Vous êtes sur la page 1sur 50

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Tanindrazana- Fahafahana-Fandrosoana Tanindrazana- Fahafahana-Fandrosoana


------------------------- -------------------------
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE FIADIDIANA NY REPOBLIKA
------------------------- -------------------------
LOI N° 2003-044 portant Code du Travail LALANA laharana faha-2003-044 anaovana ny Fehezan-dalàna
momba ny Asa

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur séance - Ny Antenimieram-pirenena sy ny Antenimieran-doholona no


respective en date du 11 décembre 2003 et du 10 juin 2004. nandany tamin’ny fivoriana nataony avy ny 11 desambra 2003 sy
ny 10 jona 2004.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, NY FILOHAN’NY REPOBLIKA,

- Vu la Constitution ; - Araka ny Lalàm-panorenana ;

- Vu la décision n° 12 - HCC/D3 du 21 juillet 2004 de la Haute Cour - Araka ny Fanapahana laharana faha - 12 -HCC/D3. tamin’ny 21
Constitutionnelle ; ; jolay 2004 nataon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana

No mamoaka hampanan-kery ny Lalàna izay toy izao manaraka izao


Promulgue la loi dont la teneur suit : ny andinindininy:

TITRE I LOHATENY VOALOHANY


DISPOSITIONS GENERALES FEPETRA ANKAPOBENY

CHAPITRE I TOKO I
DU TRAVAILLEUR ET DE L'EMPLOYEUR NY AMIN’NY MPIASA SY NY MPAMPIASA

Article 1- La présente Loi est applicable à tout employeur et à Andininy 1- Ity lalàna ity dia ampiharina amin’ny mpiasa sy ny
tout travailleur dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est mpampiasa rehetra izay manana fifanekena momba ny asa tanterahina
exécuté à Madagascar. A ce titre, est assujetti aux dispositions de la eto Madagasikara, na inona na inona endrika isehoany. Noho izany tsy
présente Loi, tout employeur quel que soit sa nationalité, son statut ou maintsy fehezin’ity lalàna ity ny mpampiasa rehetra, na inona na inona
son secteur d'activité. zom-pirenena zakainy, sata ananany, na sehatr’asa sahaniny.

Les dispositions de la présente Loi ne sont pas applicables aux agents Ireo fepetra voalazan’ity Lalàna ity dia tsy ampiharina amin’ny mpiasa
encadrés de l'Etat régis par le statut général des fonctionnaires et aux ao anatin’ny efi-draharaham-panjakana izay fehezin’ny Sata
travailleurs régis par le Code Maritime. ankapoben’ny mpiasam-panjakana, sy ireo mpiasa izay fehezin’ny
fehezan-dalàna momba ny fitaterana an-dranomasina

Article 2- Est considéré comme travailleur au sens de la présente Andininy 2- Ny atao hoe mpiasa, araka ity lalàna ity dia ny
Loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui olona rehetra na lahy na vavy, na inona na inona zom-pireneny,
s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant nanaiky hanao ny asa aman-draharahany eo ambany fitantanana sy
rémunération, sous la direction et l’autorité d'une autre personne fahefan’olona iray hafa na fikambanana miankina na tsia amin’ny
physique ou morale, publique ou privée. fanjakana, ka andraisana karama.

Sont également considérés comme travailleurs au sens du présent Heverina ho mpiasa ihany koa, araka ny hevitr’ity fehezan-dalàna ity :
Code :

 les personnes rétribuées à la tâche ou aux pièces exécutant  Ny olona karamaina am-paritra na an-tsingany manatanteraka
habituellement pour le compte d'une entreprise le travail par andavanandro ny asa ho an’ ny orinasa iray, ka tsy ilaina ny
elles-mêmes, sans qu'il y ait lieu de chercher s'il existe entre elles fikarohana raha misy fifandraisana eo amin’ny fifampiankinana
et leur employeur, un lien de subordination juridique, ni si le local, araka ny lalàna ilay olona sy ny mpampiasa azy, na ny trano, ny
la matière mise en œuvre ou l'outillage qu'elles emploient leur akora na ny fitaovana ampiasain’ilay aolona karamaina dia an’ny
appartiennent ; mpampiasa azy

 Les personnes exécutant habituellement pour le compte et sous  Ireo olona manatanteraka andavanandro ny asa ho an’olon-kafa
l'autorité d'une autre personne le travail par elles-mêmes, quels sy eo ambany fahefany, na manao ahoana na manao ahoana ny
que soient le mode de rémunération et la durée de travail. fomba fanaramana azy, sy ny faharetan’ny asa.

Article 3- Est considéré comme employeur au sens du présent Andininy 3- Ny antsoina hoe mpampiasa araka ity fehezan-
Code du Travail, toute personne physique ou morale, publique ou dalàna momba ny asa, ity dia ny olona rehetra na fikambanana
privée et toute entreprise publique ou collective, ayant ou non un but miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana sy ireo orinasam-
lucratif qui, assumant les risques financiers, engage, rémunère et panjakana na an’ny vondrom-bahoaka itadiavam-bola na tsia, izay
dirige le personnel qui loue ses services. miantoka ny lafiny vola, miandraikitra, manarama ary mitarika ny
mpiasa izay miasa ao aminy.

CHAPITRE II TOKO II.


DU TRAVAIL FORCE NY AMIN’NY ASA AN-TERIVOZONA

Article 4- Le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme Andininy 4- Voarara ny asa an-terivozona na didian-katao .Ny
"travail forcé ou obligatoire" désigne tout travail ou service exigé d'un teny hoe “asa an-terivozona na didian-katao” dia ilazana ny asa na
individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit raharaha takiana amin’olona iray ka tsy ataony an-tsitrapo fa noho ny
individu ne s'est pas offert de plein gré. fandrahonana azy ho voasazy.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas Tsy mihatra ny fepetra voalazan’ny andàlana etsy ambony amin’ireto
énumérés ci-dessous: tranga tanisaina eto ambany ireto :

1. Travaux, services, secours requis dans les circonstances 1. Asa , raharaha , vonjy taitra takian’ny toe-java-niseho amin’ny
1
d'accidents, naufrages, inondations, incendies ou autres loza, faharendrehana, tondra-drano, voina noho ny afo, na loza
calamités ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, hafa, ary koa raha misy asan-dahalo, fandrobana, heloka tratra
flagrants délits, clameurs publiques ou d'exécution judiciaire. ambodiomby, kokam-bahoaka, na fampiharana didim-pitsarana

2. Travaux d'intérêt collectif exécutés en application d'une 2. Asa ho an’ ny tombontsoa iombonana, tanterahina ho
convention librement consentie par les membres du fokonolona fampiharana ny fifanarahana nifaneken’ny fokonolona an-tsitrapo,
ou dans le cadre de menus travaux de village et devenus na ao anatin’ny sehatry ny asa madinika ho an’ny tanàna, izay tsy
exécutoires. maintsy tanterahina.

3. Travaux à caractère purement militaire lorsqu'ils sont exigés en 3. Asa manana endrika ara-miaramila madiodio raha toa izany ka
vertu des dispositions législatives portant organisation de la takian’ny fepe-dalàna manan-kery momba ny fandaminana ny
défense nationale et travaux d'intérêt général réalisés fiarovam-pirenena sy asa ahitana tombontsoa ankapobeny
volontairement dans le cadre du Service National. tanterahina an-tsitrapo ao anatin’ny fanompoam-pirenena;

4. Tout travail exigé d'un individu, comme conséquence d'une 4. Izay asa rehetra haraha takiana amin’olona iray ho toy ny vokatry
condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la ny fanamelohana navoakan’ny fitsarana, raha toa izany asa na
condition que ce travail ou service soit exécuté sous la fanaovan-draharaha izany ka atao eo ambany fanaraha-mason’ny
surveillance et le contrôle des autorités publiques et qu'il soit manam-pahefana ara-panjakana, ary atao hanatanterahana
destiné à des réalisations d'intérêt public. Cependant, sont tombontsoan’ny besinimaro. Na izany aza ,dia voarara ny
interdites l'imposition de travail aux personnes se trouvant en fanerena hiasa ny olona iray tazonina am-ponja vonjy maika ary
détention préventive ainsi que la cession gratuite de main- koa ny fanomezana maimaim-poana ny gadra hiasa amin’olon-
d’œuvre carcérale à des particuliers, entreprises ou personnes tsotra ,orinasa na koa amin’ny fikambanana tsy miankina amin’ny
morales privées, même si ceux-ci sont chargés de l'exécution de fanjakana, na dia hoe miandraikitra ny fanatanterahana asam-
travaux publics. bahoaka aza izy ireo.

CHAPITRE III TOKO III


DU RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE NY AMIN’NY FANAJANA NY FAHAMENDREHANA MAHA OLONA

Article 5- Tout salarié a droit au respect de sa dignité. Dans Andininy 5- Ny mpiasa rehetra dia manana zo amin’ny
toutes les relations de travail, nul ne peut être victime de mauvais fanajana ny fahamendrehany amin’ny maha-olona azy. Eo amin’ny
traitement ou de violence portant atteinte à l'intégrité physique ou fifandraisana amin’ny asa, dia tsy misy na dia iray aza iharan’ny
morale prévue et sanctionnée par le Code Pénal. fitondrana tsy mendrika na fanaovana hery setra mety hanohintohina
ara-batana na ara-tsaina voalaza sy voasazin’ny fehezan-dalàna
famaizana.

Aucun salarié ne peut faire l'objet d’une sanction, ni d’une Tsy misy mpiasa azo ampiharana sazy na fanavakavahana eo amin’ny
discrimination dans sa carrière ou dans son travail, ni d’un fiainany arak’asa na eo amin’ ny asany, na fandroahana noho ny
licenciement pour avoir résisté à des agissements de harcèlement fanoherany ny fihetsika fanararaotana ataon’ ny mpampiasa iray
d’un employeur, de son représentant ou de toute autre personne qui, ,ataon’ ny solontenany na olon-kafa, izay manampatra ny fahefana
abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ses relations ou ananany eo amin’ny asany, ny fahalalany olona, na ny toerany ao
sa position dans l’entreprise, a donné des instructions, proféré des amin’ny orinasa ka manome toromarika, mandrahona, , maneritery na
menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute manao tsindry isan-karazany amin’io mpiasa io mba ahazoany
nature sur ce salarié dans le but d’obtenir des faveurs de nature tombontsoa ara-nofo na amin’ endrika hafa, ho an’ny tenany, na ho
sexuelle ou autres à son profit ou au profit d’un tiers. an’olon-kafa.

Est considéré comme harcèlement sexuel au travail toute conduite Heverina ho fanararaotana ara-nofo eo amin’ny asa ny fihetsika rehetra
non souhaitée, de nature sexuelle qui interfère avec le travail, tsy iriana, manana endrika ara-nofo, mifaningotra amin’ny asa ,
conditionne l'emploi ou le déroulement normal de la carrière ou crée iankinan’ny ny fampiasàna na ny fizotry ny asa ara-dalàna, na koa
un environnement de travail intimidant. mampisy tahotahotra eo amin’ny tontolo manodidina ny asa.

Aucun salarié ne peut faire l'objet d’une sanction, ni d’une Tsy misy mpiasa azo ampiharana sazy, na fanavakavahana eo amin’ny
discrimination dans sa carrière ou dans son travail, ni d’un fanaovany ny asany,na eo amin’ny asany, na fandroahana noho izy
licenciement pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa nijoro ho vavolombelona manoloana ireo fihetsika voalaza eo amin’ny
précédent ou pour les avoir relatés. andalàna teo aloha na noho izy nitantara izany.

Lorsque la fouille corporelle du personnel, à l’entrée ou à la sortie du Raha toa voamarin’ny karazan’asa manokana tanterahina na ny asa
travail, est justifiée par la nature particulière du travail accompli ou aman-draharahan’ny orinasa ny fisavàna ara-batana ny mpiasa eo am-
l’activité de l’entreprise, elle ne peut en aucune façon être pratiquée pidirana na eo am-pivoahana, dia tsy azo atao mihitsy ny manao izany
dans des conditions contraires à la dignité des salariés. Dans tous les mifanohitra amin’ny fahamendrehana maha-olona ny mpiasa. Na
cas, la fouille corporelle ne doit être effectuée que par une personne ahoana na ahoana ,ny fisavana dia tsy maintsy ataon’ny lahy ho
de même sexe que celle qui la subit. misava’ny lahy ary vavy no misava ny vavy.

TITRE II LOHATENY II
DU CONTRAT DU TRAVAIL NY AMIN’NY FIFANEKENA MOMBA NY ASA

CHAPITRE I TOKO I
DU CONTRAT DE TRAVAIL NY AMIN’NY FIFANEKENA MOMBA NY ASA

Section 1 Sokajy 1
De la conclusion du contrat de travail Ny amin’ny fandraiketana ny fifanekena momba ny asa

Article 6- Les contrats de travail sont passés librement sous Andininy 6- Atao malalaka ny fanaovana fifanekena momba ny
réserve du respect des dispositions d'ordre public. Ils sont soumis aux asa saingy tsy maintsy hajaina ny fepetra momba ny filaminam-
règles de droit commun, notamment, le consentement des parties, la bahoaka. Ny fifanekena momba ny asa dia fehezin’ny ny fitsipi-dalàna
capacité de contracter, un objet certain et une cause licite. iombonana, indrindra indrindra ny fanekena an-tsitrapon’ny mpifanaiky,
ny fahafaha-manao fifanekena, ny votoatiny mazava ary ny antony ara-

2
dalàna.

Il est constaté, au moment de l'embauche, par un écrit précisant au Zahana fototra an-tsorata, eo am-pandraisana hiasa, ny fifanekena
moins la fonction, la catégorie professionnelle, l'indice minimum de momba ny asa ,manondro mazava fara-fahakeliny ny asa, ny sokajy
classification, le salaire du travailleur et la date d'effet du contrat. amin’ny asa, ny mari-karama farany ambany mifanaraka amin’ny
sokajy amin’ny asa, ny karaman’ny mpiasa ary ny vaninandro
imampanan-kery ilay fifanekena.

Il est rédigé en malgache ou en français. Soratana amin’ny teny malagasy na frantsay ny fifanekena.

Il est établi en double exemplaire : le premier étant tenu par Atao roa ny soson’ ny fifanekena ka ny voalohany dia tazonin’ny
l'employeur tandis que le second doit être remis immédiatement au mpampiasa ary ny faharoa kosa dia tsy maintsy omena eo no ho eo ny
travailleur après signature des deux parties. mpiasa raha vao avy nosoniavin’ny roa tonta.

En l’absence de contrat par écrit, l’existence du contrat de travail peut Raha tsy misy ny fifanekena vita soratra dia azo porofoina amin’ny
être prouvée par tous les moyens. fomba rehetra ny fifanekena momba ny asa.

Le contrat de travail est exempt de tout droit de timbre et Ny fifanekena momba ny asa dia tsy andoavana hajian-ketra sy
d'enregistrement. habam-panoratana.

Article 7- Quels que soient le lieu de conclusion et la résidence Andininy 7- Na aiza na aiza ny toerana andraiketana ny
de l'une ou de l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être fifanekena sy ny fonenan’ny andaniny na ny ankilany, ny fifanekena
exécuté à Madagascar est soumis aux dispositions du présent Code momba ny asa noraiketina mba hotanterahina eto Madagasikara dia
du Travail. tsy maintsy fehezin’ ny fepetra voalazan’ity fehezan-dalàna momba ny
asa ity.

Article 8- Le contrat de travail peut être conclu pour une durée Andininy 8- Ny fifanekena momba ny asa dia azo raiketina ho
indéterminée ou une durée déterminée. amin’ny fe-potoana tsy voafaritra na ho amin’ny fe-potoana voafaritra.

Un contrat à durée déterminée est un contrat de travail caractérisé, au Ny fifanekena ho amin’ny fe-potoana voafaritra dia ny fifanekena
moment de sa conclusion, par l'existence d'un terme fixé par les momba ny asa ahitana, eo amin’ny fotoana fandraiketana azy, fotoana
parties ou lié à un événement dont la survenance future est certaine faritan’’ny roa tonta na mifamatotra amina toe-javatra izay azo antoka
même si elle ne dépend pas de la volonté des parties. ny fitrangany any aoriana na dia tsy miankina amin’ny sitra-pon’ny roa
tonta aza

Le contrat à durée déterminée ne peut excéder deux (02) ans. Tsy mahazo mihoatra ny roa taona ny faharetan’ny fifanekena ho
amin’ny fe-potoana.voafaritra

Peuvent ainsi faire l'objet d'un contrat à durée déterminée les travaux Arak’izany, azo anaovana fifanekena ho amin’ny fe-potoana voafaritra
qui : ny asa izay :

 ne durent pas plus de deux (02) ans ;  Tsy mihoatra ny roa taona ny faharetany ;

 n'entrent pas dans les activités normales de l'établissement ;  Tsy tafiditra amin’ny anton-draharaha mahazatra ny orinasa;

 portent sur un ouvrage déterminé dont la réalisation constitue le  Atao amin’ny raharaha voafaritra ka ny fahavitany no zary
terme du contrat. fiafaran’ny fifanekena.

Le contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimum de six Ny fifanekena amin’ny asa ho amin’ny fe-potoana voafaritra maharitra
(06) mois se transforme automatiquement en contrat de travail à durée (06) enim-bolana farafahakeliny dia miova ho azy ho fifanekena ho
indéterminée après deux renouvellements. amin’ny fe-potoana tsy voafetra aorian’ny fanavaozana atao in-droa.

La réembauche au même poste d'un travailleur lié par un contrat à Ny fandraisana indray ny mpiasa voafatotry ny fifanekena ho amin’ny
durée déterminée après une interruption ne dépassant pas un (01) fe-potoana voafaritra hiasa amina toerana mitovy amin’izay notazoniny
mois est considérée comme un renouvellement du contrat. teo aloha taorian’ny fijanonana tsy mihoatra ny iray volana dia heverina
ho fanavaozana ny fifanekena.

Article 9- Lorsque les conditions exigées pour un contrat du Andininy 9- Raha tsy feno ny fepetra takian’ny fifanekena ho
travail à durée déterminée ne sont pas remplies, le contrat est réputé amin’ny fe-potoana voafaritra, dia heverina fa raikitra ho amin’ny fe-
conclu pour une durée indéterminée. potoana tsy voafaritra ilay fifanekena.

Sont considérés conclus pour une durée indéterminée : Heverina ho raikitra ho amin’ny fe-potoana tsy voafaritra:

 le contrat à durée déterminée et le contrat d'essai aux termes  ny fifanekena ho amin’ny fe-potoana voafaritra sy ny fifanekena
desquels aucune des parties n'a manifesté sa volonté de cesser hanao andran’asa rehefa dila ny fe-potoana ka tsy nampiseho
les relations du travail ; finiavana hanapaka ny fifandraisana eo amin’ny asa ny
mpifanaiky ;

 le contrat des journaliers occupés au même poste de façon  ny fifanekena ataon’ny mpikarama isan’andro misahana asa
intermittente pendant six (06) mois successifs pour le compte mitovy amin’ny fomba mitsitapitapy mandritra ny enina (06) volana
d'un même employeur et totalisant en moyenne vingt (20) jours misesy ho an’ny mpampiasa iray ihany ary mahavita ny sala
de travail par mois. roapolo (20) andro iasana isam-bolana.

Article 10- Le travailleur engage ses services pour un employeur. Andininy 10- Ny mpiasa dia manompana ny asany ho an’ny
mpampiasa iray.

Toutefois, il lui est loisible d'exercer, en dehors de son temps de Na izany aza, ivelan’ny fotoana fiasany, dia azony atao ny misahana
travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de izay rehetra asa aman-draharaha tsy afaka mifaninana amin’ny
concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des orinasa misy azy na manimba ny fanantanterahana tsara ny raharaha
services convenus. nifanarahana.
3
Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant interdiction Foana ary tsy manan-kery avy hatrany ny fepetra rehetra ao amin’ny
pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du fifanekena mandràra ny mpiasa tsy hanao asa aman-draharaha hafa
contrat, sans préjudice de l’obligation du salarié au secret amin’ny fiafaran’ ny fifanekena ,nefa tsy tohinina ny tsy maintsy
professionnel vis-à-vis de son ex-employeur et sous peine d’une hitandrovan’ny mpiasa ny tsiambaratelon’ny asa eo anatrehan’ny
condamnation à des dommages intérêts solidairement avec le nouvel mpampiasa azy teo aloha, izay mety hanamelohana azy amin’ny
employeur. fandoavana onitra iarahany mizaka amin’ny mpampiasa vaovao.

Toutefois, il est interdit au salarié inventeur de s'engager auprès d'un Na izany aza dia voarara ny mpiasa mpamorona tsy hiditra hiasa
employeur exerçant la même activité jusqu'à ce que l'invention créée amina mpampiasa misahana raharaha mitovy amin’ny orinasa niasany
ou en cours de création soit protégée par un brevet ou en cas de mandra-pahazon’ilay zavatra noforonina efa vita na eo an-dalam-
faillite de l'entreprise. En contrepartie, il a droit à une prime d'invention pahavitana fiarovana amin’ny alalan’ny birenty na raha toa ka banky
fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le tribunal compétent. ropotra ny orinasa. Ho sandan’izany kosa dia manana zo izy handray
valisoam-pamoronana faritan’ny Fitsarana mahefa raha toa ka tsy misy
fifanarahan’ ny andaniny sy ny ankilany

Est considéré comme salarié inventeur toute personne dont le contrat Heverina ho mpiasa mpamorona ny olona rehetra izay manana
de travail est régi par le Code du Travail et qui participe à des activités fifanekena momba ny asa ka iharan’ ny fehezan-dalàna momba ny
d’invention. asa, ka mandray anjara amin’ny asa famoronana.

Article 11- Les clauses substantielles d’un contrat individuel de Andininy 11- Ny fepetra mavesa-danja amin’ny fifanekena
travail, telles que la classification professionnelle, la rémunération et le ataon’ny isam-batan’olona momba ny asa, toy ny fanasokajiana
poste occupé ne pourront faire l'objet d'une modification moins amin’ny asa, ny karama ary ny asa iandraiketana, dia tsy azo
favorable. anaovana fanovana ho amin’ny ratsiratsy kokoa.

La rupture occasionnée par une modification substantielle unilatérale Ny fahatapahana vokatry ny fanovana mavesa-danja ataon’ny
des clauses du contrat de travail est imputable à l'auteur de la anankiray amin’ny mpifanaiky mikasika ny fepetra ao amin’ny
modification. fifanekena momba ny asa, , dia andraikitr’ilay nanao ny fanovana.

Article 12- S'il survient une modification dans la situation juridique Andininy 12- Raha misy fiovana amin’ny sata mifehy ny
de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, mpampiasa eo anatrehan’ny lalàna, indrindra noho ny fandovàna,
transformation de fonds, mise en société, mise en concession, mise fivarotana, fanakambanana, fanovàn-draharaha, fampanjariana ho
en location, tous les contrats de travail en cours, au jour de la fikambananam-barotra, fanomezana hotrandrahan’olon-kafa,
modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de fampanofana, ny fifanekena momba ny asa eo an-dalam-
l'entreprise. panatanterahana amin’ny andro isian’ny fiovana dia mitohy manan-kery
eo amin’ny mpampiasa vaovao sy ny mpiasan’ny orinasa.

Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et conditions Ny fanapahana izany fifanekena izany dia tsy azo atao raha tsy araka
prévues par la section 3 du présent chapitre. ny endrika sy fepetra voalazan’ny sokajy faha-3 amin’ity toko ity.

La cessation d'activité de l'entreprise, sauf en cas de force majeure, Ny fijanonan’ny asa aman-draharahan’ny orinasa, raha tsy noho ny
ne dispense pas l'employeur de respecter les règles établies à l'article tranga tsy azo anoharana, dia tsy manakana ny tsy maintsy hanajan’ny
24 du présent Code. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas mpampiasa ny fitsipika voalazan’ny andininy faha 24 amin’ity fehezan-
considérées comme cas de force majeure. dalana ity. Ny fahabankiana sy ny famaranam-pananana ara-pitsaràna
dia tsy heverina ho toy ny tranga tsy azo anoharana .

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de Ny roa tonta dia tsy afaka mamoy mialoha ny mety ho zo hangataka
demander des dommages intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. onitra araka ny fepetra voalaza etsy ambony.

Section 2 Sokajy 2
De la suspension du contrat de travail Ny amin’ny fihantonan’ ny fifanekena momba ny asa

Article 13- Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail Andininy 13- Tsy misy mpampiasa afaka manapaka ny
lorsqu'il se trouve suspendu. fifanekena momba ny asa raha toa izany ka nahantona.

Le contrat est suspendu : Mihantona ny fifanekena :

1. En cas de fermeture de l'établissement par suite du 1. Raha mikatona ny toeram-piasana noho ny fiantsoana
départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une ny mpampiasa ho eo ambany faneva na mandritra ny
période obligatoire d'instruction militaire. fotoana tsy maintsy hianarana ny raharaha miaramila.

2. Pendant la durée du service militaire du travailleur et 2. Mandritra ny fotoana anaovan’ny mpiasa ny raharaha
pendant les périodes d'instruction militaire auxquelles il miaramila ary mandritra ny fotoana ianaran’ny mpiasa
est astreint. ny raharaha miaramila izay tsy maintsy ataony.

3. Pendant la durée d'absence du travailleur en cas de 3. Mandritra ny fotoana tsy iasan’ny mpiasa noho ny
maladie dûment constatée par un médecin d'un service aretina mahazo azy izay voamarin’ny mpitsabo avy
médical interentreprises ou d'entreprise ou, à défaut, amin’ny sampan-draharaham-pitsaboana iraisan’ny
d'un médecin agréé, laquelle la durée est limitée à six orinasa na sampan-draharaham-pitsaboan’ny orinasa
(06) mois. Passé ce délai, l’employeur peut rompre le na , raha tsy misy izany dia hamarinin’ny mpitsabo
contrat de travail, mais doit régler tous les droits du eken’ny fanjakana, fotoana izay voafetra ho enina (6)
travailleur, dont notamment le préavis. volana. Raha dilaio fe- potoana io,dia afaka manapaka
ny fifanekena momba ny asa ny mpampiasa, nefa kosa
tsy maintsy mandoa amin’ny mpiasa ny zony rehetra,
4. Pendant la durée d'absence de la mère ou isan’ izany indrindra indrindra ny fampilazana mialoha.
éventuellement du père, dans la limite de deux (02)
mois, en cas de maladie ou d’hospitalisation d'un 4. Mandritra ny fotoana tsy iasan’ny reny na ny ray ,
enfant au sens du Code de Prévoyance Sociale sous fotoana izay voafetra ho roa (2) volana , raha marary
réserve de présentation d’un certificat médical justifiant na miditra hopitaly ny zanany araka ny hevitry ny
la présence obligatoire de la mère ou éventuellement Fehezan-dalàna momba ny fiahiana ara-tsosialy, raha
du père. Passé ce délai de deux mois, l’employeur toa ka mampiseho taratasy fanamarinana avy amin’ny
4
peut rompre le contrat de travail, mais doit régler tous dokotera izay manamarina fa tsy maintsy ilaina ny
les droits du travailleur, dont notamment le préavis. fanatrehan’ny reny na ny ray. Raha dila io fe-potoana
roa volana io dia afaka manapaka ny fifanekena
momba ny asa ny mpampiasa, nefa kosa tsy maintsy
mandoa amin’ny mpiasa ny zony rehetra, isan’ izany
5. En cas de participation du travailleur à une compétition indrindra indrindra ny fampilazana mialoha.
sportive nationale ou internationale, dûment attestée
par Le Ministère chargé du sport et les fédérations 5. Raha mandray anjara amin’ny fifaninanam-pirenena na
respectives. La durée de préparation (stage ou iraisam-pirenena ny mpiasa, izay nohamarinin’ny
formation) de la compétition nationale ou internationale minisitera misahana ny fanantanjahatena sy ny
entre en compte dans la durée de suspension du federasiona avy ara-dalàna. Tafiditra ao anatin’ny
contrat. Pour les sportifs qualifiés de haut niveau, les faharetan’ny fihantonan’ny fifanekena ny fotoana
conditions prévues par les dispositions de la Loi relative fanomanana (fianarana na fiofanana) ny fifaninanam-
à l'organisation et à la promotion des activités pirenena na iraisam-pirenena. Ho an’ny mpanao
physiques et sportives sont appliquées par la fanantanjahantena avo lenta, ny fepetra voalazan’ny
conclusion de conventions entre le Ministère chargé du Lalàna mikasika ny fandaminana sy ny
Sport et les organismes publics ou privés concernés. fampiroboroboana ny fanetsiketsehana ara-batana sy
ara-panatanjahatena dia ampiharina araka ny fehin-
teny ifanarahan’ny Minisitera misahana ny
fanatanjahantena sy ireo antokon-draharaharaha
miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana
6. Pendant l'absence du travailleur appelé à des fonctions voakasika
électives. Dans ce cas, la suspension du contrat de
travail ne dépasse pas un mandat. Passé ce délai, 6. Mandritra ny fotoana tsy iasan’ny mpiasa antsoina
l’employeur peut rompre le contrat de travail, mais doit hanatanteraka asa maha-olom-boafidy. Tsy mihoatra
régler tous les droits du travailleur, dont notamment le ny fotoam-piasana iray ny fihantonan’ny fifanekena
préavis. momba ny asa amin’izay tranga izay. Raha dila io fe-
potoana io,dia afaka manapaka ny fifanekena momba
ny asa ny mpampiasa nefa kosa tsy maintsy mandoa
amin’ny mpiasa ny zony rehetra, isan’ izany indrindra
7. En cas de mise en chômage technique des travailleurs, indrindra ny fampilazana mialoha.
durée limitée à six (06) mois. Toutefois, le travailleur
peut rompre le contrat sans préavis après trois mois. Le 7. Raha alefa tsy hiasa noho ny antony teknika ao
chômage technique se définit comme étant toute anatin’ny fotoana voafetra enina (6) volana ny
interruption collective du travail résultant de causes mpiasa.Na izany aza, afaka manapaka ny fifanekena
conjoncturelles ou accidentelles telles que des tsy misy fampilazana mialoha aorian’ny telo (3) volana
accidents survenus aux matériels, une interruption de ny mpampiasa. Ny tsy fiasana noho ny antony teknika
la force motrice, un sinistre, une pénurie accidentelle dia faritana ho toy ny fiatoana iombonana eo amin’ny
de matières premières, d’outillage et moyens de asa noho ny toe-draharaha misy iainana na noho ny
transport. Le chômage technique cesse dès la voina, toy ny fahasimbana mitranga amin’nireo
disparition du ou des motifs invoqués par l’employeur. fitaovana, fahatapahan’ny hery manetsika, ny loza voa-
Passé le délai de six mois, le contrat est considéré janahary, tsy fisiana tsy nahy eo amin’ny akora , ny
comme rompu et l’employeur doit régler les droits du fiasana sy ny fitaovam-pitaterana. Mijanona ny tsy
travailleur, dont notamment le préavis et l’indemnité de fiasana noho ny antony teknika rehefa tsy misy intsony
licenciement. ireo antony izay nolazain’ny mpampiasa ireo. Rehefa
dila ny fe-potoana enina (6) volana , dia heverina fa
tapaka avy hatrany ny fifanekena ka tsy maintsy
aloan’ny mpampiasa amin’ny mpiasa ny zony rehetra ,
isan’ izany indrindra indrindra ny fampilazana mialoha
8. Durant la période d’arrêt de travail consécutive à un sy ny tambim-pandroahana.
accident de travail ou à une maladie professionnelle.
8. Mandritra ny fotoana iatoan’ny asa noho ny loza
9. Pendant la durée d'une grève licite. vokatry ny asa na aretina vokatry ny asa.

9. Mandritra ny fe-potoana faharetan’ny fitokonana ara-


10. En cas de réquisition d'emploi prévue par la législation dalàna.
en vigueur.
10. Raha misy fitakiana asa voalazan’ny lalàna manan-
11. Pendant la durée de la détention préventive du kery.
travailleur ayant bénéficié d'une décision judiciaire de
non-lieu, de relaxe ou d’acquittement pur et simple ou 11. Mandritra ny faharetan’ny fotoana fitanana am-ponja
au bénéfice du doute. La réintégration du travailleur vonjimaika ny mpiasa izay nahazo fanafoanana didim-
est, dans ce cas, obligatoire. Si la détention se pitsarana,famotsorana noho ny tsy fisian’ny antony
prolonge au-delà de 14 mois, l’employeur peut rompre anenjehana azy , na afaka madiodio tsotra izao na koa
le contrat de travail, mais doit régler tous les droits du noho ny fisalasalàna.Tsy maintsy ataon’ny mpampiasa
travailleur, dont notamment le préavis. ny mamerina indray ny mpiasa hiasa ao aminy
amin’izay tranga izay. Raha mihoatra ny 14 volana ny
fitanana am-ponja dia afaka manapaka ny fifanekena
amin’ny asa ny mpampiasa nefa tsy maintsy mandoa
amin’ny mpiasa ny zony rehetra, isan’izany indrindra
indrindra ny fampilazana mialoha.

Article 14- Dans les cinq premiers cas prévus à l’article Andininy 14- Amin’ireo tranga dimy voalohany voalaza ao
précédent, l’employeur est tenu de verser au travailleur, pendant la amin’ny andininy etsy ambony, mandritra ny fotoana ihantonan’ny
durée de la suspension, une indemnité dénommée «indemnité de fifanarahana, ny mpampiasa dia tsy maintsy mandoa amin’ny mpiasa
suspension», égale au montant de sa rémunération, dans la limite de ny tamby izay antsoina hoe «tambim-pihantonana» mitovy amin’ny
un (01) mois, si la durée normale de préavis est inférieure à ce délai et tentin’ny karamany tsy mihoatra ny iray (1) volana, raha toa ny
dans la limite normale du préavis dans les autres cas. faharetan’ny fampilazana mialoha ara-dalàna ka latsak’io fe-potoana io,
ary hatramin’ny fetran’ny fampilazana mialoha amin’ny tranga hafa.

5
Un décret pris en Conseil de Gouvernement après avis du Conseil Didim-panjakana raisina amin’ny Filan-kevitry ny Governemanta rehefa
National du Travail en fixera les conditions et modalités de nakàna ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no hamaritra
jouissance. ny fepetra sy ny fombafomba hahazoana izany tambim-pihantonana
izany.

Article 15- Les travailleurs atteints d'une maladie de longue durée Andininy 15- Ny mpiasa tratry ny aretina mandritra ny fotoana
dont le traitement nécessite une période d’arrêt de travail de plus de maharitra, rehefa nozahan’ny mpitsabo eken’ny Fanjakana, ka mila
six (06) mois, après avis du médecin agréé, et dont la liste est fixée fotoana fitsaboana tsy maintsy itsaharana amin’ny asa mihoatra ny
par arrêté conjoint du Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé enina (6) volana, izay ny lisitra dia feran’ny Minisitera misahana ny Asa
de la Santé, perçoivent une indemnité dont les conditions et les sy ny Minisitra misahana ny Fahasalamana miaraka , dia mandray
modalités sont fixées par le Code de Protection Sociale et ses textes tambin-karama izay ny fepetra sy ny fombafomba dia faritan’ ny
d’application. Fehezan-dalàna momba ny fiahiana ara-tsosialy sy ny rijan-teny
fampiharana.

Section 3 Sokajy 3
De la rupture du contrat de travail Ny amin’ ny fahatapahan’ny fifanekena
momba ny asa

Article 16- Le contrat du travail est rompu pour quatre (04) Andininy 16- Tapaka ny fifanarahana momba ny asa amin’ireto
causes : antony (4) efatra ireto :

 Du fait de l'employeur, par le licenciement ;  Fandroahana avy amin’ny mpampiasa ;

 Du fait du travailleur, par la démission ;  Fametraham-pialana avy amin’ny mpiasa ;

 Par accord de volontés des parties ;  Fifanarahana an-tsitrapo eo amin’ny andaniny sy ny ankilany ;

 En cas de force majeure laissée à l'appréciation de la juridiction  Trangan-javatra tsy azo anoharana izay apetraka amin’ny
compétente. fitsarana mahefa ny fandinihana azy.

Article 17- Le contrat de travail à durée déterminée ne peut Andininy 17- Tsy azo tapahina alohan’ny fotoana noho ny
cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties, que dans sitrapon’ny iray amin’ny mpifanaiky fotsiny ny fifanakena ho amin’ny
les cas prévus au contrat et dans les cas de faute lourde prévus dans fe-potoana voafaritra raha tsy amin’ny tranga voalazan’ny fifanekena
le règlement intérieur ou, à défaut, laissés à l'appréciation de la sy raha toa misy fahadisoana bevava voalazan’ ny fitsipika anaty na,
juridiction compétente. raha tsy misy izany, apetraka amin’ny fandinihan’ny fitsarana mahefa.

Article 18- Le contrat à durée indéterminée peut cesser par la Andininy 18- Azo tapahina noho ny sitrapon’ny iray amin’ny
volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un mpifanaiky ny fifanekena ho amin’ny fe-potoana tsy voafaritra. Izany
préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture. fanapahana izany dia miankina amin’ny fampilazana mialoha avy
amin’ny andaniny izay mandray ny fanapahan-kevitra hanapaka ny
fifanekena.

La rupture d'un contrat à durée indéterminée peut intervenir sans Azo atao ny manapaka tsy misy fampandrenesana mialoha ny
préavis en cas de faute lourde prévue dans le règlement intérieur ou, à fifanekena ho amin’ny fe-potoana tsy voafaritra raha toa ka misy
défaut, laissée à l'appréciation de la juridiction compétente. fahadisoana bevava voalazan’ny fitsipika anaty na ,raha tsy misy
izany, apetraka amin’ny fandinihana ataon’ny fitsarana mahefa.

Sauf en cas de faute lourde, toute rupture de contrat à durée Ankoatry ny hadisoana bevava,izay rehetra fanapahana fifanekena ho
indéterminée sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été amin’ny fe-potoana tsy voafaritra tsy nanaovana fampilazana mialoha
intégralement observé emporte obligation pour la partie responsable na koa ny fe-potoan’ny fampilazana mialoha ka tsy nohajaina
de la rupture de verser à l'autre partie une indemnité dont le montant manontolo, ny andaniny tompon’andraikitra amin’ny fanapahana dia tsy
correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont maintsy mandrotsaka amin’ny ankilany hafa, tambin-karama izay ny
aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas habetsahany dia mifanandrify amin’ny karama sy ny tombontsoa
été effectivement respecté. rehetra isan-karazany tokony ho azon’ilay mpiasa nandritry ny fe-
potoan’ny fampilazana mialoha tena nohajaina.

Article 19- En l’absence de convention collective, un Décret pris Andininy 19- Raha tsy misy ny fifanarahana iombonana dia
après avis du Conseil National du Travail détermine les conditions et didim-panjakana raisina rehefa nakàna ny hevitry ny Filankevi-
la durée du préavis ainsi que les droits et obligations des deux parties Pirenena momba ny Asa no mamaritra ny fepetra sy ny fotoana
en matière de préavis. fampilazana mialoha ary koa ny zo sy ny andraikitry ny andaniny sy ny
ankilany mikasika ny fampilazana mialoha.

Pendant la durée du préavis, l'employeur est tenu de délivrer au Mandritry ny fotoana fampilazana mialoha, ny mpampiasa dia tsy
travailleur, à la date de la notification de la rupture, une attestation maintsy manome an’ilay mpiasa, amin’ny vaninandro
provisoire d'emploi sous peine de dommages intérêts. ampahafantarana ny fahatapahan’ny fifanekena, taratasy
fanamarinana vonjimaika momba ny asa , mba tsy handoavana onitra

Article 20- La rupture est abusive lorsqu'elle est effectuée sans Andininy 20- Tsy ara-dalàna ny fanapahana raha toa natao tsy
motif légitime, sans cause réelle et sérieuse. misy antony ara-drariny, mazava sy mitombina.

Sont particulièrement abusifs les licenciements : Lazaina manokana fa tsy ara-dalàna ny fandroahana :

 Non conformes aux procédures définies par le Code, la  tsy mifanaraka amin’ny paika arahina voasoritra ao amin’ny
convention collective et les règlements intérieurs ; Fehezan-dalàna , fifanarahana iombonana ary ny fitsipika
anatiny ;

 effectués sans raisons professionnelles valables ou assortis de  atao tsy misy antony arak’asa mitombina na ampifandraisina
motifs fallacieux ; amin’ny antony tsy marina ;

 Motivés par les opinions du travailleur ou son appartenance à un  noho ny antony miankina amin’ny hevitry ny mpiasa na ny noho
syndicat. ny maha mpikambana azy amina sendikà ;
6
Outre les cas cités ci-dessus, il appartient au juge d'apprécier le Ankoatr’ireo tranga voatanisa etsy ambony ireo, dia anjaran’ny
caractère abusif ou non du licenciement. mpitsara no mandinika ny maha ara-dalàna na tsia ny fandroahana

Toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu à des Ny fanapahana tsy ara-dalàna rehetra ny fifanekena momba ny asa
dommages intérêts laissés à l'appréciation de la juridiction dia mitarika fandoavana onitra izay apetraka amin’ny fandinihan’ny
compétente. Il appartient à la partie auteur de la rupture d'établir que fitsarana mahefa. Anjaran’ny andaniny nanapaka no manaporofo fa
celle-ci est légitime. ara-dalàna ny fanapahana.

