de traduction tout un code de couleurs qui expriment les paroles en
cadre ou hors le cadre, qui distinguent différents type de bruits de la musique, qui distinguent les
personnages qui parlent entre eux, le discours orale du dialogue intérieur etc. D’autre part, la place du
texte sur l’écran est elle aussi porteuse d’informations et dirige le plus souvent l’attention du
spectateur vers le personnage qui parle.

3.2. Compétences techniques

Le traducteur de sous-titrage doit savoir travailler avec les logiciels de traduction de sous-
titrage et prendre les tâches d’un technicien. Un sous-titrage qui est le résultat d’un travail séparé d’un
technicien et d’un traducteur est assez souvent voué à l’échec. Le sous-titres ne doivent pas apparaître
avant les paroles des personnages, doivent rester un certains temps sur l’écran, s’adapter au débit des
paroles des personnages. Il y a un certaines temps de la durée du sous-titre sur l’écran, un certain
intervalle entre les sous-titres etc. dont il faut tenir compte. Le traducteur doit savoir segmenter le film
en fonction de certains éléments cinématographiques, mais aussi en fonction du débit de la parole des
personnages. Il doit savoir aussi faire une synchronisation parfaite entre la parole et les sous-titres.

3. Connaissance du langage cinématographique


Le traducteur doit connaître les éléments spécifiques de langage cinématographique : plan,
cadres, scènes, mouvement de la camera etc. Un sous-titre ne peut pas recouvrir deux cadres, il doit
être divisé en fonction de ce mouvement permanent de l’image. Un sous-titre doit faire partie d’un
seul plan sans en chevaucher plusieurs. Le traducteur doit savoir résoudre les scènes brouillées ou il y
a plusieurs personnages qui parlent à la fois.
La lecture du script et le visionnement du film sont des conditions sine qua non pour une
bonne traduction. Bien qu’il semble à première vue inutile d’en préciser, en réalité beaucoup de fautes
dans les sous-titrages tirent leur source du fait que le traducteur ne reçoit que le texte du film, sans
avoir une copie. Cela entraîne des fautes dans l’emploi des pronoms personnels et mène à un
changement bizarre du genre des personnages, à une désynchronisation entre sous-titrage et film, à
des fragmentations incorrectes. En même temps l’absence du script peut entrainer des fautes dans la
compréhension du film et par conséquent des fautes dans la traduction. Malheureusement, nos films
pullulent de ce type de fautes dues à une mauvaise compréhension du film ou, pire encore, à une
insuffisante connaissance de la langue source.

4. Conclusions

Un traducteur des documents audio-visuels doit réunir les compétences d’un traducteur de
textes littéraires, d’un traducteur de textes spécialisés et celles d’un technicien. Il doit connaître à la
fois les théories de la traduction et le langage cinématographique, il doit maîtriser la traduction en tant
que pratique et aussi savoir manipuler des logiciels de sous-titrage de film.
La traduction des documents audio-visuels a des caractéristiques propres qui la distinguent de
la traduction du type texte > texte. À part les caractéristiques déjà mentionnées et les points communs
des deux types de traduction, nous devons ajouter le fait essentiel que le sous-titrage ne constitue un
objet en soi, tels le texte traduit qui remplace entièrement le texte d’origine, mais un simple support,
le véritable discours et toute l’action se passent au dessus, sur l’écran. De cette façon il rempli une

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 106 
fonction simplement informative au service d'une production artistique. Tout simple que cela puisse
paraître, la traduction audio-visuelle demande des compétences complexes et spécifiques de la part du
traducteur.
Le terme de qualité en traduction prend dans ce cas un sens tout à fait spécifique. Une
traduction de qualité est une traduction qui répond à tous les exigences spécifiques déjà mentionnées.
Le paradoxe de ce type de traduction est le fait que moins elle se fait remarquer par le
spectateur, plus elle est bonne. Pour ce qui est de l'équilibre entre traduit et non traduit, cela dépend de
l'expérience et du talent du traducteur, car on n'aura jamais des règles très strictes dans ce sens.

Bibliographie
.
Agost, Rosa., Traduccion y doblaje : palabras, voces e imagenes, Barcelona, Ariel Practicum, 1999.
Becquemont, Daniel : « Le sous-titrage cinématographique : contraintes, sens, servitudes » in Yves
Gambier (éd.), « Les transferts linguistiques dans les médias audio-visueles", Paris,
Presses Universitaires du Septentrion, 1996, p.146-155.
Chaume Varela, K. Agost eds, La traduccion en los medios audiovisuales, Barcelona, Publicaciones
Universidad Jaume I, 2001.
Cornu, Jean –Francois, « Le sous-titrage, montage du texte » in Yves Gambier (éd.), « Les transferts
linguistiques dans les médias audio-visueles « , Paris, Presses Universitaires du
Septentrion, 1996, p.157-164.
Diaz Cintas, Jorge., Teoria y practica de la subtitulacion. Ingles-espagnol, Barcelona, Ariel Cine,
2003
Dries, Josephine. , Dubbing and subtitling, Guidelines for production and distribution, The European
Institut for the media, 1995.
Gambier, Yves., « La traduction audio-visuelle : un genre en expansion », in Meta, XLIX, 2,2004.
Gottlieb, Henrik,. Subtitles, Translation &Idioms, , Copenhagen, 1997.
Ivarsson, Jan., Carroll Marry., Code of good subtitling, Simrishamn , 1998.
Lambert, José, Delabastita Dirk, « La traduction de textes audio-visuels: modes et enjeux culturels »
in Yves Gambier (éd.), « Les transferts linguistiques dans les médias audio-visuelles «
Paris, Presses Universitaires du Septentrion, 1996, p.33-57.
Pitar, Mariana., "Traducerea documentelor multimedia” în Uniterm 3/2005.
Pitar, Mariana., « Le soustitrage de film : normes de rédaction » in Professional communication and
translation studies Volume 1, Issue 1-2, 2008, Editura Politehnica, 2008, p. 165-169.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 107 
ÉVOLUTION DU CONCEPT DE COMPÉTENCE EN TRADUCTION
À L’HEURE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE PAR
COMPÉTENCES EN ÉDUCATION ET FORMATION

Mirela POP
Université « Politehnica » de Timişoara

Préliminaires

L’évolution des échanges internationaux le long du temps a eu pour résultat l’accroissement


du volume des traductions. On a ressenti alors le besoin de former des traducteurs dans des écoles (ou
instituts) de traduction et d’interprétation. Il est devenu évident qu’il ne suffisait pas d’être bilingue
pour être traducteur, mais qu’il fallait acquérir « un ensemble d’aptitudes, connaissances,
comportements et savoirs-être nécessaires pour réaliser une tâche donnée, dans des conditions
déterminées » (Gambier / Groupe d’experts EMT, 2009 : 3), réunis communément par les spécialistes
sous le nom de « compétences ».
Les tendances actuelles observées dans les pratiques d’éducation / formation en Europe, et
depuis peu de temps en Roumanie aussi, à la suite de la Déclaration de Bologne (1999) et des
réglementations du Parlement européen relatives aux « compétences-clé » nécessaires à
« l’apprentissage tout au long de la vie, au développement personnel, à la citoyenneté active, à la
cohésion sociale et à l’employabilité » (Parlement européen, 2006/962/CE : L394/14-5), imposent à
reconsidérer le concept de compétence en éducation et formation.
Avec l’émergence de la société de l’information, le métier de traducteur devient un ensemble
dynamique de savoir-faire en constante évolution. Ce ne sont plus seulement de compétences
strictement linguistiques qui sont requises, mais aussi d’autres compétences, liées à la maîtrise
d’outils informatiques ou à l’adaptation aux différents modes d’organisation de l’activité de
traduction.
Notre intervention vise à montrer l’évolution du concept de compétence en traduction en
prenant comme point de départ diverses approches théoriques et pédagogiques. Notre réflexion
intègre, dans un premier temps, les visions des spécialistes sur le concept de compétence en
traduction, pour passer, dans un deuxième temps, à la description du concept à la lumière d’une
nouvelle approche pédagogique, appelée « approche par compétences » (Boutin, 2004 : 25), qui
oriente à présent les programmes de formation, y compris dans le domaine de la traduction.

1. Évolution du concept de compétence en traduction – bref aperçu théorique

Les appellations du concept sont diverses, de même que les acceptions assignées par les
spécialistes : « compétence en traduction » (Hurtado Albir, 2008 : 17), « compétence traductive » (J.-
R. Ladmiral, 2005 : 96), « compétence traductionnelle » (Vienne, 1998 : 1), « compétence
communicative du traducteur » (Bell, 2000 : 60).
Le survol de plusieurs approches théoriques nous a permis d’observer l’évolution du concept
en étroite relation avec la dynamique du terme « traduction ». En voici quelques exemples que nous
avons jugés comme étant représentatifs.
1.1. L’art de traduire

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 108 
On a longtemps considéré que le traducteur devait ressentir et revivre les pensées, les
sentiments et les émotions de l’auteur afin de les re-créer, de les retransmettre dans le texte traduit. Il
s’agit notamment de la perspective esthétique d’étude de la traduction2, qui considère la traduction
comme un art : le traducteur devrait être doté d’une empathie rétrospective, c’est-à-dire ressentir et
reproduire ce que l’auteur a senti et a vécu par l’acte d’écriture. Edmond Cary (cité par Stefanink,
2000 : 24), par exemple, écrivait en 1963, tout en se rapportant à la traduction littéraire, que le
traducteur devait être poète pour traduire des poésies.

1.2. La double compétence bilingue et biculturelle du traducteur

Assimilant la définition de la traduction comme un fait de bilinguisme, comme contact entre


deux langues (cf. G. Mounin, 1990 : 3, J. Delisle, 1980 : 35) et entre deux cultures (cf. Bantaş et
Croitoru, 1998: 25-26), les spécialistes considèrent que le traducteur doit posséder une double
compétence, bilingue et biculturelle.
Le bilinguisme du traducteur « se caractérise encore et surtout par l’aptitude à maintenir
intactes deux structures linguistiques en contact » et qui « lutte consciemment contre toute déviation
de la norme linguistique, contre toute interférence », à la différence d’un bilingue, au sens courant du
terme, "qui aurait une « connaissance de performance » complète de la langue seconde” (Delisle,
1980 : 36-37).
Le biculturalisme du traducteur renvoie à la connaissance de deux cultures différentes qui
évoluent indépendamment. Le traducteur, expliquent Bantaş et Croitoru (1998 : 25), se situerait dans
une sorte de « no man’s land », sur un territoire qui n’appartiendrait à personne, dont les frontières
(les cultures source et cible) se modifieraient constamment tout en s’influençant mutuellement. La
compétence culturelle du traducteur est à la fois objective, basée sur des « techniques
interlinguistiques » accumulées par le traducteur tout au long de son activité, et subjective, vu que le
traducteur opte pour une solution de traduction et crée les conditions pour sa mise en place (idem :
24).

1.3. La compétence communicative du traducteur

Inscrivant la traduction dans le schéma de la communication, certains spécialistes considèrent


le traducteur comme un médiateur entre deux situations de communication, à la fois interlinguistique
et interculturelle (Hurtado Albir3, 1990: 96), ou uniquement interculturelle (Bantaş et Croitoru, 1998:
24).
Suivant cette conception, deux types d’habiletés seraient propres au traducteur (Bell, 2000:
54): l’habileté de décodage du texte de départ, de lecture en vue de la compréhension, et l’habileté
d’encodage, d’écriture d’un nouveau texte, dans la langue d’arrivée. Ces habiletés correspondent aux
compétences de compréhension et de réexpression qui fondent la notion de compétence en traduction
d’après les adeptes de la théorie interprétative de la traduction (cf. infra).
Assimilant la notion de compétence communicative de Hymes, Bell (idem : 59-60) définit la
« compétence communicative du traducteur » avec ses quatre composantes : grammaticale
(connaissance du code de la langue, y compris le vocabulaire, la formation des mots, les normes de
prononciation et d’écriture, de structuration des phrases), sociolinguistique (capacité de production et
de compréhension des énoncés dans le contexte), discursive (capacité de combiner forme et sens afin
de produire des textes écrits ou oraux de différents genres, dotés de cohésion) et stratégique (maîtrise
des stratégies de communication). Concluant que le traducteur doit posséder une « compétence

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 109 
linguistique dans les deux langues » et une « compétence communicative dans les deux cultures », le
spécialiste (idem : 60) se rapproche de la conception de la compétence bilingue et biculturelle du
traducteur (cf. supra).

1.4. La notion de compétence liée à l’activité de traduction

Les théories de la traduction orientées sur la description du processus de traduction parmi


lesquelles compte aussi la théorie interprétative ont essayé de « démonter » le mécanisme de la
traduction en vue d’expliquer ce qui se passe dans le cerveau du traducteur lors de l’exécution d’une
tâche.
Cette vision de la traduction comme processus cognitif, comme activité mentale, intellectuelle
(Delisle, 1980), décomposée en trois phases – compréhension, déverbalisation et réexpression –, a
influencé également la conception de la compétence en traduction (Pop, 2001 : 73).
Pour les adeptes de la théorie interprétative, la réussite d’une traduction se juge en termes de
compétence : compétence de compréhension (compréhension de l’explicite et de l’implicite du texte)
« pour évaluer le vouloir-dire de l’auteur du texte original » (Delisle, 1980 : 98) et compétence de
réexpression (maîtrise des techniques de rédaction de la LA) « pour recomposer ce texte dans une
autre langue » (idem), en tant que composantes de la compétence traductionnelle.
La compréhension de l’explicite et de l’implicite d’un texte équivaut à la connaissance de sa
langue (Lederer, 1994 : 32). À part les connaissances linguistiques, le traducteur mobilise aussi des
connaissances extralinguistiques (encyclopédiques) pour reconstituer « l’ensemble explicite /
implicite, qui est le sens derrière les mots et le vouloir dire de l’auteur » (idem : 39). Les
connaissances linguistiques et extralinguistiques font partie du « bagage cognitif » du traducteur et
sont indispensables à la compréhension et à la réexpression des textes.
Le sens a été le point de départ de la théorie interprétative de la traduction : le traducteur ne
traduit pas les mots, mais le sens, il ne cherche pas à « traduire », mais à comprendre les idées de
l’original et à les restituer au moyen des signes linguistiques d’une autre langue, en conformité avec le
vouloir dire d’origine.
Dans cette vision, le sens serait une donnée immédiate du texte que tout sujet traduisant aurait
les moyens de comprendre et de réexprimer. Les problèmes de traduction seraient surmontés grâce
aux « compléments cognitifs » du traducteur. L’ambiguïté des énoncés ne poserait pas de problèmes
pour le « bon traducteur », car « les ambiguïtés sont un problème de langue et non pas de textes »
(Lederer, 1994 : 31).
Nous considérons qu’une telle conception place l’activité de traduction dans une situation
idéale où le traducteur serait un « récepteur idéal »4 qui, ayant les « compléments cognitifs »
nécessaires, effectuerait un « travail d’exégèse » adéquat et restituerait le « vouloir dire d’origine ».
Or, les connaissances, les savoirs, les habiletés, l’expérience, les conditions de travail, etc. ne sont pas
identiques pour tous les traducteurs, ce qui influe également sur leurs productions.
Les définitions enregistrées par des dictionnaires de termes traductologiques (Lungu-Badea,
2003 : 33, Ţenchea, 2008 : 36-37) mettent en évidence la capacité du traducteur d’effectuer le
transfert adéquat d’une langue à l’autre, de respecter les normes de rédaction de la langue cible afin
d’éviter les interférences, d’assimiler la terminologie propre au domaine et de se documenter sur le
sujet, touchant au côté « linguistique » de l’activité de traduction.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 110 
1.5. La notion de compétence liée à l’exercice de la profession de traducteur

À partir des années ’90, la notion de compétence en traduction commence à engendrer


également des composantes qui dépassent le côté strictement « linguistique », telles que : la capacité
d’analyser les diverses situations de traduction et de décider des mesures à prendre ; la capacité de
gérer et de traiter l’information (dans le sens d’organiser sa propre documentation en fonction des
besoins du marché de la traduction, non seulement la capacité de se documenter et d’assimiler la
terminologie propre au domaine) ; la capacité d’argumenter, de justifier ses choix terminologiques
devant le donneur d’ouvrage ; la capacité de coopérer avec d’autres experts, professionnels des
domaines auxquels réfère le texte à traduire (Vienne, 1998 : 1-3).
Cette liste, loin d’être exhaustive, contribue à compléter le profil du traducteur professionnel
qui, dans l’exercice de sa profession, est amené à effectuer des prestations qui dépassent le transfert
d’une langue à l’autre. Son activité implique également des compétences liées, par exemple, à
l’organisation du travail ou à la gestion des relations avec les clients (Gambier / Groupe d’experts
EMT, 2009 : 21). D’autre part, la maîtrise d’outils informatiques d’aide à la correction, à la
traduction, à la terminologie ou à la recherche documentaire est indispensable de nos jours au
traducteur.
La diversité des tâches à exécuter par le traducteur, depuis l’acquisition du document à
traduire jusqu’à sa livraison, conduit à un renouvellement du concept de compétence sous l’effet de
l’évolution de la notion même de traduction :
« … la notion même de traduction intègre diverses tâches et activités en amont et en aval de
la traduction stricto sensu, incluant recherche documentaire et terminologique, respect de
conventions d’écriture, configuration de normes ou règles (juridiques, fiscales, etc.), révision,
mise en page, etc. » (Gambier, 2009 : 19).
Dans cette vision, le concept de compétence renvoie à la capacité du traducteur d’exécuter les
tâches et les activités qui lui incombent afin d’assurer la qualité de son service. Nous observons que le
concept acquiert une dimension plus pratique, plus fonctionnelle, engendrant des composantes
requises dans un milieu professionnel où la traduction se réalise sur la base d’un contrat conclu entre
un traducteur et un bénéficiaire (« donneur d’ouvrage », dans la terminologie de D. Gouadec, 1989),
ce qui engage la responsabilité du traducteur quant à la qualité de son produit.
La lecture du concept à la lumière de diverses approches théoriques indique un changement
de perspective sur le concept, sous l’influence de la notion de traduction, qui évolue d’une visée
esthétique à une visée professionnelle. Ce changement de perspective imposerait à reconsidérer le
concept de compétence en formation des traducteurs à l’heure de la mise en œuvre d’une nouvelle
approche pédagogique en éducation et formation, appelée « approche par compétences ».

2. Le concept de compétence en traduction à la lumière de l’approche par compétences

2. 1. L’approche par compétences en éducation et formation

L’approche par compétences (APC) est une manière de concevoir, de penser et de mettre en
œuvre l’enseignement / apprentissage. L’approche pédagogique préconisée par l’APC lie formation et
situation de travail et place l’apprenant au centre du processus de formation. L’apprenant est vu en
tant qu’acteur social en mesure d’effectuer des tâches précises à la sortie d’un programme de
formation :
« Cette approche marque un tournant par rapport aux conceptions pédagogiques antérieures.
Elle est caractérisée par le passage d’un apprentissage centré sur la transmission des
connaissances (où l’accent est mis sur les savoirs et sur le formateur, premier responsable de
leur enseignement) à une pédagogie qui définit les actions que l’apprenant devra être capable
d’effectuer après ses apprentissages » (Guide méthodologique OIF, 2009 : 4)

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 111 
Suivant cette approche, les objectifs de formation sont définis en termes de compétences à
acquérir par les futurs diplômés. L’énoncé et la description des compétences à acquérir doivent être
réalisés suite à une analyse de la situation de travail spécifique au pays où la formation est dispensée,
mais aussi par la prospection des métiers exercés sur le marché européen afin d’assurer la cohérence
des programmes de formation dans l’espace européen.
Trois types de compétences orientent à présent les programmes de formation (cf. Guide
méthodologique OIF, 2009 : 5) : 1. les compétences générales correspondent à des activités plus
vastes, communes à plusieurs tâches et transférables à plusieurs situations de travail ; 2. les
compétences spécifiques, liées à l’exécution des tâches, renvoient à des aspects pratiques relatifs à
l’exercice d’un métier et 3. les compétences transversales, d’ordre intellectuel, méthodologique,
personnel et social, transcendent les domaines et peuvent continuer à se développer tout au long de la
vie.
Les compétences sont définies et décrites dans des guides méthodologiques6, élaborés dans
chaque pays par des organismes habilités. Les guides méthodologiques constituent des outils de
référence destinés à appuyer la conception des référentiels de compétences et du materiel pedagogique
correspondant à la planification et à la réalisation de la formation.
L’approche par compétences a induit des changements dans les composantes des systèmes
d'éducation et de formation, y compris en formation des traducteurs, aussi bien au niveau structurel
que du point de vue des contenus et de la pédagogie.

2. 2. Le concept de compétence en formation des traducteurs sous l’angle de l’approche


par compétences

Le terme « compétence » est le concept-clé de l’approche par compétences et trouve sa


justification dans l’histoire de la pédagogie et dans le mouvement de réforme pédagogique généré à
l’intérieur des systèmes d’enseignement dans le monde entier.
Sur le plan pédagogique, ce type d’approche a induit un changement de paradigme en
déplaçant l’accent des contenus aux fins d’apprentissage, perçues en termes de compétences à
acquérir par les futurs diplômés. Sur le plan de la réforme, la nouvelle approche guide à présent les
programmes de formation dans tous les pays occidentaux et « appelle à une reconstruction complète
des dispositifs et des démarches de formation. » (Boutin, 2004 : 29).
La notion de compétence renvoie à cette double dimension en formation des traducteurs aussi.
Nous évoquerons ci-après quelques aspects qui témoignent, d’après nous, de la mise en œuvre de
l’approche par compétences en formation des traducteurs.

Enseignement de la traduction et formation par compétences


L’approche par compétences place l’apprenti traducteur au centre de l’apprentissage. Le
concept de compétence, définit en termes de compétences à acquérir par les futurs traducteurs devient
le fondement de la formation. Cela fait que la formule traditionnelle « enseignement de la traduction »
tend à être remplacée par le syntagme « formation des traducteurs », qui est définie comme une
« formation par compétences » (Hurtado Albir, 2008). Les compétences acquises par les futurs
diplômés devraient leur permettre d’exercer leur profession à la fin du programme de formation et /
ou de poursuivre leurs études dans le cycle suivant.

Compétence et objectifs de formation


L’un des principes pédagogiques de l’APC est lié à la définition des objectifs de formation en
termes de compétences à acquérir. La compétence devient un concept opérationnel servant à fonder
les programmes de formation en traduction :
« Les objectifs de formation, exprimés en termes de compétences à acquérir, nous semblent
prioritaires, avant de définir un programme dont le contenu dépend également des ressources
(humaines, financières, institutionnelles, techniques) disponibles dans un contexte donné »
(Gambier, 2009 : 20).

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 112 
La définition des objectifs de formation en termes de compétences à acquérir par les futurs
traducteurs permet de déterminer le profil du diplômé souhaité. Ce type d’approche conduit à un type
de formation « personnalisée », parce qu’elle prend en compte les spécificités de l’établissement en
question, les ressources physiques et matérielles disponibles, la nature du partenariat avec le milieu du
travail et le contexte général de l’espace géographique (ville, région, pays) où la formation est
dispensée.
Les objectifs de formation sont fixés pour chaque cycle d’étude en termes de compétences
minimales. Le référentiel de « compétences pour les traducteurs professionnels, experts en
communication multilingue et multimédia », conçu en janvier 2009 par un groupe d’experts EMT
(European Master’s in Translation), à l’initiative de la Direction Générale de la Traduction de la
Commission Européenne, est un exemple de la mise en œuvre de l’approche par compétences en
formation des traducteurs.
Le référentiel comprend l’énoncé et la description de six « domaines de compétence » :
compétence en matière de prestation du service de traduction, compétence linguistique, compétence
interculturelle, compétence en matière d’extraction de l’information, compétence thématique et
compétence technologique.
Le réferentiel précise « ce qu’il faut atteindre, maîtriser en fin de formation ou pour les
besoins d’une activité déterminée, quels que soient les moments d’apprentissage, leur lieu, leur
organisation » et constitue à la fois une « base permettant d’établir le contenu des
séquences/modules/cours/séances de formation et pour choisir les moyens pédagogiques les plus
appropriés ». Le référentiel poursuit également un objectif d’assurance de la qualité, le projet EMT
visant à contribuer à l’amélioration des formations en traduction au sein de l’Union Européenne dans
le cadre des programmes faisant partie du réseau.

Compétence et exercice de la profession


Dans la section précédente, nous avons mis en évidence la notion de compétence par rapport à
la notion de traduction comprise en tant que prestation du service de traduction par le traducteur.
L’approche par compétences permet de relier formation et monde du travail, ce qui conduit à la
« professionnalisation des formations », pour reprendre une expression d’Yves Gambier (2009 : 17).
La mise en relation de la formation avec la situation de travail spécifique au traducteur
impose une réorganisation des contenus d'apprentissage et de formation et une redéfinition des
compétences.
Suivant cette approche, l’énoncé et la description du référentiel de compétences ne peut pas se
faire sans l’analyse préalable de la situation de travail spécifique au pays où la formation est
dispensée. Cette analyse permet de recueillir des informations concernant les besoins du marché du
travail en matière de traduction, les conditions de réalisation du travail du traducteur, les types de
tâches, les critères de performance, les habiletés et les attitudes requises pour les exécuter.
Vu la diversité des tâches et activités du traducteur, sous l’effet de l’évolution des métiers de
la traduction, les compétences des traducteurs enregistrent des variations. Cela impose un ajustement
périodique des référentiels de compétences par les gestionnaires des programmes de formation.
Outre les implications d’ordre pédagogique mentionnées, le concept de compétence est lié
également à la réforme des systèmes de formation appelés à répondre aux besoins d’un monde en
profonde mutation. En formation des traducteurs, les résultats commencent à se rendre visibles sur le
plan européen. Il est à souhaiter qu’ils se généralisent dans tous les pays d’Europe, y compris en
Roumanie, afin de construire un espace européen en matière de formation des traducteurs à l’intérieur
de cet « espace européen de l’enseignement supérieur » engagé par la Déclaration de Bologne du 19
juin 1999.

Conclusion

À la lumière des approches théoriques mentionnées, nous pouvons conclure que le concept de
compétence en traduction tend à ne plus être perçu comme un concept stable, immuable, servant à
illustrer des principes théoriques, mais un concept dynamique et variable selon les acceptions que l’on

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 113 
assigne à la notion de traduction. Nous assistons à un changement de perspective sur le concept qui
évolue d’une visée esthétique à une visée professionnelle.
L’évolution du concept de traduction à l’heure actuelle a conduit, nous l’avons montré, à un
renouvellement du concept de compétence, lié à la capacité du traducteur d’exercer les tâches et les
activités qui lui incombent. L’accent se déplace de la traduction, vue comme activité, au traducteur,
avec ses tâches et activités spécifiques. Cette vision, empruntée au monde du travail, se retrouve
également – ou il le faudrait – en formation des traducteurs où le concept renvoie aux compétences
minimales que doit posséder toute personne qui suit un programme de formation. À la lumière de
l’approche par compétences, nous avons évoqué le terme « compétence » comme un concept
opérationnel servant à guider les programmes de formation.
En guise de conclusion, il nous semble important de rappeler la distinction établie par G.
Boutin (2004 : 26) entre la notion de « compétence » au singulier et celle de « compétences » au
pluriel. L’une « désigne un état de perfection que tous peuvent viser sans vraiment l’atteindre et qui
fait appel à la notion de capacité, de fiabilité », alors que l’autre désigne des « éléments de la
compétence que doivent posséder les personnes inscrites à tel ou tel programme ou exerçant tel ou tel
métier ». Cette distinction permet également, selon nous, de distinguer entre des notions telles que
« compétence en traduction », « compétences des traducteurs » et « compétences à acquérir » par les
futurs traducteurs.

