Vous êtes sur la page 1sur 54

N" ihisde 1927 dera Bouts dera Mountanho

Revue Mensuelle
1927
E seo lo ms P if en o s
AfllJO, COUMNGES E COUSERANS
Toco-i se gausos !
V 3
L'INSTIXUT';
D'ESTUttfS
ARMANAC
DERA
20mo Annado
Prougramo des Jocs Flouraus
Prts : 1 fr.
E mpr. SENTEIN, 17, carrro Nstro -Damo , To ulo uso
U< 1IX ^VIE
HE STE S CAMBIADE RE S
Settuagesimo
C ndres. . .
P asco ....
Arro ugacio us
Acencio ur) .
P ento co usto
Trinitat. . .
i3 de Hereu
2 de Mars
17 d'Abri u
23 de Mai
26 de Mai
5 de Junh
13 de .lunh
Cr de Di u .... 16 de Junh
Hsto Nacio unalo . . urj dijas
N.-D. d'Ao ust UD dilus
Arro usri 2 de Ottbre
To ussants uij dimars
Au nts. . . . 27 de No ub mbre
Nadau un dim nje
Tempo ures : 9. 11, 12 de Mars ; 8, 10, 11 de Junh ;
21, 23, 24 de Set me ; 14, 16. 17 de Dec me.
- SASOUS
Primo, -1 de Mars, li 011. 5) m.
Estiu. 22 dc Junh, 10 011. 21 m
Autouno. 21 de Setme, I ou. 17 111.
lurn, 22 de Decme, 29 011. 18 m.
; CLUTSIS
De so ul i, en antch, et' 3 de J,- 17 o ures 44 ; co umplt, et
29 de Junh, 4 o ures (qu'au beirarn en partido ) ; eo co umplt, et
a4 de Dec me, a o ures io . De li, co umplts, et i5 de Junh,
5 o ures 33, 't 8 de Dec me, i4 o ures 52 (qu'au beiram en
partido ). P assadje de Mercri deuant et so ul i, et 10 de No u-
b mbre, de 3 o ures 2 8 o ures 3o (qu'en beiramera f ln).
GASCOUNADA
do un, P elo uq, i-a 'rr o , de nau ta casa ?
Cart-bo us, ti tch, que m'a 'rrivatch un gran malur !
qu'ei aquer, do unc?
Que m'ei cautch et manttch dera chumenia, que m'i-a
ei; gglahatcli to ut et mainadje davatch, so unque nau qu'es so un
po uduts escapa ! ...
[Et mainadje en questiouij que nou re que ua cloucada de pouricsj
Parla de llarrra, cantoui de Mauliouq (Baroussa). J. SOUL-VENTUMK!
l.l.D.U.
BEZlEBSl
ESCLO DERAS PIRENEOS
Arijo, Coumnges, Qate-Bats, Nebouzan, Couserans, Hauto-Gascounho
ARMANAC DERA M UNTANHO TA 1927
EDJ ARMANAC AS SOS LECTOUS
Bint ans... Ja les ! Era flou dedj adje tas goujates, tas
armanacs !
Tabn, desmemouriat nou s, dap gi qu'em brmbe et gran
tourn ht pes nstes Felibrejades despus que s'ei acabado 'ra
gurro. Balentino, Salis, Loumbs Samatan, pus Sen-Lize, Lu-
choun, Lanomezan, Murtch 'i a Sauo 'nfin un cp de ms, dap
Lilo-de-Bach lal courounomnt, toutes que m'escatjen' encaro
deuant es gls -m canten as aurlhes, des tres darrres que
troubarat un arressoun" en aqusles pages.
Iaute bounur qu'arregistrar. Es Felibres der' Arijo prpio
que s'an plan boulut federa dabb es nsti permte-mous ara
nsto deuiso : TOUSTM GASCOUS d'ajusta 'ra lou : Tco -i SE
GAUSOS . Lu douijc les mous calera 'na 'rremercia per Pdmies
Fouch.
Ms, prum, que cau biue : Era Bouts dera Mountanho
tapc nou-s pl sustngue dabb aigo blousso. Qu'es qui mous
aimen mo us trben cadun dus ader nts de ms (Buletis d'Adesioun
ci-aprs), au-mns se bn et salut dera bro nsto !
, ms encaro, qu'es parnts que parlen gascoun ne parlen
touslm dabb es lous mainadjes ! Francs tabn, se bn, ms sense
prejudici dera nsto lngo mairalo. Acr ja mous balera ms que
iou bro troupo d'escrieuants felibres...
Bibo Arijo Gascounho '. Era Ptano 'ra Mountanho !
P urla lucho un s. B. S,
i, Etincellent. 2. Echo.
. Ets Ahumats de Lanomeza
ara 'Scolo deras Pirenos
per M. J. DABE ZIE S, Nego uciant Lano mezan
Siats es pla benguts,
Felibres Gasco us :
Co umo irs peluts ,
Que mo us hts auno us.
Que bo us demo uruo m
Desempuch bt-tens-a ;
Que bo us co unserbuo m
Drin de beri parla.
Co umo d'ac cent-ans-,
E na berio Lano
Hardit que po ud t entra :
Que la tro uberats sano .
Det Cantau Lutilho us,
Guerdat : arr que f lo us cu !
D'Auezac Crampisto us,
Sentit : arr que f lo us mu ! ...
Se bo ul ts h bro dalhado ,
De brc ht-bo us lu dus pelats ;
Ya beirat : aprs ho belhado ,
Co umyo u, que serat ahumats !...
E nta pla melho u co unserba
Bi lho s dano s, bi lho s cano us,
To urnats-lo s do unc b ngue ahuma
Drin cad' an, Felibres Gasco us !
P arla de Lano meza.
Jo seph DABEZIES,
I.A IIOIXO III M> DE IIJItT
Murt de Frano es uno hilho...
Atau co um no la Muretino . E s uno hilho de Gasco unho
tab n, mmo prumro m ns. La quito To ulo uso
1
se dis gas-
co uno declaro , dins l'inno celbro de Mengaud Def f s, qu'ai-
mo plao
noslro lngo gascouno,
Que tant nous douno
De gayetat...
A ms bo un dr t s'en d u dise Murt, assietado ms en
amo unt sus la Garno : aquiu le parla es un beritable gasco un.
La puro l ngo gasco uno tco en ef t P o urtt, sa limito , au
leuant, co ur, dambe l'Arijo la'Garno , do u po unt d'Auto rribo
au po unt de San-ubra. Murt, dins la Gasco unho , do u Co u-
m nge es uno prlo , quan seri pas estado co umeng so au
prum co umeno m nt. Aquiu renha les cntes de Co um nge,
aquiu s'amassn les E stats do u Co um nge, do u Nebo uzan de
las Qiiate-Bats, pend nt de lo ungo s annado s. Anf in, prche de
Murt, se trbo -ennartat >r le mo unum nt que raplo la batalho
nacio unalo de set mbre iai3... E n b sen co umo Murt a recebut
I'E sclo deras P iren o s, au n co umpr s que r r> de to ut ac ro
pas so urtit de la memrio ni tapauc do u cr de la bal nto ciutat
de Murt.
I'arlade Murt. B. S. C. ABADIB.
I. Toulouse elle-mme. 2. Elev.
A LILO-DE -BACH
Sulur lu ^lnu
Xa Margalida-Maria BAHTHLMV
De vstra ciutat solelhoza,
For preclara del Terrador,
0 genta Rina amistadoza,
Portatz la jia la baudor.
Portatz l'amor e l' alegransa ;
Vstra votz canta lo Desbelh ;
0 srre de dna Clamnsa,
Qu'ts coronada de solelh !
Vejatz ! Dels monts e de la plana
Son venguts vstres trobadors,
Saludar en vos, Sobeirana,
Uespr del tems avenidor !
Son venguts, guidats per Vestla
D'una miracloza luzor,
Vos balhar, nbla inspirarla,
Del terraire totas las flors !
Flors de la plana ensolelhada,
Que flamban dins los blats madurs,
E flors de la srra enneuada,
Al cr fait de cl e d'azur.
Subretot, flors de poeza,
Flors del nstre lengatge aimat,
Que, coma al temps de cortezia,
Far florir vstra beutat !
Flor dintre las flors mervelhoza,
Agradats plan las nstras flors,
0 genta Rina amistadoza,
Rina de lutz, Rina cVamor.
J,engadocian, en grafia trobadorenca.
R. LIZOP,
c j
Sg.,
3*0
: s _ :
wc C
) _ tW V3
- fj
- (5 '
o*3 !
o 5 .2 3OE
} 0) -C ^-_3
5 __ 3-
w
c = _ ,
S g"= = = : _ _ " SogB25 ~ e'
TS-S^S'ISS."HW.S.H.-".SIs- .'
& ^ 's Z 'S- & ^ ri&ri c/]<Avi<rim-jic/ __< ^__c/ __
: .: C I.TJ
13 c_
< _
; _ _ _ _ s /_ .
S S ..-,= ' 5 _E S.-,= _ _ ; _ i S .___,= _' ?;_S E
S 3 S S g>.5 S S 533cj S 5 S S S 5 5 S S S aaacacco
_* r. -* :o> i-^
m
00
2
B
-4
x e
'_ 3
ffi
e
c> !
3 _ ~ .o5=5
~ s e d .<_ >
?S2
_ < _
t
w
_> - . _: . . .
< .
.2._ " -3 -?,'_
-C c ' _
c
3
w
c c -s > -_ c _
-fj _ l_ t_ lgf|o=
o
_ _
_ *
5 -
c -
= P
< f"
_
1 < s
o
-_ _
V3
: I
j 5 5 S
S S.-.3 _?_ S S.A= __,_., _,_ _-,-=
5 oS S S S S S c: S S S S S S oS S 5 S S S oS
'M
G 5
o
3
_ o
* =
^~ S_
O _ O33
%
"oo
' C/ 3c/ occ
! V3
-_ .Hs
-'_-o 3
< aa
o
c ^

w
5 --__ _
-_J 3 0)!-.
SOE-< "
-S
a
>
69
_
_5_
_ -: 0 < "
c/ >Qc/ }c/ >c/ >c/ ;c/ ;c/ ;
:
r _
3
_ _ v _
< s
C/ >C
- _;
-S'oi'
i-S
2c-S
_ <
: _

C _ 2
? . _ o
g_ pq
c_
OBJ O
gtf
_C/5_
- c/ >

2
-_ = e e
_ -; oO=3
< _ 13 _ ^
S-oz
^ -
u_ _ - _
C7>C/ ;C/ 2C/ ;C_3C;C/ ;C/ 3C/ > C/ J C/
__3_ 3 S
S cj S S
C ._ l
o' S
3 _ _ S S
5 S o3 3 3
._-. = _
335
C > Q_
S.-I
33
3 m
5Q
i_. .:=
cj 5533
.3 _ ^_ _
5SC J5
,<NC .-*^_ 5l-^OOC 750 (NC O-'!r.Ot^OOOSO-
6
B
B

i
1
1
5
S .Cla, S . Germ
S . Guillim
S t o Clo uti udo
S t Ouptat
c> a! _S c ^
-' 2 . *J a
il! il^ lii_|i^ f^ t:itl
||SI_slli 15^ Jf ! _ll^^l3__|5j i|
Dim.
Dij.
Diu.
Dis.
' M
Dil.
Dim.
Dim.
Dij.
Diu.
Dis.
' M
Dil.
Dim.
Dim.
Dij.
Diu.
Dis.
' M
Dil.
Dim.
Dim.
Dij.
Diu.
Dis.
' M
Dil.
Dim.
Dim.
Dij.
1
w
t_
B
l u u n nl u 2 6 |
S t Ugues
S . F .d e P a u l o N ||
PASSIOUP
S . Isido re
S . Bi n c n s F.
S . Celestii
S t o Angelino
S t Anbi t
S t o M a r i o d ' E g . l [ ||
D i D'ARR MS
S . Leo ui
S . Jli
Sto lrmo
S . Tiburci
S t o Anastasio
S t o Charlo to
P A S C O l
S . P arf t
S t o Leo untino
S . Marcelii
S t Ansume
S t o E ngracio
S . J r i o Jrdi
S . Ga s t o u n [
S . Marc, auang.
S . Cl t
S l o Zito
S . Bidau
S t o C a t a l .de Sino
S t E -itipi
**,
_ _S H - L S _._,= S _._,_ __'._,_._
5 Q d 5 ' u S S S Q 5 S S S S S =3 S S S S S 5 < _ S S b S b 5
3
N ^! SCt>C00)Q-f f lC0^! 0Ot.XC; O^" gt C<3 .0 O 00 O
_
B
-
u n5 6 @
S t Ibars
l lru l un
S t Anatli
S t o Brto
S . B a l i ,S t o Z o u c I
S . Tranquil
S t o A u b i r g o l 0.1
S t o Birginio
S . Ciril
S t o Felicilat
S .P i o I
S tAunste
S t E ugni
H S T O N A C I O U N . l ' '
S t E nric
N - l M C
S t Altsis.
S . Frederic
S . B i n c n sd e P aulo
S t o Margalido
S . B i t o u [
S t o Matal no
S t Apo ulinri
S t o Cresti
S . Jaime
S t o Anno
S . P antalho un
S .N a z r i N
S t o Marto
S t o Juli to
S t l n h c id e L.
E l:
Diu.
Dis.
' M
Dil.
Dim.
Dim.
Djj.
