Vous êtes sur la page 1sur 6

LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13 Aogositra 2009

TARATASIN’NY MPAMAKY COURRIER DES LECTEURS Aogositra 2009 – n°13 – Isaky ny telo volana
FANDALINANA NY FIOMPIANA ETUDE PRATIQUE PISCICOLE
RIRININA DURANT LA SAISON FROIDE
Jean Baptiste, tantsaha tia karokaroka, Jean Baptiste, Pisciculteur-Expérimentateur
Andriamasoandro Andriamasoandro

Olana mitranga amin’ny mpiompy trondro mandritra ny Pour certains pisciculteurs, tous les poissons n’ont pas
vaninandro ririnina tsy fahampian’ny sakafon-trondro sy ny été vendus à la fin du mois de juin. Contraints par le vol
fahakelezan’ny toerana hanatavizana satria ritra avokoa ny et la préparation des rizières, certains stockent leurs pois-
tanimbary. Eo an-dalam-pitadiavana hevitra ny momba izany sons dans de petits étangs, attendant le repiquage pour Trimestrielle
ny tantsaha tia karokaroka sy ny APDRA. les réintroduire en rizière. Afin de mieux étudier ces pra-
Andrana iray entina hanalana ny olan’ny mpiompy sy tiques, une étude a été lancée à la fin du mois de juin SOMMAIRE… TOPIMASO...
mpamboly no iarahana manantanteraka miaraka amin’ny dernier par l’APDRA et les pisciculteurs- PARTAGE P.2-3 MIZARA P.2-3
APDRA. Fikarohana mifantoka amin’ny fanatavizana trondro - Edito - Sasinteny
expérimentateurs. M. Jean-Baptiste, pisciculteur du FKT
- Les expérimentations de contre saison sont en - Efa mandeha ny fikarohana mandritra ny ririnina
amin’ny vaninandro ririnina amin’ny alalan’ny fanomezana d’Andriamasoandro participe à cette étude.
cours
fanamasahana sy sakafo ka tohizana amin’ny fanalehibiazana « Au cours de cette étude nous ne modifions pas nos FANTARO KA OMANO MIALOHA P.4
an-tanimbary mandritra ny fotoam-pambolena no atao. pratiques. Je ne dispose que d’un seul étang, dans lequel je COMPRENDRE ET ANTICIPEZ P.4 - Eny ambanivohitra, loharanom-bola ho an’ny asa
Karazan-trondro 3 no anaovana ny fikarohana: Tilapia, karpa stocke trois espèces de poissons durant l’hiver : Tilapia, - Dans le monde rural, la production d’alevins est mivaingana ny fampiterahana zana-trondro
sy trondro gasy. Tsy voafetra anefa ny sakafo omen’ny Carpe et Cyprin doré. Je leur apporte des aliments et j’ap- une source de revenus non négligeable en période de
tantsaha mpikaroka ny trondrony fa arakaraky ny zava-misy; plique régulièrement du fumier dans l’étang. En fonction soudure TONTOLON’NY ASA MAHA-TANTSAHA P.5-7
ohatra azo atao tsara ny manome “drèche” iray siny isaky ny de mes disponibilités, je distribue des drèches (environ 1 PROFESSION PAYSAN P.5-7 - Fanomanana ny fotoam-pamarotana zana-
20 andro sy zezika kisoa eraky ny angady isaky ny 4 na 5 seau tous les 20 jours) et du fumier de porc (Une angady - Préparation de la campagne de vente d’alevins trondro 2009/2010
andro, araka ny filazan’I Jean Baptiste. Amin’ny maha tous les 4 ou 5 jours). Il est préférable de distribuer des 2009/2010 - Tany iombonana: Fahavononana ny hiara-
fikarohana azy dia tsara raha amin’ny ora sy fotoana tsy miova aliments et des fertilisants de façon régulière. Nous pre- - Parcelle commune: Une volonté de réussir par le handroso amin’ny alalan’ny fikarohana
no hanomezana ny sakafo sy fanamasahana. Misy ihany koa nons également des notes sur nos pratiques d’alimentation biais des expérimentations - Tonga namana ny APDRA
ny fanaraha-maso ny haavon’ny rano, ny hafanana ambony sy et de fertilisation. Une fois par semaine, nous relevons les - Poisson fumé - Trondro namainina amin’ny setroka
ambany indrindra ary ny fidiran’ny rano ao an-dobo. Tsy dia températures minimales et maximales de l’eau. Cela ne me
EVENEMENT P.8 HETSIKA P.8
manova ny rindran’asa fatao isan’andro ny fandraisana anjara demande pas beaucoup plus de travail. Les pisciculteurs
- FIER-MADA: Succès du stand de l’APDRA et FI- - FIER-MADA: Fahombiazana ho an’ny APDRA sy
amin’ny fikarohana toy izao, hoy ihany Jean Baptiste, satria ont pour habitude de surveiller régulièrement leurs parcel- FIFIMPAVA
FIMPAVA
efa mahazatra ny fandehanana any an-dobo hizaha ny zava- les. Mr Jean Baptiste a dit que cette recherche ne modifie - Deux nouveaux recrus à l’APDRA
misy. pas son habitude car le contrôle des parcelles est courant FIARAHA- MIASA P.9-11
Vokatra roa sosona be izao mantsy no andrasana: ny pour les pisciculteurs. PARTENARIAT P.9-11 - FIFIMPAVA: Tobim-pamarotana faharoa
fitomboan’ny trondro an-daniny ary ny fiakaran’ny voka-bary La croissance des poissons lors du stockage, ainsi que leur - FIFIMPAVA: Un deuxième point de vente - Hisokatra ny biraon’ny APDRA ao Toamasina
ankilany. Manantena vokatra tsara avy amin’ity fikarohana ity rendement dans le riz seront mesurés au cours de l’expéri- - Ouverture du bureau de l’APDRA à Toamasina - CFFTA: Tatitry ny fanomanana azy
ireto tantsaha mpikaroka ireto na dia “virement” fotsiny aza ho mentation. Nous espérons observer une croissance des - CFFTA: Compte-rendu de la 1ère phase de création - Ny endriky ny fiompiana trondro an-tanimbary ao
an’ny trondro, izany hoe raha lanjaina ny trondro alohan’ny poissons durant l’hiver. - La situation de la rizipisciculture à Betafo Betafo
fikarohana sy aorian’ny fikarohana dia hirariana hisy fitombo
ana. COURRIERS DES LECTEURS P. 12 TARATASIN’NY MPAMAKY P.12
BETAMOTAMO - Etude pratique piscicole en hiver - Fandalinana ny fiompiana ririnina
RAKOTOVAHINY Venance- Président de l’Association - Poème: Betamotamo - Tononkalo: Betamotamo
BETAMOTAMO « FITAM » (FIkambanan’ny TAntsaha Miavo-tena)
RAKOTOVAHINY Venance- Filohan’ny fikambanana “FITAM” Morafeno- Commune Rurale Anjoma/Ramartina- District
FIkambanan’ny TAntsaha Miavo-tena eto Morafeno, Kaomina Mandoto- Région Vakinankaratra
Ambanivohitra Anjoma/Ramartina, Distrika Mandoto
Le village de Betamotamo est ma patrie
Talen’ny fanoratana
Ilay Betamotamo ‘zareo C’est pour cela que je vous en parle ici (Directeur de la rédaction):
Village bien exposé, vue panoramique APDRA Antenne MADAGASCAR
Zay tena lazaina anareo Sanchez Frédéric
Distrikan’i Mandoto Mandoto est son District Tonia (Rédacteur en chef): Service de
Hita mazava sy hita porofo Dans la Région du Vakinankaratra Rabarijaona Tsirihasina Coopération et Fiompiana trondro
Mpanoratra (Rédacteurs): d’Action
La pisciculture tient une bonne place Tantsaha Culturelle Miaraka amin’ny
Fehezin’i Faritra Vakinankaratra Nous vous invitons à venir nous visiter Mpiara-miombon’antoka Tantsaha
