Vous êtes sur la page 1sur 210

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS


DCI

PROGRAMMES SCOLAIRES

Classe de 8ème

à partir de l’année scolaire 2015 – 2016

1
2
3
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana

MINISTERE DE L’ENSEGNEMENT SECONDAIRE


ET DE L’EDUCATION DE BASE

ARRETE N° 3602/99 – MINESEB


fixant les programmes scolaires des classes de
Huitième et Troisième

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L’EDUCATION DE


BASE

Vu la constitution ;
Vu la loi n° 94/033 du 13 mars 1995 portant Orientation Générale du Système
d’Education et de Formation à Madagascar ;
Vu le décret n°97/210 du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de
l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base ainsi que l’organisation générale de
son Ministère ;
Vu le décret n° 98/530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du
Gouvernement ;
Vu l’arreté n°2532/98/MinESEB du 7 avril 1998 fixant les programmes scolaires des
classes de Neuvième, Quatrième et Terminales A-C-D.

ARRETE :
Article premier : Les programmes d’enseignement des classes de Huitième et Troisième
sont fixés et seront appliqués à compter de l’année 1999-2000 suivant les dispositions
portées en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont et


demeurent abrogées.

Article 3 : Le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Secondaire et de


l’Education de Base, le Directeur de l’Enseignement Secondaire, le Directeur de
l’Enseignement Primaire et les Directeurs Inter-Régionaux de l’Enseignement Secondaire
et de l’Education de Base sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Antananarivo, le 13 Avril 1999

Jacquit SIMON

4
Teny fampidirana

Natao teny Ivato tamin’ny 08 ka hatramin’ny 10 Oktobra 2014 ny “Dinam-


Pirenen’ny Fanabeazana”. Nisongadina tamin’izany fa mangetaheta fanavaozana ny
fandaharam-pianarana ny Malagasy. Tsy maintsy hirosoana izany na dia mitaky fotoana sy
fandinihana lalina kokoa aza, satria hetahetan’ny besinimaro.

Mandra-pahavitan’izany fanavaozana izany, dia nanapa-kevitra ny ministera fa


hamafisina ny fahalalana sy ny fahaizana fototra ho an’ny mpianatra tsy an-kanavaka.

Mba hahatrarana izany tanjona izany, ny fandaharam-pianarana “Pédagogie par


Objectifs, na PpO” no heverin’ny ministera fa mety ho hain’ny mpampianatra rehetra
ampiasaina miohatra amin’ireo fomba fampianarana hafa, na ho an’ireo efa tranainy manana
traikefa, na ho an’ireo mpisehatra vaovao eo amin’ny fampianarana. Io fandaharam-
pianarana “PpO” io mantsy no fototra niaingan’ny fomba fampianarana hafa rehetra
nampiasaina. Ny fomba fampianarana sasany mantsy dia mbola mitaky fepetra maro vao
ahazoana fahombiazana. Matetika anefa, dia tsy tanteraka ireo fepetra ireo.

Mila manana, mampita fahalalana sy fahaiza-manao ary toetra amam-pihetsika


fototra ny mpampianatra vao mety ahitam-pahombiazana ny fanavaozana tian-katao. Ny
fampiasana ny fandaharam-pianarana mifototra amin’ny “Pédagogie par Objectifs”, dia efa
dingana iray lehibe mankany amin’ny fanavaozana tiana hotratrarina.

5
6
Teny fampidirana

Ny zava-kendren’ny Sekoly
Ambaratonga Voalohany
Zavatra telo loha no mibahan-toerana ao amin’ny Sekoly Ambaratonga Voalohany eo
amin’ny famolavolana sy ny fanabeazana ny mpianatra :

Fanomezana sy fampivelarana ireo fahalalana fototra


Mba hahafahan’ny tsirairay hivoatra eo amin’ny lafiny ara-tsaina dia ilaina mandrakariva ny
fianarana ireto fitaovana ireto izay antoka eo amin’ny fampivoarana ny fahaizana amam-
pahalalana.
Fahaizana mamaky teny sy manoratra
Ekena fa ny fahaiza-mandinika dia anisan’ny fitaovana ahazoana manatevina ny
fahalalana. Mitatra sy mahomby kokoa anefa izany raha ohatra ka afaka manatevina izany ny
tsirairay amin’ny alalan’ny vaky boky, fitahirizana an-tsoratra ireo toe-javatra hita sy tsapa
teo amin’ny fiainana andavanandro. Marihina fa ny asa soratra dia fanoitra lehibe eo amin’ny
fandrantoana sy fanatevenana fahalalana. Noho izany manana ny lanjany ny vakiteny.
Fahaizana mikajy
Ny Kajy no manome fomba fisainana vaovao ho an’ny ankizy mba hialany amin’ny
tombantombana.Tsy hanaotao foana izy amin’izay fa hametraka ny ady hevitra rehetra
amin’ny alalan’ny fanohanan-kevitra ara-tsiansa, izany hoe : azo refesina.

Fampivelarana ny fahaiza-mampihatra ny fahalalana azo eo


anivon’ny fiainana
Tsy misy dikany ny fahalalana azo raha tsy hay ny mampihatra azy eo amin’ny fiainana
andavanandro. Mandritra ny faharetan’ny fianarana eo amin’ny ambaratonga voalohany
manokatra io fahaiza-manao io mba tsy hipetraka ho fahalalana fotsiny ny fampianarana
norantovina. Zarina ny mpianatra hiatrika olana isan-karazany mba hitsapana ny fahaizany
mamaha izany.

Fampivelarana ny fahaiza-manakatra hevitra, mamakafaka ary


mandravona
Tsy misy fahalalana sy fahaizana afaka hivoatra raha tsy voataiza ao amin’ilay olona ny
fahaiza-manakatra ny hevitry ny hafa. Noho izany, ny fampianarana dia mifantoka
mandrakariva amin’ny :
 fahaiza- mamoaka hevitra amin’ny fomba mazava sy hentitra ;
 fahafahana manakatra ny hevitry ny hafa ;
 fahaiza-mandravona ny hevi-dehibe fonosin’ny adihevitra nifanaovana, na ny boky
novakina, na fitantaran-javatra.

7
Teny fampidirana

Ny fanovana natao amin’ny


Fandaharam-pianarana vaovao

Fe-potoana ianarana ao amin’ny Ambaratonga Voalohany


Ferana ho dimy taona ny faharetan’ny fianarana ao amin’ny Ambaratonga Voalohany ary
izany dia mizara ho dingam-pampianarana roa :
 dingana voalohany : ny roa taona voalohany no atao hoe dingana voalohany izay ahitana
ny kilasy faha -11 sy ny kilasy faha -10 ;
 dingana faharoa : ahitana ny kilasy faha-9, kilasy faha-8 ary faha-7.

Ny taranjam-pampianarana
Mizara maromaro ny taranja eo ambaratonga voalohany dia ireto avy :
 ny taranja malagasy izay mitsinjara ho zana-taranja (fanazarana hiteny, fanabeazam-
boho, fitsipi-pitenenana, tsipelinteny, sorakaliana…) ;
 ny taranja frantsay: taloha dia tany amin’ny taona faharoa ambaratonga voalohany vao
nanomboka nianatra azy ny mpianatra. Ankehitriny kosa dia voafaritra ny fandaharam-
pianarana momba ny teny frantsay am-bava ho an’ny kilasy faha-11ary amin’ny
fiandohan’ny taom-pianarana dia efa zarina amin’izany ny mpianatra.

Ny Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha-Olo-Mendrika


(Fanabeazana ara-pitondrantena teo aloha)
Toe-javatra maro no nahatonga ny fandinihana lalina momba ity taranja ity :
 mikorosy fahana ny fahaiza-miaina sy fitondran-tena teto Madagasikara
 nandritra ny taona maro ka mila fanarenana ;
 misy fisehoan-javatra mitranga eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ka tokony mba
hanairana ny sain’ny ankizy amin’ity taranja ity nefa tsy hita taratra ao
 anaty fandaharam-pianarana. Anisan’izany ny fiarovana ny tontolo iainana, ny zon’ny
zaza, ny fanabeazana ho an’ny olon-drehetra ;
 tsy nahitam-pahombiazana firy ny fanatsitokotokoana ity taranja ity ho :
-fanabeazana ara-pitondran-tena ;
-fanabeazana ara-pahasalamana ;
-fanabeazana ho isam-bahoaka…
Ny foto-kevitra lehibe dia ny fijerena ny momba ny maha olombelona manontolo eo amin’ny
lafim-piainana rehetra.Vatana iray ka tsy azo samatsamahana. Noho izany antony izany dia
anarana vaovao no iantsoana ity taranja ity ankehitriny: Fanabeazana sy Fampivelarana ny
Maha Olo-Mendrika.
Ny fampianarana ity taranja ity dia afantoka manokana amin’ilay mpianatra :
 ilay mpianatra sy ny tenany ihany : mamakafaka momba ny fitondran-tena, ny
fitandroana ny fahasalamana, ny momba ny fitandremana atao momba ny sakafo ;
 ilay mpianatra sy ny manodidina azy ara-tsosialy : izay manadihady momba ny
fianakaviana, ny fokonolona, ny ombona ary ny fifandraisana ao anaty ombona ;

8
Teny fampidirana
 ilay mpianatra sy ny zava-misy manodidina : izay hifantoka amin’ny famantarana ny
atao hoe, fananan-tsamirery, fananana iombonana, fananam-bahoaka, ny tontolo iainana,
ny toeram-pitsangantsanganana, ny harena voajanahary ;
 ilay mpianatra sy ny soatoavina : izay ahitana ny maha olona, ny fitiavan-tanindrazana,
ny zo, ny demokrasia.
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa (Sahanasa manodidina ny
sekoly)
Teo aloha dia famokarana no anarana niantsoana ity taranja ity. Toe-javatra telo no tsapa
momba ny fanatontosana azy :
 amin’ny sekoly sasany dia nibahan-toerana loatra ny “famokarana” ka nohamaivanina
ireo taranja fototra,
 any amin’ny hafa, tsy noheverina firy ny “famokarana” ;
misy ihany koa ireo sekoly izay tsy mahay manaja ireo lanjan’ora voatokana ho an’ny
famokarana sy ny taranja fototra.
Izany rehetra izany no antony lehibe mibaiko ny fandrafetana ny fandaharam-pianarana
vaovao momba ny “famokarana.”
Ho an’ny kilasy faha-10 sy faha-11 : “Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa” no ifotoran’ny
sahanasa manodidina ny sekoly. Azo atao amin’ny efitrano fianarana na ivelan’ny sekoly ny
vontoatim-pahalalana ary izany dia miankina amin’ny zavatra ampanaovina ny mpianatra.
Mety ho lalao izany, na atao ihany koa ho fanampim-pahalalana.
Ho an’ny kilasy faha-9 sy faha -8 ary faha- 7 : Noho ny fahafatarana fa manomboka matotra
sy afaka hanatanteraka asa ny ankizy amin’ireto kilasy ireto, dia anjaran’ny mpampianatra ny
mampanao asa azy ireo, izay mifanentana amin’ny taonany sy mifanaraka amin’ny toerana
iorenan’ny sekoly.
Ohatra :
- fikarakarana ny tanimbolin’ny sekoly izay mifampiankina amin’ny fandaharam-
pianarana “Connaissances Usuelles”,
- fanamboarana “goba” izay hanatevenana ny lesona hita tao amin’ny kajy,
- fambolena hazo fihinam-boa izay mifandray amin’ny fanatsarana ny tontolo iainana.
Ora roa isan-kerinandro ny Hetsika Aman-tsapa sy sahanasa manodidina ny sekoly ho an’ny
kilasy rehetra.

Araka izay voalaza rehetra izay dia toy izao manaraka izao no andrasana amin’ny mpianatra
nahavita ny fianarana ambaratonga voalohany.Tokony ho afaka :
 mampiasa ireo fitaovana fototra ilaina amin’ny fanitaram-pahalalana dia ny vakiteny,
soratra ary ny kajy ;
 mampihatra ny fahalalana norantoviny tany an-tsekoly hamahany ny olana madinidinika
sedrainy amin’ny fiainana andavanandro ;
 mahafantatra sy manaiky ireo soatoavina isan-karazany eken’ny fiaraha-monina ;
 mampita hevitra am-bava sy an-tsoratra amin’ny teny malagasy, araka ny fitsipika ;
 mampita hevitra am-bava sy an-tsoratra amin’ny teny frantsay, ary afaka manaraka ny
fianarana atao amin’io fiteny io any amin’ny ambaratonga faharoa dingana voalohany ;
 mikolokolo ny fahaizana manaja ny tenany, ny hafa ary ny tontolo iainany ;
 maneho ny zava-misy eo amin’ny faritra misy azy, na eo amin’ny lafiny sosialy sy toe-
karena izany na eo amin’ny lafin’ny kolontsaina, ary mahafantatra ny zava-misy eo
amin’ny firenena sy ny any ivelany ;
9
Teny fampidirana
 mampihatra sy mampanaja ny zo sy ny fahafahan’ny tsirairay haneho hevitra amin’ny
rariny sy hitsiny.
Raha fintinina, dia sady hanomana ny mpianatra amin’ny fiainan-koaviny no mitsinjo koa ny
hanohizany ny fianarany ao amin’ny ambaratongam-pianarana ambony kokoa ny sekoly
Ambaratonga Voalohany.

Ny lalan-tsaina ho enti-mamaky sy manakatra vontoatin’ny


fandaharam-pianarana
Voalaza ao amin’ny teny fanolorana fa “mifototra amin’ny tanjona isaka ny dingam-pirosoana
ara-pedagojia ny fandrafetana ny fandaharam-pianarana.”
Noho izany, zava-dehibe voalohany ho antsika mpampianatra aloha ny mamaky sy mandalina
tsara izay tian-kambara ao anatin’ireny karazana tanjona voafaritra isaka ny taranja sy ny
zana-taranja tsirairay ireny.
Raha tsy mazava amintsika mantsy ireny fonjan-kevitra raketin’ny tanjona tiantsika
hotratrarina sy hamolavolana ny mpianatra , dia ho fatiantoka tsy hisy vokany ny asam-
panabeazana sahanintsika .
Hitantsika ato ireo karazana tanjona samihafa, toy ny :
 tanjon’ny taranja ;
 tanjona tian-kotratrarina eo amin’ny fianaran’ny ambaratongam-pianarana iray ;
 tanjona tian-kotratrarina eo amin’ny fiafaran’ny kilasy iray ;
 tanjona ankapobe sy tanjona manokana amaritana izay andrasana amin’ny mpianatra
amin’ny fiafaran’ny fampianarana taranja iray sy/na lohateny iray samy voafaritra
mazava tsara, arakaraka ny kilasy misy ny mpianatra sy ny fe-potoana anatanterahana ny
fampianarana.
Mifandray sy mifampiakina avokoa ireo karazana tanjona hovakintsika ireo ary mitovy ny
hevi-dehibe fonosiny :
 fananana fahalalana ;
 fananana fahaiza-manao ;
 fananana fahaiza-miaina eo anivon’ny fiaraha-monina ;
Ny vontoatin’ny fampianarana ampitaina amin’ny amin’ny mpianatra no ahatongavana
amin’ireny tanjona ireny.
Mila tetika sy paika mahomby anefa ny fampitana fahalalana, dia izay voasorisoritra ao
amin’ny sahanasa.
Mitaky fitaovana ireo rehetra ireo.
Hoenti-mandrefy ny fahatrarana ny tanjona kosa izay voalaza ao amin’ny tombana.

10
Teny fampidirana

Ny taranja sy ny lanjan’ora
Tsy ary hitovy tanteraka ny lanjan’ora ampianarana manerana ny Nosy noho ny tsy
fitovian’ny toe-javatra misy eny amin’ ny toerana iorenan’ny sekoly :
 ny tsy fahampian’ny efitrano fianarana ;
 ny tsy fitovian’ny fitsinjarana ny mpianatra.
Noho izany dia miovaova araka ny zava-misy any amin’ny fari-piadidiam-pampia-narana na
any an-tsekoly tsirairay mihitsy aza ny lanjan’ora ampiharina :
 27 ora sy 30mn isan-kerinandro any amin’ireo sekoly mahafeno ny fepetra rehetra.
 25 ora isan-kerinandro any amin’ireo sekoly sasantsasany tsy ampy efitrano fianarana ka
voatery mifandimby ny mpampianatra (hita matetika amin’ny tanan-dehibe izany).
Antitranterina etoana fa tetezamita ihany no mampisy izany fahasamihafana izany fa ny
tanjona dia fampiharana ny lanjan’ora feno 27 ora sy 30 mn isan-kerinandro.

11
Teny fampidirana
Dingana voalohany
Kilasy Kilasy faha-11 Kilasy faha -10
Ambaratonga Voalohany Ambaratonga Voalohany
Taranja
Taranja Ora feno Tapakandro Ora feno Tapakandro

1-Malagasy 8 8 7 7

2-Français1 6 6 6 6

3-Kajy 5 5 5 5

4-Fanabeazana sy 1.30 1.30 1.30 1.30


Fampivelarana ny Maha
Olo-Mendrika

5-Fanabeazana ara-batana 1 0.30 1 0.30


sy ara-panatanjahantena

6-Tsianjery 1.20 0.40 1.20 0.40

7-Hira – Mozika – Dihy 1 0.20 1 0.20

8-Sary 1 0.20 1 0.20

9-Fakan-drivotra 1.40 1.40 1.40 1.40

10-Fanabeazana ny 1 1 2 2
hetsika aman-tsapa2
Fitambarany 27.30 25 27.30 25

1 Ho fampiharana ny tenimita laharana faha- 103/97-MINESEB/ CAB/SP/UERP tamin’ny 15


jolay 1997.
2 Andraikitr’ireo tarika ara-pedagojia any an-tsekoly sy any min’ny fari-piadidiam-
pampianarana kosa ny mandamina sy mandrindra ireo lanjan’ora ireo, mikasika ny kilasy
telon’ny dingana faharoa izay mampihatra lanjan’ora tapakandro.

12
Teny fampidirana
Dingana faharoa
Kilasy
Kilasy faha-9
Taranja Kilasy faha-8 sy faha-7
Ambaratonga
Ambaratonga voalohany
Voalohany

Ora feno Tapakandro Ora feno Tapakandro

1.Malagasy 6 5 6 5

2.Francais 6 4 6 4

3.Kajy 5 5 5 5

4.Tantara 1 1 1 1

5.Geographie 1 1 1.30 1.30

6.Connaissances Usuelles 1.30 1.15 1.30 1.30

7.Fanabeazana sy 1.30 1.30 1.30 1.15


Fampivelarana ny Maha Olo-
Mendrika

8.Fanabeazana ara-batana sy 1 0.45 1 0.45


ara-panatanjahantena

9.Tsianjery 0.50 0.50 0.40 0.40

10.Hira - Dihy–Mozika 0.20 0.20 0.20 0.20

11.Sary 0.20 0.20 0.20 0.20

12.Sorakaliana 0.20 0.20

13.Fakan-drivotra 1.40 1.40 1.40 1.40

14.Fanabeazana ny hetsika 1 2 1 2
aman-tsapa2
Fitambarany 27.30 25 27.30 25

13
Teny fampidirana

Fizahan-takila
Fandaharam-pianarana Takila

Arrêtés 3-4

Teny fampidirana 5

Ny zava-kendren’ny Sekoly Ambaratonga Voalohany 7

Ny fanovana natao amin’ny Fandaharam-pianarana vaovao 8-10

Lanjan’ora 11-13

Fizahan-takila 14

Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika 15-28

Malagasy 29-52

Français 53-78

Calcul 79-112

Fanabeazana ara-java-kanto (Hira-Dihy- Mozika) 113-118

Sary 119-126

Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa 127-136

Tantara 137-146

Géographie 147-160

Connaissances Usuelles 161-191

Education physique et sportive 192-210

14
Fanabeazana sy
Fampivelarana ny
Maha Olo-Mendrika

15
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Tanjon’ny taranja
Amin’ny maha Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olon-mendrika azy, ity taranja ity
dia mitaiza sy manabe ny mpianatra :
 hanana fitondran-tena mendrika.
Mba hahafahan’ny tsirairay hifanerasera sy hifandray amin’ny hafa sy ny manodidina
azy, dia ilaina mandrakariva ny fanajana ny fitsipi-piainana isan-karazany toy ny
fahalalam-pomba, ny fikoloana ny vatana mba hadio lalandava, ny fitandroana ny
fahasalamana, fanajana ny lalàna velona eo amin’ny firenena.
 hifandray amin’ny hafa.
Tsy mitoetra irery ny olona fa tsy maintsy miara-miaina amin’ny hafa ary izany fiaraha-
miaina izany dia mitaky mandrakariva, ho an’ny tsirairay, ny fanajana ny hafa, ohatra :
ny fanomezan-danja ny fahafahan’ny hafa
(fifanajana sy fifandrasana amin’ny mpiara-belona ao an-tanàna…)
 hanaja, hikolo, hiaro ny tontolo iainana ka tsy hikatsaka afa tsy izay hahasoa sy
hahalavorary ny fiainana ao anatin’ny tontolo madio.
Anisan’izany ny fiarovana sy fikoloana ny zava-maniry isan-karazany, ny fitandroana ny
fahadioana ao an-dakilasy, ao an-trano eny amin’ny toerana fitsangatsanganana sy ny
kianja malalaka natao ho fakan-drivotra…
 hahafahany maneho sy manaja ny Tanindrazana ary hahalalany ny zo aman’andraikitra
takian’izany.

Izay andrasana amin’ny mpianatra nahavita ny ambaratonga


voalohany
Amin’ny fiafaran’ny fampianarana ambaratonga voalohany, ny mpianatra dia afaka :
 hiaina sy hitondra tena am-pahamendrehana eo anivon’ny fiarahamonina ka hampihatra
ny zo amin’ny rariny sy ny hitsiny ;
 handala sy hanaja ny fahafahana ary ny fahalalan’ny tsirairay ;
 hisahana andraikitra hoenti-manatsara ny fari-piainan’ny ankohonana sy ny mpiara-
belona ;
 hikojakoja sy hiaro ny tontolo iainana.

Tanjon’ny Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha


Olo-Mendrika, kilasy faha-8
Amin’ny fiafaran’ny kilasy faha-8 , ny mpianatra dia afaka :
 hahalala sy hiaina ny fitsipi-piainana amin’ny fahaizana mitondra tena eo anivon’ny
fiarahamonina ;
 handray ny andraikitra tandrify azy eo amin’ny tontolo iainana hitandroana ny
fahasalamana sy ny fanatsarana ny toe-piainana eo anivon’ny mpiara-belona sy ny
firenena ;
 hampihatra ireo fitsipika mifehy :
- ny fiarahamonina ;
- ny fifamoivoizana ;
 hahatsapa ny antony iarovana ny zavaboaary ka afaka manatsara azy ;
 hahafantatra ny zony sy mandray andraikitra eo amin’ny fiarahamonina sy ny firenena.

16
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha-Olo-Mendrika
Torolalana ankapobeny
Ny taranja Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika dia tokony hitarika ny
mpianatra :
 hahatsapa ny adidy sy andraikitra ;
 hirotsaka tsy am-pisalasalana amin’ny sahanasa samihafa eo anivon’ny fiarahamonina ;
 hahatsapa fa mpiray antoka amin’ny mpiara-monina aminy na eo amin’ny asa na eo
amin’ny fihetsika ;
 hanaja ny fitsipika sy ny soatoavina ;

- - Ny atrikasa fandinihana sy fikarohana no hiompanan’ny fitondrana ny lesona amin’ny


taranja F.F.M.O.M.
Manamora ny fanatanterahana ny atrikasa ny fanaovana asan-tarika.
- - Tsy tokony ho fitsarana ny fahalalana fotsiny ny tombana atao fa tokony hivelatra bebe
kokoa amin’ny fampiharana ary indrindra indrindra amin’ny toetra sy ny fahaiza-miaina
asehon’ny mpianatra.

Lanjan’ora
1 ora sy 30 minitra isan-kerinandro.

17
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika

Ny fifanampian’ny mpiara-belona
Tanjona manokana : mpianatra afaka mifanampy eo anivon’ny fiarahamonina
.
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
Fitiavana namana ny  Mamelabelatra ny tokony hatao
manampy ny tra- amin’ny namana iray mitondra
pahasahiranana entana mavesatra ( fifanampiana) - sary
 Milaza ireo ohabolana mifandraika - lahatsoratra
amin’ny fifanampiana ny - tantara
mpianatra - tranga iray
Ohatra : “trano atsimo sy avaratra, -…
izay tsy mahalen-kialofana .”
 Manatsoaka fehin-kevitra.

Tombana : milaza izay tokony atao raha sendra olon-dehibe mitondra enta-mavesatra .

Ny fahaiza-miaina
Tanjona manokana : mpianatra afaka miaina ao an-tokantrano sy eo amin’ny manodidina.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fahaizana miaina ao  Mampahatsiahy ny antso-ina hoe :
an-tokantrano sy eo ankohonana
amin’ny manodidina  Mifanakalo hevitra manodidina ny
hoe : fifandraisana, fifanohanana,
fifankantiavana, fifanajana ao - angano
amin’ny ankohonana - lahatsoratra
 Angano maneho ny fahaiza-miaina - tranga iray
ao an-tokantrano - tantara

Tombana : milalao an-tsehatra ny fanehoana ny fahaiza-miaina ao an-tokantrano ny


mpianatra.

18
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha-Olo-Mendrika

Ny filàna fototra
Tanjona manokana : mpianatra afaka :
 mitanisa ny filàna fototra ilain’ny mpianakavy ;
 mampirindra ny fifandraisana misy ao amin’ny ankohonana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny firindran’ny  Mamaritra ny hoe :
haben’ny ankohonana sy - filàna fototra - sary maneho ny
ny filàna fototra ary ny - mirindra karazana aretina .
filana ara-toe-po sy ara-  Mitanisa ny filàna fototra. - tantara
piarahamonina  Miady hevitra - lahatsoratra
 Manatsoaka fehin-kevitra - tranga iray
-…

Tombana : araka izay safidin’ny mpampianatra mifandraika amin’ny lesona.

19
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Ny fifanakalozan-kevitra
Tanjona manokana : mpianatra afaka mifanakalo hevitra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fifanakalozan-  Mitantara ny fizotry ny fivoriana -tatitra fivoriana
kevitra efa natrehiny ny mpianatra. -sary maneho fivoriana
 Mikaroka ny maha-zava-dehibe -…
ny fifanakalozan-kevitra.
 Manatsoaka fehin-kevitra

Tombana : fifanakalozan-kevitra ifanaovan’ny mpianatra momba ny toe-javatra iray.

Ny fanajana ny teny nomena


Tanjona manokana : mpianatra afaka manaja ny teny nomena.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanajana ny teny  Manazava ny hoe: manaja ny - toe-javatra iainana
nomena teny nomena. andavanandro na fisehoan-
 Mitanisa ny antony ilàna ny javatra tany an-tanàna.
fanajana ny teny nomena.
 Miady hevitra.
 Manatsoaka fehin-kevitra.

Tombana : ady hevitra ifanaovan’ny mpianatra mifandraika amin’ny lesona.

20
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha-Olo-Mendrika

Ny hiram-pirenena sy ny faneva
ary ny fetim-pirenena
Tanjona manokana : mpianatra afaka mahatakatra ny hevitra fonosin’ny hira, ny faneva, ary
ny fetim-pirenena.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanadihadiana ny  Mandinika ny sarin’ny -saina malagasy
vontoatin-kevitra sainam-pirenena.
fonosin’ny hira, ny  Mamaky ny tonon-kira. -tonon’ny hiram-pirenena.
faneva ary ny sainam-  Manadihady.
pirenena.  Manatsoaka fehi-kevitra

Tombana :
-manao ny sarin’ny saina Malagasy.
-milaza ny hevitra fonosin’ny andininy voalohany amin’ny hiram-pirenena.

Ny fanatonana ny tobim-pahasalamana
Tanjona manokana : mpianatra afaka manantona tobim-pahasalamana raha tojo aretina.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fanatonana ny  Mamaritra ny atao hoe - tranga iray
tobim-pahasalamana tobim-pahasalamana - sary
 Mitanisa ny antony - lahatsoratra…
anatonana ny tobim-
pahasalamana.
 Mitanisa ny fomba fanao
rehefa hamonjy tobim-
pahasalamana
 Manatsoaka fehin-kevitra.

Tombana : milaza ny atao na ny fepetra raisina raha misy aretina ahiahiana hifindra.

21
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Ny fanajana ny lalàna
Tanjona : mpianatra afaka manaja ny lalàna manan-kery.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanajana ny lalàna  Mamaritra tsotra ny atao hoe - peta-drindrin’ny fitsipiky
manan-kery : ny fitsipiky lalàna. ny sekoly.
ny sekoly.  Maka ohatra avy amin’ny
fitsipiky ny sekoly itarihana
ny fanazavana.
 Mampitanisa ny ankizy ny
lalàna misy eo amin’ny
manodidina azy (fokontany,
kaominina…)
 Manazava ny antony
hanajana ny lalàna.
 Manatsoaka fehin-kevitra

Tombana: mamolavola sorabaventy na kisarisary manainga ny fiaraha monina hanaja ny


lalàna
ohatra : -ny fitsipiky ny sekoly ;
-ny lalàna miaro ny zavaboaary.

Ny biraom-panjakana
Tanjona manokana : mpianatra afaka mahalala ny andraikitr’ireo biraom- panjakana ao
amin’ny kaominina.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny biraom-panjakana  Mamolavola fanontaniana - fanontaniana fohy
misy ao amin’ny hoentin’ny mpianatra ny nosoratana tao anatin’ny
kaominina sy ny mpampianatra kahien’ny mpianatra
andraikiny  Fanadihadiana ataon’ny
mpianatra mialohan’ny lesona.
 Manao fitsidihana ny mpianatra
 Mandravona ny vokatry ny
fanadihadiana.

Tombana : milaza ny birao tokony hatonina raha haka :


- sora-piankohonana
- fanamarinam-ponenana
- kara-panondro.

22
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha-Olo-Mendrika
Ny fananam-pirenena
Tanjona manokana : mpianatra afaka manaja ny fananam-pirenena.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanajana ny fananam-  Mitanisa ireo fananam- - sary raha misy
pirenena pirenena indrindra fa ny ao (sarintany misy ireo
amin’ny kaominina ; fananam-pirenena)
Ohatra : tranom-panjakana
tahirin-javaboaary
 Mifanakalo hevitra
manodidina ny tokony
hanajana ireny.
 Manatsoaka fehin-kevitra.

Tombana : fanontaniana valiana amin’ny “ENY” na “TSIA” “MARINA” na “DISO”,


arahina fanazavana.

23
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana
Tanjona manokana : mpianatra afaka manaja ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana .

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fitsipika mifehy ny  Manadihady lahatsoratra na - sary mampiseho lozam-
fifamoivoizana. sary mampiseho lozam- pifamoivoizana
pifamoivoizana -takela-by
fampitandremana eo
 Manatsoaka fehin-kevitra. amin’ny fifamoivoizana
 Mitanisa loza samihafa mety - lahatsoratra
hiseho eo amin’ny - tranga iray
fifamoivoizana.
 Manatsoaka fehin-kevitra.

Tombana : fanadihadiana ny isan’ny loza mitranga heno sy ny antony tao anatin’ny iray
volana.

Ny fampahalalam-baovao
Tanjona manokana : mpianatra afaka ny ho liam-baovao.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fampahalalam-  Mamantatra ny vaovao - radiô ( entin’ny
baovao norenesina na novakiana. mpampianatra)
 Mitanisa ireo fitaovam- - gazety
pahalalam-baovao : -…
- radiô
- gazety
- fahitalavitra
 Mikaroka ny voka-tsoa azo
avy amin’ny fahalalana
vaovao.
 Manatsoaka fehin-kevitra :
- zo
- andraikitra

Tombana : mitatitra ny iray tamin’ireo vaovao nahalina azy ny mpianatra.

24
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha-Olo-Mendrika
Ny fampiasana ny sampan-
draharaham-panjakana.
Tanjona manokana : mpianatra afaka mampiasa ny sampan-draharaham-panjakana eo an-
tànana, ohatra ny paositra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fampiasana ny  Manadihady eny amin’ny - taratasy
sampan-draharaham- paositra momba ny
panajakana : Ny paositra fandefasana taratasy sy
fampiasana telefaonina.
 Mianatra mameno ny - valopy
adiresy eo amin’ny valopy - hajia
ary mametaka hajia.
 Mianatra mampiasa - telefaonina
telefaonina.
 Mamantatra ireo sampan-
draharaha misy eo an-
toerana.

Tombana : mametraka ny adiresin’ny mpandefa sy ny andefasana eo amin’ny


valopy ny mpianatra.

25
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Ny ady amin’ny endri-panavakavahana
Tanjona manokana : mpianatra afaka manohitra ny fanavakavanana miseho amin’ny
endrika samihafa.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny ady amin’ny  Mamantatra ny endri- - sary
endrim-panavakavahana. panavakavahana. - lahatsoratra
 Manasongadina ny endrim- - resadresaka
panavakavahana.
 Mitanisa ireo fomba entina
hanoherana ny
fanavakavahana.
 Manatsoaka fehin-kevitra.

Tombana : fanontaniana valiana amin’ny “Eny”na “Tsia” Marina” na “Diso” “Tsara” na


“Ratsy”

Ny fitandremam-pahasalamana

Tanjona manokana : mpianatra afaka mitandro ny fahasalamana ao


an-tsekoly sy ao an-trano .

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fitandremam-  Mijery sy mandinika ny - sary mampiseho sy
pahasalamana ny sekoly sy ny manodidina. mampitaha sekoly na
ankapobeny ao an-tsekoly tanàna madio sy maloto
sy ao an-trano. - kifafa, sobika, angady...
 Manadihady ny vokatry ny - tranga iray…
fandinihana natao.
 Manatsoaka fehin-kevitra.