NOTES

1. En Roumanie, la réforme du système d’enseignement supérieur a débuté à la rentrée universitaire 2005/2006, répondant
ainsi aux objectifs du Processus de Bologne (1999) visant à faire converger les systèmes d’enseignement supérieur d’ici à
2010 vers un système plus flexible, plus cohérent et plus transparent, basé sur trois cycles : licence / bachelor – master –
doctorat. La réforme des programmes de formation est partie intégrante de ce processus.
2. Cf. M. Pop-Cornis (cité par Bantaş et Croitoru, 1998 : 9) qui distingue trois perspectives d’étude de la traduction : la
perspective linguistique (Fédorov, Vinay et Darbelnet, Eugène Nida) suivant laquelle l’acte de traduction s’appuie sur des
bases strictement linguistiques, la perspective esthétique représentée par Edmond Cary qui considère la traduction comme un
art et la perspective intermédiaire soutenue par Georges Mounin (1990 : 17), selon qui la traduction, « comme la médecine,
reste un art, mais un art fondé sur la science ».
3. Hurtado Albir (1990: 96) explique très bien les types de relations qui s’instaurent entre les partenaires de la situation de
communication lors de traduction. Il y a, d’une part, l’auteur, émetteur du texte source employant une langue de départ dans
un contexte socio-historique et à une époque déterminés et un interlocuteur – récepteur, lecteur de son texte, qui, par l’acte
de lecture instaure avec lui une situation de communication. Il y a, d’autre part, le traducteur, récepteur de ce même texte,
mais aussi émetteur d’un nouveau texte, le texte cible, utilisant les moyens linguistiques de la langue d’arrivée, dans un autre
contexte socio-historique; il s’adresse à son tour à un récepteur différent (destinataire de sa traduction) et instaure une
nouvelle situation de communication.Jeanne Dancette (1998: 79) résume aussi le rôle de médiateur du traducteur : « le
traducteur sert de récepteur-décodeur du message dans le code A et d’émetteur-encodeur du message dans le code B du
récepteur.
4. Nous renvoyons à la définition de Hurtado Albir (1990 : 89) : « J’appelle récepteur idéal celui qui, ayant le savoir
linguistique et les compléments cognitifs nécessaires, effectue le travail d’exégèse convenable et identifie son sens compris
au vouloir dire de l’émetteur, ressentant l’effet qui correspond à l’intention de celui-ci. ».
5. Nous citons, à titre d’exemple, la Méthodologie ACPART, relative au Cadre National des Qualifications de
l’Enseignement Supérieur de Roumanie, élaboré le 12 février 2008 par le Ministère de l’Éducation, de la Recherche et du
Sport de Roumanie, et Les guides méthodologiques d’appui à la mise en œuvre de l’approche par compétences en formation
professionnelle, élaborés le 9 janvier 2009 par l’Organisation Internationale de la Francophonie, sous la responsabilité du
Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport du Québec.

BIBLIOGRAPHIE

*** (2008) : Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul superior. Concepţie şi metodologie de
dezvoltare, Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională
pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social,
URL : http://www.apart.ro/metodologiecncsis.pdf
*** (2009) : Les Guides méthodologiques d’appui à la mise en œuvre de l’approche par compétences
en formation professionnelle (2009) : Organisation Internationale de la Francophonie, sous la

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 114 
responsabilité du Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport du Québec, URL :
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/guide_presentation.pdf
*** (2006): « Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie ». Journal officiel de
l’Union européenne du 30 décembre 2006, 2006/962/CE : L394, p. 10-18, URL : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:fr:PDF
Bantaş, Andrei, Croitoru, Elena (1998): Didactica traducerii. Bucureşti, Teora.
Bell, Roger (2000) : Teoria şi practica traducerii (trad.). Iaşi, Polirom.
Boutin, Gérald, L’approche par compétences en éducation : un amalgame paradigmatique ».
Connexions, 2004/1, n0 81, p. 25-41. URL : http://www.cairn.info/revue-connexions-2004-1-
page-25.htm
Dancette, Jeanne (1998) : Parcours de la traduction. Lille, Presses Universitaires de Lille.
Delisle, Jean (1980) : L’analyse du dicours comme méthode de traduction. Otawa, Presses de
l’Université d’Ottawa.
Gambier, Yves (2009) : « Les traducteurs créateurs : des spécialistes ou des professionnels ? ». Actes
du Colloque international Théorie, pratique et didactique de la traduction spécialisée.
Craiova, Roumanie, 28-29 mai 2009, Union Latine, p. 9-24, URL :
http://dtil.unilat.org/colocviu_craiova_2009/actes/comunicari_actes_2009.pdf
Gambier, Yves / Groupe d’experts EMT (2009) : « Compétences pour les traducteurs professionnels,
experts en communication multilingue et multimédia ». Bruxelles, janvier 2009, URL :
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/emt_competences_transl
ators_fr.pdf
Gouadec, Daniel (1989) : Le traducteur, la traduction et l’entreprise. Paris, Afnor Gestion.
Gouadec, Daniel (2003) : « Formation de traducteurs : quelques grandes orientations. La formation à
la traduction professionnelle / textes réunis par Geneviève Mareshal et al., Collection
Regards sur la traduction, Otawa, Presses de l’Université d’Otawa, p. 33-46.
Hurtado Albir, Amparo (1990) : La notion de fidélité en traduction. Paris, Didier Érudition.
Hurtado Albir, Amparo (2008): « Compétence en traduction et formation par compétences ». TTR :
terminologie, traduction, rédaction, volume 21, numéro 1, p. 17-64.
Ladmiral, Jean-René (2005) : « Formation des traducteurs et traduction philosophique ». Meta :
journal des traducteurs, volume 50, numéro 1, p. 96-106, URL :
http://id.erudit.org/iderudit/010660ar
Lederer, Marianne (1994) : La traduction aujourd’hui. Paris, Hachette.
Lungu-Badea, Georgiana (2003) : Mic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica
traducerii.Timişoara, Editura Orizonturi universitare.
Mounin, Georges (1990) : Les problèmes théoriques de la traduction. Paris, Gallimard (rééd.).
Pop, Mirela (2001) : « Les compétences du traducteur ». Buletinul Ştiinţific al Universităţii
« Politehnica » din Timişoara, tom 46 (60), Fascicola I-II, Timişoara, Editura Politehnica, pp.
65-70.
Stefanink, Bernd (2000) : « Bref aperçu des théories contemporaines de la traduction ». Le Français
dans le Monde n0 310, p. 23-26.
Ţenchea, Maria, coord. (2008) : Dicţionar contextual de termeni traductologici. Timişoara, Editura
Universităţii de Vest.
Vienne, Jean (1998) : « Vous avez dit compétence traductionnelle » ?. Meta : journal des traducteurs,
volume 43, numéro 2, p. 187-190 (version numérique : p. 1-4), URL :
http://id.erudit.org/iderudit/004563ar

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 115 
CONSIDERAŢII PRIVIND SPECIFICUL TRADUCERII
SPECIALIZATE DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI DREPT EUROPEAN

Bianca Maria Carmen PREDESCU


Universitatea din Craiova
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Introducere

Limba este strâns legată de cultura unui popor. Specificul cultural, percepţiile, trăirile,
acumulările de experienţă colectivă se exprimă întotdeauna prin limbă, ceea ce face ca limba să fie
specifică istoriei, aspiraţiilor, atitudinii generale faţă de lume, de existenţa materială şi spirituală a
unui popor.
Dicţionarele dau, considerăm noi, un conţinut minimal termenului de limbă, în sensul de
structură gramaticală, fonetică şi lexicală proprie unei comunităţi umane istoriceşte constituită, de
mod de exprimare al unei persoane şi de totalitate a mijloacelor de comunicare a gândurilor, a
sentimentelor şi a dorinţelor1, fiind extins în sens filosofic, ca reprezentând un fenomen social, apărut
datorită procesului de muncă şi necesităţii de comunicare, ceea ce duce la o unitate indisolubilă între
limbaj şi produsele gândirii : noţiuni, judecăţi şi raţionamente2.
Considerăm că, mergând mai departe, în plus faţă de sensul strict literal al termenului şi având
în vedere cu precădere rolul său, putem aprecia că limba a reprezentat din toate timpurile instrumentul
principal de organizare a vieţii sociale, fiind atât un mijloc de comunicare cât şi de construire a lumii
după nevoile şi aspiraţiile oamenilor.

Rolul limbajului în relaţiile interne şi internaţionale

Organizarea vieţii sociale şi mai ales construcţia ei prin formele specifice diverselor domenii
ale vieţii sociale s-a realizat, din toate timpurile prin intermediul dreptului. El a transformat lumea din
haos într-un sistem ordonat, forţa obligatorie a normelor juridice gândite de om a guvernat conduita
socială, odată cu apariţia primelor forme de structurare socială şi statală, orice construcţie economică,
politică şi socială, adică întreaga evoluţie a societăţii omeneşti fiind una juridică.
De la începuturile organizării societăţii omeneşti, limba şi dreptul sunt cele două mari
instrumente, componente ale suprastructurii, prin care omul şi-a făurit viaţa după propriile nevoi,
idealuri, aspiraţii, şi astfel limba a devenit cea mai puternică armă a omului prin intermediul dreptului,
iar dreptul obţine această finalitate prin limbă, limbaj. Ele sunt două instrumente indispensabile vieţii
umane, prezente precum aerul, apa şi lumina soarelui.
Nicio societate nu are caracter autarhic. Dezvoltarea impune stabilirea unor relaţii sociale ce
depăşesc graniţele statelor, condiţii în care dialogul prin intermediul normelor juridice devine
obligatoriu, iar el presupune inerenta comprehensiune lingvistică.
Relaţiile internaţionale se pot stabili între state, ca subiecte de drept suverane şi egale, care
prin voinţă comună elaborează norme convenţionale în raport de care îşi derulează relaţiile externe. În
acest moment un rol important îl au nu doar puterea politică şi a argumentelor, dar şi capacitatea de a-
i înţelege pe ceilalţi, de a le cunoaşte potenţialul, scopurile, specificul, ceea ce se obţine doar prin
mijlocul lingvistic.
Limba este cel mai important mijloc de penetrare şi în acelaşi timp de a te face cunoscut. În
relaţiile internaţionale, bătălia pe tărâm lingvistic este în acelaşi timp şi una politică, iar mijloacele

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 116 
folosite sunt cele mai subtile, dar şi mai puternice, urmare gradului mare de inerţie la schimbare.
Trecerea de la limba latină la engleză, cu un pasaj de un secol al limbii franceze a acoperit perioade
istorice ce s-au succedat mult mai repede şi au însemnat transformări uriaşe în organizarea economică,
politică şi socială a omenirii.
Relaţiile internaţionale se pot stabili şi între particulari, persoane fizice şi juridice. În această
situaţie nu există o lege universală, adoptată de state pentru a cârmui astfel de raporturi, ci se va pune
problema determinării legii aplicabile, adică a sistemului de drept al unui stat ce prezintă interesul cel
mai mare de a se aplica raportului juridic internaţional sau unui aspect al acestuia. Demersul de
rezolvare a conflictului de legi, a conflictului de jurisdicţii, a condiţiei juridice a străinului şi în final
de determinare a legii aplicabile pretinde cunoaşterea diverselor sisteme de drept.
Reglementarea juridică se exteriorizează prin intermediul limbii şi particularităţile lingvistice
dau specificitate sistemului de drept al fiecărui stat, iar normele juridice au un anumit conţinut, înţeles
dat de limba în care au fost gândite, adoptate. Orice instanţă sau organ cu atribuţii jurisdicţionale
aplică legea cu sensul din propriul sistem de drept, iar în momentul în care trebuie să aplice o lege
străină apare problema calificării, adică a lămuririi înţelesului termenilor juridici din legea străină, în
raport cu sensul dat de forul care aplică legea.

Calificarea termenilor juridici în dreptul internaţional privat

Diferenţele de reglementare juridică, specificul ce decurge din conţinutul şi sensul juridic al


termenilor, noţiunilor, conceptelor, regulilor şi principiilor întâlnite în diferitele sisteme de drept fac
necesară interpretarea soluţiilor conflictualiste şi lămurirea conţinutului juridic al termenilor folosiţi,
care semantic ar putea desemna o situaţie de fapt şi de drept identică, dar în realitate s-ar putea să fie
diferite, ori ar putea să desemneze situaţii diferite, dar juridic să aibă acelaşi conţinut.
Unele sisteme de drept cunosc instituţii sau termeni juridici fără corespondent în restul
reglementărilor naţionale. Spre exemplu repudierea este o noţiune specifică dreptului musulman ce
priveşte dreptul recunoscut numai soţului cu privire la desfacerea căsătoriei3 situaţie distinctă de cea a
divorţului reglementat în toate sistemele juridice.
Un alt exemplu este noţiunea de trust din dreptul englez. Termenul îşi are sorgintea într-o
instituţie creată de equity4. Esenţa raporturilor juridice dintre cavaler şi omul său de încredere
desemnată prin termenul trust a stat la baza reglementării, constituirii şi funcţionării societăţilor
comerciale, de esenţa acestei activităţi fiind încrederea reciprocă a asociaţilor şi scopul patrimonial al
acţiunii lor comune, particularizându-se faţă de noţiunea de societate comercială.
Un alt exemplu îl constituie noţiunea de Aufhebung, care în dreptul german desemnează
cauze de desfacere a căsătoriei anterioare încheierii acesteia şi care sunt distincte atât de cauzele de
nulitate (anterioare sau concomitente încheierii actului) cât şi de cauzele de divorţ (ce sunt ulterioare
căsătoriei). Această noţiune nu este cunoscută în restul sistemelor de drept.
Când termenii juridici din legea străină nu sunt cunoscuţi forului, calificarea se face după
legea străină, ceea ce obligă la o lămurire mult mai amplă, pentru a se contura exact înţelesul lor
pentru instanţa ce aplică legea, de vreme ce ea nu cunoaşte aceste instituţii şi construcţii juridice. În
acest caz se impune o traducere explicativă cu privire la conţinutul şi sensul juridic al termenilor,
întrucât eventualele erori pot crea consecinţe grave în privinţa drepturilor şi obligaţiilor persoanelor.
Calificarea apare şi datorită faptului că în diferitele sisteme de drept termenii nu au acelaşi
conţinut, desemnând situaţii juridice diferite, cum ar fi cazul noţiunilor de prescripţie extinctivă,
domiciliu, naţionalitate, logodnă, sau datorită faptului că aceeaşi situaţie juridică este semnificată prin
termeni diferiţi ca în cazurile: norme de aplicare imediată şi legi de poliţie; despărţire în fapt şi
separaţie de corp; încredinţarea minorului şi custodia minorului, ori se ajunge la acelaşi rezultat prin
construcţii juridice diferite, cum este cazul contractului de vânzare cumpărare, al celui de dar manual
sau de donaţie5.
Dacă prima şi a treia situaţie de calificare nu ridică probleme speciale, cu privire la cea de-a
doua considerăm că traducătorul trebuie să fie un bun cunoscător al dreptului şi el să folosească
termenii cunoscuţi din propriul sistem de drept, altfel putând să şocheze, să dea naştere la confuzii.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 117 
În cazul folosirii termenilor de norme de aplicare imediată şi legi de poliţie, încă din secolul
al XIX-lea sistemul nostru de drept a adoptat formularea de norme de aplicare imediată6, pe care o
considerăm ca fiind mai adecvată decât cea de legi de poliţie din dreptul francez. Relevant este faptul
că şi dreptul canadian, în mare parte de inspiraţie franceză, foloseşte expresia lois d’application
immédiate, în loc de lois de police.
Raporturile de familie cunosc situaţii de fapt ce primesc formulări diferite, cum ar fi cea de
separaţie de corp, din sistemele juridice vest-europene şi despărţire în fapt, întâlnită în dreptul
românesc7. Considerăm mai adecvată stării de fapt avută în vedere expresia din dreptul nostru şi se
impune folosirea ei în textele traduse, cu atât mai mult cu cât convenţiile europene încheiate în
materia raporturilor de familie reţin cu valoare egală ambele variate lingvistico-juridice.
În privinţa exprimărilor : încredinţarea minorului8 şi custodia minorului, întâlnite de asemenea
în diferitele ţări europene, considerăm că este greşită o traducere ad literam din dreptul străin prin
folosirea termenului de custodie, atâta timp cât semantic, în limba română, atât în limbajul comun cât
şi specializat, doar bunurile sunt susceptibile de a fi lăsate în custodie, iar asupra copilului părinţii pot
avea numai drepturi personale nepatrimoniale, cu privire la bunurile sale, reprezentându-l şi
administrându-le.
Faţă de exemple analizate putem considera că instituţia calificării din dreptul internaţional
privat pune în lumină o problemă specifică de traducere specializată ce impune buna cunoaştere a
sistemelor de drept implicate, dar şi a altora învecinate sau evident diferite, tocmai pentru a surprinde
exact sensul semantic al termenilor folosiţi. Atenţia particulară a traducerii este dată de implicaţiile
forţei juridice obligatorii, căci o explicaţie eronată poate să fie sursa unor prejudicii incomensurabile
(pierderea averii unei persoane, pierderea sau dobândirii filiaţiei unei persoane, obligarea la plata
unor sume mari de bani, etc.).

Situaţia hotărârilor judecătoreşti străine

Pentru cauzele ce implică prezenţa unui element de extraneitate o altă situaţie strâns legată de
acurateţea unei traduceri specializate este cea a recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine. De
principiu9, o hotărâre definitivă şi irevocabilă are caracter executoriu pe teritoriul altui stat, cu
condiţia recunoaşterii de instanţa acelui stat prin procedura exequatur-ului.
În acest caz este foarte importantă acurateţea traducerii juridice a hotărârii pronunţată de o
instanţă străină, pentru a nu se denatura conţinutul său prin schimbarea înţelesului termenilor folosiţi,
eliminarea unor dispoziţii ale instanţei sau introducerea unora noi. Importanţa traducerii vine din
împrejurarea că, dacă drepturile prevăzute în dispozitiv, sau chiar procedura urmată ar contravenii
unui principiu fundamental al forului – instanţa care face recunoaşterea, atunci ea poate să refuze
recunoaşterea pe temeiul încălcării ordinii publice în dreptul internaţional privat. În practică se
întâlnesc şi cazuri în care o traducere deficitară, care a eliminat o parte din dispozitiv ca urmare a
neînţelegerii situaţiei dedusă judecăţii, să stea la baza soluţiei de respingere a cererii de exequatur pe
motivul că nu s-a făcut dovada dreptului pretins a fi recunoscut.
Întotdeauna traducerea hotărârilor judecătoreşti necesită o bună cunoaştere a termenilor
procedurali din dreptul străin, care de cele mai multe ori au un caracter sacramental şi sunt fără
corespondent în limbajul comun. De exemplu, în procedura civilă franceză, când se acordă un nou
termen de judecată, primul cuvânt cu care judecătorul îşi începe anunţarea deciziei luată este rejette ,
încât poţi să crezi că a respins cauza pe fond, atâta timp cât şi atunci va folosi acelaşi termen.
Deosebirea procedurală este dată de faptul că, în materie civilă hotărârea nu se pronunţă pe scaun,
după ce părţile au pus concluzii pe fond, ci se acordă un termen de aprox. o lună până când
judecătorul va da hotărârea motivată. O procedură asemănătoare este şi în dreptul englez, cu
precizarea că termenul este de până la trei luni10
Specificitatea termenilor de procedură şi polisemantismul fac să găsim traduceri fără înţeles
juridic precum : fatto şi diritto tradus cu făcut şi drepţi în loc de în fapt şi în drept; Clark’s tradus cu
Clark (nume propriu) în loc de secretar; Conseil Prud’homme tradus cu Consiliul lui Prudhomme
(nume propriu) în loc de Secţia pentru litigii de muncă ş.a.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 118 
Particularităţile limbajului de drept comunitar european

O situaţie particulară de traducere specializată a fost creată prin construcţia Uniunii Europene
şi importanţa crescândă a sistemului său de drept în sistemele naţionale ale statelor membre. Ea
decurge din împrejurarea că dreptul comunitar este un drept propriu al Uniunii Europene şi integrat în
sistemele naţionale, cu aplicare directă în statele membre, ca o normă emanată de la legislativul
naţional.
Integrarea europeană nu a şters diferenţele de limbă, de cultură, de tradiţii, de mod de viaţă
dintre statele membre şi nici diferenţele de organizare juridică, căci statele şi-au păstrat filosofia
juridică şi în cea mai mare parte şi politica juridică proprie. Astfel, unitatea în diversitate înseamnă o
construcţie compozită, prin raportarea permanentă la patrimoniul cultural al diverselor popoare
europene, la acumulările şi experienţa acestora în construcţia economică, socială, politică şi juridică,
prin elaborarea în final a unei forme noi, diferită de cea dată de fiecare stat şi cultură în parte dar care
le include într-o oarecare măsură pe multe dintre ele.
Dreptul comunitar operează cu foarte mulţi termeni proveniţi din culturi diferite şi când a
optat pentru unul dintre ei a făcut o amplă analiză de conţinut semantic şi de idei. Unele exemple sunt
simple, altele medii şi altele complexe. Dintre cele simple amintim termenul de resortisant,
necunoscut limbii române uzuale, anterior aderării la Uniunea Europeană şi care desemnează în mod
generic o persoană fizică11 sau juridică care aparţine unui stat membru, având cetăţenia sau
naţionalitatea12 acestuia. Toate subiectele de drept române sunt azi resortisanţi comunitari.
Un altul este termenul de referendar. El este preluat din dreptul francez şi de aceea este un
neologism pentru restul popoarelor europene. Referendarul este asistentul judecătorului de la Curea de
Justiţie, fiecare judecător având dreptul la doi referendari. El este un foarte bun cunoscător al
dreptului european, ce pregăteşte toate lucrările necesare soluţionării fiecărui caz dedus judecăţii, din
perspectiva tuturor reglementărilor incidente speţei cât şi a întregii jurisprudenţe pronunţată de Curte
până atunci în cazuri asemănătoare. Raportându-ne la sistemul nostru de drept, o astfel de funcţie este
îndeplinită de magistratul-asistent în cadrul Curţii Constituţionale.
În alte cazuri termenii comunitari i-am considerat medii ca şi complexitate, pentru că fie au alt
sens decât în vorbirea curentă desemnând o situaţie nouă, fie conţinutul lor este mai bogat. Am inclus
aici termenul de avocat general, care ca şi traducere nu ridică nicio problemă, dar el desemnează o
funcţie judiciară specifică doar Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Conform art.166 al.2 CEE,
avocaţii generali sunt însărcinaţi să prezinte public, cu deplină imparţialitate şi independenţă,
concluzii motivate asupra cauzelor deduse în faţa Curţii de Justiţie, în vederea asistării acesteia în
realizarea misiunii sale13. Reputaţia profesională a avocatului general este foarte mare, în fapt el fiind
cel care dă soluţiile creatoare prin care se construieşte jurisprudenţa zi de zi, gândirea lui merge mereu
peste soluţiile instanţei. Dreptul englez acordă o foarte mare consideraţie avocatului general, fiind o
misiune de onoare şi răspundere14.
O situaţie similară prezintă termenii de directivă şi de regulament. Conţinutul lor este foarte
diferit de cel din limbajul comun. Regulamentul este un act cu caracter obligatoriu, cu norme generale
şi abstracte ce privesc o categorie largă de situaţii obiectiv determinate şi de subiecte determinate
generic. El se aplică direct statelor membre şi resortisanţilor. El are o putere normativă completă, fiind
un act comunitar integrat în ordinea juridică naţională şi prevede direct drepturile şi obligaţiile,
precum o lege naţională.
Directiva este un act obligatoriu care se particularizează prin faptul că leagă statele membre
sub aspectul rezultatului ce trebuie obţinut şi lasă autorităţilor naţionale formele şi mijloacele de
realizare a lui. Directiva este obligatorie pentru statele membre doar în ceea ce priveşte atingerea unui
rezultat, care se obţine prin implementarea sau transpunerea în dreptul intern. Aplicare directă asupra
resortisanţilor are numai actul naţional. Directiva este un mijloc de armonizare a legislaţiilor naţionale
în spirit comunitar.
Precizările sunt necesare datorită polisemantismului din limba engleză şi germană. În textele
din presa scrisă şi vorbită putem întâlni folosit termenul reglementări în loc de regulamente ca
provenind din regulations - Vorschrifte, şi direcţii în loc de directive ca provenind din directives –
Direktive(Weisungen).

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 119 
În aceeaşi situaţie se află termenii de clauză de flexibilitate15 şi cooperare consolidată –
coopération renforcée 16 cu precizarea că traducerea oficială pentru care a optat ţara noastră modifică
în parte sensul, existând şi în limba română diferenţe semantice între consolidat şi întărit. Cel puţin în
opinia noastră când s-a folosit termenul coopération renforcée s-a avut în vedere o adâncire a
integrării ce este totuşi în curs de devenire, în timp ce consolidat exprimă mai mult un proces deja
finalizat.
Un termen aparte de această valoare este bine cunoscutul acquis comunitar. Când s-au făcut
judecăţile de valoare s-au avut în vedere doi temeni community patrimony şi acquis communautaire.
S-a considerat că propunerea franceză este mai adecvată situaţiei avută în vedere, căci prin acquis
communautaire înţelegem întreaga dobândire a Comunităţilor, atâta timp cât ea include toate actele de
drept primar : tratatele constitutive şi tratatele de modificare a acestora, protocoalele anexă la toate
aceste tratate; toate actele de drept complementar : convenţii şi alte acte internaţionale; toate actele de
drept derivat : regulamente, directive, decizii, rezoluţii, recomandări, avize, regulamente de
procedură, regulamente interne, comunicate şi declaraţii comune; întreaga jurisprudenţă a Curţii de
Justiţie a Comunităţilor Europene; practicile nescrise stabilite între statele membre şi în cadrul
instituţiilor. Doar acesta este termenul potrivit pentru situaţia ce urma să se desemneze ca şi
construcţie particulară Uniunii. Termenul de patrimoniu, în afară de sensul său mult mai material şi
mai concret, aducea în plus o limitare a sferei de cuprindere, ce nu mai permitea o interpretare
flexibilă, în funcţie de împrejurări. Cum acest mod de a gândi şi proceda este specific construcţiei
comunitare, acquis a fost termenul „de aur” bine găsit.

