Vous êtes sur la page 1sur 30

ÎÅàÊÜágj¨ÜáYÃÜá ÎÅàÊÜá®…ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÊÜáãÆÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®Ü ÎÅà EñܤÃÝ©ÊÜásÜ

WÜáÃÜá±ÜÃÜí±ÜÃÝ aÜÃÜÊÜáÍæãÉàPÜWÜÙÜá
±æ®ÜWæãívÜ BñÜPÜãÃÜá
ŸÅÖݾíñÝ WÜáÃÜÊÜ@ ÓÝPÝÒ©ÐÜrí ¨æçÊÜí ÎÅ¿á@ ±Ü£@ > 15. ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓÜ£à¥ÜìÃÜá aæçñÜÅ ÍÜáPÜÉ ©Ì£à¿Þ
32. ÎÅàÓÜñÜÂPÝÊÜá£à¥ÜìÃÜá ±ÜâÐÜ PÜêÐÜ¡ ÐÜÑuà
BaÝ¿Þì@ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿ÞìÓÜÕíñÜá Êæáà g®Ü¾g®Ü¾¯ >> ®Ü ¨ÜWÜœí ¿áÓÜ Pè²à®ÜÊÜáWè° ¨ÜñܤÊÜá² ÓÜá–oÊÜá… > ÓÜñܳÃÝ¿á|¨ÜáWÝœ¸æœà@ ÓÜíhÝñÝ Qà£ìPÝÊÜá¨Ý >
ÎÅàÖÜíÓÜí ±ÜÃÜÊÜÞñݾ®Üí ËÄíbí ÓÜ®ÜPÝ©PÝ®… > Êæà¨ÜÊÝÂÓÜWÜáÃÜáí ®èËá ÎÅàÊæà¨æàÍÜ®ÜÊÜáÓÜ¢ñÜÊÜá… >> PÝÊÜá«æà®Üá@ ÓÜñÜÂPÝÊÜá®ÝËá°à »Üã¿Þñ… ÓÜñÝí ÊÜáá¨æà >>
¨ÜãÊÝìÓÜÓæãà hÝn®Ü¯—à®… Ëàí¨ÜÅÊÝÖܮܣà¥ÜìPÝ®… >> HPÜaÜPÜÅ®ÜWÜÃÜ BñÜPÜãÃÜá
16. ÎÅà˨Ý—àÍÜ£à¥ÜìÃÜá ±ÜâÐÜ PÜêÐÜ¡ aÜñÜá¨ÜìÎà
33. ÎÅàÓÜñæÂàÐÜr£à¥ÜìÃÜá »Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ÍÜáPÜÉ HPݨÜÎà
PæçÊÜÆ£à¥Ýì®… hÝn®æàÍÝ®… ±ÜÃÜ£à¥Ýì®… ®ÜÜÊÜÞÊÜáÂÖÜÊÜá…> ÎÅàÊÜáñÜáիݨÜá½ñÝí¸æãà—ËQÅàvÜ®ÜËaÜûÜOÝ®… > ÓÜñÜÂPÝÊÜÞ|ìÊæäà¨Üã½ñÜ@ ÎÅàÊÜáñÜÕñæÂàÐÜrÓܨÜáYÃÜá@ >
ÓÜñܱÜÅhÝn®… ±ÝÅý£à¥Ýì®Ü®Ý®… ñܨÜÌíÍÜhݮܲ >> ÊÝPÝÂ¥ÜìaÜí©ÅPÝPÝÃÝ®… ˨Ý—àÍÜWÜáÃÜã®… »Ühæà >> ÓÜñÝí bíñÝÊÜá~ÄÊÜ bí£ñÝ¥Üì±ÜŨæãà »ÜáË >>
±ÜíyÜÃܱÜâÃÜ bñݤ±ÜâÃÜ
ÎÅàAaÜáÂñܱæÅàPÜÒÃÜá 17. ÎÅàÊæà¨Ü¯—£à¥ÜìÃÜá PÝ£ìPÜ ÍÜáPÜÉ HPݨÜÎà
34. ÎÅàÓÜñܱÜÃÝPÜÅÊÜá£à¥ÜìÃÜá BÎÌ®Ü ÍÜáPÜÉ AÐÜrËáà
±ÜâÃæçÊÜ PÜêÐݡԨݜ®Ü°»ÜáPÝö Íæãà—ñÜÊÜÞ®ÜÓÜÊÜá… > ˨Ý—àÍݹœÓÜí»Üãñæãà ˨ÜÌñÜáRÊÜáá¨Ü¸Ýí«ÜÊÜ@ > ÓÜñæÂàÐÝr¿áìÓÜĮݰ¥Ý¨Üá¨Üã½ñæãà˜¨Üá½ñܨÜÍÜì®Ü@ >
AaÜáÂñܱæÅàûÜ£à¥Üìí aÜ ÊÜá«ÝÌ¿ÞìOÝí WÜáÃÜáí »Ühæà >> Êæà¨Ü¯«ÝÂSÂaÜí¨æãÅà˜¿áí PÝËáñÝ¥Ýì®… ±ÜÅ¿áaÜfñÜá >> ®ÝÍÜÁáàñ… ÖÜê¨Ü¿á«ÝÌíñÜí ÓÜñܳÃÝPÜÅÊÜáPèÓÜ᤻Ü@ >>
ÓÝíWÜÈ PæãÆìÖÜÚÛ
1. ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá 18. ÎÅàÓÜñÜÂÊÜÅñÜ£à¥ÜìÃÜá ´ÝÆáY| ÍÜáPÜÉ ÐÜÑuà
35. ÎÅàÓÜñÜÂËàÃÜ£à¥ÜìÃÜá PÝ£ìPÜ ÍÜáPÜÉ ¨ÜÍÜËáà
ÆÓÜñÜá ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥æìàí¨Üá®æãìà ÖÜê¨ÜíŸÃæà > Êæà¨Ü¯«ÝÂÆÊÝÇæãàñܧ@ ˨ÜáÐÝí bí£ñܱÜŨÜ@ > ÓÜñܳÃÝPÜÅÊÜá¨ÜáWÝœ¸æœà@ ÓÜíhÝñÜ@ Qà£ìaÜí©ÅPÜ@ >
¿á¨ÜÌaÜÍÜcí©ÅPÝ ÓÝÌíñÜÓÜíñݱÜí ˯PÜêíñÜ£ >> ÓÜñÜÂÊÜÅñÝSÂPÜƳ¨ÜáÅ»Üãì¿Þ©ÐÝr¥ÜìԨܜÁáà >> ÓÜíñݱÜí ÖÜÃÜñÜá ÎÅàÊÜÞ®… ÓÜñÜÂËàÃæàí¨ÜáÃÜígÓÝ >>
®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü PÜ®ÜãìÆ BñÜPÜãÃÜá
2. ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»Ü£à¥ÜìÃÜá PÝ£ìPÜ PÜêÐÜ¡ aÜñÜá¨ÜìÎà
19. ÎÅàÓÜñܯ—£à¥ÜìÃÜá ÊÜÞWÜìÎÃÜ ÍÜáPÜÉ ¨ÜÍÜËáà
36. ÎÅàÓÜñÜ—àÃÜ£à¥ÜìÃÜá hæÂàÐÜu PÜêÐÜ¡ ®ÜÊÜËáà
±Üä|ì±ÜÅgnPÜêñÜí »ÝÐÜÂÊÜÞ¨è ñܨݽÊܱÜäÊÜìPÜÊÜá… > A®Ü—àñÜ ÊÜáÖÝ»ÝÐÜÂí ÊÝÂTÝÂñÜí ¿á¨Ü®ÜáWÜÅÖÝñ… > ÓÜñÜÂËàÃÝÆÊÝÇæãàñܧ@ ˨ÜáÐÝí bí£ñܱÜŨÜ@ >
Áãà ÊÝÂPÜÃæãà®Ü°ÊÜáÓܤÓæ¾$ç ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝSÂÁãàX®æà >> ÊÜí¨æà ñÜí Ë—®Ý ÓÜñܯ—í ÓÜh…þÝ®ÜԨܜÁáà >> ÓÜñÜ—àÃÝSÂPÜƳ¨ÜáÅ@ »Üã¿Þ©ÐÝr¥ÜìԨܜÁáà >>
aÜPÜÅ£à¥Üì ÖÜí²à ËàÃÜaæãàÙܱÜâÃÜ ÃÝgÊÜáÖæàí©Å
3. ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜá ±ÜâÐÜ PÜêÐÜ¡ ÓܱܤËáà
20. ÎÅàÓÜñÜ®ݥܣà¥ÜìÃÜá ÊÜÞWÜìÎÃÜ ÍÜáPÜÉ HPݨÜÎà
37. ÎÅàÓÜñÜÂþݮܣà¥ÜìÃÜá ÊÜÞZ ÍÜáPÜÉ HPݨÜÎà
ÓÜÔàñÝÊÜáãÆÃÝÊÜÞaÝì PæãàÍæà WÜg±Üñæà@ Ô§ñÝ > ÓÜñÜ®ݥÜWÜáÃÜá@ ±ÝñÜá Áãà —àÃæãà ®ÜÊÜaÜí©ÅPÝÊÜå… > ÓÜñÜ—àÃÜPÜÃݸæãjàñܧ@ þÝ®ÜÊæçÃÝWÜÂÓÝWÜÃÜ@ >
Ááà®Ý¯àñÝ ®ÜÊÜáÓܤÓæ¾$ç ÎÅàÊÜá®Ü°$êÖÜļûÜÊæà >> ®ÜÊÝÊÜáêñÜWܨݣà¥ÜìñÝívÜÊݯ ÊÜÂbàPÜÉ$ê±Üñ… >> ÓÜñÜÂþÝ®ÝSÂñÜÃÜ~@ ÓÝÌíñÜ«ÝÌíñÜí ¯PÜêíñÜñÜá >>
ÊÜá|ã¡ÃÜá ®ÝaÝÃÜWÜáw ±ÜíyÜÃܱÜâÃÜ
4. ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá »Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü AÊÜÞÊÝÓæÂ
21. ÎÅàÓÜñݼ®ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá hæÂàÐÜu ÍÜáPÜÉ aÜñÜá¨ÜìÎà
38. ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ܣà¥ÜìÃÜá aæçñÜÅ ÍÜáPÜÉ AÐÜrËáà
ÓÝ—ñÝUÆÓÜñܤñܤ$Ìí ¸Ý—ñÝUƨÜáÊÜáìñÜÊÜá… > ÓÜñÜ®ݥݹœÓÜí»ÜãñÜ@ ÓܨæãYàWÜ|Ëgêí¼ñÜ@ > BÓæàñæãàÃÝñÜáÐÝÃݨæÅàÁãàì ©Íæãà iñÜÊÝ®… ÊÜááÖÜá@ >
¸æãà—ñÝUÆÓܮݾWÜìí ÊÜÞ«ÜÊÝS¿á£í »Ühæà >> ÓÜñݼ®ÜÊÜ£à¥æìàí¨Üá@ ÓÜíñݱݮ… ÖÜíñÜá ÓÜíñÜñÜÊÜå… >> ÓÜñÜ«Ý®ÜWÜáÃÜá@ ±ÝñÜá ¿á£àí¨æùÃܲ ±ÜäiñÜ@ >>
ÊÜáÙÜTæàvÜ PæãàƱÜâÃÜ BñÜPÜãÃÜá
5. ÎÅàAûæãà»Ü£à¥ÜìÃÜá ÊÜÞWÜìÎÃÜ ÍÜáPÜÉ aÜñÜá¨ÜìÎà
22. ÎÅàÓÜñܱÜä|ì£à¥ÜìÃÜá hæÂàÐÜu PÜêÐÜ¡ ©Ì£à¿Þ
39. ÎÅàÓÜñܱÜÅý£à¥ÜìÃÜá aæçñÜÅ ÍÜáPÜÉ ©Ì£à¿Þ
Áãà ˨ÝÂÃÜ|Â˲®Üí ñÜñܤÌÊÜáÓÜÂÔ®Ýbf®Üñ… > ÓÜñݼ®ÜÊܨÜáWÝœ¸æœà@ ÓÜíhÝñÜ@ ÓÜPÜÇæàÐÜr¨Ü@ > ±ÝÅÊæäàaܨæãÂà˜—PÜí ®Ý¿áÓÜá«ÝÊÝPÝÂ¥ÜìaÜí©ÅPÝÊÜå… >
ÎÅàÊÜá¨Üûæãà»Ü£à¥Ýì¿áìÖÜíÓæà®Üí ñÜí ®ÜÊÜÞÊÜáÂÖÜÊÜá… >> ÎÅàÓÜñܱÜä|ì£à¥æìàí¨Üá@ ÓÜíñݱݮ… ÖÜíñÜá ÓÜíñÜñÜÊÜå… >> ÓÜñܱÜÅýWÜáÃÜá¨Üì¨ÝÂñ… ±ÜÅþÝí Êæç¨Ýí£Qàí ÓÜ¨Ý >>
ÊÜáÙÜTæàvÜ ÓÜñÜÂËg¿á®ÜWÜÃÜ ÃÝOæà¸æ®Üã°ÃÜá
6. ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜá BÐÝyÜ PÜêÐÜ¡ ±ÜíaÜËáà
23. ÎÅàÓÜñÜÂËg¿á£à¥ÜìÃÜá aæçñÜÅ PÜêÐÜ¡ HPݨÜÎà
40. ÎÅàÓÜñݼý£à¥ÜìÃÜá ±ÜâÐÜ PÜêÐÜ¡ AÐÜrËáà
¿áÓÜ ÊÝP… PÝÊÜá«æà®Üá®Üì@ PÝËáñÝ¥Ýì®… ±ÜÅ¿áaÜf£ > ÓÜñܱÜäOÝìíŸá«æàhÝìñæãà ˨ÜÌgj®ÜËgêí¼ñÜ@ > ÊæàíPÜpæàÍÝ©ÅÊÜÞÃܻܠÓæàñÜáí ñæãàñݩűÜäÊÜìPÝ®… >
ÓæàÊæà ñÜí g¿áÁãàXàí¨ÜÅí PÝÊÜá¸Ý|bf¨Üí ÓÜ¨Ý >> ¨Ü¯à«ÜÌíÔàñÜá ®ÜÓݤ±Üí ÎÅàÓÜñÜÂËgÁãàvÜá±Ü@ >> WÜñÝÌ ©XÌgÀáà ±ÝñÜá ÓÜñݼýWÜáÃÜãñܤÊÜá@ >>
±ÜâÄà ÊÜÞ®ÝÊÜá«ÜáÃæç £ÃÜáPæãÀáÆãÃÜá
7. ÎÅà˨Ý—ÃÝg£à¥ÜìÃÜá ÊæçÍÝS ÍÜáPÜÉ ñÜê£à¿Þ
24. ÎÅàÓÜñܲſá£à¥ÜìÃÜá aæçñÜÅ ÍÜáPÜÉ ñÜÅÁãà¨ÜÎà
41.ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜá PÝ£ìPÜ ÍÜáPÜÉ ñÜê£à¿Þ
ÊÜިܨܨæÌ$çñÜÂí«ÜPÝÃܱÜŨæãÂàñÜ®ÜÊÜáÖܯìÍÜÊÜá… > ÎÅàÓÜñÜÂËg¿Þí¸æãà«æàhÝìñÜí ÓÜñܲſÞÊÜáêñÜÊÜå… > ÓÜñݼýPÜÃݸæãjàñݧ®… ±ÜíaÝÍܨÜÌÐÜì±ÜägPÝ®… >
˨Ý—ÃÝgí ÓÜáWÜáÃÜáí «Ý¿ÞËá PÜÃÜáOÝPÜÃÜÊÜá… >> gÃÝÊÜáê£à gíZ¯àñÜá ËŸá«Ý®Ýí ÊÜáá¨æà ÓÜ¨Ý >> ÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Ýì¿Þì®… ®èËá ®Ý¿áÓÜá«ÝÃÜñÝ®… >>
®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü ÓÜÊÜ|ãÃÜá
8. ÎÅàPÜËàí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜá aæçñÜÅ ÍÜáPÜÉ ®ÜÊÜËáà
25. ÎÅàÓÜñܸæãà«Ü£à¥ÜìÃÜá ´ÝÆáY| PÜêÐÜ¡ ±ÜÅ£±Üñ…
Ëàí¨ÝÅÃÜãyܱܨÝÓÜPܤí ÃÝhæàí¨ÜÅÊÜáá¯ÓæàËñÜÊÜå… > ®æçÊæà¨ÜÂWÜËÐÜí ÃÝÊæáà ËàPÜÒ$ ñܨ…»ÜáQ¤»ÝW… WÜáÃÜá@ > ËÐÜ¿áÓÜãbà
ÎÅàPÜËàí¨ÜÅÊÜáá¯í ÊÜí¨æà »ÜgñÝí aÜí¨ÜÅÓܯ°»ÜÊÜå… >> Áãà˜¨ÜÍì Ü ¿á¨ÜÅËí ÃÝñèÅ ÓÜñÂÜ ¸æãà«æãà˜ÓÜᤠÊæáà ÊÜáá¨æà >> 1. WÜáÃÜá±ÜÃÜí±ÜÃÝÍæãÉàPÜ................................ 1
®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü ÊÜá×Ñ 2. ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ ´ÜÆ, ®ÜPÜÒñÜÅ PÜí¨Ý¿á ´ÜÆ, B¿á&ÊÜ¿á... 2
9. ÎÅàÊÝXàÍÜ£à¥ÜìÃÜá aæçñÜÅ PÜêÐÜ¡ ñÜê£à¿Þ
26. ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«Ü£à¥ÜìÃÜá hæÂàÐÜu ÍÜáPÜÉ ©Ì£à¿Þ
ÊÝÓÜá¨æàÊܱܨܨÜÌí¨ÜÌÊÝÄhÝÓÜPܤÊÜÞ®ÜÓÜÊÜå… > ËÐæã¡à@ ±Ü¨ÜÎŨæãYàÊÝÅñæç@ ÓÝÌíñÜ«ÝÌíñܯÊÝÃÜPÜ@ > 3. WÜÅÖÜ|............................................... 3
±Ü¨ÜÊÝÂTÝ®ÜPÜáÍÜÆí ÊÝXàÍÜ¿á£ÊÜÞÍÜÅÁáà >> ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«ÜÓÜãÁãà옿áí »ÝÓÜñÝí ®æãà ÖÜê¨ÜíŸÃæà >> 4. ¨æàÍÜ»æà¨æà®Ü HPݨÜÎà, ............................ 3
¿áÃÜWæãÙÜ ÓÜíñæ๨ܮÜãÃÜá
10. ÎÅà ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜá ÊæçÍÝS ÍÜáPÜÉ ÐÜÑuà
27. ÎÅàÓÜñÜÂÊÜÃÜ£à¥ÜìÃÜá ÍÝÅÊÜ| ÍÜáPÜÉ ÓܱܤËáà
5. ÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜá.................................. 3&4
¨ÜáÂÊÜá|¼g®Ý¸æjàí¨Üã ÃÝÊÜáÊÝÂÓܱܨÝaÜìPÜ@ > ÎÅàÓÜñÜÂÓÜí«ÜÔí«Üãñܧ@ ÎÅàÓÜñÜÂÊÜÃÜaÜí¨ÜÅÊÜÞ@ > 6. ñÝÃÝŸÆ............................................ 5
ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅWÜáÃÜá»Üãì¿áÝñ… PÝËáñÝ¥Üì±ÜŨݿáPÜ@ >> ±ÝŦìñÝ¥Üì±ÜŨæãà ¯ñÜÂí »Üã¿á@ ÓÝ©ÐÜrԨܜÁáà >> 7. aÜí¨ÜÅ ŸÆ........................................... 5
¿áÃÜWæãÙÜ ÖæãÙæÖæã®Üã°ÃÜá
11. ÎÅà˨ݯ—£à¥ÜìÃÜá PÝ£ìPÜ PÜêÐÜ¡ aÜñÜá¦ìà
28. ÎÅàÓÜñÜ«ÜÊÜáì£à¥ÜìÃÜá ÍÝÅÊÜ| PÜêÐÜ¡ ñÜÅÁãà¨ÜÎà
8. EñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü PÝ¿ÞìÆ¿áWÜÙÜ ´æäà®… ®ÜíŸÃÜ. 5
¿á¨Ü½PÝö ÊÜáãÆÃÝÊÜáÓÜ ±æàqPÝ ñÜÂPܤ»ÜãËáPÝ > ÎÅàÓÜñÜÂÊÜÃܨÜáWÝœ¸æœàÃÜᣧñÝ gWÜ£àñÜÇæà > 9. hæãÂà£ÐÜ ÓÝÊÜޮܠ±ÜÄaÜ¿á....................... 6
˨ݯ——ì¿áí ¨Ü¨Ý¨ÜÐÜrÐÜÐÜr$Ÿª±ÜägPÜ@ >> ÓÜá«Ý ÎÅàÓÜñÜ«ÜÊÜÞìTÝ ±ÝÊÜÁáàñ… ÓܾÃÜñÜ@ ÓÜñÜ@ >> 10. ÊÜÞÓÜ«ÜÊÜáìWÜÙÜá................................. 7&9
ÊÜáÙÜTæàvÜ ÊæáçÓÜãÃÜá
12. ÎÅàÃÜZá®Ý¥Ü£à¥ÜìÃÜá ÊÜÞWÜìÎÃÜ PÜêÐÜ¡ ±ÜÅ£±Üñ…
29. ÎÅàÓÜñÜÂÓÜíPÜƳ£à¥ÜìÃÜá BÐÝyÜ ÍÜáPÜÉ ±Üä~ìÊÜÞ 11. g®Ü®ÝÍèaÜ, ÊÜáÃÜOÝÍèaÜ..................... 10&11
ÃÜZá®Ý¥ÜWÜáÃÜáí ®èËá ˨ݯ—PÜÃæãà¨Ü½ÊÜÊÜå… > ÓÜñÜ«ÜÊÜÞ친ÓÜí»ÜãñÜ@ bíñÝÊÜá~Ëgêí¼ñÜ@ > 12. ñܱÜì| Ë«Ý®Ü.....................................11
PÜãÊæãìà ÊÜÃÜá|WÜíWæà aÜ ¿áÓÜ ±ÜÅñÜÂPÜÒñÝí WÜñÝ@ >> ÓÜñÜÂÓÜíPÜƳPÜƳ¨ÜáÅ@ PÜƳÁáàñ… PÝÊÜá«Üá_… ÊÜáÊÜá >> 13. [ÝñÜaÜPÜÅ™, ®ÜÊÜWÜÅÖÜ, ÍÜá»ÝÍÜá»Ü ÁãàWÜ............12
®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü ÊæáçÓÜãÃÜá
13. ÎÅàÃÜZáÊÜ¿áì£à¥ÜìÃÜá hæÂàÐÜu PÜêÐÜ¡ ñÜê£à¿Þ
30. ÎÅàÓÜñÜÂÓÜíñÜáÐÜr£à¥ÜìÃÜá ´ÝÆáY| AÊÜÞÊÝÓæ 14. ±ÜÅ¿ÞOÝ¥Üìí B®Üí¨Ý© ÁãàWÜWÜÙÜá............12
ÊÜáÖݱÜÅÊÝ×¯à ¼àÊÜÞ ¿áÓÜ ÊÜÞWÜìÊÜá¨Ý®Üá¾¨Ý > ÓÜñÜÂÓÜíPÜƳÊÝ«ÜáìÂñܧ@ ÓÜñÜÂÓÜíñÜáÐÜraÜí¨ÜÅÊÜÞ@ > 15. ±ÜíaÝíWÜ...................................... 13&28
ÃÜZáÊÜÁãìà ÊÜáá¨Üí ¨Ü¨ÝÂñ… PÝËáñÝ¥Üì±ÜŨݿáPÜ@ >> ±ÝŦìñÝÍæàÐܨÝñÝ aÜ »ÜPܤÊÜêí¨ÜÓÜ ¯ñÜÂ¨Ý >> 16. ±ÝÅñÜ@ÓÜíPÜƳ WܨÜÂ...................................20
£ÃÜáPæãàÀáÆãÃÜá ÓÜíñæ๨ܮÜãÃÜá
14. ÎÅàÃÜZãñܤÊÜá£à¥ÜìÃÜá ±ÜâÐÜ ÍÜáPÜÉ HPݨÜÎà
31.ÎÅàÓÜñܱÜÃÝ¿á|£à¥ÜìÃÜá BÎÌ®Ü ÍÜáPÜÉ ÓܱܤËáà 17. ÓÝ°®Ü ÓÜíPÜƳ.........................................21
»ÝÊܸæãà«ÜPÜêñÜí ÓæàÊæà ÃÜZãñܤÊÜáÊÜáÖÝWÜáÃÜáÊÜå… > ÓÜñÜÂÓÜíñÜáÐÜr¨ÜáWÝœ¸æœàhÝìñÜ@ ÓÜñܱÜÃÝ¿á|@ > 18. A—PÜÊÜÞÓÜ¨Ü ËaÝÃÜ...............................26
¿ábfÐÜÂÎÐÜÂÎÐݨÝÂ@ q±Ü³OÝÂaÝ¿áìÓÜíÿñÝ@ >> bíñÝÊÜá~@ ÓÜ¨Ý »Üã¿Þñ… ÓÜñÝí bí£ñÜԨܜÁáà >> 19. WæãàñÜűÜÅÊÜÃÜ........................................26
1
>> ÎÅà©XÌg¿áÃÝÊæãà Ëg¿áñæàñÜÃÝÊÜå… >>

ÎÅàËÆí¹®ÝÊÜá ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ
ÓÜã¿áìԨݜíñÜ ±ÜíaÝíWÜ, WÜñÜ ÍÝÈÊÝÖÜ®Ü ÍÜPæ 1940
Áãà˜¿áí PÝÆÓܤÓÜ ñæà˜ÊÜÂPܤŸí«æãà ¨Ý̱ÜÃÜ¿ááWܱÜÅÊÜÞ| 8 ÆûÜ 64 ÓÜÖÜÓÜÅÊÜÐÜìWÜÙÜá. ÃÜÓÝ—±Ü£ ´ÜÆ& ŸíWÝÃÜ, ñÜá±Ü³™, ÃæàÍæ¾™, ÖÜ£¤™, ¸æÆÉ, ÊÜÓÜ÷WÜÙÜ
aæàÐÝrÊÜÞÖÜáÍæcàÐÜrñæà Ááà®Ü ËÍÜÌÊÜå… > ¨Ý̱ÜÃÜ¿ááWÜ«ÜÊÜáì ²àñÜÊÜ|ì¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ, GÃÜvÜá±Ý¨Ü WÜáÃÜá ÓÜÊÜáê©œ™, A£ÊÜêÑr™.
¯ÊæáàÐÝ©ÊÜìñÜÕÃÝíñæãà ÊÜá×à¿Þ®… «ÜÊÜáì, ÃÜPܤWÜñܱÝÅ|, ÊÜá®ÜáÐÜ娆 GñܤÃÜ 7 ¯àÃÜÓÝ—±Ü£ ÊÜááñÜá¤, ÃÜñÜ°, ŸíWÝÃÜ, ¹àg, PÜíaÜá
ñÜí ñæÌàÍÝ®Üí ûæàÊÜá«ÝÊÜá ±ÜűܨæÂà >> 1 >> ÖÜÓܤWÜÙÜá, ÊÜá®ÜáÐÝ¿ááÊÜÞì®Ü 1 ÓÝËÃÜ aÜí¨ÜÅ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜá, ÊÜÓÜ÷ , B»ÜÃÜ|WÜÙÜ ÓÜÊÜáê©œ™.
ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥ÝìTÝ®… WÜáÃÜã®… ˨Ý©ÊÝPÜÃÝ®… > ÊÜÐÜìWÜÙÜá, ÊÜáãÃÜá¸ÝÄ «Ý®æãÂàñܳ£¤,
ñÝÊÜáÅ¨Ü ±ÝñæÅWÜÙÜá, ÃÜgñÜÊÜá¿á ÊݱÝÃÜ, ÊæáàÐÜÓÜíPÜÅÊÜá| ´ÜÆ
ÊÜí¨æà PÜá¨ÜêÑr¨Üá¸æãàì«ÜÊÝÂÓÜԨݜíñÜ©à±ÜPÝ®… >> 2 >>
±Üâ| 10. ±Ý±Ü 10. aæçñÜÅ PÜêÐÜ¡ aÜñÜá¨ÜìÎà (14&4&2018) ÍܯÊÝÃÜ 09 ZqPÝ, 44
ŸÅÖݾÊÝ¿ááXÄàÍÜÍæàÐÜWÜÃÜávÝ ¨æàÊæàí¨ÜÅPÝÊÜåè WÜáÃÜá@ PÜÈ¿ááWܱÜÅÊÜÞ| 4 ÆûÜ 32 ÓÜÖÜÓÜÅÊÜÐÜìWÜÙÜá. ±ÜÙÜ ÖÜWÜÆá ÃÜË¿á ¯ÃÜ¿á| ÊæáàÐÜÓÜíPÜÅÊÜá|ËÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü A¨ÜÃÜ
aÜí¨ÝÅPèì ÊÜÃÜáOÝ®ÜÇè ÊÜá®Üá¿áÊÜåè Ëñæ¤àÍÜË[æ°àÍÜÌÃè > PÜÈ¿ááWÜ«ÜÊÜáì PÜêÐÜ¡ÊÜ|ì¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ, Jí¨Üá ±Ý¨Ü ´ÜÆÊÝX ¸æÇæWÜÙÜá ÖæaÝcWÜáñܤÊæ. ±ÜÃÜÓܳÃÜ PÜÆÖÜ EípÝWÜáñܤÊæ.
®ÝÓÜñè ¯Máì£ÊÜáìÃÜá¨ÜY|¿ááñÝ@ ±Ügì®ÜÂËáñÝŨܿá@ «ÜÊÜáì, A®Ü°WÜñܱÝÅ|, ÊÜá®ÜáÐÜ娆 GñܤÃÜ
ÓÜÔ÷àPÝÓÜáÕÃܱÜâíWÜÊÝ@ ±ÜÅ£©®Üí PÜáÊÜìíñÜá ®æãà ÊÜáíWÜÆÊÜå… >>3>> 3 1/2 ÖÜÓܤWÜÙÜá, ÊÜá®ÜáÐÝ¿ááÊÜÞì®Ü ÓÜã¿áìԨݜíñÜÄàñÝ ÊÜáPÜÃÜÓÜíPÜÅÊÜá| ´ÜÆ
120 ÊÜÐÜìWÜÙÜá, AÓÜñÜÂÊÝ©à g®Ü, GÃÜvÜá ±èÐÜ ÍÜáPÜÉ ®ÜÊÜËáà ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ (14&01&2019)
B©ñÝ©®ÜÊÜWÜÅÖÝ@ ÍÜá»ÜPÜÃÝ ÊæáàÐݨÜÁãà ÃÝÍÜÁãà
¸ÝÄ «Ý®æãÂàñܳ£¤, ÊÜá~¡®Ü ±ÝñæÅWÜÙÜá, ÓÜã¿áìÊÜáívÜÇæãà¨Ü¿áÊÜÞÃܻܠZqPÝ 46, ±ÜÙÜ 26, ÃÜË¿á
®ÜûÜñÝÅ~ ÓÜÁãàWÜPÝÍÜc £¥Ü¿áÓܤ¨æªàÊÜñÝÓܤ¨ÜYOÝ@ > ñÝÊÜáÅÊÜá¿á ÊݱÝÃÜ, ±Üâ| 5 ±Ý±Ü 15.
ÊÜÞÓݸݪ MáñÜÊÜÓܤ¥æçÊÜ ©ÊÜÓÝ@ ÓÜí«ÝÂÓܤ¥Ý ÃÝñÜÅ¿á@ ÊÜáPÜÃÜÓÜíPÜÅÊÜá|ÊÜâ ¸ÝÆÊÜ PÜÃÜOæãà±ÜÄ ÓÜí»ÜËÓÜáñܤ¨æ.
WÜ£Ô¨Ü PÜÈ¿ááWÜ¨Ü 5119
ÓÜÊæàì ÓݧÊÜÃÜgíWÜÊÜÞ@ ±ÜÅ£©®Üí PÜáÊÜìíñÜá ®æãà ÊÜáíWÜÆÊÜå… >> ÊÜÐÜìWÜÙÜá ÊÝÖܮݩWÜÙáÜ ÊÝÖÜ®&Ü ÊÝÂZÅ, E±ÜÊÝÖÜ®&Ü AÍÜ™Ì , E±ÜËÐÝr,
ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥Ýì¿áìÍÝÓÜ÷¨ÜáWÝœ¹œÊÜáí¥Ü®Ýñ… > ÊÜááí¨æ ŸÃÜáÊÜ 4,26,881. ²àñÜÊÓÜ « ÷Ü ÝÃÜ|, ÖÜÙ©Ü ÊÜ|ì¨Ü PÜíaÜáPÜ «ÝÃÜ|, Wܨݿáá«Ü«ÝÃÜ|,
±Ýűݤ ®Ý¿áÓÜá«Ý Ááà®Ü ñÜí gÀáàí¨ÜÅÊÜáÖÜí »Ühæà >> 5 >> PÜÈ¿ááWÜ¨Ü ÊÜÐÜìWÜÙÜá PÜáíPÜáÊÜá Çæà±Ü®,Ü ÃÜgñÜ ±ÝñæÅ, hÝià ±ÜâÐܳ «ÝÃÜ|, ±Ý¿áÓÜ
»æãàg®Ü, »ÜãñÜ hÝ£, PÜáÊÜÞÄ, ÊÜåèQ¤P» Ü ãÜ ÐÜ|, ÊÝÃÜ®ÝÊÜá «ÝÌíQÒà,
ÎÅàÓÜñÝÂñܾÓÜÊÜÞÃÜí»Ýí qàPÝPÜêñݳ¨ÜÊÜá«ÜÂÊÜÞÊÜå… > D PÜÈ¿ááWܨÜÈÉ 6 g®Ü ÍÜPÜPÜñÜêìWÜÙÜá.
®ÜûñÜ ÅÜ ®ÝÊÜá QÒ±ÝÅ, ±ÜÎÊ
c áÜ ñÜ@ BWÜÊáÜ ®Ü, ±ÜäÊæàì WÜÊáÜ ®Ü, BWæà° ¿á¨ÜÈÉ
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áì±Ü¿áìíñÝí ÊÜí¨æà WÜáÃÜá±ÜÃÜí±ÜÃÝÊÜå… >> 6 >>
1 ¿áá—ÑuÃÜ ÍÜPÜÊÜÐÜì 3044 ÊÜÐÜìWÜÙÜá. ¨ÜêÑr . ÊݱÝÃÜÓÃ§Ü Ü Ë®ÝÍÜ.
B±Ý¨ÜÊÜåèȱܿáìíñÜí WÜáÃÜãOÝÊÜÞPÜê£í ÓܾÃæàñ… > 2 ËPÜÅÊÜá ÍÜPÜÊÜÐÜì 135 ÊÜÐÜìWÜÙÜá.
g®Ü¾®ÜûÜñÝÅ®ÜáÓÝÃæà| ÓÜíPÝÅí£ ´ÜÆ
ñæà®Ü Ë[Ý°@ ±ÜÅ|ÍÜÂí£ Ô«ÜÂí£ aÜ ÊÜá®æãàÃÜ¥Ý@ >> 7 >> 3 ÍÝÈÊÝÖÜ®Ü ÍÜPÜÊÜÐÜì 18,000 ÊÜÐÜìWÜÙÜá.
WÜ£Ô¨Ü ÍÝÈÊÝÖÜ®ÜÍÜPÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜá 1940 ±Üí¥Ý@ ÃæàÊÜ£à AÎÌ¯à »ÜÃÜ~à
aæçñÝŨÝÊÜâÐÜÔ ÓܾÃÜ®Üá¾ÃÜıÜâí aæãàñݧ¿á ÍÝíñÜÓÜÌÃæà ÓÜáSí PÜê£P¤ Ý,Ãæãà×~à ÊÜáêWÜ, B¨ÝÅì ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá,±ÜâÐÜÂ
ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ÍÝÈÊÝÖÜ®ÜÍÜPÜ 16,060
ÊÜê¨æãœàQ¤à@ ±ÜÄWÜêÖÜ ¯íŸPܨÜÆí ±ÝÅÍÝÂg±ÝñæÅà ÓÜÌPÜÊÜå… > ²àvÝ BÍæÉàÐÝ ÊÜá[Ý ±ÜäÊÝì
ÊÜÐÜìWÜÙÜá
ÊÜPÜ÷í ËàPÜÒ$ ÓÜá¨Ü±ÜìOæà aÜ ÓÜáÖÜê¨Ý ÓÝ°ñÝÌ ÓÜÊÜáí »ÜãÑñÜ@ ÊÜÓÜ÷ÇÝ»Ü@ EñܤÃÝ,ÖÜÓܤí bñÝÅ™, ÓÝÌ£à ËÍÝTÝ, A®Üá
4 Ëg¿Þ¼®Üí¨Ü®Ü ÍÜPÜÊÜÐÜì 10,000 ÊÜÐÜìWÜÙÜá.
ÍÜáÅñÝÌ ÊÜÐÜì´ÜÆí ²ÅÁáêÓÜÕÖÜ ÊÜáá¨Ý »ÜáíiàñÜ ¨æçÊÜýPæç@ >>8>> 5 ®ÝWÝgáì®Ü ÍÜPÜÊÜÐÜì 4,00,000 ÊÜÐÜìWÜÙÜá. «Ü®ÜÖݯ@ hæÂàÐÝu ÊÜáãÆí ±ÜäÊÝìÐÝyÝ
ÓÜÌÔ¤ ÎÅà@, ÓÜÊÜáÓܤgWܨÜáñܳ£¤Ô§£Æ¿á¯¿áÊÜá®ÜþÝ®Ýþݮܟí«Ü 6 PÜÈR»Üã±Ü ÍÜPÜÊÜÐÜì 821 ÊÜÐÜìWÜÙÜá. «Ü®ÜÇÝ»Ü@ EÐÝ, ÍÜÅÊÜOÝ «Ü¯ÐÝu™,ÍÜñܼÐÝ ±Üä»Ý,E.»Ý
ÊæãàûÜ-PÝÃÜ|®Ý¨Ü ÎÅàÊÜáÖÝËÐÜá¡Ë®Ü ®Ý¼PÜÊÜáÆ©í¨Ü g¯Ô¨Ü ®ÜûÜñÜÅPÜí¨Ý¿á´ÜÆÊÜå…
ÎÅàaÜñÜáÊÜááìSŸÅÖܾ¨æàÊÜÄWæ ®ÜãÃÜáÊÜÐÜìWÜÙÜ B¿ááÐÜÂ. B¨ÜPæR
±ÜÃÜ Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ. B¨ÜÃÜÈÉ ±ÜäÊÝì«Üì(50ÊÜÐÜì)ÊÜâ ËÆí¹®ÝÊÜáÓÜíÊÜñÜÕÃÜ¨Ü ´ÜÆ ËÐÜÊæáà aÝ¥ÜìÇÝ»Ü@ ÓÝÂñ… ÓÜÊæáà ñÜá ÓÜÊÜáñÝ »ÜÊæàñ… >
ÊÜááXÀáñÜá. EñܤÃÝ«Üì¨ÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ÊÜÐÜì¨Ü Êæã¨ÜÆ £íWÜÙÜ ÃÝgÄWæ ¿áá¨Üœ¨ÜÈÉ BÓÜQ¤™, ÊÜÓÜ÷ ÊÜáñÜᤠ«Ý®ÜÂWÜÙÜ PæãÃÜñæ, A£ÊÜêÑr™, ÍÜã®æÂà ÍÜã®Ü´ÜÆí ±æäàPܤí ÊÜÐÜìñÜÅÂíÍÜ´ÜÆí PÜÅÊÜÞñ… >>
ÍæÌàñÜÊÜÃÝÖÜPÜƳ GíŸ Êæã¨ÜÆ ©®Ü¨ÜÈÉ ÖÜWÜÆá 13 ZqPÝ 42 g®ÜÃÜá ÃæãàXWÜÙÜá, B¨ÜÃÜã ËÆí¹ÓÜíÊÜñÜÕÃܨÜÈÉ ±ÜÅhæWÜÙÜá B©ÍÜã®æÂà ÊÜáÖÝÊÝ—@ ÊÜá«ÜÂÍÜã®æÂà ÊÜáÖܨܽ¿áÊÜá… >
±ÜÙÜWÜÙÜá PÜÙæ¨ÜÊÜâ. ÓÜáSÊÝX CÃÜáñݤÃæ. AíñÜÂÍÜã®æÂà Ëñܤ®ÝÍÜ@ £ÅÍÜã®æÂà aÜ ÊÜáÖݻܿáÊÜá… >>
PÜêñ,Ü ñæÅàñÝ, ¨Ý̱ÃÜ ,Ü PÜÈ¿ááWÜ 1 ÊÜáÖÝ¿ááWÜ A »Ü PÜê Ãæãà ÊÜáê B¨ÝÅì ±Üâ®Ü ±Üâ B
ËÆí¹®ÝÊÜáÓÜíÊÜñÃÕÜ ¨ Ü Ü ÃÝhÝ©WÜÙáÜ ÖÝWÜã ´ÜÆWÜÙáÜ
71 ÊÜáÖÝ¿ááWÜ 1 ÊÜá®ÜÌíñÜÃÜ ±ÜÅ. SívÜ 2 5 0 3 6 1 4 7 2
14 ÊÜá®ÜÌíñÜÃÜ 1 PÜƳ aÝí¨ÜÅÊÜÞ®Ü ±ÜÅPÝÃÜ& ÃÝhÝ ÓÜã¿áì, ÊÜáí£Å Íܯ, Óæà®Ý—±Ü£ ©Ì. SívÜ 0 1 2 0 1 2 0 1 2
Jí¨Üá PÜƳ ŸÅÖܾ¨æàÊÜÄWæ Jí¨Üá ÖÜWÜÆá. ÍÜáPÜÅ, ±ÜäÊÜìÓÜÓÝ—±Ü£ ÊÜáíWÜÙÜ, A±ÜÃÜÓÜÓÝ—±Ü£ ÍÜáPÜÅ™, «Ý®Ý—±Ü£ ñÜê. SívÜ 2 0 3 1 4 2 0 3 1
AÐærà ©àZìÊݨܨÜ᪠Ãݣř. ÓÜã¿áì, A[Ý엱ܣ ÍÜáPÜÅ™, Êæáà[Ý—±Ü£ ÍÜáPÜÅ, ÃÜÓÝ—±Ü£ WÜáÃÜá, ÊÜá ±Üä´Ý E´Ý ÖÜ bñÝÅ ÓÝÌ Ë A®Üá hæÂà

360 PÜƳWÜÙÜá ŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜ 1 ÊÜÐÜì ±ÜÅ. SívÜ 5 0 3 6 1 4 7 2 5


¯àÃÜÓÝ—±Ü£ aÜí¨ÜÅ™.
©Ì. SívÜ 0 1 2 0 1 2 0 1 2
ÊÜñì
Ü ÊÜޮܟÅÖ¨ ¾Ü àæ ÊÜÃÜ D ©®Ü¨È
Ü É 1) ÓÝÌ¿áí»ÜáÊÜ, 2) ÓÝÌÃã æ àbÐÜ, ´ÜÆ ñÜê. SívÜ 4 2 0 3 1 4 2 0 3
3) EñÜÊ ¤ áÜ , 4) ñݱÜÓ,Ü 5) ÃæçÊñÜ ,Ü 6) aÝûÜáÐÜ GíŸá¨ÝX 6 ÃÝhÝ «Ý®ÜÂ&ÖÜã&ÖÜ|á¡&WÜvæx CÊÜâWÜÙÜ ®ÝÍÜ, PÜÙÜÛÃÜ »Ü¿á,
ÊÜáã ±ÜäB EB ÍÜÅ «Ü ÍÜ ±Üä»Ý E.»Ý ÃæàÊÜ
ÊÜá®ÜíÌ ñÜÃWÜ ÙÜ áÜ PÜÙ© æ Êæ. DWÜ HÙÜ®¿æ á¨Ý¨Ü ÊæçÊÓÜ ñÌÜ Ê
Ü áÜ ®ÜíÌ ñÜÃÜ ®Üv©
æ ¨æ. ÃÜË ±ÜÅ. SívÜ 0 3 6 1 4 7 2 5 0
gÇÝ»ÝÊÜ, ÃÝgÃÜÈÉ gWÜÙÜ, A—PÜÃæãàWÜ.
©Ì. SívÜ 0 1 2 0 1 2 0 1 2
ÊæçÊÓÜ ñÌÜ Ê
Ü áÜ ®ÜíÌ ñÜè
Ü È
Ü ¿
É áã 71 ÊÜáÖÝ¿ááWÜWÙÜ È
Ü É 27 ÊÜáÖÝ¿ááWÜWÙÜ áÜ ÊÜáí£Åà «Ý®ÜÂ&ÖÜ|á¡&ÖÜãWÜÙÜ PæãÃÜñæ, ÊÜáÙæ¿á A»ÝÊÜ, ñÜê. SívÜ 1 4 2 0 3 1 4 2 0
ÊÜááX¨Üá 28®æ¿á ÊÜáÖÝ¿ááWÜ ®Üv© æ ¨æ. 28®æ¿á ÊÜáÖÝ¿ááWÜ ¨ÜÈÉ PÜêñ,Ü Íܯ g®ÜÃÜ ®ÝÍÜ, AX°»Ü¿á, PÜÙÜÛÃÜ B—PÜÂ, A—PÜÃæãàWÜ.
ÊæáàÐÝ©ÃÝÎà®Ýí B¿á&ÊÜÂ¿á ´ÜÆÊÜá…
ñæÅàñÝ, ¨Ý̱ÃÜ Ü ¿ááWÜWÙÜ áÜ ÊÜááX¨Üá 28®æ¿á PÜÈ¿ááWÜ ®Üv¿ æ áᣤ¨.æ Óæà®Ý—±Ü£ ÓÜáÊÜêÑr™, ÓÜÊÜáê¨ÜœÊÝ¨Ü A®Ü°™, GÇæÉvæ ÓÜá¼PæÒ™,
ÍÜáPÜÅ Ô÷à&±ÜâÃÜáÐÜÃÜÈÉ ±ÜÃÜÓܳÃÜ BÓÜQ¤. ÃÝÍÜ¿á@ ÊæáàÐÜ ÊÜêÐÜ Ëá¥Üá PÜPÜì ÔíÖÜ PÜ®ÝÂ
ÊÜáÖÝ¿ááWܱÜÅÊÜÞ| 43 ÆûÜ 20 ÓÜÖÜÓÜÅÊÜÐÜìWÜÙÜá
B¿á@ 14 8 14 8 11 14
PÜêñÜ¿ááWܱÜÅÊÜÞ| 17ÆûÜ 28 ÓÜÖÜÓÜÅÊÜÐÜìWÜÙÜá ±ÜäÊÜì g®ÜÄWæ ÃæãàWܲàvæ, ¸æÇæ ¸ÝÙÜáÊÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜá,
ÊÜ¿á@ 11 5 2 14 11 2
PÜêñÜ¿ááWÜ«ÜÊÜáì ÍÜáPÜÊ
É |Ü ì¨Ü »ÜWÊ Ü íÜ ñÜ, ®ÝÆáR ±Ý¨Ü «ÜÊáÜ ì, ÓÜÓÝ—±Ü£ ¯àÄ®Ü PæãÃÜñæ, AX°»Ü¿á, PÜÙÜÛÃÜ »Ü¿á.
AÔ§WñÜ ± Ü ÝÅ|, ÓÜñÂÜ ÊÝ©à g®ÜÃáÜ , ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÃÝÍÜ¿á@ ñÜáÇÝ ÊÜêÎcPÜ «Ü®Üá ÊÜáPÜ PÜáí»Ü Ëáà®Ü
ÊÜáíWÜÙÜ
GñÜä Ü 28 ÖÜÓW¤Ü ÙÜ áÜ , ÊÜá®ÜáÐÝ¿ááÊÜÞì®Ü B¿á@ 8 14 11 5 5 11
A±ÜÃÜ ¸ÝÅÖܾ|ÃÜá ¿áýWÜÙÜÈÉ BÓÜPܤÃÜá, ¯àÄ®Ü ÓÜÊÜáê©œ™,
1 ÆûÜ ÊÜÐì Ü WÜÙáÜ , HÙÜá ¸ÝÄ «Ý®æãÂàñÜ£³ ,¤ ÊÜ¿á@ 5 11 2 5 8 2
ÓÜÓÝ—±Ü£ ˱ÜâÆÊÝ¨Ü «Ý®Ü™, ÖÜ|á¡&ÖÜã ÓÜÊÜáê©œ™.
ÓÜáÊÜ|ì ±ÝñæÅWÙÜ áÜ , ÃÜñÊ °Ü áÜ ¿á ÊݱÝÃÜ,
ÍÜáPÜÅ WÜáÃÜáÍÜáPÜÅÃÜ AÓæã¤à¨Ü¿á
±Üâ| 20 ±Ý±Ü 0
ñæÅàñÝ¿ááWܱÜÅÊÜÞ| 12 ÆûÜ 96 ÓÜÖÜÓÜÅÊÜÐÜìWÜÙÜá.
«Ý®Ý—±Ü£ »ÜãËá «Ý®Ü±ÜıÜä|ì, GÙÜáÛ™, E¨Ü᪙, ¿áÊÜ,
PÝ£ìPÜ ÍÜáPÜÉ ÐÜÑuà 13&11&2018 ±ÜÎcÊÜÞÓܤ@ WÜáÃÜá@
ÃÜË ÖæÓÜÃÜá «Ý®ÜÂWÜÙÜ ÓÜÊÜáê©œ™, A£ÊÜêÑr™, g®Ü®ÝÍÜ,
ñæÅàñÝ¿ááWÜ«ÜÊÜáì ÃÜPܤÊÜ|ì¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ, ÊÜáãÃÜá ±Ý¨Ü PÝ£ìPÜ AÊÜÞÊÝÓÜ 07&12&2018 ±ÜäÊæäàì©ñÜ@ WÜáÃÜá@
aæãàÃܻܿá, AX°»Ü¿á.
«ÜÊÜáì,ÊÜÞíÓÜWÜñܱÝÅ|, ÊÜá®ÜáÐÜ娆 GñܤÃÜ BÎÌà®Ü ÍÜáPÜÉ A--ÐÜrËáà 17&10&2018 ±ÜÎcÊÜÞÓܤ ÍÜáPÜÅ@
14 ÖÜÓܤWÜÙÜá, ÊÜá®ÜáÐÝ¿ááÊÜÞì®Ü 10
A[Ýì—±Ü ÓÜÊÜáê¨Üœ ÊÜáÙæ, «Ý®Ü ÓÜÊÜáê©œ™, ¹Ú «Ý®ÜÂWÜÙÜ
BÎÌ®Ü PÜêÐÜ¡ ÓܱܤËáà 31&10&2018 ±ÜäÊæäàì©ñÜ@ ÍÜáPÜÅ@
ÍÜáPÜÅ ¸ÝÖÜáÆ™, ÓÜá¼PæÒ™.
ÓÝËÃÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜá, I¨Üá¸ÝÄ «Ý®æãÂàñܳ£¤,
»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ÍÜáPÜÉ ÍÜÅÊÜOæãà±ÜÊÝÓÜ
¸æÚÛ¿á ±ÝñæÅWÜÙÜá, ÓÜáÊÜ|ìÊÜá¿á Êæáà[Ý—±Ü ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ ÓÜíñæãàÐÜ, ÓÜáÊÜêÑr™, «Ý®ÜÂÓÜÊÜáê©œ™.
ÊݱÝÃÜ, ±Üâ| 15 ±Ý±Ü 5. ÍÜáPÜÅ 20&09&2018 HPݨÜÎà 21&09&2018 ÍÜÅÊÜOæãà±ÜÊÝÓÜ

2
WÜÅÖÜ| ÊÜáñÜ¤á ¨æàÍÜ»æà¨æà®Ü HPݨÜÎà¯|ì¿á
SWÝÅÓÜ aÜí¨ÜÅWÜÅÖÜ| (PæàñÜáWÜÅÓܤ) ¨æàÍÜ»æà¨æà®Ü HPݨÜÎà ¯|ì¿á 18&12&18 ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ
BÐÝyÜ ±è~ìÊÜÞ, 27&07&2018, ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ 19&12&18 Ÿá«ÜÊÝÃÜ HPݨÜÎà E±ÜÊÝÓÜ
BÐÝyÜ PÜêÐÜ¡ HPݨÜÎà 07&08&2018, ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ
BÐÝyÜ PÜêÐÜ¡ HPݨÜοáí¨Üá PæÆÊÜâ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ ¨ÜÍÜËáàÊæà«Ü
20&12&18 WÜáÃÜáÊÝÃÜ ±ÝÃÜOæ
ÓܳÍÜì ÃݣŠ11:55 ÊÜá«Ü 01:52 ÊæãàûÜ 03:50
ŸÃÜáñܤ¨æ. PæÆÊÜâ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ Êæà«Ü ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. PÝÃÜ| PæÙÜX®Ü ¨ÜÍÜËáà ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ = B¿Þ FÄ®Ü ÓÜã¿ÞìÓܤ B¨ÜÊæáàÆæ 3 ñÝÓÜá
±ÜÊÜìPÝÆ 3 ñÝÓÜá 55 ¯ËáÐÜ 54 ¯ËáÐÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÝÅÃÜí»Ü.
±Üqr¿á®Üá° ®æãàw A¨ÜÃÜíñæ GÆÉÃÜã BaÜÄÓܸæàPÜá.
Êæà«ÝÃÜí»Ü ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ° 09:17
Êæáà騆 ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜ®Üá° ¹oár EÚ¨Ü ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ Êæà«Ü CÆɨæà CÃÜáÊÜ
Êæà«Ü ËaÝÃÜ: ÃÝ£Å¿á ©Ì£à¿á¿ÞÊÜá¨ÜÈÉ ±Üä|ì aÜí¨ÜÅWÜÅÖÜ| Êæà«Ü CÃÜáÊÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜá PÝÃÜ| AÊÜÃÜá D PæÙÜX®Üíñæ BaÜÄÓܸæàPÜá.
CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ©Ì£à¿á ¿ÞÊÜáQRíñÜÆã Êæã¨ÜÆá ®ÝÆáR ¿ÞÊÜáWÜÙÜá AÁãà«ÝÂ, WÜ¿Þ, PÝÎà, ±ÜÅ¿ÞWÜ, ±ÜâÄà, ÖÜĨÝÌÃÜ, Ÿ¨ÜÄ,
»æãàg®ÜËÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ""PæàbñÜᤠaÜí¨ÜűäÜ |ìÊÜáívÜÆWÝÅÓàæ ¿ÞÊÜá& »ÜáÊÜ®æàÍÜÌÃÜ, PÜoPÜ, PæãàÆPÜñÝ, PݮܱÜâÃÜ, ÆS®è, gÊÜáÍæàvܱÜâÃÜ, 17&12&18 ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ
aÜñÜáÐÜr¿áí Êæà«Ü@ > HPܨæàÍÜWÝÅÓæà ¿ÞÊÜáñÜÅ¿áËáñÝÂÖÜá@ ®æç¯ñÝÆ, ËÍÝS±Üor|, ÎÅàPÝPÜáÙÜí, PÝQ®ÝvÜ, AíñÜÊæàì©, 18&12&18 ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ HPݨÜÎà E±ÜÊÝÓÜ
(«ÜÊÜáìÔí«Üá)' CñÝ© > PÝÃÜ| ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ±ÝÅñÜ@ 09:17 ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ Ëg¿á®ÜWÜÃÜí, ŸÃÜÖÜí±ÜâÃÜ D GÆÉ ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ Êæà«Ü CÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü 19&12&18 Ÿá«ÜÊÝÃÜ ±ÝÃÜOæ
Êæà«ÝÃÜí»ÜÊÝWÜáñܨ
¤ .æ 09:17 QRíñÜÆã Êæã¨ÜÆá ¯ñÜ嬆 ÓÝ°®±
Ü äÜ hÝ©WÜÙ®Ü áÜ ° D ÄࣿÞX BaÜÄÓܸæàPÜá& ¨Ý̨ÜÎà ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ = B¿Þ FÄ®Ü ÓÜãÁãàì¨Ü¿á B¨ÜÊæáàÆæ 3
ÊÜááXÔ »æãàg®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ®ÜíñÜÃÜ BÖÝÃÜ ÔÌàPÜÄÓܸÝÃܨÜá. 07&08&18 ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ ñÝÓÜá 6 ¯ËáÐÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÝÃÜOæ ÊÜÞvܸæàPÜá.
Ë.ÓÜã.: ¸ÝÆPÜÃÜá, Wܼì~à Êæã¨ÜÇÝ¨Ü AÍÜPܤÃÜá ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÃݣŠ08&08&18 Ÿá«ÜÊÝÃÜ HPݨÜÎà E±ÜÊÝÓÜ ÊÜÞWÜìÎàÐÜì PÜêÐÜ¡ HPݨÜÎà 01&01&2019, ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ
09:15ÃÜÊÜÃæWæ BÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. 09&08&18 WÜáÃÜáÊÝÃÜ ±ÝÃÜOæ ÊÜÞWÜìÎàÐÜì PÜêÐÜ¡ HPݨÜοáí¨Üá PæÆÊÜâ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ ¨ÜÍÜËáàÊæà«Ü
ÍÜá»Ü ´ÜÆ ÊæáàÐÜ, ÔíÖÜ, ÊÜêÎcPÜ, Ëáà®Ü ¨ÜÍÜËáà ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ = B B FÄ®Ü ÓÜã¿ÞìÓݤ®ÜíñÜÃÜ 1 ñÝÓÜá 10 ŸÃÜáñܤ¨æ. PæÆÊÜâ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ Êæà«Ü ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. PÝÃÜ| PæÙÜX®Ü
ËáÍÜÅ ´ÜÆ ÊÜêÐÜ»Ü, PÜPÜì, PÜ®ÝÂ, «Ü®Üá ¯ËáÐÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ±ÝÅÃÜí»Ü. Êæáà騆 ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜ®Üá° ¹oár EÚ¨Ü ±Üqr¿á®Üá° ®æãàw A¨ÜÃÜíñæ GÆÉÃÜã BaÜÄÓܸæàPÜá.
AÍÜá»Ü ´ÜÆ Ëá¥Üá®Ü, ñÜáÇÝ, ÊÜáPÜÃÜ, PÜáí»Ü ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ Êæà«Ü CÆɨæà CÃÜáÊÜ PÝÃÜ| AÊÜÃæÆÉÃÜã DÄࣿÞX Êæà«Ü CÃÜáÊÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜá
BaÜÄÓܸæàPÜá.
ÊÜáPÜÃÜÃÝÎ ÍÜÅÊÜOÝ ®ÜPÜÒñÜŨÜÊÜÄWæ ËÍæàÐÜ A¯ÐÜr™. AÊÜÃÜá ËÍæàÐÜ ¨Ý®Ü, PÜ®ÝìoPÜ PæãàÇÝÃÜ, ÊÜááÙܸÝXÆá
g±Ü, ÖæãàÊÜÞ©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá.
06&08&18 ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ
07&08&18 ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ HPݨÜÎà E±ÜÊÝÓÜ ñÜËáÙÜá®ÝvÜá Pæãà¿áÊÜááñÜãä áÜ , E¨ÜWÊ Ü áÜ ívÜÙíÜ , PÜá®Üãð áÜ
* ±è~ìÊÜÞÍÝŨܜÊÜ®Üá° ±ÝÅñÜ@PݨÜÈÉÁáà BaÜÄÓܸæàPÜá.
08&08&18 Ÿá«ÜÊÝÃÜ ±ÝÃÜOæ iÇÉWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ¹oár ÓÜÊáÜ WÜÅ ñÜËáÙÜá®ÝwWæ Êæà«Ü C¨æ.
* ¿á£WÜÚWæ ±ÝÅñÜ@PݨÜÈÉ ÖÜÓæã¤à¨ÜPÜ CÃÜáñܤ¨æ.
Bí«ÜűÜŨæàÍÜ £ÃÜá±Ü£, bñÜã¤ÃÜá, HÆãÃÜá, PÝQ®ÝvÜ,
»ÝÃÜñܨÜÈÉ WæãàaÜÄÓÜ¨Ü WÜÅÖÜ|WÜÙÜá ¨Ý̨ÜÎà ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ = B B FÄ®Ü ÓÜãÁãàì¨Ü¿á¨Ü ®ÜíñÜÃÜ 48
PÜvܱÝ, WÜáíoãÃÜá, ÊÜáaÜȱÜor|, ®æàÆãÉÃÜá,
ÓÜã¿áìWÜÅÖÜ| 13&07&2018 > 11&08&2018 > 06&01&2019 ¯ËáÐÜWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ±ÝÃÜOæ. Ëg¿áÊÝvÝ, Ëg¿á®ÜWÜÃÜ, ËÍÝS±Üor|,
aÜí¨ÜÅWÜÅÖÜ| 21&01&2019 ÊÜÞWÜìÎàÐÜì ÍÜáPÜÉ HPݨÜÎà 18&12&2018, ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ®ÜÃÜÓݱÜâÃÜ, »Ü¨ÝÅaÜÆí, ÎÅàPÝPÜáÙÜí AÊÜáÃÝÊÜ£
WÜÅÖÜ|PÝƨÜÈÉ ÖæàÙܸæàPÝ¨Ü ÍæãÉàPÜWÜÙÜá ÊÜÞWÜìÎàÐÜì ÍÜáPÜÉ HPݨÜÎà¿áí¨Üá PæÆÊÜâ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ E.±ÜŨæàÍÜ WÜ¿Þ, Ÿá¨ÜœWÜ¿Þ, ±Ýo®Ý, ÃÝíb,
¨ÜÍÜËáàÊæà«Ü ŸÃÜáñܤ¨æ. PæÆÊÜâ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ Êæà«Ü ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. »ÜáÊÜ®æàÍÜÌÃÜ, PæãàÆPÜpÝ, gÊÜáÍæào±ÜâÃÜ
Áãà˜Óè ÊÜgÅ«ÜÃæãà ¨æàÊÜ@ B©ñÝ®Ýí ±ÜÅ»ÜáÊÜáìñÜ@ >
ÓÜÖÜÓÜŮܿá®Ü@ ÍÜPæãÅà WÜÅÖܲàvÝí ÊܱæäàÖÜñÜá >> PÝÃÜ| PæÙÜX®Ü ±Üqr¿á®Üá° ®æãàw A¨ÜÃÜíñæ GÆÉÃÜã BaÜÄÓܸæàPÜá. Êæáà騆 GÆÉ ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ Êæà«Ü ŸÃÜáñܤ¨æ. PÝÃÜ| AÊÜÃÜá D PæÙÜX®Üíñæ
ÊÜááSí ¿á@ ÓÜÊÜì¨æàÊÝ®Ýí ÓܱݤbìÃÜËáñܨÜá£@ > BaÜÄÓܸæàPÜá.
aÜí¨æãÅà±ÜÃÝWÜÓÜí»ÜãñÝí AWæ°à@ ²àvÝí ÊܱæäàÖÜñÜá >>
Êæà«Ü CÃÜáÊÜ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜá
¿á@ PÜÊÜáìÓÝüà ÇæãàPÝ®Ýí «ÜÊæãìà ÊÜá×ÐÜÊÝÖÜ®Ü@ > 01&01&19 ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ
PÜ®ÝìoPÜ PæãàÇÝÃÜ, ÊÜááÙܸÝXÆá
¿áÊÜáÍÜcí¨æãÅà±ÜÃÝWæãàñݧí WÜÅÖܲàvÝí ÊܱæäàÖÜñÜá >> 02&01&19 Ÿá«ÜÊÝÃÜ HPݨÜÎà E±ÜÊÝÓÜ
ñÜËáÙÜá®ÝvÜá Pæãà¿áÊÜááñÜã¤ÃÜá, E¨ÜWÜÊÜáívÜÙÜí, PÜá®Üã°ÃÜá
ÃÜûæãàWÜOÝ—±Ü@ ÓÝûÝñ… ¯àÇÝíg®ÜÓÜÊÜá±ÜÅ»Ü@ > 03&01&19 WÜáÃÜáÊÝÃÜ ±ÝÃÜOæ
iÇÉæWÜÙÜ®Üá° ¹oár ÓÜÊÜáWÜÅ ñÜËáÙÜá®ÝwWæ Êæà«Ü
SvÜYÖÜÓæã¤à˜£¼àÊÜáÍÜc WÜÅÖܲàvÝí ÊܱæäàÖÜñÜá >> ¨ÜÍÜËáà ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ = B¿Þ FÄ®Ü ÓÜã¿ÞìÓܤÊÝ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ 3 ñÝÓÜá
®ÝWܱÝÍÜ«ÜÃæãà ¨æàÊÜ@ ÓÜ¨Ý ÊÜáPÜÃÜÊÝÖÜ®Ü@ > C¨æ.
34 ¯ËáÐÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÝÅÃÜí»Ü.
ÓÜ gÇÝ—±Ü£¨æàìÊÜ@ WÜÅÖܲàvÝí ÊܱæäàÖÜñÜá >> Bí«ÜűÜŨæàÍÜ £ÃÜá±Ü£, bñÜãä áÜ , HÆãÃÜá, PÝQ®ÝvÜ, WÜáíoãÃÜá, D Êæáà騆 ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜ®Üá° ¹oár EÚ¨Ü ±ÜŨæàÍÜWÜÚWæ Êæà«Ü CÃÜáÊÜ
±ÝÅ|ÃÜã±æäà × ÇæãàPÝ®Ýí ÓÜ¨Ý PÜêÐÜ¡ÊÜáêWܲſá@ > ÊÜáaÜȱÜo| r , ®æàÆãÉÃáÜ , Ëg¿áÊÝvÝ, PÝÃÜ| AÊÜÃæÆÉÃÜã D PæÙÜX®Üíñæ BaÜÄÓܸæàPÜá.
ÊÝ¿ááÍÜcí¨æãÅà±ÜÃÝWæãàñݧí WÜÅÖܲàvÝí ÊܱæäàÖÜñÜá >> Ëg¿á®ÜWÃÜ ,Ü ®ÜÃÓÜ Ý±ÜâÃÜ, »Ü¨ÝÅaÆÜ í, ËÍÝS
Áãà˜Óè ¯—±Ü£¨æàìÊÜ@ SvÜYÍÜãÆWܨݫÜÃÜ@ > ±Üo| r , PÜv±Ü Ý, ÎÅàPÝPÜáÙÜí, AÊÜáÃÝÊÜ£ 31&12&18 ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ
aÜí¨æãÅà±ÜÃÝWÜPÜÆáÐÜí «Ü®Ü¨æãà˜ñÜÅ ÊܱæäàÖÜñÜá >> 01&01&19 ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ HPݨÜÎà E±ÜÊÝÓÜ
E.±ÜŨæàÍÜ WÜ¿Þ, Ÿá¨ÜWœ ¿ Ü Þ, ±Ýo®Ý, ÃÝíb, »ÜáÊÜ®àæ ÍÜÃÌ ,Ü
Áãà˜ÓÝËí¨Üá«ÜÃæãà ¨æàÊÜ@ ²®ÝQà ÊÜêÐÜÊÝÖÜ®Ü@ > 02&01&19 Ÿá«ÜÊÝÃÜ ±ÝÃÜOæ
aÜí¨æãÅà±ÜÃÝWܱݱݯ ÓÜ ®ÝÍÜ¿áñÜá ÍÜíPÜÃÜ@ >> PæàÃÜÙÜ PæãàÆPÜpÝ, gÊÜáÍæào±ÜâÃÜ, £ÅÊàæ í¨ÜÅí
ñæùÇæãàPæÂà ¿Þ¯ »Üãñݯ ÓݧÊÜÃÝ~ aÜÃÝ~ aÜ > D Êæáà騆 ±ÜŨæàÍÜWÜÚWÜ Êæà«Ü ŸÃÜáñܤ¨æ. PÝÃÜ| AÊÜÃÜá D PæÙÜX®Üíñæ ¨Ý̨ÜÎà ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ = B¿Þ FÄ®Ü ÓÜãÁãàì¨Ü¿á B¨ÜÊæáàÆæ 2
ŸÅÖܾËÐÜ¡$ÌPÜìÃÜá¨ÝÅÍÜc ¨ÜÖÜíñÜá ÊÜáÊÜá ±ÝñÜPÜÊÜå… >> BaÜÄÓܸæàPÜá. ñÝÓÜá 25 ¯ËáÐÜ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÝÃÜOæ.

ÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜá
ÍÜá¨ÜœÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã A¯ÊÝìÖܱÜûÜ¨Ü ÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜ®Üá° PæÙÜWæ PæãvÜÇÝX¨æ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° 2. ÊÜááÖÜãñÜì¨Ü ×í¨æ, ÊÜááí¨æ ¨ÜáÐÜrPÝÆ˨ܪÃæ B ¨ÜáÐÜrPÝÆ ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ ËÊÝÖÜ¨Ü ±ÜÅ«Ý®Ü Ë—
˨ÝÌíÓÜÃÝ¨Ü hæãÂà£ÑWÜÚí¨Ü ÓÝÊÜ«Ý®ÜÊÝX £Ú¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. WÜÙÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼Ô ÊÜááí¨æ ¨ÜáÐÜrPÝÆ ŸÃÜáÊÜâ¨ÜÃæãÙÜWæ ÊÜááXÓܸæàPÜá.
ÓÜãaÜ®æ @& EñܤÊÜáÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜÈÉÁáà ËÊÝÖÝ©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. A¨ÜÄí¨ÜÇæà ¨Üí±Ü£WÜÚWæ ÓèSÂ, ËÍæàÐÜ ÊÜÞ×£WÝX ˨ÝÌíÓÜÃÝ¨Ü hæãÂà£ÑWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÓܸæàPÜá.
Óè»ÝWÜÂ, B¿ááÐÜÂ, ÓÜÊÜáê©œ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ ±ÝŲ¤¿ÞWÜáñܤ¨æ. ×àX¨ÜªÃÜã A®æàPÜ B«Üá¯PÜÃÜá ÓÜÊÜì¥Ý
ÊÜááÖÜãñÜì CÆÉ©ÃÜáÊÝWÜ ËÊÝÖÝ©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤÃæ. E¨æãÂàWÜ, ÊݱÝÃÜ, ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ E±Ü®Ü¿á®ÜÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜá
JñܤvܨÜÈÉ EñܤÊÜá ÊÜááÖÜãñÜìPÝRX PÝ¿ááÊÜÐÜár AÊÜPÝÍÜËÃÜáÊÜ©ÆÉ. Aí¥ÜÊÜÄWÝX ÊÜááÖÜãñÜìËÆɨæà ÊæçÍÝS ÍÜáPÜɱÜPÜÒ
ÊÜÞvÜáÊܨÜQRíñÜ ÍÝÓæã÷àPܤÊÝ¨Ü A®ÜáPÜƳ$ÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜÈÉ ËÊÝÖÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ûæàÊÜá. D ¨ÜêÑrÀáí¨Ü
A¯ÊÝìÖܱÜûÜ¨Ü ÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜ®Üã° PæãvÜÇÝX¨æ. AÊÜâWÜÙÜ®Üᰠ˨ÝÌíÓÜÃÝ¨Ü hæãÂà£ÑWÜÚí¨Ü ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
ÓÝÊÜ«Ý®ÜÊÝX £Ú¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. 20.04.2018 5 ÍÜáPÜÅ ÊÜáêWÜ Ëá¥Üá®Ü ñÜáÇÝ 09:45 ÊÜêÐÜ»Ü
1. PæÆÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ËÊÝÖÜPæR ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ¯Ñ¨Üœ. B¨ÜÃæ PæÆÊÜÃÜá ÊÜá«ÜÂÊÜáÊæí¨Üá ÔÌàPÜÄÔ¨ªÝÃæ. ÊæçÍÝS PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ
""ÓæãàÊÜáŸá«ÜWÜáÃÜáÍÜáPÜÅÊÝÃÝ@ ÍÜá»Ý@ A®æÂà ÊÜá«ÜÂÊÜÞ@'' Gí¨Üá «ÜÊÜáìÔí«ÜáPÝÃÜ®Ü ÊÜaÜ®Ü.
2. ÓÜã¿áìԨݜíñÜÄàñÝ ûܿᣦ C¨ÜªÃÜã ¨ÜêWÜY~ñܨÜÈÉ ûܿᣦ CÆÉ©¨ÜªÃæ ÊÜááÖÜãñÜì ¯¨ÜáìÐÜr.
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
3. ÃÝÖÜáPÝÇÝ©WÜÙÜá A®æàPÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ¨æãàÐÜÊæà AÆÉ. C®Üá° PæÆÊÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ ŸÈÐÜuÁãàWÝ©WÜڨܪÃæ
02.05.2018 2 Ÿá«Ü A®Üá PÜPÜì 11:05 ÊÜêÎcPÜ
ÃÝÖÜáPÝÇÝ©¨æãàÐÜWÜÙÜ ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜÞZ ÍÜáPÜɱÜPÜÒ
4. ËÊÝÖÜÊÜááÖÜãñÝì©WÜÚWæ ÓÜãÁãàì¨Ü¿áPÝÆQRÃÜáÊÜ ¨ÜêWÜY~ñÜ¨Ü £¦WÜÙÜ®Üá° Pæãàqr¨æªàÊæ. ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
®ÜûÜñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÊÜááÖÜãñÜìÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉÃÜáÊܨܮÜá° Pæãqr¨æªàÊæ.
10.02.2019 5 ÃÜË ÃæàÊÜ£ PÜáí»Ü ÊÜêÐÜ»Ü 08:35 Ëáà®Ü
5. ¨ÜÍÜËáà £¦¿áá PæàÊÜÆ ËÊÝÖÜPæR Ë×ñÜÊÝX¨æ. ¯ÐæàPÝ©WÜÙÜ®Üá° Aí¨Üá ÊÜÞvܸÝÃܨÜá.
ÊÜÞZ PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ
A¯ÊÝìÖܱÜûܨÜÈÉ ÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜá
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
1. ×í©®Ü ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ Êæç«Üê£, ÊÜ£à±ÝñÜ, PÜÄ©®Ü, ¨ÜáÐÜr®ÜûÜñÜÅ CñÝ©WÜÙÜá C¨ÜªÃæ, B
¨ÜáÐÜr©®ÜWÜÙÜ®Üá° ¹oár ËÊÝÖÜÊÜÞvܸæàPÜá. 22.02.2019 3 ÍÜáPÜÅ ÖÜÓݤ Ëáà®Ü Pܮݠ08:25 PÜ®ÝÂ
3
ÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜá...
E±Ü®Ü¿á®ÜÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜá... ´ÝÆáY| ÍÜáPÜɱÜûÜ
´ÝÆáY| ÍÜáPÜɱÜûÜ ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ 08.03.2019 2 ÍÜáPÜÅ E.»Ý Ëáà®Ü «Ü®Üá 08:05 Ëáà®Ü
13.03.2018 7 Ÿá«Ü Ãæãà× Ëáà®Ü «Ü®Üá 07:45 ÊÜêÐÜ»Ü 09.03.2019 3 Íܯ ÃæàÊÜ£à Ëáà®Ü «Ü®Üá 08:00 Ëáà®Ü
13.03.2019 7 Ÿá«Ü Ãæãà× Ëáà®Ü «Ü®Üá 07:50 ÊÜêÐÜ»Ü
ËÊÝÖÜÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜá 16.03.2019 10 Íܯ ±Üâ®Ü Ëáà®Ü «Ü®Üá 07:30 Ëá¥Üá®Ü
ÊæçÍÝS ÍÜáPÜɱÜûÜ@ ´ÝÆáY| PÜêÐÜ¡±ÜûÜ
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ ©®ÝíPÜ £¦
ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
19.04.2018 4 WÜáÃÜá Ãæãà× 12:23 ÊÜêÐÜ»Ü 30.03.2019 10 Íܯ E.ÐÝ Ëáà®Ü «Ü®Üá 06:40 ÊÜáPÜÃÜ
20.04.2018 5 ÍÜáPÜÅ ÊÜáêWÜ 12:23 Ëá¥Üá®Ü ÊÜááí©®ÜÊÜÐÜì¨Ü (ËPÝÄ ÓÜíÊÜñÜÕÃܨÜ) ÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜá
28.04.2018 13 Íܯ ÖÜÓݤ 12:21 PÜ®ÝÂ
aæçñÜÅ ÍÜáPÜɱÜûÜ
30.04.2018 15 ÓæãàÊÜá ÓÝÌ£à 12:20 ñÜáÇÝ
ÊæçÍÝS PÜêÐÜ¡±ÜûÜ ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
17.04.2019 13 Ÿá«Ü E.´Ý 12:23 PÜ®ÝÂ
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ 18.04.2019 14 WÜáÃÜá ÖÜÓݤ 12:23 PÜ®ÝÂ
02.05.2018 3 Ÿá«Ü A®ÜáÃÝ«Ý 12:20 ÊÜêÎcPÜ 19.04.2019 15 ÍÜáPÜÅ bñÝÅ 12:22 ñÜáÇÝ
04.05.2018 4 ÍÜáPÜÅ ÊÜáãÆ 12:20 «Ü®Üá aæçñÜÅ PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ
06.05.2018 6 ÃÜË E.ÐÝ 12:20 ÊÜáPÜÃÜ
07.05.2018 7 ÓæãàÊÜá ÍÜÅÊÜOÝ 12:20 ÊÜáPÜÃÜ ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
22.04.2019 03 ÓæãàÊÜá A®Üá 12:23 ÊÜêÎcPÜ
¯ghæÂàÐÜu ÍÜáPÜɱÜûÜ
24.04.2019 05 Ÿá«Ü ÊÜáãÆ 12:21 «Ü®Üá
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ 26.04.2019 07 ÍÜáPÜÅ E.ÐÝ 12:21 ÊÜáPÜÃÜ
18.06.2018 5 ÓæãàÊÜá ÊÜá[Ý 12:25 ÔíÖÜ 27.04.2019 08 Íܯ ÍÜÅÊÜ|í 12:21 ÊÜáPÜÃÜ
21.06.2018 9 WÜáÃÜá ÖÜÓݤ ÔíÖÜ ±ÜâÐÜRÃÜ 10:10 11:15 PܮݠÊæçÍÝS ÍÜáPÜɱÜPÜÒ
27.06.2018 14 Ÿá«Ü ÊÜáãÆ PܮݠËáà®Ü 12:10 «Ü®Üá
28.06.2018 15 WÜáÃÜá ÊÜáã PܮݠËáà®Ü 12:15 «Ü®Üá ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
07.05.2019 03 ÊÜáíWÜÙÜ Ãæãà× 12:20 ÊÜêÐÜ»Ü
¯ghæÂàÐÜu PÜêÐÜ¡±ÜûÜ
08.05.2019 04 Ÿá«Ü ÊÜáêWÜ 12:19 Ëá¥Üá®Ü
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ ÊæçÍÝS PÜêÐÜ¡ ±ÜPÜÒ
01.07.2018 3 »Ý®Üá ÍÜÅÊÜ|í PܮݠPÜáí»Ü 1150 ÊÜáPÜÃÜ
06.07.2018 8 ÍÜáPÜÅ ÃæàÊÜ£à 12:26 Ëáà®Ü ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
19.05.2019 1 »Ý®Üá A®Üá PÜPÜì Pܮݠ10:30 12:18 ÊÜêÎcPÜ
ÊÜÞWÜìÎàÐÜì PÜêÐÜ¡ ±ÜûÜ
21.05.2019 3 ÊÜáíWÜÙÜ ÊÜáãÆ PÜPÜì Pܮݠ10:20 12:18 «Ü®Üá
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ 26.05.2019 7 »Ý®Üá 12:19 PÜáí»Ü
29.12.2018 8 Íܯ E.´Ý PÜáí»Ü Ëáà®Ü 11:10 12:27 PܮݠhæÂàÐÜu ÍÜáPÜÉ ±ÜPÜÒ
30.12.2018 9 ÃÜË ÖÜÓݤ PÜáí»Ü Ëáà®Ü 11:05 12:27 PÜ®ÝÂ
31.12.2018 10 ÓæãàÊÜá bñÝÅ PÜáí»Ü Ëáà®Ü 10:50 12:27 ñÜáÇÝ ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
09.06.2019 7 »Ý®Üá ÊÜá[Ý PÜPÜì Pܮݠ09:05 ÔíÖÜ
ÊÜÞZ ÍÜáPÜɱÜPÜÒ 12.05.2019 10 Ÿá«Ü ÖÜÓݤ PÜPÜì Pܮݠ09:00 12:20 ñÜáÇÝ
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ hæÂàÐÜu PÜêÐÜ¡ ±ÜPÜÒ
09.02.2019 4 Íܯ E.»Ý PÜáí»Ü Ëáà®Ü 08:15 Ëáà®Ü
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
PÜáí»Ü ÊÜêÐÜ»Ü 08:40 Ëáà®Ü
20.06.2019 03 WÜáÃÜá E.ÐÝ ÔíÖÜ ÊÜêÐÜ»Ü 10:20 12:23 ÊÜáPÜÃÜ
10.02.2019 5 »Ý®Üá ÃæàÊÜ£à PÜáí»Ü Ëáà®Ü 08:10 Ëáà®Ü
22.06.2019 05 Íܯ «Ü¯ÐÝu ÔíÖÜ ÊÜêÐÜ»Ü 10:20 12:23 PÜáí»Ü
PÜáí»Ü ÊÜêÐÜ»Ü 08:35 Ëáà®Ü
25.06.2019 08 ÊÜáíWÜ E.»Ý 12:22 Ëáà®Ü
ÊÜÞZ PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ 26.06.2019 09 Ÿá«Ü ÃæàÊÜ£à 12:22 Ëáà®Ü
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ E±Ü®Ü¿á®ÜÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜá
21.02.2019 2 WÜáÃÜá E.´Ý 1236 PܮݠaæçñÜÅ ÍÜáPÜɱÜPÜÒ
22.02.2019 3 ÍÜáPÜÅ ÖÜÓݤ 12:37 PÜ®ÝÂ
24.02.2019 6 ÃÜË ÓÝÌ£à 12:38 ñÜáÇÝ ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
26.02.2019 8 ÊÜáíWÜÙÜ A®Üá Ëáà®Ü ñÜáÇÝ 08:25 ÊÜêÎcPÜ 10.04.2019 05 Ÿá«Ü Ãæãà× Ëáà®Ü Ëáà®Ü 06:25 ÊÜêÐÜ»Ü
28.02.2019 10 WÜáÃÜá ÊÜáãÆ Ëáà®Ü Pܮݠ08:00 «Ü®Üá ÊæáàÐÜ ñÜáÇÝ 07:50 ÊÜêÐÜ»Ü
Ëáà®Ü Ëáà®Ü 09:05 «Ü®Üá 11.04.2019 05 WÜáÃÜá ÊÜáêWÜ Ëáà®Ü Ëáà®Ü 06:20 Ëá¥Üá®Ü
´ÝÆáY| ÍÜáPÜɱÜPÜÒ ÊæçÍÝS PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ

©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
25.03.2019 5 ÓæãàÊÜá A®Üá 12:36 ÊÜêÎcPÜ 23.05.2019 05 WÜáÃÜá E.ÐÝ PÜPÜì 10:15 «Ü®Üá
30.03.2019 10 Íܯ E.ÐÝ 12:28 ÊÜáPÜÃÜ hæÂàÐÜu ÍÜáPÜɱÜPÜÒ

WÜêÖܱÜÅÊæàÍÜÊÜááÖÜãñÜìWÜÙÜá ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ


12.06.2019 10 Ÿá«Ü ÖÜÓݤ PÜPÜì 09:00 PÜ®ÝÂ
ÊÜÞZ ÍÜáPÜɱÜûÜ
hæÂàÐÜu PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ
©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
09.02.2019 4 Íܯ E.»Ý Ëáà®Ü «Ü®Üá 09:05 Ëáà®Ü ©®ÝíPÜ £¦ ÊÝÃÜ ®ÜPÜÒñÜÅ ÃÝÎ AíÍÜ ÓÜÊÜá¿á A¼iñ… ÃÝÎ
11.02.2019 6 ÓæãàÊÜá AÎ̯à PÜáí»Ü Ëáà®Ü 08:10 ÊæáàÐÜ 20.06.2019 03 WÜáÃÜá E.ÐÝ ÔíÖÜ ÊÜêÐÜ»Ü 10:25 ÊÜáPÜÃÜ

4
ñÝÃÝŸÆ
ñÝÃÝŸÆ C ÐÜr © ®Ü ®Ü PÜÒ ñÜÅ g®Ü¾®ÜûÜñÜÅ©í¨Ü CÐÜrPÝÆ©®Ü¨Ü ®ÜûÜñÜÅ¨Ü ÊÜÃæWæ G~Ô, Ÿí¨Ü ÓÜíTæÂWæ 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Äí¨Ü »ÝXÓÜÇÝX ÍæàÐÜÊÜâ ...
PæãàÐÜrPÜ A »Ü PÜê Ãæãà ÊÜáê B ±Üâ®Ü ±Üâ B ÊÜá ±Üä E ÖÜ b ÓÝÌ Ë A®Üá hæÂà ÊÜáã ±Üä E ÍÜÅ «Ü ÍÜ ±Üä E Ãæà
1 A 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+
ÍæàÐÜ ÖæÓÜÃÜá ´ÜÆ ±ÜÄÖÝÃÜ
2 »Ü 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7- 8+ 1 g®Ü¾ñÝÃæ AÍÜá»Ü ÍÝPܨݮÜ
3 PÜê 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 2 ÓÜí±ÜñݤÃæ EñܤÊÜá
4 Ãæãà 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5- 6+ 3 ˱ÜñݤÃæ AÍÜá»Ü ¸æÆɨݮÜ
5 ÊÜáê 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5
6 B 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3- 4+
4 ûæàÊÜáñÝÃæ ÍÜá»Ü
7 ±Üâ®Ü 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 5 ±ÜÅñÜÂP…ñÝÃæ ÊÜgì E±Ü⳨ݮÜ
g 8 ±Üâ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1- 2+ 6 ÓÝ«Ü®ÜñÝÃæ EñܤÊÜá
9 B 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 7 ®æç«Ü®ÜñÝÃæ ÊÜgì GÙÜáÛ™, ÃÜgñÜ, b®Ü°
10 ÊÜá 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+
®Ü¾ 8 ËáñÜÅñÝÃæ ÍÜá»Ü
11 ±Üä 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7- 8+
12 E 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 0 ±ÜÃÜÊÜáÊæáçñÜÅñÝÃæ EñܤÊÜá
13 ÖÜ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5- 6+ + D bÖæ° CÃÜáÊÜ ©®Ü ñÝÃÝŸÆ C¨æ Gí¨Üá £Ú¿á¸æàPÜá.
®Ü 14 b 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 1, 2, 4, 6, 8, 9 ñÝÃæWÜÙÜá ÍÜá»Ü.
15 ÓÝÌ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3- 4+
E¨ÝÖÜÃÜOæ 1: ¯ÊÜá¾ g®Ü¾®ÜPÜÒñÜÅÊÜâ AÎ̯ BX¨Ü᪠CÊÜ£¤®Ü ®ÜPÜÒñÜÅÊÜâ
16 Ë 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3
PÜÒ 17 A®Üá 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1- 2+ ÃæàÊÜ£à BX¨ÜªÃæ ñÝÃÝŸÆ 0(±ÜÃÜÊÜáÊæáçñÜÅñÝÃæ EñܤÊÜá) B¨ÜÃæ
18 hæÂà 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 g®Ü¾®ÜPÜÒñÜÅÊÜâ ÃæàÊÜ£ BX¨Ü᪠Cí©®Ü ®ÜPÜÒñÜÅÊÜâ AÎ̯ BX¨ÜªÃæ ñÝÃÝŸÆ
19 ÊÜáã 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+- 0+ 2 (ÓÜí±ÜñݤÃæ EñܤÊÜá)
ñÜÅ 20 ±Üä 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7- 8+ E¨ÝÖÜÃÜOæ 2: ¯ÊÜá¾ g®Ü¾®ÜPÜÒñÜÅÊÜâ ËÍÝTÝ BX¨Ü᪠CÊÜ£¤®Ü ®ÜPÜÒñÜÅÊÜâ
21 E 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7
bñÝÅ BX¨ÜªÃæ ñÝÃÝŸÆ 8(ËáñÜÅ ÍÜá»Ü) B¨ÜÃæ g®Ü¾®ÜPÜÒñÜÅÊÜâ bñÝÅ
22 ÍÜÅ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5- 6+
23 «Ü 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 BX¨Ü᪠Cí©®Ü ®ÜPÜÒñÜÅÊÜâ ËÍÝTÝ BX¨ÜªÃæ ñÝÃÝŸÆ 3 (˱Üñ…
24 ÍÜ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3- 4+ AÍÜá»Ü)
25 ±Üä 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 ñÝÃÝÍÝí£: A¯ÊÝìÖܱÜûܨÜÈÉ g®Ü¾ñÝÃæWæ ÍÝPܨݮÜ(±ÜÆÂWÜÙÜá),
26 E 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1- 2+
3®æà ñÝÃæWæ ŸæÆÉ, 5®æ ñÝÃæWæ E±Üá³, 7®æ ñÝÃæWæ GÙÜáÛ ÊÜáñÜᤠÃÜgñÜ,b®Ü°,
27 Ãæà 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1 2+ 3 4+ 5 6+ 7 8+ 0+ 1
ÊÜÓÝ÷©WÜÙÜ®Üá° ¨Ý®Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ ¨æãàÐÜ ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ.
aÜí¨ÜÅŸÆ PæãàÐÜrPÜ
aÜí¨ÜÅŸÆ C ÐÜr PÝ Æ ¨Ü ÈÉ aÜí ¨ÜÅ ¯ ÃÜá ÊÜ ÃÝ Î g®Ü¾ÃÝÎÀáí¨Ü CÐÜrPÝƨÜÈÉ aÜí¨ÜůÃÜáÊÜ ÃÝοáÊÜÃæàWÜã (GÃÜvÜã g®Ü¾ÃÝÎÀáí¨Ü 1,3,6,7,10,11 D Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÓæàÄ) ÇæPÜRÊÜÞw Ÿí¨Ü ÊæãñܤÊÜâ ... WæãàaÜÃÜÄàñÝ aÜí¨Üů¨ÜªÃæ ÍÜá»Ü. 2,4,5,8,9,12 D
PæãàÐÜrPÜ Êæáà ÊÜê Ëá PÜPÜì Ôí PÜ ñÜá ÊÜê «Ü ÊÜá PÜá Ëáà
1 Êæáà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÍæàÐÜ ÖæÓÜÃÜá ÍæàÐÜ ÖæÓÜÃÜá Óݧ®ÜWÜÙÜÈɨܪÃæ AÍÜá»Ü. ÍÜáPÜɱÜûܨÜÈÉ 2,5,9 Óݧ®Ü¨ÜÈÉ;
g 2 ÊÜê 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 ¨æàÖÜÓèS 7 ÓèSÂÊÜê©œ PÜêÐÜ¡±ÜûܨÜÈÉ 4,8,12 Óݧ®ÜWÜÙÜÈÉ ÍÜá»ÜÊæí¨Üá £Ú¿á¸æàPÜá.
3 Ëá 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 PÜÆÖÜ 8 BÃæãàWÜÂÊÜê©œ
4 PÜPÜì 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A¯ÊÝìÖܱÜûܨÜÈÉ aÜí¨ÜŲÅàñÜÂ¥ÜìÊÝX aÜí¨ÜÅWÜÅÖÜ
®Ü¾ 5 Ôí 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 3 ¨ÜÅÊÜÂÇÝ»Ü 9 PÝ¿áìñÝÊÜáÓÜ
6 PÜ 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 ±Üähæ, aÜí¨ÜÅÊÜáíñÜÅg±Ü, AQR¨Ý®Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ ¨æãÐÜÊÜâ
4 ÃæãàWܻܿá 10 E¨æãÂàWÜÊÜê©œ
7 ñÜá 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ.
ÃÝ 8 ÊÜê 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 5 PÝ¿áìËPÜƳ 11 CÐÝr¥ÜìÔ©œ
9 «Ü 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 6 ÍÜñÜáÅ®ÝÍÜ 12 «Ü®ÜÊÜ¿á ÍÜáPÜɱÜûܨÜÈÉ aÜí¨Ü›ŸÆ, PÜêÐÜ¡±ÜûܨÜÈÉ ñÝÃÝŸÆ CÊÜâWÜÙÜ®Üá°
10 ÊÜá 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ÊÜááSÂÊÝX WÜÊÜá¯ÓܸæàPÜá.
Î 11 PÜá 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
12 Ëáà 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ ÊÜÓÜᤠ±ÝŲ¤ BWÜáÊÜ ŸWæ


PÝñÜìËà¿Þìgáì®æãà ®ÝÊÜá ÃÝhÝ ¸ÝÖÜáÓÜÖÜÓÜÅÊÝ®… > ñÜÓÜ ÓܾÃÜ|ÊÜÞñæÅà| WÜñÜí ®ÜÐÜrí aÜ Æ»ÜÂñæà >>
Aí«ÜÇæãàaÜ®Ü ÔWÜáÊܨÜá ±ÜäÊÜì ÖÜ£¤ÃÜ ÔWÜáÊܨÜá ÊÜá, ±Üä, E
ÊÜáí¨ÜÇæãàaÜ®Ü ÓÜí»ÜÊÜ ¨Üü| C®æã°ŸºÃÜ Pæç¿áÈÉ (ÖÜ£¤ÃÜ) PÝ|áÊܨÜá ÖÜÓܤ, bñÝÅ, ÓÝÌ£, ËÍÝ, A®Üá, hæÂàÐÜu, ÊÜáãÆ, ±ÜäB, EB, ÍÜÅÊÜ|, «Ü¯ÐÝu
ÊÜá«ÜÂÇæãàaÜ®Ü PÜwÊæáÓÜí»ÜÊÜ ±ÜÎcÊÜá ÊÜá®æ¿áÇÉæà ¨æãÃæ¿ááÊܨÜá ÍÜñÜ, ±Üä»Ý, E»Ý, ÃæàÊÜ, AÎÌ, »ÜÃÜ
ÓÜáÇæãàaÜ®Ü ±ÝŲ¤ÓÜí»ÜÊÜ CÆÉ EñܤÃÜ ÔWÜáÊÜâ¨æà CÆÉ PÜ꣤, Ãæãà×, ÊÜáêWÜ, B¨ÝìÅ, ±Üâ®Ü, ±ÜâÐÜÂ, BÍæÉàÐÜ
Aí«Ü, ÊÜáí¨Ü, ÊÜá«ÜÂ, ÓÜáÇæãàaÜ®Ü ®ÜûÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° AÊÜPÜÖÜvÜaÜPÜŨÜÈÉ ñæãàÄÔ¨æ.

Phone Numbers of Uttaradi Math Branches


MOOLA VRUNDAVANA PLACES 08373-262524 08532241248 0861-2340599 TAMIL NADU 09825124657
Ranebennur Raichur Nellore
08533-267562 09481042484 09972606088 09492008096 04428440988 Ahmedabad 079-25731372
Anegundi Chennai
9449253155 Penukonda 08121-889730 08175273214 Nandyal 09849355195 09444405108 9724959548
Holenarasipura
09739726649 Rajahmundry 0883-2471008 9845761995 Rajahmundry - 0883-2472566 Coimbatore 04222344853 05422277530
Atkur Varanasi
09341679860 0233-2333525 Hospet 08394229123 Malliga Satram 09395379901 Kanchipuram 09498099360 7398867600
Sangli
Hampi 08394-241519 8087280696 Ramanathapur 9740217015 0877-2277397 Kumbakonam 09498005708 BENGALURU
Tirumala
Chittapur 9741705945 09866372460 08182270424 09440271924 Rameswaram 04573222710 Head Office 080-22426203
Santebidanur Shivamogga
Holehonnur 08282-235562 09141205654 08182221745 0877-2221008 Srimushnam 04144245505 J. Vidyapeetha 080-26678726
Tirupati
Kolpur ( A.P) 09618099607 Satyavijaya 04173-248399 08236-252340 09849179701 04312431087 080-22429132
Srirangapatna Srisudha Office
Korlahalli 9740160297 nagaram 09944463550 9886652655 0866-6621008 Srirangam 09865324124 8762629132
Vijayawada
08518-244082 04153-224690 9986309108 09441008284 9962070165 Chikkapete Math 09845196899
Kurnool Tirukoilur Bijapur
8297221008 09442865395 9902937206 Vizianagaram 08922-233904 Selam 09597100504 Digivjaya Lakshmi
08181-290473 9916517333 Tumkuru 9449905855 MAHARASHTRA Tirunelveli 09367167107 Narasimha 080-26670069
Mahishi Yaragola
9449896874 9448830565 08202521608 09922913738 04362274264 Sannidhana
Udupi Jath Thanjavur
08441-290083 KARNATAKA 9480518176 09420213287 09488674264 Satyapramoda 080-26508680
Malkhed
94481-81288 Belagavi 94481-34420 TELANGANA 02312624400 Kalyana Mantapa 09449067016
04574-268233 08354-235399 Mehbubnagar 09701126872 Kolhapur 08421602763 NORTH INDIA V.M.M.P. Accounts 080-22426476
Manamadurai Bagalkot
09942956179 9480002324 040-27564624 09423267488 Allahabad 05322508616 V.M.M.P. 080-26603692
Hyderabad -
Nachargudi 07795379732 08392-231745 09849191837 09420213286 09410567005 Publications 9242955488
Bellary Kachiguda Latur Badarinath
Veeracholapura 09486218256 9448473732 07416061008 09890454108 08088125163 9342424578
Sahakaranagara
Savanoor 08378-241544 Belur 09448593380 Hyderabad - 040-24097000 0233-2223432 06312221914 9448054211
Gaya
0821-2445183 Chitradurga 08194224238 Jilelaguda 09441928448 Miraj 08087280676 9525066550
Mysuru
9880069122 08362278799 Hyd - Malkajgiri 09441117719 09890334358 011-29563449
Hubballi New Delhi
Pandharpur 02186-223700 7760111903 ANDHRA PRADESH Neera 02185-25730 09313055288
08471-230205 Dharwad 08362446535 Ananthapur 09440777779 narasingpur 09420545746 02767220956
Mannur Matrugaya
9448952626 Hasan 9448772199 Guntur - Arundelpet 07306950008 Tulajapur 09825879729