Article 21- La partie qui prend l'initiative de rompre le contrat de Andininy 21- Ny andaniny izay nahatonga ny fanapahana ny
travail doit notifier à l'autre partie sa décision écrite avec indication des fifanekena momba ny asa dia tsy maintsy mampahafantatra ny
motifs sur lesquels elle se fonde et la transmettre par tous les moyens ankilany an-tsoratra ny fanapahan-keviny miaraka amin’ny filazana ny
probants à celle-ci. antony ifotorany ary mampita izany aminy amin’ny fomba rehetra
ahafahana manamarina izany

La date de réception de la lettre de licenciement ou de démission fixe Ny vaninandro naharaisana ny taratasy fandroahana na fametraham-
le point de départ du préavis. pialana no mametra ny fiantombohan’ny fampilazana mialoha.

Est irrecevable toute présentation de nouveau motif de rupture après Tsy azo raisina intsony ny fanehoana antony vaovao momba ny
la date de notification. fanapahana,aorian’ny vaninandro fampandrenesana.

Article 22- L'employeur envisageant de licencier un travailleur, en Andininy 22- Ny mpampiasa mihevitra ny handroaka mpiasa,
l'absence d'un Conseil de Discipline au sein de l'entreprise, doit raha tsy misy Filankevitra momba ny fitsipi-pifehezana ao amin’ny
respecter le droit à la défense de celui-ci, notamment par l'information orinasa, dia tsy maintsy manaja ny zon’ny mpiasa hiaro tena, indrindra
écrite préalable de l'intéressé sur les motifs de licenciement, par la indrindra amin’ny alalan’ny fampahafantarana an-tsoratra mialoha
communication du dossier des faits reprochés s'il en fait la demande ataon’ilay voakasika momba ny anton’ny fandroahana, sy amin’ny
ainsi que par la présentation de ses moyens de défense et son alàlan’ny fampitàna ny antontan-taratasy mirakitra ny fiampangàna azy,
assistance par une personne de son choix. raha mangataka izany izy, ary koa amin’ny alàlan’ny famoahany ny
fiarovantenany sy ny fanampian’ny olona iray izay nofinidiny.

Le licenciement qui doit être notifié par écrit ouvre droit pour le Ny fandroahana izay tsy maintsy ampahafantarana an-tsoratra dia
travailleur : miteraka zo ho an’ny mpiasa hahazo:

 Au solde du salaire à la date de départ de l’entreprise ;  ny ambin-karama amin’ny vaninandro ialany ao amin’ny orinasa ;

 A l'indemnité compensatrice de congé non pris avant la rupture ;  ny tambin-karama fanonerana ny fialan-tsasatra tsy noraisina
talohan’ny fahatapahan’ny fifanekena ;

 A un préavis calculé conformément aux dispositions en vigueur,  fampilazana mialoha kajiana araka ny fepetra manan-kery, raha
sauf en cas de faute lourde; tsy hoe ka misy hadisoana bevava ;

 A la délivrance d'un certificat de travail.  taratasy fanamarinana ny niasàna.

L’employeur est tenu de régler les droits visés à l’alinéa 2 ci-dessus Tsy maintsy efain’’ny mpampiasa avy hatrany amin’ny fotoana
dès la cessation de travail. itsaharana amin’ny asa ireo zo voalazan’ny andalana faha-2 etsy
ambony.

Le salarié peut librement démissionner. Toutefois, il est tenu d’indiquer Afaka mametra-pialana malalaka ny mpiasa. Na izany aza, tsy maintsy
le motif de sa décision et de procéder préalablement à la passation si manome ny anton’ny fanapahan-keviny izy ary koa hanao mialoha ny
l'employeur l'exige. famindran-draharaha raha takian’ny mpampiasa izany.

Article 23- Toute rupture du contrat de travail pour cause de Andininy 23- Izay rehetra fanapahana fifanekena momba ny asa
harcèlement sexuel ou moral est imputable à la partie auteur de l'acte. noho ny fanararaotana ara-nofo na ara-tsaina dia zakain’ny andaniny
Il appartient à la partie requérante de fournir les preuves de l'acte par tompo-marik’ilay fihetsika .Anjaran’ny ankilany mpitaraina no mitondra
tous les moyens. porofo amin’ny fomba rehetra ny nisian’ilay fihetsika.

La rupture pour cause de harcèlement sexuel ou moral peut donner Ny fahatapahan’ny fifanekena noho ny antony fanararaotana ara-nofo
lieu à la partie victime des dommages et intérêts fixés par la juridiction na ara-tsaina dia mitarika fahazoan’ny olona tra-pahavoazana onitra sy
compétente à la charge de l’auteur de l’acte. tombon-tsoa izay feran’ny fitsarana mahefa ka ny tompo-marik’ilay
fihetsika no mizaka izany
Article 24- Le licenciement pour motif économique est un Andininy 24- Ny fandroahana noho ny antony ara-toekarena dia
licenciement provoqué par des difficultés économiques ou de mutation fandroahana vokatry ny fahasahiranana ara-toekarena na ny fiovan’ny
technologique. Il peut être collectif ou individuel. teknolojia. Izany dia mety ho isam-batan’olona na itambarambe.

Article 25- Le licenciement pour motif économique doit suivre la Andininy 25- Ny fandroahana noho ny antony ara-toekarena dia
procédure ci-après : tsy maintsy manaraka ireto paika manaraka ireto :

 L’employeur doit au préalable consulter le Comité d’Entreprise  Ny mpampiasa dia tsy maintsy maka mialoha ny hevitry ny
et/ou, à défaut, les délégués du personnel sur la mesure projetée komitin’ny orin’asa sy/ na, raha tsy misy izany, solontenan’ny
et leur fournir tous les renseignements sur les motifs, la situation mpiasa, mikasika ny fepetra ho raisiny, ary manome azy ireo ny
financière de l’entreprise, le plan de redressement projeté, la liste tsara ho fantatra rehetra momba ny antony, ny toe-bolan’ ny
du personnel concerné par catégorie professionnelle, la priorité orinasa, ny drafi-panarenana nokasaina, ny lisitry ny mpiasa
de réembauche et l’évolution de l’emploi dans l’entreprise. voakasika isaky ny sokajin’asa, ny laharam-pahamehana amin’ny
fandraisana hiasa indray ary ny fivoaran’ny asa ao anatin’ny
orinasa.

 un procès-verbal est établi à l'issue de cette réunion qui fait par la  Anaovana fitànana an-tsoratra izany fivoriana izany ary atao
suite l'objet d'affichage à l'intention du personnel de l'entreprise. peta-drindrina avy eo ho fantatry ny mpiasan’ny orinasa rehetra.

7
 Dans les vingt (20) jours qui suivent, le Comité d’Entreprise et/ou  Milaza ny fepetra horaisina sy manome ny heviny amin’ny
les délégués du personnel se prononcent sur la mesure projetée mpampiasa ao anatin’ny roapolo (20) andro aorian’ny fivoriana ny
et donnent leur avis. komitin’ ny orinasa sy/na ny solontenan’ny mpiasa.

 L’inspecteur du travail est saisi obligatoirement à la diligence de  Tsy maintsy mampandre ny Inspecteur du travail ny mpampiasa
l’employeur qui doit joindre à sa demande le procès verbal de ka tsy maintsy ampiarahiny amin’ny fangatahany ny fitanana an-
consultation contenant l’avis du Comité d’Entreprise et / ou des tsoratra fakan-kevitra izay mirakitra ny hevitry ny komitin’ny
délégués du personnel, ainsi que la liste du personnel touché par orinasa sy/na ny solontenan’ny mpiasa ary koa ny lisitry ny
la compression et toutes autres pièces nécessaires. Il émet son mpiasa voakasiky ny fampihenana sy ny singan-taratasy rehetra
avis dans les quinze jours qui suivent la saisine. hafa ilaina momba izany. Manome ny heviny ao anatin’ny dimy
ambin’ny folo andro aorian’ny fangatahana izy

 A défaut du Comité d’Entreprise ou de délégués du personnel,  Raha tsy misy komitin’ ny orinasa na solontenan’ny mpiasa dia tsy
l’Inspecteur du Travail est saisi obligatoirement à la diligence de maintsy ampandrenesin’ny mpampiasa ny amin’ny fepetra
l’employeur sur la mesure projetée. Il émet son avis dans les heveriny hampiharina ny Inspecteur du travail. Manome ny heviny
quinze jours qui suivent la saisine. ao anatin’ny dimy ambin’ny folo andro aorian’ny
fampandrenasana izy.

Article 26- La liste du personnel touché par la compression doit Andininy 26- Ny lisitry ny mpiasa voakasiky ny fampihenana
être établie par l'employeur en consultation avec les délégués du mpiasa dia tsy maintsy ataon’ny mpampiasa amin’ny alalan’ny fakana
personnel. Elle doit respecter, par catégorie professionnelle, un ordre ny hevitry ny solontenan’ny mpiasa.Tsy maintsy manaja ny sokajy
de licenciement conforme aux stipulations du plan social convenu en amin’ny asa, ny filaharana eo amin’ny fandroahana araka ny
la matière dans le cadre des conventions collectives ou, à défaut, voalazan’ny drafitra ara-tsosialy nifanarahana mikasika izany, ao
tenant compte : anatin’ny fifanarahana iombonana na, raha tsy misy izany, amin’ny
fijerena ny :

 de l'ancienneté de service dans l'entreprise ;  Fahelàna amin’ny asa tao amin’ny orinasa ;

 des valeurs professionnelles, compétences techniques et  Fahaiza ara-kasa, fahaizana ara-teknika ary fahatsiarovan-tena
conscience professionnelle amin’ny asa ;

 des charges de famille.  Andraikitra ara-pianakaviana.

En cas de désaccord des deux parties sur la liste du personnel touché Raha tsy misy fifanarahana eo amin’ ny roa tonta momba ny lisitry ny
par la mesure projetée, l'inspecteur du travail décide en application de mpiasa voakasiky ny fepetra kasain-katao, ny Inspecteur du travail no
ces critères dans les quinze jours qui suivent sa saisine. manapaka ho fampiharana ireo fepetra ireo ao anatin’ny dimy ambin’ny
folo andro aorian’ny fametraham-pitarainana,.

Passé ce délai, le silence de l’Inspecteur du Travail vaut approbation Raha dila io fe-potoana io, ny fahanginan’ny Inspecteur du travail dia
de la liste. midika ho fankatoavana ny lisitra.

Article 27- Les difficultés économiques et la mutation Andininy 27- Ny fahasahiranana ara-toekarena sy ny fiovan’ny
technologique peuvent également entraîner des modifications teknolojia dia mety ihany koa hiteraka fanovàna fototra eo amin’ny
substantielles du contrat individuel se traduisant soit par un fifanekena isam-batan’olona izay midika na ho fandroahana na
licenciement, soit par une mutation. fanovàn-toerana.iasana

Le licenciement individuel pour motif économique suit la procédure de Manaraka ny paikan’ny fandroahana voalazan’ny andininy faha 21 sy
licenciement prévue aux articles 21 et 22 du présent Code. faha 22 amin’ ity fehezan-dalàna ity ny fandroahana isam-batan’olona
noho ny antony ara-toekarena.

La modification substantielle des clauses du contrat pour motif Nyfanovàna mavesa-danja amin’ny teny fameperana voalazan’ny
économique se conforme aux procédures ci-après : fifanekena noho ny antony ara-toekarena dia manaraka ireto paika
manaraka ireto :

 Les modifications sont notifiées par écrit au travailleur concerné à  Ampahafantarin’ny mpampiasa  an-tsoratra ny mpiasa voakasika
la diligence de l'employeur ; ny fanovana ;

 Le travailleur doit émettre son avis dans un délai de quinze (15)  Tsy maintsy manome ny heviny ao anatin’ny dimy ambin’ny folo
jours à compter de la date de la réception de la lettre de (15) andro manomboka amin’ny vaninandro andraisana ny
notification ; taratasy fampandrenesana ny mpiasa ;

 Passé ce délai, le silence du travailleur vaut acceptation des  Raha dila io fe-potoana io, ny fahanginan’ilay mpiasa dia midika
novations apportées au contrat. Il en est de même si le travailleur ho fanekena ny fanovàna atao amin’ny fifanekena.Torak’izany koa
a manifesté à temps sa volonté d'accepter les modifications ; raha manome ny fanekeny ara-potoana ny amin’ny fanovàna ilay
mpiasa ;

 la rupture du contrat est imputable à l'employeur si le travailleur  Ny fahatapahan’ny fifanekena dia zakain’ny mpampiasa raha toa
refuse les novations proposées et ce dernier bénéficie des droits ilay mpiasa ka mandà ny fanovana nokasaina ary ity farany dia
accordés aux travailleurs licenciés pour motif économique. mahazo ny zo omena ireo mpiasa voaroaka noho ny antony ara-
toekarena.

Article 28- Sauf dispositions plus favorables du contrat individuel Andininy 28- Raha tsy misy fepetra mahasoa kokoa ao amin’ny
ou des conventions collectives, tout travailleur licencié pour motif fifanekena isam-batan’olona na fifanarahana iombonana, izay mpiasa
économique ou pour cessation d'activité de l'entreprise bénéficie d'une noroahina noho ny antony ara-toekarena na noho ny fijanonan’ny asa
indemnité de licenciement calculée à raison de dix jours de salaire par ao amin’ny orin ’asa dia mahazo tambim-pandroahana kajiana ho
année complète de service, sans que le total puisse excéder six (06) karama folo andro isaky ny taona feno iray niasàna , nefa tsy mahazo
mois de salaire. mihoatra ny karama enina(06) volana ny fitambaran’ireo.
8
Cette indemnité, calculée sur la base du dernier salaire perçu lors du Io tambin-karama io izay kajiana avy amin’ny fototry ny karama farany
licenciement compte tenu de tous les avantages et accessoires noraisina tamin’ny fandroahana miaraka amin’ny tombontsoa sy ny
n'ayant pas le caractère de remboursement de frais, ne se confond kojakojany rehetra tsy manan’endrika fanonerana dia tsy tokony
pas avec l'indemnité de préavis, ni avec l'indemnité compensatrice de hafangaro amin’ny tambin-karama amin’ny fampandrenesana mialoha
congé payé, ni avec les dommages intérêts pour licenciement abusif. na ny tambim-panonerana ny fialan-tsasatra aloa vola na koa ny
onitra noho ny fandroahana tsy ara-drariny.
Article 29- Le privilège établi par les articles 68 et suivants de la Andininy 29- Mihatra amin’ny tambin-karama voalazan’ny
présente Loi s'étend aux indemnités prévues à l'article 29, à andininy faha-29 sy amin’ ny tambin’ny fampandrenesana mialoha ary
l'indemnité de préavis ainsi qu'aux dommages intérêts prévus à koa ny onitra voalazan’ny andininy faha-17 ny tombondahiny
l'article 17. voalazan’ny andininy faha-68 sy ny manaraka amin’ity lalàna ity.

Article 30- L'employeur doit obligatoirement, à la cessation du Andininy 30- Amin’ny fotoana ahatapahan’ny fifanekena momba
contrat de travail, délivrer au travailleur, sous peine de dommages ny asa, ny mpampiasa dia tsy maintsy, mba tsy handoavana onitra,
intérêts, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son manome ny mpiasa taratasy fanamarinana ny niasàny, izay manondro
entrée, celle de son départ, la nature de l'emploi ou des emplois fotsiny ihany ny vaninandro nidirany niasa, ny vaninandro nitsaharany,
successivement occupés, les périodes pendant lesquelles ces emplois ny karazan’asa na ny asa nifandimby natao, ny vanim-potoana
ont été tenus et les catégories professionnelles correspondantes. niandraiketana ireny asa ireny ary ny sokajy amin’ny asa mifanandrify
amin’izany.

Pendant la durée du préavis, l'attestation provisoire d'emploi prévue à Mandritra ny fotoana fampandrenesana mialoha dia tsy maintsy omena
l'article 18, alinéa 2, comportant les énonciations prévues à l'alinéa ci- ny mpiasa ilay taratasy fanamarinana vonjimaika ny niasana
dessus, doit être délivrée au travailleur sous peine de dommages voalazan’ny andininy faha-18, andalana faha-2, izay mirakitra ireo
intérêts. filazana voalazan’ny andàlana etsy abony mba tsy handoavana onitra.

Le certificat et l'attestation sont exempts de tout droit de timbre et Ny taratasy fanamarinana ny niasàna dia tsy andoavana hajia sy hetra.
d'enregistrement.
CHAPITRE II TOKO FAHA II
DES CATEGORIES PARTICULIERES DE CONTRAT NY AMIN’NY KARAZANA FIFANEKENA MANOKANA

Sokajy 1
Section 1 Ny amin’ny fianarana asa
De l’apprentissage

Article 31- Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef Andininy 31- Ny fifanekena fianarana asa dia ny fifanekena
d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un ifanaovan’ny lehiben’ny toeram-piasana ara- indostrialy, ara-barotra na
façonnier ou toute personne exerçant une profession libérale s'engage ara-pambolena, mpanao asa tanana na izay olona rehetra manao asa
à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique mahaleontena, hanome na hampanome fiofanana arak’asa aman-
et complète à une autre personne, appelée apprenti et par lequel draharaha mirindra sy feno ho an’olona hafa iray antsoina hoe
celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle mpianatra asa, ka izy io, ho valin’izay ,dia manaiky ny hanaraka ireo
recevra et à exécuter les ouvrages qui lui sont confiés en vue de son toro-marika izay homena azy sy hanatanteraka ny asa ankinina aminy,
apprentissage. hahatomombana ny fianarany.

Le contrat doit être constaté par écrit à peine de nullité. Mba tsy ahafoana azy,ny fifanekena dia tsy maintsy zahana fototra
an-tsoratra..

Il est signé par le maître et les parents ou le tuteur de l'apprenti ou Ny fifanekena dia soniavin’ny mpampianatra na ny ray aman-dreny na
leurs représentants si l'apprenti est mineur, par l'apprenti, si celui-ci ny mpiantoka ny mpianatra asa, na ny solonten’izy ireo raha mbola tsy
est majeur. ampy taona ilay mpianatra asa, ary soniaviny raha toa izy ka efa
ampy taona

Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. Tsy andoavana hajian-ketra sy saram-panoratana amin’ny bokim-
panjakana ny fifanekena

Article 32- Aucun employeur ne peut engager un apprenti Andininy 32- Tsy misy mpampiasa mahazo mandray mpianatra
qu'après visa du contrat d’apprentissage par l'inspecteur du travail du asa raha tsy efa nahazo fanamarinam-pifanekena avy amin’ny
ressort. Inspecteur du travail eo amin’ny fari-piadidiana

Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe : Didim-panjakana raisina rehefa nahazoana ny hevitry ny Filankevi-
Pirenena momba ny Asa no mametra ny :

 les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément ;  Fepetra fanomezana sy fisintonana ny fankatoavana;

 les conditions de fond, de forme et les effets du contrat  Fepetra momba ny votoatiny, ny endrika isehoany ary ny vokatry
d'apprentissage ; ny fifanekena fianarana asa ;

 les cas et les conséquences de sa résiliation ;  Ny tranga sy ny vokatry ny fanafoanana izany ;

 le pourcentage d'apprentis admis par rapport au nombre total des  Ny isan-jaton’ny mpianatra asa raisina mitaha amin’ny isan’ny
travailleurs. mpiasa manontolo.

Article 33- L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la Andininy 33- Ny mpampiasa dia manaiky hampanaraka
formation pratique en lui confiant notamment les tâches et les postes fiofanana atrik’asa mivantana ny mpiofana amin’ny fampiandraiketana
de travail permettant l'exécution des opérations ou des travaux, objet azy indrindra indrindra ny asa atao sy toerana tazonina ahafahany
de l'apprentissage. L'apprenti agit donc en qualité de préposé. En cas manantanteraka ny lahasa na asa, ary anton’ny fianarana. Amin’izany,
de besoin, cette formation peut être assurée par un centre de ny mpianatra asa dia miasa amin’ny maha-mpanatanteraka azy. Raha
formation agréé par l'Etat. ilaina, izany fiofanana izany dia mety hiandraiketan’ny foibem-
piofanana nankatoavin’ny Fanjakana.

Dans ce cas, le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et Amin’ izany tranga izany, ny fotoana lanin’ny mpianatra asa amin’ny
aux activités pédagogiques du centre est considéré comme temps de fianarana sy ny asa ara-pedagojika atao ao amin’ny foibe dia heverina
travail. ho toy ny fotoana niasana.
Article 34- Le contrat d'apprentissage contient les conditions de 9
rémunérations, de nourriture et de logement de l'apprenti. Andininy 34- Ny fifanekena momba ny fianarana asa dia ahitana
ny fepetra amin’ny fanaramana, ny sakafo ary ny trano onenan’ ny
mpianatra asa.

Il est interdit aux apprentis de moins de dix-huit (18) ans d’effectuer Tsy azo atao mihitsy ny mampanao ora ambony ampanga ny
des heures supplémentaires. mpianatra asa latsaky ny valo ambiny folo taona.

Section 2 Sokajy 2
De l'engagement à l'essai Ny amin’ny fandraisana hanao andran’asa

Article 35- L’engagement ou le renouvellement de l’engagement Andininy 35- Tsy maintsy raketina an-tsoratra izay manondro
à l’essai doit être stipulé par écrit précisant au moins le poste à farafahakeliny ny toerana ho tazonina, ny faharetany ary ny karama sy
pourvoir, la durée, le salaire et la catégorie professionnelle. ny sokajy amin’ny asa ny fandraisana hanao andran’asa na ny
fanavaozana ny fandraisana hanao andran’asa

Ainsi, dans tout contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’essai Noho izany, amin’ ny fifanekena rehetra ho amin’ny fe-potoana
non stipulé par écrit est réputé inexistant. voafaritra na tsia, ny andran’asa tsy voarakitra an-tsoratra dia heverina
ho tsy misy.

Article 36- Le contrat d’engagement à l’essai ne peut pas Andininy 36- Tsy mahazo mihoatra ny enina (6) -volana ny
excéder six (06) mois. Il est renouvelable une seule fois. fifanekena hanao andran’asa. Azo havaozina indray mandeha izany.

Le stage entrant dans un cycle de formation professionnelle ne peut Tsy azo ampitoviana amin’ny andran’asa ny fizarana asa tafiditra ao
être assimilé à un essai. Toutefois, il peut être effectué simultanément amina dingam- piofanana arak’ asa aman-draharaha iray. Na izany
avec l’essai. aza, dia azo tanterahina miaraka amin’ny andran’asa ny fizaran’ asa.

Article 37- Un Décret pris après avis du Conseil National du Andininy 37- Didim-panjakana raisina rehefa avy nakana ny
Travail détermine la forme et les modalités du contrat d'engagement à hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mamaritra ny endrika
l'essai ainsi que la durée de l'essai. sy ny fombafomba anaovana ny fifanekena andran’asa ary koa ny
faharetan’ny.andran’asa

Article 38- Le travailleur engagé à l’essai bénéficie des mêmes Andininy 38- Ny mpiasa voaray hanao andran’asa dia mizaka ny
conditions de travail et de protection sociale que les travailleurs fepetra momba ny asa sy ny fiarovana ara-tsosialy toy ny mpiasa efa
confirmés au même poste. voatazona eo amin’ny toerana iasana mitovy.

Article 39- Les dispositions des articles 10, 11, 15, 16 et 18 du Andininy 39- Ny fepetra voalazan’ny andininy faha 10,faha-
présent Code ne s'appliquent pas à l'engagement à l'essai, sauf 11,faha-15,faha-16 ary faha-18 amin’ity fehezan-dalàna ity dia tsy
convention contraire et sans que l'une ou l'autre des parties puisse mihatra amin’ny fanaovana andran’asa, raha tsy hoe misy fifanarahana
prétendre à une indemnité. mifanohitra amin’izany ary tsy afaka miandrandra tambin-karama na ny
ny andaniny na ny ankilany.

Le contrat d'engagement à l'essai est suspendu pendant la durée Ny fifanekena hanao andran’asa dia mihantona mandritra ny fotoana
d'absence du travailleur en cas de maladie dûment constatée par un tsy ahataongavan’ny mpiasa noho ny aretina izay tena nohamarinin’ny
médecin agréé, durée limitée à la période d'essai restant à courir. mpitsabo nahazo fankatoavana, fe-potoana voafaritra amin’ny fotoana
Pendant la durée de suspension, l'employeur est tenu de verser au anaovana ny andran'asa sisa tavela. Mandritra ny fotoana ihantonan’ny
travailleur dans la limite d'un (01) mois une indemnité égale au fifanekena, ny mpampiasa dia tsy maintsy mandoa amin’ny mpiasa
montant de sa rémunération. tambin-karama mitovy amin’ny tentin’ny karamany iray volana.

A l'expiration de la suspension, l'engagement à l'essai est prorogé Amin’ny fiafaran’ny fihantonana, ny fanaovana andran’asa dia
pour une durée correspondant à la durée de l'essai qui restait à courir halavaina mandritry ny fotoana mifanandrify amin’ny fe-potoan’ny
avant la suspension. andran’asa sisa tavela alohan’ny fihantonana.
Article 40- L’Inspecteur du Travail est habilité à constater tout Andininy 40- Ny Inspecteur du travail dia afaka mizaha fototra izay
abus dans le domaine de l’essai. mety ho fanararaotana rehetra eo amin’ny sehatry ny andran’asa..

Section 3 Sokajy 3
Travailleurs déplacés Ny mpiasa mifindra toerana

Article 41- Le travailleur déplacé est celui qui, pour Andininy 41- Ny mpiasa mifindra toerana dia izay voatendry
l'accomplissement du travail convenu, est appelé à s'installer de hipetraka mandritra ny fotoana maharitra amina toeram-piasàna hafa
manière durable dans un lieu de travail autre que sa résidence noho ny fonenany mahazatra, na any ivelan’ny firenena niaviany, mba
habituelle ou à l'extérieur de son pays d’origine. hanatanteraka ny asa nifanarahana.

Au moment de sa conclusion, le contrat de travail du travailleur Amin’ny fotoana andraiketana azy, ny fifanekena momba ny asa ho
déplacé doit, après visite médicale d'embauche de celui-ci, être an’ny mpiasa mifindra toerana dia tsy maintsy , aorian’ny fizaham-
constaté par un écrit et soumis au visa préalable de l'Inspection du pahasalamana fidirany hiasa ,zahana fototra an-tsoratra sy aroso
Travail du lieu d'embauche. Une copie du contrat visé doit être mialoha ho hamarinin’ny Inspecteur du travail eo amin’ny toerana
transmise au service de l'Emploi du lieu d'embauche. idirana hiasa. Ny dika mitovy iray amin’ny fifanekena nohamarinina
dia tsy maintsy alefa any amin’ny sampan-draharahan’ny
Fisahanan’asa eo amin’ny toerana nandraisana ny mpiasa.
Le contrat doit préciser que le logement ainsi que les frais aller et
retour du travailleur déplacé et des membres de sa famille sont à la Ny fifanekena dia tsy maintsy manondro mazava fa ny trano honenana
charge de l'employeur dans les limites fixées par un Décret pris après sy ny saran-dàlana mandroso sy miverin’ ny mpiasa mifindra toerana
avis du Conseil National du Travail. sy ny ankohonany dia raisin’ny mpampiasa andraikitra, arak’izay
feran’ ny didim-panjakana raisina rehefa avy nakany hevitry ny
Filankevi-Pirenena momba ny Asa.
Les frais de transport retour doivent être assurés par l'employeur en
cas de licenciement quel que soit le motif de la rupture évoqué. Tsy maintsy iantohan’ny mpampiasa ny saran-dalana miverina raha
misy ny fandroahana na inona na inona anton’ny fahatapahana
lazaina

Article 42- Le contrat de travail des travailleurs malgaches Andininy 42- Tsy maintsy anaovana fanamarinana mialoha avy
10
émigrés à l'extérieur du territoire doit faire l'objet d'un visa préalable du amin’ny sampan-draharaha misahana ny Fifindra-monina ao amin’ny
Service de la Migration du Ministère chargé de l'Emploi. Minisitera miandraikitra ny Fisahanan’asa ny fifanekena momba ny
asan’ ireo mpiasa malagasy mila ravin’ahitra any ivelany.

Il doit notamment prévoir que ces travailleurs sont soumis aux Ny fifanekena dia tsy maintsy ahitana indrindra indrindra fa ireo
législations du travail et de la sécurité sociale du lieu d’emploi. mpiasa ireo dia fehezin’ny lalàna momba ny asa sy ny fiahiana ara-
tsosialy eo amin’ny toerana hiasany.

Toute demande de visa du contrat du travail du travailleur déplacé Iantsorohan’ny mpampiasa izay ‘rehetra fangatahana ny fanamarinana
incombe à l'employeur. ny fifanekena momba ny asa ho an’ny mpiasa mifindra toerana.

Les formes et modalités d'établissement et du visa du contrat du Ny endrika , ny fombafomba andrafetana, ny fanamarinana ny
travail ainsi que les droits du travailleur déplacé sont fixés par Arrêté fifanekena momba ny asa ary koany zon’ny mpiasa mifindra toerana
du Ministre chargé de l'Emploi. dia faritan’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miandraikitra ny
Fisahana’asa.

Un Arrêté du Ministre chargé du Travail précise le modèle de contrat Didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miandraikitra ny Asa no manondro
de travail ainsi que la procédure de visa du contrat. ny modelin’ny fifanekena momba ny asa ary koa ny paika arahina
amin’ny fanamarinana ny fifanekena.

Article 43- Les étrangers ne peuvent occuper aucun emploi à Andininy 43- Tsy mahazo miasa eto Madagasikara ny vahiny raha
Madagascar sans l'autorisation préalable du Ministre chargé de tsy nahazo alalana mialoha avy amin’ny Minisitra miandraikitra ny
l'Emploi, après visa de leur contrat de travail par l'Inspecteur du Travail Fisahanan’asa, rehefa nahazo fanamarinana avy amin’ny Inspecteur
du lieu d'emploi. Un Décret pris après avis du Conseil National du du travail eo amin’ny toerana iasana ny fifanekena momba ny asany.
Travail détermine les modalités d'octroi d'autorisation d'emploi des Didim-panjakana raisina rehefa nahazo ny hevitry ny Filankevi-
travailleurs étrangers. Pirenena momba ny Asa no mamaritra ny fombafomba fanomezana
alàlana ny mpiasa vahiny hiasa.
Section 4 Sokajy 4
Du travailleur intérimaire Momba ny mpiasa mpisolo toerana vonjimaika

Article 44- Est considéré comme travailleur intérimaire tout Andininy 44- Heverina ho mpiasa mpisolo toerana vonjimaika ny
travailleur engagé pour remplacer provisoirement un titulaire à un mpiasa rehetra izay raisina mba hisolo vonjimaika ny tompon-toerana
poste pendant la durée d'absence de ce dernier n'excédant pas un iray mandritra ny fotoana tsy maha- eo azy ary tsy hihoatra ny (1) iray
(01) an. Les conditions d'intérim sont fixées d'accord parties sous taona. Ny fepetry ny fisoloan-toerana vonjimaika dia ifanarahan’ny roa
réserve des dispositions minimales fixées par les textes. tonta saingy tsy maintsy manaja ny fepetra farany kely faritan’ny rijan-
teny

Passé le délai de un (01) an, l'intérimaire est confirmé au poste. Rehefa dila ny herintaona (1), ny mpisolo toerana vonjimaika dia
raiketina eo amin’ilay toerana

L’intérim assuré par un membre du personnel ne doit pas dépasser six Ny fisoloan-toerana vonjimaika iandraiketan’ny mpiasa iray ao amin’ny
(06) mois. Passé ce délai, l’intérimaire est confirmé au poste. toeram-piasana dia tsy mahazo mihoatra ny enina (6) volana. Rehefa
dila io fe-potoana io, ny mpisolo toerana dia hamafisina ho raikitra
amin’ny toerany vaovao.

Section 5 Sokajy 5
Du travail à temps partiel Momba ny asa ampaham-potoana

Article 45- Est considéré comme salarié à temps partiel le Andininy 45- Heverina ho mpikarama ampaham-potoana ny
travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la mpiasa izay ny faharetan’ny asa isan-kerinandro dia latsaky ny ora
durée légale pour la même période. ara-dalàna ho amin’ny fotoana mitovy ihany.

Section 6 Sokajy 6
Du travailleur journalier Momba ny mpiasa karamaina isan’andro

Article 46- Est considéré comme travailleur journalier tout Andininy 46- Heverina ho mpiasa mpanao isan’andro izay rehetra
travailleur engagé de façon intermittente pour travailler journellement. mpiasa raisina amin’ny fomba mitsitapitapy mba hiasa tombok’andro.

Section 7 Sokajy 7
Du travailleur à domicile Momba ny mpiasa any an-trano

Article 47- Le travailleur à domicile est un travailleur au sens du Andininy 47- Ny mpiasa any an-trano arak’ ity Fehezan-dalàna ity
présent Code qui effectue un travail conformément aux instructions de dia mpiasa izay manatanteraka asa, araka ny toro-marika omen’ny
son employeur dans un lieu ou local de son choix mais n’appartenant mpampiasa azy, amin’ny toerana na trano finidiny saingy tsy an’ny
pas à ce dernier. mpampiasa.

Pour la détermination du statut des travailleurs à domicile, il n'y a pas Amin’ny famaritana ny satan’ny mpiasa mitondra any an-trano, tsy
lieu de rechercher : ilaina ny manadihady :

 s'il existe entre le travailleur et le donneur d'ouvrage un lien de  Raha misy fifandraisana ara-pifehezana amin’ny mpiasa sy ny
subordination juridique ; mpanome asa ;

 s'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du  Raha miasa eo ambany fanaraha-maso mivantana sy mitohy
donneur d'ouvrage ; ataon’ny mpanome asa izy ;

 si le local où le travailleur travaille et le matériel qu'il emploie lui  Raha an’ny mpiasa ny trano iasany sy ny fitaovana ampiasainy ;
appartient

 s'il procure lui-même les fournitures nécessaires.  Raha izy ihany no miantoka ny kojakoja ilaina.
11
Article 48-Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un Andininy 48- Ny mpiasa any an-trano izay mampiasa mpanampy,
auxiliaire, même à titre familial, est responsable de l'application à eny fa na dia amin’ny maha-mpianakavy aza, dia tompon’andraikitra
celui-ci des dispositions législatives et réglementaires applicables aux amin’ny fampiharana amin’io mpanampy io ny fepe-dalàna sy didy
salariés. amam-pitsipika ampiharina amin’ny mpikarama.

Le donneur d’ouvrage n’est pas solidairement responsable de Tsy miara-mizaka ny andraikitra amin’ny fampiharana ny fepe-dalàna
l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur amam-pitsipika manan- kery amin’ny mpanampy ny mpanome asa,
à un auxiliaire, même membre de sa famille, auquel le travailleur à eny fa na dia anisan’ny fianakaviany aza no nitadiavan’ny mpiasa any
domicile fait recours. Dans un tel cas, le travailleur à domicile est lui- an-trano fanampiana. Amin’ny trangan-javatra toy izany, ny mpiasa any
même un employeur. an-trano dia mpampiasa ihany koa.

Article 49-Le contrat de travail liant le donneur d’ouvrage au Andininy 49- Tsy maintsy raketina an-tsoratra ny fifanekena
travailleur à domicile doit être stipulé par écrit. momba ny asa mamatotra ny mpanome asa sy ny mpiasa any an-
trano.

Le travailleur à domicile bénéficie, à l’instar du travailleur en Toy ireo mpiasa any amin’ny orinasa, ny mpiasa any an-trano dia
entreprise, des dispositions législatives et réglementaires applicables misitraka ny fepe-dalàna amam-pitsipika ampiharina amin’ireo
aux salariés en matière de conditions de travail et de protection mpikarama, mikasika ny fepetra momba ny asa sy ny fiarovana ara-
sociale. tsosialy.

Section 8 Sokajy 8
De la sous-traitance Momba ny antoka asa madinika

Article 50-Le sous-traitant est une personne physique ou morale qui Andininy 50- Ny mpiantoka asa madinika dia olona na
passe avec une entreprise un contrat écrit pour l’exécution d’un certain fikambanana izay manao fifanekena an-tsoratra amin’ny orinasa
travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix hanantanteraka asa iray na hanao fisahanana asa sandaina tambiny
forfaitaire. Il recrute lui-même la main-d’œuvre nécessaire à raikitra. Izy ihany no mampiditra izay mpiasa ilaina amin’ny
l’exécution du travail. fanatanterahana ny asa.

Article 51-Lorsqu’un entrepreneur conclut un contrat pour l’exécution Andininy 51- Raha toa ny mpandraharaha iray ka mandraikitra
d’un certain travail ou la fourniture de certains services avec un sous- fifanekena amin’ny fanantanterahana asa na fanomezana fisahanan-
traitant et que ce dernier n’est pas inscrit au registre du commerce ou draharaha sasantsasany amin’ny mpiantoka asa madinika izay tsy
au registre des métiers, le chef d’entreprise, en cas d’insolvabilité du voasoratra ao amin’ny rejisitry ny varotra na ny rejisitry ny asa, ny
sous-traitant, est substitué à ce dernier pour le règlement des droits lehiben’ny orinasa, raha mitranga ny tsy fahaloavan-trosan’ ny
des travailleurs que celui-ci emploie, ainsi que pour le paiement des mpiantoka asa madinika, no misolo ny andraikitr’ity farany amin’ny
charges sociales les concernant. fanefana ny zon’ireo mpiasa nampiasainy, ary koa ny fandoavana ny
andraikitra ara-tsôsialy mikasik’azy ireo

Le salarié lésé et les organismes intéressés auront, en cas Ny mpikarama izay niharam-pahavoazana sy ny antokon-draharaha
d’insolvabilité du sous-traitant, une action directe devant le tribunal du voakasika, raha tsy manan-kaloa ny mpiantoka asa madinika, dia
travail contre le chef d’entreprise pour qui le travail aura été effectué. afaka mitory mivantana an’ ilay lehiben’ny orinasa izay
nanatanterahana ny asa eny amin’ny fitsarana momba ny asa.

Le sous-traitant est tenu d'afficher le nom et l'adresse de la personne Ny mpiantoka asa madinika dia tsy maintsy manao peta-drindrina ny
de qui il tient le travail dans ses ateliers, magasins ou chantiers. anarana sy ny adiresin’ny olona izay nanome ny asa atao ao amin’ny
trano fiasàny, magazay na toeram-piasana.

Section 9 Sokajy 9
Du travailleur saisonnier Momba ny mpiasa isaky ny vanin-taona

Article 52-Est considéré comme travailleur saisonnier tout travailleur Andininy 52- Heverina ho mpiasa isaky ny vanin-taona ny mpiasa
engagé pour la durée nécessaire à la réalisation d’un travail saisonnier rehetra izay raisina mandritra ny fotoana ilaina hanantanterahana asa
par nature. izay isaky ny vanin-taona ny fanaovana azy.

Le travailleur saisonnier peut être engagé de façon cyclique par un Ny mpiasa isaky ny vanin-taona dia azo raisin’ny mpampiasa iray ihany
même employeur, sans pouvoir prétendre, sauf accord des parties, au amin’ny fomba miverimberina , ary tsy afaka miandrandra , raha tsy
droit du travailleur journalier prévu à l’article 9 de la présente loi. nisy fifanarahan’ny roa tonta , ireo zon’ny mpiasa isan’andro
voalazan’ny andininy faha-9 amin’ity lalàna ity.

Cependant, le travailleur saisonnier bénéficie d’une priorité Na izany aza, ny mpiasa isaky ny vanin-taona dia manana tombon-
d’embauche saisonnière après trois 3 engagements réguliers chez le dahiny horaisina hiasa isaky ny vanin-taona rehefa nahavita fifanekena
même employeur. in-telo (3) nisesy tamina mpampiasa iray ihany.

TITRE III LOHATENY III


DES CONDITIONS DE TRAVAIL MOMBA NY FEPETRA MIKASIKA NY ASA

CHAPITRE I TOKO VOALOHANY


DU SALAIRE MOMBA NY KARAMA

Section 1 Sokajy 1
De la détermination du salaire Momba ny famerana ny karama

Article 53-A même qualification professionnelle, même emploi et pour Andininy 53- Karama mitovy no omena ny mpiasa rehetra raha
un travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs mitovy ny fahaizany asa, ny asa ataony ary ny vokatry ny asany na
quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, inona na inona fiavian’ireo mpiasa, na inona na inona volon-kodiny na
leur sexe, leur âge, leur appartenance syndicale, leur opinion et leur ny zom-pireneny, na lahy izy na vavy, na firy taona izy na firy taona, na
statut dans les conditions prévues au présent chapitre. inona na inona sendikà misy azy, na inona na inona firehan-keviny ary
na inona na inona sata mifehy azy araka ny fepetra voalazan’ity toko
12
ity.