Diu.
Dis.
' M
Dil.
Dim.
Dim.
Dij.
Diu.
Dis.
' M
Dil.
Dim.
Dim.
Dij.
Diu.
Dis.
' M
Dil.
Dim.
Dim.
Dij.
Diu.
Dis.
' M
8a
m

,_

_>
< _>
-
a
o
-S
; <->
& 3
.2_
c;
<
c
3.- _
o 3
_
rt
__> _ > v 5 _ -
-sll^p-II-_ ; | i i l-_ i j 5 2
^|s|.| 3.|5^-.g1 gs
. s O
3^
________
oo oo _o oo o o o
c .*2 <= "
__ __ __ C, 05
r_ _ _ > < f> >_ _ ; "
c/j xc/j c/: xyj /jc c/5 c/5 c/j xc/ 33 xCA ^ r;
! c_-3, c/5
- _ . w
; ce3 _
33/.' /.'
:_.= i_;i_ J:_ 3.' -id._:= ._.sSjd _.:_ = __! _ = _.__
QbaQb_3--g_5--g_g5_--_Q3_55
^IflwNC SOSO_ WfO>*! 0_ SXOO_m-* Q _ OOf f i'O_
< C! i ~1 Tl Tl Tl , 1 Tl "! -< T! .! C~C
f iS
3
< -]
o -o
pq a-
_ "*"! j
<
.._c < _ ,
H*.^
-
'101! ! t.

. C_ ~
Zt-- - >l3 _" -5
<
-> ,
g-*._! ._._; c s _:
3 W _
. 3 .
c__-ts.o
bjo ra o ic_r,
3 _3.3 S fi g
C ._ C 3 fc c 3 -_
_C_< 0_W _
_er.a
O! ' _T" ._C.
.- 3
_>!
o
> a a
l. o
05 05

05 <
E- _ c/.c/5 x _c/5 _c/_ o_-x c/i ai'ticcc c/. 33 __ . x_; ' c/. 33 33 03 _/: ' /:' 53
S 5.-i
333
a c
'ss
*N
Nn-*! Occ t>
..__: __=.=iS-* s-^H -~ sa . ^_ _ . . ^ s
a -j a s QQa s a a a q^SSQQSQSSQS
00 3) O ^W C JO O N 00 C. (N .o _.,t>,.0C O -O

e
_
e
-r; 5 - s; o
._" _.__
a c. ca o._:_;
c. __ _ c
_:^ - _?
_^^
a
o o _
c/5 C/j C/5 c/j c/5 C/} c/3 C/5 C/5 c/3 c/j cy 3
o
bc
3
5 .
3 n
-3
_f.S S
__ 2n e-a
atr,'_c_w
* ! _ X
5 C. f f l- ! /! _
5 ? - ..2 -
-! 3 o ____
2
_; bp 2
3 .= *
- - o - _ ;
*^ C! '
-. .2_ "
3 3 o a
"5: -^= 5 ffl- S 5_S_ _=___
u
0
-)-,--c _
0
c_Stj-3_,
c/
.g
;
_j_.
05X^j050305c^ 33c_X____S a_SO 05 03 03
._?_..:_ =" S -
5 c: a' a5 5 5 ' ca ' a5 5 a
_CMC! 0^illO_M^.OOCSO_C^trc;
3.-^ = 1.1 _?.=._-! - B S.-,a ^ ;___-
33^333333033333553
^M-MC OO~ C !C ! ^! 0 I^ TOCT!,(T!> _
_ _ ^-,_ ._ ,_ ._
-g
,
g-
_ ^Kj ^g.^Qj O^
\
9
CURIOUSITAT
Es ioms des nartidcs lera .jonriiario
E n es l r.gues arianes', et di qu'ei no umat atau dera si
clartat n, 'ra nt de o qu'ei co umo 'ra mrt dera lumiro .
E t nste mt di (espanhl dia) que b q det latir. dia per dies ;
dis qu'es dits mmo 'i.caro . Jour, joun, giorno que b nguen de
diurnum.
Nt (per nit), co umo nuit, nch, nit (catalaq), no che, no tte,
que b n det latir; no ctem. D'aqui u anl, ce so ir ,.
E t breto un que ditz deiz noz ; ms et bsco u egun gau, o
qu'ei at-f t dif er nt.
E t mailin qu'es o rp* per' auho (era blaijco ) ; ainan, ce ma-
tin , que b i. de ante-mane. E t s qu'ei 'ra f i. det di, que
mo us ami dii quio la brune . Dilhu maitiq que bo dide
mo ubem nt, o o uro que hn et malo ui;
3
E s Grcs qu'ape-
rauen edj escuscai
1 ,
era o uro de mo ulhe. Dspe (de vesper, co umo
brspes de vesperas) que bo uleric dide 'ra debarado det so ul i,
o 'ra det bestia\ Aqu res f aio us de parla qu'anauen -dr t tas
antiques po upulacio us pasto urales.
E t di qu'ess h c en dii s partides pet mo um nt qu'et so ul i
puje ms 'n-aut : d'aqui u middi, metjoun, miejour, midi ,
at cp o uro direccio un. atau-mad ch qu'au ren mijo-nt.
Generalo m ns, que dibisren encaro 'n dus, cado quart en
tr s, o que balhc do udze oures tat di do udze tara n t.
A 'Rro umo , middi qu're 'ra 6
nl
o uro ; g , que co umenam
et co unde at mi i dera n t, qu'au po ud m arrepr ne aprs
middi, o at co untrari po ussa dii.quio i4, 20 2 . o ures, se mo us
agrade.
Det meridiari de ...Gasco unho ne der' auano dera o uro , pc
se parlaram: dabb et cambi 'ra carslio ja n'au m amadura
de ms b rdes.
P arla lucho un s. B. S.
1. Aryennes o u indo -euro p ennes. 2. S'o uvre. 3. Le caill . .4. Cr -
puscule. o . Selo uijc P ictet, co umo d'autes d'aqu stes arremarques.
10
4. L'ne amusant
o u
D'o un so un so urtits Lanamez 'ts Lanamezan sis
Fantesi per M. Andr CIE UTAT
Que bous an dit bidaro
1
dab fro talnt er' isiro det
brs de Lanameza... dounc que bous an dit lia f...udo mentido :
Era berilablo isturo, you mouli, you soul la coungui sense
bantaciou que la bous bau counda.
Bous ant pas figura que Lanameza ei estat toustm era grano
bilo que beym . Se arremountam prou en sus, n'ei troubam pas
maisous coum' aro, pas mmo barractos, arr : brcs, houguros,
ystos', ymbres
3
tab yuncs canauros* que poussauon sus et
brt deras grauos. Praci praquiu, quauques cdssous ou castanhs.
Es souls abitants, ro tchlous" caps-de-hdrris"...
Aquro lano saubatyo ro irauessado per dus cams, qui-s
croutsauon en un endrt oun ei bastit era nsto bilo. Ed aii
qu'anauo d'Auch en Espanho per Arreu, en aute que partiuo de
Toulouso de cap Pampaluno qu'ro et cami que seguiuon es
peleris de Sen-Jaques de Coumpoustlo.
En croutsomnt d'aquets cams, u s d'estiu que hasuo lia
calou !... que bn s'estanca! Uu carretado de gitanos. Ed dsou
qui roussegauo aquro cargo nou-n pouduo ms. Et canht que
seguiuo que tirauo u parn de lnco, dera calou qu'au. U me que
debar dera beturo, pus Uu hnno (qu'ro era slia), pus u troupt
de mainats : et diable n'u jams sabut quantis n'i-auuo. Touts
qu'ron eslaquits", eslaquits... Era nt arribauo. Qu'estenoun tia
grano coubrto sus dus piquis , aprs u magre soupa, que s'en-
droumin. Et mait qu'es desbelhn ara punto det did ; que caluo
s'escapa d'aquiu : nou i-auuo r rouganha.
Ms, quan bloun parti, que beioun qu'ed ch' dera beturo ro
coupat. Ah ! malayo
1 0
de you ! Pet de carrtos de tounrro de
trrento milo diables ! , es bout crida ed me, n'acabauo
jams d'estournuda pericles. Que s'arringauo es pus en bse que
I
11
nou pouduo pas ana ms loui... , pendn qu'er me jurauo ta
hrt, era slia prauo hnno que plourauo que s'arrecoumandauo
Diu : Sourtit-mous d'aci, moun Diu, Nouste-Snhe, ed sou
nous-autis !... Es mainats, grans pelits. penjats sous pelhous,
que plourauon ls tab, mouris de hamc. Et ca qu'arroudeyauo",
er' aurlho bachado, era cxd enlre 't inii deras camos. Ed sou,
lout tristt, que trucauo defp. Que caluo h ? Aprs au demou-
rat lountm, er me qu'auuo prs et parlit de decha 'ra sia
carrilo aquiu de f... et camp p.
Tout d'u cp, que beioun dauan ls gran me, drin courba-
chut", dab Ua plho, sabatos, u baslou ena ma, pl de poussiro :
N'ayes pas pu , ca-u dils at gilano, que si sent Crislau,
et patrou dels bouiatjurs. Ouan beioun qu'ro u sant, es gitanos,
esmiraglals, qu'es boutn -genous, ed me en pensa : Que m'es-
timaria ms qu'eslsse sent Ali ; qu'em pouder adouba ed ch* ;
ins o que pensauo, nou l'ac digou pas quarrespounou : Gran
Sant, aa noum det Pai, dett lilh del Sant-Espril, aiddl-me !
Qu'ei el Diu de bountat que m'a embiat de cap tu enta-t h
coungue era slia boulentat. Que t'as demoura aci. Nou bo pas
qu'anes ms loui ; sinou, que t'arribara d'aules malurs. Reflechils.
Brmb-t qu'ed dsou de Balaam que parlauo, qu'u sou qu'ahe-
rescauo Nsle-Snhe ena brdo de Betlem qu'u dsou eijcro qu'ou
saub era bilo ena fuilo en Egipo. El lu sou qu'ei et tu salut.
Pus, que disparechcou. Es gilanos qu'es demourn esbauits. Ed
me nou sabuo que h. Aprs aa pensat repensat bros pausos,
que se bir de cap ara slia hnno :
Margalido, que si decidal. Oue mous cau demoura aci !...
quin h, praut, enta biue ?
Et sant qu'a dit : Et bste dsou qu'ei el bste salut.
Que mous cau drea ed dsou 'h maniros coum' u me, saluda
en bacha 't cap, h tourneya era cd coum eras alos d'u mouli,
counda eras ouros, parla, prega sent Crislau. , quan beiram
peleris passa sus et. cami, que l'embiaram enta-us arrecuelh us, ,

12
u u ul : r, u u u u f ln ru ll u uuu-
ru y
E un lu h ul nrur lu nr C l ruu , u uh
u : nn
Aruu u u E l l , n r ur u rl, u un n n
r ur r u r uh: - 'u u r u E lu 'u , lu un
u'u h r ur l u rur E u , uun u l u l un-
uu n u l l u ul unr u u uu n u ulu : Oun hu ?
' un hn u ? [ u huu h: u u u unr , u-
nu n ul unr E l l u u luu n f un : : J vul v l
l'n u u unr J vl n v l l'n u u unr l u , uh: l ,
ur u un uh: n uuur , u l u h: n l : J
vul unn zun J vl n unn zun
r ur u u , n ul u h ul ur, , h ul: r u : ,
unur- u h:
Parla de Lanameza. Andr GrEUTAT.
1. A l'instant. 2. Gents. 3. Genvriers. 4. Roseaux. 5. Crapauds.
6. Idem (A Auch, hrri, crapaud). 7. S'arrter. 8. Harasss. 9.
Essieu. 10. Malheur. 11. Udait. 12. Vot. 13. Saint Christophe. ,
14. Sous.
AVE MARIA
per M
mo
AGRET, de Lanomeza .
h
___- _J J P r [ r fi i f l -0 j-f ^
8
^
t(i
H
? -_ \ ' -' n i
1
'-4
9_OUS-OAI6 bo ua sa-tu-damXa-U-a be - r - l
u/ - pa - i& -
- | S_J,
u Q)c
lu , !
lu C|ra-
.rcxu-bes
lu de _5ubo ust teu- ta - pU- u ; o uS.-nho u qu'adabbcus |u
f x-ca-do u rpn-det-tas, $a - bcu- m- bla ,Su-u -lur n pte-tat lo u/r
j *
, f f- * * _
ii
f l
1
1 r *
r i -* i! r
1
scur-sa de tait. b . <S be--ne- dlt _Je -sus.lau jrut ck bs- tc bl .
<k-plo u-ia-ble scVrt & f >re-g_tt ku pcr s d o -la cte La cmrt.
14
LA CIUADO
Jhr |ur
5
Jt-^nS^.CL-Cla-do ! -iXa-clo Se-mi&mT-lo cai-iuo cau '
-f
Mtvmc . Se bo ui-aiiibca-l: sa-b $u<npa-pa _ a sf -mia-uo .ebais-aiisbo u-l/t sa-
b SJIUI pa-pa _ a 5e-wuo -uo ,<Sii s-rnw^ a-taw.a-ta,i>e(iar-rf-f>oi)-6a[iouf)
3
. opau_.
c
ru.-co lo u. , io u-sso la ma.''au tnj to ur, ca-p 1,0 - la '
Aqu ro dano , aprenudo , ce mo us did ren, de io u bi lho
damo de Sarranco ul, qu'es meritaue plan de no u ste desbrem-
bado perdudo . Arr n de ms pitto uresc.