5
hæãÂà£ÐÜ嬆 ÓÝÊÜޮܠ±ÜÄaÜ¿á
ÍÜá»Ü £¦WÜÙÜá ÃæãàWܱÜíaÜPÜÊÝWÜáÊܨÜá. 3,5,7,0 ÍæàÐÜ EÚ¨ÜÃæ ¯ÐܳíaÜPÜ ÊÝWÜáÊܨÜá. ÊÜááívÜ®Ü ËaÝÃÜ: Jí¨æà PÜáoáíŸ (ÊÜá®æñÜ®Ü)¨ÜÈÉ ËÊÝÖÜÊݨÜ
2 ©Ì£à¿Þ 3 ñÜê£à¿Þ 5 ±ÜíaÜËáà ÆWÜ°ÊÜâ ŸÈÐÜu˨ܪÃæ ±ÜíaÜPܨæãàÐÜËÆÉ. ÊÜáƒñÜáÂÃæãàWܱÜíaÜPÜ ŸÚPÜ 6 £íWÜÙÜÊÜÃæWæ aèÆÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸÝÃܨÜá. E±Ü®Ü¿á®ÜÊÜ®Üá°
7 ÓܱܤËáà 10 ¨ÜÍÜËáà 13 ñÜÅÁãà¨ÜÎà ¨æãàÐܱÜÄÖÝÃÜPÝRX PÜÅÊÜáÍÜ@ ñæçÆñÝÊÜáŨݮÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. AÊÜÍÜÂÊÝX ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. PÝñÝ¿á®ÜÃÜ ±ÜÅPÝÃÜ E±Ü®Ü¿á®Ü,
15 ±è~ìÊæá ÆWÜ°ñÝÂg PÝÆ: ÊæáàÐÜ, ÊÜêÐÜ»Ü, PÜ®ÝÂ, «Ü®ÜáÆWÜ°WÜÙÜ B©»ÝWܨÜÆãÉ ÊÜááívÜ®ÜÊÜÆÉ. A¨Ü®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜ ÊÜáíWÜÆPÝ¿áìÊæí¨Üá hæãÂà£
PÜPÝìoPÜ, ÊÜêÎcPÜ, ÊÜáPÜÃÜ, Ëáà®Ü ÆWÜ°WÜÙÜ AíñÜ»ÝWܨÜÆãÉ, Ëá¥Üá®Ü, ¯ìŸí«Ü, ¯|ì¿áÔí«ÜáWÜÙÜÈÉ ÖæàڨݪÃæ . DX®Ü PÝƨÜÈÉ
ÍÜá»Ü ÊÝÃÜWÜÙÜá ÓæãàÊÜá, Ÿá«Ü, WÜáÃÜá, ÍÜáPÜÅ
ÔíÖÜ, ñÜáÇÝ, PÜáí»Ü ÆWÜ°WÜÙÜ ÊÜá«Ü»ÝWܨÜÆãÉ A«Üì ZÚWæ¿á PÝÆ aèÆÊÜ®Üá° E±Ü®Ü¿á¨Ü ©®ÜÊæà ÊÜÞvÜáñݤÃæ. B¨ÜªÄí¨Ü ËÊÝÖÝ
AÍÜá»Ü ÊÝÃÜWÜÙÜá ÃÜË, ÊÜáíWÜÙÜ, Íܯ ®ÜíñÜÃܨÜÈÉ E±Ü®Ü¿á®ÜÊÜ®Üã° ¯Ðæà—ÓÜÇÝX¨æ. PÝÃÜ|, ËÊÝÖܨÜ
ñÝÂgÂÊÜâ. D PÝÆÊÜ®Üá° ¹oár ÍÜá»ÜPÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸæàPÜá.
ŸÚPÜÊæà E±Ü®Ü¿á®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸæàPÝX¨ÜªÃæ, ñÜÊÜá¾®Ü aèÆÊÜ®Üá°
®Üí¨Ý© £¦WÜÙÜá ÁãàWÜWÜÙÜÈÉ ñÝÂgÂPÝÆ: D ÁãàWÜWÜÙÜÈÉ B©¿áÈÉÃÜáÊÜ (ZqPÝWÜÙÜá)
APÜR®Ü A¥ÜÊÝ A|¡®Ü ËÊÝÖÜQRíñÜÆã Êæã¨ÜÇæà ÊÜááXÔ, ®ÜíñÜÃÜ
ÊÝÃÜWÜÙÜÈÉ ÍÜáPÜÅ Ÿá«Ü ÊÜáíWÜÙÜ Íܯ WÜáÃÜá ÍÜáPÜɱÜPÜÒ PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ ñÝÓÜáWÜÙÜá ñÝÂgÂÊÝXÊæ. ±ÜÄZ (30Zq)12 ñÝÓÜá,ÍÜãÆ(5Z)
ËÊÝÖÜÊÜÞw, BÊæáàÆæ E±Ü®Ü¿á®ÜÊܮܰÐærà ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. aèÆ
1 2 3 4 5 AÍÜá»Ü ÍÜá»Ü 2 ñÝÓÜá, WÜívÜ,A£WÜívÜ (6 Z) 2.24 ñÝÓÜá, ÊÝÂ[ÝñÜ (9Zq)
ÓÝÊÜÞ®ÜÂ
6 7 8 9 10 ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜá«ÜÂÊÜá 3.36ñÝÓÜá. ÖÝWÜã E±Ü®Ü¿á®Ü GÃÜvÜã ŸæàÃæ ŸæàÃæ ÓÜíÓÝRÃÜWÜÙÜá. B¨ÜªÄí¨Ü
£¦WÜÙÜá ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX ÊÜÞw¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ¨æãàÐÜËÆÉ.
11 12 13 14 15/30 ꆇȆ AꆇȆ
©®ÜÊÜÞ®Ü: ©®ÜÊÜÞ®ÜÊæí¨ÜÃæ ÓÜãÁãàì¨Ü¿á©í¨Ü ÓÜã¿ÞìÓܤ
ÓÜíþæ ®Üí¨Ý »Ü¨ÝÅ g¿Þ ÄPݤ ±ÜäOÝì
ÊÝWÜáÊÜÊÜÃÜWæ CÃÜáÊÜ PÝÆ. B¨ÜÃÜã, D PÝÆPÜãR ©®ÜÊÜÞ®ÜPÜãR 4 g®Ü¾ÊÜÞÓÜ ®ÜûÜñÜÅËaÝÃÜ: hæÂàÐÜu±ÜâñÜů¨ÜªÃæ, g®Ü¾ÊÜÞÓÜ, g®Ü¾®ÜûÜñÜÅ,
´ÜÆ ÍÜá»Ü ÍÜá»Ü ÍÜá»Ü AÍÜá»Ü ÍÜá»Ü g®Ü¾©ÊÜÓÜWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÓÜíÓÝRÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸÝÃܨÜá. ©Ì£à¿Þ©
¯ËáÐÜWÜÙÜ AíñÜÃÜËÃÜáñܤ¨æ.
ÓÜÊÜìPÝ¿áìWÜÚWÜã ÓÝ«ÝÃÜ| ©®ÜÍÜá©œ: PÜêÐÜ¡±ÜûܨÜÈÉ 13, 14, 30 ±ÜâñÜÅÄWæ ¨æãàÐÜËÆÉ.
±ÜÅÖÜÃÜ: (¿ÞÊÜá) Gí¨ÜÃæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 3 ñÝÓÜá Gí¨Ü¥Üì.
ÍÜáPÜɱÜûܨÜÈÉ 1, GÃÜvÜã ±ÜûܨÜÈÉ¿áã 6, 8, 12 £¦WÜÙÜá, ÓÜíPÝÅí£,
ÓÜãÁãàì¨Ü¿á©í¨Ü ÓÜã¿ÞìÓܤ¨Ü ÊÜÃæX®Ü PÝÆ¨Ü 4®æ¿á »ÝWÜ. g®Ü®ÜÍÝí£ ËaÝÃÜ: ÊÜáWÜá ÖÜáqr¨ÝWÜ ; £¦: PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ¨Ü 14&30.
ÊÜ£à±ÝñÜ, Êæç«Üê£, WÜÅÖÜ|©ÊÜÓÜ ÊÜáñÜᤠPÜÄ©®Ü, ûÜ¿á&ÊÜê©œ£¦,
C¨Üá ©®Ü±ÜÅÖÜÃÜ. C¨æà Ä࣠ÓÜã¿ÞìÓܤ©í¨Ü ÓÜãÁãàì¨Ü¿á¨Ü ®ÜûÜñÜÅ: BÍæÉàÐÝ,hæÂàÐÝu , ÊÜáãÆ, bñÝÅ 1&2 aÜÃÜ|, ±ÜâÐÜ 2&3aÜÃÜ|,
»Ü¨ÝÅPÜÃÜ|, ±ÜÄZÁãàWÜ¨Ü ±ÜäÊÝì«Üì, ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ, EñܤÃÝ 1®æà aÜÃÜ|, ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 3®æà aÜÃÜ|, ÊÜá[Ý 1®æà aÜÃÜ|,
ÊÜÃæX®Ü PÝÆ¨Ü 4®æ¿á »ÝWÜ ÃݣűÜÅÖÜÃÜ.
ÍܯÊÝÃÜ, QÒà|aÜí¨ÜÅ, WÜáÃÜáÍÜáPÝÅÓܤ CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¹oár ÊÜáñÜᤠËÍÝTÝ 4®æà aÜÃÜ|, ÃæàÊÜ£¿á Pæã®æ¿á 2 ZqPÝ, AÎ̯¿á
ÍÜáPÜɱÜûܨÜÈÉ aÜí¨ÜÅŸÆ, PÜêÐÜ¡±ÜûܨÜÈÉ ñÝÃÝŸÆÊÜ®Üá° ®æãàwPæãívÜá £¦: ÓÜãÁãàì¨Ü¿á¨Ü PÝƨÜÈÉ ¿ÞÊÜ £¦ CÃÜáñܤ¨æÁãà B
Êæã¨ÜÆá 2ZqPÝ. ÁãàWÜWÜÙÜá: ÊÜ£à±ÝñÜ, Êæç«Üê£. PÜÃÜ|: »Ü¨ÝÅ.
ÍÜá»ÜPÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. £¦¿á®Üá° ÓÝ°®Ü,ÓÜí«ÝÂ,¨Ý®Ü,ÖæãàÊÜá ÊÜááíñÝ¨Ü PÜÊÜáìWÜÙÜÈÉ
ÓÜíPÝÅí£, WÜÅÖÜ|©®Ü, ûÜ¿á, ¿áÊÜáZío, ¨ÜWÜœ, ÊÜáƒñÜáÂÁãàWÜ,
WÜÅ×ÓÜŸæàPÜá.
®ÜûÜñÜÅWÜÙÜá ®ÜûÜñÜÅËÐÜ Zqà, ¿áÊÜáÆg®Ü®Ü (AÊÜÚà&gÊÜÚà), ÓܨÜíñÜg®Ü®Ü,
1. AÎ̯à 2. »ÜÃÜ~à 3. PÜ꣤PÝ ±ÜÅÓݧ®Ü: ÍÜá»ÜÊÜááÖÜãñÜì¨ÜÈÉ ±ÜÅ¿Þ|ÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸæàPÜá. A¨Üá A«æãà ÊÜááSg®Ü®Ü, £ÅPܱÜÅÓÜÊÜ (3 WÜíw®ÜÊæáàÆæ Öæ|á¡ A¥ÜÊÝ 3
4. Ãæãà×~à 5. ÊÜáƒWÜÎÃÝ 6. B¨ÝÅì ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨ÜªÃæ ÍÜá»ÜÊÜááÖÜãñÜì¨ÜÈÉ ÓÜáÊÜ|ì, ÃÜgñÜ, «Ý®ÜÂ, Öæ~¡®Ü ÊæáàÆæ WÜívÜá g¯Ô¨ÜÃæ) ²ñæÅàPÜ®ÜûÜñÜÅ, ÊÜÞñæÅàPÜ®ÜûÜñÜÅ, »ÝÅñæÅàPÜ
7. ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 8. ±ÜâÐÜ 9. BÍæÉàÐÝ ÊÜÓÜ÷ CÊÜâWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Ü®Üá°, ¿ÞÊÜ ©QRWæ ±ÜÅ¿Þ| ®ÜûÜñÜÅ, »ÜX®æÂàPÜ®ÜûÜñÜÅ, £¦WÜívÝíñÜ, ÆWÜ°WÜívÝíñÜ, ®ÜûÜñÜÅWÜívÝíñÜ
10. ÊÜá[Ý 11. ±ÜäÊÝì´ÝÆáY¯à 12. EñܤÃÝ´ÝÆáY¯à ÊÜÞvÜáÊÜ©¨æÁã B ©QR®ÜÈÉ ñæWæ¨Üá CvÜŸæàPÜá. ŸÝÅÖܾ|ÃÜá ±ÜÅÓݧ®Ü CÊÜâWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã C¨ÜªÃæ ÍÝí£ ÊÜÞvÜáÊܨÜá AÊÜÍÜÂ.
13. ÖÜÓܤ 14. bñÝÅ 15. ÓÝÌ£à ¨ÜÈÉ ¿áþæãà±ÜËàñÜÊÜ®Üá° AwPæ¿á®Üá° CvÜŸæàPÜá. ±ÜÅÓݧ®ÜÊÜ®Üá°
16. ËÍÝTÝ 17. A®ÜáÃÝ«Ý 18. hæÂàÐÝu ñæWæ©oár ÊÜááí¨æ 3 A¥ÜÊÝ 5 ©®ÜWÜÙÜ ÊÜÃæWæ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ÓÝvæà£à®Ü ÊÜááÖÜãñÜì: 1.¿ááWÝ©,2.AûÜ¿áÂñÜê£à¿Þ,3.
19. ÊÜáãÆ 20. ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 21. EñܤÃÝÐÝyÝ Ëg¿á¨ÜÍÜËáà CÊÜâ ÊÜáãÃÜá ±Üä|ì ÊÜáñÜᤠŸÈ±ÜÅ£±Ü¨Ý A«Üì.
22. ÍÜÅÊÜ| 23. «Ü¯ÐÝu 24. ÍÜñܼÐÝ hæÂàÐÜu ËaÝÃÜ: ËÊÝÖܨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá hæÂàÐÜu CÃÜŸÝÃܨÜá. Aí¨ÜÃæ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX GÆÝÉ PÝ¿áìWÜÚWæ ÍÜá»Ü. B¨ÜÃæ PæÆÊÜâ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá°
25. ±ÜäÊÝì»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 26. EñܤÃݻݨÜÅ±Ü¨Ý 27. ÃæàÊÜ£à hæÂàÐÜuÊÜÞÓܨÜÈÉ hæÂàÐÜuPÜ®ÝÂ&hæÂàÐÜuÊÜÃÜWÜÙÜ ËÊÝÖÜ ÊÜÞvÜŸÝÃܨÜá. ÊÜÞvÜŸÝÃܨÜá. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° £Ú¨Ü hæãÂà£ÑWÜÚWæ PæàÚPæãívæà
ÊÜ«ÜãÊÜÃÜÃÜÈÉ ¿ÞÃݨÜÃæ㟺ÃÜá ÊÜÞñÜÅ hæÂàÐÜuÃÝX¨ÜªÃæ hæÂàÐÜuÊÜÞÓÜ ÊÜááí¨æÊÜÄ¿áŸæàPÜá.
ÍÜá»Ü ®ÜûÜñÜÅ ¨ÜÈÉ ËÊÝÖÜ ÊÜá«ÜÂÊÜá. hæÂàÐÜu±ÜâñÜÅ®Ü E±Ü®Ü¿á®Ü hæÂàÐÜuÊÜÞÓܨÜÈÉ
Ô§ÃÜ Ãæãà×~à, EñܤÃÝ, EñܤÃÝÐÝyÝ, EñܤÃݻݨÜÅ±Ü¨Ý ÊÜÞvÜŸÝÃܨÜá. HPݨÜÎà & HPݨÜÎà E±ÜÊÝÓÜÊÜ®Üá° HÆÉÃÜã ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÜá. Aí©®Ü
ÆZá ÖÜÓܤ, AÎ̯à, ±ÜâÐÜÂ, (A¼iñ…). ©®Ü £®Üá°ÊÜâ¨ÜÄí¨Ü PÜáw¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜáÖÝ®ÜÃÜPݨÜ®ܥÜìÊÝWÜáñܤ¨æ.
ËÊÝÖÜÊÝ¨Ü ÊæáàÆæ ÊÜ«Üã CÃÜáÊÜ ËaÝÃÜ: ËÊÝÖÜÊÝ¨Ü ÊæáàÆæ
ÊÜáê¨Üá ÊÜáƒWÜÎÃÝ, bñÝÅ, A®ÜáÃÝ«Ý,ÃæàÊÜ£à ÊÜÞñÜêWÜÊÜá®Ü, WæãàÊÜÞíÓÜ»ÜûÜOÝ©WÜÚXíñÜÆã AñÜ—PÜ ±Ý±ÜÊÜâ
ÊÜ«Üã Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÊÜÐÜì¨Ü BÐÝyÜÊÜÞÓܨÜÈÉ WÜívÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ
aÜÃÜ ÓÝÌ£à, ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá, ÍÜÅÊÜ|, «Ü¯ÐÝu, ÍÜñܼÐÝ ÓÜí»ÜËÓÜáñܤ¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ AñÜÂíñÜ hÝWÜÃÜãPÜÃÝX
ÊÝÓÜÊݨÜÃæ Añæ¤Wæ, hæÂàÐÜuÊÜÞÓܨÜÈÉ »ÝÊܯWæ (WÜívÜ®Ü A|¡®Ü),
AÍÜá»Ü ®ÜûÜñÜÅ PÜ꣤PÝ, »ÜÃÜ~à, BÍæÉàÐÝ, hæÂàÐÝu, B¨ÝÅì, ±ÜÃÜÊÜá¯ÐÜuÃÝXÃܸæàPÜá. APÜÓݾñݤX HPݨÜÎà E±ÜÊÝÓÜ»ÜíWÜÊݨÜÃæ
±ÜäÊÝì´ÝÆáY¯à, ±ÜäÊÝìÐÝyÝ, ±ÜäÊÝì»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý ±èÐܨÜÈÉ ÊÜÞÊܯWæ, PÜÒ¿áÊÜÞÓܨÜÈÉ ÓÜÌ¿áí ÊÜ«ÜáËWæ, A—
±ÜÃÜÊÜáPÜÐÜrÓÝ«ÜÂÊÝ¨Ü ±ÝÅ¿áÎcñܤ˨æ.
ÊÜá«ÜÂÊÜá ®ÜûÜñÜÅ ÊÜá[Ý, ÊÜáãÆ, ËÍÝTÝ PÜÊÜÞÓܨÜÈÉ WÜívܯWæ AÍÜá»Ü.PÝÃÜ| Êæã¨ÜÆ ÊÜÐÜì D ÊÜÞÓÜWÜÙÜÈÉ
WÜívÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ CÃܸÝÃܨÜá. aæçñÜÅÊÜÞÓܨÜÈÉ ñÜí¨æ¿á ÊÜá®æ¿áÈÉ Jí¨Üá©®Ü »ÜíWÜÊݨÜÃæ 1 ÆûÜ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÁãàWÜWÜÙÜá CÃÜŸÝÃܨÜá .Añæ¤ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÃÜá CÆÉ©¨ÝªWÜ B B ÊÜÞÓܨÜÈÉ WÜívÜ®Ü ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃæ 8 ÊÜÐÜì¨Ü PæÙÜX®Ü ¸ÝÆPÜÃÜá ÖÝWÜã 80 ÃÜ ÊæáÈ®Ü
1. ËÐÜRí»Ü 2. ²Å࣠3. B¿ááÐݾ®… ÊÜá®æ¿áÈÉ CÃÜŸÖÜá¨Üá. ±Üä|ìÊÝX £íWÜÙÜÊÜÃæWæ ¨ÜãÃÜËÃÜáÊܨÜá ÊÜê¨ÜœÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜì¥Ý E±ÜÊÝÓÜ ÊÜÞvÜÆá ÓÜÊÜá¥ÜìÃÝWܨÜÊÜÃÜá
4. Óè»ÝWÜ 5. Íæãà»Ü®Ü 6. A£WÜívÜ PÝÃÜOÝíñÜÃÜ©í¨Ü ÓÝ«ÜÂËÆÉ©¨ÜªÃæ 15,10,7,5,3 ©®ÜWÜÙݨÜÃÜã E±Üâ³, TÝÃÜ, ÖÜáڱܨݥÜìWÜÙÜ®Üá° ¹oár ÖÝÆá, ÖÜ|á¡ CÊÜâWÜÙÜ®Üá°
7. ÓÜáPÜÊÜÞì 8. «Üê£ 9. ÍÜãÆ ¨ÜãÃÜËÃܸæàPÜá.»æàq¿ÞWܸÝÃܨÜá.
10. WÜívÜ 11. ÊÜê©œ 12. «ÜáÅÊÜ ÊÜÞñÜÅ ÔÌàPÜÄÓÜŸÖÜá¨æí¨Üá ÖæàÚ¨ªÝÃæ. ×àWæ ŸÃæ¿ááÊܨÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á
13. ÊÝÂ[ÝñÜ 14. ÖÜÐÜì| 15. ÊÜgÅ PܮݮÜûÜñÜÅ ¨æãàÐÜËaÝÃÜ: PܮݮÜûÜñÜÅÊÜâ ÊÜáãÆ 1, 2, 3 ®æà ±Ý¨ÜWÜÙݨÜÃæ HPݨÜÎà ©®Ü £í¨ÜÃæ ñܲ³ÆÉ Gí¨Üá ÓÜÊÜì¥Ý £Ú¿á¸ÝÃܨÜá.
16. Ô©œ 17. ÊÜ£à±ÝñÜ 18. ÊÜÄà¿Þ®… ÊÜÞÊܯWæ, BÍæÉàÐÝ 2,3,4 ®æà ±Ý¨ÜWÜÙݨÜÃæ Añæ¤Wæ, ËÍÝTÝ 4 ®æà AñÜÂíñÜ AÍÜPܤÄWæ ÖæàÚ¨Ü E±Ý¿á˨Üá. ÓÜãñÜPÜ ÊÜáêñÜPÜ (g®Ü®Ü&
19. ±ÜÄZ 20. ÎÊÜ 21. Ԩܜ ±Ý¨ÜÊݨÜÃæ WÜívÜ®Ü ñÜÊÜᾯWæ, gæÂàÐÝu®ÜûÜñÜÅ 4 ®æà ±Ý¨ÜÊݨÜÃæ WÜívÜ®Ü
ÊÜáÃÜOÝÍèaÜ) A¥ÜÊÝ Ô÷à¿áÃÜ ÃÜgÓÜÌÇݨæãàÐÜ˨ܪÃÜã E±ÜÊÝÓÜ
22. ÓÝ«Ü 23. ÍÜá»Ü 24. ÍÜáPÜÉ A|¡¯Wæ A¯ÐÜr.
ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÜá.
25. ŸÅÖܾ 26. Ií¨ÜÅ 27. Êæç«Üê£
HPÜ®ÜûÜñÜÅ, HPÜÃÝÎ ËaÝÃÜ:
*HPݨÜÎà £¦Wæ ¨ÜÍÜËá £¦¿á Êæà«Ü Ÿí¨ÝWÜ E±ÜÊÝÓÜPæR AÖÜìÊÜÆÉ
PÜÃÜ|WÜÙÜá * ÊÜ«Üã&ÊÜÃÜÃÜ ®ÜûÜñÜÅÊÜâ Ãæãà×~à,B¨ÝÅì, ±ÜâÐÜÂ, ÊÜá[Ý, PÝÃÜ| Aí¨Üá ÓÝ°®ÜÓÜí«Ý©WÜÙÜÈÉ ÓÜíPÜƳÊÜÞvÜáÊÝWÜ Ë¨æœ$çPݨÜÍÝÂí
1. ŸÊÜ 2. ¸ÝÆÊÜ 3. PèÆÊÜ ËÍÝTÝ, ÍÜÅÊÜ|, EñܤÃݻݨÜűܨÝ, ÃæàÊÜ£à CÊÜâWÜÙÜÈÉ Gí¨Üá ÊÜáÃÜá©®Ü E±ÜÊÝÓÜ¨Ü ©ÊÜÓÜ E±æäàÐÜ|¨Ý̨ÜÍÝÂí Gí¨Üá
4. ñæç£Æ 5. WÜÃÜg 6. ÊÜ~P… Jí¨Ý¨ÜÃæ EñܤÊÜá. ±ÝÃÜOæ¿á ©ÊÜÓÜ ±ÝÃÜ|ñÜÅÁãà¨ÜÍÝÂí Gí¨Üá ÓÜíPÜȳÓܸæàPÜá.
7. »Ü¨ÝÅ 8. ÍÜPÜᯠ9. aÜñÜáÐݳñ…
* AÎ̯à, PÜ꣤PÝ, ÊÜáƒWÜÎÃÝ, ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá, bñÝÅ, A®ÜáÃÝ«Ý,
10. ®ÝWÜÊÝ®… 11. QíÓÜá¤Z° ÍÝí£, ÖæãàÊÜáWÜÚWæ AX° ®æãàvÜáÊÜ PÜÅÊÜá: ÍÜáPÜÉ ±ÜÅ£±Ü¨Ý©í¨Ü
±ÜäÊÝì»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý ®ÜûÜñÜÅWÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨ÜÃæ ÊÜá«ÜÂÊÜá.
CÐÜr£¦¿á ÊÜÃæX®Ü ÓÜíTæ¿á®Üá° G~Ô CÐÜrÊÝÃÜ¨Ü ÓÜíTæ¿á®Üá°
¨ÜáÐÜr PÜÃÜ|WÜÙÜá ÍÜPÜá¯, aÜñÜáÐݳñ…, ®ÝWÜ, QíÓÜá¤Z°, ËÑr (»Ü¨ÝÅ). * EÚ¨Ü ®ÜûÜñÜÅWÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨ÜÃæ AÍÜá»Ü.
PÜãwÔ BÊæáàÆæ 1 PÜãwÔ Ÿí¨Ü ÊæãñܤPæR 4 Äí¨Ü »ÝXÓÜŸæàPÜá . 0
WÜáÃÜáŸÆ: WÜáÃÜá, ÊÜ«ÜãÊÜÃÜÃÜ/ÊÜoá訆 g®Ü¾ÃÝÎÀáí¨Ü (WæãàaÜÃÜ * ×àX¨ÜªÃÜã ÊÜ«Üã&ÊÜÃÜÃÜ ®ÜûÜñÜÅ Jí¨ÝX ±Ý¨ÜÊÜâ ¼®Ü°ÊÝX¨Ü᪠A¥ÜÊÝ 3 EÚ¨ÜÃæ »ÜãËá¿á ÊæáàÆæ AX°¯ÊÝÓÜÊÜâ CÃÜáñܤ¨æ . B ©®Ü
ÄàñÝÂ) ËÊÝÖÜ&E±Ü®Ü¿á®Ý©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ PÝƨÜÈÉ 2&5& ÊÜÃÜ®Ü ®ÜûÜñÜűݨÜÊÜâ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Ý¨ÜÃæ ÍÜá»Ü. ÖæãàÊÜÞ©WÜÚWæ ±ÜÅÍÜÓܤÊݨܨÜ᪠.
7&9&11 ®æà ÃÝοáÈɨܪÃæ ÍÜá»Ü. 1&3&6&10 ÃÝοáÈɨܪÃæ * B¨ÜÃæ AÎ̯à, PÜ꣤PÝ, Ãæãà×~à, ÊÜáƒWÜÎÃÝ, B¨ÝÅì, »ÜãËá¿áÈÉ AX° CÃÜáÊÜ £¦ÊÝÃÜWÜÙÜ Ô¨Üœ PæãàÐÜrPÜ
AÍÜá»Ü. WÜáÃÜáÊÜáíñÜÅg±Ü, WÜáÃÜáÍÝí£ CñÝ©WÜÚí¨Ü ¨æãàÐÜ ±ÜâÐÜÂ, ÊÜá[Ý, ÖÜÓܤ, ÓÝÌ£à, ËÍÝTÝ, ±ÜäÊÝìÐÝyÝ,
±ÜÄÖÝÃÜÊÝWÜáÊܨÜá. 4&8&12 ËÍæàÐÜ A¯ÐÜr. C¨ÜPæR ±ÜÄÖÝÃÜËÆÉ. ÍÜñÜñÝÃÜPÝ D ®ÜûÜñÜÅWÜÙÜá ÊÜ«ÜáˮܨÝX¨Ü᪠±ÜâÃÜáÐÜ®ÜûÜñÜÅQRíñÜ ÃÜ Óæãà ÊÜáí Ÿá WÜá ÍÜá ÍÜ ÃÜ Óæãà ÊÜáí Ÿá WÜá ÍÜá ÍÜ
1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1
B¨ÜÃæ ±ÜÅŸÆÊÝ¨Ü g±Ü&ÍÝí£WÜÚí¨Ü A®ÜáPÜãÆÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. AÆɨæà Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Ý¨ÜÃæ ÍÜá»Ü. ÍÜá 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 PÜê
PÜPÜìÃÝοáÈÉ WÜáÃÜá˨ܪÃæ 4,8,12 ÃÝοáÈɨܪÃÜã ¨æãàÐÜËÆÉ. * HPÜÃÝοÞX¨Ü᪠®ÜûÜñÜÅ»æà¨ÜÊÜâÙÜÛ ÊÜ«ÜãÊÜÃÜÃÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®Ýw PÜÉ 5 5 7 6 5 5 7 6 5 5 7 6 5 5 ÐÜ¡
6 8 8 7 6 8 8 7 6 8 8 7 6 8
±ÜíaÜPÜËaÝÃÜ: ÍÜáPÜɱÜûÜ¨Ü ±ÜÅ£±Ü¨Ý©í¨Ü CÐÜr£¦¿á ÊÜÃæX®Ü ÊÜáñÜᤠWÜ|¨æãàÐÜWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜŸæàPÝXÆÉ. A¨ÜÃÜíñæ ÊÜ«ÜãÊÜÃÜÃÜ 9 9 11 10 9 9 11 10 9 9 11 10 9 9
ÓÜíTæ¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠÊæáàÐÜ©í¨Ü CÐÜrÆWÜ°¨Ü ÊÜÃæX®Ü ÓÜíTæ¿á®Üá° ®ÜûÜñÜÅÊÜâ Jí¨æà BX ±Ý¨ÜÊÜâ ¼®Ü°ÊÝX¨ÜªÃæ ÍÜá»Ü. ¿ÞÊÜâ¨æà ±Ü 10 12 12 11 10 12 12 11 10 12 12 11 10 12 ±Ü
PÜãwÔ Ÿí¨Ü ÊæãñܤÊÜ®Üá° 9 Äí¨Ü »ÝXÔ¨ÝWÜ ÍæàÐÜÊÜâ 1 EÚ¨ÜÃæ ¨æãàÐÜÊÜä CÆÉ. PÜÒ 13 13 15 14 13 13 15 14 13 13 30 14 13 13 PÜÒ
14 15 14 30 14 30 14
ÊÜáƒñÜá±ÜíaÜPÜ, 2 AX°±ÜíaÜPÜ, 4 ÃÝg±ÜíaÜPÜ, 6 aæãàÃܱÜíaÜPÜ, 8
6
ÊÜÞÓÜ«ÜÊÜáìWÜÙÜá
WÜêÖÝOÝZìÂí ®ÜÊæãàÓÜᤠñæà >> Gí¨Üá AZìÂÊÜ®Üá° ¯àvܸæàPÜá. D BÐÝyÜÓÜ Ôñæà ±Üûæà HPݨÜÍÝÂí ÓÜÊÜÞ×ñæà >> ÊÜáÊÜá ÆûÜ®ÜÊÜáÓÝRÃÜÊÜÅñÜÓÜÂ
aæçñÜÅ ÊÜÞÓÜ ©®Ü 10 ÓÜíTæÂWæ ËÍæàÐÜ ±ÝūݮܠCÃÜáÊÜ PÝÃÜ| 10 ÓÜíTæ¿áÈÉ ´ÜÆ ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá > ¯ËìZ°í ñܨ…ÊÜÅñÜí ÓÝíWÜí PÜáÃÜá ñÜÌí PÜê±Ü¿Þ ÖÜÃæà
¿ááWÝ©, ±ÜÅ±Ý¨Ý®Ü Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¨Ý®ÜÊÝX ¯àvܸæàPÜá. > ±Ý±Ü±ÜíPܯÊÜáWÜ°í ÊÜÞí ±Ý±ÜÊæçÍÜÓÜ»Ýg®Üí > ÊÜÅñæà®Ý®æà®Ü ÓÜá²ÅàñÜ
aæçñÜÅ ÍÜáPÜÉ ±ÜÅ£±Ü¨Ý©í¨Ü 1 £íWÜÙÜÊÜÃæWæ ¯àÃÜá PÜáw¿áÆá GÆÉÄWÜã ÓÜÊÜáá¨ÜœÃÜ gWÜñܳñæà >> Gí¨Üá ±ÝŦìÔ ®ÜÊÜáÓÜRÄÓÜŸæàPÜá.
ÊÜoÓÝË£Åà
A®ÜáPÜãÆ ÊÜÞwPæãvÜŸæàPÜá. C¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨ÜªÈÉ ¯ñÜÂÊÜä
D ©®Ü ©àZìÓèÊÜáíWÜÆÂPÝRX ÓÝË£Å¿á ±Üähæ¿á®Üá° ¿á¥æãàPܤÊÝX Wæãà±Ü¨Ü¾ÊÜÅñÜ
E¨ÜPÜáí»Ü¨Ý®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÊÜÞw ×àWæ ±ÝŦìÓܸæàPÜá. WÜñÜã³hæÂà gWܮݾñÜ@ ÓÝË£Åà ±Ü£¨æçÊÜñæà > BÐÝyÜ, ÍÜá¨Üœ, HPݨÜÎà©®Ü ±ÝÅÃÜí¼Ô 33 Wæãà±Ü¨Ü¾WÜÙÜ®Üá°
±ÜűݨݮÜPæR ÊÜáíñÜÅ: ±Üűæà¿áí ÓÜÊÜìÓÝÊÜޮݠ»Üãñæà»ÜÂ@ ±ÜÅ£±Ý©ñÝ> ÃÜíWæãàÈÀáí¨Ü b£ÅÔ, AÊÜ®Üá° WÜí«Ü±ÜâÐܳWÜÚí¨Ü ±ÜäiÔ, 33
±ÜñÝ ÓÜÖÜ AËÁãàWÜí Êæáà ÊÜoÓæ§à PÜáÃÜá ñæà ®ÜÊÜá@ >>
AÓÝÂ@ ±ÜŨݮÝñ… ²ñÜÃÜ@ ñÜê±ÜÂíñÜÌUƨæàÊÜñÝ@ >> ÓÜÆ ±ÜŨÜüOæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw, PÝ£ìPÜ ÍÜá¨Üœ¨Ý̨ÜÎà©®Ü 33
E¨ÜPÜáí»Ü¨Ý®Ü ÊÜáíñÜÅ: HÐÜ «ÜÊÜáìZpæãà ¨Üñæã¤à ŸÅÖܾËÐÜá¡ÎÊÝñܾPÜ@> BÐÝyÜ ÊÜÞÓÜ A±Üä±Ü¨Ý®Ü PæãvܸæàPÜá. ×àWæ 5 ÊÜÐÜì ÊÜÞw E¨ÝÂ±Ü®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá.
AÓÜ ±ÜŨݮÝñ… ÓÜPÜÆÝ@ ÊÜáÊÜá ÓÜíñÜá ÊÜá®æãàÃÜ¥Ý@ >>
«ÝÃÜ|±ÝÃÜ| ÍÝÅÊÜ| ÊÜÞÓÜ
ÃÝÊÜá®ÜÊÜËáà «ÝÃÜ|&±ÝÃÜ|Êæí¨ÜÃæ Jí¨Üá ©®Ü E±ÜÊÝÓÜ, ÊÜÞÃÜ®æà©®Ü
ñܮܰ ÊÜá®æ¿á EñܤÃÜ»ÝWܨÜÈÉ ÊÜáío±ÜÊÜÞvÜŸæàPÜá. ŸÆWæç¿áÈÉ »æãàg®ÜÊÜâ. C¨Ü®Üá° aÝñÜáÊÜÞìÓÜ嬆 ®ÝÆáR £íWÜÙÜÆãÉ ÓÝ«ÜÂ˨ܪÃæ ®ÝWܱÜíaÜËáà
þÝ®ÜÊÜáá¨ÝÅ, ñæãvæ¿á ÊæáàÆæ PÜáÚ£ÃÜáÊÜ Ôàñæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. AÍÜPÜÂÊݨÝWÜ 2 £íWÜÙÜá (BÐÝyÜ,PÝ£ìPÜ),1 ÍÝÅÊÜ| ÍÜá¨Üœ ±ÜíaÜËáà©®Ü ¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ¿Þ¨ÜÊæáàÆæ ÊÜá~¡¯í¨Ü
GvÜWæç Àáí¨Ü BÈíXÔÃÜáÊÜ ÓÜáÊÜ|ì¨Ü ÃÝÊÜá±ÜÅ£Êæá¿á®Üá° £íWÜÙÜá (BÐÝyÜ A¥ÜÊÝ PÝ£ìPÜ) ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ±ÜâOÝÂÖÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü ®ÝWܱÜähæ¿á®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ÊÜááSÂÊÝX ¨æàÊÜÃÜ
ÊÜÞwÔ, B ÊÜáío±Ü¨ÜÈÉoár ±ÜäiÔ, ñæãqrÆá±Üähæ ÊÜÞw, ÊÜÞw, ÓÜíPÜƳÊÜÞw ±ÝÅÃÜí¼ÓܸæàPÜá. ±ÝÃÜOæ¿á ©®Ü ®ÜãÃæíoá ÍÜ¿ÞÂÃÜã±Ü&ÍæàÐܨæàÊÜÃÜ ÖÝWÜã ÊÝÓÜáQ, ñÜûÜPÜ Êæã¨ÜÆÝ¨Ü ®ÝWÜWÜÙÜ
B ÓÜáÊÜ|ì ±ÜÅ£Êæá¿á®Üá° ÓÜñݳñÜÅÄWæ ¨Ý®ÜÊÜÞvÜŸæàPÜá. ¸ÝÄ ®ÝÃÝ¿á|¯Wæ AZìÂÊÜ®Üá° Pæãoár ±ÝÃÜOæ¿á®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ±Üähæ ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÃÝÊÜÞZÂìÊÜáíñÜÅ: PèÓÜÆÝÂWÜ»ÜìÓÜí»ÜãñÜ ÓÜ¨Ý ÓèËá£ÅÊÜñÜÕÆ  > D ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ÊÜááXst ÊæáàÇæ E¨Ý±ܮÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá.
hÝ®ÜQàÓÜ×ñæãà ÃÝÊÜá WÜêÖÝOÝZÂìí ®ÜÊæãà˜ÓÜᤠñæà >> PèÓÜÆÝ ÆQÒ$¾à®ÝÃÝ¿á|®Ü ±ÜÅ£Êæá¿á®Üá° ñÜí¨Üá ±ÜíaÝÊÜáêñÜWÜÚí¨Ü AbìÔ, ±ÜËñÜŨæãàÃÜŸí«Ü®Ü
®Üí¨Ü®æãà ËàÃÜ ÃÝÊÜOÝÓÜáÃÜÊÜá¨Üì®Ü > ÔàñݱÜñæà ®ÜÊÜáÓÜ᤻ÜÂí ÃݣſáÈÉ ±ÜâÃÝ|ÍÜÅÊÜ| ÊÜÞvÜáñݤ hÝWÜÃÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ÍÝÅÊÜ| ÍÜá¨Üœ ¨Ý̨ÜÎà ©®Ü ±ÜËñÜÅÓÜÊÜá±ÜìOæ¿á®Üá° AWÜñÜÂÊÝX
WÜêÖÝOÝZÂìí ®ÜÊæãà˜ÓÜᤠñæà >> ÊÜÞvܸæàPÜá. A¨ÜÄí¨Ü Cwà ÊÜÐÜì ÊÜÞw¨Ü ±ÜähæWæ ±Üä|ìñæ¿áá
ÊÜÞÃÜ®æà ©®Ü ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ®Üá° »æãàg®ÜPæR BÊÜáí£ÅÓܸæàPÜá. Jí¨Üá
ŸÃÜáñܤ¨æ. CÆÉ©¨ÜªÃæ Cwà ÊÜÐÜì±Üä|ì ÊÜÞw¨Ü ±Üähæ ¯ÐÜ–
WèÄà ñÜê£à¿Þ £íWÜÙÜá E±ÜÊÝÓÜÊݨÜÃæ ÖÜ©®æç¨Üá g®ÜÄWæ »æãàg®ÜÊÝWܸæàPÜá.
ÆÊÝWÜáÊܨÜá. 3 ®Üã騆 1 ¨ÝÃÜÊÜ®Üá° 3 ±Üoár ÊÜÞvÜŸæàPÜá.
aæçñÜÅÍÜá¨Üœ ñÜê£à¿Þ©í¨Ü ÊæçÍÝS ÍÜá¨Üœ ñÜê£à¿ÞÊÜÃæWæ ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÄí¨Ü GÃÜvÜá £íWÜÙݨÜÃæ ÊÜáãÊÜñÜᤠ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ, ®ÝÆáR £íWÜÙÜá «ÝÃÜ| (GñܤÃÜÊݨÜ) ±ÜÅ£Êæá¿á ±Ý¨Ü¨ÜÊÜÃæWæ C¨ÜªÃæ EñܤÊÜá. Êæã|
ÓÜ×ñÜÙÝ¨Ü ±ÝÊÜì£à¨æàË¿á®Üá° ±ÜäiÔ, ñæãqrÆá ±Üähæ¿á®Üá° ±ÝÃÜ|ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃæ C±Ü³ñÜᤠ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ PÜwÊæá CÆɨÜíñæ PÝÈ®ÜÊÜÃæWæ ÊÜá«ÜÂÊÜá. ®Ý¼¿áÊÜÃæWæ A«ÜÊÜá. 108 ¨ÝÃÜWÜÙÜá
ÊÜÞvÜŸæàPÜá. ÓÜáÊÝÔ¯àÔ÷à¿áÄWæ Ew ñÜáퟸæàPÜá. GÐÜár g®Ü ¸ÝÅÖܾ|ÄWÜã »æãàg®Ü ÊÜÞwÓÜŸÖÜá¨Üá. E¨Ý±ܮÝíWÜ
CÃÜŸæàPÜá. 36 WÜíoáWÜÙÜá EñܤÊÜá, 24 ÊÜá«ÜÂÊÜá, 12 A«ÜÊÜá.
ÖæãàÊÜáÊÜ®Üá° EñܤÊÜá ±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ®Üá° PæàÚ ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÃæàÍæ¾¿á ¨ÝÃÜ˨ܪÃæ EñܤÊÜá. ÖÜ£¤¿á¨ÝÃÜ©í¨ÜÆã ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá.
ÎÅàPÜêÐÜ¡¨æãàÇæãàñÜÕÊÜ
aæçñÜÅ ÍÜá HPݨÜοáí¨Üá ÎÅàPÜêÐÜ¡¯Wæ ñæãqrÆá ±Üähæ¿á®Üá° ÊÜÞw ÃݣŠÍÜ¿á¯à HPݨÜÎà
HPݨÜÎà©®Ü ¹©Ä®Ü Ÿáqr¿áÈÉ Coár ±ÜËñÜÅÊÜ®Üá° ""¨æàÊÜÓÜÂ
ñÝÌ ÓÜËñÜá@ ±ÜÅÓÜÊæà˜ÎÌ®æãàŸÝìÖÜá»ÝÂí ±ÜäÐæã¡à ÖÜÓݤ»ÝÂÊÜå…''
»Üg®æ, ®ÜêñÜ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ hÝWÜÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. BÐÝyÜ ÍÜá.HPݨÜÎà ©®Ü ¨æàÊÜÃܱÜähæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ¨æàÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ
PæçÊÜááX¨Üá ¨æàÊÜÃÜ ÍÜ¿á®æãàñÜÕÊÜÊÜ®Üá° ÊÜÞwÓܸæàPÜá. ÓÜá±æ¤à ñÜÌÀá GíŸ ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü ÊÜáãÃÜá ŸÝÄ ±æãÅàüÓܸæàPÜá. Ááà®Ü¨æàÊÝ@
ÊæçÍÝS ÊÜÞÓÜ gWܮݰ¥Ü gWÜñ… ÓÜá±Ü¤í »ÜÊæ੨ÜÊÜå… > ËŸá¨æœà aÜ ËŸá¨æœ$ÂàñÜ ±ÜËñæÅàOÝñݾ®Üí ±Üâ®Üñæà ÓÜ¨Ý > ñæà®Ü ÓÜÖÜÓÜÅ«ÝÃæà| ±ÝÊÜÊÜÞ®ÜÂ@
±ÜÅÓÜ®æã°à Êæáà »ÜÊÝaÜáÂñÜ >> Gí¨Üá ±ÝŦìÓܸæàPÜá. ±Üâ®ÜíñÜá ÊÜÞÊÜå… > ±ÝÅhݱÜñÜÂí ±ÜËñÜÅí ÍÜñæãà¨ÝÂÊÜáí ×ÃÜ|¾¿áÊÜå…
AíñܱÜâÐÜRÃÜ~à > ñæà®Ü ŸÅÖܾ˨æãà ÊÜ¿áÊÜå… ±ÜäñÜí ŸÅÖܾ ±Üâ¯àÊÜáÖæà >> Gí¨Üá
ÊæçÍÝS, BÐÝyÜ, PÝ£ìPÜ, ÊÜÞZ, D ÊÜÞÓܨÜÈÉ ±ÜÅ£©®Ü aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂÊÜÅñÜ ±ÝÅÃÜí»ÜPÜÅÊÜá A¼ÊÜáí£ÅÔ, ""®ÝÃÝ¿á|í BÊÝÖÜ¿ÞËá > ÊÝÓÜá¨æàÊÜí... >
ÓÜãÁãàì¨Ü¿áQRíñÜÆã ÊÜááíbñÜÊÝX ÓÝ°®Ý©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá BÐÝyÜ ÍÜá. HPݨÜÎ¿á ©®Ü ¨æàÊÜÃܱÜähæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ¨æàÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ËÐÜá¡í... > PæàÍÜÊÜí... > ®ÝÃÝ¿á|í... > PÜêÐÜ¡í BÊÝÖÜ¿ÞËá Gí¨Üá
ËÍæàÐÜ ´ÜƨݿáPÜ. ÃæãàWÝ©WÜÚí¨Ü 1 £íWÜÙÜá ±Üä|ìÊÝX ÓÝ°®Ü PæçÊÜááX¨Üá, aÜñÜáÃæãà ÊÝÑìPÝ®… ÊÜÞÓÝ®… ¨æàÊÜÓæãÂàñݧ±Ü®ÝÊÜ— > ¨ÝÃÜWÜÙÜÈÉ »ÜWÜÊÜ®Üã¾£ìWÜÙÜ®Üá° BÊÝ×ÓܸæàPÜá. WÜíoáWÜÙÜÈÉ ËÍÜÌí,
ÊÜÞvÜÆá A®ÜáPÜãÆËÆÉ©¨ÝªWÜ Pæã®æ¿á ÊÜáãÃÜá©®Ü (ñÜÅÁãà¨ÜÎà, CÊÜáí PÜÄÐæÂà ¯¿áÊÜáí ¯ËìZ°í PÜáÃÜá Êæáà˜aÜáÂñÜ >> C¨Üí ÊÜÅñÜí ñæçgÓÜí, ±ÝÅýí, ñÜáÄà¿áí, Bñݾ®Üí, AíñÜÃÝñݾ®Üí, þÝ®Ýñݾ®Üí,
aÜñÜá¨ÜìÎà, ±è~ìÊÜÞ)WÜÙÜÆÝɨÜÃÜã ÓÝ°®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸæàPÜá. ÊÜá¿Þ ¨æàÊÜ WÜê×àñÜí ±ÜâÃÜñÜÓܤÊÜ > ¯ËìZ°í Ô©œÊÜÞ¿ÞñÜá ±ÜÅÓݨÝñܤÊÜ ±ÜÃÜÊÜÞñݾ®Üí, ÊÝÓÜá¨æàÊÜí, ÓÜíPÜÐÜì|í, ±ÜŨÜáÂÊÜá°í, A¯ÃÜá¨Üœí,
PæàÍÜÊÜ >> WÜê×àñæà˜Ô¾®… ÊÜÅñæà ¨æàÊÜ ±ÜíaÜñÜÌí ¿á© Êæáà »ÜÊæàñ… > ñÜ¨Ý ÊÜáñÜÕ$Âí, PÜãÊÜáìí, ÊÜÃÝÖÜí ®ÝÃÜÔíÖÜí, ÊÝÊÜá®Üí, ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜáí,
APÜÒ¿áñÜê£à¿Þ »ÜÊÜñÜá ÓÜí±Üä|ìí ñÜÌñÜøÓݨÝñ… g®Ý¨Üì®Ü >> ÍÝÅÊÜOæà ÊÜgìÁáà ÃÝÊÜáí, PÜêÐÜ¡í, Ÿá¨Üœí, PÜÈR®Üí, A®ÜíñÜí, ËÍÜÌÃÜã±Üí, AX°Óܧí A¯ÃÜá¨Üœí,
D ©®Ü ÊÜÞw¨Ü ÓÝ°®Ü g±Ü, ÖæãàÊÜá, ²ñÜêñܱÜì|, ¨Ý®Ü CÊÜâWÜÙÜá ÍÝPÜí ¨Ü— »Ý¨Üűܨæà ñÜ¥Ý > ¨ÜáWÜœí BÍÜÌ¿ááhæà ÊÜÞÔ PÝ£ìPæà ©Ì¨ÜÆí ÊÝ¿ááWÜí ±ÜŨÜáÂÊÜá°í, ÓÜã¿áìÓܧí ÓÜíPÜÐÜì|í BÊÝÖÜ¿ÞËá. GÆÉ
APÜÒ¿áÊÝ¨Ü ´ÜÆÊÜ®Üá° ¯àvÜáñܤ¨æ. ÓÜÊÜì±Ý±ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáñܤ¨æ. ñÜ¥Ý >> CÊÜáí PÜÄÐæÂà ¯¿áÊÜáí ¯ËìZ°í PÜáÃÜá Êæáà˜aÜáÂñÜ > Gí¨Üá ¨ÝÃÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅhݱܣWÜí ÊÝÓÜá¨æàÊÜí BÊÝÖÜ¿ÞËá Gí¨Üá BÊÝ×Ô
Cí¨Üá ¨æàÊÜÄWæ ËÍæàÐÜÊÝX WÜí«ÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá²ìÓܸæàPÜá. ¿á@ ±ÜÍÜ£ ±ÝŦìÔ ®ÜíñÜÃÜ BaÜÊÜá®Ü ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá ÊÜÞw ¨æàÍÜPÝÆ WÜÙÜ®Üá° ÐæãàvÜÍæãà±ÜaÝÃÜ ±Üähæ¿á®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ×àWæ ±ÝŦìÓܸæàPÜá.
ñÜê£à¿Þ¿Þí PÜêÐÜ¡í aÜí¨Ü®Ü»ÜãÑñÜÊÜå… > ÊæçÍÝSÓÜ Ôñæà ±ÜPæÒà ÓÜ EaÜcÄÔ ""AÓܾ¨… WÜáÊÜìíñÜWÜìñÜ »ÝÃÜ£àÃÜÊÜá| ÊÜááS±ÝÅOÝíñÜWÜìñÜ BÊÜáí£Åñæãà˜Ô ¨æàÊæàÍÜ ±ÜâÃÝ|±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá > ±ÝÅñÜÓݤ$Ìí
¿ÞñÜÂaÜáÂñÜÊÜáí©ÃÜÊÜå… >> ÊÜÞÓܯ¿ÞÊÜáPݼ®Ü° AÓܾñÜáRƨæàÊÜñݼ®Ü° ÃÝÊÜáPÜêÐÝ¡¨Ü®ÜíñÝÊÜñÝÃÝñܾPÜ ±ÜägÀáÐÝÂËá Óݯ°«ÜÂí PÜáÃÜá PæàÍÜÊÜ >> (C¨ÜPæR A—ÊÝÓÜ®ÜÊæ®Üá°ñݤÃæ)
¹íŸÊÜáã£ì±æÅàÃÜ|¿Þ ¹íŸ ÊÜáã£ì²ÅàñÜÂ¥Üìí AÊÜááPÜÊÜÅñÜí ¨Ý̨ÜÎà©®Ü ±Üähæ¿á ÊæàÙæWæ Ԩܜ±Üwst ±ÜËñÜÅWÜÙÜ®Üá°, ¨æàÊÜ ¨æàÊÜ
±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜág¿áí£à
(ÍÝPÜÊÜÅñÜí) PÜÄÐæÂà'' Gí¨Üá BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÓÜíPÜƳÊÜÞw, ÊÜÅñÜ ÊÜááX¨Ü ®ÜÊÜáÓÜ᤻ÜÂí ±ÜËñÜÅí ±ÜäñÜÊÜááñܤÊÜáÊÜå… > WÜê×àñÝÌ ÊÝÑìQàí ±ÜähÝí
AZìÂÊÜáíñÜÅ: gÊÜá¨ÜX°ÓÜáñæãà ËàÃÜ PÜңſÞíñÜPÜÃܱÜÅ»æãà > ÊæáàÆæ ""BaÜÄñÜÓÜ AÊÜááPÜÊÜÅñÜÓÜ (ÍÝPÜÊÜÅñÜÓÜÂ) ÓÜÊÜá±Üì|í PÜÄÐæÂà''
WÜêÖÝOÝZìÂí ÊÜá¿Þ ¨Üñܤí PÜê±Ü¿Þ ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ >> »ÜWÜÊÜ®… ±ÜıÜäÃÜ¿á >> Gí¨Üá ±ÝŦìÔ, ""Añæãà ¨æàÊÝ AÊÜíñÜá ®æãà
Gí¨Üá ÓÜÊÜá²ìÓܸæàPÜá. ¿áñæãà ËÐÜá¡ËìaÜPÜÅÊæáà > ±Üê¦ÊÝÂ@ Óܱܤ«ÝÊÜá¼@'' GíŸ ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü
WÜíWæãàñܳ£¤ AÍÜã®ÜÂÍÜ¿á®ÜÊÜÅñÜ ÓÜÊáÜ ±ÜìOæ ÊÜÞvܸàæ PÜá. BÊæáàÆæ AaÜì®æ ÊÜáíWÜÆÝÃÜ£¿á®Üá° ÊÜÞw B
gÖÜá°ÃÝg®Üá WÜíWæ¿á®Üá° PæãÅà«Ü©í¨Ü ±Ý®ÜÊÜÞw QËÀáí¨Ü ÖæãÃÜWæ ¨Üí±Ü£WÜÚWæ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ËÁãàWÜÊÝWÜ©ÃÜÆá BÐÝvÜ PÜêÐÜ¡ ©Ì£à¿Þ¨Üí¨Üá ±ÜËñÜÅÊÜ®Üá° ÆQÌྠÊÝ¿ÞÌ©WÜÚWæ ÓÜÊÜá²ìÔ A¨Ü®Üá° ñÝ®Üá «ÜÄÓܸæàPÜá.
ÖÝQ¨Ü ©ÊÜÓÜ. D ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° BaÜÄÓܸæàPÜá. Cí¨Üá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü D ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° «ÝÃÜ|ÊÜáíñÜÅ: ±ÜËñÜÅí ÊæçÐÜ¡ÊÜí ñæàg@ ÓÜÊÜìËZ°¯ÊÝÃÜ|ÊÜå… >
ÍÝÅ, »Ý, BÎÌà®Ü ÊÜÞÓÜWÜÙÜ PÜêÐÜ¡©Ì£à¿ÞWÜÙÜÆãÉ BaÜÄÓܸæàPÜá. ±ÜähÝÐÝvÜáY|ÂÔ«ÜÂ¥Üìí ÊÜáÊÜÞíWæà «ÝÃÜ¿ÞÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
BXàÖÜá~¡Êæá (AX°ÖÜá~¡Êæá)
Cí¨Üá gƨݮÜPæR ËÍæàÐÜ ±ÝÅÍÜÓÜö˨æ. A¨ÜÃÜíñæ ÊæãÓÜÃÜá, ÊæãÓÜÃܮܰ, D ©®Ü ¨æàÊÜÄWÝX Jí¨Üá ÊÜáíaÜÊÜ®Üá° ñÜ¿ÞÄÔ ÃæàÐæ¾ÊÜÓÜ÷ÊÜ®Üá° WæãàPÜáÇÝÐÜrËáà
±Ý®ÜPÜ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¨Ý®ÜÊÜÞvܸæàPÜá. ÖÝÔ ÆQÒ$¾à®ÝÃÝ¿á|ÃÜ ±ÜÅ£ÊæáWÜÙܯ°oár ÐæãàvÜÍæãà±ÜaÝÃÜ ÍÝÅÊ| Ü PÜêÐ¡Ü AÐÜËr áà ±ÝÅñ@Ü A¨Ü ԧñÝÌ ¯ÃÝÖÝÃÜ@ ÍæãàÌ »Üãñæà ±ÜÃÊ Ü áæ àÍÜÃÌ Ü >
±ÜähæÀáí¨Ü AbìÔ ×àWæ ±ÝŦìÓܸæàPÜá. ÆPÝÒ$¾$ ˿áágÂñæà ¨æàÊÜ »æãàûÝÂËá ±ÜâívÜÄàPÝûÜ ÖÜÂÔ¾®… PÜêÐÝ¡ÐË rÜ áà©®æà >> D ÍæãàÉ PÜ©í¨Ü ¨æàÊÜÃÜ
hæÂàÐÜu ÊÜÞÓÜ ®Ü PܨÝbñ… ¿á¥Ý »ÜÊÝ®… > ñÜ¥Ý PÜÆñÜÅÓÜíŸí«æãà ¨æàÊÜ ÊÜÞ Êæáà Öܣä Ü ÓÜíPÜÈÓ³ ¸
Ü àæ PÜá. BÊæáàÆæ ñÝ®Üá ""ÁãàWÝ¿á ÁãàWܱñÜ Á Ü áà
Ë¿áágÂñÝÊÜå… >> ÆPÝÒ$¾$娆 ÍÜã®ÜÂí ÊÜÃÜ¨Ü ¿á¥Ý ñæà ÍÜ¿á®Üí ÓÜ¨Ý > ÁãàWæàÍÜÃÌ Ý¿á ÁãàWÜÓíÜ »ÜÊÝ¿á ÎÅàWæãàËí¨Ý¿á ®ÜÊã æ à ®ÜÊáÜ @''
¨ÜÍÜÖÜÃÝ ÍÜ¿Þ ÊÜáÊÜÞ² AÍÜã®ÝÂÓÜᤠñÜ¥ÝñÜÅ ÊÜá«ÜáÓÜã¨Ü®Ü >> ®ÜíñÜÃÜ aÜí¨ÜůWæ
hæÂàÐÜu ÍÜá¨Üœ ¨ÜÍÜËáà, ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ, ÖÜÓܤ ®ÜûÜñÜŨÜÈÉ »ÜXàÃÜ¥Ü®Ü AZìÂÊÜ®Üá° PæãvܸæàPÜá. WÜWÜ®ÝíWÜ|ÓÜí©à±Ü QÒàÃݹœÊÜá¥Ü®æãà¨Ü½ÊÜ > GíŸ ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü ÓÝ°®Ê Ü Þ Ü w, ¯ñÝÂ×°P° Ü ÊÜááXÔ, ÓÝ¿áí ±Üâ®Ü@ ×í¨æ
ñܱÜÔÕWæ Êæábc WÜíWæ¿áá ÓÜÌWÜì©í¨Ü »ÜãËáWæ CÚ¨Üá Ÿí¨ÜÙÜá. D ¸Ý»ÝÔñÜ©WÝ»æãàWÜ ÃÜÊÜÞ®Üág ®ÜÊæãà˜ÓÜᤠñæà >> ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ÊÜááXst ÖæàÚ¨Ü ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü ÓÝ°®Ê Ü Þ Ü w ±ÜähæÊÞ
Ü vܸàæ PÜá. ¿áþÝ¿á ¿áý±ÜñÁ Ü áà
©®Ü ÊÜ£à±ÝñÜ, WÜÃÜg, ®Üí¨Ý, PÜ®ÝÂÃÝÎÓܧ aÜí¨ÜÅ, ÊÜêÐÜ»ÜÃÝÎÓܧ ®ÜíñÜÃÜ ¨Üí±Ü£WÜÚWæ ÖæãÓÜ ÖÝÔWæ ÆQÒ$¾à®ÝÃÝ¿á|ÃÜ ±ÜÅ£Êæá ¿áþæàÍÜÃÌ Ý¿á ¿áý ÓÜí»ÜÊÝ¿á ÎÅàWæãàËí¨Ý¿á ®ÜÊã æ à ®ÜÊáÜ @ >> GíŸ
ÃÜË GíŸ ÁãàWÜWÜÙÜá ÓæàĨÜÃæ ÊÜáÖÝ´ÜÆ. ÖÜñÜᤠ˫ܱݱÜÊÜ®Üá° ¨Ý®ÜÊÝX PæãvܸæàPÜá. ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü PÜêЮ¡Ü ®Ü áÜ ° ±ÜäiÓܸàæ PÜá. BÊæáàÆæ ŸÆÃÝÊÜá, ÊÜÓáÜ ¨æàÊÜ,
PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPÝRX ®Ü©àÓÝ°®Ü, £ÆñܱÜì|, WÜíWÝ ±ÜähÝ©WÜÙÜ®Üá° ¨æàÊÜQà, ®Üí¨Ü, ¿áÍæãà¨Ý, ÓÜá»Ü¨ÝÅ CÊÜÃÆ æ ÃÉ ®Ü ãÜ ° ±ÜäiÓܸàæ PÜá.
ÊÜÞvܸæàPÜá. A¨ÜÃÜÆãÉ PÝοáÈÉÃÜáÊÜ ""¨ÜÍÝÍÜÌÊæáà«Ü [Ýq®ÜÈÉ'' ÆûÜ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ CñÝ© ŸÚPÜ ÃݣŠ±ÜíaÝíWÜ¨È Ü É ÖæàÚ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ aÜí¨æãÅà¨Ü¿áÊÝ¨Ü ÊæáàÆæ
WÜíWÝÓÝ°®Ü ÍæÅàÐÜu. ®ÝÃÝ¿á|, ŸÅÖܾ, ÃÜá¨ÜÅ, »ÝÓÜRÃÜ, »ÜXàÃÜ¥Ü, ÆûÜ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ, ÆûܱÜŨÜü|, ÆûÜñÜáÆÔà, ÆûܱÜâÐܳ, ÆûÜŸ£¤, ÆûÜ©à±Ü AZÂìÊÜ®áÜ ° Pæãvܸàæ PÜá. PÜêÐÜ¡®Ü AZÂìÊÜáíñÜÅ: hÝñÜ@ PÜíÓÜÊÜ«Ý¥Ýì¿á
×ÊÜÞÆ¿á D ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜ®Üá° WÜí«Ý©WÜÚí¨Ü ±ÜäiÓܸæàPÜá.""®ÜÊÜá@ ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° BÐÝyܨÜÈÉ ±ÝÅÃÜí¼Ô PÝ£ìPܨÜÈÉ ÓÜÊÜÞ²¤ÊÜÞvÜŸæàPÜá. »Üã»ÝÃæãà-ñݤÃÜOÝ¿á aÜ > PèÃÜÊÝOÝí Ë®ÝÍÝ¿á ¨æçñÝ®Ýí
ÎÊÝÁáê ®ÝÃÝ¿áOæÂ$ç ¨ÜÍÜÖÜÃÝÁáê WÜíWÝÁáç ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@'' ÆûÜ©à±ÜÊÜÅñÜPæR PÝ£ìPÜ&ÊÜÞZ&ÊæçÍÝS ÊÜÞÓÜWÜÙÜã EñܤÊÜá. D ¯«Ü®Ý¿á aÜ >> ±ÝívÜÊÝ®Ýí ×ñÝ¥Ýì¿á «ÜÊÜáìÓÜíÓݧ±Ü®Ý¿á
Gí¨Üá AÊÜñÜᤠ¯ÃÜíñÜÃÜ g²ÓܸæàPÜá. Aí¨Üá Jí¨Üá PÜÆÍܨÜÈÉ ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜâOÝÂÖÜÊÝaÜ®Ü ÊÜÞwPæãívÜá ±ÝÅÃÜí¼ÓÜáÊܨÜá ÍæÅàÐÜu. ñÝ®Üá aÜ > WÜêÖÝOÝZÂìí ÊÜá¿Þ ¨ÜñÜ¤í ¨æàÊÜPÝ ÓÜ×ñæãà ÖÜÃæà >> aÜí¨ÜÅ®Ü
WÜíWæ¿á®Üá° BÊÝ×Ô ÐæãàvÜÍæãà±ÜaÝÃÜ ±Üähæ¿á®Üá° ÊÜÞw WÜíWæWæ ÊÜÞw¨Ü ±Ý±ÜWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚPæãívÜá,¨æàÊÜÃÜ ûÜÊÜÞ¿ÞaÜ®æ ÊÜÞvÜáñݤ, AZÂìÊÜáíñÜÅ: QÒàÃæãà¨Ý|ìÊÜÓÜí»ÜãñÜ A£ÅWæãàñÜÅ ÓÜÊÜáá¨Ü½ÊÜ >
ŸÅÖܾ¨ÜívÜÓÜÊÜáá¨Üã½ñæà WÜíWæà £Å±Ü¥ÜWÝËá¯à > ñæùÇæãàPÜÂÊÜí©ñæà ¨æàË ÓÜíPÜƳ±ÜäÊÜìPÜ ""aÝñÜáÊÜÞìÓæÂà ñÜá ÓÜí±Ýűæ¤à PæàÍÜÊæà ÍÜ¿á®Üí WÜñæà > WÜêÖÝOÝZÂìí ÊÜá¿Þ ¨Üñܤí Ãæãà×OÝ ÓÜ×ñÜ@ ÍÜή…>> ±Üähæ ÊÜááXÔ
7
ÊÜÞÓÜ«ÜÊÜáìWÜÙÜá...
ÊÜáÆWÜáÊÝWÜ ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜáíñÜÅ: ""ËÍÝÌ¿á ËÍÜ̱ÜñÜÁáà ËÍæÌàÍÜÌÃÝ¿á ÊÜááíaÜíñÜÌíÖÜÓÜ@ >> AwPæ¿á®Üá° ÖÝQ, ""ÓÜ × ÃÜñÝ°¯ ¨ÝÍÜáÐæà ÓÜáÊÝ£
ËÍÜÌÓÜí»ÜÊÝ¿á ÎÅàWæãàËí¨Ý¿á ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@'' ÊÜáÃÜá©®Ü ¨Ý®Ü ÓÜËñÝ »ÜWÜ@ > ñÜí »ÝWÜí bñÜÅËÞÊÜáÖæà >> ÃÜñÜ°ÊÜ®Üá°, ""×ÃÜ|ÂÃÜã±Ü@ ÓÜ
PÝ£ìPÜ ÊÜÞÓÜ
ÊÜÞvÜŸæàPÜá. ±ÝÃÜ|ÊÜáíñÜÅ & ""ÓÜÊÝì¿á ÓÜÊÜì±ÜñÜÁáà ÓÜÊæàìÍÜÌÃÝ¿á ×ÃÜ|ÂÓÜí¨ÜêWܱÝí ®Ü±Ýñ… Óæà¨Üá ×ÃÜ|ÂÊÜ|ì@ > ×ÃÜ|¿Þñ… ±ÜÄ ÆûÜŸ£¤
ÓÜÊÜìÓÜí»ÜÊÝ¿á ÎÅàWæãàËí¨Ý¿á ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@'' ±ÝÃÜOÝ®ÜíñÜÃÜ& Áãà®æà¯ìÐܨÝ ×ÃÜ|Â¨Ý ¨Ü¨ÜñÜ®ܰÊÜáÓæ¾$ç > ×ÃÜ|ÂÊÜ®Üá°, ""¿ááÊÝ PÝ£ìPܨÜÈÉ ÓÝËÃܱÜoár, ÊÜÞZ¨ÜÈÉ ÆûܱÜoár, ÊæçÍÝS¨ÜÈÉ Pæãàq±Üoár
""«ÜÊÜÞì¿á «ÜÊÜáì±ÜñÜÁáà «ÜÊæáàìÍÜÌÃÝ¿á «ÜÊÜáìÓÜí»ÜÊÝ¿á ÓÜáÊÝÓÝ@ ±ÜÄàËàñÜ BWÝñ… ÓÜ E ÍæÅà¿Þ®… »ÜÊÜ£ hÝ¿áÊÜÞ®Ü@ > ñÜí ÖæaÜác ±Üâ|Â. ±ÝÅ¥Üì®æ: ÆPÜÒÊÜ£ìÊÜÅñÜí ¨æàÊÜ ÔÌàPÜêñÜí ±ÜâÃÜñæãà ñÜÊÜ >
ÎÅàWæãàËí¨Ý¿á ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@'' Gí¨Üá ÖæàÚ ÓÜÊÜá²ìÓܸæàPÜá. —àÃÝÓÜ@ PÜÊÜ¿á E®Ü°¿áí£ ÓÝÌ«æãÂà ÊÜá®ÜÓÝ ¨æàÊÜ¿áíñÜ@ >> ¨ÝÃÜ©í¨Ü ¯ËìZ°í Ô©œÊÜÞ¿ÞñÜá ÓÝíWÜí PÜáÃÜá ¨Ü¿Þ¯«æà >>
ÓÜíñÝ®ÜWæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ÊÜáíñÜÅ: ¨æàÊÜQàÓÜáñÜWæãàËí¨Ü ¨æàÊܨæàÊÜ ÓÜᣤ, ""ñÜñ… ñÝÌ ¿ÞËá ŸÅÖܾOÝ ÊÜí¨ÜÊÜÞ®ÜÓܤ¨Ý ÍÝÓæ¤à ¿ágÊÜÞ®æãà
gWÜñܳñæà > ¨æà× Êæáà ñܮܿáí PÜêÐÜ¡ ñÝÌÊÜáÖÜí ÍÜÃÜ|í WÜñÜ@ >> ÖÜ˼ì@ > AÖæàÙÜÊÜÞ®æãà ÊÜÃÜáOæàÖÜ ¸æãà«ÜáÂÃÜáÍÜíÓÜ ÊÜÞ ®Ü B¿áá@ ŸÈ±ÜÅ£±Ü¨Ý
(±ÜâÃÜáÐÜ&""WÜñÜ@''Ô÷à ""WÜñÝ''G®Ü°¸æàPÜá) ÓܨÝaÝÃܯÐÜu ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü ±ÜÅ ÊæãàÑà@ >> ÊÜÃÜá|®Ü®Üá° ±ÜäiÔ, A¨ÜÃÜÊæáàÆæ PÜáƨæàÊÜñæ¿á¯°oár »ÜãËá¿áÈÉ ŸÈ¿á bñÜÅÊÜ®Üá° 5 Ÿ|¡WÜÚí¨Ü ŸÃæ¨Üá ´ÜƱÜâÐܳWÜÚí¨Ü
E±Ü¨æàÍܱÜvæ¨ÜáPæãívæà g²ÓÜŸæàPÜá. E±Ü¨æàÍÜËÆɨæ D ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° ±ÜäiÓܸæàPÜá. ±ÜäiÓÜŸæàPÜá. ŸÈÃÝg ®ÜÊÜáÓÜ᤻ÜÂí ¨æçñܨݮÜÊÜÊÜí©ñÜ > Cí¨ÜÅÍÜñæãÅà
g²ÓܸÝÃܨÜá. AÊÜáÃÝÃÝñæà ËÐÜá¡Óݯ°«Ü¨æãà »ÜÊÜ >>
©à±ÜÓܤí»ÜÓݧ±Ü®Ý
»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ÊÜÞÓÜ ®ÜÊÜÃݣſáÈÉ ASívÜÊÝX 9,7,5,3©®ÜWÜÙÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ñÜá±Ü³¨Ü »ÝÊܹ©Wæ
©à±ÜÊÜ®Üá° ÖÜaÜc¸æàPÜá. ¨æàÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ©à±ÜÓܤí»ÜÊÜ®Üá° Coár B Óܤí»ÜPæR A|¡¯Wæ FoÖÝPÜáÊÝWÜ ñÜíX ÖæàÙÜáÊÜ ÍæãÉàPÜ & "»ÝÅñÜÓܤÊÝ
±ÜÄÊÜ£ì¯à HPݨÜÎà ÖÜã訆 ÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÜᣤ Óܤí»Ü¨Ü ÊæáàÆݽWܨÜÈÉ PÜ꣤PÝ© 27®ÜûÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° ®ÜáhÝñÝÖÜí' »ÜáíPÜÒ$Ì »ÜPÜÒ$ÂËá¨Üí ÍÜá»ÜÊÜå… > ²ÅàñÜÁáà ¿áÊÜáÃÝgÓÜÂ
D ©®Ü ÊÜáÆX¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÊÜáWÜYÆá Ÿ¨ÜÆÝÀáÓÜáñݤ®æ. PÝÃÜ| BÊÝ×Ô, ®ÝƨÜÈÉ ""ÊÝÓÜáQ®æà ®ÜÊÜá@'' Gí¨Üá ÊÝÓÜáQ¿á®Üá° ¿áÊÜáá®Ý¿Þ@ ËÍæàÐÜñÜ@ >> APÜR C¨ÜªÃæ “»ÝÅñÜÓܤÊÝWÜÅhÝñÝÖÜí’
Aí¨Üá ¨æàÊÜÄWæ ±Üähæ¿á ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÄÊÜñÜì®æãàñÜÕÊÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸæàPÜá. BÊÝ×Ô ñÜá±Ü³¨ÜÈÉ ÆQÒ$¾à¨æàË¿á®Üá° bí£ÓÜáñݤ ""AX°®ÝX°@ Gí¨Üá ÖæàÙܸæàPÜá.
±ÝÅ¥Üì®æ: ÊÝÓÜá¨æàÊÜ gWܮݰ¥Ü ±Ýűæ¤à¿áí ¨Ý̨ÜÎà ñÜÊÜ > ±ÝÍæÌàì®Ü ÓÜËá«ÜÂñæà PÜËìWÜêìÖܱܣ¿ááìÊÝ > ÖÜÊÜÂÊÝp… gáÖÝÌÓÜÂ@ >> Gí¨Üá
±ÜÄÊÜñÜìÓÜÌ ÓÜáSí ÓÜÌ²× ÊÜÞ«ÜÊÜ >> Eñݧ®Ü¨Ý̨ÜÎà
©à±ÜÊÜ®Üá° ÖÜaÜc¸æàPÜá. 9©®ÜWÜÙÜ ÊÜÃæWæ ©à±ÜÊÜâ ÍÝíñÜÊÝWܨÜíñæ GaÜcÄPæ ¨ÝÊæãà¨ÜÃܮܮÜá° ÖÝWÜã ñÜáÆÔ¿á®Üá° PÜÅÊÜáÊÝX ÐæãàvÜÍæãà
ËÐÜᡱÜíaÜPÜÊÜÅñÜÊÜå… ÊÜ×ÓܸæàPÜá. ±ÜaÝÃÜWÜÚí¨Ü ±ÜäiÔ, ñÜáÆÔ¿á®Üá° B»ÜÃÜ|WÜÚí¨Ü AÆíPÜÄÔ,
(1)ËÐÜᡱÜíaÜPÜÊÜÅñÜÊÜ®Üá° »Ý¨ÜűܨÜ&ÊÜÞWÜìÎàÐÜì ÍÜá¨Üœ ¨ÜÍÜËá ÓÜÃÜÓÜÌ£à±ÜähÝ ÊݨÜÂNãàÐÜWÜÚí¨Ü ¨æàÊÜÃÜ®Üá° G¹ºÓܸæàPÜá. C¨Üí ËÐÜá¡ËìaÜPÜÅÊæáà
¿áí¨Üá ±ÜâOÝÂÖÜÊÝaÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãívÜá ±ÝÅÃÜí¼ÓܸæàPÜá. Êæà¨Ü,»ÝÃÜñÜ,»ÝWÜÊÜñÜ,ÓÜÊÜìÊÜáãÆ,ÓÜá«Ý©WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáío±Ü¨ÜÈÉ ñæÅà«Ý ¯¨Ü«æà ±Ü¨Üí > ÓÜÊÜáãÙÜØÊÜáÓÜ ±ÝíÓÜáÃæà''GíŸ ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá°
(2) Êæà«Ý©¨æãàÐÜWÜÚí¨Ü ËÐÜᡱÜíaÜPÜÊÜÅñÝ»ÝÊÜÊæí¨Üá Coár Êæà¨ÜÊÝÂÓܨæàÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠ±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ®Üá° ±ÜäiÓܸæàPÜá. A®Ü°¸æàPÜá. ÊÜáñÜᤠ""C¿áí aÜ ¨Ý̨ÜÎà ¨æàÊÜ ±ÜŸæãà«Ý¥Üìí
±ÜíaÝíWܨÜÈÉ ÓÜãbԨܪÃæ ÊÜÐÜìPæR 60 E±ÜÊÝÓÜÊÝWÜáÊÜ©ÆÉ . BWÜ hæãñæWæ ÊÝÂÓÜÃÜ ÎÐÜÂÃÝ¨Ü ŸÝ¨ÜÄ, hæçËá¯, ÓÜáÊÜáíñÜá, ÊæçÍÜí±Ý¿á®Ü, ˯ËáìñÝ > ñÜÌÁáçÊÜ ÓÜÊÜìÆæãàPÝ®Ýí ×ñÝ¥Üìí ÍæàÐÜÍÝÀá®Ý >>
ÊÜááí©®Ü ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ B E±ÜÊÝÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw 60ÓÜíTæ¿á®Üá° BÍܾÃÜ¥ÜÂ, ±æçÆ, PÝÍÜPÜêñÜÕ$° , ÆæãàÊÜáÍÜ GíŸ MáÑWÜÙÜ®Üã° ±ÜäiÓܸæàPÜá. E£¤ÐæãuࣤÐÜu WæãàËí¨Ü ñÜÂg ¯¨ÝÅí gWÜñܳñæà > ñÜÌÀá ÓÜá±æ¤à gWÜñÜáձܤí
±ÜäÃæçÓܸæàPÝXÆÉ. B¨ÜÃæ ÃæãàWÜ A¥ÜÊÝ A®Ý®ÜáPÜãÆñæÀáí¨ÝX BÊÜÃÜ|±Üähæ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá Cí¨ÝÅ©ÆæãàPܱÝÆPÜÃÜ (Pæã®æ¿á) E£§ñæà aæãࣧñÜí »ÜÊæàñ… >> ""aÜÃÜ|í ±ÜËñÜÅí ËñÜñÜí ±ÜâÃÝ|í Ááà®Ü
E±ÜÊÝÓÜÆæãà±ÜÊݨÜÃæ ÊÜááí©®Ü ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ B¿Þ E±ÜÊÝÓÜWÜÙÜ®Üá° BÊÜÃÜ|QRíñÜÆã Êæã¨ÜÆá D MáÑWÜÙÜ®Üá° BÊÝ×Ô ±ÜäiÓܸæàPÜá. ±ÜäñÜÓܤÃÜ£ ¨ÜáÐÜ¢ñݯ'' Gí¨Üá ñÜáÆÔ¿á®Üá° ÓÜÊÜá²ìÓÜŸæàPÜá. ""WÜñÝ
ÊÜÞw ±Üä|ìWæãÚÓܸæàPÜá. AZÂì ÊÜáñÜᤠ¨æàÊÜñWæ ÙÜ áÜ : 1) ÍÜá¨Ü¨ œ Ý̨ÎÜ à Êæáà[Ý Ë¿áaæòÊÜ ¯ÊÜáìÆÝ ¯ÊÜáìÆÝ ©ÍÜ@ > ÍÝÃܨݯ aÜ ±ÜâÐݳ~
1 PæàÍÜÊÝ¿á ...¨ÝÊæãà¨ÜÃÝ¿á (12 ®ÝÊÜáñܱì Ü |) ®ÜÊáÜ @ Ëg¿á¨ÜÍÜËáà WÜêÖÝ| ÊÜáÊÜá PæàÍÜÊÜ'' >> Gí¨Üá ±ÜâÐܳÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá²ìÓܸæàPÜá .
C¨ÜÊáÜ ZÂìí ÓÜÊáÜ ±Üì¿ÞËá. 2) PÜêШ ¡Ü Ý̨ÎÜ à & 2 ÓÜíPÜÐìÜ OÝ¿á ... D ©®Ü ÓÜáWÜí«Ü¨ÜÅÊÜÂWÜÚí¨Ü ¨æàÊÜÄWæ ËÍæàÐÜ A¼ÐæàPÝ©WÜÙÜ®Üá°
ÊÜÞvܸæàPÜá. ÊÜáÖݱÜâ|ÂÓÝ«Ü®Ü. AÆɨæà D ©®Ü PæãvÜáÊÜ ¨Ý®Ü Pæãàq ñÜáÆÔàËÊÝÖÜ
ÎÅàPÜêÐÝ¡¿á (12 ®ÝÊÜáñܱì Ü |) ®ÜÊáÜ @ C¨ÜÊáÜ ZÂìí ÓÜÊáÜ ±Üì¿ÞËá.
±Üoár Öæbc®Ü ±Üâ|±ÜŨÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÍÜËáà±ÝÅ¥Üì®æ: AÊÜáíWÜÇÝ®Ýí PÜêÐÜ¡&ñÜáÆÔ¿áÃÜ®Üá° ±ÜÃÜÓܳÃÜ G¨ÜáÄWæ ¯ÈÉÔ AíñÜ@±Üo ×w¨Üá,
3) ±è~ìÊÜÞ: 1.Ë«ÜÊàæ ®ÜÊáÜ @ 2. ÍÜήæà 3. ÍÜÍÝíPÝ¿á
ÊÜáíWÜÆÝÐÜrPÜ©í¨Ü AûÜñæ ÖÝQ, ""¨æàËàí PÜ®ÜPÜÓÜí±Ü®Ý°í PÜ®ÜPÝ»ÜÃÜOæç
ÍÜÊÜá¯àí ÍÜÊÜá¯àí ¨ÜáÐÜ¢ñÜÓÜ aÜ > ¨ÜáÓÜ̱ܰ®Ýίàí «Ü®ÝÂí ±ÜűܨæÂà˜ÖÜí
4. aÜí¨ÝÅ¿á 5. ÓæãàÊÜÞ¿á 6. EvÜá±Ý¿á 7. AÊÜáƒñÝ¿á
ÍÜËáàí ÍÜá»ÝÊÜå… > ÍÜËá ÍÜÊÜá¿á Êæáà ±Ý±Üí ÍÜËá ÍÜñÜáÅË®Ýί > ¿ááìñÝÊÜå… > ¨ÝÓÝÂËá ËÐÜ¡Êæà ñÜá»ÜÂí ŸÅÖܾÆæãàPÜ iXàÐÜ¿Þ >>
8. ÊÜá®æãàÖÜÃÝ¿á 9. ±ÝÊܮݿá 10. ×ÊÜáPÜêñàæ 11. ¯ÍÝPÜêñàæ ""ÊÜá¿Þ ÓÜíÊÜ—ìñÝí ¿á¥ÝÍÜPܤÂÆíPÜêñÝí CÊÜÞí ñÜáÆÔàí ¨æàËàí
12. ©à±ÜÂÊÜÞ®Ý¿á ®ÜÊáÜ @ C¨ÜÊáÜ ZÂìí ÓÜÊáÜ ±Üì¿ÞËá. Agáì®ÜÓÜ «Ü®Üá«ÝìÄ ÃÝÊÜáÓÜ ²Å¿á¨ÜÎì¯ >>
¨ÝÊæãà¨ÜÃÝ¿á ñÜá»ÜÂÊÜáÖÜí ÓÜí±ÜŨܨæà'' Gí¨Üá ¨æàÊÜÃÜ G¨ÜáÄ®ÜÈÉ
4) AÊÜÞÊÝÓÝÂ: 1. ÊÜá×à«ÜÃÝ¿á 2.gWܮݰ¥Ý¿á 3.¨æàÊæàí¨ÝÅ¿á PæãàhÝWÜÃÜÊÜÅñÜ AûÜñÜæ ÓÜ×ñܯàÃÜá ¹vÜŸæàPÜá.PÜêÐÜ¡¯Wæ ÊÜáíWÜÆÓÜãñÜÅ ÊÜááqrÔ ñÜáÆÔWæ
4. ¨æàÊÜQàÓÜáñÝ¿á 5.aÜñáÜ »ÜáìhÝ¿á 6. WܨݱÝ|Ááà 7. BÎÌ®Ü ÍÜá¨Üœ ±Üä~ìÊÜÞ ÃݣŠÆQÒ$¾à& Cí¨ÜÅÃÜ®Üá° AQR¿áÈÉ “ÆPæÒ$¾$ç PÜorŸæàPÜá. 15 ®æÈÉPÝÀá ÊæáàÆæ ÖÜ㟣¤ Coár BÃÜ£ ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÓÜáÃÜËáàyÝ¿á 8.ÓÜáÆæãàaܮݿá 9. aÝÊÜìíWÝ¿á 10.aÜPÅÜ ±Ý|Ááà ®ÜÊÜá@’ “Cí¨ÝÅ¿á ®ÜÊÜá@’ Gí¨Üá ŸÃæ¨Üá,ÐæãàvÜÍæãà±ÜaÝÃÜWÜÚí¨Ü
11. ÓÜáÃÜËáñÝÅ¿á 12. AÓÜáÃÝíñÜPÝ¿á ®ÜÊáÜ @ C¨ÜÊáÜ ZÂìí ÊÜá®ÜÓÝ ±ÜäiÔ, ®ÜÊÜáÓæ¤à ÓÜÊÜì¨æàÊÝ®Ýí ÊÜÃܨÝÔ ÖÜIJÅÁáà > ¼àÐܾ±ÜíaÜPÜ
ÓÜÊáÜ ±Üì¿ÞËá. 5) ÍÜÅÊ| Ü : 1. ±ÜâÃÜáÐæãàñÜʤ ÞÜ ¿á 2. ÍÝ_Yì«Ü¯®Ì àæ 3. ¿Þ WÜ£Óݤ$Ìí ±Üűܮݰ®Ýí ÓÝ Êæáà »Üã¿Þñ… ñŲ̈ÜaÜì®Ýñ… >> PÝ£ìPÜ ÍÜá.HPݨÜÎà ©®Ü ±ÝÅÃÜí¼ÓܸæàPÜá. WæãàÊÜá¿á©í¨Ü ÓÝ°®Ü
WÜÃáÜ vÜ«h
ÌÜ Ý¿á 4. A®ÜíñÝ¿á 5. WæãàÊÜ«ì Ü ®Ý¿á 6. ±ÜâívÜÄàPÝûÝ¿á Gí¨Üá ÊÜáÖÝÆQÒ$¾Wæ, ËbñæùÃÝÊÜñÜÓݧ¿á »ÝÓÜÌñÜáRÈÍܱÝ|Ááà > ÊÜÞw ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ±ÜäiÔ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° 108 ÓÜÆ g²ÓܸæàPÜá.
7. ¯ñÝ¿á 8. Êæà¨ÜW» Ü Ýì¿á 9. ¿áý±ÜâÃÜáÐÝ¿á 10. ÓÜáŸÅÖO ¾Ü ÝÂ¿á ±èÆæãàÊÜÞÂÈíXñÝíWÝ¿á ÓÜÖÜÓÝÅûÝ¿á ñæà ®ÜÊÜá@ D ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü ¨Ý̨ÜÎÀáí¨Ü ÖÜá~¡Êæá¿áÊÜÃæWæ ""ËÐÜ¡Êæà ®ÜÊÜá@'' GíŸ ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü
11. g¿Þ¿á 12. ÍèÃÜÁáà ®ÜÊáÜ @ C¨ÜÊáÜ ZÂìí ÓÜÊáÜ ±Üì¿ÞËá. Cí¨ÜůWæ ±ÜâÐܳÊܮܰ²ìÓÜŸæàPÜá. 108 ÓÜÆ ñÜá±Ü³©í¨Ü ÖæãàÊÜá ÊÜÞvÜŸæàPÜá. ±ÜÅ£¯ñÜ Jí¨æãí¨Üá
ÖÜã˯í¨Ü ¨æàÊÜÃÜ Jí¨æãí¨Üá AíWÜÊÜ®Üá° ±ÜäiÓܸæàPÜá.
hæÂàÐÝuWèÄà±ÜähÝ ©à±æãàñÜÕÊÜ ©®Ü 1 2 3 4 5
A®æàPÜ g®Ü hæÂàÐÝu¨æàËÁáí¨ÜÃæ AÆQÒ$¾à (PÜÈ¿á ÖæívÜ£) A¨Ü ©à±æãàñÜÕÊÜí ¨æàÊÜ PÜÄÐæÂà ñÜÌñ… ±ÜÅÓݨÜñÜ@ > ¯ËìZ°í Ô©œÊÜÞ¿ÞñÜá
Gí¨Üá £Ú©¨ÝªÃæ. A¨Üá ñܱÜá³. hæÂàÐÝu¨æàË¿á ÊÜÅñÜÊÜâ GÃÜvÜá ±ÜâÐܳ PÜÊÜáÆ ¹Æ̱ÜñÜÅ »ÜêíWÜÃÝg PÜÃÜËàÃÜ aÜí±ÜPÜ
¿á¥æãàPܤ´Üƨæãà »ÜÊÜ >> Gí¨Üá ÓÜíPÜÈ³Ô ÊÜá~¡®Ü, A¥ÜÊÝ ñÝÊÜáÅ,
ÄࣿިܨÜáª. 1) »Ý¨ÜÅ. ÍÜá. AÐÜrËáà £¦¿áÈÉ BaÜÄÓÜáÊÜíñÜÖܨÜá. ¨æàÊÜÃÜ AíWÜ ±Ý¨Ü Êæã|PÝÆá ®Ý¼ ÓÜRí«Ü ÊÜááS
Pܹº|, PÜíaÜá, ¸æÚÛ, ÓÜáÊÜ|ì¨Ü ±ÜÅ|£WÜÙÜÈÉ WæãàZêñÜ ©í¨Ü A¥ÜÊÝ
2)hæÂàÐÝu®ÜûÜñÜÅ¨Ü ÁãàWܨæãí©Wæ AÐÜrËáà¿áÈÉ BaÜÄÓÜáÊÜíñÜÖܨÜáª. WæãàÊÜá¿á
GOæ¡Àáí¨Ü ©à±ÜÖÜaÜc¸æàPÜá. ÊÜá~¡®Ü¨ÜQRíñÜÆã Pܹº|PæR ®ÜãÃÜá±Üoár BÖÝÃÜ && QÒàÃÜ ¨Ü— ñÜá±Ü³
»Ý¨ÜÅ. ÍÜá. AÐÜrËáà©®Ü ±ÜähæÊÜÞvÜáÊÜ D ¨æàË¿áá ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÃÜ WæãàÊÜáãñÜÅ
ÖæaÜác ±Üâ|Â. ñÝÊÜáÅPæR PÜíbWæ ÓÝËÃÜ, ÃÜgñÜPæR ÆûÜ, ÓÜáÊÜ|ìPæR
±Ü£°à ±ÝÊÜì£à. C®Üá° hæÂàÐÝu®ÜûÜñÜŨæãí©Wæ AÐÜrËáà £¦¿áÈÉ A®ÜíñܱÜoár Öæbc®Ü ´ÜÆ. ©à±ÜÊÜáíñÜÅ: Óæ°àÖÜí ©à±æãà ¿á¥Ý Pæã®æ¿á ©®Ü ±Üä~ìÊæá¿áí¨Üá ¸æÚWæY E¨Ý±ܮÝíWÜñæÌà®Ü ±Üähæ,
BaÜÄÓÜáÊÜ ÊÜÅñÜPæR ÊÜáÖÝÆQÒ$¾¿áá ¨æàÊÜñæ. C¨ÜPæR ÓܳÐÜr ±ÜÅÊÜÞ|˨æ. «ÜêñÝÌ ÓÜÊÜìÆæãàPæãà ±ÜPÝÃÜPÜ@ > ñÜ¥Ý »ÜÊݮܾÊÜá þÝ®Üí ÖÜê© «ÝÃÜ¿á ÖæãàÊÜá, ŸÝÅÖܾ|»æãàg®ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜááXÔ ÓÝ¿áíPÝÆ 5 ÖÜãWÜÚí¨Ü
ÓÜíñÜñÜÊÜå… >> »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÜÊÜáWÜÅ ±ÜÅ£Êæá¿á®Üá° ±ÜäiÓÜŸæàPÜá. ¼àÐܾÄWæ AZÂìÊÜ®Üá°
BÎÌ®Ü ÊÜÞÓÜ Pæãoár ®ÜûÜñÜÅÊÜ®Üá° PÜívÜÊæáàÆæ ±ÝÃÜOæ ÊÜÞvÜŸæàPÜá.
¿áÊÜá©à±Ü¨Ý®Ü
®ÜÊÜÃÝñÜÅ&ZoÓݧ±Ü®ÝPÜÅÊÜá BÎÌ®Ü PÜêÐÜ¡ ñÜÅÁãà¨ÜÎà©®Ü ÓÝ¿áíPÝÆ ¿áÊÜá®Ü ²ÅàñÜÂ¥Üì ©à±ÜÊÜ®Üá° ¼àÐݾZÂì ÊÜáíñÜÅ: ÓÜñÜÂÊÜÅñÝ¿á ÍÜáaÜÁáà WÝíWæà¿Þ¿á ÊÜáÖÝñܾ®æà >
BÎÌ®ÜÍÜá¨Üœ ±ÜÅ£±Ü¨Ý¨Üí¨Üá (AÊÜÃÜÊÜÃÜ ÓÜí±ÜŨݿáPæR A®ÜáWÜá|ÊÝX
ÖÜaÜc¸æàPÜá. ÊÜáƒñÜáÂ®Ý ±ÝÍܨÜívÝ»ÝÂí PÝÆæà®Ü ÍÝÂÊÜáÆÝ¿ááñÜ@ > ¼àÐݾ¿á ñܨܪ¨ÝÊÜáÂZÂìí Bg®Ü¾ŸÅÖܾaÝÄOæà >>
9, 7, 5, 3 ©®Ü) ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ZoÓݧ±Ü®æ¿á®Üá° ÊÜÞw
ñÜÅÁãà¨ÜÍÝÂí ©à±Ü¨Ý®Ýñ… ÓÜã¿áìg@ ²Åà¿áñÝí ÊÜáÊÜá >> WæãàÊÜñÜÕ¨Ý̨ÜÎà
PÜáƨæàÊÜÃÜ ±Üähæ¿á®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ""ÊÜá×à ¨èÂ@ ±Üê¦Ëà aÜ ®Ü CÊÜáí
¿áýí ËÞËáûÜñÝÊÜå… > ²±ÜêñÝí ®æãà »ÜÄàÊÜá¼@ >> »ÜãËá¿á®Üá° ®ÜÃÜPÜaÜñÜá¨ÜìÎà PÝ£ìPÜ PÜêÐÜ¡ ¨Ý̨ÜÎà©®Ü ÓÜÊÜñÝÕ WæãàÊÜ®Üá° WÜí«Ý©WÜÚí¨Ü, ±ÜäiÔ
ÊÜááor¸æàPÜá. ÍÜá¨Üœ®æƨÜÊæáàÆæ (A¥ÜÊÝ Ÿáqr¿áÈÉ) ÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü ÎÅàPÜêЮ¡Ü áÜ ®ÜÃPÜ ÝÓÜáÃÜ®®Ü áÜ ° ÓÜíÖÜÄst ©®Ü˨Üá. D©®Ü aÜí¨æãÅà¨Ü¿á ±ÜâÐܳ&AûÜñÜ&£ÆWÜÚí¨Ü AZÂì PæãvÜŸæàPÜá.
ÊÜუ¤Pæ¿á®Üá° ÖÝQ, ""KÐÜ«Ü¿á@ ÓÜí ÊܨÜíñæà ÓæãàÊæáà®Ü ÓÜÖÜ ÃÝþÝ> PÝÆPæR Ô÷à¿áÃÜá ÊÜá®æ¿á GÆÉ g®ÜÄWæ BÃÜ£ ÊÜÞvÜŸàæ PÜá. GÆÉÃÉ áÜ ÊÜáíñÜÅ: ""QÒàÃæãà-¨Ý|ìÊÜÓÜí»Üãñæà ÓÜáÃÝÓÜáÃÜ®ÜÊÜáÓÜ¢ñæà >
¿áÓæ¾$ç PÜêOæã࣠ŸÝÅÖܾ|Óܤí ÃÝg®… ±ÝÃÜ¿ÞÊÜáÔ >>'' «Ý®ÜÂÊÜ®Üá° A»ÜÂíWÜÓÝ°®Ê Ü ®Ü áÜ ° ÊÜÞvܸàæ PÜá. ¿á£WÜÚWÜã Ë«ÜÊ¿
æ áÄWÜã D Ë—Àá¨æ. ÓÜÊÜì¨æàÊÜÊÜáÁáà ÊÜÞñÜWÜêìÖÝOÝZÂìí ®ÜÊæãà ®ÜÊÜá@ >> ÓÜáÃܼ ñÜÌí
AíPÜáÃÜ ¸æÙæ¿ááÊÜíñæ ÖÝQ,""B PÜÆÍæàÐÜá «ÝÊÜ£ ±ÜËñæÅà ±ÜÄ ÑaÜÂñæà> ¿áÊÜáñܱÜì|ÊÜå…: ®ÜÃÜPÜaÜñÜá¨ÜìÎà©ÊÜÓÜ ¨Üü|PæR ÊÜááSÊÜÞw gWܮݾñÜ@ ¨æàË ËÐÜᡱܨæà Ô§ñÝ > ÓÜÊÜì¨æàÊÜÊÜáÁáà WÝÅÓÜí ÊÜá¿Þ
EPæ§$ç¿áìýæàÐÜá ÊÜ«Üìñæà >>'' PÜÆÍÜÊÜ®Üá° Coár, ""CÊÜáí Êæáà WÜíWæà ñÜí¨æ CÆɨÜÊÜÃÜá A±ÜÓÜÊÜ©í¨Ü A¥ÜÊÝ ÓÜÊÜ©í¨Ü GÚÛ¯í¨Ü ¨ÜñܤËáÊÜáí WÜÅÓÜ >> ñÜñÜ@ ÓÜÊÜìÊÜáÁáà ¨æàË ÓÜÊÜì¨æàÊæçÃÜÆíPÜêñæà >
¿áÊÜáá®æà ÓÜÃÜÓÜÌ£ ÍÜáñÜá©Å Óæã¤àÊÜáí ÓÜaÜñÝ ±ÜÃÜáÐÝ¡$ > AÔPÝ°$ ñܱÜì|PæãvÜŸæàPÜá. ñÜí¨æ C¨ÜªÊÜÃÜá ÓÜÊÜ©í¨Ü, AQRÀáí¨Ü ÊÜÞñÜÊÜáìÊÜÞ¼ÆÑñÜí ÓÜ´ÜÆí PÜáÃÜá ®Üí©¯ >> Gí¨Üá ±ÝŦìÓÜŸæàPÜá.
ÊÜáÃÜá¨Ü̃«æà ËñÜÓܤ¿Þ˜˜iàìQÁáà ÍÜê|áÖÝ ÓÜáÐæãàÊÜá¿Þ >> ¯àÃÜá ñܱÜì|PæãvܸæàPÜá. ""¿áÊÜáí ñܱÜì¿ÞËá, «ÜÊÜáìí..,ÊÜáƒñÜáÂí.., ÊÜÞWÜìÎàÐÜì/±èÐÜ ÊÜÞÓÜ
ñÜáí¹, ""WÜí«Ü¨ÝÌÃÝí ¨ÜáÃÝ«ÜÍÝìí ¯ñܱÜâÐÝr í PÜÄÑ~àÊÜå… >DÍÜÌÄàí AíñÜPÜí.., ÊæçÊÜÓÜÌñÜí.., PÝÆí.., ÓÜÊÜì»ÜãñÜûÜ¿áí.., L¨ÜáíŸÃÜí..,
ÓÜÊÜì»ÜãñÝ®Ýí ñÝËáÖæãà±ÜÖÜÌÁáà ÎÅ¿áÊÜå… >> WÜí«ÜÊÜ®Üá° ÖÝQ, ""¿Þ@ ¨Ü«Ü°í.., ¯àÆí.., ±ÜÃÜÊæáàÑu®Üí.., ÊÜêPæãà¨ÜÃÜí.., bñÜÅí.., bñÜÅWÜá±Ü¤í «Ü®ÜáÊÜÞìÓÜ
´Üȯà¿Þì A´ÜÆÝ A±ÜâÐݳ ¿ÞÍÜc ±Üâѳ~à@ > ŸêÖÜÓܳ£±ÜÅÓÜãñÝÓݤ ®æãà ñܱÜì¿ÞËá. «Ü®áÜ ÃÝοáÈÉ ÓÜã¿áì®Ü ±ÜÅÊàæ ÍÜ©®Ü©í¨Ü ÊÜáPÜÃÓÜ íÜ PÜÅÊáÜ |¨Ü
ÊÜÃWæ æ «Ü®áÜ ÊÜÞìÓÜ Gí¨Üá ÖæÓÃÜ áÜ . ÓÜãÁãàì¨Ü¿áQRíñÜ Êæã¨Ü騆 2
8
ÊÜÞÓÜ«ÜÊÜáìWÜÙÜá...
Zípæ EÐÜ@PÝÆ. BWÜ ÓÝ°®Ê Ü ÞÜ w,B×°PÜ ÊÜááXÔ,¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ¿á®Üá° WÜÅí¥è ®ÜÂÓÝËá > D ¨æàÊÜñWæ ÙÜ ® Ü áÜ ° ÐæãàvÜÍã æ à±ÜaÝÃÜWÚÜ í¨Ü ±ÜäiÔ,
ÊÜÞw ÖÜáXY¿á (ÖæÓÃÜ áÜ ŸæÙ,æ AQR) ®æçÊàæ ¨Ü ñæãàÄÓÜŸàæ PÜá. C¨ÜÄí¨Ü
ÊÜÞZ ÊÜÞÓÜ 10 WÝ¿á£Åà g±ÜÊÞ Ü w, ""E¨Üá ñÜÂí hÝñÜÊàæ ¨ÜÓíÜ ¨æàÊÜí ÊÜÖíÜ £
ÓÜPÆ
Ü ÊÜá®æãàÃÜ¥WÜ ÙÜ áÜ ±Üä|ìÊÝWÜáñÜÊ ¤ .æ ÊÜÞvܨæ C¨Üê æ 7 g®ÜW¾ ÙÜ È Ü É ÃÜ¥ÜÓܱܤËáà PæàñÜÊ@Ü > ¨ÜêÍàæ ËÍÝÌ¿á ÓÜã¿áìÊÜå… >> Gí¨Üá ÓÜã¿áì¯Wæ ñæãàÄÔ,
¨ÜĨÜÅ®ã Ü , ûÜ¿áÃæãàX¿áã, ÊÜáãSì®Üã BWÜáÊÜ®áÜ . D ±Üähæ¿á®Üá° D ©®Ü ÓÜãÁãàì¨Ü¿á¨æãÙÜWæ GQRGÆæ ÓÜ×ñÜÊÝX ÓÝ°®Ê Ü Þ Ü w ¿áþæãà±ÜËàñÜí C£ ÊÜáíñÜÅÓÂÜ ±Üß Ü ÅÖݾ MáÑ, ±ÜÃÊ Ü Þ
Ü ñݾ ¨æàÊÜñÝ,
1 ©®Ü ÊÜÞw¨ÜÃã Ü ÓÜÖÓÜ ÅÜ ÊÐ Ü ìÜ ±ÜähæÊÞ Ü w¨Ü ´ÜƨæãÃæ¿ááÊܨáÜ . ÓÜã¿áì¯Wæ AZÂì PæãvÜŸàæ PÜá. ÓÝ°®Ê Ü áÜ íñÜÅ: ¿á¨Ü¨…g®ÜP¾ êÜ ñíÜ £ÅÐáÜ ±
r … dÜí«Ü@ ¿áþæãà±ÜËàñÜ«ÝÃÜOàæ ˯ÁãàWÜ@ > ¿áþæãà±ÜËàñÜí
D ÊÜÞÓÜ¨È Ü É ÆQÒ$ྠÓæãठñÜÅ樆 áÜ ° ±ÜtÓÜŸàæ PÜá& ""ÎÅà¨æàËà ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ í ±Ý±Üí ÊÜá¿Þ ÓÜ±Ó¤Ü áÜ g®ÜÓ¾ áÜ > ñÜ®à¾æ ÃæãàWÜí aÜ ÍæãàPÜí aÜ ÊÜÞPÜÄà ±ÜÃÊÜ áÜ í ±ÜËñÜÅí ±ÜÅhݱÜñàæ ¿áìñÜÖ Õ g Ü í ±ÜâÃÜÓݤñ… > B¿ááÐÜÂÊÜáWÜÅÂí
®ÝÊÜá ©Ì£à¿áÊÜáÊÜáƒñæãà¨ÜÊ ½ Ý > ñÜê£à¿áí PÜÊáÜ ÇÝ ±æäÅàPݤ aÜñáÜ ¥Üìí ÖÜíñÜá ÓÜ±Ë ¤Ü áà >> HñÜg®j P¾Ü êÜ ñíÜ ±Ý±Üí ¿áaÜc g®Ý¾íñÜÃÝiìñÜÊåÜ … > ±ÜÅ£ÊÜááíaÜ ÍÜá»ÜÅí ¿áþæãà±ÜËàñÜí ŸÆÊÜáÓÜᤠñæàg@ >> GíŸ ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü
aÜí¨ÜÅÇã æ àaÜ®Ý >> ±ÜíaÜÊáÜ í ËÐÜá± ¡ £Ü à° £ ÐÜÐíuÜ ÎÅàÊæçÐË ¡Ü ࣠aÜ > ÓÜ±Ê ¤Ü áÜ í ÊÜá®æãàÊÝPÝR¿ágí ¿áaÜc þÝñÝþÝñÜí aÜ ¿áñÜ᮳ @Ü >> C£ ÓÜ±Ë ¤Ü «Üí «ÜÄÓܸàæ PÜá. A®ÜíñÜÃÜ BaÜÊáÜ ®Ü, 10 WÝ¿á£Åàg±ÜÊÞ Ü w ÖÜÙ¿æ á
ñÜá ÊÜÃÝÃæãàÖÝ AÐÜÊ r áÜ í ÖÜÄÊÜÆ» É Ý >> ®ÜÊÊ Ü áÜ í ÍÝ_Yì~à ±æäÅàPݤ ±Ý±Üí ÓÝ°®Ý®æྠÓܱ¤Ü ÓܱP¤Ü àæ > ÓÜ±Ê ¤Ü Ý—ÓÜÊÞ Ü ¿ááPÜí¤ ÖÜÃÜ ÊÜÞPÜÄ ÓÜ±Ë ¤Ü á ¿áþæãà±ÜËàñÜ樆 áÜ ° ""E±ÜËàñÜí ¼®Üñ° íÜ ñÜáí ià|ìí PÜÍÆ ¾Ü ¨ÜãÑñÜÊåÜ …>
¨ÜÍÊ Ü áÜ í ¨æàÊܨàæ ËPÝ > HPݨÜÍíÜ ÊÜáÖÝÆQÒ$ྠ@ ¨Ý̨ÍÜ íÜ ÇæãàPÜÓáÜ í¨ÜÄà >> AZÂìÊÜáíñÜÅ: ÓÜ±Ó¤Ü ²Ü Ê
¤ Ö Ü ²
Ü ÅàñÜ ÓÜ±Æ ¤Ü ãæ àPܱÅÜ ©à±Ü®Ü > ÓÜ±Ë ¤Ü áà ÓÜ×ñæãà ËÓÜêhÝËá gÆæà ŸÅÖ®¾Ü … ÊÜaã æ àì ©à[Ýì¿ááÃÜÓáÜ ¤ Êæáà >>'' Gí¨Üá
>> ÎÅà@ ±Ü¨Ý¾ PÜÊáÜ ÇÝ ÊÜááPÜáí¨ÜÊáÜ ×àÑà ÆQÒ$ྠÔ÷Çã æ àPæàÍÜÄÌ à > ÊÜÞ ¨æàÊÜ WÜêÖÝOÝZÂìí ©ÊÝPÜÃÜ >> D ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü ÃÜ¥ÓÜ ± Ü Ë
¤Ü áà©®Ü ËÓÜiìÔ BaÜÊáÜ ®ÜÊÞ Ü vܸàæ PÜá. ¿áþæãà±ÜËàñÜ ®Ý¼XíñÜÆã ÊæáàÆæ
QÒàÃݹœÓáÜ ñݘÃÜËí¨Üg®Ü¯à ˨Ý ÓÜÃã æ àhÝ£¾PÝ >> ÓÜÊÝì¼àÐÜ´ r Æ
Ü ±ÜŨàæ £ ÓÜã¿áì¯Wæ AZÂìÊÜ®áÜ ° PæãvÜŸàæ PÜá. D ©®Ü ñÜáÆÔàÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü A¥ÜÊÝ (bPܨ R ÝX¨Üê )æ B¿ááÐÜÂÖݯ. ®Ý¼XíñÜÆã PæÙWÜ Ý¨ÜÃæ ñܱã æ à®ÝÍÜ.
ÓÜññÜ íÜ ®ÝÊÜÞ¯ Áãà ¨Ý̨ÍÜ Ü ±ÝÅñ@Ü ÍÜá¨Üñœ ÃÜ Ý ±ÜsíÜ £ ÓÜññÜ íÜ ÓÜÊÝì®… ¨æàÊÜÃÊÜ áÜ áí¨æ HÙÜá PÜá¨ÜáÃæ¿ááÙÜÛ ÃÜ¥Ê Ü ®Ü áÜ ° ŸÃæ¨áÜ A¨ÜÃÈ Ü É ÓÜã¿áì& B¨ÜĪ í¨Ü ®Ý¼ÓÜÊáÜ ËÃܸàæ PÜá.(2,3 ¿áþæãà±ÜËàñÜ樆 áÜ ° «ÜÄÓÜáÊÜÊÃÜ áÜ
Æ»Üíñæà ÍÜá»Ý®… >> »Ü¨ÅÜ ÆQÒ$ྠÓÜÊ ¤ íÜ ¯ñÜÂí ±Üâ|ÂÊæáàñÜaáÜ » f ÝÊÜÖÊÜ åÜ … > ®ÝÃÝ¿á|®Ü®áÜ ° ŸÃæ¨áÜ ±ÜäiÓܸàæ PÜá. ±ÜÅ£ ¿áþæãà±ÜËàñÜPã Ü R ±ÜÅñÂæ àPÜ WÝ¿á£Åàg±Ü ÊÜÞw ±ÜÅñÂæ àPÜÊÝX ÊÜáíñÜÅ
ñèÇæà ÓÝ°ñÝ̘² PÝÊæà¿Þìí g±æàñ… ÎÅàÊÜêPÓÒÜ ¯Ü « ° è >> ®ÜûñÜ ÅÜ Ë¨ÝªWÜ ±Üähæ ÖæàÚ Jí¨Ý¨ÜÊáæ àÆæ Jí¨Üá «ÜÄÓܸàæ PÜá.)
ÊÜÞw¨ÜÃæ EñÜÊ ¤ áÜ , ®ÜûñÜ ÅÜ AÓÜʤ Ý¨Ü ÊæáàÆæ ÊÜá«ÜÂÊÜá, ÓÜãÁãàì¨Ü¿á ¼àÐݾÐÜrËáà
PÝƨÜÈÉ A«ÜÊáÜ . D ©®Ü ¼àÐܾÃÜá ¨æàÖÜñÝÂWÜ ÊÜÞw¨Ü ©®Ü. PÝÃÜ| Cí¨Üá AÊÜÄWæ ñܱÜì| ¨ÜÍÜËáà&HPݨÜÎà&¨Ý̨ÜÎà ÓÜíPÜƳ
ÖÝWÜã AZìÂÊÜ®Üá° ¯àvܸæàPÜá. ñܱÜì|: Êæç¿ÞZűܨÜÂWæãàñÝÅ¿á ¨ÜÍÜËáà: ¨ÜÍÜËáà©ÊÜÓæà ±Ýűæ¤à ÊÜÅñÜÓæã§à˜ÖÜí g®Ý¨Üì®Ü > £Å©®Üí ¨æàÊÜ
AQR ÖæÓÜÃÜáŸæàÙæ
ÖÜáXY ÓÝíPÜêñܱÜÅÊÜÃÝ¿á aÜ > WÜíWݱÜâñÝÅ¿á ¼àÐݾ¿á Bg®Ü¾ŸÅÖܾaÝÄOæà > ¨æàÊæàÍÜ ¯ËìZ°í PÜáÃÜá PæàÍÜÊÜ >> HPݨÜÎà: HPݨÜÍÝÂí ¯ÃÝÖÝÃÜ@
EñܤÊÜá PÜwÊæá ÖæaÜác
ÊÜÞvÜáÊÜ A±ÜâñÝÅ¿á gÆí ¨Ü©¾ ®ÜÊæãà ¼àÐݾ¿á ÊÜÊÜáìOæà >> ¼àÐܾ@ ÍÝíñÜ®ÜÊæäà Ô§ñÝÌÖÜÊÜá±ÜÃæà˜Öܯ > »æãàûÝÂËá ±ÜâívÜÄàPÝûÜ ÍÜÃÜ|í Êæáà »ÜÊÝaÜáÂñÜ
Ë«Ý®Ü ÊÜ á «Ü Â ÊÜ á ÓÜ Ê Ü á ÓÜ Ê Ü á >> ¨Ý̨ÜÎà ±ÝÃÜOæ¿á ®ÜíñÜÃÜ & AþݮܣËáÃÝí«ÜÓÜ ÊÜÅñæà®Ý®æà®Ü PæàÍÜÊÜ
ËàÃÜ@ ÓÜñÜÂÊÝ©à iñæàí©Å¿á@ > B¼ÃÜ©½ÃÜÊݱæã°àñÜá ±ÜâñÜűèñæãÅàbñÝí
A«ÜÊÜá ÖæaÜác PÜwÊæá QÅ¿ÞÊÜå… >> GíŸ ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü AiàÊÜ£³ñÜêPÜÃÜá £Ææãà¨ÜPÜÊÜ®Üá° > ±ÜÅÓܮܰÓÜáÊÜááTæãà »ÜãñÝÌ þݮܨÜêÑr±ÜŨæãà »ÜÊÜ >> Gí¨Üá ±ÝŦìÔ,
«Ü®ÜáÊÜì£à±ÝñÜÁãàWÜ A±ÜÓÜÊÜ©í¨Ü, iàÊÜ£³ñÜêPÜÃÜá ÓÜÊÜ©í¨Ü ¿áÊæäà¨ÜPÜ ÊÜ®Üá° PæãvܸæàPÜá. HPݨÜÍÜá±ÜÊÝÓæà®Ü ¨Ý̨ÜÍÝÂí ±ÝÃÜOæà®Ü aÜ > ¿á¨ÝiìñÜí ÊÜá¿Þ
«Ü®ÜáÊÜÞìÓܨÜÈÉ ÊÜ£à±ÝñÜÁãàWÜÊÜâ ÓÜÖÜÓÜÅ A«æãàì¨Ü¿áPæR ÓÜÊÜÞ®Ü. AZìÂ: ÊÜÓÜã®ÝÊÜáÊÜñÝÃÝ¿á ÍÜíñÜ®æãàÃÝñܾhÝ¿á aÜ > AZÂìí ±Üâ|Âí ñæà®Ü ²ÅàOÝñÜá PæàÍÜÊÜ@ >> Gí¨Üá ÓÜÊÜá²ìÓÜŸæàPÜá.
D ©®Ü ÍÝŨܜ™, ²ñÜêñܱÜì|ÊÜ®Üá° ¯àvܸæàPÜá. ®æçÊæà¨ÜÂÊÜ®Üá° ÊÜÞw ¨Ü¨ÝËá ¼àÐݾ¿á B¸ÝÆŸÅÖܾaÝÄOæà >> ÍÝŨܜ ËaÝÃÜ
»ÜWÜÊÜíñܯWæ PæÙÜX®Ü ÊÜáíñÜÅWÜÚí¨Ü AZìÂÊÜ®Üá° ¯àvܸæàPÜá. ÊÜ£à±ÝñÜ
ÊÜáÖÝÓÜñÜÌ ÓÜÊÜì±Ý±Ü±ÜÅOÝÍÜ®Ü > ÓÜÖÜÓÜŸÝÖæãà ËÍÝÌñܾ®… WÜÅÖÝOÝZìÂí
ÊÜÞZÊÜÞÓÜ ¨Ý®ÜWÜÙÜá ËÊÝÖÝ®ÜíñÜÃÜ ²ívܱÜŨݮÜ& ÊÜáPÜRÙÜ ËÊÝÖÜÊÝ¨Ü ÊæáàÆæ 3 A¥ÜÊÝ 1
£íWÜÙæãÙÜWæ ²ívܱÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜŸÝÃܨÜá G®Üá°ÊܨÜá ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜ
®ÜÊæãà˜ÓÜá¤ñæà >> ÊÜ£à±ÝñÜ ®ÜÊÜáÓæ¤à˜ÓÜᤠ®ÜÊÜáÓæ¤à ËÍÜÌÊÜáíWÜÆ > ×ÃÜ|ÂñÜáÆÔà
ÍÝŨܜ¨Ü ÖæãÃÜñÝX ŸæàÃæ ÍÝŨܜWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ A®ÜÌÀáÓÜáñܤ¨æ. ËÊÝÖܨÜ
ËÐÜá¡aÜPÜÅÓÜÌÃÜã±Ý¿á ®ÜÊÜáÓæ¤à ©ÊÜÂñæàgÓæà >> Gí¨Üá AZìÂÊÜ®Üá° ¯àw ÓÜáÊÜ|ìñÜáÆÔà¨Ý®Ýñ… ŸÅÖܾ|@ PÝ¿áÓÜí»ÜÊÝñ… > ±Ý±Üí
×í¨æ GÐærà ©®Ü¨Ü AíñÜÃܨÜÆãÉ ²ívܱÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ËÊÝÖܨÜ
²ñÜêñܱÜì|ÊÜ®Üá° Pæãoár ËÐÜᡲſá ÊÜ£à±ÝñÜ ²ñÜëOÝí A®Üê|±ÜÅ¨Ü > ±ÜÅÍÜÊÜáÊÜÞ¿ÞñÜá ÓÜÊæàì ÓÜíñÜá ÊÜá®æãàÃÜ¥Ý@ >>
®ÜíñÜÃÜ ñÜí¨æ ñÝÀáWÜÙÜ ÍÝŨܜÊÜâ GÐærà ©®ÜWÜÙÜ AíñÜÃܨÜÈɨܪÃÜã
²ñÜëOÝí ÊÜáÊÜá ÊæçPÜáísÜí ±ÜÅ¿áaÜf »ÜWÜÊÜ®… ÖÜÃæà >> ñÜÌñÜøÓݨæà®Ü Êæáà £Æ±ÝñÜŨݮÜ
AÊÜÍÜÂÊÝX ²ívܱÜŨݮÜÊÜ®æ°à ÊÜÞvÜŸæàPÜá. ÍÝŨܜ£¦ AþÝñÜÊÝX¨ÜªÃæ
»ÜQ¤@ AÓæ¤$ÌàÊÜí A®Ü±ÝÀá¯à > þÝ®ÜËþÝ®Ü ÊæçÃÝWÜÂí ±ÜÅ¿áaÜf »ÜWÜÊÜ®… ÊÜÞZÊÜÞÓܨÜÈÉ ñÝÊÜáÅ¨Ü A¥ÜÊÝ PÜíb®Ü ±ÝñæÅ¿áÈÉ GÙÜÛ®Üá° ñÜáí¹
& ŸÙÜWܨÜÊÜÃÜ ÊÜááTÝíñÜÃÜ ÊÜáƒñÜÃݨÜÊÜÃÜ ÊÜÞÓÜ, £¦, WæãñݤWÜáÊܨÜá
ÊÜáÊÜá >> Gí¨Üá ±ÝŦìÓܸæàPÜá. ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ ¨Ý®Ü PæãvܸæàPÜá. £ÇÝ@ ±ÜâOÝÂ@ ±ÜËñÝÅÍÜc ÓÜÊÜì±Ý±Ü ÖÜÃÝ@
ÓÝ«ÜÂËÆÉ©¨ÜªÃæ ÊÜÞWÜìÎàÐÜì A¥ÜÊÝ ÊÜÞZ AÊÜÞÊÝÓÝ A¥ÜÊÝ
aÜí±ÝÐÜÑuà (ÓÜáŸÅÖܾ| ÐÜÑuà) Óܾ$êñÝ@ > ÍÜáPÝÉÍæòÊÜ ñÜ¥Ý PÜêÐÝ¡ @ ËÐÜá¡WÝñÜÅÓÜÊÜáá¨Ü½ÊÝ@ >> ¿Þ¯ Pݯ aÜ
¨Ý̨ÜÎà ©ÊÜÓÜ ÍÝŨܜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸæàPÜá.
D ©®Ü ÓÜRí¨ÝíñÜ¿ÞìËá¿Þ¨Ü »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° ËÍæàÐÜÊÝX ±Ý±Ý¯ ŸÅÖܾÖÜñÝÂÓÜÊÜÞ¯ aÜ > £Æ±ÝñÜűÜŨݮæà®Ü ñݯ ®ÜÍÜÂí£ Êæáà
±ÜäiÔ ŸÅÖܾaÝÄWÜÚWæ »æãàg®Ü ÊÜÓÝ÷©WÜÙÜ®Üá° ¯àvܸæàPÜá. E©ª®Ü Óܨݠ>> C¨Üí £Æ±ÝñÜÅí ¿áÊÜá¨æçÊÜñÜÂí ŸÅÖܾÇæãàPܱÝŲ¤PÝÊÜá@ ñÜá»ÜÂí AÊÜÞÊÝÓÝ (¨ÜÍÜì)
±Ü¨Ý¥ÜìÊÜ®Üá° ®æçÊæà¨Ü ÊÜÞvܸæàPÜá. ÓÜRí¨ÜÊÜáíñÜÅ: Óæà®Ý˨ÝÃÜPÜ ÓÜRí¨Ü AÖÜí ÓÜí±ÜŨܨæà ®Ü ÊÜáÊÜá ®Ü ÊÜáÊÜá >> ¨ÜÍÜì¨Ü ©ÊÜÓÜ ¨Ý̨ÜÍÜ ²ñÜêWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ £Æ (GÙÜáÛ) ÓÜ×ñÜ
ÊÜáÖÝÓæà®Ü ÊÜáÖÝŸÆ > ÃÜá¨æãÅàÊÜÞX°g ÐÜvÜÌPÜ÷ WÜíWÝWÜ»Üì ®ÜÊæãàÓÜá¤ñæà>> ´ÝÆáY| ÊÜÞÓÜ ¯àįí¨Ü ñܱÜì| PæãvܸæàPÜá. ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅ£¯ñÜ嬆 ŸÅÖܾ¿áýÊÜ®Üá°
¨æàÊÜ&MáÑ&BaÝ¿áìñܱÜì|ÊÜ®Üá° Pæãoár BÊæáàÆæ PæàÊÜÆ
ÖÜ®ÜáÊÜá¨Ü̆ñÜ ±ÜÁãàÊÜÅñÜ (ÓÜíñÝ®ÜPÝRX) ¯àįí¨Ü ÓÜÊÜì²ñÜêWÜÚWæ ñܱÜì| PæãvÜŸæàPÜá. AÊÜÞÊÝÓÝ (¨ÜÍÜì)
ÖÜ®ÜáÊÜáíñܨæàÊÜÃÜ®Üá° 13 WÜÅí¦WÜÚÃÜáÊÜ ¨ÝÃܨÜÈÉ Kí ®ÜÊæãà PÜÍܱÜÃÜ E±Ü¨æàÍܨÜíñæ AÊÜÃÜ ÊÜávÜ© A©£¨æàË¿áá D ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ©®Ü¨ÜÈÉ PæàÊÜÆ ¨Ý̨ÜÍÜ ²ñÜêñܱÜì| PæãvÜŸæàPÜá. ŸÅÖܾ¿áý¨ÜÈÉ
ÊÝ¿áá®Üí¨Ü®Ý¿á Kí Gí¨Üá BÊÝ×Ô ÖÜ®ÜáÊÜáíñܮܮÜá° ±ÜäiÔ ÊÜÞw ÊÝÊÜá®Ü¨æàÊÜÃÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÙÜá. ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ñÝÀá¿áã ÓÜÊÜì²ñÜêñܱÜì| PæãvÜŸæàPÜá.
ÊÝ¿á®Ü¨Ý®ÜÊÜ®Üá° PæãvܸæàPÜá. Wæãà©¿á®Üá° ËÍæàÐÜÊÝX C¨Ü®Üá° ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ÓÜíñÝ®ÜPÝRX D ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ´ÝÆáY®Ü ÍÜá¨Üœ
¨Ý®ÜÊÜÞvܸæàPÜá. AZìÂÊÜáíñÜÅ: ®ÜÊÜáÓæ¤à ÊÝ¿áá±ÜâñÝÅ¿á «ÜÌíÔñÝ- ±ÜÅ£±Ü¨Ý©í¨Ü ñÜÅÁãà¨ÜÎàÊÜÃæWæ AÊÜÍÜÂÊÝX BaÜÄÓÜŸæàPÜá. ÃÜgÓÜÌÆÝ ËaÝÃÜ
ÊÜáÃÜÊæçÄOæà > ÓÜág®ÝíŸá—aÜí¨ÝÅ¿á »ÜËÐÜÂñ…ŸÅÖܾOæà ®ÜÊÜá@ >> ÃÜgæãà¨ÜÍÜì®Ü ¯|ì¿á& ÓÜã¿ÞìÓܤ©í¨Ü ÓÜãÁãàì¨Ü¿á¨ÜÊÜÃæX®Ü
ÎÅàÖÜ®ÜáÊÜáñæà ®ÜÊÜá@ C¨ÜÊÜáZìÂí ÓÜÊÜá±Üì¿ÞËá. E±Ü¿ááPܤ ËaÝÃÜWÜÙÜá PÝÆÊÜ®Üá° ÊÜáãÃÜá»ÝWÜ ÊÜÞw A¨ÜÃÜÈÉ Êæã¨Ü騆 GÃÜvÜá AíÍÜWÜÙÜÈÉ
ÊÜÞZÓÝ°®Ü ±ÜíaÜWÜÊÜÂÊæáàÆ®Ü&±ÝÅÍÜ®ÜË— ÃÜgæãà¨ÜÍÜì®ÜÊݨÜÃæ ×í©®Ü ©®ÜÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜŸæàPÜá. ÊÜáãÃÜ®æ¿á
WæãàÊÜáãñÜÅÊÜ®Üá° WÝ¿á£ÅàÊÜáíñÜÅ©í¨Ü; WæãàÊÜá¿áÊÜ®Üá°, WÜí«Ü¨ÝÌÃÝí »ÝWܨÜÈÉ¿Þ¨ÜÃæ GÃÜvÜ®æ¿á ©®ÜÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓÜŸæàPÜá.
(±èÐÜ ÍÜá. ¨ÜÍÜËáà A¥ÜÊÝ ±Üä~ìÊÜÞ©í¨Ü ±ÝÅÃÜí¼ÓܸæàPÜá)
¨ÜáÃÝ«ÜÐÝìí ¯ñܱÜâÐÝrí PÜÄàÑ~àÊÜå… > DÍÜÌÄàí ÓÜÊÜì»ÜãñÝ®Ýí ÃÜgÓÜÌÆÝ BÍèaÜ ËaÝÃÜ& ÃæãàWÜ©í¨ÝX Ô÷à¿áÃÜÈÉ ÃÜgÓÜáÕ PÜívÜÃæ
ÓÜíPÜƳ: ÊÜÞZÊÜÞÓÜËáÊÜáí ±Üä|ìí ÓÝ°ÓæÂà˜ÖÜí ¨æàÊÜ ÊÜÞ«ÜÊÜ >
ñÝËáÖæãà±ÜÖÜÌÁáà ÎÅ¿áÊÜå… >>; ÖÝÆ®Üá°, B ±Ý¿áÓÜÌ ÓÜÊæáàñÜá ñæà AÍÜábÀáÆÉ. PÜÅÊÜáÊÝX £íWÜÚWæãÊæá¾ ÃÜgÓÜÌÇæ¿Þ¨ÜÃæ ÊÜáãÃÜá©®Ü
£à¥ÜìÓÝÂÓÜ gÆæà ¯ñÜÂËᣠÓÜíPÜƳ$ aæàñÜÔ >> BaÜÊÜá®Ü ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá
ËÍÜÌñÜ@ ÓæãàÊÜá ÊÜêÐÜ¡$ÂÊÜå… > »ÜÊÝ ÊÝgÓÜ ÓÜíWÜ¥æà >>; ÊæãÓÜÃÜ®Üá°, ¨Ü— ÊæáçÈWæ BaÜÄÓÜŸæàPÜá. ÃÜgÓÜÌÆæ¿Þ¨Ü ©®Ü©í¨Ü 18 ©®Ü¨æãÙÜWæ
WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw ""HÊÜí WÜá| ËÍæàÐÜ| ËÎÐÝr¿Þí ÍÜá»Ü£¥è
PÝÅÊæä¡à APÝÄÐÜí iÐæã¡àÃÜÍÜÌÓÜ ÊÝi®Ü@ > ÓÜáÃܼ ®æãà ÊÜááTÝ PÜÃÜñ… ±Üâ®Ü@ ÃÜgÓÜÌÆæ¿Þ¨ÜÃæ ÓÝ°®ÜÊÜÞñÜÅ. ÃÜgÓÜÌÆæ¿Þ¨Ü ©®Ü©í¨Ü 18®æà
»ÝÃÜ£à-ÃÜÊÜá|ÊÜááS±ÝÅOÝíñÜWÜìñÜ ÎÅàËÐÜᡱæÅàÃÜ|¿Þ ÎÅà
±ÜÅ| B¿áãíÑ ñÝÄÐÜñ… >> ñÜá±Ü³ÊÜ®Üá°, ÍÜáPÜÅÊÜáÔ gæãÂà£ÃÜÔ ñæàhæãà˜Ô ©®Ü¨Üí¨Üá ±Üâ®Ü@ ÃÜgÓÜÌÆæ¿Þ¨ÜÃæ 1 ©®Ü ÊÜÞñÜÅ AÍÜá©œ. ÃÜgÓÜÌÆæ¿Þ¨Ü
ËÐÜᡲÅàñÜÂ¥Üìí þݮܻÜQ¤ÊæçÃÝWÜÂԨܜ$Â¥Üìí ÊÜÞZÓÝ°®Üí AÖÜí
> D GÆÉ ÊÜáíñÜÅWÜÚí¨Ü Êæáà騆 ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° Jí¨Üá ±ÝñæÅ¿áÈÉ ©®Ü©í¨Ü 19 ®æà ©®Ü ±Üâ®Ü@ ÃÜgÓÜÌÆæ¿Þ¨ÜÃæ GÃÜvÜá ©®Ü ÊÜÞñÜÅ
PÜÄÐæÂà'' Gí¨Üá ÓÜíPÜȳÔ, ÓÝ°®ÜÊÜáíñÜÅ: ¨Üá@S¨ÝĨÜÅ®ÝÍÝ¿á
ÖÝQ,""¨æàÊÜÓÜ ñÝÌ ÓÜËñÜá ±ÜÅÓÜÊæà˜ÎÌ®æãàŸÝìÖÜá»ÝÂí ±ÜäÐæã¡à ÖÜÓݤ»ÝÂí AÍÜá©œ. ÃÜgÓÜÌÆæ¿Þ¨Ü ©®Ü©í¨Ü 20 ®æà ©®Ü ÖÝWÜã ®ÜíñÜÃÜ ±Üâ®Ü@
ÎÅàËÐæã¡àÓæã¤àÐÜOÝ¿á aÜ > ±ÝÅñÜ@ÓÝ°®Üí PÜÃæãàÊÜá¨Ü ÊÜÞNà
±ÜÅ£WÜêÖÝ¡Ëá'' Gí¨Üá ¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° Pæç¿áÈÉ ×w¨Üá,""#''PÝÃÜÊÜ®Üá° ÃÜgÓÜÌÆæ¿Þ¨ÜÃæ ÊÜáãÃÜá ©®Ü AÍÜá©œ. gÌÃÜÊÜááíñݨÜÃæãàWÜ˨ݪWÜ,
±Ý±ÜË®ÝÍÜ®ÜÊÜå… >> ÊÜáPÜÃÜÓæ§à ÃÜÊè ÊÜÞNà WæãàËí¨ÝaÜáÂñÜ ÊÜÞ«ÜÊÜ >
EaÜcÄÓÜáñܤ PÜÈÓܸæàPÜá. ¿áñܤ$ÌWÜÔ§WÜñÜí ±Ý±Üí ¨æàÖæà £ÐÜu£ ÊÜÞÊÜáPæà ÓÝ°®ÜÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ¨Ü ÃÜgÓÜÌÆæ¿á ÍÜá©œWÝX AÊÜÙÜ®Üá° ÊÜááoárÊܨÜá
ÓÝ°®æà®Ý®æà®Ü Êæáà ¨æàÊÜ ¿á¥æãàPܤ´Üƨæãà »ÜÊÜ >> PÜêÐÝ¡aÜáÂñÜ ¯ÊÜáhÝjËá
±ÜÅ»Ýñæà˜Ô¾®… ÍÜá»æãà¨ÜPæà > A®æà®Ü ÊÜÞZÓÝ°®æà®Ü ÓÜá²Åàñæãà ÊÜÞí > ±ÝÅÍÜ®Üí ±ÜíaÜWÜÊÜÂÓÜ ¨ÜÖÜñÜÌX°ÄÊæàí«Ü®ÜÊÜå… >> Gí¨Üá ±ÝÅÍÜ®ÜÊÜÞw ÓÝ°®ÜÊÜÞvÜáÊܨÜá ×àWæ ÖÜñÜá¤ÓÜÆ ÊÜÞvÜŸæàPÜá.
ÓÜÊÜáá¨ÜœÃÜ >> ÊÜÞZÓÝ°®Üí PÜÄÐÝÂËá ÊÜáPÜÃÜÓæ§à ©ÊÝPÜÃæà > BÓÜÊÜÞ²¤ BaÜÊÜá®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá. MáñÜáÍÝí£ : aæçñÅÜ , hæÂàÐÜ,u BÐÝyÜ, »Ý¨Üű¨ Ü ,Ü PÝ£ìPÜ, ±èÐÜ ÊÜÞÓÜ WÜÙÈ Ü ,É
ÊÜáÖݨæàÊÜ ¯ËìZ°í PÜáÃÜá ÊÜÞ«ÜÊÜ >> ×àWæ ±ÝŦìÔ ¯ñÜ嬆 ÓÝ°®ÝíWÜ ¿áþæãà±ÜËàñÜ «ÝÃÜ|Ë— aÜñáÜ ¦àì, ÐÜÑàu , AÐÜË r áà, ®ÜÊË Ü áà, ¨Ý̨ÎÜ à, aÜñáÜ ¨ÜìÎà, ±è~ìÊÜÞ,
AZì ñܱÜì|WÜÙÜ®Üá° PæãvÜáÊÜâ¨ÜÆɨæ ËÍæàÐÜÊÝX ÊÜÞ«ÜÊܯWæ ÖÝWÜã BaÜÊáÜ ®Ü, ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá, ÓÜíPÜƳ & ÍèÅñÓÜ Ý¾ñìÜ PÜÊÞ Ü ì®ÜáÐÝu®Ü AÊÜÞÊÝÓÝ £¦WÜÙÈ Ü ,É ÃÜËÊÝÃÜ, ÊÜáíWÜÙÊ Ü ÝÃÜ, ÍܯÊÝÃÜWÙÜ È
Ü ,É »ÜÃ~Ü à,
ÓÜã¿áì¯Wæ AZìÂÊÜ®Üá° PæãvܸæàPÜá. ÁãàWÜÂñÝÔ¨Ü$œ Â¥Üìí (hÝñÝÍèaÜ ÊÜáƒñÝÍèaÜ ÍÜá«ÜÂ¥Üìí) PÜ
ê £ P
¤ Ý, B¨ÝÅ ì, BÍæà
É ÐÝ, ÊÜ á [Ý, ±Ü
ä ÊÝìñÜ Å¿ á, ËÍÝTÝ, hæ àÐÝu
AZìÂÊÜáíñÜÅ: ñܱÜÓÜÂPæãàì¨ÜÁáà ®Ü¨ÝÂí ÓÝ°ñæãà˜ÖÜí Ë—±ÜäÊÜìPÜÊÜå…> ¿áþæãà±ÜËàñÜ«ÝÃÜ|í AÖÜí PÜÄÐæÂà > Gí¨Üá ÓÜíPÜÆÊ Ü w ®ÜûñÜ ÅÜ WÙÜ È
³ Þ Ü É ¨ÜáÁãàìWÜWÙÜ È Ü ,É B¨ÝÅì, WÜÅÖ| Ü , ÃÝ£Å, ÓÜí«ÝÂ, A±ÜÃÝ|Ø
ÊÜÞ«ÜÊÝ¿á ¨Ü¨ÝËáà¨Üí AZìÂí ÓÜÊÜáÂP… ±ÜÅÔà¨ÜñÜá >> ÊÜÞ«ÜÊÝ¿á ¿áþæãà±ÜËàñÜ¨È Ü É D ¨æàÊÜñWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° BÊÝ×ÓÜŸàæ PÜá. KíPÝÃÜí PÝÆWÜÙÈ Ü ,É ià|ì, ÃÜP,¤Ü ¯àÆ ÊÜÓ« ÷Ü ÝÃÜ|¨ÜÈ,É ÃÜhã æ à¨ÜÍìÜ ®ÜÊݨÜÃàæ
®ÜÊÜá@ C¨ÜÊÜáZìÂí ÓÜÊÜá±Üì¿ÞËá > ÓÜËñæÅà ±ÜÅÓÜËñæÅà aÜ ±ÜÃÜ«ÝÊæá°à ±ÜÅ¥ÊÜ áÜ ñÜíñè ®ÜÂÓÝËá > AX°í ©Ì£à¿áñÜíñè ®ÜÂÓÝËá > ®ÝWÝ®… ñÜê£à¿áñÜíñè ÓÜÍÌ ÝTæãàPܤ ÍÝí£¿á®Üá° AÊÜÍÂÜ ÊÜÞvܸàæ PÜá.
®ÜÊæãà˜ÓÜᤠñæà > ñÜÌñæ¤àgÓÝ ±ÜÄ»ÜÅÐÜrí ±Ý±Üí ¿ÞñÜá ÓÜÖÜÓÜÅ«Ý >> ÓÜËñæÅà ®ÜÂÓÝËá > ÓæãàÊÜáí aÜñáÜ ¥ÜìñÜíñè ®ÜÂÓÝËá > ²ñÜë®… ±ÜíaÜÊáÜ ñÜíñè ±ÜíaÝíWܨÜÈÉ ¯àwÃÜáÊÜ ÊÜÅñÜ E±ÜÊÝÓÝ©ËÐÜ¿áWÜÙÜá PæàÊÜÆ
®ÜÊÜá@ C¨ÜÊÜáZìÂí ÓÜÊÜá±Üì¿ÞËá ®ÜÂÓÝËá > ±ÜÅhݱܣí ÐÜÐñuÜ íÜ ñè ®ÜÂÓÝËá > ÊÝ¿ááí ÓÜ±Ê ¤Ü áÜ ñÜíñè ®ÜÂÓÝËá > ÓÝÊÜޮܠÊÜÞ×£WÝX ¯àvÜƳqr¨æ.
ÓÝ°®Ý®ÜíñÜÃܨÜÈÉ: ©ÊÝPÜÃÜ gWܮݰ¥Ü ±ÜÅ»ÝPÜÃÜ ®ÜÊæãà˜ÓÜᤠñæà > ÓÜã¿áìí AÐÜÊ r áÜ ñÜíñè ®ÜÂÓÝËá > ËÍÝÌ®… ¨æàÊÝ®… ®ÜÊÊ Ü áÜ ñÜíñè ®ÜÂÓÝËá> Öæbc®Ü GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üᰠ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü PæàÚ £Ú¨Üá BaÜÄÓÜŸæàPÜá.
±ÜıÜä|ìí PÜáÃÜáÐæÌà¨Üí ÊÜÞZÓÝ°®Üí ÊÜá¿Þ PÜêñÜÊÜå… >> Gí¨Üá MáWæàÌ ¨Üí ±ÜÅ¥Ê Ü áÜ ¨æãàÃÜPàæ ®ÜÂÓÝËá > ¿ágáÊæàì¨Üí ©Ì£à¿á¨æãàÃÜPàæ
ÓÜã¿áì®Ü®Üá° ±ÝŦìÓܸæàPÜá. ®ÜÂÓÝËá > ÓÝÊÜáÊæà¨Üí ñÜê£à¿á¨æãàÃÜPàæ ®ÜÂÓÝËá > A¥ÜÊì Ü Êæà¨Üí
9
BÍèaÜ ¯|ì¿á
g®Ü®ÝÍèaÜ (ÊÜê©œ )¯|ì¿á ÊÜáÃÜ| ÊÝñæì 10 ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá 3 ©®Ü WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ B¥ÜÊÝ Óæãà¨ÜÃÜÚ¿á&
1 ©®Ü
©®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ £Ú¨ÜÃæ ÓܲívÜÄWæ ÓÝ°®Ü A®Üá±Ü¯àñÜ®ÝX¨ÜªÃæ Óæãà¨ÜÃÜÓæãÓæWæ
±ÜÅ¥ÜÊÜá©®Ü ¯|ì¿á C¨æ Ä࣠ÊÜáÆÓæãà¨ÜÃÜÊÜÞÊܯWÜã £Ú¿á¸æàPÜá.
ÃݣſáÈÉ g®Ü®,Ü ÊÜáÃÜ| A¥ÜÊÝ ÃÜgã æ à¨ÜÍì
Ü ®ÜÊݨÜÃæ ÃÝ£ÅÊÞ Ü ®Ü樆 áÜ ° 3)Öæ|á¡ ÊÜáWÜÙÜá
3 »ÝWÜ ÊÜÞw Êæã¨Ü騆 GÃÜváÜ »ÝWÜWÙÜ áÜ ±ÜäÊÜì©ÊÜÓÊ Ü íæ ñÜÆã, ¿ÞÊÝWÜ ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ 9) Óæã¨ÜÃÜÊÜÞÊÜ®Ü ÖæívÜ£ (ÊÜÞËá)
PÜv¿
æ á »ÝWÜÊâÜ ÊÜáÃÜá©®ÜÊíæ ¨Üã £Ú¿áŸæàPÜá. 10 ©®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá 1 ©®Ü ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
WÜ»ÜìÓÝÅÊÜÊݨÜÃæ 6 £íWÜÙÜ ÊÜÃæWæ ÓܲívÜÄWæ (3 ñÜÇæ¿áÊÜÃæWæ) ÓÝ°®Ü Óæã¨ÜÃÜÊÜÞÊÜ®Ü ÖæívÜ£ Óæãà¨ÜÃÜÚ¿á& ±ÜQÒ~à
²ñÝÅ© GÆÉ 6 £íWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá 3 ©®Ü ÊÜáÆ Óæãà¨ÜÃÜÊÜÞÊÜ®Ü ÖæívÜ£ Óæãà¨ÜÃÜÓæãÓæWæ ÓÝ°®Ü
ñÝÀáWæ
ÓܲívÜÄWæ 3 ÊÜÐÜì¨Ü ÊÜÃæWæ ÓܲívÜÄWæ (3 ñÜÇæ¿áÊÜÃæWæ) ÓÝ°®Ü 10) ñÝÀá¿á ñÜí¨æ&ñÝÀá¿á ñÝÀá
Êæã¨Ü騆 3 £íWÜÙÜÈÉ 3 ©ÊÜÓÜ ÓÝ°®Ü©í¨Ü 3 ÊÜÐÜì¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá 3 ©®Ü
ËÊÝÖÜQRíñÜã Êæã¨ÜÆá GÈÉ ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
4®æ¿á £íWÜÙÜÈÉ 4 ©ÊÜÓÜ ÃÜgÓÜÌÆÝ AÍèaÜÊÜâ ÍÜá©œ.
ÓܲívÜÄWæ (3 ñÜÇæ¿áÊÜÃæWæ) 1 ©®Ü ñÝÀá¿á ñÜí¨æ 3 ©®Ü
ÊÝWݪ®ÜÊÝWÜ©¨ÜªÃæ
WÜ»Üì±ÝñÜÊݨÜÃæ ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ÊæãÊÜá¾WÜ& ±ÜQÒ~à
ñÝÀáWæ ²ñÝÅ© GÆÉ ÓܲívÜÄWæ 3 ©®Ü ñÝÀá¿á ñÝÀá ÊæãÊÜá¾WÜÚWæ ±ÜQÒ~à
ÓܲívÜÄWæ
3 ©®Ü g®Ü®ÝÍèaÜ ÊÝWݪ®ÜÊÝX¨ÜªÃæ ¯ÍÜc¿áÊÝ¨Ü WÜívÜá& WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ 1©®Ü
5&6 ©®Ü
5®æ, 6 ®æ £íWÜÙÜÈÉ (ÊÜê©œ) ÊÜÞñÜÅ. AÊÜ®Ü ñÜí¨æ&ñÝÀá& 3 ©®Ü
ÃÜgÓÜÌÆÝ AÍèaÜÊÜâ
ÊÜáÃÜOÝÍèaÜËÆÉ. 11)ñÝÀá¿á APÜR&ñÜíX¿áÃÜá (AŸb)
ÓܲívÜÄWæ
GÈÉ ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
±ÜÅÓÜÊÜ
3) Öæ|á¡ ÊÜáWÜÙÜ ËÊÝÖÜÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáƒñÜÃݨÜÃæ ÊÜáƒñÜÃÜ APÜRñÜíX¿áÃÜ 3 ©®Ü
ñÝÀáWæ ²ñÝÅ© GÆÉ ÓܲívÜÄWæ
¿ÞÄWæ (WÜívÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ) GÐÜár AÍèaÜ ¸æàÃæ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáƒñÜÃݨÜÃæ ÊÜáWÜ&ÊÜáWÜÚWæ ±ÜQÒ~à
7®æà £íWÜÙÝÃܻܠ±ÜÅÓÜÊÜÊݨÜÃæ 10 ©ÊÜÓÜ g®Ü®ÝÍèaÜÊÜâ (ÊÜê©œ).
10 ©ÊÜÓÜ g®Ü®ÝÍèaÜÊÜâ(ÊÜê©œ) WÜívܯWæ, WÜívÜ®Ü ÓܲívÜÄWæ 10 ©®Ü 12) ñÜí¨æ¿á APÜR&ñÜíX¿áÃÜá(Óæãà¨ÜÃÜñæ¤)
ÊÜáÃÜ|Öæãí© g®Ü®ÜÊݨÜÃæ ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá 3 ©®Ü
ÊÜáÃÜOÝÍèaÜËÆÉ. GÈÉ ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
g®Ü®ÜÊÝX ®ÝÆaæfà¨Ü®ÜQRíñÜ 10 3 ©ÊÜÓÜ g®Ü®ÝÍèaÜÊÜâ A|¡&ñÜÊÜá¾, ÊÜáÆ A|¡&ñÜÊÜá¾ ±ÜQÒ~à ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáƒñÜÃݨÜÃæ ÊÜáƒñÜÃÜ 3 ©®Ü
Êæã¨ÜÆá ÊÜáƒñÜÊݨÜÃæ ©ÊÜ Ó Ü (ÊÜê©œ )ÊÜáÃÜOÝÍèaÜËÆÉ. PÝPÝ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÓܲívÜÄWæ 1 ©®Ü ¸æàÃæ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáƒñÜÃݨÜÃæ A|¡&ñÜÊÜá¾í©ÃÜ ±ÜQÒ~à
®ÝÆaæfà¨Ü®Ý®ÜíñÜÃÜ 10 10 ©ÊÜÓÜ g®Ü®ÝÍèaÜ (ÊÜê©œ) ¿ÞÄWæ (ñÜí¨æ¿á ÊÜá®æ¿áÈÉ) GÐÜár AÍèaÜ ÊÜáÆÓæãà¨ÜÃÜñæ¤ ÊÜáWÜ&ÊÜáWÜÚWæ ÓÝ°®Ü
©ÊÜÓܨæãÙÜWæ ÎÍÜá ÊÜáƒñÜÊݨÜÃæ ÊÜáÃÜOÝÍèaÜËÆÉ. ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá, A|¡&ñÜÊÜá¾, ÊÜáÆ A|¡&ñÜÊÜá¾ 3 ©®Ü 13) APÜRñÜíX¿áÃÜ ÊÜáPÜRÙÜá
±ÜÅÓÜÊÜ PÝPÝ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÄWæ 1 ©®Ü
¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
A¨æ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÝÔÓÜáÊÜ ¿ÞÄWæ (WÝÅÊÜÞíñÜÃܨÜÈÉ) GÐÜár AÍèaÜ E±Ü¯àñÜ 3 ©®Ü
ñÜí¨æ, ñÝÀáWæ A|¡&ñÜÊÜá¾í©ÄWæ ÖÝWÜã ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá ±ÜQÒ~à Óæãà¨ÜÃÜÊÜÞÊÜ&
A®Üá±Ü¯àñÜ ±ÜQÒ~à
bPÜR±Ü³ Êæã¨ÜÆݨÜÊÜÄWæ AŸbWæ
PÝPÝ Êæã¨ÜÇݨÜÊÜÄWæ 1 ©®Ü Öæ|á¡ ÊÜáWÜÙÜá ÓÝ°®Ü
ñÜí¨æ¿á ÊÜá®æ¿áÈÉ 3 ©ÊÜÓÜ g®Ü®Ý- 1 ©ÊÜÓÜ g®Ü®ÝÍèaÜ
ÊÜáWÜÙÜá ÖæñܤÃæ ÍèaÜ (ÊÜê©œ ) (ÊÜê©œ ). 4) ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá 14) Óæãà¨ÜÃÜÚ¿á&Óæãà¨ÜÃÜÓæãÓæ (A|¡&ñÜÊÜá¾í©ÃÜ ÊÜáPÜRÙÜá)
WÜívÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ ñÜí¨æ&ñÝÀá Êæã¨ÜÆݨÜÊÜÄWæ g®Ü®ÝÍèaÜ ¿ÞÊÝWÜ ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
ÊÜáWÜÙÜá ÖæñܤÃæ (ÊÜê©œ) CÆÉ. E±Ü¯àñÜ&A®Üá±Ü¯àñÜ Óæãà¨ÜÃÜÚ¿á&Óæãà¨ÜÃÜÓæãÓæ Óæãà¨ÜÃÜñæ¤Wæ ÓÝ°®Ü
10 ©®Ü
ÊÜáWÜ, AËÊÝ×ñÜ ÊÜáWÜÚWæ
ÊÜáÃÜOÝÍèaÜ (ÓÜãñÜPÜ)¯|ì¿á ËÊÝ×ñÜ ÊÜáWÜÚWæ 3 ©®Ü 15) ÊÜáWÜÙÜ ÊÜáWÜ (ÊÜÞñÝÊÜáÖÜ&ÊÜÞñÝÊÜá×Wæ)
ÓÜ|¡ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáÃÜ|ÊݨÝWÜ ¨ÜÖÜ®Ü&S®Ü®Ü ËaÝÃÜ 10 ©®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ, ÊÜÐÜì ÊÜáWܯWæ , EÚ¨ÜÊÜÄWæ 10 ©®Ü ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
¿ÞÊÝWÜ H®Üá B¨Ü ÊæáàÇæ £Ú¨ÜÃÜã ËÊÝ×ñÜ ÊÜáWÜÚWæ ±ÜQÒ~à E±Ü¯àñÜ ÊÜÞñÝÊÜáÖÜ& 3 ©®Ü
®ÝÊÜáPÜÃÜ|QRíñÜÆã Êæã¨ÜÆá S®Ü®ÜÊÜ®æ°à ÊÜÞvÜŸæàPÜá. 3 ©®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ 10 A®Üá±Ü¯àñÜ ÊÜÞñÝÊÜá×Wæ ±ÜQÒ~à
ËÊÝ×ñÜ ÊÜáWÜÚWæ 3 ©®Ü
(12 ©®Ü¨æãÙÜWæ) (ÖÜãÙܸæàPÜá) ©®Ü¨æãÙÜWæ £Ú¨ÜÃæ ÊÜáWÜÙÜ ÊÜáWÜÙÜá (Agj&AijWæ) ÓÝ°®Ü
12 ©ÊÜÓÝ®ÜíñÜÃÜ 3 ÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃæWæ ¨ÜÖÜ®Ü / S®Ü®Ü ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. 5) ñÜí¨æ¿á ñÜí¨æ ÊÜáñÜᤠPÝPÝ 16) BñÜŸ
¾ í«ÜáñÜÅ¿á (Óæãà¨ÜÃñÜ &æ¤ Óæãà¨ÜÃÊÜ ÞÜ ÊÜ&AŸb CÊÜÃÜ ÊÜáWÜ)
1 ÊÜÐÜì¨ÜÈÉÁáà aèÆÊÝX¨ÜªÜÃæ ¨ÜÖÜ®ÜÊÜ®æ°à ÊÜÞvÜŸæàPÜá. ¿ÞÊÝWÜ ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ GÈÉ ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
3 ÊÜÐÜì¨Ü ®ÜíñÜÃÜ aèÆÓÜíÓÝRÃÜ ËÊÝ×ñÜ ÊæãÊÜá¾WÜÚWæ ñܮܰ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáƒñܮݨÜÃæ 3 ©®Ü
¨ÜÖÜ®ÜÊÜ®æ°à ÊÜÞvÜŸæàPÜá. ÓÝ°®Ü
BXÃÜÈ BWܨæ CÃÜÈ ËÊÝ×ñÜ ÊÜáWÜÚWæ ¸æàÃæ ÊÜá®æ¿áÈÉ ñÜ®ÜWæ ±ÜQÒ~à
1) A®Üá±Ü¯àñÜ WÜívÜá ÊÜáWÜ 6) A|¡&ñÜÊÜá¾
A®Üá±Ü¯àñÜ 1 ©®Ü
¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
GÈÉ ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ 17)ÊÜÞñÜê&²ñÜêŸí«ÜáñÜÅ¿á (ñܮܰ ñÝÀá¿á ÊÜáñÜᤠñÜí¨æ¿á
10,11,12 ©®ÜWÜÙÜÈÉ ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá 3 ©®Ü Óæãà¨ÜÃÜñæ¤&Óæãà¨ÜÃÜÊÜÞÊÜ&AŸb CÊÜÃÜ ÊÜáWÜ)
APÜR&ñÜíX¿áÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáƒñÜÃݨÜÃæ 3 ©®Ü
ÊÜáêñܮݨÜÃæ CñÜÃÜ ÓܲívÜÄWæ ÓÝ°®Ü ¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
¸æàÃæ ÊÜá®æ¿áÈÉ APÜR& ±ÜQÒ~à
ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá ñÜíX¿áÄWæ ñܮܰ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáƒñܮݨÜÃæ 3 ©®Ü
3 ©®Ü WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ 1 ©®Ü
12 ©®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ (¨ÜÖÜ®Ü& S®Ü®Ü GÃÜvÜã) ¸æàÃæ ÊÜá®æ¿áÈÉ ñÜ®ÜWæ ±ÜQÒ~à
A®Üá±Ü¯àñÜ®ÝX¨ÜªÃæ ÓÝ°®Ü
7 £íWÜÙÜÊÜÃæWæ ÓܲívÜÄWæ (¨ÜÖÜ®Ü ±ÜPÜÒ¨ÜÈÉ) 1 ©®Ü A®Üá±Ü¯àñÜ 1 ©®Ü
C¨æà Ä࣠ÊÜáÆ A|¡, ñÜÊÜá¾í©ÃÜ ŸWæY £Ú¿á¸æàPÜá.
ÓܲívÜÄWæ (S®Ü®Ü ±ÜPÜÒ¨ÜÈÉ) ÓÝ°®Ü PÜÅÊÜá ÓÜí. 16&17 ÃÜÈÉ ÖæàÚ¨ÜÊÜÃÜÈÉ ÊÜáWÜ®Ü Ÿ¨ÜÇÝX ÊÜáWÜÙÜá ÊÜáƒñÜÙݨÜÃæ
7 £íWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ 1 7) ËÊÝ×ñÜ APÜR&ñÜíX¿áÃÜá ËÊÝ×ñÜÙݨÜÃæ ñÜ®ÜWæ 1 ©®Ü
ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá,
ÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃæWæ aÜãvÝ 3 ©®Ü GÈÉ ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ AËÊÝ×ñÜÙݨÜÃæ ÓÝ°®Ü
CñÜÃÜ ÓܲívÜÄWæ
ÓÜíÓÝRÃÜÊÝX¨ÜªÃæ A|¡&ñÜÊÜá¾í©ÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ 3 ©®Ü
E±Ü¯àñÜ 18) BñܾŸí«ÜáñÜÅ¿á&²ñÜêŸí«ÜáñÜÅ¿á&ÊÜÞñÜêŸí«ÜáñÜÅ¿á, CÊÜÃÜá
7 £íWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ 3 ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá 3 ©®Ü ¸æàÃæ ÊÜá®æ¿áÈÉ ±ÜQÒ~à
A|¡&ñÜÊÜá¾í©ÄWæ ÊÜáƒñÜÃݨÜÃæ Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÚWæ ÓÝ°®Ü.
ÊÜÐÜì¨ÜÊÜÃæWæ aÜãvÝ WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ 1 ©®Ü
CñÜÃÜ ÓܲívÜÄWæ 1 ©®Ü ËÍæàÐÜ: ÊæáêñÜÅ GíŸáÊÜÊÜ®Ü BñܾŸí«ÜáñÜÅ¿á&²ñÜêŸí«ÜáñÜÅ¿á& ÊÜÞñÜêŸí«Üá
ÓÜíÓÝRÃÜ CÆÉ©¨ÝªWÜ A|¡&ñÜÊÜá¾í©ÃÜ ñÜÅ¿á CÊÜÃÜá ÊÜáƒñÜÃݨÜÃæ ÊæáêñÜůWæ ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü AÍèaÜ C¨æ.
3 ÊÜÐÝì®ÜíñÜÃÜ ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá, BÍèaÜËÆÉ
ÖæívÜ£Wæ A¨æà Ä࣠ÊæáêñÜÅ®Üá ÊÜáƒñܮݨÝWÜ ÊæáêñÜÅ®Ü BñܾŸí«ÜáñÜÅ¿áÄWæ ÓÜÊÜÞ®ÜÊݨÜ
E±Ü®Ü¿á®ÜQRíñÜ ÓܲívÜÄWæ (aèÆÊÝXÃÜÈ& 3 ©®Ü APÜR&ñÜíX¿áÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ 3 ©®Ü (ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü) AÍèaÜÊÜâ A®ÜÌ¿áÊÝWÜáñܤ¨æ.
Êæã¨ÜÆá BWÜ©ÃÜÈ) ¸æàÃæ ÊÜá®æ¿áÈÉ APÜR&ñÜíX¿áÄWæ ±ÜQÒ~à B¨ÜÃæ ÊæáêñÜÅ®Üá ÊÜáƒñܮݨÝWÜ ÊæáêñÜÅ®Ü ²ñÜê& Ÿí«ÜáñÜÅ¿á&ÊÜÞñÜêŸí«ÜáñÜÅ¿áÄWæ
A®Üá±Ü¯àñÜ ÊÜáWÜ®Ü WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ 1 ©®Ü AÍèaÜËÆÉ.
ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá,
ÊÜáÃÜ|ÊÝñæì 10 BÍèaÜËÆÉ 19)WÜívÜ&ÖæívÜ£
CñÜÃÜ ÓܲívÜÄWæ 8) Óæãà¨ÜÃÜÊÜÞÊÜ
©®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ £Ú¨ÜÃæ
¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
2)E±Ü¯àñÜ WÜívÜáÊÜáWÜ GÈÉ ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
WÜívÜ&ÖæívÜ£
¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ ±ÜQÒ~à ±ÜÃÜÓܳÃÜ 10 ©®Ü
Óæãà¨ÜÃÜÚ¿á& ÊÜáÃÜ|ÊÝñæì 10 ©®Ü¨Ü ÊæáàÇæ £Ú¨ÜÃÜã
ñÜí¨æ&ñÝÀá&ÊÜáÆñÝÀá ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáÃÜ|ÊݨÜÃæ 3 ©®Ü
10 ©®Ü Óæãà¨ÜÃÜÓæãÓæWæ ÓÜÊÜ£ WÜívܯWæ 10 ©®Ü
CñÜÃÜ ÓܲívÜÄWæ ¸æàÃæ ÊÜá®æ¿ÞX¨Üê ã
Ü E±ÜPêÜñÃÜ ÝX¨Üê æ 3 ©®Ü