Pour les travailleurs sur un chantier dans un endroit éloigné et isolé, Ho an’ireo mpiasa any amin’ny sahan’asa amin’ny toerana lavitra sy
l'employeur est tenu de fournir ou, à défaut, de faciliter l'acquisition mitoka- monina, ny mpampiasa dia tsy maintsy manome na,
des denrées de première nécessité, ainsi qu'un logement décent pour farafaharatsiny, manamora ny fahazoana ny entana ilaina amin’ny
lui et, éventuellement, sa famille. fiainana an-davanandro, ary koa ny trano fonenana mendrika ho an’ny
mpiasa , ary mety ho an’ny fianakaviany ihany koa.

En outre, les travailleurs étant susceptibles d'affectation, il appartient Ankoatr’izany, satria mety hahazo famindran-toerana ny mpiasa, dia
aux parties de se conformer aux dispositions des contrats passés anjaran’ny roa tonta no manaraka ny fepetra voalazan’ny fifanekena
entre elles et les textes en vigueur en ce qui concerne : nifanaovan’izy ireo sy ny rijan-teny manan-kery mikasika ny :

 les prises en charge pour le transport des personnes et des  fiantohana ny saram-pitaterana ny olona sy ny entana ;
bagages ;

 les avantages à octroyer en fonction de la catégorie des  tombontsoa omena arakaraka ny sokajy misy ilay mpiasa
travailleurs concernés. voakasika ;

Article 54-Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, aucun Andininy 54- Satria tambin’ny asa atao ny karama dia tsy misy
salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la karama efaina raha misy ny tsy fahatongavana miasa, ankoatr’ireo
réglementation et sauf accord écrit entre les parties intéressées. toe-java- mitranga voalaza ao amin’ny didy amam-pitsipika ary raha tsy
misy fifanarahana vita an-tsoratra ifanaovan’ny roa tonta voakasika.

Article 55-Il est institué un salaire minimum agricole et non agricole Andininy 55- Apetraka ny karama farany ambany eo amin’ny
d'embauche (SME) prenant en considération le minimum vital pour les sehatry ny fambolena sy ny sehatra tsy misahana fambolena, izay
travailleurs leur assurant un pouvoir d'achat suffisant. iheverana ny farany ambany miantoka ny ain’ ny mpiasa, sady
miantoka fahefa-mividy ampy ho azy ireo.

Un Décret, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe le Didim-panjakana, raisina aoriana ny fakana ny hevitry ny Filankevi-
salaire minimum d’embauche par catégorie professionnelle révisé Pirenena momba ny Asa no mametra ny karama farany ambany
périodiquement compte tenu de l'évolution des comptes de la Nation, handraisana mpiasa arakaraka ny sokajy amin’ny’asa, izay havaozina
de la conjoncture économique et des prix à la consommation. isam-banim-potoana ka jerena amin’izany ny fivoaran’ny kaontim-
bolam-panjakana, ny zava-misy ara-toekarena ary ny vidim-piainana.

Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail, fixe les Didim-panjakana iray raisina aorian’ny fakana ny hevitry ny Filankevi-
indices, la valeur du point d'indice et les salaires minima d'embauche Pirenena momba ny Asa no mametra ny mari-karama, ny sandan’ny
et d'ancienneté par catégorie professionnelle applicables dans le mari-karama ary ny karama farany ambany sy ny fahelana amin’ny
secteur agricole et non agricole. asa isaky ny sokajy amin’ny asa ampiharina eo amin’ny sehatr’asa
fambolena sy tsy misahana fambolena

Article 56-Les travailleurs payés à l'heure ou à la journée sont Andininy 56- Karamaina isam-bolana ireo mpiasa nokaramaina
appointés au mois après six (06) mois de service continu dans la isan’ora na isan’andro rehefa niasa enim-bolana (6) tsy tapaka tamina
même entreprise. orinasa iray.

Article 57-La rémunération du travail à la tâche, aux pièces ou au Andininy 57- Ny karama ho an’ny asa atao, arakaraka ny asa vita,
rendement doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au na noho ny vokatra azo dia tsy maintsy kajiana mba hanomezana ny
travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire mpiasa manana fahaizana asa antonony sy miasa ara-dalàna, karama
au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un farafahakeliny mitovy amin’ny an’ny mpiasa karamaina ara-potoana
travail analogue. manao asa mitovy amin’ny azy.

La détermination de cette rémunération est faite sous l'arbitrage de Ny famerana izany karama izany dia ataon’ny vaomieram-paritra na eo
l'inspecteur du travail par des commissions régionales ou locales an-toerana izay ahitana mpampiasa roa (2) avy amin’ny vondron’asa
composées de deux (02) employeurs membres de la profession et de sy mpiasa roa (2) tendren’ny fikambanana sendikaly, ary atao eo
deux (02) travailleurs désignés par les organisations syndicales. ambanin’ny fanelanelana’ny Inspecteur du travail

Les taux minima des salaires ainsi que les conditions de rémunération Ny fetran’ny karama farany ambany ary koa ny fepetra hanaramana ny
du travail à la tâche, aux pièces ou au rendement sont affichés aux asa noho ny asa atao , arakaraky ny asa vita na ny fanaramana
bureaux des employeurs et aux lieux de paie du personnel. arakaraky ny vokatra azo, dia atao peta-drindrina ao amin’ny biraon’ny
mpampiasa sy eo amin’izay toerana fandoavana ny karaman’ny
mpiasa.

Dans tous les cas, le salaire minimum de sa catégorie professionnelle Na inona na inona ny zava-mitranga, ny karama omena ny mpiasa
doit au moins être garanti au travailleur rémunéré à la tâche, aux karamaina noho ny asa atao, arakaraky ny asa vita na noho ny
pièces ou au rendement. vokatra azo dia tsy azo atao latsaky ny karama farany ambany
mifanentana amin’ny sokajy amin’ny asany.

Article 58-La fixation des objectifs ou «targets» et quota relève de la Andininy 58- Ny famerana ny tanjona na ny tarigetra ary ny isa
compétence de la commission paritaire d'arbitrage dans les zones ou tratrarina dia andraikitry ny vaomieram-pitsarana roa tonta any amin’ny
entreprises franches concernées. faritra na orinasa afaka haba voakasik’izany.

Article 59-. Lorsque la rémunération est constituée en tout ou en Andininy 59- Raha toa ny karama ka aloa manontolo na
partie par des commissions ou des primes ou des prestations diverses ampahany amina saran’asa na valisoa na tolotra isan-karazany na
ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure tamby omena ho solon’izany tolotra izany , ka tsy natao anonerana ny
où elles ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu vola miala amin’ny mpiasa izany, dia ampidirina avokoa ireny amin’ny
compte pour le calcul de la rémunération pendant la durée de congé fikajiana ny karama aloa mandritra ny andro fialan-tsasatra andraisan-
payé, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, des karama, ny tambim-pampilazana mialoha, ny tambim-pandroahana ary
dommages intérêts. ny onitra.

13
Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne Ny tontalim-bola raisina ka omena ny mpiasa amin’izany dia ny sala
mensuelle des éléments visés à l'alinéa précédent. isam-bolan’ireo singa isan-karazany voatondro etsy amin’ny andàlana
etsy aloha.

Toutefois, la période sur laquelle s'effectue ce calcul n’excède pas les Na dia izany aza anefa, ny fotoana hanaovana io fikajiana io dia tsy
douze (12) mois de service ayant précédé la cessation du travail. hihoatra ny roa ambin’ny folo (12) volana niasana talohan’ny
nitsaharana tamin’ny asa.

Article 60-Tout travailleur qui, après formation ou concours, accède à Andininy 60- Ny mpiasa rehetra izay, taorian’ny fiofanana na
un poste de niveau professionnel supérieur, conserve son ancienneté fifaninanana ,ka mifindra ho amin’ny asa ambony kokoa , dia mitahiry
et, au moins, la rémunération déjà acquise dans l’entreprise. ny fahelana teo amin’ny asa ary farafahakeliny ny karama izay efa
noraisiny teo amin’ny orinasa.

Article 61-Toutes les sommes reçues par l'employeur au titre de Andininy 61- Ny vola rehetra raisin’ny mpampiasa ho
«service» doivent être intégralement versés au personnel. fankasitrahana ny asa vitan’ny mpiasa dia tsy maintsy omena
manontolo ny mpiasa.

Si les services constituent pour le salarié l'unique rémunération, le Raha ny fankasitrahana ny asa vita ihany no hany karaman’ny mpiasa
salaire minimum de sa catégorie professionnelle doit toutefois lui être dia tsy maintsy iantohana ny fahazoany ny karama farany ambany
garanti. mifanentana amin’ny sokajy amin’ny ’asa misy azy.

Section 2 sokajy 2
Du paiement du salaire momba ny fandoavana karama

Article 62-Tout salaire doit être entièrement versé à Madagascar en Andininy 62- Tsy maintsy efaina manontolo eto Madagasikara
monnaie ayant cours légal. amin’ny vola manan-kery ara-dalàna ny karama rehetra.

Est interdit le paiement du salaire en alcool ou en boisson alcoolisée. Raràna ny fanefana ny karama amin’ny alalan’ny alikaola na zava-
Le paiement du salaire en nature n'est admis que dans le cas où pisotro misy alikaola . Ny fandoavana karama tsy atao lelavola dia tsy
l’employeur serait tenu de fournir au travailleur un logement et des ekena raha tsy ho an’ireo mpampiasa izay tsy maintsy manome ny
denrées alimentaires. mpiasa trano fonenana sy hanim-pihinana.

Article 63-La paie est faite à intervalles réguliers, pendant les heures Andininy 63- Ny fandoavan-karama dia atao amin’ny elanelam-
de travail et, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au potoana tsy miovaova, mandritra ny ora fiasana ary , raha tsy noho ny
bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail. antony tsy azo anoharana, eo amin’ny toeram-piasana na ao amin’ny
biraon’ny mpampiasa raha toa izany ka mifanakaiky amin’ny toeram-
piasana.

Le salaire de tout travailleur, quel que soit son mode de rémunération, Tsy maintsy efaina amin’ny elanelam-potoana tsy miovaova ny
doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder huit (08) jours karaman’ny mpiasa na inona na inona fomba fandoavana azy, ary
pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine ou vingt izany elanelam-ptoana izany dia tsy mihoatra ny valo (8) andro ho
(20) jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine. an’ireo mpiasa karamaina isan’andro na isan-kerinandro, na roapolo
andro ho an’ny mpiasa karamaina isan-tapabolana.

Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours Ny fanefana ny karama isam-bolana dia tsy maintsy atao
après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire. farafahatarany valo andro aorian’ny fiafaran’ny volana niasana izay
ahazoana zo amin’ny karama.

Les retards de paiement doivent être justifiés par la force majeure. Ny fahatarana eo amin’ny fanefana karama dia tsy maintsy voaporofo
fa avy amin’ny antony tsy azo anoharana.

Les retards non justifiés du paiement du salaire donnent lieu à Ny fahatarana fandoavan-karama izay tsy voaporofo dia miteraka tatao
majoration selon le taux d’intérêt légal en vigueur. kajiana araka ny zanabola araky ny lalàna manan-kery.

Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe les formes et modalités de Didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miadidy ny asa no mametra ny
paiement du salaire. fomba sy ny fepetra fandoavana ny karama.

Article 64-Le paiement du salaire doit être constaté par la délivrance Andininy 64- Tsy maintsy hita fototra amin’ny alalan’ny taratasy
d'un bulletin de paie manuel ou informatisé dressé par l'employeur ou filazana fandoavan- karama izay atao tànana na atao informatika izay
son représentant, et émargé par chaque travailleur intéressé ou par arafitry ny mpampiasa na ny solon-tenany ny fandoavana karama ary
deux témoins s'il est illettré. Il peut être également constaté par un soniavin’ny mpiasa voakasika tsirairay na vavolombelona roa raha tsy
document bancaire ou informatique ou par un carnet à souche qui est mahay manoratra ilay mpiasa. Azo zahana fototra ihany koa amin’ny
coté et paraphé. alalan’ny taratasin’ny banky na infôrmatika na amin’ny alalan’ny
taratasy misy vodisosy voaisa sy voasonia, ny fandoavan-karama.

La contexture du bulletin de paie est fixée par Arrêté du Ministre Faritan’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miadidy ny Asa ny ny
chargé du Travail. votoatin’ny taratasy fandoavan-karama.

N'est opposable au travailleur la mention «pour solde de tout compte » Tsy azo enti-manohitra ny fitakian’ny mpiasa ny filazana hoe «  ho
ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de famaranana ny kaonty rehetra » na ny filazana mitovitovy amin’izay
l'exécution, soit après résiliation de son contrat de travail, et par nataony ,na teo am-panatanterahana ny asa na taorian’ny fanafoanana
laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de ny fifanekena momba ny asa, izay amoizan’ny mpiasa manontolo na
son contrat de travail. ampahany ny zony azony avy amin’ ny fifanekena momba ny asa.

L'acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d'un Ny faneken’ny mpiasa tsy misy fandavana na safin-teny ny taratasy
bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de fandoavan-karama dia tsy midika ho famoizany ny anjarany amin’ny
tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire fandoavana manontolo na ampahany ny karamany, ny tambin-karama
qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ary ny kojakojan-karama izay tokony haloa aminy araka ny fepetra
ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté ou réglé. voalazan’ny lalàna sy ny didy amam-pitsipika na ny fifanekena.Izany
dia tsy midika ihany koa hoe mifarana na voaloa ny karama
14
mbamin’izay kojakoja fanampiny momba azy.

Article 65-Toute convention ou transaction passée entre l'employeur Andininy 65- Izay rehetra fifanarahana na fifampiraharahana
et le travailleur ne peut signifier pour ce dernier renonciation aux droits rehetra ifanaovan’ny mpampiasa sy ny mpiasa dia tsy midika ho an’ity
qu'il tient des dispositions législatives et réglementaires. farany famoizana ireo zo azony araka ny fepetra voalazan’ny lalàna sy
ny didy amam-pitsipika.

Section 3 Sokajy 3
De la garantie et de la protection des salaires Momba ny fiantohana sy ny fiarovana ny karama

Andininy 66-Les sommes dues aux employeurs ne peuvent être Andininy 66- Ny vola tokony haloa amin’ny mpampiasa dia tsy azo
frappées de saisie-arrêt, ni d'opposition au préjudice des travailleurs anaovana fanohanam-bola na fanoherana miteraka fahavoazana ho
auxquels des salaires sont dus. an' ny mpiasa mbola tsy nahazo ny karamany.

Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le Ny vola tokony haloa amin’ny mpiantoka asa manana endrika asa
caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt vaventy dia tsy azo anaovana fanohanam-bola na fanoherana miteraka
ou d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires fahavoazana na ho an’ny mpiasa mbola tsy nahazo ny karamany izany
sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de na ho an’ny mpamatsy fitaovana izay tompon-trosa noho ny famatsiana
fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des akora na entana hafa ilaina amin’ny fanorenana ireo tsangan’ asa.
ouvrages.

Andininy 67-La créance de salaire des salariés et apprentis est Andininy 67- Ny karama mbola tsy voaloa amin’ny mpiasa sy ny
privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les mpiana-draharaha no mahazo tombon’antoka eo amin’ny fanana-
conditions prévues par les textes en vigueur. manaraka sy fanana-mifaka an’ny ananan-trosa, araka ny fepetra
voalazan’ny rijan-teny manan-kery.

Article 68-L'ouvrier détenteur de l'objet par lui œuvré peut exercer le Andininy 68- Azon’ny mpiasa mpanao taozavatra atao ny
droit de rétention, dans les conditions fixées par les textes en vigueur. mampiasa ny zony hitana ny zavatra nampanamboarina azy araka ny
fepetra voalazan’ ny rijan-teny manan-kery.

Article 69-En dehors des prélèvements obligatoires fixés par la Andininy 69- Ankoatry ny fakana mialoha tsy maintsy atao feran’ny
réglementation en vigueur et des avances spéciales accordées par fitsipika manan-kery sy ny vatsim-bola manokana nampisamborin’ny
l’employeur au travailleur, il ne peut être fait de retenues sur les mpampiasa tamin’ny mpiasa dia tsy azo atao ny mitana ampahany
appointements ou salaires des travailleurs que par saisie-arrêt ou amin’ny karaman’ny mpiasa raha tsy amin’ny didim-pitsarana
cession volontaire, conformément aux dispositions du code de fangiazana, na amin’ny fanomezana an-tsitrapo araka ny fepetra
procédure civile. voalazan’ny fehezan-dalàna momba ny paik’ady madio.

La cession des rémunérations visée à l'alinéa ci-dessus ne peut être Ny fanomezana ny karama voalaza etsy amin’ny andàlana etsy
consentie, quel qu'en soit le montant, que par déclaration souscrite par ambony dia tsy azo ekena, na ohatrinona na ohatrinona habetsahany,
le cédant en personne devant le Président du tribunal de son domicile. raha tsy ny vatan-tenan’ilay mpanome no manao fanambarana
fandrotsahana izany eo anatrehan’ny Filohan’ny fitsarana eo amin’ny
toeram-ponenany.

Les avances spéciales consenties par l'employeur au travailleur Ny vola manokana nampisamborin’ ny mpampiasa tamin’ny mpiasa
doivent faire l’objet d’un écrit rédigé au moins en deux exemplaires et dia tsy maintsy anaovana fampandriana an-tsoratra farafahakeliny
dont copie est transmise à l'Inspecteur du travail du ressort. sosony roa ka alefa any amin’ny Inspecteur de travail eo amin’ny fari-
piadidiana misy azy ny kopia.

Toutefois lorsque le siège de la juridiction ou de l'inspection est Na izany aza, raha toa ka lavitra mihoatra ny roapolo kilaometatra avy
éloigné du domicile du cédant de plus de 20 km, la déclaration peut eo amin’ny fonenan’ilay mpanome no misy ny antokom-pitsarana na ny
être reçue par le chef de l'unité administrative de ce lieu. fisafoan-draharaha, ny fanambarana dia azon’ny lehiben’ny
raharaham-panjakana eo amin’ilay toerana raisina

Par contre, les sommes versées au travailleur à titre d'acompte sont Azo tànana avy hatrany amin’ny karama kosa anefa ny vola efa
retenues d'office sur le salaire. narotsaka tamin’ny ny mpiasa ho ampahan-karama aloa mialoha.

Andininy 70-Les dispositions d'une convention ou d'un contrat Andininy 70- Foana tanteraka ny fepetra momba ny fifanarahana
autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit. na fifanekena manome alàlana izay rehetra fakana vola mialoha hafa.

Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions Ny vola esorina amin’ny mpiasa ka andikana ny fepetra voalaza etsy
ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal depuis la date où ambony dia ahazoan’ny mpiasa zanabola araka ny tahany ara-dalàna,
elles auraient dû être payées, et peuvent être réclamées par lui manomboka amin’ny vaninandro tokony ho nandoavana azy izany, ary
jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du azon’ ilay mpiasa takiana mandrapatongan’ny fe-potoana mahafaty
contrat. paik’andro izay mihantona mandritra ny fotoana aharetan’ny
fifanekena.

Andininy 71-Aucune compensation ne doit s'opérer au profit de Andininy 71- Tsy misy fanonerana azon’ny mpampiasa atao
l'employeur entre les montants des salaires dus par eux à leurs amin’ny karama tokony haloany amin’ ny mpiasa ao aminy sy ny vola
salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour tokony hefaina aminy ho vidina kojakoja isan-karazany, na inona na
fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l’exception : inona karazany ,afa-tsy :

1. du cas prévu à l’article 74 de la présente Loi sur l’économat ; 1.ny tranga voalazan’ny andininy faha-74 amin’ity lalàna ity
mikasika ny toeram-pivarotana ao am-piasana

2. des outils et instruments nécessaires au travail ; 2.fitaovana sy fiasana ilaina amin’ny asa ;

3. du matériel ou des matériaux dont le salarié a la charge et 3.fiasana na akora izay iandraiketana sy ampiasain’ny mpiasa ;
l’usage ;

4. des sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets. 4.vola naloa mialoha hividianana ireo zavatra ireo ihany.
Pour les trois derniers cas cités ci-dessus, la compensation ne peut se Ho amin’ ireo tranga telo farany voatanisa etsy ambony, tsy misy
15
faire que lorsque la responsabilité du travailleur est établie devant le fanonerana azo atao raha tsy efa voamarina teo anoloan’ny fitsarana
tribunal compétent. ny andraikitry ny mpiasa.

And 72-Par dérogation aux dispositions de l'article 387 de la Loi n°66- Andininy 72- Ho famelana handingana ny fepetra voalazan’ny
003 du 2 juillet 1966 relative à la Théorie Générale des Obligations, andininy faha-387 amin’ny lalàna laharana faha-66-003 tamin’ny 2
l'action en paiement des salaires et accessoires de salaires ainsi que jolay 1966 momba ny Rijan-kevitra ankapobe mikasika ny adidy
des indemnités de préavis et de licenciement se prescrit par douze aman’andraikitra dia maty paik’andro aorian’ny roa ambin’ny folo (12)
(12) mois. volana ny zo ahazoana manaraka ny fandoavana ny karama sy ny
kojakojan-karama, ary koa ny tambim-pampilazana mialoha sy ny
tambim-pandroahana.

Andininy 73-Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaires sont Andininy 73- Ny vola tokony haloa amin’ny mpiasa no tsy maintsy
payées de préférence à celles dues aux fournisseurs. efaina mialohan’ ny vola tokony haloa amin’ny mpamatsy entana.

Les créances des travailleurs ont un rang de privilège primant celles Ny trosa tokony haloa amin’ny mpiasa dia manana laharana ambony
de l’Etat et de la sécurité sociale. mihoatra amin’ny an’ny fanjakana sy ny fiahiana ara-tsosialy.

Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges Ankoatr’ izany dia afaka manao fitakiana mivantana na mampihatra
spéciaux dans les conditions prévues par les textes en vigueur : ireo tombon-jo manokana araka ny fepetra voalazan’ny rijan-teny
manan-kery :

1. Les maçons, charpentiers ou autres ouvriers employés 1. ny tambato, ny mpandrafitra na ireo manafo hafa
pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments, nampiasaina tamin’ny fananganana, fanorenana na
canaux ou autres ouvrages quelconques ; fanarenana trano simba, lakandrano na tsangan’asa
hafa ;
2. Les ouvriers qui ont travaillé à la récolte, à la
fabrication, à la réparation des outils agricoles ou à la 2. ny manafo niasa tamin’ny fanangonam--bokatra,
conservation de la chose ; fanamboarana ary fanarenana fitaovam-pambolena na
ny fitehirizana azy ireny ;

3. Les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile. 3. Ireo mpanampy karamain’ny mpiasa any an-trano.

En cas de liquidation judiciaire ou de liquidation de biens, les Raha toa ka misy fandoavan-trosa ara-pitsaràna na famaranam-
rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les pananana dia tsy maintsy efaina izay rehetra karamaisan-karazany
soixante (60) derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, tokony haloa amin’ny mpiasa sy ny mpiana-draharaha ho an’ny
déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant enimpolo (60) andro farany niasana na nianaran-draharaha, hatramina
l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un fetra farany ambony isam-bolana hitovizan’ ireo sokajy rehetra
plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. mpisitraka ,rehefa nesorina tamin’izany ny vola efa voaray mialoha, na
dia misy aza ireo trosa hafa manana tombondahiny.

Ce plafond est fixé par voie réglementaire. Feran’ny didy amam-pitsipika izany fetra farany ambony izany.

En outre, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, les Ambonin’izany, raha misy fandoavan-trosa ara-pitsaràna na fivarotam-
indemnités de congé payé doivent être payées nonobstant l'existence pananana, tsy maintsy efaina ny tambin’ny fialan-tsasatra andraisan-
de toute autre créance privilégiée. karama na eo aza ny fisian’ny trosa hafa manana tombon-dahiny.

Section 4 Sokajy 4
De l'économat Momba ny toeram-pivarotana ao am-piasana

Article 74- Est considéré comme économat toute organisation Andininy 74- Heverina ho toeram-pivarotana ao am-piasana izay
installée dans le domaine de l'entreprise où l'employeur ou une rehetra fandaminana natsangana ao anatin’ny faritry ny toeram-
association de travailleurs pratique, directement ou indirectement, la piasana ka anaovan’ny mpampiasa na fikambanan’ny mpiasa, amin’ny
vente ou la cession de marchandises aux travailleurs pour leurs fomba mivantana na ankolaka, fivarotana na fanomezana entana
besoins personnels et normaux. ilain’ny mpiasa manokana sy ara-dalàna.

Un Arrêté du Ministre chargé du Travail fixe les conditions d'ouverture, Didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miadidy ny asa no mamaritra ny
de fonctionnement et de fermeture des économats. fepetra momba ny fanokafana, ny fiasany ary ny fanakatonana ny
toeram-pivarotana ao am-piasana.

CHAPITRE II TOKO II
DE LA DUREE DU TRAVAIL, DU REPOS ET DU CONGE MOMBA NY FAHARETAN’NY ASA, NY FAKANA AINA ARY NY
FIALAN-TSASATRA
Section 1
De la durée du travail Sokajy 1
Momba ny faharetan’ny asa

Article 75-Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous dans Andininy 75- Na dia eo aza ireo fepetra voalazan’ny andalana
tous les établissements assujettis au Code du Travail, même faharoa etsy ambany , any amin’ny toeram-piasana rehetra iharan’ny
d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des Fehezan-dalàna momba ny asa, na dia ny toeram-pampianarana na
employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe, de tout âge, travaillant à fanaovana asa soa aza , dia tsy mahazo mihoatra ny telo amby fitopolo
temps, à la tâche ou aux pièces ne peut excéder cent soixante treize amby zato faingo telo amby telopolo (173,33) ora isam-bolana ny
virgule trente trois (173,33) heures par mois. faharetan’ny asa ara-dalàna , na ho an’ny mpiasa birao na mpanao
asa tanana, na lahy izy na vavy, na firy taona izy na firy taona ka miasa
mandritra ny fotoana voafetra na ho an’ny asa atao na arakaraky ny
asa vita.

Dans toutes les entreprises agricoles, les heures de travail sont Any amin’ny orinasa rehetra misahana fambolena dia ferana ho

16
basées sur deux milles deux cent (2.200) heures par an. Dans cette roanjato sy roa arivo (2 200) ora isan-taona ny ora fiasana. Ao anatin’io
limite, la durée du travail est fixée par un Décret qui fixe également la fetra io,ny faharetan’ny asa dia feran’ny didim-panjakana izay
réglementation des heures supplémentaires et les modalités de leur mamaritra ihany koa ny fitsipika momba ny ora iasana ambony
rémunération. ampanga sy ny fombafomba fanaramana azy.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail constituent Ambony ampanga ny ora iasana ankoatra ny faharetan’ny asa ara-
des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration. dalàna ka ahazoana tataon-karama.

Article 76- Des Décrets pris après avis du Conseil National du Travail Andininy 76- Didim-panjakana raisina rehefa avy nakana ny
déterminent par branche d'activité et par catégorie professionnelle, s'il hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mamaritra isaky ny
y a lieu, les modalités d'application de la durée du travail et des sampan’asa sy sokajy amin’ny asa , raha misy izany, ny fombafomba
dérogations, la nature et la durée maximum des heures fampiharana ny faharetan’ny asa sy ny fahafahana mandingana
supplémentaires qui peuvent être effectuées avec ou sans autorisation fepetra, ny karazany sy ny faharetan’ny ora ambony ampanga
préalable, le taux de majoration des heures supplémentaires. betsaka indrindra izay azo atao, ilàna fahazoan-dalana mialoha na
tsia, ny sandan’ny tataon-karaman’ny ora ambony ampanga.

Article 77- L'application de l'article précédent ne porte pas atteinte Andininy 77- Tsy mahakasika ny fanao sy ny fifanarahana
aux usages et aux conventions collectives du travail qui fixeraient des iombonana eo amin’ny asa izay mety hamaritra ny fetra ambany kokoa
limites inférieures. ny fampiharana ny andininy etsy aloha.

Article 78- Soit en raison de la nature du travail, soit en raison de son Andininy 78- Na noho ny karazan’asa, na noho ny endriny
caractère intermittent, le présent code du travail admet des mitsitapitapy, ity Fehezan-dalàna momba ny asa ity dia manaiky ny
équivalences, c'est-à-dire, une durée de présence considérée comme fampitoviana lenta, izany hoe ny faharetan’ny fotoana ijanonana ao
correspondant à un travail effectif d'une durée inférieure. amin’ny toeram-piasana izay heverina ho mifandraika amina fe-
potoana fohy kokoa tena iasana

Article 79- L'équivalence joue en matière d'heures supplémentaires, Andininy 79- Ny fampitoviana lenta dia ampiharina amin’ny ora
d'heures de travail de nuit, de dimanche et de jours fériés. ambony ampanga, amin’ny oran’ny asa alina, ny asa alahady ary
amin’ny andro tsy fiasana.

Les catégories d’emploi et les heures d’équivalences y afférentes dans Faritan’ny didim-panjakana raisina rehefa avy naka ny hevitry ny
les différentes branches d’activités sont déterminées par un décret pris Filankevi-Pirenena momba ny Asa ireo sokajin’asa sy ny ora ambony
après avis du Conseil National du Travail. ampanga mifanentana amin’izany ao anatin’ny sampan’asa samihafa.

La durée du travail s'entend du travail effectif. Les temps nécessaires Ny tiana holazaina amin’ny faharetan’ny asa dia ny fe-potoana tena
à l'habillage, au déshabillage et à la restauration n'entrent pas dans le iasana. Ny fotoana ilaina amin’ny fisoloana akanjo sy ny fisakafoana
calcul du temps de travail effectif. dia tsy raisina amin’ny fikajiana ny fe-potoana tena iasana.

Les temps nécessaires à la pause sont fixés par des dispositions Ny fotoana ilaina amin’ny fiatoana vetivety dia faritana amin’ny
négociées. alalan’ny fepetra ifampiraharahana eo amin’ny roa tonta.

Section 2 Sokajy faharoa


Du repos hebdomadaire et des jours fériés Momba ny fakana aina isan-kerinandro sy ny andro tsy fiasana

Article 80-Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum Andininy 80- Tsy maintsy misy ny fakana aina isan-kerinandro. 24
de vingt quatre (24) heures consécutives par semaine. Il a lieu en ora mifampitohy isan-kerinandro izany farafahakeliny. Amin’ny
principe le dimanche. ankapobeny dia isan’alahady no anaovana azy io.

Un décret pris après avis du Conseil National du Travail détermine les Didim-panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny Filankevi-
modalités d'application du paragraphe précédent, notamment les Pirenena momba ny Asa no mametra ny fombafomba fampiharana ny
professions pour lesquelles le repos hebdomadaire pourra être voalazan’ny paragrafy etsy aloha, indrindra indrindra ho an’ny asa izay
exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit plus de ny fakana aina isan-kerinandro dia hatao noho ny antony manokana sy
vingt quatre (24) heures, soit donné par roulement ou collectivement mazava tsara, na mihoatra ny efatra ambin’ny roapolo (24) ora, na
d'autres jours que le dimanche, soit suspendu par compensation des omena mifandimby na miaraka amin’ny andro ankoatry ny alahady, na
fêtes rituelles, soit réparti sur une période plus longue que la semaine. ahantona ho fanonerana ny andro lany tamina lanonan-drazana, na
koa tsinjaraina anatin’ny fe-potoana lavalava mihoatra ny herinandro.

Article 81-Les jours fériés sont chômés et payés. Andininy 81- Tsy iasana nefa andraisan-karama ny andro voalaza
fa tsy fiasana.

Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe les Didim-panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny Filankevi-
modalités d'application de l'alinéa précédent. Pirenena momba ny Asa no mamaritra ny fomba fampiharana ny
andàlana teo aloha .

La liste annuelle limitative des jours «ponts» et celle des jours fériés Ny lisitr’ireo andro « anelanelany » mandritra ny taona iray sy ny andro
font l'objet d'un Décret pris en début d'année, après avis du Conseil tsy fiasana dia anaovana Didim-panjakana avoaka amin’ny
National du Travail. fiandohan’ny taona rehefa avy nakana ny hevitry ny Filankevi-
Pirenena momba ny Asa.

Article 82-Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail Andininy 82- Didim-panjakana iray raisina rehefa nakana ny
détermine par branche d'activité et par catégorie professionnelle, s'il y hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mamaritra , isaky ny
a lieu, le taux de majoration du travail de dimanche et des jours fériés. sampan’asa ,ny sandan’ny tataon-karama amin’ny asa alahady sy ny
andro tsy fiasana,raha misy izany.

Section 3 Sokajy 3
17
Du travail de nuit Momba ny asa alina

Article 83-Le travail effectué entre vingt-deux (22) heures et cinq (05) Andininy 83- Heverina ho asa alina ny asa atao anelanelan’ny
heures est considéré comme travail de nuit. amin’ny folo (10) ora alina sy amin’ny dimy (5) ora maraina.

Les heures de travail effectuées entre cet intervalle donnent lieu à des Ny ora iasana ao anatin’izany dia ahazoana tataon-karama izay
majorations fixées par un Décret pris après avis du Conseil National faritana amin’ny alalan’ny didim-panjakana raisina rehefa nakana ny
du Travail. hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa.

Article 84- L'employeur est tenu d'assurer le transport et la sécurité du Andininy 84- Tsy maintsy iantohan’ny mpampiasa ny fitaterana sy
personnel travaillant la nuit. fiarovana ireo mpiasa miasa amin’ny alina.

Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail détermine les Didim-panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny Filankevi-
modalités d'application de l'alinéa précédent. Pirenena momba ny Asa no mamaritra ny fombafomba fampiharana
ny andalana etsy aloha

Article 85- Le travail de nuit des femmes dans l'industrie doit se Andininy 85- Ny asa alina ataon’ny vehivavy any amin’ny indostria
conformer aux dispositions prévues dans la présente Loi. dia tsy maintsy ampifanarahana amin’ny fepetra voalazan’ity lalàna ity.

Les femmes, sans distinction d’âge, ne pourront être employées Tsy azo atao ny mampiasa vehivavy amin’ny alina, na firy taona na firy
pendant la nuit dans aucun établissement industriel de quelque nature taona izy, amin’ny toeram-piasana indostrialy na inona na inona
que ce soit, public ou privé, laïc ou religieux, ni dans aucune karazany, na miankina na tsy mainkina amin’ny Fanjakana,na miankina
dépendance d’un de ces établissements même lorsque ces amin’ny antokom-pinoana na tsia, na amin’ny toerana miankina
établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de amin’ireny toeram-piasana ireny, eny fa na dia manana endrika
bienfaisance, à l’exception des établissements où seuls sont employés toeram-pampianarana asa na fanaovan-tsoa aza izany toeram-piasana
les membres d’une même famille. izany afa-tsy amin’ireo toeram-piasana tsy mampiasa afa-tsy olona avy
amin’ny fianakaviana iray ihany.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme Ho fampiharana ity andininy ity, heverina ho toeram-piasana
établissements industriels : indostrialy :

(a) les mines, carrières, industries extractives de toutes natures ; (a) ny toeram-pitrandrahana harena an-kibon’ny tany, toeram-
pitrandraham-bato, ny indostria mitrandraka karazan-javatra
maro ;

(b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, (b) ny indostria izay ny vokatra dia ahodina, ovaina, diovina, arenina,
modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la haingoana, vitaina, karakaraina mba hamidy na ny akora dia
vente ou dans lesquelles les matières subissent une niharan’ny fanodinana, ka anisan’izany ny fanamboarana sambo,
transformation, y compris la construction des navires, les ny indostria mpamotika fitaovana ary koa ny famokarana, ny
industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la fanovàna ary ny fampitana hery mpanetsika amin’ny ankapobeny
transformation et la transmission de la force motrice en général et sy ny herin’aratra ;
de l’électricité ;

(c) la construction, la reconstruction, l’entretien et la réparation, la (c) ny fananganana, ny fananganana indray, ny fikojakojana sy
modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, fanarenana, fanovàna na famotehana izay rehetra trano na trano
chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, lehibe, lalamby, lalamby an-tanan-dehibe, seranana, toeram-
installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, pampitodian’entana, làlam-piondranana, lakan-drano, tsangan’asa
viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations ho an’ny fitateran-tsambo anatiny, làlana, tonelina, tetezana ,
télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines tetezan-dava, lavaka fanangonan-drano maloto, tatatra famoahan-
à gaz, distribution d’eau ou autres travaux de construction, ainsi drano maloto, lava-drano, tsangan’asa ara-pifandraisan-davitra,
que les travaux de préparation et de fondation précédant les tsangan’asa momba ny herin’aratra, ozinina mamokatra gazy,
travaux ci-dessus. fitsinjarana rano na asa fanorenana hafa, ary koa ny asa
fanomanana sy asa fototra mialoha ireo asa voalaza etsy ambony.

Ireo fandraràna voalaza etsy ambony ireo dia tsy hampiharina :


L’interdiction ci-dessus ne sera pas appliquée :
a. amin’ny antony tsy azo anoharana, raha misy
a. en cas de force majeure, lorsque dans l’entreprise se produit fahatapahan’ny fitrandrahana mitranga eo amin’ny toeram-
une interruption d’exploitation impossible à prévoir et n’ayant pas piasana ka tsy azo novinavinaina mialoha sady tsy mpiseho
un caractère périodique ; matetika ;

b. raha toa ilay asa ka mihatra na amin’ny akora iaingana, na


b. dans le cas où le travail s’applique soit à des matières amin’ny akora efa eo ampamolavolana, izay mety ho simba
premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient haingana, raha toa izany ka ilaina mba ho famonjena ny akora
susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire amin’ny fahasimbana tsy azo ihodivirana .
pour sauver des matières d’une perte inévitable.
Na ahoana na ahoana, ny vehivavy bevohoka izay voamarin’ny
En aucun cas, les femmes enceintes constatées médicalement ne mpitsabo dia tsy azo ampiasaina amin’ny alina mandra-pahatapitry ny
doivent être employées la nuit jusqu'à huit (08) semaines suivant valo (8) herinandro aorian’ny niterahany.
l'accouchement.
Ny fialan-tsasatra isan’andro ho an’ny vehivavy sy ny ankizy dia tokony
Le repos quotidien des femmes et des enfants doit avoir une durée de haharitra roa ambin’ny folo (12) ora mitohy.
douze (12) heures consécutives.

Section 4 Sokajy 4
Des congés et des transports Momba ny fialan-tsasatra sy ny fitaterana
18
Article 86- Sauf dispositions plus favorables des conventions Andininy 86- Raha tsy misy fepetra tsaratsara kokoa raiketin’ny
collectives ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert fifanarahana iombonana na ny fifanekena isam-batan’olona momba
droit au congé payé à la charge de l'employeur, à raison de deux jours ny asa , dia manan-jo fialan-tsasatra handraisan-karama iantohan’ny
et demi (02,5 jours) par mois calendaire de service effectif. mpampiasa ny mpiasa ka roa andro sy tapany isam-bolana niasana
izany.

Le droit se prescrit par trois (03) ans. Il appartient à l'employeur de Maty paika andro ny zo raha tsy notakiana tao anatin’ny telo (3) taona.
planifier le départ en congé des travailleurs en début d'année pour Anjaran’ny mpampiasa ny mandamina amin’ny fiantombohan’ny taona
éviter le cumul de reliquats. ny fandehanan’ny mpiasa hiala sasatra mba hialana amin’ny
fiangonan’ny fialan-tsasatra tsy azo.

Article 87- Sont assimilées à un (01) mois de service effectif, les Andininy 87- Ampitoviana amin’ny iray (1) volana tena niasana ny
périodes équivalentes à quatre (04) semaines ou à vingt quatre (24) fotoana mitambatra ho herinandro efatra na andro efatra amby
jours de travail. roapolo(24) niasana.

Sont assimilées à un service effectif et ne peuvent être déduites de la Ampitoviana amin’ny asa tena tontosa ka tsy azo esorina amin’ny
durée du congé acquis : andro fialan-tsasatra ara-dàlana

 les absences régulières pour maladie dans la limite de six (06)  ny fanapahana asa ara-dalàna, ferana tsy hihoatra ny enim-
mois ; bolana (6), noho ny aretina ;

 les absences régulières pour accident du travail et maladies  ny fanapahana asa ara-dalàna noho ny loza azo vokatry ny asa sy
professionnelles ; noho ny aretina azo tamin’ny asa ;

 les périodes de repos de la femme en couche telles que prévues  ny fe-potoana nijanonan’ny vehivavy niteraka araka izay voalaza
à l'article 97 de la présente Loi ; tao amin’ny andininy faha 97 voalazan’ity lalàna ity ;

 les permissions exceptionnelles accordées au travailleur à  ny fahazoan-dàlana manokana omena ny mpiasa noho ny zava-
l'occasion d’événements de famille dans la limite de dix (10) jours miseho ao amin’ny fianakaviana ka voafetra ho folo (10) andro ao
par an, sauf dispositions plus favorables des conventions anatin’ny herintaona, raha tsy misy fepetra tsaratsara kokoa
collectives ; amin’ny fifanarahana iombonana ;

 les périodes de congé payé ;  ny fotoanan’ny fialan-tsasatra andraisan-karama ;

 les permissions prévues aux dispositions relatives aux congés-  ny fahazoan-dàlana tsy hiasa araka ny fepetra mikasika ny zo
éducation de la présente Loi ; hanapaka asa noho ny fanabeazana voalazan’ity lalàna ity ;

 les absences de la femme salariée ou éventuellement du père,  ny fanapahana asa ataon’ny reny, na mety koa ho ny raim-
en cas d'hospitalisation d'un enfant au sens du Code de pianakaviana, raha toa miditra hopitaly ny zanany araka ny
Protection Sociale. hevitry ny Fehezan-dalàna mifehy ny fiarovana ara-tsosialy.

