Vous êtes sur la page 1sur 19

ELEMENTE GRECEȘTI ÎN ANTROPONIMIA AROMÂNILOR

DIN ROMÂNIA

Dumitru CARABAȘ
Universitatea „Ovidius” Constanța

Abstract
The presented onomastic material shows that Aromanian anthroponymy
incorporates elements of the Greek context in which it developed in two stages: the
deep or early and the new or more recent period. It remains, through research and
subsequent conclusions, to establish the periodization as accurately as possible, but one
fact is certain: the recent period is not over yet, and Aromanian onomastics is an
integral part of the Balkan world, whose anthroponomical systems are continuously
interacting, being in perpetual transformation.
Greek loans were made either directly during millennia of cohabitation, or
through other languages, especially the Balkan ones, which took over ancient Greek
elements and transferred them later. Here again, we emphasize its bilingualism, more
or less, the multilingualism of the Aromanians, which made these terms go so deeply in
Aromanian that it can no longer be said, without doubting, which was first, the Latin or
the Greek one.

Key-words: Aromanians, onomastics, anthroponomy, Balkan, Greek element

Résumé
Le matériau onomastique présenté montre que l’anthroponymie aroumaine
incorpore des éléments du contexte grec au sein duquel s’est développée, en deux
étapes: la plus profonde ou précoce et la période nouvelle ou récente. Il reste que par
les recherches et conclusions ultérieures on établisse plus exactement possible la
périodisation, mais un fait en est certain : la période récente n’est pas encore finie, et
l’onomastique aroumaine fait partie intégrante du monde balkanique, dont les systèmes
anthroponymiques interagissent continuellement, en étant en une transformation
perpétuelle.
Les emprunts du grec se sont réalisés, soit directement au cours des millénaires
de cohabitation, soit par l’intermédiaire d’autres langues, spécialement balkaniques,
qui ont repris les éléments grecs antiques pour les transmettre ultérieurement. On
souligne ici, encore une fois, le bilinguisme ou, plus correctement, le multilinguisme
des Aroumains, qui a fait que ces termes soient entrés profondément en aroumain, de
telle manière qu’on ne puisse plus affirmer, sans nul trace de doute, lequel en a été le
premier, le terme latin ou celui grec.

Mots-clés: Aroumains, onomastique, anthroponymes, balkanique, élément grec

Introducere
Aromânii sunt parte integrantă a universului sud-est european. În această parte a
lumii au apărut primele informaţii documentare despre această populaţie, aici şi-au
cristalizat tradiţiile, obiceiurile, dansurile, cântecele, limba şi aici vieţuiesc, fără

43
Dumitru CARABAȘ

încetare, de la începuturile lor. Fie că istoricii leagă originea lor străveche de Alexandru
Macedon, fie că sunt urmaşii vlahilor de la nord de Dunăre coborâţi în aceste zone în
anume context istoric, fie că aici sunt ei acasă din totdeauna, un fapt este cert şi părerile
tuturor cercetătorilor sunt, sub acest aspect, la unison: limba lor este de origine latină.
Spaţiul manifestării lor, indiferent cât de vast ar fi fost în decursul istoriei, astăzi
se limitează la: nordul Greciei, sudul Albaniei, Macedonia şi vestul Bulgariei. Tocmai
de aceea, onomastica aromână nu poate fi studiată decât în contextul balcanic căruia îi
aparţine.
Având în vedere faptul că cercetările privind istoria, limba şi cultura aromânilor
sunt destul de numeroase1, în cea mai mare parte contradictorii, mai ales în legătură cu
statutul idiomului aromân, limbă aparte sau dialect al limbii române2, interesul nostru
se rezumă, în lucrarea de faţă, la prezentarea unor elemente de origine greacă în
antroponimia aromână. Astfel nu ne vom exprima în legătură cu statutul idiomului
aromân sau în legătură cu statutul categoriei etnice de care aparţin aromânii, ci vom
afirma doar că aceştia sunt reprezentanţii romanităţii sud-dunărene, păstrători ai unor
elemente lingvistice ce demonstrează fără echivoc faptul că fac parte din arealul de
răspândire şi utilizare cotidiană al latinei vulgate târzii.

Câteva precizări cu privire la originea lexicului aromân


Majoritatea termenilor ce formează vocabularul de bază al aromânei este de
origine latină3, iar peste acest strat se aşează ulterior termenii greceşti, slavi, turceşti,
albanezi.
Pe lângă cuvintele de origine latină lexicul aromân conţine şi un număr foarte
mare de elemente nelatine, aceasta se datorează convieţuirii îndelungate cu populaţiile
care vorbesc limbile respective din care s-au făcut împrumuturile. Acestea sunt fie
foarte vechi din greaca bizantină, bulgara veche sau albaneza veche, şi, în acest caz,
sunt aceleaşi ca cele din dacoromână, fie sunt relativ recente şi caracterizează numai
aromâna, fiind necunoscute la nord de Dunăre, sau au un caracter regional. Astfel,
avem foarte multe elemente albaneze în aromâna din Albania, elemente greceşti, în fapt
din neogreacă, în aromâna vorbită în Grecia, sârbeşti la aromânii din fostele republici
iugoslave. O cuantificare exactă a împrumuturilor din fiecare limbă din acest spaţiu
este aproape imposibilă, datorită influenţelor reciproce şi a strânsei convieţuiri dintre
popoarele balcanice, în special în contextul oferit de Imperiul Otoman, de libertate
etnică şi religioasă, după Evul Mediu (n.n.), astfel aceste cuvinte au devenit
„balcanice”, fără a mai putea stabili cu precizie originea lor exactă.4
Din limba greacă aromâna a împrumutat, în special în epoca modernă a primei,5
termeni latini pătrunşi în greaca antică şi care au continuat să existe în greaca bizantină
şi mai târziu în neogreacă, termeni antici greceşti pătrunşi în latină sau cuvinte din

1 A se vedea Cihac, 1879; Mihăileanu, 1901; Dalametra1906; Brad-Chisacof, Stupca, 1996; Bailly,
2002; Caciuperi, 1996; Pascu, 1925; Geagea, 1931; Capidan, 1932, 2008; Mihăileanu, 1966; Papahagi,
1974; Caragiu-Marioţeanu, 1975, 1997, 2006; Cotolulis, 1975; Popescu-Sireteanu, 1987; Petrişor, 2002;
Matthews , 2007; Saramandu, 2007; Capidan, 2008; Răileanu, 2014.
2
A se vedea Coteanu, 1961; Graur, 1965; Iordan, 1983; Calotă, 1986; Tomici, 2005.
3 Caragiu -Marioţeanu, 1975: 256 şi Coteanu, 1961: 144.
4
Caragiu -Marioţeanu,1975: 258.
5 Coteanu, 1961: 146.

44
Elemente grecești în antroponimia aromânilor din România

greaca bizantină. Dar cei mai mulţi termeni de origine grecească sunt intraţi direct din
neogreacă, de altfel, ponderea elementului grecesc în aromână este aceeaşi cu cea pe
care o are cel slav în dacoromână.6
Comparativ cu dacoromânii, aromânii au mai puţine nume calendaristice7. Prin
înlăturarea acestora şi a celor preluate de la greci, slavi, albanezi sau de la alte popoare
cu care au venit în contact în cursul zbuciumatei lor istorii, se poate ajunge la straturile
onomastice de bază, cel moştenit şi cel creat în dialect8.
Referindu-ne strict la prenume, întâlnim cu precădere forme latine grecizate ale
numelor calendaristice, acestea fiind întâlnite şi la nord de Dunăre, dar, în special, în
perioada fanariotă şi modernă a istoriei noastre. Aceste forme au pătruns şi în
onomastica românească în perioada influenţei neogreceşti.
Ca exemplu pentru argumentarea dificultăților întâmpinate în cercetarea
onomasticii aromâne, amintim faptul că, la viriani [viriañi], aromânii originari din zona
oraşului Veria din Grecia, numele de familie nu spune nimic, nu derivă din prenume
sau ocupaţii, ceea ce denotă vechimea folosirii lor, astfel încât etimologia lor nu mai
poate fi stabilită în afara oricărei îndoieli. De exemplu, Repidon are terminaţia –on,
care aduce a nume nordic, iar Ceară, nume vechi de familie, unul dintre purtători fiind
un renumit poet aromân de la începutul secolului trecut, nu înseamnă s. „ceară”, din
simplul fapt că „ceară” în arm. este ţearî; particulele ce, ci s-au transformat de mult în
arm. în ţe, ţi. Numele lor de familie seamănă cu cele italieneşti Dala, Carafoli. Fiind
orăşeni, încă din perioada în care trăiau în Grecia, iar în România venind tot în oraşe,
virianii nu mai păstrează supranume, majoritatea s-au transformat de mult în nume de
familie.

