Vous êtes sur la page 1sur 9

Marina Cvetaeva

(1892-1941)
Marina Ivanovna Cvetajeva, ruska pesnikinja, roena u Moskvi 8. oktobra 1892. godine a
saa sebi odu!e"a #ivot $1. avgusta 1941. godine, !a vree evakua%ije u &e"abugi. 'ta% joj
je bio ug"edni pro(esor Moskovskog univer!iteta i osniva) Mu!eja "epi* uetnosti, a ajka
pijanistkinja, nea)ko-po"jskog porek"a. +ije pri*vata"a 'ktobarsku revo"u%iju i, na svoj
na)in se prik"anja"a na stranu be"i*, gde je pripadao njen suprug ,ergej -(ron, %arski i
be"ogardejski vi.i o(i%ir. /odine 1922. se na."a u 0ragu a od 1921. godine u 0ari!u. da bi se
19$9. godine vrati"a u ,,,2.
3
4ro.nost, u kojoj dogoreva
,a 5utanje posatra. k"eti
4i si - kaenit, a ja peva.
4i si - spoenik, a ja "eti.
I naj"ep.i je aj pro%va"i -
+i.tavan pred ve)no.5u svako.
6" ja sa pti%a - i ne #a"i
7to pod"e#e !akonu "ako.
3
Moji pesaa pisani i!rana
8ad nisa ni !na"a jesa "i poeta
0esaa .to "i)e na "a!ove (ontana
+a iskre raketa
7to se pokra.e kao avo"i !"osti
9 sveti"i.te tajana i snova
Moji pesaa o srti i "adosti
0uni nepro)itani* sti*ova:
2a!ba%ani po podruia i pra.ini
/de i* niko ne )ita i ne pre"istava
Moji pesaa kao stari vinia
;o5i 5e dan s"av"ja.
Maj 1913
Iz ciklusa "Nesanica"
9 ogrono gradu no5 je - te.ka
I! sanjiva doa ide be! - se.ka
I "judi is"e< #ena i"i 5erka
6 ja sao pati< no5 je te.ka
&u"ski vetar i ete put
I negde u!ike u oknu - prut
;o !ore vetar posta5e - #ut
8ro! tanke !idove grud u - grud
-no %rne topo"e u oknu - b"esak
I !von s tvrave, u ru%i - %vet
I korak !a tobo .to nije - k"et
I ta senka oja, a ene - nije
,veti"jke kao !"atan erdan
+o5nog "isti5a ukus - s"an
,kinite sa sebe .to nosi dan
,*vatite, "judi, ja sa va. - san
17 jul 1916
3
+o%as sa saa sred no5ne jave -
=e! sna i be! doa - du.e sive: -
+o5as ia sve k"ju)eve i brave
'd kapija ove prestoni%e divne:
+esani%a e i!ba%i na put studeni -
' kako si i divan, tani oj 8re"ju: -
+o5as ja, evo, "jubi u grudi
'vu okrug"u, ratni)ku !e"ju:
0odi#e se ne kosa, ve5 kr!no eko
4e.ki vetrovi u du.u se sva"e
+o5as #a"i sve "jude p"aneto
=i"o da i* vo"e, bi"o da i* #a"e
1 avgust 1916
3
&a 5u te oteti, od svi* !ea"ja, o svi* nebesa
>ato .to i je .ua - ko"evka, a grob - gr potkresan
>ato .to po !e"ji na jednoj no!i .e5e
>ato .to o tebi peva - kako niko ne5e
&a 5u te oteti od svi* vreena i no5i svi*
'd svi* !"atni* !astava, od e5eva svi*
8"ju)eve 5u ba%iti, pse oterati sa trea
>ato .to sa u no5i vernija od psa verna
&a 5u te oteti od svi* #ena - .to da uvija? -
+e5e. biti ni)iji u#, ni ja #ena ni)ija
I u pos"ednje trenu, u!e5u te - ne pri)aj: -
'd onog s koji &akov u no5i skita
6" dok ti ruke ne skrste na grudia -
' prok"etstva: - u tebi jo. tvoje krvi ia<
;va tvoja kri"a u etru tra#e "ek
4ebi je svet - ko"evka, a grob - svet
15 avgust 1916
3
9 ag"i !apo)inje svetska sutnja
0o !e"ji, u raku, drve5e - "uta
4o u vidu gro!dova be#i vino sve#e
4o !ve!de i! ku5e u ku5u be#e
4o reke po)inju da teku ka i!voria:
@te"a bi* da !aspi na tvoji grudia
14 januar 1917
3
>avo"e bogati - sirotu
>avo"e paetni - g"upa)u
>avo"e rueni - b"edu
>avo"e dobri - opasnu<
>"atni !avo"e - bakarnu
- /de ti je, trgov)e, bogat"uk?
