Vous êtes sur la page 1sur 205

Vésale, André (1514-1564). Librorum Andreae Vesalii,... de humani corporis fabrica epitome, cum annotationibus Nicolai Fontani,.... 1642.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


CELSiSSiJvIO JPRINCIPI

FRE

N A S S O V I O,

Poecleraiamm iti Trcrpinckrufn ^/Eihhe fupremo Imperatori 5 Frifite >


^&eigid

Tuse re§ eluxere


^^^i^^Eifitudinis gefte niagno

mundovnos vero circa


^^^^^Q parvum oceupamur

.Q^^fc Microeofmon di^fcum;


M^^^^^Pmmi^un^'

M^K^^^vel ut paucis eloquar,corpus humanum.No-

Studium eirca microcofmon admini-


^^^^^£ftrum

ftrahdo cum natura convenit:Ttium vero circa


magis poli-

tiam» & cum &fortitudine.


polemicam plus prudentia

enim rm majores,,
Quo eomajordefideraturprudentiaj,

virtutes in Celfitudine Tua ita radios fuos exer unt, ut


quse

intra fidera coeleftia decus.


Sblipfe planetarum Quare

tneritiflrriio exciarnare jjiihi liceat CelfitudinemTuam


jure
raro conveniun^iii
itafegeiiffe,utvirtus& fortuna,quse

Tua Celfitudine amiciflime Bella


confpiraflevideantur.

tua fuer e felicia terra fic ut cum Claudiano;


marique: ego

O nimium ctileBe T)eo, cuimilitat ather

Et veniunt ad venth
conjurati clafiica

tuus ille > Filius ille


EifdeminfiiiitveftigiisFilius magrius

felix, Comitum noftratium


quivirtutes&fortunas fuper-
*
a aife
aflevifus eft, uxorem ducens Fi*
M^ghiBritahni^ Regis

Ham; cui ut diu yivat cano;

Cumtot,abhacawnafopuhmmvitafaIufiue- .'-.-.-•
'
1Pe?ideat,&td?iticaputhocfibifeceritorbti
Auriacus
vh>atfelix3?nultof^ueferan?tos

Imperetin^Batavu.

fiimus communis obhoxii 3


Etquiahominesnati fatiqite

five fubditi5habemu3 in
reges3five hpcOpere exemplupi,&

memoriale Status noftri communis qalamit^tjs; ad


qupd

Celf. Tuse confecratum inqus 9. fore ut


pedes fp^rantes

Celfitudo Tua hoc eft folita cum


quicquid mune^S gratia,

& humanitate agcinimus interim cum Horatio,


fufcipiat:

SerminccelumreJea^idiu0i0 ;

LrttiMinterfspQpuloBATAYO,

J^yeTTeftoJkiJyitiisimquum
Ocyorauro-a,

Tollat.

Celfitudinem Tuam adoro

Jndmamsprofundiprmmmlmorum
egommmusi

NICOLAVS FONTANVS Medicus,

Amfteldami x. Sept. M DC XLIL


Drama
Cetcopitheciurrh

F R O L O G V S.

Jfflfll^ OBorSuferlatbusfortetranfiens^desvkinifuh
^^^ ^^^
m^^^M (^j^ er^f6^^.

^'! Inffiusto^aminvolavitauguralem^ ,

Quami?ifiliend,olacerayitturpter.

DoBoridintue^isjramdomumproperat:

(fladiocurtoreyerfushancadduellumfrovocat
Si fis
Ajens: a?iimofaSi?nia fcande derefidepMa^j,

Explorabisvires^dedicimagnaexperienti^

DoBuritere§eBumhabereferf?ianmgrandiu?fL^

EmttiumpmcipueadleBionespublicas:
H^cverbailludentemSimiamDoBorverherat;

Dommaidvide?tsSimja?fDoBoremfufteexci]}it.

I^ofiluBammonitusaferVo/ideli/Iimi
Domumutiret:
quocumve?iiret

xtAccerfitmadhBioneszfMagmV

QuasaIiasauctorpertractarefoIetg?2aviter.
ira valde
Inpri?nu tume?isillatamobmjUria?n^
cuncta tollere:
Quafivellet interficiendo
oA t inflar (facadcemmtu ingenti cumfatore

DefiOturpiierrefiIiita?iimiardore.

Quce qualiterfuccejferintlcgctls cumfavore.

5emelquiVerecundia;fines tranfierit, bene& naviter. o-


ipium
e{t. • • •
poiterevocariimpudentem,certum

. N, F.

Dramatis
Cercopithecii.

P E R S 0 N AE.
Doctor SUPERLATIVU s.
PoSITlVUS.
PRIVATIVUS.
F R I S C H L I NUS.
Cratinus MARITUS)C- „r . -p. . -.,'
„ , ,. fSimijeaiiniqueDommj,'
M u 1.1 E R J ^
Sophrona

**' ACT.L
A .t % i; s c. L

F R I S C H L I N V S*

IDeducensdfmum dd ^oicinl fuia


ftabulum

pecus,iiiquit doctor SuperlativusJianc>


"^^Rahe
JL lllamque tende ad proximum ftabulum,
Dicque ejus Dominisgratias quammaxumasj
Docl.Pos. QuodhaiiG beftiam nobis dederintmutuo. ',' -
Benehabet Collega. fuit, utmandafti; ,;
superl,
Quam habemus nunc autores famofiflimos,
Tojit. Grammaticos, Syntaxianos, PoetascumRhetoribus.
StfpeH. IiiCriticis,in Sphyncibustuglaucuscedipus es.
EnAlvarisGrammaticam. Vir ccrte inter majoresmaximus.
En Virgilium,MantuanuiTi, & Grovianum. .
p0rlL
Non habearum Homerum ? Superl. Vix illum curo..
Quoniam Grxcum efti& ideo non legitur mihi.
Et credo nos perperani fecifiemuSj fi in emendo ipfum operam perdidiffemus.
pgrlt
Scio equidem : non omnia pofiumus omnes. ., .
Superl.
' Sedtamen hoc cogitans
vivetpoftfuneravirtus.
^ilius meus in re herbana praiSticabat Grascos ut Theophraftum; Italos ut Galenum.
admodum leclitabat, indequc hauriebatacutiflima
Philofbphiam
Arsumentandiarcurneiita : namcontinuoficratiocinabat:
Animal eftneutrius Generis,atquc animal eft beftia:
Ergo beftia eft nullius generis.
Pofit. Prohpol,quamcallidiflimumBarociilludargumentum?
superl. in admirationem, namde hoc declinabat ad Nccromantiam,
Nolificrapi
Pofit. Qudmodo telitabat hoc?
Stiperl. Faeicbat circulum. &inhocequitabat in arundinelongainftar Ariftotelis
Et ciirri viderem arundinis colligebam nunc omnes
pun£tum
Tullii libros quiefcere , praefcrtim illi,in quibus hazc colliguntur:
Barbara,Celarent, Dario,FerioiBaralipton
Celaiites, Datifi,Fapefmo,Frifefimorum:&c*
Stantcomxincapitecrectat & voxfaucibus hasretmeis.
Vofit.
Quare deiino recitare crambem, ne in mala figiira definam.
Eftne hoc tuum animal,in cuj us fcrutinio hucufque
luridus?
Ocdlpra obvAgaimejl
supcd. Nefas / de tanto viro majori quam maximo,doctiori
doctiflimo ha:c fcurrilia: antccellitanimal,beftiam,
biuedum, tripedum,quodnihil aliud eft quam monftrum,
falfum eft argumentum,
ergo filius. eft monftrum,quod Pofitive,
ftat fuis terminishoc argumentum ?
Nunquid
p<#- Nam in pueritia cum docuiflem dialecticam ha:c animadverti in illis,qui apud fuperftitiofiflimos
ftuduaverunt Thomiftas &: Scotiftas.
Nos illos non curamus : quoniam ii de verbis &: non
superL
de rebus agunnut ille qui apud nos loquebat de termiiiis illis diabolicis
nuper cathegorc-*
maticis, fyncathogeinaticis,& mixtis, quintamquelda:arum in cerebro verfans eflentiam.
Qui moxaltero die cumiremvifitare Hydropicum,nefcio qua: volensobtrudcredcpofi-
tivo, & fimilia his ignorantia:, non indicia.
privativo parva:
Scd quid Tu adilla ?
Superlative
Sitpai. Difcrimen infolitum fugam capcre feftinabam,
pcrtxfus
Nifi ab altcro Philofbpho tractus apud pallium
Moram injiciendo mihi petendoque ut bonam de a:gro
curaveram, darem difcrepaiitiam, caufam,
quemhucufque morbique
Dedi: dicens intellige , nota cafum, file , aufculta , proferam.
Huic a:grotan ti porrexi pharmaca aflellatoria, quiamorbus
hydropseft. &omnis hydrops eft qua:damintemperics calida
Vt quidem clamat primus medicorum noftrorum antefignanus.
Quarc autcm contraria difpofui, quod eonjecruravi
ego
exurina, qua: apparebat rubra, tincta, rlammea,accenfa;
videbaturque ipfiflimusignis, Poft ha:c rogavi quid haberet pra?fagu
iirina.
uriria, alba., Jlle, cruditaris t £go ergd; rabram caloris
extremi indicinm effe contendebam. ,'..-,..
~* Prohjquaminfallibile cfthocargumentum/Aquaeftfrigida: ergoalbaj
"'J'
Sanguisrubenergocalidus. , . . >
, Aptiflime.
r . iam viderismihi.magisPhilofophumefle;quani ^
Superl.
r j /- i • r
herimane, quodfempernobisfane. ......
Et ego quoquGi unde hoc ? Pofit. Quia jarnrrabemus libros.doctos.
Yofit. Suprb £#^<?/-/. Sifciflem fyjiog&
faiidimodum efletantumornamentum, emiflem & ego Melanthonis dialeGtieaiTn
,s«/>m'„ jampridem
ac indoleo avigintiannisno.nincepiffemefi^^
Vofit' SedqU^namratio eftcumtuaSophiftajnudqhocnOminegaudens? •"-,,
lllc acriter in me iiegando,utfblentrurifta:,irruitjtrariit,teriet? Ego hoc videris,ut unda ab ^Eolo
superl.
yentorumcuftode mota, fpuebam ex o.re, &ob diftenfaffi titne
bilemlingUaeratarida, qui-*
dcmeftaririeqUircmverbulum. Tuncille: Prima caufaeft
&immediatahydropis intemperies
ex Galeno homineme non exercitatioreiqui praciiicavi
calida:qu6dallegabat plus quaffi quadra^
ginta & fex annos. nonlegiipfuminvitamea. quidmihicumillo? Sedeurri videremaliasplicare
tricas,iiififtebarriverbis produdtis meis,utpedi.cellus.tenaci cuti. Ille rurfbs, Oritur exfrigiditate
Ego fine moira non applaudebamficefle ;. ille denuo:taee rabula ta^-
hydrops. pauhTper.Ittquio5
cere ego quimulto furrite fapientior. Exeandui,inquiens:tufrie taeere Tandern.
juberesgarinio?
cattfam pofitivam &privativarni Sed cumtalia audirem evafi naufeus doctTittaffi.
produxit neque
peftileritemcujusnecpofitivum,neGprivativunimuItominus terminos illos cathegorematicos
Tuncalter fubridendo dixit, nonmirumeft confrater
perciperevaluii teejufrnodicaperenon.
altiori ribi non es
pofle , quia eget indaginejquod vacat,quia Superlativus.
Recte, revertere dixiflem
Tofit. namnuper eratquidamvolensmecorrigere quod pro revertii
interfes &fa noneft tanta differentia,
Ego,-
Nos non cufamus iiterafum picturas, rriodo fenfus intelligatur. Pofit. Alter nefcio
Sttperl. quare,mihi
: literas in BAR NERDVS,
Pofit. objiciebat quoriiodo colligis per Arefpondebanr. IlleftatimlOttge
errasjfcribitufper E4fedeg6fiveBARNERr)VS,adtBARNARt)Vs,manettamena:quetardris.
Superl. Sic fenrio
Hocnuric melius quam antea capio. & deinceps tutior a tonitf u Zoilorum & Momof um eroi
Pofit.
adhibebomeum. falto eantoque me
veneraridamquetuamGanitieminclypeum quafegaudio>
talem repperifle librum.
superl. Filiusmeusinterdumeratdoctioriibris; prajfertirn, qiiarido comparabat bonus, melior;
optimus; malus,pejorj peflimus. quippe Theophrafti elegantiflimiomniumphilofophorum
audebat invadere conimeritatorem, dicenristria genera efle bonorum, quapropter nonmagno-
pere repreheriditUr,,
Comp. Pa.riuriuni monie^.ut nafatur ridiculus mus.
Superl. HoequidemputOjideoinfeftoManesquotidievoGiferandojOfiiiJ
Fiii mi, 6 fili mi dulciflime, unieum folatium & fpes uniea;
Comp. Anncfciifinemab originependif
Hodie fane felicius nec verius te dixerit quifquam.: Prdpterea properabo ad a:gtos iterwm
superl.
meos,quos feciindum cxperientiam &religionem curo feliciflime. Pofit. hoc fac,& vives.
comp. Equidem fanci Praxis fuit ante Theoriam,Religio ante Numen. At quum reverfus fuero do-
Sup.
mum,videbo an feita illahabeant,fin minus, Vx tibi tunc Caufidicejfi te earpere.
potero
Cave fis, ne alias interea fuboriatur tibi: nam non bene convenit multa
comp. tempeftas
loqui, pauca non pfobarei
rofit. Oiepidumcaputnimis,undenobisa(iesComparative? audestualiquemfuoloeo
amovere virum, & te cumiilo conferre?
Purus Grammaticus equitdt cum principefolus. \
Comp.
Cumpurus Logicus currit pedeficut afellusk
Vofit: Vos quoque Magiftri
V2.lei.C0mp. magni*

F R I S G H L I N V k.

Antiquum verbufn eft.


Conveniunt rebm nomina fepejuifi
Quodhodie expertus loquor,tenens ventrem ne cachinnando fumpatur miiii:datc viani
quxfo. vix fubfiftere qiieo,dum cogito meiim honotificum Superlativum Dodtorerri
magnum
Patavienfiumhauditapridem adlares revertentem, dieentemque fibi mitumvideri quendam
humaniftam Philofophari de rebus>ni failor,a:quivoeis & univocis.Sinite mc haifito. ex-
loqui,at
pedtate tamen. dabo. krgre oceurrit ex templo. Lepidum caput! videtur tibi deefle quodquon-
damalicuiolimnempexe<p«Aj?finecerebroi Iameece terteo memoria. Eratquxftiode Pofitivis
&Privativis, quodhefo iiieomelius eapiebairi,qui nitebatur hifce diebus probare Cotruptio-
iiemunius efle gencrarionemalteriuSiDextre m.e herele ca-
quadrat,quodjuvenis fupra Seniorfs
fit ioquutusiSed non eft mirum,fiquidem hie hofpes meusillo
ptum quo fibi cohabitavit tempore
hullum fuis manibus ttivit librum,nifi hodie emit fibi. Lacius : narii
illds, quos Vterque quas de
nrte coridoleoijafortunio
Apollineaprofert,eafi>diingeni6 explicat,Bafbarorummorc.Profecto
nianus afino vicinifuihebetiof e. Sedaehefontafriovebo lithofceevadam fcopu-
riieo,quiincidiiri
los. Videtur Socius ejufdem farina: homo efle, qui> fi quidriarf af e vuit> vef ba ebullit & tanto impe-
tu exprimit, ut rion abfiftiilem bombis fonufri edarit Sed alitruantumtcmporis quiefeam, donee
ics & fof tuna mihi apparuerint fplendidiof a.

D O C T 6 R S U P E R t A T I V U S.

Vbi tam diu riebuio ? afportaturuffi afinttm m^


Frifch. Nonhicitadudummofastraxi. riarripraiferquodipfuniligavi,Fa*nurrifubmiriiftrayi,qUo recrea-
ret fefelafliirri,tarif 6 tttoruffi libioruni oriefe,ahiirial.
Pudeat te faoefe afinttrii aniittal, qttoniaffiftaf iiri difceptaturii eft iritef Gollegarn rioftrum & me»
Stipert.
Ariiriial efle hoiriiriefti.
Frifi Quam optime herGlCi
Siiferi. Ergohoffioeft afiriusi
Frifi Non fequitur. Supcrl. Heus ftugigeruic, rion eft ifta boria Philofbphia: Aniriial eft homo, animal
eft afintts, efgo afiriiis;eft hofrio.
Frifi Haliahe! Qu^ariilepidttsfyllogifm^
Super. A gedurri, cuf riie derides afirias cum longis of ellii?
N equaquam, hef e fideo, fcd derideof e, nerripe animal npn hofriiriefri.
Frif
Superl. Ergo rion furfi horrio ? Frifich- Vtique, fateor. quare huic acquicfco fenteritfce.
Id equidem Seritio.
Superl.
Frifch. Sitioffieherele/ obfnoleftiamafini. quarepacetuadomuffivadobibere. Superi. Faxis, quando-
que volueris,revertere,meque platea in Oleracea domi eujufdarn ven4entis viriariaRhcnenfia com*

' pclla.
Frifih. ValediuSupxjtktive. Sitper.Tu quoque.

S V V E R L A T I V U S,

Inter ambulandum lego quofdam Verficulos


Qrior ufrimaxifriam parterri cgo vixintclleetu capio.
Attarricri aritequafri rriirri Pofitivus veriiet obvius
Illos f eete debeo fcirc interpretaricr: riam
Vt dicitur, legerc &noninteIligere,negligere eft.
Quare, ut tradam me aliquantifpcr fiientio eft neccfle,
Antequam segrum tendo inviferemeum
Purgans ipfum pctcnfque, utrum benc aflellavcfitintus.
Intrent
$cem. Mori mary, rriori baudet, rriori mary eft fi malade, pourcc qu'il a porte toutc la Biblioteque a"fa
, friaifori.
Marii. QwQt verba, quot nugse. quam querula muliercularum fors cft. Veilem taccres, quoniam fuper-
fltt^voeesfurit&iTiinimazcufa:. Anfintpedes afcllinoftrifracti?
Fem. Nefiriy. OWar. Quid ergo Afello ? Fem. Mon baude ne veut pas manger.
Mar. Ne mang'il pas ? Fem. Nenny. UWar. II mangera bien toy & moy aufli, quandjauray qucl-
queehofe. Mafemmc avezvousquclqucchofeaprefcnt pour manger ? Fem. Rien. Pay
penfd que le Dodfeur Superlative luy a donne quelquc chofe.
Mar. Taifez, taifez vous ma fcmmepenfcz qu'il ablative &ne dative. Verum pofthacufus fuc-
rit afino folerte nunquam. Tu autem filc interea: quoniam ob aliquam neceflitatem horiorandus.
eft Medicus cceli, uti ajunt, fulcrum & Atlas infifmitatum. -
Fem. IeneveuxlesremedcsduMedecin, quia eft dodtor aflellativus & coprophorus.
Oi€ar. Nugx, cumfcmeldixcrimtibiquidfentiam; cascutiat illc. namtuaquodnonintereft, percun-
tari definas; quantnm ad bcftiam, ilk bcne valet.
Fem. Tua minime rcfert fi mille tecum moriantur afini; tu cum bibulis facis & lurconibus , te quorum
focietati mancipafti.
tjliar. Mosfo2minaruniubiqueidemeft&unus,fpectantiumGorpus haudquaquarriainiffiam. Scd efto
hilaris, quia brevi temporis fpatio videbis cx afino equum emergere, ex corvo cygnum.
JFem. Hahaituncmalusgeniusffigrallisverfabitur. quodfmegriiatiftaperdidithoc totufritunc recol-
ligct.
cMar. Nihil aut ante,aut poft dicis, de fimia pecotum offiniumfagaeiffiffia;hoffiiniqu,e fimillima. Ncque
in lambendo manus &darido tibi, friulier.
fpecTras ejus ofricia,:qua: peragit
Fem. Aflentaridum eft a:gris, ideoafbllummulceo, & ubi fifnia dccubuer itfifnili fructur bcneficio. apa^
ge igitur. vifamiis afinnm, aniffial orficiofiffiffiurri.
CMar. Tuus uti nttnc funijiic femper fui#quiare i pr*,{equaf.
Fem. Qttamlibentiflime, Intrent„:
4- FRISCHI-
f R. i s 'c n t i k u h

Summa Sapientis; pars eft ieviter defipeie,


Et parum declinare. hoc meGttm revolvens ahinld med
Victum & amictum haberefne a Superlativo,
Quod i-11'iafTentior, infervo atquc iliiim fumme f evereon
Quod reciproce mihi fracit fuifque afgris
A quibtts hoc pretium aecipit, quo emitur butyrum.
Non ratione habita, quod fit indoctus DroniQ
-.'.' Grammaticam, Syntaxin, Phiiofophiaffi caliens miriimei
Qua:omniumfcientiafumrecl:rixadoctismeritd dicituf. ,
Hanc fi tenuiffet ex parte tantum, non fic ratiocittatus efTeti
Ariimaleft beftia, liomo eft animal,ergo hofrio eft beftiai
At eccumvirum, de quo ftatim fefirio*
Quare cave tibi, quia lupus, ut ajunt, in fabula.
SupeK Lcgi magnosphilofbphospoetafquemaximoSj
Quod ex argumentis andies firmifliniis
Qua: hic fubjicio:
lllifuritmagniviri, quiinfubfelliismagismagnisquamparvis , maximis quamrninimisfederitjat-
qtti in iis fedemus,ergo.
Frifich. Bona eft conftructio. rem dcxtre tetigifti.
RidesmeGanneo ? Frifich. Miriime gentium.
Super.
Sedhoc, quod aliqui adverfus Clericos fic Argurncntarifoliti:
Ille qui indutus eft cucullo, eft dpctus; afinus indutus eft cueullo >ideo afinus eft doctus,
Super. Dubitas? nammajorconftatamcmetipfb>
Quoniamego indutus incedo cucullo,
Minorperfepatet. Ergo.
Frifich. NuncteneoSyliogifmuniDominiprjeccptorismri,
Ejufque matcriam formamque qttibus.ab honiine difcernitur.
Super. Realitcr diccres me hominem noft efle ? Frifich. Id cette' piaeulum quam graridiflimumL. Scd dice»
te animai effe, & animal efle beftiam, crgo beftiam efle hominem.
Beliiflime. utinamego&Pofitivusmeus fiefapcrcmusjqiii talis eft Ari-
Siiper. TufapisPhilofbphum.
ftoteles,ut ego fum.
Frifich. Tace,fiquidinmentemalifit, eccevirumiriprppatuio.
Super. Redrcmones. Sedquidfilupimemineris? Frifich. Nequaquam.
Quoniam, ut herus meus de iua afHnitate, fic ille-de fua Berjaarduutate diffetfo
Tofit. Gaudeotebene valerc,SupefIative»
Da locum domino.
Superl.
Frifih. Cedo, enquammaximumfpatium.
Jubeo tefalvum efleadNeftoris annos* • >.
Superl.
Pofit. Tequoqueanimamea.quamaliquandocomitabpfadaras.
Frifich. MoxinclamavitPrifcianusvaldeprifcusobinflictumfibi colaphumo
SuperU QuafeobgarinisSufurfo?
Frifich. Erratinhocherus, Tacercmalo &recitarehosverfieuIos:

Ccrnc i>ide tacc&obleffaberepace.


Nec
T^emini tacuiffe nocet, nocet effe locutum,
Poftt. Prarclarc.

Frifi Ad interrogata refpondere ad bonos mores fpectafc Vofin Loquarnttr de Vitulis Virgiiiariis, con-
frater, quowfque perveneris.
Superl Vfque ad illos >

fjhrifiquefiuospatintutfmdnes. exindeper amplum.


Mittimur Elyfiium?& paucil&ta arvatencmusi
Donec longadies,perfe€io temporis orbe^j,
Concretam exemit iabempurumqueretinquii
AEthereumfenfum aique auraifimplkis ignenh

Pofit. Qttid hoc fibi vult carmen ? nam Iubens fateor mc id pfoffus ighorare.'
frifi Ivlihiopriinepcrfpicuumeftjquamvisfamttio.
SuperL CoirVenit doctores, ut fint fuis difcipulis docriores.,
Pofit. Pergetu&nobisexplicaid,quodfehfumapeiit.
Frifich. IufludominorummeorumopushoGtentabo quamvis afduum. Silete igitur & audite. ^uifqu^
fuospatimurmanes. Hoeeftfinguli vapulamus. Fxinde,h.oceft, poft deeenniurn,per amphmmittimut
**
$ FlyfiwtH)
£ijy«/«2jhoceftadceleberrimam
Academiam. Etpauci Utaarva tenemns, ideft,nonomffes fapien^
tiamaddifeimus. Donec ion^a dies,uCcpe dum in fenectute & abfbluto errorum noftrorumcurfn,
roncretam exemh Ubem,\d eft,contracti fcholaftieiffni habitus nos deferat, &?plene fapere ac ihgenio
adnobiliora niti finat.
Superl O Frifchline, Frifchline.ali.quis fpiritus te a fchola avocat. Pofit.Quid! proh Superiimhominum~
que fidem, quam divmumingeniuml Totoenim tcmpore,quohosverfictiios addidici,vixunttrn
exhisintellexi. Amabo,qua:fumuSj expone nobisplura cjuffnodi, quoniamoffirie mel dulccdine
fua fiiperare viderituf illa.
Frifih. Alias latius. Iammeadvifitandumherumhoraadmohet, Superl Sonuit ? Frifich, Quampfhnumj

Super. Tum quam velociflime advolabo,, Frifich. Feftina Iente.


Non de ponte cadamfi cumprudeniia <vadam.
Superl.
'. Quam tibiincomitem ? Et. intereundum haxreeitabo %
Frifih. elegantcr! adjungamme

F{ioafinMquemtunqueafinum[orsaJperafiecitt
GfsdpUcidefioriemfierreficit,illefapit.

Hec mea funt:


Ftendumefl&tate,citopedelabiiur&ids*
Jgua fiemel attrita, poftea claudm eris*

Etiitivideoaiiaquercus ffiihi difcutienda eft:


Nempe alius dominus qua:rendus milii eruditiuseducatUSi
Quantum. ad primum, videtur inter beftias fnagis quamhofnines vixifle.
Sedncfcio quae vox, quis ftrepitus meas transverberat aures ?
quis rumof,
coiligo ex coriforiariria, videtttr heriherasque efle.
quahtum
Confeftim ffii Ffifchliuejuvanie perDeum immortalem, & amove crudclem vickii fimiafri ad*
Super.
hucinhaerentem fimbriis togaurieaefapientie,. Ehcu! ttbi riunc doctrina mea, 6 fili mi. Frifih.Quid
ejulas, confolerc, fblum eft leve infortunium.
Super.
An putas effe leve damnum , ja&urarh doctrina* vitarque pati ? Frificht. Attafncn pf Jcftat hoc fub
umbractilo abfcondi, quampefveniriadvuigiriotitiam. Super. Benequidemmones. fedrion expe-
dit animai fationale a bruto quld paticnter ferre. Igitur domum propero allaturus inftflimentum fa~
tis habilcqiio Siriiiat hujus teigum fic fefricabd,iit inter refricandurri extremiimpctulantia; haliturr*
efflet,in documeritum caeteroriirii ahimalium.

F OE M i N A.

Quis hic tumultus, quis clamor, quis ftrepittts ?


Afdetriedomus roftca? Addesdum marite, quidrerurnagaturvide»
Totum nobis profcrte, quodfufficietincendio.
tjhtaf. Cuf fic inclamas mulier,fine,fine, nequis inde te ftultam prxdicet,
Fem. Tumeftulram fentias toti civitati regenda: aptiflimam ?
Mar. Tu ric ? vide ut domum fblam rexeris. Sed caeeam, ne rem actarn vidcar velle agere cum rixofft
rixis.
Fem. Quid ais nebulo ? cave,nc te delumbem.
Mar. Si tibi animus in pugno eft, medium aggredere.
Sto inftar Marpefia: cautis,nec hodie viva ex meis itnguibus evadct fimia.
Super.
Fem. TunehicadesafmatuSjContrafimiam ?
An non meminifti afini tibi quottdam coirimodati ? Pudeat tc fic bcneficium rcpendcrc
Super. AdefteFrifchlinuscumPofitiVo.
Pofiit. Hicfumuscumhafta,gladio,lorica.
Fem. Parumpermoramini. OHafitus. Qttidhicardeiio? apagehincintemporcSuperIative,riepejor
n tibi fuper collum tuum cveniat. riam vixprohibeomanus.
O mi! O mi! fatis habeo,fatis fauciatus fum. Pellex vencnofiflima.
Super.
Mar. Nunquid prascavi. Si fauciatus fis, vade domum &ut in proverbio eft: CMedicecuraieipfium, fiex-
pcrientiam
rerum lethaiium penes te habeas. Etfi non de facto abieris, piura de tali cafeo guftabisi
IntracDoel:or,
Fem. QuidhiGgarrioperftrepitforesmeaSj
Clamandojmeam fibi pallium dilacerafle fimiaffij
Euclio. Nonnetuamagistcmerariamfimiaexercuitpctulantiarn^
Cum graves Toga profefforali viros laceflivitfcommate?
Pindi limpidiflimi incolas & Parnafli numina.
fatue! apagc & aliquo alio tua vcrba tere.
Apage,apage>
Intr»

SUPER-
S U 1' E R L A T I V U- S.

Vah quam vcriflimum eft illud, quod fa^pius mecum revoivi,


Vuip-us infame rcfpectumPerfoiiarumhabere-hullum.
Vix penes me amplius fum pras iracuridia.
Mallem hunc Vitam perdere, quam hanc fuftinere ighominimam.
Pcriam, fi hodie; IKEC roalevola fupererit falva.
Pofit. Ei!modefteniiconfrater,nofti tamenilludPoetxdictum:

Bocficiopro certo, quando cumfiercore cerioi


Fincofitivincor,Jemperegomacui6r.

Eheu ! quam infolubile viriculum teneo!


Superl.

Trijl. Confilio nolivinclofiociare jugali,


Pofi nodum non efi qui levet a?'te* maUtm.
Ec ffttinongu(iavitcoritracf£conjugisira?n
Conjugiamcaptat,v<ztibiquammifierum.
Ecillud;
Conjugisirat/c, quijamconjurgianovit .
Solverenodofitmconjugiumifiecupit: '•:'
Pifiibus in cafis cura efiperrumpere najfam \
Intravit quinoniniroitumfibivuit.

Sttper. Profedo! ha:c cantilena alitef fbnat mihi, quam in Vefperis Magnificat.
Pofit. Faeile eft os fcemina: aperire, fed rurfus claudere, hbc bpus, hic labor eft.
Frifck Abaffuetisnonfitpaflio. Superl. SipejorinmariRochus, veniretad.meumlittus;

"'
Frifck Temporc difpciles vcniuntadaratrajuvenc& ,
Tempore lentapatifir&nadocentur equi.
Ferreus affiduo confiumiturannulus ufii,
Interit ajfidua vomer aduncus humo.
£hdd magis efi durumjaxo, quidmollius unda ?
Duratamenmoiiijaxacavanturaqua'.

Adhuc,utvideo,interrifus, & exfibilationes iuereo:


Super.
Frifich. Non profedto ? v ;
Sttper. Nondum defiftis injurare peflime. nunquidmuher angelus in, templo > diabolusin domo, pica i.a
feneftra, caprainhorto, hircus inle£to ?
Frifichl. Si
K_Accidat adverfium, non dicas, ipfe putabam
Dicent, accepto vulncre, visfapere ?
Sifiuerisfiapiens titcunffajutura videbis,
Stultiti& effugiesfiic maladamna tux.

. Va: miferum mihi,quibus nunc non exponor cachinnis.


Sttperl.
Frifick Quare ? Snperl. Nonvides utveftcs difcerpras meas. Frifchi Quidinde ?
Fnficina nonfiacit unca coqttum mondchttmve cucullus.
7{ec lauriis vatem. Sua quemqueprofiefisio monfirai. \
Nam quodfa£tuni,iiifectumDii reddere nequeuut: nec eft quod fic.de veftibus la.eeratis angaris plu-
rimum.
Sipromifafiacit fapientem barba, quid obfiat
Barbatuspojfit quin capcr ejfc Plato ?

Super. Valdepromptushodieesinverfibus. Frifich. Quidni,riamutolimLucellus^

Hermodoti hoc dogma cfl, quifiquis mifier indiget are,


Philofephi affumatpallia, dives erit.

Super. Injuriaitaque oblivione ulcifccnda. Frifik Hoc fuadeo, &httiis verfiun iri fecreationem.
accipe

lllafuum tirili, iirili tiritirile tirli


Inganinans dulci crijpatalaudafiono.

Elodie in rabiem agar a tuis nugis.


Sitper. Frifich. Per Iovem te precor, recollige tc. Alias non evades
etiam puerorum clamores & vexationes, audi.o hsec incipere ,
quos proferre;
fihiod
-
fQupdpedibusbiniit dmmaimeatabjqtte'ruinis\
lam labitur tcrnis,poft daudicat atquc quaternis.

Et maritus & mulier adhucpoft- fores vigilantiii tcrguni tuum, itaque

Contra llhodanum nefiolide natare tentes,


ContraBoreamne temereflareruentem--,
CotttraVelagifirepiiumclamaretumultum%
Contraenfifierumrabiecertaretyrannum.

Superl. Quod omniurn moleftiflimum eft,rixas uxoris mea: timeo.


Introeiuifi
FRISCHLINUS*

0 bona libertas! prccioprcciofior omni.


ofiummum primumque decus, quaprorjus adcmpid
J^ilgratumniidttlceviriscjrviveremorsefi.

Vale Superlative,& impofterum cautius mercare. Ego Apoiline duce ad Vcfalium anatomicumrio-
ftri asvi celeberrimum, de quo ha:c leguntur> pfopero.

Quantumnocfe diasfteUas cumlummefratres


Qrhem vmcere
complevit hmafolet

Vefdiitanttmrelicmhliberanteitumis
] .
Corporaquiquafintconditaabartedocet,
Corporh unde tui
quafitjlructura juuentus

Difcerenonminhnumnoyerheffedecus.

His applaudite fcenis, quas dodtor Superlativus


Shniarfaltulaceflitus, fuftibus,contumeliis, rifibus, .
Egit folus: triftisdomumproperans verkusXantippe
Sua: rixas, quas omnium moleftiarum cenfuit graviflimas,
Haud gnaviter doctus, otio fluidus, loquela bardus
Sine memoria iftius vivens carriiinis:

ycntw& memoresjam nttnc e&otefenccta,


Sic vobis nullttm tcmpus abibit iners.

F I N I S,

DRA-
L. E C T O R I S. P.

1
WS/WSi Mice Le6tor * hf c Tibi Vefdii Epitomen potiusi

abloiutum oftero*
m^^m qilam opus ejus Hoc*poitquam

''^^X^&ybannes Janjionim Amfteldamenfis me


Typographus

vokm
rogairet5operanimeamipfidenegaretionpotui5nec

Ille, denuo excudere in animo


quoriiam typis Epitomen

habuit, eam additamentis nonnullis;>& obiervatio^


petiit^ut

nibus illultrarem, allenfi. Tandem exoratus, 1110-


iEgre

rem viro St nunc breviter abfoluta vides *


geffi; eaVqttee
6
adjeci

Non deerit fcrfan unus ,. au t alter Momus, cui rie Hkmcrams


* -•• * - ~ .' ^"= .• - j
divinus, latisfacere Verum eo
qiiideiin quamvis poiet.

fui animo,ut semulorum invido-


femper fpreta serugine^ae

rum fufiirro candidorum virorum fem~


rejed:o*in judiciis

Hortim enim mos eft > nihil finiftr e * led


per acquieverim.

in meliorera oninia iJlorum vero 5 la^


partem interpretari:

bores aliorum dente Theoninti arrodere \ rabido-*


rituque

rum molollbrum allatrare eos, yirtutes eliicefce^


quorum

re
confpiciantur,

Vale Candide Le£tor 5 ac labofe hoc noftro


qualieuiiiH
*
fruerej & Tulchrum bene natosprofapiamfuam orna-
qtie COgita ulique effe,
revhtutibusi -
;.
r •'.''•.' . ' . ''•'"•.'.'.
ANDREi VESALII BRUX-

ELLfiNSIS SVORVM HVMANI C O R-

P O R I S F A B R I C A L I B R O R V M 3
E P I T O M E.

DE OSSIBVS ET CARTILAGiNIBVS.

Seu iis luffukiunt I. -


quae corpus partibusi Cap.

^^^^^^^^^i^^^ M N E s' humahi corpo- ria ih fauces pertihent, utrobique etiam unuhi ejus
^^^^^^^^S^^^n^ ris patres fiint aut fimi- maxiilse os confiftie , & prpmihens denique nafi
lares, fenfuve fimplices, pars duobus extruitur oflibusf priyatp ttojthihe (uz
^^^^^^^^^\^S^^
^//^^^'m^^^MS.uf utoSjcartilago,ligamen- & cdzteramaxiila* fuperipris oflaj deftitutis, & nafi
M ^m^^F^^^iMi Kfi trrin,fibra:jmembrana, cartilagines producentibus.; quibus carfilaginea;
riarium ala* ftabiliuntur.Ha&enus comfnemorato-
lares,inftrattientaria*ve, rum bflium pleraque inyiceimfuturis committun-
^m/S^^^^^^^^A^
tur, ex quibus tranfverfim in fincipife du£ba coro-
V^^^J^^^^®^^. arteria, nervus, mufcu- nalis dicitur : tranfverfiih vero in occipitio prore-
^^^^^^Q^^^M^ lus 5 digitus j & rehqua pens a A fimilitudihe nomeh obtlnuit. qua: autem
totius corporis organa: quse eo magis inftrumenta- abliujusvertice adcorohalis medium per capitis
riafiunt, quo pluribus fimilaribus, ac dein inftru- longitudinemincedit,fagittalis vocatur: at qua? aB
mentariis etiam partibus(utmanus & caput} com- hac a^que diftant,& fuper aures feruntur,non futti-
Ofla duriffima: aridiflimajquc totius rarumfpeciem, fed veiuti duarum invicem ineum-
ponuntur.
partes exiftunt. Cartilagines verd offibus bentium fquammarumimaginem expfimunt, inde
corporis
mollioresfunt,fecundum ofTa tamen duriffim^ to- etiam fquammofi conglutinationes a.ppellate. Re-
tius corpdris partes cenfentur,atque his fimul &il- liqui etiam didtorum oflium eonnexus nullibiad-
Jis univerfum corpus fuftinetur , omniaque ipfis eo exquifite^ae tres mpdo dielij fofmam futurx re-
adnafcuntur adftabiliunturque. Calvaria cerebri ferunt : imo locis aliquot fimpiicis iinea: fpecieui
ac fenfiis organorum fcdes, multis conftat oflibus: commonftrantes, harmonia; potius quamfutura»
in fronte fiquidem fa:pius unum tantum , idque nomenmerentur. Inferior maxilla fimplici conftaf
in mulicribus, confpicitUr:inoccipitio fi- offe, nifi forte admodum puerulis in fummo mento
prxcipue
militer unum j in vertice duo, ad utramque aurcm ex binis oflibus ita coalefcat, quemadmbdum plu-
cui cavitas infeulpitur > organo rima puerulorum offa multis oflibus
veltempusunum, cbmpihguni
auditus rcponendo adaptata: & duo complecteris tur,quse alias illis, qui ad fummum,deyenere incre-
officula, unum incudi aut molari denti, al- mentum,fimpiicia occurruht. Afticulatiirvero in-
quorum
terum vcro malleolo no.n incpte affimilaveris. Hoc ferior rhaxiiia utrinque offi, quod ad aurem confi-
quoque os, prseterquam quod ipfi cartilago aiiris ftit, pcculiari cartilaginehicpra^ter iiiaminterve-
corpus erectum fervans continuatur , tres exigit niente, qua; offium capita fihufque, ubi inviceni
proceffus: ac unus uberis papillam refert: alius fti- componuntur, crufta? modo oblinit, & aftiduluni
calcare: ter- verfadlem & ab injurhs Ih confihuo '"
lurnj autgraphium,aut acum,autgalli promte of^
tius antrorfum dudlus 4 fupcriorifqne maxillaj ofli fium arfridu liberum feddit. Vtraque maxilla plu-
in externa oculi fcdelocatoferratacompage com- rimum fcdecim dehres hancifcitur , quatuor ni-
miffus,inaltero latere portionem.conftituite.jus fe- mirum.incifbrios,duos caninos, &decemmolaresi-
dis calvarise, quam jugale os vocamus. Quinetiam qui ut forma anteaquam eruantur apparente diffe-
temporis ospofteriori inferiorique ipfiusparteii- runt, fic etiamimpari radicum numero fuis pfaife-
mul cum occipitis offis bafileam calvarise regio- piolis infiguntur, nam & adultiori «etati fiios genui^
.nem cfformat * quam praeruptar rupi non duritia nos tribuunt. In faucibus lingiix f adici os proponi-
modo,verum &imagine conferimus.In capitis bafi tur v imaginem verius quam A exprimens,& piuri^
os infigne habetur, cum a diffe&ionum profcfiori- ribus contextum officulis,ex quibus humiliofa fui<i
bus comparatum,&formaimpenfe varium,procef- extfemis afpera: aifcriae li-
capitisfquodlaryngem
fufque educcns vefpertilionum alis fimilimos. Ad tientius quam guttur nuncupamus ) caftilagirii
hax aliud os in narium fummo repbnitur,cribri aut committitur,- qua: fcutum refert, primaque laryn-
'
potius fpongia: forma pervium , & cum feptem e- giscartilago numeratuf, ae tarigentibus fota oc^-
numeratis offibus amplitudinem cerebro exci- currit. Securida enirnmagna ex partepoftefiorerii
piendo paratam conftitucns,variumquefeptum ef- iaryngis fedem conftitult, & anuio quem Thraccs
formanSi In fuperiori maxilla, prserer dentes duo- dextro pollici fagittarites fiiriilis, nomi-
imponunt
decim offa recenfentur j unum utfinque etiam in ne deftituitur, hinc quodammodo id inyehiehs;
exteriorifedis oculi regione, & duo utrinq; ,etiam Tertia qua; duabhs propriis exfruiturpartibus,va-
in interiori, & unum in inferiori, quod fbrum quibus affundimus
urrobiquc aquammanusiavaturis
maxilla: offium longe maximum vifitur, •fbperio- orificio in laryngismedio rimam effof-
refpondet,
runi alterius lateris dentium alveolos fibi infcul- mans tibiarum linguis,feufiftularum quas ori ihdi-
ptos obtincns. Ad palatifinem,quanariumforami- muirimis fimilem, lingulamque ob idnuhciipa-
A tanii
EPITOME FABRICJE
tam.His operculum fimul cartilagi- fuperius perinde muniens, acinterior
cartilaginibus fcapula: pfb^
neum & pingue, ligamentique natura participans ceffus anchorae, corviroftro & C aut C compara-
infternitur, reliquis interim afperze arteria: cartila- tus. Brachii itaque os, feu humerus,fcapula: articu-
ginibus, qux ipfius caudicem & ramos.in pulmo- latur, & hujus inferiorifedi variisfinibus & tuberi-
nem digeftos confti{rjtiunr,C vel C imaginem expri- bus exornatab, rurfus duo inibi offa juhguntur, ra~
mentibus. Dorfumfux fpina medulla: dorfaii iter diusnimiritm&ulna, quaitotiusmembri nomine
potiflimum parans,ac corporis veluti carinain col- etiam cubitus appellatur, parique modo inhomi-
lum cervicemve, thoracem,lumbos, facrum os, & ne ac in quadrupedibus ad brachii os flecTitur, &
coccyx feu cuculus os dividitur, triginta quatuor exftenditur, acinfuperiori ipfiusfede, quapofte^-
oflibus (quas vertebras vocamusj efrormatum. Ac riorem cubiti articuli regionem conftituit, procef-
cervix feptenas continet,mukis,&in omnibus non fiimbbtinet, queih gibberum plerique nominant,
parinumero proceffibus ornatas, adquarumpri- Atqueetiaminferior ulna*parsaliumgerit, quia
mam (qua^ fbla inter reliquas vertebras fpina defti- ftyliforma nomcnnaneifcitur. Caeterumfolipro-
cuitur, & tranfverfos proceffus egregie protube- pemodum radio brachiale articulatur, ac veluti
rantes poffidet)caput antrorfumretrorfumque re- propria cartilagine ab ulna dirimitur, o&0 offibus
clraducimus. Secunda: vero vertebrse (cuiprocef- inter fe forma & magnitudlne omnino differenti-
fus inftar canini dentis aut cufpidis prominens acci- bus cxtru&um . eujusrurfusinferiorifediquatuor
dit) bencficio caput c.ircumvertimus. Reliquarum poftbrachialis ofta una cum primo pollicis offe co-
autem opera in Iatus,fed tantum fecundario,caput articulantur. Is namque.,ut. & rcliqui quatuor digi-
fertur. Thorax duodecim obtinet vertebras,cofta- ti, tribusoflibusferiatim, acvekiti inaciepofitis
rum articulatiories admittentes, ac harum fere in- conftituitur. Omniaque digitorumoffafuntquin-
fimafuisafcendentibus & defcendcntibus procef- decim : quibusin fecundopollicisinternodaodub
fibus, quibus vertebrae prarter ipfarum corporum parva accedunt ofIicula,fefamifemini eollata: qua^
connexum invicem articulantur,aproximis vertc- lia etiam inprimis quatuor digitorum internodiis
brisfufcipitur, uti prima cervicis &fupra &infra (led mujto minora, impenflufque cartilagineaj in-
*
interim dorfi teriorifede habentur: & unuminpolllcistertioin^
ipfi cpntermina offafufcipit reliquis
vcrtebris illi duodecima: fuperioribus fupra qui- ternodio, unumque ad extcrius latus cohnexus of-
aurem fufcipientibus: & quiin- fis poftbrachialis parvum fuftinentis ad
demfufceptis,infra digitum
ferius confiftunt, infraiufccptis, fupra fufcipienti- brachiale fecantibus obfcrvatur. In reliquis vero
bus.Subftmt vero illi duodecimx,quinque lumbo- digitorumintcrnodiisrarius unum,nifiinvaldefe-
rum vertebrze, dein facrum os, plurimum fcx pro- nibus vifitur. Vtrique facri offis lateri grande eos
offibus , inviccm valide nexis. coarclatur: quod ubi amplum eft, iliaque refpicit,
priis cdmpaclrum
Coccyx vero osinfima fedein cartilaginem defi- ilium os dicitur : ubi vero profundiori acetabulc«
nens,crcbro quatuor exiguis conftituitur officulis, femoris caputadmittit,coxendicis: ubi autem cum
nullinervoiter nequeullo donatis alterius lateris ofte pubem conftituit, infigniter-
praebentibus,
dorfalis que perforatum ccrnitur , pubis os appellatur:
foramine,quo medullareponatur.Pectoris
os anteriorem thoracis fqui congruam cordi & ipfi quamvis univcrfum os fubinde coxendicis nomine
fubfervientemorganorumfedemparatj regionem comprehendamus.Femoris os fuprarotundo capi-
fibi vendicans, rariffime feptenis, verum pauciori- te cervici prolixaj, &introrfum obliquata? adnato}
bus extruitur ofIIbus,feprem coftarum articulatio- coxendicis offi inarticulatur, infra vero duobus ca-
ncm utrinque excipicntibus. Quippe ex duodecim pitibus grandioris in tibia offisfinusfubitfinu quo-
coftis utrobique in cartilaginem degene- damin eorum capitum medio cxiftente, quo tuber
pofitis,&
elatiores fuis cartilaginibus pefto- didti tibix offis recipitur, etiam carti-
rantibus,fcptem peculiaribus
ris offi coar£tantur, hinc verarum & lcgitimarum laginibusin hocarticulo quadrupedum & avium
nomcn fortita:. Quze autem pecTroris os non con« genu fimillimo intervenientibus.Iuxtafemoris cer-
tingunt, & tanto magis ab illo anteriorique abdo- vicis externam fedem, grandisapparetproceflus,
minis deficiunt , quanto humiiiorem fe- quem natem & magnum rotatorem appellamus.
regione
Inferior^ecforis intus quoque alium obtinet procefTum, fed multo
demobtinent,fpuria;vocitantur.
offis fedis in car tilaginem ceffat, obtufb enfis mu- minorem extcriori, qucmhac occafione mihorem
croni ac totum pedtoris os enfi affimula- feuinterioremrotatorem vocamus. In tibia,quem-
(perinde
tur) rcfpondens. Superioriautemoffisfcdiubila- admodum & in cubito, duo fpeftantur offa, quo-
tiffimum&robuftiflimumeft, jugulumque confi- rum inrernum craflitie cxterius longevincit, to-
ftit, utrobique una arriculatur clavicula, humeri tiufque membri nomine comprehenditur,exterio-
articulum a thoracls latere removens. Scapula riinterim offc,quod femori nonarticulatur, fibula
ctenim trianguli imaginem quodammodo expri- appellato. Ante tibia: cum fcmore articnlum os ro-
mcns, thoracis fcdemaltera ex partc tundum , & mola didtum , fcuti inftar
pofteriorem patellave
in cervicem dcfinens, cuiacetabulum in- praelocatur. Caeterum imae tibia: & fibulae partes
occupat,
brachii oflis capiti excipiendo conve- cxternis ipfbrum lateribus prominentcs ac excar-
fculpitur,
niens : deinexipfius dorfoproceflunaeducit, qui nes, mallcolique appellata?, talum eadem fcde iir
humcri articulum fummushu- homine ac in quadrupcdibus repofitum, & cun-
fiiper pertingens,
merus : acclavicukepeculiariscartiia- dcm in illo ac in his ufum fubcuntem apprchen-
appellatur
(ut & inclavicula; ad pectoris os dunt:cui calcis os fubjicitur, tibise rcclritudinem in
ginisinterventu
ncxufit) articulatus, humeri articulum a thorace pofteriora longe excedens. Anterior vcro tali fedes
auxilio claviculse deducit: humcri etiam articulum in rotundum caput definens > offis navicularis fi-
tum
L-O.RPORIS H V M A N I.' '•

num fubit,cui tria tarfi offa coarticulahtur. Quar- ge grahdiora quam in manu fubjicianttir, horiifn-
tum enim cxteriufque tarfi os cubi & teffcra? ima- que interlus illud fit,quod occultx philofbphise fe-
•o-inem exprimens, calci jtmgitur. Porro quatuor ftatores corruptioni heutlquam obnoxiuhi effe af-
coarticulantur, & firmant, & tantifper in terra affervahdufn
tarfioffibusquinquepediioiia hugaci-
his quinquc digitifuftinentur, 6 quibus ter cohtehdunt> dum id refurreclionis
pedis pol- temporefe-
lex duobus tantum oflibus efformatur, reiiquisin* minismodbhominem prodtteat. Adhiecihpede
terim tria internodia fibi vendicantibus. Quin- non minus quam ih manti ungues vifuntut, quos. .
ctiamin quadrupedibus multo rion ihoppbrtune fubftahtias gratia huc
pede (quemhomo repohi-
breviorcm obtinet) totidem ac ih mahu exigua oc- mus :. quemadmodumihterpaftesaliquidfuffui-
currunt bfficula > qttae fefami femini comparamus: cientes referimus palpebraritm cartilagines j ciila
internodio hie duo lori- flaceide
quanquam pritho pollicis quo minus eohcidant erigehtes.

