Vous êtes sur la page 1sur 12

KOPONYÁN ÁTHALADÓ KÉPLETEK

FOSSA CRANII POSTERIOR

fissura petrooccipitalis
-sulcus sinus petrosi inferioris (?)

foramen magnum
-gerincvelő
-arteriae vertebrales
-radix spinalis nervi accessorii
-arteria spinalis anterior et posterior
-plexus venosus vertebralis internus (et externus)

canalis (nervi) hypoglossi (basis cranii externara vezet)


-n. hypoglossus (XII)
(-plexus venosus canalis nervi hypoglossi)

foramen jugulare (incisura jugularis hozza létre, basis cranii ext.-ra vezet)
→medialis nyílás:
a nyílásokat
-nervus glossopharyngeus (IX.)
a processus
-nervus vagus (X.)
intrajugularis
-nervus accessorius (XI.)
választja el
-arteria meningea posterior (a. pharyngea ascendens; a. carotis externa ága)
→lateralis nyílás:
-vena jugularis interna

meatus acusticus internus (porus acusticus internus folytatása)


-nervus facialis (VII.)
-nervus vestibulocochlearis (VIII.)
-arteria labyrinthi (a. basilaris)
-vv. labyrinthi

apertura aqueductus vestibuli


- ductus endolymphaticus (hártyás labirintusból)

foramen mastoideum (proc. mastoideus mögött)


-v. emissarium mastoideum

canalis condylaris (condylus occipitalis mögött)


-v. emissarium condylare

(canaliculus mastoideus)
(-ramus auricularis nervi vagi (n. vagus X.))
FOSSA CRANII MEDIA

canalis opticus (szemüregbe vezet)


-nervus opticus (III.)
- arteria ophthalmica ( a. carotis interna)

fossa hypophysialis
- hypophysis

sulcus caroticus
-arteria carotis interna

fissura orbitalis superior (szemüregbe vezet)


- nervus oculomotorius
- nervus trochlearis
- nervus ophthalmicus
- nervus abducens
- vena ophthalmica superior

foramen rotundum (fossa pterygopalatinaba vezet)


-nervus maxillaris (V./2.)

foramen ovale (basis cranii. ext.-ra vezet)


-nervus mandibularis (V./3.)
(-plexus venosus foraminis ovalis)

foramen spinosum (foramen rotundum mögött)


- arteria meningea media (a. maxillaris, majd a sulci arteriosiba fekszik bele)
- ramus meningeus nervi mandibularis

foramen lacerum (fissura, sphenopetrosa, élőben porc tölti ki, a basis cranii externara vezet)
- nervus petrosus major ( n. facialis VII.)
- nervus petrosus minor ( n. glossopharyngeus IX.)
(-nervus petrosus profundus (plexus caroticus internus))

BASIS CRANII EXTERNA

foramen magnum
- gerincvelő
- arteriae vertebrales
- radix spinalis nervi accessorii
- arteria spinalis anterior et posterior
- plexus venosus vertebralis internus (et externus)

canalis condylaris (fossa cranii posteriorból)


- emissarium condylare
canalis hypoglossi (fossa cranii posteriorból)
- nervus hypoglossus

foramen stylomastoideum (canalis facialis kimeneti nyílása)


- nervus facialis

incisura mastoidea → sulcus arteriae occipitalis


-a. occipitalis

foramen mastoideum (fossa cranii posteriorból)


- emissarium mastoideum

foramen jugulare (fossa cranii posteriorból)


medialis nyílás: - nervus glossopharyngeus
- nervus vagus
- nervus accessorius
- arteria meningea posterior ( a. pharyngea ascendens; a. carotis externa ága)
lateralis nyílás: - vena jugularis interna

fossa jugularis
- bulbus venae jugularis internae

fissura petrooccipitalis (foramen lacerumnál ér véget, fossa cranii mediusból)


-nervus petrosus major
-nervus petrosus minor

canalis caroticus (fossa cranii mediaba)


-arteria carotis interna(, pars petrosa)
-plexus caroticus internus (postganglionaris szimpatikus idegfonat)
(-plexus venosus caroticus internus)

fossula petrosa
-ganglion inferius nervi glossopharyngei

canaliculus tympanicus (fossa petrosaból indul)


-nervus tympanicus ( dobüreg  n. petrosus minor)

foramen spinosum (fossa cranii mediaból)


- arteria meningea media
- ramus meningeus nervi mandibularis

foramen ovale (fossa cranii mediaból)


