Vous êtes sur la page 1sur 83
BBIOIOMMEECANIQCANIQUEUE DUDU RACHRACHISIS Pr Gilbert VERSIER Service de chirurgie orthopédique HIA Begin 94160
BBIOIOMMEECANIQCANIQUEUE
DUDU RACHRACHISIS
Pr Gilbert VERSIER
Service de chirurgie orthopédique
HIA Begin 94160 St-Mandé
L’iconographie est notamment issue des ouvrages de Mr Netter et Kapandji.
BBIOIOMMEECANIQCANIQUEUE DUDU RACHRACHISIS 1-1- RAPPELSRAPPELS ANATOMIQUESANATOMIQUES 2-2- MOUVEMENTSMOUVEMENTS dede
BBIOIOMMEECANIQCANIQUEUE
DUDU RACHRACHISIS
1-1- RAPPELSRAPPELS ANATOMIQUESANATOMIQUES
2-2- MOUVEMENTSMOUVEMENTS dede lala colonnecolonne
thoracothoraco lombairelombaire
3-3- MUSCLESMUSCLES MOTEURSMOTEURS
4-4- CONTRAINTESCONTRAINTES MECANIQUESMECANIQUES
BBIOIOMMEECANIQCANIQUEUE DUDU RACHRACHISIS 22 impératifsimpératifs contradictoires:contradictoires: --
BBIOIOMMEECANIQCANIQUEUE
DUDU RACHRACHISIS
22 impératifsimpératifs contradictoires:contradictoires:
-- mobilitémobilité grâcegrâce à:à:
** ll’’eemmppiilleemmeenntt ddee ppiièècceess vveerrtétébbrraallees,s,
** mmoouuvveemmeenntsts seseggmmeenntataiirreess aaddddiititioonnnnééss
ppeerrmmeettattanntt llaa rrééaalliisasatitioonn ddeess ggeestestess ddee llaa vviiee
-- rigiditérigidité grâce:grâce:
** ccoommppoosasanntsts mmuulltitipplleess
oossesseuuxx,, aarrtctcuullaaiirree,, ddiiscscoo lliiggaammeenntataiirrees,s, mmuuscscuullaaiirreess
** ccoouurrbbuurreess sasaggiittattalleess
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 1-1- lesles courburescourbures 11 partiepartie fixe:fixe: sacrumsacrum etet
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
1-1- lesles courburescourbures
11
partiepartie fixe:fixe: sacrumsacrum etet coccyxcoccyx
11
partiepartie mobile:mobile:
-- 77 cervicalescervicales
-- 1212 ThoraciquesThoraciques
-- 55 lombaireslombaires
33
courburescourbures
-- cervicalecervicale enen lordoselordose
-- dorsaledorsale enen cyphosecyphose
-- lombairelombaire enen lordoselordose
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 1-1- lesles courburescourbures Intérêt:Intérêt: augmentationaugmentation dede
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
1-1- lesles courburescourbures
Intérêt:Intérêt: augmentationaugmentation dede lala
résistancerésistance àà lala compressioncompression
selonselon lala loiloi dede EULEREULER
lele colonnecolonne estest dixdix foisfois plusplus
résistanterésistante àà lala compressioncompression
ququ’’uneune colonnecolonne rectilignerectiligne
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 2-2- lesles vertèbresvertèbres thoraciquesthoraciques etet lombaireslombaires
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
2-2- lesles vertèbresvertèbres thoraciquesthoraciques etet lombaireslombaires
aa-- lleess ccoorrppss vveerrtétébbrraauuxx
-- foforrmmee ccyylliinnddrriiqquuee,, ccoonnvveexxee,, sasauuff eenn aarrrriièèrree
-- eeffiffilléé vveerrss ll’’aavvaanntt àà ll’’ééttaaggee ththoorraacciiqquuee
-- rréénniifoforrmmee eett vvoolluummiinneeuuxx àà ll’’ééttaaggee lloommbbaaiirree
-- ccoorrtiticcaallee fifinnee sasauuff eenn aarrrriièèrree:: llee mmuurr
-- trtrèèss nnoommbbrreeuuxx oorriifificceess vvaascscuullaaiirreess
-- susurrfafacceess susupp eett iinnff (p(pllaateteaauuxx)) sosonntt ccoonnccaavveess
eett rreeccoouuvveerrtetess ddee ccaarrtitillaaggee
CCee qquuii eestst ccaarraacctétérriististiqquuee:: -- ccoorrppss vveerrtétébbrraall eeffiffilléé -- aassessezz
CCee qquuii eestst ccaarraacctétérriististiqquuee::
-- ccoorrppss vveerrtétébbrraall eeffiffilléé
-- aassessezz aarrrroonnddii
-- ccoorrppss vveerrtétébbrraall mmaassissiff -- aaspspeecctt rréénniifoforrmmee
-- ccoorrppss vveerrtétébbrraall mmaassissiff
-- aaspspeecctt rréénniifoforrmmee
