Vous êtes sur la page 1sur 682

I

OEUVRES
DE

DESCARTES
CORRESPONDANCE

Mai 1647

FtivRiER i65o

M. Darboux, de
Sciences

l'Acadinic des Sciences, doyen de la


et

Facult

des Sciences de l'Unirersit de Paris,


des

M. Boutroux,

de l'Acadmie

Morales

et

Politiques,

professeur d'histoire de la

philosophie moderne la Sorbonne, ont suivi l'impression de cette

publication en qualit de commissaires responsables.

OEUVRES
DE

DESCARTES
^
PUBLIES
PAR

Charles

ADAM &

Paul

TANNERY

sous LES AUSPICES

DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CORRESPONDANCE
V
Mai 1647

Fvrier i65o

PARIS
LOPOLD CERF, IMPRIMEUR-DITEUR
12,

RUE SAINTE-ANNE,

12

1903

CORRESPONDANCE

CORRESPONDANCE

CDLXXVII.
Descartes aux Curateurs de l'Universit de Leyde.
Egmond, 4 mai
1647.

CapiE MS., Leyde, Archives de l'Universit.

dans Baillet, Yie de Mons. Des-Caites, /. Il, p. 3 16.: // se contenta d'crire une longue lettre aux Curateurs de l'Universit et aux Consuls de la ville {de Lej(de), pour leur demander justice des calomnies des deux Thologiens (Revins et Triglandius). La
lit
><

On

du 4 du mois de May Egmond j et quoiqu'elle trs-digne d'tre conserve, nous la contons maintenant parmi ft les pices perdues, si elle ne se trouve dans les archives de l'Universit de Leyde ou dans le cabinet de quelque particulier. Il crivit
lettre toit date

en
le

mme

tms au Secrtaire de l'Universit

et

de la

Ville,

nomm

sieur Jean de Wevelichoven,

faire.

Des recherches aux Archives de l'Universit


amen
la
et

pour luy recommander

cette af-

de Leyde,
la

faites sur cette indication de Baillet, ont


lettre tul
:

dcouverte de

aux Curateurs

aux Consuls,

p. xxii-xxxi du Registre inti-

Curateuren en Burgermecstercn, n" 4 lettre, au Secrtaire Wevetait adresse non seulement aux Curateurs de l'Universit, mais aux Consuls de la ville de Lej'de. Les Curateurs, au nottibre de trois, taient les mmes que nous avons vus dj en dcembre 164S (t. IV, p. 33g, note a). Les Consuls, au nombre de quatre, taient : i" Jan Ripperts^ van Groenendijck; 2 Symon van Baersdorp; 3 Pieter Joostensi Warmon f Paulus van Swanenburch.

Resolutien van de

L'autre lichoven, n'a pas t retrouve. La premire


(S nov. 1 646-1 r nov. i653).

HH"

Correspondance. V.

Correspondance.

Nobililimis atque Amplilimis


Illurtris

Dominis

AcademicT Liigdimo-Batauce
Curatoribus.

Nobililimi
Si

c^

Amplinimi Domini,

me

diintaxat intereflet, vtea quai fcripturus

fum

intelligatis,

minus

libre vos hifee literis interpella-

rem; fed cm etiam referre arbitrer ad exillimationem & famam eius Academiae cuius curam geritis, eas
vobis gratas fore confido.

Gaudebam nuper, cm mihi diceretur Thefes quafdam Theologicas fuilTe Lugduni ventilalas, in quibus
aliquid ex meis fcriptis impugnabatur,

lo

&

ego nomi-

natim defignabar; exiflimabam enim me hoc pado ad honeftum ingeniorum certamen inuitari, atque etiamfi
de eius qui Thefes
iftas

dfendit eruditione nihil antea

audiuiffem, quia tamen primariae


'

harum Prouinciarum

Acadmies primarius Profefl'or elfe dicebatur, non indignum fortafle aduerfarium fore arbitrabar. Sed, cm ipfas Thefes vidi, fateor me l^ indignatum fuiife

&

indignatum quidem, qud non opiniones vllae meae refutarentur, fed ego ipfe odiofiffimi c^ legibus qum maxime puniendi criminis, blafphemicc
doluilTe
:

20

fcilicet,
officij

infimularer; doluilTe vero, quia,


efle,

cm putarem
25

tantam iniuriam, tam publie mihi illatam, publico aliquo fcripto repellere, non videbam me id polTe, primariumque Theologum tam aperta;
mei
orbe reum facere, quia inde
a.

atque inexcufabilis calumnise corm toto terrarum

magnum

dedecus redun-

Jacobus Triglandius.

CDLXXVII.
daret in veftram

4 Mai 1647.

Academiam, cuius honori, quantum in me eft, confultum velim, & in qu multi funl Profeffores viri eximij, quos vt amiciffimos colo*. Atque idcirco, vt qum mitiffimas vias fequar, nolo quicquam taie fufcipere, quin prius omnem rem vobis expofuerim, conatufque fim ab humanitate

& prudenti

veftra

obtinere vt de iniurijs, quas narrabo, curetis mihi, vt

par

eft,

fatisfieri,

prouideatifque ne noua deinceps


li

exurgant, vel certe,


10

alias poftea exiftimationis mese

tuendee vias inire cogar, id sequi bonique coniulatis.

fadam effe viderem ab hominibus quibus nunquam, ne per fomnium quiiniuriam mihi

Cm maximam

i5

dem, nocueram, putaui alias forte iftius mali effe radies, & de ijs omnibus quse contra me apud vos ada fuerant inquirenti nuntiatum eft, trimeftre fere effe ex quo Regens Collegij veftri Theologici difputationes quafdam inftituere cpit, fub titulo Analedorum Theologicorum, de cognitione Dei, & de Deo vl ej
"^

ens a Je,
20

quibus Meditationes meas tanquam ex profeffo impugnat, atque in ipfo difputandi adu, rein

iedis ac poft terga repofitis Biblijs,

Iblummodo

labo-

ratum
fianse

contradidionibus Metaphylicae Carteventilandis, atque hoc fuiffe adum impetu fatis


fuiffe in
[^.Ta'a''v'.v
zi,

vehementi. Fuiffe vero qui Prsefidem


25

all yivo docuerint,

qud de

re

Philofophic fub

titulo difputationis Theologicse ageret.


eft;

Sed hoc leue

enim non prseflorare, fed deflorare caftitatem mearum Meditationum (Difp. 21, Th. 2) oftendiffe, dum rationum nexum non comprehendens in
alios
a.

b.

Golius, Schooten, Heereboord, etc. Jacobus Revius (Jacques de Rves, ou de Rives).

4
periodos quafdam

Correspondance.

&

claufulas argumentatur ftrenue.

Denique non neminem ignorantiae aut malje fidei conuiciie ex Th. i3 Difp. 23, vbi verba citauit ex pag. ^ Meditationum mearum, quse non habentur& quorum fenfus plane eft alius; cm enim Pelagianifmum eli)

cuilTet ex verbis pag. cit.


trij

Sola

eft

voluntas Jiue arbi-

me experior vt nullius maiohoc modo, nullius maioris j-is idearn apprehendam, rei ideam apprehendo, ergo nequidem idea Dei erit
libertas,quam tantam in

maior idemeeelibertatiSjConfequenterliberummeum rogatus fuit reuerenter arbitrium erit maius Deo;

lo

ab opponente vt antecedentia

& confequentia legeret,

grammatice conftrueret adiediuum nullius maioris cum fuo fubftantiuo, quod deprehendit non efle rei, fed facultatis vel libertatis, vnde opponens eum ex defedu vel fcientise vel charitatis, quod peius eft, iftc
loci

&

i5

argumentari probauit.

Hc ada effe

dicuntur

dif-

putationibus quatuor,

quarum Thefes

his literis ad-

iungo ^ vt, fi ipfas infpicere dignemini, meafque etiam Meditationes forte aliquando legeritis, euidenter videatis qum verafint qu^eabipfis ftudiofis de illo

20

Rgente animaduerfa funt. eique publie interdifpu-

tandum exprobrata.
Sed

&

longe plura,

fi

operse eft vt notas

Thefibus in lucem editis trabo, ex quibus qum malae

meas iftis adiungam, facile demonffidei

25

& qum

futilis ver-

borum meorum
Videtur autem
dere voluifte
:

interpres vbique fuerit, agnofcetur.


ille

per gradus ad calumniam afcenio

nomen meum
a.

enim primis Thefium libellis non expreffit, atque in primo conatus


in tribus
pu retrouver encore
le texte

Nous

ii'avuiis

de ces Thses.

CDLXXVII.
efl

me

4 Mai 1647.
mihi
ipfi

duntaxat perluadere

contradicere, in

me falfum teflimonium dixilTe, in j" me effe plus qum Pelagianum, & demm in 4" nomen meum ex2
preffit.
5

Quibus prseludijs in Collegio peradis, atrociffima omnium calumniarum in ipf Academi fequuta efl
;

quippe Thefes

alise editae

funt fub praefidio primarij

Theologi defendendse, in quibus hsec verba pro 7'' CoroUario refpondentis continentur Internum S. Spiri:

10

ts tejiimonium de certitudine falutis

ad

tevipus

negarefub

quocumque prtextu non

licet;

multo minus ipfum Sp{ir'vt

tum) Sanlum [feu ipfum Deum,

maie Carthefius) pro

impoftore ac deceptore habere feu fingere, quod plane

blafphemum
i5

efl.
',

Thefes ad diem 27 Martij paratse erani fed audio ad 6 Aprilis earum difputationem fuiffe

Atque

hae

dilatam,

cuius rei caufam quserenti nuntiatum

eil:

Dominum Heereboord,
20

Profefforem Philofophiae,

&

eius qui quater antea contra

me

difputauerat in regi-

mine Collegij Theologici Collegam,cm forte vidiffet iftud CoroUarium, monuiffe primo refpondentem vt
caueret ab
illo

defendendo, ratione cuius a


ei oftendifle

me

poflet

in ius vocari,

&

loca

mearum

Meditatio-

25

quibus plane contrarium eius quod ibi mihi affingitur, expreffiffimis verbis affirmo; fimulque (vt

num,

in

debuit,
curae

eodem Collegio habitantem, &fuae commifTum) obiurgafle qud tam contra intenin

nempe

tionem & conclufionem meam mihi homini Chrifliano plane contrariam mentem affingeret; ad hsec autem
3o

illum refpondifle, non


a.

ifta fibi pr<euifa


1.

aut prcemedi-

Voir ci-avant,

i.

IV, p. oj],

14.

Correspondance.

tata eie, fed fe gratias agere

quod monuilTet,
;

& fe hoc
authori-

adurum ne

defenderetur taie Corollrium

bus Rgente Collegij fuile aduni.

&

Difputationis Prsefide

hoc
5

Mihi etiam nuntiatum


re loqueretur
fe

eil

D. Heereboord paulo pofl

adijfle difputationis Praifidem, vt


;

cum

ipfo

edem de

& cm

Praefes inter csetera diceret,

eum e/fe blafphemtim, qui Deuni pro deceptore habet, non autem minorem, vt maie Cartejius, proftereturque fe meas Meditationes nunquam legiie regeffit D. Heereboord (faltem vt mihi nuntiatum efi; vos an hsec omnia vera fint, ad ipfum poteflis inquirere), illum tam teneri ad minorem qum ad maiorem, quia minor expreffis verbis habetur, & quamuis diceretur eie Corollrium refpondentis, non Praefidis, illum tamen praefidium fuum non minus commodare Corollarijs qum Thefibus, ac praeterea refpondentem fibi fignifiCorollarij pofuiffe, neinpe
:

maiorem

lo

i5

cafTe
effe.

illud

Corollrium', authore Prgefide,


pofl:

pofitum
20

Denique,

varia colloquia,

Prsefes rogauit

D, Heereboord vt diceret refpondenti, quandoquidem Thefes nondum effent diflributse, vt deleret Corollrium, quia nollet defendere.

Sed nihilominus pofl paucos dies, mutat iterum fententi, Thefes cum Corollario dfendit, & in tot
ill

25

difputatione de null ali re

eil

adum, qum de
effet blaf-'

illius Corollarij

minore, nempe an Cartejius

p/iemus, atque

an ad illius Prsefidis tribunal pertineret eius rei cognitio. Vbi cm ex vn parte Refpondens, hiftrionice vibratis brachijs, in me ac meas Mdita-

3o

tiones inueheretur,

&

Praefes

cum

multis vociferatio-

CDXXLVII.

4 Mai 1647.

nibus liorrendam, impiam, blafphemam

meam

Meta-

phyficam

elle pronuntiaret,

ex ali parte duo primum


id

dodiffimi iuuenes fuis argumentis, ac deinde etiam

D. Heereboord (oui fane


5

maximas ob

faftum gra-

tias

debeo) feri

&

graui admonitione veritatis

&

in-

nocentiae patrocinium fufceperunt.

At quamuis egregios habuerim defenfores, quam-

10

mea per fe fuerit manifefta, an, qusefo, sequum fuit me abfentem, nunquam monitum, & eorum quae fiebant plane ignarum, ad tribunal inquifitorium primarij veflri Theologi fie trahi, vt me criminis qum maxime execrandi conuidum elfe fingeret,
uis caufa

atque horrendum, impium, blafphemum altiffim voce


i5

damnaret ? Caufabitur fortaie Academiarum libertatem, qudque ibi non de perfonis, fed de opinionibus duntaxat vnufquifque iudicet pro captu fuo, non vt

quemquam

offendat, vel ea quse dicit,

tanquam

fi

legitimis iudicibus dcrta effent, velit rata elTe. Quse

excufatio in ali regione, atque in calumni minus


20

minus fcelerat, & ad ipfam Academiarum libertatem extinguendam non parat, facile aliquem inueniret locum; fed calumni tam euidens, tam praemeditata, tam atrox, nuUibi gentium, in his autem Prouincijs nulla quantumuis exigua, quse ab ifto geeuidenti,

25

nere

hominum

venit, eft ferenda.

Vt autem quanta iila calumni fuerit appareat, hc adhuc dicam mihi nuntiatum efle, cm inter difpu-

3o

tandum opponens Praefidem & refpondentem interrogaret ex quo loco fcriptorum meorum poiTent probare, me Deum pro deceptore habere, primum locum quem citauerunt (& ad quem referuntur alia omnia quae pro

Correspondance.
re attulerunt)
:

hune fuifle, in Med. p. 13' Supponam igitur non optimum Deum fontem rcrimtix, fed genium aliquem malignum, eumdemque fumme potentem
hac

& callidum, omnem fuam indujriam in eo pofuijfe vt me fallerel, &c. Vbi cm opponens oftenderet me exprefle
ibi diflinxifle inter

malignum genium,

Deum fontem veritatis, & atque negaffet me velle, im etiam


optimum
eie veritatis, vt oilen-

me

pofle (addidi
iflud eius

enim fontem
attributum

derem
illum

cum

deceptione pugnare)
10

optimum Deum pro deceptore, non dicam haibi quccftio erat), ied

bere (qu de re nulla

fupponere,

atque iftam fuppofitionem in malum genium tranfrefponderunt me vocare illum deceptorem tuliie
;

fumme
.

potentem, talem

autem nuUum

elTe nifi

verum
1

Deum Cuius refponfionis


illos

occafione poffem exclamare

hoc pado omnia deemonia, omnia idola, omnia Gentilium numina pro vero Deo vel veris dijs habere,
quia nulla
fint in

quorum

defcriptione aliquod attri-

butum,

foli

Deo

in rei veritate conueniens,

non con20

tineatur. Merito etiam

adderem hoc

effe horrendiim,

impium, blafphemum, prsefertim quia non fupponitur duntaxatjfed affirmatur& peffimo exemplo in publico

quidem ad calumniam inftruendam. Sed dicam tantm me, cmfcirem bonum quouis defeu, & effe in intgra cauf, malum autem ex
auditorio iuuentus docetur,

&

25

locus exigeret vt potentiffimum aliquem deceptorem

fupponerem, ibi diftinguendo inter bonum Deum & malum genium, docuifle, fi per impoffibile talis potentiffimus deceptor daretur, illum tamen non fore bonum Deum, quoniam in eo effet defedus quem de.

3o

Secunda

editio etc.

(Amstelodami, apud Lud. Elzevirium, 1642.)

CDLXXVII.
ceptio inuoluit, fed

Mai 1647.

tantummodo habendum fore pro maligno aliquo genio. Nec dici potefl, ad impugnanluppolitionem, qu
ibi vfus

fum, joh ejfe facienda mala vt eiieniant bona ; talis enim fuppofitio nullam in fe habet malitiam vel bonitatem moralem, nifi ratione finis ad quem refertur, quia eft adio intelleds, non voluntatis, magifque oftendit nos nec credere vel credi velle Finis autem meus optimus fuit,

dam

quia non vfus fum


10

ift

fuppofitione,

nifi vt

melius

euerterem Scepticifmum atque Atheifmum, probaremque Deum non effe deceptorem, atque hoc

i5

ipfum pro omnis humanae certitudinis fundamento adeo vt aufim gloriari-, neminem elfe ftatuerem mortalium, de quo minus iufte minufque probabiliter fingi poffit illum habere Deum pro deceptore,
:

qum de me,
fcripta

quia

nemo

ante

me

(faltem

cuius

habeamus) tam exprefle, tam ferio & tam diligenter verum Deum deceptorem non efle demonftrauit.

20

Mirarerque profedo iflud genus calumnicC tam impudens, & nullum eius exemplum vifum fuiffe arbitrarer, nifi recentiffimum
farine,

hdberem

in alijs

eiufdem

25

Atheifmi accufarunt, non alio id probantes argumento qum qud fcripifem contra Atheos. Cmque confidero multa alia efle in meis
qui

me

fcriptis, qu3e meliori iure

reprehendere potuiffent, vel

examine cur ifta potiffimum elegerint, duas tantm poffum reperire vna eft, qud hoc pado duo crimina qum
vbi calumnia

minus

apparuilTet, rationefque

3o

maxima & legibus qum maxime punienda, blafphemiam & Atheifmum, obiecerint; altra, qud videanCORRESPONDANCE. V.
*

lo

Correspondance.
fc

tur velle oftendcre

non curare

vt

probabilia

fini

ea

qu

affirmant, quia

nuUam habent fpem

in fuis ratio-

nibus, fed folis clamoribus, authoritate. fupercilio,


prpeiudicijs fuperiores fe fore confidunt. Sic accufa-

tionum fuarum acerbitate volunt alios perterrefacere, vt Academiarum ingeniorumque libertatem plane tollant
tia
;

nam

Tane,

Il

ius.

fi

aequitas.

li

rationis euiden-

contra inconditas iftorum


prodefi:,
ing^enij

hominum
Et

vociferationes

nihil

quid opus

eft
?

Academijs ad naturale
quid fupereil,
nifi vt,

lumen

excolendum
id

lo

reiedo omni ratiocinio,


claufis oculis,

efl:

ipf

humanitate exut,
ifti

quicquid homines

diclabunt

am-

plectamur,

impotentibufque eorum aftectibus inhonefliffime feruiamus ?

Nunc

vero,

quod

in his Prouincijs

potilTimm hoc

45

genus maledicendi per difputationes & Thefes qum maxime fit periculofum, non opus eft vt probem vos ift.a melius me cognofcitis. Sed omittere non debeo.
;

cur mihi potius

quam

plerifque alijfque,

tlone perftringor. tacere

cm ift ranon conducat. Nempe para-

20

tum habeo accufatorem G. Voetium, primarium alterius Academic'e Theologum(quod in Ordinisinfamiam


diclum nolim, alios enim etiam noui doclos, probos, honeftos, moderatos) mihi autem tam infenfus eft,
;

Schoockius in legitimo iudicio Groningpe declarauerit fe ab illo & a Dematio fuifte folicitatum, vt
vt

25

falfum

teftimonium fcriberet, quo Voetius

in alio

iudicio contra

me

vteretur".

Hocque

illis

euidentiffcriptis,
3o

fime probauit varijs adis a Voetio

& Dematio

quorum prcipua pars ipforum iudicum


a.

authoritate

Voir ci-avant,

i.

IV. p. 199.

CDLXXVJl.
in

4 Mai 1647.
ell,

u
vt

Bon fidei facro-'

typis excripia
ille

adeo

iam dufollicite

bitare

non debeam, quin


ifla

idem qui tam

falfa teflimonia qiu^fiuii, quibiis

me eonaretur

euer-

tere,
5

publica

Difputationum ae Tiiefium

in qui-

quam Pelagianus & blafphcmus dieor, auidillime fit arrepturus, nifi mature ipla refutem. Non dubitandum etiam quin, vt illorum teftimoniorum
bus
Tplus

authoritatem augeat,

10

didurus lit, illum. qui primarium Academiae


tem, qui

eum multis amplificationibus me blalphemum iudieauit, ei'e


veftrcX

Theologum

alium au-

me

plus

qum Pelagianum

voeauit, effe Re-

gentem
fuile

veftri Collegij

Theologici, atque etiam

vnum

ex delegatis ad verfionem Bibliorum; dicatque


valde lideliter
vel

i5

neminem debere dubitare, quin rite verba mea lit interpretatus,

&

pe-

putare illum elle

maledicum, cuius curae eommilla efl omnis iuuentus, qu3e a vobis in eam fpem educatur vt coneionatores
fiant, 0^

non modo

eruditione,

led etiam prcecipue

charitate, integritate, alijfque


20

virtutibus fuis hafce

Prouincias informent.
Intrim fcripta
tur,

mea

in

hominum manibus

verfan-

25

quamuis tacerem, quamuis opprimerer, sequitas eaufai me omni tempore in multis partibus orbis terrarum cognofcetur quae vtrum in laudem Academiiie veftrse eeffura fint, veftrum eft seflimare. Sed enixiffime vos rogo, & quanto poffum
ex
ijs folis,
;

&

eum affedu

obtellor, vt,
veftris.

dum

illi

confulitis,

mihi

etiam a duobus

Rgente Collegij

&

ProfelTore

Theologi primario, curetis

ita fatisfieri, vt
le

deinceps
et

a. Opuscule de MAni:sirs (Desmarijtsi sur Schoock Groningue.

procs de Descartes

de

Correspondance.

vereri

non debeam, ne illorum malediclis

in praeiu-

dicium contra

me

inimici mei vti poffint. Id agentes

fummo beneficio

afficietis,

Nobiliffimi

&

Ampliffimi Domini,

Veflri-

obferuantiffimum
DESCARTES.

Egmundae, 4 Mai] 1647.


Cette longue requte de Descanes, que nous publions ici pour la premire fois, tait connue par un rsum de Heereboord, dans une Epitrc aux Curateurs de l'Universit de Leyde, date du 12 fvrier 164S, et publie aussitt. La mme Epitre se retrouve en tte des Meletemata pliilosophica de ce professeur, en i65o d'abord. Nous donnerons le passage
d'aprs

la

dernire dition, i665,


ipsi, Nobiliss. et

p.

17. dj cite

au

t.

IV, p. 78-79

Nostis

Ampliss.

Domin.,quam

srie vobis pritteriio

i>

anno per litteras conquestus sit D. Des Cartes de impacto sibi lemere Pelagianismo a Coll. Theol. Rgente D. .lacobo Revio. in Disp. 23. sola est voluntas Anal. Theol. th. i3. ex verbis Med. meta. 4. p. 5 5
:

sive arbitra libertas,

quam tantam
et

in vie experjor.

ut mtllius majoris

i>

ideam apprehenditm,
inscitiae est,
:

maie

citatis et
>

maie

explicatis.

quorum alterum

r>

"

alierum pertidi. Nostis quam idem iisdem litteris querelam instituerit de imP. 17 putat sibi a primario nunc professore Theologo, D. Jacobo Triglandio, Intermim Spiritus Blasphemici, in coroU. 7. ad 6. Aprilis defenso Sancti testimonium de certitudine salutis ad tempus negare 'ub quoClinique prtextu non licet. multo minus ipsum Spiritum Sanctiim [seii ipsum Deitm. ut maie Cartesius), pro impostore ac dcceptnre habere seu jmgere, quod plane blasphemum. Non referam, quam tideliter et Respondentem, et Rev. D. Prsidem Collegam monuerim. ut, si paci et honori suo consultum vellet. ab illo corollario et crimine personali de:

fensitando abstineret, qui se

majorem coroUarii

posuisse,

eiim

esse
ut

blaspliemum. qui

Deum

pro deceptorc habet non autem minorem,

maie Cartesius, ac Meditationes ejus nunquam se tum legisse professus ncc dicam, quoest, et indicari a me petiit Rcspondenti. ut deleretur modo sententiam mutaverit ac disputaverit, ac turbx ingentes sint
:

exortiV.

D autre part, Revius ne laissa point passer sans protestation cette attaque de Heereboord. lorsque TEprtre de celui-ci, suppri"ie en 1648 par ordre des Curateurs, reparut en iti5o. Il publia cette mme anne un petit in-12.

CDLXXVII.

4 Mai

1647.

ij

de 326 pages, intitul Statera Philosophie Cartesian-e, ^j/a Principiorum ejus falsitas et dogmatum impuritas expenditur ac castigatur, et ad viruientam Epistolam, prfixam selectarum Disputationum Adriani Hee-

Auctore Jacobo Revio SS. Theol. Ordd. Hollandi ac Westfrisi Prfeclo. (Lugduni Batavorum, ex officina Petri Leffen.) Sans date, mais l'Eptre ddicatoire Jacobus Triglandius, alors recteur, est date du 27 septembre i65o [V Kal. Oc/o.). Voici le passage, p. 215-217
reboortii voliimini primo, respondetur.

Doct. et Collegii

Theol.

III.

><

i>

>.

I)

Pro me ut respondeam ratio exigit, quem insectatur (Heereboorhac contumeliosissima apud AA. DD. Curatores accusatione Nostis ipsi. alteriimperfidi''. Immane crimen, et cujus unius causa operae pretium fuit hanc Epistolam examinari. Excutiamus ergo singula. Nosse ait Nobb. et AA. DD. Curatores quid Des Cartes de me per litteras conquestus sit. Quidni hoc nossent, cum Epistola ad eos fuerit misa? Nec soli illi hoc noverunt, sed novit adversarius, norunt omnes Cartesiani, quorum manus et oculos illa Epistola, etiam in Belgicum, ut audio, sermonem versa diu lassavit. Multis ergo illa innotuit; at mihi, cujus maxime intererat, non innotuit, nec in hune quidem diem. Intrim non stetit per inimicos hosce homines, quominus extrema in

...

tius)

me,

illius

Verum

liberavit

nunquam mihi, ut dixi, visae Epistolae ratione statuerentur. me hactenus Deus laqueo hoc aucupantis, et peste


"

hac in caligine pervadente. Beat autem nos- Heereboortius, dum illius Epistolae nobis apperire dignatur. Id autem erat querimonia super Disputatione quadam adversus Cartesium habita. Si hc vestigia adversarii premerc in animo haberem, facili ngocie elaherer. Is enim,cum in Disputationibus sibi omnia licere velit,et nihil tam falsum

argumentum

>'

>'

I)

non sumat defendendum, ea tantum ratione, quod id ipsum et mihi hic subvenire quum esset. Si enim illi licet exercitii causa, falsum dicere de Deo, cur non et mihi de Cartesio? Verum absit, ut quam in illo culpam non fcro, eam in me admittam. Crimen ergo ipsum consideremus Pelagianismi, inquit, Cartesium insimulavi, et in loco qiio id probarem bis erravi. Novum vero crimen, et ante hune diem inauditum, hominem Jesuitam Pelagianum appellare! Quis tam illius sectae fautor inepte est, ut hoc fateatur? Consideremus vero locum in que injuriam eum me passum quiritatur; quod peccatum profecto et candide fatebor, et supplex deprecabor, nisi in eo ipso loco eum omnem Pelagianismum exuperasse demonssit

quod

in

illis

faciat exercitii causa, id

travero.

Suit une longue discussion de polmique, et de polmique posthume, o Revius s'vertue prouver, grand renfort de textes, que l'accusation contre Descartes n'est que trop bien fonde, p. 217-231.
a.

Revius reproduit tout

le

premier alina de Heereboord,

p.

12

ci-

avant

14

CORFiESHONDANCE.
relaiil'

Revius rpond ensuite au second alina de Heereboord,


cusation de blasphme contre Descartes (ci-avant,
p.

l'ac-

i2j

... Pergit Heereboortius

Nostis quant idem,

ingentes xint exortce.

Hc

Heereboortius.
I.

nobis indicat, quae

Iterum nos beat, quod alieram Partem Epistolas criniinos nec ipsa unquam ad manus Clar.Triglandii pervenit, unde nihil miri si, quod poterat, se super eo negotio adversus CarieII bi

sium non defenderit.


a
2.

Rem

falsissimam hic supponit,

nempe

contineri illo coroUario

)'


I)

I)

))

1)

crimen personale, quum de solo dogmate dicatur, quod plan blasphemum, de persona autem nihil aliud, quam, ut maie Cartesius, in quo nulla criminalis accusatio est. Si hanc ex illa sequi arbitretur, imperit judicat. Audiat quod non ita pridem circa aliud argumentum monui De dogmate quod asserui (addo nunc et quod hic asseruit Triglandius), licet forte duriuscula phrasi, in Personalkm inivrum non dbet mtitari. Qui inter pontificios Thomcv Aquinati, quem pro Sancto colunt, dogmatafalsa. atque etiam hretica attribuunt, nolunt tamen id in contumeliam tanti, ut ipsis quidem videlur, divi redundare. Vide tractatum Thfiologorum Parisiensium, contra errores Johann, de Montesono, subnexum Magistro sententiarum. Neque qui durius quid dicunt de anabaptismo [quod omnes jam faciunt], injurii esse censentur in S. Cyprianum qui illum imprudenter asseruit. (V. ctera de usu capillitii p.. 5o, 5i.) Non ergo Triglandius hic crimen personale intendit Carte:

n
1)

sio,

eo quod ejus sententiam qualis rvera est proposuerit,

et

in audi-

Theologico ventilari permiserit. Sed Cartesius crimen personale intendit Triglandio, dum eum non argumentis contutat, sed querelam
torio

DD. Curatores. Quod monuerit Triglandium Heereboortius, ut defendendo ahstineret, id alium quemvis magis qum
de eo defert ad AA.

3.

corollario illo

illum decuisset.

Quum enim
Ttias-rpa

ipse sibi liberum velit esse quaelibet

Respondentium suorum

>i

se

publie tueri, qua fronte id ausus carpere in Triglandio? solum liberum arbitratur,reliquos autem serves? Tyrannis hc non libertas.
u

Num
esset,

1)

Triglandius professas fuerit, se hactenus Cartesiana non ideoque positione Respondentis sui abstinere statuerit, sed postea sententiam mutaverit, id aliquid ex vero habere potest. Ita enim
4.

Quod

legisse,

!>

surdis passibus grassabatur haec lues, ut Theologiae professores

omnes
et re

(nec hoc negarent,


intellecta,

si

viverent) ad
et

tempus

latuerit,

donec moniti,
et ei

periculum Academiae

viderunt omnes,

invenienda re-

et ipsum accidil Triglandio, unde eum disdisputationem illam ad duas, si recte memini, hebdomaas, prudentia proculdubio fuit; .eo enim tempore locis Cartesii ostensis et inspectis, verum esse id quod ei tribuebatur deprehendit. Et corollarium de quo agebatur, adversus omnes Cartesianos, et te quoque qui

mdia censuerunt. Id ergo

tulisse

1,6.^-64.

CDLXXVIII..
ut

lo Mai

1647.
ita

^'

.1

copias illorum attiictas instaurare nonnihil nitebaris,


solide ac nervose protrivit.

dexteie,

iia

omnes

et

magni

senis

proimitudinem

admirarentur, et vestram miserarentur ariditatem. Neque ullae in hac disputatione (quod videris persuasum vellej turbae sunt exort, sed

omnia summa cum


p.

tranquillitate et attentione peracta fuermit.

[Sta-

tera Philosophi Cartesian, etc., Auctore Jacobo Revio,

Lugduni Bata-

Yorum,

234-237.)

CDLXXVIII.

Descartes
[Egmond,

a
10

Elisabeth.
mai 1647.]
1,

Texte de Clerselier, tome

lettre lo, p. 63-66.

A Madame

la

date est donne

Elizabeth, Princesse Palatine, etc. >^, sans date. Mais par la rponse d'Elisabeth, lettre CDLXXXVII
ici

ci-aprs. Descartes

Il

avril,

t.

rpond IV, p. 628.

la lettre

CDLXXIII

ci-avant, du

pourray trouuer des occalions qui me conuieront demeurer en France, lors que i'y feray, il n'y en aura toutesfois aucune qui ait la force de m'empefcher que ie ne reuienne auant l'hyuer, pouru
ie
|

Encore que

que que
fait

demeurent, puis que la lettre i'ay eu l'honneur de receuoir de vollre Alteffe me efperer que vous retournerez la Haye vers la fin
la vie la fant
ie

&

me

de Telle ^ Mais
fon qui
10

puis dire que

c'eft la

principale rai-

me
;

fait

prfrer la demeure de ce pais celle

pour le repos que i'y eftois cy-deuant venu chercher, ie preuoy que d'orefnauant ie ne l'y pourray auoir fi entier que ie defirerois, caufe que,
des autres
car,
a.

Voir

t.

IV, p. 629,

1.

8.

i6

Correspondance.
ie

1,64.

n'ayant pas encore tir toute la fatisfadion que

deie

uois auoir des iniures que i'ay receus Vtrech,

voy qu'elles en attirent d'autres, & qu'il y a vne troupe de Thologiens, gens d'cole, qui femblent auoir fait vne ligue enfemble pour tafcher m'oprimer par calomnies en forte que, pendant qu'ils machinent tout ce qu'ils peuuent pour tafcher de me nuire, fi ie ne
;

veillois auffi

pour

me

dfendre,

il

leur feroit ayf de

me

faire

quelques affronts.
10

La preuue de cecy eft que, depuis trois ou quatre mois, vn certain Rgent du Collge des Thologiens de Leyde,

nomm

Reuius, a

fait

difputer quatre dile

uerfes Thefes contre moy, pour peruertir

fens de

mes Mditations,

&

faire croire

que

i'y

ay mis des
:

chofes fort abfurdes,

&

contraires la gloire de Dieu


qu'il

comme,
que
ie

qu'il faut

douter

ait

vn Dieu

& mefme,

veux qu'on nie abfolument pour quelque temps qu'il y en ait vn, & chofes femblables^ Mais, pource que cet homme n'eft pas habile, & que mefme la plufpart de fes coliers fe mocquoient de fes mdifances,
les

20

Leyde ne daignoient pas feulement m'auertir de ce qu'il faifoit, iufques ce que d'autres Thefes ont auffi efl faites par Triglandius'', leur premier profelfeur en Thologie, o il a mis ces mots i*i*"|*''- Sur quoy mes amis ont iug, mefme ceux qui font auffi Thologiens, que l'intention de ces
amis que
i'ay

25

gens-l, en m'accufant d'vn grand crime


Voir ci-avant,
Eiini esse

comme

eft

a.

p. ?.

b. Tkigl.
c.

[Clers.).

blasphemum, qui Deiim pro deceptorejiabet, ut maie Car1. i!


:

tesius. (Voir ci-avant, p. 6,

cf. p.

5,

1.

1-14.)

I.64-C5.

CDLXXVIII.

10 Mai 1647.

^7

blalpheme, neftoit pas moindre que de talcher faire condamner mes opinions comme tres-pernile

quelque Synode o ils feroient les plus forts, & enfuite, de talcher auffi me faire faire des affronts par les Magirtrats, qui croyent en eux & que, pour obuier cela, il efloit befoin que
cieules, premirement, par
;

ie

m opofalfe

leurs delfeins

ce qui

eft

caufe que,

depuis huit iours, iay crit vne longue lettre aux Curateurs de r Acadmie de
10

Leyde% pour demander

iufle

tice contre les

calomnies de ces deux Thologiens,


;

ne fay point encore la rponfe que i'en auray mais, flon que ie connois l'humeur des perlonnes de ce
pais,

& combien

ils

reuerent,

non pas

la probit &. la

vertu, mais la barbe, la voix


i5

&

le fourcil

des Theolo-

giens, en forte que ceux qui font les plus elfrontez, &.

qui fauent crier le plus haut, ont icy le plus de pou

uoir

(comme ordinairement en tous


encore
qu'ils

les tats

popu-

laires),

ayent

le

moins de
le

raifon, ie n'en

attens que quelques emplaftres, qui, n'oflant point la


20

caufe du mal, ne feruiront qu'


plus importun; au lieu que, de
eftre oblig

rendre plus long

&

mon

cofl, ie penfe

de faire

mon
;

mieux, pour
ie

tirer

vne entire
occafion

fatisfaclion de ces iniures,

& auli, par mefme


qu'il fera trs

de celles d'Vtrecht
25

l^

en cas que

ne puilfe obtenir

iurtice,

(comme

ie

preuov

mal-ayf que

ie l'obtienne),

de

me

retirer tout fait de ces Pro-

uinces. Mais, pource que toutes chofes le font icy


fort lentement, ie m'alfure qu'il fe palTera plus d'vn

an,
3o

auantque cela
Lettre prcdente, p.

arriue.
la

le
a.

ne prendrois pas
i.

libert d'entretenir voflre


3

CORRESCONDANCE.

\'

ib

COREESPONDANCE.
fi

I,

r-6f..

Alteffe de ces petites chofes,


fait

la

faneur qu'elle

me

de vouloir

lire les liures

de Monfieur Hoguelande

&

de Regius% caule de ce qu'ils ont mis qui

me
tou5

regarde, ne

me

faifoit croire

que vous n'aurez pas


ce qui

des-agreable de fauoir de
che; outre que robeiTance

mov-mefme

me
ie

&

le refpect,

que

vous

dois, m'oblige vous rendre conte de


le
tefl'e

mes adions.
elle

loue Dieu de ce que ce Dodeur, qui voftre Ala preft


le liure

de mes Principes"", a

longlo

temps fans vous retourner voir, puis que c'eft vne marque qu'il n'y a point du tout de malades la cour
de

Madame

l'Eledrice^

&

il

femble qu'on a vn degr


elle efl

de fant plus parfait, quand

gnrale au lieu

o Ton demeure, que lors qu'on eft enuironn de malades. Ce mdecin aura eu d'autant plus de loifir de
lire le liure qu'il a

i5

pl voftre Alteire de luy preiler,

&
la

vous en aura pu mieux dire depuis fon iugement.

Pendant que

i'cris cecy, ie reois

des lettres de

Hve

^^

de Leyde^', qui m'aprennent que l'aiemefl

ble des

Curateurs a

diffre

en forte qu'on

20

ne leur a point encore donn mes lettres;


qu'on
dit
fait

&

ie

voy

d'vne broillerie vne grande affaire.

On

que

les

Thologiens en veulent

eftre iuges, c'eft

dire

me

mettre icy en vne inquifition plus feuere

que ne
faire
a.

fut iamais celle d'Efpagne,

& me rendre

l'aduer-

25

de leur Religion. Sur quoy on voudroit que i'em-

Voir ci-avant, t. IV, p. 63o, 1. 5 et 1. i5. Weiss. Voir t. IV. p. 63o, 1. 18-20. c. L'lectrice douairire de Brandebourg. Voir /., p. 620, note a. d. Lettres perdues. Celles de La Haye venaient sans doute de Huygens, ou de \\'ilhem, ou de Brasset; celles de Leyde, de Heereboord ou de
b.

Hooghelande.

I.

6d.

CDLXXIX.
le

le

Il

Mai 1647.

ic)

ployale
c^

crdit de Monieur rAmballadeiir de France.

l'autont de Monfieur

Prince d'Orange, non pas

pour obtenir iuftice. mais pour intercder ^^ empelcher que mes ennemis ne paffent outre. le crov pourtant que ie ne luiuray point cet auis-' ie demanderav feulement iuftice & fi ie ne la puis obtenir, il me femble que le meilleur fera que ie me prpare tout doucement la retraite. Mais, quov que ie penfe ou que ie fale, e<: en quelque lieu du monde que iaille.
: ;

10

il

n'y aura iamais rien qui

me

foit

plus cher que d'obei'r

vos

commandemens,
ie fuis, ^^c.

c^-

de tmoigner auec combien

de zle

CDLXXIX.

Chanut
j

Descartes.
1 1

Stockholm,
[A. Baillf.t
.

mai

i(>47.

L.j

T7c'

de Monsieur Des-Cjrtes.

t.

H,

p.

3i-3i3.

Rponse

t.

la

Dissertation
p.

envoye

le

i^''

fvrier

n^j
la

,'lettre

CDLXVIIl,

IV,

600).

Descartes y rpondra par

lettre

du

6 juin ci-aprs.

Elle fut achei'e


,

[cette

Dissertation sur /'Amour,

164-

et

envoye incontinent

M.

le i de Fvrier Chanut, qui prit du tems l'cart

de Js affaires

four

s'

al tacher

fans interruption
11

cette lechire.

En

marge

Lettr.

.MS. de

Chanut du

May

164-.'^. Il avoit l'cjprit

le Mdecin de la Reine Ryer, Franois de nation, homme de fauoir & de probit, vint luv rendre vif te. Il ne put pas lur cacher le plaifir qu'il

plein des notions qu'il en avoit reues, lorfque

de Sude.

M. du

refenloit.de fa Icclure, nj-fe dfendre de


a.

liij-

faire part de fa ive, en


p. 24, lettre

Descanes
::

le

suivit pourtant.

Voir ci-aprs,

CDIAXXI.

du

mai. Scrvicn.

20
luj"

Correspondance.
communiquant
cette leure.

M. du Ryer
il

ne put nanmoins obte-

nir la copie de la Dijfertation ; mais


nire fi avantageufe, quelle obligea
Il

en parla la Reine d'une

ma-

M.

Clianut de la lur faire voir.

ne fut point fch que la Princejfe eut cette curioftt, dans l'efprance que la leure de cette feule pice lur ferait juger que tout ce

qu'il luj- aroit dit


Il

de

M.

Defcartes

ioit

encore au deffous de la vrit.

ne fut pas tromp. La Reine demeura fi fatisfaite de la leclure qu'il luy en fit dans un tms libre & defoccup d'affaires, qu'elle ne

pouvoit enfuite fe laffer de donner des louanges V Auteur de cet crit, & de s'enqurir de toutes les particularit^ de fa perfonne de

fa

Aprs que AI. Chanut luy et dclar ce qu'il en favoit, & pendant quelques ntomens, ce qu'elle avoit rLettr. MS. de Chanut ut supr.j pondre, elle dit >n marge
vie.

qu'elle eut pcnf,

Monjieur Defcartes, autant que je


crit

le

puis voir par cet


efl le

& par

la

peinture que vous


les

en faites,

plus

heureux de tous

hommes;

&

fa condition

nie

femble

digne d'envie. Vous

me

fere\^ plaifir de Vaffurer de la luy.

grande eflime que je fais de

L'attenliou que la Reine apporta la leclure de cet crit ft qu'elle

arrta fouvent

M. Chanut, pour

confirmer par fon raifonnement

&

fes rjl.xions ce qu'elle entendoit lire, et cet habile leeur ne fut pas moins tonn de la facilit qu'elle avoit pntrer dans les fentimens

de

M.

Defcartes, qu'il avoit t furpris de leur profondeur la pre-

mire leclure qu'il en avoit faite en particulier. La Reine apporta une forte application la premire quejlion, oii M. Defcartes expliquoit en gnral la nature de /'Amour. Mais elle ne voulut pas s'attacher en examiner la docli-ine,

parce que, difoit-elle, n'ayant pas rejfenti


elle ne

cette paj/ion,

pouvoit pas bien juger d'une peinture dont elle ne

connoiffoit point l'original.


fe pouvait faire qu'elle ne connt point l'Amour comme une pajjion; mais rien ne devait l'empcher d'examiner ce que M. Defcartes difoit de /'Amour intelleduel, qui regarde un bien pur
Il

fpar des chofes fenfibles, parce qu'elle pouvoit au moins fentir en elle l'Amour de la vertu. La Reine donna fon confenlement tout, hormis un mot, qui faifoit voir en pajjanl que M. Defcartes n'toit

CDLXXIX.

II

Mai 1647.
le

21
ibit fini.

pas de l'opinion de ceux qui veulent que

Monde

Elle

tmoigna douter qu'on put admettre l'hypothfe du Monde infini fans blefferla Religion chrtienne. Elle en dit fuccintement fes raij'ons
faire Jcavoir M. Defcartes par une lettre date du XI May 1647, ajoutant que la Reine aurait irs-agrable l'claircijjment qu'il donnerait fa penfee pour lever fesfcrupules. Il Joignit la difficult de la Reine une autre quef ion qu'il prapofa M. Defcartes de fan propre mouvement, & dont il lur

M. Chanut,

qui ne

manqua point de

les

demandait lafolution en mme tms.

La

quejlion toit de favoir clairement quelle eji cette

impuljon fecrte qui nous porte dans l'amiti d'une per-

fonne plutt que d'une autre, avant


notre

mme que

d'en con-

le

mrite ?
toit

Et parce que M. Chanut


encore

accoutum rduire
il

toutes fes conil

noiffances la conduite de fa vie

pour en devenir meilleur,

de-

manda
5

M.

Defcartes,

comme
le

aurait fait fan directeur,

fi un

homme
'ont

de bien, dans

choix de fes amiti^, peut

fuivre les

mouvemens

cache-^ de fon

cur
et s'il

&
ne

de/on

efprit,

qui n

aucune rai/on apparente ;

une injufiice

commet point de difiribuer fes inclinations par une autre

rgie que celle du mrite.


exerc autrefois, en ce que, fparant l'amiti d'avec deux chofes que l'on confond fouvent avec elle, dont l'une efl l'e/iime de la vertu, l'autre eft cet change, d'ofjces mutuels
Celte queflion l'avoit dj

entre

les

honntes gens, qui

n'efl

en

effet

qu'un commerce de bienfaits,,

cette amiti refe

un ciment qui affemble tous les hommes en un feul corps, & qui doit tre d'gale force entre toutes les parties. Autrement il efl impoflible qu'il ne furvienne de la
liaifon
divifion, contre l'quit naturelle,

comme une Jiniple

&

&

que, nous attachant trop forte-

ment quelques perfonnes, nous ne forons infenftblementfpare\ des autres. 3/. Chanut ne croyait pas qu'on put refufer le nom de J'age celur qui, mettant pour fondement en fon cur un amour gal pour
tous les
ferens,
offices.

hommes,/

&
El

celle obligation

ajoteroit feulement la diflinion des mrites difde reconnoijfance dans le trafic des bons
<S-

quoj- qu'alors l'eflime de la vertu

la rtribution

des

bien-faits fiffent qu'en apparence cefageparoitroii en aimer l'un plus

22

Correspondance.

que l'autre, parce que ces trois affeions fe mlent trs-facilement & femblent ne produire qu'un feul mouvement : il ferait vray nanmoins
qu'il

n'auroit

pour

lors

qu'une amiti trs-gale.

(Baillet,

II,

3io-3i2.)

...
la
I
I

Il fallut pareillement expliquer Reine avait allgu [en marge Lettr.


:

le

fentiment de l'Eglife que


Delc.

MS. de Chanut

du

May
le

-dire

164.-^], favair, que l'homme tant la fn de la cration,^ c'e/plus parfait des ouvrages, & pour lequel tous tes autres ont

comme il parait manifejlement par l'alliance de Dieu avec l'Homme dans l'incarnation du Verbe, & par tant de miracles opre\ pour marquer que la nature humaine ejl la mattrejfe de toutes les autres qui compofent ce grand corps que nous voyons, ilfemble que, fi nous canceuons le monde dans' cette vajle tendue que luy donne le
tfaits,
il efl difficile que l'homme fe conferue dans un rang honorable, ne fe confidranl plus que dans un petit recoin avec toute fi

terme d'indfni,

la terre qu'il habite.

(Baillet, II, 3i3.)

CDLXXX.
Descartes aux Cprateurs de
Egmond, mai
l

Universit de Levde.

1647.

Copie MS., Leyde, Archives de l'Unifersilc.

Cette

nouvelle requte (Resoluticn van de


n" 4, nov.

Burgermeesteren,
recto) fait suite
lettre

1646

nov.

immdiatement
1

la

H H" Curateurcu en i6S3,p. xxix verso et p. .y.y.v longue pitre du 4 mai 164^,
On
est

CDLXXVII, p.

ci-avant; mais elle n'est point date.

d'abord tent de la prendre pour un post-scriptum de cette pitre, avec laquelle elle aurait t envoye. iMais dans la lettre du 10 mai Elisabeth, Descartes exprime la crainte que son affaire ne soit dfre un tribunal ecclsiastique {p. 18, l. 23 ci-avant), et on peut croire que ce fut pour prvenir ce changement de Juridiction, et sachant
d'ailleurs que les Curateurs ne s'taient

pas encore prononcs,

qu'il

leur adressa cette nouvelle requte. Elle aurait donc te crite aprs
le

rendirent leur arri,


eut connaissance,

lu mai, sans doute avant le 20, qui est le jour oit les Curateurs et coup sur avant le 27, Jour oit Descartes en

comme

on

le

verra ci-aprs.

CDLXXX.
Nobiliffimi
Sinite,
^^

Mai 1647.

^)

Amplilimi Domini, vos rogem.

qulb.

vt hic adhiic exprellias

ne caufam hanc

meam

ad vllum veili'omm Theologo:

riim iiidicium remittatis


5

primo, quia ego, e Ipe hic

viuens qud fmi poflim libertate religionis, illorum


arbitrijs fubijci

non debeo deinde, quia nulliim vcl minimum verbum continetur in meis l'criptis, quod
;

ad controuerfias religionum fpedat

denique. quia
vll ali re

non de bhifphemi
10

vel

Pelagianifmo vel

ad dclrinam pertinente quaeftio efl, fed an non lint atroces &. plane inexcufabiles calumni?e prima, quod
:

vefter

primarius Theologife
ipfum,

Profellor

affirmet

me
con-

Deum
i5

pro impoftore ac deceptore habere.

cm

tra illud

nempe Deum
deceptorem.
exprclTe
;

eie

deceptorem, ac
fcripalius

etiam
tis

fingi polfe

in

omnibus meis
nIIus

ncgcm magis

quam

vnquam
1

fcriptor negauerit
gij

altra,

quod Regens veri CoUe5

Theologici tingat in fu Difp. ij Th.


in
^

me

fcrip-

20

nos liberi Meditationum mearum pagina nortri arbitrij ideam habere formaliter ac praecile maiorem qum fit imago Dei, cuius impia? ablurditaiis nullum vel minimum veftigium in pagina citat. nec
lilTe
y

in vlloalio

meorum

Icriptorum loco repcritur. Hiefuni

2^

omnis caul'a verlatur. bas rogo vos etiam atque etiam vi examinarc dipro tam grauibus iniurijs laiisticri curtis. gnemini.
tantm
qua;ll:iones facli. in his folis
Ov;

Nobiliffimi

^^

Ampliffimi Domini.
Veltri obferuantillimo

DESCARTES.

24

Correspondance.

CDLXXXI.
Descartes a Servien.
Egmond,
[A. Baili.et),

12

mai 147.
t.

La

Vie de

Monsieur Des-Cartes,

II. p.

3i8-3iO.

Baillet

iie

Descartes

, dit-il

donne point la date de en marge. Mais

cette lettre

Lettr.

lo

MS. de

la date se

trouve dans la lettre

suivante, de Brasset Descaries,

du i5 mai 164"]. Le jo mai.

Descartes avait bien crit la princesse Elisabeth qu'on lui conseillait

de s'adresser l'ambassadeur de France {p. ig, l. /), et il ajoutait qu'il ne pensait pas devoir suivre cet avis (/. 5). Mais, se ravisant presque aussitt, il rdigea la prsente requte. La Thuillerie, ambassadeur ordinaire, tait absent : revenu en

Hollandeau

tnois d'avril

1646 {il dbarqua Amsterdam le i S avril),

aprs une mission de deux ans dans les Etats du Nord, il avait obtenu un cong ^^n d'aot et tait retourn en France au commencement de septembre 1646. Le 2g dcembre, Servien tait parti de Munster avec une tnission spciale : empcher les Provinces-Unies,
allies

France, dfaire la paix sparment avec l'Espagne. demeura jusqu'en t; arriva La Haye le 8 janvier 164'; et revint Munster le 7 aot. La Thuillerie avait repris son poste
de
la

Il
il

le

au plus fort de ses ngociations avec les Etats Gnraux, envorant mmoires sur mmoires, et qu'il n'eut sans doute gure le temps de s'occuper de

II

juillet

164-/. Ajoutons qu'en

mai Servien

tait

Descartes. Les relations diplomatiques taient

asse:{

tendues, surtout
le

depuis

la

mort du prince d'Orange, Frdric-Henri,

14 mars

1647.

Deux Thologiens de
diuerfes thfes, o
ils

Leyde'* m'ayant calomni par

m'accufent d'auoir mis des

impitez
a.

&
et

des blafphmes dans mes crits, j'ay t


Tiiglandius. Voir
la lettre

Revins

CDLXXVII,

p.

ci-avant, et

Vdaircisseiiient.

CDLXXXl.
averty que, nonobllant

12

Mai 1647.

25

la fauiret

purile de leurs ac-

culations, je ne deuois pas les ngli^^er, parce que


leur delVein loit de te leruir de lautorit
theles,

de ces

pour me mettre rinquilition, 0<c me faire condamner comme blafphmateur par quelqu'un de leurs Synodes. Surquoy j"ay crit Meilleurs les Curateurs,

pour leur demander rparation des injures que jay reues par ces thies. Mais je prvois que cela ne
luffira
10

pas,

parce

qu'ils

n'entreprendront
s'ils

pas

de

condamner deux Rgens Thologiens,


d'ailleurs, qu'ils

n'y font

poulfez par quelque relVort plus puilTant. Jay peur,

ne renvoyent
c'ert

la

caufe leur Facult


n'tablilfent

de Thologie ^

dire qu'ils

pour

juges les perfonnes


i5

mme

dont

je

me plains.

vous fupplier d'intercder pour moy auprs de M. le Prince d'Orange ^\ ce qu'il luy plaife, comme chef de l'Univerlit de Levde^ auffi-bien que des armes de ce Pais, d'ordonner que
C'efl ce qui m'oblige

20

du empchent que leurs Thologiens n'entreprennent de fe rendre mes juges l'avenir Car je
palf, L^

Meif. les Curateurs

me

falTent avoir la fatisfaclion

n'approuveront pas qu'aprs tant de fang que les Franois ont rpandu pour les aider
fuis alfur qu'ils

chalfer d'icy llnquifition d'Efpagne,


25

a aufli port autrefois les


a.

un Franois, qui armes pour la mme caufe,


3.

Voir

lettre

CDLXXX,

p. 23,

1.

ci-avant.

b.
le

Le prince Guillaume, successeur de son pre, Frdric-Henri, mort 14 mars 1647.


Le prince d'Orange nommait
liste

le recteur de l'Universit de Levde, de trois candidats prsents par les professeurs. Cette nomination se faisait, chaque anne, dans les premiers jours de fvrier, du

c.

sur une

au

8.

Correspondance. V.

2
luit

Correspondance.

aujourdhuv

fournis llnquifition des Minires

de Hollande.

Jaurois droit de demander d'autres juges queux,

quand mme
ils

j'aurois quelque tort d ailleurs


auffi avoir- droit
:

mais
5

pourroient

de dire qu'ils ne con-

damnent que mes opinions


je prtens qu'ils n'ont

au lieu que, maintenant,

aucun droit d'examiner ce que j'ay crit, dans leurs Affembles Ecclfiaftiques. c efl; adir, dans les Facultez de Thologie, les Confiftoires,
les Clal'es

&

les

Synodes.

Ma

raifon efl qu'on ne peut

lo

trouver, dans tous

mes

crits,

aucune chofe qui toucl

che

les

controvcrfes de Religion qui font entre eux

nous. Et pour ce qui regarde la Religion Chrtienne


en gnral,

comme

efl l'exiftence

de Dieu, dont j'av


1

nous doivent en ce pais, puifque le Rov leur en donne une femblable en France, les oblige en lailTer le jugement aux Suprieurs de ntre Eglifc. Celuv de mes livres auquel ils s'attaquent efl adrelf Mell. les Docteurs de la Facult de Thologie de Paris, cl il a t plus d'un an manufcrit entre leurs mains pour tre examin auant que je lave fait imprimer. De forte qu'il ne peut tre fouponn de contenir aucune chofe contre la Religion Chrtienne en gnral, nv contre les murs il. par
trait, la libert qu'ils
',
:

20

confquent,

il

ne doit pas, fous ce prtexte, tre fou-

2^

mis au jugement des Thologiens de ce pais.


Baillct. ce tcM'."

donne, ajoute

le

renseii<ncmcnt qui suit

.M.

fit

Descartes, embarrass des prparatifs de son voyai^e de France. prsenter cette leure par un de ses anciens amis, qui, bien que Holla

land'iis de nation, et de
a.

Peligion reforme, ne laissoit pas d'tre se-

Meditaliones de prima Philosophia.

CDLXXXII.

.1

i^

Mai 1647.
qui outre
cela
ioit

27
savant

crctaire

de

l'anibassadeiir de
lettres,
lik're

P'rance, et

homme
d"un

de

ayant

t'ait

prsent M. Descartes depuis deux jours


n

}-tit

lettre ti

MS.

de sa composition intitule Euphrasia. de Desc] (Baillet, II, 319-320.)

[En mar^e

Les indications de Baillet dans ce passage sont impossibles


:

concilier.

Le petit livre indiqu est un pome de Constantin Huygens Eukrasia. Ooghen- troost, aen Parthenine, bejaerde maeghd : over de verdiiysteriiigli vait haer een ooghe (Tt Leyden, ter druckerije van de Elseviers. Anno 1647, in-8.); et il ne serait pas tonnant que Descartes et fait remettre Servien sa requte par son ami Huygens. Mais Huvgens n'tait pas secrtaire de l'ambassadeur de France Cette dsignation con<i

>-.

mais Brasset n'tait ni hollandois de nation . ni de la religion rforme , ni l'auteur de VEufrasia. Huygens, en revanche, tait secrtaire du prince d'Orange, de Guillaume aussi bien que do Frdric-Henri, et nous verrons, dans la lettre suivante, que Descanes lui crivit en etl'et. Cette mmo lettre nous donnera le nom du se;

viendrait Brasset

crtaire

dont a voulu parler Baillet

Heilersicg.

CDLXXXII,
Brasset
a
DE.st:AF<Tr:s.

jLa Haxej, i? mai 147.

MiMTE,

Bibl.

Niit.,

fr.

17899, p. :ij.

Eu

tte

de l'autographe

A M. Des

Cartes, du rS

May

164-.

Monjieur,

Comme

i'allois ce

matin informer

M. Van Bergh de

pour faire ioiier ce que vous appel? le grand rejfort, il m'a donn celle qu'il vous a pieu m'efcrire le 12^, & mi^ en mes mains ce qui ejloit pour M. le Comte de Seruien^ & M. de Zullechem''. L'vn'& l'autre
ce qui s'eji pajf,
a.

Lettre perdue. Lettre prcdente, p. 24 Lettre perdue.

b.
c.

28
aura
deiiiain ce

Correspondance.
qui luy appartient, afin qu'ils recon-

noijfent, l'vn le recours

que vous

aue:^ en

fa proteion,

l'autre la confiance
refie,

Vaffaire

efl

que vous prene-^ en fon amiti. Du en tel eflat, par Venir emife de M. EylS.

lerfieg^,
ie

qui a fort a propos rfr a


ie

A. tout

ce

que

veux efperer qu'elle fe paffera a voflre contentement. Il ne fault pas laiffer de l'appuyer toufiours. C'efl pourquoy i'eflime a propos de
luy auois reprefent, que

fuiure voflre
lerfeg'^,

lettre.
le

Mais

ie

vous en demande vne a

M. Eyoffice
\o

pour

remercier du prompt

&

fauorable

qu'il vous a rendu. Car, oultre le refpel de

M.

le

Comte
il

de Seruien, au nom de qui

il

a parl a fon

Alt[efJ'e),

Va

accompagn d'vne fort franche difpofition a vousferuir, flon Vefime qu'il a pour voflre perfonne & pour voflre
mrite. le ne viendray point au dtail de ce quis'eft paff,
i5

en ayant entretenu

&

Van Bergh qui vous en dira le tout,, vous confirmeray feulement que ie fuis plus qu'homme
...
retrouve ailleurs, dans

du monde
a.

Nom

propre peu

lisible.

Mais on

le

les

mi-

nutes de Brasset, crit plus lisiblement, /r. lygoo, ff. 4gi, 499, ^99' 61 5, 6u5, 64g : Eylersiq, Heilersieg, Heillersieg, Heilesieq, etc. On
voit, /.

6i5

verso,

que

c'tait

un proche voisin de Brasset La Haye,

et ailleurs,/.

4g i

verso, que Brasset lui confiait, pour tre rptes au

prince d'Orange, des choses qu'il ne disait pas


//.

mme

Wilhem.

Enfin,
:

ijgoi, f. 5j5 verso, Brasset lui donne ses titres en tte d'une lettre A M. Heyllersieg (ou Heyllersicq), Conseiller et Secrtaire de son Altesse. Dans la 2' dit. des Momenta desultoria de Huygens, i653, p. 41 des Rescripta, etc. (non pagin), on trouve le mme nom ainsi imSi c'est lui que Baillet a voulu dsigner, prim loh. Heilersieg.

II,
il

?i

ig-?'2o, [voir claircissement de la lettre prcdente, p. 26-27 ci-avant),

n'tait pas,

n'est

en tout cas, secrtaire de l'ambassadeur de France, et ce pas auprs de cet ambassadeur, mais auprs du prince d'Orange

qu'il intervint.

Il,

,4S.

CDLXXXIII.

20 Mai 1647.

29

CDLXXXIII.
Les Curateurs de l'Universit de Leyde a Descartes.
Leyde, 20 mai 1647.
Copie MS., Leyde, Archives de l'Universit.

Cette copie se trouve p. xxxii verso

et

p. xxxiii recto du Registre

dj cit [p. I, prolgom'ene),

Resolutien, etc.

Le

texte a t imt.

prim daus
p. gj-gS,
lettre
et

ldition latine des Lettres de Descartes,

II, epist.
t.

ig,
II,

Clerselier en avait donn une traduction franaise,


la

p. I,

ig,p. 148. C'est du 4 mai 164-.

rponse la lettre CDLXXVII ci-avant, Variantes de l'dition latine.

Nobilijfime DoiJ/meque Vir,

Simul ac

lieras,

qiias

ad

no.'i,

quarto

huius menfis

Egmondce
Relorem'',
5

dederas,

accepimus,

Magnificiim Academi

&

Facultatis Theologic ac Philofophic Pro-

fejjores^ vt

&

Collegij Theologici Rcores", nobis Ji-

timus, eofque

omnes

&

Jingulos tui vel opinionis tu in

fuis leclionibus, difputationibus, aut alijs id genus exefcitijs

Academicis

in

pojlerum mentionem vel minimam faijs

cere ferio vetuimus ac monuimiis, altumque


10

e de re

Jilenlium impofuimus.

Qu

in re ciivi nos defideriuvi tuuvi

e.xpleuijfe intelliges, nulli

dubitamus quin voto quoque


:

nojro

abunde refponfurus fis

igitiir,

qu par

ef,

con-

4 ac &.
a.

5 vt

omis.

10 hoc ajout avant

tuum.
8
fvrier

Fridericus Spanhemius (Spanheim), recteur du

1647 au
et

8 fvrier 1648.
b.

Les professeurs de Thologie taient Trigland, Spanheim

Cons-

tantin l'Empereur; ceux de Philosophie,


c.

Heerehoord

et .A.dam Stuart.

Revius

cl

Heereboord.

jo

Correspondance.

ii,

ms.

tentione a te pelimus, ne ab opinione, quant a Profejjo-

ribus Acadmies
lijli,

&

Rgente Collegij inipugnatam retuvrgendue abjinere graueris, ob


nojirarum partium
te

vl tenus ventiland

ea

qu

nobis

&

vobis l'nde timernus incommoda, quibu.s


cjje

obuiam
mur.

ire e republic ac

arbitra-

Deum

denique rogamus vt
velit.

incolumem prjiare

fuo regere & Dabantur Lugduni Batauorum,


Spiritu

XIII Kalendas lunias CID 10 A Cura ter ibus Academi & Jis, ex eorumdem mandato,

C XL VII.
Confulibu.s Vrbis Leyden-

lOHANNES A WeVELICHOVEN.
Nobilijfimo DocliJJimoque

Viro

Domino

Carlcjio,

Mathematico cximio,

Egmundani.
Revius. dans son petit V\\TC,Stalera Philos. Cartes, qui est une rponse (voir p. i? ci-avani;, dunne tout au long le dcret rendu alors par les Curateurs

Heereboord

"

Pergit

c.vposita, et

Heereboonius Hc cnim nmnia Ampl. Consesstii vcstro siint ab En decrclum i3 Kal. lunias elapsi aiuti, ne Profes:

soribiis

postcriun Cartesii, vel

Tlieologis ac Philosophis et Collegii Theologici Regentibus in ejits opinionis, minima mentio fieret.

!)

.)

Hic noiinihil subsisramus, et Decretum AA. DD. Curatorum, prout eorum A'cta relatum est, ipsorum, non Heereboortii verbis, proponamus. Ita autem habei, Belgico versum H Excerptiim Dcret is Nobb. et Imnoratoriim DD. Curatorum Vniversitatis, et Coss. civit. Lej-d. sancitum in OrJinario eorundem conMai] CID 13 C XLVII. vcntu. habita in dicta civilate, Postquam dicti Regens et Subregens secesserant, habita deliberatione, placuit et decretum fuit vigore prsentium, cosdem Rgentent et Subre' gentem denuo esse introtnittcndos, iisque dicendm, prout etfactum est^ visum esse liuic Consessui, injungcndum Professoribus ac Regentibus,
in
:

XX

..

('

&

Thcologii ajout aprs Collegij.


uinis.

i2-i5

Nohilinimo.

Eomundam

CDLXXXIII
>
.)

his.

20 Mai 1647.
eodem nomiiie
et

31

ut abslineaiU dcinceps iiomiiie Cartesii

typographi opra inserendo


opinione vivd

thesibus siio prcesidio defendendis, neve

1
>

voce in disputationibiis suis utantur. sed de eosileaiit. Vtque Subregois,

juxta prcedanea dcrta ac insinuationes

n
.)

imposto uni Acadenii recept; quod si aliter se gesserit. hitjus Consessus fore adversus id ipsuin quod jus erit staluendi. Vtrumque porro Regentem monendum ut mutuam
ipsi factas, sese

contiiieat limitibus Philosoplii Aristotelic, in liac

1)

>

correspondentiam deinceps calant. Prterea decretum fuit vigore prsentium, dict Epistol Cartesii respondendum. ac responso inserenduin : Hune ca-tuiii, Rectorem, ac Professores Theologi et Philosophi hujus Vniversil^ttis, nec non Rgentes Coliegii ad se vocasse, monuisseque, atque etiam
aiiiicitiam et

Eodem

die

prospexisse, ne deinceps in Disputationibus, lectionibus, aliisque publicis


Actibtis,

aut Acadeinicis exercitiis (hoc ultimum, perspicuitatis giatia additum, reperi in articulo hoc, prout latine D. Steuano fuit traditus) nominis ejus aut Philosophi ullaf.at vient io nec pro nec contra etc.
etc., p.

(Statera Philos. Cartes,

237-239.)
:

Revius ajoute
u

les rflexions

suivantes

Hic primo obscrvet

Icctor,

non absolut prohibitum

fuisse, ne

Car-

11

aut ejus opinionis vel niinima mentio fieret (ut Heereboortius credi vult), sed limitatum id fuisse ad Disputationes, lectiones aliosque publitesii

cos actus
cellos

et

Academica

exercitia. 2"

Subregentem nominatim

intra can-

Philosophi Aristotelic.

et illo, et

praecedentibus aliquot decretis

ac insinuationibus, fuisse

inobedientiae.etcomminatione,

compulsum, non sine tacita exprobratione nisi imposterum pareret. (/ii/'i/., p. 239.)
la

Revius donne ensuite deux exemples de


jours de thses

faon dont Heereboord aurait


Il

obi, c'est--dire suivant lui dsobi, au dcret des Curateurs.

s'agit tou-

soutenir, les unes

le

1" juin, les autres

le

28 dcembre 1647.

CDLXXXIII

bis.

Wevelichoven a Descartes.
Leyde, 20 mai 1647.
Texte de
l'Jition latine,

tome

II,

epist. 20, p. c.S.

Clerselier ne donne qu'une traduction franaise,


p.

t.

II,

lettre

20,

14g. C'est la rponse une lettre perdue de Descartes, du 164'j [voir prolgomne p. i).

4 mai

p
Cm

Correspondance.

h, >49.

NobiliJJ. DocliJJiineque Vir,

edem opra, qu cauf tu mrita NobiliJJimis


Curatoribiis

Academi

amplijfimifque

Vrbis Leydenfis

me quoque fcripferis, nihil expeclatione tua indignum me faclurum putaui, fi literis publicis priuatas meas adiungerem. Hanc vero oficij inei
Confulibus expofuijli, ad
partent eo libentius expleui, qiio maiorem
tioni.s

te

cotnmenda-

me Jduciam
hac
ipfi

habere cognoui ; -non qiiod operam


vtilen

meam
(tibi

in re tibi vel tantilhim

fuijfe glorier,
'o

enim

&

quitati
ej,

Dominorum Curatorum & Con-

fuliim tribuendum

quod ex humanitate quoque mihi


commodis

debere

roluera.s),

fed quod fpem inde mihi fieri videam,

vbi nata
uieiidi.

fuerit occafio,

&

vtilitati

tu

infer-

Quo

fretus Deutii precor, vt te diutij/ime incolu-

mem

conferuet.

Lugduni quod

e/

in Batauis,

i3 Kal.

i5

I unias

Anni 164J
T.

N.

addiclifimu.s

lOHANNES A WeVELICHOVEN.

CDLXXXIV.
Descartes
a

Wilhem.
1647.
'4.

Egmond, 24 mai
Autographe. Londres,
Biiiiili

Musum. MS. Add. 21514, /

pUe en deux : la lettre est crite sur le du premier feuillet [20 lignes, sans l'en-tte), et sur le recto du second 1 3 ligues]. Un au-liet de cire rouge, avec les initiales R et C
ifne feuille, petit format,

recto

'

entrelaces.

CDLXXXIV.
Monfieur,
le

24 Mai 1647.

jj

penfe vous auoir cy deuant parl des calomnies

10

du deffein que i'auois d'en demander iuftice, a caufe que i'eftois auerti qu'elles tiroient a plus de confequence; mais ie ne penfe point vous auoir dit que fes deux collgues, qui compofent aueqluy toute la facult theologique de Leyde, efloient fes coadiuteurs en cet affaire. Car ie ne I'auois pas encore ouy, lorfque i'eftois a la Haye, &. i'ay de la peine a le croyre, pource que ie les eftime l'vn & l'autre trop honneftes gens pour cela. Outre que M' Spanheim
de Triglandus de Leyde,
a,

&

des

le

commencement, dclar vouloir


ie

eftre neutre;

&
i5

pour M' l'Empereur,

ne

me

fouuiens point d'auoir


fois, qui fut

iamais parl a luy qu'vne feule


parloit alors
chife,

au logis
il

de M' Vorftius, ou nous difnions enfemble; mais


fi

auantageufement
que
ie

tl"

auec tant de fran-

pour

la libert

de philofopher

&

contre la

ma-

lignit des pedans,


ait tant

ne

me

puis imaginer qu'il

20

chang depuis. Qyoy qu'il en foit,a caufe que ie fay que vous auez amiti & ie croy auffi alliance de fang auec luy, i'ay penf vous deuoir efcrire ce que i'ay appris, affin de vous prier d'employer voftre adreffe, en cas que l'occafion s'en prefente, pour empefcher qu'il ne s'engage en vn parti, qui ne peut man-

25

quer de tourner enfin au deshonneur de tous ceux qui le voudront maintenir; car il eftqueftion de calomnies
fi

entirement inexcufables

&

fi

claires,

que tous

les

gens de bien ont intereft a defirer qu'elles foient punies, l'efpere aller
3o

dans 8 iours a

la

Haye, ou i'auray
5

l'honneur de vous en entretenir plus au long. CepenCORRESPONUANCE. V.

j4

Correspondance.
ie

dant

vous prie de

me

continuer la faueur de voftre

amiti,

& me

croyre,

Monfieur,
Voftre trs obeiffant

&
D'Egmond,
Adresse
:

trs afFelionn

feruiteur, descartes.
le

24

May

1647.

A Monfieur
Monfieur de Wilhelm
Confeiller de fon Altele
1.^

10

du Confeil de Brabant.

La Facult de Thologie de l'Universit de Leyde se composait de trois Trigland, Spanheim et Constantin l'Empereur. Revius. dans sa Statera Philosophice Cartesian, en i6?o. nous renseigne ainsi sur leurs sentiments et ceux de leurs collgues. Il reproche Heereboord de
professeurs
:

les
V

avoir attaques.

Non

qiii

parcitur Synedrio ecclesiastico, non Senatui academico, non illis sceptra Leydce sacra Miisarum gerunt, Rectoribus, inquam. Magni-

ticis.

E Theologic
e

facultate

TruGLANoits

et

Spanhemu.s,

fc

Juridic

'

ScoTANUs,

"
)>

Medic Heurmls, e Philosophic Steuartls, in ordinem coguntur... Mira vero t'licitas masimi viri Constantini l'Empereur, qui et vivus et mortuus, hactenus quidem, ejus dents evasit. Quem tamen et nohis constat, et clariss. ejus collega Triglandius in Oratione
sua funebri testatur, alienissimum fuisse
'\<:xhs^ t]\is
s\.\\\\

a nova qua-

..

dam

"
.)

Philosophia, qua de omnibus dubitandum esse statuitur, omuiaque ex animo eliminanda prjudicia. qua proinde subvertitur argumentum ab Apostolo ad convincendos gentiles usurpatum in Epistol ad Rom.
cap.
I,

adeoque via sternilur ad Atheismum. Quii'

et ipse

defunctus

"

noster (a.ddh) aliquoties mihi testatus fuit, se novisse juvenem queudam. qui per philosophiain istam, aut illius principia, in plnum planumque

Atheismum

iuciderit.

l'Statera. etc., p. 4.)

11.

.49-30.

CDLXXXV.

27 Mai 1647.

55

CDLXXXV.
Descartes aux Curateurs de l'Universit de Leyde.
Egmond,
27 mai 1647.

Copie MS., Leyde, Archives de l'Universit.

prolgomne), Resolutlen

du Registre dj cit (p. i, texte, sauf quelques variantes, a t publi dans l'dition latine des Lettres de Descartes, t. II, epist. 21, p. gg-ioi, sans date. Clerselier ne donne qu'une traduction franaise, tome II, lettre 21 p. i4g-i53, avec ce litre A Messieurs les Curateurs de l'Acadmie et de la Ville de Le3-de ,
Cette copie se troiwe p.
.v.v.v/a-.v;.//

etc.

Le mme

((

sans date.

C'est la rponse de Descartes la lettre

CDLXXXIII

ci-avant, p. 2.

Nobiliffimis, Ampliiimis, Spedatiffimis

DD. Curatoribus Academise

&
5

Confulibiis

Vrbis

Lugduno-BataucC,

Lugdunum.
,

Nobiliffimi

&

Ampliflimi Domini,

Vt mihi maximo honori duco, quod|literarum mearum habere rationem ac perhumaniter ad illas refpondere dignati fitis, ita etiara fummopere admiror,quod
\el
10

fenfum veftrum non percipiam, vel certe, quse a vobis petieram, fatis clare exponere non potuerim, vt a vobis perciperentur. Petitis enim vt ego ab e opinione,
retuli,
1-4

quam

a duobus veflris Theologis

impugnatam

vlterius ventiland

vrgendue abftineam. At
omis.

Nobiliffimis...

Lugdunum

illas^

eas.

11

ego

omis.

j6

Correspondance.
retuli

u, i?o-i3i.

ego non

vUam meam opinionem ab illis impugnatam, vUamue quam vnquam ventilarim aut vrlerim; fed conqueftus fum, quod per atrocem
in Thefibus fuis mihi affinxerint. que

&

plane

inexcufabilem calumniam ex praemeditato confilio ea

nec cogitaui.
turis;

Nempe

fcripii

nunquam fcripfi, Deum eie qum maxi-

mum,!.^, abfque

comparatione maiorem omnibus creacontra autem Regens verter^ finxit me fcripfilTe


noftri liberi arbitrij effe

ideam

maiorem qum

fit

idea
lo

Dei, fiue liberum noflrum arbitrium elle maius Deo,

ex qu puerili maledicenti mihi plus

qum

Pelagiaelle

nifmum

affinxit. Praeterea fcripfi

Deum non

de-

ceptorem,imo etiam repugnare vt polt effe deceptor: primarius autem vefter Theologus*" affirmt me Deum
pro impoftore ac deceptore habere atque ideo blali5

phemum
De

elTe

pronunciat.

his vero conqueftus

fum, non quod nolim meas


illas

opiniones a veftris Profebribus alijfue quibuflibet

examinari
gaui

quinimo,

dum

publici iuris feci, ro20

omnes eruditos ne ipfas examinare grauarentur, vt vel errores meos me doceant, vel certe, fi vera fcripfi, non inuideant, Cm autem viderem veftros illos Theologos. non opiniones vllas meas impugnare, fed eas, a quibusqum maxime fum aiienus, mihi affingere, iudicaui quidemjme iure pofle publico fcripto illis refpondere, ficque ipforum crimen omnibus notum facere. Nec enim eo fuperbi?e ipfos proceffifTe
q

25

maiorem

elle.

2?

duos ajout aprs

illos.

24-25 affingere

mihi.
a.

Rcvius, directeur du Collse ihologique de Leyde.

b.

Triglandius. premier professeur de thologie l'Universit.

II,

IS...5..

CDLXXXV.
fibi

27 Mai

1647.

jj

mihi perfuadeo, vt
cere,

velint licere, aut faltem licuiffe,

publicis fcriptis nos aggredi

fummifque iniurijs affinobis autem miferis ne mutire quidem liceat ad

iuftam
5

effet

legitimam honoris noflri defenfionem. Hoc contra omne ius gentium; hoc nullis in feculis,

&

null
eil

vnquam

in

gente (faltem quse liberam

fe iaclet)
alijs

auditum, vt vni poffint publie calumniari,

10

autem eos publie calumniae aecufare non liceat. Verum, quia tam ineptos calumniatores ngligera potuiffem, nifi ijs muneribus apud vos fungerentur,
quce
illis

dantaliquid authoritatis, atque ideo, quid


fient

fcriberem, non propria

nunquam
i5

eorum nomina (qu per me celebriora, ne forte alios amore pnae

ad fimilem maledicentiam inuitem), fed ea, qufe dant ipfis aliquam authoritatem, in fcriptis meis effent defignanda,credidi hoc Academiae
veftre

honorificum

effe

non

poffe, atque ideo

malui vos prmonere, non me


iurtiffinice viae

cauf, quippe cui femper facillimce ac

funt ad taies iniurias vlcifcendas, fed vt de vobis bene


20

tam graues iniurias, me etiam mediocrifatisfadione fore contentura,modo tantum talis daretur, vt honore faluo id polTem. Nunc autem (quod cum pace veftr dictum fit) nullam fatisfaclionis vmbram ex literis veftrispoiTum demererer, atque oftenderem,
pofi:

25

prehendere;

nam

fcribitis

vos ferio vetuilTe, omnes

&

fingulos vellros Profeffores mei vel opinionis mese in

pofterum mentionem vel minimam facere. At nonlita me de vobis meritum effeputaui: non opinionem vllam meam adeo abominandam. &.
exercitijs fuis in
I

aut] vel.

tire.

!^

quidem mu-

li...

poitit de yareiitlii'se.

17 ideoque.

fcriberem vinis.

26 vellros omis

^8

Correspondance.
eft,

11,152.

quod vltimum
ipf loqui

adeo infandam

effe fufpicatus

fum,

vel ab alijs pro talihabitam fuiffe

non

liceret. Soli funt

vnquam audiui,vtde omnium fceleftilimi,


deinceps a Profef5

qui nefarij vel nefandi appellantur, de quibus ne tari

quidem

licet.

An

ergo

me

pro

tali

foribus veftris

habendum

elle iudicatis.^

Non polTum

adhuc animum inducere, vt veftrarum fenfum a me non


fuadeo.
Ita

id

credam; fed literarum

percipi, mihi potius per-

etiam,cm petitis vt ab ea opinione, quam dicilis a veflris impugnatam, vlterius ventiland vrgendaue abftineam, capere non polTum. An ergo nolitis me habere Deum pro maiore qum fint omnes creaturrc, & qui nullo modo fit deceptor? Haec enim fuit
femper mea opinio, hanc folam e de re ventilaui vel vrfi hadenus. An vero nolitis me ventilare, vel vrgere illa opinionum portenta, quse mihi ab iftis veftris fuerunt affida? Cm autem ab ijs femper fuerim qum

10

i5

maxime

alienus, peti

non

poteft, ne vlterius illas ven20

tilem, vel

vrgeam.
vos,

Rogo itaque
vt,
fi

cum quanta polfum

obferuantia,

literarum veftrarum fenfum non percipio, benifi

gnitate veftr tarditati mese fubueniatis;

vero petiin2 5

tionem
iniurijs

meam non
mihi
illatis

fatis

antea explicui,

eam nunc

telligere

ne grauemini;

&

ne ex hoc ipfo quod de

apud vos conqueftus fum, nouas & grauiores iniurias me pati sequum iudicetis. Petitio autem mea non alia eft, qum vt duo illi veftri Theo-

4 aprs quibus] hadenus 26 avant ventilaui


z

ab omis.

allatis.
(sic).

20-27

grauiores nouas

fcilicct

ajout.

i(>

5.

illatis]

ri,

,52-153.

CDLXXXV.

27 Mai 1647.

59

logi

cogantur ad palinodiam

fiue recantatioiiem atro-

cium

&

plane inexcufabilium calumniarum, quas noillis

taui^ atque ita de

mihi, vt par

eft,

fatisfaciant. Et
|

notate, qusefo,
5

trin, fed

non hc elle quaeflionem vllam de docde fado duntaxat an fcilicet ea, quse fin:

gunt a

me

fcripta

effe,

in

meis

fcriptis

habeantur,
intelfi

necne? Qii de
ligit,

re quilibet, qui

linguam latinam

poteft iudicare. Notate etiam


in

me non

curare,

me deinceps
10

fit;

Academi veftr mentio fit, aut non opiniones autem meas (cm nullas nifi verifTimas.

habere ftudeam,

omnemque cognitam

veritatem nu-

meas opiniones) non putare ab vllo loco polTe exulare, nifi ex quo veritas etiam exulabit; & non pofTe prohiberi, ne qui de homine aliquo bene
inter
i5

merem

fentiunt,

bene de

illo

loquantur,

nifi

ab

ijs

qui ho-

minem iflum pfo nefario habent, & fumm eum iniuri fummque ignomini volunt afRcere. Denique,
quia non
ita

me

de vobis meritum

efTe

certo fcio,

aliam, placet, literarum veftrarum interpretationem


20

a veflr humanitate, aliamque iniuriarum fatisfaclio-

nem ab

aduerfarijs exfpedabo,
Nobiliflimi

& ero femper, & Ampliffimi Domini,


DESCARTES.

Veftr obferuantiffimus

25

Egmond,
1

6 Kal. lunias 1647.


o;/s.

liue

recantationem

10-12 point de parenthse. i5 bene 12 opiniones meas.

mque
nique]

iniuri.

&

ajout.

. .

17

aprs De-

20

avant

de

illo^

vel.

de

eodem bene.

16&]

iniuriarum] acceptarum ajout.


22

16-17 iniuria.

.. afficere.

omis.

Nobiliffimi

Domini,
.

24-2D

DKSCAicrr:^,

volunt afficere ignomini fum-

1647' &.c.

40

Correspondance.

153-154.,

CDLXXXV

bis.

Descartes a Wevelichoven.
[Egmond,
Texte de l'dition

27 mai 1647.]

latine,

tome H,

epist. 22, p. loi.

traduction franaise, que Clerselier donne seule, tome II, lettre 22, p. i53-i54, n'est pas date non plus. Mais Descartes aura crit au Secrtaire Wevelichoven [voir lettre CDLXXXIII bis ci-avant, p. 3i), en mme temps qu'il repondait

Sans

date.

La

aux Curateurs

et

aux Consuls

[lettre

prcdente, p. 3S).

Ampliffime

&

prseclariffime

Domine,

Humanitari tuae multum debeo, quod litteris DD. Curatorum etiam tuas adiungere volueris; quod vero etiam officia tua otFeras, denuo nafcatur occafio vt indigeam, fummo beneficio me afficis. Atque ne diutius expeclem, iam illa le otfert occafio, in qu mihi plurimum potes gratificari; videbis enim ex me ad DD. Curatores refponone, me fenfum illorum non percipere, quia non poffum fufpicari, pro e qu funt
humanitate, sequitate
&.

prudenti, id eos voluille, vt

lo

propterea quod de iniurijs mihi illatis, quas ali via perfacile ac iufliffime vlcifci potuiirem,apud illos conqueflus fum, alias multo grauiores reciperem. Peto
itaque ab
illis,

vt mihi

mentem fuam

apertius velint

fignificare;

&

quoniam e

vales prudenti,

& apud

i5

DD. Coniules aucloritate,vtnon dubitem quin eorum,


quse dcernent,

magna
tibi

pars tua

fit

futura, quicquid

inde mihi accidet grati,


tuae

magn

ex parte humanitati

debebitur a

addidiffimo.

11.537.

CDLXXXVI.

27 Mai

1647.

4i

CDLXXXVI.
Descartes
[Egmond,
a

[Wilhem

?].

27 mai 1647.
II, lettre

Texte de Clerselier, tome


*"'

114, p. 537-530.

A Monsieur
la

, dit
:

Clerselier, sans
c'est le

donner de nom
oit

ni de date.
les

Mais
deux
l.

date est certaine

mme jour

Descartes crivit
(voir p.

42, Quant au nom du destinataire, on peut le conjecturer ainsi. La lettre se trouve imprime par Clerselier entre deux autres, 1 13 et 1 15, adresses toutes deux Huygens [ci-avant, t. IV, p. 5 15, et
lettres qui prcdent, c'est--dire le

2' mai 164-}

2-3].

pourrait donc tre galement adresse Huygens. Mais celui-ci avait quitt La Haye: 25 Maij. Cum Principe Gulielmo Hag discedo (Dagboetc) et Descartes savait au moins
t.

III, p. 6i']]\ elle

que ce dpart tait proche, puisque, le 24 mai, il s'tait adress pour le mme objet (son affaire de Lej-de), non pas Huygens, mais son
beau-frre Wilhem [lettre

CDLXXXIV,

p. 32, ci-avant).

On peut

croire que la prsente lettre est encore

pour Wilhem, d'autant plus derechef recowr^ vous. [plus bas, l. 6). Et il n'est pas surprenant, d'autre part, que des minutes de lettres Huygens et Wilhem se soient trouves dans la mme liasse, ce qui
que Descartes dit
:

i'aj'

imprimes ensemble. On pourrait aussi, comme destinataire, mais avec moins de vraisemblance, songer
explique que Clerselier
les ait

soit

Van Bergh [ci-avant j p. 2y,


a).

l.

2), soit

Heilersieg (p. 28,

note

Monfieur,

La generolit, de la iuftice, que


i'y
5

la franchife,
i'ay

Famour de
eilre
ie

la vrit

&

prouues

en vous,

& que

voy que ce font^ des qualitez inconnues plufieurs autres, font caufe que i'ay derechef recours vous, Toccafion d'vne lettre que
a.

eflime d'autant plus, que

i'ay
Clers.
:

receu ce matin de Meffieurs les Curateurs


ce foii.

Correspondance. V.

42

Correspondance.

h. sr-^s.

de rVniuerfit de Leyde^ Vous en trouuerez icy


copie, auec celle de la rponfe que
l'y

la

ay

faite l'heure
ie fuis

mefme''; par o vous verrez de quelle faon


traitt,

leurs

& comment, Thologiens, &


me

aprs auoir efl calomni par


leur en auoir

au lieu de

la faire, ils

demand iuftice, me mettent au nombre des

Heroftrates'^

&

des plus infmes qui ayent iamais eft

au monde, en deffendant qu'on ne parle de moy ny en bien ny en mal. le n'auois pas attendu d'eux vne telle
rponfe,
eft

&

l'affaire efl

maintenant en
faffe raifon,

tel

point, qu'il

lo

neceifaire qu'on

me

ou bien qu'on d-

publiquement que Meffieurs vos Thologiens ont droit de mentir & de calomnier, fans que les perfonnes de ma forte en puiffent aucunement auoir iuftice en ce pais. Et ie vous prie de remarquer ces mots ab opinione, en la lettre de Meffieurs les Curateurs quam Profejforihus Academi & Rgente Collegij Theologis impugnatam retulijli'^; car le mot opinio, mis en telle forte, femble fignifier quelque herefie, t^ en
clare
:

i5

parlant en pluriel de Profejforihus Theologis, bien que

20

que d vn feul qui foit Profeffeur^ ils femblent infmuer que toute la Facult Thologique de Levde a foufcrit aux calomnies dont ie me fuis plaint. Si cela eft, & que la chofe demeure en ce point, c'eft principalement m'auertir que i'ay vos Thologiens en corps pour ennemis, & ainfi que ie dois dorefnaie

ne

me

fuffe plaint

2D

a.

Lettre Lettre

GDLXXXIII

ci-avant, p. 29.

b.
c.

CDLXXXV,

p. 35.

Lire Erostrates.
la

d. Page 3o, L 1-2. Theologis, qui manque dans donne l'dition latine (en ajoutante? auparavant),
e.

Copie

MS., mais que


rtablir.

serait

donc

Triglandius.

u,3ss.

CDLXXXVl.
les

27 Mai
c<:

1647.

4^

uant eftudier
rire, afin

controuerfes,

faire trois

pas en ardfendre.

de

me
ie

mettre en mefure pour

me

C'efl

quoy

ferois tres-marry d'eftre contraint,

bien qu'il
5

me

feroit peut-eflre plus

auantageux que

la

complaifance dont

i'ay vf iufqu' prefent.

Au refle, ce n'eft point que ie defire qu'on parle de moy en leur Acadmie ie voudrois qu'il n'y euft aucun pdant en toute la terre, qui fceurt mon nom; &
;

fi

entre leurs Profeileurs


10

il

fe

trouue des chahans, qui


ie

n'en puifTent fuporter la lumire,

veux bien que,

pour fauorifer leur foiblelle, ils mettent ordre, en particulier, que ceux qui iugent bien de moy, ne le tmoignent point en public par des louanges exceffiues.
le
i5

n'en ay iamais recherch ny defr de telles; au

contraire, ie les ay toufiours uites ou empefches,

autant

qu'il a efl

en

mon

pouuoir. Mais de deffendre


de-

publiquement qu'on ne parle de moy, ny en bien ny en


m'ai,

&

qui plus

eft,

de m'crire qu'on a
ie cefTe

fait cette

fenfe,
20

&

vouloir que

de maintenir

les

opinions
lgitime-

que

i'ay,

comme

fi

elles

auoient eft bien

&

ment impugnes par

leurs ProfeiTeurs,

c'efl:

vouloir

25

que ie me retrade aprs auoir crit la vrit, au lieu que i'attendois qu'on fit retrader ceux qui ont menti en me calomniant; & au lieu de me rendre la iuftice que i'ay demande, ordonner contre moy tout le pis
qui puiiTe lire imagin.
'Voila,

M., les fentimens que i'ay touchant la lettre

qu'on m'a enuoye,


caufe que
?o

&

ie les

dclare icy en confidence,

que vous aimez auffi la raifon & la iuflice. l'adioufle que ie vous demande confeil & affiftance, comme ayant toufiours
ie

fay que vous m'aimez,

&

44

Correspondance.

ii,

538-539.

prouu voftre fecours tres-prompt, tres-vtile & tresefficace. Le chemin que i'eftime le plus court, pour fortir, que bien que mal, de cette affaire, fi tant eft que Meffieurs les Curateurs ayent tant foit peu d'enuie de ne me pas entirement defobliger, c'eft que, fur ce que ie leur manday que ie n'entens pas le fens de leur lettre, ils pourroient rpondre que leur intention n'efl point de condamner mes opinions, ny de bannir mon nom de leur Acadmie, mais que, pour mainteI

nir la paix

&

l'amiti entre leurs Profeffeurs,

ils

ont

10

trouu bon de leur deffendre de difputerdorefnauant,

dans leurs Thefes ou autres exercices, touchant ce qui efl ou qui n'eft pas en mes crits, afin qu'ils s'occupent
feulement examiner ce qui
pltofl
efl

que ce qu'vn tel a dit pour les deux Thologiens dont

ou qui n'efl pas vray, ou n'a pas dit; & que,


ie

i5

me

fuis plaint,

ils

ont eu tort de m'attrihuer des opinions direlement


contraires celles que i'ay crites,

&

qu'ils leur

en
20

ont

fait

vne

telle

rprimande, qu'ils iugent que

l'en

dois eftre content. C'efl, flon

mon

auis, toute la

moindre fatisfadion que ie doiue auoir d'eux pour y pouuoir acquiefcer, & s'ils m'en veulent donner vn grain de moins, i'aime mieux n'en receuoir point du tout car ma caufe fera d'autant meilleure, que le tort qu'on m'aura fait fera plus grand. Si donc vous approuuez en cela mon opinion, ie
:

2 5

vous prie de vouloir prendre la peine de communiquer le tout M. BrafTet*, auquel ie n'auray loyfir
d'crire

que

trois lignes'',

&

d'agir auec luy enuers

Meffieurs les Curateurs


a.

ou

autres, afin

que

les chofes

Lettre perdue.

11,539.

CDLXXXVI.

27 Mai 1647.

45

aillent

comme

elles doiuent. le n'adioufte point icy


ie

de compliment; car
fort

n'en fay point, qui ne foient

au deflbus de ce que ie vous dois, plus que ie ne puis exprimer,


Monfieur,
Voftre tres-humble

&

ie fuis defia,

&

tres-obeflant

feruiteur, descartes.
Page 44,
I.

28.

Baillet,

Vie de

Mons. Des-Cartes,
:

II,

Sij-SiS, par-

lant de cette
'1

communication

Brasset, ajoute

)>

propos d'en parler M. Spanheim, Recteur de sonder sur cette affaire. M. Spanlieim, qui savoit que son collgue Triglandius et Revius cabaloient secrtement avec les autres Professeurs qu'ils savoient n'tre point Cartsiens, comme Scotanus Professeur en Droit, Heurnius Professeur en Mdecine, et Stuart ou Stevart Ecossois Professeur en Philosophie [en marge : Statera Phil. Cart. per Rev.], rpondit M. Brasset d'une manire qui luy fit

M. Brasset jugea

rUniversit, pour

le

juger qu'il y auroit craindre pour l'vnement, s'il n'aimoit mieux souffrir et se taire [en marge : Lettr. 12 MS. de Desc.]. Il parut nan))

moins avoir assez bonne intention pour


mauvaises pratiques durant
Lettr.
1

arrter les progrez de leurs

i>

le

tms de son

Rectorat^ [en marge

MS

de Desc.];

et

il

entreprit ds ce

moment

de relire tout de

"

ouvrages de M. Descartes, pour se persuader encore mieux de la l'avis que M. Spanheim avoit fait donnera M. Descartes [e;i marge : Lettr. 12 MS.], que, s'il se remuoit, l'affaire ne manqueroit pas d'en venir aux Classes et aux Synodes, o

bon

les

justice

de ses plaintes. Mais sur

les

"

parties auroient tout le crdit ncessaire

pour

le

faire

condamner
le libre

comme
arbitre,

Plagien, non pas tant pour ce qu'ils luy imputoient sur

que parce qu'ils le croyoient Jsuite dguis [en marge : Revii Statera pag. 2/7]" il prit le parti d'employer l'autorit du Prince d'Orange, comme il avoit t'ait pour l'affaire d'Utrecht. (Baillet, II,
:

317-3.8.)
Baillet donne ensuite le long extrait de la requte Servien, que nous avons publi lettre CDLXXXl, p. 24 ci-avant. Seulement Baillet se trompe en donnant cet extrait (avec la rubrique Lettr. 10 MS. de Descai'tes, en margei aprs les lettres 12 et i5 [ou i3?) postrieures l'une et l'autre au 27 mai 1647. Vraisemblablement, la requte Servien 'du 12 mai) est
:

antrieure.
a. b.

Spanheim
Voir
le

fut recteur

du

8 fvrier
p.

1647 au 8 fvrier 1648.

passage cit ci-avani,

i3, claircissement.

46

Correspondance.

CDLXXXVII.
Elisabeth
a

Descartes.

Crossen, mai 1647.^


Copie MS., Rosendaal, prs Arnhem, Collection Pallandt,
n"
.2-j,

p.

i25-i32.

Publie

par Faucher de Careil,p. i26-i3o, Descartes

et la

Prin-

cesse Elisabeth [Paris, Germer-Bailli'ere, iS-y). Sans date.


c'est la

rponse la lettre
Il

CDLXXVIII ci-avant, p.
6 juin
[lettre

Mais i5, du 10 mai


dj reue,

iG4~.

n'est

pas sr cependant que Descartes


la fin

l'et

lorsqu'il crivit Elisabeth le

CDLXXXIX ci-apr'es,.

Toutefois celle-ci parait tre de

de

mai 164-.

Monfieur De/cartes,
Il

a trois femaines qu on m'a enuoy le corollaire un-

pertinent du profejfeur Triglandiu.r\

aioutan que ceux

qui ont difput pour vous ne furent point vaincus par raijfon,

mais contraints de fe taire par le tumulte qui s'excita en l'Acadmie, & que le profejjeur Stuard (homme de
leclure,

grande
dejfein

mais d'vn ingnient fort mdiocre j'*'^faifoit


le

de

rfuter vos Mditations Metaphyfiques.


la

croyois bien que cela vous donneroit


fait la

mme peine
vous
le

qu'a
la
10

calomnie de l'colier de Voeiius^, mais non pas

refolution de quitter l'Hollande,

comme

tmoigne-^
efl

en vojlre lettre du

10""^ de ce mois,

puifquil

indigne

de vous de cder
troit

la

place a vos ennemis,

&

que cela paroi-

comme vne

efpece de banni ffement, qui vous apporle-

roit plus de preiudicc


a.

que tout ce que Mefjieurs

les

tlieo-

i5

b.

Voir ci-avam p. 5. 1. 9. Schoockius. Voir ci-a\am

t.

IV. p. 196.

CDLXXXVII.
point confiderablc en

Mai 1647.
puifque
la

47
calomnie

logiens peuuen faire contre


n'ej

vous-,

m
&

lieu ou

ceux qui gouuernent

ne s'en peuuent exemter cux-mejnies, ni punir ceux qui les


font.
5

Le peuple y paie
la

cette

grande contribution pour


celle des

la

feule libert de

langue,

thologiens eflant

prniilegie partout ne fauroit receuoir de la re/lreinte en

vn ejlat populaire. C'e/l pourquoi

il

me femble que

vous

aue^ raifon d'eflre content, fi vous


en
10

obtene:'^ ce

que vos amis

Holande vous confe illent de demander, encore que vous


que vous

ne deuiei point fuiure leur auis en la demande, la refolution

aue^ prife eflant mieux feante vn

homme

libre

&

affeur de fon fait. Mais,fi vous continue?^ celle


le

de quitter

pays,

ie

relafcherois aufji celle que i'auois

prife d'y retourner, fi les intrts de


i5

ma maifon
l'iffue

ne m'y

rappellent,

&

attendray plutofl icy que

des traits

de

Munfer
pairie.

ou quelque autre conionclure

me ramen

en

ma

Le douaire de Madame
qui ne renient pas mal
20

l'Eleclrice'^ ej en

vne fituation

ma

coinplexion, de deux degrer

plus proche du foleil que Berlin,


l'Oder.
ejl defia

entow de

la riuiere

de
s'y

&

la terre

efl

extrmement fertile. Le peuple


la

mieux remis de

guerre que

celui-cy, encore

que

les

armes

ayent ef plus longtemps


Il

& fait plus

de dom-

mage par
25

le feu.

a maintenant en quelques villages

vne fi grande quantit de ces mouches qu'on


fins,

nomme

cou-

que plu fleurs hommes

deuenus fourds

&

aueugles.

& animaux en font toujfs ou Ils y viennent en forme de nue

&

en vont de mefne. Les habitants croient que cela pro-

18 douaire'

domaine

(F. de

C).
1.

12.

en" dans [Id.].

a.

Croisen. Voir ci-avant

p.

18,

48
nient de fortilege;

Correspondance.
iiiai.s

ie

l'attribue au

dbordement ex-

traordinaire de la riuiere de l'Oder, qui a ejl cette anne

iufqu

la fin d'auril,

&

il

y faifoit

l'ay receu, pajf deux

iour.s, les

grand chaud. Hures de M. Hogeland


defia
5

&

de Roy^; mais
le

les

depefches m'ont empefch d'y lire


oii

autre chofe que


me'rois fort les

cornmencement du premier,

ejli-

preuues de lexijlence de Dieu, fi vous ne m'auier^ accoutume de les demander des principes de nojlre

Mais les comparaifons, par lefquelles il montre comment lame ej vnic au corps & contrainte de s'accommoder fa forme, d'auoir part au bien & au mal
connoijfance.

'o

qui luy arriue, ne


tire fubtile,
grojfjiere

me fat is font pas


fuppofe
ejlre

encore ; puifque

la

ma-

qu'il
la

enueloppe en vne plus


la

par
la

chaleur du feu ou de

fermentation,

eji
'5

nanmoins corporelle

ment par
ce que

quantit
cf.

& reoit fa prejjion ou fan mouue& la fuperficie de fes petites parties,


immatrielle, ne faur oit faire.

lame, qui

Mon frre Philippe^, qui m'a fait tenir les dits Hures, me mande qu'il y en a deux autres en chemin; & puifque ie
n'en ay point fait venir,
tions
ie

crois que ce feront vos

Mdita'^.

20

&
y

vos Principes de philofophie en franois


le

l'ay

principalement de l'impatience pour


vous
ce

dernier, puifque

aue^ aiout quelque chofe qui


ie

n'ej

point au

latin,

que

penfefera au

4'"^ Hure,

puifque

les trois

autres
2^

me paroiffent

auffi clairs qu'il efl pojfible de les rendre.

23 au] en (F. de C).


a.

Voir ci-avant

p. i8,

1.

2-3.

b.
p.

Ce prince

se trouvait sans

doute Hambourg. Voir

t.

IV, p. 672

et

674.
c.

cipes

Les Mditations parurent au commencement de 1647: mais les Prinn'taient pas encore aclievs d'imprimer. Voir ci-aprs lettres
et

CDLXXXIX^!

CDXC.

CDLXXXVII.
Le mdecin dont
ie

Mai

1647.