'
NiGOLAI FONTANI ANNOTATION.ES.

In C A i?'. i.

de morbis pueroritm libelio $ ahimus honnuniquarn, faipetameii acciditutcohtfariuht


ad natura? viretum reverti geftitjquem etiamfi eveniat; imprimis quando nulla figna fe nobis offe-
ABfoIutb
totis virihus refoenare ftudui, hihilominusf a- f unt e quibus eranium fracium judicemus j quem-
fumque coaclus laxas ipfl remittere admodtim hujus rei exempla in Orpiiahbtrophid
menperrupit,
habenas; utmajori cumihduftria inveftigemopti- aliquoties confpeximusiquorumuhumih meaium
mum, maximum, fitmmumque Bonum, D E v M adferam.
,• quem ubi cognpverim, eo magis admitafi Orphanus annbrttm quindecimpaffef erii dimita
hempc
ardentius repetere, ipfique infervire com- tebat in agreih.paffer in murum proximUm convo«
atque
fiat,intimo cordis affedtu Tejfum- labat; puer aviculam ad fe aliicit. AllecTrahonrediti
pellar.Quod,ut
me D £ v s , oro atque obteftor t m mehtem confcenditillemurumjpafrerprogrediturjihfeqiii* .
meam tandem in tui nominis glo^- tur puerj aberrat hic & e muro in finiftram tempo^
tranquillam
riarri faiutem dirigere ac.illuminare rUm partem cadit: lapfus humi, fe tollit; interro-
proximique
a commiiitohibus cruciatuni fbn~
digneris. gatus niinquid
VESALIVS, tiat ? arridet. altumj .
cujus epitomen jamperagimus, Murumqtte quindecim pedes
&tibicinescorporis humani, e quo deciderat,afpicit,hinc ad fcholam fe confert,
primumoffa,fulcra
Lectori exhibuit: coarticula- caenat quoqtie ut fblebat > & cubitum iti
jure optimo quorum lafgitef
tio Graeciso-xeAeTzi^appellatun Voxhasc defcendit a Media nocle magha cum ahimi perturbatione h
verbo latine fignificat exicco. Hoc ita fomno evigilat; fanguinem cum bile evomit. Circa
cr»£^«,quod
cffe docet Homerus Ub. 1. Iliados *. diluculum infanire incipit : accurrunt curatrices
Forfan Lucellushocvidens umbras vocavitmce* cttmque quantum fieri poteft, juvanti
Xwvg. Meo optime, fiquidcmma- Ego Orphanorumordinariusaceeffor ; caufarii
quidcmjudicio
hes aut umbra: nodurnas hominem terrent, ita mali iriquiro; chirurgos adeffe jubeo. Illi o.mnia
hocvifo, homo expavefcit. EuftachiuS, at- tentant ac probe inveftigant firigula; Vetum nul-;
quoque
lam inveniunt autcranii
que Eufechius contradicunt, fed perperam. contufionem, impreffio-
itaque cotporis, caput eft, quod an- nem:venam itaque incidi curo,clyftereminjici,fo-
Supremum
nomenretinuit, a capiendo,quippecum veri caput,ac tueri cohtra
tiquitus fymptottiata,qu2e fscpius
fitlocusomnium fenfuum, imojuxta V.ESALIVM ortaiinfimilicafu,vidimus4 .
noftrum,cerebri umquc fedes. Poftridie tuberculum circa mufcuium
organor tcmpora^
offibus conftat : multis lem apparet, quod ad crahium
Id.plurimis diverfifque ufque aperimuSi
cadendi, collidendi ,ja&andiobhoxium quoapertOj craniuminmultas fiffuras cohtufum
periculis
cft. confpicimus,nullum tameh fragmentum,autcranii
habetplurimas, utrecteVESA- particulamj excipere potuimus. Quapropter ad
Suturasdeniq;
Li v s, quarum ufus, ut ipf e inquit, multiplex: nam trepanum.
qudd jactui refiftunt > he cranittm de- Vcrum,fanguis peripfumcraniumjnohVero
prarterquam pef
trimentum patiatur a parte oppofita., Vapores dif- fiffuras futurafqtte ^ tanta. cbpia fluebat, ut terebras
: quamquam fatpenumero accidit, uti£tu nullus prorfus effet ufus : paulo poft, fefe
fipant fanguine
violcntiori,pars quoque oppofita,rumpatur: ob fu- fiftente ad terebram rfidimus,, nullo tameh fuccef-
rurarum firmiffimam coarctationem. fhjconfeftim enimpuer incurabili cafu oppreffus,
V arias quoque f uturarum vidimus* nul- penit.Sefto cranio, pra:ter fraiSturamhahe & fiffu-
figuras
j s tamen adeo raras,utnuper nobis obtulit Theo- ras, adhucvidimus, in latere oppofito, dttasalias
dorus Van der noen medicxxs dextetti- contrafa6turas
&chirurgus rriangulares,-qu3e qttomodo pbtuif-
mus, quarum utraque intra futuram lamdoidcm fent inveniri, expcrtiffimis confiderandttm relin-
confpiciebatur. Medicis. Membrana craffa,acpiamater
quimus
Hoc cranium modo fra&um, erant inftar
quoquo ruptum cxpanfai tympani, quarumvehas capil-
veldepreffum, ut, Divusinquit Hippocrates lib. de lares adeo intumucrant, ita utnbn cerebrii fedma-
vuln. capit. cap. i. Nullo non ob- nuum venae viderentur; Inter crahium me-
temporc pcriculo potius
noxium effe. cavebunt ne cruor concretus abundantia
Quapropter chirurgi ningafque magna.
temcrencgligant : fieri quidem ut curetur nonfecus maccr & ventri-
poteft cohfpicicbatiir, acpia
A % culij
EPITOME FABRIC^
culi, qui praeter cruoris copiam,aquae quantitatem tas anatbmicas accipe, fimulque fpohgiam, ut de-
continebant aliquam, ut & ccrebellum. leas, corrigas, & mutes.
Magnum trepani in hujusmodi cafii effe ufum,
dubitet. Illudmirum, Dabam ex mufico meo Kal. Iulii. 1641.
noneftquodquis expertos
Germanise chirurgos > hoc tanquam periculofttm TihiperpetHoaddittist
ac damnofum prorfus judicaffe adverfus fenten-
tiam Nobiliff. D. Danielis Johannis Horftii, Illu^ JOHANNES DANIEL HORST,
ftriffimi Haffiae fuperioris Langravii Archiatri ex- Arch. &Profeffor. P. Mar-
cujus de hac fententia epiftolamad nos Phil. & Med. Doctor;
pertiffimi, purg.
miffam lectori hicfubjicimus.

CLARISSIME FONTANE ardutimque hoc effe non ignofamusj


Difliciic
Verum enim verd segrum citra auxiiium ullum
Legihifccdiebus libelium tuuih medicinaiiUm felinquere Medicum Chriftianum haud decer.
ad fatietatem autem relegere huc- Audi hac de re Celfttm,licet Ethnrcum,quando in-
refponlionum,
ufquenon pottti, nectamen deftiti. Adeo omnia quit: prxfiat anceps rcmedium quam nullum.
rara, & difHcillima ftifficienter fatis enucleata & Quod fi quis erit, qui in dtibium volet vocatej
cjalhdide^ expofita funt, ut mcritd arti hoftra? gratu- utrum crahiurh altera qubqhe partc fihdatUr, illud
Jari debeamus de tanto Oedipo; Philofbphi ipfi regerimus : reflexum aliquando voten-
Perge,utpromit-
tis >.' & reliquas tuas obfervatiohes communica. tiorem effe iciu reBo.
animoeasnon Antequam abfolvamtts offa verticis, unum ad-
Q^iisenimajquusaequo fhfcipiat&
exofculetur ? quo ad capitis vulnera^ do£te, certe, damusoportetj quodadfuturasfpectat,utinfa:vis
vid. capitis doloribus, circa ftttufam coronalem caute-
philofbpharis.Laefo cranio,trepanum,mejudi-
ce ,• uttamque abfolvit paginam. ria, cucurbitulas, fomenta, cucttphas appohamitSj
confultum erit: ibi enim & tenuiffima juxta & po-
NuperDoftor quidam juris apud nose fcaiain rofa magis vifuntur offa.
caput decidens, delirio tentatur, aC prolixa -hx-
morrhagia naritim. Adftantium quiciam hatione
fadto, fta- DE OSSICVLIS AVRIS.
Italusjfaiiguiuem vimagheticafiftit.qtto
timfurorfitmajor. Vocarusego, videns ih capitc
VESAXIVS fatetur fe auditus organuth ne-
cutemfuperficialiter faltem kefam, Vulriufcuium
novacula dilato, ac fiffuris cranii obfervatls adhi- que explicare, neque ejus rationem percipere pof-
fe. In hoc orgaho dub infighia defcribit ofItcula>
beottepanum; ficque cranio perforaro, &pure malleum & inctidemj in molli
cum fimguine exeunte, delirium femittebat, ac qua: pueri cranio fc-
paratur fpectaturque. Columbus duobus iftis ter-
valet. .
ipfe,ih huhc ufque diem,optime tium addidit; quodftapes,feuftaphanominatura.
Chirurgi noftfi jurabant auxilium hoc efie peri- fimilirudine ferrei inftrumenri, in quo equorum
culofiffimum, fed publica difputationemea fecun- fellis infidentes pedes fiftunt. Sedquartumexcel-
dahabita, &ipsahaccuratione feliciterperacK, lentiffimus DoSfor Francificw Sylvius invenit, ctljus
remediumnon fatis laudare poterant. mentionem t~cck,in Anatomia de
Bartholini,cap. ofii-
Qupd verd tuaExceilentiahabetdemilite, ha- bm. Quod ejus du£tu farpius etiam inveni in orga-
fta , in Ipfacerebri fubftantia , la:fb, cjufdem rei novituli. Ejus forma rotahda eft, fquamriradupi
cxemplumvidiantctriennium. Ntillum igitur ca- pifcis fimilis.
pitis vulnus, leviffimum licet, leviter tracfandum; Craniiforamina, ejufque proceffus pratterimus.
nec etiam feliquarum partium vulnufcula con-
tcmnenda effe , Spigelii obitus ferio nobis in- D E "D E NT'IB v s.
culcat.
Qux de Terebinthina fcribi.s, veritati fumme Dicimus dentes haudquaquam fentirc , & iti
funt confona. Laudant alii fpiritum falis, fhlphuris, nonnullis hominibus effe duplices hinc inde; imo
nitri, & aliamedicamentafortiora ; mihifufficit omnes molares vidimtis. Hi non cremari poffunt
nobilis Tercbinthina,qua:amice mundificat, leni- ut reliqua offa,etiamfi Pueris dcn-
igni injiciantur.
ter abftergit, nec natura: ullam vim aut moleftiam tesrurftis fuccrefcunt facile, ctim ablatafolaap-
infert. pendice remanfit radix : quarejam in iis eximere
Fortiora vero quoties vim ipfam naturae retcn- abfonum eft. Si Vero dentes eorum vitiari Contin-
rricem dclent,vafavirulenta acrimonia rodunt, & gat, fatius etiamtumeft, exftantes appcndices
rcnibus inflammationem ac tabem conciliant. Plu- mature, radicibus firmius connafcan-'
pri.ufquam
ra dare poffem hujus rei exempla, & dabo, fi fcive- tur, efff angere, quam uha ctim radicibus evellere.
ro fcriptionem haiic meam non fuiffc tibi in- Hi,carteris offibus duriores, tefie Ceifio. /.vin. Vaie-
gratam. rim lib.i.fiuo miraculorum, refert Bithynum unicum
Hacvice concludam quarftiuncula : anmedica- habuiffe & dentem, & genam, necfpecic diffor-
mentmn daripofjit qttodin veficam perfiyringem tranfia- mem, nec ufui incommodum.
tum,calcttlu?n vefic£conterat,fialvamanentc vcfica ? Ti- Sophiftas illos cumGaleno 1.6.de ujupart.voccqiii
biquc divinam protecfionem, mihi tuumfavorem diftinguutfeparantq; detes ab offibus; quandoqui-
hifce depofco. dem adhullum genuspartiumfimilarium commo-
Vale,& bcnevola manu difputatiunculas addi- dius, quam ad ofla•referri queant,fed in fuafpccic.
DE
CoRPO&rS HVMANli <
ret.Voconpraefto fum. Venam incidIjuheo,liric"tu$
D E OSSE Jo«<$Sf. adhiberi dolor fedatur. Horis
impero.. paulatira
pomefidianis denuo, & muko vehemenrius quarh
Os illud di<ftum eft voa^Sg a figura Iittera; Gfa;-
conftatofficulis in pUeris: in adulris antea"i tuffirebccipit: Iterum,u't ahtea, fanguihem
cse v: pluribus
evomit. tahdem cofam , & me prasfehte, grumuni
vero uno. Linguae X&ftvyyo? & mttfculos fitften-
cohcreti involutus
exfpuit ,
tat; ac viciffim a.b flla ita fuftentatur, ut pofitionem . fanguinis qub piltis
fuo loco erat. piioVifb,denuoadvcna:fe'i5tionem, deriva-
fuam nullo modo mtttet > aut dimoveri
tioniscaufa,redii,& ftitoffahitati reftittitus eft. ...
queat» in huiufmodi cafibus exnfu efti
Laryngotbmia
de qua nos in Anaiedis noftris late egimtis. Hitc
DE C AkTILA GI4TE.
locum fepiet, qiti inter guttur &puimon.em eftr.
offibus fubfternitttr, earnf. Sedqtta pafte contingitcefbphagum, deeftquic-
Haecunguentiinftar
duriora offaj mutuo attritu quam fotuhditati annuiorum', riam Ci littevk figu-
que adjicitur,ne aliquo
vitientur modo: fed nora,qusedam offa ram ifthic recipit. hanc totam natura fabricavit
eartilagine
committinullummotum edentia, utospiibis,,&c. cartilagiheam, atit totani membrariaceam ; qua
eadem eft ac offis fubftantia, in hoc fbltim infervit voci', cartilaginea eft ; qUa yero inferVit
Ejus
differunt» quod offa duriorafint, cartilago verb te- refpirafioni fyfkolx & diaftolac, nrembrahacea efti
nuior, u t inflecfi p.offit. I. Fiuhtriemuti Ibquaces ? Rcff^ id vidimus iii
Differentiai ex eo repetuntur, Sacharia fatubnoftro, lege Obf & refporif;: meas
cartilaginum
quodalias offiuni extremis harreant, utin nafb, co- medici Teftaturque Valerim de Aegle Samio
ftis: aliae non, ttt in auribus, in Athleta mutb : qttiindignatloheaccehftls , vocalis
epigiottide Jarynge}
quanonnumauam tam durae vifimtur , qtiam ipfa evafit. Rationes locutionis dedimiis laudatb Itbro.
ofla; quarum meminit Cardanmiib.x^.. deRerum va- x. Cohtrahuntttrne cartilaeines ih vbcis for^-
76. de aliquo fure, ctijus larynx adeo of- matione, &fonittt? Reff. perfenon, feaperaccii
rietatecap.
fea, feulapidofa erat, dens, ad motumnimirum membranaruml
utlaqueoeamconftringere
3. Ergone refpiratip feu infpiratio femper m'd-.
li&ornequiret.Adftantes.idvldentesfutnupervir
optimushujus civitatis prorulit^) illud miraculum rum excitati Refp. qtiid ni? fedhon ita, qtiin Cardand
putavetunt, pratcipue catholici, hominesprodi- credamtis, qui teftaturfe vidiffe, puerdumcflet;
giose credttli. Germanum qucndam tribuhhm militum, quocum
Hoc,utrum Ita fit,videbimus. Nihilo minus,cor- apud Gallos ftipendittmmerebatur, ebibifle po-
datiores culum immotd
funt, quam quod idde fure famofiflimo vini, guttttre.
credant, quod-hecipfe Cardanus credidit, neque 4^ Continetne arteria trachea faiiguincms
affirmat cteditumfuiffeab adftantibus : quare id Rejp. minim^.
non miraculum apudillos unquam. Dari miracula 5. At, quombdb fanguis diffuhditttf ih aftefiam
certiffimum eft. feddehochominencgamus, cui afperam,ut tandem per.os excreetur?if^ Sanguis
erat indurata larynx. in pulmoncs , aut aliqUaefuptione , erofione , aut
Confukius itaquefuiffet librttm predicttimCar- apertione, quam Galenus ava^o^odcnv vocat) effun-
dani evolviffe , quam catholicos innocentcs irri- ditur, pulmonesinterturbans , ejufque vias occtt-
fiffc. pans: hanc ob cauflam tuflit animal > acperfertur
Hsec gurgulio fiftulaque fpiritalis nuhcupatur, fanguis per guttut ad 6si
adbsnarefque dirigitur, hincloquendi nobis fa-
cultas cft; fed, fi refpirationis meattts aliqub raodo DE VERTEBRt s;
intercipiatuf,mutbs facir.
Hxc clauditur , quam Galenw pri- Nota offium unionem effe fyntaxinfeu
Epyglottide fynphy
mum vocis inftrumentum finillorurm.
appellat. fublinguium
recentiores alii minorem Vertebrarum eolli trahfverfi feu latcralcs proccf-
quidam nunctipafuht,
: Sub ipfis faucibus Vm- fits, fblifiiht foraminibus pervii, pef qua: venar ar-i
linguamcumCf^inquicnte
guam ejfe , qtu, cum Jpiramm, attollitur 5 cum cibum tcriarque adfj^inalem medullamifurfumque ad ce-i
potumque ajfumimus,arteriam claudit. rebrum, nutricndfcaufajdeducuntur.
Nota hanc particulam,cum ridemus,attolIi. Ri- Vertebrx totius fpinje viginti quatuor funri
fuscnim omnia concutit: dempto offe facro, aut viginti odo, ofle facro an-
quapropter pcriculum
eft) hcnosrifusinvadat Hoce- numerato.
cumdeglutimus.
nim bperculumnarura condidit, ne quid efculenti Ha'c fpina, in quatuor dividitur partes i collum
ad pulmonem feratur. ncmpe, attt cervicem dorfum , lumbos , & os
poculentive quod fi accide- "3
ret, nifircjiceretur,hominemftrangularet. Hinc facrurrL,.
eft quod viri minimis rebus Vertebra* colli furit fcptem , dorfi duodecimi
plerique quibufdam
mffocati,interierunt,ut in excmplo funt,i^fnacreon lumborum quinquei oflis facri fex. In iis apparcnt
Poe'taj,ac Fabim fenator ac prxtor, dwi<puasig,qux funr emincnti<£,aut pfominentes an-
quorum primus
acino uvx fecundus vefo in la&is hau- gulofeque offium in vertebris partes, connexibnis
paffa:periit:
ftu uno pilo ftrangulatus eft. cbaugmentationifque caufa conditar;
His fubjungo multo felicius Vertebrarum colli ufus,in homine
exemplum priori- ptoptcr afpc-
bus. Suror quidam, forte fortuna, dum hiaf ,pilum ram arteriam in anima-
vocemqueconftitutusjfed
afperaarteriaexcipit. vehementer tuffire libus Ibnga crura habentibus, manuum vice col-
Exccpto
mcipitjadeo quidem, lumeft : quippe qua:dcmiffo in tcrram collo ali-
utfanguinemerebro exfpue-
A 3 mentum
$ Ei?iTOME FABRIC^
rncntum eft pabulum itafumant & queritent, ut
funt grues^ciconia:, olores, boves, afini. D E O S SE S A C R O.
Vftis duodecim yertebrarum Tlioracis ut fint
Os facrum amplum & lattim eft, fex qtiidem of-
Vocis veluti refpiratioiiifque munimentum: utque fed ita per oiju,cpu<nvin quodani
fibus compactum,
inferviant niagnitudinivocis, & pulmonisi. ut uhttmeffet.
fene connexum vidi,
Galenusincomm. fate-
adpari. 30. lib.^. dearticuiis, Huic attexitur appendix illa, qua; coccyx nomi-
tur innatum effe vertebris mucof um ac glutinofum forfah a fimilitudineiftiusaviscuculi. Ex-
riatur,
ligamentum pitttita* plenum, utvertebra; prom- truitur a-
quatttor officulis, quorttm poftremttm
vinculumminus la:da-
ptius moveantur, ipfumque nttm, feu inteftinum re£tum attingit: id verb valde
tur, atque tertiam fpinalismedullx membraham
neoffiumduritie gracile eft, & in cartilaginem deflnit, quaj impref-
duriffimam effe & cfaffiffimam, fiones eontufiohefque mbllius excipiensj efficit, nc
& contfaclu in motu fpinae offenderetur fpinaiis
quseffactura ad os pervehiat.
medullai Quod hon videtur abfbnum, fed ne-
Ejus fuperficies exrerna convexaeft; interna ve-
ceffariuttL.. ro concaya^ut
utrttm cum Galenb partes interiore ventre Iocatas,inte-
De primis duabtts vertebris,
ftinavidelicet, veficam^ ' & uterttm cornmodiusex-
mobiles ?hic non agairi,neque de mbfuipfb, quali- -
VE s ALI vs & omnes affeclat cipiat cbhtineatqtte.
dpquidem ejus injtt- Omnes medici relicmorum ofltttm fun-
meam fententiam fcri- fpmam
riose in Galenum contra damentttm afferunr. Ejtts uftts praecipuus eft quod
pferint, fi quis benigne interpretetur, rc£te illttm
in ea confervetur ea cerebri propago, qtta: fpinalis,
dixiffe aiqutts judex judicet: Quoniam. capitis arti- feudorfalismedulladicitttr, dlterttm
eftqttevelut
cukts rieque fimplex eft, neque uno ta,ntum cum
cerebrttm.. Foraminibus afperiori-
Idcirco motus pfoceflibufqtie
offe fit;fed duobus* ipfitis quoqtte btts dotata nomen ob-
autem is generatione qttam pluribus, qttare fpinse
heceffarib eft multiplex:cum tinttit. Luxatiohes vertebrarum in parrem interio-
fit duplex,'re£tus &obIiquus, repugnetque fecuri- in eani
rem propter offium ipforum inclinationem,
tati capitis exdttobus obliquis, atque fimplicibtts
ut in manibus efficere: partem qttam & nervor urri Compreffio,graviffima-:
untim rectum, carpifque
natura qtte alia fymptomata fequuntur,periculose, Autto->
propterea obliquumaredtodiftare volttit, ribm.Galeno
ul- lib.^ de articul. EtPauio cap.izi. cap.6i
ac ex duobus articttlis diverfis, cujufmodifunt effe fummi-
obiii. Quajrendumhic,quidfir cbx,ptiofuov>.ReJp.
na: &radiiin cubito utrofque Ergo fiin cubi- tatem humeri •
& ulna extenditur flecti- brachiiqtte; qua fimulconneftttn-
to radius circumveftitur, tttrjtte brachiicaputexcidat.
f urque,. cttr non primam vertebram cum ipfo capi-
Nexibtts tribtts fatifque firmis proVida conne-
te oblique moveri?colli enim vertebra: omnes, pri- xttit os fcapttlse cervici natura; a fi-
leves ,&.rottindarftint,acvelutiorbi- qttorum primus
macxcepta, he anchoriformis progerminationis aut enafcen-
cuh fibi invicem fuperpofiti columnse figuramex- tia; vel enati,enafcituf .Secundus e cervice fcapula;.
und e Gra^ce carovctvAotdidti. ex eodem cum fecundo
primunt, Tertius, loco.
Petrm Pavim, lib. de oflibus, fpinam nobis ob ocu-
los ponit , cttjus fibi invicem adnata: erant ver- DE CLAVICVLIS.
tebrx.
Iohannes Fontanus, meus p. M. parens, ut doctiffi- Ciaviculx fimiarum hominum claviculis effc
mtts philofbphus, fic Medictts feiiciflimtis fimile maxime fimiles, teftatur Galenw: fed perperam, ut
cttm publice fttis auditoribus o- docetAnatomes.Scapulashasnaturaconftruxit,ut
prope exempktm,
Quod ita dcfcri- diftenderent, neque alarum more in rhoracem
ftiologiam explicaret, propofuit.
concidere permittereiit, quodfractaclavicula, ac-
ptumnobis rcliquif.
dum calcem aidibus exftruendis cidere fiepe vidimus.
Bajulus quidam
inaltum deportat, de fcalis quatuordccim pedes
decidit, ita, ut DE COSTIS.
akis,intrabemfubjectamfiipinus
vertebra: dorfi diflocata:, ac prorfhs diffolutaj ftte- Re£te VESALIVS coftarumnumerumpra;-
rint. Hic nihil relinquit intentatum ad recupe- fcripfit nobis. Errat Ariftoreles, odto utrinque co-
randam fanitatcm, verilm fruftra: quan- ftas exiftere diccns. errant & illi,qui in Adamo;tre-
priftinam
incurvato & facie rerram decimjuga coftarum fuiffeafferunr, &pofterisu-
doquidem corpore
verfus,vitam fuam mifer finiit. num exemptum,ex quo Eva condita eft.
Adrianus Chirurgus me rogavit , ttt defuncti Panfianias in Atticis refert Frotophancm Magne-
diffecarem. Morem eb magis, fiittm coftas connatas feu connexas habuifle ab hu-
corpus ipfi geffi,
dcfiderio cafum infolitum meris ad coftas nothas ufqtie. Tres verb ego unitas
quoniam trahebaripfe,
accurate Dorfb aperco,quinque verte- infeparabilefque vidi. Parensmeus v. M. inlatere
infpiciendi.
bras conglobatas adha:refcc- dextro bifurcatam quandamrepperit.
confpicatifumus,cui
bat colleclio quxdam vifcofa,ac bituminofa, cujtis Septem fuperiores a vertebris thoracis oriun-
collectionis cattfam effe puto humiditatem fpinalis tur,dererminanturqueadfternon. quodos eftpc-
medullze, tenacemque illam vertebrarum mare- ctoris. In pueris quatuor, in adtikis tribus conflat
riam,ii'sinharrentem,ipfumqueadeohumorem,qui ofhbus,- nonnunquam unoidque offeo,utvidimus:
ftiam in oflibus habet , vicafus expref- Supremum ejtis latiffimum cft ad formam triangu-
ipfefedem
in gy- media luna excavatum.
fum; quac cum natura expeilere nequiret, li,fuperne, quafi
calorc naturali illa omnia infpifiante, Nonnulli in hydropemediaftini fternon perfo-
pfiim quafi,
converfafiunt. rari volunt,fed quo modo hoc fiat prorfus me latet^
cttm;
CORPORTS HVM.ANI.
cum nullse mihi ad illud prazftahdum rationes da- bustaUrianeclit. Quodad attinet,
pedes quoniam
tsefint. Neqttequemquamviderim, quihocten- aucrorhofterhancmareriamad fatietatem pertra-
taveric. quare Aerhiopemhunc lavare define. iftavitj. ad alia defcehdemus.
Inferioresverb cbftae b.reviores funt, ne ventri-
culus repletus nimium comprimatur, &eandem D £ P A T E L L A. -
obcaufammolliores, acaddiaphragma defihtmr.
Offert feautemnobis pa'tella:hahcita.que bs or-
PVBIS. bictiiarc efledicimus=, utexcenfib ulcra lineamre^
DE O s S E
ctamnoh extehdaturj ut in flexione majori inpar-
Coxarum extrema, in anteriori parte coettntiaj tempribremfcmurnbnluxetur.
os pubis conftituttnt. Ghmriaritur autcm- media Hahc pateliam fraeiam vidi,' cui fractufae acce-
in os degenerac debant tanca & tam pericuA
cartilagine, quae cum tempore piurimafymptomata,
affirmant,ofla ha*c in mulie- lofa, ut iliicb mbrs (fingulari providentia hi Dett-S
Quare,quod plerique
fibus inter pariendum fepafari, rurfufqite conjun- providiflet) ihfequucafuiflet:
M rationi conferitaneumnon eft. Osenimqttod Oila hsc,ttt & tibije,ut plurimiim eariei furit bb-
e partus cedir, meo q.uidemj udicio, coc- noxia; exindc fepius fit > uthomo fttmmis cruciati-
tempof
cyx eft. bus,ni mature fuccurratur, tbrqueatur. Quare os
Offaileum in feminis virisampliora, ipforum- Viriatumfcalpro,terebfa,modioloi autfefra excipi
ntie fpinse in lacera edttcta magis,ur farcum eo com- excidlque debet. Dixi hominem, hoc loco fummis
xnodius fuftententi cruciatibtts cruciari? quare?quia multiS herViSjten^
dinibus,vehis,arteriifq; pars hec compofita eftjquai .
DE OSSE FEMORIS. nimiu mota,ilIicb htiinores concitat,quihattd facile
medicamentis cedant;fed coiiefl:!, perfaepe prsctef
Hocomnium, quarin corpore fttht offa maxi-
femina. ecce dolores^ tumoresplurimoseofque pertinaciffimos
fnttm eft. a Plauto, in »2//tfi?,appellatur multis
concitant, utpro exemplofuitancillacha-
autem advertit nixus L<vo in fiemine. Ldurentitts Vaii.
riffimi fratrismeiBefnardiFontani,MediciAmfl:el-
majorRhetor qtiamAnatomicttsfemen afemore
damenfis celeberrimi , cui cttm poft obitum iti
diftinxit, dicens femorapartem exteriorem, femi-
leprofinario fecuiffent genu, fteatoma librariim
haparteminterioremfignificafe. male: namidem
Videiicec fedecim adftantibus oftehfum fuit.
dicendum cffet etiam debrachio, cujusexterior
interiorqtte pars brachiumfoktm defignant. DE SESAMOIDEIS OssicViis,
Femoriannecftintur genua. HJEC mifericordiae
confecrata funr;de quibus fic Plinius: Hominisgeni- De his officulis, concors & unanimis fere i 6-
bw qnxdam religio inett, ad obfervationem gentium. E- mnium medicorum eft fententia, filentio tamen
jus iiexusfignttmfubje£tionis eft,ac reverentiae. A- prjeterire non poffum commentum Hentici Gor-
riftippus intercedens pro quodam amicortimapud nelii Agfippse affefentis officulum reperiri ihter
j)ionyfittmTyrmnum,cum verbis nihil proficerer,ge- articulos pedis magnitudine ciceris, qubd omnis
r.tia tyranni amplexus eft, ficque voti fui compos prorftts corruptionis expers eft,in quo veluti plan-
facttis. undedixitDionyfittm atires ingenibus ha- taexfemine, in refiurreclione mortuofumcorpiis
bere. ad hoc fpectat illud Virgiliahum, tertio Ae- noftrtim ahimale, fepuilulafcere fingit. Ha:c opi-
heidos: . nio quia fiicras fcrfptttra: adverfatur, quae tbtttm
Dixerat &gentta ampleffens, genibufique voiutans corpushoftrum interire diclt, tahquam impia&
Il&rebat. liomine Chriftiano iridigna, damnanda eft.
Suvylcx cnimi_sfchimenides a'd ^Anchifcn confu-
nam paulo poft fubjunxit: DE BRACHIO;
gerat:
2{os trepide procul inde fiugam celerarc recepto Fufius dc brachio,quam auctorhofter egit,&; de
Sitpplicc^j. uina,radio, carpo,metacarpio, digitifque agere,fu-
A genu crtts inirium capir, quod ufque ad talum fbluminodo
perfluUmeftj itaque qttasrendum.-Cut
cxtehditur, hoc ribia dicitur. Ex tibiarum offibtts bfla digitis infttnt i Rejp. utfifmius opefaremur pef
antiquos mufica fibi feciffe inftrttrncnta Horatiw dttritiem offitim, ac firmitatem
qua^robur digitis
artis fua: poetice libro cantat: ac operationibus fuppedicac.
Tibia non ut nunc orichalco <vincla , tub&quC Huic quarftioni adjungimtts hahc quoque, Cuf
<^Ae?mtla. tribusoflibusdigiti conftent? Rejp. ut ad omnem
operationem aptiores,magifque idonei fint: omhi-
D E T A L O. btis enim incurvatis digitis fxc operantur, vektti, fi
ttnde Veftis offibus dcfiituerentUn Diiatatis vefb omnibus,
Talus, talaris, os illud eft, qitod in
caicaneo quafi ttno ex ofle conftarent,- utimur.
confpicitttr. Majores noftri, quia qua- Ilktdtamennon omittendum, manttmnobilifti'
drangttlum repraefentat, tefleram five ralum ap- mam brachii partem adeo hominem decofare, tit
pclavcrttnt, quod Propertms hifce verfibus ex-
animaliumfblus eo gloriari pofllt. Qubd adfimias,
prcffit:
<~Mc quoqticper talos Venerem qua: manibus a:que ac homines gaudere dicuntur,
qtmrente fiecundos, abfurdum eft;fituenim ac firmiratc ita differttht, ut "
Sempcr damnofifiubfiluere canes. nttllo pacto cum hominis manibus cbnfcrri de-
Vocantur autem talaria, quia talis annectuntur, beanr, quifolusexanimalibuserectus, ad fydera
autore Virgilio ini, Aeneidos: -
pedt- ora fublimia attollit.
A 4 DE Os-
% E i i q M E F A B R I C JE

'
D3E OSSIVM AC C A-RTIL AGINVM LIGAMENTIS ET

Mufculis arbitrarii motus inirramentis. C A j. II.

non minusquam mufcttlo- occulitur, &foius nervumviforium inorbemita I


rum enervationes,
LIGAMENTVM & organa quibtfs animalis ambiens, ut fex ditXi fimul eundem una. cumfepti- !
fpititus a cerebf o deducitur, nervi nomine Vttl- mo mufculp induebant, in pofteriorem dmx oculi
gb dohatum,corpus eft fimilare,ex offe aut cartila- tunicse fedem carneus implantatur : & iifdem ferc
gine principium dticens , fenfits propemodum motibus cum fex illis mufculis prxeft. Alterath,
omnisexpers, dttrum, fedtamencartilaginemol- nafialamfurfumextroffhmqueducitmufculis, ab
iius,album,&in colligahdo,continendo, obtegen- interiori^mala: lareffe pronatus, uhaque parcc i'n a-
ac mufculis cohftituendis varios in hominttm lam, altera ih fupefitis
do, labrum, qha Id ake fubjicf- !
fabricauftts eriimmotus exno- tur, infertus. Intforfum verb alam cbnttahit mem- |
prseftans.MufcuIus
ftro arbitratu pcndentis inftrumentum eenfetur, braneus mufculus,in narium fub tuni- I
amplitudine
multis membraneis ligamcncique naturam poffi- caillasfuccingentclatitans. Buccas&labraagunt
dentibus, & carne intertextis fibris fbrmatum, ac rnufculi utrinque quatuon ac primus a carnea con-
ut in fe contrahacur, movcndamque parcemagac, ftituitur membrana carneis fibris in anteriori po- j
hervorum a cefebro ahimalem vim adferentittm tiffimum colli fede & facie ad malas ufque enutrii j
opem nonfecus quam fenfuum otganarequirens: ta, mufculofaque faclra. Secundus a malis pronatus
ut reliquse quas enutriri oportuit par- Jabro Tertitts ab inferiori
fimiliterque fitperiori implantatur.
tes, venis ac arteriis irrigatum. Ca^terum tendo Quartusad--
maxillainhumiliuslabrumpertingit.
mufculi quajdam eft enervatio,ac velut illitts fibra- modum vatiiis in ea buccaritm parte confiftit, j
rttm citra carnis interventum coalitus. Quippe qtiani inflamhs : atque his accedit mufculi illius
tendo a mufculo tuncfolum producitur, quando portio, quem nafi alam extrorfum agere novimus,
fedem ab exortu ab offe,
iile adeb longam ( quem qui una cum didis mirificos illos Variofqtte bubca-
aut cartilagine, autmembrana quapiamfumitj ad rttm &labrorum motus Maxillaminfcrio-
effingit.
infertionem in movendam partemmolitur) rem moventium utrinque etiam haben-
fquam quatuor
- fibrazcarnis mufculo- tur. primus
obtinet, utipfius primari£e temporalis eft, a verticis offc;& frontis
rttm partis univerfb ductu non indigeant. quoque, & cuneum refer ente, & tempofis offibus
implexu
Adeb ut longiores mufculi in tendinem modb tere - amplo latoque enatus, acmaxill«einfe-
principio
tem, modb latiifn, &:velutimembranetim,mbdo rioris acttto proceffui infertus. Secundus a...jfnan-
breviorem,modblongibremdefinant: brevesau- dendo manforius di£tus,ab ea capitis parte qua: ju-
tem mufcttli univerfo progreffu catnei perma- gale os nuncupatur,procedit,externaE maxilla: fedi
neant,innullamnotatu dignam enervationemde- infertus. Tertius a capitis, proceffibus alarum ima-
crenerantes. Porrb frontis cutem membrana ipfi ginem exprimentibtts, in interham maxillas fedem
fubftrata, &: carneis fibris adaudta movet. Cutis implahtatur, una cum didtis maxillam attollens > &:
nativum corporis tegumentum exterius in latera prorfumque ac rctrorfum agcnsi, Qjiartus
namque
tenuemadmodum obnatamexigit cuticulam, ve- cumfuoconjugemaxiIlamdeorfumtrahit,&afty-
luti ipfius veras cutis efflorefcentiam, interiuis verb lum imitante capitis proceffu initium ducens,
univerfum corpus membrana qujedam curi duobufque ventribus privatim donatus, ad fum-
per
ftibducitur, alicubi (quemadmodum mummentttm maxillse inferirur. Os v referens de-
quamqubd
hic in fronte) carneis fibris adaugeatur, carneam orfitmrecta ttahunt dtto mufculiinvicem proximi,
vo cari vifum fuit, nifi arrideat magis tunicar appel- atque apedtoris oflis fhmmo pronati. Surfumvcrb
latioj quoniam tenue acfimplex fibrarumq; expers id ducunt aiii dtto, a maxilia inferiori prihcipittm
fit tegmen, membrana. atque inter hanc membra- duccnteshn lateraautem id os furfum allicitur ttno
nam &: cutem adeps plurimus homini affervatur. utrinqttc mufculo,qui a capitis proceffu ftylUm re-
etiam dictze jam membrana: ferente nafcitttf. Deorfttm ad Iatera utro- !
Superior palpebra quoque
beneficio movetur : eaenim partequa harc adin- bique unus movet mttfculus, ab elatiori fcapula:
ternam oculi fedis regionem carneaefficitur, pal- obtinehs.Odto mufcit-
coftaprincipium prxfentes
verb adexternam oculifedem li in anteriorem offis v imaginem exprimehtis fe-
pebram attollit:qua
carneis fibris ad C noftriimaginem ductis enutri- dem implantantur. Lingua: radici a didti jarh offis
tur, Ocu- mcdio carnea moles qua: dtiorum
palpebraemotusdeorfumautorevadir. implantatur,
lum feptem agunt mufcttli, primus in latus intror- mufculorum vice numerari poffet, introrfumque.
fum, fecundus extrorfum, tertius furfum, quartus & deorfum redta linguam trahit. Ab ejus oflis late-
deorfumducunt, quintus&fextus nonnihilocu- ribus utrobique unus etiam lingua; radici inferiturj
lum circumvertunt, primi & fecundi mufculorum introrfum, fed tamen magis ad latus linguam a^
fun£tionem nonnihil adjuvantes. hi fex &fextus mufculi in utroquc
Atque gens.Quintus linguat
forma, & quafi tcres vifitur, invicem a capitis ftylum referen- |
qux oblonga laterefinguli proceffibus
& a dura membrananervumvifo- tibus enati, lingua; radici implanrantur, eam fur- |
correfpondent,
riuminveftiente in anteriorem dur^e oculi fum, prout hic atit ille contrahitur, ad latus ducen- j
pronati,
tunicx fedemjuxtairidis latera orbiculatim mem- tes. Septimtts & odavus utrinque fingulialareri-
braneis tcndinibus inferuntur. Septimusverbhis bus maxilla: inferioris juxta mblarittm denrium
radicerri
'
CoRP'6.Hl'S H V M A N I. 8

vndicetn c'nati,ling.u'je longitudini fecundum httmi- nus fimui obeuntibus,caput recta a n tro ti ti m flecfi-
lora irifcruntur , linguse parteni ante fedfioriem tur; qrium autem alterhatimlaboraht, circhmver-
inhianre ore confpicuam deorfum in latefa mo- fionis attclores efficiuntur. Vef uni a'd capitis mo-
venfcs, Nonusab internamaxillx inferioris fede ttim , quodid-fecuridarib cunicervicefleclittir, £<:
fummum menttfm pr.odiehs,cr.affus cernitur; extenclitu riacin lattts ad humeros dticirur, "cervicis
juxta
'& aliquot donatus infcriptionibus, linguatque hu- mufculifamiilahfur, dorfummo-
interoctoparfa
fedi infertus, earn extrorf um agit. venria Ac primum
railiori qitan- repohendi. par a qttintae thbra^
hos mu.fculos linguje corpus attteie- cis vertebra? eorpbris lateribus incipiens,
quam pr&ter adpfi-'
dtionem talibttsimplicetur fibris, utma- mamufque cerncls veftebf ath pertingit,flomachb
apoarens,
o-iia Naturx indttftria in omnem mptus differeii- fubjedturil, fieclrenSl
ftiperioremque dorfipartem
aarn promptiflime feratur. Prittiam carti- SecUndum a prima thoracis cofta utrinque
laryngis proria^
iao-inem fecundas coirimittunt quatuof mufculi, la- tum, &interna^, tranfverforum cer.vicis vertebrai
ardtantes : & tertiatti car- cefviceni
jryaais rimulam qttatuor ruinproceffitunifedi infertum, inlatus
rilafrineitt fecunda: nedtunt,rimulam aperientes:& fed antrbrfummagis,ducit. Tertiurh ex trarifverfis
duotertiam prima: colligant, rimulam claudentes: , fexfuperior.um tliotacis vertebrai-itni pfoceflibus
alii dtio in tertirc cartilaginis bafi confiftentes ri- originem obtiriens '> externse fedi trahfverfbruni
muiaittft"fingunt. Atquehi duodecimmufculij la- vertebraruni Cervicis procefluum implahratur,
rynttis proprii vocantttr. Communium verb duo cervicemque rettorfum inclinantcm ad iatus ap-it:
ab offe v fimili prima: cartilagini iiiferuntur, eam- Quartttm par a feptima: thoracis vertebra; f pina ad
rimulam refe- fecundam cervicis vertebram
que antrorfitm attollentes, laryngis ufqUe pertinet, o-i
rant:& duo a pectoris offe pronatijin eandem quo- mnibus intefmedlis vertebris, uti & primum par,
pertinent. Dein duo a pofteriori infertum, acex
qite cartilaginein eifdemprincipiumcapiens, fiipe-
fede ftomachi invicctti proximi principium ducen- rioremque dorfi partem extendens. Qttintum par
tes, ejusquoque cartilaginislateribus toticarnci utrinqueetiamhabet mufbuktm, abilittm offe ih
futomnes fere laryngisj inferuntur, una cum dtto- tranfverfbs lumborum vertebrarum &
procefftis,
bus poftremo dicftis laryngem ardtantes. Alii duo infimam tlioraeis coftam irifertum inferiorifque
aboffe v referettte enati, &in laryngis operculi dorfi partis flexus opificem. Scxtum ab infima oflis
radicem inferti, id furfumantrorfurnquevellunt. facri fede in dorfoincipiensjad cervicem fer-
ufque
In caputmoventiurn claffem illi quoque rejicitin- tur,in tranfverfbs proceffus lumborum, fedmani-
tur, cer.vicis vertebram mo- feftius adhttc thoracis vertebraruminfertum. Hu-
qui primam privatim '
vent. fttnt.autem univerfi feptcm paria, quod feili- jtts paris ambobus mufculis contradtis, dorftim ex-i
cet utrobique totidem enumerentur mufculi. Ac tenditur: altero atttem tantumlaborante (ttt & ih
primumparex quinque fuperiorum thoracis ver- aliisparibus) hocquoqucparobliquifeuin latera
tebrarum fpinis pronatum, fenfimque extrorfum motusaudtor evadit. Septimumfubfextoocculta-^
oblique afcendens, occipitis offi implantatur. Se- tum a pofteriori facri offis fede dtt-
principium
cundumpar, quodnon duobus, fied pluribus effor- cens,ad undeeima: thoracis vertebfa:
ufque fpi-
mari videtur mufculis-, admodtimque varittm cer- natn Confcendit, omnibus intermediis aflet -
fpinis
nitttr, prascipuaipfitis pof tioi>e cx tranfverfis qtia- tum,ac fpinas invicem colligendb, dorfum hic ex-
tubr fuperiorum thbracis., & quinque humiliorum tendens,uti & infuafede odtavum ab un-
par,quod
cervicisvertebrarum proceffibus enatum, intror- decimathoracis vertebra ad feptimam ufquecer-
nonnihil confcendens, vicis porredtum;ita intermediis
fumque oblique occipitis prbrfus fpinis com-
offi implantatur.' Tertium a: fpina fecunda? ccrvicis mitticur,ttt illis qttibus adnafcitur
fepttmUm fpinis;
vertebrce enatum, &extrorfumparumper.oblique ad movetmufculus a thbracis fe-
Scapulam pedtus
repens, occipitis ctiamofii inferirur. Qjiartum par cundajrertiaj coftis anteaquam in
quartai& quirita
fimiliter occipitis' ofli infertum, a prima verte.bra cartilaginem illx finiant enatus, & triangulimodo
inibi prodit, qua alia: vertebrae in fpinam definun t. ininternum Secttndus
fcapula: proceflliminfertus.
Quintum ab occipitis oflis medio tranfverfum moventiumab de -
fcapulam occipitio pronatus,&"
quodammodo ad lateralis prima: vertebra: in feeundum fervicis ad odtavaruP
procef- longitudinem
fiis fertur. Sextttm a fpina fecunda? vertebrse in eof- que thoracis vertebra: fpinam avertebrarum fpi-
dem proceffus pertinet, fimiliterac quinqtie nunc narum in
apicibus principiumfumens, fcapula: fpi-
enumeratain pofteriori cervicis fede confiftens, ac nam httmerum &ciavicula:
fummumque pbftio-
pariter ut tcrtium, quartum & quintttm > mufculis nem inferitur^ cervice confi-
totafuipartequarin
conftans prorfus carneis & teretibus &: gracilibus. , ea verb qtta: fub cer--
ftitfeapulamfurfttmvellens
Seprimum par infignius eff, atquc a pedtoris oflis vicc in pofteriori thoracis fede habetur,monacho-
fummo, claviculifque qua illi articulantur, utrin- rumque cucullis rcfpondetifcapulani deorfum tra-
que ttnus pronafcirur hens^ Tertius a. tranfverfis ccrvicis
mufculns,quifiirfum oblique fuperiorum
dudtus in mamillarem infertio- •vertebrarum ac elatiori
capitis proceffum proeeflibus enattiSi fcapu-
. nemtentat. Caztcrtmi la: bafis inferttts , illam attollrt:
primis quatuor paribusfi- ahgulo quoqtic
mul tetifis recta retrorfum fi verb ex
caput ducitut, Quartus quinta: j fextse & feptima: cervicis i ac
trium mufculi ex akero latere trittm thoracis vertebrarum
primorum parium primarum fpihis pra:-
tantttm egerint, ad circumverfionemauxi- enafcitur,
capitis cipue fcapula:quebafiinfertus,eamad
liabuntttr, & in illo motu & fextum dorftim non nihil furium eontrahit. Prinius bra-
quintttm par,
primam cervicis vertebram unacum chii motuuaudtor amedia
capiteingy- claviculasfedepedtoris
rum dueent. verb mufcitlis ftium mu-
Scptimi paris ofIIproxima,&pedtoris oflepronatus,ac quodant-
A 5 modo
YQ E P I T O M E F A B K. I C 'Jt.