Elemente grecești în antroponimia aromână


În această lucrare vom prezenta numele strict în ordine alfabetică, precizând doar
valoarea antroponimică (PF – prenume feminin, PM – prenume masculin, Sn –
supranume, NF – nume de familie, PR – poreclă).
Numărul mare de nume proprii aromâne ce au la bază nume de origine grecească
este o urmare firească a faptului că majoritatea aromânilor locuiesc şi astăzi în nordul
Greciei. Este de remarcat folosirea frecventă a unor nume ce sunt considerate de
provenienţă cultă în literatura de specialitate română deoarece ele nu au forme derivate
în antroponimia română ceea ce arată intrarea lor în uz pe filiera literaturii culte, în
vreme ce în antroponimia aromână aceste nume au mai multe forme derivate fapt ce
demonstrează folosirea lor îndelungată. Antroponimia aromână mai păstrează din
convieţuirea alături de poporul grec pronunţia unor nume cum ar fi Gula [γula], Ianciu
[γianciu] sau Sterguli [Sterγuli], în special la aromâni viriani.
Antroponimia aromânilor reflectă istoria, realităţile spaţiului etnic şi geografic în
care trăiesc aceștia.

6 Caragiu -Marioţeanu, 1975: 259.


7
Popescu-Sireteanu, 1987: 82.
8 Idem, ibidem.

45
Dumitru CARABAȘ

Aatánase, PM < arm. Aiu Atanasi nemurirea zeilor”, fig.


„Sfântul Atanase”, aiu < gr. άγιος „nemuritor”; v. Ambrozi.
„sfânt” şi PM Atanase, v. Atanase. Anagnóste, PM, Sn, NF < gr.
Agláia, PF < vechi nume gr., atestat de αναγνώστης „cititor”, „ajutor al
Homer (sec. VII î.Hr.), una dintre preotului”; v. şi Anagnaste,
cele trei Charite, Graţii la romani, Anagnostu.
vechi divinităţi ale vegetaţiei, apoi Anáni, PM, NF< PM rom. Anania < gr.
ale frumuseţii şi gingăşiei ανανεώνω „a reînnoi, a întineri, a
feminine, însoţitoare ale Afroditei, relua”.
gr. αγλαίζω „a înfrumuseţa, a Anastáse, PM, NF < gr. ανάσταση
împodobi”, „podoabă”; v. şi „înviere”; v. şi Anastasescu,
Aglaita, Aglaiţa. Anastasia, Anastasie, Anasthasia,
Agorá, PF, NF < gr. αγορά „piaţă, loc Daşiu, Lioga, Liuga, Liuşia,
public de întâlnire şi dezbatere în Liuşiu, Nast, Nasta, Nastase,
Atena antică, republicană, spaţiul Nastasia, Nastasica, Nastu,
poporului” sau Aurora numele Nastuca, Nastuli, Nastuliu,
zeităţii dimineţii în mitologia Naşcu, Naşculu, Naşiu, Naşlu,
romană, „zori, zorea”, „lumina Naşu, Nate, Nati, Naţ, Naţi, Naţu,
difuză, trandafirie, care marchează Năstase, Năşiclu, Sia, Sica, Siea,
începutul dimineţii”;v. şi Agura, Sola, Solea, Şana, Şola, Şula,
Agurasti, Aura, Aurelia, Aurica, Tasa, Tascu, Tase, Tasenti,
Aurora, Bocea, Boci, Bocia, Tashcu, Tasi, Tasic, Tasica, Tasiu,
Borka, Dorina, Gora, Ocea, Tasu, Tasula, Taş, Taşcă, Taşcu,
Ocha, Oci, Ocia, Ora, Orcea, Taşe, Taşi, Taşică, Taşu, Taşuca,
Orci. Taşula, Taşuli, Tănase, Tănasi,
Ahíle, PM < gr. Αχιλλευς „durere, Tănăsache, Tănăsachi, Tănăsel,
suferinţă” sau αχαλίνωτος Tănăsică, Tulica, Tulie, Tulin,
„neînfrânat, fără frâu”, p. eroului Tulioca, Tuliu, Tuliuca, Tuliuga,
legendar din Iliada lui Homer, Tuliuşia, Tuluşea, Tuluşiu, Tusi,
semizeu, fiu al muritorului Peleu şi Tusu, Tuşa, Tuşi, Zia, Zica.
al zeiţei Thetis; v şiAchile, Ahilea, Andóra, NF < et. nes., gr. αν „de” +
Ahileas, Ahileia, Archilie. δώρον „dar”.
Alexándru, PM, NF < vb. gr. αλέξω, Ándra, PF < PM rom. Andronic < gr.
αλέξειν „ a apăra, a proteja” + s. gr. άνδρας „bărbat, brav, viteaz” + gr.
ανδρός „bărbat”, „bărbatul care νίκη „victorie, izbândă”, aceeaşi
apără”; v şi Alecu, Alex, Alexa, temă ca PM Andrei; v. şi Andrei,
Alexandra, Alexandrina, Alexe, Andronica.
Alexi, Alexiu, Lecca, Lecu, Sana, Andréi, PM, NF < gr. αδρεία „bravură,
Sanda, Sandel, Sandu, Santa, vitejie, curaj, bărbăţie”; v. şi
Santo, Săndel, Şunda, Şundă, Andra, Andreu, Adronica,
Şundi, Xanta [xanθa], Zana. Andruş, Anduş, Anduşi.
Aléxe, PM, NF < vb. gr. αλέξειν „ a Ánghel, PM, NF < gr. άγγελος „mesager,
apăra”, v. şi Alexandru, Alexi, vestitor, crainic, înger”; v. şi
Alexiu. Angela, Anghela, Anghelina.
Ambrózie, PM< gr. αμβροσια „mir Antípa, NF < nume calendaristic de
purificator”, „licoare care asigură origine gr.
46
Elemente grecești în antroponimia aromânilor din România

Apóstol, PM, NF< gr. αποστολέ Taşuli, Tănase, Tănasi,


„trimitere, misiune, solie”; v. şi Tănăsache, Tănăsachi, Tănăsel,
Apostu, Apostulachi, Caratoli, Tănăsică, Tăsică, Titel, Titi.
Lachi, Pastoli, Pilea, Pileha, Pili, Aténa, PF < gr. Αθήνα zeiţa înţelepciunii
Pilici, Tolea, Toli, Tolică, Tolicei, şi a ştiinţei; v. şiAntina, Athina
Tuli, Tulica, Tulică, Tulie, Tulin, [aθina], Athinaua [aθinaua],
Tulioca, Tuliu, Tuliuca, Tuliuga, Naua.
Tuliuşia, Tuliuşiu, Tuluşea, Áura, PF < s. arm. avrâ „răcoare” sau în
Tuluşiu. legătură cu Hrisia gr. χρυσός
Arétia, PF < gr. αρετή „virtute, calitate, „aur”; v. Agora, Aurora.
merit”. Bambúla, NF < gr. Bambos + suf. –ula.
Arghír, PM, NF< gr. αργύριο„argint”; v. Bargiúma, NF < et. nes., gr. Bargias.
şi Arghire, Arghiri, Argir, Arir Bárna, NF < gr. Βαρναβάς, nume biblic
[arγr]. ebr. Barnaba „fiul mângâierii”.
Áristide, PM., NF < gr. άριστος „cel mai Bartavéla, NF < et. nes., angr. de la PM
bun, primul, excelent, foarte bun”; Bartolomeu, Vartolomeu.
v. şi Aristidi. Batsária, NF < gr. Batsaris; v. şi
Asáchi, NF < nume armenesc şi gr. Batzaria.
Asakidis. Bazária, NF <bazar, < gr. παζάρι, arm.
Aspasía, PF, NF < gr. ασπάζομαι „a pâzari; v. şi Bazarghian.
săruta, a îmbrăţişa”, ασπασία Bấrcă, NF < mg. birka „oaie”, gr.
„plăcută, dorită”, Ασπάσια iubita Barkas.
lui Pericle (sec. V î.Hr.); v. şiSia, Bizéchi, NF < et. nes., gr. Bizikos sau bg.
Spasia, Spasiea, Spathia. Bizik.
Atanáse, PM, NF < gr. αθανασία Cáca, NF < et. nes., gr. κακό „rău, ciudă,
„veşnicie, nemurire, eternitate”; v. nedreptate”, sau tc. kaka „paradă,
şi Aatanase, Atanasachi, Atanasi, trufie”;v. şi Cacaughiva
Atanasia, Atanasie, Atanasiu, Calamítru, NF < din gr. καλά „bine,
Atanasovsca, Athanase, drept, în regulă”, gr. καλος „bun,
Athanasios, Atnase, Calanciu, de treabă, cum se cade, drept,
Calânciu, Calînciu, Caranaşu, capabil” + PM Mitru; v. Dumitru.
Caratanasi, Carataş, Caratănase, Calánciu, NF < gr. καλά „bine, drept, în
Haşula, Iuticu, Naci, Naciadis, regulă”, gr. καλος „bun, de treabă,
Naciu, Nasa, Nascaniloru, Nascu, cum se cade, drept, capabil” + PM
Nasi, Naşcu, Naşculu, Naşlu, Naciu; v. Atanase.Calendére, NF
Naşu, Năşiclu, Nicea, < rom. calendar, calende, gr.
Papaatanasi, Sola, Solea, καλαντάρι „calendar”; v. şi
Sulacheru, Suli, Şola, Şolea, Calendere, Calentaru, Calenţaru,
Şula, Şuleri, Tana, Tanasache, Calintaru, Calnitaru,
Tanasachi, Tanase, Tanasel, Călenţaruca, Călintaru,
Tanasescu, Tanasi, Tanasoca, Călinţaru. Calín, NF < greşeală de
Tanasuli, Tanaşoca, Tani, grafie de la PM rom. Călin,
Tanulica, Tarsenti, Tasa, Tascu, Calinic < gr. καλός „frumos” +
Tase, Tasenti, Tashcu, Tasi, Tasic, νίκη „victorie”, „învingătorul”; v.
Tasica, Tasiu, Tasu, Tasula, Taş, şi Calina.
Taşa, Taşcă, Taşcu, Taşe, Taşi, Caliópi, PF < nume gr. Καλλιπή, atestat
Taşică, Taşu, Taşuca, Taşula, de Hesiod (sec. VIII î.Hr.),
47
Dumitru CARABAȘ