Article 88-Le droit de jouissance du congé est acquis après douze Andininy 88- Azo ny zo handeha hiala sasatra aorian’ny herintaona
(12) mois de service effectif. tena niasana.

Seul peut être fractionné le congé supérieur à deux (02) semaines. Ny andro fialan-tsasatra mihoatra ny roa (2) herinandro ihany no azo
tsinjaraina.

La jouissance de la première fraction de quinze (15) jours est Ao anatin’ny fanajana ny filan’ny asa izay ifandaminan’ ny roa tonta, ny
obligatoire dans les trois (03) mois qui suivent l’ouverture du droit au fisitrahana ny ampaham-pialan-tsasatra voalohany maharitra dimy
congé dans la limite de la nécessité de service entendue entre les ambin’ny folo (15) andro dia tsy maintsy alaina mandritra ny telo (3)
deux parties. volana manaraka ny nisokafan’ny zo handeha hiala-sastra

La deuxième fraction peut être d’accord parties, soit prise avant la fin Arak’izay ifanarahan’ny roa tonta, ny ampaham-pialan-tsasatra faharoa
de l'année en cours, soit cumulé sur trois (03) ans. dia azo alaina na alohan’ny faran’ny taona diavina, na angonina
mandritra ny telo (3) taona.

Si les parties en conviennent, les droits à congé des trois (03) Raha mifanaraka ny roa tonta dia azon ‘ny mpiasa atao ny manangona
dernières années précédant le départ à la retraite peuvent être ny fialan-tsasatra mifandraika amin’ny telo taona farany mialoha ny
cumulés et exercés avant la date de départ. fisotroan-dronono, mba hizakàny azy mitambatra alohan’ny
handehanany hisotro ronono.

La date de début et de fin de congé doit être déterminée à l’avance Ny vaninandro fanombohana sy famaranana ny fialan-tsasatra dia tsy
par les parties. Le congé commence le jour où le travailleur aurait dû maintsy feran’ ny roa tonta mialoha. Ny fialan-tsasatra dia manomboka
travailler s’il n’était pas en congé et se termine la veille de sa reprise ny andro tokony ho niasàn’ny mpiasa raha tsy nandeha niala sasatra
de service. izy, ary mifarana ny andro mialohan’ny nandraisany ny asa.

Dans les établissements où la fermeture périodique pour congé n’est Any amin’ny toeram-piasana izay tsy voafaritra ny fikatonana isam-
pas fixée, l’époque à laquelle le congé est pris est déterminée par banim-potaona noho ny fialan-tsasatry ny mpiasa, dia anjaran’ny
l’employeur après consultation du travailleur intéressé. mpampiasa ny manondro ny fotoana handehanan’ny mpiasa hiala
sasatra rehefa avy nanontany ny hevitry ny mpiasa voakasik’ izany.

Article 89-L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la Andininy 89- Ny mpampiasa dia tsy maintsy mandrotsaka amin’ny
durée du congé, une allocation qui est au moins égale au douzième mpiasa vola fara-fahakeliny mitovy amin’ny ampaha-roambinifolo
(1/12) des salaires et des divers éléments de rémunération définis par (1/12)n’ny karama sy ny kojakojan-karama voafaritra ao amin’ity
le présent Code dont le travailleur bénéficiait au cours des douze (12) fehezan-dàlana ity, izay azon’ilay mpiasa nandritra ny roa ambin’ny folo
mois ayant précédé la date de congé à l'exception des (12) volana mialoha ny vaninandro andehanany miala sasatra, afa-tsy
remboursements des frais. ny fanoneran-tsarany.

19
Cette allocation doit être versée au travailleur avant son départ en Arotsaka amin’ny mpiasa alohan’ ny handehanany haka andro fialan-
congé, à moins qu'il ait convenu autrement et par écrit entre tsasatra izany vola izany, raha tsy hoe nisy fifanarahana hafa sy vita
l'employeur et le travailleur. an-tsoratra teo amin’ny mpiasa sy mpampiasa.

Article 90-En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le Andininy 90- Raha rava na mifarana ny fifanekena, nefa mbola tsy
travailleur ait exercé ses droits au congé, une indemnité calculée sur nampiasa ny zony momba ny fialan-tsasatra ilay mpiasa, dia tsy
la base des droits acquis doit être accordée aux lieu et place du maintsy omena tambin-karama izy, izay kajiana araka ny zo efa azony,
congé. ho solon’ny andro fialan-tsasatra.

En dehors de ces cas, est nulle et de nul effet toute convention Ankoatra io toe-javatra io, foanana ary dia foana ny fifanarahana
prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice aux lieu et place du rehetra anomezana tambin-karama asolo ny andro fialan-tsasatra.
congé.

Article 91-Lorsque l'exécution du contrat de travail entraîne ou a Andininy 91- Raha toa ny fanatanterahana ny fifanekena momba ny
entraîné le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence au asa ka mitarika na nitarika ny fialan’ilay mpiasa eo amin’ny toeram-
moment de l'engagement, les frais de voyage du travailleur, de son ponenany amin’ny fotoana anaovana ny fifanekena, ny saran-dàlan’ilay
conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, sont mpiasa, ny vadiny ary ny zanany tsy ampy taona izay miara-mipetraka
à la charge de l'employeur dans les cas et selon les modalités qui sont aminy isan’andro, dia zakain’ny mpampiasa amin’izay zava-mitranga
fixés par Décret pris après avis du Conseil National du Travail. izay sy arakakaraky ny fombafomba faritan’ny Didim-panjakana
noraisina taorian’ny fakana ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny
Asa.

Dans le cas prévu à l'article ci-dessus et à défaut de convention Amni’ny tranga voalaza amin’ny andininy etsy ambony ary raha tsy
contraire, les délais de route ne peuvent être supérieurs au temps misy fifanarahana mifanohitra aminy,ny faharetan’ny làlana dia tsy
nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa mahazo mihoatra ny fotoana ilain’ny mpiasa handehanana miala
résidence habituelle et en revenir. sasatra any amin’ny ny toeram-ponenany mahazatra sy ny
hiverenany any amin’ny toeram-piasana.

Article 92- Lorsque le lieu de travail se trouve en dehors de la ville à Andininy 92- Raha toa ny toeram-piasana ka mihoatra ny dimy (05)
plus de cinq (05) kilomètres, l'employeur prendra les mesures les plus kilaometra ivelan’ny tanàn-dehibe dia handray ny fepetra izay
appropriées pour assurer le transport du personnel. A défaut, le mifandraika indrindra amin’izany ny mpampiasa mba hiantohana ny
travailleur recevra une indemnité dont le montant est au maximum fitaterana ny mpiasa. Raha toa ka tsy misy izany dia homena tambim-
égal aux frais des transports en commun aller et retour, pratiqués sur pitaterana farafahabetsany mitovy amin’ny saran-dalàna mandroso sy
place. miverina, izay ampiharina eo an-toerana, amin’ny fitateram-bahoaka ny
mpiasa voakasik’izany.

CHAPITRE III TOKO III


DES CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL FEPETRA MANOKANA MOMBA NY ASA HO AN’IREO SOKAJINA
DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS MPIASA SASANTSASANY

Section 1 Sokajy 1
Du travail des femmes Momba ny asan’ny vehivavy

Article 93-Des Décrets pris après avis du Conseil National du Travail Andininy 93- Didim-panjakana raisina rehefa avy nakana ny hevitry
fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mametra ny karazan’asa tsy
enceintes. azon’ny vehivavy sy ny vehivavy bevohoka atao.

Article 94-Une femme candidate à l’emploi n’est pas tenue de Andininy 94- Ny vehivavy mangataka hiditra hiasa dia tsy voatery
déclarer son état de grossesse. hanambara ny fitondrany vohoka.

L’état de grossesse ne doit pas être pris en considération pour résilier Tsy azo ekena ho antony tsy handraisana hiasa na hanapahana ny
un contrat de travail au cours de la période d’essai. fifanekena momba ny asa mandritra ny fotoana anaovana andrana asa
ny ny fitondrana vohoka.

Article 95-Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une Andininy 95- Tsy misy mpampiasa mahazo manafoana fifanekena
femme salariée lorsqu'elle est en état de grossesse constatée momba ny asa amin’ny vehivavy mpiasa iray raha toa ka voamarin’ny
médicalement. mpitsabo fa bevohoka izy.

Toutefois, le contrat peut être résilié si la femme commet une faute Na izany aza anefa dia azo foanana ny fifanekena momba ny asa raha
professionnelle non liée à son état de grossesse. manao hadisoana amin’ny asa izy ka tsy misy ifandraisany amin’ny
fitondrany vohoka izany.

Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à Tsy misakana ny fiafaran’ny fifanekena ho amin’ny fe-potoana
l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. voafaritra’ireo fepetra voalazan’ny andalana eo aloha.

Article 96- La femme enceinte dont l’état de grossesse est reconnu Andininy 96- Ny vehivavy bevohoka voamarina dia afaka
peut demander sa mutation à un autre poste de travail sur prescription mangataka fanovana ny toerana hiasany ho amin’ny toerana hafa
du médecin du service médical interentreprises ou d'entreprise ou, à araka ny toro-marika nomen’ny mpitsabo eny anivon’ny sampan-
défaut, d'un médecin agréé. draharaha ara--pitsaboana iombonan’ny orinasa na an’ny orinasa, na
raha tsy misy izany, dia avy amin’ny mpitsabo eken’ny fanjakana.

Pendant la période de mutation, le salaire et éléments de salaire à Mandritra io fotoana fifindran-toerana io, ny karama sy ny kojakojan-
caractère fixe sont conservés. karama raikitra dia voatazona.

Article 97-Toute femme enceinte dont l'incapacité à travailler est Andininy 97- Ny vehivavy bevohoka rehetra izay voamarin’ny
constatée par le médecin du service médical interentreprises ou mpitsabo eny anivon’ny sampan-draharaha ara-pitsaboana
d'entreprise ou à défaut d'un médecin agréé peut rompre son contrat iombonan’ny orinasa na an’’ny orinasa na raha tsy misy izany dia avy
sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture amin’izay mpitsabo eken’ny fanjakana, fa tsy hahavita asa, dia afaka
de contrat. manapaka ny fifanekeny tsy misy fampilazana mialoha; ary tsy
20
mandoa vola tambin’ ny fanapahana ny fifanekena momba ny asa.

A l'occasion de son accouchement et sans que cette interruption de Noho ny fiterahany, ary tsy azo raisina ho antony anapahana ny
service puisse être considérée comme une cause de rupture de fifanekena momba ny asa izany, dia manan-jo hampihantona ny asany
contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant mandritra ny efatra ambin’ny folo (14) herin’andro tsy miato ny
quatorze (14) semaines consécutives dont huit (08) semaines vehivavy miasa, ka ny valo (8) herinandro aorian’ny fiterahany. Azo
postérieures à la délivrance. Cette suspension peut être prolongée de halavaina telo (3) herinandro izany fihantonana izany raha toa
trois (03) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant voamarina fa tena tsy salama izy ary vokatry ny fitondrany vohoka na
de la grossesse ou des couches. ny fiterahany.

Pendant cette période, l'employeur ne peut lui donner congé. Tsy azon’ny mpampiasa atao ny manao ho fotoam-pialan-tsasatra
izany fotoana izany.

Elle a le droit pendant cette période, à la charge de la Caisse Manan-jo izy mandritra izany vanim-potoana izany, ho zakain’ny
Nationale de Prévoyance Sociale ou, à défaut, à la charge de Tahirim-pirenena momba ny fiahiana sosialy, na, raha tsy misy izany,
l'employeur, au remboursement des frais d'accouchement et le cas andraikitry ny mpampiasa azy amin’ny fanonerana ny lany tamin’ny
échéant, des soins médicaux, dans la limite des tarifs des formations fiterahana na raha misy izany, ny saram-pitsaboana araka izay
sanitaires, ainsi qu'à la moitié (1/2) du salaire qu'elle percevait au feran’ny lazam-bidy ampiharin’ireo toeram-pitsaboana, toy izany koa
moment de la suspension du travail ; elle conserve le droit aux ny antsasan-karama (1/2) izay horaisiny amin’ny fotoana fihantonan’ny
prestations en nature. asa, mbola voatazony ihany koa ireo zony hafa ankoatra ny vola.

L'employeur est tenu de lui verser la moitié (1/2) du salaire qui n'est Tsy maintsy aloan’ny mpampiasa ny antsasan-karama (1/2) izay tsy
pas pris en charge par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. A zakain’ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana sosialy. Raha toa ka
défaut d'affiliation, le paiement de la totalité du salaire est à la charge tsy mpikambana any amin’io Tahiry io, dia zakain’ny mpampiasa ny
de l'employeur. fanomezana ny karama feno ho an’ilay mpiasa.

Article 98- Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la Andininy 98- Manan-jo hiato amin’ny asa mba hampinono ny
naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. zanany ny vehivavy ka mandritra ny dimy ambin’ny folo(15) volana
aorian’ny nahaterahan’ny zaza.

La durée totale de ces repos, qui sont payés comme temps de travail, Ny fitambaran’izany fotoana fiatoana izany, izay andraisan-karama toy
ne peut dépasser une heure (01) par journée de travail. ny ora niasana, dia tsy mahazo mihoatra ny adiny iray isan’andro
iasana.

La mère peut, pendant cette période, rompre son contrat sans préavis Mandritra izany fe-potoana izany dia afaka manapaka ny fifanekeny
et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture. tsy misy fampilazana mialoha ary tsy azo terena handoa tambim-
panapahana ny renin-jaza.

Article 99- L'inspecteur du travail peut requérir l'examen des femmes Andininy 99- Azon’ny Inspecteur du travail atao ny mangataka
par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont elles sont amin’ny mpitsabo eken’ny fanjakana hizaha ny vehivavy mba
chargées n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la hanamarinana fa ny asa izay sahaniny dia tsy mihoatra izay zakan’ny
demande de l'intéressée. heriny. Manan-jo amin’izany fitakiana izany noho ny fangatahana
ataony ny olona voakasika.

La femme ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu au- Tsy azo terena hanao asa efa fantatra fa tsy zakan’ny heriny ny
dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable. Si vehivavy,ary tsy maintsy afindra amin’ny raharaha antonona azy. Raha
cela n'est pas possible, le contrat peut être résilié avec paiement de tsy azo atao izany, dia azo atao ny manafoana ny fifanekena momba
l'indemnité de préavis. ny asa miaraka amin’ny fandoavana ny tambim-pampilazana mialoha.

Section 2 Sokajy 2
Du travail des enfants Momba ny asan’ny ankizy

Article 100- L’âge minimum légal d’accès à l’emploi est de quinze (15) Andininy 100- Dimy ambin’ny folo (15) taona ny fe-taona ara-dalàna
ans sur toute l’étendue du territoire de Madagascar. Cet âge minimum farany ambany andraisana ankizy hiasa manerana ny tanim-pirenena
ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Malagasy. Io taona farany ambany io dia tsy azo atao ambanin’ny
taona izay tsy maintsy itsaharana amin’ny fianarana.

Des Décrets pris après avis du Conseil National du Travail fixent la Didim-panjakana raisina rehefa avy nakana ny hevitry ny Filankevi-
nature des travaux interdits aux enfants. Pirenena momba ny Asa no mametra ny karazan’asa tsy azon’ ny
ankizy atao.

Article 101- Dans les établissements assujettis à la présente Loi, les Andininy 101- Ho an’ireo toeram-piasana fehezin’ity lalàna ity, tsy
enfants mineurs et les apprentis âgés de moins de dix huit (18) ans de azo ampiasaina mihoatra ny adiny valo (8) tsy miato isan’andro ary tsy
l'un ou de l'autre sexe ne peuvent être employés à un travail effectif de mihoatra ny efapolo (40) ora isan-kerinandro ny zaza tsy ampy taona
plus de huit (08) heures par jour et de quarante (40) heures par sy ny mpianatr’asa latsaky ny valo ambin’ny folo(18) taona na lahy izy
semaine. na vavy.

Le travail de nuit ainsi que les heures supplémentaires sont interdits Ny asa alina sy ny ora ambony ampanga dia tsy azon’ny ankizy atao
aux enfants jusqu’à l’âge de dix huit (18) ans. ambara-pahafeno azy valo ambin’ny folo(18) taona.

Un repos quotidien de douze (12) heures consécutives est obligatoire Ny ankizy miasa dia tsy maintsy omena fotoana hakàna aina mandritra
pour les enfants travailleurs. ny roa ambin’ny folo (12) ora mitohy isan’andro.

Article 102- Les enfants ne peuvent être employés dans aucune Andininy 102- Tsy azo ampiasaina na toeram-piasana aiza na
entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quinze (15) ans toeram-piasana aiza ny zaza latsaky ny dimy ambin’ny folo(15) taona
sans l'autorisation de l'Inspecteur du travail, compte tenu des na ho mpianatr’asa ihany aza, raha tsy nahazo alalana tamin’ny
circonstances locales, des tâches qui peuvent leur être demandées et Inspecteur du travail, arakaraka ny toe-java-misy eo an-toerana sy ny
à la condition que les travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à asa azo angatahina amin’izy ireo izay tsy tokony hanimba ny toe-
leur développement normal. pahasalamany sy ny fivelarany ara-dalàna izany asa izany.

Article 103- L'inspecteur du travail peut requérir l'examen des enfants Andininy 103- Azon’ny Inspecteur du travail atao ny mangataka
21
par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont fizahana amin’ny mpitsabo eken’ny fanjakana hizaha ny ankizy mba
chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la hanamarinana fa ny asa izay sahaniny dia tsy mihoatra izay zakan’ny
demande de l'intéressé. heriny. Manan-jo amin’izany fitakiana izany amin’ny fangatahana
ataony ilay olona voakasika

L'enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au- Tsy azo terena hanao asa fantatra toy izany fa tsy zakan’ny heriny ny
dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Le ankizy ary tsy maintsy afindra amin’ny asa antonona azy. Raha misy
cas échéant, le contrat peut être résilié avec paiement de l'indemnité ilana izany, dia azo atao ny manafoana ny fifanekena momba ny asa
de préavis. amin’ny fandoavana tambim-pampilazana mialoha.

Dans tous les cas, les enfants et les adolescents ne pourront être Na ahoana na ahoana, tsy azo ampiasaina mihitsy ny ankizy na ny
admis à un emploi qu'à la suite d'un examen médical. zatovo raha tsy efa nanao fizaham-pahasalamana.

Section 3 Sokajy 3
Des personnes handicapées Momba ny olona manana fahasembanana 

Article 104- L'expression «personne handicapée» désigne toute Andininy 104- Ny fitenenana hoe «olona manana fahasembanana»
personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi dia enti-milaza ireo olona izay hita fa tena hananosarotra ho azy ny
convenable ainsi que de progresser professionnellement sont hahita na hitazona asa sahaza, na koa ny hisondrotra eo amin’ny
sensiblement réduites pour cause d'un handicap physique, mental ou sehatry ny asa noho ny kilema ara-batana, na ara-tsaina, na ara-
sensoriel dûment reconnu pandrenesana voamarina ara-dalàna .

Article 105- Aucune discrimination ne peut être faite en matière de Andininy 105- Tsy misy fanavakavahana azo atao eo amin’ny
travail ou d'emploi à égalité de capacité et d'aptitude entre les lafin’nyasa na fisahanan’asa amin’ny olona tomady sy ny olona
personnes valides et les personnes handicapées du fait de leur manana fahasembanana noho ny fahasembanana mahavoa azy,
handicap. Les personnes handicapées ont droit au travail et à l'emploi, rehefa mitovy ny fahafahany sy fahaizany manao asa. Ny olona
à l'égalité de chance et de traitement en matière d'apprentissage, de manana fahasembanana dia manana zo hahazo asa sy fisahanan’asa
formation professionnelle et d'emploi. amin’ny vinTana sy fitondrana mitovy eo amin’ny fianarana asa , ny
fiofanana arak’asa ary ny fisahanan’asa.

Article 106- Les personnes handicapées doivent jouir de toutes les Andininy 106- Ny olona manana fahasembanana dia tokony hisitraka
infrastructures existantes, qu'elles soient publiques ou privées, en ireo fotodrafitr’asa rehetra misy, na an’ny fanjakana izany na tsy
matière d'apprentissage et de formation professionnelle. miankina , mikasika ny fianarana asa sy ny fiofanana momba ny asa

Article 107- Toute entreprise ayant embauché un certain nombre de Andininy 107- Ireo orinasa izay mampiditra olona maromaro manana
personnes handicapées bénéficie des mesures incitatives fixées par fahasembanana dia misitraka ireo fepetra fampirisihana, izay ferana
Décret pris après avis du Conseil National du Travail. Didim-panjakana raisina rehefa avy nakana ny hevitry ny Filankevi-
Pirenena momba ny Asa.

Article 108- Il est créé auprès du Ministère chargé du travail une Andininy 108- Ajoro eo anivon’ny Minisitera misahana ny asa ny
Institution chargée d’assurer la réinsertion professionnelle des Andrim-pitondrana iray natao hiandraikitra ny famerenana indray ny
personnes handicapées. olona manana fahasembanana eo amin’ny sehatry ny asa.

Article 109- Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail Andininy 109- Didim-panjakana iray raisina rehefa avy nakana ny
détermine la mission, l’organisation et le fonctionnement de ladite hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no hamaritra ny
institution. andraikitra, ny firafitra ary ny fampandehanana io andrim-pitondrana
io.
TITRE IV LOHATENY IV
DES CONDITIONS D’HYGIENE, DE SECURITE ET MOMBA NY FITANDREMAM-PAHASALAMANA SY ARO LOZA
D’ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL ARY NY TONTOLO MANODIDINA NY ASA

TOKO I
CHAPITRE I FEPETRA ANKAPOBENY
DISPOSITIONS GENERALES
Sokajy I
Section 1 Fitsipi-pifehezana ankapobeny
Discipline Générale

Article 110- Il est prescrit à tout employeur de fournir les équipements Andininy 110- Didiana ny mpampiasa rehetra amin’ny fampitaovana
et les habillements adéquats pour protéger collectivement et ny kojakoja sy akanjo ilaina mba iarovana mitambatra na
individuellement la vie et la santé des travailleurs contre tous les isambatan’olona ny aina sy ny fahasalaman’ny mpiasa amin’ny loza
risques inhérents au poste de travail, en particulier contre le VIH/SIDA mety hitranga eo amin’ny toerana iasany, singanina manokana ny
dans les lieux de travail. tsimok’aretina VIH/SIDA any amin’ny toeram-piasana.

Article 111- Les travailleurs doivent se soumettre à l’ensemble des Andininy 111- Ny mpiasa dia tsy maintsy mankato ny fepetra
mesures d’hygiène et de sécurité exigées. mikasika ny fitandremam-pahasalamana sy aro loza takiana.

Section 2 Sokajy 2
Nettoyage et propreté générale Fanadiovana sy ny fahadiovana ankapobeny

Article 112- Les lieux de travail doivent être tenus en état de propreté Andininy 112- Ny toeram-piasana dia tsy maintsy tandroina ho
et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la madio tanteraka ary manaraka ny fepetra ilaina ara-pahadiovana sy
santé du personnel. fahasalamana mba hitsinjovana ny fahasalaman’ny mpiasa.

Section 3 Sokajy 3
Atmosphère, chauffage, éclairage des locaux de travail Ny rivotra iainana, ny hafanana ary ny hazavan’ny toeram-piasana

22
Article 113- L’atmosphère des lieux de travail doit être protégée Andininy 113- Ny rivotra iainana ao amin’ny toeram-piasana dia tsy
contre les émanations dangereuses et gênantes, les vapeurs, les gaz, maintsy arovana amin’ny ny fofona mampidi-doza sy manelingelina ,
les poussières, les fumées, sans que cette énumération soit limitative. ny etona , ny gazy, ny vovoka , ny setroka, ka tsy voafetra io fitanisana
io.

Article 114- L’ambiance générale et l’environnement des lieux de Andininy 114- Ny manodidina sy ny tontolo iainana ankapoben’ny
travail doivent prendre en considération le confort physique, mental et toeram-piasana dia tsy maintsy heverina mba hitsinjovana ny
social des travailleurs. fahatomombanana na ara-batana na ara-tsaina na ara-tsosialin’ny
mpiasa.

Section 4 Sokajy 4
Installation individuelle des travailleurs Kojakoja ilain’ny mpiasa tsirairay

Article 115- Les travailleurs doivent avoir à leur disposition de l’eau Andininy 115- Tsy maintsy atao vonona ho an’ny mpiasa ny rano
potable, des installations sanitaires et vestiaires appropriées, ainsi que fisotro madio, ny efitra fivoahana sy fidiovana ary fisoloana akanjo ary
tout autre mobilier nécessaire à leur confort pendant la période de koa ireo fanaka ilaina mba hahatomombana azy mandritry ny fotoam-
travail. piasana .

Section 5 Sokajy 5
De la cantine Momba ny fampisakafoana

Article 116-La mise en place d’une cantine au bénéfice des Andininy 116- Ny fametrahana toeram-pisakafoana ho an’ ny mpiasa
travailleurs est à la charge de l’employeur : dia andraikitry ny mpampiasa :

1) Pour les établissements éloignés à plus de cinq kilomètres du 1) Ho an’ireo toeram-piasana manalavitra mihoatra ny dimy
centre ville ou lorsque l’emplacement de l’établissement ou kilaometara ny tanan-dehibe na raha toa koa ny toeram-piasana
l’organisation du travail ne permet pas aux travailleurs de se na ny fandaminan’asa ka tsy ahafahan’ireo mpiasa mamonjy
restaurer normalement ; toerana fisakafoana ara-dalàna ;

2) Pour les établissements ayant recours au système d’heures 2) Ho an’ireo toeram-piasana izay mampihatra ny ora fiasana
continues. mitohy .

Article 117- La cantine doit être tenue en parfait état de propreté. De Andininy 117- Ny trano fisakafoana dia tsy maintsy tandrovina hadio
même, elle doit présenter les conditions de confort et d’aération tanteraka.Toy izany ihany koa, Io trano io koa dia tokony ho
adéquate, permettant notamment aux travailleurs de se restaurer en tomombana sy hahazo rivotra madio tsara ary indrindra hahafahan’ny
station assise. mpiasa mipetraka rehefa misakafo.

Article 118- La nourriture servie aux travailleurs doit être en quantité Andininy 118- Ny sakafo aroso ho an’ ny mpiasa dia tokony ho ampy
suffisante et de bonne qualité, en présentant les conditions d’hygiène amin’ny habetsahana sy hatsaràna, ary mahafeno ny fepetra ilaina
et de propreté requises. ara-pahadiovana sy ara-pahasalamàna.

Article 119- Un décret pris après avis du Conseil National du Travail Andininy 119- Didim-panjakana raisina rehefa avy nakana ny hevitry
précise les modalités d’application du présent chapitre et notamment ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mamaritra mazava ny
l’effectif de travailleurs à partir duquel la mise en place d’une cantine fampiharana ity Toko ity, ary indrindra indrindra, ny mikasika ny
est indiquée, les normes sur la nourriture à servir aux travailleurs, isan’ny mpiasa izay takiana amin’ny fametrahana ny toerana
ainsi que le droit de l’employeur d’opérer des retenues sur salaire au fampisakafoana, ny fenitra momba ny sakafo haroso ho an’ny mpiasa ,
titre de restauration. ary koa ny zon’ny mpampiasa hanombina amin’ny karama ho enti-
manana amin’ny fampisakafoana.

CHAPITRE II TOKO II
PROTECTION CONTRE CERTAINS RISQUES LIES AU TRAVAIL FIAROVANA AMINI’NY LOZA SASANTSASANY METY HATERAKY
NY ASA .
Article 120- Pour prévenir les risques d’accidents, les installations, les
matériels et matériaux de travail sont soumis à des normes de sécurité Andininy 120- Mba hisorohana ny loza mety hitranga,ny
obligatoires. Ils doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de tsangan’asa , ny fitaovana ary ny akora enti-miasa dia fehezin’ny
vérification systématiques. fenitra momba ny aro loza tsy maintsy arahina. Tsy maintsy anaovana
andrimaso izy ireny, kojakojaina ary hamarinina mandavanandro

Article 121- Il est interdit de faire coucher les travailleurs dans les Andininy 121- Raràna ny mampatory ny mpiasa ao anaty trano
ateliers affectés à un usage industriel. fiasana ampiasaina amin’ny indostria.

Les gardiens de nuit attitrés doivent disposer d’un abri approprié.


Ny mpiambina voatokana hiasa amin’ny alina dia tsy maintsy manana
Les locaux affectés au couchage des travailleurs doivent comporter un trano fialofana ara-dalàna .
cubage d’air correct et être maintenus dans un parfait état de propreté
et d’aération. Ny efitra natokana handrian’ny mpiasa dia tsy maintsy manana
hadirin-drivotra ara-dalàna sy tandrovina hadio ary azon-drivotra
tsara.

Article 122- Chaque entreprise doit prendre les mesures nécessaires Andininy 122- Ny orinasa tsirairay dia tsy maintsy mandray fepetra
pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et ilaina mba hahafahany mamono haingana sy mahafaty izay hain-trano
effectivement combattu. rehetra vao miantomboka.

Article 123- L’employeur est tenu d’informer et de former les Andininy 123- Ny mpampiasa dia tsy maintsy mampahafantatra sy
travailleurs sur les mesures de sécurité et de santé liées au poste de manofana ny mpiasa momba ny fepetra mikasika ny aro loza sy
travail. fitandremam-pahasalamana eo amin’ny toeram-piasana misy azy.

CHAPITRE III TOKO III


23
DE L’ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL MOMBA NY TONTOLO MANODIDINA NY ASA

Article 124- L’employeur doit prendre en considération les mesures Andininy 124- Ny mpampiasa dia tsy maintsy mihevitra ny fepetra
destinées à protéger l’environnement, qu’il s’agisse de natao hiarovana ny tontolo iainana na mahakasika mivantana ny
l’environnement physique ou géographique. A cet effet, les entreprises orinasa izany na manodidina azy. Amin’izany, ireo orinasa izay efa
en cours d’exploitation doivent progressivement s’ajuster aux an-dàlam-pitrandrahana dia tsy maintsy miezaka miandalana mba
directives et normes de gestion nationale de l’environnement hankato ireo toro-lalana sy fenitra mikasika ny fitantanam-pirenena
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. momba ny tontolo iainana arak’ireo rijan-tenin-dalàna sy didy amam-
pitsipika manan-kery.
Article 125- Suivant leur taille et leur capacité, il est souhaitable que Andininy 125- Araky ny halehibeny sy ny fahalalahany dia tsara raha
les entreprises aménagent des espaces de détente. manana toerana fialamboly ny orinasa.

Article 126- Il est recommandé que l’entreprise s’adonne à des Andininy 126- Hafarana ny orinasa mba hanao hetsika fanadiovana
activités d’assainissement telles que dératisation, débroussaillement, toy ny famonoana voalavo sy ireo biby kely mpitondra aretina ary
désinsectisation. fiavàna ny tokontany.

Article 127- L’employeur est tenu d’entretenir ou de faire entretenir Andininy 127- Ny mpampiasa dia tsy maintsy manao na hampanao
une ambiance de travail motivante. izay hisian’ny rivo-piaraha-miasa mampavitrika ny tsirairay.

CHAPITRE IV TOKO IV
DE LA MEDECINE DU TRAVAIL MOMBA NY FITSABOANA EO AMIN’NY SEHATRY NY ASA

Andininy 128- Ny sampan-draharahan’ny fitsaboana eo amin’ny


Article 128 - Le service médical du travail a pour mission de prévenir sehatry ny asa dia miandraikitra ny fisorohana izay mety ho
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, en fahavoazan’ny fahasalaman’ny mpiasa eo amin’ny fanatanterahana ny
particulier de surveiller les conditions d’hygiène et de sécurité sur les asany, indrindra amin’ny fanaraha-maso ny fepetra mikasika ny
lieux de travail. Son rôle est prioritairement préventif. fitandremam-pahasalamana sy aro loza eo amin’ny toeram-piasana.
Ny andraikiny voalohany indrindra dia ny fisorohana.

Article 129- Le service médical du travail est un service médical du Andininy 129- Ny sampan-draharaham-pitsaboana momba ny asa
travail d’entreprise ou service médical du travail d’établissement ou dia sampan-draharaham-pitsaboana momba ny asa ao amin’ny
service médical du travail interentreprises ou inter-établissement, orinasa na sampan-draharaham-pitsaboana momba ny asa eo amin’ny
selon les modalités prévues par les textes d’application. Toute toeram-piasana na sampan-draharaham-pitsaboana momba ny asa
dérogation sera définie par voie réglementaire. iraisan’ny orinasa na iraisan’ny toeram-piasana, arak’izay
fombafomba voalazan’ny rijan-teny fampiharana. Izay rehetra
fanomezan-dalana handingana fepetra dia ho faritan’ny didy amam-
pitsipika.

Article 130- Toute personne physique ou morale exerçant une activité Andininy 130- Ny olon-tsotra na fikambanana misahana asa na
de quelque nature que ce soit et employant un ou plusieurs travailleurs inona na inona karazany ka mampiasa olona iray na maromaro dia tsy
est tenue de leur assurer les prestations médico-sanitaires telles que maintsy miantoka ny fahasalamana sy fitsaboana ireo mpiasa ireo
définies à l’article 128 ci-dessus. arak’izay voalazan’ny andininy faha- 128 etsy ambony.

Par contribution volontaire, les travailleurs indépendants et les Mba ho fanampiana an-tsitrapo, ireo mpiasa mahaleontena sy mpiasa
professions libérales peuvent bénéficier des prestations du service tenany dia afaka misitraka ireo sampan-draharaham-pitsaboana
médical du travail de leur zone géographique. momba ny asa eo amin’ny faritra akaiky azy.

CHAPITRE V TOKO V
DES ORGANES DE CONCERTATION ET DE CONTROLE MOMBA NY RAFITRA FIKAONANDOHA SY FANARAHA- MASO

Article 131- Il est institué auprès du Ministère chargé du travail un Andininy 131- Atsangana eo anivon’ny Minisitera misahana ny asa
Comité Technique Consultatif ayant pour missions : ny Vaomiera Teknika Fakankevitra izay miandraikitra ny :

 l’étude technique des questions intéressant la santé au travail ;  fanadihadiana ara-teknika momba ny raharaha mikasika ny
fahasalamana amin’ny asa ;
 l’organisation de la formation des travailleurs contre les risques
professionnels ;  fandaminanana ny fanofanana ny mpiasa amin’ny fisorohana ny
loza vokatry ny asa ;
 le suivi des recommandations formulées par le Conseil National
d’Orientation de la Protection Sociale.  fizohina ireo famarafarana nomen’ny Filankevi-Pirenena momba
ny Sori-dàlana amin’ny Fiahiana Ara-tsosialy.
Article 132- Le Comité d’Entreprise prévu à l’article 159 de la Andininy 132- Ny Komitin’ny orinasa izay voalazan’ny andininy
présente Loi veille à l’application des règles relatives à l’hygiène, la faha.159 amin’ity Lalàna ity no manara maso ny fampiharana ny
sécurité au travail et l’environnement. fitsipika mikasika ny fitandremam-pahasalamana sy aro loza ary ny
tontolo iainana eo amin’ny asa.

Article 133- Le contrôle technique de l’application des dispositions du Andininy 133- Ny fanaraha-maso ara-teknika momba ny
présent titre relève du Médecin Inspecteur du Travail national et fampiharana ny fepetra voalazan’ity lohateny ity dia andraikitry ny
régional, qui est en droit de saisir l’Inspecteur du Travail du ressort Medecin Inspecteur du travail eo amin’ny firenena sy eo amin’ny ny
pour appliquer la mise en demeure si besoin est. faritra , izay manana zo hangataka ny Inspecteur du travail eo amin’ny
fari-piadidiany mba hampihatra ny baiko fampitandremana, raha
ilaina.

CHAPITRE VI TOKO VI
DISPOSITIONS DIVERSES FEPETRA SAMIHAFA

Article 134- Avant que des travailleurs puissent y être employés, tout Andininy 134- Alohan’ny ahazoana mampiasa mpiasa ao, ny toeram-
établissement doit répondre aux normes d’hygiène, de sécurité et piasana rehetra dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra mikasika ny
d’environnement régissant la branche d’activité. fitandremam-pahasalamana sy aro loza ary ny tontolo iainana mifehy
ny sampan’asa.
24
Article 135- Il est créé une commission interministérielle chargée de Andininy 135- Atsangana ny Vaomiera iray iraisan’ny Minisitera izay
contrôler les conditions d’hygiène, de sécurité et d’environnement hanara-maso ny fepetra mikasika ny fitandremam-pahasalamana sy
avant l’ouverture de l’établissement et d’autoriser l’ouverture de aro loza ary ny tontolo iainana mialoha ny hanokafana ny toeram-
l’établissement. piasana sy hanomezan-dalàna ny fisokafany.

Un décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe Didim-panjakana raisina rehefa avy nakana ny hevitry ny Filankevi-
l’organisation et le fonctionnement de cette commission, ainsi que les Pirenena momba ny Asa no hametra ny lamina sy ny fomba fiasan’io
départements devant y être représentés. Vaomiera io , ary koa ny departemanta tokony ho ao anatiny .

Un arrêté du Ministre chargé du Travail nomme les membres de la Didim-pitondrana ataon’ny Minisitra misahana ny Asa no manendry ny
commission sur proposition des départements concernés. mpikambana ao amin’ny vaomiera araka ny tolo-kevitr’ireo
departemanta voakasika.

TITRE V LOHATENY V
DES RELATIONS PROFESSIONNELLES MOMBA NY FIFANDRAISANA ARAK’ASA

CHAPITRE I TOKO I
DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS MOMBA NY FIKAMBANAN’NY MPIASA
ET DES EMPLOYEURS SY NY MPAMPIASA

Article 136- L’exercice du droit syndical est reconnu dans le respect Andininy 136- Ny fizakana ny zo sendikaly dia ekena ao anatin’ ny
des droits et libertés garanties par la Constitution. fanajana ireo zo sy fahafahana iantohan’ ny Lalàmpanorenana.

Le syndicat est une organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant Ny sendika dia fikambanana ivondronan’ny mpiasa na ny mpampiasa
pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou izay mikendry ny fampiroboroboana sy fiarovana ny tombontsoan’ny
des employeurs. L’objectif du mouvement syndical est le progrès mpiasa na ny mpampiasa. Ny tanjon’ny hetsika sendikaly dia ny
économique et social de ses membres. fivoarana ara-toekarena sy ara-tsosialy ho an’ireo mpikambana ao
aminy.

Article 137- Les travailleurs et les employeurs, sans distinction Andininy 137- Ny mpiasa sy ny mpampiasa tsy misy fanavakavahana
d'aucune sorte, ont le droit sans autorisation préalable, de constituer na inona na inona karazany dia manana zo, tsy ilana fahazoan-dalana
des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces mialoha, ny hanangana fikambanana arak’izay safidiny ary koa ny
organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces hiditra na tsia amin’ireny fikambanana ireny ,ka tsy maintsy manaraka
dernières, ou de ne pas s'affilier. ny sata mifehy ireto farany.

Ils sont représentés, en leur qualité de partenaires sociaux, dans les Amin’ny maha mpiara-miombon’antoka sosialy azy ireo dia manana
structures de dialogue, les organismes de gestion de la politique solontena izy ireo ao amin’ny rafitra ifanakalozan-kevitra, ny antokon-
sociale et des fonds sociaux et les négociations d’accords nécessitant draharaha fitantanana ny politika sosialy sy ny tahirim-bola sosialy, ny
l’intervention d’un acte réglementaire, par les groupements fifampirahaharahana amin’ny fifanekena ilàna fandraisana didy amam-
professionnels et les organisations syndicales les plus représentatifs. pitsipika ataon’ireo vondron’ny mpandraharaha sy ny fikambanana
La représentativité est établie par les éléments apportés par les sendikaly izay mahasolontena indrindra. Ny fisoloantena dia apetraka
organisations concernées et l’administration du travail. avy amin’ireo singan-javatra asehon’ny fikambanana voakasika sy ny
fitantanan-draharahan’ny asa.