ifnodoiri ardtattts, brachium fa, aduhum omnes ardtando thofaciprxfecti. At>


anguiurn pedcoriad-
ducic. Secundtisabakeraclavicula:patte, que&funi- numeratis hadlentts in uno latere thoracis
mohumerb, mufculis, alii cotidem in akero latere
&fcapulaz'fpiha principiumfumensi •quadraginta
vertice brachii oiti tranfverfiminfertus, cbngruunt: id &:hisoctuaginta untis accedit,utrique
fuo.que
furfum varie attbllit, hunchumeri articulum lateri pul-communis, ipfum videlicet feptum tranfver-
chre -, & figura: A non abfimilis. Tertius
fum infimi ab pedtoris oflis & fpuriarum coftarum
tcgens
humiliori cofta prodiens, brachium redta
cartilaginibus & vertebris lumborum f uperioribus
fcapukc
ad dorf um allicit. Quartus a fexta: thoracis verte-
infertum,ac in medio verneum, in circuitu Verb ad
bra: fpina ad humlliorem ufque facri offis fedem infertionem ex cariieum, utfanguificationi genera-
i.ntermediarum briginem tionique du- fubfervientia organa a cordis & partium
fpiriarum apicibus
cens,& veluti iri triahguliverticem coadtus,in ipfi fubminiftrantium
bra- fede dirimens,thoracemqtte
chiuminibiinferituf , ubi tres commemorati infer-
propfio muriere dilatans.His accedunt bdto abdo-
tionem fub oflis capite fcapttla: articulato
minismufculiiutrinquenimirumquatuor. Primus
longe
moliuntur. atque hic mufcnlus btachium varie
feuextimus oblique deorfum inpriora fibraspor*
deorfum trahit, ttti ipfius pfincipium perquam rigit, am- cum ftto conjitge toti abdomini invblucrum
: tieque expundtpitaducitur, utmufeuli
efformans. Secundus oblique furfum in anteriora
plumeft
fimpiicem prorfus motutti obititri. fibras mittit
Qu.intusuni- > & cum fito pari involucrum quoque
verfurn cavum coftas abdbmini
occupati cohftituit. Tertius redta fibras furfum
fcapula: refpiciens
Sextus fcapulas fedem vniverfam fibiven-
ducens,apubis offeadpedfus confcehdit. Quartus
gibbain
dicat, fub ipfius fpina confiftentem. tranfverfim fi- fibras digerit,ac cum fuo pari etiam, ut
Septimus
hum inter fcapula: fpinam & elatiorem& obliqujjinvolucrum abdomini extruit, ad thora-
irnplet
ipfius coftam confpicuuin. Hi tfes amplis cis Conftridlrionem
implan- non rninus quam ca:teri abdo-
in ligamenta humeri articulum minis mufculi
ambien- ferens. C ubitum duo fle-
' ta tionibus fuppetias
tia inferuntur , brachii circumadtus dtunt,quorum
opificcs, anteribr unum caput a fcapulx cer-
& ad brachii elevationem ali-
vicis elatiori fede, alterum ab internb fcapulje pro-
quamvis feptimus
auxiliari videatur. Thoracem moventiurri
ceffumutuatur, &illis efformatuscapitibus inra-
qttid
a clavicula enatus, in primam thoracis co-
diiim inferitur. Pofterior a brachii offc enatus, in
primu.s
. flaminfericur,iliainfurfumducens, hacqueocca- anteriorem cubiti articuli fedem, potiflimum verb
fione ad thoracis dilationem juvans. Secundusin ulnam a inferitur. Extendunt autem cubicum
b afi fcap ulae p roriatus, digitis tres,
qitibufdam ac unus ab hiimiliori fcapula: cofta nafcitur,
tanquam
odto fiiperioribus coftis longe anteaquam in carth-
fecundus a brachii offis cervicis pofteriorifede,. lii
inferitur, eafque extrorfum
in defcenfti invicem connafcuntur, & ipfis tertius
laginemdegenerent,
movensjthoraee diiatat. Tcrtius ex apieibus admifcetur
fpina^ 7 a media fcre longitudine oflis brachii
rum trittm inferiorum cervicis, & prima: thoracis enatus, & fiimul cum illisin pofteriorem ulna: pro-
vertebrarumlatum membraneumque ceffuminfertus.
principium Ininternacubiti fcdcgtacilis rc-
ducens, ternis veluti tribus quatuor fitpe-
ponitur mufculus,qui ab interna offis brachii tubc-
digitis,
f iorum coftarurn intervallis fub bafi inferi-
re pronatus,in latum degencrattcndincm,intcrnsc
fcapulx
coftas furfuin dueens,thoracem fumma: manus cuti magna ex parte fubriatum: eu-
tur,eafque oblique
ampliat. Quartusabiliumoffeincipiens,furfum- jtts beneficio ea cutis minus vcrfatilis, &adtan-
duodecim coftis qudpri- reddi creditur. Radius in pronum
que ad cervicem dudtus, gendum aptior
mum a vercebris difcedunt,inferittir, thoracem duobus ar- mufculis ducitur. unoquidcm abintcrna
€tans. ex fpinarum apicibus duarum cubitiinfir-articulifede cnato, &: in radium oblique irn-
Quintus
marum thoracis & aliquot lumborum vertebra- : altcro autem juxta brachialeabulnain
plantato
rutn membraneus enafcttur, & tranfverfim radium
dudfus, tranfverfim dudto. In fitpinum verb radius
ac nona:,decima:,& undecimg coftis,ubi aliis duobus
in intcrio- fertur, uno quidcm longo, & a brachii
ra refledfttntur infertus, thoracem dilatat. ofle ad inferiorem
Sextus radii partem, cui brachialc arti-
in thoraeis verarum cofta-
culatur, pertinente : altcro ab cxterna cubiti arri-
amplitudinc repofitus,
rttm carcilaginibtts offis latcri culi regione ad mediam radii longitudinem obli-
pedtorifquc exporri-
thoracis conftridtibni In duode- inferto. Brachiale
gitur, prxfedlus. que exporredro,ibidemque qua-
cim coftarum incervailis interiores ac exteriorestuor pra»cipuis agitur mufcuiis,ac duo primi abin-
rnufculi incoftarumof- terno tubere brachii oflis pronafcunrur, &unus
reponuntur.quiextefiores
fium intervallis confiftunt,a cofta antror- offi indicem fuftinenti, alter verb
fuperiori
fum oblique fitas fibras in humiliorem niittunt: in-
Eoftbrachialis
rachialis minimo offi implantatur. tertius a bra-
terioresverb ab inferiori coftafurfum chiioffe in enatus, bifidotendine in poftbrachialis
oblique
anteriora, offa indicem & medium fuftinentia inferitur.quar-
adfttperioremcoftamfibras porrigunt.
In fex verb cartilaginum coftis affcri- tus ab cxterno btaehii offis tubere ac ul-
qua: iegitimis pronattis,
bttnrurinrervallis, exceriorummufculorumfibra; na: exporredtus, inpoftbrachialis osparvumfufti-
ab humiiiori an- nens infertionem m-olitur. Duo fi-
carrilagine infuperiorem oblique digitum primi
trorfum interiores autem fibrx a fuperiori mulbrachialefledtunt : tertiusverb& quarrusfi-
repunc:
adinferiorem antrorfum ac mulcontradti, idexcendunt. Verum primo fimul
cartilagine pertinent,
in fex legitimarum coftarum incervallis cum tertio tenfo, brachialeininternum lacusagi-
proinde
mufculi. aucem tur,feeundo laborantibus id m
quarerninumerancur infpttriarum autem&quartouna
latus inclinatur. manus rhoven-
coftarum intervallisbini tantum,univef fique unius externum Digittts
lateris intercoftales mufculi funt & trigin- tium primus ab interna anteriorique cubiti articuli
quatttor
fede
COK.POK.IS H V M A N I. II

fcde enatus, ahte brachialis radiccm ih quatttor vigefimusprimus , vigefimusfecundhs digitos


tendines, fecundis quattior digitorum moventium , & tertius , & quattus brachialis
'diflcinditur
"internodiis infertos, illaque .fledtentes. Sectindus motibtts pra:fedtorum: & duo radittm in fupinum
iab eadem fede" cum primo,fedmagis declive, origi- agentes, fttntqueomnesrtumeronovem : Verufn
fubfterhitur > in etiam decem fi a vigefimo fecundo
nem ducens, primo quatubf confurgeht digitbs
nioventium iilam pbrtionem.diftinxeris,
diremprus ceridines, qtti primi tendinibus fttbjedti, qtia: bra-
ante fecundi internodii radicem eos chialisoffipollicem fuftinentitendinem offert. In
digitorum
tendines > tandemquein tertia extrema mantt obfefvaritur decefn mufculi, pri-
p.erforant quatuor
diiritorurh offa infertionem molientes, ea fledtunt. mos afticulos digicorum flectehces, & tres fecundi
Tertius a radio juxta ctibitiarticulum enattis, ter- pollicis interhodii flexus aittores ,. & dein digitos
tio pollicis articuloinferirur,ipfiufquefiexus aUtor agentiumvigefimus, Vigefimusteftitis ,vigefimtts-
evadit. Tetfium mufculum, in ferie alii tredecim quartus , &: qttatuor mufcttli l qUoTtun beneficio
humero in extrema manu quatttor digiti pbllici adducuntuh Singuli yiror um
fiibfequuhtur, reppfiri,
bini primo fingulbrttm teftes cum fhis feminalibus vafis tiihica obducun-
cuorum qttinqtte digito-
rumoffiinfertintur, ejusflexionisopifices, &tres turaperitonazopfonata, &aliqttOtreidl:is carneif-
fecundo internodio potiffimttm ihfetti id que fibris enutrita, infimarqtte femeh deferenris
pollicis
fledtunt. Decimus feptimus itaque digitos vafis fedi inferta. His fibris tefti unus conftituitur
quoque
moventium abexterno brachii offis tuberenatus, mufculus, cujus ope teftiis obfcure furfum Vellitttri
&indici, medio ac anulari implantatus, Sic & membrana: uterum firmkntes, utrinqite car-
praecipue
eos digitos extehdit. Decimus odtavus ab eadem neis donantur fibris.hacque rafione ttterus titrobi-
exten- que untimpoffidetmufculum, cujus aiixilio leviter
qua nuperdidrusfedeprodiens,parvidigiti
fionis autor eft, & varie cum decimife- fttrfum Verfus iiia contrahitur. Vefica: cervici unus
primarius
tendine tribus anularis digitis offibus inferto
orbiculatimobnafciturmufculus, intempeftivarn
pthhi
commixtus , etiam abdudtioiii verfus exteriora
urina: excretibhemprohibens: Icemalius quoque
nonnihii ittibi fubfervit. Decimusttoritts cumillo
niufculus, redti ihceftihi fiftem circttlacim ambit
primus erir,commune principium immacura: ab egeftioni pra:fedtus„ & duo alii mufcull
qui vigefimus
ulna,npn procul abrachialis fede nancifcitur: & in
poft egeftibheni redtum inteftihum alacriter fur-
duos fere diffedtus tendines, ttnum exteriori indi-
fum artollunt. Penis radici utrique a pubis offe gt a-
cis,alterutn mcdii lateri digerir,illorumque cilis inferitur
digito- mufculus, nimis quarri fegniter ad
rtimin externum latus abdudtionis atttor cenfetur.
ipfius tentigittem juvans. Quinetiam ab interiori
a brachiali pronatus, & externo fede mufculi
poft- redtum inteftinutn brbiculatim am-
Vigefimus
brachialis offis parvum fuftinentis lateri exporre-
pledtentis, dtto enafcuntur mufculi, invicem fibi
dtus, primoque ejus digici offi infertus, illttm ex-
proximi, &: urina:meatui, quais fub pubis offibus
trorfum in latus abducit. Vigefimus primus exter-
furfumrefledritur,implantari,meatumque in femi-
no lateri exteriorispollicis regionis adtertiumuf-nis ejaculationequorriinus illcad flexum occluda-
que articulumimplantatur,poilicis verfits indicemtur, dtlatantes. Frimus rerhur moventium ab lhurri
extenfionts audfor. Vigeumusfecudusabulnapau- bffis extitha fede:& coccygis oflispofterioriregio-
lo fuperius quam nuper didtus prodit : &mox bi-
ne enatus,pofteribri femoris fedi,
maghi prpeeffus
fciffus, una portione in tendinem & ejus qubque
ccffat,. radici hihafcitur.
partitb amplainfertione
brachialis offi pollicemfitftinentiinfertum, & du-
Secundus fub prifh& ex parte reconditus,
magna
dtum,quo manus radiimotumin pronttmfequitur, magifque ab anteriori ilium offe fede pronatus,
adjuvantem. Altera atttem pats in duas rurfus etiamdiri- femoris infericur. Tertius
magno proceffui
mitur, unum efficiunt tendinern fecttndo: & longe minor, occultatus,'
quxfingula: ipfbque penitus
hsec quidem fuum tendiriem prtmi pollicis offis ex-
ab ilium coxendicis aceta-
offejuxtapofteriorem
terioris fcdJS inrcrno lateri inferir : illius verb par-bulifedem etiam fcmoris
enafcitur,magho pfoccf-
tistendoilIioffitantumobnafcitur,infecundum&: ftti ihfertus, & ut duo priores femur cxtehdens, ex-
tertium pollicis os infertus. Horum tendinttm be- trorfumque in latus agens. Quartus a tribus humi-
neficiopollexintrorfumvcrfus extenditur. Vigefi- lioribtts offis facri offibus pronatUs, ctiam magno
mustertius ad internum offis lattts fe- inferitur, femur extendens, & extrbrfum
primi pollicis proceffui
dem obtinens, pollicem ab indice abdu- non parum circumduccns. omnium cor-
infigniter Quintus
cit. Vigefimusqttartus ab offe poftbrachialis indi- poris mufculorum maximus,& piuribus partibus a
cem fuffulcierite enatus, & primo offi coxendicis offe ac ducens,
pollicis pra:- pubis principium pofte-
cipue infertus, polliccm indici proxime adducir. rioriquefemorisfediadhumiliora ca-
ipfiusufque
Superfunt adhuc quatuor graciles mufculi, qtta- pita infertus , extenfionis & redta:ftationis audtor
tuor tendinibus fecundi moventium, muf- habctttr,femur eriam introrfum
digitos agens,idque ipfius
culi in vola attenfi, & in internum latus primi qua- a offis humiliori fcde
potiffimum portione pubis
tuor digitorumoffis inferti, Sextus a duabus infimis thora cis& ali-
coruthque digitorum pronata.
ad pollicem in lattts adductionis miniftti. lumborum Vertebris iriitium
Repo- quot fuperioribus
nuncuricaqueinincerna cubici fede mufculus, la- capiens,minori femoris inferitur, fcmoris
proceffui
tum manus efticiens & fecundus flexus ttna cumfeptimo
cendinem,primus audfor: qui a rota interiori
brachialismocuumattdtores, primus,fecundus &: oflis ilium fede enatus, minori qUoque procefliti
tercius moventium, & duo raditim in elatius fexto Octavus a ofle
digicos pro- ithplahtatur. pubis
ttum ducentes. In externa autemfede confiftttnt fub minori fcmori
pronatus, proceffu longa infer-
^ecimusfcptimusjdecimusodtavusjdecimusnonus, tione implanratur, id quidem flectcns, verum ct-
A 6 iam
\% E S T O M E r A B E. I C JS.
iam iiripenfe introrfum movens. Nontis ancerio- anteriori tibia; fede pofitus , a tibice ofle qua illi fi;
fempubis cffis foraminis fedem occttpans, majori- bulafuperius coarriculatur tendinem in
pronatus,
qtte fcmoris procefllti infertus, introrfum femur radicempedii offis pollicem fuftinentis "inferir. Se-
circumvertit. Decimuspofterioreminterioremve ptimus afibulaprincipium ducens, externum tibia-
didtijamforaminisfedeinfibi vendicans; &fecun- latus occupat 5 ae tendinem fub pedis inferiora re-
dum coxendicis offis pofteriora.tutifliine reflexus} flexum, pedii offi poliicemfuffulcienti inferit. O-
ac veluti aliis mufcuks hic pronafcentibus adau- dtavtisfeptimo occultatur, atque afibula etiam e-
dtus, majorique femoris proceffui implanratus, fe- natusjtendineminferitradici o.ffispediiparvu digi-
rriur extrorfhm cireumvertit : tibiam tumfuftinentis. Nonus eft ejus
agentium pars quem quatuor
ab ilitim offis fpina: anticafede enatus& pedis digitos extendere mox didturus ftim, inferi-
primus
admodum oblique fecundum femoris internam fe- rurverbadmedium fere Iorigitudinis offis pedii5
dem dudtus,anteriori tibia: fedunferitur,totiufquc ante parvuhi digitum pofiti. Primus mtt-
quinque
gracillimus,& fimul longiffimus mufculus fculis pes exrenditurifeu forticer terra: admovetur,
corporis
eflicitur. Secundus apubis offiuiri commiffurae- : &fi
quamvistertiusmufculusidihvalldeprseftet
natttsi in eandem eumprimo fedeminferitur; Ter- qttid ad pedis motuin facit, eum in obliquum ver-
tiusacoxendicis offis appendice principium obti- f hs interiora agit i fexto autem,feptimo, odtavo, &
nens , in eam quoque fedem tibia: implantatur; nqno pes fledtitur mufculorttm benefi-
,horumque
Ouartus ab eadem fede eoxendicis offis pronatus, cio pes laterales motus, prout fingtili aguntmuf-
& portioriem fui a fcmons ofie in defcenfu affit- culi,experitUr.Pedis digitosmoventittm primusin
mens, tibia: cumfibulaarticulo,.fed potiffimum.fi- plantatbtttscolloeatttr, &infima parte membra-
bulas inferitur. Quinttts ab eadem etiam regione nam impcnfe craflam, & laro in matttt tendini noh
adepttis , in anteriorem tibia: fedem abfimilem obnatam & a cal-'
principium pertinaciter poffidet:
cum tribus primis, verurn mintts declivis,implan- cis ofle pronatus, fecttndis quatuor in-
digitorum
ratur. Sexttts ab ilium offis fpina pronarus, mem- ternodiisfingulos tendines offert,eorumflexusau-
bran.se. modo mufculis os femoris amplexantibus dtores. Secttndus & tertius tibia: fedem
pofteriore
obducitur,& potiffimumadexterius lattts gentt ar- fecundus tibia: oflimagis
perreptant,& quamfibu-
ticuli inferitur. Septimus aradicemagni fernoris Iser exporredttts, ab illoque pronatus, tendincm in
enattts, & exterhumfemoris latus occtt- qtti in quatuor diffedtus tendines,
proceffus plantammittit,
&nono teridinem cui
pans , cum odtavo efformat, fingulos quaruor digitorum tertiis offibms. inferir,
inriafcitut\Odtavus enim a cervice femoris primi mufculi cendinesjpcrinde ac in inanufic, per-
patella
& radice majoris ipfitts proceflus originem dtt- forances, eaqueoffafledtences. TerciUsafibulxad
cens; qtiafi rotum femoris os proxime ambit. No- tibiamnexucnacus,&eciamfibula:mulcumexpor-
nus a coxendicis offis tttbere fiipraipfiuscum fe- redtits, tendinemin plantam profert: a quo exigua
more articultim, anteriori in parte ori- tendinibus commifcetur, indicis & medii
confpicuo portio
fitmens, & feptimo & odtavo inftratus mu- tertiuminternodium nedtenribus: reliquus autem
ginem
fcttlis, adanteriorem genuregionem fertur : acin tottts in fecundumpollicis os inferitur, iliius flcxio-
tendinem dcgenerans, cum duobus nttper didtis nisaudtor. Decemmufculihisfttccedunt, quiinfi-
unum conftituit tendinem, anteriori tibia: fedi va- gniter muttib implexi, acpedii oflibus adnati, pri-
lidiffime implantatum, atque itaprimus, fextus, ma digirorum ofla fledlunt duobus mufculis ad fin-
odtavus &nontts tibia? extenfionis opifi- gulos digitos pcrtinentibus. Decimusquartus igi-
feptimus,
ces habentur i fecttndo interim, tertio, qttarto & tur, cujtts pars nontis pedcm moventium cenfeba-
tibiam liquide extendentibus. Quiinpo- tur,a tibia: anteriori fede pronatus,in qttatuor diri-
quinto
mufcttlus, &ab externogenuarticuli mitur tendincs, qtti quatuordigitisinferti, eorum
plitelatitat
in tibia: os oblique pertinet tibiam non exrenfionis autores cenfentur. Decimusquintus ab
ligamento
fiedtit, & fi quiti agit, obfcttre motum imitaturpri- interiori tibia: fede etiam procedens, polliciinferi-
mi radittm in moventis mufculi. Eorum tur,ipfius extenfionis opifex. Decimusfextusinfu-
pronum
movent, primus ab interno femoris ca- periori pedis fede reponitur, carneaque cftmoles
qui pedem
uti & fecundus inquatuor divifa rendines, quorum unuspollicis
pite juxta gcnuarticulumincipit,
ab cxterno nancifcirur, ambo po- fuperioris fedis externo lateri implantatur , fe-
capite principiu
fteriorem fiira: parrem conftituentes,& cum quar- cundtts indicis, tertiusmcdii, quartus annularis:
mufculi tendine hi tendines; eorum in exter-
tipedem.movcntis congredien- atque digitorum
rcs, in calcem inferuntur. Tertius exiguus eft mu- num latus abdttdtionis opifices ftint. Decimusfe-
fculus, ab cxtcrno quoqi femoris capite pronacus, ptimus externum pedis latus occu.pans,& parvi di-
in cenuiffimum cendi- a. ca:reris removeti
& in poplicis regione a^httc giti primo offi infertus, illum
ncm defmens, calcis oflis interno latcri inferrum. Decimusodtavus interno pedis latcri exporredtus,
moventium maximus eft, ac a fi- a ca:teris digitis abducit. Deinin pcdis
Quartus, pedem polliccm
bufsc cum tibia coartictilatione incipiens in validif- planta carnea conflftit fhbftantia,in qttatttor graci-
fimum definit tendinem, cui duorum primorum ies diffedla tendinibusadha:rentes,quo-
portiones
tendounitur, fimul cumipfb calci infertus. Quin- rumminifterio tertia quatuor digitorumofla, fle-
tus mufculus tibia: ac fibttla: pofteriori fediproxi- dtuntur. Ha: portiones interno quatuor digito-
meallocatus, ab iifdem pronafcitttroffibus ubiilla rtim lareri ad primum articulum inferta:,eorum ad
dehifcttnt, & juxta interioris malleoli po- pollicem addttdtionis aurores habentur. Ac pro-
primum
fteriora tendincm edticitin tarfi os, quod refferam indefiiftas quatuor mufculo-
quatuor portiones,
imitantioffi conterminum, eft infertum* Sextusin rum vice enumeraveris3in tibia: poftcriori fcdeob-
fcrvabis
C6KPORiS.HvM'AN"I. I)
jfecundiira, tertiurn, quartum pe- generis oecurrir figamentum, feu mcmbrana pb-
fervabis primutfi
jf eeundum & tertium digitos ftio- rius. In htittieriarticulp tria
dern movciitium peculiaria vifuntur^
inoventium. teres efr &ab interno
ventittm > & fub illis quintum pedem quoriim primum ', -fcapuiai
vcrd fextum, feptimum, no-
proccflu enatttm , in externttm humeri fer-
In anteriori odtayum, caput
auctotes ,'& decimumquaf ttim,
tttr, alia dtto ab elatiori cervicis fcde ena-
num pedis motttu fcapulas
digicos
moventium 5 in pede au-ta,in idetii capitt- pef tihenc, & tihum qtioque hic
d^cimumqttintum
agentem , & decem ab interno feapula: proceflti in fummurii huhierum
temhabtteris prirnum digitos
offa fledtentes > & dedmumfex- ducitur; In brachialis offium inter fe &~ctirri peff-
primadi^itbrum
cum, decimumfeptimum j decimumodtavum brachialis
digi- offibus connexu, ut &inpede', paffim
moventium , nift decimumfextum in
cartilaginea ligamerita .in.terveniunt. A facro ofFe
tos quoaue
eflcc Porrb mufculo- duoteretiaincoxeqdicfs ospertinent. Exfemoris
piures aiyiderc propofitum
hon memi- fuperibri ^eapite tef.es .ligametttumin coxendicis
rum enarratione paffim ligamentorum
invicemrefpon- . acetabultim inferitur.Ih.genu articuli medio carti-
ni, qubdmagnaexpartearriculi
Gmriibuscnim artieulis orbiculatimliga- lagiheum. cbnfiftit Iigamentum j i& deih in pofte-
dearit.
ab unp effe in alitid , aut in cartilaginem, rioriipfius fede> &utrinqueadlaterauriurnpecih-'
mentum
j- aut cartilaginem infertum
. liare fecahtibus o.bvium efb Ex ligamehtbritm verb
vela caftilagineinos
obducitur , paucifque arriculisiigamenta tranfverfimtendinibus obdueltorttm; tendinefque
privatim '
Vt in capitis articulo ne fua fede dee3ihent,continentitimnumero,.in-in-
teres
acceffere peculiaria..
rerna brachialis fede unum confiftit, & fecuhdum
quoddamadentefecunda:cervicisvertebra:.inoc-
& fecundum dentis univerfam internam federh unum
cipitis os ducitur, pofteriorem eujttfque digifi
fedemin imum tranfverfim fertur. contittuum habetttr, juxta-braehialisradiceth.in.
primavertebra
Vertebrarum admodum carti- externa radii & ulna: fedefex occtirfuht. In ahte-
corporaiigamenris
committuntur, afcendentes verb & de- rioritibia: fede juxta talum unum quoque obfer-
lagineis
fcendentes validis qttoq; ,fed vatur, &tria inte.r calcem & internum malleo-
eofundemproceffus
tantum ambientibus dein in fpiharttm lum , dein unum inter calcem & externum mali
colliguntur:
iritervaliis membraneuin confiftit ligamehtumj leolum; Sie & in interna inferiorive pedis digi-
ficut in*Subito & tibia, ubi offahie invicem de- torttm fede > hujus quoque generis; ligainenti
hifcunt: ihfuper"in pubis offium Foraminibus hujus fpectahtUn

#JIC O L A.I FONT A N I A N N O T ATION E S,

'• In G A P. II.

qtibdfpedtat, £emulatuf duritiem Separacur ubique facile, prseterquam in planta


Llgamcntuiri
cartilaginis,conjungitque & continet b.ffa,qua: pedum $ vblifque manuum -, ibi enim fubjedtis ten-
r aliter diflilirent. donibus tenaciter adhxrefcir. .
Hoc tendo fequitur mediam dufitieminterli- In ffohtc facicque & ahteriori collo^ cumfhbjc-
&: nervum obrinens : tanto enim mol- dtismufculis-,coalcfcit:quare etiam ih illis partibus
gamcntufn,
lior ligamenro, quanto duriorncrvo. triobilis. Hxc i iicet naturaliter alba fit, tamen ad
A tendettdo dicitur,quia membrum inftar chor- humorumabundantiam variatur: ficinfaoguineis
dae tendit. Membrana, alias cunica hUhcupacuf* cfl: rubra,pra:cipue fub facie,ih biliofis mc-
gilva,ih
lanchohcis higra^ in phlegmaticis alba.
D E C v T E.
Cucisdiffert a membranaj DE MVSCVLIS.
utfpeciesagehere.
Ha:c enimambirvel totUmcbrpus,feupartem ali- Paucade mufculis adjicia:attamenunumhbta»i
quam. Cutisverb eftampliffimaquardamtunica, dum:alios cfle tnagis carheos,alios magis nervofosj
tocum corpus concegensj eaque dtipiex. Exterior, aiios membranis abttndantes, alios oblohgos, la-
qux cuticttla dicituf, a vera eute non facilc fepa- . tos, profundos, alios rubentes,candicantes alios.
ratur,nifiurendo. Altera verb,tota illa pars nos ve- Dividuntur gencratimin caput, ventrem, cau-
ftiens : craffa cnim eft, &ita oportuit ^ cumfit reli- dam. cxoftus cft mufculi, venter
Captit, pars illa
quarum partium bpcrcuium, totiufque animalis tumentiori cauclatendo.
nativum effet Mufcukis eft animattts, ali-
tegumehtum.Senfilis,uttoti corpori quia Vivit aflumptb
tadttts inftrumentum, & externa: caufie, qua: alte- mi*rito,&in eo graviffimus fepe dplor fenritur.
rando, & vulnerando corpits Ijeduht, prius fcriti- Numcrus illorumplcrumquc eft ad eaptttmhb-
rentur,quam altius in corpuspenerrareht:raritatis minis. Odto mufculos abdbminis Audtor notat:fed
atttem eft ucilicas, ttna qitod per poros illos,
Faliopins decein
dttplex numerat, quos pyramidales vdcat.
arreria: per rocttm corptts diftribura: j frigidttm ae- Voluerunt nonnttlli Anatoihici horum mufculo-
rem attrahant, ftimofum Af*- rummUntts efle,veficam falfum
eimdemq; expellant. ebmprimere,quod
tcriarum enim bfcuia *.feu exigua ad cu- eft : nam actoJlunt -, & confequentef
fpiracula, peritohxum
temetiampcrtinent, efliciuntque cbrpus perflabi- omhiamembra & Veficam: ratio eft, qitoa hiha-
le. Altera utilitas eft j ut per eam tercia: codtionis beant latiffimam fedein Ifti ali-
principiumqfte.
excrcmenca,qua:ihfiriguHs particulis continentur, quando non reperiuntur,licetutplurimumfccu$
evacuennm fiat. abdomen breVeni-
Etquandonon apparent,
B mis
54 £ i> I T Q M 'i F A B K 1 C JE
mis,in caufa cfl; &: vefica depcnder ab arteriis urri- Vtrum temporttm iaffio perictilbfa fempcr, &'
bilicalibus. Interdum dexter, iriterdum finifter ab- lethalis ? Rejp. Ssepeniimero. Nihilominus tameh
eft. Nonraro aker majof,alrer mihor eft, ucfsepius vietorem, cujus tempora glande chartacea tranf-
ihihi videre licuit in diverfis cadaveribus. *
verfimfauciatacranr,cujusmaxilIaInferior,capur,
ac ipfa bervix convellebatur,curavimus.
D £ MVSCVLIS O c v L i. Noftra intenfio non eft cocam mttfculorum do-
Sextantumin homiric oculorum mufculifuht, ctrinam percradare. Quarehicfubfiftimus: itata-
nonfeptcm, utfalsb opihatuseft Galenus, quem men, iit exempktm rariffimum adj ttngamus.
V E s A L i v s fequicur.Sepcimus ille bulbofus,feu Fannina qua:dam quinque menfium gf avida,di-
orbicularis appellatus, bruris f elinquimus, cujtts remturapugnamfnariticum cive quodam, genu
figuram fere expf cffic idem audtor. altefutriusinventremgraviterprotruditur.Ceflat
Cuf mufculus temporum ammalibus dolor paulatim. pafturic elapfb rempore filium,
quibufdam
major conceffus eft, quatn homini ? Rejp. Quia ho- cujus abdomen, mufculis ab umbilico, offc pubis
mihi cxigua mandibula infenor tenus, ita erat ut tnteftina, &bmcn- *
eft,ac dences ef, fo- denudatum,
lummodp ad cibtttti frangendum inferviunt, nec iri tum, pcr pcritona:um confpieerentur. Mufculi vc-
dentibus-morfuvc rbbur habct , ut animalia. Mu- rb rugati erant, firmiterque bflibusJchios adha:-
fculi temporum non perperam refcebanr. Infans decitna Diffcdto, a
parvi funt', qUah- luccperit.
hpminis robur confiftit in ratione & D. THEODO. iLo <van derNo E N , Medico
doquidem
manu, dexteff itrio , peritohfeo , omentum ac inteftina
Cur mufculi hi, capitis offibus irifcrti funt ? Refp. fiderata vidimus ; dubio procul, qubd mufculis tc^
utiintimmunes abcxternis accidentibus, qua5 eos dta ripn erant. Cujus figuram hic depidtam damus.
•facile lxderent.
CoRPokiS HVMAWI. ij
Huic paria exempla dup adhedtittius : primum va famts. & quia pats fa:tus nutritur a fimili rhatris
talecft: .... parte, a.qua\& varios paritur irifluxus & dependet,
Geertrudis Hermanni filiae quintum jammen- ficutfublunaria a catleftibus, inde eft, quod partim
Tem crravida:, dttm forte in hof tb vedtigalium Prx- a phanfafia,partim a parte la:fa,vis formatrix Eietus
fedti Hoefyfer aqttamhaufit, brachium a fencina excitatnr ad fimilem cicatricem, velfbrmamfxtui
la:vum:illa fubiro manum parci Ixfx ad- communicandam.Sed urgebis:cur igitur,&: fi fana-
percuritur
movec dextram. Infans cempore a natura cbnftitu- tum fit matris vulrius, f emanet adhuc tamen iimilb
foin lucem erumpcns, prodir unico brachio, dex^ mihfarite?
Rejp. Primo, hocinde contingerepbffej quod
tronepe:locobrachiifiniftriapparetquafiveficula
rotunda quzedam j bffis expers, ihftar fere vulnus paulatim f eficitur, & fucceffive , unde nori
oblonga
farciminis. Hattc paftem gangraeriatam abfcidic promovet gravidam fxminam ad imaginarioneni
chirurons, & vivit etiamnhm puella decem ntmc fof tibf em,ficuti movet vttlnus rcpehte iinpreffum?
annos nata. Secundo. qiiamvis mater per Facultatem for»
Secundiith. Ruftica fexto ab inprasghatione matricem fktus, habeat viftutem cicatricis for-
mcnfe, dum camiho expurgando occupatur, pars mandg,non poteft tamenillud auferre,flcuti poteft
laridiin^ens deciditinejus cerviccm.Pariens,pro- illa facultas haturaliter nulla arte adhibita confor-
diitinfans habens in cervice quafi aduftam.fbleam, mare fa:tum, non cafnen naturalitet pbteft cbnfbf-
fine offeoccipitis, cerebro tancttm pellicuia invo- inacum deftruerc.
luto, qui feptimo die a partuo, biit. Qubd fi nafi pars.penitus a racte avuifa fit $ qu£C-
Difncultas hic orirttr,quomodo mulier gravida j ritttr uttttm fieri pbffit, tit muf culi brachii fuperib-
vulnerata, concufla lapide. aliave quavis re petita, ris nafo agglutinati ac colligati,cum Taliacotio, ica,
ftti vttlneris •
cicatricem imprimere poffit faetui? accrefcere, ac coalefcere pbflint, ut naftts inde de-
Refp. Quia in matris anima tanquam in ftibjedto ntio efformari poflit ? me quod fpectat, nugas puto.
fitnt omnes potentia:, utphantafia, vis conformati- fedcuipericulufacefelibet, minuheidmeumeriri,

DE ORGANIS NVTRITIONE, QVJE EX CIBD POTV^

QVE FIT, FAMVLANTIBTS. CA>. III. ?

A N D o QJVI D E M homo proptet femen peritonaio acccditj rioii minus quam dua* propria:;j
genitaic,fanguinemque menfcruuni, geriera- laxari contfahiquc apta i noh tameri undique pari-
QV tionis noftras & eorum ter
primordia i quibus ampla. Intefiinorum flquidem 4 ventriculo
conftamus matcriam immorcalis fieri nequiyit|irh->' fecundumvehtricuii
' proccdcns ofigo, pbftefiora
menfus rerum Opifex, utis quani diuriffune vivatj ad.dorfhmufquereflexaj &duodenumhobisap-(
&: fpecies ipfius nunquam deficiens feriiper im- pellata, ac dein huip fucccdetis inteftinofum pars,
mortalis perfevcretj fblicite maehinatur. Vt enim quam jejuhutndicimus, & ea quse lltumfeu volvu-
ad debitumincrementum hbmpaccingerer, ac illa lus huhcupatur, fiufque orbibusilia,& fedemundi-
qua: infirus calor pCrpetub depafcitur, quam ficri qttci umbilico fubjedtam, & conterminam impieti
poffec proxime reflituerencur, .organa.nutricioni pari qUodammodo conftat amplltudiric , qux
multifatiam famulantia obtinuimus. Cibusnam- quum ardtafit, ut didtis nupet intefl-inorumparti-
quc dentibus,qub poftmodum leviori opera cbnfi- btis gracilittm noinen inderetur,in caufafuit; Por-
ciatur, effradtus, pefinde ac pbcusab oreiriyeritrir rb inreftinorum pars iri quam ilii terminus ceffatj
culum, canq\taminpromptUariurri, perviaindur impehse craffa &ampla vificur,ipfique appehdidu-
cuncur, qUceduabuspropriis tunicis teridi, acque iUm cohcinuacur, inftar lumbfici invoiutLim angii-
in fe concidere aptis formata, cx faucibus fub afpc- jftumque,& uno ore doriacum, ideoque cjecum dif-
ra arteria,ac deinfecundum thoracis vertebfas per fcctionis proceribus appellatumi Ipfa verb eraffa
feptum tranfverfuminfuperiusjfiniftrumve ventri- iriteftinorum parsadextrirenisfede adjecpfisca-
culi orificium pertinet,&ftomachus aut gula voca- yum afcendehs, hinc fecundum veiitriculi fundum
tur. Venrricitlusverbinterjecur&:licnemfub fe- adlienisfedem, &illincfecundumfiniftrifenis fe-
pto rcpofitus, &: infigniter capax j. &: fectthdum d.em devolvitur, & gyro quodatn in finiftra pubis
tranfverfum oblongus, in finiftraque corporis fcde fede reflexajtotoqtie ilio diidtit colum conftituens,
quamin dextra amplior,.& duabus demiim tunicls fupcr offis facfi inirium redta deorfuni ad anum fcr-
diftcndi contrahiqiie idoneis ,&fertio qUodamin- tur, redti acprincipis iriteftini nonieri ihibi obti-
volucro, quod peritona:um educitintectls y effbr- hens. In ha:c itaque inteftina quicquid ventriculus
matus: reriis acnetvisim-
&.compluribus venis,af ebnfecit* dcpellitur, pef varios illorum gyros dc-
plextis quod ab ore illi delatum eft, cbric<3qttit j ac .volveiidum : Vcha:autemqua2innumerafefieajc-
vclttt inladteum coris cavo una ciim afteriis '
cremoreminfitavi emutat, quem a magha arteria clc-
per futiminferius orificium ex elatiori fede dextri promptis, inter dtias membranas inteftina dorfb
ipfius lateris exortum, ininteftina * multaque ac glandulis
propellit. qua: colliganres pinguedine
corporafunt tereria uno conrinuoquc ac innutue- abundantcs, & mefenterium vocatas j in infeitina
ris orbibus tortuofo dudtit a ventriculo ad
gyrifque pet tihguntjcx ipfis (f ed potiffimum gr aeilibus)intc-
podicem pertinentia, & fimiliter ac vcntriculus ftinis, Cjtiicquid fahguini efliciendo idoneum eft,'
duabtis propriis tunicis cxtructa. tertia a fimul cum aqueo, concodtionis venrri-i
quibus tcnuique
B s culi
i£ E t" i T o M . E t A B &' t . c M .
culi recremehto exugunt, id jecori fanguificatio- pagines,& fblobem adhuchumiiiori omenri meTn-
nis officin^ deferentes.Ipfum atttem craffius &ine- brana: fpargens, Iienis cavo inferitttr, ab ipflus pro-
fenfimin crafla colli-
pttim fttdlioni recremenrum paginibus, anteaquam Iienem fubeant, ventrictili
illic tantifper affervandum , donec finiftro lareri ramulos offercns:: inter
gitttr inteftina, quos infignis.
liominem moleftans , reclufb redtum inreftinum occurrit,qui fundttm ventriculi in finiftrafede pefi
orbiculatim ambiente mufculo femel univerfim- reptans,ventriculo & ftiperibri membranae omcnti
que hominis arbitrattt egeratur. Iecur innullas di- foboles derivat. Vena:porr£autemfobolesper.je-
remprum fibras lobofve, ipfi fiibminiftrantium or- coris fubftantiam diftributa:,quicquid ab inteftinis
ganorum elatiffimam fedem occupat, ac ventricu- &: nonnihil a ventrictiloquoque jecbri detuletunt,
lo magna ex parte incumbens, feptoque tranfverfb infecontinent, acjccur ejus cremoris oprimum
proximefhbdittim, &magis dextram quamfini- concoqttens, in fanguiuem id cmu.tat, fita: etiam
ftram.corporis fedem implens, fttpra gibbum >infra concodtionis duplex recremenrum , uti in vini
cavumvifitttr, accumbenrium illi parrium forma: omnique concodtione alia fieri cernimus, obri-
&d amuffimcongruens, & multarumvenarumim- nens^unum quidem craffius, qttod vektti fariguinis
fubftanria concreto fxx & lutum eenfetttr bilis
plcxu, quibuspropriajecoris atraque vtilgb fere dici-^
fimilis ciixurnfundirur,cffprmatttm tur:& per portse veham inlienem
huperfangttini ablegattir, qui ad
involucro ab ipflus ligamentis quibus pe- finiftrum venrriculi latus ad inferiora
tenttique pofteriora-
ritonaeo firmatur procedente obtedtum, nervulof- craffioris
que repbfitus% lingua: imaginem e.xpri-
duos & arteriamitem unamadmittens, & na- mit, accumbentium organorum forma: jecoris ritu
qtte
turalis feualtricis,aut, utPlato dicebat, venereo- congtuens, & mukis venis ac item arteriisintef-
rtim cibbrum & poruum concupifcibilis anima: fo- textus, qttibus propria Iienis caro lutofbfangulni
mes. Cseceruin veharum perjecur diffufarumuna fimiliSj&tenui tunica,qttam omentum porrigir,iri-
fefies in gibbo ipfius conflftit > ad cavam pertinens tedta obnafcitur. Lien itaque craffius jecoris recre-
venam, alterain jecoris cavo repohitur, porta: ve- mentumadfeallicere , atquein ipfiits nutrimen-
nx caudicem cpnftituens : qtia: primum veficula? tumconvertere, &fiquidfibiadaptarcnequit,in
bilemflavam reeipienri fttrculos dtios pfomit, dein Ventriculum id erudtare credimus. Tenulus aurem
ventriculi pofteriori fedijuxtainferius ipfius orifi- jecorisrecrementum, qupdveluti flos vini liabe-
cium: inde ventriculi fundi dextra: parri ramus of- tur,bihs flava eft, qttam meatus inter porra: & cava»
fertur, a quo f amuli in ventriculum & fuperiof em propagines fubftantiam in fe al-
per jecoris digefti
omenti membranam fparguntur, quod membra- liciunt, & fenfim colledti in unum meatum ceffant:
heumeftcorpusfacculimodoextrudtum, &vafis qui ex jecoris cavo edudtus; in bilis veficularft pef-
tutb deducendispraxipuasadaprarum: quanquam titier, cava: jecoris fedi inftar oblongioris piri me-
venis arreriifqne & pinguedine illis affufa dia ipfitts amplitudine innatam & corpore con-
quum
fcateat yinteftittorum quoque calorifovendo auxi- ftantem diftendilaxarique apto. In hac Vcficula bi-
lierttr. Inftar circuli enim a dorfimedio fub ventri- lemaflervari diffedtionis profefforibus pcrfuafum
culi pofteriori fede incipiens, per jecoris cavum ad eft, donec ipfa meatus peculiaris beneficio illaift in
fttndum vcntriculi (acujus tertio involucro inibi duodenum inceftinum procrudac: firiiul cum ficcis
ad lienis cavum, & hinc ad dorfi me- vencriculi recremencis egercndam, acinreftina fua
pronafcitur)
diumfuo veluti initio. defertur. Hinc verb facculi mordaci faculcace ad irritaturam,
propellendum
inftar deorfitm protenfum , anteriori inreftino- atque a pituita illis infidenti liberacurami Carte-
rumfedi obvolvitttr, innatatve, colum inteftinum rum fanguis didtis nupef cxcrementis repurgatus,
mefenteriivicedor- ex anguftiffimis Vena: porta: ramis in ardiiflimas
quavcntriculo exporrigittir,
fo coihmittehs. Ca:terum caudex poftquatn caxxvcnx propagines contendit, tenui aqueoquc
porta:
omento fuffttkus, didtas nuper deprompfit propa- rccrcmento, qttod exinteftinisinjecur aflumptum
, in duos particur trttncos ac dextrum qui fuit, vehiculi loco utens. Id namque hadtcnus fan-
gines
mefenterium varie digeftttm,intc- guinem concomitans, & fimul cumfahguincin ca-
gtaudiof eiijper
ftiriisoftert, duodenointeftino, &jcjuniini- vam venam confcendens, fitiin his angiportis infi-
prius
tio ramtim exliibens,glandulofb coiporehtticinte- gncmufumpra:ftat. Quumverb hucufque fangui-
fuffulrum. Siniftcr trun- ni prompta: digeftionis nomine aftitit, & fariguis
ftinorumfediexpofredto
cus inferiorimembranaomenti intcxtus,ventricu- tantum ipfius copiam infuper non reqttirit j confo-
li pofteriori fedi qtta dextram dorfi partem refpi- num fuit, ut id a fangttine alioquin onus ipfi futu-
cir, parvam offert propaginem; dein etiam omenti rum expurgarerur : cuimuncrirehesappofitiffime
infcriofimembrana:, mox glandulis hic vafbrum famulantur, utrinque finguli ad vena: cava: latera,
tuta: diftribiitioni colorc carneis: dein &jecoriproxime allocati,ac maximam ferofi illitts
prxfedtis,&
'fecundiim ventriculi ramus ab illo humoris portionem ftrenue ad fe allicientes,illam-
pofteriora
afcendit, ventriculi dorfi medium fpedtanti fedi queafitnguineexcolentes. Quodqtto oportunius
furculos &c coronse ritufhpe- moliantur, infignis vena & item arteria reni tranf-
prinuim cxporrigens,
fitis venrriculi orificium ampledtens, aquo praeter verfim exporrigtintur, ac ren in finum membra^
furculos unusfc- neum&ampliter cavum , inmultafque difledtum
deoffumftirfumquedepromptos,
cuttdum ventficuli ad inferius ventri- & fubftan -
pofteriora propagines,ferofum fanguinem excipitj
cttli orificittm Ipfc auteih finiftcr tia:renisillifinuiobnata:,& duplici tunica obtedta:
prorcpit. porra;
caudicis truncus finiftrorfhm femper tendens, infi* beneficio urinam expurgat, illamin aliumdcdu-
hic quoque venam, omerito & colo cens finum, quem urinarius meatus vena: modo
ghem promit
inteftino ille verb in varias fedtus pro- cohftrudtus excipit, hancin veficam delaturus. Ve-
implicitani:
fica
C o i*. v o R 1 s . H v M A >r i. 17
rituu- fertur, ramum cervicis fedl , &alium
fica ctenim rotunda:kigena: quodammodo pofteriofi
rinam fenfim admirtenris,adpofteriorem pubis of- fcapttla:gibbo.,- & alium fummi humeri fuperiori
conftat tunicafimplici & fediexporrigit,& fecttndum exterius "iaths.mufculi
fis fcdem pofita,pcculiari
inrerrexta, & cubitum flectentium anterioris fub cute .
nei-vea, triplicique fibfarumgencre prore-
ac diftendi cui a peritonaro ab- pens, furculofque graciles cuti depromehs, fupr^
eontrahi prbmpta,
domihifvemenibrana, qua: hactenus didtorumqt- ctibiti artieulum difiedta, aliquahdo unum ramtuii
o-.mbfttm ePc involucf um &' fifniamentum, alia ob- latentehi,&moxabfumptmhiad cttbiri ar-
penitus
i-n pofteribrem veficx fedemhaud prbcul ticulum defert. aliumfubcute oblique ad cubiti
aucicuf.
ab ip&iVs cefvicc, aiingjulis renibus fingulimeatus flextts mediuiri eum axillafis vena: ramo coifcurum
admoduminduftrie inferuntur, ipfaque tantifper communemque veham conftituturum.tertium fhb
donec illa, auc copia, auc quaiicace cti te fecundum radium in pofteriora cubiti^ac tah-
"urinam colligit,
moieftans , reclufo orbiCuiatim vefica: dem ad braehiaifs radicemjuxta ulna: extremum
bominem
ambiente mufculo, univerfim excerna- mittit qui axillaris propagini inibi commixtus; par-
tervicem
cava: ve- vi &anularis digitorum.exteriora fcandit. Axiliaris
iur. Saneuishacinduftfiarepurgatusper
ceurivulbs quojdamuniverfb in axiilaiatitans j. & cuti anteriorem brachiifedeiri
harramos, corpori
fibi familiare exfangui- verfus intgriora inveftientf ramum pfferehs., fhr-
dip-eritur,utfingula: partes
efnucances, & fibi cuhirn praebet capitibtis mufculorum eubitumex- ,
ne^cmul.-reaht, idque apponen-
ics, ih pfoprium hurrimenrum convercant: ac de- tendentium &aliumilloriihi mediaJpropembdum
muihhujus coricbdtionis quoque recrementa afe longitudini 5 dein aliam propaginem cum quarto
fundtionibtts. Pprrb cava: feries brachiumpetente nervo fecundum brachii pofte-*
propriis abiganc.
obfervatur. ubi ea in pofterio- riora ad cubiti ufq; exteriora abiegat. Mox in duas
cjufrnodi plurmmm
ri jecoris iede confiftir, ex ariteribri ipfius regione, fedtavenas, unam prorfiis toto dudtu inprbfundb
ramos g-ibbumhumerpfafcriedi^ fubmerfam, acarteriafemper concomitatam, per
promir,injecoris
o-cftos : fitrfum autcmafcendens, rranf- cubiti ar ticuli flexus medium deducir,qua: ante eu-
acfeptitm
verfum cum cordis involucro perforans, duas pro- biti loiigitudinismedium in duas fedia propagines^
Addextram cordis aurerh unam fecundum radium,altefarii fecundufn ulnam
pagihes fepto largitur.
cava ampliori orificio in dexcrum cordis venrricu- yerfits brachiaieporrigiti ,&hicrurfus Infurdulos
ium dchlfcit, cava: orbicularis direinpta, in internam digitorum fbdem ica digeri-
quam amplitudo
ufpiam vifittir. A pofteriori ejtis implantacionisfnifi cur, uc fingulis digicis dua; offerahtur fbboles, &:
mavis dicerecxbrtusj fede, venaprodit,cprdis ba- furcuiusjquidammter pbllicis primum ihterno-
& deorfum os indiGem ma-
fim corona: modo cingens, per cordis ditim &; poftbrachialis fuftinensiad
ramulos Cava acorde fur- nus externamfedempercingac. Aitera autetri vena
fuperficiem digereris.
ftim confcendens, ac cordis invoiucrum inibipra:- fhb cute femper exporredta, juxta cubiti articulum
venam paris experte.m, & odto frequen- induosparcicurramos : quorualcerobliqueverfus
tergreffa,
tius inferiora coftarum intervalla utrinque enu- cubiti articuliflexum contendens, cum humeralis
trientem, adextro laterepromunt. Injuguloau- f anip commifcetur, fimul cum illo communem ef-
tem tota biparritb fcindirur,ab ipfitis anteriori fede formans venam,qua: duabus illis mediis venis cori-
offi & interfepientibus thoracem mem- ftitutajac oblique deorfum f epcns,radiumque tan-
ranis venas offerehs,
Eectoris abdominis fuperiora perre- dem confcendens, inexterha cttbicifedeinftair Y
A radice verb alterius trunci fadta:fnodp iriduasdiflcindiciirfobples, quafum alcefa medii
ptantes.
in jugulo bipartitionis infignispromitur vcna, fu- digicipociffimum excernamfedem pecic, altera ve-
coftam in axillam , fed rb pollici & iiidioi bffefttir, furculdfh ih iriternani
per primam procurrens
cavirate ramum
prius in thoracis promens , in tria manus fedem fj.iafgeriSifamuIismohtem Vcneri fa^
coftarum intervalla abfhmen- crum implicantibus cpinmifcenduni. At alcef
ihperiorafhi.lateris
dum, &aliumper tranfverfos cervicis vertebra^ axiilatisjuxcacubiriafciculumfacca: divifionis fa-
f uin proceflus in calvariam tif que porrigendum i& mus-i varias propagines in chbiti internam federri
aiiumin pofteriora thoracis juxta cervicis radicem depromic : quibus crebrb vena accedicj ab alcerb
fparfum. Prahens vena rhoracem egreffa,interdum venam commuhcm bbiifticuentium ramo, quem
hic humerariam promit venam, & ramum mufcu- axillaris porrigebat,ehata. Ha: admb-
prbpagihes
lis anteriori thoracis fediinftratis: alittm pofteriori dumvariemodo coeuntes, modbfuffus ihviceni
fedi thoracis, & cavo fcapula:: & lateri thoracis a- aciucefham cubicifedis cutem
dircmpts?i- impli-
lium digerit, in axillam fcftinans. Trunci autem in cances, candein ih incferham rharius cutein prore-
jugtilofacia: bipartitionis reliqUiiminduos impa- punt. Ca:terum infigniofejusrami pfbpagoulna:
res ramos difcindirur, & horum interior - & incubifi exteriora etiam fhrculos
gracilior cxporredT:a,
quc internamjugularem conftitucns venam, dua- promens, juxta brachialis radicemhumeraria: ra-.
bus prppaginibus duramcerebri membranatti ad^ mo ad parvum & anulareni
commifcetur, digicum
eunribus,calvariamfiibir.Exteriorvcrb ab externo concendenci. deorfuffi
CavKvenseparsfubjecore
latcrepropaginem, exquahumeralisvenaconfti- repens a finiftro Iatete fanium offefc rerhs
pingui
tuitur,deducens,furfiimconfcendit,fuperficiariain finiftri cunica: & iocis feni concerminis. Deih fin-
eftormans varie ad fauces excur-
jugularem ufque gulis renibus magna depromirur veraa. Ab elaciori
rcntem, & in fede vena: dexcrum fenem
linguam,laryngem,palatumjfaciem, pecenris,' qua:frequen-
tempora & verticem difiriburam, venis tcr alcius venafiniftro iiiicium
tribufque reniproprid fiimic,
calvariam Humeralis vefb priuA dexcri renis turiicam accedic. Ab
ingredientem. propago pinguem
quam fttb clavicula & fummo humero in brachium illius verb qna: ad finiftrum proficifcituf feridm,
B 5 humiliori
i? E v i f o M E F A B R. i c &
irumiliori fede finiftra feminalis vena exoritur, fede Iocatis, & aliam offert mufculis internam an-
dextra interim a cava: caudice demiffius multo terioremque femoris fedem fibi vendicantibus.
principium dttcente.Porro ubi caVa vertebris lum - Atque cum hac propagine extremum vense cjus
boruminnititur, illis propagines dar, coit, offis foramen defcenderat,
geniculatim qua: per pubis
inmufculos &ad abdominis ufque late- Hittc grandis vena fecundum fcmoris
proximos pofteriora
ra abfumendas. Atque harum iliae funt prajcipua:, detorquetur, propagines cjtts fedis mitfculis eom-
a ramtili in
qua: a- cava inibi pronafcuntur, qua fupra offis facri municans, quibus cutem pertinent,tum
ad lumborum vertebras nexum ih duos fitrfum, tum deorfum ad ftiram ufqtie excurrenres.
pares
diftcinditur truncos , quofum finifter perinde ac Inter inferiora verb femoris capita grandis ha:c ve^
dexter furculos offis facrifbtaminibus of- nain duos fciffarruncos, minorem
quofdarn exrerioremque
Fert, &'iri duos pattitur ramos, verfus fibulam derivat, a quo pra:terfbboIes ante-
quorumfjnterior
propagihem mittitin mufculos exhauriendam, qui riorem genu fedem petentes ramus diffcinditur,
offis ilium & facri pofteriorem fedem bccupant, & fub cute externam tibias fedetn verfus pofteriora
aliamderivatinveficam, &penem, &mulieribus obtegente , ad digitorum ufquc fnperiora varie
iri uterum mukipiici fbbole pef tineritem. Quod diffedtus. Qubd verb reliquum eft,altius inter mti-
reliquum ejusrami eft, ab externo ramo fcttlos cxterna: fibula: fcdi attenfbs occuitatum,
porciun-
culam aflurhens, per pubis offis foramcn in femur ultra tibiazlottgitudinis medium properat.Interior
ducitur, cuci & mufcuiis internam femoris fedem autem truncus infigniter amplus,ramum difpenfat
occupahtibus furculos exhibens, &antegenu arti- fecundiim internamtibia:fedeinverfhs pofteriora
culumceflTan-s, fhoque termino cumaiterius crus fub cute adpedis ufqtte digitos difperfum. Deinde
petentisven£eramp,utmpxdicam>cojens. Exte- alittm depromit, perfuram nonnihil reconditum,
rior namque tamtis finiftricava: trurici per inguina ad calcemufque pertingentem. Quod verb huitis
offert, in trunci eft, muf culos poft eriorem tibia:
femuraditurusperitonjeo propagiriem pra:cipuum
inferiorem abdominis fcdem adumbilicum &: abanteriori
ufque fedemoccupantesfubit, ipfius re-
aibfiamcndam:in femur tvexo prbcidens pubis cuti gione ramtim per ligamentum membraneum de-
& pudendi muliebris cplliculis fobolem mittit, fibulamtibia: alligans : atqtte is fubanterio-
porrigit. '
Verum infignemvenam pcr femoris &genu & ti- ribus tibiam integentibus mufculis abfconditus,ad
biae interipra, fub cutead pedis ufque digitorum pedis ufqtte fuperiora pertiugit.Ipfa autem vena fe-
fummum diffunditjin progreffu fparfim cuti ramu- cundum pofteriora defcendens, &hincindecuti
fculos Aliam fubcutead & conterminis mufculis ramulos offerens, tandem
depromentem. quoque
coxendicis ahtetibra derivat. & tibiam
articuli ipfe autem inter calcem pedis inferiora fubit,inibi in
penitius intcr mufculps fubmerfuS, prbpaginefn mufculos& digitosin eummbdum diftributa, ut
communicatmufculis, &cutiinexterna femoris dua: foboles fingulis offerantur.