E n dide : la semiauo.., s'en arrepousauo.., mh 's gsto us que
cau ; pus, que truquen et talo un, que lhuen era man de cant,
qu'es dan un biro ul t 'nf n que hn et sinne d'aplaner.
Tas auti co ubbl ts, qu'arremplacen semiauo per dalhauo, ba-
tuo, mouluo, minjauo, en h tab n es gsto us.
Go ujats go ujates que cantren jo uguren tres co ubbl ts :
que semiren, bat ren mmo benren era ciuado . Tadaqu ste
darr trebalh, Mmo Ag ret qu'aui co umpo usat io u 'strf o , de
co ulo u lo ucalo :
Se bous-aus boult sab
Aoun papa la benuo,
En marcat de Lanomeza
S'en anauo brespalha :
Dus ss de sausso,
Oiate ardits de pa...
Tco la moundo,
Sarro-lo pla...
bibo Lanomeza !
Atau cantado mimado , en bri co ustumes, dabb es pses
ms bariades gracio uses, aqu ro dano que lche 'ra ms f ranco
agradi uo empressio un, qu'ei saludado pes ms bi us aplau-
dim nts, tant tas qui la miren co umo ta Mmo Ag ret, auto u
aco umpanhairo , f o urmairo guido .
(E strt dera Bo uts dera Mo untanho , 1925.)
ARREPROUBES CAUSITS
Et souli ludnt
Ei plan ta louta gnt.
Passi passi,
James et lassi;
Ms, se ht lu,
Anarat pas en cu.
P arla larbo ust s. L. MADON.
Le qu'a pas qu'un mainat
N
1
a pas nat.
Mainatge soult,
Mainatge hoult;
Mainatges noumbrouses,
Mainatges urouses.
P arla sau s. H. DAMBIE LLE .
Se nou bs pas lou prat hourat,
Tn-lou barrat.
La qui n'a qu'u debantau
A la besie nou pt presta-u.
Si-t bs ha u enemic,
Prste arynt en u amic.
Qui boulhe de bou frut nou semie male granhe.
Nou i-a harie chens brn ni brc chens pounchou
La bertat coum lou lugr per toustm nou s'escounen..
P arla de Bilhre, per Bile (Bat d'Aussau). J. CASASSUS.
6
CAt\TICO PEH \VI) VI.
Aire de la Respelido de Mistral (Armanac de 1022, p. 3)
Un cant gaujo us,
Un brut d'alo s pla do us
Dins un cl negrilho us
P arlo n d'uno naiss no ;
Un cant gaujo us,
Un brut d'alo s pla do us
Dins un cl negrilho us
Diso n un tems uro us.
a
Jo uines pasto urs,
Drllo s, go uiats f alo urs,
P eps as passes lo urs
Co urr n biste la gliso ;
Jo uines pasto urs,
Drllo s, go uiats f alo urs,
P eps as passes lo urs
P es camis lo us mai co urs.
Rudes bo uis
Fo uchaires', bo urdalhs,
Bail ts jo urnalhs,
Co urr n biste la gliso
Rudes bo uis,
Fo uchaires, bo urdalhs,
Bail ts jo urnalhs,
Quitas lo us cauf s'".
4
To uts bl tal,
Biste clabn l'o ustal,
per canta Nadal
Angu n-no u-n la m sso
To uts bl tal,
Biste clabn Fo ustal ;
E ns mble co umo cal
Celebrar n Nadal.
Repic
O Go ulf ch, saludo lo u dius nc mainage ;
P el salut des mes debalo del Cl
Dins nstre parage
Al cant des angls.
P arla de Go ulf ch en Agen s (T.--G.). 25 Dec mbre 1925.
J. GANTAGREL.
1. Foucha, - pio cher . 2. Chent - (mo ntalb. cafoui, po ur ca-fougui).
17
L.OUS CADD TS DE G.4SCOUE
Biban ! lo us Caddts de Gasco ugne,
E t to ust mlo us de l'aute cp ?
E y enco so ulide a po ugne
E segu lo u p dens l'esclp ?
E n to ut t ms, hy', aqueste trre
Que-n dabe de la bo une ley...
An tab gnaquente la hrre*,
Co ume d'autes cps, lo us de o ey ?
To ust mhrts, lo us caps de Gasco ugne ?
Drin bariats
3
, ya, mes qu'ey'ac !
N'ey pas so unque la sang qui ho ugne*
E qui h pataca lo u c !
Cares
5
peludes e mo ur tes,
Go uyats gauyo us e pla quilhats,
A las cames so ubtes
6
e dr tes,
Aus pugns per lo u tribalh halhats',
E t to ust matau en Gasco ugne ?
Que-m p nsi que ti
8
qu't atau,
E que n'a pas gahat l'arro ugne
9
Sus bstes s de bo u metau
10
!
Ah ! qu'ren de la bo une traque"
Bstes payrans, sab t, mo uns hilhs :
Que has bo us betts, la Baque
l
,
Hrts co umrcs, tilho us co um bencilhs
13
!
Tab , lo us Caddts de Gasco ugne !
Drin perto ut qu'ren co uneguts,
E que po udn, ch nse bergo ugne,
Ana d'o un bo uln ; pla bienguts
Qu'ren perto ut... P er la Bictrie
D'u cap l'aute embaramats",
18
Bestits de pedas e de glrie,
Cantan de to ut, de to uts aymats !
E so un pas mo urmcs
15
, en Gasco ugne,
L'estrany no u s'y r gue
16
pas ;
P ic o u patac, hurgat" o u bo ugne
Que-u har n arissa lo u nas.
M s, que so un brbes co umla brye",
To utu, bo us co ump benadit,
Lo us hilhs de la terre berye,
Riches de to ut chens nat ardit !
Siat-ne f irs, Caddts de Gasco ugne !
Siat f rs d'esta lo us pla baduts" ;
Cantat, aymat, dat bre to ugne" !
Qu't do u cu aci-bach caduts !
E siat to ust mla race bre
Do us bal ns, do us hi'ts, do us gauyo us,
Qui-n mande per to ute la terre
So us maynats-r ys
21
e sas canso us !
P arla biarn s. S. PALAY.
1. E h ! 2. Mo rdante et lenace la mcho ire. 3. Un peu f o us. 4.
P o usse. 5. Faces. 6. Vives. 7. Gerc s par le travail. 8. Oui certes.
9. Ro uille. 10. M tal. 11. Allure, espce. 12. La Vache gure dans
les armes du B arn. 13. So uples et r sistants co mme des liens d'o sier.
14. Aur o l s. 15. E ngo urdis. 16. Ne s'y f ro tte pas. 17. Co up de po inte.
18. P te de lait et de f arine de mas. 19. Les bien n s. 20. Co up dur.
21. Tels Henri IV et Bernado tte.
DTS BOUNIS COUNSLS
H co uma vo uleras que mo us ho usse ht cada... 1
No u mindjes james hruts se no u so un plan ma... 2
S'm d u mau trevalha, bau m s auita 'ts as... 3
He vi n to us ahs ta no u au h lo u djable ... 4
19
Trevlha tant qu's po urin ; no u demo ures que
sas arro u... 5
H bo un. biu nt en quina co undicio un. que 6
No u trigues to un trevalh de que l'ajas 7
o que po uscas h g , no u-c Iches ta de g 'n... 8
No u lches per o de vi lh, se no u-n pdes h de... 9
No u t'assajes vo ul : lcha-c enta 'ts au 10
P 'la de Harrra (Baroussa). J. SOUL-VENTURE.
II II II II II II II II Ii II I
CHARMANTO GOUYATTO
Danco gascouno (det gnve manugut)
(3)flr-Triati-to gou-ija-tt-tb ,if ecu-Ut a n - sa ?$be)-gats e-na pra-ai - to 't
balqiubacou-meu-a i-ijoula-la lo-li-la-li-lt-io,% jtoula-La La-)i-(_-li-
la ;-y ou. la-la la-lt-La-li-l-ic, -ucu la-la La-lt-la-li-ta
Aur u uul :
Sense bric. de bergo unho ,
Balht-me 'ra mano unho .
Lheuat es bsti elho us,
Que so un tant bero uyo us.
Que bau canta,
Canta co umo papai ;
Que bat dana,
Dana co umo mamai...
Mmo AGRET.
i 6
mo
H S T O D E R A S C O L O D E R A S P I R E N O S
Loumbs, Samatan Lilo de Bach, 11 e 12 de S r: 1926
Qu'ei selo unc io u pro um sso hto despus deja lo unt ns as
nsli amics dera 'rregio un dera Sauo que bengu m de t ngue
parqui u era nsto Felibrejado de 1936. Ja mo us i-remarreme-
tuts en 1909 'n 1921 ; ms, aqu ste cp, Lo umbs Samatan
Lilo -de-Bach que s'ei ero uso m ns ajustado .
Quauqui Co unf rais, malauts o 'rretenguts caso lo u, que
no u-i po ud ren assista. Ms aqui u ja-s tro ubren : et nste
bal nt Caddau, M. R. Lizo p ; edj abat Dambielle, Bice-P resid nt
tat Bach-Co um nges Sau s, que despus lo ungues annades i-a
laurat et terr nh semiat era paraulo f elibr nco de io u f aio un
admirabblo ; M. Armand P raviel, que s'i despensc co uma se ba
ste M mbre det Buru at qui 'ra 'Sclo ei estado ero uso de
presenta 'rremercio m nts f elicitacio us en aqu ro bilo de Lil
dera qui ei arrehilh ; MM. I. Girard, J. Ro uquet, F. Tro yes, et
cnte L. d'Antin de Vaillac, E . Guitard, L. Dulac, P . Mespl , edj
abat Salvat, bengut de Castetnaudari, UIJ pial d'auti. 't suc-
cs que ho uc gran at-f t.
E ra 'Rrino dera Felibrejado qu're Mlo M. Barth l my, hilhp
det deputat maire de Lilo -de-Bach, delicio uso m ns co ustu*
mado co uhado ara mdo gasco uno , que tengu c era sio plao
ara perf eccio un.
A Lo umbs, et dissatte de s s, aprs era 'rrecepcio un per
M. P hilippe B canne, maire de la bilo , di s pces gasco uneg
ho uren arrepresentades en teatre un co uncrt gasco un que
seguic, deuant io u salo calamro 'rrabido .
A Samatan, et dim nje maitin, arrecepcio uij, en teatre, per
M. Saint-Laurens, maire dera bilo , misso f elibr nco , dap predic
en gasco un per M. Fabat Dambielle. Co umo Lo umbs, UIJ pial
de go ujates en co ustume det pas.
22
A Lilo , er' aprs-middi, M. de Brive, adjunt (qu'arremplace
M. Barth l my, arretengut 'Gen uo pera So ucietat des Nacio us),
's auto uritats 'ra po upulacio uri antiro que hn as f elibres ui>
acu lh que passe, ce diden es pres nts, to ut o que s'aui n jams
bist. Mainadjes go ujates co ustumad, crs en gasco un, co ur-
tdje des ms brilhants darr 'ra baniro . P us, salut at mo unu-
m nt de sent Betran (arrestauraire dera cieutat de Co um nge,
so urtit de Lilo ) per MM. Lizo p P raviel. Aprs, ceremo uni des
Jcs Flo uraus, dap disco ursi distribucio ui des arreco ump nses.
E nf ir, bir d'auno u ena Meri, grano taulejado .
P rencipaus lanreats : i det Gran Co unco urs : P o uesi : P . de
Miremo nt (bengut det P erigrt apo urt-mo us et SI salut), J.
Cantagrel, J. Casassus, Vinche, Vayssires, J. B d , Fr. Verg ,
L. Verdier, Barri , abat E squieubet, Castagn , Lagarrigue, etc. ;
P rso , Lenguistico , Teatre : Auzies, Mme de Barry, J. Vaylet,
Dengerma, etc. : 2 det P etit Co unco urs (39 mainadjes, 85
deu s) : P riss , Fo urquet, Respaud, Teychen , Myter, tc. De
ms, era 'Sclo que decernc io u Medalho d'Arg nt M. Sapne,
debo uat co unserbato u det Mus de Sen-Betran.
E na taulejado , M. Lizo p que saludc dabb emo ucio ui! es mrti
dera 'Sclo , prencipalo m ns L. de Bardies F. Artigue, que no u
mo us desbrembarampas jams. D'auti brindes segu, empliats
dera ms puro lame f elibr nco , 't cant sacrat de La Co upo
Santo , de Mistral, qu'acabc aqu res f rairales agapes aqu ro
brilhanto hsto .
E n 1927, ao un f elibrejaram? Que no u caleri h trp demo ura
es nstes dti s naures seccio us arieg ses. Tab n et c ntre det
Co um nges, despus lo unt ns, que mo us demre... E t Buru
qu'agg arregglara at ms mi lho u des intrssi dera 'Sclo det
Felibridje.