- 4ao gde gnji %rni "uk:
/de ti je, paetni, u)enost?
- 0od devoja)ki jastuko:
- /de ti je, "epi, rueni"o?
- >a jednu no5 se istopi"o:
- /de je krst !"atni sa "an)i5e?
- 0od #ensko .i!o i!di.u:
+e vo"i, bogati, - sirotu
+e vo"i, paetni, - g"upa)u
+e vo"i, rueni, - b"edu
+e vo"i, dobri, - opasnu
+e vo"i, !"atni - bakarnu
3
6ndre 7enije pope se na gubi"i.te
6 ja #ivi i tu gre*a ia
0ostoje dani - du.ani prea svia
8o u! barut peva - nije pesnik iskren
I nije ota% ko sina sa)eka
+a kapiji da u oru#je skine
0ostoje dani kad je sun%e gre*
;anas #ivot nije dostojan )oveka
29 mart 1918
3
I stra.ne sniva snove<
>aprega %rvena
>a njo - pogurene - oje
Aidi sinove
>"atokosog popev
;e)aka - ajke
&au)u - na u"a!u
+a !astavi
0urpurno a.u5i ruko be! prstiju
&au)e boga"j - ko krpa odra
/ori be!nogi kostur *ro
I %rvena - do - neba - pra.ina
9!di#e se deveti vi*oro
4o)kovi !ara"i .kripe
8onj juri u!jogunjen
,vi pro!ori !astavaa kipte
&edan je sao potu"jen
Novembar 1920
3
', su!e na !eni%aa:
0"a)u gneva i "jubavi:
', Bekos"ova)ka u su!aa:
', 7panijo .to krvari.:
Crna p"anina kao p"akat
>atani"a je %eo svet:
Aakat je - vakat - vakat
vratiti tvor%u bi"et
'dbija i da postoji
eu ne"judia
+e5u dane da broji
+a trgu, s vukovia
'dbija i da sniva
, ajku"aa vi)ni
'dbija da !ap"iva
+i!vodno, po ki)i
+e treba i ni uvo
+i oko .to vidi sve
>a stanje be!uno, g"uvo
Moj odgvor je - ne.
Pariz 11 maj 1939
Zao!eto 15 marta 1939
Jedan oficir
9 ,udetia, na .uovotoj )e.koj grani%i
jedan o(i%ir je ostaviv.i svoji* dvadeset vojnika
u .ui i!a.ao na put i po)eo da pu%a na +e%e.
+jegova subdina je nepo!nata.
(i! septebraski* novina 19$8)
7usko esto
)e.ko, posno
Ceto - devetsto
trides oso
;an i ese%? - vr*ovi u e*u<
- ;an kad +ea% dode Be*u
7ua - dika
;an i - ir
;vaest vojnika
jedan o(i%ir
'krug"a )e"a, okrug"a "i%a
Cvetinja u - ta grani%a
7ua oja tu je
Dbun oj tu je
8u5a oja tu je
Moja je ku5a to:
7uu ne da
8u5e ne da
8raja ne da:
0eda"j ne da:
Ci.5e surak
;u.a gr%a
0ruski korak?
8u%anje sr%a?
7uo, !bogo:
Divote, !bogo:
8raju, !bogo:
Ao"i vas nogo:
+ek sav kraj
;u.anu preda
0od nogo ja
+i kaen ne da:
Bi!a ur"i)e
- +e%i: - "i.5e
De"e!a puno
- +e%i: - .uo
- +e%i: - gre
0e5ine i strane
'stavi o(i%ir
Aojnike sae
7uo - sopstven sero
+a asu - s revo"vero:
0u%anj tani
7uu - rani:
7ua - to s"avi:
6p"au! pravi:
I dok e%ia +ea%a skro!ira
Ce"a .ua - ap"audira:
8"eno, boro
Dbuno, "isto
I )itavo
7usko gustino -
0ronesena je
Aest u g"as
;a spasena je
Be.ka %ast:
>e"ja ipak
0rodana nije
2at je, !apravo
,koro dobijen
Moj kraj je dika:
Eri%, ti si papir:
;vadeset vojnika
&edan o(i%ir.