protectoarea poeziei epice şi a blestema”, sau tc. katar „convoi,


elocinţei < gr. καλός „bun, frumos” şir” probabil „persoană care are
+ οπός „voce, glas”; v. şi Caliopa, caravană” cu igă de la arm.
Caliopia. agă[aγă] „soldat sau ofiţer turc”,
Calispéra, Sn, NF < gr. καλησπέρα tc. ağa „chiabur, boier”, în
„bună seara”; v. şi Calipera. adresare „jupân”, „agă”.
Calíţa, PM,PF < et. nes.,gr. καλός „bun, Cavasáchis, NF < et. nes., gr.
frumos” sau v. Ecaterina. Kavasaki(s).
Calúda, Sn, PM, NF < et. nes., gr. Ceámba, NF < gr. Tsambas, bg. Čambov.
Kaludi(s), καλώδιο „cablu, Cépi, NF < gr. Tsepi(s); v. şi Cipu.
parâmă”, καλοδεμένος „bine legat, Chervasítu, NF < gr. κυρ „domn, jupân”
voinic” sau καλοδέχομαι „a ura + Vasitu formă de la PM Vasile; v.
bun sosit, a primi cu căldură”. şi Chirvasitu, Chirvăsitu,
Canachéru, NF < arm. cănăkearcu Chirvisitu şi Vasile.
„alintat”, gr. κανακάρης „alintat, Chiráţa, PF, NF < prenume creştin, gr.
unic, unul la părinţi”; v. Κύριος „Stăpân, Domn”,
Canacheu, Chanacheu. Candára, „Dumnezeu, divin”; v. şi Cherana,
NF < gr. Kandri; v. şi Cantargiu. Cherata, Cheraţa, Cheraţă,
Cantacuzinó, NF < gr. Kantacuzinos. Chere, Cheri, Cheriata, Chertea,
Capáchi, Sn < gr. Kapachi(s), arm. Chety, Cheţa, Chira, Chirana,
câpachi „capac”. Chirani, Chirata, Hira,
Cáplea, NF < gr. Kapli. Kiraţa,Ţaţa, Ţoca, Ţuca, Uţi.
Capolída, NF < gr. Kapolida(s). Chírcea, NF < gr. κυρ „domn, jupân” cu
Caporáni, NF < et. nec.; v. şi Capurani. suf. –cea; v. şi Chirea.
Capsáli, NF < NF gr. Kapsalis. Chírciu, NF < gr. κυρ „domn, jupân” cu
Caráda, NF < gr. Karadakis. suf. –ciu; v. şi Chirea.
Caramáta, NF < gr. Karametas. Chirculéscu, NF < gr. κυρ „domn,
Caraní, NF < formă aferezată de la NF jupân” + -cul cu suf. –escu; v. şi
Caranica, gr. Karanis, v. Chirea.
Caranica. Chírea, NF < gr. κυρ „domn, jupân” cu
Cardúla, NF < gr. Kardulas, probabil tc. suf. -ea; PM Chiriac, gr. Kiriakos,
kardelen „ghiocel”. v. şi Chircea, Chirciu,
Cargále, NF < gr. κάργα „sprâncenat”; v. Chirculescu, Chiriac, Chirila,
Gargale. Chirilă, Chiriţă, Chirtu.
Cariágdi, NF < gr. Kariagdi. Chiriác, NF < gr. κυρ „domn, jupân” cu
Cartalésu, Sn < gr. Kartalos, Kartalu, suf. -ac; v. şi Chirea.
Kartali(s); v. Cartale. Chiribélea, NF < gr. κυρ „domn, jupân”
Catacóta, NF < prep. gr. κατά cu + -belea. Chirílă, NF < gr. κυρ
genitivul „împotriva, contra”, cu „domn, jupân” cu suf. –ilă; v. şi
acuzativul „după, conform” + PM Chirea.
Cota; v. Constantin. Chiríţă, NF < gr. κυρ „domn, jupân” cu
Cataraiáni, NF < gr. καταράω „a suf. -iţă; v. şi Chirea.
blestema”, sau tc. katar „convoi, Chírtu, NF < gr. κυρ „domn, jupân” + -
şir” „persoană care are caravană” + tu; v. şi Chirea.
PM Iani; v. Ion. Coándă, NF < gr. Kondas, bg. Konda, v.
Catarígă, NF < gr. καταράω „a Condu.
48
Elemente grecești în antroponimia aromânilor din România

Cocóna, NF < gr. κοκκόνα „termen de î.Hr.), gr. δαμάω „a domestici, a


politeţe pentru femeie măritată”, îmblânzi”, de la rădăcina indo-
peior. „femeie căreia nu-i place să europeană dom, lat. domus „casă”,
muncească”; v. şi Cocone, Coconi. gr. δομος, sanscrită dámas, sl.
Cómu, NF < arm. coma, comate domŭ; Damă, Dimein, Dimian.
„partid”, gr. κόμμα; v. şi Comata. Demosténe, PM < gr. δέμος „popor” +
Condára, NF < gr. Kondara; v. Condu. σθένος „forţă, putere”; v. şi
Cóndu, NF < bg. Kondo, gr. Kondos, Dementi, Demi, Demosten, Demu,
Kondu, et. nes., probabil rom. Dima, Dimaca, Dimacă,
conu, coane „formulă de respect Dimache, Dimadi, Dimancea,
adresată bărbaţilor, domnule”, gr. Dimlu, Dimoală, Dimov, Dimu,
κοκκόν; v. şi Coandă, Conda, Dimusteni, Djima, Duma.
Condara, Condea, Conducosta, Denísa, PF < de la gr. Διόνυσος
Condulimas, Condulimazi, „divinitate a vegetaţiei”, la romani
Condumihale. Bacchus.
Corína, PF < gr. κόρη „fată, fecioară” + Derdéna, NF < gr. Derdene(s); v.
suf. –ina „fetiţă”. Dardac, Derdene.
Cotabíţă, NF < et. nes., compus din PM Despína, PF, NF < gr. δεσπότης „stăpân,
Cota + bg. виц „banc, anecdotă” suveran, domnitor”, „prelat”,
sau gr. βίτσα „nuia, vargă”; v. „nume dat patriarhului de
Constantin şi Cotabita, Cotobita, Constantinopol”;v. şi Despa, Pepa.
Cutabita, Curabiţa. Diamandí, NF < gr. Diamandi(s),
Crisánti, PM <Hrisant gr. Χρυσανθις gr. διαμάντι „diamant”.
χρυσος „aur” + ανθος „floare” = Díchi, NF < arm. dichi „dreptate”, gr.
„floare de aur”, „crizantemă”. δίκιο.
Cucóli, NF < gr. Kukoli. Didína, PF < et. nes., PM gr. Δίδυμος
Cucóni, NF <cucon, gr. κοκκόν. „geamăn”, prenume arhaic de
Cutúli, NF < gr. Kutlis, bg. Kutlev. origine greco-macedoneană.
Cuturéla, NF < arm. cuturu „de-a valma, Diftéria, PF < gr. Δεφτέρα „luni” sau gr.
la întâmplare”, gr. κουτουρού δεύτερος „al doilea, secund”.
„nechibzuit, la întâmplare, într-o Díma, PM, Sn, NF< de la PM Demostene
doară” + -ela; v. şi Cutuicu, sau PM Dumitru, sl. Dima, gr.
Cuturigu. Dimas; v. Demostene şi Dumitru.
Cúţu, NF < arm. cuţu prefix bisilabic gr. Dionísie, PM < nume de zeu gr.
cu ajutorul căruia se formează Διόνυσος, lat. Bachus, gr. διδους
compuse sau tc. küçük „mic, του οινον „cel care dă vinul”
mărunt”, „scund, mic de statură”; (etimologie propusă de Platon),
v. şi Cutu, Cutumisu, Cutumiş, fiind considerat de origine tracă
Cutumişu, Cuţa, Cuţumina, Dios „nume al cerului şi al
Cuţumişa, Cuţumişu. luminii” + nys „fiu” „fiul lui
Cuţumína, Sn <Cuţu+ Mina; v. Cuţu şi Zeus”; v. şi Denuşu, Deonisie,
Mina. Dinuş, Nişu.
Damáschin, NF < PM Damaschin < gr. Dispóti, PR < arm. Δispoti „arhiereu”, gr.
Δαμασκένος „din Damasc”, ebr. despotis „stăpân, suveran,
dammeshek, darmashki „localitate domnitor, despot, tiran”.
bine udată”. Djíma, Sn, v. Demostene şi Dumitru.
Damián, PM, NF< nume gr. (sec. VI Dóxia, PF < gr. δόξα „glorie, slavă”.
49
Dumitru CARABAȘ