23
Musico de MAONAS I..V LILtJ SO P araulo s de M. LAR*
IV^L+ ..U' ^ , j-yr 1 J J J j
f ei'C-
17
f f | J "J
;
"Cop_:_..i)_ )--bat a-que.ppu-_it C-a do u! KujwT,mas-_iu
i'^i _-
r
j> J J> JVJ >. ; J i ^ j j>
1 lO 'fl " l
1
J r J * J J 1
y J.7j> " ^" ' - IJ. J J
r^ - Cdu- iu_-gu--.o perso ur.a,n-ti-co rr - lSl-
llii' h 1)1 hn- J
;
J~
1
nh Hlr
: -
_a 6i- Co -_ -Si-to .
r, * J
i l J r'
i Lu rn ii dei pnrt
* <
S,di. ns u n dus mur-n
- J J J> h J> h
:
! u-10, Cbu-.o f n
.. w t | - J
__J____!
Sa-u-o us-f r -
J f. Nl^J'j?
(y v J> *
' tt.Sun u h r-l
: '
"s sur f a t. r-ro
- _) J.*r
J- J" ^
iu- u ea p_s-c<u
J J-
j.f e^-guenca-f eu-Sat-
J
1
r>| i -flB
ycJ >;
R. _> o s-f o bi-
/-tJhi EIT
-{_ e_-U-to ._--f e
J J> J> JvV
f de nw|j/iisj-ttr-,
url f
J ^ JV
* J'Ugji; /
n-ta tu o u l 5 Uau-to
^f
S
^ J . l' r .
K K h \ ^f . 1
lrv-to 'S JU -1
#*#
R r .ai.-me-ii tnit
P arla de L
7
# J'
_. "
J
-jcura. '& cu ir
ilo -de-Bach (L'Isl
/ J/ J *H
,1 t'o i-Tne->.i taitio ui.
-Jo urdain, Gers).
Et mur det boulevard de Mourrejau 'rressuscilat
I-a deja bet-tens-a qu'em f ..laqquri de galho s...
Jams nat de bo us-aus qu'embedits en pagalho s
No u bengu c cap jo u d'ui. aire de pietat
M'apo urta 'r arregrt que m'aurii meritat !
Ja bo us i bedii, ja, quan bei.guits to uts -masso
P asseja, ho uleja sus ma bi lho carcasso ... ;
No u saberats jams o qu'en prat de Sarri u
E msi bist, jo u praubo un, d'ste en trro to ut bi u.
Qu'i co unegut aqui u 'ra ms grano misro ,
E s ms granis af ro unts qu'mpt h sus 'ra trro ;
24
Que m'an aealhauat de piro s, de teul ts,
P ts-de-crambo hienuts, de tro uches de caul ts ;
Omes, h nno s tab i., dap to uto 'ra marmalho ,
M'ensinhauo n et nas, m'harin b de 'ra talho ;
E s canhts, empressats, auanauo n et mus,
Lheuauo n era pato , enta p...-m dessus ;
Srps, tchlo us limacs, ur. mo unde d'arratalho
S'acauauo n sus jo u, harin ara batalho ,
E , praube malero us, d'espisses caperat,
E n un tchaqu pud nt embedii embarrat.
P o urtant, en mr. malur, no u perdri paci no ...
E n Mo urrejau to ust ns auii grano co unf no ,
to ut bach qu'emdiguii : S'n te dcho ao un
'Ra misro s'ac b, no u i-a pro u de dins.
E t di tant desirat, bienero uso jo urnado ,
M' h desbremba d'un cp 'ra bergo unho passa
So umnejuo i to ut do us, un brut em desbelhc ;
Que daurri ui. lh, demo urri to ut pc :
Ad alento ur de jo u, hicats en aigo salo ,
P ial de terrasss damb' et pic 'ra palo
E nta m'arrelheua j'ro n benguts esprs ;
At cap de pc de dis, me bed ri sus ps.
Dedtsmpus, qu'i granit, i cambiat de iguro ;
E n ste bin neurit, si en bo uno po usturo ;
Aro que m'au ts dat ps camo s de hr,
Jams plus no u-mbeirats caje en aqu t inf r.
Di u bo ulhe que dessus mas esquis plai^piejado s
P o usquiats to uts passeja f ro bro s annado s !
Mo ussu Mro , merc ! ... Municipalitat...,
M'au ts dat bo un past t, m'au ts bin pedassat !
P aul de FERRI RO.
P arla de Sen-Gaud ns,
25
Yutyo m nts de Mai
Munido det batiss', deleyento m nt
5
Fino has bro un et
pinte
3
lagu ns et massad
4
, o un s'amassn
5
eres go urrites
6
det
burre. qu'arrep nse en ro mad cho . E ndcio ' de tristo u,
o 'rrupo
8
qu'au trausse 'ra tsto : Qate dies au lc de dus...
No u l'i dechari pas to urn. Det mi maint ! P di pas m s
demo ura sense bey -u ; se no u to urne duit", que l'anari arre-
c lhe. Atau que plo uraue Fino , pramo u det s Batisto u,
embitat di s lgues, en o de Tata. Ms th, pc s'a pensat en
auey'
0
, aherat cap eds o usts ped aueda" en sus...
Deya, Fino qu'a tirat det massad u grn calhau de burre,
l'ardo units'
8
en h-u sauta lagu ns u terras, aprs au trempat en
u saladi eres batisses" to utes tbes.
"E n aqu res, to ut aherlecat", P lo , trt bo ussut, ntre dab
aqu sto no ublo ; E t ti dro ull t, yass '", qu'em bengo u
acaulhauera 'ra prto de cps de calhaus. Y bess'
9
, res-
po un Fino , qui en so un c bler " dilhu qu'esto usse bertat, au-
m n atau et si Batisto u ser to urnt. To utu que sab qu'ei trp
pietado us qu'a trp d'guet" ta deberti-s atau ; que dits P lo :
Se t'aus bo utat eres lun tes, dilhu qu'aur s bist qui re,
au lc de b rgue dise qu'ei et mi dro ull t ! Se parlaues qu're
puyat sus eds arbes tengu -s to ut dr t sus ! io brr.co , o u qu'au
gahat, per darr 't ct, quauco pipro to uto bi uo , det maliro us !
o u que s're blincat" ar' arrem
80
, ta c lhe dab es cachaus u
co utt o u quauquarr darr 's talo us, no u dsi ; de to ut acr que
t'en creyer de tantes d'autes guilhamines" qui h, at desp ns
d'aleba-s
!
; ms acusa et mi maint d'acaulhauera-t era prto ...,
autnt baler acusa mo ussu cur ! .. P er aqu ro cro uts, que
m'en pdes cr ye , a dits P lo , en met -s lio m sus er' auto ,
ta f o urm uo cro uts. Tapec dit, Fino qu'au t'embi u 'stif lat
23
:
cr que t'aprenera, prco d'arruhc" ! b ngue pruf o n 'ra
26
cro utz to de Di u ! .. P erdo n-m, qu'em bl i h da o
talhado de lart...
E t brut d'u pas leuy qu'es barr ye at so u d'aqu res darrres
parles : et dro ull t qu'ei ath u..., cargat darr 'ra 'squio de o
sarpo de pescayo us". P er dabat era baruso ", e.ntre-m i pantalo u
gil t, era camiso que h go unf ano u" s mble abriga quau-
quarr de sacrat. Batisto u, aprs au punt sa mai sa s, en
trn de brespalha dab u subencro ust", pse 'ra sarpo dab pren-
cpi", gahe u arpat de pescayo us ta P lo (encaro ath u, tat lart
ampa), pus qu'es ba esco utilha
30
dap Jan csto 'ra histro . Frai
s s mblen tratta marcat ; Jan qu'ei esmiraglado
31
: Be so un
beris ! que ba cerca to utes sas btes : Qu'et bo ui da
to uto 'ra 'rregalcio to uts es bo uto us, d-m'en u ! d-m'en u ! ..
mes que i-a ? , a dits era mai ; t( que pri... que
s'aprsse : Aub , en go unf ano u dera camiso , mo un drlle qu'a
bo utat co umo u chapel t de us d'ausls !
Maliro us, qu'as ht ? , a dits sa mai ; que pensar s se u
lo up beqgu bidaro
32
t'arro ussegusse dintho lagu ns o tuto ,
cro uch-t eds ssi ? ... Atau qu'as ht tu deds o usero us prs de
nche de so urt deds us... Aro qu's et lo up deds o usts !
P arlo , quanti nits as espo uderat
33
?
Batisto u, esmudit", que lhue eds lhs cap sa mai co urro u-
ado no u gse parla. E ra sudo u que cle de sa tsto qu'es
ho un dab eres lrmes de so us lhs, suf o ucat de bergo unho dabat
tnt d'acusaci us... Ara f , de o bts pi de suspits de san-
glts : P apai qu'emdigo u, en P rat deres Brieul tes, qu'm
po ud tira u u o u dus o u ms de cado nit part de cinq,
pramo u de h-us melho u ca
35
. E t nid qui a si s us qu'en pt
prde u, et qui n'a do utze, tr s ; en u qu'en tro ubat bint, qu'en
tirat cinq, pramo u qu'ren esparricats pets estr ms. Batisto u,
dap precaci u, qu'at nh u u cado ueu t : Aqu ste qu'ei de
piharo
3
*, a dits, pramo u qu'ei blii o c, pigalhat de marro u de
brieul t ; aqu ste blnc, dab punts arro uis de caf , qu'ei de
serilh" ; aqu ste b rt, pigalhat de so uyo , qu'ei de pins
38
; aqu s-
27
te berdo us, qui s mble lauat dab ancro arro uyo dab punts de
h c, qu'ei de card
3
" ; aqu ste grs, dab bro umes co ulo u d'ar-
rso , qu'ei de hupo ; aqu ste blnc, dab pigalhs de cho co lat.
qu'ei de randlo ; aqu ste yaune berdo us, dap punts n res, qu'ei
de callo . P ro u, an m, a dits sa mai ; mes ei bertat au-
m n to ut acr ? ... , o det P rat deres Brieul tes ? ... S'ei bertat,
b ne-mpun, auto m n no u t'aprsses de yo u...
Deds lhs det mainad t y ts" u lumde gauyo u ; trio umf nt,
que saute en ct de sa mai. E n aqu t po uto u s mblen go urgue-
reya to uli aquets o usero us.
P arla de Sarranco ui. 1914. Sudno d'Asp.
1. Bto n terrain par un disque, po ur f aire le beurrc. 2. Diligemment.
3. Crme de lait. 4. Baratte. 5. Se gro upent en se tassant. 6. Mo l -
cules o u grumeaux de beurre. 7. Marque. 8. Ride. 9. Bientt. 10.
E nnui. 11. Fo rt de sapins. 12. L'arro ndit. 13. Liquide laiteux pro -
duit par la crme de lait ; le beurre en est la partie so lide. 14. E xcit .
15. Hier so ir. 16. P as po ssiblc. 17. Vo udrait. 18. Jugement, discerne-
ment. 19. P ench , co urb en arri.re. 20. A la renverse. 21. Manires
po ur se f aire admii'er. 22. Se blesser, s'e.stro pier. 23. So uf f let sec.
24. E spce d'avo rto n. 25. Gteaux cuits la po le. 26. Vareuse, blo use.
27. Fo rme une po che. 28. Tartine de beurre f rais. 29. Avec pr cau-
tio n, avec m tho de. 30. Chucho ter. 31. E merveill e. 32. To ut l'heu-
re. 33. Ravag . 34. Muet d' mo tio n. 35. Co uver. 36. Bo uvreuil
(P ihur)a vulgaris). 37. Serin. 38. P inso n. 39. Chardo nneret. 40.
So rt, jailiit. 41. Lueur, tincelle. 42. Gazo uiller.
Arljo ! ...
... 0 pas tant po ulit, do unt mo un amo trest jo
De b se tas beutats, qu'alhurs n no u co un ich ! ...
Aiman to us nauts sarro us, o un la bro umo go ut jo ,
Co umo to us rius d'arg nt la prado o un to ut n ich,
tas grto s o un ban s'entuta tas ribro s,
To us timbals que 1' so ul lh daur jo le mait... ;
, quand de to us so ulas trp l nh me cal part,
Me rebiri 'n plo uran tas mo untanho s tant bro s ! ...
F. E SCAICH, de la Bastido de Sero u.
28
MARIOUNHO (o LOU BOUSSUT)
(D
1
inado Lan .mezan, direccioui d
e Mmo AG ERET)
*
Llbltm
b.c-t dcu rou
s - TCa
IUJU-TIO. 5unv- prc- ua - uo DH._-HC_nos
J-V-
oum-jJT.-

. =d
-4-J
ij-ucfA.-a,! ^_-u_i-rik)i'cii-pre-ija-uo 6i- lo . ,31_a-.io u-nho sbi_mp - ija
Un bo ussur t b nc passa,
Que la s'arregardauo ,
Que la s'arregardauo en a,
Que la s'arregardauo en la,
Que la s'arregardauo .
3
Qu'arregardat,bo us.bo ussur t ?
Yo u que si trp jen to ...
Yo u que si trp jen to en a,
Yo u que si trp jen to en la,
Yo u que si trp jen to .
4
P er ta jen to que sat,
Bo us que serat ma migo ...
Bo us que serat ma migo en a,
Bo us que serat ma migo en la,
Bo us que serat ma migo .
.5
Se deu t ste mo un amic,
Cau que la bsso saule...
Cau que la bsso saute en a,
Cau que la bsso saute en la,
Cau que la bsso saute.
6
Ah ! se la bsso d u sauta,
Adiu, praubo Mario unho ...
Adiu, praubo Mario unho en a,
Adiu, praubo Mario unho en la,
Adiu, praubo Mario unho !