Pariz
Po!eto rvi" #ana o$tobra
zavr%eno 16&17 arila 1939
I! !birke Jato galebova
333
- /de su "abudovi? - 'ni su od"ete"i.
- 6 vrane? - 'sta"e su vrane.
- 8uda 5e "abudovi? 8uda i #dra"i.
- >a.to su oti."i? - ;a kri"a o"agane.
- 6 tata gde je? - ,pavaj, spavaj, evo ga san,
,an na stepsko konju sao .to nije.
- 8uda 5e nas povesti? - +a "abudov ;on.
Moj "abud be"i, !na., tao ti je...
2F. ju"a 191F. g.
333
0"i.ava ko nebo dubina,
I srebrne ruke dve.
Basak vreena - )etvrta godina<
4i i ja - sred reke Moskve.
=arke su k"i!i"e, sirene je%a"e,
=r"javio je vojnik pjani.
;e"ije se dra"e i peva"e
+a #a"obni na)in !nani.
+a boga Marsa prista"i%e
4i si pritajeno ste!a"a usne.
Cedeni o)ia panteri%e
4i si g"eda"a sred ase gnusne.
=ese tvoj "ik, i!eu oni* rki*,
;o sijanja, do b"eska beo.
+e5u !aboraviti - a ti si !aboravi"a
- 8ako je jedan tebe g"edao.
G. juna 191F. g.
333
I!nad %rkvi%e a"e - p"avi ob"a%i,
/avranova kri%i...
6 pro"a!i - boje pepe"a i peska
- 2evo"u%ijska vojska.
'*, ti bo"jarska, ti, tugo oja %arska:
+eaju "i%a oni, ni iena -
0ese ne poju:
>ab"udi"o si se ti, !vono krea"jsko,
9 to o"ujno !astava roju.
Mo"i se, Moskvo, utoni,
Moskvo, u sna spokoju:
Moskva, 2. arta 191F. g.
333
>a otroka - !a ,ina - !a ti5a,
>a "adoga 6"eksija %arevi5a
0oo"i se, 2usijo, verna:
')i aneoske u uij,
,eti se kako je pao u trona
/o"ub ug"i)ki - ;iitrij.
+e#na si, 2usijo ajko, ti:
6*, !ar u tebe sad anjka
>a njega krotke i"osti?
/re* o)ev ne e5i na potoka.
+e !aboravi, 2usijo, te#a)ka,
6"eksija - %arskose"skog ane"ka:
4. apri"a 191F. g.
+a tre5i dan 9skrsa
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Novogodinja
,re%na ti nova i dan i kraj pod novi krovo :
I prvo piso tebi na novo
+espora!u je da je na rodno (2odno-p"odno)
estu !vu%no, estu !vonko,
8ao -o"ova ku"a pra!na i strasna,
0rvo piso tebi i! ju%erasnje,
/de %u be! tebe da !gasne,
;oovine, sad ve% nejasne
>ve!de...>akon od"aska i odbijanja,
0o koje !a sr%e vise prijanja
+ebi"a i nevidjena, ne!nana.
;a pri%a kako sa !a tvoju sa!na"a?
+e !e"jotres, ne "avina sne!na.
Covek je usao bi"o koji (ne!no Ao"jeni 4i).
+ajbo"nije od !bitija svi*.
9 +ovosti i ;anu. C"anak i"i sti*? /de? 9 p"anini.
(0ro!or u granju je"e. Carsav.)
>ar ne vidite novine, je"Ite ?
C"anak, dak"e ? +e. 6"I...postedite e truda.
/"asno< 4esko je. 9nutra< +isa &uda.
9 sanatorijuu. (2aj i!naj"jen.)
;an? &u%e, prekju%e. 0a%enje i!daje.
=i%ete u 6"ka!aru? +e putuje tuda.
/"asno< 0orodi%a. 9nutra< ,ve sa, a"Ine &uda.
,re%na ti +ova: (2odi"o se sutra:)
;a ka!e sta reko* sa!navsi jutros da...
0sss...po navi%i, eto oak"o i se.
>ivot i srt davno ve% stav"ja u navodni%e,
>na se da su to (ra!e sro%ene vesto.
+isa nista u%ini"a, a"i se nesto
9%ini"o be! senke i odjeka, "ako
;e"otvorno: 6 sad<- 8ako si putovao?