10
BÍèaÜ ¯|ì¿á...
20) ÖæívÜ£¿á ñÜí¨æ & ñÝÀá (Añæ¤&ÊÜÞÊÜ) * C¨ÜÃÜíñæ g®Ü®ÝÍèaÜÊÜ®Üã° £Ú¿á¸æàPÜá. BÍèaܨÜÈÉ ÍÜá¨ÜœÊÜÓÜá¤WÜÙÜá: ±ÜÆæÂàPÝÀá, ÖÝÆá, ñÜá±Ü³, «Ý®Ü CñÝ©.
¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ * 10©®Ü¨Ü A¥ÜÊÝ 3©®Ü¨Ü (g®Ü®ÝÍèaÜ)ÊÜê©œ¿áÈÉ A¨ÜPæR ÓÜÊÜÞ®Ü £Å±Ý¨Ü ®ÜûÜñÜÅWÜÙÜá: PÜ꣤PÝ, ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá, EñܤÃÝ, ËÍÝTÝ,
Óܯ°—¿áÈÉ 3 ©®Ü ÊÝ¨Ü A¥ÜÊÝ A¨ÜPÜãR PÜwÊæá¿á ÊÜáñæã¤í¨Üá ÖæãÓÜ g®Ü®ÝÍèaÜ EñܤÃÝÐÝyÝ, ±ÜäÊÝì»Ý¨ÜűܨÝ.
AÓܯ°—¿áÈÉ / ÖæívÜ£ ÊÜáƒñÜÙÝX¨ÜªÃæ AÚ¿á¯Wæ 1 ©®Ü
Ÿí¨ÜÃæ Êæã¨Ü騆 ÊÜê©œÓÜÊÜÞ²¤¿á ©®ÜÊæà ÖæãÓÜ ÊÜê©œ¿áá ±ÜíaÜPÜ®ÜûÜñÜÅWÜÙÜá: «Ü¯ÐÝu, ÍÜñÜñÝÃÜPÝ, ±ÜäÊÝì»Ý¨ÜűܨÜ, EñܤÃÝ
¯ÊÜêñܤÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. ñÝÀáWæ ÊÜÞñÜÅ ±Üä|ì BÍèaÜËÃÜáñܤ¨æ. »Ý¨ÜűܨÜ, ÃæàÊÜ£à.
AÓܯ°—Àá¨ÜªÃÜã E±ÜPÜêñÜ®ÝX¨ÜªÃæ 3 ©®Ü
* B¨ÜÃæ g®Ü®ÝÍèaÜ¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ PÜwÊæá, ÓÜÊÜÞ®Ü ¿ÞÊÜâ¨æà «Ü¯ÐÝu EñܤÃÝ«Üì©í¨Ü ÃæàÊÜ£àÊÜÃæWæ D ±ÜíaÜPÜ®ÜPÜÒñÜÅWÜÙÜÈÉ ÊÜáÃÜ|
21)ÖæívÜ£¿á A|¡&ñÜÊÜá¾ E±Ü¯àñÜ ÊÜáÃÜOÝÍèaÜ Ÿí¨ÜÃÜã ÊÜáÃÜOÝÍèaÜÊÜâ ¯ÊÜ꣤¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊݨÜÃæ ÊÜáƒñÜÓܧÙÜÊÜ®Üá° 5 £íWÜÙÜPÝƨÜÊÜÃæWæ, £Å±Ý¨Ü ®ÜûÜñÜÅWÜÙÜÈÉ
¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ ÊÜáÃÜOÝÍèaÜÊÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜ BaÜÄÓÜŸæàPÜá. ÊÜáÃÜ|ÊݨÜÃæ ÊÜáƒñÜÓܧÙÜÊÜ®Üá° 3 £íWÜÙÜPÝÆ¨Ü ÊÜÃæWæ ¹vÜŸæàPÜá. A¥ÜÊÝ
1 ©®Ü ËÍæàÐÜ: ¿ÞÊÜâ¨æà AÍèaÜÊÜâ AÍèaÜÁãàWÜÂPÝÆ¨Ü ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ¨æãàÐܱÜÄÖÝÃÜPÝRX ÍÝí£¿á®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá.
A®Üá±Ü¯àñÜ&WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ&ÖæívÜ£¿á »ÝÊܯWæ £Ú¿á¨æà ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ £Ú¨ÜÃæ AÊÜÎÐÜr©®ÜWÜÙÜÆÉÐærà AÍèaÝaÜÃÜOæ
ÓÝ°®Ü AÍèaÜ PÜñÜìÊÜÂ
ÊÜáÃÜ|ÊÝX¨ÜªÃæ ÊÜÞvÜŸæàPÜá. E¨Ý.: 10 ©®Ü¨Ü BÍèaÜÊÜâ Êæã¨ÜÆ ©®Ü £Ú¿á¨æà
8®æà ©®Ü £Ú¨ÜÃæ EÚ¨Ü 2 ©®ÜWÜÙÜÆÉÐærà BÍèaÜÊÜ®Üá° BaÜÄÓܸæàPÜá. g®Ü®ÝÍèaÜ&ÊÜáÃÜOÝÍèaÜWÜÙÜÈÉ (¨æàÊܱÜägÝ&ÊæçÍŲ̈æàÊÜ&
22)ÖæívÜ£¿á APÜR&ñÜíX ÊÜááíñݨÜ) ±ÜíaÜÊÜáÖÝ¿áýWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸÝÃܨÜá. AZÂì¨ÜÊÜÃæWæ
A£PÝÅíñÝÍèaÜ: AÍèaÜÁãàWÜÂPÝƨÜÈÉ (10©®Ü¨ÜÈÉ) ÊÜáÃÜ|ÊÝñæì
¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®ÜÊÜ®Üá° ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° EaÜcÄÔ ÊÜÞvÜŸæàPÜá.
£Ú¿á¨æ ®ÜíñÜÃÜ £Ú¨ÝWÜ ÊÜÞvÜáÊÜ AÍèaÜ.
1 ©®Ü ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá¨Ü ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÆãÉ EaÜcÄÓÜŸÝÃܨÜá.
»ÝÊܯWæ * D AÍèaÜÊÜâ 10©®Ü¨Ü ÊÜáÃÜOÝÍèaÜPæR ÊÜáñÜᤠñÜí¨æ&ñÝÀá
WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ&ÖæívÜ£¿á ÊÜáÃÜ|ÊÝX¨ÜªÃæ ÓÝ°®Ü ÊÜáíñÜÅËÆÉ¨æ ±ÝÅOÝ¿ÞÊÜáÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸæàPÜá. WÝ¿á£Åàg±ÜËÆÉ.
ÊÜáƒñÜÃݨÝWÜ ËÊÝ×ñÜ ÊÜáWÜÚWæ ÖæàÚ¨Ü 3©®Ü¨Ü AÍèaÜPæR ÊÜÞñÜÅ
23)ÖæívÜ£¿á A|¡&ñÜÊáÜ ®¾ Ü ÊÜáPÜÙR áÜ CÊÜÃáÜ ÊÜáƒñÜÃݨÜÃæ ÓÝ°®.Ü ÓÜãÁãàì±ÜÓݧ®ÜËÆÉ. AZÂì¨Ü ÊÜÃæWæ ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®Ü.
A®ÜÌÀáÓÜáñܤ¨æ.
24)±ÜÃÜWæãàñÜŨÜñܤPÜ ËaÝÃÜ * g®Ü®ÝÍèaÜPæR, A®Üá±Ü¯àñÜ ÊÜáÃÜOÝÍèaÜPæR ÊÜáñÜᤠ10©®ÜQRíñÜÆã BÍèaܨÜÈÉ bñÝÅÖÜ᣿á®Üá° CvÜŸÝÃܨÜá. ÊÜáÃÜOÝÍèaܨÜÈÉ PæàÊÜÆ
PÜwÊæá CÃÜáÊÜ ÊÜáÃÜOÝÍèaÜPæR A£PÝÅíñÝÍèaÜ A®ÜÌÀáÓÜáÊÜâ©ÆÉ. AíWÝÃÜÊÜ®Üá° «ÜÄÓÜŸæàPÜá.
¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
¨æàÍÝíñÜÃÜ&WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ: Aí¨ÜÃæ 20 A¥ÜÊÝ 30 Áãàg®ÜQRíñÜ (260 ÊÜáƒñÝÍèaÜ˨ܪÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááqr¨ÜÃæ ÓÝ°®ÜÊÜÞvÜŸæàPÜá. gÝñÝÍèaÜ
¸æàÃæ WæãàñÜÅ¨Ü ¨ÜñÜá¤
¨ÜñÜᤠÊÜáWܯWæ 3 ©®Ü Q.ËÞ) ÖæbcWæ ¨ÜãÃܨÜÈÉ C¨ÜªÃæ A¥ÜÊÝ »ÝÐæ ŸæàÃæ C¨Ü᪠®Ü©à ˨ܪÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááqr¨ÜÃæ ÓÝ°®Ü PÝÃÜ|ËÆÉ. g®Ü®ÜÊÜáÃÜ| AÍèaÝ®ÜíñÜÃÜ
ñÜí¨æñÝÀáWÜÙÜá
±ÜÊÜìñÜWÜÙÜá ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ C¨ÜªÃæ ¨æàÍÝíñÜÃÜÊæ¯ÓÜáÊܨÜá. ¿áýæãà±ÜËàñÜÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÆÝÀáÓÜŸæàPÜá. ÍÜÊÜÊÜ®Üá° ÓܳÍÜì ÊÜÞw¨ÜÃæ
g®Ü¾ ¯àw¨Ü ñÜí¨æ
¨ÜñÜᤠÖæãà¨Ü ÊÜáWܯWæ 3 ©®Ü ±Üü~à: ÖÜWÜÆá ÊÜáÃÜ|ÊݨÜÃæ B ÖÜWÜÆá Aí©®Ü ÃݣŠÊÜááí©®Ü A¥ÜÊÝ ÍÜÊÜ¨Ü A®ÜáWÜÊÜá®Ü ÊÜÞw¨ÜÃæ A¥ÜÊÝ ÍÜÊÜÓܳÍÜì ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜ®Üá°
ñÝÀáWÜÙÜá
¨ÜñÜᤠñÜí¨æ&ñÝÀáWæ 3 ©®Ü ÖÜWÜÆá. ÊÜáÃÜá©ÊÜÓÜ ÓÝ¿áíPÝÆ ®ÜûÜñÜÅ ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ÓÝ°®Ý©WÜÙÜ®Üá° ÊÜááqr¨ÜÃÜã ¿áýæãà±ÜËàñÜÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÆÝÀáÓÜŸæàPÜá.
¸æàÃæ WæãàñÜÅ¨Ü ¨ÜñܤPÜ ÊÜÞvÜŸæàPÜá. (ÓÝ¿áíPÝÆ ÍÜá©œÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá Aí©®Ü ÖÜWÜÈ&
g®Ü¾¯àw¨Ü ñÜí¨æ & ñÝÀáWæ 3 ©®Ü * AÍèaÜPÝƨÜÈÉ ÍÝŨܜ Ÿí¨ÜÃæ 11®æà ©®Ü ÍÜá©œ¿Þ¨Ü
ÊÜáWÜ ®ÜÈÉ E±ÜÊÝÓÜ CÃÜŸæàPÜá.) ÃݣŠÊÜáÃÜ|ÊݨÜÃæ B ÃÝ£Å, A¨ÜÃÜ
±ÜäÊÝì±ÜÃÜ ÓܲívÜÄWæ 1 ©®Ü ÊæáàÇæ ÍÝŨܜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. AÍèaܨÜÈÉ Çæãà±ÜÊݨÜ
¨ÜñÜá¤Pæãor ÊÜáñÜᤠÊÜááí©®Ü ÖÜWÜÆá&ÃÝ£ÅWÜÙÜá. ÊÜáÃÜá©ÊÜÓÜ ÓÜãÁãàì¨Ü¿Þ®ÜíñÜÃÜ ±ÜíaÜÊÜáÖÝ¿áýWÜÙÜ®Üá°, ¨ÜÍÜìñܱÜì|ÊÜ®Üá° AÍèaÝ®ÜíñÜÃÜ ÊÜáñæ¤
¨ÜñܤPܯWæ,AÊÜ®Ü ÍÜá©œÓÝ°®Ý©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸæàPÜá.
¨ÜñÜᤠÔÌàPÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜ 1 ©®Ü ÊÜÞvܸæàQÆÉ.
±ÜâñÜűèñÝÅ©WÜÚWæ
ÓܲívÜÃÜá ÓÜgæãÂà£: ÖÜWÜÆá ÊÜáÃÜ|ÊݨÜÃæ ÃݣŠÓÝ°®Ü©í¨Ü ÍÜá©œ¿áá, Êæáà騆 ËÐÜ¿áWÜÙÜ ŸWæY Öæbc®Ü ÊÜÞ×£¿á®Üá° ®ÜáÄñÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ®Üá° PæàÚ
¨ÜñܤPÜ®Ü ÃÝ£ÅÊÜáÃÜ|ÊݨÜÃæ ÖÜWÜÆá ÓÝ°®Ü©í¨Ü ÍÜá©œ¿áá. ±Üvæ¿á¸æàPÜá.
¨ÜñÜá¤Pæãor ÊÜáñÜᤠ¨ÜñÜᤠ1 ©®Ü
±ÜâñÜűèñÝÅ©WÜÙÜá
ÓܲívÜ, Óæãà¨ÜPÜ,
ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÊÜÃÜ
¿á¥ÝÁãàWÜÂ
²ñÜêñܱÜì|ÊÜå…
ÓܲívÜÄWæ
ÓÜWæãàñÜÅ ¨ÜñܤPܯ¨ÜªÃæ ÊÝX 10,3,1 ©®Ü * A±ÜÓÜÊÜ©í¨Ü AíWÜáÐÜuÊÜáãÆ©í¨Ü ¨ÜQÒOݼÊÜááSÊÝX ñܱÜì| PæãvܸæàPÜá. *ñܱÜì|ÊÜ®Üá° ñÜí¨æ ÊÜáêñÜÃݨÜÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ PæãvܸæàPÜá.
*ÊÜáêñÜÃݨÜÊÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ PæãvܸæàPÜá. *ñÝÀá Ÿ¨ÜáQ¨ÜªÃæ PÜÅ.ÓÜí.6&7 ÊÜáêñÜÃÝX¨ÜªÃÜã AÊÜÄWæ ñܱÜì| PæãvܸÝÃܨÜá.*C¨æà Ä࣠PÜÅ.ÓÜí.8
25) ÊÜáíñæãÅà±Ü¨æàÍÜPÜ WÜáÃÜáWÜÙÜá Ÿ¨ÜáQ¨ÜªÃæ PÜÅ.ÓÜí. 9-&10 ÊÜáêñÜÃÝX¨ÜªÃÜã ñܱÜì|ËÆÉ. ÊÜáñÜᤠPÜÅ.ÓÜí.11 Ÿ¨ÜáQ¨ÜªÃæ PÜÅ.ÓÜí.12&13 ÊÜáêñÜÃÝX¨ÜªÃÜã ñܱÜì|ËÆÉ. *¨ÜÍÜì¨Ü ©®Ü 1 Äí¨Ü
¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ 13ÃÜÊÜÃæWæ ÊÜÞñÜÅ £ÆÓÜ×ñÜ ¯àįí¨Ü ñܱÜì| PæãvܸæàPÜá. *±ÜÅ£¯ñÜ ŸÅÖܾ¿áþÝíWÜÊÝX GÆÉ ñܱÜì|ÊÜ®Üá° ¯àįí¨Ü PæãvܸæàPÜá. *±ÜPÜÒÊÜÞÓܨÜÈÉ
Jí¨æà WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ WÜáÃÜáWÜÙÜá 3 ©®Ü 15©®Ü D GÆÉ ñܱÜì|WÜÙÜ®Üá° £ÆÓÜ×ñÜ ¯àįí¨Ü PæãvܸæàPÜá. *£Æ ñܱÜì| Pæãor©®Ü ÃݣŠ»æãàg®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸÝÃܨÜá.
WÝÅÊÜÞíñÜÃܨÜÈÉ WÜáÃÜáWÜÙÜá ÎÐܯWæ ±ÜQÒ~à (®ÝÃÝ¿á|)ÍÜÊÜÞì|í... (PÝÍܱÜ)WæãàñÜÅí ÊÜÓÜÌíñÜWÜìñÜ »ÝÃÜ£àÃÜÊÜá| ÊÜááSÂ
WÜáÃÜáWÜÙÜ ±Ü£°à&±ÜâñÜÅ 1 ©®Ü 1 AÓܾñ… ²ñÜÃÜí... ñÜí¨æ
±ÝÅOÝíñÜWÜìñÜ ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ÓÜÌ«Ý ®ÜÊÜá@ ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá >
ÓÜÖÝ«ÝÂÀáà ±ÜQÒ~à ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí ...ÃÜá¨ÝÅíñÜWÜìñÜ »ÝÃÜ£àÃÜÊÜá| ÊÜááS±ÝÅOÝíñÜWÜìñÜ
2 AÓܾñ… ²ñÝÊÜáÖÜí... ñÜí¨æ¿á ñÜí¨æ
ÓÜíPÜÐÜì|í ÓÜÌ«Ý ®ÜÊÜá@ ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá >
¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí B©ñÝÂíñÜWÜìñÜ »ÝÃÜ£àÃÜÊÜá| ÊÜááS±ÝÅOÝíñÜWÜìñÜ
26) ¿á£ GÆÉ ÓܲívÜÄWæ ÓÝ°®Ü 3 AÓܾñ… ±ÜŲñÝÊÜáÖÜí... ñÜí¨æ¿á Agj
ÊÝÓÜá¨æàÊÜí ÓÜÌ«Ý ®ÜÊÜá@ ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá >
27) ÓÜÊÜÞ®æãà¨ÜPÜÃÜá ÓÜÊÜÞ®æãà¨ÜPÜÄWæ 3 ©®Ü
4 AÓܾ®Ý¾ñÜÃÜí... ñÝÀá (»ÝXàÃܦà¨Ýí)...¨Ýí ...WæãàñÝÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
28) ÓÜWæãàñÜÅÃÜá ÓÜWæãàñÜÅÄWæ 1 ©®Ü A¥ÜÊÝ ÓÝ°®Ü 5 AÓܾ£³ñÝÊÜá×àí... ñÜí¨æ¿á ñÝÀá ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí ÃÜá¨ÝÅí...ÓÜíPÜÐÜì|í ...ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá >
29)WÜívÜ&ÖæívÜ£ 6 AÓܾñ… ±ÜŲñÝÊÜá×àí... ñÜí¨æ¿á ñÝÀá ñÝÀá ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí B©ñÝÂí...ÊÝÓÜá¨æàÊÜí ...ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá >
7 AÓܾñÝÕ±ÜñÜ°ÊÜÞñÜÃÜí... ÊÜáÆñÝÀá ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá >
¿ÞÃÜá ¿ÞÄWæ GÐÜár AÍèaÜ
8 AÓܾ®Ý¾ñÝÊÜáÖÜí... ñÝÀá¿á ñÜí¨æ ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
ÓܲívÜÃÜá GÆÉ ÓܲívÜÄWæ 10 ©®Ü
9 AÓܾ®Ý¾ñÜá@ ²ñÝÊÜáÖÜí... ñÝÀá¿á ñÝñÜ ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí ÃÜá¨ÝÅí...ÓÜíPÜÐÜì|í ...ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá >
HPܨæàÍܨÜÈÉ ÓܲívÜÃÜ ÊÜáÃÜ|ÊݨÜÃæ ±ÜÃÜÓܳÃÜ 10 ©®Ü 10 AÓܾ®Ý¾ñÜá@ ±ÜŲñÝÊÜáÖÜí... ñÝÀá¿á ÊÜááñݤñÜ ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí B©ñÝÂí...ÊÝÓÜá¨æàÊÜí ...ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá >
ÓÜÊÜ£ WÜívܯWæ 10 ©®Ü 11 AÓܾ®Ý¾ñÝÊÜá×àí... ñÝÀá¿á ñÝÀá ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
BÍèaÜ ËÊÜÃÜOæ 12 AÓÜ ¾ ® ݾ ñ Ü á @ ²ñÝÊÜ á ×àí... ñÝÀá¿á Aij ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí ÃÜá¨ÝÅí...ÓÜíPÜÐÜì|í ...ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá >
HPݨÜÎà ©®Ü ÊÜáÃÜ|ÊݨÜÃæ: ¨ÝÖÝ©WÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜáíñÜÅPÜÊÝX ÊÜÞvÜ 13 AÓܾ®Ý¾ñÜá@ ±ÜŲñÝÊÜá×àí.. ñÝÀá¿á ÊÜááñܤij ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí B©ñÝÂí...ÊÝÓÜá¨æàÊÜí ...ñܱÜì¿ÞËá ñܱÜì¿ÞËá >
ŸæàPÜá. B¨ÜÃæ AX°¿áÈÉ BÖÜá£WÜÚÆÉ. ±æÅàñÜ&²ívܱÜŨݮÜËÆÉ, 14 AÓܾñܳ£°àí ... ÖæívÜ£ ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
£ÆÝígÈÀáÆÉ. CÊÜ®æ°ÆÉ ÊÜÞÃÜ®æ ©®Ü ÊÜÞvÜŸæàPÜá. 15 AÓÜ ¾ ñ Ü á Õ ñ Ü í ... ÊÜ á WÜ ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
16 AÓܾ¨Ý½†ñÜÃÜí... A|¡&ñÜÊÜá¾ ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
AÍèaÜ ÓÜí±ÝñÜ 17 AÓܾ£³ñÜêÊÜÂí... ñÜí¨æ¿á A|¡&ñÜÊÜá¾ ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
* 10 ©ÊÜÓÜ¨Ü ÊÜáÃÜOÝÍèaÜ C¨ÝªWÜ C®æã°í¨Üá (ñÜí¨æ, ñÝÀá, 18 AÓܾ®Ý¾ñÜáÆí... Óæãà¨ÜÃÜÊÜÞÊÜ ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
WÜívÜ, ÖæívÜ£ ÖæãÃÜñݨÜ) 10 ©ÊÜÓܨÜ, 3©ÊÜÓÜ¨Ü A¥ÜÊÝ A¨ÜPÜãR AÓܾ¨Üáª×ñÜÃÜí
19 ÊÜáWÜÙÜá ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
PÜwÊæá C¨Üª ÖæãÓÜ g®Ü®Ü&ÊÜáÃÜ| BÍèaÜ Ÿí¨ÜÃæ Êæã¨Ü騆 (ÓÜ»ÜñÜêìPÝí ÓÜÓÜáñÝí)...
AÍèaÜÓÜÊÜÞ²¤ ©®ÜÊæ ÖæãÓÜ AÍèaÜ ¯ÊÜ꣤ BWÜáÊܨÜá. 20 AÓܾ¨Ü½X¯àí... APÜR&ñÜíX ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
* C¨æà Ä࣠3 ©ÊÜÓÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜáÃÜOÝÍèaÜ C¨ÝªWÜ 21 AÓܾ£³ñÜêÐÜÌÓÝÃÜí ... Óæãà¨ÜÃÜñæ¤ ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
A¨ÜÃÜ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ A¨ÜPæR ÓÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü A¥ÜÊÝ A¨ÜPÜãR PÜwÊæá C¨Üª 22 AÓܾ®Ý¾ñÜêÐÜÌÓÝÃÜí ... ñÝÀá¿á APÜR&ñÜíX ...¨Ýí ...WæãàñÝÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
ÖæãÓÜ g®Ü®Ü&ÊÜáÃÜ| BÍèaÜ Ÿí¨ÜÃæ Êæã¨Ü騆 AÍèaÜÓÜÊÜÞ²¤ 23 AÓÜ ¾ ñ … ÍÜ Ì Í Ü á ÃÜ í ... Öæ | á¡ Pæ ã or ÊÜ Þ ÊÜ ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
©®ÜÊæ ÖæãÓÜ AÍèaÜ ¯ÊÜ꣤ BWÜáÊܨÜá. 24 AÓܾ¨ÜáYÃÜáí ... WÝ¿á£Åà E±Ü¨æàÍÜPÜÃÜá ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
* A¨ÜÃæ 3©®Ü, ±ÜQÒ~à Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜwÊæá ÊÜáÃÜOÝÍèaÜ¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ 25 AÓܾ¨ÝaÝ¿áìí ... ˨Ý WÜáÃÜáWÜÙÜá ...ÍÜÊÜÞì|í ...WæãàñÜÅí ÊÜÓÜÌí... ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ....ñܱÜì¿ÞËá >
A¨ÜPÜãR Öæbc®Ü g®Ü®Ü&ÊÜáÃÜ| BÍèaÜ Ÿí¨ÜÃæ Êæã¨Ü騆 Ááà Pæà aÝÓܾñÜáRÇæà hÝñÝ A±ÜâñÝÅ Wæãà£ÅOæãà ÊÜáêñÝ@ > ñæà WÜêÖÜ¡íñÜá ÊÜá¿Þ ¨Üñܤí ÓÜãñÜůѳàvÜ®æãà¨ÜPÜÊÜå… >>
AÍèaÜÓÜÊÜÞ²¤ ©®Ü¨ÜÈÉ ÖæãÓÜ AÍèaÜ ¯ÊÜ꣤ BWÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿áÓÜ Óܾ$êñÝÂ... > A®æà®Ü ŸÅÖܾ¿áþÝíWÜ (¨ÜÍÜì, ÊÜáÖÝÆ¿á)ñܱÜìOæà®Ü ÎÅàÊÜágj®Ý¨Üì®Ü ÊÝÓÜá¨æàÊÜ@ ²Åà¿áñÝí ²Åàñæãà »ÜÊÜñÜá
±ÜÅñæÂàPÜÊÝX ÖæãÓÜ g®Ü®Ü&ÊÜáÃÜ| BÍèaÜÊÜ®Üá° BaÜÄÓܸæàPÜá. ÎÅàPÜêÐÝ¡±Üì|ÊÜáÓÜᤠ>>
11
[ÝñÜaÜPÜÅ
g®Ü¾ÃÝÎ
ÊæáàÐÜ ÊÜêÐÜ»Ü Ëá¥Üá®Ü PÜPÜì ÔíÖÜ PܮݠñÜáÇÝ ÊÜêÎcPÜ «Ü®Üá ÊÜáPÜÃÜ PÜáí»Ü Ëáà®Ü
[ÝñÜÊÜÞÓÜ PÝ£ìPÜ ÊÜÞWÜìÎàÐÜì BÐÝyÜ ±èÐÜ hæÂàÐÜu »Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ÊÜÞWÜìÎàÐÜì BÎÌ®Ü ÍÝÅÊÜ| ÊæçÍÝS aæçñÜÅ ´ÝÆáY|
[ÝñÜ£¦ 1,6,11 5,10,15 2,7,12 2,7,12 3,8,13 5,10,15 4,9,14 1,6,11 3,8,13 4,9,14 3,8,13 5,10,15
[ÝñÜÊÝÃÜ ÃÜË Íܯ ÓæãàÊÜá Ÿá«Ü Íܯ Íܯ WÜáÃÜá ÍÜáPÜÅ ÍÜáPÜÅ ÊÜáíWÜÙÜ WÜáÃÜá ÍÜáPÜÅ
[ÝñÜ®ÜPÜÒñÜÅ ÊÜá[Ý ÖÜÓܤ ÓÝÌ£à A®ÜáÃÝ«Ý ÊÜáãÆ ÍÜÅÊÜ| ÍÜñÜñÝÃÜPÝ ÃæàÊÜ£à »ÜÃÜ~à Ãæãà×~à B¨ÝÅì BÍæÉàÐÝ
[ÝñÜÁãàWÜ ËÐÜRí»Ü ÍÜáPÜÉ ±ÜÄZ ÊÝÂ[ÝñÜ «Üê£ ÍÜáPÜÉ ÍÜáPÜÉ ÊÜ£à±ÝñÜ ÊÜgÅ ÊÜæç«Üê£ WÜívÜ ÊÜgÅ
¨ÜãÂñÜ, ±ÜÅÊÝÓÜ,
[ÝñÜPÜÃÜ| ŸÊÜ ÍÜPÜᯠPèÆÊÜ ®ÝWÜ ŸÊÜ PèÆÊÜ ñæç£Æ WÜÃÜ ñæç£Æ ÍÜPÜᯠQíÓÜá¤Z° aÜñÜáÐݳñ…
ÃÝg¨ÜÍÜì®Ü, ¿ÞñÝÅ,
[ÝñܱÜÅÖÜÃÜ 1 4 3 1 1 1 4 1 1 4 3 4
±ÜÅ¿Þ|, ÊÝ~gÂ,
±Üâ.[Ý.aÜí¨ÜÅ 1 5 9 2 6 10 3 7 4 8 11 12
ÖæãÓÜ E¨æãÂàWÜ
Ô÷à.[Ý.aÜí¨ÜÅ 1 8 7 9 4 3 6 2 10 11 5 12
CñÝ©WÜÚWæ ÊÜgìÂ.