Tombana :
-arahin’ny mpampianatra maso ny fomba fiasan’ny mpianatra eo amin’ny fanadiovana ny
sekoly.
-mikaroka ireo fomba atao ho fitandremam-pahasalamana ao an-tsekoly sy ao an-trano.

26
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha-Olo-Mendrika
Ny tontolo iainana
Tanjona manokana : mpianatra afaka miaro ny tontolo iainana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fiarovana sy  Mamahavaha ny atao hoe : - lahatsoratra
fanatsarana ny tontolo “tontolo iainana”. - angano
iainana .  Manasongadina ny tokony - sary maromaro maneho
hiarovana ny tontolo iainana ny fivoaran’ny tontolo
iainana ao aoriana
 Manatsoaka fehin-kevitra

Tombana :
-fifaninanana sary maneho tontolo iainana tonga lafatra
-fifaninanana ataon’ny mpianatra hanatsarana ny sekoly.

Tanjona manokana: mpianatra afaka mandala ny tontolo iainana.


Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
Ny fandalana ny  Mamahavaha ny atao hoe : - tahirin-kevitra
tontolo iainana. “ tontolo iainana” sy antony navoakan’ny W.W.F
iarovana azy .
 Mitanisa : -fitsidihana ireo tahirin-
-ireo biby arovana javaboaary akaiky raha
-ireo zavamaniry arovana misy
 Mamantatra ny maha sarobidy
ny zavaboaary.
 Mikaroka atrik’asa mivantana
Ohatra: mamboly hazo…

Tombana:
-fifaninanana mamorona sary maneho ny fiarovana ny tontolo iainana;
-fitanisana ireo biby arovana sy ny zavamaniry,
-miady hevitra ny mpianatra momba ny fandalàna sy fikajiana ny tontolo iainana.

27
Fanabeazana sy Fampivelarana ny Maha Olo-Mendrika
Ny fahamaroan’ny mponina an-tanàn-dehibe
Tanjona manokana : mpianatra afaka mahatsapa ny olana ateraky ny fivangongoan’ny
mponina an-tanan-dehibe.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny olana ateraky ny  Mamakafaka ny antony - sary mampiseho
fivangongoan’ny mahatonga ny olona fampitahana( faritra
mponina an-tanan-dehibe. hivangongo an-tanan- milamina sy madio ary
dehibe. faritra mikorontana sy
 Manatsoaka fehin-kevitra. maloto )
 Manome soso-kevitra - lahatsoratra
hisorohana ny fifindra-
monina tsy am-piheverana.

Tombana : zaraina antoko roa ny mpianatra : ny antoko voalohany momba ny fifindra-


monina, ny antoko faharoa mandà izany.

28
Malagasy

Malagasy

29
Malagasy
Tanjon’ny taranja
Toy ny teny rehetra fampiasan’ireo firenena samihafa eran-tany, ny teny malagasy dia
fitaovana mahomby hoenti- manakatra sy mifehy ny fahalalana amam-pahaiza- manao hoenti-
mampivelatra ny saina aman-toem-pon’ny ankizy.
Noho izany, ny fampianarana azy dia tokony hitaiza ny mpianatra :
 hahalala ny kolon-tsaina sy ny rafi-pisainana malagasy manaraka ny fivoaran’ny tantara ;
 ho afaka mitia sy mikolo ary mandalina maha-malagasy azy ;
 ho afaka misokatra amin’ny haren-tsain’ny hafa ;
 ho matotra eo amin’ny fifampikasohany amin’ny hevitra samihafa ;
 hahay mikirakira sy mampiasa ny teny Malagasy amin’ny maha-fitaovam-panehoan-
kevitra azy.

Izay andrasana amin’ny mpianatra nahavita ny ambaratonga


voalohany
Ny mpianatra dia afaka:
 manoratra misosa ary mazava,hay vakina, ireo rakitraan-tsoratra tsotra toy ny taratasy
fangatahana, taratasy ifanakalozana amin’ny havana ;
 mamaky ary mahatakatra izay vakina ao amin’ireo tahirin-kevitra tsotra toy ny takelaka
fanoroana fampiasana fitaovana , taratasim-panjakana ;
 mandray fitenenenana ary mahay mampifanentana ny fiteniny amin’ny olona itenenany
,amin’ny vontoatin-dresaka , amin’ny zava-kendreny ;
 manakatra izay henony sy ambara aminy ka mifanentana amin’ny taonany sy ny fari-
pivelaran-tsainy ;
 mankamamy sy mahay mampiasa ireo harena sy hakanton’ny teniny .

Tanjona ankapobe, kilasy faha -8


Amin’ny fiafaran’ny kilasy faha -8, ny mpianatra dia:
 mahatakatra ny hevitra ara-bakitenin’ny hafatra tsotra nambara tamin’ny fiteny ibeazana
na tamin’ny fiteny Malagasy ôfisialy sy ny lahatsoratra voasoratra amin’ny Malagasy
ofisialy novakina taminy ;
 mahavaka ny vontoatin-kafatra amin’ny famenon-kafatra samihafa ;
 mahafaritra ny endrim-pifandraisana mifototra amin’ny fotoana na ny habaka
nandrindrana ny hasin-kevitra ;
 maneho hevitra amin’ny Malagasy ôfisialy amim-pomba mirindra sy mazava
 mampijoro izay ambarany amin’ny fandaminany ny hasin-kevitra amin’ny alalan’ireo
voanteny maneho fotoana na mamaritra habaka ;
 mahay mampiasa ireo voambolana sasany avy amin’ny fiteny ibeazany ;
 mahavaky lahatsoratra tsotsotra voasoratra amin’ny Malagasy ôfisialy ary mahahaja ny
lantompeo mifanaraka amin’ny mari-piatoana fototra ;
 mahatakatra ny hevitra ara-bakitenin’ny lahatsoratra vakiny na nohenoiny ary mahavaka
ny vontoatin-kafatra ao anatiny ;
 maharafitra ho soratanana mazava, hay vakina ary tsy misy diso, fehezanteny roa na telo
nohenoiny ;
 mahaforona andininy fohy , tsotra sady mitombina ara-kevitra no marim-pototra ara-
drafitra .
30
Malagasy

Fisehon’ny taranja Malagasy ao amin’ny kilasy faha-8


Efa nosantarin’ny mpianatra tao amin’ny kilasy faha-9 ny fanakarana sy fanavahana ny
vontoatin-kevitra amin’ny famenon-kevitra eo am-pamakian-teny. Manomboka manamafy
orina izany izy ireo ato amin’ny kilasy faha -8.
Tsy mifetra amin’ny fehezanteny intsony ny asa famoronana ampanaovina ny mpianatra
.Tarihina handrafitra andininy sy lahatsoratra izy ireo.
Tohizan’ny mpianatra ihany koa ny faninihana ny teny amin’ny alalan’ireo zana-taranja toy
ny fitsipiky ny teny mbamin’ny tsipelina, fandinihana izay natombony tao amin’ny kilasy
faha-9 .
Santariny manomboka eto kosa ny fizarana mamakafaka sy mandalina ary mandahatra hevitra
am-bava.ny zana-taranja fanazarana hiteny indrindra no itarihana azy amin’izany.
Kendrena ho matotra sy maty paika kokoa ny fahaizan’ny mpianatra mampiasa ny teny,
amin’ny maha-fitaovam-piandraisana azysy amin’ny maha-haren-tsaina azy.

Lanjan’ora isan-kerinandro
Feno: 6 ora
Tapakandro: 5ora

31
Malagasy
Fanazarana hiteny
Tanjona
 Mahatakatra ny hevitra ara-bakitenin’ny hafatra tsotra nambara tamin’ny fiteny ibeazany
na tamin’ny fiteny Malagasy ofisialy ny mpianatra.
 Mahavaka ny vontoatin-kafatra amin’ny famenon-kafatra samihafa ao amin’ny
lahatsoratra amin’ny Malagasy ofisialy novakiana taminy izy.
 Mahafaritra ny endrim-pifandraisana mifototra amin’ny fotoana na habaka nandrindrana
ny hasin-kevitra izy.
 Maneho hevitra avy amin’izay toe-javatra niainana na notantaraina taminy izy.
 Mandamina ireo hasin-kevitra ambarany.
 Mampiasa ireo voanteny maneho fotoana na mamaritra habaka ao amin’izany hasin-
kevitra izany;
 Amin’ny Malagasy ôfisialy ihany no anehoany izany, ny voambolana mbola tsy
voafehiny amin’ny Malagasy ôfisialy ihany no ampiasàny ny fiteny ibeazany.
 Miompana amin’ny tontolo mahazatra azy ny ambara, hafatra, lahatsoratra, angano,
kabary mifandraika ihany koa amin’ny fari-pahalalana ary mifanaraka amin’ny taonany.

Mihaino

Zana-tanjona I: mahavaka ny vontoatin-kafatry ny ambara nohenoiny ny mpianatra

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny vontoatin-kafatra  Ampitadiavina ny - Lahatsoratra
ambaran’ny lahatsoratra vontoatiny. - Angano
na resadresaka na toe-  Tarihina hahafantatra ny - Resaka
javatra notantaraina vontoatin-kafatra. - Kabary
 Asaina mamintina na - Hira
mamerina ny ambara - Sary
nohenoiny izy.

Tombana :
-fanontaniana tsotra ataon’ny mpampianatra mikasika ny ventin’ny hafatra ampitain’ny
ambara ;
-fanontaniana miaraka amin’ny valiny (marina sy /na diso) asaina tsarain’ny mpianatra ;
-fampamerenana ny ventin-dresaka raketin’ny ambara.

32
Malagasy

Zana-tanjona II: mahafaritra ireo hasin-kevitra maneho fotoana sy habaka ao amin’ny


ambara nohenoiny ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo hasin-kevitra  Ampitadiavina izay mety ho - Lahatsoratra
raketin’ny ambara fizarazaran’ny lahatsoratra - Angano
ny mpianatra. - Kabary
- Hira
- Resaka
- Sary

Tombana:
-azo ampiasaina ny tombana mitovy endrika amin’ny voalaza etsy ambony ;
-fifampitsaran’ny mpianatra eo amin’ny valim-panontaniana naroson’ny namany ;
-fampifandraisana (amin’ny alalan’ny tsilo) ny singa tsirairay mifanitsy ao amina vondrona
A sy B. Ny vondrona A misy ny toe-java-miseho ary B kosa mirakitra ireo teny maneho ny
habaka na fotoana na ny mpandray anjara.

Maneho hevitra
Zana-tanjona III: maneho tsy am-pihambahambana hevitra ny amin’ny amin’izay tsapany
na azony mikasika ny ambara nohenoiny ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny ambara : (Ahitana  Ampitenenina ny mpianatra. - ambara nohenoina
taratra ny fihetseham-  Tarihina hampifandray izay - fanontaniana
pon’ny mpianatra, lazainy amin’ny vontoatin- (mpianatra/mpampianatra)
fitsikerana, fanakaran- dresaka. - sary
kevitra, fandokoana,  Asaina manatevina izay - adihevitra
fanoritsoritana) voalazany raha fohy loatra.
 Asaina mamintina izay
voalazany raha lava loatra.
 Ampandrafetina fehezanteny
roa na telo rehefa mamaly.

Tombana : fitsaran’ny mpianatra ny fiontanam-po iray na vitsivitsy (izay omen’ny toe-


javatra) mety mifanitsy amin’ny andrasana na tsia, manoloana ny :
- toe-javatra ankapobeny raketin’ny ambara ;
- toetran’ny mpandray anjara ;
- fizotry ny hasin-kevitra na filaharana ;
- fanoritsoritana toe-javatra .

Zana-taranja IV: mahalamina ny hevitra asehony ny mpianatra ka voafolany ho amin’izany


ny voan-teny maneho fotoana sy mamaritra habaka.
33
Malagasy

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny ambara voafaritra  Tarihina hampifandray hasin- -Fehezanteny
eo amin’ny fotoana kevitra maneho fotoana amin’ny -Mpampikambana
sy /na habaka alalan’ny voanteny maneho -Mpampitohy
fotoana. -Mpampiankina
 Tarihina hampifandray hasin-
kevitra maneho habaka amin’ny
alalan’ny voanteny maneho
habaka.
 Tarihina hampifandray ireo
hasin-kevitra ho andininy iray
mazava amin’ny fehezanteny roa
na telo, ka ampiasana ny
voanteny mamaritra :
-fotoana : omaly, anio…
-habaka : ambony, ambany…
sy ny mpampifandray milaza :
-fotoana : rehefa, nony…ary ny --
-mpisolo toerana : ao tao, tetsy…

Tombana: fampandaminana fehezan-kevitra sy/na fehezanteny roa na telo mikasika ny


fitantarana na fanoritsoritana toe-javatra iainana andavanandro ka ampiasana ireo voanteny
mamaritra fotoana sy habaka

Lafiny fanabeazam-boho ny teny


Tanjona manokana
 Mahatakatra ny hevitra fototra raketin’ny voambolana notsoahina tamin’ny toe-javatra
misy na niainany ny mpianatra.
 Mahavaka ny fitaran-kevitr’io voambolana io arakaraka ny toe-javatra na sehatra hafa
ampiasaina azy.
 Mahavaka ireo hevitra samihafa fonosin’ny voambolana mitovy fanonona.
 Afaka mampiasa ireny voambolana ireny ao anatina fehezan-teny, arakaraka ny seha-
pifandraisana.

34
Malagasy

Zana-tanjona V: afaka mampiasa voambolana mety hanana fitaran-kevitra araka ny sehatra


isehoany ny mpianatra .
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
Ny hevitry ny  Ampitadiavina fehezanteny na -Fanontaniana
voambolana araka ny fomba fitenenana ahitana ilay
sehatra ampiharana voambolana niaingana ny
azy. mpianatra.
 Tarihana izy hampitaha ny -Resaka ifanaovan’ny
hevitra samihafa raketin’io mpampianatra/mpianatra
voambolana io. mpianatra/mpianatra

Tombana: fitakiana ny hevitry ny voambolana iray ampiasaina ao anatiny andian-teny telo na


efatra samihafa ahitana ny fiovana na fitaran-kevitr’io voambolana io.
Ohatra : mandry ny olona (matory), mandry ny tany (milamina) . Mandry ny menaka
(mivaingana).

Zana-tanjona VI: mahavaka ny voambolana mitovy fanononana sy ny heviny araka ny


sehatra ampiasana azy ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Voambolana mitovy  Ampanaovina fehezanteny - Voambolana
fanononana na tsy ahafahany mampitaha ny tsy - Fanontaniana
mitovy fanoratra na tsy fitoviana misy eo amin’ny lafiny - Resaka ifanaovan’ny
mitovy fototeny. hevitry ny voambolana mpampianatra/mpianatra
Ohatra: avia/havia ampiasaina sy eo amin’ny mpianatra/mpianatra
ety/hety fototeny niaviany ny mpianatra.
nivoha/ny voa

Tombana:
-fitakiana ny hevitra roa samy hafa ananan’ireo voambolana roa mitovy fanononana ary
ampiasaina ao anatiny sehatra roa samy hafa.
Ohatra: ety ny lalana mankany an-tanimboly (tery)
hety no anapahana ny ravin-damba(fitaovana)
-fampamenoana fehezanteny roa samy hafa amin’ny voambolana roa mitovy fanonona.

35
Malagasy
Lafiny fitsipiky ny teny
Tanjona manokana : afaka manatevina fehezanteny avy ao anatiny sy /na manitatra
fehezanteny amin’ny alalan’ny fampifandraisana fehezanteny roa na telo ny mpianatra.

Zana-taranja VII: afaka manatevina fehezanteny avy ao anatiny ny mpianatra

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanitarana  asaina manitatra fehezanteny -Fehezanteny tsotra
fehezanteny tsotra. tsotra amin’ny alalan’ny - Teny manambara
fampidirana fameno mifototra habaka na fotoana;
amin’ny fotoana sy habaka ny fotoana
mpianatra. - Fampiasana mpisolo
manontany: aiza?
Oviana?...

Tombana : fanombanana mitohy mandritra ny fanazarana hiteny na resaka andavanandro


ifanaovana amin’ny mpianatra ka ahatsapana ny fahafahany manatevina izay ambarany.

Zana-tanjona VIII: afaka manitatra fehezanteny amin’ny alalan’ny fampifandraisana


fehezanteny roa na telo ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fehezanteny misy  Asaina mampifandray - Fehezanteny
fehezankevitra fehezanteny roa na telo ho iray - Mpampiankina
mifampitohy na amin’ny alalan’ny fampiasana - Mpampitohy
mifampiankina. ny mpampiankina sy
mpampitohy ny mpianatra.

Tombana : fanombanana mitohy mandritra ny Fanazarana Hiteny na resaka andavanandro


ifanaovana amin’ny mpianatra ka ahatsapana ny fahafahany mampifandray fehezanteny.

36
Malagasy

Vakiteny
Tanjona
 Mahavaky mangina sy /na amim-peo avo lahatsoratra voasoratra amin’ny Malagasy
ôfisialy ny mpianatra ary mahahaja ny lantom-peo mifanaraka amin’ny mari-piatoana
nampiasaina ;
 Mahatakatra ny hevitra ara-bakitenin’ny lahatsoratra vakiny izy ary mahavaka ny
vontoatin-kafatra amin’ny famenon-kafatra ao anatiny.

Zana-tanjona I: mahavaky mangina ary mahazo ny hevitry ny lahatsoratra ny mpianatra

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanakarana ny  Asaina mamaky mangina ny - Lahatsoratra
hevitry ny lahatsoratra lahatsoratra ny mpianatra iray kilasy: mifanentana amin’ny
amin’ny alalan’ny -alohan’ny hamakiana mafy ny taonan’ny mpianatra
vakiteny mangina. lahatsoratra; sy ny lohahevitry ny
-anelanelan’ny vakiteny amim-peo herinandro
avo. - Boky famakian-teny
 Asaina mitady ny vontoatin-kafatra - Kahie
sy ny famenon-kafatra izy mandritra
ny vakiteny mangina ataony.

Tombana:
 fanontaniana mikasika ny :
-foto-dresaka (akombona ny boky)
-famariparitana ny fizarana misy ao amin’ny lahatsoratra (misokatra ny boky
manomboka eto)
-fampifandraisana ny vontoatin-kafatra sy ny famenon-kafatra ;
 famaliana fanontaniana vitsy momba ireo voalaza ireo (an-tsoratra).

Zana-tanjona II: mahavaka ny vontoatin-kafatra amin’ny famenon-kafatra ao amin’ny


lahatsoratra ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny vontoatin-kafatra  Ampamakina amim-peo avo ny - Boky famakian-
sy ny famenon-kafatra lahatsoratra ny mpianatra. teny
ao amin’ny  Asaina manavaka ny vontoatin-
lahatsoratra. kafatra amin’ny famenon-kafatra;

37
Malagasy

 Ampanaovina vakiteny ifamaliana ny - Lahatsoratra


mpianatra araka izay isan’ny mifanentana amin’ny
mpandray anjara ao anaty lahatsoratra taonan’ny mpianatra
(oh : resaka) sy ny lohahevitry ny
herinandro

Tombana:
 fanontaniana mikasika ny :
-fahazoana ny lahatsoratra ;
-firafitry ny lahatsoratra ;
- fifandraisan’ny vontoatin-kafatra sy ny famenon-kafatra.
 fampifamenoana ny tombana teo amin’ny vakiteny mangina sy vakiteny amim-peo avo.

Zana-tanjona III: mahay mamaky teny mirindra sy misosa ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny vakiteny  Ampifandimbiasina mamaky ny - Boky famakian-teny
mirindra sy misosa. lahatsoratra ny mpianatra. - Lahatsoratra
 Takina ny fanajana ny mari- mifanentana amin’ny
piatoana sy ny lantompeo taonan’ny mpianatra
 Kendrena hifanaraka ny fiovan’ny sy ny lohahevitry ny
andininy sy ny fiovan’ny mpamaky. herinandro.

Tombana:
-fambara : famakian-teny misosa
-fitsarana ny famakian-tenin’ny mpianatra ka mifototra amin’ny fampifandraisana ny
lantompeo sy ny mari-piatoana.

Asa soratra sy fanazarana hanoratra


Tanjona
 Maharakitra an-tsoratra mazava, hay vakiana ary tsy diso, fehezanteny roa na telo
nohenoiny ary nambara tamin’ny Malagasy ôfisialy ny mpianatra ;
 Mahaforona andininy, amin’ny Malagasy ôfisialy, ahitana fehezanteny tsotra na mivadi-
drafitra, mahaleotena , telo na efatra izy. Sady mitombona ara-kevitra no marim-pototra
ara-drafitra izany andininy izany. Ampiasainy amin’izany ny lahatsoratra sy ny mari-
piatoana fototra.

Mifanaraka amin’ny tontolo mahazatra azy na amin’ny zava-pantany ary ny taonany ny


sehatra sy ny toe-javatra iompanan’ny asa

38
Malagasy

Zana-tanjona I: maharakitra an-tsoratra mazava, hay vakina , tsy misy diso, fehezanteny roa
na telo nohenoiny ny mpianatra .

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Voambolana mety  Aseho ary vahavahana ny lafiny - Fehezanteny roa na
miteraka olana eo manahirana eo amin’ny voambolana telo,na andininy
amin’ny fanoratana nofantenana. voavakin’ny
azy mpianatra ary hainy
ny heviny
 Atao soratononina anaty fehezanteny - Solaitrabe
ireny voambolana ireny. - Solaitra
 Fehezanteny roa na telo,na andininy -Kahie fampiasana
efa hita no atao soratononina

Tombana: fahafahana mamerina an-tsoratra tsy misy diso ary hay vakina ny fehezanteny
notononina: soratononina…

Zana-tanjona II: mahaforona andininy ahitana fehezanteny telo ka hatramin’ny efatra,


mitombina ara-drafitra sy ara-kevitra ny mpianatra

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Famoronana  Ampamoronina fehezanteny telo na - Boky
ampahan- efatra ho lasa andininy ny mpianatra ho - Kahie fampiasana
dahatsoratra iray famenon’ny banga eo aloha, ao afara, - Sary
miainga amin’ny ao afovoany. - Solaitrabe
lohahevitry ny  Asaina mandamina andininy
herinandro nakorontana izy.
 Ampamoronina lahatsoratra fohy
miainga amina sary vitsivitsy izy
 Ampamoronina lahatsoratra fohy
miainga amina kasinga telo na efatra.

Tombana : asa andavanandro azo itarafana ny fahafahana mamorona fehezanteny telo na


efatra ho andininy ka jerena amin’izany ny :
- firafitry ny fehezanteny ;
- fifandraisan’ny hevitry ny fehezanteny ;
- fanajana ny lohahevitra ;
- fikaliana ny endri-tsoratra ;
- fampamerenana amin’ny laoniny ny ampahan-dahatsoratra nasaritaka.

39
Malagasy
Fanabeazam-boho ny teny
Tanjona manokana :
 Mahatakatra ny hevitra fototra raketin’ny voambolana notsoahina tamin’ny toe-javatra
misy na iainan’ny mpianatra ;
 Mahavaka ny fitaran-kevitr’io voambolana io arakaraka ny toe-javatra na sehatra hafa
ampiasana azy ;
 Mahavaka ireo hevitra samihafa fonosin’ny voambolana mitovy fanononana ;
 Afaka mampiasa ireny voambolana ireny, arakaraka ny seha-pifandraisana, ao anatina
fehezanteny.

Zana-tanjona III: mahasoritra ny fitaran-kevitry ny voambolana arakaraka ny sehatra


isehoany, ny mpianatra

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny voambolana  Ampamoronina fehezanteny ahitana - Fanontaniana
manana fitaran-kevitra ilay voambolana iaingana ny - Kahie fampiasana
araka ny sehatra mpianatra.
ampiasana azy.  Tarihina izy hampitaha ny hevitra
samihafa raketin’io voambolana io
izay miova arakaraka ny
fehezanteny.
 Asaina manolo ny voambolana
manana hevitra mitatra amina teny
hafa mifanohitra na mitovy hevitra
aminy ny mpianatra.

Tombana: fampifandraisana amin’ny alalan’ny tsipika na tsilo andian-teny iray manana


hevitra mitatra avy ao amin’ny vondrona A sy teny mitovy hevitra amin’ny vondrona B

Zana-tanjona IV: mahavaka ny hevitry ny voambolana mitovy fanonona fa tsy mitovy


fanoratra ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Voambolana mitovy  Asaina mampitaha voambolana roa - Fanontaniana
fanonona fa tsy mitovy mitovy fanonona fa tsy mitovy - Kahie fampiasana
fanoratra. fanoratra ny mpianatra. na
 Asaina mampiasa izany anaty - Solaitra
fehezanteny izy.

Tombana: fampamenoana ny banga ao anaty fehezanteny roa na maro amin’ny teny


nofidiana tao amin’ny vondrona voambolana maro mitovy fanonona fa tsy mitovy fanoratra.
Ohatra : Matetika dia ……..ny lalan-tongotra
Voakaikitry ny ………ny tongotr’i Lita

40
Malagasy
Zana-tanjona V: mahasokajy singanteny maro iray tari-kevitra ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo teny iray tari-kevitra  Ampamakina fehezanteny na -Ampahan-dahatsoratra
ao anatin’ampahan- andian-dahatsoratrany
dahatsoratra na fehezanteny mianatra ; ampikarohina
maromaro. singanteny iray tari-kevitra
Oh : iray nefa tsy mitovy hasin-
seha-kevitra kevitra. - Fehezanteny
“varotra”  Ampisokajina singanteny
mividy iray tari-kevitra nefa tsy
mivarotra… mitovy hasin-kevitra. - Solaitrabe
mizàna  Asaina mampiasa ireo teny - Solaitra
metatra ireo ao anaty fehezanteny - Kahie “fampiasana”
vatomizana mirindra na eo amin’ny
famarana… lafiny hevitra, na eo amin’ny
iray tari-kevitra ; lafiny rafitra.
“fitaovam-pandrefesana”,
“mizana”
metatra…
hasin-kevitra :
manavaka :
lanja<mizàna
halava<metatra

Tombana: asaina mitsimpona singanteny dimy iray tari-kevitra ary iray na samy hafa hasin-
kevitra avy ao amina lahatsoratra novakiny na nohenoiny ny mpianatra ary mandika izany ao
anatina vondrona iray.

Zana-tanjona VI: afaka mampifandray tsiroaroa teny na andianteny mifanohitra hevitra ny


mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny teny na andianteny  Tolo-kevitra : - Andian-teny“ fa tsy”
mifanohitra hevitra; - ampamakina andininy na - Solaitrabe
lahatsoratra ny mpianatra ; - Solaitra
-ampikarohina teny na -Kahie“fampiasana”
andianteny mifanohitra -Fehezanteny na
hevitra izy ; lahatsoratra mifandray
- asaina mampifandray sy amin’ny lohahevitry ny
manoratra azy ireny herinandro
tsiroaroa izy.

Tombana: fampifandraisana tsiroaroa teny na andian-teny mifanohitra hevitra avy ao


amin’ny vondrona A sy B.

41
Malagasy
Zana-tanjona VII: afaka mampiasa sampanteny narafiny avy amin’ny fototeny ao anaty
fehezanteny na andininy iray ny mpianatra

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fototeny sy  Ampandrafetina sampanteny avy - Fehezanteny banga
sampanteny rehetra amin’ny fototeny ny mpianatra. - Fototeny
mety ho azo avy  Asaina mampiasa ireny sampanteny
amin’ireny fototeny ireny ao anaty fehezanteny izy.
ireny.
Matoanteny aman-  Asaina mampiasa sampateny, - Solaitrabe
tovona mi- na man- mifandrindra amin’ny endriky ny -Solaitra
fehezanteny omena hampiasana azy -Kahie fampiasana

Tombana :
-fampamenoana fehezanteny banga amina enti-milaza (matoanteny) izay harafitra avy
amina fototeny iray mba hifanaraka amin’ny fifandraisana ara-tarika aseho.
-fahatsapana mitohy fa afaka mampiasa sampanteny ao anaty fehezanteny ny mpianatra ka
mifandrindra sy mifanaraka tsara ny endri-teny sy ny endri-pehezanteny.

Zana-tanjona VIII: afaka mampiasa andianteny miendrika fomba fiteny raikitra manana
hevitra manokana ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny andianteny  Ampifantenina andianteny avy - Fehezanteny banga
manana hevitra amina vondrona iray hoenti- -Solaitrabe
manokana . mameno fehezanteny ao amin’ny
Ohatra : vondrona iray hafa ny mpianatra.
maty maso
maty antoka  Ampamoronina fehezanteny na
… ampahan-dahatsoratra iray
miady sisiny ampiasana ireo andianteny ireo.
miady varotra
very saina  Arahi- maso ny asa ataony. - Solaitra
very sasaka - Kahie fampiasana
mandroso afo
mandroso sakafo

Tombana: fanombanana mitohy miompana amin’ny fahafahana mampiasa ireny andian-teny


ireny, arakaraka ny asa soratra ampanaovina.

42
Malagasy
Zana-tanjona IX: afaka mampiasa ny ambaratongam-piteny arakaraka ny sokajin’olona
ifandraisany ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo ambaratongam-  Ampanavahana ireo -Fehezanteny na
piteny samihafa.Ohatra ambaratongam-piteny samihafa andininy
iray ,ireo tenin-jatovo toy ao anaty fehezanteny na
ny hoe: bandy andininy ny mpianatra..
kandra,mifendro,sns.
 Ampikarohina teny na - Solaitrabe
andianteny mitovy hevitra
amin’izy ireny izy.
 Ampanoloina teny mitovy - Solaitra
hevitra aminy ireny teny
amin’ny ambaratongam-piteny - Kahie fampiasana
ireny

Tombana : fanombanana mitohy : miompana amin’ny fampiasana ny ambaratongam-piteny


tokony hifandraisana ao an-tsekoly eny am-pakan-drivotra…

Zana-tanjona X: afaka mampiasa ireo tsikalan-teny hoentiny manalefaka na manamafy ny


heviny ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo tsikalan-teny toy ny:  Ampamenoina fehezanteny - Fehezanteny banga
mbola, ihany banga ny mpianatra. - Solaitrabe
,tokoa,tena,kokoa,  Ampandokoina hevitra amin’ny - Solaitra
velively, saika, loatra… alalan’ny fampiasana tsikalan- - Kahie fampiasana
teny izy .

Tombana : fanombanana mitohy miompana amin’ny fahafahana mandoko hevitra avy


amin’ny fampiasana tsikalan-teny.

43
Malagasy
Fitsipiky ny teny
Tanjona manokana: afaka manatevina fehezanteny avy ao anatiny sy /na manitatra
fehezanteny amin’ny alalan’ny fampifandraisana fehezanteny roa na telo ny mpianatra.

Zana-tanjona XI: ny mpianatra dia afaka :


-manatevina fehezanteny avy ao anatiny ;
-manaraka ny rafitra mifandraika amin’izany.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fanantevenana  Asaina manatevina fehezanteny tso- - Fehezanteny fohy
fehezanteny drafitra na mivadi-drafitra amin’ny ,mivadi-drafitra na tso-
alalan’ny fampidirana fameno tsotra drafitra hohatevenina
na fameno miompana amin’ny
habaka sy ny fotoana ny mpianatra.
 arahi-maso ny asa ataon’ny - Solaitrabe
mpianatra - Solaitra
- Kahie fampiasana

Tombana : fanombanana mitohy mandritra ny asa soratra andavanandro ampanaovina ny


mpianatra ka ahatsapana ny fahafahany manatevina sy manatsara izay ambarany.

Zana-tanjona XII: afaka manitatra fehezanteny amin’ny alalan’ny fampifandraisana


fehezanteny roa na telo ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny fehezanteny misy  Asaina mampifandray fehezanteny - Fehezanteny
fehezan-kevitra mahaleo tena roa na telo ho iray ny - Fehezanteny roa na
mifampitohy na mpianatra ka ampiasainy amin’ny telo hatambatra
mifampiankina. izany ny mpampiankina sy/na - Mpampitohy sy/na
mpampitohy. mpampiankina
 Arahi-maso ny fanajana ny rafitra.

Tombana: fanombanana mitohy mandritra ny asa soratra andavanandro ampanaovina ny


mpianatra ka ahatsapana ny fahafahany manitatra sy manatsara izay ambarany.

44
Malagasy
Zana-tanjona XIII: ny mpianatra dia afaka mandrafitra fehezanteny ara-pitsipika.
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
Fehezanteny sy ireo  Ampandrafetina fehezanteny avy - Solaitrabe
kasinga ao aminy; amin’ireo kasinga nakorontana ny - Solaitra
Teboka sy lohasoratra mpianatra. - Kahie fampiasana
 Asaina manamarika, fehezanteny - Takelan-teny
amin’ny lohatsoratra sy teboka
izy.

Tombana :
-fampandrafetana fehezanteny avy amina kasinga nomena na nakorontana.
-fampanavahana fehezanteny ao amin’ny andininy amin’ny fampiasana lohasoratra sy
teboka.

Zana-tanjona XIV: mahavaka ny teny mitana anjara asa fototra amin’ny fehezanteny tsotra
na mivadi-drafitra ny mpianatra

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo anjara asa fototra  Ampikarohina teny mitana ireo - Fehezanteny tsotra na
toy ny lazaina sy enti- anjara asa fototra ireo ao anaty mivadi-drafitra
milaza ary fameno fehezanteny ny mpianatra. - Teny manontany
 Asaina mampiasa ny teny IZA ? INONA ?
manontany mifandraika MANINONA ?
amin’ireny anjara asa ireny izy. MANAHOANA ?
AIZA ?
OVIANA ?...

 Asaina manondro ny tsinjara - Kianteny NO


toeran’ireny teny ireny. - Solaitrabe
- Solaitra
- Kahie fampiasana

Tombana : fampikarohana teny mitana ireo anjara asa fototra ireo ao anaty fehezanteny
amin’ny alalan’ny fampamaliana fanontaniana : Iza no ? Inona no ? Maninona ? Manahoana ?
Aiza ? Oviana ?