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 2-2- lesles vertèbresvertèbres thoraciquesthoraciques etet lombaireslombaires
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
2-2- lesles vertèbresvertèbres thoraciquesthoraciques etet lombaireslombaires
aa-- lleess ccoorrppss vveerrtétébbrraauuxx
-- aarrcchhiitetecctuturree spspoonnggiieeuusese
-- trtraavvééeess seselloonn lliiggnneess ddee rréésisistastanncceess
-- zzoonnee ddee pplluuss ggrraannddee rréésisistastannccee eenn aarrrriièèrree (m(muurr))
-- zzoonnee ddee frfraaggiilliitété (ta(tassessemmeennt)t) eenn aavvaanntt
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 2-2- lesles vertèbresvertèbres thoraciquesthoraciques etet lombaireslombaires
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
2-2- lesles vertèbresvertèbres thoraciquesthoraciques etet lombaireslombaires
bb-- ll’’aarrcc ppoostéstérriieeuurr
-- aappppeelléé aauussissi aarrcc nneeuurraall ddeemmii aannnneeaauu oossesseuuxx
-- rreelliiéé aauu ccoorrppss ppaarr ppééddiiccuullee
-- ppééddiiccuullee fifixxéé aauu 11//33 ppoostéstérroosusuppéérriieeuurr dduu ccoorrppss
-- pplluuss ccoouurrtt eett pplluuss ééppaaiiss eenn lloommbbaaiirree
-- lleess 22 ppééddiiccuulleess sosonntt rreelliiééss ppaarr lleess llaammeess qquuii
ss’’eemmppiilleenntt ccoommmmee ddeess tutuiilleess
-- àà llaa jojonncctitioonn ppoostéstérriieeuurree ddeess llaammees:s: ééppiinneeuusesess
-- àà llaa jojonncctitioonn ppééddiiccuullee-l-laammee::
aarrtiticcuullaaiirreess eett trtraannsvsveerrsesess
CCee qquuii eestst ccaarraacctétérriististiqquuee:: -- aarrtiticcuullaaiirreess oorriieenntétéeess ddaannss ppllaann
CCee qquuii eestst ccaarraacctétérriististiqquuee::
-- aarrtiticcuullaaiirreess oorriieenntétéeess ddaannss ppllaann frfroonntatall
-- trtraannsvsveerrsesess vvoolluummiinneeuusesess aavveecc zzoonnee aarrtiticcuullaaiirree
-- ééppiinneeuusesess mmiinncceess eett lloonngguuees,s, trtrèèss vveerrtiticcaalleess
-- ééppiinneeuusesess vvoolluummiinneeuuseses,s, ccoouurrtetes,s, hhoorriizzoonntatalleess -- trtraannsvsveerrsesess
-- ééppiinneeuusesess vvoolluummiinneeuuseses,s, ccoouurrtetes,s, hhoorriizzoonntatalleess
-- trtraannsvsveerrsesess rruuddiimmeenntataiirrees:s: aappoopphhyysesess ccoostistifoforrmmeess
-- aarrtiticcuullaaiirreess sasaggiittattalleess (L(L11 eett LL22)) frfroonntatallee (L(L55))
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 2-2- lesles vertèbresvertèbres thoraciquesthoraciques etet lombaireslombaires
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
2-2- lesles vertèbresvertèbres thoraciquesthoraciques etet lombaireslombaires
cc-- oossissifificcaatitioonn
-- ppooiinntsts dd’’oossissifificcaatitioonn pprriimmaaiirreess ((33 moismois intra-utérinintra-utérin
** 22 ppoouurr lele cocorprpss vvertébertébrarall ((hhémémii vvertèbertèbresres))
** 22 ppoouurr lesles ppédédicuiculesles ((nnoonn fufussioionn ppoossssibible)le)
** 22 ppooinintsts nneueurarauuxx ppoosstérieutérieursrs
** 22 ppooinintsts tratrannssvversersaairesires
-- ppooiinntsts dd’’oossissifificcaatitioonn seseccoonnddaaiirreess (7(7 aanns)s)
** enen ppaarticurticulierlier lesles lislistelstels mmaargrgininaauuxx
enen aannnneaeauuxx ppéripériphhériqériquueses ((mmaalaladdieie ddee SSchcheueuermermaannnn)) qquuii
fufussioionnnnenentt aavvecec lele CCVV vversers 1111 àà 1133 aannss
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 2-2- lesles vertèbresvertèbres thoraciquesthoraciques etet lombaireslombaires
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
2-2- lesles vertèbresvertèbres thoraciquesthoraciques etet lombaireslombaires