Înţelesul noţiunii de subsidiaritate


Considerăm că cea mai complexă dintre situaţii este cea a termenului de subsidiaritate.
Termenul de subsidiaritate 17 îşi are originea în subsidiarius, subsidior din limba latină, care desemna
la origine liniile sau trupele de rezervă chemate să întărească armata în caz de nevoie. Avem în vedere
în acest sens : - subsidiarius, a, um (subsidium) = care formează rezerva; - subsidiarii, orum, m =
trupe de rezervă; - subsidiar, ari (subsidium), int. = a forma rezerva; - subsidium, ii, n (subsidio) = 1.
linie de rezervă, ordin de luptă; rezervă, trupe de rezervă; 2. susţinere, întărire, ajutor (a aduce trupe
proaspete pentru întărire), a trimite întărire; 3. fig. – ajutor, susţinere, asistenţă; 4. loc de refugiu, azil
18
. În limba română găsim următoarele înţelesuri: subsidiar = adj., care se adaugă, ca element
secundar, la argumentele pentru susţinerea unui raţionament, a unei teorii; complementar, auxiliar,
secundar; loc. adv. în subsidiar = în al doilea rând, pe lângă acesta, pe deasupra; din fr. subsidiaire,
lat. Subsidiarius 19; - subsidiu, subsidii = ajutor bănesc acordat în unele ţări unei persoane, unei
instituţii, din fr. subside, lat. Subsidium20 - subsidiar (fr. lat.) = adj., care este adăugat ca element
secundar pentru întărirea argumentelor principale; care este în al doilea plan, complementar, auxiliar,
secundar; loc. în subsidiar = în al doilea rând, pe lângă acesta, pe deasupra; - subsidiu(lat. fr.) = în
unele state, subvenţie subsidiar = adj., care însoţeşte un argument principal într-o discuţie; care vine,
care se adaugă la ceva în al doilea rând, ca element secundar; în subsidiar = în al doilea rând, pe lângă
acesta, din fr. subsidiaire, cf. lat. subsidiarius, subsidium = ajutor21; subsidiu = ajutor, subvenţie în
bani dată unei persoane, unei instituţii, cf. fr. subside, lat. Subsidium22.
Trimiterile dese făcute la termenul originar din latină şi la sensul din limba franceză ne impun
ca să arătăm înţelesul găsit în limba franceză, în plus faţă de cele din dicţionarele explicative de limba
română, şi anume: - subsidiar = adj. (lat. subsidium, rezervă), 1. care vine accesoriu pentru a sprijini
un lucru principal; chestiune subsidiară, complementară, care serveşte să departajeze concurenţii; 2.
drept. destinat să suplinească, de ex., cauţiune subsidiară, concluzii subsidiare; - subsidiaritate = drept
administrativ. principiul subsidiarităţii – principiul delegării verticale a puterii, mai ales în federaţii 23.
Sensul din limba română şi franceză îl găsim şi în limba germană, cu aceleaşi referiri de
origine din limba latină şi ulterior din franceză, adăugându-se şi un înţeles din politică şi sociologie de
subsidiarism = într-o ordine socială, de a sta după24, cât şi unul juridic, de subsidiaritate, cu înţelesul
deja arătat25.
În limba engleză subsidiaritate = subs. principiul conform căruia o autoritate centrală nu ar
trebui să fie foarte puternică şi ar trebui doar să controleze lucrurile care nu pot fi controlate de
organizaţiile locale ; subsidiar = adj. legat de ceva, dar mai puţin important decât acesta ; subiect

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 120 
subsidiar = care nu este studiat în aceeaşi măsură; despre o companie = o companie comercială care
este deţinută sau controlată de o altă companie mai mare26.
În limba spaniolă, cuvântul subsidiaritate = tendinţa favorabilă participării subsidiare a
statului privind activităţile private sau comunitare; subsidiar = (din lat. subsidiarius), adj., ceea ce se
dă sau se cere în urma a altceva; se aplică unei acţiuni sau responsabilităţi care priveşte sau întăreşte
pe o alta principală; subsidiu = (din lat subsidium), susţinere, ajutor extraordinar cu caracter
economic; despre Adevăratul ajutor acordat de Scaunul apostolic regatelor sale; contribuţie impusă
comerţului şi industriei27.
În limba italiană întâlnim termenii de : a subsidia = v, a acorda un ajutor în bani; subsidiar =
ce are funcţie auxiliară; staţie a mijloacelor de transport public alăturată celei normale; manuale în
uzul şcolilor elementare care cuprind toate materiile ce se studiază în timpul anului; subsidiator = cel
care acordă un ajutor în bani; subsidiu = ajutor în bani dat de o persoană particulară altei persoane
particulare sau oricui; ajutor dat de trupe trimise în sau medie; arc. trupe de rezervă28.
Subsidiaritatea a fost gândită prin Tratatul de la Maastricht ca şi mod de reglare a exerciţiului
puterii de reglementare State – Uniune29, având în vedere că majoritatea competenţelor de care se
bucură aceasta din urmă sunt competenţe concurente cu cele exercitate în continuare de state30.
Uniunea Europeană poate interveni doar în al doilea rând, de o manieră subsidiară, „dacă şi în măsura
în care obiectivele acţiunii urmărite nu pot fi realizate de o manieră satisfăcătoare de către statele
membre” iar pe de altă parte doar „dimensiunile şi efectele acţiunii urmărite” fac preferabilă
legiferarea la nivel comunitar31, ceea ce impune o comparare a acţiunii comunitare cu cea a statelor
membre pentru fiecare situaţie în parte.
Sensul dat subsidiarităţii în preambulul Tratatului de la Maastricht de „creare a unei uniuni
din ce în ce mai strânse între popoarele Europei, în care deciziile să fie luate cât mai aproape de
cetăţeni, în conformitate cu principiul subsidiarităţii”32 impun cercetarea originilor sale conceptuale.
De cele mai multe ori, analiza principiului subsidiarităţii debutează prin enunţul afirmării
originii sale filosofice în doctrina socială a Bisericii Catolice33 astfel cum a fost expusă de către Papa
Leone al XIII-lea, în enciclica Rerum novarum din anul 1891 şi de către Papa Pius al XI-lea, în
enciclica Quadragesimo anno sau Non abbiamo bisogno din anul 1931. Conceptul dezvoltat de
Biserica Catolică porneşte şi pune în lumină sensul latin de subsidium, de societate participativă, în
care persoanele şi grupurile sunt solidare şi responsabile în egală măsură34.
Explicaţiile le considerăm necesare pentru a lămuri conţinutul noţiunii de subsidiaritate, cu
sensul arătat, devenit particular construcţiei comunitare.

Particularităţi date de limba sursă

În forma sa esenţializată, construcţia comunitară este una compozită, căci în partea sa politică
avem o concepţie franco – germană, economic este o concepţie germano – britanică, iar juridic este
atât o analiză filosofică de drept francez, dar şi o analiză riguroasă juridică de drept german şi italian,
cât şi una din perspectiva efectelor practice, specifică dreptului englez. Toate acestea au făcut
necesară cunoaşterea exactă a terminologiei din fiecare sistem de drept şi raportarea sa la înţelesul din
dreptul european.
Urmare faptului că textele comunitare sunt traduse în limba română de regulă din limba
engleză şi uneori din franceză, iar lucrările de teorie a dreptului comunitar au fost lecturate, în
varianta originală în franceză şi engleză, iar mai rar în italiană, germană sau spaniolă, în textele de
drept comunitar, mai ales cele neoficiale date de diverse lucrări ştiinţifice, în limba română găsim o
varietate de formulări pentru aceeaşi situaţie juridică, dată de limba străină folosită ca sursă de text
originar.
Spre exemplu întâlnim des diferenţa de exprimare Curtea de Justiţie a Comunităţilor
Europene şi Curtea Europeană de Justiţie, provine din diferenţa formulărilor în franceză Cour de
Justice des Communautés Européennes şi în engleză European Court of Justice. Se mai observă că
această diversitate de formulări apare în ultimii 2-3 ani, când apar ca predominante sursele scrise în
engleză, faţă de prima perioadă când ele erau de limbă franceză. Pentru a elimina confuzia care s-ar
putea face cu Curtea de Justiţie a Drepturilor Omului de la Strasbourg, pentru care în vorbirea curentă

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 121 
se foloseşte fie varianta abreviată de CEDO fie de Curte Europeană de Justiţie, cât şi pentru a fixa mai
bine că este vorba despre jurisdicţia fixată de Uniunea Europeană, considerăm că în limba română
este corectă forma Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.
O altă situaţie de identitate ideatică şi exprimare diferită întâlnim în cazul noţiunilor de drept
comunitar şi drept comunitar european. De această dată considerăm că diferenţa nu vine atât de mult
de la droit communautaire şi EU law cât de la dorinţa de a accentua faptul că este vorba despre
dreptul specific Uniunii Europene. În sistemul naţional juridic nici nu a existat până în prezent o teorie
distinctă administraţiei publice care să privească drepturile comunităţilor locale, cum este în dreptul
francez, şi care să fi elaborat noţiunea de drept comunitar ca drept al comunelor privite ca unitate de
bază administrativ teritorială. De aceea accentuarea european vine mai mult din necunoaştere decât
din surse doctrinare străine.
Lucrările de drept comunitar cunosc în prezent două expresii: drept material şi drept
substanţial pentru a desemna aceeaşi noţiune. Diferenţa vine evident din sursa de inspiraţie şi limba
străină de bază folosită de autor, căci avem la origine doar diferenţa dintre droit matériel
communautaire ori droit matériel de l’Union Européenne şi substantial EU law. Considerăm că în
limba română mai potrivită este formularea drept material comunitar, fără a o exclude pe cea de drept
substanţial, ambele fiind privite prin opoziţie cu noţiunea de drept instituţional comunitar35.
Diferenţele lingvistice şi culturale au avut drept consecinţă redactarea tratatelor şi ale altor
acte de drept comunitar în formă explicativă, cu evitarea termenilor direcţi şi specifici doar unei limbi
şi astfel textul apare ca fiind greoi. Din păcate, în mod necesar se recurge la această tehnică
normativă, întrucât fiind un drept intern al statelor membre nu se poate aplica instituţia calificării din
dreptul internaţional privat, astfel încât explicarea conţinutului juridic şi economic al situaţiei avută în
vedere trebuie să apară direct în text.

Cerinţe instituţionale pentru traducerea specializată

Un bun traducător specializat de drept comunitar european trebuie să îndeplinească o serie de


condiţii şi trăsături comportamentale, evidenţiate explicit36 de instituţiile Uniunii Europene.
Cerinţele astfel conturate sunt : 1. să facă dovada unor veritabile competenţe lingvistice; 2. să
stăpânească perfect, sub toate aspectele, dar mai ales sub aspect stilistic, prima limbă; 3. să
stăpânească de o manieră redacţională şi interculturală, cel puţin două limbi, dintre care una să fie
engleza; 4. competenţe asociate; 5. cultură generală dezvoltată, având cunoştinţe temeinice de
economie, finanţe şi drept; 6. competenţe specifice traducerii; 7. capacitatea de a înţelege textul
redactat în limba de origine (sursă) şi de a-l reda în mod corect în limba ţintă, respectând specificul
lingvistic şi convenţiile specifice naturii textului tradus; 8. să stăpânească perfect mijloacele
tehnologice de comunicare multilingvă; 9. capacitatea de a dobândi repede şi eficient, atât în limba de
origine cât şi în limba ţintă, cunoştinţe generale cerute pentru a da o traducere de nivel profesional,
chiar şi în domenii mai puţin cunoscute; 10. să utilizeze mijloacele de cercetare şi să se familiarizeze
cu strategia cercetării; 11. să stăpânească traducerea asistată de calculator şi de mijloacele
tehnologice, ca şi de cele de birotică; 12. capacitatea de a realiza un lucru coerent, eventual în condiţii
de urgenţă, atât în mod individual cât şi în echipă şi de a se integra într-un mediu intercultural.
Fenomenul integrării europene, adâncirea şi extinderea sa în ultimii ani la graniţele culturale
ele continentului au făcut ca piaţa forţei de muncă angrenată în producţie, în servicii tot mai
diversificate, în comerţ şi în cercetare şi ridice traducerea specializată la rangul de primă ţintă
profesională în domeniul competenţelor lingvistice, fapt resimţit şi în ţara noastră din ce în ce mai
mult.
Europa este acum un mare spaţiu comun, în care fiecare persoană, indiferent de cetăţenie, se
poate pune în valoare la standarde de recunoaştere mereu crescute, dar şi cu eforturi pe măsură,
printre acestea fiind indubitabil stăpânirea corectă a limbajului domeniului de afirmare profesională,
aproape în condiţii de multilingvism. Aceasta este realitatea zilelor noastre.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 122 
Concluzii

Limbajul şi dreptul sunt principalele instrumente de organizare ale vieţii sociale, ce nu se


poate limita la graniţele unui stat şi culturi, dialogul dinte popoare, atât în planul comunicării cât şi al
regulilor de organizare socială presupunând înţelegerea reciprocă şi adoptarea soluţiei apropiate.
Specificitatea terminologiei juridice a făcut necesară calificarea, procedeu legico-lingvistic de
lămurire a sensului şi conţinutului noţiunilor folosite în diferitele sisteme de drept între care se
derulează raporturile de drept internaţional privat. Ea pune în lumină o problemă specifică de
traducere specializată, ce impune buna cunoaştere a sistemelor de drept implicate, învecinate şi
diferite, importanţa lămuririi termenilor fiind legată de forţa obligatorie a normelor juridice.
O situaţie particulară de traducere specializată a apărut prin construcţia Uniunii Europene şi
importanţa crescândă a sistemului său de drept în sistemele naţionale ale statelor membre, un
traducător specializat de drept comunitar trebuind să îndeplinească importante condiţii şi trăsături
comportamentale, evidenţiate de instituţiile Uniunii. Toate acestea îndrituiesc un dialog ştiinţific
eficient, spre o mai bună înţelegere a misiunii noii profesii de traducător şi interpret de drept
european.

Note

1. Mic dicţionar enciclopedic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p. 556.


2. Dicţionar de filozofie, Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 409.
3. Repudierea este o noţiune specifică dreptului musulman ce priveşte dreptul recunoscut numai
soţului cu privire la desfacerea căsătorie prin formalităţi minime cum este pronunţarea în condiţii de
deplinătate a discernământului a formulei “divorţez, divorţez, divorţez”, considerându-se desfăcută
căsătoria prin voinţa sa. Repudierea nu este supusă controlului judiciar şi produce efecte depline în
raporturile dintre soţi. Femeia nu beneficiază de acest drept. Lămuriri suplimentare cu privire la
repudiere, în : Bianca Maria Carmen Predescu, Drept internaţional privat, Ed. Siteh, Craiova, 2009,
p. 230-231.
4. Din anul 1066 şi până în secolul al XIX-lea dreptul englez a cunoscut două sisteme: dreptul comun
englez common law, o reglementare cu un pronunţat caracter formalist, în care justiţia era realizată
numai de profesionişti ai dreptului, judecători, procedura fiind foarte greoaie şi costisitoare.
Formalismul procedurii de common law făcea ca soluţiile să fie de multe ori injuste, iar oamenii de
rând să nu poată avea acces la justiţie. În aceste condiţii, în temeiul puterii de judecător suprem, regele
putea să judece orice plângere ce privea o nedreptate săvârşită de tribunalele de common law. La
început aceste litigii se judecau într-un consiliu prezidat de cancelarul regelui, apoi doar de cancelar,
care stabilea soluţia cea mai echitabilă. Cancelarul juca rolul de guardien-păstrător (păzitor) al
conştiinţei regelui. Sistematizarea şi formalismul secolului al XV-lea permit să se vorbească de un
adevărat tribunal în echitate prezidat de cancelar. Echitatea era bazată pe conştiinţă şi este influenţată
de soluţii de drept natural şi drept canonic. Cu timpul, soluţiile în echitate au fost expresia conştiinţei
civice şi politice, multe transformându-se în reguli de drept. Equity a devenit o parte a dreptului
englez şi a existat alături de common law până în anul 1875 când au fost unificate, dreptul comun
englez de astăzi reprezentând o simbioză a celor două reglementări.
5. Pentru lămuriri suplimentare cu privire la temenii juridici amintiţi : Bianca Maria Carmen
Predescu, op.cit., p.174-178,181.
6. În dreptul internaţional privat s-a remarcat faptul că este greu de definit noţiunea de normă sau
lege de aplicare imediată, iar pentru caracterizarea lor au fost propuse mai multe criterii. Din
perspectiva criteriului formalist, normele de aplicare imediată sunt acelea care, datorită importanţei
deosebite şi caracterului imperativ şi-au determinat domeniul de aplicare în spaţiu, pretinzând
aplicarea directă situaţiei juridice avută în vedere, cu înlăturarea aplicării legii străine şi implicit a
normei conflictuale. Din perspectiva criteriului tehnic se consideră că legile de aplicaţie imediată sunt
cele teritoriale. După criterii finaliste sunt norme de aplicare imediată acelea care exprimă un interes
social deosebit şi care se aplică pe teritoriul statului care le-a emis, persoanelor şi tuturor situaţiilor
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 123 
juridice avute în vedere, cu înlăturarea conflictului de legi. A se vedea B.M.C. Predescu, op.cit., p.
104-110.
7. De regulă aceste stări de fapt cunosc o reglementare juridică săracă, uneori fiind chiar o creaţie a
jurisprudenţei. Cu privire la aceste stări de fapt reglementate sau nu juridic se pune problema
determinării conţinutului lor ca stare de drept şi a precizării dacă pot fi asimilate divorţului.
8. Încredinţarea minorului este un capăt de cerere accesoriu cererii principale de divorţ, în care după
ce instanţa s-a pronunţat cu privire la desfacerea căsătoriei dintre soţi, dacă din căsătorie au rezultat
copii, se va pronunţa obligatoriu, în sensul că instanţa va dispune din oficiu cu privire la aceasta, chiar
dacă părţile nu au cerut, căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul, odată relaţiile de căsătorie
fiind desfăcute şi părinţii nemai exercitând împreună drepturile şi obligaţiile părinteşti. Dacă soţii sunt
despărţiţi în fapt, fără să se fi cerut divorţul, cu privire la minor se poate solicita stabilirea domiciliului
acestuia la unul dintre părinţi, măsură cu caracter provizoriu până la divorţ, când se va dispune
încredinţarea minorului. Dacă, după încredinţarea minorului s-au modificat condiţiile avute în vedere
în momentul pronunţării soluţiei, părintele interesat poare solicita instanţei reîncredinţarea minorului.
Toate aceste acţiuni sunt importante întrucât părintele căruia i-a fost încredinţat minorul are mult mai
multe drepturi.
9. Precizarea „de principiu” am făcut-o pentru că avem în vedere raporturile juridice cu element de
extraneitate în ansamblul lor. Dacă ne referim doar la ţările membre ale Uniunii Europene procedura
recunoaşterii este mult simplificată, aplicându-se uneori convenţii europene de recunoaştere a
hotărârilor judecătoreşti, cum este situaţia raporturilor de familie.
10. Am considerat necesare aceste precizări, prin comparaţie cu sistemul nostru judiciar, unde în
materie civilă, în ziua în care părţile au pus concluzii asupra fondului, după închiderea dezbaterilor în
şedinţă publică, judecătorul se retrage pentru deliberări şi dă soluţia pe scurt asupra cauzei, numită
minută, aceasta constituind dispozitivul hotărârii pronunţate. În funcţie de complexitatea cauzei, el
poate amâna pronunţarea soluţiei cu o săptămână, şi motivat poate dispune astfel doar de două ori în
acea cauză. După aceea instanţa are un termen de recomandare de o lună pentru redactarea hotărârii
motivată.
11. Sistemul nostru de drept cunoaşte doar acest termen, în timp ce dreptul francez pe cel de personne
morale. Sunt termeni consacraţi de peste 200 de ani şi nu este corectă traducerea din franceză cu
persoană morală cât timp noi avem termenul de persoană juridică.
12.În sistemul nostru de drept legătura dintre o persoană juridică şi un stat ori sistem de drept este
desemnată prin termenul de naţionalitate. Legătura politico-juridică dintre individ, ca persoană fizică
şi stat este desemnată prin termenul de cetăţenie. Doar ea are relevanţă pe planul dreptului
internaţional public şi privat. Naţionalitatea unei persoane fizice indică, în sistemul nostru de drept
doar originea sa etnică şi conferă drepturi doar în raport de Constituţie şi legile speciale ce prevăd
drepturile de reprezentare şi de natură culturală ale minorităţilor naţionale din România. În dreptul
francez termenul de naţionalitate este folosit cu înţelesul de cetăţenie, ceea ce poate crea grave
confuzii printr-o traducere neadecvată.
13. Funcţia de avocat general nu are echivalent în nicio jurisdicţie naţională, iar sub aspect
internaţional se apropie doar cu cea întâlnită în cadrul Curţii Europene pentru Drepturile Omului de la
Strasbourg (CEDO), organ jurisdicţional al Consiliului Europei. Se consideră că în dreptul intern,
doar rolul procurorului în contenciosul administrativ francez poate fi asemănător.
14. Ne este încă vie în memorie figura emblematică a Lordului Gordon Slynn of Hadley (17 febr.1930
– 7 aprilie 2009), jurist de o capacitate intelectuală remarcabilă, din 1981 avocat general, iar din 1988
judecător la CJCE din partea Marii Britanii. De-a lungul întregii sale cariere şi-a adus o contribuţie
remarcabilă la triumful justiţiei şi drepturilor cetăţenilor, judecăţile sale de valoare impresionând în
Camera Lorzilor şi în toate structurile internaţionale jurisdicţionale şi ştiinţifice pe care le-a animat
într-o carieră de 45 de ani.
15.Clauza de flexibilitate este o nouă dispoziţie a Tratatului de la Lisabona (art. 48 TUE) conform
căreia un stat membru, Parlamentul European sau Comisia pot cere Consiliului revizuirea Tratatului
cu privire la creşterea sau reducerea competenţelor atribuite Uniunii. Procedura angrenează şi
parlamentele naţionale şi Consiliul European, votul fiind cu unanimitate.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 124 
16. Cooperarea consolidată (coopération renforcée) este limitată în prezent de art.20 TUE la
domeniile ce nu ţin de competenţa exclusivă, în care, pentru realizarea obiectivelor Uniunii, cel puţin
9 (nouă) state membre pot stabili noi domenii de cooperare întărită între ele, în limitele obiectivelor
generale ale Tratatului. Primul caz de cooperare întărită în cadrul UE a fost cel al adoptării monedei
unice euro, dar se observă că după Maastricht statele au restrâns domeniile în care poate să intervină
această formă de adâncire a integrării doar la competenţele concurente, ştiut fiind faptul că politica
monetară comună este un domeniu de competenţă exclusivă UE.
17. A se vedea : Bianca Maria Carmen Predescu, Subsidiaritatea – principiu sau instrument, Revista
Pandectele Române nr. 6/2009, p. 17-45. Lucrarea, în varianta în limba italiană : „La sussidiarietà :
principio oppure strumento ?” a fost susţinută la Conferinţa internaţională : “Diritto e Religione – tra
passato e futuro” organizată de Università Roma Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza,
Dipartimento di Storia e Teoria del Diritto, 27-29 nov. 2008, Roma.
18. A se vedea : Felix Gaffiot, Dictionaire abréjé Latin – Français ilustré, ed. Hachette, Paris, 1963,
lucrare citată în Bianca Maria Carmen Predescu, Ion Predescu, Aristide Roibu, Principiul
subsidiarităţii, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2001, p. 39.
19. A se vedea : Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), Bucureşti, 1975, lucrare citată în
Bianca Maria Carmen Predescu, Ion Predescu, Aristide Roibu, op. cit., p. 38.
20. I bidem.
21. A se vedea : Florin Marcu, Constant Maneca, Dicţionarul de neologisme, Bucureşti, 1978, ,
lucrare citată în Bianca Maria Carmen Predescu, Ion Predescu, Aristide Roibu, op. cit., p. 38.
22.Ibidem.
23.A se vedea : Le Petit Larousse en couleurs, Paris, 1995, , lucrare citată în B. M. C. Predescu, I.
Predescu, A. Roibu, op. cit., , p. 39. Subside - n.m. réserve, soutien; somme d’argent versée à titre de
secours, de subvention; action que peut intenter un enfant naturel d’on sa filiation n’est pas établie
contre tout père présumé, afin de chercher une pension alimentaire. Subsidiaire – adj. donné
accessoirement pour venir à l’appui de quelque chose de principal ; complémentaire, qui sert à
départager les concurrents. Subsidiarité – principe de délégation verticale de pouvoirs, (notamment.)
Dans les fédérations ou dans l’Union Européenne (l’UE est compétente pour les domaines où une
intervention communautaire a été prévue ou pour lesquels celle-ci est jugé souhaitable, la compétence
de droit commun appartenant aux autorités nationales. Le Petit Larousse et son cd-rom, ed. 2006,
p.1015.
24. Subsidiär = fr. Subsidiaire, lat. subsidiarius, = als Aushilfe dienend, zu subsidium; Hilfe leistend;
behelfs- mäβig, als Behelf dinend; subsidiärisch = subsidiär; Subsidiaritätat = Prinzip, nach dem
übergeordnete gesellschaftliche Einheiten (bes. der Staat) nur solche Aufgaben an sich ziechen
dürfen, zu deren Wahrehmung untergeordnete Einheiten (bes. die Familie) nicht in der Lage sind;
subsidiaritätprinzip = einem kriegführenden Staat vor einem Verbündeten zur Verfügung gestelle
Hilfsgerder; Beistand, Unterstützung. Duden, Deutsches Universal Wörterbuch, Dudenverlag 1989,
p.1495.
25. Subsidiaritätat = im staats und sozialphilosophischen Sinne ist der Grundsatz, daβ eine gröβere
gesellschaftiche Einheit nur dann zur Erfüllung einer gesselshaftlichen Funktion herangezogen
werden soll, wenn diese von der kleinerenEinheit nicht erfüllt werden kann. Das S.prinzip ist eine der
geistigen Grundlagen des Föderalismus. Der S.gedanke spielt auch eine besondere Rolle in der
Diskussion um die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft. Im Rechtssinne besteht es z. B.im
Bereich der, Soziallhilfe (…), Carl Creifelds, Rechtswörterbuch, CH Beck, München, 1994, p. 1155.
26. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7th edition.
27. Dicctionario de la Lengua Española, Real Academia Española, tome II, 1992.
28. Giacomo Deveto e Gian Carlo Oli, Il Dizionario della lingua italiana, Le Monier, Firenze, 1993.
29. În construcţia comunitară, noţiunea de subsidiaritate a fost preluată din modelul federal german,
cu caracter istoric de organizare a statului şi dreptului, chiar dacă nici în prezent raportul dintre
competenţele legislative ce revin federaţiei Bund şi cele care se exercită de către landuri Länder nu
este explicit guvernat de principiul subsidiarităţii. Paradoxal, în Constituţia Germaniei, subsidiaritatea
este reglementată la revizuirea adusă în anul 1992, doar cu privire la funcţionarea Uniunii Europene,

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 125 
la cererea landurilor, deşi ea a stat dintotdeauna la baza filosofiei exercitării puterii într-o structură
federală.
30. Ca domeniu de aplicare, ea priveşte doar Comunităţile, primul pilon fiind susceptibil de raporturi
de integrare, în privinţa politicii externe şi de securitate comune, cât şi în domeniul justiţiei şi
afacerilor interne, unde avem strict raporturi de cooperare, decizia rămânând la nivelul statelor
membre.
31. A se vedea art. 5 TUE.
32. Textul a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam în forma „ o uniune mereu mai strânsă între
poarele din Europa, în care deciziile vor fi luate în modul cel mai transparent posibil şi cât mai
aproape de cetăţeni”
33. A se vedea : Claude Blumann, Louis Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, ed.
Juris-Classeur, Paris, 2004, p. 262 ; Jean-Marc Favret, Droit et pratique de l’Union européenne,
Gualino éditeur, Paris, 2003, p. 210 ; Margot Horspool, European Union Law, Oxford University
Press, 2003, p. 108.
34. În acest sens s-au conturat trei idei de bază. În primul rând comunitatea are ca scop să ajute
persoanele care, neputând să aibă grijă de ele singure, au nevoie să li se asigure aceste condiţii mai
întâi, pentru că orice om şi orice societate trebuie să dispună de autonomie, în condiţiile drepturilor
subiective pe statul le reglementează. Pe de altă parte, structurile considerate majore sau “superioare”
trebuie să ajute structurile considerate minore sau “inferioare”, cu respectarea naturii activităţii
acestora şi fără a le încălca atribuţiile, dar ajutându-le să se emancipeze. În acest sens, principiul este
valabil pentru orice societate şi comunitate, indiferent de natura sa şi condiţiile istorice în care se află.
Doctrina socială a Bisericii Catolice are în vedere o societate participativă, în care persoanele şi
grupurile sunt solidare şi responsabile în egală măsură, iar în acest sens subsidiaritatea nu poate fi
separată şi nici opusă solidarităţii. Subsidiaritatea este unul din cele zece principii fundamentale ale
doctrinei sociale dezvoltate de Biserica Catolică, dar pe care nu îl găsim printre principiile
fundamentale de drept ecleziastic, astfel cum au fost date prin Concordatul din 1929 şi prin noul
Concordat din 1984 (1985).
35. După natura lor, reglementările comunitare pot fi împărţite în două mari categorii. O primă
categorie conţine normele drept instituţional. Dreptul instituţional comunitar reprezintă o parte a
dreptului rezultat ca urmare a existenţei şi funcţionării Comunităţilor Europene. comunitar poate fi
definit ca ansamblul regulilor juridice conţinute în tratate sau elaborate de instituţii şi care au ca obiect
Comunităţile şi competenţele atribuite acestora funcţionarea şi controlul lor. O a doua categorie este
dată de dreptul substanţial ce guvernează funcţionarea pieţei interne a Uniunii Europene. Ele sunt
norme de fond din diverse domenii juridice: concurenţă, vamal, agricol, bancar, transporturi, ş.a. şi
formează dreptul material comunitar. În prezent reglementările de drept material comunitar afectează
mai multe ramuri de drept, apărând noi discipline de studiu : drept vamal comunitar, drept bancar
comunitar, etc.
36. Les compétences requises pour un bon traducteur : 1.Compétences linguistiques; 2.Maîtrise
parfaite à tous égards, et notamment sur le plan stylistique, de la première langue ; 3.Maîtrise
rédactionnelle et interculturelle d'au moins deux autres langues dont l’anglais; 4.Compétences
associées; 5.Culture générale développée: domaines de compétence économique, financière et
juridique de niveau bac+5; 6.Compétences en matière de traduction; 7.Capacité de comprendre les
textes rédigés dans la langue source et de les rendre correctement dans la langue cible, en respectant le
niveau de langue et autres conventions correspondant à la nature du document à traduire; 8.Maîtrise
parfaite de tous les outils technologiques de la communication multilingue; 9.Capacité à accéder
rapidement et efficacement, tant dans la langue source que dans la langue cible, aux connaissances
générales (éléments factuels, terminologie, conventions linguistiques) requises pour produire une
traduction de niveau professionnel, même dans des domaines peu connus; 10.Savoir utiliser les outils
de recherche et se familiariser avec les stratégies de recherche; 11.Capacité de maîtriser la traduction
assistée par ordinateur et les outils terminologiques, de même que l'outil bureautique; 12.Capacité à
effectuer un travail cohérent, éventuellement dans l'urgence, aussi bien individuellement qu'en équipe,
et de s'intégrer dans un milieu de travail multiculturel.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 126 
Bibliografie

Blumann, Louis Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, ed. Juris-Classeur, Paris, 2004
Jean-Marc Favret, Droit et pratique de l’Union européenne, Gualino éditeur, Paris, 2003
Margot Horspool, European Union Law, Oxford University Press, 2003
Bianca Maria Carmen Predescu, Drept internaţional privat, Ed. Siteh, Craiova, 2009
Bianca Maria Carmen Predescu, Ion Predescu, Aristide Roibu, Principiul subsidiarităţii, R.A.
Monitorul Oficial, Bucureşti, 2001
Bianca Maria Carmen Predescu, Subsidiaritatea – principiu sau instrument, Revista Pandectele
Române nr. 6/2009

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 127 
LES DICTIONNAIRES JURIDIQUES: DES OUTILS POUR LES
TRADUCTEURS

Adriana SFERLE
Université Paul Valéry, Montpellier (France),
Université Tibiscus, Timişoara (Roumanie)

1.Introduction

Actuellement afin de répondre aux besoins et aux exigences visant la compréhension et la


traduction des textes du droit, il y a un grand intérêt pour le développement de la lexicographie
juridique. Nous pouvons observer une intense préoccupation pour l’élaboration des dictionnaires
juridiques : des dictionnaires unilingues, bilingues et même multilingues visant un certain domaine
juridique ou autre : droit commercial, droit de la famille, droit pénal, droit international, etc., en
format papier ou, modernité oblige, électronique, des dictionnaires accessibles même par l’internet.