-nervus mandibularis
(-plexus venosus foraminis ovalis)
fossa scaphoidea
→ sulcus tubae auditivae
- tuba auditiva
→ canalis musculotubarius
- tuba auditiva
- musculus tensor tympani

canalis pterygoideus
- nervus petrosus major (ganglion pterygopalatinum preganglionaris paraszimp. idege  n. facialis)

crista tegmentalis
-chorda tympani (nyelv elülső 2/3-ának ízérző rostjai, és a ganglion submandibulare preganglionaris
paraszimpatikus rostjai  n. facialis)

ORBITA

foramen supraorbitale
- arteria supraorbitalis ( a. ophthalmica  a. carotis interna)
- ramus lateralis nervi supraorbitalis ( n. frontalis  n. ophthalmicus  n. trigeminus)

incisura frontalis
- ramus medialis nervi supraorbitalis

canalis nasolacrimalis szemüregi nyílása (meatus nasi inferiorba)


- ductus nasolacrimalis

fossa sacci lacrimalis


- saccus lacrimalis

foramen ethmoidale anterius (fossa cranii ant. -ba vezet, majd a lamina cribrosan keresztül az orrüregbe)
- arteria ethmoidalis anterior ( a. ophthalmica  a. carotis interna)
- nervus ethmoidalis anterior ( n. nasociliaris n. ophthalmicus n. trigeminus)

foramen ethmoidale posterius (cellulae ethmoidalesbe vezet)


- arteria ethmoidalis posterior ( a. ophthalmica  a. carotis interna)
- nervus ethmoidalis posterior ( n. nasociliaris  n. ophthalmicus  n. trigeminus)

canalis opticus (fossa cranii anterior és media határához)


- nervus opticus
- arteria ophthalmica

fissura orbitalis superior (fossa cranii mediaba)


- nervus oculomotorius
- nervus trochlearis
- nervus ophthalmicus
- nervus abducens
- vena ophthalmica superior
fissura orbitalis inferior (elülső része a fossa pterygopalatinaval, hátulsó része a fossa infratemporalissal
teremt összeköttetést),
- arteria, vena et nervus infraorbitalis
- nervus zygomaticus ( n. maxillaris  n. trigeminus)
- vena ophthalmica inferior

foramen zygomaticoorbitale
- nervus zygomaticofacialis (foramen zygomaticofaciale; arcra)
- nervus zygomaticotemporalis (foramen zygomaticotemporale; regio temporalisba)

fossa glandulae lacrimalis


- glandula lacrimalis

CAVUM NASII OSSEUM

foramen sphenopalatinum (fossa pterygopalatinaból)


-nervi nasales posteriores (orrnyálkahártya általános érző rostjai, és a ganglion pterygopalatinumból
postganglionaris, paraszimpatikus,visceromotoros rostok a nyálkahártya mirigyei számára  n. maxillaris
 n. trigeminus)
-arteria sphenopalatina ( a. maxillaris  a. carotis externa)

infundibulum ethmoidale
-összeköttetés a sinus frontalis és a meatus nasi medius között

recessus sphenoethmoidalis
- ide nyílik a sinus sphenoidalis

canalis incisivus (foramen incisivum, szájüregbe vezet)


-nervus nasopalatinus ( n. maxillaris)
-arteria nasopalatina

canalis nasolacrimalis (a szemüreg és a meatus nasi inferior között)


-ductus nasolacrimalis

foramen ethmoidale posterius (szemüreg és a cellulae ethmoidales között)


-nervus ethmoidalis posterior ( n. nasociliaris  n. ophthalmicus  n. trigeminus)
-arteria ethmoidalis posterior ( a. ophthalmica  a. carotis interna)

lamina cribrosa (nyílásai összekötik az orrüreget a fossa cranii anteriorral)


-filae olfactoriae/nervi olfactorii
-arteria ethmoidalis anterior ( a. ophthalmica  a. carotis interna)
-nervus ethmoidalis anterior ( n. nasociliaris  n. ophthalmicus  n. trigeminus)
FOSSA PTERYGOPALATINA

foramen sphenopalatinum (orrüregbe)


- nervi nasales posteriores
- arteria sphenopalatina

fissura orbitalis inferior (szemüregbe)


- arteria, vena, nervus infraorbitalis (az artéria az a. maxillaris ága, az ideg a n. maxillaris ága)
- nervus zygomaticus ( n. maxillaris)
- vena ophthalmica inferior (plexus pterygoideusba vezet)

foramen rotundum (scala mediaból)


- nervus maxillaris

canalis palatinus major (foramen palatinum majus, szájüregbe)