dd-- eemmppiilleemmeenntt eenn ccoolloonnnnee (th(thééoorriiee ddee LLOOUUISIS))
-- 11 ccoolloonnnnee pprriinncciippaallee aanntétérriieeuurree (c(coorrpps)s)
-- 22 ccoolloonnnneess ppoostéstérriieeuurreess (a(arrtiticcuullaaiirrees)s)
CC’’eestst llee trtrééppiieedd oostéstéoo aarrtiticcuullaaiirree ddee LLoouuiiss
EEnn oouutrtree ddéélliimmiitatatitioonn dduu ccaannaall rraacchhiiddiieenn aavveecc::
-- llaa mmooeellllee jujusqsquu’’eenn LL22
-- qquueeuuee ddee cchheevvaall aauu ddeessossouuss
-- trtroouu ddee ccoonnjujuggaaiisosonn (fo(forraammeenn)) fafaiitt ddee::
22 ppééddiiccuullees,s, aarrtiticcuullaaiirrees,s, CCVV eett ddiisqsquuee
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
LL’’aarrtiticcuullaatitioonn iinnteterrvveerrtétébbrraallee ccoommpprreenndd::
-- ll’’aarrtiticcuullaatitioonn ininteterrccoorrppoorrééaallee
-- lleess aarrtiticcuullaatitioonnss ininteterr-a-appoopphhyysasaiirreess
-- llee ccoommpplleexxee lliiggaammeenntataiirree ppoostéstérriieeuurr
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales a-a-
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
a-a- ll’’aarrtiticcuullaatitioonn iinnteterr ccoorrppoorrééaallee (a(ammpphhiiaarrththrroosese
** DDiisqsquuee iinnteterrvveerrtétébbrraall
•• fifibbrrooccaarrtitillaaggee uunniissassanntt lleess 22 susurrfafacceess
•• trtrèèss sosolliiddeemmeenntt uunnii aauu CCVV
•• hhaauuteteuurr vvaarriiaabbllee
(4(4-5-5 mmmm eenn ththoorraacciiqquuee,, 1155mmmm eenn lloommbbaaiirree))
•• 22 ppaarrtitiees:s:
•• nnuuccllééuuss ppuullppoosususs cceenntrtraall ddééfoforrmmaabbllee mmaaiiss
iinnccoommpprreessissibbllee
•• aannnnuulluuss ffiibbrroosususs:: llaammeelllleess ccoonncceenntrtriiqquueess
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales a-a-
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
a-a- ll’’aarrtiticcuullaatitioonn iinnteterr ccoorrppoorrééaallee (a(ammpphhiiaarrththrroosese
•• LLiiggaammeenntt vveerrtétébbrraall ccoommmmuunn
•• 11 aanntétérriieeuurr eett 11 ppoostéstérriieeuurr
•• aaddhhéérreenntsts aauuxx ddiisqsquueess eenn aavvaanntt
•• ppeeuu àà llaa vveerrtètèbbrree aauu nniivveeaauu ddeess ccoorrppss vveerrtétébbrraau
•• tetenndduu ddee ll’’oocccciippuutt aauu sasaccrruumm
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales b-b-
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
b-b- lleess aarrtiticcuullaatitioonnss iinnteterr-a-appoopphhyysasaiirreess
•• DDiiaarrththrroosesess
•• ppllaannee eett frfroonntatall aauu ththoorraaxx:: gglliissessemmeenntt vveerrtiticcaall eett
hhoorriizzoonntatall (i(iddeemm ppoouu LL44 eett LL55))
ssaaggititttaalele nnoonn pplalannee eenn lolommbbaairiree:: rroottaattioionn FFrroonnttaalele eenn LL44 eett LL55
ssaaggititttaalele nnoonn pplalannee eenn lolommbbaairiree::
rroottaattioionn
FFrroonnttaalele eenn LL44 eett LL55 ppoouurr éévvititeerr
lele gglislissseemmeenntt ssuurr lele pplalatteeaauu ssaaccrréé
ccee qquuii aarrrrivivee ssii ssppoonnddyylololylyssee ::
ssppoonnddyylololylysstthhééssisis
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales c-c-
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
c-c- llee ccoommpplleexxee lliiggaammeenntataiirree ppoostéstérriieeuurr
-- frfreeiinn pprriinncciippaall ddeess mmoouuvveemmeenntsts
-- ccoonnstistitutuéé ppaarr::
** lliiggaammeenntt ininteterrééppiinneeuuxx
** lliiggaammeenntt sususéséppiinneeuuxx
** lliiggaammeenntsts iinnteterrtrtraannsvsveerrsasaiirreess eett
rreennfoforrccééss eenn LL55-S-S11 ppaarr lleess lliiggaammeenntsts iilliioo-l-loommbbaaiirreess
iilliioo-tr-traannsvsveerrsasaiirreess
** lliiggaammeenntsts jajauunneess (e(enntrtree 22 llaammees)s) eett
tatappiissessenntt pprreesqsquuee totouutt llee ccaannaall