8ako se kida"o sr%e i kako to da
+ije se iskida"o? 8ao sto na kasa%ia i! J'r"aJ,
koji i or"ovia, rekao si, prednja%e,
0onestao ti je da*-i"i ja%e?
,"adje? +igde visine, nigde spusta.
Ceteo je na or"ovia 2usa
8o. 8rvnu ve!u iao s drugi sveto<
9 2usiji si bio-onaj svet na ovo, prok"eto,
Aideo si. =ekstvo udeseno vesto:
>ivot i srt i!govara sa sesko
,kriveni- svoji %es ga dota%i poto:
>ivot i srt i!govara sa (usnoto,
>ve!di%o (no% kojoj se nada uopste<
Mesto o!dane po"u"opte >ve!dana:)
;a ne !aboravi, prijate"ju, ovo
,to s"edi< ako je s"ovo
2usko !aenjeno nea%ki to se o!e
4o nije !ato sto %e danas, tobo!e,
,ve biti pri"jeno, sto %e rtav (nis%i) pojesti sve
+e trepnuvsi: ve% !ato sto onaj svet,
+as-trinaesti, u +ovodjevi%je, nagonski
,a s*vati"a< nije be!, ve%-sve-paganski.
tako i pita, ne be! tuge sna!ne<
+e pitas vise kako se ruski ka!e
+est? 4a jedina sto sva gne!da
0okriva ria< !ve!da.
9da"juje se? 6"Inea takve !tvari
8oja od tebe o!e da uda"ji.
,vaka poisaoKsvaki, ;u Cieber,
,"og u tebe vodi-a o %eu tu "ire
/ovori"e (od ruskog nea%ki ako
Mi je b"i!i, andjeoski i je b"i!i) kako
+ea esta gde tebe nije, no ipak ia (grese)<
/rob. ,ve je kako ne bese i sve je ko sto bese,
6 o eni bas nista-!ar ne?
'kru!enje, saoose%anje, o, 2ajnere?
9porno, svenei!ostavno nase"je
0rvo vidjenje vase"jene
(0odra!ueva se< i pesnika !aneta
9 njoj) i pos"ednje p"anete,
,ao jedno i date tebi-u %e"ini, %e"o:
+e pesnika s pra*o, du*a s te"o.
('dvojiti i* !na%i uvredu, neistinu)
Ae% tebe s tobo, tebe s isti u
4ebi. =iti >evsov ne !na%i biti po"ubog,
I od 8astora bo"ji tebe s tobo 0o"ukso,
Merera tebe s tobo travko,
+e rastanko i ne sastanko
Ae% suo%enje< sastanak i rastanak, u "uku,
'djedno. ,opstvenu ruku
8ako si g"edao (trag-na njoj-asti"a)
,a svoje od to"iko i to"iko (ko"iko?) i"ja
=eskrajne jer bespo%e"ne i sta"ne visine,
nad ra!ino krista"no
,redo!enog i osta"i* je!era s"iti*.
,ve je kako ne bese i kako %e biti
I sa no preko kraja predgradja i esta.
,ve je kako ne bese i sve je kako ve% jeste.
>ar je onoe ko je pisao do nede"je
,i"no jos do i%ega i gde jos g"edati nevo"je,
+a"aktivsi se na rub "o!e, na "akat,
,a ovog ako ne na onaj, sa onoga pak
6ko ne na nogopa%eni%ki ovaj, nasi* strana.
9 =e"viju stanuje. /radi% od grana
I gne!da. I!eni* pog"ed s vodi%eKpog"eda<
=e"vi. !atvor sa divni pog"edo
+a 0ari! dvora% *iere ga"ske
+a 0ari! i na a"o da"je, bar se...
+a"aktivsi se na purpurni rub,
8ako ti Jora bitiJ sesan (koe) taj stub,
(I eni), oraju to biti, s visina be!erni*,
+asi =e"viji i =e"vederi:
0reba%uje se. 0ojedina%nost. @itnja. Masta.
+ova godina na vratia. , ki %u i !a sta
;a se ku%ne preko sto"a? Cie? Mesto pene-vate
0raen. >asto? -vo i otku%ava-sta %u ja tu,brate?
,ta da radi u ovogodisnjoj no%i sunoj
, to unutrasnjo rio<2ajner je uro.
