Vous êtes sur la page 1sur 498

NIOSPA MEKA FENA

JESUCRISTOÕNOA

El Nuevo Testamento
de nuestro Señor Jesucristo
en el idioma yaminahua
El Nuevo Testamento
de nuestro Señor Jesucristo
en el idioma yaminahua

Primera edición, 2003


Segunda edición, 2008

Publicado por
© La Liga Bíblica 2008

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar


públicamente la obra bajo las condiciones siguientes:
· Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la
Liga Bíblica (pero no de una manera que sugiera que
tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
· No comercial. No puede utilizar esta obra para fines
comerciales.
· Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar
o generar una obra derivada a partir de esta obra.
CONTENIDO

Mateo           · · · · · · · · · · · ·  Mt.     · · · · · · · · · · ·   5


Marcos     · · · · · · · · · · · ·  Mr.     · · · · · · · · · · ·  67
Lucas   · · · · · · · · · · · · ·  Lc.         · · · · · · · · · · · 102
Juan         · · · · · · · · · · · · ·  Jn.       · · · · · · · · · · · 164
Los Hechos             · · · · · · · · ·  Hch.         · · · · · · · · · · 208
Romanos   · · · · · · · · · · ·  Ro.     · · · · · · · · · · · 262
1 Corintios   · · · · · · · · · ·  1 Co.     · · · · · · · · · · 292
2 Corintios   · · · · · · · · · ·  2 Co.     · · · · · · · · · · 325
Gálatas   · · · · · · · · · · · ·  Ga.     · · · · · · · · · · · 344
Efesios       · · · · · · · · · · · ·  Ef.           · · · · · · · · · · · 355
Filipenses           · · · · · · · · · ·  Fil.       · · · · · · · · · · · 365
Colosenses     · · · · · · · · · ·  Co.       · · · · · · · · · · · 372
1 Tesalonicenses             · · · · · ·  1 Ts.       · · · · · · · · · · 379
2 Tesalonicenses             · · · · · ·  2 Ts.       · · · · · · · · · · 384
1 Timoteo         · · · · · · · · · ·  1 Ti.         · · · · · · · · · · 387
2 Timoteo         · · · · · · · · · ·  2 Ti.         · · · · · · · · · · 395
Tito  · · · · · · · · · · · · · ·  Tit.     · · · · · · · · · · · 401
Filemón           · · · · · · · · · · ·  Flm.           · · · · · · · · · · 405
Hebreos           · · · · · · · · · · ·  He.     · · · · · · · · · · · 407
Santiago       · · · · · · · · · · ·  Stg.   · · · · · · · · · · · 430
1 Pedro             · · · · · · · · · · ·  1 Pe.       · · · · · · · · · · 439
2 Pedro · · · · · · · · · · · ·  2 Pe.       · · · · · · · · · · 448
1 Juan         · · · · · · · · · · · ·  1 Jn.       · · · · · · · · · · 453
2 Juan         · · · · · · · · · · · ·  2 Jn.       · · · · · · · · · · 460
3 Juan         · · · · · · · · · · · ·  3 Jn.       · · · · · · · · · · 461
Judas   · · · · · · · · · · · · ·  Ju.       · · · · · · · · · · · 463
Apocalipsis           · · · · · · · · ·  Ap.     · · · · · · · · · · · 466
Mateo Jesúsnoa Yoikĩ Keneni

yonomaxikakĩ. Mã sorarofãfe ato


Jesucristo ãfe xinifãfe anefo ifitanaifono israelifo Babilonia ano
(Lc. 3.23-38) fonifo. Jeconíasri iyonifo. Jeconías ãfe

1
1 Ẽ mato yoinõ a taeyoi ipaonifo extofori kainifo.
Jesucristo ãfe xinifo. Jesucristo ãfe 12 Nãskata Babilonia anoax fake

xini David. Nã David ãfe xini Abraham. fetsafori kainifo. Jeconías ãfe fake
Nãfo Jesucristo ãfe xinifo taeyoi Salatiel ini. Salatiel ãfe fake Zorobabel
iyopaonifo. ini. 13 Zorobabel ãfe fake Abiud ini.
2 Nã Abraham ãfe fake Isaaca ini. Abiud ãfe fake Eliaquim ini. Eliaquim
Isaaca ãfe fake Jacobo ini. Jacobo fake ãfe fake Azor ini. 14 Azor ãfe fake Sadoc
Judá ini. Ãfe extofori ini. 3 Judapa fake ini. Sadoc ãfe fake Aquim ini. Aquim ãfe
Fares fe Zara ini. Ãto afa Tamar ini. fake Eliud ini. 15 Eliud ãfe fake Eleazar
Fares ãfe fake Esrom ini. Esrom ãfe fake ini. Eleazar ãfe fake Matán ini. Matán
Aram ini. 4 Aram ãfe fake Aminadab ini. ãfe fake Jacobo ini. 16 Jacobo ãfe fake
Aminadab ãfe fake Naasón ini. Naasón José ini. Nã José ãfe ãfi ini, María. Nã
ãfe fake Salmón ini. 5 Salmón fake Booz María fake ini, Jesús. Jesús ãfe ane fetsa
ini. Booz ãfe afa Rahab ini. Booz ãfe Cristo ini.
fake Obed ini. Obed ãfe afa Rut ini. 17 Abraham ãfe fenafo ichapa ini, nã

Obed ãfe fake Isaí ini. 6 Isaí ãfe fake David kainitĩa catorce inifo Abraham
xanĩfo David ini. Xanĩfo David ãfe fake ãfe fenafo. Askatari nã David ãfe fenafo
Salomón ini. Salomón ãfe ãfa fene ichapa ini. Nãskano David ãfe kaifo
fetsaya iyopaoni, Urías. yora fetsafãfe Babilonia ano ato iyonifo
7 Salomón ãfe fake Roboam ini. ato yonomaxikakĩ. Babilonia ano ikanax
Roboam ãfe fake Abías ini. Abías ãfe David ãfe fenafo catorce inifo. Askatari
fake Asa ini. 8 Asa ãfe fake Josafat ini. David ãfe fenafo Babilonia anoax anã
Josafat ãfe fake Joram ini. Joram ãfe fenifo ãto mai ano. Mã fenixakakĩ David
fake Ozías ini. 9 Ozías ãfe fake Jotam ini. ãfe fena fetsafori kainifo catorce inifo.
Jotam ãfe fake Acaz ini. Acaz ãfe fake Askatari Cristo kaini.
Ezequías ini. 10 Ezequías ãfe fake
María Jesucristo kãini
Manasés ini. Manasés ãfe fake Amón ini.
(Lc. 2.1-7)
Amón ãfe fake Josías ini. 11 Josías ãfe
fake Jeconías ini; ãfe extofori ini. Mã 18 Ẽmato yoinõ ea nikakapo afeskax
Jeconías rama xanĩfo ikaino, Babilonia Jesucristo kãinimakĩ. José fe María
anoxõ xanĩfãfe ãfe sorarofo nĩchini yoinãyonifo fianãxikakĩ. Fianãyofafomano
israelifo ato ifitanõfo anã ato Niospa Yõshi Sharapa María fake

5
MATEO 1, 2 6

nanemani. 19 José Nios Ifofasharakõiax kĩfixomis ãfe xanĩfofo fenõfo ato yõkaxiki.
sharakõi ini. Nãskaxõ José María Askatari a Moisés yoikĩ kirika keneni
yõapainima yorafãfe ferotaifi. keskara ato tãpimamisfo ato kenamani ato
Fomãxopaoni. Nãskaxõ tsoa yoixoma José yõkaxiki. “¿Fanĩax Cristo kãixiimẽ?” ato
María enepaini. 20 Nãskano José ãfe faito kemanifo iskafakakĩ: “Belén anoax iki,
namapa õini Niospa ãfe ãjirinĩ yoiaito. Judea mai anoax,” fanifo. “Niospa meka
Yoikĩ iskafani: “José, rateyamafe María fe yoimisto nãnori kirika keneyoni a
fianãxiki. Na fake nanea Niospa Yõshi inõpokoai yoikĩ Niospa shinãmanaino.
Sharaõxõ akaki. 21 María fake feronãfake fii Iskafakĩ keneni:
kiki. Mĩ anekĩ Jesús faxikai. Nãato ato 6 Belén, Judá mai anoax pishtakõi.

ifipakenakaki. Nãskaxõ afe yorafo ãto Akka pexe rasi fetsafo efapakõifo.
chaka soaxoxii kiki ato nimapakexakĩ,” ixõ Askafiax Belén sharafinakõia ixii
ãjirinĩ José yoini. mãmãi israelifo ãto xanĩfo finakõia
22-23 Chanĩmakõi nãskakõi nã Nios kãixiaino Belén anoax. Nãskakẽ ãfe
yoimisto yoini keskarakõi. Iskafakĩ inakõifo israelifo ãto xanĩfokõi ixii,
kirika keneyoni Niospa shinãmanaino: ixõ kirikaki keneni Niospa meka
Kẽro xotofake feronãfake fe yoimisto Niospa shinãmanaino,” fanifo.
imisma fake onixii. Fake feronãfake 7 Nãskakẽ Herodes a fishi tãpimisfo

fixõ anekĩ Emanuel faxii, ato yõkani onexõ tsõa nikayamanõ:


ixõ yoini. (Akka nõko mekapa Emanuel “¿Afetĩa fishi mã õitamẽ?” ato fani.
fakĩ, “Nios nofe ika,” ixõ nõ yoimis.) 8 Nãskaxõ ato nĩchini Belén ano.
24 Mã ãjirinĩ yoiano José moinãkafani. Herodes tãpipaikĩ, “Belén ano fotakãfe a
Nã ãjirinĩ yoia keskafakĩ, José María fini. fake tãpixikakĩ. Mã fichixõ ea
Mã fixõ ãfe pexe ano iyoni. 25 Mã afe yoifexikakĩ ẽri akiki inimaikanõ,” ato
fĩanãx afe chotanãnima ãfe fake kãiyonõ. fani ãa ato pãrakĩ.
Mã fake kãiano anekĩ Jesús fani. 9 Ato askafaino fonifo. Fokakĩ fishi

rekẽ kaino chĩfafainifo. Nãskax fishi


Feronãfakefo fishi tãpikõimisfo nẽteni nã fake yome ano. 10 Nã fishi anã
a xini oaikirinoax mai fetsa anoax õikanax inimakõinifo. 11 Nãskakanax
Jesús õipai fenifo pexe mẽra ikifaikaxõ fake yome

2
1 Herodes xanĩfo ikano Jesús kãini fichinifo afa María yafi. Mã fichikaxõ
Belén pexe rasi anoax, Judea mai ratokonõ mai chachipakefofãnifo, a
anoax. Nãskano a xini oaikirinoax mai fakeki inimakakĩ. Nãskakaxõ ãto kafo
fetsa anoax feronãfakefo fishi tãpikõimisfo fẽpekaxõ afama mĩshti sharakõifo Jesús
fenifo Jerusalén ano. 2 Nokotoshikaxõ inãnifo. Oro minikãta, pirofomãri
yõkanifo: “¿Fanĩmẽ a rama kãia judeofãfe mininifo a nõ koofatiro pirofomã nakas
ãto xanĩfo ikai? Mã nõ õia ãfe fishi oaito. sharakõi. Askatari pirofomã fetsari ãfe
Nãskakẽ nõ oa Jerusalén ano xanĩfo õiyoi. ane mĩra inãnifo. 12 Nãskakẽ namakẽ
Nõ akiki inimai nõ oa, ‘Mĩ nõko xanĩfokõi,’ Niospa ato yoiano anã Herodes ano
ixõ yoipaikĩ,” fanifo. fonifoma. Fai fẽtsa fonifo ãto mai ari.
3 Askafaifono fetsafãfe yoiaito nikakĩ
María feta José Jesús
Herodes shinãchakakõini xanĩfo iki kiki
ichokinifo Egipto mai ari
ixõ. Askatari keyokõi Jerusalén anoafãferi
shinãchakakõinifo. 4-5 Akka Herodes judeo 13 Askata
a fishi tãpimisfo mã foaifono,
inima. Nãskaxõ ato kenamani a ato Nios José namakẽ, Niospa ãfe ãjirinĩ yoini:
7 MATEO 2, 3

“Moinãkafafe. Mĩ ãfi feta mĩ fake yome Israel ano anã fonifo. 22 Mã fõkakĩ
ichokitãfe Egipto mai ari. Nãri ikiyoxiki nikanifo ato yoiaifono Herodes fake
nã ẽ mato yoiaino mã anã onõ. Herodes Arquelao mã xanĩfokẽ Judea anoax.
na fake yome fenai kiki retepaikĩ,” Nikai José rateni Judea ano kapai.
Niospa ãjirinĩ José fani namakẽ. Nãskaito anã ãjirinĩ José yoini namakẽ
14 Nãskata moinãkafata, nã fakishi iskafakĩ: “Galilea mai ano katãfe,” fani.
fonifo María fe José ãto fake Jesús iyoi Nãskafaino fonifo Galilea ano ãfe ãfi fe
fokani Egipto ano. 15 Egipto ano José fe Jesús iyokani. 23 Nãskax nokonifo
María ipaonifo mã Herodes naano Nazarete pexe rasi ano. Nãno inifo.
fexixakakĩ. Nãskakẽ Egipto ano Nãnori taeyoikõi Niospa meka
iyopaonifo. Niospa meka yoimisto yoimisfãfe yoiyonifo, “Cristo Nazarete
nãnorikõi kirika keneyoni Niospa ano imis,” fakakĩ, a inõpokoai yoikakĩ.
shinãmanaino iskafakĩ: “Ẽfe fake ẽ kena Nãskakõini.
Egipto anoa,” ixõ Niospa meka yoimisto
kirika keneni. Juan Maotista tsõa istomaxõ ato yoini
(Mr. 1.1-8; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)
Fakefo retenõfo Herodes ato manamani
3
1 Jesús Nazarete ano ikano Juan ato
16 Fishi
tãpimisfo Herodes fomãkani. maotisafapani tsõa istoma ixõ
Fai fẽtsa foafono nikai, Herodes Judea mai anoxõ. Nãnoxõ Niospa meka
õitifishkikõini. Fishi tãpimisfãfe taeyoi ato yoipaoni. 2 Nãnoxõ ato yoipaoni
Herodes yoiyonifo ato yõkaito iskafakĩ: “Yorafãfe, anã Nios shinãkãfe.
iskafakakĩ: “Afetĩama nõ nã fishi õikĩ Mãto chaka xatekõikãfe, a mã
taefati, mã xini rafe aka,” fanifo. chakafamis shinãmakikãfe. Niospa meka
Nãskakẽ Herodes sorarofo ato nikakõikãfe. Mã chaima nõko Ifo Nios oi
manamani fake feronãfake xini rafe kiki nõko xanĩfo finakõia ixii kiki,” ixõ
akafo, yome mĩshtifoya ato retenõfo, Juan ato yoipaoni fãsikõi.
Belén anoafo retekãta, a Belén pasotai 3 Isaías kirika kenekĩ yoiyoni a

ikafori ato retenõfo. 17-18 Nãskara taeyoi inõpokoai yoikĩ Niospa shinãmanaino.


Jeremías Niospa shinãmanaino kirika Iskafakĩ yoini:
keneyoni a inõpokoai yoikĩ. Iskafakĩ Tsõa istoma anoxõ yorafo yoixii
keneni: akiki feaifono. Iskafaki ato yoixii: “Mã
Ramã anoxõ nikanifo fãsikõi nõko Ifo oi kiki. Nãskakẽ
oiaifono. Raquel oiaito nikanifo ãfe itipinĩsharakãfe. Ãfe fai sharafaxokãfe.
fake manoi, mã ãfe fake nano. Mãto chaka xatekãfe,” ixõ ato yoiaito
Oiyayamafe fafiaifono nishpanima, nikaxikani,
ixõ Jeremías keneni. ixõ Isaías kirika keneyoni Juanoa yoikĩ.
Nã Jeremías yoini keskara mã 4 Akka Juan ãfe rapati kamĩcho fichi

askakõia. kishi faxõ safepaoni. Ãfe sĩtorari fichi koiro


19 Mã Herodes naano Niospa ãjirinĩ safepaoni. Nãskaxõ tseo pipaoni, fonari
afianã José yoini namakẽ iskafakĩ: apaoni. 5 Nãskano Jerusalén anoafo yafi
20 “Moinãkafafe. Mĩ ãfi feta mĩ fake Judea anoafo fenifo Juan nikai fekani. A
iyotaxiki Israel mai ano. A fake yomefo faka Jordán chaima ikafori fenifo. 6 Mã
retepaimisfo mã naafoki,” fani. fẽkaxõ Juan yoinifo a afara chakafamisfo.
21 Nãskafaino moinãkafani José. Ãfe Nãskaxõ ãto chaka xatepaiyaifono Juan
ãfiri mõini ãfe fake yafi. Nãskakanax ato maotisafapani faka Jordán anoxõ.
MATEO 3, 4 8

7 Nãskaifono fariseofo xanĩfo metsamafo afama mĩshti fatiro, ẽ atiroma keskara.


feaifono, saduceofo xanĩfo metsamafori Akka ẽ afaama. Mã Nios chanĩmara faino
fenifo Juan ano. Ichapakõi fenifo, “Nokori aato ãfe Yõshi Shara mato mẽra naneyoi.
Juan nashimanõra,” ikanax. Juan ato õikĩ Akka tsõa Nios chanĩmara fayamaito,
ato iskafani: “¿Afeskai mã ea ano oimẽ? ¿Ẽ Niospa mato omiskõimaxii. 12 Akka yõra
mato maotisafapanõ mã oimẽ? ¿Tsõa mato ãfe tarepa aros fanaxõ mã pachiano
yoiamẽ? Mã shinãiraka nõ chiifã mẽra topitiro. Nãskaxõ katotiro a sharafo fixõ a
katirora ixõ nãskax mã maotisapaimẽ, nõ chakafo potaxõ koofatiro. Nãskarifakĩ a
chiifã mẽra kayamanõra ikax. Maa, mãkai chipo oaito a chanĩmara faafo yafi a
afaa tãpiama, askax mã maotisatiroma. Mã nikakaspamisfo ato paxkanãfaiyoi.
Nios Ifofaima. Mã oa shano keskara mãto Nãskaxõ a chanĩmara faifo a ika ano ato
õiti chakakõi. Nãskaxõ mã Satanás ifofaa. iyoxii afe isharapakexanõfo. Akka nã
Nãskakẽ kaxpa ẽ mato maotisafatiroma nikakaspamisfo chiifã mẽra ato potano
mãmãi Satanás fisti shinãito. Ãa fẽtsa mato anoax omiskõipakenakafo. Chiifã
pãratiro nõ maotisanõ nõ chiifã mẽra mẽranoax omiskõi xatenakafoma,” ixõ
kaimakai Nios nikayamafiax ixõ mato Juan ato yoini.
pãrano mã chiifã mẽra katiro fetsa afaa
tãpiamato mato pãrano. Askara Niospa Juan Jesús maotisafani faka Jordán anoxõ
mato ifitiroma mãkairoko shinãito, ẽroko (Mr. 1.9-11; Lc. 3.21-22)
mato maotisafaano. 8 Mãto chaka xatekãfe, 13 Askata Galilea anoax Jesús kani
Nios shinãkãfe. Mã Nios shinãito ẽ mato faka Jordán ari Juan maotisafanõ.
maotisafapakai. 9 Ẽ mato anã yoinõ 14 Akiki nokoaino Juan Jesús iskafani:

nikakapo. Mã shinãtiro: ‘Nã Abraham nõko “Jesús, ¿afeskakĩ ẽ mia


xini ipaoni, õiti sharayaxõ Nios maotisafatiromẽ? Akka mĩroko ea
shinãpaoni.’ Akka mã shinãkĩ: ‘Nõmãi atironõ,” fani.
Abraham fenaxõ nõ shara shinãi,’ ixõ mã 15 Askafaino Jesús kemani iskafakĩ:

shinãkĩ mã shinãsharaima. Askara “Epa Niospa noko yoia keskara keyokõi


shinãyamakãfe. Akka mãto õitinĩ mã nõ nikakõitiro. Nãskakẽ ea mĩa
chaka shinãfi mã chanĩ. Nikasharakõikãfe, maotisafatiro,” fani.
ẽ mato yoinõ. Na tokiri Niospa onifaxõ Jesús askafaino, Juan Jesús
nĩchikẽ mã õitiro Abraham ãfe fena inõ. maotisafani. 16 Nãskata Jesús faka
Nãskakanax Abraham fakefo itirofo na mẽranoax fininãkafãnaino nai
tokiri õikĩ Nios shinãkanax. Akka mãkai fepekemetani. Ariax Niospa Yõshi Shara
anori shinãima mã mã chanĩ: ‘Abraham akiki fotoni, oa rifi keskara Jesús õiaino.
shinãpaoni keskara nõ shinãira,’ ikax. 17 Askaino nai mẽraxõ Ãpa yoiaito

Askara shinãyamafi Satanás fisti ifofafiai. nikani iskafaito: “Mĩ ẽfe Fakekõi ẽ mia
10 Akka fana fimiyamaito ifãfe reratiro. Ãfe noikõi. Ẽ mikiki inimasharakõi,” ikaito
tapori tsekaxõ koofatiro anã niyamanõ. nikanifo.
Nãskarifakĩ mã Nios nikakaspaito a
omiskõipakenakafo mẽra Niospa mato Satanás chakata Jesús afara
potaxii mã chaka xateaxma mã chakafamapaini
isharayamaito. 11 Nãskakẽ ẽ mato (Mr. 1.12-13; Lc. 4.1-13)

4
maotisafai mãto chaka mã xatepaiyaito 1 Nãskaino Niospa Yõshi Sharapa

Nios Ifofapaikĩ. Akka nã ea keskarama mã Jesús iyoni tsõa istoma anoxõ


chaima oi kiki, nã sharafinakõia. Aato Satanás afara chakafamapainõ.
9 MATEO 4

2 Mã cuarenta nia oxax Jesús 11 AskafainoSatanás Jesús makinoax


fonãikõini afaa pishta piyamax. 3 Nãno kaino Niospa ãfe ãjirifo akiki fotonifo
Satanás akiki nokoni. Mã akiki nokoxõ pimaxikakĩ.
ifofamapaini. Askatari chakafamapaini.
Iskafakĩ yoini: “Mĩ Niospa Fakemãkĩ na Galilea anoxõ Jesús ato yoikĩ taefani
tokirifo pãa fapo,” fani. (Mr. 1.14-15; Lc. 4.14-15)
4 Askafaito Jesús kemani: “Maa, na mĩ 12 Akka mã Juan sorarofãfe karaxa

ea yoiai keskara ẽ akima. A nõ piai fisti mẽra ikimana nikata Jesús Galilea mai
nõ shinãima nipaikĩ. Akka Epa Niospa ano anã oni. 13 Nazarete anoax
ãfe meka fisti shara nõ shinãtiro. Capernaúm ano nokoni ano ixiki. Nã
Nãskara Niospa meka yoimisto keneni,” Galilea ĩa kesemẽ Capernaúm ini.
Jesús fani. Nãnori yora fetsafori osia ini.
5 Jesús askafaino Satanás iyoni Zabulonõfo fe Neftalifo ano ikafo ini.
Jerusalén ano a Nios kĩfiti pexefã 14-16 Isaías kirika kenekĩ yoini keskakõi

mãmãkĩa. 6 Nãnoxõ yoini iskafakĩ: “Mĩ Jesús nãno ipaoni. Isaías kirika kenekĩ
Niospa Fakekõiaxroko mĩ niriax iskafani:
ichopakekafanikai. Mĩ ichopakekafanax Zabulonõfo fe Neftalifo ãto mai
mĩ afeskaimakai. Nã Niospa meka ano ikafo ĩa Galilea ano. Faka Jordán
kirikaki keneaki iskai: ‘Niospa ãfe ãjirifo okiri chai poketa nãno judeofoma
yoixii mia kexenõfo.’ Askatari kirika fakish mẽra ika keskara, Niospa meka
keneano iskaki: ‘Mĩ ãto mifiki pakeaito nikakatsaxakakima. Fakish mẽra ika
mia achixikani kiki mĩ tokiriki keskara ifiakaxõ, oa koshi penai
pakenõma,’ kirika kenea iskaki,” keskara õixikani. Fakish mẽra
Satanás Jesús fani. ipafikeranaxakakĩ atoki penarisatani,
7 Askafaito anã Jesús kemani: “Akka ixõ Isaías a inõpokoai yoikĩ Jesúsnoa
na kirika keneano yoinifo iskafakĩ keneni. Nãskarifiai omiskõipakenakafo
Niospa meka: ‘Nõa nõ meka fetsafaxõ mẽra ikeranafo. Askafikeranafono atoki
nõ yoitiroma: “Ẽ afara afeskarafaito, ea Jesús nokoaitĩa nã Ifofaafo tii ato
Niospa kexei,” ixõ nõ shinãtiroma. nimapakenaka.
Akka, “Niospa ea amapaiyai keskara nã 17 Anoxõ Jesús ato yoikĩ taefakĩ

fisti ẽ atiroki Niospa ea kexenõ,” ixõ iskafani: “Mã chaima nõko Ifo Nios
shinãkãfe,’ ikaki na kirika keneano,” xanĩfo finakõia oi kiki. Nãskakẽ
Jesús fani. shinãmitsayanã mãto chaka xatekãfe.
8 Askata Satanás Jesús iyoni mãchifã Afaa chakafatamaroko Niospa meka
mãnãnẽ. Arixõ õimani nã maifo tii nikakõikãfe,” ixõ Jesús ato yoini.
sharafinakõia. 9 “Õipo. Mĩ ea ratokonõ
mai chachixõ, ‘Mĩ ẽfe ifoki,’ mĩ ea faito Jesús cuatro feronãfake kenani
na maitio keyokõi ẽ mia inãtiro mĩ ãfe tarafanãfãnẽ foe fimisfono ãfe
ifo inõ,” fani. inakõi inõfo
10 Askafaito Jesús kemani: “Satanás. (Mr. 1.16-20; Lc. 5.1-11)
Emakinoax katãfe. Ẽ mia ifofaimakai. 18 Ato yoita Jesús Galilea ĩa kesemẽ
Na kirika kenea ano Niospa meka kani. Kakĩ fichini Simón yafi onefetsa
yoimisto iskafani: ‘Nã nõko Ifo Nios fisti Andrés. Simón ãfe ane fetsa Pedro
nõ ratokonõ mai chachixõ nõ yoitirokĩ, ipaoni. Nã rafeta tarafanãfãnẽ fimisfo
nã fistimãi nõko Ifokẽ,’ ” fani. inifo, ãto tarafanãfã faka naki
MATEO 4, 5 10

poteaifãfe. 19 “Efe fokãfe. Mãfi 3 “Fẽtsa ãto shinã mẽraxõ shinãkĩ iskafax:
tarafanãfãnẽ fimiskĩ. Mã foe ichapa rasi ‘Ẽakai ẽ isharatiroma. Ẽ Nios yopakõi,’
tarafanãfãnẽ fiai keskari fakĩ iskaratĩari ikaito Niospa inimamaxii mãmãi Nios Ifo
mã ekeki yora ichapa efexii ẽ ãto Ifo sharafaino ãfe fakekõi inõ.
inõ,” ixõ Jesús ato yoini. 20 Ato 4 “Fetsa shinãmitsakõifiaino chipo

askafaino tarafanãfã fafaikani afe fonifo. Niospa noikĩ inimamaxii.


21 Askata ori chaimashta kaxõ Zebedeo 5 “Fetsa kakapaimisma imisno Niospa

fake raferi fichini, Santiago yafi Juan. inimamasharaxii. ‘Keyokõi maitio atonã
Nã rafeta ãto apa feta kanõa nakixõ ixii,’ ixõ Niospa yoiyoni keskara atonãri
tarafanãfã itipinĩ fanifo, kishifakãkĩ. Nã ixii.
raferi, “Efe fokãfe,” Jesús ato fani. 22 Ato 6 “Fẽtsa Niospa meka noikõikĩ Niospa

askafaino ãto apa kanõa ano nĩchifainifo ato imapaiyai keskara shara ipaikõikani,
Jesús fe fokakĩ. nã keskarafo Niospa ato inimamaxii.
7 “Fẽtsa fetsafori noikĩ ato sharafaito
Jesús yora ichapafo tãpimani Niospa tãpia. Nãskakẽ ari Niospa noikĩ
(Lc. 6.17-19) axosharapakenaka inimamakĩ.
23 Mã askafaxõ afe foafono nã Galilea 8 “Fẽtsa Nios shinãsharakĩ, ãfe õiti mẽra

anoafo kafãsakĩ Niospa meka ato yoini. afaa chaka shinãtama Nios fisti shinãkĩ
Judeofãfe ichanãti pexe mẽraxõ Jesús chipo Nios õixii. Nãskax inimakõixii.
ato Niospa meka shara yoisharakĩ 9 “Akka noikaspa faatanãifono

iskafani: “Itipinĩsharakãfe. Nios nonoax fẽtsafãfe ato raenã faano, nãfo Niospa
mãto xanĩfo ipai kikĩ,” ixõ ato ato yoikĩ iskafaxii: ‘Mã ẽfe fakefo,’ ixõ
yoifofãsafani. Askatari a isinĩ ikaifo ato yoiaino inimakõixikani.
fetsa fetsatapafo ato sharafãpani. 10 “Fẽtsa Nios Ifofasharapaiyaino,
24 Askafaano nikakaxõ Siria mai anoafo fetsafãfe ato omiskõimafiaifono, Epa
isinĩ ikaifo akiki efenifo ato Niospa kexesharakõiano nãskakẽ
sharafapanõ. Isinĩ ikaifo fetsa inimakõixii.
fetsatapafo akiki efenifo. A yõshi chaka 11-12 “Mã ea Ifofakẽ fetsafãfe mato

ãto mẽra naneafori ato sharafani. A ĩchakani, mato omiskõimayanã askatari


nĩsoaifori efeta, a finimismafori efeta, a matoõnoa meka chaka yoikani meka fetsa
chatofori efenifo. Ato keyokõi fetsatapafo. Nã mato chakafaifo keskafakĩri
sharafapani. 25 Askafaito yorafã rasichi mãto xinifãfe nã Niospa meka ato
chĩfafainifo. Atiri Galilea anoax fonifo, yoixomisfori ato chakafapaonifo. Nãskakẽ
atiri Decápolis anoax fonifo, atiri inimasharakãfe eõxõ matori chakafakani
Jerusalén anoax fonifo, atiri Judea kiki. Mã askaito Niospa afara sharafo mato
anoax fonifo, atiri faka Jordán okirinoax mekexona nai mẽranoa mãtonã inõ,” ixõ
fekãta Jesús chĩfafainifo. Jesús afe imisfo ato yoini.

Machi mãnãnẽxõ Jesús ato yoini “Mã tashi keskarata askatari mã pena
(Lc. 6.20-23) keskara,” ixõ a Ifofaafo Jesús ato yoini
(Mr. 9.50; Lc. 14.34-35)
5
1-2 Yorafãrasi akiki feaifono õi Jesús
ato paxafãini kaax, machi pochinĩ 13 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Mãfi

tsaoni. Tsaoano ãfe meka tãpipaimisfo nono mai anoax tashi keskaraki.
akiki fenifo. Ãfe meka nikai fekani. Akiki Nãskakẽ shinãkãfe. Tashi sharakẽ nõ
feafono ato yoikĩ iskafani: meetiro. Akka tashi sharayamakekai nõ
11 MATEO 5

shara meetiroma. Nãskarakai tsoa tsõa fetsafatiroma. Askatari afaa nõ


pishta fichipaima. Mã paispakẽ anã nõ potatiroma. Akka mã keyokõi
pitiroma. Nãskakẽ nõ potatiro. mitokomeano, mai fe nai keyoxii. Mã
Nãskarifiai mã tashi keskara. Mã nono afama mĩshtifo keyoano nõ anã Moisés
mai ano isharaino yorafãfe mato õikani mekari nõ yopaxima. 19 Akka fẽtsa
inimatirofo. Askafixõ mã Nios anã Moisés meka nikasharayamaxõ fetsafori
Ifofasharayamaito matoõxõ tsõakai ato meka chaka tãpimanaino
tãpitirofoma Niospa meka shara. Mã nikakaspamisfo a Moisés keneni
tashi paispa keskarakẽ mato potatirofo. keskara. Nã feronãfake Epa Nios ika
Iskafakĩ yoitirofo: ‘Mã chakafoki nonoax ariax anã afaa itiroma. Nãskafekẽ fẽtsa
fotakãfe. Mãkai afaama,’ ixõ yoitirofo. Niospa meka nikasharataifakĩ fetsafori
14 “Nãskatari mã oa luz peeikai Niospa meka xafakĩa yoiax Epa Nios ika
keskarakĩ. Akka pexe rasi mãchi keya anoax afe xanĩfo itiroki. 20 Askano nã
mãnãnẽnoax onetiroma. Chai ixõ fariseofo fe a Moisés yoikĩ kirika keneni
penakõi nõ õitiro. Nãskarifiai matoõxõ keskara ato tãpimamisfo, ‘Nõfi
yorafãfe xafakĩa eõnoa nikatirofo. sharakõi,’ ifiamisxakakĩ Niospa yoini
15 Nãskafakĩri tsõakai fakishaino keskara keyokõi nikafoma. Akka a
õipaifikĩ luz fepotiroma. Tapo kamaki Moisés yoikĩ keneni keskara
luz õtaxõ kẽsho fepotiroma. nikakõikanaxma tsoa Epa Nios ika ari
Askatamaroko tapo kamaki fomãkĩa nõ nokotirofoma,” ixõ Jesús ato yoini.
õtaxõ tsãotiro a pexe mẽra ikafãfe
õisharanõfo. 16 Nãskarifiai isharakãfe. “Õitifishkiyamakãfe,” ixõ Jesús ato yoini
Mã askaito mato õikakĩ tãpitirofo mã (Lc. 12.57-59)
eõnoax xafakĩa isharakẽ. Askata mãto 21 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Mã
Epa Nios nai mẽra ikano aõnoa yoikĩ mã nikamiskĩ a Moisés nõko xinifo ato
iskafaxikani: ‘¡Aicho! Na yorafo yoipaoni keskara. Iskafakĩ ato yoini:
Niosnoax isharakõimisfo. Ãto Nios ‘Tsoa reteyamakãfe. Mã fetsa retekẽ
sharakõi,’ ixõ yoixikani,” Jesús ato fani xanĩfofo ano mato iyotirofo matori
yoikĩ. kopikiri retematirofo,’ ixõ nõko xinifãfe
yoinifo. 22 Mẽstekõi anori yoifinikẽ ẽ
Jesús ato yoini a Niospa shinãmanaino mato meka fetsari mẽstekõi yoinõ. Ea
Moisés keneniõnoa nikasharakõinõfo nikasharakãfe. Fẽtsa fetsa ĩchaito mĩ
17 Anã Jesús ato yoini: “Mã shinãiraka xanĩfofo ari iyotiro a omiskõimanõ.
iskafakĩ: ‘A Moisés Niospa Askatari fẽtsa fetsa chakafai iskafakĩ:
shinãmanaino keneni, askatari a Niospa ‘Mĩ afaa tãpiama. Mĩ tatimakõi,’ faito
meka yoimis fetsafãferi kirika kenenifo Niospa a omiskõipakenakafo mẽra
afo Jesús noko nikamakaspai,’ ixõ mã chiifã mẽra potatiro anoax
shinãiraka. Anori shinãyamakãfe. Ẽkai omiskõipakexanõ.
Moisés feta a Niospa meka yoimis 23-24 “Nãskakẽ mã Nios kĩfiti pexefã

fetsafãfe kenenifo keskara ẽ potayoi mẽraxõ mã kĩfipaikĩ mã iskafaki shinãino:


onima. Askatamaroko nã kenenifo ‘Ooa, ẽ fetsa chakafaa ẽ raefama,’ ixõ
keskara ẽ ato tãpimaxii ẽ fotoni nai shinãkĩ, anã Nios kĩfixoma nã mã Nios
mẽranoax. 18 Akka ẽ mato xafakĩa yoi. inãpaifafãinai fetsa ano koshi fotakãfe.
Ea nikasharakãfe. Nai fe mai Akiki nokoxõ yoisharafe anã mikiki raenõ.
keyoyoamano a Moisés yoini keskara Nãskaxõ anã mã Epa Nios kĩfitiro.
MATEO 5 12

25 “Mã fetsa nimiano matoki oxõ mato ãfe ãfi potaxikĩ a potayoxoma iskafatiro
iskafatiro: ‘Mĩ ea nimia. ¿Afetĩa mĩ ea kirika kenexõ: “Ẽ anã mia fipaima. Ẽ
kopifaimẽ? Mĩ ea kopifayamaito ẽ mia mia eneikai,” ixõ kenexotiro,’ ixõ
xanĩfo ano iyoikai,’ mato faito, xanĩfo ano Moisés ato yoini. 32 Akka anori Moisés
kayoxoma koshi raefakãfe. Akka mã yoifinikẽ anã meka fetsari ẽ mato yoinõ.
askafayamaino xanĩfo ano mato iyotiro. Mã Tsõa ãfe ãfi chotayamafiano, feronãfake
mato iyoano xanĩfãfe policia yoitiro iskafakĩ: ãfe ãfi eneano nã kẽro feronãfãke fetsa
‘Na feronãfãke fetsa nimiakĩ kopifaamaki, fe chotanãi chakanai. Askatari
karaxa mẽra ikimafe,’ fatiro. 26 Ẽ mato feronãfake fẽtsa nã kẽro fĩax chakanai
paraima. Fẽtsa mato karaxa mẽra ikimanano ãfe ãfikõima chotai,” ixõ Jesús ato
mã fena tseketiroma. Akka nã mã nimia yoini.
kopifatĩa mã tseketiro,” ixõ Jesús ato yoini.
“A mã yoiyomis keskara akãfe,”
“Mãto ãfikõima chotapaiyamakãfe,” ixõ Jesús ato yoini
Jesús ato fani 33 Askata anã Jesús ato yoini: “Mã mã
27 Anã Jesús ato yoini: “Mã mã nikamis a nikamis a Moisés nõko xinifo yoini
nõko xini Moisés yoini keskara. Iskafakĩ ato keskara. Ato iskafakĩ yoipaoni: ‘A mã Nios
yoini: ‘Mãto ãfima chotayamakãfe. Askatari yoiyomis keskara axosharakãfe. A mã
kẽromãri mãto fenema chotamayamakãfe,’ yoiyomis keskara Epa Niospa mã nikakĩ
ixõ ato yoini. 28 Nãskara chanĩma. Nãskakẽ akka mã ayamano nã chakakõi itiro,’ ixõ
ẽri mato yoi, fẽtsa ãfe ãfima õikĩ ãfe shinã Moisés nõko xinifo yoini. 34 Akka nãnori
mẽraxõ shinãi: ‘Ẽ na kẽro chotapai,’ ixõ ato yoifinikẽ, ẽri mato yoisharanõ.
shinãkĩ ãfe shinã mẽraxõ chotai. Nikakapo. Mã fetsafo yoiyomis keskara
29 “Akka mãto fẽro õikĩ mã chakafatiro. axosharakãfe. Iskafakĩ yoiyamakãfe: ‘A ẽ
Nãskakẽ afara chaka õiyamakãfe afara mato yoiyoa keskara ẽ axii. Ẽ mato yoiyoa
chakafaxikakima, nã nõko fero tsekaxõ nõ keskara ẽ ayamaino Epa Niospa ea
õitiroma keskafakĩ. Mã mãto chaka omiskõimatiro,’ ixõ yoiyamakãfe. Askatari,
xateyamax omiskõipakenakafo mẽra mã ‘A ẽ mato yoia keskara ẽ akẽma keyokõi
katiro. Akka mã mãto chaka xateax mã Nios nai mẽraxõ ea omiskõimatiro,’ ixõ
ika ari kaax mã afe ipaxatiro. Askara shara. yoiyamakãfe. Akka nai mẽranoax Epa Nios
30 Nãskarifakĩ mãto mẽke kayakai aõxori xanĩfo finakõia iki. Nãskakẽ anori nõ
mato afara chakafamakẽ, mextemekãfe. Mã yoitiroma. 35 Askatari, ‘A ẽ mato yoiyoa
askafax shara mã itiroki. Nãskarifakĩ mãto keskara ẽ ayamaino nono mai anoafãfe ea
chaka xatekãfe nã mã mextemea keskaraxõ. omiskõimatiro,’ ixõ anori yoiyamakãfe.
Akka mã mãto chaka xateyamax, nã Keyokõi mai ano Epa Niosnã. Askatari, ‘A ẽ
omiskõipakenakafo mẽra mã katiro. Akka mato yoiyoa keskara ẽ ayamaino a
mã mãto chaka xateax, Nios ari mã kaax afe Jerusalén anoafãfe ea omiskõimatirofo,’
mã ipaxatiro. Askara shara,” ixõ Jesús ato ixõ anori yoiyamakãfe. Nã Jerusalén nõko
yoini. xanĩfo finakõi Niosnã. 36 Askatari, ‘A ẽ
mato yoiyoa keskara ẽ ayamaino ẽfe mãpo
Feronãfake ãfe ãfi fe ea omiskõimatiro,’ ixõ yoiyamakãfe. Akka
enẽnãtirofoõnoa Jesús ato yoini nõa nõko mãpo shinãxõ nõko foo nõ
(Mt. 19.9; Mr. 10.11-12; Lc. 16.18) fetsafatiroma oxo inõ, askatari fiso inõ.
31 AnãJesús ato yoini: “Nãskatari Epa Nios fistichi askafatiro. 37 Akka fetsafo
Moisés nõko xinifo yoini iskafakĩ: ‘Fẽtsa parayamakãfe. ‘Ẽ mia axõikai,’ ixõ axokãfe.
13 MATEO 5, 6

Askatari, ‘Ẽ mia axõima,’ ixõ axoyamakãfe. fake ikikai. 46 Akka a mato noiaifos mã ato
‘A ẽ yoiyoa keskara ẽ ayamaino afaa ranã noia fetsafo noiyamata askarakai sharama.
ea omiskõimatiro,’ ixõ anori yoiyamakãfe. Akka yora chakafo a ato paraxõ kori
Mã askara yoikĩ mã chakafai,” ato fani. ichapa ato fĩamisfori aska famis. Mã
askaino Nios matoki inimaima. 47 Mato fe
“Tsoa kopiyamakãfe,” Jesús ato fani yorafos mã noia askarakai afaama. Akka a
(Lc. 6.29-30) Nios Ifofaafomari nãskarifiakani aa ranãri
38 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Mã mã noinãkani. 48 Nãskakẽ Epa Nios nai mẽraxõ
nikamiski a nõko xinifo Moisés yoini. yorafo noiai keskafakĩ mãri yorafo keyokõi
Iskafakĩ ato yoini: ‘Fẽtsa mato fero tsẽkaito, noikãfe. A Epa Niospa shinãsharamis
kopikiri mã fero tsẽkatiro. Askatari mato keskafakĩ mãri askafakãfe,” ixõ Jesús ato
piti tẽkeaito, pitiri mã tẽketiro,’ ixõ Moisés yoini.
yoini. 39 Akka nõko xinifo anori
yoifinifono, ẽ mato meka fetsa yoinõ. Ea “Afaamaisfori ato noikĩ afara ato
nikakapo ẽ mato yoinõ. Fẽtsa mato inãsharakãfe,” Jesús ato fani

6
chakafayanã mato tapasaito, ‘Takai fetsari 1 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Mã
ea afe,’ fakãfe mato tãpinõfo mã ato fetsafo sharafaino, ‘Nã feronãfake
kopiyamaito. 40 Fẽtsa mia xanĩfo ano iyoxõ sharakõi ea fanõfora,’ ixõ anori
mia rapati fĩapaiyaito, inãfe fotanõ. Mĩ shinãyamakãfe yorafãfe ferotaifi. Mã
chõpari inãfe. 41 Xanĩfo iyamakĩ soraronõ, askaino yorafãfe, ‘Sharara,’ mato
‘Ea pisha chaima foxõikafe,’ mato fafiaito, fafiaifono, akka Epa Nioskai matoki
mã chai foxotiro. 42 Akka fẽtsa mato inimatiroma. Nãskaxõ mato afaa
afarafo yõkaito inãkãfe. ‘Ea inãyope,’ mato inãtiroma. 2 Nã ãa keparanãmisfo keskara
faito inãfe fĩshkoyamakãfe,” ixõ Jesús ato iyamakãfe. Afãfe nõko kaifãfe ichanãti
fani. pexe mẽraxõ afaamaisfo afara ato
inãmisfo, ‘Sharara noko fanõfora,’ ikaxõ.
“Mato noikaspafiaifono mãroko ato Askatari fofãsakakĩ afaamaisfo ato afara
noikãfe,” Jesús ato fani inãfofãsafamisfo, ‘Noko yoisharanõfora,’
(Lc. 6.27-28, 32-36) ikaxõ. Akka askafiaifono Niospa ato afaa
43 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Askatari inãxima. 3 A afara yopaifo mã afara inãkĩ
mã mã nikamis a nõko xinifo yoipaonifo tsoa yoiyamakãfe tsõa tãpiyamanõ. 4 Akka
keskara. Iskafakĩ ato yoipaonifo: ‘Mãto tsõa õiyamaino a afaamaisfo mã ato inãino
kaifo noikãfe. Akka a mato noikaspaifo ato Epa Nios matoki inimani. Nãskaxõ mato
kopikiri noikaspakãfe,’ ixõ nõko xinifo afara axosharatiro,” ixõ Jesús ato yoini.
yoipaonifo. 44 Anori yoifinifono, akka ẽ
mato yoi a mato noikaspaifo ato kopikima “Epa Nios kĩfikĩ iskafakãfe,”
ato noikãfe. Askatari ato axosharakãfe. ixõ Jesús ato fani
Askatari a mato omiskõimamisfo Epa Nios (Lc. 11.2-4)
ato kĩfixokãfe. 45 Mã askafai Niospa fake 5 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Mã Epa

mã iki. Akka Niospa xini onifani yora Nios kĩfiaitĩa a chanĩmisfãfe kĩfimisfo
chakafoya, yora sharafo ato chaxanõ. keskara iyamakãfe. Akka afãfe nõko
Askatari oiri imani nã yora sharafoya a kaifãfe ichanãti pexe mẽraxõ yorafãfe
yora chakafori ato onifaxoni. Nãskakẽ mãri ferotaifi Epa Nios kĩfimisfo: ‘Noko
a mato chakafaifoya a mato sharafaifo õinõfora,’ ikaxõ. Epa Nios shinãtamaroko
keyokõi ato noikãfe. Nãskax mã Niospa ato õimapaikani. Yorafãfe ato õiaifono
MATEO 6 14

askamisfo. Akka Epa Nios atoki inimaima. ikani yorafãfe ato õikani. Askatari
Nãskakẽ ato afara shara inãxiima. 6 Akka foaromekanima yorafãfe ato õinõfo.
mãri ato keskara iyamakãfe. Mã Nios kĩfikĩ Nãskakẽ Epa Niosnoa shinãkanima.
tsõa mato õiyamaino nãnoxõ Epa Nios Askaifono Epa Nios atoki inimaima.
kĩfikãfe. Mãto pexe kene mẽra ikixõ tsõa Nãskakẽ ato afaa inãima. Akka mãri foni
mato õiyamaino nãnoxõ Epa Nios kĩfikãfe. tenei ato keskara iyamakãfe. 17-18 Akka mã
Akka yorafãfe mato õiyamafiaino Epa Nios foni tenei mã Nios shinãyanã mã
fistichi mato nikatiro. Nãskakẽ matoki fechokometiro. Askatari fõxti mã
inimai. Nãskaxõ afara shara mato inãxii. foaromesharatiro. Nãskakẽ Epa Nios
7 “Akka a Nios chanĩmara faafãfema fistichi tãpitiro yorafãfe tãpiafomano. Mã
kĩfimisfo keskayamakãfe. Nãfãfe askaito yorafãfe tãpitirofoma mã foni
mẽxotaima nã meka fisti yoiri famisfo. ‘Nõ teneaito. Akka Epa Nios fistichi tãpitiro.
na meka fisti yoirifaito noko Epa Niospa Nãskakẽ Epa Nios matoki inimatiro.
nikai,’ ixõ shinãmisfo. Askafiaifonokai Askatari mato afara shara inãxii,” ixõ Jesús
Niospa a keskara meka nikapaima. 8 Akka ato yoini.
mãri ato keskara iyamakãfe. Mã Epa
Niospa tãpiakĩ mã afara yopaito, mã “Epa Nios ika anoxõ afara sharakõifo
yõkayoamano. 9 Akka mã kĩfikĩ iskafatiro: mato mekexona,” ixõ Jesús ato yoini
Epa Niosi, mĩ fisti sharafinakõia. Mĩ (Lc. 12.33-34)
nai mẽra ika. Nõ mia noikõi. 10 Nai mẽra 19 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Nono
mefe ikafo mĩ ato yoiaito mia mai anoxõ afama mĩshti ichapa
nikakõimisfo. Akka nono mai anoxori nã mekeyamakãfe. Mato nakaxa pĩaino mã
mĩ noko amapaiyai keskara nõ atiro. Na fenotiroki. Askatari chakanai fetsetiro.
nono mai ano ikafãfe keyokõichi mia Askatari yometsofo mãto pexe mẽra
Ifofanõfo. 11 Nã pena tii a nõ piai noko ikixõ mãto afama mĩshtifo keyokõi mato
inãfafãife nõ afaa yopayamanõ. 12 Nõ fĩano mã fenotiro. 20 Akka afama mĩshti
afara chakafaito nõko chaka noko noitama Nios noikãfe. Nã mato yoini
soaxõfe nã noko chakafaifãfe nõ ato keskara akãfe. Mã akiki nokoaito nã
raefai keskafakĩ. 13 Nokoki Satanás chaka mato afara sharakõi mekexona mato
omayamafe, askakimaroko nomakinoa inãxii. Akka ono nai mẽraxõ afama
põtafe nõ nikayamanõ, mĩshti mato mekexona, a nakaxa mato
ixõ kĩfikĩ iskafakãfe. pĩatiroma. Askatari chakanaima.
14 “Akka fetsafãfe mato chakafaifono Askatari anã mãto pexe mẽra ikiax tsoa
mã ato raefai keskafakĩ Epa Nios nai yometsotiroma. 21 Akka mãto afama
mẽranoato mã fetsafo raefai keskafakĩ mĩshtifo noikĩ mã shinãfafãini. Nã mãto
matori chaka soaxotiro. 15 Akka mã afama mĩshtifo mã shinãfafãinai
fetsafo raefayamaito Epa Niospari mato keskafakĩ Niosri shinãfafãikãfe, a noikĩ
chaka soaxotiroma,” ixõ Jesús ato yoini. yonoxosharakãfe,” ixõ Jesús ato yoini.

Foni tenemisfoõnoa Jesús ato yoini “Nõko õiti sharakẽ nõ shinãsharakõitiro.


16 AnãJesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽ mato Akka nõko õiti chakakẽ nõ
yoiyonõ. Mã foni tenei oa shinãmitsai shinãsharatiroma,” ixõ Jesús ato yoini
keskara mãto femãnã iyamakãfe a ãa (Lc. 11.34-36)
keparanãmisfo ikaifo keskai. Afãfe foni 22 Anã
Jesús ato yoini iskafakĩ: “Anã ẽ
tenekani ãto femãnã shinãmitsai keskara mato meka fetsari yoinõ mã tãpikõinõ.
15 MATEO 6, 7

Akka nõko fero rafeta nã rãparinĩ chai mã shinãchakaimẽ? A nõ


chaxai keskarakẽ, nõko yora shara itiro. shinãchakaitokai pena fisti noko anã
Nãskarifiai nõko fero sharano nõ nimatiroma. Nãskakẽ afaa
xafakĩa õisharatiro. Nãskatari nõ shinãchakayamakãfe.
isharakõitiro. 23 Akka nõko fero chakakẽ 28 “Askatari iskakĩ shinãyamakãfe: ‘Ooa.

nõ õisharatiroma. Fakishkõi itiro. ¿Fanĩa ẽ rapati fitiromẽ safexiki?’ ixõ anori


Nãskarifiakĩ nõko õiti mẽraxõ nõ chaka shinãyamakãfe. Akka shinãkapo afeskax
shinãkĩ nõ afara chakafamis nõ itiro. charofo foaikamakĩ. Nã charofãfe
Akka õisharakãfe. Mã Epa Nios shinãi yonokanima. Askatari xapo toro atirofoma
xafakĩa ifiaxõ ãfe meka kachikiri faxõ rapati faxikakĩ. 29 Nãskafiax charofo
mã anã xafakĩa shinãtiroma. Fakish sharamĩshti foaikani. Nãskarari xanĩfo
keskara mã itiro,” ixõ Jesús ato yoini. Salomón rapati sharafinakõia safefixõ nã
charofo finõama. 30 Akka Niospa nafefo
“Nõko afama mĩshti noisharatama nõ sharashtafo onifani. Sharafiano nõ sepakĩ
Nios noisharakõitiro,” Jesús ato fani xateano natiro. Nãskaxõ nõ koofatiro. Akka
(Lc. 16.13) Niospa nafefo finõmainĩfofã mato noikĩ mato
24 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Tsõa ãfe rapati safematiro mato kexesharaxõ. Akka
ifo rafe yonosharaxotiroma. Fetsa noikaspata, mã shinãchakakĩ mã Nios chanĩmara
fetsa noisharatiro, nã yoiai keskarakõi fasharaima. 31 Nãskakẽ shinãchakayamakãfe.
axotiro, akka a fẽtsa amapaiyai keskara Shinãkĩ iskafayamakãfe: ‘Ooa. Ẽ fonãiki a ẽ
axotiroma noikaspatiro. Nãskarifiakĩ mã kori piai keyoano, a ẽ ayairi keyoano
fisti shinãkĩ mã Nios shinãtiroma. Nãskatari koriyaxomari ẽ afaa safeima,’ ixõ anori
Epa Nios fisti shinãkĩ mã kori noitiroma,” ixõ shinãchakayamakãfe. 32 Akka nã Nios
Jesús ato yoini. Ifofaifãfema iskara shinãmisfo. A piai fisti
shinãkata, a safepaiyaifori shinãmisfo. Akka
“Epa Niospa ãfe fakefo kexesharamis,” Epa Niospa mã mato tãpia afarafo mã
ixõ Jesús ato yoini yopaito. 33 Nãskakẽ Nios mãto xanĩfoõnoa
(Lc. 12.22-31) shinãkãfe. A Niospa mato amapaiyai keskara
25 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Anã ẽ nãskara fisti shinãkõikãfe. Mã askafaito afara
mato yoisharanõ. Ea nikasharakãfe. fetsa mã yopaito Epa Niospa mato inãxii.
Shinãchakayamakãfe. Nõ afaa piyamata, 34 Nãskakẽ shinãchakayamakãfe. Yoi

afaari nõ ayaima iyamakãfe. Askatari iskayamakãfe: ‘Ooa. Ẽ tãpiama penama afara


afaari nõ safeima ixõ chaka afeskara afiaino. Ẽ nã keskara
shinãchakayamakãfe. Akka a nõ tenetiroma,’ ixõ shinãyamakãfe. Shinãkĩ
piaitokai noko imasharatiroma. Askatari iskafakãfe: ‘Epa Niospa na penata ea
a nõ safeatori nõko yora noko kexesharamis keskafakĩ penamari ea
imasharaxotiroma. 26 Akka shinãkapo. kexesharai,’ ixõ nãnori shinãkãfe,” ixõ Jesús
Peyafãfe afaa fanamisfoma. Afaari ato yoini.
topimisfoma. Askaxori afaa
“Fetsafo mekafakĩ chakafayamakãfe,”
mekemisfoma. Nãskafekẽ Epa Niospa
ixõ Jesús ato yoini
ato pimamis. Akka nã peyafo
(Lc. 6.37-38, 41-42)
afaayamafoiakẽ Epa Nios nai mẽra ikato

7
ato pimamis. Akka Niospa mato noikĩ 1 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ:

nã peyafo finõmainĩfofã mato “Mẽxotaima fetsafo


kexesharakõimis. 27 Nãskakẽ, ¿afeskakĩ mekafayamakãfe iskafakĩ yoikĩ: ‘Naato
MATEO 7 16

afara chakafakĩ Niospa mato inãitĩa. Nãskakẽ Epa Nios


omiskõimapainõ,’ fakĩ. Akka mã ato kĩfifafãikãfe mã kĩfiaito mato inãi kiki.
askafayamaino Niospari mato Akka nã yõkai Epa Niospa afara shara
mekafatiroma iskafakĩ yoikĩ: ‘Na yorafo inãxii. Nãskarifiakĩ fẽtsa afara shara
chakafo,’ mato fatiroma. 2 Akka mãri fenaito Epa Niospa fichimatiro.
nãato akai keskafakĩ afara mã Nãskarifiakĩ fẽtsa Epa Nios kĩfiaito
chakafaito, matori Niospa omiskõimaxii. inãsharakõixii.
Akka mã fetsafo afara inãsharakẽma 9 “Akka mãto fake mato yoa yõkaito,

Niospa matori afaa ichapa inãxima, mã ¿mã tokiri inãtiromẽ? Maa. Mãkai mãto
ato afara inãsharakõikẽma. 3 ¿Afeskakĩ fake mã askafatiroma. 10 Askatari, ¿mãto
ifi pasta pishta fetsa feronaki ikano mã fãke mato foe yõkaito mã rono
õimẽ, mãroko ifi pasta efapa inãtiromẽ? Maa. Mãkai mãto fake mã
feostamefixõ? 4 Akka, ¿mã shinãimamẽ askafatiroma. 11 Akka mã chakafixõ
a mã ifi pasta efapa feostamea? Akka, mãto fakefo kexesharaxõ afara sharafo
¿afeskakĩ mã fetsa iskafaimẽ?: ‘Yamã, ẽ mã ato inãtiro. Nãskarifakĩ Epa Nios nai
mia fixonõ a mĩ ifi pasta pishta fero mẽranoato mã afara yõkaito mato
naki ika,’ fakĩ, mãkõi mã kakamepaimis. kexesharakatsaxakĩ afara sharafo mato
Mãkai afaa tãpiama. 5 Nãskax mã inãsharaxii nã nai mẽraxõ mato
chanĩkõi mã ato parapaimis. Akka ẽ mekexona.
mato yoinõ ea nikakapo. Akka mãto 12 “Nã mã fichipaiyai keskafakĩ

fero mẽranoa a ifi pastafã mã feostamea fetsafãfe mato axosharaifono,


tsekayokãfe. Nãskaxõ õisharakĩ, a nãskarifakĩ mãri fetsafo axosharakãfe.
fetsafo ifi pasta pishta feronaki ika mã Moisés feta a Niospa meka yoimisfãfe
tsekaxotiro. Nãskarifakĩ mãto chaka nãnori yoinifo kirika kenekakĩ,” ixõ
xateyamaxõ mã fetsafo chaka Jesús ato yoini.
xatematiroma. Akka mãto chaka xatexõ
fetsafo mã chaka xatematiro. Fepoti pishtaõnoa Jesús ato yoini
6 “Ẽ meka fetsari mato yoinõ mã (Lc. 13.24)
tãpinõ. Paxta põfe nõ nami shara 13 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Meka
inãpaifiaino noko keyotiro mifiki. fetsa ẽ mato yoinõ. Nikakapo. Fepoti
Askatari kochi nõ afara shara inãino rafe iskarakĩ: Fepoti fetsa pishtaki nã
peama peamakĩ chakana fatiro. Nãskari fepoti pishta ikikãfe. Akka nã fepoti
fakĩ yorafãfe Niospa meka shara fetsa efapa. Nã fepoti efapato fai efapa
nikakaspakĩ chakafatirofo, Epa Nios kaa. Nãskakẽ nã fai efapato yora ichapa
chakafakĩ mekafakakĩ. Askaifono Epa fomisfo a omiskõipakenakafo mẽra.
Niospa meka shara anã ato 14 Akka fepoti pishta ano fai kaa, pishta

yoipaiyamakãfe,” ixõ Jesús ato yoini. fekax. Nã fai Nios ano nokoa nã fai atsõ
pishtakõi. Nãskakẽ ichapama aõ
“Nõ Epa Nios afara yõkaito noko inãtiro,” fomisfo,” ixõ Jesús ato yoini.
ixõ Jesús ato yoini
(Lc. 6.31; 11.9-13) Ifi ãfe fimioxõ nõ tãpitiro afe keskaramãkĩ
7-8 AnãJesús ato yoini iskafakĩ: (Lc. 6.43-44)
“Nãskakẽ ẽ mato yoi, afara fichipaikĩ 15 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ:

Epa Nios yõkakãfe mato inãi kiki. Fena “Õisharakãfe, a chanĩaifãfe mato
fena kakĩma manakãfe nã Epa Niospa paratirofokĩ: ‘Nõ Niospa meka yoimis,’
17 MATEO 7, 8

ixõ mato paratirofo. Afãfe Niospa meka ato pãramiski. Afara chaka fisti mã
yoimisfomaki. Akka afofi ovejafo famiski. Emakinoax fotakãfe,’ ẽ ato
keskarafo fikanax akka ãto shinã mẽra faxii,” ixõ Jesús ato yoini.
poomã põfefo keskarakõifo. Nãskakẽ ato
fishtayamakãfe. 16 Akka mã tãpitiro afaa Pexe rafeõnoa Jesús ato yoini
afeskafakanimãkai. Akka ifi ãfe fimioxõ (Mr. 1.22; Lc. 6.47-49)
nõ tãpitiro afe keskaramãkĩ. Xopa foaikĩ 24 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka

moxaya foaitiroma. Askatari kachafi nã ea nikaito nã ẽ yoiai keskara aki, nã


moxaya foaitiroma. Nãskaxõ nõ tãpitiro yõra pexe fakĩ tãpixõ mai chai põkixõ
moxayafo õikĩ xopakairokokẽ. mai teikĩ pexe kishi nĩchitiro keskafakĩ.
Nãskarifakĩ nõ tãpitiro kachafimãi 25 Akka oi ikaino, pexe nãmã faka

moxayakẽ. 17 Akka ifi shara fimi sharaya faitiro. Askatari nẽfefakĩ pexe
itiro. Akka ifi chaka fimi chakaya itiro. afeskafatiroma. Nãskakẽ pexe
18 Nãskakẽ Ifi shara fimi chakaya paketiroma mã mai teikõikimãi pexe
itiroma. Ifi chakari fimi sharaya itiroma. kishi niano. 26 Akka nã ẽ yoiaito ea
19 Akka ififo fimi sharaya iyamaito ifãfe nikafikĩ a ẽ yoiai keskara nikaima,
reraxõ koofatiro. 20 Nãskakẽ a ato askara yora nã yora tatimato pexe fakĩ
tãpimamisfoõnoa mã ato tãpitiro mashi ano pexe fatiro keskarakõi.
sharafo iyamakani chakafo itirofo,” ixõ 27 Akka oi ikaino faka faitiro. Askatari

Jesús ato yoini. nẽfefakĩ pexe potatiro. Nãskax pexe


chakanatiro. Nãskarifiakĩ fẽtsa ẽfe meka
“Akka keyokõi fotirofoma nikafikĩ ea nikaima afofi fenoi fetsekani.
Epa Nios ika ano. Fisti rasi fotirofo,” Nãskakẽ omiskõipakenakafo,” ixõ Jesús
ixõ Jesús ato yoini ato yoini.
(Lc. 13.25-27) 28-29 Nãskata mã Jesús mekai xateano
21 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka yorafãfe nikakaxõ, “¡Kee! Nikakapo.
yora ichapato yoimis iskafakakĩ: ‘Jesús, Nato tãpikĩ finakõia, a Moisés yoikĩ
mĩ ẽfe Ifokõi,’ famisfo. Nãskafikaxõ kirika keneni keskara ato tãpimamisfo
atirito ea Ifofamisfoma. Nãskakẽ ẽfe Epa keskarama, meka sharakõi nato yoi,”
Nios ika ari nokotirofoma. Ẽfe Epa nai fanifo.
mẽra ikato nã ato amapaiyai keskara
akatsaxakakĩ nãfo ẽfe Epa ari nokotirofo Jesús yora rashkishiai sharafani
afe ipaxakakĩ. 22 Akka mã mai keyoaino (Mr. 1.40-45; Lc. 5.12-16)

8
nã onifanifo tii keyokõi Niospa 1 Askata Jesús ato yoikĩ xateta

ichanãfaxii. Nã nikakaspamisfo tii mãchi keya ariax tisirimepakeaito


omiskõipakenakafo mẽra ato potaxii. yorafãfe chĩfafainifo afe fõkakĩ. 2 Jesús
Nãskakẽ yora ichapafãfe ea yoikani kaino feronãfake isinĩ iki rashkishi
iskafakakĩ: ‘Ifo, shinãpo. Nõ mĩ aneõxõ fetseax Jesúski oni. Akiki oxõ ratokonõ
nõ yorafo yoimis. Mĩ aneõxori nõ a mai chachipakefofã yoini iskafakĩ: “Ifo,
niafaka chakafo yorafo mẽra nanea nõ ea sharafapaikĩ mĩ ea sharafatiro,” fani.
ato makinoa potamis. Mĩ aneõxori nõ 3 Askafaino Jesús ãfe mẽkemã ramãyanã

afama mĩshti famis yorafãfe atiroma yoini iskafakĩ: “Ẽ mia sharafanõ.


keskafakĩ. Noko shinãfe, Ifo,’ ixõ ea Iskaratĩa mĩ sharaikai,” faino, a
yoixikani. 23 Askaifono ẽ ato xafakĩa rashkishi fetseai koshikõi sharatani. 4 Mã
yoixii iskafakĩ: ‘Mãkai efe yorama. Mãfi sharano Jesús nĩchini iskafakĩ yoiyanã:
MATEO 8 18

“Mĩ tsoa yoiki. Akka nã ato Nios faino a mia yonoxomis mã sharaki,”
kĩfixomis ispatãfe. Nãskaxõ ovejanã fake fani.
foxõ inãfe mia retexonõ Moisés yoini
keskafakĩ. Nãskaxõ keyokõichi tãpinõfo Jesús Pedro rayos sharafani
a mĩ isinĩ imis mã mĩ sharano,” ixõ (Mr. 1.29-31; Lc. 4.38-39)
Jesús yoini. 14 Askata Jesús Pedro pexe ano kani.

Nãno Pedro ãfe rayos yõxafo yonai oxati


Jesús sharafani romanõ xanĩfãfe kamaki raka ini. 15 Jesús õikĩ ãfe
ãfe ina yonaito mẽkemã ramãni. Ramãino ãfe yona
(Lc. 7.1-10) matsirisatani. Mã Jesús sharafaano anã
5 Askafafãini Capernaúm ano kani. yonanima. Mã sharaxõ fininãkafãta
Nãno akiki soraro xanĩfo nokoni a Jesús pimani.
yonoxomis sharafamapai. 6 Nokoxõ
yoini: “Ifo, a ea yonoxomis isinĩ iki. Ẽfe A isinĩ ikaifo Jesús ato sharafani
pexe ano rakax omiskõiferoikima,” fani. (Mr. 1.32-34; Lc. 4.40-41)
7 Askafaino, “Ẽ kanõkĩ sharafaxikĩ,” 16 Nãskano mã xini kaino a isinĩ ikaifo
fani. Jesúski efenifo ato Jesús sharafapanõ.
8 “Ifo, ẽkai afama. Akka mĩ tsoa Atiri a niafaka chakafo ato mẽra nanea
keskarama. Mĩ finakõiakĩ ẽfe pexe ano Jesús ãfe mekapa ato makinoa
kayamafe. Mĩ mekapa a ea yonoxomis põtapakeni. Keyokõi Jesús ato
ea sharafaxõfe nonoxõ. 9 Akka eari ẽfe sharafapani. 17 Nãnori Niospa meka
xanĩfãfe yonomamis. Ẽri sorarofo yoimisto Isaías a inõpokoai yoikĩ kirika
yonomatiro. ‘Katãfe,’ ẽ faino karisatiro. kenekĩ iskafani: “Nõ isinĩ imisno Cristo
Askatari, ‘Ekeki ofe,’ ẽ faino ekeki mã noko sharafaa. Askatari nã noko
orisatiro. Nãskakẽ a ea yonoxomis afara pãefaifo nomakinoa mã noko
ea axõfe ẽ faino ea axotiro. Akka mĩ potaxona,” ixõ Isaías kirika keneni
afama mĩshti fatiroki. Mĩ mekapa a ea keskara Jesús ani.
yonoxomis ea sharafaxõfe,” ixõ yoini.
10 Askafaito nikakĩ a afe foafo Jesús ato A afe fopaimisfoõnoa Jesús ato yoini
yoini: “Kee, nikakapo. Na feronãfake (Lc. 9.57-62)
israeliyamafixõ ea chanĩmara fakĩ finakõi 18 Askata Jesús õini yorafã rasi akiki

fetsafo keskarama. Akka Israel anoafãfe ea feaifãfe. Askaifono aõxõ tãpimisfo yoini
iskafamisfoma chanĩmara fakakĩ. 11 Ẽ mato iskafakĩ: “Okiri nõ ĩamãfã pokefainõ
xafakĩa yoinõ. Na maitio ano ikafo Nios fokãfe,” ato fani. 19 Akka Jesús
chanĩmara fakanax nõko xinifo kayoamano a Moisés yoikĩ kirika keneni
Abrahamnõ Isaacanõ Jacobonõ keskara ato tãpimamis akiki oxõ yoikĩ
ichanãxikani Nios yorafo ixikakĩ. 12 Akka iskafani: “Maestro, ẽri mefe kapai nã mĩ
atiri nõko kaifo nã israelifo Niospa afe kai ari ẽri mefe kafãsaxiki,” faito,
yorafo ato imapaifiaino chanĩmara 20 Jesús kemani: “Akka maxoteneroa

fakanima. Nãskakanax Nios ika ano kiniya, peyafori naayafo akka ẽkai pexe
nokotirofoma. Niospa ato fakishifã mẽra yama,” fani.
potaxii. Anoax eaiyanã fasi omiskõixikani,” 21 Askatari a afe kafãsamis fẽtsa

ixõ Jesús ato yoini. iskafakĩ yoini: “Maestro, ea nĩchiyofe


13 Nãskata Jesús yoini soraro xanĩfo: ẽfe epa naito ẽ maifayotanõ. Chipo mia
“Mĩ pexe ano katãfe. Mĩ ea chanĩmara Ifofaxiki,” faito, Jesús kemani:
19 MATEO 8, 9

22 “Iskaratĩaea Ifofafe. Akka nã ea 30 Askafaifono chaimaxõ kõchifã


Ifofaafãfema yora nakẽ maifatirofo,” ixõ rasichi pinifo. 31 Nãskakẽ niafaka
Jesús yoini. chakafãfe Jesús iskafanifo: “Mĩ nã
feronãfake rafe makinoa mĩ noko
Jesús nefe yafi ĩamãfã poo potaimãkai kochifo mẽra noko nĩchife,”
iki meseniaito nishpa fani faifono, 32 “Fotakãfe,” Jesús ato fani.
(Mr. 4.35-41; Lc. 8.22-25) Nãskax niafakafo feronãfake rafe
23 Nãskata Jesús kanõanãfãnẽ makinoax tsekekanax kochifo mẽra
naneinĩkafãni aõxõ tãpimisfori afe ikinifo. Nãskakẽ kochi rasi ichoax
naneinĩfofãnifo. 24 Ĩamãfã ĩamãfã mẽra keyopakeni. Nãskax ãsai
pokefainaifono atoki nẽfefã nokoni. fetseni.
Jesús kanõanãfã xaki mẽra rakax oxano 33 Askaito õikani a kochifo kexemisfo

nefeyanã ĩamãfã poo ini. Kanõanãfã ichonifo. Mã pexefo tii ano nokokaxõ
faka fospikõini. 25 Askaino aõxõ ato yoinifo: “Nã feronãfake rafe nã
tãpimisfãfe mõinifo iskafayanã: “¡Ifo, niafaka naneafo rafe mã Jesús ato
mã nõ ãsaikai! ¡Nõ ãsayamanõ moife!” makinoa niafaka põta. Askatari nõko
fanifo. kochifo mẽra ikimanano keyokõi nãfoya
26 Askafaifono, Jesús ato yoini: nõko kochifo ĩamãfã mẽra keyopakeax
“¿Afeskai mã rateimẽ? Mã ea chanĩmara ãsai fetsea,” ato fanifo. 34 Ato yoiaifono
fasharama. Nãskakẽ mã ratei,” ato fani. nikakanax keyokõi nã pexefo tii anoax
Ato askafata, fininãkafãta fãsikõi, Jesúski fenifo. Akiki nokokaxõ yoinifo:
“¡Nẽfe, nishpafe!” fata, “¡Ĩamã, “Na nõko mai anoax katãfe,” fanifo.
nishpafe!” fani. Askafaino anã ĩamãfã
feroinima. 27 Askafaito õikani yoinãnifo: Jesús yora finimisma sharafani
“¡Kee! ¿Na feronãfake afe keskaramẽ na (Mr. 2.1-12; Lc. 5.17-26)

9
nefe feta ĩamãfãnẽ ato yoiaito nikaifo?” 1 Askata Jesús kanõanãfã mẽra

ikanax yoinãnifo. nanekaini. Ĩamãfã okiri pokefaini


kaax ãfe mai ano nokoni. 2 Nãno ikano a
Feronãfake rafeta Gadara mai anoxõ feronãfake finimisma yorafãfe akiki
niafaka chakafo nanea- fono Jesús efenifo ãfe ratatinĩ ratakaxõ Jesús
ato makinoa potani sharafanõ ikaxõ. Jesús õini shinãifãfe
(Mr. 5.1-20; Lc. 8.26-39) iskakakĩ na finimisma Jesús sharafai
28 Askata Jesús okiri ĩamãfã aõxõ kiki ikaxõ. Nãskakẽ a finimisma Jesús
tãpimisfo feta pokefainax Gadara mai iskafani: “Efe yorashta, inimafe.
ano nokonifo. Nãno feronãfake rafe Iskaratĩa mẽ mia chaka soaxonaki,”
niafaka yõshi chaka nanekanax Jesúski fani.
nokonifo kinĩfã mẽranoax. Nã rafe 3 Askafaino a Moisés yoikĩ kirika

mesekõi ipaonifo. Nãskakẽ yorafãfe a keneni keskara ato tãpimamisfãfe atirito


ikafo ano tsõa ato finõtiroma ipaoni nikakaxõ ãto shinã mẽraxõ shinãnifo
atoki mesekakĩ. Nã maiyafo ano nã rafe iskafakakĩ: “Natokai ato chaka
ipaonifo. 29 Nãskakẽ Jesús fichikanax soaxotiroma. Nios fistichi ato chaka
fãsikõi fiisiyanã yoinifo: “Mĩfi Niospa soaxotirokĩ. Akka nato noko feparapai,
Fakeki. Akka, ¿mĩ noko ‘Ẽ Niosra’ noko fapai,” ixõ ãto shinã
afeskafaiyoamẽ? ¿Mĩ noko mẽraxõ shinãnifo. 4 Askaifono Jesús
omiskõimaniyoamẽ?” Jesús fanifo. tãpixõ a shinãifo keskara ato yoini:
MATEO 9 20

“¿Afeskakĩ mãto shinã mẽraxõ mã nã isinĩ ikaifãfe notoro fenakani.


chaka shinãimẽ? 5-6 Ẽfi Cristokĩ ẽ yorafo Nãskafakĩri yorafãfe yoimisfo iskakakĩ:
ato chaka soaxotiro. Akka, ¿ẽ afaa ‘Ẽkai afaa chakafamisma. Nãskakẽ ẽ
fatiromẽ? Mẽ mia chaka soaxona ẽ afaa yopaima ẽfe chaka ea soaxonõ,’
fatiroraka. Askatari ẽ mia sharafaa ẽ imisfo. Nãskakẽ ẽ ato chaka
fatiroraka,” ato fani. “Akka ẽ mato soaxotiroma. Akka fetsafãfe yoikĩ
tãpimanõ ẽ Niosxõ mato chaka iskafaifono: ‘Ẽ afara chakafamis.
soaxotiro nono mai anoxõ.” Nãskata Nãskakẽ a ẽ imis keskara ẽ anã ipaima,’
Jesús a feronãfake finimisma yoini: ikaifono ẽ ato chaka soaxotiro. Akka nã
“Fininãkafata mĩ rakati fifaini mĩ pexe nõ sharakõi ikaifoõnoax ẽ onima. Akka
ano katãfe,” Jesús fani. ẽ oni a yora chakafo ãto chaka ato
7 Jesús askafaino a finimisma soaxoxiki. Akka ẽ mato yoipai mã
fininãkafãta ãfe pexe ano kani. 8 Askaito tãpinõ a Niospa ato shinãmanaino
õikani yorafo ratei fetsenifo. “¡Kee, iskafakĩ kenenifo: ‘Mã yoinãfo retexõ ea
õikapo! Nios tsoa keskarama. Fãsi inãxiki mã koamis mãto chaka soapaikĩ,
sharakõi. Nõ õimisma keskara mã noko askara ẽ fichipaima. Akka ẽ fichipai
rama õimana. Niospa Yõshi Sharaõxõ na fetsafo mã ato noikĩ mã ato
feronãfake finimisma Jesús ãfe mekapa sharafaxõaito,’ ixõ kenenifo.
mã sharafaa. Askatari ãfe chakari mã “Akka ẽ onima a yora sharafoõnoax.
soaxona,” ikanax yoinãnifo. Askatamaroko a yora chakafoõnoax ẽ
oni ato chaka soaxoxiki,” ixõ Jesús ato
Jesús Mateo ifini aõxõ tãpimis inõ yoini.
(Mr. 2.13-17; Lc. 5.27-32)
9 Jesús Nã foni tenemisfofãfe Jesús yõkanifo
nãnoax kakĩ feronãfake fisti
fichini, ãfe ane Mateo, * ãfe xanĩfo kori (Mr. 2.18-22; Lc. 5.33-39)
fixõi tsaokẽ. Nãskaito Jesús yoini: “Efe 14 Juan ãfe inafo fẽkaxõ Jesús yoinifo

kofe ẽ mia tãpimanõ,” faino Mateo iskafakakĩ: “Fariseofãfe foni tenekĩ


fininãkafã Jesús fe kani. feyafamisfo Nios shinãkakĩ. Nõri
10 Nãskafaito Mateo Jesús iyoni ãfe askafamis foni tenekĩ Nios shinãkĩ.
pexe anoxõ pikikakĩ. Askatari a yora Akka, ¿afeskakĩ mĩõxõ tãpimisfãfe foni
chakafori afe inifo a xanĩfo kori tenekanimamẽ?” fanifo.
fixomisfo. Nãfãfe ãa chanĩxõ kori 15 Askafaifãfe Jesús ato kemani:

finõmainĩfofã fimisfo inifo. Askatari a “Feronãfake ãfiyaino, yorafo ano fisti


yora fetsafo chakafamisfori fekanax ichanãkaxõ afara fetsa fetsatapafo afeta
akairi mĩsa ano Jesús fe tsaonifo a feta pitirofo inimayanã, aicho fakakĩ akiki
pixikakĩ. Jesúsxõ tãpimisfori nãno ato fe inimakakĩ. Nã kẽromã ãfe fene ano ato
tsaonifo ato feta pixikakĩ. 11 Askaito fe ikano tsõa foni tenetirofoma
õikakĩ fariseofãfe Jesúsxõ tãpimisfo inimakakĩ. Akka mã fene rẽteafono afe
yõkanifo: “¿Afeskakĩ mãto maestro nã yorafãfe shinãkakĩ foni tenetiro,” ixõ
ato kori fixomisfo feta piimẽ, a yora Jesús ato yoini.
fetsa chakafo fetari pii?” fanifo. 16 “Tsõa sama fenaya sama xini kishi
12-13 Askafaifãfe nikakĩ Jesús ato yoini: fatiroma. Nõ askafaino sama fena
“A sharafãfe notoro fenakanima. Akka samama chakanatiro. Nãskatari sama

*
9.9 Mateo ane rafeya ipaoni. Ãfe ane fetsa Leví.
21 MATEO 9

fena fe sama xini isharatiroma. xinia amis imi nesekima. Nã kẽromã


Nãskakẽri nã ẽ mato yoiai keskara mã Jesús kaito acho kaxõ a kachikirixori
nikakõixõ a mã ipaoni keskara anã mã ãfe tari kexa ramãkani. 21 “Ẽ ãfe tari
itiroma mãmãi ea nikakõiax. A mã mẽeax ẽ sharatirora,” ixõ ãfe shinã
ipaoni keskara shinãmakita nãskax mãto mẽraxõ shinãni. 22 Akka Jesús
yora fena keskara shara itiro. ifiakekafãta nã kẽro fichini. Fichita
17 Nãskarifakĩ tsõa mãmã fata koiro yoini: “Yõxashta, rateyamafe. Mĩ ea
pisha xini mẽra nanetiroma nã mãmãnõ chanĩmara faax mã mĩ sharaki,” Jesús
faraxakaino toxamãiyanõ. Nãskakẽ nã faino nã kẽro imi neserisatani.
mãmã fata fe koiro pisha chakanatirofo. 23 Askata mã Jesús nokoax xanĩfãfe

Akka nã mãto xinifãfe mato yoimisfo pexe mẽra ikikaini. Anoxõ Jesús õia
keskara fe nã ẽ mato yoiai keskara yorafãfe ãto xãiti manenifo, yora fetsafo
õsinãtiroma. Nã ẽ mato yoiai keskara oiakani sheesaifono. 24 Askaifono Jesús
Niospa meka sharakõi. Akka a mãto ato iskafani: “Nonoax fõtakãfe. Na
xinifãfe mato yoimisfo anori shinãx mã fakekai naamaki. Oxaki,” ato faito Jesús
isharatiroma. Niospa mekaya meka õsanifo. 25 Ato kãimata xotofake
chaka õsinãtiroma. Nãskakẽ mã mẽtsoinĩfofãnaino koshikõi fininãkafani.
nikapaifi mã shinãsharatiroma. 26 Nãskata Jesús nã xotofake naa otoakẽ

Nãskarifakĩ tsõa mãmã fata koiro pisha nikakanax pexefo tii chanifofãsanifo.
xini mẽra nanetiroma nã mãmãnõ
faraxakaino toxamãiyanõ. Nãskakẽ nã Fẽxo rafe Jesús sharafani
mãmã fata fe koiro pisha chakanatirofo. 27 Nãskata Jesús xanĩfãfe pexe anoax
Akka nã mãto xinifãfe mato yoimisfo kaino fẽxo rafetari chĩfafainifo
keskara fe nã ẽ mato yoiai keskara iskafayanã fãsikõi: “Mĩ nõko xini David
õsinãtiroma. Nã ẽ mato yoiai keskara fenaki, noko noife,” fanifo.
Niospa meka sharakõi. Akka a mãto 28 Askafaifono Jesús pexe fetsa mẽra

xinifãfe mato yoimisfo anori shinãx mã ikikaini. Nãno afe ikiafono Jesús ato
isharatiroma. Niospa mekaya meka yõkani: “¿Mã chanĩmara faimẽ a ẽ mato
chaka õsinãtiroma. Nãskakẽ mã sharafatiro?” ato faito, “Ẽje, Ifo, nõ mia
nikapaifi mã shinãsharatiroma,” ixõ chanĩmara fai,” fanifo. 29 Nãskata ato
Jesús ato yoini. fero ramãkayanã ato yoini: “Ea
chanĩmara faaxfi mã sharaikai,” ato
Jairo fake xotofake mã nakẽ Jesús fani. 30 Ato askafaino õisharanifo.
otofani. Askatari kẽromãri Jesús rapati Nãskakẽ Jesús ato yoisharani: “Ea
mẽeax sharani nikakapo. A ẽ mato sharafaa tsoa
(Mr. 5.21-43; Lc. 8.40-56) yoiyamakãfe,” ato fani. 31 Akka ato
18 Nãnori Jesús ato yoiaino judeofãfe anori yoifekẽ nã Jesús sharafaa nã ano
xanĩfo nokoni. Jesúski nokoxõ xanĩfãfe ikafo ato yoifofãsafanifo nã rafeta.
a nãmã ratokonõ mai chachipakefofã
yoini: “Ẽfe fake xotofake rama naa. Feronãfake mekamisma Jesús sharafani
Akka mĩ kaxõ mĩ mẽkemã mĩ ramãino 32 Nã fẽxo rafe imisfo pexe mẽranoax
anã ototiro,” xanĩfãfe Jesús fani. tsekefainaifono fetsafãfe feronãfake
19 Askafaino Jesús fininãfata aõxõ mekamisma Jesúski efenifo Jesús
tãpimisfo fe kani xanĩfo acho. 20 Askatari sharafanõ. Niafaka chaka a mẽra
nãnori kẽro imi nesemisma ini, doce naneano mekamisma ini. 33 Jesús mã
MATEO 9, 10 22

feronãfake makinoa niafaka chaka Tomás, Mateo, nã Mateo Roma anoxõ


potano nã feronãfake mekamisma xanĩfo kori fixomis ini. Askatari
mekani. Nãskakẽ nã ano ikafo rateyanã Santiago fetsa, Alfeopa fake, Tadeori ini.
yoinãnifo: “¡Kee, õikapo! Na nõko mai 4 Simón fetsa nãato ãfe kaifo feta

Israel anoxõ Jesús akai keskara tsõa romanõfo potapaini anã israelifo
õimisma,” ikanax yoinãnifo. yonomayamanõfo. Askatari Judas
34 Askafaifono fariseofãfe yoinifo: “Nato Iscarioteri ifini, nãato Jesús chakafakĩ
nĩafaka xanĩfoõxõ niafaka potai,” ikanax ato achimani Jesús retenõfo. Nã tii
yoinãnifo chakafakĩ mekafakani. Jesús ifini aõxõ tãpimiskõi inõfo.

Jesús yorafo shinãkõini Jesús aõxõ tãpimisfo nĩchini Nios


35 Nãskakẽ Xanĩfoõnoa ato yoitanõfo
Jesús pexefo tii judeofo
ikafo ano kafãsani. Judeofãfe ichanãti (Mr. 6.7-13; Lc. 9.1-6)
pexe mẽraxõ Jesús Niospa meka shara 5 Nãskata Jesús aõxõ tãpimisfo nĩchini

ato yoisharani iskafakĩ: “Isharakãfe. ato iskafakĩ yoiyanã: “Nã nõko


Nios mãto xanĩfokõi ipai kiki,” ixõ ato kaifomafãfe ãto mai ano foyamakani.
yoifofãsafani. Nãskaxõ a isinĩ ikaifo Askatari nã samãritanõfo ikafo anoriri
fetsa fetsatapafo ato sharafani. 36 Yorafã foyamakani. 6 Akka nã nõko kaifo
rasi akiki feaifono õikĩ Jesús ato israelifo ato mẽra fotakãfe. Nãfo oveja
shinãkõini fekaxteaifãfe õikĩ, nã ovejafo fenoafo keskarafokĩ. 7 Fokaxõ ato yoikĩ
ifomaiskanax tsõa ato kexeyamano iskafatakãfe: ‘Mã chaima nõko Ifo Nios
fofãsatirofo keskara ato õikĩ. 37 Nãskaxõ oi kiki nõko xanĩfo finakõia ixii,’ ixõ ato
a aõxõ tãpimisfo ato yoini iskafakĩ: yoitakãfe. 8 A isinĩ ikaifo ẽfe sharaõxõ
“Yora ichapafãfe ea nikayamafiaifono ato sharafatakãfe. Askatari naafono ato
ichapatoma ea yonoxokani eõnoa ato otofatakãfe. A rashkishii fetseaifori ato
yoikakĩ. Nãskakẽ mã Epa Nios kĩfikãfe a sharafatakãfe. A niafaka chakafori ãto
yonoxomisfo katonõ eõnoa ato yoinõfo. mẽra naneafo ato makinoa põtatakãfe.
38 Akka Epa Nios kĩfikãfe yorafo nĩchinõ Akka ẽfe shara kaxpa ẽ mato minia afaa
ẽfe meka ato yoitanõfo ea Ifofanõfo,” ẽ mato yõkama. Nãskari fakĩ, ato kaxpa
ixõ Jesús ato yoini. sharafatakãfe.
9-10 “Akka mã kakĩ afaa mã fokiki.
Jesús aõxõ tãpimisfo doce feronãfake ifini Mãto kori foyamata, mãto rapati fetsa
(Mr. 3.13-19; Lc. 6.12-16) foyamata, mãto sapato fetsa foyamata,

10
1 Askata Jesús aõxõ tãpimisfo mãto forosa foyamata, mãto mẽsteti
kenani: “Ekeki fekãfe,” ato foyamata fakãki, eõxõ ẽfe meka mã ato
faino, akiki foaifono ato yoini aõxõ tãpimani kaikai. Nãskakẽ mã afara
yorafo sharafanõfo, a niafaka chakafo yopaito mato inãtirofo mã pinõ a mato
yorafo mẽra nanea ato makinoa nikamisfãfe.
potanõfo, a isinĩ ikaifo fetsa fetsatapafo 11 “Mã pexe rasi ano nokoxõ nã

aõxõ sharafanõfo. feronãfãke Nios Ifofasharakõia fenakãfe.


2 Nã feronãfake docefãfe ãto anefo A keskara fichixõ ãfe pexe ano iyoxõ
iskarakĩ: fetsa Simón. Nã Simón ãfe ane Niospa meka ato yoisharaxikaki nã mã
fetsa Pedro. Ãfe exto Andrés. Fetsafori kaitĩa. 12 Nã pexe mẽra ikixõ ato yoikĩ
ãto ane Santiago, ãfe exto Juan, nã rafe iskafakãfe: ‘Aicho. Nõ mato õiyoa,’ ato
Zebedeo fake ini. 3 Felipe, Bartolomé, fakãfe. 13 Akka mato ifisharaino, mã
23 MATEO 10

tãpitiro nã pexe ifãfe afe yorafo Niospa mato shinãmanaino mã ato


ĩkisharamis. Nã mã yoiai keskafakĩ Epa yoisharaxii. 20 Akka mã ato yoi mã
Niospa axosharai tanaima shara inõ. mekaima Epa Niospa Yõshi Shara mekai
Akka a mato ifisharayamaifo, afãfe afe mã ato yoiaino.
yorafo ĩkisharamisfoma. Nãskakẽ nã mã 21 “Nãskatari yorafãfe ãto extofo ato

yoiai keskafakĩ Epa Niospa ato achimaxikani, yora fetsafãfe ato


axosharaima. 14 Akka pexe fetsa mẽraxõ retenõfo. Askatari ato apafãferi ãto
mato ifikaspaifono, a pexe mẽranoax fakefo ato achimakani fetsafãfe ato
mã tseketiro. Askatari pexe rasi retenõfo. Fakefãferi ãto apa yafi ãto
mẽraxori mato askafaifono, mã anoax afaki õitifishkikakĩ ato achimakani
katiro. Mã anoax tsekekaikĩ mãto fetsafãfe ato retenõfo. 22 Mã ea
taekinoa mã mapo taa taa atiro ato chanĩmara fakẽ nãskakẽ eõxõ mato
õimakĩ. Mã askafaino tãpitirofo Nios yorafãfe noikaspakani. Akka mato
atoki inimayamaino. 15 Ẽ mato paraima noikaspafiaifono mã eõnoax omiskõifikĩ
yoi. Nã pexe rasi Sodoma anoafo feta mã ẽfe meka nikasharakõiaito ẽ mato
Gomorra anoafãfe afara chakakõi kexesharakõixii Epa Nios fe mã
fapaonifo. Nãskakẽ Niospa nã ato isharapakexanõ. 23 Akka pexe rasi anoxõ
omiskõimanaitĩa ato omiskõimaxii. mato omiskõimanaifono, pexe rasi fetsa
Akka nã mato nikakaspaifo nãfo ato ano ichotakãfe. Akka ẽ mato
omiskõimaki finakõixii,” ixõ Jesús ato yoisharanõ. Ea nikasharakãfe. Mã
yoini. israelifãfe pexe rasi anoxõ keyokõi mã
ato yoiyoamano, ẽ orisaxii.
“Mato omiskõimakani kiki,” 24 “Akka a aõxõ tãpimisfãfe a ato
ixõ Jesús ato yoini tãpimamis finõtirofoma. Askatari a
16 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: yonoxomisfãfe ãfe patoro finõtirofoma.
“Õikapo. Ẽ mato nĩchikai nã yora 25 Akka a aõxõ tãpimisfo a ato

chakafo mẽra. Akka nã yora chakafãfe tãpimamis keskara ikani. Askatari a


nã poomãnã ovejafo pipaitiro yonoxomisfo ãto patoro keskara itirofo.
keskafakani kiki mato. Mato askafaifono Nãskax mãri ea keskara ixii. Nãskakẽ nã
nã poomã onãyakõi keskara ikãfe eõxõ ea chakafamisfo keskafakĩ matori
tãpisharakãfe. Nã rĩfi afaa chaka chakafakakĩ finakõixikani. Nãfãfe ea
shinãmisma keskafakĩ mãri askara noikaspakakĩ ea yoimisfo iskafakakĩ: ‘Mĩ
shinãkãfe. 17 Õisharakaki. Nã yora niafaka yõshi chakafãfe xanĩfo. Mĩ
chakafãfe mato achikaxõ ãto xanĩfofo Beelzebú,’ ixõ ea yoimisfo. Ẽ mãto
ano mato iyotirofoki. Nãskakaxõ ãto Ifofekẽ ea askafamisfo. Akka matori
ichanãti pexe mẽraxõ mato askafakakĩ finakõixikani,” ixõ Jesús ato
koshatirofoki. 18 Nãskakaxõ xanĩfofo ano yoini.
mato iyotirofo eõxõ. Akka anoxõ na
meka shara eõnoa mã ato yoixii. Akka Nios fistiki nõ mesetiro
Askatari judeofomari mãto kaifomafori (Lc. 12.2-7)
na meka shara eõnoa mã ato yoixii. 26 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka
19 Akka mato achikaxõ xanĩfofo ano mato omiskõimafiaifono, atoki
mato inãifono shinãchakayamakãfe rateyamakãfe. Akka nã afara one
afeskaxõ mã ato yoisharaimãkai. yoifimisfono Niospa ato xafakĩa
Xanĩfofo ano mato iyofaifono Epa kãimaxoxii, afarari fomãpaimisfono,
MATEO 10 24

nãfori Niospa ato xafakĩa kãimaxoxii. anoris shinãkanima. Akka nã ea


27 Akka nã ẽ mato yoimis yorafãfe ato chanĩmara faifãfe shara shinãifono akka
ferotaifi xafakĩa ato yoisharakãfe. nã ea chanĩmara faafãfema afara fetsa
28 Akka mato retepaifiaifono chakafo shinãkani. 35 Akka ãfe apa ea
rateyamakãfe. Afãfe mato retefitirofono, chanĩmara faino ãfe fãke ea chanĩmara
akka mãto fero mẽsho afeska fakaspakĩ ãfe apaki õitifishkitiro.
fatirofoma. Atoki ratetamaroko, Nios Askatari ãfe ãfari ea chanĩmara faino
fistiki mesekãfe. Nãato noko retexõ ãfe fake xotofãke ea chanĩmara
nõko fero mẽsho nã omiskõipakenakafo fakaspakĩ ãfe afaki õitifishkitiro.
mẽra potatiro. Askatari ãfe fãfafa yõxafãfe ea
29 “Nãskakẽ a yora chakafo chanĩmara faino, ãfe fãfafa naetãfa ea
retemitsamisfoki atoki rateyamakãfe. chanĩmara fakaspakĩ, ãfe fãfafa yõxafoki
Epa Niospa mato kexesharai kiki. õitifishkitiro. Akka ẽ nai mẽranoax
Shinãkapo. Peya mĩshti afaayamafekẽ matoki oyamanikẽ askakeranafoma.
Epa Niospa afo shinãki. Ato 36 Eõxõ nãnorifos shinãkanima. Akka

namapaiyamaino tsõakai nã peya fetsafãfe ea chanĩmara faifono eõxõ ato


mĩshtifo retetiroma. 30 Akka ẽ mato yoi, fe yorakõifo noikaspatirofo.
Epa Niospa mãto foo fisti rasi mato 37 “Fẽtsa ãfe apa yafi ãfe afa noikĩ

tãpikakõia. 31 Nãskakẽ rateyamakãfe. Nã finakõixõ akka ea noikĩ finayamax, ea


peya mĩshtifo kexesharamis keskafakĩ, Ifofamis itiroma. Askatari fẽtsari ãfe
matori Epa Niospa kexesharakĩ fake feronãfake yafi ãfe fake xotofake
finakõiakĩ,” ixõ Jesús ato yoini. noikõixõ, akka ea noikĩ finayamax ea
Ifofamis itiroma. 38 Akka fẽtsa yoitiro
“Akka atiri yorafãfe, ‘Jesús ẽfe Ifora’ iskafakĩ: ‘Ea omiskõimafiaifono ẽfe Ifo ẽ
ea famisfo yorafãfe ferotaifi. Akka potatiroma,’ ixõ yoitiro. Akka fẽtsari
atirifãferi, ‘Jesús ẽfe Ifomara’ ea famisfo,” yoikĩ iskafatiro: ‘Ea omiskõimanaifono ẽ
ixõ Jesús ato yoini Jesús Ifofaima,’ ea askafax efe
(Lc. 12.8-9) nĩpaxatiroma. 39 Akka fẽtsa iskafakĩ
32 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Yora shinãi: ‘Ẽ Jesús Ifofaito ea
fetsafãfe ferotaifi, ‘Jesús ẽfe Ifora’ ea omiskõimakanira,’ ixõ shinãkĩ, ẽfe meka
faifãfe ẽri ẽfe Epa Nios nai mẽra ika kachikiri faax, nã keskara yora naax
anoxõ, ‘Nafo efe yoraki’ ẽ ato faxii. omiskõipakenaka. Akka fetsa eõnoax
33 Akka nã yora fetsafãfe ferotaifi, ‘Jesús omiskõifikĩ ea potaxma nã keskara yora
ẽfe Ifomara’ ea faifãfe ẽri, ‘Nafo efe naax efe isharapakenaka,” ixõ Jesús ato
yorafomara’ ẽ ato faxii ẽfe Epa Nios yoini.
arixõ,” ixõ Jesús ato yoini.
Akka fetsafãfe ato sharafaxõaino,
“Akka atirifãfe ea chanĩmara faifono, Niospa afara shara inãxii
atirifãferi ea chanĩmara fakanima,” ixõ (Mr. 9.41)
Jesús ato yoini 40 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka
(Lc. 12.51-53; 14.26-27) fetsafãfe mato nikakõikakĩ eari
34 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “¿Mã nikakõikani. Askatari fetsafãfe ea
shinãimẽ maitio anoax keyokõi yorafo nikakõikakĩ ẽfe Epa Niosri nikakõikani
eõnoax inimanõfo ẽ oni? Maa. Anorima. nãatomãi ea nono mai ano ea nĩchinino.
Akka nã ẽ mato yoiai keskara tsõa 41 Akka fẽtsa shinãkĩ iskafatiro: ‘Nãatofi
25 MATEO 10, 11

Niospa meka yoimiski. Nãskakẽ ẽ ãfe afeskaxõ Epa Niospa noko ifitiromakĩ.”
meka nikasharai,’ ixõ yoitiro. Akka nã 6 Nãskaxõ ato yoini: “Akka a ea

Niospa meka yoimis afara shara inãi chanĩmara fasharakõia afara fetsa
keskafakĩ ari Niospa inãsharaxii. shinãtama ekeki inimakõitiro,” Jesús
Nãskakẽ fẽtsari shinãkĩ iskafatiro: ‘Nã ato fani, Juan ina rafe.
feronãfake sharaki Niospa meka
nikasharamiski. Nãskakẽ ãfe meka ẽ Jesús ato yoini Juanoa
nikakõi,’ ixõ shinãino, nã Niospa meka 7 Nã a Juan ato nĩchia rafe mã
yoimis afara shara inãi keskafakĩ ari foaifono Jesús yorafo yoikĩ taefani
afara shara inãsharaxii. 42 Fẽtsa ea Juanoa. “¿Afeskakĩ tsõa istoma anoa
chanĩmara faxõ ea Ifofakĩ, aato shinãi Juan õifokani fonifomẽ? Juankai nã
iskatiro: ‘Ẽ Jesús Ifofamis. Nãskakẽ nẽfe tafa pei taka taka akai keskarama.
afara shara ẽ axõi,’ ixõ shinãkĩ afara Nãskarifiakĩ mã mã tãpia Juankai õiti
shara axotiro. Nãskakẽ ẽ yoinõ, ea ranãyama. 8 Akka, ¿tsoa õikai mã
nikakapo. Faka pishta mã fetsa ayamakẽ kamismẽ? Õitsai, feronãfake rapati
Niospa matori afara shara inãsharaxii,” sharakõi safekẽ õikai mã kamisraka.
ixõ Jesús ato yoini. Akka mã mã tãpia a rapati sharakõi
safemisfo xanĩfofofãfe ãto pexe anoxõ
Juan aõxõ tãpimisfo Jesúski nĩchini rapati sharakõi safetirofo. 9 Akka, ¿tsoa
(Lc. 7.18-35) õikai mã kamismẽ? Nã Niospa meka

11
1 Askata Jesús aõxõ tãpimisfo yoimis õikai mã kamisraka. Akka
doce ato tãpimaxõ ato nĩchini chanĩma, nã Juan Niospa meka yoimis
yorafo Niospa meka shara ato finakõia, fetsafo keskarama. 10 Akka nã
tãpimatanõfo. Jesús mã ato yoikĩ Juanoa yoikĩ Isaías kirika keneni
keyoax ari kani, fetsafo tãpimanikai a iskafakĩ:
pexe rasi chaimashta ikafo ano. Mĩ nai ariax mai ano oyoamano,
2-3 Askatari Juan Maotista karaxa mẽra nã ẽfe meka yoimis ẽ nĩchi taefakĩ
ixõ nikani Jesús Apa Niosxõ yorafo mĩonoa ato yoiaino itipinĩ sharakaxõ
sharafaito. Nãskakẽ tãpisharapaini. mia nikakõinõfo,
Nãskaxõ karaxa mẽraxõ aõxõ tãpimisfo ixõ keneni. 11 Akka ẽ mato yoi ẽ mato
nĩchini Jesús ano. Mã ato nĩchia fõkaxõ paraima. Tsõakai Juan finõama. Juan
yõkanifo: “¿Mĩmẽ Cristo nã Epa Niospa yoimis keskara meka shara noko tsõa
nokoki nĩchiai, askayamai fetsa nokoki yoimisma. Juanki Nios inimakõimis.
oiraka nã nõ manai?” ixõ yõkatanõfo Akka fetsafãferi afaayamafikaxõ ea
Juan ato nĩchini. Ifofaifono Nios atoki inimakõirikai.
4-5 Mã Jesús ano nokokaxõ yõkanifo. Nãskakẽ Juan Maotista finakõifiano
Askafaifono Jesús ato kemani: “Fokaxõ fetsafãfe finõkõiafo Niospa ato õimis.
Juan yoitakãfe a mã õiyanã a mã 12 “Nã Juan ato matotisa fapanitĩa

nikafori. Yoitakãfe, mã fẽxofãfe Niospa meka nikanixakakĩ, iskaratĩari


sharakaxõ õisharakani kiki, askatari nã yorafo Nios ika ano ikipaikõikani.
chatofori mã sharakanax niafoki, a Iskakĩ shinãmisfo; ‘Nios xanĩfo ariax ẽri
rashkishiaifori mã sharafokĩ, a ãfe yora ipai afe nĩpaxakĩ. Afaa
pastofãferi mã nikasharakani kiki, a pishtakai ea nẽtefatiroma ẽ ãfe yora
namisfori mã otoafoki, a afaamaisfãferi inõ,’ ixõ shinãmisfo. 13 Akka Juan
Niospa meka shara nikakani kiki oniyamano taeyoi nã Niospa meka
MATEO 11 26

yoimisfo feta Moisésri keneni iskafakĩ: “Ooa, Corazin anoafãfe Betsaida anoafo
‘Nã noko ifimis nõko Xanĩfo fe, mã omiskõi finakõixii. Akka Tiro
finasharakõi oxii,’ ixõ kenenifo. Akka nã anoxõ Sidón anoxori nã ẽ mato õimana
Niospa meka yoimisfãfe kenenifo keskara, ẽ ato õimanano ãto chaka
keskara nãnorikõi Juan ato yoini. xatekaxõ Epa Nios Ifofakeranafo. ‘Ooa,
14 Niospa meka yoimisto keneni iskafakĩ: nõ afara chakafamiskĩ iskaratĩa nõ anã
‘Ẽ matoki Elías nĩchixii,’ ixõ Niospa Nios Ifofai,’ iyanã rãfikaxõ ãto rapati
yoini. Akka mã ãfe meka chanĩmara chapo safekaxõ chii mãpo raish
fapaikĩ mã tãpitiro nã Juan Elías akeranafo fetsafãfe ato õinõfo. 22 Akka
keskarari. 15 Mã ea nikatirokĩ ea Niospa Tiro anoafo yafi Sidón anoafori
nikakãfe. Ẽfe meka mãto shinã mẽra ato omiskõimafiakĩ ato
nanekãfe,” ato fani. omiskõimasharaima, akka matoroko
16 Nãskaxõ anã ato yoini: “Iskaratĩa na omiskõimakĩ finakõixii. 23 Akka, ¿nõ
niyoafo afe keskarafomãki ẽ mato yoinõ Capernaúm anoax nõ nai mẽra kai Epa
mã tãpinõ. Nã fakefo ãto kaxeti anoax Nios ari ixõ mã shinãimẽ? Maa. Nã
kaxekakĩ ãto yamafo kenatirofo tai tai omiskõipakenakafo mẽra ẽ mato potaxii.
iyanã. Akka mã ãto yamafo nokokanax Akka yõra atiroma keskara afara shara ẽ
a ato yamafãfe fichipaiyaifo keskai tsoa mato ispafiano mãto chaka mãkai
kaxesharayamaino ato yoitirofo xateama. Akka nã ẽ mato õimana
iskafakakĩ: 17 ‘Nõ nõko xãiti maneaino keskara Sodoma anoafo ẽ ato
akka mã mairamisma. Askatari õimamiskẽ ãto chaka xatekeranafo.
shinãmitsayanã nõ fanãikaino mã Nãskakẽ keyokeranafoma. Askatari ãto
oiamisma,’ ixõ ato yoitirofo. Akka mãri pexefã rasi keyokeranama. 24 Ẽ mato
nãskariai mã tsoaki inimamisma. yoinõ. Afetĩara Epa Niospa nã
18-19 Nãskafakĩri Juan yafi ea mã chanĩmara faafoma ato omiskõimani.
mekafai. Juankai pikĩ finapaimisma nã Nã Sodoma ano ipaonifo omiskõixikani.
õiai pishta pimis, askatari fimi ene pae Akka mãfi omiskõi finakõixii,” ixõ Jesús
pishta ayamisma. Nãskakẽ aõnoa mã ato yoini.
yoia iskafakĩ: ‘Nã Juan niafaka yõshi
chakaya,’ mã famis. Akka ẽ yorakõi ẽ “Ekeki fekãfe ẽ mato shinãmasharanõ,”
Niospa Fakekõi piyanã ẽ ayasharamis. ixõ Jesús ato yoini
Akka mã ea iskafakĩ yoimis: ‘Jesús (Lc. 10.21-22)
ichapakõi piimis, askatari pae ayamis,’ 25 Ato askafata Jesús Apa kĩfini iskafakĩ:
mã ea famis. ‘Nãskax yora chakafo fe “Epa, ẽ mia aicho fai. Keyokõi nai
rafemis, a romanõ xanĩfo kori fixomisfo mẽranoafoya nono mai anoafo mĩ ãto Ifo.
feri rafemis,’ mã ea famis. Akka ẽ shara Mĩ sharafinakõi. Akka atirifãfe kirika kene
imis ea Niospa ea shinãmanaino. Juanri tãpifikaxõ mia Ifofakaxoma. Iskafakĩ
shara imis Niospa shinãmanaino. shinãmisfo: ‘Tsoa fetsakai noko keskarama.
Yorafãfe noko õikĩ tãpitirofo,” ixõ Jesús Nõ tãpikõia,’ ixõ shinãmisfo. Akka nãfo mĩ
ato yoini. meka mĩ ato tãpimanima. Akka nã kirika
kene tãpikaxoma, mia Ifofaifono nãfo mĩ
Pexe rasi anoxõ Jesús nikakaspanifo meka shara mĩ ato tãpimani, 26 nã mĩ
(Lc. 10.13-15) fichipaiyai keskafakĩ,” ixõ Jesús yoini.
20-21 Askata
anori ato yoita Jesús nã 27 Askata anã Jesús ato yoini iskafakĩ:

pexe rasi anoafo ato yõani iskafakĩ: “Epa Niospa a tãpia keskara eari
27 MATEO 11, 12

keyokõi tãpimani, ẽmãi ãfe Fakekẽ. Iskafakĩ yoini: ‘Nios kĩfiti pexefã mẽra a
Akka tsõakai ea tãpiama, ẽfe Epa ato Nios kĩfixomisfãfe yonotirofo nã
fistichi ea tãpikõia. Nãskarifakĩ tsõa ẽfe pena tenetitĩa. Nãskakẽ afaa
Epa tãpiama, akka eres fisti ẽ tãpikõia. chakafakanima,’ ixõ Moisés keneni.
Akka nã fetsafori ẽ ato tãpimanaino 6 Nios kĩfiti pexefã sharafiano akka ẽ na

nãfãferi Epa Nios tãpitirofo. 28 Akka mã pexefã finõkõia. 7-8 Epa Niospa


shinãchakakõikĩ ea kĩfikãfe. Nãskaxõ shinãmanaino Niospa meka yoimisto
mã ea chanĩmara fasharayanã mã ea Oseas kirika keneni iskafakĩ: ‘Mã
nikasharaito a mato fekaxtefai ẽ mato yoinãfo inafo retexõ ea inãxikĩ, mã
potaxotiro anã mã shinãchakayamanõ. koofamis ea shinãkĩ nã shara. Askafiano
29 Akka ea shinãkõikĩ eõxõ mã fetsafo noikĩ, mã ato sharafaxõaito ẽ
tãpisharakõitiro. Ẽ mato noikĩ õimis nã sharafinakõia,’ ixõ kirika
fenãmãshta ẽ mato yonomamis keneni Niospa shinãmanaino. Niospa
tenemasharayanã. Nãskaxõ mã anã noko yoimis keskara mã tãpisharaxõ,
shinãchakatiroma. 30 Akka a ẽ mato mã ato yoikĩ chakafakeranama. Nãskakẽ
amapaiyai keskara anã fekaxma. ẽ mato yoi iskafakĩ, ẽfe Epa Niospa ea
Nãskakẽ anã mãto õiti fekaxtetiroma,” nãmã nĩchini xanĩfofinakõi ẽ inõ.
Jesús ato fani. Nãskakẽ ẽ yoitiro afaa nõ atiromakĩ
pena tenetitĩa. Ẽ mato yoi na ẽfe inafãfe
Nã judeofãfe pena tenetitĩa Jesúsxõ akaifo keskara shara,” ixõ ato yoini.
tãpimisfãfe aros keskara metesfenifo
(Mr. 2.23-28; Lc. 6.1-5) Feronãfake mẽke yõshiya Jesús sharafani
(Mr. 3.1-6; Lc. 6.6-11)
12
1 Askata judeofãfe ãto pena
tenetitĩa Jesús aõxõ tãpimisfo fe 9 Nãskata Jesús nãnoax kaax judeofãfe
tarepa kani. Aõxõ tãpimisfãfe fonãikakĩ ãto ichanãti pexe mẽra ikitoshini.
aros keskara meteskaxõ pii fonifo. 10 Nãno feronãfake ãfe mẽke yõshia ini.
2 Fariseofãfe õikakĩ Jesús yoinifo: “Õipo, Nãskakẽ fariseofãfe Jesús yõkanifo afara
Jesús. Iskaratĩa nõko pena teneti. Akka chakafaito yõaxikakĩ. Iskafakĩ yõkanifo:
Moisés noko yoini na pena tenetitĩa tsõa “Maestro, pena tenetitĩa, ¿nõ yora
pishta yonotiroma. Akka mĩ inafãfe sharafatiromẽ?” ixõ yõkanifo.
yonokani na aros keskara meteskakĩ,” 11 Askafaifono Jesús ato kemani

ixõ yoinifo. iskafakĩ: “Mã ovejayaxõ mãto oveja kini


3 Ato askafaifono Jesús ato kemani: mẽra pakeano, ¿mã pena tenetitĩa mã
“Akka, ¿a nõko xini Davidõnoa kirika ifirisafatiromamẽ?” ato fani. 12 “Akka
kenenifo keskara mã õimismẽ David yorafo sharafinakõiafo, oveja
afaa afeska fanimẽ ãfe inafo feta keskarafoma. Nãskakẽ yorafo nõ shinãkĩ
fonãikõikĩ? 4 Nãskaxõ Nios kĩfiti pexefã pena tenetitĩa nõ ato sharafatiro.
mẽra ikikaixõ a mẽranoa pãa ato pikĩni Nãskaxõ nõ afaa chakafaima. Na pena
fonãikõikĩ ano afaayamano. Akka nã tenetitĩa yorafo nõ sharafakĩ Epa Niospa
pãa nã judeofo ato Nios kĩfixomisfonã õia shara,” ixõ Jesús ato yoini.
ini. Nãskakẽ fetsafãfe nã pãa tsõa 13 Nãskata a feronãfake mẽke yõshiya

pitiroma ini. Nãnori Niospa Moisés Jesús yoini iskafakĩ: “Mẽshafe,” faino,
yoifinino akka fonãikõikĩ David pini a nã feronãfake mẽke yõshiya
afe rafeafo feta. 5 Akka, ¿a Moisés mẽshatanaino ãfe mẽke sharatani. Nã
keneni keskarari mã tãpiamamẽ? takai fetsa keskara shara ini. 14 Nãskata
MATEO 12 28

fariseofo mã tsekekanax yoinãnifo: Akka, ¿namẽ David ãfe fena nã Epa Niospa
“¿Afeskaxõ nõ Jesús ato achimatiromẽ katoni, nãmẽ na nõ manai?” ikax
retenõfo?” ikanax yoinãnifo. yoinãnifo.
24 Askafaifãfe nikakaxõ fariseofãfe yoinifo:
Epa Niospa shinãmanaino Isaías keneni “Maa. Natokai Epa Niosxõ niafaka chaka
Jesúsnoa a inõpokoai yoikĩ potatiroma. Akka nã niafaka chakafãfe ãto
15 Jesús nãnoax kani mã tãpiax xanĩfo nã Beelzebúxõ ato makinoa niafaka
retepaiyaifono. Nãskakẽ anoax kaino chaka potai,” ikax yoinãnifo.
yorafã rasichi chĩfafainifo. Akka a isinĩ 25 Askafaifono Jesús tãpini a shinãifo

ikaifo Jesús ato sharafapani. 16 Akka ato keskara. Nãskaxõ ato yoini: “Yorafo
sharafaxõ ato yoini: “Ẽ Niospa Fakekĩ tsoa paxkanãkanax ãa ranã retenãi keyotirofo.
yoiyamakãfe,” ato fani. 17 Nãskarakõi Isaías Askatari pexe rasi anoax ãa ranã retenãi
kirika keneni Niospa shinãmanaino keyotirofo. Nãskax isharatirofoma ãa ranã
Jesúsnoa. 18 Iskafakĩ keneni: retenãtirofo. 26 Nãskarifiakĩ Satanás ãfe
Õikapo. Nakĩa ea yonoxomis ẽ niafaka chakafo potaxõ anã afaa afeska
katoni. Ẽ aõ noikõi. Ẽ akiki inimakõi. Ẽfe fatiroma. 27 Akka mã ea iskafai: ‘Nato
Yõshi Shara ẽ afe rafemamis. Nã niafaka xanĩfoõxõ niafaka chakafo ato
maifotio ano ikafãfe ãfe meka makinoa potai,’ mã ea fai. Akka ea
nikasharaifono ẽ ãto chaka soaxotiro efe yoikapo, ¿tsõaõxõ mãto inafãfe niafaka
yora inõfo. 19 Nakai yora fetsafo fe chakafo potafomakĩ? Akka, ‘Niosxõ nõko
feratenãxima. Meka mitsisipato ato inafãfe niafaka chakafo potafo,’ ixõ mã ea
yoima. 20 Akka tafa kerexma ẽ xatexima. yoitiro. Nãskakẽ mã tãpitiro ẽri Niosxõ
Askatari chii ketesharayamaito ẽ niafaka chakafo potaino. 28 Akka ẽ niafaka
nokafaxima. Askatamaroko ẽ ketefaxii. chakafo Niospa Yõshi Sharaõxõ ato
Nãskarifakĩ yorafãfe ẽfe meka makinoa potaino mã tãpitiro a Niospa
nikapaifikakĩ nikasharayamaifono ẽ ato matoki nĩchiai mã nokoano. Nãskakẽ
potaima. Ato potatamaroko ẽ ato yorafãfe ea Ifo sharafaxii.
axosharai ea Ifo sharafanõfo. 21 Nãskakẽ 29 “Ẽ anã mato yoinõ, nikasharakãfe. Akka,

keyokõi maitio ano ikafãfe yoixikani ¿afeskaxõ yorafãfe feronãfake mitsisipakõi


iskafakakĩ: “Nã fistichi noko ifitiro nõ ãfe pexe kene mẽranoa ãfe rapatifo
aõnoax Epa Nios fe nĩpaxanõ,” ixõ fĩatirofomẽ? Akka rapati fĩakakĩ achixõ
yoixikani. metexkere akaxõ ãfe rapati fĩatirofo.
Nãskara Isaías yoikĩ kirikaki keneni. Askafakaxõ fĩaifonokai ato afeska fatiroma.
Nãskarakõi nõ õi Isaías keneni. 30 “Akka fetsa efe rafepaikima ea

nikakaspatiro. Akka fẽtsa ẽfe meka


Yora fetsafãfe, “Jesús niafakaõxõ nikakaspai ea noikaspai. Nãskakẽ
ato sharafaira,” fanifo fetsafãferi ea Ifofaifono fichikaspakani.
(Mr. 3.20-30; Lc. 11.14-23; 12.10) Askakimaroko emakinoa ato
22 Askata Jesúski feronãfake fẽxo efenifo. paxkanãfapai Epa Nios Ifofayamanõfo.
Askatari mekamisma ini. A mẽra niafaka 31 “Nãskakẽ ẽ mato yoi. Fẽtsa afara

chaka naneano Jesús sharafanõ akiki fetsafo chakafakẽ Niospa ãfe chaka
efenifo. Nãskakẽ Jesús a fẽxo õimasharani, soaxotiro. Askatari fẽtsa afara chaka
askatari mekamasharani anã mekanõ. yoiaino Niospa ãfe chaka soaxotiro. Akka
23 Askafaito õikani yoinãnifo: “¡Kee! ẽfe Yõshi Shara chakafakĩ mekafaito,
Õikapo. Jesús afama mĩshti shara fatiro. Niospa ãfe chaka soaxonakama. Ãto chaka
29 MATEO 12

neepakenaka. 32 Askatari fẽtsa Niospa Fake Jesús iskafanifo: “Maestro, nõ õipai tsõa
yorakõi chakafaino Epa Niospa ãfe chaka atiroma keskara mĩ faito,” ixõ yoinifo.
soaxotiro. Akka fẽtsa Epa Niospa Yõshi 39 Askafaifono Jesús ato kemani: “Mãfi