1.1 Lexicographie vs. Lexicographie spécialisé et Terminographie

Pour situer la lexicographie juridique dans le cadre de la lexicographie spécialisée, nous nous
proposons de présenter en bref les distinctions entre la lexicographie et la lexicographie spécialisée et
la terminographie.
La lexicographie, par rapport à la lexicologie, qui s’occupe de l’étude des mots dans des contextes, est
la science matérialisée par les dictionnaires, étudiant les définitions et les classifications des mots.
Quant à la terminographie, elle se distingue de la lexicographie par la focalisation de la langue
spécialisée, l’approche conceptuelle, monosémie, onomasiologie, normalisation (1), synchronie,
classement systématique. Pour Eugen Wüster la terminographie est « une lexicographie
terminologique ». Cette définition, reprise par Pierre Lerat, fait la distinction entre la lexicographie et
la terminographie : « Si l’on considère le dictionnaire de langue générale comme le degré zéro de la
terminographie, le premier niveau en est le dictionnaire spécialisé unilingue. Ce type est caractérisé
par sa limitation aux termes d’un domaine ou d’un ensemble des domaines de connaissances ; il
résulte de ce choix une nomenclature limitée à des noms, des verbes, des adjectifs et des adverbes
spécialisés, mais accueillante à des composés syntagmatiques, des sigles, des acronymes, des
emprunts, voire des locutions, et en principe des définitions techniques » (Lerat, 1995: 175).
Selon Marc Van Campenhoudt (2000 : 127–152), la différence est plutôt d’ordre
pragmatique : la lexicographie spécialisée œuvre dans un cadre monolingue ou bilingue mais est
impuissante à gérer plus de deux langues à la fois. L’auteur signale une norme terminologique qui
adopte ce point de vue pour la terminographie en sciences humaines et qui déconseille fortement de
concevoir des terminographies qui couvrent plus de deux langues dans des domaines comme le droit,
les sciences sociales, l’éducation, etc. À mesure que l’on tente d’informatiser des dictionnaires, la
terminographie apparaît davantage comme une tentative pragmatique d’établir des équivalences dans
un cadre multilingue que comme une discipline autonome fondée sur l’ontologie. En ce sens, il
convient tout particulièrement de s’interroger sur la pertinence d’une terminographie monolingue
fondée sur une prétendue approche conceptuelle des langues.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 128 
1.2. Caractéristiques de la terminologie juridique
Le droit puise abondamment dans la langue commune. Et cela constitue l’une des grandes
difficultés de cette langue de spécialité : ces termes de la langue de tous les jours peuvent être dotés
d’un sens différent, dans un contexte précis. Cette diversité présente la grande difficulté de ne pas être
répertoriée dans son ensemble dans les divers lexiques et dictionnaires spécialisés. Ces ouvrages
n’incluent souvent que la nomenclature du droit, soit les termes du domaine proprement dit, et
excluent les termes de la langue courante ayant acquis un sens particulier.
Jean Darbelnet distingue la nomenclature du droit et le vocabulaire de soutien du droit. La
nomenclature comprend les termes appartenant à un sujet. C’est ce que Jean-Louis Sourioux et Pierre
Lerat appellent mots-bases. Le vocabulaire de soutien inclut les mots d’une technicité moindre ou
nulle qui servent à actualiser les mots spécialisés et à donner au texte une organisation. Ce sont des
mots usuels ou de la langue courante ayant un sens technique et que Jean Darbelnet appelle aussi
vocabulaire para-technique. Il déplore le fait que ces termes ne soient généralement pas inclus dans
les lexiques juridiques :
« S’il convient d’insister sur l’existence du vocabulaire de soutien, c’est parce que son importance est
éclipsée, dans les répertoires spécialisés, par les termes techniques. On constate, en feuilletant des
répertoires de la langue juridique, par exemple le Lexique de termes juridiques, qui pourtant s’adresse
à des étudiants, que nombre de termes utilisés dans la rédaction de textes juridiques et administratifs
[...] n’ont pas été retenus. C’est vrai qu’en général les répertoires visent plutôt à la compréhension
qu’à la rédaction. C’est pourquoi on y trouve des mots comme syndic, réclusion, parafiscalité, ou
encore défendeur, inculpé, prévenu, et accusé, mais sans que, soit dit en passant, le Lexique
Technique Juridique montre le lien entre ces quatre derniers termes. Le sens de tous ces mots est
facile à cerner et le relief que cela leur donne explique sans doute leur inclusion. En revanche on
risque de ne pas rencontrer dans les mêmes répertoires des mots de soutien, tels que intenter, entendre
(un témoin, le Conseil d’État entendu), exorbiter, dépérir, supporter (au sens fiscal) » (Darbelnet,
1979 : 24).
Jean Darbelnet suggère que le vocabulaire de soutien du droit devrait être recensé dans les
lexiques et les dictionnaires spécialisés au même titre que les termes techniques. Ce qu’il appelle
vocabulaire de soutien est analysé par d’autres théoriciens comme des co-occurrents du langage
juridique, soit l’agencement du texte juridique. Ces co-occurrents posent comme problème le fait de
ne pas être recensés dans quelque ouvrage que ce soit. On observe également que la difficulté du
langage juridique n’est pas seulement une question de terminologie, mais aussi d’agencement des
mots selon un schéma préétabli. La terminologie et l’agencement des mots constituent donc deux
éléments du discours d’importance égale pour la signification du message. Le sens que véhiculent les
mots du texte, si bien choisis soient-ils, ne passera pas si ces mots ne sont pas agencés d’une certaine
manière.

 
1. Dictionnaires juridiques

Le travail d’élaboration de dictionnaires, comme toute œuvre humaine, répond à deux


nécessités : une nécessité conceptuelle, scientifique, et une nécessité pratique pour le cas qui nous
concerne (une nécessité scientifique pour donner du lexique de la langue une description ; une
nécessité pratique de prendre en charge les besoins des usagers).
Un ouvrage de référence du domaine est La lexicographie juridique, de David Reed et Ethel
Groffier (1990), ouvrage qui présente les différentes étapes de l’élaboration d’un dictionnaire
juridique, de la conception à la réalisation, et aborde en particulier le problème des définitions
(chapitre II). Celles-ci sont en effet essentielles dans le dictionnaire juridique — unilingue,
essentiellement - et les auteurs rappellent notamment l’importance de la définition dite
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 129 
« aristotélicienne », fondée sur la relation entre le terme défini et le genre prochain (ex. : « le
contrat est une convention ... ») et sur la notion d’inclusion (convention est l’incluant de
contrat). Un peu plus loin, David Reed et Ethel Groffier rappellent les « règles de la définition »,
dont la première est d’éviter la circularité : « aucun mot ne peut être défini par lui-même ou par un
mot de la même famille, à moins que ce dernier mot ne fasse l’objet d’une définition indépendante ».
L’ouvrage soulève les problèmes de la traduction juridique, ce qui en fait une référence pour les
lexicographes et pour les traducteurs.

2.1. Traduction des termes juridiques


La traduction juridique possède des caractéristiques qui la distinguent d’autres formes de
traduction. Dans le domaine scientifique, la traduction est favorisée par le fait que la terminologie y
est généralement univoque ; elle peut souvent être exprimée à l’aide de symboles qui excluent toute
ambiguïté. Les symboles chimiques et les formules mathématiques, par exemple, ont une
représentation universelle, ils ne sont pas affectés par des questions de contexte ou de langue. Les
concepts et la terminologie du droit, contrairement à ceux d’autres disciplines comme la chimie et la
physique, qui s’équivalent plus ou moins universellement dans toutes les communautés selon le
niveau de connaissance de la matière, ne correspondent que partiellement d’une société à une autre.
La technicité du droit amène le traducteur à examiner les mêmes sources documentaires que
le juriste. Le problème majeur de la traduction juridique est de pouvoir transmettre un message non
seulement d’une langue à une autre mais aussi — et surtout — d’un système juridique à un autre et ce
problème apparaît, à la base, au niveau terminologique. Jean-Claude Gémar (2000 : 22–28) affirme
que la seule vraie grande difficulté de la traduction juridique est la diversité des systèmes juridiques
en présence. L’empreinte culturelle de certains termes juridiques pose des problèmes particulièrement
épineux aux traducteurs de textes juridiques.

2.2. Typologie des dictionnaires juridiques

Les dictionnaires, thésaurus, glossaires et autres lexiques juridiques, unilingues et bilingues


prennent des formes multiples.
F. Houbert (2) les classifie en deux grandes familles : les dictionnaires « classiques » et les
dictionnaires « terminologiques ». Dans la catégorie des dictionnaires classiques il inclut les
dictionnaires bilingues « terme à terme », qui sont les plus courants et qui se contentent de fournir un
ou plusieurs équivalents au terme source, accompagnés le cas échéant d’une note explicative.
L’exemple qu’il en donne est le Dictionnaire juridique Harrap’s-Dalloz (anglais-français, français-
anglais). Quant aux « dictionnaires terminologiques », il prend comme exemple le Dictionnaire
juridique - Terminologie du contrat, dictionnaire réalisé en 1994 par Pierre Lerat et Jean-Louis
Sourioux. Les observations qu’il fait concernant ces dictionnaires visent leur approche scientifique,
s’inspirant le plus souvent des principes de la terminologie systématique (traitement séparé des
acceptions distinctes d’un même mot, division du domaine en sous-domaines, indications de liens
notionnels, définitions utilisant autant que possible des termes définis, mention des sources, etc.).
L’approche terminologique est également retenue par certains dictionnaires juridiques disponibles sur
Internet ou sur CD-ROM. C’est le cas du Dictionnaire d’apprentissage du français du droit des
affaires (DAFA) paru en 2001 en version papier chez les Éditions Didier et en version électronique
(3). C’est une réalisation du Groupe de recherche en lexicographie pédagogique (Grelep, Institut des
langues vivantes de Leuven, Belgique : Jean Binon, Serge Verlinde, Jan Van Dyck, Ann Bertels). La
version électronique proposée en accès libre, reprend dans son intégralité le texte de la version papier.
La nomenclature de 3.200 termes ne retient que des termes économiques, ainsi que le vocabulaire des
fluctuations et quelques termes du VGOS (vocabulaire général d’orientation scientifique : effet,
indice, taux, etc.). L’utilisateur doit, soit entrer un mot dans sa forme canonique (infinitif, masculin
singulier), soit entrer une partie d’un mot (sans caractères joker, par exemple : bours pour bourse,
rembourser, débourser, etc.).

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 130 
Juriterm (4) est un autre exemple de cette catégorie des dictionnaires terminologiques. Il
s’agit d’une base de données, « banque terminologique de la Common law », élaborée par le Centre
de traduction et terminologie juridiques de l’Université de Moncton, dont sont extraits le Vocabulaire
de la Common law (six titres parus de 1980 à 2002 : Biens, Fiducies, Procédure civile et preuve,
Délits civils, Contrats et Droit maritime commercial) et le Lexique anglais-français de la Common
law. La version 3.2 contient plus de 14 000 entrées dans tous les domaines du droit privé (Common
law). Elle est offerte en versions monoposte et réseau. Juriterm est destiné à toutes les personnes qui
s’intéressent au langage du droit, que ce soit dans leurs activités de traduction, de rédaction,
d’enseignement ou d’apprentissage. Aucune familiarité préalable avec l’informatique ni aucun guide
d’utilisation ne sont pas exigées. La consultation des fiches peut se faire à partir de la vedette anglaise
ou des équivalents français. L’usager a le choix de consulter la fiche à l’écran ou de la faire imprimer.
Toutes les informations, y compris les sources, apparaissent en clair.
Parmi les ressources électroniques, nous signalons aussi EUABC (5), un dictionnaire destiné
aux utilisateurs Internet, qui contient des définitions concises de la plupart des termes utilisés dans les
textes européens, en offrant également de nombreux liens vers d’autres sites Internet. Le contenu de
ce site est constamment actualisé. EUABC.com est disponible en anglais et est traduit dans la plupart
des langues parlées dans l’Union européenne élargie, et même en roumain.
Jurivoc (Bergeron et all., 1976 : 10–30) est un projet de la section de Droit civil de la Faculté
de Droit de l’Université d’Ottawa. Tout en combinant la linguistique juridique, le bilinguisme, la
lexicographie automatisée, le groupe de recherche a créé un système de traitement de vocabulaire
applicable à la compilation d’un dictionnaire juridique bilingue canadien. De plus, en analysant les
systèmes de structuration et d’accès à l’information juridique, il a proposé d’autres applications
informatisées qui combinent les outils électroniques aux méthodes de rédaction, de traduction, de
révision et de publication de la législation.
Le Service de la Traduction de la Commission européenne a conçu une base de données des
traductions utilisées par les traducteurs de la Commission : EuroDicAutom (6). Elle peut être utilisée
pour traduire des expressions juridiques, économiques, scientifiques ou techniques. EuroDicAutom
n’est pas un véritable dictionnaire, mais une base de données terminologiques utilisée et alimentée par
des traducteurs. Elle n’est donc pas exhaustive et les traductions dépendent fortement de leur contexte
(la source de la traduction est systématiquement indiquée).
Le thésaurus EUROVOC (7) couvre tous les domaines intéressant les activités des Institutions
européennes (6000 entrées). Eurovoc est actuellement disponible dans les langues officielles de
l’Union européenne : espagnol, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, français, italien, letton,
lituanien, hongrois, néerlandais, polonais, portugais, slovaque, slovène, finnois et suédois, bulgare,
roumain, croate et estonien. Toutes ces langues ont le même statut : à chaque descripteur dans une
langue correspond obligatoirement un descripteur dans chacune des autres langues. Toutefois, chaque
langue se caractérise en effet par une richesse lexicologique qui varie d’un domaine à l’autre.
Quant aux glossaires, nous avons pu en trouver en quantité sur Internet dans l’espace des
divers sites conçus pour les utilisateurs intéressés aux problèmes liés aux domaines juridiques et
économiques. Par exemple, sur le site ActivExport (8) se trouve le Glossaire Export (termes du
commerce international : définitions présentées en français et traduction de chaque terme en anglais).
Le plus connu est, sans doute, le Glossaire Europa (9), qui présente 233 termes relatifs à la
construction européenne, aux institutions et activités de l’Union européenne. Il est régulièrement
actualisé, en incluant les modifications apportées par le Traité de Nice ainsi que les derniers projets de
réforme des traités. Suite à la signature du traité de Lisbonne (10), le glossaire est en cours
d’actualisation. Les définitions retracent les évolutions de chaque terme et proposent si nécessaire des
références aux traités : historique, fonctionnement des institutions, déroulement des procédures,
champ d’application d’une politique communautaire, etc. Actuellement les définitions sont
disponibles dans les onze langues qui étaient les langues officielles de l’Union jusqu’en mai 2004 :
allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, français, grec, italien, néerlandais, portugais et suédois.
Pour les langues officielles des nouveaux États membres, parmi lesquels se trouve le roumain

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 131 
(estonien, hongrois, letton, lituanien, maltais, polonais, slovaque, slovène, tchèque, roumain et
bulgare) le travail est en cours.
Parmi les glossaires contenant des termes en roumain, nous signalons Glosarul de termeni
folosiţi în politica de concurenţă a Uniunii europene (11) - Le Glossaire de termes utilisés dans la
politique de concurrence de l’Union européenne, conçu en 2003 par le Conseil de la Concurrence du
Département des Relations Externes de la Roumanie. Ce glossaire contient les termes et leurs
définitions en roumain, anglais et français.

Un glossaire récent en version électronique est Le Glossaire de la procédure pénale à l’usage


du justiciable européen (2007), réalisé suite à un projet de partenariat par les avocats du Réseau
Euromed Droit Sud-Est Méditerranée (12) dans toutes les langues des pays participants et en anglais
(France, Belgique, Italie, Espagne, Roumanie, Algérie) dans le but de rendre compréhensibles au
citoyen européen les principaux termes et le déroulement de la procédure pénale et afin d’assurer
l’effectivité de ses droits. Ce travail a été fait par des avocats spécialistes en droit pénal. La traduction
des termes en roumain a été effectuée par juristes et linguistes (13), spécialistes en traduction et
interprétariat juridiques (anglais, français et roumain), qui nous a fait part des difficultés rencontrées,
pour la plupart liées aux différences existantes entre les procédures pénales appliquées dans ces pays.
Il existe donc des dictionnaires juridiques traductifs et explicatifs à la fois : ils contiennent des
données unilingues de fond (dans chaque langue) et des données bilingues (équivalences et leur
pondération) ; ils permettent à la fois la compréhension d’énoncés en langue source (décodage) et la
production de d’énoncés en langue cible (encodage).

3. Application pratique :
Projet de dictionnaire électronique du droit des contrats

En guise d’application pratique, nous présentons brièvement un dictionnaire élaboré dans le


cadre d’un projet démarré par l’Association Européenne de Terminologie à l’Université Paris III
Sorbonne Nouvelle. Il s’agit d’un support informatique (le logiciel ATEA) pour un dictionnaire
électronique multilingue visant le domaine du droit des contrats de commerce international. Nous
avons travaillé pour la constitution de la base de données en langue roumaine du dictionnaire
(présentée en juin 2009).
En tenant compte bien évidemment des acquis de la lexicographie bilingue, nous avons
construit nous-mêmes l’architecture de notre dictionnaire. Pour la constitution de la nomenclature,
nous avons eu un corpus assez vaste (voir annexes), en nous fondant également sur notre compétence
linguistique, les dictionnaires existantes, les cours et les traités de droit des contrats du commerce
international.
En ce qui suit nous présentons le format et le mode d’emploi du dictionnaire.
Les rubriques sont ordonnées en deux colonnes pour les deux langues (français et roumain) de
la façon suivante :
 entrée (en caractères gras) ;
 informations grammaticales (en italiques) : catégorie, genre, nombre s’il est pertinent ;
 définition (en caractères normaux) : La définition des termes que nous présentons se limite à
leur sens dans le contexte du droit des contrats de commerce international.
 exemples : combinaisons usuelles (en italique) avec le sens quand il ne va pas de soi.
Voici quelques exemples :
vente – vânzare
vente, n. f. (pl. ventes) contrat par lequel une personne (vendeur) transfère à une autre (acheteur) la propriété d’une
chose.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 132 
Vente internationale de marchandise – contrat qui a pour objet le transfert de la propriété d’une
marchandise entre deux entreprises établies dans deux Etats différents.
Vente CAF – vente coût, assurance, fret, en anglais CIF, vente à l’embarquement dans laquelle le vendeur
prend l’obligation de conclure le contrat de transport, de mettre la marchandise à bord et de l’assurer contre
les risques de ce transport.
Vente FOB – vente franco-bord, en anglais free en board : le vendeur livre la marchandise au port
d’embarquement et à bord d’un navire sans être tenu de la faire transporter ; l’acquéreur doit indiquer au
vendeur le nom du navire sur lequel la marchandise vendue sera embarquée et la date à laquelle aura lieu le
chargement.
vânzare, s. f. (pl. vânzări) contract prin care vânzătorul se obligă să livreze mărfurile şi să tranfere proprietatea, iar
cumpărătorul se obligă să plătească preţul şi să preia mărfurile livrate
Vânzare internaţională de mărfuri, Vânzare CIF (cost, asigurare, fret), Vânzare Free on board
attendu que – dat fiindcă, în timp ce loc.conj.

INCOTERMS
INCOTERMS sigle : INternational COmmercial TERMS ensemble de termes commerciaux, abrégés en sigles
de trois lettres qui définissent les responsabilités et les obligations d’un vendeur et d’un
acheteur dans le cadre de contrats de commerce internationaux : ils permettent de
déterminer quand s’achèvent les obligations et charges des exportateurs et quand
commencent celles des importateurs.

INCOTERMS siglă : INternational COmmercial TERMS reguli şi uzanţe internaţionale care defininesc în
special conţinutul preţului contractual pentru prestările care implică transportul produselor
vândute şi care precizează momentul în care are loc transferul riscului şi al cheltuielilor legate
de produs de la vânzător la cumpărător. Le dictionnaire contient environ 400 termes et
locutions couvrant le domaine du droit des contrats de commerce international. Les définitions
qu’il contient ont été voulues simples, précises, concises. Elles s’accompagnent souvent d’un
commentaire ou d’un développement de caractère encyclopédique dont le but est de faciliter la
compréhension. Les exemples sont donnés dans le même esprit. Pour la commodité de la
consultation, nous avons retenu le classement alphabétique.

Présentation et mode d’emploi du logiciel ATEA


1. Ecran d’accueil :
2. Mode administration
2.1. Ajouter un enregistrement
2.2. Supprimer un enregistrement
2.3. Créer ou modifier le libellé d’un domaine
2.4. Modifier le libellé d’un genre
3. Mode consultation
3.1. Ecran de modification du terme
3.2. Ecran de consultation et accès au mode modification du terme :
3.3. Fiche complète

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 133 
1. Ecran d’accueil :

 Par défaut l’accès au dictionnaire se fait en mode consultation. Pour accéder au mode
administration cliquer sur la partie gauche de la fenêtre.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 134 
2 – Mode administration

Cliquer un bouton
« radio » pour accéder à
l’une des 6 options
disponibles

Quitter le mode
administration

Ferme Access

2.1 – Ajouter un enregistrement

 La création d’un enregistrement se fait uniquement à partir de la langue maître


 Automatiquement un enregistrement est créé pour toutes les autres langues.
 Il convient donc de débuter la constitution du dictionnaire par la saisie successive des termes
de la langue maître puis ensuite d’effectuer la saisie des équivalents étrangers.
 La saisie des équivalents étrangers se fait à partir du mode consultation en sélectionnant tout
d’abord le terme choisi de la langue maître puis choix de la langue.
 Il n’est pas possible de saisir un équivalent étranger si le terme de la langue maître n’existe
pas ( !).

La taille du champ « LIB_TERME » est limitée à 120 caractères


La taille du champ « SOURCE » est limitée à 160 caractères
La taille du champ « DEFIN » n’est pas limitée.

 Dans le contexte de ce dictionnaire, la langue maître est le Français.

En raison de la nécessité de créer (automatiquement) l’équivalent étranger, le formulaire est fermé


après chaque création d’un terme. Vous devez donc rouvrir le formulaire pour ajouter un nouvel
enregistrement.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 135 
Sauve la saisie de
l’enregistrement en
cours et sortie

Annule la saisie en
cours et ferme le
formulaire

2.2 – Supprimer un enregistrement


Sélectionne un terme pour
suppression (dans la langue
maître)

Accès rapide par filtre

Les termes sont classés dans cette liste par ordre alphabétique. Il est possible d’accéder rapidement au
terme recherché en filtrant la liste.

Voici un exemple : En cliquant sur le bouton , seuls les termes dont la première lettre est
comprise entre « M » et « Z » sont affichés. Pour revenir à la liste complète, cliquer sur le bouton

ou

 En cliquant sur un terme vous passer automatiquement à l’écran suivant.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 136 
Suppression du terme pour
toutes les langues

Annule la suppression

 Il n’est pas possible de supprimer plusieurs enregistrements en même temps

2.3 – Créer ou modifier le libellé d’un domaine

Sauve les modifications en cours


et ferme l’écran

Permet de passer d’un


enregistrement à l’autre pour le
modifier

 La suppression d’un domaine n’est pas autorisée

2.4 – Modifier le libellé d’un genre

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 137 
Sauve les modifications en cours
et ferme l’écran

Permet de passer d’un


enregistrement à l’autre pour le
modifier

 La suppression d’un genre n’est pas autorisée

3 – Mode consultation
 Le mode consultation autorise la modification des termes de la langue maître et la saisie et
modification des équivalents étrangers.

Sélection d’une langue de


recherche par simple clic sur un
des 6 boutons « radio »

Ferme Access

 En cliquant sur un des boutons « radio » vous passer automatiquement à l’écran suivant.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 138 
Sélectionne un domaine pour
filtrer les enregistrements d’un
domaine

Sélectionne un terme pour


consultation de la fiche de
terminologie complète

Par défaut l’ensemble des termes présents dans la base est affiché. Il est possible de positionner des
filtres par domaine et par critère alphabétique. La forme de l’écran est identique quelle que soit la
langue sélectionnée pour la recherche.

 En cliquant sur un terme vous passer automatiquement à l’écran suivant

3.1 Fiche complète :


Le n° de notion ne peut être
modifié !

Ces boutons permettent


d’accéder à la fiche complète
du terme

Ce bouton permet d’accéder à


la fiche complète du terme
Français

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 139 
En cliquant sur l’un des boutons des langues vous accédez à la fiche complète du terme dans la langue
sélectionnée soit pour consulter la fiche soit pour modifier le terme.

3.2 Ecran de consultation et accès au mode modification du terme :

Ce bouton permet de modifier la


fiche du terme pour la langue
sélectionnée

3.2. Ecran de modification du terme :

Le n° de notion ne peut être


modifié !

Sauve la saisie en cours

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 140 
***
Notre dictionnaire est conçu comme un outil pratique pour les traducteurs qui pourront choisir
entre les solutions proposées dans la langue cible grâce aux exemples d’usage de chacune dans cette
langue et, au besoin, encore éclairés par les exemples dans la langue de départ. C’est la raison pour
laquelle nous avons décidé d’articuler l’information terminologique sur les connaissances thématiques
auxquelles les termes renvoient afin de faciliter la compréhension du domaine des contrats de
commerce international.
Nous espérons, grâce à ce travail développé avec l’aide des spécialistes en informatique (14), 
que cet outil à l’usage simple, clair, permettra d’accéder rapidement à l’information recherchée et 
aux différentes traductions proposées dans les différentes langues, y compris le roumain.  

4. Conclusion s

Il est bien évident que la majorité des dictionnaires juridiques sont conçus comme des outils
pratiques pour les traducteurs qui pourront choisir entre les solutions proposées dans la langue cible
grâce aux exemples d’usage de chacune dans cette langue et, au besoin, encore éclairés par les
exemples dans la langue de départ.
Nous ne devons pas oublier que les dictionnaires juridiques sont assez souvent critiqués. Et
les critiques continuent, visant surtout le manque de « bons » dictionnaires juridiques.
Après avoir dressé une longue liste de critiques, Jean Delisle s’interroge dans son ouvrage La
traduction raisonnée - « mais que peut-on vraiment leur reprocher quand on connaît l’infinie
complexité de la langue, son aptitude à évoluer sans cesse, les innombrables nuances de sens que
renferment les termes les plus anodins en apparence? » [Delisle, 1993 : 76–81].
Certes, les défauts et les limites des dictionnaires sont nombreux, mais en même temps nous 
pouvons nous rendre compte de l’immense travail et des difficultés surgissant lors de l’élaboration 
d’un tel dictionnaire, que ce soit unilingue, bilingue ou bien multilingue. Les outils informatisés mise 
en place contribuent à une amélioration qualitative du travail terminographique.  