6ko si ti, ako se takvo oko ugas"o, sra%i"o,
>na%i !ivot nije !ivot, srt nije srt. >na%i
,ra%uje se<s*vati%u kad se sretneo uspe%e
+ea ni !ivota, ni srti ve% nesto tre%e
+ovo. I i! njega (s"ao be!gresno
>astrvsi sedo-dvadeset sesto
'd"a!e%e-kakva i sre%a pesu !ape%ati<
4obo !avrsiti, tobo !apo%eti:)
0reko sto"a, neu*vat"jivog oko u%ve"jeni,
8u%nu%u se s tobo ku%anje ti*i
,tak"a o stak"o? +e, ne oni u ka(ansko diu<
&a o tu, sto s"iveni daju riu<
4re%e. Aidi preko sto"a<krst tvoj sja pa nesta.
8o"iko je esta-i!van grada, i esta
>a grado: I koe to ase 6ko ne naa-!bun?
Mesta-upravo nasi* I ni%iji* vise: ,ve "is%e:
,va %etina sto stoji:
Mesta tvoji* sa no (i sa tobo tvoji*).
(8o"iko bi i ko"iko og"o
;a se govori?) 8o"iko esta: Mese%a ko"iko nogo:
6 nede"ja: 6 kisni* predgradja
=e! "judi: 6 jutara: 6 !ajedno sveg be!nadja
,to s"avuju jos ni po%e"i nisu:
,igurno "ose vidi, jer sa u k"isuri.
4i sigurno vidis bo"je jer si se vise uspeo<
=as nista i!edju nas nije ispa"o, uspe"o.
4o"iko, tako %esto i tako prosto.
+ista-to"iko po eri i prostoru
+ase-da ni prebrojavati ne vredi.
+ista drugoK ne %ekaj onog sto i! reda
I!"a!i (nije u pravu sto ispada I! takta:)
a u koji bi, i kako bi, sada,
9 red u"a!e%i? 0ripev ve%ni<
=as nista na nesto ne%i
=i"o sta-bar i!da"eka bar sen seni:
+ista sto< %as taj, i dan taj sneni,
;o daj %ak osudjeniku na srt sto u okovia usta
,e%anje je pok"onjeno<ta usta:
I"i so se suvise ra!ue"i u sredstva?
'd svega toga jedan je sao svet taj
+as bio, kao sto so i sai sao odsev
+as-u !aenu !a sve to-sav onaj svet:
,re%no ti najnei!gradjenije predgradje
,re%no ti novo esto, 2ajnere, nov svet, 2ajnere:
,re%an ti doka!a krajnji rt, pronadjen
,re%no ti novo oko, 2ajnere, nov s"u*, 2ajnere:
,ve ti je prepreka =i"o<strast i drug.
,re%an ti nov !vuk novog odjeka:
,re%an ti novi odjek, novi !vuk:
8o"iko puta na gina!ijskoj sto"i%i%i<
8akve su ono p"anine? 8akve re%i%e?
Cepi su krajo"i%i be! turisti%ki* krda?
+isa se prevari"a, 2ajnere, raj je sav od brda,
'"ujan? +e onaj i! udovi%ju* tuga, ne taj
4a nije sao jedan raj, nad nji drugi raj
&e? 9 terasaa? ,ude%i po 4ataria
2aj ne o!e da a(iteatar +e bude.
(6 !avesa nad ki je spustena...)
+isa se prevari"a, 2ajnere, bog je natusten
=aobab sto raste +e, >"atni Cuj nije
&edini =og? +ad nji drugi je =og?
8ako se pise na novo estu?
9osta"o< gde ti jesi i sti* jeste tu<
,a i jesi sti*: 8ako se pise u to !i%u "aku
=e! sto"a !a "akat, be! %e"a !a saku (0est).
0oruku uobi%ajeni si(raa:
2ajnere, radujes "i se novi riaa?
&er, pravi"no tua%e%i re%i i!
2ia u riu sta je drugo ona do %eo ni! novi* ria-srt?
+ea se kud< je!ik je i!u%en.
Ceo je ni! !na%enja i sa!vu%ja i!vu%eno +ovi*.
;o vidjenja: ;o po!nanstva:
Aide%eo se ? +e !na, a"i spoji%eo se.
,a eni najnepo!natijo !e"jo i prede"o?
, %e"i ore, 2ajnere, sa noe %e"o:
;a se ne ioidjeo obavesti e ranije.
,re%an ti novi nagovestaj !vuka, 2ajnere:
;a se ne ra!"iju, dr!i d"anovia.
I!nad 2one i i!nad /arone,
I!nad o%itog i potpunog rastanka i tuge
2ajneru Mariji 2i"keu u ruke.