Shara mekafakĩ chakafaino, Epa Niospa ãfe afara chaka shinãyanã mã Nios kachikiri
chaka soaxonakama. Ãto chaka famis. Nãskakẽ, ‘A tsõa atiroma keskara
neepakenaka. Nã naitĩari ãfe chaka aõ noko ispafe,’ mã ea fai. Akka nã Jonás
neepakenaka,” ixõ Jesús ato yoini. ini keskara nã fisti mã õixii. 40 Akka nã
Jonás ini keskai ẽri askai. Jonás fafĩnõa
Ifi ãfe fimioxõ nõ tãpitiro afe keskaramãkĩ xaki mẽra tres nia ini. Nãskarifiai ẽri
(Lc. 6.43-45) mai mẽra maiax tres nia ixii. 41 Akka
33 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka fatora penata nã Niospa yorafo keyokõi
shinãkapo. Ifi shara ãfe fimi sharakõi ichanãfaitĩa ato yoixii fatofãfe
itiro. Akka ifi chaka ãfe fimiri chaka chanĩmara faafomakĩ, akka fatofãferi
itiro. Ififo ãfe fimioxõ nõ tãpitiro afe nikakaspakanimãkai. Nãskakẽ nã Nínive
keskaramãkĩ. 34 Akka mãfi keyokõi anoafãfe mato yoixikani iskafakakĩ:
chakakõi, nã rono pae keskarakõi mã. ‘Jonáspa noko Niospa meka yoiaito
Nãskaxõ meka shara mã yoitiroma nikaxõ nõko chaka xatexõ nõ Niospa
mãmãi chakakõixõ. Nã mãto shinãmã meka chanĩmara fani. Akka mã Niospa
mã shinãi keskafakĩ chakai mã Fake nikafikĩ mãto chaka mã
mekamis. 35 Nãskarifakĩ yora sharapa xatemisma,’ ixõ mato yoixikani. Akka ẽ
meka shara yoitiro, ãfe õiti mẽraxomãi Jonás finõfekẽkai mã ea nikapaimisma.
shara shinãkĩ. Akka yora chakapari 42 Askatari okirinoax nã nafa kẽro ãto

meka chaka yoitiro, ãfe õiti mẽraxomãi xanĩfo ipaoni nõko xanĩfo Salomón
chaka shinãkĩ. Nãskaxõ nã ãfe õiti õipai chai inoaxkõi oni. Afara sharafo
mẽraxõ shinãi keskara yoitiro. 36 Akka ẽ tãpikõia nikaferani oni. ‘Afara shara ea
mato yoinõ. Fatora penata keyokõi tãpimanõ,’ ikax akiki oni. Akka ẽ nã
Niospa ato ichanãfai tãpikõixõ ato Salomón ẽ finõfekẽ, mãkai ea
yoixiki fatofãfe chanĩmara faafomãkĩ, nikapaima. Akka keyokõi mã mai
akka fatofãferi nikakaspakanimakĩ. keyoano Niospa noko yoixii fatofomãkĩ
Nãskatari nã shinãtama chaka sharafo fatoforimãkĩ nikayospafo.
yoimisfori Niospa ato shinãmaxii kiki. Askatari nã kẽromã mato yoixii iskafakĩ:
37 Akka mã mãto mekaoxõ mã Nios ‘Mãfi chakakõifokĩ. ¿Afeskakĩ mã
ispatiro mã isharamãkĩ, askayamai mã Niospa Fake nikakaspamismẽ? Mãto
isharamamãkĩ. Nãskax isharax mã afe xanĩfo Salomón tãpikõia keskafakĩ nãato
nipanaka. Askatari mã meka chaka keyokõi tãpikõifiano. Akka ẽ Salomón
yoimisno nã omiskõipakenakafo mẽra nikaikai chaikõi ẽ kani. Akka mãkai nã
mato potaxii. Mãto mekapa mato Jesús mato fe ifiakẽ mã nikakaspamis
omiskõimaxii,” ixõ Jesús ato yoini. nãato tãpikõifekẽ,’ ixõ mato yoixii,” ixõ
Jesús ato yoini.
Yora chakafãfe, “Tsõa atiroma keskara
noko ispafe nõ mia chanĩmara fanõ,” Anã niafaka chaka yoraki nanetiro
ixõ yõkanifo (Lc. 11.24-26)
(Mr. 8.12; Lc. 11.29-32) 43-44 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽ
38 Askatafariseofo feta a Moisés yoikĩ mato yoinõ meka fetsafaxõ. Niafaka
kirika keneni keskara ato tãpimamisfãfe chaka feronãfake makinoax tsekeax
MATEO 12, 13 30

kafãsatiro tsõa istoma ano 5 Nãskata fimi exe ranãri makexfoki


fenafofãfofãitiro ano tsaoxõ tenepaikĩ. pakei fetseni mai shara anoma. Nãskakẽ
Akka tsoa fichixoma niafaka chakata samamakõi fimi exe foaipaini. 6 Akka
anã shinãtiro: ‘A ẽ anoax tsekeita ano ẽ mã foaipaiyaito xinĩ namani, yosipanã,
anã kapai,’ itiro. Mã nokoxõ õia nã ãfe tapokairoko mai mẽra kasharakẽ.
feronãfake nã pexe xaka mãtsomea Foaikax, samama nani xinĩ tsasifaano.
keskara shara ini. 45 Nãskakẽ nã nĩafaka 7 Ranãri fimi exefo moxafo mẽra pakei

afe niafaka siete efetiro nã chaka fetseni. Moxafo mẽranoax moxafoya


finakõiafo, nãfo nã feronãfake mẽra iki foaipaiyaito moxafãfe namani. 8 Akka
fetsenõ. Nãskakẽ nã feronãfake chaka fimi exe ranãri mai shara ano pakeni.
finakõi itiro a iypaoni keskarama,” ixõ Nãskax foaisharax fimi ichapayakõi ini.
Jesús ato yoini. Fetsa cien fimiya ini, fetsari sesenta
fimiya ini, fetsari treinta fimiya ini. 9 Mã
Jesús õifekani ãfe afanõ ãfe extonõ fenifo pachoyakĩ ea nikasharakõikãfe,” ato
(Mr. 3.31-35; Lc. 8.19-21) fani.
46 Jesúsyorafo yoiaino ãfe afanõ ãfe
extonõ akiki fenifo afe mekapaikani, Meka fetsafaxõ yorafo yoixõ a aõxõ
pexe emãiti nikaxõ mananifo. 47 Fẽtsa tãpimisfo xafakĩakõi ato yoini
yoini: “Mĩ efanõ mĩ extonõ emãiti niafo (Mr. 4.10-12; Lc. 8.9-10)
mefe mekapaikani,” fani. 48 Askafaino 10 Nãskata Jesúski a aõxõ tãpimisfo
kemakĩ: “¿Fatomẽ ẽfe efa keskarafo ẽfe fẽkaxõ yõkanifo: “¿Afeskakĩ meka
exto keskarafori?” ato fani. fetsafaxõ mĩ yorafo yoimẽ? Meka
49 Nãskata a aõxõ tãpimisfo yoini xafakĩa mĩ ato yoimisma,” ixõ yõkanifo.
mẽtoxõ: “Nafo ẽfe efafo keskarafo, ẽfe 11 Askafaifãfe Jesús ato kemani: “Akka

exto keskarafori ẽ ato õi. 50 Akka nã ẽfe afeskaxõ Epa Niospa afe yorafo ĩkinãmakĩ
Epa nai mẽra ikato ato amapaiyai ẽ mato fisti tãpimanõ. 12 Akka nã Niospa
keskara akaifo nãfofi ẽfe extofo ẽfe meka nikasharakõiaifo ãfe Yõshi Shara ãto
chikofori ẽfe efafori,” ixõ Jesús ato mẽra naneano nãato ato tãpimasharakõixii
yoini. kiki. Nãskaxõ mã tãpikĩ finasharakõi. Akka
nã nikasharayamaifãfe tãpisharakanamax
Jesús ato yoini meka fetsafaxõ nãfo fenokõixikani. 13 Nãskakẽ meka
fimi exe saamisnoa fetsafaxõ ẽ ato yoi. Akka õifikakĩ
(Mr. 4.1-9; Lc. 8.4-8) tãpikanima. Askatari nikafikakĩ

13 nikasharakanima. 14 Nãnori a Niospa meka


1 Askata na pena fisti Jesús pexe

mẽranoax tsekekaini kaax, yoimisto Isaías kirika keneni a inõpokoai


ĩamãfã kesemẽ tsaoni. 2 Nãno tsaoano yoikĩ. Iskafakĩ yoini:
yorafã rasi akiki fenifo, ãfe meka nikai Nikataifafiafikakĩ nikakanima.
fekani. Akka Jesús kanõanãfã xaki mẽra Õifikakĩ tãpikanima. 15 Nã yorafo ãto
tsaoxõ ato yoiaino nikanifo, ĩamãfã mapo kerexkõifo. Askatari ãto pacho
kesemẽxõ. 3 Askata meka fetsafaxõ fẽstokõifo. Askatari ãto fero fepoa
afama mĩshti Jesús ato yoini iskafakĩ: keskarafo. Nãskaxõ ẽfe meka
“Feronãfake fistichi fimi exe saafoni ãfe chanĩmara fakanima. Nãskakẽ ẽ ãto
nõxati mẽra kẽchoxõ fokĩ. 4 Fimi exe chaka soaxotiroma,
saafoikaino ranãri fai nẽxpakĩa ixõ Niospa yoini keskara Isaías kirika
pakeaino a kachikirixori peyafãfe pini. keneni.
31 MATEO 13

16 “Akka mãkai ato keskarama. Ẽ mato keskara itiro, fẽtsari nikasharakõi nã


yoia keskara mã nikasharamis. Ẽ mato fimi exe sesenta keskara itiro, fẽtsari
tãpimanai keskara mã tãpisharakõia. nikakõisharakĩ nã fimi exe treinta
17 Shinãkapo. Mã õimis keskara a Niospa keskara itiro,” ixõ Jesús ato yoini.
meka ato yoimisfo feta a Nios Ifofamis
fetsafãferi õipaifikakĩ õipaonifoma. A ẽ Meka fetsafaxõ afara fetsa ato
mato yoimis keskara nikasharapaifikakĩ tãpimaxiki anã Jesús ato yoini
nikapaonifoma,” ixõ Jesús ato yoini. 24 Anã Jesús meka fetsafaxõ afara fetsa
ato tãpimaxii ato yoini iskafakĩ: “Ẽ mato
Jesús meka fetsafaxõ fimi exe saamisnoa yoinõ nã Nios xanĩfokõi ika anoax afe
ato yoini ato tãpimasharakõixiki keskara ixikanimãkai. Ifokõi faafo afe
(Mr. 4.13-20; Lc. 8.11-15) keskaramãkĩ ẽ mato anã yoinõ. Nã
18 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Nã ẽ yorafãfe Nios Ifokõi faafãfe fimi exe
mato meka fetsafaxõ yoiai nã fimi exe shara fana keskarafo. 25 Akka tare ifo ãfe
saamisfoõnoa ẽ mato yoikai. inafo fe oxano, a ato noikaspamis
Nikasharakãfe tãpixikakĩ. 19 Atiri fimi fakishi kaxõ a fana shara ano fana
exe fai kesemẽ pakeaino peyafãfe pinifo. chakafanafaini kani. 26 Akka nã fana
Nãskafakĩri fẽtsa Nios Xanĩfoõnoa shara foaikĩ pei sharayakõi foaini.
nikafikĩ Niospa meka nikasharayamaito, Askatari fana chakari foaini. 27 Nãskata
nã Satanás chakata Niospa meka fĩatiro. a tare ifoki ãfe inafo fokaxõ yoinifo: ‘Ifo,
20-21 Akka atiri fimi exe makex mẽra fana shara mĩ tarepa mĩ fanafiano, akka,
pakeax, foaipaifiaito xinĩ namani, ãfe ¿fanĩax na fana chaka foaikamẽ?’ ixõ
tapo mai mẽra ikikẽma. Nãskafakĩri yõkanifo.
fẽtsa taefakĩ Niospa meka nikai 28 “Askafaifono nã tare ifãfe ato yoini:

inimayotiro. Akka afara chaka nokoaino ‘Nã noko noikaspamisfãfe fanafo rakikĩa,’
anã inimatiroma, anã Nios Ifofayamaino ato faito ãfe inafãfe yoinifo: ‘¿Na fana
Niospa meka anã ãfe shinã mẽra chaka nõ tsekatiromẽ?’ fanifo. 29 Akka a
nanetiroma. 22 Akka atiri fimi exe tare ifãfe ato yoini iskafakĩ: ‘Maa, fana
moxafo mẽranoax foaikax yosinima. chaka tsekapaikĩ fana sharari mã tsekatiro.
Nãskari fakĩ fẽtsa Niospa meka 30 Nãskanõki. Nã fana sharafoya yosiyonõ

nikasharamax, nãskaxõ afara fetsa nã fana shara ãfe fimi topiaifotĩa, ẽ mato
shinãkĩ, ãfe shinã mẽraxõ yoixinõ iskafakĩ: “Na fana chakafo
shinãchakakõitiro. Nãskaxõ kori xatekãfe. Xatexõ mextexõ koaxikaki.
ichapakõi noikĩ, ‘Ẽ kori ichapayax ẽ Nãskata nã fana sharafos ẽfe tapas mẽra ea
inimatiro,’ ixõ shinãkĩ Niospa meka anã faxoxikakĩ,” ’ ixõ a tare ifãfe ato yoitiro
shinãima. Nãskakẽ Niospa meka nikafikĩ keskafakĩ, nãskarifakĩ Epa Niospa mato
afara fetsafo shinãino, afaa Niospa paxkanãfaxii ea Ifofaafo ẽ ato ifixii. Akka
axotiroma. 23 Akka atiri fimi exe mai ea Ifofayamafo chiifã mẽra ẽ ato nĩchixii,”
shara anoax foaikax mã yosiax fimi Jesús ato fani.
ichapaya ini, ãfe fimi cien ini, fetsari ãfe
fimi sesenta ini, fetsari ãfe fimi treinta Mostaza exeõnoa yoikĩ meka
ini. Nãskafakĩri fẽtsa Niospa meka fetsafaxõ Jesús ato tãpimani
nikakõikĩ Niospa meka nanexõ (Mr. 4.30-32; Lc. 13.18-19)
nikasharakõitiro. Akka fẽtsa Niospa 31-32 Askataanã Jesús meka fetsafaxõ
meka nikakõisharakĩ nã fimi exe cien ato yoini iskafakĩ: “Afe keskaramãkĩ
MATEO 13 32

Nios xanĩfãfe noko ĩkinã ẽ mato yoinõ. noko yoia nã fana chakaõnoa nõ
Nã fimi exe mostaza yõra ãfe tarepa tãpiama. Anã noko xafakĩa yoife nõ
fanatiro. Akka nã mostaza exe pishtakõi. tãpisharanõ,” ixõ yoinifo.
Akka mã yosiax efapakõi itiro fana 37 Askafaifono Jesús ato kemani: “A fana

fetsafo keskarama. Nãskakẽ peyafãfe ãfe shara fanamisfo keskara ẽkĩa,” ato fani.
teshpafo ano naa faxõ too fatiro. 38 “Akka a tare ẽ yoiai mã tãpitiro nã

Nãskari fakĩ taefakĩ pishta mã Epa Nios maitio ẽ yoi. Akka nã fimi exe shara ẽ
Ifofayotiro. Nãskaxõ fisti rasichi mã yoiai nã Nios Ifofamisfo ẽ yoi. Akka nã
Ifofayotiro. Akka chipo ichapakõichi fana chakafo ẽ yoiai nã Satanás ifofamisfo
atirofo Nios Ifofakakĩ,” ixõ ato yoini. ẽ yoi. 39 Akka nã noko noikaspamisto fimi
chakafana ẽ yoiai, a Satanás ẽ yoi. Akka nã
Meka fetsafaxõ pãa faraxika fimi exe topiaifo ẽ yoiaito mã nikai, mã
keskaraõnoa Jesús ato yoini mai keyoaino ẽ yoi. Akka a fimi exe
(Lc. 13.20-21) topimisfo ẽ yoiaito mã nikai, nã Niospa ãfe
33 Askata anã Jesús meka fetsafaxõ ato ãjirifo ẽ yoi. 40 Nã fana chakafo xatekaxõ
yoini iskafakĩ: “Afe keskaramãkĩ Nios chĩi koatirofo keskai, nãskarifiaxikani nã
xanĩfãfe noko ĩkinã ẽ mato yoinõ. Nã omiskõiai nokoaitĩa omiskõixikani mã mai
kẽromã pãa fakĩ levaduraya arinã osixõ keyoaino. 41-42 Nãskarifakĩ ẽfe ãjirifo ẽ
kamosakano faraxitiro keskara. nĩchixii a afara ato chakafamamisfoya a
Nãskarifiakĩ nõ õitiroma. Yorafãfe afara chaka tãpimisfori ato chii xoisai mẽra
Niospa meka ãto shinã mẽra naneano ato potanõfo anoax oiayanã
nõ õiyamafiaino ãto õiti fetsafakanax omiskõipakexanõfo. 43 Akka nã Niospa
Nios keskara shara itirofo,” ixõ Jesús meka nikasharakõiaifo, Epa Nios ika anoax
ato yoini. nã xinĩ chaxai keskara shara ixikani. Mã
pachoyakĩ ẽfe meka nikasharakĩ mãto
Afama mĩshtikiri yoikĩ meka fetsafaxõ shinã mẽra nanekãfe,” ato fani.
Jesús ato yoipaoni
(Mr. 4.33-34) Afara sharakõi oneaõnoa yoikĩ meka
34 Askatari fetsafaxõ Jesús ato tãpimani
Jesús nã yorafã rasi yoini
meka fetsafaxõ afara fetsa ato tãpimaxii. 44 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽ mato

Akka meka fetsafaxõ Jesús mẽxotaima yoinõ nã Nios xanĩfokõi ika anoax afe
ato yoipaoni. 35 Akka nã Niospa meka keskara ixikanimãkai. Feronãfãke tare ano
yoimisto a inõpokoai yoikĩ kirika kenekĩ yonokĩ orokĩ afara sharafinakõia fichixõ
keskakõifakĩ Jesús nãskakõi fani. nã fichia ano anã oneni. Nãskaxõ ãfe
Iskafakĩ keneni Jesúsnoa yoikĩ: afama mĩshti keyokõi ato minixõ mã kori
Ẽ ato meka fetsafaxõ yoixii. fixõ nã mai fini nã afara sharakõi ãfenã
Niospa keyokõi onifanitĩa nãskatari a inõ. Nãskarifiakĩ mã Nios Ifokõifapaikĩ mã
nikamisfoma ẽ ato tãpimaxii, fichikõipaitiro,” ixõ Jesús ato yoini.
ixõ Jesúsnoa yoikĩ keneni.
Makex oxo fakkai fakkaisai
Jesús nã fana chakafoõnoa ato tãpimani keskaraõnoa ãfe ane perlaõnoa,
36 Askata yorafã rasi makinoax Jesús meka fetsafaxõ Jesús ato tãpimani
pexe mẽra ikikaini. Mã pexe mẽra 45-46 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽ

kaano, aõxõ tãpimisfãfe anã yõkanifo mato yoinõ nã Nios xanĩfokõi ika anoax
ato yoisharanõ. “Ifo, meka fetsafaxõ mĩ afe keskara ixikanimãkai. Yora fistichi
33 MATEO 13, 14

fenafofãfofãimis perla ato inãxii. Akka ãfe mai anokõi nokoni. A judeofãfe ãto
nã perla sharafinakõia mã fichixõ ãfe ichanãti pexe mẽraxõ ato yoikĩ taefani
afama mĩshti keyokõi ato minixõ kori ano. Nãnoxõ yorafãfe iskafanifo: “¡Kee,
fixõ nã perla sharakõi fini. Nãskarifiakĩ nikakapo! ¿Fanĩxõ iskara tãpixõ yoimẽ
nõ Epa Nios Ifofasharapaikĩ nõko afama askatari nã tsõa atiroma keskara fai?
mĩshtifo nõ shinãmakitiro Epa Niosmãi ¿Fanĩxõ iskara tãpiamẽ?” fanifo. 55 “Nã
sharafinakõikẽ,” ixõ Jesús ato yoini. mĩsa famisto fakeki. Ãfe afa María. Ãfe
extofo mã nõ õimis. Santiago ikaino,
Anã meka fetsafaxõ riniõnoa José ikaino, Simón ikaino, Judas ikaino,
Jesús ato tãpimani nãfo ãfe extofo,” fanifo. 56 “Ãfe poifori
47 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽ nofe imisfo. Nõfi Jesús tãpia. Nãkai
mato yoinõ nã Nios xanĩfokõi ika anoax afama. Akka, ¿afeskaxõ afama mĩshti
afe keskara ixikanimãkai. Nã rini faka fatiromẽ?” ikax yoinãnifo.
mẽra potexõ foe fetsa fetsatapafo 57 Nãskakẽ nikakaspanifo. Akka Jesús

fitirofo keskara ixikani. 48 Akka nã rini ato yoini iskafakĩ: “Keyokõi nã maitio
mã foe fospikõiano, nã rinipa fimisfãfe anoxõ Niospa meka yoimis nikatirofo.
faka ketokonõ rini ninifotirofo. Faka Akka nã ãfe maikõi anoxõ
ketokonõ tsaoxõ foefo katotirofo. Nã nikapaitirofoma. Nãskakẽ mã ea
sharafo fẽta mẽra nanekaxõ nã chakafo nikakaspamis,” ixõ ato yoini.
potatirofo. 49 Nãskarifiaxii nõko mai 58 Nãskakẽ anoxõ afama mĩshti ato

keyoaino. Nãskatari Niospa ãfe ãjirifãfe õimanima tsõakairoko nikaito.


noko paxkanã faxii nã chakafoya nã
sharafo. 50 Akka nã chakafo nã chii Juan Maotista nani
xoisai mẽra ato potaxii. Nãnoax oiayanã (Mr. 6.14-29; Lc. 9.7-9)

14
omiskõipakenakafo,” ato fani. 1-2 Nãskatari Galilea anoa nã
xanĩfo Herodes ini. A Jesús
Afara fena sharakõi yafi afara shara afama mĩshti faito nikaxõ ãfe inafo
xiniõnoa Jesús ato yoini yoini iskafakĩ: “Akka nã Juan Maotista ẽ
51 Nãskaxõ Jesús ato yõkani: “¿Nã ẽ ato textemayamea mã anã otoa. Mã
mato yoiai keskara mã mã nikaimẽ?” otoxõ tsõa atiroma keskara afama
ato faito, “Ẽje, a mĩ noko yoiai nõ mĩshtifo fai,” ixõ shinãni.
nikai,” faifono anã Jesús ato yoini: 3-4 Akka Herodes Juan reteyoamano
52 “Akka pexe ifãfe pexe xaki mẽra ãfe Juan yõani iskafakĩ: “Xanĩfo Herodes,
afara shara onekatsaxakĩ nã fena yafi nã mĩ exto Felipe mĩ ãfe ãfi Herodías mĩ
xini ato ispatiro. Nãskarifiakĩ a Moisés fĩa. Askara chakakõi,” nãskafani.
yoikĩ kirika keneni keskara ato Nãskakẽ Herodes akiki õitifishkini.
tãpimamisfãfe mã Nios Ifokõi faifono, Nãskaxõ ãfe sorarofo achimani karaxa
Nios xanĩfoõnoa ato yoitirofo. Akka mẽra ikimaxii.
meka xiniõxõ meka fena sharari mã 5 Akka Herodes Juan retepaifi yorafoki

tãpitiro,” ato fani. meseni yorafãfemãi chanĩmara faifono


Juanmãi Niospa meka ato yoimiskẽ.
Jesús Nazarete anoxõ nikakaspanifo Nãskakẽ Herodes shinãni iskafakĩ: “Ẽ
(Mr. 6.1-6; Lc. 4.16-30) Juan retekẽ eari yorafãfe retetirofo,” ixõ
53 AskataJesús mã meka fetsafaxõ ato shinãni. 6-7 Akka Herodes ãfe cumpleaño
yoikĩ keyoax nãnoax kani. 54 Mã kaax ikaino, yorafo ato ichanãfani.
MATEO 14 34

Ichanãfono nã Herodías fake xomaya ato faito, 17 kemanifo: “Nõ nono cinco
ares mairani yorafãfe ferotaifi ato pãaya, askatari foe rafes,” fanifo.
inimamai. Nãskakẽ Herodes yoikĩ 18 Askafaifono Jesús ato yoini: “Ea

iskafani nã xomaya yorafãfe ferotaifi, fixotakãfe,” ato fani.


“Mĩ afara fichipaiyai keskara ea yõkafe 19 Nãskaxõ yorafã rasi yoini fasi ano

ẽ mia inãnõ,” ixõ yoini. 8 Nãskakẽ nã tsaonõfo. Askata foe rafe yafi cinco pãa
kẽro xomayato ãfe afa ano kaxõ yõkani tsomaxõ nai foisinĩfofã Apa Nios kĩfini
iskafakĩ: “¿Ẽ afaa Herodes yõkatiromẽ?” iskafakĩ: “Aicho, Epa, mĩõxõ ẽ ato
faito ãfa yoini iskafakĩ: “Juan Maotista pimai. Mĩ sharakõi,” fata, pãa kaxketa
ãfe mapo textexõ ea sapaki rataxõ ea foe rafeya osixõ aõxõ tãpimisfo inãni a
fexõfe fafe,” fani. yorafo ato inãketsanõfo. 20 Nãskax
9 Askafaito nikai xanĩfo Herodes pikanax mãyakõinifo. Akka nã
shinãmitsani. Shinãmitsayanã ãfe shinã chetefaafo doce fẽta fospini. 21 Nã piaifo
mẽraxõ shinãni iskafakĩ: “¡Ooa! Ẽ Juan cinco mil feronãfakefos ini. Kẽrofãferi
ato textemapaima. Akka yorafãfe fakefo feta pinifo.
nikaifono mẽ na kẽro xomaya yoia.
Nãskakẽ ẽ Juan ato textemapaiyamafikĩ Jesús ĩamãfã femãkĩa kani
ẽ ato textemani,” ixõ shinãni. 10 Nãskaxõ (Mr. 6.45-52; Jn. 6.16-21)
xanĩfãfe ãfe sorarofo yoini: “Juan 22 Mã cinco mil yorafo pimata Jesús

textexõ ãfe mapo ea fixotakãfe,” ixõ aõxõ tãpimisfo yoini iskafakĩ:


yoini. 11 Ato askafaino fõkaxõ sorarofãfe “Kanõanãfãnẽ nanekãfe, okiri ĩamãfã
Juan textekaxõ ãfe mapo sapaki pokefaitaxikãkĩ,” ixõ ato yoini. Jesús
ratakaxõ fenifo. Fẽkaxõ nã kẽro xomaya kayoxoma yorafo nĩchiaino aõxõ
inãnifo. Nãatori ãfe afa inãni. tãpimisfo fonifo. 23 Mã yorafo nĩchita,
12 Nãskakẽ Juan inafo fẽkaxõ ãfe yora mãchi keya ari arese kani arixõ Apa
fõkaxõ maifanifo. Mã askafakaxõ Nios kĩfikai. Mã fakishaino, ares fisti
Jesúski nokokaxõ yoinifo. ano ini. 24 Akka a aõxõ tãpimisfo
kanõanãfãnẽ mã chai foafono, nẽfefaino
Jesús cinco mil feronãfakefo ato pimani ĩamãfã poikĩ ato katimafani. 25 Akka mã
(Mr. 6.30-44; Lc. 9.10-17; Jn. 6.1-14) penaino Jesús ĩa femãkĩa atoki kaito
13 Askata Herodes sorarofo Juan tsõa tãpinima. 26 Nãskata tãpikanamax
textemana nikai Jesús ares fisti kani aõxõ tãpimisfo Jesús ĩamãfã femãkĩa
kanõanãfãnẽ tsõa istoma ano. Mã Jesús kaito fichikanax tai tai iyanã
ato makinoax kaa nikakani pexe rasi ratekõinifo, niafakara ikanax.
anoax yorafã rasi fãi fonifo. 14 Mã 27 Askaifono Jesús ato yoini:

kanõanãfã makinoax fotoxõ akiki yorafã “Rateyamakãfe, ẽki,” ato fani.


rasi foaito fichini. Ato õikĩ ato 28 Ato askafaino Pedro kemani: “Ifo,

shinãkõini. Nãskaxõ a isinĩ ikaifo ato mĩmãkĩ eari kenafe ẽri ĩamãfã femãkĩa
sharafapani. kanõ mia ari,” Pedro fani.
15 Mã yãtapakeaino aõxõ tãpimisfo akiki 29 “Ofe,” Jesús fani. Nãskakẽ Pedro

nokokaxõ yoinifo: “Mã yãtapakei kiki nono kanõanãfã makinoax fotopakekafã


afaamakĩ yorafo nĩchife a piaifo fitanõfo ĩamãfã femãkĩa Jesús ari kani. 30 Kapaifi
pexe rasi anoafo,” ixõ yoinifo. nefeaito õi nefe kerexkõi mei mesekõini.
16 Askafaifono Jesús ato kemani: “Maa. Nãskakẽ ĩamãfã mẽra ikipakekafakĩ
Fokanima kiki. Mãroko ato pimakãfe,” fãsikõi kenani: “¡Ifo, ea ifife!” fani.
35 MATEO 14, 15

31 Askaito Jesús koshikõi ãfe mẽke Niospa yoini. 5-6 Nãnori Niospa yoifinikẽ
achixõ yoini: “Mĩkai ea chanĩmara mãfi ato mẽstekõi nofe yorafo mã ato
fasharama. ¿Afeskakĩ mĩa chanĩmara tãpimamismaki. Akka mã ato yoimis
faimamẽ?” ixõ Jesús yoini. iskafakĩ: ‘Mãto epa yafi mãto efa mã
32 Askata nã rafe kanõanãfã mẽra yoikĩ iskafatiro: “Epa, na kori ẽ mia
naneinĩfofanaifono nefe nishpatani. inãkerana. Nãskafixõ mẽ kori keyoa ẽ
33 Nãskakẽ nã kanõanãfã mẽra naneafãfe Nios inãkĩ. Nãskakẽ ẽ mia anã afaa
Jesús nãmã ratokonõ mai inãtiroma,” ixõ mã ato yoitiro. Nãskaxõ
chachipakefofã yoinifo: “Chanĩma, mĩfi mãto epafo mã shinãmakĩa keskara mã
Niospa Fakeki,” ixõ yoinifo. itiro,’ ixõ mã ato yoimis parakĩ.
Askafixõ mã ato tãpimasharamisma. A
Jesús Genesaret anoafo a isinĩ kirikaki yoikĩ Niospa meka kenenifo
ikaifo ato sharafani anori mã yoimisma. Nã mãto xinifo
(Mr. 6.53-56) ipaonifo keskara fisti mã tanamis. A
34 Akka ĩamãfã pokefaikani Genesaret Niospa yoini keskara mã akima. 7 Mãfi
mai ano nokonifo. 35 Nãskata nã ano keparanãmiski. Matoõnoa yoikĩ Niospa
ikafãfe yorafãfe Jesús tãpirisafanifo. meka yoimisto Isaías kirika keneni
Nãskakẽ nã chai ikafori ato yoinifo chanĩmakõi iskafakĩ:
akairi tãpinõfo. Nãskakẽ a isinĩ ikaifo 8 Nã yorafãfe eõnoa yoisharafikakĩ

Jesúski efenifo. 36 Nãskakẽ Jesús ãto shinã mẽraxõ ea shinãkõiafoma.


yõkanifo: “¿Nõ mia tari kexa maikiri 9 Ãa kaxpa ichanãkanax fanãimisfo ea

pishta ramãkatiromẽ nõ sharaxiki?” kĩfiyanã. A ato tãpimanaifo yorafãfe


fanifo. Nãskakẽ Jesús tari ramãkanax shinã keskarafo. Akka askarakai
sharai fetsenifo. Niospa shinãma,
ixõ Isaías keneni, Niospa
Jesús ato yoini afeskai shinãmanaino.”
yorafo chakafomakĩ 10 Nãskata Jesús yorafo kenaxõ ato
(Mr. 7.1-23) yoini iskafakĩ: “Ea nikasharakõikãfe

15 tãpisharakõixikakĩ ẽ mato yoinõ. 11 Na


1 Askata fariseofo fe a Moisés
yoikĩ kirika keneni keskara ato mã piaito choshta keskara mato
tãpimamisfo Jerusalén anoax Jesúski imatiroma. Askatamaroko yorafãfe ãto
fẽkaxõ yõkanifo: 2 “¿Afeskai na mĩõxõ shinã mẽraxõ chaka shinãkani, askatari
tãpimisfo a nõko xinifo ipaonifo chakai mekaifono choshta keskara
keskakanimamẽ? Akka a nõko xinifãfe Niospa ato õi,” Jesús ato fani.
yoinifo keskara tãpifikaxõ pixikakĩ 12 Askata aõxõ tãpimisfo fõkaxõ Jesús

mechokomekeranafo,” ixõ yoiaifãfe yõkanifo: “Ifo, ¿mĩ tãpiamamẽ fariseofo


Jesús ato kemani: õitifishkikani nã mĩ yoiaito nikakani?”
3 “Akka, ¿afeskakĩ mãri mãto xinifo ikaxõ yoinifo.
ipaonifo keskara mã tanapaimẽ? 13 Askafaifono Jesús ato kemani meka

Nãskaxõ a Niospa yoini keskara mã fetsafaxõ: “Tare ifãfe afara chakafo


nikatama nã mãto xinifãfe yoimisfo fanatiroma. Askatamaroko a chaka
keskara mã nikamis. 4 Akka Epa Niospa foaikaino tsekaxõ potatiro. Nãskarifakĩ
yoikĩ iskafani: ‘Mãto epa yafi mãto efa ẽfe Epa nã nai mẽra ikato afarafo
nikasharakãfe. Akka a ãto apa yafi ãto fanayamaxõ, ãfe tapo tsekaxõ potaxii
afa chakafaifo ato retemakãfe,’ ixõ anã afaa inõma. 14 Akka fariseofo
MATEO 15 36

nikayamakãfe. Nã fẽxo keskarafoki. nãfo oveja fenoa keskarafo. Akka yora


Akka fẽxo afe fẽxo iyopai xato mẽra fetsafo ano ea nĩchinima,” ato askafani.
paketiro. Nãskarifiakĩ nã fariseofãfe 25 Akka nã kẽro Jesús nãmã ratokonõ

Niospa meka tãpikaxoma fetsafo mai chachipakefofãyanã iskafakĩ yoini:


tãpimatirofoma. Nãskakẽ ato fe Nios ari “Ifo, ẽfe fake ea sharafaxope,” fani.
nokotirofoma,” ixõ Jesús ato yoini. 26 Askafaino Jesús kemani meka
15 Ato askafaito Pedro Jesús yoini: “A fetsafaxõ: “A fakefãfe piai fĩaxõ nõ
na mĩ yoia keskara meka fetsafaxõ noko paxta inã, askarakai sharama,” fani.
yoisharafe nõ tãpisharanõ,” fani. 27 Jesús askafaito nã kẽromã kemani:
16 Askafaito Jesús kemani: “¿Afeskakĩ “Ẽje, Ifo. Akka paxtafãfe pitirofo a ifãfe
mãri mã nikasharaimamẽ? 17 Akka nõ piai ãfe potofo mĩsa nãmã keyo
afara piano nõko ato mẽranoax pakeaito,” fani.
payokomeano nõ aya safatiro. Nãatokai 28 Askafaito Jesús yoini nã kẽro: “Mĩ

mato chakana fatiroma. 18 Akka a mãto ea chanĩmara fakõini fetsafo keskarama.


shinãmã shinãxõ mã afara chaka Akka nã mĩ ea yoiai keskara ẽ mia
yoiaino nãato mato chakana fatiro. axonõ,” ixõ Jesús nã kẽro yoini.
19 Akka yorafãfe afara chakafakakĩ ãto Askafaino ãfe fake xotofake
shinã mẽraxõ chaka shinãtirofo, ato shararisatani.
retetirofo, askatari ãto ãfima
chotatirofo, askatari kẽro fetsa Jesús yora ichapa sharafani
kaxefatirofo, askatari yometsotirofo, 29 Askata Jesús anoax aõxõ tãpimisfo
askatari chanĩtirofo, askatari ato fe kaax ĩa Galilea kesemẽ nokoni.
ĩchatirofo. 20 Akka mechokomexoma mã Nãskata machi keya mãpefainax tsaoni.
piaino Epa Niospa choshta keskara mato 30 Nãno yorafã rasi akiki fenifo. Nã isinĩ

õima. Akka yorafãfe ãa shinãkaxõ afara imisfo akiki efenifo Jesús ato sharafanõ.
chakafatirofo. Nãskakẽ Epa Niospa ato Fetsa chãto ini, fetsari fẽxo ini, fetsari
õi choshta keskara,” ixõ Jesús ato yoini. mifi yõshia ini, fetsari mekamisma ini.
Nãskakẽ fetsa fetsatapafo a isinĩ ikaifo
Xotofake judeoyamafixõ Jesús Jesús keyokõi ato sharafani. 31 Ato
chanĩmara fakõini sharafaino õikani yorafo yoinãnifo:
(Mr. 7.24-30) “¡Kee! Õikapo. Iskarakai nõ õimisma.
21 Askata Jesús aõxõ tãpimisfo fe kani Nã mekamisfoma mã mekakani. A mifi
nã pexe rasi Tiro fe Sidón chaimashta yõshiafori mã sharafo. Nã chatofori mã
ano. 22 Askata kẽro fisti Canaán mai ano nisharakani. Nã fẽxofãferi mã
ikatsaxakĩ judeo kaifoma Jesús ano õisharakani. Jesús afama mĩshti fatiro.
kani. Kaxõ fãsikõi yoikĩ kenani iskafakĩ: Akka nõfi israelifokĩ nõko Nios fãsi
“Ifo, mĩ David fenaki, ea shinãfe. Ẽfe sharakõi,” ikanax yoinãnifo.
fake xotofakeshta niafaka chakata
omiskõimamiski,” ixõ yoini. Jesús cuatro mil feronãfakefo pimani
23 Askafaito nikafikĩ Jesús kemanima. (Mr. 8.1-10)
Nãskakẽ ãfe inafãfe fõkaxõ yoinifo: “Ifo, na 32 Askata Jesús aõxõ tãpimisfo kenaxõ
kẽro yoife katanõ. Nocho okĩ noko yoini: “Ẽ na yorafo shinãkõi, nono tres
fekaxtefafei kiki. Fãsikõi fiisiki kiki,” fanifo. nia mã efe ikafono, nonoxori afaa
24 Askafaifono Jesús ato yoini: “Ẽfe pikanima. A piaifo mã keyoa. Akka afaa
Epa Niospa ea nĩchini judeofos ano, pimaxoma ãto pexe ano ẽ ato nĩchiano
37 MATEO 15, 16

fonãikani afaa pikanaxma fai nẽxpakĩa Nai foiskĩ mã tãpitiro oi feyamai feima
paketirofo,” ixõ Jesús ato yoini. rakikĩa mã fatiro. Askafixokai nã Niospa
33 Akka ato askafaino aõxõ tãpimisfãfe mato yoiai keskara mã chanĩmara
kemanifo: “Akka, ¿afeskaxõ a nõ piai nõ faima. Nãskakẽ mã ea tsõa atiroma
fichitiromẽ na yorafo ato pimaxikĩ nono keskara fafe, nõ õinõ mã ea famis. Akka,
tsoa ikama?” fanifo. ¿afeskakĩ mã tãpiamamẽ Epa Niospa
34 Askafaifono Jesús ato yõkani: “¿Afe noko ikĩfiano?” ato askafani yoikĩ. 4 “Na
tii mã pãayamẽ?” ato faito, “Siete pãa yora chakafãfe ea chanĩmara faafãfema
pishta, foe ichapamashtari,” fanifo. õipaikani ẽ Niosxõ afara shara ẽ ato
35 Nãskata nã yorafo nãmã tsaonõfo ispanõ. Akka ẽ ato õimanima. Akka
Jesús aõxõ tãpimisfo ato yoini. Jonás fafĩnõfãnẽ xeaitano fafĩnõfãnẽ
36 Nãskata Jesús siete pãa yafi foeri xaki mẽra tres nia ini. Nãskakẽ Niospa
tsomaxõ Apa Nios kĩfini: “Aicho Epa, Jonás kãimani fafĩnõfãnẽ xãki mẽranoax
mĩõxõ ẽ ato pimaikai. Mĩ fãsi tsekeinõ. Nãskakẽ a tsõa atiroma
sharafinakõiaki,” fata, pãa kaxketa, keskara ẽ mato ispaima,” ato fata ato
foeri tekenãfaxõ aõxõ tãpimisfo ato makinoax Jesús kani.
inãni nã yorafã rasi ato miniketsanõfo.
37 Nãskakẽ keyokõichi pikanax “Fariseofo feta saduceofãfe anorima
mãyakõinifo. A pikĩ chetefaafo siete fẽta yoimisfoki ato nikayamakãfe,”
fospikõia ini. 38 Akka nã pãa piafo Jesús ato fani
cuatro mil feronãfakefos inifo. (Mr. 8.14-21)
Kẽrofãferi fakefoyaxori ato feta pinifo. 5 Nãskano Jesúsxõ tãpimisfãfe okiri
39 Nãskata Jesús yorafo yoini fõtanõfo ĩamãfã pokefaini fõkakĩ a pii foaifo
ãto pexe ano. Nãskata Jesús kanõanãfã shinãmakifainifo. Nãskakaxõ shinãnifo:
mẽra naneinãkafani aõxõ tãpimisfo fe. “Kee, ¿nõ afaa piikaimẽ? A nõ piikai mã
Mã naneinãkafãta aõxõ tãpimisfo fe mai nõ shinãmakikerani,” ikanax yoinãnifo.
fetsa ano kani, Magdala ano. 6 Nãskakẽ Jesús ato yoini iskafakĩ: “Nã

fariseofo feta saduceofãfe ãto pãa


Fariseofo feta saduceofãfe, “Tsõa atiroma faraxati keskara fiyamakãfe,” ixõ ato
keskara noko ispafe nõ mia chanĩmara yoini.
fanõ,” ixõ Jesús yõkanifo 7 Ato askafaito nikakani aõxõ
(Mr. 8.11-13; Lc. 12.54-56) tãpimisfo yoinãnifo: “¿Afeskakĩ Jesús

16
1 Askata Magdala mai ano Jesús noko yoimẽ fariseofo feta saduceofãfe
nokoano fariseo fe saduceofo ãto pãa faraxati fiyamakãfe noko fai?
Jesús õifokani fonifo afara Akka nõ pãa feama. Nãskakẽ pãanoa
chakafamapaikani. Nãskakaxõ yoinifo: noko yoiraka,” ikax yoinãnifo.
“Mĩ Niospa Fakemãkĩ tsõa atiroma 8 Akka mã tãpixõ Jesús ato yoini:

keskara noko ispafe nõ mia chanĩmara “¿Afeskai nõ pãayamara mã ikimẽ?


fanõ,” fanifo. Nãskakaxõ Jesús afara Akka mã ea chanĩmara fasharama,” ato
chakafamapainifo. 2 Askafaifono Jesús fani. 9 “Mãkai ea tãpisharama. Akka,
ato kemani: “Mã yãtapakeaino xini iki ¿mã shinãimamẽ cinco pãa kaxkexõ
sharapakekõikai, ‘Penama oi ikima,’ mã cinco mil feronãfakefo ẽ ato pimati?
famis. 3 Akka mã penaino nai choshtakõi Akka, ¿afe tii fẽta pãa fospia ikitamẽ?”
õikĩ, ‘Oi iki kiki,’ mã famis. Akka nai ato fani. 10 “Askatari, ¿mã shinãimamẽ
choshtakẽma õikĩ, ‘Oi ikima,’ mã famis. nã siete pãa kaxkexõ cuatro mil
MATEO 16 38

feronãfakefo ẽ ato pimati? Akka, ¿afe tii yorafo ẽ ato imaxii. Nãskax
fẽta texefafo mã fitamẽ? 11 Akka, ¿mã ichanãxikani ea fanãkani ekeki
tãpiamamẽ pãanoa ẽ mato yoima? Nã inimakani. Yõshi chakafãfe Nios
fariseofoya saduceofoõnoa ẽ mato yoi,” noikaspakakĩ ato namapayanã ato
Jesús ato fani. xatemapaifiaifono tsoa xatetiroma. Nã
12 Nãskakẽ tãpinifo Jesús ato yoiaito. ea Ifofaafo xatenakafoma ea fanãkani.
Akka nã pãa faraxitiõnoa Jesús ato Tokiri efapanãfã pĩtsikiki tsõa
yoinima. Nã fariseofãfe saduceofo feta tararatiroma keskara ixikani. 19 Akka
ato anorima tãpimapaiyaito Jesús ato fẽtsa chamisi fepoti fẽpetiro yorafo pexe
yoini. mẽra ikimaxikĩ. Nãskarifiakĩ ẽ mia yoi
mĩ yorafo eõnoa mĩ ato tãpimaxii ea
“Mĩ Cristo mia Niospa ifini nokoki Ifofanõfo. Akka mĩ ato yoiaito
nĩchixii mĩ nõko xanĩfo finakõia inõ,” nikakõikanax efe yora itirofo Epa Nios
ixõ Pedro Jesús yoini fe ipaxakakĩ. Nãskai mĩ chamis keskara
(Mr. 8.27-30; Lc. 9.18-21) itiro. Nã mĩ õiai fato sharakõimãkĩ mĩ
13 Askata Jesús aõxõ tãpimisfo fe mai ato yoitiro: ‘Nã sharakõi mã atiro,’ ixõ
fetsa ari nokoni, Cesarea Filipo mai ano. mĩ ato yoitiro. Nã sharakõi mĩ õiai, Epa
Nãnoxõ aõxõ tãpimisfo yõkani iskafakĩ: Niospari sharakõi õi. Askatari mĩ õikai
“Yorafãfe, ¿afaa ea fakanimẽ ẽ tsoamẽ?” fato chakamakĩ, mĩ ato yoitiro: ‘Na
ato fani. chaka mã atiroma.’ Nãskara mĩ yoiaino,
14 Ato askafaito kemanifo iskafakakĩ: Epa Niospari nã chaka õitiro.”
“Fetsafãfe, ‘Juan Maotistara’ mia fakani. 20 Nãskata Jesús aõxõ tãpimisfo yoini:

Fetsafãferi, ‘Elíasra’ mia fakani. “Tsoa yoiyamakãfe ẽfi Cristokĩ,” ato


Fetsafãferi mia iskafakani: ‘Nã Niospa fani.
meka ato yoimis nã Jeremíaskĩa,
askayamai nã Niospa meka ato yoimis “Chipo ea retexikani,” Jesús ato fani
fetsa rakikĩa,’ mia fakani,” fanifo aõxõ (Mr. 8.31-9.1; Lc. 9.22-27)
tãpimisfãfe. 21 Akka anã meka fetsafaxõ Jesús ato
15 “Akka, ¿mã, ea tsoara faimẽ?” ato yoinima. Xafakĩakõi a aõxõ tãpimisfo
faito, Pedro kemani iskafakĩ: 16 “Mĩfi ato yoini achiyoafomano: “Ẽ Jerusalén
Cristoki, nã Nios nĩpanakato Fakekõi,” ano kai. Nãnoxõ a ato Nios kĩfixomisfãfe
fani. ãto xanĩfofo feta a Moisés yoikĩ kirika
17 Askafaito Jesús kemani iskafakĩ: keneni keskara ato tãpimamisfãferi,
“Simón, mĩfi Jonáspa fakeki. Niospa askatari nõko kaifãfe ãto xanĩfofofãferi
mia noixõ mia sharafaxõa. Akka ẽ ea omiskõimaxikani. Ea ato
Niospa Fakekẽ tsõa mia tãpimanama. retemafiafono, tres nia oxata ẽ anã
Ẽfe Epa Niospa nã nai mẽra ikato ãa otoxii,” ixõ ato yoini. 22 Askafaino Pedro
mia tãpimana. 18 Ẽ mia anã yoinõ. Mĩfi Jesús ori iyoxõ yoini iskafakĩ: “Ifo,
Pedroki,” ixõ Jesús yoini. Akka israeli askayamafe. Miakai retekanima kiki,”
mekapa Pedro Tokirinĩfã nõ fatiro. Tsõa fani.
tokiri efapa pĩtsi itiroma. Nãskaxõ Jesús 23 Pedro askafaino Jesús

anã yoikĩ iskafani: “Mĩ ea yoia: ‘Mĩ texkeakekafãni. Nãskaxõ iskafakĩ yoini:
Cristo, nã Nios nĩpanakato Fakekõi,’ mĩ “Satanás, emakinoax katãfe. Mĩ ea
ea faa. Nã mĩ yoia keskaraõxõ fetsafãfe xĩtipaikai a Niospa ea amapaiyai ẽ
arifi chanĩmara faxikani. Nãskaifãfe efe anõma. A Niospa shinãi anori mĩ
39 MATEO 16, 17

shinãima. Akka nã yorafãfe shinãi rapatiri oxokõi itani oa luzpa chaxa


keskara mĩ shinãi,” fani. keskara. 3 Nãskakẽ nãnoa Moisés yafi
24 Askafata Jesús aõxõ tãpimisfo yoini: Elías õinifo Jesús fe mekaifãfe. 4 Askaito
“Fatora fetsa ẽfe inakõi ipaikĩ ãakõi Pedro Jesús yoini: “Ifo, sharakõi ano nõ
apaiyai keskara anã atiroma. Nã ẽ yoiai oa. Akka, ¿mĩ fichipaimẽ ẽ tres tapas
keskara nikakõitiro. Nãskakẽ iskatiro: fanõ? Mia fetsafaxota, Moisés
‘Ẽfe Ifoxõ ea retefiaifono ẽkai ẽfe Ifo ẽ fetsafaxota, Elías fetsafaxota, ẽ fanõ,”
potapakenakama,’ ixõ shinãtiro. 25 Akka ixõ Pedro yoini.
fẽtsa ãa shinãtiro iskakĩ: ‘Ẽ Nios Ifofaito 5 Akka Pedro askafaino kõinĩ ato

ea retetirofo. Nãskakẽ ẽ Nios Ifofaima,’ keyokõi maipakefofãni. Nã kõi


ixõ shinãtiro mesekĩ. Askara yora naax mẽranoax Nios mekaito nikanifo iskaito:
ẽfe Epa ano katiroma. Akka nã ea Ifofaa, “Nafi ẽfe Fakeki ẽ fichisharapaikõi. Ẽ
eõxõ reteafono ẽ ifixii efe ĩpaxanõ akiki inimakõi. A nikakõikãfe,” ikaito
eamãi Ifofamiskẽ. 26 Akka fatora fetsa nikanifo. 6 Nikakani Jesúsxõ tãpimisfo
nono mai anoax kori ichapaya ratekõiyanã feopakefofãnifo. 7 Askaifono
ikatsaxakĩ mã naax aya katiroma. Ea Jesús ato ano kaxõ ato ramãyanã ato
Ifofayamax koriya ifiyakatsaxakĩ Epa yoini: “Finikãfe. Ratekakima,” ato fani.
Nios ano katiroma. Nãskakẽ afama 8 Nãskakẽ foisinĩfofãkakĩ anoa tsoa

mĩshtifoya iyopaofinixakĩ nã õinifoma, Jesús fisti nikẽ õinifo.


omiskõipakenakafo mẽra mã kaax anã 9 Nãskata machi keya ariax anã

aya itiroma. Nãskakẽ ãfe afaraforikai tisirimepakenifo mã fekani. Tisirimepakekĩ


Nios inãtiroma afe ĩpaxakĩ. 27 Akka ẽfi Jesús ato yoifeni: “A mã õia keskara mã
Niospa Fakekĩ yorakõiri. Nãskakẽ tsoa yoiki. Ẽ naax mẽ anã otoano mã ato
sharafinakõia chaxapakefofãxii ẽfe yoitiroki,” ixõ Jesús ato yoini.
ãjirifo fe nai mẽranoax mai ano okĩ. Mẽ 10 Nãskakẽ a aõxõ tãpimisfãfe Jesús

oax ẽ ãto xanĩfo finakõia ẽ ixii. Nãskakẽ yõkanifo iskafakakĩ: “A Moisés yoikĩ kirika
nã afara shara famisfo ẽ ato keneni keskara ato tãpimamisfãferi
inãsharakõixii ẽ atoki inimakõikĩ. Akka iskafakĩ yoinifo: ‘Cristo oyoamano Elías
nã afara chakafamisfo afara shara ẽ ato rekẽ oi taexii kiki,’ ixõ yoimisfo. Akka,
inãsharakõima. Ẽ ato omiskõimaxii. 28 Ẽ ¿afeskakĩ iskara yoimẽ?” fanifo.
mato yoi ẽ xanĩfo finakõia ixii. Akka mã 11 Askafaifãfe Jesús ato kemani:

atirito ea Ifofaxõ nayoxoma mã “Chanĩma, Elías rekẽ oi taei nãato keyokõi


õiyotiro,” ixõ Jesús ato yoini. itipinĩsharafaiyoi ãto chaka xatenõfo.
12 Akka ẽ mato yoinõ mã Elías ifana mãkai
Jesús ãfe femãnã fetsa keskara ini, tãpiama. Nãskakẽ nã apaiyai keskafakakĩ
fafekõini. Ãfe rapatiri oxokõi ini chakafanifo. Nãskarifakĩ ea
(Mr. 9.2-13; Lc. 9.28-36) omiskõimakani,” ixõ Jesús ato yoini.

17
1 Askata seis nia mã finõano 13 Nãskakẽ aõxõ tãpimisfãfe tãpinifo

Jesús aõxõ tãpimisfo tres iyoni. Juan Maotistaõnoa Jesús ato yoiaito.
Pedro iyota, Santiago iyota, Santiago
Jesús feronãfake naetapa
ãfe exto Juanri iyoni. Ranãri ato
niafaka chaka põtaxoni
nĩchifaini. Nãskaxõ mãchi keya
(Mr. 9.14-29; Lc. 9.37-43)
mãmãkĩa ato iyoini. 2 Nãnoax ãto
ferotaifi Jesús fetsa keskara ĩtani. Ãfe 14 AskataJesús a aõxõ tãpimisfo fe mã
femãnã fafekõini xini keskara. Ãfe mãchifã ariax fotoano yorafã rasi akiki
MATEO 17, 18 40

fenifo. Akka feronãfake fistichi ratokonõ pexefã anoxõ ato kori fĩamisfãfe Pedro
mai chachipakefofã Jesús yoini: 15 “Ifo, õifokaxõ yõkanifo: “¿Mĩ Ifãfe
ẽfe fake shinãfe. Ẽfe fake nĩsoi kopifaimamẽ na Nios kĩfiti pexefã nã
omiskõimiski. Nãskakẽ chii naki ato kori fixomisfãfe?” Pedro fanifo.
pakeyanã faka mẽra pakemiski. 16 Akka 25 “Ẽje, kopifai,” Pedro ato fani.

mĩ inafo ano ẽfe fake ẽ efefekẽ mĩ Askata Pedro pexe mẽra ikikainaito
inafãfe ẽfe fake ea sharafaxomisfoma,” Jesús yoini iskafakĩ: “Simón, ¿afe keskara
fani. mĩ shinãimẽ? ¿Xanifãfe nã maitio anoa ãfe
17 Askafaito Jesús kemani: “Ooa. kaifo kori fĩaimẽ, askayamakĩ yora fetsafo
Mãkai ea tãpisharama. Mã afara ato fĩairaka?” ixõ Jesús Pedro yõkani.
shinãmis. Akka afetĩakai ẽ matoki 26 Askafaito Pedro kemani: “Yora fetsafo

onima. ¿Afetĩakai mã ea tãpimẽ? Niri nã fĩatiro,” fani. “Ẽje, chanĩma,” Jesús ini.
fake efekãfe,” Jesús ato fani. “Akka ãfe kaifãfe kopifatiroma. 27 Akka
18 Nãskakẽ Jesús nã feronãfake nokoki õitifishkiyamanõfo ĩa ano kaxõ
naetapa makinoa niafaka chaka potani. mĩshkimãtãfe. Nã mĩ fafĩ mĩshkimãna ãfe
Nãskax sharakõi itani nã feronãfake axfa mẽranoa mĩ kori exe fichikai.
naetapa. Nãskakẽ nã Nios kĩfiti pexefã kori
19 Nãskaxõ aõxõ tãpimisfãfe Jesús fixomisfo nõ ato kopifaikai,” ixõ Jesús
yõkanifo: “Akka, ¿afeskakĩri nõ niafaka Pedro yoini.
yõshi chaka potatiromamẽ?” ixõ yõkanifo.
20 Askafaifono Jesús ato yoini: “Akka mã “Akka, ¿tsoakaimẽ sharafinakõia?” inifo
ea nikaima. Ẽ mato yoinõ, ea nikakapo. (Mr. 9.33-37; Lc. 9.46-48)

18
Akka mã ea pishta nikaxõ mã na machi, 1 Akka nãskatari aõxõ tãpimisfo

‘Nonoax tsekekainax mai fetsa ari katãfe,’ fõkaxõ Jesús yõkanifo: “Akka,
mã faino na machi tsekekaitiro. Ea nõ mia Ifofamiski, ¿fatomẽ finakõia?”
nikakõixõ nã mã apaiyai keskara mã atiro. ixõ yõkanifo.
21 Akka na keskara niafaka chaka mã foni 2 Askata Jesús fake yome kenaxõ ato

tenekĩ Nios shinãkĩ mã Epa Nios kĩfiyanã nẽxpakĩa nĩchini. 3 Nãskaxõ ato yoini: “Ẽ
mã potatiro,” ixõ Jesús ato yoini. mato pãraima. Iskara mã shinãtiroma: ‘Ẽ
keyokõi finõfakĩ,’ mã itiroma. Akka fake
Anã Jesús ato yoini:
yome kakapaitiroma. Akka mã shinã
“Chipo ea retexikani,” ixõ
fetsafaax na fake yome keskara mã itiro.
(Mr. 9.30-32; Lc. 9.43-45)
Mã askayamaxõ mã Nios Ifofatiroma.
22-23 Askata aõxõ tãpimisfo fe Galilea 4 Akka Nios Ifo sharakõi faax nã Nios

ano ichanãxõ ato yoini: “Ea achikaxõ nikakõiaifo fake yome keskarafo, askatari,
ãto xanĩfofo ano ea iyoxikani, afãfe ea ‘Nõ tsoama,’ ixõ shinãifo nãskarafo
retenõfo. Akka ea retefiafono tres nia sharafinakõiafo. 5 Akka fatora fẽtsa ẽfe
oxata ẽ anã otoxii,” ixõ Jesús ato yoini. aneõxõ na fake yome noikĩ nãatori ea
Ato askafaito nikakani aõxõ tãpimisfo noisharakõi,” ixõ Jesús ato yoini.
shinãmitsakõinifo.
Noko fẽtsa afara chakafamaino
Nã Nios kĩfiti pexefã ano ãfenã mesekõi itiro
yonomisfãfe ato kori yõkanifo (Mr. 9.42-48; Lc. 17.1-2)
24 Askata
Jesús aõxõ tãpimisfo fe 6 Jesúsanã yoini iskafakĩ: “Akka nã ea
Capernaúm ano nokoaino a Nios kĩfiti rama Ifofai fetsafãfe ato afara
41 MATEO 18

chakafamaino õikĩ, nã keskarafo ato Ẽ mato mẽstekõi yoinõ. Epa Niospa ãfe
achixõ tokirinĩfãya tenextifaxõ fakafã ãjirifãfe nã rama ea Ifofaafo ato
noa mẽra potatirofo ãsanõfo fetsafo anã kexesharafafãimis. Nã ãjirifo Epa Nios
ato afaa chakafamayamanõfo. Nã fe imisfo. Nãskakẽ ãfe fakefo
keskara shara ikerana,” ato fani. kexesharamis. 11 Akka nã yorafo fenoafo
7 Askafata Jesús aõxõ tãpimisfo yoini ẽ ãto chaka soaxoniyoi ẽ oni
iskafakĩ: “Mẽxotaima ea chanĩmara isharapakexanõfo.
faafãfema yorafo chakafamapaimisfo. 12 “Akka, ¿afaa mã shinãimẽ?

Akka fẽtsa fetsafo chakafamax omiskõi Feronãfake fetsa cien ovejaya itiro.
finakõixikani. Nãskakẽ fisti a makinoax fenoano nã
8-9 “Akka mãto mẽkemã mato afara noventa y nueve anã kãimatiroma nã
chakafamatiro, askayamãkĩ mãto tãe fenoa fenakĩ. 13 Ẽ mato chanĩma yoinõ.
mato afara chakafamatiro, askayamãkĩ Mã oveja fisti fichiax inimaifinakõitiro.
mãto fẽro mato chakafamatiro. Akka nã fenoamafoki inimatama nã
Nãskaino mãto chaka xatekõitakãfe anã fenoitaki mã fichiax inimaifinakõitiro.
chakafayamaxii. Oa mãto mẽke xateta 14 Nãskarifiai Epa Nios nã nai mẽranoato

pota keskara itaxikakĩ, oa mãto tae nã rama Ifofaifo keyokõi ato noisharai
xateta pota keskara itaxikakĩ, oa mãto ato õikĩ. Askatari tsoa pishta fenopaima
fero fetoshimea keskarakõi itaxikakĩ ãfe fakefo,” ato fani.
afaa mã chakafayamanõ. Akka mã mã
mẽke fisti potax anã afaa chakafayamai Jesús chanĩmara faa fẽtsa
mã Epa Nios fe isharapakenakaki. Nã mia chakafaito mĩ raefatiro
keskara sharakõi. Nã mãto mẽke mã (Lc. 17.3)
xateama keskaraxõ mã aõ chakafaino, 15 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka
nã omiskõipakenakafo mẽra mã kanaka meka fetsa ẽ mato yoinõ. Ea chanĩmara
ari chiifã nokanakama mẽra. Nã mãtonã famis fẽtsa mia chakafakẽ mĩ yoitiro
chaka finakõia ixii. Nãskatari mãto tae iskafakĩ: ‘Yamã, mĩ ea chakafaa,’ ixõ mĩ
fisti xatea keskara mã sharafinakõia mã yoitiro. Mĩ askafaito mia nikaxõ, ‘Ẽje.
isharapakekõitiro. Nãskax, mã Ea mĩa chakafa. Ea anã raefafe,’ ixõ mia
askayamaino nã omiskõipakenakafo yoiaito mĩ afe rae faatanãtiro. 16 Nã mĩ
mẽra mã ipanakaki ari chiifã askafafiaito mia nikakaspaito feronãfake
nokanakama mẽra. Nãskatari mãto fẽro fisti kenafe, askayamakĩ rafe kenafe nã
chakafaino, mã fetoshimeax mã rafetari nikanõfo mia chanĩmara
isharapakenakaki. Mã askayamax fero faimãkai. 17 Nãskatari atori nikayamaito
rafeyax nã omiskõipakenakafo mẽra mã nã ea Ifofaafo ichanãfo anoxõ ato yoife
kaxii nã chiifã nokanakama mẽra,” ato mia tãpinõfo. Nã ichanãfo anoxõ mĩ
askafani. yoiaito mia nikayamaito mĩ iskafakĩ
yoitiro: ‘Na feronãfãke Epa Nios
Oveja fenoaõnoa Jesús meka Ifofafiax nã Nios Ifofaafoma keskara ika.
fetsafaxõ ato yoini Nãskatari nã ato pãraxõ ato kori
(Lc. 15.3-7) fĩamisfo keskarakõi,’ ixõ mĩ yoitiro.
10 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Nã 18 “Ẽ mato chanĩma yoi. Nã mã õiai

rama ea Ifofaõnoa fakefo keskara fato sharakõimãkĩ mã ato yoitiro: ‘Nã


shinãkĩ iskafayamakãfe: ‘Na rama Jesús sharakõi. Nãskara nõ atiro,’ ixõ ato
Ifofaafokai afaafoma,’ ixõ yoiyamakãfe. yoitiro. Nãskara mã sharakõi õi Epa
MATEO 18, 19 42

Niospari shara õi. Askata mã õikai fato A mĩ ea nimia ẽ anã shinãima. Mĩ ea


chakamakĩ, mã ato yoitiro: ‘Na chaka. nimia ẽ keyokõi sofai mĩ anã ea
Nãskara nõ atiroma,’ ixõ ato yoitiro. niminõma. Kasharatãfe,’ ixõ yoini.
Nãskara mã õikĩ chakamakĩ, ‘Na chaka 28-29 Nãskakẽ xanĩfãfe pexe mẽranoax

nõ atiroma,’ ixõ mã yoiaino, Epa kakĩ, ãfe yama fichini, nãato ichapama
Niospari nã chaka õitiro. pishta nimia ini. Nãskakẽ fichixõ
19 “Askatari fetsari ẽ mato yoinõ, ea testopa achixõ temo temosayanã yoini:
nikakõikapo. Fatora mã rafeta nono mai ‘Mĩ ea nimia ea kopifarisafãfe,’ fani. Mã
anoxõ mã shinãsharaxõ, mã Epa Nios eneano ratokonõ mai chachipafofã
afara yõkaiyanã mã kĩfiaito ẽfe Epa nai yoini, ‘Ea manayofe ẽ mia inãnõ,’ fani.
mẽranoato mato afara inãsharaxii. 30 Askafaito nikakaspakĩ karaxa mẽra
20 Akka rafe iyamakani tres yora ea ikimani a mẽraxõ kopifanõ. 31 Nãskakẽ
shinãkani eõnoax ichanãkaxikani ẽri ato ranãri shinãmitsakõikakĩ a õiaifo ãto
fe ichanãxii,” ixõ Jesús ato yoini. xanĩfo yoifokani fonifo. 32 Nãskakẽ
21 Askata Pedro akiki kaxõ Jesús yõkani: xanĩfãfe kenaxõ mã oano yoini: ‘Mĩ
“¿Ifo, oato ea noikaspakĩ ea chakafamis, chaka finakõia. Akka ẽ mia askafatima
afe tii fakĩ ẽ yoitiromẽ ẽ raefaxiki? ¿Siete mĩ ea nimifiano, “A ẽ mia nimia ẽ mia
fakĩ ẽ yoitiromẽ?” faito, 22 Jesús kemani: kopifanõ ea manayofe,” mĩ ea faito,
“Maa. Siete fakĩ mĩ yoitiroma. Mẽxotaima 33 akka mĩri mĩ yama mĩ shinãkerana nã

mĩ yoitiro,” fani. ẽ mia noikĩ shinãti keskafakĩ,’ ixõ


xanĩfãfe yoini. 34 Nãskax õitifishki
Jesús anã meka fetsafaxõ ato yoini finakõikĩ xanifãfe nã ãfe ina karaxa
feronãfake fẽtsa a afeta yonomis mẽra ikimani anoax omiskõi finakõinõ
raefapainima nã nimia kopifayanã.
23 Anã Jesús ato yoini: “Nõ Epa Nios 35 “Ẽfe Epa nai ari ikato matori

Ifofaxõ nõ fetsafo raefatiro, Epa Niospa askafaxii fetsafo mã raefayamaito mato


mato raefamis keskafakĩ. Nã ẽ mato yoiai omiskõimaki,” ixõ Jesús ato yoini.
keskara nikakapo mã tãpinõ mã rae
faatanãino. A xanĩfãfe ato yonomamis Feronãfake ãfe ãfi fe enẽnãtirofoõnoa
kenani ato yoixii afe tii mã nimiamakĩ. Jesús ato yoini
24 Xanĩfãfe taefakĩ afe rafea kenani (Mr. 10.1-12; Lc. 16.18)
ichapakõi nimiano. 25 Akka a nimia koriya
19
1 Mã ato yoikĩ keyota Jesús aõxõ
inima afaa kopifatiroma ini. Nãskakẽ tãpimisfo fe Galilea anoax kakĩ
xanĩfãfe iskafani: ‘Mĩ koriyama mĩ kori faka Jordán pokefainax Judea mai ano
nokotiroma mĩ ea kopifapanã. Akka ẽ mia nokoni. 2 Nãskakẽ yorafã rasichi
xanĩfo fetsa inãi mĩ ãfe ina inõ ea kori chĩfafãinifo. Nãrixõ nã isinĩ ikaifo ato
inãnõ. Mia inãta mĩ ãfi inãta mĩ fakefo sharafapani.
inãta mĩ afama mĩshtifo keyokõi ea inãi mĩ 3 Nãskakẽ fariseofo akiki fẽkaxõ

ea aõ kopifanõ,’ ixõ xanĩfãfe yoini. chakafakĩ mekamapainifo. Nãskaxõ


26 Nãskakẽ ãfe inapa ratokonõ mai yõkanifo iskafakĩ: “Nõko xinifãfe Niospa
chachipakefofã yoini: ‘Ifo, ea manayofe. A meka yoikĩ kenenifo keskafakĩ, ¿feronãfãke
ẽ mia nimia ẽ mia chipo kopifaikai,’ ixõ ãfe ãfi enepaikĩ enetiromẽ afeskaraito?”
yoini. ixõ yõkanifo. 4 Askafaifono Jesús ato
27 “Askafaito nikakĩ xanĩfãfe kemani: “¿A Moisés kirika keneni mã
shinãkõini. Nãskaxõ yoini: ‘Rateyamafe. õimismamẽ? Iskafakĩ keneni: ‘Niospa
43 MATEO 19

keyokõi onifani. Feronãfake yafi kẽro Nios kĩfixonõ. Akka a Jesúsxõ


onifakĩ taefani. 5-6 Mã askafaxõ iskafakĩ tãpimisfãfe ato iskafanifo: “Mãto fakefo
yoini: “Feronãfake mã ãfiyax ãfe apa yafi efexõ nõko Ifo fekaxtefayamakãfe,” ato
ãfe afa makinoax paxkatiro ãfi fe fianãxiki. fanifo.
Nãskakẽ ãfe ãfi fe yora fisti keskara 14 Ato askafaifono Jesús ato yoini:

itirofo,” ’ ixõ Niospa yoinino Moisés “Ato enekãfe nã fakefo ekeki fenõfo. Ato
keneni. Nãskakẽ anã yora rafema, yora nẽtefayamakãfe. Ẽfe Epa Nios xanĩfo ika
fisti keskara ikani ãfe ãfi fe. Nãskakẽ ari na fakefo keskarakõifoki,” ixõ ato
feronãfãke ãfe ãfi enetiroma Niospamãi yoini. 15 Nãskaxõ fakefo mãmãpaketa
ato fianãmano,” ixõ Jesús ato yoini. Jesús nãnoax kani.
7 Ato askafaino yõkanifo: “Akka, ¿afeskakĩ

Moisés yoinimẽ iskafakĩ? ‘Feronãfãke ãfe ãfi Feronãfake naetapa kori ichapayax
eneyoxoma kirika kenexõ yoitiro iskafakĩ: “Ẽ Jesús fe mekani
anã mia fipaima. Ẽ mia enei,” ’ ixõ yoitiro (Mr. 10.17-31; Lc. 18.18-30)
Moisés fani,” fariseofãfe Jesús fanifo. 16 Feronãfake naetapa fistichi Jesús
8 Askafaifono Jesús ato yoini: “Akka mãri õikaxõ yõkani: “Maestro, mĩ sharaki, ea
mãto xinifo keskara mã Niospa meka yoife afaa shara ẽ afeska fatiromakĩ Nios
nikakaspamis. Akka Moisés yoini nõ kẽro xanĩfo fe ipaxaki,” ixõ yõkaito, 17 Jesús
enetiro. Akka Niospa taefakĩ anori kemani: “¿Afeskakĩ sharara mĩ ea faimẽ?
shinãnima. 9 Ẽ mato yoinõ. Akka fẽtsa ãfe ãfi Akka Nios fisti sharafinakõia. Nios xanĩfo
enetiroma fetsa fe chotanãyamafiano. Akka fe mĩ ipaxapaikĩ a Moisés yoini keskara mĩ
fẽtsa ãfe ãfi enexõ kẽro fetsa fia askara nikasharakõitiro,” faito, 18 “¿Fatomẽ ẽ
sharama, chakafai. Askatari a kẽro fenẽ enea nikanõ?” faito, Jesús yoini iskafakĩ: “Nã
fẽtsa fia askarari sharama, chakafai,” ixõ Moisés yoini keskarakõi mĩ nikakõitiro.
Jesús ato yoini. Iskafakĩ yoini: ‘Ato reteyamakãfe. Askatari
10 Askara nikakakĩ Jesús a aõxõ mãto ãfima chotayamakãfe. Askatari atoki
tãpimisfãfe yoinifo: “Akka nã mĩ noko yometsoyamakãfe. Askatari chanĩ
yoiai keskara nikakanax, fianãfoma yoiyamakãfe. Askatari kaxpa ato
askara shara itirofo,” ikaxõ yoinifo. parayamakãfe. 19 Askatari mãto epa yafi
11 Askafaifono Jesús ato kemani: “Na ẽ mãto efa nikasharakõikãfe, ato sharafakãfe.
yoiai keskara atirifãfe nikasharatirofoma. Askatari a mã chaima nikari
Akka nã Niospa ato shinãmanai tiitos noisharakõikãfe a mã mã noimeai
shinãkanax nãfo shara itirofo fianãkanamax. keskafakĩ,’ ” ixõ Jesús yoini.
12 Akka yõshikõi kãiax mã yosiax 20 Askafaito a kori ichapayato kemakĩ

ãfiyatiroma. Akka fetsafori ato oxkofĩxotirofo iskafani: “Nã mĩa yoiai keskara mẽ
ãfiyanõfoma. Akka fetsafãferi Epa Nios fisti nikakõimis. Akka, ¿afaa fetsari ẽ
nikakõipaikakĩ, nã fisti nikakõitirofo. nikamamẽ?” faito, 21 Jesús kemani: “Mĩ
Nãskakẽ afo ãfiyapakenakafoma,” ixõ Jesús isharakõipaikĩ, mĩ afama mĩshtifo ato
ato yoini. minitãfe. Kori fixõ nã afaamaisfo ato
inãketsatãfe. Nãskakẽ nai mẽranoax
Jesús fakefo chishtoxõ ato mãmãyanã afama mĩshtifoya mĩ ixikai. Mã mĩ kori
Epa Nios kĩfixopakeni ato inãketsata anã oxõ ea Ifofasharafe,”
(Mr. 10.13-16; Lc. 18.15-17) ixõ Jesús yoini.
13 Atoaskafaino yorafãfe ãto fakefo 22 Askafaito nikai nã feronãfãke

Jesúski efenifo ato mãmãpakeyanã ato shinãchakakõi tooxinima kori


MATEO 19, 20 44

ichapayamãiyaxõ ato inãkaspai. Nãskax anã meka fetsafaxõ ẽ mato yoinõ. Ea


Jesús makinoax kani. nikasharakãfe. Nã tare ifo mã
23 Nãskaxõ Jesús aõxõ tãpimisfo yoini: “Ẽ fakishparikõi kani yorafo fenaikai ãfe
mato pãraima, fekaxkõi yora kori ichapayato tare ano yonoxonõfo. 2 Ato fichixõ ato
Epa Nios Ifofapaia. 24 Akka anã ẽ mato yoinõ yoini iskafakĩ: ‘Ẽ mato pena fisti
meka fetsafaxõ. Camello akoja kini mẽra yonomapai. Akka nã ẽ ato kopifamis tii
ikipaifi ikitiroma, fekaxkõi, efapamãiax. mã pena fisti yonoano ẽ mato kopifai,
Nãskarari yora kori ichapayato Nios Ifofapai, ¿nãskara sharamẽ?’ ato faito, ‘Ẽje,
fekaxkõi ãfe afama mĩshtifomãi shara,’ fanifo. Nãskaxõ ãfe tare ari ato
potakaspakĩ,” ixõ Jesús ato yoini. nĩchini. 3 Askata rama xini keyaino tare
25 Ato askafaito nikakakĩ a aõxõ ifo anã kakĩ õia plaza anoxõ ranãrito
tãpimisfãfe tãpipainifo. “¡Kee! ¿Afeskax nõ manaifono yonopaikakĩ tsõa ato
Nios fe ipaxatiromẽ?” ikanax yoinãnifo. yonomayamaino. 4 Askaifono tare ifãfe
26 Askaifãfe õikĩ Jesús ato yoini: ato yoini: ‘¿Mãri ẽfe tare ano
“Yorafokai ãa ifimetirofoma. Nios fistichi yonopaimẽ nã ẽ ato kopifamis keskafakĩ
yorafo ifitiro. Niospa afama mĩshtifo fatiro, ẽ mato kopifanõ?’ ato faito nikakata
yorafãfe atiroma keskara,” ixõ ato yoini. atiri fonifo yonoi fokani. 5 Askata tare
27 Ato askafaito nikakĩ Pedro yoini: “Ifo, nõ ifo anã xini keya kaxõ õia ranãrito
mefe okĩ nõko afama mĩshtifo nõ õiferani nõ mananifo yonopaikakĩ. Nãskakẽ afori
mefe oni. Akka, ¿afaa nõ fiimẽ?” fani. nĩchini ãfe tare ano. Askata mã xini
28 Askafaito Jesús ato kemani: “Ẽ mato kaino anã kaxõ õia ranãritori
pãraima. Keyokõi ẽ ato ĩkinãno manaifono. Nãfori nĩchini yonotanõfo.
sharafinakõia ea õixikani, ẽfe Epa Nios 6 Askatari yãtapishtakõi plaza ano anã

keskara sharakõi ẽ ikaito. Akka mãmãi ea kaxõ õia nãnoa ranãri ato fichitoshini
Ifofasharakatsaxakĩ nai mẽranoax mã efe yonopaiyaifãfe. Nãskaxõ ato yõkani:
xanĩfofo ixii. Mã nõko kaifo israelifãfe ãto ‘¿Afaa nonoxõ mã afeskafaimẽ
xanĩfori mã ixii. Nã doce nofe yorafo israelifo yonokima?’ ato faito kemanifo, 7 ‘Tsõa
mã ato ĩkipakenakakĩ. 29 Akka yora fẽtsa noko yonomayamaino nõ iki,’ fanifo.
eõxõ ẽfe meka sharaõnoa ato yoikakĩ ãfe Askafaifono ato yoini: ‘Mãri ẽfe tare ano
pexe õifaini, askatari ãfe onefetsafori õifaini, yonotakãfe,’ ato fani.
ãfe poifori õifaini, ãfe apari õifaini, ãfe afari 8 “Nãskata mã fakishano nã tare ifãfe afe

õifaini, ãfe ãfiri õifaini, ãfe fakefori õifaini, xanĩfo yoini iskafakĩ: ‘Ea yonoxonaifo ato
ãfe tareri õifaini, akka nãato afama mĩshtifo kenafe ato kopifanõ. Nã rama ikiafo ato
fixii. Nãskatari mã naax Nios fe ipanaka. kopifakĩ taefafe. Askata nã iki taeafo chipo
30 Akka iskaratĩa yora ichapafãfe ato ato kopifaxiki,’ fani. 9 Akka yãtapishtakõi
finõpaikani, nõ finakõiara ikaxõ, akka chipo ikikaxõ yonoafo nãfo ato kopifani nã pena
fenotirofo. Akka a ato finõpaiyamaifo fisti yonoafo kopifamis keskafakĩ. 10 Akka
iskaratĩa Niospa ato finakõia imaino Nios fe nã yonoi iki taeafãfe shinãnifo: ‘Nõ kori
ipanakafo,” ixõ ato yoini. ichapa fira,’ ikaxõ, askafikaxõ nã fetsafãfe
fiaitiri finifo. 11 Nãskakẽ mã ato kopifaino,
A yonomisfokiri yoikĩ meka fetsafaxõ nã tare ifo mekafakakĩ yõachẽpenifo.
Jesús ato yoini 12 Iskafakĩ yoinifo: ‘Akka nã rama fẽkaxõ

20
1 Anã Jesús ato yoini: “Afe yonoafo mã ato kopifaa nã mã noko
keskaramãkĩ Epa Niospa kopifaa keskafakĩ. Akka nõ xini pae
keyokõi ato ĩkinã mã Ifosharafaino, ẽ meeyanã nõ yonoa nĩskayanã nã pena tii,’
45 MATEO 20

fanifo. 13 Akka nã tare ifãfe fisti kemani: yõkapaikĩ. 21 Askafaito Jesús yõkani:
‘Efe yorashta, ẽ mia chakafakĩ mekafaama. “¿Afaa mĩ fichipaimẽ ẽ mia axonõ?”
Akka mẽ mia kopifaa nã mĩ pena fisti faito, nã kẽromã yoini: “Ifo, nã mĩ
yonoa. Nã pena fisti ẽ ato kopifamis tii ẽ xanĩfo finakõia ikaitĩa ẽfe fake raferi
mato kopifai ẽ mato faaki. Nã sharaki mã mefe xanĩfo inõfo ato xanĩfo imafe. Nã
ea faaki,’ fani. 14 ‘Akka ẽ mia kopifanõ, xanĩfãfe tsaoti ano mĩ tsaoano ẽfe fake
nakĩa mĩ kori. Katãfe mĩ pexe ano. Akka rafe takairafe mefe ketaxamei tsaonõfo,”
nã rama ikikaxõ yonoafo nã ẽ mia inãi fani.
keskafakĩ atori ẽ inãi. 15 Nã ẽ inãpaiyai 22 Askafaito Jesús nã kẽromã fake rafe

keska fakĩ ẽ ato inãtiro, ẽfe korimãiyakẽ. yoini: “Mã tãpiama a mã ea yõkai
Akka, ¿afeskai mĩ ekeki õitifishkikimẽ ẽ keskara. ¿A ẽ omiskõixiai keskara mãri
fetsafo inãsharaino?’ ixõ yoini. omiskõitiromẽ?” Jesús ato faito
16 Nãskarifakĩ Epa Niospa nã taefakĩ kemanifo: “Ẽje, nõri tenetiro,” fanifo.
chanĩmara faafo ato inãi keskafakĩ nã rama 23 Askafaifãfe Jesús ato yoini:

chanĩmara faifo nãfori ato inãsharaxii. “Chanĩma, mãri mã omiskõixii. Akka


Akka Epa Niospa yora ichapa kena a ika ẽkai tsoa yoitiroma, ‘Efe ketaxamei
ano fonõfo. Nãskakẽ Epa Niospa ato tsaofe efe rafexii’ ixõ. Akka ẽfe Epa Nios
kenafiaito tsõa nikayamaito nã Ifofaafos fistichi yoitiro. Nã Niospa ato katoafos
ato ifixii,” ixõ Jesús ato yoini. nãfo afe ketaxamei tsaotirofo efe
rafexikakĩ,” ixõ ato yoini.
Anã Jesús ato yoini: “Mã chaima ea 24 Nãskakẽ a aõxõ tãpimis rafeta
retekanira,” ixõ askafakĩ yõkaifãfe a aõxõ tãpimisfo
(Mr. 10.32-34; Lc. 18.31-34) fetsafãferi nikakakĩ, “¿Afeskai oa iskai
17 Askata Jesús Jerusalén ari fãi kakĩ a rafe mekakanimẽ?” ikaxõ a rafe
aõxõ tãpimisfo kenaxõ ato yoini iskafakĩ: meepainifo. 25 Askaifono Jesús ato
18 “Ea nikakãfe. Mã mã õikai iskaratĩa kenaxõ ato yoini: “Mã mã tãpia yora
Jerusalén ano nõ mãpei kaikai. Nãnoxõ ea fetsafãfe ãto xanĩfofo afe keskarafomãkĩ.
achikaxõ ea ato inãkani, a Nios ato Nã xanĩfãfe mitsisipakõixõ ato
kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo, askatari a yonomamis. A xanĩfo fe rafeafãferi ato
Moisés yoikĩ kirika keneni keskara ato yoimisfo iskafakakĩ: ‘Nõri mãto xanĩfo.
tãpimamisfo anori ea iyoxikani. Nãnoxõ, Nõ mato yoiaito mã noko afara
‘Mã mĩ naikai,’ ixõ ea yoixikani kiki. axorisafatiro,’ ixõ fãsikõi ato yoimisfo.
19 Nãskakaxõ yora fetsafo nõko kaifoma ea 26 Akka mã ranã askayamakãfe.

inãkani ea kamaketsayanã ea Askatamaroko fatora fetsa mã xanĩfo


koshaketsakani. Nãskakaxõ ifi cruz ikaki ipai ato yonoxomis keskara mã itiro.
ea mastakani. Akka ea askafafono tres nia 27 Askatari fatora fetsari xanĩfo ipaikĩ

oxata ẽ anã otoxii Epa Niospa ea iskafakĩ shinãtiro: ‘Ẽkai afaama.


otofaano,” ixõ ato yoini. Nãskakẽ ẽ fetsafo axosharapai. Nã
apaiyaifo keskara ẽ ato axosharai,’ ixõ
Ãfa ãfe fake rafe Jesús yoixoni shinãtiro. 28 Akka ẽri anori shinãima, ẽfe
(Mr. 10.35-45) Epa Nios ariax ẽ nãmã fotoni
20 Zebedeo fake rafe Juan fe Santiago feronãfakekõi ixiki, ẽ Niospa Fakefekẽ
ini. Nã rafe ãto afa fe Jesús ano fonifo. ea afara axonõfo ẽ onima.
Mã Jesúski nokoxõ nã kẽromã ratokonõ Askatamaroko fetsafo ẽ ato afara
mai chachipakefofãni Jesús afara shara sharafaxoxiki ẽ oni. Ẽ atoõnoax naxiki ẽ
MATEO 20, 21 46

oni Satanás chaka ãto ifo inõma,” ixõ Pexe rasi Sión anoafo ato yoikãfe
Jesús ato yoini. iskafakĩ: “Õikapo. Mãto xanĩfokõi mã
matoki oi kiki. Xanĩfofiax afama
Jesús yora fẽxo rafekõi sharafani keskara oi kikĩ. Burro fake kamaki
(Mr. 10.46-52; Lc. 18.35-43) tsaoa na feronãfakekai
29 Askata Jericó anoax Jesús aõxõ kakapaimisma,”
tãpimisfo fe kaino yorafã rasichi ixõ Niospa meka yoimisto kirika keneni.
chĩfafainifo. 30 Akka fai kesemẽ fẽxokõi 6 Nã Jesúsxõ tãpimisfãfe mã fõkaxõ nã

rafe tsaonifo. Nãnoxõ Jesús fãi kaito ato yoia keskara fanifo. 7 Nãskata burro
nikakaxõ nã rafeta kenanifo iskafakakĩ: fake yafi ãfe afa iyonifo. Nãskaxõ burro
“Ifo, David fenapa, noko shinãfe,” kate kamaki ãto sama fanifo. Nãskakẽ
fãsikõi fanifo. Jesús a kamaki tsaoinãkafãni. 8 Yora
31 Askafaifono nã yorafã rasichi ato ichapakõi inifo. Nãfãfe ãto rapatifo
iskafanifo: “Nõko Ifo kakafa fonifo fai nẽxpakĩa. Ranãritori
fekaxtefayamakãfe,” ato faifono, akka epe pei xatekaxõ kakafanifo. 9 Akka nã
nã fẽxokõi rafe fãsikõi kenanifo: “Ifo, rekẽ foaifo fe a acho foaifo fãsikõi
David fenapa, ¡noko shinãfe!” fanifo. mekafonifo. Tai tai fokani. “¡Aicho!
32 Askafaifono Jesús nẽteakekafani. ¡Nõko xanĩfo David ãfe fena nokoki oi
Ato kenaxõ ato yõkani nã fẽxokõi rafe: kiki! ¡Sharafinakõia nokoki oi kiki
“¿Afaa mã fichipaimẽ ẽ mato axonõ?” Niospa nĩchiano nai mẽraxõ! ¡Nõko Ifo
ixõ ato yõkani. Nios sharafinakõia!” ikanax tai
33 Ato askafaito kemanifo: “Ifo, nõ fẽro taifonifo.
õisharapaikõi,” fanifo. 34 Jesús ato shinãkĩ 10 Nãskata Jesús Jerusalén ano kaito

ãto fero mẽeni. Ãto fero mẽeaino nã õikani yorafo ratei fetsenifo
fẽxokõi rafeta ãto fẽro õirisafatanifo. õiakefaikani. “¿Tsoamẽ na?” ikanax ãa
Nãskakaxõ Jesús chĩfafainifo. ranã yõinãi fetsenifo. 11 Askaifãfe nã
Jesús fe foafãfe ato kemanifo: “Nafi
Jesús nokoni Jerusalén ano Jesúski Niospa meka ato yoimis.
(Mr. 11.1-11; Lc. 19.28-40; Jn. 12.12-19) Nazarete anoa Galilea mai ano imis,”

21
1 Nãskata mã Jerusalén chaima ixõ ato yoinifo.
fokanax pexe rasi Betfagé ano
Jesús a Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ
nokonifo machi Olivos ano. Nãnoxõ Jesús
a ato inãifo ato potani
a aõxõ tãpimis rafe nĩchini, 2 ato
(Mr. 11.15-19; Lc. 19.45-48; Jn. 2.13-22)
iskafayanã: “Mẽstekõi fotakãfe oa ono pexe
rasi ano. Nãnoa burro nexekẽ mã fichi 12 Mã fotoax Nios kĩfiti pexefã mẽra

kaikai ãfe fake fe nexekẽ. Nãskakẽ tẽpexõ Jesús ikitoshini. Ikikaixõ õia a mẽraxõ
ea efexotakãfe. 3 Anoxõ yora fẽtsa mato yorafãfe ãto afama mĩshtifo ato
yõkaito: ‘¿Afeskakĩ mã burro tẽpeyoamẽ?’ miniketsakani inifo kori fikani.
mato faito, yoikĩ iskafakãfe: ‘Nõko Ifãfe Askafaifãfe õikĩ Jesús ato põtaketsani a
fichipaiyaito nõ ifixoniyoa. Akka samama ato afama mĩshtifo miniaifo, a ato
nõ mia nĩchixoniyoikai,’ fakãki,” a aõxõ fĩaifori potani. A kori fĩanõnãifo anoari
tãpimis rafe fani. ãto mĩsa põtakĩ ato nãpakaketsani.
4 Nã Niospa meka yoimisto kirikaki Askatari a ato rifi miniaifori ãto
kenekĩ yoini keskakõini Jesús. 5 Iskafakĩ tsaotifori ato põtaketsani. 13 Askafata ato
keneni: yoini iskafakĩ: “Niospa shinãmanaino
47 MATEO 21

Isaías Niospa meka keneni iskafakĩ: ‘Mã xanafaa keskafakĩ. Nãskarifakĩ na


ẽfe pexefã mẽraxõ mã ea kĩfitiro,’ ixõ machiri mã yoitiro iskafakĩ: ‘Nonoax
keneni. Akka nã yometsofãfe pexe tsekekainax fakafã mẽra paketãfe,’ mã
keskara mã famis,” ixõ Jesús ato yoini. faino fakafã mẽra paketiro. 22 Mã Epa
14 Ato askafaino a Nios kĩfiti pexefã Nios chanĩmara fakõixõ mã afara
ano fẽxofo, chatofo Jesúski fenifo. kĩfiaito mato inãtiro,” ixõ ato Jesús
Nãskakẽ anoxõ Jesús ato sharafani. yoini.
15 Jesús askarafo ato sharafaino õikani.

Akka nã Nios ato kĩfixomisfãfe ãto “¿Tsõa mia nĩchinimẽ mĩ xanĩfo inõ?” ixõ
xanĩfofo feta a Moisés yoikĩ kirika Jesús yõkanifo anoxõ achipaikakĩ
keneni keskara ato tãpimamisfãfe õinifo (Mr. 11.27-33; Lc. 20.1-8)
afama mĩshtifo Jesús akaito. Askatari 23 Ato askafata Nios kĩfiti pexefã mẽra
fakefo Nios kĩfiti pexefã mẽranoaxri tai ikikaini. Nã Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ
tai ikaifãfe nikanifo iskaifãfe, “¡Aicho! ato tãpimanaino, nã ato Nios
¡Nã Jesús David ãfe fena sharafinakõia!” kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo fe judeo
ikaifãfe nikakani õitifishkinifo. anifofo fonifo. Akiki fõkaxõ yõkanifo
16 Nãskakakĩ Jesús yoinifo iskafakakĩ: iskafakakĩ: “¿Tsõa mia nĩchinimẽ?
“¿Oaiskai mĩ nikaimẽ yoiaifo keskara ¿Tsõa mia yoiamẽ mĩ iskafanõ?” ixõ
faifãfe?” Jesús ato kemani: “Ẽje, mẽ yõkanifo.
nikai,” ato fani. “Akka a kirika keneano, 24-25 Askafaifono Jesús ato kemani:

¿mã õimismamẽ? Iskafakĩ kenenifo, “Ẽri mato yõkanõ. Ea yoikapo ẽ nikanõ.


Niospa ato shinãmanaino: ¿Tsõa Juan nĩchinimẽ ato maotisafakĩ
Fake yomefãfe mia fanãkani, mĩ ato faka mẽra ikimapakenõ? Niospa
ato fanãimaino, nĩchiyamakĩ yorafãfe nĩchiniforaka.
ixõ kenenifo,” Jesús ato fani. Akka mã ea kemaito, ẽri mato yoikai
17 Askafakĩ ato yoita ato makinoax tsõaõxõ ẽ iskafaimãkai.”
kani pexe rasi ano Betania ano. Nãno Ato askafaino, ãa ranã mẽenãpai
oxafistishini. fetsayanã. Shinãnifo iskakakĩ: “Niospa
Juan nĩchini nõ faito noko yoikĩ
“Fana higuera, mĩ anã iskafatiro: ‘¿Akka afeskakĩ mã Juan
fimiyanakama,” Jesús fani nikamismamẽ?’ noko fatiroki,” ikanax
(Mr. 11.12-14, 20-26) yoinãnifo. 26 “Akka nõ iskafatiroma:
18 Mã penano Jerusalén ano anã okĩ ‘Yorafãfe Juan nĩchinifo,’ nõ fatiroma.
Jesús meea fonãikõini. 19 Mã anã kakĩ Nõ yorafoki mesei keyokõichi shinãkani
Jesús õini a fana higuera fai kesemẽ Niospa shinãmanaino Juan ato
nikẽ. Nãskakẽ akiki kaxõ ãfe fimi fenani yoipaoni,” ikanax xanĩfofo yoinãnifo.
pipaikĩ. Akka fimiya inima, ãfe pei fisti 27 Nãskakaxõ Jesús yoinifo iskafakakĩ:

ini. Nãskakẽ yoikĩ iskafani: “Anã mĩ “Nõ tãpiama,” faifono Jesúsri ato kemani
fimiyanakamaki,” faino koshikõi nã iskafakĩ: “Ẽri mato yoima tsõa ea
higuera xanarisatani. nĩchinimãkĩ ẽ iskafanõ,” Jesús ato fani.
20 Askaito õikakĩ aõxõ tãpimisfãfe

yõkanifo: “Kee, ¿afeskai na ifi Meka fetsafaxõ feronãfake


xanarisatanimẽ?” ikaxõ, 21 yõkaifono rafeõnoa Jesús ato yoini
Jesús ato kemani: “Ẽ mato pãraima mã 28 Jesús
ato yoini: “Meka fetsafaxõ ẽ
ea nikakõixõ mãri atiro na ẽ ifi higuera mato yoinõ. Feronãfake fisti fake
MATEO 21 48

naetapa rafeya ini. Nãskaxõ ãfe fake ãfe inafo ichapakõi nĩchini. Mã foafono
iyoa yoini: ‘Ẽfe tare ano kaxõ ea nã tare kexemisfãfe ato askari fanifo.
yonoxotãfe,’ fani. 29 Askafaito ãfe fãke 37 “Mã ato askafapaxõ ãfe fakekõi

kemani: ‘Ẽ kapaima,’ fani. Askafiax mã nĩchini aõnoa shinãchakatama, ‘Ẽfe fake


shinãx kani. nikatirofokĩ,’ ixõ. 38 Akka mã ãfe fake
30 “Askata ãfe fake chipokori yoini kaito fichikanax nã tare kexemisfo aa
iskafakĩ: ‘Mĩri kaxõ ẽfe tare ano ea ranã yoinãnifo: ‘Nato ãfe apa naano na
yonoxotãfe,’ fani. Askafaito nãato fanafo fixii kiki. A nari retekape na ãfe
kemani iskafakĩ: ‘Ia, epa. Ẽ yonotanõkĩ,’ fanafo nõkonã inõ,’ inifo. 39 Nãskakata
fafiax kanima. 31 Akka, ¿fatoto a ãfe ãpa achinifo. Mã achikaxõ tare pasotai
fichipaiyai keskafakĩ axonimẽ?” ato iyokaxõ retenifo. 40 Akka, ¿mã tare ifo
faito, “Iyoato axoni,” fanifo. Nãskaxõ oxõ a tare kexemisfo ato
Jesús ato yoini: “Ẽ mato pãraima. Nã afeskafatiromẽ?” ixõ Jesús ato yõkani.
xanĩfo kori fĩxomisfo fe, nã kẽro 41 Ato askafaito kemanifo: “Ato

chotaferomafo ãto chaka xatekanax mã retetiro ato noitama yora chakafokẽ.


Epa Nios Ifofakõikani. Akka mã afaa Nãskaxõ tare ifãfe yora fetsafo ãfe tare
afeskafaxoma mã Epa Nios Ifofaama. inãtiro, nãfãfe inãnõfo nã ãfenã tiiri mã
32 Akka Juan ato maotisafamis oni ato ãfe fana fimifo pachiano,” ixõ yoinifo.
tãpimaxiki afeskax mã itiromãki, Niospa 42 Nãskata Jesús ato yoini meka

fichipai keskara. Akka mãkai Juan fetsafaxõ: “¿Na kirika kenea anoa mã
nikamisma. Akka nã xanĩfo kori anemismamẽ? Iskafakĩ kenenifo:
fĩxomisfo feta nã kẽro chotaferomafãfe Tokiri pexe fapaikakĩ nã pexe
nikakõinifo. Akka mãto chaka mã famisfãfe na tokiri chakara ixõ
xateama mã afara fetsafo shinãmis,” ixõ potafiafono, fetsafãfe fichikaxõ na
Jesús ato yoini. tokiri sharakõi ikaxõ akiki pexe
fatirofo. Nãskarifiakĩ xanĩfofofãfe,
Meka fetsafaxõ Jesús ato yoini a ato ‘Nakai afama,’ ikaxõ Niospa Fake
yonoxomis chakafoõnoa õikaspamisfo. Askafafiaifono Niospa
(Mr. 12.1-12; Lc. 20.9-19) ãfe Fake katoni nõko Ifo inõ. Nãskakẽ
33 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ea nõ akiki inimakõi,
nikakapo ẽ mato meka fetsafaxõ yoinõ. ixõ kirika ano kenenifo,” Jesús ato fani.
Tare ifãfe ãfe tare ano uva fanani. 43 “Nãskakẽ ẽ mato yoi, taeyoi Nios fe

Fanaxõ akiki keneakeni. Nãskaxõ mai rafexõ ãfe meka mã ato yoiyomis.
põkini a mẽraxõ uva tsinĩxiki. Askatari Askafixõ mã ea nikakaspai. Nãskakẽ
pexe keya fani anoxõ kexexiki tsõa Epa Niospa fetsafo yoi ãfe meka ato
mẽeyamanõ. Mã askafakĩ fetsaxõ ato tãpimanõfo afeska faxõ Nios Ifo
inãni nã uva tare kexenõfo. Nãskata mai sharakõifatiromakĩ. 44 Akka tokiriki fetsa
fetsa ari kani. 34 Akka nã fimimistĩa mã pakeki aõ xao teketiro. Akka tokiri
ãfe fanafo pachiaino, a yonoxomisfo yoraki pakekĩ yamakõi fatatiro.
nĩchini a kexexonafo ato yõkaxõ nã Nãskarifiakĩ ẽ Niospa Fakekõixõ a ea
ãfenã tiiri fixotanõfo. 35 Akka nã tare nikakaspaifono ẽ ato omiskõimaxii,” ixõ
kexexonafãfe a xanĩfo yonoxomis Jesús ato yoini.
achikaxõ fisti seteketsanifo. Askatari 45 Akka nã Nios ato kĩfixomisfo ãto

fetsari retenifo. Askatari fetsari tokirinĩ xanĩfofo feta fariseofãfe nikanifo Jesús
tsakaketsanifo. 36 Nãskakẽ tare ifãfe anã meka fetsafaxõ ato yoiaito. Nãskakaxõ
49 MATEO 21, 22

tãpinifo Jesús atoõnoa yoiaito. chakafori efenifo. Nãskakẽ xanĩfãfe ãfe


46 Nãskakaxõ achipainifo. Akka fãke ãfiyaino yorafo pexe fospikõinifo.
achipaifikani mesenifo yorafãfemãi 11 “Nãskakẽ xanĩfo pexe mẽra ikikaini

chanĩmara faifono Jesús Niospa meka yorafo feaito itipinĩsharafaxõ ato rapati
ato yoimiskẽ. Nãskakẽ achinifoma sharakõi ato inãketsani safenõfo ãfe
achipaifikakĩ. fãke fista akaino. Xanĩfo ikikaini ato
õikai mã sharakõi safeketsafomakĩ.
Meka fetsafaxõ Jesús ato yoini a Akka fistichi rapati shara safea inima,
feronãfake ãfiyaino inimayanã chapokõi safea fichini. 12 Akka a rapati
piaifoõnoa yoikĩ shara safeama fichixõ yoini: ‘¿Afeskakĩ
(Lc. 14.15-24) mĩ rapati sharakõi safeax mĩ oamamẽ

22
1 Anã Jesús meka fetsafaxõ ato ẽfe fãke ãfiyafiaino?’ Askafaino nã
yoini iskafakĩ: 2 “A Epa Nios feronãfake tooxinima. 13 Nãskaxõ
xanĩfo ika ano iskaraki ẽ mato yoinõ. xanĩfãfe a yonoxomisfo yoini: ‘Na
Nikakãfe. Nã xanĩfãfe ãfe fake ãfi fiaino feronãfake otexkere ata metexkeraxõ
fista axoxiki. 3 Akka xanĩfãfe a fakishifã mẽra potakãfe, anoax
yonoxomisfo nĩchini ato yoitanõfo omiskõipakexanõ eaiyanã,’ ixõ ato
fenõfo. Akka mã fõkaxõ ato yoiaifono yoini. 14 Nãskarifiai Epa Niospa yora
fekaspanifo. 4 Nãskaxõ anã a yonoxomis ichapa kenai a ika ano fenõfo nã ãfe
fetsafo nĩchini ato iskafayanã: ‘Ato yoikĩ Fake Ifofaifo tii afe ipanakafo,” ixõ
iskafatakãfe: “Mã xanĩfãfe ãfe fãke Jesús ato yoini.
ãfiyaino mã itipinĩsharakõi faa pixiki.
“¿Xanĩfo nõ kori inãtiromẽ noko
Ãfe fakka efapa mã ato retemana.
yõkaito?” ixõ Jesús yõkanifo
Askatari fakka fake xoakõiari ato
(Mr. 12.13-17; Lc. 20.20-26)
retemana. Mã keyokõi itipinĩsharafakĩ,
kookãfe pixikakĩ,” ’ ato fani. 5 Akka ato 15 Nãskata mã Jesús ato yoiaito nikakata

askafaifono ato fe fekaspanifo. Fetsa ãfe mã fokanax fariseofo yoinãnifo:


tare ari kani. Fetsari kani ãfe afama “¿Afeskaxõ nõ Jesús afara chaka
mĩshti minikai. 6 Atirifãfe nã xanĩfãfe yoimatiromẽ? Afara chaka noko yoiaito nõ
inafo ato achikaxõ ato seteketsayanã ato yõaxiki,” ikanax yoinãnifo. 16 Nãskafakata
retenifo. 7 Nãskakẽ xanĩfo ãto inafo nĩchinifo, Herodes ãfe inafoya
õitifishkifinakõini. Nãskaxõ ãfe sorarofo iskafakĩ yoitanõfo: “Maestro, mã nõ tãpia
nĩchini a retemitsamisfo ato reteyanã mĩ chanĩmakõi yoimis. Nã Epa Niospa
ãto pexefori ato kõakĩ mĩtokakõitanõfo. noko shinãmapaiyai keskarakõi mĩ noko
8 Nãskaxõ xanĩfãfe a yonoxomis fetsafo yoimis yorafãfe mĩõnoa afara chaka
yoini ato iskafakĩ: ‘Mẽ itipinĩshara faa yoifiaifono. Afara mĩ yoipai mĩ
ẽfe fãke ãfiyaino pixiki. Akka nã ranomisma. Keyokõi nãskarafos mĩ ato
chakafo ẽ ato kenamanafo yoimis. 17 Nãskakẽ noko tãpimasharafe.
fekaspakõiafokĩ. 9 Akka mãri fotakãfe nã Akka chanĩmamakĩ noko yoife na romanõ
pexe rasi ano. Nãria ato fichixõ nã mã xanĩfo nõ kopifatiromakĩ askayamakĩ nõ
õiaifo ato yoikãfe fenõfo pii fenõfo, ẽfe kopifatiroma rakikĩa,” fanifo. Jesús
fãke ãfiyaino,’ ixõ ato yoini. 10 Nãskakẽ chakafamapaikakĩ askafanifo.
a yonoxomisfo fai fẽtsa fonifo. Mã 18 Askafaifãfe õikĩ Jesús tãpini

fõkaxõ yora ichapafo fichikaxõ ato feparapaiyaifãfe. Ato yoini:


efenifo. Yora sharafo efeta yora “Feparamisfãfe, ¿afara chaka mã ea
MATEO 22 50

yoimapaimẽ eõnoa afara chaka tãpiama. Nãskaxori Niospa akai keskara


yoipaikĩ? 19 Akka mãto kori exe ea ãfe sharaõxõ ari mã tãpiama. Na mã ea
ispakãfe a aõ mã xanĩfo kopifamis,” ato fanĩrira yoiai,” ato fani. 30 “Akka yorafo
fani. Ato askafaito kori exe fisti nakanax anã otokanax anã
fõxonifo. 20 Nãskaxõ Jesús ato yõkani: ãfiyatirofoma. Kẽrofori anã
“¿Tsõa femãnã na keskaramẽ? ¿Tsõa feneyatirofoma. Nãskakanax ãjirifo
aneri na kori exe ano keneamẽ?” ixõ ato keskara itirofo nai mẽranoax. 31 Akka,
yõkaito, 21 kemanifo iskafakakĩ: “Nõko ¿a yorafo naax otoxiaifo Niospa yoini
xanĩfo César keskara,” fanifo. Nãskakẽ keskara, a kirika keneano mã
Jesús ato yoini: “Akka na kori exe õimismamẽ? 32 Iskafakĩ Niospa yoini:
Césarnãkẽ César inãkãfe, akka Niosnãkẽ ‘Ẽfi mĩ xinifãfe ãto Nioskõiki, Abraham
Niosri inãkãfe,” ixõ Jesús ato yoini. ikaino Isaaca ikaino Jacobo ikaino,’ ixõ
22 Ato askafaito nikakani, ratekõiyanã. Niospa yoini. Akka yorafo mã nafiafono
“Kee. Ãfe mekakai tsõa finõtiroma,” naafoma keskara Epa Niospa ato õimis.
ikanax a makinoax fonifo õifaikani. Niospa yoini iskafakĩ: ‘Ẽkĩa ãto Nioskõi,’
ixõ Niospa yoini.” Nãskara Jesús
“¿Yora naax anã otoax afeskatiromẽ?” keyokõi ato yoini.
ixõ Jesús yõkanifo 33 Saduceofãfe nikanifo Jesús ato
(Mr. 12.18-27; Lc. 20.27-40) askafaito, “¡Aira! ¡Nikakapo! Jesús
23 Nãskatari afia pena fisti saduceofo sharakõi yoi,” ikanax yoinãnifo.
fenifo Jesús õifekani. Nã saduceofãfe
yoimisfo iskafakakĩ: “Yora naaxkai anã “Akka, ¿fato meka sharafinakõiamẽ,
afeskax ototiroma,” ixõ shinãmisfo. nã Niospa shinãmanaino Moisés ato
Nãskakaxõ Jesús yõkai fekani fenifo yoiniraka?” ikaxõ fariseofãfe
iskafakakĩ: 24 “Maestro, Moisés yoini Jesús yõkanifo
iskafakĩ: ‘Feronãfake naano ãfe ãfi feta (Mr. 12.28-34)
fake akamax, one fẽtsa nã kẽro fitiro, ãfe 34 Nãskakẽ saduceofo Jesús ato meka

ãfi inõ. Mã fixõ afeta fake atiro ãfe õchi xatemanaito nikakaxõ fariseofo
fake inõ,’ ixõ Moisés noko yoikĩ keneni. ichanãkanax Jesús ano fenifo. 35 Akka
25 Akka nõ mia yoikĩ taefanõ. Noko nikafe feronãfake fisti a Moisés yoikĩ kirika
chipo noko yoixiki. Akka nã nane tii siete keneni keskara ato tãpimamis ini. Nãato
inifo, feronãfake. Ãto ochi iyoa ãfiyai taeni. Jesús fanĩrira kemamapaikĩ yõkani,
Mã ãfiyax afeta fake akamax nani. Mã ãfe 36 “Maestro, ¿fato meka

ochi naano chipokoto fini. 26 Nãskarifiai nã sharafinakõiamẽ, nã Niospa


chipokori nani afeta fake akamax. shinãmanaino Moisés keneniraka
Nãskatari chipoko fẽtsari fini, nãri nani sharafinakõia?” faito,
afeta fake akamax. Nãskakanax akikinoax 37-38 Jesús yoini iskafakĩ: “Moisés yoikĩ

nai keyonifo afeta fake akanamax. taefani iskafakĩ: ‘Nõko Ifo Nios
27 Nãskata mã nai keyoafono nã kẽrori noikõikãfe nõko õitifoyaxõ, nõko
chipo nani. 28 Akka, ¿a yorafo mã otokaxõ mãpori shinãsharakõita, nõko yõshi
nai mẽraxõ, fatoto nã kẽro fixiimẽ, nã sharafoyaxori.’ Nã mekafi
fistimãi fĩpakaxõ?” ixõ yõkanifo. sharafinakõiakĩ nã Moisés yoini keskara.
29 Askafaifono Jesús ato kemani: 39 Nãskatari nã ẽ mato taefakĩ yoia

“Mãkai afaa tãpiama. Nã kirika ano keskarakõiri nãno fetsari, a mia chaima
Niospa meka yoikĩ kenenifokai mã nikari noisharafe a mĩa mĩ noimeai
51 MATEO 22, 23

keskafakĩ ixõ Moisés keneni. 40 Moisés akãtama afara fetsafo amisfo. Nãskakẽ
noko yoini keskai afeskax nõ shara mãri ato keskara iyamakãfe. 4 Ãto
itiromãki. Askatari a Niospa meka patoronõ ato yoitiro iskafakĩ: ‘Na efekõi
yoimisfãfe yoinifo keskai afeskaxri nõ pefexõ fõtakãfe,’ ato fafiaxõ ẽri
askatiromakĩ. Akka nõ askasharapai nã foyoikanõ ato fatiroma. Nãskarifiakĩ a
meka rafe nikakõisharax nõ Moisés keneni ato tãpimamisfo feta
askasharakõitiro,” ixõ Jesús ato yoini. fariseofãfe mato afara fekaxkõi yoimisfo
afeskax Epa Nios fe mã itiromãkĩ Epa
“Akka, ¿tsõa fenamẽ Cristo?” Nios matoki inimanõ ikaxõ. Nãskafikaxõ
ixõ Jesús ato yõkani mato afara axosharamisfoma. 5 Afama
(Mr. 12.35-37; Lc. 20.41-44) mĩshti sharafo apaikani yorafãfe noko
41 Fariseofo afe ichanãyoafono, 42 Jesús õinõfora ikaxõ kakapaiyanã. Niospa
ato yõkani: “Akka, ¿nã Niospa katoa nã meka kirikaki kenekata koiro kafo
Cristoõnoa, afaa mã shinãimẽ? ¿Tsõa pishta fakãta a mẽra Niospa meka
fenamẽ?” ato faito kemanifo: “David ãfe nanekaxõ ãto fishpi ano nẽtamisfo.
fenakĩa,” fanifo. 43 Nãskata Jesús ato Askatari ãto põya anori nẽtamisfo.
yoini: “David Niospa Yõshi Sharapa Askatari tari kepanãtia chainipa
shinãmanaino nõko Ifo Cristoõnoa safemisfo sharakõira noko fanõfo ikaxõ.
kirikaki keneni iskafakĩ Cristo 6 Askatari sharakõi anoxõ pipaimisfo,

oyoamano. Ẽ mato yoinõ mã askatari tsaoti sharakõi anori


shinãkõinõ: tsaopaimisfo ichanãti pexe anoax,
44 Epa Niospa ẽfe Ifo yoini keyokõichi noko õinõfora ikanax.
iskafakĩ: ‘Mĩ efe xanĩfokõi ĩpanakaki. 7 Nãskakata nã yora ichapa rasi ano

Akka nã mia noikaspaifo mĩ ato fopaikani noko finõkakĩ noko


finõkõinõ ẽ ato mĩnãmã nĩchikai,’ yoisharakakĩ, ‘Maestro noko fanõfora,’
ixõ Epa Niospa yoinino David kirika ikanax.
keneni. 8 “Akka mã, ‘Maestro, noko fakãfe,’ ato
45 “Akka, ¿afeskai Cristo David ãfe fayamakãfe. Akka keyokõi mã yora fisti
fena itiromẽ, nã David Cristo ẽfe Ifora keskara. Tsoa fetsakai finama. Akka mãto
fafiapaonino?” Jesús ato fani. Maestro fisti finakõiaki. 9 Nãskakẽ iskaratĩa
46 Ato askafaino nikakakĩ tsõakai nono mai anoxõ tsoa Ẽpa fayamakãfe. Akka
pishta kemanima. Nãskakẽ akiki nõko Epa Nioskõi nai mẽra ikaki. Nã fisti
ranokakĩ anã tsõa afaa pishta yõkanima. Epa nõ fatiroki. 10 Askatari tsoa
ifofayamakãfe. Akka nã Epa Niospa katoni
Jesús ato yõani fariseofoya a Moisés fisti na Cristo fisti mã Ifofatiro. 11 Nã fatora
yoini keskara ato tãpimamisfo fetsa xanĩfo ipai nã ato yonoxomis keskara
(Mr. 12.38-40; Lc. 11.37-54; 20.45-47) itiro. Nãskaxõ ato afara axosharatiro. 12 Akka

23
1 Mã askafata Jesús yorafo yoini fatora fẽtsa ato finõpaiyaito a keskara Niospa
aõxõ tãpimisfoya: 2 “A Moisés ato nãmã nĩchitiro anã afaa inõma. Akka a
yoikĩ kirika keneni keskara ato shinãi iskai: ‘Ẽkai afama, ẽ fetsafo finõpaima,
tãpimamisfo feta fariseofãfe a Moisés ẽ ato keskarama,’ ixõ shinãito Niospa fetsafo
yoini keskara mato tãpimakani. 3 Akka finõmainĩfofã sharakõi nĩchitiro,” ixõ Jesús
ato nikakãfe. Nã mato yoiaifo keskara ato yoini.
akãfe. Akka nãfãfe nã yoiaifo keskara 13 Nãskata Jesús a Moisés yoikĩ kirika

akanima. Nãskakẽ nã yoiaifo keskara keneni keskara ato tãpimamisfoya


MATEO 23 52

fariseofo yoini iskafakĩ: “Moisés meka ato yoiyoa keskafakĩ ato axokãfe,’ ixõ
ato tãpimamisfãfe, mãri fariseofãfe ea mã ato yoimis. 17 Mã tatimakõifo,
nikasharakãfe. Mãfi ato pãrapaimiski. askatari mã fẽxo keskarakõifo. Akka,
Mãkai a mã yoia keskara mã ato ¿fato sharafinakõiamẽ? Nã Nios kĩfiti
yoimisma. Mã ato xĩtimis Epa Nios pexefã mẽranoa oro raka sharafinakõia,
Ifofayamanõfo. Mãri mã Nios askayamai Nios kĩfiti pexefã raka
Ifofamisma. Nã Nios Ifofapaiyaifo mã sharafinakõia. Akka oro ares rakax
ato xĩtimis. ¡Ooa! Epa Niospa mato fãsi shara itiroma. Akka Nios kĩfiti pexefã
omiskõimaxii. mẽramãi rakax shara itiro.
14 “¡Ooa! Mã omiskõikai, Moisés meka 18 “Nãskarifiakĩ, ‘Nã ẽ mato yoiyoa

ato tãpimamisfãfe fariseofo fe. Mã ato keskara ẽ ayamaito nã a kamakixõ


yoimiski iskafakĩ: ‘Nõ mato afara shara yoinã koati mĩsamãfãnẽ ea
faxõira,’ ixõ mã ato pãramis. Akka kẽro omiskõimatiro,’ ixõ yoimisfo. Akka mã
ifomafa mã pãraxõ mã pexe fĩamis. fariseofãfe, anorima mã ato yoikĩ
Nãskaxõ mã Nios kĩfikĩ mã chaikõi iskafamis: ‘Nã mĩsamãfã aneõxõ mã ato
kĩfimis yorafãfe sharakõi shinãnõfora yoiyomis keskafakĩ mã ato axoyamafixõ
ixõ. Nãskakẽ Epa Niospa mato fãsi shinãchakayamakãfe. Askatari nã
omiskõimaxii. mĩsamãfã kamakixõ yoinã koaki nã
15 “¡Ooa, a Moisés yoikĩ kirika keneni yoinã aneõxõ mã ato yoiyomis keskara
keskara ato tãpimamisfãfe, mã akãfe,’ ixõ mã ato yoimis.
omiskõixii fariseofo fe! Akka mã 19 “Akka mã fẽxo keskarakõi. Akka,

judeofoma ari kafãsamis ato yoikai ¿fato sharafinakõiamẽ? Nã afarafo mã


noko keskara inõfora ikax, nõ mato Nios inãi raka sharafinakõia, askayamai
Niospa meka tãpimanõra ixõ. Askafixõ a kamakixõ yoinã koati mĩsamãfã raka
mã ato yoisharamisma. Nãskakẽ mato sharafinakõia. Akka nã yoinã ina ares
nikakanax mato keskarari ikani kiki. Mã shara itiroma. Askafiax nã shara, mãmãi
chakakõifo nãfori chakafinakõia ikani mã Nios inãno mĩsamãfã anoxõ koakĩ.
kiki. Nãskakẽ mã nakanax Epa Nios ari Nãskakẽ nã yoinã inapa nã koati
foxikanima. Mato fe nã mĩsamãfã finõama. 20 Akka nã koati
omiskõipakenakafo mẽra foxikani. mĩsamãfã aneõxõ afara yoiaito nã koati
16 “¡Ooa! Niospa mato omiskõimaxii, mĩsafã fistiõnoa aneima. Akka nã
mã ato mẽstekõi yoimiskẽma. Mã mĩsamãfã kamaki rakaõnoari yoi.
tãpiamafixõ mã ato paramiski ato 21 Akka nã Nios kĩfiti pexefã aneõxõ

tãpimapaikĩ. Mã fẽxo keskarakĩ fẽxo afe afara yoikĩ Nios kĩfiti pexefã fistiõnoa
fẽxo iyoikai nã rafe fenotirofo. yoima. Akka Niosri a mẽra ikano mã
Nãskarifiakĩ Niospa meka yoi. 22 Akka nã nai aneõxori mã afara
anoriyamafiano mã ato paramiski yoikĩ, nai fistiõnoa mã yoima. Nã Nios
iskafakĩ mã ato yoikĩ: ‘Ẽ mato paraima. Xanĩfo nai mẽra ika anoafori mã yoi.
Nãskakẽ ẽ mato yoi, nã ẽ mato yoiyoa 23 “¡Ooa, a Moisés yoikĩ kirika keneni

keskara ẽ ayamaito Nios kĩfiti pexefãnẽ keskara ato tãpimamisfãfe fariseofo feta!
ea omiskõimatiro,’ mã imis. ‘Akka nã Ea nikakapo. Mãfi ato parapaimiski.
Nios kĩfiti pexefã aneõxõ mã yoiyoa Mãto afama mĩshtifo mã Nios inãpaifikĩ
keskafakĩ mã ato axoyamaxõ a Niospa afara fetsa yoia keskara mã
shinãchakayamakãfe. Askafixõ nã Nios shinãmisma. Mã mãto fana mĩshtifo nã
kĩfiti pexefã mẽranoa oro aneõxõ mã korãtorofo fana fetsa mĩshtifori mã Nios
53 MATEO 23

inãmis. Akka fetsafo mã ato yonomaxõ õikani. Akka mãto shinã mẽraxõ mã
afara fichipaifiaifãfe mã ato noikima mã shara shinãima. Afara chakakõifo mã
ato afaa inãmisma. Epa Niospa yoini shinãmis, ato mã parakõimis.
keskafakĩ mã ato noima. Akka a mã 29 “¡Ooa, a Moisés yoikĩ kirika keneni

yoiai keskara tsõa mãto meka keskara ato tãpimamisfãfe, fariseofo


chanĩmara fatiroma. Nãskaxõ mãto fana feta! Mã ato parapaimis. Nãskakẽ
mĩshtifo mã Nios inãfikĩ a Niospa yoia Niospa mato omiskõimakĩ finakõixii. Nã
keskara mã shinãima. 24 Akka mã nã mãto xinifo a Niospa meka yoimisfo
fẽxo afe fẽxo iyotiroma keskarafo. fetsafãfe ato retenifo maiafo ano mã
Nãskarifiakĩ mãri mẽstekõi tokiri famis a mãto xinifo namisfo ato
shinãsharaima yorafo Niospa meka shinãxikĩ. Nãskaxori a maiafo mãnão
tãpimapaifikĩ. Nãskaxõ afara sharakõifo charofori mã famis yorafãfe õikakĩ na
mã ato tãpimasharamisma. Akka afara mẽra sharakõira fanõfora ixõ. 30 Nãskaxõ
sharama mã ato tãpimamis. Akka nãpe mã yoimis iskafakĩ: ‘Nõko xinifãfe a
pishta mãto kecho mẽra naneano, mã Niospa meka ato yoimisfo retenifo
fixõ mã potamiski. Akka nã camello keskafakĩ nõri niyoxõ nõ ato
efapakõi mã potakaspakĩ mã ayamis. retekeranima,’ ixõ mã yoimis. 31 Akka nã
25 “¡Ooa, a Moisés yoikĩ kirika keneni mã yoiai keskara chanĩma. Mãto
keskara ato tãpimamisfãfe fariseofo feta! xinifãfe ato chakafakĩ ato retenifo. Mãri
Mã ato parapaimiskõi. Akka mãto kecho ato keskarakõifo. 32 Nã Niospa matoki
yafi mãto sapa femãkĩa fisti nĩchiari mã retexii. Akka nã mã apaiyai
chokasharafikĩ, oke mẽrakai mã keskafakĩ ayotakãfe.
chokasharamisma, nachoshtax pisikõi 33 “Mã afara chakafa fafafãini. Nãskakẽ

itiro. Nãskarifiakĩ mã yorafo õimapai mã rono keskarafo. Mã chakafa fafafãini.


nafo sharafora noko fanõfora ixõ. Akka Mã rono paekapato fake keskarakõifo.
mãto shinã mẽraxõ mã shara Nãskakẽ mã omiskõipakenakafo mẽra mã
shinãyamafikĩ, oa choshta pisi kaxii. Akka afeskax mã faki ichotiroma.
keskaraxõ. Nãskaxõ afarafo mã ato Askatari tsõakai mato nẽtefatiroma.
fĩamis fetsafo ratexõ. Askatari mareskõi 34 Nãskakẽ a Niospa meka yoimis ẽ matoki

mã shinãkĩ, ichapakõi fichipaikĩ mã nĩchikai. Askatari a Niospa meka


icha icha famis. Nãskakẽ Epa Niospa tãpisharakõixõ shinãsharakõimisno ẽ
mato omiskõimakõixii. 26 Fariseofãfe, nĩchikai. Nãskatari a Moisés yoikĩ kirika
mãkai mẽstekõi shinãsharamisma. Akka keneni keskara ato tãpimamisfori ẽ matoki
iskaratĩa mãto shinã mẽraxõ nĩchixii. Nãskakẽ atiri mã ato retexii.
shinãsharakãfe, isharakõixikakĩ. Anã Askatari fetsafori ifi cruz ikaki mã ato
afaa chaka shinãkakima. Nãskaxõ mã mastaxii nanõfo. Askatari fetsafori mãto
yorafo ĩkisharakõitiroki. ichanãti pexe mẽraxõ mã ato koshaxii.
27 “¡Ooa, a Moisés yoikĩ kirika keneni Nãskakĩ mã ato omiskõimakõixii.
keskara ato tãpimamisfãfe, fariseofo Nãskaxori fetsafori mã ato chĩfafofãsa faxii
feta! Mãfi ato parapaimiski. Mãfi nã ato omiskõimayanã. 35 Nãskakẽ Epa Niospa
mafa kini keskaraki. Akka mafa kini matori omiskõimaxii nã mãto xinifãfe nã
femãkĩa oxo sharakõi nõ õifiaino oke yora sharafo retenifono. Akka taefakĩ nã
mẽra sharama. A namisfãfe ãto xaofo Abel sharafiano ãfe õchi reteni. Askatari
fospikõia pisia fetsa fetsatapafo. fetsafori sharafiafono ato retenifo. Chipori
28 Nãskarari shara keskara yorafãfe mato mã xini ichapa finõano nã Zacarías,
MATEO 23, 24 54

Berequías fake, mãto xinifãfe retenifo. Nã tãpimisfo akiki fonifo yõkaxikakĩ


Zacarías feronãfake sharafiano Nios kĩfiti iskafakakĩ: “Nõ tãpipai mĩ noko yoinõ
pexefã chaimashtaxõ koati mĩsamãfã afetĩa iximẽ a mĩ yoiai keskai. Afeskaxõ
nakirafexõ retenifo. Nãskakẽ Niospa nõ tãpitiromẽ a mĩ anã oxiai mã mai
atoõxõ mato omiskõimaki finakõixii. keyoaino noko yoife,” fanifo.
36 Akka chanĩma ẽ mato yoinõ. Na yorafo 4 Askafaifono Jesús ato kemani:

iskaratĩa niyoafo Niospa ato omiskõimaki “Kexemesharakani mã ato nikaino mato


finakõixii,” ixõ Jesús ato yoini. afara chakafamatirofoki. 5 Yora ichapa
fẽkaxõ, ‘Ẽ Cristora,’ ixõ mato
Jesús Jerusalén anoafo ato shinãi oiani paraxikani. 6 Nãskaxori mã nikaxii
(Lc. 13.34-35) yorafo retenãifãfe chai inoax. Nãskatari
37 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “¡Ooa, nonoaxri askaxikani retenãkani. Askara
Jerusalén ano ikafãfe! Mãfi a Niospa meka õi, rateyamakãfe. Nã ẽ mato yoimis
yoimisfo mã ato retemiski. Askatari aõnoa keskakõi kiki. Nãskafiax nõko mai fena
ãfe meka shara yoitanõfo Niospa mato ano keyoxima kiki, chipo ixii. 7 Akka yorafo
nĩchiafori mã ato tokorinĩ tsakakĩ retemis. mai fetsa anoax mẽenãpaiyaifono yora
Oa takaranã ãfe fakefo ãfe pei nãmã fetsafori mai fetsa anoax retenãxikani.
onetiro keskafakĩ ẽ mato kexepaifiaito mã Askatari fonãiki finakõixikani afaa
ea nikakaspamis. Mãfi ekeki omismakĩ ẽ pikanima. Nãskatari nã mai fetsa anoax
mato ĩkipanã. 38 Akka õikapo, iskaratĩa anã mai naya naya ixii. Askatari pae
tsõa mato kexeima nã mã imis anoa. 39 Ẽ finakõia fetsa fetsatapafo nokoxii kiki.
mato yoinõ, iskaratĩakai mã ea anã õima. 8 Akka taei nã omiskõiaifo, askai

Nã ẽ oaitĩa mã ea õixii. Nã ẽ nai mẽranoax fetsexii.