NOTES

(1)La normalisation terminologique au sens large recouvre toute procédure qui vise à fixer des termes
— des désignations par rapport à des concepts. Les concepts de normalisation, de standardisation (la
formation du standard terminologique, c’est-à-dire des termes spécifiques à un domaine),
d’officialisation (procédure d’adoption de termes qui est faite dans un cadre officiel pour donner à ces
termes un statut officiel) sont englobés dans celui encore plus large, d’aménagement terminologique.
L’aménagement terminologique englobe toute mesure visant à développer des terminologies en
correspondance avec les objectifs d’une politique linguistique. Il peut s’agir par exemple de la
constitution de structures administratives, d’investissements apportés à la recherche dans ce domaine,
à la constitution d’outils (glossaires, dictionnaires, banques de données, etc.), à la mise en place
d’enseignements spécifiques, etc., comme c’est le cas actuellement en France et dans d’autres pays.
(L. DEPECKER, Terminologie et standardisation, Délégation générale à la langue française, voir :
http://www.realiter.net)
(2) Nouvelles réflexions sur les dictionnaires juridiques, www.tradulex.org, novembre 2005. Voir
aussi : Le traducteur juridique et les dictionnaires : amis ou ennemis ? (2003), Hieronymus, revue de
l’Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes, ASTTI (4/2005).
(3) http://www.projetdafa.net.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 141 
(4) http://www3.umoncton.ca.
(5) http://fr.euabc.com.
(6) http://europa.eu.int/eurodicautom.
(7) http://europa.eu/eurovoc/.
(8) http://www.activexport.fr/glossaire%20export.htm.
(9) http://europa.eu/scadplus/glossary/index_fr.htm.
(10) Pour plus d’informations voir : http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_fr.htm.
(11) http://www.competition.ro/publicatii/GLOSARUETABEL.pdf.
(12) EURODROIT SUD ET EST MÉDITÉRANÉE 2005-2006. Projet JLS/2005/AGIS/131,
disponible sur : http : //www. eurodroit.sygmaplus.net.
(13) Enseignantes à l’Université de l’Ouest de Timişoara (Roumanie), Faculté de Droit.
(14) Les responsables du projet sont M. Thierry AUBAIN et Mme Armelle LE BARS.

BIBLIOGRAPHIE

Bergeron, V., Burke, D. C. et al. (1976) : Words Computers and Communication in Law.
Lexicographie, bilinguisme juridique et ordinateur, Les Éditions de l’Université d’Ottawa.
Bidu-Vrănceanu, Angela (1993) : Lectura dicţionarelor La lecture des dictionnaires), Bucureşti,
Editura Metropol.
Bidu-Vrănceanu, Angela (1996) : Lexicografia şi metalexicografia (La lexicographie et la
métalexicographie), in SCL, nr. 1–6, Bucureşti, Editura Academiei, p. 43–49.
Cabré, Maria Teresa, Gelpí Cristina (2000) : Lexicographie bilingue catalan-espagnol : exemples de
contrastivité dans le lexique juridique, in « Approches contrastives en lexicographie
bilingue », sous la dir. de SZENDE Thomas, Paris, Honoré Champion, p. 335-348.
Candel, Danielle (2007) : Terminologie de la terminologie. Métalangage et reformulation dans
« l’Introduction à la terminologie générale et à la lexicographie terminologiques » de
Eugène Wüster, in Langages, 168, décembre 2007 (« Geneses de la terminologie
contemporaine : sources et réception, par CANDEL Danielle, SAVATOVSKY Dan, p. 66–
81.
Candel, Danielle (2004) : « Wüster par lui même », in Des fondements théoriques de la terminologie,
Cahier du C.I.E.L. 2004, Université Paris VII Denis Diderot, Paris, p. 15–33.
Cano Mora, Virgina et al. (1994) : « ¿Qué hace exactamente el traductor jurídico? », in Livius, p. 29–
30.
Campenhoudt Van, M. (2000) : « De la lexicographie spécialisée à la terminographie : vers un
« métadictionnaire ?» , Contribution publiée dans Ph. Thoiron, H. Béjoint, Le sens en
terminologie, Lyon, Presses universitaires de Lyon, (Travaux du C.R.T.T.), p. 127–152.
Cornu, Gérard (2004) : Vocabulaire juridique. 6e éd., Paris, Quadrige, P.U.F.
Darbelnet, J. (1979) : « Réflexions sur le discours juridique », Meta, vol. 24, no 1, mars 1979, p. 27.
Delisle, Jean (1993) : La traduction raisonnée, Presse de l’Université d’Ottawa.
Depecker, Loïc, Roche, Christophe (2007) : Entre idée et concept : vers l’ontologie, in Langages, 168,
décembre 2007 (« Geneses de la terminologie contemporaine – sources et réception, par
Danielle Candel, Dan Savatovsky, p. 106–114.
Fauvarque-Cosson, Bénédicte, Löf, Robin, Dickson, John, West, Thomas-L. (2004) : Dictionnaire
juridique anglais-français et français-anglais, Paris : Dalloz, Harrap’s.
Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs
et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 142 
Gémar, Jean-Claude (2000) : La traduction juridique ou le double défi : droit et (ou) langue ?,
Procedings : 1st International Conference on Specialized Translation, Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona, Museu de la Ciència de la Fundació « La Caixa », Barcellone, p. 22–28.
Guillien, Raymond, Vincent, Jean, Guinchard, Serge, Montagnier ,Gabriel (2007) : Lexique des termes
juridiques, 16e éd. Paris, Dalloz.
Hanga, Vladimir (2005) : Mic dicţionar juridic (Petit dictionnaire juridique), 3e éd., Bucureşti,
Editura Lumina Lex.
Houbert, Frédéric (2008) : Dictionnaire des difficultés de l’anglais juridique, Paris : La Maison du
dictionnaire.
Chrobot, A. (1999) : « Enrichissement terminologique en anglais fondé sur les dictionnaires généraux,
spécialisés », in Terminologies nouvelles, 21, RINT, p. 78–88.
Collignon, Lucien, Glatigny, Michel (1978) : Les dictionnaires : initiation à la lexicographie, CEDIC,
Paris.
Le Bars, Armelle, Minot, Didier, Partenay, Dominique (1997) : Dictionnaire multilingue de
l’Amenagement du Térritoire et du Développement Local (français – anglais – portugais –
italiaen – espagnol – allemand – danois – néerlandais – grec), Paris, La Maison du
Dictionnaire.
Lerat, Pierre (1995) : Les langues spécialisées, Paris, P.U.F., Coll. « Linguistique nouvelle ».
Lerat, Pierre (2007) : Vocabulaire du juriste débutant, Paris, Ellipses.
Reed, David, Groffier, Ethel (1990) : La lexicographie juridique – Principes et méthodes, Yvons
Blais Inc.
.Roland, H. (2002) : Lexique juridique. Expressions latines, 2e éd. Paris, Litec.
Roland, Henri, Boyer, Laurent (1998) : Locutions latines du droit français, 4e éd., Paris, Litec.
Savin, Christine-Anca, Savin, Vasile (2001) : Dicţonar francez-român administrativ, comercial,
economic, financiar-bancar, juridic (Dictionnaire français-roumain admninistratif,
économique, financier, bancaire et juridique), Cluj-Napoca, Editura Dacia.
Sourioux, Jean-Louis, Lerat, Pierre (1994) : Dictionnaire juridique – terminologie des contrats avec
des équivalents en anglais et en allemand, Paris, Conseil international de la langue
française.

Sources WEB
http ://www.consiliulconcurenţei.ro/pdf/GLOSARUETABEL.pdf.
http://www.dictionnaire commercial.com/fr/accueil_consultation_dico.htm.
http://www.dreptonline.ro/resurse/minidictionar.php.
http://legal.dntis.ro/resurse/index-resr.html.
http://www. echr.coe.int.
http://www.e-juridic.ro/dictionar-juridic.
http://fr.euabc.com.
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htmAcquis communautaire.
http : //eurodroit.sygmaplus.net.
http://www.interex.fr/fr/methodes/glossaire.
http://europa.eu.int/eurodicautom.
http://id.erudit.org/iderudit/037221ar.
http://kdictionaries.com/newsletterJkdn11–03fr.html.
http://www.projetdafa.net.
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 143 
http://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php.
http://www.tradulex.org/Actes2000/rodriguez.pdf.
http://www.unilex.info.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 144 
COMPETENŢELE NECESARE ÎN ABORDAREA TRADUCERII
CĂRŢII POTOPUL LUI NOE DE
WILLIAM RYAN ŞI WALTER PITMAN

Patricia ŞERBAC
Universitatea de Medecină şi Farmacie
Târgu-Mureş

În domeniul traducerilor, pe piaţa actuală a muncii apar de tradus texte grele şi complexe.
Pentru a se putea integra pe această piaţă, pentru a face faţă concurenţei, pentru a putea primi şi onora
comanda, traducătorul trebuie să facă dovada unor competenţe profesionale, fiecare dintre ele la cel
mai înalt nivel. Nu de puţine ori, multe dintre aceste cerinţe se întâlnesc în aceeaşi lucrare, cum este
cazul celei de faţă.
Traducerea abordată aici este o traducere în limba română făcută după un text original în
limba engleză. Acesta este o carte de aproape trei sute de pagini, destinată atât specialiştilor, cât şi
publicului larg. În limba engleză, în original ea se numeşte Noah’ s Flood. Autorii sunt William B. F.
Ryan şi Walter C. Pitman, cercetători de cel mai înalt rang la Observatorul Geologic Lamont-Doherty
de la Universitatea Columbia şi laureaţi ai Medaliei Shepard pentru excelenţă în geologia marină. Cei
doi savanţi afirmă că faimosul potop biblic a avut loc în Marea Neagră, mare ce era la început un lac
de apă dulce, având nivelul cu 100 de metri mai scăzut decât cel de astăzi şi fiind despărţit de Marea
Mediterană printr-o limbă îngustă de pământ. Când acel stăvilar s-a rupt din cauza presiunii apei, apa
sărată a Mediteranei a năvălit în lacul aflat mai jos, cauzând astfel o inundaţie de proporţii
nemaiîntâlnite şi fuga locuitorilor ce trăiau pe marginea lui. Cartea prezintă teoria celor doi savanţi
americani, cercetările întreprinse de aceştia, precum şi istoricul teoriei despre potop. Firul istoric este
urmărit în geologie, religie şi arheologie. Autorii îşi susţin teoria coroborând date din mai multe
domenii. Întreaga atmosferă a cărţii este dominată de spirit academic şi de entuziasm pentru
cercetarea ştiinţifică.
Traducerea unor astfel de cărţi este necesară pentru ca publicul românesc, atât masa largă cât
şi specialiştii, să ia cunoştinţă de teorii ale savanţilor din alte ţări. De asemenea, este util pentru
cititorii români să se întâlnească cu un gen de carte care la noi nu este foarte bine reprezentat: cărţile
de popularizare a ştiinţei, scrise într-o formă accesibilă şi publicului obişnuit şi care, deşi conţin multe
date ştiinţifice, sunt scrise cu un real talent literar.
Deşi cartea se adresează publicului larg, are mulţi termeni de mare specialitate. Doar forma
prezentării este accesibilă, lucrurile prezentate sunt cercetările de o viaţă a doi prestigioşi savanţi,
cercetări făcute cu toată seriozitatea, la cel mai înalt nivel. Lucrarea se încadrează deci în categoria
traducerilor de specialitate şi cuprinde aproape douăzeci de domenii şi subdomenii diferite: geologie,
geologie marină, cartografie, oceanografie, navigaţie, scufundări, foraj, carotaj, hidrologie, fizică,
chimie, calculatoare, domeniu tehnic, domeniu militar, geografie, agricultură, genetica plantelor,
genetica umană, botanică, zoologie, anatomie, arhitectură, artă, construcţii, istorie, arheologie,
arheologie biblică, mitologie, literatură, teoria literaturii şi lingvistică.
Dată fiind multitudinea domeniilor şi numărul mare de termeni din fiecare domeniu, precum
şi timpul scurt, impus de condiţiile pieţei, e nevoie de o metodă eficientă şi rapidă. Acest lucru
presupune în primul rând tehnici precise de identificare a termenilor şi de cercetare terminologică.
La început se folosesc dicţionare bilingve, mai întâi generale, apoi dicţionare tehnice
generale, urmate de dicţionare de specialitate pentru fiecare dintre domeniile amintite.
La început am folosit cinci dicţionare bilingve engleze-române, cu vocabular general1.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 145 
Următoarea etapă este cea a folosirii dicţionarelor bilingve de specialitate. Am folosit trei
dicţionare tehnice generale engleze-române, ce cuprind vocabular de specialitate din mai multe
domenii 2. Am mai folosit un dicţionar de electrotehnică3, un dicţionar despre maşini şi construcţii de
maşini4, patru dicţionare de geologie, cartografie şi foraj5, un dicţionar de construcţii şi hidrotehnică6,
cinci dicţionare maritime7, un dicţionar de geografie8, un dicţionar medical9, un dicţionar de
calculatoare10 şi un dicţionar de matematică şi mecanică11. A fost nevoie să folosim mai multe
dicţionare de acelaşi tip deoarece nu toate cuprind aceiaşi termeni. De exemplu, niciunul din cele cinci
dicţionare maritime folosite nu ar fi ajuns pentru completarea întregului glosar. Credem că ar fi
folositoare o unificare a dicţionarelor deja existente pe fiecare domeniu. De asemenea, credem că ar fi
bine ca dicţionarele de specialitate să cuprindă mai mulţi termeni compuşi, pe care nespecialistul nu-i
identifică atât de repede ca un specialist, ca de pildă port bridge extension = aripa de la babord a
punţii de comandă, reconstituit nu din port bridge + extension, după cum poate părea la prima vedere,
ci din port = de la / de / din babord; a pune cârma la babord + bridge extension = aripă a punţii de
comandă12.
Când termenii nu se găsesc nici în dicţionarele bilingve de specialitate, atunci se impune
reconstituirea lor în limba română prin alte metode, cum ar fi cercetarea terminologică. Se caută
definiţii, explicaţii şi imagini. Se folosesc dicţionare de specialitate într-o singură limbă (engleză sau
română), tratate de specialitate şi internetul.
Am folosit zece dicţionare de specialitate într-o singură limbă. Două dintre acestea sunt în
limba engleză, despre geologie13 şi despre artă14. Alte opt sunt în limba română, după cum urmează:
unul de geologie 15, două de marină16 un dicţionar politehnic17 ,unul de fizică18, unul de genetică19,
unul de informatică20 şi unul de lingvistică21. Pe lângă acestea, am mai folosit 4 dicţionare poliglote
sau bilingve române-engleze: unul maritim22 , unul de electromecanică navală23 şi trei dicţionare
botanice24.
Am echivalat termenii cu ajutorul definiţiei în limba engleză şi a definiţiei în limba română.
De exemplu, definiţia termenului englezesc Messinian este „a stratigraphic name for the time interval
between 7.2 and 5.4 million years ago during which the Mediterranean became separated from the
Atlantic”25. În limba română, Messinianul este „etajul final al Miocenului mediteraneean,
corespunzător unei regresiuni majore, în urma căreia Mediterana s-a transformat într-o regiune de
lagune, în care s-au format depozite groase de gips, separate prin zone exondate. Termenul a fost
introdus de Mayer-Eymar (1867) şi derivă de la numele localităţii Messina – Italia”26.
Cercetarea ştiinţifică în domeniul botanicii se dovedeşte utilă la traducerea numelor de plante,
ca de pildă cel al arborelui numit hackberry în limba engleză. Numele ştiinţific latinesc al acestui
copac este Celtis occidentalis27. Fiind specific continentului nord-american, nu se găseşte la noi. Am
căutat ruda lui cea mai apropiată care este răspândită în Europa: Celtis Australis. Apoi i-am căutat o
denumire populară în limba română: „Celtis Australis = sâmbovină, arbore cu tulpina de 5-10 m
înălţime şi cu fructele comestibile, de forma unei cireşe mici”28.
Există cazuri când cercetarea ştiinţifică e obligtorie pentru a şti care termen românesc trebuie
ales pentru contextul respectiv. De obicei, dicţionarele bilingve, chiar şi cele de specialitate, doar
înşiruie mai mulţi termeni, care reprezintă toţi traduceri corecte ale termenului englezesc, fără să
specifice însă deosebirile dintre ei. Este cazul substantivului debris, pentru care se găsesc următoarele
traduceri în dicţionare: dărâmături, sfărâmături, grohotiş29; materiale solide (aluviuni) purtate de
curent, grohotiş30; grohotiş31; detritus (ca termen din petrografie) şi steril, rocă sfărâmată (ca termen
din exploatări miniere)32. În unele contexte, traducătorul poate alege să traducă debris prin grohotiş,
neştiind că grohotişul se află doar la poalele munţilor şi în niciun caz nu se referă la sfărâmăturile de
altă natură sau la aluviunile purtate de râuri şi de curenţi de pe fundul mării. În Dicţionarul de
geologie, dicţionar explicativ în limba română, se găseşte definiţia termenului grohotiş, însoţită de
explicaţii: „grohotiş = aglomerare de blocuri angulare de roci cu dimensiuni centimetrice şi metrice,
rezultate în urma dezagregării acestora sub influenţa factorilor exogeni. Grohotişul se acumulează la
baza pereţilor înalţi, lipsiţi de vegetaţie, sub forma conurilor sau pânzelor de grohotiş şi dau, prin
cimentare, breciile sedimentare” 33. Debris se traduce prin sfărâmături, ca în contextul: “the glaciers
are often bordered by moats that trap meltwater, debris, and large chunks of ice that have broken
away”34– traducere: “gheţarii sunt adesea înconjuraţi de şanţuri care captează apa provenită din

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 146 
topirea gheţii, sfărâmături şi mari bucăţi de gheaţă care s-au rupt”35. Se mai poate traduce prin roci
sfărâmate, ca în contextul: „The debris-ladden water ground into the bottom like a rasp, cutting
deeply into de bedrock itself”36 – traducere: „Apa încărcată cu roci sfărâmate rodea din fundul albiei,
ca un raşpel, tăind adânc în însăşi roca de bază”37. Se mai poate traduce prin aluviuni, ca în contextul:
„The Sakarya channel, no longer connected to either the lake or the sea, slowly collected mud and
debris brought in by torrential seasonal rains and the flooding”38 – traducere: „Încetul cu încetul,
nemaifiind legat nici de lac, nici de mare, Canalul Sakarya se umplu cu mâl şi cu aluviuni aduse de
ploile torenţiale de sezon şi de inundaţii”39.
Cunoaşterea mai multor limbi este deosebit de importantă pentru reconstituirea terminologiei
de specialitate. În procesul alcătuirii glosarelor terminologice necesare unei traduceri specializate apar
adeseori situaţii în care traducătorul nu găseşte termenul în limba ţintă deoarece dicţionarele bilingve
de specialitate nu cuprind toţi termenii domeniului respectiv. În acest caz, dacă traducătorul /
terminologul nu cunoaşte decât limba sursă şi limba ţintă, el ajunge în impas, iar şansele sale de a găsi
termenul corect în limba ţintă sunt mult îngrădite. Dacă însă cunoaşte şi alte limbi, are acces şi la alte
dicţionare bilingve de specialitate sau la glosare de termeni. Astfel, poate ajunge în cele din urmă,
chiar dacă pe o cale mai ocolită, la termenul corect din limba ţintă. În traducerea cărţii de faţă, când
nu au mai fost de ajuns nici dicţionarele de specialitate, ne-a fost de folos cunoaşterea mai multor
limbi străine. Pe lângă dicţionarele bilingve de specialitate, am folosit mult baza de termeni IATE. În
cazul celor mai multor termeni pe care i-am căutat, lipsea traducerea în limba română. Oricum, Baza
IATE este un instrument foarte folositor, deoarece în ea se găsesc uşor termeni în mai multe limbi.
Astfel, ea este un punct de plecare foarte bun în reconstituirea terminologiei. Am căutat termeni în
baza de termeni în mai multe limbi IATE, obţinând traducerea lor în germană, italiană şi spaniolă.
Apoi, cu ajutorul altor dicţionare bilingve germane-române40 am ajuns la termenul românesc. Ne-a
fost de folos cunoaşterea limbii germane, deoarece dicţionarele bilingve de specialitate germane-
române cuprind foarte mulţi termeni. Am aplicat acest procedeu la termeni din domeniul forajului. De
exemplu, termenul tool pusher = maistru-şef de foraj, maistru sondor-şef, l-am reconstituit treptat: în
baza de date IATE am găsit tool pusher = Oberbohrmeister în limba germană. Acest substantiv
compus nu există în dicţionarele germane-române pe care le-am avut la dispoziţie, dar există una din
componentele sale, „Bohrmeister = 1. (min.; c.) maistru de foraj; 2. (petr.) maistru sondor”41. Mai
departe, adjectivul ober alăturat unui substantiv desemnează o persoană aflată pe o poziţie superioară
sau chiar pe cea mai înaltă poziţie42, deci se poate reconstitui întreg compusul.
Ne-a fost de folos cunoaşterea limbii italiene şi a limbii spaniole la reconstituirea termenilor
în limba română, după modelul termenilor din celelalte limbi romanice. De exemplu, pentru termenul
geologic continental margin baza de termeni IATE arată în limba germană Festlandrand,
Kontinentalrand, Kontinentalsaum, în limba italiană margine continentale, în limba spaniolă margen
continental. Prin analogie, am spus în limba română margine continentală.
Nu în ultimul rând, este importantă colaborarea cu specialiştii. Intră aici în joc capacitatea
traducătorului de a-i găsi şi de a stabili o colaborare cu ei, de a şti ce întrebări să le pună, pe baza
glosarelor alcătuite pentru fiecare domeniu în parte.
Nu am putut folosi TRADOS-ul pentru că cei mai mulţi termeni nu se repetă des sau nu se
repetă deloc. Ne-am alcătuit glosare în Word, pe fiecare dintre domeniile amintite, care însumează
peste o sută de pagini, cu aproape 1900 de concepte, distribuite pe domenii astfel: geologie – 530,
foraj, carotaj, sonare – 200, hidrologie – 80, navigaţie – 320, geografie – 85, chimie – 30, fizică – 60,
electricitate – 40, vocabular tehnic general – 70, calculatoare – 16, construcţii – 30, arhitectură, artă –
26, arheologie, istorie – 80, biologie şi anatomie – 130, genetică – 60, mitologie, literatură – 33,
lingvistică – 8, termeni militari – 21, nume de instituţii – 60, nume de persoane – 15. Pentru alcătuirea
acestor glosare am folosit 42 de dicţionare şi baza de termeni IATE.
Fiind o carte pentru popularizarea ştiinţei, este scrisă într-o formă accesibilă, cuprinzând
naraţiuni, întâmplări petrecute la congrese ori în timpul desfăşurării cercetărilor, dialoguri, descrieri,
ba chiar şi fragmente de poezie. De aceea, traducătorul trebuie să facă dovada competenţei de
traducere a unui text literar.
Acţiunea cărţii este plină de suspans. Dialogurile sunt vii şi au o notă de umor. În aceste
privinţe, cartea se aseamănă cu un roman în genul celor ale lui Jules Verne.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 147 
Multe descrieri din carte au o înaltă valoare literară, ca de pildă prologul, intitulat „Martorii”
şi epilogul, intitulat „O poveste a lui Atrahasis”. Cele două cuprind între ele povestea teoriei
ştiinţifice. Asemeni uverturii şi finalului unei opere, ele dau strălucire şi unitate cărţii. De aceea, este
important ca traducătorul să le redea cât mai sugestiv în limba ţintă. Următoarele fragmente ilustrează
foarte bine puterea de sugestie a descrierii, pe care am îndrăzni să o comparăm cu puterea de sugestie
a descrierilor lui Calistrat Hogaş din cartea „Pe drumuri de munte”: „Departe, acolo unde canalul din
ocean întâlnea lacul, se afla o învolburare de vârtejuri gigantice de apă şi sfărâmături care se răsuceau.
Şuvoaiele pătrundeau până adânc în masa de apă a lacului, hrănind un crater uriaş de vâltori colosale.
În spatele său se ridica un imens izvor de apă, din care se revărsau tot alte şi alte valuri. Pretutindeni,
deasupra acestui tumult, măreţe izbucniri de stropi se fărâmiţau într-o ceaţă ce creştea din ce în ce şi
devenea un nor negru ce se învolbura, luminat de dinăuntru de necontenite descărcări de fulgere. //
Detunătura torentului îi izbi pe martori, copleşindu-le simţurile. Priveau ca nişte stane de piatră cum
se unea oceanul cu lacul, apoi părăsiră împleticiţi buza prăpastiei şi fugiră acasă să povestească despre
haosul dezlănţuit de zei şi de osânda pe care o prevestea”43. Întrebarea retorică creează impresia
realităţii şi face apel la starea emoţională a cititorului, implicându-l şi mai mult în neobişnuita şi
cumplita întâmplare petrecută cu 7600 de ani în urmă: “Dar cine va da oare crezare poveştilor unei
lumi care şi-a ieşit din minţi? O lume unde râurile îşi inversează curgerea, o lume unde urletul unui
monstru dezlănţuit al mării zguduie pământul, o lume unde apele din adâncuri se ridică şi înghit tot ce
mişcă în calea lor şi unde supravieţuitorii îşi trag la mal plutele printre vârfurile copacilor, pe
povârnişul unui munte”44. Este evident că aici nu mai poate fi vorba de traducătorul care îşi face
glosare terminologice, frazeologice cu vocabularul de specialitate, baze de termeni şi memorii de
traducere. Aici e nevoie de iscusinţa traducătorului de literatură, căci părţile literare din carte sunt
comparabile ca valoare cu textele literaturii universale.
Traducerea citatelor literare din a pus probleme neaşteptate. În afară de un citat din Herodot şi
de citatele din Biblie, toate citatele literare din text şi poeziile sunt traduse de traducătoare, cum ar fi
de pildă traducerea unui vechi poem sumerian de dragoste45 sau traducerea unor fragmente din mitul
lui Atrahasis. Am ales să cităm din Istoriile lui Herodot46 deoarece există în limba română o excelentă
traducere după originalul grecesc, semnată de Adelina Piatkowski.Motivul pentru care am ales să
traducem fragmentele din Epopeea lui Ghilgameş direct din originalul în limba engleză, este faptul că
această epopee, aşa cum există în varianta românească nu este tradusă după tăbliţele originale, ci după
o altă traducere din limba franceză47. Mai mult încă, există mici diferenţe între varianta în limba
engleză şi cea în limba română tradusă după franceză48. Motivul pentru care am ales să cităm direct
din Biblia în limba română, este faptul că este un text foarte bine cunoscut şi considerat de referinţă,
deci ni s-a părut important să dăm cititorilor români citatele în forma care le este familiară.
Principalele ediţii ale Bibliei alese pentru citare sunt cele din 200149 şi din 193450. La fel de
importantă ca traducerea literară s-a dovedit a fi cercetarea literară. Faptul că a trebuit să comparăm
mai multe variante ale acestor traduceri de opere literare, să hotărâm pe care dintre ele o vom folosi şi
la care renunţăm, şi să optăm pentru o traducere proprie, reprezintă încă o dificultate a procesului de
traducere.
În concluzie, greutăţile principale ale traducerii au fost complexitatea textului original,
numărul mare de domenii, lipsa dicţionarelor şi faptul că de multe ori acestea se dovedeau a fi
incomplete. Traducerea unei astfel de cărţi presupune din partea traducătorului folosirea la maximum
a resurselor sale culturale şi lingvistice, care se concretizează în competenţe ca cele enunţate mai sus.