49

vous ay parl autrefois^, m'a dit

qu'il auoit quelques obielions touchant les minraux, mais


qu'il noferoit vous les
fois
5

enuoyer,auant qu'auoir encore vne


la

examin vos principes. Mais

pratique Vempefche

beaucoup. Le peuple d'icy a vne croyance extraordinaii'e

enfaprofejfion;

&

nejloit la grande falet de la

commune
aujj

&

de

la noblejfe, le crois qu'il

en auroit moins befoin que

peuple du monde, puifque


plus de fant que
10
ie

l'air

eji fort

pur. l'y ay

n'auois en Hollande.
eji,

Mais

ie

ne vou-

drois pas

auoir toujiours

puifqu'il n'y a rien que

mes Hures pour m'empefcher de deuenirJupide au dernier


point. l'y aurais vne fatisfalion entire, J ie pouuois vous tmoigner Vejlime que ie fais de la bont que vous conti-

nue^ d' auoir pour


i5

Voflre trs ajfelinnne amie vous feruir,

ELISABETH,

Monfeur Defcartes.
Sorbire, dans une Lettre Monsieur Petit, Conseiller Page 46, 1. 7. du Roy et Intendant de ses Fortifications, date de Paris, 20 fvrier 1657,
parle ainsi de Sturt
.
.

a .Depuis cette brouilierie de Regius avec Monsieur Descartes, ie vis venir Leyden vn ieune homme, estudiant en Mdecine, nomm Rai, qui fit quelques leons priues enuiron l'an quarante sept pour expliquer les nouuelles opinions, ausquelles s'attacha aussi Heereboord, pour

contrarier vn peu

le

bon

homme

Stuart,

professeur Escossois, son

Collgue, qui ne sauoit que

la vieille

seruoit qu' irriter quelques fois les

game en Philosophie, et qui ne honnestes gens chez M. de Sau-

maise dans nos conuersations. Heereboord, homme sauant et laborieux, fut fauoris du Thologien Heydanus, grand Cartsien, de Bornius. de Hoghelande, Zylchom, et de quantit d'autres gens de sauoir et de qualit, qui le soustindrent contre Reuius, Rgent du Collge en
I

dont] que (F. de C).


Ci-avant p. 18,
1.

en] de.

a.

8.

CoRRESPONbANCE. V.

^o

Correspondance.
et

i,

"g

Thologie,

qui a escrit plusieurs liurets peu solidement contre

Mon

sieur Descartes. Et ainsi ce Philosophe est en quelque faon

venu

bout de ses souhaits, quand il a fait de son viuant tant de bruit en France et aux Pays Bas, o il a commenc vne secte, qui trouuera sans doute de l'appuy en tous ceux qui se plaisent la Mtaphysique et aux

{Lettres
p.

Mathmatiques, ou qui reuerent ces deux sciences sans les examiner. et Discours de M. de Sorbiere, Paris, F. Clousier, 1660,
687-688.)

CDLXXXVIII.
Desgartes a Chanut.
La Haye,
f)

juin 1647,
I,

Texte de Clerselier, tome

lettre 36, p. 119-12G.

Rponse

la lettre

CDLXXIX ci-avant, p.

ig.

Monfieur,

Comme
lettres

ie paffois

par icy pour aller en France,


bien que

i'ay

appris de Monfieur Braffet qu'il m'auoit enuoy de vos

Egmond*.

&

mon

voyage

foit affez
5

prelT, ie
elle

me

propofois de les attendre; mais, ayant

receus en

eftois party,

mon logis trois heures aprs que i'en on me les a incontinent renuoyes. le les
l'y

ay leus auec auidit.

ay trouu de grandes prennes

de voftre amiti
lifant les

&

de voftre adrefle. I'ay eu peur, en


lo

premires pages, o vous m'aprenez que


la

Monfieur du Rier auoit parl


lettres,

Reine d'vne de mes

&

qu'elle

demandoit de
eftant

la voir.

Par aprs,

ie

me

o vous criuez qu'elle en a oy la ledurc auec quelque fatisfalion; & ie doute fi i'ay eft touch de plus d'admiration, de
fuis rafTur

l'endroit

i5

I,

n9.,.o.

CDLXXXVIII.
fi

Juin

1647.

)i

ce qu'elle a

facilement entendu des choies que les

plus doles eftiment tres-obfcures, ou de ioye, de ce


qu'elles ne luy ont pas dplu.
s'eft
5

Mais

mon

admiration

redouble, lors que


|

i'ay

veu

la force

&

le

poids

des obiedions que fa Maiefl a remarques, touchant


la

grandeur que

i'ay attribue l'Vniucrs.

Et ie tou-

10

que voftre lettre m'euft trouu en mon feiour ordinaire, pource qu'y pouuant mieux recueillir mon efprit que dans la chambre d'vne hoflcllerie, i'aurois peut-eftre pu me demeller vn peu mieux d'vne quellion
haiterois
fi

difficile, c^

fi

iudicieufement propofe.

le
;

ne pretens

pas toutesfois que cela


qu'il

me

frue d'excufe
c'efl

& pourueu

me

foit

permis de penfer que


la

vous feu! que

l'cris, afin
i5

que

vnration

&

le

refped ne rendent
ie

point

mon

imagination trop confufe,

m'efforceray

icy de mettre tout ce

que

ie

puis dire touchant cette

matire.

En premier
20

lieu, ie

me

fouuiens que

le

Cardinal de
le

Cufa & plufieurs autres Dodeurs ont fuppof


infiny, fans qu'ils

monde

ayent iamais

eft repris

de TEglife

pour ce fuiet; au contraire, on croit que c'elT; honorer Dieu, que de faire conccuoir fes uures fort grands.
Et

mon

opinion

eft

moins

difficile

receuoir que la

leur;
25

Jhiy,

pource que ie ne dis pas que le monde foit inmais indejny feulement. En quoy il y a vnc diff:

rence alTez remarquable

3o

pour dire qu'vnc chofe efl infinie, on doit auoir quelque raifon qui la faffe connoiflre telle, ce qu'on ne peut auoir que de Dieu feul mais pour dire qu'elle eft indfinie, il fiiffit de n'auoir point de raifon par laquelle on puilTe prouuer
car,
;

qu'elle ait des bornes, Ainfi

il

mefemble qu'on ne peut

Correspondance.

i.

no-121.

prouuer, ny

en

la

mefme conceuoir, qu'il y ait des bornes matire dont le monde eu compof. Car, en
la

examinant

nature de cette matire,

ie

trouue qu'elle

ne conffte en autre chofe qu'en ce qu'elle a de l'tendue en longueur, largeur & profondeur, de faon

que tout ce qui a ces trois dimenfions eft vne partie de cette matire; & il ne peut y auoir aucun efpace
entirement vuide,
c'eft

dire qui ne contienne au-

cune matire, caufe que nous ne faurions conceuoir vn tel efpace, que nous ne conceuions en luy ces trois
dimenfions, &, par confequent, de la matire. Or, en fuppofant le monde finy, on imagine au del de fes
|

10

bornes quelques efpaces qui ont leur trois dimenfions,

&

ainfi qui

ne font pas purement imaginaires,


i5

comme
ailleurs

les

Philofophes les nomment, mais qui con-

tiennent en foy de la matire, laquelle, ne pouuant eftre

que dans le monde, fait voir que le monde s'tend au del des bornes qu'on auoit voulu luy attribuer. N'ayant donc aucune raifon pour prouuer, & mefme ne pouuant conceuoir que le monde ait des bornes, ie le nomme indejny. Mais ie ne puis nier pour cela qu'il n'en ait peut-eftre quelques-vnes qui font connues de Dieu, bien qu'elles me foient incomprehenfibles c'eft pourquoy ie ne dis pas abfolument
:

20

qu'il eft infiny.

25

Lors que fon tendue


fi

eft

on la compare auec fa donne feulement ocafion de penfer qu'il n'y a point de temps imaginable, auant la cration du monde, auquel Dieu n'euft pu le crer, s'il euft voulu; & qu'on n'a point fuiet pour cela de conclure qu'il l'a verita-

condere en cette forte, dure, il me femble qu'elle

3o

I.

.--

...

CDLXXXVJIl.

6 Juin

1647.

V?

blement cr aiiaiu vn temps iiidelinv, caul'c que exiftencc aduclle ou vritable que le monde a eiie
1

depuis cinq ou

iix

mil ans, n'e(l pas necefiairement

iointe auec rexiftence poffible


5

ou imaginaire

qu'il a

que rexillence a:uelle des efpaces qu'on conoit autour d'vn globe (c'ell dire du monde fuppof comme //;/j) e(l iointe auec l'exifainli

pu auoir auparauant;

tence aduelle de ce
l'tendue indfinie
10

mefme globe. Outre cela, de du monde on pouuoit infrer Teau regard du temps
infrer de
paff,

ternit de fa dure

on
de

la la

pourroit encore mieux

l'ternit

dure

qu'il

doit auoir l'auenir.


la terre
c*^

Car

la

foy nous

enfeigne que, bien que

dire la

les cieux priront,

c'ed dire changeront de face, toutesfois le


i5

monde,

c'eft

matire dont

ils

font compofez, ne

prira iamais;

comme

il

paroifl;

de ce qu'elle promet

vne vie ternelle nos corps aprs la refurredion, & par confequent auffi au monde dans lequel ils feront. Mais, de cette dure infinie que le monde
20

doit auoir l'auenir,


|

on n'infre point

qu'il ait

cy-deuant de toute ternit, caufe que tous les momens de fa dure font independans les vns des
autres.

2 5

3o

Pour les prerogatiues que la Religion attribue l'homme, & qui femblent difficiles croire, fi l'tendue de rVniuers efl fupofe indfinie, elles mritent quelque explication. Car, bien que nous puifions dire que toutes les chofes cres font faites pour nous, en tant que nous en pouuons tirer quelque vfage, ie ne fache point neantmoins que nous fovons obligez de croire que l'homme foit la fin de la Cration. Mais il

)4

Correspondance.
dit*

i,

1:212?.

<e(t>
que
la

c'cft

que omnia proptcr ipfum (Deum) faclafunt. Dieu feul qui eft la eaufe finale, auffi bien que
(^

pour les cratures, d'autant qti'elles feruent rciproquement les vnes aux autres, chacune le peut attribuer cet auantage, que toutes celles qui ly feruent font faites pour elle. 11 elt vray que les fix iours de la Cration font tellement dcrits en la Genefe, qu'il femble que l'homme en foit le principal fuiet; mais on peut dire que cette hilloire de la Genefe ayant elle crite pour l'homme, ce font principalement les chofes qui le regardent que le S.
eaule etlieiente de TVniuers;
Efprit V a voulu fpecifier,
tS:

10

qu'il n'y ell

parl d'au-

cunes, qu'en tant qu'elles


l'amour de Dieu^ ont
les diuers vfagcs
l\;

fe

raportent l'homme. Et

caufe que les Prdicateurs, ayant foin de nous inciter

coutume de nous reprefenter

i5

que nous tirons des autres cratures, difent que Dieu les a faites pour nous, & qu'ils ne nous font point conllderer les autres fins pour lefquelles on peut auffi dire qu'il les a faites, caufe que cela ne fert point leur fuiet, nous fommes fort enclins croire qu'il ne les a faites que pour nous. Mais car ils difent que les Prdicateurs paiTent plus outre
:

20

chaque
de

homme

en particulier
n'efloit

ell:

redeuable lefusfeul.

Chrift de tout le fang qu'il a rpandu en la Croix, tout

mefme que
ils

s'il

mort que pour vn

En

2 5

quoy

difent bien la vrit; mais,


n'ait

comme

cela n'emtrs-

pefche pas qu'il

rachet de ce

mefme fang vn

grand nombre d'autres hommes,

ainfi ie

ne voy point

que

le

myftere

de l'Incarnation,
faits

&

tous les autres


3o

auantages que Dieu a


a.

l'homme, empefchent
. .

Mais

il

est dit,

au contraire, que.

(Inst.)

i,,a3.

CDLXXXVIII.
auoir
fait

6 Juin 1647.

^5

qu'il n'en puiffe

vne

infinit d'autres trs-

grands vne
ie n'infre

infinit d'autres cratures. Et

bien que

point pour cela qu'il y ait des cratures intelligentes dans les toiles ou ailleurs, ie ne voy pas
5

aulTi qu'il

ait

aucune

raifon, par laquelle

on

puiffe

prouuer

en a point; mais ie laiffe toufiours indecifes les queflions qui font de cette forte, plutofl que d'en rien nier ou afTurer. Il me femble qu'il ne
qu'il n'y refle plus icy autre difficult, finon qu'aprs auoir

cr

10

long-temps que l'homme a de grands auantages par deffus les autres cratures, il femble qu'on les perde tous, lors qu'on vient changer d'opinion. Mais ie
diftingue entre ceux de nos biens qui peuuent deue-

i5

que d'autres en pofTedent de femblables, & ceux que cela ne peut rendre moindres. Ainfi vn homme qui n'a que mille pifloles feroit fort riche, s'il n'y auoit point d'autres perfonnes au monde
nir moindres, de ce

qui en euffent tant;

& le mefme

feroit fort pauure,

s'il

n'v auoit perfonne qui n'en euft


20

Et ainfi toutes les

beaucoup dauantage. qualitez louables donnent d'autant


c'eft

plus de gloire ceux qui les ont, qu'elles fe ren-

contrent en moins de perfonnes

pourquoy on

coutume de porter enuie


25

aux richeiTes d'autruy. Mais la vertu, la fcience, la fant, & generalement tous les autres biens, eflant confiderez en eux mefmes, fans eflre raportez la gloire, ne font aucunement moindres en nous, de ce qu'ils fetrouuent auffi en beaucoup d'autres; c'eft pourquoy nous n'a la gloire

&

uons aucun
3o

fuiet d'eflre fafchez qu'ils foient

en plules

fleurs.

Or

les biens qui

peuuent

eflre

en toutes

cratures intelligentes d'vn

monde

indefiny font de ce

^6

Correspondance.
;

i,

123-1:4.

ne rendent point moindres ceux que nous poledons. Au contraire, lors que nous aimons Dieu, & que par luy nous nous ioignons de volont auec

nombre

ils

toutes les chofes qu'il a cres, d'autant que nous les

coiiceuons plus grandes, plus nobles, plus parfaites,


d'autant nous eftimons nous auli dauantage, caufe

que nous fommes des parties d'vn tout plus accomply; & d'autant auons nous plus de fuiet de louer Dieu, caufe de l'immenfit de fes uures. Lors que
I

l'Ecriture fainte parle

en diuers endroits de
elle

la

multi-

10

tude innombrable des Anges,


:

confirme entire-

ment cette opinion car nous iugeons que les moindres Anges font incomparablement plus parfaits que les hommes. Et les Aflronomes, qui, en mefurant la grandeur des toiles, les trouuent beaucoup plus grandes
que
la terre, la

i5

confirment

aufiTi

car

fi,

de l'tendue

indfinie

du monde, on infre

qu'il doit
le

y auoir des
aufi!t

habitans ailleurs qu'en la terre, on

peut infrer

de l'tendue que tous les Aftronomes luy attribuent


plus petite au regard de tout
le Ciel,

caufe qu'il n'y en a aucun qui ne iuge que la terre


ei\

20

que

n'eft

vu
les

grain de fable au regard d'vne montagne.


le palfe

maintenant voflre queftion, touchant

caufcs qui nous incitent fouuent aimer vne perfonne


plutofl qu'vne autre, auant

que nous en connoifiions le mrite; & i'en remarque deux, qui font, l'vne dans lefprit, & l'autre dans le corps. Mais pour celle qui n'eft que dans l'efprit, elle prefupofe tant de chofes touchant la nature de nos mes, que ie n'oferois entreprendre de les dduire dans vne lettre, le parlerav feulement de celle du corps. Elle confille dans la difpo-

25

3o

I.

,.4-.^^

CDLXXXVIII.

6 JiuN 1647.
foit

SI
dil-

lition

des parties de noftre cerueau,

que cette

polition ait elle mife en luy par les obiets des fens,
loit

par quelqu'autre caufe.Car les obiets qui touchent

nos fens meuuent par l'entrcmife des nerfs quelques parties de noftre cerueau, cl' y Ibnt comme certains plis, qui fe dfont lors que Fobiet celle d'agir; mais la
partie

ils

ont

ert laits

demeure par aprs difpofe

eftre plie derechef en la

mefme faon par vn

autre

obiet qui relfemble en quelque chofe au prcdent,


10

encore
lors

qu'il

ne luy reffcmble pas en tout. Par exemple,


enfant, i'aimois vne
lille

que

i'eftois

de

mon

ge,

qui eftoit vn peu louche; au


fion qui fe faifoit par la
ie
i5

moyen de quoy,

l'impref-

veu en

mon

cerueau, quand

yeux garez, fe ioignoit tellement celle qui s'y faifoit auffi pour mouuoir en moy la paffion de l'amour, que long-temps aprs, en voyant des
regardois
|

fes

perfonnes louches,

ic

me

fentois plus enclin les

aimer qu' en aimer d'autres, pour cela feul qu'elles auoient ce dfaut; & ie ne fauois pas neantmoins que
20

ce fuft pour cela.


reflexion,

Au

contraire, depuis que

i'y

ay

fait

25

3o

reconnu que c'eftoit vn dfaut, ie n'en ay plus eft meu. Ainfi, lors que nous fommes portez aimer quelqu'vn, fans que nous en fgachions la caufe,nous pouuons croire que cela vient de ce qu'il y a quelque chofe en luy de femblable ce qui a eft dans vn autre obiet que nous auons aim auparauant, encore que nous ne fachions pas ce que ceft. Et bien que ce foit plus ordinairement vne pcrfedion qu'vn dfaut, qui nous attire ainfi l'amour; toutesfois, caufc que ce peut eftre quelquefois vn dfaut, comme

&

que

i'ay

en l'exemple que

i'ay

apport, vn

homme

fage ne fe
X

CoRRESl'ONnANCF.. V.

c8

Correspondance.

i,

i2.=>.,26.

doit pas lailler entirement aller cette paffion, auant

que d'auoir confider le mrite de la perfonne pour laquelle nous nous Tentons meus. Mais, caufe que nous ne pouuons pas aimer galement tous ceux en qui nous remarquons des mrites gaux, ie croy que

nousfommes feulement obligez de les eftimer galement; &que, le principal bien de la vie eftant d'auoir
de l'amiti pour quelques-vns, nous auons raifon de prfrer ceux qui nos inclinations fecrettes nous ioignent, pouru que nous remarquions auffi en eux

lo

du mrite. Outre que,


ie

que ces inclinations fecrettes ont leur caufe en l'efprit, & non dans le corps,
lors

croy qu'elles doiuent toufiours eflre fuiuies;


les fait connoiflre,efl

&

la

marque principale qui

que

celles
t5

qui viennent de l'efprit font rciproques, ce qui n'arriue pas fouuent aux autres. Mais les preuues que i'ay de voftre affedion m'affurent fort que l'inclination

que
les
ti,

i'ay

pour vous

eft

rciproque, qu'il faudroit que

ie

fuffe

entirement ingrat, & que ie manqualfe toutes rgles que ie croy deuoir eftre oblferues en l'amifi

20

ie n'eftois

pas auec beaucoup de zle, &c.


le

la

Haye,

6 luin 1647.
Haye,

Page 50,1.4. Brasset

..

crivit de la

M. Chanut,

le

7 juin 1647

.I'ay receu l'honneur de vostre dernire du 11 de l'autre nioys, et responce cy ioincte de M. Descanes vous iusiifiera comme celle qui estoit pour luy a eu la seure adresse que vous me recommandiez. 11 s'en [Bibl. Nat., MS. va ce soir chercher son embarquement pour Paris.
la
. .

fr.

n^99^V-

2.^0-)

1,66-67.

CDLXXXIX.

6 Juin 1647.

59

CDLXXXIX.
Desgartes a Elisabeth.
[La Ha3e, 6 juin
Texte de Clcrselier, tome
I,

i<')47.]

lettre 20, p. 6'")-68.

A Madame

Elizabeth,
partit de
il

Princesse Palatine,

etc.,

sans date.

Mais Descartcs
la

p. 5<S). D'autre part,


lettre de

La Haye le 7 juin {voir /'claircissement, avait reu depuis deux jours [p. Sg, l. y-S)
il

Clianut, laquelle
lettre

rpondit

le

6 juin

[lettre

prc-

semble donc avoir t crite ixaledente, p. 5o]. La prsente ment le 6. Elle n'est pas une rponse, point par point, la lettre d'Elisabeth, CDLXXXVII', p. 46, ci-avant, que sans doute Descaries n'avait pas encore reue.

Madame,
Paflant par la
ie
I

Haye pour

aller

en France, puis que

ne puis y auoir l'honneur de receuoir vos commandemens, & vous faire la reuerence, il me femble que
ie fuis

oblig de tracer ces lignes, afin d'alTurer voftre

Altef'e

que

mon

zle

& ma

deuotion ne changeront

point, encore

10

que ie change de terre, fay receu depuis deux iours vne lettre de Sude de Monfieur le Refident de France qui eit l, o il me propofe vne queftion de la part de la Reyne, laquelle il m'a fait connoiftre en luy montrant ma rponfe vne autre lettre qu'il m'auoit cy-deuant enuoye. Et la faon dont il dcrit
cette Reyne, auec les difcours qu'il raporte d'elle,
la font

me

tellement eflimer, qu'il

me femble que vous

i5

feriez dignes
qu'il

de

la

conuerfation l'vne de l'autre;

&

y en a peu au relie du

monde

qui en foient

6o

Correspondance.

i,

(^t^^-

dignes, qu'il ne feroit pas mal-aif vollre Alteffe de


lier

vne fort troite amiti auec elle, &qu outre le contentement d'efprit que vous en auriez, cela pourroit eftre defirer pour diuerfes confiderations. Fauois crit cy-deuant ce mien amy Refident en Sude, en rpondant vne lettre o il parloit d'elle, que ie ne

trouuois pas incroyable ce qu'il m'en difoit, caufe

que l'honneur que i'auois de connoiftre voftre AltefTe, m'auoit appris combien les perfonnes de grande naiffance pouuoient furpalTer les autres, &c/' Mais ie ne me
fouuiens pas
fi

lo

c'eft

en

la lettre qu'il lui a fait voir,


;

ou

bien en vne autre prcdente

& pour

ce qu'il

eft

vray-

femblable qu'il luy fera voir dorefnauant les lettres qu'il receura de moy, ie tafcheray toufiours d'y mettre

quelque chofe qui luy donne fuiet de fouhaitter l'amiti de voftre AltefTe, fi ce n'efl que vous me le deffendiez. On a fait taire les Thologiens qui me vouloient nuire '\ mais en les flatant, & en fe gardant de les oftenfer le plus qu'on a pu, ce qu'on attribue maintenant au tems; mais i'ay peur que ce tems durera toufiours, & qu'on leur lairra prendre tant de pouuoir,
qu'ils feront infupportables*.

20

acheue l'impreffion de mes Principes en Franois; & pource que c'eft TEpiftre qu'on imprimera la dernire, i'en enuoye icy la copie voftre Altefl'e,|afin que, s'il y a quelque chofe qui ne lui agre pas, & qu'elle iuge deuoir eftre mis autrement, il luy plaife

On

25

me

faire la

faueur d'en auertir celuy qui fera toute fa

vie, O^c.
a.

Voir ci-avant,
Lettre

t.

IV, p. 5?6,
p.

1.

3-q.

b.

CDLXXXIII,

29 ci-avant.

CDLXXXIX.

6 Juin 1647.

61

Voici, par contre, la l'aon dont Hccrcboord en use Page 60, 1. 22. leur gard, presque au lendemain de l'arrt du 20 mai, le i" juin 1647. L'histoire est raconte par Revius, en rpo.nse son adversaire, t|ui sViait

vant de son obissance l'arrt des Curateurs.

iy^

Addit jam adversarius


gessi, et sediilo

Ego quidem

morem

operam

dedi, ne Disputationem ullatn

ab eo tcinpore. vestro dccrclo pro aul

i>

contra Cartesium instituerem, aut sut mco prsidio disputandam permilterem, uti quidem an te me ad ingenii exerciliiim /lierai factiim. Ha;c ille. Quibus adjicere eum oportuisset, nihil quoque se ab Arisiotelica

Philosophia alienum dfendisse

utrumquc enim

ci in

decreio

prohibetur.

Quam

autem omni ex parte

falsa sit hu;c ejus i^loriaiio, siibjeciis

spcciminibus apparebii. Primum spcimen obedientiit Hcereboortianic nobis erit Dispuiaiio quam Aprili mense tueri tuerat prohibitus. Ejus tiiuluin in niliilo niutatum Acadcmiae valvis affixit, Kal. Jun. ventilandx. PositicMies i|is;e
licet

muhum

immutatx

essent,

tamen

et in Aristoteleni

arietabai vij^e-

sima

sexta, et Cartesio veliticabaur sexia


:

super irigesimani. Annexa

auiem erant qux scquuntur

Re/ormatio Religionis intium duxit re/ormatione Philosophia'.

rt

Qtiod ex variis magiti Luther i ad Johannem Langum, Georgium Spalatinum, Jodocitm hennaccnscni aliosquc, dalis littcris, annis i.^ih,
i5i(S', liquet ; ac prsatim in quadam ad Isennacenseni lpisex monasterio Er/urdensi data, in qua lic habenlur verba Ego ximpticiter credo, quod impoi^tibilc xil Ecclesiain reformari posxc, nisi laiNDiTUS Canoncs, Dccrclales, Scholaslica Thcologia Pnn.osorniA, /(/

i5i/,

tola,

niinc habenlur, et i:KAi)ici:NrvK, et alia studia inslituanlur.

>

Scquentes Thses, Martino Luthero prside in inclyla IJcj'dclbcrga apud Augustinianvs, liS, li. Kal. Maij disputatas, de/endcndas

suscipimis.

CottOLLARIA

;.

Qui

sine periculo vult in Aristotele philosophari, necesse

es.s-e

est,

ut

anle bene stuUiJicetur in Chrislo.


'(

a.

Postquam receptum

est, lot

J'ornias substantialcs quot corn

posita, necessario et tt esse matcrias Jiieral recipiendum.

nulla re miindi aliquid fit necessario. cessariofit. quicquid fit naturaliter.

3.

Ex

Ex

materia tamen ne-

4. Aristoteles

maie rcprehcndii ac ridet Platonicarum idcarum me

liorcm sua Philosophiam. Haetenus Corollaria.

quibus non inquiram, quo sensu prima ista dixerii I.uiIktus; sed quid sibi per ea voluerii iiomo Cartesianaruni partium, non est ubscurum nempe, non posse reformari Ecclcsiam, nisi Philosophia qua' in scholis vigct eradicclur, et Cartesiana substilualur. (^uod si veruni est,
In
:

02

Correspondance.
quum
Cartc-

scquitiir luillani nos Iiabcre Ecclesiain vcrc rcformatani,

siana

rcformaiio Philosophi;e in nullani adhuc Acadeniiam aui Scholam sit introclucta. Videt lector, qum secure religio reformata ab iis qui ci nomen dederunt, homini Papisi, ne quid pejus dicam, deriilla

dcnda propinciur.
qui ea Icgunt,
[jLi.i

Qiialis aiiteni Rcligionis rcformatio scriptis Cartc-

sian'is insiitui possit,

ex liiscc reformatoribus intelligere velim. Sane

iis

et

qu;e ad ca passini observamus cxpcndunt, mira et


n

futura

illa

rcformaiio videtur.

I)

nos in Christo, ut sine periculo in Aristotele versemur, non pessinic dicitur. Ncquc quisquam est qui eum sequendum arbitretur in iis qu;c, ut in iiominc eihnico, Gliristianx fidci rpugnant.

2. Sliiltificandos

.1

Rcliqua autem omnia ideo cxibilare vellc, insipientia est. Audi multo quni te candidius de eo judicantcm .ludxum Majcmonidcm. Is More Nevocliim, part. 2, c. 22 Quicqiiid, inquit, Aristatelcs dixit vcl scripsit de i.slis Entibiis, qu sunt sub sphcera lima' iisqiie ad centrum terra', verissimum est ; neqnc disccdet ab eo, nisi forte is qui rem non
:

.1

aut qui jam alias scntcntias imbibit, quas propugnare vult et defcndcrc, qua-quc illimi eo usque trahunt, ut illas etiam rcs neparc
intcllii^il,

))

1)

Quod vero attinet ca, qu sunt sphra sursum versus, illa sunt inde lun qu xcripsit de vero similia, quibusdam prcipue modo et exceptis aliquo probabilia ordine de Intelligcntiarum, et quibusdam senscripsit vero mis, qu
ausit

qu

oculis ipsis apparent (nota hoc).


iis,

))

tentiis

Deum

spectcintibus,

quas ipse eredit

in

c
11

absurditates, eorruptionesque manifesta'

et videntes,

quibus gravissim sunt quarumquc nullam

omnino demonstrationem
coiiicmncrc
ralorcni;
is

aff'erre polesl. Si

hic

non

placct,

non potes

.lo.

Ciirysost.

Magnenum,

l)cinocritic;e Philosophie' (quie

1)


I)

si non eadcni) nupcruni instauenim Dcinocrii. Rcviv. pag. 47, de variis philosophantium Pro juventutis, inquil, instilutione, satius est Aristotescxtis locutus lem prd'legere, quod ejiis mcthodus et sensa omni sint execptione majora, tiim etiam quia meliori pliilosopho caremus, absumtis vcterum

niultis in rbus Caricsianie gciiiclla est,

libris,

Plaloneque. qui soins

rali viilde pareo. ne ordinato.

eum Aristotele supervixit, in scientia natuUnde pravissimo omnium pne populoin

))

mm

eonsensu sane la

et inviolabilis est

Academiis peripateticorum

y
I)

prineipis majeslas. ut majori dilipeiilia illi studeat juventus, quem veleranix quibusque vident serupulosissimc' eoli. Modeste omnino et
judiciose, nec )iro gcnio scciX' Cancsiana'.
Il

ji.

(Jiii

cl

n
)i

icleni

sibi

eu hic se prodii, quod Philonicas ideas contra Arislo* propugnandas suniit, ac illius hc meliorem qum hujus
in
ait.

philosopiiiam esse

(^)uasi

vero vcl

minimum
dicitur,

in

hac controversia
erraverit (ut multi

Arisioiclis pjiilosopiia

pericliietur. ()ui siquid

hic

quod mcntem Platonis quo ab Aristotele impuminus sit assecuius. Nam idcas eo sensu ergo mentis fuisse fateniur. Quid gnantur, recie impugnari omnes modo ,\risiotclem quocunque corolhuii auctori dicendum est. nisi ut
puiant), cjiis crror in eo

lanium cssc

CDXC.

8 Juin 1647.

^}

suggillaret,

atqiie

ita

decretum DD. Curatorum


at'rxis,

se vilipcndere osten-

deret

Hiscc Thesibus cxcusis,


aliiim)
:

qiiaquaversus dispersis,

cum jam


))

omnes tam
lamen
aftigit

generosit dispuiationi inhiarent, repente velut in a'ium (nec

hominem

mutatus, valvis Acadmie hoc programma

Uti Nobb. DD. Curatoribus visiim fuit ne disputatio hc superiori thesium facic haberctur, ita, >ie sitb hac posteriori ab oruatiss. Respondente immiitata habeatitr, placet D. Prsidi.
Atque ita seciinda vice in spongiam inciibuit hic Ajax, Heereboortius autem primum su erga DD. Curatores obedientiae spcimen, saiis ut ipse quidem arbitratur, luculentum edidit. (Revu Statera Pliil. Car-

tesian,

i65o, p. 239-244.)

CDXC.
Descartes a l'Abb Picot.
Rotterdam, 8 juin 1647.
[A. Baii.let],

La

Vie de Monsieur Des-Cartes,

t.

II, p.

323-324.

M'' De/cartes partit de la

d'oii il crivit le

7 de Juin pour Rotterdam, lendemain l'Abb Picot [en marge Lettr. MS. du
le
:

Haye

Juin 1647 M. PicotJ/wr le point de pajfer Middelbourg pour s'embarquer le jour fuir ant FleJJmsues, dans l'efprance d'arriver au bout de quinze jours Paris, oit il fut reu & log par cet amy, qui depuis le premier voyage de M. Defcartes en France avoit quit la rue desEcouffes pour celle de Goffroy-l'nier [en marge Entre la Seine et la ruf Saint-Antoine], oii il avoit pris une maifon conjointement avec Madame Scarron de Nandin. Son dejfein toit de pajfer Lettr. MS. en Bretagne ds le commencement de Juillet [en marge rgler les Avril M. Picot]", pour qui 26 fervoient de affaires &\x prtexte fon voyage. Mais l'dition franoij'e de [es Principes, qui s'achevoit entre les mains de leur tradueur fon hte, luy donna* occafion de diffrer de quelques jours, tant poury faire une prface^,
S
: :

a.

Voir

lettre

CDLXXVII,
:

t.

IV, p. 640.

b.

sabeth, est intitule

Cette Prface distincte de VEpistre la Serenissime Princesse EliLettre de l'Autheur celiiy qui a traduit le Liure

(c'est--dire l'abb Picot), laquelle

peut icy seruir de Prface.

64

Correspondance.

i.

es.

que pour voir entirement dbarrajf de cette occupation un homme qui devait tre de fa compagnie dans fon voyage. Il ne vid perfonne Mydorge [en marge Relation de alors que le P. Mei'fenne,

ne devait plus revoir de fa vie, & M. Clerfelier, qui il fit part de tout ce qui s'toit pajje entre la avoit environ Reine de Sude, M. Chamit & luj depuis un an. Il

l'Abb

Mydorge

fon

fils],

qu'il

quatre mois que cet amy, aprs tre relev d'une longue
:

et

fcheufe

maladie [en marge Leur. MSS. de Defc. Clerfelier & Picot]', caufe pendant f automne dernier par une fivre maligne, par les douleurs de la gote, & par un accs d'pilep/ie, avoit procur la publication des Mditations en franais, tant de la tradulion de M. le Duc de Lujnies, que de la fienne.
(Baillet, II, 323-324.)

CDXCI.
Descartes
a Elisabeth.

[Paris, juillet

1647.]
lettre 21, p. 68-69.

Texte

lie

Clerselier,

tome

I,

A Madame
voit,
le

Elizabeth, Princesse Palatine, etc.


ci-joint,

sans date.

Mais on
Rennes

dans /'claircissement
juillet
;

26

pour

le

Poitou
juillet.

et la

que Descartes tait et il crivit cette lettre la veille de son dpart Bretagne [p. 66, l. lo-J i); elle est donc du

mois de

Descartes rpond une lettre d'Elisabeth qui est


fait allusion des dtails qu'on ne trouve pas dans
ci-avant.

perdue

car

il

la lettre

CDLXXXVII,p. 46

Madame,
.

Mon voyage
d'eftre

ne pouuoit

eftre
fi

accompagn d'aucun
le faifant,

malheur, puis que

i'ay eft

heureux, en

que

fouuenance de voftre Alteffe; la tresfauorable lettre, qui m en donne des marques, eft la
en
la
a.

Cf. lettre

du 23 nov. 1646,

t.

IV, p. 565.

1,68-69.

CDXCI.

Juillet

1647,

^')

chofe la plus precieufe queiepffereceuoir encepas.


Elle

m'auroit entirement rendu heureux,


la

Il

elle

ne

m'auoit appris que

auparauant que
5

ie

maladie qu'auoit vollre AlteiVe, partilfe de la Haye, luy a encore


d'iridifpofition

laiie

quelques reftes

en reflomac. Les

remdes

qu'elle a choifis, fauoir la dite

&

l'exer-

cice, font,

mon
le

auis, les meilleurs de tous, aprs

toutesfois ceux de l'ame, qui a fans doute

beaucoup
les

de force fur
10

corps, ainfi que


la

montrent

grands

changemens que

colre, la crainte

&

les autres

paffions excitent en luy. Mais ce n'eftpas

par fa volont qu'elle conduit les efprits

diredement dans les lieux

i5

o ils peuuent eflre vtiles ou nuifibles; c'eft feulement en voulant ou penfant quelqu'autre chofe. Car la conflrudion de noftre corps efl telle, que certains

mouuemens
:

fuiuent en luy naturellement de cer-

taines penfes

comme on

voit

que

la

rougeur du

vifage fuit de la honte, les larmes de la compallion,


le ris 20

&

de

la ioye. Et ie

propre pour

la

ne fache point de penfe plus conferuation de la fant, |que celle qui

confte en vne forte perfuafion


l'architedure de nos corps eft
efl
fi

&

ferme crance, que

vne
fi

fois fain,

bonne que, lors qu'on on ne peut pas aifement tomber males autres caufes extrieures

lade,
25

ce n'eft qu'on faffe quelque excez notable, ou


l'air

bien que
nuifent;

ou

nous

qu'ayant vne maladie, on peut aifement fe remettre par la feule force de la nature, principale-

&

ment
3o

lors qu'on efl encore ieune. Cette perfuafion e(l

fans doute beaucoup plus vraye

&

plus raifonnable,
'

que
a.

celle de certaines gens, qui, fur


Clers.
:

le

raport d'vn
O

fuit.

CoRRESPONnANCC. V.

66

Correspondance.
fe

i,

59.

Aftrologue ou d'vn Mdecin,

font acroire qu'ils

doiuent mourir en certain temps, & par cela feul deuiennent malades, & mefme en meurent affez fouuent,

vu arriuer diuerfes perfonnes''. Mais ie ne pourrois manquer d'eflre extrmement trille, li ie penfois que Findifpofition de voftre AltelTe durait encore; i'ayme mieux efperer quelle eft toute paffe; &
ainfi

que

i'ay

toutefois le defir d'en eftre certain

me

fait

auoir des

paffions extrmes de retourner en Holande.


le

me

propofe de partir

d'icy,

pour palTer en Poidou & les affaires qui m'ont amen; mais fi-tofl que ie les auray pu mettre vn peu en ordre, ie ne fouhaite rien tant que de retourner vers les lieux o i'ay eft fi heureux que d'auoir l'honneur de parler quelquefois voftre AlteiTe. Car, bien qu'il y ait icy beaucoup de perfonnes que i'honore & eftime, ie n'y ay toutesfois
iours,

dans quatre ou cinq en Bretagne, o font

10

i5

encore rien vu qui


del de tout ce que

me
ie

puiffe arreller. Et ie fuis, au

puis dire, &c.


Mons. Des-Cartes, quelques
:

Voici, diaprs Baillet, Vie de

dtails sur le

sjour du philosophe en France, Tt de 1647

n

)>

La dernire feuille des Principes tire, ils partirent ensemble, M. Picot et uy, pour le voyage de Bretagne. Ses affaires furent rgles Rennes avec ses parens le xxvi Juillet, o l'Abb Picot voulut en leur

prsence Iuy passer une dclaration par laquelle il reconnoissoit que les rentes de trois contrats de constitution [en marge : i Sur le sieur de
etc. 2 Sur le sieur de Beaumanoir. 3 Sur le montant Comburg], la somme de t ,400 liv. en principal, Snchal de Descartes du Perron, qui les Iuy avoit transportez M. apparienoient pendant qu'ils toient Paris [en marge : Voye^ les pices de l'Inventaire]. Ils passrent ensuite en Poictou, o ils firent un sjour assez
i

Tremandan Malescot,

Il

court.

En

revenant par

la

Touraine,

ils

furent arrtez par

nan, gentil-homme d'un grand mrite,


a.

M. de Crequi les retint dans sa belle

Voir ci-avant

t.

III, p. i5,

1.

3.

CDXCI.

Juillet 1647.

6-]

)>

et leur procurer les honntes gens de son voisinage. Mais M. Descartes, selon sa coutume, n'y toit presque visible que l'aprs midy, et il prenoit bien des momens sur ce qu'il devoit aux- compagnies pour aller seul se promener dans le parc, tandis que l'Abb Picot soutenoit la conversation \en marge : Lettr. AIS. d'AJr. Aii^{(mf}, de Rome, du 8 Aot

maison

le

plus long-tms qu'il pt, les diveiiir

visites des

Ih8<)].

Ils

retournrent ensemble Paris vers


;

le

ct)mmencenient de seples
la

tenibre

mais, leur arrive,

ils

trouvrent bien du dsordre dtins


i<iit

amitiez de M. Descartes. Le Pre Mersenne


tin

tomb malade sur


1)

du mois d'Aot, et son tat toit devenu encore pire par la nialaddresse du Chirurgien qui luy avoit coup l'artre en le saignant \cn marge : Tarn. I des lettr. MSS. Mers., lettr. de Gabriel Thibaut Minime]. Mais M. Descartes fut encore plus constern la nouvelle qu'il eut de la mort de Monsieur Mydorge, arrive depuis environ quinze jours dans la chambre o l'on prtend qu'ioit mort auirctois le lloy Henri II, qui toit un reste de l'ancien ]"'alais des Tounielles, prs de la Place royale. M. Mydorge n'avoit alors que soixante et deux ans mais il les avoit passez dans la rputation d'une grande intgrit de vie. Il toit d'une vertu si gale qu'en ne pouvoii dire aisment quoy ses inclinations le faisoient pancher plus volontiers, si on met part l'amour qu'il avoit pour la connoissance des Mathmatiques, o l'on
;

peut dire qu'il ne gardoit presque point de mesure. C'est

le

seul poini

1)

o sa conduite n'ait peut-tre pas t entirement irrprochable, au jugement de sa parent, qui voyoit avec quelque peine qu'il et consum prs de cent mille cus de son bien la fabrique des verres de lunettes et de miroirs ardens, aux expriences et divers autres usages de Mathmatiques, dont il n'toit pas possible que sa famille ne ft pas incommode. De toutes les occupations des hommes, il n'en connoissoit point de comparable l'tude de ces connoissanccs, et il avoit fait tout son possible pour mettre dans cette persuasion son cousin germain. Monsieur de Lamoignon, qui fut depuis premier Prsident au Parlement de Paris. Ce jeune Magistrat l'avoit cr pendant quelques mois, et les charmes de ces hautes et profondes connoissanccs l'avoient dj tellement enchant, que, si l'obligation de travailler aux affaires publiques et les avis de M. l'Avocat gnral Bignon ne fussent survenus propos pour le dgager de ces filets dans le tms qu'il en avoit une provision suffisante pour le commerce d'un homme de Lettres, il seroit demeur enfonc dans ces occupations dcevantes, sans se soucier de sortir des obscuritez d'une vie prive. M. Mydorge avoii laiss peu d'crits en mourant, parce que la plus grande partie de son tms comme de son bien se trouvoii employe en expriences. Le principal de ces crits toit la continuation de ses Coniques, comprenant encore quatre livres, dont on croid que le manuscrit fut transport en Angleterre par Mvlord Candische ou Cavendish et Mylord Southampton, qui toient

68
i>

Correspondance.

souvent chez luy, et qui avoient mme tach de Kattirer avec sa famille Londres par des promesses magnitiques d'un tablissement considrable, qu'ils luy avoicnl faites de la part de leur Roy Charles I. Ses autres crits furent ngligez ou dissipez durant les troubles des guerres de Paris. J'en ay vu quelques restes dans le cabinet de M. l'Abb Mydorgc son fils, Chanoine du Sain.t Spulcre Paris, et ils consistent en
il

trois petits traitez

de

la

Lumire;

de VOmbre;

de

la

Sciotrique.

(Baillet, II, 325-326.)


...Cependant M. Descartes avoit d'autres amis la Cour, qui songeoient luy sans qu'il s'avist de songer eux, et qui, voulant lui


>:

rendre son voyage plus utile qu'il n'avoit prtendu, travaillrent efficacment auprs du Cardinal Ministre, son insu, pour luy procurer une pension du Roy, qui luy fut accorde en considration de ses grands mrites, et de l'utilit que sa Philosophie et les recherches de ses longues tudes procuraient au genre humain; comme aussi pour
l'aider continuer ses belles expriences qui requeroient de
la

d-

pense,
Il


I)


r>

Voye^ l'inventaire de M. marge p. 8.] de voir l'expdition de ses lettres avant que d'avoir ouy parler des dmarches que des personnes si affectionnes et si diligentes faisoient pour luy. Ces lettres patentes du Roy toient du VI jour de septembre 1647, scelles du grand sceau et vrifies la Chambre, portant le don d'une pension de trois mille livres de rente.
etc.

[en

Descartes,

fut surpris

La pension courut ds l'anne prsente; et les troubles qui survinrent dans le Royaume n'empchrent pas [en marge Lettr. MS. Picot du i3 Nov. 1G4S'] qu'il ne la toucht encore les deux annes suivantes jusqu' son voyage de Sude, par les soins de Monsieur le Grand Matre \en marge : Le Marchal de la Meilleraye], qui il avoit coutume d'eii
:

crire.

Apres l'expdition de ces lettres, M. Descartes sembloit n'avoir rien de plus press nue son retour en Hollande et il se mit en tat de partir incessamment avec son hte et son amy l'Abb Picot, qu'il menoit Egmond, sans se donner le loisir de rendre aucune visite ou d'en rece;

voir.

I)

pour

1
>)

pourtant rencontr par M. Pascal le jeune, qui, se trouvant touch du dsir de le voir; et il eut la satisfaction de l'entretenir aux Minimes, o il avoit eu avis qu'il pourroit le joindre. M. Descaries eut du plaisir l'entendre sur les expriences du
Il

fut

lors Paris, fut

"

Vuide qu'il avoit faites Roiien, et dont il faisoit actuellement imprimer le rcit, dont il luy envoya un exemplaire en Hollande quelque tms aprs son retour (Baillet, II, 227-228.)
'.

Le Frre Gabriel Thibaut, Minime de


est parl,
p.

la

67 ci-avant,

crivit,

de 1646

Province de Lyon, dont il 1648, quatorze lettres


n. a.

Mersenne, de Chaumont en Auvergne [Bibl. Nat., MS.fr.


a.

6-204,

Voir ci-aprs

la lettre

Mersenne, du i3

dcembre 1647.

CDXCl.
f.

Juillet 1647.
ces leure^,
il

69
esi

5y-Sb,

p.

io(j-i6^).

Dans quelques-unes de
leiour d'un

quesiion
^

de Descarics.

Le

i"^'

avril

1647,

'^^

voyagea Lyon, Thibaut

crivait

>'

cerchay chs tous les libraires la philosophie de mous' des Cartes; mais ie ne pus la trouuer. Bien trouuay-ie un liuret, intitul Mcthodus philosophi cartesian^, compos, si ie ne me trompe, par un alleman, dans lequel ie ne vis que des paroUes ^t iniures contre Cartesius et sa mthode, sans aucunement reietter ses fondemens, ce qui fut cause que qui me ie ne l'acheptay pas. A la tin ie rencontray un honneste homme, imiatin, en fit la taueur de me prester les uures de mons' des Cartes
le

>
"

primes a Amsteldam; mais ie n'eus qu'un iour pour le lire. Le dict autheur taict de belles suppositions; mais il ne les preuue pas, non plus que la plus part de ses opinions; aussi ne les propose il que pour pures et simples hypothses, lesquelles seroint receuables, si par icelles on
pouuoit rsoudre
les

anciennes

beaucoup plus grandes.

Ce que


)'

et ses Metheorcs, lesquels ie clo est asses aggreable et curieu.x. 11 y a neantmoins beaucoup a redire dans ses Principes de philosophie, dans ses Mditations et Mthode. quantitatem non distingui a substauil dict Dans la page 35 et 37 tia corporea. et naturam corporis de prdicamento substanti eonsislere in extensione. Les nominaus et quelques autres tiennent quelque chose
'',
:

sans en faire de nouuelles treuuc de plus beau, est sa Dioptriquc ne pus voir qu'a la hasie. Son traict de
ditticulis,
i'y

i>

de semblable. Ils sont pourtant plus tolerables que Cartesius, en ce qu'ils disent quantitatem non distingui a re quanta: quantitatem substanti non distingui a subslantia, albedinis ab albedine. En quoy ils saunent
:

M
I)

mystre de l'Eucharistie; car si la quantit n'est pas diffrente de la substance corporelle, puisqu'apres la conuersion du pain et du vin on voit une quantit, quelle sera ceste substance: " Dans la page 4r et 4?, il dict qu'il ne se peut absolument donner

beaucoup mieux

le

i>

>i

1)

aucun vuide, ce qui n'est pas beaucoup difficile a reietter. Pag. 44 hune mundiim siite substanti eorpore uniuersitatem nullos extensionis su terminas habere. Pag. 45 plures mundos esse non passe. Ce qu'il ne sauroit preuuer; car, bien que Dieu ait pu faire tout le monde
:

cent millions de fois plus grand qu'il n'est, si ne s'ensuit il pas qu'il l'ait faici tel, et nous n'auons aucunes authorits ni raisons qui nous le persuadent. le .sais bien qu'on ne peut sauoir la grandeur du scmidia-

).

"
>;

mtre du lirniamcnt, puis qu'il n'y a point de parallaxes d'aucune partie d'icelluy, par le moyen desquelles nous puissions le cognoistre. Et ie m'imagine bien qu'il peut estre plus grand que de 14000 semidiametres terrestres; mais d'asseurer qu'il soit tel ou plus grand, c'est deuiner ou
auancer une proposition qu'on ne s^auroit preuuer. Pour ce qui
a.

est

de

C'est

b.

le pamphlet de Voei et de Schoock, en 1643. Ces pages, ainsi que les suivantes, sont celles des Principia Philoso-

phice, dition latine, Elzevier, 1644.

70

Correspondance.
rpugnance de plusieurs mondes, Alliacensis
et i-juclques

la

autres l'ont

tenue, fonds sur d'autres principes.

Pour

l'infinit
le 2

"

Reuerence
des distes.
Il dict

l'a
.
.

doctement

et

au long reiette dans


et

du monde, Vostre tome de l'impit

beaucoup d'autres choses de loco


il
:

"

principes, lesquels estans nis

seroit bien en peine de

conclusions, comme en la pag. 52 in diuisionem materi in partes indefinitas. Pag. 49 id omne qiiod reale est et positiuum in corporibiis qu mouentur, propter quod moueri di cuntur, reperiri quoqiie in aliis ipsorum contiguis, qu ut quiescentia spectantur. Dans la pag. 6 si corpus quiescens c esset accurail dict
:

motu, fondes sur ses propres preuuer ses motu locali unius corporis fieri

"

quale corpori b uersus illud moto, partim ab ipso impelleretur et partim ipsum in contrariam partem repelleret. Ce qui est taux, comme on peut exprimenter au ieu de billard. Car,* lors qu'on iette une boule contre une autre, e.g., b contre c, la boule b poussera la boule c et demeurera immobile. Nous exprimentons le mesme, quand nous ioiions aus grandes dames sur les tables du refectoir; car bien souuent une dame, pousse contre une autre, demeure immobile au mesme lieu ou elle la touche. Il deuoit donc distinguer de globo in alium qualem et quiescenlem obliqu impacto, non per lineam motus, amborum globorum centra connectentem, ainsi que le distingue Mon'' Mousnier mdecin, disciple du Pre Fabri, de motu locali, appreuu par Vostre Reuerence, et c'est la premire difficult dont^'attens la resolution de Vostre Reuerence pourquoy est ce que ceste boule demeure immobile, quand elle est pousse directement contre une autre? Si ie pouuois auoir les uures de Cartesius, i'aurois plus de loisir pour examiaer ses opinions et les obiections qu'on faict contre... [Bibl.
tissim
:

Nat.,

Il

MS.
y a

fr. n. a. 6204, f. 61, p. 118.) ans que je demeurois Brioudeou j'enseignois la philosophie

et les

mathmatiques.

{P. 1

g.)

Le 22
lui avait

juin 1647, autre lettre

envoy

ses Livres

du frre Gabriel Thibaut Mersenne, qui harmoniques On y trouve dix-sept objections,


.

dont

la

dernire regarde Descartes


)'

)>

opinions de Mons' des Cartes, i'aduoiie que le phiprouuer que par le mouuement sensible. C'est mon opinion, et ie tiens que l'obiect ou suhiet de la phisique est ens mobile, c'est a dire qui a en soy les principes du mouuement. Mais il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait rien autre chose que ce qui est sensible, bien que les sens ne cognoissent rien que les qu'alits sensibles; autrement il ne faudroit point distinguer l'entendement des sens. Il ne sauroit aussi expliquer toutes les qualits et les mouuements par lesquels elles s'acquirent et s'introduisent dans les suiets, par le seul mouuement local. le voudrais bien sauoir aussi, quand il dict que la quantit est un corps, s'il entend d'un corps mathmatique ou phisique, de prdicamento subs17.

Touchant

les

sicien ne peut rien

CDXCI.

Juillet
S'il

1647.

71

lantia- vcl

de pra'dicawcnto qiiantitalis.

ne reoit point d'autre ma-

tiere ni d'autre

Et puis cette

forme que la quantit, que deuiendra l'ame raisonnable ? quantit ou ce corps, sera il compos ou simple? Sera il

n n
1)

I)

il le principe d'oprations si diffrentes? le voudrois bien sauoir aussi si la matire subtile, qu'il a inuente pour expliquer et rsoudre plusieurs difficults, n'est pas capable de rarefaction aussi bien que les autres corps? Si Dieu a est contrainct de produire ce qu'il a produict? Notamment cet espace infini qu'il introduict,

diffrent d'espce, et sera

Dieu ne l'a il pas pu faire moindre? ou ne rien produire tout a faict? ou produire seulement une bouteille, ou un chaudron, ou un pot de terre, sans le remplir de la matire subtile de Cartcsius, d'air ou de quelque ^utre corps? le ne crois pas qu'il veuille soustenir le contraire. En ce cias la, n'y auroit il pas du vuide? Mons'' des Cartes a creu pouuoir

1)

euiter les difficults qui se treuuent dans les autres opinions; mais

il

se

plonge dans des plus grandes. La vraye mthode de bieji philosopher, c'est d'establir et soustenir des opinions par lesquelles on puisse rsoudre les anciennes difficults, sans en produire et susciter des nouuelles et
plus grandes.

De

sont receus uniuersellement

couper le nud Il nous sera beaucoup plus

vouloir les rsoudre, en niant tous les principes qui et sont comme naturels, c'est vouloir gordien sans prendre la peine de le deffaire et desnoiier.

facile de reietter ses principes; nous sommes en possession des nostres, qui tenet, tenet ; possessio valet, le seray tousiours prest de quitter mes opinions, quand on me faira voir par bonnes raisons qu'elles sont errones et non soustenables; mais de demander qu'on se despouille de son jugement et qu'on captiue son entendement

in obsequiiim fidei cartesian, sans apporter des


faire receuoir

bonnes raisons pour


la

des propositions nouuelles

et

contraires a

raison et aus

nous excusera, s'il luy plaist; il n'a pas faict encore des miracles pour authoriser par iceus sa doctrine despourueiie de bonnes raisons, quoy qu'elle ne soit pas surnaturelle. l'admire poursens, Mons'' des Cartes
tant ce qu'il a faict touchant la Dioptrique, ses Metheores, et ce qu'il
dict des cicus. le ne fairois pas difficult
et tiens

)j

de tenir ses opinions en cela, probable ce qu'il dict des matires liquides, et du mouuement des corps solides dans icelles. le n'ay pas veu sa Gomtrie, et

comme
s'il

ne sais pas

a faict d'autres

uures.

De Chaumont, ce 22
123-124.)
le

.luin 1647.

Fr. Gabr.

Thibaut.

[Ibid., p.

plus intressant peut-tre de ce sjour de Desdeux entrevues du philosophe et de Pascal le 23 et le 24 septembre. Elles sont rapportes dans une lettre de la sur cadette de Pascal, Jacqueline, sa sicur ane. Madame Prier ou Gilberte

Enfin voici l'pisode

cartes Paris en 1647

Pascal. Cette lettre a t publie par P. Faugre, Lettres,

Mmoires de Madame Prier

et

Opuscules et de Jacqueline, surs de Pascal, etc..

72

Correspondance.
1

Paris, Vaton, 1845, p. 3o9-3 2, d'aprs une copie MS. de la Bibliothque Nationale, que nous n'avons pas retrouve. En revanche, deux autres
la mme lettre existent aussi la Bibliothque naRecueil de M"^ Perier, fr. lagS'S, t. I, p. 7, et Mmoires sur la vie de M. Pascal, fr. i52Si, p. 6 verso. Elles donnent un texte identique, tout semblable galement celui qu'a publi Faugcre, sauf la date, l'en-

copies manuscrites de
tionale
:

tte, la

signature et l'adresse, qui

manquent dans nos deux


sa sur, ou
il

copies.

Lettre de M"'' Pascal a

Mad' Perier

est

parl d'une

entreveu de M' Pascal avec


[

M"

Descartes.
>>]

Paris, ce mercredi 25 septembre 1647.

"

chre sur, parce que je voulois mander tout au long l'entreveu de M^ Descartes et de mon frre, et
J'ay ditl'er a t'crire,
trs
le loisir

ma

te je

u
')

n'eus

<;

hier> de

te dire,

que dimanche au

soir, M''

Habert

vint icy
dire,

accompagn de^M'^de Montigny de Bretagne, qui me venoit au deffaut de mon frre, qui toit a l'Eglise, que M. Descartes, son compatriote et intime amy, avoit fort tmoign avoir envie de voir mon frre, a cause de la grande estime qu'il avoit oui faire de M. mon pre et de lui, et que, pour cet effet, il l'avoit pri de venir voir s'il n'incommoderoit pas mon

frre, parce qu'il savoit qu'il toit malade, en venant cans le lendemain a 9 heures du matin. Quand M' de Montigny me proposa cela, je fus assez empche de rpandre, a cause que je savois qu'il a peine a se contraindre et a parler, particulirement le matin; nanmoins, je ne crs pas a propos de le refuser, si bien que nous arrtmes qu'il viendroit a 10 heures et demie le lendemain; ce

qu'il

fit

que
l,

je

ne connois pas,

avec M'' Habert, M'' de Moniigny, un jeune homme de soutane le fils de M'' de Montigny, et 2 ou 3 autres petits

en avoit averti, s'y trouva; et de l'instrument-', qui fut fort admir, tandis que M. de Roberval le montroit. Ensuite on se mit sur le vuide, et M' Descartes avec vn grand srieux, comme on lui comptoit
garons.
frre

M' de Roberval, que mon


civilits,
il

aprs quelques

fut parl

)<

vne exprience
la

et

qu'on

lui

demanda
la

ce qu'il croyoit qui fut entr dans


;

seringue, dit que c'toit de


et M''

matire subtile

sur

quoy mon

frre lui

)
>)

de Roberval, croyant que mon frre auroit peine a parler, entreprit avec vn peu de chaleur M'' Descartes, avec civilit pourtant, qui lui rpondit, avec un peu d'aigreur, qu'il parleroit a
rpondit ce qu'il put,

mon frre tant que l'on voudroit, parce qu'il parloit avec raison, mais non pas avec lui, qui parloit avec proccupation et la dessus, voyant a sa montre qu'il toit midy, il se leva, parce qu'il toit pri de diner au fauxbourg Saint Germain, et M' de Roberval aussi, si bien que M'' Descaries l'emmena dans vn carosse ou ils toient tous deux seuls, et la ils se chantrent goguette, mais vn peu plus fort qu'icy", a ce que nous
;

a.

C'est--dire la

b.

machine arithmtique que Pascal avait invente. Faugre Imprime (avec raison ?) que jeu, au lieu de qu'icy.

CDXCI.

Juillet 1647.
il

jj
trouva

dit M''

de RobervaL qui revint icy ["aprs dine. ou

M. Da-

libray.
'I

J'avois oubli a

te

dire
t'rere


i>

cans, promit a

mon

de

que M' Descartes, fch d'avoir t si peu le venir revoir le lendemain a 8 heures.

M'" Dalibray, a qui

"

>
ij

on Tavoit dit le soir, s'y voulut trouver, et fit ce pour mener M'' le Pailleur, que mon t'rere avoit pri d'averqu'il put y mais il fut trop paresseux pour y venir; et ils dvoient tir de sa part diner, M'" Dalibray et lui, assez proche dicy. M'' Descartes venoit icy en partie pour consulter le mal de mon frre, sur quov il ne lui dit seulement il lui conseilla de se tenir tout le pourtant pas grand chose jour au lit, jusqu' ce qu'il ft las d'y tre, et de prendre force bouil;
;

')

.'

"
>

)i

il y fut jusqu' 1 1 heures mais je ne saurois qu'en dire, car pour hier je n'y tois pas; et je ne le pus savoir, car nous fmes embarrasss toute la journe a lui faire prendre son premier bain. Il trouva que cela lui faisoit vn peu mal a la tte, mais c'est qu'il l prit trop chaud: et je crois que la saigne au pied de dimanche au soir lui fit du bien, car luildy il parla fort toute la journe, le matin a M"" Descartes, et l'aprs-dine a M' de Roberval, contre qui il disputa longtems sur beaucoup de choses qui appartiennent autant a la Thologie qu'a la Physique; et cependant il n'en eut point d'autre mal que de suer beaucoup la nuit, et de fort peu dormir mais
;

Ions. Ils parlrent de bien d'autres choses, car

il

n'en eut p(jint les


Dit a
'

maux

de

tte

que j'attendois aprs


lettre,
lui

cet elfort.

M' Ausoult que. selon


la

sa

mon
la

frre crivit au

P.

Mara
il

ccne

lauirc jour, pour savoir de

quelles raisons M'' Descartes aprit

')

ponoit contre
sera peut tre
car.

clomnc

d'air, lequel

cause qu'il a eu lanere du bras droit coup


esri">pi. .le lus
il

rponse assez mal crite, en le saignant >-, dont

<

>;

pourtant que ce n'toit pas M'' Descartes

mais par une raison que mon freri.n'approuve pas. mais M'' de Roberval, qui toit contre. Et la aussi il lui tcmoignoit l'envie que M'' Descaries avoii de le voir, et l'instrument aussi: mais nous prenions tout cela pour civilitez. etc. En marge: Copi sur l'original.]
au contraire,
la

croit furi,

:>

'<

.1.

Pascal.

V
roi

<

A Mademoiselle

Perier. au logis de

M.
a

Pascal, conseiller du

en

ses conseils, derrire les

murs

S'

Ouen.

Ruuen.

L'anne prcdente, en octobre 1646, Rouen, Petit, intendant des aux expriences sur le vide, que celui-ci continua de lui-mme, les mois qui suivirent. En sept. 1647. il
fortifications, avait initi le jeune Pascal
tait la veille

d'en publier un Abrg. Voir Yclaircisseinent de


i3

la lettre

ci-aprs,

du
:

et janv.

1888

dcembre. Voir aussi Revue Philosophique, dc. 1SS7 Pascal et Descartes, les expriences du vide (1646-1651),

par Ch.
a.

Adam.

Sic pour Mersenne.

Correspondance. V.

10

74

Correspondance.

CDXCII.
Descartes a [Mersenne].
[Paris,

septembre 1647?]

Autographe,

Berlin, Collection D' L. Darmstaedter.

En
de

haut
j'oir

et

droite de l'autographe

dom

Poirier.

Ce

serait aussi le
/.

: {jo), numro du classement numro jo de la collection La

Hire,

notre Introduction,

I,p.

lviii

etux.

La date manque,
.

ainsi que l'adresse.

Mais une

du 21

oct.

164J, montre que

note de Descartes et en avail Descartes rentra en Hollande dans le courant d'octobre [il passa La Haye peu de jours avant le 14 de ce mois). Ce fut donc Paris

de Le Tenneur Mersenne, date Minime avait dj reu la prsente aussitt inform son correspondant Or
lettre
le

mme, et avant son dpart, qu'il crivit pour Mersenne cette note, probablement sur la fin de septembre. Voir /'claircissement.

Mon
l'ay

Reu"'' Pre,
efcrit

page 1 14 de fon Hure des mouuemens,& auffy ce que Monf. le Tenneur vous en a mand mais, pour ce que vous y trouuez encore de la difficult, ie diray icy en quelle forte il me femble que la penfe de Galile fe peut expliquer.
vu ce que Galile a en
la
;

Premirement, au
j

lieu
eft

dVn
E

leuier ordinaire, qui

tout droit, i'cn confidere vn

comme
B
"c

B G dont le foutien eft au point B & les deux bras font E B & B G qui font vn
angle droit,

force

eft

femblable a celle

voy que fa du leuier droit en ce que


ie

&

la puifl'ance qui eft

en

doit eftre a celle qui eft en E

CDXCll.

Septembre 1647.

7^

comme
uer.

la ligne

EB

a la ligne

BC,

affin

que ces deux


a prou-

puiflances foient gales

& cela

ell trs facile

Apres cela, ie compare auec les deux bras de ce leuier les deux lignes EB & BC du cheuron AC qui ell ioint a la muraille HG'*, fuppofant que le point E eft le milieu de la ligne AB. Pour calculer plus facilement la force dont ce cheuron ell ioint a cette muraille, ie fuppofe que, par exemple, elle confilte en ce qu'il y a de petites chordes qui fortent detouslespoins de la ligne

'o

B,

&

paflent au trauers de cette muraille


F,,
il

H G, comme

font A,,

E3,

D^, B5,

&

qu'au bout de toutes ces

'5

pend des poids gaux, par exemple, qu'au bout de chafcune il pend vn poids de 4 liures, & ainfy que tous ces poids reticncnt tous les poins du cheLiron AB galement ioins a la muraille HG. En fuite
chordes
de quoy,
druple de
ie

voy que,

fi

BC

eil,

par exemple, quaeflre

A B, la puiiTance en C
liures,

ne doit
i

que dVne

Hure pour galer celle des deux poids

'^ qui pefent


^,

enfemble 8
20

pour ce que
eft le

que

le

point B ou

ne retenant foutien, n'y peut auoir aucune


le

poids

force, le

voy auffy que, les poins F

&D

eftant gale-

ment

diftans

du milieu

E, les

poids, de 4 liures chaf-

cun, qui les retienent ne refiftent ny plus ny moins a


la puiflancc qui eft
25

en C que font

les

poids qui retienent


eft,

les

deux poins A
la

&
il

B; car,

-de

toute

AB,

faudra

BF en C
fi

par exemple,

vn poids de trois

quarterons pour foutenir celuy de 4 liures qui eft en F. & alors BD ne fera qu'vn quart d'AB. C'eft

pourquoy vn quarteron en
a.

foutiendra

le

poids de

En marge: Voyez la ligurc en l'autre feuillet.

'](i

Correspondance.
eft

4 liures qui

en D;
2

&

ce quarteron, ioint aux autres


liure, laquelle foutient les

trois quarterons, fait

vne

8 liures des poids

l^ 4.

On

peut prouuer

le

mefme
5

de tous les autres poins de la ligne

AB,

confiderez

deux a deux, galement diflans du milieu E. D'o il fuit que les refiftances de tous les poins de la ligne AB ont enfemble mefme effet, au regard de la puifTance qui eft en C, que fi elles eftoient toutes affembles au point E qui fuft le bout d'vn leuier dont le moindre bras fuft EB, & BC le plus grand; & que, par confequent, la force mife en
ligne

10

eft

a la refiftance de toute la
ainfy qu'a efcrit Ga-

AB comme EB
de
fa
1

eft

BC,

lile a la fin

14 page.

Mais on voit ayfement de cecy qu'il n'a pas bien expliqu fon intention, & aufty que Monf' le Tenneur y a laifte de l'obfcurit, en ce qu'il a fepar le foutien
d'auec
ce'' qu'il

i5

nomme

le

point de balancement,

&

met l'vn au point B, l'autre au point E"", bien que ces deux poins foyent ioins dans le leuier.
euidemment, que toute cete propofition de Galile eft trs fauffe,a caufe que, pour la rendre vraye, il faudroit que le point B de la muraille euft tout feul autant ou plus de force a refifter que tous les autres de la ligne A B ioins enfemble, & que toutes les parties du cheuron qui font vers B en
icy,

On

peut aulfy voir

20

25

l'angle

ABC

fuffent

fi

dures qu'elles ne
la

le

peuflent

rompre

ni s'enfoncer

dans

muraille en aucune fa-

on, pendant que le point


a.

A &

en fuite la ligne ou

Descaiies

a
:

d'abord

ticrit

celuy, puis a barr luy.

b.

En marge

en

fa lettre

du 28 May 1647.

CDXCII.
fiiperficie

Septembre 1647.

77

A B du cheuron feroit
qui
fe
eft

fepare de la muraille
la raifon

par
le

la force

en C,au lieu que


fe

veut que

cheuron,
H

rompant vers A,

rompe

aulTy vers B,

&
5

que

fa partie

raille,

lorfque
la force

B s'approche quelque peu de la mufa partie A s'en loigne; au moyen de


mife en

quoy,

ne doit pas

eftre

fi

grande

qu'a dit Galile.


La Bibliothque de Vienne possde quatre
Mersenne, dont
16 janvier
les

lettres

de Le Tenncur

deux dernires seulement, du

21 octobre 1647 et

du

1648, menticjnnent cette question (une lettre, du K) ou 20 dcembre, manque entre les deux). Quant aux premires, du 21 mai et du
I

;^

sept. 1617, elles n'en parlent pas; la


lettre,

question avait donc t pose dans


la lettre

une autre
laquelle

qui serait perdue, probablement dans

du 28 mai.

renvoie Descaries.
crivit,

Le l'enneur

en

effet,

Mersenne,

21

octobre

1(147

.'

soliueau sell dans

que M' Descartes a veu ce que je vous ay escrii du le mur, et vous en a donn son avis et le sens de tjalile; mais vous ne me mands point s'il a aprouv ou improuu mes sentiments. Nous sauroivs cela quelque jour.

Vous

dites bien

V()ici d'autres

documents curieux,

tirs

de cette correspondance
i3 sept.

Lettre prcdente de

Le Tenneur Mersenne,
lait

1647
a

La vostre du

2"

m'a jiresque

naitre

une gangren

l'esprit,

raison de celle que vous aprehendez pour votre bras; au

pour moins m'a-

78

Correspondance.

n
1)

estrangement mortifi, pour le malheureux accident qui vous est arriv*. L'exemple de M' Lescuyer vous fait peur; nanmoins il ne faut pas s'alarmer si prontement, puisqu'on sait bien que la gangren ne suit pas toujours une piqueure d'artre, et qu'on est souvent quite pour une enrteure de bras ou quelque autre semblable incommodit, qui dure quelques jours sans aucune suite. Pour moy, je veux esprer que Dieu ne privera pas le public d'une main qui lui est si utile que la vostre, et qui luy rend tous les jours de si grans services par les excellents ouvrages
t-elle

que vous produises continuellement.


Et

le 21

octobre suivant

Je vous diray, avant toutes choses, que votre dernire m'a extremeresjouy, m'aprenant que votre bras estoit hors de danger. Aussi

ment

m'estois-je bien promis,

pour
s'en

la

raison que

je

vous ay

escrit, qu'il n'en

arriveroit pas le

mal qui

pouvoit craindre.

Dans une
"
)i

autre lettre de

Le Tenneur

Mersenne, date de

Tours,

i6 janvier 1648,
Il est

on

lit

vray que
je

de

la

fracture

je ne vous ay rien escrit sur ce que M. Descartes a dit du soliueau contre Galile et ma dmonstration, pource

que, lors que

receus

la

copie de sa

lettre, j'avois

bien d'autres choses


>-

"

1)

>>

))

>i

que des spculations phisiques; ce qui fut cause que je ne la leus qu'une fois, et vous diray que j'y remarquay une chose a mon avis entirement fausse, qui est la suposition qu'il fait du levier dont les bras sont a angles droits; qu'il y en avoit d'autres, que je n'entendois pas, et qu'au reste, il ne repond point a ma dmonstration. C'est toute la remarque que j'en fis lors; maintenant, pour y faire une plus ample considration, il faudroit l'avoir, et peut estre la recevray je un de ces jours avec d'autres papiers, ayant a passer icy l'hiver; et lors je pouray vous en dire mon avis, mais ce sera a la charge, si je vous escris contre luy, que vous ne luy en dires mot; car je ne veux point parestre luy contredire, et veux sembler acquiescer a tous ses raisonnements en toutes choses, pour le moins au commencement, afin de gagner sa bienveillance; car on dit qu'il faut se comporter d'abord avec luy de cette faon, pour pouvoir confrer avec luy et avoir l'intelligence de ses escrits, qui est une chose que je souhajte passionement, lorsqu'il sera en France, ou on m'a dit qu'il revient et qu'on luy donne 3ooo livres de pension. .le vous avoue que je n'ay que de l'admiration pour ses ouvrages, et que je les lis maintenant avec une trs grande avidit; car c'est presque le seul livre que j'aye toujours eu avec moy depuis mon dpart d'Auvergne; quoy que je vous avou y avoir beaucoup de difficult, je ne laisse pas d'y prendre grand got et d'esprer de venir a bout de tout avec le tenis. .l'en ay trouv icy une traduction franoise (je pense
dans
l'esprit
a.

Voir ci-avant

p. 73.

CDXCIII.
que

Septembre 1647.

79

c"est de M' de Luines ou de M' Clercclier), laquelle ne me plaisi pas moins que le latin, si elle ne m'agre encores plus. Vous m'obligers bien de me dire qui esi celuy dont il parle dans son epitre au traducteur,

lequel il dit n'avoir pas suivy ses sentiments dans le livre intitul Fiindamenta physicce, et qu'il est contraint de le dsavouer". 'Voila a peu prs ce que j'ay a respondre a vostre dernire. Si vous n'avs pas n etet receu la mienne du 19 dcembre, comme je le dois croire, puisque vous n'en parls point, je vous rescriray une autre fois ce qu'elle contenoit, au cas que vous me tcsmoignis le dsirer, pource prface, il y avoir enqu'outre quelques fautes observes dans votre cores d'autres choses, que je seray bien ayse que vous sachis. Je vous
i'''^

rcns grces de vos nouvelles expriences,

et suis

toujours,

Mon Rvrend

Pre,

Votre

trs

humble

et trs

affectionn serviteur,

!..

T. V.

"

Tours,

le

16 de <^ janvier
'

>

1648.

11

Au Rvrend Pre, Le R. P. M. Marsanne


Il

(5/f)

a Paris.

CDXCIII.

Chanut

Descat^tes.

[Stockholm, 21 septembre 1647.]

Le 17 septembre 1647, la reine de Sude, Christine, entendit, Upsal, Freinsheim, professeur de politique et d'loquence l'Universit, prononcer une harangue sur le Souverain Bien, de Vero Boiio (harangue imprime parmi les uvres de Freinsheim, Oralio XVI, p. ^^o). Aussitt elle pria Chanut de demander Descartes son opinion sur cette mme
matire.

La

lettre

dans une

lettre qu'il crivit le

de Chanut n'a pas t retrouve; mais Descartes l'a rsume 20 novembre Elisabeth, lettre CDXCVIJ

I, yy). Descartes ajoute que la Reine avait fait promettre en crirait en Hollande au prochain ordinaire . Oi- nous connaissons les dates des lettres de Chanut, 21 et 28 sept., 5 oct., par les rponses de Brasset, 18 et 25 oct., i" nov. [Bibl. Nat., fr. i-]Si)y,

ci-aprs (Clers.,

Chanut

qu'il

a.

Henry de Roy, ou

Regiiis.

8o
/. 34-]
V.,

Correspondance.
35 1
V.,

35Sv.).

Il

en rsulte que,
si

si

Chanut
il

crivit le 21

sept.,
Il

la

dut transmettre aussitt Descartes; mais les communications n'taient pas toujours rapides entre La Haye et Egmond; Descartes ne reut donc la
le

Brasset avait sa lettre le 18 oct,;

28 sept.,

l'avait le 25 oct.

de Chanut que fin d'octobre ou commencement de novembre. Il n'y le 20 nov., lettres CDXCV et CDXCVI ci-aprs. La Reine s'impatientait sans doute; car elle fit crire de nouveau par Chanut le 9 novembre, preuve que la premire lettre de celui-ci tait bien du
lettre

rpondit que

21 sept., la rponse n'tant pas arrive,

comme

il

l'attendait,

aux premiers

courriers de novembre.

Ajoutons que Descartes rentra


ce mois, Brasset crivait de

Egmond

vers

la

mi-octobre. Le 14 de
:

La Haye

M. de

Brisacier

...

l'aitendz des nouuelles de l'infirme (M.

du Laurens, Alkmaar,

comme nous le verrons, lettre DI ci-aprs, du ij dcembre) par le moyen de M. des Cartes, qui est repass en ces quartiers l pour y
que de
la

exercer sa

Hollande.

Philosophie cet hiuer. C'est vn esprit plus digne de [Bibl. Nat.,/r. ijSgr),/. 342 verso.)

la

France

CDXCIV.
Chanut a Descartes.
Stockholm, 9 novembre 1647.
[A. Baii.letI,

La

Vie de Monsieur Des-Caries,

t.

II, p.

.i3i.

M.

pension, partit pour


tude

Descartes, incontinent aprs avoir reu les lettres patentes de sa la Hollande, o il arriva sur la fin du mois de sep-

tint compagnie dans son aimable solijusqu'au milieu du mois de janvier de l'an 1648. Ils passrent les trois derniers mois de l'anne jouir l'un de l'autre dans les douceurs d'une tranquillit, pour ne pas dire d'une oisivet tout

tembre avec l'abb Picot, qui luy

d'Egmond

fait philosophique, loin des bruits et des agitations du monde, vivans sans contrainte dans une sympathie merveilleuse d'humeurs, sans distraction du cot des fcheux, et excutant la promesse qu'ils s'toient

faite

l'anne prcdente de se passer de toute autre

autre entretien que


:

du

leur, alter alteri satis

[En marge Letlr. MS. du 4 May 164S.] Leur indolence ne fut interrompue que par une lettre du neuvime de Novembre, que M. Descartes ret de M. Chanut, qui le prioit, de la

et de tout theatrum sumiis. 164(1 Picot et du 3o Novembre

compagnie

magnum

I,

CDXCV.

20 Novembre 1647.

81
le

part de la Reyne de Sude, de luy expliquer son sentiment touchant Souverain Bien. (Baillet, II, 33o-33i.)

lettre

Pas plus que la lettre prcdente du 21 septembre, ci-avant p. 79, cette de Chanut, du 9 nov. n'a t retrouve. Mais Descartes l'a aussi rsume dans la lettre DIII ci-aprs, du 3i janvier 1648, la princesse
,

Elisabeth (Clers.,
le

I,

79).

Brasset

la

transmit, aussitt reue, Descartes,

4 dcembre 1647, voir lettre CDXCVIII. C'tait, nous l'avons vu p. 80, une seconde invitation, de la part de la reine de Sude, d'avoir donner
son avis sur le Souverain Bien, le philosophe n'ayant pas encore rpondu la premire lettre du 21 septembre.

CDXCV.
Descartes a Christine de Sude.
Egmond, 20 novembre
Texte de Clerselier, tome
I,

1647.
i-.S.

lettre i, p.

La

Bibliothque de l'Universit de Leyde possde une copie


.

M5.

de celte lettre : Codex Perizonianus, in-quarto, n 5, p. gi Le mme manuscrit donne aussi des copies de deux lettres Elisabeth, du 21 mai et du 28 juin 1643 [ci-avant t. III, p. 663 et p. 6go). Mais
la copie

de la lettre la reine de Sude est moins complte que


Clerselier
:

le

texte

y manque d'abord tout le commencement, l. 82 l. l 81, p. 6; plus loin tantt une ligne, tantt deux on p. Or la minute de Descartes, pour la premire passes. trois lignes sont lettre qu'il crivait la reine de Sude, devait tre particulirement soigne ; c'est pourquoi nous suivrons de prfrence Clerselier qui
publi

par

il

l'a

reproduite.

Madame,
l'ay apris

de Monfieur Chanut^
le

qu'il plaifl voftre

Maieft que i'aye l'honneur de luy expofer l'opinion

que
a.

i'ay
Lettre

touchant

Souuerain Bien, confider au

CDXCIII, p. 79 ci-avant. Correspondance. V.

I59G05

82

Correspondance.
;

i,

i-.

fens que les Philofophes anciens en ont parl


tiens ce

et e

que

le

commandement pour vne fi grande faneur, defir que i'ay d'y ober me dtourne de toute

autre penfe,

&

fait

que, fans excufer

mon

infuffiie
5

fance, ie mettray icy, en

peu de mots, tout ce que

pourray fauoir fur cette matire. On peut confiderer la bont de chaque chofe en elle-mefme, fans la rapporter autruy, auquel fens il eft euident que c'eft Dieu qui eft le fouuerain bien, pource qu'il eft incomparablement plus parfait que les cratures mais on peut auffi la rapporter nous,
;

lo

&

en ce fens,
I

ie

ne voy rien que nous dnions eftimer


c'eft

bien, finon ce qui nous appartient en quelque faon,

& qui eft tel,


Ainfi
les

que

perfedion pour nous de

l'auoir.
i5

Philofophes anciens, qui, n'eftant point

clairez de la lumire de la Foy, ne fauoient rien de


la batitude furnaturelle,

ne confideroient que
;

les

biens que nous pouuons pofleder en cette vie


c'eftoit entre
le

&
20

ceux-l qu'ils cherchoient lequel


c'eft

eftoit

fouuerain,

dire le principal

&

le

plus grand.
ie

Mais, afin que

ie le puiffe

dterminer,

confidere

que nous ne deuons eftimer biens, noftre gard, que ceux que nous pofledons, ou bien que nous auons pouuoir d'acqurir. Et cela pof, il me femble que le fouuerain bien de tous les hommes enfemble eft vn amas ou vn aflemblage de tous les biens, tant de l'ame que du corps & de la fortune, qui peuuent eftre en quelques hommes mais que celuy d'vn chacun en particulier eft toute autre chofe, & qu'il ne confifte qu'en vne ferme volont de bien faire, & au contentement qu'elle produit. Dont la raifon eft que ie ne
;

zS

3o

I,

-3.

CDXCV.

20 Novembre 1647.

83

remarque aucun autre bien qui me femble grand, ny qui foit entirement au pouuoir dVn chacun. Car, pour les biens du corps & de la fortune, ils ne dpendent point abfolument de nous & ceux de l'ame fe raportent tous deux chefs, qui font, l'vn de connoiflre, & Fautre de vouloir ce qui eft bon; mais la
;

connoilTance

eft

fouuent au del de nos forces;


refte

c'eft

10

que noftre volont, dont nous puiffions abfolument difpofer. Et ie ne voy point qu'il foit poffible d'en difpofer mieux, que fi Ton a toufiours vne ferme &. conftante refolution de faire exadement toutes les chofes que l'on iugera eftre les meilleures, & d'employer toutes les forces de fon efprit les bien connoiftre. C'eft en celafeul que confiftent toutes les vertus c'eft cela feul qui proprement parler, mrite de la louange & de la gloire; enfin c'eft de cela feul que refaite toufiours le plus grand & le plus folide contentement de la vie. Ainfi i'eftime que c'eft en [cela que confifte le fouuerain bien.
il

pourquoy

ne

20

Et par ce

moyen

ie

penfe accorder les deux plus

contraires

&

plus clbres opinions des anciens,


l'a

fauoir celle de Zenon, qui

mis en

la vertu

ou en

l'honneur,

&

celle d'Epicure, qui l'a


il

tement, auquel
25

donn

le

nom

mis au contende volupt. Car,

comme

tous les vices ne viennent que de l'incertitude

&

de

la foibleife qui fuit l'ignorance.


;

&

qui

fait naiftre

les repentirs

ainfi la

vertu ne confifte qu'en la refofe

lution

&

la

vigueur auec laquelle on


eftre

porte faire

3o

bonnes, pouru que cette vigueur ne vienne pas d'opiniaftret, mais de ce qu'on fait les auoir autant examines, qu'on en a moraleles chofes

qu'on croit

84

Correspondance.

i,

3-4-

ment de pouuoir. Et bien que ce qu'on fait alors puilTe eftre mauuais, on eft alTur neantmoins qu'on fait fon deuoir; au lieu que, on excute quelque adion de vertu, & que cependant on penfe mal faire, ou bien qu'on nglige de fauoir ce qui en eft, on n'agit pas en homme vertueux. Pour ce qui eft de l'honneur & de la louange, on les attribue fouuent aux autres biens de la fortune mais, pource que ie m'aflure que voftre Maieft fait plus d'eftat de fa vertu que de fa cou;

ne craindray point icy de dire qu'il ne me femble pas qu'il y ait rien que cette vertu qu'on ait
ronne,
ie

10

iufte raifon

de louer. Tous les autres biens mritent

honorez ou louez, fi ce n'eft en tant qu'on prefuppofe qu'ils font acquis ou obtenus de Dieu par le bon vfage du libre arbitre. Car l'honneur & la louange eft vne efpece de recompenfe, & il n'y a rien que ce qui dpend de la volont, qu'on ait fuiet de recompenfer ou de
d'eftre

feulement d'eftre eftimez,

& non point

i5

punir.
Il

me

refte

encore icy prouuer que


le

c'eft

de ce bon

jo

vfage du libre arbitre, que vient

plus grand

&

le

plus folide contentement de la vie; ce qui


n'eftre

me femble

pource que, confiderant auec foin en quoy confifte la volupt ou le plaifir, & gnralement toutes les fortes de contentemens qu'on peut auoir, ie remarque, en premier lieu, qu'il n'y en a aucun qui ne foit entirement en l'ame, bien que
pas
difficile,
|

j5

plufieurs dpendent du corps


auffi

de

mefme que

c'eft

l'ame qui voit, bien que ce foit par l'entremife


ie
3o

des yeux. Puis

remarque qu'il n'y a rien qui puiffe donner du contentement lame, linon l'opinion

1,4-

CDXCV.

20 Novembre 1647.

85

qu'elle a de poffeder

cette opinion n'eft

quelque bien, & que fouuent en elle qu'vne reprefentation fort

10

que fon vnion auec le corps efl caufe qu'elle fe reprefente ordinairement certains biens incomparablement plus grands qu'ils ne font; mais que, fi elle connoilToit diftindement leur iufle valeur, fon contentement feroit toufiours proportionn la grandeur du bien dont il procederoit. le remarque aufli que la grandeur d'vn bien, noflre gard, ne doit pas feulement eftre mefure par la valeur de la chofe en
confufe,

& mefme

quoy il
dont
eftre
il

confille,
fe

mais principalement
;

auffi

parla faon
le libre

raporte nous

&

qu'outre que

arbitre efl de foy la chofe la plus noble qui puifle

i5

20

nous rend en quelque faon pareils Dieu & femble nous exemter de luy eftre fuiets, & que, par confequent, fon bon vfage eft le plus grand de tous nos biens, il eft auffi celuy qui eft le plus proprement noftre & qui nous importe le plus, d'o il fuit que ce n'eft que de luy que nos plus grands contentemens peuuent procder. Auffi voit-on, par exemple, que le repos d'efprit & la fatisfadion intrieure que fentent en eux-mefmes ceux qui fauent
en nous, d'autant
qu'il

qu'ils

ne manquent iamais faire leur mieux, tant

25

3o

pour connoiftre le bien que pour l'acqurir, eft vn plaifir fans comparaifon plus doux, plus durable & plus folide que tous ceux qui viennent d'ailleurs. l'obmets encore icy beaucoup d'autres chofes, pource que, me reprefentant le nombre des aff"aires qui fe rencontrent en la conduitte d'vn grand Rovaume, & dont voftre Maieft prend elle-mefme les foins, ie n'ofe luy demander plus longue audience.

86

Correspondance.

i,

4-5.

Mais i'enuoyc u M. Chanut quelques erits% o i'ay mis mes fentimens plus au long touchant la mefme
matire, afin que,
voir,
il

s'il

plaifl voftre

Maieft de les

m oblige

de

les

luy prefenter,

&

que cela
de deuo5

aydc tmoigner puec combien de zle


lion, ie fuis,

&

Madame,

De

V(oftrej Maieil

Le tres-humble

&

tres-obeiant
10

feruiteur, descartes.

D'Egmond, ce 20 Nouembre 1647'

CDXCVI.
Descartes a Chanut.
Egmond, 20 novembre
Texte de Clerselier, tome
I,

1647.
5-7.

lettre 2, p.

Rponse

la lettre

CDXCIII, du 21

septembre, p. jg ci-amiit.

Monfieur,
Il

efl

vray que i'ay coutume de refufer d'crire mes


la

penfes touchant
a.

Morale,

&

cela pour deux raiElisabeth,

Trait des Passions de l'me,

et six lettres

comme

on

le

verra dans la lettre suivante, p. 87, note b. b. Cette lettre et la suivante, cause du volumineux envoi qui les accompagnait, subirent un retard de plus de trois semaines La Haye, d'o
Brasset ne les
lettre DI_/.
fit

partir

pour Stockholm que

le

20 dcembre. Voir ci-aprs

1,5-6.

CDXCVI.
:

20 Novembre 1647.

87

fons

l'vne, qu'il n'v a point

de matire d'o les ma-

lins puiflentplus
;

ayfement tirer des prtextes pour calomnier l'autre, que ie croy qu'il n'appartient qu'aux Souuerains, ou ceux qui font authorifez par eux, de fe mler de rgler les murs des autres. Mais ces deux raifons ceffent en l'occafion que vous m'auez fait l'honneur de me donner, en m'criuant, de la part de l'incomparable Revne auprs de laquelle vous efles, qu'il luy plaid que ie luy criue mon opinion touchant
le

10

fouuerain bien

car ce

commandement

m'autorife

i5

que ce que l'cris ne fera vu que C'efl pourquoy ie fouhaite auec tant de paffion de luy ober, que, tant s'en faut que ie me re frue, ie voudrois pouuoir entaffer en vne lettre tout ce que i'ay iamais penf fur ce fuiet. En effet, i'ay voulu mettre tant de chofes en celle que ie me fuis hazard de luy crire", que i'ay peur de n'y auoir rien affez expliqu. Mais, pour fuppler ce dfaut, ie vous enuoye vn recueil de quelques autres lettres ^, o i'ay
affez,
|

& i'efpere d'elle & de vous.

20

dduit plus au long les

mefmes

chofes. Et

i'y

ay ioint

vn

petit traittdes Paffions, qui n'en eft pas la


;

moindre

partie

car ce font principalement elles qu'il faut

tafcher de connoiftre, pour obtenir le fouuerain bien

que
25

i'ay dcrit. Si i'auois auffi of


i'ay

ponfes que

y ioindre les reu l'honneur de receuoir de la Prin-

ceffe qui ces lettres font adreffes% ce recueil auroit


a.

Lettre prcdente, p. 8

b. Lettres

CCCXC'I, CCCXCVH, CCCXCIX, CDI, CDIH,


t.

et

la

IV, pp. 25i, 263, 271, 380, 290 et 304, et aussi Voir lettre CDXC\1I ci-aprs, p. 90, 1. 25 p. 91, 1. 3. la 666-667. p. c. Rponses d'Elisabeth, c'est--dire lettres CCCXCVIII, CD, CDU,

moiti de

CDVH,

CDVI

et.CDIX.

t.

IV, pp. 268, 278, 287, 3oi

et

320.

88
eft plus

Correspondance.

i,

6.

accomplv. & en euffe encore pu adjoter deux ou trois des miennes, qui ne font pas intelligibles fans cela; mais i'aurois d luy en demander
permiffion,

&

elle eft

maintenant bien loin

d'icy.
5

ne vous prie point de prefenter d'abord ce recueil la Reyne car i'aurois peur de ne pas garder affez le refpecl & la vnration que ie dois
refte, ie
;

Au

fa Maiell,

ie

luy enuoyois des lettres que

i'ay faites

pour vne autre perfonne, pluftoft que de luy crire elle-mefme ce que ie pourray iuger luy eftre agrable mais, fi vous trouuez bon de luy en parler difant que c'eft vous que ie les ay enuoyes, & qu'aprs cela
;

lo

elle dlire

de

les voir, ie feray libre

de ce fcriipule.

Et ie

me

fuis

perfuad

qu'il

luy fera peut-ellre plus


5

agrable, de voir ce que i'ay ainfi crit vne autre,

pource qu'elle pourra s'alfurer dauantage que ie n'ay rien chang ou dguif en fa confideration. Mais ie vous prie que ces crits ne tombent point, s'il eft poiTible, en d'autres mains, & de vous affurer que ie fuis, autant que ie

que

s'il

luy auoit eft adrefle

20

puis eftre,

Monfieur,
Voftre tres-humble

&

tres-oblig

feruiteur, descartes.

D'Egmond, ce 20 Nouembre 1647.

25

1,97

CDXCVII.

20 Novembre 1647.

89

CDXCVII.

Descartes

Elisabeth.
1647.I
3i,

^Egmond, 20 novembre
Texte de Clerselier, tome
I,

lettre

p.

97-99.

Elizabeth, Princesse Ptilatine, etc. , sans date. Mais cette lettre a t crite le mme Jour que les deux prcdentes : i'enuoie Monsieur Chanut... , dit Descartes (p. go, l. 25).

A Madame

Elle est donc aussi du

20 novembre

164-/.

Madame,
ay dia pris la libert d'auertir voftre Alteife de la correfpondance que ay commenc d auoir en Sude, ie penfe eftre oblig de continuer, & de luy dire que i'ay receu depuis peu des lettres de l'amy que i'ay en ce pas-l,par lefquelles il m aprend
Puifque
i
i

que, la Reine ayant eft Vpfale, o eft TAcademie

du
10

pais, elle auoit

voulu entendre vne harangue du

Profeffeur en l'loquence, qu'il eftime pour le plus

plus raifonnable de cette Acadmie, & qu'elle luy auoit donn pour fon fuiet difcourir du Souuerain Bien de cette vie; mais qu'aprs auoir ouy
habile

&

le

cette harangue, elle auoit dit

i5

que ces gens-l ne faifoient qu'efleurer les matires, ^ qu'il en faudroit fauoir mon opinion. A quoy il luy auoit rpondu qu'il
fauoit que i'eftois fort retenu crire de telles matires; mais que, s'il plaifoit fa Maieft qu'il me la

demandafl de

fa part,

il

ne croyoit pas que

ie
>*

man-

CoRRESPONnANCE. V.

t)o

Correspondance.

i,

97-9-

Sur quoy elle luy auoit tres-expreflement donn charge de me la demander, & luy auoit fait promettre qu'il m'en criroit au prochain ordinaire; en forte qu'il me confeille d'y
quaffe tafcher de luy fatisfaire.

rpondre,
il

&

d'adreffer

ma

lettre la

Reyne, laquelle

la

prefentera,& dit

qu'il efl

caution qu'elle fera bien

receu^.

ne deuoii pas ngliger cette occafion, & confiderant que, lors qu'il m'a crit cela, il ne pouuoit encore auoir receu la lettre o ie parlois de celles
l'ay cr
"^
|

10

que

eu l'honneur d'crire voftre Alteffe touchant la mefme matire, i'ay penf que le deflein que i auois eu en cela efloit failly, & qu'il le falloit prendre d'vn
i'ay

autre biais;

c'efl

pourquoy

i'ay crit

vne lettre la

Reyne,

oi,

aprs auoir mis briuement

mon

opinion,

i5

i'adioutc

que i'obmets beaucoup de chofes, parce que,

me

reprefentant le
la

nombre des

affaires qui fe ren-

contrent en
fa Maiefl

conduite d'vn grand Royaume,

&

dont
20

prend elle-mefme les foins, ie n'ofe luy demander plus longue audiance; mais que i'enuoye Monfieur Chanut quelques crits, o i'ay mis mes
fentimens plus au long touchant la
afin que,
s'il

mefme
il

matire,

luy plaifl de les voir,

puiffe les luy

prefenter^

que i'enuoye Monfieur Chanut, font les lettres que i'ay eu l'honneur d'crire voftre Alteffe touchant le liure de Seneque de vita beata, iufques
crits
a.

Ces

jS

Tout
p.

ce dbut

rsume notre

lettre

CDXCIII

de Chanut, du 21 sep-

79 ci-avant. b. Lettre perdue. Descartes avait d l'crire en France, au mois de septembre, avant son retour en Hollande.
c.

tembre,

Voir ci-avant,

p. 85,

1.

27, p. 86,

1.

4.

1,

98-99-

CDXCVII.

20 Novembre 1647.
levS

91
Paf-

la

moiti de la fixime, o, aprs auoir definy

mets que ie trouue de la difficult les dnombrer ^ En fuite dequoy, ie luy enuoye auffi le petit Traitt des Paffions, lequel i'ay eu affez de
fions en gnerai, ie
5

peine faire tranfcrire fur vn brouillon fort confus

que

l'en

auois gard;

& ie

luy

mande que

ie

ne

le prie

point

de prefenter d'abord ces crits

la

Reyne,

pource que i'aurois peur de ne pas garder alTez le refped; que ie dois fa Maieft, li ie luy enuoyois des
10

pour vne autre, plutofl que de luy crire elle-mefme ce que ie pourray iuger luy eftre agrable; mais que, s'il trouue bon de luy en parler, difant que c'eft luy que ie les ay enuoyes, &
lettres

que

i'ay faites

qu'aprs cela elle defire de les voir, iefqray libre de ce


i5

fcrupule;

&

que

ie

me

fuis

perfuad qu'il luy fera

peut-ellre plus agrable de voir ce qui a eft ainfi crit

vne autre, que

s'il

luy eftoit adreff, pource qu'elle


ie

pourra s'affurer dauantage que


dguif en fa confideration''.
20

n'ay rien chang

ou

le n'ay

pas iug propos d'y mettre rien de plus de

voftre Alteffe,

25

ny mefme d'en exprimer le nom, lequel toutesfois il ne pourra ignorer caufe de mes lettres precedenjtes. Mais confiderant que, nonobftant qu'il foit homme trs -vertueux & grand eflimateur des perfonnes de mrite, en forte que ie ne doute point
qu'il

n'honore voftre Alteffe autant

qu'il doit,

il

ne

m'en a toutesfois parl que rarement en


a.
la

fes lettres,

Ci-avant

t.

IV, p. 3i?,
b, p.
1.

1.

17, lettre

du

6 oct. 1643. Cette lettre tant

sixime

dit Desaartes, la

premire

est

bien la lettre

CCCXCII, du

21 juillet.
b.

Voir note
5,

87 ci-avant.

Page 88,1.

j8.

92
bien que
les
ie

CoRRliSPONDANCE.

1,

99.

luy en ave crit quelque chofe en toutes


i'ay

miennes,

penf qu'il faifoit peut-eflre fcrupule


fi

d'en parler la Reyne,pource qu'il ne fait pas


plairoit

cela

ou dplairoit ceux qui l'ont enuoy. Mais, li i'ay dorefnauant occalion de luy crire elle-mefme, ic n'auray pas befoin d'interprte; & le but que i'ay eu cette fois, en luy enuoyant ces crits, eft de tafcher faire qu'elle s'occupe dauantage ces penfes, &
que, elles luy plaifent, ainfi qu'on
elle ait occafion d'en

me

fait efperer,

confrer auec voftre AltelTe.

De

'o

laquelle

ic

feray toute

ma

vie,

&c.

CDXCVIII.
Brassi:;t [La
Minute,

Descartes.

Haye

4 dcembre 1647.
MS.
fr,

Bibl. Nat.,

17S90, p. 394 verso.

En

lele

du

MS.

.4

M. Des

Caries, du

D''"

164-.

>

Monjicur,
le ne prclcnd.s

pas troubler beaucoup


il

les

agreeinens de

voflre folilude
lettre

nejl quejlion que de Vadrejje d'vne

ev ioinele de

M. Chanut

'.

5'/7

vous dicl qu'il faiel

i5

froid en Sude, vous pourre?^ luy rendre le change par ce que nous rejjenions en Hollande. le voudrois bien que ce
fujl la plus

grande incommodit de M. de

la Thuillerie;

a. [.lire CDXCIV du 9 ni)v., p. 8u ci-avani. Kii cHct, le 6 dcembre, Brasser rpuiidaii des letircs de Cliaiuii du 9 iiov., iiu'il venait de rece-

voir [Hibl. .Va/.,

.'\/.V.//-.

i:Sgy,f. ^ij7

v. et

f. 3gS.]

CDXCVIII.
le

Dcembre 1647.
c?'i\

j
d'vne

viens de le laijjer tout altr dedans les hauf^


7iiain

reprise de goutte, qui luy ejropie la

droicle. Il eji

a plaindre dans ces violentes

& frquentes &


que,

recidiues.

Vous

ne doubtere^ pas qu'il ne fouhaide ardaviment d'ejre


5

dans vn climat plus tempr,

pour

cette raifon,

il

n attende auec impatience l'arriuee

de/on cong auec

celle

de

M. fonfil':^.
Vous
ejles

trop bon franois

pour ne vous pas

inquietter

de
10

la

maladie du Roy. le vous faicl part des bonnes efpela

rances que Von nous donne d'apprendre bientojl

fuile

du bon
verolle

effe d'vne

Jgnee^ qui auoit faid fortir

la petite

&

lafiebure tout enfemble.

Mon

Dieu, que cette

fale villaine a ej hardie d'attaquer ce corps Anglique!

Mais quoy? les accidens de la nature humaine font autant pour les Roys que pour les moindres de leurs fuiecl^*.
efay bien que vous ne nous dire:^pas ce qu'efl deuenu celuy d'Angleterre, puifque ceux qui ont vn intcrejl plus
proche, n'y connoiffent rien eux mefmes. C'efl vne hijloire

dont
20

il fault

que

le

lems donne lumire,

&

a celle des frres de la Ro:^e-croix, ie

quand iefonge m'imagine qu'il

doibt auoir eu part en leur confrairie.

Car de s'efuanyr

d'vne chambre fei'mee


d'infanterie

&

au milieu d'vne garde renforce

&

de caualerie,c'ejl vn cas affe-:^ merucilleux*.

Enfin la couronne de Naples fe va transformant en


25

Republique. Les dominations de cette efpece ne doibuent

pas en

eflre marries,

puifque

c'efl

vne multiplication de

conformit?^. Il y a icy des gens qui fpcculent fur tout,

&

ne trouuent pas a leur goujl que

la

proteion de France

y foit
3o
a.

rclame. C'efl neantmoins vn coup de la iuflice de


les

Dieu, qui nous donne de nouueaux moyens pour mettre


Sic pour saigne.

94

Correspondance.
qu'il:^

Efpagnol-^ a la raifon, andi'^


no7^

trauaillent

afuborner

anciens ami^, pour

les faire

tomber en defeluojit*
ga'^ettes,

EJant,
il

comme

ie fuis,

accoufium a efcrire des

fault que vous pardonnie:^ a

ma
le

demangeaifon. le vous

remercie du foin que vous aue-^ eu de veoyr nofire infirme

d'Alkmar^. le crains qu'oultre

mal,

il

ayt auffy de

Vhumeur
&, par

qu'entre vous

& moy i'appelleray

caprice. Vous

m'obligere-^de

me

dire confidemment ce que vous en iuge:^,

deffu'^ tout,

de
2
:

me

croyre au poinl que

ie fuis *.

Page 93,
dants,
)>

1.

3.

Le

dcembre, Brasset crivait

un de

ses correspon-

M. de Brisacier La maladie du Roy nous mect dans vne peine extresme, quoy que Mg' le Conte de Brienne ayt adioust par post datte
chre.

en sa dernire. Dieu veuille conseruer a la France vne personne si Il n'y a personne icy qui n'augure mal de tant de saignes dans vne petite vrole; mon mdecin m'en redoubla hier mes apprhensions.
.)

[Bibl. Nat., fr. i'S<i(j, f. 3()i

Louis XIV, g de neuf ans,


1
.

tait

tomb

malade

le

10 novembre.

Deux

jours aprs, la petite vrole se dclara et

suivit rgulirement son cours jusqu'au 2

Mais, ce jour-l, le Roi eut une syncope qui dura trois quarts d'heure, et l'inquitude des mdecins fut grande. Le mal empira jusqu'au dimanche 24 novembre, o on crut que c'tait la fin. Depuis le 21, la petite vrole tait rentre, et quatre saignes qu'on avait fafies l'enfant n'avaient point diminu sa fivre. Mais le dimanche soir, vers minuit, la fivre diminua, et la petite vrole sortit de nouveau. Le lundi et le mardi, 25 et 26 nov., on le purgea; et, ds lors, la maladie commena diminuer jusqu' la gurison entire. {Mmoires de Madame de MottevUle, anne \():^j, fin.)

Page

93,

1.

23.

Dans
ou
les

une

lettre

du

mme
:

jour (4 dc. 1647) ^^ mar-

quis de Fontenay,
glettaire,
))

le

L'euasion du Roy d'AnParlementaires luy auoient redoubl ses gardes, est vne autre pice de considration. Mais ie crains que la closture des ports sur cette rencontre ne nous laisse long tems sans sauoir le dtail, les piotifz et la suicte de cette iiistoire. (Bibl. Nat. fr. ij8gg,f.3()4.)