Ny trondro amin’izay dia atao fitaratra Car ici, la pisciculture est bien développée Ekipa APDRA antenne Mada
Fondation
(Les Pisciculteurs—organismes
Koa manasa antsika vahoaka hijery L’APDRA appuie les pisciculteurs Anber Association
partenaires—APDRA)
Fa ny trondro rey olona dia tena maodely Menant des actions dans des pays proches de l’équateur Sary (Photos): Pisciculture et
Madagascar reçoit leur appui APDRA antenne MADA Développement
Ny APDRA no fototr’izany Plusieurs zones de l’île sont concernées aujourd’hui Kisarisary (Caricature): Rural en
Conseil
Ny asa ataony miely eran-tany La pisciculture à Betamotamo, Michel Randria Général de Afrique
Fanitsiana sy dika teny l’Essone Antenne de l’APDRA-
l’APDRA-France
Ao no tena fototra tsara FITAM en est à l’origine (Correction et traduction):
Ho fampandrosoana an’ity Gasikara En ce moment, je parle et je devine, APDRA Antenne MADA
à MADAGASCAR
que les villageois demandent un appui technique
Lay Betamotamo no fototr’izany Pour améliorer nos vies, il suffit d’un déclic Toerana fanontana: APDRA Antenne MADAGASCAR
Amin’izao fotoana lazaiko aminao Natonta ny : aogositra 2009—150 isa– 150 exemplaires
Mangataka mafy ny tekinika mba hampandroso ilay fiainan-tsika
NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13 - 12 - Aogositra 2009 Lot :27-E-10/Siège social à la «Maison de Retraites»/ANTSIRABE - 110/BP 76/ Tel: 020.44.915.85/apdramada@moov.mg
LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13 Aogositra 2009 Aogositra 2009 LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13
SASINTENY EDITO FIARAHA—MIASA PARTENARIAT
Miarahaba antsika mpamaky hajaina, Cher lecteur,
Ho antsika eto Madagasikara, efa hifarana ny ririnina ka ma- A Madagascar, nous allons quitter dans quelques temps l’hi-
NY FIOMPIANA TRONDRO LA SITUATION DE LA
nomboka miditra ny hafanana. Ho an’ireo mpiompy trondro dia ver. La chaleur approche. Pour les pisciculteurs, ce change- AN-
AN-TANIMBARY AO BETAFO RIZIPISCICULURE A BETAFO
midika ho asa izany. Etsy andaniny, manomboka noho izany ment équivaut à des actions. D’une part, le pisciculteur com- Jean de Dieu R.- Jean de Dieu R.-
ny fijerijerena ny reni-trondro hoampiterahana, ny fanomanko- mence à suivre de près l’évolution de ses géniteurs, il pré- Solontenan’ny Sampandraharahan’ny Jono- Représentant du Service des Pêches de Betafo
manana ny tany hanaovana azy. Eny hatramin’ny toerana hi- pare la parcelle de ponte voire les parcelles destinataires des Betafo
vantananan’ny zana-trondro aza. alevins. Dans le district de Betafo, la pisciculture est
Etsy ankilany, mitaraina ombieny ny mpiompy amin’ny fisian’- D’autre part, beaucoup de producteurs ont signalé la perte Efa zatra amin’ny fiompiana trondro amin’ny toe- une activité ancienne. La disponibilité en eau expli-
ny halatra tato ho ato noho ny filàna ara-bola amin’ny fety de leurs géniteurs au champ, des vols causés par des be-
isan-karazany angamba? Kanefa tsy atao hampihemotra iza- rana misy rano ny tantsaha eto Betafo. Maro que également que cette activité soit aussi bien
soins urgents d’argent en ces temps de festivités sociales,
ny noho ny maha-asa fivelomana sy fianteherana mandritra ny karazana ny trondro ompian’izy ireo amin’izany: développée ici. Mais beaucoup de paysans prati-
peut-être? Pourtant, malgré les pertes, les producteurs ne
maitso ahitra ny fiompiana trondro. ny karpa, ny tilapia sy ny trondro gasy. quent encore des techniques traditionnelles, pour
baissent pas les bras en sachant que l’activité de production
Mitohy ny asa fikarohana manodidina ity fiompiana ity mba d’alevins constitue la principale source de revenus en pé- Ny ezaka miandry dia ny fanentanana ireo lesquelles différentes espèces de poissons (carpe,
ahitana ny lesoka ka ahafahana mitondra fanatsarana hatrany riode de soudure. tantsaha mpiompy trondro na ny an-dobo na ny tilapia, trondro gasy) sont élevées dans une même
hatrany amin’ny fotoam-pamokarana isan-karazany. Ny asa Les expérimentations piscicoles en période froide continuent an-tanimbary mba hifidianan’izy ireo toerana azo parcelle.
fikarohana ririnina no efa an-dalana izao. avec le réseau de paysans expérimentateurs. Après une pé- antoka (amin’ny fahandriam-pahalemana,…). Des efforts à faire
Rehefa azo àry ny vokatra dia vain-dohan-draharaha koa ny riode de grossissement, quand les produits sont disponibles, Des actions de sensibilisation doivent être
famarotana azy toa ny vaovao entin’ny kaoperativa FIFIMPA- l’écoulement pose parfois de problème. Mais ce n’est pas le Ireo mpiompy ireo dia tokony hofanina mba ho menées auprès des pisciculteurs pour leur permet-
VA amintsika etoana. cas, apparemment, pour la Coopérative FIFIMPAVA, quel est tonga matianina amin’ny fiompiana ary ny tre de choisir des sites plus appropriés à la produc-
Ao Toamasina kosa, sampam-piofanana vaovao no hoatsan- leur secret? famokarana zana-trondro. tion de poissons et améliorer les techniques d’éle-
gana. Mikendry ny fahatsaran’ny asa tontolo ambanivohitra ny A Toamasina, un nouveau centre de formation va être créé Noho izany dia tokony hifanaraka amin’ny zava- vage.
CFFTA amin’izany. par MFR. Vous verrez le détail de la mission du CFFTA dans misy ny tekinika omena ireo tantsaha mikasika ny La réalisation de formations sur la production
Malaza koa ny FIER-MADA, nitondra inona ho an’ny mpan- ce journal. fiompiana trondro. Manaraka izay, ny filàna sy ny d’alevins permettrait d’améliorer la disponibilité en
dray anjara izy ity? La Foire annuelle FIER-MADA fût un succès pour l’organisa- fitadiavana ny zana-trondro dia tokony hitodika alevins pour les grossisseurs.
Eto am-pamaranana, manana aingam-panahy hafa kely ny teur. Du côté des participants, qu’est ce qu’elle a pu leurs any amin’ny kaoperativa misahana ny fivarotana Toute demande en alevins devrait être adres-
avy ao Ankazomiriotra ka entiny amintsika ato izany hanenta- apporter? ny zana-trondro. sée à une association ou une coopérative produc-
nana tahaka ny mahazatra. Et comme fin de page habituelle, nous vous réservons un I Betafo any aoriana any dia inoana fa ho tonga trice afin de limiter la pêche des alevins de carpes
poème d’Ankazomiriotra sur quelques lignes de sensibilisa- ho fitaratra amin’ny famokarana zana-trondro ary issus des différents lacs du district.