Note

1. Bogdan / Trifu / Cazan / Curtui, 1965; Leviţchi / Bantaş / Nicolescu ş.a., 1974; Leviţchi / Bantaş,
1992; Dicţionar BBC englez-român, 1997; Baciu / Cornilescu / Crăiniceanu / Ionescu, 2008; Leviţchi,
2004.
2. Leviţchi / Marin, 1967; Niculescu / Cincu / Cismaş / Croitoru / Dobre / Mândrescu / Petrescu /
Petrescu, 1994; Petrescu, 1997.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 148 
3. Nicolau / Teodoru / Alexandrescu, 1972.
4.Stambuleanu / Georgescu / Bour, 1969.
5. Albotă / Zegheru / Suroiu, 1980; Marton / Albotă / Filotti / Molea / Şalariu, 1976; Silvan / Boboc,
1977; Popa / Bantaş / Irinevici / Apostolescu / Costea / Pîrvu, 1974;.
6. Dumitrescu / Lateş / Oprea / Mihăescu, 1979.
7.. Beziris / Popa / Scurtu, 1983; Popa, 1994; Popa / Dănescu-Popa, 1997; Bibicescu / Tudorică /
Scurtu / Chiriţă, 1971; Toacă, 2003.
8. Cocoş, 2004.
9. Năstase / Năstase / Năstase, 1998.
10.Teodor-Ban / Mireştean / Miclea / Miclea, 1994.
11. Teodorescu / Gheorghiţă / Mihăilă / Rogai / Marcovici, 1978.
12. Popa, 1994; Termenul nu se găseşte în Bibicescu / Tudorică / Scurtu / Chiriţă, 1971.
13. Whitten / Brooks, 1983.
14. Clarke, 2003.
15. Atanasiu / Mutihac / Grigorescu / Popescu, 2007.
16. Bejan / Bujeniţă, 1979; Bejan, 2006.
17. Ţiţeica / Neuman / Nicolau / Pîrvu, 1967.
18. Dima / Vasiliu / Ciobotaru / Muscalul, 1972.
19. Maximilian / Ioan, 1984.
20. Popescu / Cristea / Dumitru / Giumale, 1981.
21. Sala / Vintilă-Rădulescu, 1981.
22. Beziris / Popa / Scurtu / Bamboi, 1985.
23. Popa / Dănescu-Popa, 2006.
24. Ivan / Doniţă, 1971; Váczy, 1980; Borza, 1968.
25. Ryan / Pitman, 1998: 91.
26. Atanasiu, 2007: 106.
27. www.troymi.gov/.../TreesToPlant/Hackberry3.jpg (la data de 5 octombrie 2009).
28. Borza, 1968.
29. Leviţchi / Bantaş, 1992.
30. Albotă / Zegheru / Suroiu, 1980.
31. Cocoş, 2004.
32. Popa / Bantaş / Irinevici / Apostolescu / Costea / Pîrvu, 1974.
33. Atanasiu / Mutihac / Grigorescu / Popescu 2007.
34.Ryan / Pitman, 1998: 232
35. Ryan / Pitman, 2009: 200
36. Ryan / Pitman, 1998: 234
37.Ryan / Pitman, 2009: 204
38. Ryan / Pitman, 1998: 232
39.Ryan / Pitman, 2009: 202
40. Dicţionar tehnic german-român, 1966 şi Theiss / Theiss, 2002.
41.Theiss / Theiss, 2002.
42. Bezeichnet in Bildungen mit Substantiven eine Person, die einen höheren oder den höchsten Rang
einnimmt (Duden 2007).
43. Ryan / Pitman, 2009: 14. Dăm spre comparaţie fragmentul din originalul în limba engleză: „Far in
the distance, where the flume from the ocean met the lake, lay a maelstrom of gigantic twisting eddies
of water and wreckage. The jets drove deep into the body of the lake, feeding a huge crater of gigantic
whirlpools. Beyond that rose an immense fountain of water from which other waves rebounded.
Everywhere above this turmoil, great bursts of spray atomized in a mist that steadily mushroomed into
a swirling black cloud illuminated from within by continuous discharges of lightning. // The blast of
the torrent beat on the witnesses, overwhelming their senses. Petrified by the joining of the ocean and
the lake, they staggered back from the precipice and fled homeward to tell of the chaos unleashed by
the gods and the doom it foretold.” (Ryan / Pitman, 1998: 17)

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 149 
44. Ryan / Pitman, 2009: 15. Dăm şi aici spre comparaţie textul din original: „But who will believe
the stories of a world gone mad? A world where rivers reverse their flow, where the roar of a violent
sea monster shakes the land, where the waters of the deep arise and swallow all life in their path, and
where survivors beach their rafts among treetops on the side of a mountain.” (Ryan / Pitman, 1998:
17)
45. Ryan / Pitman, 2009: 195.
46 Herodot, 1964.
47. Epopeea lui Ghilgameş, 1966: 5.
48. Dăm spre comparaţie fragmente din Ghilgameş tăbliţa a VIII-a, coloana I în limba engleză, citat
de W. Ryan şi W. Pitman, în traducerea noastră în limba română şi în traducerea în limba română
după limba franceză a Virginiei Şerbănescu şi a lui Al. Dima: „The meadows weep; they mourn you
like your mother. / The bear, the hyena, the tiger, the deer, the lion, / the wild bull, the ibex – all the
animals of the plain cry for you. // The river Ulaj, on whose banks we walked, laments you; / we
traveled its banks. The pure stream bewails you / where we filled our waterbag.” (Ryan / Pitman,
1998: 5) „te bocesc pajiştile, ca o mamă te jelesc. / ursul, hiena, tigrul, cerbul, leul, / taurul sălbatic,
capra sălbatică, toate fiarele câmpiei se tânguiesc din pricina ta. // Te plânge râul Ulai, pe ale cărui
ţărmuri am umblat; / am colindat ţărmurile lui. Te plânge fluviul cel limpede/ din care ne-am umplut
burduful.” (Ryan / Pitman, 2009: 5) „Să te plângă ursul, hiena, pantera, / tigrul, cerbul, leopardul, leul,
bivolul, / căprioara, antilopa, toate fiarele sălbatice! / Să te plângă Ulaiul, pe al cărui ţărm am hoinărit!
/ Să te plângă Eufratul cel limpede, / din care am scos apă pentru burdufurile noastre!” (Ghilgameş,
1966: 114)
49. Biblia: 2001.
50. Biblia: 1934.

BIBLIOGRAFIE

Cărţi:
Biblia sau Sfânta Scriptură, traducere în limba română de Bartolomeu Valeriu Anania (2001): Ediţie jubiliară
a Sfântului Sinod, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
Biblia sau Sfânta Scriptură (1934): Bucureşti, Societatea Biblică pentru Răspândirea Bibliei în Anglia şi
Străinătate, B-dul Take Ionescu, 36
Epopeea lui Ghilgameş, traducere în limba română de Virginia Şerbănescu şi Al. Dima (1966): Bucureşti,
Arta Grafică
Herodot (1964): Istorii, VII – 11, vol. II, Editura Ştiinţifică, traducere, notiţe istorice şi note de Adelina
Piatkowski.
William, Ryan / Walter, Pitman (1998): Noah’s Flood, New York, Simon & Schuster Paperbacks
William, Ryan / Walter, Pitman (2009): Potopul lui Noe, traducere în limba română de Patricia Serbac,
Bucureşti, Editura Dacica

Dicţionare:
*** Dicţionar BBC englez-român (1997): Bucureşti, BBC English, Harper Collins, Editura Coresi
*** Dicţionar tehnic german-român (1966), Bucureşti, Editura Tehnică
*** Duden. Deutsches Universalwörterbuch (2007): ediţia a 6-a, Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich,
Dudenverlag.
Albotă, Mihail / Zegheru, Nicolae / Suroiu, Paraschiva (1980): Dicţionar de geodezie, fotogrammetrie-
teledetecţie şi cartografie englez-român, Bucureşti, Editura Tehnică
Atanasiu, Nicolae / Mutihac, Vasile / Grigorescu, Dan / Popescu, Gheorghe C. (2007): Dicţionar de geologie,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică
Baciu, Ileana-Eugenia / Cornilescu, Alexandra / Crăiniceanu, Ilinca / Ionescu, Daniela-Corina (2008):
Dicţionar englez-român (engleză americană), Bucureşti, Editura Corint, Randam House Webster's

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 150 
Bejan, Anton (coordonator) (2006): Dicţionar enciclopedic de marină, Bucureşti, Editura Societăţii
scriitorilor militari
Bejan, Anton / Bujeniţă, Mihai (1979): Dicţionar de marină, Bucureşti, Editura Militară
Beziris, Anton / Popa, Constantin / Scurtu, Gheorghe (1983): Dicţionar maritim englez-român, Bucureşti,
Editura Tehnică
Beziris, Anton / Popa, Constantin / Scurtu, Gheorghe, Bamboi, Gheorghe (1985): Dicţionar maritim român-
englez, Bucureşti, Editura Tehnică
Bibicescu, Gheorghe (coord.) / Tudorică, Andrei / Scurtu, Gheorghe / Chiriţă, M. (1971): Lexicon maritim
englez-român-francez-german-spaniol-rus, Lexicon maritim englez-român cu termeni corespondenţi
în limbile franceză, germană, spaniolă, rusă Bucureşti, Editura Ştiinţifică
Bogdan, Mihail / Trifu, Sever / Cazan, Ileana / Curtui, Aurel (1965): Dicţionar englez-român, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică
Borza Alexandru, (1968): Dicţionar etnobotanic cuprinzând denumirile populare româneşti şi în alte limbi
ale plantelor din România, Bucureşti, Editura Academia R.S.R.
Clarke, Michael (2003): Oxford Concise Dictionary of Art Terms, Oxford, Oxford University Press
Cocoş, Octavian (2004): Dicţionar de termeni geografici englez român, român-englez, Bucureşti, Editura Ars
Docendi, Universitatea Bucureşti
Dima, Ion (coordonator) / Vasiliu, George / Ciobotaru, Dumitru / Muscalul, Ştefan (1972): Dicţionar de
fizică, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română
Dumitrescu, Dumitru (coord.) / Lateş, Mircea Ernest / Oprea, Ştefan / Mihăescu, Constantin (1979): Dicţionar
poliglot. Construcţii, materiale de construcţii şi hidrotehnică. Englez-român-german-francez-rus,
Bucureşti, Editura Tehnică
Ivan, Doina / Doniţă, Nicolae (1971): Dicţionar botanic poliglot. Român-englez-rus-german-francez,
Bucureşti, Biclioteca Naturalistului nr.6, Societatea de Ştiinţe Biologice din R.S.R. Comunicări
etnobotanice
Leviţchi, Leon (coord.) / Marin, Constantin (redactor responsabil) (1967): Dicţionar tehnic englez-român,
Bucureşti, Editura Tehnică
Leviţchi, Leon (redactor responsabil) (2004): Dicţionar englez-român (DER), ediţia a II-a, Institutul de
Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti", Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic
Leviţchi, Leon / Bantaş, Andrei (1992): Dicţionar englez-român, Bucureşti, Editura Teora
Leviţchi, Leon / Bantaş, Andrei / Nicolescu, Adrian ş.a. (1974): Dicţionar englez-român, Bucureşti, Editura
Academiei RSR
Marton, Gherasim (coordonator) / Albotă, Mihail / Filotti, Dimitrie / Molea, Octavian / Şalariu, Ioan (1976):
Dicţionar poliglot de geodezie, fotogrammetrie şi cartografie, Englez-român-german-francez-rus,
Bucureşti, Editura Tehnică
Maximilian, Constantin / Ioan, Maria Doina (1984): Dicţionar enciclopedic de genetică, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică
Năstase, Corneliu I. / Năstase, Ion V. / Năstase, Viorica V. / Bejenari, Vasile T. (1998): Dicţionar medical
englez-român, Editura Medicală, Bucureşti
Nicolau, Edmond (coordonator) / Teodoru, Traian Pompei / Alexandrescu, Alexandru (1972): Dicţionar
poliglot de electrotehnică, Englez-român-german-francez-rus, Bucureşti, Editura Tehnică
Niculescu, Gabriela (coordonare) / Cincu, Cornel / Cismaş, Ioan / Croitoru, Marcel / Dobre, Romaniţa /
Mândrescu, Nicolae / Petrescu, Cristina / Petrescu, Dragoş (1994): Dicţionar tehnic englez-român,
vol.I A-L, vol.II M-Z, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Tehnică
Petrescu, Dragoş (coordonator) (1997): Dicţionar tehnic englez-român, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura
Tehnică
Popa, Aron (coord.) / Bantaş, Andrei (coord. lingv.) / Irinevici, Pavel / Apostolescu, Sandu / Costea, Ion /
Pîrvu, Gogu (1974): Dicţionar poliglot de mine, geologie şi petrol-extracţie, Englez-român-german-
francez-rus, Bucureşti, Editura Tehnică
Popa, Constantin I. (1994): English-Romanian Dictionary. Maritime Terminology, Constanţa, Editura
Dobrogea, Black Sea Shipyard Rom S.A.
Popa, Constantin I. / Dănescu-Popa, Violeta (1997): Dicţionar terminologic de electromecanică navală
englez-român, Constanţa, Editura Muntenia

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 151 
Popa, Constantin I. / Dănescu-Popa, Violeta (2006): Dicţionar terminologic de electromecanică navală
român-englez, Constanţa, Editura H&L
Popescu, Tiberiu (coord.) / Cristea, Valentin / Dumitru, Petrică / Giumale, Cristian (1981): Dicţionar de
informatică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică
Sala, Marius / Vintilă-Rădulescu, Ioana (1981): Limbile lumii. Mică enciclopedie, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică
Silvan, Andrei / Boboc, Iustin George (1977): Dicţionar englez-român de geotehnică şi fundaţii, geologie,
hidrogeologie, geofizică, foraj, minerit, Bucureşti, Editura Conspress
Stambuleanu, Adrian / Georgescu, Radu / Bour, Adriana (1969): Dicţionar poliglot de maşini şi construcţii de
maşini, Englez-român-german-francez-rus, Bucureşti, Editura Tehnică
Teodor-Ban, Marcel / Mireştean, Alin Tavi / Miclea, Manuel / Miclea, Cristian (1994): Dicţionar explicativ de
calculatoare englez-român, român-englez, Bucureşti, Editura Tehnică
Teodorescu, Nicolae (coordonator) / Gheorghiţă, Ştefan / Mihăilă, Ieronim / Rogai, Elifterie / Marcovici
(1978): Dicţionar poliglot de matematică, mecanică şi astronomie, Englez-român-german-francez-
rus, Bucureşti, Editura Tehnică
Theiss, Wilhelm / Theiss, Maria-Liliana (2002): Dicţionar tehnic german-român, vol.I A-K, vol.II L-Z,
Bucureşti, Editura Tehnică
Toacă, Ion Andrei (2003): Dicţionar maritim tematic englez-român, Constanţa, Editura Muntenia
Ţiţeica, Radu / Neuman, Carol / Nicolau, Edmond / Pîrvu, Aurel (1967): Dicţionar politehnic. Ediţie revăzută
şi completată sub conducerea prof. dr. doc. Radu Ţiţeica, Bucureşti, Editura Tehnică
Váczy, C. (1980): Dicţionar botanic poliglot. Latin-român-englez-german-francez-maghiar-rus, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică
Whitten, D.G.A. / Brooks, J.R.V. (1983): The Penguin Dictionary of Geology, Penguin Books

Resurse online:
iate.europa.eu: IATE - The EU's multilingual term base
www.troymi.gov – site oficial al oraşului Troy, Michigan, S.U.A.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 152 
LA PRATIQUE DE LA FORMATION DES INTERPRÈTES EN RUSSIE
ET L’INTÉGRATION DANS L’UNION EUROPÉENNE

Yuliya SHVETSOVA
Université Technique d’Etat de Perm (Russie)

L’enseignement de l’interprétation peut être considéré comme un élément fondamental de la


profession, parce qu’il montre tout un éventail d'aptitudes nécessaires pour un spécialiste compétent et
les moyens pour les développer. Plusieurs chercheurs (I.S.Alekseeva, G.V. Chernov, V.N.
Komissarov, E.R. Porshneva, T.S. Serova, A.P. Tchoujakin etc.) partagent l'opinion que la carrière
d'interprète représente une recherche perpétuelle et personnelle. Puisque des règles strictes et des
recettes du processus mental de l’interprétation n’existent pas, on ne peut parler que de
recommandations, de principes généraux et des méthodes qui doivent être enseignés et maîtrisés par
l’interprète.
Le présent article a pour objectif de décrire les particularités de la pratique de la formation
des interprètes en Russie aujourd’hui, à l’aube de l’introduction du concept de compétence à tous
les niveaux de l’enseignement et dans le contexte de l’intégration dans l’UE.
Chaque modèle éducatif reflète la situation politique, économique et culturelle de la société,
influence le mode de vie et se transforme pour mieux correspondre aux besoins du marché. Après la
chute de l’Union Soviétique en 1991 et l’apparition du sentiment de nécessité absolue de
l’interprétation dans les relations interculturelles, la Russie a connu une explosion énorme d’intérêt
pour la profession d’inteprète / traducteur. Aujourd’hui le nombre de chaires et de facultés qui
préparent des spécialistes dans ce domaine atteint 350 et continue à augmenter (Alikina 2008 : 130).
Une expansion si rapide de la profession pose le problème du manque de critères communs
dans la formation, dans l’exercice de la profession et le maintien de la qualité de l’interprétation,
malgré l’apparition impétueuse des recherches pédagogiques et didactiques dans le domaine de
l’enseignement. Les recherches scientométriques, réalisées à l’Université Technique de Perm, sur la
base de 42 travaux scientifiques de 2000 à 2006 (Alikina 2007: 45) montrent que les auteurs russes les
plus souvent cités et donc les plus notables dans le domaine de l’enseignement de l’interprétation sont
les suivants:

Les auteurs russes les plus cités dans le domaine de l’enseignement de l’interprétation

Auteur % de citation
V.N. Komissarov, R.K. Miniar-Beloroutchev 88%
L.K. Latichev 82%
I.S. Alekseeva 47%
I.A. Zimniaja 41%
A.P. Tchoujakin 35%

En parlant de l’enseignement, il faut noter que l’effet de la mondialisation et de la


standardisation des programmes de l'enseignement au XXI ème siècle influence et bouleverse tout le
système éducatif de la Russie. Le processus de Bologne, qui vise à mettre en place un espace commun

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 153 
européen de l'enseignement, introduit le concept de compétence à tous les niveaux de l’enseignement
et représente un signe distinctif de l’intégration du système de l’enseignement russe dans l’espace
Européen.
Que nous le voulions ou pas, la compétence professionnelle est devenue synonyme de succès
professionnel. Le remplacement du paradigme de la formation en Russie entraîne des changements à
tous les niveaux: du positionnement personnel de l'interprète sur le marché du travail au changement
de la stratégie de l’enseignement des interprètes.
D'une part, ce processus inévitable facilite la mobilité des étudiants et des professeurs. D'autre
part, la division de l’enseignement supérieur en deux grades risque de déboucher sur une baisse de la
qualité de l’enseignement en général et de l’activité de l’interprétation en particulier. Puisque dans les
conditions du marché moderne de l’interprétation et de la traduction, où la plupart des spécialistes
travaillent en free-lance, il n’y a aucune garantie qu’après avoir terminé une licence une personne ne
travaillera pas comme interprète où traducteur, sans formation professionnelle correspondante. Cette
situation nécessite un travail coordonné avec tous les acteurs du marché de l’interprétation : étudiants,
enseignants, employeurs.
Des recherches effectuées en Russie (Batrak A.B., Zimniaja I.A., Latichev I.K., Komissarov
V.N.) de même qu’en Europe (Delisle J, Gile D., Couturier Y., Gambier Y.) distinguent quelques
traits caractéristiques de la notion de compétence :
- La compétence se base sur la mobilisation et sur la coordination des ressources externes et
internes de l’individu. Parmi les ressources externes on peut nommer les connaissances, les savoir-
faire, les acquis, les valeurs, les qualités psychologiques, etc. Les ressources internes recouvrent des
informations, des objets matériels et la technologie de leur utilisation et l'entourage social (les gens,
les organisations, etc).
– La compétence se manifeste seulement dans la situation.
– Le signe de la compétence est la bonne solution de la situation.
La compétence professionnelle, comme paramètre de la maîtrise professionnelle est devenue l'objet
des recherches scientifiques. Chaque activité a une compétence professionnelle dans la structure qui
lui est propre et elle est souvent associée à une liste de qualités professionnelles.
La classification la plus complète des qualités professionnelles de l'interprète est présentée par
T.S Serova (Serova 2001 : 115) qui distingue: les qualités physiques (résistance, plasticité des
mouvements, bonne forme physique, etc), les qualités psychologiques (résistance nerveuse,
sociabilité, rythme de l'activité, etc.), les qualités psycho-intellectuelles (connaissance du sujet,
capacité à mémoriser , action de penser et tous ses composants, imagination, etc), les qualités
communicatives et de langage (expressivité du discours, culture langagière, capacité à organiser la
situation de la communication interculturelle, etc.), les qualités morales (responsabilité, respect du
secret professionnel et du code d'ethique).
Les qualités de l'interprète sont très diverses et rares sont les personnes qui les possèdent toutes.
L’activité de l’interprétation donne une large possibilité de s'enrichir, de développer les capacités
intellectuelles et de prendre le plaisir d’exercer un métier très exigeant.
Pour atteindre l’objectif convoité et former les professionnels compétents - les maîtres de la
parole qui font attention aux nuances de sens, à la transmission du message- la pratique russe de
l'enseignement de l’interprétation et de la traduction correspond au standard national de
l’enseignement suivant la specialité 022900 – « Traduction et traductologie », entré en vigueur le 14
mars 2000.
Ce standard fixe les blocs des disciplines obligatoires pour l'étude, avec l'indication du
nombre d'heures pour chaque bloc concerné: les sciences humaines générales et les disciplines
sociales et économiques, les disciplines mathématiques et les sciences naturelles, les disciplines
professionnelles et les disciplines spéciales, divisées en disciplines de spécialisation et les études
facultatives.
Le standard prévoit 4658 heures pour l'étude des disciplines spéciales, y compris 300 heures
pour la théorie de la traduction, 1800 heures pour les cours pratiques de traduction (la première et la
deuxième langue étrangère), 2058 heures pour la pratique de communication interculturelle (la
première et la deuxième langue étrangère), ainsi que 500 heures pour les disciplines de spécialisation.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 154 
Il faut noter que le standard n’assume pas la répartition du nombre d’heures entre la pratique
de l’interprétation et de la traduction.
Le délai d’étude est de cinq ans. En général, les examens d’entrée comprennent la langue
étrangère (oralement et/ou par écrit), la langue russe et la littérature. Au bout de cinq ans, l’étudiant
reçoit le diplôme d’études supérieures, avec mention « Linguiste, Interprète / Traducteur » qui est
obligatoire pour accéder à la profession.
Les établissements les plus rénommés sont les universités linguistiques, telle que l’Université
Linguistique d’Etat de Moscou (http://www.linguanet.ru/), L'Université linguistique d'État
Dobrolioubov de Nijni-Novgorod (http://www.lunn.sci-nnov.ru/?id=237), l’Université Linguistique
d’Etat d’Irkoutsk (http://www.islu.ru/) et L'Université Linguistique d'Etat de Piatigorsk
(http://www.pglu.ru/). Il est nécessaire aussi de nommer l’école supérieure de traduction de
l'Université d'Etat Lomonossov de Moscou (http://www.esti.msu.ru/), fondée en octobre 2004 et
l’école supérieure de traduction privée (http://spbs.herzen.spb.ru), fondée en août 2008 à partir de
l'Université Pédagogique d'Etat Guertsen de Saint-Pétersbourg. Cette dernière suit la pratique
européenne de la formation des interprètes du fait que pour entrer à cette école le candidat doit
posséder soit un diplôme de spécialiste (bac + 5), soit une licence ou un master. Le délai d’études y
est de 10 mois (septembre – juin).
Notons aussi que l’enseignement de l’interprétation consécutive est beaucoup plus répandu que celui
de l’interprétation simultanée. La gamme linguistique varie de 3 langues principales (anglais, français,
allemand) à 30 langues européennes et occidentales.
Je voudrais également partager ma propre expérience et parler de l’école que je représente,
notamment de la chaire des Langues Etrangères, de Linguistique et de Communication Interculturelle
de l’Université Technique d’Etat de Perm (http://www.pstu.ru) qui forme des spécialistes dans le
domaine de la traduction depuis 1993.
L’éventail des langues comprend obligatoirement deux langues étrangères et une troisième
langue au choix (chinois, espagnol). Les combinaisons suivantes sont possibles : l’anglais en langue
B, l’allemand ou le français en langue C ; l’allemand en langue B, l’anglais en langue C; le français
en langue B, l’anglais en langue C.
Il faut souligner que l’apprentissage des deux langues étrangères obligatoires commence dès
la première année d’études et dure tous les cinq ans. L'interprétation de la première langue est
introduite dans le programme d’études dès la deuxième année (3ème semestre) et de la deuxième
langue dès la troisième année (5ème semestre).
L’interprétation, étant une activité mentale de complexité ajoutée, elle se base sur d’autres
disciplines de spécialisation, incluses dans le programme d’études :
- communication d'affaires interculturelles
- prise de notes
- psychologie de la traduction
- rédaction de synthèses et d’exposés
- prise de parole
- communication non verbale
- civilisation etc.

Il faut remarquer que la pratique de l’interprétation inclut un large contenu thématique,


intégrant les sujets suivants :
- l’économie
- le monde de l’entreprise
- le systéme bancaire
- les ressources naturelles
- les assurances
- l’Union Européenne
- la culture
- l’environnement
- l’enseignement etc.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 155 
Cette diversité thématique prépare les étudiants aux situations réelles de l’interprétation, les
aide à passer facilement d’un sujet à l’autre et leur apprend à mieux gérer le temps pour se préparer
efficacement pour l’interprétation.
Après avoir terminé les cinq années d’études, les étudiants sont soumis à deux examens d’Etat, selon
leurs langues de travail. Chaque examen comprend la question théorique sur l’interprétation /
traduction, la traduction de deux textes de genres différents, l’interprétation de liaison, l’interprétation
consécutive d’une courte présentation vers le russe et de la langue russe vers la langue étrangère.
Il faut noter que la pratique de fomation des interprètes à l’Université Technique d’Etat de Perm se
base sur le programme d’études de l’Université Technique de Vienne avec lequel nous gardons
toujours les relations étroites. Parmis nos partenaires on peut citer également l’Universite d'Anhalt
(Allemagne), l’école de langues CAVILAM (France), l’Université Pierre-Mendès de Grenoble
(France), l’Université de Grenade (Espagne), l’Université de Louisville (Etats-Unis d'Amérique) et
d’autres. Chaque année on organise des conférences et des colloques internationals et sur les
problèmes actuels de traduction / interprétation avec la participation de nos collègues étrangers.
Les connaissances acquises durant la formation permettront au futur spécialiste de ne pas se noyer
dans la complexité de l’activité au début et, au fil des années, d’affiner sa propre démarche de
l’interprétation, pour ensuite, à son tour, partager son expérience avec tous ceux qui commencent
leurs parcours professionnels. La défense des droits des interprètes / traducteurs tout au long de leur
carrière et la promotion de la profession sont les objectifs de l’Union des Traducteurs de la Russie,
membre de la Fédération Internationale des Traducteurs.
En conclusion, je dois dire que malgré les difficultés, la profession d’interprète reste très recherchée et
dispose du potentiel scientifique et éducatif, de pensée et d'action. La Russie est ouverte au monde et
l’interprétariat n’est pas une exception : seulement en consolidant les connaissances et en partageant
l’expérience nous pouvons avancer dans notre métier.
La traductrice et l’interprète éminente de l’époque soviétique russe, L.Z. Lounguina a dit que
l’art de la traduction pouvait seulement être comparé à l’interprétation de l’œuvre musicale (Dorman
2010). Probablement, le symbolisme de l’interprétation peut être mieux expliqué par sa comparaison
avec la musique jazz où dans ce mélange parfait de sons et de motifs, on peut entendre quelques
instruments séparés, différents dans leurs genres. Dans la situation réelle du travail, la pratique de la
formation se manifeste comme une entité harmonieuse, qui en soi représente le résultat du travail
perpétuel et de la vivacité de l’esprit curieux de tout.