Rome,

Brasset disait dj

du

lieu

Le roi d'Angleterre, Charles V', aprs avoir t livr par les Ecossais aux commissaires du Parlement anglais qui l'emmenrent de Newcastle
i()

fvrier

1647, avait t enlev ensuite de


s'iaii

Holmby
l,

par l'arme,
21

le

1!^

juin, et retenu prisonnier


il

Hampton-court. De
enfui
l'Ile

le

novembre,
il

irt)nipani toute surveillance,

de Wight, o

demeura

a.

M. du Laurens. Voir

ci-aprs lettre

DF du

17

dcembre,

CDXCVIII.
jusqu' la fin de 1648.
et

4 Dcembre
excute
si

1647.

95

to dcembre 1648, il sera enlev de nouveau d'abord Hurst-Castle, puis transfr Windsor, le 2 janvier 1649, et entin Londres, le 29 janvier. Une Haute-Cour de justice, institue par les Communes, lui fit son procs la sentence de

Le

par l'arme

emmen

mort, prononce contre


21

lui le 6 fvrier, fut

le 9.

L'vasion

du

novembre 1647, dont Brasset

parle en termes

mystrieux, avait t

entoure de circonstances bizarres.

n
y>

On lui raconta ( Charles !'') qu'un prophte allemand s'tait prsent au conseil des agitateurs, s'annonant comme charg de rvler les volonts du ciel, mais qu'au seul mot de rconciliation avec le roi, ils avaient refus de l'couter... Un astrologue, William Lilly, tait alors fameux Londres, enclin au parti populaire, mais ne refusant personne ses prdictions et ses avis. Le roi

>)

Whorewood, de le consulter en son nom o il lui convenait de fuir; et de mille livres sterl. que venait de lui envoyer l'alderman Adams, royaliste dvou, mistress Whorewood en reut cinq cents pour sa mission. Les astres solennellement interrogs, Lilly rpondit que le roi devait se retirer vers l'est, dans le comt d'Essex, vingt milles de Londres, et mistress Whorewood se hta de porter Hampton-court sa rponse. Mais Charles ne l'avait pas
chargea une femme, mistress
sur
le lieu

attendue...

(Guizot, Histoire de la Rvolution d'Angleterre,

t.

II,

p.

269, etc., ?^ dit. 1841.)

Page 74, 1. 2. Naples s'tait rvolt contre la dominatioti espaLe 7 juillet 1647, un pcheur, Masaniello, se mit la tte des rebelles. Mais son triomphe fut court le 16, il prit, assassin par des missaires du duc d'Arcos, vice-roi. La rvolte ne s'apaisa point, et la rpublique fut proclame, le 24 octobre. Un Franais, le duc de Guise, qui
gnole.
:

se trouvait alors

Rome, en
le

fut

un moment

le chef. Il

pensait jouer
le i5

le

mme
il

rle

que jouait

prince d'Orange en Hollande, et


flotte

novembre
la ville, le

fit

son entre Naples. La

franaise parut

mme

devant

19 dcembre. Mais Mazarin, quoique favorable l'insurrection, en haine

duc de Guise. Celui-ci tomba bientt emmen en Espagne; y resta cinq ans prisonnier. Mazarin apprit la fin de cette aventure. le 3o avril 1648, et Mersenne la manda, le i" mai, Huygens pre. A la fin de l'alina, Brasset fait allusion aux tentatives des Espagnols pour dtacher la Hollande de l'alliance franaise et l'amener traiter sparment avec eux; ils y russiront d'ailleurs, et une paix particulire sera signe. Le Brasset avait crit cette note dans son journal en novembre 1647 22 arriuent lettres de Rome portans que les Napolitains ont priz resolution de se mettre en forme de Republique soubz la protection de
des Espagnols, ne soutint pas
entre les mains des ennemis,
il,

le

le

6 avril 1648, et fut

))

France.

(Bibl. Nat.,fr.

iy8gg,f. 58i verso.)


lettre

Quelques jours plus tard, dans une Page 94, 1. 9. cembre 1647 Rivet, Brasset crira cette phrase
:

du

i5

d-

le ne say

comment M. Des

Cartes digrera dans sa solitude les

96
<

Correspondance.
que M. Riuiiis
liiy

aiteintcs

donnes.

eux

le

dbat.

[Bibl. A'at.,

MS.fr.
Il

iji<g(), p. 4o() verso.)

de Taflaire de Leyde, qui recommenait et qui fit surtout grand du mois, le 23 et le 28 dcembre, comme nous le verrons par une lettre de Heereboord aux Curateurs de l'I'niversitc le 18 fvrier 1648, claircissement de la lettre DVIII ci-aprs.
s'agit

bruit la fin

CDXCIX.
Elisabeth a Descartes.
[Berlin], b

dcembre [1647].

Copie MS., Rosendaal, prs Arnhem, Collection Pallandt.

Publie par Faucher de Careil, p. Sp-6i, Descartes


dra, lettre

et la

Prin-

cesse Elisabeth {Paris, Germer-Bailli'ere, iSj(j). Descartes repon-

DI II

ci-aprs,

31

janvier 1648.

Monjieur De/cartes,
Puifque i'ay receu,
enuoy,
il

a quelques ours, la traduclion

franoife de vos Mditations Metaphyfiques, que vous


Tiiauer^
le

fuis oblige de vous en rendre grce

par
vne

ces lignes, encore que ie ne /aurais

exprimer mon/envous

timcnt de reconnoijfance de vos bonts, fans en demander


nouuelle pour excufer l'incommodit que
lire
le

donne a

&

rpondre mes lettres qui vous dtournent

Ji fouuent de mditations vtiles,


la partialit

pour des

fuiets qui, fans


lo

d'amy, ne vous fauroient ejlre confderables ;


aue?^

mais i'ay receu tant de prennes de celle que vous

pour moi, que

i'y

prefume

affe?^

pour ne faire

difficult

de vous dire aiiec quelle fatisfalion i'ay leu


fufdite, puifqu'elle

la traduclion

rend vos penfes d'autant plus miennes

CDXCIX.
que
ie les vois

Dcembre 1647.
ie

9-

bien exprimes en vne langue dont


ie

me

fers ordinairement, encore que


prifes auparauant

crois les auoir corn-

Mon
5

admiration s'augmente toutes

les fois
il

que

ie relis

les obieions

qu'on vous a fait, comment

efl pojfihle

que des perfonnes, qui ont employ tant d'annes


ditation

la

m-

&

l'tude, ne fauroient comprendre des chofes

f fmples

& f

claires,

que

la plufpart,

en difputant du
il

vray
10

&

du faux, femblent ne pas connotre comment

les faut difcerner,

&

que

le fieur

Qafendus, qui

efl

en la

plus grande rputation pour fon fauoir, a fait, aprs


l'Anglois^, des obieions moins raifonnables que tous les
autres.

Cela vous montre combien


'5

le

monde a

befoin du Trait
le

de l'Erudition, que vous

aue-^ autrefois voulu faire.

fay que vous

efles trop

charitable

pour refufer vne chofe


ie

fi vtile au public,

&

que,

pour
la

cela,

n'ay pas befoin


aue:^

de vous faire fouuenir de

parole que vous en

donne
20

Vofre tres-affeionne

amye

vous feruir,

ELISABETH.

Cef.defbreK
Monfeur
a.

Defcartes.

Thomas Hobbes,

auteur des

3*^

objections.
styl),

b.

C'est--dire ce 5 de

dcembre [nouveau

ou

25 de no-

vembre

[ancien style).

Correspondance. V.

|3

p8

Correspondance.

D.

Descartes
Egmond,
Abb Emekv, Penses
i3

Mersenne.

dcembre 1647.
la religion el la
1,

de Descartes sur

marale.

p.

i.

(Paris,

Le Clerc, 181

in-8].

L'abb

Emery
dans

pu

Pait encore

les

copier celte lettre sur l'autographe qui se IrouArchives de l'Acadviie des Sciences en iiSii
t.

{voir notre Introduction,

I,

p. uv). C'tait

sement de tion La Hire,


reprises,
/.

dam Poirier

(ib..

p. i.vm).

le numro {61) du clasElle appartenait dj la collec-

et Balllel, qui en eut

connaissance,

l'a cite

plusieurs

II, p.

comme une lettre Mersenne, Vie de Mons. Dcs-Caites, L'abb Emerj ne s'est pas cru oblig 33o et p. 332-333.

de respecter l'orthographe du manuscrit

el

imprim

cette lettre la

moderne;

nous avons rtabli les


les

faons d'crire qui sont absolument

sres d'aprs tous

manuscrits de Descartes.

[Mon Reiierend
Il

Pre],

y a defia quelque tems que M. de Zuylichem m'a enuoy l'imprim de M. Pafcal*, de quoy ie remercie l'auteur, puifque c'eft de f part qu'il m'eil enuoy. 11

femble y vouloir combattre ma matire fubtile, & ie lui en fais fort bon gr; mais ie le fupplie de n'oublier pas a mettre toutes fes meilleures raifons fur ce fuiet, & de ne pas trouuer mauuais, fi en temps & lieu i'explique tout ce que ie croiray eftre a propos, pour me
dfendre.

'o

Vous me demandez vn efcrit touchant les expriences du vif-argent, & nanmoins vous diffrez de

me

les

apprendre*,

comme

fi

ie

deuois les deuiner;

D.

i^

Dkcf.mrrk 1647.

99

mais

ie

ne dois pas

me

mettre en hafard de cela,

pource que, . ie rencontrois la vrit, on pourroit iuger que i'en aurois fait icy Fexperience, & ie manquois, on en auroit moins bonne opinion de moy; mais, s'il vous plaifl me faire part ingenuement de tout ce que vous auez obferu, ie vous en auray obligation;

en cas qu'il arriue que ie m'en frue, ie n'oublieray pas de faire fauoir de qui ie les tiens. l'auois auerti M. Pafcal d'exprimenter fi le vif-rgent montoit aufli haut, lorfqu'on eft au-deffus d'vne

&

i5

20

25

montagne, que lorfqu'on eft tout au bas; ie ne fay s'il l'aura fait*. Mais, afin que nouspuiffions auffy fauoir fi le changement des tems & des lieux n'y fait rien, ie vous enuoie vne mefure de papier de deux pieds & demi, ou le troifiefme & le quatriefme pouce, au-del des deux pieds, font diuifs en lignes, & i'en retiens icy vne autre toute femblable, afin que nous puiflions voir fi nos obferuations s'accorderont. le vous prie donc de vouloir obferuer en tems froid & en tems chaud, & lorfque le vent du fud & du nord fouffleront, iufqu'a quel endroit de cette mefure le vif-argent montera; & afin que vous fachiez qu'il s'y trouuera de la diffrence, & que cela vous engage a m'efcrire auffy tout franchement vos obferuations, ie vous diray que, lundi dernier-', la hauteur du vif-argent eftoit iuflement de deux pieds trois pouces, flon cette mefure,

&

qu'hier, qui eftoit ieudi'', elle eftoit vn

peu au-del

de deux pieds

pouces; mais auiourd'huy elle a rabaiff de trois ou quatre lignes. lay vn tuyau qui
a.

& quatre

h.

Le Le

9 dcembre 1647. 12 dcembre.

loo

Correspondance.

demeure attach iour


foin de diuulguer

& nuit en mefmc


ie

lieu,

pour

faire

ces obferuations, lefquelles


fitoft,

crois qu'il n'efl pas be-

&

qu'il

vaut mieux attendre

que
le

le liure

de M. Pafcal

foit publi.
5

voudrois auffy que vous elTayafliez d'allumer du

feu
la

dans voftre vuide,


ira

&

que vous obferuafliez

fi

fume

en haut ou en bas,

&

de quelle figure fera

la

flamme.

On

peut faire cette exprience*, en faifant


'o

pendre vn peu de foufre ou de camphre au bout d'vn filet dans le vuide, & en y mettant le feu au trauers du verre auec vn miroir ou verre bruflant. le ne puis
faire cela icy,

&

ie

pource que le foleil n'efl pas afTez chaud, n'ay peu encore auoir le tuyau aiuft auec la
i5

bouteille.
le

m'eftonne de ce que vous auez gard quatre ans*

M. Pafcal, fans que vous m'en ayez iamais rien mand, ny que vous ayez commenc a la faire auantcet eft; car, ftoil que vous m'en parlaftes,ie iugeay qu'elle eftoit de confequence,
cette exprience, ainfi

que

le dit

& qu'elle
i'ay efcrit

pourroit grandement feruir a vrifier ce que

20

de phyfique.
ij

le fuis,

&c.
1647.
:

D'Egmond,

Dcembre

Page 98, 1. 3. L'imprim dont il s'agit avait pour titre Experiences nouvelles touchant le vide, ddi M. Pascal, Conseiller du Roy
en ses Conseils d'Etat et priv, par
Pascal
le

sieur B. P. son fils (Paris, 1647).

Permis d'imprimer, du 8 octobre 1647.

commence

ainsi

Mon

cher lecteur, Quelques considrations

)'

m'empchant de donner

prsent

un Trait
j'ai faites

entier,

j'ai

rapporte

quantit d'expriences nouvelles que

touchant

le

vide, et les

consquences que j'en ai tires, j'ai voulu faire un rcit des principales dans cet abrg, o vous verrez par avance le dessein de tout l'ouvrage... Descartes tait donc fond attendre un Trait entier o Pascal mettrait ses meilleures raisons sur ce sujet de la matire subtile. D'ailleurs,

D.
le
11

ij

Dcembre 1647.
:

loi

Trait de Pascal ne devait jamais paratre et ne fut mme pas achev. Prface sur le Trait du vide, qui le fragment intitul parait tre aussi de 1647. ^our le reste, nous avons trois rdactions parn'en reste que
1
;

tielles

abrg
jete

Expriences nouvelles, publies en 1647, qui ne sont qu'un Rcit de la grande exprience de l'quilibre des liqueurs, pro-

par le sieur B. Pascal, pour l'accomplissement du Trait qu'il a promis dans son Abrg touchant le vide, et faite parle sieur Perier,
publi en 1648; 3 Traits de l'quilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air, publis seulement en i663, aprs la mort de Pascal, bien qu'ils fussent tout prts imprimer depuis plus de douze ans ,
lit-on

dans

la

prface. [Opuscules philosophiques de Pascal, dition

Ch.

Adam,

Paris, Hachette, 1887, p. i-j.)


1.

Page 98,
principales

i3.

dait quantit d'expriences nouvelles ,


. Il

D'aprs l'imprim d'octobre 1647, Descartes s'attenPascal ne donnant que les n'avait donc pas encore reu quelques autres publications

qui suivirent de prs cet opuscule.


1

En
s,

voici au

moins deux

Demonstratio ocularis
le

loci sine

locato, corporis successive moti in

vacuo, par
sept.

P. Valkiuanijs

Magni

avec ces deux indications

Appro'^'e

batio, Varsavia-, die i(i julij


1

1O4-.

Hc

scribebam anno 1047,

2 Observation touchant le vide faite pour la premire fois en France, contenue en une lettre crite M. Chanut Rsident pour Sa Majest en Sitede, par M. Pktit, Intendant des fortifications, Paris, le kj novembre 164C), avec le discours qui a t imprim en Pologne sur le mme

1647 (Paris, 1647, in-4). Le privilge est du 12 nov. 1647. Mme pagination pour les deux pices lettre de Petit, p. i-25,et discours du P. Magni, p. 25-68. L'annonce de cette publication du P. Magni, sitt qu'elle fut connue en France, dtermina Pascal et Petit ne point tarder davantage. Pascal fut
sujet en juillet
:

premier, son permis d'imprimer tant du 8 octobre 1647; Petit pour l'impression que le 12 novembre suivant. D'autres publications vinrent ensuite, notamment une du P. Nol, dont Descartes
prt le

n'eut de privilge

eut aussi connaissance. Voir ci-aprs, lettre Mersenne. du 7 fvrier 1648.

Notons que, dans ce passage. Descartes ne parle pas Page 99, 1. \2. Puy-de-Dome, qui fut la montagne choisie naturellement par Pascal, du puisqu'il la connaissait bien, tant de Clermont en Auvergne, et qu'il avait dans cette ville son beau-frre. Florin Prier. Notons aussi que l'avis fut sans doute donn Pascal par Descartes, au cours des deux entretiens qu'ils eurent ensemble Paris, le 23 et le 24 sept, (ci-avant p. 72-73), bien que Jacqueline Pascal, qui rapporte ces entretiens (il est vrai qu'elle n'assista pas au second), ne di&e rien d'un avis pareil. Notons enfin que Pascal, averti par Descartes, aurait attendu prs de deux mois avant d'envoyer ses instructions pour la grande exprience du Puy-de-Dome la
:

lettre qu'il crivit

son beau-frre Prier,

et

qui fut publie avec

le rcit

I02

COKRKSPONDANCK.

de celle cxpcriciicc en Hi^H,

est du i5 novembie 1G47. Kl il paruii, p;ir une Ictirc de Le 'l'enneur Mersennc, que nous cilcrons plus has, cciile de Clermont, le 21 ociobre, qu' celle dale Prier ne savail rien de plus que les expriences qui venaicni d'ire publies par Pascal. D'autre pan, le P. Mersennc ne parat pas non plus avoir lait grande

attention tout d'abord cet avis

donn par Descaries


le H

Pascal

en

sep-

tembre, tandis que,

le

4 janvier 1C48, puis


;i

janvier, c'est--dire videm-

sitt

la lettre de Descartes du i3 dcembre i()47, il parle ausHuy^ens d'abord, puis Le 'l'enneur. de cette exprience dcisive H invite mme ce dernier la tenter sur le Puy-de-Dme; et pourtant il savait, au dire de Pascal, que des instructions dans ce sens avaient t

ment au rc^u de

donnes dj par
1 Lettres

celui-ci Prier.

Voici, d'ailleurs, quelques

documeiUs

indits ou peu ccjnnus ce sujet

de Le 'l'enneur Mersennc. [Bibl. I. et R. de Vienne.) [-e i'} septembre 1647, en post-scriptum : " M'' Prier n'est pas encorcs ariv (en Auvergne); mais jesay qu'on l'aicnd impatiemment a Gergovie,

rcndray bienujsi pour confrer avec luy. Nous avons maintenant M'' Perler a Clermont, et il y l^e 21 oct. a aujourd'luiy huit jours, qu'il nous lit voir chs luy l'exprience du vuide en prsence des plus curieux de la ville. Parmy ceux qui s'y irou-

ou

je

me

verent, 3

ou 4 personnes seulement demeurrent d'acord que (c')estoit un vray vuide, entre lesquels je vous avoue que j'en suis un, ne me pouvant contenter de ce qui fut dit au contraire par quelques opinitres Peripateticiens, entre lesquels deux mdecins tirent bien du bruit pour dfendre leur maitre, alcgani a peu prs la mesme chose que ce que vous dites avoir est alcgu par d'autres a Paris, savoir qu'il reste de l'air dans la partie du tuyau qui semble vuide, lequel estant au commencernent mesi avec le mercure s'en spare pour remplir cet espace, le mercure estant toujours plein de parties ariennes et ayant une grande affinit avec l'air; et autres semblables balivernes, qui ne sont que des paroles et n'ont aucune aparcncc. D'autres aleguerent ce que je vous ay
y en eut un, qui confessa qu'il se irouveroit fort esbranl a croire que cet espace est un vray vuide, si, y ayant fait un trou, les 2 1/4 pieds de mercure descendoient. .le m'offris aussitost a gager 100 contre i que cela arrlveroit infailliblement, ce qui fut confirm par M. Prier; mais l'espreuve ne s'en pi pas faire alors, et le jcudy sui,

desja escrit. Il

i)

vant(/7
depuis.
.

oct.) je partis
.

de Clermont

et

n'ay point

ouy

parler de rien

:
><

Comment vous pourrois-je rendre raison la mme lettre de l'exprience que vous avs fait voir M' Descartes, du grave qui devroit tomber plus de 20 pies en une seconde et n'en tombe que 12, si luy mesme n'en sait que dire ? Certainement je n'en suis pas moins

la fin

de

empesche que luy. 2" Le 5 nov. 647, dans


. .

sa lettre Prier, Pascal dit entre autres choses


la

...Et sur celte assurance (que vous m'accorderez

grce de vouloir

D.

Jj

Dcembre 1647.
l'ai

103

faire

vous-mcme
les

cette exprience), je

fait

de Paris, par

et entre

autres au R.

P.

Mersenne, qui
Italie,

esprer tous nos curieux s'est dj engag,

lettres qu'il
etc., d'en

en a crites en
faire

Hollande,
mrite.
?"
. .

pan

au,x

amis

qu'il

en Pologne, en Sude, en s'y est acquis par son


d-

Lettres de Mersenne, postrieures celle de Descaries du

cembre 1647. Le 4 janvier 1648, il crivait Huygens la Haye . .Si nous aujons icy une telle montagne {il vient de parle/- du Pic Tanarife >>), i"y mon terois auec du vif argent et de^ tuyaux, pour voir si le vuide s'y leroit plus grand ou plus petit qu'icy. Ce qui nous feroit dcider necessaire ment pour sauoir la raison de ce vuide, comme vous verrez dans mon livre d'ohseruations ... (uvres compltes de Cliristiaan Huygens, t. I, p. 77, La Haye, 1888.) Le 8 janvier 1648, autre lettre (perdue) Le Tenneur, qu'il croyait
:

toujours Clermont,
suivante

Il
:

et

qui envoie de Tours, le 16 janvier,

la

rponse

Mon

Rvrend Pre,

y avoit desja quelques jours que je commenors a m'estonner de ce que je ne recevois point des vostres, lorsque celle du 8 de cette anne mcfut rendue. J'y ay d'abord apris la raison pourquoi vous ne faisis point et mesmes n'avs point fait aucune rponse a la mienne du 19 ou 20* Dcembre, reconnoissant clairement, par votre discours, que vous ne l'avs point receu, puisque vous parls comme a une personne que vous croys encore en Auvergne, encore qu'il y ayt plus de

mois que j'en suis party [le ij octobre). Vous jugers par l, que je ne suis pas maintenant en estt de faire l'exprience du vuide sur la montagne du Puy-de-Domme. D'ailleurs je vous diray que je pense,
3

avec Roberval, que cela seroit entirement inutile et que la mesme chose se trouveroit en haut qu'en bas. Il est vrai que j'en parle sans savoir ce que je dis; car je vous avoue que je n'ay jamais compris ce que

vous dites du cylindre d'air dans vos Reflexions, ny ce que veulent dire ceux qui soutiennent que c'est ce qui empche le mercure de descendre plus bas qu'a 2 1/4 pieds de la superficie d l'autre mercure. Il me semble vous l'avoir desj escrit cet est, et je vous confessois encores franchement ma stupidit la dessus, quoy que j'aye leu et releu ce que vous en dites, pag. 104 et puis au dernier chapitre, avec le plus d'atention que j'ay peu car je vous prie, ou est ce cylindre d'air imaginaire, et comme quoy disent ils qu'il agit au travers d'un tuyau vuide
:

jj'air?

Outre

cela, croys

vous

qu'il soit

fort facile

de porter un tuyau de

verre et 20 livres de mercure au haut d'une montagne pareille a celle la? Certarnement je crains fort de ne pas venir a bout de cette exprience,
lors

que

je

seray dans

le

pays. Mais, puisque vous avs

un Prince

I04

CORRESPONDANCK.
de Caitli?),
c.|ui

l'aris [le piiiicc

iDiiniii

;i

rapniiucnicni, donnes
liaiile

Iiiy

avis

de

faire faire f'e.\perieiice a ses tiespens

sur ijnelque

nioiiiagnc en

"

donnant
grande
i.|ue

cette

commission
(jiron

a queii|irini i|ui en soit proclie. (^ar,


a dit

pour

la

Dame

vous

m'iioiiorer
;

si

fort, je

ne say qui vous

))

1)

))

belle nouvelle mais je vous puis asseurer, une vrayc niesjisance, et i|u'il n'y en a aucune dans tout le pays, qui songe plus a nioy qu'a un autre. Si est de la bonne et espaisse Marquise d'MUiat iiu'on a entendu pailer, a cause peut estre que je la visitois quelquefois a C^lermont ei ailleurs, je vous proteste que c'est avec bien peu de raison qu'on vous en a parl de la stirte car la bonne Oamc n'aime et ne fait estai que en ceux qui despenseni pour elle et qui ont

peut avf)ir tionn celle


c'est

soin de la faire danser et jalller


fort et a

[?j

car ce sont choses

cjui

luy plaisent

)'

quoy

elle

ne craini personne. Mais de despenser un double


se cognoisl point

pour ravancenienl des sciences, croycs nioy qu'elle ne


a cela, cl qu'il

ne

le

faut point atendre d'elle, u


fait

Venons maintenant au
l'est

du vuide.
la

Jsi-il
:

possible que

je

ne vous
estre

ayc point encores dit nia pense expliqu


dernier,
et

dessus

Il

me semble m'en

"

vous avoir dit que je croyois absolument que le haut du canal estoit vuide pour le moins de tous les cors qui nous sont connus. Car, qu'il n'y en ait aucun, je ne le puis croire, et me rens a la raison que M'' Descartes alcgue pour prouver l'impossibilit

du vuide, que vous pouvs voir en la II part, de ses princip. art. i6; et jusqucs a ce qu'on y ayt rcspondu comme il faut, je seray absolument de cette opinion. Mais je vous avou que je n'ay encores pu rien trouver d'asss puissant pour me contenter la dessus. Qu'en dit Robcrval, luy qui admet le vuide absolu ? Je seray ccrtainemcnt de son party, quand il aura satisfait a l'objection de M'' Des'(

comme j'ay desja fait au commcnccment, qu'il est vray que la nature abhorre le vuide, mais qu'elle n'a qu'une puissance finie et termine pour l'empccher, qui ne s'cstend, n pour le regard du vif argent, qu'a Teslevcr jusques a 2 1/4 pieds ou environ, et ainsi des autres liqueurs, a proportion de leur pesenteur. Car tout ce que disent les Peripateticicns pour prouver qu'il y a de
cartes contre le vuide, et diray,

l'air

Il

I)

>

>

dans le haut du canal, tout cela, dis-je, sont chansons et railleries, et en un mot, de signals moyens pour faire voir la futilit de leur resonement. Quant a la rarfaction, ne leur en desplaisc, les bonnes gens ne seurcnt jamais ce que c'est; et on peut dire que M. Descartes et Gassendc sont les premiers qui en ont parl comme il faut, au moins de ceux qui sont venus a ma cognoissance j'entens, depuis que la Philosopbie d'Aristote est en crdit, car il est certain que beaucoup d'anciens, entre autres Lucrce, ont eu des penses la dessus asss scmblables aux leurs, et peut estre que ces Messieurs les ont prises d'eux. Mon opinion est donc qu'il n'y a point d'air dans le haut du tuyau, veu mes'mes que si, comme disent los Peripateticicns, si un peu d'air estoit capable de se rarfier a de si grans espaces, il ne devroit rien
;

D,

et

13
que

Dcembre 1647.
l'air

^^5

rester

dans

le

tuyau,

s'y

pouroit rarfier dans toute son

estendue, sans qu'il y demeurt de mercure. Il faut donc maintenant rechercher quelle sorte de corps il y peut avoir. Or en cela il est vray

que je ne puis rsoudre, angusti sunl iindique. ~ La matire subtile de M. Descartes ne me contente
celle qui estoit

pas.

Que-ce

soit

')


!)

rt


11

mesle avec le mercure, qui s"en soit spare, il me semble que cela ne se peut, pource qu'elle occuperoit toute seule autant de place qu'avec le mercure, ce qui ne peut estre sans rarfaction. Mais la rarfaction ne se fait, selon luy, que par l'introduction de la mesme matire subtile dans les pores du corps rarfi; il faudroit donc une autre matire plus subtile dans les pores de cette premire, qui seroit aler a infiny, outre que cela ne se pouroit encores concevoir sans rarefaction de cette seconde. Si cette matire subtile se rarfie sans introduction d'une autre matire subtile, elle aura une infinit de petits vuides, qui est une chose qui destruit la Philosophie Descartique, particulierement les raisonements de la 3 Partie, an. 89 et ailleurs. Il faut donc que cette matire subtile vienne de dehors mais si cela est, pourquoy demeure-t-il aucun mercure dans le tuyau, et que ne se remplit-il tout de cette matire? D'ailleurs, pourquoi l'eau s'esleve-t-elle dans les pompes, et pourquoy y auroit il jamais aucun pril de vuide en la nature ? Si la matire subtile est toujours capable de passer par tout et de s'introduire dans touts les corps, que n'entre-t-elle dans les pompes, dans les ventouses et par tout ailleurs, sans faire monter les corps pasants contre leur nature ? Ce que vous me dites des couleurs et du son et des espces, je croy vous l'avoir cscrit ds l'Auvergne; car il s'est trouv des Peripateticiens qui m'ont fait cette objection. Mais quoique je demeure d'acord avec M Gassende, que toutes ces choses sont des corps, je dis qu'il faut qu'il y en ait encores un autre que cela, et qu'en1
;

i>

cores que ce soit des cors,


le dsir

ils

sont trop subtils


la repletion et la

et

ne peuvent contenter

de

la

nature touchant

continuit qu'elle affecte,

crainte

pour ce que, si cela estoit, jamais il ne devroit rien plus y avoir de de vuide, et l'eau ne devroit point monter, contre sa nature, dans un tuyau de verre, lorsqu'on attireroit l'air par en haut, puisque la lumire et les espces y entreroient toujours, qui seroit un moyen plus facile pour empescher le vuide que l'eslevation de l'eau. Ces corps ne sont donc pas capables de contenter la nature; partant il faut qu'il y en ait un autre dans le tuyau, mais pourtant qu'il n'y entre ou ne s'y trouve, de quelque faon que ce soit, qu'aprs avoir eslev ou retenu
eslev le corps qui

sy rencontre, autant

qu'elle peut, c'est a dire le

hauteur de deux pieds trois pouces ou environ, l'eau de 32 pies, etc. Or, de savoir quel est ce corps et d'o il vient, hoc opus, hic labor, c'est ce que je n'ay pu encores deviner. Et pour moy, aprs avoir considr tout cecy, je ne songe plus a faire con fesser aux Aristotliciens que le haut de notre tuyau soit un vray vuide, mais seulement qu'il n'y a aucun des corps connus ou ordi

mercure de

la

1)

CoRRESrONDANCE. V.

I4

io6
naircs, soit air

Correspondance.
ou autre chose. Voila tout ce que R. de Vienne.)
la suite

j'ay a

vous dire du

vuidc.

>)

(liibl. I. et

Nous avons donn


marge

de cette

lettre jusqu' la tin, ci-avant p. yS.

4 Enfin dans la Vie de


(t.

Mons. Des-Cartes, en 1691,

Baillet

donne en
d'Au-

II, p. 33o), propos de l'exprience en haut d'une montagne,

l'indication suivante, qu'il avait trouve sans doute dans

une

lettre

zout, crite de

Rome,
le

le

avoir donn

mme

M. Auzout prtend 8 aot i68<j (t II, p. 342) avis M. Pascal dans le mme tms.
:

Voici sur Auzout un autre tmoignage de Gassend"

Non

haereo item, quin obscruatio

[l'exprience

du Puy-de-Dme)

perfcctaquc fucrit auspiciis illius eximij seu incomparabiiis potis adolescentis Paschalij, cuius mentionem factam habes in ea Dissertatiuncula, qu est inscripta de nupero circa Inane experimento;
tentata

t.

nempe eruditus Auzotius, cuius memini in ea quoque, narrauit, cm adhuc Parisiis versarer, ddisse illum operam, ut id negotij in Auernia, vbi montes pralti sunt,exsequutioni demandaretur. (Gassendi Opra, I, p. 211, col. 2, Lyon, i658.) D'ailleurs, il est question d'Auzout lors
et

des entretiens de Descaries

de Pascal, 23

et

24 sept, (voir ci-avant p.


la lettre ci-aprs

j3).

Page 100,

1.

8.

Descartes
:

reviendra dans

du

3i jan-

vier 1648, sur cette exprience qu'il conseille

leurs avait eu dj l'ide

Mersenne. Celui-ci d'aild'autres expriences faire aussi dans le vide

apparent du baromtre

. .

.Quatenus,
ij

si

pisciculos intra phialam vitream aqu


in

plenam cons-

titueris,

vivcre

quidem etiam

annum

possint,

si

orificium apertum

emoriantur, vbi obstructum fuerit. Vnde et conijquid sit indefesso Merscnno pneclaroque Roberuallio euenturum, circa animalcula, quas', praeter caetera, intra illam capacitalem exploranda concludere cogitant, nisi ipsius tubi angustiis, at saltem cucurbituLis fundi vice tubo coaptatis. [Gassendi Opra, t. I, p. 206,

maneat; verum

illico

cere pen

licet,

Lyon, i658.) Page 100,


1.

i5.

Mersenne

n'avait

cartes, lorsqu'ils se virent Paris en juin et en

donc point dit lui-mme Desseptembre 1647, qu'il con-

naissait cette exprience depuis quatre ans ,


ici

qu'il n'a appris ce dtail

puisque Descartes dclare que par l'imprim de Pascal. Ce silence de


et

Mersenne

est assez singulier,

ferait

croire qu'il ne s'est aperu lui-

mme

de tout l'intrt et de toute la porte de l'exprience qu'aprs la publication de Pascal en octobre 1647, lorsque Descartes tait dj de retour en Hollande. Pourtant il fut beaucoup parl des expriences de Rouen
Paris l'hiver de 1646-1647, et Mersenne les avait lui-mme essayes, sans y russir, avec Chanut, l't de 1646, avant le dpart de celui-ci pour la Sude. Et Chanut vit Descartes Amsterdam en octobre 1646, et ne lui

en aurait point parl

DI.

17

Dcembre 1647.

107

DI.

Descartes a Brasset.
Egmond,
Minutes de Brasset,
[17?!

dcembre 1647.
fr.

Bibl. Nat.,

17899,

ff.

417

et 421.

Dans

les lettres

de Brasset divers correspondants, en particulier M. de

Brisacier et

d'un M. pourquoi, studieux d'ailleurs, mais de pauvre sant, et qui prfrait de beaucoup l'tude un emploi actif; son pre, d'ailleurs, lui envoyait trs peu d'argent. En octobre 1647, Brasset, profitant du passage de Descartes La Haye, lui avait recommand leur jeune compatriote, alors en convalescence, ce semble,
Il lui

Collaye, partir de 1647, il est assez souvent question du Laurens, jeune Franais venu en Hollande on ne sait trop

M.

Alkmaar

(ci-avant p. 80, fin de V claircissement).


(p.

en avait reparl dans sa lettre du 4 dcembre lui rpondit vers le 17.


Brasset
:

94,

1.

5).

Descartes

M. de Brisacier, 21 janvier 1647 Monsieur, le tiendray avec M. du Laurens la rgle que vous me prescriuez, et le seruiray du reste en tout ce que ie pourray, vous touchant du degr qu'il faict. l'enuoyay l'autre iour a M. Coullaye vne pice de lettre d'Amsterdem, laquelle porte bon tesmoignage de sa conduitte... {Bibl. Nat., fr. ij8gy,
fvrier 1647 ... le croy auec vous qu'il est timide; ie n'improuuepas son application aux estudes, ie voudrois aussy que, dans les contentemens de l'esprit, il songeast vn peu a la subsistance du
1

f. 25.)

Au mme,

corps.

[Ib.ff.

63

verso.)

22 avril 1647 :... l'estime qu'il reussiroit dans l'employ que vous luy destinez; car, a ce que i'en puis connoistre, il a le sens et la main bonne; mais il s'applique a vne estude qui est charmante pour

Au mme,

ceux qui l'ayment, a sauoir les Mathmatiques. S'il y auoit icy de quoy assez pour l'occuper, ie lui offrirois de bon cur, en vostre considera {Ib., tion, tout ce qui dependroit de moy. f. iy3.]
.

le luy mande aussy (a M. Collaye) la 14 octobre 1647 ncessit ou se trouue le pauure M. du Laurens, accabl de fiebure a Alkemar. le veoy par vne lettre du bon homme de pre qu'il est vn peu serr ... [Ib.,f. 842 verso) Suit le mot sur Descartes cit ci-avant, p. 80.

Au mme,

.\u

mme, 4 nov. 1647

"

^^

rens) de ses estudes, et luy faire

qui soit vtile a ses ncessitez.

Il

de le retirer (M. du Lauemployer son talent a quelque chose m'a escrit du i"'' de ce moys comme vn
fault tascher

io8

Correspondance.

homme qui se porte bien, a vn mal de dentz pies... (Ib., f. 36o verso.) A M. du Laurens lui-mme, Brasset crivit, le 5 nov., Alkmaar Mon:

sieur,

I)

peine de voz nouuelles, quand vostre lettre du dernire {sic} du pass m'a est rendue. M. des Cartes m'auoit promis de m'en demander {sic pro mander), ce qu'il n'a pas faict, ie ne say pourquoy; il est neantmoins soigneux et officieux... Croyez moy, rel'estois bien en

laschez vn peu de

la vie
.

contemplatiue,
.

et

passez dans l'actiue; vous

estes en aage d'y penser. {Ib.,f. 36o verso et f. 36 1.) A M. du Laurens encore, 21 nov. Monsieur, Vostre lettre du i? me fut seulement hier rendue. l'ay est bien ayse d'y apprendre Testt de vostre meilleure sant et la resolution ou vous estes de quitter ce mauuais quartier. le lotie aussy celle de vouloir songer a profitter des con>>
:

noissances qui vous sont acquises, pour faire quelque chose dans

le

monde qui vous soit honorable et A M. de Brisacier, 25 nov. 1647


rens qui
s'est

vtile.

{Ib., f.

3S4

verso.)

... l'attendz

tousiours M. de Lau-

!)

>)

enfourn dans vn malheureux trou, lequel bien qu'a dix ou douze lieues de la Haye, il y a autant de peine a auoir de ses lettres que de Constantinople. En voicy vne pour vous. Monsieur, qui est prez de huict iours de la icy. S'il se peut porter a estre des nostres quelque lems, ie tascheray de pntrer ses inclinations; si elles plyent du cost de la plume, ie croy que ce sera le meilleur et le plus prsent pour sa fortune. Il a la main et le sens bon; reste de bien appliquer l'vn et l'autre, et se desveloper vn peu de ces estudes qui peuuent estre
agrables a ceux qui ont les

moyens de
:

spculer.

{Ib.,f.

388 verso.)

Voicy la responce de M. Laurans de Brisacier, 23 dc. 1647 que ie veoy rsolu de continuer sa demeure en ce malheureux trou d'Alkemar. Il me mande, par la sienne du 17, qu'il le faict a raison de quelques habitudes qu'il y a pour (s')exercer aux langues qu'il sayt.

A M.

ladie

Voicy l'extraict de ce que m'a escrit M. Descartes a son suiect. La madont il parle est fascheuse, en ce que c'est vn effect de corruption de sang, laquelle de plus est communicatiue. le tascheray de luy enuoyer quelques remeddes, s'il en veut vser en attendant le changement
d'ayr qui est le plus operatif.
{Ib.,f. 41 j.) CoUaye, commis de M. de Brisacier, 23 dc. 1647 l'enuoye a M. de Montriche {autre nom de Brisacier) l'extraict d'vne lettre que j'ay recee de M. Des Cartes au suiect de M. du Laurans, ou il marque son humeur studieuse et son incommodit, qui n'est pas petite, ce mal estant fort fcheux et contagieux, ce qui m'empeschera de le retirer parmy
. .

A M.

vne famille a
ie le

la

sant de laquelle i'ay interest.

En
.

toutes autres choses


.

seruiray de tout

mon

foyble pouuoir. le suis.


:

{Ib.,f.

42
;

t .)

de Brisacier, du 3o dc. 1647 ... Vous ne deuez pas douter, M., que ie ne face tout ce que ie pourray pour M. du Laurens ayant conneu par icy qu'il a vne humeur libre, ce seroit destruire, au lieu d'difier, en le gehennant. le vous ay mand de ses nouuelles il y a
huict iours.
.

A M.

{Ib.,f. 424.)

I,

43:>.

DU.
tost,
le

Dcembkk 1647.

109

20 dcembre 1647, Brassct terminait ainsi une ... Et c'est tout ce que vous aurez de moy, vous remectant a la cy ioincte pour vn entretien plus spirituel. {Ib., f. 4i5 verso.) La ci-joincte doit tre la lettre de Descartes du 20 novembre

Dix jours plus

lettre d'aftaires.

Chanut

(p.

86 ci-avant), avec les divers crits pour la reine Christine. Brasset crivit Chanut le 22 nov., le 0, le i3 et le 20 dc. 11 ne put faire partir l'envoi le 22 nov., ne l'ayant pas encore rei;u cette date; et il ne l'expdia pas non plus
le

6 ni
et

le

dcembre. De

l les retards

dont parlera

Descartes lettres DIII

DIX

ci-aprs.

DU.
Descartes a [Hogei.ande
[Egmond, dcembre
Texte de Clerselier, tome
I,

?]

1647.]
p.

lettre 99,

433-434.

Monsieur

***

, dit

Clerselier, sans

donner de nom. Cette

lettre

accompairnail une rponse latine de Descartes un placart flamand de Regius, et celte rponse est ainsi date : Ha'c scripta sunt

Egmondic

in

Hollandia, circa fiticm Decembris,

Anno
la

1647.

Une

note de l'exemplaire de l'Institut


l'O

propose mme

date prcise du

dcembre 164'j
:

L'opuscule de Descartes ayant t imprim


Elzevier),
le

aussitt Lej-de, imprimerie Fr. Hackius, [bien qu'il porte l'indi-

cation
tait

Amsterdam, Louis

destinataire de cette lettre

un Hollandais, ami de Descdrtes, peut-tre Huygens, peut-tre Pollot, mais plutt Heidanus, ou bien Hogelande, ses bons amis de
Lej-de.

Monfieur,

Sans vfer auiourd'huy de l'authorit que vous auez fur moy, qui feroit capable (fi vous me le commandiez) de me faire fuprimer des chofes que i'aurois
eftimes les plus iufles

& les plus raifonnables,

ie

vous

prie de ne faire interuenir

ment que

ic

que vollre raifon au iugevous demande fur la rponfe que i'ay faite

lO
Vil

CORISPONDANCE.

l,4S3-4-^i.

certain Placart, qui contient vne vintaine d'affcr-

que ie vous enuoye, vous fera connoiftre les raifons qui m'ont port y faire rponfc; & quoy que leur Autheur ait fuprim fon nom, ic ne doute point que vous ne le reconnoilez par le flile, ou mefme que vous ne l'apreniez du bruit commun, ainfi que ie l'ay apris c<r reconnu moy-mefme; mais, puirqu'il a tch de fc mettre couuert, ie ne vous ledeceleray point. Seulement ie vous demande vn peu de patience pour cette lelure, & beaucoup d'attention; car i'attens voftre iugement pour me dterminer il ie le dois donner au public. Et pour cela, ie vous l'enuye tel que ie me propofe de le faire paroiftre, fi vous ne l'improuuez
tions touchant
rai/onnablc.
crit,
|

Amc

Mon

point.
Le dcsiinauiirc de
celle letirc
fit

aussiit iinjiriiner
:

ie

niauisciit

de Des-

Rknati ni;s ('.Aitrivs Notacartes (voir lettre suivante, Jn), sous ce titre in pro{(ramma qiwddam, sub finem anni i(t4~^ '" Belgio editiim, ciim hoc
tittilo :

qiiid sit, et

Explicalio mentis humana-, sivc anima' rationalis, ubi cxplicatitr quid esse passif. (Ainsielodami, ex ollicina Ludovic) Klzcvirii,
publia une version (ranaise de cet opuscule
suite de la lettre
le

i()48, petit in-i2.) Clerselier

comme

t. I, p. 434-462. Cette version est mnie la premier volume. Clerselier le dit, en r(i57,dans sa Prface (non pai^ine, p. 6), parlant des lautcs de Ret^ius lu pource i]ue l'vne des plus considrables oii il soit tomb, est celle qui regarde la Nature de nos Ames, pour faire voir i]ue ce n'a point est sans grande raison i]uc Monsieur Descartes l'a des-auoiie, i'ay voulu mettre icy la version > i.|ue l'ay laite autrefois de la rponse de MonsieiM" Descaries vn certain l'Iacart de Monsieur le Hoy, i]ui contient en lorme de 'thses ses principales assertions, ou erreurs, touchant la Nature de nos Ames, afin ) de rendre tout le monde capable d'en iuj^er. Nous donnerons ailleurs les Nota' de Descartes, dans le volunte des opuscules imprims de son vivant, d'autant plus que l'dition princeps de Louis Kl/.evier est extrmement rare, et que nous n'avons pu encore nous la jirocurer. (Voir Les El'^evier, par Alphonse Willems, Bruxelles, 1880, p. 2611-270.)

y<j,

seule de tout

i>

1'

>>

Dans une

lettre

de Hrasset Rivet, crite de La Haye,

janv. 1648,

on

1,78.

DIII.
M. Des Cartes

31

Janvier 1648.
le

ru
et

lit

a releu

du doigt seulement

docteur Regius,

ne

Riuius digne de sa colre. Il passa hier icy sans se laisser veoyr, au retour de Rotterdam o il auoit eonduict M. Picot repassant en France. [Bibl. Nat., MS.fr. i-jgoo.f. -j-j.) Brasset avait dj lait allusion l'aflaire de Revius, p. 95-96 ci-avant. Voir tout le dtail, lettre

tient pas

DVIII

ci-aprs, claircissement.

DIII.

Descartes a Elisabeth.
[Egmond,
3i janvier i64<S.]
lettre 2 5, p. 78-So.

Texte de Clerselier, tome

I,

A Madame
c'est la

Elisabeth, Princesse Palatine, etc.


lettres,

sans date.

Mais
et

rponse deux

du 23 dcembre

(lettre

perdue)

du S dcembre 164J {lettre CDXCIX ci-avant, p. g6). Elle est donc de janvier 1648, peut-tre du 3 1 janvier, Baillet donnant en marge, p. 338, t. II de sa Vie de Descartes, en regard d'une citation
textuelle de cette lettre Elisabeth, l'indication suivante
:

Letlr.

Picot
se

du 3 1 de Janvier ; on peut supposer que deux lettres, oii trouvait exactement la mme phrase, ont t crites le mme jour.

MS.

Madame,
de voftre Alteffe du 2^ Dcembre prefque auffi-toft que les prcdentes, & i'a-

Tay receu

les lettres

uoe que
5

ie fuis

en peine touchant ce que

ie

dois

rpondre ces prcdentes, caufe que voflre AltejTe


y tmoigne vouloir que i'criue le Trait de l'Erudition, dont i'ay eu autrefois l'honneur de luy parler
'.

Et

il

n'y a rien

que

ie

fouhaite aucc plus de zle, que


ie

d'obir vos
10

commandemens; mais
que

diray icy les

raifons qui font caufe


a.

i'auois laiff le deffein de

Voir ci-avant

p. 97,

1.

14.

Correspondance.

i.

tR-to-

ce Trait,

&

fi

elles

ne fatisfont voftre AltcHc,


le

ie

ne

manqueray pas de
La premire
les veritez qui
eft

reprendre.
ie n'y

que

faurois mettre toutes

contre

moy

les

y deuroient eftre, fans animer trop gens de rEfcole,& que ie ne me trouue


ie

point en telle condition que

puiffe entirement
efl

mprifer leur haine

".

La fconde

que

i'ay

dj

touch quelque chofe de ce que i'auois enuie d'y mettre, dans vne Prface qui eil au-deuant de la tradudion Franoife de mes Principes, laquelle ie pcnfe que
voftre Altefle a maintenant receu. La troifime eft

lo

que que
tefle

i'ay

maintenant vn autre

crit entre les

mains,

i'efpere
:

pouuoir

eftre plus agrable voftre Al-

c'eft la

defcription des fondions de l'animal

&
1

de l'homme. Car ce que i'en auois brouill, il y a douze ou treize ans, qui a eft vi par voftre Altefl'e, eftant venu entre les mains de plufieurs qui l'ont mal tranfcrit'\ i'ay
c'eft

cr eftre oblig de
le refaire.
[

le

mettre plus au net,


ie

dire, de

Et

mefme

me

fuis

auan20

tur (mais depuis huit

vouloir expliquer la
le

ou dix iours feulement) d'y faon dont fe forme l'animal ds


fon origine.
le dis l'animal
ie

commencement de

en

gnerai; car, pour l'homme en particulier,


rois entreprendre,

ne

l'ofe-

faute d'auoir

afl^ez

d'exprience
2'

pour cet

eftef^.

Au refte, ie confidere ce qui me refte de cet hyuer, comme le temps le plus tranquille que i'auray peut-eftre
a.

et

toujours Voetius. Voir


b.
c.

Allusion ses affaires de Lcyde avec llevius, et d'Utrccht avec Regius la lettre prcdente et ci-aprs lettre DVIII.

Voir ci-avant

t.

IV, p. 566,

1.

17, p. 567,

1.

17.
:

Ce

passage,

1.

19-26, est cit par Baillet, qui

met en marge

Leur.

Picot

MS. du

3i de Janvier.

{Vie de Mous. Des-Cartes,

II, ;?8.)

1,7'.)-

DIII.

2^'

Janvier

1648.

11

que i'ayme mieux l'employer cette tude, qu' vne autre qui ne requert pas
de
vie; ce qui ei\ caufe

ma

tant d'attention. La raifon qui

me

fait

craindre d'aoblig de

uoir cy-apres moins de


5

loifir, efl

que

ie fuis

retourner en France lefl prochain,


raifons m"v contraignent.

&
a

d'v paffer l'hyc^

uer qui vient; mes affaires domeftiques

plufieurs

On m v

fait auiTi

l'hon-

neur de m'y offrir penfion de la part du Roy, fans que ie laye demande; ce qui ne fera point capable de
10

mattacher, mais
de chofes.
puiffe
Il

il

peut arriuer en vn an beaucoup

ne fauroit toutesfois rien arriuer qui

i5

20

m'empefcher de prfrer le bon-heur de viure au lieu o feroit voffre Alteffe, loccafion s'en prefentoit, celuv d'eftre en ma propre patrie, ou en quelque autre lieu que ce puile eflre. le n'atens encore de long-temps rponfe la lettre touchant le Souuerain Bien, pour ce quelle a demeur prs d'vn mois Amfterdam, par la faute de celuv qui ie l'auois enuove pour lad relier mais, fi-toft que en aurav quelques nouuelies, ie ne manquerav
'

pas de

le faire

fauoir voftre Altele. Elle ne conte-

noit aucune chofe de


eftre

nouueau qui meritaft de vous


on me mande que
Cette
lettre,

enuoye. l'ayreceu, depuis, quelques lettres de ce


les

pavs-la*", par lefquelles


a.

miennes
le

Lettre

CDXCV.

p.

8i

ci-avant.

date

d'Egmond
le

20 nov. 1647, ne fut envoye h Stockholm par Brasset que suivant (voir ci-avant p. 10g, claircissement).
h.

20 dcembre

de Chanut du 9 nov. 1647, que 4 dcembre (voir ci-avant p. 92, I. i3), et peut-tre une autre lettre du 4 ou du 11 janvier 1648, transmise par Brasset le 7 fvrier, auquel cas il faudrait reculer cette lettre de Descartes Elisabeth jusqu' la mi-fvrier environ (voir ci-aprs lettre DVII). Mais
Allusion sans doute
la

lettre

Brasset transmit Descartes

le

il

ne saurait tre question, quoi qu'en dise un annotateur de l'exemplaire

CORBESPONDAMCE V

l3

114
font attendues,

Correspondance.

1,79-86.

&

flon ^ qu'on m'crit de cette Prin-

cefre, elle doit eftre

extrmement porte

la vertu,

&

capable de bien iuger des chofes.


qu'on luy prefentera la verfion de
on'' m'aflure qu'elle

On me mande mes Principes, &


5

en

lira la

premire partie auec fa-

tisfadion,
affaires

&

qu'elle feroit bien capable

du

refte,

fi

les

ne luy en oftoient le loifir. l'enuoye auec cette lettre vn liuret de peu d'importance'', & ie ne l'enferme pas en mefme paquet,
caufe qu'il ne vaut pas
le port;

ce font les infultes de

10

Monfieur Reg(ius) qui m'ont contraint de l'crire, & mefme il a elle plutofl imprim que ie ne l'ay fceu
;

on y a ioint des vers & vne Prface que ie defaprouue, quoy que les vers foient de Monfieur Hey(danus), mais qui n'aofy mettre fonnom, comme auffine le deuoit-il
pas. le fuis, &c.

i5

DIV.

Descartes
Egmond,

Mersenne.

3i janvier 1648.
la Ville.

Autographe, Nantes, Bibliothque de

La 62' du classement de dom Poirier. Celle lettre, que ne donne pas Clersclier, se trouve cite par Baillet, Vie de Mons. Des-Cartes,
de rinsiiuit, d'une lettre de Chaiiut du i8" janvier, que Brasser ne put transmettre avant le 14 fvrier, et laquelle Descaries rpondit seulement
le

21, lettre
a.

DIX

ci-aprs.

Ajouter ce ?
]it qu'on. (Clers.)
<

b. c.

Par ce
Voir

liuret,

il

entend assurment
le
i

les

remarques
99'=

faire sur le placart


la lettre

de Monsieur

Roy,

qui font la

qu'il venoit de de ce Volume.

{fnsl.)

prcdente, p.

10, claircissement.

DIV.
II,pp.33o, plie en deux
/.

^i

Janvier 1648.
est

n^
la quatrime,

333 et 363. L'autographe


et

sur une demi-feuille

comprend

trois

pages; en travers

l'adresse avec traces d'un cachet bris en deux.

Mon Reuerend
le

Pre,

vous affure que ie n auois pas manqu de vous efcrire & de faire refponfe a Monf"". de Martigny^ des mais les le mefme voyafge que i'ailois receu fa letre pacquets font d'ordinaire auffi longtems a venir de
;

Leyde icy que de Paris a Leyde. le fuis bien ayfe de ce que vous obferuez la hauteur du vif argent dans vn tuyau fixe. Il y demeure bien quelquefois 10 ou 12 iours fans hauffer ny baiffer;
10

vu a ^ diuerfes fois hauffer, en 2 ou 3 iours, de plus d'vn pouce. Et ie m'affure qu'il auroit hauff

mais

ie l'ay

i5

beaucoup dauantage, fi l'hyuer auoit elle fort froid; mais il a eft le plus doux cete anne, en ce pais, que ie l'y aye iamais vu. Tous ces iours, le vifargent n'a efl qu'a 2 pieds & ^ pouces, quelque peu plus, & ie m'eflonne de ce qu'il eft notablement plus haut a
Paris.

20

Pour l'exprience d'allumer du feu"", vous ne deuez aucunement craindre que la bouteille fe caffe, pouru que ce ne foit pas de la poudre a canon, dont le feu paffe trop vide, mais vne alumette auec du fouffre, ou quelque autre corps qui brufle allez lentement, que vous allumiez, & que vous preniez garde, en l'allumant, que le point brullant du miroir ou verre, dont
a.

Lettre perdue, relative, sans doute,


i.

la

pension de Descartes (voir


tait
1

ci-avant, p. ii3,
distincte de celle
b.

8).
i

du

La lettre Mersenne manque galement; elle 3 dcembre 647, que Mersenne avait reue (p.
1

o3).

Voir ci-avant,

p. 100,

1.5.

ii6

Correspondance.

vous vous feruirez,refponde au milieu de la bouteille, & non pas vers fa fuperficie. Nous pourrons peuteftre mieux faire cete exprience la cet eft enfemble, lorfque vous ne Tauez faite plutoft. le fuis bien ayfe de ce que les protefteurs du vuide* font fauoir leur opinion en plufieurs lieux, & qu'ils s'chauffent fur cete matire; car cela pourra tourner
ie

feray a Paris,

fi

a leur confufion,

fi

la vrit fe

decouure.

Pour l'exprience de
ment,

Monf"". des

Argues, qui
figill

dit qu'il
lo

s'eftamall de l'eau dans vn verre


ie l'eflime fort pofTible;

hermtique-

car i'ay bien plus d'in-

clination a croyre qu'outre les deux matires du pre-

mier

&

lment, que

i'ay dcrits,

il

y en a encore
qui peuuent
i5

plufieurs autres, plus fubtiles que


paiTer par les pores

l'air,

du

verre,
il

ce que

l'air n'y

paffe point,

que non pas que, pourn'y ait aucun autre corps

qui puiffe y paffer. le ne fay pas

comme
l'air

vos chercheurs de vuide

veulent faire leur exprience en vne chambre, ou tout


foit
fi

bien ferm, que

de dehors n'y

ait

aucune

20

communication. Cell de quoy ils ne viendront pas ayfement a bout; mais, s'ils en vienent a bout, ie vous afTure que le vifargent n'y defcendra en aucune faon hors du tuyau non pas qu'il foit alors moins pefant, ny que la colomne d'air luy refifle dauantage, mais pource qu'il n'y aura point de place en la chambre ou il
;

zS

fe puiiTe placer, a

caufe qu'elle fera toute plaine

d'air.

l'en eftois icy, lorfque i'ay

receu vos" dernires du


font apportes vn iour
i'y

12

&

14 de ce mois, qui

me

plufloft
a.

que de couflume,
voii<

&

cela eft caufe que

puis

3o

DescarifS avait crit

au lieu de vo5, par inadvertance.

DIV.

)i Janvier 1648.
ie fuis

117

refpondre 8 iours pluftoft; dequoy

bien ayfe, a caufe que i'efcriray des ce foir a Monf'. de Martigny",


crainte qu'il ne m'accufe encore de ngligence, le
ferois auffy refponfe a
5

Monf

de Neucaftel; mais
ie

il

me

propofe des queftions, aufquelles

ne puis refpondre

en moins dVne grande


c'eft

feuille

de papier,

&

il

eft tard;

pourquoy

ie difFereray

iufques a la femaine pro-

chaine*,

le fuis,

Mon
o

Reu''. Pre,

Voilre trs humble

&

trs obeilTant feruiteur,

DESCARTES.

D'Egmond,

le ji lan. 1648.

Adresse
i5

Au Reuerend Pre
le

Reu"*.

Pre Mercenne
a Paris.

Religieux Minime

Page

16,

1.

5.

Voir

ci-avant, p. loo, claircissement.

En

outre, les

opuscules de Pascal, de Magni, de Petit avaient t l'occasion d'autres publications. Citons, en particulier, une dissertation latine d'un docteur en mdecine et professeur de philosophie au collge de Rouen Jacob
:

experientiam nuperam circa vacuum, R. P. Valeriani Magni demonstrationem.ocularem, et Mathematicorum qitontmdam nuva cogitata (Responsio ex peripateticat Philosophia: principiis desumpia), 1648; et une rponse en franais de Pierre Guiffart, aussi docteur en mdecine Discours du vuide sur les expriences de et agrg au collge de Rouen Monsieur Paschal et le traict de M. Pierius (Rouen, 1647). Ajoutons que, sitt que Pascal eut publi ses Nouvelles expriences, au commencement d'octobre, le P. Nol, recteur du collge de Ckrmont Paris, lui fit
PiERUJS,
:

Ad

quelques objections par


a.

crit; Pascal lui

rpondit par une lettre du 29 oc(p.


1

Lettre perdue

comme

la

prcdente

15, note a).

ii8

Correspondance,

tobre 1647, que Baillet eut sous les yeux (Vie de Mons. Des-Cartes, II, 285). Le P. Nol rpliqua. Pascal fit une premire riposte, dans une lettre

son pre lui-mme, Etienne Pascal, au P. Nol. Ces pices furent imprimes longtemps aprs par Bossut, uvres de Biaise Pascal, t. IV, pp. 69, 76,91, 108, 147 et 177, (A la Haye, chez Detune, 1779). Le P. Nol, outre ses deux lettres manuscrites, publia, en 1648, jusqu' trois opuscules sur

et

un ami de son pre. Le Pailleur,

crivit de

Rouen

lne pitre virulente

le vide,

que nous retrouverons, ci-aprs,


117,
1.

p. 120.

Page

8.

lit

Descartes parait avoir diffr davantage. Car, lorsle

qu'il crivit

Mersenne par
il

prochain courrier,

le

7 fvrier (lettre
lettre

DV
124,

ci-dessous),

ne

pas

la

moindre

mention d'une
le

M. de

Neucastel.
laqtfelle
t.

Il

attendit, sans

doute, d'avoir reu

brevet de sa pension,

parait s'tre

intress le marquis- de Newcastle

La
la

lettre

III,

de Clerselier, sans

nom

de destinataire,

et

qui rpond des ques-

tions importantes, parait adresse ce correspondant.

NouS

donnerons

plus loin, lettre

DXI. Les biographies

anglaises de "William Cavendish,

vant

marquis de Newcastle, donnent sur ce personnage le renseignement sui" I hve heard M' Edmund Waller say that W. Lord Marquis of Newcastle was a great patron to D' Gassendi and M. Des Cartes, as well as to M' Hobbes, and that he had dined with them ail thrce at the Mar:

quis's table at Paris. 'Aubrey's Letters, II, 602.) Ce diner de philosophes ne put avoir lieu qu'en 1647 ou en 1648, l'un d<;s deu.\ derniers voyages de Descartes en France.

DV.

Descartes
Egmond,
Autographe,

Mersenne.

7 fvrier 1648.

Paris, Bibliothque Victor (Cousin, n" g.

Non

publie
/.

par
Il, p.

Clerselier, mais cite

Des-Cartes,
Poirier.

33

et

par Baillet, Vie de Mons. 333. Numro [63] du classement de dom

Mon
le

Reu"*^ Pre,

car,
a.

n ay pas grand chofe a vous efcrire a ce voyafge; pour l'exprience du tuyau arefl en vn lieu", il
p. Ii5,
1.

Voir ci-avant,

8.

DV.

7 Fvrier
fais,
ie

1648.

119

y a deux mois que ie la de la vrit, qui efl; que


la,

&

ie

ne doute nullement
n'a pas fait

Tay vu monter, en ce tems


il

de plus de

lignes;

& nanmoins
Mais
ie

beaucoup de
5

froid cet hyuer.

ne puis bien
:

m'aifurer fur ce que vous rii'auez efcrit


uant, vous
efloit

car, cy de-

me mandiez que
pieds

la

hauteur du vifargent

prs de 4 pouces"; maintenant vous mettez qu'elle approche de 2 pieds &- de pouce;

de

&

10

que ce foit vne erreur de plume, ie vous prie d'y prendre garde. le ne m'eflonne pas qu'vn tuyau de verre, figill
il

fault

hermtiquement,
froid,
l'air
i5

ait

eft

trouu plus pefant, eflant

que
efl

fort chaut. Et cela

ne vient pas de ce que

entr; car, encore que le verre foit folide, ie

croy

qu'il doit eflre

plus lger, eflant chaut, que froid.

l'efpere voir le liure

du

P.

Nol*, lorfque
la,

ie

feray

a Paris

&

ie

remets aulTy a ce tems


opinion de
la

de vous faire

voir ce que i'auois efcrit en faueur de Boelfet'',

&

vous dire
20

mon
ie

demonflration de Steuin,
c'efl:

de laquelle

ne puis rien dire icy, pource que

vn
M""

que ie n'ay pointa le me refiouis de ce que de Carcaui a vn employ qui l'accommode; il y aura
liure

loyfir d'efludier*. le fuis.

Mon
2 5

Reu"'' Pre,
'Voflre

trs

humble

&

trs fidelle feruiteur,

DESCARTES.

Egmond,
a.

le 7
i

Feu. 1648.
I.

Voir ci-avant,

p.

i5,

i6.

b.
c.

On

ne

sait eu

que

c'tait

que

cet crit, ni ce qu'il est

devenu.

Voir pourtant ci-avant,

t.-

II, p.

247,

I.

i5.

I20
Page 119,
1.
1

Correspondance.
6.

Le P. Nol publia,
:

cette

opuscules sur le vide i" Stephani Natalis, Societ. Lesu Presbyteri, Gravitas comparata, seu Comparatio Gravitatis Aris cum Hydargyri
gravitate (Parisiis, apud Sebastianum Cramoisy et Gabrielem Cramoisy,

anne 1648, jusqu'

trois

M
30

DCXLVIII,
ib.,

8,

pp. 94);
le

Plnum experimentis
117,

novis confirmatum

(Parisiis,

M DCXLVIII,

pp.

ddi au Prince de Conti);

corps dont le vuide apparent des expriences nouvelles est remply, trouv par d'autres expriences, confirm par les
la

Le Plein du Vuide ou

mesmes et dmontr par raisons physiques, par le P. Estienne Nol, de Compagnie de Jsus (Paris, J. du Bray, 1648, in-8, pp. 67). Il s'agit sans doute ici du premier de ces trois opuscules, celui que Mersenne enverra Christiaan Huygens, le 2 mai 1648, en ces termes a ie dsire que vous ne perdiez pas l'occasion de pouuoir lire ce Liure nouueau B latin du vuide, que vient de faire le Recteur du Collge des lesuites d'icy, qu'il enuoye a M' des Cartes, et qu'il receura, s'il vous plaist, de vostre part, aprs que vous l'aurez lu, et dont vous me donnerez, s'il vous plaist, vostre iugement, dont ie fais trs grand estt. (uvres compltes de Christiaan Huygens, t. I, p. 91, La Haye, Nijhof, 1888.)

Page
sujet de

119,

1.

23.
:

Le Tenneur crivait Mersenne,


11

le 21

mai 1647, au
y a quelque
cette

Carcavy

Je m'estonne extrmement de ce que vous m'escrivistes,

il

tems, qu'il s'en va estre Rsident a Raguse.

me semble que

commission

ne luy est pas fort honorable, aprs toutes les personnes qu'on y a envoys jusques icy, qui sont tous gents qui avoient abliguri leur patrimoine et estoient mal en leurs affaires, savoir le Marquis de
la

Vilenes Bourdin [Nicolas Bourdin, Sieur de Vilaines], Poulaillon et Gelle, qui ont eu successivement cet employ par commisration et

u
i>

I)

pour les remettre quelque peu. Aussi cette belle et non ncessaire Residence ne fut-elle cre qu'en faveur du pauvre M. Bourdin, que les beaux yeu.x de sa femme avoient rduit en mauvais termes; et les deux autres n'estoient gueres mieux non plus, lors qu'on les y envoya. De sorte que je souhaiterois quelque chose de plus avantageux a M'' Carcauy. Car il n'y a point de doute que tous ceux qui sauront ce que c'est, demanderont aussi tost s'il est incommod en ses ataires, puisque jusques icy il n'en a point est envoy d'autres Raguse. Ce qu'il y a de meilleur sont 1200 escus d'apointement; encores y en adjouta t-on 3oo en faveur de Gele qui est parent de M' Boutilier [Lon Bouthillier, Comte de Chavigny, ou plutt Claude Boutelier, son pre?], lorsqu'on luy donna cette rsidence. Mais il est bien a craindre que cela soit asss mal pay, maintenant que M'' Boutelier n'est plus dans les finances, principalement la chose venant a changer de main. Il est vray que M'' Carcauy en tirera encores cet avantage, s'il y va, qu'il aura du temps de reste pour employer a philosopher et aux mathmatiques, estant trs asseur que les affaires ne l'acableront point, et que, quand il aura

DVI.

fait

7 Fvrier 1648.

121

son compliment, de la part du Roy, au Snat et au Recteur de la il ne tiendra qu'a luy qu'il n'estudie tout son saoul... {Bibl. Imp. et Roy. de Vienne, MS.) Carcavi alla-t-il Raguse ? Au moins tait-il Rome en mars 1648. Mersenne l'avait recommand au P. Kircher; celui-ci crivit Mersenne,
rpublique,

aprs avoir reu sa visite

Roma, 10 Martii 1648. Multa is retulit de de Roberualio, Decartes, Paschale, Gassendo, aliisque mathema ticis. Et la fin de la lettre Ofticiosissimam salutem D. Roberua:
.
.

te,

lio,

Gassendo, Paschali, Naudaeo, Decartes, .Abrahamo Eichelasi aliisque


.

notis.
a.
le

Audio

et

Mydorgium

vita excessisse. [Bibl. Nat.,

Carcavi lui-mme 6204, p. io5-Jo6.) 17 mars 1648. [Ib., f. 146, "p. 2g6.)

MS.fr.

n.

crivit

Mersenne, de Rome,

DVI.

Brasset a Descartes
La Haye,
Minute,
7 fvrier 1648.
fr.

Bibl. Nat.,

17900,

f.

Oi verso.

En

tte

A M.

Des Cartes. Du

"j

feb"'

1648.

Monjieuj-,
l'enuie a celle
lell'e'-^

le

bonheur qu'elle aura de vous


ej

veoyr a Egmond, aprs en auoir


le

priu a La

Haye par

prompt pajjage que vous y fcijes Vautre iour^.Les ouej

trages que font les ami:^ doibuent loujiours ejrefuporte':^,

puifque leur contentement


a.

prfrable au nojlre propre.

Chanut, lui accusait rception de Stockholm, 11 janvier 1648 (ib.,f. 61). La lettre que Brasset transmet Egmond est donc aussi du janvier, et il ne semble pas qu' cette date Chanut et dj reu le paquet de Descartes, envoy de Hollande seulement le 20 dcembre 1647 (ci-avant p. 109). Mais il l'aura reu pour le courrier suivant, du 18 janvier; et il crivit alors une lettre que Brasset dut transmettre le 14 fvrier, et laquelle
jour, Brasset, crivant

Le

mme

ses dernires lettres, dates de

Descartes rpondit
b.

le 21, lettre

DIX

ci-aprs.
1.

Le 14

janvier. Voir ci-avant p. 110-11

Correspondance. V.

16

122

Correspondance.

Voicy ce qui vient du fond^ du


entre. Il rne femble que

Nord

vous vijter a fan


bien ayfe d'a-

M. Chanut feroit
le

uoir vojire conuerfation dans


la

climat plus tempr de

France; mais fe$ dejrs font fuie'^ a d'autres difpofitions, & l'vtilit de fes feruices exige de luy VobeiJJ'ance,
au
lieu d'vne fatisfalion
le

qui luy feroit bien douce. Il a


lieu

du moins

plaifir d'eflre en

ou

il

ne veoid que

des fentimens vnanimes

pour vne fermet d'vnion auec la France. Nous ne pouuons pas dire le mefme icy"^. l'efpere neantmoins qu'enfin vn mal qui ne corrompt pas toute la

lo

maffe de l'Efiat fe rendra remediable. Dieu mercy, nous

fommes

en pojlure en France de continuer la guerre, J la duret de nos ennemi?^ nous y oblige. Ce n'ef pas qu'en

fe difpofant a nous faire raifon, nous ne foyons preflr de le duc de Longueuille efl party de Munjler la receuoir.

'

le

3 pour

la

Cour.

Il

a laifffon train auec intention d'y

retourner, J vne meilleure conflitution d'affaire le redemande, le croy que, dans vn iour ou deux, nous </'> irons
veoir paffer a Dordrecht

& de

la

en Zeelande^. Les chofes


les

vont toufours trs mal a Naples pour

Efpagnols'^,

20

& font
dans
le ie

bien e/Ioignees de l'accommodement que leurs par-

tifans publient icy.

Tout FAbrur^^o

&

la

Fouille font

fouleuement,

&

le

Milanois fort esbranfl. Four


. .

moy,
a.

demeure conflamment

Brasset crivit dans son Estt Mensal, feburier


la

1648

Le

vient
le

advis de Munster a

Haye que

les plnipotentiaires

des Estais ont

3o du pass sign le traict auec les Espagnols, a la reserue du S'' de Niderhorst dput d'Utrecht. {Ib..fr. l'-Sfji), f. SS4 verso.) b. Mme Estt Mensal : Le 8 passe deuant Dort M. de Longueuille s'en allant en France. Il a suiuy la riuiere jusques a l'Escluse et de la a
c.

Bruges et Dunkerque. Voir ci-avant p. 94,

-(/.;
1.

2, et

claircissement, p. gS,

DVII.

7 Fvrier 1648.

12

DVII.

Descartes
Egmond,

Pollot.

7 fvrier 1(348.
iv ly.

Copie MS., Genve, Collection E. de Biide,

Publie

cartes, [Pdrs,

par E. de Bude, p. 4- et 48, Lettres Durand et Pedone-Lauriel, 1868).

indites de

Des-

Monfieur,
l'eu

dernirement beaucoup de regret, en paffant


ie

ne peu auoir l'honneur de vous y voir, & peu s'en falut que cela ne m'obliget a y retourner vn iour ou deux aprs; mais la hte que i'auois, de reuenir continuer mes reueries, aufquelles
par La Haye"*, de ce que

10

i5

m'occupe maintenant auec d'autant plus d'affiduit que ie crains de n'en auoir pas fi bien le loifir cy aprez, fuft caufe que ie pris le chemin de ce lieu le pluftofl qu'il me fuft poiible; auflV que ie n'efperois point vous pouuoir rendre aucun feruice. Pour mon atfaire d'Vtrecht, ie fuis bien refolu d'enuoyer au Magiftrat le laclum que vous auez veu^', auec vne petite lettre que i'y aiouterai, affin de les aucrtir de mon dpart, l<; leur faire voir que ie ne m'en veux pas aller lans leur dire adieu. le n attends que iufques a ce que ce fadum loit tranfcrit pour leur adrel'er; mais ie me foucie peu de la rponfe qu'ils
ie
fi

a.

Le 14
Voir

janvier. Voir

ci-avam

p.

lu-

b.

la lettre

suivante.

124

Correspondance.

me

pourront

faire,

que

ie

croy ne deuoir employer


le

perfonne pour
faire,

me

les

rendre fauorables.
qu'il

vous

fuis

cependant trez oblig des offres

vous a pl

me
5

&

vous auez affez veu cy deuant, par exprience,

que

ie

ne m'pargne pas a employer les perfonnes que

i'honore

&

eftime le plus, pource que ie fuis bien aife

de leur auoir de l'obligation.


le

me

reiouirois de l'efperance que vous

me don>o

nez, que ie pourray auoir l'honneur de vous voir a


Paris,
ie

ne craignois que ce

foit

vne marque de

mcontentement que vous auez en ce pais*. Mais ie fouhaiterois bien de vous voir icy, fi vous preniez plaifir a vous diuertir quelques iours a la campagne, & que le voyage ne vous fuft point incommode; nous nous pourrons entretenir a cur ouuert, & ie vous puis affeurer que ie fuis auec vn zle trs parfait,
Monfieur,
Voftre trez

'5

humble

&
20

trez obeiflant feruiteur,

DESCARTES.

D'Egmond,
Page 124,

le 7*"^

Feurier 1648.

On ne sait si Pollot alla Paris en cette anne, ni 1. II. rencontra Descartes. Sa situation en Hollande, dj suffisamment y bonne, tait la veille de s'amliorer encore. Le i5 mai 1645, il avait t nomm, par le prince Frdric-Henri de Nassau, au commandement du fort Sainte-Anne dans le polder de Namen. Le i" avril 1648, la princesse
s'il

d'Orange, Amalie, veuve de Frdric-Henri, le nomma Hoffmeester van sijne Huyse (Marchal de la Cour), op de gagie van acht hundert Carolus goldens, etc.. (MS., Collection E. de Bud, Genve.)
douairire

DVIII.

Fvrier 1648.

125

DVIII.

Descartes au Vroedschap d'Utrecht.


Egmond,
21 fvrier 1648.
la Ville.

Autographe, Utrecht, Archives de

avec

Descartes parle d'un /<:Jc'/Mm qu'il doit envoyer au Magistrat d'Utrecht (p. i23, 1. 14). Nous n'avons plus cette petite lettre , qui peut-tre ne fut pas crite. Mais il existe aux Archives d'Utrecht un exemplaire du facium, et c'est, en flamand, la Lettre apologtique dj envoye, en latin, au mme Vroedschap, le 16 juin 1645 (voir ci-avant, tome IV, p. 226) Qiierela Apolola lettre prcdente,

Dans

une

petite lettre

getica, etc. Seulement, en

1645, Descartes s'tait servi du latin, c'est-1648,


la veille
il

dire de la langue des doctes; en

la Hollande, une dernire fois tous les honntes gens en franais et dans la langue du pays. Nous donnerons cet crit apologtique avec les opuscules imprims du philosophe. L'exemplaire flamand d'Utrecht, qui est une copie manuscrite, se termine par l'autographe suivant

de quitter

il

pensait peut-tre ne plus revenir,

s'adresse

Gefchreven

tt

Egmond den

21

Februarij

1648.

Seer odmoedigen ende verplichten dienacr Descartes.


Et au-dessous
cette petite note

en

fran;ais

Tayfait traduire cet efcrit en Flamend

mais, pource

vne langue que i'entens fort peu, ie prie ceux qui le liront d'auoir principalement gard au Franois, duquel feul ie puis refpondre.

que

c'eft

L'apologie avait

en tmoigne
schap,

le

envoye dans les deux langues, comme au registre des Actes du Vroed14 [nouveau style 24) mars 1648
t,

en

eflet,

le

document qui

suit, -copi

's

Dynsdachs den XIIIT" Martij 1648.

Ontfangen ende gelesen

een missive van Monsieur Des Cartes gedatcert t'Egmond den 21*" Fehruarij lestleden, waerby hy aen de Ed. Vroetschap oversendt twee

geschreven exemplartn een

int

Franchois ende een

int

Duyts.

126

Correspondance.

Vers le mme temps, le 12 fvrier 1648, Heereboord adressait aux Curateurs de l'Universit de Leyde une longue lettre latine, o il relatait tout ce qu'il avait eu souffrir pour avoir dfendu la philosophie de Descartes. Cette lettre fut imprime; mais les Curateurs en interdirent la vente. Heereboord la rimprima en i65o, au dbut de ses Meletemata 80, et au commencement de ce Nous l'avons dj cite tome IV, p. 78 tome V, p. 12. Voici maintenant ce qui se rapporte aux faits du mois de dcembre 1647, que Brasset faisait pressentir dans une lettre du 5 d-

cembre (ci-avant, p. 95-96). Heereboord s'tait conform,


:

dit-il,

au dcret des Curateurs, du 20 mai

il ne soutenait plus de dispute pour ou contre 1647, ci-avant p. ?o-3i Descartes, et n'en laissait plus soutenir devant lui, lorsqu'il tait prsident

de thse. Mais Revius ne faisait pas de morne, et Heereboord lui adressait in varia et ab antecedentium et consequentium les reproches suivants srie divulsa loca et excerpta ex Cartesii Methodo, Meditationibus,
:

Principiis, y.y.cM instituere,

et

evulgare libellum, quihque foliorum,


e.x.

Titulo

Consideralionis Theologic, addita gemina Disputatione,

quatuor ante contra Cartesium habitis (p. 18). D'autre part, le philosophe (professor Philosophus), D. Adamus Stevartus, est enhardi par l'exemple du thologien Revius nuperrime in diem totum 2? Decem bris 1647 Geminam Dispiitationem Metaphysicamde Deo,'ym omnium desiderio expectatissimam atque aliquandiu promissam, Academice valvis satis in tempore curt affigi, ex profsso contra mandatum vestrum in Cartesium, quod nulli non fuit compertissimum, ex corpore Thesium universo, et prsertim th. 5 disp. prioris Et Heereboord raconte toute l'histoire de cette journe du 23 dc. 1647.

La dispute

tait

publique,
et

et

Adam

Stuart prsidait. Heereboord arriva

au moment o

l'un des opposants cdait sa place D.

Philosophi Magister
ante semestre titulo, a
meritis, honoratus,

Medicin Doctor,
et

dit-il,

Johannes de Raei, gemino simul

D. Vorstio, pro virtutum suarum Academi nostr dcore. Raei attaqua la thse 5" Dispiit. I : Inveniuntur Neoterici nonnulli Philosophi, qui certam omnem tidem sensibus abrogant, et Philo sophos Deum negare et de ejus existentia dubitare posse contendunt
Cl.

me

cum

insigni, et suo, et

>

qui insitas intrim a natura humanae menti de


species,
et

Deo

notitias actuales,

Raei demanda les noms de ces philosophes. Le prsident rpondit qu'il tait dfendu de les dire, mais que, d'ailleurs, tout le monde savait bien de qui l'on voulait parler, et que ces philosophes taient parfaitement connus. Raei invoqua alors le dcret des magistrats, qui dfendait non pas seulement de nommer Descartes, mais aussi de discuter ses opinions. Le prsident Stuart se fcha et prit tmoin
ideas admittunt.

Revius, qui assistait au conseil des Curateurs, lorsque le dcret fut rendu. Raei riposta, en prenant aussi tmoin Heereboord, qui assistait ga-

lement au conseil. Il ajouta ce D. Svndico nomine Nob. D.

qu'il avait

vu lui-mme lipistol a Curatorum ad D- Cartesium miss


:

DVIII.

Fvrier 1648.

127

aT&Ypacpov , et qui n'avait t sous les yeux ni de Stuart ni de Revius. L-dessus Raei rappela les thses de Heereboord, mme avant ces quatre

dernires annes,

passage de

avant l'arrive de Stuart, et il cita un de Descartes Voet, p. 236 Sed notandum est eas omnes res, quarum cognitio dicitur nobis esse a natura indita, non ideo a nobis expresse cognosci, sed tantum taies esse, ut ipsas absque ullo
c'est--dire
la lettre
:

sensuum experimento, ex
simus.

propriis

ingenii

viribus, cognoscere pos-

un passage de la th. 5 dans la 3^ des Disp. slect, de Heereboord lui-mme De notifia Dei naturali, soutenue le 25 mars 1643, lorsque Stuart furieux le fit taire et donna la parole a un autre tudiant, le mnie qui, sous la prsidence de Triglandius, le 6 avril
Et
il

allait citer

1647, avait disput de Blaspliemia


C'tait

Carlesii

(voir

ci-avant,

p.

12-1?).

un ancien moine de l'ordre des Capucins, converti la religion rforme. Tapage des tudiants, qui voient un tel individu prfr un Docteur en Philosophie et en Mdecine comme Raei Justement onze heures, il y avait sance du Snat acadmique. Stuart s'y rendit, et demanda, pour l'aprs-midi, la prsence du recteur Spanheim, afin de prvenir tout dsordre.

Cependant Heereboord, qui avait t attaqu par Stuart, fit afiicher le lendemain la porte de l'Acadmie l'annonce d'une soutenance qu'il prthses De notitia Dei natuune prface pour dfendre sa rputation, et des corollaires pour rfuter les calomnies. Le recteur Spanheim intervint, demandant Heereboord de n'en rien faire. Heereboord refusa de cder. La veille, c'est--dire le 27, Triglandius s'adressa lui-mme au recteur. Le recteur obtint que Heereboord attendrait l'arrive des Curateurs, le 28, aprs midi. Mais ceux-ci devaient repartir aussitt pour La Haye d'ailleurs l'un d'eux manquait. Le lendemain on demanda Heereboord de renvoyer l'affaire la prochaine runion. Il obit. Profitant de ce renvoi, Stuart attaqua dans un libelle les corollaires o Heereboord prtendait seulement se dfendre, libelle tellement sale et puant, dit celui-ci, qu'il n'ose pas le mettre sous le nez des Curateurs de son cot, Revius trempa aussi sa plume, non dans de l'encre, mais c'est toujours Heereboord qui parle dans du fiel pour crire un autre libelle contre les mmes corollaires. Heereboord hsita rpondre, et finalement se contenta de faire aux Curateurs un rcit de tout ce qui c'est la lettre date du 12 ivv\tT, pridie Non. Feb., 1648. s'tait pass
siderait le 28 dc. 1647. C'taient les
rali,

mmes

incrimines

le

2? par Stuart, avec

Voici

le

texte de

Heereboord, Thse

de

la 3

des Disput. ex Philo-

Dei naturali, soutenue (habita) le 25 mars 1643 (resp. Jacobo Souterio), et annonce de nouveau (habenda) pour le 28 dcembre 1647 (resp. Daniele Ouzeel)
sophia selectarum,
notitia
:

De

Nam

ante rationis

usum mens hominis neque


:

propositiones

com-

prehendit, neque terminos simplices apprehendit, veritatem proinde ac hoc enini si hicciei, faisitatem nuUius propositionis actu cognoscit

128

Correspondance.
antequam uteretur
;

ratione jam uteretur


respectu,
Er> outre,

et

hujus actualis cognitionis

anima

dicitur tabula rasa. (Page 24.)

la mme cpitre aux Curateurs, expose que philosophie de Descartes se rduisent deux, materia et motus, principia simplicissima et omnibus notissima , dit-il, et qui suffisent tout expliquer rerum omnium naturas, proprietates, opera-

Heereboord, dans
de
la

les principes

tiones, rejectis

Formis omnibus

(prx'ter

rationalem animam) ^Sj/i/an-

sunt ignorantiae asylum . ad Dinetiim, avait mis au dfi tous les pripatticiens de rsoudre vritablement une seule question par leurs principes particuliers, tandis que par les siens il en avait rsolu des milliers. Enfin il invoquait un ancien adversaire des formes substantielles,

tialibus, quae in recepta


il

Philosophia

merum

Et

rappelle que Descartes, in Epist.

son matre
lib. I,

et

son prdcesseur l'Universit de Leyde, Burgersdicius,

cap. 25, Metaphys., qui n'avait pas t attaqu pour cela, ni accus,

comme

Descartes, d'athisme.
le

Enfin, rapportons, d'aprs un adversaire, Revius, tout ce dbat, en i65o


:

rsum

qu'il

fit

de

(Heerebortius) 28 Decemb. disputandam vulgavit Repetitionem de Notifia Dei naturali, cui subjecit corollaria quibus Cartesii opiniones,

de neganda omni

setisibiis fide, de ahnegatione Dei temporaria, d eo quod Deum, non modo ngative, sed et positive, sui causant efficientem, et per potentiam sui ipsius causant conservantem esse scripserit, tam impudenter negat, et tanta cum rabie eum in hisce dfendit, ut nihil simile natis exercitiis Academicis usquam visum sit. Mentem autem omnibus prjudiciis mtdandam, (id est, sensu Cartesiano, omnia quae

antea credideris, et inter ea ipsius Dei existentiam, pro falsis habenda), strenue tuetur. Opposuil se huic disputationi Ecclesia, opposuit Aca-

i>

>>

Curatores ipsi eam ne haberetur inhibuere. Nec tamen reveeam hac ipsa epistola (la lettre du 12 fv. 1648) recusam coram Nobb. AA. ut eximium quid oterre. Imo, postquam donum hoc rejecissent, et librariis vendi prohibuissent, tertio [c'est--dire dans l'dition de iG5o, Meletemata e^f.) eam excudendam dat, et Celsiss. Megapolitano duci inscribit. O inauditum ab omni aevo obedientiae

demia,

et

ritus fuit


>>

Adderem disputationes quas anni sequentis initio habuit de formis substantialibus, directe et nominatim contra Aristotelem, duas quas postea de Atomis, contra eundem pro Democrito, aliam de libertate philosophandi, manifesto oppositam decreto DD. Guratt. de
exemplum
!

sola philosophia Aristotelica retinenda, aliam deriique

-itsi'.

icopsa etc.,

qua mira metamorphosi Cartesium


perat,

in Aristotelem transformat, et illius

dubitationes hviic conatur atfricarc. Sed

omnem

obsequii xoieiav exu-

quod simul ac de morte

Cartesii inaudivit,

eum

publico lesso in
Pliil.

auditorio philosophico prosequutus est etc. tesian, r65o, p. 245-246.)

(Revu Statera

Car-

I,

ia6.

DIX.

21 Fvrier 1648.

129

DIX.

Descartes
Egmond,

Chanut.

21 fvrier 1648.
I,

Texte de Clerselier, tome

lettre 3;, p. 126-12S.

Brasset avait transmis Descartes, le 7 fvrier, une lettre de Chanut, qui ne pouvait tre que du 11 Janvier .{voir ci-avant p. 121, note &). L'exemplaire de l'Institut, I, jg {ci-avant, p. ii3, note h), mentionne aussi une lettre du 18 janvier. Brasset l'aur-ait transmise le 14 fvrier. Descartes rpond ici aux deux.

Monfieur,

vous die que ie fuis marry du trop fauorable accueil que vous auez procur aux crits que ie vous auois enuoyez pour la Reine de Sude ^ Car ay peur que fa Maiefl, n'y trouuant rien, en les lifant, qui correfponde l'efperance que vous luy en
Il

faut

que

ie

auez

fait auoir,

en
"^

ait

d'autant moins

bonne opinion,

qu'elle l'aura eue

meilleure auparauant. l'ay encore

vn autre
10

dplaifir, qui ell que,

puifque

mon
"

pacquet a

eft
a.

retenu trois femaines Amfterdam


Lettre
a.

(ce

que
p.

i'ay
86,

CDXCV,
:

p.

81

ci-avant, et

les

pices

numres

note
b.
c.

Clers.

aura eue.

Le paquet envoy d'Egmond, le 20 novembre, ne fut expdi par Brasset que le 20 dcembre (voir p. 109 ci-avant). Nous voyons d'ailleurs, par une rponse de Brasset, le 24 janvier 1648, une lettre de Chanut, du 28 dcembre 1647, que celui-ci s'tait plaint, trois courriers de suite, c'est--dire les 14, 21 et 28 dcembre 1647, de n'avoir rien reu de Hollande. Et, dans la lettre suivante de Brasset, du 3o janvier 1648, rpondant une lettre de Chanut, du 4, nous voyons qu' cette date les

communications taient rtablies {Bibl. Nat., fr. i-jgoo,f. 3So v. l'envoi du 20 dc. ne dut arriver que pour le 18 janvier. f. 5i V.). Mais
CORRESPONBANCE. V.
IJ

et

jo

Correspondance.

i,

126-127.

fceu eftre arriu pource qu'on penfoit le deuoir enuoyer\

par mer

qu'on en attendoit roccafion), ie regrette de n'auoir pas employ ce temps-l pour tafcher d'crire quelque chofe qui fuft moins indigne d'vn fi bon
accueil.

&

Car, encore que i'aye tafch de faire


les

mon

mieux, toutesfois
d'eflre plus nettes

fcondes penfes ont coutume


les

que

premires,

&

ie m'eftois

pour tmoigner, au moins par ma promptitude, combien i'eftois defireux d'obir a vn commandement, que ie cheriffois comme
hafl en faifant cette dpefche,
le

10

plus grand honneur que

ie puiffe

receuoir. Voila,
ie puile

M(onfieur), tous les fuiets de triftele que

imaginer, afin de modrer l'extrme ioye que i'ay d'aprendre que cette grande Reine veuille lire & confiderer loifir les crits

que

i'ay

enuoyez. Car

i'ofe

i5

promettre que, fi elle goufi:e les penfees qu'ils contiennent, elles ne feront pas infrudueufes, & pource qu'elle eft l'vne des plus importantes perfonnes de la

me

terre,
blic.

que cela mefme peut n'eftre pas inutile au puIl me femble auoir trouu par exprience que la

20

confideration de ces penfes fortifie l'efprit en l'exercice de la vertu, & qu'elle fert plus nous rendre

heureux, qu'aucune autre chofe qui foit au monde. Mais il n'eft pas poffible que ie les aye alfez bien exprimes,

pour
.

faire

qu'elles paroilTent

aux autres

25

comme moy
auffi

Et i'ay
fa

vn

iugement en fera
quel fera

extrme d'aprendre quel Maieft, mais particulirement


defir

La parole a beaucoup plus de force pour perfader que l'criture, & ie ne doute point que vous ne luy en faffiez ayfment auoir les
le voftre.

3o

mefmes fentimens que vous

aurez, au moins

s'ils

font

I,

ii7-"28.

DIX.

21

Fvrier 1648.

i)i

auantage; car l'affeiion dont vous me donnez tous les iours des preuues, m'aflure que vous ne luy

mon

en voudriez pas faire auoir d'autres. le feray bien-aife de voir la harangue de M. F(rein5

shemius) ", caufe de

la

matire dont

il

traite,

& ie

ne

manqueray pas de
l'aura receu.

la

demander M.

BralTet lors qu'il

Au
o

refte, ie

me

propofe d'aller Paris au commenle

cement du mois prochain''.

pourrois dire que, pour


fi-toil l'hon-

mon

interefl, ie

ne fouhaite pas d'auoir

neur de vous y voir, caufe des faueurs que vous me procurez au lieu o vous elles; mais ie nay iamais

i5

aucun gard moy, lors qu'il peut y aller du contentement de mes amis. Et i'auou que ie ne fouhaiterois pas vn employ pnible, qui m'oftaft le loifir de cultiuer mon efprit, encore que cela fufl recompenf par
beaucoup d'honneur & de qu'il ne me femble pas que
ceux qui oflent
le loifir

profit.

le

diray feulement

le voflre foit

du nombre de

de cultiuer fon efprit; au con-

20

traire, ie

croy qu'il vous en donne les occafions, en


faut pas auoir

ce que vous elles auprs d'vne Reine qui en a beau-

25

pour fatisfaire entirement fes maiftres, agrer ceux vers lefquels on eft enuoy, & ne ioer cependant aucun autre perfonnage que celuy d'vn homme d'honneur, ainfi queie m'alTure quel vous faites. On peut toufiours tirer beaucoup de fatisfadion de ce qu'on occupe fon efprit en des chofes difficiles, lors qu'on y reffit, encore qu'on ne l'occupe pas aux mefmes
coup,
d'adrefle
a.

& qu'il ne

manque

b.

Voir ci-avant, p. 79, lettre GDXCIII. En ralit, Descartes ne partira qu'au

commencement de

mai.

IJ2

Correspondance,
fi

i,

hs.

chofes qu'on auroit peut-eftre choifies,

on en auoit
ie

eu la
d'vn

libert.

Le voflre eftant propre tout,

ne doute

point que vous ne tiriez beaucoup de fatisfadion

employ dont vous vous acquitez bien. Si pourtant vous aprochiez du temps de voftre retraite, & que
vous reuinfiez bien-toft Paris, ie ferois rauy d'auoir l'honneur de vous y voir. Que fi vous faites encore quelque feiour au lieu o vous eftes, ie me confoleray

que vous continuerez me procurer la bien-veillance de cette grande Reine, pour les vertus de laquelle vous m'auez fait auoir beaucoup de
fur ce

que

i'efpere

lo

vnration

&

de zle.

le fuis,

&c.

D'Egmond,

le 21

Feurier 1648 ^

DX.
Descartes a l'Abb Picot.
[Egmond], 28
[A. Bailletj, Vie de

fvrier 1648.
t.

Monsieur Des-Cartes,

II, p.

455-456.

on alloit Paris implorer du Pre Mersenne, pour obtenir une place parmi ses valets, comme une condition fort heureuse. De son ct, il les traitoit avec une indulgence et une douceur, qui les assujetissoit par amour. Quelques fidelies et quelques affectionnez que fussent ceux du dernier ordre, il
a
.
.

.Lorsqu'il (Descartes) toit en Hollande,

le

crdit

n'toit

pourtant pas d'avis qu'on mit leur conscience

et leur fidlit

trop

a. Brasset fit partir cette lettre pour Stockholm le 28 fvrier. Il crivit, ... Voicy la response d'un de vos amis en effet, Chanut ce jour-l qui a grande disposition aies quitter {les peuples de ce pays). le suis aprs a lire une bourrade qu'il donne a son Ministre d'Utrecht. C'est un assez rudde souvenez-vous de moy. (Bibl. Nat.,fr. ijcjoo, gi v.)
:

Brasset

lisait

\tfactum, dont

il

est

question p. i23 ci-avant.

DXI.

n

Mars ou Avril 1648.


mme

1J3

l'preuve, parce

que ceux

qui ne voudroient pas chercher Toc-

casion de mal faire, n'ont pas toujours la force de

la rejetter, quand elle qui n'avoit aucun pour luy, moins se prsente eux. Cette maxime toit sujet de plainte de ce ct-l, que pour ceux de ses amis, qui n'toient pas aussi heureux que luy.

Afin de n'tre jamais tromp % en matire de feruiteurs

&

de feruantes,

il

faut faire fon conte, qu'il n'y

en a point qui ne puiiTent tre infidelles, lors qu'ils en

ne leur en donner jamais de grande. C'efl--dire qu'il faut prendre foy-mme le foin de fes affaires, & tre un peu diligent, malgr qu'on en ait.
ont occafion,
Mais pour ceux du premier ordre qui l'approchoient de plus prs en ou de copistes, ou mme de valets de chambre, il les regardoit si peu au dessous de luy, qu'on les auroit pris souvent pour ses gaux. Une conduite si pleine de bont contribua beaucoup sans doute leur former le cur et l'esprit; et la plupart sont devenus gens de mrite et de considration dans le monde. " (Baillet, II,

&

qualit de secrtaires

455-456.)

DXI.
Descartes [au Marquis de Newcastle
[Mars ou
Texte de Clerselier, tome
avril

?]

1648.]
124, p. 63-640.

III, lettre

Sans nom ni date dans Clerselier. Mais Descartes nomme dans celte lettre M. de Martigny [p. 184, l. S), propos de la pension
a.

Baillet ajoute
satisfait

Louise qui luy avoit paru bonne servante. C'est ce qu'il dit en luy recommandant la fidlit de Maon, son valet, qui alloit de Hollande Paris pour le service, et qui il avoit confi son chien appelle Monsieur Grat, avec une petite chienne pour en donner de la race cet abb. [Lettr. MS. Picot du 28 fvrier 1648.]

mal

dans une parenthse : de sa cuisinire. Et en

dit-il

l'Abb Picot qui toit


:

marge

Correspondance.

iii,

6&-637.

qui lui avait t promise. Ce mme nom se trouvait dj dans une lettre prcdente du 3i janvier [ci-avant p. i ij, l. s,), en compagnie d'un autre nom : M. de Neucastel [ib., l. 4), et Descartes

promettait de rpoudre celui-ci par le prochain courrier, cause de l'importance des questions qui lui taient poses. Nous avons vu
[p.

118) qu'au courrier suivant il ne rpondit pas encore. Sa rponse ne serait-elle pas la prsente lettre, crite en ce cas M. de Neucastel, sans doute sur la Jin de mars (voir la lettre suivante, p. i3g)?

Neivcastle, qui demeura Paris d'avril 1645 jusqu' de 1648, serait intervenu en faveur de Descartes pour hter l'envoi de son brevet de pension.
la Jin

Le marquis de

Monfieur,

vn extrme reflentiment des bienfaits que i'ay receus de voftre faueur, tant lors que i'eftois Paris, que depuis encore, ainfi que i'ay fceu de Monfieur de Martigny, qui m'a mand que, fans
i'aye

Encore que

vous,

il

n'euftp rien faire en l'expdition du Breuet


qu'il

de penfion

m'a enuoy, ie ne vous en feray pas neantmoins icy de grands remercimens. Il n'appartient qu' ceux qui ont enuie d'eflre ingrats de fe feruir de cette
les

monnoye,

afin

de payer avec des paroles


qu'ils

10

vritables bien-faits

ont receus. Mais

ie

vous fupplie tres-humblement de trouuer bon que ie vous die que ie ne puis douter que vous n'ayez dorefnauant beaucoup de bonne volont pour moy, non
point pour aucun mrite que
|

ie

prtende auoir, mais

i5

pour ce que vous m'auez dfia fait plus de bien que la plufpart de tous les parens ou amis que i'ay iamais eus en forte que vous pouuez bon droit me confi;

derer

comme

l'vne de vos cratures. Et

en examinant
20

toutes les caufes de l'amiti, ie n'en trouue point


d'autre qui foit
fi

puiffante ny

fi

preflante que celle-l

111.637.

DXl.
ie

Mars ou Avril 1648.

IJ5

Ce que
lors

prens

la libert

de vous crire, afin que,

que vous faurez que ie fais cette reflexion, vous ne puitlie/, aufli douter que ie n'aye vn /ele trs-particulier pour voflrc feruice. A quoi i'adioteray feulement encore vn mot, qui eft que la Philofophie que ie cultiue n'ell pasfi barbare ny fi farouche qu'elle reiettc l'vfa^e des pallions; au contraire, c'ell eu'luy feul que ie mets toute la douceur ^.^ la flicit de cette vie.
Ht

bien

qu'il y ait plufieurs

de ces pallions dont les

'o

excez foicnt viiicux,il y en atoutesfois quelques autres que i'cdimc d'autant meilleures, qu'elles font plus excediues;
e^'

ie

mets

la

reconnoiffance entre celles-cy,

audi bien qu'entre les vci'tus. C'ell

croyrois pas pouuoir crtrc


i5

pourquov ie ne ny vertueux ny heureux, fi

ie

n'auois vn defir tres-paflionn de vous tmoigner

par cfiet,dans toutes les occa(ions,queie n'en

manque

point. Et puifquc vous ne m'en offrez point prefente-

ment d'autre que


mandes, icferay
20

celle

de fatisfaire vos deux de-

mon poflible pour m'en bien acquitter,


mes fpeculations
ie

quoyque
eft fort

l'vne de vos queflions foit d'vne matire qui

loigne de

ordinaires.

25

vous diray que ie tiens qu'il y a vne certaine quantit de mouucment dans toute la matire cre, qui n'augmente ny ne diminue iamais; \ ainfi, que, lors qu'vn corps en fait mouuoir vn autre, il perd autant de fon mouuement qu'il luy en donne.

Premirement donc,

Comme, lors qu'vne pierre tombe de


il

haut contre terre,


terre,

elle

ne retourne point

c*^

qu'elle s'arrefte, ie conois

que cela vient de ce qu'elle branle cette


3o

& ainfi
meut

luy transfre fon

mouuement. Mais,

fi

ce qu'elle

de terre contient mille fois plus de matire qu'elle,

)6

Correspondance.
elle

m,

6?7-638.

en luy transfrant fon mouuement,

ne luy donne

que la milime partie de fa vitefTe. Et pour ce que, fi deux corps ingaux reoiuent autant de mouuement l'vn que ifautre, cette pareille quantit de mouuement ne donne pas tant de vitefTe au plus grand qu'au plus petit, on peut dire en ce fens que, plus vn corps contietjt de matire, plus il a d'Inertie Naturelle. A quoy l'on peut adioter qu'vn corps qui efl grand peut mieux transfrer fon mouuement aux autres corps qu'vn petit, & qu'il peut moins eftre meu par eux. De faon qu'il y a vne forte d'inertie qui dpend de la quantit de la matire, & vne autre qui dpend de
l'tendue de fes fuperficies.

lo

Pour
fort

voftre autre queftion, vous auez, ce

me

femble,
i5

bien rpondu vous-mefme fur la qualit de la

connoilTance de Dieu en la batitude, la diftinguant

de celle que nous en auons maintenant, en ce qu'elle fera intuitiue. Et fi ce terme ne vous fatisfait pas, &

que vous croyiez que cette connoiffance de Dieu intuitiue foit pareille, ou feulement diffrente de la noflre dans le plus & le moins des chofes connues, & non en la faon de connoiftre, c'eft en cela qu' mon aduis vous vous dtournez du droit chemin. La connoiffance intuitiue eft vne illuftration de l'efprit, par laquelle il voit en la lumire de Dieu les chofes qu'il luy plaift luy dcouurir par vne impreffion direde de la clairt diuine fur noftre entendement, qui en cela n'eft point confider comme agent, mais feulement comme receuant les rayons de la Diuinit. Or toutes les connoiffances que nous pouuons auoir de Dieu fans miracle en cette vie, defcendent du raifon-

jo

25

3o

III. 638-fi39.

DXI.

la

Mars ou Avril 1648.


de noftre diicours, qui
ell

137
les

nement

& du progrez
&

dduit

des principes de
des ides
qui,
5

Fov qui

obfcure, ou viennent

des notions naturelles qui font en nous,


foient, ne font

pour claires quelles

que grof-

fieres

&

confufes fur vn

i\

haut

fuiet.

De

forte

que ce

que nous auons ou acqurons de connoilTance par le chemin que tient noftre raifon, a. premirement, les
tnbres des principes dont
l'incertitude
10
il

eft tir,

&

de plus,

que nous prouuons en tous nos raifon-

nemens.

Comparez maintenant ces deux connoiifances, &


y a quelque chofe de pareil, en cette perception trouble t!^ douteufe, qui nous courte beaucoup

voyez

s'il

de trauail
i5

&.

dont encore ne ioufTons-nous que par

momens

aprs que nous l'auons acquife, vne lu-

mire pure, conftante, claire, certaine, fans peine,


toufiours prefente.

