Vous êtes sur la page 1sur 6

TARATASY FISORATANA ANARANA TOSIK’ART

FORMULAIRE D’INSCRIPTION TOSIK’ART

MAHAKASIKA NY TOMPON’NY TETIKASA / CONCERNANT LE PORTEUR DE PROJET

1. Anarana sy Fanampiny / Nom et prénoms : Sary 4X4


□ Andriamatoa / Monsieur Photo 4x4

NOMENJANAHARY Tiana Jean Luc


2. Laharan’ny karapanondro / Carte d’Identité Nationale :
201031028509

3. Daty Natao tao / Délivré à :Fianarantsoa Tamin’ny / Le :25/05/05


4. Daty nahaterahana / Date de naissance :06/09/86

5. Adiresy / Adresse :
Kaominina / Commune : FIANARANTSOA RENIVOHITRA
Disitrika / District :FIANARANTSOA I
Faritra / Région :MAHATSIATRA AMBONY

* Fanamarinam-ponenana latsaky ny telo volana /Certificat de résidence moins de trois mois

6. Laharana finday / Numéro téléphone :034 85 180 71


7. Mailaka / Adresse mail :035E ANATARANDOLO

1
NY TETIKASA / LE PROJET

1. Anaran’ny tetikasa / Nom du projet :


FANANGANANA TOERAM-PIZAHANTANY ARA-KOLOTSAINA SY ARTISTIKA ETO ANY
AMIN’NY BABATSIMBA(CREATION D’UN CIRCUIT TOURISTIQUE CULTUREL ET
ARTISTIQUE)

2. Toerana hanatanterahina ny tetikasa / Lieu d’exécution du projet :

Faritany / Province :FIANARANTSOA Faritra / Région : MATSIATRA AMBONY


Distrika / District :FIANARANTSOA I Kaomina / Commune :FIANARANTSOA

3. Sehatry ny tetikasa / Domaine du projet :


□ Cinéma/Video □ Edition/Imprimerie □ Musique
□ Art du spectacle □ Multimédia/Jeux video □ Photographie
□ Architecture □ Mode □ Design
□ Bijouterie □ Patrimoine/Musées □ Métiers d’art – Galérie
□ Marché de □ Hafa/Autre : TOURISME d’art
l’art/antiquités CULTUREL
………………………………….

4. Traikefa mety ananana mifandraika amin’ny tetikasa / Eventuels expériences et


acquis rattachés au projet :
• FITONDRANA MPIZAHANTANY (GUIDE ACCOMPAGNATEUR)
• FIANDRAIKETANA CENTRE CULTUREL
• INFOGRAPHE
• MPANAO SARY

5. Fampahafantarana ny tetikasa /Description du projet :


Atao anaty taratasy fotsy mitokana tsy sora-tànana / Dans un papier A4 séparé
dactylographié

2
6. Fomba fampidiran’ny tetikasa vola / Rentabilisation du projet :

AMIN’NY ALALAN’NY VOLA FANDRAISAN’ANJARAN’IREO MPIZAHANTANY


(MALAGASY-VAHINY) NY NO ENTINA AMPIDIRAN’NY TETIKASA VOLA.

7. Paikady amin’ny tetikasa / Analyse stratégique du projet :

Inona no mampiavaka ny tetikasanao amin’ireo tetikasa mety hitovy amin’ny anao ?

Inona no tombony hananany ? (Atouts, forces et opportunités)

MAMPIAVAKA NY TETIK’ASA :

• MAMPIFANDRAY NY FIZAHAN-TANY SY NY KOLON-TSAINA ARY NY HAINO


AMAN-JERY
• MBOLA IO NY TETIK’ASA MAMPIFANDRAY NY KOLOTSAINA SY NY FIZAHAN-
TANY ETO MAHATSIATRA AMBONY
• MAHITA ANY IFOTONY NY FAMBOLENA VOATAVO-FANAMBOARANA JEJO- ARY
NY ARTISTA MPILALAO AZY NY MPIZAHAN-TANY

TOMBONY HANANY

1. FAMPIASANA NY FITAOVAN-TSERASERA :
RADIO -TV-BROCHURE-SITE WEB-RESEAU SOCIAUX-YOUTUBE
2. FIARAHA-MIASA AMIN’IREO GUIDE SY AGENCE DE VOYAGE

Inona no fiantrainkan’ny tetikasanao amin’ny tontolon’ny kolontsaina ? Impact du projet sur le


monde de la culture ?