Dragomír, NF < rom. drag, sl. драг Dumitrache, Dumitrachi,


„scump, iubit”+ sl. мир „pace”, Dumitracu, Dumitraşcu,
„armonie”, „înţelegere” sau Dumitrescu, Dumitrian,
„lume”, mer-, gr. μορος-, celtică Dumitrica, Dumitriu, Dumitruş,
maros, gotică mar „preamărit, Duşu, Dzima, Mătu, Mătuşiu,
lăudat”, rom. a mări, a mărturisi Metta, Metu, Metuşiu, Micea,
sau indo-european mer, mor, mar Miciu, Mita, Mitacu, Mitel, Miti,
„bărbat, tânăr/femeie, tânără”. Mitica, Mitică, Miticuţă, Mitra,
Drósa, PM < de la PM rom. Andronic, gr. Mitraca, Mitracu, Mitranca,
άνδρας „bărbat, brav, viteaz” + Mitrea, Mitrenca, Mitrenga,
νίκη „victorie, izbândă”, aceeaşi Mitri, Mitriţi, Mitru, Mitrus,
temă ca PM Andrei; v. şi Andrei, Mitruş, Mitruşiu, Mitruşlu, Mitru,
Dosi, Drosiu, Drosin, Drosiu. Mitruţ, Mitu, Miţa, Miţescu,
Dúca, NF < arm. duc, duşu gr. δούκα Nicea, Papadima, Papanima,
„duce”, lat. dux, ducis Pitea, Piti, Pitu, Pituea, Pitulea,
„conducător, duce, domn, Reli, Taca, Tacă, Tache, Tachi,
suveran”; v. şi Ducea. Tacu, Tahu, Tarac, Taraca,
Dumítru, PM, NF < nume gr. Δεμέτριος Tarachia, Tasu, Tashcu, Taşcu
(sec. IV î.Hr.), de la zeiţa δε, δα Tica, Tocea, Triţ, Triţă, Trula,
nume preelenic al Pământului γα, Truşi, Truşiu, Truţ, Tusea, Tusi,
γε, Γαια, Geea personificare a Tusu, Tuşa, Tuşi, Tuşia, Tuşiu,
Pământului ca element primordial, Tuşlu, Tuşu, Ţili, Vlahometra.
izvor a tot ce există, μετερ „mamă” Dúşa, PF, NF < arm. duc, duşu gr.
„pământul mamă”, divinitate a δούκα „duce”, lat. dux, ducis
vegetaţiei şi a fertilităţii „conducător, duce, domn, suveran”
pământului, ocrotitoare a ogoarelor sau formă derivată de la PM Tuşu;
şi a căsătoriei, cărora le dăruieşte v. Dumitru şi Dusa, Dusu, Duşu.
rodnicie, Bit, Bitar, Bitarac, Ecaterína, PF < et. nes., fie egpt.
Bitaracu, Biti, Bitu, Biţi, Biţili, „coroană”, fie numele grecesc al
Biţu, Calamitru, Caradima, zeiţei subpământene Hekate, fie gr.
Caradumitru, Caramatrac, καθαρός „curat, nepătat,
Caramiciu, Caramita, Caramitra, nepângărit”,Cata, Catalina, Catea,
Caramitru, Carapit, Carapiti, Cateluş, Caterina, Cateriu, Cati,
Carapiţ, Ceamita, Ceamitru, Caticu, Catita, Catiţa, Catuta,
Ciamita, Ciamitru, Ciocimita, Catuţa, Caţicu, Cătă, Cătălina,
Colimitra, Cuciumita, Cumita, Kata, Katerina.
Cumitu, Dalametra, Dalamitra, Económu, NF < gr. οικνόμος „econom,
Demetriu, Dima, Dimaca, administrator”, „călugăr care
Dimacă, Dimache, Dimadi, administrează veniturile unei
Dimancea, Dimar, Dimareli, mănăstiri”.
Dimcea, Dimi, Dimitar, Eftíme, PM, NF< nume gr. Ευθύμιος,
Dimitrachi, Dimitrenca, Dimitri, neologism eutimie „linişte
Dimitrie, Dimitris, Dimitrula, sufletească”, gr. ευ „gr. ευ „bun, de
Dimlu, Dimoală, Dimov, Dimu, bună calitate, frumos” + θύμος
Djima, Drula, Drulea, Druşiu, „fire, temperament, spirit”; v. şi
Duma, Dumar, Dumi, Dumitra, Cim, Cima, Cimalica, Cimlu,
50
Elemente grecești în antroponimia aromânilor din România

Cimu, Ciomu, Eftimia, Eftimiu, de bună calitate, frumos” + άγγελος


Eftimescu, Eftimie, Fimea, Fimiu, „vestitor, mesager, crainic, sol,
Fimniu, Himniu, Thimia [θimia], înger” = „Vestea cea Bună”,
Thimniu [θimñiu]. ευαγγελισμός „Buna-Vestire”, arm.
Eftóde, NF < PM rom. Iftode< gr. Vanghelizmolu; v. şi Evache,
Μεθοδίου; v. Metodie. Evanghelos, Evangheliţa, Hagi,
Eleftérie, PM < gr. ελεθερία „libertate, Vanghea, Vanghel, Vanghele,
independenţă”, „naştere, facere”, Vangheli, Vanghelică,
Ελεθέριος „darnic, generos”, Vanghelicescu, Vanghelici,
obişnuit supranume al lui Zeus, Vanghelina, Vanghelita,
atestat de Pindar, sensul creştin Vangheliţa, Vanghi, Vanghia,
ελεύθερος„liber”; v. şi Elefteria, Vanghilach, Vanghilachi,
Lefter, Lefterie, Liftiria, Liftirii. Vanghiluş, Vanghiu.
Eléna, PF <nume grecesc, Helena cauza Evántia, PF < gr. ευ „bine, bun, frumos”
războiului troian, et. nes., gr. ήλιος + αντίο „la revedere, rămas bun”;
„soare”, ηλάνε „torţă, făclie”, v. şi Ivantia.
Helena probabil veche divinitate a Evdóchia, PF < gr. ευ „bine, bun,
luminii; v. şi Eli, Ileana, Leancă, frumos” + δοκεω „a crede, a
Lena, Lenca, Lencea, Lenciu, părea” = fig. „bunăvoinţă”,
Lengiu, Leni, Lenu, Lenuş, ευδοκιμώ „a prospera, a reuşi”,
Lenuţa, Lili, Nuţa, Nuţi. Emíl, ευδόκιμος „lăudabil, eficient”.
PM < nume gentilic roman, Everdíchia, PF < et. nes., probabil
Aemilia cea mai veche gintă compus al lui gr. ευ „bine, bun,
patriciană, et. nes., aemulus „emul, frumos”.
rival”, gr. αιμυλιος „duios, blând”; Evéta, PF < et. nes., gr. ευ „bine, bun,
v. şi Emilia. frumos” + probabil έτος „an”.
Epaminónda, PM < gr. Ἐπαμεινώνδας, Evropídi, PM < gr. ευ „gr. ευ „bun, de
general antic grec din Teba (sec. V bună calitate, frumos” + ροπή
î.Hr.). „înclinare, aplecare, tendinţă”.
Ermióni, PF < germ. Irmin numele Exárho, NF < rom. exarh „comandant al
zeului germanic al forţei, gr. unei unităţi de cavalerie în armata
Hermes, Sfântul Mucenic Ermie – otomană”, „guvernator bizantin”,
31 iunie. „funcţie bisericească, însărcinat cu
Eudóxia, PF < gr. ευ „bine, bun, frumos” controlul mănăstirilor”, gr.
+ δόξα „glorie, slavă”. εξαρχός; v. şi Esarcu, Exarhu.
Eugén, PM < gr. ευ „gr. ευ „bun, de bună Exárhu, NF, v. Exarho.
calitate, frumos” + γεννώ „a naşte, Fána, PF, NF < et. nes., probabil PM
a zămisli”, gr. ευγένεια „nobleţe, Fanurie< gr. φανός „lampă,
politeţe, bună cuviinţă”, ευγενής lumină”, φανάρι „felinar” sau de la
„nobil, politicos, aristocrat”; v. şi PF Ştefana < PM Ştefan sau PF
Eugenia, Eugeniu, Evghenia. rom. Teofana< gr. Θεοφανια
Eutérpi, PF < gr. ευ „bine, bun, frumos” „Arătarea Domnului, Boboteaza”;
+ τέρπω „a se delecta, a se v. Ştefan.
desfăta”, „bună desfătare”. Farmáche, NF < arm. fârmac „otravă”,
Eváche, NF <Eva „mamă a celor vii”; v. gr. φαρμάκι „otravă, venin,
Evanghelia. amărăciune”, φάρμακο
Evanghélia, PF < gr. εύ „bun, bine, bună, „medicament, leac, doctorie,
51
Dumitru CARABAȘ