Mazotoa mamaky Tompoko. tion.
afaka mamaly ny filàna zana-trondro manodidina Perspectives d’avenir
ny Faritra Vakinankaratra. Betafo est déjà réputée pour la production
Bonne lecture.
d’alevins. Si cette activité se développe, la com-
mune pourrait fournir tous les grossisseurs des
communes environnantes.

M.Daniel, un paysan expérimentateur,


tenant dans sa main son géniteur de deux

NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13 -2- Aogositra 2009 Aogositra 2009 - 11 - NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13
LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13 Aogositra 2009 Aogositra 2009 LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13
FIARAHA-MIASA PARTENARIAT MIZARA PARTAGE
CFFTA: Tatitra momba ny fizarana voalohany amin’- Efa mandeha ny fikarohana mandritra ny
ny fananganana azy CFFTA: Compte rendu de la 1ère Phase Les expérimentations de contre saison
APDRA de création vanim-potoana ririnina sont en cours
Ao anatin’ny fananganana ny Ivon-toerana Fa- APDRA APDRA APDRA
nofanana ireo mpampiofana sy teknisianina ara- Dans le cadre de la mise en place du « Centre de Ny fijerena ny hakitrokin’ny trondro nandritra ny ririni- L’an passé, les expérimentations menées lors de la
Formation des Formateurs et des Techniciens agrico- na no natao fikarohana tamin’ny taona lasa. Samy hafa ny période de contre saison avaient pour thème la densité
pambolena (CFFTA), nanasa ny mpisehatra rehetra
les » (CFFTA) dans la Région Atsinanana, MFR (Maison vokatra hita tamin’ireo mpiompy na dia miadana aza ny fitom- d’empoissonnement. Ces expérimentations avaient mon-
miasa amin’ny tontolo eny ambanivohitra ny MFR. Ny
Familiale Rurale) a invité tous les acteurs du développe- bon’ny trondro amin’ny ankapobeny noho ny hatsiaka. Amin’i- tré des résultats différents pour chaque pisciculteur, ainsi
tanjon’ny fivoriana dia ny hananganana ny komity mpi- ty taona ity kosa, misy fikarohana roa eo amin’ny fomba fana- que des croissances globalement faibles des carpes dues
ment rural à participer au comité de pilotage le jeudi 06
voy mandrafitra izany ivon-toeram-pampiofanana izany. lehibeazana trondro mandritra ny fotoana mangatsiaka mitohy aux faibles températures. Cette année, deux études
août à la DREN (ex-CAPR) - Toamasina.
Natao ny Alakamisy 06 Aogositra lasa teo ny fivoriana Historique amin’ny mafana, nanomboka ny faramparan’ny volana jiona concernant l’élevage des poissons durant l’hiver poursui-
tao amin’ny DREN (CAPR taloha) – Toamasina. MFR est une institution française qui travaille teo. vi en saison chaude, ont été lancées à la fin du mois de
Tantara fohy dans le développement rural. Elle est à Madagascar de- Tsy àry namidy avokoa ny trondron’ireo mpiompy ao juin.
Ny MFR dia fikambanana miasa amin’ny tontolo puis 10 ans. Le CFFTA de Tamatave est le 12ème centre Betafo ny volana jiona teo. Atoby amin’ny toerana voaomana Pour certains pisciculteurs de
ambanivohitra izay manana ny foibeny any Frantsa. Efa mis en place par MFR. Elle appuie les savoir-faire ireo trondro madinika mandritra ny fo- Betafo, tous les poissons n’ont pas été
misy folo taona no niasany eto Madagasikara amin’izao paysans en organisant des formations sur l’agriculture toana mangatsiaka. Matetika no hita ity vendus à la fin du mois de juin. Les
fananganany ny ivon-toeram-piofanana faha-12 izao. aux familles rurales. fanao ity indrindra fa ho an’ireo plus petits poissons sont stockés durant
Manome lanja manokana ny fianakaviana eny Plusieurs acteurs œuvrent pour le développe- mpanao voly avotra. Rehefa la période froide et seront réintroduits
ambanivohitra izy satria ny fiofanana dia natao hamaly ment rural à Madagascar : l’Etat, les différentes ONG, manomboka ny volana oktobra no alefa dans les parcelles de riz en octobre afin
les associations, les Organisations Paysannes, mais aus- eny an-tanimbary izy mba hitohy ny
ny hetahetan’izy ireny amin’ny lafiny fambolena sy de poursuivre le grossissement. Au
si des entreprises. Pour mener à bien les différents pro- fanatavezana. Mandritra io fotoana
fiompiana. jets, ces acteurs engagent des techniciens. Une fois sur cours de cette période, la principale
Maro ny mpisehatra miasa eny Ambanivohitra mangatsiaka io dia ny halatra trondro no contrainte durant le stockage est le vol.
le terrain, certains techniciens éprouvent des difficultés
toy ny Fanjakana, ny sehatra tsy miankina, ny olana misy eo amin’ny mpiompy. Na Pour les pisciculteurs qui possèdent des
à jouer le rôle d’intermédiaire entre la population rurale,
Fikambanana isan-karazany, ny orinasa, ny seham- izany aza anefa, mora kokoa ho an’ireo rizières proches des habitations, il est
l’employeur et les autorités, comme par exemple com-
pampiarana samihafa toy ny MFR,….Manana muniquer un savoir faire à une population ou encore se
mpiompy trondro manana tanimbary facile de surveiller les poissons. Mais
teknisianina na mpanolo-tsaina ara-pambolena ireto présenter comme représentant des paysans auprès des akaikin’ny trano ny manara-maso ny ceux-ci pratiquent également des cultu-
farany mba hanatratrarany ny tanjony. Etsy andaniny, autorités. La réussite des différents projets est entre fiompiany. Mandritra ny fotoana res de contre saison. Durant l’hiver, du
autre basée sur la compétence des techniciens. Pour mangatsiaka anefa, noho ny hafanana fait des températures basses, la fertilisa-
misedra olana ny teknisianina na mpanolo-tsaina ara-
améliorer ces compétences, un renforcement de capaci- ambany dia tsy tsara loatra ny asan’ny tion est moins efficace. Est-il utile alors
pambolena rehefa eny an-tsaha. Mitranga izany eny
té sur les connaissances générales et techniques mais fanamasahana. Mipetraka noho izany ny d’apporter du fumier pour fertiliser
amin’ny asa fanelanelanana ny tantsaha, ny fanontaniana : Ilaina ve ny mitondra
également une expérience professionnelle plus consé- l’eau de la rizière alors que cette fertili-
mpampiasa azy ary ny Fanjakana. Hita ihany koa eo zezika eny an-tanimbary hanamasahana
quente sont nécessaires. sation pourrait être utilisée pour le ma-
fampitana ny fahaizany any amin’ny olona kendreny. Financement ny rano raha toa ka mety azo raîchage ?
Miankina betsaka amin’ny traikefa ananan’ny Dans le cadre du programme de coopération dé- hampiasaina amin’ny voly hafa izany ? Les autres pisciculteurs sont contraints
Teknisianina na Mpanolo-tsaina ara-pambolena anefa centralisée avec la Région Atsinanana, le Conseil Régio- Tsapa ihany koa fa voatery ireo Pesage lors de l’empoissonnement des de stocker leurs poissons dans de petits
ny fanatratrarana ny tanjon’ny tetikasa. Ilaina noho nal de la Basse-Normandie soutient financièrement la mpiompy trondro mametraka ireo tron- parcelles d’expérimentation—juin 09 étangs proches des maisons ou difficile
izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao mise en place du CFFTA. drony anaty dobo kely akaiky trano na d’accès. Les densités d’empoissonne-
Famatsiam-bola Personnes présentes amin’izay toerana saro-dalana. Voafetra ment élevées et les faibles températures limitent alors la
Ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny Faritra Nombreuses sont les personnes qui ont répon- ny fitombon’ny karpa eny amin’ireny toerana ireny noho izy croissance des carpes.