- arteria palatina descendens ( a. maxillaris)
- nervus palatinus major ( n. maxillaris)

canalis palatini minores (foramina palatina minora, szájüregbe)


- a. palatina descendens, ( a. maxillaris)
- nn. palatini minores ( n. maxillaris)

canalis pterygoideus (basis cranii externából)


- nervus petrosus major

fissura pterygomaxillaris (fossa infratemporalisból)


- arteria maxillaris ( a. carotis externa)

MANDIBULA

foramen mentale
-a., v. et n. mentalis

foramen mandibulae  canalis mandibuale bejárata


-a., v., n. alveolaris inferior

sulcus mylohyoideus
- nervus mylohyoideus

OS PALATINUM

foramen palatinum majus et minus


hasonnevű a. és n.

canalis palatinus major et minor


- hasonnevű a. és n.
CANALIS

~ caroticus
Csatorna a piramisban az arteria caroits interna és a plexus caroticus internus számára.

~ condylaris
A nyakszirtcsontot a condylus occipitalis mögött átfúró, emissarium vénát tartalmazó csatorna.

~facialis
A meatus acusticus internusból a foramen stylomastoideumig tartó, kétszer megtört vonalú csatorna a
nervus facialis számára.

~ hypoglossi
A condylus occipitalis és a tuberculum jugulare között elhelyezkedő, ferde lefutású csatorna a nervus
hypoglossus számára.

~ incisivus
A felső, középső metszőfogak mögött az orrüreget a szájüreggel összekötő Y alakú csatorna. Tartalma a
nervus nasopalatinus (nn. nasales posteriores végága) és az arteria nasopalatina (a. sphenopalatina végága).

~ infraorbitalis
Csatorna a maxilla testének szemgödri részében, mely a sulcus infraorbitalis folytatása és a foramen
infraorbitaleban nyílik. Tartalma az arteria, vena et nervus infraorbitalis.

~ mandibularis
Csatorna az állkapocsban a foramen mandibulae és foramen mentale között, melyben az arteria, vena et
nervus alveolaris inferior halad.

~ musculotubarius
A dobüregben kezdődő, tökéletlenül kettéosztott csatorna, melyben a tuba auditiva és a musculus tensor
tympani fekszik. Folytatása a sulcus tubae auditivae a fossa scaphoideaig.

~ nasolacrimalis
Csontos összeköttetés a szemüreg és a meatus nasi inferior között. Tartalma a ductus nasolacrimalis.

~ opticus
Nyílás a szemüreg hátsó falában, amely a fossa cranii anterior és media határához vezet. Tartalma a n.
opticus és a. ophthalmica.

~ palatinus major, palatini minores


A maxilla, az os palatinum és a processus pterygoideus ossis sphenoidalis által képzett csatornák, melyek
összekötik a szájüreg hátsó részét és a fossa pterygopalatinat. Szájüregi nyílásuk a foramen palatinum majus
és foramina palatina minora. Tartalmuk az arteria palatina descendens, nervi palatinus major et minor.

~ pterygoideus
Az os sphenoidale processus pterygoideusanak gyökerét sagittalis irányban átfúró csatorna, mely a külső
koponyaalapot a fossa pterygopalatinaval köti össze. Tartalma a nervus petrosus major.

Canaliculus tympanicus (Arnold)


A fossula petrosaból vezet a dobüregbe, benne fut a n. glossopharyngeus ága, a nervus tympanicus, melynek
folytatása a dobüreg után: nervus petrosus minor
FISSURA

~ orbitalis inferior
Az os sphenoidale nagy szárnya és a maxilla facies orbitalis közötti hasadék a szemüreg hátsó részében,
melyben az arteria, vena et nervus infraorbitalis, nervus zygomaticus és a vena ophthalmica inferior halad.

~ orbitalis superior
Az ékcsont kis és nagy szárnya által közrefogott, a szemüreg és a fossa cranii media közötti hasadék, melyen
a nervus oculomotorius, nervus trochlearis, nervus ophthalmicus, nervus abducens és a vena ophthalmica
superior halad keresztül.

~ petrooccipitalis
A foramen lacerumtól kiindulóan a piramis és a nyakszirtcsont közti hasadék a koponyaalapon, melyet porc
tölt ki (nem csontosodik el).

~ petrosquamosa
A halántékcsont pars petrosaját és pikkelyét elkülönítő hasadék a koponyaalapon.

~ petrotympanica (Glaseri)
Hasadék a pars tympanica és a crista tegmentalis (pars petrosa ossis temporalis) között, mely a chorda
tympani átlépésére szolgál (preganglionaris paraszimpatikus rostok a ganglion submandibulare, és ízérző
rostok a nyelv elülső 2/3-ának számára).