remediu”, v. şi Farmachi. „Iluminare”, Fati, Faţe, Faţi, Fiti,


Farmazón, Sn, NF < rom. farmazon Fotea, Foti, Fotiu, Foto, Fotti,
„vrăjitor”, fig. „om şiret, viclean”, Fotu.
gr. φαρμασόνος „sacrilegiu”; v. şi Frosténe, NF < et. nes., PF Frosa,
Farmason. Eufrosina < gr. ευ „bine, bun, de
Fíla, PF, PM, NF <et. nes., de la o formă calitate, sănătos, frumos, arătos” +
neidentificată, probabil gr. φιλώ „a φρόνηση „înţelepciune, cumpătare,
îmbrăţişa, a săruta”, φιλον „iubit”, ponderaţie”; Froştere, probabil
„iubitor de Dumnezeu”. chiar și Fraștenli.
Filionéscu, NF < comps din gr. φιλώ „a Garofíl, NF < et. nes., compus din Garo
îmbrăţişa, a săruta”, φιλον „iubit”, < formă derivată PM Gore,
„iubitor de ceva” + NF Ionescu; v. Grigore+ gr. φίλος „prieten, amic,
Ion. iubitor” sau arm. garofil
Fílip, PM, NF <nume grecesc, sărbătoare „calomfir”, „plantă erbacee,
populară în mediile păstoreşti, perenă, aromatică”, v. Garafil,
Filipi sau Pilipi, săvârşită de 2 ori Garonfil, Garovil.
pe an toamna şi iarna; gr. φίλος Gavrízi, Sn, NF< NF gr. Gavridis; v.
„prieten, amic, iubitor” + ιππός Gavriz.
„cal” = „iubitor de cai”, v. şi Gălimáni, NF < et. nes., compus din
Fulea. partciula gr. καλη „bun, bună” + -
Fíliu, NF < gr. φιλώ „a îmbrăţişa, a man;
săruta”, φιλον „iubit”. Ghenáca, NF < et. nes., gr. γεννώ „a
Filoftéia, PF < gr. φιλώ „a îmbrăţişa, a naşte”, γένος „neam, seminţie,
săruta”, φιλον „iubit” + Θεός origine”, γένεια „barbă”, γενάτος
„Dumnezeu” = „Iubitor de „bărbos”.
Dumnezeu”. Filomél, PM < nume Gheórghe, PM, NF < nume grecesc
grecesc atestat de Platon Filomela, atestat de Platon, gr. γεωργός
Finomena gr. gr. φίλος „prieten, „plugar, agricultor, ţăran, lucrător
amic, iubitor” + μελος „cântec , al pământului”; v. şi Agache,
melodie” = „iubitor de cântec” sau Agachi, Banciori, Bangheorghe,
μενος „pasiune, zel, puterea vieţii” Banghiore, Banghiori,
= „iubitor de viaţă”. Banghioru, Borghi,
Filóta, PM <Filotei, Filothei gr. φίλος Caragheorghe, Caragicu,
„prieten, amic, iubitor”+ Θεός Caragioga, Caragiu, Caraiogu,
„Dumnezeu” = „iubitor de Caraiorgu, Cica, Cicani, Cicu,
Dumnezeu, prietenul lui Ciocea, Ciocia, Ciocii, Ciocimita,
Dumnezeu”; v. şi Filoti. Ergoveanu, Gaca, Gace, Gache,
Fiscáli, NF < et. nes., rom. fisc, lat. Gachi [γachi], Gaci, Gaciu, Gaga,
fiscus, it. fisco sau gr. φίσκα „plin, Gagiulu, Geagiu, Geoga, Geogea,
peste măsură, până la refuz”. Geogi, George, Georgeta, Goga,
Fóta, PM, NF < gr. φως, φωτός Georgi, Georgiana, Georgica,
„lumină”, arm. Ta Fota, Fotili Georgică, Geta, Gheaciu,
numele popular al Bobotezei, Gheoghea, Gheonci, Gheorghia,
Epifania, Dumnezeiasca Arătare Gheorghita, Gheorghiţa,
„iluminare”, gr. τα Φοτα Gheorghiţă, Gheorghiu,
„Luminile”, „Arătare”, Gherghina, Gherghiţa,
52
Elemente grecești în antroponimia aromânilor din România

Gherguşiu, Ghioghi, Ghiora, γράμμα „literă, slovă”, „scrisoare”;


Ghiorghe, Ghiorghi, Ghita, Ghiţa, Graméni, NF < gr. γράμμα „literă,
Ghiţă, Ghiţi, Ghiţu, Ghiurghia, slovă”, „scrisoare”;v. şiGramen,
Ghiuri, Giagiu, Gica, Gicanlu, Gramene.
Gică, Gici, Gicu, Giga, Gigel, Grámoste, NF < localitate în Grecia
Gigi, Gigianilor, Gigica, Gigică, locuită de aromâni Gramostea,
Gioca, Gioga, Giogea, Giogi, Gramos;
Giogiu, Gioravela, Giorgi, Giti, Gráva, NF < et. nes, probabil gr. γράφω
Gitti, Giugica, Giugică, „a scrie”, „a înscrie, a înregistra”.
Giugiuleanu, Giugiumică, Grigórie, PM < gr. γρήγορος „iute,
Giuiumica, Giurgică, Goagă, rapid”, gr. postclasică γρηγορέω
Goce, Gocea, Goci, Gociu, Goclu, „sunt complet treaz”, εγρήγορα
Godi, Goga, Gogea, Gogis, Gogiu, „m-am trezit, veghez”; Gare, Gari,
Gogu [γoγu], Goguţlu, Goliu, Garie, Gore, Gori, Grigor,
Goţa, Goţe, Goţlu, Goţu, Gugulea, Grigore, Grigori.
Guguleană, Gula[γula], Guli Gríva, NF < et. nes., gr. γρίβας „sur”.
[γuli], Gurgică, Gusu, Guşu, Irína, PF < nume gr. Ειρήνη, Ηριναα,
Guşiu, Guţă, Hula, Huleani, ειρήνη „pace”.
Hulem, Hulene, Huleni, Huleva, Karanfilóski, NF < compus din tc. kara
Iaga, Ioga, Iogu, Iorga, Iorgali, „negru”, despre oameni „brunet,
Iorganda, Iorgoneavu, Iorgu, oacheş” + gr. φίλος „prieten, amic,
Iorgula, Iori [iorī], Irgos,Irgosu, iubitor” sau arm. garofil
Irguş, Iuga, Iula, Iurgachi „calomfir”, „plantă erbacee,
[iurγachi], Iurganda, Iurghia perenă, aromatică”.
[iurγia], Iurgula [iurγula], Lála, NF < gr., bg. Lala sau arm. lali
Iurguşcul, Iuruc, Joca, Joga, „unchi”, v. şi Lalea, Lalu.
Joja, Jorganda, Juca, Juguleană, Lálea, NF < et. nes., probabil arm. lali
Juguleanu, Juja, Jujea, Jurca, „unchi”, rom. lalea sau gr. λαλιά
Jurcali, Jurcă, Jurgali, „vorbire, grai”, „voce, glas”, v.
Muzigache, Yioryi, Zoga, Zoghi. Lala.
Gheracósta, NF < compus din Leólea, NF < gr. Liuli(s), et. nes.,
Ghera – formă derivată de la gr. probabil gr. λαλιά „vorbire, grai”,
κυρ „domn, jupân” + PM Costa; v. „voce, glas” din λαλώ „a vorbi, a
Constantin. grăi”; v. şi Leolu.
Gheráse, PM, NF <Gherasim, gr. Leonída, PM < nume grecesc, spartan
γηράζω „a îmbătrâni”, γηρασις (sec. V î.Hr.) Λέωνιδας, λέων „leu”
„cinste, onoare” = respectabil, + suf. –ιδας; v. şi Leonid, Liunida
onorabil; v. şi Gherasi. [liuniδa], Leonte.
Ghíu, PR < NF Ghia < arm. aγíŭ, gr. Levénte, NF < tc. levent, levend
άγιος „sfânt”, v. şi Ghiubeu, „marinar turc, în Imperiul Otoman,
Ghiul, Ghiulamila, Ghiunicu. originar din Levant”, ca adj. rom.
Gramatícu, NF < arm. grâmâticu levent „amabil, atent, darnic,
„secretar sau scriitor într-o galant, gentil”, gr. λεβέντις; v. şi
cancelarie domnească”, gr. Levende, Levendi, Leventi.
γραμματικός; v. şi Gramatic, Libána, NF < et. nes., „originară din
Grămăticu. Libia” sau gr. λιβάνι „tămâie”.
Grámci, NF < formă derivată de la gr. Lidía, PF < gr. Λυδια, atestat de Sofocle,
53
Dumitru CARABAȘ

exprima aparteneţa etnică, din esenţă”.