KICOLAI lONTANl' ANNOTATIONES,

I N C A B. III.

D E V E ^C/ SLACTEIS.

dehifcevenisfcripfiffe. fanguinem arteriofum cx arteriis mcfentcricis hc-


ignoro i^ifiellium
NON Conftat mihi recentiores anatomicos eas ec- pati reducere: atq; quomodoilla exiguafilamenta
iam inveniffe; Bdrtholini filium has quoque in fimul fahguinem ex arteriis, fimul chylum cx inte-
Enchridii anatomici fhi parentis ftinis haurircnt ? pra:tcrea Folius tradtatu
nupera Lugdu- uupere
nenfi editione fiimme extuliffe : a. quorum tanien cdirofcribit,feinhomine aliquoties vcnas Iadteas
fententia abit cognatus nofter, V.Fortitnatrts invcniffe. Facilius autem eft credere affercnti,
prorfus qui
& primarim in t^fcademia fcribir fc vidifle, quamnegantifenon vidiflc: nam
Vlempim, Profeffor Regim,
Lovanienfii afferens venas ladteas Jfiellii non diftin- proptereaquodquisquidnonvidir,nonftatimnon
ctas effe a meferaicis. eft.fedquodquisvere vidit,illud eft: quoniamfienfiui
Quantum ad me, fatcor libere,me in fediione a- efit rerum exifientium.
nimantium, canum videlicet & cattorum zibetico-
exladte & oriza ve- DE VENTKICVLO.
rum,in quibus,quoniam pulte
fcuntur, tantas reppcri, &tam albas, quemadmo- Vcntriculus,a (7rrfr«-,ftomachus appellatur.Ejus
dum pulmentum. fed numqiiid & ideo figura oblonga eft, cucurbifa: vel iebctis inftar.
ipfiffimum
Hinc ftomachicos illos nuncupamus, qui eo ren-
inhomineJututnonquamvidcrim, opinortamen
natura provida in tantur.Hujus inferiori parti adnedtunturinteftina,
omnino,quoniam opcrumnutri-
tionis pcrfedtionc, non videtur minus Iaboraffc in qux fex funt numero. Illaiterumtenuia, &craffa,
pcrfedtiflimo animalium homine, quam in brtttis, ut redte attdtor.
quippe ratio fubeft eadem,ne fubindc fatifcentibus Adverte denuo, duodenum hoc tempore (quid
venis mefenterii, in inteftina fanguinem effunde- Galeni verbftierit, prorfus ignoro ) nonexcedere
rent,lbco ejus quod adveheie debebant. tres quatuorve ad fummum digitos : qupniamubi
chylum
Et prseterea venarum meferaicarum(admifsa, cum definit, ibi fefe inferit porus biliarius, quod eft pro-
nbnnullis viris magnis, circulatione ) eft Deca:terishicIocus
fanguinis pejejuniinteftiniprincipium.
dicen-
C © R. P O K. I S H V M A N. I. 1<J
yalvulaminteftinorum pofterior iliis convolutionem nonquarn hobiS
dicendinoneft. defcriptarri
a:tas , quam aliqui membranam putant, & videre licuerit»
invenit
vocant. Sed quid jamdicendttm credendumque hobis
annulunialii
animalia uno duntaxat redto in- eft, qui fecundp inveninius in codem affedtu diver-
Nota,repperiri
cd homini aliifqtte perfedtiotibus animali- fam ihtefiinorum formam, in qua non Volvttlumj
teftino,f
coriceffiffe involuta: ut alimentum eo fedfubfidentiam unius inteftini in akerum,
bus riaturam depre-
in interaneis ifthic cohtineatur, ncve cirius hendimusiRejiciemusne Veterumfententiasjqttia
diutius
aut profluatmatri tunc,pfa:terquariiquod involutionem iftam nunqttam -Vidimus ? minime
elabatur
eflet, continua egerendineceffitateoccu- geritium, quandoquidem illi ,fuo tempore involu~
gulofus
ab honeftis adtionibus etiam impedirerur. tioncm haiic potuere poftmprtem,fedto cadavere,
patus,
duabus tuhicis cbhftare iri- Mvehire; quam rios hocnoftro, & fcybalas indttra-
Tribusmequaquam
docet: nein ciironicis xgritudini- tas & fbbfidentiam praffcriptaim.
teftina,anatomia
aut excretoria: virrucis vehementia aut las- Vt hbminibus, fic & ammakbus idem malum
bus,
ephrihgere,rierhb ibic inficias; prajcipue, fi ih hatu*
dantttr,aut confringantur.
In diuturnis nonnumquam affediibus interio- ra: .arcanis perveftigahdis induftfiairi aliqualem
rem redti inteftihi tunicani fcre iritegram, cum cx- poftteric, cuttxid quodhoihiriibus, ctiam&: bfutis
da*-
cremenris exereris,bis repperi, a:gris tamen ambo- anirriatttibus eveniat; ttci nbbis in cattp zibeto
bus fuperftites. Quod fieri hatid poftet,nifi eXte- turri fuirfpedcare, qui curhper dies quinque vomi*
rior tunica maneret ihcolumis. tu cohtiniib.vexatus erat, accedente ittedia, muitif-
Eorum vena: a crunco & ramb mefente- exfhirabat. Sedto eadave-
pbrta*, que tofminibusjtandem
ricoafcendunt. Arceria: aramo cadiaco, & mefeh- ie, comperifnhs veficttlam fellis exhauftam ab hu*
terico. Nervi a fexta voeaca cerebri morc biliofo-,; & inteftinum jejuhum fubfediffe in
cottjiigarione.
Varium natura: lufhm experti fiimus,idque clare Iteum;.: ^ '...•.'•'.''.
demonftravimus in obfiervationibmnofiris & rejfiorf Conati fufhtts ffatu foilis tinurii dimovcre ab
fionibus medicinalibm,capite dc Iliaco ; itr quo, necvol- altefo, fedpirphiberiteyalvula^ffatusnohpotuiteo
vuluminvenimus, fed durumftercus,Iriteftinferh- perietfafe. Rurfummjpfa vaivulafnidem tcntavi-
padtum adeo,utnecglobuIis plumbeis, necaffuhi- mus ppcimo nfcecffu;J
: quare afeh- Hic cafiis dpcef ;b^aintp iri cutandp yplvulo fit
ptoargentovivodemoveripotuerit
tcntiaabomnibusfere audoribusprxfcfififa, prc> .,diffieultas. Huju^reitypumhacicone impreftum,
tempore declinavimus , pr^eipue cumlftafn^ls: yobis bjb^oeuipipQniUi^

3 4 A. GioU
C © R t> 0 R 2 S H V M A N h '&%
V. Intefiinum Iieum inane, ejr coiiapfum.
^„ Globi hepatts. < Q^Ifttefiini tenttisinfertio in craffitm.
B. Vcfictdafelfe' R. Intefiimtmciecttm.
Q__ jtuciitt biliarim-
S. Intejiihumcoiitmj efrereff&m.
X}, Rendexter. " "
. • T. Lien.
£.' gen Sinifier* .
<
delata. ... V< Venucavit.', . / :.;"-,'...'.,
F. FW^>' utriufique renttfupcrfietem
_' yHS. Vemporta.•
G. Pancreas ihtefiinis adnatum ;,...".;.'.'....''".-,
'"> X. Rammjpfenicm..'_'."".
H. Omentwn.
I. Ventriculm invcrfim. YJVemg\^ica.f''\.'Jf^,:
., . : ^.Ramus'fpknicmvAsfirevfi^
K. Ventriculi orificiumfiuperim.
L. pvloms.fiorificiirmventriculiinferius. ._._. •.a. Rammmefientcricm. ,j "/__."•.:'.; •_
M. intefiimtmduodenumdijfeclum.-. (gcns. \$.VendmeJcraic&., ...,.•. 'ffifi .
jejunHmaduodenorefe&umi&fa c. Vcna hxmorrhoidaiis. ''.., .......
N. Intefiinttm
^ParsintefiinifejuniJitpemr d. Vafeuta qmdam tenuia aq^QfiQfium^jC.turgida , quo-
Q. Iniefiinttmjejumtm.
in'inferioreminfiarta,undeJethalisileus. rum;' ^r/^*:;. "^»/^i^/V;.^.i^^V^^V^^v^/^r>

veri- "- ^ .'••'-.


De omento^meferiterio^vreteribusjaliifque ;0/fr''-F;<M;x;;'L^E;''V"'
triculipartibus hicagerehaud.afbitfor, quohiam
-,, Feijpeum pceupat injecoris eavo. Hsc iras fc-
aii&ofnofter, deiisiatis, V ; /
in des.Plinimy nec equum,necmulum, neccapram,
pdncreM Grxcis, eft cbfpttsfillud glaridulplum nec aprum,_;nec cattieittiri-,;nee delphinum, bilerii
medio mefent erib fitttm, qupd hatura quacuorva-
nervis ,& vefica: bilis in bf bem hahere^ riUgatur.;;Cervb;in;caud^
fiSjVeha:', arreria:,
fttbfcraVit. Exiride ehafcunturyafia: : nis effe autumat: diGitq.ue ideb;tantam habere in.
pkirimseque
fteatoina- ca.amaritudinem;, uta^ eanibttsriQrijatt-ingatur.
excrefcenfia: glahdulpfa: pinguefque}ac . Efi autcni fel..•puEgariientum.d^n^uihis^ cuitan-
ta.Omnes hoe iaboranres '.viti'p,.pe;rpef am f«p'c hy- tum iheft virus, - ;ut hpmihein dedecorem
amedicis tptum
dropeiabbfare putahfuf. re.ddat, & niaximejoculps ifato cer-
Sic viduam vocanc> fah-. -, utifl.hpmine
quandam vifitavi,yia,'uc
in iedibus nimus, quem motelktyric6_Perfim exprimit:
cta, e rcgibne efgaftttli Amfteldahiehfisj
- -Nftnc_
a proavia mea macefna Iiabi- face•fitppq^tajirfi^i^jmguis» & ir*
viduarum pariperum . \'-feinti^^t-oc»l_i;_-r\:::::^i\..-if..:
tationifacratis, quxcuminteriic, fedti.a.hbbis,in
Vefieulam hanc,,qupdm > tameri
ipfiusabdomine, molehipra:grahdem 'glaridulp- : hepar
: quamex- < cum tribuslapiilis,incerdumeonfp.eximus
forumfteafbmacum>ebnfpicacifumus t
cui, cum cervice adherefce-" tamen, rugofum erat, - maculis atris. deturpatuni
cmptama pancreace, fhccus
fedejus omnino lividus. Qupdqueinfbli-
bac ftatera:que impofitam, viginci & fex libfarufh tum ,pedtus aqua: plenumi:&;a:gri facics adeo pak
tffe deprehendimus.
lida,ut mortuurn •' ':•.-
D E .. H E P A T E. quisdixeritv;
:-, :y:,.•,;.'.
Hepai">L^^^,jecur,membrum princeps cft:;!iii ,-."V, t); E;,.:L::I. E-,N;.E:. . __;;.•
dexrr.o hypochohdrio cplloearurh.: Venarum"b-
lieh redie bppofif tis eft. Iiib, integro tb-
mnium principium, prima fanguinis" oinchia, & in- Hcpati
ftrumenrttm efi, nucrientifqite vif cutis fons; audto- rutiihhmanum corpuscxliilaratur, verumbbftru-
reGaleno. dto,. difturbatur, fuifquc vaporibus cbf, ac cere-
iib.iiii.deufitpart.cap.xii.fknguiniscori--
creti colorem : . ;.:•. bruiri obnubilat.
reprxfentat.
Memini me vidiffe hepar-fubpalliduui,- Intercexcuscfi licri vcnis,variifque arccfiis.
in.cujus
hiric inde difperfbs> . Vfiis ejus apud audtores hondum fatis conftat;
gibboficatc qtiatuor lapilios
quamvfs Hofmannm exiftimet fe Vcrtifn ejus ^fum
cofquc,lividos reppef i.
In eo, amoris fedem fapientes.traditrit invehifle. Meb tamcnjtidicio, lis adhiic fub judice
i qubrum
auctoritate commoti divini Vates finxerunc hianet.
Tityttm
Latonam de Gommenta varia circa fplenem hJe filentio
illum,qui ftupro appellavit, apudihfc- 1 pra:-
ros jccore,hoc tcrio: ham qupd hbnnulli dc extirpatione cjus nu-
eft,ca,qua peecaveratparte, puniri.
Vndc Virgiiimiib.vi. Crfeneidos. garitur, non ram rationibtis , quam rifu refutari de-
bet:quahdoquidem membruln eft,ut dixi,venis ar-
Necnon & Tityon terra. altmnum
omniparentis f eriifquc & ad cxturpandum
Cernere erat,per tota novem plehiflimum, pericu-
cttijitgera corpm ' lofiflimum. fic vidimus extin-
immanis vitltur adunco aliquem derepente
Porrigitttr, rofiroque
Immortale jectir • 'dtufhjcujus lien iditi baculi, fauciatus fiicrat.
tundensft&ctmdaquepmis
Vificera,rimaturqttc epulis, habitatquejubako
Teclore, necfibris requies daturuila D E V A s E B R E v i.
renatis.
& Claudianus lib. IIII. Confi Honor. -
Communitefmedicidocentj qtiodhbc^as ex
^tJibicunEiapetenssailcollaturacupido lieneexorfum, infundtim tifque ventriculi fcfa-
Jnjecur,&traSfmimoscompidfiarecefftt. tufjcujus oflicium cffe opinantur, ut humor acidus
Qft£, veiut i?nmanes referat dum bellua
ritmt adftomachu.deducarun Hoc falfum effe,
: autopfia
Expkriypafiiquenequit nuncverberecitras docetanatbmica;
\ avaritix. quippevasiIludbfeve,UtVbca-
Torquet ,fiimulis nuncflaqrat amorum,'. tur,non ex liene oritur, fcd ramus ille fplenicus an-
'ti Nttncgaudet, ntmc mzfta, dolet. fiitiataqtte ad
rurjm teqtiam fplenem perveniat, dividitur furculd
Exoritur, cxfique redit Polientws Hydra. abeunte verfhs ventriculifundum; alterolienem
B 5
petcntc;
S.2, E P I T O M E F A B R. 1: c AL

petcnte; & tale vas non unutn eft, fed quandoque


animiattentioneExcellentiirimiparcntis ttii Po M-;
triplex, autquadruplex. excelientiffimma fcripca. Nuncvcrb cum ftupore
pofitiones illas anatomicas,in quibus,haud rafb ab
DERENIBVS. hominumhon rarorum erroneis fcntentiisrecediSi,"
Non menriri me docebunt labores mei anato-
Rcnes, tefte Varrone, forriuntur nomen, quia in A LII,& annotationesinSe-
iis funt htimoris ferofi rivi. In iftis multi reperiun- miciinEpitomenVEs
baftianum Auftrium, opera, ur fpero, brevi excu-
turlapides, utpiurimumrubicundi. Puertamen,
denda. Perge ita ampliare regnum illud medicum,
cujusufeteresobftructierant, adeb, utfpatio fc-
reddere moritur. &demedieorumfiliisoprimemereri.TuHerculcs
ptemdierumlotium neqnierit, e.s, qui Augia: ftabulum facile. Non opus
Extindto,& cadavere a me diffecto: in rene finiftro purgabis
eft clava, unus fiifficiet calamus, quo monftrorum
duos repperi lapides prazgrandes albofque: in dex-
maximum :ignorantiaefiJ finetillafanguinis effu-
tro verb rene binos rubros. Hujus albedinis ac ru-
fione,conficies.Ego,qUod reponam pro infigniifto
boris caufam, (celeberrimis priyficis.-j facis notam) donario, nunc habeo nifi obfervationum ra-
hafura rerum fcrucacori nihil,
iriveftigandi relinquo. riorum analedta; Ealimsetujcaccuraciflima^Iiben-
Memihi me in cadavere puella: annorum qua- rer committerem, fi illa vellet afportare tabella-
tuordecim, pra:ter tres lapides in levo rene, fafci-
riusjcui brevi omnia commitcanx,.
citlum minimis vermibus plenum, vidiffe. Hoc ca^
Quod ad qua:ftionem illam, quam mihi propo-
nibtts Vulgare eft, in quorum renibus fiepe vifuntur nithtimaniffima rtia epiftola, attinct:
canes ad eju- vtrum, mcdi-
verihes, qui, quahdo fe commovenr,
camentum daripojfit, quodveficamperJyringemtranfia-
latum illum, qui uodtu faepius auditur, compellun- titm caiculttm vefiic*. conteratffalva manente vefica ? Re-
tur,atqu.e turic iuterdum tabefcunt.
• fpondeo, negative : cunienimmedicamenta,lapi-
Qusefiturmodb utrumrenes fentiant l Dicimus
illosfentire; fed obfcuriore ita destamrenum, quam vefica: frangentia, calida
obtufiorequefenfu, fint, audtpre Gaieno, lib.yx.Jimpl.
iis apparcret dolor gravativus: exurentiaque cap.
ut,fi diffecaretur,in de Bdellio. fecant,
deberit incidunt, attenttant, ctaffam,
quoniam ad hbc, ut partes fentiant, perve-
compadiam, fblidamque calculi fubftantiam per-
nireadillasnefvi, perquosdefluuntanimalesfpi- eam inminutiflimas
forant, atque partes dividunt,
ritus ; qui.funt fenfationis caufas inpartibus. Et
Qua: operariones non efficitinr, quin multahumo-
nervi fenfibiles.
quia renibus non implantantur rum attradtio ad veficam confluat, driV
fimiliter in jecore,ideo ipfamque
masni fcilicetffedexisui^ttt
cerer, & inflammethmo, fi medicamenta ha?c cali-
hae partes non excitant fenfum acnorem dolons,
da, aliquo tempore in vefica retineantur, ipfam
illae, quibus implantantur nervi magni
uetttiparte5 immodico calorefuo exulcerent, neceffe cft: qua-
per quoS tranfeiinc fpiritus , fenfacionem cxci-
re ha:c vefica: noxia, per fyringem in jedta.
tarices. hasc fyrmgc mjicerentur,hcet vefi-
Demum,cur
Vndc ergo magnus ille rehum dolor, qui canes, ca non la:dererur, fivefica frigida, exfanguis, & a
ut dixi,& nonnulli aucumanc, vchcmenciflime eju- illa mcdicamina
fonte caloris remora, fortiflima
larefaciunt? Rejp. a. membranaurecerisinrenibus non deducetin adtu, utviresfuas exercere
: namomniumcunicarumproprium, poflint?
determinata. ut
Quare, concludam, necilla.yiolenta, quorum
nervse cum finr , fencire dolorem iftum puhdto-
ope, vefica: calculi conrcruntur, per fyringem im-
rium >ficuci aliarum parcium gravativum, hepatif- mirtenda : qua:, fi injiciantur, non carebunt noxa,
que obtufunx.. quam illico perfencifcec vefica.
Quid de reccptaculo urina: dicam ? nihil aliud,
Cseterum, qtiando ca:pifti,vir humaniffime, me
quam quod demonftrem, quo padto calculus, qui litteris ttiis compellarc,
debeac. pcrge, rogo, mefavorc&:
vefiea: inha:rec,eximi amore profequi. Ego cerre me fclicem pra:dico
Hocmalo qui crucianturfupinijaceant, pedi- tanto amico, & quamdiu hos
Ncfccom- fpiritus rcget artus,
busadnaccsobverfis, incurvacifquei hac ipsamanu ceftacum faciam, quam mihi gracum
moveanc, manibus cehendifunc:digicusimponacur feceris.
ano. Digito impofico, alceramanuHypogaftrium
Supremusille rerummoderacor, cujus b> -yiva,<n
comprimacur,
donec lapis ad collum ufque vefi-
yMtwj TTvt.via., Germania: veftra: paccm , tibiquc
ca: deprimarur; lapis crgo digico ardfe ccncatur, ne
omnia feliciflima largiatur.
clabacur. Hoc fadlo, prope perineum per mufcu- Valeanima: dimidium meae, lumen Germania:
lum fplincerem adufque iapidem, incifio fiat, ac
clariiiimum. Et falve cum tua (fi quam habes) co-
trajcdrorio extrahatur. Aihfteld. iv. No-
fta , totaque familia. Raptim
Pecic a ine D. Iohannes DaniclHorft, magnm cr in- vemb. 16^41.
comparabilis , Landgravii Hafiix fiuperioris Archia-
ter : ucrum lapis decodio aliquo per penem fy- Exccllcnt!3e veftrje
falvatamen manente vefica. minui
ringainjedto,
fenten- itddifttjfmus
pofhtrcui ego pro virili hifce mcis Iitteris
tiam meam patefacio, quasadjicio inftudiofbrum
NlCOLAVS FONTANVS,
gratiam..
tJMcdicorum Excei/entifimc*
hac aliquotics fumma cura
Vidi,legi,relegi,antc
D E
' ''
CoB.?o:R.rs H V M A N I. 2?
- • Cum adfpermatica vafa, & ejaculatoria veni-
D E T E S T I B V S.
rcfn., adcb prodigiose crafia ac turgida confpexi;
duo fint,e7rar#-,<5;£J/u.o;, appellantur. teftes verb rriagnitudine vulgari. Lienautem tan-
Tcftes,quod
HosGalenm, Iib.w. de Alim.facult. glahdibus ad- ta: eratmagnitudinis,ut jecur propemodum a:qtta-
numcravit.In maribus exrra abdomen fhnr,& pro- ret. Dumyiveret, multotiesmihi dicebatfecum
«^«.97%^ vocant, fhfful- Piautino illo, quafi%ona licne cinffum ambulare.geminos
pendentmufculis,quos,
ti. Mulieribus inttis iatent a lateribus,uteri feminis in ventrejilios habcre ,ferefiormidare.
principia fiint. Prasterea tantum fc calorem in lumbis fentire
gcncrationifque
Vifitavi frequenrer virufn falacem admodum, conquerebacttr qtiafi igni aliquo correrecur : qui
fere menfibus priapiftno, ad minimum caior nonquam remiccebat;, nifi bis cerve comple
qui fingulis
laborabat, qui inter alia me xtt uxoris fruerecur.
per tres-dies inregros
corpus fecarem, ad Qita:ftiohic incidic : utrummelancholici, uc
rogabat, utpoftmofremipfius
inveftigandum hujus falaciratis caufam : illefiqui- funtingeniofidibidinofi qtioque fint?quod certiffi-
dern a decimo fexro a:tatis anno, ad quinquagefi- mum effe, nullus dubiro : namqueutmultumha'
quamvis coitumfubindeiterarer, ex- bentflatuum, ita multuin excrementi ferofi, quo-
mumufque,
fatiari eo tamen nonquam pocuic: afnrtnabat eriim, fum diftehfiohe , & irritatione vafa genitalia ad
rnagifq; ad venerem incicafi ,'qub cretjrius Venerem incitantur : atque ha:c Caufa eft, quare
femagis
brius eauteretur. Tandem, apoplexia extinctum criam Elephahtici, fcabiofi, & fimiles morbidi, ini-
diffecui. petu quodam ad venerem ferantur.

DE CORDE, AC ORGANIS IPSIVS FVNCTIOTSI

S V B M I N I S T R. A N X I B V S. C A V. IV.

G A N o K v M , quxinfito nobis calorire- cis cavitatem,quam cor & didta: nupcr membrattae
OR Crcando, &fpiriribus reftituendis enutrien- & ftomachus deorfum defcendens non occupa-
• animx fedes fefe
difque fabricancur, cor irafcibilis rtint,implet, undlque accumbentium partium
facile pra:cipiium cenfectir turbinatunii acinftar formasjecorismodo adaptans, ac proinde bubulo,
nucis pinea: anterius acpofteriiis comprcffa: effi- aut alioquin bifhlco pedi admodumfiinilis, & pri-
giatum , &fua bafifub pedtoris offis medio collo- mum dextra parte & finiftra conformatus : qux
catum, fuoque mucrone in finiftrum Iatus impense rurfus fingula: in duas fibras lo.bofv.c dirempta:,
antrorfum vergens , fubftantiaque conftans car- multis vafbrum implexibus extruuntur. Afpera:
nea, fedquam mufculorum cft fhbftantia duriori namque artcria: afaucibus (ubietiam tonfilIa:&
& triplici fibrarum genere inrertexta, ac venis ar- alia duo grandularum genera confiftuntj in thora-
tcriifque propriis donata. Dein cor duos finus feu cem dedudtse: & ut voci famularetur partim carti-
veiirriculos poffidcr, quorum aker in dextro confi- lagineae:utverb concidcre diftendique apta efKcer
ftcnslarere, amplior ac rariori tentiiorique cordis retur, acrcfpirationdfhbferviret, partimmembra^
fubftantia obductus cernirur, & cava' vena: orifi- nea:, ramipulmonem paflim implent: & arterialis
cium ad huncpertinet, cui tresmcmbrana:inffor- vena a dextro cordis ventriculo familiaremfarigui-
fum dudta: pra'ficiuntur. Qujinetiam vas arteria: nem pulmoni prarparante,procedens,etimque fan-
conftaris eorpore,fcd venartim munerefungens,ac guinem pulmoni offerens, fnnumera ferie in pul-
proinde, arterialisvenaappellarum, abillo venrri- monem diftribuifurfimiliter ac venalis arteria "fre-
cttlo eCTreditur, in ipfitis orificio tresquoque exi- vafis
quentiferiepulmonemimplicans. Atqttehis
gcnsmembranulas extrorfum fpedtantes. Alter au- fungofa, mollis, fpumea & admodum feqtiax pro-
tem ventriculus in finiftro repofirus larcre,&: crafla priaq;pulmonisfubftaritia circiunfunditur, quam
pra:cipuaque cordis fubftantia circundarus etiam tenuis admodum & pulmonis dilatationem com-
duobtis donatur orificiis, quorumhumilius vafis prefttonemque haudprohibens tunicula proximc
cujufdam cft,arteria:,quodad aerem attiuet, ufhm ambir, tunica: coftas fuccingcnti feftiper attigua.
p'ra:ftantis, atvena:corporc cfformari : &proinde Caererum.qtiia pulmo thoracis motum e noftro
venalisarteriaappellati, &inipfius orificio dtias pendentcm arbirratu, vacui beneficio fequens di-
membranasintrorfum convivcntes exigentis. Ela- latatur, vacui etiam rationc extrinfecnsnos am-
tiusverb orificium arteriajmagna* dedicatur prin- biens aer pcr nares fecundtim gurguhonem : &
cipio, cuietiamtresmcmbranasNatura elargitur quum vehemcntius aerem ducimus is per os ctiam
cxtrorfumrcfpicientes. Atque hi finus fepto inter- veiutiin follem attrahitur, ipfius portiuncula per
fiinguntur impcnse crafla, &comprimi diftendi- calvaria: foramina ccrebrum petens , & reliqua
que apto,& intus fovcis plurimis fuc & cordis ven- per fatices in afperam arteriam fhb in-
portione
triculij abundanci corpore exrrudto. Torum verb rrans, & pulmoniscavitatemexripfius dilarationc
cor. mcmbraneo involucro fadtam ad amuflim aerem pulmonis
quodam ccgicur, ipfi implens.Hunc
nulla exparrc connartim, & corde multo fubftantia infita vi akerat,cordifque ufibus aptans,
ampliori
aqueoquc humorc intus rorato.Hoc exteriiis infe- fui portionema venalis arteria: ramis un-
optimam
riori fua fede fcpro tranfvcrfb non mediocn artenfisaffumipermit-
ampk- dique afperse propaginibus
tudineconnafcitur,in larcribus autem duabus con- tit ut cjus arteria: interventu aer in finiftrum cordis
tinctur mcrhbranis cavicacem thoracis finum deferarur , fpiritus vitalis idonea futttrus
inrcrfepien-
tibusj&involucrum hoc,ut cor in fua fede fcrvarc- matcria, Cor enim hunc aercm attrahens, & in fi-
tur, fuflulcicntihus. Pulmo autem thora- niftrum co-
reliquam ipfius vcnrriculummagnam fanguinis
B 6 piam
2.-4 \ E P I T b M: -•* F A B R I C J5

piam a dextrb alliciens, ex halituofo cjus fanguinis prorcpat confcendit,& eodem cttm cava modo hic
vapore, &rillo aere, propria virtute ipfius fiubftan- bipartitbfcinditur, paiemcumillaad extremunx
tia:infitafpiritumconficit, qucmfanguineimpctu ufque pedis diftributionem in proftindo facicns,
ruente, concomitatum fotumque pcr magnam ar- quippenullus hujus artetia: magna: frunci tamus
tefiam univerfo corporc diftribuit > & nativum eu- cutem fubit. Verum id privatim huj tis trttnci pfo-
jufqueparris calorem ita temperat, quemadmo- pagihiper pubis oflis foramen procedehti accidit,.
dum refpiratio corinfiti calorisfomitem recreat, quodilliarteriacommitritttr, quse ab umbiliCb fe-
quoar- cundtim vefica: latus defcendehs , fcetui propria
itaqueidemufiusfitrefpirationis-&pulfbs,
teria magna cordis rhythmo dilatatur & conftrin- cenfetur. Arteria: magna: caitdicis truucus ftiperio-
gitur. Ad fpiritum igitur conficiendum cor aerc ra petcns,ftatim a-finiftroipfius latere falriilm pro-
uritur , ipfoque ilktis fervidus calor tempcratur. mit, oblique ad clatiflimam fhoracis ftti iateris cb-
Verum quicquid inliac fpiritus confedtiohe fuli- ftam pf orenfam, a quo primttm propago fttpet iofi-
ginofum fpirituique efficiendo ineptmn eft, perve- bus coftis pffertur, & dein aiia franfverfis pfoccffi-
nalem arteriaminpulmonemfeduei, atquehihc bus Vertebrarum ccrvicis , qnx poftmodtim in du-
cumaerc qui in pulmone reliquus erat, compreflb ram cerebri membranam exhauritur. dein aliafi-
thorace excerni, difledtiohis profefforibus cft con- niftro pectoris oflts laten exhibetur, qua: in alto
ceffum. Adeb fane ut cor indefeffa ipfius dilacatio^ femper condita, ad umbilicttm ufque perfingit. V-
ne fanguinem in dextcum ipfius ventriculum a ca- bi Verb ramus ille choracis caVitatem fuperavit,
vaattrahat, utis~parrim in finiftrum venrriculum fiirculum poftcriorem cefvicis fedem occupahti-
ducatur , partim verbrin aptum pulmonis hutri- bus mufculis ffanfinittit5 &fimiliter utaxiliaris ve-
mentum ab ipfo amice prseparetur, & contradto na ad digitorum ufque cxtf ema digetitur, fi axilla •
corde per arterialem venam pulmoni offeratur. ris ramos cuterii fubeuntes exccpcris, acin alto la-
Cor verb dilaratum in ftniftrum ventriculum ex titantes folum hic intellexeris. Ca:terum infignior
pulmbne aerem affumit, conftridtum verb fpiritum portio didti nuper magna: arteria: trunci adjugu-
vitalem una cum fanguine impecti ruencein mi- lum afcendens , in duos impares ramos partituf.
gnam afceriafn pfopeliic. Qtib minus autem rapi- finifter,qui & gracilior eft, finiftri lateris foporalem
da cordis atcradtio vcna: cavas &: Venali arcerix no- conftituit arteriam:dexter verb,ab ipfius dextro la-
xani inferrcc. Nacura cordis aures creavic, veluc tereadprimamcoftam propaginem derivat, co-
prompcuafiacofdi appoficas. Quacuor aucem cor- demprorfus modo abfumendam, quo ramusille
dis vaforum orificiis membranas arbicramur pra:- qui oblique primam finiftri latcris coftam adire di-
fe£tas,neirricus cordis labor fiac. Membrana: cnim cebatur, Verum dextri ramireliquum,hujus lateris
cava: 8c finalis arccria: orificiis pra:fcdta:,impediunc foporalemefformac arteriam, qusefimiliteratque
quo minus in cordis cbncradtione fangttis in ca- finiftra fectindttm afpera: arteria: latus fauccs pc-
vam , &: fpiricus vicalis in uenalem arccriam re- tens, ramum porrigir ad facicm penitius & in tcm-
fluant. Illae verb qua: inarcerialis venaj&magna: porum cutem ad verticem ufquc abfotbendum»
artcria: orificiis habenrur , obftanc quo minus in ipfaautem laryngi & hnguar&triplicihicrcpofi-
cordis dilacacionc fanguis pulmoni oblacus,&fpiri- to glandularum gencrifbboles offerens, calvariam
tus vitalis jam emiffus, iii cor denub regurgicenc. adit, & in duas divifa propagines, minoremin pri-
Porrb magna arreria fimulacque e corde pronafci- mum dexrrumve dura: membrana: finum exhan-
tur, duaseducic propagines cordis bafimcingcn- ricndam mittic grandior abfquc vena: conjugio
tcs, dcprfum ramulos per cordis fubftanciam fpar- pcr proprium foramen in calvariam mergicur, at-
gences. ipfe aticem arceria: caudex paulo fhpra cor quchic mox in dura: membrana: lacus fbboles ab
in dttos fedtus cruncos, grandiorem finiftrorfium ad ipfa dcrivanrur, & alia per pcculiarc forameh ad
quo utriiique rami ad odto hu- narium amplicudinem verfhs nafi cxcremufn con-
fpinamdccorquct,a
miliores coftas cxporrigttntur. Quuttm verb is fttb tcndit?ipfaautempropago calvaria: bafiinftrata &
huic quoque of- in nullum tamcn plexum rcticularem an-
fepto deorfum ferrur, propagincs digcfta,
fcrt,mox ab una radicc omcnro, ventriculo, jecori, trorfhm fcrtur, & ramum cum fecundo pari ner-
bilis veficula: coio inteftino , & dcmum iieni fobo- vorumcerebri ad oculum depromcns, fhrfuma-
lcs offerensjvena: porra: ramis concomitatas. Dein fcendit duram ccrebri membranam perforans , &
aliam radicem truncus hic in mefenrerium difpen- parrim in tenuemmcmbranam htc abfttmpta, par-
fat, & renibus unam derivac nonnihil in- tim verb in dextrum cerebri vciitriculum repcns,
ucrinque
feriiis, ab ipfius anreriori fedefeminales produccns plexus ejus in hoc ventriculo rcpofiti, accxtimb
arcerias, &; dcitt adhuc dcmiffus mcfcnterio alium fcetus involucro comparati portionem efformat,
ramum cxhibcns, & in progreffu vcrtebris lumbo- vitalemque fpiritum ccrebro offcrt, ut cxillo ccrc-
furculos dc- bri beneficio animalis fpirittts , uti nunc dicam3
rumipfifqueaccumbcntibusmufculis
promens. Ad facri oflis inirium, & fi arteria prius praeparctun
cavse in finiftro latere fhbjiciatur, cam quo tutior

NICOLAI
C 6 B. 1» C>" R 1 S H V M A If 2. H

NICOLAI FONTA.NI ANKOTATIONEV

I N C A P.. IVV

D E C O ii t> E\

hofter
adeotvit«prima- iniis, qui cordis afFedtibus antea hunqUam iabora^
riumfontem,ac fcaturiginem defcehditrcujus runt, ficuc ipfe in muliere, & puero praefens infpe«
HIC,VESALIVS
miram ftrudiurafh hoh tam fcrupulose invefti- dior ceftis efle queo; Vnde mirari fubif ,quod qtti-
ffare, qttamreverenter admirariac fufpicefe, co- damhanc pro polypo cordis vendicanc Ec omninb
o-or, quaridbquidem hic omnis acquiefcitratio. cercus fum , fi bene ponderaffenr cbhdicionem po-
Motio ejus eft dilatatibnis & conftridtionis,ut in lypi, & cordis, & prajfertim ventriculi finiftri cor-
confeffoapudomneseft; feddeeaufa horummo- dis, eos nunquam in talem fententiam deventuros
tuumdiverfsefiihtaudtorumfententia:, qttas, qui fuiffe. Et omnihb veritm eft, quod Gaienm feribiti
videre velitjlegat interiora cordis, neinpe verittieulos eordis nullum .
HarveumiVVal&umfRegiumiPrime-
rofiftm j&alios. pati tumorem poffe , quin protfnus homo fatifcat:
ah ca cordisadtio
Quod ad circulationerri attinet fanguihis, quippeuniverfa heterogenealiaGma-
beneficiohujtts producatttt mbtus; ihduftriihujus teria, atque irritante,perturbaretttr,fuccGderent
reiindagatoresjFforw»*, VVaUm, & Rtgimr, clare palpitatio continua, fyncope, afphyxia^ & tahdem
demonftrarttnt. mors. Et qui varia tumbrurri genera in cbrdc repe-
EB autem circttlatio moiiis, e cordeper rerttrit, ea ih fubftantia forte magis, quam in ipfis
quojanguis,
fiinvencricuiisi
arterias, expellitttr in venas, efyevenisporrbregredhur cordisventriculis,invenerunc,auc,
in ipfium cor. neceffario conjundtafuerunrea, quas diximus: nec
Httjus circulationis infpedtofem mehonfemcl pocuic cum his vica diu confifteres Qui hoe non
tantum ftiifte ih diffedtis vivis animalibus, fed pltt- credic, miuorcs cordis affedtusinrueacur; &ubi
ries, lubens fateor; attameri in illorum venrriculi ejus tantopere non afSciuntur,' quibtts
cquidem
fententiam abfblute inclinare necdum tamcn rcpcritina morsplerumque eonjundta eft.
pbffumi
quare hucufqtte uriicuiqite fides incoadta,ea tamcn
lege, ut curiofioribus hanc indagare permittam. D £ P v t M 0 N E»
Vfits hujus circuIacionis,idep &.natura conditus,
Ut fanguinem. f efervet a putredine, quemadmo- Pulfribnes ipfi circulationi fanguinis appfime
dum apcrre videre eft in fiagnis. ventfieulo, .
opitulantuf, riamqueexdextrocordis
Quam velociter circumvolvatur , in quaeftio- invenam arteribfam (ut vulgb vbcatur^ quam-
ncm trahitur, quare hujus rei Oedipus nobis qua:- redtius licet arrenam pulmona-
quam appellare
rendus, qtii nodtim hunc fblvat, Inter pradibacos lem,fanguis in pulmonem expellifut •, atque peral-
viros, unus fatis fcrupulose cempus definirc cona- terius lobi arteriam venofam j feu redtius venam
cur, fed vcreor ne, malo fundamento innixus, fen- piilmonalem, in finiftrttm cordis veritriculum ^e-
tentiam fuam nori fatis perpenderit. Quippeuni ducituf; ex hac circulationej licet jam vide-
Atque
quantitati fanguinis attentus non autemmukipli- re, quarc dextri lobi puhnonis pars, artefia. fit do-
ci arteriarum, & venarttm diftributioni,non poteft tataifedfiniftra^Venai ut noh neceflum fit nbmina
certum cum fieri qtiear, ut ob
tempus pra:fcribere, immutatc, qUod vulgo fadtum eft. Natura quippe^
minorcs circulos fanguis fiepius incor reducatur, fibi femper fimilis, arterije fttum officium non cum
majori quantitare, -quam in corpore exifiit, ante- vena:onicio permutare inftituit.
quam circulus magntis per brachia, pcdes, aut ca- Hunc, ab una parte calculis fcatentem plurimis
ptit extenfhs periodum fham abfblvar. vidimus,akero incorrupco.
a corde abeamus, non reticcndum Eciam alium
Anrequam plane in aquofum humorcm mu-
cft,in finiftro ejus ventriculo, in diffedtione anato- racum. Ica quoque vidimus infancem de-
pulmone
mica farpius fcfc offerre concretam albi- ftitutum-..
quandam
cantem pituitam, auc ci aliquid valdc fimilc 5 etiam