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
3-3- lesles articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
EllesElles constituent:constituent:
lele segmentsegment mobilemobile rachidienrachidien dede JJunghansunghans
quiqui passepasse entreentre lesles vertèbres,vertèbres, zonezone dede fragilitéfragilité
capsulo-ligamentairecapsulo-ligamentaire
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS CeCe segmentsegment mobilemobile estest aussiaussi lele segmentsegment moteumoteu -- quiqui
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS
CeCe segmentsegment mobilemobile estest aussiaussi lele segmentsegment moteumoteu
-- quiqui autoriseautorise lele mouvementmouvement
-- quiqui lele limitelimite parpar
** orientationorientation desdes articulairesarticulaires
** tensiontension ligamentaireligamentaire
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS A-A- lesles axesaxes 11-- aaxxee aanntétérroo-p-poostéstérriieeuurr ddaannss llee ppllaann
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS
A-A- lesles axesaxes
11-- aaxxee aanntétérroo-p-poostéstérriieeuurr ddaannss llee ppllaann sasaggiittattall
ddééfifinniitt llaa fflleexxiioonn-e-exxtetennsisioonn
22-- aaxxee trtraannsvsveerrsasall ddaannss llee ppllaann frfroonntatall ddééfifinniitt
llee mmoouuvveemmeenntt dd’’iinncclliinnaaiisosonn llaatétérraallee ddrrooiitete eett ggaauucchh
33-- aaxxee vveerrtiticcaall (a(axxee rraacchhiiddiieenn):): rrootatatitioonn aaxxiiaallee
IlIl eexxiisteste dd’’aauutrtreess mmoouuvveemmeennts:ts:
-- gglliissessemmeenntt dd’’avavaanntt eenn aarrrriièèrree
-- gglliissessemmeenntt trtraannsvsveerrsasall
-- ccoommpprreessissioonn (r(raapppprroocchheemmeennt)t)
-- ddiistrstraacctitioonn (é(éllooiiggnneemmeenntt ))
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires 1-1- flexionflexion ––
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS
B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires
1-1- flexionflexion –– extensionextension
LaLa flexionflexion faitfait intervenir:intervenir:
** uunn ppiinncceemmeenntt ddiiscscaall eenn aavvaanntt
** uunn bbaaiilllleemmeenntt ddiiscscaall eenn aarrrriièèrree
** gguuiiddéé ppaarr lleess aappoopphhyysesess aarrtiticcuullaaiirreess mmaaiiss
ppaass lliimmiitétéee ppaarr lleess susurrfafacceess aarrtiticcuullaaiirreess
lliimmiitétéee ppaarr lleeuurrss ccaappsusullees,s, lleess lliiggaammeenntsts ccoommmmuunn
ppoostéstérriieeuurr,, ssuuséséppiinneeuuxx eett iinnteterrééppiinneeuuxx
vvaarriiaabbllee seselloonn ll’’ââggee
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires 1-1- flexionflexion ––
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS
B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires
1-1- flexionflexion –– extensionextension
LL’’extensionextension faitfait intervenir:intervenir:
** uunn ppiinncceemmeenntt ddiiscscaall eenn aarrrriièèrree
** uunn bbaaiilllleemmeenntt ddiiscscaall eenn aavvaanntt (2(200-2-255%% eenn ++))
** gguuiiddéé ppaarr lleess aappoopphhyysesess aarrtiticcuullaaiirreess
** lliimmiitétéee ppaarr lliiggaammeenntt ccoommmmuunn aanntétérriieeuurr
eett ppaarr llee ccoonntatacctt ddeess aappoopphhyysesess ééppiinneeuusesess
DEDE LALA FLEXIONFLEXION EXTENSIONEXTENSION
DEDE LALA
FLEXIONFLEXION
EXTENSIONEXTENSION
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires 2-2- inflexioninflexion
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS
B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires
2-2- inflexioninflexion latéralelatérale fafaiitt iinnteterrvveenniirr::