Lydia, mic stat în vestul Asiei Místu, PM < arm. misto „salariu”, gr.
Mici;v. şi Lidiea. μισθός.
Lipára, NF < gr. λιπαρός „unsuros, Móca, Sn < rom. moacă, gr. Moka(s).
gras”; v. şi Lipară. Móna, PF < et. nes.,Monna cu valoare de
Lúta, NF < gr. Lutas. cognomen, gr. μοναχός „monah,
Macárie, PM < gr. μακριος „fericit”, v. şi pustnic, singur, solitar”, μόνος
Maca. „singur”, μονός „simplu, impar,
Manéca, NF < gr. Maneka(s); v. fără soţ”; fie goticul munan „a
Emanuel. gândi, a crede”, muns „gândire”,
Mánţu, NF < gr. Mantzu, Măniţ, germ. minne „dragoste”, engl.
Manole; v. Emanuel. mind „amintire, gând”; fie irlandez
Martalógu, NF < tc. martoloz „marinar muadh „nobilă” sau de la Simona;
creştin”, „soldat creştin în slujba v. Simeon.
sultanului”, „grănicer”, gr. Naceádis, NF < gr. Naceadis, v. Naca,
μαρτωλός. Nacea, Atanase.
Mavrocápa, NF < gr. μαύρο „negru” + Naciádis, NF < NF gr. Naciadi(s); v.
κάπα „manta cu glugă, pelerină, Atanase.
capă”. Nícea, PM < et. nes., prenumele este
Mavrodín, NF < compus din gr. μαύρο considerat ca hip. de la mai multe
„negru” + -din et. nec. forme de bază: Dumitru, Ion,
Méga, NF < gr. μέγας „mare, faimos, Atanase, Nicolae, probabil Niceea
celebru”; v. şi Mechi Meghea. localitatea în care s-a ţinut primul
Melanía, PF < gr. Μελάνε, μελανός Sinod Ecumenic (325 d.Hr.), cel
„negriu, vânăt, învineţit”, din mai probabil formă provenită prin
aceeaşi familie cu melancolie; v. şi pronunţia derivată, de influenţă
Mela. slavă, a vb. din greaca veche νικάω
Metódie, PM < gr. Μεθοδίου, μέθοδος „a învinge”, imperativ νίκα, înrudit
„căutare, cercetare, metodă”, „cel cu Nicolae, dacă nu chiar provine
ce-şi pune întrebări”, „cel ce caută de la acesta.
răspunsuri”. Niceádis, NF < gr. Niceadis, v. Naceadis,
Mezát, NF < gr. μάζα „aluat, cocă”, Nicea.
„masă” sau tc. mezat „a scoate la Nicoláe, PM, NF < nume gr. (sec. V
licitaţie (publică)”; v. şi Mazat. î.Hr.), menţionat de Tucidide, vb.
Mína, PM, NF < gr. μένας „lună” sau νικώ „a învinge a birui” + λαός
μηνώ „a anunţa, a rosti”; v. „popor” „victoria poporului”, fig.
şiCaramina, Minea, Minovici. „biruinţa simplităţii, a blândeţii”,
Mírcea, PM <mir - sl. мир „pace”, v. şi Cacea,Calcearu, Caranicola,
„armonie”, „înţelegere” sau Caranicu, Cholachi, Cluş,
„lume”, mer-, gr. μορος-, celtică Cluşcana, Cola, Colamari,
maros, gotică mar „preamărit, Colcea, Colcearu, Colci, Colciu,
lăudat”, rom. a mări, a mărturisi Colea, Coleanchilor, Coli,
sau indo-european mer, mor, mar Colimitra, Coliu, Coloi, Culachi,
„bărbat, tânăr/femeie, tânără”; v. şi Culcearu, Culea, Culeafa, Culet,
Mirciu, Mirela, Mirşavela. Culetu, Culeţu, Culi, Culică,
Mirón, PM, NF < gr. μύρο „mir, parfum, Culicea, Culiciu, Culifcicu,
54
Elemente grecești în antroponimia aromânilor din România

Culina, Culişani, Culita, Culiţa, Panait.


Culiţă, Culus, Culusi, Culuş, Panazéga, NF < et. nes., compus din gr.
Culuşi, Culuşiu, Culuşlu, Culuşu, παν „tot, toată lumea” + PM Zega;
Cusa, Cusea, Cusu, Cuşa, Cuşlu, v. Zicu.
Cuşu, Leţa, Leţu, Liţă, Liţu, Luş, Pandéle, PM < gr. παν „tot, toată lumea”
Luşiu, Luşlu, Nae, Neculae, + δουλεία „închinare”, „toată
Neculai,Nicea, Nicala, Nicioală, închinarea”; v. şi Pandeli, Pandia,
Niciola, Niciu, Nicoalae, Nicoale, Pandu.
Nicola, Nicolachi, Nicolaie, Paníca, NF < gr. πανί „pânză, velă,
Nicolau, Nicolescu, Nicoleta, cârpă”, πανικά „lenjerie,
Nicone, Nicos, Nicu, Nicula, pânzeturi” sau srb. panica „blid,
Niculachi, Niculae, Niculai, strachină”; v. şi Panita, Paniţa.
Niculaie, Niculescu, Niculicea, Paníscu, NF < et. nes.,gr. πανίσχυρος
Niculina, Nicunau, Nicuşor, „atotputernic”.
Nicuţă, Niki, Nikola, Nikolovska, Páno, PM < gr. παν „tot, toată lumea”; v.
Nina, Nlae, Papacocea, şi Panoska, Panovska.
Papanicolae. Pánta, NF < gr. πάντα „mereu,
Olímpia, PF < gr. Ολυμπος munte în totdeauna, oricând” sau greşeală de
Tesalia, lăcaşul zeilor atenieni, gr. grafie de la Panţa; v. şi Pantazi,
λάμπω „a străluci, a sclipi, a Panţa.
lumina”, soţia lui Filip al II-lea, Pantázi, NF < NF gr. Pantazis.
mama lui Alexandru Macedon; v. Pánţa, NF < NF gr. Pantsa.
şi Limbiada [limbiaδa], Limbeadî Pápa, PM, NF > gr. παπάς „preot”,
[limbeaδî], Limbeada, Olipia, Pia. πάππος „bunic, moşneag” formulă
Palicári, NF < gr. παλικάρι „tânăr, de respect; v. şi Paapa,
voinic, flăcău”. Papaatanasi, Papacioc, Papaciu,
Palicária, NF < gr. παλικαριά „vitejie, Papacocea, Papaconstantin,
voinicie”. Papacostea, Papacu, Papadima,
Paligóra, NF < compus din gr. πάλη Papagheorghe, Papagogu,
„luptă, bătălie” + αγορά „piaţă, Papahagi, Papaianache,
bazar, târg”. Papaiani, Papalu, Papamanci,
Palládi, NF < PM rom. Paladie gr. Papan, Papanace, Papanicolae,
πάλλας, πάλλαδος supranume al Papanima, Papari, Papasima,
Atenei, Palas Atena, mai frecvent Papastere, Papasteri, Papatrian,
în perioada creştină. Papazarcada, Papazi, Papazica,
Panaíot, PM < gr. παν „tot, toată lumea” Papazicu, Papazisu, Papazu,
+ άγιος „sfânt”, Παναγιωτης Pâpălu, Papinian, Păpacu.
formula de adresare pentru Papándi, NF < gr. Papandis, v. Papa.
patriarhul Constantinopolului Papatrián, NF < gr. πατήρ, πατρός „tată”
„preasfânt”, Παναγια „Atotsfânta”, Patri cu suf. –an, v. Papa.
supranume al Maicii Domnului, Paraschíva, PF < creaţie a onomasticii
„PreaSfânta”; v. şiBaneote, creştine, s. gr. Παρασκευή „vineri”,
Baniota,Banioti, Baniote, Bnioti, „preparare, pregătire”, vb.
Iona, Iota, Ioti, Iotta, Iotzu, παρασκευάξω „a (se) pregăti, a (se)
Panaghia [panaγia], Ghighioti, prepara”, termenul desemna
Pana, Panaghioti [panaγioti], vinerea, înaintea Sabatului, παρα
Panaia, Panaioti, Panaiotis, „în afară, pe lângă, de-a lungul” +
55
Dumitru CARABAȘ