Atsinanana, ny Mpanolo-tsaina ny Faritra Basse- dues à l’invitation : représentants de l’Etat, du MAEP, de tery sady be an-toerana ary miaina amin’ny vaninandro man- Pour ces deux stratégies d’élevage (stockage en
Normandie dia nanaiky ny hanampy ara-bola ny la Région Basse Normandie, des ONG (APDRA, Saint gatsiaka. Misy àry ny fikarohana natao ho an’ireo fomba étang ou en rizière durant l’hiver), deux études ont été
Gabrielle, ODDIT,…), d’association paysanne, de l’UNM- fiompiana roa ireo (na an-dobo na an-tanimbary) mandritra ny lancées. La première est une étude des pratiques de stoc-
fametrahana ny Ivon-toerana (CFFTA).
FRM, du Campus paysan, des techniciens, ou encore des ririnina.
Olona tonga nanatrika ny fivoriana enseignants chercheurs. kage et de grossissement poursuivi dans le riz lors de la
Maro ireo olona namaly ny antso : Solon-tena Voalohany, fandalinana ny fomba fiompy amin’ny saison chaude. Elle vise à décrire précisément ce cycle
Discussion et échanges
avy amin’ny Fanjakana (Sekretera Jeneraly ny Faritra fitehirizana hatrany amin’ny fanatavezana trondro an- afin de pouvoir y apporter d’éventuelles améliorations.
Plusieurs thèmes ont été abordés durant la ré-
Atsinanana, ny Solon-tenan’ny l’UPDR/MAEP, ny union : le profil des formateurs du centre : des person-
tanimbary mandritra ny fotoana mafana. Rehefa fantatra Pour cela, les croissances des poissons et les pratiques
Mpamatsy vola, ny Sehatra tsy miankina (APDRA, nes qualifiées et possédant une expérience de terrain, le mazava izany dia azo itondrana fanatsarana. Mpiompy trondro d’élevage seront suivies chez deux pisciculteurs expéri-
Saint Gabrielle, ODDIT,…), ny Fikambanana Tantsaha, type de formations mises en place (une formation pour sady mpikaroka roa no manao fanandramana momba io asa io mentateurs (Voir article – p.12).
ny UNMFRM, ny Oniversiten’ny Tantsaha, ny les formateurs et une formation pour les techniciens (Lahatsoratra– p.12). La deuxième expérimentation a pour objectif d’étudier
comprenant une partie pratique plus conséquente) Faharoa, fijerena ny fiantraikan’ny fanamasahana eo l’effet d’un apport de fertilisants lors de la période froide
Teknisianina mpisehatra ny eny Ambanivohitra, ny
Sur la formation, divers modules seront proposés aux amin’ny fitombon’ny karpa mandritra ny fotoana mangatsiaka, sur la croissance des carpes durant la recherche ainsi que
Mpampianatra/Mpikaroka,…
étudiants : Marketing et vente, Andragogie (pédagogie sy ny akon’ny fanamasahana eo amin’ny voka-bary sy ny sur les rendements de riz et de poisson durant la saison
Hevitra nivoaka nandritra ny fifanankalozana vokatra trondro mandritra ny fambolem-bary. Nozaraina roa rizicole. Pour cela, chacun des pisciculteurs expérimenta-
pour adultes), Expérimentation, Montage et suivi de
Maro ny hevitra nivoaka nandritra ny projet, Cartographie, Biologie végétale, Biologie ani- ny tanimbarin’ny mpiompy/mpikaroka hanatanterahana izany. teurs a séparé l’une de ses rizières. D’un côté, l’eau est
fivoriana :ny famaritana ny mpianatra azo raisina, ny male, Pisciculture, Santé et alimentation animale,… Amasahana amin’ny zezik’omby ny voalohany ary tsy fertilisée à l’aide de fumier de zébu et de l’autre, aucune
tolo-kevitra momba ny taranja hianarana toy ny varotra, Enfin, des propositions sur la durée et le rythme itondrana fanamasahana ny faharoa. fertilisation n’est apportée.
fahaizana mampianatra olon-dehibe, ny famoronana/ de l’alternance seront faites aux participants pour en- Natao mitovy avokoa na ny hakitroka na ny fiavian’ny trondro Pour pouvoir comparer les résultats des participants, la
fikarohana, ny fananganana tetikasa, ny fanamboarana suite être validées. La représentante de l’UPDR/MAEP mba hahafahana mampitovy ny vokatrin’ny fikarohana eo même densité d’empoissonnement a été appliquée sur
sarin-tany ara-teknolojika, ny biolojian’ny zava-maniry doit encore se renseigner auprès des responsables de la amin’ireo mpiompy trondro telo hanaovana ny fikarohana. toutes les parcelles et les poissons introduits sont de
sy ny biby, Siansan’ny fambolena sy fiompiana formation agricole du MAEP, sur les démarches à suivre Angonina ny trondro amin’ny fiafaran’ny volana même origine chez les trois pisciculteurs.
(fiompiana trondro, fahasalamana sy fanamboarana pour obtenir l’accréditation et la reconnaissance du Aogositra mba hahafahana manomana ny tanimbary. Avoaka
CFFTA par l’Etat. A la fin du mois d’août, les poissons se-
sakafon’ny biby fiompy,…). Hodinihana ny faneken’ny amin’ny gazety manaraka eto ihany ny vokatr’ireo fikarohana
ront récoltés afin de préparer les rizières. Les premiers
Fanjakana ny CFFTA. ireo.
résultats seront présentés dans le prochain numéro.
NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13 -10 - Aogositra 2009 Aogositra 2009 -3- NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13
LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13 Aogositra 2009 Aogositra 2009 LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13
FANTARO, OMANO MIALOHA COMPRENDRE ET ANTICIPEZ FIARAHA-MIASA PARTENARIAT
Préparation Dans le monde rural, la production FIFIMPAVA: TOBI-
TOBI-PAMAROTANA FIFIMPAVA : UN DEUXIEME POINT
de des alevins est une source de revenus FAHAROA NY AO MAHAZOARIVO DE VENTE SUR ANTSIRABE
la reproduc-
non négligeable durant la période de RAKOTOSON Henri RAKOTOSON Henri
tion des
Filohan’ny Kaoperativa FIFIMPAVA Président de la Coopérative FIFIMPAVA
carpes— soudure
Ranaivo et Ramahazomanana Pierre JL, Fkt Ambohitsara
sa femme- Randriamahazomanana Toussaint, Fkt Andriamasoan- Mandroso hatrany sady miezaka manatona ny mpanji- La demande en poissons frais est croissante. Pour
dro. fa ny FIFIMPAVA. Nisokatra ny tobi-pamarotana faha- satisfaire ses consommateurs, FIFIMAPAVA a ré-
roa ao amin’ny Fokontany Mahazoarivo– Antsirabe. cemment ouvert un nouveau point de vente.