DE CEREBRO ET OaGANlS CEREBRI OFFICIO-

K. V M N O M I N E E X T K V C T I S, C A V. V-

E B & v $t animalis ae pfincipis faculta- cerebellum fere minus ccf ebrb, ae


itnitur^ decttplo
CEit *tum fedesin calvaria formam cavi^ illius parti omninb
rcponitur, pofteriori fhbjecfum j neque
raris quam continue referens, ac ftt- rctrorfum cerebrum
occupar magis quam ipfum vergens;
periori fede fccundiim ac ha:c univerfa. cercbri dura
capiris longitudinem, Atque ampledtitur
anterius pofteriufque in dextram &fini- membrana calvariam
partem proxime fuccingeris, & pcf
ftram dircmptum, in ipfius autem bafis medio con- fttturas calvaria: fibras porrigens , qua: ih pcculiare
tmuum. Vbi dorfhlis medulla: ab oflium medulla . involucrum calvaria: Hazc membfana
degenerant;
plurimum differentis proelucit initiuhh cui rurfus tantum atenuicerebrimembrana utvafo-
diftat,-
C riim
2/£ £ £ i r "O M E F A B & I C iE

rum ipfiusmotum noh prxpediat, proceflum mit- ab eo finu tahquam a torculari, Vena: af teriaeque
rens intcr dextram cerebri partem & fiuiftram , & marefiam fufcipiti deinceps in duas portiones dif-
itemalium intcr fedem cefebelli elatiofem &ce- fedum,unain dextrumVentricuIum, alterainfint-
innitituf. Httic membrana: iirum ac cum arteriarum
rebrum qua cerebelio pcrtinet, ramis eb perve-
infunt finus, venarum arteria- nienribus,didtum nUpcr piexum fn utroque ventri^-
quatuor priecipui
ufumfisiul fhbeurites > & varlam vafbrum eulo conftituit. Ex hoc Vitali fpiritu in illo plextt
rumque
feriem in tehuem cerebrimembranam digcrcntes. ccrebri muniis adaptato, ac ex aef e qttcm infpiran-
Ccrebrienimfubftantia:-, alba,.& tcs in cerebri ventriculos allicimus, cctebrifub-
qua:continua,
hullis venis intertexta efi, mem- ftantia: infita vis fpiritum animalem conficit,
tenuisquasdam quo
brana vicmiflime obducittir, qua* paflim in cerebri cerebrum ad principis anima: functioncs partim
reVohitiones inteft inorum ahfractibus Jfimillimas utitur: paftim vero per rierVos ab ipfb proiiatos,ad
fe implicanSjVafa cerebri contiact. Cerebrum Verb organafpiritu ariimali indigentia ( qua: potiffimum
fribus & imperife amplis donatur cavi- fehfus ac motus Voluhtarii fhnt inftrumenta^ tranf
infignibus
tatibus feu VeatEiculis,qttorum uhus fccundum ce- mittit, rion mediocfem ipfius portionem atcrtio
rebri in dcxtra cerebri parte confi- ventriculo fub teftibus cercbriiri Veritriculum cc^
longitudinem
fcde debffum per cerebrifub- rebello & dorfaii mcduli^ coriimunein diffundcriSj
ftit,quiex pofteiibri
fiantiam reflexus, admeditim ufquc bafis cerebri qua: pofimodum nerVis bmnibus a dbrfalimedulla
Securidtts httic pforfus refporideris, iri ortum duccnribus digefitur» Accfebrienimbafis
perfertur.
• finiftra eefebri collocatttr, medib unus hafcituf &
patte &ambbquain- utrinquc proceffus lorigus
ternislatcribusfeinviccmfpcdtantj fuperiorifede tercs, & fecundum cerebfi bafim antrorfum du-
tenui eercbri uibfiantia niutttb diftin- £tus,& altero fihui odiavi oflis incumbenSj •
qnadam capitis
, &:qua:fupe- & olfadtus organo proprius : verum
guuntur, quamfeptumnuncupamus quohiamex
rius continiiatur cereferi portioni, qtise quod ca:te- calvaria: amplitudine hon procidit, nervi nomihe a
rarumcerebripartium infuperficie pofitafum fhb- diffcdiionum profcfforibus nott donatus. Primum
magis candieahs fit; Cailofum
durior-& cb'fpus ap- cnim feptem qriae cerebro affcribuhtuf pztium
Hiimilior autem fepti fedes unitur cbnti- paulo pofterius qttam didii modo proceflus ner-
pcllatur.
huaque cft eercbri parfi qua: irifiar fornicls teftu- Vorum fhbftantia: refpondentes, ihitium a cerebrl
ex pofteriori duorum bafi ducir, viforios conftitucns
dinifvc extructa-, utrinque nervos, qui in oculi
tim cerebri ventriculorttm fcde., ampla bafi tunicamretis imagini fimilem degenefant. Oculus
primbf
fenfim antroffum proccdens, veluti namquc in centro habet cryftalhnum humoremj
pronafcitur»&
in acutum trianguli verticem coardtatur.humiliofa cujus antcriori fedi turiica teriuiffima; cepafum
cavitati incumbit, pelliculaj correfpbndehs obfiafcituf* Pofterior au-
fuafedcquamoddrecenfcndse
infiat foriiieis cavata. Humiliorcs enim didtoinm tem ejus humoris regio a Vitfeo humore cchtinc-
ventriculorum fedes invicem fepto non interftin- tur, cujus pofieriorcm ambit fcdcm involucrum
vertim in communem finumconveniuht, cerebri fhbflahtia: refpondehSjiri quod Vifbriincrvi
guuntur,
fub eorpore inflar fornicis formato f epofitum, & fubftantia diffolvitur. Tcnuis autem ccrcbri mem*
meatu redta dcorfumpcr cercbrifub- brana hervum viforium inveftiens,ih tunicam dila-
Urioinngni
fiantiam in infundibulum feu peluim tefcit una: folliculo fimilem : quippc
pcrtinchtem perquam ipfa
a tcnui membrana inftar ihfundibili cxrf udtam:' univcrfum fcdifota-
oculumampIedicns,antcriori
pcrillum meatum defceridcns, mine eb pervia cernitur, quod pupillam dicimhs*
quacerebripiruita
quadratas & offi curicum imitaftti fiiperfira- Dura autemcerebri membrana hcrvo etlam vifo-
giandi
tse inftillatur, illiric ad palarum &riarium amplitu- rio circundata,iii duram oculi tunicam finitur, toti
dinem rionautcin fpohgia:mbdoper- oculo obdudia,& ih ahteriori fedc oculi cornumo-
pcrinfignia,
tufa, foramina defluens. Ifta comfnunis dextri &fi- do pclkici.da,qu9 iridefcu majori oculi circulo cir^
hiftri ventricuiorum cavitas tertiusccrebri cft veri- cumfcribitur,ad qUeni alba adhi^rcnfvc oculi tuni-
triculus j poftefiori fua fcdc in meatum definens, caanteriori oculi fede obnata definiti Portb intef
& natibusnon ab- corricam hanc & anteriorem, cryfiallini httmoris
quipcrccrebricorporatcftibus
fimilia, ventriculum contendit, qui fedem aqucus habetur humor,- qui a vitf eo tunica
inqUartum
communis eft ccrcbello & dorfalis medulla: initio, quadam tenui & ciiiorum imagincm cxprimcnti»
anteriori fedc cercbelli proceffu or- &: orbiculatim cryftallino litnnofi adriata', atquc
acpoftcriori
ex anfradiuum imagine vermi in lignis ab uVea principiitm obrinente diftinguitur.Secun-
natus,quem
nato Vcrum in hoc ventriculo, dumnervorum par movendis oculorum mufculij
comparamus,
in tribus ventriculis prioribus. ferVir. Tcrtium duabus radicibus invicerh diftan-
qucmadmodum
nttllum fccantibus occurrit. In tibus utrinque ehafcens, minorem digcrit
peculiarc corpus quadam
dcxtrum ventriculum (fimilitct ac infini- porriuncula ad frontis cutcm, &: quadam ad fitpc-
namquc
fedem
ftrum)per ipfius infcriorcm poftcrioremquc rioremmaxillam fuperiufquclabrum, &quadam
arteria: infignior ramus confcehdit, ple. ihnariumamplitiidihem,- &quadam admufculos
foporalis
xum cfformaturus, fa:tusinvolucro maxillam infcriorem atrollehtes. Majotcm vcrd
qucmcxtimo
Is cnim ab illo arrerise famo & ejus radicem tertium hoc parliriguje cxporrigit, ha:c>
comparamus.
vafis portionc confiituitur, quod glandula: nncis que illius bcneficio guftusinftrumentumcfncituf.
pincx inftar & cerebri teftibus incum- Verum ab hac ctiam radice ramus Caprcoli modo
efngiata:,
' dura: membra- intorrus didiis huper offertur &alitts fu-
bcnti fuffultum, ab extremo quarti mufculis,
nx firius fecundum cerebclli longirhdinem cxpor* dentibus, aliufque inferiori maxilke ac
perioribus
re£i s per tertium ecrcbri ventriculumducituri & dentibus illi infixis, & inferiori tandcm labro.
Quarturri
C o R i? o k i s H v M A vt i. 27
ceffat tunicanu rcufculishinc duceritibus fltf culos itna.
Qiiartum paf in pala.ti Quintum principium
radicc, ut & terrium par, prodiens, ctim quihto rierVo fpargchs, & fecundum fadium
duplici quoque
mufculis maxillam inferiorem atcolien- expofredtus, atqtte in manus volam ducius, duas
minorem
craffiorem Verb attditus orgaho of~ fbbolcs polhcis intefhas fedi, & totidehi indici
tibus difpenfat,
quoque, & uhamtantum exterho latefi ihterioris
fert, quamVis&abhacbinasdifpcrgitfobolespcr
fbramina in commemofatos modb mufcu- fbdis medii clargithf > non ihffeqtieriter etlam me-
divcrfa
Sextum ramufcu-. diobiribsfamulos & uttwmahularibffereh§.
los etiam pertinentes. par pra:ter Quar-
in cervice mufeulis & tusbfachil nervtts casteris ctaffior
losab ipfo quibufdam larytt- multp pef axil-
adati- lam ihgrcdiehs, & ramos mhfculis cubitum exteh-
giin defcenfu obiaros/eptimipafis portione
oflis fummurn fbboles dehtibus diffeminatts, fecuhdum brachii
getur, atquejuxta pcdtoris pofterio-
illinc prodeuntibus mufculis praebch:s,ra- raad cxterhum offis brachii tubefculum conten-
quafdam
radicibus deducit, iri bfganafari- dit, incutemprius duas diffundensfobbies. Neri
mumcoftarum
fubinmiftrantia puichre digefehdum. Vtts ad hanc exterham articuli cubiti fedefri pbfir-
guificationi
lta hadtenus uterque fexri pafis nerVtts patiter dt- tus, ramumitt cutem externse cUbiti fedis ad brai
ftribuitur. Dexter verb privatimfui portiohem ad chiale tifquc fpatgeris, & mox in duos V.eluti trurt-
arteriam dextfobrachioexpoffectamferofquet, a cbs divifus5mufcuiifque ab exterhb braehii offis tm
fccundum arterise bere pronatis foboles dans, uhum truhcumulna;
quo ncfvus confurgit afperae
dextrumlatusadlaryngemproficifcens, obidque exporrigiti a qtio ramuli ih mufculbs abexterni
nervus recurrcris nuhcupatusi Quod autemreli- ipfiusfedc pronatos digerttrithriipfe autem truhcuS
Guumab hoc dextro nervo defcendit, pulmonis juxta brachialis radiccm ceffati Superiof verb
dextf £ parti & cordis involucro famufculos of> truncus tadio cxpofrigituti &pr*ter fiifcttibs gra^
fert,ac ftomacho tandem Commiffum, feptumque ciles, qttos accumbentibus pracbet mhfculis -, bra^
orificiifiniftram fe- chiaie & duos famulbs externte
pcrmcansjveritricuiifupefioris petit, pollicisfedi,
dcm multis donat, Siniftcr autem ae dttos Itemiridicis, & uriummedii digiti ihterno
prbpaginibus
ncrvtts adafteria: truncumdorfb expliea- lateriimpattitur. Quintus rietvus arteria: brachii
magnas
tum, fuas f everfivum finifiri laterisnef- iri axiila iatitat, & nulias fbboleS iri bra-
porriones prbximus
vum cohftituentcs recorquet* Ab liujus latcris cliio a fede deducens, in chbitttm pcf poitcfforeiri,
hcrvo cordi gracilis propago digcri- intcfibris tubefcuii bflis brachii fedem ptr-tihgiti
pccttliariter
tur: autcmejus adhuc teftat, dextram fupe- ac mufculis hinc proriafcehtibus tihi cttm tertib
quod
rioris orificii ventriculi fedem intertcxit, fccun- nefVo raraos cbmmunicaris, fecuhdum ulhatn ad
dumventrieuli ramulum adjecurufque brachiaie excurrit, inmedio dudturamum diffun-
fuperiora
qui dtiobus
mittens. quodfiextum dchs, furculis iri externam parVi digiti
Septimum par pratetquam
in laryngis & linguifc mtt- fedem j & dUobus itemihahularis _> & uhoin medif
impenfc augct, praxipuc
fculos abfumitur. Ncrvi a dorfali medulla in Vcrte- exterioris fcdis cxtcthum latus abfumitur; Quic-
bris conclufa ducentes, triginta cbm- VCfb quinti herVi iriterriam brachialis fedem
pf.incipium qttid
cervicis dedi - intefiori & anuiaris & thedii
pledtuntur paribus: quorum feptem adit, parVl digiti fedi,
cantur vcrtebris , duodecim thoracls , qutnquc ramulos offcrti Sextus nervus infignitet gtacilis,fe-
lumborum, fex facro ofli, nttllo inrerim nervoa. cundum ihterriam brachii fedem fub chte deduci-
offe ptofilierite. Qua: a cervicis labuhtur tur, &in pfbgrefftt farhulos qubfdam ih cucerh dif-
coccygc
vertebris, in mufculos ipfis adnatos proximofque fundensad cubicumpettingitj in cujuscutem fc-
& fextoparium fiir* cundum ulriam ad brachiale ufque
digcfuhtur:& aquarto,quittto frequehtibus
culis utrihque untts eflicitur ncrvus, feptb trarif- fhrculis diffcmihatur. E ncfVis e thbfacis vef tebris
verfb proprius;deina quinto,fexto,feptimo,& deiri praeteframos quiretfbffumadfpi-
profiliehtibus,
ab odtavo ac rionp, fctt primo fccundoqtic thoracis nas vertebfafum , & defiinc iri mufeuios ab iilis
nervorum confhrgit tcxtus, a quo in ducentes porriguhtuf j fingula cofia-
paribusjvarius principium
brachiumfex ncrvi pulkilant^prastcr vafias fobolcs fUm intervalla finguloS ramos fibi vchdicaht, ad
cavo & gibbo difpcrfas. Ac primiis bra- abdominisiifqut.medium brbiculatini
fcapulae pcdtoris&
chium ncrvus ab ipfiuspropaglnibus, qttas & muiculis thofaci niltratis ^ abdbmt.
pctens pertirientcs,
brachium attollenti offcrt mufculo,. fobolem im- mufculis,& demum euti futcttios
hifque difpfcfgen-
penfc gracilcm in cutem brachii externa: fcdi ob- tes. Adhsec ab iritctcoftalibus- nervis poftiuhculae'
dudtam digcrit. Secundus pcr axiilam brachium digerttntur s qua: fexti parisrierVofumcefcbri pfb-
ingrcdicns,ramttiofque priori cubitum flcdtctttium coftarumfadicibus cxporredias
pagirics adaugeht
mufculo praebcnSjinfignemipfius porrioriem tertio Ca:tertim difiributib ncrVbrttm e lumborum vef-
brachium acccdcntinerVo impartitur. ipfc verb in tebris progrcdicririum thofacis nerVis hiagha ex
cubitum fcftinans,& ramulum radium in fu- diffe-
primo partc rcfpottdet: illittariqucfetrbrfuinfambs
pinum ducenti mufculo exhibensj ctttem fhbit; ac minaht, & fcctthdum ilia ad abdomihis mediutti
m varias diffeccus interiorif- circuiatim afccridunt, fariitilos contermiriis mti'
propagines, fuperioris
que cubiti fedis cutem ad extrcmam ufqtte ma- fcuiis& cttti elargientes. Vcrum apriinb hbrhtfi
rium Tertius
amplicat. pcr axillam quoquc de- pariadtcftes cum feminalibus artcriis propagines
fcendens, &: anterioris brachii fediscuti ramulos minima: a. quatuof autem hu-
quam pettiriguht,
dcpromens, ac fecitndi nervi adaudtus, millimis riervi in femurpfocidentes
portiohe pafibus prin-
propaginemquc communicans,pofteriori cubituhi fumurit, quanqttam omhium maximus d
cipitim
fledtentiuhi mufculo per anteriorem fedem inte- qttattibr primi facribffisnervorum paribtts pforia*
tioris tuberculi oflis brachii in cubitum fcatun fimilitcf
propcrat* Primumfaricoffisnervorumpar,
C x ac
'i.% E P i x o M fe F A E K I -c A
ac thoracis & lumborttmparia, e vertebris labitun alitts offertur ramus, a quarto propagatus hcrvo,
Q^uinque autem humiliora facri offisparia nona qui etiam mufculis a coxendicis offis infima pofte-
lateribus profiliunt, verumunaradicc antrorfum, rioriquefede pronatis, foboles exhibet, uti & mu-
alrera rerroffhm egrediuntur, & pofterioribus ra- fculis ab inferioribus femoris capitibtis pronatis.
dici.bus in mufculos facro offi & ilium oflibus ad- Deininpoplitis regione in duos diflediiis truncos,
riatos & cuci fparguntur. Anterior verb primi paris graciliorem exterioreinquc ad fibttlam defert, a
f amus itria ctim anterioribus trittm fuccedentium quo ramus ad externam tibia: cutem ad parvum
parium radicibus dudium nuper liervum confti- ufquedigitumrepitj&aliusinanterioremtibi^cu- \
tuic. Humiliorum autem paritim radices in vefi- tem difpergitur : ejus verb trunci reliquum fibula: \.
cam, anu.m & penem, aut mulieribus in uteri ccr- exporrigitur, ubi fepcimi & odtavi pedem moven-
vicem & pudendi colliculos depcrduntur. Porrb tium mufculorum pendet origo. Ca?ccrhm gran-
quatuor nervorum in femur progredientiufn pri- dior interiorque truncus'ramum in incerham cibia:
rnus fecundum fextum femur moventem mufcu- cucem, & in furaeparicer cucem ad calcemufque
lum deducitur; ac inexternam femoris cutem ra- porrigic: ipfe verb in mufculis furam confticUertci- k
mttm diffeminans, in mufculos abfumitur exterius busoccultatus ,ramumperligamentummembra-- . \-
femoris fatus occupantes. Secuhdus fimul cum neummittit, quo fibula tibia: alligatur. hic ramus 1:J
grandiorifemoris vena& arteriafemurfubit, mox mufculis anteriorem tibia: fedem obtiriehtibus re- f
rainum depromens per internam femoris & genu condirus,taiidemin pedis fuperiora conteridit,ini- !..
&.ribia: fedem ad fummum ufquc pedis digirorum- bi digitis oblatus. Pra:cipua ejus grandioris trunci
que extrcmafhb cutefimtil cum vena, quamhac portib fecundum tibia: pofteriora dcorfhm prope* . |
prorepere didtum eff> defcendens: hucque ac illuc rans, &nonnullasfbboleshucillucmufculiscxhi- . I-
ramulos digerens. Quodverbfecundinervi eftre- bens, intercalceminterioremquemalleolumpc- [:
liquttm, in mufculos ceffar anteriorem femoris fe- dis humilioraadit, & exiguas admodum fbboles
demconregentes. Tertius nervus pubis offisfora- mufculis inibi repofitis offercns, inferiori fingulo- I
menperreptans, & mufculis idoccupantibusra- rum digitorumfedi duas propagines communicat.
rhulos offerens,fbbolem derivatin internam femo- Atquead huncfanc modumimmenfhs rerumO- ?
ris. cutem aliquo ufque fparfam : reliquum atitem pifexnon advivendummodb, fed etiamad com-
ejus ncrviinmufculos difcinditur,iriinternafemo- mode vivendum corpus noftrum corruptioni ob- \
ris fedc inibi locatbs. Quarcus omnium corporis noxium condidit. quarautemadfpecieifhcccflib-
nervorum, quiexpluribusricrvis conftruunrup,fa- nenifabrefecerit,'quique ha:c nutritionis organis ;
cilc erafliflimus, ubi coxendicis os a facro dehifcir, procul a fenfibus & rarionis fede fubjunxerit, nunc
in poftcribra femoris ducitur, rarhttm in cutem fe- obiter & quantum ha:c humana: fabrica: partium
moris poftcriorem fpargens, qui paulo fub media enumeratio admittit, fhbjiciam.
feraoris longitudinc ceflat. Humiliori ctcnim fedi

NICOLAI JONTANI ANNOT ATIONES,

In C A P. V. „ \

eercbro, omncs medici fatcntur animamfcnfi- lebris audtor,totaaberrat via : quandoquidemin .


INtivam,mediantibusnervis,originemcapere,con- hoc infante, ne vcftigium quidem cercbri vidit,
tra i^/trifiotelem aflerentem : Nervos in corde ge- multo minus, pra:fcntibus quoque quam plurimis
nerari: idque fblummodo,ob unum nervum,quem medicis, vcrbulumlocutus : tandem difcedensin . i
in corde vidit ccrebrum petehtem, & in varios in- ha:cverbacrupit : Quanrum cft, quod nefcimus.'
terim ramos fe cxtendcntemj. quodfi aliumpuerumintelligat, ha:cnosnon tan- j
Forte arteriam vidit, qtiam nervum cffe docuit. gunt. Ctimvcrb dicit, cercbrttm fuiffe expanfttm . \
fententia mea, ratiohc, &autopfia confirmaruf, ad formam convexi fornicis; fieriquidempotcft, . !
radiccmin cercbro videmus. verumita, utiufehabeat portionemaliquamveri
quorum
j£qttumenim efl,nervos, animaliumopcratio- cerebri:quod&ipfiaIibividimus, & illc forfan in j
num priucipia, in ea. refidcre parte, in qua opera- Hildano fimile quid legit, quodipfefeqttividctur; |
tiones animalcs potiflimtim excrcentur,qualis pars utnobis dcroget. !
efi cerebrum.. Nec multum nos movet difficulras ilia, fciiicct: j
me infimulabit mcndacii fcribcnte,vidc- quodaliqui, quorumleviter cftlasfuin ccrebrum,
Hic,quis
licct quodviderim infantem fine cercbro? Veriffi- delirant ftatim; nihilominus tamen infans hic, cui
mumtameneft.Inftabitjdicetq; auxiliamea vitrea deletum fuit integrum cerebrum, aliquo modo ra-
caligaffe. ita enim fcribit clarifitmtts quida audtor: tionismanfitparticeps:Namillorum,poftquamad
cerebrttm repertmnfedamifiafigura globosa, induijfefor- ajratem provedti funt,vitiata organa refici nbn pof-
mam convcxifomicis, ejrab cxttberantc funt, ncc alitid quippiam a natura commodc cfltci,
aqtta ,fequaccm
cui
ipfim meduliam adco fttiffe dificntam; utinfiar alicujm quodla:fiorganimunerefungatur. Hicverb,
ftarim ab inicio orcus, vel ance, ab inftifa anima vi-
crafjioris membran& adh&rcficeret undique arcuat& dijfoltt-
torum ofiium circumfcrentu. Quod de in- riacttmeft organum, pocuicnacttrali viintam fle-
filoquarur
fante ,'quem vidimus inXenodochio, fhb pra:fidio xibili moilique materia aliud infolitum organum
clariffhhi vidctur hic ce- cfficere, quodfupplere valet defcdtttm organi vel
D.Cofieri, quem tangere
\xfi_,
C0R.!?O'Ris H V M A N I. ZP
fuit,ut tefiabuntur tam ordinatam motuum c6mmumcationem,& fpi-
lxfi,vel abfcnris.Hoc praffentes
illa duplo craffior ordinariis, rituum anrionejufinodi conunea-
membrana propulfionem,
mcdici neceflariiis ? ,.
fubminiftrabat fpiritus vitales, & ani- tus.eflec
'
qusEfcnfibus
"fiias inftrumentalitcr fubjicie- Etporrb, quodventriculosfpiritibusitadiften-
_mx etiamfationali ita celebrandas, ne-
. dit,imo diftendi,adfundtipnes
bat intelligibiles fpccics.
.ecffarium autumat , fatis refellere videtur aquaj,
D E G L A N D E PlNEALIi qttaEinhydrocephalis, illaefis fuhdtipnibusventri-
culos, fsEpiffime repler. Etfane, ventriculos potius
dodtrinam cerebri abfolvamus, de a natttra. deftinatos
Ahtcouam cvacuationi .excrementorum
; quarita appellatur a figrira e
«rlandc pineali agenuis effe, haudobfcureindicat infignis ille.meatus,
liibftantiae duribris, cbibris lti- dc-
nuclei pini. Eftque tertio ventriculo > in glandulam pituicariam
, . , , .• fcendens;
cei,quiemembrattabbducituf. medicos atidi-
De iiuius uftt vix quicquam apud
ttim hadtentis: riifi quod obiter fulcichdis vafis, ad DE OCVLORVM ME MBR A N I s , E-,
choroidcm. commeantibus , cam dcfti- -
plexum IVSQ^VE HVMORIBVS.
narint. . .
de Chartes Phito- Oculos eonftituentes tunicas, Attcior, S&Parettf
Nupef veyo2iobili(fimmDominm
, funcrioncm illi affignavir exi-
fophm acutijjimm' quinque, fedaliifeXj feptemaliinumerant, quas
miam, & verc prihcipem.. Exiftimat enim, glandu- nos in fedtione haenoftra, fpx efle afferimus.
lainpinealemiri riiedip verirricriiorum, invigilia, Harum conjunctiya, .adnata, feualbugi-
prirria,
fpiritibus perpctuo diftentoftim fitam , omniuth nca nuncupaturj briginemducens apeficraneo ,&
motus cxciperc,animamqucin hacfo-
objedtorurri peribftio.. ..:-.
mbtUsfenfiliaexternaappfchendere, & Secttnda,.earhea3adura.matreofta. Hanc,quia
la,perhos
deihde cjus ope,fpiritus ad Varios in laminas diverfas divifibilis eft, ttpn pro una, fea
difcernere:atque
nervos mittcre, motum localem in artubus vei af- iuvieeni tuni-
pro pluribus fupcrincumbentibus
fedtuum in cofde Cxcitaturos, uti audtores.
pertUrbatibncs ciSjhabent
in Dioptrica Gallica, & iri Thefibm D.Piofejforis Rcgii, Tercia, uvea, feu choroides, a pia macre proce-
vidcre eft. cedens, rocum ambiens oculum,adpupilla:fora-
Hxcfcntcnria, quamvisprimafrorite, fpeciofa mcn ufque,quod ubi conftituic,reduplicatur,& ce-
fir, &mcfermeinfuaspartespeftraxiffcr : tamcn, nuia qusedam filimenta cilioruminftar (proceffus
ubi eam accuratius excuffi,tot e.am f cppefiimplici- ciliares,ideo didta) dimittit,cryftallinumhumorem
tam difficultatibus, ut de veritate ejus valde ambi- ampledtentia, eumque in fua. fede continentia.
gerc ceperim. Hi ciliares fi incuria oculiftarum m
proceffus,
Eteniriiglandula pincalis non eft, fitainmcdio extradiione catarrhadta:,acu nimis fortiter tangen-
vcritriculorurrf ccrebri, quod ramen ranquam do moveantur,aut lacerencur, coloris mutationem
rem.cerram , fed confiftit extra vcntri-
ponit itnponunt humorivitreo, quo vifus fit obfcurus.
culoscirca dudtumatcrtio ad quartumventricu- , aut Amphibliftrois didta, a
Quartaretiformis
lumtcndentem, ut paffim ab anatomicis animad- medullancrvi optici,oriunda.
verfum. Hocautcmcumfitloco, ncquaquamvi- Quinta, aragnoides, fcu aranca, quia tclam ara-
dentur exadta: illa: motUUm diffefcntia: a nervis ad nex tenuitate refert. ambiens hu-
Cryfiallinum
campcrvenirc, autfpirittis abea. adriervos com- morcm..
mode mitti poffeuiam priererqttam quod,locus hic vicrea; humorcm vi-
Scxra, qua: undiquaquc
fatis rembtus fit a nervorum origine, nullus eriairi creum cingit.Co/umbm,prxtet has cunicas,innomi-
ab co adncrvos in cadavcribus fcc\is patet dttdius; nacam accenfct, .
quam nos tantum, pro tendinibus
necctiaminviVohomine, aliquis cfformatur per oeulos
. mufculorum, movencium, aghofcimus.
illam cercbri afpiritibus cxpanflonem, quaihinvi- oculum conftare cribus humoribus,
Exiispacec
gilantibus ftatttit, tit plantim ent contemplanti : dcquibus
nempcaquco, vicreo, &cryftaliino
mollem cercbri mediillam,inter glandulam,& ner- Audtor*
Vorum origincs, mediaih. Attafncn, ad tahtam, &

"
D E O R G A N I S SPECIEI P R O P A G A N-

D JE F A M t L A N T I B v Si C A V. VI;

i T i o ad fpeciei confervarioncmhumansc fa- bra induititr, ut animalia hac incitata, fivc j'uveni-
JNbrica: auror dtios liomincs ica cxcruxit,uc vir qui- lia, five ftulta & rationis expertia fint, haud ahtcf
deminfantis primarium porrigercc principium, incumbant, quam fi cffcnt fa-
fpccieipropaganda:
mulicr vcreid ex Vir quidem duos adipifcitur rcfless'cU-
aprc conciperer, infantulumquc pictttiflima.
hoc pronatum principio non fecus, quam te qua: hic fcortum dicitur, carncaque mcmbrana
tantifpcr
aliquod iuicorporis mcmbrumenutrirct, quouf- obdttdtos, & alba ac conrinuapeculiariqucprorfus
qucisvalidiorrcdditus, inaercmnos ambicntcm fubftantia cxtrudtos : quahivalida continctmcm-
produci poflet. Atquehis muniis idonea pcculia- brana, orbiculatimfhbftantia: huicproximc adna-
riaqucinflriimcnta viracmulicrobtinuit, qttibus ta, ac corum qua: tc&i applantantur infertioncm
tanta ad gencrarionem dcleciarionis vis&illccc- tcflibus
connexumque excipicns, fingulifquc pc-
G 5 cuf^fc
'
JO E 1? 1 T O M E F A B U. I C JE
culiare involucrumconftituens, cui alterum quo- rus voluncarie ncnnihil agicur^intcrtextis, ita ftiis
accedita peritonxo inibi pronatuntj lateribus adperitonseumalligatur, utmefenterium.
qucproprium
ubi id vafis fcminalibus viamoffcrt. Illinc namque inteftina continet. Fundi forrnanon prorfus rotun-
membrana ea vafa cum tefte conti- dacxiftit, vertim anterids pofteriufque cleprefla:
pronafcitur,
nens, & tefti nufquam, ncque etiam feminalibus fuperiusobtufa, & dttos (utrinque videlicet unum)'
vafis (nifi qtia ex magna recufbs ofiendens
peritonari amplitudine angtilos, qui vitUlortim fronri
exciduntj connexa. Adhumiliorcm corriua produdtura: aifimilantur. Fundo
pertinaciter fimplex
enim teftisYedem ha:c tuhica ipfius carnea parte adeft finusjfundi forma: ad amuffim refpondens, St.
tantumadriafeitur, teftis mufculum fenfc- inorificium defincns, in uteri
quam glandis penismodo
mus. Vafa autem feminaiia ftinr, una utrimquc ve-- cervicis amplitudincm &nattirali tan-
prominens,
arteria, Venadextrum teftem petens a tum vi,hon autcm mulieris arbirratufcfe conftrin-
ria,Unaque
eavat caudicis anteriori fiedefub venarum in renes gens & refierans. Ftindus fimplici con-'
propriaque
exortti pronafcitunqua: vcrb finiftro ftat tunica, non pra:gnantibus ut
pef tinentium infigniter craffa,
tcfiioffertur, abhumiliorifedevena: finiftrumrc- uterogcrentibtis in miram amplitudincm cxtcndi
nemadeuritis obhoc fhmere crcditur, yaleat. Htticaliaobdticitur, a peritonaro initium
principium
ut noripufum fanguinem dextra: vena: modo tefti fumens. Cervix uteri tercs cft, & in utero non ge-
acri quali-
perferat, fed fcrofum, qui ipfius falf a & renribus.alias non difienfa, haudmukb minus ipfo
tateinfeminis conciliet. Amba: &vefica: ccrvicis infertionem exci-
ejedtionepruritum xundoampla,
dextra
arteria: a grandi artetia paulo inferius quarii piens , coriaceifquc carnibus & colliculis alifve ad
feminaiis vena initittm ducunt,& dcxtra Cavse cau- futtrii orificium ornata.CHiin etiain utcro utrinquc
dieem confcendens ad dextratn fertur venatri, fi- unus accumbit teftis, ad qtiem vafa eodcm prorfhs
rnul cumhac teftem accedens: & cumvena antea- viris pertingunt.
modoatqucin Vcrumhicidpri-
quamteficmattihgat, varie perplexa, corpufque vatim accidit, quod media tantum feminalis vena:
efforrnans mulcas varicesexprimens, fuaqucbafi arteria:que pars tefti offeratur,aItera utcri fundum.
elaribri reftis fediinfeftum, & ramulos inrimo te- implicante. Vas femen tenuc & impenfc aquofum
ftis involucro offerens, multifariamque per teftis paucttmqtte a mulicbri tefte defcrens, in obtufum
fubftantiam digeftum , qua: fanguinem hunc be- frii lateris ureri inferitur angulum. Vena: & itcm
riignum, & fpiritum ingenita ipfi facultate infemen arteria: fre.quentiflima ferie, pra:ter anrea didtas,
haudfecus emutat, quamjecoris ftibftantia cre- uterumimplicantes, ab illis prodcunt vaforum di-
alterar.
morofa ab inteftinis ci delatum,in fanguiue ftributionibtts, qua: poft facri offis ad infimam lum-
Confedtum femen a valido vafeinftar vermis reftis borumverrebramriexumpcrficitur.Atquehecvar
pofteriori fede adnaro, varieqttc caprcolirituim- fa enutriendo fcetui, &ipfius infito calori recrcan-
plcxo excipitur. hbcvas furfumad magnam peri- do fiibferviunt. Fcctus autcm in utcro complexus
tbhsci cavitatem ca via eonfccndens, qua fcminalis tribusinvolucrisinccgicur, uno quidem vulgb fe-^
vena & arteria defccndere, ncrvi cujufdam modo cunda:vocaco, quodinftarlaciorisrancum cinguli
teres cfticitur: & deorfhm ad ptibis os reflexum po- ipfum ambic, infignicerque craffum & licni.s modo
fieriorcm vefica: fedem accedit, adquam vas a fi- nigricans connatum,vafa in utcrum
eft:quodutcro
niftro refte femen defercns etiam properat, quod percinentiacxcipit: quo illa in ipfo poftmodum col-
dcxtro vafiunitum, fimul cum illo in vefica: cervi- ledta, duabus venis &totidem arterhs in umbili-
cis radicem inter glandulofum corpuscervicihic cum inferatitur,& una tandem vena jecori, dua: au-
obnatuminferitur, communifque femini acurina: tem artcria: grandis artcria: propaginibus pcr pu-
dtidius de-
riieatus confurgir, qui deorfummodicc bis oflium foramina defcenfuris offcrantur. Secun-
riubfitrfumad pubisoflium cpmmiffuram foris re- dumirivolucrum membrana eft, fcetumuniverfhm
flcciitur, corporibus pcnem efformantibusfhbna- arnpledtens farciminifqtie imagini aflimilatum, in-
ttts. Prbditenimutfinquc apubisoffc unumner- tcr ipfutn & tcrtiuminvolucrum fcetus urinam col-
veumterefquecorpus, quodintus impenfe fungo- ligens, qua: peculiari mcatu cx vcfica: elatiori fcdc
fumac craflb fanguincplenum ccrnitur. utrumquc in hanc amplitudinem pcrfertur , quo minus urina
fimul connatum unitttmque penem conftituit, cjus fcetus cuti circumfufa, ipfius acrimonia obfir. Tcr-
fubftantix beneficio , quum is fcmcn in utcrum tium involucrum tcnuiffima cft mcmbrana, hinc
miflurus efl, erigi augcriqu e aptum: & alias quum ctiam agnina diffcdtionis proceribus appellata, fce-
nullus fua: proceritatis uftis eft, flaccidum &:graci- tuiquc proxime obdudta,ac demum fcetus fudorcm
Vcneris ufum fho inrer fc & fcetus cutem oblitam
lcm, qui etiam ad commodum fubflavoquafiluto
ac cutc qua cegi & rc- Fcetus vcrb in lucem editus, lac familiarc
apice glandis modo tumet, affervans,
urerttmfibi ipfius alimenttim e mamillis aneminc edodtusfu-
tegi queat dccoracur. Mulicr vcndicat,
femini fcecuique concinendo dcdica- git : qua: in pcdtorc fcdemvendicanres, &papilla
cxcipiendo
redium inceftinum infita vi fanguinem
tum: qui incerveficam& repo- ornata:,glahdulofo cotpore pcr
fundo ac cervicc urrifque cen- venas ipfi addudtum in lac convcrtente exttuun-
tus,vefica:qucinftar
diacinfe concidere apris formacus, mcmbranis tur.
laxis & carneis aliquoc fibris fquorum auxilio utc-

F I N I S E P I T O U E S.

DE SEMINE
C o K. v 6 n. t s H v M A N i. 31

I C O L A I F O N T A N I A N IM A DVERSIONES,
N
i N C A i>. VI.

D E S E M £ N E:

C* E M E N , ^Jirifiotele tefte, tib.i. de generai. anima- qui opcratur mcdiarite actu elicito. Diftiriguuhtur
&xvi 11. excrcmentum etiam, naturalis eft derefrriinatus
\ljum cap. xvii. quoddam quod appetitus
ad unum-,ut appetitus rei gravis ad centrum. At ve-
cft,ex parte quadamfanguinisntitririoniinepta,
: ideoqueanatiirarelidtum, pofttertiam rb appetitus animalis ad plura, &: diVerfa moveturj
cffedtum
ad opus generationis. propter varias & diverfas cognitiohes objedtorum.
concodtionem,
quia vivens & fui lpfius, vel tunc etiam naturalis eft conveniens
Vnde dicunt, quod, qtiia appetittts
fua: fvccici confervationem cxpetens' eft, ad pri- fbium (ux particulari potentia:,utapperitus poteh-
convertat fubftantiam ali- tix vifiva: ad fhum objedtum. At vcrb appetitus ani-
mum confeqiiendum
fuamsut akerttm obtineat, malis eft conveniens univerfb
mcnti in naturam par- corpofh _'_
alimenti Exhac varietate decifiorioflfa: du-
tcm quandam feponacadgenerationem, appetituttm
ad id loco vim genefandi, bitationis exorituf : appctittts enim, cttjus me-
qtia: deftinato reccpta,
producendi accipit, &ea pars fe- dio animalia moventur , ad pfopagatioriem fp^-
aliudqtiefimilc
rncn nuncupatur. cici, animaliseft;qua:conclufio colligituf ex Gale-
An gencrativa formativaque virtus in femine in- »^:hifceverbis: Omnibmanimaiibmnaturacontipicndi
fint ? Refp. videri: cumenim vivensaliudappetitgc- infirumenta tribuit, ipfifique infirumentis eximiam qttan-
ncrare, non taritum femen de fho dat; fed illi virtu- dam vim voluptaiisefeclricem. probaturquc ulterius
tem tradir , alreram formatricem , ad ratione cfficaci : nam animalia nori. movehtur ad
dtiplicem
quamfpedtatmembradelinearc, alteramgehcrari- propagandamfpeciem, nift cuin aliquairritatibnej
varn, cujus efiformam in matcria fuo & impcranre adtu appetitus,-ergo appefitus ilie ani-
difpofitam, 1
modojfciiicetinftrumentaliter producere* alioquin malis eft. Alias cnim fi effetnaturalis, femper habe-
nihil ad generationem fufficiens exhibuiffet. retadjundtam coghitionem, quodeftcontra pro-
Hic videndumquifhamille appetitus fir,cujus vi priam naturam appetitus naturalis.
animalia omniaimpelktntur ad propagandam fpe- Ca:tcrum, adverfushoc obfiat tcxtus difhciiis
ciem, cujus facttltatis ex redta Gatenitib.vi. ubi oftendit,homihes mo-
intelligentia pendet delocisicap.v.
appcrituum divifione : appetitus verb fecundum veri ad propagarionem fpeciei propter voluptatis
Pliilofbphos, dividitur in appetitum animalem, & anteadta: recordationcmi Reliqua verb ahimalia
naturalem. Rtirfus appetitus animalis dividitur in ad propagandam fpecie/n excitari folettt, ttt femcriji
fcnfitivum, & intellediivum, ttt docet Arifioteles lib. quod ob retcntionemoleftatjcxpeiiaturjiitcontin^
11. de Anima, cap.m. git in expulfione urina:, &aiterius cujiifvis excrc-^
Diftinguunturifti appetitus,ab appetitu natura- mcnri, ergo expulfio ad minus, in aliis aniniatttibus
li; quando appctitus animales fhnt potentiae qua:- ab homine folum fequitur ad appetitum riatura-
dam difiindta: ab ipsa anima, operanturqtte prxvia, Icm, non vcrb ad animalcm.
& pra:fiippofita cognitione potentiarum intcrna- Huic audtoritati Galeni rcfppndet Vatefim iih. i r^
rum; operatio enim appetittis animalis fenfitivi fe- de locis,cap.i. & inquit: LAnimalia bruta moveriadvc-
quitur ad cognitionem facukatis cogitativa:; ficuti nercmfiolumpropierirritationemfacJam,exnimiaquan-
operario appetitus,videlicet vbluutatis fequitur ad titatcvet qttalitate ctiam irritantefeminis,tttcontingit ifi
cognitionem intelledtiva: potentia:; & harc catifa expellente, quafem^
cxpiilfiioncfaSiaafacultatenaturali
cft ob quam ifti appetitus ad plura, & diverfa mo-
per operatttr, irritata a quantitate, ey qualitate objeftL
venrur propter diverfam cognitionem objcdto- Falfaha:c folutio eft ; namutroquembdo bruta, &
rtim; quod appetitui naturali minime convenit: & homincs ad propagationem fpeciei irritaritur quari-
ha:c etiam caufii cft,propter quam auimalis apperi- titatc,& qualitate feminis: pofteaverb,& fi tton dc-
tus nunquamoperatur, nifi prius anrccedat cogni- tur irritatio, moventur ad venef em propter f cCor-
tio convcnientia:, vel difconvcnientia: : naturalis dationemvoluptatis, proptcrfpecics refervatas iri
vcrb appetitus non eft aliqua potentia diftiricta ab mcmorativa potcntia; qua: dodtrina a Galeno addu-
ipfaforma, fedcft dtintaxatinclinatio quazdamad citutiftocapitc, duminqttit: naturamcognovijfein-
pondus hujus rei adhanc rem, ur appetitus natura- credibitem appetitttm : Gaknm
pcranimamintclligit
lis, quem dicit materia: ad formam, non cft aliquid facultatcm animalem fcntienteM, ficut per hatura
difiindttim ab ipfa matcria, fed ipfamct materiain- facultatcm naturalem, &fic intelligatur difficilis
clinara ad formam,&
appetitus naturalis, quo gra- Galeni tcxtm lib. i. de facttltatibm natttralibus cap.i. iri
vcmovetur deorftim non efi aiiquiddifiindtum ab principio, qtio docet animaliuin adtioncs alias efic
ipfa gravitatc : diccndttm cft deinclina- : peradtiohcscnim
idemque natura:,aliasvcrbipfiusanima:
tionc, & appetittt naturali, narura:, fitcukatumhatura-'-
quo mediantcpbtcntia: intelligit opcrationes
moventur adfita objedta. concodiioncm, nutritionem &c. Per actio-^
lium,ut
Exqiiadodtrinacolligirur difcrimcninterappe- ncs vcrb anima: ihrelligit opcrationcs facultatum
; tirumnaturalem, & animalcm: naturahs fcnfitivarum, demotumu-
appetitus quoddcnuodoccr/i^.ii.
. fequitur tantum rei formam, itaut non fit adtus eli- Ha:cdo-
cttus ab ficulorttmcap.viu. &inaIiislocispiurimis.
:j aliqua potentia, ficutiappcritusanimalis, dtximGaknolib. vi. delociscap. 1. citato. non contra-
C 4 riaturi
«
M F A 'K -I C
E ?> I T 0 E 15 JL
^i
illc ibi tantum nonnullos id citra rationcm
riatur, quandoquidcm agit dc vche- , qui fiatuunt, effej
uterus mcmbfanofum
menti irfitatiohe, qua: caufarifblet nimia fieminis quandoquidcm corpus fit,
quod extenfhm,neccffario,tcnuius fieri debet. Ra-
quarititate.
De Similitudiue & diftimilirudine, pa- tib id didtarevidetur, niipfa anatomia nobis ute-
quarinter
fcntes filiofque intercedit. Vtrum, gcneratio fit rum,quamvis expanfhm valdc,tamen craffiflimum,
adiio vitalis ? Vtrtun generario abatigelo , vefde- obtuliffcf.
mone fieri poflit ? curiofis difputandum relinqui- Dicent : nosplacentamutcrinamuterofirmitcr
mus ; dequibttsfatmulta",D-.Thbmm, Cajetanm,Du- adnexam attte bculos habuifle, qtiam ute ri fubftari-
randm, dcDetrio..; . , tiam efleexiftimaveris. Nuga:i diftinximus quam
Dixinius diligeiitiffime utrumque,placeiitamncmpc,& ute-
fupra,materiamfeminisdimittiperva-
fa praeparantia, fic nun- rtimi feperarum uthabuimus, fic& Craffioremea
abAnatomicis,nonine.pte " '
& curn vidimus;
eupata.•proptereaquodfemenipfiimdifponant,
Hujufmodi vafa, ahAriJioiek, meartts . Quare rerum humanarttm'indagatores nobi-
praspareiit.
Galeno, venx fimplicitervocantur. Ha- fcttmexciariiate : O ! qttammirabiliafiwteperama-
fanguinei,..a
rumvenarum diverfum :. liam, quod in nuum tuaritm Domin<Lj>.
principium.
dextra efi,a vena cava^quodinfiniftrajavena emul- Notate, VESALIVM efrbrcmcommififieiri
gcnce, exordicur. : •. eo, quod docuerit £horioii effe trium uteri mcm-
Habecne farmina ha:c Vafa? Rcjp. habcc. Generac- braharumftrudturarii, &Cbmpagem : qudfc hanc
ne fa:mina fed modictim. mintts rcdte Rcaldm Coiumbm fecundam appek
femen.ReJp.^enevat,
Admaris creacionem fadtus cft ne dexcer ceftis, lavir.
quemadmodum, firminis ad fa:minas fiiiifter; ut Norate denub <^4rantii errorem dicerifis ,'fsetum
: <JMaficulos defiderantes : quiadcam
Hippocraies ftatuit, inquietts perpudendaurinamexpellere cxpel-
? Rejp. prognofticum cer- lendamnonindiget mufculis; quandoquidemha:c,
confiringanttefiemfinifirum
te,tunc apud me verum eft, ubi etiam Iigari potcrit ad.tempus partus , in membrana amnios, conti-
teftis finifter firmina: : nam homoadlibittimfige- neatur.
ncraretvel mafculum , vel fa:minam, noneffetin Qua^ritufj quasnamfit adtio fa:tus inutero ? Refp.
Dei rtutufpecialis geueratio. .*-.-: nutritio & augmentatio. Quibus vafis hoe fit ? Rejp.
primboftiisVaforum, cmxin matricem propagah-
D E P E N E' tur , per qua: menftruus fahguis ia eam infertur
tempore conccpti fetus. Aliudnafcitur vas,arteria
Phirima pcninomina alafcivisquibufdapoetis data.
nempc, in oftio arteria:, vena in oftio vena:, ut vafa
perinaeu di.citur priapipars, nonpcndcns. Vinculu, oftiis vaforum in matri-
inferiori cft. fiim- itagenerata, refpondeant
fcu ligamenrnm glandi alligatum cem definentiunx,.
ma pars,fhb quo glans, prseputiumeft: quodjudeo- vafa ,
Pet: Qua: funt ejufmodi qua: hi.c coir
rumrcligio mutilariimperat. Hinc fadtum, ut Iti-
ycniunt.
dca fa:mina, Venetiis lamentaretur, ac dicerct : Sa-
: dua: arterise, & dua: vcna:. At-
Rejp. Qiiatuor
tius fhiffcpra:putio aliquid addere, quam particu- fcd
qtte inter has nihil altcritts gcneris intervenit;
lam detruhcare. vcnis vena:, artcria: cmn arteriistah-
Penis adiio prima, eft eredtio. fcminis fempercum
fecunda, dcm
in uterum;qua:, & voluptatem conjunguntur.
ejaculatio gaudium, Pet. Ergo fanguincm fpiritumque perhasfxtus
homini modo fano; dolorcm vcrb } &cruciatum
recipit ?
a:gro adfert.
Pofitus eft pcnis ad os pubis, riecte e rcgionc vul- Rejp. Ita.
Quidfhntcotyledones ? Rcjp. funt acctabulajfcu
v.T,unde,tir vulva priapi,itapriapus,vulVa: eft. Vul-
oftia vafbrum ad matricem ufque devenienria,
va: ccrvix reres eft, nec tam rorunda, ut cft uterus. non fuficn-
qua: cotyledoncs muco referta:,fa:tum
fi cum urero, in non pra:gnantibus conf eratur, am-
ob lubricitatem.
tant,
plitudine non cedit. Pet. Pcrquasvias, mulicr femen filat gravida-
tionis temporc ejaculatur,fi uterus tamardte clau-
D E V.T E K. o.
dattir, utnc quidem acus ettmintret, atttfore Hip-
ramum
Vterus,fa:tui dicatus,omnis gencris fibras habct, pocrate,lib.v. aphorifim. li. & LIV ? Rejp. pcr
& dimirrit. dedudtum a vafc cjaculatorio in utcri
quibus fcmen attrahit, rerinet, quendam
Tradunt communitGr,utcrum geftationis tcmpo- ccrvicem infertum.. Vt hacfigura conftat<
rc maxime cxtcndi & hicraffari, ut fictum defendat
ab omni noxa. Quod ctiam affirmamus contfa