&

Or, que noftre

efprit, lors qu'il fera

dtach du corps

ou que ce corps
20

glorifi

ne luy fera plus d'empefche-

ment, ne puiiTe receuoir de telles illuftrations

&

con-

noiiances directes, en pouuez-vous douter, puifque,

dans ce corps mefme,


chofes corporelles
fans lefquelles

les fens luy

en donnent des

&

fenfibles,

&

que noftre ame en a

defia quelques vnes de la beneficence de fon Crateur,


2 5

il^

ne feroit pas capable de raifonner?


le

l'auQe qu'elles font vn peu obfcurcies par

meflange

3o

du corps; mais encore nous donnent-elles vne cornoiffance premire, gratuite, certaine, & que nous touchons de l'efprit auec plus de confiance que nous n'en donnons au rapport de nos yeux. Ne m'auoereza.

savoir notre esprit.

Correspondance. V.

iS

128

Correspondance.

111,639-640.

vous pas que vous eftes moins aflur de la prefence des obiets que vous voyez, que de la vrit de cette
propofition"
:

le penfe, donc iefuis?

Or

cette connoif-

fance n'eft point vn ouurage de voflre raifonnement, nv vne inftrudion que vos maiftres vous ayent donne; voflre efprit la voit, la fent

que vtre imagination, qui fe dans vos penfes, en diminu la clart, la voulant reueftir de fes figures, elle vous eft pourtant vne preuue de la capacit de nos mes receuoir de Dieu vne
connoilTance intuitiue.
Il

quoy mle importunment


la

&

manie;

&

10

me

femble voir que vous auez pris occafion de


eft celle

douter, fur l'opinion que vous auez que la connoif-

o Ton connoift Dieu par luv-mefme. Et, fur ce fondement, vous auez bafty ie connois que Dieu eft vn, parce ce raifonnement que ie connois qu'il eft vn Eftre necelTaire; or cette forme de connoiftre ne fe fert que de Dieu mefme donc ie connois que Dieu eft vn, par luy-mefme; &l par confequent ie connois intuitiuement que Dieu
fance intuitiue de Dieu
:

i5

20

eft

vn.
le

ne penfe pas

qu'il foit

befoin d'vn grand examen

pour dtruire ce difcours. Vous voyez bien que connoiftre Dieu par foy-mefme, c'eft--dire par vne illuftration immdiate de la Diuinit fur noftre efprit,
j

25

comme on
faire

l'entend par la connoii'ance intuitiue, eft

bien autre chofe que fe feruir de Dieu

mefme pour en

vne induction d'vn attribut l'autre; ou, pour parler plus conuenablement, fe feruir de la connoiffance naturelle (& par confequent vn peu obfcure, du
a.

3o

Clers.: proportion.

iii,r,,o,

DXII.
fi

4 Avril 1648.

159

comparez l'autre) d'vn attribut de Dieu, pour en former vn argument qui co^iclura vn autre attribut de Dieu. ConrefTcz donc qu'en cette vie
moins
vous
lu

vous ne voyez pas en Dieu


5

&

par fa lumire qu'il

eil

vn

mais vous
(aile

le

concluez d'vne propofition que vous

auez

de luy,

&

vous

la tirez

par

la force

de Tar-

gumentation,qui cftvnc machine fouucnt dfeclueufe.

Vous voyez ce que vous pouuez


10

moy, puifque vous me faites paffer les bornes de philofopher que ie me fuis prefcrites, pour vous tmoigner par l combien
fur
ie fuis.

DXII.
DKSCAurris a
[l'igmond],
A.
liAii.i i;i|,

i.'Ahbk
avril

Picot.

164N.
t.

Vie de

Monsieur Des-C^rtes,

li, p. 3'i<)-'^^o.

[le voyac de pension qui luy loii ollcrte, et il en reut, ds la lin du mois de Mars, les lettres en beau parchemin et lort bien scelles, qu'un ollicier de la Cour de ses amis luy avoit envoyes par M. de Martigny Elles contenoient des loges
"

Puiir le convier (DesccTilcs) le faire plus volonliers


lit

France], on luv

expdier par avance

le

Brevet de

la

'.

beaucuup au dessus de ce qu'il croyoit jamais pouvoir mriter, avec le don d'une pension assez honnie. Mais nous ne trouvons rien qui nous
puisse nettement expliquer
la dillicult qu'il

<>

y a de croire .que ces lettres


le

patentes lussent diffrentes de celles qui luy avoient t scelles ds


()

I)

de Septembre de Tanne prcdente ". J'avoue qu'il est presque hors de vray-semblance qu'on eut cr la Cour de France, sous le ministre

du Cardinal Ma/.arin,
a.

detix pensions sept

mois l'une prs de

l'autre

Baillet renvoie,

pour toute indication, au

Tom.

des

lett.

pag.
i34,

()36, etc. , c'est--dire qu'il interprte .sa l'aon les lignes 4-8, p.
la lettre

de

prcdente.
p. 68.

b.

Voir ci-avant,

140

Correspondance.

pour un Philosophe, c'est--dire, pour un homme aussi peu intress, aussi peu courtisan, aussi peu connu qu'toit M. Descartes, et sous les mmes prtextes. D'un autre ct nous voyons des lettres de deux dates fort ditfcrentes. Nous avons remarqu que, par l'expdition des lettres de Septembre 1647, il tut pay de sa premire pension et nous verrons par la suite que ces secondes lettres de l'an 1648, portant cration d'une nouvelle pension, luy furent inutiles par les troubles du Royaume, qui
;

causrent

la

suspension des pensions

'.

Quoy

qu'il en soit, ces dernires patentes du


les

Roy

furent

accompa-

1)

gnes de lettres particulires de ceux qui


sorte qu'il crivit l'Abb Picot, le

luy envoyrent, par lesla

i>

quelles on lui promeitoit encore toute autre chose^que

pension.

De

d'Avril,

Pour

luy mcivquev

le

dejfein

qu'il avait

de partir au mois de
t)!ais

Maj-,
faint

&

de Je loger, non pas che^


le

luj-,

comme auparavant,
n'ejoit le sien,

dans

un quartier plus proche du

monde que

vers la ru'

Honor ou

fauxbourgfaint Germain.

Il le

pria de luy faire


Touchelaj-e,

chercher, dans l'un de ces deux quartiers, un appartement qui pt

luy convenir, de la manire qu'tait log

fon

ami M. de

Gentil-homme de Touraine, dont il aurait affe^ aim le voifmage ; mais fur tout, de faire en forte que les commodit'e;{fe trouvajjntpour pouvoir tre fervi part & manger feul flon fan ordinaire, ou du moins de ne le joindre qu'avec de trs-honntes gens, qui n'euffent que luy en penfon. Il mettait d'abord tant de conditions au logement qu'il
fouhaitoit, qu'il vid aifment la difficult qu'il y aurait de
tel qu'il le
il

le

rencontrer

dpeignait. C'efl pourquoy fe rduifit ne demander qu'une chambre garnie qui ft proprement meuble S- aJJ'ci honnte pour recevoir ceux qui luy rendraient vif te, avec une autre moindre

chambre pour en faire un cabinet oit il put fe retirer pour tudier, une garderobbe pour coucher un valet. Son dejfein n'tant pas de s'embarafer de chevau.x ny d'quipage, il manda qu'il ne fe foucioit point de porte cochre, & qu'il n'avait pas befain d'curie, mais qu'il feferviroit du bnfice de la chaife pour aller par les rues.

L'Abb Picot trouva ce

qu'il

demandoit du ct des Thatins, o

il

savoit que son ami cntendoit volontiers la messe, lors qu'il ioit

quoy il songea principalement aux commodiiez du passage pour le [ouvre, et celles du voyage de S. Germain en Lave. Il partit donc au commencement du mois de may.
Paris, en
.

(Baillet, II, .139-340.)


Il a. Baillet ajoute en marge donner deux' ou trois pensions en pour un mme sujet. (II, 339.)
:

toit assez ordinaire

en ce tms

diffrens tms

une

mme

l de personne

DXIII.

4 Avril 1648.

141

partit

Nous verrons que Descartes crivit encore le 7 mai Elisabeth, et ne de La Haye que le 8 au matin. Il n'arriva donc Paris que vers le

milieu du mois.

DXIII.

Descartes a Mersenne.
Egmond, 4
Autographe,
avril

1648.

Paris, bibliothque de l'Juslilut.

Une demi-feuille, plie en deux; les trois premires pages entirement remplies; en travers de la quatrime, l'adresse, avec les traces de deux cachets de cire rouge, illisibles, et un reste de soie Jaune, En haut et a droite de la premire page : {64), numro du classement de dom Poirier. En bas et gauche : 10, numro du classement primitif rebours, correspondant /4 de la collection La Mire. Non publie par Clerselier, mais cite par Baillet, Vie de Mons. Dcs-

Cartes,

t.

II, p.

33o, 333

et

3j6.

Mon

Reu"'^ Pre,

Toutes vos expriences du vif argent* ne m'eftonnent point, L^ il n'y en a point que ie n'accorde fort facilement auec mes principes, au moins en tant qu'elles font vrayes car, pour celles que vous auez des autres,
;

elles font

en partie

falfifiees

par les imaginations de

10

ceux qui les font, comme entre autres celle cv. quvn pouce d'air fait baiffer le vif argent d'vn pouce, & 2 pouces le font baiffer de 2 pouces, &c. car cela dpend du degr de chaleur plus ou moins grand, par
;

lequel cet air efl rarfi. Et affin que vous fachiez que ce
la

ned

point

l'air

enferm dans
l^

le

tuvau. nv aulfv
le

chaleur, qui fait hauffer


ie

bailler

vif argent

flon les tems,

vous diray que

i'ay eu,

plus de

fix

142

Correspondance.
l'vn

femaines durant, deux tuyaux,


point d'air pour tout

ou

il

n'v auoit

&

qui eftoit en lieu froid en vne

ou il y auoit vn peu d'air & qui eftoit dans vn poefle o on faifoit continuellement du feu, & que, nanmoins, le vif argent de ces deux tuyaux haulToit & baifloit a mefme mefure, lorfque le temprament de l'air de dehors fe changeoit en forte qu'au 12 de Mars, & derechef vers la fin de Mars, le vif argent a mont plus haut que 2 pieds & 4 pouces, & entre ces deux tems, il a eft plus bas que 2 pieds pouces. Mais cela n'empefche pas qu'en chauffant j extrordinairement le tuyau ou il y a de l'air, cela ne face auffy baille le vif argent, ainfy qu'au termometre. Au refte, ie n'ai pu lire fans quelque indignation ce

chambre haute,

l'autre

10

que vous
chant

me mandez

auoir efcrit au

S'.

Schooten, tou-

i5

m'en excuferez, s'il vous plaift. l'admire voftre crdulit vous auez vu plufieurs fois trs clairement, par exprience, que ce que le Roberual difoit contre mes efcrits eftoit faux & impertinent, & toutefois vous fuppofez que y doy changer quelque chofe,a caufe que Roberual dit qu'il manque quelque chofe en ma folution du lieu ad 3 & 4 lineas,
Gomtrie,
:

ma

& vous

20

homme deuoient eftre confiderables *. Ma Gomtrie eft comme elle doit eftre pour empefcherque le Rob. & fes femblables n'en
comme
fi

les vifions d'vn tel

25

puift'ent

mdire fans que cela tourne a leur confufion

car

ils

ne font pas capables de l'entendre,


deftein,

&

ie l'ay

compofe ainfy tout a


eftoit le

plus facile,
le

&

en y omettant ce qui n'y mettant que les chofes qui


o ie l'aurois

en valoient

plus la peine. Mais ie vous auou que,

fans la confideration de ces efprits malins,

DXIII.
efcrite tout

4 Avril 1648.
ie
;

145

autrement que

n'ay

fait,

&

Faurois ren-

10

i5

due beaucoup plus claire ce que ie feray peuteftre encore quelque iour, ie voy que ces monftres foient aflez vaincus ou abailTez. Ce qui eft caufe que ie n'ay point voulu voir la verfion de Schooten, encore qu'il l'ait defir car, i'euffe commenc a la corriger, ie n'eufle pu m'empefcher de la rendre plus claire qu'elle n'eft, ce que ie ne defire point. Et pource que Schooten n'eft pas fauant en latin, ie m'affure que fa verfion fera bien obfcure, & qu'il y aura peuteftre des equiuoques, qui donneront des prtextes de cauillation a ceux qui en cherchent mais on ne pourra me les attribuer, a caufe que fon latin n'eft point du tout femblable au mien. l'efpere refpondre bientoft de bouche aux autres
;
;

articles de voftre letre,

&

ie fuis,

Mon

Reu''. Pre,

Voftre trs

humble

&
20

trs fidelle feruiteur,

DESCARTES.

D'Egmond,

le

4 Auril 1648.
:

Adresse

Au Reuerend
25

Pre

Le Reu'*. Pre Mercenne Religieux Minime


a Paris.
1. 2. Nous avons une lettre de Mersenne Constantin HuyPage 14 7 mars gens, du 648 mais voici tout ce qu'on y trouve au sujet du vide
r ,

Pour son

livre

commence

icy

Expriences nouvelles de Pascal), on croire que ce n'est pas vuide, cause qu'une vessie

du vuide

{les

144

Correspondance.
ne say

applatie et toute vuide d'air estant mise dans ce vuide, s'y enfle inconti-

de M' des Cartes soumande affin qu'il y pense. (uvres compltes de Christiaan Huygens, La Haye, 1888, t. I, p. 84.)
nent.

Et dront ce

ie

comme quoy

les positions

nud

de vessie, lequel

ie

luy ay

Mais, dans une lettre suivante Mersenne ajoute en post-scriptum


l'oubliois

1)

"h

Christian Huygens, du

mai 1648,

de vous entretenir de nostre vuide,

et

particulirement sur
le

ce que vous m'auez escrit (lettre perdue) de la vessie qui s'enfle dans

vuide.
estant

Vous croyez, comme nous, que c'est quelque particule d'air qui demeur dedans s'enfle et se rarfie mais la rarfaction n'estant
;

pas intelligible,

cause de cela,

vous sauez que M'' des Cartes Ta abandone contre quoy pouuez-vous encore tenir cette rarfaction ?
;

comme

Et

mesme

sa qualit subtile n'est pas capable de faire cet enflement


filet

car elle passe partout, aussi aysement que l'eau par vn

de pescheur,

et

partant elle passeroit trauers

la vessie
si

sans l'enfler.
la

Vous voyez donc

l'atfaire

insoluble,

clart

de vostre esprit n'y

remdie.

Nous auons

aussi trouu qu'vn doigt d'air pur dans le vuide feroit

baisser le vif argent d'vn doigt, au lieu qu'vn doigt d'eau mis dans le

mesme vuide,
Page
142,
1.

ne
24.

le feroit baisser

que de du

de doigt.
17

[Ib.,

t.

I,

p.

9 t.)

haut,
1

1.

ci-avant,

Dans Mersenne

la

lettre

mars 1648, dj

cite plus

crivait Constantin

Huygens

Si

>>

Paris,

vostre Archimede' (son fils Christiaan Huygens) vient auec vous l't de r64S)y nous luy ferons veoir l'vn des plus beaux traitez
le

de Gomtrie qu'il ayt iamais vu, qui vient d'esirc acheu par
Paschal. C'est
la

ieune

solution du lieu de Pappus

ad 3

et

lineas,

qu'on pre-

tend icv n'auoir pas est rsolu par


>>

M' des Cartes en

toute son estendc.

Il

a fallu des lignes rouges, vertes et noires, etc.,

grande multitude de considrations (configurations

?].

pour distinguer la (uvres com-

pltes de Christiaan

Huygens,

t.

I,

p. 83-84.)

DXIV.

Descartes et Burman.
Egmond,
Copie MS., Bibl. de
l'I'niv.

16 avril

148.

de Gttingeii, Cod.

MS.

pbilol. 264.

Le MS. donne,
Per

en

marge de

la

premire page, l'indication suivante

Burmannum

qui 20 Aprilis communicavit Amstelodami

cum

DXIV.
14 Julij.

i6 Avril

1648.

145

Claubergio, ex cujus Msto

ipsemet descripsi. Dordraci.


:

Ad

i3 et

deux dates Egmond, april. 16, 1648, en tte, et Amstelodami, april. 20, anno 1648, la fin. Le titre est Responsiones Renati des Cartes... ab ipso haustfe. // s'ag-it donc d'un entretien entre Descartes et Burnian, Egniond, 16 avril 164S. Fut-il rdig sance tenante, Egmond mme, par Burman, ou seulement quatre Jours aprs, le 20 avril, Amsterdam, sur des souvenirs encore prsents ? On ne sait. Toujours est-il que cette date du 20 avril est celle du jour oit Clauberg crivit l'entretien, soit qu'il l'ait rdig de concert avec Burman, soit qu'il ait

On

trouve, en outre, ces

simplement copi les notes de celui-ci. Et c'est sur le manuscrit de Clauberg qu'a t prise Dordrecht, i3 et 14 juillet {164S], la prsente copie. Elle se trouve maintenant dans un asse- fort cahier,
petit in-4, qui contient, en outre, cinq autres pices, d'un caractre

purement philologique
{la

ces pices seraient de la fin

troisime se tertnine

par une

lettre

de

Morhof

du .ww sicle, Grxvius, du

Crusius,

26 mai i6gi). Plus tard, le cahier entra dans la Bibliothque de comme l'indique une note sur la premire page Ex Bibl.
: :

M. Crusii, avec la date \-j5i au-dessous. Au revers de la premire page on lit Ex Bibliotheca Acad. Georgia? August. Le MS. est pagin seulement au recto des feuilles, f 2~ f. 43 inclus. Il comprend trois parties : objections et rponses, 1 sur les Mditations, 2 sur les Principes, 3 sur le Discours de la Mthode. Les passages sont indiqus avec renvois aux pages de la seconde dition latine des Mditations [Amsterdam, Louis Elsevier, 1642). aux articles de chaque livre des Principes, et aux pages de la traduction latine du Discours de la Mthode, etc. [Amsterdam, Louis
Aprs l'indication de chaque passage se trouve Elsevier, 1644). ordinairement une objection, puis la rponse de Descartes, puis une nouvelle objection, puis une nouvelle rponse, etc. Les rponses sont
le

plus souvent annonces par


objections.

la lettre

R, tandis que rien n'annonce


lorsqu'il n'y a qu'une
s'il

les

Cela n'a

pas d'inconvnient,

objection et aussi qu'une rponse la suite. Mais,


trois,

y a deux, ou

ou

mme

quatre objections successives,

il

a fallu trouver l'enla

droit o chacune d'elles


cde.

commence

et se

dtache de

rponse qui pr-

Nous avons

indiqu cet endroit

par
les

la lettre

(O dsignant

les objections,

comme R

rponses],

Enfin

entre crochets
le

MS.

prsente de nombreuses abrviations, gnralement faciles d'ailleurs


interprter, grce

aux

citations, les
te

retrouvant en entier dans

texte

mots abrgs de imprim.

celles-ci se

Le

texte ci-dessous n'tant point de Descartes,

mais de

Burman
ig

Correspondance. V.

14^

Correspondance.
mme
caractre que
le reproduisons documents qui se rapportent au phi-

{avec ou sans la collaboration de Clauberg), nous

dans

le

les

losophe..

RESPONSIONES

RENATI DES CARTES


AD QUASDAM DIFFICULTATES

EX MEDITATIONIBUS EJUS, ETC.,


AB IPSO HAUST^E

Egmondae,
iMkdit,
I,

april. i6.

1648.

P. 8

vel a sensibus, vel

per sensus...

sensibus, videlicet' visu,


;

quo

colores, figuras et simiiia

omnia

prter illum autem accepi rdlqua per sensus, scilicet^ per auditum, quia ita a parentibus, prceptoribus aliisque hominibus
percepi
accepi et hausi ea quae scio.
cipia

Non

potest hc objici, omitti hc prin-

communia

et

ideas Dei et nostri,

qu

in

sensibus

nunquam

fuere [Med., p. 34).

Nam

eas etiam sic accepijoer sensus, scilicet

auditum. 2 Considrt hc auctor homineni qui primo philosophari incipit, quique ad ea tantm attendit quse scit se nosse. Nam,

quantum ad
omnes
dunt
;

principia

communia

et

axiomata, exempli grati, im-

possibile est idem esse et non esse, attinet, ea

homines sensuales, ut

ante philosophiam sumus, non considrant, nec ad ea attensed quia tam clare sibi innata sunt, et quia ea in semetipsis experiuntur, omittunt, et non nisi confuse considrant, nunquam

ver in abstracto
considerarent,

et

separata a materi et singularibus. Si enim


iis

ita

nemo de

dubitaret

et si

id fecissent Sceptici,

nemo unquam
illa

Scepticus fuisset, quoniam ea ab eo, qui attente ad animadvertit, negari non possunt. 5 Hc pr^cipue de re exissit.

tente agitur, an ea

I.

videlicet. conjecture.

MS.

signe abrviatif.

2. scilicet, id.

DXIV.
P. i3

i6 Avril 1648.

147

supponam igitur...
et in tantas

Reddit hc auctor hominem tam dubium,


tiones conjicit ac potest; ideoque

dubita-

soient a Scepticis,

non solm sed etiam omnia illa quae


tollat; et in

objicit illa quas objici

objici possunt, ut ita

omnes dubitationes ducit, quem sursum dari


plane
'

eum

finem genium hc intro-

aliquis objicere potest.

P. i3]

siimme potentem

Loquitur hc auctor contradictoria, quia


malignitas consistere

cum summ

potenti

non

potest.

P. i55
[0].

ex nullo sfllogismo...
I,
?

R.

Sed annon contrarium ponitur, Princ, 10 Ame hanc conclusionem cogito ergo siim,
: :

sciri potest illa

major
et

quicquid cogitt,

est,

quia reips prior est

me

conclusione,

mea

conclusio

ill

nititur.

Et

sic

in Princip. dicit auctor

eam

prcedere,- quia scilicet implicite semper prsupponitur et prcedit; sed

non ideo semper expresse


et

et explicite

cognosco illam

prcedere

scio ante

tantm attende autem ita attendo ad generalem illam notionem, quicquid cogitt, est; nam, ut ante monitum, non separamus illas propositiones a singularibus, sed cas in illis consideramus; et hoc sensu verba hajc
p.

meam conclusionem, quia scilicet ad id quod in me experior, ut, cogito, ergo suni, non

i55 hc citata intelligi debent.

P. 4-^4

in

quod non potest ferri

summum

eus.

Nos cum simus compositi partim ex nihilo partim ex ente, [0]. ferimur etiam partim in ens partim in nihil. Deus autem, cm sit

summum
tatio-

et

merum

ens,

metaphysica

est et valde

non potest chra


si

ferri in nihil.
iis,

qui ad

eam

Et hc mediattcndunt. Et

hinc Deus deberet ferri in nihil,

mea

facults percipiendi, qua-

tenus ipsam a Deo habeo vel quatenus recte e utor, non assentiens nisi clare perceptis, me deciperet et falleret; sic enim ipse Deus me
I.

Passage corrompu. Faut-il


abrviation
:

lire

seorsum

ou insulsum

? 2.

medi-

tatio]

md

(?).

148
dcciperet, et
in

Correspondance.

non ens tenderet. Sed, dicat aliquis, postquam demonstravi Deum esse, et non esse fallacem, possum dicere non me quidem fallit ingenium, quia illud a Deo rectum accepi, sed fallit memoria, quia videor recordari aliquid, quod in re ver non
:

recordor, quia ipsa imbecillis est.


R.

De memori

nihil dicere

possum,
;

cm

se cxperiri debeat'

an bene recordetur

et si

hoc quisque apud de eo dubitat, opus

est scriptione et similibus'

qu ipsum

juvent.

P. 283
-^ Videtur; esse per axiomata,
[0].

denique quod circulum.

R.

Probat,

nam in terti Meditatione cm sibi necdum constet se


non
falli',

probat auctor
in iis

Deum

non

falli.

et scit se in iis

quamdiu autem
assentiri.
[0].

id

facit,

certus est se

quoniam ad ea attendit; non falli, et cogitur illis

potest simul nisi unam. rem conciautem illa longior est, et constat ex-pluribus axiomats. Tum omnis cogitatio fit in instanti, et-* menti in ill demonstratione mult suboriuntur cogitationes. Et sic ad illa axiomata attendere non poterit, cm una cogitatio impediat aliam. 1 Quod mens non possit nisi unam rem simul concipere'', R. verum non est non potest quidem simul multa concipere, sed potest tamen plura qum unum e. g., jam ego concipio et cogito simul me loqui et me edere. Tum 2 quod cogitatio etiam fit m instanti, falsum est, cm omnis actio mea fit in tempore, et ego
pere. Demonstratio

Sed mens nostra non

possim
[0].

dici

in

edem

cogitatione continuare et perseverare per

aliquod tempus.

Sed cogitatio nostra extensa divisibilis quoad duraNihil minus. Erit quidem extensa R.
sic

erit

et divisibilis.

et

tionem, quia ejus duratio potest dividi in partes; sed non tamen
est extensa et divisibilis

inextensa;
infinitas
[0].

Sed ternitas R. Hoc concipi non


debeat] dbet.

quoad suam naturam, quoniam ea manet eodem modo ut durationem Dei possumus dividere in partes, cm tamen ideo Deus non sit divisibilis.
est

simul

et

semel.

potest. Est

quidem simul

et

semel, qua-

I.

abrviation.

2.etsimiiibus]
(MS.).

le ex sic

de la ligne suivante.

4. En

3. et] et sic

marge : Conf. DioPT.,p. 148 (MS.).


Pagination de l'dition latine de 1 644. Voir p. 1 63 de notre dition.

Mais ce premier sic parait ajout par le copiste, qui lisait par avance

DXIV.

i6 Avril 1648.

149

tenus Dei naturas nunquam quid additur aut ab e quid detrahitur. Sed non est simul et semel, quatenus simul existit nam cm possimus in e distinguere partes jam post mundi creationem, quidni illud etiam possemus facere ante eam, cm eadem duratio sit i Ea autem jam creaturis, e. g., per quinque annorum millia coextensa
;

fuit et

cum

ils

duravit, et sic etiam potuisset fuisse,

si

ante

mundi

creationem
ita

piura

mensuram habuissemus. Cm igitur cogitatio nostra qum unum complecti queat, et in instanti non fit, macomplecti
sic

nifestum est nos demonsrrationem de Deo integram posse, quod dum facimus certi sumus non nos falli, et
difficultas tollitur.

omnis

[P. 283]
[0].

f^uod autem

iiihil in

mente...

Sed quomodo conscius' esse potest, cm conscium esse sit cogitare? Ut autem id cogites, te conscium esse, jam transis ad aliam cogitationem, et sic non amplius de c re, de qu prius,
cogitas', et sic

non

es conscius te cogitare, sed te cogitasse.

R.

Consciam

esse est

cogitationem; sed quod id


tione, falsum est,

quidem cogitare et reHectere supra sum non possit fieri manente priori cogitacm, ut jam vidimus, anima piura simul cogiquotiescunque
sua;
ipsi

tare et in su cogitatine perscverare queat, et libuerit

ad cogitationes suas reflccterc,

et

sic

cogitationis

conscia esse.

[P. 2SS]

a cogitatine dependens.

Ut, exempli grati, motus brachii.

[P.

283]

Qiiamobrem non dubito...

Conjiciebat harum objectionum auctor, mentem crgo [0]. etiam in infantibus semper debere cogitare. 'K[espondet] auctor concedendo. Sed cm habeamus innatam Dei nostri ' ideam, an mens [0]. igitur infantis non haberet actualem ideam Dei ? Hoc affirmare esset temerarium, cm nuUa habeamus ad R.

eam rem
I.

facientia

argumenta.
(A/S'.].

Tum
3.

probabile non videtur

nam

conscius] conscium
cogitas]

2.

cogitabas

{MS.}.

Mot
:

suspect.

Ou

faut-il sup-

pler

ci

nostn

i^o
mens
in infanti ita

Correspondance,

corpori immersa est, ut nuUas habeat cogitaquas ab affectione corporis haurit. Sed potest plura simul cogitare. [0]. Potest, si una non impediatur ab ali, ut hc contingit nam R. corp'is ita afficit animam, ut eam impediat, et hoc in nobis sentimus, cm acu aut alio instrumento pungimur, hoc ita nos afficere, ut de ali re cogitare non possimus. Sic homines semisomnotiones, nisi

lenti

de null

ali re vix

'

cogitant. Sic igitur etiam

mens

in infanti

corpori immersa

fuit,

ut nihil aliud nisi

corporeum cogitaret; nam

corpus, ut semper

fecit^ in juvehtute.

mentem in cogitando impedit, sic illud maxime Quod autem illarum cogitationum non recor"^

demur,
sic

quia nuUa ejus^ vestigia ut hc cerebro impressa sint= heri etc. multa cogitavimus, quorum jam non recordamur. Et
fit,
:

mens nunquam

sine cogitation; esse potest


il!,

potest

cogitatione hac aut

sed tamen non sine omni,

quidem esse sine eodem modo ut

corpus ne quidem per ullum momentum sine extensione esse potest. Sed etiam si non imprimantur vestigia cerebro, et sic [0]. memoria corporalis'non sit, datur tamen memoria intellectualis, ut in angelis et animabus separatis procul " dubio, et sic per eam mens

suarum cogitationum recordaretur.

Memoriam intellectualem non nego ea enim datur. Ut R. cm,audiens vocem R-E-X significare supremam" potestatem, illud memorice mando, et deinceps per memoriam repeto illam significa;

tionem, illud certe


affinitas

fit

per

memoriam
et

intellectualem,

cm

nulla

sit

inter trs illas literas

earum

significationem, ex qu

memoriam intellectualem id memini, eas Verm hc memoria intellectualis magis est universalium qum singularium,-et sic per eam omnium singulaillam haurirem, sed per
literas id

denotare.

rium factorum nostrorum recordari non possumus.


Mdit.

II.

P. i8

et si fas est

dicere maligmim...

Additur
I
.

illa

restrictio

ibi

ideo,

quia

auctor

contradictoria
le

de null
:

ali re vix

[MS.),Peut?

ment une rature,


tromp.

tre faut-il

de null ali re seule3.

copiste s'tant

5.

Lire sunt?

6.

procul

Lire facit? ^. Aprs hic ^e


2.

ment

? ou bien de ull ali re vix

rcrit au-dessus de sine, sans que


sine soit barr (MS.).

Lire earum?
le

7.

aprs

trouve dans

MS. un signe dont on ne sait si c'est une sorte de fgure, pour reprsenter les traces crbrales, ou simple-

supremam] illam ajout, c^ semble, par le copiste, dont la plume aurait


anticip sur illud,

DXIV.
loquitur
',

i6 Avril 1648.

151

potentia et
si

potentissimum et malignum, quia summa malignitas simul consistere non possunt, et ideo dicit,
si

dicat

fas

est dicere.

P, 20^

is

qui

me

creapit,,.

Sed, an Deus, nescio.

meetiam

creavit^?

Annon potius genius ille, Sed hc nondum hc cognovi,

qui
et

me
iis

deludit,

de

confuse

solm loquor.
P. 25

tum

qiiid ea sit.

Examinavit hoc

in praecedentibus,

attributa cerje et accidentia,

qu ab

cm examinaret omnia illa e modo tolli, et alia in eorum

locum

substitui videbat.

P. 42 1
[0].

neque enim ahstraxi.

Sed videtur

id fecisse,

cm

in ips

Meditatione doceret

illa

accidentia a cer

separari, et sic

ipsum corpus seu substantiam

cer remanere.
ft.

Non

tamen

fecit

accidentia a cer

tolli,

ut

madvertit semper

alia

nam quamvis concesserit et dixerit haec quod dura, frigida et similia*, dixit et aniin eorum locum succedere, adeo ut cera
;

nunquam

absque accidentibus

sit, et sic

illam

nunquam

abstraxit

ab accidentibus.

P.
[0].

2S4

adquat

infinitavi

Dei potestatem..

turis limitaverit, sic ut infinitam


g.,

Sed quid hoc opus, cm Deus illam sua sponte in creaadquare opus non habeamus triangulum, rem, ut videtur, sumamus Hoc nescimus, E. R.
?

simplicissimam,

adquare posse videremur; sed nihilominus illum adaequare non possumus. Etiam si enim nos omnia qu possumus concipere attributa in illo demonstremus, nihilominus vel post mille annos alius mathematicus in illo plures
et

quam

facillime

I.

Plutt loquatur

2.

MS.

ille,

P. 21. Sed an 3. MS. dernire ligne. Deus? non, nescio, potius genius

En

ralit, p.

20, avant:

crea'vx.

me deludit, qui me etiam Texte qui parat altr par le copiste. 4. et similia] abrviation (MS.)
qui

1 5

Correspondance.
nunquam
simus nos omnia comprehendi poterant. Et idem
certi
et aliis

proprietatcs deteget, sic' ut nos


illa

etiam

comprehendisse, quai de e re dici potest de corpore ejusque extensione

rbus

omsibi

nibus. Ipse

enim auctor

nullius rei

adquatam cognitionem
si

tribuit, sed nihilominus certus est se in multis,

non omnibus,

rbus habere eam cognitionem, et ea fundamina, ex quibus ad;quata cognitio deduci posset, et forsan deducta est. Quis " enim

hoc
Mdit.
III.

ferat

"

P. 3i
i'O].

vix

inilii

ullam...

Sed cm
si

tione et applicatione ad

materia,
R.

Est niliilominus materia errandi, etiamsi eas ad nullas res extra me referam, cm possim errare in ips earum natur, ut si considerem ideam coloris', et dicam eam esse rem, qualitatem",
seu potius ipsum colorem, qui per

omnis error idearum proveniat ab earum reiares externas, videtur nuUa esse errandi eas non referantur"*. ad

eam ideam
^,

reprfesentetur, taie

quid esse

ut

si

dicam

albedo est qualitas

etiamsi illam ideam ad


"

nuUam rem
esse album,

extra

me

referam, ac dicam vel

supponam nullum
albedine ejusque

possem tamen

in iibstracto, et in ips

natur seu ide, errare.

/.

33 for le
:

etiam...
illas

'Oj.

Sed jam cognoveram ine esse rem cogitant-em

autem

ideas novi
R".

non posse provenire a re cogitante. Sed 1 est solm objectio et dubium quod objici possit. 1 Non ita hic animadverto ad mei naturam, quemadmodum deinceps cm f,d eam reflecto, sicut etiam non feci in V Mdit, aut etiam inll'ubique; deinceps ver in hac Mdit, paulo post, cm
ad

me

paulo accuratius reflecto, ea solvo.

P. .?7

niiUiDH plane habebo...

[0].

Sed annon postea Mdit. V^ habuit aliud argumentum


:

trop.
feret.

\.

MS.

SIC.
:

Mais
qs
(?)

Cl

parait de
3.

loris,

.qualitatem,

...qualitas,
le }AS.,

2.

MS.

Faut-il lire scit ? 4. referanius. Puis mus barr, et ntur


:

MS. MS.

signe abrviatif, dans


ne sait
tre
:

qu'on

comment
?

interprter. Peut-

et similia

6.

MS. signe
:

rcrit au-dessus.

5.

aprs co-

abrviatif.

Sans doute

\'s\l

DXIV.
R. Dei, ex

i6 Avril 1648.

19

Hc loquitur de argumente quod peti potest ex aliquo effectu

quo deinceps summam causam scilicet Deum concludat; nuUum autem invenit, quia omnia effecta diligentissime circumspexit et nuUum reperit quod Deum infrt prter ejus ideam. Aliud autem illud argumentum Mdit. V* procedit a priori et non ab effectu. Illud autem in MEoiTATioNiBUSsequitur hoc argumentum, quia auctor illa duo ita invenit ut hoc praecedat, quod in hac Meditatione deducit, aliud autem sequatur. In Principiis autem illud
prmisit, quia alla est via
cipiis
et

ordo inveniendi,

alla

docendi

in

Prin-

autem docet

et

synthetice agit.
esse posstmt.

P.
[0].

3g
Illa

et

quia null idece nisi tantm rei


nihili,

'

Sed datur etiam idea solm negativa, idea R.


est

qu non

est idea rei.


;

et vix

vocari potest idea

auctor

autem hc sumit ideam proprie et stricte. Ali etiam dantur ide notionum communium, quae non sunt ideae rerurn proprie sed tum
;

idea latius sumitur.

P. 41
[0].

qiia eniin ratiotie intelligerem

me

diibitare.

Sed Meth. 3i ', dicit se evidentissime intellexisse dubitationem non esse argumentum tantaeperfectionis qum cognitionem. Ergo id cognovit sine relatione ad ens perfectum, et non cognovit
prius
R,

Ibi

Deum qum
in

se.

quae per eas

Methodo continetur epitome harum Meditationum, exponi dbet ibi ergo cognovit suam imperfectionem
;

per Dei perfectionem. Et quamvis hoc non fecerit explicite,

fecit

tamen

possumus prius cognoscere nostram imperfectionem, qum Dei perfectionem, quia possumus prius ad
implicite.
explicite

Nam

nos attendere

qum

ad

Deum,
;

et prius

concludere nostram finitatem,

qum

illius

infinitatem

sed tamen implicite semper prcedere

dbet cognitio Dei et ejus perfectionum, qum nostr et nostrarum imperfectionum. Nam in re ips prier est Dei infinita perfectio, qum nostra imperfectio, quoniam nostra imperfectio est defectus
et

negatio perfectionis Dei

omnis autem defectus

et

negatio prse-

supponit eam rem

Sed [R]. V. in
[0].
i.

qu

dficit, et

quam

negat.
?

sic nihil

deberet prsupponere ens

Metaph.

nihil intelligitur per ens \


dition.

tantm

rei]
2.

tanquam rerurn
P. 3i, traduction

(vrai texte).
latine,

3.

MS.

ligne crite,

ae 1644.

P.

puis barre,

33

de notre
jo

Correspondance. V.

Correspondance.

P. 42
[0].

non possitn ejus ope.

Dei perfectiones
R.

Sed quid potest conferre cognitio ad acquirendas reliquas Omnino multum nam per eam evadimus sapientiores,
?
;

prudentiores, cognoscimus clarius


cognitas facilius conquiremus,

illas

perfectiones et sic

illas

dare

cm

sapientia prudentiaque mdia


sit.

ad eas conquirendas suppeditatura

P.

44:

nulla difficiliora factu mihi videntiir

Nam
tionem

hic accurate distingui dbet inter intellectionem, concepet

imaginationem, quas distinctio est magni uss. E. g., Dei perfectiones non imaginamur, nec concipimus, sed intelligimus quomodo Deus unicoactu omnia intelligat', quo modo ejus dcrta sint idem cum ipso, non concipimus, sed intelligimus, quoniam hoc nobis, ut ita loquar, reprsesentare non possumus. Sic enim Dei perfectiones et attributa non concipimus, sed intelligimus ut autem concipiamus, concipimus illa tanquam indefinita. Jam autem si ego mihi ipsi dedissem meam naturam et id quod sum, dedissem puto dedissem mihi perfecetiam mihi omnes Dei perfectiones tiones Dei, cm eas ut indefinitas concipio, ut, e. g., dedissem mihi cognitionem majorem qum jam habeo, eque adhuc majorem et sic porro ; cm autem indefinita ita multiplicantur, fiunt infinita,
:
:

seu potius infinitum,

nam

taie

indefinitum

et

infinitum idem sunt.


sic

Ut autem

ita

magis

et

magis auxissem
attributa,

meam

cognitionem,

etiam

non videntur auxissem reliqua mea cognitione, cm' ita sint' attingenda, et sic Deus evasissem jam autem experior me illud facere non posse, et non posse ita cognitionem meam augere, ut quidem vellem. Ergo a me non sum, etc.
difficiliora
:

qu mihi

P. 186

majus

est cj-eare vel

eonservare subjeclum

qum

attributa...

Scilicet
ratio
[0].

ejusdem

substantife.

Nam

non dbet

hc institui

compa-

unius substantife

Sed attributa sunt idem


similia.

cum

attributis alterius.

cum

substanti.

Ergo non majus

est.

I.

aprs intelligat, abrviation


et

tour

douteux, et sint n'est qu'une conjecture.

2.

Cm

est

DXIV.
R.

i6 Avril 1648.

1^5

Omnia

attributa, collective sumta, sunt

quidem idem cum


et sic

substanti, sed

non singula

et distributive

sumta,

majus

est

producere substantiam
butis, vel

qum

attributa, scilicet' singula ex attri-

nunc unum, nunc

aliud, et sic

omnia ^

P.

45 tanquam
:

si inde sequeretur...

Sed annon sequitur-^ ex eorum mente qui dicunt et inde probant nullam creationem esse posse ab terno, quia tum foret
[0].

independens, ut ipse Deus


R.

Hoc

non potuerit
feterno

me quod attinet, non video cur creatura Deo ab terno creari cm enim Deus habuerit ab potentiam suam, nihil videtur obstare cur eam ab terno
ipsi viderint;

non potuerit exserere, Sed causa libra prius concipitur [0].


et consilia.

R. Sic
;

esse,

qum

ejus effectua

et

Dei dcrta deberent non esse ab terno, prcipue

cm

dcrta

Deo dicant actionem qum imo dcrta sunt actus voluntatis, sic et creatio, cm sit solm voluntas Dei; si enim aliud esset, novi quid Deo accideret
potentia et creatio non majorera in
in creatione.
[0].

Sed R. Quid

sic

numerus infinitus? absurdi? annon datur ille in


daretur

quantitatis divisione,
si

etc.? Distinguunt

quidem, sed frustra;

et

< >

dari potest nu-

merus

credimus, cur etiam non in ternitate a parle ante ? Sed in feternitate a parte ante partes sunt simul et actu'', [0]. in ternitate autem a parte post solm potemi et nunquam simul
fide

infinitus in teternitate a parte post,

quam

actu.

R.

Non sunt in ternitate a parte ante simul actu,


sit,

cm solm

eodem modo in feternitate a parte si se habent, ut post; ergo hc dari potest, potest etiam dari illa. Ita igitur si ab jeterno essem, tamen partes mci temporis esseht sejunct, et nihilominus a Deo dependerent, et sic argumento manet sua efficacia. Auctor autem, tantum quanunica pars simul
scilicet prassens, reliquE

vero

scilicet,

signe abrviatif{MS.).
.

position infinitive du texte des


ditations
:

M.

2.

singula.
vel

omnia]

ulla ex at-

tributis,

aliud, et sic
3.

nunc unum, nunc omnia et singula (Af5.). Sequitur a pour sujet la pro-

nullum existentise meae auctorem esse quaerendum.


.

^.

MS.

aprs actu] setenr, peut-

tre ajout

par

le

copiste.

i6

Correspondance.
ipsi possibile fuit,

tum

prcavere studuit, ut hujusmodi qufestiones

ex ipsius Meditationibus arcerentur, ne ita uUo


lderet, etc.

modo pdagogos

P.

48
[0].

valde creciibile

est...

Ut

< ct> P. 486


te

propius tamen
et

est...

creare ad su
est causcc.

Sed cur illud? annon potuit Deus creare, tamen non imaginem R. Non. Nam axioma est commune verum effeclus similis
?

et

Jam autem Deus me


est

causa

est,

ego ejus effectua, ergo


ei est

ei

similis.
[0].

solm activa passivis, ideoque non opus est ut opus ipsi sit simile. Sed hc loquiipsius esse; illa autem non potest mur de causa totali et causa
R.
;

Sed artifex causa doms, nec tamen ideo Non est causa, ut hc eam sumimus applicat
<

similis.

>

aliquid producere, quin sibi

sit

simile

nam cm

ipsa

sit

ens

et

substantia, producatque aliquid


(qui

secundum

esse, id est ex nihilo

producendi modus

soli

Deo

convenit), oportet ad

minimum

substantiam, et sic saltem Deo simile esse et ejus imaginem referre. Sed sic et lapis etc. habebunt imaginem Dei. [0]. Habent etiam illa imaginem Dei et similitudinem, sed valdc R. remotam et exiguam et confusam; ego autem, qui ex creatione Dei plura habeo, magis ejus imaginem habeo. Non sumo autem hc imaginem ut vuigo sumitur, pro eo scilicet quod ad aliud effigiatum est et depictum, sed latius pro eo quod similitudinem cum alio'
illud esse ens et

habet, et ideo eas voces adhibui in Meditationibus, quia passim in

Scriptur ad imaginem Dei conditi dicimur.

P.
Prffiter

yg

omtiis res cui inest.

attributum quod substantiam specificat, dbet adhuc conut, cm mens cipi ipsa substantia, quie iili attributo substernitur sit res cogitans, est prter cogitationem adhuc substantia qu
:

cogitt, etc.

P. i53

aliquod idolum.
nobis. Sed

..

Quod
idcam
I.

illis

dum

formant idolum formant, formant ideam materialiter falsam.


ajquivalet ac idea
"

qu realem

Aprs

alio] etc. ajout.

2.

qu realem, leqon douteuse.

DXIV.

i6 Avril 1648.

157

[P. i53]

sed

me

istam vint...

Hoc non
vinci

posset valere apud Atheum, qui eo argumento se connon pateretur, cm ad id efficiendum idoneum etiam non sit,

nec auctor hoc ita intellectum vult; sed dbet conjungi cum aliis argumentis de Deo, et prsupponit illa, et ex illis probatum Deum, ut auctor etiam in hac responsione probaverat esse Deum ex ejus ide, etc.; adeo ut sensus hic sit cm jam sciam et probaverim esse Deum, et simul animadvertam inter numerandum me non posse pervenire ad numerum maximum, sed semper esse cogitabilem
:
'

majorem numerum qum a me cogitari possit, sequitur illam vim me non habere a memet ipso, sed eam me accepisse ab aliquo ente

me

perfectiore, scilicet a Deo,

quem argumentis Jam

allatis esse

probavi.

P.

i53
quod

de idea angeli...
attinet,

[0].

Ideam

angeli

certum

est

nos illam formare

ex ide mentis nostr, et nullam ejus cognitionem nisi ex ide

mentis nostr habere; adeo ut nihil in angelo quoad rem ipsam possimus considerare, quod etiam non in nobis esse animadvertere possimus. Sed sic anglus et mens nostra erunt idem, cm utraque
sit res

res cogitantes; sed hoc tamen non imquo minus anglus pedit multo plures habeat perfectiones qum mens nostra, vel in majori gradu, etc. adeo ut etiam quodam modo' specie differre possint, ut D. Thomas volebat omnes angelos

R.

Ambo quidem sunt

solum cogitans?

a se invicem specie differre, et singulos

ita

descripsit

quasi in

illorum medio fuisset, unde


;

etiam Doctoris Angelici

nomen

et

sed ut nullibi fere magis occupatus, gloriam acquisivit nuUibi ineptior est. Angelorum enim cognitio nos fere

ita et

latet,

cm, ut dixi, eam ex mente non haurianius; et sic etiam ignoramus ea omnia quse de iis quri soient, an scilicet uniri possint cum corpore, qualia illa fuerint corpora qu in Vetere Testamento sibi spe adaptabant et similia. Priestat nos ea credere, prout in
Scriptur habentur, scilicet eos juvenes fuisse, ut taies apparuisse
et similia.

I.

MS.

animadverto.

2.

quodam modo] quidem

(MS.).

158

Correspondance.

P.

53
Ut

atque ob hanc unicam rationem.


et

p.

438

nec Jngi potest.

Bene hoc
fine.
rei,

est

Nam

l'cognitio

observandum nos nunquam debere argumentari a finis non inducit nos in cognitionem ipsius
fine

latet. Et hoc Aristotelis maximum argumentatur. 2 Omnes Dei fines nos latent, est in eos involare velle. Non loquor autem hc de revelatis, sed qu philosophas eos solm considero. Sed nos hc maxime erramus. Concipimus Deum tanquam magnum aliquem hominem, qui hoc et hoc sibi proponit, et eo his et his mediis tendit, quod certe Deo maxime indignum.

sed ejus natura nihilominus

est vitium,

quod semper a et temerarium

P.

55

ex hoc ipso quod ejus ideam formare possim.

Nam cm
cui

ex Dei ide sciam,

Deum

esse ens perfectissimum, et

non debeo ipsi triesse novi et quicabsolute perfectum quicquam, nisi quod buere quid ut taie formare possum et ut absolute perfectam perfectionem concipere, illud novi, eo ipso quia id formare possum, ad Dei naturam pertinere.

omnes

absolutse perfectiones conveniunt,

[P. 55]

non tamen

in se

formaliter.

Sed intelligere est Dei, etiamsi intellectus ab R. Sed riespondet) intelligere


[0].

et sic

intelligere, et sic nec differet noster


illius

iritellectu

ad plura se extendat.

non est intelligere, cm hoc dependeat ab objecto et ab eo separari non possit; nostrum autem intelligere non solm se non extendit ad tam multa qum intelligere Dei, sed et in se maxime imperfectum est; est enim obscurum et

cm

ignoratione conjunctum,

velle est imperfectum nam modo volumus, modo non, modo habemus volitionem, modo velleitatem, cm perfecte non volumus. Verm hoc non arguit imperfectionem in nostro velle, sed R. tantm inconstantiam volitionis ; intrim velle est semper que perfectum, et iUa fluctuatio oritur a judicio, quia non bene judicamus. Sed ipsum judicium est opus voluntatis. [0].
[0].

etc.
:

Sed

et sic

nostrum

DXIV.

i6 Avril

1648.

159
:

Est quidem opus voluntatis, et qu taie est perfectum R. omnis autem imperfectio qu laborat redundat ex ignoratione intellects,

qu

si

esset sublata, etiam auferretur fluctuatio, et judi;

Sed maie de hisce ita disputatur semetipsum et experiatur annon perfectam et absolutam habeat voluntatem, et an possit quicquam concipere quod voluntatis libertate se antecellat. Nemo sane aliter experturus est. In eo igitur major est voluntas intellectu et Deo

cium

esset constans et perfectum.

descendat

modo unusquisque
'

in

similior.

P. 61
[0].

possum tamen

illo

altero.

Sed cur etiam non possem idem


in

in prosecutione

mali ?

Cur non

rbus supernaturalibus,

cm

etiam

boni et pendeant ^ a

voluntate, quae sui juris


R.

semper est et indifferens? Hoc Theologis explicandum relinquendum

sufficit

modo

Philosophus hominem consideret, prout in naturalibus sui juris"* est; et ego ita scripsi meam philosophiam, ut ubique recipi possit, vel etiam apud Turcas, ne uUi offendicuio sim. Jam autem nos intime conseil sumus nostrae libertatis, et nos ita posse cohibere assensum, cm volumus. In bono autem et malo, cm voluntas ad utrumque est indifferens, jam est in vitio, cm solum bonum sine indifferenti uU appetere debeat, secus qum in theoreticis. Quantum ad supernaturalia, in lis nos corruptos esse docent Theoiogi per peccatum originale, et ut apti " simus opus est grati, qu bonum illud cognoscamus, et sic appetamus. Peccata enim fluunt fere ex ignoranti, quia neiho malum qu malum appetere potest. Sic*" Deus nobis gratiam fecit, cm bonis nostris operibus, quae alis nihilominus prasstare tenemur, pollicitus sit vitam ternam, de qu nemocogitasset aut ad eam unquam aspirasset. Corrupta autem
dici potest

voluntas per affectus.

P. 4"] g
[0].

citj'us

idea in intellectu divino prius fuevit...


ideas

Sed unde igitur

MS. signe
:

iliae

rerum possibilium, quas volun-

tatem antecedunt?
I.

Aprs quod]
2.
?

in ajout (MS.).

ture.
apti.

etiam].

Peut-tre non
dent.

MS. pan 4. sui juris est une conjec3.


:

abrviatif.

MS. suis jam. Conjecture : salvi


:

MS. 6. Peut5.
:

tre

Sed

i6o
R.

Correspondance.

Et

illa et

non solm

est

omnia alla pendent causa rerum actualium

a
et

Deo

illius enim voluntas futurarum, sed etiam pos;

sibilium et natiirarum simplicium, nec quicquam fingi potest aut dbet quod non a Deo pendere dicamus.
[0]. set, et

R.

Sed an erpo potuisset Deus imperare creatur ut se odishoc bonum instituisse Jam non potest sed quid potuerit, nescimus quidni
ita
?
; ;

et

creatur hoc imperare potuisset?

P.
sic

64

ut palet ex eo.

Sed nec chimra ens fictum, cm etiam de varias proprietates demonstrare queam. clare in chimfer concipi potest, R. Quicquid distincte
[0].

erit

et

illud
'

est ens

verum
;

nec est fictum, quia habet veram


illa

et intellectualem

tam a Deo est, qum actualis aliarum rerum. Dicitur autem tum ens fictum, cm nos illud existere supponimus. Sic etiam omnes demonstrationes Mathematicorum veressentiam
et

essentia

santur circa vera entia


ens, et habet

et objecta, et sic
illa in

totum

et

universum Mathe-

seos objectum, et quicquid

eo considrt, est

verum

et reale

naturam, non minus qum objectum ipsius Physices. Sed differentia in eo solm est, quod Physica considrt objectum suum non solm tanquam verum et reale ens sed tanquam actu et qu taie existens, Mathesis autem solm qu possibiie, et quod in spatio actu quidem non existit, at existere tamen potest. Notandum autem hc est nos loqui de clar perceptione, non imaginatione quamvis enim qum clarissime imaginemur caput leonis adjunctum corpori capr et similia^, non tamen
ac realem

veram

<

>

Inde sequitur ea existere,

quoniam non
est;

clare
^

nexum

illum qui inter

illa

ut clare video
et

percipimus veluf* Petrum stantem,


esse

sed non

video

clare

stare

contineri
si

connexum

cum

autem perceptionibus concipiemus; an autem illfe darse


Petro. Claris
scienti

optime sciemus, et hue <dilucidationes>'' quas auctor Princip.

simus, nihil falsi sint necne, ex propri conconferunt ill omnes rerum
adsueti
I

recensuit, quas novisse

plurimum
I.

juvat.

intellectualem]

immutabilem
le

2.

Manque dans

MS.

4.

6.

valut, id.

5.

video] ideo.

3 et

Manque dans

le

MS.

'

similia,

signe abre'viatif {MS.).

\
\

DXIV.
P. 68-[6g]
[0].

i6 Avril

1648.

161

non possum duos aut plures ejusmodi Deos


?

intelligere...

R.

Sed cur non, cm tarmen Dii erunt Imo Dii non erunt", cm Deus quid
taie

dicat

quod omnes
ita

omnino
[0].

pertectiones in se comprehendit.

Sed hoc verum

est

de Dec specificative, ut

dicam,

sumto, non ver individualiter, cm unus non excluderet ita alium; ut una mens habet omnes perfectiones mentis, et tamen non excludit aliam mentem. Sed alia ratio est; mens enim non dicit omnes omnino [R]. perfectiones, ut Deus; et ideo ilhe solm in uno esse possunt. Si enim essent plures, non esset Deus, quia non essent summi, estque

contradictio.
est essentia,

Non rpugnt auteni suntque unus Deus.


P. i6g
:

trs esse

personas, quia

eadem

nec in
a

itll

re...
in

dictio,

Sed ide nostr^e pendent rbus ergo contraetiam rbus rbus, quatenus cas reprsentant R, IdecB pendent quidem
[0].
;

si

iis sii

in

erit.

sed intrim non est in rbus contraJictio,

sec! in solis ideis

nostris,

quia ideas solas ita conjungimus ut sibi rpugnent. Non jutem rpugnant sibi invicem res, quia omnes existere possunt, et sic una

non rpugnt alii in ideis autem contra fit, quia in et quje sibi non rpugnant seorsim, conjungimus,
;

iis

res diversas,

et

ex

iis

unam

efficimus, et sic contradictio oritur.

P. i6g
[0].

nec ulla

unquam

in claris et disiinctis esse potest...

Sed

cur non in claris

qu

sibimet invicem rpugnant, ut,

simul combinantur? clartu sint. non tamcn conImo etiam si ill junct sunt clar et sic obscurissimam habes ideam, quia illam conjunctionem et unitatem, non clare, sed obscurissime concipis.

exempli
R,

grati, idea entis finiti et infiniti,

cm

ide seorsim

P.
[0].

445

ac proinde.

Sed ex imperfecto
?

illo

triangulo effingis perfectum.

I.

erunt ou essent

{MS.)
21

Correspondance. V.

i62
[R].

Correspondance.

Verm cur

illud

imperfectum mihi potius exhibet ideam

perfecti trianguli,
[01.

Exhibet utrumque, sed prius scipsum, et tum ex se perfectum, quia illud inde deducis. Scd hoc esse non potest non possem enim concipere im[Rj. perfectum triangulum, nisi in me esset idea perfecti, quia illud est hujus negatio et ideo, viso triangulo, concipio perfectum, ex cujus comparationc deinceps illud quod video imperfectum esse ani-

qum

suipsius?

madverto.
Mdit. VI.

P.
Scilicct

']3

ills existere...

corpus

meum, quo
:

in

imaginando

utor.

P.

'J4

quamvis

illa

<

me >

abesset.

Tune esscm

sicut angeli, qui

non imaginantur.

[P. 7^1

ad

illud veliit inspiciendum...

Quid illud inspicere est? an intelligerc?


si
;

si

ita,

cur ergo ab

eo distinctum ponitur?

ligens seu cogitans, et sic

non, ergo mens plus est qum res intelante corpus habet potentiam inspiciendi

corpus
R.

vel

an rsultat in mente ex unione ejus


(Si
:

cum

corpore
iis

P.

est specialis

quidam modus

cogitandi, qui

ita

fit.

pingunt sui ideam seu potius figuram, tum mens, quando ad eas imagines qu cum ver ilite in glandul inde pinguntur advertit, sentire dicitur imagines in glandul non pinguntur ab ipsis rbus externis, sed ab ips mente, qute, rbus externis absentibus, eas in cerebro effingit et format, tum imaginatio est; adeo ut differentia imaginationis et senss consistt in eo tantm, quod in hoc imagines pingantur ab objectis externis, iisque prsentibus, in ill autem a mente sine
;

Quando

objecta externa agunt in sensus meos, et in

objectis externis et

tanquam

clausis fenestris.

Hinc jam

clare patet,

cur possim imaginari triangulum, pentangulum et similia', non autem ita chiliogonum, etc. Cm enim mens facile possit trs lineas

formare
et sic

in

cerebro

et eas

depingere, potest

facile illas et similia

tum
'.

inspicere,

imaginari triangulum. pentangulum

Cm

autem

non

ita

possit mille lineolas ducere et formare in cerebro, sed con-

I. et

similia, interprtation d'un signe abrviatif du

MS.

DXIV.
fuse solm, hinc etiam
;

l6

Avril 1648.

,6,

non imaginatur

distincte cliiliogonum, sed

solm confuse et hoc ita procedit, lit difficillime possimus vel septangulum aut octogonum imaginari. Auctor qui satis imaginativus est, et ingenium suum diu in eo exercuit, potest satis distincte ea imaginari alii ver non ita possunt. Et hinc jam etiam patet quomodo ilias lineoleas tanquam prsentes intueamur, quomodo singulari animi contentione opus sit ad imaginandum, et corpus ita inspiciendum. Haec enim ex dictis manifesta sunt,
;

P. So

Et primo quoniam.

Non

potest quri an

dici illam

unum

sit,

mens sit substantia, an ver modus, aut utrumque esse posse, quia ha;c est contradictio et si non est aliud. Sed quteri posset, cm sit attributum cogi;

tare et cogitatio, cui substantite illud conveniat

an corpore? an
:

ver incorporer et spirituali ?Tum autem responsio clara est cm enim concipias clare substantiam corpoream et clare etiam concipias substantiam cogitantem distinctama substantia corpore, quque illam negat, ut lUa negat substantiam cogitantem, ageres certc
contra
esse

tuam intellectionem
substantiam,

et

perquam absurde,

si

illa

duo diceres

eamdem

qu tanquam duas

substantias,

quarum

una non solm non involvit alteram, sd etiam negat,


P.
[0].

clare concipis.

84

arctissime esse

conjundum
fieri

et

quasi perniixlinn.

Sed quomodo hoc

potest, et

quomodo anima

affici

potest a corpore et vicissim, cm sint diversa; plane natur ? Hoc explicatu difficillimum; sed sufficit hc experientia, R.

qua; hc adeo clara est, ut negari

nuUo modo

possit, ut illud in pas-

sionibus

etc.

apparet.

P.

Q4

longe melius

est.

Sed si ea sit naturalis constitutio sensuum nostrorum, cur [0]. Deus hune defectum non supplevit in anima, dando illi cognitio-

nem

illorum errorum, ut eos caveret? Deus corpus nostrum fabricavit ut machinam, et voluit R. illud agere ut instrumentum universale, quod sempcr operaretur eodem modo juxta leges suas. Et hinc cm bene est dispositum, dat

animas cognitionem rectam


leges suas ita afiicit

cm

maie, nihilominus tamen juxta

animam,

ut inde resultare debeat talis cognitio

164
a

Correspondance.
illa

qu

decipiatur;

quam
illud

si

non suppeditaret corpus, non ageret

equaliter et juxta leges suas universales, esseique in

Deo defectus

constanti, quod

'

non permitteret

aequaliter agere,

cm

quales agcndi modi

et leges adsint'.

P.

480

NuU cum

profundilate spectatur.

Ut Mathcmatici superficiem concipiunt, quse constat ex multis lineis sine profunditatc sic vocamus, exempli grati, hos asseres pianos, cm nullam in ils profunditatem spectamus.
:

P.
[0].

481

quorum extremitates sunt


rei

simul.

^
. .

Hc non

dicuntur secundm

veritatem,

nam

sic

una

solm est extremitas, qufe utriusque est communis, sed secundm vulgarem dicendi modum, quo in Scholis ea dicuntur contigua, quo-

rum

extremitates sunt simul. Si igitur extremitates sint simul, seu,


si sit

una extremitas utriusque, an tum sunt contigua aut continua? Videntur continua, cm nihil amplius ad continuum requiri posst videatur, qum ut duo corpora eamdem extremitatem habeant. Si autem sint continua, quomodo erunt contigua? an ea quibus interjacet aliud corpus ? At ea ne talia quidem sunt.
ut nos dicimus,

Quomodo alii ea dfiniant, mihi perinde est; ego voco continua, cm superficies duorum corporum sibi immdiate
R.
junctie sunt,

ea
ita

ut
;

ambo uno

et

eodem motu moveantur

aut

ambo

simul quiescant

qute autem aliter se habent contigua sunt.

Ad
[0].

Mdit. V, p. 12S

quia suiniis assueti...


et

Sed an recte? an ergo essentia est ante existentiam, Deus producendo res nihil produxit existentiam duo cogitatione nostr separamus, quia conR. Recte nos
nisi
?

illa

cipere

possumus < essentiam >* sine actuali existenti, ut rosam in hieme sed tamen reips separari non possunt, ut soient distingui, quia essentia ante existentiam non fuit, cm existenti nihil sit aliud qum essentia existens, ut proinde unum altero non priusL
;

nec ab eo diversum aut distinctum.


quod] quo [MS.). 2. adsint] adsunt [Ib.]. 3. Cf. AriSTOTE, Phjrs., 1. VI Suve/ri |xv, v Ta
r.

n/aTa
Se,
Jiv

'v,

otTtTjiEva ai, (Lv ajia, i^t\'t,i


(j.ETa;

|iy,3cv

iruYYev;

4.

< essentiam >

manque

[MS.).

DXIV.

r6 Avril 1648.

,65

Observandum, jion adeo incumbendum esse meditationibus, nec rebus xnetaph3sicis, nec eas commentariis et similibus elaborandas multo minus altius repetendas qum author fecit, ut quidam id tentant, nam ipse satis alte eas exorsus est. Sed sufficere semel in aiis nimis gnre hc novisse, et tum' recordari conclusionem
'

abstrahunt

mentem
illas

rebus phj'sicis

et sensibilibus, et faciunt

eam

considerandas, quod tamen maxime optandum ut homines facerent, quia inde utilitas ad vitam redundaret. Ipse autem satis est persecutus res metaphysicas in Mkditationibus

ineptam ad

contra Scepticos

etc.,

et adstruxit

omnes
in eis

tentare et aggredi

earum certitudineni, non debeant, aut meditando diu

sic

ut id

se vexare

rebus opus habent^'; sed sutKcit nosse priinum Principiorum librum, in quo continentur ea quie ex Metapiiysicis ad Pliysica etc.
scitu sunt necessaria.

42, dicit autiior a sensis nullas rerum ideas prout eas cogitatione formamus exhiber!, sed omnes innaas
[Oi.

In Resp. ad Rog.
dicjt sibi

p.

esse.

R.
2

Non

Sed an ergo mysterium Trinitatis

etc.

sunt innata?

omnes
sit

ideas esse innatas, sed

quasdam etiam

esse adventitias,

Etiamsi

illa sit,

innata non
ut

urbs Lugdunensis, Alcmaria, etc. idea tam expresse, ut nobis Trinitatem reprassentet, ejus tamen clementa et rudimenta nobis innata sunt,
ut quid

Dei, numeri tcrnarii, et sliniliinn, innatam, ex quibus facile, accedente ex Scriptiir revelatione, plenam mysterii

habemus ideam

Trinitatis

ideam formamus,

et illud sic

fonnatum concipimus.

PRINCIPIA PHILOSOPHIiE.
Art. 2?
:

ita ut

per unicam...
;

Lib.

I,

ligimus.

Quomodo id fit, concipere non possumus sed id solm intelQuod autem aliter concipiamus, inde oritur, quia Deum

tanquam hominem consideramus, qui per multas et diversas actiones, ut nos, omnin efticit. Sed si bene advertamus ad naturam
Dei, videbimus nos eum aliter intelligere non posse, qum ut per unicam actionem omnia efficiat. Videtur autem id esse non posse, cm aliqua Dei dcrta [0].

i.&isim\\\h\is. Abrviation[MS.).

jecture

2.

Peut-tre tantm

3.

Cotf

habeant,

habeant, ou mme non comme non dehcani


r

i66

Correspondance.

possimus concipere tanquani non facta et mutabilia, quct ergo unic Dei actione < non fiant et >' ipse Deus non sint, cni ab eo separari possint" aut saltem potuerint, ut, exempli grati, decretum de creando niundo et similia, ad quod plane indiffcrens
R.
fuit.

non est realiter diversum a Deo ipso, imo est ipse Deus. Quantum autem ad ipsa Dei dcrta qua' jani facta sunt attinet, in iis Deus est plane immutabilis, nec metaphysice id aliter concipi potest. Quantum autem ad ethicam et religionem attinet, in e invaluit illa opinio Deum esse mutabileni,

Quicquid in

Deo

est,

propter preces

hominum
et

sciret aut sibi persuaderet


difficultas toUatur,

Dei
est

nemo eniiii Deum precatus e-^set. si eum esse immutabilem. Ut autem illa immutabilit-as cum hominum precibus

quidem plane immutabilem, et ab terno decrevisse hoc quod peto se mihi daturum aut non daturum, sed tamen ita decrevisse, ut simul decreverit hoc mihi dare per meas preces, et me simul precante et bene vivente, adco ut mihi precandum et bene vivendum sit, si quid a Deo obtinerc velim. Et ita quidem id ethice se habet, in quo author e.xaminans rei vcritatem vidit se convenirc cum Gomaristis, et non cum Arminianis, nec etiam cum Jesuitis inter -^uos. Metaphysice autem id aliter intelligi non potest, qum Deum esse plane immutabilem. Nec refert illa dcrta a Deo separari potuisse; hoc enim vix dici quamvis enim Deus ad omnia indifferens sit, necessario dbet tamen ita decrcvit, quia necessario optimum voluit, quamvis sua
reconcilietur,

dicendum

Deum

esse

voluntate id

optimum

fecerit

non deberet hic sejungi ncessitas

et

indifferentia in Dei decrctis, et

quamvis ma.xime
egit.

indifernter egerit,
illa

simul tamen maxime necessario


dcrta a

Tum

etiamsi concipiamus

tamen tantm concipimus in signo et momento rationis; quod mentaient quidem distinctionem decretorum Dei ab ipso Deo infert, sed non realem, adeo ut reips illa dcrta a Deo separari non potuerint, nec eo posteriora aut ab eo distincta sint, nec Deus sine illis esse potuerit adeo ut satis tamen pateat, quomodo Deus unic actione omnia efficiat. Sed hEc nostris ratiociniis noscenda non sunt, et nunquam tantm nobis indulgere aut permittere debemus, ut Dei naturam et opration^
separari potuisse. hoc"
:

Deo

nostr rationi subjiciamus.


I.

3.

Manque dans le MS. 2. non ajout [ hoc conjecture] non (MS.).

tort)

avant possint {MS.)

DXIV.

i6 Avril

1648.

167

Art. 26

iiidefinilum...

[0].

Distinctio

illa

aliquis

quomodo

se

primm est inventa. Sed dicct annon habet certes limites mundus? habet
ab auctorc
r

an potest quicquam exlstere actu beat determinatam naturam et limites? et sic quanto,
R.
etc.

et singulariter,

quod non haetiam de numro,

ad nos atlinet, nos non possumus unquam in illis terminum aliquem invenire, et sic nostr respectu sunt indefinita, quin etiam forsan infinita, nam indefinitum semper et semper multiplicatum, ut hic fit, est ipsum infinitum. Et sic forsan dicere

_Quod

possumus mundum esse infinitum; sic etiam de numro, etc. Sed quantum ad Deum attinet, forsitan ille concipit et intelligit certos limites in mundo, numro, quanto, et intelligit majus quid qum mundus, numros, etc.; et sic hc illi erunt finita. Ibi quod et attinet, videmus earum rerum naturam nostras vires superare, nos qua' finiti sumus, illa comprehendere non posse, et sic nostr
'

respectu indefinita aut infinita sunt.

Art. 48
[0].
Yi,

tanquam etiam' ceternas

veritates...

Sed ubi manent contingentes, ut Per alternas veritates hc

canis currit, etc.

intelligit auctor eas,

munes notiones vocantur,

ut impossibile" et similia.

qu comQuantum ad

veritates contingentes, <x pertinent ad res existentes quas involvunt, ut ab illis etiam involvuntur.

Art.

clare videre nobis videmur.

Lib.

Sed cur videmur, dubitationis signum? negare posset nos R. Hoc ideo positum, quia quisquam forsan
[0].

Sed tamen hoc ipsum videri sufficit ad demonstracm enim sit opus mentis et conscienti, illud videre hanc tionem ultimo dbet resolvi in nostrum videri, et illud videri reips res materiales a quibus idei\; ill proveniant exigit.
illud videre.
;

I.

Ibi leon douteuse. Il faudrait, ce semble,


?

Nos ou

.\d nos.

2.

quaj

peut-tre quia ou qui


a.

b.

Ce mot etiam manque dans le texte des Principia. C'est le premier mot de l'axiome impossibtle est idem

esse et

non

esse.

i68

Correspondance.

Alt. 20

aquce ab eo sublevatce gravitas

et

ejusdem

leiitor...

Hoc semper videmus, cm navis aliqua navigat, ab ejus lateribus aquam sublevari et altius qum reliqua supra sese congregari quas ita congregata, quia gravis est, manet, et ita possct navem sistere, nisi pellatur. Quid lentor sit, saris notum est.
;

Art. 32

scepe sit valde coutorta...

Est

scilicet

valde contorta-, quia continuo movetur per multos


rota

circules,

cm

movetur

circa

axem, eosque non simplices


illa

et
:

perfectos,sed progredientes continuo et sic composites et contortos


et

hinc jam intelligi possunt reliqua

sub finem.

Art. 46

Prima.

nias legcs, quia de earum obsuritte multi querebantur, dilucidavit er explicavit anctor

paululm

in Principiis Gallicis.

LiB. III.

Art. 2

propter vos solos...

Et nihilominus

ii;tc

est usitata

consuetudo hominum, qui

ipsi
:

putant se Deo carissimos esse, et ideo propter se omnia facta esse suam habitationem, terram, omnia antecedeie, omnia in ill esse et propter illam facta esse. Sed quid nos scimus, quod Deus extra hanc terram in stellis, etc., non produxerit Quid scimus annon
?

alias

creaturas specifice distinctas, alias vitas,


in
iis

et^

ut ita dicam,

homines, aut saltem homini analogos

posuerit? Forsan in

illis possunt vivere animas separatfe aut ali creaturae, quarum natura nos fugit. Et quid scimus annon Deus infinitas creaturarum species produxerit, et ita potentiam suam quasi effuderit in rerum

hc omnia plane latent, quia nos Dei fines latent, ideoque non debemus de nobis tam magnifie sentire, quasi omnia apud nos et propter nos essent, cm forsan infinit alla;
creatione?
certe

Nos

creatunu nobis longe meliores

alibi existant.

Art. 45

creatus citm onvii sua perfectione..


satis ex

Mundi creationem

su philosophi, prout

illa

in

Genesi

DXIV.
(quem librum, plicet, magnus
et
et destitit,

i6 Avril 1648.
et

169

si quis auctori exApollo) describitur, auctor explicare posset; jam olim aliquando id facere' aggressus fuit", sed studia reliquit

ut et

Canticum

Apocalypsin,

ipsi erit

quia

id

Theologis relinquere volebat, ideoque ipse expliattinet, forsan illa cra-

care nolebat.

Quantum autem ad Genesin


;

tionis narratio, qua; ibi habetur, est metaphorica, ideoque


logis

relinquenda
'

nec

tum sumi dbet

creatio

Theotanquam sex

diebus distincta, sed tantm hoc ob nostrum concipiendi nioduTi dbet, quemadmodum Augustinus per cogitaita distingui dici tiones Angelicas illa distinxit. Cur enim dicitur tenebras prces-

lucem? Quod autem ad aquas diluvii attinet, eee supernaturales et miraculosfe procul dubio fuere. Quod etiam de cataractis abj'ssi dicitur, metaphoricum est; qu metaphora nos latet. Quidam eas ex clo deducunt, in quo aquas locatas fuisse ex creatione probant, quia Deus dicitur aquas supra a'';:^" locasse\ Sed D"n'in ipud Hebros usitatissime etiam aerem dnott, idque (ni fallor) ex nostris prjudiciis, quibus illum pro clo habemus. Igitur aquae supra aerem collocatK sunt nubes. Habent et aliam vocem, qu aerem dnotant, scilicet V^n^'.
sisse
I.

dici conjecture pour dies, leon douteuse.

a.

Cf. ci-avant

t.

IV, p. 700-701, claircissement.

ces

deux

textes

de

la tentative

Il ne reste rien que de D'escartcs pour montrer l'accord de sa

le premier chapitre de la Gense. Plus tard elle fut redans les deux ouvrages suivants 1 Copie d'une Lettre "crite un savant Religieux de la Compafrnie de Jsus, pour montrer Que le Systme de Monsieur Descartes tt I son opinion touchant les bestes, n'ont rien de dangereux. II Et que tour ce qu'il en a crit semble esire tir du premier Chapitre de la Gense , pet. in- 12 de 6~ pages, publi en 1668, sans lieu ni nom d'imprimeur;

philosophie avec
prise

>i

la lettre

est signe la fin

A. P. D. L. F.

De

Paris,

le

Nouembre

1667.
2

L'auteur serait Cordemoy, et

le destinataire, le

P. Cossart.

Cartesius Mosa\ans,seu Evidens et facilis conciliatio Philosophi

primo capite Geneseos per Musem traAuthore Johanne Amerpoel Groningd-Frisio. (Leovardie, Pro Hieredibus Thomas Luyrtsma, 1669.) Petit in-12, pp. 277. D-^n-in) signifie seulement le de! et b. Ce mot hbreu {haschdmam non point l'air, sinon, tout au plus, lorsqu'on dit les oiseaux volent au ciel, ou en l'air. L'explication qui suit, pour les passages de la Gense en question (i, 6-8, et vu, ii), repose donc sur une assertion qui n'est pas conforme au vritable usage de la langue hbraque. c. Ce second mot hbreu, hd dret^, n'a jamais signifi que la Terre

Cartesii cuin historid Creationis

ditd.

Correspondance. V.

22

I/o

Correspondance.
modo

Art. 46
[0].

?7iotusque habent aliquo

circulares.

R.

Lib.

Sed ubi
2,

hoc suppositum aut prohatum

ubi autlior docuit

oninem motum

esse

quodammodo

circularem.

[Art. 46]

magnitudine mdiocres.

Vocat mdiocres in ordine ad primum elementum, quanivis sint adeo exiles, ut sensus nostros ex centesim parte aut ulterius effugiant et vocat mdias, quia inter primum et tertium elementum
;

mdia.' sunt.

[Art. 46]

circa alia

qudam

puncta...
satis

Sed hac hypothesis composita paulo videtur plex', Regius que illam videtur ex motu deducere. simplex, quin simplicissima, R. Est certe
[0].

sim-

satis

et

si

atten-

damus ad
hivc,

infinita illa,

qu

cius fingi potest

qum

quid enim simplicorpus fluidum, qualis est omnis materia


ex
ill

deducuntur

moveri diversis vorticibus, cm ea sit corporis fluidi natura, < vortices > et in vorticibus moveatur? Regium autem quod et quod mirum, in phyattinet, ejusdcm demonstratio nulla est sicis ille semper auctoris opiniones, etiam ubi eas nesciebat, sequi
ut pcr
;

et conjicere studuit, in et ejus

metaphysicis autem auctori, quantum potuit

opiniones novit, contradixit. Auctoris autem hypothesis hivc valde est simplex, si ad ea qua: inde deduxit attendamus, quo.' certe
infinita

fere sunt, et illam satis

illa

connexio

et

deductio probat.

Nam
et

ex e author postea se vel omnia deducere posse animadvertit,


jurare vult,

corm Deo

cm

quis, ut ign, magnete, etc.,


iis

non

has hypothses poneret, se de relicogitasse qu tam' n postea ex


;

pulcherrime explicari posse vidit. Quin etiam in jpso animalis TRACTATU", it). quo hoc hicmc laboravit, id animadvertit cm enim
:

I.

Conjecture

<iqux>

paulo composita videtur,

<est>

satis

simplex.

son introduction en cet endroit ne peut rsulter que d'une erreur assez peu explicable. En fait, il n'y a, dans l'ancienne langue hbraque, aucun mot qui corresponde celui d'air, et pour dsigner cet lment, les Rabbins ont d emprunter le terme grec sous la forme i'<i {a\>er) ou, avec
et

l'article,
a.

T'INM. Est-ce ce

mot
1.

qu'il faudrait restituer ici

Voir ci-avant, p. 112,

14-25.

DXIV.
posse sine

i6 Avril

1648.

171

solm animali* functiones explicare vellet, vidit se id facere vix eo quod animalis conformationem ab ovo explicare
necesse haberet,

quam

ex suis principiis

ita

sequi advertit, ut ra-

tioneni cur oculus, nasus, cerebrum, etc., essent, dare posset; et

plane perspexit naturam rerunr ex suis principiis


esse,

ita

constitutam

omnia quia persequi tam fuse nolebat, ideo illum tractatum scribere supersedit. Fatetur autem
ut
aliter

non

posset. Qufe

se

illas

cogitationes paucas quas de

mundo

habuit

summ cum
aliis alte-

voluptate reminisci,
rius

maximique stimare, nec cum uUis materi commutare velle.


Art. 5o
gtiia qito

minima

Hoc mathematicum est. Dbet autem intelligi de corporibus eamdem figuram habentibus, ut si ambo sint spherica, et similia;
alis

enim comparatio non

valet. Vid. p. 160".

Art. 3o^

dividuntur vero secundum molem...

Non
nec
illa

dbet excludi superficies,

cm moles absque

non

sit,

ut

absque

rtiole;

sed hc solm ratio formalis uniuscujusque

Art, 53

pro

tertio...

Tertium hoc auctor pro clo empyreo habet, statuitque respecta immensum. Quod autem nos nostrum clum et nosiram terram tam magna concipiamus et omnia continentem ', ortum est ex prjudiciis spectamus enim eam ut omnium tnem, et non cogitamus que illum'' esse planetam. quique similiter moveatur ac Mars, Saturnus, etc., qua> corpora tanti non facimus. Ante autem mundi hujus et spatii creationem nihil erat, nec spatium erat, nec quicquam, et tamen Deus immensus et omniprsens, sque ac jam est, ert erat enim in sese postquam autem creaturam creavit, non potuit non ei priBsecundi, multo magis nostri, esse
:

sens esse.
a.

Lire minora,

comme
122

dans
et

le texte

des Principia.
l'art.

b.

Voir

tin

de

l'art.

commencement de

i23,

III''

partie des

Principes.
c.

Le

texte parait

corrompu.

d. Lire iltam.

172

Correspondance.

Art. 63

sed tanlummodo

in pressione.

absque motu ut si nos instrumentum aliquod ferreum, aut ferrum lignumve, ita ab "utrque parte premamus nostris manibus, ut nuUus tamen producatur motus, quia scilicet ab utrque parte equaliter premitur, et qualis est resistentia sic et hic contingit. Materia secundi elementi premitur ad oculum nostrum quia -"item in illo est resistentia, premit lle vicissim materiam illam et sic utrinque premitur, sine tamen motu ullo. Quamvis iiomines jam naturam luminis ita explicatam acccptarc nolint, videbunt tamen satis post i5o annos eam bonam et veram
potest
fieri
:

Ea

esse.

Art. 66.

quamvis auctor ingenium suum imaginationi adeo adsuefecisset, vix tamen ea sine globlis concipere poterat. Multo igitur ditticilius aiii, quia hc a mathesi et mechanic pendent, et melius ocuiari demonstratione qum verbali
ille

Figura htec quibus motus

intelligi vix potest sine

ope 8 aut

circiter

globulorum,

demonstretur,

et

explLcatione demonstrari queunt.

Art. 68
[H].

non esse inter


;

se quales.

Sed forsan sunt asquales


Imo

videntur autem ihequales, quia


ina;qualis

ina;qualiter a se invicem distant.


R.

eo ipso sunt inquales magnitudine

distantia stellarum pendet ab iniequalitatc vorticum ipsas

enim ambien-

tium, qua' ideo magnitudine inquales sunt.

Art. 83

angustius e regione

ceiitri..

78 patet materiam, inter S et F centrum vicini contentam, arctari angustiori spatio, qurn illam quai continctur inter S et E et F, quia rcilicet ab S et F arctatur et compingitur, qua; sibi mutuo adjacent, ab S et E et F autem non ita compingitur, quia spatium ibi est liberum, et nihil est quod eam constringat aut compingat.
in figura p.

Ut

vorticis

DXIV.

ut

i6 Avril 1648.

175

Art. 144

enim videmus turbhiem...

Comparatio hc
severaret in suo

satis clara est. nisi

Ut enim turbo

ille

semper per-

ab are ambiente impediretur, et quia sciiicet aliquot parvus est, ideo etiam solm per exiguum tempus, in suo motu, perseverarent minuta, resistit sic ill stell; semper corpora sunt autem Quia nisi a corporibus vicinis impedirentur. resiscorporibus aliis valde magna, ideo facilius aeri ambienti aut majus, enim corpus est tunt, idque per aliquot annorum miliia. Quo ut testatur resistit corporibus aliis et eo facilius motum continut, per hor qui majorem, cujusdam auctor se vidisse turbinem pueri erat. Sic magnus quia quadrantem fere movebatur, idque ideo

motu

patet inde, etiam stell. Turbinem autem aeri resistere ill turbinis propius te ei admoveas, animadvertes ventum, qui ab producitur. rcsistenti et motu aeris quem ei imprimit,
si

quod

Art. iDO

ipsamqiie impellit...

Interne sciiicet quatenus

eam

per partes movet,


et

eodem modo

ut

videmus ventum vesicam impellere


semel
illi

movere

ejus partes,

cm

immittitur.

Art. 5o

plus habent superficiel...

patet in divisione cubi. Si enim, exempli grati, sumamus cubum, qui constat superticiebus sex, et dividamus illum in 4 partes,

Hoc

habebimus superficies multo plures ab omni parte '.


Art. 23
talis

se.

longe plus multiplicantur

propensio non

sit

tanta...

Lia. IV.

[0].

Sed quo

solidius,

eo majori vi recedit

-a

centre, ut in
:

lapide constat etiam fundit, qui celerius movetur sed corpora terrestria sunt' solidiora ergo.
;
.

qum lignum

Retorqueo. [1' Corpora enim terrestria non sunt solidiora R, globulis clestibus.cm hi sint solidiores corporibus terrestribus,
\.

MS.

[sans ponctuation): ...su-

parte.

i.

suni conjecture pour

perticies
se.

multo plures multo plures

simul {MS.).

longe plus multiplicatur ab omni

174
aut ad

Correspondance.

moventur. 2 Hi globuli moventur longe celerius qum ipsa corpora terrestria; sunt enim minora, et ipsa terra est magnum corpus muitis cavitatibus
solidi, et sic celerius illis

minimum que

porisque constans, quod ideo

facile

motum

perdit aliique corpori

communicat,
buli
;

sic ut

tam

celeriter

et sic hi globuli terrestribus et

moveri non possit qum hi glocorporibus celerius moti ca de-

trudunt

gravia faciunt.

Art. 27
Ita consistit

iit

x'quipondio consistere...
in

universum totum
est,

fequipondio. Scd hoc

difTcil;

limum conceptu
fcre error

quia mathematicum et mechanicum est


satis assucti
est.

nos

autem machinas non


in

sunius considerare, et hinc omnis


Licet

philosophi exorsus

tamen

illam conspi-

immisso, qui similiter conspirt ad vesicam inflandam motusque in c producendos, et tanquam in quipondio consistit, etiamsi diversis motibus ejus
rationem videre in vento vcl are
vesica.'

partes agitentur.

Art. 33

in tria

prcipua gnera.
tria

[0].

R. quae rationem confirmt ex


illis

Sed unde constant hc Per ratiocinationem


et
;

gnera nobis

deinccps etiam per experientiam,


ra-

videnius enim omnia terrestria corpora

figuris constare
etc.

aqua enim constat oblongis, oleum

mosis,

Art. 120

supra aliud oblique ducilur...

Sed et tum secundm lineam rectam sibi inviceni occurquamvis solm quoad aliam partem et quas est ratio, quomodo duo corpora juxta se quiescentia tam firmiter sibi adhaereant, cm utrumque facile moveri et sic separari possit? Cm ducuntur et moventur secundm lineas rectas, non R.
[0].

runt,

impelluntur globuli secundi elementi inter illa intercepti cm ergo oblique moventur et hinc indc (scilicet 5, sic enim primo movetur vitrum celerrinie hinc inde, cm calet, deindc remissius cm frigere incipit, et deniquc quiescit cm friget), possunt expellere illos globules et sic sibi invicem jungi, et ita unum corpus contlnuum efficere quid autem corpus continuum et immobile efficiat pritter quietem, concipi non potcst.
; ;

DXIV.
[0].
'

i6 Avril 1648.

175

Sed possem me manu tam parvas partes moveie, quas jam video immobiles esse. R. Si hoc posses, motusque tu mans earum quietem supefacile

raret,

quomodoque

non essent immobiles. Sed quomodo hoc fieri non possit, pars tu mans eas corporis duri partes contingens eis mollior sit, et proinde eas movere non possit, satis in secundo libro < Art. 63 > ^ ostensum est. Ex hisce autem principiis natura vitri, qucC alias tam difficilis est, facillima fit.

EX DISSERTATIONE DE METHODO.
P.
I
:

abiindare se putat..."

[0].

Sed

multi homines obtusi ingenium exoptant stepe melius

et prtestantius.

R.

Fateor

muhi

sunt, qui agnoscunt se deficere ab aliis in-

genio, memori, etc. Sed

judicio, sententiam ferendi aptitudine, ut

qualis

sit.

Nam

tamen unusquisque putat ita se excellere omnibus aliis in e re omnibus arrident suae sententi, et quot capita
intelligit auctor.

tt sensus.

Et hoc per bonam mentem hc

P. \b

ad logicam..

."

serere,

cm doceat nos de omnibus rbus disqum Logica, qu de omnibus rbus demonstrationes dat. Et sic bonam mentem magis evertit qum adstruit; nam dum nos divertit et digredi facit in hos locos communes et capita, quas rei
Ea
potius est Dialectica,

externa
nisi

sint, divertit

nos ab ips

rei

natur. In e

autem valde
habet,

exercitatus est Dn. Voetius, qui

<nihil>-

in libris suis

quod

ferat sententias, seu constitut dcrta,

ita et

ita est , et

asserendo quod multa testimonia conglomeret.


tive).
3.

hoc

I.

aprs video] adeo [MS.), adinutile {ou rptition

la

2.

Manque dans

ditioii

faup. i,
I.

<
de

nihil

>

MS. manque dans le MS.


le

a.

Discours de
1.

la

Mthode,

18,

prsente dition.

b. Ib., p. 17,

16.

176
P.
[0].

Correspondance.
eodem pacto
etiam
in

7
'

se

mutuo

seqtd.
ita se

Sed annon connexa sunt R. Imo procul


?

Theologi omnia

sequuntur

et

dubio; sed nos earum veritatum nexum


ratiociniis, qute in

ita

consequi et intelligerenon possumus, quia a revelatione dpendent.

Et certe Theologi nostris


possimus et habemus. Et si
;

Mathesi

et aliis veri-

tatibus adhibemus, subjicienda


sciret auctor

non .'st, cm nos eam capere non quanto eam servamus simpliciorem, eo meliorem
aliquem ex su Philosophi ratiocinia in eum modum su Philosophi abu-

deducturum in Theologi, et surum, eum opere sua; pniteret. Possumus quidem et debemus demonstrare Theologicas veritates non repugnare Philosophicis, sed non debemus eas uUo modo examinare. Et per hoc monachi occasionem dederunt omnibus sectis et hferesibus, per suam Theologiam Scholasticam scilicet, qu ante omnia cxterminanda esset. Et quorsum opus tanto molimine, cm videamus idiotas ac rusticos teque clo potiri posse ac nos? Et hoc certe nos monere deberet, longe satius esse tam simplicem habere Theologiam ac illi, qum eam multis controversiis vexare, et ita corrumpere, et
occasionem dare
jurgiis, rixis, bellis, et similibiis, et prascipue

cm

hinc adsueverint Theologi adversa; partis" Theologis omnia affingere et calumniari, ut calumniandi artem plane sibi familiarcm reddiderint, et vix aliter qunj calumniari, etiam inadvertentes, possint.

[P. 17]

assue/acerem ingenium

meum

pei'itati

agnoscendce...^

nie usas ex Mathesi vulgari hauriri non potest; ea enim constat histori seu explicatione terminorum et similibns, qu omnia facile per memoriam addisci possunt, quam etiam excolunt.
sol fere

autem illud excoli possit, opus est non ex libris, sed ex ipso usu et arte hauriri dbet. Auctor, quia li^ros nullos habebat secum, ideo eam ex sese ediscere opus habebat, quod ei etiam fliciter successit. Omnes autem homines ad eam apti non sunt, sed requiritur ad id ingenium mathematicum, quodque usu poliri dbet. Ea autem
Sed ingenium non item
:

ut

scienti mathematic, et ea

annon] an (MS.). ? plac mal


1.

2.

aprs partis] sua: ajout {MS.). Peut-tre

sic

a.

Discours de
1.

la

Mthode^

p. 19,

I.

1.

b. Ib., p. 19,

27.

DXIV.
praiceptore,

i6 Avril 1648.

177

haurienda est ex Algebr. Sed vix hc possumus nos expedirc sine nisi velimus presso pede sequi auctoris vestigia in Geometri nobis exhibit, ut sic ad ipsam aptitudinem qua.>vis
resolvendi et inveniendi perveniamus, ut Gallus
fecit.

quidam

Parisiis

Et

sic

Matheseos studio opus


in

est ad

nova invenienda, tum in


in Philosoest, nisi forte

Mathcsi,

tum

Philosophi.

Ad

ea

autem qu auctor

phi scripsit intelligenda, Mathesi non opus

pauca

quaedam in Dioptric, qua; mathematica sunt, excipias. Qustioncs autem simplicissim, in quibus auctor nos exerceri vult, sunt natura
trianguli ejusque proprietates et similia qu considerari debent et perpendi. Assuefacit autem Mathesis ingenium veritati agnoscendce, quia in Mathesi reperiuntur recta ratiocinia, qu nuliibi invenias
alibi.

Et proinde ille qui semel assuefecerit ingenium suum ratiocimathematicis, niis habebit etiam illud aptum ad investigandas alias

vcritates,

cm
'

sit

ratiocinatio
in

< sunt >


et

quidam

ubique una et eadem. Quod autem Mathesi ingeniosi, qui tamen in physicis rbus

et similibus infeliciores sunt,

non contingit ex defectu ratiocinii, sed inde quod mathesin tractarint non ratiocinando sed imaginando,
;

omnia egerint per imaginationem quiie cm in Physic locum non habeat, hinc contingit, quod adeo in Physic sint infelices. Tum etiam assuefacit Mathesis ingenium ad dignoscendum qunam
ratiocinationes sint ver et demonstrativa^,
falsa;.

qunam

probabiles et

Nam

si

quis in e solm probabilibus nitatur, decipietur et

demonstrationem non procdera ex probabilibus, quic hc falsis a;quipolIent, sed ex solm certis. Philosophi autem cm hoc non fecerint, non possunt undeducetur
in
et sic videbit

absurdum,

dignoscere demonstrationes in Philosophicis et Physicis ab argumentis probabilibus, ideoque semper fere probabilibus certant, quia etiam non credunt in realibus scientiis demonstrationes locum habere posse. Et hinc Sceptici, etc., crediderunt Dei existentiam demonstrari non posse, et multi adhuc illam pro indemonstrabili habent,.cm contra maxime demonstrabilis sit, et firmius (ut et omnes veritates metaphysic) demonstrari possit demonstrationibus mathematicis. Si enim apud Mathematicos in dubium revocareutur omnia illa, quas in dubium revocavit auctor in Metaphysicis, nulla cette mathematica demonstratio dari posset, cum nihilominus. Metaphysicas auctor tum dederit. Ergo hie illis ccrtiores sunt. Et auctor ubique conatus est adhibere demonstrationes mathematicas (ut vulgo vocantur) in su philosophi, quamvis c ab illis, qui Mathesi assucti non sunt, ita capi non possint.
I
.

quam

< sunt >

manque dans

le

MS.
a3

Correspondance. V.

lyS

Correspondance.

P. 20

non pigebit adscr ibre.


scribit

Auctor non libenter

ethica,

sed propter

pdagogos

et

similes coactus est bas rgulas adscribere, quia alis dicerent illum

esse sine religione, fide, et per

suam methodum.hc
si

evertere velle,

P. 36
Si

sed

nesciremus..."

enim ignoraremus veritatem omnem oriri a Deo, quamvis tam ide nostras, non sciremus eas esse veras, nec nos non falli, scilicet cm ad eas non adverteremus, et quando solm recordaremur nos illas clare et distincte percepisse. Alis enim, etiamsi nesciamus esse Deum, quando ad ipsas veritates advertimus, non possumus de iis dubitare nam alis non possemus demonstrare
clara essent
;

Deum

esse.

P. 56

fortassis a senectutis debilitatione.

An
non

et

quomodo homo

ante lapsum immortalis fuisset, philosopho

est

inquirendum, sed Theologis relinquendum. Quomodo

etiam homines ante diluvium adeo protraxerint aetatem, philoso-

phum
alia
sit.

superat, forsanq'ue
ullis

Deus

id

per miraculum

et

extraordinarias

causas sine

tum etiam potuit tum" esse natur ante diluvium constitutio, qu per illud deterior reddita Philosophus naturam ut et hominem solm considrt, prout
causis physicis fecit;
est,

jam
rant.

nec ulterius ejus causas investigat, quia bac' illum supe-

Quin autem humana vita prolongari posset, si ejus artem novissemus, dubitari non dbet; cm plantarum et similium vitam ugere et prolongare possimus, quia artem earum novimus, quidni ergo etiam hominis ? Optima autem vitam prolongandi via, et bonam distam conservandi ratio est, quando vivimus et edimus el similia sicut besti, videlicet^ omne id quod nobis arridet, sapit, et quidem id eatenus tantm. Sed hoc bene quidem procederet in corporibus bene dis[0].

I.

hcj peut-tre h. Discours de


1.
I.

2 videlicet]

signe abrviatif [MS.].


3o.

a.

la
3.

Mthode,

p. 22,

1.

b. Ib., p. 39,
c.

Ib., p. 62,

28.

d.

Ce mot tum semble

supprimer

ici.

DXV.
positis et sanis,

30 Avril 1648.

179

quorum

appetitus est ordinatus et corpori condu-

cens,
[R].

non autem

hoc nihil ; etiarasi enim grotemus, manet nihilominus ea^dem natura, quse etiam ideo hominem videtur in morbos conjicere, ut tanto validius se exserere possit, et impedimenta contraria despicere, si ei obsequamur. Et forte si medici permitterent hominibus eos cibos et potus, quos valetudinarii spe exoptant, longe melius spe sanitati restituerentur, qum per tdiosa illa medicamenta, ut id experientia etiam probat, quoniam in talibus casibus natura ipsa su restitutionem consequi studet, quod ipsa sui optime conscia melius qum externus medicus novit. Sed sunt tam infiniti cibi et similia; quis delectus in lis [0]. habendus, quo ordine assumendi, et similia ? Hoc ipsa nos experientia docet; semper enim scimas an R. cibus aliquis nobis profuerit necne, et inde semper addiscere posiumus in futurum, an idem et eodem modo et ordine rursus assumendus sit necne :.adeo ut, juxta Cossaris Tiberii' (puto Catonis) effatuni, nemo tiigenarius mdico opus haberc debeat, quia e asiate satis ipsemet per experientiam, quid sibi prosit, quid obstet, scire potest. et ita sibi medicus esse.

Verum

in valetudinariis.

Amstelodami,

april.

20 anno 1648.

DXV.
Brasset a Descartes.
La Haye, 3o
Minute, Bibl. Nat.,
avril

1648.
f.

fr.

17900,

iSg.

Eti tte

A M.

Descartes.

Du

3o auril 1648.

Monjeur,
le ferais fcrupule de vous diuertir,j VadreJJe de cette
lettre de
a.

MonJieur Chanut* ne m'en donnait vne occajon


t.

Cf. ci-avant

IV, p. 329,

1.

24.

i8o
pardonnable. S
il

Correspondance.
vous parle d'vn
ie

Pangyrique de
ferei^

la

Reyne de Sude*,
charge
le ie

preveoy que vous

tomber a

ma

default de ne l'auoir point encores veu.

Mais
5

quand
la

vous auray dicl quil ej depuis long tems fur

table de

M.

Ambiajjadeur)

vous efies Ji difcret

que vous ne luy en voudre:^ point de mal,


vous m'excufere^ facilement.
l'a

& J

luje

que

De

vouloir vous dire ce qui

deflourn de pafjer la vee fur cette pice qui repreles vertus

fente

d'vne Princeffe qu'il reuere au dernier

poinl, ce feroit vous prendre

pour vn homme de

l'autre

lo

monde qui ne fauroit pas

fe paffe en cettuy cy, o. les affaires demandent vn attachement tout entier pour en confiderer les eflranges myferes, & veoyr par quel
ce qui

biay^ on

les

peut attraper pour

les

defmeler. Enfin elles


i5

s'en vont toutes dans le prcipice,

chofe a ceux qui en preuoyent


lation de n'auoir rien

le

fans qu'il refle autre malheur, hors la confoles retenir.

obmi^pour

Le princi-

pal que

efi

que

les

noflres de France font en bon train,

&
20

celles de

Naples continuent a nous faire efperer que

ce qui nous

manque

icy

pour

l'entire mortification des

Efpagnol:^, fe retrouuera largement

par del*.

le m'en

coniouys auec vous,

& fuis

Brasset venait de recevoir des lettres de Chanut, Page 179, 1. 3. dates du 4 avril, comme on le voit par sa rponse du i" mai (MS.fr.
cartes

i~(joo,f. 160 verso). Le 4 avril, Chanut repondait la lettre de Desdu 21 fvrier, p. 129 ci-avant, laquelle ne partit de La Haye que le 28, et ne put arriver en Sude que tout la fin de mars. D'ailleurs cette

lettre

de Chanut ne fut pas envoye


la

Egmond

M. Van Bergh, que


la

Brasset avait charg de ce soin, la conserva, pour

remettre au philo-

sophe de
lettre

main

la

main,

le 8

mai, lors de son passage

suivante, claircissement).
avril, est

La Haye

(voir

Ajoutons que

cette lettre

de Chanut,
ci-aprs

du 4

rsume par Descartes


2.

Elisabeth, lettre

DXXIX

[Clers., I, Si).

Page 180,

1.

Ce pangyrique

serait-il

le

mme

que Chanut en-

DXV.
voya

}o Avril 1648.

181

que nous avons cit tout au long, Il fut envoy a IV p 538 ci-avant, ou bien un autre de Freinshemius ? t rception, le accuse en Brasset mars; La Thuillerie et Brasset, le 7
Brienne, le i" fvrier 1648, et 2 avril [Bibl. Nat.,

MS.fr. 17900,/.

iSy).

Chanut en

parlait sans doute

Brasset s'excuse envers Descartes, dans sa lettre du 4 avril, puisque Le mme Brasset crivit a celui-ci de n'avoir pu le lui envoyer encore.

Chanut,

1" mai 1648 x vn donn vous a pieu m'escrire, le 4 de l'autre moys, auroit l'Ambassadeur, en ce que le lugement peu de mortification a Monsieur de le Pangyrique de la Reyne B de M. d'Auaux a preuenu le sien sur cette de vertus les pour Sude, n'estoit qu'il a des semimens si puissantz de s'arrester a ce que la nature luy donne grande Princesse, que, sans exn'en que cost d'vn dauantage parfaict en l'extrieur, il en trouue de l'autre que prime le S' Frainshemius, et s'en persuade encore plus quelque reprsenter, en vous ny conceuoir, M. d'Auaux n'en sauroit arriuera de qu'il preueoy le estre. puissiez vous tesmoin oculaire que prouocqueront de pinceau, et que le cecy que vos traictz de plume en ambassadeur en Hollande, filz [le baron de la Thuillerie, fils de notre point de Stokholm sans et qui voyageait alors en Sude) ne reviendra vne preuue de ce que vous estimez estre charg de rapporter au pre exquis en tout son voyage... aucc raison et de ce qu'il aura veu de plus
le
:

Celle qu'il

..

.,

{Ib.,f.i6ov.etf.i6i.)
c. Brasset ne devait car il y fait allusion Naples; Franais pas tarder connatre l'chec des part, on ht dans D'autre mai 170). [Ib.,f. dans une lettre suivante, du 6

Page

i8o,.l. 21.

- Voir

ci-avant, page 122, note

son Estt mensal ratifications de


,,

Munster l'eschange des Le 5* (de Estatz. la paix entre l'Espagne et M^^ les ioye pour la paix entre Espagne iuin) bc sont faictz a la Haye des feux de n'en a point fait. Le Prince de et M'^ les Estatz. L'Amb^ de Portugal absentez. Les Residentz et les Amb' de Brandebourg se sont
:

Le

i5 (de

may)

s'est faicte a

Portugal

point faict. La Thuilde France, Sude, Danemark et Hesse n'en ont ces rjouissances qui clbraient un lerie n'avait pas voulu tre tmoin de Thuillerie est party chec de la politique franaise Le 3 (mai) M. de la d'vne chaisne d'or prsent faict M" les Estatz lui ont
: 1

,.

pour Rotcrdam. date du 5 juin La de 5 mille liurcs. Brasset fait cette remarque la matin, en mesme du heures dix faicte a s'estoit publication de la paix d'Egmond furent et Homes de Contes les que heure iour et mcsme iTHycj, / 58H Nat., iJBibl. fr. i568, l'anne en Bruxelles excutez a
:

recto et verso.)

182

Correspondance.

i,

132-133.