σκεύος „instrument, sculă, Plastíra, NF < et. nes., arm. plastur


unealtă”; „plasture”, gr. μπλάστρι.
París, PM, NF < nume gr., atestat din Polihrón, PM < gr. πολύς „mult, foarte,
vremea războiului troian, fiul mare, lung” + χρόνος „timp,
regelui Priam al Troiei, cel care o epocă”; v. şi Fronea, Hronciu,
fură pe Elena, soţia lui Menelau, Hroni, Polehra, Polifron,
regele Spartei; v. şi Parisancu. Polifroni, Polihroniu.
Parpápoi, NF < gr. Parpa. Polihróniu, PM, v. Polihron.
Partála, NF < greşeală de grafie de l Polixénia, PF < nume gr., atestat de
Parţala, v. Parţala. Homer (sec. VIII î.Hr.) în Iliada
Partéca, NF < et. nes., arm. parte + - ca, sau de Euripide în Hecuba şi
PM Partemie, angr. de la gr. πατήρ, Troienele, gr. πολύ „mult, foarte,
πατρός „tată”, πατρίς „patrie”, mulţi” + ξένος „străin”, fig.
πάτρια „obiceiuri”. „oaspete”.
Patéra, NF < arm. patera „tată”, gr. Prínca, Sn < NF gr. Prinkos.
πατήρ, πατρός „tată”. Própa, NF < gr. προπάππος „străbun”; v.
Páţa, NF < gr. Patsa; v. şi Paţă. şi Propoiu, Propou.
Paţác, NF < gr. Patsakos. Saramándu, NF < gr. Saramandu.
Pazáre, NF < arm. păzare „târg”, Sebastián, PM < nume lat. din perioada
„târguială, cumpărături”, gr. παζάρι imperială, sinonim cu Augustus, gr.
„târg, piaţă”, „tocmeală, σεβαστός „respectat, stimat,
negociere”; v. şi Pazare, Pazu. venerat”.
Pépa, PF < et. nes., formă de la Simíti, NF < gr. Simitis.
Penelopa, nume gr. atestat de Sírma, PF, NF < et. nes., arm. sirmă
Homer (sec. VIII î.Hr.) în Odissea, „mătase”, fie gr. σύρμα „sârmă”,
„cea care face (sau desface) pânza συρμός „modă”; fie Sirmium vechi
(ţesătură)”; v. Despina. oraş ilir, cucerit de romani în sec. I
Perícle, PM < nume gr. (sec. V î.Hr.) î.Hr., actualul Sremska Mitrovica
περί „în jur” + κλέος „glorie, în Voivodina, Serbia; v. şi Sîrmă,
celebritate”; v. şi Biricli, Piracli. Ţima.
Pétre, PM, NF < creaţie a onomasticii Socráte, PM < gr. σώζω „a (se) salva, a
creştine, de la armaicul kefa (se) scăpa” + κράτος „putere,
„piatră, rocă, stâncă”, sinonim cu forţă” = „a fi salvat prin forţă
gr. πέτρα; v. şi Carapetre, proprie”, fig. „forţa spiritului”.
Patrascu, Petra, Petrache, Sófia, Sofía, PF < gr. Σοφία „zeiţa
Petrachi, Petrasanda, Petrea, înţelepciunii”, σοφία „înţelepciune,
Petrescu, Petri, Petrică, Petru, erudiţie”; v. şi Sofa, Sofica.
Petruha, Petruş, Pitrachi, Pitruş. Sofrón, PM < et. nes., fie ebr. Zephania,
Péţu, NF < bg. Petso, gr. Petso(s), et. Ţefania „învăluit, acoperit,
nes., arm. peţumă „talpă la ascuns”, „Domnul tainelor, al
pingele”, piţusescu „a pingelui, a misterelor”, „Cel pe care Domnul
pune pingele”, piţisit „pingeluit”; îl acoperă, îl apără, îl ocroteşte”,
v. Haralambie. fie gr. σωφρονίζω „a îndrepta, a
Pícu, NF < gr. Piku, Pikos. corija”, subst. „înţelept, cu mintea
Píha, PF, NF < gr. πήχη „cot, ştachetă”, sănătoasă”; v. şi Sofrone,
termen folosit la jocurile antice. Sofronie.
56
Elemente grecești în antroponimia aromânilor din România

Sotír, PM, NF < gr. σωτήρ „Salvator, Teguşiu, Teia, Teicu, Teja, Tejani,
Mântuitor”; v. şiSutir, Sutiri. Telea, Teo, Teşa, Teşcu, Teu,
Spiridón, PM, NF < gr. σπυρί, -ιδος Teulu, Tiguşa[tiγuşa], Tila, Tili,
„grăunte, bob”, „coşuleţ, cu Tilica, Tilică, Tiuliclu, Tecu, Uciu.
pâine”; v. şi Spirea, Spiru. Ştefán, PM, NF < nume gr. στεφάνι
Stáhi, NF < nume creştin Stahie, „coroană, cunună”; v. şi Fana,
Eustatie, unul dintre cei 70 de Fane, Fani, Stefan,Stefana,
apostoli ai Mântuitorului, gr. Stefania, Stefi, Stefu, Stepa, Stevo,
ευ+στάχυς „bun” + „spic de grău”. Ştefana, Ştefania, Ştefănescu,
Stáma, NF < et. nes., arm. stamnă Ştefu,Tefa la fârşiroţî, Vane.
„oală”, gr. στάμνα „ulcior”; v. şi Talavútis, NF < NF gr. Talavuti(s).
Stamani, Stamanica. Temistócle, PM <nume gr. (sec. VI
Stamáta, NF < gr. σταματώ „a stăvili, a î.Hr.), Themis zeiţa dreptăţii, θέμις
opri”. „justiţie, legal” + κλέος „glorie”; v.
Stávre, PM < gr. σταυρός „cruce”; v. şi şi Temistocli.
Stavri, Stavrosiru, Stavrositu, Teódor, PM < prenume compus gr. Θεός
Stavru. „Dumnezeu” + δώρον, -ο, -ος
Stelián, PM < la arm. de la Stere, dar „dar”;v. şi Dona, Donca, Dora,
etimologic avem Stelian < gr. Dorina, Teo, Todur [θoδur],
στυλος „stâlp, coloană”, „sfinţi Tudur, Tuduria, Toader, Tode,
deveniţi stâlpnici”; v.şi Steli, Todeanilor [todeañilor], Todi,
Steliana, Teli. Todică, Tudor, Tudorachi, Tudea,
Stére, PM, NF < gr. στερεά „uscat, Teodorn, Tudora, Tudoriţa.
pământ, ţărâm”, fig. „cel ce ajunge Tóca, NF < bg. Toka sau gr. Toka(s).
la liman, cel ce scoate la liman, Trifón, PM < gr. τρία „trei” + φωνή
limanul dreptăţii”, στερεός „solid, „glas, voce”, „întreită cântare” – la
dur, tare, rezistent, trainic, durabil, Heruvic; v. şi Trifan.
temeinic, serios”; v. şi Carastere, Trípcea, NF < gr. Tripas.
Goce, Gocea, Goci, Gociu, Goli, Ţíţu, NF < gr.Tsitsa(s).
Guci, Gulă, Gulea, Guleama, Ţómu, NF < et. nes., gr. Tsomo(s) sau
Gulema, Guli, Guliota, Guliote formă derivată de la Ciomu; v.
Guliţu, Guliu, Ianca, Papastere, Ciomu.
Papasteri, Stelian, Stelica, Stelică, Uranía, PF < gr. ουρανός „cer”; v.
Stelu, Stercu, Stelica, Stelică, şiOrania, Urana, Uranica.
Stelu, Sterea, Sterescu, Sterghe, Vanghéle, PM, NF < arm. Vanghelizmo,
Sterghi, Sterghie, Sterghinli, gr. εύ „bun, bună” + άγγελος
Sterghiola, Sterghiu, Stergiuli, „vestitor, mesager”, ευαγγελισμός
Stergie, Sterguli, Steri, Steria, „Buna-Vestire”, v. Evanghelia.
Sterian, Steriana, Sterianca, Vánu, NF < NF gr. Vamvo(s).
Sterianco, Sterica, Sterică, Sterie, Varsáni, NF < gr. Varsanis.
Steriescu, Sterghiu, Steriu, Vasíle, PM, NF < gr. βασιλεία „regalitate,
Sterius, Steriuş, Sterjov, Steru, domnie”, „regat, împărăţie”, în
Steruş, Steşcu, Stila, Stilu, antichitate basileul era
Strighiana, Tea, Tecea, Tecucu, conducătorul ginţii sau al tribului,
Tega, Tegea, Tegia, Tegu, Teguci, apoi „suveranul, împăratul”; v. şi
Teguciu, Teguiani, Tegula, Chervasitu, Chirvasitu,
Tegulă, Tegulea, Teguli, Teguliu, Chirvăsitu, Chirvisitu,Lachi,
57
Dumitru CARABAȘ

Lachina, Sile, Sili, Ţicu, Ţili, existenţă, fiinţă, suflet de om,


Vasa, Vascu, Vasi, Vasil, Vasila, suflare”, lat. vita, sanscr. jivas, sl.
Vasilac, Vasilachi, Vasilaş, Vasili, живот „viaţă, trai, existenţă”,arm.
Vasilica, Vasilică, Vasilichia, s bâneadzî „să trăiască”, p. ce se
Vasiliki, Vasu, Vaşcu. punea unui copil după ce fraţii lui
Vélo, NF < bg. Velo, gr. Vellas. mai mari muriseră, cu credinţa că
Veroníca, PF < et. nes., fie de la lat. vera acesta va trăi, Septuaginta
„adevărată, reală” + gr. εικόν foloseşte Zoe pentru a traduce
„asemănare, imagine, similitudine, numele ebr. Eva „mamă a celor
icoană”, fie Berenike gr. Βερενίκη, vii”; v. şi Iţa, Joiţa, Zica, Zizi,
formă derivată probabil de la Zoea, Zoia, Zoica, Zoiţa, Zorica,
Φερενικη< φέρω „a purta” + νίκη Zuica, Zuiţa, Zurica.
„victorie”. Zúca, NF < formă derivată de la Ţuca
Violéta, PF < nume de persoană lat. sau gr. Zukas; v. Chiraţa şi
Viola, corespondent gr. ion, forma Sultana.
veche vion, similitudinea cu Zúrzu, Sn < gr. Zorzos, Zorzou, ca şi
numele de flori a susţinut românescul Zurz, v. şi Dzurdzu.
răspândirea acestor forme; v.
şiVioara, Viola, Viorel, Viorica.
Vóutcaris, Sn < et. nes., forma gr. de la
Butcaru; v. Butcaru.
Xantípa, PM < nume antic, Irod Antipa,
gr. Αντιπάτρος „cel ce se opune, cel
ce este împotriva tuturor”.
Xenéfor, PM < gr. ξένος „străin” +
φορέας „purtător”; v.şiXenofor.
Xenópol, NF <xen + suf. –opol, gr.
Xenopol.
Yiánula vr. [γianula], PF <Ianula; v. Ion.
Yióryi, PM <Iorghi; v. Gheorghe.
Yóttu, NF <Iota; v. Panaiot.
Zápa, NF < gr. Zapas.
Zárcu, NF < bg. Zarko, gr. Zarko(s).
Záru, NF < gr. Zarras, et. nes., intrj.
arm. zar „dar, vai” sau tc. zar
„membrană, peliculă”.
Zdrálea, NF < gr. Zdralis.
Zísa, PM < vb. gr. ζω „a trăi, a vieţui, a fi
în viaţă, a fi viu”, arm. s bâneadzî
„să trăiască”, p. ce se punea unui
copil după ce fraţii lui mai mari
muriseră, cu credinţa că acesta va
trăi, gr. ζήση „viaţă, existenţă”; v.
şi Zisi, Zissu, Zisu, Ziza, Zizi.
Zóe, PF < vb. gr. ζω „a trăi, a vieţui, a fi
în viaţă, a fi viu”, s. gr. ζωη „viaţă,
58
Elemente grecești în antroponimia aromânilor din România