~ sphenopetrosa
Az ékcsont nagy szárnya és a halántékcsont piramisának elülső széle közötti hasadék, melyet rostos porc tölt
ki (nem csontosodik el).
FORAMEN

~ jugulare
A nyakszirtcsont és a halántékcsont incisura jugularisai által határolt nyílás, melyet a processus intrajugularis
tökéletlenül két részre oszt. A medialis részen halad keresztül a nervus glossopharyngeus, nervus vagus,
nervus accessorius, és az arteria meningea posterior. Lateralis részén pedig a sinus sigmoideus lép át, mely,
mint vena jugularis interna folytatódik.

~ lacerum
Szabálytalan szélű nyílás a koponyaalapon a piramis, az os sphenoidale és az os occipitale között, melyet
porclemez zár le. Áhalad rajta a nervus petrosus major et minor (fossa cranii mediaból).

~ magnum
Az os occipitale részei által határolt nyílás, melyben a gerincvelő, az arteriae vertebrales, az arteria spinalis
anterior et posterior, radix spinalis nervi accessorii és a plexus venosus vertebralis internus (et externus)
halad.

~ mastoideum
Nyílás a processus mastoideus hátsó felszínén, melyen a sinus sigmoideust a koponya külső felszínén futó
vénákkal összekötő emissarium véna halad keresztül.

~ ovale
Az ala major ossis sphenoidalis tövét átfúró, a foramen rotundum mögött és attól lateralra elhelyezkedő
nyílás, mely a fossa cranii mediat köti össze a basis cranii externaval. Képlete a nervus mandibularis.

~ rotundum
Az ala major ossis sphenoidalis tövét átfúró, a fossa cranii mediat a fossa pterygopalatinaval összekötő nyílás,
melyen a nervus maxillaris halad át.

~ sphenopalatinum
Az incisura sphenopalatina ossis palatini és az corpus ossis sphenoidalis alsó felszíne által nyílás, amely a
fossa pterygopalatinaból az orrüregbe vezet. Tartalma az arteria sphenopalatina és a nervi nasales
posteriores.

~ spinosum
A foramen ovale mögött és attól lateralra elhelyezkedő nyílás, mely a fossa cranii mediat és a basis cranii
externat köti össze. Képlete az arteria meningea media és a ramus meningeus nervi mandibularis.
FOSSA

~ hypophysialis
A sella turcicaban lévő gödör, melyben a hypophysis helyezkedik el.

~ jugularis
Ovális alakú bemélyedés az os temporale alsó felszínén a processus styloideustól medialisan, melyben a
bulbus venae jugularis internae fekszik.

~ pterygoidea
A processus pterygoideusok (os sphenoidale) medialis és lateralis lemezei közti árok.

~ scaphoidea
Kis, ovális, sajka alakú árok az ékcsonti röpnyúlvány lamina medialisanak tövénél, amiben a tuba auditiva
fekszik. Innen indul hátrafelé a sulcus tubae auditivae. Egyben a musculus tensor veli palatini eredése.

Fossula petrosa
Kis bemélyedés a canalis caroticus külső nyílása és a fossa jugularis között, melyben a ganglion inferius nervi
glossopharyngei fekszik. Mélyéből indul a canaliculus tympanicus a dobüregbe (n. tympanicus).

SINUS

~ frontalis
Az orrüreg mellékürege; a squama frontalis alsó részében elhelyezkedő üreg, mely az infundibulumon
keresztül a hiatus semilunaris útján a meatus nasi medius elülső részébe nyílik.

~ maxillaris (Highmore-üreg)
Légtartalmú üreg a maxilla testében, mely a hiatus semilunaris útján a meatus nasi mediusba nyílik.

~ sphenoidalis Az ékcsont testében lévő üreg, mely a recessus sphenoethmoidalisba nyílik.

EGYÉB

Hiatus canalis nervi petrosi majoris et minoris


A nervus petrosus major et minor átlépésére szolgáló nyílás a piramis elülső felszínén.

Hiatus maxillaris
A sinus maxillaris nyílása a maxilla medialis felszínén, amiből a processus uncinatus (os ethmoidale) és a
processus maxillaris (concha nasalis inferior) a hiatus semilunarist hagyja szabadon.

Infundibulum ethmoidale
A hiatus semilunarisból előre és felfelé nyúló tölcsérszerű csatorna; a sinus frontalist és a meatus nasi
mediust köti össze a rostasejteken keresztül