Qu'arretrben aqui u io u barianto d'aqu ro cano un co une-
gudo ; ac, edj aire que h pensa at de Lou Bouie (Quan lo u bo ui
b n delaura...), ms es paraules qu'arrebr mben La Jardinero
( Bi lhes Cano us des E mbiro us de Damazai. , amassades pes
nsti Co unf rais Marcel Claudius Lacro ix, p. 54-55).
A Samatan. Le Ro undu (1921)
ARMANACS DE CASO \OSTO
To uli 's nsti amics be co un guen cdj Armanac de la Gas-
cougno (Auch, 3o
,ri
annado ), qe h 'na et nste sab nt Co unf rai
M. L'abat Sarraij (Lo u Cascaro l) ; edj Almanac Palous de l'Arijo
(Fo uch, 3r" annado ), que dirige M. .1. Gadrat, aro beigut et
nsle Co unf rai. Senhalcm-les tab ij edj Almanach Occilari (5
,r
"'an-
nado ; 3 f r. : 20 IV. tas annadcs), que par ch Samataij, dirijat
per MM. 1. Girard c LI. Dambielle, illustrat plad per M. Mes-
pl , c que balhe. en 200 pages. cs ms co umplcts detals sus es
pasi d'Oc, 's Ircbals 'rrcbistcs dc lo uto 'ra lrro o uccitano .
Que les se cro umpen c (]ue so uscrj uen tab ij, se pden, as
Obres dct Douctou Cator : i5. 2.5 o 27 IV.. o . tara sego undo cdi-
cio ur) (dap ntes). 20, 3o 0 3a f r. Adre-s M. B. Sarrieu, 121,
ruc Lacapelle, Mo ntauban, t' au -n et pro spttus.
30
Coussint l'me fasquc trabalha le diable
Dins le t ns d'aqu ste co unte, l'me le diable ro n d'acrt
se rendin qualquis serbcis trio cago n
1
qualque cp.
A uq brespalh, s'atrapguen sus las f atigo s. sus les trabalhs.
L'me dij : ,Me cal to utjo un trabalha ; le diable rij, c f inis-
quc per dire : N'aimi pas stre co umandat ni trabalha per
qualqus. Bas pla lrig , diguc l'me. T, i u so un pla
pauc de causo al co ustat de tu, ms aban tres jo uns te bli co u-
manda trebalharas ma plao . Le diable jo ugaire f asquc un
prit que l'me tei guc, se separguen, ms l'me diguc al
diable : Debr mbes pas que do uma manjan le casso ul t.
A l'o uro , le diable arribo en f ulan, trbo la taulo m so , de
ma de mstre, garnido qu'en ro UI plas de sent tant de bo uno s
causo s, le diable s'en lepago deja les pls. Uno grsso f uma-
tiro
2
remplissi de ms en ms la co usino ; le diable gausabo
pas se planhe ni tira l'me de so un trabalh : accste f asi cire le
casso ul t ambe ginsto s per i do una milho un go ust. Que dises.
bes, s'anago n manja al chai ? 0, as raso u , dits le dia-
ble, que sabi les bo unis cns. L'me dits : At n que le cas-
so ul t si pla cro ustat, api po urtar ac dela. Le diable, go ur-
mant pressat, dits 1 'me, sense pensa al prt : Co umando -
m i u trabalhar; co umo ac dejunar n pu lu ; tal nt
3
.
L'me co umando , i f a mmo do una uq cp de graniro ' pel sl
sr ps de la co usino . To ut f usquc f it pla f it.
Al mo um nt de se m tre la taulo , o un to ut ro serbit de ma
de diable, l'me dits : As perdut le prit : t' co umandat as
trabalhat per i u. ro s embitat, n'abis pas f r s : as escro um-
bal
E
le sl, as metut la taulo co umo t'abi co umandat.
Le diable, sense prde t ns, paguc ; ms, aprs ab pla man-
jat, pla bebut, s'en to urnc bite co umo ui) gat que bc d'stre
escat", en dir n : Le casso ul t me csto car !
Parla de Les Pujls (Arijo). Jan de la CAUSSADO.
i. Trinquaient (Rem. les impari'aits cn -ago). 2. Atmosphre de fume.
'i. Faim. 4. Balai. 3. Balay . 6. Ecou (qui a la queue coupe);
31
REBIRADE (Tirat des Co untes garo un s )
L'aute matin, prum de l'an,
Un praub hasb sa to urnad
P er s'amassa de ss, de pan, -
To ut en setant Ja bo un annad.
E li balhbn mit o u m ns ;
Seguib cad damo ur nc,
Raco untant to uts las g ns
Las reso uns de so un endig nce.
Arribat daban un castt,
N'i tro ubt pas r s que Ia go uie,
Que Ji digo ut, dambe regrt :
Mo ussu bei pas digun so uie ;
Fadra to urna lo u pro uchn cp :
Lab ts, po uira bo us hze b be ;
E s o ucupat un pauqu t trp :
N'a pas lo u t ms de bo us rec be !
Lo u mendiant dit : S'es dens l'o ustau,
A n' hze r s... o u que trabalhi,
Digts-li do unc que m'es egau
Se rec b pas, perbu que balhi !
Parla de Sen-P de Buzet (Lot Garouno). Marcel LACI OIX.
I U Gato Ponst'o'
A las belhado s, quan lo u so umelh mo us echtaro ucauo
5
, que
mo us raco untauo n, enta mo us t ngue echbelhats, ichtro s h
trambla, co umo aqu chto :
Que diserat o que bo ulerat, m s en n papa que bachto u
3
se-
guit un, s per o gato blanco , qui lo u f tsauo dab us lhs co umo
braso s ard nto s. Que bs, hu ! segui-matau ? , que diso u
papa. La gato que seguio to ucht n. P apa qu'es rebiro qu'o u te
laqco un cp de bachto u
4
so ulide. Qu'o u to uqu iio pato . Lo u
lendo uma, la IS'..,, be sab t, e-b , n'at bo ulerat pas crcse, po ur-
tan qu'ei la bertat, que carranquejauo " d't o camo ! ..
P arla de Tro ^ H.-P.). Jo seph do u PIG> .
32
1, So rcire. 2.-Asso mmait (echtarouca, casser les mo ttes e terre avec
Vechtaruc). 3. Fut, se tro uva. 4. Bto n. 5. Bo tait.
Moulis Lairous
(Co unde det Co userans)
Aqu slis ans. pera brspo ' des Rams. que m'en anri cro umpa
u ase en io bilo dera Ball.o tingo . Maco que macaras', ja m'i
dechri atrapa pera n t m'i al c triga
3
. E lj endema, abans de
tn'atra*, que bo ul ri pana ui; tro ut de m sso maitiau". Mo ussu
rito u ja-s dcu c scnha dcra bo uno ma. ena h-mo us ct mes btch
predic qu'aujo enlenulch.
Ms, s'emdemanduo ls ce que dich c ja seri pla embahitch*.
To ut-u ja-mbr mbo dc quauquio s f rasado s :
Aqu slo Semmano Santo , lo uti que d uen ganha et pascal'.
E na que digus no u prdo t ns que jo u no u si trp eilaiatch",
cada di que harampassa uij crs d'eslatclv'.
Dimars, que b ijgo n es pasto us 's Jauraires. E i(caro que
sili at to ur d'un centcnatch, ja seran lu desto urbadi".
Dimrcres de scs, qu'entenerames mao us 's menusis :
dis do utzenado s ja scran lu brenhado s".
Dijaus, qu'aurampla beso un deras cinq o uro s dera maitiado
ena co uhessa es cinq sartes'" det bilatje.
No u sai cap se sera trp braco
13
era brespado det diu ndres
ena passa-i es qate lichins".
Mes ja mo us calera to ut ct dissatte ena 'ra co uhessio u des
dus mo ulis dera parrquio . Susto ut, que digus no u s'i b ngo
barreja !
Aquet predic qu'emh c rememo uria et repurbri de Tatai
Franci ho u :
St sartes, st tichins st mo ulis, guinhadi per un trauc
de biro u", binto -un lairo u'" !
l'arla dc Balaguro s (A.). J. CASTET.
I. Veille au so ir. 2. A to rce d<> to urner et de reto urner. '. Rester.
4. M'cn revenir. 3. P remire messe. 6. E mbarrass . 7. tes P (|ues.
5. Fatlgu . 9. Une co rpo ratio n. 10. D bro uill s. ii. Vendang s.
12. Tailleurs. 13. Co urte. 14. Tisserands. 15. Vrille. 16. Rem. le
no mlairou au singulicr : mme en f ranais, c'ctait jadis la rgle aprs
vingt-et-un.
To ut Membre de l'E sclo paie 1 0 fr.par an et reo it
Era Bouts dera Mountanho et VArmanac. On peut
so uscrire ci-desso us la f o is po ur l'ann e 1926, qui
est en vo ie de publicatio n, et po ur l'ann e 1927.
BULLE TIN D'ADHSION
J SOUSS' n ( f l ni ,(u i
_ , : nr: u M
nnul unr l lul r (fu ulrurlfi , : lu
u : Z'Esclo deras Pirenos r un n ful u rl
Ci-inclus ma co tisatio n de Mero bre po ur 1926, so it 10 f rancs.
. po ur 1927, so it 10 f rancs.
, J'y adjoins 1 f r. 50 po ur recevo ir f ranco un diplme de F jibre,
et 2 f r. 30 po r recevo ir f ranco un lnsigne de F libre.*
1 rul: j' n : Sl nuru : '
BULLE TIN D'ADHE SION
J SOUSS' n: ( f l ni
r
(u i
, : nr: u M '
nnul unr l lul r ffu ulrullfj, : lu
u : /'Esclo deras Pirenos r un n ful u ll
Ci-inclus ma co tisatio n dc Membre po ur 1927. so it 10 f rancs.
J'y adjo ins 1 f r. 50 po ur recevo ir f ranco un Diplme de F libre,
et 2 f r. 50 po ur recevo ir f ranco un Insigne de F libre.*
1 rul: ! f c. n Sl nuru :
*Rayer ce qui ne co nv endrait pas et adresser M. B. SARRIE U, P ro f esseur,
; Secr.-Tr s. de l'E sclo , 121, rue Lacapelle, Mo ntauban (Tarn-et-Gne).
Ch ques po staux : To ulo use, 15059.
0 fr. 40 seulement de f rais po ur to ute so mme adress e ce co mpte co urant.
Collaborateurs de l'EscoIo deras Pirenos
I. [ uur - 1ull: r uy u ju nr : Ab. Marsan (Guchen), J. Anglade
(Estensan), F. Vidaillet (Arreau), M
me
de Barry (Sarrancolin), ab. Laforgue
(Bazus-Neste), ab. Verdier (Avezac-Prat), F. Soul (St-Laurent-de-Neste), 1
Soul-Venture (Ferrre, en Barousse), J. Dasque, J. Ambialet (Anres), L.
Dulhom-Nogus (Aventignan), J. Collongues (Libaros), etc.
II. Hl , H: u n, un : J, Laquet (Bagnres-de-Bigorre), Philadelphe
(Gerde), ab. Liarest (Lanne, c. d'Ossun), Rondou (Gdre), EspagnoIIe (Lour-
des), Arrix (Arudy , v. d'Ossau), M. Camlat (Arrens), Maumus (Trie-sur-Base),
S. Palay (Montaner), ab. Benture (Navarrenx), Mliande (Thze), ab. Barros
(Geaune), E. Barrey re (Ars, Gironde), etc.
III. Huul-C ln , N: O uzun, r : Ab. Condo, J. Sandaran (Val d'Aran),
B. Sarrieu (St-Mamet-de-Luchon), E. Dabos (Cier-de-Luchon), G. Pne, J. Sens
(May rgne), ab. Lancontrade, J. Bedin, L. Madon (Cazaux et Castillon de
Larboust), J. Darnet (Ore), ab. Dufor (Gier-de-Rivire), L. Castex, P. Ferrire
(Saint-Gaudens), ab. Bataille (Chein), Auzies (Salis), E. Ribet(Aspet), A. Pradre
(Sengouagnet), B. Daubian (Pguilhan), D' Soubde, Geoffrin (Lannemezan), ete.
IV. C u un r A l /ire : P. Castet (V. de Biros), H. Morre (Bala-
gures), L. de Bardies, ab. Bonnel (Saint-Girons et Soulan), A. de Savignac
(Mnulis), J.-M. Servat (Massat), F. Escaich, L. Lazerges "(Lbast-e-SroJ,
F.-J. Dougnac (Soueix), V. Bardou (Ustou); L. Rivire (Artigat), Claustres (Les
Pujols), A. Teuli (Foix), J. Castet (Castitlon), F. Verg (Ax), etc.
V. . Hu -C l l u nnul : Ab. Pey rouselle (Puy maurin), A.' Gervail
(Carbonne), J. Dcap, G. Pigot (Muret), R. Lizop (Lguevin), etc.
VI. Hu -C ln uvul : P. Laporte (Endoufielle), Sechey ron (Sarrant),
II. Dambiell, Ismal Girard (Monlpezat), L. Troy es, J.. Rouquet (Samatan),
M
rae
Octobon (Cologne), ctc.
VII. A lu u , A u nu r Hu -Gu n : U. Lacazc, E, ,Lvrat (Ville-
franchc-d'Astarac), M
m
Burgalat, J.-B. Sengs (Aueh), A. Cator (Fteurance),
S. Cassat, A. Cambos (Eauze), A. Lamothe (Lagraulet), H. de Pujens (Dmu),
A. Smeilhon (Miradoux), ab. Sarran (Cazaubon), M. Lacroixet Cl. Lacroix
(Saint-Pierre-de-Buzet), etc.