ẽ oaitĩa mã yoikĩ iskafaxii: ‘Nafi Niospa 9 “Nãskata mato achikaxõ fetsafo mato

nokoki nĩchia. Fãsi sharafinakõia Epa inãxikani mato omiskõimanõfo.


Niospa na shara fapanaka,’ ixõ mã eõnoa Nãskaxõ mato retenõfo. Nãskaxõ
yoixii,” ixõ Jesús ato yoini. keyokõi nã mai tio anoxõ eõxõ mato
noikaspaxikani. 10 Nãskatari yora
Jesús ato yoini: “Na Nios kĩfiti ichapafãfekai ea anã chanĩmara
pexefã pãoixii,” ixõ fakanima. Nãskakanax ãa ranã noikaspa
(Mr. 13.1-2; Lc. 21.5-6) faatanãxikani. Nãskakaxõ yora fetsa

24 yõsixikani ato achinõfo. 11 Nãskatari


1 Nãskata Jesús Nios kĩfiti pexefã

mẽranoax tsekekainaino, aõxõ yora ichapafo ãa chanĩxikani iskakani:


tãpimisfo akiki fẽkaxõ yoinifo iskafakakĩ: ‘Ea Niospa shinãmani kiki ẽ Niospa
“Ifo, õipo. Nõko Nios kĩfiti pexefã sharakõi,” meka mato yoinõ,’ iki ãa chanĩxikani.
fanifo. 2 Askafaifono Jesús ato yoini: “Na mã Nãskaxõ yora ichapafo ato pãraxikani.
õiai, akka ẽ mato pãraima anãkai tokirifo 12 Nãskaxõ ato chakakõi faxikani. Ato

petsanãmẽxima, keyokõi pãoixii. Na noimisfo keskafakĩ atirififãfe anã ato


tokirifori maoi fetsexii,” ato fani. noisharaxikanima. 13 Akka nã ea
shinãmakixoma ea shinãkõiai nãfi ẽfe
Afaa afeskaximãkai mã chaima nõko mai Epa Nios fe ipaxatiroki. 14 Nãskakẽ na
keyoaino Jesús ato yoini meka shara Jesúsnoa nikaxakani Jesús
(Mr. 13.3-23; Lc. 21.7-24; 17.22-24) noko nãxonikẽ Epa Nios xanĩfo anoax
3 Askata
fonifo mãchifã Olivos ano. nõ afe ĩpaxanõ. Na maifo tii ano ato
Nãno Jesús tsaoni. Nãskakẽ aõxõ yoiaifono, chipo nõko mai keyoxii.
55 MATEO 24

15 “Nã Niospa meka yoimisto Daniel a ichanãtiro. Nãskari fakĩ keyokõichi ea


inõpokoai yoikĩ keneni iskafakĩ: ‘Nios tãpixikani ẽ oaito,” ato fani.
kĩfiti pexefã mẽra afara chakakõi
faxikani,’ ixõ kirika keneni. Nãskakẽ na “Niospa Fake fotoaino afe keskara
kirika kenea anexõ tãpikãfe. 16 Nã iximãkai,” ixõ Jesús ato yoini
chakafinakõia õikanax, nã Judea anoafo (Mr. 13.24-37; Lc. 17.26-30, 34-36; 21.25-33)
machi keya ano ichorisatakãfe. 29 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka
17 Askatari ãfe pexe mãmãkĩa tsaoxõ ato nã penatari, nã omiskõiaifo mã
fichiax koshikõi fotopakekafã ãfe afaa keyoano, xini fakishkõi ixii, õxeri anã
fiamax ichotiro. 18 Askatari a ãfe tare chaxaxima. Fishifori nai mẽranoax
ano yonoaito anã oxõ ãfe rapati pakei fetsexii, askatari nã nai mẽranoafo
fitiroma. 19 Askatari a kẽro fake naneafo naya naya iki fetsexii. 30 Nãskatari
fe a fake yome pishta chocho amaifo õixikani nai mẽranoax afara afeskaraito
omiskõixikani mãmãi yorafo mã tãpinõ ẽ fotoaitĩa. Nãskatari keyokõi
omiskõifinakõiaifono. 20 Akka Epa Nios nã maitio anoax ratei fetseyanã
kĩfikãfe iskafakĩ: ‘Epa Niosi, noko oiaxikani. Nãskatari ea õixikani ẽ nai
omiskõimayamafe nõko pena tenetitĩa mẽranoax nai kõinĩ fotoiyoaito. Ẽ
askayamai yõtaino matsi meexikakĩma,’ sharafinakõia ẽfe sharaõnoax ẽ fotoaito
ixõ yoikãfe. 21 Askatari a omiskõiaifo ea õixikani. 31 Nãskatari ẽfe ãjirifori ẽ
nokoxii, taeyoi askakatsaxakĩma. Nã yoixii ãto maneti fãsikõi manekakĩ chãi
Niospa yora onifakĩ taefanitĩa tsõa chãisafanõfo a nikakanax efe yorafo a ẽ
askara õiyomisma. Askatari anã tsoa ato katoa ichanãnõfo. Chai inoax fisti
chipo omiskõinakama. 22 Akka a rasi efe yorafo fexikani nãno fistiax
omiskõiaifo nõko Ifãfe xateyamano, tsoa ichanãxikakĩ.
nikeranama nai keyokeranifo. Akka afe 32 “Akka shinãkapo ẽ mato yoinõ. Mã

yorafo ato noikĩ omiskõinõfoma xateni yõkkafiaino mã tãpitiro ãfe pei


atomãi katonixakĩ. sirikiaito. Nãskakẽ ãfe peifo
23 “Akka fẽtsa mato yoikĩ iskafaino: keyopakeaito õikĩ mã tãpitiro mãmãi
‘Õikapo, nakĩa Cristo,’ mato fayanã, ‘Oa chaima xiniaito. 33 Nãskarifiakĩ afarafo
onokĩa, õikapo,’ mato faito afeskaraito õikĩ mã tãpitiro mẽ chaima
nikayamakãfe. 24 Akka nã chanĩmisfo oaino askai fetsexii. 34 Ẽ mato pãraima ẽ
fekani, ẽ Cristora ixikani, nãfo nõ mato yoikõi, na ẽ mato yoiai keskara
Niosxõ nõ mato yoira ikani. Nãskakaxõ nono mai anoxõ yorafãfe nayokaxoma
tsõa atiroma keskara fakani Satanás õiyokani. 35 Akka nai fe mai keyoi. Akka
yõshixõ mato parapaikakĩ. Nã Niospa ẽfe meka fisti keyonakama, nã ẽ mato
ato katoafori nãfo ato parapaikani. 25 Mẽ yoiai keskakõi.
mato yoikai iyoamano shinãsharakãfe. 36 “Afetĩara nai mẽranoax ẽ oxii
26 Nãskakẽ mato parapaikani: ‘Cristo mã tsõakai tãpiama. Nã ãjirifãfe nai mẽra
tsõa istoma ano oa,’ ikaxõ. Nãskakẽ ari ifiakaxõ tãpiafoma. Ẽrikai tãpiama. Ẽfe
foyamakãfe. Askatari mato iskafakani: Epa Nios fistichi tãpia. 37 Akka nã Noé
‘Õikapo, na Cristo na pexe mẽra,’ mato niyoano ini keskai, nãskarifiaxii ẽ anã
faifãfe ato nikayamakãfe. 27 Akka nã oaino. 38 Nãskata fakafãnẽ ato
kana peikĩ fafetanaito nõ õitiro keskara, maiyoamano, Noé kanõanãfã mẽra ikini,
nãskarifiai ẽ oxii xafakĩakõi ea õixikani yorafo pikãta, ayakãta fĩanãkãta
ẽ oaito. 28 Akka nã naafo ano ishpifo ikaifono. 39 Akka tsõa shinãyamaino mã
MATEO 24, 25 56

faka faipafaxõ keyokõi ato ãsakĩ nã penata ãfe xanĩfo nokorisatani. 51 Mã
mitokõini. Nãskarifiaxii ẽ oaino ea oxõ nã yonoxomis omiskõimaxii. Nã
shinãtama afara chakafaifono. yora keparanãmisfo fomisfo mẽra
40 Nãskatari feronãfake rafeta ãto tare potaxii. Nãskakẽ anoax oiaiyanã
ano yonokani. Fetsa ea ari kai omiskõipakenaka,” ixõ Jesús ato yoini.
yamarisatatiro. Akka fetsa nẽtetiro nã
omiskõipakenakafo mẽra kaxiki. Meka fetsafaxõ Jesús ato yoini diez
41 Nãskarifiai kẽro rafeta xiki renekani. xotofake xomayaõnoa

25
Fetsa ea ari kai yamarisatanaino akka 1 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ:
fetsa nẽtetiro nã omiskõipakenakafo “Ẽ mato yoinõ meka fetsafaxõ
mẽra kaxiki. mã tãpinõ ẽ anã oxii a Nios
42 “Nãskakẽ itipinĩsharakãfe oa mã Ifofaafoõnoax afe keskara ixikanimãkai.
moinãkafanai keskakãfe. Akka mã Akka nã diez xotofake xomayafãfe ãto
tãpiamaki afetĩara ẽ anã oxikai. rãpari fifaikani fonifo. Feronãfãke rama
43 Nãskakẽ mãri nã keskara ãfiyaino afe fista mẽra foxikakĩ manai
tãpisharakãfe. Akka pexe ifãfe mã fokani fonifo. 2 Akka nã cinco
tãpixõ afetĩa yometso nokoimãkai ixõ xomayafãfe shinãsharanifoma,
ãfe pexe itipinĩshara fatiro mã moixõ, a itipinĩnifoma. Akka nã cincofãferi
mẽra ikiax yometsoyamanõ. shinãsharanifo. 3 Akka nã
44 Nãskarifiai mãri itipinĩsharakãfe. shinãsharaifãfema ãto rãpari foiyakakĩ
Akka oimara ixõ mã ea manayamaino ẽ ãto kirosĩ fonifoma anã fospifaxikakima.
matoki nokorisatani,” ixõ Jesús ato 4 Akka nã shinãsharakõiaifãfe ãto

yoini. manishomoki kirosĩ fonifo. Askatari ãto


rãpari fonifo. 5 Akka feronãfake fena
Ina shara yafi ina chakaõnoa Jesús yoini
nokoyamaino, mã fakishaino, oxakatsa
(Lc. 12.41-48)
ikani. Nã kẽro xomayafo oxanifo.
45 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽ 6 Nãskakẽ yame nakekafanaino nikanifo

mato yoinõ afe keskaramãkĩ a kenaifãfe iskaifono: ‘¡Mã nã feronãfake


yonoxomis shara mã tãpinõ. Xanĩfãfe oi kiki! ¡Moinĩfofãkãfe, ifixikaki!’ ato
mai fetsa ari kakĩ, a yonoxomis ãfe pexe faifono. 7 Nãskakẽ nã kẽro xomayafo
ano nĩchifaini nãnoxõ a yonoxomis moinĩfofãkata itipinĩ fakĩ fetsanifo ãto
fetsafo a piaifo pena tii ato inãfafainõ. rãparifo õtaketsakakĩ. 8 Nãskata nã cinco
46 Mã mai fetsa ari katani oxõ õitoshini a xotofake shinãsharaifãfema nã cinco
yonoxomisto mã yonoxosharakõiano. xotofake shinãsharaifo ãto kirosĩ pishta
Nãskakẽ akiki inimakõini a yonoxomisri yõkanifo: ‘Noko kirosĩ pishta inãkãfe.
inimakõini mãmãi yonoxosharakõiax. Nõko rãpari otasharaima kiki,’ ato
47 Ẽ mato paraima. Nãskaxõ ãfe xanĩfãfe fanifo.
mã xanĩfo imaxõ ãfe afama mĩshtifo 9 “Ato askafaifono nã xotofake

kexexonõ inãtiro. 48 Akka nã yonoxomis shinãsharaifãfe ato kemanifo ato


chakapa shinãtiro: ‘Ẽfe xanĩfo fena iskafakakĩ: ‘Maa. Nõ mato inãtiroma,
oimara,’ ixõ. 49 Nãskaxõ a yonoxomis nõri afaa otatiroma. Akka mã kaxõ fitiro
fetsafori ato seteketsani. Askatari nã a kirosĩ miniaifo anoa fitakãfe mãtonã
pãemisfo fe rafexõ ato feta piyanã faxikakĩ,’ ato fanifo. 10 Akka nã cinco
askatari ato feta ayayanã. 50 Iskaratĩa ẽfe xotofakefãfe kirosĩ fiifofãfono nã
xanĩfo oimara ixõ manasharayamaino manaifo feronãfake nokoni. Nãskakẽ nã
57 MATEO 25

cinco xotofakefo shara shinãmisfo nã mia inãoxõ mĩ yonosharakõia. Nãskakẽ


feronãfake mã nokoaino afe pexe mẽra ẽfe afama mĩshtifo ichapakõi ẽ mia anã
ikinifo afeta fista ayanã pixikãki. inãi mĩ ea kexexonõ. Nãskakẽ nã ẽ
Nãskakaxõ pexe fepoti feponifo. inimai keskariai mĩri inimafe,’ ixõ yoini.
11 Nãskano nã xotofakefo kirosĩ fitakani 22 “Nãskatari a yonoxomis fetsari chipo

anã fenifo. Mã fẽkaxõ iskafakĩ oni, nã dos mil kori fini. Oxõ yoini iskafakĩ:
yoitoshinifo: ‘Xanĩfo, noko fepoti ‘Xanĩfo, mĩ ea dos mil kori inãni. Akka ẽ
fẽpexõfe nõ ikikanõ,’ faifãfe, 12 ato finõmainĩfofã anã dos mil faxõ ẽ fia. Nakĩa
kemani: ‘Maa. Ẽkai mato õimisma, ẽ mĩ kori,’ fani. 23 Nãatori askafaito ãfe
mato ikimatiroma,’ ato fani. xanĩfãfe yoini: ‘Aicho, mĩ ea yonoxomis
13 “Nãskarifiakĩ mãri isharakõixõ ea sharakõi. Nã ẽ mia inãoxõ mĩ
manasharakõikãfe. Afetĩara ẽ anã yonosharakõia. Nãskakẽ ẽfe afama
matoki oxikai tsõa tãpiamaki,” Jesús ato mĩshtifo ẽ mia anã kexemani. Nãskax mĩri
fani. nã ẽ inimai keskariai mĩri inimafe,’ fani.
24 “Nãskata a yonoxomis fetsari oni nã
Meka fetsafaxõ koriõnoa Jesús ato yoini mil kori fini. Mã oxõ ãfe xanĩfo yoini:
(Lc. 19.11-27) ‘Xanĩfo, ẽ tãpia mĩ feronãfake mitsisipakõi.
14 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽ anã A mĩ fanama anoa mĩ fimis. Askatari a mĩ
mato yoinõ Nios xanĩfo iskaraki. saakama anoafori mĩ fimis. 25 Nãskakĩ ẽ
Feronãfake mã mai fetsa ari kakĩ a mesekĩ ẽ mia kori maifaxõa. Nakĩa mĩ
yonoxomis kenaxõ yoini ãfe kori kori,’ faito ãfe xanĩfãfe kemani: 26 ‘Mĩ ea
kexexonõ. 15 Akka a yonoxomis fetsa yonoxomis chakakõi. Askatari mĩ xanikõi.
inãni cinco mil. A yonoxomis fetsari Akka, ¿mĩ shinãmẽ a ẽ fanama anoafo fita,
inãni dos mil, fetsari inãni mil. Akka nã a ẽ saakama anoafori ẽ fimis? 27 Nãskakĩ
kori kexekĩ tãpia ichapa inãni. Akka a nãnori mĩ shinãkĩ mĩ kori banco ano ea
kori kexekĩ tãpisharafomari ichapa ato fãxõama anã oxõ ẽ kori ichapa fikerana
inãnima. Nãskax kani mai fetsa ari. mã ẽfe kori ichapano ẽ anã fikerana,’ fani.
16 Akka ãfe ina fetsa nã cinco mil fiato 28 Nãskaxõ nã anoafo ato yoini: ‘Nã

nã kõri afama mĩshti fini. Nãskaxõ anã feronãfake nã mil kori fĩakãfe fetsa
cinco mil fini ãfe afama mĩshtiõxõ. inãxikakĩ nã kori diez milya,’ ato fani.
17 Nãskafakĩri nã dos mil kori fiato 29 Akka nã afara ichapaya ichapayakõi

nãatori nãskarifani afianã dos mil kori itiro. Nãskaxori ãfe afara ranãri anã
fikĩ. 18 Akka nã mil kori fiato nãato kori meketiro. Akka nã afaa ichapayama ãfe
oneni ãfe xanĩfo mekexokĩ. Mai kini afara fĩatiro anã afaa ichapaya iyamanõ.
mẽra maifani. 30 Nãskata a yonoxomis chaka mã potaxõ
19 “Akka mã samarakax anã oni ãto fakishifã mẽra nĩchini nã fakishi mẽranoax
xanĩfo. Mã oxõ a yonoxomisfo nã tres ato oiaiyanã omiskõipakexanõ,” ixõ Jesús ato
yõkani afe tii kori fixofafomãkĩ. 20 Nãskakẽ yoini.
nã cinco mil kori fini akiki oi taeni.
Nãskaxõ ãfe xanĩfo kori inãni iskafakĩ Mã mai keyoaino nã
yoiyanã: ‘Xanĩfo, mĩ ea cinco mil kori inãti. omiskõipakenakafoõnoa Jesús ato yoini
Akka ẽ finõmainĩfofã anã cinco mil faxõ ẽ 31 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽ mato

fia. Õipo. Nakĩa mĩ kori,’ fani. anã yoinõ, ea nikakapo. Ẽ nai mẽranoax
21 “Askafaito ãfe xanĩfãfe yoini: ‘Aicho, oni. Ẽ Niosfiax feronãfakekõi ẽ oni. Ẽ anã
mĩ ea yonoxomis sharakõi. Nã pishta ẽ nai mẽranoax fotoyoi, ẽ xanĩfokõi oxii ẽfe
MATEO 25, 26 58

ãjirifo fe keyokõi ẽ oxii, ea kemataima chakakõikĩ. Chii xoisai mẽra fotakãfe


mapoi fetsexikani. Askatari efe xanĩfãfe anoax omiskõixikaki. Nã ẽ chii xoisai
tsaoti ano tsaoxikani. Keyokõi itipinĩ fani mẽranoax Satanás chaka fe
sharafinakõia õixikani. 32 Nãskatari yorafo ãfe yõshi chakafori anoax afe
keyokõi nã maitio anoafo ẽfe ferotaifi omiskõinakafo. 42 Akka ẽ fonãikaito mã
ichanãxikani. Nãskakẽ ẽ ato paxkanã faxii ea pimamisma. Askatari ẽ nõamãikaito
nã oveja kexemisto ãfe ovejafoya ãfe mã ea ayamamisma. 43 Askatari ẽ
cabrafo paxkanã fatiro keskafakĩ. 33 Nã ãfe pexemaisax kafãsaito, “Nono nõko pexe
inafo kexemisto ãfe inafo paxkanã fakĩ ãfe mẽra ife,” mã ea famisma. Askatari mã
ovejafos ãfe põya kayakai aõri nĩchixii. ea rapati inãmisma. Askatari karaxa
Askatari ãfe cabrafori ãfe põya mishkiori mẽranoa mã ea õikamisma. Askatari ẽ
nĩchixii. Nãskarifiakĩ ẽ yorafo keyokõi ẽ isinĩ ikaito mã ea õikamisma,’ ixõ ẽ ato
paxkanã faxii. Nã ea Ifofaafos ẽfe põya yoixii.
kayakai aõri ẽ ato nĩchixii, akka a ea 44 “Ato askafaito yorafetsafãfe

Ifofaafomafori ẽfe põya mishkiori ẽ ato yõkaxikani iskafakakĩ: ‘Ifo, ¿afetĩa nõ


nĩchixii. 34 Nãskaxõ mẽ xanĩfoxõ ẽ ato mia õimismẽ mĩ fonãikaito, askatari a
yoixii nã ẽfe põya kayakai aõrinoafo ekeki mĩ nõiamãikaito, askatari mĩ
fekãfe, ẽfe Epa Niospa mato inimamamiski. pexemaiskẽ, askatari mĩ rapatimaiskẽ,
Nãskakẽ ẽfe Epa Xanĩfo anoa mã afara askatari a mĩ isinĩ ikaito, askatari a mĩ
fikai nã mai onifaitĩa mato yoiyoni karaxa mẽra ikikẽ nõ mia tanamisma nõ
keskara. 35 Akka ẽ fonãikaito mã ea mia õikaspamis?’
pimamis; ẽ nõamãikaitori mã ea 45 “Ea askafaifono ẽ Xanĩfokõixõ ẽ ato

ayamamis; ẽ pexemaisax kafãsaitori, ‘Nono kemaxii iskafakĩ: ‘Ẽ mato paraima. Nã


ẽfe pexe ano ofe nono oxaxiki,’ mã ea omiskõiaifo mã ato tanamisma nafokai
famis. 36 Askatari ẽ rapatimaiskẽ mã ea afaafoma ixõ askatari eari mã
inãmis; ẽ isinĩ ikaitori mã ea kexesharamis; tanamisma,’ ixõ ẽ ato yoixii. 46 Nãskakẽ
ẽ karaxa mẽra ikikẽri kaxõ mã ea õimis. nãfo nã omiskõipakenakafo mẽra
37 “Ẽ ato askafaito ea yõkaxikani foxikani. Akka nã ea Ifofaafo efe
iskafakãkĩ: ‘Ifo, ¿afetĩa nõ mia õimismẽ mĩ nĩpanakafo,” ixõ Jesús ato yoini.
fonãikaito, akka mĩ fonãikaito nõ mia
pimamis? Askatari, ¿afetĩa nõ mia õimismẽ “¿Afeskaxõ nõ Jesús retetiromẽ?”
mĩ nõamãikaito, akka mĩ nõimãikaito nõ ixõ shinãnifo
mia ayamamis? 38 Askatari, ¿afetĩa nõ mia (Mr. 14.1-2; Lc. 22.1-2; Jn. 11.45-53)

26
õimismẽ pexemaisax mĩ kafasaito, akka nõ 1 Nãskata mã ato yoikĩ keyota

mia pexe inãmis ano mĩ oxanõ, askatari mĩ Jesús aõxõ tãpimisfo yoini:
rapatimaiskẽ akka nõ mia rapati inãmis? 2 “Mã mã tãpiakĩ oxa rafeta Pascua fista
39 Askatari, ¿afetĩa mĩ isinĩ ikaito nõ mia ikiki. Nãskatari Pascua fistatĩa ea
õimismẽ? Askatari, ¿afetĩa karaxa mẽranoa achikani fetsafãfe ea mastanõfo,” ixõ
nõ mia õikamismẽ?’ ixõ ea yõkaxikani. Jesús ato yoini.
40 “Ea askafaifono ẽ ato kemaxii: ‘Ẽ 3 Nãskakẽ a Niospa meka yoimis

mato paraima, nã fetsafo omiskõiaino xanĩfofo fe a judeo anifofo ichanãnifo


mã tanaima isharaxõ eõxõ mã axomis.’ Caifás pexe anoax. Nã Caifás ato Nios
41 “Askatari na ẽfe põya mishkiorinoa kĩfixomisfãfe ãto xanĩfo ini. 4 Nãno
ẽ ato yoikĩ iskafaxii: ‘Na ẽfe põya ichanãkanax yoinãnifo: “¿Afeskaxõ nõ
mishkiorinoa emakinoax fotakãfe mã Jesús achitiromẽ paraxõ retexiki?”
59 MATEO 26

ikanax yoinãnifo. 5 Nãskakanax inãtiro,” fanifo. 16 Nãskaxõ Judaspa


yoinãnifo: “Fistatĩakai nõ achitiroma shinãkĩ taefani: “¿Afeskaxomãi ẽ Jesús
yorafã rasi mekai fetsekani nokoki ato achimanõ?” ixõ shinãni.
õitifishkitirofo,” ikanax yoinãnifo.
Mã chaima reteaifono Jesús aõxõ
Kẽromã Jesús shinãkĩ ãfe mapoki tãpimisfo feta yãtapake pini
pirofomã nachini (Mr. 14.12-25; Lc. 22.7-23; Jn. 13.21-30;
(Mr. 14.3-9; Jn. 12.1-8) 1 Co. 11.23-26)
6 Nãskata Jesús Betania ano ini Simón 17 Akka nã Pascua fistatĩa pãa
pexe ano. Nã Simón “Rashkishiai” faraxatimais pipaonifo. Nãskata mã fista
fapaonifo. 7 Jesús nãnoxõ piaino kẽro pakeano aõxõ tãpimisfo akiki fokaxõ
fisti akiki kani pirofomã manishomo yõkanifo: “¿Fanĩ mĩ fichipaimẽ ano
sharakõikĩ foikai nã manishomo ãfe ane kaxõ nõ itipinĩ fanõ, anoxõ Pascuatĩa
alabastro. Akka nã pirofomã kopikõi ini. yãtapake pixiki?” fanifo.
Jesús mĩsa ano tsaoxõ piaino, nã 18 Askafaifono Jesús ato kemani

kẽromã ãfe mapoki pirofomã nachini. iskafakĩ: “Oa pexe rasi ano fotakãfe.
8 Askafaito õikani Jesúsxõ tãpimisfo Nãnoa feronãfake fetsa fichixõ yoitakãfe
õitifishkiyanã iskanifo: “¿Afeskakĩ nã iskafakĩ: ‘Nõko Ifãfe noko yoia nõ mia
pirofomã shara mĩ nachimẽ? 9 Mĩ ato yoiyonõ iskafaki: Mẽ chaima naikai.
minixõ mĩ kori ichapa fixõ a afaamaisfo Nõko fistatĩa mĩ pexe anoxõ eõxõ
mĩ ato inãkerana,” fanifo. tãpimisfo feta ẽ pii kaikai,’ ixõ
10 Askafaifãfe nikakĩ Jesús ato yoini: yoitakãfe,” ato faano, 19 nãskafakĩ
“¿Afeskakĩ na kẽro mã fekaxtefaimẽ? Na yoinifo nã ãto Ifãfe ato yoia keskafakĩ.
ea iskafai sharaki,” ato fani. 11 “Akka nã Nãnoxõ itipinĩ fanifo Pascua fistatĩa
afaamaisfori mato fe ipanakafo. Akka pixikakĩ.
eakai mẽxotaima mã ea anã õima. 20 Jesús mã fakishaino pexe ano
12 Akka na kẽromã ea iskafakĩ ẽfe yoraki nokoax mĩsa ano tsaoni a aõxõ
pirofomã nachia ea itipinĩsharafakĩ ea tãpimiskõifo fe. 21 Nãnoxõ piyanã ato
iskafa ea maifasharaxinõfo. 13 Ẽ mato yoini: “Ẽ mato pãraima, fatora mã fẽtsa
pãraima, fanĩxõra na meka shara eõnoa ea mã ato achimafainaka,” ato fani.
yoikakĩ nã mai tio anoxõ na kẽromã ea 22 Ato askafaito nikai

iskafaõnoa yoixikani. Askatari na shinãmitsakõinifo. Nãskaxõ


kẽroõnoa shinãpakenakafo, yõkaketsanifo: “¿Ẽraka, Ifo?” fakĩ
shinãmakiyamaxikakĩ,” ixõ Jesús ato fetsanifo.
yoini. 23 Askafaifono Jesús ato kemani: “Nã

efeta sapakinoa pãa momoxõ piaito


Judaspa aõxõ tãpifikatsaxakĩ nãato ea ato achimaxii. 24 Ẽ Niospa
Jesús ato achimani Fakekõifiax ẽ yorakõi. Nã eõnoa yoikĩ
(Mr. 14.10-11; Lc. 22.3-6) kirika kenenifo keskakõi fakĩ ẽ
14 Nãnori Jesús ato yoiaino a aõxõ asharakõitiro. Akka nã feronãfãke ea ato
tãpimis fetsa, ãfe ane Judas Iscariote, nã achimafiax akairi omiskõikõixii. Akka
kani nã ato Nios kĩfixomis xanĩfofo ano. nã feronãfake shara ikerana
15 Mã kaxõ ato yoini: “¿Afe tii mã ea fakeyamanixakĩ,” ixõ Jesús ato yoini.
kori inãtiromẽ ẽ mato Jesús achimanõ?” 25 Nãskakẽ Judaspa nã ato

ato faito yoinifo: “Treinta nõ mia achimanaito yõkani: “Maestro, ¿ẽraka?”


MATEO 26 60

faito, “Ẽje, nã mĩ yoiai keskarakĩa,”


Jesús fani. Getsemaní anoxõ Jesús Apa Nios kĩfini
26 Nãskakaxõ piaifono Jesús pãa (Mr. 14.32-42; Lc. 22.39-46)
tsomainĩfofã Apa Nios kĩfini. Mã Apa 36 Nãskata Jesús kani aõxõ tãpimisfo
kĩfita pãa kaxkeketsaxõ aõxõ tãpimisfo fe Getsemaní ano. Nãnoxõ ato yoini:
inãni ato iskafayanã: “Na ẽfe nami “Nono tsaokãfe onĩ chaimashta kaxõ ẽ
keskara pikãfe,” ato fani. Epa Nios kĩfiyotanõ,” ato fani.
27 Ato askafata kechokinoa fimi ene 37 Akka Pedro iyoni, Zebedeo fake rafe

tsomainĩfofãxõ Apa Nios kĩfini. Nãskaxõ yafi. Nãskaxõ ãfe yora meeni
aõxõ tãpimisfo ato ayamani ato shinãmitsakõiyanã fekaxteaito. 38 Anoxõ
iskafayanã: “Na fimi ene ayakãfe,” ato ato yoini: “Ẽfe yõshi shinãmitsai
fani. 28 Nãskaxõ ato yoini: “Nafi ẽfe imi napaiyaito ẽ meikai. Nono nẽtekãfe
keskaraki. Akka nã ẽ mato yoiyoni oxakakima mãri efeta õisharaxikakĩ,”
keskai mẽ nai. Nãskakaxõ ẽfe imi ato fani.
õikaxõ tãpitirofo Epa Niospa yoiyoni 39 Ato askafata Jesús ares fisti ori

keskafakĩ yora ichapafo ẽ ato chaka chaimashta kani. Nãnoax maikiri


soaxonõ. 29 Akka anã ẽ mato yoinõ ẽ anã fepepakekafata ãfe fishpi mai tiisani.
mato feta fena na fimi ene ayaima. Mã Nãskaxõ Apa kĩfini iskafakĩ: “Epa, na ẽ
mã nai mẽra kano ẽ mato feta anã fimi omiskõiai ekeki nokoyamafe. Akka nã ẽ
ene ayaxii ẽfe Epa xanĩfo anoxõ,” ixõ apaiyai keskafakima. Nã mĩ ea
Jesús ato yoini. amapaiyai keskafafe,” fani.
40 Nãskata anã anoris oni aõxõ
“Ẽ Jesús õimisma,” tãpimisfo ano. Oxõ ato õia oxafo inifo.
Pedro ixiaino Jesús ato yoini Nãskaxõ Pedro yoini: “¿Mã efeta pishta
(Mr. 14.26-31; Lc. 22.31-34; Jn. 13.36-38) oxa tenetiromamẽ?” ato fani.
30 Nãskakata mã fanãiki xatekata 41 Nãskafata anã yoini: “Moikaxõ Epa

machi Olivos ano fonifo. 31 Nãnoxõ Nios kĩfikãfe Satanás chakata mato
Jesús ato yoini: “A na fakishi keyokõi chakafamapaiyai keskara axikakima.
mã ea shinãmaki fetsei. Nãnori kirika Chanĩma, nã Epa Niospa mato
kenenifo iskafakakĩ: ‘Ãfe ifo reteaifono, amapaiyai keskara mãto shinã mẽraxõ
ãfe ovejafo ichoi fetsetirofo,’ ixõ kirika mã apaifikĩ mã atiroma. Akka mãto
kenenifo,” ato fani. 32 “Akka ea yora pachikõikĩ,” ato fani.
retefiafono ẽ otoax ẽ Galilea ano rekẽ 42 Ato askafata anã kani Apa Nios

kai mã kayoamano,” ato faino, 33 Pedro kĩfikai iskafakĩ: “Epa, ea mĩa


kemani: “Keyokõi shinãmakifiaifono, omiskõimayamakĩ ea mĩa
akka ẽkai mia shinãmakima,” fani. omiskõimatiroma. Akka nã mĩ ea
34 Askafaito nikakĩ Jesús yoini: “Ẽ mia amapaiyai keskafafe,” fani.
pãraima na fakishi takara fene 43 Nãskata anã oxõ ato fichitoshini

keofamano, ‘Ẽ Jesús õimismara,’ mĩ ea aõxõ tãpimisfo oxafono, oxa paemei


fai tres fakĩ,” fani. fetsoafono. 44 Nãnoa ato õifaini kaxõ anã
35 Askafaito nikakĩ anã Pedro kemani: Apa Nios kĩfini, afia yoitana keskafakĩ.
“Maa. Mia retefiaifono ẽ mefe nai. Ẽ 45 Nãskata Jesús anã oni aõxõ tãpimisfo

õimismara ẽ mia faima,” fani. Pedro ano. Mã oxõ ato yoini: “¿Aimã oxamẽ
askafaito nikakakĩ keyokõichi aõxõ tenekõiyanã? Akka iskaratĩa a ea ato
tãpimisfãfe askafakĩ fetsanifo. achimaniyoai mã chaima oi kiki. Yora
61 MATEO 26

chakafãfe ea achifenõfo ato efei kiki.


46 Fininĩfofãkãfe nõ kanõ. Mã chaima oi Xanĩfo finakõiafo ano Jesús iyonifo
kiki a ea ato achimaniyoai,” Jesús ato (Mr. 14.53-65; Lc. 22.54-55, 63-71;
fani. Jn. 18.12-14, 19-24)
57 Mã Jesús achikaxõ a ato Nios
Jesús achinifo kĩfixomisfãfe ãto xanĩfo Caifás ãfe pexe
(Mr. 14.43-50; Lc. 22.47-53; Jn. 18.2-11) ano iyonifo. A xanĩfofo fe a Moisés yoikĩ
47 Jesús ato yoiaino Judas nokoni, nã kirika keneni keskara ato tãpimamisfo
Judaspa Jesúsxõ tãpifikatsaxakĩ, yorafã fe a judeo anifofo fe nã tsaoafo ano
rasifo fe oni. Nã yorafo kenofoya ifi Jesús iyonifo. 58 Pedro chai ixõ õini faki
xatefoya fenifo, a ato Nios kĩfixomisfãfe Jesús iyoi fokanimãkai. Nãskaxõ ato
ãto xanĩfofo feta judeofãfe ãto chĩfafoni. Nãskata nã ato Nios
xanĩfofofãfe ato nĩchiafono. 48 Judaspa kĩfixomisfãfe ãto xanĩfãfe pexe emãiti
nã ato efeaito ato yoiyoni iskafakĩ: “A ẽ ano Pedro nokoni. Mã nokoax nãno
kokoki tsoo akaito õikĩ tsaoni nã pexefã kexemisfo fe anoxõ
achirisafaxikãki,” ato fani. Jesús afeska fakanimãkai õixiki.
49 Mã Jesús ano nokoxõ Judaspa 59 Nã Nios kĩfixomis xanĩfofo feta a ato fe

iskafakĩ yoini: “Maestro, ¿mĩmẽ?” rafeafãfe Jesús noikaspakakĩ, “¿Afaa nõ


fatishoni. Nãskaxõ kokotoshini. fatiromẽ Jesús afaa chakakõi faamakĩ nõ
50 Askafaito õikĩ Jesús kemani: “Efe yora, retexiki?” ixõ shinãnifo. 60 Akka Jesús afaa
nã mĩ apaiyai keska farisafafe,” fani. chakafayamafiano, yora ichapafãfe ãa
Askafaito õikakĩ nã Judas fe foafãfe chakafakakĩ mekafanifo parakĩ. Akka
Jesús achinifo. 51 Akka Jesús achiaifãfe aõnoa afaa chaka nikanifoma. Nãskakẽ
õikĩ a aõxõ tãpimis fẽtsa ãfe keno feronãfake raferi mekafai fekani fenifo.
chainipa tsekainĩfofã a ato Nios 61 Nã rafeta yoinifo: “Mã nõ nikaita Jesús

kĩfixomisfãfe ãto xanĩfãfe ina paxteni. iskaito: ‘Ẽ na Nios kĩfiti pexefã ẽ pão fatiro.
52 Askaito õikĩ Jesús yoini: “Mĩ keno Nãskata tres nia oxata ẽ anã pexefã fatiro,’
fafe. Akka nõ kenopa retenãino ikaito nõ nikaita,” fanifo nã rafeta ãa
kenopari noko retetirofo. 53 ¿Mĩ parakakĩ.
tãpiamamẽ Epa Nios ẽ yoiaito iskaratĩa 62 Askafaifono a ato Nios kĩfixomis

ãfe ãjirifo ichapakõi ea nĩchixotiro ea xanĩfo fininĩkafãta Jesús yõkani: “¿Mĩ


kexei fenõfo?” fani. 54 “Ẽ iskaratĩa ãjiri kemamitsaimamẽ afamẽ na mĩõnoa
kenano ea kexeaifono ẽ naima. Akka nã meka chaka yoiaifo?” ixõ yoini.
Niospa meka yoikĩ kirika kenekĩ yoinifo 63 Akka Jesús tooxinima. Nã Nios ato

keskai ẽ naikai,” Jesús ato fani. kĩfixomis xanĩfãfe yoini iskafakĩ: “Nã
55 Askaifono õikĩ Jesús yorafo yõkani: Nios nipanakato mia õi kiki mĩ yoikai
“¿Afeskai kenofoya ifixatefoya mã oamẽ chanĩmakõi, noko yoife mĩmãkĩ Cristo
ea achiyoi oa ẽ yometso keskarakẽ? Niospa Fake,” fani.
Pena tii ẽ mato fe itiani Nios kĩfiti 64 Askafaito nikakĩ Jesús kemani: “Nã

pexefã mẽraxõ ẽ mato tãpimani, akka mĩ ea yoiai keskarakĩa, ẽkĩa Niospa


mãkai ea achipaimisma. 56 Akka nã Fake. Ẽ mato yoinõ. Akka mã ea õixii
eõnoa yoikĩ kenenifo keskafakĩ mã ea ẽfe Epa ketaxamei ãfe põya kayakai aõri
achi,” ixõ Jesús ato yoini. ẽ tsãokẽ xanĩfo finakõia ẽfe Epa fe.
Ato askafaino aõxõ tãpimisfo Jesús Askatari mã ea õixii nai kõi mẽranoax ẽ
õifaikani. Ichoi fetsenifo a makinoax. anã fotofaito,” Jesús ato fani.
MATEO 26, 27 62

65 Ato askafaito nikakakĩ a Nios ato yoikĩ tres faxii: ‘Ẽ Jesús õimismara,’ mĩ
kĩfixomisfãfe ãto xanĩfãfe ãfe rapati ixii,” ixõ Jesús yoita keskara Pedro
faxteni yorafãfe tãpinõfo Jesús yoiaito shinãtani. Nãskata Caifás pexefã
nikakaspakĩ. Askafata yoini: “Na mẽranoax kãikainax oiai finakõini.
feronãfãke ãfe meka chakakõi Nios
chakafakĩ mekafai. Mã nõakõi nõ nikakĩ Pilato ano Jesús iyonifo
noko anã tsõa yoitiromaki nõ tãpinõ,” (Mr. 15.1; Lc. 23.1-2; Jn. 18.28-32)
ato fani. 66 “¿Afe keskara mã shinãimẽ?”
27
1 Nãskata mã penaino keyokõi a
ato faito keyokõichi kemanifo: ato Nios kĩfixomis xanĩfofo fe
“¡Nanõki!” fanifo. judeo anifofo yoinãnifo: “¿Afeskaxõ nõ
67 Mã fenexkaxõ ãfe femãnãki kemo Jesús retetiromẽ?” ikanax yoinãnifo.
mechoketsayanã koshaketsanifo. Atirito 2 Nãskakaxõ metexkere akaxõ Jesús

fepasketsanifo. 68 Iskafakĩ yoiyanã: iyonifo Pilato ano. Nã Pilato ãto xanĩfo


“Mĩkai Cristomãkĩ, noko yoife tsõa mia yora fetsa Roma anoa ini.
koshaketsamakĩ,” fanifo.
Judas nani
“Ẽ Jesús õimisma,” Pedro ini 3 Judaspa Jesús ato achimaxõ
(Mr. 14.66-72; Lc. 22.56-62;
reteaifãfe õikĩ shinãmitsayanã ato
Jn. 18.15-18, 25-27)
treinta kori exe inãni, a ato Nios
69 Pedro nãno ato fe pexefã emãiti kĩfixomis xanĩfofoya judeo anifofo. 4 Ato
tsaoano, nãno kẽro xomaya a xanĩfo iskafayanã: “Ẽ chakafaa, Jesús afaa
yonoxomis akiki kaxõ yoini: “Mĩri Jesús chakafayamafiamiskẽ. Paraxõ ẽ ato
fe kafãsamis Galilea anoax,” faito, achimana retenõfo,” ato faito kemanifo:
70 Pedro kemani, yorafãfe õiaifono “Nõkai aõnoa afaa shinãchakaima. Mĩa
iskafakĩ: “Ẽkai Jesús õimisma. Ẽkai afaa mĩ shinãchakakõi,” fanifo.
tãpiama tsoaraõnoa mĩ yoi,” fani. 5 Askafaifãfe nikai nã Nios kĩfiti pexefã
71 Nãskafata pexe fepoti ano kani. mẽraxõ ato nãmã kori exe saafaini kaax
Nãnoa kẽro xomaya fẽtsari fichixõ ãari tenexemeax Judas nani.
fetsafo yoini: “A nari Jesús fe Nazarete 6 A ato Nios kĩfixomis xanĩfofofãfe anã

anoax kafãsamis,” fani. kori finifo iskayanã: “Na kori exe imi
72 Askafaino anã Pedro kemani: “Maa, foano mã chakanaki. Nãskakẽ a kori fati
nã mĩ yoiai keskara Niospa tãpia ẽ na mẽra nõ nanetiromaki,” ikax yoinãnifo.
feronãfake õimisma,” fani. 7 Nãskakanax yoinãnifo: “A na kõri nõ
73 Nãskafaino nã anoafãfe Pedro ano mai finõ ano yora fetsafo maifaxiki. Nã
fõkaxõ yoinifo: “Chanĩma, mĩri Jesús fe neo kesho fakakĩ neo fimisfo anoa nã
rafemis mã nõ mia nikai mĩ mekaito, nã mai nõ finõ,” ikanax yoinãnifo.
keskara,” fanifo. 8 Nãskakẽ nã mai anekĩ fetsafanifo. “Imi
74 Nãskafaifono Pedro ato yoikĩ taefani Mai,” fanifo. Akka iskaratĩari, “Imi
iskafakĩ: “Ẽ mato paraima, Niospa ea õi Mai,” famisfo. 9 Nãskakẽ nã Niospa
ẽ chanĩkẽ Niospa ea omiskõimatiro. meka yoimisto Jeremías a inõpokoai
Niospa tãpia ẽ mato yoikõi nã yoikĩ kirika keneni keskakõini. Iskafakĩ
feronãfake ẽ õimisma,” ixõ ato yoini. yoikĩ keneni:
Pedro askaino takara keoinãkafani. Kori exe treinta fixikani nã
75 Nãskaino Pedro shinãni nã Jesús yoita israelifãfe yoinifo keskafakĩ.
keskara. “Takara keoyoamano mĩ ato 10 Nãskakẽ nã kõri kesho faxii mai
63 MATEO 27

fimisfo anoa nã mai finifo nã Niospa yorafo ato yoinifo iskafakakĩ: “Jesús
ea yoiyoni keskafakĩ, kãiyamanõ. Akka Barrabás kãinõ. Jesús
ixõ Jeremías keneni. ato retemanõ Pilato yoikãfe,” ato fanifo.
21 Askaifãfe xanĩfo Pilato anã ato yõkani:
Pilato xanĩfãfe Jesús yõkani “Fato mã fichipaimẽ ẽ mato kãimaxonõ
(Mr. 15.2-5; Lc. 23.3-5; Jn. 18.33-38) ea yoikãfe,” ato faito, “Barrabás
11 Jesús iyonifo Pilato xanĩfo ano. Mã kãimafe,” fanifo.
iyoafono nãnoxõ yõkani iskafakĩ: 22 Anã Pilato ato yõkani: “Akka, ¿ẽ

“¿Mĩmẽ judeofãfe xanĩfo?” faito Jesús Jesús nã Cristo famisfo ẽ afeska faimẽ?”
kemani: “Ẽje, nã mĩ ea yoiai ato faito, keyokõichi kemanifo: “¡Ifi
keskarakĩa,” fani. cruz ikaki mastamafe!” fanifo.
12 Akka nã ato Nios kĩfixomis xanĩfofo 23 Askafaifãfe nikakĩ Pilato ato yoini:

feta judeo anifofofãfe, “Mĩ chakakõi “Akka, ¿naato afaa chakafamẽ?” ato
famis,” pãrakĩ fanifo. Askafaifono Jesús fani.
ato kemanima. 13 Nãskakẽ Pilato yõkani: Ato askafaito nikakakĩ fãsikõi yoinifo:
“¿Mĩ nikaimamẽ mia chakafakĩ “¡Mastafe!” fanifo.
mekafaifãfe?” fani. 24 Akka Pilato õia tsõa nikakanima
14 Askafaito nikakĩ, Jesúskai pishta inifo. Yorafã rasi fãsikõi mekanifo.
kemanima. Nãskakẽ xanĩfo Pilato, “Kee, Nãskakẽ ãfe ina faka fixotanõ nĩchini.
¿afeskai ea kemaimamẽ?” ixõ shinãni. Askata mechokomeni yorafãfe ferotaifi
õinõfo ato iskafakĩ yoiyanã: “Ẽkai
Pilato ato yoini Jesús retenõfo afaamaki na feronãfake ẽ retepanã. Mã
(Mr. 15.6-20; Lc. 23.13-25; Jn. 18.38-19.16) mã apaikai akãfe. Eõnoax naima kiki.
15 Akka Pascua fistatĩa xanĩfo Pilato yora Matoõnoax nai kiki,” ato fani.
fisti karaxa mẽranoa kãimapaoni. Nã 25 Ato askafaito yorafãfe kemanifo:

yorafãfe kãimapaiyaifo ato kãimaxopaoni. “Akka nõ akikai retekĩ nõ tenetiroma


16 Akka nã karaxa mẽra ika feronãfake nokoõnoax nai. Nõko fakefoõnoaxri
chakakõi ini, ãfe ane Barrabás ini. nai,” fanifo.
17 Nãskakẽ yorafo ichanãfono Pilato ato 26 Nãskakẽ Pilato Barrabás ato

yõkani: “¿Fato mã fichipaimẽ ẽ mato kãimaxoni. Nãskata mã Jesús ato


kãimaxonõ? ¿Barrabás iyamai Jesús nã koshamata ifi cruz ikaki mastatanõfo
Cristo nã Niospa nĩchini ẽ kãimatiromẽ?” ato yoini.
ato fani. 27 Askata sorarofãfe Jesús iyonifo
18 Akka mã Pilato tãpia ini judeo xanĩfãfe pexefã ano. Nãnoax sorarofo
xanĩfãfe shinãchakaito nõ anã xanĩfo ichanãkanax Jesús kemataima
itiromara ixõ, a ano Jesús iyoaifono. niakenifo. 28 Nãskakaxõ ãfe rapati
19 Nã xanĩfãfe tsaoti kamaki tsaoxõ Pilato pẽkakaxõ, rapati õshi nana safemanifo,
shinãino, ãfe ãfinĩ ãfe ina nĩchini Pilato xanĩfãfe tari keskara. 29 Nãskatari moxa
yoitanõ: “Mĩ ãfinĩ ea yoia ẽ mia yoinõ chainipafo maiti fãkaxõ maimanifo. Ãfe
iskafakĩ: ‘Na feronãfãke afaa mẽke kaiyakai aõriri ifi chati
chakafamismakĩ afeska fayamafe. Ẽfe tsomamanifo. Nãskakaxõ ãfe ferotaifi
namapa aõxõ chakakõi ẽ namakĩ,’ mia ratokonõ mai chachipakefofã ãto xanĩfo
faa,” ãfe inapa fani. feyakanakõi keskarakaxõ
20 Akka nã ato Nios kĩfixomisfãfe ãto kaxemetsamakõi fanifo, iskafakĩ: “Mĩ
xanĩfofo feta judeo anifofofãfe ãfe sharakõi. Mĩfi judeofãfe ãto xanĩfo,”
MATEO 27 64

fanifo kaxefakakĩ. 30 Nãskakata akiki fetsafo ififitiroxakĩ, akka ãakai ifimeima.


kemo mechokata, afia ifi xate tsoma A nafi israelifãfe ato xanĩfokĩ, akka ifi
fĩakaxõ aõ mapoki koshanifo. 31 Mã cruz ikakinoax fotoano nõ chanĩmara
kaxemetsama fakaxõ, tari õshi fĩakata, fai. 43 A naato Nios shinãmis. Mẽxotaima
Jesús ãfe rapatikõi safemakaxõ iyonifo noko yoimis: ‘Epa Nios ẽfe Epakõira,’
mã mastai fokakĩ. noko famis. Akka chanĩmamakĩ Niospa
noikĩ ifimãkai nõ õinõ,” ixõ mekafakĩ
Jesús ifi cruz ikaki mastanifo chakafanifo.
(Mr. 15.21-32; Lc. 23.26-43; Jn. 19.17-27) 44 Nãskaxõ nã yometso rafeya
32 Anoax fõkakĩ, feronãfake fisti mastafono fẽtsa chakafakĩ mekafakĩ
fichinifo ãfe ane Simón. Nã Simón ĩchani.
Cirene anoa ini. Nãskaxõ yoinifo: “Na
Jesús ifi cruz ika foxõi afe,” fanifo. Jesús nani
33 Nãskakata nokonifo machi ãfe ane (Mr. 15.33-41; Lc. 23.44-49; Jn. 19.28-30)
Gólgota ano. (Nã ãfe ane fetsa Mapo 45 Nãskata xini keya nã mai tio

Xao fanifo.) 34 Nãnoxõ fimi ene moka fakishifãkõi itani. Nãskax mã xini kaino
osia Jesús ayamapainifo. Akka Jesús mã anã penani. 46 Nãskata mã penano Jesús
meexõ ayakaspani. fãsikõi ãfe mekapa kenai iskani: “Elí,
35 Nãskata mã Jesús mastakaxõ ãfe Elí, ¿lema sabactani?” Nõko mekapa
rapati fĩanifo. Sorarofãfe makex iskafakĩ yoini: “Ẽfe Nios, Ẽfe Nios,
tokoronõ tsakaketsakaxõ nãskakaxõ ¿afeskakĩ mĩa ea potamẽ?” fani.
sakka sakka anifo kanãnõnãkakĩ. Nã 47 Nãskaito nã ano niafãfe nikakakĩ

kanãto Jesús tari fõani. Nãskaxõ Jesús iskafanifo: “Nikakapo, nã ato Niospa
rapati fetsa fĩanifo. 36 Mã Jesús meka yoipaoni Elías kenai kiki,” fanifo.
mastakanax nãno tsaonifo anoxõ 48 Nãskaito nikafaini fetsa ichoni xapo

kexexikakĩ. 37 Nãskaxõ ãfe mapo keskara fiikai. Nã xapo keskara fimi ene
mãnãori tafaraki kenexõ mastanifo. Mã kachaki momoxõ tafa xate kaxkexõ
retekaxõ kenekĩ iskafanifo: “Jesúsfi akiki aõ nẽtaxõ ayamapaini. 49 Askafaito
judeofãfe xanĩfoki,” ikaxõ kenenifo. ranãrito yoinifo: “Enefe. Elías nai
38 Jesús yafi yometso rafe mastanifo, mẽranoax fotoxõ ifimãkai nõ õinõ,”
fetsa ãfe põya kayakai aõri ata, fetsari fanifo.
ãfe põya mishkiori anifo. 39 Nã ano 50 Anã Jesús fãsikõi ea ini. Nãskax

finõfãifãfe ĩchayanã ãto mapo rafe nani. 51 Mã Jesús natanaino, sama nami
rafeanifo. 40 Iskafakĩ yoinifo: “Mĩ yoimis Nios kĩfiti pexefã mẽranoax naki rafekõi
ẽ Nios kĩfiti pexefã pãofaxõ ẽ tres nia faxtepakekafãni fomãkĩanoax. Nãskatari
oxata ẽ anã axii pexefã fakĩ mĩ imiski, mai naya naya ini. Tokirinĩfãfori kaxkei
akka mĩ ifimetiromãkĩ mĩa ifimefe. Mĩ fetseni. 52 Nãskakẽ a maiafo anoax kini
Niospa Fakemãkĩ na ifi cruz ikakinoax fepekemetani. Akka a Nios Ifofaafo
fotopakekafãfe,” fanifo. nakatsaxakakĩ otoinĩfofãnifo.
41 Nãskariakani akiki 53 Nãskakata maiafo anoax fonifo. Mã

kaxemetsamanifo a ato Nios Jesús otoitano, Jerusalén ano fonifo.


kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo fe a Moisés Nãnoxõ yora ichapafãfe õinifo.
yoikĩ kirika keneni keskara ato 54 Nãskata soraro xanĩfãfe a afeta

tãpimamisfo a judeofãfe ãto xanĩfofori Jesús kexeafo feta õinifo mai naya naya
ãa ranã yoinãnãkani iskanifo: 42 “Naato ikaito afarafori afeskara ikaito. Nãskakẽ
65 MATEO 27, 28

ratekõiyanã yoinãnifo iskayanã: fatirofoki. Akka ẽ otoxira ikax a


“Chanĩma, na feronãfake Niospa Fake chanĩmiskĩ. Nãskakẽ mã otoara ikaxõ
ika,” fanifo. ato parakĩ finakõitirofoki,” fanifo.
55 Kẽrofãferi chaimashta nikaxõ õinifo. 65 Askafaifono Pilato ato yoini: “Nakĩa

Kẽro ichapafãferi Jesús fe fopaonifo sorarofo. Ato iyotakãfe. Fokaxõ mafa


Galilea anoax ato afara axosharamisno. kini kexesharatakãfe nã mã apaiyai
56 Nã tiixõ Jesús õinifo. María keskafakĩ,” ato fani. 66 Nãskakanax
Magdalena ikaino María fetsari ikaino, fonifo. Mã fõkaxõ itipinĩ fanifo nã mafa
nã María Jacobo feta José ãto afa ini. kini. Nãskata nã aõ fepoa tokirinĩfã
Askatari kẽro fetsari ini Zebedeo ãfe ãfi. sichopa marakka fanifo. Nãskakaxõ ano
Ãfe fake rafe Santiago fe Juan ini. sorarofo nĩchitakani fenifo anoxõ
Keyokõichi Jesús õinifo chaimashta kexesharanõfo.
nikaxõ.
Jesús otoni
Jesús makex kini mẽra maifanifo (Mr. 16.1-8; Lc. 24.1-12; Jn. 20.1-10)
(Mr. 15.42-47; Lc. 23.50-56; Jn. 19.38-42)
28
1 Judeofãfe ãto pena teneti
57 Akka mã fakishaino feronãfake kori safaro mã finõano, nãskata
ichapaya fisti kani ãfe ane José. Nã José nomĩkonõ fakishparikõi fonifo a Jesús
Arimatea mai anoa ini. Nãatori Jesús maia ano. María Magdalenanõ María
Ifofamis ini. 58 Nã José xanĩfo Pilato ano fetsanõ fonifo a Jesús maia ano
kaxõ Jesús ãfe yora yõkani maifai axiki. õifokani. 2 Nãskata samamakõi fãsikõi
Nãskakẽ Pilato ato yoini Jesús ãfe yora mai naya naya ini, nõko Ifo Niospa ãfe
inãnõfo. 59 Nãskata José mã Jesús yora ãjiri nai mẽraxõ fotomanaino. Mã fotota
fixõ, sama oxosharakõipa rakoni. a Jesús maia ano kaxõ, a aõ fẽpoita
60 Nãskaxõ makex kini a tsoa tokirinĩfã fepeta a kamaki tsaoni. 3 Nã
maiyomisma mẽra ratani. Nã makex nõko Ifo Niospa ãfe ãjiri fafekõini, nã
kini fakĩ José ayoni. Nãskata nã Jesús kana peeikai keskara. Ãfe rapati
maifaa ano makex kini tokirinĩfanẽ oxofinakõi ini. 4 Askaito õikani sorarofo
fepofaini kani. 61 Akka María Magdalena choayanã ratekõinifo. Nãskakanax oa
fe María fetsa nãno nẽtekanax a Jesús naa keskara nãmã pake pakefofãnifo.
maia ano tsaokaxõ õinifo. 5 Akka nã nõko Ifo Niospa ãfe ãjirinĩ nã

kẽro rafe yoini: “Rateyamakãfe. Mẽ


Sorarofãfe Jesús maia ano kexenifo tãpiakĩ mã Jesús fenaiyoaki a
62 Mã askaitano, judeofo ãfe pena mastaitafo,” ato fani. 6 “Nonomaki, mã
tenetitĩa a ato Nios kĩfixomisfãfe ãto otoaki a mato yoimis keskai. Õifekapo,
xanĩfofo fe fariseofo fonifo Pilato a rãtaitafo ano. 7 Koshikõi fõkaxõ aõxõ
õifokani. 63 Mã fõkaxõ yoinifo tãpimisfo yoirisafatakãfe iskafakĩ: ‘Mã
iskafakakĩ: “Xanĩfo, mã nõ shinãi na otoaki. Galilea ano kai kiki mã
feronãfake chanĩmisto nayoxoma yoikĩ kayoamano. Nãnoa mã õikaikai ato
iskafamis: ‘Ẽ naax tres nia oxata ẽ yoitakãfe. Mẽ mato yoikai
otoxii,’ ixõ yoimis. 64 Nãskakẽ mĩ shinãmakiyamakãfe,’ ” ato fani.
sorarofo nĩchife a maia ano kexeyonõfo 8 Ato askafaito nikafaikani nã kẽro

tres nia aõxõ tãpimisfo fakishi fẽkaxõ rafe koshikõi fonifo nã Jesús maita
ãfe yora fiyamanõfo. Fĩakaxõ yorafo anoax. Ratefiyanã ãto shinã mẽra
yoitirofo iskafakĩ: ‘Mã Jesús otoaki,’ ato inimakõinifo aõxõ tãpimisfo
MATEO 28 66

chanifaifokani ichonifo. 9 Ichoaifono 15 Nãskakaxõ sorarofãfe mã kori


Jesús atoki nokorisatani nã kẽro rafeki. fĩkaxõ, mã fõkaxõ nã ato yoiafo
Nãskaxõ, “Mẽ oi,” ato fani. Ato keskafakĩ ato yoinifo. Nãskakẽ nã
askafaino nã kẽro rafe Jesúski fõkaxõ maitio anoxõ nikaketsanifo. Iskaratĩari a
akiki inimakakĩ ratokonõ mai keskara chanĩmara famisfo judeofãfe.
chachipakefofã ãfe fitax ano achinifo.
“Mĩ sharakõi,” fanifo. 10 Nãskaxõ ato Jesús aõxõ tãpimisfo yoini aõxõ
yoini: “Rateyamakãfe. Fokaxõ ẽfe extofo keyokõi yoifofãsafatanõfo
ẽ yoimis keska fakĩ ea ato yoixotakãfe (Mr. 16.14-18; Lc. 24.36-49; Jn. 20.19-23)
Galilea ano fotanõfo. Nãnoa ea 16 Nãskakanax Jesús aõxõ tãpimisfo

fichifokani kiki,” ixõ ato yoini. once fonifo Galilea ano, nã Jesús ato
yoiyomis keskai fonifo mãchifã ari.
Sorarofãfe ato yoinifo 17 Nãskakata Jesús õikakĩ, “Aicho, mĩ
11 Mã nã kẽro rafe foaifono, nã Jesús nõko Ifo Jesús nõ mia noikõi,” fanifo.
maia ano kexekanax soraro ranãri fonifo Akka Jesús otoano ranãrito chanĩmara
pexe rasi ano. Mã fõkaxõ a ato Nios fanifoma. 18 Nãskaifono Jesús atoki kaxõ
kĩfixomis ãto xanĩfofo yoinifo nã õiafo ato yoini: “Ẽfe Epa Niospa ea yoia nai
keskara. 12 Nã xanĩfo ano fonifo. Nã mẽranoafoya nono mai anoafori ẽ ato
anifofo fe mekai fokani, ato fe yoinõ. 19 Akka nã maitio ano yorafoki
yoinãsharaxikaki. Nãskakaxõ sorarofo fotakãfe ato yoixikakĩ ea Ifofasharanõfo.
kori ichapakõi inãnifo. 13 Ato iskafanifo: Nãskaxõ ẽfe Epa aneõxõ ato
“Ato iskafakakĩ yoitakãfe: ‘Nõ maotisafapatakãfe. Ẽfe aneõxori ato
fakishchãi oxano Jesús ãfe inafo fẽkaxõ askafatakãfe, ãfe Yõshi Sharaõxori ato
ãfe yora yometsoanafo,’ ato fatakãfe. askafatakãfe. 20 Nãskaxõ ato
14 Mã ato askafaito xanĩfãfe nikaxõ mato yoisharakãfe nikasharakõinõfo nã ẽ
afara faito, nõ yoisharanõ mato afeska mato yoia keskara. Akka ẽ mato fe
fanõfoma,” ato fanifo. mẽxotaima ipanakaki,” Jesús ato fani.
Marcos Jesúsnoa Yoikĩ Keneni

koiro safepaoni. Nãskaxõ tseo pipaoni,


Juan Maotista tsõa istomaxõ ato yoini fonari apaoni. 7 Nãskaxõ Juan ato
(Mt. 3.1-12; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28) mẽxotaima yoipaoni: “Nã ea keskarama

1
1 Ẽ mato meka shara yoinõ mã chaima oi kiki, nã sharafinakõia.
Jesucristoõnoa. Nã Jesucristo Aato afama mĩshti fatiro, ẽ atiroma
Niospa Fakekõi. keskara. Akka ẽ afaama,” ixõ ato
2 Afetĩama nã Isaías Niospa yoipaoni Jesúsnoa yoikĩ. 8 “Akka ẽ mato
shinãmanaino Jesucristoõnoa yoikĩ fãka mẽra ikimapakea maotisafakĩ.
kirika keneni iskafakĩ: Akka nã rama oaito ãfe Yõshi Shara
Mĩ nai mẽranoax nãmã mato mẽra naneyoi,” ixõ Juan ato yoini.
fotoyoamano nã ẽfe meka yoimis ẽ
Juan Jesús maotisafani faka Jordán anoxõ
atoki rekẽ nĩchixii mĩõnoa ato yoinõ,
(Mt. 3.13-17; Lc. 3.21-22)
itipinĩsharanõfo chipo mia
nikasharaxikani kiki, 9 Nãskano Jesús kani Nazarete anoax,

ixõ Epa Niospa ãfe Fakeõnoa yoinino Isaías Galilea mai ano. Nãnoxõ faka Jordán
keneni. 3 Askatari anã keneni iskafakĩ: anoxõ Juan ato maotisafani.
Tsõa istoma anoxõ yorafo yoixii 10 Nãskafaino Jesús fakanakinoax

akiki feaifono iskafakĩ ato yoixii nã fininãkafã õia nai fepekemeaito õini.
ẽfe meka yoimisto ato yoixii iskafakĩ: Akiki Niospa Yõshi Shara fotoiyoi oa rifi
“Itipinĩsharakãfe. Mã chaima nõko Ifo keskara oni. 11 Nãskaino nai mẽranoax
oi kikĩ. Mãto chaka xatekãfe mekaito nikani iskafakĩ yoiaito: “Mĩ ẽfe
isharaxikãki,” ixõ ato yoixii, Fakekõi, ẽ mia noikõi. Ẽ mikiki
ixõ Juanoa yoikĩ Isaías kirika keneni. inimasharakõi,” ixõ yoiaito nikani.
4 Nãnorikõi Juan ato yoini tsõa istomaxõ
Satanás chakata Jesús afara chakafamapaini
yorafo ato maotisafayanã. Ato iskafakĩ
(Mt. 4.1-11; Lc. 4.1-13)
yoiyanã: “Anã Nios shinãkãfe mãto chaka
xateyanã ẽ mato maotisafanõ Epa Niospa 12 Nãskata Niospa Yõshi Sharapa Jesús

mãto chaka mato soaxonõ,” ixõ Juan ato iyoni tsõa istoma ano. 13 Nãri cuarenta nia
yoini. 5 Nãskakẽ keyokõi Judea anoax ini, yoinãfo mẽra. Nãrixõ Satanás afara
feaifono, Jerusalén anoaxri fenifo, ato chakafamapaiyaito ãfe ãjirifãfe kexenifo.
yoiaito nikai fekani. Nãnoxõ a afara
chakafamisfo yoiaifono, Juan ato Galilea anoxõ Jesús ato yoikĩ taefani
maotisafapani faka Jordán anoxõ. (Mt. 4.12-17; Lc. 4.14-15)
6 Akka Juan ãfe rapati kamĩcho fichi 14 Akka mã Juan karaxa mẽra

kishi faxõ safepaoni. Ãfe sĩtorari fichi ikimaitafono Jesús kani Galilea ano

67
MARCOS 1 68

Niospa meka shara yorafo yoikai. 15 Ato 24 Iskafakĩyoini: “¿Afeskakĩ mĩ noko


yoikĩ iskafani: “Nõko Ifo Nios mã fekaxtefaiyoamẽ, Jesús Nazarete
chaima matoki oi kiki, xanĩfofinakõi a anoato? ¿Mĩ noko a omiskõipakenakafo
ixii. Mãto chaka xatekãfe anã Nios mẽra mĩ noko potaiyoamẽ? Ẽ mia
nikakõisharaxikakĩ. Ãfe meka sharari õimisnõ, mĩ sharakõinõ Niospa mia
nikakõikãfe chanĩmara fayanã.” nĩchiano,” fani.
25 Jesús niafaka yõshi chaka iskafakĩ
Jesús cuatro feronãfake kenani yoini: “Askayamafe. Na feronãfake
tarafanãfãnẽ foe fimisfono ãfe makinoax tsekekaitãfe,” faino, 26 niafaka
inakõi inõfo yõshi chakata feronãfake choamata,
(Mt. 4.18-22; Lc. 5.1-11) fãsikõi mekainãkafata a makinoax
16 Ato askafakĩ yoita Jesús Galilea ĩa tsekekaini. 27 Askaito õikani, yora rasi
kesemẽ kani. Kakĩ fichini Simón yafi ratei fetseyanã ãa ranã yoinãi fetsenifo
onefetsa Andrés. Nã rafeta tarafanã iskakani: “¿Tsoamẽ na? Na
fimisfo inifo, ãto tarafanãfã faka naki tãpisharakõixõ ato yoiai nã xanĩfãfe
poteaifãfe. 17 Jesús ato yoini iskafakĩ: tãpisharakõixõ ato yoiai keskara. Nã
“Efe fokãfe. Mãfi tarafanãfãnẽ fimiskĩ. niafaka yõshi chakafãferi nikakani ato
Mã foe ichapa rasi tarafanãfãnẽ fiai yoiaito,” ikanax yoinãnifo.
keskari fakĩ iskaratĩari mã ekeki yora 28 Nãskakẽ keyokõichi nikaketsanifo

ichapa efexii ẽ ãto Ifo inõ,” ixõ Jesús ato Galilea mai anoxõ nã Jesús aka keskara.
yoini.
18 Ato askafaino tarafanãfã fafaikani Jesús Simón Pedro rayos sharafani
afe fonifo. (Mt. 8.14-15; Lc. 4.38-39)
19 Anã orishta fãi katapaikĩ Jesús õia 29 Nã ichanãti pexe mẽranoax Jesús
Santiago onefetsa Juan fe nia ini. Nã tsekekaini. Santiagonõ, Juannõ
rafeta ãto apa feta kanõa nakixõ fonifo, Simón feta Andrés ãfe pexe
tarafanãfã itipinĩ fanifo, kishifakãkĩ. ano. 30 Akka nãno Simón ãfe rayos
20 Nã raferi Jesús ato kenaino nã rafeta yõxafo yonai raka ini. Nãno rakano
ãto apa Zebedeo yafi ãfe inafoya ato Jesús yoinifo. 31 Jesús akiki kaxõ ãfe
nĩchifainifo. Ãto kanõari õifainifo Jesús mĩfi fininĩfofanaino a yonai koshikõi
fe fokãkĩ. sharatani. Mã sharaxõ pĩchani ato
pimaxii.
Nã feronãfake niafaka nanea ini
(Lc. 4.31-37) A isinĩ ikaifo Jesús ato sharafani
21 Jesús (Mt. 8.16-17; Lc. 4.40-41)
aõxõ tãpimisfo fe kaax
Capernaúm ano nokoni. Pena tenetitĩa 32 Mã xini kaino a isinĩ ikaifoya a
nã ichanãti pexe mẽra Jesús ikikaixõ ato niafaka chaka naneafo Jesúski efenifo.
yoikĩ taefani. 22 Ato yoiaito nikakĩ 33 Nãskakẽ nãnoafo keyokõi yorafo

yorafã rasichi Jesús õiketsanifo. “¡Kee! ichanãnifo nã pexe fepoti anoax. 34 Jesús
Nikakapo. Nato tãpikĩ finakõia, a ato sharafani yora ichapa pae fetsa
Moisés yoikĩ kirika keneni keskara ato fetsatapafãfe ikaifono. Niafaka chakafori
tãpimamisfo keskarama, meka sharakõi ato mẽra naneano ato makinoa põtani.
nato yoi,” fanifo. 23 Judeofãfe ichanãti Akka Jesús niafakafo mekamanima
pexe mẽraxõ yora mẽra niafaka yõshi mãmãi tãpiafãfe Jesúsmãi Niospa
chaka nanexõ Jesús fãsikõi mekafani. Fakekẽ.
69 MARCOS 1, 2

yoifofãsafani. Nãskakẽ Jesús anã pexe


Jesús ichanãti pexe mẽraxõ Apa Niospa rasi ano ikixõ ato yoitiroma ini. Xafakĩa
mekasharaõnoa ato yoini nini, tsõa istoma ano. Nãskafiaino pexe
(Lc. 4.42-44) rasi anoafo akiki fenifo õifekani.
35 Mã chaima penaino, Jesús
fininãkafã pexe rasi mẽranoax Jesús yora finimisma sharafani
tsekekaini tsõa istomaxõ Apa Nios (Mt. 9.1-8; Lc. 5.17-26)
kĩfikai. 36 Mã Jesús ato makinoax
2
1 Mã samaraka pishtata Capernaúm
penaino kaano Simón ãfe rafeafo fe kani ano anã oni Jesús. Mã nokoano,
Jesús fenaikai. 37 Mã fichikaxõ yoinifo “Mã Jesús anã oa ãfe pexe ano,” fanifo.
iskafakakĩ: “Keyokõichi mia fenakani,” 2 Nãskakata Jesús fe anã ichanãnifo pexe

fanifo. mẽraxõ. Jesús nikakani. Pexe ano


38 Askafaifãfe nikakĩ Jesús ato kemani fospikõikanax ãfe emãiti ninifo ãfe
iskafakĩ: “Nõ chaima fetsa ano kanõ fepoti ano ikitiroxakãkima. Nãnoxõ
fokãfe, anoxori nõ ato Niospa meka Jesús ato tãpimani Niospa meka. 3 Mã
tãpimanõ. Nãskakẽ ẽ oa,” ato fani. ato tãpimanaino feronãfake cuatro
39 Nãskakẽ Jesús kafãsapaoni nã nokotoshinifo. Yora finimisma ãfe
Galilea pexefo tii ano Niospa meka xefapa efenifo. 4 Mã xĩtiafono
shara ato yoifofãsafai ichanãti pexe ikitirofoma, Jesús ano nã yora
mẽraxõ. Fanĩma mĩshtixõ niafaka yõshi finimisma efepaiyaifono ikitirofoma ini.
chakafo ato makinoa ato potafofãsafai. A pexe sapa mãnãoxori paitinĩ
mãpekaxõ fotomanifo ãfe xefapa
Jesús yora rashkishiai sharafani ratakaxõ. Risfi rafeta nexati fãkaxõ a
(Mt. 8.1-4; Lc. 5.12-16) mãnãoxori kini fakaxõ, nã finimisma
40 Feronãfake fetsa isinĩ iki rashkishi fotomanifo, ãfe xefapa. 5 Jesús ato õikĩ
fetseax Jesúski oni. Akiki oxõ ratokonõ tãpikõia ini. “Naato nõko yama noko
mai chachipakefofã yoini iskafakĩ: “Ea sharafaxotiroki,” faifono Jesús tãpini.
mĩa sharafapaikĩ, ea mĩa sharafatiro,” Nãskafaifono a finimisma Jesús yoini
fani. iskafakĩ: “Efe yorashta, mĩ chaka mẽ
41 Askafaito nikakĩ Jesús shinãkõini, mia soaxona,” Jesús fani.
omiskõiaito. Nãskaxõ ãfe mẽkemã 6 A Moisés yoikĩ kirika keneni keskara

ramãyanã yoini iskafakĩ: “Ẽ mia ato tãpimamisfãfe ranãrito ano tsaoxõ


sharafanõ. Iskaratĩa mĩ sharaikai,” faino, nikakĩ shinãnifo. 7 Nãnoxõ shinãnifo:
42 a rashkishi fetseai koshikõi sharatani. “¿Afeskai Jesús mekaimẽ iskai? Tsõa
Nãskax sharakõi ini. 43-44 Mã sharano noko chaka soaxotiroma. Nios fistichi
Jesús nĩchini iskafakĩ yoiyanã: “Mĩ tsoa noko axotiro. ¿Jesús ãa shinãimẽ Nios?”
yoiki. Akka nã ato Nios kĩfixomis ixõ shinãnifo.
ispatãfe. Nãskaxõ ovejanã fake foxõ 8 Askafaifãfe Jesús ato tãpini ãto shinã

inãfe mia retexonõ Moisés yoini mẽraxõ shinãifãfe. Jesús ato yoini:
keskafakĩ. Nãskaxõ keyokõichi tãpinõfo “¿Afeskai mã iskara shinãimẽ?” ato fani.
a mĩ isinĩ imis mã mĩ sharano,” ixõ 9-10 “Akka ea Niospa shinãmani. Nãskakẽ

Jesús yoini. ẽ mato õimanõ Niosxõ na feronãfake ẽ


45 Jesús askafakĩ yoifiano, akka nã sharafatiro. Tsõa iskara atiroma, Niospa
feronãfake mã kaxõ ato yoifofãsafani. shinãmanai fistichi atiro. Nãskakẽ ẽ na
“Õikapo, mã Jesús ea sharafaa,” ixõ ato feronãfake sharafa mã tãpinõ Niosxõ ẽri
MARCOS 2 70

ãfe chaka soaxotiro,” ixõ ato yoini.


Nãskafata anã yoini feronãfake Nã foni tenemisfofãfe Jesús yõkanifo
finimisma, 11 “Fininãkafãfe. Mĩ xefa (Mt. 9.14-17; Lc. 5.33-39)
fifaini, mĩ pexe ano katãfe,” fani. 18 Juan
Maotista ãfe inafãfe ãto
12 Askafaino fininãkafani. Fininãkafaxõ feyafati ipaoni fisti rasi pikakĩ
ãfe xefa fifaini, ãfe pexe ano kaito pipaonifoma foni tenemisfo ipaonifo
keyokõichi õinifo. Nãskakaxõ, “¡Aicho, Nios shara shinãkakĩ. Nã fariseofo
Nios sharakõi! Na keskara nõ õimisma, nãskarari ipaoni ãto feyafati. Nãskakẽ
sharakõi,” fanifo. yora fetsafãfe Jesús yõkanifo
tãpipaikakĩ, “Jesús, ¿afeskakĩ mĩ inafãfe
Jesús Leví ifini aõxõ tãpimis inõ mẽxotaima piimẽ? Juan ãfe inafãfe foni
(Mt. 9.9-13; Lc. 5.27-32) tenekaninõ Nios shinãsharakakĩ.
13 Nãskax Jesús anã kani ĩa efapa ano. Askatari fariseofãferi foni tenekaninõ.
Anoxõ yora ichapa rasichi õinifo. Akka, ¿afeskai mĩõxõ tãpimisfo
Nãnoax Jesúski ichanãnifo. Nãnoxõ ato askaramamẽ?” fanifo.
tãpimani. 14 Nãnoax kakĩ Jesús finõfãikĩ 19 Askafaifãfe anã Jesús ato yoini:

Leví * õini, a yonoai ãfe tsaoti mĩsa ano “Feronãfake ãfiyaino, yorafo ano fisti
tsaoxõ, ato keyokõi kori fĩaito. Nã Leví ichanãkaxõ afara fetsa fetsatapafo afeta
ãto kori fĩamis ini ãfe xanĩfo minixiki pitirofo inimayanã, aicho fakakĩ akiki
Roma anoa. Leví Alfeo fake ini. Jesús inimakakĩ. Akka feronãfãke ãfi fikĩ foni
õixõ yoini: “Leví, efe kafe ẽ mia tenetiroma. Askafixõ inimakĩ pitiro.
tãpimanõ,” fani. Askafaino Leví afe 20 Akka mã fene rẽteafono ãfe yorafãfe

kani. shinãkakĩ foni tenetirofo,” Jesús ato


15 Nãskax Jesús aõxõ tãpimisfo fe kani fani. (“Nãskakẽ ẽ nono ikano inimakĩ
Leví ato kenano a anoxõ pii fokani. Ato eõxõ tãpimisfãfe efeta pimisfo. Akka mẽ
kori fĩamisfo fe yora chakafori a Moisés naano ea shinãkakĩ tsõa pitiroma eõ
keneni nikamisfomafãferi Jesús feta noikakĩ,” ato fani.)
pinifo. Yora ichapa Jesús fe foafofãinifo. 21 Askata anã fetsa ato yoini: “Tsõa sama

Nãskakẽ yora ichapakõichi Leví pexe fenaya sama xini kishi fatiroma. Nõ
mẽraxõ pinifo. 16 Nãskakẽ a Moisés yoikĩ askafaino sama fena samama chakanatiro.
kirika keneni keskara ato tãpimamisfo Nãskatari sama fenafe sama xini
nãfori fariseofo inifo. Afãfe Jesús õinifo isharatiroma. Nãskakẽri nã ẽ mato yoiai
yora chakafo feta piaito. Nãskaxõ a keskara mã nikakõixõ a mã ipaoni keskara
Jesúsxõ tãpimisfo yõkanifo: “¿Afeskakĩ anã mã itiroma mãmãi ea nikakõiax. A mã
mãto maestro na ato kori fĩxomisfo feta ipaoni keskara shinãmakita nãskax mãto
piimẽ? Yora chakafo fetari pii,” ato yora fena keskara shara itiro. 22 Nãskarifakĩ
faifono, 17 Jesús nikaxõ ato yoini: “A tsõa mãmã fata koiro pisha xini mẽra
sharafãfe notoro fenakanima, a isinĩ nanetiroma nã mãmãnõ faraxakaino
ikaifãfemari notoro fenakanima. Akka toxamãiyanõ. Nãskakẽ nã mãmã fata fe
nã isinĩ ikaifãfe notoro fenakani. koiro pisha chakanatirofo. Akka nã mãto
Nãskakẽri ẽ ato yora sharafos kenatapa xinifãfe mato yoimisfo keskara fe nã ẽ
ikerani ẽ oama. Nã yora chakafo ẽ ato mato yoiai keskara osinãtiroma. Nã ẽ mato
tãpimaniyoi ẽ oanõ,” ato fani. yoiai keskara Niospa meka sharakõi. Akka

*
2.13 Leví ane rafeya ipaoni. Ãfe ane fetsa Mateo.
71 MARCOS 2, 3

a mãto xinifãfe mato yoimisfo anori shinãx yoitiro. Nãskakẽ ẽ mato yoi ẽfe inafãfe
mã isharatiroma. Niospa mekaya meka afaa chakafakanima aros keskara
chaka osinãtiroma. Nãskakẽ mã nikapaifi meteskakĩ pena tenetitĩa fonãiki
mã shinãsharatiroma. Nãskarifakĩ tsõa finakõikaxõ,” ato Jesús fani.
mãmã fata koiro pisha xini mẽra
nanetiroma nã mãmãnõ faraxakaino Feronãfake mẽke yõshiya Jesús sharafani
toxamãiyanõ. Nãskakẽ nã mãmã fata fe (Mt. 12.9-14; Lc. 6.6-11)

3
koiro pisha chakanatirofo. Akka nã mãto 1 Jesús anã ikikaini judeofãfe ãto
xinifãfe mato yoimisfo keskarafe nã ẽ mato ichanãti pexe mẽra. Nãno feronãfake
yoiai keskara osinãtiroma. Nã ẽ mato yoiai mẽke yõshiya ini. 2 Aas õinifo, judeofãferi.
keskara Niospa meka sharakõi. Akka a “Jesús sharafaimãkai nõ õinõ na pena
mãto xinifãfe mato yoimisfo anori shinãx tenetitĩa,” fanifo yõaxikakĩ. 3 Askata Jesús
mã isharatiroma. Niospa mekaya meka yoini nã feronãfake mẽke yõshiya:
chaka osinãtiroma. Nãskakẽ mã nikapaifi “Fininãkafata ano nife nakirafe,” fani.
mã shinãsharatiroma.” 4 Askata yorafo yõkani: “¿Afaa nõ afeska

fatiromẽ pena tenetitĩa? ¿Shara nõ atiromẽ?


Nã judeofãfe pena tenetitĩa Jesúsxõ
¿Chaka nõ atiroraka? ¿Nõ ifitiromẽ? ¿Nõ
tãpimisfãfe aros keskara metesfenifo
retetiroraka?” ixõ ato yõkani.
(Mt. 12.1-8; Lc. 6.1-5)
Ato askafaito tsõa kemanima. 5 Ato
23 Jesús aõxõ tãpimisfo fe kani a feratexõ Jesús ato õini, yora fetsafoõnoax
judeofãfe tenetitĩa. Tarepa kakĩ ãfe inafãfe shinãyamaifãfe. Askatari Jesús shinãmitsani.
aros keskara meteskaxõ fikaxõ pinifo. Shinãmitsaxõ yoikĩ iskafani feronãfake:
24 Nãskafaifãfe fariseofãfe õikakĩ ato “Mẽshafe,” fani. Askata nikax mẽshatani.
iskafanifo: “Õipo. ¿Afeskakĩ mĩ inafãfe na Mẽshatanaino sharatani. 6 Askaito õikani
aros keskara metesfekanimẽ na pena fariseofo õitifishkinifo. Tsekefainifo ichanãti
tenetitĩa tsõa yonotiroma ixõ Moisés noko pexe anoax. Taefakakĩ shinãnifo:
yoifinino?” fariseofãfe fanifo. “¿Afeskafaxõ na Jesús nõ retetiromẽ?” fanifo.
25 Ato askafaifono Jesús ato kemani: Herodes ãfe inafo feta shinãnifo.
“Akka, ¿a nõko xini Davidõnoa kirika
kenenifo keskara mã õimismamẽ? ¿David Yora ichapa ini ĩamãfã ano
afaa afeska fanimẽ ãfe inafo feta 7 Askata Jesús anã kani aõxõ tãpimisfo fe
fonãikõikĩ? 26 Nãskakẽ David Nios kĩfiti ĩamãfã kesemẽ ano. Nãskakẽ Galilea
pexefã mẽra ikikaini. Akka nã Nios kĩfiti anoafo yora ichapa rasi fonifo. Jesús
pexefã anoax Abiatar nã ato Nios chĩfafainifo. 8 Mã yorafãfe nikakanax
kĩfixomisfãfe ãto xanĩfo ini. Akka nã Nios fonifo, nã Jesús ato sharafaino nikafaikani
kĩfiti pexefã mẽranoa David pãa pini a pãa fonifo Jesús ari. Judea anoafori, Tiro yafi
tsõa pishta pifiatiromano. Akka nã ato Sidón anoafori fonifo. Jesús ano nokonifo.
Nios kĩfixomisfãfe arese a pãa pimisfo ini. 9 “Kayakõi yorafo fei kiki,” ato fani

Nãskafekẽ nã pãa David pini a afe foafori aõxõ tãpimisfo Jesús. “Ea shoi aki
ato pikĩni. fetirofoki, ea kanõa fexokãfe ẽ nanenõ,”
27 “A Niospa taefakĩ feronãfake onifani. ato fani. 10 Jesús ichapa yora rasi
Askata teneni. Nã feronãfake Niospa sharafaino, nãskakẽ na yora isinĩ ikani
tenemani, pena tenetitĩa yonoyamanõ. akiki fenifo Jesús shinãfãikani
28 Nãskakẽ Niosxõ ẽ yoitiro na pena ramãpaikani ato sharafanõ. 11 Nãskaino
tenetitĩa ẽmãi xanĩfokõixõ afeskaimãkai ẽ a niafaka chakafoyafãfe Jesús õinifo.
MARCOS 3 72

Nãskakẽ Jesús fichikanax ichapa õikĩkakĩ, pitirofoma inifo.


feopakefofãnifo Jesús nãmã. “Jesús mĩ 21 Jesús afe yorafãfe tãpinifo mã pexe

Niospa Fakekõiki,” niafaka naneafãfe mẽra kaano fõkaxõ Jesús anoa


fãsikõi fanifo. ifipainifo. Yoiaifãfe nikakakĩ ifipainifo
12 Askata Jesús ato yoini: “Tsoa fõkaxõ Jesús anã shinãsharaima faifãfe.
yoiyamakãfe ẽ Niospa Fakeki,” ato fani. 22 Askatari a Moisés yoikĩ kirika

keneni keskara ato tãpimamisfo


Jesús aõxõ tãpimisfo doce feronãfake ifini Jerusalén anoax Jesús ano feafono ato
(Mt. 10.1-4; Lc. 6.12-16) yoini: “Na Jesús nã niafaka chakafãfe
13 Nãskata Jesús mãchi keya mãpeni. ãto xanĩfoõxõ nã Beelzebú ãfe shara
Ari kakĩ aõxõ tãpimisfo ichapa ato miniano aõxõ ãto niafaka põtai,” fanifo.
kenani ato yoixiki arixõ tãpinõfo. 23 Jesús nikakĩ ato kemani meka fetsafaxõ:

Askata Jesús ano fonifo aõxõ tãpimisfo. “¿Afeskax Satanás ãa potametiromẽ? Ãa


14-15 Feronãfake doce faxõ ato ifini, afe itiroma. 24 Nãskakẽri yorafo paxkanãkanax
rafeafono ato nĩchixiki aõnoa ãfe meka ãa ranã retenãi keyotirofo. Askatari pexe rasi
shara ato yoitanõfo, nãfãfe yorafo anoax ãa ranã retenãi keyotirofo. Nãskax
makinoa niafaka yõshi chakafo ato isharatirofoma ãa ranã retenãtirofo. 25 Fetsari
potaxotanõfo. Nãskata nãfo ato aneni, nã nofe yorafo mĩshti paxkanãtirofoma.
“Ẽfe meka yoimisfo” ato fakĩ. 16 Nã tii Paxkanãx keyotirofo. 26 Nãskakẽri Satanás
ato ifipakeni fisti rasi. Taefakĩ Simón ãfe inafo fe paxkanãtiroma. Paxkanãx
ifini. Ãfe ane fetsafaxoni, Pedro keyotiro anã xanĩfo itiroma.
kenaxiki. Simón ikaino, 17 Jacobo yafi 27 “Askatari feronãfake mitsisipakõi taefakĩ

ãfe onefetsa Juan kenani, ãto apa metexkere akaxoma tsoa ãfe pexe mẽra
Zebedeo ini. Jesús ato ane fetsa kenani ikitiroma ãfe afama mĩshti fĩaxikakĩ.
Boanerges fakĩ. Nõ askafatiro, “Yora Nãskarifiakĩ nõ yora nexaxõ ãfe afara nõ
finakõia oa nai tiri ikai keskara” fakĩ. fĩatiro keskafakĩ, nãskarifakĩ ẽ Satanás
18 Askatari Andrés kenani, Felipe ikaino, nexaxõ Niospa Yõshi Sharaõxõ ẽ Satanás ãfe
Bartoloméri ikaino, Mateori ikaino, ina põtatiro.
Tomásri ikaino, Jacobo fetsari ikaino, 28-29 “Chanĩma ẽ mato yoikõi, keyokõi

Alfeo fake. Askatari Tadeori ikaino, chaka Niospa soaxotiro. Askatari keyokõi
Simón fetsari ikaino. Na Simón nãskara meka chakari Niospa soaxotiro. Askafixõ
ipaoni nã yora xanĩfo chakafapaikĩ, fẽtsa yoixõ, ‘Jesús Niospa Yõshi Sharaõxõ
potapaikĩ fetsafo feta. Mã ato makinoax askara ato sharafatiroma, Satanás ãfe
ota Jesús fe rafeni. 19 Askatari Judas yõshioxõ ato sharafai,’ askafaito Niospa ato
Iscarioteri ifini. Nã Judás Iscariote Jesús ãfe chaka soaxotiroma, ãto neepakexanõ,”
fe iyopaoni. Nãskaxõ chipo chakafakĩ ato fani Jesús.
ato achimani Jesús retenõfo. Nã tii 30 Anori yorafãfe yoini: “Jesús yõshi

Jesús ifini aõxõ tãpimiskõi inõfo. chakaya,” fanifo. Nãskakẽ Jesús ato yoini
Epa Niospa Yõshi Sharaõxõ ato sharafai.
Yora fetsafãfe, “Jesús niafakaõxõ ato
sharafaira,” fanifo Jesús õifekani ãfe afanõ ãfe extonõ fenifo
(Mt. 12.22-32; Lc. 11.14-23; 12.10) (Mt. 12.46-50; Lc. 8.19-21)
Nãskata mãchifã ariax fotota, ãfe 31 Jesús ãfe afanõ onefetsanõ nokonifo

inafo fe ikikaini pexe mẽra. 20 Anã yora a Jesús ano. Mã nokokanax pexe mẽra
rasi ichanãfatishoni. Askaito õikĩ, yora ikinifoma. Xafakĩa ninifo pexe emãiti.
73 MARCOS 3, 4

Nãnoxõ yora fetsa nĩchinifo Jesús mai shara ano pakeni. Nãskax
yoitanõfo. 32 A Jesús foaketifaya foaisharax fimi ichapayakõi ini. Fetsa
kekanax tsaoafãfe yoinifo: “Jesús, mã treinta fimiya ini. Fetsa sesenta fimiya
mĩ efanõ mĩ extonõ nokoafo. Mia ini. Fetsari cien fimiya ini.”
yõkakamekani,” fanifo. 9 Nãskaxõ Jesús ato yoini: “Mã
33 Askafaifãfe ato Jesús kemani: “Ẽfe pachoyakĩ ea nikasharakõikãfe,” ato
efanõ, ẽfe poinõ, ẽ ato fistis shinãima. fani.
Yora fetsafori ẽ ato shinãi efe yora
keskarafo. ¿Tsoamẽ ẽfe efa, ẽfe extofori? Meka fetsafaxõ yorafo yoixõ a aõxõ
¿Mã tãpipaimẽ tsoamãki ẽfe efa, ẽfe tãpimisfo xafakĩakõi ato yoini
extofori? Ẽ mato yoinõ,” ato fani. (Mt. 13.10-17; Lc. 8.9-10)
34 Askafaxõ Jesús õini a tsaoafo. 10 Mã yora ichapa rasi foaifono Jesús
Nãskaxõ ato yoini: “Nã ea Ifofaifo, ea ares nẽteni, akka nã foafãfema a aõxõ
nikaifo efe yorafo. Nakĩa ẽfe extofo, ẽfe tãpimisfo docefo fe nẽteafãfe yõkanifo.
efafo,” nãskafani. 35 “Nã Niospa “¿Afaa mĩ noko yoipaiamẽ meka
fichipaiyai mã akaino Niospa mato fetsafaxõ?” faifono, 11-12 Jesús ato
fichipaiyai keskarifakĩ nã ẽfe extofo, ẽfe kemani, “Epa Niospa a ika anoxõ afe
chikofo, ẽfe efa keskara,” ato fani Jesús. yorafo ato ĩkinãi afe keskaramãkĩ ẽ
mato xafakĩa yoinõ. Akka fetsafo meka
Jesús ato yoini meka fetsafaxõ fetsafaxõ ẽ ato yoiaki. Akka õifikakĩ
fimi exe saamisnoa tãpikanima nikafikakĩri
(Mt. 13.1-9; Lc. 8.4-8) nikasharakanima. Nios Ifofakaspakani.

4
1 Nãskata anã Jesús ato tãpimani ĩa Nãskakẽ Niospari ato chaka
kesemẽxõ. Nãskakẽ yora ichapa soaxotiroma.”
ichanãnifo Jesús ano. Nãskaifono Jesús
kanõa ĩa ketokonõ rakano aõ Jesús meka fetsafaxõ fimi exe saamisnoa
naneinĩkafanax tsaoni. Akka yorafo ĩa ato yoini ato tãpimasharakõixiki
ketokonõ tsaonifo. 2 Nãskaxõ Jesús ato (Mt. 13.18-23; Lc. 8.11-15)
tãpimani afama mĩshti meka fetsafaxõ. 13 Nãskata ato yoini: “¿Nã ẽ ato meka
Ato yoikĩ iskafani: fetsafaxõ yoiai mã tãpiamamẽ? Akka,
3 “Ea nikakãfe ẽ mato yoinõ,” Jesús ¿afeskakĩ fẽtsa nikatiromẽ? 14 Nã fimi
ato fani. “Feronãfake fistichi fimi exe exe fanamis, nã Niospa meka yoimis
saafoni ãfe nõxati mẽra kẽchoxõ fokĩ. keskara. 15 Akka ranãri yora fetsafo fimi
4 Fimi exe saafoikaino ranãri fai exe fai nẽxpakĩa pakea keskarafo Niospa
nẽxpakĩa pakeaino a kachikirixori meka nikafikani. Akka Niospa meka mã
peyafãfe pini. 5 Nãskata fimi exe ranãri nikafiaifono Satanás ato xĩtitiro
makexfoki pakei fetseni mai shara peyafãfe fimi exe pitiro keskafakĩ.
anoma. Nãskakẽ samamakõi fimi exe 16 Fetsafo nã fimi exe tokirifo mẽra

foaipaini. 6 Akka mã foaipaiyaito xinĩ pakeax foaipaiyai keskarafo. Niospa


namani, yosipanã, ãfe tapokairoko mai meka nikai akiki inimakõikĩ nikayotiro.
mẽra kasharakẽ. Foaikax, samama nani 17 Akka nã fimi exe foaikax ãfe tapo mai

xinĩ tsasifaano. 7 Akka ranãri fimi exe mẽra ikikẽma xinĩ namatiro keskafakĩ.
moxafo mẽra pakeni. Nãskakẽ moxafo Nãskarifakĩ fẽtsa taefakĩ Niospa meka
foaikĩ namani. Nãskakẽ fimi exe foaikax nikai inimayotiro. Akka afara chaka
fimiyamax nani. 8 Akka fimi exe ranãri nokoaino anã inimatiroma anã Nios
MARCOS 4 74

Ifofatiroma, Niospa meka anã ãfe shinã


mẽra nanekema. 18-19 Akka atiri fimi exe Jesús meka fetsafaxõ yoini,
moxafo mẽranoax foaikax yositiroma fimi exe yositiroõnoa
keskarafo. Nãskariatirofo Niospa meka 26-29 Nãskata Jesús anã ato yoini. “Epa
shara nikasharakanaxma. Akka fẽtsa Nios xanĩfãfe noko ĩkinã iskaraki. Nã
afarafo shinãkĩ ãfe shinã mẽraxõ feronãfãke fimi exe mai shara ano fana
shinãchakakõitiro. Nãskaxõ kori keskaraki. Mã fanax oxatiro fakishi,
ichapakõi noikĩ, ‘Ẽ kori ichapayax ẽ akka penata yonotiro. Nãskakẽ ifãfe
inimakõitiro,’ ixõ shinãkĩ Niospa meka õiyamaino ares fimi exe yositiro.
anã shinãima. Nãskakẽ Niospa meka Nãskakẽ mai mẽranoax fimi exe ãfe
nikafikĩ afara fetsafo shinãino afaa tapo foaikax yositiro. Mã yosiax efapa
Niospa axotiroma. 20 Akka atiri fimi exe itiro, nãskata chipo fimitiro. Nãskata mã
mai shara anoax foaikax fimi ichaya ini. fana fimi pachiano, ifãfe topitiro mãmãi
Ãfe fimi treinta ini, fetsari afe fimi pachiano,” ixõ Jesús ato yoini.
sesenta ini, fetsari ãfe fimi cien ini.
Nãskafakĩri fẽtsa Niospa meka nikakõikĩ Mostaza exeõnoa yoikĩ meka
nikasharakõitiro. Akka fẽtsa Niospa fetsafaxõ Jesús ato tãpimani
meka nikakõisharakĩ nã fimi exe treinta (Mt. 13.31-32; Lc. 13.18-19)
keskara itiro, fetsari nikasharakõikĩ nã 30 Askata anã Jesús ato yoini iskafakĩ:

fimi exe sesenta keskara itiro, fẽtsari “Afe keskaramãkĩ Nios xanĩfãfe noko ĩkinã
nikasharakõikĩ nã fimi exe cien keskara ẽ mato yoinõ. 31 Nã mostaza exe yõra ãfe
itiro,” ixõ Jesús ato yoini. tarepa fanatiro. Akka nã fimi exe pishtakõi
fetsafo keskerama. 32 Akka nã fimi exe
Meka fetsafaxõ rãpariki Jesús aõxõ
fanax, mã yosiax efapakõi itiro fana fetsafo
tãpimisfo yoini
keskarama. Nãskakẽ mã teshpapafai
(Lc. 8.16-18)
fetseano peyafãfe ãfe teshpafo ano naa
21 Nãskatari ato yoini. “Akka tsõa fatiro. Nãskarifiakĩ taefakĩ ichapatoma
rãpari otaxõ kafo mẽra nanetiroma, Nios Ifofayotirofo. Akka chipo ichapafãfe
askatari a ika nãmã tsãotiroma Ifofakõitirofo,” ixõ Jesús ato yoini.
chaikairoko chaxanõ. Akka nõ rãpari
fomãkĩa tsãofaano chai chaxatiro. Afama mĩshtikiri yoikĩ meka
Nãskakẽ õisharakõitirofo. 22 Nãskarifiakĩ fetsafaxõ Jesús ato yoipaoni
nõ afaa pishta onetiroma, nõ onefiano (Mt. 13.34-35)
keyokõichi tãpitirofo. Nãskarifiakĩ a 33 Nãskatari meka fetsafaxõ Jesús ato

fomãyomisfo Niospa xafakĩa faxii. 23 Mã tãpimani Niospa meka shara keyokõi
pachoyakĩ ea nikasharakõikãfe,” ixõ tãpikanimãkai. 34 Akka meka fetsafaxõ
Jesús ato yoini. Jesús mẽxotaima ato yoipaoni. Akka nã
24 Nãskaxõ anã ato yoini. “Nikakapo, ẽ aõxõ tãpimisfo xafakĩakõi ato yoipaoni.
mato yoinõ. Akka a ea nikakĩ
finasharakõiai, Niospa tãpimasharakõi. Jesús nefe yafi ĩamãfã poo
25 Akka nã tãpia nã Epa Niospa tãpimakĩ iki meseniaito nishpa fani
finasharakõi. Akka fetsa ẽ tãpisharakõia (Mt. 8.23-27; Lc. 8.22-25)
ifiaxõ nikamiskẽma, askara yora nã 35 Mã yãtapakeaino nã pena fisti Jesús

tãpia pishta Niospa anã fĩatiro,” ixõ aõxõ tãpimisfo yoini: “Nõ okiri ĩamãfã
Jesús ato yoini. pokefainikanõ, fokãfe,” ato fani.
75 MARCOS 4, 5

36 Nãskata nãno yorafo nĩchifainifo, tsakamepaoni. 6 Akka chai ixõ Jesús


Jesús iyoifokakĩ. Nãskakanax kanoãnãfã fichiax, akiki farekekeranax aõ ferotaifi
mẽra nanefainifo. Mã foaifono ratokonõ mai chachipakefofãni.
kanõanãfã fẽtsari fokãkĩ yorafãfe ato 7-8 Fãsikõi yoini fiisiyanã. “¡Ea afeska

chĩfafainifo. 37 Ĩamãfã pokefainaifono fayamafe, Jesús! Mĩ Nios Sharapa


nãno atoki nẽfefãkõi nokoni. Atoki Fakekĩ, ẽ mia yoi Niospa mia õi kiki ea
nẽfefãkõiaino ĩamãfã pooiyanã omiskõimayamafe,” fani. Nãskai
kanõanãfã faka fospikõini. 38 Akka Jesús mekani, akka Jesúsmãi iskafakĩ yoiano:
oxano kanõanãfã chipo kamaki rakax, “Niafaka yõshi chakata, na feronãfake
ãfe tẽkesati kamaki tẽkesameax. Oxakẽ makinoax tsekekaitãfe,” mãmãi faano.
aõxõ tãpimisfãfe mõinifo iskafayanã: 9 Askafaito Jesús yõkani: “¿Mĩ afe

“¿Ifo, mĩ noko shinãimamẽ mã nõ anemẽ?” faito, nãato kemani: “Ẽfe ane


ãsaikai?” faifono, 39 Jesús fininĩkafãta, Legión nõmãi ichapax,” fani.
“Nẽfe, nishpafe,” fata, “Ĩamã nishpafe,” 10 Nãskaxõ nã nĩafaka Jesús yoini

fani. iskafakĩ: “Mai fetsa ari noko


Nãskafaino nefe nishpani anã nĩchiyamape,” fani. 11 Akka nã chaima
feroinima ĩa fe nefe. 40 Nãskata chipo mãchifã mãnãnẽxõ kochifãfe pinifo.
Jesús aõxõ tãpimisfo yoini. “¿Afeskai 12 Nãskakẽ niafaka yõshi chakafãfe

mã rateimẽ? ¿Mã ea chanĩmara iskafanifo: “Kochifo mẽra noko nĩchife,


fasharamamẽ?” ato fani. kochifo mẽra nõ ikinõ,” faifono,
41 Ato askafaino, akka aõxõ tãpimisfo 13 kochifo mẽra Jesús ato nĩchini.

ratekõiyanã ãa ranã yoinãnifo iskakani: Nãskakẽ niafaka yõshi chakafo


“¡Kee! ¿Na feronãfake afe keskaramẽ na feronãfake makinoax tsekekainax
nefe feta ĩamãfãnẽ ato yoiaito nikaifo?” kochifo mẽra iki fetseni. Nã niafaka
ikanax yoinãnifo. chakafo dos mil ini. Nã niafakafo
kochifo mẽra ikiano kochifo ichoax
Gadara anoxõ Jesús feronãfake mãfãfã ariax ĩamãfã mẽra keyopakeax
makinoa niafaka rasi potani ãsai fetsenifo.
(Mt. 8.28-34; Lc. 8.26-39) 14 Askaito õikani nã kochifo kexeafo

5
1 Nãskata okiri ĩamãfã pokefaikanax ichoi fetsenifo. Mã fokaxõ a pexe rasi
nokonifo, Gadara mai ano. anoafo ato yoinifo, a pexe rasi pasotai
2 Nãskata Jesús kanõanãfã makinoax ikafori ato yoinifo nã õiafo keskara. Ato
fotopakekafanaino, nã feronãfake askafakĩ yoiaifono nikakani yõrafã rasi
niafaka yõshi chaka nanea nãno akiki fenifo kochifo ãsaito õipaikani. 15 Mã
oni. Nã feronãfake nã maiafo kinĩfã nokokaxõ õiafo nã feronãfake tsaoa ini
mẽranoax oni. 3 Mai kinĩfã mẽra ipaoni. rapati shara safeax, mã shinãsharai a
Tsõa nexatiroma ipaoni kaninãnã makinoax mã niafaka yõshi chaka
nexafiaifono. 4 Akka mẽxotaima tsekeano. Nãskaito õikani yõrafã rasi ratei
kaninãnã otexkere ata metexkere ata fetsenifo. 16 Nã Jesús niafakafo kochifo
fafiaifono, kaninã tesa tesa aki mẽranoa potaito õikaxõ ãto kaifo yoifokani
fetsapaoni. Tsõakai afeska fatiroma fonifo. 17 Nãskakẽ yorafãfe yoinifo
ipaoni. 5 Nãskata penata kafãsata iskafakakĩ: “Jesús, nonoax katãfe, nõ mia
fakishchãiri kafãsapaoni, mãchifã ariri õipaimakai,” fanifo.
mãpepaoni maiafo anori kinĩfã mẽra 18 Mã Jesús kanõanãfã mẽra

kapaoni. Nãskata fiisiyanã tokirinĩ ãa naneinãkafanaino, nã feronãfake


MARCOS 5 76

niafakaya ikato, “Ẽri mefe kapai,” fani. iskafakakĩ: “¿Mĩ meimamẽ yorafãfe mia
19 Nãskafaino, “Maa, mĩ efe katiroma. shoiakifetsakaxõ mia pitsikinaifãfe?
Mĩ pexe ano katãfe. Mĩ kaifofo fe kaxõ ¿Afeskakĩ mĩ noko yõkaimẽ tsõa ea
mefe yorafo ato yoitãfe a nõko Ifãfe mia ramãmẽ?” ixõ fanifo.
sharafa, mĩo noikĩ mia sharafaki,” ixõ 32 Askafaifono Jesús aa kemataima

Jesús yoini. õiakeni, tãpixiki tsõa ramãmãkĩ.