** uunn ppiinncceemmeenntt ddiiscscaall dduu ccôôtété ddee ll’’iinnflfleexxiioonn
** uunn bbaaiilllleemmeenntt ddiiscscaall ddee ll’’aauutrtree ccôôtété
** gguuiiddéé ppaarr lleess aappoopphhyysesess aarrtiticcuullaaiirreess qquuii
gglliissessenntt sasaggiittattalleemmeenntt,, pprreesqsquuee nnuullllee ddaannss llaa ccoonnccaavviitt
mmaaxxiimmaallee ddaannss llaa ccoonnvveexxiitété
** frfreeiinnaaggee ppaarr llee ddiisqsquuee eett lleess iinnteterrtrtraannsvsveerrsasaiirr
** 1122 àà 1155°° (m(maaxxii eenn lloommbbaaiirree hhaauut)t)
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires 3-3- rotationrotation axialeaxiale --
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS
B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires
3-3- rotationrotation axialeaxiale
-- sosolllliicciitatatitioonn ++++++ ddeess fifibbrreess ddiiscscaalleess oobblliiqquueess
-- gguuiiddééee ppaarr aappoopphhyysesess aarrtiticcuullaaiirreess
-- eenn ththoorraacciiqquuee::
lele CCenentretre RRootatatiotionn pperperpenenddicuiculalaireire aauuxx fafacettescettes aarticurticulalairesires
esestt aauu cencentretre dduu ddisisqquuee ddoonncc coconntratrainintestes enen totorsrsioionn réprépaartiertie
-- eenn lloommbbaaiirree::
lele CCenentretre RRootatatiotionn esestt ppoosstérieutérieurr (a(articurticulalatiotionn ssaaggittaittale)le) dd’’oo
coconntratrainintestes enen totorsrsioionn etet ciscisaaillemillemenentt cacarr bbrarass ddee levlevier+ier+++++
ddégégénénéresérescencencece ddeses ddisisqquueses lolommbbaairesires
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires 3-3- rotationrotation axialeaxiale --
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS
B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires
3-3- rotationrotation axialeaxiale
-- vvaalleeuurr gglloobbaallee ddee 110022°° dduu sasaccrruumm àà TT11
-- 7744°° ddee TT11 àà TT1122
-- 3366°° dduu sasaccrruumm àà LL11
ddoonncc fafaiibbllee rrootatatitioonn aauu nniivveeaauu lloommbbaaiirree
-- bbaassissinn eett ccoolloonnnnee lloommbbaaiirree== uunniitété fofonncctitioonnnneellllee
-- DDiimmiinnuutitioonn ddee llaa rrootatatitioonn ddee TT11 àà TT77 eett SS àà TT77
-- 77èèmmee ddoorrsasallee:tr:traannsisititioonn rroot.t. ppeellvviis-s- rroott scscaappuullaaiirree
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires 4-4- rotationrotation
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS
B-B- lesles mobilitésmobilités segmentairessegmentaires
4-4- rotationrotation automatiqueautomatique enen inflexioninflexion latérallatéral
-- pprreeuuvvee rraaddiiooggrraapphhiiqquuee
-- aappoopphhyysese ééppiinneeuusese totouurrnnee dduu ccôôtété ddee ll’’ininflfleexxiioonn
eett llee ccoorrppss vveerrtétébbrraall ddee ll’’aauutrtree ccôôtété
-- aammpplliitutuddee mmaaxxiimmaallee ddee rrootatatitioonn
== 1100°° sisi iinnflfleexxiioonn ccoommppllèètete
MMUUSSCCLLEESS MMOOTTEEUURRSS 1-1- musclesmuscles dede lala flexion:flexion: -- sanglesangle abdominaleabdominale **
MMUUSSCCLLEESS MMOOTTEEUURRSS
1-1- musclesmuscles dede lala flexion:flexion:
-- sanglesangle abdominaleabdominale
** grandsgrands droitsdroits
** grandgrand obliqueoblique
** petitpetit obliqueoblique
** transversetransverse
-- psoaspsoas (iliaque)(iliaque)
- TransverseTransverse GrandsGrands droitsdroits
-
TransverseTransverse
GrandsGrands droitsdroits
- GrandGrand obliqueoblique PetitPetit obliqueoblique
-
GrandGrand obliqueoblique
PetitPetit obliqueoblique
-
-
MMUUSSCCLLEESS MMOOTTEEUURRSS 2-2- musclesmuscles dede ll’’extensionextension -- planplan profondprofond desdes
MMUUSSCCLLEESS MMOOTTEEUURRSS
2-2- musclesmuscles dede ll’’extensionextension
-- planplan profondprofond desdes musclesmuscles spinauxspinaux
•• mmuussclescles iinntertratertrannssvversersaairesires
•• mmuussclescles iinnterépterépinineueuxx