®ÜÊÜWÜÅÖÝ@
ÎÅà ÓÜã¿áì@ aÜí¨ÜÅ@ ÊÜáíWÜÙÜ@ Ÿá«Ü@ WÜáÃÜá@ ÍÜáPÜÅ@ Íܯ@ ÃÝÖÜá@ PæàñÜá@ ±ÜähæWÝX ÖÝWÜã EíWÜáÃܨÜÈÉ ®ÜÊÜWÜÅÖÜWÜÙÜ®Üá° CvÜáÊÜ PÜÅÊÜá.
ËáñÜÅWÜÅÖÜ@ aÜí,ÊÜáí,WÜá. ÃÜ,Ÿá ÃÜ, WÜá, aÜí ÃÜ, ÃÝ, ÍÜá. ÃÜ, aÜí, ÊÜáí. Ÿá,ÃÝ, ÍÜ. Ÿá,ÃÝ, ÍÜá Ÿá, ÍÜ, ÍÜá Ÿá, ÍÜá, ÍÜ WÜÅÖÜ¨Ü ŸÆ»ÝWܨÜÈÉ A—¨æàÊÜñæ, GvܨÜÈÉ ±ÜÅñÜ—¨æàÊÜñæ ÖÝWÜá
ÓÜÊÜáWÜÅÖÜ@ Ÿá ÊÜáí,ÍÜá,WÜá,ÍÜ ÍÜá, ÍÜ ÊÜáí, ÍÜ, WÜá ÍÜ, ÃÝ. ÊÜáí, WÜá, WÜá WÜá WÜá ®ÜÊÜWÜÅÖÜWÜÙÜ ÍæãÉàPÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝX¨æ.
ÍÜñÜáÅWÜÅÖÜ@ ÍÜ,ÃÝ,ÍÜá. ÃÝ Ÿá, ÃÝ. aÜí Ÿá, ÍÜá ÃÜ, aÜí ÃÜ, aÜí, ÊÜáí ÃÜ, aÜí, ÊÜáí. ÃÜ, aÜí, ÊÜáí DÍݮܠ±ÜäÊÜì BWæ°à¿á
ÓÜÌPæÒàñÝÅ~ ÔíÖÜ PÜPÜì ÊæáàÐÜ, ÊÜêÎcPÜ Ëá¥Üá®Ü, Pܮݠ«Ü®Üá, Ëáà®Ü ÊÜêÐÜ»Ü, ñÜáÆÝ ÊÜáPÜÃÜ PÜáí»Ü PܮݠËáà®Ü
EaÜcPæÒàñÝÅ~ ÊæáàÐÜ ÊÜêÐÜ»Ü ÊÜáPÜÃÜ PܮݠPÜPÜì Ëáà®Ü ñÜáÆÝ Ëá¥Üá®Ü «Ü®Üá ËÐÜá¡&Ÿá«Ü&®ÝÃÝ¿á| Cí¨ÝÅ~à&ÍÜáPÜÅ&Cí¨ÜÅ B±Ü@&ÓæãàÊÜá&EÊÜÞ
±Üaæc ÊÜgÅ ÊÜááñÜá¤
AíÍÜ@ 10 3 28 15 5 27 20 15 15
¯àaÜ ûæàñÝÅ~ ñÜáÆÝ ÊÜêÎcPÜ PÜPÜì Ëáà®Ü ÊÜáPÜÃÜ PܮݠÊæáàÐÜ «Ü®Üá Ëá¥Üá®Ü E ¨Ü
Cí¨ÜÅ&ŸêÖÜÓܳ£&ŸÅÖݾ AX°&ÓÜã¿áì&ÃÜá¨ÜÅ »ÜãËá&ÊÜáíWÜÙÜ&ÓÜRí¨Ü
AíÍÜ@ 10 3 28 15 5 27 20 15 15 ñܤ QÒ
±ÜâÐܳÃÝWÜ ))ÊÜá~ ±ÜÅÊÝÆ (ÖÜÊÜÙÜ)
ÊÜáãÆ £ÅPæãàOݯ ÔíÖÜ ÊÜêÐÜ»Ü ÊæáàÐÜ Pܮݠ«Ü®Üá ñÜáÆÝ PÜáí»Ü PÜPÜì ÊÜáPÜÃÜ ÃÜ |
ÓÜí±Üä|ì ¨ÜêÑr@ 7 7 4/7/8 7 5/7/9 7 3/7/10 7 7 ŸÅÖݾ&PæàñÜá&bñÜÅWÜá±Ü¤ ±ÜÅhݱܣ&Íܯ&¿áÊÜá ÓܱÜì&ÃÝÖÜá&PÝÆ
PÝÃÜPÜñÜÌ ²ñÜê ÊÜÞñÜê »ÝÅñÜê ±ÜÅþÝ ±ÜâñÜÅ PÜÙÜñÜÅ BíåÜááÐÜ ÊÜÞñÝÊÜáÖÜ ²ñÝÊÜáÖÜ ÊæçvÜã¿áì ¯àÆÊÜá~ WæãàÊæáà«Ü
ÈíWÜ ±Üâ. Ô÷à ±Üâ. ®Ü±Üâí. ±Üâ. Ô÷à. ®Ü±Üâí. ±Üâ ±Üâ ÊÝ¿áÊÜ ±ÜÎcÊÜá ®æçMáñÜÂ
ÓÜÌ»ÝÊÜ@ PÜãÅÃÜ ÓèÊÜá PÜãÅÃÜ ÓèÊÜá ÓèÊÜá ÓèÊÜá PÜãÅÃÜ PÜãÅÃÜ PÜãÅÃÜ
©ÍÝ ±ÜäÊÜì ÊÝ¿áÊÜ ¨Üü| EñܤÃÜ DÍݮܠBWæ°à¿á ±ÜÎcÊÜá ®æçMáñÜ ®æçMáñÜ ®ÜÊÜWÜÅÖÜ Óæã¤àñÜÅWÜÙÜá
Óݧ®Üí 10 4 10 1 1 4 7 g±ÝPÜáÓÜáÊÜáÓÜíPÝÍÜí PÝÍܱæà¿áí ÊÜáÖܨÜáª$£ÊÜå…>
PÝÆŸÆí ÊÜá«ÝÂuÖÜ° A±ÜÃÝÖÜ¡ ÊÜá«ÝÂÖÜ°@ ±ÝÅñÜ@ ±ÝÅñÜ@ ±ÜÃÝÖÜ¡ ÓÝ¿áí ÓÝ¿áí ÓÝ¿áí ÓÜã¿áì ñÜÊæãà˜Äí ÓÜÊÜì±Ý±ÜZ°í ±ÜÅ|ñæãà˜Ô¾ ©ÊÝPÜÃÜÊÜå… >>
WæãàaÝÃæà ÍÜá»ÜÓݧ®Üí 3/6/11 1/3/6/7 3/6/11 2/4/6/8 2/5/7 1/2/3/4/5/8 3/6/11 3/6/11 3/6/11 ¨Ü—ÍÜíSñÜáÐÝÃÝ»Üí QÒàÃæãà¨Ý|ìÊÜÓܯ°»ÜÊÜå… >
g®Ü¾ÃÝÎÀáí¨Ü 10/11 10/11 9/11 9/11/12 aÜí¨ÜÅ ®ÜÊÜÞËá ÍÜήÜí ¨æàÊÜí ÍÜí»æãàÊÜááìPÜáo»ÜãÐÜ|ÊÜå…>>
ÃÝοáÈÉÃÜáÊÜ PÝÆ 1ÊÜÞÓÜ 21/4©®Ü 11/4ÊÜÞÓÜ 1ÊÜÞÓÜ 12ÊÜÞÓÜ 1ÊÜÞÓÜ 30ÊÜÞÓÜ 18ÊÜÞÓÜ 18ÊÜÞÓÜ
«ÜÃÜ~àWÜ»ÜìÓÜí»ÜãñÜí ˨ÜáÂñÝRí£ÓÜÊÜá±ÜÅ»ÜÊÜå… >
WæãàaÝÃæà Ë.´ÜÆPÝÆí B© 5©®Ü. AíñæÂà 3 ZÚWæ Êæã¨ÜÆ 8 ©®Ü ÓÜÊÜì¨Ý ´ÜÆ ÊÜá«æÂà 2 ÊÜÞÓÜ ÊÜá«æÂà 7©®Ü AíñæÂà 3ÊÜÞÓÜ AíñæÂà 3ÊÜÞÓÜ AíñæÂà 3ÊÜÞÓÜ ÊÜáíWÜÙÜ PÜáÊÜÞÃÜí ÍÜQ¤ÖÜÓܤí aÜ ÊÜáíWÜÆí ±ÜÅ|ÊÜÞÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
BPÝÃÜ ÊÜñÜáìÆ aÜñÜáÃÜÓÜ÷ £ÅPæãà| ŸÝ| ©àZìaÜñÜáÃÜÓÜ÷ ±ÜíaÜPæãà| «Ü®ÜáÓÜáÕ ÍÜã±Üì «ÜÌg
²Å¿áíWÜáPÜÈPÝÍÝÂÊÜáí ÃÜã±æàOݱÜÅ£ÊÜáí Ÿá«ÜÊÜå… >
¨æàÍÜ PÜÚ ¿ÞÊÜáá®Ü Ëí«Ü ÊÜáWÜ«Ü Ôí«Üá ±ÝíaÝÆ ÓèÃÝÐÜó ÔíÖÜÆ ŸŸìÃÜ Ÿá«Ü ÓèÊÜáÂí ÓèÊÜá WÜáOæãà±æàñÜí ñÜí Ÿá«Üí ±ÜÅ|ÊÜÞÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
WæãàñÜÅí PÝÍÜ屆 BñæÅà¿á »ÝÃܨÝÌg A£Å BíXàÃÜÓÜ »ÝWÜìÊÜ PÜÍÜ屆 ±æçtà®ÜÓÜ gæçËá¯à
¨æàÊÝ®Ýí aÜ MáÑàOÝí aÜ WÜáÃÜáí PÝíaÜ®ÜÓܯ°»ÜÊÜå… >
A—æàÊÜñæà BWÜ° B±Ü@ »ÜãËá ËÐÜá¡ Cí¨ÜÅ Cí¨ÝÅ~ ±ÜÅhݱܣ ÓܱÜì ŸÅÖܾ WÜáÃÜá Ÿá©œ»ÜãñÜí £ÅÇæãàPæàÍÜí ñÜí ®ÜÊÜÞËá ŸêÖÜÓܳ£ÊÜå… >>
±ÜÅñÜ—¨æàÊÜñæà DÍÜÌÃÜ ±ÝÊÜì£à ÓÜRí¨Ü ®ÝÃÝ¿á| ŸÅÖܾ Cí¨ÜÅ ¿áÊÜá PÝÆ bñÜÅWÜá±Ü¤
«ÝñÜá ÓÜáÊÜ|ì ÓÜáÊÜ|ì ÓÜáÊÜ|ì ÓÜáÊÜ|ì ÓÜáÊÜ|ì ÓÜáÊÜ|ì ÓÜáÊÜ|ì ÓÜáÊÜ|ì ÓÜáÊÜ|ì ×ÊÜáPÜáí¨ÜÓÜÊÜÞ»ÝÓÜí ¨æçñÝ®Ýí ±ÜÃÜÊÜáí WÜáÃÜáÊÜå…>
ÍÜáPÜÅ ÓÜÊÜìÍÝÓÜ÷±ÜÅÊÜPݤÃÜí »ÝWÜìÊÜí ±ÜÅ|ÊÜÞÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
E±Ü«ÝñÜá ñÝÊÜáÅ Ãè±Ü ñÝÊÜáÅ PÝíÓÜ PÝíÓÜ Ãè±Ü ÆæãàÖÜ ÎàÓæ ÝÆݨÜ
ÃÜñÜ°í ÊÜá~ ÊÜááñÜᤠ±ÜÅÊÝÆ ±Üaæc ±ÜâÐܳÃÝWÜ ÊÜgÅ ¯àÆÊÜá~ WæãàÊæáà«Ü ÊæçvÜã¿áì ¯àÇÝíg®ÜÓÜÊÜÞ»ÝÓÜí ÃÜ˱ÜâñÜÅí ¿áÊÜÞWÜÅgÊÜå… >
Íܯ dÝ¿ÞÊÜÞñÝìívÜÓÜí»ÜãñÜí ñÜí ®ÜÊÜÞËá ÍÜ®æçÍÜcÃÜÊÜå… >>
«Ý®ÜÂí Wæãà© AQR ñæãàWÜÄ ÖæÓÜÃÜá PÜvÜÈ AÊÜÄ £Æ E¨Ü᪠ÖÜáÃÜáÚ
ÃÜÓÜ@ WÜávÜ ZêñÜ WÜávÜ ZêñÜ ÍÜPÜìÃÜ ZêñÜ ñæçÆ ñæçÆ ñæçÆ A«ÜìPÝ¿áí ÊÜáÖÝËàÃÜí aÜí¨ÝÅ©ñÜÂËÊÜá¨Üì®ÜÊÜå… >
ÃÝÖÜá Ôí×PÝWÜ»ÜìÓÜí»ÜãñÜí ñÜí ÃÝÖÜáí ±ÜÅ|ÊÜÞÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
ÊÜÓÜ÷í ÃÜPܤÊÜÓÜ÷ ÍæÌàñÜÊÜÓÜ÷ ÃÜPܤÊÜÓÜ÷ ¯àÆÊÜÓÜ÷ ²àñÜÊÜÓÜ÷ bñÜÅÊÜÓÜ÷ PÜêÐÜ¡ÊÜÓÜ÷ ¯àÆÊÜÓÜ÷ PÜêÐÜ¡ÊÜÓÜ÷
±ÜâÐܳí ÃÜPܤPÜÊÜáÆ ÍæÌàñܱÜâÐܳ ÃÜPܤPÜÊÜáÆ ÓÜÊÜì±ÜâÐܳ ²àñܱÜâÐܳ ÍæÌàñܱÜâÐܳ PÜêÐÜ¡±ÜâÐܳ PÜêÐÜ¡±ÜâÐܳ «ÜãÊÜáűÜâÐܳ ±ÜÇÝÍܱÜâÐܳÓÜíPÝÍÜí ñÝÃÜPÝWÜÅÖÜÊÜáÓܤPÜÊÜå… >
PæàñÜá Ãè¨ÜÅí Ãè¨ÝÅñܾPÜí NãàÃÜí ñÜí PæàñÜáí ±ÜÅ|ÊÜÞÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
g±ÜÓÜíTÝ 7,000 11,000 10,000 4,000 19,000 16,000 23,000 18,000 17,000

ÍÜá»ÝÍÜá»Ü ÁãàWÜWÜÙÜá ±ÜÅ¿ÞOÝ¥Üìí B®Üí¨Ý©ÁãàWÝ@


ÃÜË aÜí¨ÜÅ ÊÜáíWÜÙÜ Ÿá«Ü WÜáÃÜá ÍÜáPÜÅ Íܯ ÁãàWÝ: ´ÜÆ
ÊÝÃÜ&£¦ ÖÝWÜã ÊÝÃÜ&®ÜPÜÒñÜÅ CÊÜâWÜÙÜ ¿áá£Àáí¨Ü BWÜáÊÜ ÍÜá»ÜÁãàWÜWÜÙÜá AÎÌ ÊÜáêWÜ BÍæÉà ÖÜÓܤ A®Üá EÐÝ ÍÜñÜ B®Üí¨Ü ÓÜáS
ÊÝÃÜ ÃÜË ÓæãàÊÜá ÊÜáíWÜÙÜ Ÿá«Ü WÜáÃÜá ÍÜáPÜÅ Íܯ ÁãàWÜ »ÜÃÜ B¨ÝìÅ ÊÜá[Ý bñÝÅ hæÂà A¼ ±Üä»Ý PÝƨÜívÜ ®ÝÍÜ
3,8,13 2,7,12 5,10,15 1,6,11 4,9,14 Ô©œ PÜ꣤ ±Üâ®Ü ±Üä´Ý ÓÝÌ£à ÊÜáã ÍÜÅÊÜ E»Ý «ÜãÊÜáÅ ñݱÜ
£¦
1,6,11 2,7,12 1,6,11 3,8,13 4,9,14 2,7,12 5,10,15 AÊÜáêñÜ
Ãæãà× ±ÜâÐÜ E´Ý ËÍÝ ±ÜäÐÝ «Ü¯ ÃæàÊÜ ±ÜÅgݱܣ Óè»Ý
ÊÜáãÆ ÍÜÅÊÜOÝ E.»Ý PÜ꣤PÝ ±Üâ®Ü ±Üä.´Ý ÓÝÌ£à Ô©œ
ÊÜáêWÜ BÍæÉà ÖÜÓܤ A®Üá EÐÝ ÍÜñÜ AÎÌ ÓèÊÜá ÓèSÂ
ÖÜÓܤ ÊÜáêWÜ AÎÌ A®Üá ±ÜâÐÜ ÃæàÊÜ Ãæãà× AÊÜáêñÜÔ©œ
B¨ÝìÅ ÊÜá[Ý bñÝÅ hæÂà A¼ ±Üä»Ý »ÜÃÜ «ÝÌíûÜ ¨Üá@S
ÖÜ,ÊÜáã, ÍÜÅ,Ãæãà,ÊÜáê A.PÜê, Ãæãà,A®Üá, Ãæà,A®Üá,A Ãæà,A®Üá,A ÍÜÅ,Ãæãà ÓÜÊÝì¥Üì
±Üâ®Ü ±Üä´Ý ÓÝÌ£à ÊÜáã ÍÜÅÊÜ E»Ý PÜ꣤ «ÜÌg ÇÝ»Ü
®ÜPÜÒñÜÅ 3E,A,±Üâ ±Üâ,A®Üá B,E.»Ý ÖÜ,PÜê,ÊÜáê ±Üâ®Ü,±ÜâÐÜ ±Üâ®Ü,ÍÜÅÊÜOÝ ÓÝÌ£à Ô©œ
±Üâ®Ü,±Üâ,ÊÜáã AÊÜáêñÜ ±ÜâÐÜ E´Ý ËÍÝ ±ÜäÐÝ «Ü¯ ÃæàÊÜ Ãæãà× ÎÅàÊÜñÜÕ ÓÜáS
ÖÜÓݤ Ãæãà× ÊÜáãÆí ÊÜáêWÜ E.´Ý ÍÜÅÊÜOÝ ÊÜá[Ý AÊÜáêñÜ BÍæÉà ÖÜÓܤ A®Üá EÐÝ ÍÜñÜ AÎÌ ÊÜáêWÜ ÊÜgÅ ûÜ¿á
ÍÜÅÊÜOÝ ±Üâ®Ü ÊÜáãÆí ±Üä.´Ý E.»Ý ÓÝÌ£à PÜ꣤PÝ ÍÜá»Ü ÊÜá[Ý bñÝÅ hæÂà A¼ ±Üä»Ý »ÜÃÜ B¨ÝìÅ ÊÜáá¨ÜYÃÜ ¨Üá@S
±Üä´Ý ÓÝÌ£à ÊÜáã ÍÜÅÊÜ E»Ý PÜ꣤ ±Üâ®Ü dÜñÜÅ ÓÜáS
E´Ý ËÍÝ ±ÜäÐÝ «Ü¯ ÃæàÊÜ Ãæãà× ±ÜâÐÜ ÊÜáíñÜÅ ÖÜÐÜì
ÊÝÃÜ&£¦ ÖÝWÜã ÊÝÃÜ&®ÜPÜÒñÜÅ CÊÜâWÜÙÜ ¿áá£Àáí¨Ü BWÜáÊÜ AÍÜá»ÜÁãàWÜWÜÙÜá ÖÜÓܤ A®Üá EÐÝ ÍÜñÜ AÎÌ ÊÜáêWÜ BÍæÉà ÊÜÞ®ÜÓÜ Óè»Ý
ÊÝÃÜ ÃÜË ÓæãàÊÜá ÊÜáíWÜÙÜ Ÿá«Ü WÜáÃÜá ÍÜáPÜÅ Íܯ ÁãàWÜ bñÝÅ hæÂà A¼ ±Üä»Ý »ÜÃÜ B¨ÝìÅ ÊÜá[Ý ±Ü¨Ü¾ «Ü®Ü
12 11 5 3 6 8 9 ¨ÜWÜœ ÓÝÌ£à ÊÜáã ÍÜÅÊÜ E»Ý PÜ꣤ ±Üâ®Ü ±Üä´Ý ÆíŸPÜ «Ü.®Ý
12 6 7 8 9 10 11 ÖÜáñÝÍÜ®Ü ËÍÝ ±ÜäÐÝ «Ü¯ ÃæàÊÜ Ãæãà× ±ÜâÐÜ E´Ý EñݳñÜ ÃæãàWÜ
£¦ 4 6 7 2 8 9 7 ËÐÜ
A®Üá EÐÝ ÍÜñÜ AÎÌ ÊÜáêWÜ BÍæÉà ÖÜÓܤ ÊÜáêñÜá ®ÝÍÜ
12 11 10 9 8 7 6 PÜÅPÜaÜ
hæÂà A¼ ±Üä»Ý »ÜÃÜ B¨ÝÅì ÊÜá[Ý bñÝÅ PÝ| PæÉàÍÜ
7 1 ÓÜíÊÜñÜì
ÊÜá[Ý ËÍÝ B¨ÝÅì ÊÜáãÆ PÜ꣤ Ãæãà× ÖÜÓܤ ¿áÊÜá Zío ÊÜáã ÍÜÅÊÜ E.»Ý PÜ꣤ ±Üâ®Ü ±Üä´Ý ÓÝÌ£à Ô©œ Ô©œ
ËÍÝ ±Üä.B «Ü¯ ÃæàÊÜ Ãæãà× ±ÜâÐÜ E.´Ý EñݳñÜ ±ÜäÐÝ «Ü¯ ÃæàÊÜ Ãæãà× ±ÜâÐÜ E´Ý ËÍÝ ÍÜá»Ü ÍÜá»Ü
®ÜPÜÒñÜÅ hæÂàÐÝu AÎÌ ±Üä.»Ý »ÜÃÜ B¨ÝÅì ÊÜá[Ý bñÝÅ PÝ| EÐÝ ÍÜñÜ AÎÌ ÊÜáêWÜ BÍæÉà ÖÜÓܤ A®Üá AÊÜáêñÜ ÓÜáS
ÊÜá,«Ü ÊÜáã,Ë PÜê,Ãæãà ±Üä.B,±Üâ®Ü E.B,AÎÌ Ãæãà,A®Üá ÍÜÅ, ÍÜñÜ ¿áÊÜá ¨ÜíÐÜó A¼ ±Üä»Ý »ÜÃÜ B¨ÝÅì ÊÜá[Ý bñÝÅ hæÂà ÊÜááÓÜÆ ÊÜ¿á
»ÜÃÜ bñÝÅ E.B «Ü¯ E.´Ý hæÂàÐÝu ÃæàÊÜ ¨ÜWÜœ ÍÜÅÊÜ E»Ý PÜ꣤ ±Üâ®Ü ±Üä´Ý ÓÝÌ£à ÊÜáã WÜ¨Ü ®ÝÍÜ
(5&ÖÜ) (6&ÊÜáê) (7&A) (8&A®Üá) (9&®Ü) (10&Ãæà) (11&Ãæãà) ËÐÜ «Ü¯ ÃæàÊÜ Ãæãà× ±ÜâÐÜ E´Ý ËÍÝ ±ÜäÐÝ ÊÜÞñÜíWÜ ÇÝ»Ü
£&®Ü ÍÜñÜ AÎÌ ÊÜáêWÜ BÍæÉà ÖÜÓܤ A®Üá EÐÝ ÃÝûÜÓÜ PÜÆÖÜ
(5&PÜê) (2&b) (15&Ãæãà) (7&»Ü) (13&A®Üá) (6&ÍÜÅ) (8&Ãæà) ÖÝÇÝÖÜÆ
±Üä»Ý »ÜÃÜ B¨ÝìÅ ÊÜá[Ý bñÝÅ hæÂà A¼ aÜÃÜ Ô©œ
E»Ý PÜ꣤ ±Üâ®Ü ±Üä´Ý ÓÝÌ£à ÊÜáã ÍÜÅÊÜ Ô§ÃÜ ÇÝ»Ü
ÃæàÊÜ Ãæãà× ±ÜâÐÜ E´Ý ËÍÝ ±ÜäÐÝ «Ü¯ ÊÜ«ÜìÊÜÞ®Ü ÓÜáS

12
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ | ವಸಂತ ಋತು | ಚೈತ್ರ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2018 ಶ್ರೀ ಪದ್ಮೀ ವಿಷ್ಣುಃ
ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು
ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ
ಶ್ರೀಮೂಲಸೀತಾ ÊÜÞa…ì 2018 / H²ÅÇ… 2018 ಯಲಗೂರು

±ÜÅ£±Üñ… 18:19 AÐÜrËáà 07:29 ±ÜÅ£±Üñ… 16:49 AÐÜrËáà 00:34 aÜñÜá¨ÜìÎà 07:39
ರವಿ 18 25 ®ÜÊÜËáà 05:03 1 8 15
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 20:10 B¨ÝÅì 13:52 bñÝÅ 05:42 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 16:30 ÃæàÊÜ£à 04:06
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 06:33 ÍÜáPÜÉ™, ŸÊÜ ÍÝÅ™.£. 06:28 Íæãà»Ü®Ü, ŸÊÜ ÍÝÅ™.£. 06:22 ÍÝÅ™.£. 06:17 ÍÝÅ™.£. 06:12 ÍÝÅ™.£.
ÊÝÂ[ÝñÜ, PèÆÊÜ ÎÊÜ, ¸ÝÆÊÜ Êæç«Üê£, ÍÜPÜá¯
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 06:38 ¿ááWÝ© 1 06:39 ÎÅàÃÝÊÜá®ÜÊÜËáà 9 06:40 1 06:41 8 06:43 30

©Ì£à¿Þ 17:52 ¨ÜÍÜËáà 02:37 ©Ì£à¿Þ 16:36 ®ÜÊÜËáà 02:40 AÊÜÞÊÝÓÝ 07:13
ಸ�ೋಮ 19 26 2 9 16 ±ÜÅ£±Üñ… 06:06
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00 ÃæàÊÜ£à 20:18 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 12:11 ÓÝÌ£à 06:21 EñܤÃÝÐÝyÝ 19:07 AÎ̯à 03:58
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00 06:32 ÍÝÅ™.£. 06:27 ÍÝÅ™.£. 06:21 ÍÝÅ™.£. 06:16 ÍÝÅ™.£. 06:11 ËÐÜRí»Ü, ÍÝÅ™.£.
ŸÅÖܾ™, PèÆÊÜ A£WÜívÜ, ñæç£Æ ÖÜÐÜì|, WÜÃÜg Ԩܜ™, ñæç£Æ
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 06:38 2 06:39 10 06:40 2 06:42 9 06:43 ®ÝWÜÊÝ®… 1

ñÜê£à¿Þ 17:00 HPݨÜÎà 00:18 ñÜê£à¿Þ 16:51 ¨ÜÍÜËáà 04:33 ±ÜíaÝíWÜ ®æãàvÜáÊÝWÜ
ಮಂಗಳ 20 27 3 10 ±ÜíaÝíWܨÜÈÉ £¦ ÖÝWÜá ®ÜPÜÒñÜÅWÜÙÜ
ÊÜááí¨æ £¦&®ÜPÜÒñÜÅWÜÙÜá ÊÜááX¿ááÊÜ
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 AÎ̯à 20:05 ±ÜâÐÜ 10:33 ÓÝÌ£à 06:38 ÍÜÅÊÜOÝ 21:35 ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° »ÝÃÜ£à¿á ÓÝr$Âí™.
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 06:32 ÍÝÅ™.£. 06:26 ÍÝÅ™.£. 06:21 ÍÝÅ™.£. 06:15 ÍÝÅ™.£. pæçÊÜå…®ÜÈÉ ¯àw¨æªàÊæ. B ©®Ü¨Ü
Ií¨ÜÅ™, WÜÃÜg ÓÜáPÜÊÜÞì, ÊÜ~P… ÊÜgÅ™, »Ü¨ÝÅ ÓÝ«Ü™, ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 06:38 3 06:39 0 06:40 3 06:42 10 ÓÜãÁãìà¨Ü¿á©í¨Ü ÊÜáÃÜᩮܨÜ
ÓÜãÁãìà¨Ü¿á¨Ü ÊÜÃæX®Ü
aÜñÜá¦àì 15:39 ¨Ý̨ÜÎà 22:09 aÜñÜá¦ìà 17:39 HPݨÜÎà 06:10
ಬುಧ 21 28 4 11 ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝX¨æ.
¿ááWÝ©¿á ©®Ü
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30 »ÜÃÜ~à 19:21 BÍæÉàÐÝ 09:02 ËÍÝTÝ 07:48 «Ü¯ÐÝu 23:50 ¯íŸ´ÜÆ»ÜPÜÒ|¨Ü ÊÜáíñÜÅ
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 06:31 ÍÝÅ™.£. 06:25 ÍÝÅ™.£. 06:20 ÍÝÅ™.£. 06:15 ÍÜñÝ¿ááÊÜìgŨæàÖÜñÜÌí
ÍÝÅ™.£.
Êæç«Üê£, »Ü¨ÝÅ «Üê£, ŸÊÜ Ô©œ™, ¸ÝÆÊÜ ÍÜá»Ü, ŸÊÜ ÓÜÊÜìÓÜí±ÜñÜø¨Üí ñÜ¥Ý >
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 06:38 4,5 06:39 11,12 06:41 4 06:42 0
ÓÜÊÝìÄÐÜrÖÜÃÜí PÜáÊæìà
±ÜíaÜËáà 13:59 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 20:18 ±ÜíaÜËáà 18:51 ¨Ý̨ÜÎà 06:14 ¯íŸ±ÜñÝÅÍÜ®Üí ÍÜá»ÜÊÜå… >>
ಗುರು 22 29 5 12 E±ÜÊÝÓÜ ÊæçÍÝSÓÝ°®Ü¨Ü ŸWæY
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 PÜ꣤PÝ 18:20 ÊÜá[Ý 07:45 A®ÜáÃÝ«Ý 09:27 ÍÜñܼÐÝ 01:41 aæçñÜÅ ±Üä~ìÊæáÀáí¨Ü ÊæçÍÝS
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 06:30 ÍÝÅ™.£. 06:25 ÍÝÅ™.£. 06:19 ÍÝÅ™.£. 06:14 ÍÝÅ™.£. ±Üä~ìÊæá¿áÊÜÃæWæ ±ÝÅñÜ@PÝƨÜÈÉ
ËÐÜRí»Ü, ¸ÝÆÊÜ ÍÜãÆ, PèÆÊÜ ÊÜ£à±ÝñÜ, ñæç£Æ ÍÜáPÜÉ™, PèÆÊÜ ÓÜãÁãìà¨Ü¿áQRíñÜÆã Êæã¨ÜÆá
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 06:38 6 06:40 13 06:41 5 06:42 0
ÓÝ°®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá. ÓÜíPÜƳ±ÜäÊÜìPÜ
ÐÜÑuà 02:40 aÜñÜá¨ÜìÎà 18:43 ÐÜÑuà 20:31 ¨Ý̨ÜÎà 07:00 ÓÝ°®Ü ÊÜÞw, ÓÝ°®ÝíWÜ AZÂì™,
ಶುಕ್ರ 23 30 ±Üä.´ÝÆáY~à 06:43
6 13 ñܱÜì|WÜÙÜ®Üá° PæãvܸæàPÜá.
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 Ãæãà×~à 03:58
E.´ÝÆáY~à 05:57
hæÂàÐÝu 11:31 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 02:58 ÊæçÍÝSÓÝ°®Ü ÓÜíPÜƳ
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 06:29 ²Åà£+B¿ááÐݾ®… ÍÝÅ™.£. 06:24 ÍÝÅ™.£. 06:18 ÍÝÅ™.£. 06:13 ÍÝÅ™.£. ÊæçÍÝSí ÓÜPÜÆí ÊÜÞÓÜí
WÜívÜ, WÜÃÜg ÊÜÄà¿Þ®…, WÜÃÜg ŸÅÖܾ™, ñæç£Æ ÊæáàÐÜÓÜíPÜÅÊÜáOæà ÃÜÊæà@ >
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 06:39 ñæç£Æ 7 06:40 14 06:41 6 06:42 11,12
13
±ÝÅñÜ@ Óܯ¿áÊÜá@ ÓÝ°ÓæÂà
ÓܱܤËáà 09:48 ±è~ìÊÜÞ 17:35 ÓܱܤËáà 22:28 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 07:36 ²Åàñæãà˜ÓÜᤠÊÜá«ÜáÓÜã¨Ü®Ü@ >>
ಶನಿ 24 31 7 14 ÊÜá«ÜáÖÜíñÜá@ ±ÜÅÓݨæà®Ü
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 ÊÜáêWÜÎÃÝ 15:30 ÖÜÓݤ 05:35 ÊÜáãÆí 13:55 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 03:51 ¸ÝÅÖܾOÝ®ÝÊÜá®ÜáWÜÅÖÝñ… >
WÜáÚPÜPÝÆ 06:28 ÍÝÅ™.£. 06:23 ÍÝÅ™.£. 06:18 ÍÝÅ™.£. 06:13 ÍÝÅ™.£.
¯ËìZ°ÊÜáÓÜᤠÊæáà ±Üâ|Âí
06:00–07:30
Óè»ÝWÜ™, ÊÜ~P… ÊÜê©œ+«ÜáÅÊÜ, ŸÊÜ ±ÜÄZ, »Ü¨ÝÅ Ií¨ÜÅ™, ÊÜ~P… ÊæçÍÝSÓÝ°®ÜÊÜá®ÜÌÖÜÊÜå… >>
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 06:39 8 06:40 15 06:41 7 06:43 14

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


CÑr™, ÓÜíÊÜñÜÕÃÝÃÜí»Ü, A»ÜÂíWÜ, ¯íŸ±ÜâÐܳ»ÜPÜÒ|, ±ÜíaÝíWܱÜäg®Ü, ÍÜÅÊÜ|, 1 CÑr 18 EñܤÊÜá 2 ÍÜá»Ü
18
ÃÝÊÜá®ÜÊÜÃÝñÝÅÃÜí»Ü, «ÜÌhÝÃæãàÖÜ|, aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü, ÍæÌàñÜÊÜÃÝÖÜPÜÇݳ©, 19 ÍÜá»Ü 3 AÍÜá»Ü
3 ÊÝXàÍÜ£à¥Üì ±Üâ. (®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü),
19 Êæà¨ÜÊÝÂÓÜ£à¥Üì ±Üâ. (±æ®ÜWÜáíw), ÓÜñܱÜÅý£à¥Üì ±Üâ. (BñÜPÜãÃÜ), 20 ÊÜá«ÜÂÊÜá 4 ÍÜá»Ü
5 aÜí¨ÜÅÇݱÜÃÜÊæáàÍÜÌÄà ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ, Óܮܰ£¤ 21 AÍÜá»Ü 5 AÍÜá»Ü
20 WèÄàñÜê£à¿Þ, ÊÜáñÜÕ$ g¿áí£à, EñܤÊÜá ÊÜá®ÝÌ©.
8 PÝÇÝÐÜrËáà 22
18:05 ®Üí 6 AÍÜá»Ü
22 E¨Ý®Ü PÜÇݳ© EñܤÊÜá
10 ËÐÜᡱÜíaÜPÜ 23 EñܤÊÜá
14:36
7
24 ®ÜÊÜÈà »æãàWݱÜâÃæàÍÜ ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ, »ÜÊݯà g¿áí£à ±Ü.ÊÜá«ÜÂÊÜá
11 ÓݾñÜìHPݨÜÎà ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ ÃݣŠ11:40. 24 AÍÜá»Ü 8 AÍÜá»Ü
ÎÅàÃÝÊÜá®ÜÊÜËáà, ÎÅàÊÜá¨ÜáñܤÃÝ©ÊÜásæà ÊÜáÖݼÐæàPæãàñÜÕÊÜ@,
25 12 »ÝWÜÊÜñÜ HPݨÜÎà (ÊÜÃÜ㦯à), ÓÜñÜÂËg¿á£à¥Üì ±Üâ (ÓÜñÜÂËg¿á®ÜWÜÃÜ) 25 AÍÜá»Ü 9 EñܤÊÜá
PÜËàí¨ÜÅ£à¥Üì ±Üâ. (®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü) ÓÜñÜ«Ý®ܣà¥Üì ±Üâ.(±ÜíyÜÃܱÜâÃÜ),
26 ꆇȆ 10 ꆇȆ
26 PæãàÃÜÊÝÃÜ ±ÝÅ|¨æàÊÜ ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ. 13 ±ÜŨæãàÐÜ, AƳ¨Ý̨ÜÎà ±ÝÅñÜ@ 07:00 ±Ü¿áìíñÜ
27 ÊÜá«ÜÂÊÜá 11 ÍÜá»Ü
27 ÓÜÊæìàÐÝí HPݨÜÎà (PÝÊÜá¨Ý) 14 ÊÜÞÓÜÎÊÜÃݣŠËÐÜáÊÜñ… ±ÜÊÜì±Üâ|ÂPÝÆ ÓÜãÁãàì¨Ü¿á©í¨Ü 10:06 ±Ü, 28
10:05 ®Üí 12 ÊÜá«ÜÂÊÜá
ÊÜá«ÜÂÊÜá
28 ±ÝÅñÜ@ 05:55ÃÜ ÊÜÃæWæ ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ. 15 ¨ÜÍÜì, A®ÝÌ«Ý®Ü, 29 AÍÜá»Ü 13 AÍÜá»Ü
29 ±ÜŨæãàÐÜ, ÓÜñܲſá£à¥Üì ±Üâ. (ÊÜÞ®ÝÊÜá«ÜáÃæç) 16
APÜÒ¿áñÜê£à¿Þ AÊÜÞÊÝÓÝÂ, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, CÑr. ÓÜñÝ®Üí¨Ü£à¥Üì ±Üâ. 30 EñܤÊÜá 14 AÍÜá»Ü
ÖÜ®ÜáÊÜágj¿áí£à, ÊæçÍÝS ÓÝ°®ÝÃÜí»Ü, ¨æàÊÜÓÝÊÜ~ì ÊÜá®ÝÌ©, ¨ÜÊÜ®Ü¨Ü ÊÜáÙÜTæàvÜ. 31 ÍÜá»Ü 15 AÍÜá»Ü
31
ÖÜá~¡Êæá, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, A®ÝÌ«Ý®Ü. 1 ÍÜá»Ü 16 AÍÜá»Ü

13
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ | ವಸಂತ ಋತು | ವೈಶಾಖ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2018 ಶ್ರೀ ಕಮಲಾಲಯಾ ಮಧುಸೂದನ
ಶ್ರೀ ಬಾದರಾಯಣ ದೇವರು H²ÅÇ… 2018 / Êæáà 2018 ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವರು, ಶೂರ್ಪಾಲಿ

ÓܱܤËáà 18:14 ±è~ìÊÜÞ 05:23 ÐÜÑuà 13:18 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 19:15


ರವಿ 22 29 6 13
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 20:14 bñÝÅ 13:32 EñܤÃÝÐÝyÝ 02:15 ÃæàÊÜ£à 11:38
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 06:07 ÓÜáPÜÊÜÞì+«Üê£ , ÍÝÅ™.£. 06:03 ÍÝÅ™.£. 06:00 ÍÝÅ™.£. 05:57 ÍÝÅ™.£.
ÊÜgÅ , »Ü¨ÝÅ ÓÝ«Ü , ÊÜ~P… ²Å࣠, WÜÃÜg
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 06:44 WÜÃÜg 7 06:46 15 06:48 7 06:50 13

AÐÜrËáà 15:49 ±ÜÅ£±Üñ… 05:34 ÓܱܤËáà 15:18 aÜñÜá¨ÜìÎà 18:15


ಸ�ೋಮ ®ÜÃÜÔíÖܨæàÊÜÃÜ AZìÂÊÜáíñÜÅ
±ÜÄñÝÅOÝ¿á ÓÝ«Üã®Ýí 23 30 7 14
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00
hÝñæãà ËÐÜá¡@ ®ÜêPæàÓÜÄà > ±ÜâÐÜ 18:35 ÓÝÌ£à 14:05 ÍÜÅÊÜOÝ 04:08 AÎ̯à 11:33
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00
WÜêÖÝOÝZìÂí ÊÜá¿Þ ¨Üñܤí 06:07 ÍÝÅ™.£. 06:03 ÍÝÅ™.£. 05:59 ÍÝÅ™.£. 05:56 B¿ááÐݾ®…+ ÍÝÅ™.£.
ÓÜÆQÒ$¾à@ ®ÜêÖÜÄ@ ÓÜÌ¿áÊÜå… >> ÍÜãÆ , ŸÊÜ Ô©œ , ¸ÝÆÊÜ ÍÜá»Ü , ŸÊÜ
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 06:45 8 06:46 1 06:48 0 06:51 Óè»ÝWÜ , »Ü¨ÝÅ 14

©Ì£à¿Þ 05:08 ®ÜÊÜËáà 13:28 ©Ì£à¿Þ 06:02 AÐÜrËáà 17:09 AÊÜÞÊÝÓÝ 17:35
ಮಂಗಳ 17 24 1 8 15
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 »ÜÃÜ~à 03:18 BÍæÉàÐÝ 17:01 ËÍÝTÝ 15:10 «Ü¯ÐÝu 05:59 »ÜÃÜ~à 11:05
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 06:11 ÍÝÅ™.£. 06:06 ÍÝÅ™.£. 06:02 ÍÝÅ™.£. 05:59 ÍÝÅ™.£. 05:56 Íæãà»Ü®Ü , ÍÝÅ™.£.
²Åà£, ¸ÝÆÊÜ WÜívÜ , PèÆÊÜ ÊÜ£à±ÝñÜ , ñæç£Æ ÍÜáPÜÉ , PèÆÊÜ aÜñÜáÐݳñ…
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 06:43 2 06:45 9,10 06:47 2 06:49 8 06:51 30

ñÜê£à¿Þ 03:26 ¨ÜÍÜËáà 11:19 ©Ì£à¿Þ 06:33 ®ÜÊÜËáà 18:38 ÊæçÍÝS¨ÜÈÉ PæãvÜáÊÜ ¨Ý®Ü
ಬುಧ 18 25 2 9 ¨Ý®Ü ´ÜÆ
gÆ¨Ý®Ü ÖÜÈÉ g®Ü¾ ¯ÊÜ꣤
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30 PÜ꣤PÝ 02:22 ÊÜá[Ý 15:40 A®ÜáÃÝ«Ý 16:42 «Ü¯ÐÝu 06:18 ±ÜűݨݮÜí ËÐÜá¡ÇæãàPÜ
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 20:60 B¿ááÐݾ®… , ÍÝÅ™.£. 06:05 ÍÝÅ™.£. 06:02 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£. 05:58 ÍÝÅ™.£. ÖÝÔWæ ÓÜÊÜì»æãàWÜ
ÊÜê©œ , WÜÃÜg ŸÅÖܾ , WÜÃÜg aݱæ ÓÜíÓÝÃÜ©í¨Ü ÊÜááQ¤
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 20:60 ñæç£Æ 3 06:45 0 06:47 WÜÃÜg 3 06:49 9
PÜíŸÚ A±ÜÊÜáêñÜá ±ÜÄÖÝÃÜ
aÜñÜá¦àì 01:19 HPݨÜÎà 09:26 ñÜê£à¿Þ 07:45 ¨ÜÍÜËáà 19:04
19 26 3 10
ÊÜÓÜ÷ ±ÜäOÝì¿áá
ಗುರು PÜáÓÜáÊÜá&PÜáíPÜáÊÜá ÃÝg±ܨÜËà
ñÝíŸãÆ ÓÝÊÜì»èÊÜá±Ü¨ÜËà
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 Ãæãà×~à 01:02 ±Üä.´ÝÆáY~à 14:34 hæÂàÐÝu 18:42 ÍÜñܼÐÝ 08:10 ®ÝÄPæàÆ Óܱܤg®Ü¾Ë±ÜÅñÜÌ
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 06:09 ÍÝÅ™.£. 06:05 ÍÝÅ™.£. 06:01 ÍÝÅ™.£. 05:58 ÍÝÅ™.£. ÊÜáijWæ ˨ÝÂ«Ü®Ü ±ÝŲ¤
Óè»ÝWÜ , ÊÜ~P… «ÜáÅÊÜ , »Ü¨ÝÅ ±ÜÄZ , »Ü¨ÝÅ Ií¨ÜÅ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 06:44 4 06:45 0 06:47 4 06:49 10 ÊæãÓÜÃÜá ASívÜ´ÜÆ
PæãàÓÜíŸÄ ÍæÌàñÜ©Ìà±ÜÊÝÓÜ
±ÜíaÜËáà 23:07 ¨Ý̨ÜÎà 07:50 aÜñÜá¦àì 09:21 HPݨÜÎà 20:15
ಶುಕ್ರ 20 27 4 11 ±Ý®ÜPÜ
PÜáí»Ü¨Ý®Ü WÜ¿ÞÍÜñÜÍÝŨܜ´ÜÆ
±Ý¨ÜÃÜPæÒ ®ÜÃÜPܱÜÅÊæàÍÜËÆÉ
²ñÜêWÜÙÜ ñÜ겤

ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 ÊÜáêWÜÎÃÝ 23:35 E.´ÝÆáY~à 13:49 ÊÜáãÆí 21:01 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 10:15
dܣŠñݱÜñÜÅ¿á®ÝÍÜ
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 06:09 ÍÝÅ™.£. 06:04 ÍÝÅ™.£. 06:01 ÍÝÅ™.£. 05:57 ÍÝÅ™.£.
Íæãà»Ü®Ü , ŸÊÜ ÊÝÂ[ÝñÜ , ¸ÝÆÊÜ 11,12 ÎÊÜ , ¸ÝÆÊÜ Êæç«Üê£ , ŸÊÜ ¹àÓÜ~Wæ ÃÝgÓÜã¿á ´ÜÆ
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 06:44 5 06:46
13 06:47 5 06:50 0 PÜêÐÝ¡i®Ü Óܱܤ©Ìà±Ü¨Ý®Ü´ÜÆ
ÐÜÑuà 20:41 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 06:39 ±ÜíaÜËáà 11:14 ¨Ý̨ÜÎà 20:20 ÊæãÓÜÃÜáŸá£¤ ÓÜÌWÜì
ಶನಿ 21 28 aÜñÜá¨ÜìÎà 05:37 5 12 PÜÙæ¨Ü ÊÜÓÜᤠ±ÝŲ¤WÝX &
PÝñÜìËà¿Þìgáì®æãà ®ÝÊÜá
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 B¨ÝÅì 21:55 ÖÜÓݤ 13:27 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 23:35 E.»Ý¨Üű¨
Ü Ý 11:11 ÃÝhÝ ¸ÝÖÜáÓÜÖÜÓÜÅÊÝ®… >
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 06:08 ÍÝÅ™.£. 06:04 ÍÝÅ™.£. 06:00 ÍÝÅ™.£. 05:57 ÍÝÅ™.£. ñÜÓÜ ÓܾÃÜ|ÊÜÞñæÅà|
A£WÜívÜ , PèÆÊÜ ÖÜÐÜì| , ñæç£Æ Ԩܜ , ñæç£Æ ËÐÜRí»Ü , PèÆÊÜ
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 06:44 6 06:46 14 06:48 6 06:50 11,12 WÜñÜí ®ÜÐÜrí aÜ Æ»ÜÂñæà >>

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


17:45 ±Ü
17 aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü. 30 CÑr. 17 ÊÜá«ÜÂÊÜá 2
EñܤÊÜá
±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜág¿áí£à, AûÜ¿áñÜê£à¿Þ, ñæÅàñÝ¿ááWÝ©, gÆPÜáí»Ü¨Ý®Ü, 07 ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, PÝÇÝÐÜrËáà. 18 AÍÜá»Ü 3 AÍÜá»Ü
18 PÜÇݳ©, ˨Ý—ÃÝg£à¥Üì ±Üâ. (gWܮݰ¥Ü±ÜâÄà), Ëg¿á«ÜÌg£à¥Üì ±Üâ. 19 12:19 ®Üí AÍÜá»Ü 4 ÊÜá«ÜÂÊÜá
(PÜ|Ì£à¥Üì). 08 «Ü¯ÐÝu®ÜÊÜPÝÃÜí»Ü,
20 ꆇȆ 5 AꆇȆ
ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ£à¥Üì ±Üâ.(¿áÃÜWæãàÙÜ), ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ 11 ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà (A±ÜÃÝ). 21 AÍÜá»Ü 6
15:57 ±Ü
21 EñܤÊÜá
23®æà ²àsÝÃæãàÖÜ| ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ. 12 ŸÅÖܾ|£à¥Üì ±Üâ. (AŸãºÃÜá). 22 4:20 ±Ü ÍÜá»Ü 7 ÍÜá»Ü
22 WÜíWæãàñܳ£¤, WÜíWݱÜäg®Ü. 13 ±ÜŨæãàÐÜ, ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å. 23 ÍÜá»Ü 8 ÍÜá»Ü
23 ÍæàÐܨÝÓÜÃÜ ±Üâ.(Êæã¨ÜÆPÜÇ…), ¨ÜáWÝìÐÜrËáà. 14 Ÿ®ÜÍÜíPÜÄàPÜáÆ«ÜÊÜáì, 24 AÍÜá»Ü 9 ÍÜá»Ü
25 ÊÜá«ÜÂÊÜá 10
10:54 ®Üí
26 ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà (Êæãàׯà). A®ÝÌ«Ý®Ü, ¨ÜÍÜì, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, »ÝÊÜâPÝ AÊÜÞÊÝÓÝÂ, ÍÜ®æçÍÜcÃÜg¿áí£à, AÍÜá»Ü
15 26 14:30 ®Üí EñܤÊÜá 11
13:42 ®Üí
27 ÓÝ«Ü¯à ¨Ý̨ÜÎà 06:38, ±ÜŨæãàÐÜ, ËÐÜᡱܨܱÜÊÜì±Üâ|ÂPÝÆ ±ÝÅñÜ@ 08:25 ±Ü¿áìíñÜ EñܤÊÜá
27 EñܤÊÜá 12 EñܤÊÜá
28 Êæà¨ÜÊÝÂÓÜg¿áí£à, ®ÜêÔíÖÜg¿áí£à.
28 ꆇȆ 13 ꆇȆ
BXàÖÜá~¡Êáæ , A®ÝÌ«Ý®Ü, ËÐÜᱡ íÜ aÜP,Ü ÊÝÂÓܱäÜ hÝ, ÊæçÍÝSÓÝ°®ÓÜ Ê Ü ÞÜ ²¤, ವೈಶಾಖದ ವಿಶೇಷ ವ್ರತ-ಪೂಜೆಗಳು
29 AꆇȆ 14 AꆇȆ
29 PÜãÊÜáìg¿áí£à, A®ÝÌ«Ý®Üí, ñæãÃÜË, ÍÜã±ÝìÈà, WÜÆWÜÈ, ÊÜááñÜX¤ à, ಪ್ರಾತಃ ಸ್ನಾನ, ಗ�ೋಪೂಜೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ತ್ರಿಕಾಲ ತುಳಸೀ ಅರ್ಚನೆ,
30 AꆇȆ 15 AꆇȆ
ÊÜáá.TÝ.ÖÜ៺ÚÛ ¯àÃÝ®ÜÃÔÜ íÖܱäÜ ÃÜûàæ ñÜÅWÙÜ È
Ü É ÎÅàÆQÒ$ྠ®ÜÃÔÜ íÖÜ ÃÜ¥ãæ àñÜÊ
Õ .Ü ಭೂಮಿಶಯನ , ಏಕಭುಕ್ತ , ಪಾನಕಪೂಜೆ... 1 16:02 ®Üí ÍÜá»Ü

14
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ | ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು | ಅಧಿಕಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2018 ಶ್ರೀ ಆನಂದಾ ಪುರುಷ�ೋತ್ತಮ
ವಿಶ್ವರೂಪ Êæáà 2018 / gã®… 2018 ಗೀತ�ೋಪದೇಶ
A—PÜÊÜÞÓÜPÜñÜìÊÜ ±ÜíaÜËáà 06:05 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 17:04 ±ÜíaÜËáà 03:18 HPݨÜÎà 07:07
ರವಿ 33 ÓÜíTæ¿á A±Üä±Ü, ÖÜ|á¡, ÃÜgñÜ,
ÓÜáÊÜ|ì, Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ¨Ý®ÜWÜÙÜ®Üá°,
20 ÐÜÑuà 03:15 27 3 10
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00
¸ÝÅÖܾ| ÓÜáÊÝÔ¯à »æãàg®Ü,
±ÜâÐÜ 02:03 ÓÝÌ£à 21:37 EñܤÃÝÐÝyÝ 09:27 AÎ̯à 19:33
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30
¸ÝX|¨Ý®Ü Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá°
05:55 WÜívÜ , ¸ÝÆÊÜ ÍÝÅ™.£. 05:53 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£. 05:53 ÍÝÅ™.£. 05:53 Íæãà»Ü®Ü , ¸ÝÆÊÜ ÍÝÅ™.£.
ŸÅÖܾ , PèÆÊÜ (±ÜÃÜÊÜÞ)
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 06:53 ±ÜâÐÝÂPÜìÁãàWÜ 6 06:55 PèÆÊÜ 13 06:58 5 07:00 0
»ÜQ¤±ÜäÊÜìPÜÊÝX ¯ÐÝRÊÜáÊÝX
ÊÜÞvܸæàPÜá. ÓܱܤËáà 01:11 aÜñÜá¨ÜìÎà 17:57 ÐÜÑuà 05:12 ¨Ý̨ÜÎà 06:12
ಸ�ೋಮ A—PÜÊÜÞÓܨÜÈÉ A®æàPÜ ¨Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° 21 28 4 11 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 04:22
ÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ Ë«Ý®Ü ÊÜÞw¨ÝªÃæ. BÍæÉàÐÝ 01:05 ËÍÝTÝ 22:37 ÍÜÅÊÜOÝ 12:01 »ÜÃÜ~à 19:11
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00
A¨ÜÃÜÈÉ A±Üä±Ü¨Ý®ÜPæR ËÍæàÐÜ
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00 05:54 ÊÜê©œ , WÜÃÜg ÍÝÅ™.£. 05:53 ÍÝÅ™.£. 05:53 Ií¨ÜÅ , WÜÃÜg ÍÝÅ™.£. 05:53 A£WÜívÜ , ñæç£Æ ÍÝÅ™.£.
±ÝÅÍÜÓÜöÊÜ®Üá° ¯àw¨ÝªÃæ. 33 ±ÜÄZ , ÊÜ~P… AƳ¨Ý̨ÜÎà6:52±Ü
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 06:53 ¨ÜáWÝìÐÜrËáà 7 06:56 14 06:58 Ë.±ÜíaÜPÜ CÆÉ 6 07:00 11,12,
13
ÓÜíTæ¿á A±Üä±ÜWÜÙÜ®Üá° ñÜ¿ÞÄÔ
AÐÜrËáà 23:00 ±è~ìÊÜÞ 18:36 ÓܱܤËáà 05:53 aÜñÜá¨ÜìÎà 03:57
22 29 5 12
¨æàÊÜÄWæ ®æçÊæà¨ÜÂÊÜ®Üá° ÊÜÞw PÜíb®Ü
ಮಂಗಳ ±ÝñæÅ¿áÈÉ Coár ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ ¨Ý®Ü
¯àvܸæàPÜá. ÓÝÊÜá¥ÜìÂ˨ܪÊÜÃÜá ÊÜá[Ý 23:01 A®ÜáÃÝ«Ý 00:01 «Ü¯ÐÝu 14:21 PÜ꣤PÝ 18:21
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30
±ÜÅ£¯ñÜ ¯àvܸæàPÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 05:54 «ÜáÅÊÜ+ÊÝÂ[ÝñÜ , ÍÝÅ™.£. 05:53 ÎÊÜ , »Ü¨ÝÅ ÍÝÅ™.£. 05:53 ÍÝÅ™.£. 05:53 ÓÜáPÜÊÜÞì , »Ü¨ÝÅ ÍÝÅ™.£.
Jí¨Üá ©®ÜÊݨÜÃÜã ¯àvܸæàPÜá. Êæç«Üê£ , »Ü¨ÝÅ ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 06:53 »Ü¨ÝÅ 8 06:56 Ë.±ÜíaÜP,Ü A®ÝÌ«Ý®Ü 15 06:58 7 07:01 14

±ÜÅ£±Üñ… 15:10 ®ÜÊÜËáà 21:02 ±ÜÅ£±Üñ… 19:07 ÓܱܤËáà 06:32 AÊÜÞÊÝÓÝ 01:56
ಬುಧ 16 ¨ÜÍÜÖÜÃݱÝÅÃÜí»Ü 23 30 6 13
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30 PÜ꣤PÝ 10:13 ±Üä.´ÝÆáY~à 22:30 hæÂàÐÝu 01:57 ÍÜñܼÐÝ 16:21 Ãæãà×~à 17:15
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 05:56 A£WÜívÜ , ŸÊÜ ÍÝÅ™.£. 05:54 ÍÝÅ™.£. 05:53 Ԩܜ , ¸ÝÆÊÜ ÍÝÅ™.£. 05:53 ÍÝÅ™.£. 05:53 «Üê£ , aÜñÜáÐݳñ… ÍÝÅ™.£.
ÖÜÐÜì| , ¸ÝÆÊÜ ËÐÜRí»Ü , ŸÊÜ Ë.±ÜíaÜPÜ, ¨ÜÍÜì
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 06:51 CÑr™, 1,2 06:54 9 06:56 CÑr 1 06:59 8 07:01 30

©Ì£à¿Þ 13:09 ¨ÜÍÜËáà 20:08 ©Ì£à¿Þ 21:19 AÐÜrËáà 07:35 ¸ÝX|¨Ý®Ü &
ಗುರು 17 24 31 7 ÊÜááñæô¨æ¿áÃÜá 33 ¸ÝX|¨Ü
¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ¯àvܸæàPÜá.
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 Ãæãà×~à 09:03 E.´ÝÆáY~à 21:02 ÊÜáãÆí 04:12 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 17:12 C¨ÜÄí¨Ü ÊÜíÍݼÊÜê©œ, ©àZì
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 05:55
ÓÜáPÜÊÜÞì , PèÆÊÜ
ÍÝÅ™.£. 05:54 ÊÜgÅ , ñæç£Æ ÍÝÅ™.£. 05:53 ÍÝÅ™.£. 05:53 ÍÝÅ™.£. ÓèÊÜáíWÜÇÝ©WÜÙÜá ƼÓÜáñܤÊæ.
ÓÝ«Ü , ñæç£Æ ²Å࣠, PèÆÊÜ
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 06:52 3 06:54 »ÝXàÃܦàg¿áí£à 10 06:57 2 06:59 9 C¨æà ÄࣿÞX »ÝWÜÊÜñÝ©
ñÜê£à¿Þ 11:34 HPݨÜÎà 18:12 ñÜê£à¿Þ 23:13 ®ÜÊÜËáà 08:10 ±ÜâÓܤPܨݮÜ, ±ÜÅ£ÊÜިݮÜ,
ಶುಕ್ರ 18 ÊÜáêWÜÎÃÝ 07:38
25 1 8 Wæãà¨Ý®Ü, £Æ±ÝñÜŨݮÜ, ZêñܱÝñÜÅ
¨Ý®Ü, ÊÜÓÜ÷¨Ý®Ü Êæã¨ÜÇݨÜ
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00
B¨ÝÅì 05:40
ÖÜÓݤ 21:12 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 05:53 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 18:57 ñÜÊÜáWæ EbñÜÊÝ¨Ü ¨Ý®ÜWÜÙÜ®Üá°
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 05:55 ÍÝÅ™.£. 05:54 Ô©œ , ÊÜ~P… ÍÝÅ™.£. 05:53 ÍÝÅ™.£. 05:53 B¿ááÐݾ®… , ÍÝÅ™.£. ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá.
«Üê£ , WÜÃÜg ÍÜá»Ü , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 06:52 4 06:54 (±Ü©¾¯à) 0 06:57 3 06:59 WÜÃÜg 10

aÜñÜá¦àì 09:12 ¨Ý̨ÜÎà 18:06 aÜñÜá¦àì 01:15 ¨ÜÍÜËáà 08:13 A—PÜÊÜÞÓܨÜÈÉ PÝÊÜáÂÊݨÜ
ಶನಿ 19 26 2 9 PÜÊÜáìWÜÙÜá ¯Ñ¨ÜœÊÝXÊæ.
B¨ÜªÄí¨Ü GÆÉ ¨Ý®Ü ÊÜÅñÝ©WÜÙÜ®Üá°
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 04:25 bñÝÅ 21:13 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 06:09 ÃæàÊÜ£à 19:27 ËÐÜᡲÅà£WÝX ¯ÐÝRÊÜá®æÀáí¨Ü
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 05:55 ÍÝÅ™.£. 05:54 ÍÝÅ™.£. 05:53 ÍÝÅ™.£. 05:53 ÍÝÅ™.£. ÊÜÞvÜñÜPÜR¨Ü᪙.
ÍÜãÆ , »Ü¨ÝÅ ÊÜ£à±ÝñÜ , ŸÊÜ ÍÜáPÜÉ , ŸÊÜ Óè»ÝWÜ , »Ü¨ÝÅ
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 06:52 5 06:55 11,12 06:57 4 07:00 0