Zana-tanjona XV : afaka manovaova ny tsinjara toeran’ny fameno ao anaty fehezanteny ny


mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny toeran’ny fameno  Ampikarohina teny na andian-teny -Kianteny NO
( teny tokana na andian- fameno ao anaty fehezanteny ny
teny) mpianatra.
 Ampanovana toerana ny fameno -Takelan-teny na
ka tsy manova endrika ny enti- fehezan-teny
milaza. -Solaitrabe

45
Malagasy
 Asaina mampiasa kian-teny na -Solaitra
maritsoratra mifanaraka -Kahie fampiasana
amin’izany.

Tombana:
- fampanovaovana ny tsinjara toeran’ny fameno ao anaty fehezanteny maromaro;
- fifotorana amin’ny fahatsapan’ny mpianatra ny maha zava-dehibe ny hevitra fonosin’ny
fameno arakaraka ny tsinjara toerany.

Zana-tanjona XVI: afaka manovaova ny tsinjara toeran’ny lazaina ao anaty fehezanteny ny


mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny toeran’ny lazaina  Ampikarohina teny na andian-teny -Kianteny NO
(teny tokana na andian- lazaina ao anaty fehezanteny ny -Takela-teny na
teny) mpianatra. fehezanteny
 Ampanovana toerana ny lazaina -Solaitrabe
ka tsy manova endrika ny enti- -Solaitra
milaza. -Kahie fampiasana
 Azo ampiasaina na tsia ny
kianteny.

Tombana :
- fampanovaovana ny tsinjara toeran’ny lazaina ao anaty fehezanteny maromaro ;
- fifotorana amin’ny fahatsapan’ny mpianatra ny maha zava-dehibe ny hevitra fonosin’ny
lazaina arakaraka ny famadihan-drafim-pehezanteny.

Zana-tanjona XVII: mahaova fehezanteny tsotra manana fitodika samihafa ho mandidy na


hampiasana fandavana ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Filaza mandidy sy  Ampikarohina matoanteny ny -Takela-teny
mandà mpianatra. -Teny fandavana TSY
 Asaina mandinika ny endri-teny ; na AZA
 Asaina manova filaza ny -Solaitrabe
fehezanteny. -Solaitra
-Kahie fampiasana

Tombana: fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra manavaka sy manoratra fehezanteny


mandidy.

46
Malagasy

Zana-tanjona XVIII: afaka mampiasa mpamaritra isa ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo mpamaritra isa.  Ampikarohina teny mamaritra isa ao - Fehezanteny banga
anaty fehezanteny ny mpianatra. - Solaitrabe
 Asaina mameno amin’ny - Solaitra
mpamaritra isa ny fehezanteny - Kahie fampiasana
banga.

Tombana:
Tolo-kevitra : fanombanana mitohy mandritra ny asa soratra andavanandro ampanaovina ny
mpianatra ka ahatsapana ny fahafahany mampiasa ireny mpamaritra isa ireny ao anaty
fehezanteny.

Zana-tanjona XIX : afaka misoroka ny famerimberenan-teny amin’ny alalan’ny fampiasana


mpisolo tena tampisaka na mahaleo tena ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo mpisolotena  Asaina manolo amin’ny mpisolo - Takela-teny
mahaleo tena sy tena ny teny miverimberina ny - Fehezanteny
tampisaka mpianatra. - Solaitrabe
 Ampikarohina mpisolo tena ao - Solaitra
anaty fehezanteny ny mpianatra. - Kahie fampiasana
 Ampamenoina fehezanteny banga
ny mpianatra.

Tombana : fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra mampiasa sy manoratra tsy misy diso ireo
mpisolo tena ireo.

Zana-tanjona XX: mahova ny fitodiky ny fehezanteny ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fehezanteny  Asaina mandinika sy -Takela-teny
mitodika amin’ny : mamerimberina ny endriky ny
matoanteny sy ny firafitry ny
fehezanteny ny mpianatra.

47
Malagasy

-mpanao  Asaina manova ny anjara asan’ny -Fehezanteny


Lazaina na Fameno ny mpianatra.
-iharana  Ampiasaina amin’izany ny mpisolo -Mpisolo manontany
manontany IZA ? INONA ? IZA ? INONA ?
-sehatra  Arahi-maso tsara ny fifandraisana -Solaitrabe
ara-tarika takin’izany. -Solaitra
-Kahie fampiasana

Tombana :
- fampanovana ny fitodiky ny fehezanteny miainga avy amin’ny môdely.
Ohatra:
Mandaka baolina Ikoto dakan’ Ikoto ny baolina.
Mitoto vary i Soa ....................................
- fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra mampiasa sy manoratra tsy misy diso ireo karazana
fitodika ao amin’ny fehezanteny, arakaraka ny hevitra hasongadina.

Zana-tanjona XXI: afaka mampiasa ny mpanamarika ny fotoana, lasa/ankehitriny/ho avy, ny


mpianatra

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo mpanamarika  Ampamaliana fanontaniana toy -Takela- tsoratra
fotoana : lasa, ny : “Oviana?”, “Rahoviana?”, - Teny manontany
ankehitriny, ho avy. “Taiza?”, “Aiza?” ny mpianatra OVIANA ?
(n-/m-/h-;  Ampamenoina ny banga. TAIZA ?...
no-//ho-;  Ampanitsiana ny diso. - Solaitrabe
/ho;  Fanamarihana : tsy omena ny - Solaitra
/t-) mpanamarika fotoana “ankehitriny” - Kahie fampiasana
sy  “tsy ho avy “ ary  “tsy lasa”
fa ambara ho tsy misy fotsiny.

Tombana : fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra mampiasa sy manoratra tsy misy diso ireo
mpanamarika fotoana amin’ny matoanteny.

Zana-tanjona XXII : afaka mampiasa ireo mpisolo toerana sy /na teny mamaritra toerana
ao anaty fehezanteny ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo mpisolo toerana  Asaina manolo ny teny milaza -Solaitrabe
toy ny : tao, teo, tany, toerana miverimberina ao amina -Solaitra
teto, ao, any, etsy, sy ampahan-dahatsoratra ny mpianatra . -Kahie fampiasana
ireo teny mamaritra  Ampamenoina ny banga ny mpianatra
toerana.
 Ampanoritina ireo teny mamaritra

48
Malagasy
toerana.
 Asaina manatevina fehezanteny
amin’ny alalan’ireo teny mamaritra
toerana.

Tombana : fitsapana ny fahafahan’ny mpianatra mamantatra sy mampiasa ireo mpisolo


toerana ireo.

Tsipelina
Tanjona manokana : ny mpianatra dia afaka manoratra tsy misy diso sy hay vakina ny teny
malagasy, araka ny taonany sy ny fari-pahalalany.

Zana-tanjona XXIII: manoratra tsy misy diso ireo teny mitovitovy fanonona
sy /na endrika ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo teny mitovitovy  Ampikarohina ny mpianatra ny -Takela-teny
fanonona na fahasamihafan’ny fanoratra sy ny
mitovitovy endrika hevitra ananan’ireo sokajin-teny ireo. - Fehezanteny banga
toy ny: any, an’i, any  Asaina mameno fehezanteny banga
i… izy. - Solaitrabe
samy hafa, samihafa  Asaina manitsy ny diso fanoratra
noho ny, nony amin’ireo sokajin-teny anompanana - Solaitra
toa,toy, inty, ity. ny lesona ao anatina fehezanteny.
-Kahie fampiasana

Tombana :
- fampivadiana amin’ny alalan’ny tsipika na tsilo kasingan’ny vondrona sokajin-teny samy
hafa fanoratra amin’ny fehezanteny banga mifandraika aminy.
- fampanehoana takela-teny mirakitra sokajin-teny manana endrika sy hevitra mifandray
amin’ny fehezanteny banga omena.

49
Malagasy

Zana-tanjona XXIV : mahasoratra tsy misy diso ireo voanteny ialohavan’ny mpanampy ny
mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Voanteny sy  Asaina mamantatra ny mpanampy -Takela-teny
mpanampy ao anaty fehezanteny ny mpianatra. -Solaitrabe
ampiasaina anaty  Asaina mamantatra ny mpanamarika - Solaitra
fehezanteny ny fototana tokony hirafitra amin’ny - Kahie fampiasana
(ohatra: te, tokony, teny manaraka ny mpanampy.
madiva, mila, aoka,  Ampanitsiana izay diso fanoratra
mba, azo ….) aorian’ireo mpanampy ireo.

Tombana :takela-teny mirakitra teny “mpanampy” asaina apetraka eo alohana


matoantenin’ny fehezanteny, ho enti- manitsy na mampifanandrify tsipelina amin’ny tokony
ho izy.

Zana-tanjona XXV: mahasoratra tsy misy diso teny verindroa sy teny nakambana ny
mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Fanakambanan-teny  Ampanoratina ho verindroa ny - Solaitrabe
toy ny : fototeny mingadona na mitsaikona -Takela-teny
-Teny verindroa : ny mpianatra. -Takela-tsoratra
fototeny migadona ;  Ampanoratina ho verindroa ny - Kamban-teny
mitsaikona miafara sampanteny aman-tovona mi- na - Kahie fampiasana
amin’ny -ka,-tra, na ma-
-na  Ampanoratina ho verindroa ny
Sampanteny aman- fototeny mingadona na mitsaikona
tovona mi- na ma- miafara amin’ny -ka na -tra na –na

-Kamban-teny : teny  Asaina mandrafitra sy manoratra


roa mifandray kamban-teny amin’ny
mivantana tsy misy fampifandraisana mivantana teny
fanovana endrika; teny roa .
roa ka miafara amin’ny
-ka na-tra na -na ny
voalohany ary
miantomboka amin’ny
renisoratra na zana-
tsoratra ny
faharoa(mitaky
fanovana endrika.)

50
Malagasy
Tombana :
- fampiasana takela-teny sy takela-tsoratra hoenti-mandrafitra teny verindroa na kamban-teny
ka amin’ny fikirakirana no anehoana ny endrik’ireo teny ireo (fandrafetana an’ohatra).
- fanoritana valin-teny MARINA na DISO,mikasika ny tsipelin’ireo teny ireo.

Zana-tanjona XXVI: afaka mampiasa tsy misy diso ireo feo sy mpisolo tena tampisaka
fandre sy fampiasa matetika ao anatina teny na sampanteny ny mpianatra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ireo feo samihafa  Asaina manintsy ny diso ny -Takela-teny
mety hiteraka olana eo mpianatra -Takela-tsoratra
amin’ny fanoratana  Asaina misafidy izay tokony - Fehezanteny banga
azy ireo ohatra: hosoratana ka mifanaraka amin’ny - Solaitrabe
[VO] -> voatery hevitry ny fehezanteny. - Solaitra
[ra:efa] raha efa sy - Kahie fampiasana
rehefa
[tsi] ->tsy/tsi
[o]-> oa/ao
Ireo mpisolo tena  Ampamenoina ny banga ny
tampisaka. mpianatra.
oh : -ntsika/-tsika

Tombana :
- fampiasana takela-teny sy takela-tsoratra na feo hoenti-mameno fehezanteny sy voanteny
eny amin’ny solaitrabe
- fampifandraisana amin’ny alalan’ny tsilo, teny iray ao anatina vondrona A ahitana tsipelina
diso sy marina sy fehezanteny iray ao amin’ny vondrona B

Zana-tanjona XXVII: ny mpianatra dia mahasoratra tsy misy diso :


-ireo sampanteny avy amin’ny fototeny miafara amin’ny - ka tovanana -ina na -ana , na atao
mandidy ;
-ireo sampanteny tovonana ha - na faha- ;
-ireo mpamaritra isa mampitombo aman-tovona in - na im- ; ary afaka mampiasa azy ireny
ao anatina fehezanteny arakaraka ny hevitra fonosiny

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Sampanteny miafara  Ampandrafetina matoanteny -Takela-teny
amin’ny hifanaraka amin’ny fifandraisana -Takela-tsoratra
-ka ; ara-tarika ny mpianatra. - Fehezanteny banga
 Ampamenoina ny banga. - Solaitrabe
Sampanteny  Asaina manovana matoanteny - Solaitra
mitovona ha- sy faha- arakaraka ny filaza na fifandraisana - Kahie fampiasana
; ara-tarika takina.
 Asaina manitsy ny diso.

51
Malagasy
Mpamaritra isa  Asaina mamadika tarehi- marika na
mampitombo isa ho soratra maneho mpamaritra
isa mampitombo.

Tombana :
- fampamenoana fehezanteny amin’ny teny iray avy ao amin’ny vondron-teny ahitana endriny
maro samihafa ;
- fanovanana sy fanovonana teny nomena amin’ny alalan’ny fampiasana takela-tsoratra mba
hifanaraka amin’ny fifandraisana ara-tarika aseho.
- takela-tsoratra : - ina na -hina ; -ana na -hana ; ha- na faha- ; in- na im-.

52
Français

Français

53
Français

Objectifs de la matièreDans le premier cycle, classes de 11ème et 10ème,


l’enseignement du Français vise à :
 imprégner l’élève de la langue ;
 le familiariser avec les mécanismes de celle-ci ;
 l’aider à s’en servir comme outil de communication et comme ouverture sur le
monde extérieur ;
 l’initier aux compétences de la vie pratique.
Dans le deuxième cycle, classes de 9ème, 8ème, 7ème, l’enseignement du français
vise à :
 contribuer à l’épanouissement de l’enfant et au développement de sa culture et
de sa formation ;
 aider l’élève à utiliser la langue comme outil d’apprentissage et de
communication ;
 initier l’élève à comprendre des textes traitant des sujets d’ordre général et/ou
scientifique ;
 développer chez l’élève le goût de la lecture.

Objectifs de l’enseignement du Français à l’école primaire
Au terme de l’enseignement primaire, l’élève doit être capable de :
 comprendre et produire un petit texte, à l’oral et à l’écrit, dans des situations de
communication courantes et concrètes en relation avec son environnement et son
vécu ;
 comprendre et commencer à produire différents types de textes, à l’oral et l’écrit,
informatif, explicatif, injonctif, descriptif, narratif, argumentatif simple ;
 compléter des formulaires ;
 réinvestir ses acquis dans la vie active ou dans l’enseignement secondaire ;
 consulter des livres dans la bibliothèque.

Objectifs du Français en classe de 8ème


Sur la base des acquis des classes antérieures, à la fin de l’année scolaire, l’élève doit
être capable de :
 comprendre le sens d’un message oral simple et/ou écrit, d’en distinguer l’idée
principale et d’en dégager des unités de signification et de relation entre le
moment et le lieu ;
 s’exprimer en utilisant les indicateurs de temps et de lieu ;
 comprendre le texte qui lui est lu et qu’il recopie ;
 faire une lecture expressive ;
 produire un récit et des discours rapportés.

54
Français

Indications opérationnelles
Le programme est présenté sous forme de curriculum.
L’approche curriculaire permet de faire sortir un programme par objectifs dans lequel
on distingue cinq volets :
 les objectifs ;
 les contenus ;
 les activités ;
 les moyens et/ou matériels ;
 l’évaluation.
Les contenus, les activités et les moyens qui y figurent ne sont que des propositions. Ils
pourraient être complétés ou changés selon le contexte et les réalités de la région ou de
la localité.
Les contenus et les activités proposés véhiculent des connaissances que l’élève peut
acquérir à travers d’autres disciplines. Ils peuvent donc être traités en liaison avec
celles-ci.
Exemples :
 Les activités sur les contenus «Hygiène et santé» introduisent des leçons de
connaissances usuelles.
 Celles sur le contenus : «le temps, les saisons» rejoignent celles de la Géographie
.Le maître doit prévoir et organiser des séances de révision à la fin de la semaine,
à la fin de trimestre et à la fin d’année scolaire.
Evaluation
Le maître ne négligera pas l’évaluation pour s’assurer que les objectifs sont atteints
ou non et planifiera ses actions en conséquence = passage à la leçon suivante ou
activités de remédiation.
Supports
L’approche curriculaire autorise et encourage l’enseignant à se référer à tout
document et/ou manuel susceptible de l’aider à atteindre les objectifs définis dans le
curriculum. Par souci de cohérence, les contenuss et l’évaluation doivent être en
étroite relation avec les objectifs.
Volume horaire
Normal : 6H/semaine. mi-temps : 5H/semaine.
Contenus
 Présentation d’un personnage
 Les activités scolaires
 Le souhait, les vœux
 L’hygiène et la santé
 Le temps, les saisons
 Le commerce
 La ville
 Le voyage

55
Français

Présentation du personnage
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
 produire les informations langagières nécessaires pour se présenter et présenter
quelqu’un ;
 utiliser les termes relatifs au portrait d’un personnage ;
 remplir des formulaires de pièces d’identité ;
 produire des phrases simples contenant les acquis relatifs au lexique et à la
grammaire ;
 lire un texte court et simple de manière autonome et consciente.

Contenus Activités Moyens


▼Les formules de - se présenter - simulation de rencontre
présentation : - présenter quelqu’un - jeux de rôles
- identité - observer - photos, images, dessins
- activités - bandes dessinées.
professionnelles
-adresse - repérer les formules de
présentation
- répéter
- simuler
▼Les termes relatifs au - présenter les mots à étudier - texte
portrait d’un - les expliquer - observation
personnage - les réemployer - méthode directe
- produire des phrases. - comparaison
- jeu de rôles
- photo, images, dessins
- consolider les - bandes dessinées
 Le groupe nominal connaissances acquises en - exercices à trous
sujet, le groupe verbal 9ème :
avec le complément * la reconnaissance d’une
d’objet direct. phrase complète - exercices de construction des
* les constituants d’une phrases
phrase simple : groupe - exercices de transformation
nominal sujet et groupe
verbal
* reconnaître les éléments - exercices de substitution.
du groupe verbal : le verbe et
son complément d’objet
direct
* produire des phrases

56
Français
 Les verbes Être et - rappeler la conjugaison de ces deux - exercices à trous
Avoir aux temps : verbes au passé-composé, au présent
présent, passé-composé et au futur simple de l’indicatif
et futur simple de - situer des actions dans le temps
l’indicatif - verbaliser - exercices de construction de
- produire des phrases phrases
- élaborer un tableau de conjugaison - exercices de transformation
- rappeler la conjugaison de ce - exercices de substitution
verbe au temps du passé déjà étudié - tableau de conjugaison
(passé-composé).
 Le verbe Avoir à - créer des situations où les élèves - textes de lecture, de dictée,
l’imparfait de l’indicatif utiliseront le verbe Avoir à l’imparfait
- verbaliser
- produire des phrases - exercices à trous
- élaborer un tableau de conjugaison.
- contrôler l’acquisition de ces
deux sortes d’indicateurs étudiés en - exercices de construction de
classe de 9ème phrases.
- distinguer les indicateurs de - tableau de conjugaison
 Les indicateurs de temps, des indicateurs de lieu
temps et de lieu - consolider les connaissances - exercices à trous
acquises en classe de 9ème
- produire des phrases
- observer un document officiel - exercices de substitution
authentique
- l’étudier - exercices de construction de
- l’identifier phrases
▼ Les Formulaires de - familiariser l’élève à remplir les
pièces d’identité imprimés habituels - cartes d’identité scolaire et
- reproduire un document officiel nationale
aussi fidèlement que possible. - passeport
- le compléter - permis de conduire
- certificat de vie

- certificat de résidence

57
Français

▼Lecture d’un - contrôler la compréhension du - textes de lecture, de dictée, de


texte texte récitation, de poème, de conte…
- lecture expressive du texte par
le maître
- lecture silencieuse des élèves
- lecture individuelle à haute
voix

Evaluation :
l’élève :
 se présente et présente quelqu’un en utilisant les formules étudiées ;
 décrit une ou deux personnes en utilisant les termes relatifs à un personnage ;
 reconnaît et réemploie le groupe nominal sujet et le groupe verbal avec le
complément d’objet direct ;
 conjugue les verbes Avoir et Être aux temps : Présent ; Passé-composé et Futur
simple de l’indicatif ;
 conjugue le verbe Avoir à l’imparfait de l’indicatif ;
 reconnaît les indicateurs de temps et de lieu et les utilise dans des phrases ;
 lit et remplit correctement les formulaires de pièce d’identité ;
 lit un texte simple avec l’intonation, la prononciation, le débit nécessaire.

Les activités scolaires


Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
 utiliser les termes relatifs aux activités scolaires ;
 connaître le lexique se rapportant à l’école ;
 employer les formules exprimant un ordre, un conseil, une invitation ;
 rédiger des textes courts.
Contenus Activités Moyens
▼Les termes - observer - observation
relatifs aux - repérer - photos, images
activités scolaires - nommer les différentes - textes de lecture, de dictée
activités scolaires - méthode directe
- reproduire des phrases
employant les termes étudiés
▼le lexique se - situer l’école
rapportant à - observation directe photos,
l’école : images, dessins…

- l’école - décrire l’école, la cour


- l’instruction - décrire la salle de classe, le - textes de lecture, de dictée, de
(s’instruire) mobilier… récitation…

58
Français

- les études... - décrire le maître, les écoliers, le - exercices de construction de


directeur phrases

- énumérer les différentes disci- - calendrier des examens et


plines, les différents examens et concours
concours
- Les compléments - reconnaître le complément - observation
circonstanciels de circonstanciel dans une phrase
temps, de lieu
- distinguer le complément - textes de lecture,
circonstanciel de temps du de dictée, de récitation, de chant...
complément circonstanciel de - analyse grammaticale
lieu. - exercices à trous
- exercices de transformation
- produire des phrases utilisant - exercices de construction de
ces deux compléments phrases
circonstanciels - exercices de substitution
(substituer : remplacer par...)

 Le présent du - observer - observation


mode impératif des - reconnaître le mode impératif - textes de lecture,
verbes des 1er et de dictée, de récitation...
2ème groupes - créer des situations dans - jeu de role
lesquelles le mode impératif - simulation
pourrait être employé

- produire des phrases


- exercices à trous
- exercices de transformation
exercices de construction de
phrases
- élaborer un tableau de
conjugaison - tableau de conjugaison

59
Français
▼Les formules expri- - observer - observation
mant un ordre, un - repérer - méthode directe
conseil, une invitation - répéter - simulation
- trouver des verbes qui traduisent - recettes de cuisine
les discours directs et ordre, - ordonnances médicales
conseil ou invitation
- panneaux publicitaires
- produire des phrases - affiches

- jeu de rôle

Les valeurs du - créer des situations de communi- - observation


mode indicatif et cation - exercices à trous
du mode impératif - observer - exercices de con-
- repérer struction de phrases
- exercices de substitution

- comparer - exercices de trans-


formation
- observation
▼ La rédaction de - distinguer la différence entre les
textes courts deux modes
- identifier un document (ex : carte - analyse
d’identité, fiche de renseigne-
ments, textes ...) - document
- analyser le document à l’aide de
questions
- rédiger des phrases complètes à
partir des renseignements donnés

Evaluation : l’élève :
 utilise les termes relatifs aux activités scolaires ;
 emploie le lexique se rapportant à l’école ;
 distingue les compléments circonstanciels de temps, des compléments
circonstanciels de lieu ;
 conjugue les verbes des 1er et 2ème groupes au présent du mode impératif ;
 utilise les formules exprimant un ordre, un conseil, une invitation ;
 maîtrise le mode indicatif et le mode impératif avec leurs valeurs respectives ;
 rédige un texte en réinvestissant les acquis lexicaux et grammaticaux.

60
Français
Les souhaits, les vœux
Objectifs Spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
 utiliser les formulations langagières relatives aux événements courants ;
 relater un événement à partir d’images et/ou bandes dessinées ;
 employer les formules d’invitation ;
 rédiger un texte court ;
 lire un texte.
Contenus Activités Moyens
▼ Les formulations - observer - observation
langagières relatives - repérer - répétition
aux événements - répéter
courants
-créer des situations incitant les - simulation de rencontre
élèves à s’exprimer - jeu de rôle
- méthode directe
- série d’images
- bande dessinée
- textes de lecture, de
dictée...
-repoduire les formulations
langagières exprimant les infor-
mations nécessaires.
Les pronoms per- - réviser les pronoms personnels - textes de lecture, de dictée,
sonnels: le, la, 1’, les, de récitation
lui, leur
- consolider les connaissances - exercices à trous
acquises en 9ème
- exercices de substitution
- exercices de transformation
- exercices de construction de
phrases

Les déterminants et les - réviser les noms et leurs détermi- - textes de lecture, de dictée,
noms nants de récitation...
- exercices à trous

61
Français
- exercices de substitution
- exercices de trans-
formation
- exercices de construction
de phrases
- observer - observation
- repérer - analyse grammaticale
- distinguer la nature des différents
déterminants: article défini, article
indéfini; adjectif, possessif, adjectif
démonstratif
- dresser un tableau
- produire des phrases - textes de lecture,
•Les verbes du 1er - réviser l’imparfait de dictée, de récitation...,
groupe à l’imparfait
- contrôler les acquis en 9ème
- élaborer un tableau de - exercices à trous
conjugaison - exercices de
- réviser la conjugaison des verbes construction de phrases
•Les verbes en du 1er groupe au présent, futur, - exercices de trans-
-eler et -eter aux passé-composé et imparfait de formation
présent, futur, l’indicatif - exercices à trous
passé-composé et - exercices de
imparfait de l’indi- transformation
catif - exercices de
construction de phrases
- observation

- observer l’orthographe des verbes - analyse


en eler et eter écrits au tableau - textes de lecture, de
- relever les particularités dictée, de récitation ...
orthographiques des verbes

- dégager la règle - tableau de conjugaison

- élaborer un tableau de conjugai-


son

62
Français
▼ Le récit d’un - observer la serie d’images - observation
évènement à partir - faire la liaison entre les images - méthode directe (à titre
d’image et/ou individuel)
bandes désssinées - raconter l’évènement - série d’image
- bandes déssinées
▼Les formules
d’invitation - Observer un document (ex : carte - observation
d’invitation, faire part…)
- l’identifier - faire part
- l’analyser - invitation
- le caractériser - annonce de mariage ou de
- reproduire des documents naissances parues dans les
▼La rédaction de journaux
textes courts - observer le document - observation
- produire des phrases orales - méthode directe
- rédiger des phrases à partir des - document : conte, recit,
canevas faire part …
- suite d’images
- bandes déssinées
- utiliser les acquis léxicaux et - conversation entre les
▼La lecture d’un grammaticaux élèves
texte - contrôler la compréhension du - texte de lecture, de
texte dictées, de récitation, de
poème, de conte…
- lecture expressive du texte par le
maître
- lecture silencieuse des élèves
- lecture individuel à haute voix.

Evaluation
L’élève :
 produit les formulations langagières relatives aux évènements courants formuler
des vœux, féliciter, offrir un cadeau ;
 utilise les pronoms personnels : le, la, l’, les, lui, leur ;
 identifie les articles dans les GN (dét+N) et les utilise ;
 conjugue les verbes du 1er groupe à l’imparfait ;
 conjugue les verbes en eler et en eter au présent, au futur, au passé composé et à
l’imparfait de l’indicatif ;
 relate un événement à partir d’images et/ou bandes déssinées ;
 utilise les formules d’invitation ;
 rédige un texte court en réinvestissant les acquis léxicaux grammaticaux ;
 lit un texte simple avec intonation, la prononciation, le débit nécessaires.

63
Français
Hygiène et santé
Objectifs specifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
 énumérer :
- les maladies courantes ;
- les différentes parties du corps humain ;
- les préventions et traitements ;
 utiliser les mots et expressions se rapportant aux règles d’hygiène ;
 rédiger un récit à partir d’une série d’images ;
 lire un texte.

Contenus Activités Moyens


▼Les maladies - contrôler les connaissances acquises - observation
courantes en 9ème - boîte à pharmacie
- échantillons de
médicaments
- notice de
médicaments
▼Les différentes - observation
parties du corps
- méthode directe
▼Les préventions - entraîner les élèves à donner des - textes de lecture
et traitements informations sur une maladie, à de dictée, de
donner des recommandations, récitation...
des conseils
- produire des phrases - conversation entre
élèves
- simulation
- jeu de rôle
- observation
▼Les mots et - contrôler les connaissances acquises
expressions en 9° - méthode directe
se rapportant aux - consolider les acquis, - suite d’images
règles d’hygiène - faire acquérir le sens des mots et
expressions à étudier - photos, dessins
- textes de lecture,
de dictée, de
récitation...
- conversation entre les
- produire des phrases élèves

64
Français
•Les adjectifs posses- - observer - observation
sifs
- reconnaître les adjectfs possessifs - textes de lecture,
dans le GN de dictée, de récita-
- créer des situations où les élèves tion...
auront à se parler en utilisant des - méthode directe
adjectifs possessifs - photos, images
- exercices de trans-
formation
- exercices de
substitution
- exercices de
construction de
phrases.
- dresser un tableau - un tableau des
adjectifs possessifs
- observer - observation
•Les adjectifs - reconnaître les adjectifs démon- - textes de lecture,
démonstratifs stratifs dans le GN de dictée, de récita-
tion...
- créer des situations où les élèves - méthode directe
auront à se parler en utilisant des - photos, images
adjectifs démonstratifs - exercices de trans-
formation
- exercices de substi-
tution
- exercices de con-
struction de phrases
- dresser un tableau - un tableau des adje-
ctifs démonstratifs
- observer - observation
• Les verbes en - - rappeler la conjugaison de - textes de lecture,
ayer, -oyer, -uyer chanter aux quatre temps de de dictée, de récita-
aux quatre temps l’indicatif tion...
de l’indicatif - comparer les terminaisons - exercices à trous
- étudier les particularités ortho- - exercices de
graphiques des verbes en -ayer, transformation
-oyer, -uyer - exercices de
construction de phrases

65
Français

- dégager la règle
- élaborer un tableau de - un tableau de conju-
conjugaison gaison
▼Le récit à partir - observer la série d’images - observation
d’une série d’images - faire la liaison entre les - méthode directe
images - série d’images
- raconter l’histoire - bande dessinée

▼ Lecture d’un texte - contrôler la compréhension - textes de lecture,


du texte de récitation, de dictée, de
- lecture expressive du texte poème...
par le maître
- lecture silencieuse des
élèves
lecture individuelle à haute
voix.

Evaluation : l’élève:
 énumère les noms relatifs aux maladies courantes, aux différentes parties du
corps, aux préventions et aux traitements;
 utilise les mots et expressions se rapportant aux règles d’hygiène;
 emploie correctement des adjectifs posessifs;
 conjugue les verbes en -ayer, -oyer, -uyer aux quatre temps de l’indicatif...
 rédige un récit à partir d’une série d’images en réinvestissant les acquis lexicaux
et grammaticaux;
 lit un texte avec l’intonation, la prononciation et le débit nécessaires.

66
Français
Le temps, les saisons
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
 énumérer les noms :
- des mois
- des saisons
 utiliser les mots, expressions et structures se rapportant aux temps et aux saisons ;
 employer les informations sur le temps et sur l’espace ;
 rédiger un récit de cinq à dix phrases.

Contenus Activités Moyens


▼Les noms des mois - contrôler les connaissances - observation
et des saisons acquises en 9ème
- consolider ces connaisances - photos-images
- réemployer les noms étudiés - calendrier
- calendrier cultural
- textes de lecture, de
dictée, de récitation...
- exercices de con-
struction de phrases
- observation
▼ Les mots, - observer - photos, images, des-
expressions et - présenter et expliquer les mots, sins...
structures se expressions et structures à étudier - articles de presse
rapportant aux - construire des phrases avec les mots - textes de lecture, de
temps et aux saisons et expressions étudiés dictée, de récitation,
de chant...
- carte de Madagascar
•Le genre et le - réviser les noms et les déterminants (sur le climat)
nombre des noms et - observer le genre des noms et des - observation
des adjectifs adjectifs
qualificatifs - étudier la terminaison des noms et - photos, images, des-
des adjectifs au masculin et au sins
féminin et les cas particuliers - textes de lecture, de
dictée, de récitation,
de chant...

67
Français

- observer le nombre des noms et - exercices à trous


des adjectifs
- passer du singulier au pluriel - exercices de trans-
formation
- produire des phrases - exercices de con-
struction de phrases
 Les verbes imper- - observer - observation
sonnels aux quatre - repérer - photos, images, des-
temps de l’indicatif sins
- textes de lecture, de
récitation, de chant...
- exercices à trous
- donner l’infinitif des verbes im-
personnels et le temps auquel ils
sont conjugués - exercices de trans-
- acquérir la notion de verbe imper- formation.
sonnel - exercices de con-
struction de phrases
- élaborer un tableau de conjugaison
- produire des phrases
- lire un bulletin météorologique - bulletin météorolo-
gique
- réviser la conjugaison du verbe - observation
 Le verbe Faire Faire aux présents, passé-composé - textes de lecture,
au présent, et futur simple de dictée, de récita-
passé-composé et tion...
futur simple de l’in- - photos, images, des-
dicatif sins, journaux
- exercices à trous
- exercices de
transformation
- exercices de substi-
tution
exercices de
construction de phrases

68
Français

rappeler et épeler les différentes


formes verbales ainsi que
l’orthographe du participe passé et
l’orthographe de ce verbe au futur
- élaborer un tableau de - tableau de conjugai-
conjugaison son
- produire des phrases
▼Les informations - observer - observation
sur le temps et sur - repérer - textes de lecture, de
l’espace dictée, de récitation ...
- répéter
- créer des situations permettant aux - jeu de rôles
élèves de s’exprimer
- produire les formulations - conversation entre
langagières spécifiques à la situa- les élèves
tion
- réemployer les formulations
langagières étudiées
▼ Le récit de cinq à - observer - observation
dix phrases - vérifier la compréhension du - suite d’images
scénario
- bande dessinée
- imaginer le début ou la fin de
l’histoire
- conte
- rédiger des phrases à partir des
- textes de lecture, de
énoncés trouvés
récitation

Evaluation :
l’élève:
 énumère les noms des mois et des saisons. Il identifie les saisons à partir des
images, des gravures, des dessins...
 utilise les mots, expressions et structures se rapportant aux temps et aux saisons ;
 reconnaît facilement et utilise aisément le genre et le nombre des noms et des
adjectifs qualificatifs ;
 conjugue les verbes impersonnels aux quatre temps de l’indicatif ;
 conjugue le verbe Faire aux présent, passé-composé et futur simple de l’indicatif ;
 demande et donne des informations, des appréciations sur le temps et sur l’espace
;
 rédige un récit de cinq à dix phrases en réinvestissant les acquis lexicaux et
grammaticaux.