20 Askafaito nikafaini nã feronãfake 33 Nãskaino nã kẽromã ratei choayanã a

kani. Kaxõ nã pexe rasi anoafo ato sharafaa mã tãpixõ, akiki kaxõ ratokonõ
yoini, nã Decápolis anoafo nã Jesús mai chachipakefofã yoini: “Ẽ mia tari
sharafaa keskara. “Aira, nikakapo, kexa ramãkax mẽ shara,” ixõ yoita a
¿afeskax sharamẽ?” iki fetsenifo. isinĩ itianiri yoini. 34 Nãskafaito Jesús
yoini: “Yõxashta, mã mĩ shara ea
Jairo fake xotofake mã nakẽ Jesús chanĩmara faax. Nãskakẽ tanaima katãfe
otofani. Askatari kẽromãri Jesús rapati a mĩ isinĩ imis mã mĩ sharaki,” fani.
mẽeax sharani 35 Jesús mekai xateamano nã xanĩfo
(Mt. 9.18-26; Lc. 8.40-56) Jairo pexe anoax fetsafo akiki fẽkaxõ
21 Askafata Jesús mã kanõanãfãnẽ yoifekani fenifo. Iskafakĩ yoinifo: “Mã
ĩamãfã pokeferani oano yõrafã rasi ano mĩ fake naaki anã nõko Ifo
ichanãnifo. Akka Jesús ĩamãfã ketokonõ fekaxtefayamafe,” faifono, 36 akka Jesús
nẽteni. 22 Akka nãno nã ichanãti pexe ato nikakima, iskafakĩ nã xanĩfo Jairo
anoa xanĩfo fisti akiki oni, ãfe ane Jairo. yoini: “Ratekima, ea chanĩmara fafe,”
Jesús fichiax a nãmã feopakekafani. ixõ yoini.
23 Nãskaxõ yoini iskafakĩ: “Mã ẽfe fake 37 Nãskaxõ Jesús, “Tsoa nofe kaima

xotofake nai kiki. Mĩ mẽkemã ea kiki,” ato fani. Pedro iyota, Santiago
rãmãxoniyofe, sharax ninõ,” ixõ iyota, ãfe exto Juan iyota ato fani.
yoiaino, 24 Jesús afe kani, yõrafã rasiri 38 Nãskata mã Jairo pexe ano nokokaxõ

afe fonifo. Afe fokakĩ shoiakĩ fetsanifo. õiafo yorafo oiakani fiisinifo nã fake
25 Nã yõrafã rasi mẽra kẽro fisti ato fe xotofake manokani mã naano.
kani, doce xinia aka ini isinĩ iki, imi 39 Nãskata pexe mẽra ikikaixõ ato yoini

nesemisma ini. 26 Omiskõitiani sharapai iskafakĩ: “¿Afeskai mã oiai fiisikimẽ? Na


notorofo mẽra katiani, mã kori potakĩ fakekai nakeroko oxanõ,” ato fani.
mitotiani ini. Tsõa pishta sharafatiroma 40 Ato askafaito yorafãfe Jesús

ini, askatamaroko isinĩ iki finakõini. õsaketsanifo. Askafaifono pexe xaki


27-28 Nã kẽromã Jesúsnoa yoiaifãfe mẽranoa keyokõi Jesús ato kãimani.
nikani. Nãskakẽ yõrafã rasi foaifono ato Nãskaxõ apa yafi afa iyoni, a afe foafori
acho kaxõ ãfe tari kexa ramãkani. “Ẽ ãfe afe fonifo. Nãskakanax nã fake xotofake
tari kexa ramãkax ẽ sharatiroraka,” ixõ raka ano ikifainifo. 41 Nãskata Jesús
ãfe õiti mẽraxõ shinãni. 29 Nãskaxõ ãfe mẽkemã mẽtsoinĩfofã yoini:
tari kexa ramãkaxõ meea ãfe imi “Xotofakeshta, ẽ mia yoikai
koshikõi nesetani. Nãskaxõ ãfe yora fininĩkafãfe,” faino, 42 koshikõi
meea mã sharakõia meeni. 30 Jesús mã fininĩkafãni, nã xotofake doce xinia aka
tãpixõ ãfe sharaõnoax nã kẽro mã ini. Mã fininãkafãnax kani. Nãskaito
sharano, yõrafã rasi mẽra fesoakekafã õikani yorafo ratei fetsenifo. “¡Kee,
ato yõkani: “¿Tsõa ea tari ramãkamẽ?” õikapo! ¿Afeskaxõ otofamẽ?” fanifo.
ato faito, 31 a aõxõ tãpimisfãfe yoinifo 43 Nãskaxõ Jesús ato yoini: “Mã tsoa
77 MARCOS 5, 6

yoiki na fake xotofake nakẽ ẽ otofakĩ,” 9 Nãskax fotakãfe mãto sapato fistiya,
ato fani. Nãskaxõ, “Pimakãfe na fake mãto rapati fetsari mã fokiki.”
xotofake,” ato fani. 10 Nãskaxõ ato yoini: “Mã pexe fetsa

mẽra ikiax nãno nẽtekãfe, nã mã anoax


Jesús Nazarete anoxõ nikakaspanifo kaitĩa. 11 Akka fatora pexe rasi anoxõ
(Mt. 13.53-58; Lc. 4.16-30) mato ifikaspayanã mato nikakaspaifono

6
1 Nãskata Jesús nãnoax kani ãfe anoax tsekekãfe mãto taekinoa mapo
maikõi ano. A aõxõ tãpimisfori afe taa taa ayanã. Mã askafaino tãpinõfo
fonifo. 2 Nãskata pena tenetitĩa ichanãti Nios atoki inimayamaino. Ẽ mato
pexe mẽraxõ ato yoikĩ taefani. Anoxõ parakima yoi. Nã pexe rasi Sodoma
Jesús ato yoiaito nikakani yorafo ãa anoafo feta Gomorra anoafãfe afara
ranã yoinãkani iskanifo: “Aira nikakapo, chakakõi fapaonifo. Nãskakẽ Niospa nã
¿Fanĩxõ iskara tãpikĩ finakõiamẽ? ato omiskõimanaitĩa ato omiskõimaxii.
Tãpikĩ finakõixõ afama mĩshtifo fai tsõa Akka nã mato nikakaspaifo nãfo ato
atiroma keskafai,” ikanax ãa ranã omiskõimaki finakõixii,” ixõ Jesús ato
yoinãnifo. 3 “¿Akka namamẽ a mĩsa yoini.
famis? María fake Santiagonõ Josénõ 12 Nãskakẽ Jesúsxõ tãpimisfo anoax

Judasnõ Simónnõ ãto ochi. ¿Akka mã fonifo yorafo yoifokani. “Mãto chaka
õimamẽ afe chikofori nono nofe ikafo? xatekaxõ Nios Ifofakãfe,” ato fayanã.
Nãskakẽ nõ nikapaiyaitoroko,” fanifo. 13 Ato makinoa ichapa niafaka chakafo
4 Askafaifono Jesús ato yoini iskafakĩ: potanifo. A isinĩ ikaifoya ato
“Na mai tio anoxõ a Niospa meka sharafayanã xiniyaxõ ato mãmãyanã.
yoimis nikakõitirofo aõnoa
Juan Maotista nani
yoisharakõiyanã. Akka ãfe maikõi
(Mt. 14.1-12; Lc. 9.7-9)
anoxõ nikatirofoma, ãfe kaifofo feta afe
yorakõifãfe.” 14 Xanĩfo Herodes nikani Jesúsnoa
5 Nãskakẽ arixõ afama mĩshti fapaifikĩ yoiaifono aõnoa fanĩma mĩshtixõ
anima. Akka a isinĩ ikaifo fisti rasi ato yoifofãsafaifono. Nãskakẽ Herodes
ramãino sharai fetsenifo. 6 Nãskata Jesús shinãkĩ iskafani: “Mã Juan Maotista
shinãni: “¿Afeskakĩ ea chanĩmara otoita, nãskakẽ ãfe sharaõxõ ato
fakanimamẽ?” ixõ tsõa nikayamaino. sharafai,” ixõ shinãni.
Nãskakẽ pexe rasi chaima ano Jesús 15 Akka fetsafãfe yoikĩ iskafanifo: “Nã

kafãsani ato tãpimafofãsafai. ato Niospa meka yoimis Elíaskĩa,”


faifono, fetsafãferi yoikĩ iskafanifo:
Jesús aõxõ tãpimisfo nĩchini Nios “Nato Niospa meka ato yoimis, nã
Xanĩfoõnoa ato yoitanõfo afetĩama Niospa meka ato yoipaonifo
(Mt. 10.5-15; Lc. 9.1-6) keskafakĩ,” ixõ yoiaifono.
7 Nãskata aõxõ tãpimisfo doce kenani. 16 Nãskafakĩ yoiaifãfe nikai Herodes

Ato kenaino akiki feafono rafe rasi faxõ iskani: “Nãkĩa Juan, mẽ ato
ato nĩchini: “Eõxõ niafaka yõshi chakafo textemafiaitano mã anã otoa,” ixõ
ato makinoa põtatakãfe,” ixõ ato yoini. shinãni.
8 Nãskaxõ anã ato yoini: “Fãi kakĩ, mã 17 Herodes Juan reteyoamano yoikĩ

afaa fokiki, akka mãto mẽsteti fisti mã iskafani: “Mĩ exto ãfi fĩayamafe,” faito
fotiro. Mãto pishari mã fokiki a mã nikakĩ, Herodes akiki õitifishkiki ãfe
piairi mã fokiki mãto koriri mã fokiki. sorarofo yoini achikaxõ metexkere
MARCOS 6 78

akaxõ karaxa mẽra ikimanõfo. Akka nã 28 Nãskakẽ soraro karaxa mẽra kaxõ,
Herodías Felipe ãfe ãfi ini, nã Felipe Juan textexõ ãfe mapo sapaki feni.
Herodes ãfe exto ini. Akka nã Herodes Nãskaxõ nã kẽro xomaya inãno, nãatori
Herodías fe fĩanãni. 18 Akka Juan ãfe afa inãni.
Herodes yoini: “Na mĩ exto ãfi mĩ 29 Nãskakẽ Juan ãfe inafãfe nikanifo

fĩatiroma,” ixõ yoiaino, 19 nãskakẽ mã texteafono. Nãskakẽ ãfe yora fonifo


Herodías Juan noikaspakõikĩ retepaini. maifaxikakĩ.
Akka retepaifikĩ retetiroma ini. 20 Akka
Herodes Juanki rateni mãmãi tãpiax Jesús cinco mil feronãfakefo ato pimani
Juanmãi feronãfake sharakõikẽ Nios (Mt. 14.13-21; Lc. 9.10-17; Jn. 6.1-14)
Ifofasharakõia. Nãskakẽ kexesharakõini. 30 Mã askano a aõnoa yoimisfãfe afe

Nãskakẽ ãfe ãfinĩ noikaspafiaito ichanãkaxõ yoinifo a atanaifo keskara


nikafikĩ, “¿Ẽ afeskaimẽ?” ixõ shinãta, ato tãpimayanã. 31 Askafaifãfe nikakĩ
Herodes Juan nikakõini. 21 Akka Jesús ato yoini: “Niri fekãfe tsõa istoma
Herodías mã ato Juan retematiro ini, ano nores kaxõ nõ teneyonõ,” ato fani.
Herodes ãfe cumpleaños ikaino. Yorafo mẽxotaima atoki feaifono,
Nãskakẽ Herodes fista akĩ afe nãskakẽ pitirofoma inifo. 32 Nãskakẽ
xanĩfofoya soraro xanĩfofoya Galilea Jesús aõxõ tãpimisfo fe kanõanãfãnẽ
anoa xanĩfofori ato ichanãfani. tsõa istoma ano kani. 33 Akka mã fõkaxõ
22 Nãskaifono Herodías fake xomaya yorafãfe Jesús kaito õikakĩ tãpinifo.
fista ikaino ikikainax ares yorafãfe Nãskakẽ nã pexe rasi anoafo nã aõxõ
õinõfo mairani. Mairaito õikĩ Herodes tãpimisfo fe kai ari ichonifo. Jesús aõxõ
inimani, a afeta piaifori inimanifo tãpimisfo fe nokoamatai nokoi taenifo.
askafanifo. Nãskakẽ nã xanĩfãfe nã fake 34 Mã nokoax Jesús kanõanãfã makinoax

xomaya iskafani: “Ea yõkafe a mĩ fotopakekafã õia yõrafã rasi õini. Ato
fichipaiyai, ẽ mia mininõ,” fani. 23 “Mã fichixõ ato shinãkõini, nã oa ovejafo
na yorafãfe õikani ẽ mia pãraima a mĩ ifomais keskara ato õikĩ. Nãskaxõ afama
fichipaiyai keskara ea yõkafe ẽ mia mĩshtifo ato yoisharakõini. 35-36 Nãskakẽ
mininõ,” ixõ yoini. mã yãtapakeaino aõxõ tãpimisfo akiki
24 Askafaino nã xomaya kãikaixõ afa fõkaxõ yoinifo: “Mã yãtapakei kiki nono
yoini iskafakĩ: “¿Ẽ afaa xanĩfo tsoa ikamakĩ. Na yorafo nĩchife pexe
yõkatiromẽ?” faito ãfa kemakĩ iskafani: rasi ari yafi a pexe pasotai ikafo ari
“Juan textexõ ea ãfe mapo inãfe fafe,” fokaxõ a piaifo fitanõfo,” faifono, akka
fani. Jesús ato kemani: 37 “Askakakĩma
25 Nãskata nã xomaya anã ikikaixõ mãroko ato pimakãfe,” ato faito,
xanĩfo yoini iskafakĩ: “Iskaratĩa sapaki kemanifo iskafakakĩ: “¿Mĩ shinãimẽ na
rãtaxõ Juan Maotista textexõ ea ãfe yorafo pimaxiki kaxõ a piaifo dos
mapo inãfe,” fani. cientos kori exenẽ pãa nõ ato fixotanõ?”
26 Askafaito nikai xanĩfo faifono, 38 Jesús ato yoini: “¿Afe tii mã
shinãmitsakõini, Juan shinãi. “Akka na pãayamẽ? Fokaxõ õiyotakãpo,” ato
yorafãfe nikaifono mẽ na kẽro xomaya faito, mã fokaxõ õitakakĩ yoinifo
yoia. Nãskakẽ ẽ ato Juan iskafakakĩ: “Nãno cinco pãa yafi foe
textemapaiyamafikĩ ẽ ato textemani,” rafes,” fanifo.
ixõ shinãni. 27 Nãskakẽ ãfe soraro 39 Nãskakẽ ato yoini: “Ichanãfaxõ na

nĩchini, Juan textexõ ãfe mapo fixotanõ. yorafo yoikãfe fasi ano tsaonõfo,” ato
79 MARCOS 6, 7

fani. 40 Ato yoikĩ askafaifono keyokõi


tsaoi fetsenifo, fetsa ano cien ini, fetsa Jesús Genesaret anoafo a isinĩ
ano cincuenta ini. 41 Nãskata Jesús cinco ikaifo ato sharafani
pãa yafi foe rafe tsomainĩfofã, nai (Mt. 14.34-36)
foisnĩfofã Apa Nios aicho fani. Nãskata 53 Jesús aõxõ tãpimisfo feta ĩamãfã
mã pãa kaxkeketsaxõ aõxõ tãpimisfo pokefainax Genesaret mai ano nokoni.
inãni, yorafori ato inãnõfo. Askatari foe Nãno ĩamãfã ketokonõ kanõanãfã
raferi keyokõi ato inãnifo pinõfo. nexanifo. 54 Nã kanõanãfã mẽranoax
42 Nãskakẽ mã keyokõichi pikanax fotopakefofãnaifono, yorafãfe tãpinifo.
mãyakõinifo. 43 Nãskakẽ a chetefaafo 55 Mã tãpikanax pexe rasi pasotai ichoi

pãa yafi foe doce fẽta fospikõiya ini. 44 A fetsenifo. Nãskakaxõ a isinĩ ikaifo, rãtati
cinco pãa piaifo cinco mil feronãfakefos kamaki rãtakaxõ ato efenifo Jesús ano.
inifo. 56 Nã Jesús kai ari fanĩma mĩshtixõ, a

isinĩ ikaifo fai nẽxpakĩa ato rãtanifo.


Jesús ĩamãfã femãkĩa kani Nãfãfe, “Noko ramãmafe nõ mia tari
(Mt. 14.22-27; Jn. 6.16-21) kexa ramãkanõ,” fanifo. Nã ramãifo tii
45 Mã yorafo pimata Jesús aõxõ sharai fetsenifo.
tãpimisfo yoini iskafakĩ: “Kanõanãfãnẽ
nanekãfe okiri ĩamãfã pokefaitaxikãki Jesús ato yoini afeskai yorafo
Betsaida ano rekẽ nokotaxikakĩ. Ẽ chakafomakĩ
fenakaimakai, ẽ na yorafo nĩchiyonõ,” (Mt. 15.1-20)
ixõ ato yoini. 46 Mã yorafo nĩchita mãchi
7
1 Nãskata fariseofo fe a Moisés yoikĩ

keya ari arese kani arixõ Apa Nios kirika keneni keskara ato
kĩfikai. 47 Mã fakishaino ĩamãfã nakirafe tãpimamisfo Jerusalén anoax Jesús ano
kanõanãfã ini. Akka Jesús kanima, ares fenifo. 2-3 Nãfãfe õinifo Jesúsxõ
fisti nẽteni. 48 Jesús õini aõxõ tãpimisfãfe mechokomexoma piaifãfe, a
tãpimisfãfe tõfeaifãfe nẽfefanẽ ato ãto xinifãfe yoinifo keskayamaifono.
katima faino ĩamãfã pooiki Nãskakẽ ato mekafanifo. Akka
mesenikõiaino, mã penaino. Nãskakẽ fariseofãfe keyokõi judeofo ãto xinifãfe
Jesús atoki kani ĩamãfã femãkĩa. Akka yoipaoni keskapaonifo. Piamax taeyoi
ĩamãfã femãkĩa kakĩ oa ato finõfainai mechomepaonifo chipo pixakakĩ. 4 Akka
keskara ini. 49-50 Ĩamãfã femãkĩa kaito a afarafo ato miniaifo anoax fekanax, a
õikakĩ niafakara ixõ shinãkani. Tai tai ato xinifãfe yoinifo keskai
inifo. Nãskakẽ keyokõichi õikani mechokomekaxoma pitirofoma. Ãto
rateaifono. Akka Jesús ato yoini xinifãfe afarafo feyafapaonifo keskai
iskafakĩ: “¿Afeskai mã rateimẽ? Ẽki nãfori askapainifo. Ãto kechofoya, ãto
rateyamakãfe,” ato fani. jarafoya ãto ochamefetifoya, ãto rakoti
51 Nãskata kanõanãfã mẽra naneinãkafã, chokapaonifo ãto xinifãfe apaonifo
nẽfefã nishpafani. Nẽfefã nishpafaito keskara.
õikakĩ a aõxõ tãpimisfãfe, “¡Kee! ¿Afeskaxõ 5 Nãskakẽ fariseofo feta a Moisés yoikĩ

nẽfefã nishpafaimẽ?” fanifo. 52 Akka kirika keneni keskara ato tãpimamisfãfe


Jesúsnoa tãpiyonifoma, Jesús afama mĩshti Jesús yõkanifo: “¿Afeskakĩ na mĩõxõ
fatiroxakĩ cinco pãa cinco mil feronãfakefo tãpimisfãfe a nõko xinifãfe yoinifo
ato pimafiitano. Niospa Fake fiano ãto õiti keskara nikakanimamẽ na
mẽraxõ tsõa shinãnima, tãpiyonifoma. mechokomexoma piaifofaifãfe?”
MARCOS 7 80

6-7 Jesús ato kemani iskafakĩ: “Nã yõkanifo: “A mĩ yorafo yoia keskara


Niospa meka yoimisto Isaías matoõnoa nokori yoife nõ tãpinõ,” faifono, ato
yoini iskafakĩ: yoikĩ iskafani: 18 “¿Afeskakĩ mãri mã
Na yorafãfe afaa tãpiafoma ato nikasharaimamẽ? ¿Mã tãpiamamẽ afara
feparapaimisfo. Na yorafãfe eõnoa nõ piato nõko xaki mẽraxõ noko
yoisharafikakĩ, akka ãto õiti mẽraxõ chakafatiroma? 19 Akka a nõ piai nõko
ea shinãsharafoma. Ãakõi õiti mẽra kaima, nõko ãto mẽra kai, mã
ichanãkanax fanãikani ea kĩfiyanã. A nõko ãto mẽranoax payokomeano chipo
yorafo tãpimanaifo keskarakai ẽfe nõ aya safatiro.”
mekama. Ãakõi shinãkaxõ ato “Akka a nõ piai chakama, keyokõi
yoikani, shara,” ixõ ato yoini. 20 Nãskaxõ anã ato
ixõ Isaías Niospa meka keneni. yoini: “Akka mãto shinãmã shinãxõ mã
8 Nãskakẽ a Niospa yoini keskara mã afarafo chakafatiro. 21-22 Nãskakẽ ãto
shinãkima, a mãto xinifãfe yoini shinã mẽraxõ shinãkakĩ, yorafãfe afara
keskara mã shinãmis. chakafo shinãmisfo. Feronãfakefãfe ãto
9 “Nã mã shinãpaiyai keskara fisti mã ãfima chotaifono, kẽrofãferi ãto fenema
shinãpai. Nãskakẽ a Niospa mato yoini chotamamisfo. Nãskata yometsokata,
keskara mã anã nikapaima. 10 Akka ato retemisfo. Askatari kẽro fetsafo
Moisés yoini iskafakĩ: ‘Mãto epa yafi kaxefakãta, fetsafo chakafakĩ,
mãto efa nikasharakãfe. Akka a ãto apa mekafakãta; afara fetsafo chakafakãta,
yafi ãto afa chakafaifo ato retekãfe,’ ixõ ato pãrakãta, a afara apaiyaifo fisti
yoini. 11-12 Anori kenekĩ yoifinino, akka akãta, a fetsafãfe fiaiti fipaikãta, ãa
mã yoikĩ iskafamis: ‘Feronãfãke ãfe apa chanĩkãta, ãa kakapaikãta, askatari
yafi ãfe afa yoikĩ iskafatiro: “Ẽ mato shinãsharamisfoma. 23 Nã afara chakafo
afaa inãtiroma, nã ẽfenãfo mẽ Nios ãto shinã mẽraxõ shinãifo keskafakĩ
inãkĩ ixõ yoitirofo,” ’ mã famis. Nãskata nãato ato chakafaxii,” ixõ ato yoini.
a Niospa yoini anori mã ato yoimisma
mãto epa yafi mãto efa kexeshakãfe Xotofake judeoyamafixõ Jesús
ifiano. Akka mã ato yoimis iskafakĩ: chanĩmara fakõini
‘Anã mãto epa yafi mãto efa mã afaa (Mt. 15.21-28)
inãtiroma,’ ixõ mã ato yoimis. Na shara. 24 Nãskata nãnoax pexe rasi Tiro ano
13 Nãskakẽ a Niospa yoini anori yoitama, Jesús kani. Mã kaax pexe fetsa mẽra
a mãto xinifãfe yoipaonifo anori fisti mã ikini, ano ikikẽ tsõa tãpiamanõ. Akka
ato yoimis. Nãskaxõ afara fetsafo mã nãno ikiax onetiroma ini. 25 Nãnoa
famis, Niospa mekakõi mã yoimisma,” koshikõi tãpinifo, nãskakẽ nã fake
ixõ Jesús ato yoini. xotofake niafaka naneato ãfe afa Jesús
14 Nãskaxõ Jesús yorafo kenaxõ ato yoini ano kaxõ a nãmã ratokonõ mai
iskafakĩ: “Keyokõichi ea nikasharakõikãfe chachipakefofãni. 26 Nã kẽro xoko fetsa
tãpisharakõixikakĩ ẽ mato yoinõ. 15 Nã nõ Sirofenicia mai anoa ini. Nãskakẽ Jesús
piaitokai noko chakana fatiroma, akka ano kani. Kaxõ yoikai iskafakĩ: “Ẽfe fake
nõko shinã mẽraxõ nõ afara chakafo xotofake makinoa niafaka yõshi chaka
shinãito noko chakanafatiro. 16 Mã potaxõfe,” fani.
pachoyakĩ nikasharakãfe,” ato fani. 27 Askafafiaito nikakĩ Jesús yoini
17 Nãskata Jesús yorafo nĩchifaini pexe iskafakĩ: “Ãa fakefãfe pikĩ taefayonõfo.
mẽra ikini, nãnoxõ a aõxõ tãpimisfãfe Enefe, a fakefãfe piai fĩaxõ nõ paxta inã,
81 MARCOS 7, 8

askarakai sharamaki,” faito, 28 nã Nãskaifono Jesús aõxõ tãpimisfo kenaxõ


kẽromã kemani iskafakĩ: “Ẽje Ifo, a mĩ yoini iskafakĩ: 2 “Ẽ na yorafo shinãkõi,
ea yoiai keskara mẽ nikai. Akka nono tres nia mã efe ikafono, nonoxori
paxtafãfe pitirofo a fakefãfe piai ãfe afaa pikanima. A piaifo mã keyoa. 3 Akka
potofo mĩsa nãmã keyo pakeaito,” faito, afaa pimaxoma ãto pexe ano ẽ ato
29 Jesús yoini iskafakĩ: “Chanĩma, mĩ ea nĩchiano, fonãikani afaa pikanaxma fai
kemasharakõia. Nãskakẽ mã mĩ katiro, nẽxpakĩa paketirofo. Atiri chai inoax
mĩ fake xotofake makinoax mã niafaka feafoki,” ato faino, 4 a aõxõ tãpimisfãfe
yõshi chaka mã tsekeaki,” fani. kemanifo: “Akka, ¿afeskaxõ nõ ato
30 Nã kẽro mã ãfe pexe ano nokoxõ õia pimatiromẽ? ¿Fanĩa nõ afaa fitiromẽ,
ãfe fake xotofake raka ini, a makinoax nonokai tsoa ikama?” faifono, 5 anã Jesús
mã niafaka tsekeano. ato yõkani: “Akka, ¿afe tii mã pãayamẽ?”
ato faito, “Siete pãakĩa,” fanifo.
Jesús feronãfake pãstokõi ita 6 Nãskakẽ Jesús, “Yõrafã rasi nãmã
mekamisma sharafani tsaokãfe,” ato fata, siete pãa
31 Jesús Tiro mai anoax tsekekainikakĩ, tsomainĩfofã. Apa Nios aicho fata, pãa
Sidón yafi pexe rasi Decápolis finõfaini kaax, kaxke pakexõ aõxõ tãpimisfo inãni.
Galilea ĩamãfã kesemẽ nokoni. 32 Nãno Nãfãferi nã yorafo inãnifo pinõfo.
yorafãfe feronãfake mekamisma ita pãstokõi 7 Nãskata foe ichapama ranãri ini.

iyonifo. Mã iyokaxõ yoinifo iskafakakĩ: “Mĩ Nãskakẽ atoõxõ Jesús Apa Nios aicho
mĩfi mãmãfe nikamismaki pãstokĩ,” faifono, fata, aõxõ tãpimisfo foe inãni a yorafori
33 Jesús a fisti ori iyoni, yorafo makinoa. ato inãnõfo. 8 Nãskakẽ keyokõichi
Nãskaxõ ãfe mĩfi ãfe pacho kini mẽra meeini. pikanax mãyakõinifo. A pikĩ chetefaafo
Askafatari ãfe mifiki kemo mechota ãfe ana siete fẽta fospikõia ini. 9 A piafo yorafo
ramãkani. 34 Nãskafata nai foisnĩfofã xakaita ichapakõi inifo, cuatro mil inifo.
yoini iskafakĩ: “Efata,” fakĩ. (Akka nõko Nãskaxõ Jesús ato nĩchini fotanõfo.
mekapa nõ yoimis iskafakĩ: “Papeita 10 Nãskata Jesús a aõxõ tãpimisfo fe

nikasharafe,” faki.) kanõanãfã mẽra naneinãkafanax


35 Nãskafaino, nã pãsto ãfe pãcho Dalmanuta mai ano kani.
nikasharakõini. Ãfe anari sharakõitani,
nãskax meka sharakõini. 36 Nãskafata, Fariseofãfe, “Jesús, tsõa atiroma
“Mã tsoa yoiki,” Jesús ato fafiaino, keskara noko ispafe nõ mia
askatamaroko ato yoikĩ finakõifofãsa chanĩmara fanõ,” ixõ yõkanifo
fanifo. 37 Nãskakẽ, “¡Kee, õikapo! (Mt. 16.1-4; Lc. 12.54-56)
¿Afeskaxõ iskara sharafaimẽ?” ikata 11 Nãno fariseofo akiki fenifo afe

iskafakĩ yoinifo: “A pastofo ato yoinãi fekani, feparaxõ yõkapaikani.


sharafaino mã nikakani, a Iskafakĩ yoinifo: “Tsõa atiroma
mekamisfomari mã ato sharafaino mã keskafakĩ afama mĩshtifo fakĩ noko
mekakani,” ikanax yoinãnifo. ispafe nõ mia chanĩmara fanõ mĩ Nios
ariax oamãki,” faifono, 12 Jesús fãsi
Jesús cuatro mil feronãfakefo pimani xakainãkafã ato yoini iskafakĩ:
(Mt. 15.32-39) “¿Afeskakĩ na yorafãfe tsõa atiroma

8
1 Nãskata pena fetsa yorafã rasi anã keskafakĩ noko ispafe ea fakanimẽ? Ẽ
Jesúski fenifo ãfe meka nikai fekani. mato pãraima a Nios fistichi atiro
Nãskata a piaifori ano afaa inima. keskara ẽ mato ispaima,” ixõ ato yoini.
MARCOS 8 82

13 Ato
askafata mã ato makinoax kai mechanafayanã ãfe mẽkemã ramãni
kanõanãfã mẽra naneinãkafã okiri iskafakĩ yõkayanã: “¿Mã mĩ afara
ĩamãfã pokefaini kani. õitiromẽ?” faito, 24 nã fẽxo mã õisharaki
iskafakĩ yoini: “Ẽ õi na feronãfakefo oa
“Fariseofo feta saduceofãfe anorima ififo kafanai keskara,” faito, 25 Jesús anã
yoimisfoki ato nikayamakãfe,” ãfe mẽkemã fero ramãkani. Nãskafaano
Jesús ato fani nã fẽxo mã sharaxõ õisharakõini.
(Mt. 16.5-12) Nãskaxõ keyokõi xafakĩakõi
14 Akka mã fõkakĩ, a pifofaifo õisharakõini. 26 Nãskakẽ Jesús ãfe pexe
shinãmaki fainifo. Akka nã kanõanãfã ano nĩchini iskafakĩ yoiyanã: “Mĩ anã
mẽra pãa fisti ini. 15 Askaifono Jesús ato pexe rasi ano kakiki, mĩ pexekõi ano
yoini: “Õisharakãfe. Fariseofãfe Herodes katãfe, mĩ tsoa yoikĩ,” fani.
feta pãa faraxakafo piyamakãfe,” ato
fani. “Mĩ Cristo mia Niospa ifini nokoki
16 Ato askafaino, a aõxõ tãpimisfo ãa nĩchixii mĩ nõko xanĩfo finakõia inõ,” ixõ
ranã yoinãnifo iskakani: “¿Afeskakĩ Pedro Jesús yoini
noko iskafaimẽ? Nõkai pãa yama,” (Mt. 16.13-20; Lc. 9.18-21)
ikanax yoinãnifo. 27 Nãskafata Jesús a aõxõ tãpimisfo fe
17 Nãskaifono mã tãpixõ Jesús ato pexe rasi Cesarea Filipo pasoato fonifo.
yoini iskafakĩ: “¿Afeskai nõ pãayamara Fãi kakĩ Jesús ato yõkani: “¿Ea afaa
mã ikimẽ, mãto õiti mẽraxõ mã yorafãfe faimẽ?” ato faito, 28 aõxõ
shinãsharaimamẽ? 18-19 Feroyafiaxõ mã tãpimisfãfe kemanifo iskafakakĩ:
õi sharaima, pachoyafiaxori mã “Fetsafãfe Juan Maotistara, mia fakani.
nikasharaima. ¿Akka mã shinãimamẽ? Fetsafãferi Elíasra mia fakani.
A cinco pãa cinco mil yorafo ẽ ato Fetsafãferi nã ato Niospa meka yoipaoni
pimaita akka, ¿a chetefaafo afe tii fẽta fetsa rakikĩa mia fakani,” ixõ yoinifo.
fospia mã fiitamẽ?” ato faito kemanifo: 29 “Akka, ¿mã ea tsoara faimẽ?” ato

“Doce fẽta ikita,” fanifo. faito, Pedro kemani iskafakĩ: “Mĩ Cristo
20 “Askatari a siete pãa cuatro mil mia Niospa ifini nokoki nĩchixii mĩ nõko
yorafo ẽ ato pimaita, akka, ¿afe tii fẽta xanĩfo finakõia inõ,” faito, 30 Jesús yoini
fospia mã fiitamẽ?” ato faito, “Siete iskafakĩ: “Eõnoa tsoa yoiyamakãfe,”
ikita,” fanifo. “Askatari, ¿nã siete pãa ẽ fani.
kaxkeketsaxõ ẽ ato minita cuatro mil
feronãfake, afe tii fẽta texefafo mã “Chipo ea retexikani,” Jesús ato fani
fiitamẽ?” ato fani. “Sietekĩa,” fanifo. (Mt. 16.21-28; Lc. 9.22-27)
21 Askafaifono ato yoini iskafakĩ: “¿Ai 31 Nãskata Jesús ato yoikĩ taefani
mã tãpiamamẽ?” ato fani. iskafakĩ: “Ẽ chipo omiskõi finakõixii.
Askatari ea õikaspakakĩ ea potaxikani,
Jesús yora fẽxo Betsaida anoxõ sharafani judeofãfe ãto xanĩfofo feta a Nios ato
22 Nãskatamã Betsaida ano kĩfixomis xanĩfofãfe a Moisés yoikĩ
nokoafono, yora fẽxo Jesús ano iyonifo. kirika keneni keskara ato tãpimamisfãfe.
Mã iyokaxõ iskafakĩ yoinifo: “Jesús, na Askatari ea retexikani, akka ea
feronãfake ramãfe,” faifono, 23 Jesús ãfe retefiafono tres nia oxata ẽ anã otoxii,”
mẽkemã nã fẽxo mẽtsoinĩfofã pexe rasi ato fani. 32 Nãskakẽ xafakĩakõi ato yoini.
pasoatai iyoni. Nãrixõ ãfe kemõ ãfe fero Ato yoikĩ askafaito ori iyoxõ Pedro
83 MARCOS 8, 9

yoini iskafakĩ: “Ifo, askayamafe mia fafekõini oxo finakõia ini, mã


retekanima kiki,” faito, 33 anã Jesús patsasharafikakĩ tsõa askafatiroma ini.
fesoakekafã aõxõ tãpimisfo õiyanã 4 Nãnoa Elías yafi Moisés õinifo Jesús fe

iskafakĩ Pedro yoini: “Emakinoax katãfe, mekaifono. 5 Nãskaifono Pedro Jesús


Satanás. A Epa Niospa shinãi keskara mĩ yoini iskafakĩ: “Ifo, sharakõi ano nõ oa.
tãpiamaki. Akka nã yorafãfe shinãifo Nono nõ tres tapas fanõ, fetsa mia
keskara mĩ shinãikai,” fani. axota, fetsa Moisés axota, fetsa Elías
34 Nãskata Jesús aõxõ tãpimisfoya axota, nõ fanõ,” fani.
yorafo kenaxõ ato yoini iskafakĩ: 6 Akka aõxõ tãpimisfo ratekõinifo.

“Fatora fetsa ẽfe inakõi ipaikĩ ãakõi Nãskakẽ Pedro tãpinima a yoiai keskara,
apaiyai keskara anã atiroma. Nã ẽ yoiai shinãyamaino yoini. 7 Nãskaifono kõinĩ
keskara nikakõitiro. ‘Ẽfe Ifoxõ ea ato maipakefofãni. Nã kõi mẽranoax
retefiaifono ẽkai ẽfe Ifo ẽ mekai iskaito nikanifo: “Nafi ẽfe
potapakenakama,’ ixõ shinãtiro. 35 Akka Fakekõiki ẽ aõ noikõi. Nãskakẽ
fẽtsa ãa shinãtiro iskakĩ: ‘Ẽ Nios Ifofaito nikasharakõikãfe,” ikaito nikanifo.
ea retetirofo. Nãskakẽ ẽ Nios Ifofaima,’ 8 Askaito nikafikakĩ, a kemataima

ixõ shinãtiro mesekĩ. Askara yora naax õiafo ano ato fe tsoa inima, Jesús fisti
ẽfe Epa ano katiroma. Akka nã ea Ifofaa, ares ato fe ini.
ẽfe meka yoiaito askayamãkĩ eõxõ 9 Nãskata mã mãchi keya ariax fotoxõ,

reteafono ẽ ifixii efe ĩpaxanõ eamãi “A mã õia keskara mã tsoa yoiki. Ẽ naax
Ifofamiskẽ. 36 Akka fatora fetsa afara mẽ anã otoano mã ato yoitiro,” ixõ ato
ichapayakõi ikatsaxakĩ, anã ãfenã yoini. 10 Nãskakẽ tsoa yoitama. Ares fisti
itiroma. Mã naax omiskõipakenaka. ãto õiti mẽraxõ shinãnifo mã tãpifikaxõ.
37 Akka, ¿nĩpaxakĩ yorafãfe afe tii Naax ẽ anã otoxira nokofaito nõ
kopifatirofomẽ? Maa, afaa tãpiama ikanax yoinãnifo.
kopifatirofoma. 38 Akka fatora fetsa eõ 11 Nãskaxõ Jesús yõkanifo, iskafakakĩ:

rãfikĩ, ẽfe meka sharari yoikaspai yora “¿Afeskakĩ a Moisés yoikĩ kirika keneni
chakafãfe ferotaifi ẽri aõ rãfikĩ yoikĩ keskara ato tãpimamisfãfe iskafakĩ
iskafaxii: ‘Ẽ na yora õimisma,’ ẽ faxii ẽfe yoimisfomẽ Elías rekẽ oi taexii?” ixõ
Ẽpa sharafoya fotoxõ, ẽfe ãjiri sharafori yoimisfo faifono, 12 ato kemakĩ iskafani:
efe fotopakefofãxikani,” ixõ ato yoini. “Chanĩma, Elías rekẽ fotoi taexii, nãato

9
1 Askatari anã Jesús ato yoini ato yoisharaxii itipinĩsharanõfo. Akka,
iskafakĩ: “Ẽ mato pãraima, fatora ¿afeskakĩ kirika ano kenenifomẽ, a ẽ
fẽtsa nono efe iyoxõ nayoxoma ẽfe Epa omiskõixiai yorafãfe ea chakafakakĩ ea
xanĩfo finakõia õiyoxikani ãfe potaifono? 13 Akka ẽ mato yoinõ mã
sharaõnoax oaito,” ixõ ato yoini. Elías ifana. Nãskakẽ nã apaiyai
keskafakakĩ chakafanifo. Nãnori aõnoa
Jesús ãfe femãnã fetsa keskara ini, yoikĩ kirika kenenifo,” ixõ ato yoini.
fafekõini. Ãfe rapatiri oxokõi ini
(Mt. 17.1-13; Lc. 9.28-36) Jesús feronãfake naetapa niafaka
2 Nãskata chaka põtaxoni
mã seis nia finõta, Jesús
(Mt. 17.14-21; Lc. 9.37-43)
mãchi keyakõi ari mãpekĩ ãfe ina tiis
ato iyoni. Pedro iyota, Santiago iyota, 14 Nãskata mã Jesús fe fõtakakĩ a

Juan iyota ato fani. Nãriax ãto ferotaifi Jesúsxõ tãpimis fetsafo ano nokokaxõ
Jesús fetsa keskara ini. 3 Ãfe rapati õitoshinifo yõrafã rasifo fe a Moisés
MARCOS 9 84

yoikĩ kirika keneni keskara ato yõshi chakata, na fake mĩ mekamatama,


tãpimamisfo fe ato fe feratenãifãfe. mĩ nikamamismaki, ẽ mia yoikai na
15 Nãskaifono Jesús oaito fichikanax fake makinoax tsekekaitãfe, nãskax mĩ
akiki keyokõi farekefaikaxõ, “Kee, mã anã a mẽra ikiki,” faino, 26 niafaka yõshi
Jesús oi kiki,” ikaxõ yoisharanifo. chaka fãsikõi fiisini. Nãskakĩ nã fake
16 Askaifono Jesús ato yõkani iskafakĩ: anã choamani. Nãskata mã fake
“¿Afeskai mã ato fe feratenãimẽ?” ato makinoax tsekekaikĩ oa naa keskara
faino, fẽtsa kemani iskafakĩ: 17 “Maestro, fafãini. Nãskakẽ iskafakĩ yoinifo: “Mã
ẽfe fake ẽ mikiki efea, niafaka chaka a naa raka,” faifono, 27 akka Jesús ãfe
mẽra nanexõ mekamamismano. 18 Nã mẽkemã mẽtsota fininĩfofanaino nã
kapaiyai arixõ, niafaka chakata achiano feronãfake niinãkafãni.
paketiani. Ãfe axfapa fãkox 28 Nãskafata Jesús pexe mẽra

keyopaketiani, askatari ãfe piti ikikainano, anoxõ a aõxõ tãpimisfãfe a


yeyexamis, askatari charishi fetsemis. fisti yõkanifo: “Akka, ¿afeskakĩri nõ
Mẽ mĩ inafo yoia a makinoa niafaka niafaka yõshi chaka potatiromamẽ?” ixõ
yõshi chaka põtanõfo. Akka mĩ inafãfe yõkaifono, 29 Jesús ato kemani: “Na
atirofoma,” faino, 19 Jesús kemani: keskara niafaka mã potakĩ Epa Nios
“Mãkai ea chanĩmara faima. Mã afara kĩfita foni teneyanã Nios shinãkĩ mã
shinãmis. Akka afetĩakai ẽ nono mato fe potatiro. Akka mã askayamaxõ mã
itianima. ¿Afetĩakai mã ea nikaimẽ? potatiroma,” ato fani.
Niri nã fake efekãfe,” faino, 20 nãskakẽ
Jesús ano nã fake iyonifo. Akka nã Anã Jesús ato yoini: “Chipo ea
nĩafaka mã Jesús tãpixõ, nã feronãfake retexikani,” ixõ
anã choamanaino anã nãmã pakeni. (Mt. 17.22-23; Lc. 9.43-45)
Nãskakẽ tarame tarame iyanã ãfe 30-31 Nãskata Jesús nãnoax a aõxõ
axfapa fãkox keyopakeni. tãpimisfo fe kakĩ Galilea finõfaini. Akka
21 Nãskaxõ Jesús apa yõkani iskafakĩ: Jesús ato tãpimakaspani, “Ea
“¿Afetĩa fichinimẽ?” iskaifaito, apa tãpiyamanõfora,” ixõ. A aõxõ
yoini iskafakĩ: “Afetĩa fichinima. tãpimisfoosmãi ato tãpimakĩ iskafakĩ
Yomeax fichini. 22 Mẽxotaima na niafaka ato yoini: “Ea achikaxõ ãto xanĩfofo ano
chakata iskafaino, chiinaki paketa ea iyoxikani, afãfe ea retenõfo. Akka ea
fakanaki pakemis, retepaikĩ iskafaino. retefiafono tres nia oxata ẽ anã otoxii,”
Nãskakẽ mĩ sharafatiromakĩ sharafafe, ato faito, 32 tsõa tãpinima a ato yoiai
noko shinãkĩ ẽfe fake ea sharafaxõfe,” keskara. Yõkapai akiki ranonifo.
faino, 23 Jesús yoini: “¿Afeskakĩ ẽfe fake
mĩa ea sharafaxotiromamẽ mĩ ea faimẽ? “Akka, ¿tsoakaimẽ sharafinakõia?” inifo
Ea chanĩmara faifono ẽ ato afama mĩshti (Mt. 18.1-5; Lc. 9.46-48)
faxotiro,” fani. 33 Nãskata pexe rasi Capernaúm ano
24 Nãskakẽ nã fake ãpa fãsikõi mekani nokonifo. Nã pexe anoxõ Jesús ato yõkani:
iskafakĩ yoini: “Ẽ mĩa chanĩmara fai, ea “¿Afeskai fai anoax mã feratenãmẽ?” ato
axõfe ẽ mia chanĩmara fakĩ finakõinõ,” faino, 34 tsoa tooxinima, akka fai
ixõ yoiaino, 25 yõrafã rasi ichanãfono nẽxpakĩanoax feratenãi iskakanax:
Jesús õini, Jesús feronãfake makinoa “¿Tsoakai sharafinakõiamẽ?” ikanax.
niafaka potaito õipaikani. Nãskakẽ 35 Nãskakẽ Jesús tsaoxõ a aõxõ

Jesús niafaka iskafakĩ yoini: “Niafaka tãpimisfo doce kenaxõ ato yoini:
85 MARCOS 9, 10

“Fatora fẽtsa ato finõpai nã yorafãfe ãto mã mĩ oxtemeax Epa Nios ari mĩ katiro
ina keskara itiro, nãskakẽ keyokõi ato afe ĩpaxakĩ. Akka mĩ oxtemeamax tae
axosharakõitiro,” ixõ ato yoini. rafeyax chiifã mẽranoax mĩ
36 Nãskata ato nẽxpakĩa fake yome omiskõipakenaka, anoax xenafo
nĩchita, chishtoinĩfofã ato yoini: nayamaino, chiiri nokanakama anoax.
37 “Akka fatora fẽtsa ẽfe aneõxõ na fake 47 Askatari mĩ fẽro mia afara

yome noikĩ nãatori ea noisharakõi. Nã chakafamakẽ tsekafe. Nãskax mĩ fero


ea noisharaito ea fisti noima, nã ea fistiax Epa Nios xanĩfo ano mĩ katiroki.
nĩchiniri noisharai,” ixõ Jesús ato yoini. Akka mĩ fero rafeyax chiifã mẽranoax
mĩ omiskõipakenaka. 48 Anoax xenafo
Fẽtsa noko noikaspatama noko sharafai nayamaino chiiri nokanakama anoax.
(Mt. 10.42; Lc. 9.49-50) 49 “Nãskakẽ chiifã mẽranoax keyokõi
38 Ato askafaito Juan yoini: “Maestro, omiskõipakenakafo. 50 Akka tashi shara.
mã nõ õia oa feronãfake fistichi mĩ Akka mã nami tashiya ayamaxõ, afeska
aneõxõ niafaka chaka potaito. Nãskakẽ faxõ mã anã sharafatiromẽ, mã anã
mĩ nofe rafemismaki, askafayamafe mĩ sharafatiroma, chakanatiro. Nãskakẽ oa
yorafo makinoa niafaka potatiromaki nõ tashi keskara ikãfe isharakõiax. Fetsafo
faa,” faito, 39 Jesús kemani iskafakĩ: ato yoisharaxikakĩ anã afaa
“Askafayamakãfe. Akka nã ẽfe aneõxõ chakafanõfoma.”
afama mĩshtifo faxõ chipo ea chakafakĩ
mekafatiroma. 40 A noko chakafakĩ Feronãfake ãfe ãfi fe enenãtirofoõnoa
mekafaima, nofe rafesharai. 41 Akka Jesús ato yoini
fẽtsa mato shinãkĩ, nato Cristo Ifofaki (Mt. 19.1-12; Lc. 16.18)

10
ixõ mato faka ayamanaito, askara 1 Nãskata Jesús Capernaúm
Niospa afara inãsharatiro. Chanĩmakõi ẽ anoax tsekekainax Judea mai
mato yoi,” ixõ ato yoini. ano kani. Nã Jordán faka ketokonõ,
nãnoxõ anã yorafo ichanãfaxõ anã ato
Noko fẽtsa afara chakafamaino yoini, ato yoimis keskafakĩ. 2 Ato yoikĩ
ãfenã mesekõi itiro askafaino fariseofo Jesús ano fenifo.
(Mt. 18.6-9; Lc. 17.1-2) Akiki fẽkaxõ chakafakĩ mekamapaikani.
42 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Na Nãskaxõ yõkanifo iskafakĩ: “Nõko
fakefãfe ea chanĩmara faifono, xinifãfe Niospa meka yoikĩ kenenifo
fatorafãfe ato afara chakafamaifono, keskafakĩ, ¿feronãfãke ãfe ãfi enepaikĩ
tokirinĩfaya tenextifaxõ fakafã nõafã enetiromẽ?” ixõ yõkaifono, 3 Jesús ato
mẽra mã ato potatiro ato anã afaa kemani: “Moisés mato kirika kenexokĩ,
chakafamanõfoma. 43-44 Akka mãto ¿fanĩri mato yoinimẽ?” ato faito,
mẽkemã mato afara chakafamaino iskafakĩ yoinifo: 4 “Moisés kenekĩ
mextemekãfe. Akka mã mã mextemeax iskafani: ‘Fẽtsa ãfe ãfi enepaikĩ taefakĩ
Epa Nios ari mã katiro afe nĩpaxakĩ. kirika kenexotiro iskafakĩ: “Ẽ mia anã
Akka mifi rafeyaxõ mã afara chakafaax fiima, mĩ anã ẽfe ãfi ikima,” ’ ixõ mã
chiifã xoisai mẽranoax mã yoitiro noko fani,” ixõ yoiaifono, 5 Jesús
omiskõipakenaka, a chiifã nokanakama ato kemani iskafakĩ: “Moisés iskafakĩ
anoax. Anoax xenafo nayamaino, chiiri mato yoini: ‘Mãkai afaa tãpiama mãto
nokanakama anoax. 45-46 Askatari mĩ tãe õiti kerexkõi,’ ixõ mato yoini. 6 Akka
mia afara chakafamaino oxtemefe. Akka taekõifakĩ, Niospa feronãfake yafi kẽro
MARCOS 10 86

onifani. 7-8 Nãskakẽ feronãfake mã afeskatiromakĩ Nios xanĩfo fe ipaxakĩ,”


ãfiyax ãfe apa yafi ãfe afa makinoax ixõ yõkaito, 18 Jesús kemani: “¿Afeskakĩ
paxkatiro ãfi fe fianãxiki. Nãskakẽ ãfe sharara mĩ ea faimẽ? Akka Nios fisti
ãfi fe yora fisti keskara itirofo. Nãskakẽ shara. 19 Niospa shinãmanaino a Moisés
anã yora rafema, yora fisti keskara ikani yoini keskara mã mĩ tãpia. Iskafakĩ
ãfe ãfi fe. 9 Nãskakẽ feronãfãke ãfe ãfi yoini: ‘Ato reteyamakãfe, askatari mãto
enetiroma Niospamãi ato fianãmano,” ãfima chotayamakãfe, askatari kẽromãri
ixõ ato yoita, 10 mã pexe mẽra ikiano, mãto fenema chotamayamakãfe,
anã a aõxõ tãpimisfãfe yõkanifo: “A mĩ askatari atoki yometsoyamakãfe,
yorafo rama yoiai keskara nokori yoife,” askatari chanĩ yoiyamakãfe, askatari mã
faifono, 11 Jesús ato yoini iskafakĩ: kaxpa ato pãrayamakãfe, askatari mãto
“Akka fẽtsa ãfe ãfi enexõ kẽro fetsa fixõ epa yafi mãto efa nikasharakõikãfe,’ ”
afe ikĩ a fikĩ taefani chakafai. 12 Askatari ixõ Jesús yoini.
feronãfake ãfe ãfi enexõ fetsa fixõ fetsa 20 Askafaito nã feronãfake kemani

fe ikĩ ãfe ãfi chakafai,” ixõ Jesús ato iskafakĩ: “Maestro, nã mĩa yoiai keskara
yoini. mẽ nikamis yomexõ,” faito, 21 nikakĩ
Jesús õiyanã aõ noiyanã iskafakĩ
Jesús fakefo chishtoxõ ato mãmãyanã kemani: “Nãno afara fisti mĩ tãpiama.
ato Epa Nios kĩfixopakeni Kaxõ mĩ afarafo minixõ kori fixõ nã
(Mt. 19.13-15; Lc. 18.15-17) afaamaisfo ato inãketsatãfe. Nãskakẽ
13 Askatari yorafãfe ãto fakefo Jesúski nai mẽranoax afama mĩshtifoya mĩ
efenifo ato mãmãpakeyanã ato Epa Nios ixikai. Mã mĩ kori ato inãketsata anã
kĩfixonõ. Akka a Jesúsxõ tãpimisfãfe ato oxõ ea Ifofasharafe,” ixõ yoini.
iskafanifo: “Mãto fakefo efexõ nõko Ifo 22 Askafaito nikai nã feronãfake

fekaxtefayamakãfe,” ato faifono, shinãchakakõi tooxinima kori


14 nikakĩ Jesús ato iskafani: “Ato enekãfe ichapayamãiyaxõ ato inãkaspai. Nãskax
na fakefo ekeki fenõfo, ato Jesús makinoax kani.
nẽtefayamakãfe. Ẽfe Epa Nios xanĩfo ika 23 Nãskaito Jesús aa kemataima

ari na fakefo keskarakõifoki,” ixõ ato õiakexõ, aõxõ tãpimisfo yoini iskafakĩ:
yoini. “A yora afama mĩshti ichapaya Nios
15 “Ẽ mato pãraima, mã Epa Nios xanĩfo ano katiroma, fekax pishta,” ixõ
xanĩfo nikayamax na fakefãfe ea nikaifo ato yoiaito, 24 nikakakĩ ãfe inafãfe: “Kee,
keskafakĩ, Epa Nios xanĩfo ika ari mã ãfe meka nõ tãpitiroma,” ixõ
katiroma,” ixõ ato yoita, 16 fakefo tãpipainifo. Askaifono anã Jesús ato
chishtoinĩfofã ato mãmãpakeyanã: “Epa yoini iskafakĩ: “Ẽfe fakefãfe, fekax
Niospa, na fakefo sharafafe,” fani. pishta afama mĩshtifoya ikatsaxakĩ mã
Nios Ifofapaia. 25 Mãraki camello akoja
Feronãfake naetapa kori ichapayax kini mẽra ikipaifi ikitiro, fekaxkõi
Jesús fe mekani efapamãiax. Nãskarari yora afama
(Mt. 19.16-30; Lc. 18.18-30) mĩshti ichapayato Nios Ifofapai,
17 Mãaskafata mã Jesús kaino fekaxkõi ãfe afama mĩshtifomãi
feronãfake fetsa ichoax akiki nokoni. potakaspakĩ,” ixõ Jesús ato yoini.
Mã akiki nokoxõ ratokonõ mai 26 Ato askafaito nikakakĩ a aõxõ

chachipakefofã yõkani iskafakĩ: tãpimisfãfe tãpipainifo. “¡Kee! ¿Afeskax nõ


“Maestro mĩ sharaki, ea yoife ẽ afaa Nios fe ipaxatiromẽ?” ikanax yoinãnifo.
87 MARCOS 10

27 Askaifãfe õikĩ Jesús ato yoini: kaxemetsama fayanã, ekeki kemo


“Yorafokai ãa ifimetirofoma. Nios mechoketsayanã ea koshaketsakata ea
fistichi yorafo ifitiro. Niospa afama retekani. Akka ea askafafiafono tres nia
mĩshtifo fatiro, yorafãfe atiroma oxata ẽ otoxii,” ixõ ato yoini.
keskara,” ixõ ato yoini.
28 Ato askafaito nikakĩ Pedro yoini: Santiago feta Juan Jesús yõkanifo afe
“Ifo, nõ mefe okĩ nõko afama mĩshtifo xanĩfo ipaikakĩ
nõ õiferani nõ mefe oni,” faito, 29 Jesús (Mt. 20.20-28)
kemani iskafakĩ: “Ẽ mato paraima, fẽtsa 35 Santiago fe Juan, Zebedeo fake rafe
eõxõ ẽfe meka sharaõnoa ato yoikakĩ ini. Nã rafeta Jesús ano fõkaxõ iskafakĩ
ãfe pexe õifaini, ãfe onefetsafori õifaini, yoinifo: “Maestro, na nõ mia yoiai
ãfe poifori õifaini, ãfe apari õifaini, ãfe keskafakĩ noko axõfe, nõ mia yõkaikai,”
afari õifaini, ãfe fakefori õifaini, ãfe faifono, 36 ato yõkani: “¿Ẽ mato afaa
tareri õifaini, 30 nãato niyoxõ afama afeska faxotiromẽ?” ato faito, 37 anã
mĩshtifo fitiro, Niospa inãino, pexefoya yoinifo iskafakakĩ: “Mĩ xanĩfokõikĩ
ita, onefetsafoya ita, poifoya ita, afafoya nokori xanĩfo imafe, nõ mefe xanĩfo inõ.
ita, fakefoya ita, tarefoya ita itiro. Nãfo Takai fetsa ẽ tsaofaino, takai fetsari ẽfe
Niospa inãsharafiano omiskõixii. ochi tsaonõ,” faifono, 38 Jesús ato yoini
Nãskafiax chipo Epa Nios fe ipanaka. iskafakĩ: “Na mã ea yõkai keskara mã
31 Akka iskaratĩa yora ichapafãfe ato tãpiama. ¿Na ẽ omiskõiai keskai mãri
finõpaikani, nõ finakõiara ikaxõ, akka mã omiskõitiromẽ?” ato faino,
chipo fenotirofo. Akka a ato 39 kemanifo iskafakakĩ: “Ẽje, nõri nõ

finõpaiyamaifo iskaratĩa Niospa ato tenetiro,” faifono, Jesús ato yoini


finakõia imaino Nios fe ipanakafo,” ixõ iskafakĩ: “Chanĩma, nã ẽ teneai
ato yoini. keskafakĩri, mã tenetiro
omiskõifinakõifikĩ. 40 Akka efe
Anã Jesús ato yoini: “Mã chaima ea ketaxamei tsaopai tsoa efe ketaxamei
retekanira,” ixõ tsaotiroma. Ẽfe Epa Nios fistichi tãpia.
(Mt. 20.17-19; Lc. 18.31-34) Nã Epa Niospa katoafo ano efe
32 Askafakĩ ato yoita Jerusalén ari tsaotirofo,” ixõ ato kemani.
kani. Jesús rekẽ kaino aõxõ tãpimisfo 41 Askafaifãfe nikakani a aõxõ

acho fonifo. “Kee, ¿afeskai nõko Ifo tãpimisfo diez atoki õitifishkinifo,
Jerusalén ano kaimẽ?” ikanax Santiago yafi Juan mepaikani.
ratekõinifo. Nãskaifono a aõxõ 42 Askaifono akka Jesús ato kenaxõ ato

tãpimisfo tii ato kenaxõ Jesús ato yoini yoini iskafakĩ: “Mã mã tãpia, yora
iskafakĩ: “Iskaratĩa afaa afeskaimãkai ẽ fetsafo xanĩfokaxõ fãsikõi mekayanã ato
mato yoinõ. 33 Mã mã õikai, iskaratĩa yonomamisfo. A xanĩfo fe rafeafãferi ato
Jerusalén ano nõ mãpei kaikai. Nãnoxõ yoimisfo iskafakakĩ: ‘Nõri mãto xanĩfo.
ea achikaxõ a ato Nios kĩfixomis Nõ mato yoiaito mã noko afara
xanĩfofo yafi a Moisés yoikĩ kirika axorisafatiro,’ ixõ fãsikõi ato yoimisfo.
keneni keskara ato tãpimamisfo ea ato 43-44 Akka mã ranã askayamakãfe.

inãkani kiki. Anoxõ ea iskafakani: ‘Na Askatamaroko fatora fetsa mã xanĩfo


Jesús ato chakafamiskĩ retekãfe,’ ixõ ea ipai, ato yonoxomis keskara mã itiro.
yoikãta, yora fetsafo ano ea iyokani 45 Akka ẽri anori shinãima, ẽfe Epa Nios

afãfe ea retenõfo. 34 Nãfãfe ea ariax ẽ nãmã fotoni feronãfakekõi ixiki,


MARCOS 10, 11 88

ẽ Niospa Fakefekẽ ea afara axonõfo ẽ machi Olivos ano. Nãnoxõ Jesús a aõxõ
onima. Askatamaroko fetsafo ẽ ato afara tãpimis rafe nĩchini. 2 Ato iskafakĩ
sharafaxoxiki ẽ oni. Ẽ atoõnoax naxiki ẽ yoiyanã: “Mẽstekõi fotakãfe oa ono
oni. Satanás chaka ãto ifo inõma ẽ oni,” pexe rasi ano. Nãno mã nokoxõ mã fichi
ixõ Jesús ato yoini. kaikai burro fake nexekẽ tsoa aõ
nimisma. Tẽpexõ ea efexotakãfe.
Jesús Bartimeo fẽxokẽ sharafani 3 Anoxõ mato yõkaifono iskafakaki:
(Mt. 20.29-34; Lc. 18.35-43) ‘¿Afeskakĩ mã burro tẽpeimẽ?’ mato
46 Nãskata Jericó pexe rasi ano faifono, iskafakĩ ato yoikãfe: ‘Nõko Ifãfe
nokonifo. Nãnoax mã Jesús fichipaiyaito nõ ifixoniyoa, samama
tsekekainaino, aõxõ tãpimisfo fe yõrafã mato nĩchixoni kiki,’ ixõ ato yoikãfe,”
rasi afe fonifo. Fokãkĩ yora fẽxo fai Jesús a aõxõ tãpimis rafe fani.
ketokonõ tsaoa fichinifo, ãfe ane 4 Askata mã fõkaxõ fichitoshinifo

Bartimeo, Timeo fake ini. Nãno fai burro pexe fepoti ano nexekẽ emãiti
ketokonõ tsaoxõ ato kori yõkatiani ini. fainaki fichixõ tẽpexõ efenifo.
47 Nãno fai ketokonõ tsaoxõ nã fẽxo 5 Nã ano ikafãfe ato iskafanifo: “¿Afaa

nikani Jesús Nazarete anoa kafani mã afeskafaimẽ? ¿Afeskakĩ mã burro


faifãfe. Nãskafaifãfe nikai nã fẽxo tẽpeimẽ?” ato faifono, 6 nã Jesús ato yoia
fãsikõi fiisini, iskafakĩ yoini: “¡Jesús keskafakĩ ato kemanifo: “Ia. Iyoxotakãfe,”
mĩfi David fenaki, ea shinãfe!” fani. ato fanifo. 7 Nãskata Jesús ano burro
48 Askafaito, “Nõko Ifo efekãta, ãfe kate kamaki ãto rapati
fekaxtefayamafe,” fanifo. Askafafiaifono kakafanifo. Nãskafafono a kamaki Jesús
fãsikõi fiisini, iskani: “¡David fenapa, ea tsaoinãkafãni. 8 Akka mã Jesús kaino
shinãfe!” faito nikai. yorafãfe ãto rapatifoya epe peifo xatekaxõ
49 Nãskakẽ Jesús nẽteakekafã ato yoini kakafaxõ fonifo akiki inimakakĩ.
iskafakĩ: “Ea kenaxokãfe,” ato faino, 9 Akka nã rekẽ foaifãfe a acho foaifo

kenanifo iskafakĩ yoiyanã: “Inimayanã fãsikõi tai taifonifo. Iskafa fonifo:


fininãkafãfe, Jesús mia kenakĩ,” ixõ “¡Aicho, nã sharafinakõia nokoki oi kiki,
yoiaifono, 50 nikakĩ ãfe tari rashkita nõko Ifo Niospa nokoki nĩchiano!
potata koshikõi niinãkafã ichotiri 10 Nõko xini David xanĩfo ipaoni keskai,

ichotiri ita Jesús ano oni. mĩri nõko xanĩfo ixiki oa. ¡Aicho! ¡Nios
51 Mã akiki oano Jesús yõkani: “¿Ẽ sharakõi!” ixõ yoinifo.
mia afeska fanõ ea mĩa yõkamẽ?” faito, 11 Nãskata Jesús mã Jerusalén ano

nã fẽxo kemani: “Maestro, ẽfe fero ẽ nokoax, Nios kĩfiti pexefã mẽra ikixõ, a
sharafapai,” faino, 52 Jesús yoini mẽranoafo õifofãsafani. Nãskata nãnoax
iskafakĩ: “Mã mĩ katiro, ea chanĩmara tsekekaini kaax a aõxõ tãpimisfo docefo
faax, mã mĩ sharaki,” fani. Naskafaino fe Betania ano kani, mã yãtapakeaino.
nã fẽxo õisharakõitani. Mã sharaxõ
Jesús fãi kaino chĩfafaini. “Fana higuera, mĩ anã
fiminakama,” Jesús fani
Jesús nokoni Jerusalén ano (Mt. 21.18-19)
(Mt. 21.1-11; Lc. 19.28-40; Jn. 12.12-19) 12 Pena fetsa mã Betania anoax okĩ

11 Jesús mea fonãikõi fini. 13 Nãskakẽ chai


1 Nãskata Jesús fe fokakĩ
Jerusalén chaima fonifo. Nãno ixõ fana higo nikẽ õini, peifoya ini.
pexe rasi Betfagé fe Betania chaima ini, Kaxõ õini fimiyamakĩ, akka kaxõ õia
89 MARCOS 11

fimiya inima ãfe peifos ini. Nã pãraima. Mãto õiti mẽraxõ mã Nios
fimiyamaitĩa õini. 14 Nãskakẽ Jesús fana nikakõixõ na mãchifã mã yoikĩ
higo yoikĩ iskafani: “Anã tsõa mĩ fimi iskafatiro: ‘Nonoax tsekekainax fakafã
pinakama,” faito, ãfe inafãfe nikanifo. mẽra paketãfe,’ mã faino fakafã mẽra
paketiro. Nã mã yoiai keskai
Jesús a Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ nãskakõitiro. 24 Nãskakẽ ẽ mato yoi,
a ato inãifo ato potani afara mã fichipaikĩ mã Epa Nios
(Mt. 21.12-17; Lc. 19.45-48; Jn. 2.13-22) chanĩmara faxõ mã kĩfiaito mato inãtiro,
15-16 Nãskata anã Jerusalén ano mãtonã inõ. 25 Akka mã Epa Nios kĩfikĩ,
nokonifo. Nãnoax Jesús anã Nios kĩfiti fetsaki mã õitifishki iyoxõ ĩkisi
pexefã mẽra ikitoshini. Ikitoshixõ õia a raefayokãfe, Epa Nios nai mẽranoato
mẽraxõ afarafo ato miniaifono xafakĩa mãto chaka mato soaxonõ. 26 Akka mã
ato kãimani, a ato fĩaifori askafani fetsafo raefayamaito, matori Epa Niospa
xafakĩa kãimakĩ. A ato kori inãifo nai mẽraxõ mãto chakafo mato
anoari mĩsafo ato põtaketsani, askatari a soaxotiroma,” Jesús ato fani.
ato rifi miniaifo anoari ãto tsaotifori ato
põtaketsani. “Nã Nios kĩfiti pexefã “¿Tsõa mia nĩchinimẽ mĩ xanĩfo inõ?” ixõ
mẽraxõ tsõa afaa ato inãtiroma,” ixõ Jesús yõkanifo anoxõ achipaikakĩ
fãsi mekainãkafã ato yoini. 17 Ato (Mt. 21.23-27; Lc. 20.1-8)
tãpimakĩ iskafakĩ ato yoini: “Niospa 27 Nãskata Jerusalén ano anã fenifo.
meka yoikĩ iskafakĩ kirikaki kenenifo: Nãnoax Nios kĩfiti pexefã mẽra Jesús
‘Na ẽfe pexefã anoxõ keyokõichi nã kafãsaino, nãno akiki fenifo. A ato Nios
maitio ano ikafãfe ea kĩfitirofo,’ ixõ kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo fe, a Moisés
kenefinifono, akka nã yometsofãfe pexe yoikĩ kirika keneni keskara ato
keskara mã famis,” ixõ ato yoini. tãpimamisfo, judeofãfe ãto xanĩfofori
18 Ato askafaito, a ato Nios kĩfixomis fenifo. 28 Anoxõ yõkanifo iskafakakĩ:
xanĩfofo feta, a Moisés yoikĩ kirika “¿Tsõaõxõ mĩ iskafaimẽ, tsõa mia
keneni keskara ato tãpimamisfãfe yoiamẽ mĩ iskafanõ?” ixõ yõkaifono,
nikanifo. Nãskakẽ afeskaxoma Jesús 29-30 Jesús ato kemani iskafakĩ: “Ẽri mato

retepainifo, retepaifikani mesenifo, yõkanõ ea yoikapo ẽ nikanõ. Ea mã


yorafãfemãi nikakõiaifono a yoiai yoiaito ẽ mato yoikai tsõaõxõ ẽ
keskara, “Aira, na keskara meka nõ iskafaimãkai. Akka, ¿tsõa Juan
nikamisma, ãfe meka sharakõi,” ikaxõ. nĩchinimẽ ato maotisafakĩ ato faka mẽra
19 Akka mã fakishaino Jesús a aõxõ ikimapakenõ? Niospa nĩchiyamakĩ
tãpimisfo fe Jerusalén anoax anã kani. yorafãfe nĩchiniforaka ea yoikapo,”
31 ato faino ãa ranã mẽenãpaiyanã
Fana higuera xanani iskanifo: “Nõ kemakĩ iskafaino: ‘Niospa
(Mt. 21.20-22) nĩchini,’ nõ faino noko yoikĩ iskafai:
20 Askano anã pena fetsa finõfãikakĩ ‘Akka, ¿afeskakĩ mã Juan
õinifo, nã fana higuera mã xanano ãfe nikamismamẽ?’ 32 Akka nõ iskafakĩ
tapofoya. 21 Nãskakẽ Pedro shinãkĩ Jesús yoitiroma: ‘Yorafãfe Juan nĩchinifo,’ ixõ
yoini iskafakĩ: “Maestro, õipo na nõ yoitiroma, yorafoki nõ mesei nokoki
higuera mĩ kamafofãita mã xana,” faito, õitifishki itirofo.” Akka yorafãfe
22 Jesús kemakĩ iskafakĩ: “Nios keyokõichi tãpiafo Niospa
nikakõikãfe,” ato fani. 23 “Akka ẽ mato shinãmanaino Juan ato yoipaoni.
MARCOS 11, 12 90

33 Nãskakẽ yoikĩ iskafanifo: “Nõ 10-11 “Akka, ¿a kirika kenekĩ iskafanifo


tãpiama tsõara Juan nĩchini,” faifono, mã anemismamẽ?:
Jesúsri ato yoikĩ iskafani: “Ẽri mato Tokiri pexe fapaikakĩ nã pexe
yoitiroma tsõaõxõ ẽ iskafaimãkai,” ixõ famisfãfe na tokiri chakara ixõ
ato yoini. potafono, fetsafãfe fichixõ na tokiri
sharakõi ikaxõ akiki pexe fatirofo.
Meka fetsafaxõ Jesús ato yoini a ato Nãskarifiakĩ xanĩfofofãfe, ‘Nakai
yonoxomis chakafoõnoa afama,’ ikaxõ Niospa Fake
(Mt. 21.33-46; Lc. 20.9-19) õikaspamisfo. Askafafiaifono Niospa

12
1 Anã Jesús ato yoini meka ãfe Fake katoni nõko Ifo inõ. Nãskakẽ
fetsafaxõ iskafakĩ: “Feronãfake nõ akiki inimakõi,
fẽtsa ãfe tare ano uva fanani. Fanaxõ ixõ kirika ano kenenifo,” Jesús ato fani.
akiki keneakeni. Akiki keneakexõ mai 12 Nãskakẽ Jesús achikaxõ karaxa

põkini a mẽraxõ uva tsinĩxiki. Askatari mẽra ikimapainifo, mã tãpikaxõ meka


pexe keya fani anoxõ kexexiki tsõa fetsafaxõ atoõnoa yoiaito. Akka
mẽeyamanõ. Mã askafakĩ fetsaxõ a ano achipaifikani yorafoki mesekani a
yonofaifo ato inãyoni. Nãskafata mai makinoax fonifo.
fetsa ari kayoni. 2 Nã fimimistĩa mã ãfe
“¿Xanĩfo nõ kori inãtiromẽ noko
fana pachiaino, ãfe ifãfe a yonoxomis
yõkaito?” ixõ Jesús yõkanifo
nĩchini, a kexexonafo ato yõkaxõ ãfe
(Mt. 22.15-22; Lc. 20.20-26)
fana fimifo fixotanõ nã ãfenã tiiri.
3 Akka ãfe kaifo fichikaxõ nã fana 13 Nãskakẽ chipo fariseofãfe Herodes

kexeafãfe achikaxõ seteketsakaxõ, afaa feta afe yorafo Jesús ano nĩchinifo,
inãkaxoma afaamaiskõi nĩchinifo. fanĩrira Jesús ato yoiaito afãfe yõanõfo
4 Nãskata nã tare ifãfe anã a yonoxomis ãto xanĩfofo yoikakĩ. 14 Nãskakẽ mã
fetsa nĩchini. Akka nãri ĩchaketsayanã akiki fẽkaxõ nãfãfe yõkanifo iskafakakĩ:
tokirinĩ mapoki tsakakĩ imi “Maestro, mã nõ tãpia a mĩ yoiai anori
tofeketsafono oni. 5 Nãskano afianã chanĩmakõi mĩ yoimis. Epa Niospa noko
fetsari nĩchiano nãa retenifo. Mã shinãmapaiyai anorikõi mẽstekõi mĩ
reteafono ranãfaxõ ato nĩchini, nãfori noko yoimis. Afara yoipai mĩ
ato seteketsayanã, ranãri ato retenifo. ranomisma, afarikai mĩ fomãmisma, na
6 “Mã ato askafafono, nãno ãfe fake fisti yorafãfe yoiaifo anori mĩ nikatama, a
ini, nã aõ noikõiai. Nãskakẽ chipokõi fakĩ shinãifo anori mĩ shinãmisma.
ãfe fake nĩchini: ‘Ẽfe fake nikatirofokĩ,’ ixõ. Askatamaroko Epa Niospa meka shara
7 Akka mã ãfe fake nĩchia kaito fichikanax mẽstekõi mĩ yoimis. Akka chanĩmamakĩ
nã tare kexemisfo yoinãnifo iskakani: ‘Nato noko yoife na romanõ xanĩfo nõ
ãfe apa naano na fanafo fixii kiki, a nari nõ kopifatiromakĩ askayamakĩ nõ
retenõ na tare nõkonã inõ,’ ” ikanax kopifatiroma rakikĩa,” ixõ yõkaifono,
yoinãnifo. 8 Nãskakẽ achikaxõ mã retekaxõ 15 Jesús tãpini feparapaiyaifãfe, nãskaxõ

tare pasotai potanifo. ato yoini iskafakĩ: “¿Afeskakĩ mã ea


9 Nãskakẽ Jesús ato yõkani: “Akka, ¿a feparapaimẽ?” ato fata, “Ea kori exe
tare ifãfe ato afeska fatiromẽ? Kaxõ a fisti fẽxokãfe, ẽ õinõ,” ato faino, 16 kori
tare kexemisfo ato retekĩ mitoxõ fetsafo exe fisti fẽxofafono, nã kori exe õiyanã
ãfe tare inãtiro afãfe kexexonõfo,” ixõ Jesús ato yõkani: “¿Tsõa femãnã na
Jesús ato yoini. keskaramẽ? ¿Tsõa aneri na kori exe ano
91 MARCOS 12

keneamẽ?” ato faino, kemanifo mẽraxõ Moisés yoini iskafakĩ: ‘Ẽfi mĩ


iskafakakĩ: “Nõko xanĩfo César keskara,” xinifãfe ãto Nioskõi, Abraham ikaino,
faifono, 17 Jesús ato yoini iskafakĩ: Isaaca ikaino, Jacobo ikaino,’ ixõ
“Akka na kori exe Césarnãkẽ César Niospa yoini. Akka Niospa naafoma
inãkãfe, akka Niosnãkẽ Niosri inãkãfe,” keskara ato õi, aõnoax keyokõi niafono.
ato faino, “¡Kee! ¡Nikakapo! Ãfe meka Akka mãkai afaa tãpiama mã mã
finakõia tsõakai finõtiroma,” ikanax chanĩmis,” ixõ Jesús ato yoini.
rateyanã yoinãnifo.
“Akka, ¿fato meka sharafinakõiamẽ, nã
“Yora naax anã otoax, ¿afeskatiromẽ?” Niospa shinãmanaino Moisés ato
ixõ Jesús yõkanifo yoiniraka?” ikaxõ fariseofãfe
(Mt. 22.23-33; Lc. 20.27-40) Jesús yõkanifo
18 Nãskakẽ (Mt. 22.34-40)
saduceofo Jesús õifokani
fonifo. Nã saduceofãfe yoimisfo 28 A Moisés yoikĩ kirika keneni

iskafakakĩ: “Yora naaxkai anã afeskax keskara ato tãpimamis Jesús ano
ototiroma,” ixõ yoimisfo. Nãskakẽ mã nokoni, Jesús anoax ato fe yoinãino
fokaxõ yõkanifo iskafakakĩ: mãmãi tãpixõ Jesúsmãi ato
19 “Maestro, Moisés noko kirika kemasharakõiaino. Nãskaxõ akairi
kenexoni iskafakĩ yoikĩ: ‘Feronãfake yõkani: “Akka, ¿fato meka
fetsa ãfiyax natiro afeta fake akamax, sharafinakõiamẽ, nã Niospa
akka nã kẽro ifomafa onefẽtsa fitiro, shinãmanaino Moisés keneniraka
afeta fake axiki nã fake nã onefetsa sharafinakõia?” ixõ yõkaito, 29 Jesús
naitanã inõ.’ 20 Akka nã nane tii siete kemani iskafakĩ: “Niospa yoini iskafakĩ:
feronãfake inifo. Ãto ochi iyoa ãfiyai ‘A sharafinakõia ẽ mia yoinõ nikapo. Nã
taeni, mã ãfiyax afeta fake akamax nani. israelifo nikasharafe, nõko Ifo Nios fisti
21 Nãskata nãa chipoko fẽtsa nã kẽro nõko Ifokĩ anã ano fetsamaki. 30 Nõko
ifomafa fini. Nãskarifiai nãari nani afeta Ifo Nios noisharakõikãfe nõko
fake akamax. Afianã chipoko fẽtsari fini, õitifoyaxõ, nõko yõshi sharafoyaxori
nãari nani afeta fake akamax. 22 Nãskakẽ noikãfe. Nõko mapo mẽraxori
nã siete feronãfakefãfe nã kẽro shinãsharakãfe, nõko kerex
fĩpakanax, afeta fake akanamax nai sharafoyaxõ,’ ixõ nã meka shara Moisés
keyonifo. Chipokõitani nã kẽrori nani. keneni. 31 Nã ẽ mato taefakĩ yoia
23 “Nãskakẽ mã otokaxõ, ¿fatoto nã keskarari nãno fetsari. ‘Nã mato chaima
kẽro fiximẽ, nã fistimãi fĩpakaxõ?” ixõ nikari noisharakõikãfe a mã mã
yõkaifono, 24 Jesús ato kemani: “Mãkai noimesharakõiai keskafakãfe.’ Na meka
afaa tãpiama. Na Niospa meka yoikĩ rafe sharafinakõia Niospa yoini,” ixõ
kenenifokairoko mã õikatsaxakĩ. Niospa Jesús ato yoini.
ãfe sharaõnoari mã õimisma. 25 Yorafo 32 Naskafaito a Moisés yoikĩ kirika

nakanax mã anã otokanax, anã keneni keskara ato tãpimamisto yoini


ãfiyatirofoma, anãri ãto ãfi feta fake iskafakĩ: “Mĩ yoikõi. Maestro,
atirofoma. Askatamaroko nã ãjiri nai chanĩmakõi mĩ yoimis. Nãno Nios fisti,
mẽranoafo keskara itirofo. 26-27 Akka, ¿a anã ano a keskara fetsama. 33 Askatari
yorafo nakanax anã otoxiaifoõnoa yoikĩ iskafakĩ mĩ yoia, mãto õitifoyaxõ Nios
Moisés kirika kenekĩ yoiniõnoa mã noikõikãfe, mãto shinã sharafoyaxori
anemismamẽ? Niospa fana koofai askafakãfe, mãto yõshi sharafoyaxori
MARCOS 12, 13 92

askafakãfe, mãto kerexfoyaxori ipaikani. Yora ichapafo ano


askafakãfe, a mato chaima nikafori fofãsapaimisfo noko yoisharakõinõra
noisharakõikãfe, a mã mã noimeai ikanax, nãfo kakapaimisfo. 39 Nãfãfe
keskafakĩ askatari a afarafo nõ Nios inã, ichanãti pexe mẽraxõ tsaoti sharakõi
nãfo nõ finõinĩfofana sharakõikĩ. A nõ fenamisfo noko õinõfora ikaxõ. A piaifo
afara koakĩ nõ Nios inãfori nãfori nõ anoaxri ano tsaopaikakĩ sharakõi ano
finõinĩfofana nõko õitifoyaxõ nõ Nios tsaopaimisfo. 40 Nãskarafãfe kẽro
noikõikĩ,” ixõ mĩ yoia fani. ifomafafo ato pexe fĩamisfo, nõ mato
34 Askafakĩ yoisharaito nikakĩ Jesús Nios kĩfixonira ikaxõ chaikõi Nios
yoini iskafakĩ: “Epa Niospa afe yorafo kĩfimisfo atoki kaxemetsamapaiyanã.
imasharai keskara mĩri mĩ tãpiax mĩ afe Nãfo omiskõi finakõixikani Epa Niospa
nĩpanaka,” ixõ yoiaito, nikakakĩ tsoa ato omiskõimanaino,” ixõ Jesús ato
anã tooxinima. Askata anã tsõa yoini.
yõkanima.
Kẽro ifomafa afaamais fixõ
“Akka, ¿tsõa fenamẽ Cristo?” Epa Nios inãsharakõini
ixõ Jesús ato yõkani (Lc. 21.1-4)
(Mt. 22.41-46; Lc. 20.41-44) 41 Nãskata Jesús tsaoxõ õini yorafãfe a
35 JesúsNios kĩfiti pexefã mẽraxõ ato kori naneti mẽra kori naneaifãfe Nios
tãpimayanã ato yõkani iskafakĩ: “Akka, kĩfiti pexefã mẽraxõ. Akka nã afama
¿afeskakĩ a Moisés yoikĩ kirika keneni mĩshti ichapayafãfe kori naneti mẽra
keskara ato tãpimamisfãfe na Cristo kori ichapa nanenifo. 42 Nãskafaifono
David ãfe fenara fakanimẽ? 36 Akka nãno kẽro ifomafa nokoni. Nã kẽro
Niospa Yõshi Sharapa shinãmanaino nã ifomafa afaamais fixõ ãfe kori exe rafe
David yoini iskafakĩ: nã kori naneti mẽra ãfe kori nanekĩ
Epa Niospa ẽfe Ifo yoini iskafakĩ: mitofaito Jesús õini.
‘Mĩ efe xanĩfokõi ĩpanakaki. Akka nã 43-44 Nãskafaito õikĩ Jesús aõxõ

mia noikaspaifo mĩ ato finõkõinõ ẽ tãpimisfo kenaxõ iskafakĩ ato yoini:


ato mĩ nãmã nĩchikai.’ “Chanĩma ẽ mato yoikõi, nã kẽro
ixõ Niospa yoinino David keneni. ifomafa afaamaisfixõ fetsafo
37 “Akka, ¿afeskai Cristo David ãfe finõmainĩfofã ãfe kori exe rafe nã kori
fena itiromẽ, nã David Cristo ẽfe Ifora naneti mẽra nanea. Akka nã kori
fafiapaonino?” ichapayafãfe nã kori naneti mẽra mã ãto
Nãskakẽ yõrafã rasi inimanifo Jesús kori nanefikakĩ tsõa keyo naneama.
ato yoiaito nikakani. Akka nã kẽro ifomafa afaamaisfixõ nã
kori naneti mẽra ãfe kori nanekĩ
Jesús ato yõani a Moisés yoikĩ kirika mitokõia. Nãskakẽ a piai anã afanã
keneni keskara ato tãpimamisfãfe fitiroma,” ixõ Jesús ato yoini.
anorima ato yoiaifono
(Mt. 23.1-36; Lc. 11.37-54; 20.45-47) Jesús ato yoini na Nios
38 Nãskano kĩfiti pexefã pãoixii ixõ
Jesús ato yoiyanã iskafakĩ
ato yoini: “Õisharakakĩ a Moisés yoikĩ (Mt. 24.1-2; Lc. 21.5-6)

13
kirika keneni keskara ato tãpimamisfo 1 Mã Jesús a Nios kĩfiti pexefã

tari chainipa safekanax fofãsamisfoki, mẽranoax tsekeano, a aõxõ


askatari nafãfe tãpikõiara noko fanõfora tãpimis fẽtsa yoini iskafakĩ: “Maestro,
93 MARCOS 13

õipo, nõko Nios kĩfiti pexefo tokirifo yoikãfe, nã mai tio anoafo. 11 Akka mato
petsanãmeakea sharashtakõifo,” ixõ achikaxõ mato iyoxikani, xanĩfofo mato
yoiaito, 2 Jesús kemani iskafakĩ: “¿Mã inãxikakĩ. Shinãchakayamakãfe nõ ato
mĩ õimẽ na Nios kĩfiti pexefo? Akka, afaa faikaimẽ iyamakãfe. Mã afaa
¿na tokirifo anã petsanamexima chipo shinãpaimakai, nã Niospa mato
maoi fetsexii anãkai na tokirifo shinãmapaiyai anori mã ato yoikai.
petsanãmexima?” ixõ Jesús ato yoini. Akka mã mekaimakai Niospa Yõshi
Shara mekai kiki. 12 A yorafãfe ãto
Afaa afeskaximãkai mã chaima extofo yora fetsafo ato achimaxikani ato
nõko mai keyoaino Jesús ato yoini retenõfo. Ato apafãferi ãto fakefo yora
(Mt. 24.3-28; Lc. 17.22-24; 21.7-24) fetsafo ato achimaxikani. Nãskarifiakĩ
3 Nãskakata machi Olivos ano fonifo, ãto fakefãfe ãto apakõifo ato chakafakĩ
anoxõ õiafo Nios kĩfiti pexefã chaima mekafaxikani, yora fetsafãfe ato
ini. Nãno Jesús tsaoano, Pedro ikaino, retenõfo. 13 Akka eõxõ keyokõichi mato
Santiago ikaino, Juan ikaino, Andrés noikaspaxikani. Akka mato
ikaino one yõkanifo tsõa ato noikaspafiaifono mã eõnoax omiskõifiki
nikayamanõ iskafakakĩ: mã ẽfe meka nikasharakõiaito ẽ mato
4 “Nõ tãpipaikai noko yoife. Na mĩ kexesharakõixii Epa Nios fe mã
yoiai keskai afetĩa iximãkai, afeskaxõ nõ isharapakexanõ.
tãpitiromakĩ. Askayoamano afaa nõ 14 “Nã Niospa meka yoimisto Daniel a

õitiromakĩ noko tãpimafe,” faifono, inõpokoai yoikĩ kirika keneni Nios kĩfiti
5-6 Jesús ato kemani iskafakĩ: pexefã mẽra afara chakakõi faxikani kiki
“Kexemesharakani mã ato nikaino mato ixõ yoikĩ. (Nãskakẽ na kirika kenea anexõ
afara chakafamatirofokĩ. Yora ichapafo tãpikãfe.) Nã chakafinakõia õikanax, nã
fekani kiki, ẽfe aneõnoa mato yoikĩ Judea anoafo machi keya ano
iskafakani kiki. ‘Ẽ Cristoki,’ ikaxõ yora ichorisatakãfe. 15 Askatari ãfe pexe
ichapafo ato pãrapaikani kiki. mãmãkĩa tsaoxõ ato fichiax koshikõi
7 “Akka yorafo retenãifãfe nikai fotopakekafã ãfe afaa fiamax ichotiro.
rateyamakãfe. Nã ẽ yoiai keskai 16 Askatari a ãfe tare ano yonoaito anã oxõ

nãskakõixii. Akka fena nõko mai ãfe rapati fitiroma. 17 Askatari a kẽro fake
keyoima, chipo ixii. 8 Akka yorafo mai naneafo fe a fake yome pishta chocho
fetsa anoax mẽenãpaiyaifono, yora amaifo omiskõixikani mãmãi yorafo
fetsafori mai fetsa anoax retenãxikani. omiskõifinakõiaifono. 18 Askatamaroko mã
Nãskaifono mai fetsa anoax mai naya Epa Nios kĩfikãfe mato kexesharanõ ichoxõ
naya ixii. Askatari fonãiki finakõixikani yõtaino matsi mexikakĩma. 19 Askatari a
afaa pikanima. Askatari mekai omiskõiaifo nokoxii, taeyoi
finakõixikani. Nãskai omiskõi taexikani. askakatsaxakĩma. Nã Niospa yora onifakĩ
9 “Akka mãroko kexemesharakãfe. taefanitĩa tsõa askara õiyomisma. Askatari
Mato achikaxõ xanĩfofo mato inãkani anã tsoa chipo omiskõinakama. 20 Akka a
kiki, nãskakaxõ mato koshakani kiki omiskõiaifo nõko Ifãfe xateyamano, tsoa
ichanãti pexe mẽraxõ. Xanĩfofofãfe nikeranama nai keyokeranifo. Akka afe
ferotaifi mato iyoxikani. Eõxõ mato yorafo ato noikĩ omiskõinõfoma xateni
askafaifono, mã ato yoisharakõixikai. atomãi katonixakĩ.
10 Akka a omiskõiaifo nokoyoamano efe 21 “Akka fẽtsa mato yoikĩ iskafaino:

ĩpaxanõfo ẽfe meka sharaõnoa ato ‘Õikapo nakĩa Cristo,’ mato fayanã: ‘Oa
MARCOS 13, 14 94

onokĩa, õikapo,’ mato faito kexexonõfo. Nãskaxõ ato yono


nikayamakãfe. 22 Akka nã chanĩmisfo inãketsani yononõfo, akka fẽtsa ãfe pexe
fekani, ẽ Cristora ixikani, nãfo nõ fepoti anoxõ kexesharayanã mananõ
Niosxõ nõ mato yoira ikani. Nãskakaxõ yoini. 35-36 Nãskarifiai mãri
tsõa atiroma keskara fakani Satanás kexemesharakãfe, mã tãpiamaki fatora
yõshixõ mato pãrapaikakĩ. Nã Niospa penata ẽ matoki nokorisatanikai. Xini
ato katoafori nãfo ato pãrapaikani. kaino nokoyamata, yamenakefanaino
23 Akka õisharakãfe afetĩama keyokõi iyamata, takaranã akaino iyamata,
mẽ mato yoiyomiski,” Jesús ato fani. fakishparikõi ẽ matoki nokotiroki.
Iskaratĩa oimara ea faax mã oxakẽ ẽ
Niospa Fake fotoaino afe keskara mato fichitoshitiroki, nãskakẽ
iximãkai ixõ Jesús ato yoini itipinĩsharaxõ ea yonoxosharakãfe
(Mt. 24.29-35, 42-44; Lc. 21.25-36) isharakõixõ. 37 Nã ẽ mato yoiai
24-25 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: keskafakĩ, keyokõi ẽ yorafo yoi
“Akka nã penatari, nã omiskõiaifo mã itipinĩsharakãfe ixõ ẽ ato yoi,” Jesús ato
keyoano, xini fakishkõi ixii, oxeri anã fani.
chaxaxima. Fishifori nai mẽranoax
pakei fetsexii, askatari nã nai mẽranoafo “¿Afeskaxõ nõ Jesús retetiromẽ?”
naya naya iki fetsexii. 26 Askatari ea ixõ shinãnifo
õixikani nai mẽranoax nai kõifoya ẽ (Mt. 26.1-5; Lc. 22.1-2; Jn. 11.45-53)

14
fotoaito sharafinakõia ẽfe sharafoya ẽ 1 Mã chaima oxa rafeta ãto fista
fotoxii. 27 Nãskatari ẽfe ãjirifo ẽ nĩchixii Pascua ikaino, nã fistatĩa pãa
a ẽ ato katoafo ato ichanãfatanõfo, a faraxatimais pipaonifo, nã Niospa ãjirinĩ
chai ikafo ekeki efenõfo. Ejipto anoxõ ãto fake iyoafo rẽtenima
28 “Akka shinãkapo ẽ mato yoinõ. Mã shinãkakĩ. Nãskaifono a ato Nios
yõkkafiaino mã tãpitiro ãfe pei kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo feta a Moisés
sirikiaito. Nãskakẽ ãfe peifo keyopaito yoikĩ kirika keneni keskara ato
õikĩ mã tãpitiro mãmãi chaima xiniaito. tãpimamisfãfe, afeskaxoma Jesús
29 Nãskarifiakĩ afarafo afeskaraito õikĩ pãrapainifo pãrakaxõ retexikakĩ. 2 Akka
mã tãpitiro mẽ chaima oaino askai achixõ retepaifikani, iskanifo:
fetsexii. 30 Ẽ mato pãraima ẽ mato “Fistatĩakai nõ achitiroma yorafã rasi
yoikõi, na ẽ mato yoiai keskara nono mekai fetsekani nokoki õitifishkitirofo,”
mai anoxõ yorafãfe nayokaxõma ikanax yoinãnifo Jesús retepaifikani.
õiyokani. 31 Akka nai fe mai keyoi. Akka
ẽfe meka fisti keyonakama, nã ẽ mato Kẽromã Jesús shinãkĩ ãfe
yoiai keskakõi. mapoki pirofomã nachini
32 “Afetĩara nai mẽranoax ẽ oxii (Mt. 26.6-13; Jn. 12.1-8)
tsõakai tãpiama. Nã ãjirifãfe nai mẽra 3 Akka Jesús Betania ano ini, Simón

ifiakaxõ tãpiafoma. Ẽrikai tãpiama. Ẽfe pexe ano. Nã Simón “Rashkishiai”


Epa Nios fistichi tãpia. fapaonifo. Nãato pexe ano Jesús mĩsa
33 “Nãskakẽ mã itipinĩsharayanã kamaki tsaoano, nãno akiki kẽro fisti
kexemesharakãfe Epa Nios kĩfiyanã. Mã oni manishomo “alabastro” foikai. Na
tãpiamaki afetĩara ẽ oxikai. 34 Akka manishomo mẽra xinia pirofomã osia
feronãfake fẽtsa fakira chaikakĩ, akka nanea nakas sharakõi ini, ãfe ane
kayoxoma a yonoxomisfo yoini ãfe pexe “nardo.” Nã pirofomã kopipaekõi ini, na
95 MARCOS 14

manishomo ãfe fepoti fepexõ aõxõ tãpimisfãfe Jesús yõkanifo. “¿Fanĩ


maneakefofã Jesús ãfe mapoki nachini, mĩ fichipaimẽ ano kaxõ nõ itipinĩ fanõ,
nã kẽromã. 4 Askafaito õikani nã anoafo anoxõ Pascuatĩa yãtapake pixiki?” ixõ
õitifishkiyanã ãa ranã yoinãnifo yõkaifono, 13 nãskakẽ Jesús aõxõ tãpimis
iskakani: “¿Afeskakĩ na kẽromã na rafe nĩchini, iskafakĩ ato yoiyanã: “Pexe
pirofomã sharakõi chakanafaimẽ? 5 Ato rasi ano fotakãfe. Nãnoa feronãfake fisti
minixõ, aõxõ kori ichapa fixõ a mã fichikaikai keshoki faka tetsaomexõ
afaamaisfo ato inãkerana,” ikaxõ nã foikaino, nã feronãfake fe fõtakãfe.
kẽro feratenifo. 14 Akka nã feronãfake ikiai ano afe ikixõ,
6 Askafaifãfe õikĩ Jesús ato yoini iskafakĩ: nãnoa pexe ifo yõkakãfe iskafakĩ: ‘Nõko
“Enekãfe. ¿Afeskafakĩ na kẽro mã Maestro noko yoikĩ iskafaa: “Nã pexe ifo
fekaxtefaimẽ? Na ea iskafai sharakĩ,” ato yõkakãfe, ¿Fato kene mẽraxõ Pascua
fani. 7 “Akka nã afaamaisfori mato fe fistatĩa eõxõ tãpimisfo feta yãtapake ẽ
ipanakafo, fatora penata mã ato pitiromãkĩ?” ixõ yõkakãfe.’ 15 Mã
sharafaxopaikĩ mã ato sharafaxotiro. Akka askafakĩ yõkaito pexe kene efapa
eakai mẽxotaima mã ea anã õima. 8 Akka fomãkĩanoa mato ispai kiki mã
na kẽromã ea iskafakĩ ea sharafa. Ẽ itipinĩkõia. Nãno noko
nayoamano taefakĩ ẽfe yoraki pirofomã itipinĩsharafaxokãfe,” Jesús aõxõ
nachia. 9 Ẽ mato pãraima, fanĩxõra na tãpimisfo rafe fani.
meka shara eõnoa yoikakĩ nã mai tio 16 Ato askafaino aõxõ tãpimis rafe

anoxõ na kẽromã ea iskafaõnoa yoixikani. fonifo. Mã fokanax pexe rasi ano


Askatari na kẽroõnoa shinãpakenakafo, nokonifo. Mã nokokaxõ nã Jesús ato
shinãmakiyamaxikakĩ,” ixõ Jesús ato yoini. yoia keskarakõi fichitoshinifo. Nãnoxõ
itipinĩ fanifo Pascua fistatĩa pixikakĩ.
Judaspa aõxõ tãpifikatsaxakĩ 17 Mã fakishaino Jesús aõxõ tãpimis
Jesús ato achimani docefo fe nokonifo. 18 Mã fokaxõ mĩsa
(Mt. 26.14-16; Lc. 22.3-6) ano tsaoxõ piaifono Jesús ato yoini. “Ẽ
10 Nãskafakĩ Jesús ato yoiaino nã afe mato pãraima fatora na mã efeta piai
rafemis fetsa nã docefo anoa, nã Judas fẽtsa mã ea ato achimafainaka,” ato
Iscariote a ato Nios kĩfixomis xanĩfofo fe faino, 19 nikakani shinãmitsakõiyanã
mekaikai kani. Mã kaxõ ato yoini iskafakĩ: maikiri fepepakefofãnifo. Nãskakanax
“¿Afe tii mã ea kopifatiromẽ ẽ mato Jesús ãa ranã yoinãnifo iskakani: “¿Tsoamẽ,
achixonõ?” ato faito, 11 nikakani ẽraka?” Fetsari iskani: “Õitsai, ẽraka,”
inimakõiyanã yoikĩ iskafanifo: “Nõ mia iki fetsenifo.
kori ichapa inãikai,” faifono, nãskakẽ 20 Askaifono Jesús ato kemani: “Nã mã

Judaspa shinãni: “Afeskaxomãi ẽ Jesús ato docefo anoafãfe, nã mã efeta sapaki piai
achimanõ,” ixõ shinãni. fẽtsa mã ea yõaikai ea achinõfo. 21 Nã
Niospa meka yoiki, eõnoa yoikĩ
Mã chaima reteaifono Jesús aõxõ kenenifo keskai ẽ askakõi. Akka na
tãpimisfo feta yãtapake pini feronãfãke ea ato achimafiax akairi
(Mt. 26.17-29; Lc. 22.7-23; Jn. 13.21-30; omiskõikõixii. Akka na feronãfake shara
1 Co. 11.23-26) ikerana fakeyamanixakĩ,” ixõ Jesús ato
12 Akka nã fistatĩa pãa faraxatimais yoini.
pipaonifo. Afia penatari Pascua fistatĩa 22 Piaifono Jesús pãa tsomainĩfofã.

ovejanã fake retexõ pinifo. Nãskano Apa Nios kĩfiki aicho fata, mã
MARCOS 14 96

kaxkepakexõ ato inãni, iskafakĩ ato


yoiyanã: “Na ẽfe nami keskaraki Getsemaní anoxõ Jesús Apa Nios kĩfini
pĩkãfe,” ato fani. (Mt. 26.36-46; Lc. 22.39-46)
23 Nãskata mã Apa Nios aicho faxõ, 32 Nãskakata nã ifi mapoa ãfe ane
kecho tsomainĩfofã ato inãni. Nãskakẽ Getsemaní ano nokonifo. Nãnoxõ Jesús
mã ato inãno keyokõichi ayanifo. aõxõ tãpimisfo yoini iskafakĩ: “Nono
24 Nãskaxõ ato yoikĩ iskafani: “Nafi ẽfe tsaokãfe. Ẽ Epa Nios kĩfiyotanõ,” ato
imi keskaraki. Mẽ naino ẽfe imi foxii. fani.
Keyokõi yorafãfe afara chakafamisfono 33 Akka Pedro iyota, Santiago * iyota,

ẽ atoõnoax naikai. Ẽ askaino Niospa ato Juan iyota ato fani. Nãskaxõ ãfe yora
potapakenakama. Ẽ ato naxõi ãto chaka meeni shinãmitsakõiyanã
ato soaxoxiki. 25 Ẽ mato pãraima. Ẽ mato fekaxtekõiaito, 34 nãskakĩ ato yoini: “Ẽfe
yoikõi ẽ anã mato feta na fimi ene yõshi shinãmitsakõi napaiyaito ẽ
ayaima. Mẽ nai mẽra kai. Nã ẽfe Epa meikai. Nono nẽtekãfe, akka mã oxaki,”
Nios xanĩfokõi ika anoxõ ẽ anã mato ato fani.
feta na fimi ene shara ayaxii,” ixõ ato 35 Nãato askafata ori chaimashta Jesús

yoini. ares kani. Nãnoxõ ratokonõ mai


chachipakefofã Apa Nios kĩfikĩ iskafani:
“Ẽ Jesús õimisma,” “Epa, ea mĩa kexetiromakĩ ea kexefe ea
Pedro ixiaino Jesús ato yoini reteaifono ẽ omiskõinõma. 36 Epa, mĩ
(Mt. 26.30-35; Lc. 22.31-34; Jn. 13.36-38) keyokõi tãpiakĩ. Ea mĩa ifipaikĩ ea mĩa
26 Nãskata mã fanãiki xatekata machi ifitiro ẽ omiskõinõma. Akka nã ẽ
Olivos ano fonifo. 27 Nãskata Jesús ato apaiyai keskafakĩma nã mĩ ea amapaiyai
yoini iskafakĩ: “A na fakishi keyokõi mã keskafafe,” Apa fani.
ea shinãmakĩ fetsei. Akka kirika ano 37 Nãskata mã aõxõ tãpimisfo ano oxõ

kenekĩ iskafakĩ yoinifo: ‘Ãfe ifo õia oxafo ato fichitoshini. Nãskaxõ
reteaifono, ãfe ovejafo ichoi fetsetirofo,’ Pedro yoini: “Simón, ¿mã mĩ oxamẽ?
ixõ kirika ano kenenifo,” ato fani. ¿Afeskakĩ mĩ pishta oxa tenetiromamẽ?
28 “Akka ea retefiafono mẽ otoax Galilea 38 Moikaxõ Epa Nios kĩfikãfe Satanás

ano ẽ nokoi taexii mã nokoamano,” ixõ chakata mato chakafamapaiyai keskara


ato yoini. axikakima. Chanĩma, nã Epa Niospa
29 Ato askafaito nikakĩ Pedro kemani. mato amapaiyai keskara mãto shinã
“Akka keyokõi shinãmakifiaifono ẽkai mẽraxõ mã apaifikĩ mã atiroma. Akka
mia shinãmakima,” ixõ yoiaito, 30 nikakĩ mãto yora pachikõikĩ,” ixõ Jesús Pedro
akka Jesús yoini iskafaki: “Ẽ mia yoini.
pãraima na fakish fistichi takara keoi 39 Ato askafata anã kani Apa Nios kĩfikai

rafeyamano, ‘Ẽ Jesús õimismara,’ mĩ ato a yoitana keskafakĩ. 40 Nãskata anã oxõ ato
fai tres fakĩ.” fichitoshini aõxõ tãpimisfo oxafono, oxa
31 Askafaito nikakĩ anã Pedro kemani. paemei fetsoafono, a Jesús ato yoiai
“Maa. Mia retefiaifono ẽ mefe nai. Ẽ keskara tãpikaxoma tsõa kemanima.
õimismara ẽ mia faima,” fani. 41 Nãato askafata anã ato makinoax kani

Pedro askafaito nikakakĩ keyokõichi orishtaxõ Apa Nios kĩfikai. Mã Apa Nios
askafakĩ fetsanifo. kĩfitani oxõ ato yoitoshini iskafakĩ: “¿Ai

*
14.33 Santiago ãfe ane fetsa Jacobo ini.
97 MARCOS 14

mã oxamẽ tenekõiyanã? Moikãfe. Akka ano. Nãskakẽ keyokõi anofistiax


iskaratĩa a ea ato achimaniyoai mã chaima ichanãnifo a ato Nios kĩfixomisfãfe ãto
oi kiki. Yora chakafãfe ea achifenõfo ato xanĩfofo fe a judeofãfe ãto xanĩfofo a
efe ikiki. 42 Fininĩfofãkãfe nõ kanõ. Mã Moisés yoikĩ kirika keneni keskara ato
chaima oi kiki a ea ato achimaniyoai,” tãpimamisfori ato fe inifo. 54 Akka Pedro
Jesús ato fani. acho kakĩ chai ixõ õifoni. Nãskata a ato
Nios kĩfixomisfãfe ãto xanĩfãfe pexe
Jesús achinifo emãiti nokoni. Nãnoax a Nios kĩfiti
(Mt. 26.47-56; Lc. 22.47-53; Jn. 18.2-11) pexefã kexemisfo fe chii ketefax ato fe
43 Jesús ato yoiaino Judas nokoni, nã yooni.
Judaspa Jesúsxõ tãpifikatsaxakĩ, yorafã 55 A ato Nios kĩfixomis xanĩfofofãfe a

rasifo fe oni. Nã yorafo kenofoya ifi ãto xanĩfofinakõiafo fe iskai yoinãnifo:


xatefoya fenifo, a ato Nios kĩfixomisfãfe “Afeskaxomãi nõ pãranõ na Jesús afara
ãto xanĩfofo feta a Moisés yoikĩ kirika chakafara ixõ retexiki. Akka afaakai
keneni keskara ato tãpimamisfãfe, a xanĩfo chakafa nõ nikaima,” inifo.
fetsafãferi ato nĩchiafono. 44 Judaspa nã ato 56 Nãskaifono yora ichapafãfe, “Na Jesús

efeaito iskafakĩ ato yoiyoni: “A ẽ kokoki afara chakafaito nõ õia,” ixõ


tsoo akaito õikĩ koshi achirisafaxikãki pãraketsanifo. Askafafiakakĩ anoris
metexkere axõ iyotaxikãki,” ixõ ato yoini. yoiketsanifoma. Ãa chanĩ fetsenifo.
45 Nãskata Judas mã Jesús ano nokoxõ 57 Askafaifono ranãri fininĩfofãkãta ãa

iskafakĩ yoini: “¿Maestro, mĩmẽ?” ixõ mekafakakĩ chakafakĩ fetsanifo


kokotoshini. 46 Nãskafaito õikakĩ nã iskafakakĩ: 58 “Nõ nikaino na feronãfake
Judas fe foafãfe Jesús achinifo. iskaita: ‘Na Nios kĩfiti pexefã yorafãfe
47 Akka Jesús achiaifãfe õikĩ a aõxõ tãpimis akafo ẽ pãofaxii. Nãskata tres nia oxata
fẽtsa ãfe keno chainipa tsekainĩfofã, a ato ẽ anã fetsafaxii, anã yorafãfe efeta
Nios kĩfixomisfãfe ãto xanĩfãfe ina paxteni. akanima, eres fisti ẽ aki,’ ixõ yoiaito nõ
48 Nãskakẽ Jesús yorafo yoini iskafakĩ: nikaita.”
“¿Afeskai kenofoya ifi xatefoya mã oamẽ ea 59 Askafakĩ yoifikakĩ tsõa anoris

achiyoi oa ẽ yometso keskarakẽ? 49 Pena tii ẽ yoinifoma, ãa chanĩ fetsenifo.


mato fe itiani Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ ẽ 60 Nãskafaifono a ato Nios

mato tãpimani, akka mãkai ea kĩfixomisfãfe ãto xanĩfãfe ato nẽxpakĩa


achipaimisma. Akka nã eõnoa yoikĩ kenenifo niinãkafã iskafakĩ Jesús yõkani: “¿Mĩ
keskafakĩ mã ea achi,” ixõ Jesús ato yoini. kemamitsaimamẽ afamẽ na mĩõnoa
50 Ato askafaino aõxõ tãpimisfo Jesús meka chaka yoiaifo?” ixõ yoini.
õifaikani. Ichoi fetsenifo a makinoax. 61 Askafaino akka Jesús tooxinima,
51 Akka naetapa fistichi sabanãnã pishtakai kemanima. Afianã a ato Nios
rakoxõ Jesús chĩfafainaito õikakĩ kĩfixomisfãfe ãto xanĩfãfe iskafakĩ
achinifo. 52 Akka achiaifono ãfe sabanã yõkani: “¿Mĩmẽ Cristo? ¿Nã Nios
potafaini chitoria ichoni. nipanakato ãfe Fakemẽ, mĩ?”
62 Askafaito nikakĩ Jesús kemani: “Ẽje,
Xanĩfo finakõiafo ano Jesús iyonifo ẽkĩa Niospa Fake. Akka mã ea õixii ẽfe
(Mt. 26.57-68; Lc. 22.54-55, 63-71; Epa ketaxamei ãfe põya kayakai aõri ẽ
Jn. 18.12-14, 19-24) tsãokẽ xanĩfo finakõia ẽfe Epa fe.
53 Nãskakẽ Jesús achikaxõ iyonifo a Askatari mã ea õixii nai kõi mẽranoax ẽ
ato Nios kĩfixomisfãfe ãto xanĩfãfe pexe anã fotofaito,” Jesús ato fani.
MARCOS 14, 15 98

63 Askafaito nikakĩ a Nios ato 72 Pedro nãskaino anã takara


kĩfixomisfãfe ãto xanĩfãfe ãfe rapati keoinãkafãni. Nãskaino Pedro shinãtani
faxteni fetsafãfe tãpinõfo nã xanĩfo nã Jesús iskafakĩ yoita keskara: “Taeyoi
õitifishkikaito. Nãskaxõ ato yoini takara keofi rafeamano, ‘Ẽ Jesús
iskafakĩ: “Mã nõakõi nõ nikakĩ noko anã õimismara,’ mĩ ea faxii tres fakĩ,” ixõ
tsõa yoitiromaki nõ tãpinõ. 64 Mã mã yoitano, nã shinãtani Pedro shinãmitsai
nikakĩ na feronãfake ãfe mekapa Nios oiakõini.
chakafakĩ mekafaito. Akka, ¿nõ
afeskafaimẽ?” ato faito keyokõichi, Pilato ano Jesús iyonifo
“Nanõki,” fanifo. (Mt. 27.1-2, 11-14; Lc. 23.1-5; Jn. 18.28-38)

15
65 Nãskakata mã fenexkaxõ ãfe 1 Mã penaino a ato Nios

femãnãki kemo mechoketsayanã kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo


koshaketsanifo iskafakĩ yoiyanã: “Tsõa ichanãnifo, a judeofãfe ãto xanĩfofo fe, a
mia koshamakĩ tãpipo noko yoixiki,” Moisés yoikĩ kirika keneni keskara ato
faifono, a Nios kĩfiti pexefã tãpimamisfori ato fe inifo. Nã xanĩfo
kexemisfãferi fepasketsanifo. fetsafori a ato rafeafori ato fe inifo.
Nãskakaxõ Jesús metexkere akaxõ
“Ẽ Jesús õimisma,” Pedro ini
iyokaxõ Pilato inãnifo. 2 Mã iyoxõ
(Mt. 26.69-75; Lc. 22.56-62;
inãfono Pilato yõkani iskafakĩ: “¿Mĩmẽ
Jn. 18.15-18, 25-29)
judeofãfe xanĩfo?” askafaito, Jesús
66-67 Pedro pexefã emãiti ato fe kemani: “Ẽje, nã mĩ ea yoiai
tsaoano, nãno akiki a xanĩfo yonoxomis keskarakĩa,” Jesús fani.
xomaya nokoni. Nãno ato fe chii 3 Nãskaino nã ato Nios kĩfixomisfãfe

ketefaax tsaoax yooaito õikĩ, iskafakĩ ãto xanĩfofofãfe ãa pãrakakĩ


yoini: “Mĩri Nazarete anoax Jesús fe yõaketsanifo. 4 Nãskafaifono anã Pilato
kafãsamis,” faino, 68 akka Pedro iskafakĩ yõkaxõ iskafakĩ yoini: “¿Mĩ ato
kemani: “Ẽkai Jesús õimisma. Ẽkai afaa kemaimamẽ mĩõnoa afara chakafo
tãpiama tsoaraõnoa mĩ yoi,” fata, yoifiaifono?”
pexefã kãiti ano Pedro 5 Askafaito nikakĩ Jesús tooxanima.

nasteinĩfofãnaino, takara keonãkafãni. Nãskakẽ Pilato shinãni iskafakĩ: “Kee,


69 Afianã nã xanĩfo yonoxomis xomayato ¿afeskakĩ ea kemaimamẽ?” ixõ shinãni.
Pedro õiki, nãnoafo iskafakĩ ato yoini: “A
na feronãfake Jesús fe rafemis õikapo, a nã Pilato ato yoini Jesús retenõfo
Jesús Nazarete anoa fe kafãsamis,” fani. (Mt. 27.15-31; Lc. 23.13-25; Jn. 18.38-19.16)
70 Akka Pedro anã iskani: “Maa, ẽkai 6 Akka Pascua fistatĩa Pilato karaxa

Jesús fe rafemisma,” ini. Nãskaino nã mẽranoa nã xinia tii fisti rasi ato
anoafãfe anã Pedro yõakakĩ iskafanifo: kãimapaoni mãmãi askafakĩ
“Chanĩma, mĩri Jesús fe rafemis. Mĩri feyafakatsaxakĩ. Nã yorafãfe
Galilea anoakĩ mĩ mekai nã Jesús mekai kãimapaiyaifo ato kãimaxopaoni. 7 Akka
keskarakĩ,” faifono, 71 akka Pedro ato nã karaxa mẽra feronãfake ãfe ane
yoikĩ iskafani: “Ẽ mato pãraima, ẽ Barrabás ika ini. Nãato fetsafo feta yora
chanĩaito ea Niospa omiskõimatiro. retemis ini nã ãto xanĩfo ato põtapaikĩ.
Niospa tãpia chanĩmakõi ẽ mato yoi. 8 Akka yorafo fenifo. Mã fẽkaxõ Pilato

Ẽkai na Jesús õimisma tsoaraõnoa mã yõkanifo mãmãi askafakĩ


yoi,” Pedro ato fani. feyafakatsaxakakĩ.
99 MARCOS 15

9 Askafaifono Pilato ato kemani: “¿Mã Alejandro feta Rufo ãto apa ini. Pexe
fichipaimẽ judeofãfe ãto xanĩfo ẽ rasi pasotai inoax oaito, fichikaxõ
kãimanõ?” ato fani. yoinifo iskafakakĩ: “Na Jesús ãfe cruz
10 Akka Pilato tãpini a ato Nios foxõikafe,” fanifo.
kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofofãfe Jesús 22 Nãskaxõ Jesús iyonifo ãfe ane

chakafakĩ mekafaifono anã yorafãfe Gólgota ano. Ãfe ane fetsa Mapo Xao
noko nikakanimara ikaxõ, fanifo. 23 Nãnoxõ fimi ene osia mokakõi
nãskakaxomãi akiki efekaxõ inãfono. Jesús ayamapainifo. Akka Jesús
11 Akka a ato Nios kĩfixomis ãto ayakaspani. 24 Nãskafakaxõ mastanifo.
xanĩfofofãfe fãsikõi yorafo mekamanifo: Mã mastakanax sorarofo makex
“¡Noko Barrabás kãimaxõfe!” ikaxõ tokoroya kaxenifo. Nã potakĩ kanãto ãfe
Pilato yoinifo. rapati fĩani. Nãskafakaxõ keyofĩanifo.
12 Askafaifono Pilato ato yõkani: “Akka, 25 Rama xini keyaino Jesús mastanifo.