Cur
' "
C b Jt P O K. r S H V M A N I. 35

Curhepar, infaztu, majuscft caKcerispartibus, D E M O L A.


corde nempe, & cerebro ? Rejp. Quia hepar efi fca-
Vtcro nonnumquam contingunt mola, & fuper-
turigo vettartim, qua:cumlatiofes arteriis nervif-
fa:tario. HaJCicaro cft ignava,incrs & infof tnis, quae
quc fint, maj us illud effc, neceffum erat.
cx metifibus faemina?, matrici humoribus
fucrttntmatricicom- pravifque
Curjecur, corquefietus, miram vidc
non per ccrebrum honntimquam inttafcitur, cujtis iconein
rnunicatapervcnasj&arterias, innoftris Analedtis.
ncrvos ? Rejp. fcetui non opus eft nervis aut cerebro,
Iila verb,efl fccunda conceptio,cum gravida jam
cumnonattdiat, videat, nonguftct, nonolfaciat, iterum eum virocoiens,
mulier concipir. Deilla,
nonimaginetur, non rationetur, non recordetur,
nobis,pra:reriilud Hippocratislib.v. Epid.n.n. bina
nec aliam fundtionem exerceat: fed venis arteriif-
cxempla funt. quare, 6 Valvardc,filc, & quamplu-
que indiget,ut ntitriatur,augearur, vivarque. rirna captum humanttin excedere
fa:ttis regatur in utero ? Rejp. Vita cogita.
Quomodo fi aliquis caufam
unus Quod inquirat, quare fiipcrfa:-
planta:. plantaautemortumhabetexfemine. tatio fblum inulieribus, non verb aliis animalibus
ci truncus cft, quimox finditttr. Hocideminfa:tu
('cxcepris leporibttsjcontingat? hic pro refponfione
natura prjeftatper arterias venafque umbilicales:
nonnullorum fehtcntiamprimb intelligat: homini-
qua: funt ex femine. Vbi oriuntur unica vena eft,
bttsnon fuifle datum ccrtum tenjpus ad propaga-
duarque arteria:. Vcnahxc, ubi a principio decli-
tionem fpecici, velttti reliquis animalibtis : qua:a-
nar, ftatim fcindittir inramosradicefque. Rami,
vafa funt aduterum nimatitia, pofiquam conceperunt, icerum mares
didudta : Radices, propagines non admictunc.Qua:,ecfi communis fic ratio,tamen
difleminatarin cavam, &portam : ideoqueinfaetu inftifncicnseft; nam docente'^rfrifiotctc, iib. vn. de
veria umbilicalis,cava,ac untts truncus. Vbi
porta, ini. nonfblummulier
vcrb ab utero farctis prodiic, hifi.anbn.cap. j fedjamequa
ampucancur vafa um-
hilicalia fimiliter movetur ad propagandam fpeciem, etiarii
; injecoreetiamobcascanturhi dudtus, &
nihilminus fi gravida exiftat. Omitto in prarfcnti, aliam hujus
duarrefultantpkinta:, Cava & porrani-
mirum. Er ut pcr arrerias dubii folutionem traditam ab fAndrea Lattrentio,
venafqueumbilicalesgc- iib.vui. ex didtis facile
ftationis titcri nutricbaturinfans, eo quxft.xxn. Quia redargui,
tempore ita,
exckifus alimcntum & convinci poteft.
capit per artcrias vcnaiquca dubii folutio exco fo-
corde & hcparc -oriundas. Qjuare hujus petendaefi
lum, quod in mulieribus maxima reperitur feminis.
abundantia ? eti.tm in uteri gefiarione, qttod Vo-
C 5 iupratem.
'
24 E- P I T O M E F A B B. I <3 ^E
cxcitat ad propagaridam, fpcciem,. degen.anim. cap.vi. Datur eriam alia caufa,quia ma-
luptatem
non fi denuo mo- fculus & farmina, cohtrarii
Quare ergo cqua fiiperfktat aliquando qtialitacibus
veatur, ad propagandamfpecicm ? Rejp. Quiain u- feadinvicemalterant : quareetiam, fiforma fub-
tcro nbn rcmanct fufticiens feu cavitas ftantialis per aliquod tempus &; dies poftpartum
fpatium,
pro alterius farruras gcrieratibhc. confervctur, poftca vcrb a caufis extrinfecis ita im-
Quarc, dixifti lepores fuperfajtarc ? Rejp. id e- mutatur, utnonpoflitrefiftcre. Etficgemelli, fi
vcnire iatione a:ftuantis caloris facile diverfi ftint fexws,fei e fcmpcr non fhnt vitales.
quia lepus
movetar ad vencremi Maxime tamctt adverten- Affirmat etiam Andreas Laurentius Ioco fupra cita-
dum eft,alia eciam animalia impropriam fuperfa:ra- to, qttod gemelli, quifunt unius fexus, eifdemmet
tionem effieerc mcmbrariis in.volvuntur;qui vcrb diverfi funt fcxtis
poffe.
Quodfi quispetat;quibus fignis cogriofcarur,di- diverfismembranis : &hoc, ut fupra diximtts, non
{tindtio animalium a. gemellorum ita femper contingit. funt atttem gcmelli inter fe
fuperfktorum
? Refp. quod gcmclli,id eft,gemini,uni- maxime fimiles, ut plurimum, quia eifdemfere u-
produdtioriC
co & codcm cbngreffu, producuntrir, & unico & tttntur alimentis, quia eundem fanguihem attra-
codempartucxpclluntur : atvcrbfuperfastati non hunt,five fitfanguis venalis,five arterialis.
fiunt unico Congrcfliijfed diverfo. Quodfi aliquis objiciat adverfusgcnerationem
Num f cpefitur alia diftindtio inter illdslReJp. Ita. gemellorum, quiaex totoillo fcminc, cxquo ge-
gcmelli enirn eifdcmmet membranis folentinvol- mclli generantur, gcneratur tantiim unicusfictus
vi,fuperfa?tati non cifdem,fed diy erfisdicet gefrielli magnus,non vcrb pkires: Rejp. Generari plures ex
aliquando diverfis membranis involvantur, ,'utin- eo, quod quantitas feminis non eftitacjufdemra-
qutt HippocrateSjlib. denaturapueri; quo affef it, quod tionis, in omnibus partibus, ut f ufnciat pro gencra-
canes aliaque ariimaha plures;firtus expellehiia tione unitis fajtura: magna:; fedhabetfemcn diver-
untim quodquc animai in ftio finu,& pellicula exi- fitatem adeo maximam partium, ut fic cx illo gene-
flit , quod intelligitur etiam exprefse de rhulie- rentur dua: fa:tura:,ad quod ctiaminaximc accedit3
ribus. nam divetfis partibus ureri adhaerecfemen.
unius fc- Dc cellulis ucerinis
Generantur aiitcm ""gcmclli intcrdum hic tacebimus. poflcmulic-
xus; quia, fi mafculum femcn ah uffoque parcnte res fartus plures uno coitu concipcre, cxpcrientia
dcccdat,mafculiduo generantur;fi vcrbf^mineum, docct, & mcmorabileillud, quodmemoratttr, ex-
a. fa:mina,& mafculum a Vir6;generantur tunc mas, emplum Comitiffa: Hollandia:, qu«, teftibus Hol-
&fjcmina : quaidocirinafcituclignacft:, quiagc- landia: Annalibus, trccentosfexaginta qumqucin-
mclli cjufdem fcxus fere fcmper funt vitales; quia fantes uno partu enixa eft.
gemcllieodemtcmporeformantur,moventur, & QuomodofiuntHermaphroditi? Rejp. Cumu-
pcrficiuncur; fi vcro unico conceptu generantur, ttiufque parerttis femen acquipollens confunditur;
rionfunt vitalcs, quianon codem tempore moven- vel, fimavis, cumnatura, intcndens diverfi fexus
tur, ncquc pcrficiuntur, ut docct Arifiotelcs lib. iv. gcmcllos,impcdita rcdigic cos in fxcurnunum,.

EXTERNARVM HVMANI CORPORIS SEDIVM

PARTIVMVE CITRA DISSECTIONEM OCCVR-


RENTIVM APPELLATIONES.

non pf olixior nominum cxternas hominis quadrifariam fimiliter ac ^Egyptii


quidcm corpo-
enumcratio inftitui- ris fupcrficiem
HIc fedes locave indicantium difccrnunr, vertim fccus quam illi
tur: contcnti folum vulgatas,dodiifquc hadic- corporis truncum in duas fcdcs primum diftin-
nus magis rcccptas, ac fariuhares voccs adfcribcf c, gucntes, manus & crura uuius partis loco prima
omiflis intcrim Grascis aliifquc percgrinis vocabu- hacdivifione cnumcranr, illa qua:Artus proprie
lis tanquam inftituto huic hon admodum ncccfla- vocatos conftituuiitjcxtrcmoriim nomine complc-
riis: aux tamcn in fcquentibus iiidicibus fdum ha- dtentes. Ac in corporis trunco duas praxipuas locat
rum partium pcculiaris magis mcntio incideritj fedes,fccundtim duas cavitates fecantibus inibi ob-
Solct itaque univcrfa vias: quorum inferior ab elatiori interventu
paffim intcrfcruntur. corpo- fepti
ris fupcrficics ab illius nominutn inftitutoribus pri- tranfvcrfi fejundia, jccurnaturalis akricifvc anima:
mum in magnas fedes dividi,ac dein illarum partes fedcm fanguificationifquc oflicinam, ac infupcr
rurfus variis nomcnclaturis dohari. Atquc itzJEgy- huicfiibminiftrantiaorgana compledtitur, partibus
in Caput, 1 horaccm, Manus, & quoqucgenerarioni famulatttibus parata. Superior
ptiimedicicorpus
Crura dividcbant: Thoraccm,pcrindc ac Ariftorc- cavitas cordi irafcibilis anima: fbmiti vitalifquc fpi-
univcrfum corporis truncum, a ju- ritus fonti, iliiquefubfervientibus organis affcribi-
Ics,nominantcs,
claviculifve ad inguina & pubcm, tur. Ca:terum tcrtia corporis cavitas capiti tribui-
guk) aut collo
aut magis ad fcmorum ufquc fhperiora pcrrinen- tur, cerebroquc potiflinittm principis antma: fedi,.
tcm '•non autcm tantum, nt Galcntts, nonnuliiquc facratur.
animalifqucfpiritus promptuario Corpo-
Anatomicorumprimarii, corporis fcdem coftis fc- reinhunc modumobiter divifo, fingularum par-
ptam. Alii facultatum corpus univcrfum difpenfan- tium fuperficies ira rurfus diftinguuntur, ut capitis
cium t anhnarumque fedibus mcntem adhtbenteSj totius pars anrerior fuperciliis fhperpofita, ac cri~
nibus
C O K. P O SL .1 S H. • %r H -A JJ I. • ?f
h'busnuda, lincafqucquafdainproponcns', Frons ro ad quatuor digitorum radices porfedta, ih duair
nominetur. Hac fuperior & Verfus capitis medium fedes partitur: ac cubito propinquior Brachiale eft,
ad fincipitis fu- aha Poftbrachialei qua: a conftrudtionis
vero-ens, Siriciput. Vtrinque latus, fpecie cura
praque Aurem cui Auditorius meatus ineft i confi- pedtore etiam Pedius, a quibufdam Palma riuncu-
ftens,Tcmpus. Mcdiacapitisfedesfinciputverfus patur. Hujus interior fcdes cava ac variis monticu-
pofleriora fuperans, Vcrrex, qui veluti centrum efilisfcpta, mukifqueiincisintefftiudta,Volamcfli'
eirculi criniit origiriem circumfcribentis. Pbft ver- cit. Reliqua fumma:-manus pars, Digiti funt,finguli
ticem ufque ad.mufctilorum qui utrinque in cervi- ternis partibus tanqtiam in acie locatis effor mati,&
cis fiimmo prominentes, in mcdio foveam oftett- exterius Vnguibus ornati. Horum major aliifquc
dunt, ac plerifque Tendincs dicuntur, elatiflimam adiioiie oppofitus5 Poilex eft, illiproximus Index,
fedem Occiputfpedtatur. Prior aurem capiris pars dcin Medius feu Impudicus, cui proxtmus eft Me-
a fronte ad mentum ufque ptt>tenfia,Facies.Infcrior dicus & Annularis. Extimam yerb fedcm bccupat
enim frontispars, Superciliis veluti cminentibus, Parvusj Auricularif^e. Thoracemhicnomihamus
cir- trttnci partem Coftis fcptam, maximam-
pilifque confitis terminis,eorundemqucmcdio corporis
cumfcribittir.His fubfunr OcuIi,inferius & fttperius que fedem Laterum efformanrem : cujus ahterior
: qtiarum fedes ubiinviccmcon- fedes Pedius efi, quam Mamilla:, atque iniliarum
Palpebrisintecti
nivent, & eredtis ordinataque, ut in navibus remos medioPapillaecumobfufco ipfas ambiente cireulo
fpedtamus , ferie poficis pilis, quos Cilia nuncttpa- occupattt. Rcliqtta anterior trUhci fedcs Abdomcri
nius, ornatur, quodammodoqtte carcilaginea: funt, conftituit, cujus.fcgio pedtoris offis cartilagini &
Tarfihabentur. Commiffioriishujus termini, Ah- coftarum cartilaginibus illa humilioribus proximaj
guli funt: quorum major nafhm, minor tcmpus fpe- pcrinde fhbcartilaginea hUncupatuf , ac vifcera
ciat. In disjundtarum palpebrarummedio prseter cartilaginibus illis compiexa. Sic quibus feptum
Carunculamin majori angulo confpicuam, Album tranfvcrfum prarcordia appellaturffedcs in quamid
candidumve oculorum apparethn cujus medio duo cartilaginibusinferitur, Pra:cordiorumnomen ob-
fe offerttht circuli ,quorttm amplior Iris & Corona tinuit, quanquam rurlhs alii itactiam thofacis an-
cft,minor oculos inceriacec,cujus fo- tenorcm fedein nuncttpent. Quod fub inhmis co-
Pupilla.Nafus
raminaNaresvocancunquarumcxternalaceranafi ftis &ilittmoflis fpina(qua:mulieribus multb magis
Pinnuiis feu alis,interna verb inccrfepco nafi confti- quamviriseducitur) ofllbusdeftituittirj, tahgenti-
ttiuntur. Scdes ad nafi lacera mali in modtim pro- bufquccedit, Inattia funt & ilia. inquorum veluti
minulsc acrudentcs,MaIa:j& quibufdam Genaevo- mcdio Vmbilicus cernitur, fub qUo mox Sumcn^
cantttr. Sccics intcr nafum & rnalas mcdia: nonnul- cujus infima fedes trunci termiho prbxima _,Aquali-
lis Concavadicuntur, quo nomine alii totam ocu- culus nuncupatttr.Terminus autem ubi hic Puden-
lorum fedem apalpcbris ad malas mctitam voca- da & Naturalia confiftunu Pubes cft Pediehjad cu-
runt. Faciei pars quam inflamus Bucca eft.tota vero jtts latcra in femorum flexu Inguina f eccrifemus»
Maris pudcndi pars citra fediionem Pe-
ipfius pars a fupcrciliis ad elatiorem ufque dentium cottfpictta,
fcriem perrincns, Superior maxilla nominatur;reli- nis &colesvocatur : cujus fummitas magis quam
Glandcm
qua autem qua: in virisBarba decorattlr, Infcrior. reliqua longitudo craffefccns, efformar,
cujusanteriusexrremum, Mentum nonnunquam in cujus medio meatusurinse feminiquc cbmmums
fovea ornatumeducit, fubLabriinfcrioris ruborc confpicitur.HujUs involucrumPraeputium eft,licet
confiftenSjElatiorislabrifedcs nafb fubdita, Sulcu- aliis tota penis fitmmitas ita nuneupetur. In inVolu-
loquedbnata, Muftax cenfetur. Quodlabris cir- cfo rcliquaquc ad anumcute protuberantcm futu-
cumfcribitur & continctur,Os;quo hianre Lingua, xx modo Iincam vocamus. Suturam, & totam hac
Palatum,Gargarcon,Dentes, Gingiva:,internaquc cxporredtam cxtuberantemqtte ad anum ufque pe-
Faucium fedes occurrit. Quod caput ad claviculas nis partem Taurum* Vri & fedcm incer teflium in-
ufque aut thoracem excipit, Collum & Cervix cft, volucrum(quod ex cuce paraciim Scrotum diciturj
& fi poftcrius nomcn magis poftcriori parti accom- & anum confpicttam,Interfcminittm nuncupamus.
modetuf, uti& autcriorem qua afpcraartcria, & Muliebris pudcndi rima, qua: uceri cervicis eft ori-
potiffimum ipfitis caput tangentibus occurrit,Gut- ficium,Sinus vocarur,qnem Ala: &Colles ttcrinquc
tur didtam leeimus. Humcrttsvcteribus vocabatur promincnccs, &cucicularis in ipfius fummb appa-
brachii ofiis cumfcapula arriculus, undc & partem rcns caro ornaric. Redti inteftini otificium per fe-
maximc ad colli radicem thoracifquc latcra emi- de prodicns, afigura Annulus, & ab officio Scridtor
ncntcm, Summnmhumcrumdixerunt. Quodab appcllacur. Pofterior crunci cofporis pars, Dorfum
illoprorfum verfus Iugulum foveamvc in colli ra- autTergum fere nuncupatUr,cttjus latcf a itt clatio-
dicc obvium vergir, Clavicula eft. Quod aurem ab ri pofterioriqttcthoracis fedcScapuiiscorifiiruun-
ipfo ad cxtrcmam digitorum acicm protcnditur, tur. InteripfasVerbmcdittm &dorfifedcshincad
Manus : cujus primapars (fuhaua. cavitas Axilla infimas ufque coftas, aut ubi id maxime in flexu
aur Alaappellata, & mufculis quos Tendines pcr- protuberat, pcrtinens, thoraci affcribitttr,- acpoft
mulri illic vocant ad uf- tranfverfhm confiftit. Sedcs Vcrb haric ad
fepta, confiftit) proximum fcptttm
quc articulum cubitivc flexum produdta , Bra- natcstifqiie fcqtiens, Lumbos complcdtituf. Sunf
chium,& Latinorum quibufdam Humcrus dicitur, autcm Natcs camea: & globofa: fcdcs, iliumvdflium
Pofterior flextts illius fedes Gibberus efi. Pars ab dorfufri, in quarrim rnedio facfi oflis &
occupantes
hoc ad conterminum articulum dttdta, Cubitus, & vclut excarncs ad
coccygis pofteriorcs proceflus
latinorum quibufdamBrachium & Vlna. Ad cubiti anum ufquc occurrunt. Vbi articulus fcmoris pcr-
«xtrcmum fumma manus cujus pars a cubi- Rotator extubcrat, Coxcndbc
incipit, cipitur, magnufque
C 6 cfb,
3^ L P l T .©. -M - E F A B -. K I C M
eft, aut Coxa 3 quodnomen alii Fernori affcribunf, , verb Tahisillis excepcus reconditufque nominan-
• tur. Pofticapedispars extra tibia: rectitudinem re~
abinguinibus ad Genupertinenri: ctijus poftefibr
fiedes & flexus Poples nuncupatur. Genu:ad-:pfoii«. trorfum prominens,CaIx appellatur.Reliqua: vero'
mum ufquearticulum,pedifve inirium Tibia-fubfe- • fedes prorfus offiumnomencla-
pedis fuperficiaria:
quitur,, qusenonnuIlis^Crus nominatur, &:fi plrircs ; ttiram aflumun t,potiffimum aiitern Tarfi, Pedii feu
id nomen flmttl tibia: femorique velint.efle cbrii-: ; Pedtoris, qtibd digiti hic etiam unguibus ornati fe-
mune. Anterior tibia: iedesoflea tangen.tibris oc- - quuntur. Quanquam ubi de inregro pede fermo
currit, pofierior autemubi ipfius Venter feu Sura L inflituitur, infimafedesqua calcamus plerumque
cernitur, carnea. TubcraadtibiarinHimutrmque : Planta , & Veftigium, ipfiufque interhum latus
velut ofiea tangentibus obyia,Malleoii, ncutiquam i Goncavum, fitperiorverbTarfusnuncupetur.

B R v N i v E R S O
&\yfiiM:M:T.^

R:^1SCJ0^:R P.plTi; O S'S I;f'M.,


''';:]

JE. offayfgfntifunt',- o.dio.quidcm tali duo. navicularia ofla duo. tarfi offa dto, iriutro-
CALVARI capitis, & maxilla: f tiperioris duodecirririta ta- que pede quatuor. decem pedii offa,inutroquc pe-
mcn, ut jugalia priyarimrioneriuinerentur, de quinque. viginti- odto.digitotum pedis ofla-j cu-
quum quorun d am illorurhviginti bffiuiripart esjfeu jrifquenimirumpedis quatuordecim. pcdisfefami-
fedes tantum fintjprqpriaquecircuriifcriptlone de- : na oflictila fimilitef acqtte in manibus vigiriti qua-
ftituantur. Auditus prgani offa.quatuor -
funr j :duo-"-- fiibf, quamvis nonnrilla fintprorfus caftilaginea.
fcilicet adfingulasaures. dentes ftintitrigiri.tadtio. Acpfoinde fiha:cofla inuiium numerumrejicics,
maxillx inferiorisjos; unicum. oflis referentis offi- univeffa erunt (fi redte addoj trecenta & quatuor.
cula funt fere undecim. Vertebra: vigintfquatuor. quibitsfipedtoris ofla quatuor adhuc adjicivellcs,
facri offis offa-fex.cqccygis autemquatuoivcpftejvi- & maxilia: inferioris duo offa ftattiercs, eflbnt tre-
gihtiquatuor.Pedtoris offis tria^numeraviriiusofra, Centa & feptcm. Verum fi privatim omnes appen-
aliis autem feptcna- recehfehtur. ;.fed age. hac..enit- dices .fqutimoffa fintpropria circumfcriptione in
merationetria tantum fintr&aliasex tuojarbitratu, pueris termiriataj enumcrarelubeat, faciledicium
quot vifum tibi fiuerit. fcapuke dtia: : tp tidem.clavi- riuper numerum femel, ac rurfus diiriidio duplica-
cula: & humeri duo. ulna: dua:. radh duo. brachialis r.es. quod vel hinc colliges,fi vcrtebras,fctnora 4 ti-
offafedecim,. utriufque-feilicet marius peto. qdtp !-.
! bia:pffa, atque alia qua: multis appcndicibus do-
item poflbrachialis offa, in utfaquemanu quatuor. riantur,in memoriam revocaveris. Rurfits fi offa ur
digitorum offa triginta: tttriufque, lrianus nimirum ittpueris vifuntur fubduxeris, Dii boni quanrum
.quindecim. fefamina oflicula in fingulis manibus ut oflium acervum cuihulabis? quum omnes vcfte-
minimum funt duodecim,; acproindejam viginri bras, aut tribus, aut duobus conftent oflibus,& offa
illa in manibus reccnfcanms. Offa facri qua:facro coarclantur, tribus. reli-
•quatuor idque gencris
offis latcribus commiffa, duo. femora duo. duofi- qua: adeoutcuiquefuoarbitramoffuunnumerum
_biarumoffa. fibulxdua:. dua:patella% duajcalces. cohfingere fit iacegruni,.

B C D CHARA-
?9

TRIBVS
GHARACTERVM5QVI

VNIVERSVM SGELETON EXPRI-


'
MEts!t:I3BVS FIGVRIS ADHK

B E N t V R,

$ N D k. %

RiEys pf^cedentibusfi> dea jap^pfa^uibufi^th |toeiidbfa,pafietaliaj,


p^^^^^jj
jijlp^ ?^m guris iidem iere infcribuh- dura, armalfague dieuntrir. qiix bfliculuni
tlil chara.cter.es. quanqiiarri .,. nptat inciidique attjt mplafi dcnti aifimila-,
llPif ^/#1' *
• tum,* ygrprd^qupdmalleQlo autfemoris ofll
|~Ǥm ^^\ fiquisillafumalicuitantum-
mbdo peciiliafis fuerit, ex ipoinpafaniuSo X^utiriiitaque eabiScUla pri-
jtag!^© ^SE
pbfervabi - fcis Ahatomes fiier int incogni-
[l«p£%»»gffi%N| numerbpfbinpte profeflbribfis
chatacf eribris rnpdb jn Iri- ta, hph mirrirn' eft ilia etiam nbhiihibus de-
tur, quemfirigulis
dice fubjiciam, qtto pbriffimum infiicui of- fctuL .: ; ..
fium nomina affcf ibere: eaqtte la- e 2 In tempbris pffe prpccffusftyliacrisvc ifhagi^
fimpliciter
rina, atttpribus hadtenuS hern referen? I ftyiifbfmis, calcar capitis j oS
&aprobatioribus
& ufurpata, Chiid geherali liac caiaminumifagittaie, ciavaie,acuale.
hiagis recepta
riernb ,£i.2.3 Te;mppris pflis proceffusiuberis papillam irc-
Vo.ceoflis&cartiiagittis fignificeturj
cft qrii ignpfet: igitur bfliurri fereris i mamillaf is dicituf; ,
parciculafium
nomina a capicis £ 2i 3 0s cririeb compafatum. Cuneifofme paiati
ppporcune aufpicabimur
bffibus, fcu calyaria quai cfanitim eriam di- psiba^llafe, quamvisfic.ctiarn appellent oc^
citur. Calva,cercbri galeajatque ifa ttonnul- cipitis osipaxilliim,ps cplatbrriibs bribratum j
li totam capicis bffium fcdem voc.ant cere- fcayilla i quamcjjriam & ita talum quoqh^
brumampicxantem, pdtoque oflibuseffof- vpeeht;,
matam. aliqhivcrbcamduntaxati qusecri- viz SedescaivariaSi quafniapidofam diSimus.
hibus orhatur. eujus circultts coronas theca 0 i Cuhcifofmis
offispfdccflus, vefpertilionuni
& olla capitisjtefla & fcutella capitis alis affiiriilaci. , , ,,
capitis,
huncupatur. Sutura;,quibus capitis bffainVi- FiiAojHjee fedcs fimul cumfua corijuge Inaitcrd
cem committuntur j cpmplpfavel cbmmifla AatcrCj Vocatur olia.jugalia. AJfia paris,panaj
appcllari pbffunf. «juse npmina illi etiam tempbrum affcribunt:
A 2^3 Sutura cororialis arciialts *fiitufa puppfs. bflibusianfe pflitim fempofumiareUalia bffa.
B2..3 Grjecorum majufculum A refefens futufd $uperipris maxili^ dtibdccim offibus nullurri
lamdoides, futura prora?. infcripfimus cihar^ctcrcm i qubd privatis de-
C 3 Sagictalisfutura. Infr.ar.telii veru, autvirgas ftituahtur hpmiriibusjquamquairi intcrimfe-
fccundum capitis longitudincm, prprepens ptum nariurniriontiullis crifbj os nuncupcturi
futura,acricryalis quandoque dicitur, idquc G^tcrumfupcriormaxiila dicitiir mandibu-
potiffimum ubi hsec coronali cbminittitun G la, quod rioirieii;& infeiiori maxiliae G ih trii
D £.3 Hsee cornpago vera: futuras imaginem hoh ; bus figufis nptat* accommpdatur, qtiamHa-
exprimeris cuni fua.coniuge Vocatur s futurse ly abatis ihtcrprcs ptivatimFaucem voeat.
fquamariim modo invicem commiffa: j tem- Pcntcsj plurimuminutraqucimaxillafedc-
porales ^fquamKformcs, corticalcs, mendb- i quotum quatudr Jftedii _jaritc-
cimfi|;Uritur
fx. Reliquse autem calvarije futttra: propriis riof ef que,irfciforii vocantrir. rifbriiiquatcrni.
dcftituuriturrionrihibusicujufmodivcrb illx quadruplii Vefum duo mediii dua-
privatim
fint, non eft qubdhic prolixius repetam. icsiilis appellantur. Qui uffinquc iii cifbriis
#. 2,; 3 Hoc os uria crim fuo conmge jVertieis offa vb* eft, caninus vocatur > fuhtqtie ita u-
proximtts
cantur.funt quibus fyncipitis oifa nuncupan- mordchtcs,hos
triufquemaxillajdUbcaninh
tur. achervalia,paria>arcualia :quariquafna- riforins vbcavcfunt.
quidam quoque Quin-
lii itajugalia huncupeht offa. parietalia, quo molafcs
quc aucemUcrinqueinfeqUchtes, ap-
nomine nonnullis tcmporumpffa, dicuhtur molaresjtnaxillates, cs, Ci-
pcllancur. paxillaf
©ffaratioiris, feu cogitarionis. ccro Gehuinos, nbmine alii eos appel-
quo
£ 2.2.3 Frontis os, quibufdam cororiaic, os no-
firicipitis lanc, qui pbft pubertatem fere cfefcurit:
puppis capitis, os inverecundum ,-.ps fehfus flris dences ferifhs acfapicntia: vbcancur.
communis. HiOsv refereris. os v auc A imaginem exprimens.
y 2.3 Occipitis feu occipitii os, laude os, pyxis os,- os,os latide, bs mprfus A-
Lingux oSjgrittritis
bsprora:, osmemoria:. Sunt qui & bafiHare dam. Avicenna: Capite de Gutturci
Interpres
(quodmagnam capitis portionem confti- habet: AIfaieoshabeiisquatuorlatera,duo
tuat)nuncupent, etiamfi id nbmeri cuneifbr-
mi ofli privacim
inferius, duo fuperitts, quod non obiter Ana-
^ indicum fuerit. tomes ftudiofo obfcrvandum venit.
<* ^ Idtre cum fko pari,
temporum offa, offa lapi- IK. L.'M. & N. His charadteribus* in tribus figurisr
D z fer^
4© I N 3D E X.

fcrcconfpicuisdorfum notatur, qupdfpina, ri.2 Poflbrachialc. permukispalma, pedtusma-


'.' tergum,nomiriiscarina,multisextruituf ver- nus, pedten dicitur.
' tebris. Verticulis,o.flibus in pofterio- A. A 1.2.3 Digiti.
fufi,quas
ri fede acututn educunt 5, qui Simi- © 1.2.3 Offafacrioffislatcribtiscommiffa,
proccflitm quorum
nea vocatur. Caeterum ab I ad K indicatur utrimqueunumefi, inceresvelticifedes (&fi
cervix, collurn. Tcnoft, athlas, quodriomen continutim ficM diflediionis di-
profefforibus
alii feptimae cervicis vcrtebrx duntaxac tri- e ftindtum, ac prima 0 infignitur, ilitim
quidem
buunt. Porroa K ad L vertebrae infigniuntiir os nuncupata. os anchae, incerdum Irimbare.
thoracis, pectoris, interdurii dorfi fimpliciter . 71 Secundafedesmediaque, ac-^ infignica, co-
interfcapilii. Ab L ad M vertebrae lumborum . xendicis os nuncupacur. coxa: os, qttibus 110-
vel renum. Ab M ad N!os facrum proponi- minibus totum os eciam Vocacur,
plerifque
tur. latum, lumbarejofTa cluriium, clavium, pixis os,femoris os,fed valde Ter,-:
perpcram.
vetula, ofaminuiri, bfanum, quae nomina coc- f tia fedes, anteriorque, ac p infignita, pubis os
cygi bfli ab aliis adfcriburitttr. N infcribitur voeataeft. Penis fe-
pedtinis. pudibundum,
coccyx OSJ eattdaj os,dein reliqua, qua: offi fa- rieftratum os, quod etiam iili fcmpris os fub-
ero ex quorundam fententia tri- itide appellitant.
iriterpretum
buirnus nomina. <r 1,2.3 Coalitus Verum
pribis offium, privatimcar-
01.2.3 Pecrpris os fternum: thorax, affcr, coffos, oflium unionem
tilagphicinfignitur9eoruni
fcutum cordis. „ intervcniens,
P 1,2-3 Mucronatapectofis cartilago, erifrconipa- A 1.2,3 Femur, feu femoris ps,femen. Os coxae, co-
rata enfiformis. Malum enfiroiais, xa, agis, ancha: os.
grahatum
cultralis, fcuturri, cly- T 1.2.3 Exferior femoris ^ qui rotator, &
epiglpttalis cartilago, proceffus
peus bris ftomachi > medium furculae infe- natis fere Malum te-
nuncupatur, granatum
rioris. fticulorumstharuca, trachametramajor. Mi-
.1.2.3 &c* ufque adi2. Iritribus duodecim v nor verb v infignitur.
figuris mteriorque pipceffus,
thoracis coftas tam verae a.c lcgitimae, quam 21.-2.3 Patella. Moia, fcutiforme os, genu rotula.
nothkfpuriaeVeindicantur. ,, Ocuius genu, polus.
n.x
C^j.2.3 CiaviculsB clavesjjugula,funf qui & has.hu- i.2.3Ha:cpars univerfaCelfoCrus nuncupatur.
meros Furculae aut privatim fur- * 1.2.3 Nominatur tamen fecus pats haec n & s in-
appellarunt
culae inreriores , quas ab humiliori peetQris terfepta, tibia. hujusquoquefedisgrandius
oflis fede,ita . exteriufque os tibiae , os fere nuncupamus.
diftinguunt.
H.t.i,j Scapula. Latinis etiam hume- Focilemajus, & arundo, &cannamajor, feu
plerumque
rus nuncupatur, domeftica cruris.
fcoptulhm opercum,fcoptu-
la. Spatula,clypeus&feutumpectoris. Cav *i.2.j Caeterum exterius graciliufque os infigni-*
A terum A in tribus fcapulae in- tum,fibulanobis appellatur.Sura. Focilemi-
figutis,fuperior
quemfummumhumerum nus, canna, & arundo minor cruris.
ugriitur procefTus,
vcrc vocarnus. Roftrum caputa- ($.% 1.2.3 Malleoli, latinorum autem nonnullis ma»
proeinum
fcapulsc. Proceffus autem fcapulae ifiterior lctaliappellantur, Claviculac, cavillse. Ac<p
y, irifefibrve,inprimafigui?a/Aindicatus, dici- quidem interiorem indicat malleolum,^ aU-
tur. AnehoraefornnvC literamrefcrens pro- exteriorem.
ceffus. Oculos nominc si 1,2.3
fcapulae, quoetiam Talus,aftragalus,Latinis Interpretibus qui-
fcapulae fpinariuncupatur. bufdam redte malleolus
parrim appcllatur,
S 1.1.3 Humerus,feu brachii os,Brachimn,funt qui- fortaflis huc quorundam non Anatomico-
bus ulna vocecur.Parvum brachium, adjuco- rum fcntentia dudtis, qui <n)va-tp^v^v malieor
rium brachii,canna brachii. lum, neutro autcm-j» trtppvd, talos pocius fi-
T. V 1.2.3 Totahsec & gnificare contendunc. Baiifta: ps cavilla.
fedes,cubitusnuncupatur.
ulna, a 2.3 Galx. Calcaneus, Calcis os, calces pcdis,
quacnominactiaminfcriprihujusfedis
ofti tribuuntut. calcanius.
X x.2.3 Superius in cubito os, radius nobisappcl- bi.t Oscymbamfcaphamve referens. Navicula-
laturiL». re,naviforme.
Y i.i.3 Focilc minus brachii, canna, arundominor c.e 1.2.3 Ha:c pedis pars quatuor efformaca offi-
brachii. bus,nobis tarfiis, ut &c Graecis, fere nuncupa-
Cubitiinfcrioris os, ulnanobisdidrum, eif- tur. Rafetapedis, &offarafeta;pedis. Tria
toto cubito vocibus donatum. d.e.f auteminteriora d.c.f.infignita,pnvacimchal-
demquccum
Focile atundo maj or coides quibufdam appellancur. extimumvc-
majus brachii,canna,ac
vocamus os cubum
& inferior brachii. g rb ac g notatum, tcffe-
y Hujus v in fecundainfignitum.La- ramve referens. Cubiforme , quadratum
proccffum
tinorum Gibberum Addi- Grandinofum...
quidam appellant.
h.h 1.2.3 Pedium & fb-
| tamentumnecacum. Proceffus autem £ in- planta, planum, veftigium
ac ftylum refercns lum. Pedtus, & pcdten.
fignitus, ftyliformis.
Brachiale. Palma i.i 1.2.3 Pedis digiri.
Z.Z. 1.2.3 carpus. quibufdam.
offa rafete. ki.'4»3 Charadiere k officulanotanturfefamina.
Rafcha,rafeta,afcam,
E
i PRIM^E
p& I MJS . MV S C V L O R V M T;AB \'l:M GHAkACiiilVM JSDEX. . 41
JE s E K s tabula ariteriorem corpo- lacera vifitur, cavaque eff, nervos cpntinefc
risfaciem magna ex parte nbtans, cor- fexri paris nervorrim cerebri, interioribus ve^-
PR a quo cutis cum adipe his jugnlafibus, &artefiis coh-
pus exprimit, fbporaiibus
membranaj&omriibus infuperfi- comitatos.
carneaque '
cie extantibus nervis, vehis & af teriis, fi qnae F Mufciilus a pedtoris bffe & clavicuia,in mam^
funt,refeeui.Hanc rabulam una cum fequen- millarem occipitii offisprbceffum -, carnea in^
ri, charadtefibus Iibefafn feliftquefe prbpo- fei tiotie implaricactts.
fitUmefat, G Pbrtib eft mufcuii, fcapuiam mbventium fe-
qubminusilliscommaculatafpe-
ctafetur. Qriandoquidem tettia fere prima citndijcujiis effigiem mbriachiinfuis chculli^
imicati fhric. Pra:fentis mufeuii aiiudnihil hic
eft, qttarii ad difciplinam paf avimus, praffcns
aliquid octtlis eft cohfpicrium, quamquod clavicuiam, &
riarrique (utinecbbnfeiqueris,)
in mufculbfis & qttadratis, . fummi humeri fedem claviculae connexam
fubjieit, qttbdnon
uc ficdicam j hominibus, eruditos pidtores, ihferitur, Verum iri noria figuia totris apparef
indies etiam praecipue mufculus, f & A infighitris.
fculptorefq; cxprime-
re obfervamus. QuiE ehhn membrahea iri H Sedes haScjugulafes verias exteriorbS tfattf-
tertiat tabulas facie & cefvice Vifuritur, & fi~ mittit, qttafe etiam citfaomhem mufculi di^
brat etiam in mufculis dudtje,pbtiris pidtbrem ftiiidtlbfierii, ihvivisduhtaxafcavaapparet.
ac fculptofeiri & plaftem (quorum fttidiis Veha autem refedta, & mricofis qriibufclarri
opitwlari Vifitm eft ) peftitrbant. membranitlis aderripcis, ille oecufrit mufctt-i
quoque
hisfanenonfatfic, hiufculos in ltis, quem D ihfignivi, & etiam unus qui a.
QuamqUam
fhperfieic repofiros ad amuffim tencfe, imb priina thof acis cbfta, iri anteriorem cranfver-
fbturh cervicis veftebrarum fe^
praeter ofllum aceuraciflimam cognitioneni, pfoceffuufri
ihmma cujufque mufctili muhus dim infertus, C iri odtava muferilorum tabus.
diligenria
ipfis effe debet,quo fciant, qttan- iaribtatuh
petfpedtum '
do mufbulum aut bfevioreiri , aut I Claviciiia* aritefibr fed^sj qua* excarfiis oc-
aliquem
autprotuberaritem magis, auc currir.
longiorem,
dcpingere debcaric,hoc axiotna K Mufciiius bfachium aitbilerisi cujus.pririci- .
eompreffum
ob oculos habences , mufculum piuma clavicuia, furiiirio huihcro, & fcapul-ae'
pcrpetub
dumosmoVeCjidquC (utficdicatn) adfuum f pina chafcitur, atq; hic ipfius parsipcdtaturi
ventrerri retrahit,bf eviorem, multoque pror- a clavicula & furnhio huinerdpronata*
minentibrem fieri, & ad Ventfis me- L Mufculus bfachiiim pediori adduceris.
ipfius
dium colligi,quum autem e cohveffo mtifcu- M Pectoris os excarnc apparens, nammufculis
lus os dirriitcit,ipfumqtie os alio agitur, quam pcdtoribf achium adduccns ad offis latusipri-
ab eo mufculb duceretur, mufculi ventrem inum cafneiis effc iricipit, & quamvis dcxtef
fcui duntaxat illi artifices anirhum accbm- firiifttum ficfvofb, &fnembranae modb tertui
modarit) produci ac fubfidere, minimumque exottu cOtttirigat, qbhbe tamenin vivisad-
proruberare, Charadterum praefencis figurai huc hominibus pedtofis bs non prpffus oe-
indicem aggrediar, in qno vixullum mufctt- eultatur.
lum privacim expreffurus fum, fed unicum N N fttb axillalatitat, partern riotaris rhttfchii
duntaxat cliaradterem fingulis in altero late- brachium deorfum verfius dorfumdetrahen-
re adhibens3quos hic obiter fpedtarc licet, af- tis, acfequenti tabula r indicandi.
fcribam. In facie itaque riullus hic in confpi- O.O Ha*c digitof urii imago, mufculi aliqubt in-
cuo efl mufculus, quod illi tetiues exadte & fertiones ihdicat, qui in odio fuperiof es tho-
membranci fint,neque etiam obiter adcm pta racis coftas infeftus infpirationi ramulatur^
cute fecus.qua in prefenria modo occurrant. atque in odiava mufculorum tabula F & F
A Glandulaequamplurimaenocancuf, qua: fhb infignitur.
aurium radtce, ad pofleriorem inferioris ma- P. P Pra:fens verb digitorurri eiEgies, exortus eft:
xillse fedcmrcpofita:, cavitatem hic opplent, mufculi abdominis oblique defcendentis^
vafbrum diftriburiotti charadteribus hic notare nori
* tutaeque prxficiuntur. quem pluribus
Sunt autcm hae quasin humorum in- libuit: quemadmodum
pueris ncque rcdto etiam ab-
fluxus cerebro moleflant, ac quae firttmis dpminis mufcuio notam adhibuis quod pror-
(quas x0i&s Graeci appellantj ftibinde infe- fus adhuc fub obliqitof um ncrvofis tenuitati-
ftantur. Hac fcde,qua glandula: repohuntur, bus, & mufculo brachium adducentc
pedtori
ctiam citra charadieris adminiculum,pra:fcif. recondlcusfit, etiam
utcunque tuberaquai
fae hic auris foramcn obfervartt eft facillimu. fecutidum abdominis longitudincm porre-
B Siniflri lateris mufculus, ab inferiori maxilla, dta corifpicis, redti abdominis mufculi finc:
inos u imaginemrefcrensinfertus.
quae quo minus extuberent,aliquorum tendi-
C Mufculus a pedforis offe ac in os v iiitm teftuitatibus non inhibentur : quemad-
prognatus,
litcrae fimile cum fuo conjuge infertioncm modtim neqj cutis craffities in non admodum
tentans. obefis obftat, eadem fpedtentur.
D Mufculus quomirius
gracillimus, a fuperiori fcapulac co- Q^Antcrior eubitttm fledientium mufculus.
fta, iri os v referens infercus, ac in qitarra mu- R R fubaxillarecon)siicur,notansdidtijammu^
fculorum V & V, in R fculi, incerioris
figura, quinta autem, capiris carnofam parterri, pe-,
& S notatus. Sedes quae utriiaquc ad litera* D culiaris mufculi ritu cxtuberaritcm.
D 5 Mtifcu-
A2 P K I M 5. .M V S C V t.p.It V -M T-.A;.i}.-rV-;-L iE C:H A R A C T E R V M T N D E 3C. f
S. S M.ufcttl.tts ppfterior ..cubicum .fledtentiltm, pierites, qua infignis veiia cum afterla crus [
qtiem duobus infignivi cha.radterib.us, ne fe- .'adir. Glandulis enim refedtis hic mao-nus !
desiiiis characteiibus nptatas,-. dlverfbs efic exfiirgeret hnus, cujufmodi in inguinum ab- [
ihufculos quis arbitfaf ecuf. iceilibus fieri cernimus. ;
T Mufculus ab inferiori cpfta. enatus, m Mufculus a pttbis pffe in femur in
fcapula: procedens,
cubitique exterifipni ftiblervieris. pdtava 2 notatus.
' figura
¥ Supefibriftufcultis eorum qui radiumjn pro- h H.ac prprepttncdttp alter fe-
mufculi,quprum
ntirn agunt. Catterim quum' praefehtis-.fig-ura: mpris.motorum in o-
: fexcusiiabebitur,atqtte
Cttbirbf.u.rii & mariuum excrem.arum hon ea- dtava tabiila © riotabitur: alcer yerp fepti-
tlerh fitfacieSjhaudinbpppmine dextro &: inus,,ineademtabula A ihdican<Ius.
finifirb iateri V aciiibfeqiienfesaliqupt cha- o Ab.ilium offe pronatus tibisin- !:
mufculus.jqiii
facieres parit.er adhibui. fertus, iilius rhptprum eft. I
prhhus
SC MufcrilUs ahte indicem pofibrachiali infer- p Apubis .pffiumcpmmiffura ehatus-mtifculus,
- '''"'
tus,idqUefibdteris. ac tibiam iripventium f!ecund;u^.,
Y Mufdulus iat.umtendiiiemin fummahi ma- . q Se.xtusihfertibiammoventiesmU^
riumproducens. Sedesautem qua: utfinoue carhbfa fhbfiaritia!h£c cpnfpicitur:: tendo au-
t^ndinis latusin cubiti tem ipfius adebtenuiseft,
' adhujus longitudine utfhbjediofumilli
protenditur, hiilloque charadtere infignitur, mufcuiprum cireumfcriptionemnonoblite-
iiexioriis fecundi qtiatuor digitpruhi articuli ret. etiam Mefe non
C^apropter priv^rim |
autor eft, qhern qttintae <s>indicar. oftendit,
fighra: quemadmodumnequeinfecunda \\
% ifi dexcrb cubito indicatufmufculus ab inter- mufculprumfigura. in terria :ta;rhen!& quar-
rib li.uiheri tUbXfcrilb'p'riricipiiirod.ucens, qui ca, quadantehusoettlismbjicitur,inhacqui- ^
: TCctp brachlalis bffi deni eharadtere * nptatus.
3, inillaverb
' a: ih utrbqtiecubitb niufculus radium r Prajfens et-fi" cum aliis; inib>i ad fu-
nptatur, mufcuJus |
infupiuum ducens vquiabhume.ri.pffenarus, perfieiem riiembraneo
repoficis nuperdidto
infetibri r-adiiappehdlclimplantatur. tendine fextitibiam mpvenriuinmufc.uliob-
b. In u.ttoque cubito mufculus infihuatur, bi- ducatin, attamen fefe oiiendit, quemadmo-
Cprni teriditie brachiale extendens, dumnequein mufeujpfis adhttc cute
integra
C Inutroque cubitpindicantur dup mufculi,ex confpedtum Nptat autem r ppvatim
fugir.
rilha unus tendi- ribiani movenrium miif culum.
• rieni originem dtieentes,quprum feptimum
brachiaiis pffi pffef t ppilicqm fufiinenti: f Mufculus fupra cpxendicis pflisarriculum
aiterinbiribsdife principium ducens > & irifer ribia: motores
poliicis pffi^a^erumfecundp & terrip infcrit. noniis. Verum
" &hicniembranepbbfegitur
d Infinifira riiariitliic pccurric.cendo mufculi. cenditie mufculi tibiam moyentium-fcxti.
pollicetn verfus-iridicem eyertentis. c Mufculus,femprisps:univerfumqttodaninio-
e Iri finiftra manufpectantur teiidines, in exte- do amplediens, ribiaeque ducuiri pdtavus.
riorem indicis fedem expprredti. u Sedes hsecnotata, ad finiftrum fpediatur gc-
3.4.5*6 In finiftra manti notatur tranfyerfum nu,eftq; tibiam movetitis
liga- quarti mufculipars.
. menttim, in cubiti externa fede x.y Tpta ha:c tibia: offis regio exeariris eft.nullo-
confpictttim.
verumntuhericharacieres feprfiixi indicant, que pbtcgitur mufculp.
quotinhacmanusftipcrficiefintis annuliquc 2 Mufculus pedis inptprum ordine fextus, ac
diffecantibus apparerc ppffunt. fimc autem per tranfverfiim ligamentum in antcriori ti-
omttesquatuprradioprpprii, ill.ifque tendi- bia: fede pofitum& ^' indicandum, defcen-
'
nibusadaptati,inquoruiriregto.nenumerum dens, pediiq; offi pollicem fhftiii enti infertus»
.cpnfpieis.Tridexcrp cubito a. Mufculus quatuor pedis pxteiidens,
etiam6fpcdtan- digitos
tur,idem quod in fihiftro indic.ans.. fub mufcuio z
qui infignito,maximafuipor-
h In ftniftra.manu, tione occiiltatur.
fedcsmufculiittdicaturpol'
liccmindiciproxime adducentis- j8 Quatuor digic.ps. extendencis niufculi porcio,
i Ihdexferamantimufctilusppllicemabindicc qua: pedi in anceripra afcoIlendQ. fhppecias
abducens :. arque ad liuj.us latus eenfefur.
plurimttm ferens,.pede.mmovenciumnpnus
portio ejus,mufcuii vifitur, qui primum polli- y Pollicem excendens cendo. Carnofa enim
cis os fledf entium eft prior. mufculi
* pars in. alt o aliis. fhbjicicurmufcwlis.
q Mufcuius parvum digicum a cxteris abdu- tY Tranfverfum in ant.eriori tibia:
ligamentutin;
cens, adcujtis dextru.riil.atus isfepffert, qtti fede locatum, & quatup.r ulthnb no.tatis mu-
fub illp magna ex parte p.ccultatus primum fculis viam.porrigens.
parvi digiti. ficciitinternodium, id in exter- E Exterior malleolus, feu fibula: exc.arnis pars:-
num latus ducens. Mufculus fibula: ftib
^ exp.orredtus, qui pedis
k Tunica teftem ac ipfitts vafa feminariainvol- inferiora reflexus iii pedii os: poliiccm fufli-
vens, qua: hac in viris.prorepunt. Mulieribus nens infertionem molitur, ac pedem 1110ven-
cnim haec vafa cum reliquis genera.tipni fa* tium numerabitur.
feptimus
mulantibus organis in corppris alto recpn- j? Mufculus ab extremo femoris c.apiteprona
.duntur. tus, & pedem moventium fecundus.
I Ad finiftri teftis lafus / occultatur , notans $. Hunc charadterem & aliquot fubfeqttentes
glahduias cayitatcm hic in inguiriibusre- . in dextro cruri repofui, quodiliicindicandi
mufculi
S E C V "ND ^E M V S; C V L © R;V M T A is y 1 -M C k A k A C T E K V Kl I N r> E x. 43
'mufcuiiiriiebfiritconfpedtiotes; Veruffi &no- lhufculo E
•gioriemin'fet'tU'S;Is-eriim-;qutimifiib
tatttr mufcttlus ab interho feMpfts eapite Infignitp laticet, non prorfiis in latef e confpe-
prbnatus pedeiftque mbventiufhpririius cirimfu^ic. '.-
$ Tendototius corporis gracillimus-,-abilloc- H. H . Mufcuius a fuperibrffeapul^ eofta'ad os v
s^hatus 'mttfcttIo,qui ab exterribfemdfis capite •imfagiriifi-milepfopefaris-i-qiiiiabIa;tto'ati!ipe&
duceris, pedcmriibvehtium ter- . jugulariextemahiricdiligenterexe£ia>jtixta
prihcipium
. : . \: httrhilius' H eii cbhfbicuus.
tius habetur. -';• ^ •Deihde-fu.perius ,
nbida: "-' - :
% MaxirhusfhratihufcttlttsaebmMifliira H ihdiCai etiamglahdulas adaufis;fadiccm
enattts fhbtofurii facile ""'"
ad tibiam , pedifque repofitss. '...„.,
robuftiffimus, &: qiiartus. t Apectofis bfi% & cl^icuM^pfiridipiurri fti-
";
A Mufcuius pedis digitofhm fertium m^ris mitfeulris3 &ih mammil^f^mtempo-
quatuor ''
-•'-•' ;- ;'
osfledteus.' i '•[ fSpffispfbCeflttfh'-irifeftui.'-'' •'"'','- c;
^
M, pbrfiuhculaqttbqiie hib vifitur, pedcfnmo- K;L MrifcuibrUmfeapuIaml^
venfiuni itverum ha:c5ut & riiufculi patu ftotaf mp^
quinf at^-^qriidem
io arifea in dtxtrbpo ti^m^W-ciiiiecomme' qua: fcapulafri fiiffiihi ffahif; % vefbihierio-
dilttbidittshMto ih^deKtfa -; •''; -f emj -cujusb eftefi eibfeapula; elebf furii agicuri
aiiorati, ieqtientis
tabulte tibia ebftfpieiunttir. A^;dfexffufnlatus' L-Krcqubo^edbxfiiriiu^.
calceni - ;
v Trahfverfhm ligafriencum a^tlbia^ri fculijj)pftib:feiebh%ftiv;efrifhih;nbri¥