69
Français
Le commerce

Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :


 utiliser les mots, expressions et structures se rapportant aux échanges
commerciaux ;
 interpréter les contenuss des affiches ou panneaux publicitaires ;
 rédiger un récit de cinq à dix phrases, se rapportant au commerce ;
 lire un texte.

Contenus Activités Moyens


▼ Les mots, les - étudier les formulations - méthode directe
expressions se rapportant langagières :
aux échanges com- * proposer un service - photos
merciaux *exprimer un besoin -suite d’images
*passer commande - simulation
*discuter les prix
*vanter les qualités d’une
marchandise
- observer - observation
- repérer - exercice de con-
- répéter struction de phrases.
- créer des situations où les
élèves auront à se parler en - jeu de rôle
utilisant les mots, les expressions
et les structures étudiés
▼ Les pronoms relatifs - contrôler les connaissances ac-
qui, que, qu’, où quises en 9ème - photo
- consolider ces connaissances -série d’images
- observer - textes de lecture,
-repérer de dictée.
- distinguer les pronoms relatifs - méthode directe
des pronoms interrogatifs - observation
- produire des phrases
- analyse
- exercices de trans-
formation
-exercices de con-
struction de phrases

70
Français

● Le présentatif - observer - observation


il y a - repérer - photos-images -
- étudier dessins
- exercices de
substitution
- exercices à trous
- exercices de
- dégager la règle transformation
- produire des phrases - exercices de con-
struction de phrases
● Les verbes des - observer - observation
1er et 2è groupes au - analyser - analyse
présent du condi - donner la valeur du mode condi-
tionnel tionnel
- élaborer un tableau de conju- - textes
gaison - exercices à trous
- produire des phrases - exercices de trans-
formation
- exercices de
construction de phrases
- observer - observation
- étudier - analyse
- reproduire - affiches
- produire des panneaux et/ou des - panneaux publicitaires
affiches
▼ Le contenus des - inventer des panneaux et/ou des
affiches ou panneaux affiches - observation
publicitaires - contrôler les connaissances - textes
acquises en 9ème - analyse
- réviser la conjugaison des verbes - exercices à trous
du 2ème groupe aux temps de - exercices de
l’indicatif transformation
●Les verbes du 2ème - consolider les connaissances exercices de
groupe aux quatre acquises construction de phrases
temps de l’indicatif

71
Français
▼ Le récit de cinq à - élaborer un tableau de conjugai- - tableau de
dix phrases son conjugaison
- observer
- contrôler la compréhension du texte, - observation
analyse - série d’images
- produire oralement des phrases - bande dessinée
- rédiger des phrases à partir des - contes...
énoncés trouvés

▼ La lecture d’un texte - contrôler la compréhension du texte


- lecture expressive du texte par le - textes de lecture,
maître de dictée, de récitation,
-lecture silencieuse des élèves de chant, de poème...
-lecture individuelle à haute voix.

Evaluation
l’élève :
 utilise les mots, les expressions et les structures se rapportant aux échanges
commerciaux
 emploie correctement les pronoms relatifs qui, que, qu’, où ;
 emploie le présentatif “il y a” ;
 conjugue les verbes du 2ème groupe aux quatre temps de l’indicatif ;
 conjugue les verbes des 1er et 2ème groupes au présent du conditionnel ;
 interprète les contenus des affiches ou panneaux publicitaires ;
 produit des panneaux ou des affiches ;
 rédige un récit de cinq à dix phrases ;
 lit un texte avec l’intonation, la prononciation et le débit nécessaires.

La ville
Objectifs spécifiques :
l’élève doit être capable de (d’) :
 énumérer les noms des éléments constitutifs d’une ville;
 utiliser les mots, les expressions et les structures se rapportant à la ville et/ou au
quartier
 lire une carte, un plan ;
 rédiger un récit de cinq à dix phrases ;
 lire un texte.

72
Français

Contenus Activités Moyens


▼ Les noms des - observer - observation
éléments constitutifs - localiser
d’une ville
- présenter et expliquer les mots - méthode directe
relatifs aux éléments constitutifs - photos, images
d’une ville - bande dessinée, dessins...
-textes de lecture,
de récitation, de dictée...

- exercices de construction
- utiliser les mots étudiés de phrases

▼ Les mots, les - observer - observation


expressions et les - présenter et expliquer - méthode directe
structures se - photos, images
rapportant à la ville - textes de lecture,
et/ou au quartier de récitation, de dictée...

- utiliser les mots étudiés - exercices de construction


de phrases
● Les mots interroga- - observer - observation
tifs: adjectifs, pronoms - analyser - analyse
et adverbes - élaborer un tableau à trois colon- - méthode directe
nes pour les différents mots inter- - textes de lecture,
rogatifs de dictée, de récitation
- exercices de trans-
formation
- exercices à trous
- produire des phrases - exercices de construction
de phrases

● Les pronoms - observer - observation


interrogatifs et - analyser - analyse
l’expression “Est-ce - déduire la règle - méthode directe
que” - textes de lecture, de
dictée, de récitation, de
chant...
- exercices à trous
- produire des phrases - exercices de trans-
formation

73
Français
- Passer de l’interrogation directe - exercices de construction
à l’interrogation indirecte de phrases
est-ce- que ------ > si - méthode directe
● Les verbes “Aller, - réviser la conjugaison de ces - textes de lecture,
partir, venir" aux verbes aux quatre temps de de dictée, de récitation...
quatre temps de l’indicatif, - exercices à trous,
l’indicatif - exercices de construction
de phrases
- observer - observation

- rappeler et épeler les différentes - analyse


formes verbales
- déduire la règle
- élaborer un tableau de - tableau de conjugaison
conjugaison - méthode directe
- réviser la conjugaison des - textes de lecture,
verbes pronominaux de dictée, de récitation...
● Les verbes - exercices à trous
pronominaux aux - exercices de
quatre temps de transformation
l’indicatif - exercices de construction
de phrases
- observer - observation
- rappeler la construction - analyse
particulière de ces verbes (je me,
tu te...)
- déduire la règle
- élaborer un tableau de - tableau de conjugaison
conjugaison
- observer le document - observation

- contrôler la compréhension du - analyse


document
▼ Le contenus d’une - restituer oralement le plan de la - méthode directe
carte, d’un plan ville, du quartier dans son
ensemble - carte

- reconstituer un itinéraire

74
Français
- donner d’autres itinéraires - plan du quartier,
▼ Le récit de cinq à dix - observer du village, de la ville.
phrases
- construire un paragraphe en s’inspirant - série d’images
des situations représentées par les images
- construire des phrases simples se
rapportant à une image - bande dessinée
- photos
- décrire ce que fait le personnage - plan du quartier
représenté, ce qu’il a fait auparavant et ce - jeux
qu’il fera ensuite
- contrôler la compréhension du
texte
▼La lecture d’un texte - lecture expressive du texte par le maître - textes de lecture,
- lecture silencieuse des élèves de récitation, de
- lecture individuelle à haute voix. dictée.

Evaluation
L’élève :
 énumère et utilise les noms des éléments constitutifs d’une ville ;
 utilise les mots, les expressions et les structures se rapportant à la ville et/ou au
quartier
 utilise les mots interrogatifs: adjectifs, pronoms et adverbes ;
 utilise les pronoms interrogatifs et l’expression “est-ce que” ;
 conjugue les verbes aller, partir, venir aux quatre temps de l’indicatif ;
 conjugue les verbes pronominaux aux quatre temps de l’indicatif ;
 lit une carte, un plan, s’oriente à partir d’une carte ou d’un plan ;
 rédige un récit de cinq à dix phrases en réinvestissant les acquis lexicaux et
grammaticaux ;
 lit un texte avec l’intonation, la prononciation et le débit nécessaires.

75
Français
Le voyage
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
 énumérer les différents moyens de transport;
 utiliser les mots et expressions relatifs aux préparatifs du voyage;
 employer les formulations langagières relatives aux conseils et demandes de
renseignements;
 interpréter le contenus des affiches et des tableaux d’itinéraire et d’horaires;
 rédiger un récit de cinq à dix phrases.

Contenus Activités Moyens


▼ Les différents - observer - observation
moyens de transport - identifier - méthode directe
- nommer, classer - photos, images,
dessins, journaux
- jeu de rôles
- textes de lecture, de
dictée, de récitation, de
chant, de poème...
- exercices à trous
▼ Les mots et les - produire des phrases utilisant les - construction de
expressions relatifs différents moyens de transport étudiés phrases
aux préparatifs du - observer - observation
voyage - repérer - méthode directe
- répéter - photos, série d’images,
bande dessinée...
- textes de lecture, de
dictée, de récitation ...
- dépliants, prospectus,
publicités

- produire les phrases utilisant les - exercices à trous


mots et expressions relatifs aux - exercices de
préparatifs de voyage construction de phrases
- jeu de rôles
- simulation

76
Français

▼ Les formulations - observer - observation


langagières relatives - repérer - méthode directe
aux conseils et aux - répéter - jeu de rôles
demandes de - simulation
renseignements - exercices à trous
- produire des phrases avec les for- - exercices de
mulations langagières étudiées construction de phrases.
- produire d’autres formulations. - bande dessinée
- série d’images
- textes de lecture, de
dictée, de récitation ...
●Les pronoms posses- - observer - observation
sifs et les pronoms - repérer - méthode directe
démonstratifs - répéter - simulation
- produire des phrases avec les pro- - jeu de rôles
noms étudiés - photos, images ...
- textes de lecture, de
dictée, de récitation, de
chant, de poème ...
- exercices à trous
- exercices de substi-
tution
- écrire et lire les phrases produites - exercices de trans-
formation
- exercices de con-
struction de phrases
- élaborer un tableau - tableau des pronoms
possessifs et des pronoms
démonstratifs
- observer - observation
● Les verbes du 1er - analyser - analyse
et 2ème groupes au - donner la valeur du mode subjonctif - textes
temps présent du - exercices à trous
subjonctif - élaborer un tableau de conjugaison - tableau de conjugaison

77
Français

- produire des phrases utilisant le - exercices de


mode subjonctif transformation
- exercices de
construction de phrases
● Les verbes prendre, - observer - observation
mettre, voir - repérer les différentes formes - textes de lecture,
aux quatre temps verbales et leur construction de dictée, de récitation,
de l’indicatif particulière de chant...
- élaborer un tableau de - exercices à trous
conjugaison - exercices à flèches
- produire des phrases utilisant les (appariement)
verbes étudiés - exercices de
construction de phrases.

▼ Le contenus des affi- - observer le document - observation


ches et des tableaux - identifier le document - analyse
d’itinéraires et - étudier le document:
d’horaires * repérer les différentes parties
* schématiser
- produire d’autres informations et - calendrier
les réorganiser - affiche
- élaborer une affiche, un tableau - tableaux d’itinéraire et
d’itinéraires ou d’horaires d’horaires
▼ Le récit de cinq à - observer - observation
dix phrases - inventer un lien logique entre - série d’images,
des situations représentées en bandes dessinées,
images photos
- rédiger le récit

Evaluation
L’élève :
 énumère les différents moyens de transport ;
 utilise les mots et les expressions relatifs aux préparatifs du voyage ;
 demande et donne des conseils et des renseignements ;
 identifie et utilise les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs ;
 conjugue les verbes des 1er et 2ème groupes au temps présent du subjonctif ;
 conjugue les verbes prendre, mettre, voir aux quatre temps de l’indicatif ;
 interprète le contenus des affiches et des tableaux d’itinéraires et d’horaires ;
 rédige un récit de cinq à dix phrases en utilisant les acquis lexicaux et
grammaticaux.

78
Calcul

Calcul

79
Calcul
Objectifs de la matière
Les Mathématiques doivent amener l’élève à :
 développer les habiletés intellectuelles et psychomotrices ;
 acquérir les concepts fondamentaux dans les domaines de la numération, de la
géométrie et de la mesure ;
 maîtriser les stratégies et les automatismes de calcul ;
 acquérir une bonne méthodologie dans la recherche des solutions à des exercices ou
problèmes ;
 conjecturer, s’efforcer de prouver et de contrôler les résultats obtenus ;
 développer les qualités d’expressions écrites et orales (clarté du raisonnement, soin
apporté à la présentation et la rédaction) ;
 acquérir une formation scientifique lui permettant de poursuivre des études et/ou de
s’intégrer dans la vie active et professionnelle.
Objectifs de l’enseignement des Mathématiques à l’école
primaire
Au terme de l’enseignement primaire, l’élève doit être capable de (d’) :
 maîtriser les nombres et techniques opératoires de base y afférentes: il additionne,
soustrait, multiplie et divise en utilisant les stratégies acquises ;
 utiliser les connaissances acquises dans le domaine de la géométrie pour reconnaître
dans le milieu où il vit les différentes formes essentielles ;
 maîtriser les relations entre les multiples et les sous multiples des mesures de
longueur, de capacité, de masse, d’aire et de temps ;
 intégrer les notions de mathématiques pour les réinvestir à chaque fois que les
circonstances les exigent.
Objectifs du Calcul en classe de 8ème
A la fin de la classe de 8ème, l’élève doit être capable de (d’) :
 lire, écrire et comparer les nombres naturels jusqu’à un milliard ;
 effectuer les quatre opérations pour résoudre un problème simple ;
 utiliser :
- les nombres fractionnaires, décimaux et sexagésimaux dans la résolution des
problèmes usuels ;
- les différentes mesures usuelles ainsi que les unités conventionnelles pour
résoudre des problèmes simples de la vie quotidienne.
 intégrer les notions d’échanges, de partages, de budget familial dans la résolution de
problèmes dans la vie quotidienne ;
 reproduire, décrire et construire des figures géométriques planes et tridimen-
sionnelles simples ;
 découvrir l’aire du losange, parallélogramme, trapèze et disque ;
 calculer le volume et les surfaces des figures tridimensionnelles telles que : cube,
parallélépipède rectangle ;
 appliquer la connaissance des propriétés des nombres et des stratégies de calcul
pour effectuer le calcul mental.

80
Calcul
Instructions et orientations pédagogiques
L’enseignement des mathématiques à l’École Primaire n’échappe pas à la nouvelle
orientation du curriculum “la centration sur l’élève pour le mettre en situation
d’apprentissage actif.” Cette orientation entraîne une nouvelle pratique pédagogique.
Aussi, les enseignants doivent-ils se référer sur les points suivants qu’ils adopteront à
la réalité de leur classe.
L’activité personnelle de l’élève
On passe ici d’une pédagogie centrée sur le “savoir” à une pédagogie centrée sur
l’élève qui apprend. L’acquisition des notions ne peut plus se faire par un
enseignement dogmatique. Il faut qu’elle soit le produit des propres activités de l’élève.
Enseignement concret
L’enseignement doit s’appuyer sur ce que l’élève peut voir, manipuler, connaître et
comprendre. Il faut qu’il parte du familier de ce qui est proche de sa vie quotidienne.
Bref, toutes les activités pédagogiques doivent tenir compte des situations et contextes
liées à la vie et à l’expérience de l’élève pour qu’il ait une continuité avec ce qu’il
apprend hors de l’école.
Développement de l’échange et appropriation du langage
mathématique
Apprendre ne dépend plus de la docilité de l’élève à recevoir, mais de l’activité qu’il
déploie, l’obligeant à communiquer les solutions trouvées et à confronter son point de
vue à celui des autres. Cette méthode oblige l’élève à être plus explicite et à
s’approprier du langage mathématique dans sa manière de communiquer.
Éducation de l’esprit logique
L’appréhension de la nouvelle connaissance est le produit de l’observation, de la
manipulation, de l’analyse et de la synthèse résultant de l’esprit logique. Un
enseignement fondé sur l’expérience acquise de l’élève et sur ses activités conduit à
l’éducation de l’esprit logique.
Il appartient donc aux enseignants de créer des situations d’apprentissage qui suscitent
l’activité personnelle de l’élève, favorisant le développement de l’échange et entraînent
à la formation de l’esprit logique.

81
Calcul

Arithmétique

Les nombres jusqu’à 1.000.000.000


Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
-lire couramment et écrire (écriture en lettres et en chiffres) les nombres 1 à
1.000.000.000 ;
-appliquer correctement les règles de la numération écrite et celles de la numération
orale ;
-comparer et ranger deux nombres et/ou une série de nombres.

Contenus Activités Matériels


Lecture et écriture  Ecrire et lire les nombres - Billets et monnaies
de nombres jusqu’à représentés par les numéros factices
1.000.000.000. minéralogiques, les numéros
téléphoniques... - Annuaire

 Etablir la table numérique sous - Papier quadrillé ou


3 groupements : millimétré
- classe des unités
- classe des milles
- classe des millions
 Présenter quelques liasses de bil-
lets factices ou des tas de billets et
monnaies factices (somme in-
férieure à 1 milliard).
 Compter des billets et monnaies,
écrire le nombre représentant la
somme sur la table numérique et le
lire.
Numération écrite  Déterminer la classe à laquelle
appartient chaque chiffre.
 Mettre en évidence que dans une
classe, un même chiffre peut avoir
des valeurs différentes selon sa
position.
Numération orale  Trouver les 25 mots nécessaires
pour écrire les nombres jusqu’à
999.999.999
 Etablir le dictionnaire de nombres
(écritures en lettres et en chiffres)

82
Calcul
Comparaison  Appliquer les stratégies de
comparaison de deux nombres :
 les deux nombres ont le même
nombre de chiffres
 les deux nombres n’ont pas le
même nombre de chiffres.
 Appliquer les stratégies pour
ranger une série de nombres.
 Situer sur une droite numérique
les différents nombres donnés.

Evaluation :
-dictée et lecture de nombres jusqu’à 1.000.000.000.
-décomposition de nombres par classe et/ou par chiffre.
-écriture en lettres d’un nombre.
-comparaison et rangement d’une série de nombres.

L’addition

Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :


- reconnaître la notion et l’utilisation de l’addition ;
- utiliser les techniques de l’addition avec ou sans retenue ;
- appliquer la preuve de l’addition ;
- résoudre des problèmes concrets en utilisant des opérations d’addition.

Contenus Activités Matériels


Le sens de l’addition  Reconnaître la notion de l’addition
- billets et monnaies
factices
 par des exemples concrets et utiliser le
terme “ajouter.” - papier quadrillé
Les stratégies de  Pour l’addition avec ou sans retenue,
calcul utiliser les stratégies de calcul tout en
réinvestissant les techniques d’addition : - règle graduée
- addition horizontale, en appliquant le calcul
réfléchi ou soutien écrit :
- addition verticale, en alignant correctement en
colonne les unités sous les unités, les dizaines
sous les dizaines ...
- addition par décomposition des nombres:
*addition à trous

83
Calcul

*addition par tranche


*addition terme en terme
*addition par regroupement
 Additionner des chiffres en colonne dans
le cas des grands nombres.
Preuve de l’addition  Justifier le résultat de l’addition au
Propriétés de moyen de la preuve d’addition (relation +
l’addition et -).
 Appliquer la commutativité de l’addition
(changement de place des termes).
 Prouver la neutralité du nombre zéro.
 Appliquer l’associativité de l’addition
(déplacement des parenthèses).

Evaluation
• Rédaction d’énoncé de problèmes relatifs à une situation d’addition.
• Utilisation de différentes stratégies de calcul pour effectuer des opérations
d’addition.
• Vérification des résultats d’addition par la preuve.
• Résolution de problèmes simples faisant intervenir l’addition.

La soustraction
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- reconnaître le sens et l’utilisation de la soustraction ;
- employer les techniques de soustraction avec ou sans retenue ;
- appliquer la preuve de la soustraction ;
- résoudre des problèmes concrets simples utilisant des opérations de
soustraction.

Contenus A ctivités Matériels


Sens de la soustraction  Différencier le sens entre “écart” - Billets et monnaies
et factices
“reste” puis utiliser le terme - Papier quadrillé
“retrancher”. - Règle graduée
 Stratégies de calcul  Pour la soustraction avec ou sans
retenues, utiliser les stratégies de
calcul tout en réinvestissant les
techniques de soustraction :

84
Calcul

- soustraction horizontale, en
appliquant le calcul réfléchi ou
soutien écrit ;
- soustraction verticale en alignant
correctement en colonne les
unités sous les unités, les dizaines
sous les dizaines... ;
- soustraction, course à zéro, en
retranchant le même nombre aux
deux termes jusqu’à ce que le
second terme s’annule.
 Soustraction des chiffres en
colonne dans le cas des grands
nombres.
Preuve de la soustraction  Justifier le résultat de la soustrac-
tion au moyen de la preuve de la
soustraction (relation entre + et -).
Evaluation :
 Rédaction d’énoncés de problèmes relatifs à une situation de soustraction.
 Utilisation de différentes stratégies de calcul pour effectuer des opérations de
soustraction.
 Vérification des résultats de soustraction par la preuve.
 Résolution de problèmes simples faisant intervenir la soustraction.

La multiplication
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- reconnaître la notion et l’utilisation de la multiplication ;
- employer les différentes stratégies de calcul pour multiplier un nombre par un
nombre de 2 ou 3 chiffres comme multiplicateur ;
- appliquer la preuve par 9 ;
- résoudre des problèmes simples en utilisant des opérations de multiplication.

Contenus Activités Matériels


Multiplication  Reconnaître la notion et l’utilisation - Billets et monnaies
de la multiplication par des exemples concrets factices
(additions réitérées ou répétitives).

Stratégies de calcul  Effectuer des exercices de multiplica-


tion avec multiplicateur à un chiffre.

85
Calcul
 Aborder la multiplication d’un nombre par
un nombre de 2 ou 3 chiffres en appliquant
les stratégies suivantes :
-multiplication en ligne o
horizontale. Effectuer horizontalement et
séparément la multiplication par le
multiplicateur
-multiplication en colonne ou verticale :
appliquer les 3 techniques suivantes :
* multiplication usuelle (usage du
multiplicateur de droite à gauche)
* multiplication inversée (usage du
multiplicateur de gauche à droite)
* multiplication par classe de nombres.
 En particulier, étudier le rôle des zéros
dans la multiplication au cas où :
- le zéro est situé à l’intérieur du nombre;
- le zéro est situé à la fin du nombre.
 Appliquer la preuve par 9 ou la relation
Preuve de la mul- entre x et :
tiplication  Appliquer la commutativité de la
Propriétés de la multiplication (changement de place des
multiplication termes).
 Appliquer l’associativité de la
multiplication (déplacement des
parenthèses)
 Appliquer la distributivité de la
multiplication par rapport à l’addition.
Ex : prendre trois nombres a, b et c ; écrire
cx (a+b) = (cxa) + (cxb)

Evaluation :
-rédaction d’énoncés de problèmes relatifs à une situation de multiplication ;
- utilisation de différentes stratégies de calcul pour effectuer des opérations de
multiplication ;
- multiplication de deux nombres avec un zéro à l’intérieur ou à la fin du
multiplicateur ;
-vérification des résultats de multiplication en appliquant la preuve par 9 ;
-résolution de problèmes simples faisant intervenir la multiplication.

86
Calcul
La division

Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :


- reconnaître la notion et l’utilisation de la division ;
- appliquer la notion de multiples du diviseur ;
- diviser un nombre par un nombre de 2 ou 3 chiffres en utilisant différentes
stratégies de calcul ;
- déterminer le nombre de chiffres du quotient par rapport au nombre de chiffres
du multiplicande ;
- appliquer la preuve par 9 ;
- résoudre des problèmes simples nécessitant des opérations de division.

Contenus Activités Matériels


Division  Reconnaître la notion de division - Billets et monnaies
par des exemples précis (division factices
avec ou sans reste) - Papier quadrillé
Multiples du diviseur  A l’aide des exercices, introduire la - Règle graduée
notion de multiple du diviseur pour
expliquer la divisibilité d’un nombre par
un autre.
 Réemployer les techniques de trois
opérations (addition, soustraction et
multiplication) avant d’aborder la
 division d’un nombre par un nombre de 2
ou 3 chiffres.
Stratégie de calcul  Diviser un nombre par un nombre de 2 ou
3 chiffres en appliquant :
- la soustraction réitérée
- le tâtonnement par multiplication;
- la méthode usuelle.

Chiffres du quotient  Déterminer le nombre de chiffres du


quotient par rapport au nombre de chiffres du
multiplicande, au cas où :
- le nombre formé par les 2 ou 3 chiffres
de gauche du multiplicande est plus
grand ou égal au diviseur ;
- le nombre formé par les 2 ou 3
chiffres de gauche du multiplicande est
plus petit que le diviseur.

Preuve de la division  Pratiquer la preuve par 9 et/ou appliquer


la relation entre x et :
 Effectuer des exercices sur la division
avec ou sans reste.

87
Calcul
Evaluation :
-rédaction d’énoncés de problèmes relatifs à une situation de division.
-application de la notion de multiples du diviseur.
-utilisation de différentes stratégies de calcul pour effectuer des opérations de
division.
-recherche de nombre de chiffres du quotient par rapport au nombre de chiffres du
multiplicande.
-pratique de la preuve par 9 (vérification du résultat de la division).
-résolution de problèmes simples faisant intervenir la division.

Les fractions
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- lire et écrire en lettres et/ou en chiffres les fractions ;
- simplifier les fractions ;
- déterminer l’équivalence de fractions ;
- comparer et ranger par ordre de grandeur croissant et/ou décroissant les
fractions données ;
- appliquer les techniques des 4 opérations sur les nombres fractionnaires ;
- résoudre des problèmes simples se rapportant aux nombres fractionnaires.

Contenus Activités Matériels


Fractions  Présenter des fractions à l’aide des - Bande de papier
exemples précis (bande de papier - Ciseaux
subdivisée en parties égales ...). - Règle graduée
 Distinguer le rôle du numérateur de celui - Rapporteur
du dénominateur. - Disques en carton
Lecture et écriture des  Écrire en chiffres les fractions dictées.
nombres fractionnaires  Lire et écrire en lettres les fractions
données.
Simplification de  Procéder à la simplification des fractions
fractions

Fractions équivalentes  Introduire et appliquer l’équivalence de


deux fractions
 Présenter des fractions décimales et
différencier ces fractions des fractions
ordinaires
Comparaison et  Comparer des fractions ayant les mêmes
rangement numérateurs et ranger par ordre de
grandeur.

88
Calcul
 Comparer des fractions ayant les
mêmes dénominateurs et ranger par
ordre de grandeur.
 Comparer deux fractions quelconques.
 Comparer une fraction par rapport à
l’unité.
 Ranger par ordre de grandeur
croissant ou décroissant une série de
Addition et soustraction fractions.
des fractions  Additionner et/ou soustraire deux
fractions de même dénominateur.
 Additionner et/ou soustraire deux
Multiplication et fractions de dénominateurs différents.
division d’une
fraction par un entier  Multiplier et/ou diviser une fraction
non nul.
par un entier non nul

Evaluation :
-dictée et lecture des nombres fractionnaires.
-écriture en lettres des fractions.
-simplification de fractions données.
-recherche de deux fractions équivalentes.
-comparaison des fractions.
-application des techniques des 4 opérations sur les nombres fractionnaires.
-résolution de problèmes simples utilisant des opérations sur les nombres
fractionnaires.

Les nombres décimaux


Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- écrire et nommer correctement les nombres décimaux sous diverses désignations ;
- comparer et ranger par ordre de grandeur croissant et/ou décroissant deux
nombres décimaux et/ou une série de nombres décimaux ;
- encadrer un nombre décimal entre deux entiers et inversement ;
- convertir des nombres entiers sous forme de nombres décimaux et des décimaux
sous forme de fraction.

89
Calcul
Contenus Activités Matériels
Nombres décimaux  Partager un segment en - Papier quadrillé ou
10 parties égales, en millimétré
100 parties égales, en - Règle graduée
1000 parties égales.
 Écrire chaque partie
Lecture et écriture sous 2 formes (fraction
et décimal) et la
nommer sous diverses
désignations.
Comparaison et  Écrire en chiffres les
Rangement nombres décimaux
dictés.
 Écrire en lettres les
nombres décimaux en
chiffres
 Comparer en utilisant
Encadrement les signes < , > ou =
deux décimaux.
 Ranger par ordre de
grandeur croissant et/ou
Conversion décroissant une série de
nombres décimaux
 Marquer sur une droite
numérique les points
correspondant à des
nombres décimaux
donnés.
 Encadrer un nombre
décimal entre deux
entiers.
 Encadrer un nombre
entier entre deux
décimaux.
 Convertir des nombres
entiers sous forme de
nombres décimaux.
 Transformer les
nombres décimaux de
manière à supprimer la
virgule.

90
Calcul

Evaluation:
-lecture et dictée des nombres décimaux.
-écriture en lettres des nombres décimaux.
-comparaison de deux décimaux.
-mise en ordre d’une série de décimaux.
-encadrement d’un nombre décimal entre deux entiers et/ou inversement.
-conversion des entiers sous forme de nombres décimaux et des décimaux sous forme de
fraction.

91
Calcul
Opération sur les nombres décimaux
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- appliquer les techniques des 4 opérations sur les nombres décimaux et entiers ;
- résoudre des problèmes simples en utilisant des nombres entiers et décimaux.

Contenus Activités Matériels


Addition  Renforcer la technique de l’addition des - Un mètre
nombres entiers. - Une boîte de masses
 •Appliquer l’addition des nombres marquées.
décimaux en alignant correctement et
verticalement les virgules.
 Appliquer l’addition des entiers et des - Un double décimètre
décimaux en écrivant les unités sous les
unités, les dizaines sous les dizaines...
Soustraction  Même procédé pour la soustraction
Multiplication  Multiplier un nombre décimal par un
nombre entier.
 Multiplier un nombre décimal par un
nombre décimal.
Division  Renforcer la technique de la division
des nombres entiers.
 Diviser un entier et/ou un décimal par
un décimal (rendre entier le diviseur).

Evaluation
- application des 4 opérations sur les nombres décimaux et entiers.
- résolution de problèmes simples utilisant des nombres décimaux et entiers.

92
Calcul

Placement d’argent
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- reconnaître la notion de l’épargne ou du placement ;
- calculer le capital, l’intérêt, le taux et le temps de placement ;
- résoudre des problèmes simples relatifs à l’épargne.

Contenus Activités Matériels


Notion d’épargne  Localiser les lieux de placement (banque, - Billets et monnaies
caisse d’Épargne...) factices
 Distinguer le capital de l’intérêt. - Calendrier
- Papier quadrillé
 Appréhender la notion de taux de placement.
Intérêt  Calculer l’intérêt connaissant le capital, le - Règle graduée
taux et le temps de placement
Capital  Calculer le capital connaissant l’intérêt, le
taux et le temps de placement.

Temps de placement  Calculer le temps de placement connaissant


le capital, l’intérêt et le taux.

 Comparer les avantages entre


l’investissement direct et l’épargne.
 Construire des énoncés de problèmes se
rapportant à l’épargne.

Evaluation :
Calcul :
- du capital
- de l’intérêt
- du taux
- du temps de placement.
Résolution de problèmes simples relatifs à l’épargne.

Le budget familial

Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :


- faire des opérations sur l’équilibre du budget familial afin d’éviter la dette ;
- résoudre des problèmes simples relatifs au budget familial.

93
Calcul

Contenus Activités Matériels


Budget familial  Acquérir les nouveaux termes : - Billets et monnaies
- gain, recette, salaire, factices
rémunération ;
- économie, épargne ; - Différents objets
- dépense, dette. usuels tels que
 Calculer le salaire d’un ouvrier : habits, chaussures
Gain (salaire: journalier, hebdomadaire,
mensuel, annuel...)
 Calculer le gain se rapportant aux
différentes sources d’argent (loyer,
pension, bénéfice du commerce ...).
 Calculer (la dépense journalière,
hebdomadaire, mensuelle, annuelle...).
 Calculer les dépenses occasionnelles:
Dépense (médicaments, habits ...)
 Déduire qu’il y a économie si le gain
est supérieur à la dépense.
Économie  Calculer l’économie et appliquer les
formules pour résoudre des problèmes
- Économie = gain - dépense
- Gain = dépense + économie
- Dépense = gain - économie
 Déduire qu’il y a dette si le gain est
inférieur à la dépense.
 Calculer la dette et appliquer les for-
mules pour résoudre des problèmes
Dette - Dette = dépense - gain
- Dépense = gain + dette
- Gain = dépense - dette
 Déterminer le mode de placement le
plus avantageux (épargne ou
investissement) et calculer l’intérêt
rapporté par l’économie placé.
 Établir une fiche et proposer une
répartition efficace du budget familial
pour éviter la dette.
 Construire des énoncés de problèmes
simples relatifs au budget familial.
 Résoudre des problèmes simples
relatifs au budget familial

Évaluation :
- calcul de l’économie ou de la dette connaissant le gain et les dépenses.
- proposition d’un budget familial stable.
- résolution de problèmes simples relatifs au budget familial.
94
Calcul
Les échanges
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- reconnaître la notion de frais, du bénéfice et de la perte ;
- résoudre des problèmes relatifs aux échanges.

Contenus Activités Matériels


Notion d’échanges - Billets et monnaies
 Appréhender la notion d’échanges. factices
 Constater la différence entre les prix de - Différentes
marchandises dans différents magasins marchandises pouvant
 Distinguer le prix d’achat du prix de être utilisées durant le jeu
revient et le prix de revient du prix de de commerce
vente.

 Différencier le bénéfice de la perte. - Règle graduée


 Identifier les différents éléments qui -Papier quadrillé
constituent les frais (taxes, carburant,
emballage ...)