Article 138- Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le Andininy 138- Ny fikambanan’ny mpiasa sy ny mpampiasa dia
droit : manana zo :

 d'élaborer leurs statuts et règlements, d'élire librement leurs  Hamolavola ny sata sy ny fitsipika ary hifidy malalaka ny
représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités, de solontenan’izy ireo, handrindra ny fitantananasy ny asa ataony
formuler leur programme d'action ; ary haneho ny fandaharan’ asany ;

 de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que  hanangana fivondronana sy fivondronambe ary koa ny fidirana
celui de s'y affilier. Toute organisation, fédération ou amin’izany.Izay rehetra fikambanana, fivondronana,na
confédération a le droit de s'affilier à des organisations fivondronambe dia manana zo hiditra amina fikambanana
internationales de travailleurs ou d'employeurs. iraisam-pirenenan’ny mpiasa na ny mpampiasa.

Article 139- Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute Andininy 139- Tsy mahazo manao fanelanelanana mametra ireo zo
intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l'exercice légal. ireo na manakana ny fizakàna izany ara-dalàna ny manam-pahefam-
panjakana.
En cas de violation de l'alinéa précédent, la Chambre Administrative
de la Cour Suprême est compétente pour connaître du litige y afférent. Raha misy tsy fanajana ny andàlana etsy aloha, ny Sampam-pitsarana
momba ny Fitantanan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana Tampony no
mahefa hitsara ny fifanolanana mikasika izany.

Article 140- Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, les Andininy 140- Tsy maintsy manaja ny ara-dalàna ny mpiasa sy ny
travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont mpampiasa ary ireo fikambanany avy eo amin’ny fampiasana ny zo
tenus de respecter la légalité. omen’ny lalàna azy.

Article 141- Les travailleurs sont protégés contre tous actes de Andininy 141- Ny mpiasa dia voaaro amin’ireo fanavakavahana
discrimination portant atteinte à la liberté syndicale en matière mianjady amin’ny fahalalahana sendikaly eo amin’ny lafiny
d'emploi. Il est interdit de : fisahanan’asa. Raràna ny :

 subordonner l'emploi d'un travailleur à son affiliation ou à la  mampiankina ny fisahanan’asan’ny mpiasa amin’ny fidirany
cessation de ses activités au sein d’un syndicat ; amina sendika na ny fitsaharany amin’ ireo asany tao anatina
sendika iray ;
 congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres
moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa  mandroaka mpiasa na miteraka fahavoazana ho azy amin’ny
participation à des activités syndicales. fomba hafa, noho ny fidirany amina sendika na ny fandraisany
anjara amin’ny asa sendikaly.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales
25
sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieu et place de Voarara ho an’ny mpampiasa rehetra ny maka amin’ ny karaman’ny
celui-ci. mpiasany ny latsakemboka arotsaka amin’ny sendika ka manefa izany
eo amin’ny toeran’ny mpiasa

Le chef d'entreprise ou son représentant ne doit employer aucun Tsy mahazo mampiasa fomba fanerena hanaraka na hanohitra
moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation fikambanana sendikaly iray ny lehiben’orinasa na ny solotenany.
syndicale quelconque.
Ny fepetra rehetra raisin’ ny mpampiasa ka manohitra ny fepetra
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions voalazan’ireo andàlana teo aloha ireo dia heverina ho tsy manan-kery
des alinéas précédents est considérée comme nulle de plein droit et avy hatrany sady manome zo ny olona niharam-pahavoazana
donne lieu à des dommages intérêts au bénéfice de la personne tamin’izany hangataka onitra.
lésée.

Article 142- Les organisations syndicales des travailleurs ont le droit Andininy 142- Ny fikambanana sendikalin’ny mpiasa dia manana zo
d'exercer leurs activités de promotion et de défense des intérêts au hanatanteraka ao anatin’ny orinasa ireo asa fampiroboroboana sy
sein des entreprises. fiarovana ny tombotsoan’ny mpikambana.

Article 143- Les syndicats jouissent de la personnalité civile. Ils ont le Andininy 143- Ny sendika dia mizaka ny zo isam-batan’olona.
droit d'ester en justice. Ils peuvent acquérir sans autorisation, à titre Manana zo hitory amin’ny fitsarana izy. Afaka izy mahazo tsy misy
gratuit ou à titre onéreux des biens meubles, et sous réserve de la fahazoan-dàlana, na maimaimpoana na aloa vola fanana-manaraka ,
législation en vigueur, des biens immeubles. fanana-mifaka nefa tsy tohinina ny lalàna manan-kery.

Sont insaisissables, les biens meubles et immeubles nécessaires au Tsy azo giazana ny fanana-manaraka sy fanana-mifaka ilaina mba
fonctionnement des organisations syndicales. hampandehanana ny fikambanana sendikaly.

Un Décret détermine les conditions dans lesquelles les


circonscriptions régionales locales mettent, suivant leurs possibilités, Didim-panjakana no mamaritra izay fepetra hanomezan’ny fiadidiam-
un local à la disposition des syndicats en vue de la tenue de leurs paritra, arakarak’izay fahahafahany manao izany, efitrano hanaovan’ny
séances. sendika ny fivoriany.

Article 144- L'adhésion à un syndicat des travailleurs et à une Andininy 144- Ny fidirana amina sendikan’ny mpiasa sy amin’ny
organisation professionnelle des employeurs est libre. Toute forme de fikambanana matihanin’ny mpampiasa dia malalaka. Raràna rehefa
discrimination fondée sur l'âge, le sexe, la religion, l’origine ou la mety ho endri-panavahana rehetra mifototra amin’ny taona, ny maha-
nationalité est exclue. lahy na vavy, ny finoana, ny fiaviana na ny zom-pirenena.

Article 145- Au sein de l'entreprise, une section syndicale peut être Andininy 145- Eo anivon’ny orinasa, ny sampana sendikaly dia azo
créée dès lors qu'elle comprend sept (07) membres. hajoro rehefa misy mpikambana fito (7).

Article 146- Les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, y Andininy 146- Ny sendika dia afaka, eo anoloan’ny antokom-
compris la Cour Suprême, exercer tous les droits réservés à la partie pitsarana rehetra, isan’izany ny Fitsarana Tampony, mampihatra ny zo
civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à natokana ho an’ny mpitory izay mifandraika amin’ny zava-mitranga
l'intérêt des travailleurs, des employeurs ou de l'organisation. mahakasika mivantana na tsia ny tombontsoan’ireo mpiasa,
mpampiasa na ny fikambanana

Article 147- Les syndicats, régulièrement constitués d'après les Andininy 147- Ny sendika, izay mijoro ara-dalàna araka ny fepetra
dispositions de la présente Loi, peuvent se concerter pour l'étude et la voalazan’ity lalàna ity, dia afaka mikaon-doha ho amin’ny fandinihana
défense des intérêts de leurs adhérents. sy ny fiarovana ny tombontsoan’ny mpikambana ao aminy.

Article 148- Les syndicats ont le droit de désigner des représentants Andininy 148- Ny sendika dia manana fahefana hanendry solontena
pour : amin’ny:

 Assister aux congrès statutaires et aux séminaires des  fanatrehana ny fikaonan-doha ara-pitsipiky ny sendika na ny
organisations syndicales ; semineran’ireo fikambanana sendikaly

 fandraisana anjara amin’ireo fiofanana karakarain’ny Birao


 Participer à des formations organisées par le Bureau Iraisam-pirenena momba ny Asa.
International du travail ;
 Fandraisana anjara amin’ny fihaonana iraisam-pirenena izay
 Participer aux rencontres internationales auxquelles ils sont nanasana azy.
invités.

Article 149- Chaque organisation syndicale peut, dans les conditions Andininy 149- Ny Fikambanana sendikaly tsirairay dia afaka, araka
fixées à l'article 142 de la présente Loi, créer au sein de l'entreprise ou ny fepetra faritan’ny andininy faha 142 amin’ity lalàna ity, manangana
de l'établissement une section syndicale qui assure la défense des eo anivon’ny orinasa na toeram-piasana sampana sendikaly izay
intérêts individuels et collectifs, matériels et moraux de ses membres. miandraikitra ny fiarovana ny tombontsoa isambatan’olona na
iombonana, ara-pitaovana sy ara-tsain’ireo mpikambana ao aminy.

Dans le cadre de ses interventions, la section syndicale peut se faire Ao anatin’ny firotsahany an-tsehatra, ny sampana sendikaly dia afaka
assister par son organisation. ampian’ny Fikambanany.

Article 150- Le délégué syndical est désigné par la section syndicale Andininy 150- Ny Solontena sendikaly dia tendren’ ny sampana
de l'entreprise. Dès lors que coexistent deux (02) sections syndicales sendikalin’ny orinasa. Raha vao misy sampana sendikaly roa (02) eo
dans une entreprise, elles peuvent se constituer en une plate forme anivon’ny orinasa, izy ireo dia afaka miforona ho sehatra sendikaly ary
syndicale et désigner un ou plusieurs délégués intersyndicaux. manendry solontena iray na maromaro iraisan’ny sendika.

Raha misy tsy fifanarahan’ ireo sendika amin’ny fanendrena ny ho


En cas de désaccord entre les syndicats sur la désignation des solontena iraisan’ny sendika, dia tsy misy solontena iraisan’ny sendika
délégués intersyndicaux, aucun délégué intersyndical ne peut être azo ajoro eo anivon’ny orinasa na ny toeram-piasana
institué au sein de l'établissement ou de l'entreprise.

Article 151 La désignation ainsi que la destitution des délégués Andininy 151- Ny fanendrena ary koa ny fanonganana ny solontena
26
intersyndicaux relèvent du pouvoir des organisations syndicales. iraisan’ny sendika dia fahefan’ireo fikambanana sendikaly.

Article 152- Pour l'accomplissement de leur mission, les délégués Andininy 152- Eo amin’ny fanatanterahana ny asan’izy ireo, ireo
syndicaux et intersyndicaux bénéficient : solotena sendikaly sy iraisan’ny sendika dia mahazo :

 tombon’ora roa (02) isan-kerinandro izay ny fampiasana izany dia


 d'un crédit d'heures de deux (02) heures par semaine dont ifanarahana amin’ny mpampiasa ;
l'utilisation se fait en accord avec l'employeur.
 fiarovana mitovy amin’ny solontena nofidin’ny mpiasa eo amin’ny
 de la même protection que les représentants élus du personnel lafiny fandroahana.
en matière de licenciement.
Ny asan’ny solontena sendikaly dia tsy azo ampifanindriana amin’ny
Les fonctions de délégué syndical sont incompatibles avec celles du asan’ny solontenan’ny mpiasa.
délégué du personnel.

CHAPITRE II TOKO II
DES DELEGUES DU PERSONNEL MOMBA NY SOLONTENAN’NY MPIASA

Article 153- Les délégués du Personnel sont obligatoirement élus Andininy 153- Ny solontenan’ny mpiasa di tsy maintsy fidiana ao
dans les établissements où sont employés plus de onze (11) salariés. amin’ny toeram-piasàna izay mampiasa mpiasa mihoatry ny iraika
ambin’ny folo (11).
Leur mandat est de deux (02) ans, ils peuvent être réélus. La
possibilité de prolongation du mandat des délégués du personnel Roa (02) taona ny fotoam-piasàny, ary azo averina fidiana indray izy.
sortant est fixée à deux (02) mois. Ferana ho roa (2) volana ny fahafahana manalava ny fotoam-
piasàn’ny solontenan’ny mpiasa.
Expiré ce délai :
Tapitra io fe-potoana io :
 si l’employeur n’organise pas les élections, il est passible de
pénalités ;  Raha tsy mikarakara fifidianana ny mpampiasa, dia mety
iharan’ny sazy izy;
 si les travailleurs ne présentent pas de candidats, la carence est
constatée par l’Inspecteur du travail du ressort et l’employeur est  Raha tsy manolotra olona hofidiana ny mpiasa dia zahan’ny
protégé de l’inexistence de délégué du personnel pendant les Inspecteur du travail fototra eo amin’ny fari-piadidiany ny
douze (12) mois qui suivent la date prévue pour la tenue des fahabangàna ary voaaro ami’ny tsy fisian’ny solontenan’ny
élections. mpiasa ny mpampiasa mandritra ny roa ambin’ny folo (12) volana
manaraka ilay vaninandro voatondro anaovana ny fifidianana.

Un Arrêté du Ministre chargé du Travail fixe : Didim-pitondrana ataon’ Minisitra misahana ny asa no mametra :

 Ny isan’ny solontenan’ny mpiasa arakaraka ny sokajin’ny toeram-


 le nombre de délégués du personnel suivant les catégories piasàna sy ny isan’ny mpiasa kely indrindra ;
d'établissement et le nombre minimum de travailleurs ;
 Ny fombafomba fanatanterahana ny fifidianana izay tsy maintsy
 les modalités de l'élection qui doit avoir lieu au scrutin secret et atao amin’ny alàlan’ny latsa-bato miafina sy amin’ny fihodinana
au premier tour, sur des listes établies par les organisations voalohany amina lisitra nataon’ny fikambana sendikaly eo
syndicales au sein de chaque établissement, pour chaque anivo’ny toeram-piasàna tsirairay, ho an’ny sokajina mpiasa
catégorie du personnel ; tsirairay ;

 Ny fepetra takiana mba hahafahana mifidy sy milatsaka


 les conditions exigées pour être électeurs et éligibles ; hofidiana ;

 les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des délégués  Ny fitarainana mikasika ny mpifidy, ny fahafahan’ny
du personnel et à la régularité des opérations électorales ; solontenan’ny mpiasa milatsaka hofidiana ary ny maha-ara-
dalàna ny raharaham-pifidianana ;
 la durée considérée et rémunérée comme temps de travail dont
disposent les délégués pour l'accomplissement de leurs fonctions  Ny faharetan’ny fotoana omena ny solontenan’ny mpiasa
et les moyens mis à leur disposition ; hanatanterahany ny andraikiny, ka heverina sy karamaina ho toy
ny fotoana niasàna, ary koa ny fitaovana omena azy
hanatanterahany ny andraikiny ;
 les conditions dans lesquelles ils sont reçus par l'employeur ou
son représentant ;  Ny fepetra izay andraisan’ny mpampiasa na ny solotenan’ny
mpampiasa ireo solontenan’ny mpiasa ;

 les conditions de révocation du délégué par le collège des  Ny fepetra momba ny fanonganan’ny vondron’ny mpiasa ny
travailleurs qui l'a élu. solontena nofidiany.

Article 154- Le nombre de délégués du personnel est fixé en fonction Andininy 154- Ferana arakaraky ny isan’ny mpiasa ao amin’ny
de l’effectif des travailleurs de l’entreprise. L’élection a lieu au scrutin orinasa ny isan’ny solontenan’ny mpiasa. Atao amin’ny alàlan’ny
secret sur des listes établies par les organisations syndicales au sein latsabato miafina ny fifidianana ary amina lisitra nataon’ny
de chaque établissement pour chaque catégorie du personnel. fikambanana sendikaly eo amin’ny toeram-piasàna tsirairay sy isaky
ny sokajina mpiasa.
Est électeur tout travailleur majeur, ayant travaillé sans interruption
dans l’établissement pendant au minimum six (06) mois. Mpifidy ny mpiasa rehetra ampy taona, efa niasa tsy niato tao amin’ilay
toeram-piasàna farafahakeliny nandritra ny enina (6) volana.
Est éligible tout travailleur ayant travaillé pendant plus de un (01) an
dans l’établissement et jouissant de ses droits civiques. Azo fidiana ny mpiasa rehetra efa niasa nandritra ny herintaona
farafahakeliny tao amin’ilay toeram-piasàna ary mizaka ny zo maha-
olom-pirenena azy.
Article 155- Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes Andininy 155- Ny solontenan’ny mpiasa tsirairay dia manana mpisolo
27
conditions que ci-dessus. Il le remplace en cas d'absence motivée, de toerana nofidiana mitovy amin’ireo fepetra voalaza etsy ambony ihany.
décès, de démission, de révocation, de changement de collège Misolo toerana azy izy raha misy fahafahany omban’ antony,
électoral, de résiliation de contrat, de perte des conditions requises fahafatesana, fametraham-pialàna, fanonganana, fiovan’ny vondron’ny
pour l'éligibilité. mpifidy, fahatapahan’ny fifanekena, fahaverezan’ireo fepetra takiana
mba hahafahana milatsaka hofidiana.

En cas d'empêchement du suppléant, de nouvelles élections sont Raha misy sakana mahazo ilay mpisolo toerana dia atao ny fifidianana
organisées pour la durée du mandat qui reste à courir. vaovao ho an’ny fotoam-piasàna sisa.

Article 156 Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par Andininy 156- Izay rehetra fandroahana heverin’ny mpampiasa atao
l'employeur doit être obligatoirement soumis à la décision de amin’ny solontenan’ny mpiasa dia tsy maintsy fehezin’ny fanapah-
l’inspecteur du travail du ressort qui doit intervenir dans un délai de kevitry ny Inspecteur du travail eo amin’ny fari-piadidiana izay tokona
quarante cinq (45) jours de la saisine. Passé ce délai, le silence de hanapaka ao anatin’ny dimy amby efapolo (45) andro manaraka ny
l'inspecteur du travail vaut autorisation de licenciement. fametraham-pitarainana. Raha dila io fe-potoana io dia midika ho
fanomezana alàlana handroaka ny fahanginan’ny Inspecteur du travail.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens Ampiharina ihany koa io paik’ady io ho an’ny fandroahana
délégués du personnel pendant une durée de six (06) mois à partir de solontenan’ny mpiasa teo aloha, ao anatin’ny enina (6) volana
l'expiration de leur mandat, et des candidats aux fonctions de aorian’ny fahataperan’ny fotoam-piasàny, sy ny mpilatsaka hofidiana
délégués du personnel dès le dépôt des candidatures et pendant une ho amin’ny asan’ny solontenan’ny mpiasa, raha vao nametraka ny
durée de trois (03) mois après le scrutin. filatsahan-kofidiana izy ka mandritry ny telo (03) volana manaraka ny
fifidianana.

Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur ne peut prononcer la Na izany aza, raha misy hadisoana bevava, tsy azon’ny mpampiasa
suspension du contrat de travail de l'intéressé qu'après avoir avisé atao ny manambara ny fampihantonana ny fifanekena momba ny asa
l'inspecteur du travail du ressort. amin’ilay solontenan’ny mpiasa raha tsy efa nampilaza ny Inspecteur
du travail eo amin’ny fari-piadidiana.

Si le licenciement est refusé, la décision prise par l'employeur est nulle Raha lavina ny fandroahana, dia foana sy tsy manan-kery ilay
et non avenue. fanapahana noraisin’ny mpampiasa.

Si le refus de licenciement est confirmé par le juge administratif, le Raha hamafisin’ny mpitsara ara-pitantanan-draharaha ny fandavana
travailleur intéressé a droit au rappel des salaires et autres droits non ny fandroahana, dia manan-jo ilay mpiasa voakasika ahazo ny tsiahin-
perçus pendant la période de suspension décidé par l'employeur et karama sy ireo zo hafa rehetra tsy azony nandritra ny fotoana
peut prétendre à des dommages et intérêts fixés par la juridiction fampihantonana nataon’ny mpampiasa ary afaka miandrandra onitra
compétente. izay feran’nyantokom-pitsaràna mahefa ilay mpiasa.

Article 157- Le collège des travailleurs ayant élu le Délégué du Andininy 157- Azon’ny vondron’ny mpiasa izay nifidy ny
Personnel peut le révoquer. La révocation est acquise quel que soit le solontenan’ny mpiasa ny manongana azy. Raikitra ny fanonganana,
motif après approbation des deux tiers (2/3) au moins des membres na inona na inona antony, rehefa nankatoavin’ny roa ampahatelo
du collège ayant élu le délégué et après avoir avisé le syndicat qui l’a (2/3)n’ ny mpikambana ao amin’ny vondrona izay nifidy ilay solontena
présenté ainsi que l’employeur. ary rehefa nampahafantarina ny sendikà nanolotra azy sy ny
mpampiasa.

Article 158- Les délégués du personnel ont pour mission : Andininy 158- Toy izao ny andraikitry ny solontenan’ny mpiasa :

 de présenter aux employeurs toutes les réclamations  manolotra amin’ny mpampiasa ireo fitakiana rehetra isam-
individuelles ou collectives concernant notamment les conditions batan’olona na iombonana mikasika indrindra indrindra ny fepetra
du travail, la protection des travailleurs, l'application des iasàna, ny fiarovana ny mpiasa, ny fampiharana ny fifanarahana
conventions collectives, des classifications professionnelles et iombonana, ny fanasokajiana arak’asa ary ny tahan-karama ;
des taux de salaire ;

 de saisir l'inspection du travail de toute plainte ou réclamation  Mampahafantatra ny fisafoan-draharaha momba ny asa ny
concernant l'application des prescriptions légales et fitarainana na fitakiana rehetra mikasika ny fanajana ny lalàna sy
réglementaires qui n'auraient pas été satisfaites au niveau de ny didy amam-pitsipika izay tsy nahafa-po teo anivon’ ny
l'entreprise ; orinasa ;

 de veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène, à


la sécurité des travailleurs et à la protection sociale, et de  Manaramaso ny fanajana ny fitsipika momba ny fitandremam-
proposer toutes mesures utiles à ce sujet ; pahasalamana, aro loza ary fiarovana ara-tsôsialy ny mpiasa, ary
koa manao tolo-kevitra momba ny fepetra rehetra ilaina mikasika
 de communiquer toutes suggestions utiles et d'étudier avec izany ;
l'employeur toutes mesures tendant à l'amélioration de
l'organisation et du rendement de l'entreprise ;  Mampita izay sosokevitra rehetra ilaina sy mandinika miaraka
amin’ny mpampiasa izay fepetra rehetra natao hanatsaràna ny
 de faire part à l’employeur de leurs avis et suggestions sur les lamina sy ny vokatra azon’ ny orinasa ;
mesures de licenciements envisagées en cas de diminution
d’activités ou de réorganisation intérieure de l’établissement.  Mampahafantatra amin’ny mpampiasa ny heviny sy ny
sosokeviny mikasika ny fepetra fandroahana mpiasa kasaina
atao raha misy fihenan’ny asa na fandaminana anatiny vaovao
Dans l'accomplissement de leur mandat, les délégués du personnel ao amin’ny toeram-piasàna.
peuvent, sur leur demande, se faire assister du délégué syndical.
Eo amin’ny fanatanterahany ny andraikiny dia azon’ny solontenan’ny
Les Délégués du Personnel disposent d’un crédit mensuel de quinze mpiasa atao ny mangataka ny fanampian’ny solontena sendikaly.
(15) heures pour l’accomplissement de leurs fonctions. Cette durée qui
n’est pas cumulable est rémunérée et considérée comme temps de Manana fotoana dimy ambin’ny folo (15) ora isam-bolana ny
travail. solontenan’ny mpiasa hanatanterahany ny andraikiny. Io anjara
fotoana io, izay tsy azo angonina, dia andraisana karama ary heverina
ho toy ny fotoana niasàna.
CHAPITRE III TOKO III
28
DU COMITE D'ENTREPRISE MOMBA NY KOMITIN’NY ORINASA

Article 159- Il est institué, dans toutes les entreprises assujettis au Andininy 159- Atsangana ao amin’ireo orinasa rehetra iharan’ny
Code du travail et occupant à partir de cinquante (50) travailleurs Fehezan-dalàna momba ny asa ary manana mpiasa raikitra dimam-
permanents, un Comité d'entreprise. polo (50) no ho miakatra ny Komitin’ny orinasa.

Le Comité d’Entreprise, organe consultatif bipartite, est une plate- Ny Komitin’ ny orinasa, rantsana fakàna hevitra ifanaovan’ny roa tonta,
forme de négociation, de dialogue et de collaboration intervenant dans dia sehatry ny fifampiraharahana sy fifanakalozan-kevitra ary fiaraha-
le cadre de l'entreprise. Il est consulté et émet son avis sur toutes les miasa eo anivon’ny orinasa. Izy io dia fakàna hevitra ary manome ny
questions intéressant la vie des travailleurs : conditions de travail, heviny amin’ny raharaha rehetra mahakasika ny fiainan’ny mpiasa :
affaires sociales et culturelles, hygiène, sécurité, santé et fepetra iasàna, raharaha sosialy sy koltoraly, fitandremam-
environnement du travail, licenciement individuel ou collectif pour motif pahasalamana, aro loza, fahasalamana ary tontolon’ny asa,
économique, différend du travail. fandroahana isam-batan’olona na faobe noho ny antony ara-toe-
karena, fifanolanana momba ny asa.

Article 160- Le Comité d’Entreprise veille à l’application des lois et Andininy 160- Ny komitin’ ny orinasa dia manara-maso ny
règlements en vigueur et émet des propositions pour l’amélioration du fampiharana ny lalana sy ny fitsipika mana-kery ary mandroso soso-
fonctionnement de l’entreprise. kevitra ho amin’ny fanatsarana ny fampandehanana ny orinasa.

Article 161- Les membres du Comité d’Entreprise ont droit : Andininy 161- Ny mpikambana ao amin’ny Komitin’ ny orinasa dia
manana zo :
 d’être informés sur le fonctionnement de l’entreprise ;
 hahazo vaovao momba ny fampandehanana ny orinasa
 de procéder à la saisine de l’inspection ou du tribunal du travail ;
 hametraka fitarainana any amin’ny fisafoan-draharaha momba ny
asa na ny fitsarana momba ny asa
 d’être protégés contre le licenciement abusif ;
 harovana amin’ny fandroahana tsy ara-drariny
 de faire appel à l'office d'un expert.
 hiantso ny fanampian’ny manamahay

Article 162- Les membres du Comité d’Entreprise sont tenus à une Andininy 162- Ny mpikambana ao amin’ny Komitin’ny orinasa dia tsy
obligation de réserve. Ils doivent en outre : maintsy manaja ny fahanginana. Ankoatr’izany, izy ireo dia tsy maintsy
:

 Etablir un rapport périodique destiné aux travailleurs par voie  Manao ny tatitra isam-banim-potoana ho an’ny mpiasa amin’ny
d’affichage et par la tenue d’un registre de procès verbal ; alalan’ny peta-drindrina ary amin’ny alalan’ ny rejisitry ny fitànana
an-tsoratra.
 Participer aux différentes activités du Comité.
 mandray anjara amin’ireo asa samihafa ataon’ny komity.

Article 163- Le Comité d’Entreprise est composé : Andininy 163- Ny komitin’ny orinasa dia ahitana:

 Par les représentants élus et les délégués syndicaux ou  avy amin’ny solontena voafidy sy ireo solontena sendikaly na
intersyndicaux, d’une part ; iraisan’ny sendika, andaniny ;

 Et par l’employeur ou ses représentants, d’autre part.  ary avy amin’ny mpampiasa na ny solontenany, ankilany.

Article 164- Chaque membre du Comité a un suppléant élu dans les Andininy 164- Ny mpikambana tsirairay ao amin’ny Komity dia
mêmes conditions que ci-dessus. Il le remplace en cas d'absence manana mpisolo toerana iray voafidy araka ny fepetra mitovy
motivée, de décès, de démission, de révocation, de changement de voalaza etsy ambony. Izy io dia misolo toerana raha misy tsy
collège électoral, de résiliation de contrat, de perte des conditions fahafahan’ny tompon-toerana omban’antony , fahafatesana,
requises pour l'éligibilité. fametraham- pialana, fandroahana, fiovan’ny vondron’ny mpifidy,
fanapahana ny fifanekena momba ny asa, fahaverezan’ny fepetra
ahazoana milatsaka ho fidina.

En cas d'empêchement du suppléant, de nouvelles élections sont Raha toa misy tsy ahafahan’ny mpisolo-toerana, dia fifidianana vaovao
organisées pour la durée du mandat restant à courir. no atao ho an’ny fe-potoana ambiny sisa tavela.

Article 165- Tout licenciement d'un membre du Comité d’Entreprise Andininy 165- Izay rehetra fandroahana mpikambana ao amin’ny
envisagé par l'employeur doit être obligatoirement soumis à la komitin’ny orinasa eritreretin’ny mpampiasa dia tsy maintsy
décision de l’inspecteur du travail qui doit intervenir dans un délai de ampandalovina eo ambany fanapahan-kevitry ny Inspecteur du travail
quarante cinq (45) jours. izay tsy maintsy manapa-kevitra ao anatin’ny dimy am by efapolo (45)
andro.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens
membres du Comité d’Entreprise pendant une durée de six (06) mois Io fomba io ihany koa no mihatra ho an’ny fandroahana mpikambana
à partir de l'expiration de leur mandat, et des candidats aux fonctions taloha tao amin’ny komitin’ny orinasa ao anatin’ny fotoana enina (06)
de Comités d’Entreprise dès le dépôt des candidatures et pendant une volana aorian’ny fahataperan’ny fe-potoana niasany, sy ny mpilatsaka
durée de trois (03) mois après le scrutin. ho fidina ho amin’ny andraikitry ny komitin’ny orinasa manomboka ny
fotoana ametrahana ny filatsahan-kofidina ary mandritry ny telo (03)
volana aorian’ny fifidianana.

Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur ne peut prononcer la Na izany aza, raha misy hadisoana goavana, ny mpampiasa dia tsy
suspension du contrat de travail de l'intéressé qu'après avoir avisé afaka manambara ny fampihantonana ny fifanekena momba ny
l'inspecteur du travail du ressort. asan’ilay olona voakasika raha tsy efa nampilaza ny Inspecteur du
travail eo amin’ny fari-piadidiana

Si le licenciement est refusé, la décision prise par l'employeur est nulle Raha nolavina ny fandroahana, ny fanapahan-kevitra noraisin’ny
et non avenue. mpampiasa dia foana sy tsy manan-kery.

Si le refus de licenciement est confirmé par le juge administratif, le Raha toa ny fitsipahana ny fandroahana ka nohamafisin’ny mpitsara
29
travailleur intéressé a droit au rappel des salaires et autres droits non ara-pitondran-draharaha, ny mpiasa izay voakasika dia manana zo
perçus pendant la période de suspension décidé par l’employeur et hahazo ny tsiahin--karama sy ny zo hafa tsy voaray nandritra ny
peut prétendre à des dommages et intérêts fixés par la juridiction fotoana nampihantonan’ny mpampiasa ny fifanekena momba ny asa
compétente. ary afaka mitaky onitra izay feran’ny antokom-pitsarana mahefa izy.

Article 166- Le collège des travailleurs ayant élu le Comité Andininy 166- Ny vondron’ ny mpiasa izay nifidy ny komitin’ny
d’Entreprise peut le révoquer. La révocation est acquise quel que soit orinasa dia afaka manongana azy. Ny fanonganana dia manan-kery
le motif après approbation des deux tiers (2/3) au moins des membres na inona na inona antony aorian’ny fankatoavan’ny roa
du collège ayant élu le Comité et après avoir avisé le syndicat qui l’a ampahatelony(2/3) farafahakelin’ireo mpikambana ao amin’ny
présenté ainsi que l’employeur. vondrona izay nifidy ny komity ary aorian’ny fampahafantarana ny
sendika na koa ny mpampiasa izay nanolotra azy .

Article 167- Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail Andininy 167- Didim-panjakana raisina rehefa avy nakana ny hevitry
fixe l’effectif des membres travailleurs et employeurs au sein du ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mametra ny isan’ny
Comité d’Entreprise, l’exercice des fonctions de ceux-ci ainsi que les mpikambana mpiasa sy mpampiasa eo anivon’ny komitin’ny orinasa,
modalités d'élection, de révocation et de remplacement. ny fanatontosana ny asany ary koa ny fomba fifidianana, fandroahana
ary fanoloana.

CHAPITRE IV TOKO IV
DU REGLEMENT INTERIEUR MOMBA NY FITSIPIKA ANATY

Article 168- Le règlement intérieur est un document écrit par lequel Andininy 168- Ny fitsipika anaty dia tahirin-kevitra nosoratan’ny
l’employeur fixe les règles générales et permanentes relatives à mpampiasa izay mirakitra ny fitsipika ankapobeny sy maharitra
l’organisation technique de l'établissement et à la discipline générale, mikasika ny fandaminana ara-teknika ny toeram-piasana sy ny fitsipi-
en déterminant la nature et le degré de sanctions susceptibles d’être pitondran-tena ankapobeny, mamaritra ny karazana sy ny
prononcées ainsi que les dispositions de procédure garantissant les ambaratongan’ny’ny sazy mety hampiharina ary koa ireo fepetra
droits à la défense, les règles d'hygiène et de sécurité nécessaires à momba nyfombafomba arahina iantohana ny zo hiaro tena, ny fitsipi-
sa bonne marche. pitandremam-pahasalamana ary aro loza ilaina amin’ny
fampandehanana azy tsara.
Toutes autres clauses qui viendraient à y figurer notamment celles
relatives à la rémunération sont considérées comme nulles de plein Foana sady tsy manan- kery ny fepetra hafa rehetra mety ho hita ao ,
droit. indrindra indrindra ny mikasika ny karama.
.

Article 169- L’élaboration d’un règlement intérieur est obligatoire dans Andininy 169- Ny famolavolana ny fitsipika anaty dia tsy maintsy atao
toutes les entreprises employant habituellement au moins onze (11) any amin’ny orinasa rehetra mampiasa andavan’andro mpiasa iraika
travailleurs. ambin’ny folo (11) farafahakeliny.

Raha toa ny orinasa ka manana toeram-piasàna maromaro, ny fitsipka


Lorsqu’une entreprise comprend des établissements distincts, le anatin’ny orinasa dia mety ahitana fepetra manokana ho an’izatsy na
règlement intérieur de l’entreprise peut comporter des clauses izatsy toeram-piasana.
particulières pour tel ou tel établissement
Article 170- L'élaboration du règlement intérieur est du pouvoir de Andininy 170- Ny famolavolana ny fitsipika anaty dia fahefan’ny
l'employeur. mpampiasa.

Le projet de règlement intérieur doit être communiqué par l'employeur Tsy maintsy ampahafantarin’ny mpampiasa ny solontenan’ny mpiasa
aux délégués du personnel pour avis. ny volavolam-pitsipika anaty ho fanehoan-kevitra.

Didim-pitondran’ny Minisitra miadidy ny asa no mamaritra :


Un Arrêté du Ministre chargé du Travail fixe :  
 Ny vontoatiny fara-fahakeliny tokony ho hita ao anatin’ny fitsipika
anaty ;
 le contenu minimum du règlement intérieur ;
 Ny fombafomba fankatoavana, fametrahana, fanaovana peta-
drindrina ny fitsipika anaty ;
 les modalités de visa, de dépôt, d'affichage du règlement intérieur
;  Ny maodelin’ny fitsipika anaty ;

 le modèle de règlement intérieur ;  Ny sazy ampiharina.

 les sanctions applicables.

Article 171- Tout autre règlement similaire élaboré par l'employeur et Andininy 171- Izay rehetra fitsipika hafa mitovitovy volavolain’ny
contraire aux présentes dispositions, notamment ceux contenant en mpampiasa ka mifanohitra amin’ity fepetra voalaza ity, indrindra
même temps des règles d'organisation ainsi que des dispositions indrindra ireo izay sady mirakitra fitsipi-pandaminana ary koa mirakitra
négociables du domaine de la convention collective est nul et de nul ireo fepetra azo ifampiraharahana eo amin’ny sehatry ny fifanarahana
effet. iombonana mikasika ny fifanarahana iombonana dia foana sady tsy
mana-kery.

Article 172- Il est interdit à l'employeur d'infliger des amendes sous Andininy 172- Raràna ny mpampiasa tsy hanome sazy lamandy na
quelque forme que ce soit. manahoana na manahoana endriny.

CHAPITRE V TOKO V
DES ACCORDS D'ETABLISSEMENTS ET DE LA CONVENTION MOMBA NY FIFANARAHANA EO AMIN’NY TOERAM-PIASANA SY
COLLECTIVE NY FIFANARAHANA IOMBONANA

Article 173- La Convention Collective du travail est un contrat écrit Andininy 173- Ny fifanarahana iombonana momba ny asa dia
relatif aux conditions du travail conclu: fifanekena voasoratra mikasika ny fepetra iasana ifanaovana :

1. Eo amin’ny sehatry ny orinasa :


1. Au niveau de l'entreprise :
30
a) mampiasa mpiasa latsaky ny dimampolo (50) dia ifanaovan’ny :
a) où sont employés moins de cinquante (50) travailleurs, elle est
conclue entre :  mpampiasa iray na maromaro na vondrona mpampiasa iray
andaniny ;
 un ou plusieurs employeurs ou un groupement d'employeurs,
d'une part ;  sy ny solontenan’ny mpiasa ankilany

 et les délégués du personnel, d'autre part. b) mihoatry ny mpiasa dimampolo (50): ny fikambanan’ny mpiasa
dia soloin’ny Komitin’ny orinasa tena.
b) à partir de cinquante (50) travailleurs, l'entité travailleur est
représentée par le Comité d'Entreprise. 2. Amin’ny ambaratonga mihoatry ny sehatry ny orinasa, ny
fifanarahana iombonana dia ifanaovan’ny :
2. Pour un niveau dépassant le cadre de l'entreprise, elle est  Mpampiasa iray na maromaro na vondrona mpampiasa;
conclue entre :
 sy ireo solontena tendren’ny sehatra sendikaly misy eo amin’ilay
 un ou plusieurs employeurs ou groupement d'employeurs ; sahan’asa voakasika na, raha ilaina, solontena tendren’ny
sendika izay manana solontena be indrindra ao amin’ilay
 et les représentants désignés par la plate-forme syndicale de sahan’asa voakasika.
l'unité considérée ou, le cas échéant, les représentants des
syndicats les plus représentatifs de l'unité.

Article 174- Les négociateurs doivent être dûment mandatés par leurs Andininy 174- Tsy maintsy nahazo alalàna ara-dalàna avy amin’ireo
organisations. Ils peuvent être assistés par leurs organisations fikambanany ny mpifampiraharaha.Izy ireo dia azon’ny fikambanany
respectives qui peuvent faire appel à toute personne de leur choix. avy ampiana izay afaka miantso ny olona rehetra araka ny safidiny.

Article 175- La Convention Collective doit mentionner des dispositions Andininy 175- Tsy maintsy milaza ny fepetra mahasoa ny mpiasa
plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur. Elles ne kokoa noho ny voalazan’ny lalàna amam-pitsipika manan-kery ny
peuvent déroger aux dispositions d'ordre public. Fifanarahana iombonana .Tsy afaka mandingana fepetra mikasika ny
filaminam-bahoaka izany.

Les Conventions Collectives déterminent leur champ d'application ; Ny Fifanarahana iombonana no mamaritra ny seha-pampiharany ;
celui-ci peut être national, local ou limité à un ou plusieurs izany sehatra izany dia mety ho eo amin’ny firenena, na toerana, na
établissements, à une ou plusieurs entreprises. voafetra amina toeram-piasana iray na maromaro, amina orinasa iray
na maromaro.

Article 176- Dès lors que l'entreprise occupe habituellement cinquante Andininy 176- Tsy maintsy atao ny fifampiraharahana momba ny
(50) travailleurs, la négociation d'une convention collective est fifanarahana iombonana raha vao mampiasa mpiasa dimampolo (50)
obligatoire. mandavanandro ny orinasa

L'initiative de la négociation est laissée à la partie la plus diligente. Le Apetraka amin’ny andaniny izay mailaka kokoa ny fitarihana voalohany
cas échéant l'inspecteur du travail enjoint la partie réfractaire. Les ny fifampiraharahana. Raha ilaina dia teren’ny Inspecteur du travail ny
parties peuvent faire appel à une assistance particulière de leur choix. ankilany malaindaina. Afaka miantso fanampiana manokana araka ny
safidiny ny roa tonta.

Article 177- Les dispositions d'une convention collective d'application Andininy 177- Ny fepetra voalazan’ny fifanarahana iombonana
plus large que l'entreprise sont susceptibles d'extension et peuvent amin’ny fampiharana mivelatra kokoa noho ny orinasa dia azo itarina
être rendues obligatoires pour les employeurs et les travailleurs sy anerena ny mpampiasa sy ny mpiasa ao amin’ny sehatra
compris dans le champ d'application professionnel de la convention, fampiharana arak’asan’ny fifanarahana, amin’ny alàlan’ny didim-
par décret pris après avis du Conseil National du Travail. panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny Filankevi-Pirenena
momba ny Asa,.
L'initiative de l'extension revient soit aux organisations syndicales, soit
aux organisations patronales, soit au Ministre chargé du Travail. Elle Ny tsirin-kevitra amin’ny fanitarana ny fifanarahana iombonana dia
est effectuée sur saisine du Ministre qui doit réunir les parties anjaran’ny fikambanana sendikaly na ny fikambanan’y mpampiasa na
intéressées avant toute décision d'extension. ny Minisitra misahana ny Asa.Izany dia tanterahana amin’ny alalan’ny
fangatahana atao amin’ny Minisitra izay tsy maintsy mamory ny
ankolafiny rehetra voakasika mialoha ny fanapahan-kevitra hanao ny
fanitarana.
Ainsi, le Décret d'extension, pris après avis du Conseil National du
Travail, peut soit exclure certaines clauses, soit les rapporter. Arak’izany, ny didim-panjakana momba ny fanitarana raisina aoriana
ny fakana ny hevitry ny Filankevi-pirenena momba ny Asa dia afaka
manaisotra fepetra sasantsasany, na manafoana izany.