VIII. En lu Gu n : n : M. Delbreil (Sarlat) : 1u n-
l-Gu nn : Rigal (Moissac), Bd (Caussade), M. Laborie (Saint-Antonin) ;
J. Cantagrel (Golfech) ; lun u l n l'Au : Cuxae ; lun u l n
1H: uulr : L. Rouquier, L. Gouy er, etc. ; v nul : P. Fontn ; urulun '
J. Delpont ; etc.
33
UN ATRE T' DE P IQUT D'ANLA
Det t ns que hadan pag ta pass 't pnt de Mo urrejau,
P iqu t d'Anl qu'arriv to ut amo untatch en saum t : Oue cau
paga ! ce dits et po untan*. Que no u cap tarja' , 'arres-
po un P iqu t. do un no u passarat pas que no u ajat pagatch
un su per vo us dus ss pet saum t. , se jo u passi 't
saum t en ctch, que m'en bo ul tch h pag ? ce dits atau
P iqu t. Aquct cach, per edz mple, no u 'i pas estabblitch en
arregglam nt, m s, se vo us passatch et saum t, no u pagarat pas
arr i).
Mo un P iqu t se-t bo uta d'esquias davatch et b nte det saum t,
le t'ar tch* le-t pssa denqua en aute estr mdet pnt, at gran
esto unam nt des Mo urrejals qu'assistauan ad aqu tch espet-
taggle.
Tat dilus d'aprs, P iqu t qu'au c to urn passa 't pnt, E t
po untan jessic* dera gucrita : P assatch, passatch, brav' me,
passatch man 'rremai; ! ... to ut bach : Aqu t galhart,
ja 's'a ' lech pass
6
, j, parc que, s'ac bo ula h, mo us f lancaria
to uts ena Garo una.
Parla dc Harrra, c de Maulioui, Baroussa (H.-P.). J, SOCL-VNTBRE.
\. rait. 2. Pager. 3. Tarja, cu . Je n'ai pas un rond. 4. Sou-
lve. 5. Sortit. 6. Pour 'u l u u u : il faut le laisser passer.
ARRE P ROUBS E NCARO ! ...
D o s baco s o u s'esco urneran
Ou se lecaran.
Les mes s'atrapo n per la l ngo ,
Las crabo s per las crno s.
Oun po ut i-a,
Garo diu pas canta.
Ta de cps que le barrad
Ba ms que la o ulo .
L nho s co pan du
Hn l'o ustau sigu.
P ibo u co utchat, casse en sus
Tenguer n le cu dessus.
l'arla de Mountpezat (Bach-Coumnges). H. DAMBIELLE.
(Tirats de las cinquimo sisimo seros de Nos Proverbes gascons)
34
E RA COUDNOU GOUSTOUSO'
Tres caaires aganits* qu'es presentren embs miet do en io
brdo
3
, en demandan minja. Io dro ull to de do utze ans embi-
ro un, so ul to caso en aqu t mo um nt, respo un c en aqu ris
messis que no u abi r les po ud balha. U us, no u n'as
pas ? , demandren aqu stis. Tant que bo ulhats , dis c
era hilh to , ms que no u ne grieh ne li enda les prepara.
M t era pad no u achus et f uc* , co untiniiren es caaires,
ja bamb se de tro uba quaucus lardo us.
E n un gran tirr dera taulo dera co usno u,que desco ubriren,
en io 'ssito de trro , escancerado
s
(po urcelno de Rimo unt), pas
trp n to
6
, io co ud no pro u grasso , seno u trp apetiss nto ; ms
era hame n'a cap lhs... Que h ren ho une et grich d'aqu ro
co ud no u ena pad no u, at demste' des us, jetren era ptch,
pla esto urrido ", lurs cas, que pantejabo n
9
. De bo un apetit, qu'es
minjren era padenado de us, malgr io audo u un pc sus-
pcto ...
E t repch f nitch, que s'abisren qu'era go ujat to plo urabo en
un canto u. P erqu plo uro s, mainado ? , demandc u des
caaires ; ja-t bampaga, pla paga, pusque s estado ta mis-
to uso
10
... Bste pagam nt, mo ussus, no u-m po uira co un-
so ula , respo un c era hilh to ... P apai, en to urnan det bsc,
qu'emba peleja", qan no u trbe ms un trs de co ud no u. Que
no u abimqu'era qu'ab ts minjado . Que s'en serbichi, et praube
papai, enda f rega-s io bespuro " qu'a, quaucus dio s a, at f o uns
dera 'squio , qu'eu h pla so uf r, surto ut qan s'abaicho .
P lanh ts damjo u, amics lecto us, aqu ris praubis caaires
Dera pla tristo faiou
Que hren era digestiou l
Parla de Soueix(Arijo). F.-J. DOUGNAC.
1. Savoureuse. 2. Affams. 3. Mtairie. 4. Feu. 5. Ebrche.
6. Propre, 7. Parmi. S. Presse. 9. Haletaient. 10. Aimable.
11. Gronder. 12. Furoncle.
35
LA MASSAD LO ...DE LAS FILHOS
Qu'mlas f ilho s blo s iro s
De las mo untanho s de Massat ;
Al pro ugrs bengudo s darrro s,
Qu'abn l'amo del t ns passat.
Tab , f ro des camps de lino
1
,
L'eig ch
8
l'rnho
3
que mo us mino ,
E que cantam, que cantam:
0 mu pas, qu's ta 'misto us
4
ta po ulit ! (bis
Qu'aimaml'aigo bibo stillado
5
Del riu que brutch
6
au f o uns del clt,
Las f lo us que mirgalho n
1
la prado ,
La bo uts al cl de l'auselt,
L'azur de la srro ado urmido
Oun le pasto u brsso sa bido ,
E n to ut cantan, en to ut cantan :
O mu pas, qu's ta 'misto us ta po ulit ! (bis
La nsto trro s' mudado
8
P el nste trabalh santado us
9
;
Tab demro ms aimado :
o nste mo us s mblo ms do us :
La lt
10
, la lano de.Ia lho ,
L'aire, le cl, l'arbe que f lho
1
'
E nstis cants, nstis cants :
O mu pas, qu's ta 'misto us ta po ulit ! (bis
Qu'aimamles nstis amo uro usis,
Brabis rudis al trabalh,
Debant no us-auto s ta crento usis,
Ta f rtis al mai^c
12
de l'aralh
13
.
A la claro u de las est lo s,
Que f mbo urrgo s" perbi lo s",
36
E n to ut canlan, en to ut cantan :
0 mu pas, qu's ta 'misto us ta po ulit ! (bis)
Parla de Massat (Arijo). J.-M. SE RVAT.
t. Lin. 2. Ennui. 3. Souci. 4. Aimable, charmant. 5. Pure.
(i. Bruit. 7. Emaillent. cS. Transforme. 9. Sain. 10. I.ait.
II. Donne des feuilles. 12. Mancheron. 13. Charrue. 14. Bourres
(danses). 15. Veilles joy euses.
==I I =I I =I D I =I I =I I ==
LOU MISS.VNT TN'S
Sount
L'ibr empeutat sul pririt ns
Franco m n es trp de durado ,
R s cresqu n pas as ls bes ns,
La po usso est n to uto amagado .
Se co untmio lo u pitre t ns
Sans bri bs per f a la bugado
E sans so ul l per calf a 's r ns,
Caldra cambia de retirado ...
Ms o unt ana V P erto ut ba mal !
Belu pus l nc sarian pus mal ! ...
Tant bal at ndre ambe paci no ...
Quand lo u bcl tcns sara lo urnat,
Ans un bo ucinl de sapi no
Lo u retart sera lu ganhat.
Parla earcinl de Caussado (T. G.). io a5. J. BD.
E u Gur r 1u u
E n aqu t bilatge pla reculatch, Chinhau, et talhurt, passauo
pet ms gran mentur det pas...
Un dimiche, ar' aubrjo , en o de Margarido ,.. co umo se sie-
tauo n, tch so us amics, atch ento ur dera taulo , et gat de Mar-
garido passc de csto ris en to ut huge, que tengui entrames
cachaus io h lho de caul t to uto f r sco , qu'aui panado ena
co udino .
Qui sab se la se ba minja ? , demandc Chinhau. To utis
37
co umencren ride dera nauetat dera questio un, P edegt, no u
co unt nt de ride co um' ets autis, digu c Chinhau : Tu, qu'as
bist tant de causo s, so un pla sigur qu'as bist, f ro cps, un gat
minja h lho s de caul t to uto s cro s...
que i-auro ' aqu d'esto unant ? , respo un c Chinhau.
E ra nsto gato que dcho pla era tripo , enta leca mo ustardo de
pref er no .
Iauto mentido , hurlc P edegt. Ac, no u mo us ac
haras cap cr de.
Que bo s paria ? , demandc Chinhau.
Cent escuts'... que no u i bertatch !
P edegt se tirc dera ptcho tres bilh ts de cent liuro s.
qu'arremet c Mint, et sacristan, enta que gardsse et psi
3
,
Chinhau partic en to ut co urre caso si. enta cerca era gato ,
cent escuts qu'arremet c Mint, causit per to utis co umo arbitre.
Qan estren to utis ataulats, Chinhau cridc : Margarido ,
prto -mo us tripo mo ustardo ... Cp-s c serbic Margarido o
qu'eu demandauo Chinhau. Que i-auo dus pamsde tripo , mo us-
tardo de Rco hrt*, hrto co umo lo u-diable
5
.
E ra gato , pla amisto uso , ro unro unauo sus era taulo , en b de
era tripo . Dera man gaucho , Chinhau le presentc aqu ro go ur-
mandiso , sense decha de la t qgue to ust m, de pu qu'era bes-
tito no u la s'en po urtsse.
E ra gato , que no u s'ro tro ubado jams parelho hsto ,
co umencc minja, leuant era c to , en sinne de plas . P end nt
aqu t t ns, Chinhau, amun dit dera man dr to , prengu c un
pichic
6
de mo ustardo , , at ms bite, untc amaqu ro po umado
et deuatch dera c to dera gato . Cramado per aqu ro f riccio un,
era bestito dechc era tripo cp-s c, amun miau de do ulo u,
se bo utc leca go uludo m nt era mo ustardo , en etch endr t o un
se tro ubauo , enta desembarrassa-s d'aqu t to urm nt.
Atau qu'es ganhc cent esculs, Chinhau, per au dit era
bertatch.
Parla det cantoui; de Salis (H.-G.). Estrasbourc, et 10 de mai 1926.
AUZIES.
l', Aurait (habuerat po ur habuerit). 2. C'est--dire 300 francs. 3.
Enjeu. 4. Fabrique par les gens de ce village, avec du mot de vin ; elle
a une grande rputation dans le pajs. 5. On dit io M-diable, quoique l'article
soit et. 6. Une pince, un peu.
38
E T SALBE DE T JUDJAMNT
Sa maita m'apren c aqu sta pregria qan ra to ut pc.
M'en br mbi encara, , se bo ul t, la bo us bau 'rrecit :
E t Slbe det Judjam nt, qu'ei ta btch ta plad nt. Qan
er'ama srt det cs dap ur gran pensam nt, arreijco untre sent
P : Ao un bas tu ? Aqu sta arm ta
1
no u l'auras punt
1
. As ht
er" aumo uina as praubes, as arrebestit es nuts, es qui t'ren
apartenguts ? Nani, jo u no u ac pas ht ; ms, se po udi
to urn ao un so estada, jo u ac hari plan. No u-i to urnaras
punt ; aci u bach ei era n sta, i-a tres caudres d'li tr s de
plo um. Qui,deman, ad aqu sta o ura, no u spie etSalbe i-anara
atch ho uns ; qui l'au sap no u l'au dits. Nste S nhe l'au mala-
d ch ; qui l'ent n no u l'apr n, Nste S nhe l'ac arrebr mbe et
di det judjam nt. Atau que si !
Parla larbousts. Amassat per Ltiis d'ARROUS S.
1. Anc. arma, me . 2. l'unt ne s'emploie point aujourd'hui comme
ngation. II doit y avoir l quelque lacune, car c'est sans doute le dmon
qui est cens dire cette phrase. Ne pas'se troubler, d'ailleurs, des menaces
des dernires lignes : on cn tvouve de semblables dans d'autres prires popu-
laires.
CAUDILHOTE S AUTE S
E n bi lh co umb nt de Shelbred (dera co untat de Sussex,
en Anglatrra), que sauven un escai' curio us dedj esprit des
mo unjes de bet-tens-. Ut? tabblu qu'arrepred nte era nech na
de Nste S nhe J.-C. Au bt cap, un po utch que t n en bc ia
listra* de pap dabb edj escri ut : Christus natus est. Ms bach,
un lit
3
que cride : Quando ? Ouando ? Un cro ubas qu'arres-
po un : In hac nocte. Ubi, ubi ? ce demande ia vaca ; UI
anhtch que belgue : Bethleem !
Tho mas, edj academicin, qu'es passejaue dap quauques
amics. E dj un de ri que l'au h c b i un avat que daue et bras
iia dam ta to uta j na, qu'au demandc, at mad ch t ns, ce
quin es po udi de passsej-s -massa di s tales perso unes.