DXVI.
Descartes a Chanut.
[Paris,

mai 1648.]
I,

Texte de Clerselier, tome

lettre 40, p.

f32-i33.

cartes Paris, en rponse


lui avait t

Sans date dans Clepselier, mais crite aussitt l'arrive de Des la lettre de Stockholm du 4 avril, qui
remise

La Haye

le

7 mai [voir claircissements,

ci-avant, p. 180, et ci-aprs, p. i83).

Monfieur,

Vous mefurez merueilleufement bien


en chemin pour venir
icy, la lettre

les

temps,
i'eftois

car iuflement i'ay trouu la Haye, lors que

que

ie

puffe receuoir auant

mon

que vous vouliez partement de Hol-

lande. * Elle vint feulement en cela trop tard, que,

m'eftant propof de partir le iour


rendit, ie fus contraint de diffrer

mefme qu on me

la

ma

rponfe iufqu'

mon
loifir

arriue en cette

ville, I'ay

de repaffer par

mon

eu cependant tout le imagination la belle def-

lo

cription que vous faites de cette chaffe, o l'on porte

des liures,
crit
''

ou vous me donnez efperance que mon aura cette prerogatiue, au deffus de beaucoup
par
la

&

d'autres, d'eftre reueu

Reine de Sude. La
i5

grande eftime que


parable Princefle,

ie fais

de Tefprit de cette incomfuiet

me donne
le

d'apprhender que

cet crit ne luy puil^el plaire, puis qu'ayant dia pris


a.

La

dissertation sur
la lettre

Souverain B/e,

lettre

CDXGV ci-avant,

p. 8i.

Voir aussi

DIX,

p. 129.

I,

,3?.

DXVI.
le voir, ainfi

Mai 1648.

18?

que vous me mandez qu'elle a fait, elle n'a pas voulu neantmoins vous en dire encore fon fentiment. Mais ie me confole fur ce que vous adioutez, qu'elle s'eftpropofe de le reuoir: car elle ne daigneroit pas s'arrefler cela, elle n'y auoit
la

peine de

rien trouu qu'elle approuuaft. Et ie

me

flatte

de cette

opinion, que

c'efl plutofl: l'ordre,

l'agencement

&

les

ornemens de
la vrit
10

l'locution qui y
;

manquent, que non pas


fait

des penfes
la

ce qui

me

efperer plus d'apla premire.

probation de

fconde ledure que de

Vous

direz peut-eftre que ie

me donne en cecy
inclination
:

trop de

vanit.

Mais

ie

vous prie d'en attribuer

la faute l'air

de Paris, plutoft qu'


i5

mon

car ie croy

vous auoir dia dit autrefois, que cet air me difpofe conceuoir des chymeres, au lieu de penfes de Philofophe. Vy voy tant d'autres perfonnes qui fe trompent
en leurs opinions

que
ao

c'eft

en leurs calculs, qu'il me femble vne maladie vniuerfelle *. L'innocence du

&

defert d'o ie viens

beaucoup dauantage, & ie ne croy pas que ie puiffe m'empefcher d'y retourner dans peu de temps. Mais en quelque lieu du monde que ie fois, ie vous prie de croire que vous y
plaifoit

me

aurez, &c.
Brasset crivit Chanut. de La Haye, le 8 mai 1648 1. 6. auant finy (sic) ceste lettre, a vous faire les trs humbles baise mains de M. des Cartes qui doit estre party ce matin pour France auec la flotte de Roterdam. Il vous supplie de trouuer bon qu'il diffre iusques a son arriuee a Paris de vous remercier de la lettre que vous luy auiez
182,
:

Page
.

.l'ay,

M. Van Berg son inthimc amy, qui sauoit prochaine arriuee en ce lieu, luy auoit garde. {Bibl. Nat., fr. iygoo,f. 772.) Voir ci-avant, p. 179, 1. 3, Brasset rpondait, le 8 mai,
l'autre iour escrite, laquelle sa
.

une lettre du 11 avril; donc bien du 4 avril.

celle qui lui avait t crite

l'autre

jour

, tait

184
Page
i83,
1.

Correspondance.

lutte entre le

Descartes arriva Paris au moment o clatait la 18. Parlement et Mazarin. Un moment il aurait eu la pense de retourner aussitt en Hollande. Baiilet du moins le donne entendre o .quoy qu'il et fait ses adieux la Cour, ses amis le retinrent pendant prs de trois mois la ville, sans que nous sachions s'il prit occasion de ce long sjour pour faire quelque course en province vers ses parens. Ses amis n'oublirent rien pour luy rendre ce tms fort court et fort agrable. Et l'Abb Picot, voyant que les prtextes de voir le grand monde et la Cour toicnt finis, luy fit tant d'instances, qu'il reprit son ancien logement chez luy. (Vie de Mons- Des-Cartes, II, 341.) On a vu (ci-avant, p. 140) les instructions que Descartes avait donnes sur son installation Paris. On verra, claircissement de la lettre DXX,
:
. .

p.

199, ci-aprs, quelles furent ses occupations, et lui

mme

racontera
il

plus tard Chanut, lettre du 3i mars 1649 ci-aprcs, quelle impression rapporta de ce dernier voyage.
Baiilet,

dans

le

passage

cit

plus haut, renvoie Sorber. de Vit. Gas:

...memini vt Voici la seule phrase qu'on y trouve B Renatus Cartcsius, in Aulam vocatus, quam-primm in Hollandiam

send. pag. i3
redicrit,

ferme insalutato Aulx- limine.

[Gass. Op., Lyon, i658,

t.

I.)

DXVII.
[Arnauld] A Descartes,
[3

juin 1648.]

Texte de l'dition

latine,

tome

II,

epist. 3, p. 10-14.

Clerselier ne donne qu'une version franaise, sans


t.

II, lettre 3, p.

1S-2

1,

pour

cette lettre,

nom ni date, comme pour trois qu'il

imprime ensuite
qui font, en
effet,

{lettres

partie de la

DXVIII, DXXIII et mme discussion.

DXXV

ci-aprs), et

Seule, dans l'dition

franaise, la dernire lettre est date: 29 juillet 1648. L'dition latine donne deux dates : 4 junij et 29 julij 1648, pour les rponses de Descartes. Elle ne nomme pas non plus l'auteur des objections.

Mais une
celui-ci,

note de l'exemplaire de l'Institut nous donne


t.

le

nom

de

en ntarge de la premire lettre,

II, p.

i5

Cette lettre

est

d M, Arnaud a M. Descartes, qui luy fut envoye par M. de Beaupuiz de Port-Royal des Champs; elle est date du 16 juillet 1648, Je say tout cela par une lettre du Pre Quesnel. Le tmoi-

H, .5.

DXVII.
est

Juin

1648.

18^

pavait digue de foi en ce qui concerne le nom ; seulement la date du i5 juillet se trouve en dsaccord avec celle de l'dition latine pour la rponse de Descartes ces premires objec-

gnage

prcieux,

et

4 junij. D'autre part, Baillet, dans sa Vie de Mons. Des-Cartes, //, 34/348, se tait galement sur le nom de l'auteur, un savant homme, dit-il, un illustre inconnu. Mais il dit que les objections ont t envoyes Descartes, c dez environs de Paris, le XV' de juillet 1648 .
tions,

D'oii le savait-il, puisque Clerselier n'en disait


la note

mot? Et

si c'est

par
que
ni

de l'exemplaire de l'Institut, qui donne en

effet cette date,

ne reproduisait-il aussi l'autre renseignement sur l'auteur des objections ?

Ou

bien Baillet n'aurait-il point voulu

nommer Arnauld,

Port-Royal des Champs, [quoiqu'il n'ait pas eu ce scrupule prcdemment, propos d'une visite faite Descartes, au nom d' Arnauld, par le mme Wallon de Beaupuis, en 1644 : voir ci-avant t. Il', p. 1 28] ? .Voici enfin un autre document qui confirme en partie le dire du P. Quesnel. L'diteur anonyme des Lettres d'Ant. Arnauld, Gabriel du Parc de Bellegarde, t. XXXVIII, p. vu, dit. ijjS-ijS3, dit da>is sa Prface historique et critique: M. Baillet n'a pas connu d'autres rapports de .M. Arnauld avec Descartes que ceux dont nous venons de parler. Mais une note crite de la main de .M. Arnauld sur un exemplaire de la Vie de M. Descartes par M. Baillet, que nous avons entre les mains; nous apprend que l'illustre inconnu dont il est parl aux pages 347 et 34'S, est M. Arnauld lui-mme. Et l'diteur ajoute en note: Dans l'dition latine des Lettres de Descartes, faite Amsterdam chez Elzevier en 1668, la premire
lettre
il

de Descartes l'inconnu est du 4 juin 164S, et celle laquelle


la veille, 3

rpondit toit de

juin, et

non

i5 juillet.

Le mme

diteur maintient les dates de l'dition latine, et nous ferons de


bien que l'intervalle entre la

mme, premire lettre d'objections, 3 juin, et la seconde, quelques jours avant le 2g juillet, semble bien un peu long.

Viro Chrijfimo Renao De/cartes


S.

D.
qui negotiofijfimuvi otium

Non
5

is

fiim, vir CLiriJJime,

tuum altercationibus interturbare vclim


clijfimis

operibus in lucem cditis


profejjus
fis, Ji

cm dopro fmgulari tua huma;

fed,

nitate

fxpe

qnid obfcuri aut minus certi


24

Correspondance. V.

i86
cuipiam videretur,

Correspondance.
te

h, >5-i6.

refponjione illujraturum,

ingra-

tum

fore non exijimaui, fi ohlato heneficio vterer, idque te pojulare auderem, vt quem in omnibus fere,
tibi

qu

de prima Philofophia docuiji, tecum plan confen5

tientem habes, vno aut altero, qui fuperej, fcrupulo libe-

rare non graueris, quos, ne

te

amplius morer, breuiter

exponam.

DE MENTE HUMANA.
Qu de
mentis corpore dijinlione
dijferuiji, cert

clara, perfpicua, diuina

mihi videntur, atque

vt veritate

lo

nihil antiquius,
libro
ejjfe

eadem fere S. Augujlino, toto pen 10 de Trinitate, fed maxime capite lo, luculenter

difputata non fine

magna

voluptate percepi.
in

Id vnum
quintas, p.

me Soj

mouei, quod

refponfonibus ad

obi.
i5

editionis Solian^,
\

humanam nunquam

mentem non cogitare afferas, eo quod fit fubfantia cogitans; qud autem non recrdemur cogitationum quas habuit in vtero matris vel in lethargia, inde prouenire, qud ad recordationem cogitationum quas habuit mens, quam-

qudam ipfarum vefligia in cerebro impreffa fnt, ad qu fe conuertendo, fuefe applicando, recordetur : mirum autem non effe,
diu corpori
efi

coniuna, requiritur, vt

20

fi

cerebrum

infantis, vel lethargici, vefiigijs

ifiis

reci-

piendisft ineptum.

At enim

in

mente noftra duplex memori


:

vis neceffa-

25

rio admittenda videtur

altra

mer

fpiritualis,

altra

qu corporeo organo

indigeat. Sicut duplex cogitandi vis,


p. 418 de la 2

a. Page 507 de la i dit. (Paris, Soly, 1641), ou (Amsterdam, Elzevier, 1642).

II,

.6-7.

DXVII.

Juin

1648.
:

187

vt tu ipfe

egregi explicas

&

probas^

intelligit fine

ope vllius facultatis

qu pure corpore; altra, qu


altra,

ad imagines in cerebro depilas fe applicat. Quarefatendum eji, quod ad pofleriores ha/ce mentis operationes attinet, hoc eji imaginationes fieri non pojfe vt earum
,

recordemur,

niji

qudam ipfarum

vejigia in cerebro

im-

prejfa Jint. Sed contrarium prorfus de puris intellelio-

dicendum videtur, nempe ad earum recordationem nullo modo requiri imprejfa illa in cerebro veJligia ; imo
nibus10

ver,

quamdiu pur

intelleiiones manent, id fieri nullaefi ijs

tenus poJfe,

quandoquidem nullum
commercium.

cum

cerebro, vel

vlla alia re corporea,

Et fane quis credat mentem fine ope cerebri intelligre poJfe, fu ver intellelionis fine cerebri ope recor1

dari non poffe ? Imo ver, hoc pofito, de rbus fpiritualibus

& incorporeis, qualis ipfe^ & Deus efi, mens ratiocinari

non poffet, ciim omnis ratiocinatio ex multarum intellelionum ferie confiet, quarum connexio nobis percipi

non potefi,
20

nifi

prier um recordemur,

dum pofieriores
.

ef-

formamus. At priorum nulla in cerebro impreffa vefiigia, ciim puras illas intelleiiones fuiffe fiatuamus Potefi igitur mens fuarum cogitationum meminiffe, fine imprefjis earum in cerebro vefiigijs. Alia ergo caufa qu-

25

nemo haenus earum cogitationum recordatus fuerit, quas in vtero matris habuerit ; prfertim ciim illas maxime claras & difiinas fuiffe neceffefit,/i verum efi, quod vbique ajferis'^,
renda
efi,

cur, fi

femper mens

cogitet,

a.

Inst.

Mdit. VI, art.


1642.
:

et

4;

et

Mdit. II, art. 11

et 12. n

Voir

p.

73-74

et p. 22, dit.

b. Sic. Clerselier traduit


Il lisait

...telle qu'est

Dieu

et

luy

mesme

(l'esprit).

donc
:

ipsa (mens),
I,

c.

Inst.

Mdit.

art. 3.

Voir p.

8, dit. 1642.

i88

Correspondance.
vt

11,17-18.

& quidem men'to,


nojlr oficere,

mihi etiam videtur,

nihi'l

magi's menti

qum fenfuum priudicia, qu tum


necejfe videtur,
vt

nulla

plan fuerunt

mens femper cogitet, etiamj Jit fubjlantia cogitans;fatis enim ejvt in ea femper
Jit VIS cogitandi, vt fubjlantia corporea
ef, etfi

Neque vero

femper

diuifibilis

non femper au diuidatur.

DE DEO.
Rationes quibus probafli

Deum

exiflere,

non tantiim
10

ingeniof, vt omnes fatentur, fed etiam verce ac folid

demonjlrationes mihi videntur, prfertim


tertia

du

priores. In

qudam

occurrunt,

qu accuratius

explicari perop-

tarem.
I
.

Illius demonjlrationis vis in eo potiffimiim confflit,


i5

quod, ciim tempus prfens proxim prcedenti non


pendeat, non minor caufa requiratur ad rem conferuan-

dam, qum ad ipfam primiim producendam. Sed quri poiefl, de quo tempore hic agatur. Si enim de ipfius mentis

durt ione,

quam tempus

appellas,

negant vulgo Phi-

lofophi ac
talis,

Theologi, rei permanentis

&

maxime

fpiri-

20

mens efl, durationem effe fuccefjiuam, fed permanentem, & totam fimul, [quod quidem de Dei duraqualis
tione certiffimum
efl),

ac proinde non

effe

in

ea partes

qurendas, quarum priores poflerioribus non dependeant,

quod taniim de duratione motus concedunt, qu


efl.

25

etiam fola propri tempus

Quod

fi refpondeas,
efl

te

etiam de tempore propri dilo loqui, quod


motus, vt folis
tis

duratio

&

reliquorum aflrorum, nihil hoc ad men-

noflr conferuationem pertinere videtur, quandoqui-

H, .8-9.

DXVII.

Juin

1648.
in

189
ejje

de?Ji, eiaviji

nullum omnino corpus


(^Jicut

rermn natura

fupponeretur.

etiam in tertia Meditationc'^ nullum

adhuc

ejJe

fupponis), cuius

motu tempus perageretur,

quicquid de necejfaria mentis nojr


5

Deo conferua-

tione ajjeris,

pondus fuum habere deberet.

Quare,
liabeat,
I.

vt

hc demonjlratio eandem, quam reliqu, vim


ejfet vt

opus

exponeres

Quid fit
Vtrum

duratio,

&

quomodo dijinguatur re du-

rante ?
10

2.

rei permanentis ac fpiritalis duratio fuc-

cejjiua fit

an permanens ?

3.

Quid fit propri tempus,

& in

quo rei permanentis

fuccejfjione diffrt, fi vtraque res fuccefiiua fit?

4.
i5

Vnde tempus fuam breuitatem aut longitudinem

fortiatur, &^vnde motus fuam tarditatem aut velocitatem ?

Deinde, in eadem duratione, pro axiomate fiatuitur^

quod

poteftefficere id

poteft etiam efficere

quod maius eft, fiue difficilius, id quod eft minus. Id ver non
quod axiomatis
j

videtur vniuerf verum,


20

ratio pofiulat

poffum enim intelligere, non amen terramfuo loco mouare, ciim tamen prius long maius fit qum pofierius.

Denique non maius videtur me ipfum conferuare'^, quam mihi dare perfeliones, quas mihi deejje percipio; quandoquidem omnipotentiam, omnifcientiam, &c. fentio, quas tamen mihi ipfi dare non poffem,
deeffe
nifi

mihi

25

fum Deum

efficerem,

quod longe maius

effet,

me ipqum me

ipfum conferuare.
a.

Inst.

Art.

i.

Voir

p.

27

(dit.

642).

b.

Inst.

Axiome
1

art.
c.

36. \o'u p. Mdit. III, art. 30. Inst.


:

8, la fin des Rp. aux 2 Objections; et Mdit. III, 85- 1 86 et p. 44 (dit. 1642).

Voir

p.

44

(dit.

1642).

ipo

Correspondance.

ii,

19-20.

DE RE (QUANTA A LOCALI EXTENSIONS NON DISTINCTA.


Rem quantam
gui
ajfcris''.

locali extcnjione nulla ratione dijinigiliir fcire,

Velim

niim rationem aliquani


5

cogiiaueris,
cilis,

qu dodrinam ijlam cum catholica fide concredere nos iubet, Chrijli corpus fine locali

qu

extenjionc in altari prfcns adejfc; ficut non infeliciter


oflcndijli^,

quomodo accidentium fubjantia

indi/inlio

cum eodem myjlerio cohrere pojfet ; alioquin facile percipis, quanto periculo rem omnium facratijfimam
cxponas.

10

DE VACUO.
Vacuum dem vllum
in

natura non modo nullum


poffe conlcndis".

cjfe,

fed ne qui-

ejfe

Id ver omnipotenti

diuin derogare videiur. Quid cnim ?

An

non potejl Deus

vinum intra dolium contentum


vllum aliud corpus

in

nihilnm redigere, nec

in eius lociim

producere, nec finerc vt


illud

vllum aliud e inti-otat?

Quanquam

vltimum mi-

nime neceffariumft,
corpus
in

deJlruo vino, non poffct vllu.u eius locum fubire, quin aliam parem vacuam
ciim,

20

rclinqueret.

conferuat,

Vel ergo Deus neceffario corpora omnia vel, fi aliquod in nihilum redigere potejl, dari

etiam vacuum potejl.


At, inquisfji daretur vacuum, omnes corporis proprieu.
lns,t.
:

Principes, 11^ partie, art. g, to et ti.

b.

Inst.

Rp. aux IV^" obj art.

7. >

Voir
t.

p.

284

(dit. 1642).
et p.

Cf.

ci-avant, lettres
c.

CCCLXVII

et

CDXVIl,
II, art.

IV, p. li
r>

344.

Inst.

Principes, partie

16.

n, 20 21.

DXVII,

Juin 1648.

191

tates ipji competerent, vt longitudo, latitudo, profunditas,


diuifibilitas , &c.
;

ergo verum
ipJi
ej,

effet corpus.

Refpondeo, nullam
vtpote
5

vacuo proprietatem competere,


_fed tantm dolij concauitati,

quod nihilum

cuius partes tt pedibus a Je inuicem dijlant, &c. Et fane


corpus, intra dolij latera contentum, nihil
videtur, vnde non mirum,Ji, illo ablato,
tates ei concauitati conueniant.

ad hoc conferre

edem proprie-

Ciim enim dolium

&

vi-

num, vel quodcunque aliud corpus, intra dolij latera con~


o

tentum, Jint duce fubjlanti plan diuerf, vtraque fine


altra complt cogitari potefl.

Quro

ergo,

dum dolium
qu fit
modi ?
contento

feordm
tatem

confidero, an non menfurare poffim eius concaui-

&

perfcrutari quot pedibus fundo

diflet,

diameter concauitatis cylindric,


i5

&

reliqua huius
illo

Quare hc foliim remanere


in

aio,

corpore
illi

nihilum redao; non vero


vt

qu

corpori feorfum

competebant,
pojfent,

&

varijs

quod illius partes fe mutuo difungi mot ibus agitari.

20

in

meam, qum animum inducerem meum, Deum corpora omnia neVtut


fit,

libentius faterer ignorantiam

ceffario conferuare, vel

faltem nullum ex
creet.

ijs

pojfe in ni-

hilum redigere, quinflatim aliud

Hcfunt, Vir

clariffime,

qu pro folita
te

tua eruditione

& perfpicuitate paulo clarius


25

explicdri non infruluo-

fum fore
apud
te

exiflimem.

Quod fi

ignoti hominis preces tanti

non fuerint, at veritas ipfa, cuius folius amore


te confcripfi,

hc ad

id te \fuo iure repetet, &, vtfpero,

impetrabit.

[)i

Correspondance.

11,21.

DXVIII.
Descartes pour [Arnaui.d].
Paris,
Texte de l'dition

4 juin 1648.
tome
II, lettre 4, p.

latine,

14-16.

Clerselier ne donne qu'une version franaise, tome II, lettre IV,

p. 21-23, sans nom ni date, avec ce titre : Responsc de M' Descartes ( la prcdente, c'est--dire notre lettre DXVII). Voir pour
la

date et

le

nom du

destinataire, ci-avant, p. 1S4, prolcgomnc.

audor obiedionum, quse heri mihi datse funt, nec facie nec nomine notus effe voluerit, ea tamen parte, quae melior eft, nempe ingenio, ignorari non
Etfi

poteft.
elle

hoc valde perfpicax atque eruditum deprehendo, non pudebit me ab eo fuperari &
Et quia

doceri.
tatis

Quia vero

fe,

non

altercandi, fed folius veriteneri


profitetur,

detegendse

ftudio

non

nifi

paucis hc refpondebo, vt aliquid ad colloquium re-

feruem
fcriptis,

nam cum fed cum ijs,

quidem tutius qui verum quaerunt, commodius


altercatoribus
in

lo

viua voce agi puto.

Duplicem mmorise vim admitto


infantis nullas

mente autem
.

vnquam
iftae

intellediones puras, fed con;

fufas fenfationes duntaxat fuiffe mihi perfuadeo

&
i5

quamuis confufae

fenfationes

veftigia

qusedam
ibi

fua in cerebro relinquant, quse in reliquam vitam

manent, non tamen


quas
in vtero matris

fufficiunt vt

aduertamus fenfaijs

tiones, quse nobis adultis adueniunt, fmiiles effe

habuimus, ficque ipfarum recor-

n, 2I-3.

DXVIII.

4 Juin 1648.

193
intel-

demur; quia hoc pendet quadam reflexione


lels
fiue

me|morige intelledualis, cuius in vtero


fuit.

nullus vfus

femper adu
5

Atqui neceffarium videtur vt mens cogitet quia cogitatio conftituit eius


:

effentiam,

quemadmodum

extenfo conftituit eflen-

tiam corporis, nec concipitur tanquam attributum,

quod

poteft adefte vel abeffe,

quemadmodum

in cor-

pore concipitur diuifio partium vel motus.


10

Quae proponuntur de duratione & tempore, nituntur opinione fcholarum, qua valde diftentio
:

quod

fcilicet

duratio mots

fit

alterius naturae,

qum

duratio rerum non motarum, vt in art.


partis Principiorum explicui. Et

quamuis

57 primae nulla cor-

i5

pora exifterent, dici tamen non poffet duratio mentis humanae tota fimul, quemadmodum duratio Dei quia
;

manifefte cognofcitur fuccelfio in cogitationibus noftris,

qualis in cogitationibus diuinis nulla poteft ad;

mitti

atqui perfpicue intelligimus

fieri

poffe
cogito,

vt

exiftam hoc
20

momento, quo vnum quid


fi

&

tamen

vt

non exiftam momento proxime

fequenti,

quo

aliud quid potero cogitare,

me

exiftere contingat.

Axioma, quod
de caufis primis

potej mains, potej etiam minus,

cum

25

non aliunde limitatis quseftio eft, mihi videtur per fe notum fed cm agitur de caufa ad aliquem effedum determinata, vulgo dicitur maius
;

&

effe
fi

pro

tali

caufa,

Il

producat alium efFedum,

qum
;

producat illum ad quem eft determinata & apta quo fenfu maius eft pro homine terram loco mouere,

qum
3o
fibi

intelligere. Eft etiam

maius

fe

conferuare,

qum

dare quafdam ex perfedionibus quas nobis deeiTe


;

percipimus

atque hoc

fufficit

ad vim argumenti,

Correspondance. V.

194

Correspondance.
fortafle]

n, 22-23.

quamuis

minus

fit,

qum

fibi

dare omnipo-

tentiam totam fimul, aliafue perfediones diuinas collediuefumptas.

ipfummet Concilium Tridentinum explicare noluerit, quo pado corpus Chrifti fit in Eucharifl:ia, fcripferitque illud ibi ejje ea exijendi ratione, quam verbis exprimere vix pojfumus, vererer crimen temeritatis, fi quid e de re determinare auderem conieduras autem meas viva voce malim exponere, qum
;

Cm

fcriptis.

10

Denique de vacuo vix quicquam fcribendum habeo, quod non iam alicubi in meis Principijs PhilofophiBe reperiatur; quae enim hc vocatur dolij concauitas, meo iudicio eft corpus, trs habens dimenfiones, & perperam ad dolij latera refertur, tanquam fi nihil
effet

i5

ab

illis

diuerfum.

Sed hsec facilius alloquio difcuti poffunt, ad quod libentiflime fe offert virorum omnium candoris & veritatis

amantium

fl;udiofifiimus cultor.
20

Parifijs,

4 lunij 1648.

Renatus Descartes.

DXIX.
Elisabeth a Descartes.
Crossen, 3o juin [1648].
Copie MS., Rosendaal, prs Arnhem, Collection Pallandt.

Publie par Foucher de Careil, p. 1 3 2-1 34, Descartes


cesse Elisabeth
{Paris,

et la

Prin-

Germer -Baillire,

iS-jg). Rponse une

DXIX.
lettre

}0 Juin 1648.
[l.

195
4-5
ci-dessous),

[perdue) que Descartes avait crite le 7 mai

pour annoncer son dpart de Hollande.

Monfieur Defcares,
L'enflure que i'ay eu au bras droit,

par

la

faute d'vn

chirurgien qui m'a coup partie dvn

nerf en me feide voftre

gnant, m'a empe/ch de refpondre plutoft vofre lettre


5

du j" de may, qui me reprefente vn nouuel


l'Hollande pour

effet

parfaite generofit, au regret que vous aue^ de quitter

y pouuoir

efperer de m'y faire iouir de

Vvtilit de vofire conuerfation, qui vritablement ef le

plus grand bien que


10

i'y attendois

&

l'vnique fuiet qui m'a

fait fonger aux moyens d'y retourner, quoy l'accom-

modement
que
le

des affaires d'Angleterre m'auroit autant ferui

defefpoir d'en voir en celles d'Allemagne.

Cependant on parle du voyage que vous aue^ propof


autrefois,
i5

&

la

Mre de

la

perfonne qui voftre ami a


ordre de
le

donn vos

lettres*, a reu

faire reufjir fans

qu'on fche en fon pais que cela vient de plus loin que de

fon propre mouuement. On a mal choif la bonne femme pour mnager vn fecret, elle qui n'en eut iamais. Toutesfois elle fait le refe de fa commifjion auec beaucoup de
20

pafjion,

&

voudrait qu'vn

tiers

volaf

ce qu'il n'ej
la

point en deffein de faire, mais

il l'a

remis
le

volont de

fes parens, qui fera fans doute pour

voyage,

&

s'ils

enuoyent l'argent qui y


25

efi neceffaire, ilefl refolu


il

de l'en-

treprendre, puifque en cette conionure

aura moyen
il le doit,

peut
qu'il

efre d'y

rendre feruice a ceux qui


la

&

pourra retourner auec

bonne

femme

fus menIl n'y

tionne, qui ne prtend


7 la

pas d'y demeurer non plus.

Hollande

(F. de

C).

1^6

Correspondance.
ejl crites

a que cecy de chang des raifons qui vous ont


contre
affe:^

le dit

voyage,

&

la

mort de

cette

femme

[qui ejl

maladiue), ou qu'elle foit oblige de partir auant

que

la

rponfe des parens de l'autre arriue, font


le

les

plus
5

apparentes pour

rompre.

Vay receu,paff trois femaines,


lieu

vne lettre fort obligeante du


bont

de quefion, pleine de

&

de protejations d'amiti, mais qui ne fait nulle

tnention de vos lettres, ni de ce qui a eft dit cy deffus


auffi

on ne

l'a

mand

la bonne

femme que

de bouche
lo

par vn exprs.
le ne vous ai
la

pas encore rendu conte de ma lelure de


de
vos Principes de philofophie.

verfion franoife

Combien qu'il y ait quelque chofe dans la prface, fur quoy i'ay befoin de votre explication, ie ne l'aioute pas icy, parce que cela engrofjiroit trop ma lettre. Mais ie
pretens vous en entretenir vne autre fois,

i5

& me promets

qu'en changeant de demeure, vous conferuej'c:^ loufiours la

mefme charit pour


Voflre trs affelionne amie vous feruir,

ELISABETH.

20

M.

Defcartes.

De

Croffen, ce
i5.

^" de
amy

iuin.
veut dire Chanut, Rsident de France;
il

a donn vos lettres n'est autre que de cette personne est la reine mre Christine, reine de Sude, et Nous avons vu ci-avant Brandebourg. de douairire, Marie-Elonore quitt la Sude en 1640, et avait dernire cette que (t. IV, p. 629, note a), s'tait retire d'abord en Danemark, puis l'anne suivante dans le Bran-

Page 195,1. Stockholm.

Vostre

La personne

qui

la

debourg, auprs de l'Electeur Frdric- Guillaume, son neveu. Elle ne retourna en Sude que cette anne 1648, et revint Stockholm, le 19 aot.

6 de {aprs sen
(id.).

lieu)]

en (F, de C).

en groiiroit

(id.).

22 Kros-

I,

i3?.

DXX.

Juin ou Juillet 1648.

197

Il

fut

voyage; car
(p.

un moment question, pour Elisabeth, de l'accompagner dans ce la tierce personne, ou le tiers, dont elle parle ensuite
1.

donn

20), n'est autre qu'elle-mme. Seulement son dpart tait subordeux conditions la permission de ses parents (c'est--dire de la reine de Bohme, sa mre, et de ses frres, les princes palatins), et surtout un envoi d'argent dont elle avait besoin. Nous verrons que le projet

195,

n'aboutit pas, lettres


ressentit la princesse.

DXXII

et

DXXVI

ci-aprs, et le vif chagrin qu'en

DXX.
Descartes a Elisabeth.
[Paris, juin

ou

juillet 1648.]
I,

Texte de Clrselier, tome

lettre 41, p.

33- 134.

les

A Madame
la dater.

Elizabeth, Princesse Palatine, etc.

sans date. Mais

de

vnements que Descartes mentionne dans cette L'Arrt d'Union du Parlement avec

lettre
les

permettent

autres Cours

souveraines {Chambre des Comptes, Gourdes Aides, Grand Conseil), dont il parle comme d'un fait accompli, est du i3 mai 1648 ; mais la Reine-Rgente, Anne d'Autriche, s'y opposa d'abord et fit dfense aux dputs de se runir, comme ils taient convenus, la Chambre Saint-Louis ; son opposition ne cessa que le 22 juin. Plus tard les propositions de la Chambre Saint-Louis furent sanctionnes par dclarations royales [11, i3 et 18 juillet). Or Descartes parle au moins

de la permission de la Reine {p. lyS, l. 11). Cette lettre a donc t D'autre part, Elicrite fin de juin ou commencement de juillet.

sabeth

crivit entre

rpond manifestement par la lettre DXXII ci-aprs, qu'elle deux autres, la DXIX, du 3o juin, p. 1Q4, et la DXXVI ci-aprs, du 2 3 aot. La lettre du 3 juin et celle-ci se croisrent en chemin. Descartes, trouvant que la rponse sa lettre du 7 mai

4-5) tardait un peu, aura crit de nouveau, tandis que la princesse rpondait.
(ci-uyant,p. 16S,
l.

Madame,
Encore que
ie

fache bien que

le lieu

&

la

condition

ie fuis

ne

me

fauroient donner aucune occafion

198
d'eftre vtile

Correspondance.

i,

i?3-.i:h.

au feruice de voftre Alteffe, ie ne fatigferois pas mon deuoir, ny mon zle, fi, aprs ere arriu en vne nouuelle demeure, ie manquois vous renouueller les offres de ma tres-humble obeflance. le me fuis rencontr icy en vne coniondure d'affaires, que toute la prudence humaine n'euft feu preuoir. Le Parlement, ioint auec les autres Cours fouueraines, s'affemble" maintenant tous les iours, pour dlibrer touchant quelques ordres qu'ils prtendent deuoir eflre mis au maniment des finances, & cela fe fait prefent auec la permiffion de la Reine, en forte qu'il y mais il a de l'apparence que l'aftaire tirera de longue eft mal-aif de iuger ce qui en reffira. On dit qu'ils fe propofent de trouuer de l'argent fuffifamment pour continuer la guerre, & entretenir de grandes armes, s'ils prennent ce fans pour cela fouler le peuple biais, ie me perfuade que ce fera le moyen de venir enfin vne paix gnrale. Mais, en attendant que cela foit, i'euffe bien fait de me tenir au pais o la paix efl
]

10

''

i3

defia;

&

fi

ces orages ne fe diffipent bien-toft,

ie

me

20

propofe de retourner vers Egmond dans fix femaines ou deux mois, & de m'y arrefler iufques ce que le
ciel

de France

foit

plus ferain. Cependant,

me

tenant

comme

ie fais,

autre, ie

vn pied en vn pays, & l'autre en vn trouue ma condition tres-heureufe, en ce

zS

que ceux qui font en grande fortune diffrent dauantage des autres, en ce que
qu'elle efl libre. Et ie croy
les deplaifirs qui leur arriuent, leur font plus fenfibles,
a.

que non pas en ce

qu'ils iouffent

de plus de

S'allemblent {Clers.).

h.

En longueur

[Iiist.].

1,

134.

DXX.

Juin ou Juillet 1648.

199

plaifirs,

caufe que tous les contentemens qu'ils peules

uent auoir, leur eflant ordinaires, ne


pas tant que
les afflidions, qui

touchent

ne leur viennent que

lors qu'ils s'y attendent le moins,


;

&

qu'ils n'y font

aucunement prparez ce qui doit feruir de confolation ceux que la fortune a accoutumez fes difgraces. le voudrois qu'elle fufl auffi obefTante tous

vos defirs, que


Ce
fut

ie

feray toute

ma vie,

&c.

pendant ce sjour de Descartes Paris que le jeune abb d"Esencore g que de 20 ans . dit Baillet, IJ, 341) mnagea une rconciliation entre Gassend et le philosophe. Nous avons l-dessus deux documents 1 Un rcit de Sorbire, dans la Vie de Gassend, qui 2 des rectificasert de prface au tome I des uvres, publi en i658 tions ce rcit, faites par Adrien Auzout, dans une lettre qu'il crivit de
tres (il n'toit
: ;

la

Rome, le 8 aot 1689. Cette lettre tait adresse l'abb Nicaise, qui, sur demande de Baillet, o avoit pris la peine d'crire Rome d'o M. Auzout, qui avoit vu Descartes Paris, envoya ce que la mmoire put lui sug grer . {Baillet, prface, p. xxvi.)

de Sorbire in refutando Cartesio, vt praeter lepid quaedam dicta nihil inuenias quod aduersarium pungat vel si quid langat cutim extremam, illud quidem bland, modeste, et cum significatione
le rcit
:

Voici d'abord

Ita se gessit Vir

optimus

I)

quadam
esset.

beneuolentize introrsum latentis, et cui renouanda; paratissimus

nem

reipsa fuit, vbi elapso vix quinquennio occasiohabuit Cartesium Lutetiae amplectendi, et pronum affectum in

Quemadmodum

laudes tanti Viri patefaciendi, copul scilicet tantorum Virorum Abbate Csare Estro, qui nnc Episcopus Laudunensis factus... Illustris-

simus ille Prsul prandio excipere voluit vn cum Gassendo, Cartesio et loanne Launoio suo Theologo Parisiensi, .^Egidium Personerium

Roberualium Mathematicum, Michaelem Marollum Abbatem Villalupensem, R. P. Marinum Mersennum et Hilarionem Costa, Mariual-

lium illum Abbatem qui in Americam transfretaturus in ipso portu Luteti Parisiorum naufragium fecit. Gassendi oborta noctu inualetudo non permisit ut conuiua adesset itaque ad illum sub vesperam prope rarunt, Magistro conuiuij duce, et deleta fuit omnino praeteritorum a memoria. Sarta enim tectaqu deinceps mansit inter illos amicitia, sal tem per Gassendum, qui honorificam in Opre posthume nunc in lucem prodeunte Cartesii mentionem fecit; quamquam non prorsus exuisse hostilem animum visus fuerit Cartesius in responsionibus Gallicis ad Instantias eodem anno editis. {Gassendi Opra, Lyon, i658, t. I, p. 19 de la prface non pagine.)
;

200

Correspondance.

Baillet (Vie de Descartes, II, 341-342) ne fait que paraphraser le rcit de Sorbire. La lettre d'Auzout lui sert d'abord confirmer ce rcit, puis le complter de la manire suivante Les premiers momens de libert que l'indisposition laissa M. Gas sendi, furent employez rendre la visite M. Descartes, chez qui, aprs s'tre accusez mutuellement de trop de crdulit l'un envers l'autre, ils s'excusrent ensuite avec la mme bonne foy sur le caractre de l'esprit B philosophique, qui traite quelquefois avec trop d'indiffrence ce qui
:

s'appelle claircissemens ncessaires sur des sujets de

mcontentement.

n
>>

Aot 1689, de Rome par M. Auzout.] M. Descartes retourna encore depuis chez M. Gassendi, avant son dpart pour la Hollande. Ils renouvellrent de la meilleure foy du monde
[En marge
:

Lettr.

MS. du

les protestations

de l'amiti ternelle dont

prt le serment entre les

ils avoient, pour le dire ainsi, mains de Monsieur l'Abb d'Estres, et se

sparrent dans une rsolution srieuse de ne plus couter les suggeslions intrieures de leur jalousie, qui ne devoit plus tre qu'une louable

mulation, pour
II,

les exciter

davantage fournir

la carrire qu'ils

cou-

roient avec tant de gloire et de succs par des routes diffrentes.

(Baillet,

342-343.)
Baillet
:

Mais surtout
de

invoque

la

lettre

d'Auzout pour

rectifier la date

de 1648, et non pas, comme Sorbire tentait de le faire croire, en 1647 (cinq ans aprs la publication des Mditations, elapso vix quinqiiennio). La rectification a son importance
la rconciliation elle

eut lieu

l't

que Gassend avait bien gard la foi jure, mais non pas Descartes, qui,. dans sa rponse la Disquisitio metaphysica de son adversaire, aurait dpass les bornes. Mais , remarque Baillet, cet homme... n'a pu ignorer que cette rponse de M. DesB cartes, qui d'ailleurs est assez modre, avoit t compose incontinent aprs son premier voyage de France [en marge : 1644, la fin], et qu'elle avoit t imprime Paris six mois avant son second voyage [id. : 1647], auquel il met cette fameuse rconciliation de nos deux phiSorbire concluait, en
effet,

losophes

[id.

il

n'eut pas le loisir de voir le

monde

Paris en

1647]

quoique nous soyons obligez de' la remettre encore un an plus tard que luy, pour ne nous point carter du sentiment de ceux qui savent trscertainement qu'elle s'est faite son dernier voyage, au mois de juillet
de l'an 1648.

(Vie de Mojis. Descartes, II, 343.)


lettre Sorbire,
et

Remarquons cependant que Mersenne, dans une


5

du

nov, 1646, parle dj d'une amiti contracte entre Descartes send (ci-avant, tome IV, p. 5i5. Cf. ibid. lettre CDXXII, p. 362).

Gas-

Quant la date exacte de la rconciliation de 1648, elle est certainement antrieure au 27 juillet, jour o Mer'^cnne (qui fut de la fte) tomba malade. Gass'tnd, dans une lettre Louis de Valois, date de
Paris, nonis iunij

senne

(5 juin) 1648, dit qu'il vient d'avoir la visite de Merde quelques amis [Gass. Op., VI, 286). Venait-on prparer la prochaine rconciliation des deux philosophes ?

et

DXX.

Juin ou Juillet 1648.

201

>)

Ce fut le jour de la rconciliation des deux Philosophes que M, de Roberval entreprit, pour la premire fois, de dmontrer l'impossibilit du mouvement sans le Vuide. M. Descartes, qui s'addressoient personnellement les prtentions de ce Mathmaticien, ne fit point difficulte de rpondre d'abord toutes ses objections. Mais il le fit avec tous les gards qui toientds la prsence de Monsieur l'Abb d'Estres et

de sa compagnie, sans changer

la face

d'une conversation hon8

nte et paisible. [En


etc.]

marge

Lettr.

M S.

de

M. Auz. du

Aot 1689,

L'humeur de M. de Roberval, qui

avoit partout besoin de l'indul-

gence de ceux qui il avoit affaire, ne s'accommodoit pas assez du flegme qui accompagnoit ordinairement les discours de M. Descartes. Aussi ne fut-il pas long-tms sans s'chauffer. "Ni la considration du respect d M. l'Abb d'Estres, ni la modration de M. Descartes, ne

purent teindre ou rallentir ce feu. Il en fit ressentir les effets en d'autres occasions M. Descartes, pendant le reste de son sjour Paris. Les Mathmaticiens de la ville s'assembloient souvent, ou chez l'Abb Picot son hte, ou aux Minimes de la Place royale jusqu'au fort de la maladie du P. Mersenne, pour avoir la satisfaction de confrer avec luy, ou pour faire leurs observa

tions en sa prsence. [En marge : De tous ces Savans il ne reste plus que M. Auzout et M. Bouilliaud qui soient vivans.] De tant de Savans que M. Descartes voyoit avec plaisir, M. de Roberval toit le seul qui luy ft devenu formidable par son humeur et pour temprer un peu sa joye, M. de Roberval ne s'absentoit presque d'aucune des assembles o il fe trouvoit. On y rptoit souvent l'exp'^rience du Vuide, non pour l'instruire d'une chose qui ne luy toit pas nouvelle, mais pour luy en faire voir toutes les manires diffrentes qu on avoit inventes depuis peu, et qu'on [lire : il ?; n'avoit pas encores vues. Il ne s'y donnoit point d'autre part que celle de spectateur; c'est pourquoy il y parloit peu, et seulement pour marquer comment ces expriences s'ac;

cordoient avec ses principes.


qu'il suivit les

Il

se contentoit d'couter les autres sa retenue ordinaire, soit qu'il

et soit

mouvemens de

voult

M. de Roberval, il refusa presque tojours de s'expliquer, lorsque la compagnie l'en prioit, voyant sur tout que la plupart toieni dans l'opinion du Vuide effectif, qu'il n'admetviter la duret des reparties de
toit point.

cartes fait

de l'an croyoient qu'il n'avoit pas encore song jusqu'alors la pesanteur de l'air comme la cause des effets que le vulgaire des Philosophes avoit
toujours attribu l'horreur du Vuide. C'est une observation qu'il avoit faite long-tms auparavant, et mme devant Torricelli, par qui tous ces
a.
b.

[En marge : Voyez ci-dessus au sujet de l'examen que Desdu livre de Galile*. Voyez aussi les lettres MSS. Mersenne 1647, etc.''.] Mais il ne laissa point de dtromper ceux qui

Cf. t. II, p. 382 Voir ci-avant, lettre D,

p. 98.

Correspondance. V.

26

202

Correspondance.

cette

savans Mathmaticiens de Paris confessoient avoir t devancez dans opinion.

Ce fut en l'une de ces assembles, qui ne se tenoit ce jour l ny chez l'Abb Picot ny aux Minimes, mais chez une personne de marque, que M. de Roberval
entreprit de pousser entirement

M. Descartes

bout

sur tous les points

de sa Physique ausquels
fait

il

toit contraire.

Quoy

qu'il affectt
il

de parler un langage tout


le

oppos

celuy de l'Ecole,

n'en toit pas plus uni de sentimens avec

non seulement sur


le

Vuide

et

sur

M. Descartes. Il l'attaqua l'impossibilit du mouvement dans

Plein, mais encore sur les

qu'il

et si
1)

qu'il rejettoit, et sur la matire supposoit divisible l'indfini. Il l'entreprit d'un ton si magistral semblable celuy dont il avoit coutume d'pouvanter les coliers

Atomes,

de sa classe, que M. Descartes, qui n'toit point venu en France pour

))

un second Voetius que de luy laisser prendre pied sur ce qu'il pourroit luy dire pour l'embarquer dans des contestations. Il tmoigna nanmoins la compagnie qu'il ne s'abstenolt de rpondre M. de Roberval que pour l'obliger de mettre ses
disputer, en parut tourdi
;

et la

crainte de retrouver
se taire

dans ce professeur,

fit

qu'il

aima mieux))

difficultez par crit,


n'toit rien

et qu'il s'otTroit en ce cas l de le satisfaire. Il de plus raisonnable, rien de plus digne d'un Philosophe

pacifique ennemi de la chicane, que cette proposition que lui faisoit

M. Descartes.

C'toit le

moyen
se

prise et l'quivoque,

pour

le plus naturel pour prvenir la surpossder plus parfaitement, et pour exa-

miner avec plus de loisir et de sang froid les raisons de l'un et de M. de Roberval ne voulut pas se soumettre une condition si juste; et il ne fut pas plutt sorti de l'assemble, que, s'imaginant pouvoir prendre droit sur le silence de M. Descartes, il se vanta par tout qu'au moins une fois en sa vie il avoit s luv fermer la bouche. M. Descartes ne jugea point propos de relever une si sotte vanit, et il crud devoir abandonner pour toujours M. de Roberval sa propre
l'autre.

complaisance.

iBaillkt, II,

344-346.)

DXXI.
Descartes
a

Mersenne.

[Paris, juin ou juillet 1648.]


AuTOGR.\PHE, Paris, Bibliothque Je
l'Institut.

Une

demi-feuille, plie en deux; les trois p?'ej7tires


la

ment remplies; en travers de

quatrime, l'adresse.

Sur

pages entirela premire

III,

61S-619.

DXXI.

Juin ou Juillet 1648.

203

page, en haut et droite, {65), numro du classement de dom Poirier; en bas et gauche, 11, numro d'un classement primitif rebours.
Cette lettre a t publie

tome III,

lettre

118,

p.
:

par Clerselier avec quelques j'ariantes, 618-621, et l'exemplaire de l'Institut donne


la 7 3* [rcrit

l'indication suivante

Voir

au-dessus de 1 1 barr) de

M. de
la

la

Hire, sur laquelle


et

elle a

t coUationne.

Point de
marge de

date sur l'autographe; mais une main inconnue a ajout en

premire page

(1648),

au-dessous

v.

d.

[vraie date).

En

outre, la lettre ne parat pas avoir t cachete [aucune trace de

cachet de Descartes sur l'adresse), et ne mentionne pas


destinataire.

le

domicile du

On peut

en infrer qu'elle n'a pas t conjie au courrier

et qu'elle ne fut pas envoye d'Egmond Paris, mais Paris mme et porte par un commissionnaire Mersenne pour lui tre remise en mains propres. Elle serait donc date de juin ou juillet 1648, antrieurement la maladie de Mersenne, qui commena le 2 y juillet. Descartes ne paraissait plus d'humeur s'occuper encore de Roberval ; mais il aurait cd aux instances de son ami, et examin un opuscule dirig d'ailleurs contre lui.

ordinaire
crite

Mon
le n'ay leu

Reu""^ Pre,

que les 1 5 premires pages de l'efcrit que vous auez voulu que ie vifle, pour ce que c'eft feulement iufques la que vous m'auiez dit qu'il eftoit fait mention de moy. Mais ie vous auou que ie les ay admires, en ce que ie n'y ay trouu aucune chofe
|

qui ne fuft fauffe, except celles qui font tires de


efcrits,

mes

10

que l'autheur monftre en auoir tires, d'autant qu'il fe fert de mes propres paroles pour les exprimer et s'il en change quelques vnes, comme lorfqu'il nomme VimpreJ/on ce que ie nomme la vitefTe, & la direion ce que ie nomme la dtermination a fe mouuoir vers certain coft, cela ne fert qu'a rernbaraiTer.
;

&

i5]

auez.

4-5

quinze.

4 auiez] qu'il... moy] que

i3 \n ajout az'an/ certain. embaralfer] emfe

trouuent en.

i'yeftois refut.

7 font.

de]

brouiller.

204

Correspondance.

III,

619.

L'vne de fes principales fautes eft a la fin de la 2^ page, o ayant mis pour axiome vne conclufion qui
eil

de moy, a fauoir que, dans

le

cercle

GBF,

le

mobile qui vient de

vers
5

B tend

vers C, lorfqu'il eft

au point B, il le prouue ridiculement en difant que la nature ne fouffre rien d'indtermin, & qu'il n'y a
point d'autre ligne que

BC
le

10

qui foit icy dtermine. Car qui empefche de dire que

mobile
toft

ira

de B vers

plu-

que vers C, vu que B H eft aufl*y dtermine que BC & qu'on fait que ce mobile tend a s'loigner en ligne droite du centre A
vers

i5

En

la p.

il

a vne diftindion abfurde entre deux


font attirez.

fortes d'impreffions, l'vne par laquelle les cors font


chaftez, l'autre par laquelle
ils

Car
fi

il

n'y

20

a aucune attradion telle qu'il l'imagine,

&

ce qu'il

nomme
le

l'impreffion eft la vitefle

corps qui fe

du mouuement dans meut, ainfy qu'on le doit prendre pour


25

donner quelque feus a tout ce qu'il dit, il eft certain qu'il n'y en a que d'vne forte ou efpece, & qu'elle eft la mefme dans l'aymant ou le fer & les autres corps. Mais la principale de fes fautes eft en la page 10,
des. 2:2^] axiome] maxime. 5B omis. i5 aprs 6 bien ajout. 17 vers H omis. 18 En] Dans.
I

de

fes;

f-

conde.
aufl}']

20
2 5 la]

lorfqu'il...

ce]

le.

tout de. 26 dans ajout &] que dans. avant


et
le fer.

p. 9]

page neufime. il \' ajout avant l'autre.

a.

27

10]

dixime.

ni,-69-62o.

DXXI.

Juin ou Juillet 1648.

205

ou il prend pour principe vne chofe qui eft apertement fauffe, a fauoir que, fi A eft meu vers D par
vne ligne perpendiculaire a l'obftacle BC, il fera reflefchi en telle forte que, s'il ne communique rien de fon impreffion a l'obftacle, il retournera precifement
en

&c. Car, bien que les corps jpefans retournent

a peu prs en cete forte, lorfque leur feule pefanteur


les porte

diredement vers le centre de la terre, c'eft chofe abfurde d'en faire vn principe, pour ce que ce
pas l'impreflion qu'ils ont
|

10

n'eft

eftant

au point D, qui les fait ainfy retourner, mais l'adion


de leur pefanteur qui conti-

A
-

nue en eux pendant qu


i5

ils

re-

montent;
point,

&

le

mefme

n'arriue

B
le

quand

la ligne

BC

n'eft

pas parallle a l'Horizon, ny quand


pouff d'A vers
pefanteur.
20

mobile

eft

par vne autre force que fa feule

Son abfurdit

paroift encore

mieux dans

les

pages
il

fuiuantes, ou, par le

moyen de

ce faux principe,

prtend demonftrer la quantit des reflexions

&

re-

fradions d'vne faon que l'exprience contredit eui-

2 5

denment. Car, par fon prtendu raifonnement, en fuppofant que la baie qui vient d'A vers B rencontre
la fuperficie

CBE

qui luy ofte la moiti de fon imi)

preffion

ou de

fa viteffe,

dit que,

fi

on

fait

BE

gale
la

CB &
5

qu'on prene El gale a la moiti de

AC,

2 eft omis.

3 a] rencontre.

retournera] reuiendra.

9 vne ajout

avant chofe.

20 Et ajout avaiit fon.


trois.

3]

22 des

ajout avant

refradions.

206

Correspondance.

111,620^21.

refraftion fera aller cete baie de

vers

en forte

que, de quelle grandeur que foit l'angle d'incidence

ABH, AC,

qui

eft la

tangente de fon complment,


fera toufiours double de El,

"

qui

eft la

tangente du comple-

ment de l'angle rompu GBI. D'o il fuit que les propor-

s
_
cidence
qu'il

tions qui feront entre les

fi-

nus de ces deux angles & GBI doiuent eftre


eft

ABH
diffe10

rentes, flon que l'angle d'in-

ABH

fuppof plus grand ou plus


fuppof
11

petit,

&

grand que le mobile ne paffe au deffous de la fuperficie CBE, au lieu que l'exprience monftre euidenment que cet angle ABH peut eftre fi grand que le mobile ne pafTera point au delTous de cete fuperficie CBE, mais fe reflefchiral vers l'autre
ne peut
eftre
"^

coft

et que, lorfqu'il pafTe


il

au deffous en fouffrant
20

y a toufiours mefme proportion entre les fmus de l'angle d'incidence & de l'angle rompu, enrefralion,

core que la grandeur de cet angle d'incidence


fe

ABH

change.

En
dit p.

fuite
I

de ces beaux raifonnemens, cet autheur


i'ay

que

manqu, en ce que, pour demonftrer


25 fi

la reflexion, ie

femblable
a.

me fuis pas ferui d'vn raifonnement c'eftoit vne faute de n'aau fien, comme
ne

vers,

correction de Descartes au-dessus de de crit d'abord, puis

barr.
2 quelle]

de.

quelque.

17 vers]
le

tien]
p.]

18 lorfqu'il]

lorfque

de cette fuperficie. dans la page,

24

mobile.

18-19 en... refrac-

111,621.

DXXI.

Juin ou Juillet 1648.


:

207
il

uoir pas imit les fautes d'vn autre


n'auoir point de Logique naturelle
;

&

monftre
qu'il
i

car,

encore

n auroit pas failli, il infereroit mal de dire que ay deu fuiure fon raifonnement, pour ce qu'on peut fou5

uent demonftrer vne mefme chofe en plufieurs faons.

En fcond
dernire, ie

Diop., p. 17, lig. confons la dtermination du mouuement


lieu,
il

dit

qu'en

ma

auec fa vitefTe ce qui rauant ie parle de la


;

efl trs

faux, car 6 lignes aupa-

viteffe qui fe raporte a tout le

10

mouuement, mouuament.
En
j^ lieu,

&

la ie

ne parle que de la dtermination

de gauche a droit, qui diftingue deux parties en ce


prtend en fa
14 reprendre ce que

il

p.

i'ay efcrit
i5

de

la reflexion qui fe fait fur la fuperficie


ie

de

l'eau,

en difant que
la.

me fers
i ^
:

d'vn raifonnement qui

eft diffrent

de certaines coniedures impertinentes


Et en la p.
il

20

met feulement ces mots pour fa dernire cenfure Enjin M'' Des Cartes es pages 21 et 22 (S'c, ou par fon &c. il femble vouloir faire entendre qu'il a encore beaucoup d'autres chofes a reprendre en mes efcrits. En quoy ie ne fay fi ie doy
qu'il

met

plus admirer fon ingratitude, d'auoir tafch de

me
fi

reprendre en vn efcrit ou

il

n'a rien de

bon

qu'il n'ait

eu de

moy

ou

fa ftupidit, d'auoir
en
fa p.]

commis de
la

failly,

4 deu fuiure] pour ce que ie ne me fuis pas feruy de. pour ce] caufe.
3 auroit] euft.

demonftrer] prouuer.
lig.]

dans.

dans

page.

17 en]

p. i5]
. .

page quinzime
cenfure omis.

18 pour.

M"^]

Monfieur.

es otnis.

6 qu'en] que dans.

Dioptrique page.
fa] la.

droite.

i3

6] fix.
:

3*]

Diop. ligne. droit] troifime.


p.]
1 1

22

ou
.

ajout

avant

fon.

bon] bien qu'il n'y ait rien de pafTable dans tout fon
23 en..
crit.

2o8
lourdes fautes

Correspondance.
contre
le

111,621-622.

railonnement

&

le

fens

commun

ou enfin fon arrogance tendre qu'vn autre a failli pour cela


;

ridicule, de prfeul qu'il n'a pas


fi

fuiui fes fottes imaginations,

comme

rien ne pou-

uoit eflre bien

s'il

n'eft

conforme a
c'eft
eft
il

fes fantaifies.

Mais

ce que i'admire le plus,

que, par de telles imper-

tinences

paruenu a quelque rputation, & qu'il fe trouue des hommes qui luy donnent de l'argent pour apprendre de telles chofes. * le fuis,
venteries,
I

&

Mon

Reu"'^ Pre,

10

Voftre trs humble


feruiteur.
le

Des Cartes.

mercredy
Adresse
:

Au Reuerend

Pre,

i5

Le Reu"'' Pre Mercenne.


Page 208, 1. 9. Cette dernire phrase, en dsignant comme un prodonnant des leons particulires l'auteur de l'crit critiqu par Descartes dans cette lettre, fait naturellement penser Roberval, ou, du moins, on ne voit aucun autre nom qu'on puisse proposer pour reprfesseur

senter cet auteur. Toutefois

il

n'y a l qu'une conjecture


l'crit

trs

insuffi-

ou imprim en question n'aura pas t retrouv ou identifi, il est prfrable de reconnatre que l'on ignore absolument quel en est l'auteur, car, en fait, il n'y a aucun indice que Roberval ait jamais compos ni publi aucun crit tel que celui dont il s'agit ici. 'Voir pourtant ci-aprs un passage d'une lettre de Descartes Carcavi, 17 aot 1649. [Clers., III, 44g.) Voir aussi, aux additions, celle de la lettre DXX.
;

samment fonde

et tant

que

fottes omis.

6 de omis. 9 de telles chofes] de luy des chofes


reste omis.

faufl'es.

Tout

le

DXXII.

Juillet 1648.

209

DXXII.
Elisabeth a Descartes.
[Crossen,
juillet 1648.]

Copie MS., Rosendaai, prs Arnhem, Collection Pallandt, n' 8, p. 47-52.

Publie

par Foucher de Careil,p. j35-i36. Descartes


du

et la

Prin-

cesse Elisabeth {Paris, Germer-Baillire, iSjg). Sans date, mais


crite entre celles

juin

et

du 23 aot 1648
ipj,

{lettres

ci-avant et

DXXVI ci-aprs), par consquent en juillet.

Elisabeth

DXIX

rpond

la lettre

DXX ci-avant, p.

qu'elle vient

de recevoir.

Elle voit bien que Descartes n'avait pas encore reu, en l'crivant, sa

propre

lettre du 3o juin; mais elle pense que cette lettre est arrive maintenant destination, et elle continue de tenir Descartes au courant du voyage projet en Sude (voir claircissement, p. ig6 ci-avant). Descartes ne rpondra cette lettre, comme la prc-

dente du

3o

juin, et la suivante

du 23 aot, qu'aprs son retour

en Hollande, lettre

DXXIX ci-aprs.

Monjieur De/cartes,
Vous ne faurie"^
ejlre en lieu

du monde o

la

peine

mander de vos nouuelles ne foit vtile pour ma fatisfaclion. Car ie me perfuade qu'elles feront toufiours vojre auantage, & que Dieu ej trop
que vous prendre":^ de
nie
iuje

pour vous enuoyer de malheurs


tirer,

fi

grands que

vofire

prudence n'en fauroit

comme

des defiordres ino-

pins en France, qui conferuent vofire libert en vous


obligeant de retourner en
10 la

Hollande, puifquc fans cela

Cour vous

l'auroit rauie, quelque foin que vous cufiie^


;

pu prendre de vous y oppofer


Correspondance. V.

& pour

moy,

i'cn reois
27

210
le plaifir

Correspondance.
de pouuoir efperer
le

bonheur de vous

reuoi'r

en Hollande ou ailleurs.
le crois que vous aure-^ reu la lettre
oit

on vous parle

d'vn

autre voyage^,
le

l'approuuoient,
ionlure ;

f^ deuoit faire, Ji les amis^ croyant pour leur feruice en cette conqi^i
ils

&

depuis

l'ont

demand, en fournijfant

les
oit

depenfes qu'il

falloit.

Neantmoins ceux qui font

cela fe doit commencer'', ont empefchs de iour en iour


les

apprts qui

efloient neceffaires,

meus a cela par


les

des

raifons fi foihles

qu'eux mefmes ne
cette

oferoient

10

auouer.

Cependant on donne
la

heure fi peu de

tems pour cela, que

perfonne de queflion'^ ne pourra


cofi, elle

point eflre prefle. Et d'vn


d'auoir

aura mauuais gr amis croiront


i5

manqu de parole; de^


la volont

l'autre, fes
le

quelle n'auoit pas

ou

courage de facrifer fa

fant

&

fon repos pour l'interej d'vne maifon, pour las'il cfloit

quelle elle voudrait encore abandonner la vie,


requis.

Cela

la

fche vn peu, mais ne


efl

la

fauroit furle
o.

prendre, puifqu'elle

bien accoutume de fouffnr

blme des fautes d'autruy hnefme en des occafions


elle

20

ne s'en vouloit purger),

&

de chercher fa fatisfaclion

feulement au tefmoignagc que fa confcience luy donne


d'auoir fait fon
a.

deuoir.

Toutesfois cela dtourne fes


194 ci-avant. sa mre, et ses frres,

La

lettre

DXIX du

3o juin,

p.

b. C'est--dire la

reine de

Bohme,

les

princes

palatins. Voir ci-avant, p. 197, claircissement.


c.

Elisabeth veut-elle parler des personnes chez qui


et

elle tait, l'Elec'-

trice douairire de Brandebourg,


t.

l'Electeur

lui-mme

Voir ci-avani

la reine mre de Sude, qui devait emmener Elisabeth avec elle, arriva Stockholm, le 19 aot 148 son dpart tait donc tout proche. e. La copie porte de rcrit sur deux mots qui paraissent avoir t et de.
:

IV, 629, notes a et b. d. C'est--dire Elisabeth elle-mme. Rappelons que

DXXIII.

Juillet

1648.
;

211

penfes quelque tems de matire plus agrable

&

encore

que vous

aye:^ raifon de dire

que ceux qui font en grande


les

fortune diffrent dauantage des autres en ce que

d-

plaifrs qui leur arriuent leur font plus fenfbles, que non
5

pas en ce

qu'ils iouiffent de plus de plaifirs,

parce qu'il

en a peu qui donnent de vrays obiets leur plaifrs


c'efoit

[mais fi

de faire du bien au public

&

particu-

lirement aux perfonnes de mrite, vne condition qui en

donneroit quantit de moyens, donneroit auffi plus de


10

plaifirs

que ne pourroient auoir ceux qui


ie

la

fortune

refufe cet auantage^j,

n'en demanderois iamais de plus


effet

grand, que de vous pouuoir tefmoigner en que


ie

l'cJUmc

fais de roflre bont pour


Vojre trs affeclionne amie a vous feruir,

ELISABETH.

DXXIII.

Arnauld

Descartes.
1648."

^Juillet

Texte de l'dition

latine,

tome

II, epist. 5, p.

l-iS.

Clerselier ne donne qu'une version franaise, tonu' II, L'ttre S,

p. 23-2

j,

sans

nom

ni date. L'dition latine n en dit

pas daraiitagc.

Alais on trouve la note suivante en


titut,
t.

II,

p.

23

La

'N'

du

marge de l'exemplaire de l'Insvol., p. 2?, est de .M. Arnaud


(elle l\.>i

a.

Pour rendre

cette

longue phrase, non pas plus intelligible

suffisamment), mais seulement plus correcte, nous avons ajout deux signes de parenthse (1. 7 et 1. 1). qui ne se trouvent pas dans la copie
1

en outre aprs le mot plaisirs (1. 6), nous avons remplac par un point et virgule l ponctuation de cette copie, sAyov un point.

MS.

Correspondance.

h, =3-24.

je le scay par une lettre du P. Quesnel. Elle n'est mais la rponse de M. Desc. a cette lettre tant fixement date du 29 juillet 1648, et que ceile-cy a t crite quelques jours avant l'autre, comme dit M. D. p. 27 de la lettre 6" du 2 vol., C'est une rplique je peux bien fixer celle-cy au 25 juillet 1648. la lettre DXVIII, p. ig2 ci-avant. Voir aussi le prolgomne de

M. D., comme
;

point date

la lettre

DXVII,p. 184.

Non

dubito^, Vir ClariJJime, quin faciliu.s multo,

quod

qum fcripti.s ageretur ; fed quoniam id fieri non potej, cm ab vrbe abfenti, tam optato congrcjfu & tanta cum benignitate oblato, tnihi frui non liceat, quod proximum e/ inihi ipfe non inuiinter nos aginius, colloquio,

debo, vt a te epijolas eliciam, quibus doclior fieri pojfim.

Cum
gna
{

enim tua rcfponfio,


fpes oborta

etfi perbreui.s,

mulum me

in
\

rbus difficillimis intelligendis adiuueriu hinc mihi


ej,

ma10

etiam inter abfentes quoddam pojfe

colloquiuni in/Iitui, in quo, renioto omni altercandi Judio

quo

te

abhorrcre intelligo, ego ccrte abfum pluriveritas Philofophico


vel Chrijiano potius

mm)^ fola

candorc quxratur.

Non

reluclor

ijs

qu

refpondes ad obieclionem de coVeriim,


vt

gitationibus infantis in vtero conftiuti.


res planius intelligatur,

ea

i5

qudam amplius
niill

explicanda mihi

videnur.
I.
ejfe

Cur

in

infantis mente

pur

intellecliones

queant,

fed tantum
in

fenfationes

confiif ?

Dicatn
20

tamen quod

prfenti nunc mihi occurnt. Quamdiu


efl,

mens corpori vnita


poJfe,

non videtur a fcnfibus auocare


neccjfe
eJ,

fe

quod ad puram intelleclionem

ciim ab
;

obieclis externis vel internis

vehementius percellitur

ex

a.

En

lte

on

lit

Instantia ejusdem viri Ctarissimi.

11,34-25.

DXXIII.

Juillet 1648,

21

quo

fit vt in acri dolore vel

vehementi voluptate corpo-

re, non nifi de dolore vel voluptate cogitare queat ; atque

hinc expUcari pojfe videtur, cur phrenetci mente capt


fint,
5

quod nempe,

fpiritibus, qui in cerebro funt, vehe-

juentijjime agitatis,

ad

nihil aliud

mens
efi,

pojjit attendere

qualis fit

hc

conieclura,

& fi

vera

quomodo ad
te, nifi

in-

fantes
efi,

&

lethargicos pertineat, velim a

molefium

clarius exponi.
2.

Verm,

etfi

null

pinw

intelle'cliones in
'

infante,

10

fed tantm confuf fenfationes


pofiea

fiint,

cur lamen earum


vefiigia
in

recordari non potefi,

ciim

illarum

in

cerebro impreffa

reinaneant? [quod tamen

Metaph.

pag. Soi'' ncgaffe videbaris). Nempe, inquis, quia recordalio pendet a quddani reflexione intellecls fine
i5

mefuit.

mori
Verm,

intellcclualis,

cuius in

vtcro

nullus

vfus

quod ad rcflcxioncm
intclleclualis fupte

attinet.

intellecls

fine

memoria

natur videtur reflexiua.


fit illa reflexio, in

Explicanduni ergo fuperefl, quid

qu

memoriatn intelleclualem
20

confiituis,

& quomodo

fim-

plici reflexione

omni

cogitationi

intrinfeca diffrt,

&

quare
3.

in vtero nullus illius vfus ejfe poffit.

Maxime mihi

arridet

quod

ais

mentem femper

aclu cogitare,

&

hinc optimc foluitur dubitatio, quatn

propofueram de mentis duratione. Adliuc tamen qudam


25

hic

jjie

mouent.

i.

Qii fiieri poffit, vt cogitatio confii-

tuat fuentis cffcntiam, ciim


cntitas modalis

mens

fubfiantia, cogitatio vero


2.

tantiim

ejfc

vidcatur?

Ciim cogita-

tiones nofir ali fubinde atque ali fint, alla

quoquefu-

binde atque alla mentis nofir effcntia videretur. 3.


3o

Cm
effe

cogitationis,
a.

quam nunc
1641).

habeo,

me ipfum autorem

Page 507

iEciii.

Page 41S Edii. 1642).

14

Correspondance,

ii.

25.-26.

ncgari non deheal. Ji m cogitatione mentis djentia conJijht, illiiis ejjenti autor ejje, ac proinde me ipfum confej-uare rider i po//m.
pojjit,
ipjis,

Video tamen qiiid hic refponderi


cogitcmiis, a

nempc a Deo

effe qiid

nobis verd
illiid

Deo tamen

concurrente, qiid hoc vel

cogitein

mus. S^d rix intelligi potejf, quomodo cogitatio

vni-

uerfum ab hdc vel

illd
fi

cogitatione ahjlrahi pojfit, nifi per

Intel leclum. Q^uare

mens

feipf habeat

qud hoc

vel

illud cogitet, feipfd etiam hahcre vidctur,


citer cogitet, ac

qubd fimplilO

proinde qud

fit.

Deinde

rcs /ingularis
c[fc

&

dtermintes effenti /ingularis

&

detcrminata

dbet, ideoque.fi mentis ejjentia cogitatio effet, non cogitatio in


illius

vniuerfum, fed hc vel

illa cogitatio,

ej/entiam

quod tamen dici non polejh Neque eadem corporis ratio ejl : licct enim extenjioncm fuam variare videatur,eandem tamen femper'retinet quanconjlituere deberet,

i5

titatem; totaque variatio in hoc confijit, quod, Ji aliquid


decrejcat

de

longiludine, accrefcat

latitudini vel
ejfe

pro-

funditati ; ni fi forte dicatur'

candem fcmper

mentis
20

nojhw cogitationcm, qux nunc hoc, nunc illud obieclum rejpiciat, quod vehementer ambigo, an vere dici poj/ii. 4. Ciim ea fit natura cogitationis, vt illitis femper fimus confcij, fi femper aclu cogitamus, debemus femper
effe

confcij nos cogitare

at

id experienti repugnare
diffi2 5

videtur,
cultas,

maxime infomno. Hinc verd nafcitur alui quant iamdudum tibi proponere in animo
"",

erat

fed, cujH priorem epijhlam fcriberem, forte non occurrit.


Scribis

nofirx menti vim

effe

dirigendi fpiritus ani-

males

in neruos,
la

atque hoc paclo mouendi membra. Alijs


Mctbode, V'
partie, p. 54, et Dioptriqiie,

a. Discours de de cette dition.

IV, p. iio

H, :6-:7-

DXXIII.

JuiLLET

1648.

21

ver in locis fcribis^, nihil in mente nojir


aclii vel

cffe. cuiiis vel

potejlatc confcij non Jimus ; at iftius virtutis. qiix

fpiritiis

animales dirigit, rnens hiimana non vidctur

fbi

confcia, ciim
5

plurimi nefcian quidem, rtriim nenios ha-

bant, nifi forjitan


ritus animales,

nomme

tenus,

multoque minus an

fpi-

&

quid

illi fuit.

Vno

verbo.
fit
fil

quantum ex

tuis principijs colligere potui,

id folum
e/l,

mente no-

jir, quce naturd fu cogitatio

quod

cogilantibus

atque aduertentibus nobis ; at qud fpiritus animales hoc


10

vel illo

modo

in

nenios dirigantur, id non


:

fit

cogitan-

tibus atque aduertentibus nobis

non ergo mon le no /Ira

fieri videtur.

Accedit qud vix intelligi

pojjit.

quomodo

rcs incor-

porea corpoream poJJit impellcrc.


i5

Quod ad durationem
tum, mihique

attinet,

locum infpexi a

te

nola-

maxime

placuit,

quamuis nonduni capiam,


in

vnde prius

&

pojlerius,

quod

omni

fucccjjionc repc-

riri dbet, in duratione fuccejjiu rei non mola.'

defumcn-

dum
20

fit.

De

vacuo, fateor,

nondum

illud

po/fum concoqucre.

eam ejfe inter res corporeas connexionem, vt nec mundum Deus creare potuerit .nifi in/initum, nec vllum corpus in
nihilum redigere <po/fit^. quin eo ipfo tencatur aliud
paris quanitatis Jlaim creare; imo quin fine ri la alla
25

noua creatione fpatium, quod corpus annihilalum occupabat, verum

&

reale corpus ejfe intcUigatur.

De modo quo

Chrijli corpus in Eucharijli

exi/lit. fi

quid communicare volueris, pergratiim mihifeceris. Vale.


a.

Inst.

Rp. aux 4'"" Objections, art.

h.

>

Page 28? Edit. 1642

2i6

Correspondance.

DXXIV.
Brasset
a

Descartes.
juillet

La Haye, 27
MiNUTH,
Bibl. Nat.,
fr.

1648.
f.

17900,

404 verso.

En

lte

A M.

Descartes. Dit

2j

luillet

1648.

Monjieur.,

l'ay apprir^ de

vot^

nouvelles

par

le

retour icy de

M. du
pour

Laurens*, que i'ay fequejlr de

la vie conteinplative

luy en faire goujler vue autre plus accommodante au cours

du monde.

S'il ejl bien

injlruid de

vot^

intentions, vous

pouve:^ nous en venir dire vous me/me. Quelque refolution

que vous prenie^, quand


i'en

elle

fera a vojlre contentement,

auray vne ioye

trs particulire.

M. Palloti,
m'advertit,
il

veillant toufours fur tout ce qui vous touche,

a cinq ou fx iours, que fans miracle l'on

10

avoit faic parler les mort^ contre vous. l'en reprefentay

l'impertinence

&

la

confequence a

S.

A., qui

d'eflouffer vn efclat qui s'alloit faire.

me promicl M. de Wimenon

m'affeura auant hier, a fon retour de Leyden, qu'il


auoit impoftion de filence*

y
i5

Si

ie fuis

bien ayfe qu'on ne vous ayt pas mi^ en necef-

fit de refpondre, iepenfe que cela convient a l'interef que


ie

prens a vojlre repo^,


vo-^

& d'avoir toutd'vn


Ce que
ie

coup faicl plaifir

adverfaires, de les garantir d'vne fraterne que vous

ne leur aurie^ pas efpargnee.


point pour vous faire valoir
la

vous en di~ n

'ej

20

marchandife, oy bien pour

DXXIV.

27 Juillet 1648.
ie

217

vous tefvioigner qu'en toutes occafions


effelivement
. .

me monflreray

M. du Laurens, que nous avons laiss, en dcembre Pa^e 216, 1. 3. (ci-avant p. 107). tait parti pour retourner en Alkmaar i647rmalade fvrier 1648. Voici quelques nouveaux dtails sur ce de mois au France
jeune

homme

Brasset

M. de

Brisacier. i3 janvier 1648

...S'il

veut venir cans exercer sa patience, il y sera le t'ault tudes. le mal, et vn peu de desgoust rendent vn esprit chagrin. Il i-j.) le ramener doucement .. [Bibl. Nat.fr. ijr/oo,f. A M. du Laurens, 20 janvier .Vous auez en M. de Montriche vn Etfectuez donc vostre bon Parent, comme puissant et officieuz amy.

:
. .

[M. du Laurens) venu. bien .. Les es-

1)

.>

)>

resolution de partir vostre prsence seruiroit de beaucoup pour esmouuoir M. vostre Pre, s'il en auoit besoin. le vous diz sincrement que
;

i'ay

reconneu qu'il a de la tendresse pour vous, et par consquent vous ne deuez point doubter de la bont de son naturel. Vostre deuoir est de vous deuez trauailler, puisque vous en luy donner contentement... auez l'aage et la capacit. le loiie vostre modestie en vous pezant vous mesme mais il ne fault pas qu'elle passe en timidit, qui est souuent aussv fascheuse que la presumption. La connoissance que vous.auez
; ;

^
.1

que ce climat vous est contraire, doibt vous faire resouldre a le quitter [Ib.,f. 3i.) tout le plus tost que vous pourrez. A M. de Brisacier, 3 fvrier .le voudrois bien que M. du Laurens se disposas! a faire le sien (son voyage), du moins iusques icy, ou i'essayeray de l'arrester quelque tenis pour le cathechiser. le tiens que,
.

quand
quelle

il

voudra
court,
il

se

desvelopcr

l'esprit

de cette encyclopdie aprez la-

il

de quoy

se rendre propre a la fonction dont

vous

me parlez et qu'en peu de tems il y russira. Vous aurez peu iuger, par les lettres qu'il escrit, de son bon raisonnement. Son discours va de (Ib., f. 53 verso.) mesme, et sa rencontre est honneste et ciuilc. Au mme, 24 fvrier ...M. du Laurens partit auant hier pour repasser en France dans l'espoir de ressentir l'elect des bontez que vous auez pour kiv. L'incommodit qu'il ressent luy fait souhaitter le chan.


>>

gement d'ayr
l'allemand
la

comme

le

meilleur

et

plus prompt remedde.

Il

se faict fort

d'escrire bien l'italien et l'espagnol, le latin auec cela, et l'entente de


et flamand n'est pas peu de chose Et ie suis confirm dans le crance qu'en pau de tems il se rendra capable de bon employ. mande a M. Collaye ce qui s'est pass entre M. du Laurens et moy ; hors le boyre aprez luy, il n'y a rien a craindre en son incommodit...
.

)i

81 verso.) M. du Laurens (pre), a Conseiller du Roy et Prsident en l'Election d'Angers , 9 mars 1648 Vous auez trop de sentiment du peu de ser uice que i'ay eu la volont plus que le pouuoir de rendre a M. vostre
{Ib.,f.

Correspondance V.

28

2i8

I)

,>-

Corre:spondance.
lieu

Hlz. le le

croy maintenant en

d'o vous aurez plus

commodment
disposition que

de ses nouuelles. .. Et en terminant, il l'assure ie conserueray tousiours a vous tesmoigner que en bon angevin...
[Ib., f.

de

la

ie

suis parfaitement, et

loo

verso.)

officiel

aurait donc t renvoy La Haye avec un emploi presque auprs de Brasset la rsidence de France. Celui-ci crivait ... le voudrois que M. du Laurens fust desja Brisacier, le 22 juin 1648

Du Laurens

pour y prendre possession d'vn employ que ie souhaicterois luy estre plus auantageux. Vous dcuez croyre, Monsieur, que ie le rendray du moins tout le meilleur que ie pourray. .. (Ib., fr. iyi}oo,f. 26g.) Et plus loin, le 12 juillet: ...Sans celuy que m'envoye M. Brisacier pour me souslager la main et la veiic, ie crains d'estr bientost aueugle et manchot. .. [Ib., f. 3.^7-) Mais le jeune homme ne put rester en Hollande, pas plus cette seconde fois que la premire. Brasset crivit M. Lanier, le i3 janvier 1649: ...l'aurMs bien dsir que la sant de M. du Laurens eust contribu au contentement que ce m'estoit de l'auoir auprez de moy. Mais l'ayrde ce climat luy a est si contraire qu'il a est contraint de l'aller restablir en nostre bon payz, ou il est arriu aprez vn long circuit de prgrination douloureuse par Bordeaux et la Rochelle. Il a vn bon talent, et quand

icy

>)

il

sera dans vn

employ ou
qu'il

il

puisse ioindre la pratique a

la

thorie,

ie

ne doubte point

n'en receuille honneur et profict...

[Ib

fr. l'jgoi, f. 3i verso et f. 32.) Et plus tard, se plaignant de n'avoir personne pour le suppler, et lui permettre ainsi de faire un voyage en

France,

>>

...l'auois bien il crivait M. de Brisacier, le 27 juillet 1649 song de dresser pour cela et p.our son propre bien M. du Laurens mais ses indispositions ou ses inquitudes l'ont priv de ce bien, et moy de ce souslageincnt. .. [Ib.,/. 534 verso.)
:

Page 216,
avaient
sitt suivi,

1.

i5.

en

Les attaques contre


fait foi cet extrait

la

philosophie de Descartes

recommenc

l'Universit de Leydc, et la rpression avait aus-

comme

des Resolutien van de

HH"

Cura-

teuren en Burgermeesteren, n" 4, p. xcix verso et p. c. Il s'agit d'une requte du Professeur Adam Stuart aux Curateurs et Consuls, la date

du

secrtaire
.
.

un dcret contre lui, que lui avait remis le Wevelichoven. a .decretum quo, 1) ob nominatum Cartesium et confutatas ejus contra mandata vestra opiniones, ut reus et immorigerus condemijor, 2) a Mctaphysic privatim et publie docend deque e disputand, 3) et a publicandis in reliquos Collegas meos famosis libell's temperare jubeor. Qux omnia, cum vidcrcm me hominem peregrinum e patri a Nobilissimis A. V. ad Philosophi in celcbcrrim hac Academi Professionem honorifice vocatum, amicis omnique proesidio praetcrquam vestro destitutum, ab illis quos solos justae meae causas vindices fore sperabam, hujusmodi criminum damnari et tam ignominiosc mulctari, sine magno stupore ac gravissimo dolore lgre non potui.
17 aot 1648, en rponse

11.

:7--i

DXXV.

29 Juillet 1648.

219

DXXV.
Descartes poir [ARNAnnJ.
Paris,
Ti.'xte

-iy

juillet

14S.
i.'>.

dt l'dition latine, tome

1(. cpist.

p.

iS-21.

deiselier donne une

tradiiclioii J'ranaise,

tome

II, lettre

6,p.2jParis, ce

33, sans
ponse

le

nom du

destinataire, mais ai'ec la date:

29 luillet 148.
la lettre

L'dition latine ne donne aussi que la date. Rci-avant, p. 21-2.

DXXIII

Cm
quia,
Il

mihi nuper obiediones tanqiiam viro in hac


breuiffime refpondi,
in colloquio fup-

vrbe habitanti traditae elTent,

quid omittebatur,

commode

pleri poffe arbitrabar.


5

Cm

autem nunc eum

abefle

intelligam, perhumaniter iterm fcribenti refpondere

quidem non piget fed quianomen fuiim celt, ne forte in infcriptione aliquid peccem, ab omni exordio fu;

perfedebo.
1
.

Veriflime dici
eft,

mihi videtur, mentem, quandiu


fenfibus auocare fe

10

corpori vnita

non

poiTe,

cm ab
cellitur.

obiedis externis vel internis vehementius per-

gata

ell

Addo etiam auocare fe non poffe, cm allicerebro nimis humido & molli, quale eft in
etiam quale
;

infantibus, vel aliter maie temperato, quale in lethari5

gicis, apopledicis, phreneticis, vel

effe

folet in

nobis altiffimo fomno dormientibus

quoties

enim aliquid Ibmniamus, cuius poftea recordamur, leuiter tantm dormimus.


2.

Non

fatis eft,

vt alicuius rei

recordemur, quod

220
illa

Correspondance.
res menti noftrae antehac obuerfata
fit,

ii,

2S-29.

relique-

ritque nonnulla in cerebro veftigia,


ipla

quorum occafione
;

eadem

cogitaticii noftrae iterm occurrit

fed in-

fuper requiritur, vt agnofcamus, ciim fecund vice

qud antehac nobis fuerit percepta; lie faepe Potis occurrunt quidam verfus, quos non meminerunt fe apud alios vnquam legiiTe, qui tamen taies ijs non occurrerent, nifi alibi eos
fieri,

occurrit, hoc ideo

legifTent.

Vnde

patet,

ad memoriam non fufficere quaelibet


illa

10

veftigia, quae

praecedentibus cogitationibus in ce-

rebro relida fuere. fed


vt

duntaxat quae

talia funt,

mens agnofcat ea non femper in nobis fuile, fed aliquando de nouo adueniffe. Vt autem mens poffit iftud agnofcere, exiftimo ipfam, qando primm imvti debuitfe,

i5

primebantur, intelledione pur


fcilicet vt adverteret

ad hoc

rem, quse

illi

tune obuerfabatur,
fuiie
;

nouam

effe,

fiue

illi

antea obuerfatam non

nullum enim corporeum veftigium iftius nouitatis elfe poteft. Sic igitur, alicubi fcripfi cogitationes infantum nuUa in eorum cerebro veftigia relinquere, hoc intellexi de veftigijs, qu ad recordationem fufficiunt, id eft de ijs, quae, dum imprimuntur, noua efle per intelledionem puram aduertimus eodem modo quo dicimus. nulla effe hominum veftigia in are, in qu nullius pedis humani figuram infculptam agnofcimus, quamuis forte in ipf muitae fmt insequalitates pedibus humanis falae, ac proinde quae alio fenfu hominum veftigia dici poftunt. Denique, vt diftinguimus inter vifionem diredam & reflexam, qud illa pendeat primo radiorum occurfu, haec fecundo
:

20

25

3o

11,29-30.

DXXV.

29 Juillet 1648.

221

ila

primas

& fimplices infantum

cogitationes (cm fen-

tiunt

'o

dolorem ex eo qud aliquis flatus eorum inteftina diftendat, vel voluptatem ex eo qud dulci fanguine alantur) direas voco, non reflexas; cm autem adultus aliquid fentit, fimulque percipit fe prius idem non fenfiffe, hanc fecundam perceptionem reflexionem appello, atque ad intelledum folum refero, quamuis fenfationi adeo coniunda fit, vt fimul fiant, & ab inuicem diftingui non videantur. \). Ambiguitatem vocis cogitatio tollere conatus

fum

i5

64 primae partis Principiorum. Vt enim extenfio, quae conftituit naturam corporis, multm difFert varijs figuris fiue extenfionis modis, quos induit ita cogitatio, fiue natura cogitans, in qu puto mentis humanse eflentiam confiftere, longe aliud
in articulo 6^
;

&

20

adus cogitandi, habetque mens feipf qud hos vel illos adus cogitandi eliciat, non autem qud fit res cogitans, vt flammaetiam habet feipf, tanquam caufa efficiente, qud fe verfus hanc vel illam partem extendat, non autem qud fit res extenfa. Per cogitationem igitur non intelligo vniuerfale quid, omnes cogitandi modos comprehendens, fed naturam particularem, quae recipit omnes illos
eli,

qum

hic vel

ille

modos,
25

vt

etiam extenfio

eft

natura,

quse

recipit

omnes
4.

figuras.
eft effe

Aliud

confcios noftrarum cogitationum,

eo tempore quo cogitamus,


cordari;
fie nihil in

&

aliud

earum poftea

re-

fomnijs cogitamus, quin eo ipfo

moment
3o
eft,

fimus cogitationis noftrae confcij, quamuis


elfe

ftatim eius vt plurimiim obliuifcamur.

nos non

confcios

illius

Verum autem modi, quo mens

222

Correspondance.

u, 3o-3i.

noftra fpiritus animales in hos vel illos neruos im-

enim modus non mente fol, fed mentis cum corpore vnione dpende! fumus tamen confcij omnis eius aclionis per quam mens neruos mouet, quatenus talis adio efl in mente, quippe in qu nihil aliud eil, qum inclinatio voluntatis ad hune vel illum motum atque hanc voluntatis inclinationem fequuntur fpirituum in neruos influxus, & reliqua, quse ad iflum motum requiruntur; hocque propter aptam corporis configurationem, quam mens
mittit
;

ifte

lo

poteft ignorare, ac etiam propter mentis

cum
|

cor-

pore vnionem, cuius fane mens conlcia


clinaret.

efl;

alioquin
in-

enim ad membra mouenda voluntatem fuam non

Qud autem mens,


poffit impellere,

qu?e incorporea

eft,

corpus
euiden-

i5

nulla quidem ratiocinatio vel com-

paratio ab alijs rbus petita, fed certillima


tiffima experientia quotidic nobis oflendit;

&

hsc enim vna efl ex rbus per fe notis, quas, cm volumus per alias explicare, obfcuramus. Vtar tamen hc aliqu
comparatione. Plerique Philofophi, qui putant grauitatem lapidis
elTe

20

qualitatem realem, lapide dif-

tindam, putant
litas pofTit

quo pado ifla quamouere lapidem verfus centrum terr, quia


fe fatis intelligere, rei

fe

putant habere eius

experientiam manifeflam.

25

Ego ver, qui mihi perfuadeo nuUam elle talem qualitatem in rerum natur, nec proinde vUam eius in humano intelledu veram ideam,exiflimo illos vti ide quam in fe habent fubflantise incorporese, ad iftam grauitatem fibi reprsefentandam adeo vt nobis non
;

3o

fit

difRcilius intelligere,

quomodo mens

raoueat cor-

II,

31-32.

DXXV.
iftis alijs

29 Juillet 1648.
talis

223

pus,

qum

quomodo
;

grauitas lapidem

10

i5

deorfum ferat. Nec refert quod illam grauitatem dicant non eie fubflantiam reuer enim illam inftar fubftantise concipiunt, quandoquidem exiftimant ipfam efle realem, & per aliquam potentiam (nempe Diuinam) abfque lapide poffe exiftere. Non etiam refert qud eam putent efle corpoream fi enim per corporeum intelligamus id quod pertinet ad corpus, quamuis fit alterius naturse, mens etiam corporea dici potefl, quatenus eft apta corpori vniri fin vero per corporeum intelligimus id quod participt de natur corporis, non magis ifta grauitas, qum mens humana, \:orporea eft. Non aliter intelligo durationem lucceffiuam I5. rerum quse mouentur, vel etiam ipfius mots, qum rerum non motarum prius enim & pofterius dura;

tionis

cuiufcunque mihi innotefcit per prius

&

pofte-

rius durationis fucceffmae,

quam

in cogitatione

me,

oui res
20

alise

coexiftunt, deprehendo.

6.

oriri

agnofcend impoflibilitate vacui videtur, imprimis ex eo qud non fatis confiDifficultas in


nihili

deremus

nullas proprietates

eflTe

pofl!e

alio-

quin enim, videntes in eo fpatio, quod vacuum vocamus, veram efl"e extenfionem, & ex confequenti
25

omnes
runtur,
eft

proprietates quse ad corporis naturam requi-

non diceremus
nihil
;

illud

eflTe

plane vacuum, hoc

merum
ei

deinde ex eo qud recurramus ad


,

potentiam Diuinam

efFedum
3o

quam infinitam efl^e fcientes, tribuimus, quem inuoluere contradidiohoc


eft

nem

in conceptu,

nobis concipi non

pofl^e,

non aduertimus. Mihi autem non videtur de

vll vn-

24

Correspondance.

h, ?2-h3.

quam re effe dicendum, pfam Deo fieri non pofle cm enim omnis ratio veri & boni ab eius omnipo;

tenti dependeat,

nequidem dicere aufim, Deum

fa-

non pofle vt mons fit fine valle, vel vt vnum & duo non fint tria fed tantm dico illum talcm mentem mihi indidilTe, vt me concipi non poffit mns fine valle, vel aggregatum ex vno & duobus qud non fint tria, &c., atque talia implicare contradidionem in meo conceptu. Quod idem etiam de fpalio, quod fit plane vacuum, fiue de nihilo, qud fit extenfum, & de rerum vniuerfitate, qud fit terminata, dicendum puto quia nullus mundi terminus fingi poteft, vlti^a quem extenfionem effe non intelligam nec etiam doliumadeo vacuum polTum concipere,|vt nulla in eius cauitate extenfio fit, ac proinde etiam in quo non fit
cere
;
; ;

lo

i5

corpus quia vbicunque extenfio


;

eft;,

ibi

etiam necef-

fario eft corpus.


Parifijs,

29

lulij

1648.

DXXVI.
Elisabeth a Dkscartes.
Crosscn, 23 aot [1648].
Copie MS., Rosendaal, prs Arnhem, Collection
l'allaitt, iv 4. p. -j-j-sj.

Publie par Foucher de Careil,p. iSj-iSS, Descartes et

!a

Prin-

cesse Elisabeth [Paris, Germer-Baillirc, ii'ijg). Dt'scartcs y r-

pondra, ainsi qu'

celles

du 3o juin
ci-avant),

et

de juillet
la lettre

DXXII,p. ig4

et p.

20g

par

(lettres DXIX et DXXIX ci-aprs.

DXXVI.

2)

Aot

1648.

225

Monjeur De/cartes,
le vous parlais, en

ma

dernire, d'vne perfonne qui, fans


la

auoir failly,

ejoit en

danger de perdre

bonne opinion

& peut
5

ejire la bienueillance de la plufpart de fes amis^.


elle s'en

Maintenant

trouue deliur d'vne fajfon


^,

ajfer^

ex-

traordinaire, puifque cett' autre


le

qui elle auoit

mande
luy

tems qu'il lui falloit pour fe rendre auprs

d'elle,

rpond qu'elle l'auroit bien attendue, J fa fille'^ n'eut chang de refolution, iugeant qu'on trouueroit mauuais
10

qu'elle feroit approche de

f prs par
mon

gens de diffrente
ne rpond pas

religion. C'efl vn procd qui, a

auis, celle

aux louanges que vofre ami'^ donne


au moins
ie le
s'il efl

qui s'enfert,

entirement fien

&

ne vient pas,

comme

fouponne, de iefprit faible de fa mre, qui a ef accompagne, depuis que cette affaire eflfur le tapis, d'vne
fiance du parti contraire fcur^ qui tient fa fubf
la

maifon

de la perfonne fufmentionne, Vojlre ami vous en pourrait


1

2 voftre] noftre [F.

de C).
1.

a.

Voir ci-avant,

p.

210,

14.

b.
c.

La

reine douairire de Sude, Marie-Elonore de Brandebourg.

Christine, reine de Sude.

Chanut. Maric-Elonore de Brandebourg avait deux surs. La cadette, Catherine, ne le 28 mai 1602, marie le 12 janv. 1626 au prince de Transylvanie, Bethlen Gabor, qu'elle perdit en 1629, remarie en 1639 au duc de Saxe-Lauenbourg, mourut le 27 aot 1649. L'ane, Anne-Sophie, ne le 17 mars iSgS, pousa le 4 sept. 1614 Frdric-Ulric, duc de Brunswick et de Wolfenbuttel, qui mourut le 11 aot 1634, sans enfant, et laissant ses Etats Auguste de Brunswick-Lunebourg, dont il a t question
d.
e.

ci-avant,

elle vcut jusqu'en 1660. II s'agit cert. IV, p. 58o et p. Sgi; tainement de cette dernire, veuve d'un mari qui avait suivi, pendant la guerre de Trente ans, le parti du roi de Danemark, puis de l'empereur, tandis que les deux poux de Catherine firent la guerre celui-ci, comme

allis

des protestants.

Correspondance. V.

19

26

Correspondance.

claircir,JVOUS troiiuer^ propos dcluy en


chofe.

mander quelque
fon propre

Ou

peut

ejlrc qu'il vous en crira de


,

mouuement, puifqu'on
prit auquel
il

dit qu'il gouuerne entirement l'ef-

donne tant de louanges. le ne faurois rien aiouier cecy,J ce n'ejl que ie n'ejlime pas cet accident
au nombre des malheurs de
la

Jiifdit

perfonne qui
o. le

il

arriuc, puijquil la retire d'vn voyage

mal qui luy


d'vne
\o

en rcuicndroit

[comme

la perte de

fant

&

de repos, loint

aux chofcs fachcufes qu'il

lui eujl fallu fouffrir

nation brutale), ejloit trs ajfeur,

&

le

bien que d'autres


l'affront

en pourroicnt efperer,fort incertain.

Et s'il y a de

dans

le

procd,

ie

trouue qu'il retombera entirement fur


c'efi

ceux qui l'ont fait, puifque


conflance

vne marque de leur in-

&

lgret d'efprit,

&

que tous ceux qui en ont


'a

connoiffancc fauent auffi quelle n

point contribu au-

i5

cune de ces boutades.

Quant
que
i'

moy, ie prctens
l'iffue

apprenne

demeurer encore icy iufqu' ce des affaires d'Allemagne & d'An-

gleterre, qui femblent efire maintenant en vne crife.

Nous
20

yauons eu vne plaifante rencontre depuis trois wurs, toutefois tres-incommode. En nous promenant fous vn bois de
chne, M'"' l'Elelrice auec ceux de fa fuite,
il

nous

eft

venu en vn infiant
le corps,

comme

vne forte de rougeolle par tout

hors au vifage, fans

feure

ni autre

mal qu'vne
2 5

dcmangeaifon infupporlable. Lesfuperfitieux fe croyoient enforccls; mais les paifans nous difoient qu'ilyauoit parfois vne certaine rofe venimeufe

fur

les arbres, qui, def-

cendant en pouffiere, infele ainfi

les paffans.

Et

il efl

remarquer que tous


imai^inc pour vn

les diffrents

remdes que chacun

s' efl

gnee, les

mal fi nouueau, comme les bains, lafeivantoufes, les fangfues & la purge n'y ont de

3o

DXXVII.

1''

Septembre 1648.
parce que
ie

227

rienferui. le vous en fais

le rcit,

prefume

que vous

trouuere^ de quoy confirmer quelques vnes de

vos dorines.
le fuis parfaitement,

M.

Defcartes,

Vofire trs ajfeclionne amie vousferuir,

Elisabeth.

De

Kroffen, ce 28! 1 3 d'AouJ.

DXXVII.

Descartes a l'Abb Picot.


Boulogne, i" septembre 1648.
[A. Baillet], Vie de

Monsieur Des-Cartes,

t.

II, p.

348-35o.

a
j>

Le sjour de Paris luy devenoit


Il

Descartes; de plus en plus ennuieux


le

et difficile supporter.

y reut vers

mme

tion,

premirement de
lit

irouvoit rduit au

maladie de son ami depuis la tin du mois de


la le

tms une double afflicle P. Mersenne, qui se


juillet,

aprs avoir t

oblig de passer
d'affliction fut

le

Carme prcdent

l'infirmerie, et avoir tran

une

sant bizarre et

languissante pendant tout

printms. L'autre sujet


[en

la

mort de Monsieur des Fontaines

marge

Ren

vers le com Brochard, etc.j, son oncle maternel et son parrain, arrive Descartes, d'entans, M. laiss mencement du mois d'aot. N'ayant point Crevis, recueillit du et M. Bretaillire par un accord fait avec M. de la
i>


>

seul sa succession, qui n'auroit pas t mdiocre,

si

M. des Fontaines

de tous ses meubles n'et pas fait absorba tellement qui Ce mme. femme a sa femme et sa aux enfans de ne vcut que dixqui Philosophe, de ntre hritiers les que bien, son huit mois depuis, n'y trouvrent presque rien sa mort. [En marge :

une donation de tous ses acquts

et

n
->

Lettr. MS. MS. de Desc. Hooghelande, du 3o d'aot 1649. Inventaire de M. Desc] La rsolution qu'il Picot de l'an 1648, etc. avoit prise de rtourner incessamment en Hollande, fit qu'il abandonna M. Picot tous les soins de cette nouvelle succession. Il luy donna commission de lire comme auparavant toutes les lettres qui luy vien-

Lettre

droient de Bretagne ou de Poitou,

et

de ne luy envoler que celles qui

"

28

Correspondance,

en vaudroient la peine, comme aussi d'ouvrir toutes les rponses qu'il luy addresseroit pour envoyer dans ces provinces, afin qu'il en pt tirer les instructions ncessaires pour conduire ses affaires, et les rgler avec
ses parents.

.
.

(Baillet, II, 348-349.)


dlibroit de son dpart de Paris, lorsqu'arriva la

M. Descartes

nou-

velle
n

de la bataille de Lens. gagne le XX d'aot par feu M. le Prince sur l'Archiduc Leopold. Il fut tmoin de la crmonie du Te Deum, qui se rit le XXVI du mme mois mais la dtention du Prsident de Blanc;

Mesnil, de Messieurs Broussel, Charton, et autres membres du Parlement, qui arriva le mme jour, et qui fut suivie des barricades, luy rendit les dsordres de la ville si sensibles, qu'il partit dez le lendemain
travers de toute la confusion, aprs avoir t consoler
le

son pauvre amy mains du P. J. A'uvry. Correcteur de la Maison, et du P. Hilarion de Coste. son fidelle compagnon. [En marge Lettr. MS. Picot du I de Septembre.] Il passa Boulogne le I de septembre, et arriva Rotterdam le mme jour qu'il crovoit ne devoir arriver qu' Calais. Le lendemain il se rendit Leyde chez son bon amv M. de Hooghelande, o il apprit une histoire du
P. Mersenne, qu'il laissa fort

mal entre

les

sieur Jean Clauberg, qui pouvoit le consoler de la prvarication de

M. Regius, Professeur en Mdecine

Utrecht.

M. Clauberg

toit

en-

core alors Professeur en Philosophie dans l'Universit de

Herbronn,

au Comt de Nassaw, d'o il passa depuis en celle de Duysbourg sur bas Rhin, au Duch de Clves. Baillet paraphrase ensuite le passage suivant de l'pitre Tobie d'Andr, que Clauberg mit en guise de prface sa Logique. Duisburgi, nonis

le

maii, i65S

...Equidem.

quum

communi
proniores.

praeceptore,

Brema?, diversis tamen lemporibus, usi fuissemus Gerhardode Neufville. qui Scholasticorum, quos

vocant,

1)

non perptu hcerens vestigiis solidiora qudam docuerat", mult qum vulgarium scholarum Philosophise mancipata ingnia esse soient, ad novam lucem admittendam amboeramus. Sed tu, quemadmodum cetate, eruditione multisque aliis partibus major me, ita hac eiiam felicior. qud prior eam vidisti, mihique comiter viam ad eandem
monstrasti, Philosop'hiam Renati des Cartes serio atque diligenter ut examinarem hortatus. Quamobrem tuum secutus consilium contuli me

n
1)

Lugdunum Batavorum,

ubi non sine insigni studiorum

emolumento
ipse Philo-

cognitus mihi communis sophus hoc ornavit testimonio, qud

amicus .lohannes de Raey,

quem

suam optim doceret Philoso-

phiam... (Joh. Claubergii, Logica Vtus et nova, d. 2% Amstelaedami. ex Otficina Elzeviriana, CIO lOC LVIII.) M. de Raey faisoit ds lors beaucoup d'honneur au Baillet continue Cartsianisme. Il passoit dj pour un homme de grand esprit, de beaucoup d'rudition, et d'une facilit merveilleuse s'expliquer noblement n dans les langues des Savans. Il toit particulirement attach M. de Hooghelande. qui ne contribuoit pas peu le fortifier contre Revius et
:

i>

DXXVIII.

Septembre 1648.

229

les autres ennemis de M. Descartes. [En marge : Sorbire, lettr. et rlat. in-VII^, p. 35-1 36, et Disc. in-4, p. 688.] M. Clauberg s'unit avecluy d'une amiti fort troite, et ils s'encouragrent rciproquement dans la rsolution de bien expliquer et de dfendre les sentimens de leur matre commun. Les beaux crits que M. Clauberg a laissez depuis la postrit, font

foy

du zl

et

de

la suffisance

avec laquelle

il

s'en est acquit.

(Baillet, II, 349-350.)

Rappelons que Clauberg se trouva, cette mme anne 1648, le 20 avril, Amsterdam, o Burman lui fit part de l'entretien qu'il avoit eu le 16 avec Descartes, Egmond, p. 144 ci-avant. Remarquons aussi que Clauberg
se
fit

inscrire

comme
la

tudiant

l'Universit de Leyde,
fit

le i3 nov.'

1648.

prcipitamment Descartes de Paris, le lendemain 27 aot, peut-tre et-il fait encore un voyage en Bretagne et en Poitou. Auzout crivait Mersenne, d'Azay-leRideau, non loin de Blois A Az, le vendredy, 21 Aoust 1648. On m'a
Enfin, sans

journe des barricades, qui

partir

parl que

M'
;

des Cartes songe a faire un voiage en ce pais.


la. le l'y
.

le serois

raui qu'il ne changeast pas cette resolution


ie

verrois autant que

pourrois

il

ne seroit qu' six ou sept lieues.