1. MANOME LANJA NY JEJO VOATAVO


2. HAHATONGA AN’I BABATSIMBA HANOHY HATRANY NY FAILALAOVANA SY FAMOKARANA
NY JEJO VOATAVO
3. FANTATRY NY OLONA NY FISIAN’NY JEJO VOATAVO
4. AFAKA AMPITAINA AMIN’NY TANORA SY NY ANKIZY NY MOMBA NY JEJO VOATAVO
5. HAMPITOMBO NY OLONA HO LIANA AMIN’NY JEJO VOATAVO
6. TSY NY NY JEJO VOATAVO IHANY NO HAHAZO TOMBONY AMIN’NY TETIKASA FA NY
SEHATRA HAFA KOA

Inona no fiantraikany ara-toekarena ? / Impact économique du projet :

1. MAMPITOMBO NY TSENAN’ASA ETO FIANARANTSOA


2. MAMPITOMBO NY TOLOTRA ARA-PIZAHANTANY ETO FIANARANTSOA
3. MAMPITOMBO NY FOTOANA HIJANONAN’NY MPIZAHANTANY ATO MAHATSIATRA
AMBONY
4. TOMBONY HOAN’NY HOTELY SY NY TOEKARENAN’NY FARITRA
5. MAMPIVOATRA AN’ILAY TANANA MISY AN’I BABATSIMBA
3
Inona no mety ho kilema na fahasahiranana mety ananan’ny tetikasa ? /

Risques, faiblesses et menaces :


1. FIHENANAN’NY ISAN’NY MPIZAHANTANY
2. NY TSY FANDRIAM-PAHALEMANA
3. RATSY NY LALANA MANKANY AMIN’ILAY TOERANA
4. TSY FAHAMPIAN’NY FAHAMPAHAFANTARANA

Inona no hanaovana ilay vola raha tafiditra anisan’ireo mandresy ianao ? Comment allez-
vous utiliser l’argent si vous êtes parmi les gagnants ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vidiny (Prix Lelavola


Isa
Zavatra ilàna ny vola Fitambaran’ny vidiny
(Unité) Unitaire)
(Montant)
FANANTOTOSANA DOCUMENTAIRE 30mn 1 9 000 000 9 000 000
FANDEFASANA NY DOCUMENTAIRE @ TV 12 300 000 3 600 000
KIT SONO MOBILE 1 4 000 000 4 000 000
FANAMBOARANA TOILETTE 1 400 000 400 000
CREATION SITE WEB 1 400 000 400 000
PUBLICITE TV 50 15 000 750 000
PUBLICITE RADIO 50 5 000 250 000
CREATION DEPLIANT 3000 200 600 000

19 000 000
TOTAL

4
DECLARATION SUR L’HONNEUR

Izaho, (anarana sy fanampiny) / Je soussigné, (Nom et prénoms)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- dia manambara fa marina avokoa ireo rehetra voalaza momba ahy teo ambony /
déclare sur l’honneur que toutes les informations citées ci-dessus sont exactes et
sincères,
- dia manambara fa mahalala ny andinindininy rehetra momba ny fitsipika mifehy ny
fifaninanana ary manaiky izany / Je certifie avoir pris connaissance du règlement du
concours et en accepter l’ensemble des termes. Je m’engage également à en respecter
l’ensemble de ses articles.
- ary tsy nandoa sarany na tamin’iza na tamin’iza aho tamin’ny fametrahana izao
atontan-taratasy izao / Je n’ai payé aucun frais pour le depot de candidature.

Natao tao / Fait à : ………………………………………………….

Tamin’ny / Le ………………………………………………………….

Sonia/ Signature

5
AMPIARAHINA AMIN’ITY TARATASY ITY
- Fampahafantarana ny tetikasa anaty taratasy mitokana / Description du projet dans
un papier séparé
- Fanazavana anaty horonantsary tsy mihoatra ny 5mn momba ny tetikasa ataon’ilay
tompon’ny tetikasa. Ho an’ireo mandefa ny tetikasa amin’ny mailaka dia alefa
« wetransfer » ny horonan-tsary ka atao anaty mailaka ny rohy hakana azy. Ho
an’ireo mametraka ny tetikasa amin’ny fomba mivantana kosa dia adika anaty CD na
clef USB ny horonan-tsary ary apetraka miaraka amin’ny antontan-taratasy.
Une présentation video de moins de 5 mn du projet par le titulaire envoyée par
Wetransfer pour les candidatures par email. Sur CD ou sur clef USB pour les
candidatures physiques.
- Kopian’ny karapanondro / Une copie certifiée du CIN du titulaire
- Fanamarinam-ponenana / Un certificat de résidence du titulaire

FIROTSAHANA HO MPIFANINANA / DEPOT DE CANDIDATURE


Fomba roa no hahafahana mirotsaka ho mpifaninana :
- Alefa mailaka : tosikart.msk@gmail.com
- Aterina mivantana ao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ho an’ireo ao
Antananarivo, any amin’ireo foibem-paritry ny Serasera sy ny Kolontsaina kosa ho
an’ireo faritra hafa.
Hisy fanamafisana ny maha-voaray ny antontan-taratasy.

Deux possibilités pour le dépôt de candidature :


Les candidatures numériques sont à envoyer à l’adresse mail : tosikart.msk@gmail.com
Les candidatures physiques sont à déposer à la Bibliothèque Nationale Anosy pour
Antananarivo ou dans les Directions Régionales de la Communication et de la Culture dans
les régions.
Seuls les dossiers complets feront objet d’une étude.

Un récépissé et un accusé de réception feront foi de la réception du dossier de candidature.