•• mmuussclescles ttrarannssvversersaairesires épépinineueuxx
•• mmuussclecle lolonngg ddoorsrsaall
•• mmuussclecle iiliolio-co-cosstatall lolommbbaaireire
•• fafassciacia tthhooraracoco-lo-lommbbaaireire
-- planplan moyen:moyen: petitpetit dentelédentelé ppostost etet infinf
-- planplan superficiel:superficiel: musclemuscle grandgrand dorsaldorsal
IntertransversairesIntertransversaires IntertransversairesIntertransversaires dorsauxdorsaux InterInter dorsauxdorsaux
IntertransversairesIntertransversaires
IntertransversairesIntertransversaires
dorsauxdorsaux
InterInter
dorsauxdorsaux
transversairetransversaire
épineuxépineux
Épi-épineuxÉpi-épineux
interépineuxinterépineux
IntertransversairesIntertransversaires
lombaireslombaires
IliocostalIliocostal dorsaldorsal LongLong dorsaldorsal IliocostalIliocostal lombairelombaire FasciaFascia
IliocostalIliocostal dorsaldorsal
LongLong dorsaldorsal
IliocostalIliocostal lombairelombaire
FasciaFascia tthoracohoraco
lombairelombaire
Ilio-costalIlio-costal cervicalcervical PetitPetit dentelédentelé supérieursupérieur Ilio-costalIlio-costal
Ilio-costalIlio-costal
cervicalcervical
PetitPetit dentelédentelé
supérieursupérieur
Ilio-costalIlio-costal
Épi-épineuxÉpi-épineux
dorsaldorsal
LongLong dorsaldorsal
Ilio-costalIlio-costal
PetitPetit dentelédentelé
inférieurinférieur
lombairelombaire
FasciaFascia
thoraco-lombairethoraco-lombaire
AngulaireAngulaire dede ll’’oomoplatemoplate rhomboïderhomboïde GrandGrand dorsaldorsal
AngulaireAngulaire dede
ll’’oomoplatemoplate
rhomboïderhomboïde
GrandGrand
dorsaldorsal
MMUUSSCCLLEESS MMOOTTEEUURRSS 3-3- musclesmuscles dede ll’’inflexioninflexion idemidem queque ceuxceux dede lala
MMUUSSCCLLEESS MMOOTTEEUURRSS
3-3- musclesmuscles dede ll’’inflexioninflexion
idemidem queque ceuxceux dede lala fflexion-extensionlexion-extension
-- contractioncontraction unilatérale,unilatérale, dansdans lala concavitéconcavité
-- freinfrein aactivo-passifctivo-passif dansdans convexitéconvexité
-- maismais aussiaussi lele carrécarré desdes lombeslombes
MMUUSSCCLLEESS MMOOTTEEUURRSS 3-3- musclesmuscles rotateursrotateurs -- musclesmuscles dede ll’’inflexioninflexion
MMUUSSCCLLEESS MMOOTTEEUURRSS
3-3- musclesmuscles rotateursrotateurs
-- musclesmuscles dede ll’’inflexioninflexion
-- petitpetit dentelédentelé
-- lesles obliquesobliques
-- psoaspsoas iliaqueiliaque
-- ttransversairesransversaires épineuxépineux
CCOONNTTRRAAIINNTTEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS LaLa colonnecolonne doitdoit résisterrésister àà desdes forces:forces:
CCOONNTTRRAAIINNTTEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS
LaLa colonnecolonne doitdoit résisterrésister àà desdes forces:forces:
-- dede compressioncompression
-- dede cisaillementcisaillement
-- dede tensiontension
-- dd’’iinclinaisonnclinaison etet rotationrotation
PourPour résisterrésister àà cela,cela, elleelle possèdepossède uneune stabilitéstabilité
intrinsèqueintrinsèque etet extrinsèqueextrinsèque
CCOONNTTRRAAIINNTTEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS 1-1- stabilitéstabilité intrinsèqueintrinsèque
CCOONNTTRRAAIINNTTEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS
1-1- stabilitéstabilité intrinsèqueintrinsèque ddisco-ligamentaireisco-ligamentaire
-- tetennsisioonn ppeerrmmaanneenntete ddeess lliiggaammeenntsts
-- pprreessissioonn ppeerrmmaanneenntete ddaannss llee ddiisqsquuee
-- sisi uunn susujejett ddee 5500 kkgg sese ppeenncchhee eenn aavvaannt,t,
llaa pprreessissioonn susurr ddiisqsquuee LL44-L-L55 eestst ddee 1166 kkgg//ccmm²²
EEnn sosouulleevvaanntt 1100kkgg,, eellllee eestst ddee 114444kkgg//ccmm²²
sosoiitt 11000000kkgg !!