Frais  Calculer les frais et appliquer les for-


mules pour la résolution des problèmes
- Frais = P.R. - P.A.
- P.R. = P.A. + Frais
- P.A. = P.R. - Frais

Bénéfice
 Calculer le bénéfice et utiliser les
formules pour la résolution des
problèmes
- Bénéfice = P.V. - P.A.
- Bénéfice = P.V. - P.R.
- P.V= P.R. + bénéfice
Perte
- P.R.= P.V. - bénéfice
 Calculer la perte et utiliser les formules
pour la résolution des problèmes
- Perte = P.A. - P.V.
- Perte = P.R. - P.V.
- P.R. = P.V.+ Perte
- P.V. = P.R. - Perte
 Construire des énoncés de problèmes
se rapportant aux échanges.

95
Calcul
Evaluation
- calcul du frais
- calcul du bénéfice
- calcul de la perte
- résolution de problèmes simples relatifs aux échanges.

Les partages

Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :


- reconnaître une situation de proportionnalité et la résoudre ;
- reconnaître une situation représentant des partages égaux et inégaux ;
- résoudre des problèmes simples relatifs aux partages.

Contenus Activités Matériels


Partages égaux  Identifier une situation de partages égaux - Billets et monnaies
et calculer la part de chacun factices
Proportionnalité  Reconnaître une situation de - Règle graduée
proportionnalité par des exemples
concrets. - Papier quadrillé
 Construire un tableau pour représenter
une situation de proportionnalité.
 Résoudre une situation de
proportionnalité en utilisant soit un
tableau, soit le quotient unitaire, soit la
Partages inégaux règle de trois.
 Appréhender la notion de partages
inégaux par des exemples concrets.
 Représenter les énoncés de problèmes
relatifs aux partages inégaux par des
graphiques.
 Appliquer les trois stratégies de calcul
pour résoudre ce type de problèmes :
- trouver la valeur de la petite part c’est
retrancher la différence de l’ensemble puis
diviser le résultat par deux ;
- trouver la valeur de la grande part c’est
additionner la différence à l’ensemble puis
diviser le résultat par deux;
- trouver la valeur de la petite part (une part
est multiple de l’autre) c’est diviser
l’ensemble par le nombre de fois que
représente le partage

96
Calcul

Evaluation :
 résolution d’une situation de proportionnalité ;
 calcul de la valeur de chaque part pour une situation de:
- partages égaux
- partages inégaux.
 résolution de problèmes simples relatifs aux partages.

Les mesures de longueur

Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :


- distinguer et utiliser convenablement différents instruments de mesure de
longueur ;
- effectuer une conversion d’unités de mesure de longueur ;
- résoudre des problèmes simples relatifs aux mesures de longueur.

Contenus Activités Matériels


Les instruments de  Étudier les différents instruments de -
mesure de longueur mesure de longueur et leur utilisation: -
- mètre ruban, - Mètre ruban
- mètre en bois, - Mètre en bois
- double décimètres, - Double décimètre
- mètre pliant - Mètre pliant
- chaîne d’arpenteur… - chaîne d’arpenteur
Notion de mesure  Aprehender la notion d’etalon et
découvrir les unités conventionnelles.
 Mesurer des objets de longueurs
differentes et les classer suivant leurs
longueurs respectives
Unité de mesure de  Etablir le tableau de conversion des
longueur unités de mesure de longueur
 Mesurer à l’aide des empans ou des
pas la distance de duex points et
verifier la valeur exacte.

Evaluation :
- mesure de la distance entre deux points d’un objet à l’aide d’un instrument de
mesure appriprié.
- conversion d’unités de mesure de longueur.
- résolution des problèmes simples relatifs à la mesure de longueur.

97
Calcul

Les mesures de masses


Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- reconnaître la notion de masse ;
- effectuer de pesées avec les balances roberval, romaine et bascule ;
- convertir les unités de masse ;
- appliquer les quatres opérations pour resoudre des pboblèmes simples relatifs
à la masse.

Contenus Activités Matériels


Notion de masse  Comparer des masses de plusieurs objets sur - Balance
Mesure de le deux plateaux d’une balance roberval roberval
masse : le  Peser des différents objets de masse de 1kg - Balance
kilogramme (kg)  Peser une masse d’objets en utilisant l’unité roberval, masses
de masse le kilogramme marquées
 Observer et décrire la masse marquée (le - Masse marquée
kilogramme) 1 kg en laiton et
en fonte
Multiples et sous  Étudier les unités de mesures de masse :
multiples du - le kilogramme (kg)
kilogramme - les sous multiples du kilogramme
- les multiples du kilogramme.
 Établir le tableau de conversion des unités de
masse.
 Peser des différents objets sur une balance - Balance Roberval,
Roberval et sur une bascule en utilisant les bascule, masses
différents unités de masse. marquées,
 Estimer la masse de différents objets en les différents objets
soupesant, puis vérifier la masse exacte en
utilisant soit la balance Roberval, soit la
bascule.
 Appliquer les quatre opérations pour résoudre
les problèmes simples relatifs à la masse.

Evaluation :
- pesée de différents objets à l’aide d’une balance Roberval et d’une bascule en utilisant
des masses marquées.
- conversion d’unités de masse.
- résolution de problèmes relatifs à la mesure de masse.

98
Calcul

Les mesures de capacité

Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :


- mesurer la capacité de certains récipients ;
- effectuer une conversion d’unités de mesure de capacité ;
-résoudre des problèmes simples relatifs aux mesures de capacités.

Contenus Activités Matériels


Mesures de capacité  Étudier les différents types de capacité ● Différentes mesures :
équivalente au litre et leur utilisation
(litre en laiton, bois, fer blanc, bouteille ...).
- laiton
 Énumérer les différents récipients
usuels et préciser leurs capacités - bois
respectives.
 Comparer la capacité de ces récipients - Bouteille
deux par deux en se référant sur une
base de capacité (exemples : litre, 5
litres...)
Multiples et sous-
multiples du litre  Établir le tableau des unités de mesures - Différents récipients
de capacité.
 Effectuer des transformations d’une - Eau et autres liquides
unité en une autre en utilisant le tableau
Estimation de conversion.
 Estimer à vue d’oeil la capacité de - Différents objets :
quelques récipients et la vérifier en v riz, haricot, sable
utilisant le litre.
 Construire des énoncés de problèmes se
rapportant à la mesure de capacité.
 Résoudre des problèmes simples
relatifs à la mesure de capacité.

Evaluation :
- estimation et mesure de capacité de certains récipients ;
- conversion d’unités de mesure de capacité ;
- résolution de problèmes simples relatifs à la mesure de capacité.

99
Calcul
Les angles
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de :
- tracer une droite, une demi-droite et un segment de droite ;
- caractériser les différents types d’angles ;
- mesurer un angle donné ;
- construire un angle de mesure donnée à l’aide du rapporteur ;
- comparer des angles.

Contenus Activités Matériels


Droite, demi-  Identifier une droite, une demi- droite - Règle
droite, segment et un segment de droite sur des - Double décimètre
de droite exemples précis.
 Tracer des droites, des demi-droites,
des segments de droite et les nommer.

Angles  Faire acquérir la notion d’angle à l’aide


d’exemples, en précisant les côtés, le
sommet et la notation d’un angle.
 Énumérer et construire les différents - Rapporteur
types d’angles :
- angle aigu
- angle obtus
- angle droit
- angle plat
- angle nul
Mesure des angles  Décrire le rapporteur :
- les subdivisons
- le point d’origine.
 Utiliser correctement le rapporteur pour
mesurer un angle.
 Reconnaître la nature d’un angle donné
par sa mesure.
 Construire un angle de mesure donnée.
Comparaison
 Comparer :
- deux angles aigus
- deux angles obtus
- des angles de types différents

Evaluation :
- traçage de droites, de demi-droites et de segments de droite ;
- identification de la nature d’un angle ;
- mesure d’angles donnés ;
- construction d’angles de mesures données ;

100
Calcul
- comparaison d’angles.

101
Calcul
Droites parallèles et droites
perpendiculaires
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de reconnaître et tracer :
- des droites perpendiculaires ;
- des droites parallèles ;
- des droites sécantes.

Contenus Activités Matériels

Droites perpendiculaires  A l’aide d’exemples, vérifier la - Règle


perpendicularité des deux droites en utilisant :
- une règle et une équerre - Double décimètre
- un rapporteur. - Rapporteur

 Tracer deux droites perpendiculaires

Droites parallèles  A l’aide d’exemples, vérifier le par-


allélisme de deux droites en utilisant
une équerre et une règle graduée.
 Tracer des droites parallèles.
Droites sécantes  Reconnaître deux droites sécantes.
 Déterminer le point d’intersection de
deux droites non parallèles par
prolongement des côtés.

Evaluation :
 reconnaissance de droites perpendiculaires et/ou droites parallèles sur une figure
codée.
 construction :
- de droite perpendiculaire à une droite donnée et passant par un point donné ;
- de droite parallèle à une droite donnée et passant par un point donné.

102
Calcul
Les nombres sexagésimaux
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- reconnaître et désigner un moment ou une durée exprimés sous formes
différentes ;
- lire couramment l’heure sur une montre à aiguilles et/ou sur une montre à
affichage digital (montre électronique) ;
- effectuer des transformations simples d’une unité de mesure du temps en une
autre unité donnée ;
- mettre en œuvre les techniques de quatre (4) opérations sur les nombres
sexagésimaux.

Contenuss Activités Matériels


Notion de mesures du  Placer sur une droite - Montre à aiguilles
temps numérique graduée en heure,
les points représentant chacune
des activités d’une journée.
Notion de durée:  Exprimer la durée dans - Montre à affichage digital
plusieurs exemples : - Règle graduée
- durée de vie d’un homme,
Calendrier
- durée d’une course de chevaux,
- durée d’un clin d’oeil.
- heure  Constater la durée de chaque
activité en heures.
- jour et heure  Lire l’heure sur une montre à
aiguilles et déduire le nombre
d’heures dans un jour.
- minute et seconde  Lire l’heure sur une montre à
affichage digital et déduire le
nombre de minutes dans une
heure ainsi que le nombre de
secondes dans une minute
 Utiliser les notations ou
abréviations h, mn et s, et leurs
- année, mois, semaine relations.
et jour
 Placer sur une droite numérique
graduée en mois les points
représentant les quatre saisons
de l’année.
 Constater la durée de chaque
saison en mois.
 Lire sur le calendrier le nombre
de :
- mois dans une année
- semaines dans un mois

103
Calcul
- jours dans une semaine
- heures dans un jour.
 Effectuer des exercices de
transformations d’une unité
donnée en une autre unité.
 Calculer l’âge en connaissant la
date de naissance.
 Calculer l’écart d’âges entre
deux personnes.
 Appliquer les techniques de
Opérations sur les quatre opérations sur les nombres
nombres sexagésimaux sexagésimaux.
 Résoudre des problèmes simples
relatifs aux nombres
sexagésimaux.
 Construire des énoncés de
problèmes faisant intervenir les
nombres sexagésimaux.

Evaluation :
- lecture de l’heure sur une montre à aiguilles et/ou sur une montre électronique ;
- conversion d’unités de mesure du temps ;
- utilisation de nombres sexagésimaux dans les quatres opérations ;
- résolution de problèmes simples relatifs aux nombres sexagésimaux

104
Calcul
Géométrie
Les figures planes
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- reconnaître les figures planes courantes et d’en utiliser les propriétés pour les
classer et les construire ;
- calculer les dimensions, le périmètre et l’aire de différentes figures planes ;
- effectuer des transformations d’une unité en une autre unité d’aire.
Contenus Activités Matériels
Les figures planes - Différents
 Présenter toutes les figures planes
gabarits préalablement
courantes de différentes formes et de
faits en carton.
différentes grandeurs (figures
préalablement faites en carton).
Classification  Classer ces figures selon la forme. - Règle graduée
 Reproduire une figure plane de - Equerre
chaque forme sur l’ardoise ou sur une
feuille de papier.
Caractérisation  Décrire la figure tracée en observant - Compas
les angles, les côtés et en comptant le
nombre de sommets.
 Déterminer les différentes droites qui - Rapporteur
constituent la figure.
 Définir cette figure selon ses - Feuille de papier
caractéristiques
 Identifier des objets ayant la forme de - Ciseaux
cette figure.
 Appliquer le pliage et le découpage.
Traçage  Tracer des figures analogues à l’aide
des instruments appropriés.
Tangram ou figu-  Utiliser les différents gabarits pour
re géométrique construire des figures géométriques
particulières (tangram).
Dimension:  Rappeler les calculs du périmètre et NB: gabarits:
périmètre, des dimensions (rectangle, carré).
longueur, largeur, hauteur.  Utiliser les formules acquises pour - Rectangle
calculer le périmètre réduit et/ou - Carré
augmenté.
● Aire  Rappeler le calcul d’aire (rectangle, - Triangle
carré et triangle rectangle).

105
Calcul

Unités d’aire  Tracer un carré de lm de côté et le


diviser en 100 petits carrés de 1cm de
côté.

 Déduire la correspondance entre le dm2


et le cm2.
 Etablir le tableau de conversion des
unités d’aire.
 Effectuer des exercices de conversion
 Calculer l’aire des autres figures en - Parallélogramme
l’occurrence : parallélogramme, - Losange
losange, triangle et trapèze. - Trapèze
 Résoudre des problèmes simples
relatifs aux calculs de dimensions et
d’aires.
 Appliquer la démarche sus-citée pour la
Le cercle
reproduction, la description, la
définition, l’identification et le traçage
du cercle.
 Calculer la circonférence d’un cercle
 Calculer l’aire d’un disque. - Disque

Évaluation :
- identification et traçage des figures planes courantes ;
- calcul de périmètre réduit ou augmenté ;
- conversion d’unités d’aire ;
- résolution de problèmes relatifs aux calculs d’aire, de périmètre, de dimensions de
figures planes courantes.

106
Calcul
Figures tridimensionnelles
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- identifier et confectionner des objets ayant la forme des figures: cube,
parallélépipède, rectangle ;
- reconnaître la notion de volume et calculer les aires (base, latérale, totale) et le
volume de ces figures tridimensionnelles ;
- résoudre des problèmes simples relatifs au calcul d’aires et des volumes de ces 2
figures.

107
Calcul

Contenus Activités Matériels


Cube, parallélépipède  Présenter les figures préalablement - Différents objets
rectangle fabriquées en carton: cube, usuels ayant la
parallélépipède rectangle. forme du cube, du
 Identifier les objets usuels ayant la parallélépipède et du
forme de ces figures. cylindre
 Observer et énumérer les différents - Ciseaux
éléments de chaque figure (base, - Colle
face, arête, sommet...).
 Déterminer les formes géométriques
ou plus précisément les figures
planes qui constituent la base et la
Surface et aire face. - Règle graduée
 Distinguer la surface de l’aire
 Calculer, à partir des constats
précédents :
- l’aire de la base
- l’aire latérale
- l’aire totale.
Volume  Ouvrir les 2 figures préfabriquées et
constater le vide à l’intérieur.
 Mettre en évidence la notion de
volume.
 Établir la formule et calculer:
- le volume du cube
- le volume du parallélépipède rectangle.
 Établir le tableau des unités de
mesure du volume et effectuer des
transformations d’une unité en une
autre unité.
 Résoudre des problèmes simples re-
latifs à l’aire et au volume.

Évaluation :
- identification et/ou confection des objets de la forme cubique, parallélépipédique ;
- calcul de différentes aires et/ou de volume de ces figures tridimensionnelles ;
- résolution de problèmes simples relatifs au calcul d’aires et de volumes d’un cube et
d’un parallélépipède rectangle.

108
Calcul

Calcul mental
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
éffectuer mentalement des opérations appliquant les stratégies de calcul appropriées.
Contenus Activités Application numérique
Multiplier par 0,2 un  Donner l’équivalence de 0,2 215 x 0,2=43
nombre entier
0, 2 =

 Multiplier par 0,2 un nombre = 43,0


entier, c’est multiplier ce
nombre par 2 et le diviser par 10 482 x1,5=723
Nx 0, 2 =
Multiplier un entier  Donner l’équivalence de 1,5
par 1,5
1,5= 1+
  Multiplier par 1,5 un entier c’est 482 x 1,5=482+ =723
ajouter ce nombre de sa moitié

N x1,5=N+
Multiplier par 0,25  Donner l’équivalence de 0,25
536 x 0,25=134
un entier
0,25=
 Multiplier par 0,25 un entier
c’est prendre le quart de ce
nombre

N x 0,25= =134

Multiplier par 0,50


un entier  Donner l’équivalence de 0,50
426 x 0,50=213
0,50=
 Multiplier par 0,50 un entier
c’est prendre la moitié de ce
nombre de =213
N x 0,50=
Multiplier par 0,75  Donner l’équivalence de 0,75
un entier 720 x 0,75=540
0,75=

109
Calcul
Calcul
 Multiplier par 0,75 un entier c’est 720x3=540
prendre les trois quart de ce nombre
N x 0,75 =
Multiplier par 22,33;  Donner l’équivalence de 22, 33, 44...; 132x33= 4356
44; 55... un entier 22, 33, 44, ... sont des multiples de 11
 Multiplier un entier par un de ces
nombres, c’est procéder la multipli-
cation par 11 [132 x 11 x 3= 4356
Le résultat obtenu est à multiplier par 2
ou 3 ou 4...
Multiplier par 15 un  Donner l’équivalence de 15
entier

 Multiplier par 15 un entier c’est mul-


tiplier ce nombre par 10 puis ajouter la 24 x 15 = 360
moitié du résultat 24 x 10 = 240
N x 15= N x 10 + moitié de 240 =

Diviser par 0,1 un  Donner l’équivalence de 0,1 48 : 0,1= 480


entier
0,1=
 Diviser par 0,1 un entier, c’est
multiplier par 10 ce nombre 48 x 10 = 480
N : 0,1= N x 10

Diviser par 0,2 un  Donner l’équivalence de 0,2


entier 326 : 0,2 = 1630
0,2=
 Diviser par 0,2 un entier c’est pren-
dre la moitié de ce nombre et ajouter
un zéro à droite
N : 0,2 =
Diviser par 0,25 un  Donner l’équivalence de 0,25 421 : 0,25= 1684
entier
0,25 =
 Diviser par 0,25 un entier c’est
multiplier le nombre par 4 421 x 4= 1684
N :0, 25 =

110
Calcul
Diviser par 0,50 un ● Donner l’équivalence de 0,50 345 :0,50 = 690
entier 0,50=

● Diviser par 0,50 un nombre, c’est 345 x 2 = 690


prendre le double de ce nombre
N : 0,50 = N x 2

Diviser par 0,75 un ● Donner l’équivalence de 0,75 435 :0,75=580


entier 0,75=
● Diviser par 0,75 un nombre c’est x = 580
multiplier ce nombre par 4 et le
divisé par 3

Diviser par 75 un ● Donner l’équivalence de 75 1500 : 75 = 20


entier 75= 100 x 3
4
●Diviser par 75 un entier c’est 1500 x 4 = 20
multiplier ce nombre par 4 et le 300
diviser par 300

N : 75 = N x 4
300
Diviser par 10,100, 456 : 10 = 45,6
● Diviser par 10, 100 ,1000 un 456 : 100 = 4,56
1000 un entier nombre c’est deplacer la virgule 456 : 1000 = 0,456
d’un chiffre, de deux chiffres, de
3chiffres vers la gauche
● Donner l’équivalence de 11, 21, 31 385+11= 396
Ajouter 11, 21, 31..à 11= 10+1
un entier …
21= 20+ 1
31= 30+ 1
● Ajouter 11, 21,31 à un nombre 385+10= 395
entier, c’est ajouter d’abord 10, 20, 395+1= 396
30… à ce nombre puis un au
résultat
N+11= (N+10) +1 439+ 19= 455
Ajouter 9, 19,
29,39..à un entier … ● Donner l’équivalence de 9, 19, 29,
39…
9 = 10-1
19 = 20- 1
29 = 30- 1
39 = 40- 1

111
Calcul
 Ajouter 9, 19, 29 ou 39 à un 435 + 20 = 455
nombre entier, c’est ajouter 10, 20, 455 - 1 = 454
30 ou 40... à ce nombre puis
retrancher 1 au résultat
N + 19 = (N + 20) – 1
Enlever 11, 21, 31 ...  Donner l’équivalence de 11, 21, 356 - 21 = 335
d’un nombre entier 31...
11 = 10+ 1
21 = 20+1
31 = 30+1
 Enlever 11, 21, 31... d’un nombre
entier c’est retrancher d’abord 10, 356 - 20 = 336
20,30... de ce nombre puis 336 - 1 = 335
retrancher 1 au résultat
N-11 = (N -10 )-1
Enlever 19, 29, 39...  Donner l’équivalence de 9, 19, 29, 348 - 19 = 329
d’un nombre entier 39...
9= 10- 1
19 = 20-1
29 = 30-1
39 Enlever
= 40 – 9,1 19, 29, 39... d’un
nombre entier c’est retrancher 10, 348 - 20 = 328
20, 30, 40... de ce nombre, puis 328 + 1 = 329
ajouter un au résultat
N - 19 = (N - 20) + 1

112
Calcul

Hira, dihy, mozika

113
Hira, Dihy, Mozika
Tanjon’ny taranja
Ny fampianarana Hira, Mozika, Dihy dia mitaiza ny mpianatra ho afaka :
 mamoha ny aingam-panahy ara-java-kanto ;
 mampirindra ny anjara asan’ny vavahadin-tsaina sy ny hetsika ;
 mitaiza ny fifantohan-tsaina sy ny fitadidiana ;
 manaja sy mikolo ireo vakoka nentim-paharazana mba hananany toe-tsaina
 mivelatra amin’ny tontolo iainany ;
 mampirindra ny hira sy ny ngadona ary ny mozika ;
 mandrindra ny fíhetsiky ny vatana, ny rantsam-batana araka ny feon-kira sy ny
mozika eo am-pandihizana ;
 mikolo sy manabe ny saina amam-panahy hankamamy ny zava-kanto.
Izay andrasana amin’ny mpianatra nahavita ambaratonga
voalohany
Eo am-pamaranana ny ambaratonga voalohany, ny mpianatra dia afaka :
 mandrindra mora foana ny fihetsika rehetra miaraka amin’ny ngadon’ny hira sy
ny feon-java-maneno ;
 mahafehy tsara ny feon-kira ianarana ;
 manao fihetsika mifanaraka amin’ny ngadon’ny hira sy ny mozika rehefa
mandihy.
Tanjon’ny hira, dihy, mozika ao amin’ny kilasy faha-8
Amin’ny fiafaran’ny kilasy faha-8, ny mpianatra dia afaka :
 mampiaraka tsara ny rindram-peo ;
 mamorona hira ao anatin’ny refy paika 2 na 3 amin’ny feo DO-RE-MI-FA-SOL-
LA mihira ka voatonona tsara ny tononkira ;
 maneho ny dihy fanao amin’ny toerana ibeazana ;
 mampitombo hatrany ny fitiavana zavakanto ;
 mampihatra ny zony amin’ny fampivelarana ny talenta voajanahary ao aminy.
Torolalana :
Ity taranja ity dia mitaky :
 ezaka sy fahalalana ampy ary finiavana amin’ny mpampianatra ;
 fifandraisana sy fiaraha-miasa amin’ny tekinisianina na ny manan-talenta
manodidina ;
 fitaovana mifanaraka amin’izay takian’ny vontoatin’ny asa tiana ho vita.
Lanjan’ora :
20 mn isan-kerinandro

114
Hira, Dihy, Mozika
Tanjona manokana : mpianatra afaka :
 mihira tsirairay na miaraka araka ny sokajim-peo ;
 mahay ny hira ianarana rehetra :
 mahay ny hira ianarana miaraka amin’ny fihetsika tandrify izany.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny hiram-pirenena.  Mamantatra ny sokajim- Ireo karazan-kira
 Ny hiran-tsekoly. peo sy ny rindran-gadona
 Ny hira fitiavan- ny mpianatra.
 tanindrazana.
 Ny hira vakodrazana.  Mianatra ny hira araka ny
sokajim-peo sy ny rindran-
gadona ary fihetsika.

Tombana : mihira ny mpianatra araka ny sokajim-peo sy ny rindra-ngadona ombam-


pihetsika. Azo atao ny mitsinjara azy ireo ho andiany 2 na 3.

Ny mozika
Tanjona manokana : mpianatra :
 maneho ireo naoty ianarana ;
 manoritra ny faritra ;
 manoratra ny feo amin’ny faritra ;
 maneho ny lanjan’ny naoty.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny feo : do ; re ; mi ; fa ; - Faritra eny amin’ny
 Mamantatra ny feo
sol ; la ; si ; do. solaitrabe
- Faritra anaty kahie
 Ny faritra.  Manoritra ny faritra
 Fanoratana ny feo : do ; re; mi  Manoratra ny naoty eo
;fa ; sol ; la ; si ; do. amin’ny faritra
 Ny lanjan’ny naoty :  Mihira ny karazam-peo ao
fotsy reniny, fotsy zanany, anatin’ny faritra
ny mainty.  Maneho an-tsoratra ny - Feo rehetra (jereo tovana)
lanjan’ny naoty

Tombana : manao faritra ny mpianatra ary mametraka ny karazam-peo nianarana eo


amin’izany.

115
Hira, Dihy, Mozika

Hira, Dihy, Mozika


Tanjona manokana : mpianatra :
 mahay ireo karazan-dihy nentim-paharazana mahazatra eo an-toerana.
 afaka mampihatra azy ireny amin’ny kanto sy mirindra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny velatanana.  Mianatra mandihy - Sehatra, (efitrano, tokontany)
 Ny tsipy sandry. manaraka ny ngadon-kira.
 Ny dihy soroka.  Manatsara ny firindran’ny - Feon-kira
 Ny salegy. fihetsika.
 Ny basesa.  Mampiaraka ny ngadon- - Hira
 Ny afindrafmdrao. kira, ny feon-kira sy ny -….
 Ny dihy misy eo an- hira ary ny fihetsika.
toerana.
 Ny vakodrazana.

Tombana : mifaninana mandihy isan-tarika ny mpianatra ka tsaraina ny fihetsika

Ny Dihy

Ny zava-maneno
Tanjona manokana : mpianatra mahafantatra sy afaka mampiasa ireo karazan-java-
maneno nentim-paharazana misy eo an-toerana sy ny manodidina.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny sodina.  Mitanisa ny karazan- java-  Ny sodina.
 Ny valiha. maneno.  Ny valiha.
 Ny ambio.  Mianatra mitendry zava-  Ny ambio.
 Ny korintsana. maneno.  Ny korintsana.
 Ny amponga.  Ny amponga.
 Ny atranatrana.  Ny atranatrana.
... …

Tombana: mifaninana mandihy isan-tarika ny mpianatra ka tsaraina ny fihetsika.

116
Hira, Dihy, Mozika
Ny ngadona
Tanjona manokana : mpianatra mandrindra ny hira sy ny fihetsika amin’ny fomba.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fampirindrana ny hetsika  Mianatra mandrindra ny - Sehatra hanaovana dihy sy
eo amin’ny tena sy ny hira fihetsika amin’ny hira. fihetsika ary hira (efitrano na
atao. mifanentana amin’izany tokontany malalaka).
 Mianatra mampiaraka ny
ngadona sy ny fìhetsika.

Tombana : mandrindra ny fihetsika amin’ny hira mifanentana amin’izany ny


mpianatra

Ny famoronan-kira
Tanjona manokana : mpianatra mahay mamoron-kira tsotra.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Famoronan-kira tsotra  Mianatra ny fampiasana - Faritra
sady fohy.  ny feo valo : do ; re ; mi ;
fa ; sol ; la ; si ; do.
 Mianatra mamoron-kira - Feo valo
 ny mpianatra amin’ny
fampiasana ny feo valo : - Solaitrabe
 do ; re ; mi ; fa ; sol ; la ; si
; do. - kahie
- ...

Tombana: mamorona hira ary mihira ny azy ny mpianatra tsirairay na isan- tarika.

117
Hira, Dihy, Mozika

Tovana mozika

118
Sary

119
Sary

Tanjon’ny taranja
Ny fampianarana ny sary dia mitaiza ny mpianatra ho afaka :
 mampitombo ny fitadidiana amin’ny alalan’ny fandraketana an-kandrina mialoha ny
zavatra atao sary ;
 maneho an-tsary ny zavatra noeritreretina ;
 mamoaka ny bika ary manaja ny fifandraisan’ny haben-javatra eo amin’ny sary atao ;
 mikolo ny fahaizana mampiasa loko eo amin’ny fampihaingoana sy fandravahana.

Tanjon’ny sary ao amin’ny kilasy faha-8


Eo am-pamaranana ny kilasy faha-8, ny mpianatra dia :
 afaka mampiasa ny pensilihazo mainty sy ny pensilihazo miloko ;
 afaka maneho an-tsary ny zavatra hita maso ;
 afaka manoritra sarin-javatra efa hita, foronin’ny saína ;
 afaka mandravaka ny lesona rehetra amin’ny alalan’ny sary mifandraika amin’ny lohateny sy ny
vontoatiny ;
 mahay manaingo ny kahie sy ny rindrin’ny efitrano fianarana amin’ny sary ;
 afaka manoritra sary ara-drafitsary sy firizy ;
 afaka mandoko sary efa nosoritana ;
 afaka maneho ny kanto indrindra.

Torolalana
Ny mpianatra dia tokony hahatsapa mandrakariva fa :
 zava-kanto no ataony eo am-panaovana ny sary ka hanome lanja izany ;
 manana anjara toerana lehibe eo amin’ny fanatanterahana ny taranja hafa ny sary.
Noho izany, ny mpampianatra dia tokony hanana ireto toetra amam-pihetsika ireto :
- mampirisika fa tsy mitsikera ;
- manolotra soso-kevitra fa tsy mitsara na mandidy ;
- mahay mankasitraka ny asa vita, sady manome fahefana ny mpianatra no mahay mitarika
miandalana ho amin’ny tsara kokoa hatrany ;
Tsy voatery hasesy araka izay nandaharana azy ao amin’ny fandaharam- pianarana akory ny
lesona.
Azo atao tsara, ohatra ny mandahatra azy araka izay ifandraisany amin’ny taranja hafa.

Lanjan’ora
20 mn isan-kerinandro

120
Sary

Ny tsara ho fantatra manodidina ny sary


Tanjona manokana: mpianatra mahalala ny tsara ho fantatra manodidina ny sary.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Dinidinika momba ny sary sy  Mampiseho karazan-tsary - Karazan-tsary miloko
ny fitaovana ilaina amin’izany.  Manadihady : na tsia.
- ny bika - vita tanana nanalaina
- ny loko sary.
- ny refy
- ny fírafítra ankapobeny
- ny ilàna azy

Tombana: misafidy ny mpianatra tsirairay amin’izay sary tiany atao ary milaza ny
anton’ ny safidiny.

Ny sarin-javatra hita maso


Tanjona manokana: mpianatra manoritra sarin-javatra hita maso

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Sary hita maso: ravina isan-  Manolotra ny sary atao. - ravina isan-karazany
karazany.  Manoritra ny sary. - pensilihazo
 Mandoko ny sary. - pensilihazo miloko
samihafa
- gaoma

Tombana: fampitahana ny sary vita

Ny sarin-javatra efa hita fa tsy atrehina


Tanjona manokana: mpianatra mahay manao sarin-javatra efa hita maso fa tsy
atrehina.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Voaloboka miaraka amin’ny  Manolotra am-bava ny asa - penisilihazo
taho sy ny raviny. atao. - pensilihazo miloko
 Manoritra ny sary. - gaoma
 Mandoko ny sary. - kahie

Tombana : averin’ny rehetra izay tsara indrindra.


121
Sary
Ny sary malalaka araka ny safidy
Tanjona manokana: mpianatra mahay manao sary araka ny safidiny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Mpianatra afaka manao sary  Manazava am-bava ny asa - pensilihazo' mainty
araka ny safidiny. atao. - pensilihazo miloko
 Manoritra ny sary araka ny - gaoma
safidiny ny mpianatra - takelaka...
tsirairay.
 Mandoko ny sariny avy.

Tombana : raisina ho haingon-trano izay sary tsara indrindra.

Ny sary mifameno amin’ny lesona hafa


Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny sary tokony hifameno amin’ny lesona
hafa (ohatra : vakiteny).

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Sary mampihaingo ny  Mamerina mamaky ilay - pensilihazo' mainty
vakiteny izay natao. vakiteny ny mpampianatra. - pensilihazo miloko
 Manoritra ny sary. - gaoma
 Mandoko ny sary. - kahie

Tombana : mitsara ny sary maromaro notsoahina avy tamin’ilay vakiteny ny ankizy.

Ny sarin’ny fitaovana ilaina amin’ny asa tanana


Tanjona manokana : mpianatra mahay manao sary ny fitaovana iray ilaina amin’ny
asa tanana.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Sarina fitaovana entina  Manolotra sy manazava
- pensilihazo mainty
manao bà na zaitra. - pensilihazo miloko
nyasa atao.
- gaoma
 Manoritra ny sary.
- vimbà na fanjaitra
 Mandoko ny sary. misy
kofehy
Tombana : omena isa izay sary vita ary ampifanakalozina ny kahie ahazoan’ny
tsirairay mampitaha ny asa vitany.

122
Sary
Ny sary firizy atao haingon’ny kahie
Tanjona manokana : mpianatra manao firizy ho haingon’ny kahie.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Sarina firizy miendrika  Manolotra ny asa atao : - fitsipika
jeometria (efamira, telolafy - ny endrika aseho - pensilihazo mainty
...) araka izay efa vita tao (isafidianan’ny mpianatra) - pensilihazo miloko
- refy - gaoma
amin’ny lesona jeométria.
- ny loko. - kahie ...
 Manoritra ny sary.
 Mandoko ny sary.

Tombana : jerena ny asa vita ary omena isa.

Ny sary ara-drafitsary manatrika


Tanjona manokana : mpianatra mahay manao sary ara-drafitsary.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Sary ara-drafitsarina latabatra  Manazava ny tranga misy - latabatra
iray. ara-drafitsary :
- ny endriky ny sary arakany - pensilihazo mainty
toerana misy ny mpianatra sy ny
zavatra halain- tahaka
(manatrika, misompirana)

 Manoritra ny sary araka ny - kahie


toerana misy ny mpianatra.