lbf trih: tkbufautririfqiie' latef Isniu^ulris lite-
peftinens.
£ Mufculus in inrernum lattis agens, ; ris:r "':& Av;e;ft Ipedtafiffihius-
pollicem
-st Ihfihiftropedemufcultts hbtathf a- M Mrifbuius btkchiuhi <xtfbliehs. pfsefehs mti-
jpbliiceth
liis digitis adducens, feti illum ih lattts exter- fctilusibh^eaccttratius fnquariafigura2, &
-huhiovehs; adha^Piiub tfettdinibtts Irideeifria 'A ihdicabitufi ^qribdideo additum
Appafent
mufcttli quatuor digitos extendehriS}ac «. no- volui, he qriis huhc hluferilrirriiriuitis dona-
tatiyteridihes iridiceM meditim & arinularem f tihi impfel^^
latits abducentes. '
ih exterrium iritegraq;'delirieatibhfe-fibipeHua^^^^
'
' Vis ihterim hat imprefl1bh;e"s -ffi qriis aiitis mo-
SECVND^E MVSCVLORVM TABVL^E db mufcultis) peritos fbrilp^
C H AR A.C t EXV M iNfiBX. Ittdahf. qrib s riori liic fpluhij fed & iri rb co ex-
tefribbfachii latefe veiimeffc attehciffimosi
riialb mufctilutii 1
c v N D A tabula primae, qubd ad fe- qubd qtieih jahihbtabimus,
1
SB ctionemfpedtat, omnhio coffefpOririet,&: ' veltiri-irittibifiextefiorapfotfahaht.
in latus verfa cofdem. curh ilia cbriimbn- JvJ "Qriamc|tiafri ex fhbfequeriiibus.ehatadieribits
ftrat mufculos, una cum offiuiri fedibtis' in fh- npnnullos inutrbque brachio- fepofitos cer»
ac ut fie dicatn, ex- '•" his > f aritifpef tiafrieri fihiftfb dririf akat ani-
pcrficie prominentibus,
haec fpedt.atrifit di- ~': dbriCC & dextfi
carnibus. Quttm itaque mumadhibebisij m^iriinefo;
.pari cuin pra:ce dentdvrribdo N icaque nocacur pofteripr Cubitlirii flcdien- ,
gniffima, fingu- '
losmttfculos uno charadtere ahhotabb. ra- titttri, qui iu vivis alciuis ftipfa bfaehiurri actol-
leritis: miifculi ihfbrtibhefh eriafci vifitur,
ciesitaquepropemodumuniverfa; &caput
minus totopffieum fit, ( ducit. liciethicnori
quoqne, qtium paulo quarnrevera priricipitirii
literis nifi panciffimis in hunc modum infi- nithis infefiiis incipiat, fed qiibd pidtbribus
:
gnienttir. ahihiadveftenduih eftfottaffis-ietiairi elatitis
A Temporalis mufculus. Quicquidfuprafemi- quairi deceab
circulrim hunc mufculi O Mitfeiilus cubitum
quo temporalis pri- extehderis, qtii ab humeri
mus exortus eircumfcribitur, confiftit, pror- cervice priheipiuhi
capitis adipifcitun
fus excarne efl : nifi Iiic forraflis accurate ni- P Mhfcttius cubitiini extbhdens j cujtis
qribque
mium fingula animadvertens, frontis.os fe- otigb ab inferiori fcapulse cbfta pchdet.
cttridrim naturam non excarne effe, vcrum fcde dtto didti hupef rnufeuii Cubittim
QJHab
tenui mufculofa compage obduci, additum exteiidentes ih iniiuh eoeurit, hbii amplius
velis, quaffi fimul cum frontis cute totaque mufculi
dtiplicis iihagirietri feprsefehtaritesi
adeo carnofa membrana refecuimus. Qttb d autem hic irifigriittS f eliquo
quam pror
B Osjugale.Foramettilludadoflisliujustermi- extubcrant > pfsetef
greffu iplbruiri paftem
num fefe offerens, auditorius efi meatus. ftimme cainofani teftitts cubiturii extendeh-
C Mufculus a mandeiido & mahfbriu s tittmincaufa eft, quihie fub illis occultatus
/««or^p,
nuncupatus. ab humero f eu brachii bffe prbriafcitur atque
D Mufculus ac in dtiodecimafigura'
bttccarttmmotibiisfttbfervlens, X-, ih deeimatertia au^
cxuna maxilla in alteram tem d indicabitur.
pronatus.
E Mufctilus finifter ab inferiori maxiiia in os v i- R. Haepaftecubitiextentibriisautoresiiipoftej
maginem referenspfbdudius. riof erii uliia: proceffunij& articuli ligamenta
F Mufculus a pedtoris offe in os v refcrcns in- nerveam fua: irifertiohis
implantantur, par-
fertus. terii in triarigularein hanc fedem f
pof igentes,
G Mttfculus finifter, d offis fe- excarnis ulna: •''•'
fuperiori peaoris qua: eft.pofrio.
de principium & in humiliorem car- S Mufcultis ab humero inferiorem
dncens, enatus,quiin
tiiaginis fcuti re- radii inferrus, fadium
imaginem reprarfcntantis appendiccm ihfitpi-
num diicit* D 4 Mufcu7
44 SECVVDJM MVSCVIORYM TABYLJE CHARACTERVM INDEX.
T Mufculus bicorni tcndinc brachiale »xten- dudtum humiiibri nafis in*
fcapuhfe angulo
dens. fternitur. 1 etiam indicat mu-
Atquc hujus
V Mufculus indicem medium , & arinularem fculi partem mufculo cui L infcripfimus fhb~
praecipue extendens. jedtamv.
X Mufcultis parvi digiti extentionis primarius A oinurnbra
Neparvum adpedtorisfede#splus
autor. fatis laterct, A inibi pofitumhabes}mufculum
Y Mufculus poftbraehiaie extcndentium infe* brachium adducitur.
indicans,quo pedtori
a fior. a Mufculus flcdtentiuhi brachiale in~ <
o>o,o.Hujufmodi ritu proce-
triangulorum quafii
ferior. derites formiK infertibnes mufculi funt ejus
b.c Duo hic indicantur mufculi, quorumfupe- qui in cdtofuperiores thoraciseoftasmanus
rior b infignitus brachiali inferitur. inferior modo inferatur.
autem cui c infcriptufn eft> in duos diducitur Exorcus abdomihis mufculi defcen-
p p oblique
tendineSiUnum primo pollicis incerhodio in- dentis,qui mutub cum didti jammrifculi & a^.
ferens , alterum duobus fupcrioribus ejuf- o infigniti inferrionibus
liquot ingfediun-
dem internodiis implaritans. tur. Quod autem in univerfa abdpminis fcde
X z. 3.4. y & 6. His numeris riotatuf tranfverfum li- ille eft mufculus:
confpicicur,obliquus ^[uam-
gamerifum in exteriof ifede cubiri repoficum, recfus abaominis mufculus npnnihil
quam
quod in tot rurfus annulos dividitur, tendinum tenuitatcm
quot propter pbliquorum
riumeros fcripfimus. 1 enim indicat & antc extu-
ligamen- (quemadmodum feerionem^
tum radio ulnaeque commune. 2 Hgamencum beret. /
ulnae proprium. 3.4.5 &: 6 verb infhiuant cibiam mbventium
qua- q Principiumnotatur primi
tuor iigamenta radio peculiaria» mufculi, s notacum
quem feqUenti figufa
d Sedcs mufculi,aut ipfe eriam mufculus indici cernes.Hicautcmindextrofemore q etiam
poliicem proxime adducens. indicatur.
c Tendo mufeuli pollieem ad indicem evcrten^ r Mufculus lacum tendiriem,
producens quo
tis. Vcrum modb tempeftivum cft & dextro omnes fcmur mufculi cireum- .
amplexantes
brachio animum accomrnodarc, ac partim dantur, tibiam moventium fextus ha-
quique
eafdern notas quas in finifiro betur. Hujus tcndo exi-
fpedtafti,parrim quumnon infignem
verb novas intucri. Idem igicur fignificanr N gac fpiflitudincm, aiiorum mufculprum in-
ac N. P. S. T. a* Sed vix hic mufculi a infigni- fhexibne minus adhuc ipfa cute occupat: un-
ti linea confpicitur. dein b.c & 4.5.6 & d ac e cle etiam hic occurrit mufculus, mox c no-
idemindextra, quodin finiftra mariurcfe- tandus.
runt. At privata: dextrse manus notaefunthu- f Portio mufculi tibiam movcntium noni,
jufinodi. qucm in quarta tabula * exprimam.
2. Anterior cubitum ffedientium mufculus. t
Mufculustibiammoventiumfeptimus,mcm-
f Mufculus fuperior radium in pronum mo- braneo tendine fcxti tibiammoventis mufcu-
ventiuriL.. liobtedtus,.
g Mufculus fupcrior braehialc fledtentium. u Mufculus finiftrum femut moventium pri-
h Latum producens rendincmmufculus. mus. Qui vero dexcrum femur agit, etiam
i Mufeulus gibbam fcapulx fcdem ex hicfe offert.
occupans, magna parte
qui extrorfum brachium circumvcrtic. x Rcgio majoris exteriorifve proceffus femoris.
k Mufculus quo brachittm recrorfum ad dorfum y Confpicua fccundi femur moventis mufculi
elacius quamjamfignando mufculo ducicur. pars. Reliqua auccm primo femur moventi
r Prasfentemmiifculumnonatabula O, &de- mufculo u fupcrius indicato, & illo quemla-
tedtum adhuc magis decima © oftendent.Ac tum produccrcdiximus tendinem, qucmque
quum externumfccundumvcipfiuslatusnul- hic r notavi occultatur.
libi atque in hac tabula opporcunius often- « Quarcus tibiam moVentium mufculus, qui
detur, hic aliquot charadteres adjicereeric hic extetno latere eft ac
ipfius fpedtatiffimus,
precium,Eft icaque mufcultis hic cujus nullibi in dextro crure apparet.
operas
beneficio brachium agitur deorfhm,triangu- C In utroque femorc tcrciusriotacur tibiam mo-
laris internum vcns mufculus. -
quodammodo figura:, cujus
latus fpinarum apicibus expprrigicur (qui y In dextro tantum femorcindicaturfecundus
l.m principiumofferunc/abl ad tibiatrimoventium mufculus.
prarfencimufculo
m percinens. Lxrerius vcrb lartis, quodafa- £ In dextro crurc bis $ pofui mufculum indica-
cro ofte furfum oblique in priora ad infcrtio- turus, quem ego quintum femoris motorem
n ncm propefat ab m ad n ufque percitiet. n enumeraturusfum. In finiftro aucem crurc ^
enim infinuathujtts mufculi parcemfux infer- juxta no-
poplitem ponitur,quintum quoque
ricni proximam, qua: cicra alcerius mufculi. tansmufculum.
diffedtionem co.nfpici neqttit. Acquc hoc la- t&^ tibiam
Indextrofemoreindicaturquintus
tus eft, quodin prima cabula N nocac, infe- movencium Galeni mufculus, nofler autem
verb V, & rurftts longe accuratitts femur moventium e quidemhu-
qtienti quintus.ac
dextrum tabula: brachium O litera jus mufculi
feptima: poftcriorcm partemindicat, £
hancinfertionem commonftrar. Tertiumla- verb anterioris
pofteriorem parcis porcio-
tus ad 1 ab n porrigitttr, quod tranfverfim ncm. Hsecnonambigoabftrufa obfcuraquc
viderij
'
TERTI^B MVSCVLORVM TAJVIS C H A R A C T ER V M I N D £ x. 45
videri, hos tamen mttfctilos in ahis mufculo- lorum cahuladifferc, qubdmufculosexcar-
rum tabulis denudatos, videre nofamembranacpnftitiitoSj & aliquot etiam
propemodttm
licer,videlicet in f epcima adcharadterem £,in faciei mrifcuios ab adipe liberacos common-
odtava ad * &c. in duodecima ad.2 & z. firec j quodqtte magis ad mufciilorum difci-
bmnia enimfingulis locis haud veniunc re- plinam,quam priores dua:,fit comparaca.
... A Redta: fecuhdum frontem dudte lineje, fron-
pecenda.
K •Mufcuiusliicextubefansjtibiammoventium tis & narium cntis mufculum notant.
odtavus cenfebicur. B TemporaIismufculus,ubiinterdum,fed pef-
K.B- Excarnis ribia: pars,veruminterior mailcolus qttam. rarb , earnea membrana fibris etiarii
K nocatttr. carneis enutrituh
privarim
K Inutroque crure furarri conftituens mufcu- C Mufeulus paipebram attoliens.
primus numerabitur. P deorfum crahens.
lus,qui movenriurn Mtifculuspalpebram
Mufculus in utroque riotatur crure, pedcm E Mutuus palpebra; mufculornm fecundtim
^ -
moventium fecundus. . palpebra: longitudihem eonnexusi
Gracillimus totius corporis tendp, a mufcrilo F Mufculus media fui parte riafi alaffijaicera ve^
v
eriatus qui pedem moventiu tertius habc.cur. r.6 fuperius labrttm petens. Queffiadrnodum
p Maximus furam confticueticium mufculus; ac fane variu.m mufculorum. fibrartim in labiis
o & i, impjcxum indicare n.on licuit,ita quoque cha^
pedemmovenciumquarcus.Quamvis
&cjufinodi aliquando charadteres non in ve - radterum copia faciem alioquin fktis bbfcu-
his,ob hoe quicquamnon notatum fuiffe riii- .. ramnonfumocc.ttpaturusj
himc arbitrandum eft,quum illic charadteres G Maium j aejugalis offis anteriof fedesj qua:
ad fculpturam fpedtat;noftro o & prorfus excarnia funt;
(quantum!
i non abfimiles fint. . H Mufculus d malis pronatusj& ftiperiori labfo.
w Mufculus tertios quacuor digitorum nedtens propfius. ...
articulos. I Mafieteris .mufculi prihcipium j. lato qtierri
. . p Portiuncttlaejusmttfculi,quipedcmmoven- jamdefcribam^mufculp.nonobtedtum*
tium quinttis er it. r Mufcttius cafnofa conffans membrana , &
<r Tranfverfttmligamenabinfcrnomallcolo in prajcipnus buccarum labiprumque Sc ante-
calccm pf onatum. rioris cplli cutis motuurii ditx>qui hic corpori
T Mufculus in interftum latus ab aliis in utroq; latere ha*ret,reliqua camofa: mem-
pollicem
abducens digitis, quifanchic eft manifcftif- bfanac parte, qua» caneanon eflicitur, a cor-
mu-
fimus. pore refedia. Quodautemad prarientis
v digi- K L fculi fibrariim progreffum attinec, K ad L tif-
Ligamentummufculofecunda quatucr
toruminternodiafledtenri obnatum, &lati notat, c regione of-
que mufculiprincipiurn
tendinis vicem in planta gerens. fis pedtoris, acmedia: elavicul;a:fedispffi pc-
<p inutroq; criire mufcuiusnotatttrinanterio- dioris proximse incipiens j cujus fibrce redto
ri tibia: fcde iocatus ac pedem moventium M tramite furftim ad M exporriguntur. Ab L
fextus. N verb ad N, principii pars notatttr, e regione
X Mufculus fibula: exporrcdtus, qui pedis mo- reliqua: fedis claviculae & fummi hnmeri fe-
torum feptimus numeratttr. dc incipiens, cttitts fibra; oblique furfhm iti
tj/ Mttf culus nuper didto ftibftratus, pedemquc auceriora porrigmicur.Deinde & fi ea mufcu-
moventium odiavus. hujus teiido, ut & fcpti- Ii pars non fcfe fpcdtandam offerat, qua: in
mi, fub s eft confpicuus. pofteriori cervicis fede confiftic, nihilominus
a Mafculus quatuor digitos cxtendens,ad lattts O O adaurisradicem pofirum, rranfverfas fi~
autem finiftrum ii occurrit hujtis mufculi bras illinc uccunquc oftendic,
prorepenres
portio, Bicorni rendine in pedis os arite par- Quare eriam in mufculi laceribtis defcriben-
vum digitttm inferta qtiam pedem moven- lacum cibi fingendiim eft ab N ad
dis,primum
tium mufculorumnonumappcllabimus,qui- O, fecundumab O ad H.K vero per LadN*
~~
que aptitis in quarta mufculorum tabula a tercittm indicabic lacus. a K aucem ad M,
indicabitur. habes lacus. Intenfius enim nigri-
quarcum
0 Tendo mufculi pcdis pollicem extendentis. cans linea, a K ad M dudta , dextri mu-
A.A Tranfverfrim ligamentum tibiaeoffi & fibulae fculi cttm finiftro interftitii loco haberi-
comniune, infiniftro crure A indieatur, in da eft.
dextroaucem A. P Brachittm attollens hic in an-
mufculus,quem
2 Exterior malleolus, fcu fibula: oflis excattiis teriore facic L. N & C* propemo-
corporis
fedes. dum circumfcribunt, is enim inferius quam
s Tranverfum a fibula in calccm fua infertione
ligamentttm Q^confiftar, prorepir.
percinens. Q^Mufculus brachiumpedtori adducens, qtii iti
n Mufculus abdudiiQnis parvi digiti a. rcliquis fequenti tabulafimul hicveiiitinfpiciendus,
autor. A ibidemnaniqueabinitiisliberattis, Aperindc
notatur , iifdem fere charadtcribus inibi
TERTI^£ MVSCVL.ORVM TABV-
atquc hic ita circumfcribicur. K ad L uf-
^JE CHARACTERVM INDEX. que principii ipfius pars , a. clavicula prin-
cabula anteriorem cipium dttccns. K verb ad R principii
pR^ESENS corporis
faciem exprimchs, in hoc a prima roufcu- pars eft , ex media latitudihe offis pe-
D 5 dioris
A£ TERTI^. MVSCVLORVM TABVL^E CHARACTERVM INDEX.
R dtoris pronata. Quinetiam R notatmufcnli tat principium g tendinis ex mufculi ventre
membraneam partem , qua* ad mucronata: exortum, h fedem, qttatendbnegligentius
cartilaginis lacus, oblique defcendencis mu- fecanti definereputaretur.
fculi abdomiriis nervofa: tenuitati exporrigi- n Mttfculus latttm fumma: manus producens
S tur. S autemfignificatcarneammufculipar- i.k.l rendinem, cujuscapuc i indicatur, tendinis
tem, a fexta: & feptima: coftarum cartilagini- aucem ipfius principiumk. Acl locum infi-
bus,prop" ter oblique defcendentem abdpmi- nuac, ubi cendo primum dilacefcere incipic.
his riuifculum peculiaricer pronatam. Qprse- m Mufculus alcer inferiorque brachiale fledten-