¿na judeofãfe ãto xanĩfora mã fai ẽ afeska 26 Mã mastakaxõ a mãnão tafaraki kenenifo

fatiromẽ?” ato faito, 13 kemakakĩ fãsikõi iskafakakĩ: “Judeofãfe ãto Xanĩfokõi,”


iskafanifo: “¡Mastafe!” fanifo keyokõichi. ikaxõ a mãnão kenenifo. 27 Nãskakaxõ
14 Askafaifono Pilato ato yoini iskafakĩ: Jesús yafi yometso raferi mastanifo, fetsa
“Akka, ¿na feronãfãke afaa chakafamẽ?” ãfe põya kayakai aõri ata, fetsari ãfe põya
ato faino, anã fãsikõi mekainĩfofãnifo: mishkiori anifo. 28 Afetĩama aõnoa yoikĩ
“¡Mastafe!” fanifo. keneyonifo iskafakĩ yoinifo: “Nã yora
15 Nãskafaifono yorafãfe sharakõi chakakõifo keskarakõi ixõ aõnoa
fanõfo Pilato ato Barrabás kãimaxoni. yoixikani,” ikaxõ kenenifo. Chanĩmakõi.
Nãskata mã Jesús ato koshamata, ato Nãskakõi fanifo aõnoa yoikakĩ.
nĩchixoni ifi cruz ikaki mastatanõfo. 29 Nã ano finõfãifãfe ĩchayanã ãto mapo
16 Nãskakẽ sorarofãfe xanĩfãfe pexe rafe rafe ayanã iskafanifo: “Iskafakĩ mĩ
emãiti Jesús iyonifo, nãnoax sorarofo yoimis: ‘Nã anoxõ Nios kĩfiti pexefã ẽ pão
ichanãnifo. 17 Nãskakaxõ ãfe rapati axii. Nãskaxõ tres nia oxata ẽ anã axii,’ ixõ
pẽkakaxõ, rapati õshi nana safemanifo, mĩ yoimis. 30 Mĩ ifimetiromakĩ mĩa ifimefe
moxa maiti fakaxori maimanifo. na ifi cruz ikakinoax fotopakekafãfe,”
18 Nãskakaxõ fãsikõi mekafanifo faifono, 31 nãskarifakĩ a ato Nios
iskafakakĩ: “¡Aicho, mĩfi judeofãfe ãto kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo feta a Moisés yoikĩ
xanĩfo!” ikaxõ kaxemetsama fanifo. kirika keneni keskara ato tãpimamisfãfe
19 Nãskatari tafa xatenẽ mapoki askafanifo akiki kaxemetsamapaikakĩ.
koshaketsayanã akiki kemo Nãskax ãa ranã yoinãkani iskanifo: “Nato
mechoketsanifo. Nãskakata akiki ratokonõ fetsafo ififikatsaxakĩ, akka aakai ifimeima.
mai chachipakefofã kaxemetsama fanifo. 32 A na Cristo israelifãfe ãto xanĩfo, iskaratĩa
20 Nãskai mã akiki kaxemetsamakaxõ a nõ õipanã afeskai ifi cruz ikakinoax
rapati õshi nana safemanafo fĩakaxõ fotopakekafanimamẽ, nãskaito nõ chanĩmara
ãfenãkõi safemanifo. Nãskakaxõ iyonifo faikai,” ikaxõ, nã ayafi mastafori
mã ifi cruz ikaki mastaifokakĩ. ĩchaketsanifo.

Jesús ifi cruz ikaki mastanifo Jesús nani


(Mt. 27.32-44; Lc. 23.26-43; Jn. 19.17-27) (Mt. 27.45-56; Lc. 23.44-49; Jn. 19.28-30)
21 Mã Jesús iyoifokakĩ feronãfake 33 Nãskata xini keya nã mai tio
Cirene anoa fichinifo, ãfe ane Simón. fakishifãkõitani. Nãskax mã xini kaino
MARCOS 15, 16 100

anã penani. 34 Nãno xini rakano fãsikõi José sama sharakõi fixõ nã samapa
Jesús kenani iskai: “Eloi, Eloi, ¿lema Jesús ãfe yora rakoni. Nãskaxõ a makex
sabactani?” fani. Nõko mekapa iskafakĩ kini fanifo mẽra rãtani. Nãskaxõ
yoini: “Ẽfe Nios, ẽfe Nios, ¿afeskakĩ mĩ makexefanẽ nã kini feponi. 47 Akka
ea potaimẽ?” fani. María Magdalena feta María José ãfe
35 Nãskaito nã ano niafãfe nikakakĩ afa nã maifaafo anoxõ õinifo.
iskafanifo: “Nikakapo, nã ato Niospa
meka yoipaoni Elías kenai kiki,” fanifo. Jesús otoni
36 Nãskaito nikafaini nãnoa fetsa (Mt. 28.1-10; Lc. 24.1-12; Jn. 20.1-10)

16
ichoni xapo keskara fiikai. Nã xapo 1 Mã pena teneti finõano María

keskara fimi ene kachaki momoxõ tafa Magdalena ikaino, María fetsa
xate kaxkexõ akiki nẽtaxõ ayamapaini, Jacobo ãfe afa ikaino, Salomé ikaino, nã
iskafakĩ ato yoiyanã: “Enekãfe nõ õinõ tiito pirofomã fonifo, Jesús ãfe yora
Elías oi kiki fotomaniyoi,” ixõ ato yoini. raish akĩ foxikaki. 2 Fakishparikõi fonifo
37 Nãskakẽ Jesús fãsikõi eaita nani. mã pena teneti finõano nãskanax a
38 Nãskakẽ sama nami Nios kĩfiti pexefã Jesús maia ano nokonifo, mã xini
mẽranoax naki rafekõi faxtepakekafãni keyaino. 3 Mã nokokanax ãa ranã
fomãkĩanoax. 39 Nãskaito õikĩ nã soraro yoinãkani iskanifo: “¿Tsõa na kini anoa
xanĩfãfe Jesús eaita naito õikĩ tokiri noko fẽpexotiromẽ?” ikanax
chaimashta nĩxõ iskafakĩ yoini: yoinãnifo.
“Chanĩma, na feronãfake Niospa Fake 4 Akka õiafo a kini aõ fepoitafo a

ika.” tokirinĩfã, mã fepekemea ini, anã fepoa


40 Askatari kẽrofãferi chai nikaxõ inima. 5 Nãskakẽ nã kini mẽra ikifaikakĩ
õinifo. Nãno ato fe María Magdalenari õiafo. Nã kini mẽra naetapa tsaoa ini,
ini, María fetsari ini, Jacobo feta José nã nõko põya kayakai aõri. Rapati
ãto afa ini. Saloméri ato fe ini. 41 Nã chainipa oxokõi safeax, nãskaito õikani
kẽrofãfe Jesús chĩfamisfo inifo, ratekõinifo. 6 Nãskaifono nãato ato yoini
pimaxikakĩ Jesús Galilea ano ikano. iskafakĩ:
Nãnori kẽro fetsafo inifo, Jerusalén “Rateyamakãfe, Jesús Nazarete anoa
anoax afe foitaxakakĩ. mã fenaikai nã ifi cruz ikaki mastaitafo
mã otoaki anã nonomaki. Õikapo a
Jesús makex kini mẽra maifanifo
rãtaitafo ano. 7 Fokaxõ aõxõ tãpimisfo
(Mt. 27.57-61; Lc. 23.50-56; Jn. 19.38-42)
yoitakãfe, Pedrori yoikakĩ mã
42 Penama safaro ikaino judeofãfe nokoamano nã Galilea ano nokoi taei
itipinĩfapaonifo, nã safaromãi ãto teneti kai kiki. Nã mato yoifafaina keskara
penakẽ, nã yãtapake 43 José oni, nã nãrixõ mã õikaikai,” ixõ ato yoiaino,
Joséri judeofãfe ãto xanĩfo. Nãato Nios 8 nãskakẽ nã kẽrofo fonifo nã kini anoax

xanĩfo manapaoni, nã José finakõixõ ato yoiaito nikafaikani. Ratei choayanã


Pilato ano ikikaixõ Jesús ãfe yora ato yoinifoma, mesemãiakaki.
yõkani. 44 Askafakĩ yõkaito nikai Pilato
rateni, “¿Mã Jesús naamẽ?” ikax. Jesús María Magdalenaki nokoni
Nãskaxõ soraro xanĩfo kenani yõkaxiki (Jn. 20.11-18)
mã Jesús naamakĩ. 45 Nãskafaito soraro 9 Mã pena nomĩkonõ fakishpari Jesús

xanĩfãfe yoini: “Mã naakĩa,” faito, Pilato otoitaxaki, María Magdalenaki nokoi
Jesús ãfe yora José inãni. 46 Nãskakẽ taeni, nã María makinoa siete niafaka
101 MARCOS 16

yõshi chakafo Jesús põtani. 10 Nãato ĩpaxanõfo. 16 Akka na meka shara


kaxõ a afe rafemisfo ato yoikai kani a chanĩmara fakanax, faka mẽra iki
õia keskara. Kaxõ ato õia maotisameax ẽfe Epa Nios fe
shinãmitsakani oiaifãfe ato õini. 11 “Mã nĩpanakafo. Akka na meka shara eõnoa
nõko Ifo Jesús otoakĩ mẽ õiaki,” ixõ ato chanĩmara fayamakanax, nãfo
yoiaito, tsõa chanĩmara fanima. omiskõipakenakafo. 17 Akka nã ea
chanĩmara faifãfe, ẽfe aneõxõ ato
Jesús aõxõ tãpimis rafeki nokoni makinoa niafaka yõshi chakafo
(Lc. 24.13-35) potatirofo. Nãskakanax meka fena
12 Mã askata fetsa keskarax Jesús aõxõ sharapa mekatirofo. 18 Nãskakaxõ rono
tãpimis rafeki nokoni fãi foaifono. 13 Nã tsomatirofo nãskakaxori rao paekõi
rafetari a afe rafemisfo yoifokani fonifo. ayakanax afeskatirofoma. A isinĩ ikaifori
“Mã nõ Jesús õiaki,” ato faifono, tsõa ato ramãifono sharatirofo,” ixõ Jesús
ato nikanima. ato yoini.

Jesús aõxõ tãpimisfo yoini aõxõ keyokõi Jesús nai mẽra kani
yoifofãsafatanõfo (Lc. 24.50-53)
(Mt. 28.16-20; Lc. 24.36-49; Jn. 20.19-23) 19 Nãskafakĩ ato yoita, nõko Ifo Jesús
14 Nãskata chipo Jesús aõxõ tãpimis ronoinãkafãni nai mẽra kai. Mã nai
oncefoki nokoni, mĩsa ano tsaoxõ mẽra kaax Apa Nios ketaxamei tsaoni
piaifono. Mã atoki nokoxõ iskafakĩ ato afe xanĩfokõi ixiki. 20 Mã Jesús nai mẽra
yoini: “¿Afeskakĩ mã ato chanĩmara kaano aõxõ tãpimisfo fonifo. Nã mai tio
famamẽ mẽ otofiano nã ea õiafãfe mato anoafo aõnoa meka shara yoifokani afe
yoiaifono?” 15 Nãskaxõ ato yoikĩ nĩpaxanõfo. Nõko Ifãfe ato axõfaino
iskafani: “Nã mai tio ano fokaxõ na aõxõ aõnoa meka shara yoikõinifo, tsõa
meka shara eõnoa keyokõi ato yoitakãfe atiroma keskafakĩ aõxõ afama mĩshtifori
mẽ otoakĩ ãto chaka ato soaxoxiki efe fanifo. Nã tii.
Lucaspa Jesúsnoa Yoikĩ Keneni

shara shinãi ikafono. 7 Akka Elisabet


Lucaspa kirika keneni Jesús fake fimisma ipaoni. Nãskaxõ mã
nõko mai ano ipaonino yõxafoxõ fake fipaonima fene feta.

1
1-4 Teófilo,ẽ mia kirika kenexõ Nãskax fene anifoaino nãri askani
manamani, mĩ tãpinõ. Mã mĩ tãpia yõxafoi.
Jesús nõko mai ano ipaoni. Nõko mai 8 Nãskakẽ ãto xanĩfãfe ato yoini, Abías

ano ikano yorafãfe õipaonifo. Akka nã yorafo: “Nã Nios kĩfiti pexefã mẽra
fakenitĩa õiaifono yosini. Nãfãferi yonomisfo mã tsekefaini fokani kiki.
õikaxõ yora fetsafo yoipaonifo akairi Mãri ikiferakãfe,” ato fani. Ato
Jesúsnoa tãpinõfo. Ato yoiaifãfe askafaino a mẽra ikifaikaxõ yononifo.
nikakakĩ akairi kirika kenepaonifo Zacaríasri a mẽra ato fe ikikaixõ ato feta
afeskai nofe Jesús ikimamẽ ikaxõ. yononi. 9 Nios kĩfiti pexefã mẽra
Nãskarifiakĩ ẽ mia kirika kenexoni, nã ikifaikanax yoinãnifo iskakani:
Jesús tãpiafo yõkaxõ. Efe yorashta “¿Iskaratĩa tsõa na pirofomã shara
Teófilo, nãskakẽ ẽ mia kirika kenexõ koofaimẽ nõ õinõ?” inifo. Askaifono ãfe
manamani, nã mia Jesúsnoa yoiaifono xanĩfãfe Zacarías yoini: “Mĩ koofafe na
nikakĩ mĩ chanĩmara fanõ. nakas Niospa xeteax inimanõ,” fani.
Akka nãskara feyafapaonifo, pirofomã
Ãjirinĩ yoini, Juan Maotista kãiyoamano nakas shara koofapaonifo. 10 Zacarías
5 Jesús fakeamano Zacarías iyopaoni pirofomã shara koofaino yorafãfe emãiti
Judea mai ano ãfe kaifo fe. Ari ikano nikaxõ Nios kĩfinifo. 11 Yorafãfe
Herodes ãto xanĩfo finakõia ipaoni. Nã emãitixõ Nios kĩfiaifono, Zacarías
Zacarías ãfe xini ane ipaoni Aarón. Nã pexefã xãki mẽraxõ pirofomã koofaino
Aarón ãfe fena Zacarías ipaoni. Akka ãfe ãjiri nĩtani, pexe xaki mẽra pirofomã
ãfi Elizabetri Aarón fena ipaoni, ãto koofai kesemẽ ãfe põya kayakai aõri.
xinimãi Aarónkẽ. Nã Aarón ãfe fenafãfe 12 Nãskakẽ ãjiri nikẽ fichiax Zacarías

ato Nios kĩfixopaonifo ãto kaifofo. mesta itani. 13 Rateaino Niospa ãfe
Zacaríasri ato kĩfixopaoni Aarón ãfe ãjirinĩ yoini: “Zacarías, rateyamafe. Mã
fenamãi axõ. Nã Zacarías ãfe kaifo feta Niospa mia nikakĩ mĩ kĩfiaito mã mĩ
yonopaoni, Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ ãfinĩ fake feronãfake fii kiki. Mĩ fake
Abíasfo feta. 6 Zacarías ãfe ãfi feta kãiano anekĩ Juan mĩ faxikai. 14 Mã mĩ
Niospa meka nikasharakõipaonifo, nã fakeyax mĩ inimaxikai. Yorafori akiki
Niospa meka yoikĩ kenenifo keskafakĩ. inimakõixikani. 15 Niosri akiki
Akka nã Niospa yoiai keskafakĩ inimasharakõixii. Fãsi finakõia Niospa
nikasharakõiaifono Niospa ato õini, õixii, Niospa Yõshi Sharapa

102
103 LUCAS 1

shinãmanaino. Nãskakẽ afaa pae pishta pexefã mẽranoa õiax mĩ iskaimẽ?”


ayaxima. 16 Nãskaxõ mã yosixõ Niospa fanifo. Askafaifono ato yoipaifi
meka ato yoixii ãfe kaifo israelifo ãfe mekanima. Mekapaikĩ ãfe mĩfis ato
fenafo, Niospa meka ato yoiaino ãto yoini a õia.
chaka xatenõfo. Ãto chaka xatekaxõ 23 Nãskai anã mekaima Zacarías ãfe

Nios fisti nikakõinõfo. 17 Nõko Ifo xanẽnẽ kani mã yonokĩ keyoax.


oyoamano taeyoi Niospa Juan nĩchixii 24 Nãskata mã Zacarías ãfe pexe ano

ãfe meka ato yoinõ. Akka Juan ãfe nokoano ãfe ãfinĩ chipo fake naneni. Mã
shara nã Elíasnã ipaoni keskara ixii fake naneax faki kafãsapaonima nã ãfe
Niospa Yõshi Sharapa shinãmanaino. xanẽnẽ fisti ipaoni cinco oxe ani ãfe
Afe yorafo ato tãpimaxii. Nãskaino ãto xanenẽxõ. 25 Nãskaxõ mã postoxõ yoini:
apafo fe ãto fakefo anã noinãxikani. “Aicho, mã Niospa ea sharafakĩ ẽ fake
Askatari nã Niospa meka finõ ẽ yõxafofiakẽ. Niospa ea fake fima.
nikakaspamisfãfe akairi ãto chaka Aicho, iskaratĩa ẽ anã yorafoki
xatekaxõ Nios Ifofaxikani rãfinakamaki mẽ fakeyakĩ,” Elizabet ini.
shinãsharaxikakĩ. Nãskakẽ Juanoax ãfe
kaifo itipinĩsharaxikani Niospa Fake Ãjiri fotopakekafãni, María yoiyoi
atoki nokoaitĩa ifisharaxikakĩ,” ixõ 26 Elisabet mã fake nanekĩ seis oxe
ãjirinĩ yoini. akano Galilea mai ano Niospa anã
18 Askafaito nikakĩ yoini: “¿Afeskai ẽ nĩchini ãfe ãjiri Gabriel, Nazarete pexe
fakeyatiromẽ? Ẽkai anã fake atiroma ẽ rasi ano. 27 Nãskakẽ Niospa ãfe ãjiri
anifokõi. Ẽfe ãfiri nãskarari yõxafokõi. María ano fotopakekafãni yoiyoi.
Afeskaxõ afeta nõ anã fake fitiroma,” Fotopakekafaxõ yoini. Nã María
fani. fenemais ini. Feronãfake fetsa fe
19 Askafaito nikakĩ ãjirinĩ kemani: oxamisma. María fenemais ikano José
“Ẽkĩa Gabriel, ẽ Nios fe ika. Ea nĩchiano apa yõkani, María fixiki. Nã José ãfe
ẽ oa. Nikapo, ãfe meka shara ẽ mia xini David ipaoni. Nã David ãto xanĩfo
yoinõ. Mã mĩ ãfinĩ fake feronãfake fii finakõia ipaoni. Akka José María
kiki. 20 Akka, nã ẽ mia yoiaito mĩ ea fiyoamano ãjiri fotopakekafãni, María
nikakaspax mĩ anã mekaima. Mã mĩ ano. 28 Fotopakekafãxõ María yoini: “Mẽ
fake kãiano mĩ mekaxii. Nãskax mĩ oi mia yoiyoi, Nios mikiki inimai mefe
mekamais iyoi. Akka Niospa ea fake ika,” fani.
fimatiroma ẽmãi anifokẽ mĩ ifiaito 29 Askafaino María shinãpaini: “¿Afaa

Niospa mia fake fimatiro. Nã ẽ mia ea yoipaimẽ, na ea iskafai?” ixõ


yoiai keskafakĩ Niospa mia askafaxii. Nã shinãpaini. 30 Shinãpaiyaito anã ãjirinĩ
Niospa mia apaiyaitĩa mia askafaxõi yoini: “Rateyamafe. Mia Niospa
kiki,” ãjirinĩ fani. noisharai kiki mia sharakõi õi kiki,
21 Ãjiri fe Zacarías pexe xaki mẽranoax mikiki inimasharai kiki. 31 Mã mĩ fake
yoinãino yorafo pexe emãiti nikanax feronãfake fikai. Mã mĩ fake kãixõ anekĩ
yoinãnifo, Zacarías fena kãiyamaino Jesús mĩ faxikai. 32 Mĩ fake xanĩfo
pexe xaki mẽranoa. “¿Afeskai Zacarías finakõia Niospa imaxii. Ãfe xini David
samarakaimẽ pexe mẽranoax? Afetĩakai keskara ixii. Nios nã nai mẽra ikato ãfe
ikiyama,” faifono 22 Zacarías kainãkafani Fakekõi faxii. 33 Nãskakẽ mĩ Fake xanĩfo
Nios kĩfiti pexefã xakĩ mẽranoax anã finakõia ixii. Mĩ kaifãfe xanĩfo ipanaka.
mekanima yõkapaifiaifono. “¿Afaa Anã xanĩfoi xatenakama,” fani.
LUCAS 1 104

34 Askafaito María kemani: “¿Afeskakĩ ixõ mĩ yoita. Nãskakẽ Niospa meka


ẽ fake fitiromẽ ẽ feneyaxoma, ea tsõa nikai mĩ inimasharakõi,” ixõ Elisabet
tanamismano?” María ini. yoini.
35 Askafaito ãjirinĩ kemani: “Niospa 46 Nãskafaito María kemani:

ãfe Yõshi Shara mikiki oxõ mia fake Ẽfe õiti mẽraxõ ẽ shinãkĩ iskafai,
nanemaxii. Nãskax nã fake kãiax Niospa nõko Ifo tsoa keskaramãkĩ. Nõko Ifo
Fakera faxikani. Akka na fake kãiax Nios fãsi sharakõi. 47 Akiki ẽ
sharafinakõia fisti ixii. 36 Nã mĩ yaya inimakõiaino ea anã potanakama, ẽ
Elisabet ‘Fake fitiromara’ fafiamisfono afe ipanaka, ea kexepakenaka, ea ifixii
mã fake nanea seis oxe aka yõxafofiaxõ. ẽ afe ĩpaxanõ. 48 Ẽ nã yonoxomis, ẽ
37 Nãskakẽ nã apaiyai keskara fakĩ afaa tãpiamafekẽ nã Niospa ea noikõi.
Niospa afama mĩshti fatiro. Miari fake Nãskakẽ yorafãfe yoipakenakafo: “Nã
fimatiro mĩ fenemaisfikẽ,” ãjirinĩ fani. María Niospa inimamakõia,” ixõ
38 Ãjirinĩ askafaino, “Nãskafinõ, ẽ fake yoipakenakafo. 49 Nios fãsi
finõ, ẽ Nios nikamiskĩ. Nã ea amapaiyai sharafinakõia. Afaa pishta
keskafanõ ẽ Nios itixomafamiski,” fayamatiroma. Afama mĩshti fatiro, ea
nãskafani. sharakõi faxõa. Niosfi sharakõiki.
María askafaino ãjiri anã nai mẽra Afaa chakafamisma Niosfi nãskarakõi.
kani. 50 Nãskara yorafãfe yoitirofo: “Ẽ Nios

nikasharapaikõiaito, ẽ nikakaspaitori
María kani Elisabet õikai ea chakafatiro. Nãskax ẽ akiki
39 Nãskata nã pena fisti mã Niospa mesetiro. Akiki mesekĩ ẽ Nios
ãjiri kaano María itipinĩ fata koshi kani nikasharakõi,” ixõ yoiaito nã keskara
ãfe yaya õikai Judea mai ari. Judea mai yorafo Niospa ato noikĩ ato
ari mãchifãfo mẽra kaax pexe rasi ano shinãpakenaka. 51 Akka Nios
nokoni. 40 Mã nokoax Zacarías ãfe pexe nikakaspakĩ ãto õiti fekaxtefakani,
mẽra ikitoshini. Mã nokoxõ María ãfe “Tsõa afaa tãpikeroko ẽ akai
yaya yoitoshini. “Yaya, ẽ oi mia õiyoi,” keskafakĩ,” ixõ ãto õiti fekaxtefatirofo.
fatishoni. 41 Ãfe rare askafatishonaito Nãskaifono Niospa ato fenomatiro.
Elizabet nikani. Ãfe rare askafaito Nãskara ato õimatiro afaa
nikakĩ Elisabet xakĩ mẽraxõ ãfe fake tãpiamafãfe. Akka Niospa ãfe shinãmã
tokko tokko ani. 42 Nãskata Niospa Yõshi afama mĩshti famiski. Afaa pishta
Sharapa shinãmanaino Elisabet onãni Niospa fayamatiroma. Nãfi
mã María fake naneano. Nãskakẽ fãsi mitsisipakõikĩ tsoa keskarama. Nãato
yoini iskafakĩ: “María, Niospa mia afara mĩshti fatiro. 52 Nãato xanĩfofo
inimamasharakõi. Fato xotofake fetsakai potano anã tsoa xanĩfo itiroma. Akka
iskafaima mia fisti inimamakõi. Mĩ fake nã afaayamafo Niospa ato sharakõi
feronãfake chipo kãiano Apa Niospa imatiro. 53 Akka fetsafãfe Nios
akiki inimakõikĩ kexesharakõixii. shinãifono Niospa ato kexesharatiro.
43 Nõko Ifokõi mĩ fake ixii. Akka, ¿mĩ ea Ãfe shinãmã ãto õiti mẽra ato
ano oamẽ, nõko Ifãfe afafiax ẽkai shinãmatiro inimanõfo. Akka fẽtsa
afaakeroko ẽakõi ẽ ikanõ? 44 Akka mĩ ea shinãkĩ iskafai: “Ẽ iskaratĩa shara ẽ
yoiaito nikakĩ ẽfe xakĩ mẽraxõ ẽfe fake afara fetsa anã shinãima Niospa afara
ea tokko tokko aka, mikiki inimakĩ. fetsa ea anã shinãmanima ẽ anã Nios
45 Niospa meka nikakõikĩ, ‘Nẽ askanõki,’ fe rafepaima,” ixõ shinãito askara
105 LUCAS 1

yora Niospa anã tanaima. Afaa pishta õikaxõ yoinifo: “Õikapo. Mã anea Juan
tãpikanamax yorafo askatirofo. fakĩ. Ãfe ane Juan ixii,” fanifo, apa feta
54 Niospa noko kexesharapakenaka ãfe ãfa aneaito shinãpainifo. 64 Nãskata
nõko kaifo israelifãfemãi ãfe fake ane keneta Zacarías mekani.
yonoxomisfono. Noko Anã mekamais inima, mã mekaya ini.
shinãmakinakama mẽxotaima noko Mã mekayaxõ ato yoini: “Nios
noipakenaka nã yoini keskafakĩ. sharakõi,” ato fani. 65 Mã Zacarías
55 Niospa nõko xini Abraham yoikĩ mekaito õikani ratenifo. Mã ratekanax
iskafani: “Mĩ kaifo efe yorafo fokani yoinãi fetsenifo. Nãskakanax mã
ipanakafo. Askatari mĩ fenafo ẽ ato fokani Judea mai ari fokani yoinãfonifo:
kexesharapakenaka,” ixõ Niospa nõko “Mã Zacarías ãfe fake aneax mã mekai.
xini Abram yoini, Mã ãfe ãfinĩri fake fikatsaxakima, mã
ixõ María fani. fake fia,” ikanax yoinãi fetsenifo.
56 Nãskax María Elizabet ano ipaoni 66 Yoinãi fetsekaxõ shinãnifo: “Nã fake

tres oxe ani anoxõ. Tres oxe ata anã afeskaimãkai nõ õinõ shinãya iki kiki,
María ãfe xanẽnẽ oni. Niospamãi shinãmasharaino,” ikaxõ
shinãnifo.
Juan Maotista kãini
57 Mã Zacarías fanãini
María ãfe xanẽnẽ oano Elisabet
fake feronãfake kãini. 58 Mã fake kãiano 67 Niospa Yõshi Sharapa shinãmanaino
ãfe kaifãfe a chaima nikafãfe tãpinifo. Juan ãfe apa Zacarías yoini:
“Mã Elisabet fake kãia nõko Ifo Niospa 68-69 Ẽfe kaifo israelifãfe nõko

mã Elisabet aõ noikĩ fake fimismano mã Niosfi sharakõikĩ, nãfi nõko Ifokõikĩ.


fake fima,” nãskafanifo. Askafakanax Nõko chaka noko soaxoxii. Nõko xini
akiki inimanifo. 59 Mã fake kãitaxakĩ David ãfe fena finakõia ixii. Nã David
ocho nia oxano Zacarías pexe ano nõko xinifãfe ãto xanĩfo ipaoni. Nã ãfe
yorafo fonifo. Fake õikai fokani ãfe fena Niospa nĩchia noko ifipakexanõ
foshki repa xateyanã nãskaramãi afe nõ ĩpaxanõ. Nãskakẽ noko
feyafakatsaxakakĩ. Fokaxõ yoinifo: “Ãfe shinãmakinakama. 70 Nãskakaxõ ato
apa anekiriri nõ anenõ Zacarías fakĩ,” yoipaonifo, nã ato Nios yoixomisfãfe
fanifo. 60 Nãskafaifono ãfa ato yoini: Judea mai anoafo. 71 Niospa ato
“Maa, ẽ aõ aneima, Zacarías ẽ faima. shinãmanaino yoipaonifo noko
Afeskakĩkai apa anekiri ẽ anetiroma. Ẽa kexesharano afanã noko
ẽ anei Juan fakĩ,” ato fani. afeskafanõma noko õikaspaifono ixõ
61 Ato askafaito yoinifo: “¿Tsõa anekiri yoinifo. 72 Nã noko yoiaifãfe nõ ato
mĩ aneimẽ? Anokai ãfe xinifo Juanma. nikapaoni keskafakĩ noko Niospa
Ãfe apa nõ yõkanõki,” fanifo. kexesharapakenaka noko noikĩ. Nã
62 Akka nã fãke apa mekamais ita noko yoipaonifo keskai Nios noko
pastori ini. Nãskakaxõ apa yõkanifo. shinãmakimisma. 73 Nãskaxõ nõko xini
Mẽkemã ato yoini: “¿Afe ane mĩ fake mĩ Abraham Niospa yoini iskafakĩ: “Mĩ
faimẽ?” fanifo. 63 Askafaifono ato yoini kaifo efe yorafo ipanakafo. Nãskakẽ
mẽkemã: “Ea kirika inãkãfe, ẽ mato mĩ fena ẽ ato nĩchixoni ãto xanĩfo
kenexonõ,” ato askafani. Kirika inãfono finakõia inõ. Nãskaxõ keyokõi ato
kirikaki kenekĩ: “Ẽ ãfe ane Juan fai,” ixõ ifixii afe ĩpaxanõfo. 74 Nãato nã mato
kirikaki keneni. Mã kirikaki keneano õikaspaifo ato paxkaxii anã mato
LUCAS 1, 2 106

afeskafanõfoma,” ixõ Niospa yoini. ikanax. Nã Nazarete pexe rasi Galilea


Noko askafaino nõ ãfe inafoax nõ anã mai anoa ini. Nãnoax José fe María
mesetiroma nokomãi nõko Ifãfe ĩkikẽ. fonifo, José ãfe xini Davidmãi Belén
75 Nõ ãfe ina kayakõikẽ nõko õiti noko anoax kãinino. Nã Belén Judea mai
shara faxoxii aa noiax nõ anoa ini. 5 Nãskakẽ María fe José fonifo
isharakõipakexanõ, ãto ane kenei fokani. María fe José mã
ixõ Zacarías ato yoini. yoinãfo ini fianãxikakĩ.
76 Nãskata Zacarías ãfe fake yome Fianãyokanamax María fe José kani. Nã
pishta yoini: María tsoa pishta tanamisma ini, akka
Anifoshta, nõko Nios finakõia nõ Niospa Yõshi Sharapa fake nanemani.
mãnão nikõina. Akka mĩ yosixõ 6 Mã María Belén ano nokoano fãke pãe

Niosnoa mĩ ato yoixoxii. Taefakĩ mĩ fani mã kãiki. 7 Mã fake kãiax fakeyai
ato yoixonano chipo nã nõko Ifo taeni. Ãfe fake feronãfake ini. Akka ãto
finakõia oxii. Nãskakẽ itipinĩkãfe mã fakka inafãfe piai mẽra fonifo. Anoax
nõko Ifo oi kiki mĩ ato faxii. María fake kãini. Mã fake kãixõ sama
77 Nãskakẽ mĩ ato tãpimaxii mã nõko faxte pishta rakoni. Askata ãfe fake
Ifo oaino afe yorafo ato chaka rãtani a fakkafãfe piai kamaki.
soaxoniyoi. 78 Akka Niospa noko
shinãino ãfe Fake finakõia nai Ãjirifo oveja kexemisfoki nokoni
mẽranoax nokoki oi nõko õiti noko 8 Nã María fakishi fake kãiano oveja
sharafaxoxiki. Oa fakishpari xini koshi kexemisfãfe fasifo mẽraxõ ãto ovejafo
kafanai keskafakĩ nõko õiti xafakĩa kexeshinifo pexe rasi pasotaixõ. 9 Ãto
sharakõi noko faxoxiki, 79 anã fakish ovejafo kexeshinaifono Nios ariax ãfe
keskara nõko õiti inõma. Nãskax nai ãjiri atoki fotokĩ chaxapakefofãni.
nõ mesetiroma noko Niospa nĩchiano chaxapakefofãni. Mã
shinãmasharaino, Niospa ãjiri nĩchiakĩ inifo chaxatanaito
ixõ Zacarías ato yoini. fichikanax ratekõinifo. 10 Nãskaifono
80 Nãskax Zacarías ãfe fake yosini ãjirinĩ ato yoini: “Rateyamakãfe. Ẽ mato
Niospa ãfe shinãmã shinãmasharaino. meka shara yoiyoaki nikax mã inimai
Nãskax ares tsõa istoma ano ipaoni, nã finakõinõ. Askatari yorafãferi nikakanax
Niospa meka israelifo ato yoikĩ akairi keyokõi inimakõinõfo. 11 Iskaratĩa
taefaitĩa. fotoxõ ẽ mato yoiyoa. Nã fakishi mã
mãto Ifo Cristo mã kãia mãto Ifokõi
María Jesucristo kãini mato ifixiki mã afe ĩpaxanõ. Nã mãto
(Mt. 1.18-25) xini David kãini anoaxri kãia mãto

2
1 Nã Jesús kãiyaitĩa romanõ ãfe Ifokõi. 12 Ẽ mato yoinõ nikakapo
xanĩfãfe César Augusto ãfe yorafo afeskaxõ mã tãpitiromakĩ nã fake ãfe
nĩchini nã maitio anoafo ato tanãkaxõ afa rapatinĩ rakoxõ rãta fakkafãfe piai
ãto anefo kenenõfo afe tii yorafomakĩ. ano fichixõ mã tãpitiro nã mãto Ifo
2 Taefakĩkõi kirika kenenifo ãto anefo finakõia,” ixõ ãjirinĩ ato yoini.
keyokõi. Akka Siria mai anoafãfe ãto 13 Ato yoikĩ xatetanaino atiri Niospa

xanĩfãfe ane Cirenio ipaoni. 3 Nãskakẽ ãfe ãjiri ichapakõifo atoki


keyokõi fonifo ãto mai anoxõ ãto ane fotopakefofãni. Fotopakefofãkata
kenei fokani. 4 Nãskaifono María feri inimakõi Nioski fanãinifo. Inimakata
José kani Belén ari, Nazarete ano iskafakĩ yoinifo:
107 LUCAS 2

14 Nios sharakõi nai mẽra ika. Nã a Moisés yoini keskafakĩ a Nios ato
ato fichipaiyai tii nono mai anoax kĩfixomis rifi rafe iyamai nopoxpoiki
ikafo ato shinãmasharai inimanõfo, rafe inãnifo retexõ Nios kĩfixonõ
ixõ yoinifo. nãnorimãi Moisés yoipaonino.
15 Mã yoikanax anã nai mẽra fonifo. 25 Nã Jerusalén anoa feronãfake Nios

Mã nai mẽra ãjirifo foafono, “Nõ õinõ,” Ifokõi faa ini, ãfe ane Simeón. Nãato
inifo, “Chanĩmamakĩ nõ õinõ, fokapo Nios Ifo sharakõi faxõ kĩfitaifapaoni.
Belén ano na nõko Ifo Niospa ãfe ãjirifo Niospa Yõshi Sharapa Simeón ĩkinãno,
nĩchiano noko yoiafo keskara nõ õinõ nãato Cristo manapaoni, ãfe kaifo
fokapo,” ixõ yoinifo. israelifo ifinõ Niospa Yõshi Sharamãi
16 Nãskata nã oveja kexemisfo fonifo. afe ikano. 26 Niospa Yõshi Shara a mẽra
Mã fokakĩ ichokaxõ fichitoshinifo María naneano a mẽraxõ tãpimani iskafakĩ:
yafi José. Nãno ãto fake yome rãtafono “Mĩ fena naima na Niospa nĩchiai nõko
fakkafãfe piai mẽra fasi mẽra rakakẽ Ifo Cristo mĩ õiyoi mã mĩ õiax mĩ naxii,”
õinifo. 17 Nã fake yome õiafo tiito ato ixõ tãpimani, Niospa Yõshi Sharapa
yoifofãsafanifo. 18 Nã oveja kexemisfãfe Simeón. 27 Nãskata Niospa Yõshi
ato yoiaifãfe nikakakĩ, “Aira, ¿afeskakĩ Sharapa shinãmanaino Nios kĩfiti pexefã
iskara shara noko yoikanimẽ?” inifo. mẽra ikikaini. Nãnori José fe María ãto
19 Nãskakẽ María nã nika keskafakĩ ãfe fakeya ikifainifo, Moisés yoini keskafakĩ
õitinĩ fãsi shinãfafãini. 20 Nãskakata nã ãto fake ispaxakakĩ. Mã ikiafono,
oveja kexemisfo ato yoitakani anã ato 28 Simeón atoki oxõ inimayanã Jesús

ovejafo ano fenifo. “Aicho, Nios yome pishtakẽ chishtoinĩfofãni, mã


sharakõikĩ nã noko yoia keskafakĩ mã tãpixõ. Nãskafaxõ Nios yoisharani
nõ õitanikai,” ikanax ãa ranã yoinãnifo. iskafakĩ:
29-31 Ifo, ea mĩa yoimis keskafakĩ
Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ apa feta ãfa ãto mẽ õi. Aicho, mẽ akiki inimakõiax mẽ
fake Jesús Nios ispanifo naikai ẽfe Ifo õiax. Nãatofi noko ifixii
21 Mã ocho nia oxano Jesús foshki kiki nõ afe ĩpaxanõ. Keyokõichi nõ
repa xatenifo. Nãskafakaxõ anenifo Ifofanõ mĩ nokoki nĩchia. 32 Nãskata
Jesús fakakĩ, nã ãjirinĩ yoiyoni mĩ nõko kaifo yamafiano mia
keskafakĩ María fake naneyoamano. shinãkatsaxakakĩma mĩ fãkeoxõ mia
22 Moisés israelifo yoini iskafakĩ: “Kẽro tãpikõikani. Akka nõ israelifo mefe
fake kãiax fena faki kafãsatiroma. yorafo nõ tãpikõixii, nã fakeõnoa
Askatari Nios kĩfiti pexefã mẽra fena Niospa nokoya rafemanano. Aõxõ nã
ikitiroma cuarenta nia oxa finõaxma,” noko yoimis keskafakĩ noko axoxii,
ixõ ato yoini. Akka mã cuarenta nia oxa Simeón fani.
finõano José fe María fonifo. Jerusalén 33 Ato askafaito nikakĩ María feta José

ano iyoifokani ãto fake Nios kĩfiti ãto õitinĩ shinãnifo: “Aira, nõkai nafo
pexefã mẽraxõ Apa Nios ispaxikakĩ. meka nikamisma,” ixõ shinãnifo. 34 Akka
23 Nãnori Niospa shinãmanaino Moisés Simeón Niospa Yõshi Sharapa
kirikaki keneni iskafakĩ: “Fake kãi taexõ shinãmanaino ato yoisharani. Nãskaxõ
feronãfakekẽ mã Nios ispatiro ãfenã ãfe afa yoini: “Nã mĩ fake chanĩmara
inõ,” ixõ ato yoipaonino, José feta fakanax nõko kaifofo israelifo
María ãto fake Jesús iyonifo Jerusalén inimatirofo. Aõnoax isharapakexakakĩ.
ano. 24 Nãskakẽ José fe María mã fokaxõ Akka nõko kaifo fetsafori afe
LUCAS 2 108

rafeyamakanax omiskõipakenakafo. fista aki fokani. 42 Jesús mã doce xinia


Nãskakẽ yora ichapafãfe chanĩmara akano apa feta ãfa iyonifo, amisfo
fakani. Akka fetsafãferi chanĩmara keskafakakĩ fista akifokakĩ. 43 Mã fista
fakaxõ mã shinãkani. 35 Akka a ãto õitinĩ keyoano María fe José fenifo, ãto pexe
shinãifo keskafakĩ onetirofoma. Akka shinãferakani. Akka Jesús nẽteaito apa
fẽtsa ãa shinãkĩ a shinãi keskara feta ãfa tãpinifoma, mãmãi ato fe kaira
onetiroma. A shinãyamaifori ikaxõ tsõa tãpinima. 44 Mã ato fe kaira
onetirofoma. Xafakĩakõi ato õitiro. ikanax tãpiamax fãi fonifo. Fãi fokãta
Nãskakẽ mĩ fake aa noikaspakaxõ shinãnifo akka nõko fake akka inifo.
chakafaxikani. Askafaifãfe õi aõnoax mĩ Nãskata apa feta ãfa fenani. Fenayanã
omiskõixii shinãi. Nã kenopa mĩ õiti afe yorafoya a afe rafemisfo yõkani:
xatea keskara mĩ meexii omiskõikĩ,” “¿Mã nõko fake õimamẽ?” ato fani.
Simeón fani. 45 “Maa, nõ mĩ fake õima. Niri oama,”
36 Nãnori kẽro fistiri ini, ãfe ane Anã. fanifo. Ato askafaifono ãfe apa fe ãfe afa
Nãatori Niosnoa yoini, a inõpokoai yoikĩ. anã anori nẽtefaikani anã fonifo. Afianã
Akka nã Anãmã apa Fanuel ini. Ãfe kaifo fõtanifo Jerusalén ari. Mã nokokaxõ
Aser nafafo ini. Akka nã Anã yõxafokõi ini. fenafofãsafanifo.
Xomayakõi feneyayoni, siete xinia afeta 46 Nãskata mã tres nia oxakata

akax fene nani. Nãskakẽ anã Anã feneya fichinifo nã judeofãfe Nios kĩfiti pexefã
ipaonima. 37 Ares ikax yõxafokõi ini mẽranoa nã ato tãpimamisfo fe tsaoxõ
ochenta y cuatro xinia ani feneyaxoma. nikaino. Ato nikayanã ato yõkapakeni a
Nãskakẽ Anãmã mẽxotaima Nios kĩfipaoni, ato tãpimamisfo. 47 Ato askafaino
pena fisti foni teneyanã. Nios kĩfiti pexefã nikakakĩ, “Nikakapo, ¿na fãke yomefixõ
mẽranoax Anã askapaoni. 38 Nãskata María afeskakĩ mekakĩ tãpisharakõiamẽ? Ato
fe José Simeón fe yoinãifono Anãri atoki kemasharakõi,” fanifo. 48 Ato askafaino
oni. Oxõ nãnoa Jesús fichini. Fichita akiki afa feta ãpa fichinifo. “Nono tsaofekẽ nõ
inimani. Inimayanã Epa Nios iskafani: fenai nõko fake,” fanifo. Nãskata ãfa
“Aicho Epa Niosi, iskaratĩa mĩ Fake mĩ kenatoshini: “Kõkaishta, ¿afeskai mĩ
nokoki nĩchiaki nofe rafemis ĩpaxanõ,” ixõ nẽteamẽ? Mã mĩ noko ratekõia epa yafi.
yoini. Mã õixõ Anãmã Jerusalén anoafo Afeskara ikara nõ mia faa. Nãskakẽ nõ
ato yoini a na manamisfoki israelifo ato mia fenafei nono ato fe tsaoxõ mĩ
ifinõ. “Mẽ nõko Ifo õiaki mã nokoki yoifiaino,” fanifo.
nokoaki,” Anãmã ato fani. 49 Askafaifono ato kemani apa yafi afa:

“¿Afeskakĩ mã ea fenaimẽ? ¿Ea mã


Nazarete ano anã fenifo tãpiamamẽ nã ẽfe Epa Niospa pexe
39 Nãskata María feta José Jesús Nios mẽra ẽ ikikẽ nã ẽfe Epa ea yoiai keskara
ispatakani, nã Niospa yoipaoni keskai anã ẽ faito?” ixõ Jesús ato yoini.
ãto mai ano fenifo, Nazarete pexe rasi ano. 50 Ato askafaito apa feta ãfa tãpinima.
40 Nãnoax Jesús mitsisipakõi yosini María 51 Nãskata apa feta ãfa iyonifo

fake. Afama mĩshti tãpiakõi ini. Niospa aõ Nazarete pexe ari ato xanẽnẽ. Nãskata
noikĩ shinãmasharani. mã nokoxõ María shinãni ãfe fakeõnoa.
Nãskaxõ Jesús apa feta ãfa yoiaito ato
Jesús Nios kĩfiti pexefã mẽra ikini yomeax nikakõisharapaoni ato shinãkõikĩ.
41 Nãskaxnã xinia tii Jesús ãfe afa fe 52 Nãskata Jesús yosikõini, ãfe õiti

apa Jerusalén ano fopaonifo. Pascua sharakõia. Mã ãfe mãpo afama mĩshti
109 LUCAS 2, 3

shinãkõi ini. Nãskax yosini. Nãskaito keskafakĩ Juan yoifofãsafani. Nãnorikõi


õikani yorafo akiki inimakõinifo. Niosri Isaías kirika keneni a Juan
akiki inimakõi ini. mekanõpokofai yoikĩ:
Tsõa istoma ixõ yorafo yoixii
Juan Maotista tsõa istomaxõ ato yoini akiki feaifono. Iskafakĩ ato yoixii: “Mã
(Mt. 3.1-12; Mr. 1.1-8; Jn. 1.19-28) nõko Ifo oi kiki. Nãskakẽ

3
1-3 Akka mã yosixõ Zacarías fãke ato itipinĩsharakãfe, ãfe fai sharafaxokãfe.
Nios yoipaoni tsõa istoma anoxõ. Mãto chaka xatekãfe. 5 Nã xexa naxpe
Tsõa istoma ano yora ichapa akiki chakafo ano mai forosharakõi fanõfo.
fonifo nikaxikakĩ, nãskakẽ Zacarías fãke A machifo anori sapa sharakõi fanõfo.
ato Nios yoiaino. Nãnori Tiberio xanĩfo Nãskatari ãfe fai mẽstesharakõi
finakõia ipaoni, Roma anoax. Nãskakẽ faxonõfo. A xexa naxpefo ano mai
aa ranã ikanax ãto pexefo anoax xanĩfo forosharafaxonõfo sapa sharakõi inõ
ikaxõ ato ikĩpaonifo. Pexe fisti rasi nõko Ifofai. 6 Mã nõko Ifo Niospa
anoax xanĩfo iki fetsepaonifo. Judeofãfe nĩchiano oxõ a shinãifo ato ifiyoi afe
ãto xanĩfo ini pexe fetsa anoax ãfe ane ĩpaxanõfo. Nãskakẽ keyokõichi
Poncio Pilato. Askata pexe fetsa anoaxri õixikani,”
ãto xanĩfo fetsa Galilea anoax Herodes ixõ yoinõpokoi kiki nã yõra, ixõ Isaías
ato xanĩfo ini. Akka Feliperi xanĩfoxõ kirika keneyoni, Juannoa yoikĩ.
pexe rasi anoa rafe kexepaoni. Itoria 7 Nãskakẽ nã Isaías ato yoipaoni

ano kexeta Traconite ano kexeta keskafakĩ Juan ato yoipaoni, mã chaima
fapaoni. Akka nã Felipe ãfe exto ipaoni Jesús oaino. Ato Juan yoikĩ iskafapaoni,
Herodes. Nãskatari pexe fetsa anori a nikakani akiki yora ichapa feafono:
xanĩfo fetsa ipaoni ãfe ane Lisanias “Noko Juan maotisafanõ faka mẽra
Abilinia anoax. Akka ãto xanĩfo finakõia ikimakĩ nõ chiifã mẽra kayamanõ,”
ipaoni Tiberio. Nãato keyokõi ikanax akiki feafono Juan ato yoini
kexepaoni. Mã xanĩfokĩ catorce xinia iskafakĩ: “¿Afeskai mã ea ano oimẽ? ¿Ẽ
akano Zacarías fake Juan tsõa istoma mato maotisafapanõ mã oimẽ? ¿Tsõa
ano ixõ Niospa meka yoipaoni. Askatari mato yoiamẽ? Mã shinãiraka nõ chiifã
judeofo yoipaoni ãto mai ano ixõ, mẽra katirora ixõ nãskax mã
yorafãferi ato Nios kĩfixopaonifo. Akka maotisapaimẽ, nõ chiifã mẽra
Anás fe Caifás ãto xanĩfo ipaonifo. kayamanõra ikax. Maa, mãkai afaa
Nãskakẽ nã Zacarías ãfe fake Juan tãpiama, askax mã maotisatiroma. Mã
Judea mai ano ipaoni. Akka mã yosiax Nios Ifofaima. Mã oa shano keskara
tsõa istoma ikẽ Niospa yoini aõxõ ato mãto õiti chakakõi. Nãskaxõ mã Satanás
yoinõ iskafakĩ: “Mãto chaka xatekãfe, a ifofaa. Nãskakẽ kaxpa ẽ mato
mã afara chaka shinãi keskara anã maotisafatiroma mãmãi Satanás fisti
shinãyamakãfe. Niospa mato yoiai shinãito. Ãa fẽtsa mato pãratiro nõ
keskara nikakõikãfe. Mã nikakõiaito maotisanõ nõ chiifã mẽra kaimakai Nios
Niospa mato chaka soaxotiro. Mã nikayamafiax ixõ mato pãrano mã chiifã
askaito ẽ mato maotisafatiro, faka mẽra mẽra katiro fẽtsa afaa tãpiamato mato
ikimapakekĩ mãto chaka mã xatenõ ato pãrano. Askara Niospa mato ifitiroma
ispaxiki ixõ ato yoitãfe,” ixõ Niospa mãkairoko shinãito, ẽroko mato
nĩchiano Juan ato yoifofãsafani faka maotisafaano. 8 Mãto chaka xatekãfe,
Jordán arixõ. 4 Afia Isaías ato yoipaoni Nios shinãkãfe. Mã Nios shinãito ẽ mato
LUCAS 3 110

maotisafapanõ. Ẽ mato anã yoinõ Mãto xanĩfori pãrayamakãfe. Nã


nikakapo. Mã shinãtiro: ‘Nã Abraham xanĩfãfe mato inã tiiya inimakãfe,” ixõ
nõko xini ipaoni, õiti sharayaxõ Nios ato yoini.
shinãpaoni.’ Akka mã shinãkĩ: ‘Nõmãi 15 Nãskata yorafãfe õinifo Juan mekaito.

Abraham fenaxõ nõ shara shinãi,’ ixõ “¿A naamẽ Cristo?” ixõ ãto õiti mẽraxõ
mã shinãkĩ mã shinãsharaima. Askara shinãnifo. 16 A shinãifo keskara mã tãpixõ
shinãyamakãfe. Akka mãto õitinĩ mã Juan ato yoini: “Ẽkai Cristoma. Nãskakẽ ẽ
chaka shinãfi mã chanĩ. mato maotisafapai. Akka nã chipo oaito
Nikasharakõikãfe, ẽ mato yoinõ. Na ãfe Yõshi Shara mato mẽra naneyoi. Nã
tokiri Niospa onifaxõ nĩchikẽ mã õitiro sharafinakõia, ea keskarama. Aato afama
Abraham ãfe fena inõ. Nãskakanax mĩshti fatiro, ẽ atiroma keskara. Akka ẽ
Abraham fakefo itirofo na tokiri õiki afaama,” ixõ Juan ato yoini. Mã chaima
Nios shinãkanax. Akka mãkai anori Jesús oaito yoikĩ ato askafani. 17 Nãskaxõ
shinãima mã mã chanĩ, ‘Abraham ato yoipakeni: “Mã Nios shinãito mato
shinãpaoni keskara nõ shinãira’ ikax. ifixii. Akka a shinãyamaifo ato ifixiima.
Askara shinãyamafi Satanás fisti Afãfekairoko ifofaifono nãfo chiifã mẽra
ifofafiai. 9 Akka fana fimiyamaito ifãfe ato potano anoax omiskõipakenakafo” ato
reratiro. Ãfe tapori tsekaxõ kooatiro anã fani.
niyamanõ. Nãskari fakĩ mã Nios 18 Nãskatari meka shara ato yoini, ãto

nikakaspaito a omiskõipakenakafo mẽra õiti mẽra ato nanemapaikõini ãto chaka


Niospa mato potaxii mã chaka xatenõfo. “Mã nõko Ifo Jesucristo chaima
xateaxma mã isharayamaito,” ixõ Juan oi kiki, shinãsharakõikãfe,” ixõ ato
ato yoini. yoitaifapaoni. 19-20 Askatari xanĩfo Herodes
10 Ato Juan askafaito nikakakĩ yoini: “¿Afeskakĩ mĩ exto ãfi fĩaitamẽ?
kemanifo: “¿Chanĩmamẽ? ¿Na mĩ yoiai Askatari mĩ ato chakafafofãsafai,” fani
keskara tãpiaxma nõ afeskatiromẽ? Juan. Askafaito nikakĩ Herodes akiki
¿Afeskaxõ a keskara shara nõ õitifishkixõ achixõ karaxa mẽra ikimani.
shinãtiromẽ?” faifãfe anã ato yoini: 11 “A
yora omiskõiaito afaamais oxõ mato Juan Jesús maotisafani faka Jordán anoxõ
rapati yõkatoshiaito mã inãtiro mã (Mt. 3.13-17; Mr. 1.9-11)
rapati rafeyaxõ. Askatari yora fonãiki 21 Akka Herodes karaxa mẽra

oaito mã pimatiro,” ato Juan faito nĩchiyoamano Juan ato maotisafapani.


nikanifo. Jesúsri mã yosiaito nãri maotisafani. Mã
12 Xanĩfo kori fixomisfãferi Juan maotisafaano fininãkafãta Apa Nios kĩfini.
yõkanifo: “Maestro, ¿nõ afeskatiromẽ, 22 Apa kĩfiaino nai mẽranoax oa rifi

mĩ noko maotisafanõ?” fanifo. keskara ãfe Yõshi Shara fotopakekafãni


13 Askafaifono ato yoini: “Mãto akiki. Fotopakekafanaino nai mẽranoax
xanĩfãfe a tii mato yoiyamafiano mekaito nikani iskaito: “Mĩ ẽfe Fakekõi ẽ
finõmainĩfofã mã kori fitiroma,” ato mia noikõi. Ẽ mikiki inimasharakõi,” ixõ
fani. Apa Jesús yoiaito nikani.
14 Nãskatari sorarofãferi yõkanifo:

“Akka, ¿nõ afeskatiromẽ?” ixõ yõkanifo. Jesucristo ãfe xinifãfe anefo


Askafaifono ato yoini: “Ato kori fĩapiakĩ (Mt. 1.1-17)
shinãyamakãfe. Askaxori ato ferateni 23 Jesucristomã treinta xinia axõ
mitsisipayamakãfe. Ato askafayamakãfe. taefakĩ ato yoini Apa Niospa meka.
111 LUCAS 3, 4

Yorafãfe José fakera fafiaifono Niospa xinifo. Akka ãto fenafo mã kaiafo. Adán
Fake ini. Nãskafiax nãato chata ipaoni ãfe apa Nios ini, nãatomãi onifakẽ.
Elí. 24 Elí apa Matat ini. Matat apa Leví
ini. Leví apa Melqui ini. Melqui apa Satanás chakata Jesús afara
Jana ini. Jana apa José ini. 25 José apa chakafamapaini
Matatías ini. Matatías apa Amós ini. (Mt. 4.1-11; Mr. 1.12-13)

4
Amós apa Nahúm ini. Nahúm apa Esli 1 Mã Juan Jesús maotisafaano

ini. Esli apa Nagai ini. 26 Nagai apa Maat Niospa Yõshi Sharapa iyoaino faka
ini. Maat apa Matatías ini. Matatías apa Jordán anoax kani. Tsõa istoma ano
Semei ini. Semei apa Josec ini. Josec kani, Niospa Yõshi Sharapa iyoaino
apa Judá ini. 27 Judá apa Joanán ini. mãmãi Niospa Yõshi Shara ãfe õiti mẽra
Joanán apa Resa ini. Resa apa naneano. 2 Nãskata Jesús ares kafãsani,
Zorobabel ini. Zorobabel apa Salatiel tsõa istoma ano cuarenta nia oxax afaa
ini. Salatiel apa Neri ini. 28 Neri apa pishta piaxma. Nãskakẽ Satanás akiki
Melqui ini. Melqui apa Adí ini. Adí apa kani. Mã akiki nokoxõ ifofamapaini.
Cosam ini. Cosam apa Elmadam ini. Nãskaxõ afara chakafamapaini. Nãskata
Elmadam apa Er ini. 29 Er apa Josué ini. mã cuarenta nia oxax Jesús fonãikõini,
Josué apa Eliezer ini. Eliezer apa Jorim afaa pishta piaxma. 3 Nãskaito õiki
ini. Jorim apa Matat ini. 30 Matat apa Satanás yoini iskafakĩ: “Mĩ Niospa
Leví ini. Leví apa Simeón ini. Simeón Fakemãkĩ na tokiri pãa fapo,” fani.
apa Judá ini. Judá apa José ini. José 4 Nãskafaito Jesús kemani: “Maa, na

apa Jonam ini. Jonam apa Eliaquim ini. mĩ ea yoiai keskara ẽ akima. A nõ piai
31 Eliaquim apa Melea ini. Melea apa fisti nõ shinãima nipaikĩ. Akka Epa
Mena ini. Mena apa Matata ini. Matata Niospa ãfe meka shararoko nõ shinãtiro.
apa Natán ini. 32 Natán apa David ini. Nãskara Niospa meka yoimisto keneni,”
David apa Isaí ini. Isaí apa Obed ini. Jesús fani.
Obed apa Booz ini. Booz apa Sala ini. 5 Nãskata Jesús fe Satanás yamaris

Sala apa Naasón ini. 33 Naasón apa iakekẽfofãnifo. Mãchifã mãnãnẽ fokani.
Aminadab ini. Aminadab apa Admín ini. Nãrixõ Satanás Jesús nã maitio ispani.
Admín apa Arni ini. Arni apa Esrom ini. 6-7 Nãskaxõ Satanás yoini: “Õipo, ea mĩa

Esrom apa Fares ini. Fares apa Judá ini. ifofaxõ mĩ ea yonoxonaito na mĩ õiaifo
34 Judá apa Jacobo ini. Jacobo apa keyokõi sharashtakõifo ẽ mia inãtiro.
Isaaca ini. Isaaca apa Abraham ini. Nãskakẽ keyokõichi ãto ifo mĩ itiro.
Abraham apa Taré ini. Taré apa Nacor Nafo ẽfenãkõifo. Õipo, na maitio ẽ ato
ini. 35 Nacor apa Serug ini. Serug apa inãpaiki ẽ ato inãtiro atonã inõ,”
Ragau ini. Ragau apa Peleg ini. Peleg Satanás fani.
apa Heber ini. Heber apa Sala ini. 36 Sala 8 Nãskafaito Jesús kemani: “Maa, ẽ

apa Cainán ini. Cainán apa Arfaxad ini. mia ifofaima. Nios fisti nõko Ifokõi.
Arfaxad apa Sem ini. Sem apa Noé ini. Nãskakẽ nõ ratokonõ mai chachixõ nõ
Noé apa Lamec ini. 37 Lamec apa yoitiro aato noko shinãmanõ. Nãskaxõ
Matusalén ini. Matusalén apa Enoc ini. nõ yoitiro iskafakĩ: ‘Mĩfi nõko Ifoki nõ
Enoc apa Jared ini. Jared apa mia shinãi,’ ixõ nõ yoitiro. Nãskarafi
Mahalaleel ini. Mahalaleel apa Cainán kirika ano keneakĩ,” Jesús fani.
ini. 38 Cainán apa Enós ini. Enós apa Set 9 Jesús askafaito Satanás anã Jesús

ini. Set apa Adán ini. Nãskanifo ãto iyoni a Nios kĩfiti pexefã mãmãkĩaxõ
LUCAS 4 112

yoixiki iskafakĩ: “Mĩ Niospa 18 Niospa Yõshi Shara emẽra


Fakekõiaxroko mĩ niriax naneano ea nĩchini ẽ ato yoinõ ãfe
ichopakekafanikai. 10 Mĩ meka shara a afaamaisfo, “Niospa
ichopakekafãnax mĩ afeskaimakai. Nã mato noisharai,” ixõ, “A Satanás
Niospa meka kirikaki keneaki iskai: chaka ifofaafo a chaka potakãfe, mato
‘Niospa ãfe ãjirifo yoixii mia kexenõfo.’ mẽra nanepaiyaito anã a chaka
11 Askatari kirika keneano iskaki: ‘Mĩ ãto nikayamakãfe isharakõixikakĩ,” ixõ ẽ
mifiki pakeaito mia achixikani kiki mĩ ato yoinõ; askatari nã fẽxofori ẽ ato
tokiriki pakenõma,’ kirika kenea iskakĩ,” fero sharafaxonõ aõ õisharanõfo:
Satanás Jesús fani. nãskatari nã omiskõikakĩ afaa
12 Satanás askafaito afianã Jesús shinãifoma nãfori ẽ ato
kemani: “Nõa nõ meka fetsafaxõ nõ shinãmasharanõ; 19 askatari ẽ ato
yoitiroma, ‘Ẽ afara afeskarafaito, ea yoisharanõ afetĩa Epa Niospa afe
Niospa kexei,’ ixõ nõ shinãtiroma. Akka, yorafo ifimãkai,
‘Niospa ea amapaiyai keskara nã fisti ẽ ixõ Jesús aneni. 20 Niospa meka mã
atiroki Niospa ea kexenõ,’ ixõ shinãkãfe, yoikĩ xatexõ kirika fẽpoxõ feronãfake
ikaki na kirika keneano,” Jesús fani. fetsa inãni, tsaopakekafãxõ ato yoixiki.
13 Jesús askafaito nikai Satanás kani, Ato askafaito aas õiketsanifo.
Jesús afeskafatiroma mei. Anã oxõ 21 Nãskata ato yoini: “Ẽ fakeyoamano

Satanás Jesús afara chaka Isaías eõnoa yoipaoni keskafakĩ


shinãmaniyoxiki ikaini kani. Jesús afara iskaratĩa mẽ mato kirika anexona,” ato
chakafamapaifikĩ chakafamanima. Akka Jesús fani.
Jesús finakõia ini Satanás mãnão nia. 22 Ato askafaito nikakakĩ: “¡Aira!

Nikakapo, ãfe meka sharakõi. José


Galilea anoxõ Jesús ato yoikĩ taefani fakefixõ ¿afeskakĩ iskara yoimẽ?” fanifo.
(Mt. 4.12-17; Mr. 1.14-15) 23 Askafaifono Jesús ato yoini: “Mã ea
14 Nãskata Jesús Galilea ano anã kani, iskafairaka: ‘Mĩ ato Capernaúm anoa
Niospa Yõshi Sharapa shinãmanaino. sharafaito nõ nikamiski mĩa anoi
Mã nokokẽ Galilea anoxõ yorafãfe sharamefe. Nãskakẽri nã mĩ yoiai
nikanifo mã Jesús nokoa ikaxõ. keskafakĩ nonoafori ato sharafafe mia
15 Nãskata mã nokoxõ judeofãfe ichanãti õixõ nõ mia chanĩmara fanõ,’ ixõ mã ea
pexe mẽraxõ ato yoini. Nãskaito õikani, yoipairaka,” Jesús ato fani.
akiki inimasharakõinifo. “Na feronãfake 24 Anã Jesús ato yoini: “Chanĩma ẽ mato

ãfe meka sharakõi,” fanifo. yoikõi. Ãto pexekõi anoxõ noko


iskafatirofo mã nõ na õimis koshikai afaa
Jesús Nazarete anoxõ nikakaspanifo tãpiama na Niospa meka yoipaiyai aa
(Mt. 13.53-58; Mr. 6.1-6) chanĩ noko fatirofo. 25 Chanĩma ẽ mato
16 Nãskata nã yosini ano kani Nazarete yoikõi. Kirika kenekĩ nõ anetiro iskafakĩ.
ano. Nãskax safaronõ judeofãfe ichanãti Elías nõko mai ano ipaoni. Israel mai ano
pexe mẽra ikini mãmãi askai ari ikano akiki oi inima. Arixõ tres xinia
feyakatsaxakĩ. Ikikainax tsaoni. Nãskata ata seis oxe ani, oi manakĩ. Nãskakẽ israeli
niinãkafã kirika fita aneni. 17 Nãskata yorafo fonãiki finakõinifo, afaa pikanima.
afia Niospa shinãmanaino Isaías kirika Ari kẽro ifomafa fenemais ichapa inifo
keneni inãnifo anenõ. Nã kirika fepexõ omiskõikani. 26 Nãskafixõ Epa Niospa nõko
aneni iskafakĩ: xini Elías ato ano nĩchinima.
113 LUCAS 4

Askatamaroko Sarepta pexe rasi Sidón mai Iskarakai nõ tsõa õimisma. ¿Afeskaxõ
ano nĩchini kẽro ifomafa fisti nĩchini iskafaimẽ, na feronãfake makinoa
pimanõ. Niospa nĩchiaino chai kani. niafaka potai? Meka finayakõikẽ
27 Askatari yora fetsafo israelifãfe mai nĩafaka nikafainikai,” yorafãfe fanifo.
anoax ichapakõifo rashkishikani inifo. 37 Askafaito õikaxõ yorafãfe pexe tii

Akka Elías Niospa meka yoimisto aa anoafo yoifofãfofãinifo Jesús yora


rashkishiaifo ato sharafapaonima. makinoa niafaka potaito õikaxõ.
Askatamaroko nã Siria mai anoa fistikõi
sharafani. Ãfe ane Naamán. Nã Naamán Jesús Pedro rayos sharafani
Siria mai anoa ini, israeli inima,” Jesús ato (Mt. 8.14-15; Mr. 1.29-31)
yoini. 38 Askakaini Jesús judeofãfe ichanãti
28 Jesús ato askafaito nikakani yorafo pexe anoax tsekekainax Simón pexe
ichanãti pexe anoax akiki õitifishkinifo. mẽra ikini. Nãnoax Simón rayos yõxafo
Akiki õitifishkikaki achinifo. 29 Achikaxõ yonai finakõini. Nãskaito õikakĩ Jesús
iyonifo Nazarete pasotai mafa keyakõi yoixonifo: “Na yonai sharafafe,” fanifo.
ano Jesús iyopainifo arixõ potapaikakĩ. 39 Askafaifono nã kẽro yõxafo yonai
30 Potapaifiaifono Jesús ato rãfiferani. mãnão kãta Jesús kãtipakekafãta yoini
Nãskax ato makinoax kani. iskafakĩ: “Mĩ yona nishpafe,” faino
samamakõi ãfe yona nishpatani.
Nãnori feronãfake niafaka Nãskata mã yonai nishpata, fininĩkafãta
chaka nanea ini itipinĩshara fani ato pimaxiki.
(Mr. 1.21-28)
31 Jesús Capernaúm ano kani, Galilea A isinĩ ikaifo Jesús ato sharafani
mai ano. Nãnoxõ pena tenetitĩa Apa (Mt. 8.16-17; Mr. 1.32-34)
Niospa meka ato yoini. 32 Ato yoiaito 40 Akka mã xini kaino nã isinĩ ikaifo
nikai iskanifo: “¡Kee! Nikakapo. Nato fetsa fetsatapafo Jesús ano efenifo.
tãpikĩ finakõia, meka sharakõi nato Nãskakẽ Jesús ãfe mẽkemã ato
yoi,” ikanax aa ranã yoinãnifo. mãmãpakeaino sharai fetsenifo.
33 Judeofãfe ichanãti pexe mẽraxõ 41 Ranãri nã isinĩ ikaifo mẽranoax

yora mẽra niafaka yõshi chaka nanexõ niafaka chakafo tsekeni. Fãsikõi
Jesús fãsikõi mekafani. 34 Iskafakĩ yoini: mekayanã iskafanifo: “Mĩfi Niospa
“¿Afeskakĩ mĩ noko fekaxtefaiyoamẽ, Fakekĩ,” fanifo. Niafakafãfe askafaifono
Jesús Nazarete anoato? ¿Mĩ noko a kerexkai Jesús ato põtapakeni. Nãskaxõ
omiskõipakenakafo mẽra mĩ noko ato mekatima fani mãmãi tãpiafãfe
potaiyoamẽ? Ẽ mia õimisnõ, mĩ nãmãi Cristokẽ.
sharakõinõ Niospa mia nĩchiano,” fani.
35 Nĩafaka askafaino Jesús yoini: Jesús ichanãti pexe mẽraxõ Apa Niospa
“Mekayamafe. Na feronãfake makinoax mekasharaõnoa ato yoini
tsekekaitãfe,” ixõ mitsisipakõikai Jesús (Mr. 1.35-39)
niafaka nĩchini. 42 Mã penaino Jesús tsekekaini, pexefã
Jesús askafaino nĩafaka yora fia kekẽfofã rasi anoax tsõa istoma ano kai.
potafaini yorafãfe ferotaifi nãskax Nãskaino yorafãfe fenanifo. Nãskakanax
tsekekaikĩ afeskafanima. akiki nokokaxõ nẽtefapainifo ato
36 Askafaito õikakĩ yorafãfe iskafanifo: makinoax kayamanõ. 43 Askafaifono
“Chanĩma, Jesús afama mĩshti fatiro. Jesús ato yoini: “Akka, ẽ Niospa meka
LUCAS 4, 5 114

shara ato yoifofãfofãni pexe fetsafo ano mẽra ato nanexonano. 10 Akka nã Simón
afe keskaramãkĩ Epa Nios xanĩfãfe noko fe rafeafo inifo, Santiago fe Juan ãto
ĩkinã. Nãskakẽ Epa Niospa ea nĩchini, ẽ apa Zebedeo ini. Nãskakẽ Jesús Simón
ato yoinõ.” yoini: “Rateyamafe. Iskaratĩa yorafo ẽfe
44 Nãskakẽ kafãsakĩ Jesús Niospa Yõshi Sharaõxõ mĩ ekeki efeikai,” fani.
meka ato yoifofãsafani, ichanãti pexe 11 Nãskakata ãto kanõanãfã fõkata

mẽraxõ Judea mai anoxõ. ĩamãfã kesemẽ nexakata mã Jesús fe


fõkakĩ ãto afama mĩshti õifainifo.
Jesús foe rasi tarafanãfã mẽra ato fospi
faxoni, tsõa atiroma keskafakĩ Jesús yora rashkishiai sharafani
(Mt. 4.18-22; Mr. 1.16-20) (Mt. 8.1-4; Mr. 1.40-45)

5
1 Pena fetsa Jesúsxõ foe rasi finifo 12 Pena fisti pexe rasi ano Jesús ikano
ĩamãfã ketokonõxõ Genesaret nãno feronãfake isinĩ iki rashkishi
anoxõ. Askafaito õikani yora rasi akiki fetseax akiki oni. Mã akiki oxõ ratokonõ
fenifo. Niospa meka niakai fekani. mai chachipakefofã yoini: “Ifo, ea
2 Jesús nãnoa kanõanãfã rafe rakakẽ sharafapaikĩ mĩ ea sharafatiro,” faito,
fichini, nã kanõanãfã mẽranoax mã 13 Jesús ãfe mẽkemã ramãyanã yoini

fotokaxõ ifofãfe ato tarafanãfã iskafakĩ: “Ẽ mia sharafanõ. Iskaratĩa mĩ


chokaifono. 3 Nãskakẽ nã kanõanãfã sharaikai,” faino a rashkishi fetseai
fetsa mẽra Jesús naneinãkafani, nã koshikõi sharatani. 14 Mã sharano Jesús
Simonã mẽra. Nãskaxõ yoini: “Eaya nĩchini iskafakĩ yoiyanã: “Mĩ tsoa yoiki.
fenãmãshta kanõanãfã pitsikife,” fani. Akka nã ato Nios kĩfixomis ispatãfe.
Nãskata kanõanãfã mẽra tsaoxõ yorafo Nãskaxõ ovejanã fake foxõ inãfe mia
yoikĩ taefani. 4 Mã ato yoikĩ xatexõ retexonõ Moisés yoini keskafakĩ.
Simón yoini: “Nã ĩa noa ano kanõanãfã Nãskaxõ keyokõichi tãpinõfo a mĩ isinĩ
fotakãfe. Anoxõ mãto tarafanãfã potaxõ imis mã mĩ sharano,” ixõ Jesús yoini.
foe fixikakĩ,” fani. 15 Jesús askafaito aõnoa mẽxotaima
5 Askafaito Simón kemani: “Maestro, nikakĩ finakõinifo. Nãskakanax yora
fakishchãi nõ yonoshina tarafanãfãnẽ kaya akiki fenifo nikakani, a isinĩ
fipaikĩ. Akka nõ fiama. Akka mĩ noko ikaifori ato sharafapanõ. 16 Nãskax Jesús
yoikai ẽ tarafanãfã potenõ,” fani. ato makinoax kani, a tsõa istoma anoxõ
6 Mã ãto tarafanãfã potekaxõ foe Apa Nios kĩfikai.
ichapakõi finifo. Oa tarafanãfã faxteai
keskara meenifo. 7 Nãskakaxõ nã ato fe Jesús yora finimisma sharafani
rafeafo ato kenanifo, kanõanãfã (Mt. 9.1-8; Mr. 2.1-12)
fetsaõnoa, ato feta fii fenõfo. Nãskakaxõ 17 Pena fetsa Jesús ato yoiaino nãno
nã kanõanãfã rafe foe rasi fospikõi fariseofo tsaoafo inifo. A Moisés yoikĩ
faafono nã kanõanãfã rafe faka kirika keneni keskara ato tãpimamisfori
fospikõiax foefoya ikikerani. 8 Nãskara inifo. Pexe rasi Galilea anoax fekãta
õikĩ Simón Pedro Jesús nãmã ratokonõ Judea anoax fẽkata Jerusalén anoax
mai chachipakefofã yoini: “Ifo, fẽkata inifo. Nãnoxõ Niospa ãfe shara
emakinoax katãfe, ẽ feronãfake Jesús ato õimani, a isinĩ ikaifo ato
chakakĩ,” fani. sharafapakĩ. 18 Nãskakata feronãfakefo
9 Simón askaito õi a ãfe rafeafori nokonifo. Feronãfake finimisma ratatinĩ
ratekõinifo Jesús foe ichapa tarafanãfã rataxõ iyoifokani. Nãskakata pexe mẽra
115 LUCAS 5

ikimapainifo, Jesús ano iyopaikakĩ. ãfe xanĩfo kori fixomisto ãfe ane Leví *
19 Akka afeskaxma ikitiroma inifo, ini. Akka nã ato kori fixomis ano tsaoa
yorafo ichapakõimãiyakẽ ikipanãfãfe. ini. Nãskakẽ Jesús yoini: “Efe kafe,”
Nãskakanax pexe fomãkĩa inanifo. fani.
Nãrixõ nã finimisma ratatinĩ ratakaxõ 28 Nãskafaino Leví fininãkafãta ãfe

fotomapakefofãnifo, yorafãfe ferotaifi afama mĩshtifo õifaini Jesús fe kani.


Jesús nia nãmã. 20 Jesús õini shinãifãfe 29 Nãskata chipo Leví ãfe pexe anoxõ

iskakakĩ na finimisma Jesús sharafai fista efapa ani Jesús noisharakõiyanã.


kiki ikaxõ. Nãskakẽ a finimisma Jesús Yora ichapa rasiri afe inifo. Nã xanĩfo
yoini: “Efe yorashta, mẽ mia chaka Roma anoa kori fixomisfo. Yora fetsafori
soaxona,” fani. afe inifo. Nãno ato fe mĩsa ano tsaonifo.
21 Nãskafaito õikakĩ, a Moisés yoikĩ 30 Akka nã fariseofo feta a Moisés yoikĩ

kirika keneni keskara ato tãpimamisfo kirika keneni keskara ato tãpimamisfãfe
feta fariseofãfe shinãnifo iskakakĩ: Jesúsxõ tãpimisfo mekafakĩ taefanifo.
“Akka, ¿na tsoamẽ na chanĩai Nios Ato iskafanifo: “¿Afeskakĩ ato feta pita
chakafakĩ mekafayanã? Akka Nios ato feta ayata mã faimẽ? Na ato kori
fistichi ato chaka soaxotiro,” fanifo. fixomisfo feta na yora chakafo fetari mã
22 Akka Jesús tãpini askafaifono. pii,” ato faifono, 31 Jesús ato kemani: “A
Nãskaxõ ato yõkani: “¿Afeskakĩ iskara sharafãfe notoro fenakanima, a isinĩ
mã shinãimẽ? 23 Akka, ¿ẽ afaa fatiromẽ? ikaifãfemari notoro fenakanima. Akka
Mẽ mia chaka soaxona ẽ fatiroraka, nã isinĩ ikaifãfe notoro fenakani. 32 Akka
askayamakĩ mẽ mia sharafaa ẽ a yora sharafoõnoax ẽ onima. Nã afara
fatiroraka,” ixõ ato yoini. 24 “Akka ẽ chakafakanax shinãmitsaifoõnoax ẽ oni,
mato tãpimanõ Niosxõ ẽ ato chaka ato chaka soaxoxiki Epa Nios Ifofanõfo,”
soaxotiroki nono mai anoxõ,” ato fani. ato fani.
Nãskaxõ a finimisma yoini: “Ẽ mia yoi,
fininĩkafãta mĩ rakati fifaini mĩ pexe Nã foni tenemisfofãfe Jesús yõkanifo
ano katãfe,” fani. (Mt. 9.14-17; Mr. 2.18-22)
25 Nãskafaino a finimisma fininãkafani 33 Iskafakĩ
Jesús yoinifo: “Akka Juan
yorafãfe ferotaifi. Nãskaxõ a kamaki inafãfe, fariseofãferi foni tenekõiyanã
rakamis ãfe rakati fifaini ãfe pexe ano Epa Nios kĩfikĩ chai yoimisfo. Akka mĩ
kani. Epa Nioski inimayanã. “Aicho, inafãfe mẽxotaima piyanã ayakani,”
Epa Nios sharafinakõia,” faafoni. faifono,
26 Finikainaito õikani ratei fetsenifo. 34 Jesús ato kemani: “Akka yorafo matoki

Nãskakanax, “¡Aicho, Epa Nios feafono mã ato foni tenematiroma,


sharafinakõia!” inifo. Ratekõiyanã feronãfake ãfiyai. Nã feronãfake mato fe
iskafakĩ yoinifo: “Akka mã nõ õi afama ikano inimakõikĩ mã ato feta pitiro. 35 Akka
mĩshti shara fai,” fanifo. nã feronãfake ato makinoa iyoafono ãfe
yorafãfe shinãkakĩ foni tenetirofo.
Jesús Leví ifini aõxõ tãpimis inõ Nãskarifiakĩ eõxõ tãpimisfãfe inimakakĩ
(Mt. 9.9-13; Mr. 2.13-17) pitirofo. Akka mẽ ato makinoax kaano ea
27 Mã askafata Jesús tsekekaikĩ õini, a shinãkakĩ tsõa pitiroma,” ixõ Jesús ato
ãfe xanĩfo Roma anoa kori fixomis. Nã yoini.

*
5.27 Leví ane rafeya ipaoni. Ãfe ane fetsa Mateo.
LUCAS 5, 6 116

36 Nãskafata afianã Jesús ato yoini iskafakĩ, fonãikakĩ piifonifo. 2 Nãskakẽ fariseofãfe
meka fetsafaxõ: “Tsõa sama fenaya sama xini ato yõkanifo: “¿Afeskakĩ mã na aros
kishi fatiroma. Nõ askafaino sama fena keskara metesfeimẽ na pena tenetitĩa
samama chakanatiro. Nãskatari sama fena fe tsõa yonotiroma ixõ Moisés noko
sama xini isharatiroma. Nãskakẽri nã ẽ mato yoifinino?” fariseofãfe ato fanifo.
yoiai keskara mã nikakõixõ a mã ipaoni 3 Ato askafaifono Jesús ato kemani,

keskai anã mã itiroma mãmãi ea nikakõiax. “Akka, ¿a nõko xini Davidõnoa kirika
A mã ipaoni keskara shinãmakita nãskax kenenifo keskara mã õimismẽ David
mãto yora fena keskara shara itiro. afaa afeska fanimẽ ãfe inafo feta
37 Nãskarifakĩ tsõa mãmã fata koiro pisha fonãikõi? 4 Nãskax a Nios kĩfiti pexefã
xini mẽra nanetiroma nã mãmãnõ farax mẽra ikikaini. A mẽra ikikaixõ pãa
akaino toxamãiyanõ. Nãskakẽ nã mãmã fata fichixõ pini, nã pãa Nios inãmisfo.
fe koiro pisha chakanatirofo. Akka nã mãto Nãskaxõ ãfe inafori inãni akairi pinõfo,
xinifãfe mato yoimisfo keskara fe nã ẽ mato akka nã Nios ato kĩfixomisfãfe ares nã
yoiai keskara osinãtiroma. Nã ẽ mato yoiai pãa pifiamisfono. Akka fonãikĩ finakõikĩ
keskara Niospa meka sharakõi. Akka a mãto David nã pãa pini ãfe inafo feta. 5 Akka
xinifãfe mato yoimisfo anori shinãx mã ẽfe Epa Niospa ea katoni. Nãskakẽ eres
isharatiroma. Niospa mekaya meka chaka fisti ẽ yoitiro a nõ atiro keskara na pena
osinãtiroma. Nãskakẽ mã nikapaifikĩ mã tenetitĩa,” ixõ Jesús ato yoini.
shinãsharatiroma. 38 Nãskarifakĩ tsõa mãmã
fata koiro pisha xini mẽra nanetiroma nã Feronãfake mẽke yõshiya Jesús sharafani
mãmãnõ farax akaino toxamãiyanõ. Nãskakẽ (Mt. 12.9-14; Mr. 3.1-6)
nã mãmã fata fe koiro pisha chakanatirofo. 6 Pena fetsa pena tenetitĩa Jesús

Akka nã mãto xinifãfe mato yoimisfo ikikaini judeofãfe ichanãti pexe mẽra
keskara fe nã ẽ mato yoiai keskara anoxõ ato yoixiki. Anoxõ ato yoiaino,
osinãtiroma. Nã ẽ mato yoiai keskara Niospa nãno ato fe feronãfake ãfe põya kayakai
meka sharakõi. Akka a mãto xinifãfe mato aõri ãfe mẽke yõshiya ini. 7 A Moisés
yoimisfo anori shinãx mã isharatiroma. yoikĩ kirika keneni keskara ato
Niospa mekaya meka chaka osinãtiroma. tãpimamisfo feta fariseofãfe õinifo, na
Nãskakẽ mã nikapaifikĩ mã pena tenetitĩa na mẽke yõshiya Jesús
shinãsharatiroma. 39 Akka mãmã pae sharafaimãkai ikaxõ, afara chakafaira
ayatiakaxõ anã tsõa fata ayapaitiroma. ixõ yõapaikakĩ.
Nãskariai iskatirofo: ‘Nã ẽ ipaoni keskara 8 Akka Jesús mã tãpia ini a shinãifo

afianã ẽ askapai, ẽfe xinifãfe ea yoimisfo keskara. Nãskaxõ a feronãfake mẽke


keskara shara nã fisti ẽ shinãi. Akka meka yõshiya yoini: “Fininãkafãta ato nẽxpakĩa
fetsa chaka ẽ nikapaima. Askatari meka fena nife,” faino, nã mẽke yõshiya fininãkafãta
chaka ẽ shinãima,’ ixõ shinãmisfo niini. 9 Nãskaxõ Jesús ato yoini: “Ẽri mato
fariseofãfe,” Jesús fani. yõkanõ. Akka, ¿pena tenetitĩa afaa nõ
afeskafatiromẽ, shara fayamakĩ nõ
Nã judeofãfe pena tenetitĩa Jesúsxõ chakafatiroraka? Askatari ato ifiyamata,
tãpimisfãfe aros keskara metesfenifo nõ ato retetiroraka,” ato fani. 10 Nãskaxõ
(Mt. 12.1-8; Mr. 2.23-28) keyokõi ato õiakeni, a kemataima tsaoafo.

6
1 Nã pena tenetitĩa Jesús aõxõ Nãskata a feronãfake mẽke yõshiya yoini:
tãpimisfo fe tarepa kani. Kakĩ aõxõ “Mẽshafe,” faino nã mẽke yõshiya
tãpimisfãfe aros keskara meteskaxõ meshatani. Nãskax mẽke sharakõia ini.
117 LUCAS 6

11 Akka nã fariseofo fe a Moisés keneni Nios Ifofaax afe mã ipaxatiro nõko


tãpimisfo akiki õitifishkinifo. Nãskax ãa xanĩfokõimãiyakẽ. Nãskakẽ mã
ranã yoinãnifo: “¿Nõ Jesús inimatiro.
afeskafatiromẽ?” ikanax. 21 “Nã yorafãfe fonãikĩ pipaiyaifo

keskafakĩ mãri mã Nios


Jesús aõxõ tãpimisfo doce feronãfake ifini Ifofasharakõipaiyaito mãto õiti mẽra ãfe
(Mt. 10.1-4; Mr. 3.13-19) meka shara nanetiro, mã
12 Pena fetsa Jesús kani mãchi keya ano inimasharakõinõ. Iskaratĩari omiskõi mã
Apa Nios kĩfikai. Arixõ fakishchãi Apa oiafiax chipo mã inimai fitsakõitiro Nios
Nios kĩfishini. 13 Mã penano a aõxõ fe ipaxakĩ,” ixõ Jesús ato yoini.
tãpimisfo ato kenani. Nãnoxõ doce faxõ 22 Anã Jesús ato yoini: “Inimakõikãfe

ato katoni, aõnoa ato yoimisfo inõfo. 14 Nã yorafãfe mato noikaspaifono mato
feronãfake docefãfe ãto anefo fetsa Simón potayanã. Askatari mato ĩchaifono,
ini, ãfe ane fetsa Jesús faxoni Pedro fakĩ; askatari mato õikaspaifono askatari
fetsari Andrés ini, nã Simón exto; fetsari mato anekĩ chakafaifono. nãskakẽ
Santiago ini; fetsari Juan ini; fetsari Felipe inimakãfe eõxõ mato askafakani kiki.
ini; fetsari Bartolomé ini; 15 fetsari Mateo 23 Nãskakẽ mato askafaifono inimai

ini; fetsari Tomás ini; fetsari Santiago ini, finasharakõikãfe. Nãskaxõ a nai mẽraxõ
nã Alfeo fake; fetsari Simón ini. Nãato ãfe Niospa afara sharafo mato mekexona
kaifo feta romanõfo potapaipaoni, anã mã fixikai. Akka nã mato chakafaifo
israelifo yonomanõfoma. 16 Fetsari Judas keskafakĩ ãto xinifãferi nã Nios ato
ini, nã Santiago fake; fetsari Judas Iscariote yoixomisfo chakafapaonifo ato
ini, nãato Jesús ato achimani. Nã tii Jesús omiskõimayanã,” ixõ Jesús ato yoini.
ifini doce faxõ aõxõ tãpimisfo inõfo. 24 Akka nã kori ichapayafo Jesús ato

yoini iskafakĩ: “Ooa. Iskaratĩa mã kori


Jesús yora ichapafo tãpimani ichapayax mã inimakõi. Akka chipo
(Mt. 4.23-25) naax mã omiskõipakenaka, Nios
17 Jesús mãchi keya ariax fotoni, aõxõ Ifofamax kori fisti shinãkatsaxakĩ.
tãpimisfo fe a mai sapa shara ano. Nãnoax 25 “Ooa. Iskaratĩa afara ichapayax mã

aõxõ tãpimisfo mã ichanãfo inifo. Yora inimakõiyoi; akka chipo mã fonãixii.


fetsafori ato fe inifo, Judea mai anoax, Askatari iskaratĩa mã fitsakõiyoi; akka
Jerusalén anoaxri feafo ini fãkafã chipo shinãmitsai mã oiaxii.
kesemẽnoaxri. Tiro anoa fekãta Sidón 26 “Yorafo sharakõira mato faifono, mã

anoaxri fenifo. Ãfe meka nikaxikakĩ Jesúski inimakõimis. Mãto xinifori


fenifo, aa isinĩ ikaifori ato sharafapanõ. 18 A nãskapaonifo, nõ Niospa meka tãpikõikẽ
niafaka chakata ato fekaxtefaito ato makinoa noko yoisharakõikanira ikanax ãa
Jesús potano sharai fetsenifo. 19 Nãskakẽ chanĩfikani,” Jesús ato fani.
yorafãfe Jesús ramãpaikani, ãfe sharaõxomãi
“Mato noikaspafiaifono mãroko ato
Jesús ato sharafapaino.
noikãfe,” Jesús ato fani
Nã inimaifo yafi a inimaifoma (Mt. 5.38-48; 7.12)
Jesús ato yoini 27 Nãskata anã Jesús ato yoini: “Akka
(Mt. 5.1-12) mã ea nikaito ẽ mato yoi. A mato
20 Jesús aõxõ tãpimisfo õikĩ yoini noikaspaifo ato kopikima ato noikãfe.
iskafakĩ: “Afaamaisfiax mã inimakõitiro. Askatari ato axosharakãfe. 28 Mato
LUCAS 6 118

chakafaifãferi ato yoisharakãfe. Askatari Niospa omiskõimapainõ,’ fakĩ. Akka mã


a mato omiskõimamisfo Epa Nios ato ato askafayamaino Niospari mato
kĩfixokãfe. 29 Akka fẽtsa mato tapasaito, mekafatiroma iskafakĩ yoikĩ: ‘Na yorafo
‘Takai fetsari ea afe,’ fakãfe. Askatari chakafo,’ mato fatiroma. Akka yorafo fe
fẽtsa mato tari fĩaino ãa fotanõ inãkãfe, rafesharaxõ ato raefakãfe. Mã askaino
rapatiri mato fĩaito inãkãfe ãa fotanõ. Epa Niospa matori raeshara faxii mã
30 Akka fẽtsa mato afara yõkaito inãkãfe. yorafo fe rafesharano. 38 Fetsafo afara
Askatari fẽtsa mato afara fĩaito inãsharakõikãfe. Mã fetsafo afara
ferateyamakãfe. 31 Nã mã fichipaiyai inãsharakõikẽ, matori Niospa afara
keskafakĩ fetsafãfe mato axosharaifono, ichapa sharakõifo inãxii. Akka mã
nãskarifiakĩ mãri fetsafori axosharakãfe. fetsafo afara inãsharakẽma Niospa
32 “Akka mã ato noikĩ nã mato noiaifos mã matori afaa ichapa inãxima, mã ato
ato noia, askarakai sharama. Yora chakafori afara inãsharakõikẽma,” Jesús ato fani.
nãskariakani; nã ato noiaifos ato noikani. Mã 39 Jesús meka fetsafaxõ ato yoini

askainokai, ‘Mã afarafo shara faa,’ ixõ Niospa iskafakĩ: “Akka yora fẽxo afe fẽxo
mato yoima. 33 Askatari mã ato afara iyopaikĩ iyotiroma, mai xato mẽra
axoshara nã mato afara axosharaifos, paketiro. Nãskari fakĩ fẽtsa Niospa meka
askarakai sharama. Nãskariakani yora tãpixoma mato yoitiroma. Askara yorafo
chakafori. ‘Mã afara sharafo shara faa,’ ixõ yoiyamakãfe, mato anorima yoitirofoki.
Niospa mato yoima. 34 Akka mã ato kori 40 Akka a aõxõ tãpimisfãfe a ato

inãxõ mã ato shinãkõimis nokomãi tãpimamis finõtirofoma. Akka mã


kopifakõikanira ixõ; akka na yora fetsafãfe tãpisharakõikanax ãto maestro keskara
ea afaa kopifatirofoma. Nãskakẽ ẽ ato afaa itirofo.
inãpaima ixõ mã shinãkĩ mã afaa inãma, 41 “¿Afeskakĩ ifi pasta pishta fetsa

askara sharama. Nãskarifiakani yora chakafo feronaki ikano mã õimẽ, mãroko ifi
kori inãnõnãmisfo nokomãi pasta efapa feostamefixõ? 42 Akka, ¿mã
kopifasharakõikanira ikanax. 35 Akka ẽ mato shinãimamẽ a mã ifi pasta efapa
yoinõ, nikakapo. A mato noikaspaifãfe feostamea? Akka afeskakĩ mã fetsa
mãroko ato noikãfe, ato shara fakãfe. Afara iskafaimẽ: ‘Yamã, ẽ mia fixonõ a mĩ ifi
ato inãxõ ea kopifafe iyamakãfe. Mã askai pasta pishta fero naki ika,’ fakĩ, mãkõi
Epa Nios ari mã nokoaito matoki inimayanã mã kakamepaimis. Mãkai afaa tãpiama.
afara sharafo mato inãxii. Nãskax mã Nios Akka a mã ifi pastafã feostamea mã
Sharapa fake mã iki. Nãfi tsoa keskaramãki tsekayokãfe. Nãskaxõ mã mã õisharakĩ a
sharafinakõiaki. Epa Nios sharakõi tsõa fetsa feronaki ika mã fixosharatiro.
fayamafiaino ato noikõi. Nã yora chakafori Nãskari fakĩ mã chaka xateyamaxõ mã
ato noi. 36 Nãskakẽ mãri ato noikõikãfe, nã fetsafo chaka xatematiroma. Akka mãto
Epa Niospa ato noikõiai keskafakĩ,” ixõ Jesús chaka xatexõ fetsafo mã chaka
ato yoini. xatematiro,” ixõ Jesús ato yoini.

“Fetsafo mekafakĩ chakafayamakãfe,” ixõ Ifi ãfe fimioxõ nõ tãpitiro afe keskaramãkĩ
Jesús ato yoini (Mt. 7.17-20; 12.34-35)
(Mt. 7.1-5) 43 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ifi
37 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: shara fimi chakaya itiroma. Ifi chakari
“Mẽxotaima fetsafo mekafayamakãfe fimi sharaya itiroma. 44 Akka ififo ãfe
iskafakĩ yoikĩ: ‘Nato afara chakafakĩ fimioxõ nõ tãpitiro afe keskaramãkĩ.
119 LUCAS 6, 7

Moxaya õikĩ nõ tãpitiro. Na keoimara 4-5 Ato askafaino mã fokaxõ Jesús


nõ fatiro. Nãskari fakĩ nõ tãpitiro yoinifo iskafakakĩ: “Oa soraro xanĩfãfe
moxaya õikĩ, nari uvamara nõ fatiro. nofe yora yamafixõ noko axosharamis
45 Nãskari fakĩ yora sharapa meka shara ikaxõ chikishta,” fanifo. “Noko keyokõi
yoitiro, ãfe õiti mẽraxomãi shara noikõimis nãato ichanãti pexe noko
shinãkĩ. Akka yora chakapari meka faxoni. Nãskakẽ ãfe ina mĩ
chaka yoitiro, ãfe õiti mẽraxomãi chaka sharafaxotiro,” judeofãfe Jesús fanifo.
shinãkĩ. Nãskaxõ nã ãfe õiti mẽraxõ 6 Askafaifono Jesús ato fe kani. Akka

shinãi keskara yoitiro.” Jesús mã pexe chaima faikaino, nã


soraro xanĩfãfe afe rafeafo nĩchini
Pexe rafeõnoa Jesús ato yoini yoitanõfo iskafakĩ: “Ifo, ẽ mia
(Mt. 7.24-27) fekaxtefaima. Ẽkai afaama. Akka mĩ
46 Nãskaxõ anã Jesús ato yoini: “Akka, tsoa keskarama. Mĩ finakõiakĩ ẽfe pexe
¿afeskakĩ mã ea Ifofafiakĩ, a ẽ mato ano kayamafe. 7 Akka ẽkairoko afaax
yoiai keskara mã akimamẽ? 47 Ẽ mato nãskakẽ ẽ mikiki kaama. Akka mĩ
yoinõ afe keskarafomãkĩ nã ea nikaifo, mekapa a ea yonoxomis ea sharafaxõfe
nãfãfe nã ẽ ato yoiai keskara amisfo. nonoxõ. 8 Akka eari ẽfe xanĩfãfe
48 Nã yõra pexe fai keskara, pexe fakĩ yonomamis. Ẽri sorafofo yonomatiro.
mai chai põkixõ mai teiki nokoxõ pexe ‘Katãfe,’ ẽ faino karisatiro. Askatari,
kishi nĩchiano. Mã faka faikĩ faka ‘Ekeki ofe,’ ẽ faino ekeki orisatiro.
poikõikĩ pexe afeskafatiroma pexemãi Nãskakẽ a ea yonoxomisri afara ea
kerexkõikẽ. Nãskarifiakĩ yõra ea axõfe ẽ faino ea axotiro. Akka mĩ afama
Ifofasharakõixõ afara afeskara afiaito mĩshti fatirokĩ. Mĩ mekapa a ea
shinãchakatiroma. 49 Akka nã ẽ yoiaito yonoxomis ea sharafaxõfe,” ixõ yoini.
ea nikaito nã ẽ yoiai keskara akima, nã 9 Askafaito nikakĩ a afe foafo Jesús ato

yora tatimato pexe fai keskara. Pexe yoini: “Kee, nikakapo. Na feronãfake
fakĩ tãpixoma pexe kishi israeli yamafixõ ea chanĩmara fakĩ
nĩchisharamano, a nãmã faka faikĩ finakõi, fetsafo keskarama. Akka Israel
potatiro. Nãskax mã pexe pãoikax anoafãfe ea iskafamisfoma chanĩmara
chakanakõitiro. Nãskarifiakĩ fẽtsa ẽfe fakakĩ,” ato fani.
meka nikafikĩ ea nikasharaima. Nãskakẽ 10 Ato Jesús askafaino a sororo xanĩfo

omiskõipakenakafo,” ixõ Jesús ato fe rafeafo mã ãto pexe ano fokaxõ õiafo
yoini. a yonaito õifainafo mã shara
fichitoshinifo.
Jesús sharafani romanõ
xanĩfãfe ãfe ina yonaito Jesús otofani kẽro ifomãfa fake
(Mt. 8.5-13) 11 Mã askafata Jesús kani pexe rasi ãfe

7
1 MãJesús yorafo yoikĩ xateax ane Nain ano. Ãfe inafo fe kaino yora
Capernaúm ano kani. 2 Nãno soraro ichapafori afe fonifo. 12 Mã pexe rasi
xanĩfo romanõ ini. Nãato a yonoxomis chaima fãi kakĩ õini a naa iyoifofaifono
fichisharapaikõimis yonaifinakõi maifaifokakĩ. Kẽro ifomafa nã ãfe fake
nakerani. 3 Nãnoxõ nã soraro xanĩfãfe fisti ini. Nã kẽro ifomafa fe yora
nikani Jesúsnoa yoaifono. Nãskaxõ ichapafo afe fonifo. 13 Nã kẽro ifomafa
judeo anifofo nĩchini Jesús yoixotanõfo oiaito õikĩ, Jesús shinãkõikĩ yoini
a yonoxomis sharafaxoyonõ. iskafakĩ: “Oiayamafe,” fata, 14 Jesús
LUCAS 7 120

kaxõ a kamaki rataxõ iyoi foaifo namisfori mã otoafoki, a afaamaisfãferi


ramãni. Akka nã iyoi foaifo nãno Niospa meka shara nikakani kiki
nẽtenifo. Nãskata nã naita Jesús yoini: afeskaxõ Epa Niospa noko ifitiromakĩ.
“Naetapa, ẽ mia yoi, fininĩkafãfe,” faino, 23 Akka a ea chanĩmara fasharakõia
15 fininĩkafãni. Nãskakẽ a naita afara fetsa shinãtama ekeki
fininãkafã tsaota mekani. Nãskaxõ Jesús inimakõitiro,” Jesús ato fani, Juan ina
afa yoini: “Nakĩa, mĩ fake,” fani. 16 Nã rafe.
naita Jesús otoa õikani. Yorafo ratei 24 Nã Juan ato nĩchia rafe mã foaifono

fetsenifo. Nãskakaxõ Nios Jesús yorafo yoikĩ taefani Juanoa,


yoisharakõinifo iskafakakĩ: “Epa Niosfi iskafakĩ ato yoikĩ: “¿Afeskakĩ tsõa
finakõiakĩ ãfe meka yoimis nokoki istoma anoa Juan õifokani fonifomẽ?
nokoa,” fanifo. Nãskatari yoikĩ Juankai nã nẽfe tafa pei takka takka
iskafanifo: “Epa Nios nokoki nokokõia, akai keskarama. Nãskarifiakĩ mã mã
afe yorafo kexesharaxiki,” fanifo. tãpia Juankai õiti ranãyama. 25 Akka,
17 Nãskakẽ Judea anoxõ keyokõi ¿tsoa õikai mã kamismẽ? Õitsai,
nikaketsanifo, aa kematai ixori feronãfake rapati sharakõi safekẽ õikai
nikaketsanifo a naita Jesús otofakẽ. mã kamisraka. Akka mã mã tãpia a
rapati sharakõi safemisfo xanĩfofofãfe
Juan aõxõ tãpimisfo Jesúski nĩchini ãto pexe anoxõ rapati sharakõi
(Mt. 11.2-19) safetirofo. 26 Akka, ¿tsoa õikai mã
18 Juan karaxa mẽraxõ nikani Jesús kamismẽ? Nã Niospa meka yoimis õikai
ato sharafaito Apa Niosxõ. Nãskaxõ ãfe mã kamisraka. Akka chanĩma, nã Juan
ina rafe kenani. 19 Nãskaxõ ato nĩchini Niospa ina finakõia fetsafo keskarama.
Jesús ano fotanõfo mã ato nĩchia fokaxõ 27 Akka nã Juanoa yoikĩ Isaías kirika

yoinõfo iskafakĩ: “¿Mĩmẽ Cristo nã Epa keneni iskafakĩ:


Niospa nokoki nĩchiai, askayamai fetsa Mĩ nai ariax mai ano
nokoki oiraka nã nõ manai?” ixõ fotoyoamano nã ẽfe meka yoimis ẽ
yoitanõfo Juan ato nĩchini. 20 Mã Juan nĩchiki taefai mĩõnoa ato yoiaino
ato nĩchia fokaxõ Jesús yoinifo: “Juan itipinĩsharakaxõ mia nikakõinõfo,
Maotista noko nĩchia nõ oa mia ixõ keneni. 28 Akka ẽ mato yoi, ẽ mato
yõkaiyoi, mĩmakĩ a Niospa nokoki pãraima. Tsõakai Juan finõama. Juan
nĩchia, askayamakĩ fetsa nõ manairaka,” yoimis keskara meka shara noko tsõa
fanifo. 21 Jesús anoxõ yora ichapa yoimisma. Juanki Nios inimakõimis.
sharafapani, a isinĩ ikanaifo sharafata, a Akka fetsafãferi afayamafikaxõ ea
omiskõifinakõiafo sharafata, a niafaka Ifofaifono Nios atoki inimakõi. Nãskakẽ
chaka ato mẽra nanea ato makinoa Juan finõkõiafo Niospa ato õimis.”
potata, a fẽxofo ato fero sharafaxõaito 29 Keyokõichi Juan nikanifo, a xanĩfo

õinifo. Roma anoa kori fixomisfãferi nikanifo.