La préparation des rizières de riz précoce a débu-
Ny 26 jolay 2009 no nanomboka niasa ny tobim- Un nouveau point de vente de poissons a été ouvert
té depuis le mois d’août.
pamarotana trondro naorin’ny FIFIMPAVA ao amin’ny le 26 juillet dernier par FIFIMPAVA dans le Fokonta-
Celles-ci accueilleront les ny de Mahazoarivo. Il a pour objectif de satisfaire
Fokontany Mahazoarivo Atsimo.
alevins à la suite du pre- Misokajy telo lehibe ny tanjona dia ny fanomezana les consommateurs d’Antsirabe et des alentours en
mier sarclage. Par rapport
Eny ambanivohitra, loharanom-
loharanom-bola à l’année passée, les dates
fahafaham-po ny mpanjifa amin’ny fanamorana ny proposant du poisson à un prix raisonnable et de
fahafaha-mividy ho an’Antsirabe sy ny manodidina, commercialiser des poissons issus de la pisciculture.
ho an’ny asa mivaingana ny de préparation ont été un ny fampitomboana ny vokatra amin’ny alalan’ny Le bureau de la coopérative a été transféré à Maha-
fampiterahana trondro peu avancées. Lors de la fiompiana an-dobo sy an-tanimbary fa tsy ny zoarivo. Le point de vente est plus spacieux que ce-
Tonga ny volana Aogositra, samy mihetsiketsika campagne 2008-2009, la fanaratoana ihany ary ny fampiroboroboana ny seha- lui d’Andranomadio, cela permet d’accueillir les
manomana sahady ny fampiterahana ny mpiompy tsirairay clientèle a été satisfaite et pihariana trondro. membres, les partenaires et d’archiver les différents
na dia eo aza ny hasomparana isan-karazany ataon’ny les demandes pour cette Ho an’ny fananana trano birao indray dia mba documents de la coopérative.
mpangalatra. « Asa efa fanao ny fampiterahana ka miroso année sont plus importan- ahafahana mifanerasera amin’ny mpisehatra rehetra
La vente paraît satisfaisante...
hatrany izahay na eo aza ny olana ». tes. La mise en place de ( ny mpikambana, ny mpiara-miombon’antoka,
Efa nanomboka ny volana aogositra ny fanomanana ny En comparaison avec le point de vente d’Andrano-
l’aménagement d’approvi- fametrahana tahirin-kevitra isan-karazany,…).
tany hasiana vary aloha sy ny hivantanan’ny zana-trondro madio, les volumes de ventes s’annoncent satisfai-
sionnement en eau du hahafa--po ny tsena...
Tahaka ny hahafa
hoalehibeazina rehefa vita ava voalohany ny vary. sants, bien qu’aucune publicité n’ait été faite. Ac-
marché d’alevins est l’une Hatramin’izao dia tsy mbola nisy dokam-barotra natao
Voamarika fa lasa aloha ny fanomanana tamin’ity taona nefa efa mifanahatsahana sahady amin’ny lanjan’ny tuellement, jusqu’à 20 kg de poissons sont vendus
des causes principales de
ity. Be mantsy ny kaomandy avy amin’ireo olona nofanina trondro lafo eny amin’ny toeram-pivarotana eny par jour. A partir du mois de novembre, après la
tamin’ny fanalehibeazana raha ho an’ireo mpamokatra ao cette satisfaction : les ale-
Andranomadio ny ao Mahazoarivo. Izany hoe : 20kg réouverture de la pêche, la coopérative espère com-
Betafo no resahina. Anisan’ny nampisondrotra ny vins sont en bonne santé
isan’andro eo ho eo raha hahalafo hatrany amin’ny mercialiser jusqu’à 100 kg de poissons par jour.
kaomandy ny fahafaham-pon’ireo mpividy tamin’ny taon- et restent vigoureux. Mais l’augmentation de la de-
100 kg isan’andro no andrasana manomboka ny Contrairement aux ventes de poissons marins et de
dasa. Nahazo zana-trondro salama tsara sy mavitrika izy mande en alevins est aussi la conséquence de l’aug- poissons séchés, la Coopérative ne rencontre pas de
ireo noho ny fisian’ny foto-drafitr’asa famatsiana rano ary volana novambra fisokafan’ny jono.
mentation du nombre de paysans pratiquant le riz pré-
ny fiakaran’ny isan’ny tantsaha manao vary aloha. Tsy mbola misy ny olana hatramin’izao na dia eo aza difficulté pour écouler ses produits. Les consomma-
coce. teurs préfèrent acheter du poisson frais même si
Mipetraka ho olana hatramin’izao dia ny ireo mpivarotra trondron-dranomasina lena sy trondro
Cependant, depuis le mois de juillet, les pisci-
fahateren’ny toerana hitahirizana sy ny mpangalatra ka maina. Samy hafa be mantsy ny vidiny ka tian’ny son prix est plus élevé.
culteurs rencontrent de grands problèmes face aux vols
mahia ny reni-trondro. Ny tapaky ny volana septambra mpanjifa ihany ny trondron-dranomamy lena na Les prochains objectifs de FIFIMPAVA sont l’acquisi-
des géniteurs, que ce soit en étang de stockage ou en
izao no manomboka ny fampiterahana trondro ao amin’ny somary lafo aza. tion d’une vitrine réfrigérée et l’ouverture d’autres
rizière. Dans un Fokontany du nord de Betafo, 2 à 4
distrikan’i Betafo- Antsirabe II, ka tsy mifarana raha tsy ny Mbola mitohy hatrany ny fitadiavana vata
étangs peuvent être pillés en une nuit et plusieurs per- points de vente.
volana febroary. Efa samy nanomana hatramin’ny taom- fampangatsiahana fitahirizana sy ny fampitomboana
pamokarana farany lasa teo ny tsirairay. Reni-trondro roa sonnes s’en plaignent. Malgré ce problème, les pisci-
ny isan’ny tobim-pamarotana FIFIMPAVA.
farafahakeliny no hampiterahana isam-pianakaviana. Nefa culteurs ne se découragent pas. Mais il est possible que Ouverture du bureau de l’APDRA à
kosa misy ny manana hatrany amin’ny 10 isa ny ces nombreux vols aient des répercussions sur la produc-
fianakaviana sasany. Tsy olana ny fanomanana satria efa tion et le prix des alevins. Hisokatra ny biraon’ny APDRA any Toamasina
samy nampihatra ny fiofanana fisafidianana ny reni- Dans le district de Betafo, la reproduction des car- Toamasina En 2008/2009, l’APDRA a mené un projet de
trondro ny mpiompy niara-niasa tamin’ny APDRA pes débutera au cours du mois de septembre. Chacun
hatramin’ny heritaona. Ireo mbola tsy nanao izany kosa s’est déjà préparé à la reproduction. Chaque famille pos- « Recherche action pour le développement piscicole de la Ré-
Ny taona 2008/2009 dia nisy ny fikarohana momba
dia hifidy amin’ireo tahiry rehefa tonga ny fotoana fa samy sède en moyenne deux géniteurs femelles, mais certaines gion Atsinanana ». Les essais de reproduction réalisés avaient
ny fanatsarana ny fiompiana trondro ao amin’ny Faritra
namahana ihany na dia kely aza ny fatra nomena. peuvent en posséder une dizaine. permis de montrer qu’il était possible de produire des alevins
Atsinanana natao’ny APDRA. Nandritra izany fikarohana
Eo ihany koa ny fitohizan’ireo asa ratsin’ ny mpamaky L’an passé, les pisciculteurs du fokontany d’Andria- de carpes dans cette région, mais que pour obtenir une pro-
izany no nanamarinana fa azo atao tsara ny
dobo sy ny tanimbary fitahirizana reni-trondro. masoandro avaient reçu une formation de l’APDRA sur duction conséquente, un contrôle de la température de l’eau
mampanatody Karpa ao Toamasina raha toa ka voafehy
Nanomboka ny volana jolay izany ka hatramin’izao. Ho est nécessaire. Selon les enquêtes réalisées sur les différents
l’alevinage et la sélection des géniteurs. Et depuis, nous ny hafanan’ny rano. Tsapa ihany koa fa tsy ampy ny
an’ny vohitra iray ao avaratr’i Betafo ohatra dia dobo 2 ka marchés de Tamatave, la production de poissons de pêche
appliquons ces conseils. trondro ilain’ny mpanjifa na misy aza ny vokatra trondro
hatramin’ny 4 isan’alina no vaky ary misesy in-droa isan- n’est pas suffisante pour satisfaire la demande locale et beau-
Selon le nombre de géniteurs dont on dispose, plu- an-dranomasina satria miondrana ivelan’ny Faritra
coup de poissons marins sont exportés hors de la Région Atsi-
kerinandro izany. Ireo very trondro kosa dia tsy kivy fa sieurs reproductions peuvent être réalisées durant la pé- Atsinanana ny ankamaroan’izy ireny. Ilaina noho izany ny
miezaka hatrany hanarenana izany. nanana. La pisciculture pourrait donc permettre d’augmenter la
riode de ponte. Ainsi, la production d’alevins permet de fanamaroana ny isan’ny mpiompy trondro mba hahamora
Samy manana ny tanjona amin’ny fampiasan’ny production de poissons dans la Région.