AAuuccuunnee strstruucctuturree nnee ppeeuutt rréésisistesterr àà cceellaa sasauuff sisi
stastabbiilliitété eexxtrtriinnsèsèqquuee
- LLaa ppresresssioionn aauuggmmenentete aavvecec ll’’iinnclinclinaaisisoonn
-
LLaa ppresresssioionn aauuggmmenentete aavvecec ll’’iinnclinclinaaisisoonn
CCOONNTTRRAAIINNTTEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS 2-2- stabilitéstabilité extrinsèque:extrinsèque: -- oobblliiqquuiitété
CCOONNTTRRAAIINNTTEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS
2-2- stabilitéstabilité extrinsèque:extrinsèque:
-- oobblliiqquuiitété ddeess CCVV pprrootétéggee llaa ppaarrtitiee aanntétérriieeuurree
-- mmuuscsclleess spspiinnaauuxx
-- rriiggiiddiifificcaatitioonn ddeess ccaavviitétéss ppaarr llaa ccoonntrtraacctitioonn
ddeess mmuuscsclleess aanntétérroo-l-laatétérraauuxx
CCeess éélléémmeenntsts ppeerrmmeettettenntt ddee ddiimmiinnuueerr ddee 3300 àà 5500%%
lleess pprreessissioonnss susurr lleess ddiisqsquueess
CCOONNTTRRAAIINNTTEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS RReetetenniirr gglloobbaalleemmeenntt qquuee:: -- ddeebboouutt
CCOONNTTRRAAIINNTTEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS
RReetetenniirr gglloobbaalleemmeenntt qquuee::
-- ddeebboouutt pprreessissioonn susurr ddiisqsquuee eestst ddee 110000%% dduu PP
-- aassissis:s: 113300%%
-- aassississ ppeenncchhééee eenn aavvaannt:t: 115500%%
-- ccoouucchhéé:: 5500 àà 7700%%
-- ddeebboouutt ppeenncchhéé eenn aavvaanntt 220000%%
CCOONNTTRRAAIINNTTEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS LLeess eexxppéérriimmeenntatatitioonnss bbiioommééccaanniiqquueess oonntt
CCOONNTTRRAAIINNTTEESS MMEECCAANNIIQQUUEESS
LLeess eexxppéérriimmeenntatatitioonnss bbiioommééccaanniiqquueess oonntt mmoonntrtréé::
-- LLeess lluuxxaatitioonnss sosonntt dduueess aauuxx ccoonntrtraaiinntetess ddee rrootatatitioonn
-- LLeess trtraauummaatitismsmeess eenn hhyyppeerreexxtetennsisioonn ccaassesse eenn 11eerr
ll’’aarrcc ppoostéstérriieeuurr (L(LVVCC aanntt trtrèèss rréésisistastannt)t)
-- LLeess trtraauummaatitismsmeess eenn flfleexxiioonn oouu iinnflfleexxiioonn llèèsesenntt
totouujojouurrss eenn 11eerr llee ccoorrppss vveerrtétébbrraall
-- LLeess trtraauummaatitismsmeess eenn ccoommpprreessissioonn eenntrtraaîînnee
eenn pprreemmiieerr lliieeuu uunn tatassessemmeenntt vveerrtétébbrraall aanntétérriieeuurr ddee
mmaanniièèrree pplluuss frfrééqquueenntete eenn DD88 àà DD1122,, LL11 eett LL55 ppoouurr
ddeess foforrcceess ddee 550000 kkgg eennvviirroonn (2(25500 aauu-d-deellàà ddee 6655aanns)s)
-
-
BBIOIOMMEECANIQCANIQUEUE DUDU RACHRACHISIS DODORSALRSAL 1-1- RAPPELSRAPPELS ANATOMIQUESANATOMIQUES 2-2-
BBIOIOMMEECANIQCANIQUEUE
DUDU RACHRACHISIS DODORSALRSAL
1-1- RAPPELSRAPPELS ANATOMIQUESANATOMIQUES
2-2- MOUVEMENTSMOUVEMENTS dede lala colonnecolonne thoraciquethoracique
3-3- MUSCLESMUSCLES MOTEURSMOTEURS
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS LaLa colonnecolonne thoraciquethoracique aa unun doubledouble rôle:rôle: --
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
LaLa colonnecolonne thoraciquethoracique aa unun doubledouble rôle:rôle:
-- TransmissionTransmission desdes forcesforces lele longlong dudu rachisrachis
-- SegmentSegment rigiderigide etet stablestable oùoù prendprend appuiappui
lesles élémentséléments dede lala cagecage thoraciquethoracique assurantassurant
lala mécaniquemécanique respiratoire.respiratoire.