22 Nãfo askafata Jesús ato kemani Nãskakẽ Juan ato maotisafapani mãmãi
iskafakĩ: “Fokaxõ Juan yoitakãfe a mã tãpikõiafãfe Nioskairoko chanĩmiskẽ.
õiyanã a mã nikafori. Yoitakãfe, mã 30 Akka nã fariseofo fe a Moisés yoikĩ

fẽxofãfe sharakaxõ õisharakani kiki, kirika keneni keskara ato tãpimamisfo


askatari nã chatofori mã sharakanax afo maotisakaspanifo Juan yorafo
niafoki, a rashkishiaifori mã sharafokĩ, a maotisafapaino. Nã Niospa ato yoipaiyai
pastofãferi mã nikasharakani kiki, a keskara nikakaspanifo.
121 LUCAS 7, 8

31 Nãskaxõ anã ato yoini: “Iskaratĩa na fetsa ẽ mia yoipai,” faito nã Simón
niyoafo afe keskarafomãkĩ ẽ mato yoinõ mã fariseo kemani: “Ea yoife, Ifo,” fani.
tãpinõ. 32 Nã fakefo ãto kaxeti anoax 41 Askafaito nikakĩ Jesús yoini

kaxekakĩ ãto yamafo kenatirofo tai tai iyanã. feronãfake rafeõnoa meka fetsafaxõ:
Akka mã ãto yamafo nokokanax a ato “Nã feronãfake rafeta a ato kori minimis
yamafãfe fichipaiyaifo keskai tsoa niminifo. Fẽtsa nimini quinientos nã
kaxesharayamaino ato yoitirofo iskafakakĩ: kori ane denarios. Fẽtsari nimini
‘Nõ nõko xaiti maneaino akka mã cincuenta. 42 Afeskaxoma kopifatiroma
mairamisma. Askatari shinãmitsayanã nõ inifo. Akka nã ato kori minimisto ea
fanãikaino mã oiamisma,’ ixõ ato yoitirofo. kopifakãfe ato fanima. Ato shara fani nã
Akka mãri nãskariai mã tsoaki inimamisma. rafe. Akka ea yoife fatoto noikĩ
33 Akka Juan Maotista oni. Atokai pikĩ finasharakõimãkai,” faito, 43 Simón
finapaimisma, askatari afaa pae ayamisma. kemani: “Ẽtsa, nã ichapa nimiato noikĩ
Akka mã yoimis iskafakĩ: ‘Juan niafaka yõshi finakõi rakikĩa,” faito, Jesús yoini: “Ẽje,
chakaya,’ mã famis. 34 Akka ẽ Niospa Fakekõi mĩ yoisharakõiaki.”
oni. Piyanã ẽ ayamis. Akka ea mã iskafakĩ 44 Nãskaxõ nã kẽro õiyanã Jesús Simón

yoimis: ‘Jesús ichapakõi piimis, askatari pae yoini: “¿Mã mĩ na kẽro õimẽ? Akka ẽ mĩ
ayamis,’ mã ea famis. ‘Nãskax yora chakafo pexe mẽra ikikẽ mĩ ea faka inãma, ẽ aõ
fe rafemis, a romanõ xanĩfo kori fixomisfo ochokomepanã. Akka na kẽromã oiayanã
feri rafemis,’ mã ea famis. 35 Akka ẽ shara ẽfe taeki ãfe fẽo tosiyanã ea õchoa.
imis Niospa ea shinãmanaino. Juanri shara Nãskaxõ ãfe fõo ea otekere aka. 45 Akka mã
imis Niospa shinãmanaino. Yorafãfe noko nõ feyai askafimisno, mĩ ea tamoki tsoo
õikĩ tãpitirofo,” ixõ Jesús ato yoini. akama. Akka na kẽromã ikitoshixõ ẽfe tae
pemãkĩa tsoo akĩ xateama. 46 Akka mã nõ
Jesús Simón pexe ano kani. feyai askafimisno mĩkai xinĩ ẽfe mapoki
Nã Simón fariseo ini mĩa matekere akama. Akka na kẽromã ẽfe
36 Fariseo fistichi pikĩxiki Jesús iyoni. Afe taeki pirofomã nachia. 47 Akka ẽ mia yoi,
Jesús kani ãfe pexe ano nãno mĩsa ano na kẽro chaka finakõikẽ mẽ ãfe chaka
tsaoxõ piaino. 37 Nãnoa nã kẽro soaxona, ea noikõiaito. Akka fẽtsari afaa
chotaferomato nikani nãno ato fe ixõ. Nã chakafai finamano mẽ ãfe chaka pishta
fariseo pexe anoxõ Jesús pii ano, nãno nã soaxofiano ea noisharaima,” ixõ Jesús
kẽro nokoni, manishomo oxokõiki yoini.
pirofomã foikai. 38 Mã nokoax oiayanã 48 Nãskaxõ a kẽro yoini: “Mẽ mia

Jesús ãfe tae resotai nitishota chaka soaxona,” fani. 49 A ato feta
tsaopakekafãni. Tsaoax oiaino Jesús ãfe tae piaifori nãno ato fe inifo. Nãskax aa
pichiki ãfe fẽotoshini. Nãskaxõ ãfe fõo ranã yoinãnifo. “¿Tsoamẽ na ato chaka
otekere ayanã ãfe tae tsõokakata akiki soaxonai?” ikanax yoinãnifo. 50 Nãskaxõ
pirofomã nachini. 39 Nã fariseo a Jesús afianã Jesús nã kẽro yoini iskafakĩ: “Ea
iyoato na kẽro askaito õikĩ ãfe õiti mẽraxõ mĩa chanĩmara faito ẽ mia chaka
shinãni: “Na feronãfake Niospa meka soaxonaki, kasharatãfe,” ixõ Jesús yoini.
yoikatsaxakitsi tãpi kiki na kẽro afe
keskaramakĩ na ãfe tae ramãkai, nã kẽro Kẽrofãfe afara Jesús axosharapaonifo

8
chakakõi,” ixõ ãfe õiti mẽraxõ shinãni. 1 Mã askafata pexe rasi mẽra Jesús
40 Nãskara ãfe õiti mẽraxõ shinãito kafãsapaoni. Afe keskaramakĩ Apa
Jesús yoini nã fariseo: “Simón, afara Nios xanĩfoõnoa ato yoifofãsafai. Nã
LUCAS 8 122

doce feronãfake aõxõ tãpimisfo afe yorafo ĩkinãmãki, ẽ mato tãpimasharai


fofãsapaonifo. 2 Kẽro ranãri Jesús fe afe keskaramãki. Akka fetsafo meka
fofãsapaonifo, mãmãi ato sharafaano fetsafaxõ ẽ ato yoi. Nã ẽ ato yoiai
ato makinoa niafaka yõshi chaka potakĩ, õisharafikakĩ õisharafoma. Nikafikakĩri
a isinĩ ikaifori ato sharafani. Nãnori ato nikasharafoma,” ixõ Jesús ato yoini.
fe ini ãfe ane María Magdalena. Nã
María Magdalena makinoa Jesús siete Jesús meka fetsafaxõ fimi exe saamisnoa
niafaka potani. 3 Nãskata Juanãri ato fe ato yoini ato tãpimasharakõixiki
ipaoni, Cuzapa ãfi. Nã Cuzapa Herodes (Mt. 13.18-23; Mr. 4.13-20)
yonoxopaoni. Susanãri ato fe ipaoni. 11 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Na meka

Nãskatari nã kẽro fetsafãferi Jesús yafi fetsafaxõ ẽ mato yoiai iskarakĩ nikakapo.
aõxõ tãpimisfo ato kori inãpaonifo. Na fimi exeõnoa ẽ mato yoiai, fimi
exeõnoa ẽ mato yoima. Niospa mekaõnoa
Jesús ato yoini meka fetsafaxõ ẽ mato yoi. 12 Akka na fai nẽxpakĩa fimi
fimi exe saamisnoa exe pakea peamatirofo keskafakĩ,
(Mt. 13.1-9; Mr. 4.1-9) nãskarifiakĩ Niospa meka nikapaiyaifono
4 Pexe rasi anoax yora rasi fenifo, Satanás chakata ato nikatima fatiro afe
Jesús õifekani. Nãskakẽ yora kaya iyamapakexanõfo. 13 Akka nã fimi exe
ichanãfono meka fetsafaxõ Jesús ato makex mẽra pakeax foaitiro keskariakĩ,
yoipakeni iskafakĩ: 5 “Feronãfake fistichi nãskarifiakĩ fẽtsa Niospa meka
fimi exe saafoni ãfe nõxati mẽra nikapaisharakõiyotiro. Akka nã fana tapo
kẽchoxõ fokĩ. Ãfe tarepa ãfe fimi exe foaisharama keskaraxõ nikafikĩ
saakaino ranãri fai nẽxpakĩa pakeaito nikasharaima. Nãskaxõ afara afeskaraino
peamanifo, ranãri peyafãfe xẽani. 6 Akka samamashta kachikiri fatiro. 14 Akka nã
mã foaipaiyaito xinĩ namani, yosipanã, moxafo mẽra fimi exe pakea keskarafori a
ãfe tapo airoko mai mẽra kasharakẽ. ea nikaifo. Akka ea nikafikani, nã
Foaikax samama nani xinĩ tsasifaano. moxafãfe fanafo namai keskarafo, ãto
7 Ranãri fimi exefo moxafo mẽra pakei shinã mẽraxõ afara sharafo shinãkakĩ.
fetseni. Moxafo mẽranoax moxafoya Nãskakakĩ a Niospa ato amapaiyai keskara
foaipaiyaito moxafãfe namani. 8 Akka shinãkanima. Nã fimi exemais keskarafo.
fimi exe ranãri mai shara ano pakeni. 15 Akka nã fimi exe mai shara ano pakea

Nãskax foaisharax fimi ichapayakõi ini keskara. Nãskarifiakĩ yora õiti sharayato
fetsa cien ini,” ixõ Jesús ato yoini. itipinĩsharaxõ ea nikasharai, Niospa meka
Nãskaxõ anã fãsi ato yoini: “Mã chanĩmara fakõini, nã fimi exe ichapaya
pachoyakĩ ea nikasharakõikãfe,” ato keskarakõixõ. Nãskasharakõikaxõ fetsafo
fani. Niospa meka nikamasharakõikani fetsafãfe
chanĩmara fanõfo,” ixõ Jesús ato yoini.
Meka fetsafaxõ yorafo yoixõ a aõxõ
tãpimisfo xafakĩakõi ato yoini Meka fetsafaxõ rãpariki Jesús aõxõ
(Mt. 13.10-17; Mr. 4.10-12) tãpimisfo yoini
9 A (Mr. 4.21-25)
aõxõ tãpimisfãfe Jesús yõkanifo:
“Noko yoisharafe, nõ mia 16 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka

nikasharamakĩ afaa mĩ yoiamãki meka rãpari õtaxõ tsõa kẽsho fepotiroma,


fetsafaxõ,” faifãfe 10 ato yoini: “Ẽ mato askatari a ika nãmãri tsõa tsãotiroma.
yoinõ Epa Nios xanĩfãfe afeskaxõ afe Askakimaroko fomãkĩa tsãotirofo, chai
123 LUCAS 8

chaxasharakõikẽ fetsafãfe ikikaxõ aõxõ tãpimisfo rateyanã ãa ranã


õisharakõinõfo. 17 Nãskarifiakĩ a afara yoinãnifo iskakani: “¡Kee! ¿Na
oneyomis chipo xafakĩakõi õixikani. feronãfake afe keskaramẽ na nefe feta
Nãskatari a afara fomãyomisfo Niospa ĩamãfãnẽ ato yoiaito nikaifo?” ikanax
xafakĩakõi ato faxoxii keyokõichi yoinãnifo.
õinõfo. 18 Nãskakẽ nikakõisharakãfe.
Akka a ea nikakĩ finasharakõiai Niospa Gadara anoxõ Jesús feronãfake
tãpimasharakõi. Akka fetsa ẽ makinoa niafaka rasi potani
tãpisharakõia ifiaxõ nikamiskẽma, (Mt. 8.28-34; Mr. 5.1-20)
askara yora nã tãpia pishta Niospa anã 26 Nãskata Gadara mai ano nokonifo,

fĩatiro,” ixõ Jesús ato yoini. nã ĩamãfã Galilea okiri. 27 Mã nokoax
Jesús kanõanãfã makinoax
Jesús õifekani ãfe afanõ ãfe extonõ fenifo fotopakekafanaino, pexe rasi makinoax
(Mt. 12.46-50; Mr. 3.31-35) feronãfake niafaka yõshi chaka nanea
19 Jesús yorafo yoiaino ãfe afanõ ãfe akiki oni. Rapati safekatsaxakima. Pexe
extonõ akiki fenifo afe mekapaikani. mẽrari ikatsaxakĩma. Akka nã maiafo
Akka akiki fotirofoma inifo, yora ichapa mafa kini mẽra ano ika ini. 28 Nãskakẽ
fospikõimãiyafono. 20 Nãnoa fẽtsa Jesús Jesús fichita a nãmã ratokonõ mai
yoini: “Mĩ efanõ mĩ extonõ emãiti niafo chachipakefofã fãsikõi fiisiyanã yoini:
mia õipaikani.” 21 Askafaino Jesús “¡Ea afeska fayamafe, Jesús! Mĩ Nios
kemani: “Akka nã ẽfe Epa Niospa meka Sharapa Fakeki ẽ mia yoi mĩ ea
nikakõiaifo nãfofi ẽfe efafo ita ẽfe omiskõimayamafe,” fani. 29 Nãskafakĩ
extofoki,” ixõ ato yoini. yoini mãmãi Jesús a makinoa niafaka
yõshi chaka potaino, mẽxotaimamãi a
Jesús nefe yafi ĩamãfã poo mẽra niafaka yõshi chaka nanemisno.
iki meseniaito nishpa fani Nãskaito yorafãfe kaninãnã metexkere
(Mt. 8.23-27; Mr. 4.35-41) ata otexkere axõ kexefiafono, nãfo
22 Pena fetsa Jesús kanõanãfãnẽ tesaketsafaini ichopaoni. Nãskakẽ
naneinĩkafã aõxõ tãpimisfo yoini: “Nõ niafaka yõshi chakata nã feronãfake
okiri ĩamãfã pokefainõ fokãfe,” ato tsõa istoma ano iyopaoni.
faino afe fonifo. 23 Mã ĩamãfã 30 Nãskaito Jesús yõkani: “¿Mĩ afe

pokefainaifono kanõanãfã xaki mẽra anemẽ?” faito, nãato kemani: “Ẽfe ane
rakax Jesús oxani. Nãno atoki Legión,” fani, a mẽramãi niafaka yõshi
nẽfefakõiyanã ĩamãfã poo ini. Nãskaino chaka ichapa nanekẽ. 31 Nãskaxõ niafaka
kanõanãfã faka fospikõini mesekõi ini yõshi chakafãfe Jesús yoinifo: “A
mã kanõanãfã ikikerani. 24 Nãskakẽ aõxõ omiskõipakenakafo kinĩfã mẽra noko
tãpimisfãfe Jesús mõinifo iskafayanã: potayamape,” fanifo.
“Ifo, mã nõ natarameikai, moife,” 32 Akka nãno mãchi keya anoxõ

faifono, Jesús fininãkafã nefe yafi kochifãfe pinifo. Nãskakẽ niafaka yõshi
ĩamãfã poo ikaito ãfe mekapa nishpa chakafãfe Jesús yoikakĩ iskafanifo:
fani. Nãskax anã ĩamãfã poo inima, “Noko kochifo mẽra nĩchife,” faifono
sharakõi ĩtani. Jesús kochifo mẽra ato nĩchini.
25 Askafaifono aõxõ tãpimisfo yoini: 33 Nãskakẽ niafaka yõshi chakafo

“¿Afeskai mã rateimẽ? ¿Mã ea feronãfake makinoax tsekefaini kochifo


chanĩmara faimamẽ?” ato faino, akka mẽra iki fetseni. Kochifãfe pifiai ĩamãfã
LUCAS 8 124

mẽra keyopakei fetseax ãsai fetseni, xotofake fisti ini, doce xinia aka. Nã
keyokõi. xotofake mã nakerakõini. Jesús Jairo fe
34 Askaito õikani a kochifo kexeafo kakĩ meea yorafãfe shoiakĩ fetsafo
ichoi fetsenifo, a pexe rasi anoa ato meeni afe fokakĩ.
chanifai fokani. Askatari a pexe rasi 43 Nãnori kẽro ato fe kani. Na kẽro imi

pasotai ikafori ato chanifanifo. nesekima, doce xinia amis. Notoro


35 Askaito nikakani yõrafã rasi fenifo kopifakĩ ãfe kori keyotiani. Tsoa pĩshta
kochifã rasi ãsaito õifekani. Nokokaxõ sharafatiroma ini. 44 Nã kẽromã aa
õiafo Jesús nãmã a feronãfake niafaka kachikiri kaxõ ãfe tari kexa Jesús
yõshi chaka nanea tsaoa ini, mã a ramãkani. Tari kexa ramãkaino koshikõi
makinoa Jesús niafaka yõshi chakafo ãfe imi nesetani. 45 Nãskakẽ Jesús ato
põtano. Rapati safeta mã shinãsharakõia yõkani: “¿Tsõa ea ramãmẽ?” ato faito,
ini. Nãskakẽ yorafo ratei fetsenifo. 36 Nã keyokõichi yoinifo: “Nõ mia ramãma,”
feronãfake makinoa Jesús niafaka yõshi fanifo. Ato askafaito Pedro yoini: “Ifo,
chaka potaito, õiafãfe ato yoinifo yorafãfe mia shoiaki fetsakaxõ mia
afeskax sharamãkĩ a feronãfake niafaka pitsikinafo,” faito, 46 afianã Jesús ato
yõshi chaka nanea. 37 Keyokõi yorafãfe yoini: “Fatora mã fẽtsa ea ramã. Akka
nã Gerasa anoafãfe nikakaxõ mẽ tãpia fatora fetsa ẽfe sharaõnoax mã
ratekõiyanã. “Nonoax katãfe,” faifono, shara,” ixõ ato yoiaino, 47 nikai nã kẽro
Jesús kanõanãfã mẽra naneinãkafanax ratekõini. “¿Mã ea tãpiaromẽ?” ikax
kani. 38 Nã feronãfake a makinoax ratekõiyanã Jesús ano kaxõ ratokonõ
niafaka yõshi chakafo tsekeato, “Ẽri mai chachipakefofã yoini yorafãfe
mefe kapai,” faito, akka Jesús, “Mĩ efe ferotaifi nãatomãi ãfe tari kexa
katiroma. Nono mĩ nẽtetiro. 39 Akka mĩ ramãkaxõ. “Ẽ mia tari kexa ramãkata
pexe ano kaxõ a mia Niospa axõa mẽ shara,” ixõ yoini.
keskara yorafo yoifotãfe,” fani. 48 Askafaito Jesús yoini: “Yõxashta,

Nãskafaino nã feronãfake kaxõ nã mã mĩ shara mĩmãi ea chanĩmara faax.


pexe rasi anoafo ato yoifofãsafani nã Nãskakẽ tanaima kasharatãfe,” fani.
Jesús axõa keskara. 49 Jesús nã kẽro yoiaino, yora fistichi oxõ

Jairo yoini: “Mã mĩ fake xotofake naaki. Anã


Jairo fake xotofake mã nakẽ Jesús nõko Ifo fekaxtefayamafe,” faito, 50 nikakĩ
otofani. Askatari kẽromãri Jesús Jesús yoini: “Ratekima. Ea chanĩmara fãfe
rapati mẽeax sharani mĩ fake naamakĩ otoi kiki,” fani.
(Mt. 9.18-26; Mr. 5.21-43) 51 Mã pexe ano nokoxõ, tsoa Jesús
40 Nãskafaferani Jesús anã oni ĩamãfã ikikinima. Akka Pedro kaino Santiago
pokeferani. Jesús nokoaito fichikaxõ kaino Juan kaino inifo nã fãke apa fe
akiki inimakõiyanã yorafãfe ifinifo fokani, nã fãke afari ato fe kani. 52 Pexe
keyokõichimãi manakakĩ. 41 Akka nãno mẽra ikifaikaxõ õiafo keyokõi oiakani
feronãfake ãfe ane Jairo akiki nokoni. fiisinifo shinãkani nã fake xotofake mã
Nã Jairo Niospa meka yoimis xanĩfo naano. Akka Jesús ato yoini:
ipaoni nã judeofãfe ichanãti pexe “Oiayamakãfe. Na fake xotofake naamakĩ
sinãgoga anoax. Nã Jairo Jesús nãmã oxaki,” ato faino, 53 keyokõichi
ratokonõ mai chachipakefofã fãsikõi õsaketsanifo, tãpifikaxõ nã fake xotofake
yoini ãfe pexe ano kanõ, 42 ãfe fake mã nafiano. 54 Nãskaxõ Jesús mẽkemã
xotofake napaiyaino. Akka nã Jairo fake mẽtsoinĩfofã fãsikõi yoini: “Xotofakeshta,
125 LUCAS 8, 9

fininãkafãfe,” faino, 55 mã otoax nã tsoamẽ na aõnoa yoiaifo afama mĩshti


xotofake koshikõi fininãkafani. Nãskaxõ faito,” ixõ Herodes Jesús õipaikõini.
ato yoini nã xotofake pimanõfo. 56 Nãskakẽ
apa fe afa ratekõinifo. “¡Kee! ¿Afeskaxõ Jesús cinco mil feronãfakefo ato pimani
otoamẽ?” ikanax inimakõiyanã. (Mt. 14.13-21; Mr. 6.30-44; Jn. 6.1-14)
Nãskaifono ato yoini: “Tsoa yoiyamakãfe 10 Nã Jesúsnoa yoimisfãfe mã fẽkaxõ

nã mãto fake xotofake nakẽ mẽ otoaki,” yoitoshinifo a atanaifo keskara.


ixõ ato yoini. Askafaifãfe nikakĩ ato tiis iyoni, pexe
rasi ãfe ane Betsaida chaima tsõa istoma
Jesús aõxõ tãpimisfo nĩchini Nios ano. 11 Akka mã yorafãfe tãpikanax
Xanĩfoõnoa ato yoitanõfo Jesús kaino, nãskakẽ chĩfafainifo. Akiki
(Mt. 10.5-15; Mr. 6.7-13) foafono Jesús ato ifini. Apa Nios

9
1 Jesús aõxõ tãpimisfo doce ichanãfani. xanĩfoõnoa ato yoiyanã a isinĩ ikaifori
Nãskaxõ ato yoini iskafakĩ: “Ẽfe ato sharafapani.
sharaõxõ ato makinoa niafaka fetsa 12 Mã yãtapakeaino, aõxõ tãpimisfo

fetsatapafo põtatakãfe, a isinĩ ikaifo ato doce akiki fẽkaxõ yoinifo: “Yorafo
sharafayanã. 2 Askatari Nios xanĩfoõnoa ato nĩchife fokaxõ tenetanõfo a piaifo
yoitakãfe, a isinĩ ikaifori ato sharafayanã. fenayanã fonãikani kiki, pexe rasi ano
3 Afaa mã fokiki, mãto mẽstetiri mã fokiki, fokãta a chaima ikafo anori fotanõfo.
mãto pishari mã fokiki, a mã piikairi mã Akka nono afaamaki,” faifono, 13 Jesús
fokiki, koriri mã fokiki, rapati fetsari mã ato yoini: “Ato pimakãfe,” ato faito
fokiki. 4 Akka nã mã õiai pexe fetsa anoxõ kemanifo: “Nõko pãa cinco pishta foe
mato ifiaifono, nãno iyokani, nã mã anoax raferi,” fanifo. “Akka, ¿mĩ shinãimẽ na
kaitĩa. 5 Akka fatora pexe rasi anoxõ mato yorafo pimaxiki a piaifo nõ ato
ifikaspaifono, anoax tsekekaikĩ mãto fixotanõ?” ixõ yoinifo. 14 Akka nãno
taekinoa mã mapo taa taa atiro ato cinco mil feronãfakefo inifo. Akka Jesús
õimaxiki. Mã askafaino tãpitirofo Nios aõxõ tãpimisfo yoini: “Cincuenta faxõ
atoki inimayamaino,” ixõ Jesús ato yoini. ato tsãoketsakãfe,” ato fani.
6 Nãskata Jesúsxõ tãpimisfo fonifo, pexe 15 Ato askafaifono keyokõi tsaoi

fetsafo mẽra ato yoifokani. Fokaxõ ato fetsenifo. 16 Askata Jesús cinco pãa
yoisharakõinifo. Nios nikasharakõikãfe ato tsomainĩfofãni foe rafeya. Nãskaxõ nai
fayanã a isinĩ ikaifo ato sharafanifo. foisnĩfofã Apa Nios kĩfini iskafakĩ:
“Aicho Epa, mĩoxõ ẽ ato pimai. Mĩ
Juan Maotista nani sharakõi,” fata, pãa kaxketa foe rafeya
(Mt. 14.1-12; Mr. 6.14-29) osixõ aõxõ tãpimisfo inãni a yorafo ato
7 Xanĩfo Herodes nikani Jesúsnoa inãketsanõfo. 17 Nãskakẽ yorafãfe
yoiaifono afama mĩshti akaito. ¿Tsoamẽ a pikanax mãyakõinifo. Akka nã chete
feronãfake? ixõ shinãni. Akka yoinifo: “Mã faafo doce fẽta fospini.
Juan afianã mã otoa,” fanifo. 8 Fetsafãferi
“Mĩ Cristo mia Niospa ifini nokoki
yoinifo: “Nã ato Niospa meka yoipaonikĩa
nĩchixii mĩ nõko xanĩfo finakõia inõ,” ixõ
Elías,” fanifo. Fetsafãferi yoinifo: “Nã nõko
Pedro Jesús yoini
xinifo ato Niospa meka yoipaonikĩa afianã
(Mt. 16.13-19; Mr. 8.27-29)
mã otoa,” ixõ yoinifo. 9 Askafaifono
Herodes ato yoini: “Maa, akai Juanma. Mẽ 18 Pena fetsa Jesús Apa Nios arese

Juan ato textemayamea. Akka na nõ nikai kĩfini. Akka aõxõ tãpimisfo afe inifo.
L 126

Nãskaxõ ato yõkani: “¿Yorafo afaa aya itiroma. Ãfe afarafori Nios
ikanimẽ ẽ tsoamãki?” ixõ ãto yõkani. inãtiroma afe ipaxakĩ. 26 Akka fatora
19 Ato askafaito kemanifo iskafakakĩ: fetsa eõ rãfikĩ ẽfe meka sharari
“Fetsafãfe Juan Maotistara, mia fakani. yoikaspaito, ẽri aõ rãfikõixii ẽ yoikĩ
Fetsafãferi Elíasra mia fakani. iskafaxii: ‘Ẽ na yora õimisma,’ ẽ faxii.
Fetsafãferi mia iskafakani: ‘Nã nõko Ẽfe sharafoya mẽ oax ẽfe Epa
xinifo ato Niospa meka yoipaonikĩa mã sharafoyari ẽ oxii, ẽfe ãjiri sharafori efe
otoa,’ mia fakani,” aõxõ tãpimisfãfe fotopakefofãxikani. 27 Ẽ mato pãraima,
fanifo. 20 “Akka mã, ¿ea tsoara faimẽ?” fatora mã fetsa nayoxoma nono efe
ixõ ato yõkani. Ato askafaito Pedro iyoxõ ẽfe Epa xanĩfo finakõia mã
kemani iskafakĩ: “Mĩ Cristo nã Niospa õiyoxii,” ixõ Jesús ato yoini.
mia nĩchini mĩ nõko Xanĩfo finakõia
inõ,” fani. Jesús ãfe femãnã fetsa keskara ini,
fafekõini. Ãfe rapatiri oxokõi ini
“Chipo ea retexikani,” Jesús ato fani (Mt. 17.1-8; Mr. 9.2-8)
(Mt. 16.20-28; Mr. 8.30-9.1) 28 Askata ocho nia mã finõano ato
21 NãskataJesús aõxõ tãpimisfo yoini: yoikĩ keyota, Jesús mãchi keya
“Tsoa yoiyamakãfe ẽfi Cristoki,” ato mãpefaini arixõ Apa Nios kĩfikai. Ãfe
fani. 22 Nãskata aõxõ tãpimisfo yoini ina tres iyoni. Santiago iyota Juan iyota
iskafakĩ: “Ẽ chipo omiskõifinakõixii. Pedro iyota ato fani. 29 Apa Nios
Askatari ea õikaspakakĩ ea potaxikani, kĩfiaino, ãfe femãnã fetsa keskara ĩtani.
judeofãfe xanĩfofo feta a Nios ato Ãfe rapati oxokõi ini fafekõiyanã.
kĩfixomis ãto xanĩfofofãfe a Moisés 30 Akka nãno feronãfake rafe akiki

yoikĩ kirika keneni keskara ato nokokanax afe mekanifo. Mã


tãpimamisfãferi. Askatari ea retexikani. nafianixakĩ Moisés fe Elías inifo. 31 Nã
Ea retefiafono, tres nia oxata ẽ anã rafeta chaxapakefofãnifo. Mã fotokanax
otoxii,” ato fani. Jesús fe ketaxamei nikaxõ yoinifo nã
23 Nãskata keyokõi ato yoini iskafaki: Jerusalén anoax Jesús omiskõixiai
“Fatora fetsa ẽfe inakõi ipaikĩ ãakõi reteaifono. 32 Nãskata Pedronõ
apaiyai keskara anã atiroma. Nã ẽ yoiai Santiagonõ Juannõ oxapaifikakĩ
keskara nikakõitiro. Pena tii iskatiro, ea oxatenekõinifo. Jesús fafekõiaito õinifo
Ifofapai: ‘Ẽfe Ifoxõ ea retefiaifono ẽkai nã feronãfake raferi õinifo Jesús fe
ẽfe Ifo ẽ potanakama,’ ixõ shinãtiro. niafãfe. 33 Mã Moisés fe Elías Jesús
24 Akka fẽtsa ãa shinãtiro iskakĩ: ‘Ẽ Nios makinoax foaifono, Pedro yoini: “Ifo,
Ifofaito ea retetirofo. Nãskakẽ ẽ Nios sharakõi ano nõ oa. Nono nõ tapas fanõ,
Ifofaima,’ ixõ shinãtiro mesekĩ. Askara tres fakĩ. Mia fetsafaxota Moisés
yora naax ẽfe Epa ano katiroma. Akka fetsafaxota Elías fetsafaxota nõ fanõ,”
nã ea Ifofaa, eõxõ reteafono ẽ ifixii efe fani. Akka Pedro tãpinima a yoiai
ĩpaxanõ eamãi Ifofamiskẽ. 25 Askatari keskara shinãfenokõini. 34 Pedro mekai
fatora fetsa nõko mai anoax afara askaino ato kõinĩ maipakefofãni. Ato
ichapayakõi ikatsaxakĩ mã naax aya kõinĩ maipakefofãnaito õikani
katiroma. Ea Ifofayamax koriya ratekõinifo. 35 Nã kõi mẽranoax mekai
ifiakatsaxakĩ Epa Nios ano katiroma. iskaito nikanifo: “Nafi ẽfe Fakekõikĩ ẽ
Akka afama mĩshtifoya iyopaofinixakĩ aõ noikõi. Nãskakẽ nikasharakõikãfe,”
nã omiskõipakenakafo mẽra kaax anã ixõ yoiaito nikanifo. 36 Mã mekai askai
127 LUCAS 9

nishpatanaino, Jesús ares nikẽ õinifo. shinãmakikãkĩma. Fetsafãfe ea ato


Akka tsoa yoitama ares fisti ãto õiti achimaxikani kiki,” ixõ ato yoini.
mẽraxõ shinãnifo. Nãskaxõ tsoa 45 Akka tsõa tãpinima a ato yoiai

yoinifoma nã õiafo keskara. keskara Niospamãi ato shinã mẽraxõ ato


shinãtima faino. Nãskai ranonifo Jesús
Jesús feronãfake naetapa yõkapaikani ato xafakĩa yoipanã.
niafaka chaka põtaxoni
(Mt. 17.14-21; Mr. 9.14-29) “Akka, ¿tsoakaimẽ sharafinakõia?” inifo
37 Pena (Mt. 18.1-5; Mr. 9.33-37)
fetsa mãchi keya ariax mã
Jesús aõxõ tãpimisfo fe fotoano, yõrafã 46 Nãskata chipo aõxõ tãpimisfo ãa

rasi akiki fenifo õipaikani. 38 Nãnoxõ ranã feratenãnifo, “Akka, ¿fato nõ fetsa
yõrafã rasi mẽraxõ yora fistichi fãsikõi sharafinakõimẽ?” ikanax. 47 Nãskaxõ a
Jesús yoini: “Ifo, ẽfe fake ea õixoniyope. aõxõ tãpimisfãfe shinãifo keskara mã
Nã fisti ẽfe fakeki. 39 Niafaka chaka a Jesús tãpixõ fake yome ifixõ
mẽra nanexõ, fãsikõi fiisimamiski, chishtoinĩfofãni. 48 Nãskata aõxõ
mesta mesta imayanã ãfe axfapari fãkox tãpimisfo yoini: “Akka fatora fẽtsa ẽfe
potamamiski. Chakakõi famis a aneõxõ na fake yome noikĩ nãatori ea
makinoax tsekekaspayanã. 40 Akka mĩ noisharakõi. Nã ea noisharaito ea fisti
inafo mẽ yoia ẽfe fake makinoa niafaka noima, nã ea nĩchiniri noisharai. Akka
yõshi chaka potakãfe ẽ ato fafiaino akka fatora mã fetsa ãto ina keskaraxõ mã
tsõa atiroma,” fani. yorafo shara faa, nãfi sharafinakõiakĩ,”
41 Askafaino Jesús kemani: “¡Ooa! ixõ Jesús ato yoini.
Mãkai ea tãpisharama. Mã afara
shinãmis. Akka afetĩakai ẽ matoki Fẽtsa noko noikaspatama noko sharafai
onima. ¿Afetĩakai mã ea tãpimẽ?” Jesús (Mr. 9.38-40)
ato fani. Nãskaxõ yoini: “Niri mĩ fake ea 49 Ato askafaito Juan yoini: “Ifo, mã

efexõfe,” Jesús apa fani. 42 Nãskata ãpa nõ õia oa feronãfake fistichi mĩ aneõxõ
Jesús ano efeaino, nã fake nĩafaka fia niafaka chaka potaito. Nãskakẽ,
kekẽfofã anã nãmã potani, anã ea ea ‘Askafayamafe,’ nõ faa. ‘Mĩ nofe
imapaikĩ. Akka Jesús fãsi mekainãkafã rafemismaki mĩ niafaka chaka yorafo
iskafani: “Nĩafaka mĩ chaka chakakõikĩ, makinoa potatiroma,’ ixõ nõ yoia,” fani.
nã feronãfake makinoax tsekekaitãfe,” 50 Askafaito Jesús kemani:

fani. Nãskax nã feronãfake sharakõi “Askafayamakãfe, noko chakafatama,


ĩtani. Nãskaxõ apa ĩnãni. “Nakĩa mĩ noko sharafai askara sharaki,” fani.
fake,” fani.
43 Askafaito õikani ãa ranã yoinãnifo: Jesús Santiago yafi Juan mekatima fani
“Aira, Niospa afama mĩshti atiro,” 51 Mã chaima Jesús Apa Nios ari nai
ikanax ãa ranã yoinãnifo. mẽra kaino tsõakai nẽtefatiroma ini
mãmãi tãpikẽ a Jerusalén anoax noko
Anã Jesús ato yoini: “Chipo ea
nãxoxiai Apa Niospa yoiyoni keskai.
retexikani,” ixõ 52 Nãskaxõ fetsafo rekẽ nĩchini, mã
(Mt. 17.22-23; Mr. 9.30-32)
fokaxõ pexe rasi Samãria anoxõ
Jesús nã feronãfake sharafaito õikaxõ itipinĩsharafaxonõfo a nokoikai anoxõ.
shinãifono, Jesús aõxõ tãpimisfo yoini, 53 Akka samãritanõfãfe ato ifikaspanifo,
44 “Ẽ mato yoiaito nikakõisharakãfe, mãmãi tãpikaxõ Jerusalén anoamãi
LUCAS 9, 10 128

foaifono. 54 Ato askafaifãfe a aõxõ yonoxokani eõnoa ato yoikakĩ. Nãskakẽ


tãpimisfo rafeta Santiago feta Juan mã Epa Nios kĩfikãfe a yonoxomisfo
õinifo. Nãskaxõ yoinifo: “Ifo, mĩ noko katonõ eõnoa ato yoinõfo. 3 Akka mã
yoife nõ atoõxõ Epa Nios kĩfinõ na pexe fotakãfe, ẽ mato nĩchikai yora chakafo
rasi anoafo nai mẽranoax chii pakeki mẽra nãfãfe mato chakafapaikani. Oa
ato kooakĩ mitonõ,” ixõ yoinifo. 55 Akka chaxo poomãnã pipaitiro keskafakĩ,
Jesús anã ato yoini: “Anori matori askafapaikani eõnoax mã
shinãyamakãfe. Mã shinãi keskara ẽ isharafiakẽ yora chakafãfe mato
shinãimakai,” ixõ ato yoini. 56 Askafata chakafapaikani. 4 Ato mẽra kakĩ mãto
pexe rasi fetsa ari fonifo. forosa foyamakãfe, mãto koriri
foyamakãfe, mãto sapatori foyamakãfe.
A afe fopaimisfoõnoa Jesús ato yoini Fokãkĩ yorafo finõfãikakĩ nẽteax ato fe
(Mt. 8.19-22) mekakakĩma. 5 Pexe fetsa mẽra ikixõ
57 Fãi foaifono feronãfake fistichi Jesús taefakĩ ato yoisharakãfe iskafakĩ:
yoini iskafakĩ: “Ifo, ẽri mefe kapai nã mĩ ‘Niospa mato sharafanõ mã
kai ari ẽri mefe kafãsaxiki,” faito, isharakõinõ,’ ixõ ato yoikãfe. 6 Akka nã
58 Jesús kemani iskafakĩ: “Maxoteneroa pexe mẽra ika fetsa isharakõikẽ nã
kiniya, peyafori naayafo. Akka ẽkai Niospa shara fakõini. Akka a mã ato
pexeyama,” fani. 59 Nãskaxõ Jesús anã yoiai keskara nikakaspaifono Niospa ato
feronãfake fetsa yoini: “Efe kafe,” faito, inimamaima. Nãskakẽ fenokani. Akka
akka nãato kemani iskafakĩ: “Ifo, ea mã ato yoiai keskarakõinoax mã afaa
manayofe ẽfe epa naito ẽ maifayotanõ,” fenoima. Epa Niospa mato sharafakõini.
faito, 60 Jesús kemani: “Askakima ea 7 Nãskata pexe rasi mẽra nokoax pexe

Ifofafe. Akka nã ea Ifofaafãfema yora fetsa mẽra oxayamakãfe. Nã mã nokoa


nakẽ maifatirofo. Akka mĩ efe koofe ẽfe anoxõ mato pimayanã mato
Epa Nios xanĩfoõnoa ato ayamanaifono pikãfe. Akka Niosxõ
yoifofãsafaxiki,” fani. 61 Akka anã fẽtsari yonomisfo nã afara yopaifo ato
yoini iskafakĩ: “Ifo, ẽ mefe kapai, akka inãtirofo. Nãskakẽ pexe fetsafo mẽra iki
ea manayofe ẽfe pexe ano kaxõ ẽ ato foa foayamakãfe. 8 Mã nokoaito pexe
yoisharayotanõ,” faito, 62 Jesús kemani rasi anoxõ mato ifiyanã mato pimaifono
iskafakĩ: “Akka fẽtsa ea pikãfe. 9 Nãnoxõ a isinĩ ikaifo eõxõ ato
yonosharaxofiakĩ a apaoni keskara anã sharafakãfe, iskafakĩ yoiyanã: ‘Epa Nios
aki, askara yorakai itipinĩsharama. xanĩfo finakõi afe yorafo ĩkixikĩ mã
Nãskakẽ ẽfe Epa Nios xanĩfo ano chaimashta oi,’ ixõ ato yoikãfe. 10 Akka
katiroma,” ixõ Jesús yoini. pexe rasi ano mã mã nokoano anoxõ
mato ifikaspaifono, anoax tsekekãikĩ ato
Jesús setenta y dos yorafo nĩchini pexe iskafakãfe: 11 ‘Nã mãto pexe rasi anoax
rasi ano fotanõfo nõko tae ano mapo neano, nõ taa taa

10
1 Nãskata Jesús anã setenta y akano anã nõko neima. Nãskarifiakĩ mã
dos yorafo katoni. Nãskaxõ rafe noko nikakaspaino mãto chaka nõko
rasi faxõ ato nĩchini nã pexe rasifo mẽra neima, mãto nei. Akka shinãsharakãfe
fanĩma mĩshti fotanõfo chipo akairi Nios xanĩfo mãto Ifo ipai mã
atoki kaxiki. 2 Nãskaxõ ato yoini chaimashta matoki oi kiki,’ ixõ ato
iskafakĩ: “Yora ichapafãfe ea yoikãfe. 12 Akka ẽ mato yoi, nã
nikayamafiaifono ichapatoma ea omiskõiai nokoaitĩa, na pexe rasi anoa
129 LUCAS 10

ato omiskõimaniyoi nã Sodoma anoafo noikaspamis Satanás chaka mã


ani keskafakĩ finõmainĩfofã ato finõkõinõ, mato afeskafanõma. 20 Akka
omiskõimakĩ finakõiyoi,” ixõ Jesús ato inimayamakãfe niafaka yõshi chaka
yoini. potax. Akka mã nai mẽraxõ Epa Niospa
mãto anefo ãfe kirikaki keneaki, nã
Pexe rasi anoxõ Jesús nikakaspanifo sharafinakõia,” ixõ Jesús ato yoini.
(Mt. 11.20-24)
13 Anã “Ekeki fekãfe ẽ mato shinãmasharanõ,”
Jesús ato yoini iskafakĩ: “¡Ooa!
Corazin anoafãfe Betsaida anoafo fe mã ixõ Jesús ato yoini
omiskõifinakõixii. Akka Tiro anoxõ (Mt. 11.25-27)
Sidón anoxori nã ẽ mato õimana 21 Ato askafata, Jesús Apa Yõshi

keskara, ẽ ato õimanano ãto chaka Sharaõnoax inimakõikĩ yoini iskafakĩ:


xatekaxõ Epa Nios Ifofakeranafo. ‘¡Ooa! “Epa Niosi, keyokõi nai mẽranoafoya
Nõ afara chakafamiskĩ iskaratĩa nõ anã nono mai anoafo mĩ ãto Ifo. Mĩ
Nios Ifofai,’ iyanã rãfikaxõ ãto rapati sharafinakõia. Akka atirifãfe kirika kene
chapo safekaxõ chii mãpo raish tãpifikaxõ mia Ifo fakaxoma. Iskafakĩ
akeranafo fetsafãfe ato õinõfo. 14 Akka shinãmisfo: ‘Tsoa fetsakai noko
Niospa Tiro anoafo yafi Sidón anoafori keskarama, nõ tãpikõia,’ ixõ shinãmisfo.
ato omiskõimafiakĩ ato Akka nãfo mĩ meka mĩ ato tãpimanima.
omiskõimasharaima, akka matoroko Akka nã kirika kene tãpikaxoma mia
omiskõimakĩ finakõixii. 15 Akka, ¿nõ Ifofaifono nãfo mĩ meka shara mĩ ato
Capernaúm anoax nõ nai mẽra kai Epa tãpimani, nã mĩ fichipaiyai keskafakĩ.
Nios ari ixõ mã shinãimẽ? Maa. Nã Nãskakẽ ẽ mia aicho fai,” ixõ yoini.
omiskõipakenakafo mẽra ẽ mato 22 “Ẽfe Epa Niospa a tãpia keskara eari

potaxii,” ixõ Jesús ato yoini. keyokõi tãpimani ẽmãi ãfe Fakekẽ.
16 Nãskata Jesús anã aõxõ tãpimisfo Akka tsõakai ea tãpiama, ẽfe Epa
yoini: “Nã mato nikaifãfe, eari fistichi ea tãpikõia. Nãskarifiakĩ tsõa ẽfe
nikasharakani. Akka nã mato Epa tãpiama, akka eres fisti ẽ tãpia.
nikakaspaifãfe, eari nikakaspakani. Nã Akka nã fetsafori ẽ ato tãpimanaino
ea nikakaspaifãfe nã ea nĩchiniri ẽfe nãfãferi Epa Nios tãpitirofo,” ixõ Jesús
Epari nikakaspakani,” ixõ Jesús ato ato yoini. 23 Anã aõxõ tãpimisfoki oxõ
yoini. ato fisti yoini: “Nã mã õiai keskara
õikanax fetsafori inimakõikani. 24 Akka ẽ
Anã fenifo setenta y dos feronãfakefo mato yoi, Niospa meka yoimisfo feta
Jesús ato nĩchitano xanĩfofofãfe nã ẽ mato yoiai keskara
17 Nã setenta y dos feronãfakefo anã õipaifikakĩ õipaonifoma. Nã mã nikai
fenifo, inimakõiyanã. Mã fẽkaxõ keskarari nikapaifikakĩ nikapaonifoma.”
iskafakĩ yoinifo: “Ifo, niafaka chakafãfe
noko nika mĩ aneõxõ yorafo makinoa nõ Meka fetsafaxõ samãritanõ sharaõnoa
potaino,” faifono, 18 Jesús ato kemani: Jesús ato yoini
“Ẽje, mẽ õia Satanás nai mẽranoax 25 Feronãfake fisti a Moisés yoikĩ
pakeaito oa kana piishikai keskara. 19 Ẽ kirika keneni keskara ato tãpimamis
mato ẽfe shara inã, ẽfe sharaõnoax mã Jesús fe mekaikai kani. Jesús ea
kaito rono feta nĩfo mato kemaimãkai ixõ yõkaikai: “Ifo, ¿ẽ
chachiyamanõ. Nãskaxõ nã noko afeskatiromẽ Nios fe ĩpaxakĩ?” ixõ
LUCAS 10, 11 130

yõkaito, 26 Jesús kemani: “Akka, ¿a sharafani,” ixõ yoiaito, Jesús iskafani:


Moisés keneni ano anexõ mĩ õimismamẽ “Mĩri ato noikĩ askafafe,” fani.
afaa ikamãkĩ?” faito, 27 a Moisés keneni
tãpiato kemani iskafaki: “Nõko Ifo Nios Marta feta María pexe ano Jesús kani
noikõikãfe nõko õitifoyaxõ nõko yõshi 38 Nãskata Jesús fãi kai pexe rasi mẽra
sharafoyaxori nõko kerex sharafoyaxõ nokoni, nãno kẽro ãfe ane Marta ika ini
nõko mãpori shinãsharakõikãfe, askatari nãato ãfe pexe ano ifini. 39 Akka nã
a mia chaima nikari noisharafe a mĩa Marta ãfe chiko fistiya ini, ãfe ane
mĩ noimeai keskafakĩ ixõ Moisés María. Nã María Jesús nãmã tsaoni a
keneni,” faito, 28 Jesús kemani: “Mĩ ea Jesús yoiai keskara nikakõixikĩ. 40 Akka
kemasharakõia, mĩ askafai mĩ Nios fe Martakai nikanima. Pĩchani Jesús
ĩpaxatiro,” ixõ Jesús yoini. pimapaikĩ. Nãskakẽ Jesúski kaxõ yoini:
29 Akka nã Moisés keneni ato “Ifo, ¿ea mĩa shinãimamẽ eres fisti ẽ
tãpimamisto shinãni, mĩ isharakõimisra pĩchai ẽfe chikokai efeta akima? Ea
ea Jesús fanõra ixõ. Nãskaxõ Jesús yoixõfe efeta anõ,” faito, 41 akka Jesús
yõkani: “Akka, ¿tsoamẽ ea chaima kemani: “Marta, mĩ fekaxtei afarafo
nika?” faito, 30 Jesús yoini: “Ẽ mia yoinõ shinãi. 42 Akka nã sharafinakõia María
mĩ tãpinõ. Feronãfake fisti Jerusalén nikakõisharai. Nãskakẽ ẽfe meka shara
anoax Jericó ari fãi kaito, yometsofãfe nikaito tsõa xĩtitiroma,” ixõ Jesús yoini.
achikaxõ rapati fĩanifo. Nãskakẽ
seteketsakata nasharakẽma fai kesemẽ “Epa Nios kĩfikĩ iskafakãfe,”
rãtafainifo. 31 Nãskano nã ato Nios ixõ Jesús ato yoini
kĩfixomisri nã fai fistichi kani. Akka (Mt. 6.9-15; 7.7-11)

11
kakĩ õia fai kesemẽ rakakẽ õifikĩ 1 Pena fetsa Jesús Apa Nios
tanafainima. 32 Nãskano feronãfake fetsa kĩfini. Mã kĩfikĩ xateano aõxõ
levita arifi okĩ õia rakakẽ õini, nãatori tãpimis fistichi yõkani: “Ifo, afeskaxõ
kakĩ finõfaini. 33 Akka feronãfake fisti Epa Nios nõ kĩfitiromakĩ noko tãpimafe,
Samãria anoax nã fai fistichi akairi Juan aõxõ tãpimisfo tãpimani
chipo kakĩ, mã fichixõ aõ noikõikĩ keskafakĩ,” faito,
shinãkõini. 34 Nãskata akiki kaxõ, a ãfe 2 Jesús yoini: “Akka mã kĩfikĩ

tsefefo ano xini yafi uva ene osixõ aõ iskafatiro:


tereaki fetsani. Nãskaxõ taxta fakĩ Epa Niosi, mĩ fisti sharafinakõia.
fetsaxõ, ãfe kamayo kamaki tsaoinĩfofã Keyokõichi mia Ifofanõfo mĩ ãto
iyoni, pexe mẽraxõ kexeshiyoni. xanĩfo finakõia inõ ato
35 Nãskata pena fetsa nã feronãfake ĩkisharakõipakexakĩ. 3 Nã pena tii a nõ
samãritanõ ãfe kori exe rafe tsekaxõ nã piai noko inãfafãife nõ afaa
pexe ifo kopifani iskafakĩ yoiyanã: ‘Na yopayamanõ. 4 A noko chakafaifo nõ
feronãfake ea kexexõfe. Mĩ kexesharakẽ ato raefa keskafakĩ nõko chakari noko
ẽ mia anã kopifaiyoxikai,’ ixõ yoini. soaxõfe. Satanás noko afara
36 Akka na feronãfake tresnoa ẽ mia chakafamapaifiaito nokoki
yoipai. Akka, ¿fato aõ noikõinimẽ na kematimafafe,
feronãfake omiskõiai, a noko chaima ixõ kĩfikãfe,” Jesús ato fani.
nika nõ noitiro keskafakĩ?” ixõ yoikaito, 5 Nãskafata anã Jesús ato yoini:
37 a Moisés keneni tãpiato kemani “Õitsai, fatora mã fetsa mã yamayano,
iskafakĩ: “Nã noikõiaito akiki kaxõ mato yama yamenakẽ kafanaino mãto
131 LUCAS 11

pexe ano kaxõ mato yoikĩ iskafaino: “¡Kee! Õikapo, mã mekai,” yorafo iki
‘Yamã, tres faxõ ea yoa inãpe. 6 Mã ẽfe fetsenifo. 15 Akka atirifãfe yoinifo
yama rama noi kiki chai inoax ẽfe pexe iskafakakĩ: “Na Jesús nã niafaka
ano, ẽ afaayamaki afaa ẽ pimatiromaki,’ chakafãfe ãto xanĩfoõxõ nã Beelzebúxõ *
ixõ mato yõkaito, 7 kemakĩ mãto pexe ato makinoa niafaka yõshi chakafo
mẽraxõ mã iskafatiroma: ‘Ea potai,” ikanax yoinãnifo.
fekaxtefayamafe. Ẽfe pexe fepoti 16 Fetsafãferi chakafamapai kakĩ

fetaoxikakĩ ẽfe fakefo fe ẽ oxaki. Finixõ yoinifo iskafakakĩ: “Nios feta nai
ẽ mia afaa inãtiroma,’ ixõ mã yoitiroma. mẽraxõ afara fetsafo noko õimafe,”
8 Ẽ mato yoi, fininãkafã afara ãfe yama faifono, 17 akka Jesús tãpini a shinãifo
inãkaspafikĩ inãtiro fekaxtefaito nã keskara. Nãskaxõ ato yoini: “Keyokõi
fichipaiyai tii. mai tio anoax ãa ranã retenãkani
9 “Nãskakẽ ẽ mato yoi, afara fichipaikĩ keyotirofo. Nãskarifiai pexe fisti mẽra
Epa Nios yõkakãfe mato inãi kiki. Fena ikanax ãa ranã noikaspa faatanãkani
fenakãkĩma manakãfe nã Epa Niospa paxkanãtirofo anã ano fistikai tsoa
mato inãitĩa. Nãskakẽ Epa Nios itiroma. 18 Nãskarifĩakĩ Satanás ãfe yõshi
kĩfifafãikãfe mã kĩfiaito mato inãi kiki. chakafo potaxõ anã afaa afeskafatiroma.
10 Akka nã yõkai Epa Niospa afara shara Akka ãfe yono keyoano anã ãfe yõshi
inãxii. Nãskarifiakĩ fẽtsa afara shara chaka afe itiroma. Nã ẽ mato yoi, akka
fenaito Epa Niospa fichimatiro. mã yoikĩ iskafai: ‘Satanás yõshi
Nãskarifiakĩ fẽtsa Epa Nios kĩfiaito chakaõxõ niafaka potai,’ mã ea fai.
inãsharakõixii. 19 Akka askafiano, akka, ¿tsõa ãfe shara
11 “Akka, ¿fatora fẽtsa mã ãto epaxõ mãto inafo inãno niafaka chakafo
mãto fakefo mã rono ato inãtiromẽ potamisfomẽ? Nãskakẽ atoõxõ mã
mato foe yõkaito? Maa. Mãkai mãto tãpitiro akka mã eõnoa
fake mã askafatiroma. 12 Mãto fake mato shinãsharamisma. Akka Niosxõ mãto
takaranã too yõkaito, ¿nifo mã inafãfe niafaka potamisfo. 20 Akka ẽ
inãtiromẽ? Maa. Mãkai mãto fake mã niafaka yõshi chakafo potatiro Niospa
askafatiroma. 13 Akka, mã chakafixõ Yõshi Sharaõxõ ato makinoa. Nãskakẽ
mãto fakefo kexesharaxõ afara sharafo mã tãpitiro a Niospa atoki nĩchiai mã
mã ato inãtiro. Nãskarifiakĩ Epa Nios nokoano. Nãskakẽ yorafãfe ea
nai mẽra ikato ãfe Yõshi Shara mato Ifofasharakõixikani.
inãsharakõixii mã yõkaito,” Jesús ato 21 “Akka feronãfake mitsisipakõichi

fani. marayaxõ ãfe pexe kexekõiano tsõa ãfe


afaa fĩatiroma. 22 Akka fetsa nã mitsisipa
Yora fetsafãfe, “Jesús niafakaõxõ ato finakõia oxõ achixõ metexkere axõ ãfe
sharafaira,” fanifo afarafo fĩaitokai anã afeskafatiroma.
(Mt. 12.22-30; Mr. 3.20-27) Nãskax paxkanãi fetsetirofo.
14 Nãskata Jesús niafaka yõshi chaka 23 “Akka fetsa efe rafekaspakĩ ea

potani feronãfake makinoa chakafai. Nãskakẽ nãfãfe fetsafo ea


mekamamismano. Mã a makinoax Ifofamakaspakani ato paxkanã fakani
niafaka tsekeano, nã mekamisma Epa Nios Ifofayamanõfo,” ixõ Jesús ato
mekainĩkafani. Mã mekaito õikani, yoini.

*
11.15 Satanás ãfe ane fetsa Beelzebú.
LUCAS 11 132

nĩchia na yorafã rasi ãfe meka shara ẽ


Anã niafaka chaka yoraki nanetiro ato tãpimanõ. 31 ¿Mã shinãimamẽ nã
(Mt. 12.43-45) kẽro xanĩfo chai inoax kani Salomón
24 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽ tãpisharakõiano nikaikai? Akka mãkai
mato yoinõ mã tãpinõ. Niafaka chaka ea nikamisma ẽ Salomón finõkõifiano
feronãfake makinoax tsekeax tsõa nono efe ifiaxõ. Akka nã Niospa yorafo
istoma ano kafãsatiro anoxõ tenepai. keyokõi ichanãfaitĩa ato yoipakexii
Akka anoxõ tsoa fichiamax niafaka fatofo afe ipanakafomakĩ, fatofori a
chakata anã shinãtiro iskakĩ: ‘A ẽ anoax omiskõipakenakafo mẽra fokanimãkai.
tsekeita ano anã kapa,’ ixõ shinãtiro. Nãskaifono nã kẽro xanĩfo Salomón
25 Mã kaxõ õia nã feronãfake nã pexe nikaikai chai inoax kanito mato yoikĩ
xaki mẽra mãtsomea keskara sharakõi iskafaxii: ‘Mã chakakõifo mã Jesús
õitiro itipinĩsharakõia. 26 Nãskakẽ nã nikakaspamis,’ ixõ mato yoixii. 32 ¿Mã
nĩafaka afe niafaka siete efetiro nã shinãimamẽ nã Nínive anoafãfe Jonás
chakafinakõiafo, nãfo nã feronãfake Niospa meka ato yoiaito anã Nios
mẽra iki fetsenõ. Nãskakẽ nã feronãfake nikakõinifo? Akka mãkai ea nikamisma
chakafinakõia itiro a iyopaoni ẽ Jonás finõkõifiano nono efe ifiaxõ.
keskarama.” Akka nã Niospa yorafo keyokõi
ichanãfaitĩa ato yoipakexii fatofo afe
Niospa meka nikakani ipanakafomãkĩ, fatofori a
inimasharakõitirofo omiskõipakenakafo mẽra fokanimãkai.
27 Nãskata Jesús anori ato yoiaino Nãskaifono nã Nínive ano ipaonifãfe mã
kẽro fistichi yorafã rasi mẽraxõ fãsikõi ãto chaka xatekaxõ mato yoikĩ
yoini iskafakĩ: “Mĩ efa mikiki inimakõi iskafaxikani: ‘Mã chakakõifo mã Jesús
mia fake fixõ mĩ yome pishtakẽ mia nikakaspamis,’ ixõ mato yoixikani,”
chocho amayanãmãi mia pexkoax,” ixõ Jesús ato fani.
fãsikõi yoiaito, 28 Jesús kemani: “Akka
“Nõko õiti sharakẽ nõ shinãsharakõitiro.
nã Niospa meka nikasharakõiai nãfi
Akka nõko õiti chakakẽ nõ
inimai finasharakõi kiki,” ato fani.
shinãsharatiroma,” ixõ Jesús ato yoini
Yora chakafãfe Jesús yõkanifo: “Tsõa (Mt. 5.15; 6.22-23)
atiroma keskara noko ispafe nõ mia 33 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka
chanĩmara fanõ,” ixõ yõkanifo tsõa rãpari otaxõ tsõa istoma
(Mt. 12.38-42; Mr. 8.12) tsãotiroma. Askatari tsõa kesho
29 Yorafã rasi Jesúski feafono anã ato fepotiroma. Askatamaroko fomãkĩa
yoini iskafakĩ: “Na keyokõi yorafo tsãotirofo chai chaxasharakõikẽ a mẽra
chakakõifo. Tsõa atiroma keskafakĩ ẽ ikiaifãfe õinõfo. 34 Akka mãto afama
afara afeskarafanõ õipaikani ea Niospa mĩshtifo noikĩ mã shinãfafãini. Akka
nĩchiamãkĩ tãpixikakĩ. Akka a keskara nõko fero rafeta nã rãparinĩ chai chaxai
õipaifikakĩ õikanima. Nã Jonás ini keskarakẽ, nõko yora shara itiro.
keskara fisti õixikani. 30 Akka Epa Nãskarifiai nõko fero sharano nõ
Niospa Jonás Nínive pexe rasi ano xafakĩa õisharatiro. Nãskatari nõ
nĩchini ãfe meka shara ato tãpimatanõ isharakõitiro. Akka nõko fero chakakẽ
Epa Nios Ifofanõfo mã ãto chaka nõ õisharatiroma, fakishkõi itiro.
xatekaxõ. Nãskarifiakĩ Epa Niospa ea 35 Akka õisharakãfe mã Epa Nios shinãi
133 LUCAS 11

xafakĩa ifiaxõ ãfe meka kachikiri faxõ noko õisharanõfora ikax. Askatari
mã anã shinãsharatiromaki, fakish yorafãfe noko finõkakĩ noko
keskara mã itiro. 36 Akka mã xafakĩa yoikõisharanõfora ikax.
isharakõiano, mãto õiti mẽra oa fakish 44 “¡Ooa! Mãfi nã yora naa

keskara itiroma. Mã xafakĩa keskarafokĩ. Nã yora maia ano kaxõ nõ


shinãsharakõitiro rãpari otaxõ mato pisi xetetiroma keskarafo mã oke mẽra
xafakĩa chaxa keskara shara mã itiro,” pisifiano. Nãskarifiakĩ mãto õiti
Jesús ato fani. chakafiano mato õikakĩ sharara mato
famisfo,” ixõ fariseofo Jesús yoini.
Jesús ato yõani fariseofoya a Moisés yoini 45 Jesús ato askafaito, a Moisés yoikĩ
keskara ato tãpimamisfo kirika keneni keskara ato tãpimamisto
(Mt. 23.1-36; Mr. 12.38-40; Lc. 20.45-47) kemani iskafakĩ: “Maestro, anori mĩ
37 Mã Jesús ato yoikĩ xateano fariseo yoikĩ nokori mĩ ĩchayanã yoi,” faito,
fistichi iyoni ãfe pexe ano pikĩxikĩ. 46 akka Jesús yoini: “¡Ooa a Moisés yoikĩ

Nãskakẽ Jesús ãfe pexe mẽra ikikainax kirika keneni keskara ato
mĩsa ano tsaoni. 38 Akka nã fariseo tãpimamisfãfe! Akka mãto kaifofo yoikĩ
shinãni Jesús mechokomeyamaito ãto mã iskafamis: ‘Moisés keneni keskara
xinifãfe yoipaonifo keskai. Akka taeyoi nikakõikãfe,’ ixõ mã ato yoifikĩ akka
mechokomepaonifo, chipo pixikakĩ. mãri nikasharakõimisma. Askatamaroko
39 Akka nõko Ifãfe Jesús mã tãpixõ yoini a Moisés yoini keskara finõmainĩfofã mã
askara shinãito: “Mã fariseofo ato yoimis mato nikakanax askanõfo.
mechokomesharafixõ, akka mãto shinã Nã mã ato yoiai keskara apaifikakĩ tsõa
mẽraxõ afara sharafo mã shinãima. atiroma. Akka mãri mã ato afaa
Yora fetsafo mã noima, afara fetsa axomisma.
fetsatapafo noikĩ mãto shinã mẽraxõ 47 “¡Ooa! Mãfi nã Niospa meka

afara chakafo mato mẽra fospikõia. yoimisfo maiafo anoxõ mã afarafo


40 Akka mã anorima shinãmis. ¿Mã onifamiski ato shinãxikĩ. Akka nãfo
tãpiamamẽ tsõa nõko yora femãkĩa mãto xinifãfe retepaonifo. 48 Akka mã
onifata, nõko õiti mẽrari onifanimẽ? mã nikakĩ tãpikõia a mãto xinifãfe
41 Nãskaxõ a yora afaamaisfo afara ato apaonifo keskara. Akka mãto xinifãfe
inãkãfe. Mã askafakĩ yorafo mã õimatiro ato retepaonifo. Akka a maiafo anoxõ
mãto õitinĩ mã Nios shinãkĩ. Nãskax mã mã afarafo onifamis yorafãfe õinõfo.
isharakõitiro, Nios matoki inimanõ. Nãskarafo mã ato õimani nã mãto
Nãskaxõ a Niospa mato amapaiyai xinifãfe apaonifo keskara, mãri ato fe
keskara mã atiro. ixõ mã ato feta askafakerana.
42 “¡Ooa, fariseofãfe! Mãto afarafo atiri 49 “Nãskakẽ Niospa atoõnoa tãpixõ

mã Nios inãmis. Mãto fanafori atiri mã iskafakĩ yoini: ‘A ẽfe meka yoimisfo yafi
inãmis. Askafixõ mã fetsafo mã ato eõxõ yonomisfo fetsa ẽ ato nĩchixii.
shinãmisma, askatari mã ato Akka ranãri ato reteyanã ranãri ato
sharafamisma. Askatari mã Nios omiskõimakani.’ 50-51 Nãskakẽ na yorafo
noikõiama. Akka nã mãto fanafo mã iskaratĩa niyoafo Niospa ato
Nios inãmis keskafakĩ fetsafori omiskõimaxii atoõxõ. Nã Niospa mai
noikõikãfe Niosri noikõiyanã. onifaki taefanitĩa Abel sharafiano ãfe
43 “¡Ooa, fariseofãfe! Ichanãti pexe õchi reteni. Nãskatari xinia fetsa
anoax tsaoti sharakõi ano mã tsaopaimis finõmata a Niospa meka yoimisfo ato
LUCAS 11, 12 134

retepaonifo. Nãskata chipokõi fakakĩ kãimaxoxii keyokõichi tãpinõfo,” ixõ


Zacaríasri retenifo. Nã Nios kĩfiti pexefã Jesús ato yoini.
chaimashtaxõ koati mĩsamãfã
nakirafexõ retenifo. Akka ẽ mato yoi na Akka Nios fistiki nõ mesetiro
yorafo iskaratĩa niyoafo Niospa ato (Mt. 10.26-31)
omiskõimaxii atoõxõ. 4 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Efe
52 “¡Ooa a Moisés yoikĩ kirika keneni yorafãfe, ẽ mato yoi. Mato
keskara ato tãpimamisfãfe! Niospa meka retepaifiaifono rateyamakãfe. Akka
shara oa onea keskara mã faa yorafãfe mãto yora nafiaino mãto fero mẽsho
tãpinõfoma. Mãkai Niospa meka naima kiki. 5 Akka ẽ mato yoi, tsoaki mã
tãpisharama. Nãskaxõ fetsafãfe mesetiroma, atoki mesetamaroko Nios
nikapaifiaifono mã ato nikatimafai. fistiki mesekãfe. Nãato noko retexõ
Nãskakẽ Niospa mato omiskõimakĩ nõko fero mẽsho nã omiskõipakenakafo
finakõixii,” ixõ Jesús ato yoini. mẽra potatiroki. Nãskakẽ akiki
53 Ato Jesús askafakĩ yoiaino, a Moisés mesekãfe.
yoikĩ kirika keneni keskara ato 6 “Akka ẽ mato yoi mã tãpinõ. Na

tãpimamisfo fe fariseofo akiki cinco peya mĩshtifo minixõ mã kori


õitifishkiki finakõinifo. Nãskakaxõ ichapa fiima. Ãfe exe rafes mã fii.
fekaxtefayanã afara ichapakõi yõkanifo, Askatamaroko Niospa keyokõi peya
54 afara ato yoiaito nikakaxõ yõaxikakĩ. mĩshtifo noi. Atokai shinãmakĩnakama.
Nãskakaxõ yõkanifo xanĩfofo Peya mĩshtifo afaamafiakẽ Niospa ato
yoipaikakĩ. noi. Keyokõi Niospa ato shinãpakenaka.
7 Akka ẽ mato yoi, Epa Niospa mãto foo
Jesús ato yoikĩ iskafani: “Ato fisti rasi mato tãpikakõia. Nãskakẽ
feparapaimis iyamakãfe,” ixõ ato yoini rateyamakãfe. Nã peya mĩshtifo
(Mt. 10.26-27) kexesharamis keskafakĩ matori Epa

12
1 Nãskakẽ yorafã rasi akiki Niospa kexesharakĩ finakõiakĩ,” ixõ
fekanax ichanãnifo. Shoiki Jesús ato yoini.
fetsenifo yora ichapakõi mãiyakanax.
Nãskakẽ Jesús aõxõ tãpimisfo yoikĩ Akka atiri yorafãfe, “Jesús ẽfe Ifora,” ea
taefani, ato iskafakĩ: “Õisharakãfe famisfo yorafãfe ferotaifi. Akka atirifãferi,
fariseofãfe nafo sharafora noko fanõfora “Jesús ẽfe Ifomara,” ea famisfo
ikaxõ mato anorima yoimapaikani kiki (Mt. 10.32-33; 12.32; 10.19-20)
sharafoyamafikaxõ. Nãfo 8 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka ẽ

feparamitsapaimisfokĩ. Nãskakẽ mãri mato yoi yorafãfe ferotaifi, ‘Jesús ẽfe


ato keskara iyamakãfe. Ifora,’ ea faifono, ẽri, ‘Nafo efe yorafo,’ ẽ
2 “Akka nã afara one yoifimisfono ato faxii Epa Niospa ãfe ãjirifãfe ferotaifi.
Niospa ato xafakĩa kãimaxoxii, afarari 9 Akka nã yorafãfe ferotaifi, ‘Jesús ẽfe

fomãpaimisfono nãfori Niospa ato Ifomara,’ ea faifono, ẽri Niospa ãfe ãjirifãfe
xafakĩa kãimaxoxii. ferotaifi, ‘Nafo efe yorafomara,’ ẽ ato faxii.
3 “Nãskakẽ a yora fetsafo fomãfai ares 10 “Akka Niospa Fake chakafakĩ

shinãmisfo, nãfori Niospa xafakĩa faxii. mekafaifono Niospa ato chaka


Nã pexe kene mẽraxõ pexe fepoti soaxotiro. Akka Epa Niospa ãfe Yõshi
tserexõ afara one yoimisfori, nãfori Shara chakafakĩ mekafaifono Epa
Niospa pexe kachiori ato xafakĩa Niospa ato chaka soaxonakama.
135 LUCAS 12

11 “Nãskata ichanãti pexefo ano mato ichapaya ikatsaxakĩ Nios shinãtama.


iyoaifono, askayamakĩ xanĩfofo ano Akka Niospa õiaino anã afaya itiroma,”
mato iyoaifono, shinãchakayamakãfe ato fani Jesús.
afeskaxõ mã ato kemaimãkai afaa mã
ato faimãkai. Epa Niospa mato “Epa Niospa ãfe fakefo kexesharamis,”
shinãmasharai kiki. 12 Akka a mato ixõ Jesús ato yoini
chakafakĩ mekafaifono Epa Niospa (Mt. 6.25-34)
Yõshi Sharapa mato shinãmasharaino 22 Nãskata chipo Jesús aõxõ tãpimisfo
mã ato kemasharai,” ixõ Jesús ato yoini. yoini iskafakĩ: “Ẽ anã mato yoisharanõ.
Ea nikasharakãfe. Shinãchakayamakãfe.
Yora afama mĩshti ichapayax mesekõixii 23 Akka a nõ piaitokai noko
13 Nãnoa fẽtsa Jesús yoini: “Ifo, ẽfe imasharatiroma. Askatari a nõ safeatori
ochi ea yoixõfe ãfe afama mĩshtifo ea nõko yora noko imasharaxotiroma.
paxkaxonõ,” faito, 14 Jesús kemani: “Efe 24 Shinãkapo. Nã peyafãfekai afaa

yorashta, tsõakai ea nĩchima ẽ ato yoinõ fanamisfoma, afarikai topimisfoma.


ãto afama mĩshti paxkanãnõfo,” ixõ Askatari afari mekemisfoma. Nãskafekẽ
yoita. 15 Nãskaxõ anã yoini: “Mã Epa Niospa ato pimamis. Akka Niospa
kexemesharakãfe afarafo ato nã peyafo finõmainĩfofã matoroko
fichipaiyamakãfe, ayafixõ finõmafãi kexesharakõimis. 25 Nãskakẽ, ¿afeskakĩ
fipaiyamakãfe. Nã nõ yopaifo mã shinãchakaimẽ? A nõ
shinãyamakãfe, afama mĩshtiõnoaxkai shinãchakaitokai pena fisti noko anã
nõ isharatiromaki. Nõko afama nimatiroma. 26 Akka afaa
mĩshtifãfekai nõko õiti noko shinãyamakãfe. A nõ shinãitokai noko
inimamaxotiromaki,” ixõ Jesús ato nimatiroma. Nãskakẽ afaa
yoini. shinãyamakãfe.
16 Nãskaxõ anã meka fetsafaxõ ato 27 “Akka shinãkapo afeskax charofo

yoini: “Feronãfake fetsa afama mĩshti foaikamakĩ. Na charofãfe yonokanima.


ichapaya ini. Ãfe tare ano yonosharaxõ Askatari xapo toro atirofoma rapati
afama mĩshti fanano ichapakõi ini. faxikakĩ. Nãskakẽ ẽ mato yoi, na
17 Nãskakẽ nã feronãfake afama mĩshti charofo sharafiano xanĩfo Salomón
ichapayato iskafakĩ shinãni: ‘¿Ẽfe rapati sharafinakõi safefixõ na charofo
yonofo ẽ afeskafaimẽ? Fanĩkai ẽfe finõama. 28 Akka Niospa nafefo shara
yonofo ẽ fatiroma,’ ixõ shinãni. mĩshti onifasharafiano nõ sepakĩ
18 Nãskaxõ anã shinãni: ‘Ẽje, mẽ shinã ẽ xateano natiro. Nãskaxõ nõ koofatiro.
afeskafaimãkai. Nã ẽ ano afama Akka charofo finõmainĩfofã Niospa
mĩshtifo famis ẽfe pexe nasaxõ anã mato noikĩ mato rapati shara
efapafai, nãno ẽfe fana fimifo mekexiki safematiro, mato kexesharaxõ. Akka mã
ẽfe afama mĩshtifoya. 19 Nãskaxõ ẽfe shinãchakakĩ mã Nios chanĩmara
shinãmã ẽ shinãi iskafakĩ: “Nẽ afama fasharaima. 29 Nãskakẽ shinãkĩ
mĩshti mekekõia nã xiniai tii rakakõikai iskafayamakãfe: ‘Ooa, ẽ afaa piimẽti a ẽ
pixiki, ayayanã inimasharakõiyanã.” ’ piai keyoano, askatari ẽ afaa ayaima,’
20 “Nãskaito Niospa iskafakĩ yoini: ixõ shinãyamakãfe. 30 Akka nã Nios
‘Mĩkai afaa tãpiama. A na fakishi mĩ nai, Ifofaifãfema iskara shinãmisfo. A piai
akka, ¿na mĩ mekeafo tsoanã ikimẽ?’ fisti shinãkata, a safepaiyaifori
fani. 21 Nãskariatiro a yora afama mĩshti shinãmisfo. Akka Epa Niospa mã mato
LUCAS 12 136

tãpia afarafo mã yopaito. 31 Nãskakẽ keskara tãpisharakãfe. Akka pexe ifãfe


mãroko Nios xanĩfoõnoa shinãfafãikãfe. mã tãpixõ afetĩa yometso nokoimãkai
Mã askaito afara shara Niospa mato ixõ ãfe pexe itipinĩshara fatiro, a mẽra
inãxii kiki,” ixõ Jesús ato yoini. ikiax yometsoyamanõ. 40 Nãskarifiai
mãri itipinĩsharakãfe. Akka oimara ixõ
“Epa Nios ika anoxõ afara sharakõifo mã ea manayamaino ẽ matoki
mato mekexona,” ixõ Jesús ato yoini nokorisatani,” ixõ Jesús ato yoini.
(Mt. 6.19-21)
32 Anã Ina shara yafi ina chakaõnoa Jesús yoini
Jesús ato yoini iskafakĩ: “Efe
yorafãfe, rateyamakãfe, Epa Niospa (Mt. 24.45-51)
mato kexesharaikiki. Akka Epa Niospa 41 Nãskaito Pedro yõkani: “Ifo, ¿noko

ãfe afama mĩshti mato inãsharai fisti meka fetsafaxõ mĩ yoiamẽ,


inimakõikai mato inãsharai. 33 Mãto askayamakĩ keyokõi mĩ noko yoiamẽ?”
afama mĩshtifo minixõ kori fiyokãfe. A ixõ Pedro yoikaito, 42 Jesús kemani: “Mã
yora afaamaisfo ato inãxikakĩ. Mã tãpinõ ẽ mato yoi afe keskaramãkĩ ina
askaino Niospa nã ika anoxõ mato shara ãfe xanĩfãfe ãfe afama mĩshti
afama mĩshti mekexona. Nãfokai kexemafaini mai fetsa ari kakĩ nã ãfe
keyonakama, tsoarikai yometsotiroma. pexe anoafo ato kexesharaxonõ ato
Askatari nakaxari mato pĩatiroma, Epa pimasharayanã, nã ãfe xanĩfo fena
Niospamãi mato mekexonano. 34 Akka oyamaino. 43 Mã mai fetsa ari katani oxõ
mãto afama mĩshti shinãkĩ nã fisti mã õitoshini a yonoxomisto mã
shinãi. Akka mã Nios fisti shinãkĩ nã yonoxosharakõiano. Nãskakẽ akiki
fistiri mã shinãkõitiro mãmãi noikõikĩ. inimakõini a yonoxomisri inimakõini
Nãskax mã afe isharapakexatiro,” ixõ mãmãi yonoxosharakõiax. 44 Ẽ mato
Jesús ato yoini. pãraima. Nãskaxõ ãfe xanĩfãfe mã
xanĩfo imaxõ ãfe afama mĩshti kexexonõ
Ĩkisi itipinĩsharakãfe inãtiro. 45 Akka nã ãfe xanĩfo
35 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: yonoxomisto, ‘Ẽfe xanĩfo fena oimara,’
“Nãskakẽ itipinĩsharakãfe mãto rapati ixõ shinãkĩ, a yonoxomis fetsafo
safesharakõita mãto rãpariri sẽteketsani, kẽrofoya. Nã pãemisfo fe
õtasharakõikãfe. 36 Nã ãfe ifo rafexõ ato feta piyanã, askatari ato feta
yonoxomisto ãfe ifo manatiro keskakãfe ayayanã, askatari ato fe pãeyanã.
pexe fetsa ari kaax, ãfiyatani oaino. Mã 46 Iskaratĩa ẽfe xanĩfo oimara ixõ

nokoaito ãfe fepoti koshi fepexoxiki, mã manayamaino, nã pena fistichi ãfe


nokoxõ fepoti ramãtoshiaino. xanĩfo nokofiaino mã nokoxõ a
37 Nãskaifono ãto ifo atoki yonoxomis omiskõimatiro, nã yora
inimasharakõitiro, manasharakõiaifono. chakafo fomisfo mẽra potakĩ.
Akka ẽ mato yoikõi ãto ifãfe mĩsa ano 47 “Akka a yonoxomisto mã tãpia ãfe

ato tsãotiro atoki inimayanã. Nãskaxõ ifãfe fichipaiyai keskara, nãskakẽ mã


ato pimatiro atoki inimasharakõiyanã. tãpifiax itipinĩsharama, nãskakẽri
38 Nãskakẽ inimasharakõitirofo ãto nikasharaima, nãskakẽ ãfe ifãfe
ifomãi manasharakõikanax, yamenake omiskõimayanã koshaketsatiro. 48 Akka
kafanaino nokoaino, askayamai a yonoxomis fẽtsa ãfe ifãfe yoia keskara
penanaki kafanaino nokoainori akiki tãpixoma afara chakafakẽ ãfe ifãfe
inimasharakõitirofo. 39 Nãskakẽ mãri nã omiskõimafiakĩ, omiskõimasharanima.
137 LUCAS 12, 13

Nãskarifiakĩ Niospa fetsa ichapa oaima anorinoax nẽfefã oaino, mã


tãpimaxõ ichapari yõkaxii. Iskafakĩ a ẽ xiniaira mã fatiro. Chanĩma, nãskatiro.
mia yoia keskafakĩ, ¿fetsafo mã mĩ ato 56 Akka mãkai afaa tãpiama, mãkõi mã

tãpimasharamẽ? ixõ yõkaxii. Akka kakamepaimis a mã yoiai keskara mã


fetsafo tãpimasharamano Niospa yoifikĩ mã chanĩmara famisma. Mã nai
omiskõimakĩ tãpimaxii,” ixõ Jesús ato foiskĩ mã yoimis oi feira mã famis.
yoini. Askara tãpifixõ mãkai a Niospa mato
yoiai keskara mã chanĩmara fapaima.
“Akka atirifãfe ea chanĩmara faifono, Iskaratĩa afara afeskarafiaitokai mã
atirifãferi ea chanĩmara fakanima,” ixõ tãpiama,” ixõ Jesús ato yoini.
Jesús ato yoini
(Mt. 10.34-36) Fẽtsa mia chakafaito raefarisafafe
49 Anã (Mt. 5.25-26)
Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽ
keyokõi maifo tii anoa ãto chaka 57 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka,

xatemaniyoi ẽ oa. Atirifãfe ea ¿afeskakĩ mã shara shinãimamẽ a


chanĩmara faifono, fetsafãferi ea sharafinakõia? 58 Akka fẽtsa mato yoikĩ
chanĩmara fakanima. Nã chanĩmara iskafaino: ‘Mĩ ea chakafaa. Ẽ xanĩfo
faamafo Niospa ato omiskõimaxii. Ẽfe yoikai,’ ixõ mato yoiaino, xanĩfo ari
Epa Niospa ea mai ano yonomanai kayoamano koshi raefakãfe. Akka mã
keskara iskaratĩa keyokõi shara ikerana. askafayamaino nã xanĩfãfe ãfe sorarofo
50 Akka matoõnoax naxii ẽ oni. Akka ẽ yoitiro nã sorarofãfe mato karaxa mẽra
nayoamax ẽ omiskõixii. Nãskakẽ ẽ ikimanõfo. 59 Ẽ mato paraima. Fẽtsa
omiskõifinakõita ẽ naxii. 51 Akka, ¿mã mato karaxa mẽra ikimanano mã fena
shinãimẽ ẽ oni nono mai anoax eõnoax tseketiroma. Akka nã mã nimia
inimanõfo? Maa. Askarakaima. Akka ẽ kopifatĩa mã tseketiro,” ixõ Jesús ato
mato yoi nã ea chanĩmara faafãfe shara yoini.
shinãifono, akka a ea chanĩmara
faafãfema shara shinãkanima, afara Nõko chaka xatexõ nã Jesús noko
chaka shinãkani. 52 Akka iskaratĩa nã amapaiyai keskara fisti nõ atiro

13
pexe fisti mẽra cinco yorafo ikaxõ 1 Nãskaino yorafo Jesúski fokaxõ

anorisfo shinãkanima, paxkanãtirofo. yoinifo iskafakĩ: “¿Mã mĩ


Trespato nã rafe noikaspaifono, nã tãpiamẽ na Pilato yorafo ato retemanita
rafetari nã tres noikaspatirofo. 53 Apa ãfe Galilea anoafo yoinã retekaxõ Nios kĩfiti
fake noikaspaino ãfe fakefãferi ãfe apa pexefã mẽraxõ Epa Nios inãifono ãto
noikaspatiro. Ãfe ãfari ãfe fake xotofake imifo yoinãnã imifoya osita?” ixõ
noikaspaino ãfe fake xotofãkeri ãfe afa yoinifo. 2 Askafaifãfe Jesús ato yoini
noikaspatiro. Askatari ãfe fãfa yõxafãfe iskafakĩ: “¿Mã shinãimẽ na Galilea
ãfe fãfa naetafa noikaspaino ãfe fãfa anoax na feronãfakefo naitafo? ¿Yora
naetafari ãfe fãfa yõxafo noikaspatiro.” chakakõifo keskarakanax ãto kaifo
keskarakanaxma chakafinakõiax naitafo
Nai foiskĩ nõ tãpitiro
ixõ mã shinãimẽ? 3 Maa. Askarama.
(Mt. 16.1-4; Mr. 8.11-13)
Akka mãri mãto chaka xateyamaxõ mã
54 Nãskata Jesús yorafo yoini iskafakĩ: Nios Ifofayamax nã ikaifo keskai mãri
“Nai foiski nai kõi õikĩ nai choshtakẽ oi mã narisatiro mato reteaifono. 4 ¿Akka
feira mã faino oi itiro. 55 Akka nã xini mã shinãimẽ nã feronãfake
LUCAS 13 138

dieciochonoa atoki pexe keya ãfe ane 15 Askafaitonõko Ifo Jesús kemani
Siloé atoki pakeano nanifo? ¿Mã iskafakĩ: “Mãkai afaa tãpiama, mãkõi
shinãiraka: ‘Nãfo chakafinakõia nanifo mã kakapaimis, akka pena tenetitĩari
Jerusalén anoafo keskaraxma,’ ixõ mã mã yonomis mãto yoinã inafo mã
shinãimẽ? 5 Maa. Askarama. Chanĩma ẽ tẽpemis ato faka ayamanikakĩ. 16 Akka
mato yoi. Akka mãto chaka mã na kẽro Abraham ãfe fena Satanás
xateyamaxõ mã Nios Ifofayamax, mãri chakata finitima famis isinĩ imayanã
mã omiskõipakenaka.” dieciocho xinia amamis. ¿Akka afeskakĩ
na pena tenetitĩa na kẽro ẽ
Meka fetsafaxõ higuera fimimaisnoa sharafatiromamẽ?” ixõ Jesús ato yoini.
Jesús ato yoini 17 Nikakani a Jesús noikaspamisfo
6 Jesús meka fetsafaxõ ato yoini iskafakĩ: rãfipainifo. Akka yorafo inimakõinifo nã
“Feronãfake fistichi ãfe tarepa higuera kẽro Jesús sharafaito õikani.
fana ini. Nãskax õikai kani mã fimiyamãkĩ,
kaxõ õini fimimais ini. 7 Nãskakẽ yoini a Mostaza exeõnoa yoikĩ meka fetsafaxõ
tare kexemis. ‘Õipo mã tres xinia afiax na Jesús ato tãpimani
fana higuera fimiyama. Ẽ ãfe fimi (Mt. 13.31-32; Mr. 4.30-32)
fichipaifiaino fimiyama. Ichakanõ rerafe, 18 Nãskata Jesús anã ato yoini iskafakĩ:

ano fimi fetsa nõ fananõ,’ fani. “Afe keskaramakĩ Nios xanĩfãfe noko
8 “Akka ifãfe askafaino a tare ĩkinã ẽ mato yoinõ. Nikakapo iskarakĩ:
kexexomisto kemani: ‘Ifo, na xinia fisti 19 Oa mostaza exe feronãfãke ãfe tarepa

manayofe. Ẽ a nãmã orosharata ẽ mai fana keskarakĩ. Mã foaikax efapakõiax


tatsispo sharayonõ. 9 Õitsai, ẽ askafaano ifi tio itiro. Mã efepakõiano peyafãfe ãfe
fimisharatirokĩ. Akka fimiyamaito mĩ ea põyamã naa fatirofo. Nãskarifiakĩ mã
reramanõ,’ ixõ a tare kexemisto yoini.” taefakĩ fisti rasichi mã Epa Nios
Ifofayotiro. Akka chipo ichapakõichi mã
Jesús pena tenetitĩa kẽro Epa Nios Ifofatiro,” ixõ Jesús ato yoini.
petoko sharafani
10 Nãskano pena tenetitĩa ichanãti pexe Meka fetsafaxõ pãa faraxika
mẽra kaxõ Jesús ato yoini. 11 Nãnori kẽro keskaraõnoa Jesús ato yoini
ini isinĩ itiani dieciocho xinia amis, niafaka (Mt. 13.33)
chakata isinĩ imamis nã kẽro sharamisma 20 Afianã Jesús ato yoini: “Afe
ini petoko itiani. 12 Nãnoa Jesús õikĩ keskaramakĩ Nios xanĩfãfe noko ĩkinã ẽ
kenaxõ yoini iskafakĩ: “Yõxafoshta, mã mĩ mato yoinõ. 21 Nã kẽromã pãa fakĩ
shara isinĩ itiyanixakĩ,” fani. levaduraya harina osixõ kamosakano
13 Nãskaxõ ãfe mẽkemã ramãino, faraxitiro keskara. Nãskarifiakĩ nõ
koshikõi nã kẽro sharakõitani. Nãskaxõ, õitiroma. Yorafãfe Niospa meka ãto
“Epa Nios fãsi sharakõi,” nã kẽromã fani. shinã mẽra naneafono nõ õiamafiaino
14 Nãskakẽ Jesús pena tenetitĩa kẽro ãto õiti fetsafakanax Nios keskara shara
sharafaino, nã ichanãti pexe anoa xanĩfo itirofo,” ixõ Jesús ato yoini.
õitifishkikĩ yorafo yoini iskafakĩ: “Seis nia
nõ yonotiro, akka na pena tenetitĩa tsõa Fepoti pishtaõnoa Jesús ato yoini
yonotiroma. Nãskakẽ seis nia otafe (Mt. 7.13-14, 21-23)
sharaxiki, akka na pena tenetitĩa tsõa mato 22 Jerusalénano fãi kakĩ, Jesús pexe
sharafatiroma,” xanĩfãfe ato fani. rasi anoafo ato yoini a pexe rasi pasotai
139 LUCAS 13, 14

ikafo anoafori ato yoifoni. 23 Ato 32 Jesús ato kemani: “Fokaxõ ea


askafaito fistichi yõkani: “Ifo, ¿fisti rasi Herodes yoixotakãfe aato ato pãramiski.
Niospa ato ifimẽ?” faito Jesús kemani, Ẽ fena nonoax kaimakai. Iskaratĩa na
24 “Pexe fepoti atsokẽ ikipaifikani tsoa yorafo sharafayanã penamari ẽ ato
ikitiroma. Akka ẽ mato yoi yora makinoa niafaka chakafo ẽ ato põtaikai.
ichapakõi ikipaifikani ikitirofo. A isinĩ ikaifori ẽ ato sharafapaikai. Mã
Nãskarifiai ẽfe Epa ika ano ikipaifikani ato askafakĩ keyota nã ẽ kapaiyai ari ẽ
ikitirofoma. Nãskakẽ ãfe meka kaikai. 33 Akka iskaratĩa ẽ yonoyoi, pena
tãpisharakãfe a mẽra ikisharaxikakĩ. fetsari ẽ yonoi, akka a Niospa meka ato
Akka yora ichapato ẽfe Epa yoimis Jerusalén makinoax na sharama.
nikafikatsaxakakĩ, tsõa Ifofamax a ika 34 “¡Ooa Jerusalén ano ikafãfe! Mãfi a

ano ikipaifikani tsoa ikitiroma. Niospa meka yoimisfo mã ato retemiski.


25 Nãskakẽ pexe ifo fininãkafã ãfe pexe Askatari aõnoa ãfe meka shara
fepoti fepotiro. Nãskakẽ mã pexe emãiti yoitanõfo Niospa mato ano nĩchiafori
nĩxõ mã kenakĩ iskafatiro: ‘Ifo, noko mã ato tokorinĩ tsakakĩ retemis. Oa
fepoti fepexõfe,’ mã faino mato kemakĩ takaranã ãfe fakefo ãfe pei nãmã onetiro
iskafatiro: ‘Ẽkai mato õimisma mãkai keskafakĩ ẽ mato kexepaifiaito mã ea
efe yorama tiiri fakiranoax mã oa,’ ixõ nikakaspamis. Mãfi ekeki omismakĩ ẽ
mato yoitiro. mato ĩkipanã. 35 Akka õikapo, iskaratĩa
26 “Nãskakẽ mã yoikĩ taefakĩ iskafaxii: mato anã tsõa kexeima na mã imis
‘Nõ mefeta pita nõ mefeta ayamis, askatari anoa. Ẽ mato yoi anã mã ea õima. Akka
mĩ noko yoiaito nõ nikamis,’ mã faxii. nã ẽ anã oiaitĩa mã ea õixii. Mã yoikĩ
27 “Mã askafaino mato kemakĩ iskafaxii: iskafaxii: ‘Nafi Niospa nokoki nĩchia fãsi
‘Mẽ mato yoi ẽ mato õimisma fakiranoax sharafinakõia Epa Niospa na shara
mã oa. Emakinoax fotakãfe mã yora fapanaka,’ ixõ mã eõnoa yoixii,” ixõ
chakafo mato faxii.’ 28 Mato askafaino Jesús ato yoini.
anoax mã oiayanã mã omiskõi fetsexii,
Abrahamnõ Isaacanõ Jacobonõ a Niospa Jesús a isinĩ imis sharafani põya rafe
meka yoimisfonõ ato õi Nios xanĩfo ika faraxita kishi raferi faraxikẽ

14
anoa ato õi. Nãskakẽ ato makinoa Niospa 1 Nãskakẽ pena tenetitĩa Jesús

mato potaxii. 29 Akka yorafo nã mai ano kani nã fariseo xanĩfãfe ãfe pexe
keyokõi ikanax fetsa fetsatapafo fexikani anoxõ pikai. Akka nãnoxõ fariseo
Nios xanĩfo anoxõ afe tsaoxõ pixikakĩ. fetsafãfe õinifo Jesús afaa afeska
30 Nãskakẽ fetsafo iskaratĩa Nios nikafikani faimãkai nõ õinõ ikaxõ. 2 Nãskano
afe rafeafoma, akka a chipo nikaifo nãnori ãfe ferotaifi feronãfake fisti isinĩ
Ifofakanax afo afe rafetirofo. Akka fetsafãfe imis ini põya rafeki faraxika ita kishi
nikakĩ taefafianixakakĩ Ifofakanamax a rafeki faraxika ini. 3 Nãskakẽ Jesús ato
rama nikaifo keskarakanax afe yõkani, a Moisés yoikĩ kirika keneni
ipaxatirofoma,” ixõ Jesús ato yoini. keskara ato tãpimamisfoya fariseofo:
“¿Na pena tenetitĩa a isinĩ ikaifo nõ ato
Jesús Jerusalén anoafo ato shinãi oiani
sharafatiromẽ, askayamakĩ nõ ato
(Mt. 23.37-39)
sharafatiromaraka?” ixõ ato yõkaito,
31 Nãskata fariseofo Jesús ano fẽkaxõ 4 akka tsõa tooxanima. Nãskakẽ Jesús a

yoinifo iskafakakĩ: “Nonoax katãfe isinĩ ikai mẽtsoinĩfofã sharafani.


Herodes mia retepai kiki,” faifono, Nãskaxõ yoini: “Mã mĩ sharaki, katãfe,”
LUCAS 14 140

fani. 5 Nãskaxõ fariseofo Jesús ato yoini chãtofoya a fẽxofori ato pikĩfe.
iskafaki: “Akka, ¿fatora mã fẽtsa, mãto 14 Nãskakẽ mĩ ato askafaax mĩ
fake iyamãi mãto yoinã ina kini mẽra inimakõitiro. Akka afãfe mia
pakeano mã koshi ifirisa fatiromamẽ kopifatirofoma, akka mĩ ato askafaito
pena tenetitĩa?” ato faino, 6 tsõa Niospa mia inimamasharaxii naax mĩ
kemanima. anã otokẽ,” ixõ Jesús yoini.

Feronãfake ãfiyaino fista ayanã Meka fetsafaxõ Jesús ato yoini feronãfãke
pitirofoõnoa Jesús ato yoini mã a piai mã itipinĩsharakõi faxõ ato
7 Nãskata Jesús õini mã fẽkaxõ tsaoti pimapaiyaiõnoa yoikĩ
sharakõi fikanax mĩsa ano tsaofaifãfe. (Mt. 22.1-10)
Nãskaifãfe õikĩ Jesús meka fetsafaxõ ato 15 Ato askafaito nikakĩ fẽtsa a mĩsa ano
yoini iskafakĩ: 8 “Akka fẽtsa fista ayanã tsaoato Jesús yoini iskafakĩ: “Ifo,
kẽro fĩkĩ mato kenano, tsaoti sharakõi inimasharayanã Epa Nios xanĩfãfe
ano tsaoyamakãfe. Akka mato keyokõi yorafo ĩkinãi anoax ato fe
keskarama nã feronãfake sharafinakõia ikanax fãsi inimasharakõitirofo,” ixõ
pexe ifãfe kenano oax nã tsaoti sharakõi yoiaito, 16 Jesús yoini iskafakĩ:
ano tsaotiroki. 9 Akka pexe ifãfe fetsa fe “Feronãfake fistichi a piai sharakõi faxõ
oxõ mia yoikĩ iskafatiro: ‘Na feronãfake yora ichapa kenamani afeta pii fenõfo.
tsaoti inãfe,’ mia faino mĩ rãfikõiyanã 17 A piai mã itipinĩshara faxõ a

kaax chikayakõi mĩ tsaotiro. 10 Akka yonoxomis nĩchini ato yoitanõ iskafakĩ:


askatamaroko mia fẽtsa kenamana kaax ‘Kookãfe pixikakĩ. Mã ẽfe xanĩfãfe
ori chikayakõi mĩ tsaoyotiro. Akka nã itipinĩshara faki,’ ixõ ato yoitanõ.
mia kenamanato mã oxõ mia yoinõ 18 “Ato askafaino, akka keyokõichi

iskafakĩ: ‘Efe yorashta, na tsaoti yoinifo iskafakakĩ: ‘Nõ kayotiroma,’ ixõ


sharakõi ano tsaoyofe,’ mia faino, yoinifo. Akka a yoikĩ taefato yoini
nãskakẽ mĩ inimasharakõitiro yorafãfe iskafakĩ: ‘Ẽ rama mai fiaki ẽ õiyotanõ. Ẽ
ferotaifi a mefe mĩsa ano tsaofafãfe mia mia yoikai ẽ mefe kayotiromaki,’ ixõ
õiaifono. 11 Akka fatora fẽtsa ato yoini. 19 Fẽtsari yoikĩ iskafani: ‘Ẽ rama
finõpaiyaito a keskara Niospa ato nãmã diez faxõ fakka fiaki yonomaxii ẽ
nĩchitiro anã afaa inõma. Akka a shinãi õiyonõ sharamakĩ. Nãskakẽ ẽ mefe
iskai: ‘Ẽkai afama, ẽ fetsafo finõpaima, ẽ kayoi kaimakai,’ ixõ yoini. 20 Fẽtsari
ato keskarama,’ ixõ shinãito Niospa yoikĩ iskafani: ‘Ẽ rama kẽro fia. Ẽ mefe
fetsafo finõmainĩfofã sharakõi katiroma,’ ixõ yoini.
nĩchitiro,” ixõ Jesús ato yoini. 21 “Nãskakẽ a yonoxomisto oxõ nã
12 Ato askafata a ato pimairi Jesús yoiafo keskafakĩ ãfe ifo yoini, a
yoini iskafakĩ: “Mĩ ato pimakĩ mĩ yonoxomisto yoiaito nikai
yamafoos ato pikĩyamafe, mĩ extofoosri õitifishkikõini. Nãskakẽ afianã a
ato pikĩyamafe, mĩ kaifoosri ato yonoxomis yoikĩ iskafani: ‘Nã mĩ
pikĩyamafe, a mia chaima nikafori kori kapaiyai ari kaxõ pexe rasi pasotainoa
ichapayafori ato pikĩyamafe. Akka ato ifitãfe a afaamaisfoya, a nipaikĩ
afãferi kopikiri mia pikĩtirofo, nãskakẽ ranãifo ifita fẽxofori ifita chatofori ifita
mã pimanãsharakõitiro. ato fatãfe,’ ixõ nĩchini.
13 Askatamaroko mĩ fista ayanã a yora 22 “Mã ãfe ifãfe nĩchia katani. Okĩ

afaamaisfoya a nipaikĩ ranãifo yoitoshini, iskafakĩ yoini: ‘Ifo, nã mĩa


141 LUCAS 14, 15

yoia keskafakĩ mẽ ato yoitani. Akka mã yoitiro. 33 Nãskarifiai fatora mã fetsa


fekani, mã fefiakanax mĩ pexe mãto afarafo mã potayamax ẽfe ina mã
fospikanima,’ faito, 23 afianã ãfe ifãfe itiroma,” ixõ Jesús ato yoini.
yoini iskafakĩ: ‘Na fãi kaxõ ato
yoirisafafe a chaima ikafoya, nãskaxõ Akka tashi sharakẽma nõ pitiroma
ato yoikĩ iskafafe: “Ẽfe ifãfe pexe mẽra (Mt. 5.13; Mr. 9.50)
ikikãfe afeta pixikakĩ,” ato fafe ẽfe pexe 34 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka

fospikõinõfo. 24 Akka ẽ mato yoi nã shinãkãpo. Tashi sharakẽ nõ tsopeitiro.


yorafo taefakĩ ẽ ato pimapaiyoa ẽfe Akka tashi sharayamakẽ nõ
pexe anoxõ efeta pinõfo akka afãfe anã tsopeitiroma, paispa chakakẽ.
efeta pinakafoma,’ ixõ pexe ifãfe 35 Askarakai tsõa fichipaima. Potatirofo.

yoitiro,” ixõ Jesús ato yoini. Nãskariakakĩ ea Ifofayamakakĩ ea tsõa


Ifofasharakanima chakakõi ea fakani.
Jesús Ifofai omiskõifikani isharakõitirofo Akka mã pachoyakĩ ea nikasharakãfe,”
(Mt. 10.37-38) ixõ Jesús ato yoini.
25 Yora ichapafãfe Jesús chĩfaifono
atokiri fesoakekafã ato yoini: 26 “Fẽtsa Oveja fenoaõnoa Jesús meka
ea Ifofapaikĩ ea noikĩ finakõitiro. Ãfe fetsafaxõ ato yoini
apanõ ãfe afanõ ãfe ãfinõ ãfe fakefonõ (Mt. 18.10-14)

15
ãfe extonõ ãfe chikonõ ato noifikĩ 1 Nãskakẽ nã xanĩfo Roma kori
earoko noikĩ finakõiama, askatari ãa fĩxomisfo fe yora chakafo
anoi noimei ea noisharakõitama Jesúski fenifo ãfe meka nikai fekani.
nãskakẽ a keskara eõxõ tãpimis itiroma. 2 Nãskaifono fariseofo feta a Moisés
27 Akka ẽ cruznoax mato nãxoxii. yoikĩ kirika keneni keskara ato
Nãskakẽ ea tsõa yoikĩ iskafaima: tãpimamisfãfe Jesús mekafakakĩ
‘Iskaratĩa ẽ Jesús Ifofai. Nãskakẽ ẽ nai iskafakĩ yoinifo: “Õikapo nato yora
omiskõifikĩ ẽ shinãchakaima,’ ixõ tsõa chakafo ifimis, askatari ato feta pimis,”
anori yoiaxma, nãskakẽ ẽfe ina ixõ yoinifo.
itirofoma. 3 Askafaifono Jesús ato yoini meka
28 “Akka fatora fẽtsa mã pexe fapaikĩ fetsafaxõ mã tãpixõ iskafakĩ: 4 “Fatora
ĩkisi mã shinãyotiromamẽ afe tii xepa mã fetsa cien oveja inayano fisti ato
peimãki õixiki aõ pexe fakĩ mitoxiki. makinoax fenoano, nã noventa y nueve
29 Akka mã pexe fapaikĩ mã xepa pei mã anã fasifo mẽra nĩchitiro. Nãskaxõ
ichapama fixõ mã mitotiroma. Nãskakẽ nã oveja fenoa fisti mã fenatiro
nã õiaifãfe mato kaxemetsama fatirofo. shinãmitsakõiyanã. Nã mã fichiaitĩa
30 “Mato iskafakĩ yoiyanã: ‘Kee, fetsafo kãimaxiki. 5 Mã fichiax ãfe oveja
õikapo, na feronãfãke pexe fafiakĩ akka fenoaki akiki inimakĩ tepapiinĩfofã
pexe fakĩ mitoama.’ 31 Nãskarifiakĩ tepokomexõ iyotiro. 6 Nãskax mã ãfe
xanĩfo fẽtsa afe xanĩfo fetsa fe pexe ano nokoxõ ãfe yamafoya a
retenãpaikĩ shinãtiro a diez mil chaima nikafo yoitiro iskafakĩ: ‘A ẽfe
soraroyato a veinte mil soraroya oveja fenoa. Mẽ fichiakĩ efe inimakãfe,’
retetiromakĩ. 32 Nãskakẽ afe ixõ ato yoitiro. 7 Nãskakẽ ẽ mato yoi,
retenãtiroma meekĩ, xanĩfo fetsa nãskarifiai inimakõikani nã nai mẽra
oyoamano meka fomatiro iskafakĩ yoikĩ: ikafo fẽtsa ãfe chaka xatekõiano Jesús
‘Nõ retenãimakai, nõ raenãnõ,’ ixõ Ifofakĩ. Akka nã noventa y nueve
LUCAS 15 142

yorafokiri nai mẽranoax atokiri yonoxopai,’ ixõ yõkaito ãfe tarepa


inimakani, afomãi isharakõipaonifono nĩchini ãfe kochifo pimaxonõ. 16 Nãskata
nono mai ano ikanax. Akka nã fonãikõifikĩ a kochifãfe piai maropei
feronãfake chakafinakõi iyopaonixakĩ xaka pisharapaikõini tsõakairoko afaa
ãfe chaka xatekõiano akiki pimaino.
inimaifinakõikani nai mẽranoax,” ixõ 17 “Nãskakĩ iskafakĩ shinãni: ‘Ẽfe epa

Jesús ato yoini. yonoxomisfãfe ẽfe ẽpa pexe anoxõ pikĩ


finasharakõiyanã texefamisfo. Akka ẽ
Meka fetsafaxõ Jesús ato yoini kẽromã ãfe nonoax fonãiki finakõi mẽ nairokomẽ,’
kori exe fenoa fĩaoxõ ixõ shinãta, 18 ‘Mia iskaratĩa afianã ẽfe
8 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: ẽpa pexe ari kapa. Mẽ kaxõ iskafakĩ ẽfe
“Nãskarifiai kẽro kori exe diezyaano epa yoi kaikai, “Epa, ẽ Nios chakafata
fisti pakeano ãfe pexe mẽra rãpari otaxõ miari ẽ chakafamis. 19 Nãskakẽ iskaratĩa
fenakĩ õisharata mãtsokĩ fichitiro. ẽfe fakera mĩa ea fatiroma. Mia
9 Nãskata mã fichixõ, ãfe yamafoya a yonoxomisfo keskara mĩ ea fatiro,” ’ ixõ
chaima ikafoya ato ichanãfatiro. shinãta, 20 ãfe ãpa pexe ari fãi kani.
Nãskaxõ ato yoikĩ iskafatiro: ‘¡Aicho! A Nãskakẽ chai inoax oaito ãfe ãpa fichini
ẽfe kori exe fenoa mẽ fichiaki efe shinãmãi fakĩ. Nãskax akiki koshi
inimakãfe,’ ixõ ato yoitiro. farekekãi akiki nokota chishtoinĩfofã
10 Nãskarifiakĩ ẽ mato yoi. kokoketsani.
Nãskarifiakani Epa Niospa ãfe ãjirifo 21 “Nãskafaito ãfe fãke ãfe apa yoikĩ

inimakani fẽtsa ãfe chaka xateax a anã iskafani: ‘Epa, ẽ Nios chakafata miari ẽ
ipaoni keskara iyamaito õikani,” ixõ chakafamis. Nãskakẽ ẽfe fakera mĩa
Jesús ato yoini. fatiroma,’ ixõ apa yoini.
22 “Apa askafaino akka ãfe ãpa a
Meka fetsafaxõ Jesús ato yoini apa ãfe yonoxomis yoini ato iskafakĩ: ‘Koshikõi
fake raefatiroõnoa yoikĩ rapati fenasharakõi fĩxokãfe ẽfe fake ea
11 Jesús afianã ato yoini iskafakĩ: safemaxokãfe, askatari anĩcho sharari
“Feronãfake fisti fake rafeya ini. 12 Akka safemakãfe, askatari sandalia sharari
nã chipokoto apa yoikĩ iskafani: ‘Epa, safemakãfe,’ ato fata, 23 ‘Fãkka fake
mã mĩ chaima nakĩ a mĩa inãxiai ĩkisi xoakõiari ifitakãfe retexikakĩ nõ pinõ
ea inãfe,’ fani. Nãskakẽ ãpa ãfe afama fista ayanã. 24 Akka na ẽfe fake mã nani
mĩshti ato paxkaketsaxoni. keskara ikatsaxakĩ mã anã ekeki
13 “Nãskano pena fetsa ãfe fake nokoaki. Mã fenofinino mã nõ anã
chipokoto ãfe afama mĩshti ato fichiaki,’ ixõ akiki inimakĩ fista axoni.
inãketsani kori fixiki. Mã kori fiax 25 “Akka ãfe fake iyoato ãfe tare ano

chaikõi kani mai fetsa ari. Nãrixõ ãfe yonofai okĩ nikaferani pexe chaima
kori potakĩ mitoni mẽxotaima pãekĩ nokoiyokĩ mõsika maneyanã
kẽro chota feromafo fe ikĩ. 14 Akka mã mairaifono. 26 Nãskakẽ a yonoxomis
ãfe kori potakĩ keyoano, nã mai anoaxri fetsa kenaxõ yõkani ãfe ãpa pexe anoxõ
fonãikõinifo. Nãskakẽ nã mai anoax nã afaa afeskafakanimãkai. 27 Askafaito a
feronãfakeri chipo omiskõini yonoxomisto yoini: ‘Mã mĩ exto nokoa.
afaamaisax. 15 Nãskakẽ kaxõ nã mai Nãskakẽ ãpa fakka fake xoa sharakõia
anoa feronãfake fetsa yono yõkani ato retemana afeskaxma mĩ exto
yonoxopaikĩ, iskafakĩ yoini: ‘Ẽ mia sharakõi nokoano,’ ixõ yoini.
143 LUCAS 15, 16

28 “Akka ãfe ochi iyoa akiki õitifishkiki niminõfoma. Ẽ ato askafaino ãto pexe
finakõini. Nãskakẽ pexe mẽra ikinima. anoxõ ea ifinõfo ẽfe ifãfe ea potano,’ ixõ
Nãskaino ãfe apa ãfe pexe mẽranoax shinãni.
kãinãkafani ãfe fake yoiyoi mã ãfe fake 5 “Nãskaxõ fisti rasi ato kenapakeni

chipoko nokoano, ‘Mã mĩ exto nokoaki. afe tii ãfe ifo nimiafomãki ato yoixiki.
Nõko pexe mẽra ikikofe,’ fani. 29 Ãpa Nã akiki kai taea yõkakĩ taefani: ‘¿Afe
askafaino apa kemani iskafakĩ: ‘Shinãpo tii mĩ ẽfe xanĩfo nimiamẽ?’ ixõ yõikaito,
epa, ẽ mia yonoxomis keskaraxõ, ¿afe tii 6 kemani iskafakĩ: ‘Ẽ nimia xini ene cien

xinia ẽ mia yonoxomismẽ? Ea mĩa galon,’ faito, a xanĩfo fẽtsa yoini


yoiaitokai ẽ mia nikakaspamisma, akka iskafakĩ: ‘Nã mĩ nimia potaxõ nono
eakai cabranã fakeshta mĩa inãmisma tsaoxõ fetsa arisafafe cincuenta faxõ
retexõ piyanã ẽfe yamafo feta ẽ fista kenefe,’ fani.
apanã. 30 Akka mĩ fake mã nokoa nã mĩ 7 “Nãskaxõ fetsari yõkani: ‘Akka mĩri,

kori inãni kẽro chotaferomafoki potakĩ ¿afe tii nimiamẽ?’ faito, atori yoini
keyotani. Nãskafikẽ mĩ fãkka fake iskafakĩ: ‘Cien saco de trigo ẽ nimia,’
xoashara retexona,’ faito, 31 ãpa kemani: faito, ari yoini iskafakĩ: ‘A mĩ nimia
‘Anifoshta, mĩkai ea potamisma, mĩ efe potaxõ fetsa arisafafe ochenta faxõ
itiani. Akka na ẽfenãfo mĩnã, keyokõi kenefe,’ fani.
iki kiki. 32 Akka iskaratĩa nõ fista aki mĩ 8 “Nãskakẽ a ãfe ina chakapa ãa

extoki inimayanã. Akka mĩ exto naa shinãxõ akai keskara ãfe xanĩfãfe
keskara ikatsaxakĩ, mã anã ekeki nokoa tãpikõini. Nãskakẽ yoini iskafaki: ‘Mĩ
afeskaxma, mã afetĩama fenofinino anã tãpikõia, nãskakẽ fetsafãfe mia sharara
oaito nõ fichia,’ ixõ ãpa ãfe fake iyoa fakani,’ ixõ yoini. Nãskarifiakĩ a Nios
yoini,” ixõ Jesús ato yoini. Ifofaafãfema tãpikĩ finakõiafo ato
pãrakĩki, ãa shinãkaxõ. Akka a Nios
Meka fetsafaxõ Jesús ato yoini, Ifofaafo askarafoma, ato pãratirofoma.
xanĩfokõichi afe xanĩfo yõaniõnoa yoikĩ Chanĩma fisti yoitirofo.