développer les autres types de cultures :-la production ny tolotra. Ankehitriny, efa tonga amin’ny fahataperany
tantsaha ny vola ao amin’ny toeram-pamokarana ireo La phase pilote touche maintenant à sa fin. L’APDRA
d’alevins de septembre et d’octobre assure les dépenses io andiany voalohany io.
fotoana fampiterahana ireo: ny fampiterahana mandritra installera prochainement un bureau à Tamatave, dans les lo-
pour le repiquage et le sarclage du riz précoce mais aussi Mivelatra kokoa ny asan’ny APDRA amin’ny
ny septambra sy oktobra no miantoka ny fanetsana sy ny caux du FOFIFA, dans le quartier de Mangarano. Ainsi, un
la préparation des parcelles de riz de saison et des cultu- fanohizana ny asa. Hisy fiaraha-miasa mivantana
fiavana ny vary aloha sy vary vaky ambiaty ary ny voly technicien de l’APDRA sera présent en permanence, afin d’as-
miaraka amin’ireo mpiompy trondro. Mba hampiroborobo
am-bohitra, ny fampiterahana volana novambra sy res sur tanety;- la reproduction des mois de novembre et surer un suivi régulier des actions menées dans la zone. La
ny fiompiana trondro sy hisian’ny asa mitohy ary ny
desambra, hikarakarana ny voatabia mandimby ny vary décembre permet de couvrir les dépenses liées à la coordination des activités, financées par la Région Basse Nor-
fanaraha-maso akaiky ireo mpahazo tombotsoa dia
aloha, ny ava vary afara,… Ny fampiterahana ny volana culture de tomate qui suit le riz précoce, et le sarclage du mandie, sera assurée par les chefs de projets du bureau d’Ant-
hametraka birao eto Toamasina ny APDRA . Hisokatra tsy
janoary ka hatramin’ny volana febroary indray dia efa riz tardif. sirabe. Les nouvelles activités débuteront au mois de septem-
ho ela izany ao amin’ny toerana misy ny FOFIFA ao
hitsinjovana ny ririnina, hanomanana asa lehibe La production de janvier et de février assurera les dé- bre. Elles concerneront un appui à la production d’alevins ainsi
Mangarano. Marihina etoana fa ny Faritra Basse
(ohatra :fanorenana trano). penses de la période hivernale et les travaux de cons- qu’au grossissement.
Normandie ao Frantsa hatrany no namatsy ara-bola izao
truction (maison,…). tetikasa izao.

NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13 -4- Aogositra 2009 Aogositra 2009 -9- NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13
Aogositra 2009 LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13 Aogositra 2009 LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13
TONTOLON’NY ASA MAHA-TANTSAHA PROFESSION PAYSAN TONTOLON’NY ASA MAHA-TANTSAHA PROFESSION PAYSAN
FIER-
FIER-MADA: Fahombiazana tanteraka FIER
FIER--MADA: Succès du stand de Fanomanana ny fotoam-
fotoam-pamarotana Préparation de la Campagne de
ho an’i APDRA sy ny FIFIMPAVA l’APDRA et FIFIMPAVA zana-
zana-trondro 2009-
2009-2010 vente d’alevins 2009-
2009-2010
RAMAHAZOMANANA Pierre Jean Louis RAMAHAZOMANANA Pierre Jean Louis
Hetsika izay fanao isan-taona nanomboka ny taona Mpikambana ao amin’ny komity mpitantana ny Membre du Comité Représentant des Usagers de
Du 5 au 9 août dernier s’est déroulée la Foire Inter-
1999 ny « Foire Internationale de l’Economie Rurale à famatsian-drano l’eau
nationale de l’Economie Rurale à Madagascar (FIER-
Madagascar » na ny atao hoe FIER-MADA. Tao amin’ny Betafo Betafo
MADA) au CC ESCA, dans le quartier d’Antanimena, à
Antananarivo. La 11e édition de cette foire avait pour Ho avy tsy ho ela ny fotoam-pampiterahana karpa ao
thèmes « le respect mutuel et les innovations ». amin’ny kaomina ambanivohitra Betafo. Samy La période de reproduction des carpes arrive bien-
L’APDRA et la Coopérative FIFIMPAVA (financée par miezaka mikarakara ny tsirairay na dia misedra olana tôt dans la commune rurale de Betafo. Chaque pro-
SAHA) ont pu y présenter leurs activités. aza izy ireo. Efa manomboka manomana ihany koa ducteur se prépare à cela même s’il rencontre des
« Cette participation au FIER-MADA est pour nous ny taom-pamarotana zana-trondro ny birao ao problèmes en ce moment. Les membres du Comité
une expérience nouvelle. La coopérative FIFIMPAVA amin’ny komity mpampiasa ny famatsian-drano. de l’Usagé de l’Eau au marché des alevins s’acti-
n’a que deux ans d’existence, mais nous participons vent aussi sur la préparation de la campagne de
déjà à une telle foire », commente le président de la Na eo aza ny olana amin’ny halatra izay mitran- vente.
coopérative. « Cette 11è édition de FIER – MADA a ga aty amin’ny tontolo ambanivohitra dia tsy mahasa-
été l’occasion de rencontrer des paysans, de parta- kana ny mpiompy sy ny Komity mpitantana ny foto- Bien qu’il y ait des problèmes de vols dans le
ger des expériences et d’échanger des conseils ». drafitr’asa famatsian-drano ao Betafo amin’ny firosoa- district de Betafo en ce moment, les pisciculteurs
Pour FIFIMPAVA les objectifs de cette participation na any amin’ny famokarana zana-trondro izany. Sain- ne se découragent pas mais vont toujours de l’a-
sont atteints : Faire connaître la coopérative FIFIM- gy azo antoka fa hisy fiantraikany amin’ny vokatra sy vant, il en est de même pour le CRUA. Mais on
PAVA—Rechercher de nouveaux partenaires - ny vidiny io trangan-javatra io amin’ity tsena miditra peut déjà prévoir que cette année, ces ennuis au-
Rechercher de nouveaux marchés. ity. ront des répercussions sur la production et le prix
Ny fitsidihan’ireo olo-manan-kaja– aogositra 09 des alevins.