Qu'ei , ce l'arrespo un edj academicin, pramo u qu'an abe-
jo un edj un dedj aute ; era dama que dits at cur : Junh t et
. bste val -pc
1
at mn lay", ta ado uo una' et nste eng i.
Parla vilh dera Vat de Glh, c. de Luehoui. Lux.
1. Echantillon. 2. Bando. 3. Canard. 4. Inutilit. 3. Indolence.
- 6- Adoucir. " ' '
(Segount prts de Pouesio en 1914, J. Fl. de YE l M un ln
Po aunourado d'un coumplimnt de Frdric Mistral)
Le pairl rits, le fc fa cluca la parplho,
Le joun nou punto pos e^caro, ms deja
La balnto Marioun despnjo la loudlho
1
Que pel milhas poulit sap ta pla maneja.
Miet pl d'aigo ount a ms de sal uno punhado,
Lusis le pairl, clar sul ngre paradou
3
,
E dabant l, Marioun, aprts s'stre sinhado,
Adbo coumo cal un frme sietadou
2
,
Pauc pauc, douomnt, en pljo de nu fino,
Toumbo la flou del milh sense l' mndre cuqu/*,
E dirin que remno', en acatchant /' esquino,
Quicm de pu lauj que plumtos d'ausl !
Ms joul sucre e la leit uno flaino embalmado
Defro s'espands de Voustal alandat,
Barrejant l'audou del bsc e de la prado
L'amo del caut milhas, daurat c boudoujlat !
Flic, flac ! S'es pos prou cit, s 'en manc pos de gaire
Darr cp de toudlho, e, gaujouso al trabalh,
En tastant le milhas, se dits, la bouno maire :
Ban ausi de maiti la fsto del brespalh !
Car Jnt e Pierrou, la Mario e la Paulo
Quaimon ms le milhas qu'un dina de f'ilhl',
Pel rascladis
m
, abant de s'enfuge l'esc/o,
S'enroudarai countnts /'entour del pairl !
Parla de Fouich. Adle d'EvETOS.
Pio, lc 10 mars 1914. ( Flourto del Roc de Fouich )
1. Bton pour remuer le milhas. 2. Plaque du foy er. 3. Petit sige
4. Grumeau. 5. Elle remue. 6. Boursoufl. 7. De baptme. 8
Rclage. 9. Se mettront en rond.
40
: n i dera Ptria
bachat' deia mo untanha
J'a bt t ns,
Ta cerc 'na trra estranha
P an tas d nts.
E n mn pble'jo u bisqua
Det jo urnau ;
E n iur hame pata
Bt chinhau.
Resposta
Ms, ai ! qu'era trist s
L nh det pble estimat
M'h*
3
plo ur *ara praub sa
Qu'en t despreciat !
2
seguit planes srres,
Amo uinant
1
;
dat bida mrtes trres,
To ut catant
5
.
sauclat jards f lo uridi,
P l s de mu ;
Parla det mii dera Bat d'Aran.
1. Descendu. 2. Village. 3. Deux voy elles de part et d'autre de l'ast"
risque ne comptent que pour une. . Mendiant. 3. Ramassant. 6.
Limon, bourbier. 7. Ennui. 8. Je puisse.
Aquro pouesi, bto pet nste 'rregrctat Counfrai sus edj aire de iou
bilho cansoun catalano, que flgurara, dabb era musico, ena ediciouij
qu'apariam des ss bres. Qu'en acceptaram traduccioun. expanhlo.
'stat en castts, po uldi
Co umun cu. R.
3
E s lims
6
dera m bach sa
dichat,
tat ccu dera no ubl sa
M'* apro upat ;
M' bist era ptcha pla
De dins ;
Se bo ul ssa, les aura
A pils... R.
4
L nh det pble, 'r' alegra
Se me mr ;
E r engi tch
7
ei iia 'spa
Tat mn cr...
E nta Ta ma cas ta
Cau to urn,
Ta que po usca* ma bid ta
P erlo unga. R.
V .1. COND-SAMBF.AT.
_41
LA CBGALA _E LE GRLH
A la pl na raja
1
del gran so ul lh,
La g nta Cigala so un amic le Gr lh
Lhmpo u
3
Iho ures ales, agso u Iho uris arch ts,
P er stre bls armo unis do ucis trilh ts !
Cnto u, enlassablam nt, la glria de Diu !
Dso u : Chiu, chiu, chiu, rechiu, chiu !
Nstra bida es curta, curta tab s nstra po pta :
Dins patana, un trauqu t, o u dins racina de carrta ;
Un parf umde celer, es co urt t nstre f rict !
No u desiran ni biu ni galhina al pt !
P er dessrt, una go uta de jus de f rsa ;
P er abric, una canha dins la trra glsa !
No us co umb l'o umbra de nstre sarrat
3
.
No us pro umenan dins I'rba, o u dins le Ihaurat.
Nstra granda alo es un petit silho un.
No us plas. I demo urar n to utjo un !
Abalh
4
, abalh, dins la granda plana,
I-a ms f o ula qu'en nstra so ulana
5
.
E mbejan pas d'autris plas s, bibn uro usis
Dins nstra so ulituda. P lanhn les malero usis
Que, Ihn, Ihn del terrado u pairal,
rco u, praurts, f ug nt drle ideal !
n rchis de praur ssa
6
, abn segura f o urtuna
AI nids mairal, en cantan al clar de lhuna :
Chiu, chiu, chiu, rechiu, chiu, chiu :
Glria, glria, glria bo us, mo un Diu !
M u ul
P etit miu, que tant bales
Bales ms que no u pares' !
Parla de Prades, del eantou d'Ats (Arija N'auta). Franois VERG.
I.. Ray onnement chaud. 2. Caressent, nettoient. 3. Cteau. 4.
L-bas. 5. Vaile ensoleille. 6. Pauvret. 7. Petit mien, qui tant
vaux, tu vauxplus que tu ne parais !
(ET MUNTANHART QUE CANTE)
T ' -J *->
1 1
-r
1
<-
1
' jr- ;
k U F giHr ij n5
ttH| \tr\n$tt|MU\ttt\f\i\
-- ! -1.. l ul LJfl-.
t
.jXtt*.-..
Mstres des mars des trres,
Princes dedj r, chfi det moun,
Bsti bs, det soum des srres
Bisti, que soun ?
2
0, iouto 'ra glrio bsto
't bste empiri, tat qui-s lii
Sus era mountanho nsto,
Qu'ei coumo 'rrn !
3
Jou, des sarrats
1
des cimes
Quan lout at cap so pujat,
E pes agulhes subblimes'
Qan per debatch so piejat",
4
Tat cu qu'em smblen arge
3
Dap,per dessus, sour/ qu'et souli
Qu'en azur blous escatje',
Dounc que so 'rri !
Parla luchouns. [Gantat Superbanhres, et 3-9-1923.]
1. Crtes. 2. Soutenu. 3. Soulever. . Etincelle.
Arri des loungues pelouses,
Des pics, des sls" des louns"
E des coumbanes frescouses
Qu'an as lous ps.
6
Arri, u, pas ta iou 'stouno,
Parcr ms gran, en bertat,
Ou'es quipera trro 'rdouno
Trneti quauco 'rreiautat,
7
Premou que cau firo audao
At-ft en sus ta pujd 'tau,
plan qu'en bi-m 'ra sio plao
o qu'm bau :
B'ei just acr que h 'dj me
Gran ms que lout: sab-s petit,
'nclia-s deuant o qu'm nme
Edj Enfenit.
B. SAHRIEU.
o. Nvs. 6. Glaciers.
43
E RA 'RRE SURE CGIOUN
DE TCII HILH DE RA BUSO DE NAM
... Que s'escaj c que Jsus se-n anc, edj endeman, decap ara
bilo qu'apro n Nam, dab tch que i-anauo n es ss disciples
mo unde que no u sabi qanli.
Co umo anauo ste at po urtau dera bilo , erats que s'arren-
co untrc que po urtuo n un mrt, un hilh unic, sa mai qu'ro
b uso . E t mo unde dera bilo en tro upo que l'aco umpanhuo n.
D'auta lu que bic aquera h nno , Nste S nhe que-n au c
pietatch que-u did c : No u plo ures ms.
E n mad ch t ms que s'apro uchc que to uquc era cacho '.
E s po urtaires que s'estren^.
Alab ts Jsus que did c : Go ujat, que t'ac co umndi,
luo -t !
Auta lu et mrt que-s bo utc d'assieto un que co umencc
parla, Jsus que-u to urnc enda sa mai.
Uo hero u
3
que les pren c enda to uti, qu'arrendo n gl-
rio 'nda Diu en dide : Un gran pro uf to qu'a 'parechutch at
mi' t de no us auti Diu qu'a bisitatch et sn pple.
Que s'esbrudic* aquet miraggle en to uto 'ra Judo 'n es
pases d' to ut to urn.
Arrebirat dej Euangli (Luc, VII, 11-17)
en gascoun dera balo dej Arbas (parla de Chnh) Haut-Coumnges,
per L. BATAILLE.
1. Cercueil. 2. S'arrtrent. 3. Fray eur. 4. S'bruita.
CAUDO ME NISCAUDO, en lucho un s
Qu'ei acr ? i. Lo unguino -lo ungano
Que t n to uto 'ra Frano .
a. Que h tant de tapadje que no u-n bi-mbric.
B. S.
uiapi
-
c "'ajjB f p[ ,i -i : sdsunodsdjay
45
P ldi DIS JOCS FLO jRAljS
dera 'Sclo deras Pirenos ta 1927
I. PETIT C ONC OURS
l u l nfunr r j un n , u n u flll , u C ln , u
C u un l lu Huur -Gu n n : n: ul (A l , Huur -Gu nn ,
Huur -l y : n: , l y : n: u nn , G , u n i
Particulirement recommand l'attention des Instituteurs et
Professeurs de notre rgion.
A) Enfants au-dessous de il ans
1. VE RSION : Ed j Arma na c a s s os le c tous (p. i), La bounobilo
d e Blurt (p. 3), L'ne a mus a nt (De Toutd'u cp, p. 11, Atau que se
pass, p. 12), L'ome le d ia ble (p.3o ), o u Moulis La irous (p.3a).
Reco pier le texte (cetle copie est absolument de rigueur et
comple pour la moiti de la nole) et do nner la traductio n exacte
en bo n f ranais, le to ut en do uble exemplaire.
2. THME : La ra nond u c hte la ind 'Us tou.
Un petit-neveu de l'amiral de P o intis habitait le chleau d'Us-
to u, dans les mo ntagnes du Co userans. Des E spagno ls, ayant
entendu dire qu'il y avait dans ce chleau une superbe slatue de
la Vierge, to ute en argent, pro venant du pillage de Carthagne,
r so lurent de s'en emparer. Ils y vinrent do nc en no mbre, de
nuit, enlevrent to ut ce qui leur co nvint, mais, ne tro uvant pas
la statue co nvo it e, imaginrent de se saisir du matre du lo gis
et d'en exiger une rano n de quarante mille livres. Ils l'emme-
nrent avec eux, co mme le jo ur allait paratre, et repassrent
les mo nts.
Le malheureux chtelain (casteraif) avait charg so n valet de
tcher de tro uver, auprs de ses parents et de ses amis, la so mme
impo s e, mais il n'o sait gure co mpter qu'il r ussirait vite et se
vo yait perdu. N anmo ins, peu de jo urs aprs, le do mestique,
tant arriv . paya trs exactement la rano n de so n matre, et to us
deux, mo nt s sur de bo ns chevaux, reprirent la ro ute d'Usto u.
Au d to ur du chemin. quand ils eurent perdu de vue les bara-
ques des pillards, le valet dit au matre : Mo nsieur le baro n,
tro tto ns un peu. Je n'en ai gure envie. Allo ns to ut de
mme, ces gaillards-l seraient capables de co urir aprs no us.
Bah ! P o urquo i ? Ils savent bie qu'ils m'o nt saign blanc.
46
C'est que, vo yez-vo us, l'argent que je leur ai do nn , c'est to ut de
la f ausse mo nnaie, et, s'ils s'en apero ivent tro p tt, gare ! -
Malheureux ! qu'as-tu f ait ? 11 f aut do nc que j'aille me remettre
entre les mains de ces sc l rats... Gardez-vo us en bien, Messire
(Moussnhe) : Vo leur vo l , le diable ne f ait qu'en rire, et vo us ne
leur devez que de bo ns co ups de f usil, s'ils reviennent.
Ayant pes les circo nstances. M. de P o intis se d cida po ur le
f ait acco mpli... De reto ur au chteau, il en f t blinder les po rtes,
d bo ucher quelques meurtrires et se munit de bo nnes armes.
Les E spagno ls le surent et ne revinrent plus.
D'aprs Y.-D. DUFOR, Dc Viris Illustribus Co nvenat um, II, 202-204.
Indiquer, la f in : Parla de... cantoun de... Inutile de reco pier
le texte, mais so igner l'o rlho graphe du gasco n et chercher les
termes vraiment gasco ns.
B) E nf ants de 11 15 ans
1. VE RSION : Yuty omnts de Mai (p. 25-27), premire o u seco n-
de mo iti , La gato det talhur (p. 36), Era coudnou goustouso (p. 34),
Lous caddts de Gascounho (p. 17), Le Milhas (p. 3g),o u Que so 'rri
(p. 4a)._
Reco pier le texte (cette copie est absolumeiit de rigueur et compte
pour la moiti de la note) et do nner la traductio n exacte en bo n
f ranais, le to ut en do uble exemplaire.