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


A—PÜÊÜÞÓܯ¿áÊÜáWÜÙÜá ÓæàËÓܸæàPÜá. ÊÜÅñÜÓÜÊÜÞ²¤¿á ®ÜíñÜÃÜ ´ÜÆ, ÖÝÆá, ñÜá±Ü³ CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¨Ý®Ü ¯àvܸæàPÜá. 16
9:00 ®Üí 31 ÊÜá«ÜÂÊÜá
EñܤÊÜá
E±æäàÐÜ|, HPÜ»ÜáPܤ, ®ÜPܤ»æãàg®Ü, «ÝÃÜ|±ÝÃÜ|, A¿ÞbñÜ, ÆûÜŸ£¤, ÊÜåè®ÜÊÜÅñÜ & Jí¨Üá £íWÜÙÜá ÓÜí±Üä|ì ¿ÞÊÜ PÝƨÜÆãÉ ÊÜÞñÜ®ÝvܸÝÃܨÜá. A¥ÜÊÝ 17 ÍÜá»Ü 1 AÍÜá»Ü
ÆPÜÒ©à±Ü, ÆPÜÒ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ, ÆPÜÒ±ÜâÐݳaÜì®æ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ËÐÜᡲÅà£PÜÃÜÊÝ¨Ü ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° D »æãàg®ÜPÝƨÜÇÝɨÜÃÜã ÊÜÞñÜ®ÝvܸÝÃܨÜá. ÊÜÅñÜÓÜÊÜÞ²¤¿á ®ÜíñÜÃÜ EñܤÊÜáÊÝ¨Ü 18 AÍÜá»Ü 2
09:00 ®Üí
EñܤÊÜá
ÊÜÞÓܨÜÈÉ ÊÜÞw¨ÜÃæ ËÍæàÐÜ ´ÜÆ. Zípæ¿á®Üá° ¨Ý®ÜÊÜÞvܸæàPÜá. (¨æàÊÜÃÜ, WÜáÃÜáWÜÙÜ Óæã¤àñÜÅ, ÊÜáíñÜÅ, ÖÝvÜáWÜÙÜ ±ÜsÜ®ÜÊÜâ 19 ÍÜá»Ü 3 ÊÜá«ÜÂÊÜá
»ÝWÜÊÜñÜÍÜÅÊÜ|& A—PÜÊÜÞÓܨÜÈÉ »ÝWÜÊÜñÜÍÜÅÊÜ|PæR ËÍæàÐÜ ±ÜÆÊÜ®Üá° ÖæàڨݪÃæ. ÊÜåè®ÜÊÜÅñÜPæR »ÜíWÜ ñÜÃÜáÊÜâ©ÆÉ™.) A«Ü@ÍÜ¿á®Ü Jí¨Üá £íWÜÙÜá ÖÝÔWæ ÊÜáíaÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ 20 ÍÜá»Ü 4 ÍÜá»Ü
»ÝWÜÊÜñÜ ±ÜâÓܤPܨݮܩí¨Ü ÓÝËÃÜ PܮݨݮÜ, ñÜáÇݨݮÜ, »Üã¨Ý®Ü, ®ÜãÃÜá AÍÜÌÊæáà«Ü¨Ü ÊÜáÆWܸÝÃܨÜá. ÊÜÅñÜÓÜÊÜÞ²¤¿á ®ÜíñÜÃÜ EñܤÊÜáÊÝ¨Ü ÍÜ¿ÞÂ¨Ý®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá. 21 AÍÜá»Ü 5 AÍÜá»Ü
´ÜÆWÜÙÜá ƼÓÜáñܤÊæ. AÆÊÜ| ÊÜÅñÜ & Jí¨Üá £íWÜÙÜá E²³ÆÉ¨Ü FoÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ÊÜÅñÜÓÜÊÜÞ²¤¿á 22
09:26 ®Üí 6 ÊÜá«ÜÂÊÜá
ÊÜá«ÜÂÊÜá
®ÜPܤ»æãàià& ÖÜWÜÆá E±ÜÊÝÓÜ©í¨Ü »ÝWÜÊÜñÝ©WÜÙÜ ÍÜÅÊÜ| ÊÜÞvÜáñݤ ÃݣŠÊÜÞñÜÅ ®ÜíñÜÃÜ ®Ý®ÝÃÜÓÜWÜÙÜ®Üá° ¨Ý®ÜÊÜÞvܸæàPÜá. 23 AÍÜá»Ü 7 AÍÜá»Ü
»æãàg®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá. D ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜá E©ª®Ü ¸æàÙæ ÖÝWÜã A¨ÜÄí¨Ü ®ÜS&PæàÍÜÊÜÅñÜ & Jí¨Üá £íWÜÙÜá ®ÜSPæàÍÜWÜÙÜ®Üá° PÜñܤÄÓܸÝÃܨÜá. ÊÜÅñÜÓÜÊÜÞ²¤¿á ®ÜíñÜÃÜ 24 EñܤÊÜá 8 EñܤÊÜá
¯Ëáìst ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ÓæàËÓܸÝÃܨÜá. ÊÜÅñÜÓÜÊÜÞ²¤¿á ®ÜíñÜÃÜ 33 A¥ÜÊÝ EñܤÊÜáÊÝ¨Ü ¨Ü±Üì|ÊÜ®Üá° ¨Ý®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá. 25 AÍÜá»Ü 9
12:54 ®Üí
¿á¥ÝÍÜQ¤ ¸ÝÅÖܾ|»æãàg®Ü ÊÜÞwÓܸæàPÜá. Ë.ÓÜã. D GÆÉ ÊÜÅñÜWÜÚWæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ´ÜÆWÜÙÜ®Üá° £ÚԨݪÃæ. B¨ÜÃæ ËÐÜá¡»ÜPܤÃÝ¨Ü GÆÉÃÜã ÍÜá»Ü
26 AꆇȆ 10 ꆇȆ
HPÜ»ÜáPܤ & (EívÜ Fo&PÜáw¨Ü ¯àÃÜá) ÊÜá«ÝÂÖÜ° ÊÜÞñÜÅ»æãàg®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯ÐÝRÊÜáÊÝX, »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ²Åà£WÝX ÊÜÞvܸæàPÜá. Aí¨ÜÃæ D ÊÜÅñÜWÜÚí¨Ü
27 ÍÜá»Ü 11 ÊÜá«ÜÂÊÜá
ÊÜáÃÜá©®Ü »æãàg®Ü¨ÜÊÜÃæWæ ÊÜáñæ¤à®Ü®Üã° ÓæàËÓܸÝÃܨÜá. ÊÜÅñÜÓÜÊÜÞ²¤¿á ®ÜíñÜÃÜ 33 ±Ý±Ü±ÜÄÖÝÃÜÊÝX AíñÜ@PÜÃÜ| ÍÜá©œ¿ÞX EñܤÊÜáWÜáÃÜáWÜÙÜ ±ÝŲ¤¿ÞX þÝ®ÜÓÝ«Ü®æ 28 AÍÜá»Ü 12 AÍÜá»Ü
A¥ÜÊÝ ¿á¥ÝÍÜQ¤ ¸ÝÅÖܾ|»æãàg®Ü ÊÜÞwÓܸæàPÜá. ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü D GÆÉ ÊÜÅñÜWÜÙÜ BaÜÃÜOæ¿á ŸWæY ËÍæàÐÜÊÜÞ×£¿á®Üá° ±Üvæ¨Üá 29 ÍÜá»Ü 13 AÍÜá»Ü
E±æäàÐÜ| & Jí¨Üá £íWÜÙÜ ÊÜÃæWæ PæàÊÜÆ ÖÝÆá, ÖÜ|á¡ CñÝ©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÊÜÞvܸæàPÜá. 30 AÍÜá»Ü

15
A—PÜÊÜÞÓÜ ËaÝÃÜ
ÍÝŨܜËaÝÃÜ ±Ügì®Ü ¨æçñÝÂÄ ""C¨Üí Óæãà±ÜÓÜRÃÜí ñÜÅ¿áÔ÷íÍܨܱÜä±Üí ÓܨÜüOÝPÜí,
1. hæÂàÐÜuÊÜÞÓܨÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ ±ÜÅ£ÓÝíÊÜñÜÕÄPÜÍÝŨܜÊÜ®Üá° ÊÜÃÜá| ËÍÜÌñæãàÊÜááS ÓÜñÝíŸãÆí ÎÅà»ÝÃÜ£àÃÜÊÜá| ÊÜááS±ÝÅOÝíñÜWÜìñÜ
¯ghæÂàÐÜu¨ÜÇÉæà ÊÜÞvܸæàPÜá. ÎÅà±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜáÓÜ ²Åà£í PÝÊÜá¿áÊÜÞ®Ü@ ñÜá»ÜÂÊÜáÖÜí
ËáñÜÅ g®Ý¨Üì®Ü
2. Öæãà¨Ü ÊÜÐÜì hæÂàÐÜuÊÜÞÓܨÜÈÉ ÊÜáêñÜÃݨÜÊÜÃÜ ±ÜÅ¥ÜÊÜÞ¹ªPÜ ÓÜí±ÜŨܨæà ®Ü ÊÜáÊÜá, ®Ü ÊÜáÊÜá'' Gí¨Üá ÖæàÚ ®ÜÊÜáÓÜRÄÓܸæàPÜá.
ÍÜPÜÅ «ÜÃÝÊÝÓÜ A®æà®Ü ñÜÅ¿áÔ÷íÍܨܱÜä±Ü¨Ý®æà®Ü ÎÅà±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá@
ÍÝŨܜÊÜ®Üá° D ÊÜÐÜì A—PÜhæÂàÐÜu¨ÜÇÉæà ÊÜÞvܸæàPÜá.
EÃÜáPÜÅÊÜá ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ ²Åà¿áñÝí ²Åàñæãà ÊÜÃܨæãà »ÜÊÜñÜá > >> ÎÅàPÜêÐÝ¡±Üì|ÊÜáÓÜᤠ>>
3. Öæãà¨Ü ÊÜÐÜì hæÂàÐÜuÊÜÞÓÜ¨Ü A®ÜíñÜÃÜ, ÊÜáêñÜÃݨÜÊÜÃÜ ±ÜÅhݱܣ A[ݨÜì®Ü
ÊÜÞÔPÜ ÍÝŨܜÊÜ®Üá° A—PÜ ÖÝWÜã ¯g GÃÜvÜã ÊÜÞÓÜWÜÙÜÈÉ
ÊÜÐÜpÝRÃÜ ÎÅà±Ü£ A—PÜÊÜÞÓܨÜÈÉ ÊÜÞw¨Ü ÊÜÅñÜWÜÙÜ ÓÜÊÜޱܮæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÝWÜ
Jí¨æà ÊÜÞÓÜ¨Ü ÍÝŨܜÊÜ®Üá° GÃÜvÜá ¸ÝÄ ÊÜÞvܸæàPÜá. ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ¨Ý®ÜWÜÙÜá.
ÖÜ®æ°ÃÜvÜ®æ¿á ÊÜÞÔPÜÊÜâ A—PܨÜÈÉ Ÿí¨ÜÃæ A—PÜ ÖÝWÜã ×àWæ ÊÜááÊÜñÜã¾ÃÜá ¨æàÊÜñæWÜÙÜá ÖÝWÜã AíñÜ¿ÞìËá 1. ÃݣŠÊÜÞñÜÅ »æãàg®Ü ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ¸ÝÅÖܾ| »æãàg®Ü
¯g GÃÜvÜã ÊÜÞÓÜWÜÙÜÈÉ ¨Ý̨ÜÍÜÊÜÞÔPÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw, 14®æà »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° £Ú¨Üá ¨Ý®Ý©WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá ÖÝWÜã D ÊÜÞwÓܸæàPÜá.
£íWÜÙÜÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜÞ¹ªPÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ¨æàÊÜñæWÜÙÜ®Üá° E¨æªàÎÔ AZÂìÊÜ®Üá° ¯àvܸæàPÜá. 2. A¿ÞbñÜÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ÓÜáÊÜ|ì¨Ý®ÜÊÜ®Üá°
4. ¨ÜÍÜìÍÝŨܜ&¯ñÜÂÍÝŨܜ&¿ááWÝ©&ÊÜá®ÝÌ© ÍÝŨܜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá.
AZÂì±ÜÅ¨Ý®Ü PÜÅÊÜá: 3. ®æÈÉPÝÀá ÓÝ°®Ü ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ÊæãÓÜÄ®Ü ¨Ý®ÜÊÜ®Üá° PæãvܸæàPÜá.
A—PÜ ÖÝWÜã ¯g GÃÜvÜã ÊÜÞÓÜWÜÙÜÈÉ ÊÜÞvܸæàPÜá. ""¨æãÅà|®ÝÊÜáPÜ&ÊÜÓÜÌíñÜWÜìñÜ&»ÝÃÜ£àÃÜÊÜá|ÊÜááS±ÝÅOÝ 4. ´ÜÆÖÝÃÜ¨Ü ¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° ±ÝÈÔ¨ÜÊÜÃÜá ´ÜÆWÜÙÜ®Üá° ¨Ý®Ü
5. D ×í¨æ ¿ÞÃÜá A—PÜhæÂàÐÜu¨ÜÇÉæà ÊÜáêñÜÃÝX¨ªÝÃæãà AÊÜÃÜ íñÜWÜìñÜ& ËÐÜ¡Êæà ®ÜÊÜá@ C¨ÜÊÜáZÂìí ÓÜÊÜá±Üì¿ÞËá'' ×àWæ ¯àvܸæàPÜá.
±ÜÅ£ÓÝíÊÜñÜÕÄPÜÍÝŨܜÊÜ®Üá° A—PÜ hæÂàÐÜu¨ÜÇÉæà ÊÜÞvܸæàPÜá. GÇÉÝ ¨æàÊÜñæWÜÚWæ AZÂìÊÜ®Üá° PæãvܸæàPÜá. 5. GOæ¡¿á®Üá° ñÝÂWÜ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ñÜá±Ü³ÊÜ®Üá° ¨Ý®Ü ¯àvܸæàPÜá.
¯g¨ÜÈÉ ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. 6. ñÜá±Ü³ÊÜ®Üá° ñÝÂWÜ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ÖÝÆ®Üá° ¨Ý®Ü ¯àvܸæàPÜá.
A±Üä±Ü¨Ý®Ü ÓÜíPÜƳ$
A—PÜÊÜÞÓÜÊÜgÂì 7. «Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÝÃÜ ÊÜÞvܨæà C¨ÜªÊÜÃÜá Wæãà© ÊÜáñÜᤠAQR¿á®Üá°
BaÜÊÜáÂ, ±ÝÅOݮݿáÊÜáÂ, ¨æàÍÜPÝÇè ÓÜíQàñÜÂì AÐÜrÊÜÓÜá&
aèÆ, E±Ü®Ü¿á®Ü, ÓÜÊÜÞÊÜñÜì®Ü, ËÊÝÖÜ, ®ÜãñÜ®ÜWÜêÖܱÜÅÊæàÍÜ, ¨Ý®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá.
HPÝ¨Ü Í Ü Ã Ü á ¨Ü Å &¨ÝÌ ¨ Ü Í Ý©ñÜ Â &±Ü Å hÝ±Ü £ &ÊÜ Ð Ü p ÝR à ÝSÂ&
8. ÖÝÔWæ¿á ÊæáàÇæ ÊÜáÆWܨæà CÃÜáÊÜ ¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá
ÖæãÓÜÊÜÓÜá¤WÜÙÜ SÄà© (ÊÜá®æ, b®Ü° CñÝ©)®ÜãñÜ®ÜÊÜÅñÝÃÜí»Ü, ñÜÅ¿áÔ÷íÍÜñ…¨æàÊÜñÝíñÜWÜìñÜ ÎÅà»ÝÃÜàÃÜÊÜá|ÊÜááSÂ& ÍÜ¿Þ¨ݮÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÊÜÅñæãà¨Ý±ݮæ, ÐÜÑu±Üä£ìÍÝí£ Êæã¨ÜÆÝ¨Ü ÍÝí£WÜÙÜá, ±ÝÅOÝíñÜWÜìñÜ& ÎÅàËÐÝ¡$Ì©ñÜÅ¿áÔ÷íÍܮݰÊÜá«ÝÄ& ÊÜáÆÊÜÞÓÜ& 9. ±ÜñÝÅÊÜÚ¿á ÊæáàÇæ »æãàg®Ü ¯¿áÊÜá ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ñÜá±Ü³ ÓÜPÜRÃæ
£à¥Üì ¿ÞñÝÅ, ÊÜáã£ì±ÜÅ£ÐÝu±Ü®æ, Êæã¨ÜÆݨÜáÊÜWÜÙÜ®Üá° ¨æàÊÜñݼ®Ü°&ÎÅà±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá±æÅàÃÜ|¿Þ ÎÅà±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá& ¨Ý®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. ²ÅàñÜÂ¥Üìí ÊÜáÊÜá ¯UƱݱÜÍÜÊÜá®Ü±ÜäÊÜìPÜ&±ÜâñÜűèñÜÅ«Ü®Ü«Ý 10. ÊÜåè®ÜÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá Zípæ¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠGÙÜáÛWÜÙÜ®Üá°
ËÍæàÐÜ: WÜ»Ýì«Ý®Ü, ±ÜâíÓÜÊÜ®Ü, ÔàÊÜáíñÜ, ®ÝÊÜáPÜÃÜ|, ®Ý© ûæàÊÜáÓÜÊÜáê©œ&ÆæãàPܨÜÌ¿áÓÜáS& ÖæàñÜá»ÜãñÜ&»Üã¨Ý®Ü& ¨Ý®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá.
¯ÐÜðÊÜá| (ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá) ´ÜÇÝÊݱܤÁáà ËÍæàÐÜñÜ@ þݮܻÜQ¤ÊæçÃÝWÜÂԨܜ$Â¥Üìí ÊÜáÆÊÜÞÓÜ& 11. EWÜáÃÜá ÊÜáñÜᤠPÜã¨ÜÆ®Üá° PÜñܤÄÔPæãÙÜÛ¨æà CÃÜáÊÜÊÜÃÜá
A®Ü°±ÝÅÍÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° A—PÜÊÜÞÓܨÜÈÉ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. A—PÜÊÜÞÓÜ ±ÜÅ¿ááPܤ A±Üä±Ü¨Ý®ÜÊÜáÖÜí PÜÄÐæÂà. ñܨÜíWÜ ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá& Pܮܰw¿á®Üá° ¨Ý®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá.
QRíñÜÆã Êæã¨ÜÇæà ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° A—PܨÜÈÉ¿áã ±ÜähÝí PÜÄÐæÂà. 12. aÜ±Ü³È «ÜÄÓܨæà C¨ÜªÊÜ®Üá° hæãàw aܱܳÈWÜÙÜ®Üá° ¨Ý®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá.
13. E±Üâ³ ¹orÊÜÃÜá ËË«Ü ÃÜÓÜWÜÙÜ®Üá° ¨Ý®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÓܸæàPÜá. ®ÜÊæãàÓܤ$Ì®ÜíñÝ¿á ÓÜÖÜÓÜÅÊÜáãñÜìÁáà 14. ±ÜÅ£¯ñÜ ©à±Ü¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ÓÜáÊÜ|ì©à±ÜWÜÙÜ®Üá° ¨Ý®Ü
A—PÜÊÜÞÓÜ¨Ü 33 ¨æàÊÜñæWÜÙÜá ÓÜÖÜÓÜűݨÝüÎÃæãàÃÜá¸ÝÖÜÊæà > ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊæá°à ±ÜâÃÜáÐÝ¿á ÍÝÍÜÌñæà 15. «ÝÃÜ~ ±ÝÃÜ~ ÊÜÅñÜ ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ÊÜÓÜ÷™ ÖÝWÜã ÓÜáÊÜ|ì A¥ÜÊÝ
AÐÜrÊÜÓÜá AíñÜ¿ÞìËá ÓÜÖÜÓÜPæãàq¿ááWÜ«ÝÄOæà ®ÜÊÜá@ >> ÃÜgñÜ A¥ÜÊÝ ñÝÊÜáÅ¨Ü PÜÆÍÜ¨Ü ¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. ÊÜáñÜᤠ33
¨æãÅà| ËÐÜá¡ Êæãà¨ÜPÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ ¯àvܸæàPÜá.
AÔ¾®… ¸ÝÅÖܾOæà ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜáí BÊÝÖÜÀáÐæÂà Gí¨Üá ÖæàÚ
«ÜáÅÊÜ iÐÜá¡ ÊÜáíñÝÅûÜñæ¿á®Üá° ¸ÝÅÖܾ|®Ü ÊæáàÇæ ÖÝPܸæàPÜá. WæãàñÜÅ ±ÜÅÊÜÃÜ
¨æãàÐÜ ÊÜáÖÝËÐÜá¡ 1 A£Å BñæàÅ¿á AaÜì®Ý®ÜÓÜ ÍÝÂÊÝÍÜÌ
ËÐÜᡱÝÅ¥Üì®ÝÊÜáíñÜÅ 2 BíXàÃÜÓÜ BíXàÃÜÓÜ BíŸÄàÐÜ ¿åèÊÜ®ÝÍÜÌ
APÜì ÖÜÄ
aÜí¨ÝÅíÍÜá¯ÊÜáìÇݱÜä±Ý@ ÍÝÈñÜívÜáƯËáìñÝ@ > 3 E±ÜÊÜá®Üá ÊÝÔÐÜu Cí¨ÜűÜÅÊÜá¨Ü A»ÜÃܨÜÌÓÜá
AX° PÜêÐÜ¡ BÖÝÃÜ@ ÓÜÊÜì¨æàÊÝ®Ýí ñæà Êæáà PÜáÊÜìíñÜá ÊÜáíWÜÆÊÜá… >> 4 Pܲ BíXàÃÜÓÜ AÊÜá×à¿ááÊÜ LÃÜáûÜ¿áÂ
¨Üá A«æãàûÜg 5 PÝÍÜ屆 PÝÍÜ屆 AÊÜñÝÕÃÜ ®æç«ÜáÅÊÜ
ËÐÜá¡ÃÜã²à ÓÜÖÜÓÝÅíÍÜá@ ÓÜÊÜì±Ý±ÜË®ÝÍÜ®Ü@ >
±ÝÅ| PæàÍÜÊÜ PÝÍÜ屆 AÊÜñÝÕÃÜ AÔñÜ
A±Üä±Ý®Ü°±ÜŨݮæà®Ü ÊÜáÊÜá ±Ý±Üí ÊܱæäàÖÜñÜá >>
Ë»ÝÊÜÓÜá ÊÜÞ«ÜÊÜ 6 PÜáñÜÕ BíXÃÜÓÜ ÊÜÞí«ÝñÜÅ PèñÜÕ
PÜáÃÜáûæàñÜÅÊÜá¿áí ¨æàÍÜ@ PÝÆ@ ±ÜÊÜì ©Ìhæãà ÖÜÄ@ > 7 Pèíw®Ü ÊÝÔÐÜu ÊæáçñÝÅÊÜÃÜá| Pèíw®ÜÂ
HPݨÜÍÜ ÃÜá¨ÜÅÃÜá AíñÜ¿ÞìËá
±Üê¦ÌàÓÜÊÜáËá¨Üí ¨Ý®Üí WÜêÖÝ| ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá >> 8 PèÎPÜ ÊæçÍÝÌËáñÜÅ ¨æàÊÜÃÝñÜ L¨ÜÆ
¼àÊÜá ÃÝÊÜá
ÊÜáÇÝ®Ýí aÜ ËÍÜá«ÜÂ¥Üìí ñÜÊÜ ¨ÝÓÝÂËá »ÝÓÜRÃÜ > 9 WÝWÜÂì BíXÃÜÓÜÍæç®ÜÂWÝWÜÂì, BíXàÃÜÓÜ ¸ÝÖÜìÓܳñÜÂ
ÃæçÊÜñÜ AaÜáÂñÜ »ÝÃܨÝÌg Íæç®Ü WÝWÜÂì
®ÝÃÝ¿á| gWÜ©ºàg »ÝÓÜRÃÜ ±ÜÅ£ÃÜã±ÜPÜ >
Kg ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜá ÊÜÅñæà®Ý®æà®Ü ±ÜâñÝÅíÍÜc ÓÜí±Ü¨Üí aݲ ÊÜ«Üì¿á >> 10 hÝÊÜá¨ÜWÜ°$ »ÝWÜìÊÜ aÝÂÊÜ®Ü A±Ü°ÊÝ®Ü LÊÜì
AhæçPܱÝñ… WæãàËí¨Ü hÝÊÜá¨ÜWÜ°$Â
¿áÓÜ ÖÜÓæ¤à WܨÝaÜPæÅà WÜÃÜávæãà ¿áÓÜ ÊÝÖÜ®Ü@ > 11 ÖÜÄñÜÓÜ BíXàÃÜÓÜ AíŸÄàÍÜ ¿åèÊÜ®ÝÍÜÌ
ÊÜáÖÝ®… ÊÝÊÜá®Ü
ÍÜíS@ PÜÃÜñÜÆæà ¿áÓÜ ÓÜ Êæáà ËÐÜá¡@ ±ÜÅÔà¨ÜñÜá >> 12 ÊÜáè®Ü»ÝWÜìÊÜ »ÝWÜìÊÜ ÊæçñÜÖÜÊÜ ÓÝÊæàñÜÓÜ
ŸÖÜáÃÜã±Ü ÎÅàÍÜ
PÜÇÝPÝÐÝu©ÃÜã±æà| ¯ÊæáàÐÜZqPÝ©®Ý > 13 ±ÝÃÝÍÜÃÜ ÊÝÔÐÜu ÍÝPæö ±ÝÃÝÍÜ¿áì
»ÜÊÜ ÎÅàPÜísÜ
Áãà ÊÜíaܿᣠ»Üãñݯ ñÜÓ澄 PÝÇÝñܾ®æà ®ÜÊÜá@ >> 14 ËÍÝÌËáñÜÅ ËÍÝÌËáñÜÅ PèÎPÜ AZÊÜáÐÜì|
ÊÝÊÜá¨æàÊÜ ËÍÜÌÓÝüà 15 ¸Ý¨ÜÃÝ¿á| BíXÃÜÓÜ ±èÃÜáPÜáñÜÕ$ ñÝÅÓܨÜÓÜÂÊÜ
EWÜÅ ®ÝÃÝ¿á| A±Üä±Ü¨Ý®Ü±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ 33 »ÜWÜÊܨÜãűÜbíñÜ®Ü 16 »ÝÃܨÝÌg BíXÃÜÓÜ ¸ÝÖÜìÓܳñÜ »ÝÃܨÝÌg
ÊÜêÐÝPܲ ÊÜá«ÜáıÜâ ËÐÜá¡í iÐÜá¡í ÊÜáÖÝËÐÜá¡í ÖÜÄí PÜêÐÜ¡í A«æãàûÜgÊÜá… > 17 ÊÜáá¨ÜYÆ BíXÃÜÓÜ »ÝÊÜåÝÂìÍÜÌ ÊÜáè¨ÜYÆÂ
Aןáì—° A¯ÃÜá¨Üœ PæàÍÜÊÜí ÊÜÞ«ÜÊÜí ÃÝÊÜáí AaÜáÂñÜí ±ÜâÃÜáÐæãàñܤÊÜáÊÜá… >> 18 (]à)ÊÜñÜÕ »ÝWÜìÊÜ aÝÂÊÜ®Ü B±Ü°ÊÝ®Ü LÊÜì
hÝÊÜá¨ÜWÜ°$Â
¨Ý̨ÜÍÝ©ñÜÂÃÜá AíñÜ¿ÞìËá WæãàËí¨Üí ÊÝÊÜá®Üí ÎÅàÍÜí ÎÅàPÜísÜí ËÍÜÌÓÝü|ÊÜá… >
19 ÊÝÔÐÜu ÊÝÔÐÜu ÊæáçñÝÅÊÜÃÜá| Pèíw®ÜÂ
ËÊÜÓÝÌ®… £ÅËPÜÅÊÜá ®ÝÃÝ¿á|í ÊÜá«ÜáıÜâí A¯ÃÜá¨Üœí £ÅËPÜÅÊÜáÊÜá… >>
20 ÊÝÔÐÜu ÊÝÔÐÜu Cí¨ÜűÜÅÊÜá¨Ü A»ÜÃܨÜÌÓÜá
A¿áìÊÜÞ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ÊÝÓÜá¨æàÊÜí gWܨæãÂà¯í A®ÜíñÜí ÍæàÐÜÍÝÀá®ÜÊÜá… >
21 ËÐÜá¡ÊÜê¨Üœ BíXÃÜÓÜ ±èÃÜáPÜáñÜÕ$ ñÝÅÓܨÜÓÜÂ
±ÜäÐÝ gWܨæãÂ௠ÓÜíPÜÐÜì|í aÜ ±ÜŨÜáÂÊÜá°í ¨æçñÝÂÄí ËÍÜÌñæãàÊÜááSÊÜá… >>
22 ÍÝíwÆ ÍÝíwÆ AÔñÜ ¨æçÊÜÆ
ñÜÌÐÜr$ê A®ÜíñÜ g®Ý¨Üì®Üí «ÜÃÝÊÝÓÜí ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜÊÜá[ݨÜì®ÜÊÜá… > 23 ÍÝÇÝíPÝ¿á®Ü ËÍÝÌËáñÜÅ ÍÝÆíPÝ¿á®Ü PèÎPÜ
ÓÜËñÜê ÍæàÐÜÍÝÀáà ÎÅà±Ü£í aÜ ñÜÅ¿áÔ÷íÍܨÜᩪÍÜ ±ÜÅ£®ÝÊÜá¼@ >>
24 Íè®ÜPÜ »ÝWÜìÊÜ Íè®ÜÖæãàñÜÅ WÝñÜÕìÊÜá¨Ü
»ÜWÜ ÓÜíPÜÐÜì| ÊÜáíñæùÃæàñæçÍÜc Áãà ¨Ü¨ÝÂñ… ñÜÅ¿áÔ÷íÍܨܱÜä±ÜPÜÊÜá… > 25 WèñÜÊÜá BíXàÃÜÓÜ B¿ÞÍÜÌ WèñÜÊÜá
«ÝñÝ ±ÜŨÜáÂÊÜá° ±Ýűæä°à£ ˱ÜâÇÝí ÆQÒ$¾àí ±ÜâñÜűèñÝÅ©ÓÜíñÜ£ÊÜá… >> 26 ÊÜáá¨ÜYÆ BñæàÅ¿á AaÜì®Ý®ÜÓÜ ±èÊÝ죥Ü

16
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ | ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು | ನಿಜಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2018 ಶ್ರೀ ರಮಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಶ್ರೀ ಭೂವರಾಹದೇವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು
ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಂ gã®… 2018 / gáÇæç 2018 ಮುಳಬಾಗಿಲು
®ÝÊÜá & ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOæ aÜñÜá¦àì 16:16 ¨Ý̨ÜÎà 05:29 ñÜê£à¿Þ 14:07 ¨ÜÍÜËáà 18:36
ರವಿ ÊÜáíñÜÅWÜÙÜá
Wæãà²àaÜí¨Ü®Ü @
17 24 E±ÜÊÝÓÜ 1 8
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 Wæãà²àaÜí¨Ü®Ü ±Ý±ÜZ° ±ÜâÐÜ 11:00 ËÍÝTÝ 05:55 ÍÜÅÊÜOÝ 19:24 »ÜÃÜ~à 03:17
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 ËÐÜᡨæàÖÜÓÜÊÜáá¨Ü½ÊÜ > 05:54 ÍÝÅ™.£. 05:55 ÍÝÅ™.£. 05:57 ÍÝÅ™.£. 06:00 ÍÝÅ™.£.
ÊÝÂ[ÝñÜ , »Ü¨ÝŠԨܜ , ŸÊÜ ËÐÜRí»Ü , »Ü¨ÝÅ «Üê£ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 aÜíPÝÅíQñÜ ®ÜÊÜáÓæ¤à˜ÓÜᤠ07:02 4 07:03 0 07:04 0 07:05 10
«ÝÃÜOÝ®Üá¾Q¤¨æãà »ÜÊÜ >>
±ÜíaÜËáà 13:13 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 05:56 aÜñÜá¦àì 16:37 HPݨÜÎà 17:18
ಸ�ೋಮ aÜPÜÅ @ ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü ÊÜáÖÝhÝÌÆ
PæãàqÓÜã¿áìÓÜÊÜá±ÜÅ»Ü >
18 25 2 9
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00 AþÝ®Ýí«ÜÓÜ Êæáà ¯ñÜÂí BÍæÉàÐÝ 09:25 ËÍÝTÝ 06:12 «Ü¯ÐÝu 21:10 PÜ꣤PÝ 02:36
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00
ËÐæã¡àÊÜÞìWÜìí ±ÜŨÜÍÜì¿á >> 05:54 ÍÝÅ™.£. 05:56 ÍÝÅ™.£. 05:58 ÍÝÅ™.£. 06:00 ÍÝÅ™.£.
ÖÜÐÜì| , ¸ÝÆÊÜ ÓÝ«Ü , PèÆÊÜ 11,12, ²Å࣠, ¸ÝÆÊÜ ÍÜãÆ , ¸ÝÆÊÜ
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 07:02 5,6 07:04
13
07:04 4 07:05 0
ÍÜíS @ ±ÝíaÜg®Ü ¯g«ÝÌ®Ü&
ÐÜÑuà 11:00 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 06:05 ±ÜíaÜËáà 18:09 ¨Ý̨ÜÎà 15:34
19 26 3 10
«ÜÌÓܤ±ÝñÜPÜÓÜíaÜ¿á >
ಮಂಗಳ ±Ý× ÊÜÞí ±Ý²®Üí NãàÃÜí
ÓÜíÓÝÃÝ|ìÊܱݣ®ÜÊÜå… >>
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 ÊÜá[Ý 07:58 A®ÜáÃÝ«Ý 07:02 ÍÜñܼÐÝ 23:17 Ãæãà×~à 01:29
±Ü¨Ü¾ @ ÓÜíÓÝÃܻܿá¼àñÝ®Ýí
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 05:54 ÍÝÅ™.£. 05:56 ÍÝÅ™.£. 05:58 B¿ááÐݾ®… , ÍÝÅ™.£. 06:00
WÜívÜ , ñæç£Æ
ÍÝÅ™.£.
ÁãàX®ÝÊÜá»Ü¿á±ÜŨÜÊÜå… > ÊÜgÅ , ñæç£Æ ÍÜá»Ü , WÜÃÜg
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 07:02 7 07:04 14 07:05 ñæç£Æ 5 07:05 11,12,
13
±Ü¨Ü¾ÖÜÓæ¤à®Ü Áãà ¨æàÊæäà
ÓܱܤËáà 09:04 aÜñÜá¨ÜìÎà 07:26 ÐÜÑuà 19:13 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 13:35
20 27 4 11
ÁãàXàÍÜí ñÜí ®ÜÊÜÞÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
ಬುಧ WÜ¨Ý @ ŸÅÖݾívÜ»ÜáÊÜ®ÝÃÜí»Ü
ÃÝÖÜáPÝÆ
ÊÜáãÆÓܤí»æãà WܨݫÜÃÜ@ > ±Üä.´ÝÆáY~à 06:06
hæÂàÐÝu 09:30 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 01:35 ÊÜáêWÜÎÃÝ 00:11
12:00–01:30
PèÊæãà¨ÜQà PÜÃæà ¿áÓÜ E.´ÝÆáY~à 04:40
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 05:55 ÍÝÅ™.£. 05:56 ÍÝÅ™.£. 05:58 ÍÝÅ™.£. 06:00 ÍÝÅ™.£.
ñÜí ®ÜÊÜÞËá WܨݫÜÃÜÊÜå… >> Ô©œ , ÊÜ~P… ÍÜáPÜÉ , ÊÜ~P… Óè»ÝWÜ , WÜÃÜg ÊÜê©œ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 20:60 8 07:04 15 07:05 6 07:05 14

±ÜÅ£±Üñ… 23:38 AÐÜrËáà 08:04 ±è~ìÊÜÞ 08:58 ÓܱܤËáà 19:12 aÜñÜá¨ÜìÎà 11:23
ಗುರು 14 21 28 5 12
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 ÊÜáêWÜÎÃÝ 15:12 ÖÜÓݤ 05:03 ÊÜáãÆí 11:02 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 02:10 B¨ÝÅì 22:41
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 05:54 ÍÜãÆ+WÜívÜ , ÍÝÅ™.£. 05:55 ÊÜ£à±ÝñÜ+ ÍÝÅ™.£. 05:57 ÍÝÅ™.£. 05:59 ÍÝÅ™.£. 06:01 ÍÝÅ™.£.
ŸÅÖܾ , ŸÊÜ Íæãà»Ü®Ü , »Ü¨ÝÅ «ÜáÅÊÜ , ÍÜPÜá¯
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 07:01 QíÓÜá¤Z° 1 07:03 ÊÜÄà¿Þ®… , ŸÊÜ 9 07:04 1 07:05 7 07:05 30

©Ì£à¿Þ 21:14 ®ÜÊÜËáà 06:07 ±ÜÅ£±Üñ… 10:07 AÐÜrËáà 19:15 AÊÜÞÊÝÓÝ 08:59
ಶುಕ್ರ 15 22 ¨ÜÍÜËáà 04:45 29 6 13
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 B¨ÝÅì 14:20 bñÝÅ 04:59 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 14:10 ÃæàÊÜ£à 03:26 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 21:01
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 05:54 ÍÝÅ™.£. 05:55 ÍÝÅ™.£. 05:57 ÍÝÅ™.£. 05:59 ÍÝÅ™.£. 06:01 ÊÝÂ[ÝñÜ , ÍÝÅ™.£.
ÊÜê©œ , ¸ÝÆÊÜ ±ÜÄZ , PèÆÊÜ Ií¨ÜÅ , PèÆÊÜ A£WÜívÜ , ¸ÝÆÊÜ
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 07:01 2 07:03 10 07:04 2 07:05 8 07:04 ®ÝWÜÊÝ®… 1

ñÜê£à¿Þ 18:04 HPݨÜÎà 05:16 ©Ì£à¿Þ 12:07 ®ÜÊÜËáà 19:31 ®ÝÃÝ¿á| @


ಶನಿ 16 23 ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ 30 7 ®ÝÃÝ¿á| ®ÜÊÜáÓæ¤à˜ÓÜá¤
®ÝÊÜáÊÜáá¨ÝÅíQñÜí ®ÜÃÜÊÜå… >
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 12:00 ÓÝÌ£à 05:15 EñܤÃÝÐÝyÝ 16:07 AÎ̯à 03:39
¨ÜêÐær$Ì$çÊÜ Æ»Üñæà ÊÜááQ¤í
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 05:54 ÍÝÅ™.£. 05:55 ÍÝÅ™.£. 05:57 ÍÝÅ™.£. 05:59 ÍÝÅ™.£.
«ÜáÅÊÜ , ñæç£Æ ÎÊÜ , ÊÜ~P… Êæç«Üê£ , WÜÃÜg ÓÜáPÜÊÜÞì , ñæç£Æ aÝívÝÇæãà ŸÅÖܾ[ÝñÜPÜ@ >>
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 07:02 3 07:03 0 07:04 3 07:05 9

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


15:25 ®Üí
14 CÑr™. 01 ÃÜZáÊÜ¿áì£à¥Üì ±Üâ.(®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü). ËÐÜᡱÜíaÜPÜ 14 02:06 ±Ü ÍÜá»Ü 29
EñܤÊÜá
aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü, ÓÜñÜÂÓÜí«Ü£à¥Üì ±Üâ.(ÊÜá×Ñà). Ëá¥Üá®Ü ÓÜíPÜÅÊÜá| ÐÜvÜÎ࣠05 PÝÇÝÐÜrËáà. 15 AÍÜá»Ü 30 AÍÜá»Ü
15
±ÜÊÜì±Üâ|ÂPÝÆ ÊÜá«ÝÂÖÜ° 12:23 ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ. 16 ÍÜá»Ü 1 AÍÜá»Ü
07 ÓÜñÜ—àÃÜ£à¥Üì ±Üâ.(BñÜPÜãÃÜ).
17 ±ÜâÐÝÂPÜìÁãàWÜ 17 AÍÜá»Ü 2 ÍÜá»Ü
09 ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà (ÁãàX¯à), ˨ݱܣ£à¥Üì ±Üâ. (ÃÝ¿áÊæàÆãÃÜ). 18 ÊÜá«ÜÂÊÜá 3 ÊÜá«ÜÂÊÜá
19 ÊæãàÖܮܨÝÓÜÃÜ ±Üâ.(b±Ü³XÄ).
10 ±ÜŨæãàÐÜ. 19 AÍÜá»Ü 4 AÍÜá»Ü
21 ¨ÜáWÝìÐÜrËáà. 12:26 ®Üí
11 ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å, ËgÀáàí¨ÜÅ£à¥Üì ±Üâ.(PÜáí»ÜPæãà|). 20 AÍÜá»Ü 5
EñܤÊÜá
23 ÓݾñÜìHPݨÜÎà ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ ÃݣŠ11:30ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ. 21 ÍÜá»Ü 6 EñܤÊÜá
12 ¨ÜÍÜì, A®ÝÌ«Ý®Ü.
24 »ÝWÜÊÜñÜ HPݨÜÎà (¯gìÇÝ) 22 ÍÜá»Ü 7 ÍÜá»Ü
13 ÊÜá꣤PÝÊÜêÐܻܱÜähÝ, ÊÜáOæ¡£¤®ÜAÊÜáÊÝÓÝÂ, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, CÑr™. 23 03:38 ±Ü ÍÜá»Ü 8 AÍÜá»Ü
25 PÜÇÝÊÜÞñÜÅÓݫܯ, ±ÜŨæãàÐÜ.
ÎÅà±Ý¨ÜÃÝgÃÜ ±Üâ. (ÊÜááÙܸÝXÆá), ÓÜñݼ®ÜÊÜ£à¥Üì ±Üâ. ವಟಸಾವಿತ್ರೀ ಬಾಗಿಣ ದಾನ ಮಂತ್ರ 24 AÍÜá»Ü 9 AÍÜá»Ü
27 25 ÍÜá»Ü 10 EñܤÊÜá
(®ÝaÝÃÜPæãàÀáÆ). ÊÜoÓÝË£Åà ±ÜähÝ, A®ÝÌ«Ý®Ü. ಸಾವಿತ್ರೀಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಾ ಸಹಿರಣ್ಯಾ ಮಹಾಸತೀ ।
A®ÜvÝÌÖܱè~ìÊÜÞ (PÝÃÜÖÜá~¡Êæá), PÜêÐÜ¡¨æÌ$ç±Ý¿á®Ü£à¥Üì ±Üâ. 26 AÍÜá»Ü 11 ÍÜá»Ü
28 ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರೀಣನಾರ್ಥಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥
(PÜáÓÜÊÜáã£ì) Cí¨ÜÅÓÝÊÜ~ìÊÜá®ÝÌ©, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ A»ÝÊÜ, CÑr™. 27 AÍÜá»Ü 12 AÍÜá»Ü
ವ್ರತೇನಾನೇನ ಗ�ೋವಿಂದ ವೈಧವ್ಯಂ ನಾಪ್ನುಯಾತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ॥
28
12:20 ®Ü í 13 AÍÜá»Ü
30 ÓÜñܱÜä|ì£à¥Üì ±Üâ.(PæãƱÜäÃÜ). AÍÜá»Ü

17
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ/ದಕ್ಷಿಣಾಯನ | ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು | ಆಷಾಢ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2018 ಶ್ರೀ ವೃಷಾಕಪಿ ವಾಮನ
ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲದೇವರು - ಪಂಢರಪುರ gáÇæç 2018 / BWÜÓ…r 2018 ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರು ಮಳಖೇಡ

ÍÝPÜÊÜÅñÜÓÜíPÜƳ ñÜê£à¿Þ 01:36 ¨ÜÍÜËáà 17:10 ©Ì£à¿Þ 04:09 ®ÜÊÜËáà 05:12


ರವಿ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ÍÜáaè ÊÜÞÓæà
ÍÝPÜÊÜÅñÜÊÜá®ÜáñܤÊÜáÊÜå… >
15 22 29 5
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 ñÜÌñ… ²ÅàñÜÂ¥Üìí PÜÄÐæÂà˜ÖÜí BÍæÉàÐÝ 17:42 ËÍÝTÝ 14:02 «Ü¯ÐÝu 05:15 »ÜÃÜ~à 11:10
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 ¯ËìZ°í PÜáÃÜá ÊÜÞ«ÜÊÜ >> 06:02 ÍÝÅ™.£. 06:04 ÍÝÅ™.£. 06:06 B¿ááÐݾ®… , ÍÝÅ™.£. 06:08 ÍÝÅ™.£.
Ô©œ , ñæç£Æ ÍÜá»Ü , WÜÃÜg WÜívÜ , ñæç£Æ
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 ÍÜ®æçÍÜcÃÜ ÊÜáíñÜÅ -& 07:04 3 07:03 10 07:01 ñæç£Æ 2 06:58 9
¯àÇÝíg®ÜÓÜÊÜÞ»ÝÓÜí aÜñÜá¦àì 023:2 HPݨÜÎà 17:47 ñÜê£à¿Þ 05:48 ¨ÜÍÜËáà 03:26
ಸ�ೋಮ ÃÜ˱ÜâñÜÅí ¿áÊÜÞWÜÅgÊÜå… >
dÝ¿ÞÊÜÞñÝìívÜÓÜí»ÜãñÜí
16 23 30 6
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00 ñÜí ®ÜÊÜÞËá ÍÜ®æçÍÜcÃÜÊÜå… >> ÊÜá[Ý 16:12 A®ÜáÃÝ«Ý 15:16 ÍÜñܼÐÝ 06:07 PÜ꣤PÝ 10:33
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00 ÍÜ®æà ©®ÜÊÜáOæà@ ÓÜã®æãà 06:02 ÍÝÅ™.£. 06:04 ÍÝÅ™.£. 06:07 ÍÝÅ™.£. 06:08 ÊÜê©œ+«ÜáÅÊÜ , ÍÝÅ™.£.
ÊÜ£à±ÝñÜ , ÊÜ~P… ÍÜáPÜÉ , »Ü¨ÝÅ Óè»ÝWÜ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 ÖÜ®æàPÜWÜá|ÓܮܾOæà > 07:04 4 07:03 0 07:00 3 06:57 ÊÜ~P… 10
AÄÐÜrí ÖÜÃÜ Êæáà˜¼àÐÜrí
±ÜíaÜËáà 21:22 ¨Ý̨ÜÎà 18:51 aÜñÜá¦àì 06:07 HPݨÜÎà 01:29
ಮಂಗಳ ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜWæ PÜáÃÜá ÊÜÞ PÜáÃÜá ÓÜíPÜoÊÜå… >>
17 24 31 7
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 ÖæãàWÜáÊÝWÜ - ±Üä.´ÝÆáY~à 14:56 hæÂàÐÝu 16:57 ÍÜñܼÐÝ 07:18 Ãæãà×~à 09:36
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 AWÜÅñæãà ®ÝÃÜÔíÖÜÍÜc 06:02 ÍÝÅ™.£. 06:05 ÍÝÅ™.£. 06:07 ÍÝÅ™.£. 06:09 ÍÝÅ™.£.
ÊÜÄà¿Þ®… , ŸÊÜ ŸÅÖܾ , ŸÊÜ Íæãà»Ü®Ü , ŸÊÜ ÊÝÂ[ÝñÜ , ŸÊÜ
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 ±ÜêÐÜuñæãà WæãಮÜí¨Ü®Ü@ > 07:04 5 07:02 11,12 07:00 4 06:57 0
E»ÜÁãà@ ±ÝÍÜìÌÁãà@ BÓݤí
ÐÜÑuà 19:40 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 20:22 aÜñÜá¦àì 06:42 ¨Ý̨ÜÎà 23:13
ಬುಧ ÓÜÍÜÃè ÃÝÊÜáÆPÜÒ$¾Oè >>
±ÜÅ¿Þ|PÝƨÜÈÉ & 18 25 1 8
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30 ÓÜÖÝ¿Þ£ ±ÜâÃæãà ¿Þ£ E.´ÝÆáY~à 13:56 ÊÜáãÆí 19:04 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 09:03 ÊÜáêWÜÎÃÝ 08:21
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 ±ÜâÃÜ@ ±æÅàÃÜ¿áñæà ÖÜÄ@ >> 06:03 ÍÝÅ™.£. 06:05 ÍÝÅ™.£. 06:07 ÍÝÅ™.£. 06:09 ÍÝÅ™.£.
±ÜÄZ , PèÆÊÜ Ií¨ÜÅ , PèÆÊÜ A£WÜívÜ , ¸ÝÆÊÜ ÖÜÐÜì| , PèÆÊÜ
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 ±ÜÅ¿ÞOæà WÜÃÜávÝÃÜãyÜí 07:04 6 07:02 13 07:00 5 06:56 11,12
±ÝÄhÝñÜÖÜÃÜí ÖÜÄÊÜå… >
ÓܱܤËáà 18:23 aÜñÜá¨ÜìÎà 22:10 ±ÜíaÜËáà 07:21 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 20:51
ಗುರು ÓÜñÜ»ÝÊÜÞ¿ááñÜí «ÝÂÁáàñ…
ÓÜÊÜìPÝ¿Þì¥ÜìԨܜÁáà >> 19 26 2 9
ÃÝÖÜáPÝÆ WÜaÜf WèñÜÊÜá ÎàZÅí ñÜÌí ÖÜÓݤ 13:19 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 21:28 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 10:18 B¨ÝÅì 06:53
01:30–03:00
WÝÅÊæáàÐÜá ®ÜWÜÃæàÐÜá aÜ > ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 04:58
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 06:03 ÍÝÅ™.£. 06:05 ÍÝÅ™.£. 06:07 ÍÝÅ™.£. 06:09 ÍÝÅ™.£.
BÓÜ®Üí »æãàg®Üí ÍÜ¿ÞÂí ÎÊÜ , WÜÃÜg Êæç«Üê£ , WÜÃÜg ÓÜáPÜÊÜÞì , ñæç£Æ ÊÜgÅ , WÜÃÜg
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 07:04 7 07:02 14 06:59 6 06:56 13
PÜƳ¿áÓÜÌ ÊÜáÊÜÞWÜÅñÜ@ >>
AÐÜrËáà 17:28 ±è~ìÊÜÞ 00:13 ÐÜÑuà 07:30 aÜñÜá¨ÜìÎà 18:22
ಶುಕ್ರ ñÜáÆÔà ñæWæ¿ááÊÝWÜ
ñÜáÆÓÜÂÊÜáêñÜg®Ý¾Ô 20 27 3 10
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00
ÓÜ¨Ý ñÜÌí PæàÍÜÊܲÅÁáà > bñÝÅ 13:04 EñܤÃÝÐÝyÝ 00:06 ÃæàÊÜ£à 11:06 ±ÜâÐÜ 03:34
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00
PæàÍÜÊÝ¥æì b®æãàËá ñÝÌí 06:03 ÍÝÅ™.£. 06:06 ÍÝÅ™.£. 06:08 ÍÝÅ™.£. 06:09 ÍÝÅ™.£.
ÊÜÃÜ¨Ý »ÜÊÜ Íæãà»Ü®æ >> Ԩܜ , ŸÊÜ ËÐÜRí»Ü , »Ü¨ÝÅ «Üê£ , ÊÜ~P… Ô©œ , »Ü¨ÝÅ
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 07:03 8 07:01 15 06:59 7 06:55 14

±ÜÅ£±Üñ… 06:31 ®ÜÊÜËáà 17:06 ±ÜÅ£±Üñ… 02:15 ÓܱܤËáà 07:08 AÊÜÞÊÝÓÝ 15:55
ಶನಿ 14 ©Ì£à¿Þ 03:12 21 28 4 AÐÜrËáà 05:46 11
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 ±ÜâÐÜ 19:19 ÓÝÌ£à 13:20 ÍÜÅÊÜOÝ 02:45 AÎ̯à 11:21 BÍæÉàÐÝ 01:55
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 06:01
ÖÜÐÜì+ÊÜgÅ , ŸÊÜ
ÍÝÅ™.£. 06:04
ÓÝ«Ü , PèÆÊÜ
ÍÝÅ™.£. 06:06
²Å࣠, ¸ÝÆÊÜ
ÍÝÅ™.£. 06:08
ÍÜãÆ , ŸÊÜ
ÍÝÅ™.£. 06:10 ÊÜ£à±ÝñÜ , ÍÝÅ™.£.
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 07:04 2 07:03 9 07:01 1 06:58 8 06:55 ®ÝWÜÊÝ®… 30,1

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


16:10 ®Üí
14 aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü. 02 ÎÅàÊÜágj¿á£à¥ÜìÃÜ ±Üâ (ÊÜáÙÜTæàvÜ). 14
AÍÜá»Ü 29 ÊÜá«ÜÂÊÜá
17 ¨ÜQÒOÝ¿á®Ü ±ÜÊÜì±Üâ|ÂPÝÆ ±ÝÅñÜ@ 10:08ÃÜ ±Ü¿áìíñÜ. 07 ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà(PÝËáPÝ). 15 AÍÜá»Ü 30 ÍÜá»Ü
16 AꆇȆ 31 AꆇȆ
18 PÜÄ©®Ü 09 ±ÜŨæãàÐÜ, ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å. 11:25 ®Üí
17 AꆇȆ 1
¨ÜÍÜì, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, A®ÝÌ«Ý®Ü, ÓÜñÝ—àÍÜ£à¥Üì ±Üâ. (ÃÝgÊÜáÖæàí©Å), EñܤÊÜá
21 ÓÜñÝ—ÃÝg£à¥Üì ±Üâ.(ÊæàÆãÃÜá). 11 18 ÊÜgÂì 2 EñܤÊÜá
©à±ÜÓܤí»ÜWèÄàÊÜÅñÜ, ®ÝWÜÃÜAÊÜÞÊÝÓÝÂ.
22 aÝñÜáÊÜÞÓÜÂÊÜÅñÝÃÜí»Ü, aÝûÜáÐÜÊÜá®ÝÌ©. 19 13:43 ±Ü ÍÜá»Ü 3 EñܤÊÜá
ÓÜÊæàìÐÝÊæáàPݨÜÎà (ÍÜ¿á¯à) ñܱܤÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜ|, ÍÝPÜÊÜÅñÝÃÜí»Ü, 20 ÍÜá»Ü 4 14:56 ±Ü ÍÜá»Ü
23 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಇತರ ವ್ರತಗಳು ಹಾಗೂ ಫಲಗಳು
21
09:02 ®Ü í 5 AÍÜá»Ü
«ÝÃÜ|±ÝÃÜ|ÊÜÅñÝÃÜí»Ü. AÍÜá»Ü
ತ್ಯಾಗ ಫಲ ವ್ರತ ಫಲ 10:48 ®Ü í 14:04 ®Üí
24 ±ÜŨæãàÐÜ. 22
ꆇȆ 6
EñܤÊÜá
ಬೆಲ್ಲ ಮಧುರಸ್ವರ ಮೌನ ಆಜ್ಞಾವರ್ತಿಜನರು
ÓÜñÜÂÓÜíPÜƳ£à¥Üì ±Üâ.(ÊæáçÓÜãÃÜá), ÊÝÂÓܱÜähÝ, WÜáÃÜá±è~ìÊÜÞ, «ÜÊÜáì ಎಣ್ಣೆ ಸೌಂದರ್ಯ 100 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿಷ್ಣುಲ�ೋಕಸಾಧನೆ
23 AꆇȆ 7 AꆇȆ
27 ÓÝÊÜ~ìÊÜá®ÝÌ©,ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, A®ÝÌ«Ý®Ü, aÜí¨ÜÅWÜÅÖÜ| ÓܳÍÜì ÃݣŠ11:55 24 AÍÜá»Ü 8
10:45 ®Üí
ತಾಂಬೂಲ ಭ�ೋಗಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏಕಾಂತವಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಲ�ೋಕಸಾಧನೆ AÍÜá»Ü
ÊæãàPÜÒ 03:50 ËÊÜÃÜWÜÚWæ WÜÅÖÜ| ±Üâo 3 ®æãàw. 08:25 ®Üí
ತುಪ್ಪ ಸರ್ವರ ಸ್ನೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಯಾಚಿತ ಉತ್ತಮಪುತ್ರಸಂತಾನ 25 AÍÜá»Ü 9
28 ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, PÜÄ©®Ü. ÍÜá»Ü
ಹಾಸಿಗೆ ಮುನಿ ಪರ್ಣ ಭ�ೋಜನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರಾ 26 AÍÜá»Ü 10 AÍÜá»Ü
29 AÍÜã®ÜÂÍÜ¿á®ÜÊÜÅñÜ, aÜí¨æãÅà¨Ü¿á ÃݣŠ7:49. ಬೇಯಿಸಿದ ನಖ, ರ�ೋಮ, 27 ÊÜgÂì 11 AÍÜá»Ü
ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ
ಆಹಾರ ವರ್ಧನ 28 ÊÜgÂì

18
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ | ವರ್ಷಾ ಋತು | ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2018 ಶ್ರೀ ಧನ್ಯಾ ಶ್ರೀಧರ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರು - ಉಡುಪಿ BWÜÓ…r 2018 / Óæ±æríŸÃ… 2018 ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ - ಕೊಲ್ಹಾಪುರ

±ÜÅ£±Üñ… 13:31 ®ÜÊÜËáà 05:23 ±è~ìÊÜÞ 15:55 ÓܱܤËáà 17:09 AÊÜÞÊÝÓÝ 23:33
ರವಿ 12 19 26 2 9
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 ÊÜá[Ý 00:20 A®ÜáÃÝ«Ý 22:41 «Ü¯ÐÝu 12:25 PÜ꣤PÝ 18:30 ÊÜá[Ý 08:28
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 06:10 ÍÝÅ™.£. 06:11 ÍÝÅ™.£. 06:13 ÍÝÅ™.£. 06:14 ÊÝÂ[ÝñÜ , ŸÊÜ ÍÝÅ™.£. 06:15 ÍÝÅ™.£.
ÊÜÄà¿Þ®… , ŸÊÜ Ií¨ÜÅ , ¸ÝÆÊÜ A£WÜívÜ , ŸÊÜ Ô¨Üœ , aÜñÜáÐݳñ…
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 06:54 2 06:50 9 06:45 15 06:40 ÎÅàPÜêÐÜ¡g¿áí£à 0 06:34 30

©Ì£à¿Þ 11:18 ¨ÜÍÜËáà 06:12 ±ÜÅ£±Üñ… 17:29 AÐÜrËáà 15:33 ÍÝPÜÊÜÅñÜ ÓÜÊÜá±Üì| &
ಸ�ೋಮ 13 20 27 3 ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ®ÜÊÜáÓÜ᤻ÜÂí
BÐÝyæà ÊÜáñÜ¢ñæà®Ü aÜ >
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00 ±Üä.´ÝÆáY~à 23:00 hæÂàÐÝu 00:14 ÍÜñܼÐÝ 14:39 Ãæãà×~à 17:37
ÍÝPÜÊÜÅñæà®Ü ¨æàÊæàÍÜ
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00 06:10 ±ÜÄZ+ÎÊÜ , ÍÝÅ™.£. 06:12 ÍÝÅ™.£. 06:13 ÍÝÅ™.£. 06:14 ÍÝÅ™.£.
±ÜÅÓÜ®æã°à »ÜÊÜ ÊÜÞ«ÜÊÜ >>
Êæç«Üê£ , ñæç£Æ ÓÜáPÜÊÜÞì , PèÆÊÜ ÖÜÐÜì| , PèÆÊÜ
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 06:54 PèÆÊÜ 3 06:49 10 06:44 1 06:39 7,8,9
¨Ü—ÊÜÅñÜÓÜíPÜƳ &
ñÜê£à¿Þ 09:18 ¨ÜÍÜËáà 06:39 ©Ì£à¿Þ 18:42 ®ÜÊÜËáà 13:36
ಮಂಗಳ 14 21 28 4 ÓÜíPÜÐÜìOÝÃÜËí¨ÝûÜ
PÜÄÐæÂà˜ÖÜí ¨Ü—ÊÜÅñÜÊÜå… >
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 E.´ÝÆáY~à 21:54 ÊÜáãÆí 02:18 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 16:31 ÊÜáêWÜÎÃÝ 16:23 ©Ì£àÁáà ÊÜÞÔ ¨æàÊæàÍÜ ¯ËìZ°í
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 06:10 ÍÝÅ™.£. 06:12 ÍÝÅ™.£. 06:13 ÍÝÅ™.£. 06:14 ÍÝÅ™.£. PÜáÃÜá Êæáà ±ÜÅ»æãà >>
Ԩܜ , WÜÃÜg ËÐÜRí»Ü , WÜÃÜg «Üê£ , WÜÃÜg ÊÜgÅ , WÜÃÜg
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 06:53 4 06:49 0 06:44 2 06:38 10
ÍÝÅÊÜ|ÍÜá¨Üœ ¨Ý̨ÜÎà
aÜñÜá¦àì 07:37 HPݨÜÎà 08:08 ñÜê£à¿Þ 19:22 ¨ÜÍÜËáà 11:26 ±ÜËñÜÅÓÜÊÜá±Üì|ÊÜáíñÜÅ
ಬುಧ 15 ±ÜíaÜËáà 05:59 22 29 5 ¨æàÊÜ ¨æàÊÜ ®ÜÊÜáÓÜ᤻ÜÂí
±ÜËñÜÅí ±ÜäñÜÊÜááñܤÊÜáÊÜå… >
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30 ÖÜÓݤ 21:13 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 04:38 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 17:52 B¨ÝÅì 14:58 WÜê×àñÝÌ ÊÝÑìQàí ±ÜähÝí
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 06:11 ÍÝÅ™.£. 06:12 ÍÝÅ™.£. 06:13 ÍÝÅ™.£. 06:14 Ô©œ+ÊÜ£à±ÝñÜ, ÍÝÅ™.£. »ÜWÜÊÜ®… ±ÜıÜäÃÜ¿á >>
ÓÝ«Ü™, »Ü¨ÝÅ ²Å࣠, »Ü¨ÝÅ ÍÜãÆ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 06:52 5 06:48 0 06:43 3 06:37 »Ü¨ÝÅ 0 ±ÜËñÜÅí Êæáà PÜáÃÜáÐÝ̨ÜÂ
ÐÜÑuà 05:05 ¨Ý̨ÜÎà 09:58 aÜñÜá¦àì 19:35 HPݨÜÎà 09:05 ¿á®Ü¾¿Þ ¨ÜáÐÜ¢ñÜí PÜêñÜÊÜå… >
ಗುರು 16 23 30 6 ÍÜá¨æãœà »ÜÊÝÊÜáÂÖÜí ¨æàÊÜ
ñÜÌñÜøÓݨÝñ… ÓÜáÃæàÍÜÌÃÜ >>
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 bñÝÅ 20:50 EñܤÃÝÐÝyÝ 06:12 ÃæàÊÜ£à 18:47 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 13:22
D ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü ¨æàÊÜÄWæ ±ÜËñÜÅÊÜ®Üá°
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 06:11 ÍÝÅ™.£. 06:12 B¿ááÐݾ®… , ÍÝÅ™.£. 06:13 ÍÝÅ™.£. 06:14 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£.
ÍÜá»Ü , PèÆÊÜ WÜívÜ , ŸÊÜ ÓÜÊÜá²ìÔ ÊÜááí©®Ü ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 06:52 6 06:47 ¸ÝÆÊÜ 11,12, 06:42 4 06:37 ¸ÝÆÊÜ 0
13 ÓÜÌ¿áí «ÜÄÓܸæàPÜá.
ÓܱܤËáà 04:43 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 11:58 ±ÜíaÜËáà 19:13 ¨Ý̨ÜÎà 06:39
ಶುಕ್ರ 17 24 31 7 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 04:05 ±ÜËñÜÅ «ÝÃÜ|ÊÜáíñÜÅ
±ÜËñÜÅí ÊæçÐÜ¡ÊÜí ñæàg@
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 ÓÝÌ£à 20:59 EñܤÃÝÐÝyÝ 07:17 AÎ̯à 19:07 ±ÜâÐÜ 11:41 ÓÜÊÜìËZ°¯ÊÝÃÜ|ÊÜå… >
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 06:11 ÍÝÅ™.£. 06:12 ÍÝÅ™.£. 06:13 ÍÝÅ™.£. 06:14 ÍÝÅ™.£. ±ÜähÝÐÝvÜáY|ÂÔ«ÜÂ¥Üìí
ÍÜáPÜÉ , WÜÃÜg Óè»ÝWÜ , ñæç£Æ ÊÜê©œ , PèÆÊÜ ±ÜÄZ , ñæç£Æ 11,12 ÊÜáÊÜÞíWæà «ÝÃÜ¿ÞÊÜáÂÖÜÊÜå…>>
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 06:51 7 06:46 14 06:41 5 06:36
13

AÐÜrËáà 04:44 aÜñÜá¨ÜìÎà 14:00 ÐÜÑuà 18:27 aÜñÜá¨ÜìÎà 01:46 ÓÜÊÜìÊæçÐÜ¡ÊÜÄWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ
ಶನಿ 18 25 1 8 ±Üê¦ÌàÊÜáívÜÆÊÜá«ÜÂÓݧ@
±Üä|ì¸æãà«ÜÊÜáñÝ®ÜáWÝ@ >
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 ËÍÝTÝ 21:33 ÍÜÅÊÜOÝ 09:54 »ÜÃÜ~à 19:04 BÍæÉàÐÝ 10:02
ÊæçÐÜ¡ÊÝ ËÐÜá¡ÖÜê¨Ü¿Þ@
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 06:11 ÍÝÅ™.£. 06:12 ÍÝÅ™.£. 06:14 ÍÝÅ™.£. 06:14 ÍÝÅ™.£.
ŸÅÖܾ , »Ü¨ÝÅ Íæãà»Ü®Ü , ÊÜ~P… «ÜáÅÊÜ , WÜÃÜg ÎÊÜ , »Ü¨ÝÅ ñÝ®… ®ÜÊÜáÓæÂà WÜáÃÜã®… ÊÜáÊÜá >>
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 06:51 8 06:46 0 06:41 6 06:35 14

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


12 CÑr, aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü. ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, ÖÜ¿áXÅàÊÜg¿áí£à, ®ÜãÆÖÜá~¡Ë ÃÜûÝŸí«Ü®Ü, A®ÝÌ«Ý®Ü, 12 ÊÜá«ÜÂÊÜá 27 ÊÜá«ÜÂÊÜá
26
¿ágáÊæàì©WÜÙÜ ®ÜãñÜ®Ü ÓÜ×ñÜ E±ÝPÜÊÜáì. 13 AÍÜá»Ü 28 AÍÜá»Ü
14 ÊÜáíWÜÙÝWèÄà ÊÜÅñÜ, ®ÝWÜaÜñÜá¦àì. 16:40 ±Ü
27 CÑr, AÍÜã®ÜÂÍÜ¿á®ÜÊÜÅñÜ, aÜí¨æãÅà¨Ü¿á ÃݣŠ07:45. 14 29 AÍÜá»Ü
15 ®ÝWܱÜíaÜËáà. EñܤÊÜá
28 ÊÜáíWÜÙÝWèÄàÊÜÅñÜ, ÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ±Üâ.(ÊÜáíñÝÅÆ¿á). 15 ÍÜá»Ü 30 ÍÜá»Ü
16 PÜÈRg¿áí£à. 16 ÍÜá»Ü 31 ÍÜá»Ü
02 ÎÅàPÜêÐÜ¡g¿áí£à, aÜí¨æãÅà¨Ü¿á ÃݣŠ11:37. PÝÇÝÐÜrËáà
ÊÜÞÓÜÊÜáÖÝÆQÒ$¾àPÜÆÍÜÓݧ±Ü®Ü, ÓÜñÜÂÊÜÃÜ£à¥Üì ±Üâ.(ÓÜíñæ๨ܮÜãÃÜá). 17 AÍÜá»Ü 1 ÊÜá«ÜÂÊÜá
17 03 £¦»Ýíñæà ±ÝÃÜ|í ÓÝ¿áí 05:37ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ, ÓÜã¿áìÓÝÊÜ~ìÊÜá®ÝÌ©.
ËÐÜᡱܨܱÜÊÜì±Üâ|ÂPÝÆ ÊÜá«ÝÂÖÜ° 12:27ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ. 18 AÍÜá»Ü 2 AÍÜá»Ü
18 ¨ÜáWÝìÐÜrËáà. 04 ÊÜáíWÜÙÝWèÄàÊÜÅñÜ. 19 14:55 ±Ü ÍÜá»Ü 3 EñܤÊÜá
21 ÊÜáíWÜÙÝWèÄà ÊÜÅñÜ. 06 ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà (AhÝ) WÜáÃÜá±ÜâÐÝÂÊÜáêñÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ° 03:15ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ 20 AÍÜá»Ü 4 ÍÜá»Ü
22 ÓÜÊæàìÐÝÊæáàPݨÜÎà(±ÜâñÜŨÝ) ¨Ü—ÊÜÅñÝÃÜí»Ü, AƳ¨Ý̨ÜÎà ±ÝÅñÜ@ 06:35, ±ÜŨæãàÐÜ, ÓÜñÜ«ÜÊÜáì£à¥Üì ±Üâ. 21 ÊÜá«ÜÂÊÜá 5 AÍÜá»Ü
07
ÖæãÙæÖæãà®Üã°ÃÜá 22 AÍÜá»Ü 6 EñܤÊÜá
23 ËÐæã¡à@ ±ÜËñÝÅÃæãà±Ü|, ±ÜŨæãàÐÜ
08 ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å, 23 EñܤÊÜá 7 AÍÜá»Ü
24 ÊÜÃÜÊÜáÖÝÆQÒ$¾àÊÜÅñÜ. 24 ÍÜá»Ü 8 AÍÜá»Ü
09 ¸æ®ÜPÜ®Ü AÊÜÞÊÝÓÝ™, A®ÝÌ«Ý®Üí, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, PÜáÍÜWÜÅÖÜ|.
25 MáWæÌà©WÜÙÜ ®ÜãñÜ®Ü ÓÜ×ñÜ E±ÝPÜÊÜáì, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ A»ÝÊÜ. 25 15:15 ±Ü ÍÜ á »Ü 9 AÍÜá»Ü
26 ꆇȆ

19
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ | ವರ್ಷಾ ಋತು | ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2018 ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧಿ ಹೃಷೀಕೇಶ
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಪಾದ - ಗಯಾ Óæ±æríŸÃ… 2018 / APæãràŸÃ… 2018 ಶ್ರೀ ಗದಾಧರ - ಗಯಾ

aè£ aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü A±ÜÊÝ¨Ü ÓܱܤËáà 17:52 aÜñÜá¨ÜìÎà 06:11 ÐÜÑuà 04:32 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 12:38
ರವಿ ±ÜÄÖÝÃÜPÝRX &
ÔíÖÜ@ ±ÜÅÓæà®ÜÊÜáÊÜ—àñ… 16 23 30 7
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 ÔíÖæãà hÝíŸÊÜñÝ ÖÜñÜ@ > hæÂàÐÝu 06:15 ÍÜñܼÐÝ 21:52 Ãæãà×~à 01:35 ±Üä.´ÝÆáY~à 15:00
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 ÓÜáPÜáÊÜÞÃÜPÜ ÊÜÞÃæãà©à@ 06:15 ÍÝÅ™.£. 06:16 ÍÝÅ™.£. 06:17 ÍÝÅ™.£. 06:18 ÍÝÅ™.£.
ñÜÊÜÖæÂàÐÜ@ ÓÜÂÊÜáíñÜPÜ@ >> ²Å࣠, ÊÜ~P… ÍÜãÆ , WÜÃÜg Ô©œ , WÜÃÜg ÍÜáPÜÉ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 06:29 7 06:23 14 06:17 6 06:12 14