Bibliographie :

Alekseeva I.S. (2000) : Professionalnoe obuchenie perevodchika, St-Peterburg, izdatelstvo


Institut inistrannih yazikov.
Alikina E.V. (2008) : Ustnii posledovatelnii perevod : kluchevie aspecti teorii i praktiki ,
Perm, izdatelstvo Permskogo Gosudarstvennogo Tehnicheskogo Universiteta.
Alikina E.V. (2007) : Ustnii posledovatelnii perevod : opit naukometricheskogo analisa,
Problemi jazikoznania i pedagogiki, Perm, izdatelstvo Permskogo Gosudarstvennogo Tehnicheskogo
Universiteta.
Chernov G.V. (1987): Osnovi sinhronnogo perevoda, Moskva, izdatelstvo Visshaya Shkola.
Dorman O.V. (2010) : Zhizn Lilianni Lounguinoi, rasskazannaya eu v filme Olega Dormana, Moskva,
izdatelstvo Astrel.
Latishev L.K. / Semenov A.L. (2005) : Perevod : teoriya, praktika i metodika orepodavaniya,
Moskva, izdatelstvo Akademiya.
Porshneva E.R. (2002) : Bazovaya lingvisticheskaya podgotovka perevodchika, Nijnii
Novgorod, izdatelstvo Nijegorodskogo Gosudarstvennogo Lingvisticheskogo Universiteta.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 156 
Serova T.S. (2001) : Psihologiya perevoda kak slojnogo vida inijazichnoi rechevoi
deyatelnosti, Perm, izdatelstvo Permskogo Gosudarstvennogo Tehnicheskogo Universiteta.
Shvetsova Yu.O. (2009) : Intelektualnii komponent v strukture yazikovoi lichnosti
perevodchika, Obrazovanie i kultura v razvitii sovremennogo obtchestva, Materiali mejdunarodnoi
nauchno-prakticheskoi konferencii, Novosibirsk, izdatelstvo Bak.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 157 
DÉFIS ET PROGRÈS ACTUELS DANS LE DOMAINE DE LA
FORMATION À LA TRADUCTION GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE
EN ROUMANIE1

Mihaela TOADER
Université Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca

La profession de traducteur et la traduction en tant que matière d’enseignement ont subi des
changements rapides et considérables sur le fond général du développement spectaculaire des
nouvelles technologies, des outils de traduction assistée par ordinateurs et des logiciels de traduction
automatique. De ce fait, repenser la traduction en tant que discipline d’études et profession, est
devenu non seulement une tâche impérative et urgente, mais aussi, permanente. Cela nous amène à
nous interroger encore et encore sur la traduction et le traducteur comme sur l’adaptation de la
formation en question aux nouvelles évolutions de son propre domaine de compétences2. Le débat
revêt, dans le cas de la Roumanie, une dimension particulière liée au fait qu’à l’heure actuelle
quiconque possède un diplôme de langues peut devenir traducteur autorisé par le Ministère de la
Justice3. La présente intervention s’ambitionne à remettre en question la validité d’une telle
procédure, en s’appuyant sur l’interprétation, ne serait-ce que sommaire dans les quelques minutes
réservées à cette intervention, des résultats d’une analyse contrastive entreprise à Cluj sur les
programmes d’études concernés par notre analyse. L’objectif est d’en détacher la spécificité de la
profession de traducteur, les compétences acquises pendant la formation reçue, afin de mieux
défendre la cause de la profession de traducteur et d’encourager et aider les décideurs à reconnaître,
avant d’autoriser quiconque à exercer cette profession, les différences existantes entre les deux
formations qui débouchent à présent sur la même possibilité d’autorisation. Nous avons également
suivi les perspectives de carrière qui sont très différentes aussi. L’analyse porte principalement sur les
deux formations en question à l’Université BABEŞ-BOLYAI de Cluj-Napoca.
Pour commencer, je mentionnerai le fait qu’en Roumanie, à partir de 2005, la formation des
traducteurs professionnels appartient officiellement au domaine d’études Langues modernes
appliquées4. La filière Langues modernes appliquées propose un enseignement pluridisciplinaire qui
associe l’étude de d’au moins deux langues et cultures étrangères à un même niveau de compétence à
l’étude d’autres disciplines appartenant à des domaines d’application5. Ce sont les conditions
préalables à l’obtention d’un diplôme de licence LMA pour les professions de traducteur et de

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 158 
communicateur professionnel multilingue6. La pratique des langues en LMA ayant un caractère
interdisciplinaire, l’enseignement et la pratique de la traduction y sont aussi largement
interdisciplinaires. La synthèse du parcours de licence LMA qui se retrouve dans les annexes de la
présente communication met en évidence le fait que ce parcours offre déjà les pré-requis de base
pour l’accès au master de Traduction spécialisée. C’est un parcours qui comprend obligatoirement
des enseignements fondamentaux (langue, langue professionnelle et études culturelles),
enseignements de spécialité (traduction, analyse contrastive et production de textes/discours),
enseignements complémentaires (acquisition de connaissances spécifiques aux domaines
d’application). Les compétences acquises sont multilingues et interdisciplinaires touchant
directement la traduction et la communication professionnelle écrite et orale dans les langues
étudiées :
1. Capacité à utiliser au niveau professionnel, dans la pratique de la traduction écrite et orale, les
connaissances de langue maternelle et étrangère acquises7.
2. Capacité à utiliser couramment dans la communication professionnelle écrite et orale des
connaissances générales et de spécialité dans au moins deux langues étrangères8.
3. Capacité à gérer dans les langues étudiées la communication professionnelle dans les
domaines principaux d’application9.
4. Capacités de médiation linguistique et culturelle dans les langues étudiées10.
5. Compétences culturelles et interculturelles.
6. Compétences dans la culture des milieux professionnels.
7. Compétences informatiques11.
8. Habiletés linguistiques12 , sociolinguistiques13, techniques et rédactionnelles14 :
Au niveau master, le parcours Traductions spécialisées renforce toutes ces compétences
permettant, au terme d’un programme d’études de 4 semestres, une situation correcte par rapport à
chacun des six «domaines de compétence» décrits par le Groupe d’experts EMT: compétence en
matière de prestation du service de traduction, compétence linguistique, compétence interculturelle,
compétence en matière d’extraction de l’information, compétence thématique et un développement
satisfaisant des dimensions : interpersonnelle, de production, sociolinguistique, textuelle et
thématique. Le mastère de traduction de LMA offre une formation à la traduction spécialisée.
Comparée à la filière LMA, une filière LLCE (voir les annexes) offre des enseignements
fondamentaux et de spécialité qui portent essentiellement sur les langues et les littératures étrangères,
débouchant sur des compétences linguistiques, littéraires, culturelles et pédagogiques dans l’étude,
l’enseignement et l’exploitation créatifs de la langue et de la culture étrangère et, dans certains cas,
sur la traduction littéraire. Apportant la connaissance approfondie d’une langue, la filière LLCE et
peut permettre l’accès aux écoles de traducteurs et d’interprètes, mais ne délivre pas de qualification

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 159 
professionnelle dans ces domaines. Les professions ouvertes à cette formation sont liées
principalement à l’enseignement des langues et des cultures étrangères et à la recherche15. A noter que
malgré l’absence des compétences à la traduction, le Ministère de la Justice autorise toute personne
possédant un diplôme de langue à l’exercice de la traduction.

Munis de leur diplôme de Licence ou de Master LMA, les vrais professionnels de la


traduction, se retrouvent avec le même statut que tout autre possesseur d’un diplôme de langue (ou
équivalent) devant le Ministère de la Justice qui autorise l’exercice de la traduction auprès de la Cour
d’Appel, auprès du tribunal ou auprès d’un Bureau Notarial. Cela nous amène à considérer aussi le
statut du jeune traducteur professionnel.
Mais pour cerner le problème nous rappelons que:
1. La profession de traducteur est relativement récente dans certains pays, dont la Roumanie.
2. L’apparition des premières générations de professionnels de la traduction se produit sur un marché
saturé et dominé par les amateurs et les personnes sous-qualifiées.
3. Les services linguistiques des amateurs ou des personnes sous-qualifiées sont encore préférés à
ceux des professionnels (car moins coûteux).
4. Le processus d’insertion professionnelle des nouvelles générations de traducteurs en est touché
directement.
5. Toute personne possédant un diplôme en langues peut obtenir l’accréditation auprès du Ministère
de la Justice sur une simple demande, à base d’un dossier contenant une copie du diplôme de
licence qui atteste la connaissance d’une langue et sur une recommandation16.
6. L’autorisation en question vise en même temps le droit à l’exercice, auprès de la Cour d’appel,
devant des tribunaux ou auprès des Bureaux Notariaux, de deux professions distinctes: la
traduction et l’interprétation.
7. La même autorisation délivrée par le Ministère de la Justice est valable pour l’exercice de la
traduction et de l’interprétation dans les deux sens (de et vers la langue maternelle).
8. Nombre de traducteurs qui ne comptent pas travailler auprès de la Cour d’appel et auprès des
tribunaux et les Bureaux Notariaux, mais qui tiennent à pouvoir facturer les services linguistiques
prestés, voient dans l’autorisation délivrée par le Ministère de la Justice une solution simple à ce
problème. En plus, aux yeux d’un client cela fait beaucoup plus sérieux si tout service est dûment
facturé.
9. Au nom des universités roumaines qui forment des traducteurs, un mémoire a été adressé au
Ministère de la Justice.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 160 
Une triple solution à proposer :
1. Au cas où la situation présentée est commune à d’autres pays aussi, la constitution d’un
groupe d’experts de plusieurs pays serait utile pour s’interroger et mener une réflexion
commune sur le fonctionnement du marché de la traduction en différentes zones de l’Europe,
sur le statut du traducteur et, dans certains cas, sur les procédures standard d’autorisation.
2. Le Ministère de la Justice devrait autoriser 17 les traducteurs et les interprètes seulement à base
d’un diplôme de traducteur ou d’interprète délivré par une université habilitée à former des
traducteurs et interprètes professionnels, ou d’une attestation obtenue préalablement dans une
université / Centre de langues qui dispense des formations à la traduction ou à l’interprétation
professionnelles.
3. La traduction et l’interprétation étant des professions distinctes, l’autorisation à l’exercice de
celles-ci devrait être distincte.

D’autres problèmes sont rencontrés au niveau de la description des compétences du traducteur et


de l’interprète au niveau national. L’actuel cadre qui est en débat18 ignore complètement les évolutions
actuelles enregistrées dans les domaines concernées et proposent pour le niveau licence des compétences
qui correspond au niveau master sans réfléchir aux conséquences catastrophiques que le présent cadre
entraîne au niveau des deux formations professionnalisantes (voir annexes).
Pour conclure, je rappellerais le fait que presque tous les aspects signalés, qui ont l’air d’être
plutôt particuliers, liés à un seul pays, pourraient concerner certains autres aussi. Il suffit d’admettre
que la nature exclusivement locale du marché de la traduction s’efface peu à peu suite au
développement spectaculaire des nouvelles technologies et à la libre circulation des gens et que cela
entraîne une importante ouverture, voire une expansion de ce marché vers l’international. Du coup, la
perspective change car elle repose sur des formations professionnalisantes plus ou moins bien
adaptées aux exigences du marché des professions en débat et sur des compétences plus ou moins
définies. Ce sont des faits que la réalité nous oblige à prendre en compte, de nouveaux défis à relever
en tant que formateurs d’interprètes ou de traducteurs car ces faits et ces évolutions nous concernent
tous.

Notes

1. Une partie importante de la présente communication reprend et développe certaines idées


présentées lors de la Réunion EMT (European Master's in Translation, Bruxelles, 16-17 mars, 2009).
2. Au-delà de l’aspect académique qui concentre l’intérêt du monde de la traduction, d’autres
questions émergent, liées notamment à une demande du marché de plus en plus importante et

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 161 
exigeante et à un certain intérêt des centres et laboratoires de recherche pour la contribution de cette
discipline à la communication et à la médiation interculturelle.
3. Le Ministère de la Justice est l’organisme qui autorise l’exercice de la traduction auprès de la Cour
d’Appel, auprès du tribunal ou auprès d’un Bureau Notarial.
4. Ainsi les domaines d’études : Philosophie, Langue et littérature, Langues modernes appliquées,
Histoire, Etudes culturelles sont-ils devenus les composantes distinctes du domaine fondamental des
Sciences humaines. Un premier pas vers la normalisation est déjà fait par cette décision
gouvernementale de 2005 qui range les formations concernées dans des domaines d’études différents
au sein des Sciences humaines.
5. Ce sont des disciplines à caractère professionnalisant : économie, comptabilité, informatique,
management, marketing, droit, relations publiques.
6. La spécialisation licence LMA assure une qualification de traducteur généraliste, médiateur
linguistique et culturel, de spécialiste en communication professionnelle multilingue.
7. Au degré de difficulté correspondant au niveau B2/C1 du cadre européen commun de référence
8. Langues B et C, niveau B2/C1.
9. mangement, marketing, droit, relations publiques, communication internationale et affaires,
informatique.
10. En roumain et en au moins deux langues étrangères.
11. Traitement de textes, documentation, informatique de gestion terminologique, bases de données,
multimédia.
12. Utilisation correcte et adéquate du langage spécifique à la communication professionnelle dans les
langues étudiées.
13. Reconnaissance des fonctions et du sens des variations langagières (sociales, géographiques,
historiques et stylistiques) ; identification des règles d’interaction propres à une communauté
professionnelle spécifique.
14. Compréhension et analyse de la macrostructure d’un document et des éléments qui en assurent la
cohérence ; réalisation de la synthèse de documents et élaboration de textes fonctionnels ; analyse
contrastive de documents, structuration, restructuration et rédaction de textes/documents, traitement
de textes.
15. On notera que l’absence de l’informatique réduit de beaucoup les débouchées professionnelles des
étudiants en LLCE.
16. La base légale qui permet cette autorisation est la Loi nr. 178 du 4 novembre 1997.
17. L’autorisation concerne les traducteurs et les interprètes désireux de travailler auprès de la Cour
d’appel, auprès des tribunaux et des Bureaux Notariaux.
18. Agentia Nationala pentru Calificarile din Invatamantul Superior în Parteneriat cu Mediul
Economic si Social (ACPART): implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem operational al
calificarilor din invatamantul superior din Romania”, co-finantat de Fondul Social European si
Guvernul Romaniei, in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane.

ANNEXES

FORMATION DES TRADUCTEURS en LMA (Université BABEŞ-BOLYAI de Cluj-Napoca)


PARCOURS LICENCE LMA (Langues Modernes Appliquées)

Domaine: Langues modernes appliquées


Spécialisation: Langues modernes appliquées (2 langues) : anglais, français, allemand, espagnol,
italien, russe (anglais ou français obligatoire)

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 162 
Intitulé du diplôme : Traducteur, asistant communication professionnelle multilingue et affaires
internationales

Durée de la formation : 6 semestres

Conditions:
180 ECTS dont 174 ECTS – matières d’enseignement obligatoires (fondamentales, de specialité et
complémentaires); 6 ECTS - matières optionnelles; 15 ECTS – stage d’entreprise; 30 ECTS –
examen de licence (15 ECTS pour l’évaluation des connaissances fonadamentales et de spécialité et
15 ECTS pour la soutenance du mémoire de licence)

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS
SEMESTRE 1
Enseignements fondamentaux
Langue, langue professionnelle et études culturelles (langues B, C) : Langue.
Civililisation. Phonétique
Enseignements de specialité
Introduction à la technique de la traduction: Expression écrite et orale. (langues B, C):
Introduction à la technique de la traduction. Expression écrite et orale
Roumain. Analyse et production de textes / discours (langue A): Roumain. Analyse et
production de textes / discours (Langue A)
Enseignements complémentaires
Informatique appliquée
Economie générale

SEMESTRE 2
Enseignements fondamentaux
Langue, langue professionnelle et études culturelles (langues B, C): Langue. Civililisation.
Enseignements de specialité
Introduction à la technique de la traduction. Expression écrite et orale (langues B, C):
Introduction à la technique de la traduction. Expression écrite et orale
Roumain. Analyse et production de textes / discours (A)
Enseignements complémentaires
Informatique appliquée
Economie générale
Stage en entreprise (120 h/ an)

SEMESTRE 3
Enseignements fondamentaux
Langue, langue professionnelle et études culturelles (langues B, C): Langue. Civililisation
Enseignements de specialité
Théorie et pratique de la traduction (langues B, C): Théorie et pratique de la traduction.
Thème / Version. Traductions orales.
Typologie des discours (A, B, C): Théorie et pratique de l’argumentation. Analyse du
discours publicitaire. Typologie des discours
Enseignements complémentaires
Informatique appliquée. Méthodologie de la documentation: Informatique appliquée.
Méthodologie de la documentation
Institutions Européennes. Mécanismes de l’intégration européenne : Institutions
Européennes. Mécanismes de l’intégration européenne

SEMESTRE 4
Enseignements fondamentaux

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 163 
Langue, langue professionnelle et études culturelles (langues B, C) : Langue. Civililisation
Enseignements de specialité
Théorie de la traduction. Langues de spécialité (langues B, C) : Théorie et pratique de la
traduction. La traduction en tantt que médiation linguistique et culturelle .Thème. Langues de
spécialité. Stylistique appliquée et analyse contrastive
Roumain
Enseignements complémentaires
Informatique appliquée. Méthodologie de la documentation. Rédaction des écrits
professionnels.
Informatique appliquée. Méthodologie de la documentation. Rédaction des écrits professionnels
(langues B, C)
Cours optionnel 1
Stage en entreprise (120 h)

SEMESTRE 5
Enseignements fondamentaux
Traductions spécialisées. Initiation à la traduction simultanée / consécutive (langues B, C) :
Traductions spécialisées. Initiation à la traduction simultanée / consécutive
Introduction à la terminologie
Enseignements de specialité
Média et Communication (A, B, C): Média (langues B+C). Communication (A)
Corespondance commerciale et simulation globale (langues B, C) : Corespondance
commerciale. Simulation d’entreprise
Enseignements complémentaires
Informatique appliquée
Cours optionnel 2
Stage en entreprise (120 h)

SEMESTRE 6
Enseignements fondamentaux
Traductions spécialisées. Initiation à la traduction simultanée / consécutive (B)
Traductions spécialisées
Initiation à la traduction simultanée / consécutive
Traductions spécialisées. Initiation à la traduction simultanée / consécutive (C)
Traductions spécialisées
Initiation à la traduction simultanée / consécutive
Applications terminologiques
Enseignements de specialité
Corespondance commerciale et simulation globale (B)
Corespondance commerciale
Corespondance commerciale et simulation globale (C)
Corespondance commerciale
Enseignements complémentaires
Informatique et multimédia
Relations publiques. Relations commerciales internationales.

COMPETENCES GENERALES et de SPECIALITÉ :


Compétences multilingues et interdisciplinaires dans la traduction, la communication
professionnelle, relations publiques, affaires.
Capacité à utiliser couramment dans la communication professionnelle écrite et orale des
connaissances générales et de spécialité dans au moins deux langues modernes (langues B et C) au
niveau B2/C1 (Cadre européen commun de référence). En LMA, l’anglais ou le français sont
obligatoires.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 164 
Capacité à gérer dans les langues étudiées la communication professionnelle dans les domaines
principaux d’application : mangement, marketing, droit, communication internationale et affaires au
degré de difficulté correspondant au niveau B2/C1.
Capacité à utiliser au niveau professionnel, dans la pratique de la traduction écrite et orale, les
connaissances de langue maternelle et étrangère acquises, au degré de difficulté correspondant au
niveau B2/C1.
Capacités de médiation linguistique et culturelle dans les langues étudiées (roumain et au moins
deux langues étrangères).
Compétences culturelles et interculturelles : compétences dans la culture des milieux
professionnels.
Compétences d’informatique appliquée : traitement de textes, documentation, informatique de
gestion terminologique, bases de données, multimédia.

HABILETES :
Habiletés linguistiques : utilisation correcte et adéquate du langage spécifique à la communication
professionnelle dans les langues étudiées.
Habiletés sociolinguistiques : reconnaissance des fonctions et du sens des variations langagières
(sociales, géographiques, historiques et stylistiques) ; identification des règles d’interaction propres à
une communauté professionnelle spécifique.
Habiletés techniques et rédactionnelles : compréhension et analyse de la macrostructure d’un
document et des éléments qui en assurent la cohérence ; réalisation de la synthèse de documents et
élaboration de textes fonctionnels ; analyse contrastive de documents, structuration, restructuration et
rédaction de textes/documents.

STATUT PROFESSIONNEL :
Licence en langues modernes appliquées (langue moderne 1 et langue moderne 2)
Profession : traducteur généraliste, référent / assistant de direction dans la communication
professionnelle multilingue. La spécialisation universitaire de langues modernes appliquées,
plurilingue (au moins deux langues étrangères au même niveau) et interdisciplinaire assure une
qualification de traducteur généraliste, médiateur culturel, référent ou assistant de direction dans la
communication professionnelle multilingue.
Domaines d’exercice des professions : affaires, communication internationale, documentation,
relations publiques, informatique appliquée.

PARCOURS MASTER LMA : TRADUCTOLOGIE-TERMINOLOGIE


Domaine: Langues modernes appliquées
Spécialisation: Master de Traductologie-Terminologie (A + B + C) 
Intitulé du diplôme : Traducteur spécialisé, terminologue (anglais, français, allemand, espagnol)
Durée de la formation : 4 semestres
ECTS heures /
semaine
C S Cp
SEMESTRE 1 30
Langue roumaine contemporaine. Principes linguistiques de base pour 5 1 1 -


A = roumain / ou (uniquement pour les étudiants étrangers) une autre langue : anglais / français / allemand / espagnol
B = une langue (sauf la langue A) : roumain / anglais/français / allemand/espagnol.
C= une langue (sauf les langues A et B) : roumain / anglais / français / allemand / espagnol.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 165 
ECTS heures /
semaine
C S Cp
l’analyse et de la production textuelle (1)
Langue et Etudes culturelles B (1) 5 1 1 -
Langue et Etudes culturelles C (1) 5 1 1 -
TIC (1) 5 - - 3
Théories contemporaines de la traduction (1) 5 1 2 -
Terminologie (1) 5 1 - 1
SEMESTRE 2 30
Langue roumaine contemporaine. Principes linguistiques de base pour 5 1 1 -
l’analyse et de la production textuelle (2)
Langue et Etudes culturelles B (2) 5 1 1 -
Langue et Etudes culturelles C (2) 5 1 1 -
TIC (2) 5 - - 3
Théories contemporaines de la traduction (2) 5 1 2 -
Terminologie (2) 5 1 - 1
ECTS heures /
semaine
C S Cp
SEMESTRE 3 30
TIC (3) 4 - - 2
Production de texts fonctionnels 3 - - 2
La traduction, une profession européenne (1) 5 2 - -
Terminologie 5 1 - 1
Traduction spécialisée. Projet traductologique (A+B) (1) : Projet au 5 1 - 2
choix : Traduction scientifique et technique / Traduction juridique et
notariale / Traduction administrative / Traduction audiovizuelle
(soustitrage, localisaion)
Traduction spécialisée. Projet traductologique (A+C) (1) : Projet au 5 1 - 2
choix : Traduction scientifique et technique / Traduction juridique et
notariale / Traduction administrative / Traduction audiovizuelle
(soustitrage, localisaion)
Un cours optionnel au choix 3 2 - -
ECTS heures /
semaine
SEMESTRE 4 30
(TIC) (4) 4 - - 2
La traduction, une profession européenne (2) 6 1 - 2
Terminologie 4 1 - 2
Traduction spécialisée B Projet traductologique (A+B) (2) : 5 1 - 2
Continuation du cours choisi au 3e semestre
Traduction spécialisée C (A+C) (2) : Continuation du cours choisi au 3e 5 1 - 2
semestre
Un cours optionnel au choix 3 2 - -
Stage d’entreprise (90 h / an) 3

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 166 
LANGUES MODERNES APPLIQUEES vs LLCE : LANGUE, LITTERATURE ET
CIVILISATION FRANÇAISES

LANGUES MODERNES APPLIQUÉES LLCE : LANGUE, LITTERATURE


ET CULTURE FRANÇAISES
Semestre 1 Semestre 1
Enseignements fondamentaux A. Enseignements de spécialité
Langue, langue professionnelle et études culturelles obligatoires
(langues B, C) : Langue. Civililisation. Phonétique Langue: le français contemporain
Enseignements de specialité (lexicologie, thème)
Introduction à la technique de la traduction: Littérature française (le Moyen-
Expression écrite et orale. (langues B, C): Age, la Renaissance)
Introduction à la technique de la traduction. Expression
écrite et orale
Roumain. Analyse et production de textes / discours
(langue A): Roumain. Analyse et production de textes /
discours (Langue A)
Enseignements complémentaires
Informatique appliquée
Economie générale
Semestre 2 Semestre 2
Enseignements fondamentaux A. Enseignements de spécialité
Langue, langue professionnelle et études culturelles obligatoires
(langues B, C): Langue. Civililisation. Langue: le français contemporain
Enseignements de specialité (le nom et le prénom)
Introduction à la technique de la traduction. Littérature française (le XVIIe
Expression écrite et orale (langues B, C): siècle)
Introduction à la technique de la traduction. Expression
écrite et orale
Roumain. Analyse et production de textes / discours (A)
Enseignements complémentaires
Informatique appliquée
Economie générale
Stage en entreprise (120 h/ an)
Semestre 3 Semestre 3
Enseignements fondamentaux A. Enseignements de spécialité
Langue, langue professionnelle et études culturelles obligatoires
(langues B, C): Langue. Civililisation Langue: le français contemporain
Enseignements de specialité (Le verbe. Notions de stylistique)
Théorie et pratique de la traduction (langues B, C): Littérature française (le XVIIIe
Théorie et pratique de la traduction. Thème / Version. siècle )
Traductions orales.
Typologie des discours (A, B, C): Théorie et pratique
de l’argumentation. Analyse du discours publicitaire.
Typologie des discours
Enseignements complémentaires
Informatique appliquée. Méthodologie de la
documentation: Informatique appliquée. Méthodologie
de la documentation
Institutions Européennes. Mécanismes de
l’intégration européenne : Institutions Européennes.
Mécanismes de l’intégration européenne
Semestre 4 Semestre 4
Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi
interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 167 
Enseignements fondamentaux A. Enseignements de spécialité
Langue, langue professionnelle et études culturelles obligatoires
(langues B, C) : Langue. Civililisation Langue: le français contemporain
Enseignements de specialité (syntaxe1)
Théorie de la traduction. Langues de spécialité Littérature française (le XIXe
(langues B, C) : Théorie et pratique de la traduction. La siècle)
traduction en tant que médiation linguistique et Cours optionnel de Langue et
culturelle.Thème. Langues de spécialité. Stylistique littérature françaises
appliquée et analyse contrastive B. Enseignements de spécialité
Roumain optionnels
Enseignements complémentaires Cours optionnel de Langue et
Informatique appliquée. Méthodologie de la littérature françaises I
documentation. Rédaction des écrits professionnels. (1)Le français non standard
Informatique appliquée. Méthodologie de la /Sorcellerie en Europe occidentale
documentation. Rédaction des écrits professionnels (du XIVe au XVIIIe s)
(langues B, C) (2)Le français oral et le français
Cours optionnel 1 écrit / La littérature belge et les
Stage en entreprise (120 h) grands courants littéraires

Semestre 5 Semestre 5
Enseignements fondamentaux A. Enseignements de spécialité
Traductions spécialisées. Initiation à la traduction obligatoires
simultanée / consécutive (langues B, C) : Traductions Langue: le français contemporain
spécialisées. Initiation à la traduction simultanée / (syntaxe2 )
consécutive Littérature française (le XX e
Introduction à la terminologie siècle)
Enseignements de specialité Cours optionnel de Langue et
Média et Communication (A, B, C): Média (langues littérature françaises
B+C). Communication (A) B. Enseignements de spécialité
Corespondance commerciale et simulation globale optionnels
(langues B, C) : Corespondance commerciale. Cours optionnel de Langue et
Simulation d’entreprise littérature françaises II
Enseignements complémentaires (1)Analyse du discours / La
Informatique appliquée Poétique du fragment
Cours optionnel 2 (2)Introduction à la pragmatique /
Georges Perec

Semestre 6 Semestre 6
Enseignements fondamentaux A. Enseignements de spécialité
Traductions spécialisées. Initiation à la traduction (obligatoires)
simultanée / consécutive (B, C): Traductions spécialisées. Langue: le français contemporain
Initiation à la traduction simultanée / consécutive ( traductologie)
Applications terminologiques Littérature française
Enseignements de specialité Cours optionnel de Langue et
Corespondance commerciale et simulation globale littérature françaises
(B, C) : Corespondance commerciale. Simulation B. Enseignements de spécialité
d’entreprise. optionnels
Enseignements complémentaires Cours optionnel de Langue et
Informatique et multimédia. littérature françaises III
Relations publiques. Relations commerciales
internationales. STAGE PEDAGOGIQUE : 42
Stage en entreprise : 90 H H/ semestre
COMPETENCES GENERALES et de SPECIALITÉ: COMPETENCES LLCE :
Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs
et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 168 
Langue, Littérature et Culture
Françaises
 COMPETENCES MULTILINGUES ET INTERDISCIPLINAIRES  Compétences linguistiques,
dans la traduction et la communication professionnelle : littéraires, culturelles et
relations publiques, affaires, management, marketing, droit, pédagogiques dans l’étude,
communication internationale, informatique, multimédia. l’exploitation créative et
 Capacité à utiliser au niveau professionnel, dans la l’enseignement de la langue
pratique de la traduction orale, les connaissances de et de la culture françaises
langue maternelle et étrangère acquises, au degré de  Compétences culturelles et
difficulté correspondant au niveau B2/C1. interculturelles
 Capacité à utiliser couramment dans la communication  Compétence en analyse et
professionnelle écrite et orale des connaissances interprétation textuelles
générales et de spécialité dans au moins deux langues littéraires.
modernes (langues B et C) au niveau B2/C1 (Cadre  Compétences discursives
européen commun de référence).  Capacité narrative
 Capacité à gérer dans les langues étudiées la  Capacité à la recherche
communication professionnelle dans les domaines linguistique/littéraire
principaux d’application : mangement, marketing, droit,  Capacité rédactionnelle
communication internationale, relations publiques et (textes littéraires et
affaires au degré de difficulté correspondant au niveau scientifiques)
B2/C1.
 Capacités de médiation linguistique et culturelle dans les
langues étudiées (roumain et au moins deux langues
étrangères).
 Compétences culturelles et interculturelles : compétences
dans la culture des milieux professionnels.
 Compétences et capacités rédactionnelles et
d’informatique appliquée : traitement de textes,
documentation, informatique de gestion terminologique,
bases de données, multimédia.
 ABILETES :
Habiletés linguistiques : utilisation correcte et adéquate du
langage spécifique à la communication professionnelle dans les
langues étudiées.
Habiletés sociolinguistiques : reconnaissance des fonctions et
du sens des variations langagières (sociales, géographiques,
historiques et stylistiques) ; identification des règles
d’interaction propres à une communauté professionnelle
spécifique.
Habiletés techniques et rédactionnelles: compréhension et
analyse de la macrostructure d’un document et des éléments qui
en assurent la cohérence ; réalisation de la synthèse de
documents et élaboration de textes fonctionnels ; analyse
contrastive de documents, structuration, restructuration et
rédaction de textes/documents.
STATUT PROFESSIONNEL : STATUT PROFESSIONNEL:
Licence en langues modernes appliquées (langue moderne 1 et  enseignant, animateur
langue moderne 2) culturel, rédacteur, traducteur
Profession : traducteur généraliste, référent / assistant de direction littéraire
dans la communication professionnelle multilingue. La
spécialisation universitaire de langues modernes appliquées,
plurilingue (au moins deux langues étrangères au même niveau) et

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 169 
interdisciplinaire assure une qualification de traducteur généraliste,
médiateur culturel, référent ou assistant de direction dans la
communication professionnelle multilingue. Domaines d’exercice
des professions : affaires, communication internationale,
documentation, relations publiques, informatique appliquée.