Concluzii
Antroponimia aromână s-a cristalizat în contextul balcanic ale cărui urme le
poartă fie că sunt influenţe de origine grecească, bulgară, turcă sau albaneză.
Formele antroponimice prezentate demonstrează bogăția extraordinară a
onomasticii aromâne, dacă avem în vedere numărul relativ mic, cel puțin oficial, al
aromânilor din Grecia. De asemenea, demonstrează o dată în plus multitudinea de
rpocedee de derivare, fie prin suprimarea unei părţi, fie prin compunerea cu alte forme,
fie prin schimbarea valorii antroponimice. Prenumele, în special, constituie, principalul
izvor al bogăţiei de forme. Aceasta deoarece fiecare nume, derivat de la cel original,
devine el însuşi origine pentru alte forme. Dacă avem în vedere contextul lingvistic
extraordinar de bogat, despre care am discutat, în care se formează aceste noi forme,
putem înţelege motivele acestei bogăţii.
Este de adăugat aici faptul că pentru prenumele tradiționale Dumitru, Gheorghe,
Nicolae, Vasile am ales să prezăntăm etimologia grecească evidentă a acestora, dar așa
cum am arătat, formele derivate, în majoritatea covârșitoare, sunt produsul
antroponimiei aromâne, prin procedee specifice.
Convieţuirea în acelaşi spaţiu, pe rând, cu populaţiile ce au trecut pe aici şi cu
cele care au rămas, şi-a pus amprenta asupra fondului onomastic, în special în
pronunţie. Căci bogăţia onomasticii aromâne stă în multitudinea de forme ale aceluiaşi
nume. Forme, care, sub influenţe atât de diferite, ajung în situaţia de a nu mai putea fi
identificate. Sunt multe nume pentru care chiar şi procedeul prin care s-au format este
greu de identificat, fie el afereză, anagramă, compunere sau suprimare a începutului,
sfârşitului sau chiar a mijlocului numelui de bază. Astfel, legătura etimologică a
formelor hipocoristice, cu numele prototip nu se mai păstrează, iar aromânii nu mai
simt nicio legătură între forma neprescurtată şi rezultatele sale hipocoristice.
Dificultatea speicifică în elaborarea materialului prezentat aici a constat în
stabilirea perioadei în care au ofst receptate influențele respective, având în vedere
faptul că elementul latin a interacționat cu cel iliro-grec pe tot parcursul istoric al
prezenței acestora în această zonă, cu delimitarea a patru etape fundamentale: antică
(sec. II î.Hr.-sec. VII d.Hr.), medievală timpurie (sec. VIII-XV d.Hr.), medievală târzie
(sec. XVI-XIX) și cea din urmă modernă și contemporană (sec. XX-XXI). Ca borne ale
acestor perioade stabilite ca urmare a diferențelor întâlnite în onomastica aromână
raportat la influențele din greacă avem anii:168 î.Hr., 641 d.Hr., 1453, 1821.
Materialul antroponimic studiat demonstrează faptul că onomastica aromână este
produsul creuzetului balcanic, ce face foarte grea, dacă nu chiar imposibilă, stabilirea
cu certitudine a etimologiei fiecărui element de antroponimie aromână, pentru foarte
multe forme onomastice fiind identificate mai multe filiere posibile
De asemenea, ne arată că onomastica aromână a fost influenţată de contextul
grecesc, slav, turc sau albanez în mijlocul căruia s-a dezvoltat, în două etape: cea
profundă sau timpurie şi perioada nouă sau recentă. Rămâne ca prin cercetările şi
concluziile ulterioare să stabilim periodizarea cât mai exact, dar un fapt este cert:
perioada recentă nu s-a încheiat încă, iar onomastica aromână este parte integrantă a
lumii balcanice, ale cărei sisteme antroponimice interacţionează continuu, fiind
perpetuu în transformare.

59
Dumitru CARABAȘ

BIBLIOGRAFIE
Brad-Chisacof, Lia, Stupca, Ștefan, Dicţionar neogrec-român, Bucureşti, Editura
Demiurg, 1996.
Bailly, A., Dictionnaire grec – français, Paris, Hachette, 2002.
Caciuperi, Apostol N., Dicţionar român-aromân, Bucureşti, Editura Du Style, 1996.
Calotă, Ion, Contribuţii la fonetica şi dialectologia limbii române, Craiova, Editura
Scrisul Românesc, 1986.
Capidan, Theodor, Aromânii. Dialectul aromân. Studii lingvistice, Bucureşti,
Imprimeria Națională, 1932.
Capidan, Theodor, Originea macedoromânilor, Bucureşti, Editura Etnologică, 2008.
Caragiu-Marioţeanu, Matilda, Aromânii și aromâna în conștiința contemporană,
București, Editura Academiei Române, 2006.
Caragiu-Marioţeanu, Matilda, Compendiu de dialectologie românească (nord- şi sud-
dunăreană), Bucureşti, Editura Științifică, 1975.
Caragiu-Marioţeanu, Matilda, Dicţionar aromân (macedo-vlah). DIARO: comparativ
(român literar - aromân), contextual, normativ, modern, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1997.
Cihac, Alexandru, Dictionnaire d’étymologie daco-romane. Éléments slaves, magyars,
turs, grecs-moderne et albanois, Francfort, 1879.
Coteanu, I., Elemente de dialectologie a limbii române, Bucureşti, Editura Științifică,
1961.
Cotolulis, Socratis, Dicţionar român-grec, Bucureşti, Editura Științifică și Enciclopedică, 1975.
Dalametra, I., Dicţionar macedo-român, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice, Carol
Göbl, 1906.
Geagea, Christea, Elementul grec în dialectul aromân, Cernăuţi, 1931.
Graur, Alexandru, Nume de persoane, Bucureşti, Editura Științifică, 1965.
Iordan, Iorgu, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Bucureşti, Editura Științifică
și Enciclopedică, 1983.
Matthews, Elaine, Old and New Worlds in Greek Onomastics, Oxford University Press,
2007.
Mihăileanu, Ştefan, Dicţionar macedo-român, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice
Carol Göbl, 1901.
Mihăiescu, Haralambie, Influenţa grecească asupra limbii române în sec. XV,
Bucureşti, Editura Academiei, 1966.
Răileanu, Viorica, Éléments de compositions turcs et hrecs dans les anthroponymes,
„Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL), Anul VII, Nr. 1-2/
2014, p. 100-105.
Papahagi, Tache, Dicţionarul dialectului aromân – general şi etimologic. Dictionnaire
aroumain (macédo-roumain) général et étymologique, ediţia a II-a, argumentată,
Bucureşti, Editura Academiei, 1974.
Pascu, Gheorghe, Dictionnaire étymologique macédoroumain II, Les éléments grecs,
turcs, slaves, albanais, germaniques, hongrois, néologismes, créations
immédiates, obscurs, Iaşi, Cultura Națională, 1925.
Petrişor, Marin, Originea dialectelor româneştin în concepţia lingviştilor români, în
“Ovidius University Annals of Philology” vol. XIII, 2002, p. 207-216.
60
Elemente grecești în antroponimia aromânilor din România

Popescu-Sireteanu, Ion, Contribuţia lui Ioan Caragiani la cercetarea onomasticii


aromâneşti, „Studii de onomastică” (SO), IV, Cluj-Napoca, Tipografia
Universității Cluj-Napoca, 1987, p. 80 – 87.
Saramandu, Nicolae, Aromâna vorbită în Dobrogea -texte dialectale. Glosar,
București, Editura Academiei Romane, 2007.
Tomici, Mile, Andronache, Persida, Onomasticon Dobrogean. Nume de familie,
București, Editura Stephanus, 2005.

61

Vous aimerez peut-être aussi