2. NARRA.TION gasco nne. Sujet : Autour de notre foy er.
80 lignes au plus. Indiquer, la f n : Parla de... canlouri de...,
et adresser en do uble exemplaire.
C) II sera attribu des r co mpenses aux Matres et Ma-
tresses do nt les lves se sero nt sp cialement distingu s.
D) Jeunes gens de 15 20 ans
(P euvent co nco urir, s'ils le pr f rent, au Grand Co nco urs)
1. NARRA.TION gasco nne : Sujet libre, p. ex. quelque piso de
de la guerre o u quelque l gende lo cale : 100 lignes au plus.
2. E TUDE S sur les anciens usages o u les idio mes de no s r gio ns.
2. GRAND C0NC0URS
PREMI RE P.VRTIE : PRIX SPCIAUX (SUJETS IMPOSS)
L'E co le dispo se, en 1927, de deux prix sp ciaux :
1. Uno belle dition d'un o uvrage en langue d'o c, o f f erte par
Mlle BARTHLMT, Reine de 1926, po ur une Posie, de 5o 80 vers,
en gascon, concusion morale ou flibrenne.
47
a. Une Mdaille de Vermeil, o f f erte par M. B. SARRIEU, F libre
Majo ral, po ur la meilleure Description, en gasco n du Haut-Co m-
minges, du site et des richesses archologiques de Saint-Bertrand
(en pro se ; 200 lignes au plus).
Si les envo is so nt de valeur insuf f sante, les prix po urro nt
tre r serv s.
SECOXDE PARTIE : CONCOURS NORMAL (SUJETS LIBRES)
A) CEuvres Littraires
I. Posie : 1. P ices, jusqu' 200 vers. 2. P o mes,
Recueils.
II. Prose : Co ntes, l gendes, r cits o u mo no graphies en
gasco n, ne d passant pas 200 lignes. No uvelles tendues o u
ro mans, et Recueils.
P o ur I et II, il y aura tro is sectio ns : gasco n de la mo ntagne,
gasco n de la plaine et autres dialectes d'Oc.
III. Thtre gascon : P ro se o u po sie. To us les genres.
IV. Traduction en gasco n des o uvrages les plus beaux 011
les plus utiles (anciens et mo dernes) des litt ratures f ranaise
et trangres.
B) Etudes Historiques et Sociales
I. Linguistique : Vo cabulaires sp ciaux o u g n raux, gram-
maires ; d terminatio n pr cise de tel f ait linguistique.
II. Histoire de la liltrature d'Oc et en particulier de la
litt rature gasco nne. Bio graphie des auteurs ; biblio graphie et
ditio ns.
III. Traditionnisme : P ro verbes, dicto ns, l gendes, tradi-
lio ns, cro yances, superstitio ns, usages, ustensiles, co stumes
lo caux.
IV. Dveloppement du Flibrige : La langue d'o c l' co le
et dans la f amille ; arts lo caux o u traditio ns maintenir ; mise
en musique d'une po sie gasco nne de 60 vers enviro n.
III. OBSERVATIONS GNRALES
L'ge des enf ants qui prendro nt part au Co nco urs devra tre
attest par un certificat de naissance, sign du maire de la co m-
mune (ce certif lcat se d livre sur papier libre) et mis dans
l'envelo ppe f erm e do nt il est questio n ci-aprs.
Chaque manuscrit, po ur le grand o u po ur le petit co nco urs,
4 8
devra po rter une devise, r p t e sur uue nv l f : qui y
sera adjo inte et qui co ntiendra le no met l'adresse de l'auteur.
Indiquer, en o utre, sur le manuscrit, la sectio n o u le prix sp cial
po ur lesquels o n co nco urt.
II est interdit de se f aire co nnatre o u reco mmander. On ne
do it envo yer que de l'in dit. Les envo is so nt d f initif s. Les ma-
nuscrits ne sero nt pas rendus ; l'E sclo se r serve le dro it de les
publier so n gr , avec les co rrectio ns jug es n cessaires. Ils
devro nt tre adress s n uhl r lul , sauf s'ils so nt lo ngs,
et crits d'une manire parf aitement lisible. Les o uvrages de
po sie, de pro se et de th tre devro nt tre acco mpagn s d'une
traduclio n, o u du mo ins de no tes explicatives suf f isantes et
pr cises.
La f iaternit f libr enne ne devant pas tre tro ubl e et le but
po ursuivi par no tre E sclo n' tant po int seulement litt raire o u
scientif que, mais mo ral et so cial, no us n'acceptero ns po ur co n-
co urir que des o uvrages d'o la po l mique po litique o u reh'gieuse
sera absente et qui n'auro nt rien de co ntraire la d cence et aux
bo nnes mceurs.
Les manuscrits de to ute nature devro nt tre envo y s M. B.
Sarrieu, Secr taire de l'E sclo , 121, rue Lacapelle, Mo ntauban
(Tarn-et-Garo nne), avaut le 3i Mai pro chain, : lul uh lu nr
l : v uhl , af in que le Jury ait le temps de juger les ceuvres et
de f aire pr parer les r co mpenses.
Celles-ci en o utre des prix sp ciaux indiqu s ci-dessus
co nsistero nt en abo nnements no tre Revue, livres, diplmes,
m dailles de bro nze, d'argent o u de vermeil, etc. Ell nr
l r lhu: , n : un uhll u , un l Huur-C ln u 1A l ,
un ur n r h uln Les laur ats sero nt avertis
temps.No s co nf rres sero nt inf o rm s assez tt, par E uH ur u
M unrun et, s'il y a lieu, par la vo ie des jo urnaux, de la date et
des d tails de cette pro chaine f libr e.
Costumes locaux
Cette ann e enco re, no tre f libr e sera en mme temps une
f te du co stume lo cal. Un avis, cet gard, paratra temps
dans E ra Bo uts. L'E sclo espre dispo ser, po ur ce Co nco urs de
Co stumes, de 1000 f r. de prix, co mme les pr c dentes ann es.
C.I.O.O.
HEZIERSl
TAULO
E dj Armanac as ss lecto us . . i
Ahumals de Lanomeza, DABEZIES 2
La bo uno bilo de Murt, B. S.
C. ABADIE 3
Salut la rina, R. LIZOP ... 4
E s msi 5, 6, 7, 8
E s partides dera jo urnado , SARHIEU 0
L'ne amusant, L. CIEUTAT ... 10
4ve Maria (mus.), Mmo AGHET . 12
COUSTUMES, MURT ... 13
Ciado (dans. mus.), Mmo AGRET 14
Arrepro ubs (Larbo ust, Sauo , Aus-
s'in), L. MADON, H. DAMBIELLE,
J. GASASSUS. . ...... 15
Caniico per Nadal, CANTAGREL . . 16
Caddts de Gascougne, S. PALAY . 17
10 bo uni co uns ls, SOUL-VENTURE 18
(Gasco unada, ID., co ubert., p. 2)
Charmanto gouyatlo (musico),
Mmo AGRET 19
COUSTUMES, A LILO DE BACH 20
E ra f elibrejado dera Sauo ... 21
La lilso (mus.), M. LARE. . . 23
Yudyo m nts de mai, Sudno
d'Asp ,.-.'.: 25
Arijo, F. ESCAICII 27
Hstes, Saso us. Cltsis : co ubert., p. 2.
Mariounho o u Lou Boussut (mu-
sico), Muio AGRET 28
A SAMATAN. LE tOUNDU . . 29
L'me le diable, J. de la CAUSSADO 30
Rebirade, M. LACROIX 3i
La gato po usro , J. do u PINII , 31
Mo ulis lairo us, J. CAST T ... 32
Ui) atrt de P iqu t d'Anla, J. So u-
I.-VENTURE 33
E ra co ud no go usto uso , DOUGNAC, 34
la Massadio de las filhos, J.-M.
SERVAT , . 35
Lo u missant t ns, J. BD . . . 30
E ra gato det talhur, AUZIES ... 30
E t salbe det judjam nt , L iis
d'ARROuss .38
Caudilhtes, Lux 38
le milhas, Adle d'E vE NOs ... 39
lunh dera ptria, COND-SAMBF.AT 40
'La cigala e tou grelh, Fr. VERG. 41
Que so 'rri (mus.), B. SARRIEU . 42
E ra 'rresun eccio uii detch hilh de-
ra b uso de Nam, L. BATAILLE, 43
COUSTUMES, A LOUMBS... 44
PROUGRAMO D. JCS FLOURAUS DE 1927 15
Ho rs texte : Bulletins d'adh sio n.
STATUTS DE L'ESCOLO DERAS PIRENEOS
Art. 1. 11 est f o nd , po ur la r gio n de la haute Garo nne et de scs
af iluents, une E co le f libr enne, qui prend le no mdV E sco lo deras P iren o s
(E co le des P yr n es).
Art. 2. L'E .eo le a so n siege Saint-Gaudens. E He co mprend sept Sectio ns ;
i Haut-Co mminges pro prement dit et N bo uzan (Saint-Gaudens) ; 2 Quatre-
Vall es. (Lannemezan) ; 3 Bas-Co mminges savais (Lo mbez) ; 4 Bas-Co mminge,,,
garo nnais (Muret).; 5
A
Co useraas. (Saint-Giro ns) ; 6 Haute-Arige (Fo ix) ; 7
a
Basse-Arige (P amiers).
Art. 3. Le but de l'Ecole esl de maintenir et de retever la langue gas-
oonne de l'Arige, du Comminges t du Couserans, de conserver les tradilions
et les usages locaux el de doetopper la vie rgionale.
Art. 4. L'Ecole s'inlerdit absolument toule potmique politique ou reli-
gieuse, soil crite, soit orale.
Art. 5. Les Membres paient 10 fr. p.ar an et o nt dro it au titre de Fli-
Ires et h toutes les publicatio ns p rio dques de l'E co lc (8 f r. seulement po ur
les F libres Mainteneurs). L s Dames so nt a'dmises. Les Bienf aiteurs de
1'E co le po urro nt tre d clar s, par le Bureau g n ral, Membres d'ho nneur.
Les Membres perp tuels paient 120 f rancs et so nt inscrits perp tuit
sur la liste des Membres.
Art. 6. II est reco mmand , en envo yant so n adh sio n au Bureau g n ral,
d'indiquer, en o utre de l'adresse, le lieu d'ado ptio n aa point de vue dialectal.
Art. 7. II y aura des Groupes locaux l o plusieurs Membres (cinq
au mo ins) d cidero nt d'en tablir un. To ut Gro upe devra se rattacher l'une
des sept Sectipns.
Art. 8. Les sept Sectio ns et les Gro upes jo uiro nt de la plus grande aulo-
nomie, la seule co nditio n d'agir co nf o rm ment aux Statuts, no tamment de
respecter lcs articles 3, 4, 3 et 7, et de se tenir en. rappo rts avec le Bureau
g n ral.
Art. 9. L'Assembl e g n rale de l'Rco le, co mpo s e de to us les Mcmbres,
do it se r unir une f o is l'an. E lle peut mo dif ler les Statuts, la majo rit abso lue.
Art. 10. Le Bureau gn ral est lu, au scrutin secret, po ur 3 ans, par
l'Assembl e g n rale. II est co mpo s 'd'un P r sident, de sept autres membres
ayant rang de Vice-P r sidents et repr sentant chacun l'une des sept Sectio ns
de l'E co le, d'un Secr taire-Tr so rier et de deux Secr taires-Adjo ints. Le vo te
par co rrespo ndance est admis po ur cette lectio n.
Art. 11. Les questio ns relatives l'administratio n de l'E co le, ses publi-
catio ns, ses f tes, ses relatio ns ext rieures, so nt r gl es par le Bureau
g n ral. No tmment, il no mme ses co mmissio ns, ses d l gu s et ses repr -
sentants.
Nota. L'ESCOLO DERAS PIRENOS, asso ciatio n d clar e suivant la io
de 1901, co mpte plus de 400 Membres.
Co mpo sitio n du Bureau g n r'al po ur 1925,1926 et 1927 : P r sident, M. R. Lizop,.
pro f esseur d'histo ire au lyc e de Tarbes (Hautes-P yr nces) ; Vice-P r sidents,
MM. le do cteur B. de Gorsse, B.-de-Lucho n (Hte-Garo nne) [ Haut-Co mminges],
H. Dambielle, Mstre en Gai-Sab , cur de Samatan (Gers) [ Bas-Co mminges
savais], J. Signorel, juge d'instructio n To ulo use, pr sident de la So ci t des
E tudes du Co userans [ Bas-Co mminges garo nnais], P. Castet, cur de Lo rp,
par Saint-Lizier (Arige) [ Co userans], abb Marsan, co rresp. du Ministre de
f l. P ., Guchen, par Ancizan (Hautes-P yr n es) [ Quatre-Vall es] [ Les sixime
ct septime sectio ns ne so nt pas enco re to ut f ait o rganis es] ; Secr taire-
Tr so rier, M. B. Sarrieu, pro f esseur de philo so phie au Iyc e, F libre Majo ral,
121, rue Lacapelle, Mo ntauban (Tarn-et-Garo nne); Secr taires-Adjo ints, MM.
M. Servat, Mstre en Gai-Sab , pharmacien, Massat (Arige), et /. Girard,
tudiant en mdecine, Mo ntpezat (Gers), o u Villa P eyrat, chemin de L'E s-
pinet, To ulo use.
Le Grant: B. SARRIEU.