±ÜÅ£±Üñ… 21:35 AÐÜrËáà 18:58 ±è~ìÊÜÞ 06:16 ÓܱܤËáà 02:31 aÜñÜá¨ÜìÎà 10:40
ಸ�ೋಮ 10 17 24 1 8
±Üä.´ÝÆáY~à 07:05
hæÂàÐÝu 07:37 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 23:52 ÊÜáêWÜÎÃÝ 00:22 E.´ÝÆáY~à 13:47
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00
E.´ÝÆáY~à 05:51
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00 06:15 ÍÝÅ™.£. 06:15 B¿ááÐݾ®… , ÍÝÅ™.£. 06:16 ÍÝÅ™.£. 06:17 ÍÝÅ™.£. 06:18 ÍÝÅ™.£.
ÓÝ«Ü™, QíÓÜá¤Z° WÜívÜ , »Ü¨ÝÅ ÊÜ£à±ÝñÜ , »Ü¨ÝÅ ŸÅÖܾ , ÍÜPÜá¯
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 06:33 1 06:28 »Ü¨ÝÅ 8 06:22 15 06:16 7 06:11 30

©Ì£à¿Þ 19:52 ®ÜÊÜËáà 20:28 ±è~ìÊÜÞ 07:12 AÐÜrËáà 00:22 AÊÜÞÊÝÓÝ 09:00
ಮಂಗಳ 11 18 25 2 9
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 ÖÜÓݤ 04:56 ÊÜáãÆí 09:33 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 01:20 B¨ÝÅì 22:59 ÖÜÓݤ 12:54
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 06:15 ÍÝÅ™.£. 06:16 ÍÝÅ™.£. 06:16 ÍÝÅ™.£. 06:17 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£. 06:18
Ií¨ÜÅ , ®ÝWÜÊÝ®…
ÍÝÅ™.£.
ÍÜá»Ü , ¸ÝÆÊÜ Óè»ÝWÜ , ¸ÝÆÊÜ ÊÜê©œ , ŸÊÜ
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 06:33 2 06:27 9 06:21 1 06:15 ¸ÝÆÊÜ 8 06:10 1

ñÜê£à¿Þ 18:31 ¨ÜÍÜËáà 22:21 ±ÜÅ£±Üñ… 07:57 ®ÜÊÜËáà 00:22 ¨Ü—ÊÜÅñÜ ÓÜÊÜá±Üì| &
ಬುಧ 12 19 26 3 ÓÜíPÜÐÜì| ®ÜÊÜáÓÜ᤻ÜÂí
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30 bñÝÅ 04:26 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 11:50 ÃæàÊÜ£à 02:24 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 21:23 ÍÝÅÊÜOæà ÊÜáñÜ¢ñæà®Ü aÜ >
WÜáÚPÜPÝÆ 06:15 ÍÝÅ™.£. 06:16 ÍÝÅ™.£. 06:16 ÍÝÅ™.£. 06:17 ÍÝÅ™.£.
¨Ü—ÊÜÅñæà®Ü ¨æàÊæàÍÜ
10:30–12:00
ÍÜáPÜÉ , ñæç£Æ Íæãà»Ü®Ü , ñæç£Æ «ÜáÅÊÜ , PèÆÊÜ ±ÜÄZ , ñæç£Æ ñÜáÐæãrà »ÜÊÜ g®Ý¨Üì®Ü >>
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 06:32 3 06:26 10 06:20 2 06:15 9

aÜñÜá¦àì 17:39 HPݨÜÎà 00:24 ©Ì£à¿Þ 08:11 ¨ÜÍÜËáà 19:36 QÒàÃÜÊÜÅñÜ ÓÜíPÜƳ &
ಗುರು 13 20 E±ÜÊÝÓÜ 27 4 ±ÜŨÜáÂÊÜá° ñÜÊÜ ñÜáÐÜr$Â¥Üìí
±æãÅàÐÜu±Ü¨ÝÂí ñÜê£à¿áPæà >
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 ÓÝÌ£à 04:29 EñܤÃÝÐÝyÝ 14:22 AÎ̯à 02:51 ±ÜâÐÜ 19:44 ¯ËìZ°í PÜáÃÜá ¨æàÊæàÍÜ
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 06:15 ŸÅÖܾ+Ií¨ÜÅ , ÍÝÅ™.£. 06:16 A£WÜívÜ , ÊÜ~P… ÍÝÅ™.£. 06:17 ÍÝÅ™.£. 06:18 ÍÝÅ™.£. PÜÄÐæÂà˜ÖÜí ±ÜÁãàÊÜÅñÜÊÜå… >>
ÊÝÂ[ÝñÜ , WÜÃÜg ÎÊÜ+Ԩܜ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 06:31 »Ü¨ÝÅ 4 06:25 0 06:19 3 06:14 10
WèÄà¨ÝÃÜPÜqrPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáíñÜÅ
±ÜíaÜËáà 17:11 ¨Ý̨ÜÎà 02:31 ñÜê£à¿Þ 07:54 HPݨÜÎà 17:10
ಶುಕ್ರ 14 21 E±ÜÊÝÓÜ 28 5 ÓܱܤÓÝÊæãà±ÜXàñÝí ñÝÌí
aÜÃÝaÜÃÜ gWܨܜÃæà >
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 ËÍÝTÝ 04:55 ÍÜÅÊÜOÝ 16:59 »ÜÃÜ~à 02:54 BÍæÉàÐÝ 18:02 ÓÜãñÜÅWÜÅí¦Ô§ñÝí PÜísæà
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 06:15 ÍÝÅ™.£. 06:16 ÓÜáPÜÊÜÞì , ŸÊÜ ÍÝÅ™.£. 06:17 ÍÝÅ™.£. 06:18 ÍÝÅ™.£. «ÝÃÜ¿ÞËá Ô§ÃÝ »ÜÊÜ >>
Êæç«Üê£ , ¸ÝÆÊÜ ÖÜÐÜì| , »Ü¨ÝÅ ÓÝ«Ü , ŸÊÜ
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 06:30 5 06:24 ÍÜÅÊÜ|¨Ý̨ÜÎà 0 06:19 4 06:13 0
[ÝñÜaÜñÜá¨ÜìÎà ÍÝŨܜ
ÐÜÑuà 17:18 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 04:31 aÜñÜá¦àì 07:08 ¨Ý̨ÜÎà 14:49 D ÍÝŨܜÊÜ®Üá° A±Ü[ÝñÝ©WÜÙÜÈÉ
ಶನಿ 15 22 29 ±ÜíaÜËáà 05:58 6 ÊÜáêñÜÃݨÜÊÜÃÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÊÜÞvܸæàPÜá.
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 A®ÜáÃÝ«Ý 05:57 «Ü¯ÐÝu 19:33 PÜ꣤PÝ 02:23 ÊÜá[Ý 16:26 C¨Ü®Üá° HPæã੪ÐÜr Ë—Àáí¨ÜÇæà
ÊÜÞvܸæàPÜá.
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 06:15 ÍÝÅ™.£. 06:16 ÍÝÅ™.£. 06:17 ÍÝÅ™.£. 06:18 ÍÝÅ™.£.
ËÐÜRí»Ü , ñæç£Æ «Üê£ , PèÆÊÜ 11,12, ÊÜgÅ , ¸ÝÆÊÜ ÍÜá»Ü , ñæç£Æ 11,12,
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 06:29 6 06:24
13
06:18 5 06:12
13

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


10 ±æäÅàÐÜr±Ü©à±ÝÅÃÜí»Ü, CÑr™. 17 hæÂàÐÝu¨æàËàËÓÜgì®Ü ¨ÝÃÜPÜqrPæãÙÜáÛÊܨÜá, 27 ÎÅà¯ÊÝÓÜ£à¥Üì ±Üâ.(Öæã®Ý°Ú). 10
10:09 ®Üí 25 EñܤÊÜá
EñܤÊÜá
11 aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü, ŸÆÃÝÊÜág¿áí£à, ±ÝÅñÜ@ 07:40ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ ÊÜÞÓÜÊÜáÖÝÆQÒ$¾à WÜgWèÄàBÊÝÖÜ®Ü ÃݣŠ2:53 ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ 11 ÍÜá»Ü 26 ÍÜá»Ü
«Ü®ÜÌíñÜÄàg¿áí£à, ÓÝÊÜáÊæà©WÜÙÜ PÜÆÍÜËÓÜgì®Ü, ÐÜvÜÎࣱÜÊÜì±Üâ|ÂPÝÆ 28 ŸêÖܨèYÄàÊÜÅñÜ. ÊÜáÖÝ»ÜÃÜ~à ÍÝŨܜ. 12 ÍÜá»Ü 27 ÍÜá»Ü
E±ÝPÜÊÜáì. ÊÜá«ÝÂÖÜ° 12:20ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ 01 ±ÜäÊæàì¨ÜáÂÍÝŨܜ. 13 15 ®Üí ÍÜá»Ü 28 ÊÜá«ÜÂÊÜá
12 ÊÜÃÝÖÜ g¿áí£à ÓÜÌ|ìWèÄà ÊÜÅñÜ, ñݱÜÓÜ 18 gWܮݰ¥Ü¨ÝÓÜÃÜ ±Üâ. (ÊÜÞ®ÜËà). 02 ÊÜá«ÝÂÐÜrËáàÍÝŨܜ, AÐÜrPÝÍÝŨܜ, PÝÇÝÐÜrËáà 14 AÍÜá»Ü 29 AÍÜá»Ü
ÊÜá®ÝÌ© 20 ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà(±ÜÄÊÜ£ì¯à), 03 AË«ÜÊÝ®ÜÊÜËáàÍÝŨܜ, A®ÜÌÐÜrPÝÍÝŨܜ. 15 ÍÜá»Ü 30 AÍÜá»Ü
13 WÜOæàÍÜaÜñÜá¦àì üàÃÜÊÜÅñÝÃÜí»Ü, ÓÜñæÂàÐÜr£à¥Üì ±Üâ.(BñÜPÜãÃÜ) 16 AÍÜá»Ü 1 AÍÜá»Ü
04 WÜáÃÜá±ÜâÐÝÂÊÜáêñÜ
14 MáÑà±ÜíaÜËáàÊÜÅñÜ, Êæç«Üê£ ÁãàWÜ 21 ÍÜÅÊÜ|¨Ý̨ÜÎà E±ÜÊÝÓÜ ÊÝÊÜá®Üg¿áí£à, 17 AÍÜá»Ü 2 AÍÜá»Ü
±ÜÅÓܮܰÊæàíPÜo¨ÝÓÜÃÜ ±Üâ. (Ÿ¨ÝËáà) 05 ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà (Cí©ÃÝ).
CÃÜáÊܨÜÄí¨Ü ÊÜÅñÜWÜÅÖÜ| & E¨ÝÂ±Ü®Ü 18 AÍÜá»Ü 3 ÍÜá»Ü
ÊÜÞvÜÆá ŸÃÜáÊÜ©ÆÉ 23 A®ÜíñÜÊÜÅñÜ 06 ÓÜ®ÝÂÔWÜÙÜ ÊÜáÖÝÆ¿á, ±ÜŨæãàÐÜ, PÜÈ¿ááWÝ© 10:38 ®Üí
19 4 ÊÜá«ÜÂÊÜá
07 ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å, [ÝñÜaÜñÜá¨ÜìÎàÍÝŨܜ. EñܤÊÜá
15 ÓÜã¿áÐÜÑuà& ±ÝÅñÜ@ÓÝ°®Ü©í¨Ü AÍÜÌÊæáà«Ü´ÜÆ. 24 ±æäÅàÐÜu±Ü©àÍÝŨܜ™, A®ÝÌ«Ý®Ü, 20 12 ±Ü EñܤÊÜá 5 AÍÜá»Ü
hæÂàÐÝu¨æàËà BÊÝÖÜ®Ü 25 ËÐÜᡱÜíaÜPÜ A»ÝÊÜ, A®ÜíñÜÖÜá~¡Êæá, 08 ¨ÜÍÜì, ÓÜÊÜì²ñÜêAÊÜÞÊÝÓÝ ÍÝŨܜ™, A®ÝÌ«Ý®Ü.
21 ÍÜá»Ü 6 ÊÜá«ÜÂÊÜá
16 hæÂàÐÝuWèÄà±ÜähÝ, ¿Þ¨ÜÊÝ¿áì ±Üâ, EÊÜÞÊÜáÖæàÍÜÌÃÜÊÜÅñÜ, 09 ÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥Üì±Üâ.(ÊÜá|ã¡ÃÜ), ÊÜÞñÝÊÜáÖÜ 22 ÍÜá»Ü 7 AÍÜá»Ü
ÊÜáÖÝÆ¿ÞÃÜí»Ü, CÑr™. ÍÝŨܜ ,CÑr™. ËÐÜᡱÜíaÜPÜ 23 ÊÜá«ÜÂÊÜá 8 AÍÜá»Ü
26 AÍÜã®ÜÂÍÜ¿á®ÜÊÜÅñÜ aÜí¨æãÅà¨Ü¿á 07:08. 24 AÍÜá»Ü 9 AÍÜá»Ü

20
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ | ಶರದ್ ಋತು | ಆಶ್ವಿನ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2018 ಶ್ರೀ ಯಜ್ಞಾ ಪದ್ಮನಾಭ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಭೂಸಮೇತ
ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರು APæãràŸÃ… 2018 / ®ÜÊæíŸÃ… 2018 ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ - ಕಲ್ಲೂರು
PÝ£ìPÜÓÝ°®ÜÊÜáíñÜÅ& ±ÜíaÜËáà 07:12 ¨Ý̨ÜÎà 19:38 aÜñÜá¦àì 18:06 ¨Ý̨ÜÎà 00:32
ರವಿ PÝ£ìPæà˜ÖÜí PÜÄÐÝÂËá
±ÝÅñÜ@ÓÝ°®Üí g®Ý¨Üì®Ü >
²ÅàñÜÂ¥Üìí ñÜÊÜ ¨æàÊæàÍÜ
14 21 28 4 E±ÜÊÝÓÜ
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 ¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ ÊÜá¿Þ ÓÜÖÜ >> hæÂàÐÝu 14:53 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 06:21 Ãæãà×~à 09:21 E.´ÝÆáY~à 21:41
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 «ÝÂñÝÌÖÜí ñÝÌí aÜ ¨æàÊæàÍÜ 06:20 ÍÝÅ™.£. 06:21 ÍÝÅ™.£. 06:23 ÍÝÅ™.£. 06:26 ÍÝÅ™.£.
gÆæà˜Ô¾®… ÓÝ°ñÜáÊÜáá¨ÜÂñÜ@ > Óè»ÝWÜ , ¸ÝÆÊÜ ÊÜê©œ , ŸÊÜ ±ÜÄZ , ŸÊÜ Êæç«Üê£ , PèÆÊÜ
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 06:07 6 06:02 11,12 05:58 4 05:55 0
ñÜÊÜ ±ÜÅÓݨÝñ… ±Ý±Üí Êæáà
¨ÝÊæãà¨ÜÃÜ Ë®ÜÍÜÂñÜá >> ÐÜÑuà 08:18 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 20:53 ±ÜíaÜËáà 16:14 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 22:57
ಸ�ೋಮ AZÂìÊÜáíñÜÅ &
®ÜÊÜá@ PÜÊÜáƮݻݿá 15 22 29 5
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00
®ÜÊÜáÓæ¤à gÆÍÝÀá®æà > ÊÜáãÆí 16:40 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 06:58 ÊÜáêWÜÎÃÝ 08:18 ÖÜÓݤ 20:44
®ÜÊÜáÓæ¤à˜ÓÜᤠÖÜêÑàPæàÍÜ 06:20 ÍÝÅ™.£. 06:22 ÍÝÅ™.£. 06:24 ÍÝÅ™.£. 06:26 ÍÝÅ™.£.
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00
WÜêÖÝOÝZÂìí ®ÜÊæãàÓÜᤠñæà >> Íæãà»Ü®Ü , ñæç£Æ «ÜáÅÊÜ , PèÆÊÜ ÎÊÜ , ñæç£Æ ËÐÜRí»Ü , WÜÃÜg 11,12,
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 ÊÜÅ£®Ü@ PÝ£ìPæà ÊÜÞÔ 06:06 7 06:01 13 05:58 5 05:55
13
ÓÝ°ñÜÓÜ ˗ÊܮܾÊÜá >
ÓܱܤËáà 09:52 aÜñÜá¨ÜìÎà 21:42 ÐÜÑuà 14:06 aÜñÜá¨ÜìÎà 21:41
ಮಂಗಳ WÜêÖÝOÝZÂìí ÊÜá¿Þ ¨Üñܤí
¨Ü®Üáhæàí¨ÜůÐÜã¨Ü®Ü >
¯ñÜ®æçËᣤPæà PÜêÐÜ¡
16 23 30 6
±ÜäÊÝìÐÝyÝ 18:54 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 08:34 B¨ÝÅì 06:58
bñÝÅ 20:05
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 PÝ£ìPæà ±Ý±Ü®ÝÍÜ®æà > ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 05:04
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 WÜêÖÝOÝZÂìí ÊÜá¿Þ ¨Üñܤí 06:20 ÍÝÅ™.£. 06:22 ÍÝÅ™.£. 06:24 ÍÝÅ™.£. 06:27 ÍÝÅ™.£.
ÃÝ«Ü¿Þ ÓÜ×ñæãà ÖÜÃæà >> A£WÜívÜ , ÊÜ~P… ÊÝÂ[ÝñÜ , WÜÃÜg Ԩܜ , ÊÜ~P… ²Å࣠, »Ü¨ÝÅ
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 06:05 8 06:01 14 05:57 7,4 05:54 14

±ÜÅ£±Üñ… 07:43 AÐÜrËáà 11:44 ±è~ìÊÜÞ 21:55 ÓܱܤËáà 11:48 AÊÜÞÊÝÓÝ 20:54
ಬುಧ 10 17 24 31 7
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30 bñÝÅ 12:22 EñܤÃÝÐÝyÝ 21:22 ÃæàÊÜ£à 09:40 ±ÜâÐÜ 03:48 ÓÝÌ£à 19:55
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 06:19
Êæç«Üê£ , ŸÊÜ
ÍÝÅ™.£. 06:20 ÍÝÅ™.£. 06:22 ÍÝÅ™.£. 06:24 ÍÝÅ™.£. 06:27 B¿ááÐݾ®… , ÍÝÅ™.£.
ÓÜáPÜÊÜÞì , ŸÊÜ ÖÜÐÜì| , »Ü¨ÝÅ ÓÝ«Ü , ŸÊÜ
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 06:09 2 06:05 9 06:00 15 05:57 8 05:54 aÜñÜáÐݳñ… 30

©Ì£à¿Þ 06:51 ®ÜÊÜËáà 13:49 ±ÜÅ£±Üñ… 21:41 AÐÜrËáà 09:26 QÒàÃÜÊÜÅñÜ ÓÜÊÜá±Üì| &
ಗುರು 11 18 25 1 ±ÜŨÜáÂÊÜá° ñæà ®ÜÊÜáÓÜ᤻ÜÂí
ÊÜÞÓÜÊÜÞÃܻܠ¿áñÜ¢ñÜÊÜå… >
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 ÓÝÌ£à 12:17 ÍÜÅÊÜOÝ 00:01 AÎ̯à 10:17 BÍæÉàÐÝ 02:06 CÐÜr¨æãà »ÜÊÜ ÓÜÊæàìÍÜ
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 06:19 ÍÝÅ™.£. 06:20 ÍÝÅ™.£. 06:22 ÍÝÅ™.£. 06:25 ÍÝÅ™.£. WÜê×ñÝÌ ñÜá ±ÜÁãàÊÜÅñÜÊÜå… >>
ËÐÜRí»Ü , PèÆÊÜ «Üê£ , PèÆÊÜ ÊÜgÅ , ¸ÝÆÊÜ ÍÜá»Ü , PèÆÊÜ
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 06:09 3 06:04 0 06:00 1 05:56 9
©Ì¨ÜÙÜÊÜÅñÜ ÓÜíPÜƳ &
ñÜê£à¿Þ 06:27 ¨ÜÍÜËáà 15:57 ©Ì£à¿Þ 20:53 ®ÜÊÜËáà 07:02 A¯ÃÜá¨Üœ ÓÜáÃæçÊÜìí¨ÜÂ
ಶುಕ್ರ 12 19 26 2 ¨ÜÍÜËáà 05:02 ©Ì¨ÜÆÊÜÅñÜÊÜááñܤÊÜáÊÜå… >

ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 ËÍÝTÝ 12:39 «Ü¯ÐÝu 02:39 »ÜÃÜ~à 10:25 ÊÜá[Ý 00:27 PÜÃæãàÊÜáÂÖÜËáÐæà ÊÜÞÓæà
¯ËìZ°í PÜáÃÜá Êæáà ±ÜÅ»æãà >>
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 06:19 ÍÝÅ™.£. 06:21 ÍÝÅ™.£. 06:23 Ô©œ+ÊÜ£à±ÝñÜ , ÍÝÅ™.£. 06:25 ÍÝÅ™.£.
²Å࣠, WÜÃÜg ÍÜãÆ , WÜÃÜg ÍÜáPÜÉ , WÜÃÜg
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 06:08 4 06:03 10 05:59 ñæç£Æ 2 05:56 10

aÜñÜá¦àì 06:33 HPݨÜÎà 17:56 ñÜê£à¿Þ 19:43 HPݨÜÎà 02:30


ಶನಿ 13 20 27 3 ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 A®ÜáÃÝ«Ý 13:29 ÍÜñܼÐÝ 05:05 PÜ꣤PÝ 10:05 ±Üä.´ÝÆáY~à 22:58
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 06:19 B¿ááÐݾ®… , ÍÝÅ™.£. 06:21 ÍÝÅ™.£. 06:23 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£. 06:26 ÍÝÅ™.£.
WÜívÜ , »Ü¨ÝÅ ŸÅÖܾ+Ií¨ÜÅ , ŸÊÜ
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 06:07 »Ü¨ÝÅ 5 06:03 0 05:59 ÊÜ~P… 3 05:55 0

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


10 ®ÜÊÜÃÝñæãÅàñÜÕÊÝÃÜí»Ü, PÜÆÍÜÓݧ±Ü®Ü, aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü. PÝ£ìPÜÓÝ°®ÝÃÜí»Ü, ®ÜûÜñÜÅ©à±ÝÃÜí»Ü ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, ÎàWæàÖÜá~¡Êæáà, 10 AÍÜá»Ü 25 09:25 ±Ü ÍÜá»Ü
24 10:36 ®Üí
A®ÝÌ«Ý®Ü. 11 26 AÍÜá»Ü
12 ÓܱܤÃÝñæãÅàñÜÕÊÝÃÜí»Ü. AÍÜá»Ü
25 CÑr™, 12 AÍÜá»Ü 27 AÍÜá»Ü
14 ±ÜíaÜÃÝñæãÅàñÜÕÊÝÃÜí»Ü, ÓÜÃÜÓÜÌñÝÂÊÝÖÜ®Ü ÊÜá«ÝÂÖÜ° 02:52 ®ÜíñÜÃÜ,
26 AÍÜã®ÜÂÍÜ¿á®ÜÊÜÅñÜ, aÜí¨æãÅà¨Ü¿á ÃݣŠ07:35. 13 ÊÜá«ÜÂÊÜá 28 ÍÜá»Ü
£ÅÃÝñæãÅàñÜÕÊÝÃÜí»Ü, ÓÜÃÜÓÜÌ£à±ÜähÝ, ÓÜñܱÜÃÝ¿á|£à¥Üì ±Üâ.
16 31 PÝÇÝÐÜrËáà, 14 AÍÜá»Ü 29 AÍÜá»Ü
(ÓÜíñ湨ܮÜãÃÜá),
15 ÊÜá«ÜÂÊÜá 30 13:10 ±Ü ÍÜá»Ü
17 ¨ÜáWÝìÐÜrËáà, ÓÜÃÜÓÜÌñæÂ$ç ŸÈ¨Ý®Ü, ÓÜñܱÜÃÝPÜÅÊÜá£à¥Üì ±Üâ. (bñݤ±ÜäÃÜ). 03 ÓݾñÜìHPݨÜÎà, ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ ÃݣŠ09:10ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ 16 AÍÜá»Ü 31 ÍÜá»Ü
ÊÜáÖÝ®ÜÊÜËáà, Ëg¿á¨ÜÍÜËáà, ÓÜÃÜÓÜÌ£àËÓÜgì®Ü. ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, 04 »ÝWÜÊÜñÜ HPݨÜÎà (ÃÜÊÜÞ). 17 EñܤÊÜá 1 AÍÜá»Ü
18
ÓÝÌÃæãàbÐÜ ÊÜá®ÝÌ©, ËÐÜáÊÜñ… ±ÜÊÜì±Üâ|ÂPÝÆ 08:16ÃÜ ±Ü¿áìíñÜ. WæãàÊÜñÜÕ¨Ý̨ÜÎà, ±ÜŨæãàÐÜ. «Ü®ÜñÜÅÁãà¨ÜÎà, gƱÜä|ìñÜÅÁãà¨ÜÎà, 18 AÍÜá»Ü 2 AÍÜá»Ü
19 Ÿá¨Üœg¿áí£à, ÎÅàÊÜá®Ü¾«ÜÌg¿áí£à. 05
¿áÊÜá©à±Ü¨Ý®Ü, ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å. 19 ÍÜá»Ü 3 AÍÜá»Ü
20 ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà (±ÝÍÝíPÜáÍÝ), ©Ì¨ÜÆÊÜÅñÝÃÜí»Ü, ®ÜÃÜPÜaÜñÜá¨ÜìÎà, aÜí¨æãÅà¨Ü¿á ±ÝÅ 5:06 ®ÝÄàPÜêñܯàÃÝg®Ü A»ÜÂíWÜ 20 AÍÜá»Ü 4 AÍÜá»Ü
06
¿áÊÜáñܱÜì|, 21 AÍÜá»Ü 5 ÍÜá»Ü
22 ±ÜŨæãàÐÜ.
¨ÜÍÜì, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, ÊÜáÖÝÆQÒ$¾à±ÜähÝ, ©à±ÝÊÜÚà AÊÜÞÊÝÓÝ™, 07:40 ®Üí
23 PæãàhÝWÜÃÜÊÜÅñÜ, 07 22
EñܤÊÜá 6 AÍÜá»Ü
A®ÝÌ«Ý®Ü.
23 ꆇȆ 7 AꆇȆ
24
10:22 ®Üí
ꆇȆ
21
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ | ಶರದ್ ಋತು | ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2018 ಶ್ರೀ ಇಂದಿರಾ ದಾಮೋದರ
ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು
ನವವೃಂದಾವನ ®ÜÊæíŸÃ… 2018 / wÓæíŸÃ… 2018 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥರು

aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂÊÜÅñÜ ÓÜÊÜÞ²¤
aÜñÜá¦àì 22:37 ¨ÜÍÜËáà 10:09 ©Ì£à¿Þ 08:45 ¨ÜÍÜËáà 15:30
ರವಿ C¨Üí ÊÜÅñÜí ÊÜá¿Þ ¨æàÊÜ
PÜêñÜí ²ÅàñæÂ$ç ñÜÊÜ ±ÜÅ»æãà > 11 18 25 2
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00
®Üã®Üí ÓÜí±Üä|ìñÝí ¿ÞñÜá ñÜÌñ… ÊÜáãÆí 23:57 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 14:21 ÊÜáêWÜÎÃÝ 16:24 ÖÜÓݤ 04:41
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 ±ÜÅÓݨÝñ… g®Ý¨Üì®Ü >> 06:29 ÍÝÅ™.£. 06:33 ÍÝÅ™.£. 06:36 ÍÝÅ™.£. 06:40 ²Åà£+B¿ááÐݾ®… ÍÝÅ™.£.
Gí¨Üá ÓÜÊÜÞ²ÓܸæàPÜá. ÓÜáPÜÊÜÞì , ÊÜ~P… ÖÜÐÜì| , WÜÃÜg Ԩܜ+ÓÝ«Ü , WÜÃÜg
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 05:53 4 05:52 0 05:51 3 05:52 »Ü¨ÝÅ 10
AÍèaÜ˨ܪÃÜã aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂ
±ÜíaÜËáà 00:12 HPݨÜÎà 11:26 ñÜê£à¿Þ 06:54 HPݨÜÎà 13:56
12 19 26 aÜñÜá¦àì 3
ÊÜÅñÜPæR Ææãà±ÜËÆÉ. AÍèaܨÜÆãÉ
ಸ�ೋಮ aÝñÜáÊÜÞìÓÜ嬆 Jí¨æãí¨Üá £íWÜÙÜ 05:13
ÊÜÅñÜWÜÙÜ®Üá° (ÍÝPÜ&¨Ü—&QÒàÃÜ&©Ì¨ÜÆ) ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 02:03 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 16:05 B¨ÝÅì 15:06 bñÝÅ 03:56
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00
±ÝÅÃÜí¼ÓÜ ŸÖÜá¨Üá. AÊÜâWÜÙÜ
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00 06:30 ÍÝÅ™.£. 06:33 ÍÝÅ™.£. 06:37 ÍÝÅ™.£. 06:41 ÍÝÅ™.£.
ÓÜíPÜƳÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ AÍèaÜÊÜááX¨Ü «Üê£ , ŸÊÜ ÊÜgÅ , »Ü¨ÝÅ ÍÜá»Ü , »Ü¨ÝÅ Óè»ÝWÜ , ¸ÝÆÊÜ
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 05:53 5 05:52 0 05:51 4 05:52 0
®ÜíñÜÃÜ ÊÜÞvÜŸæàPÜá.
aÝñÜáÊÜÞìÓÜ嬆 B B ÊÜÅñÜWÜÙÜá ÐÜÑuà 02:07 ¨Ý̨ÜÎà 12:12 ±ÜíaÜËáà 02:34 ¨Ý̨ÜÎà 12:46
ಮಂಗಳ B¨ÜÊæáàÇæ B B ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá°
¸ÝÅÖܾ|ÄWæ ¨Ý̨ÜÎ¿á ©®Ü
13 20 27 4
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 ¨Ý®Ü¯àvܸæàPÜá. EñܤÃÝÐÝyÝ 04:28 ÃæàÊÜ£à 17:18 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 13:38 ÓÝÌ£à 03:42
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 ¨Ý®ÜÊÜáíñÜÅ & 06:30
ÍÜãÆ , PèÆÊÜ
ÍÝÅ™.£. 06:34
Ô©œ , ¸ÝÆÊÜ
ÍÝÅ™.£. 06:38
ÍÜáPÜÉ , PèÆÊÜ
ÍÝÅ™.£. 06:42
Íæãà»Ü®Ü , ñæç£Æ
ÍÝÅ™.£.
1)E±Ý¿á®ÜËá¨Üí ¨æàÊÜ 11,12, 11,12,
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 05:52 6 05:51
13
05:52 5 05:53
13
ÊÜÅñÜÓÜí±Üä£ìÖæàñÜÊæà >
ÓܱܤËáà 04:20 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 12:28 ÐÜÑuà 00:09 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 11:59
14 21 28 5
ÍÝPÜí ñÜá ©ÌgÊÜ¿Þì¿á
ಬುಧ ÓÜ×ÃÜ|Âí ¨Ü¨ÝÊÜáÂÖÜÊÜå… >>
2)¨Ü— ¸ÝÅÖܾ|ÊÜ¿Þì¿á...
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30 ÍÜÅÊÜOÝ 06:31 AÎ̯à 18:03 ±ÜâÐÜ 12:00 ËÍÝTÝ 03:47
3)QÒàÃÜí ñÜá ©Ìg¿áÊÜ¿Þì¿á.
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 06:31 ÍÝÅ™.£. 06:34 ÍÝÅ™.£. 06:38 ÍÝÅ™.£. 06:42 ÍÝÅ™.£.
4)©Ì¨ÜÆí ©ÌgÊÜ¿Þì¿á... WÜívÜ , WÜÃÜg ÊÜ£à±ÝñÜ , ñæç£Æ ŸÅÖܾ , WÜÃÜg A£WÜívÜ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 05:52 7 05:51 14 05:52 6 05:53 14

±ÜÅ£±Üñ… 20:32 AÐÜrËáà 06:30 aÜñÜá¨ÜìÎà 12:13 ÓܱܤËáà 21:47 aÜñÜá¨ÜìÎà 11:44
ಗುರು 8 15 22 29 6
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 ËÍÝTÝ 20:10 ÍÜÅÊÜOÝ 07:10 »ÜÃÜ~à 18:16 BÍæÉàÐÝ 10:20 A®ÜáÃÝ«Ý 04:30
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 06:28
Óè»ÝWÜ , QíÓÜá¤Z°
ÍÝÅ™.£. 06:31 ÍÝÅ™.£. 06:35 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£. 06:39 ÍÝÅ™.£. 06:43 ÍÝÅ™.£.
ÊÜê©œ , »Ü¨ÝÅ Ií¨ÜÅ , »Ü¨ÝÅ ÓÜáPÜÊÜÞì , ÍÜPÜá¯
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 05:54 1 05:52 8 05:51 ÊÜ~P… 15 05:52 7 05:53 30

©Ì£à¿Þ 20:45 ®ÜÊÜËáà 06:32 ±è~ìÊÜÞ 11:29 AÐÜrËáà 19:29 AÊÜÞÊÝÓÝ 11:57
ಶುಕ್ರ 9 16 23 30 7
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 A®ÜáÃÝ«Ý 20:58 «Ü¯ÐÝu 09:47 PÜ꣤PÝ 18:03 ÊÜá[Ý 08:41 hæÂàÐÝu 05:35
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 06:28 ÍÝÅ™.£. 06:32 ÍÝÅ™.£. 06:35 ÍÝÅ™.£. 06:39 ÍÝÅ™.£. 06:43 ÍÝÅ™.£.
Íæãà»Ü®Ü , ¸ÝÆÊÜ «ÜáÅÊÜ , ¸ÝÆÊÜ ±ÜÄZ , ŸÊÜ Êæç«Üê£ , ¸ÝÆÊÜ «Üê£ , ®ÝWÜÊÝ®…
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 05:53 2 05:52 9 05:51 1 05:52 8 05:53 1

ñÜê£à¿Þ 21:24 ®ÜÊÜËáà 08:28 ±ÜÅ£±Üñ… 10:18 ®ÜÊÜËáà 17:22 ©Ì¨ÜÙÜÊÜÅñÜ ÓÜÊÜá±Üì| &
ಶನಿ 10 17 24 1 A¯ÃÜá¨Üœ ®ÜÊÜáÓÜ᤻ÜÂí
©Ì¨ÜÆÝSÂÊÜÅñæà®Ü aÜ >
hæÂàÐÝu 22:11 ÍÜñܼÐÝ 12:13 Ãæãà×~à 17:23 ±Üä.´ÝÆáY~à 07:11
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 ÊÜáñÜ¢ñæà®ÝÎÌ®æà ÊÜÞÔ
E.´ÝÆáY~à 06:18
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 06:29 ÍÝÅ™.£. 06:32 ÍÝÅ™.£. 06:36 ÍÝÅ™.£. 06:40 ÍÝÅ™.£. ²ÅàñÜÂ¥Üìí ´Üƨæãà »ÜÊÜ >>
A£WÜívÜ , ñæç£Æ ÊÝÂ[ÝñÜ , PèÆÊÜ ÎÊÜ , PèÆÊÜ ËÐÜRí»Ü , WÜÃÜg
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 05:53 3 05:52 10 05:51 2 05:52 9

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


ŸÈ±ÜÅ£±Üñ…, A»ÜÂíWÜ, ÎÅàÊÜásܨÜÈÉ ÊÜáÖݼÐæàPæãàñÜÕÊÜ, ËPÜÅÊÜáÓÜíÊÜñÜÕÃÜ Eñݧ®Ü¨Ý̨ÜÎà, ±ÜŨæãàÐÜ, ñÜáÆÔàËÊÝÖÜ, ÎÅàÊÜásܨÜÈÉ ÓÝ¿áíPÝÆÊÜä 8 ÍÜá»Ü 23 AÍÜá»Ü
08 20
2075, CÑr, WæãàÊÜ«Üì®Ü±ÜähÝ. ÓÜÖÜ ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá±ÜähÝ, ÊÜá®ÝÌ©. 9 ÍÜá»Ü 24 EñܤÊÜá
09 ¿áÊÜá©Ì£à¿Þ, »ÜX¯àÖÜÓæ¤à®Ü »æãàg®Ü, aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü. 21 ÊæçíPÜásÜaÜñÜá¨ÜìÎà, «Ý£Åà±ÜähÝ. 10 AÍÜá»Ü 25 AÍÜá»Ü
11 AꆇȆ 26
11:39 ®Üí
»ÜX¯àñÜê£à¿Þ, ÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜ ÊÜáÖÝÓÜÊÜÞÃÝ«Ü®Ý 22 A®ÝÌ«Ý®Ü. ÍÜá»Ü
10
(£ÃÜáPæãàÀáÆãÃÜ). ÊÝÂÓܱÜähÝ, PÝ£ìPÜÓÝ°®ÜÓÜÊÜÞ²¤, WèÄàÖÜá~¡Êæá, ¨ÜûÜÓÝÊÜ~ìÊÜá®ÝÌ©, 12 AÍÜá»Ü 27 ÍÜá»Ü
13 Êæà¨æàÍÜ£à¥Üì ±Üâ.(ÊÜá|ã¡ÃÜá). 23 13 EñܤÊÜá 28 AÍÜá»Ü
¼àÐܾ±ÜíaÜPÜÊÜÅñÜÓÜÊÜÞ²¤, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, CÑr™,
14 ÊÜá«ÜÂÊÜá 29 AÍÜá»Ü
14 PÜÇݳ©, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ A»ÝÊÜ. 25 ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜ ±Ý¨ÜáPÝ ÊÜáÖÝÓÜÊÜÞÃÝ«Ü®æ 15 AÍÜá»Ü 30 AÍÜá»Ü
15 Wæãà±ÝÐÜrËáà, ¨ÜáWÝìÐÜrËáà. 26 ˨ݯ—£à¥Üì ±Üâ.(¿áÃÜWæãàÙÜ). 16 ÍÜá»Ü 1 EñܤÊÜá
14:04 ®Üí
16 ÊÜáÖÝÆ¿áWè|PÝÆÓÜÊÜÞ²¤. 29 PÝÇÝÐÜrËáà, PÝÆ»æçÃÜÊÜg¿áí£à. 17 AÍÜá»Ü 2
ꆇȆ
16:28 ®Üí
17 PÜêñÜ¿ááWÝ©, ËÐÜᡱܨܱÜÊÜì±Üâ|ÂPÝÆ ÊÜá«ÝÂÖÜ° 12:09 ±Ü¿áìíñÜ. 03 ÓÜÊæàìÐÝÊæáàPݨÜÎà(Eñܳ£¤). 18
EñܤÊÜá 3 ÍÜá»Ü
14:26 ®Üí
18 ÓÜñÜÂËàÃÜ£à¥ÜìÃÜ ±Üâ.(PæãÆìÖÜÚÛ), Ëg¿á¨ÝÓÜÃÜ ±Üâ. (b±Ü³XÄ). 04 ±ÜŨæãàÐÜ. 05 ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å, 19
EñܤÊÜá 4 ÍÜá»Ü
ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà(±ÜŸæãà—¯à), aÝñÜáÊÜÞìÓÜ ÓÜÊÜÞ²¤. 17:20 ®Üí
06 ±Ü¨Ü¾®Ý»Ü£à¥Üì ±Üâ.(®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü) ¨ÜÍÜì. 20
AꆇȆ 5 AꆇȆ
19 ©Ì¨ÜÆÊÜÅñÜÓÜÊÜÞ²¤, ¼àÐܾ±ÜíaÜPÜÊÜÅñÝÃÜí»Ü, Êæà¨Ü¯—£à¥Üì ±Üâ. ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, ÊÜáױܣ¨ÝÓÜÃÜ ±Üâ.(PÝSívÜQà) dÜqrAÊÜÞÊÝÓÜÂ, 21 AÍÜá»Ü 6 AÍÜá»Ü
(±ÜíyÜÃܱÜâÃÜ), 07 22 AÍÜá»Ü 7 AÍÜá»Ü
A®ÝÌ«Ý®Ü.
22
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ | ಹೇಮಂತ ಋತು |ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2018/19 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ
ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವದೇವರು
ಮಣ್ಣೂರು wÓæíŸÃ… 2018 / g®ÜÊÜÄ 2019 ಅವತಾರತ್ರಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು
ನವವೃಂದಾವನ
PÜÇÝÊÜÞñÜÅÓÝ«Ü¯à ¨Ý̨ÜÎà & ©Ì£à¿Þ 13:57 ®ÜÊÜËáà 03:07 ±ÜÅ£±Üñ… 22:16 AÐÜrËáà 06:57
ರವಿ Cí¨Üá ÓÜãÁãàì¨Ü¿á¨Ü JÙÜWÝX
GÆÉ ±ÜähÝ ®æçÊæà¨Ý©WÜÙÜ®Üá° ÊÜááXÔ
9 16 23 30 ®ÜÊÜËáà 05:15

ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 ÓÜÄ¿ÞX ÓÜãÁãàì¨Ü¿á¨Ü PÝÆPæR ÊÜáãÆí 07:27 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 23:04 B¨ÝÅì 23:23 ÖÜÓݤ 12:57
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 B±æäàÍÜ®ÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ ±ÝÃÜOæ¿á®Üá° 06:45 ÍÝÅ™.£. 06:49 ÊÜ£à±ÝñÜ , ÍÝÅ™.£. 06:52 ÍÝÅ™.£. 06:55 ÍÝÅ™.£.
WÜívÜ , PèÆÊÜ ÍÜáPÜÉ , ¸ÝÆÊÜ Íæãà»Ü®Ü , PèÆÊÜ
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 ÊÜÞvܸæàPÜá. 05:54 0 05:57 ¸ÝÆÊÜ 9 06:00 1 06:04 9

¨Üá@ÓÜ̱ܰ ®ÝÍÜ®Ü ñÜê£à¿Þ 15:38 ¨ÜÍÜËáà 03:51 ©Ì£à¿Þ 20:10 ¨ÜÍÜËáà 04:09
ಸ�ೋಮ WÜhæàí¨ÜÅÊæãàPÜÒ Óæã¤àñÜÅ
AíñÜÓÜÕÃÜÓÜáÕ$ÂÃÜáŸÇæà®Ü
10 17 24 31
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00 ±Ü¨æà WÜê×àñæãà WÝÅÖæà| ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 09:29 ÃæàÊÜ£à 01:04 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 21:57 bñÝÅ 12:12
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00 ¿áã¥Ü±Ü£ÃÜíŸágÖÜÓܤ BñÜì@ > 06:45 ÍÝÅ™.£. 06:49 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£. 06:53 ŸÅÖܾ+Ií¨ÜÅ , ÍÝÅ™.£. 06:56 ÍÝÅ™.£.
ÊÜê©œ , WÜÃÜg A£WÜívÜ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 BÖæà¨ÜÊÜÞ©±ÜâÃÜáÐÝUÆ& 05:54 3 05:57 ñæç£Æ 10 06:00 ñæç£Æ 2 06:04 10
ÇæãàPÜ®Ý¥Ü £à¥ÜìÍÜÅÊÜ@
aÜñÜá¦àì 17:37 HPݨÜÎà 04:10 ñÜê£à¿Þ 17:11 HPݨÜÎà 03:23
ಮಂಗಳ ÍÜÅÊÜ|ÊÜáíWÜÆ®ÝÊÜá«æà¿á >>
11 18 25 1
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 Óܾ$êñÝÌ ÖÜÄÓܤÊÜáÃÜOݦì®Ü& EñܤÃÝÐÝyÝ 11:52 AÎ̯à 2:00 ±ÜâÐÜ 20:19 ÓÝÌ£à 11:08
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 ÊÜá±ÜÅÊæáà¿á@ 06:46 ÍÝÅ™.£. 06:50 ÍÝÅ™.£. 06:53 ÍÝÅ™.£. 06:56 ÓÜáPÜÊÜÞì+«Üê£ , ÍÝÅ™.£.
aÜPÝÅ¿áá«Ü@ ±ÜñÜWÜÃÝg «ÜáÅÊÜ , »Ü¨ÝÅ ±ÜÄZ , ÊÜ~P… Êæç«Üê£ , ÊÜ~P… ŸÊÜ
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 05:55 4 05:57 0 06:01 3 06:05 0
»ÜáhÝ—ÃÜãyÜ@ >
±ÜíaÜËáà 19:47 ¨Ý̨ÜÎà 03:08 aÜñÜá¦àì 15:31 ¨Ý̨ÜÎà 03:13
ಬುಧ aÜPæÅà| ®ÜPÜÅÊܨܮÜí
˯±Ýo ñÜÓݾñ… 12 19 26 2
ÃÝÖÜáPÝÆ
ÖÜÓæ¤à ±ÜÅWÜêÖÜ »ÜWÜÊÝ®… ÍÜÅÊÜOÝ 14:27 »ÜÃÜ~à 02:16 BÍæÉàÐÝ 18:39 ËÍÝTÝ 11:12
12:00–01:30
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00
PÜê±ÜÁãàgjÖÝÃÜ >> 06:46 ÍÝÅ™.£. 06:50 ÍÝÅ™.£. 06:54 ÍÝÅ™.£. 06:56 ÍÝÅ™.£.
ÊÝÂ[ÝñÜ , ¸ÝÆÊÜ ÎÊÜ , ŸÊÜ ËÐÜRí»Ü , ¸ÝÆÊÜ ÍÜãÆ , PèÆÊÜ
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 05:55 5 05:58 11,12 06:01 4,5 06:05 11,12
ÓÜÖÜÓÜÅÍÜíTݼÐæàPÜ
ÊÜÞWÜìÎàÐÜì ±è~ìÊæá¿áí¨Üá ÐÜÑuà 22:00 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 03:05 ±ÜíaÜËáà 13:10 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 03:28
ಗುರು ¨æàÊÜÄWæ ÍÜíS©í¨Ü ÖÝÈ®Ü
A¼ÐæàPÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. 8, 16,
13 20 27 3
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 24, 108, 1008 ¸ÝÄ ×àWæ ñÜÊÜá¾ «Ü¯ÐÝu 17:06 PÜ꣤PÝ 02:12 ÊÜá[Ý 16:59 A®ÜáÃÝ«Ý 12:23
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 ñÜÊÜá¾ ÁãàWÜÂñÝ®ÜáÓÝÃÜ ÍÜíS©í¨Ü 06:47 ÍÝÅ™.£. 06:51 ÍÝÅ™.£. 06:54 ÍÝÅ™.£. 06:57 ÍÝÅ™.£.
ÖÜÐÜì| , PèÆÊÜ Ô¨Üœ , PèÆÊÜ ²Å࣠, ñæç£Æ WÜívÜ , WÜÃÜg
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 A¼ÐæàPÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá. 05:55 6 05:58 13 06:02 6 06:06 13
(ÎÅàÊÜásܨÜÈÉ ±ÜÅ£ÊÜÐÜì 1008 ÓܱܤËáà 24:00 aÜñÜá¨ÜìÎà 01:06 ÐÜÑuà 10:54 aÜñÜá¨ÜìÎà 04:21
ಶುಕ್ರ ¸ÝÄ ÍÜíS©í¨Ü ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá-
aÜí¨ÜŨæàÊÜÄWæ ÖÝWÜã 14 21 28 4
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 ÊÝÂÓÜÊÜááÑrWÜÚWæ QÒàÃݼÐæàPÜÊÜ®Üá° ÍÜñܼÐÝ 19:35 Ãæãà×~à 01:34 ±Üä.´ÝÆáY~à 15:25 hæÂàÐÝu 13:26
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ®æàÃÜÊæàÄÓÜáñݤÃæ) 06:47 ÍÝÅ™.£. 06:51 ÍÝÅ™.£. 06:54 B¿ááÐݾ®… , ÍÝÅ™.£. 06:57 ÍÝÅ™.£.
ÊÜgÅ , WÜÃÜg ÓÝ«Ü , WÜÃÜg ÊÜê©œ , »Ü¨ÝÅ
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 05:56 7 05:59 14 06:03 ÊÜ~P… 7 06:07 14

±ÜÅ£±Üñ… 12:04 AÐÜrËáà 01:06 ±è~ìÊÜÞ 00:13 ÓܱܤËáà 08:10 AÊÜÞÊÝÓÝ 05:35
ಶನಿ 8 15 22 29 5
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 ÊÜáãÆí 06:44 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 21:51 ÊÜáêWÜÎÃÝ 24:00 E.´ÝÆáY~à 14:05 ÊÜáãÆí 14:16
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 06:44 ÍÝÅ™.£. 06:48 ÍÝÅ™.£. 06:52 ÍÝÅ™.£. 06:55 ÍÝÅ™.£. 06:57 ÍÝÅ™.£.
ÍÜãÆ , ŸÊÜ Ô©œ , »Ü¨ÝÅ ÍÜá»Ü , »Ü¨ÝÅ Óè»ÝWÜ , ŸÊÜ «ÜáÅÊÜ , aÜñÜáÐݳñ…
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 05:54 2 05:56 8 05:59 15 06:03 8 06:07 30

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


08 CÑr , aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü. ¨Üñܤg¿áí£à, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, ÊÜá|ã¡ÃÜ aæ®Ü°PæàÍÜÊæäàñÜÕÊÜ, ÎÅàÊÜásܨÜÈÉ 8 ÊÜá«ÜÂÊÜá 23 AÍÜá»Ü
22 ÓÜÖÜÓÜÅÍÜíTݼÐæàPÜ, ÊæãàñÜí±ÜÈÉà ¼àÊÜáÓæà®ÜÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ, A®ÝÌ«Ý®Ü, 9 AÍÜá»Ü 24 ÍÜá»Ü
10 ÃÜZáËàÃÜ£à¥Üì ±Üâ.(PÜãvÜÈ). 10:40 ®Üí
ÖæãÔ¤Æá ÖÜá~¡Êæá. 10 25 AÍÜá»Ü
ÓÜíPÜÐÜì|ÊÜvæ¿áÃÜ ±Üâ.(PÜÃÜÊÜá±Üâíw), ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, ÊÜÅñÜWÜÅÖÜ| EñܤÊÜá
12 23 ÃÜZá®Ý¥Ü£à¥Üì ±Üâ.(ÊÜáÙÜTæàvÜ), CÑr. 11 AÍÜá»Ü 26 AÍÜá»Ü
ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá.
13 ÓÜRí¨ÜÐÜÑuà, aÜí±ÝÐÜÑuà. 27 Aûæãà»Ü£à¥Üì ±Üâ. (ÊÜáÙÜTæàvÜ). 12 ÍÜá»Ü 27 AÍÜá»Ü
28 ±ÜäÊæàì¨Üá ÍÝŨܜ. 13 ÍÜá»Ü 28 AÍÜá»Ü
15 ¨ÜáWÝìÐÜrËáà, ¼àÊÜág¿áí£à. 14 ÊÜá«ÜÂÊÜá 29 ÍÜá»Ü
16 PÜÇݳ©, ÐÜvÜÎࣱÜÊÜì ±Üâ|ÂPÝÆ ±ÝÅñÜ 11:20ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ 29 PÝÇÝÐÜrËáà, AÐÜrPÝÍÝŨܜ. 15 AÍÜá»Ü 30 ÍÜá»Ü
ÓÜñܯ—£à¥Üì ±Üâ.(PÜ®ÜãìÆá), «Ü®ÜáÊÜÞìÓÜ BÃÜí»Ü, ¨æàÍܸæà«Ü HPݨÜÎà 30 A®ÜÌÐÜrPÝÍÝŨܜ. 16 AÍÜá»Ü 31 ÍÜá»Ü
17
¯|ì¿á ±Üâo 3 ®æãàw. 31 ¨æàÍܸæà«Ü HPݨÜÎà ¯|ì¿á ±Üâo 3 ®æãàw. 17 ÍÜá»Ü 1 AÍÜá»Ü
HPݨÜÎà(ÊæãàûܨÝ) XàñÝg¿áí£à, ÊæçPÜáísÜ HPݨÜÎà, ÓÜñÜ®ݥܣà¥Üì 18 ÍÜá»Ü 2
09:42 ®Üí
18 01 ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà (ÓÜ´ÜÇÝ). EñܤÊÜá
±Üâ. (ËàÃÜaæãàÙܱÜâÃÜ). 19 AÍÜá»Ü 3 11:12 ±Ü ÍÜá»Ü
19 ÊÜááPæãRàq¨Ý̨ÜÎà, 03 ±ÜŨæãàÐÜ.
20 AꆇȆ 4 AꆇȆ
20 ±ÜŨæãàÐÜ, ÖÜ®ÜáÊÜá¨Ü̆ñÜ, ÓÝñæà®ÜÖÜÚÛ ÍÝíñæàÍÜ PÝ£ìPæãàñÜÕÊÜ. 04 ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å. 21 EñܤÊÜá 5 AÍÜá»Ü
05 ¨ÜÍìÜ , A®ÝÌ«Ý®Ü. ËÐÜá±
¡ íÜ aÜP,Ü GÙÜÊ
Û Þ
Ü ÊÝÓÝÂ, iñÝËáñÜÅ£à¥Üì ±Üâ. PÜêÐÝ¡Ww
Ü x 22
12:41 ®Üí
ꆇȆ

23
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ/ಉತ್ತರಾಯಣ | ಹೇಮಂತ ಋತು | ಪೌಷ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2019 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ
ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥರು
ಹಂಪಿ g®ÜÊÜÄ 2019 / ´æŸÅÊÜÄ 2019 ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥರು
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು

±ÜÅ£±Üñ… 06:58 ÓܱܤËáà 18:04 aÜñÜá¨ÜìÎà 13:44 ÓܱܤËáà 20:11 aÜñÜá¨ÜìÎà 23:05
ರವಿ 6 13 20 B¨ÝÅ 07:33
27 3
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 16:15 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 07:07
±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 06:35
bñÝÅ 20:09 EñܤÃÝÐÝyÝ 02:25
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 06:58 ÍÝÅ™.£. 06:59 ÍÝÅ™.£. 07:00 ÍÝÅ™.£. 06:59 ÍÝÅ™.£. 06:58 ÍÝÅ™.£.
ÊÝÂ[ÝñÜ , QíÓÜá¤Z° ÎÊÜ , ÊÜ~P… Êæç«Üê£ , ÊÜ~P… «Üê£ , »Ü¨ÝÅ ÊÜgÅ , »Ü¨ÝÅ
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 06:08 1 06:12 7 06:16 15 06:20 7 06:24 14

±ÜÅ£±Üñ… 07:30 AÐÜrËáà 19:25 ±è~ìÊÜÞ 11:35 AÐÜrËáà 19:03 AÊÜÞÊÝÓÝ 01:09
ಸ�ೋಮ 7 14 21 28 4
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00 EñܤÃÝÐÝyÝ 19:13 ÃæàÊÜ£à 08:33 ±ÜâÐÜ 04:37 ÓÝÌ£à 19:38 ÍÜÅÊÜOÝ 04:59
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00 06:58 ÍÝÅ™.£. 06:59 ÍÝÅ™.£. 07:00 ÍÝÅ™.£. 06:59 ÍÝÅ™.£. 06:58 ÍÝÅ™.£.
ÖÜÐÜì| , ŸÊÜ Ô¨Üœ , »Ü¨ÝÅ ËÐÜRí»Ü , ŸÊÜ ÍÜãÆ , ¸ÝÆÊÜ Ô©œ , aÜñÜáÐݳñ…
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 06:08 2 06:13 8 06:17 1 06:21 8 06:24 30
14 ÊÜá®ÝÌ©WÜÙÜá &
©Ì£à¿Þ 09:30 ®ÜÊÜËáà 19:38 ±ÜÅ£±Üñ… 09:18 ®ÜÊÜËáà 19:05 aæçñÜÅ .ÍÜá. ñÜê£à¿Þ, ±Üä~ìÊÜÞ.
ಮಂಗಳ 8 15 22 ©Ì£à¿Þ 06:56 29 hæÂàÐÜu .ÍÜá .±Üä~ìÊÜÞ.
BÐÝyÜ .ÍÜá. ¨ÜÍÜËáà, ±Üä~ìÊÜÞ.
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 ÍÜÅÊÜOÝ 21:07 AÎ̯à 09:32 BÍæÉàÐÝ 02:56 ËÍÝTÝ 19:37
ÍÝÅÊÜ|.PÜê. AÐÜrËáà,
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 06:58 ÍÝÅ™.£. 06:59 ÍÝÅ™.£. 07:00 ²Åà£+B¿ááÐݾ®… ÍÝÅ™.£. 06:59 ÍÝÅ™.£. »Ý¨ÜÅ. ÍÜá .ñÜê£à¿Þ.
ÊÜgÅ , PèÆÊÜ ÓÝ«Ü , ¸ÝÆÊÜ WÜívÜ , ñæç£Æ
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 06:09 3 06:13 9 06:17 PèÆÊÜ 2 06:21 9 BÎÌà®Ü.ÍÜá.®ÜÊÜËáà.
PÝ£ìPÜ. ÍÜá.¨Ý̨ÜÎà, ±Üä~ìÊÜÞ.
ñÜê£à¿Þ 11:01 ¨ÜÍÜËáà 19:21 ñÜê£à¿Þ 04:13 ¨ÜÍÜËáà 18:12 ±èÐÜ. ÍÜá.HPݨÜÎà.
ಬುಧ 9 16 23 30 ÊÜÞZ.ÍÜá. ÓܱܤËáà.
´ÝÆáY®Ü.±Üä~ìÊÜÞ,AÊÜÞÊÝÓÝÂ
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30 «Ü¯ÐÝu 00:25 »ÜÃÜ~à 10:01 ÊÜá[Ý 01:14 A®ÜáÃÝ«Ý 20:00
4 ¿ááWÝ©WÜÙÜá &
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 06:58 ÍÝÅ™.£. 07:00 ÍÝÅ™.£. 07:00 ÍÝÅ™.£. 06:59 ÍÝÅ™.£. ÊæçÍÝS .ÍÜá. ñÜê£à¿Þ. (ñæÅàñÝ)
Ô©œ , WÜÃÜg ÍÜá»Ü , ñæç£Æ Óè»ÝWÜ , ñæç£Æ ÊÜê©œ , »Ü¨ÝÅ
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 06:10 4 06:14 10 06:18 3 06:22 10 »Ý¨ÜűܨÜ.PÜê.ñÜÅÁãà¨ÜÎà.(PÜÈ)
PÝ£ìPÜ.ÍÜá. ®ÜÊÜËáà. (PÜêñÜ)
aÜñÜá¦àì 13:12 HPݨÜÎà 18:30 aÜñÜá¦àì 02:16 HPݨÜÎà 19:14 ÊÜÞZ. ±è~ìÊÜÞ(¨Ý̱ÜÃÜ)
ಗುರು 10 17 24 31 12 ÓÜíPÝÅí£WÜÙÜá & ÓÜíþæ
ÊæáàÐÜ, ñÜáÇÝ ËÐÜáÊÜ
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 ÍÜñܼÐÝ 03:01 PÜ꣤PÝ 10:00 ±Üä.´ÝÆáY~à 23:38 hæÂàÐÝu 20:17
PÜPÜì, ÊÜáPÜÃÜ A¿á®Ü
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 06:59 ÍÝÅ™.£. 07:00 ÍÝÅ™.£. 07:00 ÍÝÅ™.£. 06:59 ÍÝÅ™.£. ÊÜêÐÜ»Ü, ÔíÖÜ,
ÊÜ£à±ÝñÜ , »Ü¨ÝÅ ÍÜáPÜÉ , »Ü¨ÝÅ Íæãà»Ü®Ü , ŸÊÜ «ÜáÅÊÜ , ŸÊÜ
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 06:10 0 06:15 0 06:19 4 06:22 0 ÊÜêÎcPÜ, PÜáí»Ü ËÐÜᡱܨÜ
Ëá¥Üá®Ü, PÜ®ÝÂ,
±ÜíaÜËáà 15:11 ¨Ý̨ÜÎà 17:16 ±ÜíaÜËáà 00:12 ¨Ý̨ÜÎà 20:01 «Ü®Üá, Ëáà®Ü
11 18 25 1
ÐÜvÜÎà£
ಶುಕ್ರ ÐÜ|¡ÊÜ£(96) ÍÝŨܜWÜÙÜá &
12 ÓÜíPÝÅí£WÜÙÜá
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 05:22 Ãæãà×~à 09:33 E.´ÝÆáY~à 22:13 ÊÜáãÆí 22:18 14 ÊÜá®ÝÌ©WÜÙÜá
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 06:59 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£. 07:00 ÍÝÅ™.£. 07:00
A£WÜívÜ , PèÆÊÜ
ÍÝÅ™.£. 06:58
ÊÝÂ[ÝñÜ , PèÆÊÜ
ÍÝÅ™.£. 04 ¿ááWÝ©WÜÙÜá
ŸÅÖܾ , ¸ÝÆÊÜ
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 06:11 ¸ÝÆÊÜ 5 06:15 11,12 06:19 5 06:23 11,12 12 AÊÜÞÊÝÓÝ ....
....12 Êæç«Üê£
ÐÜÑuà 17:29 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 15:38 ÐÜÑuà 22:20 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 21:23 12 ÊÜ£à±ÝñÜ
ಶನಿ 12 19 26 2 15 AÐÜrPÝWÜÙÜá (»Ý¨ÜűܨÜ,
ÊÜÞWÜìÎàÐÜì, ±èÐÜ, ÊÜÞZ,
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 06:59 ÊÜáêWÜÎÃÝ 08:42 ÖÜÓݤ 20:59 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 00:12 ±ÝÆáY|WÜÙÜ PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ¨Ü ÓܱܤËáà,
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 06:59 ÍÝÅ™.£. 07:00 ÍÝÅ™.£. 06:59 ÍÝÅ™.£. 06:58 ÍÝÅ™.£. AÐÜrËáà, ®ÜÊÜËáàWÜÙÜá),
±ÜÄZ , ñæç£Æ Ií¨ÜÅ , ñæç£Æ ÓÜáPÜÊÜÞì , WÜÃÜg ÖÜÐÜì| , WÜÃÜg 15 ÊÜáÖÝÆ¿áWÜÙÜá.
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 06:12 6 06:16 13,14 06:20 6 06:23 13

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


06 CÑr. Ÿ®ÜÍÜíPÜÄà EñÜÕÊÜÓÜÊÜÞ²¤, ÊÜÞZÓÝ°®ÝÃÜí»Ü, Ÿ®Ü¨ÜÖÜá~¡Êæá, 6 AÍÜá»Ü 21 ÍÜá»Ü
21
ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, CÑr, ™ 7 EñܤÊÜá 22 AÍÜá»Ü
07 aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü. 13:46 ±Ü
26 ÓÜñÜÂPÝÊÜá£à¥ÜìÃÜ ±Üâ. (BñÜPÜãÃÜ). 8 ÍÜá»Ü 23
08 ËÐÜᡱÜíaÜPÜ. ÊÜá«ÜÂÊÜá
27 ®ÜÃÜÖÜÄ£à¥Üì ±Üâ.(ÖÜí²à), ±ÜäÊæàì¨Üá ÍÝŨܜ. 9 ÍÜá»Ü 24 AÍÜá»Ü
13 »æãàX 10 AÍÜá»Ü 25 EñܤÊÜá
ÓÜñݼý£à¥Üì ±Üâ.(ÃÝOæà¸æà®Üã°ÃÜ), AÐÜrPÝÍÝŨܜ , Wæãà±ÝƨÝÓÜÃÜ ±Üâ.
14 Ÿ®Ü¨ÜÐÜrËáà, Ÿ®ÜÍÜíPÜÄà EñÜÕÊÝÃÜí»Ü. 28 11 AÍÜá»Ü 26 ÍÜá»Ü
(Eñܤ®ÜãÃÜ), PÝÇÝÐÜrËáà.
ÊÜáPÜÃÜÓÜíPÜÅÊÜá|, EñܤÃÝ¿á|±ÜÊÜìPÝÆ, ±ÜÊÜì±Üâ|ÂñÜÊÜáPÝÆ ±ÝÅñÜ@ 29 A®ÜÌÐÜrPÝÍÝŨܜ. 12 EñܤÊÜá 27 ÍÜá»Ü
15
±ÜíaÜZqPÝ@ (±ÝÅñÜ@ 09:00 ÃÜ ±Ü¿áìíñÜ), PÜÄ©®Ü, 31 ÓÜÊæàìÐÝÊæáàPݨÜÎà (ÐÜp…£ÇÝ). 13 ÍÜá»Ü 28 14:36 ±Ü ÍÜá»Ü
ÓÜÊæàìÐÝí HPݨÜÎà (±ÜâñÜŨÝ), ÃÜZãñܤÊÜá£à¥Üì ±Üâ. 14 ÊÜá«ÜÂÊÜá 29
15:23 ®Üí
17 02 ±ÜŨæãàÐÜ, ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å, ÍÜá»Ü
(£ÃÜáPæãà¿áÆãÃÜ), ÊÜá®ÝÌ©. 15 ÊÜgÂì 30 AÍÜá»Ü
18 ±ÜŨæãàÐÜ. 03 ˨Ý—àÍÜ£à¥Üì ±Üâ. (HPÜaÜPÜÅ®ÜWÜÃÜ/ÃÝOæà¸æ®Üã°ÃÜá). 16 ÊÜá«ÜÂÊÜá 31 AÍÜá»Ü
19 ÃÜZá²Å¿á£à¥Üì ±Üâ. (PÜãvÜÈà). ¨ÜÍÜì, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, A®ÝÌ«Ý®Ü, AÊÜÃݣŠAÊÜÞÊÝÓÝÂ. ±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÜ ±Üâ. 17 AÍÜá»Ü 1 ÊÜá«ÜÂÊÜá
04
(ÖÜí²), 18 ÍÜá»Ü 2 AÍÜá»Ü
20 ¨æàËWæ ±ÜÆ嬆 ®æçÊæç¨Ü (±ÜÇÉæ¨ÜÖÜŸº), A®ÝÌ«Ý®Ü.
19 AꆇȆ 3 AꆇȆ
20 AꆇȆ 4 AꆇȆ

24
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ | ಶಿಶಿರ ಋತು | ಮಾಘ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2019 ಶ್ರೀ ಕಮಲಾ ಮಾಧವ
ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು
ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಉಡುಪಿ
´æŸÅÊÜÄ 2019 / ÊÜÞa…ì 2019 ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು
ಪಾಜಕ
ÃÜ¥ÜÓܱܤËáà PÜãÐݾívÜ¨Ý®Ü ±ÜíaÜËáà 10:06 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 02:38 ±ÜíaÜËáà 11:51 ¨Ý̨ÜÎà 14:05
ರವಿ D ©®Ü PÜãÐݾívܨݮÜ
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü WÜ»Üì¨æãàÐÜ
10 17 24 3
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 ±ÜÄÖÝÃÜÊÝX ÓÜíñݮܴÜÆÊÜâ ÃæàÊÜ£à 16:06 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 14:15 ÓÝÌ£à 03:20 EñܤÃÝÐÝyÝ 9:00
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30
ƼÓÜáÊÜâ¨Üá. Ÿã¨ÜáWÜáíŸÙÜ 06:56 ÍÝÅ™.£. 06:52 B¿ááÐݾ®… , ÍÝÅ™.£. 06:49 ÍÝÅ™.£. 06:44 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£.
PÝÀá¿á®Üá° ñÜá±Ü³©í¨Ü Çæà²Ô A¨ÜÃÜ ÓÝ«Ü , ¸ÝÆÊÜ ÊÜê©œ , ñæç£Æ
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 06:27 6 06:30 PèÆÊÜ 11,12
13
06:32 6 06:34 ñæç£Æ 11,12
ÊæáàÇæ, ¨ÜQÒOæ¿á®Üá° Coár
PÜãÐݾívÜí £ÆWÜÊÝÂyÜÂí ÐÜÑuà 10:05 aÜñÜá¨ÜìÎà 00:19 ÐÜÑuà 10:04 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 16:05
ಸ�ೋಮ ŸÅÖܾOÝ ¯ËáìñÜí ±ÜâÃÝ >
¿áÓݾ¨ÜÓÜ ±ÜŨݮæà®Ü
11 18 25 4
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00 ÓÜíñÜ£ÊÜì«ÜìñÝí ÊÜáÊÜá >> AÎ̯à 17:12 ±ÜâÐÜ 12:03 ËÍÝTÝ 03:13 ÍÜÅÊÜOÝ 12:07
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00 GíŸ ÊÜáíñÜÅÊÜ®Üá° ÖæàÚ ¸ÝÅÖܾ|ÄWæ 06:55 ÍÝÅ™.£. 06:52 ÍÝÅ™.£. 06:48 ÍÝÅ™.£. 06:43 ÍÝÅ™.£.
PæãvܸæàPÜá. ÍÜá»Ü , ñæç£Æ Óè»ÝWÜ , WÜÃÜg «ÜáÅÊÜ , ÊÜ~P… ±ÜÄZ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 06:28 7 06:30 14 06:33 7 06:35 13

±ÜÅ£±Üñ… 03:19 ÓܱܤËáà 10:12 ±è~ìÊÜÞ 21:53 ÓܱܤËáà 10:03 aÜñÜá¨ÜìÎà 18:14
ಮಂಗಳ 5 12 19 26 5
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 «Ü¯ÐÝu 06:57 »ÜÃÜ~à 17:05 BÍæÉàÐÝ 11:03 A®ÜáÃÝ«Ý 03:27 «Ü¯ÐÝu 14:44
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 06:57 ÊÜ£à±ÝñÜ , ÍÝÅ™.£. 06:55 ÍÜáPÜÉ+ŸÅÖܾ , ÍÝÅ™.£. 06:51 ÍÝÅ™.£. 06:47 ÍÝÅ™.£. 06:43 ÍÝÅ™.£.
QíÓÜá¤Z° Íæãà»Ü®Ü , »Ü¨ÝÅ ÊÝÂ[ÝñÜ , ŸÊÜ ÎÊÜ , ÍÜPÜá¯
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 06:25 1 06:28 ÊÜ~P… 8 06:31 15 06:33 8 06:35 14

©Ì£à¿Þ 05:31 AÐÜrËáà 10:29 ±ÜÅ£±Üñ… 19:31 AÐÜrËáà 09:54 AÊÜÞÊÝÓÝ 20:21
ಬುಧ 6 13 20 27 6
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30 «Ü¯ÐÝu 07:38 PÜ꣤PÝ 17:11 ÊÜá[Ý 09:23 hæÂàÐÝu 04:18 ÍÜñܼÐÝ 17:20
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 06:57 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£. 06:54 ÍÝÅ™.£. 06:51 A£WÜívÜ+ ÍÝÅ™.£. 06:47 ÍÝÅ™.£. 06:42 ÍÝÅ™.£.
Ií¨ÜÅ , ŸÊÜ ÖÜÐÜì| , PèÆÊÜ Ô¨Üœ , aÜñÜáÐݳñ…
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 06:25 ¸ÝÆÊÜ 2 06:28 9 06:31 ÓÜáPÜÊÜÞì, ¸ÝÆÊÜ 1 06:33 9 06:35 30