fentis mufculi inf errionis ind.ex eft, quainter ciurn^.
brachittm attollentem(qui P notatnrJ& prio- n Hic obfcure videcur porcio mufculorum,quo-
rem cubitumfledtentiumZ indicandum, in runi alcerttm brachiali, alcerum verb pollici
humerum inferitttr. Porrb fi latera ipfius, & cendines offerr. .
fibrarum infertionem intueri animris fit, fe- o Excarnis primi pollicis incernodii fedes.
quentem etiam infpicito tabulam, qua: prar- p Mufculusabindicepollicemremociflimeab-
T fentis mufculi infertionem, Q_& T notatam ducens.
exhibet, quo adhunc modum htijus illiufque q Ihfignior duorum primum pollicisps fledten-
tabtilarumcharadteribusfimuljundtis, quin- citittL.
queriiufculilaterametiaris. Primuin a K ad r Mufculus minimum digicum maxime* a reli-
L- Secundum a K ad R. Terrium ab L ad Q__ qtiis amovens,ac in fequeci cabula n infignicus.
Quartum ab R adT, quodfubfcquens often- 2 In dexcro crure primus notatur tibia: ffiotus
dit tabula, in pra;fenti interim lata mufculi f.t.u bpifex, cujus iniriiim finfignirur, t tendinis
infertione occultata. Atque hinc etiam quin- iliitis principium, u ejufdeminfertio. Csete-
tum quoquelatus, a Qjjd T pertineiis, in 2.3 rum charadtet 2. infertionem fecundi notat
quarta tabtila duutaxat eft confpicuum. tibiammoventismttfculi 3 verb infertionem
V Mufculus brachium deorfum trahens. tertii.
5.6.7..S His ntimeris, infertiones mufculithoraeem <i> Sextus tibiam moventitim mufcttlus, cujus
mbventium fecundi notantur, qua: coftis in- principiumnotat, x,y vero fedem,ubi carno-
feruntur,quatum regib quum his numeris ex- fus efle definit, membrana:que modo toti fe-
primitur,elatiflimam itifertionemiri q.uintam moris amplitudini obducitur. Haud licuita-
fieri coflam pfompte colligis. liter ipfius tendinem membranamve expri-
0 Abdomiriis mufculus oblique defcendens, mere, quamhic modo in utroquefcmore ob-
qtii cum fuo conjttge univerfam abdominis fervatur, in quo teimiflimam ipfius partem,
fedem cooperi.t,magftam qttoque thoracis fe~ interiorifemorisfediobdudtam, veluti lace-
dem integens. Exortus prsefentis mufculi nu- rammembranam diffecuimus, ut fedtioali-
meiis indicatur , quibus fecundi thoracem quancifper membrana: nacuram common-
moventis mufctili infertiones fignificantur. ftrarec. Quicquid enim ad excernum in^qua-
CseterumR adX albamoftenditlineam, qua lis illius linea: fedtionifve lacushabccur, ipfa
aliter fimplici colore exprimere non datur,& adhuc eft fexci mufculi membrana feu cendo.
omnitim exemplariuiii tabulas ftiis coloribus <% Mufculus cibiam movenciiim iionus.
diftinguere eflbt quidem opera: preciuni, ut /3 Odtavtts cibiam movencium? magis in finiftro
membranea pars a carnea prouiptiffime di- crure, quam in dexcro, a fexco cibia: mocuum
ftingueretiir,verttm funiptus quibufdam eflec aucore decedtus mufculo. Sepcimo verb ti-
non admoduffimediocris. biam movenci , charadterem non adhibui,
X Penisfuacute, qtiam prarpuciurh vulgo vo- quod univcrfus fexco adhuc obcegacur.
cant > Ilberatus, in qtio ducirur redta linea, Quanquam * illumquoqueinfinuarepoflic,
dtiorum ipftim conftituentium corportim quum fexci mufcttli membrana non eam ac-
coituni indicans,qua: fhbf eqtiens tabula fub q tingac crafiiciem, qua ftibdicorum mufeulb-
ofteudit diffedta, verumhorumnaturam o- rum efligiem oblirerare queac.
mnitim lticidiflime tabula docet mufculo- y In inguinum regione indicancur mufculi,
rum poftrema. quos femur movencium fexctun &c fepcimum
Y Vafa feminaria ftia adhttc ttinica, quam peri- recenfebimus.
tonarum cdueit, intedta. Czererum y glandulas qttoque infinuacingui-
Z Mufctilusanterior cubitttm flectentium. nttni una cum finu, ex quo vafa crus pecencia
a&a Poftetior cubitunifledtentium. refecui.
b Ininternobrachiilatere b occttItatur,notans <§* Mufculus femoris mocorumodtavus.
mnfculum cubitum cxteudentcm, quiabhu- £ Mttfcultis cibia: mocus opificum fecundus,cu-
miliori fcapula: cofta principium fttmit. jus cendinem charadter 2 commonflrar.
c Mufcultis bicorni tendine brachiale exten- ^. v\ Excarnis ribia: offis pars, verum r, privatim in-
dcns. numnotat malleolum.
d Mufculus raditim in fhpinum' duccns,acinfe- i- Sextuspedem moventium mufculus, cujus
riori radii appendici implantatus. $.K exortum 6 indicat , y, autem principium fhi
c Stiperiorradiuniinpronummoventiiim mu- rendinis, cujus ducltis citra charadterum ap-
fctilus. pofitionem manifeftns eft, quamquam | in-
A Mufculus brachiale fledtentium alter, poft- fertionis quafi ipfius fedem oftendar.
f g.h brachiali ante indicem infertus. Acfipfitts 110- A Mufculus feprimus pedem moventium.
H ,u Mufculi
C H A R A C T E R V' M QV,'A R T M M V S C V L O R" V' M T A B V L JE I N D E X. 47
Mufculi extendentis tendo. mam imitante enatus, ac ofli v fimih miertus.
pollicem
v Mufculus extendens. R Mitfcultis finifter ab inferiori maxilia in os v
quatttor digitos
x a ca:ceris digitis ininter- referens \ infertionem tentans, cujtis conjtix
Mufcttluspollicem
numlacus abducens. nonnihil quoquehicfefpedtandumpraeber.
0 Tranfverftim Iigamen iri anceriori ribia: fede S.T Dexter&finifler offis v imagineffi exprimen-
ac fadta fediione in lacera reflexum. fis mufculi, a pedtoris ofiis fumffio
pofiturii, pronati.
z? Tendo bicornis mufculi pedem movehctum 1
V.V Mufcuius gracilis & longus, a
qui fuperiori
noni. fcapula: cbfta ofli v referenri implantatur.
o © Mttfcultts Capitis motibus fubferviens, qui ab
Primuspedemmovenritim.
<r Pedis mocorum quarcus. X offe pectbris principium X notatum fhmit,
T cerido,atercio Y deindealiam parcem Y indicatam,a clavieu-
Longiffittttis graciliniufque pe-
dis mottts audtbreprodttci-us mufculb. la: fede pedioris offi proxima.
v Mttfculus tcrtium quactior digicoruffi osffe- Z Cattertim Z infertionem ipfius infinuat, qtta
dtens. ttttivcrfuiri mammillafem capitis proceffum
<p Pedeih moventium quifttus. amplexattiri
a ClaVieulamagna anteripri ipfius fe-
exparte
MV- deexcarnis. ^
CHARACTERVM QVARTJE
TABVL^E b Mufctilifcapulammoveririufeeundiinfertio.
SCVLORVM INDEX.
c Mufculorum hic ffiagriam obfcurfcatem pa-
JE s E N s cabula riuritvafa capucadeuntiaj & rietvi iri bra-
quampltiriffios pfe-
cedencis cabula: mufcuios fedtionis fe- chium excurrerites*
;
PR rie adfempcos deinde d MufeulUs aclavicttlampriffiamthoracis co-
comffionftrat,,&
nondum in ftam infertus, ac thoracemmoventiu primus.
plerofqtte, qtii prioribus figuris
venere, videridos offerc. o^ 2' Mufculi brachium accolleritis ancerior pars,
cohfpeditim quod
mnes ad odtavam mufculorum cabu- pofteriorem decimapflendic cabttla adhiic in
ufque
dtim fhafederepbficam, ac A prajcipue ihfignicam.
lamfiibfeqttentes tancifper pra:ftabunC,
facienttda ! Proxime aurem tabuia ahteriorem
offaanteriori confpiciantur. fequens
r Mufculus femi- hanc pafcem ab exorru liberam renexartique,
temporalis, ctijus principium
circulo non abfimile, A. B &: C circumfcri- ac y riotatam commonftrat.
birur. c
e.fig Porro iripra:fenci figura e.f & g confpicuam
'
< " hic mufeuli brachium accollencis
D Offisjugalisexternafedes,qwa:excariiiseft. parcem,
A Mafferer. crianguli ritu defcribunt.
Ehrijusmiifculiprincipitimamala
E.F exorcum. F prineipii auri h Mufculi brachium pedtori adducentis infer-
ipfitis porcio pro-
xima. Ca:cerum ab E ad F cocus ipfius princi- Q/T cio,quamin dexcro brachio Q&Tnocavi,&
\
•" A hi chara-
dudttts fecundum oifis
pii jugalis longitudi- "' ipfimufcuIoA quoque impofui,quo
nemmecicur. dteresad prarcedenris tabttla: notas referan-
G G infima mufculi infercionis fedes •
K.L.R tur, K.L & R fpedtant.
npcatur. adquamquoqtle
Porrb fi criangulo hunc aflimilare E. F 1 Pedtoris bs liberum ab initiis mufculorum
lubec,
& G cres angulos cibi proponerc brachia pedtori adducentium.
fiftges.
H Nervulus mirioris radicis certii Secunda, tertia & qttarta thoracis ad
paris nervo- "
2.3.4 cofta:,
rumcerebri, hicfroncisrhufculofamcompa- quas reliquzefcriarimfubfeqiiunrur, atque in
harum inrervallis exterioresmufctiliinterco-
ginem pecens.
I Nervulus didta: modb radicis ad fuperius la- ftales fhnt obvii.Linea: autem in coftis dudta:,
brum, & exrerna ala: nafi fedem atqtte ad charadterum finiftram confiflenres,
propagatus.
K Cartilago in quam finiftrumnafi os definir. offa coftarum ab earundem carrilaginibus
L Ala nafi finiftra didfej modb extre-' dererminant, funt enim illaj nota:
cartilaginis cartilagini^
mo alligata Inter K & L na- bus infcripra:.
incumbenfque.
fium cure jam ablata cum quibufdam mem- k Mufculus fcapulam movenriumprimus.
braneis in venit inte- 1" Mufculus choracem movencium fecundus.
ligamenris, confpedtum
rior ala: nafi mufcttlus nimis quam renuis. m In dexrra axilla m lacicat, mufculum nocans,
M Mttfculus a fhperiori niaxilla in inferiorem quo brachium deorfum rrahicttr.
infertns, acbuccas moventium unus. n DexcrilacerisredtusabdominismufcuIttSjhic
N Mufcitiiis finifter inferiori Iabro alcius qtiam afcendentis mufculiner-
peculiaris, oblique
ctijus fane corpusminori negocio,quam mul- vofa tenuitas confcendens.
tiplex ipfins fibrarum inrerfedtio delineari o Abdominis mufcultts defcendens,
oblique
potefi, qubd etiam in mnfculo M notato ufti- quem hic in pofteriora ab abdomine refle-
venit. Aurisautemforamencirra O appofi- xum finximus.
tionem fefe oftendit, ttti etiam autis radici n Abdominis mufctilus obliqtie afcendens, ac
fubdita: glandula: hunc charadterem quo- totam, uti fui lateris abdominis fe-
confpicis,
dammodo exprimentes. dem ampledtens , quem ctr-
O Vix confpicua quodammodo
eft ej tis mufculi
portio, qui in- cumfcribttnto.n.p.q. &Iineafecunduminfe-
feriorem maxillani deorfum vellit. riorem abdominis fedem ad ilium os, &co-
P Hac fede os reponitur v imaginem referens. xendicis, & pubis dudta.
«-^Mufculus a temporufti offis proccflif fty Ii for- p.q Portio obliquorum abdominis mufctilorum
D 6 dcfcenden-
§ QV, A R T JE M V S C V 10 R-V. M; T A B V L JE C H A R A C T E R V M I N D-£ X.
defceiidentium, qua:ad albaminabdomine $ Odtavus tibiam moventitittL..
apparentem lineani eftrelidia. !Cxteruni q a Septimus tibiam moventium mufcnius , in
privatim fignificatpenis conftruciionem, qui dextro femore infignittts, qubd ibidem is fic
adpubisos,quaprimumflaccidus j deorfum . confpedtior.
denub propendct, diffedtUs eft. .Dttoicaque i.3 Prinius cibiam movencium mufcultis. 3 Sexcus
velutinfigniores circuli, dubipfitis funtcor- 4 cibiammbvencium. 4 Sexrus pedem moven-
pora,circulus aucem fub illis cbnfifteris,mea- cium mufculus, una uc dtio prxcedences, ab
tus.eft urins:feminique communis. infertione pehdens. Ca:teruih in finiftro crn-
f Vafa feminaria, qua:. hic privatim enarrare re etiam obfervatur primi tibiam moven-
nonpropofui, quemadmodum etiam neqttc tium &litijusfextipedem moVentium infer-
f" teftis mtifculum , ctti uc a vafis diftinguete- tionis portio, hujtis quidem infertioni cha-
rur, fi affcfipfi. y."6" radtcre 6. illius vero 5 infignico.
t Mufculus cubitum fledtentitim antcrior, cu- 7 Septimus pedem rnbventium mufcuius.
jus interipris principii carnofa: parti nullum %._9 Excarnis tibia: oflis pars,a cujus externo late-
adhibuicharadterem , quumisliic, utineque re fextus pedem movenrium mufcuius abla-
in feqttenti tabula, adhttc auferri noh poflit. tus eft. Verttm 9 privatim interioremnotac
Intervallum auteminter dubipfiusappafens ;$•: malleolttm. Mufculus quatuor pedis cxten-
'. : principia,humeri.feu.bradiii:osexiftit. ;' ; i o. 11 densdigitos. 10 ipfius cxortus infignitur. ir^
'
U Mufculus cubitumextehdeiiSjCUiabliUmilio- Vetb ipfiusfedes quaportionem fuam emit-
. fifcapula:, • p,. tit,quamnonipedemmovcntis mufculiloco
cpftaprincipium.pr^betur.
x. x Pofterior cubitum flectentium niufculus. numerabimus, & hic n notavimus.
y Mufcutusfuperipr fadium iri prbnuffi duccn- iz Mufculi •*• infigniri fedes, qttacttor reridincs,
tiUDL.: ; :•./ ••.•••.-'...-'" qwibtts qitacuor digici extehdtintur,pullulans
« RadIuminfupinum.agehci.uttilorigior. ; ;• a ii uri&jampaui6antefcfipfi,mufcultisnota-
0 Mufcultis quacitor digitorum fecundos fle- ttir inter pcdis mbtores nonus, quibicorni
dtens arcieuios. 13 rendine infertionem 13 notacam tencat.
2 Mufculus ulna: eXporredtus, & bf achiale fle- 14 Mufciilus pollicemextendcns.
dtens. yipfius caput. (5!ipfiusiiifertio.. ! 15 Mufcultts pedem moventium odtaVtis.
c Mufculus alter brachiale fledtens;, hicque de- 16 Mufculus pedem hiovenrittm fccuhdus. Rcli-
. ; !. quosariteminpbfteriori tibia: fede nonno-
orfumdependehs.
£ Mufculus pfimum tabimus, qubd eadem hic cum tribus tabulis
parvi digitiintcrnodium
verfus exteriora fledtehs\ ::.!"•'; prajcedentibns fit ratio.
n Hfcmufculttspropendet, parvum digitufn a
: CHARACTERVM QVINTTE MV-
rcliquisiriexterntimlatusabducens.
9 Tranfverfum ligamemin intetna 1 brachiaiis SCVLORVM TABVLJE I N D E X.
fede obvium, tendinibufque hac repentibus A "COramen quoncrvulus tercii parisnervo-
obduciurri. . •
, : : rum ccrebri, frontis mufculum petit»
i Mttfcuhis majoriprimu poliicis o fledtenrium. B mufculus.
Temporalis
K Propender hicnuifculus, cujus beneficio C Hic magna oflis jugalis portio excdta eft, ut
- pol-
licem ab indice rnaxtme removemus. D Temporalis cum maflecere, qucm D infigni-
A Lacus fumffie manus cendo una cum ipfius- vimus, coitus in confpedtum venircc.
tcndine,a fhminis quacuor digicorumaciebus E Foramen quo frirculus ccrcii paris nervorum
in dexcra manu dependens. Pra:cerea hic in cerebri, adfuperiuslabrum,&:aliasnafidc-
utriufque. manus vola rendines occurrunt dttcicur.
mucofis membranis induri, acque ad digicos F • Ampltis mufculus a ftiperiori maxillain infc-
prorenfi. riorem produdtus, ac buccarum mocibus fer-
/x Secundus femur movencium mufculus. viens.
v Primusfemur moventium mnfculus. G Ncrviucrinquead hunc charadteremoccur-
£ Offis facri oflts dextro Iateri commiflifedes, rcnces, labro inferiori exporriguncur. Ca:te-
a qtta primum & fextum tibiam movcntes re- rumfuperiorcharadteris fedes, fungofamla-
fecuimtis. brortim fhbftantiam infinuatad utrunque la-
& Gharadtcre & fedes infigniturmajoris exte- brttni confpicuain.
fcmoris proceffus. H.I Mufculus inferiorcm maxillam deorfum tra-
riorifque
* Notatus nonus tibiammoventiummufculus, hens. Singuii charadteres fingulos cjusmu-
o cujus initiunifhpracoxendicisarriculumin- fcttli ventrcs norant,in qtiorum medio excar-
•sno cipiens c noratur,^ vero tcndinisipfiusprin- nis mufculi pars confiftit.
cipium, o fedes indicatur, qtiapraffenris mu- K Porriomufculicapticmoventis, acapedtoris
fculi teridofubditis connafcitur tcndinibus. offe & clavicula, manimillari proccflui infer-
a- Mufcttlus ieriuir movctttium fcptimus. L tus. Os v imaginem referens.
T Mufcttlus femurniovenriumfextus. M Priirius & fecundus lingtia: mufculi, aboffc
1- In fin.iftro fcmore mufcuius v infignirtif > fe- hyoidc pronati.
mttr mpyentium odtavus. N Laryngis cartilago fcutum referens, &: jam
~
(p Quintifemprismotuifervientium. narrandis mufculis adhtic obtedta.
<j/ Sccundus tibiam movcntium. O Dexter duorum mufculorum ab offc y rcfe-
I rcnrc.
fiVIK;xj Mvjcvioitvit TABVLJ GHARACTERVM INDEX. 49
in cartilagitiem fcuto fimilem infer- obliqubrum abdomiriis rnufculbfuin nervo-
ferente, ' fie renuicacis, inu-
torUriL.. • ad cranfverfum abdbttiiftis
^ . rr r
mufculorum, a oflc fcu- fcttlum hac in parce connexum.
p Dextcr qui pcdtoris
inferuntur. r Hazc linea carneam redti. muftuli fi-
turri imitanti laryrigis cartilagini • parrem
Ad hujus mufculi exterius latus > cbrigeries ni.c > qua* ulcima ipfius infertionis in liomine;
artetia:, interioris Vetia; ju- eft porcio, u.ti in 4 tab. ad chafadtefem n cft
vifitur foporaria:
&fiexticerebriiierVorumparis. cernere.
gularis,
arteria; anterior fedes. f Incercapedine Igicur ab r ad fi hienocatur re-=
QAfperae
Mufculus ofli v imaginem exprimenti pfo- dti fimia; abdominis mufculi rendo feti menv
k.S
cofta enatus. fin- t excarnifve mufculi c autem
pritis j & a fcapulse fttperiori brana, pars. indi-
ven- cat carneam mufculi fedem
o-uli charadteres fingulos ipfius indicant prima: & cofta;
tres. Pars autem in horum medio confiftens, & fecunda: choracis itifertariL
rion i , feu
pars eft> teiidinis
eius mufculi fubftantia: u.u.u Infcriptiones nervea delirieaffientai
trarifverfiffi redto mttfculo impreffa, quibus
abfhitihsr
mufculorum fecundi riio- oblique afceftdentis mufculinervofa exilitas
T Portio pafis eaput
vefitiuhL.. pertinaciflime cbnnafcitur.
moventium mufcttlus, x Linea hec portiuncnlamnotat afcen-
V Tertius fcapulam bblique
Y Dextri lateris clavieulam hic a pedtoris bffc denfis ffiufeuli, qua is tranfverfb abdominis
avulfimus, adhuc fummo humero connexam, mufeulo inibi adeb valide. committitur, ticin-
& fibi adhuc mufculum fervantem, qui tho- cerdiffecandumhifirelidtoejufmodifigno, a
% racis mbtorum numerabitur, cranfverfo liberari nequeac.
primus hicque
Z infignitur. y Tfanfverfusabdoininismufeuittss
a Summus humerus, feu fcapula: clatior a, Oblique afcendens abdominis mufculus ab
pro-
eeffus. abdominerefiexus.
b iricerior demiffiorve 6 Vaforumfeminaiiumporcio.Cecerumtresil-
fcapulse proceffus.
c Ligamentttm hujusarticuli li quodatarnodo circuli ad redtorummufcu-
peculiariu quar-
tum ab interiori fummum lorum radicem fcu j uxta n, & o ac p confpicui
feapulx proceifu
humertim ( idcm notanc, quodinmoxpra:cedence cabu-
pecens.
d teres ab apicc interioris la, abfedti himirum periis conftrudtionem ae
Ligamencum fcapu-
las proeeffus,in ancefiorem fedem externi ca- nacuramv.,
eft mufculi brachium
pitis humeri infercum,ac huj us articuli primu. y Reverfa atcollencis ari-
c Aliud tercs ligamencu, ex cminenciffima fca- terior pars.
ad-externum hu- I Infiniftro brachib adhucrc-
pulae acetabulifcde, qttoq; infertionispars
mcri caput hujus articuli li- liqua eft mufcttli brachium atcolientis,
proccdens,atque
fecundum. t Excarnis humcri pars, inrer duo capita
gamentorum appa-
f * Hae fede duo ligamcnca, d & e infignica, fuis rens mufculi cubitum fledtencium ancerioriSb
laceribus uniuntur , & veluc tranf verfum efi- ^ Cubitnmflcdtentium mufeulus anterior.
formac hgamentum, cranfmiccens capuc ex- rj Mufculuscubiriextenfionis attcor,cujusprin-
tcrnum mufeuli cubicum fiediencium ahce- cipinm ab inferiori fcapule; cofta pronafcicun
rioris, ac mox ^norandh 6.Q Pofterior mufeulus eubitum fledtenciiim.
cui feptem coftarum t mufculns radittm in pro-
g Pedtorisos, fuperiorum Superior eorumjqui
carcilagines ucrinque conriedtuncur. mim agunc.
h Prima choracis cofta.Reliqua: dein eciam una. K Radium movencium Iongiffimus* cujusauxi-
cumincervallis cicra charadterum Iio radius in fiipinum ducicur.
opemfhnc
confpicua:. 0 Quacuor digicorum fecundum os fledtens
r Mufculus fcapulam ntovencium i &: mufcultis. A ipfitis principium fub mufculo ra-
primus.
i.k-1 k hujus mufculi priucipiumnotant, A.jtt dio peculiari, <
& nptaco, recondicum. _u,mu-
quandam
mantts ac mufculus
fpeciem perinde, ipfi ftic- fculihujus iuquatttor eanieas partes diftribiii
cumbens, & m infignicus reprxfencans. 1 cen- tio, qua: poflmoduminfingulos tendines de- •
dinem praffentis mufculi indicac.Porro i.k & I generanc;
fimul hujus mufcuii vs? Tranfverfum incerioris brachialis fedis
rrianguli fpcciem quo- Iiga-
damraodo oftendunc. mencum, divifum, & ucrinque
longafedtione
m Mufculus qui afcapula: bafi odto iri lacusreflexum. Vertim ca v mufcu-
pronatus, prxcef
fuperioribtis thoracis coftis inferitur. lumprioreffi os fledtentiuni
primutn pollicis
A Dexterredtorumabdominis mufcuiorum. n commonftrat, |autemmufclum, cujusopc
n.o carneum incernodium
redtiabdominismufculiprincipium primttmparvi digici excrorfhm
triangulo non abfimile. o principium fiediicur. Porrb ad quatuor tendinum,
ejuf- quod
dem mufculi univerfum cffof- fecnndum os fledtentiurii
nerveum,pene quatuor,digitorum
p.q feriem attinet, omnia funt confpicua,
mansmufcuIum.Totointervalloapadqper- quam-
tinente,redti mufculi internis firis lareribus fe vis interim indici & parvo,hujus indicationis
invicem Totaautem fede fttpra 0 0 inferipferimi
conringuut. gratia
q, autfupra umbilicum confiftentc, tanto sr Nonnihil hicfefe offeft mufculbs, quatuor
magis mufcttli muttib fej ungttntur, tertium fledtens os.
quanto digitorum
alttus confcendttnt. Cecerum notabic ctiam Portio mufcnli certium internodium
q f pollicis
£ flcdtentiSj,
co Tun* MvscvioiVM TABVLI CHARACTE R V M I N D E _X-.
iri finiftro cubito cft confpedtior. A Verum Apra:terea infinuat, temporalis mu>
fledtetis,qui
* Mufculus fculi acutum
ulnae expbrrectus, qtio brachiale inferioris maxilla: proceffum in-
fledtitur. fertionem.
<r Secundus femur mbventiummufictilus. B Acutus maxilla: inferioris pfoceffu. s
T ApparethicobfcUreferhbriscaputcoxendi- . C Siniftra maxllla: inferioris pars.
cisoflis finum fubiens, &Iigaiiiento obdu- D Mufctilus in ore delitefcehs,qui ihterna: infe-
dtum,fedT inhoc adhibetur,ut cer- rioris maxilla: fedi, ubi lariffima eft, ihfbritur.
prsecipue
vix, fcii colluffi fembris hic iridicetttr. E Gurgulio apalati finepropendensv
v Fcmoris exreriorve proceflus. F GIandulafiniftraamygdala:nonabfimiiis, ac
inagnus
<p Femttr mbventium feptimus- emineniiffima: laryngis fediappofita.
X Femurmovcntiumfextus. G Lingua.
Verumfuperiorcharadterispars,Ia''
tj/ Femur moventium odtavus. ryngis operculo efi conterfnina.
a Quintus femurmoVenriiim mufcitlus. H Hac fede plttres capitis &cervieis motibus
A Septimus tibiaitt moventium mufcultts. z famulantes mufcttli confunduntur.
3,.$ ipfius ampium pfiheipiuffi a f adice magni fe- I Mufculus inferiorem maxiilam deorfum tra-
moris proceffusehatum. 3 hiein tendiftemla- hens,hic ab exortu pendet.
ttim definit cum odtaVi & riprii mufculofum K Tertiiis mufculus fcapulaffi moventium.
4 tibiam moVericium cendinibtis eoffimixcum L Gladula fihififo iafyhgis radicis lateri adnata,
unicumque. 4 h#e linea iilum in aritetiori fe- M Afpera arceria.
rnoris fede termihat, ubi bdtavus ffiufculus N H^c congeries eft vafbrum & nervorum lace-
ipfi primum fubjici iricipit. ribuSafperaearteriaeexporredtorum, quam-
s Odtavtts tibiam mbventium mufculus. quam & mufculi dorfum moventium primi
n OdtavuftiqUoqitetibiamimbveritiummufcii- aliqua ex parte fe oftendanr.
lum indicat, fed priVafim finum oftendit, cui T Quoniamhanc pedtoriscolliquefedem, illi
nonus tibiana mpventittm nuifeulus infide- fimilem deiineari oportuiflec, quamfequens
a- bat, quihicpropenderis <f irifignitur. Maxi- oftendic tabula, rion abs re fore duxi ex canc
mam itaque ftrius fedem odtavus mufculus htinc Galeni nuifculum exprimere , qui a.
conftituit, vcrumfeptimusejustaritampor- O cranfverfis vercebrarum cervicis proceffibtis
tionem efformat, quantaaliriea 4. irifignita originem O noracam ducens, ad quartam uf-
adumbram feptimimufcuh ttfque prbtendi- P que coftam carnoftts ferttir, ubi P notatus, in
tur, itafane, Utabutrlufque ffiufculis finus Q^jnembraneum eeffac cendinem
C^Jnfigni-
ifte conftirgat. tum, & deorf tim ad aliquot coftas adhuc per-
b Hic prppendct mufeulus tibiain movcntium tinencem.
fecttndus. R Mulculus afcapulas bafi princlpium dttcens,
5 Inhactibia,tibixbsahtefibrifedeprorfusex- thoracemquc moventium fecundus.Pcdioris
carne cernitur. Stipereft eriim hic dttntaxat os cicra charadierum impoficionem confpi-
ex omnibus mufcttlis illi adhatis/TnttfcuIus cuum eft,quemadmodum & cofta:, & earun-
* pedis pollicem exceridens, &: rnodd <}> infigni- dem incervalla una cum excerioribus mtif cu-
. 7 tus, cujtts tendini 7. inferiptutn confpicis. S lis incercoftalibus. Quo camen melius fingula
8 Septimus pedem ftioventium mufculus. T.V expendaSjfignificec S cercia: cofta: os T certia:
9 Odfavus pedem moventium. cofta: cartilaginem; Vmiifculum exteriorem
i|/ Carneamoles inftiperiori pcdis fcde repofi- itttercoftalitim,iii tertie & fecunda: coftarum
ta,qug in quatuof caineas partcs djgefta,qua- intervallo repofitnm,cujus fibta: deorfum in
ttior educit tendineS, & pollicem, & tresipfi X priora feruntur. X verb denorabit exterio-
proximos digitosinlarus externwm moVcr. rem intercoftalium mufculum,inter fecunda:
n Hic profternitur mufcuhts quatuor exten- &rertia: coftarum cartilagines confpicuttm,
dens digitos, una cum ipfius portione, quam cujus fibrae furftimiti antcriora prorepunr.
moventium mufculi vicerecen- a Artcria & vena, fub pedtoris ofle deorftim ad
notiipcdem
& fuimiis, accuijanic^infcriptumcernis. Mu- abdominis fuperiora propagata:.
fculis pofteriorem tibiaz fedem pccupantibus A Tranfvcrfus abdominisniufculus, qttcmco-
nullos adhibui charadteres,quod ipforum ea- ftarum dudtus feu fines, &: offis facri offis fini-
dem cum praxedentibus tabuhs adhuc fit fe- ftro latcri commifli regio , abunde hic cir-
ries&copia. Atquehac etiam occafione ex- b cumfcribunt. Ca:terum b fedemnotat,qua
catnes tibia: oftis & fibula: fedes, innotatas oblique afcendentismufculi tendo, abdomi-
conlpicis, qttbd fcilicet ex prioribus tabulis nis tranfVerfo pertinaciffime adnafcitur,
jam pridem has didiceris. e priufquamredtumconfcendar. cautemindi-
eatafpetitatem, quam mufculorum obliqtic
SEXT^E MVSCVLORVM TABVL^E dudtorum cum rranfverfis mufculis conne-
C H A R A C T E R V M INDEX. xus inibi molitur, uti redti mufculi fhpra iibi-
licifede, verfuspedtorisosmu-tuodehifcunr
(P Extar tabula: pofteriora reflexum d Foramen vafis feminariis virorum viam pra:-
caputin
C3.-eft, &: maxillam inferiorem in funimo me- bens.
to divifiim & utrinque in latcra dcdudtam c Vena&arteria, in redtos abdominis mufcu-
refcrt. .Hicjugalisoffiporrionemexfccui. los, conterminafqtie fedes excurrentes.
fHic
rnAIlACXE.-RV.M SlXT^ MT>S C V t O-R V M ¥ A B Vt M I fc D E *.' 5'
f Hic finiftri lateris fedius abdominis mufcu- A Mufculus minor os fledtenss
primttm pollicis
lus,a pubisofie depehdet, quifubmajorix indicatbfecondebatur. In-
''# carnofis duorum ter A verb & K, bs riudttm
Spinaoffisiliuin, partibus primum pbllicis
abdominis mufculoru liberata. excarheqtie apparet.
obliquorum
h brachio mehtem accom^ [x Mufculusprimum pafVi digiti os vetfus exte-
Scapulis&finiftro
moda, h f uperiorem notat riora fledteiiSi
ibidemnamque Tuberculumverbancehujus
cuimiifculitsK ihfignitus mufculi iniciurii apparens, ulna: efi fedes,
fcapuheaftgulum, qua
inferitur, deinde & fuperiorem qttoque fca- validiorem ligamenci expbrrigic pbrcionem
h eadem tibi indicare :'" brachiaie
pula: coftam opera po- cubicb eoiiigancis.
terit. v Tercitisfemur moventium mufculus.
i Summus humerus , fiett fcapula* elatibr pro- | Magnusfemorisbflisprbceffus.
ceffus. o Mufculus femur moVentium feptimus.
k Mufculus braehium . •m- Mufculus femuf mbveritium fextus.
moventiumquintus.
1 Interior anehora: o Mufculus femur moventittm bdtavtts.
fcapttla: procefrus, Imagi-
riemreferens. s Quintus feffiur moventium mufculus.
& Mufculusahteriorcubitumfledtehrittm', cu- n Ocf avus ribiam moveftfittfn fnufcuius, uni«
jus ex-tefius caput, quod a fcapula: acetabuli verfum femoris os quodammbdb ample-
m.n fupercilioriafcitur, mnbtat,nvetbiftdicatin- T dtens. T infinuacuf mufculi
affiplum hujus
rernum caput ab iriteriori fcapula: proceffu principium, a radice femcris
magnt procef-
enatttrri. Quo tafficn hujuscapirisherveam fiis,& ipfius collo ehacttm.Deinde n privacim
acarnea exquifitius difcernas, hujus indicacfihusillius porrionem, ri-
partem quonoftUs
tabute dextrum brachium fpedtabis,itt qtto n biam lnovens ffiufculus hie
coricinectir,acque
o nerveam parcem denotat, o autem carneam. finus in dexcro cruf e eft confpicuusi quemad-
Ac ftbn hasc duncaXaC tabula Cas coftimon- modutri & carnofa: mufcuil partis terminusj
ftrat partesjimb priores adunum oftffi.es. Cg- v v infigni-
quiinftarfiemiglobiextuberaft5hie
tertim p duorttmcapituin coitumindicat, q tur.
p.q
verb tendinis, quem mufculus hic educir, <p Deperidet hic mufcuius tibiam moventium
principium. feptimus, cujus cavitas argumento eft, qui
r.r Mufcttius pofterior eubirum flectentium. odtavum cibiam movencium mu-
amplexecur
f Mufculus cubiti extenfionis aucor,cujus fculum, &c qui horum tendines una coeant.
prin-
ab humiliori coftacnafcitur. in dexcfo '"
cipiurri fcapula: Quodutcommodiusexpenderes,
A Mufculus radium mbventium iohgiffimus, gentt feptimus mufculus adcb ab odtavi mu-*
cujus altiffimaffipartem, qua: hic oeulis fub- f culi tendine diffedtus eft,ut & mola: paf s ibi-
t.u jici potefijt indieac. uauteffi mufcu- *
prefentis deminconfpediumveniat *notata.
liinfertionem notat, quam ift ittferiorcm ra- Ha:c fedes adundecimammufculofum tabu-
X'\p
dii appendicem molitur. lam poriflimum refertur, qua: oftcndic por-
x Mufculus fuperior duorum , qui radittm in tionem cibiam movcntis mufculi ex
quarri
pronum ducunt. femoris offe pronacam. hfc % nocat
atqne
2 Mufculus tertium quatuor os fle- mufculi fedem
digitortun quarci ipfius iiifercioni proxi-
<*.£ ccens, Scaquidemhujus mufcuh ma. i|/aucemeamparcemabfecl:am
caputinfi- ofteftdic,
nuat. |Q autemfedemindicat, quamufculus cui coxendicis offis appendix principium
in quatuor parces carneas fin- . s
difcindirur,qui pra:bec,infiniftraribiacocumexternumribise
gulos poftmodum porrigunttendines. Porrb offis lacus eonfpicuumeft. Id dico lacus,quod
qua ratione ad tertium ufque digitorum in- ad excernam fedem ex carnis eciam antefe.
ternodinm tcndines hujus mufculi diionem habetur, & dextra
porrigan- partis quam tibia
tur, & incumbentis mufculi tcndines tran- totam oculis fubjicit.C^terumi; privatirri no-
feant, hic in utraque manu eft confpicuum. tat ligamentum os & fibulam,
tibia:, qua ha:c
yj Sit tanien dodtrina: gratia y tendo tertium u invicem dehifcunt, intercedens. u>autem ex-
medii digiti os accedens,^autemtendo, ternrim notac & parcemfibula:
qui malleolum,
fecundum osfledtit. excarnem.
e Mufculus fecundum fle- * Mufculus
quatuor digitorum pedem movencium feptimus. z
dtens articulum. cxortum
2.5 ipfius indicat.5 tendinisprincipium,
££ Hos charadteres referre oportet ad quatuor quod anteriori & pofteriori ac dein in-^
parte,
mufculos, quorum beneficio quatuor digiti fibulam carne adnutritur.
teriiis,qua fpedtat,
adducuntur hi interno lareri notat
pollki, atque 4.34 itaque partem anteriorem carneam,
tendinum tertium os fledtenrium verb
exporri- 3 pofteriorem.
guntur. Odtavus mufculus
ip pedem moventium,magna
q.Q- Mufculustertium os flectens 6
poliicis ^ nota- fui portione fub feptimo occultatus. <3hujus
tur. 9 tendinem
autemipfius proponit, incer mufculi tendo, ad exterius mal-
mufculos pofteriorem
primum pollicis os fledtentes,& eos leoli fedem reflexus.
qui fecttndum pollicis ps fiedtunt , prore- D, Mufculofa moles, cujus beneficio pollcx &
pentem. tres ipfi proximi in externumlatus
« Mufcuitts digiti du-
major primum pollicis os flcdten- cuntur.
tium, hic abinferrione Hic procambirmufculus
dependct. 7 pollice extendens.
L 2 •
E. 8Mufcu-
<i S EP T I M M M V. S C V L O R V M T A B V IJ£ C H A R A C T £ &.V M IHDEX».
8 Mufcttlus parvum digitum inexterioraabdu- 1.1.3 Tribus his charadteribus fnufculihotanturfe=
cens hac fiede bbvius eff. cundttmpoilicis osflcdtcntes.
5 Secundus mufcutus pedem moventiuns. b Dependet mufculus tertium pollicis incer*
In dextra: tibia: pofteriori fcde nullas adhibui nodium fiedtehSi
hbtas, qiibd rriufculos hacfede delincatos, o- c Mufculus tercii quatuor digicorum offis fle-
mnes qtta: hadtenus pra:ceffefurit, tabula: o- xus aucor,quemfedulb ihcuebere,qtibd illius
fleftderint. Vnde fi & hic patiter notas rcqui- tendinibus mufculi accendancur, quatuor di-
res, oppor tune tias a prima, fecunda & tertia gicos pollici addueences, quorum is qtii indi-
tabulis petes. Verum quia in fcquenti tabula d cemmoVet, dinfignitur, pferihde ac rcliqui
mufcuius illi dependet,a quo pollex iricrorsu tres ab infcrcione ha:rens. Quineciam tendi-
Z movetur, Iiuicin pra:fenci num fecundttm quacuor digirorum os fle-
cabula^infcripfi.
dtencis mufculi portioncs adhuc fef varicur.ac
SEPTIMiE MVSCVLORVM TABV- e portioni quidem indici c infcripfi,
proprias
LJE CHARACTERVM INDEX. f tendini autem tercium indici o.s fledtentif
Cseccrum in dexcramanti didtorum mufculo-
mufculbrum tabula laxatb fune, a g.h rttrii corifpicittncur infercioneSi acgihindice
CEptima
inter pingendurh indicat mufculi indicem pollici adduccncis.h
^quo pendebat, inpbfte-
videftdo fc- i infcrriohemmufculifecundumosflcdtencis. i
rioratafttumprocidit, quantum
infercionem ejus, qui cerrii oflis fledtibni
pto tranfverfb fhfficic.quod eciariiin praefenti pra:-
tabula ad fiiiiftram ea forma cer- fieirur. Pra:fentis cabula: thbrax, quod adin-
appidtum
fiib lentbf e hx- tercoftales ca-
nis>qua cxcdtum, parierique fpedtar mufculoSjprjecedencis
rens nobis apparuit. aucemdex- bula: choraci rcfponder,undc eciam aliischa-
Qubminus
tra fcapuia effradta: ala: ricu in deorfhm de- radtcribus non venit oblicerandus.
cumberet, illam funiculo ita fufpendimus, ut A Sepcum cranfverfum, cujus membfaneus cir-
ipfius cavum !in confpedtti fit. cul.tts in fepco excra corpus expanfo circum-
A a palari termino k.l.m fcribicur. k. 1. m. n. quod verb exccriiis hos
Gurgulioindicattir propen-
.dcnsiinfefibriinterimmaxilla prorftis amota. n characteres ambit, atqtte foris (utitadicam)
B Aliquot cervicis vertebrarum corpbra* exiftit, fibrifqtte interftinguitur, carncam fe-
G.D Primum per dorfttm movcnriumi o.p ptipartcm efie putato o.p Duo ligamenta,feu
. .. E Stomachifeu gultepars fubafperalacicans ar- tendines fepti > vertebfaftim in iumbis confi-
"F teria,quamFnotavimus. Cseterumvafa, qua: q fientium cbrporibus infertf. q Septi fciffura
ad hujus latera habcntur qua feptum vertebrarum incumbit corpori-
mrinque congeries
eft,quam foporales cfficiunt arteria; cum in- bus,ac magnamarteriam, vcnumquc conju-
tcrnis jugularibus vcnis, & fexto ncrvofum gis expertem tranfmittit, aut illis cedic, qua-
ccrebri conjugio. rumorificia q incorpore hujus tabulajpofi-
G Mufculus alterfecundi tum indicac, & artcria: ra-
paris dorfum movcn, quemadmodum
tium». mos in feptum cxcurrentes.
H movcncium terrius. Foramen ftomacho viam prxbens, qrii ctiani
Scapulam
I Mufculus brachium movenrium r. f r in corpore infignicur. f Foramen vena: cavas
quintus.
r caudici paracum , qui in corporc f notatus
Mufculu5brachiummovenciumfcxcus,cujus
K infercio K infignicur. reliquaquc ipfius forma confpicitur.
ex fcapula: imagine dcprehendicur. t Mufculusfemur moventium fcxtus.
quan-
fi mufculi u Mufculus dorfum moventiuth nonus.
quam prancntis rriangularemfigu-
ramvolueris conftituerc,licebicK. L &Lfir x
Fcmurmoveiitiunifeptimus.
nuil conferre. y Sacrum os hic infignitur, nerviqttc aiiquot ab
L.L Mufcultts choraccmmoventium fccundus. ipfius medulla edudtijobviifunt.
M Brachittm cercius. « Femur mpventiumodtavus.
agencium
N.N Mufculuscubicumexcendcncium, cujusini- /3 Quin tus femiir movcn tium.
tiumftiperiori N infignicu a fcapula cducicur. y Tibittm movenrium odtavus.
O Porcio tendinis mufculi, brachium moven- c Mufculus pollicem a ca:teris digitis amovcns.
^ Dependet &hic qtioquc ab infcrtionc mu-
rittmquarri.
V Cubicum fledtcncium fculofa moles, pollicem & tres ipfi proximos
poficrior.
QRadium in pronum confticuencium fuperior. digitosinextqrnumlatusdticens. Quaivcrb
R.R Ancerior cubicum fledtencium. in praefentis tabulx tibiis occurrunt, illis rc-
S Radius. fpondent,qua: prioribus tabulisfucre obvia.
T Vlna.
V Ligamcncuminccrradium&ulnam, quain- OCTAV^ MVSCVLORVM TABV-
vicem dchifcuncincercedcns. 1.JE CHARACTERVM INDEX. I
. X Radium in pronuni movencium infcrior mu- i
fculus. TLJ^Ec tabularum anteriorcm fa- i
*• ciem corporis
Adcxcro radio fquicum univcrfa extrcma eft, mufcu-
exprimcntium poftrema
-Y.Y manu magis quam finiftra a ttollitur) los adhuc in anteriori hac fede obvios, cxfc-
depen-
dct, longior radiumin fiipimim duccntium. fcrie reliquos Vtvcrb
dtionifque prbpoftenSd.
a Minor primum pollicis os flcdtentium. interiores intercoftaiium oflcndcfct mufcu-
M los.
OCT»VJS MVSGV IORVM TADVII CHARACTERVM INDEX. JJ
los, & cos qui in intcrna thoracis fede pedto- . lis fubjiciurifc.
ris oflis accenduntur lateribus, os illud una k.l In dextro autem cfure odtavus tibiam mo-
cum coftarum cartilaginibus exectum , ad venriummufculusdblus ab infertibne ac inte-
dextf i cruris lacus everf hm, atque fub dextrae ger depehdet; 1 notafus; & patellam fibi in-
manus iiidice propofitum cernis. natam fervans, cui k infbripfimus;
collum, dorfi partem m - Tibia? offis ahteribi fedes, bmni prbrftts mu-
A. B Mufculi fupcrioremve
fledtentes _, dorfumque moventium primum fculolibera.
n Fibula:etiamariteribrfedes,exdiffe'dtibhisfe-
cpnjugium>
C Mufculus a prima enatus cofta, ac fecttndi rie mhfculus othhibus dcnudara.
dorfummoventium parisaltcr. 6 Ligamentuiri notatur. inter tibia: os & fibu-
D*D ExtcrioresmufculiintercoftaleSjinofllumin- lam ihibirepbfifumjubihaec oflaihvicemde-
tervalhs confpicui. hifcunt.
in oflium in- *
E.E Interipres mufculi intercoftales, Qui hic fpecfantur toufculij illi fuht, qltos
tervailis obvii. fexca riiufculorum tabula expreflit literis <t>Sc
odto thoracis coftis infertus, ^-; feptimus nimirum & odtavus
F. F Mufculus ipfiuf- pedemmo-
fecuridus» ventium. Inftiperibri pedisfedemodonuili
qtiemotorum
G Vcrinquefcapulamodp fedtipnisfcrie, nuda adhtic reliquis ftinc mufculi,'oflraque dunta-
efi, ae fua fede dimota. xat ligamcntis obdudia,'in confpedtuin ve-
exca.rnifque
H Mufculus antrotfum cir- hittnri Csecetummhfculijquihadtenttsinri-
dependet,brachium
cavum oceupans. bia: pbfteribri fede fttere oDvii; fediionis fc-
cumvertens,fcapula£que
I Mufcultts bafis ahgulo in- ac p!q notanc
fuperiori fcapula* p.q rieaufefriiricipiunt';; primum
fertus, agentittm tertius. . ac fechndmn pedem movenrium, aquarco
ipfamque
r Pofterior cubitum flectentium y cujus princi* ft ejttfdemriibtusaUdtofemufculo, tinfignitoi
: di- adchafadterem f
JLM pii elatior exteriorquc pars L infignitur propehdentes, quopriva-
miffior verb interiorquc pars M. infertio au- tim hotatttr tehdo certii pedem movenris
tem praefentis mufculi N iadieatur. rnufcuii. .
t) Radius. u Mufculipaf5hicoccurfic,quatUof digitbrum
P Vlna. tertium arriettlum fiedtenris.
mufcuii x Hic obfcure fe bffert moventium
QJTendinis pars cubiturn flccrentiiim pedem
anteriofis. ,,-..' quintus. • '.,
R Mufculusabinfertionedepcndeti radiumih tt Pedtoris offis pofterior, feu corfpedtans fe-
pronum moveritium fuperior. des;:'..-.
S Mufculus ab uina dependet s radium in prd- 1.2.5.4.5.^.7 His characteribus feptern verarum
num ducentium inferior. coftamm: indicantuf cartilagines. Reliqitar
T.V Sede T infignica, ligamentum * brachiale ad autem quatuor cartilagines, odtavae, nona:,
cubicwm nedtens, craflius apparer, ut etiarn . dccirnse & undecimac coftarum cartilagiries
fedc V. notata. funt.
X Mufculi ab infertione propendent,fecundrim 6 Mufculus humanum thoracem moventium
pollicis incernodium ftedtentes. fextus.
A Tn poftbrachiali dilucidius exprimi riequic-
rtuitocio ffiufcuIi>quatuor digitorum primos NONiE MVSCVLORVM f ABVLiE
articulos fledtenccS; Cxterum dexcramanus CHARACTERVM INDE:*.
Y in lacus pidta eft, uc mufculttm Y infignicum
offerrec , qui primum indicis os introrfum tabula omriium eor-
pRaefens
•*• pofteribfem
fledtit.
poris faciem exprimentium,prima habebi-
e Sexcus femur movcnrium mufeuliis , cujus tur, hic ordinenonai Si tamen anterioribtis
ab iniciurn e vercebrarum procedens corpori* feriarimaeviciffim pofteriores fubfequivel-
bus a infignicur. b verb ipfius fedes jubi tendi- les, poffet hsec omnium effe attt tertia, aut
riem cducere incipit. nullrimenimabfedtumhabet mufcu-
quarta.
&' Septimus fcmur moventium mufculus. lum pfxter eos, quos carnea membranacon-
/s Mufculus dorfum movenrium nonus. Itituit, tabula obvii funt. Praeterea
tertiaque
n Sacrumos,excujusanterioribusforarhinibu$ tranfverfain cubiti cxcernafede, juxtabra-
nervi profilire hic vidcntur. chiale hic difrefcuimus,
repofita ligamenta
* Quintus femur moventium mufculus. Ve- quod prima & fecunda tabulis abttnde con-
rum * privatim hujus mufculi nbtat tabulam
parterri fpicuafuerint, hancque addifcipu-
c pofteriprem, c autem antcriorem.
lamprorfhs paraverimUs.
c Pubis oflis antefior laterc cx fectid* A Temporalis mufculus.
fedes,hoc
nis ferie, carne denudata. B Os jugale.
*
Mufculusfemurmoventiumnohusiaritcfio- C Maffetur.Auris vcro foramen eum ipfi fubje-
rem pubis offis foraminis fcdem occupans; ciis glandulis, citra charadterum fubfidium
i2
Infiniflrogenutendines,fepfimitibiammo- eft obvium.
g.ha ventiummufculi g infigniti, & oftavi h indi- D Mufculuscaputmovcrifium,' apcdtoHsbffe,
cati, & noni i notati a genu reflexi funt, ac & clavicula in mamtrullarcm
enacus, capitis
pafellafn ipfis innatam ,< ae k infignitam ocu« proceffum inferitur^
2^ £ | t.A Mufcu-
NONJE MVSCVLORVM f ABVll C ti AR ACTER.V M 1 N D E Xi
•jf4
ToA Mufculus fecundo loco inter fcapulammo- occurric.
Ventes recenfendtts. A Mufcuius bfachiale extendencium, cui prin-
Acque hujus principiiiffi
£.F ab occipitii offe proriatum, E acF infignitur. c cipium offercttr ab humere c infignicum. In^
G £ verb ttfque ad G mufculi ab oc- d fertionemVerd d indicatam,, in poftbrachia-
principium
lis os, parvum fufiinens
cipite* ad bdtava: ufque thoracis verrebr^ fpi- digitum molicur.
nam, a mediafum VertebfarUm s In ucroque cubico s Infignicurmufculus, bra-
apicibus quo-
H. I dammodo enatum. H. I infertio, quammu- chiale fledtens, brachialis ofli in-
odtavoque
fcttitts in fcapula: & fummum hume- fertus. ac in nttlla mufcttlorum tabula
fpinam, seque
rum i latiufcuiamq; clavicula: fedem molitur atque hic confpicuus. Quemadinodum 6c
* *hacfede
pra:fens mufculiis, quafi membra- mufculilatummanus teftdiriemproducencis
rieum femicirculum obrihet, feu cafnofse q; inicium, hic ad charadterem qj eft obvium,
in femicircub! ceffant circtimfe- una cum .exorru mufculi brachiale iiedten-
ipfius fibra:,
K rentiam. K hac parre cervix collumvejthbra- tis, qui poftbrachiali inf ercus, Ain tertia mu-
cis elatiflim^ parri committitur.Linee; autem fculorum tabula ornatur.
lateraVe mufculum circumfcribenria in hunc c Mufculi hac oblique illi funr,
prorepentes,
modum colhguhtur. Ab E ad F pritha pro* quorum alter untim tendinem brachialis offi,
tenditur,ad occiput tranfverfim dudta.Quod pollicem fhffulcicnri inferit,alter verb unum
aucem hujus excremum F noracum, non tan- tendinemprimo pollicis ofli offerC, aliumfe-
tttm. ab auris fadice diftare hic videatUr, cundo & tertiopollicis ofliinferens.
F femovetur ab E, pictura in caufa f Mufculus tribus pollicis oflibtts externa fede
quantum
efi octtlttm fugiens, quod & finiftrum bra- infertus, & pollicem verfus indicem e vertcns.
eliium in anteriora porredttim liquidb com- g Mufculus polliceffi indici proxime adducens„
plus x- h
monftrat, qttod forte CVTTK^?ignarus, Mufculus parvi digiti a reliquis abdttdtionis
quo brevius effe arbitrabitur. Porrb fecunda autor.
linea pra;fenris mufctili ab E per Kad G rae- n Primus femur moventium mufculus, i. k. I. m
tittir. Tertiaautem ab Fad H. Quaftaab H i. k.l & n i ufque
circumfcriptus. Quandoquidem
ad G. Atqiie his lineis mufculus terminatur. m.n ad k, firi parcem nocat, qua: ex offis
principii
Infertionis autem lineaab I ad K pertihens, ilittmfpina enafcitur. k aucem ad 1, principii
nulla prorfiis feparatibnis nota exiftit. parcem indicac,ab offecoccyge, infimaque
L Mufculus brachium atcollens, ejufquemofo* facri oflis fede pendencem, ubi eciatn finifter
rum fecundus. mufculus dextro conciguits eft.m indicac ela-
M Mufcultts gibbam fcapttla: fcdcm occupansa tiorem ipfius infcrcionis parcem, n autem in-
brachfumquemovencium quintus. fercionis infimam notac partem, quae quia in-
N Mufculus ab humiliori fcapula: cofta prona- termufculos tibiam moventeshic penitius (e
tus,& brachiimocus opificum tercius. infinuac,rcconditque, omniex parte non eft
O Mufculus brachium agenrium quartus, fe- cbnfpicua.
quenti tabula O infigniendus. o Secundus femur moventium mufculus, ma-
P Inprsefencis cabulse dexcro latere P, indicat gna ex parte primo obrectus.
porcionem abdominis mufculi, quemobli- p Sextus tibiam moventium mufculus,in latum
quc defcendenccm vocamus. illum degenerans tendinem, quifcmuram-
in dcxcro brachio occurrit, bra- plexantibus mufculis obvolvitur , attamen
Q_Nonnihil
chium flediencium mufculus. nonadeam pertingic crafliciem, ucfubditos
R Pofterior cubicum flediencium mufculus. ipfi mufculos obfcurare pofiic.
S Mufculuscubici cxtencionisaucorum,cujus q Mufculi quem p nocavi, carnofa: parcis cer-
principium ab humeri pendct ccrvice. minus.
T Mttfculus cubitum extendenrium,cujus prin- r Sepcimus cibiam movcncium mufcultts,mem-
cipiu ab humiliori fcapula: cofta pronafcitur. braneo rendine fexci cibiam movencium mu-
V Vlna: fedes triangula,nullis obtedta mufculis, fculi obcedtiis.
excarntive , ac infertionem exci- f Quarcus cibiammovenciummufculus, fepti-
pra:cipue
nervofa: cubitum extendentium mu- mi pofteriori accenfits fedi.
piens
fbulorum infercionis. t Tertius tibiam moventium mufculus, in u-
X Mufculusradiumin fupinumagencium, qui troque crure fquemadmodum & fubfequen-
in inferiorem radii appendicem infericur. tes aliquot) notatus.
Y Mufculus bicorni ccndine brachiale cxcen- • u Mufculus, tibiam moventium
quem quinti
dens. loco habemus.
Z Mufculum Z infignicum, autoremextencio- X A pparet & hic qttoque portio niufculi,femur
nis indicis, medii ac anularis reeenfebimus, moventium quinti.
cujusinirium aindicarur. Sedcsverb, quacar- y Mufculus fecundus tibiam movcntium.
b nciiseTe definic, b inflgnicur. «, Mufculus tibiam movcntium primus.
e Mufculus qtti nobis extentionis autor parvi C Odtavus tibiam moventium mufculus.
digiti recenfebirur. Commixtionem tcndi- y Nonustibiammovencium mufculus.
dinum mufculi Z infigniri, ac mufculi 0 indi- £ In hoc finu cibiam accedens arceria, una cum
caci,qua: ad digicorum fic radicem,ita luc de- maxima cruris vena, &nervo quoque cocius
lineavimus, quemadmodumcrebritisnobis corporis crafliffimo vehuncur.
0 t Mufcu-
C%IARACTERVMDECIMVE MvscvLbkvM TABVL^ INDEX. 5t
moventium. a Mufculus ab humiliori fcapula: cofta princi-
$ Mufculus primus pedem
/ Sccitndus moventium mufculus; pium ducens i & cubici excencionis opifex.
pedem
b Mufcuhts acervice capiris humeri juxra fca-
TJ Septimrispedemmoventiummufcuiusi
0 OdtavUspedemmoventittmmufculus. pulambriginerii dricehs,ac cubici extenfibnis
t Excarriis fibula: pars, aded exterior autbr.
ipfeque
malleoiiis. c Portio antefioris cubitum fledtehriu mufcuji;
x Aliquaexparteporritinculahicoccrirritimu- d Pbrrib pofterioris cubitum fledtentlum mti-
fculi pedem moventlum noni. Iculi. .
abducens. e Mufcuius radium in fupinum loif-
A Mufculusparvum digiru a cxteris agentium
tertii pedem mbveri- ;
p In finiftra fura tendo, giflimuSi
tium mufculi nocacur. f MufcUlus bicorhi tehdirie bfachiale exteh..-
v lncerior maileolus. dens.
g Hac fede ligamentum cbhfplcltur membra-
DECIMvE MVSCVLORVM TABV. netim, fuperibf em fadii partem humefb coU

1.M CKARACTERVM INDEX. ligahs.


h.h Hacfede tilnai cafne bffirii, miifculifvelibera
oriiftium cabulafum decima'._% pofte- eefnitur.
HJEc ribrem verb fiaciem exprimenciuffi fecun- i Mufcuius brachiaie fleclehtium i qui bdtavd
da, fedtibnis ferie quartam tabttlam brachialis qfuinferitur.
fubfequi
^ ;H.n Tres ifti charadteres, tria hbtant hihfcttlb*
poflec» inhacicaquejamprxcedenristabuhe
mufcuii mulci- rumprinciplaabulnaprbnata. PrimutftAu>
aliquot adempti dependent,
illudeft _>qubdradio ante mediurii
que in ilia hon obvii, hic fele commonftraftr. fignitum,
illius longitridinis infertum^ mufculushabe^
Acq; incer reiiquos prorfus ablacus eft, quem
rioca tabula r &: A infignivimus,qubd videli- tur,radium in fupintim agentium brevior.Se^-
cet nufquam curidum E indicatum, illud efi, quod ihduaS*
apce formam '" ipfius, dependens
oftendere )k. 1 pbrtiones, k & 1 nbtatas dif imituf k enim eam
pocuiffec. ,
A fignificatpbrtionem, qttaetendihem brachia-
Dexcerprimipariscapucmovcnciumufculus.
B.B Secundl dexcer. \is ofli, pollicem fttftinenti offert. 1
paris capuc movenrium praxime
C cercius mufculus. verb inferiorem infiniiat portionem, quse de-
Scapulammovcnrium
D Clavicula. m in bipartita, unam, qua: m infcribitur, primo
E Mufculus humani thoracismotorumtertius, n pollicis ofli inferit:alterain n indicatam,in fe-
tabula F nocandus. - cundum & tertium pollicis incefnodiumim-
fequenci
P cu- ,_ plantat. Porrb tercium principiumj n infigni-
Mufculusfcapulainmoventiumquartus,
jus quatuor latera circumfcribuntur G.H.I.K tum, illud derimmeft> quodiri duas quoque
L Mufculusbrachiuffimovenriumquincns. .!o. p parces, o & p indicacas difciridicuf j qUarum
M Scapula:fpina,acftimmushumerus. fhperior, o notata, f ibus pollicis oflibus infe-
"A Mufcttlus brachium moventium fecundus, ricur. Inferior vero p iridicaca, iiidiceffi _\ ae
querri iri pofteribri fede prompte iriediuma polliceabducere credicun
corporis
P circumfcripferisjfi P mtifcttli infertionem effe q Pfopendet ab infercione mufculus, bfachiale
N.O cognoveris. P namque ac N & O , trianguli unico tendine extendens.Dein pf ^cipuus ex-
vmodo didtammufcuh'parcem cerminant, an- r tenfionisj)arvidigiriautorjrinfignicUs^quem-
teriori inrerim parce z, inquarcatabulamu- admodum & mufculus indicemmediUm, ae
fculorttm inflgnira. f annularempocifIimrimextendens,ac f iridi-
fextus mufculus. catus.
Q^Brachiuinmovencium
R Mufculus brachium moventium tertius. t
MufculuspollicemindiciproximeadduceriSi
& Hacfede aliquot dorftim moventcs mufculi s SecundusremurmoventiummufculuSjCujus
exporriguntur , una cum humanum thora- exortum, femicirculi forma: quodammodo
cem moventium quarro. u.x refpondentem, u, & x iiotaftt5qUanquam u iri
© Hunc mufcuium, fecunda tabula r infigni- anteriora magis adhuc deberet fl
exporrigi,
tumproponebat: efl autemis,cujus benehcio praffens tabulainlacus magis vercerecttf.Ca:-
brachium deorfum yerfus dorfrim veilitur, terum y hujus mufcttli ihdicat inferciohemj
S. T moventium S & T, mufculi uceciamu, &x, & univetfum mufculum
idque quartus. y
V hujus indicant circumfcribunc.
principii Iongitudinem,V par-
tem, ipfius infertioni proximam, a femofis
quashico- Magnus exceriorque ptocefius.
ftendi nequir, verum in feptima tabula O in- S femur movencium
Quarcus mufcultts.
X fuit bbvia, X autemmufculi
fignita,utcunque y Ligamencum a cfanfverfb quinri oflis facri of-
latus ea fede indicat, ubi ab ilium offe non fis proceffu, in acucum coxendicis oflis pro-
amplius enafcitur. Circunfcribes verb pra:- ceftum
f entis mufculi perrinens.
iatcra ab S ad T,dc in a T
Y ad V, per X $ Ligamencum a didta nupcr f^cti oflis fede, itl
infuperabSad V. CaeterumYnotabit oflis
infenorem poftcriorem elarioremque appendicis
fcapulae bafis angulum hic extu- coxendicis fedem infertum.
beranrem,& tercio "mufculi l.a cere inceaum. « Mufculus femur moventium
Z Oblique dccimusjqtti hac
defcendencis abdominis mufculi apofteriori pubis offis fede reflexus,alium ve-
porcio. lut mufculum fupra infraque ipfi attenfum
M commonftrat. E 4 £ Quo-
M v S e V L O R V M TABVIJE C H A R A C T E R v M LN D E X,
fS DECIMI

Quoniamhxcfedes <sr:-zsr Quintus tibiam lhovencium.


£ fequcnricabuiaperinde,
hic eric confpicua, nervum casreris o- Qttinci femur mbventis mttfbuli
arque ^ pbftio.
nibus nervis fumme animadvercen- <r Secuttdustibiammbventium.
corpoiis
dttm,abhac cabulanonrefccuhhus,eft aucem t Portio odtavi tibiam moyentis mnfculi, rcfe-
is, quemquarturn dto jamintefim primo tibiammoventi,
femurpeccntiumnumera- quia-
bimus. eum quinta nervorum lias hic ih ofbe occuirefet. Qjiod verd ad
fextaq; figuris
charadtefe etenim mufculos in tibia pedeque
71. indicaturi. Pra:fens repbfitos attinet^
netvus, ductutn bmriia praecederiti convehiunt tabula:, ut &
cttjus fcriemqtte taritopere
is eft,fe- dttodecimae, qiiarh inibi chafadteribus
expchdendam putaverim, profedtb pri-
cundum ex calvariajamplirudine, In- hium occupabimus.
quem
dorfi dorfali me-
vertebrarumforamen,quod
dulla: crahfmicterida: in pedes VNDECIMiE MVSCVLORVM TA^
paf atur,humot
confluit, quem nonnulli haud infrcquentcf BVLJ CHARACTERVM INDEX.
inftar tepenrisj aiii infiar frigidas aqitac deffia-
hafd,acificrusprofluerefentiunt.' Arbitror A. A Clriifter rnu-
primi caput moventiiimparis
autem hujus nervi diftriburionem eb ani- ^fcUlris.
lnadvercenda accuratius,qub fajpius hac ffiea B. B Secundum mufculorum moven-
par caput
astate affedtus innumeri, fefcfnihi exhttme- tium, in finiftro tantum latere cnaiadteribus
fmri ad nervrim hunc defluxu obtulerinc. infignitum.
•i Qumetiam euridem in poplice y nocacum Mufculus biepbfcure occurrit, cujus beriefi=
cernis , quanqriam jjprivacim hujus nervi cio inferiorem maxillam deorfuni agirrius.
grandioremindicet porcionem, quse&fiin C Mufculusfcapulammoventiumfertius.
alias quam plurimas foboles difleminerur, D Clavicula.
prazcipua cameri ipfius parte pedis inferiora E Pendet hic mufculus,a. offa v refercnti
fcapula
inter calcem, & interiorcm maileblum petic. infertus.
8 & verb p.f affentis nervi in popii ce biparcici, ini- F Humahuni thoracem movehtium tertius.
noreminfiriuat faffium, maxima fuiparreiti G Brachium moventiurn quintus.
mufcuios digeff utri,tibia: latus,& anccriorem r Mufculus illius fpina oc*
fcapUlas gibbumfub
ejufdem fedeffi occupantes, qui me Hercule cuparis,ac brachium mbVeritium fextus, cu-
non minus qttoquc accurate, quam quivis H.I jus initium ab Had 1 mecicur, infercionis vc-
corppris nervus eft obfervaridus, fi non ob a- K rb fcdes K indicatur, ita totus
atque trianguli
liudjfaltem propter urefttia medicamina,qtie; friodo H.t.K circumfcribitur.
fubindelucajgrisadhibentur. Prajter hoc e- L Mufculus ab humiliori coftainitium
fcapulaj
riirn , qubd appofitionis fedeiri ad amuflirh ducens moventium tertius.
brachiumquc
.jMcdlci hinc cognofcent, etiam experiderc e- M Hic mufculus brachium moventium fecun-
rit jucundiuimum, qui ulcus eorummedica* dus,ab exortuliberatus,antrorfum tota partc
mentorumviinuftum, humorem fccundum refledtitur, quam proxime prseccdenti tabu-
hunc nervum decurrentem expufget. Nam ia,O.N & P circumfcribebant. itain-
Atquc
ulcus ,huicnervi ramo, 6 indi- ternamufculifcdes, articuloin-
qubdinuritur qtiahumeri
cato vicinum eft, & quum paulb interius fit, cumbitjin confbedtum vcr-
vcnitj&trianguli
quam fuperiot fibula; confiftatappendix,ner- tex etiam ad cu-
quodammodo proponitur,
vus coriringi faric mufculi inicium de-
ncquic. Atque cjufriiodi jus fimilicudinem hujus
crebro fermoni adjicerem,nifi ridi- fcribebanc. N enimeamufculiparseft,qttac
pleraque
culuin arbitrarer, reliquas medicina: partes bafi fcapula: fuit proxima, O aucemilla, cu-

buicAnatomica:mifceri,aiitegocriamejuf- jtts initium a fummi humcri cttm clavicula
mpdi non eflem privatim fuo tempo- articulo Dein fi D eam mufculi
aliqua peridet. par-

re, uci iamcccpi, exaraturus. tem effe finxeris, cui claviculainitium largi-
K, x ln utroque femore K occurrit, mufculum no- mufculi fuo exortu li-
tur,pf bmpte affequeris
tansfcmur movenriumprimUm, quiinfini- bcri principium infighiter obtufum angulum
afuaiedc reffexusefi, in- referre, Uti undecimatabula fubje-
ftrocrureintcger figurafub
ficrtione dutitaxat corpori commiffus, quarin dia cbmpfobat,quainternamufcuhfcdes ex-
dextro crurc,fblum inibi reliqua cft, ubi vali- articttlo maximc contermina. At-
primitur,
ctifuma fpedtacur/ubi autcm leniccr,membra- quehic A.B.C mufculiindicantprihcipium,
A nxquc tantum ritu infcf cbatur, A affcriptum ab A qtiidem ad B principii afum-
portioncm
cernis. mo humero, & fcapulae fpina pronatam, a B
mufculus, non verb ad C reliquam
_u, Seprimustibiammovcnrium principii partem, quar
amplius membraneo fexci mufculi tcndine clayicula: debetur. Poftremb D mufculi iri-
obccdtus. fertionis fedes infignitur. Quod autem ad
.* Tertius tibiam movcritium mufculus, cujus trianguli obtuftim attinet verricem,nttili non
#.? v infignitiir', fedes vcrb teiidinem pri- obvium efl B humilius A & C,
capwr poni, qttam
nuim cducens |. infertionem autem terria, quibus charadteribus tefminari
triangtilum
3 mufculorum tabula proponebat,charadtcre 3 prpmpte animadverfis.
P Didius nuper mufculus ab omnibus , unde
infigniram
'*• Quartus tibiam moventium mufculus, principium ducic ,fedibtts liberacus, ac ab in-
P fcxtione.
VNDECIM^ MVS.CVLORVM TABVLI CHARACT£RVM INDEX. 57
fertione duntaxat in dextro brachio pendens, pbft commemoratus fum.
pulchre oftendit hane tranfverfim in htime- r. Ligamentum ab bffe f acro, in coxendicis offis
rtini fieri. acutum pertinens proceffum.
O .Humanum thofacemmovenrium qttartus. $ Mufculiis decimus femur movenrittm,hac ab
R Miifculits dorftim moventiumtiridecimus interiori pubis offis fede reflexus,ac veluti m-
S DorfummoventiumdecimUsquintus, feuo^ e.sc terduosmufcLiIos i& jiinfignitosprorepens.
dtavi dorftim moventium A Caput tertii