 Mandoko ny sary. - gaoma


- fitsipika ...

Tombana : manao sary ara-drafitra manatrika

123
Sary
Ny sary alain-tahaka
Tanjona manokana : mpianatra mahay manoritra sarin-javatra hita maso.
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
 Sarina elo mivelatra.  Manolotra ny sary atao. - pensilihazo mainty sy
 Manoritra ny sary. miloko
 Mandoko ny sary. - elo
- gaoma
- kahie
- takelaka

Tombana : fampitahana ny sary vita, raisina izay vita tsara hatao haingon-trano.

Ny sarin-javatra atao an-kandrina


Tanjona manokana : mpianatra mahay manao sarin-javatra efa hita nefa tsy atrehina.
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
 Ny toerana fivarotana  Manolotra am-bava ny asa - pensilihazo mainty sy
voninkazo maro. atao. miloko
 Manoritra ny sary. - gaoma
 Mandoko ny sary. - kahie

Tombana : averin’ny rehetra izay tsara indrindra.

Ny sary malalaka araka ny safidy


Tanjona manokana: mpianatra mahay manao sary araka ny safidiny.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Mpianatra afaka manao ny  Manazava am-bava ny asa - pensilihazo mainty sy
sary araka ny safidiny. atao. (kendrena mba tsy ny miloko
sary efa vita teo aloha no - gaoma
atao) - takelaka
 Manoritra ny sary araka ny
safidiny ny mpianatra
tsirairay.
 Mandoko ny sariny avy.

Tombana : raisina ho haingon-trano izay sary tsara indrindra.

124
Sary
Ny sarina fitaovana fandiovana tokontany
Tanjona manokana : mpianatra mahay manao sarina fitaovana fanadiovana
tokontany.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Sarina borety sy angady ary  Manolotra sy manazava ny - pensilihazo mainty
kifafa. asa atao. - pensilihazo miloko
 Manoritra ny sary. - borety
 Mandoko ny sary. - angady
- kifafa

Tombana : omena isa izay sary vita ary ampifanakalozina ny kahie ahazoan’ny tsirairay
mampitaha ny asa vitany.

Ny sarina firizy atao haingon’ny kahie


Tanjona manokana: mpianatra manao firizy ho haingon’ny kahie.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Sarina firizy miendrika  Manolotra ny asa atao : - fitsipika
jeometria. - ny endrika (kendrena tsy - pensilihazo mainty
averina intsony izay efa natao) - pensilihazo miloko
- ny refy - gaoma
- ny loko. - kahie
 Manoritra ny sary.
 Mandoko ny sary.

Tombana : jerena ny asa vita ary omena isa.

125
Sary

Ny sary ara-drafitsary misompirana


Tanjona manokana : mpianatra mahay sary ara-drafitsary.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Sary ara-drafitsarina seza  Manazava ny tranga misy - seza
ara-drafitsary : - pensilihazo mainty
iray. ny endriky ny sary araka ny
toerana misy ny mpianatra sy
ny zavatra halain- tahaka
(manatrika, misompirana)
 Manoritra ny sary araka ny
- kahie
toerana misy ny mpianatra.
 Mandoko ny sary. - gaoma
- fitsipika ...

Tombana: manao sary ara-drafitsary misompirana.

126
Fanabeazana ny hetsika
aman-tsapa

127
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa
Tanjon’ny taranja
Ny fanabeazana ny Hetsika aman-Tsapa sy ny sahanasa manodidina ny sekoly dia
manabe sy manazatra ny mpianatra mba :
 hahay mampiasa amin’ny fomba mirindra ireo vavahadin-tsaina hahafahany
manatanteraka mora foana ny hetsika sy ny asa madinika mahasoa ho
fahafinaretam-piainana ;
 ho afaka mifehy ny hetsika aman-tsapa amin’ny fahaizana manatontosa asa iray;
 hahafahany mampivelatra miandalana ireo vavahadin-tsaina avy amin’ny
alalan’ny fanitsiana ny fihetsika diso ;
 hahatsapany fa mifandray sy mifampiankina ny fihetsika sy ny saina ;
 hampiroborobo ao amin’ny toe-tsaina ny fitiavana mamorona sy mikaroka ny
zava-tsoa eo amin’ny tontolo iainany.

Tanjon’ny fanabeazana hetsika aman-tsapa ao amin’ny


kilasy faha 8
Eo ampamaranana ny kilasy faha-8, ny mpianatra dia :
 afaka mamolaka miandalana ireo fihetsika ara-tekinika ilaina eo amin’ny
taozavatra sy ny fambolena ary fiompiana ;
 afaka mamorona fitaovana tsotsotra ilaina amin’ny fiainana andavanandro ;
 afaka mikarakara sy mandroso sakafo ara-pahasalamana sahaza ny ankoho-
nana ;
 mampihatra ny zony amin’ny fampivelarana ny talenta voajanahary ao aminy
amin’ny fanamboarana, famoronana ary fikarohana.

Torolalana
Ny fanabeazana ny hetsika aman-tsapa dia taranja iray lehibe eo amin’ny
fampirindrana sy fampivelarana ny vavahadin-tsain’ny mpianatra miainga amin’ny
seha-pamokarana voasoritra ao anaty fandaharam-pianarana. Noho izany, ivelan’ny
ezaka, fandavan-tena, fahalalàna ampy ary finiavana avy amin’ny mpampianatra, dia
mitaky fifandraisana sy fiaraha-miasa amin’ny tekinisiana ity taranja ity.
Koa ny fanatontosana azy dia mila fitaovana mifanaraka amin’izay takian’ny
vontoatin’asa tiana ho vita izay ezahina ny hifehezan’ny mpianatra ny fampiasana azy
ireny.

Lanjan’ora
ora 1 isan-kerinandro

128
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa
Ny asa tanana
Fanamboarana tandroho

Tanjona manokana : mpianatra mahay manamboatra tandroho.


Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
 Ny fanamboarana  Manontany ny mpianatra - tsindahoro (karazankazo
tandroho. raha misy mahay manao madinika)
tandroho ao an- tanána na ny
ray aman- dreniny.

 Fanatonana na fianarana  Mianatra mandrary - fantáka (karazan’ahitra


amina olona mahafehy tandroho. matanjaka)
haitao.  Miara-miasa avy hatrany. - fehena (karazam-bero
madinika sady maozatra)

 Fanatontosana na - mimozá
fiaraha-miasa avy hatrany. - kofehy (taretra , hafotra,
hazondrano)

Tombana : mandrary tandroho kely ao an-dakilasy ny mpianatra.

Fanamboarana sotro amin’ny tandroka


Tanjona manokana : mpianatra mahay manamboatra fihogo, sotro avy amin’ny
tandroka.
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
 Fanamboarana fihogo,  Mianatra mifantina ny - tandrok’omby
sotro ... avy amin’ny tandroka ampiasaina
tandroka.  Mianatra mikarakara ny - vilany
tandroka :
- fanadiovana sy fiketrehana - rano
azy halemy
- famoretana - kitay
- fandidiana - lamba madio
-…

129
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa
 Rehefa malemy, dia
diovina.
 Atao ny asa famoretana
araka izay zavatra tiana
hatao.
 Fikarakarana ny fihogo
sy ny sotro vita.
 Fafana amin’ny lamba
malefaka hangiloilo.
Tombana
- Manao an’ireo asa ireo ny mpianatra ao an-tsekoly.
- Arahi-maso ny asa atao.

Mamolavola tanimanga
Tanjona manokana : mpianatra mahay mamolavola tanimanga ho tonga fitaovana
(ohatra : tavy fambolem-boninkazo).
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
tanimanga
 Famolavolana tanimanga ho  Manatona ny olona maha - rano
tonga fitaovana. fehy ny haitao momba ny
tanimanga.
 Mianatra izany famolahana
izany.
 Miara-miasa avy hatrany.

Tombana : manamboatra tavim-boninkazo ny mpianatra.

130
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa

Ny zaitra
Jongy (ourlet) sy aron-jaitra (surfil)
Tanjona manokana: mpianatra mahafehy ny jongy (ourlet) sy aron-jaitra amin’ny akanjo.
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
 Jongy na dify sy aron-  Mianatra manao jongy - lamba
jaitra (surfil). na dify.
 Mianatra manao aron- jaitra. kofehy
filo
hety
fanosehana

Tombana : manao dify sy aron-jaitra ny mpianatra.

Lava-bokotra

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fanaovana lava-bokotra ho an-


dehilahy sy ho am-behivavy.
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
 Ny fanaovana lava-  Mampianatra ny fanao- - kofehy
bokotra. vana lava-bokotra :
- lehilahy: lava-bokotra - lamba
mitsangana
- vehivavy: lava-bokotra hety
mitsivalana. filo (fanjaitra)
fanosehana

Tombana : manao lava-bokotra ho an’ny lehilahy sy vehivavy ny mpianatra.

131
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa
Akanjon-jaza

Tanjona manokana : mpianatra mahafehy ny fandidiana sy fanjairana akanjon- jaza


(brassière).
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
 Fandidiana sy fanjairana  Mianatra mandidy akanjon- - lamba
akanjon-jaza. jaza. kofehy
 Mianatra manjaitra. hety
filo
fanosehana

Tombana : mandidy sy manjaitra akanjon-jaza.

Ny sakafo
Fanamboarana sy fandrahoana sakafo
Tanjona manokana: mpianatra mahay:
-manamboatra mofo ;
-manamboatra ranom-boanio ;
-manamboatra ranom-boankazo ;
-mahandro sakafo sy mitahiry ;
-manamboatra menaka.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Koban-dravina.  Manomana ny koba. - fotsimbary
 Mahandro. - akondro
 Mandroso. - ravina

- siva-mofo
- laona
-…

 Ranom-boanio.  Manomana ny voanio. - voanio


 Mianatra ny fomba fakana
ranom-boanio. - lamba madio
- rano mangotraka

132
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa

 Mangahazo, saonjo,  Manomana ny mangahazo. - voanio


katsaka amin’ny ranom-
boanio.
 Mianatra mahandro sakafo amin’ny - mangahazo
ranom- boanio.
 Mianatra mandoatra - katsaka voatoto
ny nahandro.
- saonjo
 Manomana ny latabatra na ny - vilany
lambanana.
 Mandroso sakafo.

 Ranom-boankazo  Manomana ny voasary. - voasary (mamy na


(voasary) makirana)

 Mianatra manamboatra ranom- - siramamy


boankazo.
 Mianatra mandroso ny ranom- rano matavy
boankazo vita. kaopy
sotro
voanio

 Menaka  Manomana ny voanio… - rapy

 Mianatra manamboatra ny menaka.

lamba
vilany
voanjo
laona
presy
 Mahandro sakafo  Manomana ny fitaovana - legioma: (karaoty,
ovy, poarao, pitipoa ...)
 Mianatra mahandro sakafo (ohatra: vary
lasopy) hena
antsy
vilany, sira
sira

133
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa

 Fitehirizana hena sy  Manomana ny hena na - trondro


trondro. ny trondro:
- mandidy ny hena atao - sira
kitoza na mikiky sy manala
ny ati-trondro
- antsy
- manisy sira -…
- manasaly

Tombana : araka izay safidin’ny mpampianatra sy ny mpianatra.

Ny fambolena
Fambolena anana
Tanjona manokana : mpianatra :
- manamboatra sy mikarakara tanin’anana ;
- mamafy voan’anana ;
- mamindra sy mikarakara zanak’anana.
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
 Fanamboarana tanin’ anana.  Miasa sy mikarakara - angady
ny tany.
 Mianatra mampiasa -voan’anana
zezika.
 Famafazana  Mifantina voa. - siny fanondrahana
voan’anana.
 Mamafy. - hazokely
 Famindrana • Mianatra mamindra - bozaka
zanak’anana. zanak’anana.
- zezika
-…

Tombana : milaza ny fomba fikarakarana tanin’anana sy famafazana voan’anana ary famindrana


zanak’anana ny mpianatra.

134
Fanabeazana ny hetsika aman-tsapa
Fambolena mangahazo
Tanjona manokana : mpianatra mamboly mangahazo.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fambolena mangahazo.  Mifantina taho-mangahazo : - angady

- mamantatra ny halava sy mijery - antsy


ny mason’ny taho-mangahazo

- manatsatoka taho-mangahazo - taho-mangahazo

Tombana : mamboly mangahazo ny mpianatra.

Ny fiompiana

Fanamboarana tranon’akoho
Tanjona manokana : mpianatra :
-mahay manamboatra tranon’akoho ;
-miompy akoho.
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
 Ny fiompina akoho na izay  Mianatra manamboatra - hazofisaka
zava-misy eo an-toerana. tranon’akoho
- fantsika
- tantanana
 Mianatra miompy akoho - tsofa
- bararata
 Mifantina ny akoho ompiana
 Mianatra mikarakara ny akoho
- kofehy taretra
 Mianatra mikarakara ny - grillage
fahadiovany sy ny fahasalamany

Tombana : manamboatra tranon’akoho iompiana ny mpianatra.

135
136
Tantara

137
Tantara
Tanjon’ny taranja Tantara
Ny fampianarana ny taranja Tantara dia sehatra iray amolavolana ny mpianatra ho
afaka :
 mifehy ny lasa ho fitaovana hahazoana manatsara ny ankehitriny ary miatrika
ny ho avy, miainga amin’ny tontolo sy ny sehatra mifandanja amin’ny fivelaran-
tsain’ny mpianatra;
 mifototra amina saina tia karokaroka, tia mampitaha sy manadihady man-
drakariva ny marina eo amin’ny lafiny tantara ;
 mankamamy ny maha-izy azy ny tenany sy ny fireneny mba hahazoany mitia
sy misokatra amin’ny hafa.

Tanjon’ny taranja Tantara ao amin’ny Fanabeazana Fototra


Ny mpianatra mahavita ny fïanarana ao amin’ny Ambaratonga Voalohany dia afaka :
 manavaka ny tantara ;
 mamaritra ny heviny ;
 manoritsoritra ny toetrany sy ny ilana azy ;
 mamantatra ny kendrena aminy ;
 mamantatra ny maha-iray ny endri-piaraha-monina malagasy izay samy hafa
fiseho araka ny faritra, nandritra ny vanim-potoana nifandimby hatrany am-
piandohana ka hatreo amin’ny fanjakan’Andriana ;
 mamaritra ny endri-piaraha-monina malagasy mivoatra kokoa ho amin’ny
fahasamihafana hatramin’ny vanim-potoana nidiran’ny vahiny mandraka
ankehitriny.

Tanjon’ny tantara ao amin’ny kilasy faha-8


Ny mpianatra mahavita ny kilasy faha-8 dia afaka :
 mamaritra ny antsoina hoe tantara ankoatra ny fahazoana azy amin’ny
andavanandro
 maneho fa ny tantara dia taranja siantifika azo hamarinina ;
 mampivoitra ny maha-zava-dehibe ny anjara toeran’ny tantaran’i Madagasikara
amin’ny maha-firenena iray ao anatin’ny fahasamihafana ary amin’ny
fifandraisana amin’ny any ivelany
 mampihatra ireo fahaiza-manao eo amin’ny fianarana ny tantara: fandrafetana
firizy, fanadihadiana lahatsoratra, firobohana an-tsehatra ...

Torolalana ankapobeny
 Atao ny handraisan’ny mpianatra anjara lalandava mandritra ny sahanasa.
 Anterina hatrany ny hoe: “fahamarinana eo amin’ny tantara.”
 Ny mpampianatra dia mijanona ho mpamolavola vondrom-panontaniana
hotrandrahan’ny mpianatra, ho mpandrindra ny vokatry ny asa nampanaoviny, ho
mpanentana ireo vaomieran’ny mpianatra.
 Ezahina mba ho ny mpianatra no manolotra ny famintinan-desona sy ireo fehezam-
panontaniana hahamora ny famerenana sy hampifikitra ny fitadidiana.

138
Tantara
 Tsorina ny lesona ary mampiasa sary sy lahatsoratra handravaka sy hampitoetra ny
fanazavana ;
 Ny tombana natolotra ato amin’ny fandaharam-pianarana dia santionany ihany.
Lanjan’ora
Ora 1 isan-kerinandro

139
Tantara
Ny Tantara
Tanjona manokana : mpianatra afaka :
- manavaka ny tantara amin’ny angano ;
- mamaritra ny atao hoe : “tantara”.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


Ny tantara sy ny angano  Mihaino angano fohy ny mpianatra ka -Sary,
sintonina amin’izany fa ny angano dia zavatra -lahatsoratra.
tsy niseho marina fa noforonin’ny olona
fotsiny.
 Milaza tantara iray niseho teto amin’ny
firenena ny mpianatra.
 Iaraha-mamaritra amin’ny mpianatra ny
antsoina hoe : “Tantara.”

Tombana : an’ny angano sa an’ny tantara :


- Trimobe sy Sohitika ?
- Ny nahazoana ny fahaleovantenan’i Madagasikara ?

Ny ilàna ny tantara
Tanjona manokana : mpianatra afaka maneho fa ilaina ny fahalalana ny tantara.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny antony ilàna ny Tantara  Manome ohatra ny zavatra niseho marina - Sary,
ara-tantara tany aloha mbola hita ankehitriny -lahatsoratra,
na efa nilaozan’ny toetrandro. - fanadihadiana.
 Ny kendrena amin’ity sahanasa ity dia ny
hanasongadinana fa ny tantara dia fitaovana
ahazoana manatsara ny ankehitriny ary
iatrehana ny ho avy.

Tombana : fanontaniana amin’izay mety ilàna ny tantara.

140
Tantara
Ny niavian’ny Malagasy

Tanjona manokana : mpianatra afaka :


- milaza ny toerana niavian’ny razamben’ny Malagasy ;
- milaza ny vanim-potoana niavian’ny razamben’ny Malagasy.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


- Boky maneho ny
 Ny toerana niavian’ny  Fanadihadiana sarintany mikasika ny
tantaran’i
Malagasy. fiavian’ny Malagasy.
Madagasikara.
 Fampitahana ny fomba amam- panao, - Sarintany maneho
ohatra : ny fiavian’ny Mala-
- ny voly vary an-kipaha any Bali gasy (amboarin’ny
(Indonezia) sy any amin’ny faritr’i Betsileo ; mpampianatra raha
- ny fiteny any Indonezia sy Malezia ary tsy misy).
Madagasikara.

 Ny fotoana niaviany.  Fanazavana ataon’ny mpampianatra ny


taonjato nifandimby nahatongavany avy any
Azia, Afrika ...

Tombana :
- fanadihadiana lahatsoratra ny amin’ny fiavian’ny Razamben’ny Malagasy.
- fanehoana amin’ny alalan’ny tsilo (flèche) ny fiaviana sy ny làlana nizoran’ireo
razamben’ny Malagasy.

Ny taona sy ny taonjato
Tanjona manokana : mpianatra afaka mamaky taona sy taonjato.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny taona sy ny taonjato.  Manoratra taona iray eny amin’ny Jereo ny tahirin-
solaitrabe ny mpampianatra dia miara- kevitra
mamantatra eo ny taon-jato misy izany ny
mpianatra.
 Fanamarihana : Soratana amin’ny
tarehimarika romana ny taon-jato.
Eto amin’ity sahanasa ity no ianarana ny
tarehimarika romana vitsivitsy.
Ohatra: 1  25 (I  XXV)

Tombana :taonjato faha-firy no misy ireto taona ireto: 2000, 1896, 1501, 1560 ?

141
Tantara
Ireo vanim-potoanan’ny tantaran’i
Madagasikara
Tanjona manokana : mpianatra mahalala ny vanim-potoan’ny tantaran’i
Madagasikara.
Vontoatiny Sahanasa Fitaovana
● Ny vanim-potoan’ny  Atao kisary eny amin’ny solaitrabe ny kisarim- - Ny kisarin’ny
tantaran’i Madagasikara. banim-potoanan’ny tantaran’i Madagasikara dia refim-banim-
ha dihadiana miaraka amin’ny mpianatra. potoana na firizin’ny
 Soritana tsara ireo fiovana : ny fotoana, ny tantaran’i
antony. Madagasikara (frise
Ny fiirizy ataon’ny mpianatra ao anatin’ny chronologique).
kahie dia ampy ho fitanana an-tsoratra.

Tombana :
- famerenana ny refim-banim-potoanan’ny tantaran’i Madagasikara ary fitanisana ireo
vanim-potoana.
- fanontaniana ny mpianatra ny faritry ny vanim-potoana iray ohatra : Inona no mamaritra
ny vanim-potoanan’ny Fanjanahantany.

Ny Arabo teto Madagasikara


Tanjona manokana :

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny Arabo teto  Tantarain’ny mpampianatra ny fomba sy - Boky maneho ny
Madagasikara : ny fotoana nisehoan’ny fivavahana Silamo tantaran’i
tany Arabia (taonjato faha-VII) ary ny Madagasikara,
fivezivezen’ny Arabo taty amin’ny tahirin-kevitra
Ranomasimbe Indiana taorian’izay. momba ny sorabe,
sarin- tany
- ireo faritra nidirany  Hadihadiana miaraka amin’ny mpianatra
ny sarintanin’i Madagasikara nisy ireo
faritra nidiran’ny Arabo sy ireo zavatra
navelany (teny, fomba amam-panao ...).

142
Tantara

- ny vanim-potoana  Tarihina ny sahanasa handinihana ny


nidirany zavatra mety navelan’ny Arabo eo amin’ny
vondrom-paritra misy ny sekoly.

Tombana :
- fanadihadiana mikasika ny fomba amam-panao Silamo.
- fanondroana ireo toerana nidiran’ny Arabo teto Madagasikara eo amin’ny sarin- tany.

Ny fiaimpiainan’ny Malagasy fahagola


Tanjona manokana : mpianatra afaka manadihady momba ny fiaimpianan’ny olona
fahagola na faha-foko.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny fiaimpiainan’ny  Fanadihadiana lahatsoratra mikasika ny rafi- - Tahirin- kevitra
olona fahagola pitondrana, rafi- pamokarana faha-foko ; nalaina tamin’ny
 Fanadihadiana ireo fomba amam- panao eo an- boky tantaran’i
toerana izay nolovana hatrizao : fomba fambolena Madagasikara,
(voly vary) fitondrana zoky ray aman- dreny ; joro; angano lovan-
anaran-tanàna tsofina.
 Ao anatin’ny fahasamihafana no ahitana ny
maha iray ny Malagasy.

Tombana : rehefa fantatra ny fomba amam-panao fahagola, ampitahao amin’ny


ankehitriny amin’ny toerana misy ny sekoly (ahatsapana ny fiovana sy nyzavatra
nijanona na voatahiry).

143
Tantara
Ny nahitan’ny Eoropeana voalohany an’i
Madagasikara
Tanjona manokana : mpianatra afaka :
- mitanisa ireo Eoropeana nahita an’i Madagasikara voalohany ;
- manadihady ny antony nahatonga azy ireo teto Madagasikara.

Vontoatiny Sahanasa fitaovana


 ireo Eoropeana tonga teto  Manadihady lahatsoratra sy sarin- tany ny - Lahatsoratra
Madagasikara nanomboka mpianatra. - Sarintany
ny taon-jato faha-XVI :
- ny Pôrtige Diego Diaz
(taona 1500) tany
Diego-Suarez ;
- nisy ihany koa ireo
Eoropeana hafa taty
aoriana (taona 1645 tany ;
St Augustin ny Anglisy) ;
- ny Frantsay tany
Fort-Dauphin (Pronis
taona 1642, Flacourt taona
1648 -1655).
 Fanazavana ataon’ny mpampianatra ireo - Firizy mampiseho
 Ny antony naha- antony maro nahatonga azy ireo teto ny vanim- potoana
tongavany teto Mada- Madagasikara. nandalovan’ny
gasikara : Eoropeana teto
ohatra : antony ara- barotra, Madagasikara
ara-pivavahana ...

Tombana :
- iza no Eoropeana nahita an’i Madagasikara voalohany ary oviana ?
- inona no antony nahatonga ireo Eoropeana teto Madagasikara ?
- aiza avy no niantsonan’izy ireo ?
- ataovy firizy ireo fahatongavan’ireo Eoropeana teto Madagasikara.

144
Tantara
Ireo fanjakana nisy teto Madagasikara
(Taonjato faha-XVI ka hatramin’ny taonjato faha-XIX)
Tanjona manokana : mpianatra afaka mitanisa ireo fanjakana sy ny faritra nisy azy
teto Madagasikara tamin’ny taon-jato faha-XVI ka hatramin’ny taonjato faha-XIX.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Fampidirana: ny Foko sy  Fanadihadiana mialoha ataon’ny mpianatra - Antontam-
ny Fanjakana. mikasika ny foko nisy teto Madagasikara. panontaniana omena
ny mpianatra
mialoha

- Sarintanin’ny
 Fitanisana ireo ao an-dakilasy ary fanjakana teto
fanondroana ny faritra misy ao amin’ny sary. Madagasikara

 Fitanisana ireo foko lasa fanjakana,


fanavahana eo amin’ny sarintany.
 Ireo fanjakana teto  Famakiana ny sarintanin’ny fanjakana teto
Madagasikara tamin’ny Madagasikara. Fitanisana ireo fanjakana nisy
taonjato faha XVI faha teto Madagasikara.
XIX:
- ny fanjakana nisy
 Faritana ireo fanjakana nisy isam- paritra
(aváratra, andrefana, atsinanana, atsimo,
afovoantany).
- ny faritra niorenany.  Famerana ataon’ny mpampianatra ny
vanim-potoana Sakalava, Betsileo,
Betsimisaraka, Merina.

Tombana : fenoy ny banga eo amin’ny tabilao.

Taon-jato Fanjakana Faritra


XVII Sakalava ……
….. …… Afovoany atsimo
…. Betsimisaraka …….
XIX Merina …..

Ny endri-pifandraisan’ny vahiny sy ny Malagasy tamin’ny


taonjato faha-XIX
Tanjona manokana : mpianatra afaka manadihady ny endri-pifandraisan’i Mada-
145
Tantara
gasikara sy ireo firenen-kafa tamin’ny taonjato faha-XIX.

Vontoatiny Sahanasa Fitaovana


 Ny fifandraisana  Fanadihadiana lahatsoratra. - Lahatsoratra
tamin’ny Angilisy : (Misy
-ny fidiran’ny fiana-  Fitanisana ireo vaninandro lehibe ampahan-
rana sy ny soratra manantantara tamin’io vanim-potoana io. dahatsoratra azo
trandrahina ao
-ny fidiran’ny fivava- amin’ny Kinga-
hana kristianina. vola takila faha-
 Ny fifandraisana 100)
tamin’ny Frantsay :
-ny fifanolanana
-ny ady
-ny fanjanahana.

Tombana : Fenoy ny tabilao :

Nitondra soa ho an’ny Hazavao ny


Daty Zava-niseho
Firenena hevitrao

ENY TSIA


Nofoanan-dRadama I sy i
Farquhar ny fivarotana andevo


8 Desambra
1820
… Nitifitra an’i Toamasina ny
sambo frantsay

Lasa zanatany frantsay i
Madagasikara

146
Géographie

147
Géographie
Objectifs de la matière
L’enseignement de la Géographie doit amener l’élève à :
 acquérir les notions fondamentales sur l’espace, en établissant des relations entre
les données comme le relief, le climat, la végétation, la population ;
 comprendre les interactions entre les milieux humains et physiques ;
 prendre conscience des problèmes relatifs à l’espace et à l’environnement.

Objectifs de la Géographie à l’Ecole Primaire


A la fin de l’école primaire, l’élève doit être capable de (d’) :
 acquérir le vocabulaire élémentaire dans le cadre de l’initiation à la
Géographie ;
 développer des aptitudes d’observation, de description, de classement, de mise
en relation et de jugement ;
 utiliser les outils, les techniques pour traiter les problèmes de géographie locale,
régionale et nationale ;
 prendre conscience des problèmes d’environnement.

Objectifs de la Géographie en classe de 8ème


A la fin de la classe de 8ème, l’élève doit être capable de (d’) :
 acquérir certains notions et concepts de géographie ;
 tracer la carte de Madagascar ;
 localiser certains faits géographiques concernant le milieu local et Madagascar ;
 décrire des éléments de géographie physique locale et nationale ;
 décrire quelques faits de géographie de population concernant Madagascar.

Volume horaire
1 heure 30mn par semaine

Instructions
En classe de 8ème comme dans l’enseignement primaire, en général, la Géographie
devrait être basée sur une approche directe de l’espace où l’observation, la
manipulation, et l’expérimentation occuperaient une place primordiale. Il faudrait ainsi
aider l’apprenant à se localiser et à s’orienter dans l’espace.
Le programme de Géographie invite ainsi l’enseignant à :
 faire participer les élèves aux activités d’apprentissage ;
 privilégier les observations directes en multipliant les visites ;
 élaborer les supports didactiques qui sont préconisés dans la colonne “moyens”
en faisant participer les élèves ;
 favoriser l’évaluation formative en cours d’apprentissage pour permettre la
remédiation.
Point n’est besoin de donner de longs résumés. Les croquis sont souvent suffisants
pour servir de trace écrite. Faire attention à l’orthographe.

148
Géographie

Contenu
La terre, notre planète
Objectif spécifique : l’élève doit être capable de décrire la forme et les dimensions de
la terre.

Contenus Activités Moyens


La terre : sa forme et ses  Montrer la rotondité de la terre en -photo satellite
dimensions (rayon, diamètre, observant une photo satellite.
circonférence).  Donner le rayon (moyen), le diamètre et -ballon de football
la circonférence de la terre.
 Evaluer si la terre est plus grande ou -globe terrestre
plus petite que le soleil ou la lune.

Evaluation :
écrire VRAI ou FAUX après chaque affirmation :
- La terre est ronde / ______ /
- La terre est plus grande que le soleil / ________ /
- La terre est plus petite que la lune / _________ /
tracer un cercle pour représenter la terre.
le rayon de la terre est d’environ 6378 Km.
calculer :
- son diamètre
- sa circonférence.

Les mouvements de la terre


Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- énumérer les deux mouvements de la terre ;
- expliquer l’existence du jour et de la nuit.

Contenus Activités Moyens


Les mouvements de la terre :  Montrer que la terre se déplace à la -toupie, bille, ballon
- la rotation façon d’une toupie : ...
-la révolution - elle tourne sur elle-même en 24 -globe terrestre
heures : c’est le mouvement de
ROTATION

149
Géographie

- elle tourne autour du soleil en une


année (365 jours 1/4) c’est la
REVOLUTION
 Simuler ces mouvements à l’aide d’un
- Le jour et la nuit, ballon. -globes ou (balIon
conséquences du  Expérience à faire en classe à de foot-ball)
mouvement de rotation de l’aide d’un globe terrestre (ou un ballon -lam pe ou bougie
la terre. de football) placé devant une lampe
allumée (ou une bougie).

Evaluation :
 compléter les phrases suivantes :
-La terre tourne sur elle-même en 24 heures, c’est la……………. .
-La révolution dure.................. jours, c’est-à-dire une année.
 à partir de l’expérience réalisée en classe, dire qui est mobile, la Terre ou le Soleil
?

Le rôle du soleil
Objectif spécifique : l’élève doit être capable de citer le rôle du soleil pour la vie sur
la terre.

Contenus Activités Moyens


Le rôle du soleil  En s’inspirant de la vie quotidienne, -observation directe
- lumière citer le rôle du soleil pour la vie sur la -croquis sur la
- chaleur Terre (Attirer l’attention des élèves sur la position du soleil au
nécessité de la lumière et de la chaleur cours d’une journée
fournies par le soleil).

Evaluation :compléter les blancs dans la phrase suivante :


le soleil nous apporte de la....................... et de la .......... dans la vie quotidienne.

150
Géographie
Les saisons
Objectif spécifique : l’élève doit être capable de distinguer les différentes saisons au
cours d’une année.

Contenus Activités Moyens


Les saisons (conséquences du  Partir des exemples et d’enquêtes du - compte rendu
mouvement de révolution de la milieu local pour : d’enquêtes
terre) : - distinguer les différentes saisons
- les quatre saisons - identifier les changements au-
(printemps, été, cours de l’année en ce qui con-
automne, hiver) cerne les températures, les pluies
- saison sèche et saison pour distinguer :
pluvieuse * la saison chaude et la saison
- saison chaude et saison froide
froide. *la saison de pluie et la saison
sèche
 Combiner ces éléments pour
caractériser les saisons du milieu local.

Evaluation :
 compléter des phrases qui concernent le milieu local
Du mois de....... à........... il fait chaud et il pleut beaucoup. C’est 1’….
De....... à........... il fait froid, il pleut rarement. C’est...........
 placer sur une droite numérique graduée en mois les quatre saisons de l’année
puis
- calculer la durée (en mois) de chaque saison
- hachurer le mois où il pleut dans la région.

J F M A M J J A S 0 N D
21 21 23 21

Nota : les dates indiquées sont les repères des saisons.

151
Géographie

Les grands repères du globe


Objectif spécifique : l’élève doit être capable de localiser sur un cercle les grands
repères du globe.

Contenus Activités Moyens


Les grands repères du  Par l’observation d’un globe, amener - globe terrestre
globe : équateur, les élèves à découvrir les
tropiques, pôles, hémi- grands repères : équateur,
sphère Nord, hémisphère tropique de Capricorne, tropique
Sud. du Cancer, Pôle Nord et Pôle Sud.
 Tracer ces repères au tableau et - cercle tracé au
commenter avec les élèves. tableau noir
 Lire un planisphère. ou sur un papier
 Montrer les deux hémisphères. d’emballage
 Faire reproduire le dessin dans
le cahier pour servir de trace - planisphère
écrite.

Evaluation
En vue d’une restitution des connaissances et du savoir-faire, faire reproduire, en un temps
déterminé, le cercle représentant la terre avec les grands repères : équateur, tropiques, pôles.
Indiquer l’Hémisphère Nord et l’Hémisphère Sud.