Article 178- Un Décret, pris après avis du Conseil National du Travail, Andininy 178- Mety hisy didim-panjakana raisina rehefa avy nakana
peut, à défaut ou en attendant l'établissement d'une convention ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa hifehy ny fepetra
collective, réglementer les conditions du travail pour une branche iasana amina sampan’asa voafaritra, raha tsy misy na eo am-
d'activité déterminée. piandrasana ny fandrafetana ny fifanarahana iombonana.

Article 179- Des accords concernant un ou plusieurs établissements Andininy 179- Azo atao ny fifanarahana mikasika toeram-piasana
déterminés peuvent être conclus entre, d'une part un employeur ou un iray na maromaro voafaritra, ifanaovan’ny solontenan’ny mpampiasa
groupement d'employeurs et, d'autre part, les représentants du na vondron’ny mpampiasa iray andaniny sy ny solontenan’ny mpiasa
personnel ou des sections syndicales de l'établissement ou des na ny sampana sendikaly ao amin’ny toeram-piasana na ireo toeram-
établissements intéressés, désignés en entente entre elles et, piasana voakasika ankilany, solontena izay tondroina araka ny
éventuellement, assistés par une personne de leur choix. ifanarahan’ ny sampana sendikaly misy eo amin’ny toeram-piasana
ary mety ampian’olona iray araka ny safidiny

Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter, aux conditions Ny fifanarahana eo amin’ny toeram-piasana dia mikendry ny
particulières de l'établissement ou des établissements considérés, les fampifanarahana amin’ny fepetra manokana eo amin’ny toeram-
dispositions des conventions collectives. Ils peuvent prévoir des piasana na ireo toeram-piasana voakasika, ireo fepetra momba ny
dispositions plus favorables aux travailleurs. fifanarahana iombonana . Afaka mitsinjo fepetra tsaratsara kokoa ho
an’ny mpiasa izany

31
A défaut de convention collective, l'accord d'établissement porte, au Raha tsy misy fifanarahana iombonana, ny fifanarahana eo amin’ny
moins sur la classification professionnelle, la fixation des salaires et toeram-piasana dia tsy maintsy mahakasika farafahakeliny ny
les permissions exceptionnelles. Il est susceptible d'extension. fanasokajiana arak’asa, ny famaritana ny karama ary ny fahazoan-
dàlana manokana tsy hiasa. Azo itarina ny fifanarahana eo amin’ny
toeram-piasana.

Article 180- Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail Andininy 180- Didm-panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny
fixe les conditions de négociation, de conclusion, d'adhésion, de Filankevi-Pirenena momba ny Asa no mamaritra ny fepetra mikasika
révision et de dénonciation des conventions collectives et des accords ny fifampiraharahana, ny fandraiketana, ny fidirana ho mpikambana,
d'établissement. ny fanovàna ary ny fialàna tsy hofehezin’ny fifanarahana iombonana
sy ny fifanarahana eo amin’ny toeram-piasàna.

Article 181- Lorsqu'il n'existe pas de convention collective nationale Andininy 181- Raha tsy misy fifanarahana iombonana eo amin’ny
ou régionale, les conventions d'entreprise ou d'établissement peuvent sehatry ny firenena na faritra dia azon’ny orinasa na ny toeram-
déterminer les conditions de travail, les garanties sociales dans le piasana atao ny mamaritra ny fepetra iasàna sy ny antoka sôsialy ao
cadre des dispositions du présent chapitre. anatin’ny fepetra voalazan’ity toko ity.

Dans les cas contraires, elles peuvent adapter les dispositions des Raha ny mifanohitra ami’izay no misy , dia azo mampifanaraka ny
conventions collectives aux conditions particulières de l'entreprise ou fepetry ny fifanarahana iombonana amin’ireo fepetra manokan’ny
de l'établissement. Elles peuvent prévoir des dispositions ou des orinasa na toeram-piasana.Afaka mieritreritra fepetra na teny
clauses plus favorables aux travailleurs. famarafarana tsaratsara kokoa ho an’ny mpiasa izany fifanarahana
izany.

Article 182- Une convention collective dont le champ d'application est Andininy 182- Fifanarahana iombonana izay ny seha-pampiharana
régional ou national est conclue, du coté des travailleurs par les dia eo amin’ny faritra na ny firenena no ifanaovan’ny solontenan’ny
représentants des organisations syndicales les plus représentatives, et fikambanana sendikaly mahasolontena indrindra, andanin’ny mpiasa,
du coté des employeurs par les représentants syndicaux ou tout autre sy ny solontenan’ny sindika na izay vondron’ny mpampiasa
groupement d'employeurs représentatif. mahasonlotena indrindra, ankilan’ny mpampiasa.

Article 183- La représentativité des organisations d'employeurs et de Andininy 183- Ireto mason-tsivana manaraka ireto no handrefesana
travailleurs est mesurée par les critères suivants : ny fisoloantenan’ny fikambanan’ny mpampiasa sy ny mpiasa:

1. pour les groupements professionnels d'employeurs : 1. Ho an’ny vondron’ny mpampiasa :

 groupement multisectoriel légalement constitué et opérationnel ;  vondrona maro sehatra mijoro ara-dalàna sy miasa ;

 nombre d'entreprises formelles (acquittant un impôt) affiliées


directement ou indirectement ;  isan’ny orinasa mijoro ara-dalàna (mandoa hetra) mpikambana
mivantana na tsy mivantana ;
 effectifs des travailleurs déclarés à la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale;  isan’ny mpiasa nanaovana fanambarana any amin’ny Tahirim-
pirenena Fiahiana ny Mpiara-belona CNaPS ;

 montant des cotisations payées annuellement à la Caisse  habetsaky ny latsakemboka aloa isan-taona any amin’ny
Nationale de Prévoyance Sociale ; Tahirim-pirenena Fiahiana ny Mpiara-belona CNaPS ;

 faritra rakotra.
 implantation géographique.
2. Hoan’ny sendikan’ny mpiasa :
2. Pour les syndicats des travailleurs :
 Sendika maro sehatra ;
 syndicat multisectoriel ;
 isan’ny solontenan’ny mpiasa voafidy amin’ny anaran’ilay sendika
 nombre des délégués du personnel élus au nom du syndicat ou na vondrona sendika ;
du groupement de syndicats ;
 faritra rakotra
 implantation géographique ;
 fisampanana amina fikambanana iraisam-pirenena
 Affiliation internationale.

CHAPITRE VI TOKO VI
DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL NY MOMBA NY FILANKEVI-PIRENENA MOMBA NYASA

Andininy 184- Atsangana ao amin’ny Minisitera miadidy ny asa, ny


Article 184- Il est institué auprès du Ministère chargé du Travail, un Filankevi-Pirenena iray momba ny Asa, rantsana ivondronan’ny telo
Conseil National du Travail, organe tripartite de consultation, de tonta ho fakan-kevitra, fifanakalozan-kevitra ary fizohina. Izany dia
dialogue et de suivi. Il constitue un cadre de concertation et de sehatra hanaovana fikaonan-doha sy fifampiraharahana eo amin’ireo
négociation entre les partenaires sociaux en matière de salaire et de mpiombon’antoka ara-tsosialy, mikasika ny karama sy ny fepetra
condition de travail, et un cadre d’information sur toutes les matières iasàna ary sehatra hampitam-baovao mikasika ny zavatra rehetra
comprises dans sa compétence. tafiditra ao anatin’ny fahefany.

Des Conseils Régionaux Tripartites du Travail sont créés au niveau de Atsangana any anivon’ny faritra tsirairay ny Filankevi-paritra
chaque région. ivondronan’ny telo tonta momba ny asa.

Article 185- Le Conseil National du Travail contribue à la Andininy 185- Ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa dia mandray
détermination de la politique national dans le domaine de l’emploi et anjara amin’ny famaritana ny pôlitikam-pirenena eo amin’ny sehatry ny
de la formation professionnelle pour la promotion des travailleurs en fisahanan’asa sy ny Fanofanana amin’ asa aman-draharaha
activité dans les entreprises. Ainsi : hampivelarana ny mpiasa efa miasa any amin’ny orinasa. Arak’izany :

 Il assure le suivi de la mise en œuvre de la politique ainsi définie ;  Iandraiketany ny fizohiana ny fanatanterahana ny pôlitika izay
nofaritana arak’izany ;
32
 Il est consulté dans la conception des textes législatifs et  Hakan-kevitra izy amin’ny famolavolàna ireo rijan-tenin-dalàna sy
réglementaires entrant dans sa compétence ; didy amam-pitsipika tafiditra ao anatin’ny fahefàny ;

 Il détermine les mécanismes de fixation du salaire minimum et  Izy no mamaritra ny fomba famerana ny karama farany ambany
fixe les taux minima de rémunération. sy mametra ny habetsaky nykarama farany ambany.

Le Conseil National du Travail est consulté par le Conseil National de Ny Filankevi-Pirenena momba ny Fanofanana ara-Teknika sy
la Formation Technique et Professionnelle, organe chargé de arak’Asa, izay rantsana miandraikitra ny famaritana ny fanoritan-
déterminer les orientations et d’en assurer la mise en œuvre, en dalàna sy ny fanatanterahana ny pôlitikam-pirenena mikasika ny
matière de politique nationale relative à la formation professionnelle en Fanofanana amin’ asa aman-draharaha ankapobeny sy ny fanofanana
général et à formation en entreprise en particulier. any amin’ny orinasa manokana, dia maka hevitra amin’ny Filankevi-
Pirenena momba ny Asa.
Article 186- Le Conseil National du Travail peut constituer en son Andininy 186- Azon’ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa atao, raha
sein, si le besoin s'en fait sentir, des commissions techniques ilaina, ny manangana eo anivony vaomiera teknika manokana
spécifiques chargées d'examiner et d'émettre des propositions sur miandraikitra ny fandinihana sy ny fanomezana soso-kevitra momba
toute question à caractère technique relative au travail, à l’emploi et à ireo raharaha rehetra miendrika teknika mikasika ny asa, ny
la formation professionnelle. Il s’agit notamment : fisahanan’asa, ary ny fanofanana arak’asa. Izany dia mikasika
indrindra idrindra ny:

 de la commission de l’hygiène et de la sécurité ;  Vaomieran’ny fitandremam-pahasalamana sy aro loza ;

 de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;  Vaomieran’ny fisahanan’asa sy Fanofanana amin’ asa aman-
draharaha;

 de la commission de la protection sociale ;  Vaomieran’ny fiarovana ara-tsôsialy ;

 de la commission du pouvoir d’achat et des salaires ;  Vaomieran’ ny fahefa-mividy sy ny karama ;

 de la commission du travail.  Vaomieran’ny asa.

Article 187- L’Organisation et le fonctionnement du Conseil National Andininy 187- Ny fandaminana sy fampandehanana ny asan’
du Travail et des Conseils Régionaux Tripartites du Travail sont fixés nyFilankevi-Pirenena momba ny Asa sy ny Filankevi -paritra
par Décret ainsi que des règlements intérieurs. ivondronan’nyTelo tonta momba ny Asa, dia ferana amin’ny alàlan’ny
didim-panjakana sy ny fitsipika anaty.
CHAPITRE VII TOKO VII
DE L’INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL NY MOMBA NY IVOTOERAM-PIRENENA MOMBA NY ASA

Article 188- Il est institué auprès du Ministère chargé du Travail, un Andininy 188- Atsangana eo anvion’ny Minisitera misahana ny asa
Institut National du Travail, établissement à caractère administratif ny Ivotoeram-Pirenena momba ny Asa, toeram-piasàna miendrika
doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et d’un fitantanan-draharaha, manana ny zo aman’andraikitra ara-dalàna sy
patrimoine propre. ny fizakan-tena ara-bola ary ny fari-kareny manokana.

Des Délégations Inter-régionales de l’Institut National du Travail sont Atsangana isaky ny Faritany mizaka tena ny Delegasiôna Iraisam-
créées dans chaque Province autonome. paritry ny Ivotoeram-Pirenena momba ny Asa.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Institut sont Faritana amin’ny alàlan’ny Didim-panjakana ataon’ny Minisitra
fixées par Décret du Ministre chargé du Travail. misahana ny Asa ny fandaminana sy ny fomba fiasan’ny Ivotoerana.

Article 189- L’Institut National du Travail a pour mission d'assurer la Andininy 189- Ny Ivotoeram-pirenena momba ny Asa dia
formation permanente des travailleurs en vue de leur permettre de miandraikitra ny fanofanana maharitra ny mpiasa mba hahafahan’izy
participer activement à la vie économique et sociale de l'entreprise et ireo mandray anjara mavitrika amin’ny fiainana ara-toe-karena sy
du pays, et d'assurer pleinement leurs fonctions syndicales et sôsialin’ny orinasa sy ny firenena ary manatanteraka feno ny
connexes. andraikiny amin’ny sendika sy manodidina an’izany.

De ce fait, il vise notamment à : Noho izany, dia mikendry indrindra idrindra izy ny amin’ :

 valoriser les ressources humaines ;  ny fanabeazam-boho ny mpiasa ;

 renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de  ny fanamafisana ny fahafaha-manaon’ireo fikambanan’ny


travailleurs sur la promotion du dialogue social ; mpampiasa sy mpiasa mikasika ny fampiroboroboana ny
fifanakalozan-kevitra ara-tsôsialy ;

 offrir aux dirigeants, aux cadres syndicaux et aux travailleurs une  ny fanomezana ho an’ireo mpitarika, tompon’andraikitra
assistance technique et une formation générale dans les ambonin’ny sendika ary ireo mpiasa, fanohana ara-teknika sy
domaines du travail, de la gestion de l’entreprise, de l’économie fanofanana ankapobeny eo amin’ny sehatry ny asa,
et des conditions de travail ; fitantanan’orinasa, toe-karena ary fepetra iasàna ;

 mettre à leur disposition des prestations, des documentations, et  ny fanomezana azy ireo fiaraha-miasa, tahirin-kevitra ary
notamment d’éditer un bulletin de liaison à destination des indrindra indrindra fanontana bokikely fifandraisana filazam-
travailleurs et des employeurs ; baovao ho an’ny mpiasa sy mpampiasa ;

 effectuer des recherches sur le travail, notamment en matière  ny fanaovana fikarohana mikasika ny asa, indrindra indrindra
d’hygiène et de santé au travail, d’environnement au travail ; momba ny fitandrovana ny fahadiovana sy ny fahasalamàna eo
amin’ny asa sy ny tontolo manodidina ny asa ;

;
 contribuer à la création d’un Observatoire statistique du travail et  ny fandraisana anjara amin’ny fananganana Foibem-pitiliana
d’un Centre de banque de données sur le travail ; arak’antontanisa momba ny asa sy Foibe fitahirizam-baovao
momba ny asa ;

33
 De constituer une banque de projets pour les travailleurs mis à la  ny Fananganana tahirina tetik’asa ho an’ny mpiasa alefa misotro
retraite ronono

 ou licenciés, en vue de leur réinsertion sociale.  na voaroaka amin’ny asa, mba hahazoan’izy ireo miditra indray
eo anivon’ny fiaraha-monina ;

Article 190- En outre, l’Institut National du Travail Andininy 190- Ankoatr’izany, ny Ivotoeram-Pirenena momba ny Asa
dia :

 collabore aux travaux de recherches effectuées par les  manampy amin’ny asa fikarohana ataon’ny Departemanta teknika
Départements techniques du travail, de l’emploi et de la momba ny asa, ny fisahanan’asa ary ny fiarovana ara-tsôsialy.
protection sociale ;

 participe à la formation des contrôleurs et des inspecteurs du  mandray anjara amin’ny fanofanana ny mpanaramaso sy ny
travail. Inspecteurs du travail

TITRE VI LOHATENY VI
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MOMBA NY FANOFANANA AMIN’ ASA AMAN-DRAHARAHA

CHAPITRE I TOKO I
DISPOSITIONS GENERALES FEPETRA ANKAPOBENY

Article 191- La formation professionnelle est un droit pour le Andininy 191- Ny Fanofanana amin’asa aman-draharaha dia
travailleur et un devoir pour la Nation. zon’ny mpiasa ary adidin’ny Firenena.

La formation professionnelle a pour objet l’adaptation des travailleurs Ny fanofanana amin’ asa aman-draharaha dia natao mba
aux changements techniques et de conditions de travail, et de hahafahan’ny mpiasa miatrika ny fiovana ara-teknika sy ny fepetra
favoriser la promotion sociale des travailleurs et leur accès aux momba ny asa, ary manampy ny fanatsarana ara-tsosialy ny mpiasa
différents niveaux de qualification. sy ny fidirany eo amin’ny ambaratonga samihafa amin’ny fahaiza-
manao amin’ny asa.

Article 192- La formation professionnelle des travailleurs en situation Andininy 192- Ny Fanofanana amin’ asa aman-draharaha ho an’ny
d’emploi comprend : mpiasa tokony hiditra eo amin’ny tsenan’ny asa dia ahitana :

 la formation initiale qui peut être réalisée sous la forme de  ny fiofanana fototra izay mety hiseho amin’ny endriky ny
l’apprentissage prévu aux articles 30 et suivants de la présente fampianaran’asa izay voalaza ao amin’ny andininy faha 30 sy ny
Loi, ou de la formation en alternance ; manaraka amin’ity lalàna ity na ny fianarana asa mifandimby;

 la formation professionnelle continue.  ny fiofanana amin’ asa aman-draharaha mitohy.

Article 193- L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, Andininy 193- Ny Fanjakana, ny vondrom-bahoaka eo an-toerana,
les établissements d’enseignement publics et privés, les associations, ny orinasam-panjakana, ny toeram-pianarana miankina na tsia amin’ny
les organisations professionnelles ainsi que les entreprises, fanjakana, ny fikambanana, ny fikambanana arak’asa ary koa ny
concourent à assurer la formation professionnelle dans les conditions orinasa no mifarimbona amin’ny fanatanterahana ny fanofanana amin’
définies par des textes réglementaires, notamment ceux qui fixent : asa aman-draharaha araka ny fepetra faritan’ ny rijantenin-dalàna ,
indrindra indrindra ireo izay mamaritra :

 la forme et les modalités du partenariat ;  ny endrika isehoany sy ny fombafomba mikasika ny fiarahan’ny


mpiombon’antoka ;

 les conditions de fond, de forme et les effets du contrat  ny votoatiny sy ny endrika isehoany ary ny fiantraikan’ny
d’apprentissage et du contrat Emploi/formation ; fifanekena momba ny fianaran’asa sy ny fifanekena
fampisahanana asa/fiofanana ;

 les modalités d’établissement de convention et d’octroi  ny fombafomba fandrafetana fifanarahana sy ny fanomezana


d’agrément ; fankatoavana ;

 l’organisation et le fonctionnement de la formation professionnelle  ny fandaminana sy ny fampandehanana ny fanofanan’asa mitohy


continue ; ;

 les droits et obligations de l’Etat et des partenaires sociaux.  ny zo sy ny andraikitry ny Fanjakana sy ny mpiombon’antoka ara-
tsosialy.

Conformément à la loi n° 91-018 du 05 août 1991, le Conseil National Araka ny lalàna laharana faha-91 – 018 tamin’ny 05 aogositra 1991,
de Formation Technique et Professionnelle visé à l’article 181 ci- ny Filankevi-Pirenena momba ny Fiofanana ara-Teknika sy Asa
dessus est l’organe d’exécution sous tutelle du Ministère chargé de voatondro ao amin-ny andininy faha-181 etsy ambony no rantsana
l’emploi , chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre des textes mpanatanteraka eo ambany fiahian’ny Minisitera miadidy ny
réglementaires précités. fampisahanan’asa, izay miandraikitra ny famolavolana sy ny
fampiharana ny rijan-teny amam-pitsipika voalaza etsy ambony.

Article 194-Tout travailleur a droit à congé éducation/formation. Andininy 194- Ny mpiasa rehetra dia manana zo hahazo andro tsy
iasana natokana hianarana sy hiofanana.

La durée du congé éducation/formation est limitée à douze (12) jours Ny faharetan’ny fahazoana andro tsy iasana mba hianarana sy
ouvrables par année civile, délai de route non compris et est hiofanana dia noferana ho roa ambin’ny folo (12) andro fiasana isan-
rémunérés comme temps de travail par l’employeur. taona, tsy voakasik’izany ny fe-potoana lany eny an-dalana, ary
anomezan’ny mpampiasa karama satria heverina ho toy ny fotoana
iasana.
34
Les conditions d'octroi de ces permissions sont déterminées par Faritana amin’ny didim-pitondrana avoakan’ny Minisitra miadidy ny
Arrêté du Ministre chargé du Travail. Asa ny fepetra mikasika izany fanomezan-dalana hanapaka asa izany.

Article 195 -La rémunération visée à l'article précédent versée Andininy 195- Ny karama voalaza etsy amin’ny andininy etsy
pendant le congé éducation/formation est égale au salaire de base ambony, izay omena ny mpiasa mandritra ny andro anapahana
perçu habituellement par le bénéficiaire. hanaovana fianarana/fiofanana, dia mitovy amin’ny vatan-karama
raisin’ilay mpisitraka andavanandro ihany.

Article 196- Des permissions non déductibles des congés d'une durée Andininy 196- Omena fahazoan-dàlana tsy hiasa izay tsy esorina
totale de douze (12) jours ouvrables, délai de route non compris, sont amin’ny fialantsasatra nefa tsy mihoatra ny roa ambin’ny folo (12)
accordées par année civile en une ou deux fois, à la demande du andro iasana isan-taona,ka tsy tafiditra ao ny fe-potoana lany eny an-
travailleur régulièrement mandaté par son organisation syndicale, pour dalàna, ary alaina indray mandeha na indroa,araka ny fangatahana
lui permettre d'assister aux congrès statutaires, aux séminaires des ataony ny mpiasa nahazo fahefana ara-dalàna avy amin’ny
organisations syndicales des travailleurs et aux rencontres fikambanana sendikaly misy azy, mba hahazoany manatrika ireo
internationales auxquelles il est invité. zaikabe voalazan’ny ny satan’ny sendika sy ireo seminera
karakarain’ny sendikan’ny mpiasa ary ireo fihaonam-be iraisam-
pirenena izay nahazoany fanasana.

Ces permissions sont rémunérées sur accord des parties ou suivant Andraisan-karama izany fahazoan’andro tsy iasana izany araka ny
les dispositions d'une convention collective ou selon l'usage de fifanarahan’ny mpiasa sy ny mpampiasa na araka ny fepetra
l'établissement. voalazan’ny fifanarahana iombonana, na koa araka ny fomba
mahazatra ao amin’ny toeram-piasana.

Les absences autorisées pour satisfaire aux dispositions ci-dessus ne Ny tsy fiasana nahazoan-dàlana mba hamaliana ireo fepetra voalaza
peuvent, dans chaque établissement, réduire de plus de dix (10) pour etsy ambony dia tsy tokony, isaky ny toeram-piasana, hampihena
cent les effectifs de chacune des catégories professionnelles des mihoatra ny folo (10) isan-jato ny isan’ny mpiasa isaky ny sokajin’
travailleurs de l'entreprise. asan’ny mpiasa ao amin’ny toeram-piasana.

Les demandes, remises au chef d'établissement au moins quinze (15) Apetraka ao amin’ny lehiben’ny toeram-piasana, dimy ambin’ny folo
jours à l'avance, sont retenues dans l'ordre de leur dépôt. (15) andro mialoha raha kely indrindra ny fangatahana, ary tazonina
arakaraky ny fotoana nametrahana azy.

Les permissions obtenues dans les conditions définies aux articles ci- Ny fahazoan-dàlana tsy hiasa azo arak’ireo fepetra voafaritra etsy
dessus sont assimilées à un service effectif pour la détermination, tant amin’ny andininy etsy ambony dia ampitoviana amin’ny andro tena
des droits aux congés payés que de tous les droits que le salarié tient niasàna amin’ny famaritana, na momba ny zo amin’ny fialan-tsasatra
de son ancienneté dans l'entreprise. andraisan-karama na amin’izay rehetra zo azon’ny mpiasa noho ny
fahelàny tao amin’ny orinasa.

CHAPITRE II TOKO II
DE LA FORMATION EN ALTERNANCE MOMBA NY FIOFANANA AMIN’NY ASA MIFANDIMBY

Article 197- Est considérée comme formation en alternance toute Andininy 197- Heverina ho toy ny fanofanana amin’ny asa
formation dispensée au sein de l'entreprise visant à faire acquérir au mifandimby izay fanofanana rehetra omena eo anivon’ny orinasa ka
candidat un poste de travail déterminé, le savoir-faire technique et mikendry mba hahazoan’ny mpiadina ho eo amin’ny toerana iray
gestuel exigé par le poste qu’il pourrait occuper au terme de sa voafaritra ny fahaiza-manao ara-teknika sy ny hetsika takian’ilay
formation. toerana izay hotazoniny aorian’ny fiofanana ataony.

La formation en alternance se présente sous la forme d’un contrat Ny fiofanana mifandimby dia miseho amin’ny endrika fifanarahana
emploi/formation, d’un contrat de qualification, d’un contrat fisahanan’asa/fiofanana, na fifanarahana noho ny fahaizana asa, na
d’adaptation ou d’un contrat de stage d’initiation à la vie fifanarahana momba ny fanazarana asa, na fifanarahana momba ny
professionnelle. fizaran-draharaha santatra amin’ny fiainana amin’ny asa aman-
draharaha.

CHAPITRE III TOKO III


DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE MOMBA NY FANOFANANA AMIN’NY ASA MITOHY

Article 198- La formation professionnelle continue a pour objet Andininy 198- Ny fanofanana amin’ny asa mitohy dia ikendrena ny
l'adaptation des travailleurs aux changements techniques et de fahafahan’ny mpiasa miatrika ny fiovana ara-teknika sy ny fepetra
conditions de travail pour favoriser la promotion sociale ainsi que leur momba ny asa mba hampivoarana ny lafiny ara-tsosialin’ ny mpiasa
accès aux différents niveaux de qualification. ary koa ny fisondrotany amin’ny ambaratonga samihafa amin’ny
fahaizana asa.

TITRE VII LOHATENY VII


DU DIFFEREND DE TRAVAIL MOMBA NY FIFANOLANANA AMIN’NY ASA

CHAPITRE I TOKO I
DU DIFFEREND INDIVIDUEL MOMBA NY FIFANOLONANA MIKASIKA NY ISAM-BATAN’OLONA

Sokajy I
Section 1 Momba ny paika manoloana ny Fisafoan-draharaha mikasika ny
De la procédure devant l'inspection du travail asa

Article 199- Tout travailleur ou tout employeur peut demander à Andininy 199- Azon’ ny mpiasa na mpampiasa rehetra atao ny
l'inspection du travail de régler le différend à l'amiable. mangataka ny fisafoan-draharaha momba ny asa,amin’ny
fandravonana amin’ny alalan’ny raharaham-pihavanana ny
fifanolanana.

35
Toutefois, la saisine de l'inspection du travail est obligatoire avant celle Na izany aza, tsy maintsy entina any amin’ny fisafoan-draharaha
de la juridiction compétente pour le règlement des litiges opposant un momba ny asa, mialoha ny hitondrana izany any amin’ny sampan-
travailleur encore sous contrat avec son employeur. pitsarana mahefa, ny fandravonana ny fifanolanana mampifanolana ny
mpiasa mbola manana fifanekena momba ny asa manan-kery amin’ny
mpampiasa azy.

Il en est de même en cas de violation flagrante des dispositions Toy izany koa raha misy fandikana mivandravandra ireo fepe-dalàna .
légales. La saisine s'effectue alors sur dénonciation de l'une des Amin’izany , ny fampakaran-draharaha dia tanterahana araka ny
parties. fiampangana ataon’ ny andaniny na ny ankilany

La saisine est, par contre, facultative dès lors que les relations de Nefa, ny fampakaran-draharaha dia azo atao na tsia raha vantany vao
travail entre les deux parties ont été rompues. Il en est ainsi en cas de tapaka ny fifandraisana arak’asa eo amin’ny andaniny sy ny ankilany.
refus de paiement du solde de tout compte par l'employeur. Torak’izany ihany koa raha misy fandavana handoa ny karama
rehetra asetrin’ny mpampiasa.

L'inspection du travail territorialement compétente est saisie pour la Ho an’ ny fari-piadidiam-pitondrana tsy misy fisafoan-draharaha
circonscription administrative non pourvue d'inspection du travail. momba ny asa dia ny fisafoan-draharaha momba ny asa mahefa eo
amin’ny faritra no hitondrana ny fifanolanana.

L'inspecteur du travail, préalablement saisi, est habilité à faire cesser Ny Inspecteur du travail, nitondrana mialoha ny fifanolanana, dia
une infraction aux dispositions du présent Code du Travail dès qu'il manana fahefana hampiato ny fandikan-dalàna arak’ireo fepetra
aura les preuves formelles de son existence et demander le voalazan’ity Sata mifehy ny Asa ity, raha vantany vao manana ny
rétablissement de la situation. porofo tsy azo lavina ny amin’ny fisiany izy , ary hangataka ny
famerenana amin’ny laoniny ny toe-draharaha.

Article 200- La procédure de conciliation devant l'inspection du travail Andininy 200- Tsy maintsy atao ny fombafomba arahina amin’ny
est obligatoire lorsque celle-ci est officiellement saisie préalablement à fampihavanana eo anatrehan’ny fisafoan-draharaha momba ny asa
toute action devant la juridiction compétente. L’inspecteur du travail du raha toa izy ka nampakaran-draharaha ara-dalàna mialohan’ izay
ressort convoque d'office l'autre partie au litige pour entendre son hetsika rehetra atao manoloana ny sampam-pitsarana mahefa. Tsy
point de vue et tenter de régler à l'amiable le différend. maintsy hampanantsoin’ny Inspecteur du travail avy hatrany ny
ankilany iray amin’ny fifanolanana mba hihaino ny heviny sy hiezaka
handravona amin’ny alalan’ny raharaham-pihavanana ny fifanolanana.

Les parties sont tenues de répondre à la convocation de l'inspecteur Tsy maintsy mamaly ny fiantsoana nataon’ny Inspecteur du travail ny
du travail dans le cadre de la conciliation. andaniny sy ny ankilany ao anatin’ny faritry ny fampihavanana.

L'inspecteur du travail est tenu de dresser un procès-verbal et d'en Ny inspecteur du travail dia tsy maintsy manao fitanana an-tsoratra ary
délivrer un exemplaire à chacune des parties quelle que soit l'issue de manome sosony iray avy ho an’ny andaniny sy ny ankilany, na inona
la procédure de conciliation. na inona vokatry ny fomba fmpihavanana :

 un procès-verbal de conciliation, s'il a obtenu l'accord des  Fitanana an-tsoratra mikasika ny fampihavanana, raha toa izy ka
parties ; nahazo ny faneken’ ny roa tonta ;

 un procès-verbal de conciliation partielle, s'il y a désaccord sur  Fitanana an-tsoratra mikasika ny fampihavanana amin’ny
certains points ; ampahany, raha toa nisy tsy fifanarahana amin’ny lafiny sasany ;

 un procès-verbal de non-conciliation en cas d'échec total de la  Fitanana an-tsoratra mokasika ny tsy fahombiazan’ny
conciliation ; fampihavanana, raha toa nandamoka tanteraka ny
fampihavanana ;

 et un procès-verbal de carence en cas de défaut de comparution  Ary fitanana an-tsoratra mikasika ny fahabangana raha toa ka
de l'une des parties après une troisième convocation. misy ny tsy fanatrehan’ny iray amin’ny roa tonta taorian’ny
fiantsoana fanintelony.

Article 201- En cas de conciliation partielle, d'échec de la conciliation Andininy 201- Raha toa ka fampihavanana ampahany, na tsy
ou de carence de l'autre partie, l'inspecteur du travail rappelle au fahombiazan’ny fampihavanana, na noho ny tsy fahatongavan’ ny
demandeur qu'il peut introduire son action devant la juridiction andaniny no mitranga, dia ampatsiahivin’ny inspecteur du travail
compétente. amin’ny mpangataka fa azon’ny atao ny mitondra ny raharaha
manoloana ny sampam-pitsarana mahefa.

Par ailleurs, si une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas Ankoatr’izany, raha toa tsy manohina ny fiantsoana, na koa tsy
valablement représenter, l'inspecteur du travail dresse procès-verbal mandefa solontena azo ekena ny iray amin’ny roa tonta, dia manao
au vu duquel la juridiction compétente prononce la condamnation fitanana an-tsoratra ny inspecteur du travail izay anambaran’ny
prévue à l'article 473 du Code Pénal. sampam-pitsarana mahefa ny fanasaziana voalazan’ny andininy faha-
473 ny Fehezan-dalàna momba ny ady heloka.

Article 202- En cas de refus par l’une des parties d’exécuter le Andininy 202- Raha toa ny iray amin’ny roa tonta ka mandà tsy
procès-verbal de conciliation, le Président du Tribunal du travail peut, hanatanteraka ny fitanana an-tsoratra mikasika ny fampihavanana,’ny
par voie d’ordonnance, décider à la requête de l’une des parties que le Filohan’ny Fitsarana momba ny asa afaka amin’ny alalan’ny
procès-verbal sera revêtu de la formule exécutoire par le Greffier. famoahana didy, manapaka araka ny fangatahan’iray amin’ny roa
tonta fa ny fitanana an-tsoratra dia hosaloran’ny mpiraki-draharaham-
pitsarana ny endrika didy tanterahina.

Toute affaire ayant été déjà soumise à la juridiction compétente et Ny raharaha nentina teo anatrehan’ny sampam-pitsarana mahefa ary
ayant fait l'objet d'une décision a force exécutoire. Elle ne peut plus
efa nandraisana fanapahan-kevitra dia tsy maintsy tanterahina avy
être portée devant l'inspection du travail laquelle doit la déclarer hatrany. Izany raharaha izany dia tsy azo entina manoloana ny
irrecevable. fisafoan-draharaha momba ny asa intsony izay tsy maintsy anaovany
fanambarana fa tsy azo raisina.
Il en est de même pour une affaire réglée définitivement au niveau de Torak’ izany ny mikasika ny raharaha nahitana fahombiazana
l'inspection du travail. tanteraka teo anivon’ny fisafoan-draharaha momba ny asa.

36
Article 203- En cas de litige fondé sur la violation d'une disposition Andininy 203- Raha mifototra amin’ny fandikàna ny fepetra iray
des textes en vigueur, l'inspecteur du travail peut intervenir par lettre amin’ny rijan-teny manankery ny fifanolanana dia azon’ ny Inspecteur
ou par téléphone auprès de l'employeur en vue de lui faire prendre du travail ny miditra an-tsehatra amin’ny alalan’ny taratasy na amin’ny
telle ou telle mesure à l'égard de son salarié pour rétablir la situation et antso an-tariby amin’ny mpampiasa , mba ahafahany mampandray
observer les dispositions légales. azy fepetra toy izao na toy izatsy amin’ny mpiasany, mba hanarenana
ny toe-draharaha sy hanajany ny fepetra voalazan’ ny lalàna.

Article 204- L'inspecteur du travail détermine les droits du travailleur Andininy 204- Ny Inspecteur du travail no mamaritra ny zon’ny
plaignant prévus dans les textes et ordonne, en conséquence, le mpiasa mpitory voalazan’ ny rijan-teny ary manome baiko, noho izany,
rétablissement desdits droits ainsi que le paiement des sommes dues ny hamerenana amin’ny laoniny ireo zo ireo ary koa ny fandoavana ny
au salarié lésé en vertu des dispositions légales et réglementaires, en vola tokony ho an’ny mpiasa niharan’ny tsy fanarahan-dalàna, araka
cas de: ny voalazan’ny fepe-dalànasy didy amam-pitsipika, raha toa ka nisy
ny:

 non délivrance de lettre de licenciement ;  Tsy fanomezana ny taratasy fandroahana ;

 non paiement de salaire ;  Tsy fandoavana ny karama ;

 non paiement de l’indemnité compensatrice de congé non pris ;  Tsy fandoavana ny tambim-pialan-tsasatra fanonerana tsy
noraisina ;

 non paiement de préavis ;  Tsy fandoavana ny tambim-pampilazana mialoha ;

 non paiement de l’indemnité de licenciement s’il y a lieu ;  Tsy fandoavana ny tambim-pandroahana, raha misy izany ;

 non délivrance d’attestation provisoire d’emploi ou de certificat de  Tsy fanomezana taratasy fanamarinana vonjy maika ny
travail. fisahanan’asa, na fanamarinana ny niasana.

Le défaut de paiement ou de rétablissement entraîne alors une action Ny tsy fandoavana na ny tsy famerenana izany amin’ny laoniny dia
directe devant l'instance judiciaire compétente. mitarika fitoriana mivantana manoloana ny sampam-pitsarana mahefa.

Section 2 SOKAJY 2 :
Juridictions du travail Sampam-pitsarana momba ny asa

Article 205- Il est institué auprès des tribunaux, des juridictions du Andininy 205- Atsangana eo anivon’ny fitsarana ny sampam-
travail qui connaissent des différends individuels entre le travailleur et pitsarana momba ny asa miandraikitra ny fifanolanana isam-
son employeur : batan’olona misy eo amin’ny mpiasa sy ny mpampiasa :

 différends nés de l'interprétation de la Loi ou de la convention  Fifanolanana ateraky ny fandikana ny hevitry ny lalàna na ny
collective ou des accords d'établissement ; fifanarahana iombonana na ny fifanarahana eo amin’ny toeram-
piasana.

 différends nés à l'occasion du contrat de travail ou du contrat  Fifanolonana ateraky ny fifanekena momba ny asa, na fifanekena
d'apprentissage ; hianatra asa.

 des différends non conciliés devant l'inspection du travail  Fifanolanana tsy vita fampihavanana teo anatrehan’ny Inspecteur
régulièrement saisie. du travail nametraham-pitarainana ara-dalàna izy.

Toute affaire déjà réglée au niveau de l'inspection du travail portée Ny raharaha rehetra efa voalamina eo amin’ny ambaratongan’ny
devant le tribunal du travail doit être déclarée irrecevable par ce fisafoan-draharaha momba ny asa nentina teo amin’ny fitsarana
dernier. momba ny asa dia tsy maintsy ambara fa fa tsy azon’ity farany raisina
intsony.
Article 206- La composition, le ressort et les attributions des Andininy 206- Faritan’ny rijan-teny manokana ny firafitry ny fitsaràna
juridictions du travail, ainsi que les règles de procédure applicables momba ny asa, ny fari-piadidiany ary ny anjara raharahany,
devant elles, sont fixées par des textes spéciaux. mbamin’ny fitsipiky ny paik’ady ampiharina ao aminy.

Article 207- La juridiction du travail a pour double mission de concilier Andininy 207- Manana andraikitra roa sosona ny sampam-pitsarana
et de juger en cas d'échec de conciliation. momba ny asa: dia ny fampihavanana sy ny fitsarana ny ady raha toa
tsy mahomby ny fampihavanana.

37
Article 208- Le tribunal compétent est celui du lieu de travail. Andininy 208- Ny fitsarana mahefa dia izay misy eo an-toerana.

Toutefois, le travailleur peut également, après rupture du contrat de Na izany aza, azon’ ny mpiasa atao ihany koa, rehefa tapaka ny
travail, saisir le tribunal du lieu de son domicile ou celui du domicile de fifanekena momba ny asa, ny mitory any amin’ny fitsarana eo amin’ny
l'employeur. toeram-ponenany na any amin’ny toeram-ponenan’ny mpampiasa azy.

Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents Heverina ho toy ny tsy voasoratra ny teny famarafarana rehetra
est considérée comme non écrite. mifanohitra amin’ny fepetra voalazan’ireo andalana roa etsy aloha.

CHAPITRE II TOKO II
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL MOMBA NY FAMAHANA NY FIFANOLANANA ITAMBARAMBE

Section 1 Sokajy 1
Les procédures de règlement des différends collectifs Ny paika arahina amin’ny fandravonana ny fifanolanana
itambarambe

Article 209- Un conflit, pour qu'il soit collectif, doit répondre à deux Andininy 209- Mba anaovana azy hoe itambarambe ny fifanolanana,
caractéristiques : dia tsy maintsy manana ireto toetra roa manaraka ireto:

 La présence d'un certain nombre de travailleurs constitués en un  Ny fijoroana mpiasa maromaro mivondrona ho azy na araka ny
groupement de droit ou de fait ; lalàna ;

 L’existence d'un intérêt collectif traduit par des revendications  Ny fisiana tombontsoa iombonana hamafisin’ny fangatahana
précises. . mazava tsara.

Article 210- La procédure de règlement du différend collectif Andininy 210- Ny paika arahina entina hamahana ny fifanolanana
comprend trois étapes : itambarambe dia misy dingana telo :

 la négociation ;  Ny fifampiraharahana;

 la médiation ;  Ny fanelanelana ;

 l’arbitrage.  Ny fitsarana.

§ 1. De la négociation §1. Ny momba ny fifampiraharahana

Article 211- La première étape de la procédure qui est obligatoire est Andininy 211- Ny dingana voalohany amin’ny paika arahina izay tsy
la négociation. La négociation est une tentative des deux parties pour maintsy atao dia ny fifampiraharahana. Ny fifampiraharahana dia
trouver un terrain d’entente sur les points de dissension, sans aucune andrana atao eo amin’ny roa tonta mba hitadiavana marimaritra
intervention de tiers. iraisana mikasika ny antony mampifanolana azy ireo, ka tsy misy
fidiran’olon-kafa.