Dans le domaine des ressources halieutiques, Ho an’ny komity mpitantana ny fanajariana
La visite des officiels— août 09 manokana dia efa lany ny fe-potoana iasan’ny birao En ce qui concerne le CRUA, le mandat des
l’APDRA et FIFIMPAVA ont répondu aux attentes des
visiteurs. Pour l’occasion, l’équipe APDRA/FIFIMPAVA am-perin’asa ary tokony havaozina. Tanteraka membres de bureau du Comité touche à sa fin. Le
CC ESCA Antanimena no nanaovana ity andiany faha- avait installé l’écloserie mobile ainsi qu’un aquarium tamin’ny 17 aogositra 2009 teo ny fivoriana renouvellement de ces personnes est de rigueur
11 ity, ny 5 ka hatramin’ny 9 aogositra lasa teo. fanomanana ny fifidianana ny komitin’ny fanajariana pour tout le bureau. Dans ce sens, une réunion
contenant des poissons vivants.
« Fifanajana, famoronana ary fanavaozana traik’efa niaraka tamin’ny solotenan’ny birao mpitantana, ny s’est tenue au CIRDR de Betafo le 17 août 2009
Le FIER-MADA a été l’occasion de nombreuses
mitondra amin’ny fampitomboana ara-toe-karena mi- APDRA, ny kaomina Betafo ary ny CIRDR. Ny 17 dernier, composée des membres de CRUA, de
rencontres : des organismes oeuvrant pour le déve-
rindra » no loha-hevitra noraisin’ny mpikarakara ta- septambra 2009 amin’ny 9 ora kosa ny fivoriam-be l’APDRA, du représentant de la mairie et du CIRDR.
min’ity taona ity. Ny ONG APDRA sy ny mpiara- loppement rural (FTM/CPM, PPRR, JICA, CSA,
MAEP…), mais aussi de nombreux pisciculteurs à la ho an’ny mpivarotra zana-trondro rehetra tsy L’assemblée générale des vendeurs d’alevins sans
miombon’antoka aminy, ny kaoperativa FIFIMPAVA exception est fixée pour le 17 septembre 2009 à 9h
recherche de conseils, d’appui technique ou encore ankanavaka izay mpampiasa ny fanajariana, ao
izay tohanan’i SAHA Vakinankaratra no nisalahy nita-
d’alevins et de géniteurs. amin’ny biraon’ny CIRDR ihany (akaikin’I à la salle de réunion du CIRDR (près du lac Tata-
zona trano heva iray. Traikefa vaovao ho an’ny FIFIM-
La majorité des visiteurs étaient originaires des Tatamarina). marina).
PAVA ny fandraisana anjara tamin’ny FIER-MADA
régions Analamanga et Alaotra Mangoro, dans les- Koa manasa sahady antsika mpivarotra zana- Ainsi, dore et déjà, nous invitons tous les vendeurs
2009. Vao roa taona monja mantsy no nisiany izao
quelles l’APDRA n’intervient pas. L’APDRA a donc trondro nahazo tombotsoa tamin’ny foto-drafitr’asa des alevins bénéficiaires de l’aménagement, à cette
mandray anjara amina foara avo lenta izao. Nahafa-po
ny kaoperativa ity fandraisana anjara ity. Ny tanjona proposé à ces visiteurs de leur fournir des fiches izahay ao amin’ny komity, handray anjara amin’izany réunion car l’ordre du jour sera l’élection des nou-
tamin’ity indray mitoraka ity dia ny:fampirantiana ny techniques sur le grossissement et la production d’a- fifidianana izany. Misokatra ankalalahana ny veaux membres de bureau du CRUA. Les candida-
maha-FIFIMPAVA-fikarohana mpiara-miombon’antoka- levins de carpe. firotsahana ho fidiana. tures sont ouvertes à tous.
fitadiavana lalam-barotra. Manampy izay dia eo am-panomanana ny S’associe à ce projet, la perspective de créer la
Naranty tao ny fomba famokarana zana-trondro fananganana vondrona ara-panjakana ny komity coopérative des usagers de l’eau du marché d’ale-
amin’ny fomba artifisialy. Ity farany dia entina De nouveaux recrus à l’APDRA mpitantana ka ny kôperativa no endrika eritreretina vin de Betafo.
mamokatra zana-trondro amin’ny teknôlôjia vaovao amin’izany.
ary azo afindrafindra toerana niaraka tamin’ny
akarioma.
Du fait de l’extension des zones d’action de l’APDRA
Ho an’ny FIFIMPAVA, ity fier-mada ity dia nahafahana et de la mise en place d’un bureau à Fianarantsoa et
nahafantatra ny traik’efan’ny tantsaha hafa mpandray Tamatave, deux nouveaux techniciens ont été
anjara tao amin’ny foara sy ireo tantsaha mpitsidika. récemment embauchés pour renforcer
Nohamafisina ny fifanakalozana teo amin’ny samy l’équipe d’Antsirabe.
tantsaha, na ny samy mpisehatra. Nahafahana
ANDRIAMAROLAZA Rija, 26 ans, a pris
nisintona lesona ihany koa ny paik’ady hampiharin’ny
vondrona tantsaha hafa miara-miasa sy mpiara- place au sein de l’équipe le 15 juillet dernier.
miombona. Auparavant, Rija travaillait dans une entreprise
Hita àry izany fa toerana iray nahafahana agricole d’Antananarivo, en tant que responsable
mifanerasera amin’ireo miasa amin’ny fampandrosoana technique d’une exploitation.
ny eny ambanivohitra, indrindra indrindra amin’ny
Mi-août, FANOMEZANTSOA Nantenaina Patrick a
fiompiana trondro ny FIER-MADA. Anisan’ireo
mpandray anjara ny FTM/CPM, ny PPRR, ny JICA, ireo rejoint l’APDRA. Il étudiait à l’ASJA (Athénée Saint
CSA, ny solotenan’ny MAEP… Joseph Antsirabe), dans la spécialité
Tsy vitsy ihany koa ireo tantsaha mpiompy avy lavitra Technologie Agricole.
tonga nanatona ny APDRA toy ny avy any amin’ny Ces deux nouveaux techniciens travailleront sur la
Faritra Alaotra Mangoro sy Analamanga. Omen’ny Région Vakinankaratra.
APDRA ireo toro-hevitra teknika araka ny
fangatahany avy izy ireny.
NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13 -8- Aogositra 2009 Aogositra 2009 -5- NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13
LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13 Aogositra 2009 Aogositra 2009 LA VOIX DES (RIZI)PISCICULTEURS N°13
TONTOLON’NY ASA MAHA-TANTASAHA PROFESSION PAYSAN TONTOLON’NY ASA MAHA-TANTSAHA PROFESSION PAYSAN
TANY IOMBONANA: Fahavononana PARCELLE COMMUNE: Une volonté de Poisson fumé
Trondro namainina
ny hiara-
hiara-handroso amin’ny alalan’ny réussir ensemble par le biais des Sahondra Georges Vergina
amin’ny setroka
fikarohana expérimentations Sahondranirina Goerges Vergina
Présidente de l’Association Liantsoa
Razanajafy Meltine Razanajafy Meltine Présidente de l’Association Liantsoa
Membre de l’Association Fanantenana II Matériel
Membre de l’Association Fanantenana II Une ou plusieurs barres de fer 4 ou 6 de 1m selon
Mahazina Mahazina Ny fitaovana ilaina
le nombre et la taille des poissons.