[Bibl. Nat., fr. n. a.

6204, p. 354.]

DXXVIII.

Descartes a l'Abb Picot.


Amsterdam,
(3

septembre 1648.
t.

A. [A, BaiLi.et], Vie de Monsieur Des-Cartes.


B.

Il, p.

35

i.

Exemplaire de

l'Institut,

t.

I,

p. 80.

M. Descartes passa de Leyde Amsterdam le VI de septembre, d'o du fcheux tat o il avoit laiss la Ville de Paris et le Lettr. MS. Picot du P. Mersenne, le fit crire M. Picot [en marge 6 Septemb. 648], pour luy demander des nouvelles de l'un et de l'autre, et pour luy recommander particulirement ce Pre dont la sant luy

l'inquitude

tenoit fort

au coeur, quoiqu'il ne juget point, en partant, sa maladie absolument mortelle. Trois jours aprs, il alla se renfermer dans son Egmond en Nord-Hollande, comme dans un port assur contre les temptes, dont il avoit dj vu les prludes dans son voyage. (Baillet,

II, 35i.)

D'autre part, une note

MS.

de l'exemplaire de l'Institut,
ci-apres), dit ceci
:

I,

80, propos

de

la lettre

26 (notre lettre
la

DXXIX

...Dans

27' lettre Picot, date

du

6' sept.,

M. D.

dit cet

amy

2JO

Correspondance.
M. d'Hogheland qu'il luy avoit envoy Paris des de Berlin, qui sont celles auxquelles il rpond dans cette lettre, qu'il le prie de les luy renvoyer incessamment.
a appris de

qu'il

leti res

et

et

lettres de Berlin sont, sans doute, les lettres DXIX et DXXII, p. 194 209 ci-avant, ou peut-tre seulement la premire; car, dans la lettre DXXIX ci-aprs, Descartes ne parle que de celle du 3o juin comme porte Paris, et d'autre part il emploie assez souvent le pluriel pour dsigner

Ces

une seule missive.

Le F. Hilarion de Coste (F. H. D. C.) raconte ainsi la fin de Mersenne dans sa Vie du R. P. Marin Mersenne, thcologien, philosophe et mathmaticien, de l'Ordre des

Pres Minimes, (Paris, Sbastien

et

Gabriel

Cramoisy, 1649)
ot

...Il

tomba malade

huict, d'un

le 27 de juillet de l'an mil six cens quaranteabscez que l'on croyoit au commencement une fausse

pleursie.


:>

1)

aprs, voyant que son mal de cost ne diminuoit point, augmentoit de jour en jour, il se disposa passer de cette vie terrestre l'ternelle et bien-heureuse car la mort, qui paroist pouventable la pluspart des hommes, se prsenta ses yeux avec des beautez et des charmes. Il embrassa gnreusement cette fin de sa vie avec toutes ls tendresses de son cur, l'ayant purifi par une exacte Confession Gnrale de toute sa vie, qu'il me fit le 5 d'Aoust, feste de Notre-Dame des Neiges ainsi il se fortifia par plusieurs Communions, par le saint Viatique, et par l'Extrme -Onction, qu'il demanda avec instance, et qu'il receut avec un zle et une ferveur incroyable. Si bien que, s'estant arm de ces armes divines pour le combat d'entre la chair et l'esprit, et s'estant dpouill de toutes les affections humaines pour se revestir du seul Jesus-Christ crucifi, il se rsolut cet effroyable moment en parfait Chrestien et en vray Religieux. Le Vnrable Pre Jean Auvry Correcteur, et tous les Religieux de ce Convent de Saint-Franoisde-Paule prez de la Place Royale, qui l'ont assist les XXXVII jours qu'il a est malade, et qui luy ont veu finir sa vie, sont encore dans l'admiration de la force extraordinaire de son cur. Aprs avoir dit son intention dans les derniers jours de sa maladie touchant les Livres qu'il avoit sous la Presse, et pri le Suprieur de serrer les Livres dfendus qui estoient dans sa chambre, son esprit libre ne pensa plus qu' s'ouvrir

Peu de jours
qu'il

mais

le

chemin du

Ciel.

Ainsi a vcu, ainsi est mort

le

R.-P. Marin Mersenne, Religieux de

l'Ordre des Minimes de Saint-Franois-de-Paule, le premier jour du mois de septembre, trois heures aprs midy, de l'an mil six cens qua

rante-huit, ayant vcu soixante ans


p.

moins huit

jours.

(p. p.

de Larroque,

29-30 des Correspondants de Peiresc,

l'asc.

Tamizey XIX, Paris,

Picard, 1894.)

DXXIX.

Octobre 1648.
et
:

'

ip

Outre ce rcit d'un relij^icux, voici celui d'un savant Gassend, dat du 4 septembre 1648

d'un philosophe,

ceps,
I)

Ludovico Valesio, Principi optimo. Krit haud dubic, Optimc Prjnquod condoleas crcptum nobis nupcris Kalcndis optimum Mcrsennum, qui et te, donec vixit, tantopcrc coluit, et per morbi etiam extrema, cum inuiseretur abs me, commeminii tu. Duodcquadraginta dies plcuritidc notha ad dcxtrum laus laborauii, continenter dolens, perpetu insomnis, dilhcil anhelans, et nisi in paitcm affeciam iaccre non valens. Crebr illi san^uis, ac potissimm per morbi initia, sed necquicquam, missus. Cauterium etiam adhibitum, sed parca nimis cxsudatio. Deniquc et iatus apcrtum, verm successu non flici nam paucis post horis animam etllauit. Vir corde simplex, innocens, mundus, in quo dolus nun luit. Vir, quo nullus vnquam curiosior, scrutantior, experientior. Vir, quem omnes Artcs et Scientiae, quibus sempcr, qu explorando, qu consultando, qu alios instigando, promouendis scse prstitit indefessum, merit lugcant. Et vis singulare illius, qu luit erga humanum genus, bencficentia; argumentum? Ecce iam penc moriens Medicis mandauit, suum vt cadauer dissecarent, quousque morbi causam, quam ignorassent, co fine addiscerent, vt iis, qui deinceps
;

morbo

simili tenerentur, succurrere possent. Viuat

ille,
illis,

vt

animo

in

Clis, sic
)i

fam

in Terris inter homines, cui,

si

qu

etiam mor-

tuus, prodesse posset, curcc fuit.


ipse, qui

Quantum mihi sit Viri desiderium, nos nras, coniicere potes. Vix cert sustineo tibi quicquam
quidem vice, perscribere ade mihi vnica pen capitis tam Vale. Parisiis, prid. Non. Septembr. animo obuersatur.
;
. .

aliud, hac

cari effigies

MDCXLVIII.

{Gassendi Opra, i658,

t.

VI,

p.

291.

DXXIX.
Descartes a Elisabeth.
[Egmond, octobre
Texte de Clerselier, tome
I,

1648.]

lettre 2(J, p. S0-S2.

A Madame

Elizabeth,

Princesse Pahtine,

etc.

sans date.

Mais Descartes rpond

trois lettres d'Elisabeth [lettres

DXIX,
23
aot

DXXII et DXXVI

ci-avant, du

3o

juin, de juillet, et du

1648). La premire ayant t envoye Paris, ne lui fut renvofe en Hollande, que lorsque lui-mme et averti qu'il tait de retour en ce pays. La prsente lettre serait donc de la fin de septembre ou du

commencement

d'octobre.

2J2

Correspondance.

i,

80-81.

Madame,
bonheur de receuoir les trois lettres que voftre Alteffe m'a fait l'honneur de m'crire, &
l'ay

eu enfin

le

en de mauuaifes mains. Mais la premire, du jo Iuin% ayant eft porte Paris, pendant que i'eftois defia en chemin pour reuenir en ce
elles n'ont point pafle

ceux qui l'ont receu pour moy ont attendu des nouuelles de mon arriue auant que de me l'enuoyer, & ainfi ie ne l'ay pu auoir qu'auiourd'huy, que i'ay
pais,

receu la dernire du 2} Aouft, par laquelle i'aprens vn procd iniurieux que i'admire & ie veux
auffi
"^

10

croire, auec voftre Alteffe, qu'il ne vient pas de la per-

fonne qui on l'attribue. Quoy qu'il en foit, time pas qu'on doiue eftre fafch de ne point
voyage, o,
les

ie n'ef-

faire

vn
i5

comme

voftre Alteffe

remarque

fort bien,

incommoditez eftoient infaillibles & les auantages fort incertains. Pour moy, grces Dieu, i'ay acheu
celuy qu'on m'auoit oblig de faire en France,
fuis pas

&

ie

ne
20

marry

d'y eftre all,

mais

ie fuis

encore plus
il

aife d'en eftre

reuenu.

le n'y

ay veu perfonne dont

m'ait fembl
I

que

la

condition fuft digne d'enuie,,

&

ceux qui y paroiffent auec le plus d'clat m'ont fembl eftre les plus dignes de piti. le n'y pouuois aller en vn tems plus auantageux pour me faire bien reconnoiftre la flicit de la vie tranquille & retire, & la
richeffe des plus mdiocres fortunes. Si voftre Alteffe

^5

auec celle des Reines & des autres Princeffes de l'Europe, elle y trouuera mefme

compare

fa condition

a.

Lettre

DXIX,
:

p. 194 ci-avant.

b. Clers.

du

25.

Lettre DXXVL P- 224 ci-avant.

1.

8i.

DXXIX.

Octobre 1648.

233
ils fe

diffrence qu'entre ceux qui font dans le port, o

repofent,

& ceux

qui font en pleine mer, agitez par les


ait eft iett

vents d'vne tempelle. Et bien qu'on


le
5

dans

port par vn naufrage, pourueu qu'on n'y


la vie,

manque

pas des chofes necelTaires


eftre

on ne doit pas y

moins content, que

fi

on y

eftoit arriu d'autre

faon. Les fafcheufes rencontres qui arriuent aux per-

fonnes qui font dans l'adion,

& dont

la flicit

dpend

toute d'autruy, pntrent iufqu'au fond de leur cur,


10

que cette vapeur venimeufe, qui eft defcendu des arbres fous lefquels fe promenoit pailiblement au
lieu

voflre AltelTe, n'aura touch,

comme
on

i'efpere,

que

l'ex-

trieur de la peau, laquelle

fi

eufl laue fur l'heure

auec vn peu d'eau de


i5

vie, ie

croy qu'on en auroit oft

tout
le

le

mal^
Altele''.

n'ay receu aucunes lettres, depuis cinq mois, de


fa dernire

l'amy dont i'auois crit cy-deuant voflre


Et

pour ce qu'en

il

me mandoit
mes

fort ponla

ctuellement les raifons qui auoient empefch


20

per-

fonne' laquelle

il

auoit donn

lettres,

de

me

que fon filence ne vient que de ce qu'il attend encore cette rponfe, ou bien peut-eftre qu'il a quelque honte de n'en auoir point m'enuover,
faire rponfe, ie iuge
ainfi qu'il sefloit
25

imagin.

le

me
ne

retiens aulTi de luv

crire le premier, afin de ne luy fembler point repro-

cher cela par mes lettres,

&

ie

lailbis

pas de fa Paris,

uoirfouuent de
a.

fes nouuelles,
1.

lorsque

i'eflois

Voir ci-avant,

p, 226,

27.
;

La dernire lettre de Chanut Descartes tait du 4 avril elle lui fut remise le 7 ou le 8 mai, lors de son passage La Hve. Voir ci-avant,
b.

p. 182,
c.

1.

6, et l'claircissement.

La

reine de Sude, Christine.

Correspondance. V.

3o

2^4
par
le

Correspondance.

i,

sr-sz.

en receuoient tous les huit iours. Mais lors qu'ils luy auront mand que ie fuis icy, ie ne doute point qu'il ne m'y criue'', & qu'il ne me faffe entendre ce qu'il faura du procd
fes proches^, qui

moyen de

pour ce qu'il fait que i'y prens beaucoup d'intereft. Mais ceux qui n'ont point eu l'honneur de vous voir, & qui n'ont point vne connoiffance tres-particulieredevos vertus, ne fauroient pas conceuoir qu'on puifTe lire fi parfaitement que ie
qui touche voflre
|

Alteffe,

fuis,

&c.

10

DXXX.
Descartes a l'Abb Picot.
[Egmond],
[A. Baillet],

dcembre 1648.
t.

La

Vie de Monsieur Des-Cartes,

II,

p. 349.

Descartes avait choisi l'Abb Picot


sion de

comme

mandataire pour

la

succes-

M. des Fontaines (voir p. 227 ci-avant). M. du Crevis son beaufrre et M. le Comte de la Villeneuve son neveu n'y trouvrent rien redire mais il parut, quelques mois aprs, que M. de la Brtaillire son
;

an n'en fut pas

si content, et qu'il auroit souhait y avoir plus de part que M. Descartes n'avoit jug propos de luy en donner. Il se plaignit mme que ntre Philosophe et fait savoir dans ces provinces qu'il l'avoit dispens de toute commission dans le soin de ses affaires. C'est ce qui porta M. Descartes d'crire depuis l'Abb Picot en ces termes [en marge : le 7 de Dcembre 1648]
:

Pour

la plainte

de

mon

frre, elle

me

paroit trs-

injulle. Je n'ay fait autre


a. Clerselier, b.

chofe que mander en Poitou

dont Chanut avait pous la sur. Chanut, fort ennuy sans doute de n'avoir rien mander au philosophe de sa lettre du 20 nov. 1647 et des crits qui l'accompagnaient (voir p. 81 et p. 86, note a), ne lui crivit point du 4 avril au 12 dcembre 1648,
lettre

DXXXIII

ci-aprs.

DXXXI.

II

Dcembre 1648.

2^^

que je ne luv ay donn aucune charge d'agir pour moy dans mes affaires, .^ que, s'il s'ingre de faire quelque chofe en mon nom, ou comme fe faifant fort de moy, il en fera defavo. Lorfqu'il fe plaint que cela fe fait
5

fon prjudice,
faire

mon

tmoigne avoir encore envie de fe procureur malgr moy, comme il a fait aux
il

partages de

la fucceffion

de

mon

pre, pour

me

ravir

mon bien
10

fous ce prtexte,

& fur

Talfurance qu'il a que

j'aime mieux perdre que de plaider. Ainfi fa plainte


eft

femblable celle d'un loup qui

fe plaindroit

que

la

brebis luy fait tort de s'enfuir, lors qu'elle a peur qu'il

mange. Mais la chofe ne mrite pas que vous en parliez M. l'Abb Ferrand', moins qu'il ne vous aille voir exprs pour vous en demander des nouvelles.
ne
la
i5

^Baillet,

II,

349.)

Baillet t'ait encore une citation de la mme lettre du 7 dc. 164S. en la mlant une autre lettre Picot, du 21 ^ou 261 lvrier 149, t. II, p. 368. Voir lettre DXXXVIII ci-apres.

DXXXI.
MoRUs
Cambridge,

A Descartes.
11

dcembre 1648.
I,

Texte de Clerselier, tome

lettre 6, p. 258-2GtJ.

y eut quatre lettres de Henry More Descartes : 11 dcembre 1648, et S mars, 23 juillet, 21 octobre 164g. Clerselier, ne trouvant pas toutes les rponses dans les papiers du philosophe, les re//

demanda au correspondant
a.

anglais,

le

J2

dcembre 16S4, avec

la

En marge

Leur cousin du ct de leur ayeule.

2^6

Correspondance.

i,

jss.

permission de publier aussi ses lettres. Celui-ci voulut bien l'accorder, et renvoya en mme temps ses propres lettres, non pas telles cependant qu'il les avait crites d'abord, mais avec des retouches et parfois

mme
i655,

des suppressions.
il dit,

Dans

sa

rponse Clerselier,

le

14 mai

en effet : Si tibi visum fuerit meas ad Cartesium litteras publicare, vehementer hoc abs te efflagito, vt ne fit iuxta

iUa exemplaria quai am habes, quia muit correctiora

tibi

paro.

Deprehendi enim, postquam attcntius legeram, non pauca corrigenda, qu imprudenti mihi exciderunt prte nimio animi feruore ac festinatione, cum ad Cartesium scriberem. Expunxi etiam quasdam ex Qusitis, in tertijs quartisque meis litteris, sed primae secundque integr sunt. [Clers., I, 256-25 j.) Et ce travail de
transcription

car il partim meis ad Cartesium litteris castigandis transcribendisque. impensum est. {Ib., I, 25 y.) On trouvera d'ailleurs, la suite de la prsente lettre, comme claircissement, le texte complet des deux lettres changes entre More et Clerselier.
et

de correction dut tre


:

asse:{

considrable

occupa

More pendant un mois

Totum

id

temporis.

CLARJSSIMO VIRO

RE NATO DESCARTES HENRICVS MORVS ANGLVS.


Quanta voluptate perfufus
vnuni potej conieare.
ej

animus meus,

v'r Clarifte
5

Jime, in fcriptis tuis legendis, nemo quifquam prter

Equidem
matis,

aujini ajfeaerare

me haud minus

exultjje in

recognofcendis intelligendifque prclaris

tuis

Theorehabere
10

qum

ipfe in inueniendis, cequequc charos


illos

atque deamare pulcherrimos

ingenij tui ftus, ac Ji


cert fecijfe ali-

proprius eos enixus

effet

animus.

Quod &

quo modo mihi videtur, exercendo^ fefe atque expediendo


in

eofdem fenfus, ac cogitationes, quos generofa tua mens

prconcepit,
a.

& prmonjirauit. Qui fan

ijiufmodi funt,

Clers.

exerendo.

1,258-259.

DXXXI.

II

Dcembre 1648.

2^7
vt

vt,

cm

intelleui iudicioque
vt

meo adedjint congnres,

non fperem fore

incidam
ita

in

quicquam coniunlum magis

ac confanguineum,
pojjint,
5

fane nullius ingenio alieni effe cuius itidem ingenhim non fit a re ratione
:

alienum.

Libr dicam quod fentio


aiit

omnes quotquot

exfiilerunt,

etiamnum

exifiunt,

Arcanorum Natur

Antifiites, fi

ad
10

iiagnificam tuant indolcrn coniparentur,

Pumilos plane

vider i ac

Pygmeos
tu'as

meque, ciim vel vnic vice euoluiffem


Philofophicas, fiifpicatum
effe,

lucubrationes

illuf-

triffimam tuam difcipulam, Sereniffnnam Principem Eli-^abetham, vniuerfis

Europis non fminis folni, fed viris


eiiafiffe

etiam Philofophis long


euidentius deprehendi,
i5

fapientiorem.

Quod mox

cm inceperim

fcripta tua paul

penitis riinari
j

&

intelligere,

Tandem enim

clar mihi ajfulfit Cartefiana Lux, id

efi,

libra, difiinh, fibique confions ratio,

qu naturam
;

pariter ac paginas tuas minfic collufirauit

ita

vt

aut

null aut pauciffim fuperfint latebr


20

&

loci,

quos non

patefecit nobilis

i lia

fax, aut faltem vel leuifiimo negotio,

mihi ciim libitum fuerit, moxfitpatefadura. Omnia profeo tam concinna in tuis Philofophi Principijs, Dioptricis,

&

Meteoris, tamque pulchrc fibi


vt

ipfis

naturcequc
vix opla-

confona funt,
25

mens ratioque liumana iucundius

ret ltiufue fpclaculum.

In

Methodo

tua, luforio
te

quodam, fcd clcganti fane movt nihil indole

defii gnre, talem

exhibes virum,

gc-

nioque tuo fuauius

&

amabilius, nihil excelfius

& gencrovir

fius vel fingi pofjit, vel expcti.


3o

Quorfum autem hc
riffime,

Non quod pularem,

Clavt

aut tua mtereffe aut

ReipubHc Literari,

2jS

Correspondance.

1,259-360,

hc confcriberem ; fed quod mirabilis frus, quem ex fcriptis tuis percepi,


queret hoc, qualecunque
ej,

illius voluptatis

ac

confcientia extor-

animi in

te

grati tejimonium

prterca,
ejfe,

vt

cerum

te

facereni, eos etiam

apud Anglos
5

qui

te

tuaque magni jimant, diuinafque animi tui

dotes vehementer fufpiciunt

&

admirantur, neminem au-

tem hominem

me

ipfo impenfius te aviare pojjfe,

eximiam-

que tuam Philofophiam arius amplexari.

Sed reuer, illujlnjfime Cartefi, vt nihil dijfimulem, quamuis pulcherrimum illud Philofophi tu corpus ac
cjfentiam rald depeream,fateor tamen paucula excidijfe

10

infecunda Principiorum parie, qu cert animus meus aut paul hebetior ejl qum vt capiat, aut vt admittat auerfatior

Sed prceclar tu Philofophi Summa


clitatur, ciim

nihil indeperii5

huiufmodi

ijla fint, vt

ciim aut falfa mrita

aut incerta iudicari pojfint, ita nihil

ad

ejfenliajn

Philoop-

fophi tu ac fundamenla pertinere,


tim poffit conjlare.

illaque fine

ifiis

Qu

vcr ea fint, fi libi non fit tdio,

breuiter nunc cxponam.

Primd, defnilionem materi feu corporis infituis mult qum par cft latiorem. Res enim extenfa Deus videI

20

tur

effe,

atquc Anglus ; im ver res qulibet perfefub-

fiflens, ita vt

cifdcm finihus claudi videatur extenfio, atque


abfoluta,

cffcntia

rcrum

qu tamcn

variari potejl, pro cf25

fcntiarum ipfarum varietale. Atque cquidem, qud Deus cxlcndilur fuo modo, hinc arbitror patere, nempc qud
ft

omniprfcns,

&

vniuerfam mundi machinam fingulaf-

quc enis particulas intime occupet. Quomodo enim motum imprimcret materi, quod feciffc aliquando, & etiamnum
facerc ipfe falcris,
vniue-fi,
nifi

proxim quafi allingcret mater iam

3o

autfaltem aliquando atligiffet?

Quod cert

nun-

1,260-261.

DXXXl.

cj

II

Dcembre 1648.
vbicjuc,

2^9

quam

fecijfet,

niji adfuijfct

Jngulafquc plagas

occupaui[fci. Dciis igiLu'r

fuo modo
cxLenfa.

exlcndilitr, alquc ex~

panditur ; ac proindc

j'c.s

Nequc lamen
5

ille

corpus ijud

cJl,

Jiuc inaicria,

quam

ingeniofa

illa artifex,

mens fciliccl

tua, in

glohulos flria-

afque pai'ticulas lam ajfabrc lornauil. Qiiamobrcm res


extenfa
latioi-

corpore

cJ.

10

Animumque mihi vUcrius addil, vl le hac in re diffeniam, quodad confirma lioncm huiufcc iu dejinitionis, tm fcuum adhibcs argumentum & ferme fophijlicum
:

quod vtique corpus poffit


tie,

cffc

corpus fine mollilie, vel duri-

vel pondre, vel leuilate,

&c ;

il lis

enim alijfque om-

nibus qualitatibus

qu

in

materi corpore fentiuntur ex

efublatis, ipfam intgrant remancrc.


i5

Quod perinde

efl

ac fi dixeris, libram ccr, ciim poffit cffc libra cer,

quamuis fpolietur figura fphric,


midali, &c.,fub null figura poffc

vel cubic, vel

pyraccrcc

remanere intcgram
efl.

libram.

Quod lamen

impoffibile

vel illa figura non


20

tam ar coluvreat

Quamuis enim hc cum cer, quin illam


ncccffilas

exuere

poffit, vt
efl

lamen cera fcmpcr fit figurata,


lia,

fumma

&

arliffima.

quamuis malcria non fit nclamen


vel fi malles, langi:

ceffari mollis, ncc dura, ncc calida, nccfrigida, vt


ft fenfibilis,
hilis,

eflfumm neceffarium
dfinit Lucretius

prout oplime

25

|Tangere enim

&

tangi, nifi corpus, nulla poteft res".

Qu

cert notio minus dbet tua mente abhorrerc, ciim

Philofophia tua

omnem fenfum, cum


effe,
I,

antiquis

illis

apud

Theophraflum

Tiepl aiT-^rreto,

taum planifjimc confliluat

Quod
a.

vero verius

ipfe facillimc

admit lam. Sed fi

De Natura rerum,

304.

240

Correspondance.

i,

261.

minus, placet corpus definire ah habitudine ad fenfus noJros


:

tangibilitas

hc

latior Jit ac diffufior,

& Jgnificet
animata fue5

mutuum
rint,

illum contaum,

tangendique potentiam, inter

corpora qucelibet, Jue animata,Jue


ejloque fuperficierum
.

< non >

duorum pluriumue corporum


innuit mater i Jiue

immediata iuxtapojitio
corporis conditionem,
bilitatem;

Quod & aliam

quam

appellare poteris impenetraalia corpora, nec ab

nempe quod nec penetrare

mis pne trari pojjt. Vnde manifejlijfimum eji difcrimen inter Naturam diuinam ac corpoream, ciim illa hanc, hc verd feipfam penetrare non pojjit. Vnde fan felicius mihi videtur cum Platonicis fuis Virgilius philofophari, qum
Cartefus ipfe, ciim ex illorum fententi fie cecinerit
:

10

Mens

agitt

Totamque infufa per artus molem, & magno fe corpore mifcet".

i5

Mitto alias infigniores Diuin extenfonis conditiones, cum


non opus fit hoc loco explicare. Vel hc pauca fuffecerint

ad demonfrandum mult
trabilem,

tuliusfuijfe

materiam

defniuifjfe

fubfantiam tangibilem, vel

modo fiipra

explicato impene20

qum rem

extenfam. Dia enim vel tangibilitas,

vel impenetrabilitas, competit corpori

adquat ; tua auneque enim

tem defnitio peccat


ef

in

legem,

/,<x9o)tou 7i;pcT0v,

reciproca

cum

defnito.

Secundo, quando innuis ne virtute quidem diuina fieri


poffe vt propri

dium

exifiat

vacuum ;

& f omne

corpus

2 5

exvafe tolleretur, qud latera neceffari coirent,


antecedentibus. Si enim

ija

pro-

fe mihi videntur non foliim falfa, fed minus confona

Deus motum materi imprimit,


ille

quod fupra
a.

docuifli,
1.

annon
v.

potef contra obniti,

&

Virgile, Enide,

VI,

726-727.

I,

6i-62.

DXXXI.

&

II

Dcembre 1648.
contradiio

241
ejl

inhibere ne co'ant vajis latera ? Sed


dijare vajs latera,

tamen nihil inten'acere. Idem non

fenjit li\terata antiquitas, Epicurus, Democritus, Lucret'us,


5

alijque. Sed, vt euiufculum illud

argumenti genus

mijjumfaciam, diuinam contendo interiacere extenjionem,

tuumque hc fuppojitum
inod extendi
tate logic,
:

ejje

infirmum, materiam folum-

latera tamen, vt ante, coitura non necejfi-

lo

fed naturali ; Deumque folum hanc coitionem inhibere pojfe. Ciim enim particul primi prfertim fecundique elementi tam furibundo motu agitentur, necejje
ej,

qu ceditur, e niant prcipites, aliafque fibi

contiguas fecum abripiant.


Infeliciter igitiir fuccejjt,

de modo Rarefalionis
i5

&

quod tam hlium Theorema, Condenfationis, quod cert ego


tam luhrico fuffuU

alijs

de caujs verijfimum

ejJe cenfeo,

cias fundamento.

Tertio, fingularem illam fubtilitatem non capio,

qu

atomos, id eJ particulas fu natur indiuijibiles, non dari


euincas. Vt enim, inquis, effecerit
20

Deus

eas particulas

non cert Jbi ipji eafdem diuidendi facultatem potuit adimere, quiafieri non poteji
nullis creaturis diuidi poJfe, vt

propriam fuam potentiam imminuat. Eodem argumenlo

probaueris,

Deum numquam
ejjet ortiis
;

fecijje,

vt hejlernus orire^

tur fol, quoniam potentia eius iam efficere non potejl, vt


25

fol hejernus non


occidere.
Si
Ovide,

nec vilijjimam pojje

mufcam

modo
Ex

qui perijt,
1.

non
xii
:

perijffe poteft'',

a.

Ponto,

IV, clcgie
?

Quid mandem quris

Peream,
ille

nisi dicere vix est


?

Si

modo

qui periit,

perire potest

CoURESPONnANCE. V.

3l

242

Correspondance,

i.

262-16?.

quod

fcit de feipfo Ouidius ; aut niateriam non creajje,

cin fit diuifibilis in

femper

diitifibi'lia,

ac proind

Deus

nunquam
atqiie ita

pojjet abfoluere ac perficere hanc diuifionem


refiat

Pars enim Jemper

indiuifa,

quamuis

diuifibilis,
5

perptua eludiur potentia diuina, nec plen fe

exercere potefi,finemque for tir i.

Quarto, indefinitain tuam jnundi extenfiionem non inleh


ligo. Extenfiio
efi,

enim

illa indefinita, vel fiinpliciter infinita

vel tantiim

quoad

nos.

Si intelligis extenfiionem infi10

nitam

fiimpliciter,

cur mentem tuam obficuras vocabulis


? Si tantiim

nimium fupprejfiis ac modefiis


aut
fiit

quoad nos

in

fii-

nitam, reuer eritfiinita extenfiio; neque enim mens nofira

rerum aut

veritatis menfiura

efi.

Ac proinde, cum
finis

alla

fiimpliciter infinita

expanfio, diuin r tique elfenti,


recedet, totaque
i5

materia tuorum vorticum centris

mundi machina
uifculos.

in difiipatas

atomos vagofque abibit pul-

Atque fane eo magis hc-admiror modefiiam tuam atque metum, quod adeo tibi caues matriau infiinitudine, ciim
particulas aclu

&

infiinitas

&

diuifias ipfc
feci[fes,

agnoueris, art.

20

34 & 35^. Quod


diuifibile,

ccrt

fil

non

extorqueri tamen
in infimitinn

poffe rideturhoc modo.

Nam,

ciim

quantum fit

partes aclu

infiinitas

habere oportet.

Vt enim

cultello alloue quouis infirumento corpus in partes pal-

pabiles,
fus

qux non

aclu funt taies, mechanic diffecare pror;

25

ri'j/r,yrjj'iO'/^

finie impofiibilc

ita vel

mente quantitatem

diuidere in partes toti re aliter aclu que non inexifientes,

plan

71ao-;ov efi

ac rationi abfonum.

Qiiibus infuper adiungi potefi, hypothefiin hanc, qud

mundus
a.

fiimpliciter ac reuer
II

fiit

infinitus.

qualem vim

3o

Piincipia Philosofhice pars

1,263-264.

DXXXI.

II

Dcembre 1648.

24^

habere,

ad explicandam

iuxta ac confirmandain rationem

rarefaionis
art.

&

condenfationis,

quam fupra

propofuiji,

efle 7 ^ atque ijiid principium, folius corporis extenfionem, & nihilum non poffe extendi. Qiiod enim ibi prjlat Logica feu contradidoria necejfitas, idem hic
6,
necejfitas

Phyfica vel mechanica cerlijjim prjlabit.


in infinitum vfqiie

Cm

enim omnia

?natendfeu corponuda,

ribus Jnt plena ac referta, penetrationis lex impediet. ne


fit vlla difiantia in rarefalione corporibiis
10 aiit

accejfw partium ad Je inuicem in condenfatione,fine inler-

iacentium partictilarum expulfione.

Atque halcnus, qu
longeque certiora.
i5

me

dia

funt rationi mentique

mece maxime videnur perfpicua, uifque placitis long

Cterum
e qu
efi

null

tuarum opinionum animus meus, pro

molliie ac eneritudine,
ill

inernecin

&

que abhorrct, ac ab iugulatrice fentenli, quam in Me-

omnibus vitam fenfumque eripiens, dicam, an potius prripiens? neque enim vixijfe vnquam
thodo^
I

tulifii,

brutis

20

paeris.

Hic non tm fufpicio

rutilaniem

ui

ingenij

aciem,
licitus,

qum

reformido, vtpote de animantium fato fol-

acumenque tuum non fublile foliim agnofco, fed chalybis infiar rigidum ac crudele, quod vno quafi ilu
vniuerfum ferm animantium genus vit aufit fenfuque
25

fpoliare, in

marmora & machinas

verlendo.

Sed videamus, obfecro, quid in cauf efi, quod in brutas animantes quicquam tm feueriter fiatuas. Loqui vtique non pojfunt, caufamque fuam apud ludiccm dicere,

&

quod crimen aggrauat, cm ad loquelam organis fitis fint


a.

Principia Philosophi, pars

II.

b.

Discours de

la

Mthode, V

partie, p.

46

(cdit.

pvinceps).

244

Correspondance.

i,

164-265.

injrul, vti patet in picis

&

pjittacis, hinc rit fenfuque

inulcland funt.

Verumennver, quomodo

feri pojjit,

vt

aut pjittaci

aut pic voces no/Iras imitentur, nijl au -Hreut fenfuque

perciperent quid loquimur? Sed non intclligunt, inquis,

quid fibivolunt iji voces, quas effutiunt imitando. Quidni

tamen

ipfi

quid volunt fatis intelligent, cibum fcilicet

quem

dominis hoc artijcio acquirunt ? putant igitur fe


ijl

cibum mendicare, quod

loquacitate toties rti


illa

comauf10

potes Jiunt. Et quorfum, qufo,


cultatio in auibus cantatorijs,

attentio ej

&

quam pr

fe ferunt,fi nulilla

lusfit in ipfis Jenfus nec animaduerfio ?

Vnde
rt

vulpium

caniimque ajhtia

& fagacias? Qui fit

mines

&

v.erba

ferocientes cohibeant belluas? -Canis famelicus, ciim furtim quid abfulit, cur quafi facli confcius clmfefurripit,
1

&

meticulofe ac diffidenter incedens nemini occurfanti

fed auerfo pronoque rojlro fuam ad dijhns pergit viam, fufpitiof cautus, ne ob patratum fcelus pgratulatuj-,

nas luat?

Quomodo

ijlaferipojfunt.fine interna facli


ija

confcienti? Copiofa

hi/oriolarum congeries, quibus

20

nonnulli conantur demonfrare rafionem ineffe animali-

bus brutis, hoc faltem euincet.fenfuni


ineffe.

ipfis

memoriamque
earum
vim
2 3

Sed infnitum

effet taies

narratiunculas hic attexere.

quibus fcio ben mullas

ijius

modi

elfe, rt

rel fubtilijfimum

acumen haud poffit luder c.


te

Sed video plan quid


chinis habeas
:

hue adegit,

vt

bruta pro ma-

Immortalitatis vtique anitnarum no/h\i-

rum demonfrand ratio, qu, ciim fupponat co/pus nullo modo cogitare polje, concludit, vbicumque ejl cogitatio,

fubjantiam corpore realiter dijlinclam adeffc

3o

oportcre, adeoque

immortalem

l'nde fequitur,

bruta,

1,265-266.

DXXXI.

II

Dcembre 1648.

24^

fi cogitent, fubjantias immortales Jibi annexas habere.

Atqui obfccro

te,

vir pcrfpicacijjime,
effet,

cm ex

ijd

de-

monjrandi ratione neccjfe

bruta animantia aut fcnfu

fpoliare, aut donare immortalitate, eu?' ipfa malles ina5

nimes machinas Jlatuere, quam corpora animabus immor-

auata ? prfcrtim ciim illud, vt natur phnomenis minime confonum, ita plan Jil inauditum haclenus; hoc ver apud fapientiffimos velcrum ratum fit ac comtalibus

probalum, Pythagoram puta, Platonem, aliofque. Et cert


10

animos hoc adderet Platonicis omnibus perjijendi


de brutoj'um immortalitate fcntenli,

m fu

cm tam mjgne
rt, fi

ingenium e angujliarum redaclum fit,


fatas machinas neceffari fatuat
i5

animas bni-

torum immortales non c^ncedatur, vniuerfa bruta infen-

Hc funt
fas
effe

paucula
a te

illa

pulabam

[magne Cartefi) in quibus mihi diffentire. Ccetera mihi ade arrivt nihil illis

dent atque adblandiuntur,


delicijs;

habeam magis

in

adeoque intimis animi mei fenfibus confona funt


vt

atque cognata,
20

non foliim tardioribus commode expli-

fed etiam contra pugnaciffimos quofque fliciter, fi opus effet, defcndere me poffe confdam.
care,

Quod reliquum
hc
25

eff,

exorandus

es,

Vir

illuffriffime, vt

noffra boni confulas, nec

me

vllius leuitatis

vanque

ambitionis fufpeclum habcas, qua/ affeclarem Clariffimo-

rum virorum familiaritates ac amicilias, cm & ipfe, fi poffem, haud cuperem inclarefcere, rem turbulentam fa-

mam

iudicans, priuatoque otio valdc inimicam.

Neque
3o
alijs
I

profeclo, quamuis anuno fim in

te

admodum
nifi

pj'ono ac procliui, id
injligatus;

vnquam
te

libi fignificaffem,

ab

fed

luaque amore latent i taeitque

vcneralione profequi contentus fuiffem.

246

Correspondance.

te

1,

231-252.

Nec obnix
ciundis

efflagito

vt refcribas,

vtpote

quem
fa-

contemphtionibus

fumm

arduis,

vel experimentis

maxime

vtilibiis

pariter ac difficilibus, occupatif-

fimiim autumo.

Pennitto igitur hic

tibi tuo iure vli,

ne Jim in publi-

Qiiod fi tamen hc nojra, qualia qualia fuerint, rejponfione qulibetcunque cohonejare dignatus
iniurius.

cum

fueris,

rem fane non ingratam prjiabis

Singularis tu fapienti cultori deuotijjimo,

Henrico Moro.
Cantabrigi, c Collegio Chriji,
3 Idus Decembris anno
Clerselier
cartes,
t.

10

1648.

imprime auparavant, dans son dition des Lettres de Des-

lettre 64, p. 25i-253, et lettre 65, p. 253-257, deux lettres changes entre Henry More et lui, le 12 dc. 1654, et le 14 mai i655, au sujet des objections de More et des rponses de Descartes en 1648 et 1649. Voici Tune et l'autre de ces lettres
I,
:

Clarissimo Viro

Henrico Moro Nobili Anglo.

Legi, vir eximi, et perlegi summ cum voluptate tuas ad D. Cartesium difficultates, quas ei tertio Idus Decembris 1648, tertio nonas Martij, 10 Calendas Augusti et duodecimo Calendas Novembris 1649', proposuisti miratusque sum ingenium tuum et summam humanita;

tem, qu fretus ausus

sum hc

ad

te

confidenter rescribere, vt de
et te

ijs

qux

"

impetrem ea qua mihi necessaria sunt, vt opus quod suscepi ad finem perducam. Scies igitur me habere pr manibus prcipua Autographa, quae incomparabilis Philosophus D. Cartesius D. Chanuto,oIim apud serenissimam Sueciae Reginam, nunc vero apud Batauos legato meritissimo, affini meo,apud
facere instituo
te

certiorem faciam,

quem

>

Sueciae vit functus est, reliquit. Inter qu sunt et illa litierarum quas pluribus ex amicis suis rescripsit, ex quibus praecipuas colligo, qu vel Philosophiam suam tangunt, vel ea qu perficienda susceperat respiciunt, vel difficultates plerisque summis viris, inter quos non minimum tenes locum, ipsi propositas soluunt, vt eas omnes publici iuris faciam, quod spero me breui peracturum. Sed quia litter ill,
C'est--dire
:

a.

11 dc.

1648, et

mars, 23

juillet, 21

octobre 1649.

1,

252-2s:^.

DXXXI.

II

Dcembre 1648.

247

I)

!)

>

qu difficultatibus respondent, vix possunt intelligi, nisi etiam eae, quas occasionem ipsi dederunt taie quid respondendi, simul in lucem edantur, nec tamen mihi honesium visum fuerit hoc exequi absque veni et licenti eoriim qui ipsi rescripserunt, quibusdani petij et impetraui, vt illud mihi concdrent, quod etiam spero te, pro summ tu humanitate et incredibili erga Cartesium studio, mihi concessum iri. Sed proeterea cuperem vt mihi exemplaria mitteres earum omnium quas D. Cartesio accepisti epistolarum duas enim tantum prae manibus habeo, quarum prior respondet tuis tertio Idus Decembris datis", altra, ijs qu tertio nonas Martij script sunt*". Superest igitur tertia, quae mihi deest, quque tuis lo Calendas Augusti et 12 Calendas
;

Nouembris

datis satisfacere dbet'


et

qu

profecto

non

potest

non

esse

>

pulcherrimg,

continere plura scitu dignissima,

cm

tt tuis tantisque

cm ex Principijs Philosophi, tum ex Dioptrice excerptis, respondere debeat; cuius tamen duas dumtaxat
difficultatibus et qustionibus,

paginas inueni, qu tantum instantijs tuis satisfacere tentant, nec vllum verbum ad qusita tua super Principijs et Dioptrice continent. Quare
et enix precor, vt et mihi licentiam concdas litsimul cum responsis imprimendi, et vt simul ad me mittas, quas habes D. Cartesio, vt et posteritatis vtilitati, et amici nostri fam ac memori consulamus. Prter hc autem litterarum Autographa, plura adhuc habeo celcberrimi viri prclara monumenta, qu singula suo tempore lucem videbunt, et qu non parum iucunditatis puto tibi fore allatura, vtpote qui in euoluendis Cartesianis scriptis tam impiger videris. Si mihi vernacul lingu vti licuisset, aptius atque ornatius senteniiam meam explicuissem sed ne in varios errores inciderem, stylum contraxi, et vt
;

summopere exopto

teras tuas

potui,

non

vt volui,

dones,

et scias

mentem meam tibi aperui quod rogo vt mihi conme tu semper humanitatis et sapienti laudatorem et
;
Cl

cultorem

fore.

Clavdivs Clerselier.

Parisijs, 12

Dec. 1654.

Responsio Henrici Mort.

Litter tu, vir clarissime, dat Luteti Parisiorum, pridie Idus Decembris, anno 1654, non peruenerunt ad manus meas ante decimum septimum Calendarum Maij*'. Miror tantum temporis interfluisse. Granthami tune agebam in agro Lincolniensi. Rus enim concesseram, cni alijs de causis, tum ad confirmandam valetudinem. Vehe

a.

Voir ci-aprs

lettre

DXXXVII, du

fe'vrier

1649.

b. Lettre
c.

DLIV, du

i5 avril 1649.

que
d.

les

Cette troisime lettre ne fut pas rdige entirement, et il n'en reste deux pages dont parle Clerselier, et que nous donnerons, lettre
ci-aprs, fin d'aot.
i5 avril i655.

DLXVI
Le

248

Correspondance.

i,

253

menter equidem gaudebam, postquam intellexi prclarum tuum instituium edendi omnia Cartesij scripta qux apud te sunt, quo non solm
nobilissimi Philosophi

nium literatorum

quadrat,

qum

in

ac memorice, verni etiam communi omoptim consules. In neminem enlm aptis diuinum illuni virum, Horatianum illud

fam

vtilitati

Qui
n

ni!

molitur inepte^.

Quam

ob causam,

si

ego

tibi consiiiis

essem, nihil quicquam eo-

piiicis, vel fliciter


modo in rbus Pliilosoad exitum perduxit; sed lucem vidrent omnia. in maius Reipub. Literarix commodum. Ac proinde, vt nullum impedimentum esset tam vtili ac generoso proposito, vel vitro tibi concerum
supprimeretur,

quK

vel ille tentauit vilo

))

derem copiam edendi primas meas secundasque litteras ad Cartesium conscriptas"", quippe quod absque eis, vt rect mones, responsa eius tam commode intelligi non possint; nec multm abs re tore diffiteor. si tertias meas simul edideris, cm per eas responsum sit aheris illis
''

Cartesianis. Sed

cm quan mes
sit

"

nullis

illius

literis

respondeant,

nec

illis

ab ipso responsum
ijs

repto, de

quicquam. vtpoie inopinat morte praliquantm hoesito an publici iuris facerem. Cceterm
si

omnem

scrupuluni eximeret,

quis ex amicis ipsius aut famiiiaribus,


et

coniunctis,

coUuquuti sunt, vel cum eo vixerunt respondendl vices suppleret; tune enim parm dubito. quin opras esset pretium illas etiam in lucem dare. Quod si hoc in
qui frequentius
inviserunt

eum

priBsens impetrari

non

possit,

modo

probabile esset, quod

liter.t illae

1)

meas terti quartasque editae allicerent aliquem ex peritioribus Philosophi Canesiana; sectatoribus, ad respondendum omnibus difficultatibus inibi Cartesio ipsi propositis
;

ex

ill

saltem spe tacilis

animum

11

inducerem, vt ius tibi cncedam eas in publicum proferendi. Quid autem futurum sit in hc re, ipse forsan oportunis qum ego conjecturam capies? \e multis igitur te morer, lotum hoc negotium iudicio tuo ac candori permitto, vt, quod facto opus sit, facias. a Incredibile est quanto mserore sum atectus, audito prasmaturo Cartesij fato, quippe qui ingenium virtutesque incomparabilis viri impense amaui et miratus sum. Pra;terea accessit ingens desiderium perlegendi responsa eius, qu expectaui, ad tertias quartasque meas litteras, quae vniuersam illius Philosophiam percurrunt. Inchoasse integrum responsum ad meas datas lo Cal. Aug., ex te intelligo. Quod fragmentum
'

scripsisse

eum

conijcio,

autem, vt per amicos suos certiorem


a.

cm Egmundae me

esset in
fecit,

HoUandi.

Destitit

ab incepto, quod ani-

HouACE, Ars poet., 140.


Lettre

b.

DXXXI

ci-avant,

du

11

dc. 14S. et lettre

DXLIV

ci-aprs,

du

mars 1649.
Lettre
Lettre

c.

d.

DLXIV. du 23 juillet 1649. DLXXIV, du 21 octobre 1649.

1.

235-2b6.

DXXXI.

II

Dcembre 1648.

249

mus occupatissimus
tionibus
;

paratu ad

iter

subtilibus tantique, vti ipse dixit,

Suecicum non potuit vacare tani momenti difficultatibiis et disquisi-

rum,

et

tune mihi copios

sed constanter pollicitus est suis, se proxinio vere reuersuet perspicu omnia explicaturum ". Sed, cm

invida mors caetera nobis prripuerit, nollem vel illud

fragmentum
profiteris te

duarum paginarum, quarum mentionem facis, interire. Quod ad solidiora illa Cartesij monumenta aitinet, qux
habere, quxque,
vti

lucem visura sunt suo tempore, gestit profcct animus ad tam hetum gratumque nuncium auideque intrim cupio, si tibi non sit molestum, vt argumenta titulosu singulorum librorum rccenseas in proximis tuis literis Reuixit enim in me, ex que nupcras tuas accepi. pristinus ille ardor erga Philosophiam Cartepromittis,
;

''.

sianam, qui aliquantulm ab obitu desideratissimi nostri amici deferbucrat, cm noua legendi materies non suppeteret. Sed, vt ingnue
fatear

quod

res est, illud

solum

in

causa non

fuit,

sed peculiaria quae-

dam

siudia qua: ali

animum

auocrunt. Est enim illud rerum pondus,

amplitudo ingenij et acumen, Theorematum deille ordo et consensus in scriptis Cartesianis, vt vel millies lecta non sordescant non magis qum lux solis, cuius ortum singulis diebus aucs, pecudes ipsique adeo homines gratulabundi contemplantur. Nec cert solum lectu iucunda est ha;c Cartesiana Philosophia, sed apprim vtilis. quicquid aut mussitent, aut dblatrent alij, ad sumveritatis pulchritudo,

nique

omnium

admirabilis

mum

illum omnis Philosophiae finem, puta Religionem.

Cm

enim

formas quasdam contendunt esse substantiales, quse potenti materiae oriuntur, quceque cum materiitacoalescunt, vt absque ill subsistere non possint, ac proinde necessari demum redeunt in potentiam materi (cui ordini accensent viuentium fer omnium animas, etlam eas quibus sensum cogitationenique tribuunt) Epicurei autem, explosis illis substantialibus formis, ipsi materia2 vim sentiendi
Peripatetici
|

cogitandique inesse statuant; solus, quod scio, inter Physiologos extitit Cartesius, qui substantiales illas formas animasu materi exonas Philosophia sustulit, materiamque ipsam omni sentiendi cogitandique facultate plan spoliauit. Vnde, si principijs staretur Cartesianis, certis-

sima esset

ratio ac

Methodus demonstrandi,

et

qud Deus

esset,

et

a. Il rsulte de ceci que les deux pages retrouves par Clerselier dans les papiers de Descartes, ont t crites Jin d'aot, au reu de la troisime lettre de More, du 23 juillet, et avant le dpart du philosophe pour Stockholm,

septembre 1649. Voir la lettre DLXVI ci-aprs. la rponse de Clerselier cette requte de More. Mais la Bibliothque Nationale possde Paris, de la main de Inventaire succinct des escrits qui se sont trouvez dans Clerselier, un les coffres de Mons'' Descartes aprs son decedz a Stocholm, en feb, i65o . {MS./r. n. a., 4y3o.)
lequel eut lieu le
b.
i"''

Nous n'avons
:

point

Correspondance. V.

Ba

2)0
u
M

Correspondance.
esse

i,

ibCzbj.

qud anima humana mortalis


dissima t'undamenta ac

)>

.)

non possit. Qu sunt illa duo soliomnis verc Religionis. Hcec breuiter iito, ciim possim et alia bene muha hue adijcere. qu.t eodem spectant. Sed summatim dicam nullam exiare Philosophiam. nisi Platonicam t'ort exceperis, quae tam tirmiter Aiheis viam prcecludit ad peruersas istas cauillas et subterfugia. qu se soient recipere, qum haec Cartesiana, si penitiijs intelligatur. Vnde spero. qud omnesboni clennentis ferent amplissimas iilas laudes, quibus incomparabilem virum cumulo. in ijs quas ad eum scripsi litteris. Credoque. quicquid hc prsens
fulcra

de Cartesio (nam. vt nunquam viuis, ita raro recenti defunctorum mmorise pareil inuidia, quod posteritas eum omni cum laude et veneratione sit exceptura, optimumque illius Philosophie
astas senserit

i>

vsum

sit

agnitura.

Quod

lubentis praedico, vt

maiorem

in

modum

tibi

animos accendam ad pergendum

in nobili illo instituto

edendi omnia
alios mulios.

quse habes Cartesij scripia Philosophica;

quo pacto, cm
illis

tum nie praster cteros deuincies, qui in


pre soleo voluptatem.
Suit un alina

euoluendis tantam perci-

en entier dans

le

p. 256-257) ^^^ nous avons rapport textuellement prolgomne, p. 2?6. More continue
:

et

il

1)

quo tuas accepi litteras. nec per nullam negligentiam aut incuriam. Non possum enim non magni te stimare, tum propter eximium tuum ingenium, ad omnem, quod satis ex litteris tuis perspexi, quitatem et humanitatem compositum ac conformatum, tum propter honoritcam Clarissimi iVatris tui Chanuti, olim apud Suecos, nunc ver, vti narras, apud Batauos legati meritissimi, in Cartesium detunctum pieiatem. Sed totuni id temporis quod effluxit, partim negotijs, quibus eram ruri disirictus, partim meis ad Cartesium litteris castigandis transcribendisque, postquam ad Academiam redijssem, impensum est; riec putabam fore opras pretium ad te rescribere, prius qum ista perfecissem, Iam ver in parato sunt omnia, tam mearum, qum Cartesianarum litterarum exemplaria neutra tamen ad te miito hac vice, quippe quod experiendum putaui pris. qum tut h, quas iam scripsi, litterx ad manus tuas peruenerint; postquam id intellexerim,,mitiam ad te continu. Perlubenter intrim ex te audire vellem, quousque deueneris in nobili illo negotio quod scribis te suscepisse. Rem san mihi pergratam prstabis, si per proximas tuas literas e de re certiorem me feceris. Vale, Vir Clarissime, et generosum illud opus quod moliris fliciter exequere. Sic optt Tibi Cartesianisque omnibus addictissimus Henricvs More. (^ Cantabrigise, CoUegio Christi,
ter

Qud mensis

iam elapsus

est,

ex

tamen ad

te rescripsi. id prot'ecti"'

factum

est

pridie idus Maij i655'.

a.

Le 14 mai i655.

DXXXII.

12 DKCEMBRli 1648.

251

DXXXII.
Christine de Sude a Descartes.
Stockholm, 12 dcembre 1648.
CopiK MS., Leyde, Bibliothque de VUniversilc.

Piiblicc

par Faucher de
et la reine

Careil, p. iSq, Descartes, la Princesse

Elisabeth

Christine {Germer-Baillire, iSyg).

En i6gi,

celte lettre avait t signale

de

cette

Princesse toit du
l'autre

pagne d'une de
l'une
et

La lettre XII Dcembre de l'an 1 648, accomM. Chanul de mme date. M. Descartes fit rponse
par
Baitlet en ces termes
:

le

XXVI

de Fvrier de l'anne suivante.

(Vie

de Mens. Des-Cartes, II, 332.) La date que donne la copie MS. 2 dcembre 1648 est de l'ancien style; il faut lire 12 dcembre, Celte lettre et la suivante furent envoyes Paris, Chanut ne sachant pas encore que Descartes en tait parti. Clerselier la renvoya en Hollande. Descartes ne put y rpondre que le 26 fvrier

164g,

lettre

DXLI ci-aprs.
Monjleur Def cartes,

Ma

ciiriofit

me

porta,

il

y
:

a quelque iems^, de vous


la

faire demander par M. Chanut vojre fentiment fur


quejion
5

du fouuerain bien

l-deffus,

Monfieur, vous
la

l'aue'^

dclar dans

me

lettre
ie

que vous aue^pris

peine

de m' crire^, de laquelle

pretens de vous remercier

par

la prefente,

comme
ie

auffi

du trait des Paffions que

vous y aue^ iont ;

vous affeure,

Monfeur, que

ces piejfes

jn'ont confirm dans la


ro

bonne opinion que

ledit fieur

Chanut m'auoit donn de


eflre
a.

vous. le fauois dia que,

pour

fon ami,

il

ne faudrait pas auoir moins de vertu


septembre 1647. Voir ci-avant
p. 81.

&

Exactement
Lettre

le

17

lettre

CDXCIII,

p. 79. b.

CDXCV,

du 20 nov. 1647,

2^2

Correspondance.

de fauoir que Dieu vous en a donn,

&

IcJUme qu'auec

grande raifon lay donn a fon mrite m'obligeait de n'en auoir pas moins pour vous ; ajeur que vous vous ejies
fait cognotre
ie

par

les

beaux Hures que vous

aue"^ crit,
5

vous remercie de tout

mon cur de

ce que vous m'aue':^

confirm

& augment Vejlime que i'auois pour l'vn & pour Vautre, & vous prie de croire que i'embrajferay auec plaifir
toutes les occafions qui

me permettront

de vous tmoigner

que vos mrites vous ont acquis Vcfiime

&

l'affelion

de
o

Christine.

Stocholm,

le

2 dcembre 1648.

DXXXIII.

Chanut a Descartes.
Stockholm, 12 dcembre 1648.
[A. Baii.let],

La

Vie de Monsieur Des-Cartes.

t.

II,

p. 3 57-35S.

Cependant , Jit Baillet, la Reine de Sude, dbarrasse des ngodations de la paix gnrale de l'Europe, qui fut conclue Munster le XXIV d'Octobre de cette anne, non contente d'avoir lu le petit trait des Passions de M. Descartes [en marge ; H luy avoit envoy ce trait MS. avec ce qu'il avoit crit du souverain Bien] la chasse, comme elle avoit coutume d'en user l'gard de beaucoup d'autres, voulut le relire dans son cabinet, et l'tudier avec de plus profondes mditations. Cette seconde lecture fit de si fortes impressions sur son esprit, qu'elle prit rsolution de passera l'tude de toute la Philosophie de M. Descartes, qui M. Chanut, Rsident de France auprs d'elle, en rcrivit le XII de Dcembre dans ces termes [en marge: Lettr. MS. de Chanut Desc.
1)

du

12

Dcembre 1648]

l'eus l'honneur,

il

a deux mois^, de fuivre la Reine

en un voyage vers
a.

les

mines d'argent
Octobre 1648.

&

de cuivre. Dans

En marge

C'toit en

DXXXIII.
le loijir

12

Dcembre 1648.

25^
la leure.

du chemin,

elle Je

donna entirement
la

Je portay vos Principes de


prface. Elle ouvrit

Philofophie. Je luy lus la

le livre par endroits,

& demeura

fort

penjve pendant quelques jours. Je connus ce qui la faifoit


5

rver ;
qu'elle

& comme

j'ofay bien luy dire qu'il


le

me fembloit
auroit

fe trouvoit en peine entre

dejir de s'injlruire

dans cette Philofophie


l'acqurir, elle

&

les difficult'^ qu'elle

m'avoua que j'avois devin ce qui luy


loifir

donnoit du foucy. Je luy confeillay d'achever


10

quelques autres tudes quelle s'toit propofes,

&

cepen-

dant de commander

graphe, trs-honnte

M. Freinfhemius, fon Hifloriohomme & favant, dont elle fe fer


la leclure, qu'il s'injlruife

pour fon fou lagement dans


i5

de

vos Principes aujji parfaitement qu'il luy fera poffible,


afin que,

fa Majefi venant enfuite


les difficult!^

les

lire,

elle foit

fecouru dans
elle s'attachoit

qui

la

pourroient ennuier,J

feule cette tude.

Mon

avis luy plut.

fon retour elle a donn l'ordre M. Freinfhemius. Et parce qu'il a reconnu qu'il auroit lui-mme befoin d'un
20

compagnon dans
lelure en

ce chemin, j'ay t pri de faire cette

mme

tms.

De

forte,

Monfeur, qu'une des


ie

principales parties de mes offices confijlant a n'tre point

defagrable au Souverain auprs duquel


Matre,
25

fers ntre

il ej

arriv que

c'efl

aujourd'huy une des fon-

Rfdence en Sude de lire & d'tudier vtre Philofophie. Je vous avoue que j'avois befoin que cette
iions de la

obligation fe joignt

ma

curiof t, parce que,

me

trou-

vant engag dans la vie civile, je faifois fcrupule de di'

3o

mes penfes ces abjlralions La rjolution de la Reine de Sude ejl de prendre vtre livre auffi-tt que
vertir
.

nous l'aurons achev;

&

lorfque, dans le

cours de

la

2^4
Icure,

Correspondance.
nous ne ferons pas ajfe^
foi'ls

ou

ajjfey^

adroils

pour
tune,

dlier les

nuds qui larrleront, nous aurons res'cjl

cours a vous. Sa Majejl

forl cnquife de vtre for-

du foin qiion prenoit de vous en France ; & je ne fay fi, lors qu'elle aura pris got vtre Philofophie,
elle

&

ne vous tentera point de paffcr en Sude^. le feray,

s il plat

Dieu, pour lors en France,

oii

je vous
,

pourray
fi vous

dire^" plufcurs
jnette:^ l'affaire

chofes qui feront confidcrablcs

en dlibration. Cependant je puis vous

affurcr que cette Princeffe, qui neflime rien au

monde

lo

que

la vrit

&

la vertu, fait

un grand jugement de vous

pour l'amour de l'une


ne fuis point en une

&

de l'autre.
oii la

Vous voye^ que je

Cour

malice

&

le

dcguifement

foient en
ait sans

crdit, &c.

Cette lettre est incomplte.

Dans

la

partie qui

manque, Clianut annon-

doute Descartes la lettre prcdente de la Reine elle-nimc. On peut le penser d'aprs la phrase de Baillct (vo\r prolcgonicnc, p. 25 t), qui avait le texte entier sous les yeux. Descartes rpondit Chaniit seulement le 26 fvrier 1649, ''-''"<'' DXL,
p.

289 ci-aprs.

DXXXIV.
Dkscarte.s a ***.
[l'-gmond],
18

dcembre 1648.
ill,

Texte de Clcrselier, tome

lettre 83, p.

472-474.

A Monsieur

*".

Le

18

Dcembre 1648

dit Clerselicr

sans

a.

La premire invitation de venir


la

Stocklioim parait avoir t


16.1'), lettre

i'aite

Descartes, de

part de la Reine,

le

27 lvrier

DXLII

ci-aprs

de Chanut.
b.

En marge

M. Chanut ne

croyoit pas que


p.

M. Descartes

ft

encore

de retour.

Voir proiegomcne-,

25

1.

111,472-473-

DXXXIV.

i8

Dcembre 1648.

25^
14

aulre indication. Le destinataire de cette lettre n'est ni Carcavi, ni


l'abb Picot, qui sont

nomms

l'un et l'autre [p. ci- dessous,

l.

et

21).

Ne

serait-ce

pas Clerselier lui-mme, bien qu'on pt

s'c tonner

qu'il n'et

point mis son

nom

une lettre qui lui aurait t person-

nellement adresse ?

Monfieur,

ne vous faurois commodment enuoyer la propofition que vous me demandez, parce qu'il ne m'en fouuient prefque plus & que ie fuis occup d'autres
le
S

penfes
penfer.

c'eft

pourquoy

ie

vous fupplie de m'en

diffi

Et ie
la

vous l'enuoyerois tres-volontiers.


;

10

i5

20

demandiez que pour vous feul mais, parce que vous la voudriez faire imprimer, ie vous diray icy franchement que ie fuis trop mal fatisfait de certains Gomtres, pour leur vouloir plus rien apprendre. Tout le meilleur qu'ils fauent vient prefque de moy, & neantmoins ils veulent perfuader aux ignorans qu'il n'y a perfonne qui les gale. le vous prie, li vous criuez Monfieur de Carcaui, de le remercier, de ma part, du fouuenir qu'il a de moy, & de l'offre qu'il me fait, de m'enuoyer le liure d'Italie qui traitte du vuide. le ne voudrois pas luy en donner la peine; mais, fi nous en auions le titre, peut-eftre que nous le trouuerions chez les libraires d'icy & s'il luy plaift de le faire voir Monfieur l'Abb Picot, ie pourray apprendre de luy ce qu'il
vous ne
;

contient.

Pour
I

le billet

de Monfieur de Fermt*, puifqu'il


i'y
:

eft latin, il
25

faut que

rponde
itaque

auffi

en

latin. Et

en

fuitte

de ces mots

An

hrebit Analyjis,

&

afymmetrjs vndique ohruta conticefcet? Videant eruditi,

2^6

Correspondance.
liuic

m,

47;<-474.

&

mclhodum
:

negolio conducibilem inquiranl,

ie

rpons
thodum

Non hrct
hiiic

Analyjis nojlra in loco tam facili,

& me5

negolio conducibilem talent habet.


notis reielis, dali termini [hoc

afymmelri

Omnibus modo comquadral

menfurabiles fali) Jmul iungendifunt,

& pojlea

multiplicandi. Sunlque ter ita multiplicandi, fi dali fuerint quinque termini afym\mclri; quatcr, Ji dali fuerint

fex; quinquie.s, fi dati fuerint feptem,

& fie

in infinilum.
lo

Deinde ex lerminis vltima multiplicatione produlis,

eorumue mulliplis per folam addilionem

& fubflradioncm

fmul
cata,

lunis, cxurgit

quatio nullis afymmelrijs inlriquipollet.

qu priori dal
:

Ita, in

dato exemplo, funt fex termini afymmetri, quos


i5

Jicfcribo

BA-AA
+ ZZ + DA + AA
-\-MA

DD-AA
20

+ RA + AA + BB + 2BA + AA
Si autem femel quadral dui, producunt terminos viginli

&

vnum dunlaxat. Notandum enim

efi

cuiufcunque ter-

mini omnes partes [quando habet plures)


effe

fmul

iunlas
2

retinendas ; nec anle finem operationis

cum aliorum

terminorum parlibus, quamuis plane fmilibus, confundendas.

Hi autem 21

termini, quadrate multiplicati, pro-

ducunt mult plures; fed quia if multiplicationes per amanuenfem fcri pojfunt, lapfufque calami amanuenfs a
fia facile emendantur, operationis prolixitas perito Analy
o

i",474-

DXXXIV.

i8 "Dcembre 1648.

257

inter eius difficidtates non eji

breuiorem, fed
foliii.

qu non

ita

Et noui fan per amanuenfem potefl ab.

muneranda

Hc autem peto Domino Fermt, nec non Domino de Roberiial, [& quidem prcipue ab hoc vltimo : ciim enim
occupet Cathedra??!
Ra??ii, tenetiir
ifla

ex officio ad eiufmodi
fe indigniun ejje

qujiones refpondere, vel

Cathedra
ipfis

dbetfateri), peto, inqiia?n. ab


fit qiiinam
10

quomodo inueniendu?n
rt

ex ter?ninis vltima miiltiplicatione produclis

addendi fnt,

exurgat qufita quatio. Nec prtendere dbet D. de Roberual, vt folet,


non ifam* multmn temporis exigerc, feque
gotijs occupatum
;

&

quina?n fiibtrahendi,

effe alijs

neerit

affirmo

eni?n,

atque cian opus

demonfrabo, nihil
i5

me

hc peti,

quod non

poffit a perito

Analyfa breuiffvno tempore inueniri, profiteorqiie

me

in

ad omnes afymmetri fpecies extendend, vix ?nedium hor


iniieniend, nec non etiam

hac methodo qurend

&

quadrante?n impendiffe*.
Page 255,
t. 1.

23.

Clerselier insre dans

le

texte

mme
mots

de Descartes, de Fermt.

III, p. 473, entre

cet alina et le prcdent, la question

laquelle Descartes rpond. Elle est prcde de ces


cartes

(sont-ils de Des-

ou de Clerselier

?)

Voicy maintenant

le billet

de M. de Fermt.

Asymmetrias in Algebraicis omiiino iollere. opus arduiim nec satis hactenus ab Atialystis tentatiim. Deniur. verbi graia, termini asj'mmctri plitres quatuor, et secundum A?-lis prcepta proponantur asj-mmetria liberandi. Vix est vt ab huiusmodi tricis expdit se Analj-sta : dum crescet labor, augebilur

difficultas, et fatigatus tandem, nihil. post repetitas spiiis operationes. aut profecisse se, aut promouisse deprehendet. An itaque hrebit Analysis, et asyynmetrijs vndique obruta conticescet ? Videant cruditi, et methodum huic negotio conducibilem inquirant. >

Proponatur
latus (B in

in

exemplum

quad.)

-\- lat.

[Z quad.
lat.

-\-

in

-{-

lat.

latere {R in

{M in A) + A -{- A quad.]

(D quad. quari

quad.)
quad.),

-{-

A.

CoRRESPONDA.SCE. V.

33

258

Correspondance.
et

Operetur secundum prcepta artis Analysta,

ab asymmetria pro

posita se expdit, aut artis inefficaciam fateatur.

Il me semble que les illustres en cette science ne sauroient prendre vn plus digne et plus ncessaire employ que celuy d'aplanir ces diffi cultez. Pour les y exciter, vous leur pourriez dire, par aduance, que i'ay fait quelque progrez en cette matire, et qu'il y a beaucoup dcouurir et inuenter. Vous pourrez mesme en crire en Italie et en Hollande, afin que la Prophtie du Chancelier d'Angleterre s'accomplisse Multi pertransibunt, et augebitur scientia. Ce billet a t reproduit, t. II, p. 282-283, uvres de Fermt, p. p. Paul Tannery et Charles Henry (Paris, 1894).

Page 257, Page 257,

1.

12.

Non

istam. L'dition latine

supprime non,

et

cor-

rige istam en ista.


1.

18.

Clerselier

fait

suivre cette lettre d'une importante


et

d'une tout autre provenance, dtache pour l'imprimer part, t. III ci-avant,

annexe, qui est

que nous en avons


707-717.

p.

DXXXV.
Descartes a X***.
[1648 ou 1649?]
Texte de Clerselier, tome
III, lettre

iio, p. 600-602.

Monsieur

"*

dit Clerselier,

sans donner de
,

nom

ni de date.

Mais

de Ritschel, cit la fin {p. 261 cette lettre serait donc de 1648 ou de 164g.
le livre

l.

1 7),

parut en 1648;

En

outre Descartes dit

son correspondant qu'il est plus au courant que lui de ce qui se passe
en Sude.
lettre

Or Chanut
p.
effet,

lui crivit

de Stockholm,

le 1

2 dcembre 1648,

DXXXIII,
et

252

ci-avant, aprs un silence de plus de huit

mois, en
lettre

Descartes ne rpondit que

DXL

ci-aprs.

La

26 fvrier 164g, prsente lettre serait donc de nov. ou dc.


le

1648, ou de janv. 164g.


selier, qui recevait

Quant au

destinataire, serait-ce Cler-

de son beau-frre Chanut des nouvelles de Sude, bien lui envoyer de Paris un livre publi Oxford, pouvait qui fort et Serait-ce Huygens, son fournisseur habituel de livres en Angleterre? trangers, et qui pouvait aussi tre inform de ce qu'on disait de
Descartes Stockholm ?

III,

6oo-6oi.

DXXXV.
Monfieur,

1648 ou 1649.

2^9

le

vous

fuis trs particulirement oblig,

pour

les

Notes que vous m'auez fait la faueur de me procurer & de m'enuoyer. le m'eftonne de la prcipitation & de
5

Taueuglement de ces gens qui penfent voir des choies


dans mes
efcrits, qui
le

ne font iamais entres en

mon

imagination.

nay

point defcrit en dtail, dans mes

Principes, tous les

mouuemens de chaque

Planette;

mais
10

i"ay

fuppof en gnerai tous ceux que les obfer-

uateurs y remarquent, & i'ay tafch d'en expliquer les caufes. Ainfi d'autant que toutes les Planettes ont
cela de

commun,

qu'elles s'cartent irrgulirement

i5

du cercle rgulier qu'on imagine qu'elles doiuent defcrire, la Lune autour de la Terre, & les autres autour du Soleil, ce qui a fait qu'on leur a attribu diuers Apoges ou Aphlies, & Prihlies ou Priges, i'ay donn des raifons de ces Apoges, qui font communes pour toutes les Planettes, & les ay miles
dans
la

page 181

&

182'. Puis, caufe qu'outre toutes


la

les

irregularitez

qu'on obferue en

Lune, tout de

autres Planettes. on y obferue encore cela de particulier, que toutes ces irregularitez.
viedio,
25

mefme qu'en chacune des


que
ie

nomme

en latin abeii\itiones motu

font plus grandes en les quartiers, que lors

qu'elle eft pleine

ou nouuelle.

il

vne raifon particulire. Et celle

m'en a fallu donner que i'ay donne^ eft


;

que

le

Ciel qui la contient a la figure d'vne ellipfe

car ce Ciel ellant fluide,


a.

&

portant tellement
(
1

la

Lune

b.

Principia Philosophia'. pars

Pages de l'dition princeps d Principia Philosophi III. an, cliu.

044).

260

Correspondance.

111,601.

auec foy, qu'elle ne lailTe pas d'eftre auffi cependant quelque peu pouflee ou difpofe fe mouuoir par
d'autres caufes, la raifon veut que ces autres caufes

produifent vn plus grand


droits

effet,

quand

elle eft

aux en5

o fon Ciel eft le plus large, que quand elle eft aux endroits o il eft le plus eftroit. Tout de mefme que, fi l'on imagine, en la figure de la page 220^, que la matire qui eft entre les deux lignes ABCD, 5,6,
7, 8, eft l'eau

d'vne riuiere qui tourne en rond d'A par

vers C, puis vers


eft

D&

vers A,
le

&

que

la

Lune

foit

vn
il

10

bateau qui
eft

emport par
fi

cours de cette riuiere,

euident que,

quelqu'autre caufe difpofe tant

foit

peu ce bateau s'approcher dauantage de l'vn des bors de cette riuiere que de l'autre, cette mefme caufe agiflant contre luy, lors qu'il fera entre B &6, ne le fera pas tant carter du lieu o le feul cours de l'eau le conduit, que lors qu'il fera entre C & 7. Et il eft euident auffi que, fi ce bateau fe meut plus lentement que l'eau de la riuiere, ainfi que i'ay dit que la Lune fe meut plus lentement que la matire de fon Ciel, il augmentera dauantage la vitefife de cette eau, quand il fera entre B & 6, que quand il fera entre C & 7,
mais
il

i5

20

ne l'augmentera point dauantage,

s'il

eft

proche du bord de cette riuiere, marqu B, que s'il eft proche du bord 6. En fuitte de quoy, tout ce que
i'ay crit

25

de la Lune,
clair,

S:

du

flux

&

reflux de la Mer,

me

femble
douter.

fi

que

ie

n'y

voy aucune occafion de y a long-temps


49 de
la
4"^

Pour
a.

la defcription
Clers.

de l'animal,
Voyez
la lig.

il

En marge dans
.

de

l'art.

partie des

Principes

Page 220 de

l'dition fr/?ce/j.

iii,6oi-6o2.

DXXXV.

1648 ou 1649.

261

que

i"ay quitt le delTein

de

la

mettre au net, non

point par ngligence, ou faute de bonne volont, mais

pour ce que i'enjay maintenant vn meilleur'. le ne m'eftois propof que de mettre au net ce que ie penfois connoiftre de plus certain touchant les fondions de l'animal, pour ce que i'auois prefque perdu l'efperance de trouuer
les caufes

de fa formation; mais,

en mditant

l deffus, i'ay tant

dcouuert de nou-

10

que le ne doute prefque point que ie ne puifTe acheuer toute la Phyfique flon mon fouhait, pourueu que i'aye du loifir & la commodit de faire

ueaux

pais,

quelques expriences.
le

ne fay quelles correfpondances vous pouuez


ie

auoir en Sude; mais elles vous font entendre des


i5

ne fay pas moy-mefme. le ne fay auffi d'o m'ell venu vn liure de Metaphyfique, fur le couuert duquel i'ay trouu voftre nom; l'Auchofes de moy, que

jo

Georgius Ritchel Bohemus'', & ie ne puis croire que ce foit luy qui ait voulu que ie ville fon liure, pour ce que ie n'y trouue rien qui me puifTe fort attirer le lire; & ayant veu que, ds le comtheur fe

nomme

mencement^
ie

il

dit plufieurs fois hc fubfijendum, i'ay

voulu luy ober,

&

n'ay pas continu de

le lire.

Mais

continueray toute
1

ma

vie d'ellre,

Voir ci-avant p. 12, 1. 14, et p. 170. GoNTEMPLATioNics METAPHYSic/1': cx ijatura reriiin et rectcv rationis lumine deductce ; qiiibus iiniversales rcrum habitudines, et rcspectus, atque dependenti monstrantur, et notionum enmmitiiium, ex illorum conjunctione surgentium, exliibetur spcimen. Prfixa Prfalio quid sit Metaphysica et quis ejus tisiis ostendit. Aiictore Gkorgio Ritschel,
a.

b.

Bohemo. (Oxonise, impensis L.

Lichfield et K. Forrcst jun., 1648, in-8.)

202

Correspondance.

I,

4*53.

DXXXVI.
Descartes a [Huygens?]
[ir348:]

Texte de Clerselier, tome

I,

lettre lo?, p.

4S8-400.

Monsieur

"*

dit

Cler^selier,

sans donne}' de

nom

ni de

grce d'un paysan coupable de meurtre, et s'adresse pour cela un familier du prince d'Orange, peut-tre Huygens, peut-tre Wilhem, peut-tre mme ]'an Zurck, propritaire du chteau de Bergen, non loi)i d'Egmond. Quant la date, elle est impossible dterminer exactement, moins qu'on ne la retrouve dans des archives judiciaires de Nord-Hollande. Descartes devait tre install depuis quelque temps la campagne, et bien connu dans le voisinage, pour qu'on s'adresst a lui en toute confiance.
date. Descartes sollicite la

Monfieur,
le

fay que vous auez tant d'occupations, qui valent

mieux que de vous

homme
ie n'ofe

complimens d'vn qui ne frquente icy que des payfans, que m'ingerer de vous crire, que lors que i'av
arrefter a lire des

quelque occafion de vous importuner. Celle qui fe prefente maintenant efl pour vous donner fuiet d'exercer
perfonne d'vn pauure pavfan de mon voifinage, qui a eu le mal-heur d'en tuer vn autre. Ses parens ont deiTein d'auoir recours a la clevoflre charit
la

en

lo

mence de fon
grce,

AlteiTe

afin

de tafcher d'obtenir fa
ie

&

ils

ont defir

auffi

que

vous en

criuiTe,

pour vous fuplier de vouloir fconder leur requefte d'vn mot fauorable. en cas que l'occafion s'en pretente. Pour moy, qui ne recherche rien tant que la

i5

1,488-489.

DXXXVI.
&.

1648.
aife

lj

lecurit

le

repos,

ie

luis bien

deftre en vn

pays o

les

crimes foient chtiez auec rigueur, pour-

ce que l'impunit des

mchans leur donne trop de

licence; mais, pource que, tous les


5

mouuemens

de

nos pallions n'eltant pas toulours en noftre pouuoir, il arriue quelquefois que les meilleurs hommes commettent de trs grandes fautes, pour cela l'vfage des grces eft plus vtile que celuy des loix; caufe qu'il
vaut mieux jqu'vn

homme

de bien foit fauu, que non


:

10

pas que mille mchans foient punis


l'acliion la

aufli

eft-ce

plus glorieufe

&: la

plus augufte que puiffent

faire les Princes

qui

ie

que de pardonner. Le pavfan pour vous prie efl icy en rputation de n'eflre nullen'auoir iamais fait de dplailir

ment querelleux, & de


i5

Tout ce qu'on peut dire le plus fon defauantage, efl: que fa mre eftoit marie auec celuy qui efi; mort; mais, fi on adioute qu'elle en eftoit auffi fort outrageufement battue, ^& l'auoit efl pendant plufieurs annes qu'elle auoit tenu
perfonne auant ce malheur.

20

mnage auec
mais

luy, iufqu' ce qu'enfin elle s'en eftoit


le

fepare, &ainfl ne

confideroit plus

comme fon
la

marv.

comme

fon perfecuteur
fe

&

fon ennemy, lequel

mefme, pour
25
efl:

vanger de cette feparation,

menaoit
beau-

d'ofter la vie quelqu'vn de les enfans (l'vn defquels

cettuy-cv). on trouuera que cela

mefme

fert

coup l'excufer. Et comme vous fauez que i'ay coutume de philofopher fur tout ce qui fe prefente, ie vous diray que i'ay voulu rechercher la caufe qui a pu porter ce pauure homme faire vne action, de laquelle
3o

fon

humeur

paroifToit eftre fort loigne

&

i'av fceu
il

qu'au temps que ce mal-heur luy

efl arriue,

auoit

264

Correspondance.

1,489-490.

vne extrme afflidion, caufe de la maladie d'vn iien enfant dont il attendoit la mort chaque moment, &
que, pendant qu'il efloit auprs de luy, on
peller
le vint

ap-

pour fecourir fon beaufrere, qui eftoit attaqu par leur commun ennemy. Ce qui fait que ie ne trouue nullement trange, de ce qu'il ne fut pas maiftre de foy-mefme en telle rencontre car lors qu'on a quelque grande afflidion, & qu'on eft mis au defefpoir
:

par la

trifteffe,

il

eft

certain qu'on fe laiffe bien plus


10

emporter la colre, s'il en furuient alors quelque fuiet, qu'on ne feroit^ en vn autre tems. Et ce font ordinairement
coft la
les meilleurs

hommes,

qui,

voyans d'vn

mort d'vn fils & de l'autre le pril d'vn frre, en font le plus violemment mus. C'eft pourquoy les fautes ainfi commifes, fans aucune malice prmdite,
font, ce
|il

me

semble, les plus excufables. AufTi luy futles

pardonn par tous

principaux parens du mort,

au iour mefme

qu'ils eftoient affemblez

pour

le

mettre
20

enterre. Et de plus les luges d'icy l'ont abfous, mais

par vne faueur trop prcipite, laquelle ayant oblig


le Fifcal

fe porter apellant de leur fentence,

il

n'ofe

pas

fe prefenter

derechef deuant
fuplic

la luftice, laquelle

doit fuiure la rigueur des loix, fans auoir gard

aux
5

perfonnes
le fay

mais

il

que l'innocence de
de
laiffer

fa vie

paiTe luy puiffe faire obtenir grce de fon AltefTe.

bien

qu'il eft tres-vtile

quelquefois

faire des

exemples, pour donner de


il

la crainte

aux m-

chans; mais

me

femble que

le fuiet

qui fe prefente

n'y eft pas propre; car, outre que, le criminel eftant

abfent, tout ce qu'on luy peut faire neft que de


a.

lem-

3o

Lire

ferait ?

1.4..-

DXXXVI.

le

1648.

265
ainli

pefcher de reiienir dans

pays,

&

punir
qu'il y

fa

femme &

fcs

enfans plus que luy. i'aprens

quantit d'autres pavfans en ces Prouinces, qui ont

commis des meurtres moins excufables


5

l^

dont

la vie

moins innocente, qui ne lailTent pas fans auoir aucun pardon de fon AltelTe,
efl

d'y
(^.^

demeurer,
le

mort
i\

ef-

toit

de ce nombre

ce qui

me

lait

commenoit par mon voifm faire qui font plus accoutumez que luy
10

on vn exemple, ceux
croire que,
tirer le
^1

couteau.

diroient qu'il n'y a que les innocens

les idiots qui

tombent entre
firmez par
la

les

mains de
faire

la

luice.
fi

&

feroient con-

en leur licence. Enfin,

vous contribuez

quelque chofe
ferez vne

que ce pauure
i

homme

puile

reuenir auprs de fes enfans,


i5

puis dire que vous

bonne

action,

&

que ce fera vne nouuelle

obligation que vous aura, &c.


que Descartes pouvait porter aux paysans du voisuivant que rapporte Bailler, Vie i-ie Mons. Des-Cartes, t. II, p. 553-555. comme Addition au Chapitre onzime du septime Livre, p. 3-23 de la seconde Partie > (o il a parl de Heereboord et de Heydanus
l'intrt

propos de

sinage, nous citerons

ici le tait

M. Descartes avoir dans

la

Hollande beaucoup d'autres sectateurs.


et

qui n'ioicnt pas exposez de semblables perscutions:


vinces luy produisoient tous les jours de nouveaux
grces, qu'ils etoient

cesProet les dis-

1)

Disciples, dont

plusieurs avoient d'autant moins sujet de craindre la tempte

>

Il

moins connus dans le monde. Le seul Dirck ou Tliodore Renibrants^, .\stronome et Gomtre du Nord de Hollande, luy fit connoitre en ce tems-l que les villages les plus reculez et les plus obscurs n'toicnt gures moins fconds que les villes du commerce le plus tiorissant. pour culriver sa Philosophie. Quoy que cr habile Mathmaticien ait eu d'troites habitudes avec
et
;/

moins levez

1)

i>

))

M. Descartes, j'avois conduit cet ouvrage sa tin sans qu'aucun de Mess, de Hollande, qui se sont employez pour m'y rendre service, m'en eijr donn avis. L'on sair en gnral que ces habitudes se sont formes pendant le sjour de M. Descartes Egmond mais il ne m'auroit pas t facile de leur donner place dans le cours de cette histoire, parce
;

CORRESPO.NDANCE. V.

^4

206

Correspondance.

1
11

11

aucun caractre de tms que Ton puisse rapporter prccisment quelqu'une des annes de la vie de ntre Philosophe. C'est ce qui m'a port donner ici, par manire d'addition, ce que j'en ay appris de M. Hartsoecker [en marge : ou Hartsoucre:, par le moyen de M. de la Montre. Dirck Rembrantsz toit un paisan de Hollande, natif du village de Nirop, vers les extrmitez de la Nort-Hollande qui regarde la Frise. L'exercice qu'il faisoit du rttier de cordonnier, dans le lieu de sa naissance, ne luy fournissoit que fort troitement le ncessaire de sa subsistance. Mais il avoit trouv les moyens de vaincre sa fortune par une connoissance exquise des Mathmatiques, qu'il ne pouvoit s'empcher de cultiver souvent au prjudice du travail de ses mains. Le grand nom de M. Descartes, joint au peu de satisfaction qu'il avoit reu des livres de Mathmatiques qu'il avoit lus en langue vulgaire, le fit partir de son village pour l'aller consulter. La renomme le lui avoit dpeint comme l'homme du plus facile accez du monde; et l'ide qu'il avoit d'un Philosophe retir, ne luy persuadoit pas que l'entre de sa solitude dt tre garde par des Suisses. Cependant il fut rebut par les gens de
qu'elles n'ont

M. Descartes comme un pasan


avertir le matre

tmraire, et l'on se contenta d'en

11

1)

du logis aprs qu'on l'et renvoy. Rembrantsz revint mois aprs dans le mme quipage que la premire fois, deux ou trois demanda parler M. Descartes, avec la rsolution d'un homme et qui sembloit vouloir confrer avec luy sur des affaires importantes. Son extrieur ne contribua point lui procurer un meilleur accueil qu'auparavant; et lors qu'on en fut porter la nouvelle M. Descartes, on le luy dpeignit comme un mendiant importun, qui demandoit luy parler de Philosophie et d'Astrologie pour avoir quelque aumne. M. Descartes donna dans la vision de ses gens; et- sans vouloir approfondir la chose, il luy envoya de l'argent, et luy fit dire qu'il le dispensoit de la peine de luy parler. Rembrantsz, qui la pauvret n'avoit pas t le cur, fit rponse, en refusant la libralit de notre Philosophe, que, puisque son heure n'toit pas encore venue, il s'en retournoit pour un tms; mais qu'il esprait qu'un troisime voyage luy serait
plus
s'il

utile.

On

n'avoir pas vu
revenoit.

le

rapporta cette rponse M. Descartes, qui et regret de pasan, et qui donna ordre ses gens de le remarquer,

11

11

revint quelques mois aprs; et s'tant fait reconnoitre pour ce pasan qui la passion de voir M. Descartes avoit dj fait faire deux voyages sans aucun fruit, il ret enfin la satisfaction qu'il avoit recherche avec tant d'ardcur et de persvrance. M. Descartes, ayant reconnu sur le champ son habilet et son mrite, voulut le payer de toutes ses peines avec usure. Il ne se contenta pas de l'instruire de toutes ses difficultez, et de luy communiquer sa Mthode pour rectifier ses raisonnemens. Il le ret encore au nombre de ses amis, sans que la bassesse de sa condition le luy fit regarder au-dessous de ceux du

Rembrantsz

I,

66.

DXXXVII.
et
il

que

Fvrier 1649.
maison
et

267

)>

premier rang;

l'assura

sa

son cur luy seroient


six

ouverts toute heure.

Rembrantsz, qui ne demeuroit qu' cinq ou

lieues

d'Egmond,
et
Il

rendit,

il

depuis ce tms-l, de trs frquentes visites M. Descartes, devint son cole l'un des premiers Astronomes de son sicle.
si

s'affermit

bien dans la connoissance de ses Principes, qu'il ne btit


qu'il a

que sur ces fondemens. L'Astronomie donne en langue vulgaire aprs la mort de ntre Philosophe, et qui luy fait aujourd'huy tant d'honneur parmi les Savans, est toute sur le systme de M. Descartes, et dbute par l'tablissement des Tourbillons. L'Hypothse du mouvement de la Terre y est dans un trs beau jour; et l'opinion que Copernic avoit avance, sans pouvoir la dmontrer faute de principes et de mthode, s'y trouve perfectionne par les dmonstrations que M. Descartes en avait donnes. Rembrantsz a publi encore d'autres ouvrages, concerrien dans toute la suite de sa vie

Flamande ou Hollandoise,

nant

les

Logarvjthmes

et d'autres sujets

d'Arithmtique

et

de Gomtrie,

l'on void rgner l'Analyse et la

Mthode de M. Descartes.

(Bail-

LET, II, 55.3-555.)

DXXXVII.
Descartes
Egmond,
5

Morus.

fvrier 1649.
I,

Texte de Clerselier, tome

lettre 67, p. 266-275.

Rponse
lettre

la lettre

et l'claircissement, p.

DXXXI ci-avant. Voir le prolgomne, p. 235, 246. Morus y rpondra le S mars 164g,

DXLIV

ci-aprs.

Dodiffimo

&

humaniffimo Viro

Henrico Moro Renatus Defcartes.


Laudes, quas in
5

me
tuse

congeris,

Vir humaniffime,

non tam

vllius

mai meriti, vtpote quod eas square

nulluni poteft,

qum

erga

me

beneuolentise teftes

funt. Beneuolentia

autem,ex

fol fcriptorum

meorum

268
leclione contracla,
tui

Correspondance.

i,

260:67.

candorem

^S:

generofitatem animi

tm apert oftcndit, vt totum me tibi, quamuis antehac non noto, deuinciat. Ideoque perlibenter ijs
quae ex
I.

me quaeris, refpondebo. Prmum Q^, cuj' ad co?'pus de/nicndum


?'-'

dicam iUud

cffe

fubftantiam extenfam, potins quam fenfibilem, tangi-

bilm, vel impenetrabilem


fubjantia Jenfibilis,

At res

te

monet,

fi

dicatur

tune defniri ab

habitudine ad

qu ratione qucsdam eius proprietas duntaxat explicatur, non intgra natura, quae, cm poiit exiftere, quamuis nulli homines exiilant, cert a fenfibus noftris non pendet. Nec proinde video cur dicas, elle fumm neceffarium, vt omnis materia fit fenfibilis. Nam contra nulla efl quse non fit plan infenfibilis, fi tantm in partes neruorum noftrorum particulis mult minores & fingulas feorfim fatis celefenfus noftros
I

10

i5

riter agitatas

fit

diuifa.

quod fcuum & ferme fophijlicum appellas, adhibui tantm ad eorum opinionem refutandam, qui tecum exiftimant omne corpus effe fenfibile, quam, meo iudicio, apert c^ demonflratiu rfutt. Poteft enim corpus retinere omnem fuam corporis naturam, quamuis non fit ad fenfum molle, nec durum, nec frigidum, nec calidum, nec denique habeat vllam fenfibilem qualitatem. Vt ver inciderem in eum errorem, quem videris mihi velle tribuere, per comparationem cerae, quae, quamuis poffit non effe quadrata, nec rotunda, non potefl tamen non habere aliquam figuram, debuiffem, ex eo quod, iuxta mea principia, omnes fenfibiles
illud

Meumque

argumentum

20

zS

3o

a.

Voir ci-avant,

p.

238,

i.

20. p. 240,

1.

23.

i,j67-268.

DXXXVII.

Fvrier 1649.

269

qualitates in eo folo conliftant,

quod particule cor-

poris certis modis


,

moueantur

vel quiefcant, debuif-

fem inquam, concludcrc, corpus poffe exiftere, quamuis nulls eius particul moueantur nec quiefcant; quod mihi nunquam in mentem venit. Corpus itaque non rcd definitur fubftantia fenfibilis. Videamus nunc an forte aptis dici poflit fubjlantia
impenelrabilis,
cuifti
?

vel

tangibilis

co fcnfu

quem

expli-

10

Sed rurfus ifta tangibilitas & impcnetrabilitas in corpore, efl tantm vt in hominc rifibilitas, proprium
quarto modo, iuxta vulgarcs logicai leges, non vera
effentialis
difterentia,

&

quam
vt

contendo; atque idcirc,


i5

eMcnfionc confiflere liomo non definitur animal


in

rifibile,

fed rationale, ita corpus

non

definiri pcr im-

penetrabilitatem, fed per extenfionem.

Quod

confir-

20

matur ex eo quod tangibilitas & impcnetrabilitas habeant relationem ad partes, |& prsefupponant conceptum diuifionis vel terminationis; pofliimus autem concipere corpus continuum indeterminatce magnitudinis, fiue indefinitum, in quo nihil praeter extenfionem confideretur. Sed, inquis, Deus etiam
libet

&

Aiigelu.s-,

rcfquc alla
lali.s

ijua.'-

per Je

fubfijens ejl exlcnfa,

idcoquc

patct

25

dejnitio tua quant definitum.

Ego vero non foleo quifi

dem

de nominibus difputare, atque ide,


fit

ex eo

qud Deus

vbique, dicat aliquis

eum

effe

quodam-

modo
3o

extenfum, per

me

licet.

Atqui nego vcram ex-

tenfionem, qualis ab omnibus vulgo concipitur, vel


in

Deo, vel in Angelis,

nique in vll

mente noltr, vel defubftantia qu?e non fit corpus, rcperiri.


vel in

270

Correspondance.

i,

268-^69.

Quippe per ens extenfum communiter omnes

intelli-

gunt aliquid imaginabile (fiue fit ens rationis, fiue reale, hoc enim iam in mdium relinquo), atque in hoc ente varias partes determinat magnitudinis & figur, quarum vna nullo modo alia fit, p'ofTunt imaginatione diflinguere, vnafque in locum aliarum poffunt etiam
5

non duas fimul in vno & eodem loco imaginari. Atqui de Deo ac etiam de mente noftr nihil taie dicere licet; neque enim eft imaginabilis, fed intelligibilis duntaxat, nec
transferre, fed

imaginatione

10

etiam in partes diftinguibilis, prsefertim in partes quse habeant determinatas magnitudines & figuras. Deni-

& mentem humanam, & Deum, & fimul plures Angelos, in vno & eodem loco elfe pofle.
que facile intelligimus,

Vnde

manifeft concluditur, nullas fubftantias incoreife

i5

poreas propri

Sed intelligo tanquam virtutes aut vires quafdam, qu, quamuis fe applicent rbus extenfis, non idcirc funt extenfge; vt quamuis
extenfas
in ferro candenti
fit

ignis,

non ideo

ignis

ille eft fer-

rum.

Quod

vero nonnuUi fubftantise notionem

cum

20

rei extenfse

notione confundant, hoc

fit

ex falfo prefife

iudicio, quia nihil putant exiftere, vel


bile, nifi
fit

intelligi-

etiam imaginabile

ac reuer nihil fub

imaginationem cadit, quod non fit aliquo modo extenfum. Iam ver, quemadmodum dicere licet fanitatem foli homini compe|tere, quamuis, per analogiam,

25

&

Medicina,

&

ar temperatus,
ita illud

&

alia
eft

multa
imagi-

dicantur etiam fana;


nabile, vt

folum quod

habens partes extra partes, quse

fint deter3o

minatse magnitudinis

&

figur, dico efte extenfum,

quamuis

alia,

per analogiam, etiam extenfa dicantur.

1,269.

DXXXVII.

Fkvrier

1649.

271
difficul-

2.

Vt autem tranfeamus ad fecundam tuam

tatem% fi examinemus quodnam fit illud ens extenfum me defcriptum, inueniemus plan idem effe cum fpatio, quod vulgus aliquand plnum, aliquand vacuum, aliquand reale, aliquand imaginarium ei'e putat. In fpatio enim, quantumuis imaginario & vacuo, facile

omnes imaginantur

varias partes deter-

minatae magnitudinis

&

figur, pofluntque vnas in

10

i5

locum aliarum imaginationc transferre, fed nullomodo duas fimul fe mutu pntrantes in vno & eodem loco concipere, quoniam implicat contradidionem vt hoc fit, & fpatij pars nuUa tollatur. Cm autem ego confiderarem tm reaies proprietates non nifi in reali corpore efife poe, aufus fum affirmare, nullum dari fpatium prorfus vacuum, atque omne ens extenfum efife verum corpus. Nec dubitaui magnis
viris,

Epicuro, Democrito, Lucretio, hc in re


vidi

dififen-

20

non firmam aliquam rationem efife fecutos, fed falfum prBeiudicium, quo omnes ab ineunte aetate fuimus imbuti. Quippe, quamuis fenfus noftri non femper nobis exhibeant corpora cxterna, qualia funt omni ex parte, fed tantm quatenus ad
tire;

enim

illos

nos referuntur
Art.
j

&

prodefife polTunt aut nocere,

vt in

25

prmonui, iudicauimus tamen omnes, cm efi^smus adhuc pueri, nihil aliud in mundo efle, qum quod fenfibus exhibebatur, ac proindc nullum efle corpus, nifi fenfibile, locaque omnia in quibus
partis
2

nihil

fentiebamus vacua

efife.

Quod

pra^iudicium

3o

ab Epicuro, Democrito, Lucretio non fuerit reiedum, illorum authoritatem fequi non dcbeo.
Voir ci-avant,
p.

cm vmquam

240,

I.

24, p. 24r,

I.

16.

272

Correspondance.

i,

0G9-270.

Miror autem virum caetera perfpicaciflimum, cm videat fe negare non poffe quin aliqua in omni fpatio
fubflantia
|

fit,

quoniam

in eo

omnes

proprietates ex-

tenfionis reuer reperiuntur, malle

tamen dicere diuinam extenfionem implere fpatium in quo nuUum eft corpus, qum fateri nullum omnino fpatium fine corpore eife poffe. Etenim, vt iam dixi, pratenfa illa Dei extenfio nullomod fubiedum effe poteft verarum proprietatum, quas in omni fpatio diftindiffim percipimus. Neque enim Deus ell imaginabilis, nec
in partes diflinguibilis, quse fint menfurabiles
ratae.

10

&

figu-

Sed

facile admittis

nullum vacuum naturaliterdari.

SoUicitus es de potenti diuin,


poffe id

quam

putas toUere

omne quod

eft in

aliquo

vafe,

fimulque

i5

Ego ver, cm fciam meum intelledum effe finitum, & Dei potentiam infed confinitam, nihil vnquam de hac determino
impedire ne coant
vafis latera.
;

fidero duntaxat
percipi,

quid

poffit

me

percipi vel

non
20

caueo diligenter ne iudicium vUum meum perceptione diffentiat. Quapropter audader af-

&

omne, quod poffibile effe percipio; non autem contra audader ncgo illum poffe id, quod conceptui meo rpugnt, fed dico tanfirmo
poffe id

Deum

tm implicare contradidionem.
ceptui

Sic,

quia video conex aliquo

25

meo repugnare,

vt

omne corpus

vafe tollatur,

remaneat extenfio, non aliter me concepta qum prius concipiebatur corpus in eo contentum, dico implicare contradidionem, vt talis extenfio ibi remaneat poft fublatum corpus, ideoque
ipfo

& in

3o

debere

vafis latera coire.

Quod omnin confonum

eft

1,

270-37'-

DXXXVII.

Fvrier 1649.
:

275

meis
quitur

cseteris

opinionibus

dico enim alibi, nullum

motum

dari nifi

quodammodo

circularem, vnde fe-

non

intelligi diftind,

Deum

aliquod corpus
circulari fuc-

ex vafe tollere, quin fimul intelligatur in eius locum


5

aliud corpus, vel ipfa vaiis latera,

motu

cedere.
j.

Eodem modoetiam dico^implicare contradidiovt aliquse

nem,
tenfse
10

dentur atomi, quse concipiantur ex;

ac fimul indiuifibiles

quia,

quamuis Deus eas


fe facultate eas

taies efficere potuerit, vt null creatur diuidantur,

cert

non pofTumus

intelligere

ipfum

diuidendi priuare potuilTe. Nec valet tua comparatio

qud nequeant infeda effe. Neque enim pro nota impotentise fumimus, qud quis i5 non poffit facere id quod non intelligimus effe poffibile, fed tantm qud non poffit aliquid facere ex ijs, quse tanquam poffibilia diftind percipimus. At fan percipimus effe poffibile vt atomus diuidatur, quandoquidem eam extenfam elfe fupponimus; atque ide, 20 fi iudicemus eam Deo diuidi non poffe, iudicabimus Deum aliquid non poffe facere, quod tamen poffibile elfe percipimus. Non autem eodem modo percipimus fieri poiTe, vt quod fadum eft fit infedum, fed contra percipimus hoc fieri plan non poffe; ac proinde 25 non elle vUum potentise defedum in Deo, qud iftud non faciat. Quantum autem ad diuifibilitatem matcnx, non eadem ratio eft; etfi enim non poffim numerare omnes partes, in quas eft diuifibilis, earumque idcirco numerum dicam efle indefinitum, non tamcn pofl^um affirmare illarum diuifionem Deo nunquam 3o
de
ijs

qu2e fada funt,

a.

Voir ci-avant,

p.

241,

1.

17, p. 242,

1.6.
35

C0RRESPOND.\NCF. V.

74

Correspondance.

1,271-272.

abfolui, quia fcio

Deum

plura poffe facere,

qum ego
fieri

cogitatione

me compledi; atque

iftam indefinitam

quarundam partium
4.

materiae diuifionem reuer

folere in artic. 34" conceffi.

Neque ver

afFedatse modeftiae

eft,

fed cautelae,
ineft,

meo

iudicio, neceffarise,

definita

qud qusedam dicam effe potius quam infinita^. Solus enim Deus
;

quem

pofitiu intelligo elTe infinitum

de reliquis, vt

de mundi extenfione, de numro partium in quas materia eft diuifibilis,


finira
illis

&

fimilibus,

an

fint fimpliciter in-

10

tantm me in nullum finem agnofcere, atque idcirc refpedu


necne, profiteor
nefcire; fci

me

me dico efle indefinita. Et quamuis mens noftra non fit rerum vel veritatis menfura, cert dbet effe menfura eorum quse affirmamus aut negamus. Quid enim eft abfurdius, quid
inconfiderantius,

i3

quam velle iudicium ferre de ijs ad quorum perceptionem mentem noftram attingere non
?

poffe confitemur

Miror autem

te

non modo

id velle facere videri,


infinita,

20

cm

ais,

J tantm
;

quoad nos fit

reuer eritjnita

extenjo, &c.

fed praeterea etiam diuinam

exten|fionem imaginari, quse latis pateat

quandam qum corpartes


25

porum

extenfio, atque

ita

fupponere

Deum

habere extra partes,

&

effe

diuifibilem,
illi

omnemque
dico exten-

prorfus rei corporese effentiam

tribuere.

Ne vero

quis fcrupulus hc fuperfit,


effe indefinitam
,

cm

fionem materiae

fufficere

hoc puto

ad impediendum ne quis extra illam locus fingi queat,


a.

Principia, II

pars.
1.

b.

Voir ci-av<nt, p. 242,

7, p.

243,

I.

14.

1,272.

DXXXVII.

Fvrier 1649.

275
;

in

quem meorum vorticum

particulae abire poffint

vbicumque enim locus


iuxta

ille

concipiatur, ibi

iam

opinionem, aliqua materia efl; quia dicendo eam eie indefinit extenfam, dico ipfam latis extendi qum omne id quod ab homine concipi
poteft.

meam

Sed nihilominus exiftimo maximam effe differentiam, inter amplitudinem iftius corporeee extenfionis, & amplitudinem diuinse, non dicam extehfionis, vto

pote quse propri loquendo nulla


vel effentise; ideoque

efl,

fed fubftantise

hanc fimpliciter infinitam, illam

i5

autem indefinitam appelle. Caeterum non admitto quod pro fingulari tua humanitate concedis, nempe reliquas meas opiniones poffe conllare, quamuis id quod de materise extenfione fcripfi refutetur. Vnum enim efl ex prsecipuis, meoque
iudicio certiffimis Phyficai mese fundamentis, profi-

teorque mihi nullas rationes fatisfacere in ipf Phyfic, nifi que neceffitatem illam, quam vocas Logicam
20

fiue

contradidoriam

inuoluant;

modo tantm

ea

excipias,

qu per folam experientiam cognofci po^funt, vt qud circa hanc terram vnicus fit Sol, vel vnica Luna, & fimilia. Cmque in reliquis meo feniu non abhorreas, fpero etiam his te facile affenfurum,
fi

25

modo

confideres prseiudicium

effe,

timent ens extenfum, in quo nihil


fenfus,

qud multi exifei\ quod moueat

veram fubftantiam corpoream, fed fpatium vaciium duntaxat; quodque nullum fit corpus

non

effe

nififenfibile,
3o

atque nulla fubftantia,

nifi

quse fub ima-

ginationem cadat, ac proinde fit extenfa. 5. Sed nuUi preiudicio magis omnes affueuimus,

276

Correspondance.

i,

=72-273.

qumjei, quod nobis ab ineunte

setate perfuafit,

bruta

animantia cogitare^

Quippe nuUa
nifi

ratio

nos mouit ad hoc credendum,


5

quod, videntes pleraque brutorum membra, in

figura extern
ferre,

&

motibus, noflris non multm difin nobis effe credentes iftorum


fcilicet, quse

vnicumque

tuum principium, animam


ret

moeadem moue-

corpus

&

cogitaret,

non dubitauimus quin aliqua


10

talis

anima in illis reperiretur. Poftquam autem ego aduertifTem, diftinguenda effe duo diuerfa motuum noftrorum principia vnum fcilicet plan mechanicum & corporeum, quod fol
:

fpirituum

vi

& membrorum
fcilicet, fiue

conformatione dependet,
;

poteftque anima corporea appellari

aliud incorpo-

reum, mentem
finiui
''

animam

illam

quam

de-

i5

fubllantiam cogitantem, qusefiui diligentis an

ab his duobus principijs orirentur animalium motus,

an ab vno duntaxat.