Article 212 La négociation procède de la négociation collective : Andininy 212- Ny fifampiraharahana dia avy amin’ny
fifampiraharahana itambarambe :

 au niveau de l’entreprise, dans le cadre du Comité d’entreprise  eo anivon’ny orinasa ,dia eo amin’ny Komitin’ny orinasa na raha
ou à défaut, entre les délégués du personnel et l’employeur ou toa ka tsy misy , dia eo amin’ny delegen’ny mpiasa sy ny
son représentant ; mpampiasa na ny solontenany;

 à un niveau dépassant le cadre de l’entreprise entre une ou  eo amin’ny sehatra mihoatra ny orinasa, dia eo amin’ ny
plusieurs organisations syndicales représentées par les délégués fikambanana sendikaly iray na maromaro soloin’ny ny delege
intersyndicaux d’une part et une ou plusieurs organisations iraisan’ny sendika tena andaniny sy ny fikambanan’ny
professionnelles d'employeurs d'autre part. mpampiasa iray na maromaro ankilany

La procédure est déclenchée par une lettre de doléances adressée Ny paika arahina dia tarihina amin’ny alalan’ny taratasy fangatahana
par les travailleurs à l’employeur. La lettre doit être signée des alefan’ny mpiasa ho an’ny mpampiasa. Tsy maintsy soniavin’ny
représentants des travailleurs, du Comité d’Entreprise ou, à défaut par solontenan’ny mpiasa,ny Komitin’ny orinasa, na raha tsy misy izany,
les délégués du personnel. Une copie de cette lettre est adressée, dia ny delegen’ny mpiasa voafidy, ny taratasy. Andefasana dika mitovy
pour information, à l’inspection du travail du ressort. iray amin’io yaratasy io ny fisafoan-draharaha momba ny asa eo an-
toerana mahefa mba ho fampafantarana.

Article 213- L’employeur est tenu d’organiser une première réunion de Andininy 213- Aorian’ny roa ambin’ny fitopolo (72 )ora
négociation après un délai de soixante douze (72) heures à compter nampahafantarana ny taratasy fangatahana, dia tsy maintsy
de la notification de la lettre de doléances. manatanteraka fihaonana voalohany hanaovana fifampiraharahana ny
mpampiasa

Article 214- A la demande d’une partie les réunions de négociation Andininy 214- Araka ny fangatahan’ny iray eo amin’ny roa tonta, ny
aboutissent soit : fivoriana ho amin’ny fifanarahana dia miafara :

1. au règlement définitif du conflit, les parties dressent alors un 1. Na amin’ny famahana tanteraka ny fifanolanana; amin’izay
procès-verbal sur les acquis de la négociation ; fotoana izay dia manao ny fitanana an-tsoratra mikasika ny
zavatra tapaka tamin’ny fifanarahana ny roa tonta ;

2. au règlement partiel du conflit, le procès-verbal dressé par les 2. Na amin’ny famahana ampahany ny fifanolanana; amin’izay
parties distingue les points acquis et les points sur lesquels fotoana izay ny fitanana an-tsoratra ataon’ny roa tonta dia tsy
aucun accord n’a pu être trouvé ; maintsy manavaka tsara ny ampahany nahitana fifanarahana sy
ny ampahany tsy nahitana fifanarahana

3. à l'échec : 3. Na amin’ny tsy fahombiazana :

 dans les cas où l’employeur n’aurait pas organisé les séances de  Raha toa ka ny mpampiasa no tsy nanatanteraka ny fivoriana
38
négociation dans le délai imparti ; momba ny fifampiraharahana tao anatin’ny fe-potoana voadidy ;

 à défaut d'accord sur tous les points de la lettre de doléances ;  Raha tsy nisy fifanarahana mikasika izay rehetra voalazan’ny
taratasy fangatahana ;

 pour non comparution d'une ou des deux parties à la séance de  Ny tsy fisehoan’ ny iray na izy roa tonta tamin’ny fotoam-pivoriana
négociation. nanaovana ny fifampiraharahana.

Article 215- Dans tous les cas prévus au précédent article, copie du Andininy 215- Eo amin’ireo trangan-javatra voalazan’ ny andininy
procès verbal est adressée par la partie la plus diligente à l'inspection etsy aloha, dia anjaran’ ny andaniny mailaka kokoa no mandefa ny
du travail du ressort. L'inspecteur du travail est tenu, dans un délai de dika mitovy ny fitanana an-tsoratra any amin’ny Inspecteur du travail
quarante huit (48) heures de sa saisine, de constater la réussite ou eo amin’ny fari-piadidiana.Ny inspecteur du travail, ao anatin’ny fe-
l'échec de la négociation. potoana valo ambin’ny efapolo (48) ora tao aorian’ny
fampahafantarana taminy, dia tsy maintsy mizaha fototra ny
fahombiazana na ny tsy fahombiazan’ny fifampiraharahana.

Article 216- Le droit de grève ou le lock-out est acquis à la date de la Andininy 216- Azo tanterahina ny zo hitokona na hanakatona orinasa
réception par l’inspection du travail du constat d’échec total ou partiel manomboka amin’ny vaninandro nandraisan’ny fisafoan-draharaha
de la négociation, sous réserve de l’observation d’un délai de préavis momba ny asa ny fizahana fototra ny tsy fahombiazana tanteraka na
de quarante huit (48) heures adressée par lettre recommandée à amin’ny ampahany ny fifampiraharahana , ka tsy tohinina ny fanajana
l’autre partie. ny fepotoana fampandrenesana mialoha valo amby efapolo (48) ora
alefa any amin’ny ankilany amin’ny alalan’ny taratasy tsy very
mandeha.

Copie de cette lettre de préavis est communiquée au Médiateur. Andefasana dika mitovin’izany taratasy izany ny mpanelanelana.

§ 2.- De la médiation §2. Momba ny fanelanelanana

Article 217-La deuxième étape de la procédure est la médiation. Elle Andininy 217- Ny fanelanelanana no dingana faharoa amin’ny paika
est obligatoire et intermédiaire entre la négociation et l’arbitrage. arahina. Tsy maintsy atao izany ary manelanelana ny
fifampiraharahana sy ny fitsarana no anaovana azy.

La médiation fait appel à l’intervention d’un médiateur désigné en Ny fanelanelana dia miantso ny fidiran’ny mpanelanelana an-tsehatra
entente par les deux parties en litige. En cas de désaccord entre les izay tendrena amin’ny fifanarahan’ny roa tonta mpifanolana . Raha tsy
parties, l’inspecteur du travail du ressort est désigné d'office mifanaraka ny roa tonta dia ny inspecteur du travail eo amin’ny fari-
médiateur. Il a pour mission de rapprocher les positions divergentes piadidiana no tondroina avy hatrany ho mpanelanelana.Ny andraikiny
des parties en conflit en les aidant à trouver un règlement honorable et dia ny mampifanatona ny hevitra mampifanohitra ny andaniny roa
mutuellement acceptable. A cet effet, il dispose d'un délai de quarante mifanolana, amin’ny fanampiana azy ireo hahita fifanarahana
huit (48) heures après le constat de l'échec de la négociation pour mendrika sy azon’ny roa tonta ekena. Amin’izany, dia manana
convoquer les parties en conflit. fepotoana valo ambiny efapolo (48) ora aorian’ny fizahana fototra ny
tsy fahombiazan’ny fifanarahana izy, mba hiantsoana ny andaniny sy
ankilany mpifanandrina.

La durée de la médiation est fixée à trois (03) jours à compter de son Ferana ho telo (3) andro manomboka amin’ny fiandohany ny
début. Elle peut être prolongée par le médiateur s’il estime un faharetan’ny fanelanelanana. Azon’ ny mpanelanelana atao ny
règlement probable dans un délai raisonnable. manalava izany, raha toa ka heveriny fa mety ho vita ao anatin’ny
fepotoana antonony ny famahana ny olana.

Article 218- Dans les circonscriptions éloignées et non pourvues Andininy 218- Any amin’ny fari-piadidiana lavitra sy tsy misy fisafoan-
d’inspection du travail, le chef de la circonscription administrative draharaha momba ny asa, dia ny lehiben’ny fari-piadidiam-pitantanana
locale se substitue à l’inspecteur du travail. eo an-toerana no misolo ny inspecteur du travail.

Les parties peuvent se faire représenter par des personnes de leur Afaka manendry olona izay tiany hisolo tena azy ny mpifanandrina
choix en vue de la médiation. amin’ny fanelanelanana.

Article 219- Si une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas Andininy 219- Raha tsy mipoitra na tsy voasolontena ara-dalàna ny
valablement représenter, le médiateur convoque à nouveau les parties iray amin’ny roa tonta, dia antsoin’ny mpanelanelana indray ny roa
dans les quarante huit (48) heures. tonta ao anatin’ny valo ambiny efapolo (48) ora.

La non comparution constitue une entrave à l’exercice de la fonction Ny tsy fahatongavana dia midika ho fanakanana ny inspecteur du
des inspecteurs du travail sanctionnée par l’article 473 du Code pénal. travail eo amin’ny fanatanterahany ny andraikiny, izay sazian’ny
andininy faha-473 amin’ ny Fehezan-dalàna momba ny ady heloka.

Le médiateur dispose d'un réel pouvoir d'investigation afin de Tena manana fahefana hanadihady ny mpanelanelana mba
connaître avec un maximum de précision les données du problème hahafantarany amin’ny fomba faran’izay mazava ny mombamomba ny
notamment par voies d’enquêtes, d’ expertises. olana, indrindra indrindra amin’ny alalan’ny famotopotorana na
fiantsoana manampahaizana manokana.

Le médiateur peut formuler une recommandation partielle ou globale Azon’ny mpanelanelana atao ny manome hafatrafatra ampahany na
de règlement du litige. Celle-ci n’est pas imposée aux parties. ankapobeny hamahana ny olana. Izany anefa dia tsy anerena ny roa
tonta.

A l'issue de la médiation, le médiateur établit, selon le cas, un procès Aorian’ ny fanelanelanana dia manao fitanana an-tsoratra ny
verbal constatant soit l'accord, soit le désaccord total ou partiel des mpanelanelana, arakaraky ny zava-miseho, manamarina ny
parties ainsi que, le cas échéant, la recommandation du médiateur. fifanarahana, na ny tsy fifanarahana tanteraka, na amin’ny ampahany
Les parties contresignent le procès verbal et reçoivent ampliation. eo amin’ny roa tonta ary koa raha ilaina, ny hafatrafatra avy amin’ny
mpanelanelana. Miara-manao tova-tsonia ny fitanana an-tsoratra ny
roa tonta ary mahazo ny dika mitovy.

Les points acquis par le médiateur sont immédiatement exécutoires ; Ny toe-javatra voavahan’ny mpanelanelana dia ampiharina avy
39
le procès-verbal de médiation doit en fixer les délais d’exécution. hatrany; ny fitanana an-tsoratra momba ny fanelanelanana dia tokony
hamaritra ny fepotoana hanatanterahana izany.

§ 3.- De l’arbitrage §3 – Ny momba ny fitsaràna

Article 220- En cas d’échec de la médiation, le différend collectif est Andininy 220- Raha tsy mahomby ny fanelanelanana dia aroson’ny
soumis par le Ministère chargé du Travail et des Lois Sociales : Minisitera misahana ny Asa ny fifanolanana itambarambe:

 soit à la procédure contractuelle d’arbitrage en application d’une  Na, amin’ny alalan’ny paik’adim-pitsarana ifanekena, ho
convention collective liant les parties ; fampiharana ny fifanarahana iombonana mampifamatotra ny roa
tonta

 soit à la procédure d’arbitrage du tribunal du travail du ressort.  Na amin’ny alalan’ny paik’adim-pitsarana eo anivon’ny fitsarana
ny asa eo amin’ny fari-piadidiana

Article 221- L’arbitrage ne peut porter que sur des points n’ayant pas Andininy 221- Ny fitsarana dia tsy afaka manapaka afa-tsy amin’izay
obtenu un accord lors de la médiation. toe-javatra tsy nahitana fifanarahana tamin’ny fotoana nanaovana
fanelanelanana.

Toute nouvelle requête n’ayant pas été soumise à médiation est Tsy azo raisina intsony izay mety ho fangatahana vaovao tsy naroso
irrecevable tamin’ny fanelanelanana.

Article 222- Le conseil d’arbitrage institué dans chaque juridiction est Andininy 222- Ny filankevi-pitsarana izay atsangana isaky ny fari-
composé : piadidiam-pitsarana dia ahitana:

 du Président du Tribunal de Première Instance, Président du  Ny filohan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany, Filohan’ny Filan-
Conseil kevitra ;

 du Président du Tribunal du travail du ressort ou à défaut celui  Ny filohan’ny Fitsarana momba ny asa eo amin’ny fari-piadidiana,
qui en assure la fonction ; na raha toa ka tsy misy izany, dia ny olona izay misahana izany
andraikitra izany ;

 de l’Inspecteur du Travail du ressort ;  Ny Inspecteur du travail eo amin’ny fari-piadidiana ;

 d’un assesseur employeur nommé par l’employeur parmi les  Mpitsara mpanampy mpampiasa iray, tendren’ny mpampiasa
assesseurs employeurs dans la liste annuelle du tribunal ; avy amin ’ny lisitry ny mpitsara mpanampy avoaka isan-taona ;

 un assesseur travailleur nommé par les travailleurs parmi les  Mpitsara mpanampy mpiasa iray, tendren’ny mpiasa, avy amin’
assesseurs travailleurs dans la liste annuelle du tribunal. ny lisitry ny mpitsara mpanampy avoaka isan-taona.

Article 223- Si le rapport du médiateur contient une recommandation, Andininy 223- Raha misy hafatrafatra ao amin’’ny tatitry ny
la charge de la preuve devant le Conseil d’arbitrage incombe à la mpanelanelana, dia anjaran’ ny andaniny izay mandà izany no
partie qui la rejette. mitondra ny porofo eo anatrehan’ny Filankevi-pitsarana.

Article 224- L’arbitrage ne suspend pas la grève ou le lock-out en Andininy 224- Tsy mampihantona ny fitokonana na ny fanakatonana
cours. orinasa efa natomboka ny fitsarana.

Article 225- La sentence arbitrale doit être motivée et notifiée Andininy 225- Tsy maintsy hazavaina ny antonanton’ny didim-
immédiatement aux parties. pitsarana ary ampahalalana tsy misy hataka andro ny andaniny sy ny
ankilany.

Cette décision est finale et sans appel. Elle met fin au litige. A compter Farany sy tsy ilana fitsarana ambony intsony io fanapahan-kevitra io.
de la transmission de cette décision aux parties, la grève ou le lock-out Mamarana tanteraka ny fifanolanana izany. Tsy maintsy mifarana ny
doit se terminer. fitokonana sy ny fanakatonana orinasa, manomboka amin’ny
fampitana io fanapahan-kevitra io any amin’ny roa tonta.

Article 226- Les accords de médiation et les sentences arbitrales sont Andininy 226- Avoaka tsy misy hataka andro ao amin’ny gazetim-
immédiatement insérés dans le Journal Officiel et affichés dans les panjakana sy atao petadrindrina ao amin’ny biraon’ny fisafoan-
bureaux de l'inspection du travail du ressort. draharaha momba ny asa eo amin’ny fari-piadidiana ny fifanarahana
mikasika ny fanelanelanana sy ny didim-pitsarana.

Les minutes des accords et des sentences arbitrales sont déposées Ny matoan’ny fifanarahana sy ny didim-pitsarana dia apetraka ao
au Greffe du tribunal du travail du lieu du différend. amin’ny Mpiraki-draharahan’ ny fitsarana momba ny asa ao amin’ny
toerana nitrangan’ny fifanolanana.

Article 227- La procédure de médiation et d'arbitrage est gratuite. Andininy 227- Maimaimpoana ny paika arahina amin’ny
fanelanelanana sy ny fitsarana.

Section 2 Sokajy 2

La grève Ny fitokonana

Article 228- Le droit de grève, reconnu et garanti par la Constitution, Andininy 228- Ny zo hitokona izay ekena sy iantohan’ny
s'exerce dans le cadre des textes en vigueur et après épuisement de Lalampanorenana dia ampiharina eo amin’ny sehatry ny ny rijan-teny
la procédure de règlement des différends collectifs prévue par les manan-kery ary rehefa tapitra avokoa ny paika arahina momba ny
articles 212 et suivants du présent Code. famahana ny fifanolanana itambarambe voalaza ao amin’ny andininy
faha-212 sy ny manaraka amin’ity Fehezan-dalàna ity.

La grève est un arrêt complet, concerté et collectif du travail décidé Ny fitokonana dia fampiatoana tanteraka ny asa, ifanarahana sy
par des salariés d'une entreprise ou d'un établissement pour faire iombonana, tapahin’ny mpiasan’ny orinasa na toeram-piasana iray,
aboutir des revendications professionnelles qui n’ont pas été mba hampahomby ireo fitakiana amin’ny asa izay tsy nahitana
40
satisfaites. fahafaham-po.

Le droit de grève des salariés soumis au présent Code ne peut être Tsy azo ferana amin’ny alàlan’ny fakàna ataon’ ny fanjakana ny zon’ny
limité par la réquisition que dans le cas de trouble à l’ordre public ou mpiasa hitokona voalazan’ity fehezan-dalàna ity, raha tsy amin’ny
dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la trangan-javatra mety hanohintohinana ny filaminam-bahoaka, na koa
santé de tout ou partie de la population. mety hiterai-doza amin’ny ny aina, ny fandriam-pahalemana, na ny
fahasalaman’ny mponina rehetra, na ny ampahany.

Article 229- La grève suspend le contrat de travail ; le salarié est Andininy 229- Mampihantona ny fifanarahana momba ny asa ny
dispensé de fournir sa prestation habituelle de travail ; il recouvre son fitokonana,mahazo tsy manatanteraka ny asa sahaniny andavanandro
emploi en fin de grève et ne peut pas être sanctionné du fait de sa ny mpiasa, averina eo amin’ny asany izy rehefa mifarana ny
participation à la grève. L’employeur est dispensé de verser au salarié fitokonana ary tsy azo sazina noho izy nandray anjara tamin’ny
sa rémunération habituelle. fitokonana. Afaka tsy manefa amin’ny mpiasa ny karamany
andavanandro ny mpampiasa.

Les accords de fin de grève conclus entre l'employeur et les Na izany aza, ny fifanekena famaranana ny fitokonana ifanaovan’ny
travailleurs peuvent néanmoins prévoir l’octroi d’une indemnité mpampiasa sy ny mpiasa dia afaka mitsinjo ny fanomezana tambin-
compensant en tout ou partie la perte de salaire due à la grève. Ils karama fanonerana manontolo na na ampahany amin’ny karama very
peuvent également prévoir le recours soit à des heures noho ny fitokonana. Azony atao ihany koa ny mijery ny amin’ny
supplémentaires soit à des heures de récupérations pour compenser fangatahana hanao na ora ambony ampanga na ora entina manonitra
en tout ou en partie les conséquences de la grève. manontolo na ampahany vokatry ny fitokonana

Les salariés peuvent demander auprès de la juridiction compétente Azon’ ny mpiasa atao ny mangataka onitra any amin’ny fitsarana
des dommages intérêts réparant le préjudice qu’ils ont subi du fait du mahefa ho fanarenana ny fahavoazana mianjady amin’izy ireo noho ny
recours à la grève. fitokonana.

Article 230- La grève ne suspend pas le mandat des délégués Andininy 230- Tsy mampihantona ny faharetan’ny fotoam-piasan’ny
syndicaux ni celui des représentants du personnel. solontena sendikaly, na ny solontenan’ny mpiasa ny fitokonana.
Article 231- Les grévistes doivent, sous leur responsabilité, assurer Andininy 231- Andraikitry ny mpanao fitokonana ny miantoka ny
les mesures de sécurité indispensable des biens et des personnes et fepetra rehetra ilaina mikasika ny fiarovana ny fananana sy ny olona
respecter l'outil de travail. ary ny fanajana ny fitaovam-piasana.

Même en période de grève, il est interdit à toute personne de Na mandritra ny fotoana anaovana fitokonana aza, ny isam-
s’opposer, par la force ou sous la menace, au libre exercice de batan’olona dia raràna hanao fanoherana amin’ny alalan’ny herisetra
l’activité professionnelle des salariés ou des employeurs. na fandrahonana, eo amin’ny fanatanterahan’ny mpiasa na ny
mpampiasa malalaka ny asa aman-draharahany.

Section 3 SOKAJY 3 :


Le lock-out Ny fanakatonana toeram-piasana

Article 232- Le lock-out est la fermeture de tout ou partie d’une Andininy 232- Ny « Lock out » dia fanakatonana manontolo na
entreprise ou d’un établissement par l'employeur à l’occasion d’une ampahany ny orinasa na toeram-piasana iray ataon’ ny mpampiasa
grève des salariés de son entreprise. noho ny fitokonan’ ny mpiasa ao amin’ny’ny orinasany.

Le lock-out est licite lorsqu’il est justifié par un impératif de sécurité ou Ara-dalàna ny fanakatonana raha toa ka vaomarina fa takian’ny
lorsque la grève est manifestement irrégulière. fandriampahalemana izany na koa hita mibaribary fa tsy ara-dalàna ny
fitokonana.

Dans le cas où le lock-out serait licite, sa durée prend fin dès que les Raha toa ka ara-dalàna ny fanakatonana, ny faharetany dia mifarana
causes qui l’ont provoqué disparaissent. rehefa tsy misy intsony ny antony nahatonga izany

Article 233- Le lock-out licite entraîne la suspension du contrat de Andininy 233- Ny fanakatonana ara-dalàna dia mampihantona ny
travail et dispense l’employeur de verser au salarié la rémunération fifanekena momba ny asa ary mamela ny mpampiasa tsy handoa ny
habituellement due pour la période concernée. karama tokony ho raisina andavan’andro mandritra ny fe-potoana
voakasik’ izany.

Lorsque le lock-out est prononcé irrégulièrement, l’employeur doit Raha toa nambara tamim-pomba tsy ara-dalàna ny fanakatonana, dia
payer à chaque travailleur concerné les salaires et indemnités que tsy maintsy aloan’ ny mpampiasa amin’ny mpiasa tsirairay avy
celui-ci aurait du percevoir s’il avait pu fournir sa prestation habituelle voakasik’ izany ny karama sy ny tambin- karama, izay tokony ho
de travail. noraisina raha afaka nanao ny asany andavan’andro izy.

TITRE VIII LOHATENY VIII


DES ORGANISMES ET MOYENS DE CONTROLE MOMBA NY ANTOKON-DRAHARAHA
SY FITAOVANA FANARAHA-MASO

CHAPITRE I TOKO I
DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL MIKASIKA NY FITANTANAN-DRAHARAHA MOMBA NY ASA

Sokajy 1
Section 1
§1- Ny amin’ ny Fisafoan-draharaha momba ny asa
§1 - De l’Inspection du Travail

Article 234- Les inspecteurs du travail sont chargés, sous l'autorité du Andininy 234- Andraikitr’ireo inspecteurs du travail, eo ambany
Ministre chargé du Travail : fahefan’ny Minisitra misahana ny asa ny :

(a) d'assurer l'application des dispositions législatives et (a) miantoka ny fampiharana ny fepe-dalàna sy didy amam-pitsipika
réglementaires relatives aux conditions de travail et à la momba ny fepetra iasana sy ny fiarovana ny mpiasa eo am-
protection des travailleurs dans l'exercice de leur fonction, telles panatanterahana ny asany, toy ny fepetra mikasika ny
que les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à la faharetan’ny fotoana iasana, ny karama, ny aro loza, ny
41
sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des fahasalamana sy ny hatsaram-piainana, ny fampiasana ny zaza
adolescents ainsi que des dispositions résultant d'une convention sy ny zatovo ary koa ireo fepetra vokatry ny fifanarahana
collective ou d'un accord d'établissement et à d'autres matières iombonana na fifanekena ao amin’ ny toeram-piasana sy ireo
connexes ; lafin-javatra hafa mifandray amin’izany ;

(b) de fournir des informations et des conseils techniques aux (b) manome vaovao sy torohevitra ara-teknika ho an’ireo mpiasa sy
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces mpampiasa ny amin’ny fomba mahomby indrindra hitandrovana
d'observer les dispositions légales en vigueur ; ny fepe-dalàna manan-kery ;

(c) de porter à l'attention de l'autorité compétente, les déficiences ou (d) mampahafantatra ny manam-pahefana mahefa ny tsy fetezan-
les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les javatra na fanararaotana izay mbola tsy voakasiky ny fepe-dalàna
dispositions législatives et réglementaires existantes. sy ny didy amam-pitsipika manokana efa misy.

Article 235- Les autorités compétentes sont tenues de prendre les Andininy 235- Adidin’ireo manam-pahefana mahefa ny mandray ny
mesures nécessaires en vue de : fepetra rehetra ilaina mba :

 Fournir aux Inspecteurs des bureaux locaux aménagés de façon  Hanome ho an’ireo Inspecteurs ny efitrano fiasana nalamina
appropriée aux besoins des services et accessibles aux publics hifandraika amin’ny filan’ireo sampan-draharaha ary azon’ny
intéressés vahoaka voakasika idirana ;

 Fournir aux Inspecteurs du Travail des facilités de transports  Hanome ho an’ireo Inspecteurs du travail izay fanamorana
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions au cas où il n'existerait amin’ny fitaterana izay ilaina amin’ny fanatontosana ny asany
pas de facilités de transports publics appropriés ; raha toa ka tsy misy ny fanamorana ny fitaterana ho an’ny
vahoaka mifandraika amin’izany ;

 Rembourser aux Inspecteurs du Travail tous frais de  Hanonitra amin’ireo Inspecteurs du travail ireo saram-pitaterana
déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à sy ireo fandaniana rehetra fanampiny nilaina tamin’ny
l'exercice de leurs fonctions. fanatontosana ny asany

La mise en œuvre de ces mesures est prise en charge par le Budget Ny fanatanterahana ireo fepetra ireo dia andraikitry ny Teti-bolam-
de l'Etat. panjakana

Article 236-Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et Andininy 236- Ny inspecteurs du travail dia manao fianianana fa
fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir hanatontosa tsara sy amim-pahatokiana ny andraikitra ankinina aminy
quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les ary tsy hamoaka velively, na dia efa miala amin’ny asany aza, ny
procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans tsiambaratelon’ny fanamboaran-javatra sy, amin’ny ankapobeny, ny
l'exercice de leur fonction. Ce serment est prêté par écrit devant la fomba arahina amin’ny famokarana izay mety ho fantany teo am-
Cour d'appel ou le tribunal de première instance du ressort. panatontosana ny asany. Atao an-tsoratra eo anatrehan’ny Fitsarana
Ambony na ny Fitsarana ambaratonga voalohany eo amin’ny fari-
piadidiany izany fianianana izany.

Les inspecteurs du travail doivent garder confidentielle la source de Tsy maintsy tazonin’ny inspecteurs du travail ho tsiambaratelo ny
toute plainte. loharano niavian’ny fitarainana rehetra.

Article 237- Les inspecteurs du travail, munis d'un ordre de mission, Andininy 237- Ny inspecteurs du travail, miaraka amin’ny baiko
ont l'initiative de leurs contrôles et de leurs enquêtes dans le cadre de hamita iraka, dia tompo-marika samirery amin’ny fanaraha-maso sy ny
la législation et de la réglementation en vigueur. famotorana ataony ao anatin’ny faritry ny lalàna sy ny didy amam-
pitsipika manan-kery.

Sont soumis au contrôle des inspecteurs du travail, tous les Eo ambany fanaraha-mason’ny inspecteurs du travail, ny toeram-
établissements industriels, commerciaux et agricoles ainsi que leurs piasana rehetra ara-indositria, ara-barotra ary ara-pambolena
dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïcs mbamin’ireo sampana miankina aminy, na inona na inona karazany,
ou religieux même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement miankina na tsia amin’ny Fanjakana, miankina na tsia amin’ny
professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne antokom-pinoana, eny fa na dia ireo manana endrika fiaraha-mientana
sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du fampianarana asa, na fanaovana asa soa, aza, ka ao anatin’izany ny
père, soit de la mère, soit du tuteur à l'exception des établissements toeram-piasana izay tsy mampiasa afa-tsy ny olona ao amin’ny
ayant un caractère militaire. ankohonana eo ambany fahefan’ny raim-pianakaviana na ny reny, na
ny mpiantoka, ankoatry ny toeram-piasana manana endrika miaramila.
Article 238- Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives Andininy 238- Ny inspecteurs du travail, miaraka amin’ny singan-
de leurs fonctions et d’un ordre de mission sont autorisés : taratasy manamarina ny asany sy ny baiko hamita iraka dia omen-
dàlana :

 à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure  hiditra malalaka tsy misy fampandrenesana mialoha, na amin’ny
du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle firy na amin’ny firy na andro na alina, amin’ny toeram-piasana
de l'inspection ; rehetra iharan’ny fanaraha-mason’ fisafoana;

 à pénétrer de jour dans les locaux qu'ils peuvent avoir un motif  hditra atoandro ao amin’ireo trano fiasana izay mety hahitany
raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de antony mitombina hiheverana fa tokony iharan’ny fanaraha-maso
l'inspection ; momba ny fisafoana ;

 à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés  hanao izay rehetra fandinihana, fanaraha-maso, na famotorana
nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont heveriny fa ilaina mba hahazoany antoka fa tena voahaja marina
effectivement observées, et notamment : ny fepe-dalàna, ary indrindra indrindra :

- à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins - hanontany mitokana na eo anatrehan’ny


l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur vavolombelona ny mpampiasa na ny mpiasan’ny
toutes les matières relatives à l'application des orinasa momba ny zavatra rehetra mikasika ny
dispositions légales ; fampiharana ny fepe-dalana ;

- à demander communication de tous livres, registres - hangataka ny fampitana izay rehetra boky, rejisitra
et documents dont la tenue est prescrite par la ary tahirin-kevitra izay ny fitànana azy dia
42
législation relative aux conditions de travail, en vue voadidin’ny lalàna mikasika ny fepetra iasana, mba
d'en vérifier la conformité avec les dispositions hanamarinana ny fifanarahan’izy ireo amin’ny fepe-
légales et de les copier ou d'en établir des extraits ; dalàna ary hanao ny dika mitovy na hanao tsoa-
tsoratra amin’izany

- à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est - handidy ny fanaovana peta-drindrina ireo filazana
prévue par les dispositions légales ; izay voalazan’ny fepe-dalàna ny fametahana azy ;

- à prélever et à emporter aux fins d'analyse des - haka sy hitondra santionan’akora na zavatra
échantillons des matières et substances utilisées ou ampiasaina na kirakiraina mba hanaovana
manipulées, pourvu que l'employeur ou son fanadihadiana, rehefa nampandrenesina ny
représentant soit averti que des matières ou mpampiasa na ny solontenany fa nisy akora sy
substances ont été prélevées et emporter à cette zavatra nalaina sy nentina ho amin’io fanadihadiana
fin. io.

Article 239- Les inspecteurs du travail ont les plus larges pouvoirs Andininy 239- Manana fahefana midadasika indrindra ny inspecteur
pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la du travail hamantatra ny toetry ny toe-karen’ny orinasa sy ny toetry ny
situation sociale des travailleurs. A cette fin, ils peuvent procéder à fiaimpiainan’ny mpiasa. Amin’izany, dia afaka izy manao ny
toutes enquêtes auprès des entreprises, des syndicats et requérir la famotorana rehetra ao amin’ny orinasa sy amin’ny sendikà ary koa ny
production de tout document ou renseignement d'ordre professionnel, mangataka ny hanomezana azy ny tahirin-kevitra rehetra na
économique, comptable, financier ou administratif susceptible de leur filazalazana mikasika ny asa, ny toe-karena,ny fitanan-kaonty, ny
être utile pour l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent recourir fitantanam-bola na ny fitantanan-draharaha, izay mety ilainy ho
aux offices d'experts ou de toute personne qualifiée susceptible de les amin’ny fanatanterahana ny asan’izy ireo. Azony atao koa ny
éclairer, et se faire accompagner de représentants du personnel au mangataka ny manampahaizana manokana na izay olona rehetra
cours de leur contrôle. havanana mety afaka hanome fanazavana azy, ary koa ny mitondra ny
solontenan’ny mpiasa hiaraka aminy mandritra ny fanaraha-maso
ataon’izy ireo.

L'employeur et le travailleur doivent répondre à une convocation de Tsy maintsy mamaly ny fiantsoana ataon’nyinspecteur du travail ny
l'inspecteur du travail relative à l'exercice des contrôles et enquêtes mpampiasa sy ny mpiasa mikasika ny fanatontosana ny fanaraha-
dévolus aux inspecteurs du travail et des lois sociales. maso sy famotorana izay asa natokana ho an’ny inspecteur du travail
sy ny lalàna sosialy.

Le fait pour une partie de ne pas répondre à la convocation de Ny tsy famalian’ny iray amin’ny roa tonta ny fiantsoan’ny inspecteur du
l'inspecteur du travail constitue une entrave à l'exercice des fonctions travail dia midika ho fanembatsembanana ny fantontosana ireo
d’un officier de police judiciaire sanctionner par l'article 473 du Code asan’ny mpiasam-panjakana miandraikitra ny fikarohana fandikan-
pénal. dalana ary sazian’ny andininy faha-473 amin’ny’ny Fehezan-dalana
momba ny ady heloka.

En cas de nécessité, il peut faire appel à la force publique pour Raha toa toe-javatra tsy azo ialana, dia afaka mampiantso ny
l'exécution de leur mission. Il est habilité à saisir directement les mpitandro ny filaminana izy amin’ny fanatanterahana ny asany. Azony
autorités judiciaires compétentes. Il constate par procès verbal faisant atao ihany koa ny mitory mivantana any amin’ireo fahefam-pitsarana
foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la mahefa. Ny fandikana ireo fepe-dalàna sy didy amam-pitsipika dia ho
législation et de la réglementation. zahany fototra amin’ny alalan’ny fitanana an-tsoratra manamarina
izany mandra-pisian’nyporofo mifanohitra aminy.

Sous peine de nullité, l'original du procès verbal doit être adressé dans Ny matoan’ny fitanana an-tsoratra, mba tsy ahafoana azy, dia tsy
les six (06) jours de la clôture au Procureur de la République et une maintsy alefa ao anatin’ny henemana aorian’ny famaranana any amin’
copie certifiée conforme, adressée à la partie intéressée ou son ny Tonia mpampanoa, ary ny dika mitovy iray nohamarinina ara-
représentant. dalàna dia alefa any amin’ny andaniny voakasik’ izany na ny
solontenany.

Le Procureur de la République est tenu d'enrôler, dans un délai de un Tsy maintsy alahatry ny Tonia mpampanoa hotsaraina amin’ny
(01) mois, le procès-verbal par voie de citation directe. alalan’ny fiantsoana mivantana ao anatin’ny fe-potoana iray (1) volana
ny fitanana an-tsoratra tonga ao aminy.

Les autres modalités des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du Faritana amin’ny alalan’ny Didim-panjakana ny fomba hafa momba ireo
travail sont fixées par Décret. fahefana fanaraha-maso ananan’ny inspecteurs du travail.

Article 240-Les inspecteurs du travail sont autorisés à prescrire des Andininy 240- Omen-dalàna ny inspecteurs du travail hamoaka didy
mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une atao hanafoanana ny tsy fetezan-javatra voamarina eo amin’ny
installation, un aménagement ou des méthodes du travail qu'ils fanorenan-javatra, ny fanajariana na ny fomba fiasa izay ananany
peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace antony ara-dalàna iheverana fa mety hanohintohina ny fahasalamana
à la santé ou à la sécurité des travailleurs. na ny fiarovana ny ain’ireo mpiasa.

A cet effet, les inspecteurs ont le droit, sous réserve de tout recours Noho izany, manan-jo ny inspecteurs du travail, na dia eo aza ny
judiciaire ou administratif, d'ordonner ou de faire ordonner : fafafahana manao fitarainana eo amin’ny fitsarana na eo amin’ny
fitondran-draharam-panjakana, handidy na hampandidy :

 Que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les  Ny tsy maintsy itondrana ho an’ireo fanorenan-javatra , ao
modifications qui sont nécessaires pour assurer l'application anatin’ny fotoana voafetra, ny fanovana ilaina, hahazoana antoka
stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité ny fampiharana hentitra ireo fepe-dalàna momba ny
des travailleurs ; fahasalamana sy ny fiarovana ny ain’ny mpiasa ;

 Que des mesures immédiatement exécutoires pouvant aller  Ny tsy maintsy andraisana fepetra mihatra avy hatrany mety ho
jusqu’à la fermeture provisoire de l’établissement incriminé soient tonga hatramin’ny fanakatonana vonjy maika ny toeram-piasana
prises dans le cas de danger imminent pour la santé et la ahitana tsy fetezana raha toa misy loza mitatao amin’ny
sécurité des travailleurs, après avis des autres départements fahasalamana sy ny ain’ny mpiasa, rehefa avy naka ny hevitry ny
concernés, dans un délai de vingt quatre (24) heures. departemanta hafa voakasika, ao anatin’ny fe-potoana efatra
amby roapolo (24) ora.

43
Article 241- Les inspecteurs du travail exercent leurs pouvoirs dans la Andininy 241- Mampihatra ny fahefany eo amin’ny fari-piadidim-
limite de leur circonscription territoriale et dans cette limite seulement, piasany ary eo amin’io faritra io ihany ny inspecteurs du travail, raha
sauf ordre de mission émanant des autorités hiérarchiques. tsy hoe misy baiko hamita iraka ampanaovin’ireo ambaratongam-
pahefana eo amboniny.

§2- Des contrôleurs du Travail §2– Momba ny mpanaramaso ny asa

Article 242- Des contrôleurs du travail assistent les inspecteurs du Andininy 242- Manampy ireo inspecteurs du travail ny mpanaramaso
travail. Ils sont habilités à constater les infractions aux dispositions de ny asa. Omem-pahefana izy hizaha fototra ny fisian’ny fandikana ny
la législation et de la réglementation du travail par des rapports écrits, fepe-dalàna sy didy amam-pitsipika momba ny asa amin’ny alalan’ny
au vu desquels, l'inspecteur du travail pourra décider de dresser tatitra an-tsoratra izay ahafahan’ny inspecteurs du travail ifotorana
procès verbal dans les formes prévues à l'article 239 alinéa 5 amin’ny fandrafetana ny fitanana an-tsoratra araka ireo endrika
précédent. voalaza ao amin’ny andininy faha-239, andalana faha-5 etsy aloha.

Les contrôleurs prêtent serment au même titre que des inspecteurs du Manao fianianana toy ny inspecteurs du travail ireo Mpanaramaso ny
travail. Asa.

§3- Des Substituts de l’inspecteur du travail §3- Ny amin’ny mpisolo toerana ny inspecteur du travail

Article 243- Dans les circonscriptions administratives où n'existent ni Andininy 243- Any amin’ny fari-piadidiam-pitondran-draharaham-
inspecteur du travail ni contrôleur du travail, le chef de circonscription panjakana tsy misy na inspecteur du travail na ny mpanaramaso ny
adresse à l'inspecteur du travail, les renseignements au vu desquels, asa, dia ny lehiben’ny fari-piadidiana no mandefa any amin’ny
ce dernier pourra décider de dresser procès verbal, dans les formes inspecteurs du travail ireo filazalazana izay ifotoran’ity farany
prévues à l'article 239 alinéa 5 précédent. handrafetana ny fitanana an-tsoratra araka ireo endrika voalaza ao
amin’ny andininy faha-239, andalana faha-5 etsy aloha.

Dans le cas visé à l’alinéa ci-dessus, le chef de la circonscription Amin’ny tranga voalaza eo amin’ny andalana eo ambony, dia tsy
territoriale doit mettre à la disposition permanente des inspecteurs du maintsy manokana trano na birao maharitra ho an’ny inspecteurs du
travail et des contrôleurs du travail, un local ou un bureau prévu pour travail sy ny Mpanaramaso ny asa ny lehiben’ny fari-piadidiana eo an-
leur passage, en vue de faciliter leur mission de conseiller, de toerana ho fivantanany , mba hanamorana ny asany amin’ny toro
conciliateur et de contrôle. hevitra, fampihavanana ary fanaraha-maso.

Article 244- L'inspection médicale du travail est organisée par Décret. Andininy 244- Didim-panjakana no andaminana ny fisafoana ara-
Rattachée à l'administration centrale du travail, elle est dirigée par un pahasalamana momba ny asa. Miankina amin’ny fitondran-
docteur en médecine, diplômé en médecine du travail. draharaham-panjakana foibe momba ny asa io fisafoana io, ary
mpitsabo manana ny mari-pahaizana amin’ny ny fitsaboana momba ny
asa no mitarika azy.