Filière LMA. Elle apporte la connaissance approfondie de deux Filière LLCE.. Elle apporte la
langues étrangères, des domaines d’application et débouche sur les connaissance approfondie d’une
professions de la traduction et de la communication professionnelle langue et peut permettre l’accès aux
multilingue. écoles de traducteurs et
d’interprètes, mais ne délivre pas de
qualification professionnelle dans
ces domaines.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 170 
LA COMPÉTENCE EXTRALINGUISTIQUE DE L’INTERPRÈTE
PROFESSIONNEL

Mihaela VISKY
Université « Politehnica » Timişoara

Introduction

Dans le monde actuel, la communication rapide et correcte devient de plus en plus un atout
économique, politique et culturel. La connaissance des langues est devenue un objectif européen,
comme le montrent les documents de la Commission Européenne indiquant comme objectif pour
l’année 2020 l’enseignement d’au moins deux langues étrangères par 0% des élèves du premier cycle
de l’enseignement secondaire. La phrase d’Umberto Eco « La langue de l’Europe, c’est la traduction »
est devenue, en langue communautaire, « Traduire pour parler le même langage » (*** 2009 : 7),
rappelant encore une fois le rôle joué par la traduction dans la communication et la connaissance de
l’autre.
Dans le cas de la traduction comme dans le cas de l’interprétation, l’opération traduisante
consiste en une série de prises de décisions se fondant, comme le souligne Christine Durieux, sur des
facteurs linguistiques et non linguistiques : « La construction du sens n’est pas le produit de la
signification des mots composant l’énoncé, mais le résultat d’un processus inférentiel, c’est-à-dire
d’un raisonnement logique, exploitant à la fois les informations linguistiques et des informations non
linguistiques telles que la connaissance du sujet traîté et des facteurs circonstanciels de la
communication, et les composantes paralinguistiques du texte » (Durieux, 2007 :50). Dans cette
démarche Durieux identifie cinq étapes, en reprenant la théorie de l’enquête de John Dewey
(Durieux, 2007 :51) : 1-prouver une difficulté; 2- l’identifier et la cerner; 3- suggérer une solution
(hypothèse) possible; 4- mener un raisonnement tenant compte des implications de la solution
envisagée; 5- poursuivre l’observation et l’expérimentation jusqu’à parvenir à la confirmation ou au
rejet de l’hypothèse.
Dans la pratique de l’interprétation les deux dernières étapes ne sont pas ou plus nécessaires,
car le sens est saisi très rapidement, pour une personne non avisée, presque simultanément avec le
discours prononcé. En plus, l’attention, fonction cognitive complexe, intervient elle-aussi mais, dans
le cas de l’interprétation, le processus laisse au public l’impression d’être presque automatique
tellement les efforts de contrôle et d’identification précise du sens sont imperceptibles.

La compétence traductionnelle

Dans le cas du traducteur et de l’interprète la compétence linguistique est extrêmement


importante, mais insuffisante. Une compétence non linguistique spécifique doit être développée
pendant la formation des traducteurs et des interprètes, ainsi que pendant leur activité. Cette
compétence a été étudiée et définie par de nombreux auteurs, comme Jean Vienne dans son article
« Vous avez dit compétence traductionnelle? » (Vienne, 1998 :187-190). Regrettant le fait que la

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 171 
compétence traductionnelle est réduite, dans les ouvrages de ses prédecesseurs, à la simple
compétence « linguistique », c’est-à-dire aux opérations de déverbalisation et de reformulation dans la
langue d’arrivée, Jean Vienne, en sa qualité de praticien de la traduction, réalise une analyse de la
capacité traductionnelle à partir de sa pratique de la traduction. Nous allons utiliser cette même
démarche, c’est-à-dire une analyse fondée sur notre pratique d’interprète et de traducteur de plus de
25 ans, lorsque nous allons étudier la capacité extralinguistique de l’interprète de simultanée. Jean
Vienne identifie un « noyau dur » de cette compétence, qui comprend les éléments suivants :
-« la capacité d’analyser diverses situations de traduction, c’est-à-dire de décider des
mesures à prendre en fonction des réponses données par le donneur d’ouvrage à une série de questions
(pour quel public? sous quelle forme? dans quel contexte d’utilisation?, etc » (Vienne, 1998 :188-
189);
-« la capacité de gérer et de traiter l’information » du traducteur (Vienne, 1998 :189), en
d’autres mots sa capacité de dire au donneur d’ordre s’il est capable ou non de traduire le texte et s’il
dispose des ressources documentaires, techniques et autres nécessaires à la bonne exécution de sa
tâche;
-« la capacité d’argumenter » du traducteur, c’est-à-dire de « justifier les différentes solutions
adoptées au cours de l’opération traduisante » face au donneur d’ordre (Vienne, 1998 :189)
-« la capacité de coopérer » du traducteur avec « des personnes qui ‘ne parlent pas la même
langue’ » (Vienne, 1998 :189), c’est-à-dire avec des experts des différents domaines qui lui offriraient
une aide dans le cas des textes spécialisés. Il est parfois difficile à faire comprendre aux spécialistes
qu’en tant que traducteur on n’a pas toujours besoin du mot juste, mais d’explications liées à la
compréhension de la notion car, comme le soulignent Danica Seleskovitch et Marianne Lederer dans
leur Pédagogie raisonnée de l’interprétation, « Écouter au-delà des mots permet de comprendre non
seulement ce que disent ces mots mais d’y associer des connaissances » (Seleskovitch, Lederer,
1989 :17). Cette affirmation concerne le processus interprétatif de traduction, mais elle reste valable
pour tout processus de compréhension, en traduction ou en interprétation.

L’interprétation de conférence et simultanée

L’interprétation de conférence est définie par Klaus Bischoff du Service Commun


Interprétation-Conférences de la Commission Européenne de la manière suivante: « Le seul et unique
objet de l’interprétation de conférence est la communication orale : l’interprète a pour mission de
transposer dans une langue donnée le sens de ce qui a été dit dans une autre, avec aisance et naturel,
en respectant le mode d’expression de l’orateur, en reflétant les convictions de celui-ci et en
s’exprimant à la première personne » (Bischoff, 2001 : 2). Cette « transposition » doit respecter, donc,
non seulement le contenu informatif du message original, mais aussi le style de l’émetteur de ce
message et être aussi fidèle à la langue d’arrivée.
L’interprétation de conférence est de trois types : la simultanée, la consécutive et le
chuchotage. La simultanée est, suivant Daniel Gile, « un mode d’interprétation où l’interprète, assis
dans une cabine, écoute l’orateur à travers un ‘casque’ et restitue son discours dans un microphone en
même temps, avec un décalage moyen de l’ordre de une à quelques secondes entre le moment de la
réception de l’information et le moment de sa restitution » (Gile, 1995 :12). Pour certains auteurs, la
situation de communication dans laquelle travaille l’interprète de simultanée est idéale et il se
transforme, comme le souligne Marianne Lederer, en un « auditeur ordinaire » (Lederer, 1994 :21),
car l’auteur apprécie que la situation de communication, où les interlocuteurs se trouvent face à face et
ont la perception du lieu, du moment et des circonstances de réception du message, est une situation
habituelle. Lederer admet qu’il existe quelques différences au niveau de la concentration de
l’interprète, mais ces différences sont toujours en sa faveur : « Il est plus concentré car [...] il doit
saisir et retenir toutes les nuances de sens, tous les effets discursifs du discours ; il est moins concerné,
car la pensée qu’il réexprimera n’est pas la sienne; enfin, il n’a pas à juger de la justesse ou de
l’importance des paroles qu’il interprète » (Lederer, 1994 :21). Dans un autre ouvrage, Interpréter
pour traduire, Seleskovitch et Lederer apportent des détails sur ce qu’elles nomment la « situation

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 172 
globale » en interprétation simultanée et sur les exigences auxquelles doit répondre l’interprétation
simultanée (Seleskovitch, Lederer, 1993 :273).
L’attention des représentants de l’école interprétative se concentre sur la réexpression du sens
et sur les processus cognitifs impliqués dans cette restitution, or, si l’on fait attention à la définition
donnée par Daniel Gile, on observe que, en dehors de la restitution du sens, d’autres éléments
interviennent dans ce processus : une cabine, un orateur, un casque, un microphone, le décalage de
temps entre la réception du message et sa restitution. Or, tous ces éléments plutôt d’ordre technique
influencent non seulement les conditions matérielles de l’interprétation à tout moment, mais aussi la
qualité de cette interprétation.
En situation d’interprétation simultanée, l’orateur-émetteur du message de départ joue un rôle
fondamental. La compréhension et la restitution du message dépendent de l’émetteur du message et de
son comportement autre que le comportement langagier :
-s’il met à la disposition de l’interprète son discours sur support électronique ou papier;
-s’il maintient un rythme approprié à l’interprétation et ne crée pas un tsunami informatif qui
submerge l’interprète;
-s’il fait une présentation orale et ne lit pas son intervention;
-s’il établit un éventuel ‘code’ de communication par signes avec l’interprète en cas de
défaillance du ‘code’ verbal ou de défaillance technique;
-s’il est ouvert à la collaboration avec l’interprète avant, pendant et parfois après la réunion où
l’on a fait l’interprétation.
C’est le moment de rappeler que, si la traduction se réalise en trois étapes – en amont, c’est-à-
dire au moment de la documentation préalable, au moment de la traduction et en aval, au moment de
la révision et de la correction -, l’interprétation n’en a que deux : en amont et l’interprétation
proprement dite. Verba volant, il n’y a pas de révision du discours oral traduit. La phase de
préparation de l’interprétation devient ainsi décisive, à notre avis, pour la qualité de l’interprétation.
Mais cette préparation-documentation se poursuit à tout moment pendant l’interprétation, l’interprète
étant attentif en permanence à toute source possible de non compréhension ou de mauvaise
compréhension, par exemple dans le cas de l’apparition de sigles ou de termes nouveaux pendant
l’interprétation. Il a l’obligation de s’informer auprès de l’émetteur du message pendant les pauses,
par exemple, pour ne pas répéter les fautes commises.
L’équipement technique spécifique de l’interprète peut parfois s’avérer inadéquat à sa tâche :
-cabines qui n’offrent pas une vue sur les clichés présentés;
-places pour un seul interprète par cabine ;
-casques et microphones en quantité insuffisante ou difficiles à manier;
-réception brouillée ou interrompue du son.
Il ne faut pas oublier non plus le fait que, pendant les réunions de longue durée, on peut avoir
à faire à plusieurs types de traduction-interprétation : traduction à vue, consécutive, simultanée, par
chuchotage et donc toute défaillance apparaissant au niveau de la communication – vocale, gestuelle,
visuelle – peut perturber la restitution non seulement du style de l’émetteur, mais aussi du contenu
informatif de son message. Jean Vivier insiste sur l’importance de toutes ces conditions, qu’il appelle
« conditions de référenciation » (Vivier, 2007 :195), obligatoires dans le cas de l’interprétation de
conférence, et il souligne l’importance du non verbal dans la compréhension du verbal. Il introduit le
terme de « multimodalité » en analysant l’interprétation de conférence qu’il définit comme étant
« cette relation entre non-verbal, prosodie et parole qui sert la même intention de communication et la
même fonction référentielle » (Vivier, 2007 :196).
Pour Jean Vivier l’interprétation de conférence représente une situation spéciale de
communication, multisensorielle et avec trois intervenants : « Il s’agit d’une communication à trois
avec une distribution singulière des fonctions pour ce qui concerne l’interprète – rappelons que non
seulement l’interprète écoute le conférencier mais de plus il peut le voir comme il peut aussi voir le
public » (Vivier, 2007 :195). Ainsi, il introduit un participant à l’interprétation que nous avons ignoré
jusqu’à présent : le public. Le public n’est plus un récepteur inconnu et présumé du message, comme
dans le cas de la traduction, mais il participe à la transmission du message et à sa fidélité, par des
gestes, des regards, des sons. L’interprète reçoit en permanence des « messages » de son public qu’il

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 173 
doit savoir identifier correctement et prendre en compte. Le public devient même très vocal si
l’interprète est très loin de la terminologie du domaine, mais il est très compréhensif s’il observe que
l’interprète est attentif à ses suggestions. Un public proche de l’interprète se manifeste aussi par le
silence, qui devient très important dans le cas des réunions qui durent des journées entières, car la
fatigue de l’interprète est grande dans ce cas, plus grande que dans le cas des récepteurs du message.
Il s’agit d’une fatigue provoquée par la compréhension des informations et leur réexpression, par leur
intégration dans le contexte, dans le domaine et dans la culture de l’orateur, mais aussi une fatigue
sensorielle, provoquée par les défaillances de l’équipement technique, par les bruits de la salle, par les
va-et-vient des participants, par les courants d’air froid ou chaud traversant la cabine, etc. Mais, en
situation réelle d’interprétation, dans la majeure partie des cas il s’établit une communion d’intérêts
entre le conférencier, l’interprète et le public qui s’avère bénéfique pour la qualité de l’interprétation.

La compétence extralinguistique de l’interprète de simultanée

Nous avons insisté sur les conditions de l’interprétation simultanée et sur les participants à
ce type de communication pour faire comprendre qu’il s’agit bien d’un type différent de
communication, que cette communication n’est pas facile à réaliser avec une qualité adéquate de la
restitution du message. L’interprète en simultanée est toujours sur le qui-vive, il est toujours attentif à
tous les signaux qu’il reçoit, verbaux ou non verbaux, mais, en premier lieu, il prépare très bien toutes
ses interventions. Le donneur d’ouvrage va toujours évaluer ses performances, en général en
l’écoutant pendant l’interprétation, augmentant ainsi la pression psychologique à laquelle l’interprète
doit faire face.
Quant à la compétence extralinguistique de l’interprète, elle recouvre en partie celle du
traducteur, mais elle comprend aussi des éléments nouveaux. Nous avons identifié les éléments
suivants de la compétence extralinguistique de l’interprète de simultanée :
-la capacité d’analyser diverses situations d’interprétation simultanée en posant aux
donneurs d’ouvrage les mêmes questions que dans le cas de la traduction (pour quel public? dans quel
contexte?), mais aussi d’autres : avec quels spécialistes va-t-on travailler? et surtout avec quel
équipement? (qui s’accompagne d’essais faits en cabine d’interprétation avec l’équipement et le
technicien);
-la capacité de gérer et de traiter l’information. Cette capacité ne s’exerce pas toujours
pleinement, car il y a des cas où l’information manque, les donneurs d’ouvrage considérant parfois
l’interprétation une transposition dont les coordonnées linguistiques seront connues en travaillant en
cabine;
-la capacité d’argumenter. Cet élément de la capacité traductionnelle identifié par Vienne
n’est pas manifeste dans le cas de l’interprète de simultanée qui ne peut pas argumenter explicitement
ses choix interprétatifs. Cette capacité se manifeste directement par les solutions qu’il propose et dans
la qualité de son interprétation ;
-la capacité de coopérer de l’interprète doit être plus poussée que celle du traducteur. Si le
traducteur sait comment faire travailler avec lui les émetteurs du discours, les techniciens, ses
collègues, il peut supplanter les défaillances apparues dans la réception ou le traitement de
l’information ou dans ses relations avec le donneur d’ouvrage. Il est important que l’interprète
connaisse ses droits et ses obligations, qu’il s’avère ouvert et communicatif avec tous les participants
au processus d’interprétation.
À ces quatre éléments de la compétence extralinguistique de l’interprète de simultanée nous
voudrions ajouter un cinquième qui est, à notre avis, le plus important et qui chapeaute les autres :
-la capacité de s’adapter de l’interprète professionnel. Le traducteur peut travailler à son
rythme, quand bon lui semble, avec tous les instruments qu’il peut trouver, assis au bureau ou dans
son lit, seul ou avec d’autres personnes, dans le silence le plus profond ou en écoutant de la musique,
etc. Dans le cas de l’interprète, les conditions de travail lui sont imposées, ainsi que l’équipement, les
collaborateurs, les moments de la journée, la position dans la cabine, les intervenants, même la tenue

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 174 
vestimentaire est en fonction du niveau de la réunion à laquelle il participe. Il ne lui reste, comme
contribution spécifique, que sa capacité d’adaptation aux situations les plus inattendues. Il doit faire
preuve de sang froid, de calme, de maîtrise de soi, composantes obligatoires de cette capacité
d’adaptation, mais il doit principalement savoir s’adapter aux conditions et à ses partenaires de travail.
Nous avons utilisé le verbe ‘savoir’ parce que nous considérons que cette capacité n’est pas innée. Il
est vrai qu’il y a des gens qui s’adaptent plus facilement que d’autres, mais nous pouvons tous
apprendre à nous adapter à notre milieu de travail comme l’homme le fait depuis des générations en
s’adaptant au milieu environnant.
En technique, cette capacité porte le nom d’’adaptabilité’ et elle est définie ainsi : « Capacité
d’un robot, dans un contexte de travail ininterrompu, soit d’exécuter une même tâche de manière
différente, soit d’exécuter une même tâche à partir de produits différents, soit de passer d’une tâche à
l’autre » (www.granddictionnaire.com). Si l’on exclut le mot ‘robot’, on pourrait identifier des
situations identiques d’adaptation en interprétation simultanée :
-on exécute une même tâche de manière différente (en cabine ou non, avec ou sans
microphone, avec ou sans clichés ou autres documents auxiliaires, etc);
-on exécute une même tâche à partir de produits différents (on travaille sur des supports
électroniques ou sur papier ou sans aucun document);
-on passe d’une tâche à l’autre (tout en restant dans le domaine : on fait de la simultanée, du
chuchotage, de la traduction à vue ou de liaison, on prend des notes pour le collègue interprète de la
même cabine, etc., et toutes ces tâches peuvent être accomplies pendant la même réunion ou
conférence).
Le GDT apporte des précisions à cette définition, en indiquant comme source de l’adaptabilité
« la polyvalence, la souplesse et la flexibilité mécanique combinées ». Si l’on exclut l’adjectif
‘mécanique’, on peut affirmer qu’un bon interprète doit être polyvalent ( maîtriser les différents types
d’interprétation et savoir les appliquer dans différents contextes), souple (savoir s’adapter au rythme
et au style de l’émetteur du message, savoir négocier avec le donneur d’ouvrage et savoir collaborer)
et flexible ( dans la restitution du sens, dans sa manière de travailler et de discuter avec les autres
participants au processus d’interprétation, dans sa manière d’organiser son lieu de travail ou
d’accepter des conditions de travail parfois difficiles, etc).

Conclusions

Nous estimons que, grâce à son adaptabilité, l’interprète peut faire face avec succès aux aléas
de son métier et peut arriver à une traduction de bonne qualité malgré les défaillances techniques ou
humaines inhérentes. Mais, lors de sa formation professionnelle, l’interprète est rarement mis dans la
situation de se confronter à ces défaillances et de développer son adaptabilité. Ces inconvénients sont
parfois rappelés dans les ouvrages théoriques, mais sans trop de détails. Il est nécessaire de faire
travailler les interprètes en herbe dans des situations hors norme, difficiles, avec des équipements
défaillants, sans documentation préalable, avec des donneurs d’ouvrage pas tout à fait bienveillants,
puisque de ce type de situations on apprend plus et on arrive à trouver des solutions adaptées à la
personnalité de chaque étudiant. Car, pour réussir à respecter la formule bien connue de Boileau « Ce
que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément », les interprètes
ont besoin non seulement d’une compétence linguistique de très haut niveau, mais ils doivent aussi
posséder une compétence extralinguistique qui, parfois, les aide à supplanter le manque de
connaissances ou de compétence linguistique et à réussir une interprétation sinon pas toujours belle,
au moins toujours fidèle.

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 175 
BIBLIOGRAPHIE

Bischoff, Klaus ( 2001) : « L’interprétation de conférence. Le plurilinguisme – un atout à


valoriser », http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Baltique1/interpretation.pdf
Durieux, Christine (2007) : « L’opération traduisante entre raison et émotion ». Meta : journal des
traducteurs, 52, 1, 48-55, http ://id.erudit.org/iderudit/14720ar
Gile, Daniel (1995) : Regards sur la recherche en interprétation de conférence, Lille, Presses
Universitaires de Lille
Lederer, Marianne (1994) : La traduction aujourd’hui, Paris, Hachette FLE
*** Le multilinguisme-Pour une meilleure compréhension mutuelle (2009) ,
http ://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/keydoc/keydoc_fr.htm. Seleskovitch, Danica/
Lederer, Marianne (1989) : Pédagogie raisonnée de l’interprétation,Bruxelles-Luxembourg, Didier
Érudition, Coll. « Traductologie » no.4.
Seleskovitch, Danica/Lederer, Marianne (1993) : Interpréter pour traduire, Paris, Didier Érudition
Vienne, Jean (1998) : « Vous avez dit compétence traductionnelle? ». Meta : journal des traducteurs,
43, 2, 187-190, http ://id.erudit.org/iderudit/004563ar
Vivier, Jean (2002) : « Interactions et effets de contexte dans l’interprétation de conférence ».
Chabrol, C., Olry-Louis, I. (éd.) : Interactions communicatives et psychologie, Paris, Presses
Sorbonne Nouvelle, http ://books.google.fr
Le Grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française. URL :
http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp.

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 176 
SECŢII/SECTIONS

Section I : Interprétation et formation des interprètes/Interpretare şi 
formarea interpreților 
 
Izabella BADIU, Développement d’un Master en Interprétation de Conférences – le standard 
européen  
Iulia BOBĂILĂ, Interpretare vs. mediere culturală în context educațional – cazul Spaniei  
Mihaela VISKY, La compétence extralinguistique de l’interprète professionnel  
Maria BUTAN, L’interprétation entre piège et défi 
Yuliya SHVETSOVA, La pratique de la formation des interprètes en Russie et l’intégration 
dans l’Union Européenne 

Section II : Formation du traducteur/Formarea traducătorului 
 
 Mihaela TOADER, Défis et progrès actuels dans le domaine de la formation à la traduction 
spécialisée en Roumanie  
Corina CILIANU‐LASCU, Pour une formation interdisciplinaire du traducteur en économie : 
entre domaine de référence, linguistique et terminologie  
Eugenia ARJOCA‐IEREMIA, L’acquisition de la compétence traductive dans le domaine 
médical  ( traduction du roumain vers le français) 
 Abdelouahab DAKHIA, Entre didactisation et axiologisation‐ une traduction en recherche: la 
surconscience des approches interculturelles 
 
Section  III : Terminologie et technologies dans la traduction/Terminologie şi 
tehnologii în traducere 
 
Dorina CHIS, La terminologie dans la formation des traducteurs   
Sanda CHERATA,  L’impact des technologies de l’information sur  l’assurance de la qualité de 
la terminologie dans la traduction spécialisée 
Corina  ABRAHAM‐BARNA, Ressources officielles de terminologie à l’usage des 
terminologues, des traducteurs et des interprètes 
Veronica ŞTEFAN, La qualité de la traduction sur l'impact des technologies de l'information 
 
Section IV : Compétences et qualité dans la traduction/Competențe şi calitate 
în traducere 
 
Mirela POP, Évolution du concept de compétence en traduction à l’heure de la mise en œuvre de 
l’approche par compétences en éducation et formation 

Colocviul internaţional de traducere specializată şi interpretare Competenţele traducătorilor şi


interpreţilor în vederea integrării pe piaţa actuală a muncii, Timişoara, 27-28 mai 2010    
                                                                                                                                                        Page 177 
Maria ȚENCHEA,  L’objectif qualité dans la formation des traducteurs. L’importance de la 
relecture‐révision 
Mariana PITAR, Compétences et qualité dans la traduction des documents audio‐visuels  
Georgiana  LUNGU‐BADEA - Quelle(s) compétence(s) traductionnelle(s) pour accomplir la
tâche du traducteur ?
Patricia Maria ŞERBAC, Competențele necesare în abordarea traducerii cărții Potopul lui Noe 
de William Ryan şi Walter Pitman 
 
 
Section V :  Enjeux de la traduction juridique /Probleme ale traducerii juridice 

Dana DINCĂ, Maria MIHĂILĂ,  Pour une approche contrastive de la traduction juridique 
 Bianca PREDESCU, Considerații  privind specificul  traducerii  specializate  de  drept  internațional  
şi  drept  european 
Adriana SFERLE, Les dictionnaires juridiques : des outils pour les traducteurs 
 Tania PETCOVICI , Traducerea şi transferul realității juridice europene 

Communications plénières/Comunicări în plen 
 
Cristian  MUJDEI (CESE, Bruxelles),  Tipuri de constrângeri lingvistice şi extralingvistice în 
activitatea traducătorilor din instituțiile UE  
Gigi  MIHĂIȚĂ, Experiența Institutului European din România privind formarea de 
competențe ale traducătorilor şi revizorilor 

Le Colloque international de traduction spécialisée et interprétation Les compétences des traducteurs


et des interprètes en vue de l'intégration sur le marché du travail actuel, Timişoara, 27-28 mai 2010   
                                                                                                                                                         Page 178