Cmque

clar perfpexerim, poffe

ab eo folo quod corporeum efl & mechanicum, pro certo ac demonflrato habui, nuUo pa;o

omnes

oriri

20

nobis probari poffe, aliquam effe in brutis

cogitantem. Nec moror aflutias

animam & fagacitates canum

&

vulpium, nec qusecunque alia quse propter cibum,

venerem, vel

metum
illa

brutis fiunt. Profiteor enim

me
25

poffe perfacil

omnia, vt fol

membrorum con-

formatione profeda, explicare.

Quamuis autem pro demonftrato habeam, probari non poffe aliquam effe in brutis cogitationem, non ideo puto poffe demonflrari nuUam effe, quia mens
a.

Voir ci-avant,
Clcrs.
:

p. 243,

1.

i5, p. 245,
;

1.

14.

b.

dfinis. Lire peut-tre

definii.

1,

273-274.

DXXXVII.

ij

Fvrier 1649.
Sed,

277

humana

illorum corda non peruadit.

exami-

nando quidnam fit hac de re maxime probabile, nullam video rationem pro brutorum cogitatione militare, praeter hanc vnam, qud, cm habeant oculos, aures, linguam, & reliqua fenfuum organa ficut nos,
verifimile
fit

illa fentire ficut

nos;

&

quia in noftro

fentiendi
illis
fit

modo

cogitatio
effe

includitur, fimilem etiam

cogitationem

tribuendam. Quse ratio,

cm

maxime
|

obuia, mentes o-mnium

hominum

10

setate

occupauit. Sunt autem

ali?e

prima rationes mult

plures

&

fortiores, fed

non omnibus
lit

ita obuiae, quse

contrarium plan perfuadent. Interquas fuum quidem

i5

tm probabile omnes vermes, culices, erucas, & reliqua animalia immortali anima pr?edita efle, qum machinarum inftar fe mouere. Primo, quia certum eft in corporibus animalium,

locum

obtinet,

qud non

vt etiam in noftris, elle offa, neruos, mufculos, fan-

guinem,
20

fpiritus animales,

&

reliqua organa ita difcogitatione,

pofita,

vt fe folis,

abfque vll

omnes
Qiiod

motus, quos in brutis obferuamus, cire


patet in conuulfionibus, ciim

poffint.'

mente inuit machinamentum corporis vehementius fpe ac magis diuerfis modis folum fe mouet, qum ope voluntatis foleat
moueri. Deinde, quia rationi confentaneum videtur,

25

cm

natur imitatrix, poffintque homines varia fabricare automata, in quibus fine vll cogitatione efl
ars
fit

motus, vt natura etiam fua automata, fed arte-fadis


3o

longe prseftantiora,
pracfertim

nempc bruta omnia, producat;


rationem, propter

cm nullam agnofcamus

278

Correspondance.
vbi eft talis

i,

274-275.

quam,
in

membrorum

conformatio, qualem

animalibus videmus, cogitatio etiam debeat adefle; atque ideo maiori admiratione dignum fit, qud mens
aliqua reperiatur
in
fit

vnoquoque humano corpore,


5

qum qud

nulla

in vllis briitis.

Sed rationum omnium quae beftiascogitationedeftitutas efle perfuadent,

meo

iudicio, praecipua eft, qud,

quamuis
fediores,

inter illas

vn

alijs

eiufdem fpeciei fmt per10

non fecus qum inter homines, vt videra licetin equis & canibus, quorum aliqui caeteris mult felicis quae docentur addifcunt; & quamuis omnes
perfacil nobis impetus fuos naturales, vt iras, metus,

famem,

&

fimilia,

voce vel

alijs

corporis motibus

fi-

gnificent,

numquam tamen hadenus

fuerit obferuai5

tum, vllum brutum animal e perfedionis deueniffe,

hoc eft, vt aliquid vel voce vel nutibus indicaret, quod ad folam cogitationem, non autem ad impetum naturalem,poftet referri.jHaec enim loquela vnicum ei^. cogitationis in corpore latentis fignum certum, atque ipf vtuntur omnes homins, etiam qum maxime ftupidi & mente capti, & lingu vocifque organis deftituti, non autem vllum brutum; eamque idcirco pro ver inter homines & bruta difterenti fumere licet.
vt ver loquel vteretur,

20

Reliquas rationes cogitationem brutis adimentes,


breuitatis cauf, hic omitto.
l.oqui

25

Velim tamen notari me


vit, vel

de cogitatione, non de
nulli animali

fenfu

vitam

enim

denego, vtpote
;

quam

in folo cordis

calore confiftere ftatuo

nec denego etiam fenfum,


3o
eft

quatenus ab organo corporeo dependet. Sicque haec

mea

opinio non tm crudelis

erga belluas,

qum

1,275.

DXXXVIII.

21

Fvrier 1649.

^79

pia erga homines, Pythagoreorum fuperftitioni


addiclos, quos

non

nempe

criminis fufpicione abfoluit,

comedunt vel occidunt. Hsec autem omnia fortaffe prolixis fcripfi, qum acumen ingenij tui requirebat; volui enim hoc pado
quoties animalia
teftari

pauciffimorum obieliones mihi haclens sequ

gratas fuiffe ac tuas, humanitatemque

& candorem

tuum maxime
10

tibi

deuinxiffe
verse fapientise

Omnium

fludioforum

Cultorem obferuantiffimum
Renatum Descartes.

Egmondse prop Alchmariam,


nonis Februarij 1649.

DXXXVIII.

Descartes
[Egmond],
[A.

l'Abb Picot.

21 fvrier 1649.
II, p.

Baillet],

La

Vie de Monsieur Des-Carles, tome

364-365

et p. 368.

Outre

les

maux

publics qui ont

fait

distinguer Tanne 1649 d'avec

M. Descartes pouvoit mettre sur son conte particulier divers accidens qui luy firent perdre un grand nombre d'amis. Ce fut ds le commencement de Janvier que mourut M. l'Abb Lettr. MS. du 21 Fvrier Picot], de Touchelaye l'an [en marge
les

autres de ce sicle,

dont il regard

avoit toujours eu grand soin de cultiver l'amiti, et qu'il avoit

comme un Gentilhomme

des mieux nez

et

des plus polis de

toute la Touraine.

Deux mois

aprs [en

marge

le

1)

fut suivi

en l'autre

monde d'un

autre

de mars 1649] M. de Touchelaye ami de ntre Philosophe. C'toit

M. Hardy, Maiire des Contes, qui avoit voulu partager avec l'Abb Picot le plaisir de loger M. Descartes Paris dans les derniers voyages

28o

Correspondance.
fit

qu'il

pre de

en France. Il avoit pouse la sur de FAbb Picot, et toit M. Hardy, qui est aujourd'huy Conseiller au Parlement en la seconde Chambre des Requtes. Il avoit un mrite gal celui de son cousin, M. Hardy, Conseiller au Chtclct, qui ne mourut que le 5 d'Avril 178J; et il n'ioit pas vingt-neuf ans aprs [en mar^c moins uni M. Descartes, quoique leur amiti ft un peu plus rcente.
:

(Baillet,

II,

3G4-35.)

cesse Elisabeth,
d'elle, Baillet

Plus loin, propos de l'assurance que Descartes avait donne la prindu plaisir qu'il aurait eu d'aller vivre au Palatinat auprs
ajoute
:

ce

Il

n'avoit plus alors

ft.

Quoy
et
:

qu'il

ft

aucune attache la demeure de quelque dans le sein du repos au fond de


la veille

lieu
la

que
[eti

Nort-

Hollande,

que, selon ce qu'il en crivoit

l'Abb Picot

marge

Lcttr.

MS. du

21 I-'vrier 1649],

il

&

d'Egmond auii paifiblement avec autant de douceur qu'il et jamais fait,


rvt dans fa folitude
souhoitoit avec

il

ardeur que

les

orages de

la

France s'appaisassent

promptement pour pouvoir s'y tablir [en marge : Leur. MS. du 7 Dcembre 1648 PicotJ. Mais la continuation des troubles de sa
faire

patrie, jointe l'apprhension


le

rsoudre passer

le

de se mettre jamais en voyage, sembloit reste de sa vie en Hollande, c'est dire

dans un

lieu qui n'avoit plus les

mmes charmes
1

qu'autrefois pour

le

retenir [en

marge

Tom.
mange

I,

pag.

3o, i3i, 134], et qui ne luy paraisil


>>

soit

commode que
mieux
[en

parce qu'il n'en connoissoit point d'autre o


:

pt tre

Lettr.

du 26

[sic

pro 21?)

F"vrier 1649].

(Baillet, 11,368.)

DXXXIX.
Desgartes
A

Elisabeth.

[Egmond, 22

fvrier 1649.]
I,

Texte de Clerselier, tome

lettre 27, p.

82-83.

A Madame
c'est

Elizabeth, Princesse Palatine, etc.


la

sans date.

Mais

une lettre crite peu aprs

Charles I [g fvrier 164g], laquelle

mort du roi d'Angleterre fut connue La Haye le 14 au

1,82.

DXXXIX.

22

Fvrier 1649.
le

^^^

soir, et

Egmoiid quelques jours aprs, vers


oit
il

20. D'autre part.


l.

Descaries crivit cette lettre au moment


les

reut (p. 283,


le

4]

deux
le

lettres

de Sude, auxquelles

il

rpondit

26 fvrier

64g.

Elle est donc antrieure de peu ces deux rponses, sinon du

mme

jour,

J'aul prendre la lettre le mot de Baillet, que la lettre prcdente, du 21 fvrier, aurait t crite < la veille {ci avant p. 2S0, l. i3), celle-ci serait prcisment du 22 fvrier 164g.

26

galement.

Ou

encore,

s'il

Madame,
Entre plufieurs fafcheufes nouuelles que i'ay re-

ceus de diuers endroits en mefme temps % celle qui

m'a
5

le

plus viuement touch,


Alteffe.
il

a efl la maladie de

voftre

Et bien

que

i'en

aye

auffi

appris la

guerifon^',

ne

laiffe

pas d'en refter encore

des

marques de

trifteffe

en

mon

efprit,

qui n'en pourront

eflre fi-toll eftaces. L'inclination faire

des vers, que

10

pendant fon mal, me fait fouuenir de Socrate, que Platon ditauoir eu vne pareille enuie, pendant qu'il eftoit en prifon. Et ie croy que cette
voftre Alteffe auoit

humeur de

faire des vers, vient d'vne forte agitation

des efprits animaux, qui pourroit entirement troubler l'imagination de ceux qui n'ont pas le cerueau
i5

bien

raffis,

mais qui ne

fait

qu'chaufer vn peu plus

les fermes,

&

les difpofer la pofie. Et ie

prens cet

emportement pour vne marque d'vn

efprit plus fort

&
20

plus releu que


Si ie

le

commun.
le voftre

ne connoifTois
fuffiez
p.

pour

tel, ie

craindrois

que vous ne
a.

extraordinairement afflige d'amit sa vie en lettre, qui est DXXIX, d'octobre


36

Voir ci-avant

279-280.
(c|ui
1.

b.

Elisabeth lui avait sans doute appris sa maladie


pril, p. 28?,,

grand

4) et sa gurison

dans une
\&

mme

perdue. La dernire lettre de Descartes est 1648, p. 23i ci-avant.

lettre

Correspondance. V.

282

CoKlM'ISi'ONDANCK.
la funeftc

I,

2-s:;.

prendre
terre *;

conclufion des Tragdies d'Anglevoftre Alteffe, eftant


s'eftant
fa vie,
5

mais

ie

me promets que

acoutujme aux difgraees de la Fortune, & veu foy-mefme depuis peu en grand pril de

ne fera pas

fi

furprife,

ny

fi

trouble, d'aprendre la
11

elle n'auoit point mort dVn de fes proches, que receu auparauant d'autres afflidions. Et bien que cette mort fi violente femble auoir quelque ciiofe de plus

affreux que celle qu'on attend en fon


le

lit,

toutesfois,
lo

bien prendre, elle ellplus glorieufe, plus heureufe


plus douce, en forte que ce qui afflige particulirele

&

ment en cecy

commun

des
c'eft

hommes,
qu'on

doit feruir de

confolation V. A. Car

beaucoup de gloire de
eft

mourir en vne occafion qui

fait

vniuerfellei5

ment

plaint, lou

&

regrett de tous ceux qui ont

quelque fcntiment humain. Et il eft certain que, fans cette preuue, la clmence & les autres vertus du Roy
dernier mort n'auroient iamais eft tant remarques

ny tant eftimes
tous ceux
fa
qiii

qu'elles font

&

feront a l'auenir par

liront fonhiftoire. le m'affure auffi

confcienceluy a plus donn de fatisfalion,

que pendant

20

les derniers

momens

de

fa vie,

eft la feule paffion

trifte

que l'indignation, qui qu'on dit auoir remarque


^5

en luy, ne luy a cauf de fafcherie. Et pour ce qui eft de la douleur, ie ne la mets nullement en conte; car
elle eft
fi

courte, que,

fi

les

meurtriers pouuoient

emla

ployer la fivre, ou quelqu'autre des maladies dont

nature a coutume de

fe feruir

pour

ofter les

hommes
3o

du monde, on auroit
qu'ils

fuiet de les eftimer. plus cruels

ne font, lors
ie n'ofe

qu'ils les tuent d'vn

coup de hache.
fi

Mais

m'arrefter long-temps fur vn fuiet

fu-

i,8?-t<4.

DXXXIX.

22 Fvrier
qu'il

164Q.

28^

nfle; i'adioiifte
eflre

feulement

vaut beaucoup mieux

entirement deliur d'vne faufTe efperance, que

d"y eftre inutilement entretenu.

Pendant que
5

i'cris ces lignes, ie reois

des lettres

d'vn lieu d'o


huit mois;
i'auois

ie

n'en auois point eu depuis fept


la

ou

&

vne entr'autres, que

perfonne qui

enuoy le trait des Paffions, il v a vn an, a crite de fa main pour m'en remercier ^ Puifqu'elle fe fouuient, aprs tant de temps, d'vn homme fi peu
10

confiderahlc

comme
ait

ie

fuis,

il

eft

croire qu'elle

n'oubliera pas de rpondre aux lettres de voflre Alteffe,

bien qu'elle

tard quatre mois

le faire

'\

On

me mande'
i5

qu'elle a

donn charge quelqu'vn des


de mes Principes, afin de luy en ne croy pas neantmoins qu'elle

liens d'tudier le liure


faciliter la

ledure;

ie

trouue aifez de

loifir

pour

s'y apliquer,

bien qu'elle

femble en auoir

la

volont.

Elle

me
il

remercie,

en
fait

termes exprs, du
20

trait

des Paffions; mais elle ne

aucune mention des

lettres aufquelles

efloit ioint'',

&

l'on

ne

me mande

rien

du tout de ce pas~l qui


ie

touche voflre AltefTe. Dequoy

ne puis deuiner autre

chofe, finon que, les conditions de la paix d'Alle-

magne
25

n' eflant

pas

fi

auantageufes voflre maifon

qu'elles auroient

pu
fi

cela font en doute


a.

ceux qui ont contribu vous ne leur en voulez point de


eflre,

DXXXIII, p. 25 1 et 252 ci-avant, de la reine de Chanut, dates toutes deux du l'Occmbre 1648. La dernire de Clianut, avant celles-ci, tait du .) ir.iJl 1647, et avait t remise Descartes le 7 ou le 8 mai (voir ci-avant p. 180),
Lettres
et

DXXXH

Christine de Sude

et

.'

b.
c.

Voir ci-avant p.225,1.9,etp.23?,l.i8-2t.

Chanut. Voir ci-avant


Voir
p. 87, note b.

p. 253,

1.

d.

284
mal,

Correspondance.

i,

84-85.

&

fe

retiennent, pour ce fuiet, de vous tmoi-

gner de

l'amiti.

en peine, depuis la conclufion de cette paix, de n aprendre point que Monfieur l'Eledeur
l'ay touiiours eft

voftre frre l'eufl accepte,

&

i'aurois pris la libert

d'en crire plutofl:


i'auois

mon

fentiment voftre AltefTe,

pu m'imaginer qu'il mift cela en dlibration. Mais, pour ce que ie ne fay point les raifons particulires qui le peuuent mouuoir, ce feroit tmrit moy d'en faire aucun iugement. le puis feulement
dire,

10

en gnerai, que, lors

qu'il eft

queftion de la ref-

occup ou difput par d'autres qui ont les forces en main, il me femble que ceux qui n'ont que l'quit & le droit des gens qui plaide pour
titution d'vn Eftat

eux, ne doiuent iamaisfaire leurconte d'obtenir toutes


leurs pretenfions,

i5

&

qu'ils

ont bien plus de fuiet de

fauoir gr ceux qui leur en font rendre quelque


partie, tant petite qu'elle foit,

ceux qui leur retiennent le


puifTe trouuer

que de vouloir du mal refte. Et encore qu'on ne


20

mauuais qu'ils difputent leur droit le plus qu'ils peuuent, pendant que ceux qui ont la force en dlibrent, ie croy que, lors que les concluions font arrefles, la prudence les oblige tmoigner
qu'ils

en font contens, encore


auffi

qu'ils

ne

le fuflent

pas;
25

& remercier non feulement|ceux qui leur font rendre


quelque chofe, mais

ceux qui ne leur oftent pas

tout, afin d'acqurir, par ce

moyen,

l'amiti des vns


:

&

des autres, ou du moins d'uiter leur haine

car cela

peut beaucoup feruir, par aprs, pour fe maintenir. Outre qu'il refte encore vn long chemin pour venir
des promeifes iufqu'
l'effet;

3o

&

que, ceux qui ont

1,85.

DXXXIX.

22 Fvrier 1649.
il

285

la force s'acordent feuls,

leur eft aif de trouuer des


ils

raifons pour partager entr eux ce que peut-eftre

n auoient voulu rendre vn tiers que par ialoufie les vns des autres, & pour empefcher que celuy qui s'enrichiroit de fes dpouilles ne full trop puiffant. La

moindre partie du Palatinat vaut mieux que tout l'Empire des Tartares ou des Mofcouites, & aprs deux ou
trois

annes de paix, le feiour en fera auffi agrable que celuy d'aucun autre endroit de la terre *. Pour

10

moy, qui ne
ie

fuis attach la
difficult

demeure d'aucun

lieu,

ne ferois aucune

de changer ces Prouin-

i5

ou mefme la France, pour ce pays-l, fi i'y pouuois trouuer vn repos auffi affur, encore qu'aucune autre raifon que la beaut du pais ne m'y fift aller; mais il n'y a point de feiour au monde, fi rude ny fi incommode, auquel ie ne m'eftimafTe heureux de
ces,

pafTer le relie de

mes

iours,

Il

voftre Alteffe y eftoit,

que ie fuiTe capable de luy rendre quelque feruice; pour ce que ie fuis entirement, & fans aucune
20

&

referue, &c.
Page 282, 1. 2. Charles I, roi d'Angleterre, eut la tte tranche Londres, le mardi 9 fvrier 649, (voir ci-avant, p. g3). La nouvelle en tut apporte La Haye le dimanche 14 lvrier, au soir, par un matelot dpch de Londres, et qui avait t tmoin de l'excution. Le l'eu Roi avait alors La Haye un fils, une fille, une sur et deux nices savoir le prince de Galles, qui allait prendre le titre de Roi, la princesse Marie, pouse du prince d'Orange, la reine de Bohme, Elisabeth, avec deux de ses filles, les princesses Louise et Sophie. La douleur (ut grande parmi toutes ces personnes royales. On en retrouve l'cho dans les lettres de
1
:

Brasset pendant
crivait-il

le

mois de
ie

fvrier

1649.

La Tragdie d'Angleterre
et l'entretien

Brienne;

18 fvrier, est icy vne assidue mditation, et

l'obiect des

larmes de celte Maison royale

d'vne continuelle

Nat.,fr. ijgoi,f. i33 v.) Et le 17, au marquis de Fontenay La bonne Reyne de Bohesme ressent de son cost le comble de ses aff.icUons, et quoy qu'endurcie au malheur pour tant de vieilles
tristesse . (Bibl.
.

286
souffrances, et
n

Correspondance.
que
sa

constance se soit rendue admirable en d'autres


. .

occasions, celle cy Tabbat tout a faict.

(Ib.,f. I2q.)

prvu d'ailleurs, et Brasset avait demand des instructions la Cour de France ds le 26 janvier il n'en reut mme pas aprs le 9 fvrier. Assez embarrass, il attendit d'abord que le nouveau Roi lui et fait notification de son avnement, ce qui tarda jusqu'au 2 mars. Ne pouvant plus alors se dispenser de faire ses condolances, il demanda et obtint, le 3 mars, une audience particulire, sans rien d'officiel; il a conserv le texte des cinq discours qu'il tint en cette circons1 a Au Roy de la Grande-Bretagne. 2 A son Altesse royale Matance dame la Princesse d'Orange. 3 A la Reine de Bohesme. 4" A Mesdames les Princesses Louise et Sophie Palatines. 5 A Madame la Princesse Douairire d'Orange. Voici deux de ces discours
tait
; :
:

L'vnement

la

Reyne de Bbhesme.

ayt faict paroistre sa vertu et sa constance dans vne longue suicte d'aduersitez, si est ce que ie ne croyray point l'offencer, en luy disant que i'ay eu peine a me prsenter deuant elle, aprez cette dernire affliction, considrant la bont du naturel de V. M ., esmeiie par la force du sang et par la plus horrible action qu'on se puisse figurer. lusques icy. Madame, les consolations ne peuuent se trouuer que dans les larmes. Mais il fault esprer de la iustice et de la grce de Dieu, qu'auec le tems, il en donnera de meilleures et V. M. ne doibt point

Madame, Bien que V. M.

moyens hiin'.'ins estoient capables d'y contribuer le Roy mon Maistre et la Reyne Rgente sa Mre ne fissent ressentir a V. M. les sincres cffccts de leur amiti. {Bibl. Nat., MS.fr. i'jgoi,p. ij 6 verso.)
doubler que, si quelque chose,
les

A Mes Dames

les

Princesses Louise et Soje

(sic)

Palatines.

Mesdames,

Les paroles auiourd'huy ne sont pas suffisantes, pour exprimer les sentimens que les bonnes mes doibuent auoir pour l'affliction de vostre Maison Royale. C'est vn effect qui n'appartient qu'aux yeux, et les mouuemens du cur se rduisent en prires a Dieu pour implorer de sa grce vne vraye consolation. C'est la, Mesdames, ou l'adresse mes vux, souhaictant que bientost vos Altesses la ressentent auec des prosperitez qui recompensent la longue suicte de leurs desplaisirs. [Ib.,

F-

m-)
Page 285,
1.

9.

La consultation

politique,

la princesse Elisabeth, est fort intressante. restituait la

La

que Descartes donne ici paix de Westphalie ne

Maison palatine qu'une partie de ses Etais hrditaires, le Haut Palatinat tait traiisfr, avec la dignit lectorale, au duc de Bavire. Un nouvel lectoral, il est vrai,
savoir le Bas Palatinat; mais

DXXXIX.
tait cr

2 2

Fvrier 1649.

287

perplexe, et ne savait

en faveur du prince palatin Cliarles-Louis. Mais celui-ci tait s'il devait accepter dans ces conditions. Sa sur, la

moment son hsitation. Voici de curieux documents sur cette affaire. Brasset crivit de La Haye Ms"^ le Conte de Servien , 3 dc. 1648 ...Il n'est pas mal plaisant que ces gens d'icy, aprez auoir eu si peu
princesse Elisabeth, parait avoir partag un
j)

la Maison palatine, facent des exclamations, couronnes n'avoient rien faict pour elle. Il m'avoit est dict en bon lieu que la Reyne de Bohesme en faisoit les haultz criz, et n'estimoit pas que M. l'Electeur son filz deubt accepter le traict. le luy

d'esgard aux interestz de

comme

si

les

en parlay, il y a troys iours elle me dict bien qu'elle ne se mesleroit point de luy donner conseil, mais que, s'il ne l'acceptoit pas, il auroit
;

demeurant d'accord auec moy qu'il n'y auroit rien de tel que de le pied a l'estrier et que le temps feroit le reste. {Bibl. Nat, fr. ijyoo,/. 6()G v.,f.6gj,f. 6(j8.) Brasset, circulaire du 4 dc. 1648 .Vous estes en lieu, Monsieur, pour veoyr quelles sont les dispositions de M. l'Electeur Palatin pour l'acceptation de ce qui le concerne dans le Traict de l'Empire. Beau coup de gens, qui se sont fort peu souciez de ses interestz, cryent a cette heure qu'on les a ngligez. Il fault neantmoins advoiier que les cou ronnes allies (France et Sude) ont plus faict pour luy que tous ceux de qui il devoit attendre le plus de support. La Reyne de Bohesme sa Mre l'advoe ainsy, et en me laissant entendre qu'elle ne se mesle pas de luy donner conseil, elle ne laissa point de me dire contidemment, il (Ib.,f. 6g5.) y a deux iours, qu'il se feroit tort, s'il n'aquiescoit. A Ms'' le Conte de Servien, 7 dc. 1648 .La Reyne de Bohesme vient de me monstrer vne lettre de M. son aysn, par ou ie veoy bien
tort,

remectre

I)

qu'il

est faict

ne rpugnera pas tant qu'aulcuns d'icy le voudroient a ce qui a pour luy dans le Traict de l'Empire. Il ne le dclare pas encore formellement mais sa pense paroist aller a s'accommoder a la
;

ncessit. [Ib.,f.

joi

v.

etf. 702.)
:

...La protestation du dput de Bourvend icy publiquement, faict bien veoyr que les Espa gnolz n'ont veine qui tende a la satisfaction de la Maison Palatine, et spcialement de la bonne Reyne de Bohesme, que ie nommerois panure, si les couronnes n'estoient tousiours riches, ne fussent-elles < que > de papier dor. Elle ne faict pas la petite bouche du peu qu'elle doibt aux offices spcieux de ces M'^ icy; quoy que M. Paw les luy eust faict

Au mme,

21

dc. 1648

gongne, qui

se

{!

valoir des millions, l'obligation qu'ilz pensoient en mriter auprez d'elle,

passe maintenant en moquerie dans sa propre bouche. Elle a nouuelles de M. son aysn qu'il acceptera le party faict pour luy dans le traict de a l'Empire mais elle ne le dict qu'a l'oreille de ceux qu'elle sayt auoir deuotion pour son seruice. [Ib.,f. J25.) Au mme, 3i dc. 1648 ...le viens de veoyr la Reyne de Bohesme... Elle m'a dict que M. l'Electeur son filz a rcceu la lettre des Estais de

;
:

288

Correspondance.
et qu'il

sayt

l'Empire auec leur cachet, mais sans aulcune signature, [Ib.,f. "66.') pas cette formalit.
.

ne

...Ayant hier veu la Reyne de que M. son aysn eust demand aduis du Parlement d'Angleterre de ce qu'il deuoit faire sur ce qui le concerne au Traict de l'Empire, ainsy que luy mesme, a ce qu'elle me dict, le luy auoit escrit. Mais M. de Bellieure-Grignon m'interprette cela en

Brasst Servien, 4 janvier 1649:

Bohesme,

elle

improuua

fort

meilleure part.

du Parlement
luifz
:

et erit
1

la vrit, si ce Prince se soubsmectoit a la protection aux caiolleries des Espagnolz, il faudroit dire auec les nouissimus error peior priori. {lb.,fr. iygoi,f. 12.]

et


j>

Reyne de Bohesme. de n'avoir auprez de luy personne qui entende bien les affaires d'Allemagne... Mais par dessuz
1

Au mme,

janvier 1649

.le veiz hier la


fils)

Elle le pleignit (M. l'Electeur son

tout elle improuva extresmement du Parlement d'Angleterre de ce

qu'il se fust port a

demander
pour

l'advis
estre le

qu'il auroit a faire, tant

parlement contre le Roy son Oncle, que pour n'y avoir plus, par maniere de dire, de parlement lgitime dans la constitution prsente que l'arme subvertit tout l'ordre du Royaume. Elle adiousta au bout de tout cela, selon sa coustume, qu'elle ne se mesie point de donner con seil a son filz, luy ne le demandant point. {Ib.,f. 28.) Au mme, 19 janvier 1649 ...le ne manqueroy pasaussy d'entre tenir la bonne Reyne de Bohesme de ce qui concerne sa Maison. Le procedder de M. son ayn ne la surprendra nullement, m'ayant tesmoi gn plusieurs foys qu'elle le iuge fort irregulier. Elle s'en lave les mains, comme n'ayant nulle part en ses conseilz. Pour m'oy, Ms'', ie R suis marry de n'avoir pas est tromp en la vieille opinion que i'ay eue qu'il n'y avoit grande gratitude et reconnoissance a avoir de luy. Il me souvient qu'autres foys Messieurs les Ministres de Sude vous faisoient peine et a M. d'Avaux sur le fort appuy qu'ils faisoient sur ses interestz. Les en voyla bien payez. le ne say s'ilz auront faict veoyr a V. E. la copie d'vne lettre qu'il a escritte a M. Spiring, ou il se formalise que ny eux ny luy n'ayent pas miz en la superscription des leur le tiltre d'Archidapeter de l'Empire. Il n'est pas encores restably, et puntille sur vne qualit qui n'est pas rendue, et qui semble ne le devoir pas estre, iusques a ce que le tems l'ayt remiz en son premier estt, et d'icy la il y (Id.,f. 44 v. et f. 45.) aura iour d'advis. Brasser Chanut, 16 avril 1649: ...Nous auons icy depuis quatre jours M. l'Elecf Palatin. le I'ay trouu assez altr de l'acte de renon dation que prtend de luy M. le Duc de Bauieres, estimant que les conuentions portes par l'instrument de paix doibuent suffire. Troys choses le semblent porter a se roiddir dans la negatiue. L'vne, que tous les Estats de l'Empire ne demeurent pas d'accord qu'il doibue bailler ce nouuel acte. L'autre, qu'il est bien aduerty de la Cour impe riale, que cette demande de Bauieres y est improuuee. La troysiesme et la plus forte dans son esprit, si ie ne me trompe, que M" les Sudois

. . :

1)

1)

I,

lS.

DXL.
la

26 Fvrier 1649.

289

ayent fakt asseurcr

pour reprendre
iamais
ilz

M. le Prince Philippe son frre, autoris de sa part possession de ce qui luy reuient au bas Palatinat, que ne poseront les armes et ne procedderont a licentiement aul-

cun, qu'il ne soit entirement satisfaict sur les conditions du Traictc gnerai, sans y en adioustcr des nouuelles.
a

le

ne doubte neiillemcnt de tout

cela, oiiy bien

que ce

soit

par

la

seule considration de son propre interest, chacun, ce

semble, y cherchant le sien, estant probable que ceux des Estais de l'Empire qui rpugnent sont les mesmes qui n'ont pas goust le traictc; que la Cour

me

impriale faict le semblable, parce qu'on veoyd par diuers indices quelle a grande disposition a traverser son excution; et que M''^ les Sudois ont grande peine a se resouldrc de poser les armes, par le moyen desquelles ilz sont deuenuz si glorieux et redoutables dans l'Em pire. La conclusion seroit que M. l'Electeur Palatin, seruant de pre

aux autres, se trouueroit enfin n'auoir rien pour luy et tousiours dans vn malheur fatal de sa Maison, lequel il me signifia assez en me parlant de l'horrible tragdie d'Angleterre et considrant que la confusion qu'il voyd la pour longues annes, ostera le moicn a ceux qu'il y auoit mesnagez pour amiz, de luy donner la main pour son entier et
texte

gnerai restablissement.

[Ib.,

i-j(joi,f. 268.)

Finalement Charles-Louis accepta les conditions qui lui taient faites, comme on le voit dans une lettre de Brasset La Thuillerie, du 20 avril M. l'Electeur Palatin, reuenu depuis huict iours d'Angleterre, 164g ... part demain pour Cleues et passera ensuicte a Frankfort pour y attendre que les choses soient disposes au baz Palatinat pour y faire
:

sa ioyeuse entre.

[Ib.,f. 272.)

DXL.
Descartes a Chanut.
Egmond, 26
,

fvrier 1649.
I,

Texte de Clerselier, tome

lettre

38,

p.

i28-i3i.

Rponse
p. 2S2.

la

lettre

DXXXIII

ci-avant,

du

12

dcembre 1648,

Monfieur,

Vous auez grande raifon de penfer que ay beaucoup plus de fuiet d'admirer qu'vne Reine, perpetueli

CORRESPONDANCE. V.

3^

290

CoRRESPONDANcr-:.
les affaires, fe foil

1,

1^8- Iso-

lement agiffante dans

fouucnuc,

aprs plufieurs mois, d'vne lettre que i'auois eu l'hon-

neur de luy crire,

&

qu'elle ait pris la peine d'y rait

pondre, que non pas qu'elle n'y

point rpondu
fi

plutoft". l'ay efl furpris de voir qu'elle crit

nette-

ment

&

fi

facilernent en Franois; toute noflre nation

luy en

eft

tres-oblige,

&

il

me

fcmble que cette Prinle refle

cei'e efl

bien plus cre l'image de Dieu, que

hommes, d'autant qu'elle peut tendre fes foins plus grand nombre de diuerfes occupations enjmefme tcms. Car il n'y a au monde que Dieu feul dont l'efprit ne fe lafTe point, & qui n'eft pas moins exad Iauoir le nombre de nos cheueux & pouruoir iufques aux plus petits vermilTeaux, qu' mouuoir les Cieux &les Aftres.
des
Mais, encore que i'aye receu,

10

,5

comme

vne faueur

nullement mrite, la lettre que cette incomparable Princefle a daign m'crirc, & que i'admire qu'elle en
ait

pris la peine, ie n'admire

pas en

qu'elle veiiille prendre celle de lire le

mefme faon Hure de mes


qu'il

20

Principes, caufe que

ie

me

pcrfuadc

contient

plufieurs veritez qu'on trouueroit diflicilement ailleurs.

On

peut dire que ce ne font que des veritez

de peu d'importance, touchant des matires de Phylique, qui femblent n'auoir rien de commun auec ce

25

que doit fauoir vne Reine. Mais, d'autant que l'efprit de celle-cy efl capable de tout, & que ces veritez de
Phyfique font partie des fondemens de
a.

la plus

haute

Ceci repond une partie de

la

lettre

de Chanut, qui manque. Voir


la lettre

ci-avant, p. 234, claircisxcment.


p. 2 5
I ,

Voir aussi

DXXXII

ci-avant,

I,

1=9-1 3o.

DXL.

26 Fvrier 1649.

291

&

plus parfaite Morale, i'ofe efperer qu elle aura de la

fatisfalion de les connoiftre. le ferois rauy d'aprendre


qu'elle
la
5

vous euft

choifi,

auec M. Frans-hemius, pour


ie

foulager en cette tude; et


fi

vous aurois tres-

grande obligation,

vous preniez la peine de m'auertir des lieux o ie ne me fuis pas affez expliqu. le ferois toufiours foigneux de vous rpondre, ds le iour mefme que i'aurois receu de vos lettres. Mais
cela ne feruiroit que pour

ma

propre inftrulion; car

10

y a fi loin d'icy Stocholm-', & les lettres paffent par tant de mains auant que d"y arriuer, que vous
il

auriez bien plutoft refolu de vous

mefme

les diffi-

cultez que vous rencontreriez, que vous n'en pourriez

auoir d'icv la folution.


i5

20

remarqueray feulement, en cet endroit, deux ou trois chofes que l'exprience m'a enfeignes touchant ce liure. La premire ci\, qu'encore que fa premire partie ne foit qu'vn abrg de ce que i'ay crit en mes Mditations, il n'eft pas befoin toutesfois, pour l'entendre, de s'arrefter lire ces Mditations, caufe que plufieurs les trouuent beaucoup plus difficiles, & i'aurois peur que fa Maiefl ne s'en ennuyafl. La fconde
le
efl qu'il
I

n'efi:

pas befoin non plus de s'arrefter exa-

25

du mouuement, qui font en l'article 46 de la fconde Partie & aux fuiuans caufe qu'elles ne font pas neceflaires pour l'intelligence du
miner
les rgles
,

refte.

La dernire

eft qu'il eft

befoin de fe fouuenir,
ie

en
a.

lifant ce liure, que,

bien que

ne confidere rien

Les lettres mettaient prs de quatre semaines de Stockholm La Haye, et Descartes ne les recevait parfois qu'au bout d'une semaine encore Egmond. Mme temps pour que la rponse ft rendue.

292

Correspondance.
le

',

i^"-

dans

corps, que les grandeurs, les figures


leurs parties,
ic

0^

les

prtens neantmoins y expliquer la nature de la lumire, de la chaleur & de


toutes les autres qualit/, fenfibies; d'autant que
ie
3

mouuemens de

prefupofe que ces qualit/, font feulement dans nos


fens, ainfi

que

le

chatouillement

^'^

la

douleur,

^*v

non
qui

point dans les obiets que nous fentons, dans lefquels


il

n'y

a que certaines figures

^:

mouuemens,

caufent les fentimens qu'on


&.C.

nomme
c*v'

lumire, chaleur,
10

prouu qu' la fin de la quatrime partie; et toutesfois il eff propos de le fauoir& remarquer ds le commencement du liurc, pour le pouuoir mieux entendre. Au rcfle, i'ay icy m'excufer de ce que vos lettres me font all chercher Paris, <K: que ie ne vous auois o il y point encore mand mon retour en Hollande a dia cinq mois que ie fuis''; mais ie fupofois que
ie

Ce que

n'ay expliqu

i5

',

Monfieur Cl(erfelier) vous


faifoit

l'criroit,

caufe qu'il

me
20

fouuent part de vos v ouuelles, lors que


i'eftois biei-aife

i'eftois

en France. Et

de n rien crire de
le

mon
ceux
eux;

retour, afin de ne fembler point le reprocher

qui

m'auoient appelle.

les

ay confiderez

comme

des amis qui m'auoient conui difner chez

que i'y fuis arriu, i'ay trouu que leur leur marmite rcnucrfe; cuiline eftoit en defordre, c'efl pourquoy ie m'en fuis reuenu fans dire un mot, afin de n'augmenter point leur fafcherie'. Mais cette rencontre m'a enfeign n'entreprendre iamais plus
et lors
i_<:

2^

a.

Descartes a donne

;i

l\lisabcth lus raisons


p.

pour lesquelles

il

n'tail

pas press d'crire en Sude, ci-avant


b.
c.

233,

1.

24.

Voir

lettre

DXXVIII,

p.

229.

Pas^e 227-229.

I,

i3o-i3..

DXLI.

26

Fvr'IR

1649.

295

aucun voyage fur des promefTes, quoy


crites en parchemin. Et bien

qu'elles foient

que rien ne m'attache en ce lieu, finon que ie n'en connois point d'autre o ie puiffe eftre mieux, ie me voy neantmoins en grand hazard d'y palTer le refte de mes iours; car i'ay peur

que nos orages de France ne foient pas


|

fi-tofl

appai-

fez"",

&

ie

deuiens de iour autre plus parefleux, en

forte qu'il feroit difficile

que

ie

pufTe derechef me re-

10

foudre foufFrir l'incommodit d'vn voyage. Mais ie fuppofe que vous reuiendrez quelque iour du lieu o

vous

eftes;

alors i'efpere que i'ai'ray l'honneur de

vous voir icy en paffant. Et e feray toute


La
i5

ma

vie,

&c.

lettre

""

ioint celle cy ne contient qu'vn


flerile
:

com-

pliment fort
matire,
ie

car n'tant interrog fur aucune

n'ay of par refpeclen toucher aucune, afin


le

de ne fembler pas vouloir faire


cr neantmoins que

difcoureur,

&

i'ay

mon

deuoir m'obligeoit d'crire.

A Egmond,

le

26 Fvrier 1649.-

DXLI.

Descartes

Christine de Sude.
fvrier 1649.]
I,

[Egmond, 26
Texte de Clerselier, tome

lettre 3g, p.

i3i-i32.

Rponse la lettre DXXXIl ci-avant, p. 2S1, envo/e en mme temps que la prcdente {voir le post-scriptum ci-dessus, p. 293).
a.

Voir ci-aprs

b. Lettre suivante.

scriptum, est
ce soitencore

DXLIII, claircissement Ce dernier alina, qui formait sans doute un postimprim par Clerselier en caractres plus petits, bien que
lettre
le texte

de Descartes.

2C)4

Correspondance.

i,

ii-iSr

Madame,
S'il

aniuoii qu'vne lettre


ie la vifTe

me

full

eniioye du Ciel,
ie

& que

defcendre des nues,

ne ferois pas

dauantage furpris, c^ ne la pourrois receuoirauec plus de refped lV de vnration, que i'ay reeeu celle qu'il a pl vollre Maieft de m'crire. Mais ie me reconnois Il peu digne des remercimens qu'elle conlient, que ie ne les puis accepter que comme vne faueur c<: vne
grce, dont
ie

demeure tellement redeuablc que

ie

ne
lo

m'en Iaurois iamais dgager. L'honneur que i'auois cy-deuant receu d'tre interrog, de la part de voftre Maie, par M. Chanut touchant le Souuerain Bieix, ne m'auoit que trop pay de la rponfe que i'auois laite. Et depuis, ayant appris parluy que cette rponfe
auoit efl fauorablement receu, cela m'auoit
oblig,
(i

fort

i5

que

ie

ne pouuois pas efperer ny fouhaitter


l
;

pour peu de chofe particulirement d'vne PrincelTc que Di u a mife en i\ haut lieu, qui eft enuironne de tant d'affaires trs-importantes, dont elle prend elle mefme les foins, & de qui les moindres adions peuunt tant pour le bien gnerai de toute la ferre, que tous ceu.v qui aiment la vertu fe doiuent eltimer ires-heureux, lors qu'ils peuuent auoir occafjon de luy rendre quelque feruice. Et pour ce que ie fais particulirement profeiion d'eflre de ce nombre, i'ofe
rien de plus
icy proteller vollre Maieft qu'elle ne

20

25

me

fauroit

rien

commander de

fi

difficile,

preft de faire tout


(i

mon

que ie ne fois toufiours pollble pour l'excuter; et que


ie

i'ellois

n Sudois ou Finlandois,

ne pourrois

eftre,

auec plus de zle, ny plus parfaitement que

ie fuis, <X:c.

3o

DXLII.

27 Fkviuku 1649.

29^

DXLII.

Chanut

Descartes.
i'viicr 1G4.).
t.

Stockholm, 27
[A. Baillet],

Vie de Monsieur Des-Carus.

11,

p- 36S-36y.

(Descanes) ret des lettres De. le milieu du mois de Mars, il Fvrier [en marge: Regtre de ChaM. Chanut, dates du XXVII de le dsir que la Renie de Sude par lesquelles on luy marquoit ,u.il
avoil de le voir

de..

d'apprendre sa Philosophie de sa bouche. Kgmond, par la ville d'Alcmaer, comme Ces lettres toient addrcsses ^tr elles avoicnt dj t prcdes par la voyc la plus courte; et sur le mme auparavant jours de peu crites d'autres que M Chanut avoit Paris, che. M. l'Abb l>.coi, ou .1 le sujet, mais qu'il avoit adresses (La,..cinq mois qu'il ft de retour. et croyoit encore, quoy qu'il y

Stockolm.

et

..

I.KT,

11,368-369.) choses
:

Baillet que deux Nous ne retiendrons de cette pa^^e de ei l'invitation qu lvrier, tence d'une lettre de Chanut du 27
\ Descartes de venir en

l'exis-

elle portait

Sude.
le

Mais

cette lettre
.-

du 27

fvrier ne par-

vint pas k Descartes

Brasset ne rpondit aux milieu de mars rpo.id.t aussitt fvrier, que le 26 mars, et y lettres de Chanut du 27 v.). Il envoya en :-':-" ,7!>oi, aprs les avoir res-ues (f/W. Nai.fr. pour Descartes; et celu,-c. y mme temps E^nnond la lettre qui tait D autre DXLVIII et DXLIX c.-apres. rpondit le 3, mars, lettres entre le Descartes pour en France pan Chanut n'envoya point de lettres ele aurait q Celle le 27 fvrier ,649. dc. .648 (p. 252 ci-avant), e. de Baillet; auss. , est de l'invention auparavant jours de peu

dez

Jrite

n'itidique-t-il point,
la

pour

cette

prtendue

lettre,

coinme pour

les

autres.

donner date prcise, que devait lui seconde une entrane en erreur mire date de la lettre DXLIX ci-aprs
la
:

cette prele registre de Chanut. lu impnmer beau eu avait Clerselier :


:

dernier jour de mars on J 1 mars; une rponse de Descartes a la le i3 mars, Baillet corrige que Chanut, ne sachant pas est vrit La lettre suppo;e de Chanut. presse tait en France ou en Hollande, et encore le 27 fvrier, si Descaries a la crivit de la Reine, du ,2 dcembre, d'avoir une rponse la lettre de Brasset, et cote Picot (ou Clerselier), d un fois Paris et La Haye; Chanut que celle de (Brasset, une copie l'autre reurent la mme lettre. deux passages que nous trouves'expliquent Ainsi France). envoyait en qu. ont et DLVII [Clers., I, .35 et 537),
alin d'avoir
rotis ci-apres, lettres

DXLVIII

pu

induire Baillet en erreur.

2<^6

Correspondance.

DXLIII.

Brasset
[La
MiNUTK,

a
2

Dkscartes.
mars
fr.

H tue],

iC4(_).

Bibl. Nat.,

MS.

17901,

f.

1G4.

En

tte

A M. Des

Cartes.

Du

2 mars 164Q.

Monjeur,

Ce fut auant hier que M. Van Bergh me rendit vojre lettre du 26 de Vautre moys'\ auec vn paquet pour Sude
qui aura

fon
la

adrejje aprei^ demain. Plcujl a


ce

Dieu que

la
5

grande tranquilit de
niquee a
France,
fujl aujjy

Royaume

la

Je fuft commul'autre!

& que

tout ce que l'on di de nous*,

faux que

ce qu'on vous a

mand de
les

Les dernires que i'ay de


tjie

M. Chanut font du
ouuerts auec

g feb"'. Il

dil

que

les Eflals s'efloienl

crmo10

nies accoujlumees ,

&

que, dans le narr des profpcnte^

publiques, l'on
alliance

auoit fail mention honorable de noflre

&

des exploits de
efl
les

M.

le

Mar"' de Turenne, ce
les autres Ejlat.s. Il
les
i5

qui n'auoit iamais

pratiqu dans

y a
vns

plaifir,

quand

amis ont vne vritable eflimc

pour

les autres,

&

que dans
ejfel.

les occafions ils

font pa-

roiftre ce qu'ils
a.

font en

La lettre pour Brasset est perdue le paquet pour Sude contenait deux lettres Chanut et la Reine, du 26 lvrier, p. 28g et p. 2i)' ciavant. Elles ne partirent de La Haye que le 4 mars, jour o B-asse crivit Monsieur , ajoute-t-il en post-scriptum, Chanut Tay p;ns oublier le meilleur de cette voicturc, qui est le paquet cy ioinct de M. Descartes, qui irouue a prsent l'ayr d'Egmond meilleur que celuy du parvis Nostre Dame. {Bibl. Nat.,fr. ijgoi, f- ijS verso.)
;

les

<<

DXLIll.

Maks 1649.

297

Vous aucT^Jaicl, Monficur, comme ces bons mariniers


gui,

preveoyani

la tempcje,

fonl leur retraile in feceffu


ej vn effe

longo. Vojlre for lie de Paris a

de Vojre
la
le

prudence; vous en
5

rccueiller^^ le frui

maintenant dans

tranquilil

d'Egmond. Neantmoins, comme vous aue^

cur bon franoys

&

pareillement charitable,
le

ie

ne

double point que vous ne foyci^ attendry par


nos combujlions. Il ne
laijfe

rcit de

pas d'y auoir

lieu de

mieux

efperer ; vous en verrer^ les apparences


10

par Vextrail cy
M''^ les

ioincl de

mes dernires

lettres de la

Cour. Si ces

gens du Roy prennent bien leurs conclufions,


les affaires

& portent
repos des

au poincl de l'auloril Royale,

&

le

peuples,

ils-

mriteront des miliajfes de couronnes civiques.


la

Dieu leur en face


i5

grce! Si dans vendredy^

l'en

ay
de

quelque chofe, l'efperc que vous ne


mal,fi
ie

me vodre? point me
croyre[

trouble vojlre repos par vn motd'advis. Cependant

continuer^
Page
2y(j,

moy,
].

s'il

vous plaij, l'honneur de


rct;i.ntc,

Anne d'Autriche, avait t force de au 6 janvier, et de se rfugier SaintGermain, avec son fils, Louis XIV, et toute la Cour. L'arme royale commcn(,a presque aussitt les hostilits contre les troupes leves par ordre du Parlement. D'autre part, l'archiduc Lopold envahit la France du ct des Pays-Bas cspat;nols et marcha sur la capitale. A trois reprises des missaires se prsentrent Paris en aon nom, pour offrir son appui aux rebelles, le 19 fvrier, et les 5 et 16 mars. Mais la paix fut signe, le mars Paris, mettant Hn cette premire partie de la Fronde. Ruel, le i" avril Le rsident de France La Haye, Brasset, mentionne dans ses lettres
6.

La

quitter Paris, dans la nuit

du

ii

fvrier, il communiqua aux Etats gnraux des le 26 janvier et le Provinces Unies deux dclarations du Roi, des 6 et 22 janvier, donnant les n iustes raisons et motifs qui l'ont port a interdire la Cour du Parle ment de Paris, et dclarer criminelz de leze Maiest tous ceux qui luy

que,

adhrent...

Le 23
la

Nat.,fr. iy<ioi,f. i -jG verso.) de Saint-Germain une relation imprime de prise de Charenton par l'arme royale (8 fvrier). Le bruit courut, il
* {llibl.

fvrier, Brasset reut

est vrai,
a.

que Charenton avait


5

t repris le

mme

jour par les Parisiens

Le

mars.
38

Cdurespondance. V.

298
nombre d'exemplaires de

Correspondance.
tait fausse.

i.

^ib-^-iO.

mais cette seconde nouvelle

Brasset

fit

aussitt tirer

un grand

la relation officielle, et

en envoya Descartes.

L'issue heureuse de cette guerre civile se fit attendre plus longtemps que Brasset ne le souhaitait. Il apprit les nouveau.t: succs de l'arme royale Brie-Comte-Robert, le 25 fvrier, et l'ouverture de ngociations Saint-Germain entre la Cour et les dputs du Parlement, le 28. Elles

aboutirent

la

signature des prliminaires de paix Ruel,

le

ii

mars.

Mais Brasset n'en fut inform que le 22, et dans son impatience il crivait le 12 Chanut .l'attendois les lettres de France... pour veoyr la suicte de ces alleez et venues a S' Germain. Mais elles retardent, et mortifient ma iuste curiosit... Cependant l'Archiduc marche vers Cambray, o est son rendez-vous gnerai; mais, comme sa cavallerie est trs mal monte, il n'ira pas peut estre ny si loing ny si viste qu'il pensoit et faire se pourroit que, sans abandonner le blocus de Paris, on fera plus de la moiti du chemin pour le venir rencontrer. Aprez cela, ie ne comprens comment ceux qui prtendent reformer l'Estat et souslager les peuples, se iustifieront devant Dieu et les hommes d'auoir attir dans la France son ennemy capital. Cette pense surpasse et ertVaye mon entendement... [Ib.,f, 1 go verso et f. igi.)
:
. .

DXLIV.

MoRUS

Descartes.
5

Cambridge,

mars 1649.
I,

Texte de Clerselier, tome

lettre 6S, p. 275-290.

Rponse

la lettre
le

DXXXVII,
iS

cartes j- rpondra

avril, lettre

du 5 fvrier l'^.p. 26-;. DesDLIl-' ci-aprs. \'oir le prol-

gomne, p. 23S,

et l'claircissement, p.

246.

Clarijfimo

Viro Nohilijfimoquc Philofopho

Renato Defcartes
Henricus Monts Anghis.
Replicatio.

Opinionis quam de

te

concepi nitperifque meis

lit ter is

apud

te tejatus

fum, quanta quanta fit [Vir

il\lufirijfime)

K^iyG.

DXI.IV.

Mars 1649.

-99

7nc

non pnilcl, ncc vnquani,

/al fcio, poteril pnitcrc.

Qiim
cpiod

&

adaugcl

plnnmm
illavi

Lui apiui

me

cxijlimationem,
diiii-

ad Jlupcndain
Qiiam

mcnlis huv ampliludincm

nuinque acinncn /uaiiilas lanla moriim accclfcril


5

&

hiima-

nilas.

ccrlc, vl

inaujuam /ii/pclam hahui,


lillcras

ila

nuuc
illius

janc crudilij/imas

liia.s

hahco pro cerlijfimo

argumcnlo. Cojtcriu, ne
in feruiim

lanli /aiinns le p(vnilcat, qitafi


le /hi-

capul collali, neiic rile/cal nieum erga

dium alque amor, lanquam ah abicclo iaccnlique


10

aniiiio

profe(flu.s,

qno tandem modo rcfponfa


vli

tia

mihi falisfecepro-

rini,

palam,

/ilehor.
/aeej/al,

hominem lihcrum Quod lamen ne nimnim lihi

deeel, aperlcquc

vcl

mihi

ipfi

negolium

ju/iores oralionis iexluras

mi[]a.s faeien.s,

rem

lolam
i5

m/Ianlia.s qiia/dam hreiies, aiil /allem nolaliuufint^ulix

cnla.s

fuper

refponforum luorum periculis com-

pin<(am.
Dcfiniri ab habiludiiic ad fcnfus nollros, c.
'.

aj

rcip. circa

I"" dlHic.

Hc
lia in

7-egeri polejl,

eiim radix

rcrum omnium ac

efl'en-

imi. i".

lernas defojfa laleal tcnchras, rem qiiamlihel necef-

20

fari(> dfinir i

ah hahiludmc aliqu.

Qu

hahiludo proJil fuhjlanlia,

priclax diei polejl in fuhjlantijs,

cum non

quamuis agno/eam lihenler proprielalcs


priores; hoc aulem lanliim
ejfe
2 5

a/ias alijs cjfc

me

volui[fe, /alis

nimirum

per adccqualam quamlihel propnelalem, qum per


dejinilo laliorem,

/ormam, quam vocanl,

rem

dejiniuiffe.

Pond,

ciim ipfe corpus dejinis

rem

exlenfani, ipjain illam


in iiahiludinc

cxtenfioncm infuper adnoto conjijlerc


a.

qu-

Ci-iiv;iiu, p.

268,

I.

8-ij.
;ui

(^Icrsclicr

impriim; loin
1
.

loni^

Ad

Respon;uni circa primain

Diiliciiliaicin. Iiisiauia

^oo

Correspondance.
fe

i.

276-=77

dam partium ad
tam, manifejum
II

inuicem, quatenus ali extra alias


ejfe

produl funt ; quant habitudinetn non


eji.

rem abfolu-

Quamuis nuUi homines


fuam
videndi aptitudinem,

exiftant^
5

Si omnes mortales conniuerent, fol tamen non exueret

rint denuo, vt

quamprimum oculos aperueneque fcuris, fecandi, quamprimum ligna

aut lapides oblati fuerint.

III

Neruorum noflrorum

particulis

mult minores^...
lo

Deum

tamen artificem adaptare pojfe credo neruos fatis


ijlis

exiguos exiguis

mater i particulis, ac proinde fenji-

bilitatem materi, hoc


nere.

modo coinminut, integram macejjare pojfunt, atque


fenfibiles

Porrd h particules motu


nojrifque hoc

coalefcere,

modo neruis

denuo
ve"5

euadere

quod de fubjlantia incorpore nullo modo

rum
IV

ejl.

Quamuis non
Certum
ejl

fit

ad fenfum molle, &c. ^

aut ad neruos nojlros fenforios dur um fore

ad ifiufmodi neruos, quales, fi vellet, Deus fabricare poterit, vt modo nonuimus ; atque hoc fatis ef, quamuis Deus numquam fabricaturus ft
vel molle, &c., aut faltem

20

ifiufmodi neruos. Vt reuer partes terrce verfus centrum

funt ex fe vifibiles, quamuis numquam extrahend fint in folis confpelum, nec e defcenfurus fit quifquam cum
lychno vel lampade.
a.

25.

Page 268,
1. 1.

1.

n.

h. Ib.,
c.

i5-i6.

Ib.,

23-24.

1,

277-=7S.

LXLIV.

Mars 1649.

301

Ei

tantm,
.

vt in hominerifibilitas,

proprium quarto

modo".

Quodj
3

ralio etiam alijs conipelcrct

animal ibus,rccl lus


ralionalc.

dcfinirclur liotno animal rifibile,

qum

Non-

dum

aiilcm

quopiam dcmonjlralum

cfl,

langibililalcm

aul impcnelrabililalcm proprias cjfe fubjlanti cxtcnf


afjeioncs, qiiamuis corporis cjfc rncriid quiuis agnoiicrit.

Equidcm

po/fiun clarc concipcrc fubjlanliam cxlcnvllo

Jam, qii nullam


10

modo

liabcal langibililalcm vcl

im-

penelrabililalcm. Igilur tangibilila.s vcl impcnclrabililas

non immcdialc /iibjlanliam cxtcn/am


tcnus cxlcn/a
cjl.

con/cqiiiliir,

qua-

Atqui nego veram cxtenfionem,


\Pcr vcram cxtenfionem
1

iK;c. '\

VI
langibilila.s

intclligi.s,

quam

&

impcnclrabililas comilatur.

Hanc

ipfc cliam

ncgo

in

Dca,

nudifuc mcnlc vcl Angclo rcpcriri. Inlcrca tamcn ajfcro

aliam

cffc

cxlcn/ioncm quc vcram, quamuis non quc


in

vulgarcm Sclwlifquc Irilam, qii


tiumana,
20
vl

Angclis mcntcquc

Icrminos,

ila

&

fguram habcl, fcd pro impcfub/anti,

rio

Angcli menti/que variabilem; mcnlcfquc Jiiic animas

nojlras atqiic Angclos,

cadcm prorfus mancnlc

cntrahcrcfe pofje,

& cerlo.s dcnud ad limites je expandcrc.


nil

Nihil eiXe intelligibilc

quod

fit

imaginabilc, &c.\
illam Arijlolclis

Vli

Equidcm aliquanlo fum pronior


2 5

in

fententiam^oT'. aveu twv oavTa.Tj^-v'xwv


lue qui/que mentis
a.

oOz, iix'. vor,77.'..

Scd

fu

vires expcrialur.

Page 269,
1.

1.

1.

b. Ib.,
c.

28-2(,.
I.

Pai;c 270,

22-23.

J02
refp. circa
1.

Correspondance.

1,278-279.

Viiiis in

locum aliarum imaginatione transferre b


vn vacui fpatij parles ahforbeant

Ind.

j\jca

quidan imaginalio non potcj ; ncc concipcre, fi


al-

Iranfcrantur, quin
tras,

penilfquc concidant,

& pntrent fe
viris,

inuicem.,

II

Nec dubitaui niagnis

Epicuro, Democrito,

Nullus duhilo, quin optimo


foliun ijlis ,fcd vniuerfis
ior fis

iiire

di[j'cntias,

ciun

non

Natiir inlcrprctibus longe maaiigujlior.

(med fenlentid) longcquc


in

III

Quin aliqua
Nam,
fi Dciis

omni

fpatio fubftantia t, &c.''.

10

Id fane conccjji pacis ergo. Sed clarc mihi non confiai.

hanc mundi vniuerjitatcm annihilarel

&
toi
i5

mull pojl aliam crearel de nihilo, inlermundiiun

illud,

Jeu abfenlia juundi, fuani haberel duratwnem, quam


dies, anni, vel
ejl

fcula mcnfurajfcnl. Non-exijlcntis igilur


extcnjio

duratio,

qu

qudam
fu

cjl.

Ac proinde Ampli-

tudo Nihili, pula vacui, per vlnas vel orgyas menfurari


polejl; vl non-exi/lenlis, in

non-exijenti, duratio,

\per horas, dies,

mcnfcfque menfuratur.
vi coalus, in

Sed concedo,
20

quamuis nonduni
Jlantiam ineffc
;

onmi fpatio aliquam fubneque lamen corpoream'^ ; cum cxlenfio,

fiue prjcnlia, diuina poj/it ejfc fubieum menfurabilitalis.

Verbi grati, prfentiam, Jiue extenjionem, diuinam


in

occupare ajjero vnam alteramque orgyam,


vacuo, nec tamen omnin fequi
a.

hoc vel

illo

Deum

effe

corporeum;

vt
I.

25

Glcrs.

Ad responsum
I.

circa

sccundam

dilTicultatem. Instantia

b.
c.

Page 271,
Ib.,
1.

8-9.

16-17.
1.

d.
e.

Page 272,

2-3.
:

F-diuon latine

neque tamen

scqiii

cam

esse corporeani.

1,

27<j.

DXLIV.
dili.s,

Mars 1649.

jo)

patetex fupra

injanti 5.

Sedfupcrhcreejagen-

dum

alibi.

Dico implicare contradidionem,

vt ta^'S extenfio,

IV

Scd hic libenler qurerem, numnvid


talis extenfio fit,

necejfe Jt, vt aut

qualcm
re.s

in

corpore concipis. aut nulla

Deinde, ciim
conccjferis,
vices-

&

alias

prter corpora extendifiio modo


illa

annon analogica
cxlenfionis

extenfio,

qiiam vocas,
illam

oheat

corporece,

atque

ita

vim

10

contradiloriam retundat ?

Prfertim
tain

ciim

analogica
vt

hc
fiit

extenfiio

ad propri dilam
,

propc accdt,

mcnfurahili.s

certofque

pedum vlnarUmue numros

occupe t.

Nullum motum
i5

dari,

nifi

quodammodo

circula-

rem'\..

Hoc
fic,

neccjfario confcqui concda, neccjjitate puta

Phy-

fupponcndo duntaxat oinnia corporibus plena, nul-

lamque extenfionem aliam integram mundi cxtenfionetnexcder e, qua in parte ego fat is fiun fecurus ; fed inexpu20

gnabilem hanc contradilionis

vim fatcor me nondum

fa lis deprehendiffe Quae concipiantur extenfae ac fimul


indiuifibiles
".

Ad

Ciim mentem tuam fie explicueris, nulla inter nos


controuerfia.
Page 272,
Paj^e 273,
Ib.,
1.

efi

a.

1.

29-30.
1-2,

h.
c.
ci.

1.

8-9.
:

CIcrs.

Ad responsum

circa tertiam difficultatem,

'

J04
Ad
refponfum
circa quartam difficultatem.

Correspondance.

i,27g-2o.

Ail fint fimpHciter infnita, necne, profiteor

me

nef-

CirC. Haiid tamen latere


infnita, vel
te poteji,

InAantia

I.

quin fini vel Jmpliciter

reuer fnita, quamuis vtJ'um horiim fint, tm

facile fatuere non.foffu.

Quod

auteni vortices tui non

\difrumpantur
ciim

& fatifcant,
effe

non obfcurum videatur indiinfmilum. Ipfe tamen intere


affentire huic

munduni reuer

libr profiteor,

quamuis audaler poffim


finitus eft, aut

axiomati

Mundus
eft,

non

lnitus, vel,

quod
lo

idem hc

infinitus,

me tamen non

pofje plen

animo

compleli rei cuiufuis infinitudinem. Sed illud imagina-

tionime hic accidere, quod lulim Scaliger alicubi fcribit


de dilatalionc
licct

fe

in

Angelorum : non poffe fciinfmitum extendere, nec in puni oevoTT|T.


contralione

&

coanguftare.
{i.

Qui autem Deum

pofitiii infinitum agnofcit

iS

e.

vbique exiftentem), quod tu merito facis, non video,

fi liber ralioni permittatur,

quod

hfttet, quin contiiure, e-

nua etiam admittat nullibi otiofum, fed eodem


quoufque

demque facilitale, qud hanc noftram, vbi nos degimus,


oculi,

vel
20

animufque nofter peruadit, materiam vbique produxifft. Sed fufiiis alurus eram qum inftitui ;
hune impetum fuprimo, ne
tibi fim moleftior.

Cm ais,
finita''.

fi

tantm quoad nos

fit

infnita,

reuer

erit

Aio; addoque infuper confequentiam

effe manifeftiffi-

25

mam, quoniam particula (tantm) plan infinitatem re, qu tantitm quoad nos
ac proind reuer erit fnitd extenfo
a.
;

excludit omnerii
dicilur infnita,

menlem autem

Page 274,

1.

10-11.

b. Ib.,\. 21.

i,".sn.2s,.

DXLIV.
altitige?'e

Mars 1649.

^05

mcatn hic

ea de quilms pronuncio, cvi planifcjfc

fim milu conjlct, mundum aut finitum luni, vl paul anle infinuaui.

aul injni-

Atquc
5

ita

iupponerc

Deum

habere partes extra


prorfus
rei

III

partes,

&

cile

diuifibilem,
illi

omnemquc

corpore effentiam
Nullain
iribiio.

tribiiere".

Ncgo cnim
cjl,

cxlenjionem corpori com-

pclere, qualeniis corpus


fubjantia
10
cjl.

fed qualcnm eus, aul fallem Prcvlerca, cm Deux, quantum mens humafil

na

Deum

capil,

tolus vhiquc, inlcgrque fud effenli

omnibus
fequiliir

locis fiue fpalijs

fpalwrumque punlis
e.xlra parles, aul,

adfit,

non

qudd parles haberel qud


/il

quod confcVnde prmenfu-

\quens
loca
'5

ej,

diuijibilis,

quamuis arle confcrlimque

omnia

occiipel, nul/is rcliflis inleruallis.

fenliam, feu ampliludinem,

vl ipfe voeas, diuinani,

rabilcm agnofcam

Deum aulem

ipfum diuifibilem, nullo

modo.
Q^uod aulem Deus fingula mundi punla oceupei, Jatenliir ad vnum omnes tm Idiot qum Philofoplii, ipfe20

que clar

&

dijUnelc

animo percipio

&

compleclor lam
.

verd eodem modo fc habel effentia diuina, inlra alque extra

mundum,
vijibili ,

ita vl, fi

Jingamus mundum claudi clo Jlcldiuina.'

lato

centrum

effenti,

lolalifque

eius

prcefentia,
25

eodem modo rcpeleretur extra clum


rcpelilionem centri diuini,

Jlella-

tum, quo intra clar concipimus rcpeli alque reiterari.

Hanc aulem
vijibile

qu mundum
cjl

oc-

cupai, vlter lus produlam, infinita

par

extra

clum
Atquc

fpalia fecum expandere;

quam
de

nifi

comit tur ma-

teria tua indejinila,


;i.

alum

cril

luis vorlicibus.

Page 274,

I.

24-2G.
SQ

(>ORRi;SI'ONDANCE. V.

2o6
vt

Correspondance.

i,

28.-28.

hc molliora videantur, experiamiir ajfenfus nojros in fiiccejfiii Dei durt tone. Deus ejl ternus, h. e. vita diuina omnes fculorum
evolutiones

rerumque

rationes, prteritarum,
.

futurarum
vita

& prfentium fimul

comprehendit

Hc

tamen

ter-

na fingulis etiam temporis injidet quafi atque inequitat


moinentis; ita vt ree vereque dicamus
jiicnfes

Deum per

tt dies,

horafue fii ternitate fretiim. Exempli cauj, fi fupponamus miindum ante certum annos conditum, annon
intgra
illa

horas, dies,

omniaque complelens Dei termtas per menfes & annos (puta centuvi) fuccedentes ad
eji

10

hune vfque diem durauit ? At ver nihilo aliter

Deus

mundo

eondito, ac fuit ante


ej,

mundum

conditum.

Manifejlum igitur

prter lernitatem infinitam,in

Deum

etiam cadere durationis fucce/fionem.

Quod Ji adilli

i5

mittimus, cur non extenfionem etiam injnita fpatia adim-

plentem pariter ac infinitam durt ionis Juccejjionem


tribuamus ?

Im ver quoties altiiis & antiquijitiiis ijis de rbus \mecum cogito, edfum in fententi, quod vtraque extenfio,
'^

20

tmfpatij

qum

temporis, ion entibus iuxta atque entibus

competere pojfet^. Sufpicorque que ex priudicio fieri pojfe, ciim omnia ea qu fenfu manibufque vfurpamus,
vtpote craffa
tra

&

corporea, femper fint extenfa, quod e con25

omnia extenfa proiinus concludimus corporea, qum quod vllum fenfs prceiudicium facit, vt putemus aliqua,
qucB nonfunt corporea, extendi.

Quod autem

extenfio cadat in non-ens, ex eo conieunihil aliud innuit, nij partes

ram capimus, quod extndi


a.

Edition latine
Ib.
:

exquisitius.

b.

possit.

1,

2.--2sn.

DXLIV.

Mars 1649.

joy

extare extra parles. Pars aiitem

&

totum, fubiedum
<S'

&

adiundum, caufa & effedum, aduerfa


tradicentia

relata,

con-

&

priuantia,

&

id genus vniucrfa notioncs

Logic funt, cafquc lam non-cntibus qiwi cntibus applicamu.s. Vnde non fcquiliir, quod quicqiiid concipimus
partes liabere extra partes, ens
fil

reale concipicndmn.

Sed

qiioties hic collu&lanlur

mentes liuman cinn pro-

prijs vmhris, aul lajciuienlium calulorum injlar proprijs


liidunl ciun
10

caudix?

Nam

ijliufmodi profcl

pugn

alqiic

liifus

Jibi injiluuntur mcnlc nojlr,

dum

raliones

mo-

doj'que Logicos,

iuxla quos rcs exlernas conjidcral, non

aduertil fuos dunlaxal e[fe cogilandi modos, fed putans


eos cffe aliquid in rbus ipfis fe di/lincluin, fuani cap-

tando
i5

qiiaji

caudam, ad lajjitudinem vjque

luditiir

nii-

fcreque illaqueatur.
lic effutij
:

Sed plura qiiam vcllem imprudcns

ad rcliqua propero.
ille

Vbicumque enim locus


materia
eft
'.

concipiatur,

ibi

aliqua

iv

N
20
viiltis

tu hic caulus

homo

es,

&

dganter modcjlus

ad-

tamen tandem niundum

ejfc

infinitiim, Ji Arijlolib. 3, ou

teles infinilum
^TTiv,

rede

definiuit,

Phyf.

ei

x'.

a.)

cuius aliquid fempcr eji extra. Nihil nunc cjl vite-

ri ils,

quod difdeamus.

Sed nihilominus exiflimo


25

maximam eHc

didcren-

tiam, inter amplitudinem iflius corporese extenlionis,

\Et ipfe pariier exijlimo


a.

immane quantum

diffcrre diui-

Page 275,
Ib^,
1.

1.

2-3.

b.

7-8.

jo8

Correspondance.

i,

283.

nam amplitudinem

&

corpoream

Primo, quod

illa

fub

fcnfum cadere non poj[Jit, hc pojjt fub fenfiim cadere. Dcinde, quod illa Jit increata & independens, hc dependens & creata. Illa porrd penctrabilis, per omnia peruadcns,

hc

crajfa

&

impcnetrabilis. Denique,

quod

illa

ex

lotalis

& intgra'

effenli repetiiione vbiquiari,

hc ab

cxlern,
fitione

fed immediat, partiiun applicatione & iuxtapoortajt; ita vt netiio, nifi plumbeus plane Jt atquc

injigniter hebcs, fufpicari pojjit,

Impia nos rationis


Indogredi fceleris,
Prfertim,
ciivi

inire
(r/

elementa, viamque
ille loquitur"").

10

&

ex Theologis Jint, ijfque alis

fortajjfe

fat fcrupulofis, qui tamen agnofcunt Deuin, fi voluiffet, potuifje mundum ab terno creare. Et tamen que abfur-

dum

videtur, infinitam durationem, ac

magnitudinem

inf-

i5

nitam,

mundo

tribuere.

VI

Vnum enim
tiflimis Phyfica^

eft

ex prsecipuis

meoque
.

iudicio cer-

mes

fundamentis''.

Quod fit
rium

materia indefnite faltem extenfa, nullumque


ejfe

vacuum, fundamentum
fat intelligo,

Phyfc tu apprime

necejja-

jo

&

certe nullus dubito quin

verum fit;

fed an veram demonfrandi rationem infequutus fis, id equidem ambigo, ciim principium illius demonjlrationis
fit,

omne extenfum
Im

effe

reale ac

corporeum, quod
2S

mihi fateor nondum conflarc, ob rationes me fupra datas.

verd, vt ingnue fatear

quod mihi iam

in

men-

tcm
a.

venit, fi
LixKcF,,

neque nudum fpatium, prout po/ulat tua


rcriim,
I,

De Natiira
1.

82.

b.

Page 275,

lO-ij.

I,.83-.84.

DXLIV.

J^ARS
S

1649.

309

demonjratio, nec

Deux oinnind

extendilur, ne indefinil

quidem materi opus ej tu Philofophi : cerus finiMundi enim hiiius tufque ftadioruni mimerus fuffcccril. recdant, nec dehifcerc finiti latera non habebunl qu poterunt medij vortices, ne inlcrniediuin fpatium exlenUvnen datur, noua/que non-ens indual dimenfiones. Sed
naturalis impetus alid

me

prcipilat, in liane vlique ficni nullibifil otiofa,

demjcunditatem nem\pc diuinam,

angujlijvbique locorum mater iam produxijjc, nullis vel


10

fimis prtermiffis interuallis. Qu tam facile cm admilto, Pliilofophia tua apud

me non
video
Ce
i5

corruel ob defcclum dii fundamenti. Planeque ojlenfiue Phyfices tu veritatem non tam aperte &
in

exerere
ftlo

hoc vel

illo

articulo

quam

ex vniuerfo

om-

nium

&

Part. 4, artic.

textur elucefcere, vt ipfe reiffime mones 2o5\ Quod quis integram tu Philofi
cfi,

concinna fophi faciem fimul contuetur, tm


iuxta ac
tur,
o

fibique

rerum phnomenis confona,

vt

mrita imagine-

fe naturam ipfam opificem

vidijfc

ah hoc poliio fpe-

culo enitentem.

Sed

nulli prsiudicio

magis omnes allbeuimus, &c.^

dt^t/tiut".
luit.
1.

Quod mihide me
iufce
vllo

ipfo confiai plus


laquei.s fcntio

enim priudicij

qum fatis ; me expediri non

ab hupoffe

modo.

35

Profiteor
fol

enim me poffe perfacil

membrorum
Clers.
:

omnia, vt conlbrmatione profcda, explicare^


illa
touiours des Principia Fliilosophicv.

II

a.

225.
1. 1.

Il

s'agit

b.
c.

Page 275, Page 276,

3i.

24-26.

jo

Correspondance.

1,184-283.

Ltafan & iucunda Prouincia! Hoc Ji prjiters, {& credo, quantum ingenium humanum poterit, te hc in re
prjiturum
vt audio,
in

quint fextue parte Phyjices lu, quas,


te

fer

perfeas iam
vt,

ejje

&

abfolutas, ita

aui-.
5

de expelo eflicimque rogo,

quamprimum
in
ipfis
:

poj[Jit fieri,

lucem videant, vel potius vt nos


tures

vlteriorem nahoc,

lucem videajnus ; fed ad rem redeo)

inquam,

Ji prjiteris, agnofco te demonjrajfe, in brutis


iibus inejfe

animar10

terea loci,
brutis, te
vllo

animam neminem demonflrare pojje. Sed in~ quod & ipfe fubmones, quod non Jit anima in
necdum
de?nonJraJJe
,

nec demonjrare poJJe

modo.

III

Praeter liane
res,

vnam, quod cum habeant oculos, au-

&c.

'\

Maximum meo
\tiliter

iudicio

argumentum

ej,

quod tam fub-

i5

fibi prcaueanl

&

pro/piciant, vt narratiunculis

veris pariter ac mirandis, Ji otium ejjet, demonjrare pof-

Jem. Sed credo te in confimiles autem in nullis extant libris.


IV

hijtorias incidijfe;

me

Quod non fit tm


erucas, &c.''

probabile

omnes vermes,

culices,

20

Nifijorle imaginemur ijtiufmodi animas, vit mundi,


vt

appel la t Ficinus, arenam quafi


ijo

eJje

ac puluerem;

&

in-

finita Jere ex

penario animarum agmina Jatali quo25

dam impetu

prparatam materiam Jemper prolabi. Sed concedo hc citiiis dici pojfc qum demonjtrari.
in
a.

Page 277,
Ib..
1.

1.

4-5.

b.

13-14.

1,

2S5-28G.

DXLIV.

Mars 1649.

}^^

Vt aliquid voce vel nutibus indicaret, &c. ^

V
Annan

Annon

canes annuunt candis, vt nos capitibus?

hreuibus latratibus cibum fpius ad

menfam mendicant?

Im ver aliquando domini cubitum pede, qii poffunl cum reuerenti, tangentes, quafi fui oblitum, blando hoc eum Jigno commonefaciunt ?

Qum maxime
Nec
o

flupidi ac
&c.''.

mente

capti,

c^c, non

^'I

autem vUum brutum,


infantes
vlli,

per aliqum multa faltem vicnfnun


irafcantur &c.

fpatia,
diffidis

quamvis plorent, rideant ,


tamen, opinor,
qiiin

Ncc

infantes fint animt i, ani-

mamque habeant

cogitantem.
tuis prclaris

Refponfa hcvcfunt [Virillufriffime) qii


refponfs tnihi vifum eft reponere.
i5

Qu

an que grata

futur a fini, ac nuper mece obieiones, fane prfagire

non poffum.

Humanitas
nior

tua,

quam

verjus

ifas

perfpexi,

&

diuturfece-

cum

fcriptis tuis confuetudo, audentiorem

me

runt ; vereor ne fuerim prolixus nimim ac molefus.


20

Equidem ferme

oblitus

eram potifjimi mei

infituii,

quod non fuit ternas iecum altercationes reciprocare ; fed ciim hanc oportunitatem fim nalus, tanti viri de rbus

qu fe

obtulerinl Philofophicis iudicium placide exdifficultas emerferit inter le-

\pcriri,
2 5

&

prcipu fi qua
libros, teipfum

gendos tuos
per me
a.

audire interpretantem.

Quam

profel gratiam fi lubens facilifque concejferis, fummotibi dejuincies.


1.

Page 278,
1.

i6-r_-.

b. Ib.,

21-2?.

^12

Correspondance.

i.se

El fan quant hibenter eximi tit artis ac pcrilix jnilii copiant fcccris, ccrliim cjl iam nunc in paucis quibtifdam periculiiin facerc.

Primo uis modo

igiltir,

quro an a Dco

ita /latiu]

aut alio qiwid cj


5

ficri potuijjct,

vt ntundiis ejfct finitus,

certo aliquo millianim

numro circumfcriptus. Non

leue

enim argumentunt vidctur

mundum

pojjc

cffe

finitum,

quod pleriquc omnes

impoj/ibilc putent effe injinilum.

Secundo, ft quis mundi huius finibus prop ajjideret,

quro an pojfit gladium per mundi latera ad capulum vfque tranfmittere, ita vt totus fera gladius extra mundi mnia
emineret.

\o

Quod enim

nihil extra

mundum Jt quod rejflat


parte impofjibilc
transferatur
1

videtur fau facile ; quod autem nihil extenfum ft extra

mundtim quod
corpore

recipiat, videtur ex e

Tertio [ad Art.

2g Part.

2),fi

A B corpus
e/fe,

CD, quro

qui confit tranfationcm e[fe reci-

procam. Piitcmus enim


autem
quiefcit, aut
vel,

CD

turrim

& AB

ventum

occidcntalem per latera turris tranfcunlent. Turris

CD
20

faltem non recedit vcnto


ais,

B. Si

recedit,

quod

motu transfertur

vtique verfus

occident etn mouetur. Sed non fertur verfus occidcntem,


ciim

&

terra

&

ventus ferantur verfus oricntem. Videtur


ciim nullum

igitur refpeu venti quiefcere,


ipfo fufcipiat.

motum ab
2 5

Dicis tamcn tranflationem [qu quidem


cfl) ipfius

tranflalio

motus

turris

&

venti c(fe reciprocatn.

Turris igitur refpeclu eiufdem venti


quiefceret,

&

moueretur

&

quod p?'oxim ahef contradilione. Signum


ciim ille qui

autem

cfl,

me fcdente

receffit

ambulando,

puta mille paffus, rubuerit vel laffus fucrit, ego vcr feillum dens nec ruborem contraxerim ncc laj/itudincm
,

3o

i()

aiilem] aut (dit. lat.).

1,286-287.

DXLIV.
fuijfe,

Mars 1649.

jij
qui'euiJJ'e.

folum inotnm
illius

me

verd per id temporis

No\tionalem igiur duntaxat variat dijanti refpelum

motu fufcipio, nullum motum realem

&

Phyjicum.
efficiet, vt

Qiiarld, Art.
5

14g

Part. 3

Sicque etiam

terra circa
vt terra

fuum axem gyret &c. Quomodo

efficiet

Luna
1

vno die gyrosfuos abfoluat, cm ipfa 3o fer dies

infuas abfumt priodes?

Qu

ver fcribuntur Art.

51

hanc qujionem, opinor, non attingunt.


Quinte, de particulis
10
ijis

contortis, quas Jriatas vocas,

quomodo
fragmina

ita

contorqueri potuerunt,

&

atomos non dijungi?

& eo Quem

ipfo in injnita

lentorem, quant

tenacitatem in

prima

ill

materi, fibi vbique Jmili

&

homogene, imaginari pojfumus? Vnde mollefcebant ij


particul primm, indeque obdiiruerunt ?
i5

20

i8g Part. 4 : Animam fiue mentem intime cerebro coniundam. Perlubenter equidem licaudirem fententiam tuam de coniundione anim cum corpore : an cum toto corpore coniungatur, an cum cerebro folo, an verd in folum conarium, tanquam in paruulum aliquod ergajulum, compingatur? Id enim fedem fen fus communem'^, animque rl'AtTzoliv te monitus, agnofco. Dubito
Sexto, Artic.
,

tamen annon per vniuerfum corpus

anima peruadat.

Deinde quro ex

te,

ciim

anima nullas habeat nec ra-

mofas nec hamatas particulas, quomodo tam arl vnitur


25

cum
fe in

corpore. Scifcitorque fubinde, annon aliquid exerit


natur, cuius nulla ratio

Mechanica reddi

potej.

Illud .Oxe^ouTiov, cuius in nobis confcij fumus, quo oritur

modo

Et

ratio imperij

anim nojlr
(dit. lat.).

in fpiritus ani-

28 Et ratio] Quccque ratio fit


a.

Lire

communis?
40

Correspondance. V.

14

Correspondance.

i.

a*?-^^;^.

maies,

quomodo

poteji

eo.s

atnandare

in

quamlibcl corquos vocanl

poris partcin ? Qiiomodo


familiares,

fagarum

fpirila.s,

matenam

tin

apte Jibi adaptant atqiie con-

Jringunt, vt vifibiles
vctulis?

& palpabiles fe

exhibeant exccrandi.s
3

Hoc autem

Jeri non folfJi rctiil, fcd iuuencs

fagiV, niilla vi coacl, [ponte im'hi fa/T finit

non paiic
in

Porr, annon

&

ipfi

hoc pfum aiqiio modo

anima-

bus nojris cxperimiir,


nojros animales ciere

dum pro

arbitrio nojlro fpiriliis

&

fijcre,

excrere

&

reiiocare poflo

\fiimus? Qiiro
J'ophiim in

igitiir,

nunquid dedcccrct homincm Philo-

rerum vniuerjitate fubjlantiam aliqiiam agnofccre incorporcam, qu tamen pojfit aiit omncs aiit faltcm
fecits ac ipja

plurimas ajfeliones corporeas, non


in

corpora
fiinl
i5

fe miituo,

in

corpus aliquod imprimere, quales

motus, figura, Jtus partium,


conjlet

cm ferme de motufue mor, fuperaddere etiam qu mots


vero,
vt diuidere, coniiingere, diffipare, vin-

&c.;imd

confequentia funl,
cire,

fgurare particulas, figuratas difponcre, difpofitas

rotare vel quouis

modo mouere,
colores,

rotatas continere,

&

id
20

genus alia; vnde lumen,


ieda prodire neceffe
efl,

&

reliqua fenfs ob-

iuxa

eximiam tuam Philofo-

phiam.
Prterea, ciim nihil nec corporeum neque incorporeum
potefi agere in aliud, nifi
neceffe

per applicationem fu e[jenli, infuper ducere, vt,fiue Anglus ft, fuie Dmon,

2 5

Jue anima,

fue Deus, qui agat prdilis modis


cuiiifibet inequitet quafi illis
aiit

in

mate-

riam, vt

efjciitia

maleri

partibus

in

quas agit,

aliquibus

alijs,

qu
;

in lias ipfas

agant per mots tranfmiffionem, im

vt

integr aliquando
vt

adft materi quam gubernat


1

&

modificat
(//>.).

cou /lai in

3o

quomodo] qu

(dit. lat.).

27

vl

omis

1,288-289.

DXLIV.

Mars 1649.

31^

Genijs, Jiue bonis, fiue malignis, qui fe humanis oculis

patefecerunt
leriam,

aliter

enim qui poterant conjlrin^ere maill figura

&

in

hc vel

continere ?

Pofirem, ciim tam fiupendam virlutem habeat fuh5

fianlia incorporea, vt

funiculis aut vncis,

per nudain fu applicationeni fine fine fundis aut cuncis, materiam ^on-

firingat, explicet, diuidat, proijciat,

& finiul

retineat, oncolligtre,

non verijimile videatur, vt


ciiin

in

feipfam fe

pojffil

nulla obfiet impenctrabilitas,

&

diffundcre fe denui^

10

&

fimilia ?

Hc
cebit,

abs tepeto, Vir doijjime, quantum per olium


vtpote

li-

quem fcio tam intima quam extima Natur myfieria rimatum effe, commovt digneris exponere,

deque interpretari pojje.


i5

Septimd, de globulis thcrei.s, quro, fi

Deus^mun-

dum ab tenw
comminuti

condidijfet,

annon multis abhinc annis

confradi fuiffent ifii globuli in partes inmutuis collifionibus vel aitritionibus, definit fubtiles
,

&

primique elementi faciem iam olim


20

induijfent, ia vt vni-

uerfus

mundus

in

vnam immenfam flammam multa antc


tuis aqueis, longis,

fcula abijjfet ? Olauo, de particulis


flexibilibus,

teretibus

&

numquid habent poros? Idfan mihi non


alijs particulis

vi-

detur probabile, ciim fint fimplicia corpora, particulque


25

primes ex nullis

complicat, fed fraguina


ac proinde plane
lio-

ex intgra primque materi

elifa,

mogenea. Hinc dubito, qui poterunt fleli fine penetratione dimenfionum. Putemus enim aliquando ad annuli
infiar incuruari. Superficies concaua
3o
(S'c.

minor

erit conuex,

Rem probe

lenes.

Non

efi

quod

hic immorer.

Ncc lamen fi poros habere

contenderes, quod

nunquam

7i6

Correspondance.
tollet.

1,289-290,

opinor facis, difficultatem


tune injiituetur de

Quippe quod qujio

pororum labr vel lateribus : necejfario enim aliquid fledetur, quod non habet poros. Atque hc difficultas pertinet non foliim ad oblongas tuauparticulaSffed etiam ad ramofas illas aliafque ferm
omnes, quas fledi necejje
eft,

&

tamen non difrumpi.

Nond &

vltim,

vtrum materia, fine ternam fingacreatam, fibi libr permiffa, nul-

miis,fiue hejerno

die.

lumque aliunde impulfuni fufcipiens, moueretur an quiefceret? Deinde, an quies fit modus corporis priuatiuus, an
vero pofitiuus ? Et fuie pofitiuum malles, fiue priuatiuum,

10

vnde

cotijet

vtrumlibet ?

An

denique vlla res affeionem

vllam habere poffit naturaliter


dejitui, vel

&

a fe, qu penitus potefl

quam aliund potefl


lufi,

adfcifcere ?
tuce Phyfices
i5

Haclenus fer circa generalia prclar

fundamenta

dicam, an potins laboraui, progreffurus


tua atque comitas e

pofhac adfpecialiora,f facilitas


inuitauerit, aut faltem permiferit.

me

Et quiori fan animo


20

feres, ciim hc de primis agatur principijs, fi fuperjitiof

omnia examinaui, viamque quafi palpando, fingulaque

me promoui & tefudineo \gradu. Video enim ingenium humanum ita comparatum effe, vt faciliiis long quid confequens fit difpiciat, qum quid in natur primo verum; noflramque omnium con~
curiofis contrelando ,
lente

ditionem non multiim abludere ab


TioO

ill

Archimedis, oo

25

TTw,

'AoX

Ai'jri'joi

Ty;v

y/^v.

Vbi primiim figamus pe-

dem, invenire multo magis fatagimus, quam vbi inueni-

mus

vlteriiis

progredi.
mirifcas illas fruluras attinet, quas ex
erexiji,
illis

Quod ad

principijs generalibus

quamuis prima frone


vt

3o

ade fublimes

&

ab afpelu nofro remot viderentur,

1,590-

DXLV.

6 Mars 1649.

M7
ta-

omnia apparerent Jiubibus tenebrifque obuoluta, dies

men
in
5

difficultates

comminuit, paulatimque euanuerunt ijl

obfcuritates, adeo vt

perpauc,

pr quod tum faum

eji,

confpeum iam ve niant.


ne ternum
lubentiiis

Hoc autem necejfe duxi, vt profiterer, me expeles tibi creatum iri negotium, fed
re/cribas,
accipias,

mihi

parique humanitate hafce fcifcitationes meas

qu primas quas miji bieliones. Quod Ji feceris

[clarijfime Carteji)
10

fupra qum

dici poteji,

tibi

objri-

um

dabis

Humanilatis tu ac fapienti

admiratorem religiojijjimum

Henricum Morum.
Cantabrigice, Chriji Collegio,
'5

3 Nonarum Marlij 164g.

DXLV.

Chanut

Descartes.

Stockholm, 6 mars 164g.


[A. Baii.let],

La

Vie de Monsieur Des-Cartes,

t.

II,

p. 36g.

Suite immdiate du passage cit, lettre


a

DXLII,

p.

295 ci-avant


1)

Mais l'inquitude et l'impatience firent reprendre la plume M. Chale VI de Mars, pour luy dpcher de troisimes lettres par l'adresse de M. de Hooghelande Leyde. [En marge: Lettre MS. Picot, du 23 Avril 1649.] Ces dernires contencient des instances trsfortes, de la part de la Reine, pour luy faire faire le voyage de Sude; et M. Chanut, qui devoit partir dans trois semaines pour retourner en France, y joignit des conjurations conues dans les termes qu'il croyoit les plus forts pour l'branler. Et la Reine avoit dj donn ordre l'un
nut dez

}i8

>

Correspondance.
l'aller

111,614.

de ses Amiraux pour

prendre dans son vaisseau

et le

conduire en

Sude.

(Baillet, II, 36g.)

effet, la 3', si l'on compte celle du dcembre 1648 i, 12 dc; 2", 27 fvrier; 3", 6 mars. Mais Baillet ne compte pas ici celle du 12 dc, et en compte une autre, qui aurait t crite peu de Jours avant le 27 fvrier nous avons vu, p. 2g5 ci-avant, qu'elle n'avait jamais exist. La raison pour laquelle Chanut crivit de nouveau le 6 mars, huit jours aprs le 27 fvrier, parait avoir t (outre l'impatience de la Reine) le prochain dpart de l'amiral Flemming pour la Hollande. Il fallait avertir au plus vite Descartes, pour qu'il pt profiter de l'occasion, et revenir avec cet officier sudois. Flemming, nous le verrons (lettre DLVI ci-aprs), se trouva en Hollande un peu avant le

Cette lettre du 6 mars est bien, en


:

12

9 avril

visite Descartes; m^is celui-ci ne savait pas qu'il ramener en Sude, la lettre du 6 mars ne lui tant parvenue que quelque temps aprs cette visite. La citation de Baillet tant tire d'une lettre Picot, du 23 avril, Descartes ne parat pas avoir reu la lettre du 6 mars avant cette date. Remarquons enfin que, le 6 mars, Chanut ignorait encore s'il pourrait revenir en France son cong ne lui fut accord que le 25 mars, et il n'en eut connaissance que le 24 avril.
;

il

rendit

mme

et mission de

le

Voir ci-aprs

lettre

DLIX.

DXLVI.

ScHOOTEN
Lej'de,

A
10

Descartes.
mars 164g.
III,

Texte de Clerselier, tome

lettre

116, p. 614-615.

Monlieur Schooten

Monfieur Descartes.
l'dit.

Leyde, ce 10 Mars

1649.

En
le

tte

de la lettre dans

Clerselier.

Descartes

rpondra

avril, lettre

DLIII,

p.

336

ci-aprs.

Mon
le ii'ay

(leur,
les

pas voulu manquer de vous enuoyer


:

deux

Diogenes Laertius de vitis Philofophorum, & Gregorius S. Vincentio de quadratur circuli & fedionum coni^ TouHures que ie.vous auois pj-omis, fauoir
a.

Voir ci-^vant

t.

IV.

p.

227,

1.

3, et

claircissement, o. 23

1.

iif,

6t4-6i5.

DXLVI,

10

Mars 1649.

jip

chant ce dernier,
d'autant que

ie defire fort

de fauoir vojlre fentiment,


qu'il a

le feu

Pre Merfenne dans vn Hure

nagueres mis en lumire, quifert de fcond tome au Hure

Cogitata Phyfico-Mathematica, parle fort fobrement en faneur de cet Autheur, ne le nommant pas
intitul

vne feule fois, encore qu'il parle ajfe^ apertement

& amqu'il a

plement de fon Hure. La plus grande louange qu'il luy


donne,
efi qu'il ait

compof vn grand Hure,


prens pour

&

cherch cette quadrature par des chemins fort longs


10

& qui

dfia font connus.

Ce que

ie

le

iugement de

Monfieur de Roberual, lequel ie fay s'efre employ l'examiner. Mais, parce que Vincenius luy-mefme dclare que la chofe principale dont
il s'efi

feruy, pour en
il

venir bout,
i5

efi

per proportionalitates, dont de

a fait vn

trait,

&

qu'il traite auffi

dudu

plani in planum,

qui fans doute font des chofes nouuelles


de
ie

&

qui mritent
dit mot,

la

louange, dont pourtant

le

Pre Merfenne ne
affe:^

doute fort que ce fentiment foit

quitable. Si vous
crit,

voulcT^ lire ce
20
ie

que

le

Reuerend Pre Merfenne en a


ie

vous enuoyeray fon Hure, lequel

puis facilement obie

tenir icy d'vn de


\

mes amis, qui m'a appris ce que

vous

en viens d'crire*.

Au
que
25

refie, i'ay crit

Monfieur de Zuitlichem le ieune,

les

effigie,

Vers qu'il auoit compofe^ pour mettre fous vofire ne font pas encore graus. Vous les verre?^ dans
cy
iointe, oii i'ay

cette feuille

adiot ceux que Monfieur

Bartholinus a compofe^ fur


fait en faueur de ceux qui in

mefme fuiet. Et ie I'ay tu laudem fe profitentur


le ie

potas vel pilores, &c.


3o

*,

Sed his
difficult,

omiffis,

il

faut que

vous propofe vne petite

qui m' efi Juruenu en voulant

refoudre vne

320

Correspondance.
eji

m,

gis.

quation de quatre dimenjons, dont la racine


en deux autres, flon la rgle de la

cubique,

de diuifer 12 par

Ve^

page 385^, fauoir, Vez, ce que ie ne puis

autrement faire, qu'en mettant ^_y^'^_y me fatisfais pas ainfi.

mais

ie

ne
5

De plus,
la

ie ferais

bien aife que vous vouluffie-^ prendre

peine d'examiner fi ces deux queflions paradoxes font

bien refolus.

Perfonse duae

A&

B, focietatem ineuntes, lucrati

funt 12 aureos

quorum A expendit aureos

tem reliquatur aureos 2, hoc e(l habet 2 aureos. Quseritur quantum cuilibet ex hc fumm debeatur ?
Refpondetur
:

B au-

10

foluendos
elTe

efle

B
fit,

ipfi

aureos,

quamuis lucrum

manifeflum

Aliud exemplum de damno. Perfonse duse

A & B
12
2

iaduram faciunt
aureos.

12

aureorum, hoc

eft,

Cm
:

igitur

contribuerit
ipfi

aureos, & B
habent

aureos
deberi

manifeflum

fit,

A, ex natur quaeftionis,
B,

20 aureos^
8 aureos,

&

ipfi

8 aureos, hoc

eft,

B habebit
conftet.

etiamfi

iaduram fadam

effe

20

Enfiniffant,

ie

vous remercie tres-humblement de l'hon-

neur que i'ay nouuellement receu en voflre logis, vous


a/Jurant qu'il n'y a chofe au inonde que
le defire

aucc
5

plus de pafjion, que de pouuoir.eflre capable de vous rendre

quelque feruice,

&

dont

ie

faffe plus d'eflat, que d'auoir


ie

acquis la gloire de voflre connoiffance, laquelle

taf-

cheray de me conferuer, en vous affurant que


a.

ie fuis,

Page 385, de

la

Gomtrie de Descartes,

dit. lSj.

Voir

p.

459 de

la

prsente dition.

DXLVI.

lo

Mars 1649.

pi

Le P. Grgoire de S' Vincent prtendait rsoudre le Page 319, 1. 22. problme de la quadrature du cercle dans un livre publi Anvers, en r647(voir ci-avant t. IV, p. 23 1, claircissement). Mersenne critiqua cette prtendue solution. Un Jsuite, disciple de l'auteur, le P. AlphonseAntoine de Sarasa, lui rpondit par l'ouvrage suivant
:

datis tribus

Marina Mersenno Minimo propositi : quibuscumque magnitudinibus, rationalibus vel irrationalibus, datisqueduarum ex illis Logarithmis, terti Logarithmum Geome

Solutio problematis a R. P.

proponente de hac propositione pronuntiantur qum ipsa Quadratura solutionem requirat alterum, quod Quadratura Circuli, a R. P. Gregorio a S''' Vincentio exhibita, abeat in illud necdum solutum Problema. Quiius videtur indicare, solutionem Problematis de Quadratura Circuli, expeditamfore, si defectus suppleatur; quem in solutione Problematis Auctore P. Alfonso Antonio de a se propositi consistere indicauit. Sarasa Societatis lesu (Antverpia;, apud loannem et lacobum Meurtric invenire.

Duo

unum, qud

forsitan longe difficiliorem


;

sios.

Anno MDCXLIX,
page
4,

fo!.,

pp. 35.)

>>

la

libro Reflexionum

Un
tian

la Censura R. P. Marini Mersenni, quam Physico-Mathematicarum inseruit, pag. 72. pen plus tard parut, sur la mme question, un opuscule de Chris-

Sarasa reproduit

Huygcns

boles,

Christiani Hugenii, Const. F., Theoremata de quadratura hyperellipsis et circuli, ex data portionum gravitatis centra. Quibiis
;Taflr!

subjuncta est

cyclometri Cl.

viri

Gregorii S. Vincentio,
officina

K edit anno CIO IDC XLVII. (Lugd. Batav., ex

Elseviriana.

Anno

i63i, in-4, pp. 43.)


:

Le P. Aynscom y rpondit
u

Francisci Xaverii Aynscom Antverpiani e Societate lesu, Expositio ac deductio geometrica Quadraturarum Circuli R. P. Gregorii a S. Vincentio eiusdem Societatis. Cui prmitiitur liber de natura et affectionibus rationum ac proportionum geometricarum. (Antverpias, apud

lacobum Meursium. Anno

MDCLVI,

fol.,

pp. 182.)

Page 319, 1. 29. En tte de la traduction latine de la Gomtrie de Descartes, Schooten mit un portrait du philosophe, fait par lui-mme, avec ces mots Franciscus a Schooten Pr. Mat. ad vivum delineavit et
:

fecit.

Anno

')

1644.

"

vants, de Constantin

Au-dessous du portrait se trouvent les vers suiHuygens, fils an du grand ami de Descartes
:

Primus inaccessum qui per


Eruit

tt

scula vcrum
cernitur Orbi

e tetris longa3 caliginis

umbris

Mysta sagax, Natura, tuus,

sic

Cartesius. Voluit sacros in imagine vultus


41

Correspondance. V,

J22

Correspondance.
Jungcrc victurcc
artificis pia

dcxtera famae,
nulla taccbunt.

Omnia

ut aspiccrcnt

qucm sxcula

Constantini Hugenii F"K


lettre

Voir, au sujet de ces vers,

la

rponse de Descartes,

DLIII

ci-

aprs, p. 338, 1. 6 et p. 339, claircissement. D'autre part, dans la seconde dition des Momenta desultoria de
taniin

Consles

Huygcns, le pre (La Haye, iG55), on deux pigrammes ci-dessous


:

lit,

la date

de 1649,

lu cffigiem Renati Cartesii.

Cartesii pccius vides, vides frontem?

Gandore
Siagira,

vel

modesii nihil supra

est,
?

Scicnti nil par quidcin. Exigis plura


si

tamen Siagira, Naturam


iste perspexii,
?

Aspexit, aut inspexit;

Pcrspexit ac detexit. Exigis plura

Qui plura dicere me

vetat, stupor veiat.

In ejusdem nomen.

Renatus istc quem videtis, hospites, Renatus infans pcrperam dictus fuit, Nulli secundus antc se mortalium. Natus vocari, non Renatus debuit Natura nasci vidit hactcnus nihil,
:

Ex quo

rcnato surgcret Cartesius.

(Hugenii Epigram. Lib. XI,

p. 371.)

DXLVII.

Chanut

Descartes.

Stockholm, 27 mars 1649.


[A. Baillet],

La

Vie de Monsieur Des-Cartes,

t.

II, p.

371-372.

lettres


>

M. Chanut rcriuit le XXVII de Mars, non aux deux de M. Descartes, qu'il ne ret que depuis, et dont il

dernires luy porta

rponse en Hollande, mais aux premires, du XIII de Mars, pour luy faire savoir que la Reine auroit souhait de le voir au mois d'Avril, afin de pouvoir le remettre dans sa maison d'Egmond
hiy
la

mme

rhyver suivant,

si

le

climat de Sude luy etoit trop rude.

Il

l'assura en

DXLVIII.

ji

Mars 1649.

}2j
mois de dlay

mme
qu'il

tms que,

si

sa

commodit ne

s'accordoit pas avec ce terme, elle

se relcheroit sur ce point, et qu'il auroit d'elle les trois

demandoit, et toute la condescendance qu'il souhaiteroit, pourvu qu'il accomplt le voyage de Sude. Monsieur Chanut se rserva pour luy dire le reste de bouche. (Baillet, II, S/i-Syz.)

Cette lettre a certainement t crite, puisque Baillet en donne la date, 27 mars, que dut lui fournir le registre de Chanut. Toutefois ce n'est pas une rponse une lettre du i3 mars, par la raison que Descartes n'crivit point cette date, et que, l'et-il fait, sa lettre n'aurait pas eu le temps de

parvenir Stockholm, du i3 au 27 (voir ci-avant, p. 295). Il n'est mme pas sr que Chanut et dj reu la lettre du 26 fvrier, que Brasset lui avait envoye le 4 mars (ci-avant, p. 296, note a). Chanut renouvelle ici

Descartes

invitation de venir en Sude.