16
1 Jesús afianã aõxõ tãpimisfo 9 “Ẽ mato yoinõ, mã afama mĩshti

yoikĩ iskafani: “Feronãfake fetsa ichapayaxõ a afaamaisfo ato inãkãfe,


afama mĩshti ichapayato feronãfake mã ato askafakẽ mato yoisharanõfo.
fetsa afe xanĩfo inõ yoini. Nãskaxõ Nãskakẽ mã mã naxõ mã anã kori
nikani ãfe afama mĩshti ãfe inapa yopatiroma mã Nios ari nokoaito nã mã
kexesharaxokẽma. 2 Nãskakẽ ãfe kori inãmisfãfe mato yoikĩ iskafatirofo:
xanĩfãfe kenaxõ yoikĩ iskafani: ‘¿Afamẽ ‘Aicho, mĩ noko shara famis. Iskaratĩa
a mĩõnoa ea mĩa yoiai? Akka a mĩ nono Nios ano mĩ nofe ipanaka,’ ixõ
yonofaiõnoa ea yoife. Akka iskaratĩa mĩ mato yoitirofo.
anã efe xanĩfo ikima,’ ixõ yoini. 10 “Akka nã isharakõixõ afara
3 “Askafaito nikakĩ ãfe inapa ichapama kexesharakõimis nõ tãpitiro
shinãkõini: ‘¿Ẽ afeskaimẽ? Iskaratĩa ẽfe afara ichapa kexesharakõitirokẽ. Akka
xanĩfãfe ea anã yonomanima, mã ea nã isharaxoma afara ichapama
potai. Ẽkai afeskaxõ anã yonotiroma kexesharamisma nãri nõ tãpitiro afara
kerexkai ẽ tarepanã. Nãskatari ẽ anã ichapa kexesharakõitirokẽma. 11 Akka
afaa yõkapaima ẽ rãfitiro. 4 ¡Choo! Mẽ nono mai anoxõ ãto afarafo
shinãi. Nã ẽfe ifo nimiyafo ẽ ato kexesharayamaifono, Niospa ato afara
xekaxopakefofãni anã ichapa sharakõifo inãpaifikĩ anã ato afaa
LUCAS 16 144

inãtiroma. 12 Nãskarifiakĩ Niospa mato Nãatori chakafai ãfe ãfimakõi fe ikĩ,”


afara shara inãpaifikĩ mato inãtiroma. ixõ Jesús ato yoini.
13 “Nãskarifiakĩ tsõa ãfe ifo rafe

yonoxosharatiroma. Akka fetsa Feronãfake fetsa afama mĩshti ichapaya


noikaspata fetsa noisharatiro, nã yoiai ikaino akka Lázaro afaamais ini
keskarakõi axotiro, akka a fẽtsa 19 Nãskata afianã Jesús ato yoini

amapaiyai keskara axotiroma iskafakĩ: “Feronãfake fetsa afama mĩshti


noikaspatiro. Nãskarifiakĩ mã kori fisti ichapaya ini, rapati sharakõi safea.
shinãkĩ mã Nios shinãtiroma. Nãskatari Nãskaxõ pena tii fista apaoni
Epa Nios fisti shinãkĩ mã kori pisharakõiyanã inimakõikĩ. 20-21 Nãnori
noitiroma,” ixõ Jesús ato yoini. feronãfake afaamais ini ãfe ane Lázaro,
14 Akka nã fariseofãfe kori yorafoki koyoi fetseax tsaoni a yora
noikõimisfono Jesús atoõnoa yoiaito afama mĩshti ichapayato ãfe pexe fepoti
nikakani akiki kaxemetsamanifo. ketokonõ. Nã feronãfake afaamaisyato
15 Askafaifono Jesús ato yoini: “Mãfi nõ shinãni iskafakĩ: ‘Na feronãfake afama
sharafora imiski yorafãfe ferotaifi, akka mĩshti ichapayato a piai ea inãpainõra,’
mã askafiaito Epa Niospa mato tãpikõia. ixõ shinãni. Nãskaino paxtafo akiki kaxõ
Akka yorafo mã pãratiro nafo sharafoki ãfe koyofo tãxoketsani.
mã ato fatiro, mã ato askafaino Niospa 22 “Nãskax Lázaro nani. Mã nakẽ

mã mato tãpixõ mato iskafai: ‘Nafo ãjirifãfe ãfe fero mẽsho iyonifo
chakakõifo,’ ixõ mato yoi,” Jesús ato Abraham fe ikikanõ Nios xanĩfo ano.
fani. Nãskatari a yora afama mĩshti
ichapayari nani. Nãri nakẽ maifanifo.
A Moisés yoini keskara sharafiano Nios 23 Nãskakẽ a yora afama mĩshti ichapaya
xanĩfãferoko ato finõkõinĩfofana omiskõikõini chiifã mẽranoax a yorafo
16 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: naax fomisfo anoax. Nãnoxõ foisnĩfofã
“Moisés Niosxõ yoini keskafakĩ, a chai inoa Abraham yafi Lázaro fichini.
Niospa meka yoimisfãferi yoinifo 24 Nãskakẽ fãsikõi Abraham kenani

keskara Juan mato yoini. Nãskakẽ meka iskafaki: ‘¡Epa Abraham, ea shinãfe! Ea
shara Nios xanĩfoõnoa Juan ato yoini Lázaro nĩchixõfe ãfe mifi rechoko fãka
iskafaki: ‘Mãto chaka xatekãfe anã a mã mechanafaxõ ea ana mechana faxoyonõ.
ipaoni keskara iyamakãfe Nios xanĩfo Nonoax ẽ omiskõi finakõikai na chiifã
ari ikixakakĩ.’ mẽranoax,’ ixõ yoiaito, 25 akka Abraham
17 “Akka chanĩma, maife nai koshikõi kemakĩ iskafani: ‘Ẽfe fãke, ¿mĩ
keyotiro. Akka a Moisés yoini keskakõi, shinãimamẽ nayoamax mĩ
Niospa meka shara keyonakama,” ixõ isharakõiyopaoni inimakõiyanã? Akka
Jesús ato yoini. Lázaro isharakõipaonima.
Omiskõipaoni. Nãskakẽ iskaratĩa
Feronãfake ãfe ãfi fe enẽnãtirofoõnoa nonoax isharakõia inimasharakõiyanã,
Jesús ato yoini akka mĩ omiskõikõi. 26 Nãskakẽ afeskax
(Mt. 19.1-12; Mr. 10.1-12) mia ari tsoa katiroma, mĩrikai afeskax
18 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka noko ano otiroma. Na mafa kinĩfã
fẽtsa ãfe ãfi enexõ, fetsa fia sharama. mesekõi afeskaxõ nõ finõtiroma. Mãri
Chakafai. Askara sharama. Askatari mã afeskaxõ arixori finõtiroma,’ ixõ yoiaito,
fenẽ enea feronãfake fẽtsa fĩari sharama. 27 nã afama mĩshti ichapayato anã yoini
145 LUCAS 16, 17

iskafakĩ: ‘Ẽ mia yoi epa Abraham mĩ chanĩmara fai finõmainĩfofã noko


Lázaro nĩchinõ ẽfe ẽpa pexe ano 28 a ẽfe yoisharafe nõ mia chanĩmara fakõinõ,”
exto cinco ikafo ano, anoxõ Niospa ixõ yoiaifono, 6 Jesús ato kemani: “Akka
meka ato yoinõ nikakõinõfo akairi nono mã ea nikakõixõ na ifi efapa mã yoikĩ
feyamanõfo nonoax omiskõi fetirofoki,’ iskafakerana: ‘Mĩ tapofoya tsekekainax
ixõ yoini. fakafã mẽra pakeax anã foaife,’ mã
29 “Askafaito Abraham yoini iskafakĩ: faino anã foaitiro.”
‘Afãfefi mã kirika kene õiafoki a Moisés
feta a Niospa meka yoimisfãfe kenenifo. Ãfe xanĩfãfe yoiai keskafakĩ a
Nã õikaxõ tãpisharakõinõfo,’ ixõ yoiaito, yonoxomisto axosharakõitiro
30 a afama mĩshti ichapayato anã kemani 7 Nãskaxõ anã ato Jesús yoini iskafakĩ:

iskafakĩ: ‘Mẽ tãpia, Epa Abraham, akka a “Na meka fetsari ẽ mato yoinõ nikakakĩ.
yora naax otoato atoki oxõ ato yoiaito Fatora fetsa mã inayaxõ mãto inapa
nikakõitirofo,’ ixõ yoiaito, 31 anã Abraham mãto tare ano yonoxotani oaino
yoini iskafakĩ: ‘Akka a Moisés feta Niospa askayamakĩ fakkafo kexetani oaino
meka yoimisfãfe yoinifo keskara akka, ¿mã iskafakĩ yoitiromẽ: ‘Pexe
nikakaspakaki. Nãskarifiakĩ tsõa mẽra ikikerafe tsaoxõ pixiki,’ mã
nikatiroma a yora otoato ato yoiaito,’ ixõ fatiromẽ? 8 Maa, mã askafatiroma.
Abraham yoinino,” Jesús ato fani. Askafatamaroko mã yoitiro iskafakĩ: ‘Ea
pĩchaxõfe ẽ pinõ, mã nafakẽ ea yoixii ẽ
Noko fẽtsa afara chakafamaino ãfenã pikĩ taefanõ, mĩ chipo axiki,’ ixõ mãto
mesekõi itiro ina mã yoitiro. 9 Nãskatari ãfe inapa nã
(Mt. 18.6-7, 21-22; Mr. 9.42) ãfe xanĩfãfe yoia keskafakĩ mã

17
1 Jesús aõxõ tãpimisfo yoini axosharakõiano iskafakĩ yoima: ‘Aicho,
iskafakĩ: “Mẽxotaima a ea ea mĩa axosharakõia,’ ixõ yoima.
Ifofaafãfema yorafo afara 10 Nãskarifiakĩ mãri a Niospa mato yoia

chakafamapaimisfo. Akka fẽtsa fetsafo keskarakõi fakĩ iskafakĩ yoikãfe: ‘Nõkai


afara chakafamax omiskõifinakõixii. 2 Akka afama, nõa shinãxõ nõ afaa akima.
ato askafamayoamano, tokiriya tenexti Nõko Ifãfe noko yoia keskafakĩ nõ aki,’
faxõ fakafã nõafã mẽra potatirofo a ea ixõ yoikãfe,” Jesús ato fani.
rama Ifofaifo ato afaa chakafamayamanõ.
Nãskara shara,” ato fani. Jesús diez feronãfake
3 “Kexemesharakãfe. Fẽtsa mia chakafaito sharafani rashkishi fetseaito
yoisharafe anã mia chakafanõma. Mĩ yoiaito 11 Jerusalén ano fãi kakĩ Jesús Samãria

nikakĩ iskafakĩ shinãnõ: ‘Chanĩmarokomẽ ea yafi Galilea xatsokama rafe finõfaini.


yoisharakõi ẽ anã askanõma,’ ixõ shinãito 12 Nãskax Jesús pexe rasi pasotai nokoni.

raefaxõ yoisharafe. 4 Akka anã mia chakafakĩ Nãno mã nokoano chai ixõ diez
mekafaxõ, ea raefafe ixõ mẽxotaima mia feronãfake nã rashkishi fetseaifãfe
yoiri faito akiki õitifishkikĩma mĩ yoisharaxõ õikakĩ kenanifo fãsikõi. 13 Akka iskafakĩ
mĩ raefatiro,” ixõ Jesús yoini. fãsikõi yoinifo: “Jesús, Maestro, noko
shinãfe,” faifono, 14 Jesús ato õikĩ ato
Nõ chanĩmara faito Niospa noko afama yoini iskafakĩ: “A ato Nios kĩfixomisfo
mĩshti faxotiro ano fotakãfe, a mã shara ato ispaxiki,”
5 Nãskata a aõnoa yoimisfãfe Jesús ato faino, mã fokani koshikõi a isinĩ
yoinifo iskafakakĩ: “Ifo, nõ mia ikaifo sharai fetsenifo.
LUCAS 17 146

15 Akka fistichi ãfe yora sharakõi 25 Akka ẽ taei omiskõifinayoxii yorafãfe


meekĩ anã akiki oxõ fãsikõi yoikĩ ea õikaspaifono nã ea õikaspaifotĩa.
iskafani: “¡Aicho, fãsi Nios sharakõi! Mã 26 Akka nã Noé niyoano ini keskai

ea sharakõi faki,” ixõ yoini. 16 Nãskafata nãskarifiaxii ẽ anã oaino. 27 Akka yorafo
Jesús ferotaifi ratokonõ mai pikãta ayakãta fĩanãkãta ikaifono, mã
chachipakefofã maikiri fepopakekafã. Noé kanõanãfã mẽra ikiano faka
“¡Aicho Jesús, mĩ ea sharafaa! ¡Mĩ fãsi faipafãino, keyoi ãsai mitokomenifo.
sharakõi!” ixõ yoini. Akka nã feronãfake Nãskarifiaxii ẽ oaino ea shinãtama afara
Samãria anoa ini. chaka shinãifono.
17 Askafaito Jesús yoini: “¿Akka diez 28 “Nãskarifiani nã feronãfake Lot

feronãfake ikafomamẽ a ẽ ato sharafa niyoano, yorafo pikãta, ayakãta, afarafo


isinĩ ikaifono? ¿Akka fakimẽ ranãri a fĩkãta, afarafo ato minikãta ãto tarepa
nueve feronãfake? 18 ¿Akka na afarafo fanakãta pexe fakãta ikaifono,
feronãfake fisti efe yora yamafixõ ekeki 29 akka Lot mã Sodoma anoax tsekeano,

oxõ Nios aicho faiyoamẽ?” ixõ Jesús oa oi ikai keskara nai mẽranoax atoki
yoini. 19 Nãskaxõ nã feronãfake yoini chiifã pakeaino keyokõi koofi
iskafakĩ: “Fininĩkafãfe kãtaxiki. Mĩ ea mitokomenifo.
chanĩmara fakõinax mã mĩ sharaki,” ixõ 30 “Nãskarifiaxii ẽ oaino, ea

Jesús yoini. shinãkãtama nã ipaiyai keskara


shinãifono. 31 Nãskarifiakĩ ẽ oaino fetsa
Nios xanĩfãfe keyokõi yorafo ãfe pexe fomãkĩa tsaoxõ anã ãfe afara
ĩkinãino afe keskara iximẽ fipai ãfe pexe mẽra ikitiroma ãfe afara
20 Nãskano fariseofãfe Jesús yõkanifo fixiki. Askatamaroko ichotiro.
iskafakakĩ: “¿Afetĩa nono mai anoax Nãskarifiai a ãfe tarepa yonofai anã ãfe
yorafãfe ato xanĩfo iximẽ Nios?” ixõ pexe ano katiroma ãfe afara fixiki.
yõkaifono, Jesús ato kemani: “Nios 32 Akka nã Lot ãfe ãfiõnoa shinãkãfe. Nã

xanĩfãfe ato ĩkinãino nõ õitiroma. kẽromã ãfe afarafo shinãi ifiakẽkafã


21 Tsõakai yoima iskafakĩ: ‘Nakĩa, õipai narisatani keskai mãri askatiroki.
õikapo,’ askatari, ‘Oa onokĩa, õikapo,’ Askayamakãfe. 33 Akka fẽtsa shinãkĩ
mato faima. Akka Nios xanĩfo mato iskafai: ‘Ẽ Jesús Ifofaito ea
mẽra ixõ mã mato shinãmani nõ omiskõimakaniraiti,’ ixõ shinãkĩ ẽfe
õiyamafiaino,” ixõ ato yoini. meka kachikiri fai. Nã keskara yora
22 Nãskaxõ ãfe inãfo yoini iskafakĩ: “Ẽ naax omiskõipakenaka. Akka aa eõnoax
samama mato makinoax kai. Mẽ mato omiskõiai naax efe isharakõipakenaka.
makinoax kaano anã mã ea õima. Ea 34 “Akka ẽ mato yoi, yora rafe nã fakishi

õipaifikĩ mã ea shinãkõixii iskayanã, mishkitiro fistichi oxakanax ẽ oaino fetsa


‘Nõko Ifo nofe imis keskara nõ õipaikõi,’ efe kaino fetsa nẽtetiro. 35 Nãskarifiai kẽro
ixõ mã ea yoifikĩ a keskara mã anã rafeta xiki renekani. Fetsa ea ari kai
õima. 23 Akka mato fetsafãfe pãrakĩ yamarisatanaino akka fetsa nẽtetiro nã
iskafakani: ‘Nakĩa Cristo,’ mato fata, ‘Oa omiskõipakenakafo mẽra kaxiki.
onokĩa,’ mato faifãfe, akka ato 36 Nãskatari feronãfake rafeta ãto tare ano

nikayamakãfe ãa mato pãrakani kiki. yonokani, fetsa ea ari kai yamarisatanaino,


24 Akka ẽ nai mẽranoax oi oa kana peiki fetsa nẽtetiro nã omiskõipakenakafo mẽra
fafetanaito nõ õitiro keskara, nãskarifiai kaxiki,” ixõ ato yoiaino, 37 yõkanifo
ẽ oaito mã ea õixii ẽ chaxaferanaito. iskafakakĩ: “Ifo, ¿faki fokanimẽ?” ixõ
147 LUCAS 17, 18

yõkaifono ato kemani iskafakĩ: “Mã keskarama,” ixõ shinãmisfoõnoa Jesús


tãpitiro a afara naa ano ishpifo fotofaifãfe. ato yoini iskafakĩ: 10 “Feronãfake rafe
Nãskarifiaxii ẽ fotofaino a ea Ifofamisfo fonifo Nios kĩfiti pexefã mẽra anoxõ
ekeki ferisaxakani,” ixõ Jesús ato yoini. Nios kĩfi fokani. Fetsa fariseo ini. Fetsari
ãfe xanĩfo kori fixomis ini. 11 Nã fariseo
Meka fetsafaxõ kẽro ifomafaõnoa yafi arese nĩxõ kĩfikĩ iskafani: ‘Epa Niosi, ẽ
xanĩfo Jesús ato yoini fetsafo keskarama. Akka fetsafo

18
1 Jesús anã ato yoini meka fetsafaxõ yometsomisfo, chakakõifo, askatari ato
ato tãpimaxiki, Epa Nios mẽxotaima ãfima chotamisfo. Akka ẽkai nã ãfe
kĩfikani xokenãyamanõfo. 2 Ato yoikĩ xanĩfo kori fĩxomis keskarama. Nãskakẽ
iskafani: “Nã pexefã rasi anoxõ xanĩfãfe Nios ẽ mia aicho fai. 12 Na semãnã tiifi ẽ foni
shinãtama yorafori noimisma. 3 Nã pexefã tenekĩ rafefa fafafãini mia shinãkĩ. Akka
rasi anori kẽro ifomafa ika ini. Nãskakẽ nã nã ẽ fiairi ẽ mia paxkaxõ fafãini,’ ixõ
kẽro ifomafa mẽxotaima a xanĩfoki kapaoni fariseo Epa Nios kĩfini. 13 Akka a ãfe
yoikĩ iskafaikai: ‘A ea noikaspamisto ea xanĩfo kori fĩxomis ori chai nini. Nãri
chakafai kiki ea yoixõfe ea anã chai nĩxokai nai foispainima.
chakafayamanõ,’ ixõ yoifiaito, 4 nã xanĩfãfe Askatamaroko shinãmitsayanã Epa Nios
nikakaspayanã tooxanima. Nã kẽro ifomafa yoini iskafakĩ: ‘¡Ooa! Epa Niospa, ẽ mia
fekaxtefafiaino akka nãskaxõ xanĩfãfe chakafamiski. Eõ noikĩ ea sharafafe ẽ
shinãni iskakĩ: ‘Ẽ Nios shinãima, yorafori ẽ chakakĩ,’ fani. 14 Ẽ mato yoi nã ãfe
noima. 5 Akka na kẽro ifomãfa ea fekaxtefai xanĩfo kori fixomis ãfe pexe ano oni mã
kiki, ẽ yoisharaxonõ anã a chakafaito Niospa ãfe chaka soaxonano. Akka nã
fekaxtefayamanõ, mẽ yoixonano anã ea fariseo ãfe chaka soaxonima. Nãskarifiai
fekaxtefaima kiki,’ ixõ xanĩfãfe yoini.” fetsa ãa anoi yoimesharai: ‘Ẽ sharara,’
6 Iskafakĩ Jesús ato yoini: “A xanĩfo imiskẽ chipo Niospa afaa imatiroma.
chakapa yoini keskara nikasharakãfe. Akka fẽtsa shinãkĩ iskafai: ‘Ẽfi afarafo
Chakafixõ nã kẽro ifomafa fekaxtefaito chakafamiski,’ ixõ shinãito nã keskara
axosharaniki. 7 Akka Nioskai nã xanĩfo chaka yora Niospa chaka soaxotiro afe
keskarama. Akka, ¿Niospari ãfe yorafo ato ĩpaxanõ,” ixõ Jesús ato yoini.
afara axosharatiromamẽ? Noko nikaikai
Jesús fakefo chishtoxõ ato mãmãyanã ato
fekaxtetiroma penachãi yafi fakishchãi
Epa Nios kĩfixopakeni
kĩfiaifono ato nikakaspatiroma.
(Mt. 19.13-15; Mr. 10.13-16)
¿Askayamakĩ, ‘Ea manayokãfe,’ ixõ ato
yoitiromẽ? 8 Maa. Akka ẽ mato yoi mã 15-16 Nãskatari yorafãfe ato fake mĩshti

manamiskẽ koshi mato afara shara faxoxii. Jesúski efenifo ato mãmãpakeyanã ato Epa
Akka a mato chakafamisfo ẽ ato Nios kĩfixonõ. Akka nã Jesúsxõ tãpimisfãfe
omiskõimaxii. Akka, ¿ẽfe Epa ariax anã ẽ ato iskafanifo: “Mãto fakefo efexõ nõko Ifo
nãmã fotoaitĩa ea chanĩmara faifãfe ẽ fekaxtefayamakãfe,” ato fanifo. Ato
õitoshiximẽ?” ixõ Jesús ato yoini. askafaifono Jesús ato yoini: “Ato enekãfe na
fakefo ekeki fenõfo. Ato nẽtefayamakãfe. Ẽfe
Meka fetsafaxõ fariseofoya a ato kori Epa Nios xanĩfo ika ari na fakefo
fĩamisfo Jesús ato yoini keskarakõifoki,” ixõ ato yoini. 17 “Ẽ mato
9 Jesús meka fetsafaxõ ato yoini ato pãraima, mã Epa Nios xanĩfo nikayamax na
tãpimaxiki. “Ẽfi sharaki, ẽkai afaa fakefãfe ea nikaifo keskafakĩ, Epa Nios ika ari
chakafamisma yora fetsafokai ea mã katiroma,” ixõ Jesús ato yoini.
LUCAS 18 148

mĩshtifo nõ õiferani nõ mefe oni,” faito,


Feronãfake naetapa kori 29 Jesúskemani iskafakĩ: “Ẽ mato yoikõi,
ichapayax Jesús fe mekani fẽtsa Nios xanĩfoõxõ ato yoikakĩ ãfe
(Mt. 19.16-30; Mr. 10.17-31) pexe õifaita ãfe apa yafi ãfe afa õifaita
18 Xanĩfo fetsa Jesús ano oxõ yõkani ãfe onefetsafo õifaita ãfe ãfi õifaita ãfe
iskafakĩ: “Maestro, mĩ sharaki, ea yoife fakefo õifaita ixõ, 30 nãato afama
ẽ afaa afeska fatiromãki Nios xanĩfo fe mĩshtifo fixii. Nãskatari mã naax Nios fe
ipaxaki,” ixõ yõkaito, 19 Jesús kemani: ipanaka,” ixõ Jesús ato yoini.
“¿Afeskakĩ sharara mĩ ea faimẽ? Akka
Nios fisti shara. 20 A Niospa yoini Anã Jesús ato yoini:
keskara mã mĩ tãpia. Iskafakĩ yoini: ‘Mĩ “Mã chaima ea retekanira,” ixõ
ãfima chotayamafe; askatari yora (Mt. 20.17-19; Mr. 10.32-34)
reteyamafe; askatari yometsoyamafe; 31 Jesús aõxõ tãpimis tiis doce kenani.
askatari chanĩyamafe mã kaxpa ato Nãskaxõ ato yoini iskafakĩ: “Iskaratĩa
pãrayamakãfe. Nãskaxõ mãto epa yafi mã nõ Jerusalén ano kaikai. Nãnoax nã
mãto efa nikasharakãfe,’ ” ixõ yoiaito, Niospa meka yoimisfãfe eõnoa yoikĩ
21 nã feronãfake yoini iskafakĩ: “Nã mĩa kenenifo keskakõi kaikai ẽ. 32 Nãnoxõ
yoiaifo keskara mẽ nikamis naetapaxõ,” yora fetsafo ea ato achimakani kiki.
faito, 22 askafakĩ yoiaito nikakĩ Jesús Nãfãfe ea kaxemetsama fayanã ea
kemani iskafakĩ: “Nãno afara fetsa fisti ĩchakani kiki ekeki kemo
mĩ tãpiama. Akka mĩ afarafo minixõ mechoketsayanã. 33 Ea koshaketsakata
kori fixõ nã afaamaisfo ato minife. ea retekani. Akka ea askafafiaifono tres
Nãskax nai mẽranoax mĩ afama nia oxata ẽ otoxii,” ixõ ato yoini.
mĩshtifoya ixikai. Nãskafata efe koofe,” 34 Ato askafakĩ yoiaitokai tsõa

ixõ yoiaino, 23 akka nã feronãfake Jesús tãpinima. Mã nikafikakĩ tsõa


askafaito nikai, shinãchakakõi tãpisharanima, Niospa Yõshi Sharapa
tooxinima, afama mĩshti ichapayax. ato shinãmayoamano.
24 Shinãmitsaito õikĩ Jesús ato yoini:

“A yora afama mĩshti ichapaya Nios Jesús yora fisti fẽxokõikẽ


xanĩfo ano katiroma, fekax pishta. Jericó anoxõ sharafani
25 Mãraki camello akoja kini mẽra (Mt. 20.29-34; Mr. 10.46-52)
ikipaifi ikitiro fekaxkõi efapamãiax. 35 Mã chaima Jesús Jericó ano nokoi
Nãskarari yora afama mĩshti ichapayato kakĩ, yora fẽxo fai ketokonõ tsaokẽ
Nios Ifofapai fekaxkõi ãfe afama fichini, anoxõ ato kori yõkaito.
mĩshtifomãi potakaspakĩ,” ixõ Jesús ato 36 Nãnoxõ nã fẽxo fai ketokonõ tsaoxõ

yoini. nikakĩ yorafã rasi fofãnaifãfe ato yõkani:


26 Ato askafaito nikakakĩ a aõxõ “¿Afaa afeskafakanimẽ?” ato faito,
tãpimisfãfe tãpipainifo. “¡Kee! ¿Afeskax 37 yoinifo: “Jesús Nazarete anoa kafani,”

nõ Nios fe ipaxatiromẽ?” ikanax fanifo. 38 Askafaifono nikai fãsikõi


yoinãnifo. 27 Jesús ato kemani: “Akka kenani iskai: “Jesús mĩfi David fenakĩ,
yorafokai ãa ifimetiroma, Nios fistichi ea shinãfe,” fani.
yorafo ifitiro. Niospa afama mĩshti 39 Askafaito nã rekẽ foaifãfe iskafanifo:

fatiro. Tsõakai afama mĩshti fatiroma, “Nõko Ifo fekaxtefayamafe,” fafiaifono,


Nios fistichi atiro,” ato faito, 28 Pedro akka nã fãsikõi kenai iskani: “¡David
yoini: “Ifo, nõ mefe okĩ nõko afama fenapa, eõ noife!” faito nikai, 40 Jesús
149 LUCAS 18, 19

nẽteakekafã ato yoini iskafakĩ: “Ea yoini. Nãskaxõ nãnoafo ato yoini: “Na
ifixotakãfe oaiskai kenariai,” ato faito feronãfake Abraham ãfe fena. Abraham
ifixotanifo. Mã oano Jesús yõkani Nios nikakõipaoni keskafakĩ natori Nios
iskafakĩ: 41 “¿Ẽ mia afeskafatiromẽ?” nikakõi. 10 Akka ẽ oni ẽfe Epa Nios
faito, nã fẽxo kemani iskafaki: “Ifo, ẽ anoax a fenoafo ato fenayanã ato
oĩsharapai afeskaxõ ẽ õisharatiroma,” ifiyoi,” ixõ ato yoini.
faito, 42 Jesús yoini iskafaki: “Ea mĩa
chanĩmara faax mã mĩ shara. Nãskaxõ Meka fetsafaxõ koriõnoa Jesús ato yoini
mã mĩ õisharai,” fani. (Mt. 25.14-30)
43 Nãskafaino nã fẽxo õisharakõitani. 11 Nã yorafãfe nikanifo Jesús ato

Nãskax Jesús fe kakĩ, “Aicho mã ea yoiaito mãmãi Jerusalén chaima


Niospa sharafaki, Nios fãsi sharakõikĩ,” faifokakĩ, “Mã Nios xanĩfo chaima
ikax afe kaino yorafãfe õikakĩ akairi, nokoira,” ixõ shinãifono. Nãskara
“Nios fãsi sharakõi,” ikanax akiki shinãifono mã tãpixõ Jesús meka
inimakõinifo. fetsafaxõ ato yoini. 12 Iskafakĩ ato yoini:
“Nãno feronãfake fetsa xanĩfo keskara
Jesús fe Zaqueo ini. Nã feronãfake chai kani mai fetsa

19
1-2 Nãskano Jesús Jericó pexe ari, nãriax mã xanĩfo ikax opai. 13 Akka
rasi ano finõfaini. Akka nãno kayoxoma a yonoxomisfo diez kenani.
feronãfake afama mĩshti ichapaya ika Nãskaxõ ato kori ichapa inãketsayanã
ini, ãfe ane Zaqueo. A ato kori ato yoini iskafakĩ: ‘Na kõri afara ichapa
fixomisfãfe ãfe xanĩfo ini. Nãatori ãfe mã fĩkãfe nã ẽ oaitĩa,’ ixõ ato yoini.
xanĩfo kori fixomis ini. 3 Nãato Jesús 14 Akka yorafãfe ãfe mai anoxõ

õipaifiki õinima, yora ichapafãfemãi noikaspanifo. Nãskaxõ acho yora rafe


nakifafono Zaqueomãi mĩsto pishtamãi nĩchinifo iskafakĩ ato yoitanõfo: ‘Na
axõ. 4 Nãskakẽ fãi rekẽ ichoni Jesús feronãfake nõ fichipaima nõko xanĩfo
kaito õixiki. Nãskata ĩfiya inani nã Jesús inõ,’ ixõ ato yoitanõfo.
kafanai anori. 5 Jesús anori finõfãikĩ 15 “Akka askafafiaifono mã xanĩfo itani

fomãkĩa naiskĩ fichixõ yoini iskafaki: anã anoris oni ãfe mai ano. Mã nokoxõ
“Zaqueo, fotopakekafãfe. Iskaratĩa mĩ a yonoxomisfo kenamani nã ato kori
pexe ano ẽ nẽteyoikaikai,” faino, inãfaini tii, tãpixiki afe tii kori
6 koshikõi Zaqueo fotopakekafãni. fiafomãkĩ. 16 Nãskano fetsa akiki oitaexõ
Nãskakẽ akiki inimasharakõiyanã ãfe yoikĩ iskafani: ‘Ifo, a ea mĩa kori
pexe ari iyoni. inãfainitatima finõmainĩfofã kori exe
7 Nãskaito õikakĩ yora rasichi iskafakĩ diez faxõ mẽ mia fĩxõa,’ fani.
yoinifo: “¡Kee, õikapo! ¿Afeskai na yora 17 Askafaino ãfe xanĩfãfe kemani: ‘Aicho,

chakapa pexe ano Jesús iki kaimẽ?” mĩfi ea yonoxõ sharamiski. Ẽ mia afaa
fanifo. 8 Askafafiaifono Zaqueo ichapa inãyamafiano finõmainĩfofã mĩa
fininãkafã Jesús yoini iskafakĩ: “Ifo, fĩxosharakõia. Nãskakẽ pexe rasi diez
õipo. Nã afaamaisfo na ẽfenãfo ẽ ato anoa ẽ mia xanĩfo imai,’ ixõ yoini.
paxkaxonikai. Nã ẽ atoki yometsomisfo 18 Nãskatari ãfe ina fetsari akiki oxõ

cuatro veces faxõ ẽ ato inãi,” ixõ yoini. yoikĩ iskafani: ‘Ifo, a ea mĩa kori
9 Askafaito Jesús yoini iskafaki: inãfainitatima finõmainĩfofã kori exe
“Iskaratĩa mẽ mia chaka soaxona mĩ cinco faxõ mẽ mia fixõa,’ fani.
Niospa fake iki mĩ afe ĩpanaka,” ixõ 19 Nãskafaino nãri kemakĩ iskafani: ‘Mĩri
LUCAS 19 150

cinco pexe rasi anoa xanĩfo ikikai,’ fani. mato faifono ato yoikĩ iskafakãfe: ‘Nõko
20 Akka a yonoxomis fetsari akiki oxõ Ifãfe fichipaiyaito nõ ifixoniyoa,’ ato
iskafakĩ yoini: ‘Ifo, nakĩa mĩ kori ẽ mia fakakĩ,” Jesús ato fani. 32 Ato nĩchia
mekexona samapa rakoxõ. 21 Ẽ mikiki fõkaxõ õiafo nã Jesús ato yoia
mesekĩ, mĩmãi feronãfake keskarakõi fichitoshinifo.
mitsisipakõikẽ, mĩnãyamafekẽ mĩ fimis, 33 Mã burro tẽpeaifono, nã burro

askatari a mĩ fanama anoafori mĩ fimis. ifofãfe ato yõkanifo: “¿Afeskakĩ mã


Nãskakẽ ẽ mikiki mesekĩ ẽ mia kori noko burro tẽpekaimẽ?” ato faifono,
mekexona, nakĩa mĩ kori,’ ixõ yoini. 34 ato kemanifo iskafakakĩ: “Nõko Ifãfe
22 “Askafaito nikakĩ ãfe xanĩfãfe yoini fichipaiyaito nõ ifixoniyoa,” ato fanifo.
iskafakĩ: ‘Mĩ ea yonoxosharamisma, mĩ 35 Nãskaxõ burro kateki ãto rapati

chakakõi, askatari mĩ xanikõi. Mĩ kakafakaxõ efenifo Jesús ano. Nãskaxõ


mekaõxõ ẽ mia omiskõimani. Mĩ ea a kamaki Jesús tsaoinĩfofãnifo.
iskafakẽ, na feronãfake mitsisipakõi 36 Nãskakẽ Jesús tanaima kani. Akka

ãfenãyamafekẽ fimis, askatari a fanama yorafãfe ãto rapatifo fai nẽxpakĩa


anoafori fimis mĩ ea fakẽ. 23 Akka, kakafafonifo. 37 Mã chaima machi Olivos
¿afeskakĩ banco ano mĩ ea kori tisiri mekani keyokõi a aõxõ tãpimisfãfe
faxõfamamẽ mã ẽfe kori ĩchapano ea fãsikõi yoinifo iskafakakĩ inimayanã:
inãxikima, mẽ anã ẽfe pexe ano ẽ oano?’ “¡Aicho, Nios fãsi sharakõi! ¡Niosxõ
24 Nãskata nã anoafo ato yoini iskafakĩ: afama mĩshti mĩ akaito nõ oia!” fanifo.
‘Na feronãfake kori fĩakãfe nã diez faxõ 38 Iskafakĩ yoinifo akiki inimakakĩ:

finõmainĩfofã ea kori fixõa inãxikakĩ,’ “¡Aicho, nõko xanĩfo nokoki oaki!


ato faito, 25 kemakĩ iskafanifo: ‘Ifo, akka ¡Niospa nai mẽraxõ shara famafafãini!
nãatoroko mã diez faxõ finõmainĩfofã ¡Niospa yoini Jesús nõko xanĩfo inõ,
fia,’ faifono, 26 anã xanĩfãfe ato kemani: aõnoax yorafo Nios fe nĩpaxanõfo!
‘Akka ẽ mato yoi nã afara ichapaya nõ ¡Aicho, Nios fãsi finakõia!” ixõ fãsikõi
afara ichapa inãtiro. Akka a afaa yoinifo.
ichapayama, ãfe afara nõ fĩatiro anã 39 Nãskafaifono fariseofãfe yorafã rasi

afaa ichapaya inõma. 27 Askatari a ea mẽraxõ yoinifo iskafakakĩ: “Maestro, mĩ


noikaspakakĩ a ea xanĩfo fakaspafo, inafo yoife iskanõfoma,” faifono, 40 akka
fitakãfe ato retexikakĩ ẽfe ferotaifi,’ ixõ Jesús ato kemani: “Ẽ mato yoi nafãfe ea
xanĩfãfe ato yoini, ” Jesús ato fani. yoisharayamaifono, na tokirifãfe fãsikõi
eõnoa meka shara yoikeranafo,” ixõ
Jesús nokoni Jerusalén ano Jesús ato yoini.
(Mt. 21.1-11; Mr. 11.1-11; Jn. 12.12-19) 41 Mã chaima Jerusalén ano nokoax nã
28 Nãskara ato yoita Jesús kani pexe rasi anoafo ato õi, atoõnoax Jesús
Jerusalén ano a aõxõ tãpimisfo fe. 29 Mã oiani. 42 Iskafakĩ ato yoiyanã: “Ea
chaima Betfagé fe Betania ano nokoxõ chanĩmara faax mã isharapakenakaki.
machi Olivos anoxõ a aõxõ tãpimis rafe Akka mãkai tãpiama iskaratĩa Niospa
nĩchini. 30 Ato iskafakĩ yoiyanã: Fake mã nokoa. Eakai mã xanĩfo
“Mẽstekõi fõtakãfe oa ono pexe rasi ano. fapaima ẽ mato imasharapaifiaito, mã
Mã nokoxõ nãnoa burro fake nexekẽ mã ea nikakaspai. Iskaratĩa ẽ mato
fichi kaikai tsoa aõ nimisma. Tẽpexõ ea afeskafatiroma. Mã mã fenoa. 43 Fatora
efexotakãfe. 31 Anoxõ mato yõkaifono penata mato noikaspakani nã mato
iskafakĩ: ‘¿Afeskakĩ mã burro tẽpeimẽ?’ noikaspaifãfe. Nãskaxõ mato chetekaxõ
151 LUCAS 19, 20

mato mẽra ikiferakaxõ mato retekĩ ikimapakenõ? Niospa nĩchiyamakĩ


mitokani. 44 Mãto pexefori pãoiki yorafãfe nĩchiniforaka.”
fetsexii, mĩ kaifofoya mato retekĩ 5 Ato askafaino ãa ranã mẽenãpai

mitoxikani tsoa pishta ichoxima, mã ea fetseyanã shinãnifo iskakakĩ: “Nõ


nikakaspamis Niospa ea matoki kemakĩ iskafaino: ‘Niospa nĩchini,’ nõ
nĩchifiano,” ixõ Jesús ato yoini. faino noko yoikĩ iskafai: ‘Akka,
¿afeskakĩ mã Juan nikamismamẽ?’
Jesús a Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ a ato 6 Akka nõ iskafakĩ yoitiroma: ‘Yorafãfe
inãifo ato potani Juan nĩchinifo,’ nõ fatiroma yorafãfemãi
(Mt. 21.12-17; Mr. 11.15-19; Jn. 2.13-22) tokirinĩ tsakakakĩ noko retenõfo. Akka
45 Nãskata Nios kĩfiti pexefã mẽra keyokõichi shinãkani Niospa ato
Jesús ikikaixõ õia a mẽraxõ afarafo ato shinãmanaino, Juanmãi Niospa
miniaifãfe õikĩ ato kãimani. 46 Naskafata shinãmanaino ato yoiaino,” ikanax
ato yoini iskafakĩ: “Niospa meka yõra yoinãnifo. 7 Nãskaxõ kemanifo: “Nõ
kenekĩ iskafani: ‘Mã ẽfe kĩfiti pexefã tãpiama tsõara Juan nĩchini ato
mẽraxõ mã ea kĩfitiro,’ ixõ yoifinino, maotisafakĩ ato faka mẽra
akka nã yometsofãfe pexe keskara mã ikimapakenõ,” faifono, 8 akka Jesúsri ato
famis,” ixõ Jesús ato yoini. kemani iskafakĩ: “Ẽri mato yoima
47 Nãskata Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ tsõaõxõ ẽ iskafaimãkai,” ixõ ato yoini.
pena tii Jesús ato yoini. Ato yoifiaino a
ato Nios kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo feta Meka fetsafaxõ Jesús ato yoini a ato
a Moisés yoikĩ kirika keneni keskara ato yonoxomis chakafoõnoa
tãpimamisfãfe judeofãfe ãto (Mt. 21.33-44; Mr. 12.1-11)
xanĩfofofãferi afeskaxoma Jesús 9 Nãskata taefakĩ Jesús yorafo yoini.
retepaikakĩ shinãnifo. 48 Akka afeskaxõ Meka fetsafaxõ ato yoikĩ iskafani:
retetiroma inifo, yorafãfemãi “Feronãfake fẽtsa ãfe tare ano uva
nikasharapaikõiaifono a Jesús ato yoiai fanaxõ fẽtsafãfe kexexonõ ato inãfaini
keskara. chai kayoni. 10 Nã ãfe fana fimimistĩa
ifãfe a yonoxomis nĩchini a kexexonafo
“¿Tsõa mia nĩchinimẽ mĩ xanĩfo inõ?” ixõ ato yõkaxõ ãfe fana fimifo fixotanõ nã
Jesús yõkanifo anoxõ achipaikakĩ ãfenã tiiri. Akka nã fana kexeafãfe
(Mt. 21.23-27; Mr. 11.27-33) seteketsakaxõ afaamais nĩchinifo.

20
1 Pena fetsa Nios kĩfiti pexefã 11 Nãskata tare ifãfe anã a yonoxomis

mẽra Jesús ikikaini anoxõ fetsa nĩchini. Akka nãari ĩchaketsayanã


yorafo tãpimani afeskax Nios fe seteketsakaxõ afaamais nĩchinifo.
ĩpaxatirofomãkĩ. Anoxõ ato yoiaino a 12 Nãskaxõ afianã fetsari nĩchini. Akka

ato Nios kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo fe, a mã kaano nãri imi tofeketsakaxõ
Moisés yoikĩ kirika keneni keskara ato tarepaxõ potanifo.
tãpimamisfo, judeofãfe ãto xanĩfofori 13 “Nãskata tare ifãfe shinãni: ‘¿Ẽ

fenifo. 2 Iskafakĩ yõkanifo: “¿Tsõaõxõ mĩ afeskafaimẽ? Ẽfe fakekõi a ẽ aõ noiai


iskafaimẽ? ¿Tsõa mia yoiamẽ mĩ mia nĩchipa, õitsai ẽfe fake
iskafanõ?” ixõ yõkanifo. nikakõitirofoki,’ ixõ nĩchini. 14 Akka mã
3 Askafaifono Jesús ato kemani: “Ẽri ãfe fake nĩchia kaito fichikanax nã tare
mato yõkanõ ea yoikapo. 4 ¿Tsõa Juan kexemisfo yoinãnifo iskakani: ‘Nato ãfe
nĩchiamẽ ato maotisafakĩ ato faka mẽra apa naano na fanafo fixii kiki. A nari nõ
LUCAS 20 152

retenõ na tare nõkonã inõ,’ ikax kopifatiromãki askayamakĩ nõ


yoinãnifo. 15 Nãskakata achikaxõ tare kopifatiroma rakikĩa,” ixõ yoinifo.
pasotai iyokaxõ retenifo. Akka, ¿afaa 23 Akka Jesús tãpini feparapaiyaifãfe.

mã shinãimẽ ato afeska faimẽ a tare Nãskaxõ mã tãpixõ ato yoini, 24 “Ea kori
ifãfe? Ẽ mato yoinõ. 16 Kaxõ a tare exe fisti ispakãfe ẽ õinõ,” ato faito
kexemisfo ato retekĩ mitoxõ, fetsafo ãfe ispaifono ato yoini iskafakĩ: “¿Tsõa
tare inãxii afãfe kexexonõfo,” Jesús ato femãnã na keskaramẽ? ¿Tsõa aneri na
fani. kori exe ano keneamẽ?” ixõ ato yõkaito
Ato askafaito nikakani iskanifo: kemanifo iskafakakĩ: “Nõko xanĩfo
“Askayamapainõra,” inifo. César keskara,” faifono, 25 Jesús ato
17 Akka askaifãfe õikĩ Jesús ato yoini: yoini: “Akka na kori exe Césarnãkẽ
“Akka, ¿afeskakĩ Niospa meka iskafakĩ César inãkãfe, akka Niosnãkẽ Niosri
kenenifomẽ? inãkãfe.”
Tokiri pexe fapaikakĩ nã pexe 26 Ato askafaito nikakani, rateyanã

famisfãfe na tokiri chakara ixõ yoinãnifo: “Kee, na yoiai keskarakai


potafiafono, fetsafãfe fichikaxõ na tsõa finõtiroma. Tãpikĩ finakõia,”
tokiri sharakõi ikaxõ akiki pexe ikanax ãa ranã yoinãnifo. Nãskakẽ
fatirofo, yorafãfe õiaifono Jesús fanĩrira
ixõ kirikaki kenenifo. 18 Akka tokiriki mekamapaifiaifono fanĩrira mekatiroma
fetsa pakekĩ aõ xao teketiro. Akka tokiri ini. “Kee, finakõia,” ikanax anã tsoa
yoraki pakekĩ renekõitatiro.” tooxinima.
19 Nã ato Nios kĩfixomisfãfe ãto

xanĩfofo feta a Moisés yoikĩ kirika “Yora naax anã otoax ¿afeskatiromẽ?” ixõ
keneni keskara ato tãpimamisfãfe Jesús Jesús yõkanifo
achipainifo karaxa mẽra ikimapaikakĩ. (Mt. 22.23-33; Mr. 12.18-27)
Atoõnoa meka fetsafaxõ yoiaito 27 Nãskata saduceofo Jesús õifokani

nikakakĩ akiki õitifishkikaki. Akka fonifo. Nã saduceofãfe yoimisfo


achipaifikakĩ tsõa achinima yorafoki iskakakĩ: “Yora naaxkai anã afeskax
mesekakĩ. ototiroma,” ixõ yoimisfo. Akka nãfãfe
Jesúski fõkaxõ yõkanifo 28 iskafakakĩ:
“¿Xanĩfo nõ kori inãtiromẽ noko “Maestro, noko Moisés kirika kenexoni
yõkaito?” ixõ Jesús yõkanifo iskafakĩ yoikĩ: ‘Feronãfake fetsa ãfiyax
(Mt. 22.15-22; Mr. 12.13-17) afeta fake akamax naano one fẽtsa nã
20 Nãskakaxõ a ato feparamisfo kẽro ifomafa fitiro ãfe ãfi inõ. Mã fixõ
nĩchinifo Jesús fe yoinãtanõfo fanĩrira afeta fake atiro ãfe õchi fake inõ,’ ixõ
Jesús ato yoiaito nikakakĩ ãto xanĩfofo Moisés keneni. 29 Akka nõ mia yoinõ, nã
yoixikakĩ Jesús achinõfo. 21 Nãskakẽ naneti siete feronãfake inifo. Ãto ochi
nãfãfe yõkanifo: “Maestro, mã nõ tãpia iyoa ãfiyai taeni. Mã ãfiyax afeta fake
a mĩ yoiai anori chanĩmakõi mĩ yoimis. akamax nani. 30 Mã ãfe ochi naano
Nã mĩ ato yoiai anoriri, nokori yorafãfe chipokoto fini. 31 Nãskata nã chipoko
yoimisfo. Chanĩmakõi mĩ yoimis nã fẽtsari nã kẽro fini. Nãskarifiai nãari
Niospa fichipaiyai keskarakõi. Afara nani afeta fake akamax. Nãskakanax
yoipaikai mĩ ranomisma, mẽstekõi mĩ akikinoax nai keyonifo nã siete
ato yoimis. 22 Akka chanĩmamakĩ noko feronãfake afeta fake akanamax.
yoife na romanõ xanĩfo nõ 32 Nãskata mã nai keyoafono nã kẽrori
153 LUCAS 20, 21

chipo nani. 33 Akka, ¿fatoto mã otokaxõ


na kẽro fixikanimẽ, nã fistimãi Jesús ato yõani a Moisés yoikĩ kirika
fĩpakaxõ?” ixõ yõkaifono, 34 Jesús ato keneni keskara ato tãpimamisfãfe
kemani: “Yorafo nono mai ano anorima ato yoiaifono
niyokanax feronãfakefo fe kẽrofo (Mt. 23.1-36; Mr. 12.38-40; Lc. 11.37-54)
fianãyokani. 35 Akka fatorafãfe Niospa 45 Keyokõichi yorafãfe nikaifono Jesús

meka chanĩmara faafono Niospa ato aõxõ tãpimisfo yoini, 46 “Õisharakakĩ. A


imasharatiro afe ĩpaxanõfo. Akka nãfo Moisés yoikĩ kirika keneni keskara ato
mã otokanax feronãfakefo fe xotofakefo tãpimamisfãfe mato pãrapaikani kiki.
anã fĩanãtirofoma Nios ika ari Akka nãfo rapati chainipa safekanax
nokokanax. 36 Nãskakẽ anã tsoa fofãsapaimisfo. ‘Noko
natiroma. Ãjirifo keskara ixikani Niospa yoisharakõinõfora,’ ikanax tsaoti
fakekõifori ixikani mã otokanax. 37 Akka sharakõi fenamisfo ĩchanãti pexe anoxõ,
Moisés nikani oa fana kooai xoisai a piaifo anori sharakõi ano
keskara mẽranoax mekaito, yoikĩ tsaopaimisfo, ‘Noko õisharanõfora,’
iskafaito: ‘Mã nafianixakakĩ mã anã ikanax. 47 Nãskakaxõ kẽro ifomafa pexe
otoafo, ẽfi Abraham ikaino Isaaca fĩamisfo. Nãskatari Epa Nios chaikõi
ikaino, Jacobo ikaino, ẽ ãto Nioskõiki. kĩfimisfo, ‘Noko nikanõfora,’ ikaxõ.
Iskaratĩa efe niafo,’ ixõ yoiaito Moisés Akka nãfo chanĩmisfono Epa Niospa ato
nikani. Nãskakẽ nõ tãpitiro naax nõ anã omiskõimakĩ finakõixii,” ixõ Jesús ato
ototiro. 38 Akka Epa Niospa naafoma yoini.
keskara ato õi Epa Niosnoax keyokõi
niafo,” ixõ Jesús ato yoini. Kẽro ifomafa afaamaisfixõ
39 Nã Moisés yoikĩ kirika keneni Epa Nios inãsharakõini
keskara ato tãpimamisfãfe ranãrito (Mr. 12.41-44)

21
iskafakĩ yoinifo: “Maestro, mĩ ato 1 Jesús õini a kori ichapayafãfe

yoisharakõi,” fanifo. 40 Nãskakẽ anã tsoa kori naneti mẽra kori naneaifãfe
yõkapainima, atomãi kemasharakõiaito Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ. 2 Nãskatari
akiki rãfikakĩ. õini a kẽro ifomafa afaamaisfixõ ãfe kori
exe rafe kori naneti mẽra ãfe kori
“Akka, ¿tsõa fenamẽ Cristo?”
nanekĩ mitofaito. 3 Nãskata ato yoikĩ
ixõ Jesús ato yõkani
iskafani: “Chanĩma ẽ mato yoikõi, na
(Mt. 22.41-46; Mr. 12.35-37)
kẽro ifomãfa afaamaisfixõ ato
41 Nãskata Jesús ato yõkani: “Akka, finõmainĩfofã inãkõia. 4 Akka na kori
¿afeskakĩ Cristo David ãfe fenara mã ichapayafãfe mã Nios inãfikakĩ tsõa
faimẽ? 42 Nã David Niospa Yõshi keyo inãma, texe faafo. Akka na kẽromã
Sharapa shinãmanaino fanãiti kirika omiskõifikĩ ãfe kori rafe potakĩ
keneni iskafaki: mitokõia. Anã afanã a piai fitiroma,” ixõ
Epa Niospa ẽfe Ifo yoini iskafakĩ: Jesús ato yoini.
‘Mĩ efe xanĩfokõi ĩpanakaki. 43 Akka
nã mia noikaspaifo mĩ ato finõkõinõ ẽ Jesús ato yoini na Nios
ato mĩ nãmã nĩchikai,’ kĩfiti pexefã pãoixii ixõ
ixõ yoini. 44 Akka, ¿afeskai Cristo David (Mt. 24.1-2; Mr. 13.1-2)
ãfe fena itiromẽ, nã David Cristo ẽfe 5 Nãskata a afe rafea fetsafãfe Nios
Ifora fafiapaonino?” ixõ Jesús ato yoini. kĩfiti pexefãõnoa yoinifo iskafakakĩ:
LUCAS 21 154

“Nõko Nios kĩfiti pexefã sharafinakõia. eõnoa ato yoitiro. 14 Akka kayoxoma
Tokiri petsanãmeax nã kori shinãchakayamakãfe. Ẽ mato
ichapayafãfe afara sharafofikaxõ shinãmanikai mã ato yoisharanõ. Afaa
nẽtakeafo,” ikaxõ yoiaifono, Jesús ato nõ ato faimẽ iyamakãfe. 15 Akka ẽ mato
yoini: 6 “Akka na mã õiai anãkai tokiri ato kemamasharaikai fanĩrira mato
petsanãmexima, keyokõi pãoixii. Na mekafaifono mã ato kemasharanõ.
tokirifori maoi fetsexii,” ixõ Jesús ato Nãskakẽ nã mato noikaspaifãfe mato
yoini. kemakanima, fanĩrira mã noko yoi tsõa
mato faima. 16 Akka mãto epafãfe mãto
Afaa afeskaximãkai mã chaima efafo feta mato ato achimaxikani. Mãto
nõko mai keyoaino Jesús ato yoini ochifãfe, mãto kaifofofãfe mato fe
(Mt. 24.3-28; Mr. 13.3-23) rafemisfãferi mato askafaxikani. Akka
7 Nãskakẽ yõkanifo iskafakĩ: “Maestro, ranãri mato retexikani. 17 Akka eõxõ
¿na mĩ yoiai keskai afetĩa iximẽ? yorafãfe keyokõichi mato
¿Afeskaxõ nõ tãpitiromẽ na ixiai noikaspaxikani. 18 Akka mato
keskara?” ixõ yõkanifo. noikaspafiaifono Epa Niospa mato
8 Askafaifono Jesús ato kemani: kexesharai mato retefiaifonokai mãto
“Kexemesharakani mã ato nikaino mato fero mẽsho fenonakama. 19 Akka afara
afara chakafamatirofoki. ‘Ẽfi Cristokĩ. afeskara ifiaino ea shinãmakiyamakãfe.
Mẽ oa mãto xanĩfo ixiki,’ ixõ mato Nãskax mã efe isharapakenakaki.
pãrapaikani kiki. Nãskakaxõ afãfe 20 “Jerusalén anoafo sorarofãfe ato

yoikani kiki a ẽ yoimis keskara. Akka cheteafono mã õikĩ mã tãpitiro mã


yoiaifãfe ato nikayamakãfe. 9 Akka chaima ato reteaifono, ãto pexefori
yorafo retenãifãfe nikai rateyamakãfe. pão iki keyoi. 21 Nãskakẽ a Judea ano
Askatari a fetsafãfe ãto xanĩfofori ikafo mãchi keya ari ichotanõfo. A
potapaiyaifãfe nikairi rateyamakãfe. Nã Jerusalén ano ikafori nã pexefã rasi
ẽ mato yoimis keskakõiyoxii kiki. mẽranoax tsekenõfo. A Jerusalén
Nãskafiax nõko mai fena keyoxima, pasotai ikafori anã Jerusalén ano
chipo ixii. feyamanõfo. 22 Nã Niospa meka yoikĩ
10 “Akka yorafo mai fetsa anoax kenenifo keskakõi fakĩ Jerusalén
mẽenãpaiyaifono, yora fetsafori mai anoafo Niospa ato omiskõimani.
fetsa anoax retenãxikani. 11 Nãskaifono 23 Askatari a kẽro fake naneafo fe a

nã mai fetsa anoafo mai naya naya ixii. fake yome pishta chocho amaifo
Askatari fonãiki finakõixikani, afaa omiskõixikani mãmãi yorafo
pikanima. Askatari pae finakõia ixii nã omiskõifinakõiaifono. Nãskakẽ nã
mai fetsa anofo. Askatari nã nai Judea mai anoafo
mẽranoafori a õimismafo õixikani. omiskõifinakõixikani, Niospa ato
Ratekõixikani. omiskõimanaino. 24 Ranãri ato kenopa
12 “Akka askayoamano, mato achikaxõ retekani. Akka ranãri ato achikaxõ
fãsi mato omiskõimaxikani. Mato karaxa mẽra ato ikimakani mai
achikaxõ judeofãfe ãto ichanãti pexe fetsafo ano. Ato askafaifono nã
mẽra mato iyokani xanĩfofofãfe mato judeofoma Jerusalén ano iyokani.
yõkanõfo. Nãskakaxõ mato karaxa mẽra Akka nã Niospa ato omapaiyaitĩa
ikimakani xanĩfofofãfe. Eõxõ mato judeofo Jerusalén ano anã fexikani,”
askafakani. 13 Mato askafaifono mã ixõ Jesús ato yoini.
155 LUCAS 21, 22

fetseaino nã mai tio anoax omiskõi


Niospa Fake fotoaino afe keskara fetsexikani. 36 Nãskakẽ itipinĩsharakãfe,
iximãkai ixõ Jesús ato yoini Epa Nios mẽxotaima kĩfifafãikãfe afara
(Mt. 24.29-35, 42-44; Mr. 13.24-37) afeskaraino omiskõixikakima. Nãskax
25 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: mã ekeki chipo nokoaino ẽ matoki
“Nãskakẽ xini fe oxe fishifori a nõ õimis inimaxikai,” ixõ Jesús ato yoini.
keskara anã iki fetseima. Fetsa keskara 37 Nãskata Jesús pena tii Nios kĩfiti

iki fetsei. Askaito õikani nono mai pexefã mẽraxõ ato yoini. Akka fakish tii
anoafo ratekõixikani. Fãkafãri poo iki machi ãfe ane Olivos ano oxatai apaoni.
meseniaito nikakani. Ratekõixikani 38 Nãskakẽ yorafã rasi pena tii akiki

nõkai iskara afaa õimisma ikanax. fepaonifo Nios kĩfiti pexefã ano. Anoxõ
26 Nãskaito õikani yorafo ratekani shinã ato yoiaito nikai fekani.
fenoyotaxikani. Afarafo afeskaraito
õikani a õiyomisfoma keskara õikani. “¿Afeskaxõ nõ Jesús retetiromẽ?”
27 Nãskatari ea õixikani ẽ nai mẽranoax ixõ shinãnifo
nai kõinĩ ẽ fotoiyoaito. Shara finakõia ẽ (Mt. 26.1-5, 14-16; Mr. 14.1-2, 10-11;
fotoaito ea õixikani. 28 Nãskakẽ nã ẽ Jn. 11.45-53)

22
mato yoiai keskai taei afarafo 1 Mã chaima fista ikaino a Niospa

afeskaraino, inimayanã ea ãjirinĩ Egipto anoxõ ãto fake


manasharakãfe, ea chanĩmara fayanã. iyoafo retenima shinãkakĩ pãa faraxatimais
Mẽ chaima okĩ ẽ mato ifirisa fatanõ,” pipaonifo, Pascua fistatĩa. 2 Afia penata a
ixõ ato yoini Jesús. ato Nios kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo feta a
29 Nãskaxõ anã meka fetsafaxõ ato Moisés yoikĩ kirika keneni keskara ato
yoini iskafakĩ: “Akka shinãkãpo yõkka tãpimamisfãfe afeskaxoma Jesús pãraxõ
fiyafi ifi fetsaõnoa. 30 Ãfe pei siri ikaito retepaikani yorafoki ratenifo.
õikĩ mã tãpitiro mãmãi chaima xiniaito. 3 Nãskaifono Judas mẽra Satanás ikini. Nã
31 Nãskarifiakĩ mã tãpitiro nã ẽ mato Judasri Jesús ãfe ina ini. Ãfe ane fetsa
yoimis keskara afarafo afeskaraito õikĩ Iscariote ini. 4 Nã Judas kani a ato Nios
mã chaima Nios Xanĩfo oi kiki xanĩfo kĩfixomis xanĩfofo yafi a anoxõ Nios kĩfiti
ikiyoi nono nãmãnoax. pexefã kexemisfo xanĩfofo yoikai. Anoxõ ato
32 “Akka ẽ mato pãraima. Na afarafo ẽ yoini iskafakĩ: “¿Afeskaxõ ẽ mato Jesús
mato yoiai keskaito na yorafãfe achimatiromẽ?” ixõ ato yõkani. 5 Akiki
nayokaxoma õiyokani. 33 Akka nai fe inimayanã yoikĩ iskafanifo: “Aicho, nõ mia
mai keyoi. Akka ẽfe meka fisti kori inãi mĩ noko ato Jesús achimaxonõ,” ixõ
keyonakama na ẽ mato yoiai keskakõi. Judas yoiaifono, 6 “Ia. Ẽ mato achixonõ,” ixõ
34-35 “Nãskakẽ kexemesharakãfe mãto ato yoini. Nãskaxõ Judaspa shinãni afetĩa ẽ
õitinĩ afaa chaka shinãkakĩma. A mã ato Jesús achixotiromẽ ini. Yorafã rasichimãi
pãepaiyai fisti shinãyamakãfe. Afaa naki faafono afeskaxõ achitiroma ini.
fetsafori shinãyamakãfe. Anori shinãkĩ a
ikaifo keskakĩ mã ea chanĩmara Mã chaima reteaifono Jesús aõxõ
fatiromaki. Akka afo itipinĩsharafomano tãpimisfo feta yãtapake pini
ẽ nokorisataxii. Mãraki poomãnã (Mt. 26.17-29; Mr. 14.12-25; Jn. 13.21-30;
tanasharaxma tarapa faafo mẽra 1 Co. 11.23-26)
ikiyamatiro. Mãri nãskatiro ea 7 Akka nã fista Pascuatĩa pãa faraxatimais

shinãxma. Nãskata afarafo afeskara iki pinifo. Afia penatari oveja fake retexõ Nios
LUCAS 22 156

inãpaonifo ãto xinifãfe anifo keskafakĩ. Akka 21 “Akka nã efe mĩsa ano tsaoa fẽtsa ea
mã fista pakeano, 8 Jesús Pedro yafi Juan ato achimani. 22 Akka nã eõnoa yoikĩ
nĩchini ato yoikĩ iskafayanã: “Fokaxõ kirika kenenifo keskakõi ẽ naikai. Akka
itipinĩsharafatakãfe fistatĩa nõ pinõ,” ato nã ea ato achimanai akairi omiskõi
faito, 9 kemanifo: “¿Fanĩxõ nõ finakõi,” ixõ Jesús ato yoini.
itipinĩsharafaikaimẽ?” faifono, 10 Jesús ato 23 Ato askafaito nikakani ãa ranã

kemani: “Mã mã pexefã rasi ano nokoxõ yoinãi fetsenifo: “¿Fatotokai nõ


feronãfake fisti mã fichi kaikai keshoki faka achimanimẽ?” ikanax ãa ranã yoinãnifo.
tetsaomexõ foikaino. Nã chĩfafaitakãfe fato
pexe mẽra ikikaimãkai õixikakĩ. 11 Nãnoxõ Akka, ¿tsoa sharafinakõiamẽ?
nã pexe ifo yoikĩ iskafaxikakĩ: ‘Nõko Ifãfe 24 Nãskakẽ aõxõ tãpimisfo feratenãnifo
noko yoikĩ iskafakĩ: “Fato pexe kene mẽraxõ fatokai sharafinakõiamẽ ikanax.
eõxõ tãpimisfo feta fistatĩa ẽ pitiromãki ixõ 25 Nãskaifono Jesús ato yoini iskafakĩ:

yõkatakãfe nõko Ifãfe noko faa,” mã faito, “Nã yora fetsafo xanĩfokaxõ ato
12 nãato mato ispai kiki pexe keya kene ferateyanã ato yonomamisfo. Ato
efapaya itipinĩsharakõia. Nãno askafafiakakĩ nõko xanĩfo noko afara
itipinĩsharafakãfe anoxõ nõ pinõ,’ ” Jesús ato shara faxõ fafãini ixõ nokoõnoa yoikãfe,
fani. ato famisfo.
13 Nãskata mã fokaxõ fichinifo nã 26 “Akka mãri askayamakãfe.

Jesús ato yoia keskarakõi. Nãskaxõ Askatamaroko nã sharafinakõia mãto


itipinĩ fanifo Pascua fistatĩa pixikakĩ. exto chipoko keskara ikãfe. Nã
14 Mã itipinĩshara faafono, Jesús a aõxõ chipokofãfe ãto iyoafo ato
tãpimisfo fe kaax, mĩsa ano tsaoni. yonoxosharatirofo keskara ikãfe. Akka
15 Nãskaxõ tsaoafono Jesús ato yoini: “Ẽ xanĩfo ipaikakĩ fetsafo sharafakãfe ato
mato feta pipaitiani na fista Pascuatĩa ẽ axosharaxikakĩ. 27 Akka, ¿fatokaimẽ
nayoxoma. 16 Akka ẽ mato yoikõi ẽkai anã sharafinakõia, nã mĩsa ano tsaoxõ
mato feta Pascua fistatĩa pifainakama. pimisraka, askayamai nã ato
Akka nã mã Epa Nios xanĩfo ano nokoaitĩa pimamisraka? Akka nã mĩsa ano tsaoxõ
ẽ mato feta pixii inimayanã.” piai nã sharafinakõia. Akka ẽ mato fe
17 Nãskata kecho tsomainĩfofã Apa Nios ixõ ẽ mato yonoxomis keskara ẽ imis.
kĩfikĩ, “Aicho,” fata, ato yoikĩ iskafani: “Na 28 “Akka mã efe itiani mã ea

mato tiito ayakãfe. 18 Ẽ mato yoikõi ẽ anã potamisma, na afara chakafãfe ea
mato feta na fimi ene ayaima. Akka nã ẽfe chakafafiaino. 29 Nãskakẽ ẽri mato
Epa Nios fe ẽ xanĩfo ixõ keyokõi ẽ yorafo xanĩfo imaxii, ẽfe Epa Niospa eari
ĩkixõ na fimi exe ẽ anã ato feta ayaxii,” ixõ xanĩfo imaino. 30 Akka mã efeta pita
ato yoini. efeta ayata mã faxii ẽfe mĩsa ano tsaoxõ.
19 Nãskaxõ anã pãa tsomainĩfofã, Apa Nios Nãskakẽ mã mã xanĩfoxõ nã doce nõko
kĩfikĩ aicho fata, ato pãa kaxkexopakeyanã kaifo israelifãfe mã ato ĩkixii,” ixõ Jesús
ato yoikĩ iskafani: “Nafi efe nami keskaraki. a afe rafeafo yoini.
Matoõnoax ẽ nai. Nãskakẽ nã mã piaitĩa ea
shinãfafãikãfe,” ixõ ato yoini. “ ‘Ẽ Jesús õimisma,’ Pedro ixiaino,”
20 Nãskarifiakĩ kecho tsomainĩfofã nã pixõ Jesús ato yoini
ato yoini iskafakĩ: “Na ayatiõxõ ẽ mato afara (Mt. 26.31-35; Mr. 14.27-31; Jn. 13.36-38)
fenashara yoi iskafakĩ: Ẽfe imi foaino ẽ 31 Nãskata nõko Ifãfe Simón yoini
matoõnoax nai mã ẽfe Epa Nios fe ĩpaxanõ.” iskafakĩ: “Simón, õipo Satanás Nios
157 LUCAS 22

yõkaxõ mato afara chakafamapai, mã ea afara chakafamapaiyai keskara


potanõ. 32 Akka ẽ mia Epa Nios kĩfixoni axikakĩma,” ixõ ato yoini.
mĩ ea nikakĩ xateyamanõ. Akka mã mĩ 41 Ato askafata ato makinoax orishta

paxkafixõ mĩ ea anã Ifofakõixõ a mefeta kaxõ Apa kĩfini ratokonõ mai


ea Ifofaafo ato yoisharafe ea chachipakefofã. 42 Apa kĩfikĩ iskafani:
Ifosharafanõfo,” ixõ yoiaito, 33 Simón “Epa, ea ifipaikĩ ea ifife ẽ omiskõinõma.
kemani: “Ĩfo, ẽ mia potanakama. Mia Akka nã ẽ apaiyai keskafakĩma, nã mĩ
karaxa mẽra ikimanaifono ẽri mefe kai. ea amapaiyai keskafafe,” Apa faino,
Mia reteaifonori ẽri mefe nai,” faito, 43 ãfe ãjiri nai mẽranoax akiki
34 Jesús kemani: “Pedro, ẽ mia yoi nokorisatani mitsisipakõi imaxiki.
iskaratĩa takara fene keoyoamano mĩ 44 Shinãmitsai finakõiyanã, Jesús Apa

ato yoi iskai: ‘Ẽ Jesús õimisma,’ ixõ mĩ kĩfini nã omiskõiai shinãyanã. Nãskaino
ato yoikĩ tres fai,” Jesús fani. ãfe nĩskaya ãfe imi mai ano tosini.
45 Mã Apa kĩfita fininãkafãta, aõxõ
“Mẽ samamashta omiskõikai,” tãpimisfo ari kani. Kaxõ õia oxafo inifo
Jesús ato fani shinãmitsai finakõikani ãto Ifo
35 Nãskafata Jesús anã ato yoini omiskõiaino. 46 Nãskaxõ ato yoini:
iskafakĩ: “Ẽ mato nĩchiyamea pishamais “¿Afeskai mã oxaimẽ? Fininĩfofãkãfe
koriri mã foyameama, sapatori mã Epa kĩfixikakĩ Satanás chakata mato
fotima. Akka ẽ mato nĩchia kaxõ ¿mã afaa chakafamayamanõ,” ato fani.
afaa yopatimẽ?” ato faito kemakakĩ
iskafanifo: “Maa. Nõkai afaa yopatima,” Jesús achinifo
fanifo. (Mt. 26.47-56; Mr. 14.43-50; Jn. 18.2-11)
36 Nãskata ato yoini iskafakĩ: “Akka 47 Jesús ato yoiaino yorafã rasi
iskaratĩa nã pishayato ãfe pisha foikanõ, nokotoshinifo. Nã ãfe ane Judas, nãri
ãfe koriyafi. Akka nã keno yamato ãfe Jesúsxõ tãpimis iyopaoni, nã Judas rekẽ
rapati minixõ kori fixõ, nã kõri keno oaino acho yorafã rasi fenifo. Nã Judas
fetsa finõ. 37 Akka ẽ mato yoi nã eõnoa Jesús ari kani kokoikai. 48 Askafaito
yoikĩ kirika kenenifo keskai mẽ askakõi. Jesús yoini iskafakĩ: “¿Judas, ea mĩa
Ẽ askarayamafiano ea pãrakani yora kokoxõ mĩ ea ato achimanimẽ?” fani.
chakafãfe, ‘Nato ato chakafamis,’ ea 49 Askafaito õikakĩ a aõxõ tãpimisfãfe

fakani. Nãskakẽ nã eõnoa yoikĩ kirika Jesús yõkanifo: “¿Ĩfo, nõ ato kenopa
kenenifo keskara nẽ askakõi,” ixõ ato rerapaketiromẽ?” ixõ yõkanifo.
yoiaito, 38 a aõxõ tãpimisfãfe yoinifo: 50 Nãskata fẽtsa nã ato Nios kĩfixomisto ãfe

“Ifo, nono keno rafe,” faifono, ato xanĩfãfe ina ãfe pacho kayakai aõri paxteni.
kemani: “Nã rafe inõkĩ anã nõ 51 Askafaito õikĩ Jesús yoini iskafakĩ: “Enefe.

yopaimakai. Nãskanõ,” ixõ ato yoini Nãskanõ,” fata afianã koshikõi xanĩfãfe ãfe
Jesús. ina ãfe pacho ramãkaxõ pacho tichixotani.
52 Nãskaxõ ato yoini a Nios kĩfixomis
Getsemaní anoxõ Jesús Apa Nios kĩfini xanĩfofo yafi a Nios kĩfiti pexefã kexemis
(Mt. 26.36-46; Mr. 14.32-42) xanĩfofo, nã anifo tiiri mã ifi feafono ato
39 Nãskata Jesús kani nã kamis keskai yõkani: “¿Afeskai kenofoya ifixatefoya mã
machi Olivos ano. Aõxõ tãpimisfori afe oamẽ ea achiyoi oa ẽ yometso keskarakẽ?
fonifo. 40 A kamis ano mã nokoxõ ato 53 Pena tii ẽ mato fe itiani Nios kĩfiti pexefã

yoini: “Epa Nios kĩfikãfe Satanás mato mẽraxõ ẽ mato tãpimani, akka mãkai ea
LUCAS 22, 23 158

achipaimisma. Akka na fakishi mã ekeki oa ãto xanĩfofonõ, a Moisés yoikĩ kirika


Satanás mãto ifono,” Jesús ato fani. keneni keskara ato tãpimamisfori ato fe
ichanãnifo. Nãskakaxõ Jesús iyonifo
“Ẽ Jesús õimisma,” Pedro ini xanĩfo finakõia ano. Nãrixõ yõkanifo
(Mt. 26.57-58, 69-75; Mr. 14.53-54, 66-72; iskafakakĩ: 67 “Noko yoife mĩmãkĩ
Jn. 18.12-18, 25-27) Cristo.”
54 Jesús achixõ iyonifo a ato Nios kĩfixomis Askafaifono ato Jesús kemani: “Ẽje, ẽ
xanĩfãfe pexe ano. Akka Pedro acho chipo mato faitokai mã ea chanĩmara faima.
kani. 55 Akka pexe emãiti chii ketefaax tsaoax 68 Ẽri mato yõkaito mã ea kemaima.

yoaifono Pedrori nãno ato fe tsaoax yooni. 69 Akka iskaratĩa ẽfe Epa Nios ketaxamei
56 Nãno ato fe tsaoax yooaino xanĩfo ẽ tsaosharakõi. Nãmãi fasi finakõikẽ
yonoxomis xomayato fichixõ yoini iskafakĩ: afama mĩshti atiro,” ixõ ato yoiaito,
“A nari Jesús fe imiski,” faito, 70 keyokõichi yõkanifo: “Akka, ¿mĩmẽ
57 Akka Pedro iskani: “Ẽkai Jesús Niospa Fake?” ixõ yõkaifono Jesús ato
õimisma. Mĩ ea pãrai,” faito, 58 fẽtsari kemani: “Nã mã yoiai keskarakĩa ẽ,” ato
tãpixõ yoini iskafakĩ: “Mĩfi na Jesús fe fani.
imiski,” faito, Pedro kemani: “Maa. Ẽkai 71 Ato askafaito nikakakĩ anã yoinifo

Jesús fe imisma,” fani. iskafakãkĩ: “¡Nikakapo! Nõkai anã


59 Mã askafaafo samaraka pishtano, fetsari aõnoa meka fetsa nõ nikapaima. Mã
anã iskafani: “Chanĩma, a nafi Jesús fe nõakõi nõ nika noko yoiaito,” ikanax
imiski. A na feronãfake Galilea anoa,” faito, yoinãnifo.
60 Pedro yoini iskafakĩ: “A mĩ yoiaiõnoa ẽ

tãpiama tsoaraõnoa mĩ yoi ẽ tãpiama,” Pedro Pilato ano Jesús iyonifo


faino takara keoinãkafãni. (Mt. 27.1-2, 11-14; Mr. 15.1-5; Jn. 18.28-38)

23
61 Pedro askaito Jesús texkeakekafã 1 Nãskakata keyokõi
festani. Festanaino Pedro shinãtani nã fininĩfofãkãta Jesús iyonifo
ãfe Ifãfe yoia keskara. “A takara Pilato xanĩfo finakõia ano. 2 Nãskakata
keoyoamano, ‘Ẽ Jesús õimismara,’ ixõ judeofãfe Jesús chakafakakĩ yõanifo
mĩ ato yoi tres fakĩ,” Jesús faa nã Pedro iskafakakĩ: “Na feronãfãke nõko kaifofo
shinãtani. 62 Nãskakẽ nãnoax tsekekaini ato chakafamai iskafakĩ yoikĩ: ‘Na
kaax Pedro shinãmitsai oiai finakõini. romanõ xanĩfokõichi mato kori yõkaito
inãyamakãfe,’ ato faa. Nãskatari, ‘Ẽkĩa
Jesús kaxemetsama fanifo Cristo, ea Niospa nĩchia ẽ mãto xanĩfo
(Mt. 26.67-68; Mr. 14.65) inõ. Ẽ Niospa Fake,’ noko faa,” ixõ
63 Nãskakẽ nã kexeafãfe Jesús Pilato yoinifo.
kaxemetsama fanifo koshaketsayanã. 3 Askafaifono Pilato yõkani: “¿Mĩmẽ
64 Nãskata feopokaxõ yõkanifo: “Noko judeofãfe xanĩfo?” ixõ yõkaito Jesús
yoife tsõa mia koshamakĩ.” kemani: “Ẽje, nã mĩ ea yoiai
65 Nãskakata ĩchaketsanifo afara fetsa keskarakĩa,” fani.
yõkaketsayanã. 4 Nãskafaino Pilato nã ato Nios

kĩfixomis xanĩfofo yafi nã ano niafo


Xanĩfo tiito Jesús yõkanifo yoini iskafakĩ: “Na feronãfãkekai afaa
(Mt. 26.59-66; Mr. 14.55-64; Jn. 18.19-24) chakafaa ẽ õima,” ato fani.
66 Mãpenano a judeofãfe ãto xanĩfofo 5 Ato askafaito fãsikõi mekainĩfofã

ichanãnifo. Nã ato Nios kĩfixomisfãfe yoinifo iskafakakĩ: “Na feronãfãke ato


159 LUCAS 23

tãpimayanã pexefo tii anoa ato nokoki anã nĩchia. Mã mã õi natokai


chakafakĩ mekafamafofãsafai. Galilea afaa chakafaama napanã. 16 Akka ẽ
anoxõ ato taefamati, iskaratĩa nono omiskõimakĩ tãpimani, chipo anã
Judea anoxori ato askafamai,” ixõ nĩchixiki katanõ,” ixõ ato yoini.
yoinifo. 17 Akka Pascua fistatĩa Pilato ato

inimamapaoni yora fisti karaxa


Jesús Herodes ano iyonifo mẽranoa tsekakĩ. 18 Akka keyokõi fãsikõi
6 Askafaifãfe nikakĩ Pilato ato yoini: mekainĩfofãnifo. “¡Na chaka retefe,
“¿Chanĩmamẽ na feronãfake Galilea Barrabás noko kãimaxoxiki!” fanifo.
anoamẽ?” ato faino, 7 “Ẽje, nãnoa,” 19 Nã Barrabás karaxa mẽra ikimanifo

fanifo. Nãskaxõ xanĩfo Herodes ano pexefã rasi anoxõ romanõfãfe ãto xanĩfo
nĩchini, nã Herodesmãi Galilea anoax nõ potanõ fãsikõi mekainĩfofãkãfe ato
xanĩfokẽ. Nãskafaifono Herodes faito. Askatari ato retekẽ karaxa mẽra
Jerusalén ano oni. 8 Jesús õi Herodes ikimanifo. 20 Akka Pilato Jesús
inimakõini, mẽxotaimamãi nĩchipaikĩ, afianã yorafo yoini. 21 Ato
õipaikatsaxakĩ, aõnoa yoiaifãfe askafaito nikakakĩ yorafãfe fãsikõi
nikakatsaxakĩ afama mĩshti faito mekafainĩfofãnifo: “¡A chaka mastafe!”
õipaikĩ. 9 Nãskaxõ afama mĩshtifo fanifo.
yõkaketsani. Akka Jesúskai pishta 22 Askafaifono afianã Pilato ato yoini:

kemanima. 10 Nãskano nãnori inifo, a “Akka, ¿afaa chakafamẽ? Natokai afaa


ato Nios kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo fe a chakafa ẽ õima. Afeskaikai natiroma.
Moisés yoikĩ kirika keneni keskara ato Akka ẽ omiskõimakĩ finata ẽ nĩchi
tãpimamisfo, nãfãfe Jesús mekafakĩ katanõ,” ato faito, 23 akka afo
chakafanifo. 11 Nãskakẽ Herodes ãfe mẽxotaima mekarianifo. “¡Mastafe!”
sorarofo feta chakakõifayanã faria fanifo. Askafaria faifono, “Mãa
kaxemetsama fanifo. Nãskakaxõ rapati akãfe,” ato fani. 24 Ato iskafakĩ, yoiyanã,
nana safemanifo nã rapati xanĩfonã. “Nã mã apaiyai keskafakãfe” ato fata,
Nãskaxõ Herodes anã Pilato ano Jesús 25 nãskaxõ nã Barrabás karaxa mẽranoa

nĩchini. 12 Nãskatari Pilato fe Herodes kãimani, “Noko kãimaxõfe,” faifono. Nã


rafe fatanãnifo. Akka taeyoi Barrabás karaxa mẽra ipaoni xanĩfofo
chakafatanãyopaonifo. potapaita ato retekatsaxakĩ. Nãskaxõ
Jesús ato inãni nã apaiyai keskafanõfo.
Pilato ato yoini Jesús retenõfo
(Mt. 27.15-26; Mr. 15.6-15; Jn. 18.39-19.16) Jesús ifi cruz ikaki mastanifo
13 Nãskaxõ (Mt. 27.32-44; Mr. 15.21-32; Jn. 19.17-27)
Pilato ato ichanãfani a ato
Nios kĩfixomis xanĩfofo yafi xanĩfo 26 Mã Jesús mastaifokakĩ iyokakĩ,
fetsafo, askatari a ano ikafori ato feronãfake fisti fichikaxõ yoinifo cruz
ĩchanãfani. 14 Nãskaxõ ato yoini iskafakĩ: foxõikanõ. Nã feronãfake Cirene anoa
“Mã ekeki na feronãfake efea iskafakĩ ini, ãfe ane Simón. Oriax oaito fichikaxõ
yoiyanã: ‘Nato yorafo chakafakĩ cruz iyamanafono Jesús acho cruzya
mekafa,’ ixõ. Akka mãto ferotaifi mẽ kani.
yõka. Natokai afaa chakafa ẽ õima, 27 Nãskakẽ yorafã rasi kẽrofo fe

askatarikai ato chakafakĩ mekafaama a oiakani, fiisi fonifo. Acho fokani,


mã yoiai keskafakĩ. 15 Akka Herodesri shinãmitsakani ãto Ifo shinãkani.
aõnoa afaa chaka nikama. Nãskaxõ 28 Nãskaifono Jesús ato õikĩ ato yoini
LUCAS 23 160

iskafakĩ: “Kẽrofo Jerusalén anoafofãfe, a mĩ afara chakafaax omiskõiai?” fani.


eõnoax õiayamakãfe, eõnoax 41 “Akka nõ omiskõikõi chanĩmakõi

õiakĩmaroko mãa ranã oia faatanãkãfe, nõmãi afara chakafakatsaxakĩ. Akka na


mãto fakefoõnoaxri oiakãfe. 29 Akka feronãfakekai afaa chakafama na
chipo a mã omiskõiai nokoxii, nãskakẽ omiskõiai,” fani.
mã yoikĩ iskafaxii: ‘Inimakãfe a fake 42 Nãskaxõ nãato Jesús yoini iskafakĩ:

fimisfoma, mã nofe omiskõikeranaki,’ “Ifo, xanĩfo finakõixõ ea shinãfe,” faito,


ixõ mã yoixii. 30 Nãskakẽ yorafãfe machi 43 Jesús kemani: “Ẽ mia pãraima

yoikĩ taefakĩ iskafaxikani: ‘Nokoki iskaratĩakõi mĩ efe kai nã sharafinakõia


mãchifã mafakerafe noko fepoxiki nõ ari mĩ efe inimakõipakenaka,” fani.
narisanõ omiskõixikima,’ ixõ yoixikani.
31 Ẽ afaa chakafayamafiamiskẽ ea Jesús nani
iskafakani. Akka nã afara chakafakĩ (Mt. 27.45-56; Mr. 15.33-41; Jn. 19.28-30)
xateyamaifo omiskõimakĩ finakõikani,” 44 Nãskata xini keya nã mai tio

ixõ Jesús ato yoini. fakishifãkõitani. Nãskax mã xini kaino


32 Nãskata yora chaka raferi iyonifo anã penatani. 45 Nãskakẽ xini peinima.
Jesúsya mastaifokakĩ. 33 Nãskata a Nãskaino sama nami Nios kĩfiti pexefã
mastaifo ano nokonifo ãfe ane Mapo mẽranoax nakirafekõi faxtepakekafãni.
Xao ano. Nãnoxõ Jesús mastanifo. Yora 46 Nãskaino Jesús fãsikõi Apa kenani:

chaka rafeya fetsa takaifetsa ata, fetsari “Epa, ea ifife ẽ mia ano kanõ,” fata,
takaifetsa anifo. 34 Nãskaxõ mã nãskax nani.
mastafono Jesús Apa kĩfini: “Epa, ato 47 Nãskaito soraro xanĩfãfe õikĩ, Epa

raefafe na ea iskafaifo tsõa tãpiamakĩ,” Nios aicho fayanã iskafakĩ yoini:


Apa fani. “Chanĩma, na feronãfake afaa
Nãskano sorarofo ato kaxetiya chakafamisma,” ixõ yoini.
kaxenifo mã kanãkanax Jesús rapati 48 Nã ano niafãfe õinifo Jesús naito.

paxkanãxikakĩ. 35 Nãnoxõ yorafãfe Nãnoax fokani, oiai finakõi fonifo Jesús


õinifo. Nã xanĩfofofãfe shinãkani. 49 Akka nã Jesús õimisfãfe
kaxemetsamafaifono iskafayanã: “Nõ ano nẽtekaxõ chai nikaxõ õinifo.
õinõ nato yorafo ifimiski, iskaratĩa ãari Kẽrofãferi õinifo, Galilea anoax afe
ifimeimãkai. Niospa Fakeaxroko ãa foitaxakakĩ.
ifimei kiki a Niospa katonino,” fanifo.
36 Sorarofori Jesúski kaxemetsamanifo. Jesús makex kini mẽra maifanifo
Nãskaxõ akiki fokaxõ fimi ene kacha (Mt. 27.57-61; Mr. 15.42-47; Jn. 19.38-42)
ayamapainifo. 37 Iskafakĩ yoiyanã: “Mĩ 50-51 Nãno feronãfake sharakõi fisti ini.

judeofãfe ãto xanĩfomãkĩ mĩari ifimefe,” Nãato Nios Ifofasharapaikõini. Ãfe ane
fanifo. José, Arimatea anoa ini judeofãfe ãto
38 Nãskaxõ ãfe mapo mãnãori tafara xanĩfo. Nã José Nios xanĩfokõi
kenekĩ iskafanifo: “Nafi judeofãfe ãto manapaoni. Nãatokai xanĩfo fetsafãfe
Xanĩfoki,” fanifo. shinãifo keskara shinãpaonima. 52 Nã
39 Nãskano nã aya mastafo fẽtsa Jesús José Pilato ano kaxõ Jesús yora yõkani
chakafakĩ mekafani iskafakĩ: “Mĩ maifai axiki. 53 Mã yõkatani oxõ cruz
Cristomãkĩ mĩa ifimeta nokori ifife,” anoa fotomaxõ sabanã fena sharakõipa
faito, 40 akka fẽtsa yoikĩ iskafani: rakoxõ iyoxõ mafa kini mẽra rãtani, a
“Askafayamafe. ¿Mĩ Nioski meseimamẽ tsoa maiyomisma mẽra. 54 Nã penata
161 LUCAS 23, 24

itipinĩshara fanifo, mã chaima safaro 12 Ato askafaifono nikai Pedro fareke


faino, 55 kẽrofo Jesús fe Galilea anoax kaini, a Jesús maita ano õikai. Kaxõ õia
foitaxakakĩ. Nãfãfe José chĩfafainifo kini mẽra a aõ rakoita sabanã fisti
afeskaxõ kini mẽra Jesús rãtaimãkai mania ini. Nãskax anã Pedro pexe ano
õifokakĩ. 56 Mã ãto pexe ano fẽkaxõ, oni, “Kee, ¿afeskaitamẽ?” ikax.
pirofomã yafi a aõ tereati
itipinĩsharafanifo. Akka kẽrofãfe Jesús Emaús ano fãi kani
judeofãfe pena tenetitĩa teneyonifo nã (Mr. 16.12-13)
Moisés yoini keskafakĩ. 13 Afia pena fistichi Jesús fe rafemisfo
rafe pexe rasi ãfe ane Emaús ano fonifo.
Jesús otoni Jerusalén fe Emaús once kilometro ini.
(Mt. 28.1-10; Mr. 16.1-8; Jn. 20.1-10) 14 Fokakĩ yoifonifo a Jesús reteitafo.

24
1 Akkanã pena teneti safaro mã 15 Yoinãfofãifono Jesús atoki nokoax ato

finõfaano nomĩkonõ fe fãi kani. 16 Akka mã õifikakĩ tsõa


fakishparikõi fonifo a Jesús maia ano. tãpinima, Niospa ato onãtimafaino.
Pirofomã foifokani mã itipinĩshara 17 Askafofãifono Jesús ato kemani:

fakaxõ. 2 Mã nokokaxõ õiafo a kini a aõ “¿Tsoaõnoa mã yoifokaimẽ fãi kakĩ?”


fepoitafo tokirinĩfã mã fepekemea ini. ato faino tsoa tooxinima nãno nẽtenifo
3 Akka ikifaikakĩ õiafo ãto Ifo Jesús ãfe shinãmitsakõiyanã.
yora ano inima. 4 Nãskai ratekõiyanã 18 Nãskaito nã ãfe ane Cleofás kemani:

afeskamẽ ikaxõ shinãpaiyaifono, “¿Meres fisti mĩ Jerusalén ano ixõ, mĩ


feronãfake rafe ato ketaxamei nĩtani, tãpitamamẽ na rama iskaita?” faito,
ãto rapati fafekõiyanã. 5 Nãskaifono 19 Jesús kemani: “¿Afaa afeskaitamẽ?”

kẽrofo ratekõiyanã maikiri ato faito yoinifo: “Jesús Nazarete anoa


fepepakefofãnifo. Nãskaifono nã ãjiri nõ yoi, nãatofi Niospa meka yoimiskĩ.
rafeta ato yoini: “¿Afeskakĩ nã yora nia Nãskakẽ yorafo akiki inimakõimisfo,
mã fenaimẽ na yora nakẽ maifamisfo Niosri akiki inimakõimis. Niospa ãfe
mẽranoa? 6 Anãkai nonoma, mã sharaõxõ noko yoimis Niosxõ afama
otokaina. Akka shinãkapo a Galilea ano mĩshti noko faxomis. Ãfe mekapa yorafo
iyoxõ mato yoimis keskara. 7 ‘¿A yora sharafata afara sharafo noko axomis.
chakafãfe ea achikaxõ ea mastafono tres 20 Nãskafiaito a ato Nios kĩfixomis

nia oxata ẽ anã otoxira,’ mato faito mã xanĩfofo feta nõko xanĩfofofãfe achikaxõ
nikamismamẽ?” ixõ ãjiri rafeta ato ato inãitafo retekaxõ mastanõfo. 21 Akka
yoini. nã nõko kaifo israelifo romanõfo anoa
8 Ato askafaino a Jesús ato yoimis ifimis ipainõra nõ famis nõko xanĩfo
anori shinãnifo. 9 Nãskakata nã Jesús ixiki romanõfãfe anã noko
maita anoax anã fekakĩ, nã once aõxõ afeskafanõfoma. Akka mã tres nia finõa
tãpimisfoya nã fetsafori ato yoitoshinifo a naita. 22 Akka nã kẽrofo nofe ikafãfe
nã õitanaifo keskara. 10 Akka nã noko yoikakĩ noko ratekõiafo.
Jesúsnoa ato yoimiski chanifofãifo tii, Fakishparikõi a maia ano õifokaxõ õiafo
María Magdalena ikaino Juana ikaino ãfe yora ano ikama. 23 Ano ãfe yorakẽma
Santiago ãfe afa María ikaino kẽro õitakani pexe ano anã feafo. Nãskaxõ
fetsafori inifo. 11 Akka a aõxõ yoiafo a ãfe ãjiri rafeta atoki nokoxõ ato
tãpimisfãfe, “Ãa chanĩkanira,” ato yoiafo keskara iskafakĩ: ‘Jesús naama,
fanifo. Ato nikakaspanifo. iskaratĩa nia,’ ato faafono. 24 Nãskakẽ
LUCAS 24 162

nofe yora rafe chipo a maia ano fokaxõ


õiafo nã kẽrofãfe yoiafo keskarakõi ika. Jesús aõxõ tãpimisfoki nokoni
Akka Jesús ãfe yora ano ikama.” (Mt. 28.16-20; Mr. 16.14-18; Jn. 20.19-23)
25 Nãskafaifono Jesús ato yoini 36 Nã ato yoiaifono, Jesús ato
iskafakĩ: “Kee, mãkai afaa tãpiama, mã nakirafekõi nirisatani. Nãskaxõ ato
tatimakõi. Akka a Niospa meka yoisharakõini iskafakĩ: “Inimakõikãfe,”
yoimisfãfe yoinifo keskarakai mã ato fani.
chanĩmara faima. 26 Akka kenenifo 37 Ato askafaino ratekõinifo, “Niafaka

iskafakĩ: ‘A Niospa nĩchia Cristo chaka nokoki nokoara,” ikanax.


omiskõikõifiax, chipo Apa Nios fe 38 Askaifono Jesús ato yoini: “¿Afeskai

xanĩfokõi ixii,’ ixõ aõnoa kenenifo,” mã rateimẽ? ¿Afeskakĩ mãto õiti mẽraxõ
Jesús ato askafani. mã chanĩmara fatiromamẽ? 39 Õikapo
27 Nãskaxõ ato yoikĩ taefani a aõnoa ẽfe mẽke yafi ẽfe tae. Ẽkĩa. Ea
yoikĩ kenenifo, a Moisés aõnoa yoikĩ ramãkapo. Akka õikapo na rãfo tsefefo.
keneni yoita, a Niospa meka yoimisfãfe Akka niafakakai namiyata xaoyama, nã
aõnoa yoikĩ kenenifori; nãfo ato fe kakĩ mã ea õiai keskara,” ixõ ato yoini.
ato yoifoni. 40 Ato askafakĩ yoiyanã, ãfe mẽke toa
28 Mã chaima pexe rasi ano nokokakĩ yafi ãfe tae toa ato ispani. 41 Ato
nã rafeta shinãnifo: “Noko askafakĩ yoiaino ãto õiti mẽraxõ
finõfainikaira,” ikaxõ. 29 Akka nã rafeta shinãnifo: “Jesúsmara,” ikaxõ. Nãskaxõ
nẽtefanifo iskafakĩ yoiyanã: “Kayamafe. chanĩmara fakeratama akiki
Nono nofe nẽtefe mã yãtapakei kiki. Mã inimakõinifo. Nãskaifono Jesús ato
fakishaki,” faifono Jesús nãno ato fe yõkani: “¿Nono mã afaayamamẽ ẽ
nẽteni. 30 Nãskata mã mĩsa ano pipanã?” ato faito, 42 foe xoia pishta
tsaoafono pixakakĩ Jesús pãa inãnifo. 43 Mã fixõ ãto ferotaifi pini.
tsomainĩfofã, Apa Nios kĩfikĩ. “Aicho,” 44 Nãskaxõ afianã ato yoini: “Mẽfi mato

fata, nãskaxõ pãa kaxkepakexõ ato inãni yoiyomiskĩ mato fe iyoxõ eõnoa yoikĩ
pinõfo. 31 Ato askafaito nãskakẽ koshikõi Moisésnõ nã a Niospa meka yoimisfonõ,
Jesús tãpinifo. Akka mã tãpiafono ato eõnoa fanãiti kenenifo keskai nẽ askakõi,”
makinoax yamarisatani. Nãskakẽ anã ixõ Jesús ato yoini. 45 Nãskakẽ ãfe shinãmã a
tsõa õinima. 32 Nãskakẽ ãa rafe kenenifo keskara ato shinãmanaino
yoinãnifo: “No fe fãi okĩ a Niospa tãpikõinifo. 46 Ato yoikĩ iskafani: “Eõnoa
mekaõnoa yoikĩ kenenifo keskara noko yoikĩ kenekĩ iskafanifo: ‘Cristo a Niospa
yoifeaito nõ mea nõko õiti nĩchia mã nafiax tres nia oxata anã otoxii,’
fepeisharakõia. Ãfe meka sharakõi,” ixõ eõnoa yoikĩ kenenifo. 47 Akka ẽfe aneõxõ
ikanax yoinãnifo. ato yoikãfe. Jerusalén anoxõ ato yoikĩ
33 Nãskakanax Jerusalén ano anã taefakãfe. Nãskaxori nã maniafo tii anoafori
fenifo. Mã fẽkaxõ ato fichitoshinifo, nã ato yoifofãsafakãfe ãto chaka xatekaxõ anã
Jesúsxõ tãpimisfo once a ato fe rafeafo Nios nikasharakõinõfo, nãskaifono ãto chaka
fe ĩchanãkaxõ, 34 iskafakĩ yoiaifono: ẽ ato soaxonikai. 48 Akka nã ẽ mato yoiaito,
“Chanĩma, mã nõko Ifo otoa, mã Simón mã õiai a mã nikaifori fetsafo yoipakexakãfe.
õimana,” ixõ yoinifo. 49 Akka ẽfe Yõshi Shara ẽ matoki nĩchi ẽfe
35 Nãskaifono nã rafetari ato yoinifo nã Epa yoiyoni keskafakĩ. Akka mã nono
Jesús ato fe fãi kaito õitanaifo: “Mã nõ õia Jerusalén ano nẽteyokãfe, ẽfe shara matoki
noko pãa torexopakeaito,” ixõ ato yoinifo. nĩchiyonõ nai mẽraxõ nã ẽ mato yoiai
163 LUCAS 24

keskafakĩ mã fetsafo eõnoa mã ato yoinõ,” tãpimisfo ato kexesharapakexafe.”


ixõ Jesús ato yoini. 51 Nãskafakĩ yoiyanã ato makinoax Jesús Apa

Nios ari kani. 52 Akka a aõxõ tãpimisfãfe


Jesús nai mẽra kani iskafakĩ yoinifo: “Jesús, mĩ nõko Ifo sharakõi,
(Mr. 16.19-20) nõ mĩo noikõi,” ixõ yoikanax chipo Jerusalén
50 Nãskaxõ Jesús ato iyoni Jerusalén anoxõ ano fonifo inimakõiyanã. 53 Nãskakẽ
Betania pasotai. Nãnoxõ Jesús mẽshainãkafã mẽxotaima Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ Nios
Apa Nios yoini iskafakĩ: “Epa Niospa, eõxõ yoisharapaonifo. Nã tii.
Juan Jesúsnoa Yoikĩ Keneni

inõfo. “Mã oi,” ixõ Juan ato yoini.


Jesucristoõnoa Juan keneni 10 Oaito yorafãfe tãpinifoma. Niospa

1
1 (Ẽkĩa Juan. Iskaratĩa Jesúsxõ ato onifafiano tsõa tãpinima
Jesucristoõnoa ẽ mato yoi mã Jesús. 11 Nã mai onifani ano nokoni.
tãpinõ. Cristo ãfe ane ipaoni, Meka. Nãno nokofiaito ãfe yorafãfe, nãfãfe
Nãato Niosnoa noko tãpimani.) ifikaspanifo. 12 Askafafiaifono a
Afaa oniataima na Meka aneya ifipaiyaifãfe Jesús ato yoini iskafakĩ:
iyopaoni. Apa Nios fe iyopaoni. Nãrifi “Mã ea noikĩ chanĩmara faa. Nãskakẽ
Nioski. 2 Taefenakõi Nios fe ẽfe Epa Niospa fakefo mã itiro ea
iyopaonixakĩ, iskaratĩari afe ika. Afaa chanĩmara faax,” ixõ Jesús ato yoini.
oniamatai nã Meka aneya Apa Nios fe 13 Niospa fakefo yorafãfe fakefo

iyopaoni. 3 Aõxõ Epa Niospa keyokõi keskarama. Yorafãfe fakefo yora


onifani. Akka Jesúsmaisxõ afaa keskara, yõramãi ato fake faano. Akka
onifanima. Nãskaxõ Jesús feta Niospa Nios fistichi ato fake fatiro. Yõrakai
afama mĩshti onifani. 4 Aõnoax keyokõi Niospa fakefo fake fatiroma. Nã Jesús
niafo. Niospa yorafo tii shinãmapaiyai chanĩmara faafo tii Epa Niospa ãto
keskafakĩ Jesúsxõ ato shinãmatiro ãto shinã ato fetsafaxotiro ãfe fakefo inõfo.
õiti xafakĩakõi inõfo. 5 Ãfe õiti 14 Nãskakẽ na Meka aneya Apa Nios

xafakĩakõifiax yora chakafo mẽra ika anoax mai ano oni yorakõi ixikĩ.
Jesucristo ipaoni. Yora chakafãfe ãto Nonoax nofe iyopaoni. Apa Nios
õiti fakish keskara, shara shinãkanima. keskara sharakõi mã nõ õipaoni. Nãato
Askafiano yora chakafãfe Jesucristo yorafo noikõimis. Ãfe meka chanĩmakõi.
xĩtitirofoma yorafo shara shinãmanaino Nã fisti Epa Niospa Fakekõi. Apa Nios
ãto õiti anã fakish keskara inõfoma. imis keskara nãskakõiriai sharakõi
imiski.
Niospa Juan Maotista nĩchini ato yoinõ
6-7 Epa Juan Maotista Jesucristoõnoa ato yoini
Niospa Juan nĩchini
Jesucristoõnoa yorafo yoinõ iskafakĩ: 15 Jesúsnoa Juan ato yoini iskafakĩ:
“Ãfe õiti xafakĩakõi. Epa Niospa mato “Ea nikakãfe, õikapo. Nãõnoa ẽ mato
shinãmapaiyai keskara aõxõ mato yoimis. Iskafakĩ ẽ mato yoimis: ‘Mã oi.
shinãmatiro,” ixõ Juan ato yoini Jesús Ẽ taeyoi ofiano ea finõkõia ẽ fakeamano
chanĩmara fanõfo. amãi Apa Nios fe iyopaonixakĩ,’ ” ixõ
8 Juankai Cristoma, Niospa nĩchini Juan ato yoini.
Jesucristoõnoa ato yoinõ. 9 Cristo fistichi 16 Jesús keyokõi noko shara famiski.

yorafo shinãmatiro ãto õiti xafakĩakõi Noko noikõixõ noko sharafa fafafãini.

164
165 JUAN 1

Akka keyokõichi nõko õiti mẽstekõishara isharaxikakĩ,’ ” ixõ Juan


inimasharakõiaito nõ meemis. 17 Epa ato yoini.
Niospa noko amapaiyai keskara Moisés 24-25 Nikakata judeofãfe nã fariseofo a

yoini. Nãskakẽ Niospa noko yoini Juanki nĩchinifo yõkatanõfo iskafakakĩ:


keskara Moisés noko tãpimani. Nãskakẽ “Mĩ Cristomamamãki, mĩ
Niospa noko õimapai noko noikõi afi Elíasmamamãki nã nõ manamis Niospa
chanĩmakĩ. Nãskaxõ Jesucristo nokoki meka yoimis mĩmaraka, akka, ¿afeskakĩ
nĩchini. Jesucristo noko keyokõi noimis. mĩ yorafo faka mẽra ikimapakeimẽ
Nãskaxõ noko õimatiro Nios maotisafakĩ?” ixõ yõkakãfe ato fanifo.
chanĩmakõi. Askatari Epa Niospa noko 26 Juan ato kemani: “Ẽfi ato

noi. 18 Tsõakai Epa Nios õimisma. maotisafapaikai. Ẽ ato askafafiaino nono


Askafiax ãfe Fakekõi nã afe rafemis, fetsa nokoki nokoi. Mãkai tãpiama. 27 Ẽ
arifi Nioskõi. Apa Niosnoa noko yoimis. iskaratĩa mato Niospa meka yoifafãini.
Aõxõ nõ tãpitiro afe keskaramãki Epa Askafiano aato chipo mato yoixii. Fãsi
Nios. ea finõkõia. Ẽ afaa tãpiama ẽ
sharakeroko ẽ ãfe zapato risfi
Juan Maotista judeofãfe ãto nexaxopanã,” ixõ Juan ato yoini.
xanĩfofo yoini 28 Nã pexe rasi Betania faka Jordán
(Mt. 3.11-12; Mr. 1.7-8; Lc. 3.15-17) okirishtaxõ Juan ato faka mẽra
19 Nã judeofãfe ãto xanĩfofãfe ikimapakekĩ maotisafani. Nãnoax ato fe
Jerusalén anoxõ nã ato Nios kĩfixomisfo yoinãni.
nĩchinifo, Juan ano. Akka nã Levifori
ato nĩchinifo Juan yõkatanõfo: “¿Mĩ Niospa ãfe oveja fake keskara, Jesús
tsoamẽ?” fatanõfo. 29 Askata pena fetsa Juanki Jesús kani.
20 Askafaifono Juan ato kemani: “Ẽkai Jesús fichixõ Juan yorafo yoini iskafakĩ:
Cristoma. A nõ manai nõko xanĩfo ẽkai “Õikapo. Nã Niospa ãfe oveja
aama,” ato faito, 21 “¿Akka mĩ Cristoma, tetomashta keskara oa. Nato keyokõi
mĩ tsoamẽ? ¿Mĩmẽ Elías?” faifãfe, “Ẽkai yorafo chaka soaxonõ Epa Niospa nĩchia
Elíasma,” ato faito, “¿Akka mĩ nokoõnoax naxõ nõko chaka noko
Elíasmaax mĩ tsoamẽ? ¿Mĩmẽ nã nõ soaxonõ. 30 Ẽ mato aõnoa yoimis. Ẽ
manamis Niospa meka yoimis, nã mato yoia iskafakĩ: ‘Chipo oi ea
nokoki oai?” faifãfe, “Maa, ẽma,” ato keskarama finakõia, nãmãi ẽ fakeamano
fani. iyopaonixakĩ.’ Nakĩa mã oa. 31 Ẽrifi
22 Ato askafaino anã yõkanifo: “¿Akka Cristo tãpixoma yorafo maotisafapai a
mĩ tsoamẽ? Noko yoife a noko nĩchiafo nõko kaifo judeofãfe tãpinõfora,” ixõ
nõ ato yoitanõ. Mĩ tsoamãki noko Juan ato yoini Cristoõnoa yoikĩ.
tãpimafe,” fanifo. 32 Ato yoixõ anã Jesúsnoa Juan ato
23 Askafaifono Isaías kirika keneni yoini: “Niospa Yõshi Shara nai
keskara nãnorikõi Juan ato yoini mẽranoax rifi keskara Jesúski
iskafakĩ: “Niospa mato yoipaiyai fotopakekafanaito ẽ õia. 33 Ẽri õiyamano
keskara ẽ mato yoinõ. Tsõa istoma Epa Niospa ea yoiti iskafakĩ: ‘Fatofãfe
anoxõ ẽ fãsikõi mekaikai: ‘Nõko Ifo ea chanĩmara faimãkai mĩ faka mẽra ato
nokoki oxii. Ĩkisi itipinĩsharakãfe. Mã ikimapaketiro maotisafakĩ. Akka mikiki
ipaoni keskara afianã iyamakãfe. fetsa nokoano ẽfe Yõshi Shara nã
Keyokõichi mãto chaka potakãfe, feronãfakeki fotopakekafãxii. Afe
JUAN 1, 2 166

nĩtaxii. Nã mĩ õikĩ mĩ tãpixii nãato ẽfe 45 Askata Felipe Natanael fichixõ yoini:
Yõshi Shara matoya rafemaxii ãfe shinã “Moisés Niospa yoini keskara kenekĩ
shara mãto shinã mẽra nanenõ,’ ixõ ea iskafani: ‘Ẽ mãto xanĩfokõi Cristo
yoia. Epa Niospa ea anori yoiyamakẽ matoki nĩchixira,’ ixõ Niospa yoini anori
Jesús nã Niospa Fake ẽri tãpikeranama. Moisés keneni. Nãnorikõi Niospa meka
34 Askafixõ mẽ õia. Askaxõ ẽ mato yoimisfãfe kenenifo. Nãkai mã nõ fichia.
chanĩmakõi yoi nafi Niospa Fakeki,” ixõ Jesús José fake Nazarete ano ika.
Juan ato yoini. Nãõnoa Moisés feta Niospa meka yoimis
fetsafãfe kenenifo,” faito, 46 “¿Afaa shara
Jesúsxõ tãpikĩ taefanifo Nazarete anoax oimẽ?” ixõ yõkaito,
35 Pena fetsa nãno Juan aõxõ tãpimisfo “Ofe, õixikĩ,” Felipe fani.
rafe ini. 36 Afe niafono Jesús ato 47 Natanael akiki nokoaino Jesús õixõ

finõfaini. Ato finõfainaito Juan ato aõnoa yoini: “Nafi israelifãfe fakeki.
yoini: “Õikapo. Oa Niospa ina oveja Nato afaa chaka yoimisma. Chanĩmakõi
fake keskara,” ixõ Juan ato yoini. fisti shinãfafãimiskĩ. Tsoakai
37 Juan ato yoiaito nikakata Jesús pãramisma,” ixõ Jesús aõnoa yoini.
chĩfafãinifo. 38 Jesús ifiakekafã ato õikĩ 48 Askafaito nikakĩ Natanael kemani:

ato yõkani: “¿Tsoa mã fenaimẽ?” ato “¿Afeskaxõ mĩ ea õiyamafikatsaxakĩ mĩ


faito, “Maestro, ¿fanĩ mĩ ikamẽ?” ea tãpiamẽ?” faito, “Mia Felipe
faifãfe, 39 “Ono õifokãfe, ẽ mato ispanõ,” fichiyoamano ẽ mia õikĩ taefaita ifi
ixõ ato iyoni. Askata afe fokakĩ õiafo nã higuera nãmãnoa ẽ mia õita,” Jesús
ika ano afe nokoni. Mã nokoaifono mã fani. (Akka Jesús Natanael chai ixõ
xini kai ini. Nãno afe yãtapakenifo. tãpini õiyamafikĩ.)
40 Nã rafe Juan ato yoia keskara 49 Askafaito, “Maestro, mĩfi Niospa

nikakata Jesús chĩfafainifo. Fetsa ãfe fakeki. Askatari mĩfi israelifãfe ãto
ane Andrés. Nã Andrés Simón Pedro ãfe xanĩfokĩ,” faito, 50 Jesús kemani: “ ‘Mĩ ifi
exto ini. 41 Jesús ika ano nokokata higuera nãmã tsaoa ẽ mia õia,’ ixõ ẽ
Andrés ãfe ochi Simón fenaikai kani. mia yoia, ¿nã nikaxõ mĩ ea chanĩmara
Akiki nokoxõ yoini: “A Niospa nokoki faamẽ? Afara shara fetsa finakõia mĩ
nĩchia Mesías mã nõ fichia. Nã Cristora õixii. 51 Chanĩmakõi ẽ mia yoi. Ẽfi yõra
nõ famis. Õiyotãfe,” fani. 42 Askata fakefiax ẽ Niospa Fakekõi. Nai
Andrés Simón Jesúski nokokini. Akiki fepekemeano mĩ Niospa ãjirifo õixii.
nokoaino Jesús Simón yoini: “Mĩ Simón, Epa Nios ika anoax ãfe ãjiri ekeki fotota,
Jonáspa fake. Iskaratĩa ẽ mia ane mãpeinĩfofã fotota, mãpeinĩfofã ikaito
fetsafaxonõ. Nõ mia Cefas fanõ,” fani. mĩ õixii,” ixõ Jesús fani.
(Cefas nãfa mekapa yoimis Pedro fakĩ.)
Jesús ãfe mekapa fakakõifekẽ
Jesús Felipe yafi Natanael fimi ene onifani
kenani afe fonõfo
2
1-2 Tres nia oxakata Caná pexe rasi
43 “Ẽ Galilea ano kaira,” ixõ Jesús anoxõ Galilea mai anoxõ feronãfãke
shinãni. Kapaikĩ Felipe fichixõ yoini: kẽro fiaino yorafo ano fisti ichanãnifo.
“Efe kafe, eõxõ tãpisharakõixikĩ,” fani. Jesús ikaino afa ikaino Jesúsxõ tãpimisfori
Askafaino afe kani. 44 Felipenõ Andrésnõ nãfo ato kenamanafono fenifo. 3 Fimi ene
Pedronõ pexe rasi ãfe ane Betsaida ano mã netsoafono, ãfa Jesús yoini iskafakĩ:
imisfo. “Nafokai fimi eneyama,” fani. 4 Ãfa
167 JUAN 2

askafaito Jesús kemani: “Efa, ¿afeskakĩ mĩ Jerusalén ano kani. 14 Nãnoxõ Nios kĩfiti
ea yõkaimẽ afara fetsa afeskarafanõra ixõ? pexefã mẽraxõ fakkafo, ovejafo, rififo
Iskaratĩa ẽ afara fetsa fena ayoima. Tsõa afo ato minikaxõ kori finifo. Nãnori a
atiroma keskara ẽ fena akimakai,” fani. kori kãmiafamisfori tsaoafono Jesús ato
5 Askafaito Jesús ãfe ãfa a yonoxomisfo ato fichini. 15 Jesús ato fichita risfi koshati
yoikĩ iskafani: “Nã Jesús mato yoiai fata ato koshapaita a ato inafo ato
keskara faxokãfe,” ato fani. põtaketsani. Ovejafo potakĩ, fakkafo
6 Nãno tokiri kesho seis efapafo potakĩ fani. Askata yorafori potani. Mĩsa
chaimashta tsaoa ini. Treinta galon a mẽra kamaki ãto kori mãchiafo saakĩ fetsani.
ikitiro ini. Nãskata nã kesho mẽra faka Mĩsari kexkafaya kekẽfofã potani. 16 Nã
fikaxõ, judeofãfe ãto chokati mẽraxõ rififãfe ãto ifofo ato yoini: “Na mãto
chokaketsanifo. Nãskakĩ judeofãfe inafoya ẽfe Epa Niospa pexe mẽranoax
chokasharaifãfe Niospa ato õi nafo sharara fotakãfe. ¿Afeskakĩ ẽfe Ẽpa pexe mẽraxõ
ato fanõ, ãto xinifo ipaonifo keskara. mã afarafo ato miniketsaimẽ kori fixikĩ?
7 Nãskata Jesús a yonoxomisfo yoini: “Nã Afianã ẽfe Ẽpa pexe mẽranoax afarafo
keshofo mẽra faka fospifakãfe,” ato faito, inãnõnãyamakãfe kori fixikĩ. Na ẽfe Epa
faka fospikõi fanifo keshofo mẽra. 8 Askata ãfe pexe mẽranoaxkai mã afarafo
Jesús ato yoini: “A ichanãifono ato kexemis minimitsaima,” ixõ Jesús ato yoini.
na faka ayamatakãfe,” ato faino, nãskata a 17 Ato askafaito nikakata aõxõ

ato kexemis faka foxonifo. 9 A ato kexemisto tãpimisfãfe shinãnifo iskakakĩ:
ayaxõ mea faka inima fimi enekõi ini. “Chanĩma, Niospa meka nãnorikõi
Nãskakẽ tãpinima Jesús faka fetsafaano. Jesúsnoa kenenifo iskafakakĩ: ‘Epa
(Akka nã yonoxomisfãfe õinifo Jesús faka Niosi, ẽ mĩ pexe kexesharapai a mẽraxõ
fetsafaito. Nãskakẽ tãpinifo.) Nãskakẽ mia fisti shinãnõfo. Afara fetsa a mẽraxõ
tãpixoma a ato kexemisto a Jesús faka anõfoma. Afara fetsakai mĩ pexe
fetsafaa a rama kẽro fĩai foxoni. 10 Nãskaxõ mẽranoa ẽ õipaima,’ ixõ kenenifo
yoini: “Fistatĩa nã fimi ene sharakõi taefakĩ Jesúsnoa yoikĩ.”
nõ ato ayamamis. Akka nã fimi ene sharakõi 18 Jesús askafaito judeofãfe ãto

mã mitoxõ, nã fimi ene sharama chipo nõ xanĩfofofãfe yõkanifo: “¿Afeskakĩ Nios


ato ayamamis. Akka iskaratĩa fimi ene kĩfiti pexefã mẽraxõ mĩ ato potaimẽ?
sharakapakõi mĩ ato ayamani,” fani. Niospa mia yoiaito afara tsõa atiroma
11 Jesús nã pexe rasi Caná anoxõ tsõa keskara noko õimafe nõ mia chanĩmara
atiroma keskara taefaito õinifo Jesúsmãi fanõ,” ixõ yõkaifãfe 19 Jesús ato yoini:
finakõixõ tsõa afama mĩshti atiroma “Mã na pexe pãoikano afianã tres nia
keskara atiro. Nãskakẽ õikaxõ aõxõ oxata ẽ anã pexe faxii,” ixõ Jesús ato
tãpimisfãfe chanĩmara fanifo. yoini.
12 Askata Jesús afanõ ãfe extofonõ aõxõ 20 Ato askafaino, “Kee. Nõko xinifãfe

tãpimisfonõ nã pexe rasi ãfe ane Capernaúm cuarenta y seis xinia anifo Nios kĩfiti
ano fonifo. Nãno oxa ranãyonifo. pexefã fakakĩ. Akka, ¿mĩ koshikõi tres
nia pexe faimẽ?” fanifo. 21 Askafafiakakĩ
Jesús a Nios kĩfiti pexefã mẽraxõ a ato tsõa tãpinifoma Jesús Niospa pexeõnoa
inãifo ato potani yoinima. Aafi anofi yoimeni. 22 Askata
(Mt. 21.12-13; Mr. 11.15-18; Lc. 19.45-46) Jesús nafiax oxa rafeta tres nia ĩta
13 Mãjudeofãfe ãto fista Pascua mã otoano aõxõ tãpimisfãfe shinãnifo:
chaima ikaino Jesús nã pexe rasi “Chanĩma, a Jesús ato yoita keskara, nã
JUAN 2, 3 168

pexefã pãoikaikiri keparanãkĩ, ‘Ẽfi tres yõra fake itiro. Nãskariakĩ ãfe Yõshi
nia otoxii,’ ixõ yoita. Iskaratĩa mã nõ Sharaõxõ Niospa mato õiti fetsafaano
tãpia aafi anofi yoimeita,” ixõ aõxõ mã ãfe fake itiro.) Akka Niospa Yõshi
tãpimisfãfe shinãnifo Jesús otoano. Sharapa mãto õiti fetsafayamano mã
Nãskakẽ Niospa meka kenenifo keskara Nios xanĩfo ano nokotiroma. 6 A yõra
chanĩmara fanifo. Nãskata nã Jesús ato fake fia nã keskara itiro. Nãskarifiakĩ
yoini keskara shinãkakĩ: “Chanĩmakõi Niospa Yõshi Sharapa mato fake fiano
Jesús noko yoini,” fanifo. mãri a keskara itiro. 7 Ẽ mia yoiaino mĩ
ea nikax, ‘Mĩri oa fake yome rama kãia
Jesús keyokõi yorafo tãpini keskara mĩ itiro,’ ẽ mia yoiano, ‘Aira,
23 Askata tsõa atiroma keskara afama ¿afeskax nõ afianã yometatiromẽ?’
mĩshti Jesús fani Jerusalén anoxõ fista iyamafe. 8 Nefeaito tsõa tãpitiroma
Pascuatĩa. Nãskara õikaxõ yorafã rasichi, fakirinoax oimãkai. A nefe kai ariri tsõa
“Na Cristo,” ixõ chanĩmara fanifo. tãpiama fakiri nefe kaimãkai. Nãskari
24 Askafiaifono a yorafãfe ãto shinã mẽraxõ fakĩ Niospa yorafo ãfe Yõshi Sharapa
shinãifo keskara Jesús ato tãpini. ãto shinã fetsafaano tsõa tãpitiroma,”
(“Iskaratĩa ea chanĩmara fakani. Jesús faito, 9 anã Nicodemo kemani:
Askafikaxõ chipo, ãa chanĩra, ea fakani,” “¿Afeskax nõ askatiromẽ?” ixõ fani.
ixõ Jesús ato tãpini.) 25 Yorafãfe ãto shinã 10 Askafaito afianã Jesús kemani: “Mĩ

mẽraxõ shinãifo keskara tsõa Jesús israelifo tãpimamis, ¿afeskakĩ na ẽ mia


tãpimatiroma. Areskõi Jesús onãtiro a ãto yoiai mĩ tãpiamamẽ? 11 Ẽ mia
shinã mẽraxõ shinãifo Jesús tãpikõia. chanĩmakõi yoi. Nã nõ nikafo nã nõ
Chanĩmara fayoaifãfe Jesús ato onãni õiafo nãfo nõ mato yoi. Nãskafekẽ nõ
nãskax koshi shinãmakĩ fetsenifo. mato yoiaino mã noko chanĩmara faima.
12 Nono mai anoafo afarafo afeskaraito ẽ
Jesús Nicodemo tãpimani mia yoiaito mĩ ea chanĩmara faima.

3
1 Nã feronãfake fariseo ini, ãfe ane Askatari nai mẽranoafori afeskaraito ẽ
Nicodemo. Nãri judeofãfe ãto mia yoiaito mĩ ea chanĩmara faima.
xanĩfo ini. 2 Nãato fakishi oxõ Jesús 13 “Tsoakai nai mẽra kaax anã

yõkani: “Maestro, nõ tãpia mĩ noko fototiroma. Akka ẽ fisti ẽ nai mẽranoax


tãpimanõ mia Niospa nĩchini. Mã nõ fotoa yora fakekõi ikiyoi. Ẽ afianã chipo
tãpia Nios fe rafexoma tsõa afara fetsa kaxii. 14-15 (Nõko kaifo israelifo tsõa
atiroma nã mĩ akai keskara fakĩ tsõa istomanoax chaka iyopaonifo. Nãskakẽ
atiroma,” faito, 3 Jesús kemani: “Ẽfi Niospa rono atoki nĩchini ato chachinõ.
chanĩmakõi mia yoikai. Tsoari oa fake Nãskaxõ Niospa Moisés yoini iskafakĩ: ‘Na
yome rama kãia keskaraxma Nios xanĩfo rofetaxõ rono faxõ nĩchinĩfofãfe ifiki ratãfe
ano nokotiroma,” fani. yorafãfe õikanax sharanõfo, a ato chachia
4 Askafaito afianã Nicodemo Jesús tii.’) Nãskari fakĩ ifi cruz ikakĩ ea
kemani: “¿Afeskax afianã feronãfake mastakaxõ ea nĩchinĩfofãxikani. Nãskakẽ
yometatiromẽ? ¿Mã anifofiax afeskai nã ea chanĩmara faafo tii eõnoax Nios fe
afianã ãfa xaki mẽra nanetiromẽ, fake nipanakafo,” ixõ Jesús ato yoini.
yomeax anã kãixikĩ?” ixõ Nicodemo Jesús
Epa Niospa keyokõi yorafo noi
yõkani.
5 Askafaito afianã Jesús kemani: “Fake 16 AnãJesús ato yoini iskafakĩ: “Epa
yome rama kãi fakaya kãitiro. (Nãskax Niospa keyokõi yorafo noikĩ ãfe Fake
169 JUAN 3

fisti ato nĩchixoni nai mẽraxõ nono mai Afeskaxõ mã chaka soatiromẽ ikanax
anoax atoõnoax naiyonõ. Nãskakẽ nã feratenãnifo. 26 Nãskaxõ Juan ano
chanĩmara faafo tii fõkaxõ Juan yoinifo: “Maestro, nõ mia
omiskõipakenakafoma afe nĩpanakafo. yoipai. Faka Jordán okixori mĩ Jesús
17 Niospa ãfe Fakekõi mai ano nĩchini fichita. Fichixõ mĩ noko yoita: ‘Nã
ato omiskõimatama ãto chaka Cristo Niospa noko nĩchixona nã nõ
soaxoniyonõ aõnoax isharapakexanõfo,” manamis,’ mĩ noko faita. Nãatori
ixõ Jesús ato yoini. iskaratĩa yorafo maotisafapai. Oa yorafo
18 Askata anã Jesús ato yoini iskafakĩ: keyokõi akiki fokani,” fanifo.
“Nã Niospa Fake chanĩmara faifokai 27 Askafaifono nikakĩ Juan ato kemani

omiskõipakenakafoma. Akka nã iskafakĩ: “Nios fistichi yonomatiro a


nikakaspaifo ato Niospa omiskõimaxii. yonoxonõ. Akka Niospa axoyamaino
Niospa Fake nikakaspakanax afaa afeska fatiroma. 28 Akka ẽkai
omiskõipakenakafo. 19 Pena fe fakish Cristoma. Epa Niospa ea yoia ẽ
osinãtiroma. Nãskarifiai afara chaka fe Cristoõnoa yorafo tãpimanõ ãto chaka
Niospa fake rafetiroma. Nãskakẽ Niospa xatenõfo, Cristo nokoaito chanĩmara
ãfe fake nãmã nĩchini nã yorafo pena fanõfo. Nãnori ẽ mato yoiaito mã
keskara shara inõfo ãto chaka nikamis. 29 Afianã ẽ mato yoinõ ea
xatekanax. Akka yorafãfe ãto chaka nikapo. Mã mã tãpia feronãfake ãfe
potakaspakani. Niospa ãfe fakeki yama yoikĩ iskafatiro: ‘Aicho. Na kẽro
fekaspakani. Nãskax isharakaspakani, mĩ ea yoixona iskaratĩa ẽfe ãfi iki,’ ixõ
chaka fisti shinãkani. Niospa fake yoiaino ãfe yamari aõnoax inimatiro.
õikaspakani ãto chaka xateax Nãskarifiai ẽ Cristoyamafiax fetsafãfe nã
isharaxikakima. Nãskakẽ Niospa ato Cristo Jesús chanĩmara faifono ẽri fãsi
omiskõimani. 20 Afara chaka akiki inimakõi. 30 Akka nã Cristo
fichipaiyaito Niospa Fake õikaspai. Nã finakõia. Ẽkai Cristoma. Ẽ afaa tãpiama,
chakafaifo fisti fichipaikani. 21 Nã shara Cristo finakõia. Akka ẽ afianã afaa
nipaiyaifo Niospa Fakeki fekani. Ato yoitiroma ea tanatamaroko, Cristo fisti
õimasharaxikakĩ Niospa ato nikakõinõfo,” ixõ Juan ato yoini.
imasharanõ,” ixõ Jesús ato yoini.
Jesús nai mẽranoax fotoni
Jesús Judea mai ari kani 31 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “A nai
22 Nãskata Jesús fe aõxõ tãpimisfo Judea mẽranoax nãmã fotoato nãato
mai ari fonifo. Nãno ato fe iyoni. Nãnoxõ nãmãnoafo ato finõa. Akka nã
ãto chaka potapaiyaifãfe ato nãmãnoax fakeafãfe nãmãnoa fisti
maotisafapani. 23-24 Juan karaxa mẽra yoitirofo. Akka nã nai mẽranoax fotoato
ikimayofafomano nãatori yorafo nãatofi keyokõi finõa. 32 Nãato noko
maotisafapani. Nã Enón nã Salim yoitiro a õiafo, a nikafori. Nãskakẽ fisti
chaimashta nika ini. Nãno faka noa ini. rasichi chanĩmara fakani. 33 Niospa
Nãskata nãnoxõ ato maotisafapani. Nãno meka chanĩmara fakĩ nõko õiti mẽraxõ
yorafo akiki feaifãfe ato maotisafapani. nõ tãpisharakõitiro Niospa noko
pãramisma, ãfe meka chanĩmakõi.
Juan Maotista Jesúsnoa anã ato yoini 34 “A Niospa nĩchiato Niospa meka yoi
25 Nãskata Juan aõxõ tãpimisfo ãto Niospa ãfe Yõshi Shara a mẽra naneano.
kaifo judeo fetsafo fe feratenãnifo. Nãskaxõ tãpikõia. 35 Epa Niospa ãfe Fake
JUAN 3, 4 170

noikĩ nĩchini nai mẽra ikafãfe ãto Ifo Jesús fani. 11 Nãskafaito kẽromã Jesús
inõ, nãmãnoafãferi ãto Ifo inõ. kemani: “Mĩ keshoyata mĩ risfi yama.
36 Nãskakẽ Niospa Fake chanĩmara faax Kini chaikõi, ¿afeskafaxõ mĩ faka kini
nõ afe nipaxatiro. Akka tsõa chanĩmara mẽranoa fiimẽ a noko nimasharatiro a
fayamakẽ Niospa ato mĩ ea yoiai keskara?” kẽromã fani.
omiskõimapakenaka. Akka Jesús 12 Nãskata anã kẽromã yoini: “Nõko

nikayamakanax nakanax afe xini Jacobo kini faxõ faka fixõ ayapaoni.
nĩpanakafoma fakishifã mẽranoax Ãfe fakefãferi ayapaonifo. Ãto inafori
omiskõipakenakafo.” ayamapaonifo. Nõri nã faka ayai. ¿Mĩ
nõko xini Jacobo finõamẽ?” kẽromã
Jesús kẽro samãritanõki nokoni fani.