LesLes vertèbresvertèbres ontont uneune doubledouble articulée:articulée:
1-1- articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
2-2- articulationsarticulations ccosto-vertébralesosto-vertébrales
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 1-1- articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales --
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
1-1- articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
-- IdIdeenntitiqquueess aauuxx iinnteterrvveerrtétébbrraalleess lloommbbaaiirreess
mmaaiiss aavveecc uunn ddiisqsquuee mmooiinnss ééppaaiiss mmaaiiss ddeess mmooyyeennss
dd’’ununiioonn sosonntt iiddeenntitiqquuees.s.
-- AAuu nniivveeaauu iinnteterr-a-appoopphhyysasaiirree ppoostéstérriieeuurr,, seseuull
llaa ddiispspoosisititioonn frfroonntatallee ddeess aarrtiticcuullaaiirreess cchhaannggeennt.t.
-- lleess llaammeess sese rreeccoouuvvrreenntt eenn tutuiillee
-- DD1122 aa uunn aaspspeecctt trtraannsisititioonnnneell aavveecc ddeess aappoopphhyysesess
aarrtiticcuullaaiirreess susuppéérriieeuurreess frfroonntatalleess aalloorrss qquuee lleess
iinnféférriieeuurreess sosonntt sasaggiittattallees.s.
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 1-1- articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
1-1- articulationsarticulations intervertébralesintervertébrales
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 2-2- articulationsarticulations ccosto-vertébralesosto-vertébrales CChhaaqquuee
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
2-2- articulationsarticulations ccosto-vertébralesosto-vertébrales
CChhaaqquuee ppaaiirree ddee ccôôtete ss’’aarrtiticcuullee aavveecc::
-- lleess ccoorrppss vveerrtétébbrraauuxx ddee 22 vveerrtètèbbrreess aaddjajacceenntetess
-- llaa trtraannsvsveerrsese ddee llaa vveerrtètèbbrree sosouus-jas-jacceenntete
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 2-2- articulationsarticulations ccosto-vertébralesosto-vertébrales -- llaa
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
2-2- articulationsarticulations ccosto-vertébralesosto-vertébrales
-- llaa ccoostosto vveerrtétébbrraallee eestst uunnee aarrththrrooddiiee aavveecc::
-- ddeess fafacceettettess aarrtiticcuullaaiirreess
-- uunn ddiisqsquuee
-- uunnee ccaappsusullee eett ddeess lliiggaammeenntsts ddoonnt:t:
-- llee lliiggaammeenntt iinnteterroossesseuuxx qquuii séséppaarree lleess
22 fafacceettettess aarrtiticcuullaaiirreess ddee llaa têtêtete ccoostastallee
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS 2-2- articulationsarticulations ccosto-vertébralesosto-vertébrales -- llaa
RRAAPPEPPELLSS AANNAATTOOMMIIQQUUEESS
2-2- articulationsarticulations ccosto-vertébralesosto-vertébrales
-- llaa ccoostosto ttrraannsvsveerrsasaiirree eenntrtree llaa fafacceettette ddee llaa
tutubbéérroosisitété ccoostastallee ddeess 1100 pprreemmiièèrreess ccôôtetess eett lleess
aappoopphhyysesess trtraannsvsveerrsesess ddee KK22 àà KK1111 rreennfoforrccééee ppaarr
44 lliiggaammeennts:ts: iinnteterroossesseuuxx,, iinnteterr ccoostosto-tr-traannsvsveerrsasaiirree
susuppéérriieeuurr,, ppoostéstérriieeuurr eett llee lliiggaammeenntt ccoostosto-l-laammeellllaaiirree
-
-
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS 1-1- flexion:flexion: 30°30° extension:40°extension:40° 2-2- inflexioninflexion
MMOOUUVVEEMMEENNTTSS
1-1- flexion:flexion: 30°30°
extension:40°extension:40°
2-2- inflexioninflexion latérale:latérale: 30°30°
3-3- rotationrotation axiale:axiale: 30°30°
LesLes mouvementsmouvements modifientmodifient lala cagecage thoracique:thoracique
-- pincementpincement dudu côtécôté dede ll’’iinflexionnflexion
-- déformationdéformation costalecostale enen rotationrotation axialeaxiale
MMUUSSCCLLEESS MMOOTTEEUURRSS 1-1- musclesmuscles postérieurspostérieurs avecavec lesles 33 plansplans dudu
MMUUSSCCLLEESS MMOOTTEEUURRSS
1-1- musclesmuscles postérieurspostérieurs avecavec lesles 33 plansplans dudu
niveauniveau lombairelombaire
2-2- autresautres muscles:muscles:
-- rhomboïderhomboïde
-- angulaireangulaire dede ll’’oomoplatemoplate
-- petitpetit dentelédentelé ppostéro-supérieurostéro-supérieur
-- trapèzetrapèze
-- diaphragmediaphragme etet intercostauxintercostaux
-- pectorauxpectoraux
-
-
-
-