Comme

Brasset ne rpondit

Chanut, du 20 mars, et le 3o avril, des lettres du 3 et du 10 avril {Bibl. Nat., fr. lygoi, f. 26g et f. 3o3), celles du 27 mars lui arrivrent un peu avant le 23 avril. Descartes venait de rpondre la lettre du 6 mars, qui lui avait t remise tardivement (lettre DLVI ci-aprs). Mais il ne rpondit point celle-ci, du 27 mars; car on sut en Hollande, ds la fin d'avril, que Chanut allait arriver, revenant en France, et on s'attendait chaque jour son passage (lettre DLIX ci-aprs, p. 35 1). Ajoutons que, le 27 mars, Chanut ne pouvait parler encore de son prochain cong, sinon comme d'une probabilit et d'une esprance (voir, en effet, p. 3 18 ci-avant, fin de Y claircissement).

que

le

16 avril des lettres de

DXLVIII.

Descartes a Chanut.
[Egmond,
3i

mars 1649.]
1,

Texte de Clerselier, tome

lettre 42, p. i35-i36.

Sans date dans Clerselier. Mais cette lettre fut envoye en mme temps que la suivante, et pour tre montre la reine de Sude. Or la suivante est fixement date dans Clerselier du 3i mars 1649 (^" ^' 2' dit.), ou du dernier jour de mars 1649 {3' dit.). En outre, une note de l'exemplaire de l'Institut, I, iJS, confirme ainsi celte date : Dans le catalogue des lettres reues par M. Chanut, il est marqu

du

deux lettres de M. Descartes reues le Si mars 164g. 3 1 mars, moins qu'il ne s'agisse ici des lettres DXL

{Lire

et

DXLI,

^24
p.

Correspondance.
cl

i,

.35.

2Sg

2g3

ci-avant, envoyes seulement

le

mars.) Descartes

rpond

ici

la lettre

DXLII, du 2 y fvrier,

p. 2f}5 c>-avant.

Monfieur,

La dernire que vous auez pris


drefler Paris, n'eft point

la

peine de m'a;

paruenue iufques moy

mais

ie

viens d'en receuoir la copie par le foin de


3

M. Braffet, & ie tiens vne tres-infigne faueur d'prendre par elle, qu'il plaift la Reyne de Sude que
i'aye

l'honneur de luy aller faire la reuerence*. l'ay

tant de vnration pour les hautes


cette PrinceiTe,

&

rares qualitez de
fes volontez font

que

les

moindres de

des

commandemens
ie

tres-abfolus

mon

regard

c'efl

10

pourquoy
ie

ne mets point ce voyage en dlibration,

me refous feulement ober. Mais, pource que vous ne me prefcriuez aucun temps, & que vous ne le propofez que comme vne promenade, dont ie pourrois eftre
de retour dans cet
eft, i'ay

penf

qu'il feroit

malaif

i5

que ie pulTe donner grande fatisfadion fa Maieft en fi peu de temps, & qu'elle aura peut-eftre plus
agrable que
faffe

mon

prenne mes mcfures plus longues, & conte de pafler l'hyuer Stocholm. Dequoy
ie

ie tireray

vn auantage, que i'auou eftre confiderable


n'eft

20

vn

homme qui

plus ieune,

&

qu'vne retraite de

vingt-ans a entirement defacoutum de la fatigue;


c'eft qu'il

ne fera point neceffaire que

ie

me

mette en
25

chemin au commencement du printemps, ny la fin de l'automne, & que ie pourray prendre la faifon la
plus fure
le
a.
I

&

la

plus

commode,
le

qui fera,

ie

croy, vers

milieu de l'eft^; outre que i'efpcre auoir cepenDcscarlcs s'embarquera


,

i'''

septembre.

Voir

ci

-aprs

ieiirc

L X I ,X

claircissement.

I,

.ss-k

DXLVIII.

}i

Mars 1649.

325

aflfaires qui dant le loifir de mettre ordre quelques m'importent. l'honneur de receAinfi ie me propofe d'attendre

que ie parte uoir encore vne fois de vos lettres, auant tres-exadement d'icy, & ie ne manqueray pas d'ober
tout ce qui
ieft,

me

fera

command de

la part

de fa Ma-

,0

vous plaira me faire fauoir s'il eft propos luy eflre agrable. Car ie ne fay delay; & ie n'oqu'elle fache que i'ay demand ce pource que le ferois prendre la libert de luy crire, mon derefpea & le zle que i'ay, me font iuger que eft, auant que feroit de me rendre au lieu o elle

ou bien ce

qu'il

uoir

les couriers
fie
i5

des lettres mais ie me y puiTent porter mnager en voftre amiti & en voftre adrelTe pour
;

mes

excufes.
refte, ie

ne fay en quels termes ie vous puis plaift me remercier de toutes les offres qu'il vous le iufques me vouloir mefme loger chez vous.

Au

faire,

n'ofe les accepter,


20

ny

les refufer. le

ment

affurer que ie feray tout


forte,

mon

vous puis feulepoffible, pour n'en

vfer qu'en telle

que ny vous ny aucun des que ie feray toute voftres n'en ferez incommodez, &

ma

vie,

&c.

Descartes tait, on Cette dernire lettre de Chanut Page 324 1 7 double, Paris el en celle du 37 fvrier, envoye l'a vu (ci-avant p. 295), copie qu il avait la Egmond aussitt La Haye Brasser fit parvenir qu'environ avoir devait ne Descartes reue directement de Stockholm renvoy fut lui qui et Paris, adress trois semaines plus tard l'original
;

ci-aprs). par Clerselier (voir lettre DLVII, p. 353 Brasser Chanut, date de La Haye, de On lit en effet, dans une lettre par vous souhaicter les Monsieur, cy, celle .le finiray 26 mars 1649 en 149), et vous avril, le tombait Pques 4 bonnes pasques {le jour de et 27 de 1 autre des 20 dernires deux vos de > remercier de l'honneur
:
.

j^

Correspondance.

1.136-137.

le

moys. rattc-ndz la rcsponse de M. Descartes sur vostre compulsoire et mien pour l'approcher de l'Ourse mineure. Comme vous l'aurez prpar au secret que vous me recommandez, ie luy en ay escrit aa mesmc sens. {JUbl. Nat., fr. ijrjoi, f. 221 verso.) La rponse de
est cette lettre
le

Descartes

DXLVIII

pour Stockholm que


l'claircissement).

et la suivante. Brasset ne les fera partir 9 avril (voir ci-aprs lettre DLI, p. 335, fin de

DXLIX.
Descartes
Egniond,
3i

Chanut.

mars 164g.
1,

Texte de Clerselier, tome

lettre 43, p.

36- 139.

Ecrite en
la reine de

mme lemps
Sude,

que

celle-ci

la prcdente, l'une pour tre montre pour Chanut seulement, c'est encore une

rponse

la lettre

du

n j Jvrier, p. 2f)5 ci-avant.

Monficur,
le

vous donneray,

s'il

vous
;

pkiifl, la

peine de

lire

deux de mes en voudrez peut-eftre


cette fois

lettres

car, iugeant

faire voir

vne

la

que vous Reyne de


5

Sude, i'ay referu pour celle-cy ce que ic penfois n eflre pas befoin qu'elle vill, fauoir, que i'ay beau-

coup plus de difficult me refoudre ce voyage, que ie ne me ferois moy-mefme imagin. Ce n'efl pas que ie n'aye vn trs-grand defir de rendre fcruice cette
PrincefTe. I'ay tant de crance vos paroles,

& vous
que

lo

me

l'auez reprefente

auec des murs


cil,

& vn efprit
|

i'admire

&

eflimc

fi

fort,

qu'encore qu'elle

ne feroit

point en la haute fortune ou elle


nailfance

&

n'auroit qu'vne

commune,

fi

feulement

i'ofois efperer

que
i5

mon voyage

luy fufl vtile, l'en voudrois entreprendre

1,

iS7.

DXLIX.

}i

Mars 1649.

3^7

que celuy de Sude, pour auoir l'honneur de luy offrir tout ce que ie puis contribuer pour fatisfaire fon defir. Mais l'exprience m'a enfeign que, mefme entre les perfonnes de tresbon efprit, & qui ont vn grand defir de fauoir, il n'y en a que fort peu qui fe puifTent donner le loifir d'entrer en mes penfes, en forte que ie n'ay pas fuiet de l'efperer d'vne Reine, qui a vne infinit d'autres occupations. L'exprience m'a auffi enfeign que, bien que
plus
difficile

vn plus long

&

10

mes opinions furprennent d'abord,


qu'on
les a comprifes,

caufe qu'elles

font fort diffrentes des vulgaires, toutesfois, aprs

on

les

trouue

fi

fimples,

&

fi

i5

conformes au fens commun, qu'on ceffe entirement de les admirer & par mefme moyen d'en faire cas, caufe que le naturel des hommes eft tel, qu'ils n'eftiment que les chofes qui leur laiffent de l'admiration

&

qu'ils

ne poffedent pas tout


le

fait. Ainfi,

encore que

la fant foit le plus

qui concernent
20

grand de tous ceux de nos biens corps, c'efi; toutesfois celuy auquel

nous faifons
la fant

le

moins de reflexion

&

que nous gou-

ftons le moins. La connoiffance de la vrit eft

comme

25

on n'y penfe plus. Et bien que ie ne defire rien tant que de communiquer ouuertement & gratuitement vn chacun tout le peu que ie penfe fauoir, ie ne rencontre prefque perfonne qui le daigne apprendre. Mais ie voy que ceux qui fe vantent d'uoir des fecrets, par exemple en la Chymie ou en l'Aftrologie iudiciaire, ne manquent iamais, tant ignorans & impertinens qu'ils
de l'ame
:

lors qu'on la poffede,

3o

puiffent eflre, de trouuer des curieux, qui achettent

bien cher leurs impollures.

J28

Correspondance.
refte,
il

1,137-158.

Au
que
ie

femble que

la fortune efl ialoufe

de ce

n'ay iamais rien voulu attendre d'elle,

&
qu

que
elle

i'ay tafch

de conduire

ma

vie

en

telle forte,

n'eufl fur

mais de quelque occafion. le I'ay prouu en tous les trois voyages que i'ay faits en France, depuis que ie fuis retir en ce pays, mais particulirement au dernier, qui m'auoit eft command comme de la part du Roy.

moy aucun pouuoir; car elle ne manque iame defobliger, fi-toft qu'elle en peut auoir

pour me conuier lettres en parchemin,


Et
le

le faire,

on m'auoit enuoy des


ie

10

&

fort bien fcelles, qui conte-

noient des loges plus grands que

n'en meritois,

&

don d'vne penfion

affez honnefte. Et de plus, par

des lettres particulires de ceux qui m'enuoyoient

du Roy, on me promettoit beaucoup plus que cela, fi-toft que ie ferois arriu^ Mais, lors que i'ay efl l, les troubles inopinment furuenus ont fait
celles

i5

qu'au lieu de voir quelques effets de ce qu'on m'auoit

promis,

i'ay

trouu qu'on auoit


les expditions
ie

fait

payer par

l'vn

de
20

mes proches
enuoyes,

des lettres qu'on m'auoit

& que

luy en deuois rendre l'argent; en

forte qu'il femble

que ie n'eftois all Paris que pour acheter vn parchemin, le plus cher & le plus inutile
ait

qui

iamais eft entre


fort

mes mains.
ie

le

me

foucie
25

neantmoins

peu de cela;

ne l'aurois attribu

qu' la fafcheufe rencontre des affaires publiques,


n'euffe pas laiff d'eflre fatisfait,
fi

&

vu que mon voyage eufl pu feruir de quelque chofe ceux qui m'auoient appelle. Mais ce qui m'a le plus dgot, c'efl qu'aucun d'eux n'a tmoign vouloir connoiflre
i'eufTe
a.

3o

Voir ci-avant p. 139-140.

I,

i38-i39-

DXLIX.

ji

Mars 1649.
;

P9

moy que mon vifage en forte que i'ay fuiet de croire, qu'ils me vouloient feulement auoir en France comme vn Elphant ou vne Panthre,
autre chofe de

caufe de la raret,
5

& non

point pour y eftre vtile

quelque chofe ^
le

n'imagine rien de pareil du lieu o vous efles;


les

mais
faits

mauuais fuccez de tous

les

voyages que

i'ay

depuis vingt ans,

me

font craindre qu'il ne

me

^refte plus,
10

pour cettuy-cy, que de trouuer en chemin des voleurs qui me dpouillent, ou vn naufrage qui m'oe la vie. Toutesfois cela ne me retiendra pas, fi vous iugez que cette incomparable Reyne continue dans le defir d'examiner mes opinions, & qu'elle en
puiffe prendre le loifir; ie feray

rauy

d'eftre

heufi

i5

reux que de luy pouuoir rendre feruice. Mais,


n'eft pas,

cela

&

qu'elle ait feulement eu


ie

quelque curiofit

qui luy foit maintenant pafTe,

vous fupplie

& vous
ie

coniure de faire en forte que, fans luy dplaire,


puiffe eflre difpenf de ce voyage;
20

&

ie

feray toute

ma

vie,

&c.

A Egmond,
le

dernier Mars 1648''.

a.

Page 184, claircissement.


i'"

Sic 1648, pro 1649, dans la 3 dition (1667). La 2* (i663) donnaient, avec la mme faute d'impression
b.

(lS/) et la
le

D'Egmond,

3i Mars 1648.

COKHi:SPONDANCE. V.

43

}jo

Correspondance.

1,139.

DL.

Descartes a Elisabeth.
[Egmond,
3i

mars 1649.]
I,

Texte de Clerselier, tome

lettre 44, p. 139-140.

A Madame

Elizabeth, Princesse Palatine,


le

etc.

sans date.

Ecrite, sans doute,

mme Jour
l.

que
7-6').

les

deux prcdentes, 3i mars

164g

{voir ci-dessous

4-S

et

l.

Madame,
y a enuiron vn mois que i'ay eu l'honneur d'crire voftre Alteffe'*, & de luy mander que i'auois receu quelques lettres de Sude. le viens d'en receuoir deIl

rechef, par lefquelles ie fuis conui, de la part de la

Reyne, d'y faire vn voyage ce printemps, afin de pouuoir reuenir auant l'hyuer. Mais i'ay rpondu de telle forte que, bien que ie ne refufe pas d'y aller, ie croy neantmoins que ie ne partiray point d'icy que
vers le milieu de
l'ell.

I'ay

demand

ce delay pour

lo

plufieurs confiderations,
ie puiffe

&

particulirement afin que

auoir l'honneur de receuoir les


le zle

commandefi

mens de

V. A. auant que de partir. I'ay dfia

pui5

bliquement dclar

deuotion que i'ay voftre feruice, qu'on auroit plus de fuiet d'auoir mauuaife opinion de moy, fi on remarquoit que ie fuffe
la

&

indifierent en ce qui vous touche,

que

l'on n'aura,

fi

on
a.

voit
Lettre

que

ie

recherche auec foin

les occafions

de

DXXXIX, du

22 fvrier, p. 280 ci-avant.

i^i3.j-i4o.

DLL

31

Mars 1649.

jji

m'acquitterdemondeuoir. Ainfi ie fuplie tres-humblement V. A. de me faire tant de faueur, que de m'inftruire de tout ce en quoy elle iugera que ie luy puis rendre feruice, elle ou aux fiens, & de s'afTurer quelle a furmoy autant de pouuoir, que fi i'auois eft toute ma vie fon domcftique. le la fupplie auffi de me
faire fauoir ce qu'il luy plaira

que
fait

ie

rponde,

s'il

ar-

riue qu'on fe fouuienne des lettres de V. A. touchant


le
10

Souucrain Bien, dont i'auois


les miennes'*,

mention

l'an paff

dans

&

qu'on

ait la curiofit

de les voir,

le fais

mon

conte de paifer l'hyucr en ce pays-l,


Il

&
fi

de n'en rcuenir que l'anne prochaine.

eft

croire

que

la

paix fera pour lors en toute l'Allemagne,

&

mes dcfirs font accomplis, ie prendray au retour mon chemin par le lieu o vous ferez, afin de pouuoir plus
particulirement tmoigner que
ie fuis,

&c.

DLL
Descartes a [Brasset].
[Egniond, 3i mars 1649.]
Texte de Clerselier, tome
I,

lettre 45, p.

140-141.

<

Monsieur Clianut

dit Clerselier,

sans donner de date.

Mais Descartes

ne se serait pas adress Stockholm,

pour avoir

des nouvelles de ce qui se passait en France, tandis qu'il pouvait en

recevoir directemait de

La Haye, par

les soins

Celui-ci lui avait dj crit ce sujet, au moins


{lettre

du rsident Brasset. deux fois : le 2 mars


le

DXLIII,

p.

2g6

ci-avant), et vers le

23 ou

24

[voir clair-

cissement, p. 325). Descartes lui rpondit, sans doute,


a.

le

jour mme

Voir p. 91 ci-avant, note a.

JJ2
o
il

Correspondance.
lui

i,

140-141.

c'est--dire le

envoya ses rponses 3/ mars.

la lettre

de Chauut du 2 y fvrier,

Monfieur,

La Philofophie que

tudie ne m'enfeigne point

reietter l'vfage des paffions,

&

i'en

ay d

auffi

violentes

pour fouhaitter

le

calme

& la diffipation des orages de


5

France, qu'en fauroit auoir aucun de ceux qui y font le plus engagez; d'o vous iugerez, s'il vous plaifl,

combien

grande l'obligation que ie vous ay, d'auoir pris la peine de me faire part des bonnes nouuelles que vous auez eues de S. Germain*. Ma ioye auroit
ell

eft parfaite,

fi

ie

n'auois point lu, dans les dernires

10

Gazettes, que l'Archiduc s'auance vers Paris,


l'a laiff

&

qu'on

pafTer

comme amy

iufques Soiffons. C'efl

porter les chofes vne grande extrmit, que d'at-

tendre du fecours de ceux dont on fait que


cipal interel eft de faire

le

prini5

Dieu que la de tous ceux qui ont deffein de luy nuire*. Pour la promenade laquelle on m'a fait l'honneur de m'inuiter^, fi elle efloit auffi courte que celle de voflre logis iufques au bois de la Haye, i'y ferois bientoflrefolu; la longueur du chemin mrite bien qu'on prenne quelque temps pour dlibrer auant que de l'entreprendre. Ainfi, encore qu'il foit mal-aif que ie refifle vn commandement qui vient de bon lieu, ie ne croy pas neantmoins que ie parte d'icy de plus de trois mois. Et ie vous fupplie de croire qu'en quelque
a.

que noflre mal dure. le prie fortune de la France furmonte les efforts

20

25

le destinataire

Voir ci-avant, p. 324, -1. 14. Les lignes suivantes montrent bien que de cette lettre habitait La Haye, et non pas Stockholm.

C'est

donc bien

le rsident Brasset.

I,

4>.

DLL
du monde que
zle,

ji

Mars 1649,
ie

jjj

lieu

i'aille,

feray toufiours auec vn

mefme
Cour

&c.

Page 332,
et les

1.

9.

La

paix avait t signe Ruel,


et

le

mars, entre

la

dputs du Parlement,

ds

le

12 la nouvelle en avait t

envoye officiellement en Hollande. Brasset ne la reut La Haye que le lundi 22 mars tout au soir, et il s'empressa -de la rpandre le mardi 23. Cependant des bruits contradictoires circulaient, et le rsident de France attendait une autre dpche, au prochain courrier, le vendredi 27. mars,
qui confirmt
le reprit.
la

premire. Cette confirmation ne vint pas,

et

l'inquitude

Mais il avait crit auparavant Descartes, le 23 ou le 24 sans doute, une lettre pour lui annoncer la bonne nouvelle. Voici quelques documents ce sujet
:

Brasset

Son Eminence

(le

cardinal Mazarin), 24 mars 1649

Mon-

seigneur, l'ay receu auec l'extresme contentement que doibuent auoir

tous les bons Franoys, l'advis qu'il plut a V. Em^' me donner par sa despesche du 12, de l'accommodement final des altrations de Paris. Dieu soit loii de la perfection de cette bonne uvre... (Bibl. Nat.,/. 3/2 verso et/, ai 3.)

Et

le

mme

jour,

Mb^

le

Comte de Brienne

L'advis qu'il vous a

pieu

me donner, par
le total,

vostre despeschedu i2,estoit assez important pour


puisqu'il s'agissoit

en faire seul
11

du repoz intrieur du royaume.

y a quatre iours entiers que cette bonne nouvelle nous avoit est annonce par diuerses lettres de Rouen, et passagers de Dieppe. Durant ce tems la nostre patience n'a pas est
la

mal exerce pour en attendre confirmation auec l'ordinaire qui n'arriua qu'hier au soyr fort tard. Ce matin, ie l'ay respandiie partout; mais comme, ie ne say par quelle malignit de destin, tout ce qui vient a nostre avantage est aussy tost

core

contrepez par des informations sinistres, les plus reienuz veulent ensuspendre leui crance iusques a la venue du prochain courrier,

pour sauoir la vrit de ce qui se compte, qu'il y auroit eu grand tumulte a Paris, lors que l'examen des articles arrestez a Ruel fut faict {Ib., /. 2i5 verso et dans le Parlement. f. 216:)
.

de Brgy, de Meulles, Chanut, 26 mars que nous attendons ce lourd huy ou demain, n'apporte la confirmation des bonnes nouuelles qui nous vinrent lundy dernier de l'accommodement des brouilleries de Paris, ceux qui ont voulu estouffer nostre ioye en sa naissance, en soustenant que tout avoit est rompu avant que d'estre bien soud, nous feront d'estranges insultes. l'attendz donques auec inquitude le moment qui me donnera
Lettre circulaire
:

MM.

Si l'ordinaire de France,

de quoy leur rompre en visire.

(Ib.,f.

220.)

Page 332, 1. 17. Depuis qu'il avait de moins bonnes nouvelles.

crit Descartes, Brasset avait reu

3^4
Le 29 mars,
il

Correspondance.
crivait
.

M. de

la

Cour

...l'advoe que
faicte

ie suis

par le Marquis de Narmoustier a l'introduction des troupes espagnoles en France, portans que c'est pour le seruice de Paris et pour conclurre la paix generaie, exhortant de les favoriser en leur pieux dessein, asseurant d'avoir
allien d'esprit par.
.

cette

infme dclaration

vn pouuoir de M. le P. de Conti et du Parlement. le ne pense pas qu'il y ayt de cur vritablement franoys qui ne saigne par ces infmes actions. La lettre de S' Quentin qui porte cet advis du 21 me plaist en ce qu'elle marque que les Espagnolz auoien: faict repasser leur canon en de del riuiere d'Oyse. {Ib.,f. 225 verso.) On a vu ci-avant, p. 298, claircissement, les entreprises de l'archiduc Lopold. Brasset crira Chanut, 9 avril 1649 Vn gentilhomme du Roy d'Anglet", reuenu de Paris, a rapport que la Paix estoit faicte. Il faudra veoyr ce qu'en dira ce soyr ou demain J'ordinaire de France. le tiens cependant pour constant que l'Archiduc n'a pas trouu les portes de France si ouuertes que les Princes liguez luy auoient promiz, et la responce de M. de Brignieu, Gouuerneur de Guyse, mrite bien de passer dans le payz estranger. Quand le Marquis de Narmoustier lui enuoya vn Gentilhomme pour l'asseurer de la libert de M. de Guise et luy offrir vne grande recompence en particulier de la part dud(it) Archi duc, il luy repartit brusquement que ce sont tous des traictres, et que, quand il n'y auroit point de bourreau pour les pendre, il en voudroit seruir luy mesme. [Bibl. Nat.,fr. ijgoi^f. 253 verso et f. 254.) D'autre part, les nouvelles de la Cour, si impatiemment attendues,

. .

taient redevenues inquitantes.


N'ayant pas trouu, dont vous m'auez honor le 19,1a suicte des bonnes nouuelles que vostre prcdente m'auoit annonces, l'en suis dans le juste desplaisir qu'vn cur vritablement passionn pour le seruice du Roy et
:

Brasset crivait au comte deBriennc,le 3o mars


celle

dans

le

bien de sa patrie est capable de conceuoir.


Brisacier, le 3
1

A. M. de
j)

mars 1649
. .

[Ib.,f. 226.) Vostre dernire du 19.


.
.

le

me

promettois d'y veoyr vne confirmation de repoz publiq... l'y trouu vne rcidive de confusion. Si l'escriueur de Gazettes, que ie vous ay autres foys design, a le don de prophtie aussy bien que celuy d'in discrtion,

noz malheurs domestiques auront vne longue suicte, noIl n'y a poinct de prouince en France, qu'il ne figure altre, ny de grandz qui, a son compte, n'entrent l'vn apprez l'autre dans le bransle. Dieu veuille qu'il ayt menty en tout
nobstant que l'accord se renoue.
cela.
. .

le

[Ib.,f. 224.)

Enfin,

i" avril 1649:


.

le suis

dans vne attente inquiette de ros

lettres

de France.

[Ib., f.

23g

verso.)

Le mme
sut

jour, la paix signe Ruel, le 11 mars, entre la


ratifie

Cour

et les le

dputs du Parlement, fut

Paris par

le

Parlement. Mais on ne

9 avril au soir. Ajoutons que Brasset laissa passer


le

La Haye que

un

courrier, celuy

du

2 avril, entre

DLII.
le

Avril 1649.

33^

26 mars

et le

cette dernire date les

9 avril, avant d'crire en Sude. 11 n'envoya donc qu' deux lettres de Descartes du 3i mars pour Chanut.
:

lit, en effet, dans la lettre de Brasset ce dernier, 9 avril 1649 ...Vous verrez. Monsieur, par la lettre cy ioinct, la disposition de M. Descartes pour le voyage. Entre tout M. de Bethune {gentilhomme franais qui dsirait depuis longtemps passer de Hollande en Sude] est all a Amstredam pour profitter Foccasion de l'admirai Fleming... {Ib., p. 254.) Voir ci-avant p. 325-326.

On

DLII.

Descartes

l'Abb Picot.
2 avril 1649.]
t. II,

[Egmond,
[A. Bau-let],

La

Vie de Monsieur Des-Cartes,

p.

44G-447.

Quatre

lettres

de Descartes Picot, 2 de
les

et

sS

avril, 7 et

14 mai

164g,
et

se trouvent plusieurs reprises cites ensemble de telle sorte

qu'il est

fort

difjicile

sparer. Voir ci-aprs lettres


claircissement.

DL VIII

DLIX,
Suite

Il

et lettre

DLXIX,

du passage reproduit ci-avant,

t.

IV, p. 563

aimoit se voir proprement coff, mais sans faste

et

sans luxe.

Ses perruques se faisoient toujours Paris,


fait

mme

lors qu'il toit en

Sude. Mais elles diffroient peu de la forme des cheveux qu'il s'toit couper. Il avoit soin seulement de recommander {en marge : Lettr.
Picot

MS.

du

2 avril 1649)

que l'on n'y mt point de cheveux teints, parce qu'ils changent trop tt de couleur, mais qu'ils fuffent naturellement noirs, et qu'on y en mlt quelques-uns
de

gris.
Il

se faisoit toujours raser,


Il

France.

suivoit

attendoit qu'elles

en Hollande et ailleurs, la manire de modes, qu'il ne s'y laissoit entraner. Il devinssent communes pour viter la singularit; et

moins

les

le

quand il coutoit son gnie, il laissoit ce qui se trouvoit de bizarre dans changement de la mode, et n'en retenoit que ce qu'il y remarquoit

de commode.

(Baillet,

II,

446-447.)
fin

Voir ce sujet

lettre

DLXIX,

de V claircissement.

}}

Correspondance.

m,

e.e.

DLIII.

Descartes
Egmond,

Schooten.

9 avril 1649.
III, lettre

Texte de Clerselier, tome

117, p. 616-618.

Rponse

la lettre

DXL VI,

du jo mars,

p.

3 18

ci-avant.

Monfieur,

vous remercie des liures & de tous les autres biens qu'il vous a pl m enuoyer. le n'auois iamais eft fi bien fourny de plumes que ie fuis maintenant,
le

pourueu que ie ne les perde point, i'en ay plus quil ne m'en faut pour crire cent ans durant; cela me donnera fuiet de penfer vous, toutes les fois que i'auray la plume en main, & il m'a efl beaucoup plus
aif

&

de faire

la diuifion

de 12 par

Ve 3

Ve

2,
10

que vous m'auez demande", qu'il ne m'eufteftfi ie n'euffe point eu de fi bonnes plumes. Car le calcul en eft plus long que l'inuention n'en ell difficile. Il vient pour le quotient

i5

vous pourrez aifment ces neuf termes par 3 Ve3

Comme

vrifier

en multipliant

e 2.

Car

le

pro-

duit fera 12.


a.

Voir ci-avant

p. 320,

I.

3.

111,0,6-6.7.

DLIII.

&

9 Avril 1649.

3^7

Les deux qiieflions que vous


font bien refolus;
naire''

nommez paradoxes
ne
foit

encore

qu'il

pas ordi-

quVn homme

qui a quelque bien fe mette en


rien,
il

compagnie auec vn autre qui a moins que


5

peut

toutesfois arriuer des cas aufquels cela fe pratique.

Par exemple, deux marchands


leur

d'

Amfterdam ont chacun

commis en Alep, &pour

ce qu'ils ne fe fient pas


qu'ils fauent qu'ils font

trop en ces deux commis,

&

ennemis
10

l'vn

de l'autre,

ils

leur criuent que, du iour

qu'ils

auront receu leurs

lettres, ils fe

rendent compte
trouue que l'vn

l'vn l'autre

de tout ce qu'ils ont entre leurs mains du

bien de leur maiflre;

&

que,

s'il

fe

d'eux doiue plus qu'il n'a, que cela foit pay de l'argent

i5

que le furplus foit mis en commun pour eftre employ en marchandife, fans que l'vn des commis puilTe rien vendre ny acheter fans le fceu de
de
l'autre,

&

l'autre;

&

ils

s'accordent entre eux qu'ils partageront


entre leurs mains, lorfqu'ils
s'il

enfemble
leurs
20

le

gain ou la perte, raifon de l'argent que


arriue
l'autre

commis auront eu
ait

receuront leurs lettres. Enfuite de quoi,

qu'vn de ces commis

cinq mil liures;

&

que

doiue deux mil liures, ayant pay ces deux mil liures de l'argent du premier,
il

reftera trois mil liures qu'ils

25

employeront en marchandife; liures ils gagnent douze mil


druple de leur argent
vingt mil
taire
:

&

fi

de ces trois mil


c'efl

liures,

le

qua-

c'efl

pourquoy

celui qui auoit

au commencement cinq mil liures en doit gagner


;

&

parconfequent

l'autre, qui eftoit reliqua-

de deux mil liures, en doit perdre huit mil.


s'il
1.

Au

3o

contraire,
a.

y a douze mil liures de perte, celui qui


43

Page 320,

9.

Correspondance. V.

jS

Correspondance.

m,

6r/-6i8.

auoit cinq mil Hures en doit perdre vingt mil,

& l'autre

par confequent en gagner huit mil, pour ce qu'ayant pay fes deux mil liures de l'argent du premier, il l'a

empch de

employer en la marchandife o il y auoit le quadruple perdre. Pour le pourtrait en taille-douce% vous m'obligez plus que ie ne mrite d'auoir pris la peine de le grauer, & ie le trouue fort bien fait, mais la barbe & les habits ne reffemblent aucunement. Les vers font auffi fort
les

bons

& fort

obligeans; mais,puifqu'ils ne fatisfont pas

lo

affez leur autheur, i'approuue

extrmement

le deffein

que vous m'auez dit que vous auiez de ne vous point feruir du tout de ce pourtrait, & de ne le point mettre au deuant de voftre liure. Mais, en cas que vous l'y vouluffiez mettre, ie vous prierois d'en ofler ces mots
:

Perronij toparcha, natus die vlimo Martij

i5g6 ;
aufTi

les

premiers, pource que i'ay auerfion pour toutes fortes

de

titres

&

les derniers,

pource que

i'ay

de

l'auerfion

pour les faifeurs d'horofcope, l'erreur defquels on femble contribuer, quand on publie le iour
de
la naiflance le

20

de quelqu'vn*.

ne vous renuoye pas encore vos liures^', pour ce que ie n'ay pas eu le temps de les lire mais l'en ay alfez veu pour remarquer vn paralogifme dans] la qua;

drature du cercle prtendue;

&

ie

n'ay encore rien

25

rencontr dans tout ce gros liure, fmon des propo-

que l'autheur me femble auoir mrit plus de blafme d'auoir employ fon temps les crire, que de gloire de les auoir inuenfitions
fi

fimples

&

fi

faciles,

Voir ci-avant, p. Sig, 1. 23, et Le livre de Diogne Laerce, Vincent, Ci-avant p. 3i8, 1. 3-5.
a.

p. ?2i, claircissement.
et

b.

surtout celui de Grgoire de Saint-

J40

Correspondance.
;

1,290-291.

voulu corriger en quelques endroits

mais

mon

Pre n'approuve pas

leur corrections, que seulement en ce qu'au dernier vers,

Omnia

ut aspiciaiit

quod

scvcula nulla tacebunt

ils

ont substitu
J

quem au

lieu

un

<

la

>

Hn.

Mon

pre a
il

des Cartes, que peut estre

de quod. L'on y mettra vostre nom avccq fait quantit de vers sur la mort du dit vous envoy ceux que j'ay enferm icy
;

dedans sont

les

miens, que

je

vous envoy pour toute nouvelle,


et

et

demeure
Vostre trs aBection frre

serviteur

Chr. Huygens.

[uvres de Christiaan Huygens, i. I, M. Nijhoir, 1888.)

p. 124,

La Haye,

On

trouvera ces vers de Christian


Clianut,

Huygens sur

la

mort de Descartes,
d'une
lettre

ci-aprs, claircissement de la lettre

DLXXXVI,
i65o.

la suite

de

Huygens pre

du 26

juillet

DLIV.

Descartes
Egmond,

Morus.

i5 avril 1649.
1,

Texte de Clerselier, tome

lettre (19, p. 290-296.

Rponse la quera par une


p.

lettre

DXLIV,
du 23

du 5 mars, p. 2gS. Morus y


Voir
le

rpli-

lettre

juillet ci-aprs.

prolgombie,

235,

et l'claircissement, p,

246.

Clariffimo dodiflimoque Vire

Henrico Moro Renatus Defcartes.


Refponfio.

Vir clariffime, gratiffimas tuas literas

Non. Mart.
fefli-

datas eo tempore accipio, quo tam multis alijs occu-

pationibus diftrahor, vt cogar vel hac ipfa hora

1.

291.

DLIV.

15

Avril 1649.

^41

nantiffim refcribere, vel refponfum in multas hebdo-

Sed vincet ea pars quse fellinationem perfuadet; malo enim minus peritus qum minus ofRdifFerre.

madas

ciofus videri.
5

Proprietates alias alijs


Senfibilitas nihil
nifi

ejje priores,

&c

'*.

^^

instantias
l'RIMAS.

mihi videtur

effe in re fenfibili,

denominatio extrinfeca. Nec etiam


fi

rei eft adse-

quata; nam,
g-inarios,

referatur ad fenfus noftros,


fi

non con,

uenit tenuiffimis materise particulis;


10

ad alios ima-

Deo poffe fabricari forfan etiam Angelis & Animabus conveniet; non enim facilis intelligo neruos fenforios ade fubtiles, vt qum
quales vis
minutiffimis materiae particulis moueri poffint,

qum

i5

aliquam facultatem, cuius ope mens noflrapoffit alias mentes immdiate fentire fiue percipere. Quamuis autem in extenfione habitudinem partium ad invicem

comprehendamus, videor tamen extenlionem optim percipere, quamuis de habitudine partium ad invicem plan non cogitem. Quod debes etiam pofacile
20

tiori iure

qum ego

admittere, quia extenfionem ita


in

concipis, vt

Deo conueniat, & tamen

eo nullas

partes admittis.

Nondum demonjratum
bilitaein
25

tangibilitatem aut impenetra-

proprias

ejfe fubjanti

extenf affeiones

^.

Si concipis

extenfionem per habitudinem partium


efl

ad inuicem, non videris negare pofTe quin vnaqueeque


eiuspars alias vicinas tangat; haecque tangibilitas
a.

Voir ci-avant,

p. 299,

1.

22-23.

b.

Page

3oi,'l. 4-7.

j/\2

Correspondance.

i,

291-292.

vera proprietas,

&

lei intrinfeca,

non autem ea quae


rei extenfce

fenfu tads denominatur,

Nonpoteft etiam
aliam
gatur
hilari
:

intelligi

vnam partem

fibi

ajqualem pcnetrare, quin hoc ipfo

intelli3

mediam partem

cius extenfionis tolli vel anni-

quod autem annihilatur, aliud non pntrt;

ficque,

meo

iudicio, demonilratur impenetrabilitatem


rei,

ad elTentiam cxtenfionisinon autem vllius alterius


pertinere.

A[fero aliam

c[Jc

cxlcnjioncm gu vcrain'.

10

Tandem
cenda.
in

igitur de re

conucnimus; tupcrcll

quaeftio
fit

de nomine, an hc pofterior extenfio qu vera

di-

Quantum

aultem ad me, nullam intclligo nec

Deo nec

in Angelis vel

mente nollr extenlionem


polit
i5

fubftantitc, fed potentije

duntaxat; itafcilicet vt

Anglus potentiam fuam exerere nunc in maiorem, nunc in minorem fubftantia: corporece partem; nam, fi nuUum effet corpus, nullum etiam fpatium intelligerem, cui Anglus vel Deus effet coextenfus. Quod

autem quis extenfionem, qu


fubftantiam,
Ad secvndas
Instantias.

folius potentice
effe

eft, tri-

20

buat fubftantiee, eius priudicij

puto, quo

omnem

& ipfum Deum,

fuponit imaginabilem.

Viicv

vacu fpatij partes abforbeant altras,


il

&c

'\

Hic repeto,
tollitur

abforbeantur, ergo mdia pars fpatij

&

effe dfinit;
;

quod autem

effe dfinit, aliud

25

non pntrt
efl:

ergo impenetrabilitas in omni fpalio

admittenda.
Paie 3oi,
1.

a.

16-17.
3-4.

b.

Page 3o2,

1.

1,292-29:'.

DLIV.
illud

15

Avril 1649.

j^j

Intermundium

fuam haberet durationem, &c^.

Puto implicare contradidionem, vt concipiamus aliquam durationem intercedere inter deflruftionem


prioris
5

mundi

&

noui creationem. Nam,


erit

fi

duratio-

nem
vel

iftam ad

fucceffionem cogitationum diuinarum


error intelleds,

quid fimile referamus,


rei perceptio.

non

vcra vUius

Ad
10

fequentia iam refpondi, notando extenfionem

quse rbus incorporais tribuitur, efle potentiae


taxt,

non

fubflantise; quse potentia,

cm

fit

duntantm

modus

in re

ad

quam

applicatur, fublato extenfo cui

coexiftat,

non

poteft intelligi effe extenfa.


infinitum, id
.

Dcum pojitiu
i5

eji,

vbiqu exijentem, &c^.

20

Hocvbiquc non admitto. Videris enim hic infinitatem Dei in eo ponere, quod vbiqu exiilat; cui opinioni non affentior fed puto Deum, ratione fuae potentiae, vbiqu efle ratione autem fuae eflentiae, nullam plane habere relationem ad locum. Cm autem in Deo potentia & efl'entia non diftinguantur, fatis efl'e puto in talibus de mente noilr vel Angelis, tanquam perceptioni noflnc magis adaequatis, qum de
:

-A

Ad penvltimas
Instantias.

Deo

ratiocinari.
|

Sequentes difficultates ex
dentur omnes
25

eo praeiudicio mihi vi-

ortae,

bet fubflantias,

qud nimis aflueuerimus quaflietiam eas quas corpora efl^e negamus,

tanquam extenfas imaginari,


intemperanter philofophari,
tates non-enti tribuendo.
a.

&

de entibus rationis
fiue

entis

rei proprie-

Sed red meminifle oportet,

b.

Page ?o2, Page 304,

1.

3-14.

1.

i5-i6.

J44
non-entis
pole vllo

Correspondance.

i,

29?.

nuUa

efle poffe

vera attributa, nec de eo

modo

intelligi

partem

&

totinn,

fubieclum,

adiunlum, &c. Ideoque optim concludis cum proprijs

vmbris mentem ludere

^,

cm

entia Logica confiderat.

Certiis finitufque Jadiorum

numerus

fiiffecerit,

&c

^.

Sed rpugnt meo conceptui vt mundo aliquem terminum tribuam, nec aliam habeo menfuram eorum qu affirmare debeo vel negare, qum propriam perceptionem. Dico idcirc mundum efle indeterminatum vel indefinitum, quia nuUos in eo termines
agnofco; fed non aufimvocare infinitum, quia percipio
10

Deum

efle

mundo maiorem, non


vt faep dixi,

ratione exten-

fionis,

quam,

nullam propriam in Deo

intelligo, fed ratione perfedionis. fi prjiteris, &".

Ad

vltimas Instantus.

Hoc

i5

Non certus fum mese Philofophise continuationem vnquam in lucem prodituram, quia pendet multis experimentis, quorum faciendorum nefcio an copiam flm vnquam habiturus fed fpero me hc aefl:ate breuem tradatum de affedibus editurum, ex quo apparebit quo pado in nobis ipfis omnes motus membro;

20

rum, qui affedus noftros comitantur, non ab anima, fed a fol corporis machinatione peragi exiftimem.

Qud autem
Page 307, Page 309,
Page, 3io.

canes annuant candis (Jc^, funt


aftectus,

tantm
25

motus qui comitantur


a.
1.
1. 1.
1.

eofque accurat dif-

7-9.

b.
c.

3-3.
i.

d.

Page

3i

I,

2.

1,

293-94-

DLIV.

15

Avril 1649.

H5

tinguendos puto loquel, quae fola cogitationem in corpore latentem demonftrat.

Nec

infantes

vlli,

<&c^

Difpar
5

efl ratio

infantum

& brutorum
nifi

nec iudica-

rem
elTe

infantes elfe meiite prseditos,

viderem eos
cogitationis

eiufdem natur

cum adultis; bruta autem eoufque


vt

niinquam adolefcunt,

aliqua in

ijs

nota certa deprehendatur.

Ad primam^\ Rpugnt
10

conceptui meo,

fine,

quod

ad

Qv.estiones.

idem
lit

eft,

puto implicare contradidionem, vt mundus


terminatus,quia non poffum non concivitra

finitus vel

pere

fpatium

quoflibet

praefuppofitos

mundi

Unes; taie autem fpatium apud

me

efl

verum corpus.

i5

imaginarium vocetur, & ide mundus finitus exiftimetur; noui enim ex quibus prseiudicijs error ifte profedus fit. Ad fecundain". Imaginando gladium traijci vitra

Nec moror qud ab

alijs

mundi

fines, oflendis te
;

etiam non concipere mun-

dum
20

finitum

omnem enim locum

ad

quem

gladius

pertingit, reuera concipis vt


illud

mundi partem, quamuis

quod concipis vacuum voces.


melis pofTum explicare vim recifepain

Ad tertiam'^. Non
procam
ratione,
2 5

mutu duorum corporum ab inuicem


fi

quam

tibi

ponam ob oculos nauigiolum


in

aliquod haerens in luto Fuxta fluminis ripam,

homines, quorum vnus ilans


a.
h. c.

duos ripa nauigiolum ma-

&

Page 3ii, Page 3 12,


Ib., 1.9.

1.
I.

9. 4.

d. Ib.,\. i5.

Correspondance. V.

44

^4^

Correspondance.

i,

394-^95

nibus pellat, vt illud terra remoueat, eodemque


prorfus

modo

alius flans in nauigio

ripam manibus
Si

pellat, vt illud

idem terra remoueat.


idcirc coniunclus
nauigij,

enim horum

hominum
infiflit,

vires fint aequales, conatus eius qui terrse


ell,

terraeque

non minus
alterius

confert ad

motum

qum conatus

Vnde patet adionem, qu nauigium terra recedit, non minorem efle in ipf terra qum in nauigio. Nec eft difficultas de eo
qui

cum

nauigio transfertur.

qui te fedente receffit;

loquor, intelligo

cm enim de tranflatione hc tantm eam quae fit per feparatio-

10

nem duorum corporum fe immdiate tangentium. Ad quartam Motus Lunse dtermint materiam c".

leftem,

&

ex confequenti etiam terram in e conten-

tam,vt verfus

vnam partem
fleclatur,

potis

nemp,

in figura ibi pofit, vt

qum verfus ab A verfus B


ei

aliam,

i5

potis

qum

verfus

non autem dat

celeritatem

mots;

&

quia h?ec celeritas pendet materi clefli,

quae celeritas prter propter

eadem

eft

iuxta

Terram
20

ac iuxta Lunam, deberet Terra duplo celeris conuolui

qum

conuoluitur, vt circijter fexagies circulum

fuum abfolueret eo tempore, quo Luna femel percurrit fuum fexagies maiorem, nifi obflaret magnitudo, vt in artic. 151
p.
'^

didum

eft.

Ad

qiiintam^.

Nullum fuppono
in

elle

lentorem nul-

25

minimis materiie particulis, nifi quemadmodum in fenfibilibus l^ magnis, quae nempe ex motu & quite partium dependet. Sed no-

lamque tenacitatem

a.

Page 3i?,

1.

4.

b.
c.

Principia Philosophi, pars

III.

Page 3i3,

1.

9.

.=95.

DLIV.
eft ipfas

15

Avril 1649.

547

tandum

particulas flriatas formari ex materi

fubtiliffim,

&

diuif in minutias innumerabiles vel

numro
5

indefinitas^

qu ad

ipfas

componendas fimul

iunguntur, ade vt plures diuerfas minutias in vn-

quque particul

flriat

concipiam,

quam vulgus

ho-

minum in alijs corporibus valdc magnis. Ad fexlajn". Conatus fum explicare maximam

par-

10

i5

20

tem eorum quee hc petis, in tradatu de affedibus. Addo tantm nihil mihi hadenus occurriire circa naturam rerum materialium^cuius rationcm mechanicam non facillim poffim cxcogitare. Atque, vt non dedecet hominem Philofophum putarc Deum poie corpus mouere, quamuis non putet Deum effe corporcum; ita ctiam eum non dedecet aliquid fimile de alijs fubftantijs incorporeis iudicare. Et quamuis exiftimcm nullum agendi modum Deo & crealuris vniuoc conuenire, fateor tamen, me nullam in mente me id'eam reperire, qucU repraifentet modum quo Deus vel Anglus materiam poteil mouere, diuerfam ab e qua: mihi exhibet modum, quo ego per meam cogiiationem corpus meum mouere me poiTe mihi confcius
fum.

Nec vermens mea poteftfe modo extendere, modo


colligere,in ordine ad locum, ratione fubftantise fuie,
25

tantm ratione potentise, quam poteft ad maiora vel minora corpora applicare. Ad feplimam^. Si mundus ab terno fuiiet, proculdubio haic Terra non manfiffet ab terno fed aliae alibi produda; fuiffent, nec omnis materia abijllet in
fed
;

a.

b.

Page :i?, Page 3i5,

1.
1.

i5. i5.

348

Correspondance.

1,295-296.

primum elementum. Vt enim qusedam


in

eius partes vno


alio loco fimul

loco comminuuntur, ita


eft

alise

in

mots fiue agitationis in tot rerum vniuerfalitate vno tempore qum alio. Ad oauam^. Particulas aquge,aliafque omnes qu
coalefcunt; nec plus
funt in terra, poros habere, fequitur euidenter ex

modo quo

terrse

produlionem

defcripfi,

nempe

par:

ticulis materise

primi elementi fimul coalefcentibus


diuifis

cm enim hoc primum elementum nuUis


ticulis
nifi

conftet par10

indefinit

hinc fequitur concidiui-

piendos

efle

poros vfque ad vltimam poffibilem

fionem in omnibus corporibus ex eo conflatis.

Adnonam^. Ex ijs quae paul ante dixi de duobus hominibus, quorum vnus mouetur vn cum nauigio,
alius in ripa ftat
effe in

immotus, fatis oltendi me putare nihil vnius motu magis pofitiuum, qum in alterius
fibi

quite.

Quid

velint hsec tua vltima verba

An

vlla res

affecionem habere poteji naturaliter


poteft dejitui, vel
fatis percipio.

&

fe, qu penitus

quam
vt

aliund poteji adjcifcere"^,

non

20

Ceeterum velim

pro certo exiflimes mihi femper

fore gratifTimum ea accipere quae de fcriptis meis vel

quseres vel obijcies,

& pro viribus refponfurum effe


Tibi addidiffimum
25

Renatum Descartes.
Egmondae, 17 Kalendas Maij 1649.
a.

b.
c.

Page 3i5, Page 3i6,


Ib.,\. 12.

1.

22.
7.

1.

Cf.

ci-avant, p. 345,

1.

22.

'.'4'

DLV.

2j Avril 1649.

^49

DLV.

Descartes a [Brasset].
[Egmond, 23
Texte de Clerselier, tome
avril 1641J.]
I,

lettre 46, p. 141-142.

celte lettre,

Monsieur Chanut , dit Clerselier, sans donner de date. Mais comme la DLI^, p. 33 1 ci-avant, est encore adresse Brasset, qui n'avait point manqu d'annoncer Descaries la paix

il

dont
le

avait reu la nouvelle officielle

le

avril, et la confirmation
la

16, tout au soir. Ces deux dates donnent peu prs celle de
lettre. Il se

prsente

peut aussi qu'elle

soit,

comme

les

suivantes, du

23

avril.

Monlieur,

On
Ifles

n'a point trouu trange qu'Vlyffe ait quitt les

enchantes de Calipfo
mprif
le

&

de Cir, o

il
cK^

pouiioit
qu'il
ait

iour de toutes les voluptez imaginables,


5

auffi

chant des Syreines, pour aller habiter

vn pays pierreux & infertile, d'autant que c'eftoit le lieu de fa naiffance. Mais i'auoe qu'vn homme qui
eft

n dans les iardins de

la

Touraine,

&

qui

efl

main-

tenant en vne terre, o,


10

s'il

n'y a pas tant do miel


il

qu'en celle que Dieu auoit promife aux Ifralites,


eft

croyable qu'il y a plus de laid, ne peut pas fi facilement fe refoudre la quitter pour aller viure au pays
des ours, entre des rochers
caufe que ce
i5

e^

des glaces. Toutesfois,


eft auli

mefme pays
la

habit par des

hommes, & que

Reyne qui leur commande a toute

feule plus de fauoir, plus d'intelligence l^ plus de

^^o
raifon,

Correspondance.

i,

141-. 42.

que tous

les

dodes des Cloiftres & des Collges


ie

que

la fertilit
I

des pais o i'ay vcu a produits,


n'eft

me

perfuade que la beaut du lieu

pas neceflaire
font pas femfi
5

pour

la fageffe,

&

que

les

hommes ne
ils

blables aux arbres, qu'on obferue ne croiftre pas


bien, lors que la terre

font tranfplantez

eft

plus

maigre que celle o ils auoient efl femez. Vous direz que ie ne vous rends icy que des imaginations & des

pour les importantes & vritables nouuelles, dont il vous a pl me faire part mais ma folitude ne produit pas prefent de meilleurs fruits, & laife que i'ay de fauoir que la France a euit le naufrage en vne
fables,
;

10

trs-grande tempefle

*,

emporte tellement

mon

efprit,
ie
,5

que
fuis,

ie

ne puis rien dire icy ferieufement, fmon que &c.

Page 35o, 1. i3. On voit, par le registre des lettres de Brasset, que, du lundi' 22 mars au vendredi 9 avril, il ne reut rien de la Cour, qui annont la paix dfinitive. Le 22 mars, il avait reu la nouvelle des prliminaires signs le mars Rue!; mais ils ne furent ratifis Paris que le I" avril par le Parlement. Ds le lendemain 2 avril, qui tait le vendredi saint, on expdia partout des imprims, portant dclaration du roy pour faire cesser les mouuemens et restablir le repos et la tranquillit dans son royaume . Les exemplaires destins Brasset ne lui parvinrent que le 9 avril au soir. Il en fit la distribution le lendemain 10 avril, et sans doute il n'oublia pas Descartes. Ou bien il attendit une dpche crite et plus explicite, qui, vu les ftes de Pques (4 avril), tarda jusqu'au 17 avril (ou le 16, tout au soir). Le jour mme, il crivit Saumaise ...le doibz tenir pour bien constant nostre repoz domestique, puisque, par la despesche de la Cour, receiie ce matin, il m'est com mand d'en donner part M" les Estatz. [Bibl. Nat., fr. jygoi,
1

f. 2"g.) Et

le

20 avril, M. de

la

Thuillerie

.le passay hier toute la


.
.

iournec a publier nostre pacification

domestique.

{Ib., f.

2~ 1 verso;

cf.f.

254

verso,/. 2 55, etc.)

1,

I4-

DLVL

2j

Avril 1649.

j{i

DLVI.

Descartes
[Egmond, 23
Texte Je Clerselier, tome

Chanut.

avril 1649.]
I,

lettre

47, p. 142-143.

Sans date dans Clerselier. Mais c'est la rponse la lettre DXLT, du 6 mars, p. Sij ci-avant. Rgulirement cette lettre dut arriver

La Haye pour

le

2 avril, et Brasset l'envo/a, sans doute, aus-

Egmond. Mais elle tarda 12 ou i3 iours entre la Haye et Alcmar [ci-dessous l.6-j); Descartes ne la reut donc pas avant le 14 ou i5 avril, et peut-tre vtme plus tard encore. On peut conjecturer qu'il crivit sa rponse Chanut en mme temps que sa rponse Brasset, p. 34g; et comme le contenu de la lettre du 6 mars ne nous est connu que par la lettre ci-apres du 23 avril
sitt
j>

Picot, les

deux rponses s'eraient aussi de cette date. Notons que Descartes ne parle pas de la lettre DXL VII de Chanut, du 2j mars,

le

p.

32 2

ci-avant. Elle ne dut arriver

La Haye que

23

avril, et

sur la fin du mois

Egmond.

Monfieur,
Si

voflre dernire lettre


les

du 6 Mars m'euftefl rendue


ie

au temps que

melTagers la deuoient apporter,

croy que i'auroiseu l'honneur de vous voir Sto5

cholm, auant que vous euffiez receu celle-cy; mais,

Haye & Alcmar, il efl arriu que M. l'Amiral Flemming^ a pris la peine de venir icy, auant qu elle m'eufl appris qui il
ayant
eft

retenue 12 ou

i^

iours entre la

eftoit;
'0

en forte que, bien

qu'il aitvf

dplus de

ciui-

que ie n'en meritois, pour me conuier faire le voyage en fa compagnie, il ne m'a pas fembl que cela
litez
a.

Clerselier

imprime

FI., en abrg.

Voir ci-avant

lettre

de Brasset

Chanut, du 9

avril 1649, p. 335, fin

de V claircissement.

j 5

Correspondance.

i,

142-143-

me
que
vne

deufl faire prendre vne refolution contraire ce


ie

vous auois

fauoir,
fois

que

quelques iours auparauant", attendrois l'honneur de receuoir encore


crit
lettres,

de vos

auant que

ie

parte d'icy. Car


5

i'aprenois feulement de fes paroles que vous luy auiez


crit

en

vn

effet

ma faueur, ce que ie ne confiderois que comme de voftre amiti & les offres qu'il me faifoit
;

me

femhloient n'eftre que des excez de

fa courtoifie,

caufe que, ne fachant point qu'il

efl l'vn

des

Ami10

raux de Sude,

ie

ne vovois pas en quov fa compagnie


la furet

me

pouuoit aider pour


ie

&

la

commodit du

voyage. Et

n'auois point affez de prefomption pour

m'imaginer qu'vne Reine, qui a tant de grandes chofes faire, & qui emploveTi dignement tous les momens de fa vie, eufl voulu auoir la bont de vous charger
de

i5

me recommander

luv de fa part. le
ie

me

tiens

fi

oblig de cette faueur, que

vous puis affurer

qu'il n'y

aura rien qui


lettres;

me retienne,
i'ay

&

que

que i'auray eu de vos vn extrme defir de vous aller dire


fi-toff

que

ie fuis,

&c.

20

DLVII.

Descartes
[Egmond,

a
-23

Clerselier.
avril 1649.]
I,

Texte de Clerselier, tome

lettre 119, p.

537-540.

Monsieur Clerselier
3i mars, lettres

sans date, bien que l'diteur et pu


et

et

a.

Le
1

DXLVIII

lier, p.

?25,1. 3-4.
et le

La

visite

de Flemming
le 7.

DXLIX, p. 323 et ?26. En particu Egmond eut donc lieu entre

le 3

mars

9 avril, vers le 5 ou

1,537.

DLVII,
dit

23

Avril 1649.
lui,

3^^

mme

dater, dans une dition faite par

une

lettre qui lui avait

de Descartes d'aller en Sude est prise, et d'autre part, il ne parait pas avoir encore vu Chanut son passage en Hollande, Jin de mai 164g. Cette lettre serait donc de la Jin d'avril, peut-tre du mme jour que la suivante,
t adresse lui-mme.
la rsolution

Mais

23

avril.

De

plus, Clerselier avait en

le

temps de renvoyer Des-

j fvrier, adresse Paris, en mme temps qu'une copie tait envoye La Haye {voir ci-avant, p. 2gS). Cette lettre qui alla d'abord de Sude en France, puis de France en
cartes la lettre de Chanut,

du

Hollande, ne parvint gure Fgmond avant le milieu d'avril. Nouvelle preuve que la prsente lettre est probablement du 28.

Monfieur,
le

les
afin

ne m'tendray point icy vous remercier de tous foins & des prcautions dont il vous a pl vfer,

que i'ay eu l'honneur de receuoir du pais du Nord ne manquafTent pas de tomber entre mes mains; car ie vous fuis d'ailleurs fi acquis, & i'ay tant d'autres prennes de voftre amiti, que cela ne m'eft pas nouueau. le vous diray feulement qu'il ne s'en eft gar aucune, & que ie me refousau voyage
les lettres^

que

10

auquel

i'ay efl

conui par

les dernires,

bien que

i'y

aye eu d'abord plus de rpugnance que vous ne pouriez peut-eflre imaginer. Celuy que i'ay fait Paris & ie vous puis affurer que l'eft palT m'auoit rebut
;

l'eflime extraordinaire
i5

que

ie fais

de Monfieur Chanut,

&

l'affurance

que

i'ay

de fon amiti, ne font pas les

moins principales raifons qui m'ont fait refoudre. ie n'efpere pas qu'il Pour le traitt des PafiTions
'',

a.

C'est--dire
1

i lettres

DXXXII

et

DXXXIII, du

12

dcembre 1648,

252 ci-avant; 2" lettre DXLII, du 27 fvrier 1649, p. 295. b. En tte de l'dition des Passions de l'dme, se trouvent quatre lettres avec les dates suivantes 6 nov. et 4 dc. 648, 2 3 juillet et 4 aot 649. Celles du 4 dc. et du 14 aot sont des rponses de Descartes. Les deux
p. 25
et
: 1 1

CORKESI'ONDANCE. V.

.S

54

Correspondance.

i,

537-538.

foit

imprim qu'aprs que

ie

feray en Sude; car i'ay adioufter les chofes que

eft ngligent le reuoir

&y

vous auez iug y manquer, lefquelles l'augmenteront dVn tiers; car il contiendra trois parties, dont la premire fera des paflionsjen gnerai, & par occafion de
la nature

de l'ame &c.

la

fconde des

fix

paffions pri-

mitiues,

&

la troifime
efl

de toutes les autres.

Pour ce qui
propofer,
tirer
la
ie

des difficultez qu'il vous a pl


la

me
10

rpons

premire, quayant deffein de


l'ide

vne preuue de l'exiftence de Dieu, de


i'ay

ou de

penfe que nous auons de luy,

cr eftre oblig

de diftinguer, premirement, toutes nos penfes en


certains genres, pour remarquer lefquelles ce font

qui peuuent tromper,

ci,

en monftrant que

les

chimres
i5

mefme nont
ment, fur ce

point en elles de fauffet, preuenir Topi-

nion de ceux qui pourroient reietter


qu'ils

mon

raifonne-

mettent
I'ay

l'ide

qu'on a de Dieu au
diflinguer entre
celles qui vien20

nombre des chimres.


les ides qui font

auffi

nes auec nous,

&

nent d'ailleurs, ou font faites par nous, pour preuenir


l'opinion de ceux qui pourroient dire que l'ide de

Dieu

efl faite

par nous, ou acquife par ce que nous en

auons ov dire. De plus, i'ay infift fur le peu de certitude que nous auons de ce que nous perfuadent toutes les ides que nous penlons venir d'ailleurs, pour monftrer qu'il n'y en a aucune qui fafTe rien connoiftre de fi certain que celle que nous auons de Dieu. Enfin ie n'aurois pu dire qu'il fe pre fente encore
autres,

25

quoique non

sit;nes.
Il

sont de Clerselier, qui s'intressait l'on


la tin

la

publication du Trait.

ne tut achev d'imprimer qu'


et

de novembre

1649, voir lettres du 27 nov.

du 4

dc. ci-aprs.

1.538-539.

DLVII.
^,
Il

2J AvRIL 1649.
ie

^^^

vne autre voye &c.

n'auois auparauant reiett

toutes les autres,

&

par ce

moyen prpar

les led:eurs

mieux conceuoir ce que i'auois crire.


2.
5

le

rpons

la

fconde, qu'il

me femble voir tres-

clairement qu'il ne peut y auoir de progrs l'infiny au regard des ides qui font en moy, caufe que ie

me

fens finy,

&

qu'au lieu o i'ay crit

cela'', ie

n'ad-

10

mets en moy rien de plus que ce que ie connois y eftre; mais quand ie n'ofe par aprs nier le progrs l'infiny'', c'eft au regard des uures de Dieu, lequel ie fay eftre infiny, & par confequent que ce n'eft pas moy prefcrire aucune fin fes ouurages.
X
.

ces mots, fubjiantiam, durationem, numerum,

(S'c,
i5

i'aurois

pu adioufter,
|

veritatem, perfeionem, or-

dinem,

&

plufieurs

autres dont le

nombre

n'eft

pas

aif dfinir. Et

doiuent eftre
i'ay

on peut difputer de toutes, fi elles diftingues, ou non, des premires que


;

nommes
ie

car veritas non dijinguitur re ver


nec perfeio
fuis
re'

Jue fubjianti,
20

perfel &c.
:

C'eft

pourquoy
4.

me

content de mettre

&

fi

qu

alia Jint eiufmodi'^.

Per infinitam fubjiantiam

^,

intelligo fubjiantiam

perfeliones veras

&
ejl

reaies au injnitas

&

immnfas ha-

bentem.
2 5

Quod non

accidens notioni fubjlanti fuperad-

ditum, fed ipfa effentia fubjlanti abfolutfumpt, nullif-

que defeibus terminat ;qui defelus, rationefubflanti,


a.

Mditation

III, traduction

franaise. Voir page 34 de l'dition la-

tine (1642).
b.
c.

Page 36,

dit. lat. (1642).

Ib., p. 46.

d. Ib., p. 39.
e.

Ib., p. 40.

^^6

Correspondance.

1,539.

accidentia J'unt; non autem infinitas vel injinitudo. Et

il

remarquer que ie ne me fers iamais du mot ^infini^ pour fignifier feulement n auoir point de fin, ce
faut

qui efl ngatif


finiy

&

quoy

i'ay

appliqu

le

mot

iinde5

mais pour
fin.
''

fignifier

vne chofe

relle, qui efl in-

comparablement plus grande que toutes


ont quelque

celles qui

y Or ie dis que la notion que en moy auant celle du fini, pource


que
fini

i'ay

de infini

eft

que, de cela feul


s'il eft

ie

conoy

\efire

ou

ce qui

efi,

fans penfer

10

ou infini, c'eft l'eflre infini que ie conoy; mais, afin que ie puiffe conceuoir vn erefini, il faut que ie
laquelle par confequent doit prcder.

retranche quelque chofe de cette notion gnrale de


l'eflre,

6. Efi,

inquam, hc idea

fumm

vera &c.

'^.

La vrit

i5

confifle

au non-efire feulement, en forte que l'ide de l'infini, comprenant tout l'eflre, comprend tout ce qu'il y a de vray dans les chofes, & ne peut auoir en foy rien de faux, encore que d'ailen
Vefire, &. la fauffet

leurs

on

veuille fuppofer qu'il n'efl pas vray

que cet
fuifi-

zo

efire infini ^xifle.


j. Etfufficit

me hoc ipfum

intelligere'^.

Nempe

cit

me

intelligere hoc ipfum quod

Deus me non com^

prehendatur, vt
intelligam,

Deum

iuxta rei veritatem

&

qualis efl
in

modo

prseterea iudicem

omnes

eo

effe

25

perfecliones quas clar intelligo,


plures, quas
a.

&

infuper mult

comprehendere non pofTum.


I,

Voir Principia Philosophi, pars

art.

26

et 27, et

Meditationes,

p.

121 de l'dit. lat. (1642!.


b. c.

Mditt io
76., p.

III, p. 41.

41-42.

d.

Ib.. p. 42.

1,539-340.

DLVIII.

2j Avril 1649.

357

8.

c efl

Quantum ad parentes, vt omnia vera Jnt, &c. ", dire encore que tout ce que nous auons cou:

ilume de croire d eux


qu'ils ont
5
\

foit peut-eftre vray, fauoir

engendr nos cors, ie ne puis pas toutesfois imaginer qu'ils m'ayent fait, en tant que ie ne me confidere que comme vne chofe qui penfe, caufe queie ne voy aucun raport entre Tadion corporelle,
par laquelle i'ay couftume de croire qu'ils m'ont en-

gendr,
10

&

la

production d'vne fubflance qui penfe.

Omnem

fraudem defeclu pendere, mihi ejl lumine nain

turali manifejum^ ; quia ens in quo nulla ej imper feclio,

non potejl tendere

non

ens,

hoc

ej,

pro fine

&

infiituto

fuo habere non ens, fine non bonum, fine non verum; hc enim tria idem funt. In omni autem fraude ejfe falfitai5

tem manifefium

efi,

falfitatemque

ejjfe

aliquid non verum,


fi

&

ex confequenti non ens

&

non bonum. Excufez,


;

i'ay

que i'ay eu, rcrluanf", ne me permet pas de penfer aux paroles, & i'ay feulement defir de vous affurer que ie
entrelard cette lettre de latin
le
loifir
20

peu de

fuis,

&c.

DLVIII.

Descartes

l'Abb Picot.
23 avril 1649.
t.

[Egmond\
[A. Baillet], Vie de

Monsieur Des-Cartes,

II,

pp. 369, 3S6 et 4?-.

La premire
p.

citation de Baillet,

3ij,
a.

lettre

DXLV,

II., 36g, a du 6 mars 164g.

reproduite ci-avant,

Medilatio III,
Ib., p. 49.

p. 47.

b. c.

Lire

que

i'ay

en l'criuant

J)S
La ment
de
la lettre

Correspondance.
seconde citation, II, 386, se retrouvera ci-aprs, claircisse-

DLXIX.

Lorsqu'il eut pris la rsolution d'aller en Sude l'an 1649, '' ^^ ^'^^~ vint que l'anne prcdente, au troisime voyage qu'il avoit t'ait Paris,

"

chambre l'Abb Picot, qui luy avoit paru avoir une connoissance plus qu'ordinaire des affaires du Nord. En marge: Lettre MS. Picot du 23 Avril 1649. It^rn lettr. du 2 .\vril. Item lettr. du 14 May 1649.] Il crud que ce garon seroit son fait pour le sjour qu'il auroit faire en Sude. Il ne fit point difficulte de le demander pour six mois ou un an cet Abb, qui luy en fit un prsent de la meilleure grce du monde. C'toit un Allemand, nomm le sieur Henry Schluter, qui avoit tudi pendant quelque tms dans un collge, et qui avoit dj d'assez grandes habitudes en Holil

avoit

vLi

un

valet de
et

de l'industrie,

lande

et

surtout Utrecht.
le

Il

savoit assez bien le latin, le franois,

l'allemand et
affaires, et

"

ne manquoit pas d'intelligence pour les pour les sciences des Mathmatiques. Iltoit d'ailleurs vigiflamand.
Il

lant, assidu, et fort affectionn

son nouveau maitre, qui, de son ct,

tmoignoit avoir une confiance entire en luy.

(B.4Illet, II, 457.

DLIX.

Descartes a l'Abb Picot.


Egmond,
7 et 14

mai 1649.
t. I,

Exemplaire de

l'Institut,

p. 140.

Note

M S.

de

M. Descanes
de mai.
.

n'toit
la fin

la lettre 45 (ci-avant DLI) Par deux lettres M. Picot, dates des 7 et 14 de mai. M. Chanut pas encore venu de Sude en Hollande. Ainsi, il n'arriva que sur
:

en marge de

du Roi, permettant Chanut de revenir en France, est date de S' Germain, 25 mars 1649, et le comte de Brienne l'expdia le lendemain 26. Chanut ne la reut Stockholm qu'au bout de quatre semaines sa lettre de remerciment est du 24 avril. Huit jours aprs, le i" mai, il annonait Mazarin qu'il venait d'obtenir de la Reine une dernire audience. dont il esprait porter la relation lui-mme Paris et suivre de prs sa dpche Bibl. Nat.fr., ijc/0'3.f. i'i2 verso, f. 2 5~ f. 25S.] D'autre part, Brasset crivit de La Haye Chanut, le 14 mai .l'av
lettre
:

La

>..

receu celle qu'il vous a pieu m'escrire

le

17 auril...

M.

d'Escartes,

1,14-"-

DLX.
le

Juin

1649.

3^9

1)

ayant eu

estre aduerty de vostre passage, et

vent de vostre retour, a des espions de toutes partz pour m'a miz du nombre par sa dernire

du

- de ce moys. II aura peine de se resouldre a marcher, vous absent; mais vous le confirmerez... (Bibl. Nat.fr., ijgoi, f. 338 verso et

f. 33g.)

.lattendz M. Chanut au passage, M. de Brisacier, i8 mai 1649 bien ayse de la permission que vous luy auez nioyennee... [Ib.,
:
.

f.

3Si

verso.)

Au mme, i" juin passant comme vn


le

1649

esclair.
.

Il
.

Monsieur, Nous auons eu icy M. Chanut y arriva le vendredy au soyr et en partit

lendemain aprez midy.

{Ib.,f.

3So
et

verso.)
le

Ici, c'est--dire

La Haye; vendredy du
7 et
et

samedi, c'est--dire

28

et le

29 mai 1649.

Ces mmes
avant, et
Picot

lettres Picot,

conjointement avec celles du 2

du 14 mai, se trouvent encore cites du 23 avril, lettres DLVIII, p. 358 ci-

DLXIX

ci-aprs, claircissement.

Voir aussi

lettre

DLXXII

du

9 octobre 1649, B.

DLX.

Descartes
[Egmond,

a Elisabeth.
juin 1649.]
I, lettre

Texte de Clerselier, tome

4, p.

14-144.

A Madame

Elizabeth, Princesse Palatine, etc.


la

sans date dans

Clerselier.

Mais

prsente
{p.

lettre,
l.

crite

huit

tours

aprs

le

passage de Chanut

36 0,

2),

est

164g
de
la

[voir ci-avant, p.

358-35g).

du commencement de Juin Rponse une lettre perdue

princesse Elisabeth

Madame,
Puifque voflre Alteffe defire fauoir quelle''
refolution touchant
le

eft

ma

voyage de Sude, ie luy diray que ie perfifte dans le deffein d'y aller, en cas que la Reine continue tmoigner qu'elle veut que i'y aille,
a.

Clers.

qu'elle.

j6o
ci-

Correspondance.

i,

143-144-

M. Chanut, noftre R(efidentj en ce pas-l, eftant


y a huit iours% pour aller en France, m'a auantageufement de cette merueilleufe Reine,
il

paff icy,

parl

fi

que
qu'il
ie

le

chemin ne me femble plus long ny fafcheux faifoit auparauant; mais ie ne partiray point que
fois des
le

naye receu encore vne

nouuelles de ce

pas-l,

&

ie

tafcheray d'attendre
le

retour de M. Cha|

nut pour faire

voyage auec luy, pource que i'efpere qu'on le renuoyera en Sude. Au refte, ie m'eftimerois extrmement heureux, fi, lors que i'y feray,
ieftois capable de rendre
Alteffe. le

10

quelque feruice voflre ne manqueray pas d'en rechercher auec

foin les occafions,

&

ne craindray point d'crire ou-

uertement tout ce que i'auray fait ou penf fur ce fuiet, caufe que, ne pouuant auoir aucune intention qui foit priudiciable ceux pour qui ie feray oblig d'auoir du refped, & tenant pour maxime que les voyes iufles & honnefles font les plus vtiles & les plus fures, encore que les lettres que i'criray fuffent
vues, i'efpere qu'elles ne pourront eftre mal interprtes,

i5

20

ny tomber entre les mains de perfonnes qui foient fi iniulies, que de trouuer mauuais que ie
m'acquitte de
d'eftre,

mon

deuoir

&. faife

profefTion ouuerte

&c.
se

a.

Chanut

trouva La

Haye

le

28

et le
Il

29 mai. Il avait d dbarquer

la veille

ou Tavant-veille

Amsterdam.

alla peut-tre jusqu'

Egmond,

pour voir Descartes (comme le dit venu, vint lui-mme Amsterdam.

Baillet, II, 372),

ou bien

celui-ci, pr-

/,

I44-I45.

DLXI.

Juin 1649.

j6i

DLXl.
DescaI^tes a Freinshemius.
[Egrtiond, juin 1649.]Texte de Clerselier, tome
i,

lettre 49, p.

144-146.

A Monsieur Fraimsemius
et

sans date dans Clerselier.

Mais

Descaries n'crit Freinsheim que parce que Chanut n'est plus

Stockholm,
les

parce que

celui-ci, lors

de son passage en Hollande,

derniers Jours de mai


5-'], et p.

164g

[ci-avant p.

35 8-35 g),

lui a conseill

de s'adresser au bibliothcaire de la reine de Sude {voir ci-dessous,

de

l.

362,

l.

i3-i4). Cette lettre serait donc du commen-

cement de juin,

et peut-tre

du mme jour que

la

prcdente.

Monfieur,
Entre les excellentes qualitez de M. Chanut, celle
qui
foin

me femble

mriter

le

plus d'amiti,
qu'il

efl qu'il

lo

aime foient auffi amis les vns des autres. Et outre qu'il m'a afTur, en paflant icy, qu'il vous a defia infpir quelque bonne volont pourmoy, il m'a fi bien dcrit vollre vertu & voftre franchife, que ie ne lairrois pas d'eftre entirement vous, encore que ie nefperafle aucune part en voftre affeclion. Ainfi, M(onfieur), ie me promets que vous ne trouuerez pas trange que ie m'adreffe librement vous en fon abfence, & que ie vous fuplie
de faire que tous ceux de

me

dliurer

dvn

fcrupule, qui vient de l'extrme

defir
i5

que

i'ay d'ober

ponluellement
la

la

Reine voftre
fait

Maiftrefl'e,

touchant

grce qu'elle m'a

d'agrer

que
I

i'aye l'honneur de luy aller faire la


Correspondance. V.

reuerence
46

ji

Correspondance.

i,

145.

Stocbolm. M. Chanut vous fera tmoin qu'auant qu'il fuit arriu icy, iauois prpar mon petit quipage, &
tafch de vaincre toutes les
difficultez qui fe

pre-

fentent vn

homme

de

ma

forte

&

de

mon

ge, lors
5

qu'il doit quitter fa

demeure ordinaire pour s'engager


qu'il m'ait

vn

fi

long chemin. Mais, nonobilant


ainfi difpof

trouu

partir,

&

que

i'aye

trouu

auffi

qu'il efloit difpof vfer

de toutes fortes de raifons


ie

pour

me

perfuader ce voyage, en cas que

n'y euffe
\o

pas efl refolu; toutesfois, pource qu'il ne m'a point dit qu'il eufi: aucun ordre de fa Maieft pour me com-

mander de me
ie

hafter,

& que

l'efl efl
il

encore long,

ie

luv av propof vne difficult, dont

vous

priaile de mclaircir. C'eft

bon que que, n'ayant pu me


a trouu
iS

prparer ce voyage fans- que plufieurs ayent feu

que i'auois intention de

le faire,

&

ayant quantit

d'ennemis, non point, grce Dieu, caufe de


Philofophie,

ma

perfonne, mais en qualit dautheur d'vne nouuelle


ie

ne doute point que quelques-vns


Il

n'ayent crit en Sude, pour tafcher de m'y dcrier.


eft

20

vray que

ie

ne crains pas que


tres-fage

les

calomnies ayent

aucun pouuoir fur lefprit de


ie

fa Maieft,

pource que

fay qu'elle

eft

& tres-clairuoyante; mais,


25

caufe que les Souuerains ont grand intereft d'uiter

iufques aux moindres occafions que leurs fuiets peu-

uent prendre pour defaprouuer leurs adions, ie ferois extrmement marry que ma prefence feruit de fuiet
la

mdifance de ceux qui pourroient auoir enuie de

dire qu'elle eft trop affidu l'tude,

ou bien

qu'elle
3o

reoit auprs de foy des perfonnes d'vne autre Reli-

gion, ou chofes femblables;

&

bien que

ie defire

ex-

1,145-146-

DLXI.

Juin 1649,

3^3

tremement l'honneur de m'aller offrir fa Maiell, ie fouhaitte plutoft de mourir dans le voyage, que d'arriuer l pour feruir de prtexte des difcours qui Luy puiffent eftre tant foit peu preiudiciables. Ceft pourquoy, M(onfieur), ie vous fupplie, non point de parler
de cecy fa Maieil, mais de prendre la peine de

me

10

mander, fur ce que vous iugerez de fes inclinations & de la conjiondure des temps, ce qu'il eft propos que ie falTe, & ie ne manqueray pas d'y obir exadement, foit que vous ordonniez que l'attende le retour
de Monfieur Chanut
croy pas qu'il
ait

(car,
lailf

quoy
l

qu'il puilfe dire,'ie

ne

Madame

fa

qu'elle retourne

en France toute

feule),

femme, afin foit que vous

aymiez mieux que ie me mette en chemin, auffi-toft aprs que i'auray eu de vos nouuclles. le vous demande encore vne autre grce, c'eft qu'ayant eft importun par vn amy de luy donner le que i'ay eu l'honneur d'ofpetit traitt des Pallions
-',

frir

cy-deuant
ie faire

fa Maiefl^', Si

fachant qu'il a deffein


fa
ie

20

de

imprimer, auec vne Prface de


trouuera bon que ce qui luy a
Mais, pource que ce traitt
le

faon

'^,

ie n'ay
fi

encore of luy enuoyer, pource que

ne fay

fa Maieft

elle pre-

fent en particulier, foit rendu public, niefme fans luy


eftre ddi.
25

eft

trop petit

pour mriter de porter


a.

nom

d'vne

fi

grande Prin-

Clerselier. Voir les quatre lettres qui servent de prface ce petit

dont deux de Clerselier, 6 nov. 1648 et 2 3 juillet 1649, et les deux autres de Descartes, 4 dc. 1648 et 14 aot 1649. Cl. ci-avant, p. 353, noteb. B. Voir ci-avant, p. 86, I. i.
trait,
c. En ralit, le Trait des Passions de l'Ame fut imprim, non Paris, mais Amsterdam, par Louis Elzevicr, de compte demi cependant avec un libraire de Paris nomm Le Gras, Voir ci-aprs lettre DLXXVII, du 27 nov.

364
ceie, laquelle ie

Correspondance.

i,

140.

quelque iour vnouurage plus important, cette forte d'hommage ne luy deplaift point, i ay penf que peut-eftre elle n'aura

pourray

offrir

point defagreable que i'accordc cet

amy

ce qu'il m'a
5

demand; & c'eft ce que ie vous fuplie tres-liumblement de m'aprendre, car le principal de tous mes
foins efl de tafcher de luy ober
refle, afin

&

de luy plaire.

Au

que vous fachiez comment ie me gouuerne auec ceux aufquels ie me donne, ie vous diray icy que ie pretens que vous m'auez de l'obligation, de ce que ie fouftre que vos offices preuiendront les miens & que ie fuis, &c.
;

10

Cette lettre n'arriva pas


ail

d'Egmond

moins,

et

la

rponse de Freinslieim mit

Stockholm avant quatre semaines le mme temps pour parvenir


de
juillet.

Descartes, ce qui

nous reporte

la fin

Or,

le

3o

juillet
:

1649,

Brasset crivit de La
:>

Haye

Madame Chanut,

reste en

Sude

... La

pour M. Des Cartes lui a est envoye, et le mesme soin sera continu pour tout ce que vous commanderez... (Bibl. Nat. fr., i7(joi,f. 54<J.) Au res'u de cette rponse de Freinsheim, Descartes se dcida i faire imprimer son Trait des Passions, comme en tmoigne une lettre Clerlettre

selier,

entreprendre

du 14 aot, la quatrime de celles qui servent de prface 2" le voyage de Sude, comme on le voit par une lettre de lirasset Chanut, du 17 aot l'ay adres,s vostre lettre a M. Descartes qui semble se disposer au voyage de Stokholm, pour preuenir les
;
:

glaces.

(Ib.,

f.

.S,Vfy

verso.)

Chanut continuait donc, pendant son sjour en France,


caries et de s'informer de lui.
t)

d'crire

Des-

.le satisferay , lui crivait Brasset, le

juillet, a

tous les complimens que vous desirez de moy, spcialement


est

enuers M. Van Bergh, qui

maintenant voysyn de

la

solitude de

M. Des Cartes.

(Ib.,f.

48 g.)

111,437-438.

DLXII.

II

Juin

1649.

J65

DLXII.

Descartes
1 1

Carcavi.

juin 1649.
lll, lettre 75, p. 437-43'J-

Texte de Clerselicr, tome

de Carcavi. Le est perdue. rpond Descartes


.

A Monsieur

luin i(>49.

La

lettre laquelle
le

Carcavi rpoudra lui-mme,

g juillet,

lettre suivante.

Monfieur,

vous fuis tres-bblig de l'offre qu'il vous a pl me faire de l'honneur de voftre correfpondance, toula rechant ce qui concerne les bonnes lettres & ie mriter oy comme vne faueur que ie tafcheray de de vous par tous les feruices que ie feray capable

le

vie du bon rendre. l'auois cet aduantage, pendant la iamais Pre Merfenne, que, bien que ie ne m'enquiffe
foid'aucune chofe, ie ne laiffois pas d'eftre aduerty gneufement de tout ce qui fe paffoit entre les dodes; queftions, en forte que, s'il me faifoit quelquefois des payoit fort libralement les rponfes, en me

10

m'en donnant aduis de toutes


il

les expriences

que luy ou

inuentions d'autres auoient faites, de toutes les rares


,5

liures qu'on auoit trouues ou cherches, de tous les nouueaux qui eftoient en quelque eftime, & enfin de

fauans. toutes les controuerfes qui eftoient entre les


le

craindrois de

me

rendre

importun,

fi

ie

vous

20

demandois toutes ces chofes enfemble; mais ie me promets que vous n'aurez pas defagreable que ie vous

}66

Correspondance.

m,

4S8-4?.>

prie de m'apprendre le fuccez

dVne exprience qu'on

m'a
les

que Monfieur Pafcal auoit faite ou fait faire fur montagnes d'Auuergne, pour fauoir fi le Vif-ardit

gent monte plus haut dans


la

montagne,

&

tuyau eftant au pied de de combien il monte plus haut qu'au


le

deffus*. l'aurois droit d'attendre cela de luy pluftoft

que de vous, parce que c'eft moy qui l'ay aduif, il y a deux ans, de faire cette exprience, & qui l'ay afur
que, bien que
ie

ne

l'eufTe

pas

faite,
efl

ie

ne doutois
lo

point du fuccez. Mais, parce qu'il

amy de Monfieur
le

R(oberual), qui fait profeffion de n'eftre pas

mien,

&

que

i'ay defia

veu

qu'il a tafch d'attaquer

ma ma-

tire fubtile

pages %

i'ay

dans vn certain imprim de deux ou trois fuiet de croire qu'il fuit les paiions de
fait
i5

aucunement paroiftre, par ce que vous m'auez enuoy de fa part, qu'il fache la folution de la difficult de Monfieur de Fermt* touchant les quations entre cinq ou fix termes incommenfurables. Et, afin que vous puiffiez voir la preuue,
ie

fon amy, lequel ne

vous

dirai que, lorfqu'on a


\J a

20

s/l)

\J c

\Jd

\J e,

vne partie de l'quation, aprs que toutes


metries font oiles, doit tre
a^ b
-f
-\-

les

afym-

+ <^ia^ P cd +
j
a}"

b^

()

a' b b c

11 a^ b c d

-\-

}fa^

bc

d
^5

j^a^

bbccd + ioaab bccdc.


&c.

auec tous
huit.

les

termes des mefmes efpeces que ces


b'^a, b'^c,

font
a.

Comme, par exemple, a'' c, a'^d, a'' c, de mefme efpece que a^ b, & ainli
p. 98,
1.

des autres.

Voir ci-ayant

3.

111,439-

DLXII.
s'il

II

Juin 1649.

^67
R.

Faites donc,

vous

plaift,

que Monfieur

vous

donne

l'autre partie

de cette quation, auant que de

croire qu'il la puiffe trouuer. Mais, vous ne la pou-

uez auoir de luy,


5

ne manqueray pas de vous l'enuoyer, & de tafcher, en tout ce qui me fera poffible, de vous tmoigner que ie fuis, &c.
ie
L'exprience du Puy-de-Dme avait t faite le Page 366, 1. 6. 22 sept. 1648, par Florin Perler, sur les instructions que son beau-frre Biaise Pascal lui avait envoyes de Paris, le i5 nov. 1647. Elle fut aus Rcit de la grande exprience de l'quisitt imprime sous ce titre
:

libre des liqueurs, projecte

par

le

sieur B. P. pour l'accomplissement du

Traict qu'il a promis dans son

A bbreg

touchant

le vuide, et

faite

par

le

sieur F. P. en une des plus hautes montagnes d'Auvergne.

(Paris,
D
du

Charles Sauvreux, 1648, in-4, 20 pages.)

Voir

ci-avant lettre

i3 dc. 1647, p. 98, et claircissement, p. 100.

La difficult de M. de Fermt est celle qui est Page 366, 1. 17. pose dans le billet insr ci-avant, p. 25^ claircissement. Descartes, dans sa lettre du 18 dcembre 1648, avait dj indiqu la marche par laquelle il tait arriv la solution, en moins d'un demi-quart d'heure (p. 257, 1. 17-18) . Mais il avait demand que Fermt ou Roberval compltassent ces indications sur un point essentiel. Il semble que ce dfi de Descartes ait t communiqu Fermt, mais non pas la correspondance entre Carcavi et Descartes sur le mme sujet. En 1649, Fermt tenait au reste, de son ct, encore secrte sa mthode, et lorsque, le 20 aot i65o, il en envoya Carcavi l'explication, contenue dans lAppendix son Novus secundarum et ulterioris ordinis radicum in Analyticis usus [uvres de Fermt, d. Paul Tannery, I, 1891, p. 184,

188),

il

crivait

son cojrespondant
avec tout
le

[Ib., II,

1894, p. 286)

Ce que ie
que

crois avoir est incogneu iusques a prsent, puisque


ie

Des-

cartes,

nomme
:

respect qui est deu a la

mmoire d'un
insurmontable

sy merveilleux
la question

homme,

proposoit

comme une

difficult

suyvante

Eflans

donns

quatre points

& une

courbe, en

laquelle prenant

un point a

difcretion, les droites

10

menes de ce point aux quatre donns faffent une fomme donne, trouver une tangente quelconque point donn de cette courbe.

Ainsy que

je

puis faire voir par une de ses lettres.

68
Or
le

Correspondance.
problme qui
est trait

par Descartes dans

la

prsente lettre

Carcavi, et qui reparait dans les lettres ci-aprs DLXIII et DLXV, revient prcisment celui qu'il avait pos dans la lettre (perdue, Fermt.

On pi-ut infrer de l avec quelque probabilit que Fermt reut, par Carcavi, communication de la lettre de Descartes du i8 dcembre 1648; qu'il crivit ce sujet Descartes, sans lui donner pleine satisfaction, mais
en lui montrant qu'il possdait rellement une mthode complte (d'ailleurs essentiellement ditfrente de celle du philosophe,. Descartes, pour prouver cette mthode, aura crit Fermt en lui demandant de l'appliquer au problme ci-dessus nonc; mais Fermt, peu dsireux de recom-

-mencer
bris
l.

lutter

avec ce redoutable adversaire, se sera excus ou aura

D'autre part, Carcavi (ou Auzout ?) aurait galement communiqu la lettre du 18 dcembre. 1648 Roberval, lequel avait dj cherch sans doute relever le dfi lanc dans le billet de Fermt, et avait, semble-t-il.

abord

la question en suivant une marche plus voisine de celle de Dessans aller aussi loin que lui. Il avait cru cependant pouvoir se mais cartes, servir de l'intermdiaire de Carcavi pour faire connatre au philosophe que, s'il ne rpondait pas expressment la question pose dans la lettre
il ne s'en considrait pas moins comme en possession d'une mthode de solution complte. Pour le mettre au pied du mur, Descartes lui demande l'application un exemple dtermin, tout en montrant qu'il a

prcite,

lui-mme Le
Descartes

effectu les calculs

pour

cette application.
t
les

rsultat
et

Excerpta ex MSS. R. DesCartes, la suite des R. Descartes Opitsciila posthuma, physica et mathewar/ca (Amstlodami. Ex Typographia P. et S. Blaeu, MDCCI). Le dveloppement, gal zro, y comprend 18 termes, dont 10 positifs et 8 ndans la prsente lettre, Descartes donne seulement les termes ngatifs gatifs, en les affectant du signe -\-, c'est--dire en les supposant passs dans le second membre de l'quation. De plus pour mieux masquer sa mthode, il a divis tous les coefficients par 8. Par suite, pour rpondre exactement sa question, il fallait donner le dveloppement suivant, comme reprsentant le premier membre de l'quation
;
:

complet de ces calculs a publi, sous le n" IX, dans

retrouv dans

les

papiers de

i. a"

a''b'

+
2

a'bc \-'^ a'b'

-\-

a'b'c
-j-

-\-

a'b'c'

-f 83 a'b'cd
Il

-\-

a'bV

-f

16 a b'ciie

25

a^ySd'.
les

est
c,

peine utile d'ajouter que,


d, e,

dans ce dveloppement,

lettres
les

a, b,

doivent tre substitues les unes aux autres de toutes nires possibles, en sorte qu'il y a en ralit 495 termes diffrents.

ma-

Roberval

fut

consistait en

fait,

hors d'tat de rsoudre l'nigme; l'invention de Descartes pour faire disparatre les radicaux dans l'galit

l/

+ l^b

-\-\yc y'i

\.'~e.

m,

4?9.

DLXIII.
le

^^

9 Juillet 1649.

^69
comme
l

former

produit des seize facteurs diffrents composs


-f-

''a -\-

\/b_ -\-

l'-'c

l/rf

l^e, que l'on obtient,

si

l'on affecte

de toutes

les

quatre derniers radicaux. Cette invention est un des plus remarquables exemples du gnie mathmatique du philosophe. Toutefois elle ne s'applique qu'aux radicaux du second
nires possibles des signes
les

ma-

degr, tandis que la

mthode de Fermt (rduction au problme gnral

d'limination entre quations rationelles) est applicable aux radicaux de

degr quelconque. Actuellement, grce un procd de calcul d Cayley (Cambridge and Dublin Mathematical Journal, VIII, p. gj-ioi i853), la loi dformation des coefficients du dveloppement de Descartes peut tre considre comme connue dans le cas o le nombre des radicaux est pair si au con; ;

traire

il

est impair, cette


II,

loi

reste dterminer.

(Voir Intermdiaire des


Loria.)

Mathmaticiens,

iSgS, p. 124, remarque de

M. Gino

DLXIII.

Carcavi

Descartes.

Paris, 9 juillet 1649.


Texte de Clerselier, tome
III, lettre 76, p.

439-442.

Rponse

la

lettre prcdente, p.

365. Descaries rpondra

le

i-j aot, lettre

DLXV ci-apr'es.

Monfieur,
Si
ie n'eujfe ej ie

abfent de cette ville pendant vn mois

&
5

dauantage,

n aurais pas

manqu de faire plujloj


la

r-

ponfe

la lettre

que vous aiie-^pris

peine de m' crire

du onrime du mois pajf,

&

vous remercier de la faneur de vos nouuelles,

que vous

me

faites de
ie

me donner

&

d'agrer que
ie

vous criue de temps en temps celles que

croyray vous apporter dauantage de fatisfaclion. Si i'auois les mefmes habitudes & la mefme pratique pour
10

les

expriences que
CORRESPONDAN'CE. V.

le

feu bon Pre Merfennc, vous en


47

)-jo
l'eceiiric-:

Correspondance.
le
;

m,

439.440.

fupplcr

mefmc contentement mais le tjfcheray de cela par la ciiriofil de ceux que c fauray
auec plus de foin

qui

les font

&

de diligence.
de

Celle que vous

me demande^

M. Pafcal

le

ieune

ejl
5

imprime

il

a defia quelques mois'\

&

a ejl faite fort

cxae ment fur vne haute

montagne d'A uuergne, appellee le


efl

Puys de
ft,

Dommc

fa hauteur
la ville

d'enuiron 5 00

toifes.

On

premirement, l'exprience au Conuent des Reuerends


de Clairmonl, qui
ej\

Pres Minimes de
le plus

prefque
verre,
10

bas lieu de la

ville.

L 'on prit deux tuyaux de


;

longs chacun de quatre pieds

le

vif-argent qui refla en

chacun d'eux,
niueau,

ioints l'vn contre l'autre,

&

il

en auoit, au deffus de
les

la

fe trouua mefme fuperficie du vaif-

feau dans lequel on

vuida, la hauteur de vingt-fix


i5

pouces

trois lignes

&

demie. Apres cela, on monta au haut

de la montagne qui

efl tout

proche de

la ville,
oii

plus haute,
l'on

ainfi que i'ay dit, d'enuiron

5oo

toifes,

trouua
la

qu'il ne refloit plus de vif-argent

dans

le

tuyau que

hauteur de vingt-trois pouces deux lignes. Et


les

ainfi, entre
il

hauteurs du vif-argent de ces deux expriences,

y eut

20

l'ois

pouces vne ligne

&

demie de diffrence, ce qu'ejlant

ritr diuerfes fois fe trouua toufiours de mefme.

Et en-

core en defcendaht de la montagne, l'on fit l'exprience

en vn lieu appelle
les

la

Fon de l'Arbre, bien plus haut que


aujfi

Minimes, mais

plus bas que

le

fommet

de

la

2 5

montagne,

&

la

hauteur du

vif-argent fe trouua de

25

pouces.
Voila, Monfieur, en fubjlance, ce que vous m'aue^ de-

mand, quoy
tenant, a caufe
a.

ie

n'adioteray pas grand-chofe pour main-

du peu de temps qu'il


p. '^GO,
1.
tj,

a que le fuis ar-

3o

Voir ci-avani.

et p. '?6j cclaircissemeiit.

111,440-44'.

DLXII.

9 Juillet 1649.
le loifir

371

riu,

qui ne m'a pas mefme donn

de lire' deux

petits Hures qu^on m'a

enuoyeide Rome, & que le faits porter che^ M. Picot, parce qu'il y en a vn qui parle auec
ejlime des Principes que vous aue^ fait imprimer, mais

qui ne

les

a pas, ce
s'efl

me fe-mble,

bien entendus. Et

Mon-

fieur Picot

charg de m'en crire fon aduis, pour le luy faire tenir Rome, o. il y a vn Minime, nomm le Pre Magnan, plus intelligent que le feu Pre Merfenne, qui m' a fait efperer quelques obieions contre vos mefmes
Principes, ce que
ie fouhaitterois eftre

10

fait auec iugement,


*.
"",

&

qui meritafl vne rponfe de vojre main

Nous attendons
ce que
voflre
li

bien-tofl voflre traitt des Pajfions

&

Monfieur de Schooten a fait imprimer touchant Gomtrie^. Icy il n'y a que la Philofophie dmoMonfieur Gaffendi,
qu'il a faite au fuiet de la

critique de
vie

d'Epicure"; vn ramas de Bctinus, qu'il appelle JEvquelques traitte^ de num'^,fembljble fon Apiarium
"^

lettre DLXXVII, du 27 novembre. latine de Schooten. avec commentaifes, acheve d'imtraduction b. La que Carcavi n'aura pas encore reue en septembre, mais aot, en primer
a.

Voir ci-aprs

lettres
c.

DLXV

et

DLXX
:

ci-aprs [Clers., III, 44? et 43


vita,

1).

Titre complet

De

moribus

et placitis

Epicuri seu animadver:

siones in

X librum

Diogenis Laertii. Et en appendice

Syntagma

philo-

sophi Epicuri cum refutationibus dogmatum qu contra fidem christianam ab eo asserta sunt. etc. (Paris, 1649.) Philosophie d. yErarium Philosophi Malhematic, in quo Elementa Geometric de Planis, Curuis et Solidis hguris applicata et ornata, vsibus eximijs in omni Scientiarum et Artium gnre, nouis Praxibus, Paradoxis locis Aristotelicis et aliorum Philosophorum et Scriptorum, Corollarijs, Scholijs, Eruditionibus, Moralitatibus, Demonstrationihus
vniuersalissimis confirmata. (Bononice, typis lo. BapMocxLvni.) tiste Ferronijcum facultate superiorum, tom. I, II et III, fol.,
nouis, facillimis
et

Apiaria uniuersce philosophi mathematic in quibus paradoxa et noua pleraqe niachinamenta ad vsus eximios traducta. et facillimis demonstrationihus confirmata, etc. Opus non modo Philosophis, MathemaMachinariae, Musicx, ticis, sed et Physicis, Anatomicis, Militaribus viris,
e.
,

J72

Correspondance.

m,

44-

feu Caualieri^ ; & vne Deffenfe de la quadrature du Pre Gregorius S. Vincentio, contre ce qu'en a remarqu le Pre Merfenne dans fes derniers ouurages^ ; lequel Pre

Merfenne ayant
liue

laijf

Monjieur de Roberual
la

le

foin
5

d'acheuer ce qu'il adiotoit limpreffion de

Perfpe-

du Pre Niceron,

ledit Jieur

de Roberual prendra
il

cette occafon

pour monflrer en peu de mots en quoy


s'il

croit qu'il s'efl tromp.

Vous me permettre:^,
qu'il

vous plaifl, de vous crire ce


10

m'a
'^,

dit

fur lefuiet des afymmetries de Monfieur de


le

Fermt

fauoir, que vous ne prene"^ pas, ou qu'ilfemble

que vous ne voulie^ pas prendre'^, ce que


de luyfur ce fuiet,

vous ay

mand

que fa folution porte fa demonflration auec foy, quelque nombre qu'il y ait de racines; & que ce que Monfieur de Fermt nomme yh, il l'appelle
b,

&

i5

&

ainfi des autres,

ne s'arrefant point dans

la fuitte

de l'opration, iufques ce que l'quation fubfifle fous


b^ ou fes degi'e^ plus hauts

par nombre pair,

&

qu'ainfi

l'afymmetrie en

efl ofe.

Voila tout ce qu'il m'a dit fur


etc., vtilissi-

Poetic, Agrarise, Architectur, Mcrcaturae professoribus,

mum..., in duos Tomos distributum. Authore Mario Bettino Bononiensi e Soc. lesu, olim in publico Parmensi Gymnasio Philosophia Mathematic et Philosophiae Moralis Lectre. (/ft., t. I et II, fol., mdxxxii). Tomus tertius complectens Fucaria, et Auctaria Militaria, Stereometrica, Conica, et nouas alias iucundas Praxes ac Theorias in omni Mathematicarum Scientiarum gnre (/!., mdclv).

a. Bonav. Cavalieri mourut le 3 dcembre 1647. Il s'agit ici de ses six Exercitationes geometric, imprimes Bologne (Typis Jacobi Montii), en 1647, in-4.

b.

claircissement.

Cenc Deffense est l'opuscule de Saraza, mentionn plus haut, p. La rimpression de la Perspective de Niceron fut
p.

?2i,
faite

en i652. c^ Voir ci-avant

\^ba

aa

366,

1.

17.

Il
I.

faut
17.)

probablement

lire,

aul icu de V-^ba,

(Cf. ci-avant, p. 256,

d. Faut-il lire

comprendre

et,

une l'gne plus haut, comprenez ?

ni,

44'M42.

DLXIII.

9 Juillet 1649.

jjj

fur lequel ie crois que vous me fere:^ la faueur de me mander vojre mthode auec fa demonfiration, ainfi que ie vous en ay fuppli par ma prcdente.
ce fuiet,

Ledit Sieur m'a encore


5

dit,

fur ce que vous l'appelle"^

vofre

ennemy, qu'il n'a iamais eu d'autre penfe que de

vous honorer,

&

in

a pri de vous l'crire formellement,


fafjie\
le

comme
la

ie

feray cy-apres, pourueu que vous me


le

grce de

trouuer bon,

&

de croire que

ie

ne

fais

pas pour luy plaire, mais par vn defir que i'ay de refta10

hlir. fi ie

pouuois, la paix entre vous, qui a peut-efre

e/ trouble

innocemment par
les

le

bon Pre Merfenne,

qui prenoit parfois


les

chofes vn

peu trop crument,

&

criuoit fouuent pluflofl flon fon gnie que


effet.

comme

elles cfoient en
i5

Ledit fieur de Roberual m'a donc

dit que, fi vous l'appelle'^ vofre

ennemy, parce qu'il vous

a recherch en particulier

pour vous dire quelque chofe


demonfirations a ceux qui

qui ne luy fembloit pas bien dans vofre Ceometrie, dont


il

a ef oblig de donner des

20

fuiuant l'obligation de fa charge, il ne peut uiter d'efre vofre ennemy de cette forte, mais que
l'en preffoient,

cette inimiti

ne fera pas rciproque, car elle ne fera que

dans

la

crance que vous en aurcT^, eflant difpof par tout

ailleurs rendre ce qu'il doit vofre mrite

&

vofre

condition, ainfi qu'i^ vous a protef de viue voix^.


25

Or
ef
:

ce

qu'il rrouue n'efre


I.

pas bien dans vofre Gomtrie


le

Page 326^. Que


ne peut efre;

point

ef

par

tous les angles

que vous aue? nommer^,


oii il

&

que vous ne nommer point celuy


iamais la quej ion n' efl impof/ible

&quc

Voir ci-avant p. 201-202. Voir aussi t. IV, p. 36? et 526. Page 326 de rdition princeps (Leyde, lan Maire, \6'i~). 398 et 399 de la prsente dition.
a.

b.

Pages

374
2.

Correspondance.

111,442-

Page 3y3
les

".

Vous

dites qu'il
<&

vrayes que

fignes

Je
y

a autant de racines

trouuent de fois ejire

change':^ en vne quation, &c. Il

a demonjlration du con-

traire en vne infinit de cas.


3.

Pages 4o5, 406^. Touchant

le cercle

qui couppe
il

vofre parabole ou plujlofl conchode parabolique,

vne faute

&

vne omifjion. La faute


le cercle

efl

en ce que vous en

fotene^ que

peut coupper

cette conchode
efl

fix endroits, fans auoir gard fa


l'autre part de la ligne

compagne qui

de
10

DO, &

que vous n'aujC^ pas re-

prefenle. Il

a demonjlration qu'il ne la peut coupper

qu'en quatre endroits, de quelque faon qu'elle puiffe efire


faite.

L omifjion

efl

en ce que vous n