4
1-3 Fariseofãfe nikanifo Juan yorafo 13 Askafaito Jesús kemani iskafakĩ:

maotisafapaito. Akka yora ichapa “Na faka kini mẽranoa ayax chipo
Jesús maotisafapaito fariseofãfe afianã mã nõamã iki. 14 Nãskafixõ na
nikanifo. Akka Jesúskai ato faka ẽ ato ayamani anã
maotisafapanima, nã aõxõ tãpimisfãfe nõamãkiyamanõfo. Chanĩmakõi, nã faka
ato maotisafapanifo. Aõnoa yoinifo ayakanax isharapakexanõfo,” fani.
keskai mã Jesús tãpiax aõxõ tãpimisfo 15 Askafaito kẽromã kemani: “Mĩ

fe Judea anoax Galilea ano kani. 4 Judea feronãfake shara. Na faka shara ea inãfe
mai anoax Galilea ano kakĩ Jesús ẽ ayax anã ẽ nõamãkiyamanõ ẽ afianã
Samãria finõfaini. nonoa faka fiyamanõ,” fani. (Jesús
5 Askata Samãria ano Jesús nokoni. fakakiri keparanãkĩ yoiaito nã kẽromã
Nãno nã pexe rasi ãfe ane Sicar ano tãpinima.)
nokoni. Nãno chaimashta Jacobo ãfe 16 Nãskaxõ Jesús yoini: “Mĩ fene ifitãfe

tare ipaoni. Nã tare ãfe fake José inãni afianã nẽtekaini kaxõ mĩ fene ifitãfe afe
mãmãi anifoxõ. 6 Nãnori Jacobo kini oxikĩ,” faito, 17 “Ẽkai feneyama,” faito,
fani nã kini mẽranoa faka fixikĩ. Nã faka “Mĩ chanĩmakõi yoi. Mĩkai feneyama,”
fiti ano xini keya Jesús nokoni. Chai Jesús fani. 18 “Mĩ fene cincoya mia
inoaxmãi oax xokenãi Jesús nãno tsaoni. fimisfo mĩ fenefo. Akka iskaratĩa mĩ
7-8 Jesús teneyoaino, a aõxõ tãpimisfãfe fetsa fe ika a mĩ fenema fe. Ea mĩa
a piaifo pexe rasi anoa fiifokani fonifo. yoikõi mĩ feneyama,” ixõ Jesús yoiaino,
Mã foafono nãno kẽro samãritanõ akiki 19 “Ẽ iskaratĩa ẽ mia tãpia mĩ Niospa

nokoni faka fiyoi. Faka fiti ketokonõ meka ato yoimis. 20 Nõko xinifãfe na
Jesús tsaoano akiki nokoni. Nãskaxõ machi anoxõ Nios kĩfipaonifo. Akka mĩ
Jesús a kẽro yoini: “Ea faka fexõfe ẽ kaifo judeofãfe yoimisfo iskakakĩ:
ayanõ,” fani. ‘Jerusalén anoxõ nõ Nios kĩfitiro,’ ixõ
9 Judeofo fe samãritanõfo õikaspa yoimisfo,” faito, 21 “Ẽ mia yoinõ, ea
faatanãmisfo. Ato fetakai pimisfoma. chanĩmara fafe. Na machi fisti anoxos
Nãskakẽ nã kẽromã Jesús yoini: “Mĩfi nõ Nios kĩfitiroma. Jerusalén fisti
judeoki. Ẽfi samãritanõki. ¿Afeskakĩ mĩ, anoxori nõ Nios kĩfitiroma. Akka fanĩma
‘Ea faka fexõfe,’ mĩ ea faimẽ?” faito, mĩshtixõ nõ Nios kĩfitiro. 22 Mãfi
10 Jesús kemani: “Niospa mia inãpaiyai samãritanõfoki. Nios kĩfifikĩ nõko Epa
mĩ tãpiama mĩ eari tãpiama. Akka mĩ ea Nios mã tãpisharama. Akka nõfi
yõkaito ẽ mia faka shara inãkerana. Nã judeofoki. Nõ nõko Epa Nios tãpikõia.
faka sharapa yorafo nimasharatiro,” Niospa noko tãpimani afeskaxõ yorafãfe
171 JUAN 4

ãto chaka soatirofomãki Epa Nios fe 35 Anã Jesús ato yoini: “Mãfi
ipaxakakĩ. 23 Chipo afetĩara nõ Nios iskamiski: ‘Mã nõko tarepanoax mã
kĩfikõikẽ, ãfe Yõshi Shara fistichi noko nõko xiki choshiaki. Mã cuatro oxe
tãpimatiro nõ kĩfisharanõ. Ãfe Yõshi akaki nõ finõ,’ mã imis. ¿Nãskarifiakĩ
Sharaõxõ nõ Epa Nios kĩfikõiaito mã shinãimẽ: ‘Nõ Jesúsnoa yorafo
nãskara Niospa fichipai. 24 Nios yorama. Niospa meka yoiano chipo chanĩmara
Niosfi fero mẽsho keskara sharaki. faxikani,’ ixõ mã shinãimẽ? Akka ẽ
Nãskakẽ ãfe Yõshi Sharaõxõ nõ Nios mato yoi: ‘Õikapo, mã iskaratĩa
kĩfitiro,” Jesús fani. itipinĩsharakõiafo Nios Ifofaxikakĩ,’ ato
25 Askafaito kẽromã kemani: “Mẽ tãpia fani. 36 Akka fẽtsa ãfe yama ãfe tare
a Niospa nĩchia chipo nokoki nokoxii. kexexotiro, ãfe xiki topixoxiki. Chipo
Nã ãfe ane Cristo. Nãato afama mĩshti kopifaxinõ, tare ifãfe. Nãskarifiakĩ fẽtsa
noko tãpimaxii,” faito, 26 “Ẽfi Cristoki, ẽ taefakĩ yorafo Niospa meka yoitiro. Ato
mefe mekai,” ixõ Jesús yoini. yoifiaino chanĩmara fayokanima.
27 Askata Jesús kẽro fe mekaino aõxõ Askatari chipo fetsa oxõ ato yoiaito
tãpimisfo fenifo. Fẽkaxõ õiafo Jesús a chanĩmara fakani. Nã rafe Niospa ato
kẽro samãritanõ fe mekaito õikani shara imapakenaka nã rafetamãi Niospa
ratenifo. Nãskax yoinãnifo: “ ‘¿Afeskai meka ato yoimisfono. 37 Nãskakẽ
mĩ na kẽro fe mekaimẽ?’ nõ Jesús chanĩkima mã yoimis iskakĩ: ‘Fẽtsa xiki
faima,” fanifo. Nãskata shinãnifo: “Nã fanano chipo fẽtsa nã xiki fimi fitiro.’
kẽro samãritanõ mĩ yoia keskarari Nãskarifiakĩ fẽtsa Niospa meka yoikĩ
nokori yoife, nõkai faima,” inifo. taefaano fẽtsari chipo rama oxõ nãatori
28-29 Askata nã kẽromã ãfe kesho ato chanĩmara famatiro. 38 Akka mã
potafaini ãfe pexe rasi ano kakĩ. Ãfe taefakĩ ato yoimisma iskaratĩa ẽ mato
pexe ano kaxõ ãfe yorafo yoini: “Oa nĩchia mã ato chanĩmara famanõ.
feronãfake ekeki nokoxõ ea yoia. Nã ẽ Taefakĩ fetsafãfe Niospa meka ato
afama mĩshti ẽ chakafamis mã ea tãpimani, mã ato tãpimayoamano. Mã
kãimaxõa. Nãraka Cristo, õifokãfe,” ixõ ato tãpimayoxoma koshikõi mã ato
ato iyoni. 30 Nikakata nã pexe rasi anoax chanĩmara famatiro mãmãi taefakĩ ato
Jesúski fenifo. yoiyomisfono,” ixõ Jesús ato yoini.
31 Mã kẽro kaano aõxõ tãpimisfãfe 39 Nãskata Jesús aõxõ tãpimisfo

Jesús yoinifo: “Maestro, piyofe,” yoiaino nã kẽro samãritanõ ãfe kaifo


faifono, 32 “Ẽ aya a ẽ piai. Nã ẽ piai mã yoikai kani pexe rasi ano. Kaxõ ato
tãpiama,” ato fani. 33 Ato askafaito yoini: “Oa feronãfãke mã ea tãpixõ ea
nikakani yoinãnifo: “Kee. ¿Tsõa a piai yoia nã ẽ afara amis keskara. Ea
inãfanamẽ?” ikanax yoinãnifo. õiyamafikatsaxakĩ mã ea tãpia,” ato
34 Askata Jesús ato yoini: “Ẽfe Epa fani. Ato askafaino Jesús fisti rasichi
Niospa ea nĩchini ẽ ãfe yono shara chanĩmara fanifo.
yonoxonõ. Nãato ea amapaiyai keskara 40 Askata nã kẽro nikakanax Jesúski

ẽ apai. Nã ẽ piai keskara,” Jesús ato fonifo ãfe meka nikakani. Akiki nokoxõ
fani. (“Mã nõ piax nõ anã fonãikima, nõ yoinifo: “Nofe nono iyofe,” fanifo.
shara iki. Nãskarifiai Niospa noko Askafaifono nikata Jesús ato fe oxa
amapaiyai keskara nõ iki nõko õiti rafeyoni. 41 Ãfe meka nikakaxõ yora
sharakõi iki. Nãskara noko amapaiyai ichapato chanĩmara fanifo. 42 Askata
nõ aki, a nõ piai keskara,” ato fani.) chanĩmara fakaxõ yorafãfe nã kẽro
JUAN 4, 5 172

yoinifo: “Mĩ Jesúsnoa noko yoia fisti nõ nayamanõ,” ixõ iyopaini. 50 Askafaito
chanĩmara faima. Nõakõi mã nõ ãfe Jesús kemani: “Mĩ fake namaki. Katãfe.
meka nikakõia. Nãskakẽ iskaratĩa nõ Iskaratĩa mĩ fake niaki,” Jesús fani.
chanĩmara fai. Nãato na yorafo ikafo tii Jesús askafaito nikafaini kani. 51 Mã
ato ifitiro afe ĩpaxanõfo.” nokoi kaino ãfe inafo akiki nokokaxõ
yoinifo: “Mĩ fake mã shara, anã isinĩ
Jesús sharafani xanĩfo yonoxomisto fake ikima,” fanifo. 52 Askafaifãfe ato yõkani:
43 Askata mã oxa rafeta Jesús nã “¿Fanĩ xini rakano ẽfe fake sharamẽ?”
samãritanõfo anoax Galilea ano kani. ixõ ato yõkaito, “Xini keya mĩ fake ãfe
44 Jesús Galilea anoax yosini, nãnoxori yona matsita,” fanifo. 53 Yoiaifãfe nikata
yonopaoni. Afe yorafo nãno inifo. ãpa shinãni: “Chanĩma, Jesús ea yoita
Askata Jesús ato yoini iskafakĩ: “A afe xini keya, ‘Mã mĩ fake sharaki katãfe,’
pexkonifãfe a ato Nios yoixomis yoikakĩ ea Jesús faita,” ixõ xanĩfãfe shinãni.
iskafatirofo: ‘Akai tsoama, afi nofe Nãskata na xanĩfonõ ãfinõ afe
pexkoniki,’ fatirofo,” ixõ ato Jesús yorafoyaxõ Jesús chanĩmara fanifo.
yoini. 54 Nãskata Jesús Judea anoax Galilea
45 Askata Jesús Galilea ano nokoni. ano nokoxõ afianã tsõa atiroma keskara
Jerusalén anoax Galilea ano Jesús fakĩ ato õimani. Ato õimakĩ rafe fani.
nokoamano yorafo Galilea anoax
Jerusalén ano fonifo fista aki fokani. Jesús feronãfake isinĩ imis
Nãnoxõ tsõa atiroma keskara Jesús Betesda anoxõ sharafani

5
Niosxõ ani. Nã afama mĩshti Jesús 1 Askata Jesús Galilea anoax

anoxõ akaito õinifo. Nãskakẽ Galilea Jerusalén ano kani ãfe kaifo
ano Jesús atoki nokoano akiki judeofo feta fista akikai. 2 Nãno
inimanifo: “Aicho, mã mĩ oaki,” Galilea Jerusalén ano ovejafãfe ãto kãiti ano ĩa
anoxõ fanifo. ini. Judeofãfe yoimisfo a ĩamã ãfe ane
Betesda. Nã ĩa kesemẽ pexe kafãshara
Jesús xanĩfãfe fake sharafani mĩshti tsaofafãina ini, cinco pexe.
46 Askata nã pexe rasi ãfe ane Caná 3-4 Nãno yora isinĩ imisfo ichapa rasi

ano Jesús nokoni nã Galilea mai ano. A inifo nãno rakafafãinafo. Fẽxofo,
ãfe mekapa faka fetsafani ano fimi ene chãtofo, sifitianifo nãfo isinĩ imisfo nã
keskara fakĩ nãno Jesús nokoni. Nãnoa pexe kafãshara mĩshti mẽra
xanĩfo fẽtsa Jesús õiyoi oni. Nã pexe rakafafãinafo ini. Akka Niospa ãfe ãjiri
rasi ãfe ane Capernaúm anoax oni. nã ĩa ano nokomis nã ĩa fecha fecha
Nãnoax xanĩfãfe fake isinĩ ini. axiki. Nã ĩa fecha fecha akaino nã isinĩ
47 Askata xanĩfãfe nikani Jesús Judea ikaifo nã nashi taea nashiax koshi
anoax oano Caná ano nã Galilea mai sharamisfo. Nãskakẽ nã isinĩ ikaifãfe
ano. Nikata akiki oxõ yoini: “Xanĩfo, ẽfe Niospa ãfe ãjiri manamisfo ato ĩa fecha
fake isinĩ iki nai kiki. Ẽfe fakeshta ea fecha axoyonõ nã nashi nã taea koshi
õixoni ope ẽfe fake ea sharafaxoxikĩ,” sharaxikakĩ.
ixõ iyopaini. 48 “¡Ooa! Tsõa atiroma 5 Jesús nãno nokoxõ feronãfake fichini

keskara ẽ fayamakẽ mã ea chanĩmara treinta y ocho xiniya amis finipaikĩ


fakeranama,” ixõ Jesús ato yoini. ranãmis. 6 Feronãfake finimisma fichixõ
49 Afianã nã xanĩfãfe Jesús yoini: Jesús tãpini nã feronãfake treinta y
“Xanĩfo, efe kayoikape ẽfe fake ocho xiniya amis isinĩ itiani. Nãskaxõ
173 JUAN 5

yõkani: “¿Mĩ sharapaimẽ?” ixõ yõkani. 18 Nãskakẽ fakirira shinãnifo. Nãskara


7 Askafaito kemani: “Niospa ãjirinĩ ĩa shinãkakĩ Jesús mekafanifo: “Nõko
fecha fecha akaino tsõakai ea ĩa ano xinifãfe yoini keskara nõ safaronõ afaa
iyomisma. Akka ẽ nashipaifiaino ea metiroma, akka Jesús yonoi yorafo
xĩtimisfo. Ẽkai fena nashitiroma. Nono sharafakĩ. Nãskaxõ noko yoia: ‘Nios ẽfe
tsõama ea ĩa ano iyoikaxiki,” faito, Epakõi,’ noko faa. Nãskax Nios
8 Jesús yoini: “Fininãkafã, mĩ rakati keskarakõi ipai,” fanifo. Nãskax a ranã
fifaini kasharatãfe,” Jesús fani. yoinãnifo: “¿Afeskaxõ nõ Jesús ato
9 Askafaito nikai fininãkafãta ãfe rakati retematiromẽ?” ikanax yoinãnifo
fifaini kani. judeofo ãto xanĩfofo.
Nã pena safaronõ finimisma Jesús
sharafani. 10 Nãskano nã judeofãfe ãto Jesús Niospa Fakexõ nã
xanĩfofofãfe õinifo nã feronãfake Niospa akai keskara fai
finimismato ãfe rakati fifaini kaito 19 Nãskara shinãifãfe Jesús ato tãpini.

yõkanifo: “¿Afeskakĩ mĩ rakati safaronõ Nãskaxõ Jesús ato yoini iskafakĩ:


mĩ foikaimẽ? ¿Mĩ tãpiamamẽ nõko “Chanĩma ẽ mato yoinõ. Ea nikakapo. Ẽ
xinifãfe yoipaonifo safaroaino nõ afaa Niospa Fakekõikĩ ẽa ẽ afara
metiroma? Akka mĩ rakati na safaronõ afeskarafaima. Ẽfe Epa Niospa akai
mĩ fotiroma,” fanifo. 11 Askafaifono ato keskara õixõ ẽri aki. Nã fisti ẽ aki. 20 Ẽfe
kemani: “Oa feronãfãke ea sharafaxõ ea Epa Niospa ea noikõi. Nãskakĩ nã akai
yoia iskafakĩ: ‘Mĩ rakati fotãfe,’ ea faa,” keskara ea tãpimani ẽri anõ. Akka afara
ato faito, 12 “¿Tsõamẽ a feronãfake anori fetsa finakõia ea ispaxii. Askaino mã ea
mia yoia?” fanifo. 13 Finimismatokai iskafakĩ yoixii: ‘Aira õikapo. ¿Afeskakĩ
tãpinima tsõa sharafaamãki Jesúsmãi a iskara shara akimẽ?’ mã ea faxii. 21 Epa
finimisma sharafafãini koshikõi a Niospa yora naano anã otofatiro.
makinoax yorafã rasi mẽra kaano. Nãskaxõ anã nimasharatiro. Ẽri ãfe
Nãskakẽ finimismato anã õinima. Fakexõ nãskari fakĩ ẽ ato nimapaikĩ ẽ
14 Askano chipo Jesús a feronãfake ato nimatiro shara ĩpaxanõfo. 22 Epa
sharafaa Nios kĩfiti pexefã mẽranoa Niospa ato yoima fatora yora shara
fichixõ yoini: “Anã mĩ isinĩ ikima. Mã nĩpanaka, akka fatorari
mĩ shara. Anã a mĩ chakafapaoni omiskõipakenaka. Ẽfi Niospa Fakeki. Ea
keskafakĩ afianã chakafayamafe. Mĩ nĩchini ẽ yorafo yoinõ fatofomãki a afe
chaka xatefe. Mĩ chaka mĩ xateyamakẽ nĩpanakafo, akka fatoforimãki a
afaranã mia anã omiskõimatiroki,” ixõ omiskõipakenakafo. 23 Nãskaxõ yorafãfe
Jesús yoini. 15 Nãskax nã feronãfake Epa Nios yoixikani: ‘Mĩ fãsi shara. Tsõa
Jesús makinoax kani judeofo yoikai, mia finõtiroma,’ ixõ yoixikani.
“Oa Jesús ea sharafaa,” ato fani. 16 Nã Nãskarifiakĩ eari yoixikani ẽmãi ãfe
Jesús safaronõ yora sharafaa nikakanax Fakekẽ. Ea nĩchini. Akka iskaratĩa ea
judeofo ãto xanĩfofo Jesúski tsõa yoisharaima. Ẽfe Epa Niosri askari
õitifishkinifo. Õitifishkikakĩ Jesús fakani yoisharakima.
mekafakĩ chakafanifo. 17 Askafaifono 24 “Ẽ mato chanĩmakõi yoinõ. Fatoto

Jesús ato yoini: “Ẽfe Epa pena tii ẽfe meka nikasharaimãkai, akka nã ea
yonofafãini. Iskaratĩari yonoi. Ẽri ẽfe nĩchiniri, fatotori chanĩmara faimãkai
Epa yonoai keskafakĩ ẽri yonoi,” ixõ ato nãfi ẽfe Epa Nios fe nĩpanakakĩ. Akka
yoini. iskaratĩa yorafo oa naa keskara ikafo
JUAN 5 174

Nios Ifofaamax. Akka Epa Nios 34 “Ẽfi tsõa atiroma keskara fakẽ mã
chanĩmara fakanax afe ipanakafo. mã õimiski. Akka tsõa eõnoa mato
Nafiax afianã otoxikani. yoiamaito nãfo õixõ mã tãpitiro ẽ mato
25 “Ẽ afara fetsa chanĩmakõi mato chanĩkima yoimis. Nãskafekẽ Juan
yoinõ. Yorafãfe ãto õiti mẽra eõnoa mato yoimis keskara ẽ afianã
shinãsharakõiafoma oa naa keskarakõi mato shinãmani mãto chaka mã xatenõ
ikafo. Akka ẽ Niospa Fakeki. Iskaratĩa ẽ omiskõitamaroko Epa Nios fe mã
ato yoiaito ea nikakanax anã naa isharapakexanõ. 35 Juan feronãfake fãsi
keskara ikanima, efe isharapakenakafo. sharakõi. Oa rãpari fafeai keskara shara.
26 Akka tsõa Epa Nios onifanima. Akõi Fakishikakĩ nõ rãpari õtano fai
ika. Nãskarifiakĩ Epa Niospa yoia chaxasharano nõ fãi katiro. Oa rãpari
keskara ãfe Fakeri tsõa onifanima. Ẽakõi fafeai keskara shara mato Juan
ẽ ikaki. 27 Ẽfi Niospa Fakeki. Nãskakẽ ea tãpimanano mã mãto chaka xateax mã
yoia iskafakĩ: ‘Mĩ yorafo yoitiro Nios fe mã isharapakexatiro. Mato
fatofomãki efe nĩpanakafo, akka yoimis keskara mã shinãmis iskafakĩ:
fatoforimãki omiskõipakenakafo,’ ixõ ea ‘Aicho, Juan noko mẽstekõi Niospa
nĩchini. 28-29 Nãskara ẽ mato yoiaino meka yoimis. Nõ nikashara,’ ixõ mã
rateyamakãfe. Akka nã namisfãfe ẽfe shinãmis. 36 Juan eõnoa yoikõimis; akka
meka nikakani otoxikani. Afara shara ẽfe Epa Niospa Juan finõkõia. Ẽfe Epa
famisfo nikasharakõimisfo nãfo Nios ea nĩchini a apaiyai keskara ẽ anõ.
ano nĩpanakafo. Akka nã afara Iskaratĩa a ea yonomanai keskara ẽ aki.
chakafamisfo afo otokanax Akka a ẽ akai keskara õixõ mã tãpitiro
omiskõipakenakafo,” ixõ Jesús ato Epa Niospa ea nĩchini a ea yonomanai ẽ
yoini. mitonõ. 37 Epa Niospa ea matoki nĩchini.
Nãatori eõnoa yoimis. Mãkai Epa
Niospa Jesús nĩchini a Niospa ãfe meka nikamisma, askatari
apaiyai keskara famaxikĩ mã õimisma. 38 Niospa ea nĩchifinino mã
30 Anã Jesús ato yoini iskafakĩ: “Akka ea chanĩmara faima. Nãskax ãfe meka
ẽakõi ẽ yorafo omiskõimanima. Epa shara mãto shinã mẽra naneama.
Niospa ea yoiaino ẽ aki. Epa Niospa 39-40 “Moisés feta a Niospa meka

keyokõi tãpia. Akka ea mẽstekõi yoia yoimis fetsafãferi kenenifo keskara mã


keskara ẽ yorafo yoitiro fatofo mã õisharai mãmãi shinãkĩ iskafakĩ: ‘Ẽ
omiskõipakenakafomãki. Ẽ ato kaxpa Niospa meka anekĩ ẽ tãpitiro afeskax ẽ
omiskõimanima. Eres fistikai ẽ apaiyai Nios fe isharapakenakamãki,’ ixõ mã
keskara ẽ shinãima. Ẽfe Epa Niospa ea shinãi. Nãskaxõ a Niospa meka yoikĩ
nĩchini a apaiyai keskara ea famaxiki. kenenifo mã anefafãimis. Akka Moisés
31 Ẽakõi ẽ yoimesharaito tsõa ea tãpitiroma feta a Niospa meka yoimisfãfe eõnoa
ẽ afe keskaratiromakĩ. 32 Akka nãno yora kenefinifono mã ekeki opaima ẽ mato
fẽtsa eõnoa yoisharamis. Nãato ea imasharapanã.
chanĩmara fakẽ mãri a nikasharakõitiro. 41 “Epa Niospa ea yoikĩ iskafaino: ‘Ẽfe
33 Akka mã yorafo Juan Maotistaki fake shara,’ ea faino ẽ inimatiro. Akka
nĩchimis eõnoa nikanõfo. Juan eõnoa yorafãfe, ‘Jesús sharaki,’ ea faifono ẽ
meka shara yoimis nã yorafãfe mato askafamapaima. 42 Ẽ mato tãpikõia.
tãpimakani. ‘Jesúsfi Cristoki,’ Juan ato Mãkai Epa Nios noima. 43 Epa Niospa ea
famis. Nã nikakaxõ mato tãpimamisfo. nĩchini ẽ matoki onõ. Ẽ matoki ofiakẽ
175 JUAN 5, 6

mã ea ifipaima. Akka yora fetsa ãakõi fani. 8 Nãskafekẽ Jesúsxõ tãpimis fetsa
matoki oaito mã ifitiro. 44 Akka mã yora Andrés nã Pedro ẽxto yoini: 9 “Õipo. Na
fetsafo, ‘Na yorafo sharafora, noko fãke cinco pãa fea. Foe rafeya fea. Akka
fanõfora,’ ixõ mã ato yoimapai. Akka yora ichapato pitirofoma. Fisti rasichi
Niospa mato yoisharaino mã fichipaima. pitirofo. Nono yora ichapa rasi. Na pãa
Nãskakĩ mã Niospa meka mã pishta tsoa nokotiroma,” fani.
nikakaspai. 10 Askafaito Jesús yoini iskafakĩ: “Ato
45 “Mã ea chanĩmara fayamakẽ ẽfe Epa yoikãfe tsaonõfo,” ato fani. Nãno fasi
Nios ẽ yoima. Nãskakẽ, ‘Nã Jesús noko ichapa ini. Nã Jesús ato yoiai keskai fasi
chakafai,’ ixõ shinãyamakãfe. Mã mẽra tsaoi fetsenifo. Cinco mil
shinãmis iskakĩ: ‘Moisés meka nikai nõ feronãfakefo tsaoi fetsenifo. Kẽrofori,
Epa Nios fe nĩpanaka,’ ixõ mã shinãmis. fakefori tsaonifo. 11 Nãskax tsaofafono
Anori mã shinãfiaino Moisés Epa Nios Jesús nã cinco pãa fita Apa Nios yoini:
yoixii mãkairoko ãfe meka “Aicho, Epa,” ixõ Apa Nios yoita pãa
nikakõimiskẽ. 46 Moisés eõnoa yoikĩ yafi nã foe rafe kaxkepaketa aõxõ
keneni. Nãskaxõ Moisés ãfe meka tãpimisfo ato inãni, afãferi ato inãnõfo.
chanĩmara faxõ eari mã chanĩmara Fikaxõ pikani mãyakõinifo. 12 Nãskax
fakerana. 47 Nãskafixõ a Moisés kirika keyokõi yorafo mãyakõiafono Jesús ato
keneni mã chanĩmara faima. Nãskaxõ yoini: “Nã pãa yafi foe texefafo fikãfe
eari mã chanĩmara faima,” ixõ Jesús fẽta mẽra nanekãfe afaa pishta
judeofãfe ãto xanĩfofo yoini. fenoyamanõ,” ato fani. 13 Ato askafaito
nikakaxõ nã pãa yafi foe texefafo finifo.
Jesús cinco mil feronãfakefo ato pimani Doce fẽta fospifanifo.
(Mt. 14.13-21; Mr. 6.30-44; Lc. 9.10-17) 14 Nãskata Jesús ãfe mekapa foe rafe

6
1 AskataJesús anã ĩamãfã ãfe ane yafi cinco pãa ato pimaito õikanax
Galilea pokefaini. Ãfe ane fetsa yoinãnifo: “Chanĩmakõi Jesús Niospa
Tiberias. 2 Nãskaxõ Jesús isinĩ imisfo ãfe meka yoimis. Nã Epa Niospa aõnoa
mekapa ato sharafaito õikani yorafã yoipaoni. Nokoki nĩchini,” ikanax
rasichi chĩfafainifo. 3-4 Nãskaifono yoinãnifo. 15 Askafaifono Jesús tãpixõ
judeofãfe ãto fista Pascua mã chaima ãfe õiti mẽra shinãni: “Na yorafãfe ea
pakeaino Jesús mãchi keya ano nokoax kerexkai ãto xanĩfokõi ea imapaikani,”
aõxõ tãpimisfo fe tsaoni. 5-6 Nãno ixõ tãpini. Askata ato makinoax machi
tsaoafono yorafã rasi Jesúski fenifo. fetsa ari kani.
Akiki feaifãfe atokiri fesoxõ Jesús õini.
Jesús ĩamãfã femãkĩa kani
(Ato õikĩ Jesús shinãni oa yorafo
(Mt. 14.22-27; Mr. 6.45-52)
fonãikani rakikĩa. Nãskaxõ Jesús ãa
tãpini afeskaxõ ato pimaimãkai.) 16-17 Askata mã xini kaino aõxõ
Nãskaxõ Jesús Felipe tãpimapaikõini a tãpimisfo kanõanãfã mẽra nanefainifo
ãfe mekapa afama mĩshti atiro. Nãskaxõ ĩamãfã pokefainifo nã pexe rasi
Jesús Felipe yõkani: “¿Fanĩa afaa ato Capernaúm ano fokani. Nokoafomano
pimaxikĩ nõ fimẽ?” ixõ Jesús Felipe mã fakishaino Jesús atoki nokonima.
yõkaito, 7 nikaxõ Felipe kemani: “Kee, 18 Nẽfefaino ĩamãfã pooitifakõini.

Ifo, nõ dos cientos nia oxata yonoxõ nõ 19 Ĩamãfã chai naisti nẽxpakĩaxõ

kori fitiro akka a tiikai nokotiroma na nẽfefãnẽ ato akaino ĩamãfã


yorafã rasi nõ ato pimapanã,” Felipe pooitifakõini. Jesús ĩamãfã kamaki
JUAN 6 176

kaitokai tsõa tãpinima mã fichifikaxõ. Nios inimamapaikĩ ea chanĩmara


Tãpiamax ratekõinifo. 20 “Ẽkĩa. fakãfe,” Jesús ato faino, 30 kemanifo: “A
Rateyamakãfe,” Jesús ato fani. tsõa atiroma keskara fakĩ noko afama
21 Nãskaxõ yoinifo: “Aicho. Kanõa mẽra mĩshti ispafe nõ mia chanĩmara fanõ.
naneyofe,” fanifo. Mã Jesús naneano 31 Akka Niospa meka kenenifo iskafakĩ:

nãskax ĩamãfã kesemẽ nokorisanifo. ‘Tsõa atiroma keskara Moisés a piaifo


ato inãpaoni. Nã pena tii nai mẽranoax
Yorafã rasichi Jesús fenanifo pakepaoni a piaifo,’ ixõ kirika kenenifo.
22 Nãskaino mã penano yorafã rasi A nõko xinifãfe pipaonifo tsõa istoma
okiri ĩamãfã kesemẽ nẽtenifo. “A aõxõ anoxõ ãfe ane mãnã. Nãskakẽ mĩri a
tãpimisfo fe Jesús kaito nõ õiama. Moisés aka keskara fafe, nõ mia
Nonokai kanõa fetsama. Akka Jesús chanĩmara fanõ,” ixõ yoinifo.
nonoki,” ikanax yoinãnifo. 32 Askafaifono Jesús ato yoini: “Ẽ mato
23 Nãskatari Tiberias chaimaxõ kanõa pãraima na Moiséskai a nõko xinifãfe
rasi fenifo. A Jesús yorafã rasi ato piai ato inãnima, nai mẽraxõ Epa
pimaita ano fenifo. 24 Askatari Jesúsxõ Niospa ato inãni. Akka Epa Niospa mã
tãpimisfo ano inifoma. Jesúsri ano iskaratĩa mato mẽra nĩchia a mã piai
inima. Nãskaxõ yora rasichi Jesús keskara nai mẽraxõ mãto õiti mẽra
fenaifokani fonifo kanõanãfãnẽ nanenõ. 33 Nã fistichi yorafo
Capernaúm anoa. nimapakekõixatiro. Epa Niospa nãmã
nĩchini yorafo ato imasharapakexanõ,”
Jesúsfi a nõ piai keskaraki. Akka nõ ato faito, 34 “Ĩfo, a nõ piai noko
piaxma nõ nitiroma. Nãskarifiakĩ nõ Jesús inãfafãife a mĩ noko yoiai,” fanifo.
chanĩmara faaxma nõ afe nĩpaxatiroma 35 Jesús ato kemani: “Ẽfi nã mã piai
25 Mã fichikaxõ Jesús yoinifo: keskarakĩ. Ẽ yorafo
“Maestro, ¿afetĩa mĩ nono oamẽ?” ixõ nimasharapakexatiro. Mã nõ piax
yõkanifo. 26 Askafaifono ato kemani: mãyatiro. Nãskax nõ anã fonãitiroma.
“Chanĩmakõi ẽ mato yoi. A yõra Nãskarifiakĩ ea shinãifãfe ẽ ato
atiroma keskara ẽ mato ispafekẽ mã ea shinãmafafãini. Ẽ ato potanakama.
fenaima. Akka ẽ mato pimaino keyokõi Nãskakẽ ãto õiti mẽra inimakõitirofo.
mã mãyakõita. Nãskakẽ mã ea fenai. Askatari mã nõ faka ayax nõ anã
27 Shinãkapo. a piai fisti mã shinãfafãini. nõamãitiroma. Nãskarifiakĩ ea
Akka a mã piai pisiax payokometiro. shinãkanax efe isharapakenakafo.
Nãskaxõ mã yonofafãini a mã piai fixiki. 36 Nãskafekẽ ẽ mato yoiaito mã ea

Akka a mã piai fisti shinãyamakãfe. A ẽ nikakĩ mã ea chanĩmara faima. 37 Akka


mato inãtiro shinãkãfe. A mã piai ẽ nã ea Ifofaafo Epa Niospa ea atoya
mato inãtiro a keyonakama. Nã piax mã imasharapakenaka nãfãfemãi ea
efe isharapakenaka. Ẽfi yõra fakekõiki. Ifofakõiafono. Akka fatorafãferi ea
Ẽfe Epa Nios ekeki inimai ea katoxõ Ifofaifãfe nãfo ẽ ato kexesharapakenaka.
matoki ea nĩchini ẽ mato Ẽ ato potapakenakama. 38-39 Epa Niospa
imasharapakexanõ,” ato faino, ea nĩchikĩ ea yoini iskafakĩ: ‘Nã mefe
28 nikakakĩ yoinifo: “¿Nõ afeskatiromẽ ipaikani mefe ipanakafo tsoa pishta
Nios nokoki inimanõ?” ixõ yoinifo. fenonakama. Nãfo mã nafiamisfono mĩ
29 Askafaifãfe Jesús ato kemani: “Epa anã fotoxõ mĩ ato õtofaxii nofe
Niospa ea matoki nĩchini. Akka mã Epa nipaxanõfo. Nãskara ẽ fichipai,’ ixõ ea
177 JUAN 6

nĩchini. Nãskakẽ nã ẽa ẽ apaiyai keskara pipaofinixakĩ mã nai mitokomenifo.


faxiki ẽ mai ano onima. Akka nã ea 50-51 Ẽ nai mẽranoax ẽfe Epa Nios ika
nĩchiato ea amapaiyai keskara faxikĩ ẽ anoax oni. Ẽfi na mã piai keskaraki. Nã
mai ano fotoni. ea chanĩmara fai nãfi efe nĩpanakakĩ.
40 “Ẽfi Niospa Fakeki. Ea chanĩmara Nã nõko xinifãfe pipaonifo nai
fakanax nãfo ẽfe Epa Nios ari efe mẽranoax pakeaito aatokai ato
isharapakenakafo. Nafiafãfe ẽ afianã nimasharamisma. Iskaratĩa afianã Epa
mai ano fotoxõ ẽ ato õtofaxii Niospa nai mẽraxõ mato inãi a mã piai.
isharapakexanõfo. Nãskara ẽfe Epa Nã piax yorafo isharapakenakafo anã
Niospa fichipai,” ixõ Jesús ato yoini. nanakafoma. Ẽfi nã mã piai keskaraki.
41 “Ẽfi nai mẽranoax onikĩ a mã piai Nãskakẽ ẽ keyokõi yorafo ẽ ato nãxoxii
keskaraxõ yorafo imasharaxikĩ,” Jesús nisharapakexanõfo,” ixõ Jesús ato yoini.
ato faito nikafikaxõ chanĩmara fatama 52 Nikakani judeofo fochishpanã

judeofãfe Jesús mekafakakĩ faatanãnifo. “¿Afeskaxõ na feronãfãke


yõachepenifo: 42 “Kee, nikakapo. Na ãfe nami noko inãtiromẽ nõ pinõ?”
Jesús, ãfe apa José yafi ãfe afa María nõ ikanax yoinãnifo. 53 Jesús ãfe namikiri
õimis. Nakai afaama. Akka, ¿afeskakĩ keparanãkĩ ato yoini: “Ẽ mato pãraima.
noko yoimẽ: ‘Ẽfi nai mẽranoax Nios ika Ẽfi yõra fakekõiki. Mã ẽfe nami
ariax onikĩ?’ Nãskakẽ na meka nõ piyamata ẽfe imi ayayamata ikax mã
chanĩmara faima. Iskara meka nõ nipaxatiroma. 54 Fatorafãfe ẽfe nami
nikapaima,” ikanax yoinãnifo. 43 A ãto pikani ẽfe imiri ayakani
õiti mẽraxõ shinãifo keskara Jesús ato isharapakexikakĩ. Nãskakẽ ẽ afianã nai
onãxõ ato yoini: “Ekeki mẽranoax fotoaitĩa a namisfo ẽ ato
yõachepeyamakãfe. 44 Ẽ chanĩma. Epa otofaxii Epa Nios ari nisharapakexanõfo.
Niospa ea nĩchini. Nãskafekẽ Epa 55 Ẽfe nami na mã piai keskara. Ẽfe imiri

Niospa ãto õiti mẽra ato a mã ayatiro keskara. 56 Fatorafãfe ẽfe


shinãmayamaino ea tsõa chanĩmara nami pikani, ẽfe imiri ayakani, nãfo efe
fatiroma. Akka nã ea chanĩmara faax rafesharapakenakafo. 57 Akka ẽfe Epa
nakẽ ẽ anã nai mẽranoax fotoxõ ẽ ato nĩpanakato nãato ea nĩchini. Nãskai ẽri
otofaxii efe ĩpaxanõfo. 45 Niosnoa aõnoax nipanaka. Nãskakẽ efe
yoimisfãfe kirika kenenifo iskafakakĩ: rafesharakanax eõnoax nĩpanakafo.
‘Epa Niospa keyokõi ato tãpimaxii,’ ixõ 58 “Afianã ẽ mato yoi. Nõko xinifãfe a

kirika kenenifo. Fatora yorafãfe ẽfe Epa pipaonifo ãfe ane mãnã. Nã pifiakanax
Nios nikaifono ato tãpimaxii. Nãskaxõ mã nai keyonifo. Akka ẽfi Epa Nios
afãferi ea chanĩmara faxikani. ariax ẽ matoki oni. Ẽfi a mã piai
46 “Tsõakai Epa Nios õimisma. Eres keskarakĩ. Ea pikanax eõnoax
fisti ẽ Epa Nios õimis, ẽmãi a makinoax nisharapakenakafo,” ixõ Jesús ato yoini.
onixakĩ. 47 Ẽfi mato chanĩmakõi yoikai. 59 Judeofãfe ãto ichanãti pexe mẽraxõ

A ea chanĩmara fai ẽfe Epa Nios fe Capernaúm anoxõ ãfe meka Jesús ato
ipanaka. yoini.
48 “Ẽfi nã mã piai keskaraki. Nã ea

chanĩmara faafo tii Epa Nios fe Jesúsnoax yorafo nĩpaxatirofo


isharapakenakafo. 49 Nõko xinifo Moisés 60 Jesúsxõtãpimisfo a ranã yoinãnifo: “A
fe tsõa istoma ano ipaonifo. Nã Jesús noko yoia keskara fekaxkõi. Tsõakai
pipaonifo, ãfe ane mãnã. Akka mãnã tãpitiroma. Nõkai na keskara meka
JUAN 6, 7 178

nikamisma,” ikanax yoinãnifo. 61 Jesús ato retepaiyaifono. 2-5 Judeofãfe ãto xinifãfe


onãni a ranã yoinãifãfe. Akka atirifãfe tapas fapaonifo shinãkakĩ fista anifo.
Jesús nikapainifoma. Nãskaxõ ato yoini: Askata judeofo ichapa rasi Judea mai ari
“¿A ẽ mato rama yoia keskara mã Jerusalén anoxõ fista aki fokani fonifo. Mã
nikapaimamẽ? ¿Anã mã ea chanĩmara fista chaima ikaino Jesús Judea mai ari
faimamẽ? 62 Ẽ yõra fakekõi fiax a ẽ ipaoni kayotama, Galilea ano nẽteni. Ãfe extofori
ano nai mẽra ẽ anã kaito mã ea õiki, ¿mã nã Galilea ano afe inifo. Ãfe
ea chanĩmara faimamẽ? 63 Akka Niospa extokõifofiakaxõ Jesúskai nafi Cristoki
Yõshi Sharapa nã fistichi yorafo Niospa nĩchini ixõ tsõa chanĩmara
nimasharapaketiro. Yorafokai yõra fanifoma. Nãskaxõ yoinifo iskafakakĩ:
nimapaketiroma. Akka ẽfe Epa Niospa “Nonoax Judea mai ano katãfe nã mia
Yõshi Sharaõxõ ẽ mato yoimis. Nãskakẽ Ifofamisfãfe nã mĩ ato axomis keskara
ẽfe meka chanĩmara faax mã õinõfo. Nã mĩ amis keskara mĩ ato
nisharapakexatiro. 64 Nãskafekẽ fetsafãfekai õimanamano fetsafãfekai mia tãpitirofoma.
ea chanĩmara fakanima,” ixõ Jesús ato Nã mĩ afama mĩshti akaifo ato ispafotãfe,”
yoini. Jesús taefakĩ ato ifini. “Fatotokai ea faifãfe 6 ato kemani: “Ẽ iskaratĩa ari
chanĩmara fatama ea ato achimaximẽ,” ixõ katiroma. Ẽfe Epa ea nĩchiyoima. Akka
Jesús tãpiyoni. 65 Askaxõ anã ato yoini: “Ẽ afetĩara kapai mã katiro,” ato fani. 7 “Na
mato yoia iskafakĩ, Epa Niospa ãto õiti yorafãfekai Epa Nios yafi ea chanĩmara
mẽra ato shinãmayamaino ea chanĩmara faafoma. Nãfãfe ea noikaspakani. ‘Mãfi
fatirofoma,” ixõ ẽ mato yoia. afarafo chakafamis,’ ẽ ato famis. Nãskakẽ
66 Nãskaxõ Jesús ato yoiai keskara ea noikaspakani. Akka mato
nikakaxõ a chĩfamisfãfe Jesús potakaxõ anã noikaspakanima. 8 Akka mãri fista axiki
tananifoma. 67 Akka Jesús a aõxõ tãpimis Jerusalén ano fotakãfe. Ẽ kayoikaima. Ẽfe
doce ato ifini. Afetĩama ato ifiyoni aõxõ Epa Niospa ea nĩchiyoima,” ixõ Jesús ãfe
tãpimisfo inõfo. Nãskaxõ ato yoini iskafakĩ: extofo yoini.
“¿Mãri emakinoax kapaimẽ?” ato faino, 9 Mã ato yoita Galilea ano Jesús
68 Pedro kemani: “Ifo, nõ fato fetsakai nẽteni.
Ifofatiroma. Mĩ fistichi mĩ noko yoitiro
afeskax nõ isharapakexatiromãkĩ. 69 Mĩfi mĩ Jesús kani fista akikai
Nios ariax nokoki oniki. Mĩfi sharakõi 10 Nãskata mã ãfe extofo fista akikai,
Cristokĩ. Nios nã nipanakato nãato ãfe Jerusalén ano foafono Jesúsri chipo kani.
Fakekõi mĩ. Nã nõ chanĩmara fai,” askafaito, Tsõa tãpiamano onekõi Jerusalén ano kani.
70 “Ẽ mato doce feronãfake ifini mã eõxõ 11 Nãnoxõ nã judeofãfe ãto xanĩfofofãfe

tãpimis inõ. Akka ẽ mato ififinino a mato fe Jesús fenakani yoinãnifo: “¿Fanĩmẽ nã
rafea fetsa mã a mẽra Satanás chaka nanea,” feronãfake?” fanifo. 12 Nãno yora ichapa
ixõ Jesús ato yoini. 71 Nã Simón Iscariote ãfe rasi inifo. Atirifãfe iskafanifo: “Jesús
fake Judas ini. Nã Judasnoa Jesús ato yoini. feronãfake sharakõi,” ikaxõ yoinifo.
Jesús nã Judasri ififinino nãato Jesús ato Askafafiaifãfe atirifãfe yoikĩ iskafanifo:
achimani fetsafãfe retenõfo. “Maa. A feronãfakekai sharama. Yorafo
pãramis,” ikaxõ yoinifo. 13 Nãskax a ranã
Jesús ãfe extofãfe chanĩmara fanifoma yoinãnifo judeofãfe ato nikayamanõfo

7
1 Askata Jesús Galilea ano kafãsani ato judeo xanĩfofoki mesekakĩ.
tãpimafofãsafai. Judea ano 14 Fista mitokomeamano Jesús Nios

kayopainima judeofãfe ãto xanĩfofãfemãi kĩfiti pexefã mẽra ikikaini a mẽraxõ ato
179 JUAN 7

yoixikĩ. 15 Judeofãfe ãto xanĩfofofãfe tenetitĩa ẽ na feronãfake sharafaano?


nikakaxõ yoinifo: “Aira. Nikakapo. 24 Nãskakẽ a yõra afara shara fakẽ õixõ
¿Afeskakĩ na feronãfãke kenekĩ tãpikĩ yoikĩ iskafayamakãfe: ‘Nãto afara
finayamafixõ tãpifinakõiamẽ?” ikanax chakafai kiki,’ fayamakãfe. Mẽstekõi
yoinãnifo. 16 Nã yoiaifo keskara onãxõ yoisharakãfe,” ixõ Jesús ato yoini.
Jesús ato yoini: “Ẽfe shinãmã
shinãkõixõ ẽ mato yoima. Epa Niospa ea “Ẽ ẽfe Epa Nios ariax ẽ oni,”
nĩchini nã ea shinãmanai keskara ẽ Jesús ato fani
mato yoi. 17 Fatotora a Niospa yoiai 25 Askata yora rasi Jerusalén ano
keskara apaikĩ tãpitiro akka ẽa ẽ ikanax yoinãnifo: “¿A na feronãfakemẽ
shinãxõ ẽ mato yoima, Epa Niospa ea xanĩfofofãfe retepaiyaifo?” ikanax
shinãmanaino ẽ mato yoi. 18 Fatora yora yoinãnifo: 26 “Õikapo, yorafã rasichi
fẽtsa ãfe shinãmã shinãxõ ãakõi ato yoi. õifiaifono mã ato yoi. Akka tsõakai afaa
Nãato yorafo shinãmapai iskafakĩ: ‘Nã faima. Mã xanĩfofofãfe mã tãpiafo
feronãfãke mekakĩ tãpikõia, ea rakikĩa nã Cristo, a Niospa nokoki
fanõfora,’ ixõ anori ato shinãmapai. nĩchini. 27 Ẽtsa, aama rakikĩa Cristo.
Akka yõra fẽtsa ãa ãfe shinãmã shinãx Cristo oaito nõ tãpitiroma fakiranoax oi.
mekaima. A nĩchinito shinãmanaino Akka na feronãfake mã nõ tãpia fakiax
mekai, a nĩchini fisti yoisharanõfo. oamãki,” ixõ yoinifo.
Nãskakẽ nã yõra ato chanĩkima yoi, ato 28 Askafaifãfe nikaxõ Nios kĩfiti pexefã

pãraima. 19 Nõko xini Moisés Niospa mẽra ikixõ Jesús ato yoini iskafakĩ:
meka mato kenexoni. Akka mã “Chanĩma, mã mã ea tãpia ẽ fakiax
nikasharamisma. Nãskakẽ pena tenetitĩa oamẽ,” ato fani. “Akka ẽa ẽfe shinãmã
ẽ feronãfake sharafaano mã ea retepai,” shinãx ẽ oama. Akka ẽfe Ẽpa ea nĩchini.
ato faino, 20 “Kee. Tsoakai mia Nãfi chanĩmismaki. Akka mãfi ẽfe Epa
retepaima. Mĩ mẽra niafaka yõshi chaka mã tãpiama. 29 Ẽ ẽfe Epa ariax oni.
nanea,” faifãfe 21 ato kemani: “Ẽ Nãato ea nĩchini. Nãskakẽ ẽ a tãpikõia,”
feronãfake pena tenetitĩa sharafaino ixõ Jesús ato yoini.
akka mã ea yoikĩ iskafamis: ‘¿Afeskakĩ 30 Ato askafaito nikakani akiki õitifishki

Jesús pena tenetitĩa feronãfake ikakĩ achipainifo karaxa mẽra ikimapaikakĩ.


sharafaimẽ?’ ixõ mã eõnoa yoimis. 22 Ẽ Akka a reteaifo ãfe pena nokoamano
pena tenetitĩa afara shara faa keskafakĩ achipainifo. Tsõakai Jesús afeska fanima.
mãri pena tenetitĩa afara memis. Moisés 31 Nã yorafã rasichi Jerusalén anoafãfe

kirika kenekĩ yoini keskafakĩ mãri mãto yoinifo: “Tsoa fẽtsa atiroma keskara fakĩ
fake feronãfakefo rama kãikẽ mã ocho Jesús Niosxõ afama mĩshti noko ispa. Nã
nia oxano mãto fake feronãfakefo mã Jesús afama mĩshti fai tsõa atiroma keskara
foshki repa xatemis. (Akka Moiséskai fakĩ. Akka yora fetsa oax ãa iskai yoi: ‘Ẽkĩa
askara noko yoinima, nõko xinifãfe Cristo,’ iki yoi. Akka atokai afama mĩshti fakĩ
askara yoinifo.) Akka iskaratĩa pena Jesús finõtiroma,” ikanax yoinãnifo. Nãskakĩ
teneti ikaino mã mãto fake feronãfakefo Jesús chanĩmara fanifo.
mã foshki repa xatemis.
23 “Moisés yoini keskara nikakĩ pena Fariseofãfe ãto inafo nĩchinifo
tenetitĩari mã mãto fake feronãfakefo Jesús achitanõfo
mã foshki repa xatemis. Akka, ¿afeskai 32 Nãyorafã rasichi Jesúsnoa meka
mã ekeki õitifishkikimẽ na pena shara yoiaifãfe fariseofãfe nikanifo.
JUAN 7 180

Nãskaxõ judeofãfe ãto xanĩfofo feta meka yoimis a nõ manai,” ikanax


fariseofãfe a Nios kĩfiti pexefã kexemisfo yoinãnifo. 41 Atirifãferi yoinifo: “Nãfi
nĩchinifo Jesús achitanõfo karaxa mẽra Cristoki,” ixõ yoinifo. Akka fetsafãfe
ikimaxikakĩ. yoini: “Maa, nakai Cristoma. Cristokai
33 Askata Jesús ato yoini: “Ẽ anã nono Galilea anoax kãitiroma. 42 Niospa meka
mato fe samarakaima. Ẽ samamashta kenenifo keskara, ‘David ãfe fena inõ
kai a ea nĩchini shinãfãini. 34 Ẽ mato Cristo. Nã David ipaoni Belén ano.
anoax kaino mã ea fenakĩ mã ea Nãnoaxri Cristo kãixira,’ ixõ kirika
fichitiroma. A ẽ kai arikai mã kenenifo. Akka Cristokai Galilea anoax
katiroma,” ixõ Jesús ato yoini. kãitiroma,” ixõ yoinifo. 43 Nãskakẽ nã
35 Ato askafaito nikakanax judeofãfe ãto yorafãfe Jesúsnoa nikakaxõ anoris
xanĩfofo yoinãnifo: “¿Faki na feronãfake shinãnifoma. Fetsafãfe Jesús chanĩra
kaimẽ nõ fichitiroma? Nã nõko kaifo fanifo, fetsafãferi chanĩmara fanifo.
griegofo nã pexe rasi anoax paxkafainifo 44 Atirifãfe Jesús achipainifo karaxa

nãno kai rakikĩa. Nãnoxõ griegofo mẽra ikimapaikakĩ. Achipaifikakĩ tsõa


tãpimaxikĩ kai rakikĩa,” fanifo. 36 “¿Afaa Jesús afeska fanima.
noko yoipaimẽ iskafakĩ? ‘Mã ea fenafikikai
mã ea fichitiroma. Ẽ ika arikai mã Judeofo ãto xanĩfofofãfe
katiroma,’ ixõ noko yoiai. ¿Afaa noko Jesús chanĩmara fanifoma
yoipai iskaimẽ?” ikanax yoinãnifo. 45 Askata fariseofãfe ãto Nios kĩfiti
pexefã kexemisfo fenifo. Ãto xanĩfofoki
Niospa Yõshi Sharapa feaifono ato yõkanifo: “¿Afeskakĩ mã
yorafo nimapaketiro Jesús achiamamẽ noko efexoxikĩ?” ixõ
37 Askata mã fista mitokomeaino Jesús ato yoinifo. 46 Ato askafaifono ato
nã yorafã rasi mẽraxõ niinãkafã fãsi kemanifo: “Na feronãfãke ãfe meka
mekainãkafã ato yoini iskafakĩ: “Nikakapo. sharakõi, tsõa anori yoimisma,” ato
Nã mã nõamã iki faka ayapaiyai keskai fanifo. 47 Ato nikakaxõ fariseofãfe ato
ekeki fekãfe. 38 A ea chanĩmara faafãfe yoinifo: “Kee, Jesús mã matori pãra.
Niospa meka kenenifo keskara yora ãfe 48 Akka nõfi mãto xanĩfofo feta a Moisés

xaki mẽra faka poyo poyo iki netsotiroma kirika keneni nõ tãpikõiakĩ. Akka nõ
keskara shara itiro ea Ifofaax,” ixõ ãfe fatotokai nõ Jesús chanĩmara faima.
Yõshi Sharaki keparanãkĩ Jesús ato yoini. 49 Akka nã yorafãfe mã rama Jesús
39 Akka faka ato yoinima, Niospa Yõshi nikafo nãfãfe a Moisés kirika keneni
Sharaõnoa ato yoini iskafakĩ: “A ea tsõa tãpiafoma. Niospa ato
chanĩmara fai ẽfe Epa Niospa ãfe Yõshi omiskõimaxiki,” ikaxõ ato yoinifo.
Shara fe rafepakenaka,” ixõ Jesús ato 50 Askafafiaifono Nicodemo taeyoi

tãpimani Apa Nios ari kayoxoma yorafãfe nãato pena fetsa Jesúski kani fakishi
ãto xanĩfokõi ixikĩ. Nãskakẽ Jesús afara yõkaikai. Nãrimãi fariseoax
kayoamano Niospa ãfe Yõshi Shara ato fe nãskaxõ afe rafeafo yoini: 51 “Efe yora
rafeama. mĩshtichi, ẽ mato yoinõ. Nõko xinifãfe
ãto xanĩfofãfe yoinifo keskara nõ fatora
Jesúsnoa yoinifo. Askafikaxõ feronãfake nikasharayamaxõ, ‘Afara
anoris shinãnifoma chakafaira,’ nõ fatiroma iskafakĩ: ‘Nãto
40 Jesús
nikakaxõ atirifãfe yoinifo: afarafo chakafai kiki nõ omiskõimanõ,’
“Chanĩmakõi nã feronãfake Niospa ixokai nõ askafatiroma,” ato askafaino
181 JUAN 7, 8

kemanifo: 52 “Mĩ noko yoi Galilea anoxõ Jesús fininãkafã nã kẽro yõkani: “¿Nã
yoiaifo keskara. Galilea anoxõ Niospa feronãfakefo mia yõafo mã foafomẽ?
meka tãpiafoma. Shinãpo. Fato ¿Tsoa fisti nẽteamamamẽ anã mia
feronãfakekai a Galilea anoxõ Niospa yõaxikakĩma?” ixõ Jesús yõkaito, 11 “Ĩfo,
meka yoimis oama. Akka nono fistixõ tsoa pishta nẽteama,” faito, “Ẽrikai mia
Niospa meka noko yoitirofo,” ikaxõ mekafakĩ chakafaima. Iskaratĩa mĩ
Nicodemo kemanifo. katiro. Afianã mĩ chaka ipaoni keskara
53 Nãskax yoinãkanax ãto pexe rasi anã askayamafe,” ixõ Jesús nã kẽro
ano fonifo. yoini.

Kẽro ãfe fenema fe ikaito Jesús pena xafashara keskara


xanĩfofofãfe retepainifo 12 Askata mã kẽro kaano Jesús yorafã

8
1 NãskataJesús machi ãfe ane rasi yoini. Ato yoini iskafakĩ: “Ẽfi pena
Olivos ano kani. 2 Penaino Jerusalén keskarakĩ. Ẽ nã yorafo tii imasharatiro
ano nokoax anã a Nios kĩfiti pexefã shara ĩpaxanõfo, anã fakish keskara
mẽra Jesús oni. Nãno yorafã rasi afianã inõfoma. A ea Ifofai fenotiroma,” ixõ
akiki fenifo nikai fekani. Askata tsaoxõ Jesús ato yoini. 13 Nikakakĩ fariseofãfe
ato yoini. yoinifo: “Na mĩ noko yoiai anorikai tsõa
3 Ato yoiaino a Moisés yoikĩ kirika mĩõnoa noko yoima. Mĩa mĩ yoimei.
keneni keskara ato tãpimamisfo fe Akka a mĩ noko yoiaikai tsõa mia
fariseofo fenifo. Kẽro ãfe fenema fe nikatiroma,” faifãfe 14 Jesús ato kemani:
ikaito fichikaxõ Jesúski efenifo. Yorafã “Ẽ fakiax oamẽ fakiri ẽ kaimẽ mẽ tãpia.
rasi nẽxpakĩa kẽro nĩchinifo keyokõichi Akka ẽa ẽ yoimeai ẽfe meka
õinõfo. 4 Askafakaxõ Jesús yoinifo: chanĩmakõi. Askafiax fakiax ẽ oamẽ ẽ
“Maestro, na kẽromã afarafo chakafaa. fakiri ẽ kaimẽ mãkai tãpiama. 15 Mã ea
Ãfe fenema fe ikaito nõ fichia. 5 Moisés tãpixoma, mã ẽfe meka chanĩmara
iskafakĩ noko yoini: ‘Kẽro ãfe fenema fe faima. Ea tãpixoma mã ea shinãi oa
ikaito õikĩ nõ tokirinĩ tsakakĩ retetiro,’ chanĩai keskara ẽ mekaito. Mã askara
ixõ Moisés noko yoini. Akka, ¿mĩ noko shinãi Niospa mato askara anori
afaa faimẽ?” fanifo. shinãmanainoma. Ẽkai tsoa mekafakĩ
6 Nãskaxõ Jesús kemamapainifo, chakafaima. 16 Akka, ‘Na yorafãfe afara
“Fakiri noko yoimãkai,” ikaxõ ãto chakafamisfo,’ ẽa ẽ mato faima. Ẽfe Epa
xanĩfofo yoipaikakĩ. Askafaifono Jesús shinãi keskara nãnorikõiri ẽ mato yoi.
ãfe mẽkemã mai keneni. 7 Yõkarifaifono Askaxõ chanĩmakõi ẽ yoimis. Ẽfe Epa
Jesús atoki fininãkafã ato yoini iskafakĩ: nãato ea nĩchini, nã ea tãpimanai ẽ
“Fatotokai mã afaa chakafamismamẽ na yoimis. 17 Moisés mato yoini iskafakĩ:
kẽro mã tokirinĩ tsakakĩ taefai,” Jesús ‘Feronãfake rafeta nãnoris mato yoiaito
ato fani. mã nikatiro,’ ixõ mato Moisés yoini.
8 Mã ato yoixõ afianã ãfe mẽkemã mai 18 Akka ẽakõi ẽ yoimei. Akka nã ea

keneni. 9 Nãskano mã ato yoiaito nĩchinito ẽfe Ẽpari eõnoa nãnorikõi


nikakaxõ a Jesús mai keneai õikanax nã yoimis,” ato faito, 19 nikakakĩ yõkanifo:
kẽro mekafakĩ chakafamisfo fisti rasi “¿Fanĩmẽ mĩ Epa?” faifãfe, “Mãkai ẽfe
tsekefaifãinifo. Nã anifo tii foi taenifo. Epa yafi mã ea tãpiama. Ea tãpixõ ẽfe
Chipo naetapafo fonifo. Mã foafono Epari mã tãpikerana,” ixõ ato Jesús
Jesús fisti nãno kẽro fe nẽteni. 10 Nãskax yoini.
JUAN 8 182

20 Nioskĩfiti pexefã mẽraxõ ato yoini. Jesús yoini. 30 Yoiaito nikakaxõ yora
Nãno nã kene mẽra judeofãfe ãto kori ichapato chanĩmara fanifo.
naneti ini. Niospa meka yoimisfo ato
inãmisfo. Jesús ato yoiaino judeo Niospa fakefãfe Nios ãto Ifo, akka afara
xanĩfofofãfe achipainifo. Askafixõ tsõa chakafamisfãfe afara chaka ãto ifo
achinima ãfe penakairoko nokokẽ 31 Nãskaxõ Jesús a chanĩmara faafo

achipanãfãfe. yoini: “Ẽ mato yoiaito mã ea


nikasharakõiax mã eõxõ tãpimiskõifo
Jesús yorafo yoini: “Ẽ kai arikai mã mã itiroki. 32 Ẽfe meka nikakõixõ mã
katiroma,” ato fani Nios tãpitiro, Nios chanĩmisma. Askax
21 Askata Jesús afianã judeofo ãto mã isharatiro. Afara chanĩ mãto ifo
xanĩfofo yoini: “Ẽ chai mẽ kai. Ẽ kaano itiroma.”
mã ea fenafikĩ mã ea fichitiroma. Mãto 33 Ato askafaito kemanifo: “Nõfi

chaka soaxoma nãskax mã nai. Ẽ kai Abraham ãfe fenaki. Fato fetsa nõko ifo
arikai mã nokotiroma,” ixõ Jesús ato imisma. Nõkai tsõa yonomatifoma.
yoini. 22 Jesús ato askafaito nikakaxõ ¿Afeskakĩ ‘Afara chanĩ mãto ifo itiroma’
yoinifo: “¿Akõi retemeimẽ? Nã noko noko Jesús faimẽ?” fanifo.
yoiai: ‘A ẽ kai ari mã nokotiroma,’ noko 34 Askafaifãfe anã Jesús ato yoini:

fai,” ikanax judeofo xanĩfofo yoinãnifo. “Chanĩmakõi ẽ mato yoi. Nã afara


23 Jesús ato tãpixõ ato yoini: “Mãfi na chakafamisfãfe nã chaka ãto ifo ixii.
mai anoakĩ. Akka ẽfi nai mẽranoakĩ. 35 Mã mã tãpia pexe ifãfe ãfe yonomati
24 Nã ẽa ẽ yoimea keskara mãto chaka ãfe pexe mẽra ipaxatiroma. Akka ãfe
potaxma mã nai eakairoko mã ea fake fisti ãfe pexe mẽra ipaxatiro.
chanĩmara faax. Nãskakẽ afara 36 Nãskarari Niospa Fãke mato chaka

chakafaxõ mãto chaka soaxma mã naax soaxonano afara chaka mãto ifo itiroma.
Epa Nios ari mã nokotiroma. Mã mã Niospa mato fakekõifai, mã afe
naano mãto chaka mato fe ipanaka.” isharakõipakenaka. 37 Mẽ mato tãpia
25 Ato askafaito kemanifo: “¿Mĩ mãto xini Abraham. Ãfe fenafofiaxõ ẽfe
tsoamẽ?” ixõ yõkaifãfe, “Nã ẽ mato meka mã nikakaspai. Nãskaxõ mã ea
yoitaifamis ẽkĩa. 26 Matoõnoa afama retepai. 38 Ẽfe Epa amis keskara mẽ
mĩshti ẽ yoitiro. A mã afara chakafamis õimis. Nãõnoa ẽ yoimis. Mãri a mãto
ẽ yoitiro. A ea nĩchinito ea yoiaito ẽ epa mato yoimis keskara mãri yoimis,”
nikai. Nãskakẽ nã ẽ mato yoifafãini. A ato faito, 39 kemanifo: “Akka nõko xini
ea nĩchinito yoiai chanĩmakõi,” Jesús Abraham,” faifãfe, “Akka mã Abraham
ato fani. ãfe fenafokĩ ¿afeskai mã Abraham
27 Apa Niosnoa ato yoifiaitokai tsõa apaoni keskara mã amismamẽ? 40 Epa
tãpinifoma. 28 Nãskaifãfe Jesús ato yoini: Niospa ea yoimis keskara chanĩma ẽ
“Ẽfi yõra fakekõiki. Mã ea ifi cruz ikakĩ mato yoifiaino mã ea retepai.
mastaxõ mã ea fininĩfofãxõ mã ea õixii Abrahamkai mato keskara ipaonima.
ẽ tsoamãki mã ea tãpitiro. Nãskatari 41 Mãto epa akai keskara mãri mã

eõnoa mã tãpitiro ẽa ẽ mato yoimisma. amiski,” ato faito, “Nõkai Epa


Epa Niospa ea yoia keskara ẽ mato ichapayama. Nõko Epakõi fisti Nios.
yoimis. 29 Nã ea nĩchini efe ika. Eres ẽ Nõfi ãfe fakekõifoki,” faifãfe 42 Jesús ato
ikama. A ea amapaiyai keskara ẽ amiski. yoini: “Ẽfi Nios fe imiski. Ẽ Nios ariax
Nãskax ekeki inimasharamiski,” ixõ ato oni. Ẽa shinãx na mai ano ẽ onima, ẽfe
183 JUAN 8, 9

Ẽpa ea nĩchini. Akka mãto Epa Nioskẽ Abram finõkõiamẽ? ¿Mĩ shinãimẽ ‘Ẽ ato
mã ea noikerana. 43 ¿Afeskakĩ ẽfe meka finõara’ iki?” faifãfe, 54 Jesús ato
mã nikaimamẽ? A ẽ mato yoiaito mã kemani: “A ẽa ẽ yoimesharai ẽfe meka
nikakaspai. 44 Akka mãto epa Satanás. sharama. Akka ẽfe Ẽpa eõnoa yoisharai.
Mã ãfe fakekõifo. Nãskaxõ mãto epa Mã a yoimis: ‘Nõko Epa Nios,’ fakĩ.
apaiyai keskara mãri mã apai. Nãfi 55 Mãkai ẽfe Epa Nios tãpimisma. Akka

taeyoi retemitsamis iyopaoni. Afi ẽfi ẽfe Epa tãpikõia. Akka ẽ mato
iskaratĩa nãskara. Atokai afara shara keskaraxõ, ‘Ẽfe Epamara,’ ẽ fakerana
yoimisma, chanĩkõi. Ãfe shinã mẽraxõ mato keskara chanĩmis ẽ ikerana.
chanĩ fisti shinãmis. Nãskaxõ chanĩ fisti Askatamaroko ẽfe Epa Nios ẽ tãpikõia.
yoimis. Nã chanĩai shinãifãfe nã Ea yoiai keskara ẽ amis. 56 Mãto xini
chanĩmis nãfi ãto apaki. 45 Nã keskara Abram yoini: ‘Cristo oaito ẽ õixii,’ ixõ
chanĩ ẽ mato yoiyamafiaito mã ea yoi inimani. Mã ẽ oaito ea õini askax
chanĩmara famisma. 46 Ẽ afaa chakafaito fãsi inimani,” ato faito, 57 “Mĩkai
mã ea õimisma. Ẽkai afaa cincuenta xiniya akama. Mĩkai nõko
chakafamisma. Ramashara ẽ xini Abram õimisma. Afetĩakai nanima.
chanĩmisma. Ẽ askafiaito mã ea Akka, ¿afeskakĩ, ‘Ẽ Abram õimis,’ ixõ mĩ
chanĩmara famisma. 47 Nã Nios fe noko yoimẽ?” faifãfe, 58 “Chanĩmakõi ẽ
rafeafãfe Niospa meka nikatirofo. Mãkai mato yoinõ. Abram fakeamano ẽfi
Nios fe rafeama. Nãskaxõ mã ãfe meka iyopaoniki,” ixõ Jesús ato yoini.
mã nikaima,” ixõ Jesús ato yoini. 59 Askaito nikakani nã judeofãfe ãto

xanĩfofo õitifishkikaxõ tokiri fikaxõ


Abraham fakeamano Jesús tsakapainifo. Askafapaifiaifono
Cristo Apa fe iyopaoni Jesús ato makinoax yamarisatani, Nios
48 Judeofãfe Jesús kemanifo: kĩfiti pexefã mẽranoax. Kaitokai tsõa
“Chanĩma nõ yoimis. Mĩfi samãritanõ õinima.
chakaki. Askatari mĩ mẽra niafaka
chaka nanea,” faifãfe, 49 “Niafaka chaka Feronãfake fẽxo kãini Jesús sharafani

9
ẽ mẽra naneama. Ẽ ẽfe Epa Niosnoa 1 Jesús kakĩ feronãfake fẽxo
meka shara ẽ yoimis. Akka mãfi eõnoa nãskarapa kãini fichini. 2 Õikakĩ
meka chaka yoimis. 50 Askafixõ, ‘Ea aõxõ tãpimisfãfe yõkanifo: “¿Maestro,
yoisharakãfe,’ ẽ yorafo famisma. Ẽfe afeskai na feronãfake fẽxo kãinimẽ?
Epa Niospa meka shara eõnoa ato Afara chakafakatsaxakĩ ikaraka, apa
tãpimapai. Nãato ato yoitiro fatofomãki feta ãfa afara chakafamisfono ikaraka,”
yora sharafo, fatoforimãki yora chakafo. ixõ Jesús yõkanifo. 3 “Afara
51 Chanĩmakõi ẽ mato yoinõ. Nã ẽfe chakafayamafikatsaxakĩ nãskarapa fẽxo
meka nikaifo nakanamax nĩpanakafo,” kãini. Apa feta ãfari afara
ato faito kemanifo, 52 “Iskaratĩa mã nõ chakafamismano nã feronãfake fẽxo
mia tãpikõi mĩfi niafaka chakaya. Akka kãini. Nãskarapa kãini. Akka Niospamãi
mã Abraham nani, Niospa meka afama mĩshti fatirokẽ nãskax fẽxo kãini
yoimisfori mã nanifo. Nãskafikẽ mĩ ato õimasharaxikĩ. 4 Niospa ea nĩchini ẽ
noko yoia: ‘Nã ẽfe meka nikakõiaifo yonoxonõ. Nã ẽ akaitĩa ẽ yonoxotiro.
nãtamaroko nĩpanakafo,’ ixõ mĩ noko Akka fakishikai nõ yonoxotiroma.
yoi. 53 Mã nõko xini Abram nani. Niospa Nãskarifiakĩ mã nõ naxõ nõ anã Nios
meka yoimisfori mã nanifo. ¿Akka mĩ yonoxotiroma. 5 Ẽ nono mai ano iyoax ẽ
JUAN 9 184

pena keskara. Ẽ ato õimayoi afeskax tenetitĩa,” faifono, fetsafãfe ato


isharakanimãkai,” ixõ Jesús yoini. kemanifo: “Akka yora chakapa fẽxo
6 Nãskara yoita maiki kemo mechota a sharafatiroma. Yora chakapakai nãato
mai kemõ mechanafaxõ a feronãfake akai keskara fatiroma,” ikanax fariseofo
fẽxo aõ fetekere ani. 7 Askafata, “Ĩamã fochishpanã faatanãnifo. Atirifãfe
fechokometãfe,” fani. Nã ĩamã ãfe ane fariseofãfe yoinifo: “Jesúskai sharama,”
Siloé, ãto mekapa anemisfo na Siloé ãfe faifono, atirifãferi, “Jesús sharaki,”
ane “Nĩchia” famisfo. fanifo. 17 Nãskata afianã fariseofãfe a
Nãskata fẽxo ĩamã kaax fechokomeni. yora fẽxo ipaoni yõkanifo: “Mĩ noko
Fechokomexõ õiakefaini. Nãskax oni. yoia, ‘Nãto ea fero sharafaxõa,’ fakĩ.
8 Nãskata nã chaima nikafãfe a ¿Akka afaa mĩ shinãimẽ tsoamãki?”
õimisfãferi yoinifo: “Nã fẽxo tsaoax faifãfe, “Nã Nios ato yoixomisto ea
afara yõkakameaito nõ õimis. ¿Nãmẽ?” sharafaa,” ato fani.
faifãfe 9 atirifãfe, “Nãkĩa,” fanifo. 18 Ato askafaito nikakakĩ judeo

Atirifãfe yoinifo: “Akerokõi,” fanifo. fetsafãfe, “A chanĩra,” fanifo. “Na fẽxo


Nãskafikaxõ yoinifo: “Nã keskarakõi,” ipaonima,” ixõ. Nãskaxõ fariseofãfe apa
faifãfe, ato yoini: “Ẽkĩa. Ẽfi fẽxo yafi afa kenaxõ yõkanifo. 19 “¿Namẽ mĩ
iyopaoniki. Nãskafixõ iskaratĩa mẽ fake fẽxo ipaoni? Akka, ¿afeskakĩ
õisharai,” ato faito, 10 “¿Afeskaxõ mĩ iskaratĩa õimẽ?” faifãfe, 20 “Nãkĩa nõko
iskaratĩa õisharaimẽ?” faifãfe, 11 “Nã fake, nã fẽxo kãini. Mã nõ tãpia nõko
feronãfake ‘Jesúsra’ faifãfefi ãfe kemõ fake. 21 Tiiri afeskara axora mã õi nõkai
mai mechanafaxõ ea fetekere axõ: ‘Nã tãpiama. Akka fakefomaki, xiniki mato
Siloé ĩamã fechokometãfe,’ ea faano, yoitiroki afeskax sharamãki. Yõkakãfe,”
Siloé ĩamã fechokomexõ ẽ õishara,” ato afa feta ãpa ato fani. 22 Judeofoki
fani. 12 Ato askafaito nikakaxõ, mesekakĩ nãnori yoinifo. Akka judeo
“¿Fanĩmẽ a feronãfake Jesús?” faifãfe, xanĩfãfe yoiyoni iskafakĩ: “Tsõa
“Ẽtsa ẽ tãpiama. Mã fakira kaa,” ato yoitiroma: ‘Epa Niospa Jesús nĩchini
fani. nõko Ifo Cristo inõ,’ ixõ yoitiroma. Akka
askara yoixõ anã nõko ichanãti pexe
Nã fẽxo kãinito õisharaino ano ikitiroma,” judeo xanĩfãfe anori ato
fariseofãfe a yõkanifo. yoiaino nã fẽxo ipaonito ãfe afa fe ãfe
13 Askaito yorafãfe nã feronãfake fẽxo apa mesenifo. 23 Nãskaxõ ato yoinifo:
iyopaoni fariseofo ano iyonifo. 14 Jesús “Xiniki fakefomaki. Yõkakãfe,” ato
nã feronãfake pena tenetitĩa sharafani. fanifo.
15 Fariseofãfe nã feronãfake anã 24 Nãskata fariseofãfe nã feronãfake

yõkanifo: “¿Afeskax mĩ fero sharamẽ?” fẽxo ipaoni yõkanifo: “Noko yoikĩ


faifãfe, “Ea Jesús sharafaa ãfe kemõ mai iskafafe: ‘Niospa ea sharafaa,’ ife,”
mechanafaxõ ea aõ fetekere akano. Ẽ fanifo. “Jesúskai sharama. ‘Niosfi
ĩamã fechokomexõ ẽ õisharakõia,” ato sharaki,’ ife. ‘Jesús sharara,’ fayamafe.
fani. Nõ tãpia Jesús chakaki,” fanifo.
16 Nikakakĩ fariseo fetsafãfe yoinifo: 25 “Ẽtsa. Ẽ tãpiama chaka iyamai shara

“Akai Nios fe rafeama. Moisés kirika rakikĩa. Ẽ tãpia ẽ fẽxo iyopaoni ẽ


kenexõ noko yoini iskafakĩ: ‘Pena iskaratĩa õisharai. Nã fisti ẽ tãpia,” ato
tenetitĩa nõ yonotiroma,’ ixõ yoini. faito, 26 “¿Afeskafaxõ mia sharafaamẽ?”
Nãskakẽ nõ yora sharafatiroma pena ixõ yõkaifãfe, 27 “Ẽ mato yoiaito, ¿mã ea
185 JUAN 9, 10

nikamamẽ? ¿Afeskakĩ mã afianã ea Fatotora shinãi iskaito: ‘Mẽ afara


yõkaimẽ? ¿Mãri aõxõ tãpimis mã chakafamiski. Ea chaka soaxope,’ ixõ
ipaimẽ?” ato faito, 28 nikakakĩ anori shinãito ẽ ãfe chaka soaxotiro
ĩchaketsanifo. Nãskaxõ yoinifo: “Mĩfi a afianã afara chakafayamanõ. Ẽ na fẽxo
Ifofaikai. Akka nõfi Moisés meka fero sharafaxõa keskafakĩ ẽ yorafo ãto
nikamiski. 29 Nõ tãpia Moisés Nios fe chaka soaxotiro shara inõfo. Akka
mekapaoni. Nõkai na Jesús tãpiama. fetsafãfe shinãi iskakani: ‘Ẽ afaa
Fakira anoax oa afe keskarara a chakafamisma, ẽ yora sharakõi. Ẽ
feronãfake nõ tãpiama,” faifãfe anã ato tãpikõia,’ ixõ shinãkani. Askarafofi yora
kemani: 30 “¿Mã tãpiamamẽ fakira fẽxo keskarafokĩ, a ato sharafamis ano
anoax oxõ ea sharafaa ẽ fẽxokẽ? 31 Nõ fopaikanima ato sharafapanã.
tãpia yõra chakafamisfokai Niospa ato Nãskarafãfekai yoipaikanima ãto chaka
nikapaitiroma. Fatorato Nios soapaikanima. Nãskarafo
Ifofasharapai isharatiro. Nãskara Niospa fenopakenakafo,” ixõ Jesús ato yoini.
nikapai. 32 Nã Niospa mai onifani 40 Fariseofãfe a Jesús yoiai nikakaxõ

chãikai nõ afaa nikayomisma yora fẽxo yõkanifo: “Kee. ¿Mĩ noko yoimẽ nõmẽ
kãini tsõa sharafai. Akka iskaratĩa mã fẽxo?” faifãfe 41 Jesús anã ato yoini: “Mã
ea Jesús sharafaa. 33 Na feronãfake ea yoikerana: ‘Nõ fẽxo keskarafo. Mã nõ
Niospa nĩchiyamanokai afaa afara chakafamis,’ ixõ mã ea yoiaito ẽ
afeskafakeranama,” ato faito, 34 nikakani mato chaka soaxokerana. Akka mãkai
akiki õitifishkinifo. “Mĩfi chakakõi kãini. ea askafamisma. Mã yoimis: ‘Nõ
¿Afeskakĩ mĩ noko tãpimapaimẽ mĩ õisharatiro. Nõkai fenoama. Nõ sharakĩ.
chakafixõ? Anã nõko ichanãti pexe Nõkai chakama,’ ixõ anori mã yoimis.
mẽra mĩ ikitiroma. Nonoax kariskatãfe. Akka mãto chaka soaxma, mã fenokõiax
Nõkai anã mia õipaima. Anã nõko Epa Nios ika ano mã nokopakenakama,”
ichanãti pexe mẽra ikiyamafe,” fanifo. ixõ Jesús ato yoini.

Fatorafãfe Jesús chanĩmara fayamakanax Oveja keneaki keparanãkĩ Jesús ato yoini
nã yora fẽxo keskarakõifo
10
1 (Askata Jesús ato tãpimani
35 Nãskano nã fẽxo imis ãto ichanãti nãatomãi ãto kexekatsaxakĩ.
pexe mẽraxõ potaifãfe nikafaini Jesús Oveja kexemisto ãfe ovejafo kexemis
kani. Nãskaxõ fenakĩ a fẽxo imis fichini. keskari fakĩ nãskarifiakĩ Jesús ato
Fichixõ yõkani: “¿Mĩ Niospa Fake kexemis.) Nãnori Jesús ato yoini
chanĩmara faimẽ?” ixõ yõkaito, iskafakĩ: “Chanĩmakõi ẽ mato yoinõ.
36 “¿Fatomẽ ẽ chanĩmara fanõ?” faito, Yõra ovejafo kenexotiro ãfe kene mẽra
37 “Nã mĩ ea õi. Ẽkĩa,” Jesús fani. inõfo, faki fofãsanõma. Nãskata yora
38 Askafaito ratokonõ mai yometsopai ovejafo ãfe kãiti ano
chachipakefofã yoini: “Ifo, ẽfi mia ikitiroma, fomãkĩari ikitiro. 2 Akka nã
chanĩmara faikai. Mĩ fãsi sharakõi. Ẽ ovejafo kexemis nã oveja kãitinĩ
mia Ifofai. Mĩ Niospa Fakeki,” ixõ yoini. ikikaitiro. 3 Kãiti ano nokoano
39 Askata chipo afianã yorafo akiki feronãfake nã kãiti kexemisto fepoti
feafãfe Jesús ato yoini iskafakĩ: “Ẽfe Epa fẽpexonano oveja kexemis ikitiro. Nã
Nios ika anoax ẽ nono mai ano oni. Fato oveja kexemis ikiano ãfe ovejafãfe ãfe oi
yorafomãki a ea nikayamaifo, tãpikatirofo. Nãskaxõ ãfe ovejafo ãfe
fatoforimãki a ea nikaifo ẽ ato õiyoi oni. anẽ ato kenaito ãfe ovejafãfe
JUAN 10 186

chĩfafãitirofo. 4 Nã ovejafo kexemis rekẽ keskaraki. Nãskakẽ ẽ efe yorafo ẽ ato
kaino ãfe ovejafo ãfe kene mẽranoax nãxoxii. Oveja ifãfe feronãfake fetsa
kãiferatirofo. Mãmãi ãfe oi tãpikanax kori inãtiro ãfe oveja kexexonõ.
nãskaxõ chĩfafaitirofo. 5 Akka a Nãskaxõ mã kori inãno nã feronãfãke
kexeamatokai iyotiroma, ãfe oi oveja kexesharatamaroko, kori fisti
tãpikatiro, a ato kexemisto ãfe oikairoko shinãtiro. Nãskakẽ poomã oaito fichiax
askarakẽ. Nãskakẽ a makinoax ovejafo kexetama ichotiro. Nãskaxõ
ichotirofo,” ixõ Jesús ato yoini. 6 Jesús shinãi iskakĩ: ‘Na poomã mesekõi. Na
nã ovejafoki keparanãkĩ ato yoini. Ato ovejafo ẽfenãkõima, aa poomãnã pinõ
yoiaito tsõa tãpinifoma. ẽfenãkõimakĩ. Nãskakẽ ẽ ichoikai ea
poomãnã afeska fanõma,’ ixõ shinãtiro.
Jesús noko kexesharamis Akka ovejafãfe ifokõi askarama. Ãfe
7 Nãskano Jesús afianã ato yoini: “Ẽ oveja kexesharai. Poomã oaito fichixõ
chanĩmakõi mato yoinõ. Nã ovejafo ato kexesharatiro, poomãnã ato afeska
kene mẽra ikikani nã kini fisti mẽra fanõma. Nãskaxõ shinãtiro iskakĩ: ‘Ẽfe
ikitirofo. Ẽfi na oveja kini keskaraki. Nã ovejafoõnoax ẽ natiro afokai
Epa Nios ano ikipaikani eõnoax fisti afeskatiroma,’ ixõ shinãtiro.
ikitirofo. 8 Ẽ matoki nokoamano 14-15 “Ẽfi nã ovejafãfe ifo keskara

fetsafãferi mato yoikĩ iskafakani: ‘Ẽfi sharakĩ. Ovejafo ãfe ifãfe ato tãpia
Cristoki. Ẽ mato tãpimatiro afeskax mã atomãi kexesharakatsaxakĩ. Ẽri nã ea
Epa Nios ari nokotiromãki afe ipaxakĩ,’ chanĩmara faafo ẽ ato kexesharamis. Ẽfe
ixõ anori yoikani ãa chanĩmisfo. Epa Niospa ea tãpikõia. Ẽri ẽfe Epa ẽ
Yometso keskarakõifo. A Nios tãpia. Nãskarifiakĩ a ea chanĩmara faafo
chanĩmara faifo ato pãrapaikani: ‘Noko ẽ ato tãpia. Afãferi ea tãpiafo. Nãskax ẽ
fisti nikanõfora,’ ikaxõ. Nãskakẽ Niospa atoõnoax naxii. 16 Yora fetsafãferi ea
fakefãfe ato nikakanima, ‘Noko fisti chanĩmara faxikani. Afokai nono
nikanõfora,’ ixõ ato pãrapaiyaifono. ikafoma. Mai fetsa ano ikafo. Nãfãfe ea
9 Akka ẽfi na kini kãiti keskaraki. Nã ẽfe nikasharaxikani. Nãfo ẽfe Epa ika ano ẽ
Epa Nios ika ano ikipaikani eõnoax ato iyotiro. Akka nã yora fetsafãfe a
ikitirofo afe ipaxakakĩ. Nãskatari nono ikafãferi ea chanĩmara fakanax
eõnoax isharatirofo anã fekaxtetirofoma. yora fisti keskara ixikani. Nãskax Epa
10 Akka fetsafãfe efe yorafo ato Niospa yorakõifo ixikani. Eres fisti ẽ ato
pãrapaikani: ‘Ea ifofakãfe. Ẽ mato kexesharai. 17 Ẽ ato kexeax ẽ atoõnoax
tãpimasharanõ,’ ixõ ato yoifikakĩ naxii. Nãskaito ẽfe Epa Niospa ea noi.
anorima ato pãrakani. Nãskakaxõ Naax ẽ anã otoxii. 18 A ea chanĩmara
emakinoa ato ifipaikani. Yometso faafoõnoax ẽakõi ẽ nai, ea tsõa
keskarakõifo. A ea chanĩmara faafo ato retekeranama. Ẽfe Ẽpa ea yoini keskara
kexesharapaikanima. Ato chakafata ato ẽ atoõnoax naikai. Ẽfe Epa Niospa ea
retepaikani. Akka ẽ askarama. A ea yoini keskara ẽ atoõnoax nafiax ẽ anã
Ifofamisfo ẽ ato kexesharai efe otoxii,” ixõ Jesús ato yoini.
isharapakexanõfo, nono nãmãnoaxri 19 Nikakaxõ judeofãfe chanĩmara

isharapakexanõfo. Nãskax ẽ nono nãmã fanifo. Akka atirifãfe chanĩmara


oni ato kexesharaxikĩ. fanifoma. 20 Atirifãfe yoini iskafakakĩ:
11-13 “A ea chanĩmara faifo ovejafo “Nĩafaka yõshi chaka a mẽra nanea.
keskarafo. Ẽfi nã oveja kexesharamis Afaa tãpiama. Noko yoiai nõ tãpitiroma.
187 JUAN 10

¿Afeskakĩ na feronãfake nõ ato faito, 33 “Akka na afama mĩshti mĩ


nikatiromẽ?” ixõ yoinifo. 21 Akka noko ispaõxokai nõ mia tokirinĩ
atirifãfe yoinifo: “Niafakakai a mẽra tsakaima. Akka nã mĩ meka chakaõxõ
naneama. Niafaka a mẽra naneanokai nõ mia tokirinĩ tsakapai, ẽ Nios
iskara meka shara yoikeranama. keskarara mĩ ikaito. Anã ano Nios
Nĩafakakai feronãfake fẽxo fetsama. Mĩri noko keskara yora. Akka
õimatiroma,” ixõ yoinifo. mĩ noko yoia: ‘Ẽri Nios keskara,’ iki.
Akka mĩ Nios chakafai. Nãskakẽ nõ mia
Judeofãfe ãto xanĩfofofãfe Jesús tokirinĩ tsakai,” faifãfe, 34 Jesús ato
chanĩmara fanifoma kemani iskafakĩ: “Mã iskai: ‘Anã ano
22-23 Askafafono Jesús kani judeofãfe Nios fetsama,’ mã imis. Akka nã Niospa
ãto Nios kĩfiti pexefã mẽra Jerusalén meka yoimisto kirika keneni iskafakĩ: ‘Ẽ
ano mã mechakaino. Nãno tapas mato yoi mãfi Nios keskarakõifokĩ.
keskara ini pexe kachiori. Ano Jesús Niospa mato nĩchia,’ ixõ kirika keneni,
kani. Nã tapas ãfe ane Salomón. Niospa meka yoikĩ. Akka nã meka tsõa
Nãskatari judeofãfe ãto fista anifo. Nã chanĩra fatiroma. 35-36 Akka Niospa anori
fistatĩa shinãnifo a Niospa pexe onifani. yoifiano ¿afeskakĩ mã ea yoimẽ ẽ Nios
24 Judeofãfe ãto xanĩfofo Jesúski fenifo chakafai? Akka Niospa ea nai mẽraxõ
yõkai fekani: “¿Mĩmẽ Cristoki? Noko nãmã nĩchini. Nãskakẽ ẽ mato yoitiro
yoife. ¿Afeskakĩ mĩ noko ẽfi Niospa Fakeki. 37-38 Mãkai ea
yoisharaimamẽ? ¿Afetĩakairoko mĩ noko nikapaima. Ẽfe Epa Niospa aka keskara
xafakĩa yoimẽ?” faifãfe, 25 “Ẽ mato ẽ ayamakẽ, ãa chanĩra mã ea fakerana.
yoifimiskẽ mã ea chanĩmara faima. Ẽfe Akka ẽfe Epa akai keskara ẽri akaito mã
Epaõxõ a yorafãfe atiroma keskara fakĩ yoikerana: ‘Chanĩma Epa Niospa atiro
mẽ mato ispa ẽmãi Niospa Fakexõ. keskara Jesús aki,’ ixõ mã yoikerana.
26 Akka mãkai ea chanĩmara faima Nãskakẽ a ẽ afama mĩshti akaõxõ ea
mãkairoko Ẽpa Niospa yorafoxõ. 27 A ea chanĩmara fakãfe. Ẽfe Ẽpa akai keskara
chanĩmara faifãfe ea nikasharatirofo. ẽri akaito mã ea tãpitiro ẽfe Epa fe ika,”
Mẽ ato tãpia a ea Ifofakõinafo. 28-30 A ea ixõ Jesús ato yoini.
Ifofaafoma omiskõipakenakafo mẽra 39 Nikakaxõ anã Jesús

fokani. Akka a ea Ifofamisfokai ari achipaifiaifono, ato makinoax


fokanima. Askatamaroko ẽ ato kaitokai tsõa tãpinima. Nãskakẽ tsõa
imasharapakenaka. Epa Niospa atoya ea achinima.
rafemani. Epa Niospa keyokõi ato 40 Ato makinoax kai, faka Jordán ari

finõkõia. Ẽ ẽfe Epa Nios fe nã yora fisti kani nã Juan yorafo maotisafapaoni
keskara. Nãskakẽ a ea Ifofamisfo ano. Nãno chaimashta Jesús nẽteni
emakinoa tsõa ato ifitiroma, ẽfe Epa faka kesemẽ. 41 Nãskakẽ yorafo akiki
makinoari tsõa ato ifitiroma,” ixõ Jesús fẽkaxõ yoinifo iskafakakĩ: “Jesús
ato yoini. Niosxõ afama mĩshti fakĩ noko ispa.
31 Nikakaxõ judeofãfe ãto xanĩfofofãfe Juankai askafapaonima. Askafixõ
anã tokiri fikaxõ aõ Jesús tsakapainifo Juan Jesúsnoa noko yoini
retepaiyanã. 32 Nãskafaifãfe Jesús ato chanĩmakõi,” ikanax yoinãnifo.
yoini: “Epa Niosxõ afama mĩshti ẽ mato 42 Nãskakaxõ yora ichapato Jesús

ispa tsõa atiroma keskafakĩ. Akka, Niospa fakera fakaxõ Jesús


¿afaõxokai mã ea tokirinĩ tsakaimẽ?” chanĩmara fanifo.
JUAN 11 188

yora Lázaro mã oxaki,” Jesús ato fani.


Lázaro mã nani Mã Lázaro nafiakẽ ato tãpimapainima.
(Mt. 12.46-50; Lc. 8.19-21) Nãskakẽ shinãnifo: “Lázaro oxara,”

11 ikaxõ tsõakairoko tãpixõ. 14-15 Nãskaxõ


1 Askata feronãfake Lázaro isinĩ
ini. Nã Lázaro Betania ano ikax Jesús ato xafakĩa yoini mã Lázaro
isinĩ ini. Poi rafe fe ikax María ikaino, nakõinano: “Mã Lázaro naki. Nãskax ẽ
Marta ikaino, nã rafe ato fe ikax. 2 Nã inimaikai ẽ ano ikamano Lázaro naki.
María pirofomã sharakapa Jesús ãfe tae Akka mã ea chipo õitiro ẽ afara
pemãkĩa nachiyoni. Nãskaxõ ãfe fõo afeskarafaito. Nãskaxõ mã ea chanĩmara
otekere ani. fai. Nãskakẽ iskaratĩa nõ Lázaro ano
3 María feta Marta iskafakĩ Jesús kanõ,” ixõ Jesús ato yoini. 16 Ato
yoitanõfo ato nĩchini: “Ifo, mĩ yamakõi askafaito nikakata Tomás nã Rafe
Lázaro isinĩ iki kiki,” ikaxõ yoitanõfo. Naneni nãato Jesúsxõ tãpimis fetsafori
4 Kenamanaifãfe nikaxõ Jesús aõxõ ato yoini: “Nõ kanõ nõri afe naxikĩ,” ixõ
tãpimisfo ato yoini iskafakakĩ: “Nã ato yoini.
Lázaro isinĩ ikai naima. Akka yorafãfe
Jesús fistichi naafo ato otofatiro
õikani ẽ afara afeskarafaito. Nãskakẽ ea
tãpikani ẽmãi Niospa Fakekẽ. Nãskaxõ 17 Askata Betania ano nokoxõ Jesús
yorafãfe yoikani: ‘Epa Nios fãsi nika: “Mã Lázaro naa,” nikani. Mã
sharakõi,’ ikaxõ yoinõfo,” ixõ Jesús ato cuatro nia oxa nikani a maifaitafo mafa
yoini. kini mẽra, Betania ano. 18 Betania fe
5 Jesús poi rafeya Lázaro noikõini. Jerusalén chaima ini. 19 judeofo ichapa
6 Lázaro isinĩ ikaito nikafi Jesús oxa María fe Marta ika ano fenifo ato
rafeyoni. 7 Nãskata a aõxõ tãpimisfo ferarofai fekani, mã ãto poi naano.
Jesús yoini: “Nõ Judea mai ano nõ anã 20 Nãskata Marta Jesús oaito nikai

kanõ,” ixõ Jesús ato yoini. 8 Ato akiki nokoikai kani María pexe mẽra
askafaito kemanifo: “Maestro, nõko nĩchifaini. 21 Marta Jesúski nokoxõ
xanĩfofãfe Judea anoxõ mã mia yoini: “Ifo, mĩ nono ikanokai ẽfe exto
retekeraitafo. ¿Afeskai mĩ afianã ari nakeraitama. 22 Ẽ tãpia mĩ iskaratĩa
kapaimẽ?” ixõ yoiaifono, 9 Jesús anã ato afara fetsa mĩ Nios yõkaito mia
kemani: “Penata nõ õisharatiro. Xinĩ axorisafatirokĩ,” faito, 23 “Extofi anã otoi
chaxaino nõ õisharatiro. Nãskax nõ kiki,” faito, 24 “Ẽ tãpia nã namisfo mã
otisikax nõ paketiroma. Nãskarifiakĩ mai keyoaino afianã otoxikani. Ẽfe
pena tii Niospa ea amapaiyai keskara ea extori otoxii,” ixõ Marta yoiaino,
tãpimani. Nãskaxõ ea kexeano ẽ 25 Jesús kemani: “Eõnoax nã nafo tii

mesetiroma. 10 Akka fakishi yora kai otokani. Akka eõnoax niafori. Nã ea


xafasharayamano otisikax paketiro. chanĩmara faax nafiax anã otoxii kiki.
Nãskarifiakĩ Nios fe rafeamato 26 Nãskakẽ ea chanĩmara faax anã

tãpisharatiroma afeskax isharatiromãki. nanakama. ¿Nãskakẽ mĩ ea chanĩmara


Askax fenotiro,” ixõ Jesús ato yoini. faimẽ?” faito, 27 “Ẽje, Ifo, ẽ mia
11 Nãnori ato yoita anã Jesús ato yoini chanĩmara fai mĩmãi Cristokẽ, Niospa
iskafakĩ: “Nofe yora Lázaro mã oxakẽ ẽ fake. Nõ mia manamis. Akka nõko
mõikai,” ato faito, 12 a aõxõ tãpimisfãfe xinifãferi Cristo manapaonifo. ‘¿Afetĩa
nikakaxõ yoinifo: “Ifo, akka oxakõiax na mai ano Cristo oimẽ?’ ikaxõ nõko
naima. Chipo sharatiro,” fanifo. 13 “Nofe xinifãfe mia manapaonifo,” Marta fani.
189 JUAN 11

tãpiaki ea mĩa nikafafãimiskĩ. Nãskakĩ ẽ


Lázaro mafa kini mẽra maia õi Jesús oiani mia kĩfi na yorafãfe mia chanĩmara
28 Nãskata mã yoikĩ xateta, Marta ãfe fanõfo. Nãskakaxõ ea tãpinõfo ea mĩa
chiko María yoikai kani. Kaxõ õia a nĩchiniki.”
María fe rafeafo oiyakani inifo. Nãskata 43 Apa kĩfikĩ askafata fãsikõi Lázaro

Marta ãfe chiko María one mẽshanãxõ kenani: “Lázaro, kini mẽranoax
yoini: “Mã nõko Ifo oaki. Mia kãikerafe,” faino, 44 Lázaro kãikerani nã
kenamana, õikofe,” fani. 29 María nikata aõ rakoitafoya. Nãskaxõ ato yoini: “Na
fininãkafãta kani Jesúski nokoikai. mã aõ rakoita pekakãfe kãisharanõ,” ato
30 Jesúskai pexe rasi ano nokoama ini. fani.
Nã Marta akiki nokoano Jesús nẽteni.
31 Mã María ato fe oiafai kaino a afe “¿Afeskaxõ nõ Jesús retetiromẽ?”
oiafaiyaifãfe õinifo. “María poi maia ixõ shinãnifo
mãnãonoax oiai kai kiki,” ikaxõ (Mt. 26.1-5; Mr. 14.1-2; Lc. 22.1-2)
chĩfafainifo. 45 Nãskata judeofo a María fe feafãfe
32 María Jesúski nokota ratokonõ mai Jesús Lázaro otofaito õikakĩ Jesús
chachipakefofã yoini: “Ifo, mĩ nono chanĩmara fanifo. 46 Nãskafaito õikani
ikanokai ẽfe exto nakeraitama,” María atiri fariseofoki chanifokani fonifo.
fani. 33 María oiaito Jesús õini. Judeofori 47 Ato yoiaifãfe nikakanax fariseofo fe a

a María fe feafori oiaifãfe Jesús ato õini. Nios ato kĩfixomisfãfe ãto xanĩfofo
Nãskaxõ ato shinãkõini. 34 Nãskaxõ ato ichanãnifo. Ichanãkanax yoinãnifo:
yõkani: “¿Fanĩ mã maifaitamẽ?” ato “¿Nõ Jesús afeska faimẽ? Tsõa atiroma
faino, yoinifo: “Ifo, ono nõ akitakĩa keskara fai kiki. 48 Nõ afeskafayamaino
õiyopo,” fanifo. 35 Askafaifono Jesús keyokõichi chanĩmara fakani kiki.
oiani. 36 Oiaito õikakĩ judeofãfe: Romano xanĩfokõifo fẽkaxõ noko
“Õikapo. Lázaro manoi oiai,” fanifo. yoitirofo iskafakakĩ: ‘Mãkai anã
37 Nãskaxõ fetsafãfe yoinifo: “Nã fẽxo xanĩfoma,’ noko fatirofo. Nãskaxõ nõko
sharafaita keskafaxõ, ¿afeskafakĩ kĩfiti pexefã noko põtatirofo,” ikanax
nonoxõ Lázaro sharafaitamamẽ?” yoinãnifo. 49 Nãskaifãfe Nios ato
fanifo. yoixomis xanĩfokõichi Caifás ato yoini:
“Mãfi tatimakõikĩ,” ato fani. 50 “¿Mã
Jesús Lázaro otofani tãpiamamẽ? na feronãfake fisti a
38 Nãskata Jesús anã shinãmitsani yorafoõnoax naxiai. Nãfi sharaki. Ares
Lázaro maia ano nokoax. Nã Lázaro fisti natiro nõ nanõma, nõko kaifo
maia ano nã kini tokiri efapato fepoafo fetsafori nanõfoma,” ixõ ato yoini.
ini. 39 Nãno nokoxõ Jesús ato yoini: “Na Chanĩmakõi Caifás yoini a ixiai keskara
tokiri aõ fepoa fepekãfe,” ato faito, yoikĩ.
nikakĩ Marta yoini: “Iskaratĩa mã 51 A Caifás yoiai ãa shinãkĩ yoinima.

pisiaki,” faito, 40 nikakĩ anã Jesús yoini: Niospa ãfe shinãmã shinãmanaino yoini.
“¿Ẽ mia yoiaito mĩ ea nikaimamẽ? Ea Nios kĩfixomisfãfe ãto xanĩfokẽ Niospa
mĩa nikaino Niospa afara shara faito mĩ ãfe shinãmã shinãmanaino, “Jesús
õitiro,” fani. 41 Askafaito nikakakĩ judeofonoax naxira,” ixõ yoini.
fẽpexonifo. Fẽpexonaifono nai 52 Jesúskai judeofo fistiõnoax naima.

foisnĩfofãta Apa yoini: “Epa, ẽ mia Mai fetsa ano ikafãferi chanĩmara
kĩfiaito mĩ ea nikai. Ẽ mia aicho fai. 42 Ẽ faafono ato nãxoxii. Nãskata Niospa
JUAN 11, 12 190

fake ixikakĩ noinãkõikanax, nã yora fisti achimaxiaito yoini, 5 “Kee. ¿Afeskakĩ na


keskara ixikaki. kẽromã pirofomã shara potaimẽ? Ato
53 Nãskata nã penata judeo minixõ kori ichapa fixõ noko inãkerana
xanĩfofofãfe shinãnifo: “¿Afeskaxõ nõ a afaamaisfo nõ ato inãpanã. Nãskax
Jesús retetiromẽ?” ikaxõ pena tii shara ikerana,” Judaspa fani. 6 Anori
shinãpaonifo. 54 Mã retepaiyaifono Judaspa yoifikĩ ato kori inãkeranama.
tãpiax judeofo ano anã Jesús kanima. Nã Judasfi yometsokõi iniki. Nã
Yorafã rasi ano katamaroko pexe fisti Judaspa ãto kori kexexopaoni.
rasi ano kani, nã pexe ãfe ane Efraín Yometsofixõ nãskakẽ tsõa tãpipaonima.
ano, tsõa istoma ano. Nã aõxõ tãpimisfo Nã kori fixõ a afaamaisfo ato
fe nãno iyoni. inãkeranama, nã a kori onekerana.
55 Judeofãfe ãto fista Pascua mã 7 Nãskafaito nikakĩ Jesús Judas yoini:

chaima ikaino, yora rasi Jerusalén ano “María fekaxtefayamafe. Ẽ samamashta


fonifo, Pascua fista akifokani. Moisés naito mã tãpixõ ekeki pirofomã nachia,”
ãto xinifo yoipaoni keskai akairi ãto fani. 8 “Nã yora afaamaisfo mato fe
chaka soapaikani Nios kĩfiti pexefã ipanakafo. Nãskakẽ mã ato mẽxotaima
mẽra ikifokani, fista ikamano fonifo. afarafo inãtiro. Akka ẽkai mato fe nono
56 Nãskaifono judeofãfe Jesús fenanifo. mai ano ipanakama, ẽ mato yoi. Akka
Nãskakanax Nios kĩfiti pexefã mẽra na María iskaratĩa ea shara faa,” ato
ikinifo. Nãnoax yoinãnifo: “¿Fanĩmẽ Jesús fani.
Jesús?” ikanax yoinãnifo. “ ‘Nonoxõ
Jerusalén anoxõ Jesús fista akiyoira,’ Judeofãfe ãto xanĩfofofãfe
¿mã ikimẽ?” ikanax aa ranã yoinãnifo. Lázaro retepainifo
57 Askakaxõ judeofo ãto xanĩfofo feta 9 Nãskata judeofo ichapa rasi Jesúski
fariseofãfe ato yoinifo iskafakakĩ: “Jesús fenifo, Betania ano ikano mã tãpikanax
fichixõ noko tãpimakãfe nõ achinõ,” ato Jesús fistikai õifekani fenifoma. Lázarori
fanifo. õifekani fenifo. Nã Lázaro Jesús otofaita
nikakaxõ õipainifo. 10-11 Nã Lázaro Jesús
Kẽromã Jesús shinãkĩ pirofomã otofaita nikakaxõ judeofãfe ranãrito anã
ãfe tae pemãkĩa nachini ãto xanĩfofo tananifoma Jesús fisti
(Mt. 26.6-13; Mr. 14.3-9) chanĩmara fakakĩ. Nãskaifono nã

12
1 Nãskano seis nia Pascua fista xanĩfofo õitifishkikanax yoinãnifo:
mã chaima ikaino Jesús aõxõ “Jesús yafi Lázaro nõ retenõ. Jesús
tãpimisfo fe Betania ano kayoni. Nãno fistima. Lázarori nõ retenõ,” ikanax
Lázaro ika ini. Nã Lázaro nakẽ Jesús yoinãnifo.
otofani. 2 Nãnoxõ Jesús pimaxikakĩ
pĩchanifo, a Jesús fe foafãferi pinifo. Jesús nokoni Jerusalén ano
Lázarori ato feta pini. Nã Marta ato (Mt. 21.1-11; Mr. 11.1-11; Lc. 19.28-40)
pimani. 3 Mã piafono María Jesúski oni 12 Nãskano pena fetsa judeofãfe ãto

ãfe pirofomã sharaya. Oxõ nã pirofomã fistatĩa yorafã rasi Jerusalén ano fenifo.
ãfe tae pemãkĩa nachini. Nãskaxõ ãfe Jesús nokoaito nikakani nãskax akiki
fõo otekere ani. Nãskafaano yorafãfe nã fenifo. 13 Epe pei tsomakanax akiki
pexe mẽra ikafãfe nã pirofomã sharakõi fekani. Nãskakanax fãsikõi tai tai ifenifo
xetenifo. 4 Nã Jesúsxõ tãpimis fẽtsa nã iskakani: “¡Sharafinakõi nokoki oi kiki
Judas Iscariote, Simón fake, nã ato Niospa nĩchiano! Israelifo mĩ nõko
191 JUAN 12

xanĩfo oi nokoki. ¡Sharafinakõia!” ikaxõ mekapaikanikiki. Nõ Jesús ato


fãsikõi yoinifo. 14-15 Askafaifono Jesús yoixonõ,” fani. 23 Yoiaifãfe nikakĩ Jesús
burro fakeshta kamaki tsaoax oni. ato kemani: “Ẽfi samamashta ẽfe Epa ari
Niospa meka fẽtsa keneni iskafakĩ ẽ kaikai afe xanĩfo ikikai. Akka ẽfe Epa
Niospa shinãmanaino: ari kayotama ẽ yorafonoax nayoxii.
Jerusalén ikafãfe, rateyamakãfe. 24 Akka ẽ mato tãpimani mã tãpinõ. Xiki

Mãto xanĩfo matoki oxii burro fero fisti nõ fanayamano kãitiroma.


fakeshta kamaki tsaoax, Akka nõ fanasharano foaikax ãfe fimi
ikaxõ kirika keneni. 16 Nãskafikẽ ichapa itiro. Nã nõ fana ãfe exe fisti
Jesúsnoa yoikĩ kirika keneni keskara payokometiro, akka ãfe kaya yositiro.
aõxõ tãpimisfãfe tãpiyonifoma. Akka mã Nãskarifiai ẽ matoõnoax nayamakẽ mã
reteafono otoax Apa ari kaano nãskakẽ efe ipaxatiroma. Eres fisti ẽ ipaxatiro.
aõnoa tãpinifo. Iskakakĩ shinãnifo: “Nã 25 Akka ãa fẽtsa shinãi iskai: ‘Niospa ea

Jesús nono mai anoxõ a afama mĩshti amapaiyai keskara ẽ shinãima, ẽa ẽ


axiai aõnoa yoikakĩ kirika keneyoni. apaiyai keskara ẽ shinãi,’ ixõ anori
Nõko xinifãfe Jesús fakeyoamano a shinãi fenotiro. Akka nã iskakĩ shinãi: ‘Ẽ
inõpokoai aõnoa yoikakĩ kirika keneni,” nono mai ano niyoxõ ẽ apaiyai keskara
ikaxõ Jesúsxõ tãpimisfãfe ãto õiti ẽ shinãpaima, Niospa ea amapaiyai
mẽraxõ shinãnifo. keskara fisti ẽ shinãpai,’ ixõ shinãi afi
17 Jesús Jerusalén ano nokoaino Epa Nios fe nipanakaki. 26 Akka a ea
nikakakĩ yorafã rasichi a mananifo yonoxopaikĩ ẽfe meka nikakõixõ a ẽ
õipakakĩ. Atirifãfe mã Lázaro nakẽ Jesús yoiai keskara atiro. Ea Ifofax a ẽ ika ano
otofaitano õinifo. Nãskakẽ mã Lázaro nãri efe ipaxatiroki. Ea yonoxomis a ẽ
Jesús otofaita õikanax fetsafoki yoiai keskara ea axõaito ẽfe Epa Niospa
chaninifo akairi tãpinõfo. 18 Jesús Lázaro yoixii iskafakĩ: ‘Aicho. Mĩ ẽfe Fake Jesús
mã nakẽ otofaita nikakaxõ nãfãferi nikasharamiski. Mĩ fãsi sharakõiki,’ Epa
õipainifo. Nãskaxõ fai nẽxpakĩaxõ Niospa yoikĩ iskafaxii a ea Ifofamis.
mananifo. 19 Nãskakẽ fariseofo 27 “Iskaratĩa ẽfe õiti mẽra ẽ

yoinãnifo: “Kee. Shinãkapo. Nõkai na shinãmitsai. ¿Ẽ afeskaimẽ? Akka, ‘Epa,


yorafo afeska fatiroma anã Jesús ea ifife ea omiskõimayamanõfo,’ ẽ
tanayamanõfo. Tsõakai noko anã faima. Akka ẽfe Ẽpa ea nĩchini ẽ ato
tanapaima keyokõichi yorafãfe Jesús omiskõixonõ,” ato Jesús fani. 28 Nãskaxõ
nikakõipaikani,” ikanax yoinãnifo. Jesús Apa yoini: “Epa, eõxõ ato ispafe
mĩ fãsi sharaki,” ixõ Jesús Apa yoini.
Griegofãfe Jesús fenanifo Askafaito nikakĩ nai mẽraxõ fãsikõi
20 Nãskata Jerusalén ano nã yorafã rasi Niospa kemani: “Ẽ mĩõxõ mẽ ato ispa
mẽra griegofori ato fe inifo judeofãfe ãto ẽmãi afama mĩshti shara fakĩ afianã
fista akaifono. 21 Nãnoax Felipe ano fonifo, afama mĩshti ẽ ato ispai,” ixõ yoini.
Felipe yõkai fokani. Nã Felipe Galilea mai 29 Nã yorafã rasichi anoxõ nikakani

anoax fakeni, nã pexe rasi ãfe ane Betsaida yoinãnifo. Atirifãfe yoinifo: “Mã nai tiri
anoax. Felipe ano fokaxõ griegofãfe Felipe ika,” fanifo. Atirifãfe yoinifo: “Epa
yõkanifo: “Nõ Jesús õipai noko efexõfe nõ Niospa ãjirinĩ Jesús yoia,” ikanax
afe yoinãnõ,” Felipe fanifo. yoinãnifo. 30 Nãskaifono Jesús ato yoini:
22 Askafaifãfe nikaxõ Felipe Andrés “Na meka nai mẽranoa mã nikai ea
yoini: “Na griegofo Jesús fe tãpimatama, mato tãpimaxikĩ yoia,” ato
JUAN 12 192

fani. 31 “Iskaratĩa nã ea Ifofaifoma faima. Yõra atiroma keskafakĩ mĩ ato


Niospa ato omiskõimani. Ãto ifori nã ispafiaino tsõa tãpiama,
yõshi chaka Satanás nãri ẽfe Epa Niospa ixõ Isaías a inõpokoai yoikĩ kirika
potaxii anã xanĩfo inõma. 32 Akka ẽfi keneyoni.
yõra fakekõi. Ea retekaxõ ifi cruz ikakĩ 39 Nãskakẽ tsõa Jesús nikanima.

ea mastakaxõ ea fininĩfofãxikani. Ea Askatari afianã Isaías kirika keneni a


askafaifono ẽ yorafo ẽ ato ifi efe inõpokoai yoikĩ iskafakĩ:
rafenõfo,” ixõ Jesús ato yoini. 33 Nãnori 40 A nikaiyamaifo Epa Niospa fẽxo

ato yoini nã ifi cruz ikakĩ mã keskara ato imapakenaka Niospa


mastaxiaifono ato tãpimani. meka chanĩmakõi mã tãpifikaxõ tsõa
34 Nikakaxõ yorafãfe nãno nixõ yoinifo nikayamaito. Niospa ato shinãtimafai
iskafakakĩ: “Niospa meka sharaõnoa anã shinãsharanõfoma. Nãskakẽ
kirikaki kenekĩ yoikĩ iskafanifo: ‘Cristo, Niospa meka õifikakĩ tsõa shinãima
nã Niospa nĩchia nĩpanaka nanakama,’ ãto õiti kerexkõi fakani mã nikafikaxõ.
fanifo. Akka, ¿afeskakĩ mĩ noko yoimẽ Ãto chaka xateaxma ekeki fekanima ẽ
iskafakĩ?: ‘Na yõra fakekõi retekaxõ ifi ato fetsa keskara shara fapanã,
cruz ikakĩ mastakaxõ fininĩfofãxikani,’ ixõ Niospa ato yoini. Nãnori a Jesús
mĩ noko fai. ¿Akka tsoaõnoa mĩ noko inõpokoai yoikĩ Isaías kirika keneyoni.
yoimẽ?” fanifo. 35 Askafaifono Jesús ato 41 Isaías Niospa shinãmanaino Jesús

yoini: “Ẽ nono ika pena keskara shara. tãpini xanĩfo sharakõi ikiyoai. Nãskaxõ
Nãskakẽ ẽ anã mato fe nono ifãinakama. Isaías Jesúsnoa yoini.
Ẽ mato yoiaito nikasharakãfe 42 Judeofãfe xanĩfofo atirifãfe Jesús

fenoxikakima. Pena yamaino fakish chanĩmara fanifoma. Akka atirifãfe


itiro. Nãskakẽ yora fenotiro. Tsõa fakish chanĩmara fanifo. Akka afaa tsõa
mẽra õitiroma, fãi kai fenotiro. yoinifoma fariseofoki mesekakĩ noko
Nãskarifiai a chaka shinãmis fenotiro. potayamanõra ikanax ãto ichanãti pexe
Fenokĩ tãpitiroma afeskax Nios fe mẽraxõ. 43 Yora fetsafãfe ato yoiaito
rafetiromãki. 36 Ẽ mato fe iyoano ea Ifo nafo sharakõifora nã yorafãfe atoõnoa
shara fakãfe fenoxikakima. Mã ea meka shara yoiaifono nikapaimisfo.
nikasharaino ẽ mato pena keskara shara Akka Niospa atoõnoa nafo sharakõira
fatiro, xafakĩa mã inõ. Ẽfi pena ixõ yoiaino fichisharapainifoma.
keskarakĩ. Ea Ifo shara fakaxõ mãri
fetsafo pena keskara shara fatiro mãtoxõ Jesús mekaõxõ nõ tãpia nõ chakakõifo
eari Ifo sharafanõfo,” ato Jesús fani. Mã 44 Nãskata Jesús fãsikõi mekainĩkafã ato

ato yoikĩ senẽfax, nãskax ato makinoax yoini iskafakĩ: “Nã ea chanĩmara faito ea
kaitokai anã tsõa õinima. fisti chanĩmara fatama nã ea nĩchiniri
chanĩmara fai. 45 Nãskafakĩri mã mã ea õia
Judeofãfe Jesús nikanifoma nã ea nĩchiniri mã mã õia. 46 Nono mai ano
37 Yorafãfe ferotaifi tsõa atiroma keskara fakish keskara. Nãskakẽ ẽfe Epa Nios ariax
Jesús fafiaino tsõa chanĩmara fanima nã ẽ nono mai ano ẽ oni pena keskara ikiyoi.
Niospa Fakekõi fiano. 38 Nã Isaías Niospa Fakishi tsõa õitiroma. Akka nã ea
meka ato yoipaoni. Nãato kirika keneyoni chanĩmara faito Epa Nios Ifo sharakõifatiro
a inõpokoai yoikĩ. Iskafakĩ yoini: pena keskara shara ixiki.
Ifo, nõ mĩ meka nõ ato 47 “Mã ẽfe meka nikafikaxõ ea

yoifiainokai tsõa noko chanĩmara nikayamaifono ẽkai ato omiskõimanima.


193 JUAN 12, 13

Akka ẽ mai ano oni yorafo ẽfe Ifo fixõ mĩ ea fãka ochopaimẽ?”
omiskõimatama ato ifiyoi ẽ oni efe faito, 7 Jesús kemani: “Na ẽ mato fãka
ĩpaxanõfo. 48 Akka nã iskakĩ shinãi: ochofai mĩ tãpiama. Akka mĩ chipo
‘Ẽkai Jesús Ifofapaima, askatari ãfe tãpixii,” faito, 8 anã Pedro kemani:
mekari ẽ nikapaima,’ ixõ shinãi nã ẽ “Maa, Ifo, mĩakai ea fãka
mato yoimis keskara nikayamax Nios ari õchopakenakama,” Pedro faito, anã
katama omiskõipakenakafo mẽra kaxii. Jesús kemani: “Ẽ mia õchoyamainokai
Nãskakẽ ẽ mato yoiaito mã ea mĩ efe rafetiroma,” fani. 9 Askafaito
nikayamax mã mai keyoaino mã nikakĩ Pedro yoini: “Ifo, taekis ea
omiskõipakenaka. 49 Ẽfe Epa Niospa ea chokakima ẽfe mifikiri ea afe, ẽfe
yoia keskara nãnorikõi ẽ mato yoimis. mapokiri ea mãchofe,” faito, 10 “Nã
Ẽa ẽ mato yoima. Ẽfe Epa Nios nã ea rama yora nashiax ãfe yora
nĩchinioxõ ẽ mato yoimis. 50 Mẽ tãpia choshtanatiroma, ãfe tae fisti
Epa Niospa yoia keskara chanĩmara faax choshtanatiro. Nãskakẽ nõ tae fistiki nõ
mã nĩpaxatiro. Nãskakẽ, ‘A ẽ ato yoimis chokatiro. Akka keyokõi mã choshtama,
keskara nãnori ato yoife,’ Ẽfe Epa ranãri mã shara,” ato Jesús fani.
Niospa ea famis,” ixõ Jesús ato yoini. 11 Nãnori ato yoini mãmãi tãpixõ fatoto

ato achimaximãkai.
Jesús aõxõ tãpimisfo ãto tae chokapakeni 12 Mã ato õchopaketa ãfe rapati safeni.

13
1 Mã judeofãfe ãto Pascua fista Mã ãfe rapati safeta afianã
chaima ikaino Je