Article 245- - L'organisation et le fonctionnement de l'administration Andininy 245- Ny fandaminana sy ny fampandehanana ny fotondran-
du travail sont fixés par Décret conformément aux structures draharaham-panjakana dia feran’ny Didim-panjakana araka ny rafitra
administratives en place. ara-pitondrana efa mijoro

Article 246- Dans les établissements militaires employant de la main Andininy 246- Ankinina amina mpiasam-panjakana na
d'œuvre civile, les attributions des inspecteurs du travail en matière de manamboninahitra notendrena manokana ho amin’izany ny anjara
contrôle et de protection des travailleurs sont confiées à des raharahan’ny inspecteurs du travail mikasika ny fisafoana sy ny
fonctionnaires ou officiers spécialement désignés à cet effet. Ces fiarovana ny mpiasa, any amin’ireo toeram-piasan’ny miaramila
derniers sont tenus de rendre compte de leurs actions à l'inspection du mampiasa mpikarama sivily. Tsy maintsy manao tatitra momba ny asa
travail du ressort afin que le travailleur puisse faire le recours qu'il ataony any amin’ny fisafoan-draharaha momba ny asa eo amin’ny fari-
estime nécessaire auprès de l'inspecteur du travail. piadidiana ireo olona voatendry ireo mba ahazoan’ny mpiasa manao
ny fitarainana heveriny fa ilaina any amin’ny inspecteur du travail.

Cette désignation est faite, sur proposition du Ministre chargé de la Fanapahana ataon’ ny Lehiben’ny Governemanta no anaovana io
Défense, par décision du chef du gouvernement. Les dispositions de fanendrena io araka ny tolokevitra avy amin’ny Minisitra miadidy ny
l’article 236 ci-dessus leur sont applicables. Fiarovana. Azo ampiharina amin’izy ireo ny fepetra voalazan’ny
andininy 236 etsy ambony.
Section 2 Sokajy 2
De l'emploi et du placement Ny amin’ny fampisahanan’asa sy ny fametrahana amin’ny asa

Article 247-. Il est institué auprès du Ministère chargé de l’Emploi un Andininy 247- Atsangana eo anivon’ny Minisitera miadidy ny
Office National pour L’Emploi, chargé de collecter, de centraliser, de fampisahanan’asa ny Ofisim-Pirenena momba ny Fampisahanan’asa
coordonner et de traiter les données sur le marché de l’emploi et izay hiandraikitra ny fanangonana, ny fampivondronana, ny
d’assurer les activités de placement. fandrindràna ary ny fikirakirana ireo zava-pantatra mikasika ny
tsenan’ny asa ka hiandraikitra ny asa aman-drahara momba ny

44
fametrahana olona hiasa.

Un Décret, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe la Didim-panjakana raisina aorian’ ny fakana ny hevitry ny Filankevi-
composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Office National Pirenena momba ny Asa no mametra ny firafitra, ny fandaminana ary
pour l’Emploi. ny fomba fiasan’ny ofisim-pirenena momba ny fampisahanan’asa

Article 248- Les activités privées de placement sont autorisées, sous Andininy 248- N y asa tsy miankina amin’ny fanjakana momba ny
réserve d'être exercées par un service spécialisé de l’emploi et du fametrahana olona hiasa dia omen-dàlana raha toa izany ka
placement dont les conditions et modalités d'exercice sont sahanin’ny sampan-draharaha iray manokana momba ny
déterminées par Décret pris après avis du Conseil National du Travail. fisahanan’asa sy fametrahana olona hiasa ka ny fepetra sy ny
fombafomba fanatanterahana izany dia faritana amin’ny alalan’ny
didim-panjakana raisina rehefa avy nakana ny hevitry ny Filan-kevi-
pirenena momba ny asa .

L'ouverture d'un établissement de placement est subordonnée à Miankina amin’ny fankatoavan’ny Minisitra miadidy ny fisahanan’asa
l'agrément du Ministre chargé de l'Emploi. ny fanokafana orinasa iray miandraikitra fametrahana olona hiasa.

Article 249- Aucun droit ni frais de quelque nature que ce soit ne peut Andininy 249- Tsy misy haba na sarany, na inona karazany na inona,
être imputés aux travailleurs qui se présentent auprès de alaina amin’ny mpitady asa manatona ny orinasa miandraikitra
l'établissement de placement. fametrahana olona hiasa.

Un Décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe les cas et Didim-panjakana raisina rehefa nakana ny hevitry ny Filankevi-
limites des prélèvements que les établissements de placement pirenena momba ny asa no mametra ny tranga sy ny fetra amin’ny
peuvent faire auprès des employeurs ainsi que les modalités d'octroi vola alain’ny orinasa miandraikitra fametrahana mpiasa amin’ny
et de retrait de l'agrément. mpampiasa, ary koa ny fombafomba amin’ny fanomezana sy
fisintonana ny taratasy fankatoavana azy ireo.

Article 250- L'établissement de placement doit fournir périodiquement, Andininy 250- Tsy maintsy manome isam-banim-potoana ho an’ny
au Ministre chargé de l'Emploi, des informations sur les offres reçues Minisitra miadidy ny Fisahanan’asa ny vaovao momba ny tolotr’ asa
aux fins de suivi du marché du travail, suivant les modalités précisées voarainy ny orinasa miandraikitra ny fametrahana olona hiasa, mba
par Arrêté du Ministre chargé de l'Emploi. hahafahana manao ny fizohiana ny tsenan’ny asa araka ny
fombafomba tondroin’ny didim-pitondrana ataon’ny Minisitra miadidy
ny Fampisahanan’asa.

CHAPITRE II TOKO FAHAROA


MOYENS DE CONTROLE FOMBA FANARAHA-MASO

Article 251- Toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise de Andininy 251- Tsy maintsy manao fanambarana amin’ny alalan’ny
quelque nature que ce soit doit en faire la déclaration à l'inspection du taratasy fenoina mitovy izay omen’ny fanjakana any amin’ny fisafoan-
travail du ressort sur un formulaire uniforme fourni par l'administration. draharaha miadidy ny asa eo amin’ny fari-piadidiana, izay olona
rehetra mikasa hanokatra orinasa, na inona na inona karazany,

Des arrêtés interministériels : Didim-pitondrana iraisan’ny minisitera no :

 déterminent les modalités de cette déclaration ;  mamaritra ny fombafomba fanaovana io fanambarana io ;

 mametra ny fe-potoana izay tsy maintsy anaovan’ny orinasa efa


 fixent le délai dans lequel les entreprises existantes doivent misy io fanambarana io ;
effectuer cette déclaration ;
 mandidy ny fanomezana ny filazalazana isam-banim-potoana ny
 prescrivent la production de renseignements périodiques sur la amin’ny fitoetry ny mpiasa.
situation de la main-d’œuvre.
Article 252- L'employeur doit tenir constamment à jour, dans chaque Andininy 252- Ny mpampiasa dia tsy maintsy mitazona tsy maty
établissement, un registre dit «registre de l'employeur» destiné à paik’andro mandrakariva, isaky ny toeram-piasàna, rejisitra iray
recueillir toutes mentions permettant l'exercice du contrôle des antsoina hoe “rejisitry ny mpampiasa” natao hanangonana izay rehetra
services du travail. Un Arrêté du Ministre chargé du Travail fixe le filazana ahafahan’ny sampandraharahan’ny asa manao ny fanaraha-
modèle et le contenu de ces registres et les conditions dans lesquelles maso ataony. Didim-pitondran’ny Minisitra misahana ny asa no
ils doivent être tenus à la disposition des inspecteurs du travail. mametra ny modely sy ny votoatin’ireny rejisitra ireny ary ny fepetra
tsy maintsy anaovana izany hampisehoana ny mpanaramaso ny asa.

Article 253- L'employeur doit tenir également un registre pour chaque Andininy 253- Ny mpampiasa dia tsy maintsy mitàna ihany koa
catégorie spéciale de travailleur définie dans le présent Code : rejisitra iray isaky ny sokajy manokan’ny mpiasa voafaritr’ity fehezan-
travailleurs journaliers, engagés à l'essai, en apprentissage, déplacés, dalàna ity : mpikarama isan’andro, mpanao andran’asa, mpianatra
intérimaires, à temps partiel et à domicile, saisonniers et travailleurs asa, mpiasa nafindra lavitra, mpiasa mpisolo toerana vonjimaika,
de moins de dix huit (18)ans. mpiasa ampaham-potoana sy any an-trano fonenana, mpiasa isam-
banin-taona ary mpiasa latsaky ny 18 taona.
Article 254- Le donneur d'ouvrage et l'entrepreneur titulaire sont tenus Andininy 254- Ny mpanome asa sy ny mpiantoka asa tompon-
de tenir à jour la liste respective des travailleurs à domicile et de sous- toerana dia tsy maintsy mitàna tsy maty paik’andro avy ny lisitry ny
traitant avec lesquels ils ont passé des contrats. mpiasa any an-trano sy ny mpiantoka asa madinika izay nanaovany
fifanekena.

En contrepartie les travailleurs à domicile et les sous-traitants sont Ho setrin’izany, ireo mpiasa any an-trano sy mpiantoka asa madinika
tenus d'afficher dans les ateliers, chantiers ou tout autre lieu de travail dia tsy maintsy manao peta-drindrina any amin’ny trano

45
les noms et les adresses de leur donneur d'ouvrage ou de leur fiasana,saham-piasana na toeram-piasàna hafa ny anarana sy ny
entrepreneur titulaire de qui ils tiennent les travaux. adiresin’ny mpanome asa azy na ny mpiantok’asa tompon-toerana
nanome azy ilay asa.
TITRE IX LOHATENY FAHA IX
DES PENALITES NY AMIN’NY NY FANASAZIANA

Section 1 Sokajy 1
Des infractions relatives aux obligations générales de Ny amin’ny fandikan-dlàna momba ny andraikitra ankapobeny
l’employeur maha-mpampiasa

Article 255- Seront punis d’une amende de 3 hetsy Ariary ou Andininy 255- Hosaziana lamandy 3 hetsy Ariary na 1.500.000 FMG
1.500.000 FMG à 2 hetsy sy 1 tapitrisa Ariary ou 6.000.000 FMG, tout ka hatramin’ny 2 hetsy sy 1tapitrisa Ariary na 6.000.000 FMG ny
employeur qui, malgré la mise en demeure de l’Inspecteur du Travail mpampiasa rehetra izay , na teo aza ny fampitandremana nataon’ny
aux fins de se conformer aux dispositions légales en vigueur, dans un Inspecteur du travail mba hanaraka ny fepe-dalàna manan- kery, dia
délai n’excédant pas un (01) mois après la réception de ladite mise en tsy nanatanteraka , tao anatin’ny fe-potoana tsy mihoatry ny iray (1)
demeure n’aura pas : volana taorian’ny naharaisana izany fampitandremana izany ny:

1. procédé aux formalités prévues à l’article 5 relatif au contrat de 1. fombafomba voalazan’ny andininy faha-5 momba ny fifanekena
travail ; amin’asa ;

2. déclaré l’ouverture d’un établissement ou tenu des registres 2. fanambarana ny fisokafan’ ny toeram-piasana na ny fitanana ny
d’employeur et autres registres spéciaux, prévue aux articles 251 rejisitry ny mpampiasa sy ny rejisitra manokana voalaza ao
à 253 de la présente Loi ; amin’ny andininy faha-251 ka hatramin’ny andininy faha- 253
amin’ity lalàna ity ;

3. élaboré un règlement intérieur, prévu aux articles 168 et suivants 3. famolavolana ny fitsipika anatiny voalazan’ny andininy faha-168
de la présente Loi. sy ny manaraka amin’ity lalàna ity.

En cas de récidive, l’amende est de 6 hetsy Ariary na 3.000.000 FMG Raha misy famerenan-keloka dia miakatra 6 hetsy Ariary na 3.000.000
à 4 hetsy sy 2 tapitrisa Ariary na 12.000.000 FMG. FMG ka hatramin’ny 4 hetsy sy 2 tapitrisa. Ariary na 12.000.000 FMG
ny sazy.

Section 2 Sokajy 2
Protection du salaire, de l’emploi et des demandeurs d’emploi Fiarovana ny karama, ny asa ary ny mpitady asa

Article 256- Seront punis d’une amende de 5 hetsy Ariary ou Andininy 256- Hosaziana handoa lamandy 5 hetsy Ariary na
2.500.000 FMG à 2 tapitrisa Ariary ou 10.000.000 FMG toute 2.500.000 FMG ka hatramin’ny 2 tapitrisa Ariary na 10.000.000 FMG,
personne qui, malgré la mise en demeure de l’Inspecteur du Travail ny olona rehetra izay, na teo aza ny fampitandremana nataon’ny
aux fins de se conformer aux dispositions légales en vigueur, dans un Inspecteur du travail mba hifanaraka amin’ireo fepe-dalàna manan-
délai n’excédant pas un (01) mois après la réception de ladite mise en kery , dia tsy nanatanteraka, tao anatin’ny fe-potoana tsy mihoatry ny
demeure n’aura pas : iray (1) volana taorian’ny naharaisana izany fampitandremana izany
ireo:

1. procédé aux formalités prévues aux articles 31 et suivants relatifs 1. fombafomba voalazan’ny andininy faha-31 sy ny manaraka
à l’apprentissage ; mikasika ny fianarana asa ;

2. procédé aux formalités prévues aux articles 35 et suivants relatifs 2. fombafomba voalazan’ny andininy faha- 35 sy ny manaraka
à l’engagement à l’essai ; mikasika ny fanekena hanao andrana asa ;

3. fombafomba voalazan’ny andininy faha- 41 momba ireo mpiasa


3. procédé aux formalités prévues à l’article 41 relatif aux nifindra fonenana noho ny asa, ireo filazalazana tsy maintsy atao
travailleurs déplacés, aux mentions obligatoires et aux droits, aux ary ny zo , sy ny saram-pitaterana ;
frais de transport ;
4. fombafomba voalazan’ny andininy faha- 42 momba ny fifanekena
momba asa ho an’ny Malagasy voaray eto Madagasikara fa hiasa
4. procédé aux formalités prévues à l’article 42 relatif aux contrats any ivelany ;
de travail des Malgaches recrutés à Madagascar pour travailler à
l’étranger ; 5. fombafomba voalazan’ny andininy faha- 47 sy ny manaraka
mikasika ny fifanekena momba ny asa eo amin’ny mpiasa any
5. procédé aux formalités prévues aux articles 47 et suivants relatifs an-trano ;
au contrat de travail des travailleurs à domicile ;
6. fampiharana ny fe-potoana faran’ny lava indrindra momba ny
6. appliqué la durée maximale de l’intérim prévue à l’article 44 fisoloan-toerana vonjimaika voalazan’ny andininy faha-44.

Sera également punie de la même peine toute personne qui, exerçant Ho saziana mitovy amin’ izany ihany koa, ny olona rehetra manao ny
des activités de placement, n’aura pas respecté les conditions et asa aman-draharahan’ny mpametraka hiasa izay tsy manaja ireo
modalités prévues aux articles 247 et suivants de la présente Loi. fepetra sy fombafomba voalazan’ny andininy faha-247 sy ny manaraka
amin’ity fehezan-dalàna ity.

Pour toutes les infractions définies par le présent article, la peine sera Ny amin’ ireo fandikan-dalàna rehetra voafaritr’ity andininy ity, ho avo
portée au double en cas de récidive. roa heny ny sazy raha tahiny ka misy famerenana.

Article 257- Seront punis d’une amende de 5 hetsy Ariary ou Andininy 257-Hosaziana lamandy 5 hetsy Ariary na 2.500.000 FMG
2.500.000 FMG à 2 tapitrisa Ariary ou 10.000.000 FMG : ka hatramin’ny 2 tapitrisa Ariary na 10.000.000 FMG:

1. tout employeur qui aura rémunéré un travailleur à un salaire 1. Ny mpampiasa rehetra izay manome mpiasa karama latsaky ny
inférieur au salaire minimum par catégorie professionnelle farany ambany isaky ny sokajy amin’ny asa misahana fambolena
46
agricole et non agricole d’embauche (SME) ; sy tsy misahana fambolena ;

2. toute personne qui n’aura pas appliqué la mensualisation des 2. Ny olona rehetra izay tsy nampihatra ny fanaramana isam-
salariés payés à l’heure ou à la journée après six mois de service bolana ny mpikarama isan’ora na isan’andro rehefa nahavita
continu; asa enim-bolana tsy miato;

3. toute personne qui aura rémunéré un travail à la tâche ou aux 3. Ny olona rehetra izay mandika ny andininy faha-55 andalana
pièces ou au rendement à un salaire inférieur à celui du voalohany amin’ity lalàna ity, manarama araka ny asa atao na
travailleur rémunéré au temps de capacité moyenne et travaillant arakaraka ny asa vita na noho ny vokatra azo, ka latsaky ny
normalement, effectuant un travail analogue, en violation de karama raisin’ny mpiasa manao asa mitovy amin’ny azy,
l’article 55 alinéa 1er de la présente Loi; mandray karama araky ny fotoana, manana fahafaha-miasa
antonony ary miasa ara-dalàna.

4. tout employeur qui aura imposé au travailleur des objectifs ou 4. Ny mpampiasa rehetra izay manery ny mpiasa amin’ny tanjona
«targets» et quotas excédant ceux fixés par la Commission na tarigetra sy anjara asa mihoatra noho izay voafaritry ny
paritaire d’arbitrage des entreprises et zones franches. Vaomiera momba ny fitsarana mpitsara iraisan’ny orinasa sy ny
faritra afakaba.

5. tout employeur qui n’aura pas intégré les primes, indemnités, 5. Ny mpampiasa rehetra izay tsy nampiditra ny valisoa, tamby,
commissions et prestations diverses dont bénéficie le travailleur saran’iraka ary fisahanan’asa isankarazany izay azon’ny mpiasa
dans le calcul de l’allocation et l’indemnité de congé payé, de amin’ny fikajiana ny vola sy ny ny tambim-pialantsasatra
l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement ; andraisan-karama, ny tambim-pampandrenesana mialoha, ary
ny tambim-pandroahana ;

6. tout employeur qui n’aura pas respecté l’ancienneté et, au moins, 6. Ny mpampiasa rehetra izay tsy nanaja ny fahelana eo amin’ny
la rémunération déjà acquise par le travailleur qui, après asa sy fara-faharatsiny ny karama efa azon’ny mpiasa izay
formation ou concours, aura accédé à un niveau professionnel niakatra eo amin’ny ambaratongan’asa ambony taorian’ny
supérieur; fiofanana na fifaninanana ;

7. tout employeur qui n’aura pas versé au travailleur les sommes à 7. Ny mpampiasa rehetra izay tsy nandrotsaka tamin’ny mpiasa ny
lui remises au titre de « service ». vola natolotra azy noho ny « fisahanan’asa) »

Seront punis de la même peine : Hosaziana mitovy amin’izany :

1. tout employeur qui : 1. Ny mpampiasa rehetra izay :

 aura payé le salaire du travailleur en monnaie autre que celle  nandoa karama tamina vola hafa noho izay manan-kery ara-
ayant cours légal ; dalàna ;

 aura payé le salaire en boisson alcoolisée ou en nature, sauf les  nandoa ny karama tamina zava-pisotro misy alikaola na tsy natao
cas prévus par les lois et règlements en vigueur ; vola, afa tsy izay voalazan’ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery ;

 aura violé la règle du paiement du salaire à intervalles réguliers,  nandika ny fitsipika momba ny fandoavana ny karama amina
sur les lieux de travail ou au bureau de l’employeur lorsqu’il se elanelam-potoana tsy miovaova, eo amin’ny toeram-piasana na
trouve à proximité des lieux de travail, sauf cas de force ao amin’ny biraon’ny mpampiasa raha toa izany ka akaikin’ny
majeure ; toeram-piasana, raha tsy hoe noho ny antony tsy azo
anoharana ;

 ne se sera pas conformé à l’obligation de délivrer un bulletin de  Tsy nanaraka amin’ny tsy maintsy anomezana taratasy filazan-
paie telle qu’elle est prévue par l’article 64 de la présente loi ; karama araka ny voalazan’ny andininy faha-64 amin’ity lalàna ity.

2. Ny mpampiasa rehetra izay mandika ny andininy faha-69 amin’ity


2. tout employeur qui, en violation de l’article 69 de la présente loi, lalàna ity ka mampifameno ny karama tokony haloany amin’ny
aura opéré une compensation entre le montant des salaires dus mpiasa sy ny vola tokony aloa aminy noho ny vidina kojakoja
par lui-même au travailleur et les sommes qui lui seraient dues à samihafa ;
lui-même pour fournitures diverses ;
3. Ny mpampiasa rehetra izay mandika ny fitsipika mifehy ny trano
3. tout employeur qui aura commis une violation des règles fivarotana ao an-toeram-piasàna ;
régissant l’économat ;
4. Ny olona rehetra izay manao fitanana amin’ny karaman’ny
4. toute personne qui aura fait des retenues sur les appointements mpiasa ankoatr’izay voalazan’ny andininy faha-69 sy faha-71.
ou salaires des travailleurs, autres que celles prévues par les
articles 69 et 71.
5. ho an’ny fandikan-dalàna rehetra voafaritr’ity andininy ity, raha
5. pour toutes les infractions définies par le présent article, la peine misy famerenan-keloka dia hiakatra avo roa heny ny sazy.
sera portée au double en cas de récidive.
Section 3 Sokajy 3
Entraves, conditions de travail, hygiène, sécurité et Sakantsakana, fepetra iasana, fitandremam-pahasalamana, aro
environnement du travail loza ary tontolo manodidina ny asa

Andininy 258- Hosaziana handoa lamandy 4 hetsy Ariary na 2 000


Article 258 - Sont punis d’une amende de 4 hetsy Ariary ou 2.000.000 000 FMG hatramin’ny 6 hetsy sy 1 tapitrisa Ariary na 8.000.000 FMG
FMG à 6 hetsy sy 1 tapitrisa Ariary na 8.000.000 FMG et d’un sy sazy an-tranomaizina telo (03) volana ka hatramin’ny (1) herintaona
emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an ou de l’une de ces na ny iray amin’ireo sazy ireo ihany:
deux peines seulement :

1. toute personne qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte 1. Ny olona rehetra izay nanohintohina na nikasa hanohintohina ny
soit à la liberté de constitution et d’adhésion soit à l’exercice des fahalalahana amin’ny fananganana sy fidirana ho mpikambana
fonctions des organisations de travailleurs et d’employeurs ; na ny fanatanterahana ny andraikitry ny fikambanan’ny mpiasa sy
ny mpampiasa;

47
2. toute personne qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte 2. Ny olona rehetra izay nanohintohina na nikasa hanohintohina ny
soit à la mise en place des délégués syndicaux , des délégués du fametrahana amin’ny toerany ny solontena sendikaly, ny
personnel et du Comité d’Entreprise soit à l’exercice régulier de solntenan’ny mpiasa ary ny Komitin’ny Orinasa, na amin’ny
leurs fonctions ; fanatanterahany ara-dalàna ny andraikiny;

3. toute personne qui s’est opposée ou tenté de s’opposer à 3. Ny olona rehetra izay nanohitra na nikasa hanohitra ny
l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui fanatanterahana ny andraikitra na ny fampiharana ny fahefana
incombent aux inspecteurs du travail, aux contrôleurs du travail et ananan’ny inspecteurs du travail, ny mpanaramaso momba ny
aux médecins inspecteurs du travail ; asa ary ireo médecins inspecteurs momba ny asa;

4. les instigateurs et meneurs de grève et lock-out illicites. 4. Ireo tompo-marika sy mpitarika fitokonana ary fanakatonana
orinasa tsy ara-dalàna;

En cas de récidive, les peines d’amende et d’emprisonnement seront Raha misy famerenan-keloka dia miakatra avo roa heny ny sazy
portées au double. lamandy sy ny fampidirana an-tranomaizina.

Seront punis des mêmes peines les auteurs d’infraction : Hosaziana mitovy amin’izany ihany koa izay tompo-mariky ny
fandikan-dalàna amin’ny:

1. à la durée maximale de travail prévue à l’article 75 de la présente 1. Ny faharetan’ny fotoam-piasàna faran’izay lava voalazan’ny
Loi ; andininy faha-75 amin’ity Lalàna ity;

2. à la durée maximale des heures supplémentaires et à leur 2. Ny faharetan’ny ora ambony ampanga faran’izay lavay sy ny
majoration prévue à l’article 75 alinéa 3 de la présente Loi ; tataon-karamany, voalazan’ny andininy faha- 75 andalana
faha-3 amin’ity lalàna ity;

3. Au droit du travailleur de jouir du repos hebdomadaire, prévu par 3. Ny zon’ny mpiasa hiala sasatra isan-kerinandro voalazan’ny
l’article 80 de la présente Loi ; andininy faha-80 amin’ity lalàna ity;

4. à la règle des jours fériés chômés et payés prévue à l’article 81 4. Ny fitsipika momba ny andro tsy iasana nefa andraisan-karama,
de la présente Loi ; voalazan’ ny andininy faha-81 amin’ity lalàna ity;

5. à la majoration du salaire pour le travail de nuit, prévue à l’article 5. Ny tataon-karama ho an’ny ny ora niasàna alina voalazan’ny
83 alinéa 2 de la présente Loi ; andininy faha-83 andalana faha-2 amin’ity lalàna ity;

6. Au droit au congé, à la détermination de la durée et de l’allocation 6. Ny zo amin’ny fialan-tsasatra, ny famaritana ny faharetana sy


ou l’indemnité de congé et aux transports prévus aux articles 86 ny vola omena na tambim-pialantsasatra ary ny fitaterana
alinéa 1 et 87 alinéa 1, 2 et 3 ainsi que 88, 89, 90 et 91 voalazan’ny andininy faha-86 andalana voalohany sy
andininy faha-87 andalana voalohany, faha-2 ary faha-3 ary
koa ny andininy faha-88, faha- 89 , faha-90 ary faha 91.

Article 259- Seront également punis des peines prévues à l’article 258 Article 259- Hofaizina amin’ny sazy voalazan’ny andininy faha-259
ci-dessus : etsy ambony koa:

1. Tout employeur qui, malgré la mise en demeure de l’inspecteur 1. Ny mpampiasa rehetra izay, na nisy aza ny fampitandremana
du travail aux fins de se conformer à la présente loi ou à ses nataon’ny inspecteur du travail ny amin’ny fanarahana ity lalàna
textes d’application, n’aura pas mis en place les dispositifs ity na ny rijan-teny fampiharana voalazany, dia tsy nanatanteraka
individuels et collectifs de propreté, d’hygiène, de sécurité et de ny fametrahana amin’ny toerany ireo fepetra isam-batan’olona sy
confort au travail requis ; iombonana momba ny fahadiovana, ny fitandremam-
pahasalamana, ny aro loza ary ny fahatomombanana takiana;

2. Tout employeur qui, malgré la mise en demeure de l’inspecteur 2. Ny mpampiasa rehetra izay, na nisy aza ny fampitandremana
du travail aux fins de se conformer à la présente loi ou à ses nataon’ny inspecteur du travail amin’ny fanarahana ity lalàna ity
textes d’application, n’aura pas fait bénéficier le travailleur et sa na ireo rijan-teny fampiharana ao aminy, dia tsy nanome ny
famille des prestations préventives et curatives prescrites ou mpiasa na ny ankohonany ny vola ho amin’ny fisorohana sy
n’aura pas payé les cotisations y correspondantes. fitsaboana voadidy na koa tsy mandoa ny latsakemboka
mifandraika amin’izany.

Les travailleurs refusant de se conformer aux mesures d’hygiène, de Ho an’ny mpiasa izay tsy manaiky hanaraka ny fepetra momba ny
sécurité et d’environnement du travail, perdront leurs droits à fitandremam-pahasalamana, ny aro loza ary ny tontolo manodidina ny
réparation, outre l’application des peines prévues à l’article 258 ci- asa, ankoatra ny fampiharana ny sazy voalazan’ny andininy faha-258
dessus. etsy ambony, dia ho very ny zony hahazo fanarenana.

Article 260- Les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment Andininy 260- Ny fepetra voalazan’ny fehezan-dalàna momba ny ady
les actes de résistance, les outrages, les violences contre les officiers heloka izay milaza sy manafay ny fihetsika fanoherana, ny
de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables fanevatevana ary ny herisetra atao amin’ny mpiandraikitra ny
des faits de même nature à l’égard des inspecteurs du travail, des fikarohana ny fandikan-dalàna dia azo ampiharina amin’ireo izay hita
médecins inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. fa meloka amin’ireo toe-javatra mitovy karazana amin’izany atao
amin’ny inspecteurs du travail, ny médecins inspecteurs momba ny
asa ary ny mpanaramaso ny asa.

Section 4 Sokajy 4
Discriminations, catégories particulières de travailleurs Fanavakavahana, Sokajina mpiasa manokana

Article 261- Sera puni d’une amende de 1 tapitrisa Ariary na Andininy 261- Hosaziana lamandy 1 tapitrisa Ariary na 5 000 000
5.000.000 FMG à 3 tapitrisa Ariary ou15 .000.000 FMG et d’un FMG ka hatramin’ny 3 tapitrisa Ariary na 15 000 000 FMG sy sazy an-
emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans ou de l’une de ces tranomaizina herintaona (01) ka hatramin’ny telo (03) taona na ny iray
deux peines seulement tout traitement discriminatoire fondé sur la amin’ireo sazy ireo ihany izay rehetra manao fanavakavahana
race, la religion, l’origine, le sexe, l’appartenance syndicale, mifototra amin’ ny firazanana, ny finoana, ny fiaviana, ny maha-lahy na
l’appartenance et les opinions politiques du travailleur en ce qui vavy, ny fikambanana amina sendika, ny fikambanana amina antoko
48
concerne l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, les pôlitika, ny fanehoan-kevitra pôlitikan’ny mpiasa amin’ny fanomezana
conditions de travail et d’avancement, les conditions de rémunération, asa, ny fanofanana arak’asa, ny fepetra iasana ary firosoana amin’ny
le licenciement. asa, ny fepetra anaramana ary ny fandroahana mpiasa.

Seront punis des mêmes peines les auteurs d’infraction : Hosaziana amin’ny sazy mitovy amin’ izay ihany koa ny manao
fandikan-dalàna momba :

1. aux règles régissant le travail de nuit des femmes et la protection 1. ny fitsipika mifehy ny fampiasana vehivavy amin’ny alina sy ny
des femmes enceintes, prévues aux articles 83 et 84, alinéa 1,3 fiarovana ny vehivavy bevohoka voalazan’ny andininy faha-83 sy
et 4 ainsi qu’aux articles 93, 94, 95, 96, 97 alinéa 2,3,4 et 5 et 98 faha-84,andalana 1,3 ary 4 ary koa ny andininy faha-93, faha-94,
alinéa 2 de la présente Loi ; faha-95, faha-96, faha-97,andalana faha- 2,3,4 ary 5 ,ary ny
andininy faha-98 andalana faha-2 amin’ity lalàna ity ;

2. aux règles protectrices des enfants prévues à l’article 32 ainsi 2. ny fitsipika miaro ny zaza voalazan’ny andininy faha-32 sy ny
qu’aux articles 100, 101, 102 et 103 alinéas 2 et 3 de la présente andininy faha-100, faha-101, faha-102 ary faha-103 andalana
Loi ; faha-2 sy 3 amin’ity lalàna ity.

3. aux règles protectrices des personnes handicapées prévues aux 3. ny fitsipika miaro ny olona sembana voalazan’ny andininy faha-
articles 104 et 105 de la présente Loi. 104 sy faha-105 amin’ity lalàna ity.

En cas de récidive, les peines d’amende et d’emprisonnement seront Raha misy famerenan-keloka dia hiakatra avo roa heny ny sazy
portées au double. lamandy sy fampidirana an-tranomaizina.

Les auteurs des infractions aux dispositions de l’article 5 du présent Ny tompo-mariky ny fandikan-dalàna voalazan’ny fepetra ao amin’ny
Code du travail sont sanctionnés par les dispositions du Code pénal andininy faha-5 amin’ity Fehezan-dalàna momba ny asa dia sazian’ny
qui prévoient et répriment les actes de harcèlement sexuel ou tous fepetra voalazan’ny Fehezan-dalàna momba ny ady heloka izay
autres actes de violence perpétrés contre le travailleur. milaza sy manafay ny sotasota ara-nofo na izay rehetra herisetra
atao amin’ny mpiasa.

Section 5 Sokajy 5
Fraudes, travailleurs étrangers clandestins Hosoka,
Mpiasa vahiny an-tsokosoko

Article 262- Seront punis d’une amende de 1 tapitrisa Ariary ou Andininy 262- Hosaziana lamandy 1 tapitrisa Ariary na 5;000;000
5.000.000 FMG à 4 tapitrisa Ariary na 20.000.000 FMG et d’un FMG ka hatramin’ny 4 tapitrisa Ariary na 20 000 000 FMG sy
emprisonnement de un (01) an à trois (03) ans ou de l’une de ces fampidirana an-tranomaizina iray (01) ka hatramin’ny (03) telo taona
deux peines seulement : na ny iray amin’ireo sazy roa ireo ihany :

1. Toute personne qui, en violation de l’article 4, par menaces, 1. Ny olona rehetra izay mandika ny andininy faha-4 amin’ny
violence, tromperie, dol ou promesse, aura contraint ou tenté de fandrahonana, herisetra, fitaka, fanambakana na
contraindre un travailleur à s’embaucher contre son gré ou qui, fampanantenana hanerena na hikasana hanerena ny mpiasa
par les mêmes moyens, aura tenté de l’empêcher ou l’aura hiasa tsy araka ny nahimpony na koa , amin’ny alalan’ireo fomba
empêché de s’embaucher ou de remplir les obligations imposées ireo ihany , hikasana ny fanakanana azy hiditra hiasa na
par son contrat ; hanatanteraka ny andraikitra voadidin’ny fifanekena amin’ny asa
nataony ;

2. Toute personne qui, en faisant usage d’un contrat fictif ou 2. Ny olona rehetra izay nampiasa fifanekena amin’ny asa sandoka
contenant des indications inexactes, s’est fait embaucher ou s’est na ahitana filazana tsy marina , ka tafiditra niasa na ninia nisolo
substituée volontairement à un autre travailleur ; toerana mpiasa hafa ;

3. Tout employeur ou fondé de pouvoir ou préposé qui aura porté 3. Ny mpampiasa rehetra na ny nomem-pahefanaara-dalàna na ny
sciemment sur le registre d’employeur ou tout autre document, sololtena, izay minia manoratra amin’ny rejisitry ny mpampiasa
des attestations mensongères relatives à la durée et aux na tahirin-kevitra hafa, taratasy fanamarinana sandoka mikasika
conditions de travail accompli par le travailleur, ainsi que tout ny faharetan’ny asa sy ny fepetra niasan’ny mpiasa, ary koa ny
travailleur qui aura fait sciemment usage de ces attestations ; mpiasa izay minia mampiasa izany taratasy fanamarinana izany ;

4. Toute personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une 4. Ny olona rehetra izay nitaky na nanaiky handray avy tamin’ny
rémunération quelconque à titre d’intermédiaire dans le mpiasa karama na inona na inona endriny, mba ho
règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et fanelanelanana eo amin’ny fandravonana na fandoavana ny
frais de toutes natures. karama, tambin-karama, vola fanome ary sara isan-karazany.

Sera puni des mêmes peines, quiconque aura été impliqué dans des Hosaziana sazy mitovy amin’izany koa, na iza na iza voaroiroy
opérations d’émigration clandestine des travailleurs malgaches à tamin’ny asa fanondranana antsokosoko mpiasa malagasy ivelan’ny
l’extérieur du territoire en infraction aux dispositions de l’article 43. tanim-pirenena ho fandikana ny fepetra voalazan’ny andininy faha-43

Sera également punie des mêmes peines toute personne qui aura fait Hosaziana mitovy amin’izany ihany koa ny olona rehetra izay
travailler sur le territoire de Madagascar des étrangers n’ayant pas nampiasa vahiny teto amin’ny tanin’i Madagasikara nefa tsy nahazo
obtenu l’autorisation préalable du Ministre du Travail ainsi que tout alàlana mialoha tany amin’ny Minisitry ny asa, ary koa izay reheta
étranger ayant accepté de travailler sur le territoire de Madagascar vahiny nanaiky hiasa eto Madagasikara nefa tsy nahazo izany alàlana
sans ladite autorisation préalable. mialoha izany.

Section 6 Sokajy 6
Dispositions diverses Fepetra samihafa

Article 263- Les infractions prévues par la présente Loi sont portées Andininy 263- Entina hotsaraina eo amin’ny fitsaràna ady heloka
devant le tribunal correctionnel suivant les dispositions du Code de tsotra araky ny fepetra voalazan’ny Fehezan-dalàna momba ny paika
procédure pénale. ady heloka ny fandikan-dalàna volazan’ity Lalàna ity.

49
Article 264- Les chefs d’entreprise sont civilement responsables des Andininy 264- Tompon’andraikitra amin’ny fanamelohana mahazo ny
condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs. solontenany nomem-y pahefana ara-dalàna ny lehiben’ ny orinasa.

TITRE X LOHATENY X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES FEPETRA TETEZAMITA SY FARANY

Article 265- La présente Loi abroge la Loi n°94-029 du 25 août 1995 Andininy 265- Ity lalàna ity dia manafoana ny lalàna laharana faha 94-
portant Code du travail ainsi que la Loi n°94-027 du 17 novembre 029 tamin’ny 25 Aogositra 1995 anaovana ny Fehezan-dalàna momba
1994 portant Code d’hygiène, de sécurité et d’environnement du ny asa, ary koa ny lalàna laharana faha 94-027 tamin’ny 17 novambra
travail. 1994 anaovana ny Fehezan-dalàna momba ny fitandroanam-
pahasalamana, ny aroloza ary ny tontolon’ny asa.

Toutefois, les textes réglementaires pris en application et pour Na izany aza anefa dia mbola manan-kery, ny rijan-tenim-pitsipika
l'exécution de ces deux lois demeurent en vigueur dans toutes celles noraisina ho fampiharana sy ho fanatanterahana ireo lalàna roa ireo
de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code du eo amin’ireo fepetra rehetra izay tsy mifanohitra amin’ny fepetra
Travail. Sont applicables, dans les mêmes conditions, les mesures voalazan’ity Fehezan-dalàna momba ny asa ity. Ampiharina arak’
réglementaires antérieures à la Loi n° 94-029 du 25 août 1995, izany koa ny fepetra ara--pitsipika noraisina talohan’ ny lalàna
notamment celles prises sur le fondement des Codes du Travail laharana faha 94-029 tamin’ny 25 Aogositra 1995, indrindra indrindra
antérieurs et ce, jusqu'à la publication de nouveaux textes législatifs ireo izay nifototra tamin’iireo Fehezan-dalàna momba ny asa teo
et réglementaires. aloha, ary izany dia mandra-pamoahana ny rijan-tenin-dalàna amam-
pitsipika vaovao.

Article 266- Les dispositions du présent Code du Travail sont de plein Andininy 266- Avy hatrany dia mihatra amin’ireo fifanarahana momba
droit applicables aux contrats individuels de travail en cours. Elles ne ny asa isam-batan’olona mbola an-dalàna ny fepetra voalazan’ ity
peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. Fehezan-dalàna momba ny asa ity.Tsy azo atao ho antony anapahana
izany fifanarahana izany ireo fepetra ireo.

Toute clause d'un contrat de travail en cours qui ne serait pas Ny fepetra rehetra ao amin’ny fifanekena momba ny asa iray mbola
conforme aux dispositions du présent Code du Travail ou d'un Décret an-dàlana ka tsy mifanaraka amin’ireo fepetra voalazan’ity Fehezan-
ou d’un arrêté pris pour son application est considérée comme dalana ity na ny didim-panjakana na ny didim-pitondrana noraisina ho
modifiée de plein droit par ces textes. fampiharana izany dia heverina ho novan’ireny rijan-teny ireny avy
hatrany.

Article 267- Les conventions collectives restent en vigueur en celles Andininy 267- Mbola manan-kery ihany ireo fifanarahana iombonana
de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code et momba ny asa, eo amin’ireo fepetra ao aminy izay tsy mifanohitra
peuvent faire l'objet de Décrets d'extension. amin’ity Fehezan-dalana ity ary mety handraisana Didim-panjakana
fanitarana.

Article 268- Des Décrets et arrêtés pris après avis du Conseil National Andininy 268- Hisy didim-panjakana sy didim-pitondrana ho raisina
du Travail assurent l’application des dispositions du présent Code, aorian’ny fakana ny hevitry ny Filankevi-Pirenena momba ny Asa,
même si leur édiction n’a pas été formellement prévue par les hiandraikitra ny fampiharana ireo fepetra voalazan’ity fehezan-dalana
dispositions en cause. ity, na dia tsy voalaza mazava ao amin’ny fepetra voakasika aza
izany.

Article 269- La présente Loi est publiée au journal officiel de la Andininy 269- Havoaka amin’ny gazetim-panjakan’ ny Repoblika ity
République. lalàna ity.

Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat. Ho tanterahina izany fa Lalàm-panjakana.

Promulguée à Antananarivo, le 28 juillet 2004 Avoaka hanan-kery ao Antananarivo, ny 28 jolay 2004

Marc RAVALOMANANA Marc RAVALOMANANA

50