152
Géographie
Les continents et les océans
Objectif spécifique : l’élève doit être capable de localiser les cinq continents et les
cinq océans du globe.
Contenus Activités Moyens
Les cinq continents :  En utilisant un planisphère - planisphère
- l’Afrique - citer, puis localiser les - fond de carte
- l’Asie cinq continents (planisphère)
- l’ Europe - les classer par ordre
- l’Amérique de grandeur croissante
- l’Océanie

 Même processus pour les


océans

Les cinq océans :


- l’Océan Indien  Lire et commenter un
- l’Océan Pacifique diagramme simple
- l’Océan Atlantique représentant la répartition
- l’Océan Glacial Arctique des océans et des continents,
- l’Océan Glacial sur le globe (pour cela,
Antarctique tracer un cercle au tableau,
le diviser en trois parties
égales les deux portions
représentant l’ensemble des
Océans ; et le reste,
l’ensemble des continents)

Evaluation :
- écrire sur un fond de carte (planisphère non rempli) les noms des continents et des
océans (l’enseignant doit veiller à ce que les élèves ne fassent pas de fautes
d’orthographe) :
- retrouver des lignes remarquables : équateur, tropiques ;
- reporter sur la carte les noms des continents et océans.

153
Géographie

Madagascar dans le monde :


Situation, carte
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de :
- situer Madagascar dans le monde ;
- tracer la carte de Madagascar en utilisant, le système de quadrillage.

Contenus Activités Moyens


Situation de Madagascar
dans le Monde  Lecture de planisphère. - planisphère
Faire localiser Madagascar :
- dans quelle hémisphère se trouve- t-il ?
- dans quel océan ?
- sa position :
* par rapport au continent Africain
* sur l’itinéraire du tropique du
Capricorne

Le tracé de la carte de
 Elaborer le quadrillage (au tableau - règle graduée,
Madagascar par quadrillage. et dans le cahier de l’élève). crayon, gomme
Tracer le contour en imitant un modèle.

Evaluation :tracer la carte de Madagascar et situer quelques villes (fixer une durée
pour cette évaluation).

Le relief de Madagascar
Objectif spécifique : l’élève doit être capable de distinguer les différentes formes de
relief de Madagascar.

Contenus Activités Moyens


Le relief : - carte physique de
 Citer les montagnes ou les plateaux ou
-montagne ou massif Madagascar
les plaines que l’on rencontre dans la région
-plaine et bassin
(révision du vocabulaire)
-plateau
 Observer la carte physique de
Madagascar pour localiser :

154
Géographie
- les trois grands massifs :
Ankaratra, Tsaratanana, Andringitra
(donner les sommets et leurs
altitudes respectives) ;
- les grandes plaines et bassins
(exemple : Boina, Menabe, plaine
du Betsimitatatra)
- les plateaux (dont Tampoketsa,
Horombe).

Evaluation :
- observer une photo :
*citer les principales formes de relief que l’on y trouve.
*dans quelle région de Madagascar a-t-elle été prise ?
- donner les sommets et les altitudes respectifs du Tsaratanàna, de l’Ankaratra et de l’Andringitra

Les cours d’eau et les lacs à Madagascar


Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- identifier les principaux fleuves et lacs de Madagascar ;
- décrire la place des cours d’eau et des lacs dans la vie quotidienne et
économique ;
- être conscient des problèmes de l’eau à Madagascar.

Contenus Activités Moyens


Les fleuves malagasy - carte hydrographique
 Commenter la carte des cours d’eau et
lacs de Madagascar (carte
hydrographique) :
Les lacs : lac Alaotra, lac Itasy, -citer les principaux cours d’eau de - photo ...
lac Kinkony, lac l’Est, de l’Ouest, du Sud et du Nord
Tsimanampetsotsa

La place des cours d’eau et des - décrire leurs caractéristiques


lacs dans la vie quotidienne et comparer (dresser un tableau
économique comparatif)
- citer les principaux lacs malagasy
 Brainstorming : quel est le rôle du cours
d’eau qui passe dans votre région ?

Problème de l’eau  Inventaire des problèmes de l’eau à


partir de discussion en classe.

155
Géographie
Evaluation :
- compléter le tableau suivant par les noms de fleuves.

Nord Ouest Sud Est

- exercice fléché : les caractéristiques des cours d’eau malagasy


relier deux à deux les mots qui correspondent.

EST •  temporaires

OUEST •  courts

NORD •  longs

SUD •  rapides

 lents

- cocher la bonne réponse.


Les ordures ménagères déversées dans le fleuve polluent l’eau . Oui
Non

Justifier votre réponse ... ……………………………..….

156
Géographie
Les climats de Madagascar
Objectif spécifique : l’élève doit être capable d’identifier les principaux domaines
climatiques à Madagascar.

Contenus Activités Moyens


Les domaines climatiques :  Lire la carte de climat de Madagascar - carte des climats à
Madagascar
- Est et Sambirano  En fonction de ces données du climat,
- Ouest définir le climat de la région où se trouve
- Sud l’école.
- Centre  Tracer une carte simple des types de
climat de Madagascar.

Evaluation :
- exercice à flèches : associer des mots et des définitions
- élaboration de carte des climats.

La végétation de Madagascar
Objectif spécifique : L’élève doit être capable de décrire les différents types de
végétation de Madagascar.

Contenus Activités Moyens


Les types de végétation : A partir d’observation directe ou - photo
-forêt dense l’utilisation de photo ou de texte, décrire
-forêt claire une forêt dense, une forêt claire, une
-savane savane, une steppe, un bush.
-steppe
-bush Associer l’étude de la végétation - texte
à celle des types de climat (étude sur
cartes).
Par brainstorming, faire un inventaire - carte forestière
des causes de la destruction de la forêt et
des solutions (niveau local)

Evaluation :
- exercices à flèches, QCM …
- commentaire d’un document (photo sur dépliant ou prospectus touristique, carte,
texte).

157
Géographie

La population malagasy
Effectif et répartition spatiale
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de :
- donner l’effectif de la population malagasy ;
- décrire la répartition spatiale de la population ;
- identifier les causes et les effets de la répartition inégale de la population.

Contenus Activités Moyens


L’effectif de la population  Donner l’effectif : nombre de la - tableau statistique
Malagasy population (données récentes) montrant le chiffre
de la population

La répartition de la population:  Définir “densité” - carte de densité de


densité Lire une carte de densité de la population la population
de Madagascar. malgache
- localiser les zones de forte densité
- localiser les zones de faible densité

Les causes et les effets de la  Enquête :


répartition inégale de la - Répartir les élèves en deux groupes : - questionnaire-
population Gl: Enquête dans les Fokontany à forte guide
densité
G2: Enquête dans les Fokontany à faible
densité

 Expliquer les résultats en classe pour en


tirer les causes (géographique,
économique...) et les effets négatifs ou
positifs de chaque situation.

Evaluation :
- donner le nombre de la population malgache.
- calculer la densité de la population malgache.
- à travers une discussion débat en classe, les élèves présentent les effets (ou les
conséquences) positifs et négatifs de la répartition inégale de la population.

158
Géographie

La structure de la population
La pyramide des âges
Objectif spécifique : l’élève doit être capable de décrire une pyramide des âges pour
qualifier la structure d’une population (structure jeune ou structure vieille).

Contenus Activités Moyens

La structure de la population :  L’élaboration de la pyramide des - pyramide des


la pyramide des âges âges n’est pas à demander aux élèves. âges de la
population de
Madagascar
 Les activités sont à centrer sur la - pyramide des
description : âges de la
- observation de la base de la pyramide population d’un
(elle est large, la proportion des jeunes est pays développé
la plus élevée) ; (exemple : France
- observation du sommet de la pyramide ou Etats-Unis)
(il est étroit, la proportion des vieux est
faible) ;
- tirer des conclusions sur cette situation;
- comparer deux pyramides (pays
développé et Madagascar.)

Evaluation : comparaison de deux pyramides.

159
Géographie
La croissance de la population
Objectif spécifique : l’élève doit être capable d’apprécier le rythme de la croissance de
la population malgache.

Contenus Activités Moyens


Le rythme de croissance de la  Observation de l’évolution de la - pictogramme sur
population population malgache sur un graphique papier kraft montrant
- énumération des facteurs de la l’évolution de la
croissance de la population population de
Eléments de réponse : Madagascar
Accroissement naturel =
nombre de naissances - nombre de
décès;
Solde migratoire =
nombre d’immigrants (arrivée) -
nombre d’émigrants (départ)

Evaluation : calcul de la population de la commune au début de l’année


Exemple:
Population au 1er janvier 1997 = Population au 1er Janvier 1996 + (Naissance en 1996
- Décès en 1996) + (immigrants en 1996 - émigrants en 1996).

160
Connaissances Usuelles

161
Objectifs de la discipline
Cette discipline est un instrument, en mesure d’améliorer la condition de vie de
l’homme, dans son environnement. Ses objectifs sont de :
 donner à l’élève des connaissances de base dans les différents domaines de la
 faire connaître à l’élève, les différentes formes de vie, de l’importance d’une vie
pour qu’il la respecte ;
 développer l’esprit scientifique chez l’élève ;
 cultiver le sens d’observation et le raisonnement logique ;
faire assimiler l’esprit d’analyse et de synthèse.

Objectifs dans le primaire


A la sortie de l’école primaire, l’élève doit être capable de :
 maîtriser des connaissances de base se rapportant à l’homme, à sa vie et son
environnement ;
 utiliser avec profit ses organes de sens ;
 se servir des concepts scientifiques de base dans sa vie scolaire ;
 mettre en pratique, dans sa vie de tous les jours, les connaissances acquises ;
 donner un sens à la vie.

Objectifs des Connaissances Usuelles dans la classe de 8ème


A la fin de la classe de 8ème, l’élève est capable de :
 décrire le corps humain, la nature et l’environnement ;
 appliquer la démarche scientifique pour étudier des éléments pris dans le
monde animal, végétal, minéral :
- observation ;
- manipulation ;
- analyse, comparaison et synthèse ;
- réalisation des expériences ;
- application des compétences acquises dans la vie courante.

Recommandations
L’enfant est comme nous le savons, “activité et mouvement”. Il a de l’énergie à
dépenser. C’est à nous, enseignants, de diriger et de positiver cet excès d’énergie pour
rentabiliser notre travail.
Les schémas et les résumés succints aident l’enfant à mémoriser.
La "classe nature" est vivement conseillée.

Volume horaire :
Normal : lh30mn par semaine
Mi-temps : lhl5mn par semaine

162
Connaissances Usuelles
Contenus
Les différentes parties du corps humain
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- distinguer les différentes parties du corps humain ;
- énumérer les différents éléments de chaque partie

Contenus Activités Moyens


Les différentes parties du  Division du corps humain : - planches murales
corps humain - la tête
- le tronc :
* la poitrine
* le ventre
- les membres :
* membres inférieurs
* membres supérieurs

Evaluation :
Dans le corps humain, que comprend :
- la tête (la face et le crâne) ?
- le tronc, le thorax et l’abdomen) ?
- un membre supérieur ?
-un membre inférieur ?

163
Les articulations et les muscles
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
-utiliser correctement les termes articulation et muscle ;
-décrire le rôle de l’articulation et celui des muscles.

Contenus Activités Moyens


 Les articulations  Observation : - planches murales des
- sur la personne elle-même articulations et des muscles
- sur la planche
 Les articulations :
- définition
- rôle
- croquis
 Les muscles  Les muscles
- différents types de muscles
- description, rôle croquis
 Hygiène des muscles  Détermination de l’hygiène des
et des articulations muscles et des articulations.

Evaluation :
- annoter le schéma d’un muscle d’une articulation ;
- faire la correction au tableau par les élèves (2 élèves).

L’os et la fracture de l’os


Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- identifier les différentes formes des os ;
- décrire le rôle des os ;
- citer les différents accidents des os ;
- appliquer les règles d’hygiène du squelette.

164
Connaissances Usuelles

Contenus Activités Moyens


 L’os.  Expérimentation ou observation à - planche : les os, le
partir de la planche : squelette
 La constitution de - des différentes formes d’os ; - échantillon d’os longs,
l’os. - de la constitution de l’os ; courts, plats
 La composition de - os long qui a séjourné dans de - os long fendu longi-
l’os (osseine et l’acide ;
calcaire). tudinalement et
- os incinéré (brûlé). transversalement
- acide, vinaigre
 Les accidents des  Les divers accidents de l’os et des
articulations et leurs articulations : - feu
soins. - mise en place des attelles ;
 Les fractures des os. - soins en cas d’accident;
- attelles
 L’hygiène de l’os. - détermination de l’hygiène de l’os.

Evaluation :
- faire reconnaître la forme d’un os donné.
- annoter le schéma de la coupe d’un os long.
- quelle est la composition d’un os ?
- simulation de mise en place des attelles.

L’oeil et la vue
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- décrire l’œil ;
- annoter le schéma de la coupe de l’œil ;
-identifier les différents rôles de l’œil ;
- appliquer les règles d’hygiène de la vue.

165
Contenus Activités Moyens
 Les organes de sens :  Observation : - planche de l’œil
- l’oeil et la vue - sur la planche
- sur l’oeil du voisin
 Description :
- des différentes parties de l’oeil - échantillon
(schéma de la coupe d’un oeil) - d’oeil de mammifère
 Détermination :
- des différents rôles (capteur et
émetteur des informations) ;
- des règles d’hygiène de l’oeil
(protection de l’œil).

Evaluation
- faire annoter le schéma de la coupe de l’œil ;
- citer et appliquer les règles principales d’hygiène de la vue.

L’oreille et l’ouïe
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
-décrire l’oreille
-annoter le schéma de la coupe de l’oreille ;
-énumérer et appliquer les règles d’hygiène de l’ouïe.

Contenus Activités Moyens


 Les organes de sens  Observation : - planche de l’oreille
- sur planche
- sur l’oreille du voisin
- L’oreille et l’ouïe  Description des différentes parties de
l’oreille :
- l’oreille externe ;
- l’oreille moyenne ;
- l’oreille interne.
 Faire faire le schéma dans le cahier

166
Connaissances Usuelles

Contenus Activités Moyens


 Description du fonctionnement de
l’oreille :
- pavillon
- tympan
- nerf auditif
 Détermination des règles d’hygiène
de l’ouïe

Evaluation :
- quelles sont les 3 parties de l’oreille ?
- faire annoter un schéma de la coupe de l’oreille.
-énumérer et appliquer les règles principales d’hygiène de l’ouïe.

La langue et le goût
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- décrire de langue ;
- annoter le schéma de la coupe de la langue ;
- déterminer les différents rôles de la langue ;
- appliquer les règles d’hygiène de la langue.

Contenus Activités Moyens


 Les organes de sens :  Observation : - une langue fraîche de
- la langue et le goût - sur la planche mammifère
- sur la langue du voisin
 Description de la langue, organe du - planche de la langue
goût.
(Observez la langue de votre camarade.
Que voyez-vous ? .les papilles)
 Détermination des différents rôles de
la langue.
 Détermination des règles d’hygiène
de la langue.

167
Le nez et l’odorat
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- décrire le nez ;
-annoter le schéma de la coupe du nez ;
-déterminer les différents rôles du nez ;
-appliquer les règles d’hygiène de l’odorat.

Contenus Activités Moyens


 Les organes des sens :  Description du nez, organe de - planche murale du nez
- le nez et l’odorat l’odorat : nez du voisin
- comment percevez-vous les odeurs ?
Dans les fosses nasales, il y a le nerf
olfactif, les glandes qui secrétent le
mucus .
- détermination des différents rôles du
nez.
 Détermination des règles d’hygiène
du nez.

La peau et le toucher
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- décrire la peau ;
-d’annoter le schéma de la coupe de la peau ;
- déterminer les différents rôles de la peau ;
- appliquer les règles d’hygiène de la peau.

Contenus Activités Moyens


 Les organes des sens :  Description de la peau, orgnane du - planche murale de la peau
toucher : - peau de mamifère (porc,
- la peau et le toucher - en fermant les yeux, on peut toucher boeuf, ...)
quelque chose et le reconnaître ;
- la peau est l’organe du toucher ;
- faire la coupe de la peau avec les
différentes parties ;
- déterminer les différents rôles de la
peau ;

168
Connaissances Usuelles

- détermination des règles d’hygiène


de la peau ;
- faire faire le croquis de la coupe de la
peau dans le cahier des élèves.

Evaluation :
 Reliez par une flèche les organes et les sens correspondants :

la langue le toucher
le nez le goût
la peau l’odorat

 Les organes des sens sont en relation avec le cerveau grâce à un réseau de nerfs :
citer les principaux.

L’appareil respiratoire
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
-citer et décrire les organes de l’appareil respiratoire ;
-décrire le fonctionnement de l’appareil respiratoire ;
- appliquer les règles d’hygiène de la respiration.

Contenus Activités Moyens


 Les différentes parties  Observation de la planche des - planche murale de
de l’appareil mouvements respiratoires : l’appareil respiratoire
respiratoire.
- posez la main sur la poitrine, elle
 Le mécanisme s’élève et s’abaisse.
respiratoire. - l’inspiration : la poitrine se
soulève, les poumons augmentent
de volume et se remplissent d’air.
- l’expiration : la poitrine s’abaisse,
les poumons diminuent de volume,
l’air sort par les narines.

 Description des voies respiratoires. - planche murale des


 Les échanges gazeux Faire trouver et faire dire le trajet de échanges gazeux
respiratoires. l’air (voir le schéma). Quels sont les respiratoires (alvéoles
organes de la respiration ? pulmonaires)

169
- faire le dessin et faire faire le dessin par
les élèves ;
- exposer aux élèves le processus des
échanges respiratoires.
 L’hygiène de la  Détermination de l’hygiène de la
respiration respiration :
- se tenir bien droit ;
- faire de l’exercice physique, il
augmente la capacité respiratoire ;
- respirer de l’air pur, il faut laisser
entrer la lumière dans la chambre ;
- respirer par le nez : les poils em-
pêchent les poussières de pénétrer
dans les poumons ;
- éviter de garder les plantes vertes
dans la chambre à coucher la nuit.

Evaluation :
- Faire annoter le schéma de l’appareil respiratoire.
- Pourquoi faut-il respirer par le nez ?
- Quelles sont les autres conditions d’une bonne respiration.

L’appareil digestif
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
 citer et décrire les organes de l’appareil digestif ;
 décrire le fonctionnement de l’appareil digestif ;
 appliquer les règles d’hygiène de l’appareil digestif.

Contenus Activités Moyens


 L’appareil digestif.  Observation de la planche. - planche murale sur
Que voyez-vous ? l’appareil digestif
- les dents du voisin
 Observez votre propre bouche sur
un miroir, que voyez-vous ?
* les dents : le nombre
* leur forme

- demander et dire leur rôle :


* les incisives
* les canines

170
Connaissances Usuelles

* les molaires
- Observer une dent : faire le schéma de
la coupe d’une dent ;

 Description de l’appareil
digestif :
- expliquer en suivant la planche ;
- demander aux élèves de citer les
organes du tube digestif ;
- faire faire un schéma de
l’appareil digestif.
- morceau de pain (à
 Description des étapes de la mastiquer)
digestion :
- dans la bouche ;
- dans l’estomac ;
- dans l’intestin grêle.

 Détermination de l’hygiène des


dents :
 La digestion. - brosser les dents après chaque
repas ;
- éviter de casser des objets trop durs
avec ses dents ;
- éviter de consommer trop de
sucreries.

 Détermination de l’hygiène de la
digestion :
- manger des aliments sains ;
- manger à des heures régulières ;
- bien mâcher les aliments ;
- les épices abîment l’estomac ;
- l’alcool est mauvais pour le foie et
l’estomac ;
- aller régulièrement au W.C (toilettes).

Evaluation :
- faire annoter le schéma de l’appareil digestif.
- indiquez par des flèches le trajet que suivent les aliments,
-faire annoter la coupe d’une dent.

171
L’appareil reproducteur de l’homme
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
-citer et décrire les organes de l’appareil reproducteur ;
- appliquer les règles d’hygiène de l’appareil reproducteur.

Contenus Activités Moyens


 Les différentes parties  Observation de l’appareil repro- ducteur - planche de l’appareil
de l’appareil mâle et femelle sur la planche reproducteur
reproducteur
mâle et femelle.  Description de l’appareil reproducteur
mâle.

 Description de l’appareil reproducteur


femelle :
-faire faire le schéma des appareils
reproducteurs mâle et femelle

 Le rôle de l’appareil  Définition du rôle de l’appareil appareils


reproducteur mâle et reproducteurs.
femelle.

 Hygiène des appareils  Détermination de l’hygiene des appareils


reproducteurs. reproducteurs :
- laver la vulve (2fois/jour pour les filles) ;
- changer de slip chaque jour ;
- ne pas porter les habits des autres ;
- laver le pénis (des garçons) ;
- voir un médecin quand on a mal aux -présenter un
appareils reproducteurs préservatif
 Utiliser un préservatif pour se protéger
contre les MST

Evaluation :
- faire annoter le schéma de l’appareil reproducteur mâle et femelle ,
- contrôler l’application des règles d’hygiène des appareils reproducteurs.

172
Connaissances Usuelles
Les aliments
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- énumérer les différentes catégories d’aliments ;
- classer les aliments suivant leur catégorie ;
- définir le rôle de chaque catégorie d’aliments ;
- conserver les aliments.

Contenus Activités Moyens


 Les aliments :  Observer le lait au repos: que - apporter un peu de lait
Etude pratique du lait. remarquez-vous ? (formation des 2
phases : la crème qui surnage le lait).
 Mettre en évidence la matière
grasse que contient le lait en étalant - lait caillé
de la crème sur du papier.
 Faire admettre l’existence des autres - papier
constituants :
- matières azotées ;
- sucre ;
- matières minérales ;
- vitamines.
 Conclure que c’est un aliment
complet.
 Les catégories  Classification des différentes
d’aliments et leurs catégories d’aliments et de leurs - poster : sokajin-tsakafo
rôles. rôles : (MinSAN)
- les aliments riches en protides :
viande poisson, crustacé, blanc d’œuf
lait, grains de légumes secs (haricots
soja) ;
- les aliments riches en lipides :
l’huile, le beurre, la graisse l’arachide,
le soja, le fromage, le jaune d’œuf ;
- les aliments riches en glucides : les
féculents : manioc, patate, bananes,
soja, riz, pain, sucre ;
- les aliments riches en matières
minérales : sel, fer, calcium dans les
oeufs, légumes, fruits frais.

173
- les vitamines : légumes, fruits frais, - planche murale sur la
œufs, lait, poisson classification des
- l’eau est indispensable (eau aliments
potable). - échantillon d’aliments
 Détermination des rôles de chaque (patate, haricot,
catégorie d’aliments. arachide)
 Détermination des méthodes de : - viande, poisson,
conservation des aliments : boucané, fumé, salé
expliquer le mot : "conservation",
conserve d’aliments ;
- séchage ;
 La conservation des - utilisation du froid.
aliments.  Détermination des règles d’hygiène - savon
alimentaire :
- se laver les mains avant le repas ;
- prendre des aliments sains ;
- laver les fruits et légumes frais
avant de les consommer ;
 Hygiène alimentaire. - prendre des aliments varier ;
- se nourrir régulièrement ;
- garder les aliments à l’abri des
mouches et de la poussière.

Evaluation :
- Quelles sont les différentes catégories d’aliments ? Classez les aliments suivants selon leur
catégorie : fromage, fruits frais, viande, tubercules de manioc, poisson frais, bananes, œufs.
- Comment conserve-t-on la viande, le poisson, le riz blanc .?
- Quel est le rôle de chaque catégorie d’aliments ?
- Reliez par des flèches l’aliment, sa catégorie et son rôle :

Rôles Aliments Catégories


Beurre
croissance et entretien Sucre Lipide …..
énergétique Viande maigre Glucide…..
Huile végétale Protide…..
Poisson
Manioc

- Parmi les différentes catégories d’aliments, lesquelles ont un rôle énergétique ?

174
Connaissances Usuelles
Les parasitoses intestinales
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- énumérer les différentes parasitoses intestinales ;
- expliquer le mode de transmission (contamination) des parasitoses intestinales ;
- appliquer les règles d’hygiène ;
- lutter contre les parasitoses intestinales.
Contenus Activités Moyens
 Les parasitoses  Observation de la planche murale. - planche murale sur les
Intestinales. parasitoses intestinales
 Les differents parasites  Enumération des differents parasites
intestinaux. intestinaux :

- ténia, ténia armé, ascaride, oxyures. - échantillons de vers


parasitaires ;
 Détermination des modes de
 Contamination et contamination et de transmission des
- aliments crus suspects
 Transmission. parasites intestinaux :
(salade, carotte, fruit...).
- viande de boeuf, viande de porc,
chair de poisson (mal cuites) ;
- aliments mal préparés, mal lavés,
consommés crus.
 Hygiène.  Détermination de la notion
d’hygiène :
- boire de l’eau potable ;
- bien laver les aliments crus avant de
les consommer ;
- bien cuire la viande de bœuf, de
porc, de la chair de poisson ;
- utiliser des latrines (W.C).

Evaluation :
- Pourquoi ne doit-on pas manger de la viande mal cuite ?
- Citer des parasites de l’intestin.

175
Le paludisme
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de :
- décrire les symptômes du paludisme ;
- décrire l’évolution du paludisme ;
- montrer la gravité du paludisme ;
- décrire la transmission de la maladie ;
- suivre les règles d’hygiène pour lutter contre le paludisme.

Contenus Activités Moyens


 Le paludisme  Observation de la planche murale. - planche murale sur le
 Les symptômes et paludisme
évolution du paludisme.  Description des symptômes
(manifestation) et de l’évolution du
paludisme : accès de fièvre ; maux de
tête ; état fébrile (courbature)
transpiration.
 La gravité du paludisme.  Détermination de la gravité du
paludisme: destruction des
globules rouges ; complication
entraînant la mort.
 La transmission du  Description de la transmission du - planche sur l’évolution de
paludisme. paludisme : l’agent de la maladie
après avoir piqué une personne
malade, l’anophèle femelle pique une
personne saine.
 Lutte contre le  Détermination des méthodes de - des comprimés à base de
paludisme. lutte : quinine
- prise régulière de médicaments - des bombes insecticides
antipaludéens (nivaquine ...) ;
- utilisation de moustiquaire ;
- pulvérisation d’insecticides ;
- assèchement des marécages ;
- dépistage et soin des malades.

Evaluation :
- donner 3 symptômes du paludisme ;
- montrer que le paludisme est une maladie grave ;
- quel est l’agent de transmission du paludisme ?
- donner deux méthodes pour lutter contre le paludisme.

176
Connaissances Usuelles
La tuberculose
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- décrire les symptômes de la tuberculose ;
- décrire la transmission de la tuberculose ;
- montrer que la tuberculose est guérissable ;
- appliquer les règles d’hygiène pour lutter contre la tuberculose.
Contenus Activités Moyens
 La tuberculose.  Observation de la planche murale. - planche murale sur la
tuberculose

 Explication du mot tuberculose. - planche murale sur


 Les symptômes de la  Description des symptômes de la la tuberculose
tuberculose. tuberculose :
- fatigue ;
- amaigrissement ;
- toux matinales ;
- crachats sanguinolents ;
- insomnie.
 Description de la transmission de la
tuberculose :
 Mode de transmission - transmission directe (salive, crachat...) ;
de la tuberculose. - transmission indirecte
 Description des traitements de la
(objets souillés, linges, vaisselle ...) :
la tuberculose est contagieuse.
tuberculose :
- repos ;
 Traitement de la - bonne alimentation ;
tuberculose - traitements médicaux.
 Détermination des méthodes de
lutte : - planche sur la
- dépistage à temps de la tuberculose vaccination
antituberculeuse
 Lutte contre la (examen radiographique, des
Tuberculose crachats ...) ;
- vaccination antituberculeuse ;
soumission aux prescriptions
médicales au cours du
traitement.

177
Evaluation
Donner 3 symptômes de la tuberculose.
- montrer que la tuberculose est guérissable.
- quel est l’agent de la tuberculose ?
- donner 2 méthodes pour lutter contre la tuberculose.

La peste
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- définir la peste ;
- décrire les symptômes de la peste ;
- prendre les mesures de surveillance indispensables pour dépister la peste dans un village ;
- prendre les mesures préventives pour lutter contre la peste ;
- alerter immédiatement les agents de santé en présence d’un cas suspect de peste.

Contenus Activités Moyens


 Définition de la peste.  Observation d’une planche murale - planche murale sur la
sur la peste (ou d’un poster, d’un peste (ou poster, slogan)
slogan).
 Les symptômes de la  Donner la définition de la peste.
peste.  Description des symptômes ou signes
cliniques selon les formes de la maladie
:
- forme bubonique ;
 Les méthodes de lutte : - forme pulmonaire.
 Identification des trois méthodes de
- mesure de surveillance lutte contre la peste, à savoir :
- détermination des mesures de
- mesures préventives surveillance ;
- détermination des mesures
préventives (lutte contre les rats et les
- traitement puces) ;
- incitation des élèves à participe
activement au traitement.

Evaluation :
- donner la définition de la peste.
- quels sont les symptômes de la peste ?
- quelles mesures de surveillance doit-on prendre pour dépister la peste dans un village ?
- quelles sont les mesures préventives contre la peste ?
- que doit-on faire immédiatement en présence d’un cas suspect de peste ?

178
Connaissances Usuelles

La dysentérie
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- décrire les symptômes de la dysentérie ;
- décrire la gravité de la dysentérie ;
- indiquer l’agent de la dysentérie ;
- appliquer les règles d’hygiène pour lutter contre la dysentérie.

Contenus Activités Moyens


 La dysentérie  Observation de la planche murale. - planche murale sur la
(amibiase). dysentérie
 Description des symptômes de la
dysentérie :
- maux de ventre ;
- selles fréquentes et liquides ;
- selles sanguinolantes.

 La gravité de la
dysentérie.  Detérmination de la gravité de la
dysentérie :
- déshydratation ;
- affaiblissement général
- complication (toxicose, kyste).

 La transmission de la  Description de la transmission de la


dysentérie. - schéma du cycle de la
dysentérie : transmission de la
- eau, aliments souillés par des amibes
dysentériques ; dysentérie

- locaux infectés.

 Lutte contre la  Détermination des méthodes de lutte


dysentérie. contre la dysentérie :
- boire de l’eau potable ;
- consommer des aliments propres ;
- utilisation de latrines (WC) ;

- se laver les mains avant de


manger ;
- emmener le malade chez le
médecin.

179
Evaluation :
- donner 3 symptômes de la dysenterie.
- montrer que la dysenterie est une maladie grave.
- Comment se transmet la dysenterie ?
- donner 3 méthodes de luttes contre la dysenterie.

Le secourisme
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de :
- différencier une entorse, une fracture et une luxation ;
- proposer un premier secours en cas d’entorse, de fracture, de noyade.

Contenus Activités Moyens


 Le secourisme.  Observation de la planche murale : - planche murale sur les
- faire comprendre la notion de entorses
secourisme ;
- premiers soins à donner à une
personne en danger.

 L’entorse.  Faire comprendre la notion de :


- entorse ;
- torsion ou déchirure ;
- enflement de l’articulation ;
- sensation douloureuse au niveau de
l’articulation pendant le mouvement.

Détermination des premiers soins à


donner en cas d’entorse :
- faire des bains d’eau chaude salée ;
- ne pas faire bouger l’articulation
malade ;
- emmener le malade chez le
médecin

180
Connaissances Usuelles

 La fracture.  Faire comprendre la notion de - planche murale sur les


fracture : fractures
fracture d’un os (choc, chute …)
 Détermination des premiers soins - croquis des os brisés et
à donner en cas de fracture : des os ressoudés
- immobiliser la partie fracturée à - cliché radiographique
l’aide des attelles ;
- emmener le malade chez le
médecin.
Luxation.  Faire comprendre la notion de
luxation :
- déchirure des ligaments +
déboîtement de l’articulation. -planche murale sur la
 Détermination des premiers soins luxation
à donner en cas de luxation : - croquis
- immobiliser l’articulation
déboîtée.
 La noyade.  Faire comprendre la notion de
noyade : - planche murale sur la
- emmener le malade chez le noyade
médecin.
 Détermination des premiers soins
à donner :
- remonter le noyé puis essayer
de le ranimer en pratiquant la
respiration artificielle : bouche à
bouche ;
- emmener le malade chez le
médecin.

Evaluation
- différencier une entorse, une fracture et une luxation à l’aide de schémas ;
- citer les premiers soins à donner en cas de luxation et de noyade
- les animaux et la production animale.

181
Le zébu
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de :
- distinguer les différentes parties du corps du zébu ;
- connaître les modes de vie des zébus et leurs productions ;
- préparer la nourriture du zébu ;
- prendre soins du zébu ;
- prendre part à l’élevage du zébu ;
- définir l’utilité du zébu .

Contenus Activités Moyens


 Les animaux et  Observation des planches - planche murale
la production animale. murales. sur le zébu (vache)

 Les différentes  Description du corps du zébu :


parties du corps du
- la tête
zébu.
- le tronc
- les pattes.
 Observer le mode de nutrition :
  Le mode de vie herbivore.
du zébu.  Observation de l’appareil digestif :
- planche sur le tube
ruminant.
digestif du zébu
 Observation de la nutrition du
petit: la femelle du zébu allaite son petit - > le
zébu est donc un mammifère.

 Description de l’élevage du zébu :


 L’élevage du zébu. - l’étable (étable ordinaire, étable
fumière) ;
- le pâturage ;
- la conservation de la nourriture du zébu ;
- les soins du zébu et des veaux (entretien
et soins médicaux) ;
- amélioration de la race.
 Détermination de l’utilité de l’élèvage du
 L’utilité du zébu. zébu :
- travaux ruraux ;
- viande.

182
Connaissances Usuelles

-lait
-cuir
-corne
-os
-suif
-les us et coutumes
(moeurs)
Evaluation :
- citer les 3 parties du corps du zébu.
- comment se nourrit le zébu?
- décrire 2 modes d’élevage de zébu.
- citer 5 utilités du zébu.