Tariby (fer 4 na 6) mirefy 1m miisa maromaro
Mivoatra ho any amin’ny kaoperativa ny L’Association Fanantenana II, après trois années d’ex- 8 barres de fer ou de bois pour la fabrication du
araka ny habetsaky ny trondro tiana hamainina.
fikambanana Fanantenana II rehefa niaraka telo périence, souhaite évoluer vers le statut de Coopéra- support des broches de poissons (la hauteur dé-
Tariby efatra na tsatòka
taona. pend aussi de la taille des poissons).
tive. Talatalana fanamainana trondro
De l’herbe pour la fumaison
Bozaka araka ny habetsaky ny trondro
Tapa-kevitra ny mpikambana fa hiroso amin’ny Préparation
Fomba fikarakarana
fananana iombonana. Nanomboka tamin’ny fanofana Ecailler et éviscérer les poissons- Nettoyer lespois-
Kikisana ny trondro ka esorina ny tsinainy-
tanimbary ny volana jona 2009 izany. sons à sec, à la main ou avec un linge propre
Fafana madio amin’ny tanana na ny lamba fa tsy
Fampiterahana sy fanatavizana trondro ary Fabriquer le support des broches de poissons de la
azo sasana ary alahatra amin’ilay tariby 4 na 6
fikarohana no asa hoatao ao amin’ny dobo façon suivante :
arakaraky ny habeny- Ampidirina eo amin’ny
iombonana. Ny fiaraha-miasan’ny mpikambana no Aligner les poissons sur les broches de fer 4 ou 6
lohan’ny trondro ny tariby ary avoaka eo
anton’izao fampitomboana ny vola tahiry iombonana selon la taille en faisant passer les barres par la
amin’ny sagôgany (sofiny). Ny rambony no atao
hananganana kôperativa ary hanamarihana ny bouche puis les branchies des poissons. Les pois-
ambany -Ny trondro mitovitovy habe sy halava
tanjona. Ny volana jolay no nanomboka ny asa sons se présentent alors la queue vers le bas lors-
no miaraka masahana- Ahahy amin’ny
fanajariana ny tanimbary ho dobo. Efa napetraka que les barres sont placées de façon horizontale.
masoandro mba ho maina tsara na malazolazo,
niaraka tamin’ny tekinisianina ny fandaharan’asa Sécher au soleil durant 2 à 4 heures selon l’enso-
izany hoe rehefa tsy misy rano mitete intsony.
rehetra hampiharina ao. Ny sakafon’ny zana-trondro leillement.
Ora roa ka hatramin’ny efatra araka ny maripana
no loha-hevitra fikarohana nofidiana mba hahalalana Eparpiller les herbes fines sous les broches pour
voajanahary-Apetraka ny tsatoka, atao
ny antony mahafaty azy ireo sy hanatsarana ny produire un feu doux qui conservera les qualités du
milahadahatra eo amboniny ireo tariby efa misy
fitomboan-danjany. Ny volana septambra no poisson. Attention : le feu vif crame la chair des
trondro. Ny sisiny misy ny vombony no
hanomboka hiasa io dobo iombonana io amin’ny poissons. L’apparition de crevasses permettra une
vantanin’ny setroka- Atao ao ambany talatalana
alalan’ny fampiterahana sy ny fikarohana ary Séance de travail d’évaluation des activités du projet , organi- bonne exposition de la chair et indiquera une
ny bozaka manify, afo malefaka, mba ahafahana
hotohizana amin’ny fanatavizana. Ireo no anisan’ny sée avec les bénéficiaires dont l’association Fanantenana II — bonne fumaison.
mitana ny hatsaran’ny nofo-trondro. Kendrena
loha-hevitra tena fitadiavam-bola. Ny mpikambana Laisser ensuite les poissons refroidir sur les bro-
hisy bozaka ny ambanin’ny faritra rehetra.
rehetra no manapaka ny asa atao ao amin’ny dobo ches.
Masahana mandra-pahatongan’ny nofo-trondro
iombonana sy ny fitantanana azy. Les membres de l’association Fanantenana II Avantages
ho mena fify. Ny afo be loatra mety handoro ny
Na misy aza ny fananana iombonana dia samy ont pris la décision d’aménager des parcelles pour réali- Toutes les espèces de poissons peuvent être fu-
nofon-trondro ka mandoko azy ho mainty ohatra
miezaka hatrany ny mpikambana tsirairay hanohy sy ser une production commune. La préparation de cette mées.
ny arina izay hampihena ny fahazotoan-komana-
hanitatra ny fiompiana ao amin’ny toeram- parcelle a débuté au mois de juin. Différentes activités Le poisson fumé peut être conservé durant 3 mois.
Masaka tsara ny trondro
pamokarany manokana. Izany no hoatao dia mba sont prévues : production d’alevins, grossissement rehefa mitriatra ny hodiny,
hahafahan’ny tsirairay mampihatra izay tekinika mais également travaux de recherche. La production miseho ny ati-nofony ary
notovozina eo amin’ny fitantanana fanaony isan- permettra d’alimenter la caisse de l’association pour la mivadika ho volom-bolamena
taona sy ny tombotsoa azo avy amin’ny fananana création de la coopérative, mais l’objectif de ces parcel- ny hodiny- Avela ho
iombonana dia an’ny fikambanana mivantana. les communes est aussi de renforcer la cohésion entre mangatsiaka tsara ny trondro
les membres de l’association Fanantenana II. vao esorina amin’ny tariby
mba tsy ho potika.
Tonga namana ny APDRA L’aménagement des parcelles est à présent ter- Tombotsoa azo avy aminy
miné. Pour les activités de recherche, le programme -Azo hamasahana amin’ny
Tonga hanatevina ny ekipan’ny APDRA nanomboka ny d’utilisation des parcelles doit encore être déterminé setroka avokoa ny karazana
tapatapan’ny volana jolay 2009 teo i avec l’APDRA. L’effet de différents aliments destinés trondro rehetra ary tsy mifidy
aux larves sera par exemple testé afin d’améliorer les habe.
ANDRIAMAROLAZA Rija, 26 taona.
taux de survie des larves. Dès le mois de septembre, -Azo tehirizina mandritra ny 3
Niandraikitra ny fitantanana ara-teknika tamin’ny orinasa nous pourrons utiliser ces parcelles pour la production.
tsy miankina iray izay misahana fiompiana tao an- volana ny trondro
Malgré l’existence de ces parcelles, les membres nomasahana tamin’ny
drenivohitra izy izao tonga manatevin-daharana ny de l’association pourront continuer à produire des ale- setroka.
APDRA eto Madagasikara izao. vins de façon individuelle dans leurs propres rizières. Fomba fahandro
Ny tapakin’ny volana aogositra indray dia tonga koa i Ny ròny no tena matsiro
FANOMEZANTSOA Nantenaina Patrick, Teknisianina La cuisson
amin’ny trondro masahana amin’ny setroka.
vaovao hiara-hiasa amin’ireo tantsaha mpiompy trondro. Le poisson fumé peut être préparé dans un bouil-
Manao saosy voatabia, tongolo, sira, anamalaho
Izy indray dia nianatra teto Antsirabe tao amin’ny sekoly lon.
na sakamalaho. Arotsaka ny trondro miaraka
Préparer une sauce tomate salée, y ajouter de gros
ambony momba ny fambolena sy fiompiana ASJA amin’ny voapoa na angivy. Tenehana
oignons, du gingembre et des brèdes.
(Athénée Saint Joseph Antsirabe). mandrapaha-fotsin’ny ranony.
Ajouter les poissons.
Hiasa eto Vakinankaratra izy mirahalahy ireo. Cuir jusqu’à obtenir un bouillon de couleur blanche.
Mazotoà homana Tompoko!
Bon appétit!

NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13 -6- Aogositra 2009 Aogositra 2009 -7- NY FEON’NY MPIOMPY TRONDRO N°13

Vous aimerez peut-être aussi