Insecte utile: l’abeille


Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- décrire les différentes parties du corps de l’abeille ;
- décrire le mode de vie de l’abeille ;
- énumérer l’utilité de l’abeille.

Contenus Activités Moyens


 L’abeille  Observation des planches murales sur - planches murales
l’abeille. sur l’abeille
 Observation d’une abeille.
 Les différentes  Description du corps de l’abeille :
parties du corps de - la tête
l’abeille
- le thorax
- l’abdomen
- les pattes.
 Le mode de vie  Description du mode de vie de l’abeille - visite d’une apiculture
de l’abeille - vie en société (reine, bourdons,
ouvrières) ;
- rôle de chaque groupe dans la
soéciété.

183
 L’élevage de  Description de l’élevage de - un rayon (takela- tantely)
l’abeille l’abeille:
(l’apiculture) - la ruche (emplacement, nourritures);
- la récolte du miel.

 L’utilité de  Détermination de l’utilité de - du miel


l’abeille l’abeille:
- miel - de la cire
- cire
- pollinisation des fleurs
- mœurs et coutumes.

Evaluation :
- Citer les 3 parties du corps de l’abeille.
- Comment s’organise la société des abeilles ?
- Comment élève-t-on des abeilles ?

184
Connaissances Usuelles
Insecte nuisible: le criquet
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- décrire les différentes parties du corps d’un criquet ;
- décrire le mode de vie d’une sauterelle ;
- montrer que les sauterelles sont nuisibles ;
- alerter le service antiacridien en cas d’invasion des sauterelles.

Contenus Activités Moyens


 Insecte nuisible : le  Observation des planches murales - planche murale sur le
criquet sur le criquet. criquet
 Observation d’une sauterelle. - des sauterelles

 Description du corps d’une sauterelle


 Les différentes parties du :
corps d’une sauterelle  Description du corps d’une sauterelle
:
- la tête;
- le thorax;
- l’abdomen;
les pattes.
 Description du mode de vie de la - planche sur le cycle de
 Le mode de vie de la sauterelle:
reproduction du criquet
sauterelle - nutrition (herbes, feuilles...);
reproduction (cycle).

 Détermination des dégâts causés


par les sauterelles :
 Les dégâts causés par les - ravage des cultures (famine) ;
sauterelles
ravage de la végétation (désertifi- - schéma- photos
cation).
- visite d’un centre
 Détermination des méthodes de antiacridien
lutte contre les sauterelles :
pulvérisation d’insecticides ;
 La lutte contre les - alerte du service antiacridien en cas
suterelles d’invasion des sauterelles.

Evaluation
- citer et décrire les différentes parties du corps d’un criquet,
- comment se reproduit la sauterelle ?
- quels sont les dégâts que peuvent produire les sauterelles ?
- donner 2 moyens de lutte contre les invasions acridiennes.

185
Etude des plantes
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de :
- décrire les différentes parties d’une plante et leur rôle ;
- décrire la reproduction d’une plante ;
- citer l’utilité des plantes.

Contenus Activités Moyens


 Les différentes  Observation des planches mura- - planches murales
parties d’une les sur les plantes. sur les plantes
plante et leur rôle.  Observation d’une plante. - plantes (haricot ;
 Description d’une plante : - arachide, maïs ...)
- la tige (nœud, entre nœud, branches ...) ;
- les feuilles (nervures, limbe, pétiole ...) ;
- la racine: (principale, secondaire) ;
- radicelle, poils absorbants ; - différents types de racines
- schémas
- pivotante ;
- fasciculée ;
- tubercule ...).
- des fleurs
 Description d’une fleur : - schémas
- pétales

- sépales
- étamine
 La reproduction - pistil
- pédoncule. - des graines, des fruits
 Description d’un fruit, d’une - schémas
graine :
- fruit sec

- fruit charnu
- les cotylédons
- le germe (plantule).
- des graines germées
 Description de la germination
d’une graine.

186
Connaissances Usuelles

 L’utilité des plantes  Détermination de l’utilité des - planche sur la


plantes. germination d’une graine

- protecteur du sol et de l’environnement ;


- alimentation (fruits, graines, -planche sur l’industrie du
tubercules, feuilles, tiges) ; bois
- usages ménagers (planches, bois de
chauffage ...) ;
- usages: industriels ;
- médicaments;
papeterie...

Evaluation :
- annoter le schéma d’une plante
- indiquer par une flèche, les différentes parties d’une plante et leur rôle respectif.
- annoter les schémas d’une fleur, d’un fruit, d’une graine.
- énumérer 4 utilités des plantes

Les états physiques de la matière


Objectifs spécifiques : l’élève capable de (d’) :
- identifier l’état d’une matière;
- donner les propriétés de chaque état de la matière ;
- donner des exemples de corps solides, liquides ou gazeux.

Contenus Activités Moyens


 Observation de quelques
corps solides.
- tables
 Détermination des
 Les corps solides. propriétés des corps solides. - cailloux ; craies ; sables ;
- forme propre poudre
(invariable) compacte ou
pulvérisée ;
- clous ;
- volume propre
(invariable) ; - planchette

187
- dureté inégale (l’ongle - schémas sur les
raye la craie; le clou raye le états physiques de
bois ...) ; la matière
 Définition et exemples
 Observation de quelques
corps liquides :
 Les corps liquides  Détermination des - des récipients de
propriétés des corps différentes formes ;
liquides :
- pas de forme propre - un seau d’eau
(prend la forme du
récipient qui le contient) ;
- surface libre, plane et - de l’huile
horizontale au repos ;
- peut couler plus ou - schémas
moins vite.
 Les corps gazeux  Observation de quelques - pompe à bicyclette
corps gazeux :
- mise en évidence des - ballons
corps gazeux (air ...).
 Détermination des - balance sensible
propriétés des corps gazeux
:
- pas de forme propre - masses marquées
(forme variable) ;
- pas de volume propre - schémas
(corps extensible et
compressible)
- l’air a une masse
 Définition et exemples

Evaluation :
- Faire correspondre un corps à son état physique par une flèche :
caillou liquide
huile
air gazeux
eau
bille solide

- donner 3 propriétés d’un corps solide.


- donner 2 propriétés d’un corps liquide.
- donner 2 propriétésd’un corps gazeux.
- citer 3 exemples de corps, solides, liquides ou gazeux.

188
Connaissances Usuelles
La balance
Objectifs spécifiques : l’élève doit être capable de (d’) :
- mesurer la masse d’un corps à l’aide d’une balance ;
- énumérer les différents types de balance et leur utilisation ;
- identifier les différentes qualités d’une bonne balance.

Contenus Activités Moyens


 La balance :  Observation d’une balance : - balance Roberval
- description de - les différentes parties d’une balance ; - planche sur la balance
l’utilisation d’une
balance
- le fonctionnement d’une balance ;
- la force d’une balance.
- les pesées  Manipulation d’une balance :
- mesure de la masse d’un corps ; - boîte de masses
marquées
- tarage
- les qualités d’une bonne  Montrer qu’une bonne balance doit être :
balance - fidèle, juste, sensible.
- tarage.
- utilisation des balances  Détermination de l’utilisation des balances
:

- les différents types de balance (trébuchet, - différents types de balance


balance Roberval, balance romaine,
balance automatique, bascule, pont
bascule et leur utilisation)
- visite de pont bascule.

Evaluation :
- mesurer la masse d’un livre avec une balance Roberval et des boîtes de masses marquées.
- faites correspondre par une flèche un corps à la balance qu’il faut utiliser pour mesurer sa
masse.

189
Les vases communicants
Objectifs spécifiques :l’élève doit être capable d’:
- énoncer le principe des vases communicants ;
-appliquer les principes des vases communicants ;
- expliquer la distribution de l’eau dans les villes.

Contenus Activités Moyens


 Les vases communicants  Observation des vases communicants : - 2 entonnoirs transparents

- les surfaces libres de l’eau dans les 2 - long tube souple


entonnoirs sont dans un même plan
borizotal: principe des vases
communicants ;
- définition des vases communicants. - un seau d’eau colorée

 Applications des  Observation d’un jet d’eau : - un gobelet


vases communicants : - une longue règle plate
- enlever l’un des 2 entonnoirs des vases
communicants et faire abaisser le bout
du tube correspondant ;
- jet d’eau ; - observer et commenter le jet d’eau ; - schémas des jets d’eau

- puits artésien. - commenter le mécanisme d’un puit


artésien (Ankarafantsika).

- schémas ou planche sur les


puits artésiens
 Distribution d’eau dans  Description de la distribution d’eau
les villes dans les villes

 Emplacement des châteaux d’eau


 Problème des immeubles à plusieurs - schémas ou planches
étages. (maquette) sur la
distribution d’eau dans la
ville.

Evaluation :
- sur un schéma, faire déterminer l’étage le plus élevé pouvant recevoir de l’eau
provenant d’un château d’eau donné.
- quel principe avez-vous utilisé pour trouver ce résultat ?

190
Connaissances Usuelles
Annexe
Définition de la peste :
La peste est une maladie de rats qui se transmet à l’homme par une piqûre de
puces infectées pour la peste bubonique et de l’homme malade à l’homme sain par voie
aérienne pour la peste pulmonaire. Le germe responsable est le Bacille de Yersen.

Description des symptômes ou signes cliniques selon les formes de la maladie :


 Forme bubonique
Le malade présente brutalement une forte fièvre (39° - 40°), des maux de tête et une fatigue
générale, avec apparition d’un ganglion douloureux, plus ou moins volumineux, chaud au niveau
du pli de l’aine, ou de l’aisselle et du cou, appelé “bubon”.
 Forme pulmonaire
Mêmes signes infectieux que la peste bubonique, à savoir : fièvre à température élevée, maux de
tête, fatigue générale, mais accompagnés de sang, douleur au niveau du thorax et absence de
ganglion.
 Le malade présente des signes toxi-infectueux sévères avec une forte fièvre 40° à 41°C,
des maux de tête intenses, des signes de souffrances du cerveau, le malade urine peu, des
hémorragies cutanées, le malade entre rapidement dans l’état de choc toxico-infectueux.

Identification des trois méthodes de lutte contre la peste, à savoir :


 Détermination des mesures de surveillance
Il faut prévenir immédiatement les responsables sanitaires les plus proches en cas de :
- présence de beaucoup de rats morts dans le village alors qu’on n’a pas utilisé de produit raticide
;
- décès successifs survenant dans une même famille ou dans un même quartier en moins de sept
jours ;
- mort subite d’un sujet antérieurement en bonne santé avec les signes évocateurs d’un cas
suspect de peste.
 Détermination des mesures préventives (lutte contre les rats et les puces)
Il faut (ne faut) :
- balayer les pièces d’habitation tous les jours ;
- pas éparpiller les ordures ménagères ;
- débroussailler les alentours de l’habitation du village ;
- combler les trous à rats surtout dans les locaux de stockage de paddy ou de riz ;
- éviter les feux de brousse ;
- élever des chats et des chiens ratiers ;
- pas tuer les oiseaux et animaux prédateurs de rat (hibou, serpent, hitsikitsika, papango ...) ;
- utiliser des nasses à rats pour les capturer (vovom-boalavo).

Incitation des élèves à participer activement au traitement


En présence d’un cas suspect de peste, prévenir les agents de santé pour entreprendre
toutes les mesures nécessaires (traitement des malades et des personnes en contact avec eux).

191
Education Physique
et Sportive

192
Education Physique et Sportive
Objectifs de l’EPS en classe de 8 ème

A la fin de la classe de 8ème l’élève doit être capable de (d’) :


 acquérir des capacités d’actions diversifiées (habiletés motrices) ;
 acquérir des connaissances relatives à la pratique d’activités physiques
 acquérir des attitudes permettant d’accéder à l’autonomie et à l’intégration sociale ;
 acquérir des attitudes positives à l’égard de la pratique régulière d’activités
physiques ;
 avoir le sens de la collaboration d’entraide ;
 et accepter les règles essentielles du jeu ;
 développer ou maintenir la santé et le bien-être ;
 comprendre le mécanisme général de fonctionnement d’une structure sportive.

193
Education Physique et Sportive
Natation
Durée : 5 séances de 30mn
Objectif général : l’élève doit être capable de se propulser dans l’eau suivant un mode
de propulsion et coordonner les rythmes respiratoires puis réaliser un plongeon.
Objectifs spécifiques Contenus Observations
L’élève doit être capable ▼ Les rotations
de (d’) :
 s’orienter dans l’eau  Rotation sur un plan  Faire les roulades départ au
ventral : sol à partir de la position
- roulade avant fœtale, avec aide ou parade.
- roulade arrière
 Rotation longitudinale dans  Corps allongé
l’eau horizontalement, tourner sur
soi- même.
 Enchaînement coulée Organiser des parcours avec des
ventrale + roulade Avt-Arr exercices précis.
CV + roulade pour passer en Importance de l’aide et de la
position dorsale parade.

 exécuter les ▼Les mouvements de jambes


 Les faire à sec puis dans
mouvements de l’eau avec matériels, sans
jambes en matériels en position
synchronisme avec ventrale, dorsale statique
le rythme puis dynamique à partir
respiratoire  Les mouvements alternatifs d’une coulée.
des jambes.  Exercices en apnée d’abord
puis avec expiration
 Les mouvements complète.
simultanés des jambes  Varier le rythme respiratoire
(longue, courte, apnée,
bouche, nez)
 passer d’un mode de ▼Combinaison des
propulsion de mouvements alternatifs et  Coordination générale des
jambes à une autre simultanés et respiration membres inférieurs. CV +
sans reprendre pieds
mouvements alternés 3" +
et à l’aise pour
mouvements simultanés 3"
respirer ▼Propulsion simultanée avec
+ expiration.
les bras
 En position verticale
 se propulser (amplitude des mouvements)
uniquement avec les
bras

194
Education Physique et Sportive

 Mouvements alternatifs des  Dynamique à partir CV ou


bras CD.
 Placement de l’inspiration.  Augmenter le temps de
v propulsion en prenant
l’inspiration tous les 2 ou 4
temps.
 Faire CV + traction des 2
bras avec placement de
l’inspiration en fin de
traction des bras.
Exécution avec matériel
(planche, pull-buy) puis
sans matériels.
 En position ventrale, et
 nager sur une distance de ▼Les mouvements simultanés
et alternatifs en alternance dorsale faire nage alterna-
12,50m
tive puis enchaînement
avec nage simultanée,
alterner nage ventrale et
dorsale, augmenter au fur
et à mesure jusqu’à
12,50m avec ou sans
matériel.
 maîtriser la descente au ▼Ramassage d’objet au fond
 Travailler l’apnée
fond du bassin.
(moyenne profondeur) Contrôler l’expiration

Instructions générales :
 respecter les mesures d’hygiène et de sécurité, prise de douche avant et après les
cours.
 port de matériels et d’équipements adéquats.
 l’enseignement de la natation doit se faire par niveau.
 la présence d’un maître nageur est conseillée pour un effectif élevé.
 faire quelques exercices d’étirement avant et après l’effort
Evaluation : dans le grand bain :
 oser plonger : 1 point.
 plongeon simple : 2points.
 battements de jambes alternatifs sans matériels : 3 points.
 mouvements de jambes simultanés sans matériels : 3 points.
 nage complète en mouvement simultané ventrale sur 12,50m : 5 points.
 ramassage d’objet à 1,00m de profondeur : 2 points.
 démonstration plongeon 5 points dont 3 points pour le ramassage.
Pénalisation :
 oser plonger : + 1 point; plonger plat : -0,5 pt ; extension incomplète : -0,5 point.
 aide des bras : -0,5 pt ; pédalage ou genoux trop fléchis : -0,5 point.
- mouvements altérnés : -0,5 point.
195
Education Physique et Sportive
- arrêt en cours de nage : -0,5point.
 pour nage complète
- faute de bras : -0,5 pt. Faute de jambes : -0,5pt
- arrêt: -0,5 pt. Apnée : -1 pt.
 ramassage d’objet
- tentative : + 1 pt
- objet non récupéré : -1 pt

196
Education Physique et Sportive
Danse
Durée : 5 séances de 30mn
Objectif général : l’élève doit être capable de traduire une mélodie populaire
par des pas et figures imposés (Le salegy par exemple)
Objectifs spécifiques Contenus Observations
L’élève doit être capable de
(d’) :
 suivre et battre le ▼ Pas de "salegy"  Pas avancé former 4
tempo par des pas de rangées - mains aux
marche simple hanches. Faire avancer un
pied droit puis le ramener au
même niveau que le pied
gauche.
 suivre la musique et  Pivoter et tourner  Poser le pied devant et le
exécuter les pas en ramener au même niveau
changeant que l’autre. Faire 1/4 de tour
d’orientation vers une autre direction en
avançant le pied D, pivoter
vers la gauche, en avançant
pied G, pivoter vers la
droite.
 Faire 4 pas en pliant les
 combiner les mouve-  Pas marchés en 1/2 plié et genoux, les bras tendus vers
ments de bras et des tendu
l’avant. Faire 4 pas en
pieds tendant les genoux, les bras
levés au dessus de la tête.
 s’exercer à travers ▼Soa miditra  Former un tunnel : placer en
différentes formations 2 rangées et face à face, les
élèves se tapent dans les
mains levées au-dessus de la
tête, le couple d’un bout y
passe à la queue leu leu, pas
marché en demi-plié, les
mains posées sur les épaules
du précédant, arrivée à
l’autre bout, il reforme le
tunnel et ainsi de suite.

 changer de place en  Les rondes  Les élèves forment 2 rondes:


gardant le rythme une petite à l’intérieur où ils
se mettent dos à dos et une
grande à l’extérieur où ils se
mettent face à face,

197
Education Physique et Sportive

il y a autant d’élèves dans


chaque ronde. Les élèves
exécutent 8 pas de “gisa
folaka” vers l’avant:
éclatement pour la petite
ronde et un regroupement
pour la grande.
 Les élèves se tiennent la
main bras écartés sur 2
rondes, une petite à
l’intérieur qui a moins
d’élèves que celle qui est
plus grande à l’extérieur.
Faire tourner les rondes
dans 2 sens différents à pas
chassés latéralement.
 Pas marchés et taper une
 combiner des pas
avec des petits  Pas chassés latéraux : fois la cuisse G avec la main
sursauts G quand on avance la jambe
Gauche.
 Taper une fois la cuisse D
avec la main D quand on
avance le pied droit
 coordonner les pas - frapper des mains
 Taper 2 fois les mains avec
avec les frappers - taper les cuisses les bras levés au- dessus de
la tête en continuant les pas
marchés et ainsi suite.
Instructions :
On peut utiliser un support musical ou bien faire chanter les élèves au rythme de salegy par
exemple viavy Raozy, ou mandrora mitsilany, etc le morceau musical sera choisi en fonction de
chaque région. Les élèves seront notés collectivement.
Evaluation : Note sur 20
- enchaînement : 12 points
- exécution coordination : 2 points
- rythme : 2 points
- espace : 2 points
- plaisir et communication : 2 points
Total : 20 points
Pénalisation :
 -0,50 par oubli ou rajout ou modification ;
 -0,50 par discordance avec la musique ;
 -0,50 par ronde déformée ou mésentente ;
 -1point pour impassibilité et mollesse.
198
Education Physique et Sportive

Gymnastique
Durée: 5 séances de 30
Objectifs généraux : l’élève doit être capable de (d’) :
- avoir une prise de conscience des différents segments corporels avec des rythmes propres et
collectifs;
- reproduire un mini-mouvement collectif.
Objectifs spécifiques Contenus Observations
L’élève doit être capable de
(d’) :
 tenir ses bras dans ▼Mouvement des bras  Bras latéraux
différentes positions ; Bras verticaux (au dessus de la
tête)
Mains aux clavicules
Bras le long du corps
Mains aux hanches
Bras obliques haut-bas
Mains à la tête, sur le front, etc.
 lier en 2: 2 temps, 3  Enchaînement
mouvements de bras mouvements des bras:  Station debout bras le long
- latéraux du corps. Ecarter
- verticaux latéralement les bras et lever
- latéraux à la verticale.
- fermer et station debout.  Ramener latéralement les
bras.
Revenir à la station debout,
bras le long du corps.

199
Education Physique et Sportive

 coordonner les déplace-  Déplacement latéral et  Sur place pieds serrés, bras le
ments avec les mouve- élévation latérale des bras. long du corps. A chaque signal,
ments des bras déplacement latéral (écartement)
des pieds cordonné avec élévation
latérale des bras.
 enchaîner en fin de  Petit saut latéral et frapper des  De la position debout, à chaque
déplacement un saut mains au- dessus de la tête signal, les pieds s’écartent en
effectuant un petit saut et les mains
viennent se frapper au dessus de la
tête. Au second signal revenir à la
position ini- tiale.Par couple, en-
chaîner 2 pas à droite puis 2 pas à
 enchaîner différentes gauche.
positions  Sautillés pieds écartés puis  Passer de la position debout à la
serrés: position accroupie et de la position
- position debout accroupie en appui faciale enfin en
- position accroupie position quadripédique (appui sur
- position en appui facial les mains et les genoux)
- position quadrupédique
 accepter des positions  Position renversée
nouvelles inhabituelles et - Chandelle.  Couché dorsal, partir en
maîtriser sa peur chandelle et tenir la position.
 Appui renversé groupé  En position accroupie Monter le
(montée du dos) dos en prenant appui sur les mains
et décoller les pieds du sol en
restant groupé et revenir.
 Roulade avant  Rester corps bien groupé
 Equilibre fessier  Fermeture maximale du corps.
▼Mouvement des bras
 reproduire un mini en-  Déplacement latéral et
chaînement collectif à  L’exécution des mouve-ments
saut sera comptée de 2 temps en 2
partir des mouvements de
gymnastique temps au début et après par
construits et étudiés production de signal sonore : taper
dans les mains ou sur tambourin.
 Position accroupie en
appui facial

Instructions
- Chaque leçon doit comporter plusieurs exercices préparatoires et d’approches.
- Prévenir les fautes possibles. La correction doit être assurée par le respect des plans au départ et
dans l’exécution des mouvements.

200
Education Physique et Sportive

Evaluation Pénalisation
Mémorisation et enchaînement : 12 points -0,50 par oubli ou
rajout (modification)
Exécution - coordination 2 points -0,50 par mouvements
ou gestes disgracieux
ou inesthéthiques,
déséquilibrés
Rythme : 2 points -0,50 par discordance
Espace : 2 points -0,50 par mauvaise
orientation du corps
Plaisir ou enthousiasme 2 points -0,50 par impassibilité
ou molesse
20 points -1 pour chute ou
exercice repris

201
Education Physique et Sportive
Athlétisme
Durée :5 séances de 30mn
Objectif général : l’élève doit être capable d’assimiler les gestes sportifs essentiels à
travers des ateliers d’animation d’activités athlétiques.
Objectifs spécifiques Contenus Observations
L’élève doit être capable 1er atelier  Diviser le terrain en 2
de (d’) : camps par une ligne
Vitesse : médiane.

 réagir à un signal  Course à la rencontre  Former deux équipes


 Arriver le premier à la ligne “KINTANA” et
“VOROMAHERY.”
Numéroter les éléments et
les placer sur une ligne de
fond respective. Un juge,
ou le maître se met en face
de la ligne du milieu; au
signal, les N° 1 de chaque
équipe partent et le
premier qui franchit la
ligne médiane donne un
point à son équipe.
 Alignement par équipe
courir vite - être le premier à 20m au départ dans son couloir
- être le premier à 30m respectif, celui qui arrive
- être le premier à revenir à le premier donne un point
sa place à son équipe. Classement
selon le nombre de points
obtenus par équipe.
▼ Relais  3 ou 4 équipes divisées
en demi-groupes. Au
signal le N°1 de chaque
équipe part avec une balle
de tennis en main ou autre
qu’il transmet au N°2.
 L’équipe revenue à sa
place la première est
déclarée victorieuse

202
Education Physique et Sportive
 2ème atelier  2 équipes A et B
 Saut vers le haut numérotées. Après 2 pas
d’élan le N°1 de chaque
équipe saute
“alternativement” et essaie
de toucher avec la tête une
élastique tendue entre
deux poteaux. Chaque
touche donne à son équipe
1 point, et l’équipe qui a le
plus de points gagne.
 sauter le plus loin  Sauter en avant et le  3 espaces délimités par 4
possible et atteindre plus loin possible traits tracés au sol
l’espace le plus éloigné : espace 1, espace 2,
espace 3, pieds décalés
prendre appui et enjamber
l’espace et compter les
points suivant l’espace
d’atterrissage.
 enjamber un espace  Bondissement sur 2
délimité et gagner le Saut kangourou au 1er
pieds
maximum de points passage, saut à cloche pied
droit au 2è passage. Saut à
cloche pied gauche au 3è
passage.
 faire 3 bonds sur pied  Bondissement pied droit
droit et sur pied gauche  Bondissement pied
gauche
 Saut 3 bonds D D G 2 pieds ou
G G D 2 pieds.
 lancer un engin dans une
direction donnée et viser ▼ Jeu de “quilles”  Placer dans un cercle des
bouteilles d’eau vive avec un
une cible.
peu de sable, placer les
équipes à 20m avec 5 balles.
Chaque équipe fait 5 tirs.
- Bouteille touchée : 3 points
- Balle dans le. Cercle :
1point
- out : 0 point
 Lancée de balles  Le tireur se trouve dans
des zones délimitées.

203
Education Physique et Sportive
Instructions :
- Travailler toujours sous forme de jeu.
- Ne pas trop insister sur la technique.

Evaluation :
- noter collectivement les élèves par équipe après le passage dans les différents ateliers.
- 1ère = 5 points, 2ème = 4 points, 3ème = 3 points.
- Faire le total et ramener la note à la moyenne de 20.

204
Education Physique et Sportive
Judo
Durée : 5 séances de 30mn
Objectif général : l’élève doit être capable de connaître et d’appliquer les techniques
de base d’immobilisation et de protection.
Objectifs spécifiques Contenus Observations
L’élève doit être capable ▼ Hon-gesa-gatame (prise
de (d’) : au soi)
 Position d’Uke (attaqué)
 enchaîner un renverse-  A partir des quelques
ment et une immobilisa- positions suivantes :
tion. 4 pattes : sur 2 mains et 2
 lère immobilisation. genoux.  Tori (attaquant) doit
* 2 coudes et 2 genoux renverser Uke sur le dos
* 2 appuis : 2 genoux en le déséquilibrant sur un
* 1 genou et 1 pied côté, vers l’avant ou vers
l’arrière avec prises des
deux mains, sur différentes
parties du corps (Exemple
: bras, poignets, cou, torse,
cuisses, chevilles,
jambes…)
 Hon-gesa-gatame : Tori
est assis à côté de Uke, la
poitrine bloquant celle de
Uke.
Le bras gauche fixant le
bras droit de Uke…)
▼Yoko-shio gatame
(prise au sol : position à
cheval)  Après avoir renversé Uke
- 2ème immobilisation
sur le dos. Tori se place sur les
genoux le corps
perpendiculaire à celui de
Uke, la main droite retenant le
bassin de Uke au sol, avec
prise de la main au bas de la
veste, côté gauche et le bras
gauche enroulant son cou.
 Toujours appui sur sa
poitrine contre celle de
Uke
▼O-Soto Gari  Après prise du kimono
 exécuter une projection
en position statique
(Fauchage) d’Uke, simultanément, Tori
 Kumi-kata (garde haute) avance le pied gauche et
 Déséquilibre latéral déséquilibre Uke latéralement,
 Fauchage en tirant de la main gauche et
205
Education Physique et Sportive
en poussant du bras droit.
Puis fauche avec la jambe
libre au poplité droit de
Uke (derrière le genou)
▼O-Goshi (soulever avec
le mouvement de la
hanche)
 Kumi-kata
 Prise de kimono : main
gauche à la manche droite de
Uke et main droite au revers
droit.
 Soulèvement Soulever Uke par les
hanches à partir de la
flexion des jambes.
 Projection  Projeter Uke par la
flexion et la torsion du
tronc vers l’avant gauche
et terminer par la traction
▼ Combat libre-Randori des bras.
(combat) au sol
 fixer une immobilisation au
sol  Kumi-kata  Tori et Uke font face à
 Renversement face sur les 2 genoux,
après Kumi kata, chacun
 Immobilisation
cherche à renverser
l’adversaire sur le dos et
fixer l’immobilisation.
▼Randori debout
 placer une technique de  Durée des combats fixée par
 Kumi-kata
projection au cours d’un l’enseignant. Les deux
 technique de projection combattants cherchent à
combat  projection appliquer une technique pour
projeter l’adversaire.

 Changer de partenaire à
chaque combat.
 Travailler la défense et
le contre-attaque.
Instructions :
- éviter de faire chuter le partenaire sur la tête en le retenant par la manche, lors de la projection.
- Uke doit contrôler sa tête lors de sa chute en regardant la ceinture.
- éviter les brutalités et les coups frappés.
- éviter de tordre les doigts, de mettre la main au visage, de griffer, de mordre...

Evaluation : Sur 10 points.


Démonstration de 2 techniques de projection avec un partenaire consentant :
- une technique de jambe : 5 points ;
- une technique de soulèvement : 5 points ;
206
Education Physique et Sportive
- exécution = 3 points (avancé du pied = 1 pt ; déséquilibre = lpt ; fauchage = lpt);
- détermination = 0,5pt ;
- vivacité = 0,5pt à 5 points ;
- engagement physique = 0,5pt Fair-play = 0,5pt ;

Pénalisation :
- hésitation = - 0,5 pt ;
- déséquilibre = -0,5pt ;
- non contrôle du partenaire à la chute = -0,5pt ;

Combats debout : (partenaire différent)


- 5 points pour une victoire
- 2 points pour une défaite

Durée des combats :


Enfant : 8 à 9 ans
- au sol : 1 mn
- debout : 1 mn

Enfant de 10 à 11 ans
- au sol : 1 mn
- debout : lmn 30

Enfant de 12 à 13 ans
- au sol : 1 mn
- debout : 2 mn

Combat au sol :
5 points pour une victoire
2 points pour une défaite

207
Education Physique et Sportive
Basket-ball, Foot-ball, Hand-ball,
Volley-ball
Durée : 5 séances de 30mn
Objectif général :l’élève doit être capable de s’organiser en équipe pour conquérir un territoire
gardé et de jouer avec des partenaires, avec des adversaires.

Objectifs spécifiques Contenus Observations


L’élève doit être capable
de (d’) :
 jouer la balle pour don-  Entre deux équipes  Constituer des équipes
ner l’engagement à son de 6 à 7 joueurs
équipe
 organiser en équipe la  Ruée vers le panier au  Placer les joueurs dans le
dispersion vers le but but (occupation du terrain) camp à attaquer.
 Relais de balle
 organiser en équipe la  Aménager la distance et
montée de balle la prise de position.
 Dispersion en escalier.
Transmission d’un
coéquipier à l’autre.
 marquer en équipe un  Tir et récupération  Répétition jusqu’à ce
but que le tir soit marqué.

 lancer une offensive  Attaque en surnombre  Aménager la situation


devant un but gardé avec un gardien de but ou
un défenseur devant le but.
 Balle lancée, dirigée
 dégager le ballon du but  Renvoi direct de 0 à 6 d’abord, rotation à chaque
du défendu (remise en sur service Réception. renvoi. Réduire la distance
jeu). pour le service.
 Par le gardien de but ou par
 Dégagement - renvoi - un défenseur.
manchette. En volley l’essentiel est de
ne pas laisser la balle
tomber dans son camp.

Instructions :
- aménager les terrains ou installations, utiliser des élèves comme buts ou cibles.
- adapter les ballons à l’âge des enfants (ballon plastique, léger pour le volley et le Hand, mais de
dimension correcte pour permettre de le frapper ou le saisir facilement à 2 mains.
- aménager les situations pour faciliter l’attaque, faire jouer en priorité, la technique est
secondaire. Règles de jeu adaptées et aménagées avec beaucoup de tolérance (violations tolérées
; les collés, le marcher, pieds sur la ligne ...)
- être tolérant sur les règlements

208
Education Physique et Sportive
Evaluation : Compétition de (2 x 3mn) (-2 x 3mn) en Volley :
- une équipe sert, une équipe s’organise, 2 services par joueur ...
- balle amenée au but (service passé pour le volley) : 2 points
- balle marquée : 3 points
- balle récupérée : 1 point
- balle lancée : 2 points
- l’équipe qui totalise le plus de points gagne.
- noter collectivement les élèves à chaque séance
- victoire : 5 points
- défaite : 3 points
- exemple : A # B, C# D A victoire = 5pts B défaite = 3 points C défaite = 3 points etc.
- faire le total des points obtenus - Ramener à la moyenne de 20.

Fiche d’observation - Date :


Balle amenée au but Points Equipe Contre Equipe
Service passé 2
But marqué 3
Balle récupérée, dégagée 1
Balle relancée 2
Balle stoppée 1
Balle boudée -1
Service manquée -1

Tableau des notes et des résultats :


Contrôle C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total Classement
Equipes
A 5
B 3
C 3
D 5
E
F

209
Education Physique et Sportive

Glossaire
Apnée : suspension plus ou moins prolongée de la respiration
O-Soto-Gari : Grand fauchage extérieur (jambe devant tendue)
O-Goshi : Grande projection de la hanche (soulever avec le mouvement
de la hanche)
Hon-Gesa-Gatame : Prise au sol dont l’attaquant immobilise l’attaqué (le bras
droit ou gauche placé sous les épaules et l’autre placé entre les
jambes)
Yoko-Shio-Gatame : Prise au sol dont la main droite ou gauche en bas des épaules
et l’autre entre l’aisselle
Rendorî : Combat
Kumi-Kata : manière de prendre le kimono de l’adversaire
Uke : l’attaqué
Tori : l’attaquant
Pull-boy : Instrument ou matériel spécial pour la flottaison
Kimono : tenue des combattants de judo

210

Vous aimerez peut-être aussi