ñÜê£à¿Þ 06:57 ®ÜÊÜËáà 09:37 ©Ì£à¿Þ 17:14 ®ÜÊÜËáà 10:13 ÖÜ¿áXÅàÊÜÓÜí±Ü¨Ý Óæã¤àñÜÅ
ಗುರು 7 14 21 28 ÖÜ¿áXÅàÊÜ ÖÜ¿áXÅàÊÜ
ÖÜ¿áXÅàÊæ࣠Áãà Êܨæàñ… >
ÃÝÖÜáPÝÆ ÍÜñܼÐÝ 10:12 Ãæãà×~à 17:28 ±Üä.´ÝÆáY~à 07:06
ÊÜáãÆí 05:32 ñÜÓÜ ¯ÓÜÕÃÜñæà ÊÝ~à
01:30–03:00
E.´ÝÆáY~à 05:32
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 06:57 ÍÝÅ™.£. 06:54 ÍÝÅ™.£. 06:50 ÍÝÅ™.£. 06:46 ÍÝÅ™.£. gÖÜá°PܮݱÜÅÊÝÖÜÊÜñ… >>
±ÜÄZ , ñæç£Æ Êæç«Üê£ , PèÆÊÜ «Üê£ , WÜÃÜg ÊÜgÅ , WÜÃÜg
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 06:26 3 06:29 10 06:31 2 06:33 10 ÖÜ¿áXÅàÊÜ ÖÜ¿áXÅàÊÜ
ÖÜ¿áXÅàÊæ࣠ÊÝ©®Üí >
ñÜê£à¿Þ 07:22 ¨ÜÍÜËáà 08:20 ñÜê£à¿Þ 15:10 ¨ÜÍÜËáà 11:03 ®ÜÃÜí ÊÜááíaÜí£ ±Ý±Ý¯
ಶುಕ್ರ 8 15 HPݨÜÎà 06:42 22 1 ¨ÜĨÜÅËáÊÜ ÁãàÑñÜ@ >>
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 12:32 ÊÜáêWÜÎÃÝ 16:03 ÖÜÓݤ 04:54 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 06:45 ÖÜ¿áXÅàÊÜ ÖÜ¿áXÅàÊÜ
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 06:56 ÍÝÅ™.£. 06:53 ËÐÜRí»Ü , WÜÃÜg ÍÝÅ™.£. 06:50 ÍÝÅ™.£. 06:45 ÍÝÅ™.£. ÖÜ¿áXÅàÊæ࣠Áãà «Ü̯@ >
ÎÊÜ , WÜÃÜg ÍÜãÆ , »Ü¨ÝÅ Ô©œ , »Ü¨ÝÅ ËÍæãà»Üñæà aÜ ÊæçPÜáísÜ
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 06:26 4 06:29 ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ 0 06:32 3,4 06:34 0
PÜÊÜpæãà¨Ý^o®ÜPÜÒÊÜá@ >>
aÜñÜá¦àì 08:58 ¨Ý̨ÜÎà 04:04 aÜñÜá¦àì 13:21 HPݨÜÎà 12:22
ಶನಿ 9 16 E±ÜÊÝÓÜ 23 2 ÃÜá¨ÜŨæàÊÜÃÜá
ÍÜá¨ÜœÓÜ–qPÜÓÜíPÝÍÜí
ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 14:33 B¨ÝÅì 15:36 bñÝÅ 03:58 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 07:31 £Å®æàñÜÅí aÜí¨ÜÅÍæàSÃÜÊÜå…>
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 06:56 ÍÝÅ™.£. 06:53 ²Å࣠, ŸÊÜ ÍÝÅ™.£. 06:49 ÍÝÅ™.£. 06:45 ÊÜ£à±ÝñÜ , ÍÝÅ™.£. Cí¨ÜáÊÜáívÜÆÊÜá«ÜÂÓܧí
Ԩܜ , »Ü¨ÝÅ WÜívÜ , ¸ÝÆÊÜ ÊÜí¨æà ¨æàÊÜí ÓܨÝÎÊÜÊÜå… >>
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 06:27 5 06:30 0 06:32 5 06:34 ¸ÝÆÊÜ 0

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


05 CÑr. 20 CÑr, 5 AÍÜá»Ü 20 AÍÜá»Ü
6 ÊÜá«ÜÂÊÜá 21 EñܤÊÜá
06 aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü, 23 ¿áÆWÜãÃÜûæàñÜŨÜÈÉ ±ÝÅ|¨æàÊÜPÝ£ìPæãàñÜÕÊÜ.
7 AÍÜá»Ü 22 11 ®Üí ÍÜá»Ü
10 ÊÜÓÜíñܱÜíaÜËáà. 25 ±ÜäÊæàì¨ÜáÂÍÝŨܜ. 8
15:00 ®Üí 23 AÍÜá»Ü
EñܤÊÜá
11 »æãàX. 26 PÝÇÝÐÜrËáà, AÐÜrPÝÍÝŨܜ. 9
12:24 ®Üí 24 ÍÜá»Ü
ÃÜ¥ÜÓܱܤËáà, APܱÜOæçì@ÓÜÖÜ ÓÝ°®Ü, PÜãÐݾívܨݮܩí¨Ü ÊÜáÖÝ´ÜÆ, EñܤÊÜá
12 27 ÔàñÝg¿áí£à, A®ÜÌÐÜrPÝÍÝŨܜ. 10 ÍÜá»Ü 25 AÍÜá»Ü
ÊæçÊÜÓÜÌñÜÊÜá®ÝÌ©.
02 ÓÜÊæàìÐÝÊæáàPݨÜÎà(Ëg¿Þ). 11 ÍÜá»Ü 26 ÍÜá»Ü
13 ¼àÐݾÐÜrËáà, ¼àÐܾñܱÜì|, ËÐÜᡱܨܱÜÊÜì±Üâ|ÂPÝÆ ÊÜá 12:22 ±Ü¿áìíñÜ 12 ÊÜá«ÜÂÊÜá 27 AÍÜá»Ü
03 ±ÜŨæãàÐÜ
14 ÎÅàÊÜá®Ü¾«ÜÌ®ÜÊÜËáà, ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥ÜìÃÜ Ÿ¨ÜÄàPÝÍÜÅÊÜá±ÜÅÊæàÍÜ. 13 AÍÜá»Ü 28 ÊÜá«ÜÂÊÜá
04 ËÐÜá¡£à¥Üì ±Üâ.(ÊÜިܮÜãÃÜ), ÊÜáÖÝÎÊÜÃÝ£Å, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ CÆÉ. 14 AÍÜá»Ü 1 AÍÜá»Ü
15 ÓݾñÜì HPݨÜÎà, ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ ÃݣŠ12:43 ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ.
06 A®ÝÌ«Ý®Ü, ¨ÜÍÜì, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, ÎÊÜÃݣŠAÊÜÞÊÝÓÝÂ. 15 ÍÜá»Ü 2
11:35 ®Üí
16 »ÝWÜÊÜñÜ HPݨÜÎà(g¿Þ), ÓÜñÜÂþݮܣà¥Üì ±Üâ. (ÃÝgÊÜáÖæàí©Å). EñܤÊÜá
16 AꆇȆ 3 ꆇȆ
17 ¼àÊÜá¨Ý̨ÜÎà, ±ÜŨæãàÐÜ, PÜÇݳ©. Jí¨Üá £íWÜÙÜá ÊÜÞZÓÝ°®Ü ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜá ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ¨Ý®ÜWÜÙÜá 17 AÍÜá»Ü 4 16:45 ±Ü ÍÜá»Ü
ÊÜÞZÓÝ°®Ü ÓÜÊÜÞ²¤, ÊÝÂÓܱÜähÝ, ¨Ý̱ÜÃÜ¿ááWÝ©, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ,
19 ¨Üí±Ü£ »æãàg®Ü ÊÜÞwÔ AÊÜÄWæ PÜíŸÚ, PÜêÐÝ¡i®Ü, ŸpærWÜÙÜá, ÖÝÔWæ, aܱܳÈ, 18 14 ±Ü. ÍÜá»Ü 5 AÍÜá»Ü
»ÝÃÜñÜÖÜá~¡Êæá, PÜáÆ«ÜÊÜáì, A®ÝÌ«Ý®Ü, »ÜãÐÜ|, GÙæÛOæ¡, ®æÈÉPÝÀá CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¨Ý®ÜÊÜÞvܸæàPÜá. 11:15 ±Ü
19 6 AꆇȆ
AꆇȆ
25
।। ಶ್ರೀದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ ।।

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ
ವಿಲಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ಉತ್ತರಾಯಣ | ಶಿಶಿರ ಋತು | ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ
ಶಕ : 1940 ಸನ್ : 2019 ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾ ಗ�ೋವಿಂದ
ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜತೀರ್ಥರು
ನವವೃಂದಾವನ ÊÜÞaÜì 2019 / H²ÅÇ… 2019 ಶ್ರೀಸತ್ಯಬ�ೋಧತೀರ್ಥರು
ಸವಣೂರು
1 ±ÜÅ»ÜÊÜ 31 ÖæàÊÜáÆí¹
aÜñÜá¦àì 01:33 HPݨÜÎà 16:52 aÜñÜá¦àì 00:43 HPݨÜÎà 05:58
ರವಿ 2 Ë»ÜÊÜ
3 ÍÜáPÜÉ
4 ±ÜÅÊæãà¨Ü
32 ËÆí¹
33 ËPÝÄ
34 ÍÝÊÜìÄ
10 17 24 31 ¨ÜÍÜËáà BaÜÃÜOæ
ÃÝÖÜáPÝÆ 04:30–06:00 5 ±ÜÅhæãàñܳ£¤ 35 ±ÜÉÊÜ AÎ̯à 00:47 ±ÜâÐÜ 20:44 ÓÝÌ£à 11:17 ÍÜÅÊÜOÝ 19:09
WÜáÚPÜPÝÆ 03:00–04:30 6 BíXàÃÜÓÜ 36 ÍÜá»ÜPÜêñ… 06:39 ÍÝÅ™.£. 06:34 ÍÝÅ™.£. 06:29 ÍÝÅ™.£. 06:23 ÍÝÅ™.£.
7 ÎÅàÊÜááS 37 Íæãà»ÜPÜêñ… ŸÅÖܾ , ÊÜ~P… A£WÜívÜ , »Ü¨ÝÅ ÖÜÐÜì| , ŸÊÜ Ô¨Üœ , ŸÊÜ
¿áÊÜáZío 12:00–01:30 06:36 4 06:37 0 06:39 4 06:40 0
8 »ÝÊÜ 38 PæãÅà—
9 ¿ááÊÜ 39 ËÍÝÌÊÜÓÜá ±ÜíaÜËáà 01:34 ¨Ý̨ÜÎà 14:31 ±ÜíaÜËáà 24:00 ¨Ý̨ÜÎà 06:22
ಸ�ೋಮ 10 «ÝñÜê
11 DÍÜÌÃÜ
40 ±ÜÃÝ»ÜÊÜ
41 ±ÜÉÊÜ 11 18 25 1 E±ÜÊÝÓÜ
12 ŸÖÜá«Ý®Ü 42 QàÆPÜ »ÜÃÜ~à 01:26 BÍæÉàÐÝ 19:06 ËÍÝTÝ 11:00 «Ü¯ÐÝu 21:45
ÃÝÖÜáPÝÆ 07:30–09:00
13 ±ÜÅÊÜÞ¦ 43 ÓèÊÜáÂ
WÜáÚPÜPÝÆ 01:30–03:00 14 ËPÜÅÊÜá 44 ÓÝ«ÝÃÜ| 06:39 ÍÝÅ™.£. 06:33 ÓÜáPÜÊÜÞì , ÍÝÅ™.£. 06:28 ÍÝÅ™.£. 06:22 ÍÝÅ™.£.
Ií¨ÜÅ , ŸÊÜ ÊÜgÅ , PèÆÊÜ ÓÝ«Ü , PèÆÊÜ
¿áÊÜáZío 10:30–12:00 15 ÊÜêÐÜ 45 SÃÜPÜêñ… 06:36 5 06:38 ¸ÝÆÊÜ 11,12,
13
06:39 5 06:40 0
16 bñÜŻݮÜá 46 ±ÜÄà«ÝË
ÐÜÑuà 01:09 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 12:07 ÐÜÑuà 23:51 ¨Ý̨ÜÎà 08:10
12 19 26 2
17 ÓÜ̻ݮÜá 47 ±ÜÅÊÜÞ©à
ಮಂಗಳ 18 ñÝÃÜ| 48 B®Üí¨Ü
19 ±Ý¦ìÊÜ 49 ÃÝûÜÓÜ
ÃÝÖÜáPÝÆ 03:00–04:30 20 ÊÜ¿á 50 ®ÜÙÜ PÜ꣤PÝ 01:40 ÊÜá[Ý 17:26 A®ÜáÃÝ«Ý 11:12 ÍÜñܼÐÝ 00:24
WÜáÚPÜPÝÆ 12:00–01:30 21 ÓÜÊÜìiñ… 51 ²íWÜÙÜ 06:38 ÍÝÅ™.£. 06:33 ÍÝÅ™.£. 06:27 ÍÝÅ™.£. 06:22 ÍÝÅ™.£.
22 ÓÜÊÜì«ÝÄ 52 PÝÙÜ¿ááQ¤ Êæç«Üê£ , PèÆÊÜ «Üê£ , ñæç£Æ Ô©œ , WÜÃÜg ÍÜá»Ü , ñæç£Æ 11.12,
¿áÊÜáZío 09:00–10:30 06:36 6 06:38 14 06:39 6 06:40
13
23 ËÃæãà— 53 Ԩݜ¦ì
24 ËPÜê£ 54 Ãè©Å ÓܱܤËáà 00:09 aÜñÜá¨ÜìÎà 09:44 ÓܱܤËáà 00:07 ñÜÅÁãà¨ÜÎà 10:12
ಬುಧ 25 SÃÜ
26 ®Üí¨Ü®Ü
55 ¨ÜáÊÜáì£
56 ¨Üáí¨Üá¼ 13 20 27 3
27 Ëg¿á 57 ÃÜá—Ãæãà¨ÝYÄà Ãæãà×~à 01:19 ±Üä.´ÝÆáY~à 15:47 hæÂàÐÝu 11:52 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 02:55
ÃÝÖÜáPÝÆ 12:00–01:30
28 g¿á 58 ÃÜPݤü
WÜáÚPÜPÝÆ 10:30–12:00 29 ÊÜá®Ü¾¥Ü 59 PæãÅà«Ü®Ü 06:37 ÍÝÅ™.£. 06:32 ÍÝÅ™.£. 06:26 ÍÝÅ™.£. 06:21 ÍÝÅ™.£.
ËÐÜRí»Ü , WÜÃÜg ÍÜãÆ , ÊÜ~P… ÊÜ£à±ÝñÜ , »Ü¨ÝÅ ÍÜáPÜÉ , ÊÜ~P…
¿áÊÜáZío 07:30–09:00 30 ¨ÜáÊÜááìS 60 ûÜ¿á 06:37 7 06:38 15 06:39 7 06:40 14

±ÜÅ£±Üñ… 22:15 AÐÜrËáà 22:50 ±è~ìÊÜÞ 07:27 AÐÜrËáà 01:01 aÜñÜá¨ÜìÎà 12:02
ಗುರು 7 14 21 ±ÜÅ£±Üñ… 05:22 28 4
ÃÝÖÜáPÝÆ 01:30–03:00 ±Üä.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 19:45 ÊÜáêWÜÎÃÝ 00:40 E.´ÝÆáY~à 14:16 ÊÜáãÆí 13:04 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 05:10
WÜáÚPÜPÝÆ 09:00–10:30 06:41 ÍÝÅ™.£. 06:36 ²Åà£+B¿ááÐݾ®… ÍÝÅ™.£. 06:31 ÍÝÅ™.£. 06:26 ÊÜÄà¿Þ®… , ÍÝÅ™.£. 06:20 ÍÝÅ™.£.
ÓÝ«Ü , QíÓÜá¤Z° WÜívÜ , ŸÊÜ ŸÅÖܾ , ÍÜPÜá¯
¿áÊÜáZío 06:00–07:30 06:35 1 06:37 »Ü¨ÝÅ 8 06:38 1 06:39 ¸ÝÆÊÜ 8 06:41 30

©Ì£à¿Þ 23:51 ®ÜÊÜËáà 21:04 ©Ì£à¿Þ 03:21 ®ÜÊÜËáà 02:16 AÊÜÞÊÝÓÝ 13:30
ಶುಕ್ರ 8 15 22 29 5
ÃÝÖÜáPÝÆ 10:30–12:00 E.»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ý 21:53 B¨ÝÅì 23:35 ÖÜÓݤ 12:58 ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 14:41 ÃæàÊÜ£à 06:19
WÜáÚPÜPÝÆ 07:30–09:00 06:41 ÍÝÅ™.£. 06:36 ÍÝÅ™.£. 06:30 ÍÝÅ™.£. 06:25 ÍÝÅ™.£. 06:19 ÍÝÅ™.£.
ÍÜá»Ü , ¸ÝÆÊÜ Óè»ÝWÜ , ¸ÝÆÊÜ ÊÜê©œ+«ÜáÅÊÜ , ñæç£Æ ±ÜÄZ , ñæç£Æ Ií¨ÜÅ , ®ÝWÜÊÝ®…
¿áÊÜáZío 03:00–04:30 06:36 2 06:37 9 06:38 2 06:40 9 06:41 1

ñÜê£à¿Þ 00:54 ¨ÜÍÜËáà 19:05 ñÜê£à¿Þ 01:47 ¨ÜÍÜËáà 04:01


9 16 23 30
ಆಮ್ರಕುಸುಮಪ್ರಾಶನ ಮಂತ್ರ
ಶನಿ ಚೂತಮಗ್ರ್ಯಂ ವಸಂತಸ್ಯ

ÃÝÖÜáPÝÆ 09:00–10:30 ÃæàÊÜ£à 23:33 ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 22:17 bñÝÅ 11:56 EñܤÃÝÐÝyÝ 16:47 ಮಾಕಂದಂ ಕುಸುಮಂ ತವ ।
ಸಚಂದನಂ ಪಿಬಾಮ್ಯದ್ಯ
WÜáÚPÜPÝÆ 06:00–07:30 06:40 ÍÝÅ™.£. 06:35 ÍÝÅ™.£. 06:29 ÍÝÅ™.£. 06:24 ÍÝÅ™.£.
ÍÜáPÜÉ , ñæç£Æ Íæãà»Ü®Ü , ñæç£Æ ÊÝÂ[ÝñÜ , ÊÜ~P… ÎÊÜ , ÊÜ~P… ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥
¿áÊÜáZío 01:30–03:00 06:36 3 06:37 10 06:38 3 06:40 10

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳು ಶುಭಾಶುಭ ದಿನಗಳು


07 ±ÜÁãàÊÜÅñÝÃÜí»Ü, CÑr™. 24 ÊÝÂÓÜÃÝg£à¥Üì ±Üâ.(®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü). 7 AÍÜá»Ü 22 ÍÜá»Ü
8 EñܤÊÜá 23 11:50 ®Üí ÍÜá»Ü
08 aÜí¨ÜŨÜÍÜì®Ü. 25 ÃÜíWܱÜíaÜËáà.
9 ꆇȆ 24 AꆇȆ
12 ÓÜñÜÂÊÜÅñÜ£à¥Üì ±Üâ.(ÓÝíWÜÈà). 27 ±ÜäÊæàì¨Üá ÍÝŨܜ.
10 15:33 ±Ü ÍÜá»Ü 25 ÍÜá»Ü
14 ¨ÜáWÝìÐÜrËáà. 28 AÐÜrPÝÍÝŨܜ , PÝÇÝÐÜrËáà. 11 ÊÜá«ÜÂÊÜá 26 AÍÜá»Ü
15 ÐÜvÜÎࣱÜÊÜì±Üâ|ÂPÝÆ ±ÝÅñÜ@ 08:00 ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ 29 A®ÜÌÐÜrPÝÍÝŨܜ. 12 AÍÜá»Ü 27 AÍÜá»Ü
17 ÓÜÊæàìÐÝÊæáàPݨÜÎà (BÊÜáÆQà). 31 ÓݾñÜì HPݨÜÎà ÖÜÄÊÝÓÜÃÜ ÃݣŠ11:39ÃÜ ®ÜíñÜÃÜ 13 EñܤÊÜá 28 AÍÜá»Ü
01 14 AÍÜá»Ü 29 12:45 ®Üí EñܤÊÜá
18 ±ÜŨæãàÐÜ. »ÝWÜÊÜñÜ HPݨÜÎà (±Ý±ÜÊæãàaܯà).
15 AÍÜá»Ü 30 14:8 ±Ü EñܤÊÜá
19 ±ÜÁãàÊÜÅñܱÝÃÜ|. 02 ±ÜŨæãàÐÜ.
16 ꆇȆ 31 ꆇȆ
20 PÝÊÜá¨ÜÖÜ®Ü, ÖæãàÚÖÜá~¡Êæá, A®ÝÌ«Ý®Ü. 03 ÊÜÞÓÜÎÊÜÃÝ£Å. 17 ÍÜá»Ü 1 ÍÜá»Ü
ÓÜñܸæãà«Ü£à¥Üì ±Üâ.(ÓÜÊÜ|ãÃÜ), PÜÄ©®Ü, «ÜãÈÊÜí¨Ü®Ü, ÊÜÓÜíñæãàñÜÕÊÜ, 04 ¨ÜÍÜì, 18 AÍÜá»Ü 2 ÊÜá«ÜÂÊÜá
21 BÊÜáÅPÜáÓÜáÊÜá±ÝÅÍÜ®Ü, CÑr , A»ÜÂíWÜ, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ CÆÉ, ŸÅÖܾÓÝÊÜ~ì A®ÝÌ«Ý®Ü, ÃÜá¨ÜÅÓÝÊÜ~ìÊÜá®ÝÌ©, ËÐÜᡱÜíaÜPÜ, ÓÜñÜÂÓÜíñÜáÐÜr£à¥Üì ±Üâ. 19 ÊÜá«ÜÂÊÜá 3 AÍÜá»Ü
ÊÜá®ÝÌ©. 05
(ÊæáçÓÜãÃÜá), ¿ááWÝ©AÊÜÞÊÝÓÝÂ. 20 AÍÜá»Ü 4 AÍÜá»Ü
23 ÊÝ©ÃÝg£à¥Üì ±Üâ.(Óæãà¨æ), PÜÇݳ©. 21 AÍÜá»Ü 5 AÍÜá»Ü

26
ÓÝ°®Ü ÓÜíPÜƳ
(¿ÞÊÜâ¨æà ®Ü©à Êæã¨ÜÇÝ¨Ü gÇÝÍÜ¿á¨ÜÈÉ ÓÝ°®ÜÊÜÞvÜáÊÝWÜ Êæã¨ÜÈWæ ®Ü©Wæ, AíñÜ¿ÞìËá¿Þ¨Ü »ÜWÜÊÜíñܯWæ »ÜQ¤±ÜäÊÜìPÜÊÝX ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ ""ÊÜáÖݱݲÐÜu®Ý¨Ü
®Ý®Üá ¯®Ü°ÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ. ®Ü®Ü° ±Ý±ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜá. ®Ü®Ü° ÖæãÆÓÜá ¨æàÖÜ©í¨Ü ¯®Ü°®Üá° ÓܳÎìÓÜᣤÃÜáÊæ. ®Ü®Ü°®Üá° PÜÒËáÓÜá'' Gí¨Üá ±ÝŦìÔ ®ÜíñÜÃÜ gÇÝÍÜ¿á¨ÜÈÉ
CÚ¿á¸æàPÜá. ®ÜíñÜÃÜ ®Ü©à ±ÜÅÊÝÖÜPæR A¼ÊÜááSÊÝX ¯íñÜá (¯íñÜ ¯àÃÝX¨ÜªÃæ ±ÜäÊÝì¼ÊÜááSÊÝX) JÊæá¾ ÓÝ°®Ü ÊÜÞw ®ÜíñÜÃÜ ±ÜäÊÝì¼ÊÜááSÊÝX ÓÜíPÜƳ ÊÜÞvܸæàPÜá.)
BaÜÊÜáÂ, ±ÝÅOݮݿáÊÜáÂ, ¨æàÍÜPÝÇè ÓÜíQàñÜìÂ, HÊÜí WÜá|ËÍæàÐÜ|ËÎÐÝr¿Þí ÍÜá»Ü£¥è AÓܾ¨ÜáYÊÜìíñÜWÜìñÜ & ±ÜÃÜÊÜáWÜáÊÝì©ÓÜÊÜáÓܤWÜáÊÜìíñÜWÜìñÜ &
ÓÜÊÜáÓܤ®Ü¨Ü¼ÊÜÞ¯ WÜíWÝ©¨æàÊÜñÝíñÜWÜìñÜ & ÓÜÊÜáÓܤñÝ£ÌPܨæàÊÜñÝíñÜWÜìñÜ & »ÝÃÜ£àÃÜÊÜá|ÊÜááS±ÝÅOÝíñÜWÜìñÜ ¯¨æãàìÐÜ, A®ÜíñÜPÜÆÝÂ|WÜá|±Üä|ì, ÓÜÊÜáÓܤ&
gWܨÜáñܳ£¤Ô§£Æ¿áPÝÃÜ~à»ÜãñÜ & ÊÜáñÜÕ$ÂPÜãÊÜÞì© A®ÜíñÝÊÜñÝÃÝñܾPÜ&ÔàñÝÓÜÊæáàñÜÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá©XÌg¿áÃÝÊÜáÊæà¨ÜÊÝÂÓÝñܾPÜ & »æçѾàÓÜñÝÂÓÜÊæáàñÜÎÅàPÜêÐÝ¡ñܾPÜ
& A¯ÃÜá¨Ýœ©aÜñÜáÊÜáãìñÝÂìñܾPÜ & HñܮݾÓܯ¿ÞÊÜáPݼ®Ü° & ¹íŸÊÜáã£ì±æÅàÃÜ|¿Þ ¹íŸÊÜáã£ì²ÅàñÜÂ¥Üìí, ñÜ¥Ý A®ÜíñÝ®Üí¨Ü¯¨Ý®Ü»ÜãñÜÓÜÂ, ÍæÌàñÜ©Ìà±æàÍÜ&
ÊÜ޿ޱܣÊÝÓÜá¨æàÊÜÓÜ ±ÜÃÜÊÜá±ÜÅÓݨÜPÝÃÜ~à»ÜãñÝí AñÜÂ¥Ýìí »ÜQ¤í ¯Ðݳ¨Ü¿áí£ »ÜWÜÊܨܱÜÃæãàûܨÜÍÜì®--Ü&¯©«ÝÂÓÜ®Ü&ÊÜá®Ü®Ü&ÍÜÅÊÜOݩ௠ÓÜí±Ý¨ÜÀáñÜáí,
ÖÜÄÓÜÊæäàìñܤÊÜáñݤ$Ì©þÝ®Ü& ¯¯ìËáñܤ¯ÍÜcíaÜÆ»ÜQ¤& ËÐÜ¿áÊæçÃÝWÜÂÓÜí±ÝűܤÁáà, AÊÜÞ¯ñÜÌ&A¨Üí¼ñÝÌ©þÝ®ÜÓݫܮݮÝí, A»Ü¿áÓÜñÜÌÓÜíÍÜá«Ý©¨æçÊÜÓÜí±Ü¨Ýí aÜ
AÊݱܤÁáà, ûÜá¨ÜűÝñÜPÜ&E±Ü±ÝñÜPÜ&ÊÜáÖݱÝñÜPÝ®Ýí ¯ÃÝÓÝ¥Üìí, PÝÀáPÜ&ÊÝbPÜ&ÊÜÞ®ÜÔPÜ& þÝñÝþÝñܨæãàÐܯŸÖÜì|¨ÝÌÃÝ, ÍÜÄàÃæàí©Å¿ÞíñÜ@PÜÃÜOÝ®Ýí
ÓÜíÍæãà«Ü®Ý¥Üìí, ÓܨÜãYÃÜã±ÜÓÜ£¤Ô¨Üœ$Â¥Üìí &
ŸÅÖݾívÜŸÝÖÜÂÓÜ bgjÆÓÜ ñܨܗÐÝuñÜá@ ÊÜáãÆ®ÝÃÝ¿á|ÓÜÂ, AívÝíñÜÊÜì£ìWÜ»æãàì¨ÜPÜÓÜ ñܨܗÐÝuñÜá@ ËÃÝvܼ®Ü°±Ü¨Ü¾®Ý»ÜÓÜÂ, QÒàÃÜÓÝWÜÃÜÍÝÀá,
ñܮܾ«ÜÂËÃÝgÊÜÞ®Ü ÍæÌàñÜ©Ìà±Ü±Ü£ ÊÝÓÜá¨æàÊÜÓÜÂ, ÓÜÊÜáÓܤ®Ü¨ÝÂÍÜÅ¿á&®Ü¨ÜáÂñܳ£¤PÝÃÜ~à»ÜãñÜb®Ü¾¿á®Ývܼ®Ü°±ÜÃÜÊÜá±ÜâÃÜáÐÜÓÜÂ, b¨ÜãűÜÓÜ WÜíWÝ®ÝÊÜá°@ »ÜWÜÊÜñÜ@, "ñÜñÜÅ
»ÜWÜÊÜñÜ@ ÓÝPÝÒñ… ¿áýÈíWÜÓÜ ËÐæã¡à@ ËPÜÅÊÜáñÜ@ ÊÝÊÜá±Ý¨ÝíWÜáÐÜu &®ÜS & ¯¼ì®Ü° & F«ÝÌìívÜ & PÜpÝÖÜ & ËÊÜÃæà| & AíñÜ@±ÜÅËÐÝr ¿Þ ¸ÝÖÜÂgÆ«ÝÃÝ
ñÜaÜcÃÜ| & ±ÜíPÜhÝÊÜ®æàg®Ü & AÃÜá|QígÇæãRà±ÜÃÜíiñÜ & AUÆgWܨÜZ & ÊÜáÇݱÜÖæãà±ÜÓܳÍÜì®Ý AÊÜáÇÝ ÓÝPÝÒñ… »ÜWÜÊÜñܳ©à CñÜ®Üá±ÜÆQÒñÜÊÜaæãà¼@
A¼—à¿áÊÜޮݿÞ@, ËÐÜᡱݨݟjÓÜí»ÜãñÝ¿Þ@ WÜíWÝ¿Þ@ ñܨÜíñÜWÜìñÜ ÊÜÞ«ÜÊÜÓÜÂ, Wæãà¨ÝÊÜ¿Þì@ ñܨÜíñÜWÜìñÜ ËàÃÜ®ÝÃÝ¿á|ÓÜÂ, PÜêÐÜ¡ÊæàOÝÂ@ g®Ý¨Üì®ÜÓÜÂ,
ÓÜÃÜÓÜÌñÝÂ@ ±Ü¨Ü¾®Ý»ÜÓÜÂ, PÝÊæà¿Þì@ ÃÜíWܮݥÜÓÜÂ, ÓÜÃÜ¿ÞÌ@ ÃÝÊÜáÓÜÂ, ñÜáíWܻܨÝÅ¿Þ@ ÊÜÃÝÖÜÓÜÂ, ¿áÊÜáá®Ý¿Þ@ PÜêÐÜ¡ÓÜÂ, ®ÜÊÜáì¨Ý¿Þ@ ËÐæã¡à@, Ôí«ÝÌ@
QÒàÃݹœÍÝÀá®Ü@, »ÜÊÜ®ÝήÝÂ@ ®ÜêÔíÖÜÓÜÂ, PÜáÊÜáá¨ÜÌñÝÂ@ £ÅËPÜÅÊÜáÓÜÂ, ÊÜáígáÇÝ¿Þ@ ÖÜ¿áXÅàÊÜÓÜÂ, ¼àÊÜáÃÜ¥ÝÂ@ ÎÅà«ÜÃÜÓÜÂ, ñÝÊÜáűÜOÝÂì@ A®ÜíñÜÓÜÂ,
ÊÜáÇݱÜÖÝ¿Þì@ g®Ý¨Üì®ÜÓÜÂ, ²®ÝQ®ÝÂ@ PæàÍÜÊÜÓÜÂ, HÊÜí AÆPÜ®Üí¨Ý & ®æàñÝÅÊÜ£à & PÜáÊÜÞÃÜ«ÝÃÝ & ±Ü¿áÔ̯à & ÓÜáÊÜOÝì & ÊÜÃÜ¨Ý & «ÜÊÜáìWÜíWÝ & ÍÝƾÈà
& ñÝ±Ý & ŸÝ|WÜíWÝ & WæãàÊÜá£à & £ÅÊæà~à & ´ÜÆáY & WÜíWÝ¿áÊÜáá®ÝÓÜÃÜÓÜÌ£àÓÜíWÜÊÜá & WÜíWÝÓÝWÜÃÜÓÜíWÜÊÜá & ¯ÊÜ꣤ÓÜíWÜÊÜá & ÓÜÌ|ìÊÜááUà & ®Üê±ÜñÜáíWÝ &
«Ü®ÜáÐæãRàq & ZêñÜ«ÝÃÝ & ñÜáíWÝ & »Ü¨ÝÅ & Zo±ÜÅ»Ý & ÊÜáƱÜÅ»Ý & Ôí«Üá & ŸÅÖܾ±ÜâñÜÅ & WÜívÜQà & Ë®ÜñÝ & PܲÇÝ & ÔàñÝ & AZ®Ýίà & ÍÜÃÝÊÜ£à &
PÝX~à CñÝ©®Ü©à®Ýí ñܨÜíñÜWÜìñܨÜñݤñæÅà¿Þ©ÃÜã±ÝOÝÊÜå…,
ÊÜá«ÜÌÓÜÃæãàÊÜÃÜÓÜ ñܨÜíñÜWÜìñÜ ÎÅàPÜêÐÜ¡ÓÜÂ, ÓÝÌËá±ÜâÐÜRÄOÝÂ@ ñܨÜíñÜWÜìñÜ ÎÅà»ÜãÓÜ×ñÜ A«æãàPÜÒgÓÜ ÎÅà ÎÅà¯ÊÝÓÜÓÜÂ, aÜí¨ÜűÜâÐÜRÄOÝÂ@ ñܨÜíñÜWÜìñÜ ÊÝÊÜá®ÜÓÜÂ,
ÊÜÞ®ÜÓÜÓÜÃæãàÊÜÃÜÓÜ ñܨÜíñÜWÜìñÜ ÊÜá«ÜáÓÜã¨Ü®ÜÓÜÂ, ¹í¨ÜáÓÜÃæãàÊÜÃÜÓÜ ñܨÜíñÜWÜìñÜ PܲÆÓÜÂ, ±ÜÃÜÍÜá£à¥Üì & ŸÝ|£à¥Üì & Wܨݣà¥Üì & «Ü®ÜáѤà¥Üì & ÊÝÓÜá¨æàÊÜ£à¥Üì
& ¨ÜívÜ£à¥Üì & ÖÜí²àÓܧaÜPÜÅ£à¥Üì & ®æçËáÐÝÃÜ|ÂÓܧaÜPÜÅ£à¥Üì & ËÍÝÅí££à¥Üì & ±ÜâÐÜRÃÜ£à¥Üì & ñÜáíŸáÃÜá£à¥Üì & ÊÝÊÜá®Ü£à¥Üì & Pܲƣà¥Üì & ±Ü¨Ü¾£à¥Üì &
aÜí¨ÜÅ£à¥Üì & «ÜÊÜÆWÜíWÝ & ±Ý±ÜË®Ýίà£à¥Üì & ®ÜÃÜÔíÖÜ£à¥Üì& CñÝ©ÓÜÊÜáÓܤÓÜÃæãàÊÜÃÝOÝí ñܨÜíñÜWÜìñÜPæàÍÜÊÝ©à®ÝÊÜå…,
¨æàÊÜTÝñÝ®Ýí ñܨÜíñÜWÜìñÜ WܨݫÜÃÜÓÜÂ, ûÜá¨ÝűÜWÝ®Ýí ñܨÜíñÜWÜìñÜ ÆQÒ$¾à®ÝÃÝ¿á|ÓÜÂ, ñÜoÝPÝ®Ýí ñܨÜíñÜWÜìñÜ ÍæàÐÜÍÝ¿áÂaÜáÂñÜÓÜÂ, Êݲà®Ýí ñܨÜíñÜWÜìñÜ
aÜPÜűÝ~ÊÜáÖÝË»æãà@, QÒàÃÜÓÝWÜÃÝ©ÓܱܤÓÝWÜÃÝOÝí, ñÜ¥Ý ÓÝ«Üì£ÅPæãàq£à¥Ýì®Ýí ñܨܼÊÜÞ¯¨æàÊÜñÝ®Ýí, Ÿá«ÜÊÜÃÜáOÝíñÜWÜìñÜ »ÝÃÜ£àÃÜÊÜá|ÊÜááSÂ&
±ÝÅOÝíñÜWÜìñÜ ÊÜáñÜÕ$£ÅËPÜÅÊÜá®ÝÃÝ¿áOÝ© ÃÜã±ÝOÝí ÓܾÃÜ|±ÜäÊÜìPÜí ñݯ £à¥Ýì¯ ñܨܼÊÜÞ¯¨æàÊÜñÝÍÜc ñܯ°¿ÞÊÜáPÜ»ÜWÜÊܨÜãűÝ~ aÜ AÔ¾®… gÇÝÍÜÁáà
(gÇæà) BÊÝÖÜÀáÐæÂà. ñÜñÜ@ ñÜñÜÕ¯°«Ý®æãà±æàñæà AÔ¾®… gÇÝÍÜÁáà ÓÝ°®Üí aÜ PÜÄÐæÂà. Gí¨Üá ÓÜíPÜƳÊÜÞw & (±ÜPÜR¨ÜÈÉ ¸ÝÅÖܾ|ĨܪÃæ AÊÜÄí¨Ü ÓÝ°®ÜPÝRX A®Üáþæ¿á®Üá°
±Üvæ¿á¸æàPÜá) aÜñÜá»Üáìg®Ý¨Ü ÊÝÓÜá¨æàÊÜ ®ÜÊÜá¾ ñÜÇæ¿á ÊæáàÇæ ¯í£ÃÜáÊÜ®æí¨Üá »ÜQ¤Àáí¨Ü ÓܾÄÓܸæàPÜá. BñÜ®Ü ±ÝÊÜ®Ü ±Ý¨ÜWÜÚí¨Ü ÖÜÄ¨Ü ±Ý¨ÜgÆÊÜâ, ®ÜÊÜá¾ JÙÜÖæãPÜáR
CvÝ&²íWÜÙÝ&ÓÜáÐÜáÊÜÞ° ®ÝwWÜÙÜÈÉ ñÜáí¹¨æ Gí¨Üá »ÝËÓܸæàPÜá. D ±Ý¨Ü£à¥ÜìÊæà ÊÜá®Ü&Cí©Å¿áWÜÙÜ ÊÜÞÈ®ÜÂÊÜ®Üá°, ÖæãÃÜX®Ü ÊæáçÈWæ¿á®Üá° ñæãÙæ¿ááÊܨÜá.
ÊÜáãÃÜáÊÜÃæ Pæãàq£à¥ÜìQRíñÜÆã ËáXÇÝX ±ÜËñÜÅÊݨÜá¨Üá D ±Ý¨Ü£à¥Üì Gí¨Üá bí£ÓÜáñݤ ÓÝ°®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܸæàPÜá.
Áãà˜Óè ÓÜÊÜìWÜñæãà ¨æàÊÜ@ bñÜÕ$ÌÃÜã±æãà ¯ÃÜíg®Ü@ > AZÂìÊÜáíñÜÅ & ®ÜÊÜá@ PÜÊÜáÆ®Ý»Ý¿á ®ÜÊÜáÓæ¤à gÆÍÝÀá®æà >
ÓÜ HÊÜ ¨ÜÅÊÜÃÜã±æà| WÜíWÝí»æãà ®ÝñÜÅ ÓÜíÍÜ¿á@ >> ®ÜÊÜáÓæ¤àÓÜᤠÖÜêÑàPæàÍÜ WÜêÖÝOÝZÂìí ®ÜÊæãàÓÜᤠñæà >> (ËÐÜá¡ )
®Üí©¯à ®Üȯà ÔàñÝ ÊÜÞÆ£à aÜ ÊÜáÇݱÜÖÝ > H× ÓÜã¿áì ÓÜÖÜÓÝÅíÍæãà ñæàhæãàÃÝÍæà gWÜñܳñæà >
ËÐÜᡱݨݟjÓÜí»ÜãñÝ WÜíWÝ £Å±Ü¥ÜWÝËá¯à >> A®ÜáPÜí±Ü¿á ÊÜÞí »ÜPÝö WÜêÖÝOÝZÂìí ®ÜÊæãàÓÜᤠñæà >> (ÓÜã¿áì)
»ÝXàÃÜ¦à »æãàWÜÊÜ£à hÝÖÜ°Ëà £Å¨ÜÍæàÍÜÌÄà > ŸÅÖܾ¨ÜívÜÓÜÊÜáá¨Üã½ñæà ±Üä|ìaÜí¨Üů»Ý®Ü®æà >
¨Ý̨ÜÍæçñݯ ®ÝÊÜÞ¯ ¿áñÜÅ ¿áñÜÅ gÇÝÍÜÁáà >> ñæùÇæãàPÜÂÊÜí©ñæà WÜíWæà WÜêÖÝOÝZÂìí ®ÜÊæãàÓÜᤠñæà >> (WÜíWÝ)
ÓÝ°®ÜPÝÇæà ±Üsæ௰ñÜÂí ñÜñÜÅ ñÜñÜÅ ÊÜÓÝÊÜáÂÖÜÊÜå… > (ËÍæàÐÜÊÝX B¿Þ (PÝ£ìPÝ©) ÊÜÞÓÜWÜÙÜÈÉ ÖæàÚ¨Ü AZìÂÊÜ®Üá° PæãvܸæàPÜá)
WÜíWÝ WÜíWæ࣠Áãà ŸãÅ¿Þñ… Áãàg®Ý®Ýí ÍÜñæçÃܲ >
..AÊÜWÝÖÜ®ÜÓÝ°®Ü¨ÜÈÉ ËÍæàÐÜ..
ÊÜááaÜÂñæà ÓÜÊÜì±Ý±æà»ÜÂ@ ËÐÜá¡ÇæãàPÜí ÓÜ WÜaÜf£ >>
WÜíWÝ Ôí«Üá ÓÜÃÜÓÜÌ£à aÜ ¿áÊÜáá®Ý Wæãà¨ÝÊÜÄà ®ÜÊÜáì¨Ý ¨æàÊÜñܱÜì| & ŸÅÖݾ¨ÜÁãà Ááà ¨æàÊÝ@ ñÝ®… ¨æàÊÝ®… ñܱÜì¿ÞËá . »Üã@
PÜêÐÝ¡ ¼àÊÜáÃܦà aÜ ´ÜÆáY ÓÜÃÜ¿áã ÎÅàWÜívÜQà WæãàÊÜá£à > ¨æàÊÝ®…...»ÜáÊÜ@ ¨æàÊÝ®…...ÓŲ̈àæ ìÊÝ®…...»Üã»ÜáìÊÜÓÌܨàæ ìÊÝ®… ñܱì Ü ¿ÞËá >
PÝÊæàÄà PܲÇÝ ±ÜÅ¿ÞWÜ Ë®ÜñÝ ®æàñÝÅÊÜ£àñݨÜÁãà MáÑñܱÜì| &PÜêÐÜ¡¨æÌ$ç±Ý¿á®Ý¨ÜÁãà Ááà MáÐÜ¿á@ ñÝ®… MáÑà®…
®Ü¨ÜÂ@ ÎÅàÖÜıݨܱÜíPÜg»ÜÊÝ@ PÜáÊÜìíñÜá ®æãà ÊÜáíWÜÆÊÜå… >> ñܱÜì¿ÞËá. »Üã@ MáÑà®….. »ÜáÊÜ@ MáÑà®…...ÓÜÌ@ MáÑà®…...»Üã»ÜáìÊÜÓÜÌ@
"±ÜÅ¿ÞWÜ@ ±ÜÅ¿ÞWÜ@ ±ÜÅ¿ÞWÜ@' D ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáñݤ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvܸæàPÜá. MáÑà®… ñܱÜì¿ÞËá >
®ÜíñÜÃÜ "ÊÜá꣤Pæà ÖÜ®Ü Êæáà ±Ý±Üí ¿á®Ü¾¿Þ ¨ÜáÐÜ¢ñÜí PÜêñÜí' GíŸ ÊÜáíñÜÅ©í¨Ü
²ñÜêñܱÜì| & PÜÊÜÂÊÝÖܮݨÜÁãà Ááà ²ñÜÃÜ@ ñÝ®… ²ñÜë®… ñܱÜì¿ÞËá .
ÊÜá꣤Pæ¿á®Üá° Çæà²ÔPæãívÜá ÓÝ°®ÜÊÜÞvܸæàPÜá.
»Üã@ ²ñÜë®…... »ÜáÊÜ@ ²ñÜë®…...ÓÜÌ@ ²ñÜë®…...»Üã»ÜáìÊÜÓÜÌ@ ²ñÜë®… ñܱÜì¿ÞËá>
ÓÝ°®ÜÊÜÞvÜáÊÝWÜ gÇÝÍÜ¿á¨ÜÈÉ ±ÜÅ|ÊÜÊÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá ""MáñÜí aÜ ÓÜñÜÂí
aݼà¨Ýœñ…'' GíŸ AZÊÜáÐÜì|ÓÜãPܤÊÜ®Üá° ÊÜáãÃÜáŸÝÄ ±ÜtÓÜáñݤ, ¿áPÜÒ$¾ñܱÜì| & ¿á®Ü¾¿Þ ¨ÜãÑñÜí ñæãà¿áí ÍÝÄàÃÜÊÜáÆÓÜí»ÜÊÝñ… >
±ÜâÃÜáÐÜÓÜãPܤÊÜ®Üá° ÖæàÚPæãívÜá GÆÉ ®Ü©&£à¥Üì&ÓÜÃæãàÊÜÃÜ&ÓÝWÜÃÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ñܨæãªàÐܱÜÄÖÝÃÝ¥Üìí ¿áûݾ|í ñܱÜì¿ÞÊÜáÂÖÜÊÜå… >> Gí¨Üá AZìÂPæãoár
ÓÜÊÜáÓܤgÆÃÝÎWÜÙÜá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ®ÝwWÜÚí¨Ü g¯ÔÊæ, AÊÜ®Ü ®ÝwWÜÙÜ®æ°à BÍÜÅÀáÔ A®æà®Ü ÓÝ°®ÜPÜÊÜáìOÝ AÓܾ¨ÜáYÊÜìíñÜ ñÜñÝ̼ÊÜÞ¯¨æàÊÜñÝíñÜWÜìñÜ
CÊæ Gí¨Üá bí£ÓÜáñݤ ®ÜÊÜá¾ ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ¹íŸÊÜáã£ì ®ÝÃÝ¿á|¯Wæ ÎÅàÊÜá¨Ý½ÃÜ£àÃÜÊÜá| ÊÜááS±ÝÅOÝíñÜWÜìñÜ ÊÜáñÜÕ$£ÅËPÜÅÊÜá®ÝÃÝ¿áOݨܼ®Ü°
A¼ÐæàPÜ GíŸ A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ±ÜäÊÜìPÜÊÝX ÓÝ°®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸæàPÜá . WÝ¿á£Åà ¹íŸÊÜáã£ì@ ÎÅà®ÝÃÝ¿á|@ ²Åà¿áñÝÊÜå… ²Åàñæãà ÊÜÃܨæãà »ÜÊÜñÜá
ËÐÜá¡ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÊÜáíñÜÅWÜÚí¨Ü ±æäÅàPÜÒOæ¿á®Üá° ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
>> ÎÅàPÜêÐÝ¡±Üì|ÊÜáÓÜᤠ>>
ÓÝ°®Ý®ÜíñÜÃܨÜÈÉ AZìÂÊÜ®Üá° ¯àvܸæàPÜá.
27
ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅWÜáÃÜáÊÜÃÜËÃÜbñÜÊÜå… ±ÝÅñÜÓÜÕíPÜƳWܨÜÂÊÜá…
ÇèQPÜÊæç©PÜ»æà¨Ü¼®Ü°ÊÜOÝìñܾPÜ«ÜÌ®ÝÂñܾPÝÍæàÐÜÍܸݪ¥Üì&MáWÝ©ÓÜÊÜìÊæà¨Ý¥Üì&ËÐÜá¡ÊÜáíñÝÅ¥Üì&±ÜâÃÜáÐÜÓÜãPݤ¥Üì&WÝ¿áñÜÅÂ¥Üì&ÊÝÓÜá¨æàÊÜ&¨Ý̨ÜÍÝPÜÒÃÜÊÜáíñÝÅ¥Üì&
ÊÝÓÜá¨æàÊܨÝ̨ÜÍÝûÜÃÜÊÜáíñÝÅíñÜWÜìñÜ B¨Ü AÐÝrûÜÃÝ¥Üì&ÎÅàÊÜá®Ý°ÃÝ¿áOÝÐÝrûÜÃÜÊÜáíñÝÅ¥Üì&(ÊÝÓÜá¨æàÊܨÝ̨ÜÍÝûÜÃÜ ÊÜáíñÝÅíñÜWÜìñÜ) AíñÜÂaÜñÜáÃÜûÜÃÝ¥Üì&ÊÝÂÖÜêñÜÂ¥Üì&
ÊÜÞñÜêPÝÊÜáíñÝÅ¥Üì&±ÜÅ|Êæäà±ÝÓÜPÝ®ÝÊÜå…, ±Ý±Ý˨ܜ&¨æçñܱÜäWÝ˨ܜ&ÎÅàËÐÜá¡»ÜPÝö¨Ü®ÜíñÜWÜá|±ÜıÜä|ì, ÃÜÊÜÞÊÜ£ÄPܤ&±ÜäÊÜì±ÜÅԨܜÊÜ£ÄPܤ& A®ÜíñÜÊæà¨Ü±ÜÅ£±Ý¨ÜÂ-
ÊÜááSÂñÜÊÜá, A®ÜíñÜiàÊܯ¿ÞÊÜáPÜ, A®ÜíñÜÃÜã±Ü»ÜWÜÊÜñÝR¿áìÓÝ«ÜPÜ, ±ÜÃÜÊÜá¨Ü¿ÞÆá, ûÜÊÜÞÓÜÊÜáá¨ÜÅ, »ÜPܤÊÜñÜÕÆ, »ÜPݤ±ÜÃÝ«ÜÓÜ×ÐÜá¡ ÎÅàÊÜááS±ÝÅOÝÊÜñÝÃÜ»ÜãñÝ®ÝÊÜå…,
Aý&þݮݦì&þÝ®ÜÁãàWÜÂ&»ÜWÜÊÜñÜ¢±Ý±ÝñÜÅ»ÜãñÜ&ÓÜÇÉæãàPÜPÜê±ÝÆá&ÎÅàŸÅÖܾÃÜá¨ÝŨܦìñÜ»ÜWÜÊܨÝþÝí ÎÃÜÔ ±ÜÃÜÊÜÞ¨ÜÃæà| A®ÜZÂìÎÃæãàÃÜñÜ°ÊÜñ… ¯«Ý¿á ñÜ¥Ý
AÍæàÐܨæàÊÜñݱÝÅ¥Üì®Ýí ÖÝÃÜÊÜñ… ÖÜê© ¯«Ý¿á ÓÜÊÜìÓÜÌQà¿áÓÜgj®Ý®ÜáWÜÅÖæàaÜf¿Þ PÜÊÜáì»ÜáË AÊÜ£àOÝì®ÝÊÜå…, ñÜ¥Ý AÊÜ£à¿áì ÓÜPÜÆÓÜaÝfÓÜ÷PÜñÜëìOÝÊÜå…,
ÓÜÊÜì¨ÜáÊÜáìñÜ»ÜígPÝ®ÝÊÜå…, A®Ý©ñÜ@ ÓÜñÜÕí±ÜŨݿá±ÜÃÜí±ÜÃݱÝűܤÎÅàÊÜá¨æÌ$çÐÜ¡ÊÜԨݜíñܱÜÅ£ÐÝu±ÜPÝ®ÝÊÜå…, AñÜ HÊÜ »ÜWÜÊÜñܳÃÜÊÜÞ®ÜáWÜÅÖܱÝñÜÅ»ÜãñÝ®ÝÊÜå…, ÓÜÊÜì¨Ý
»ÜWÜÊܨÝý¿Þ »ÜWÜÊÜñÜÕ¯°«è ±ÜähÝ®ÝÊÜå…, ñÜ¥Ý »ÜWÜÊÜñÝ ¨ÜñܤÊÜÃÝOÝÊÜå…, ¨ÝÌ£ÅíÍÜÆÉûÜOæãà±æàñÝ®ÝÊÜå…, ñÜ¥Ý ÓÜÊÜáWÜÅWÜáÃÜáÆûÜOæãà±æàñÝ®ÝÊÜå…, AÓÜíÍÜ¿Þ®ÝÊÜå…,
±ÜÅÓݨÜÊÜÞñæÅà| ÓÜÌ»ÜPݤÍæàÐÜÓÜíÍÜ¿áaæfàñܤëOÝÊÜå…, ±ÜÅ|ÊݨÜÂÍæàÐÜÊæçÐÜ¡ÊÜÊÜáíñæãÅà¨ÝœÃÜPÝOÝÊÜå…, ÓÜÊÜì¨Ý ÓÜÊÜìÊæçÐÜ¡ÊÜÊÜáíñÜÅhݱÜPÝ®ÝÊÜå…, ÓÜíԨܜÓܱܤPæãàqÊÜáÖÝ-
ÊÜáíñÝÅOÝÊÜå…, »ÜWÜÊÜ£ »ÜPÜö£ÍÜÁáà®Ü »ÜWÜÊܨÜá±ÝÓܮݥÜìí ÓæÌàaÜf¿Þ WÜê×àñÜÃÜã±ÝOÝÊÜå…, ñÜñÜÅ ñÜñÜÅ ±Üê¥ÜP… ±Üê¥ÜP… »ÜWÜÊÜñÜ@ A®ÜíñÜÃÜã±æàÐÜá ±Üê¥ÜP… ±Üê¥ÜP… Êæà¨æãàPܤ
ñܨܮÜáPܤ»ÝÃÜñæãàPܤ, ñܨܮÜáPܤÓÜí±ÜŨݿÞWÜñÜÓæÌàñÜÃÜÓÝ̼®Ü°ñÜ¿Þ² AÍæàÐÜÍÜQ¤ËÍæàÐÝ»ÝÂí ±Üê¥ÜW…ÊÜÂÊÜÖÝÃÜËÐÜ¿áÓÜÊÜìÓÝÊÜá¥æãÂàì±æàñÜ-¯ÃÜÊÜ—PÝ®ÜíñÝ®ÜÊܨÜÂPÜÇÝÂ|WÜá|&
±ÜıÜä|ì&A®ÜíñÜWÜáOæãà±ÜÓÜíÖÜñÜëìOÝÊÜå…, ñÜ¥Ý Êæà¨æãàPܤÓÜÊÜìQÅÁãà±ÜÓÜíÖÜñÜëìOÝÊÜå…, HÊÜí A®ÜíñÜÃÜã±ÝÊÜ¿áÊÜWÜá|QÅ¿ÞhÝñÜÂÊÜÓݧ ËÎÐÜr»ÜWÜÊܨÜá±ÝÓÜPÝ®ÝÊÜå…,
±ÜÃÜÊÜá¨Ü¿ÞÆã®ÝÊÜå…, ûÜÊÜÞÓÜÊÜáá¨ÝÅOÝÊÜå…, »ÜPܤÊÜñÜÕÇÝ®ÝÊÜå…, »ÜPݤ±ÜÃÝ«ÜÓÜ×ÐÜã¡®ÝÊÜå…, ÓÜÌ»ÜPݤ®… ¨ÜáÊÜÞìWÝìñ… E¨Üœ$êñÜ ÓܮݾWÜìÓݧ±ÜPÝ®ÝÊÜå…, ÓÜÌ»ÜPܤí ÊÜÞí
E©ªÍÜ »ÜWÜÊÜñÜ@ ±ÜâÃÜ@ ±ÜÃÜÊÜá¨Ü¿ÞÇæãà ûÜÊÜÞÓÜÊÜáá¨ÜÅ »ÜPܤÊÜñÜÕÆ »ÜPݤ±ÜÃÝ«ÜÓÜ×Ðæã¡à ©à®Üí ¨Üã®Üí A®Ý¥Üí ÍÜÃÜOÝWÜñÜí H®Üí E¨ÜœÃÜ C£ ËþݱܮÜPÜñÜëìOÝÊÜå…,
ÓÜÊÜìýÎÃæãàÊÜá~à®ÝÊÜå…, AÍæàÐÜWÜáÊÜìíñÜ¿ÞìËáOÝÊÜå…, ÓÜ¨Ý »ÜWÜÊÜñܳÃÝOÝÊÜå…, »ÜWÜÊÜñÜ@ A®ÜÂñÜÅ ÓÜÊÜìÊÜÓÜá¤ÐÜá ÊÜá®ÜÓÜÕíWÜÃÜ×ñÝ®ÝÊÜå…,
ÓÜÊÜìñÜÅ ÓÜÊÜì¨Ý ÓÜÊÝìPÝÃÜ ÓÜÊÝì«ÝÃÜ ÓÜÊÝìÍÜÅ¿á ÓÜÊæäàìñݳ¨ÜPÜ ÓÜÊÜì±ÝÆPÜ ÓÜÊÜìÓÜíÖÝÃÜPÜ ÓÜÊÜ쯿ÞÊÜáPÜ ÓÜÊÜì±æÅàÃÜPÜ ÓÜÊÜì±ÜÅÊÜñÜìPÜ ÓÜÊÜì¯ÊÜñÜìPÜ ¿á¥ÝÁãàWÜÂ
ÓÜÊÜìþÝ®Ýþݮܟí«ÜÊæãàûܱÜÅ¨Ü ÓÜÊÜìÓÜñݤ±ÜÅ¨Ü ÓÜÊÜìÍÜŸªÊÝaÜ ÓÜÊÜìÍÜŸª±ÜÅÊÜ꣤¯Ëáñܤ ÓÜÊÜìWÜáOÝ£±ÜıÜä|ìñÜÊÜá ÓÜÊÜì¨æãàÐÝ£¨ÜãÃÜ ÓÜÊÝìbíñÜ ÓÜÊæäàìñܤÊÜá ÓÜÊæàìÍÜÌÃÜ
ÓÜÊÝìñÜÂíñÜËÆûÜ| ÓÜÌWÜñÜ»æà¨ÜËÊÜiìñÜñÝÌ©®Ý »ÜWÜÊܨܪ†ÐÜr$ëOÝÊÜå…, A¼ÊÜޮݩÓÜÊÜì¨æãàÐܨÜãÃÝOÝÊÜå…, AÓÜãÁáàÐÝÂì¨ÜÂÍæàÐÜ ÊÜá®æãà¨æãàÐܯÊÜñÜìPÝ®ÝÊÜå…, ¯ñݱÜ
ÃæãàüàPÜêñÜÃÜÊÜÞ¿ááPܤ&AÍæàÐÜ»ÜWÜÊܨÜãűÝOÝÊÜå…, AñÜ HÊÜ ËÈà®ÝÍæàÐܱÜÅPÜ꣟í«Ý®ÝÊÜå…, AñÜ HÊÜ ¨ÜãÃæãàñÝÕÄñÜ&AÍæàÐݯÐÝr®ÝÊÜå…, AñÜ HÊÜ AÍæàÐÜ»ÜPݤÍæàÐÜ&A¯ÐÜr
¯ÊÜñÜìPÝ®ÝÊÜå…, ±ÜÅ|Êæäà±ÝÓÜPÝ®ÝÊÜå…, AÓܾ¨Ý©WÜáÃÜãOÝí ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥Üì& ÎÅàÊÜáaÜcÃÜOÝ®ÝÊÜå…, AíñÜ¿ÞìËá&A¯ÃÜá¨Üœ&±ÜŨÜáÂÊÜá°&ÓÜíPÜÐÜì|&ÊÝÓÜá¨æàÊÝñܾPÜ,
ÎÅàÊÜá«ÜÌÊÜÆÉ»ÜÎÅàÆQÒ$¾àÊæà¨ÜÊÝÂÓÝñܾPÜ, AívÜÔ§ñÜ&A®ÜíñÜÃÜã±ÝÊÜ¿áÊÜ& WÜá|&QÅ¿Þ&hÝñÜÂÊÜÓݧËÎÐÜr ÃÜÊÜÞ¿ááPܤ üàÃݹœÍæàÐÜÍÝÀá ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»ÝñܾPÜ, Aívݨ…
Ÿ×ÃܼÊÜÂPܤ&ÍÜá¨ÜœÓÜêÑrñæÌà®Ü A¼ÊÜáñÜ ÎÅàaÜñÜáÊÜááìS& ÊÜááS±ÝÅOæãà±ÝÓÜÂñÝ̨Ü®æàPܱÜÅÁãàg®ÜPÜ&A®ÜíñÝ®ÜíñÜÃÜã±ÜÊÜáãÆ»ÜãñÜ, ñÜ¥Ý AÍæàÐÜgWÜñݳƮܱÜÅÁãàg®ÜPÜ
ÍÝí£±Ü£ A¯ÃÜá¨ÜœÊÜáãÆ»ÜãñÜ, ñÜ¥Ý AÍæàÐÜgWÜñ…ÓÜêÑr±ÜÅÁãàg®ÜPÜ PÜ꣱ܣ ±ÜŨÜáÂÊÜá°ÊÜáãÆ»ÜãñÜ, ñÜ¥Ý AÍæàÐÜgWÜñÜÕíÖÝÃܱÜÅÁãàg®ÜPÜ g¿Þ±Ü£ ÓÜíPÜÐÜì|ÊÜáãÆ»ÜãñÜ,
ñÜ¥Ý ÓÜÌÓÜÌÓÜÊÜáWÜÅÁãàWÜÂñݼý& ±ÜÃÜÊÜÞ®ÜáWÜÅÖÜÎàÆ&»ÜWÜÊÜñæøàÄñÜaÜñÜáÊÜááìTÝ©ÓܨÜáYÃÜã±Ü©ÐÜr& ÓÜÌÓÜÌÁãàWÜ»ÜWÜÊܨÜãűÜWÜáOæãà±ÝÓÜ®Ü¿Þ ÓÜíhÝñÜ&ÓÜÌÓÜÌÁãàWÜ»ÜWÜÊܨÜãűÜ&
ËÍæàÐܨÜÍÜì®Ü»æãàWÝ»ÝÂí Ë®ÜÐÝr¯ÐÜrÓÜíbñܱÝÅÃÜŸœÆPÜÒOÝÍæàÐÜPÜÊÜáìOÝÊÜå…, ÓÜÌÓÜÌÁãàWÜÂñÝ®ÜáÓÝÃæà| ÓÜí±Üä|ìÓݫܮݮÝÊÜå…, ±ÜäÊÜìPÜÇæ³à ŸÅÖܾOÝ ÓÜÖÜ ËÃÜhݮܩàÓÝ°®æà®Ü
ñÜÂPܤÈíWÝ®ÝÊÜå…, ñÜ¥Ý Ë®ÜÐÜr&AÊÜÎÐÜr&AÍæàÐܱÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìOÝÊÜå…, ±ÜÅÆ¿áPÝÇæà »ÜWÜÊܨÜá¨ÜÃæà ÊÜÓÜñÝÊÜå…, B®Üí¨ÜÊÜÞñÜÅÊܱÜâÐÝÊÜå…, ñܨܮÜá»ÜÊÜÃÜ×ñÝ®ÝÊÜå…, ÓÜÌÓÜÌÁãàWÜÂ&
»ÜWܨÜãűÜËÍæàÐÜ«Ý®ÜÃÜñÝ®ÝÊÜå…, ÓÜêÑrPÝÇæà »ÜWÜÊܨÜá¨ÜÃݨ… Ÿ×WÜìñÝ®ÝÊÜå…, ÎÅàÍæÌàñÜ©Ìà±Ü¨ÜÍÜì®Üí ¯ËᣤàPÜêñÜ ±ÜÅ«Ý®ÝÊÜÃÜ|»ÜãñÜ ÓæÌàaÝf±ÜÓÜÃÜOæà®Ü
ÓÜÌÓÜÌÁãàWÝ®Üí¨ÝË»ÝìÊÜÆûÜ| ÊÜááQ¤±ÜŨݮܱÜÅÁãàg®ÜPÜ ÊÜ޿ޱܣ ÎÅàÊÝÓÜá¨æàÊÝñܾPÜ, ÆPÝÒ$¾$ÂñܾPÜ ±ÜÅÆ¿Þ¹œÓܧ ÎÅàÊÜo±ÜñÜÅÍÝÀá, AÍæàÐÜgWܨÜá¨ÜÃÜ, AÍæàÐÜÊÜááPܤ®Ý¼&
¨æàÍæãà«ÜÌì»ÝWÜPÜáûÝÂS¨æàÍÜ, £ÅË«ÝÍæàÐÜÓÜíÓÝĮݼ¨æàÍÜ, AÍæàÐÜñÜÊÜá@±Ü£ñܮݻÜ«æãà»ÝWܨæàÍÜ, ÎÅà»ÜãÊÜÞÂÈíXñÜ, PÝÇÝ©aæàÐÜrPÜ, ±ÜÃÜÊÜÞOÝ̨ÜÂÍæàÐÜPÝÇÝÊÜ¿áÊÜ
ÓÜêÐÝr$©PÜñÜêì, AÍæàÐÜ®ÝÊÜáPÜ, ±ÜÃÜÊÜá±ÜâÃÜáÐÜ®ÝÊÜáPÜ, ÎÅàaÜñÜáÊÜááìSÊÜááS±ÝÅOæãà±ÝÔñÜaÜÃÜ|, WÝ¿á£Åà®ÝÊÜáPÜ, ÓÜËñÜê®ÝÊÜáPÜÃÜã±ÜËÍæàÐÝñܾPÜ, ÊݱܤÃÜã±Ü, ŸêÖÜaÜfÄàÃÜ,
ÍÜã®Ý¼«Ü, PÝÇݼ«Ü, PæàÊÜÇݼ«Ü, ŸÅÖݾ¼«Ü, A®Üíñݼ«ÜÃÜã±ÜËÍæàÐÝñܾPÜ, ¯ÃÜá±ÜaÜÄñÜÊÜáãÆÃÜã±Ü, ¯ÃÜá±ÜaÜÄñÜÊݱܤ±ÜÅ£±Ý¨ÜÂ, A®ÜíñÜñæàg@±Üâíg, ñݨÜêÍÜÃÜÊÜÞ¿ááPܤ&
ÃÜã±ÜËÍæàÐÝñܾPÜ, WÝ¿á£Åà&»ÜãñÜ&ÊÝP…&±Üê¦Ëà&ÍÜÄàÃÜ&ÖÜê¨Ü¿á»æà¨æà®Ü ÐÜwÌ«ÜWÝ¿á£Åà®ÝÊÜáPÜ, ÇæãàPÜ&Êæà¨Ü&ÓÜËáàÃÜ&ÃÜÊÜÞíñÜWÜìñܱÜÅ|ÊÝS ñÜáÄà¿á±Ý¨æãà±æàñÜ
WÝ¿á£Åà±Ý¨ÜaÜñÜáÐÜr¿á±ÜÅ£±Ý¨ÜÂ, ÊæçPÜáísÜÔ§ñÜ&A®ÜíñÝÓÜ®ÜÔ§ñÜ&ÍæÌàñÜ©Ìà±ÜÔ§ñÜÓÜÊÜìiàÊÜÔ§ñÜÃÜã±Ü»æà¨æà®Ü aÜñÜãÃÜã±ÝñܾPÜ, ¨æàÖÜÊݱܤ&¨æàÖÝíñÜ¿ÞìËá&iàÊÜÊݱܤ&
iàÊÝíñÜ¿ÞìËáÃÜã±Ü»æà¨æà®Ü aÜñÜãÃÜã±ÝñܾPÜ, ¯ÃÜá±ÜaÜÄñÜÓÜÊÜìÊÝWÜ¥Üì±ÜÅ£±Ý¨ÜPÜ, ÎÅà¨æàÊÝ©ÃÜÊÜÞÃÜã±ÝÐÜrPݼÊÜá®ÜÂÊÜÞ®Ü, aÜPÜÅÍÜíSÊÜÃݻܿá¿ááPܤÖÜÓܤ&
aÜñÜáÐÜrÁãà±æàñÜ, ±ÜÅ©à±ÜÊÜ|ì, ÓÜÊÝì»ÜÃÜ|»ÜãÑñÜ ËÍÝÌ©»ÜWÜÊܨÜãűÝÐÜrPܱÜÅ£±Ý¨ÜPÜ&APÝÃݨÜÂÐÝrûÜÃÝñܾPÜÎÅàÊÜáñÜø|ÊݨÜÂÐÜrÊÜáÖÝÊÜáíñÜűÜÅ£±Ý¨ÜÂ&AÐÜrÃÜã±ÝñܾPÜ,
ÊÜáíñÝÅ«ÝÂÁãàPܤ»ÜãÊÜÃÝÖݨÜÂÍæàÐÜ& ÊæçÐÜ¡ÊÜÊÜáíñÜűÜÅ£±Ý¨Ü»ÜãÊÜÃÝÖݨÜÂÍæàÐÜÃÜã±ÜËÍæàÐÝñܾPÜ, ÃÜÊÜÞ©ÊÜáíñÜűÜÅ£±Ý¨ÜÂ, ÃÜÊÜÞ©¯ÐÜu, ÃÜÊÜÞ©®ÝÊÜáPÜÃÜã±ÜËÍæàÐÝñܾPÜ&
ÎÅàÆQÒ$¾à®ÜêÔíÖÝñܾPÜ, ±ÜÃÜÊÜá¨Ü¿ÞÇæãà, ûÜÊÜÞÓÜÊÜáá¨ÜÅ, »ÜPܤÊÜñÜÕÆ, »ÜPݤ±ÜÃÝ«ÜÓÜ×Ðæã¡à, ¨æàÍÜPÝÇÝ—±Üñæà, ¨æàÖæàí©Å¿Þ—±Üñæà, ÓÜã¿áìÊÜíÍÜ«ÜÌg, ÃÜZáPÜáÆ£ÆPÜ,
ÆPÜÒ$¾|»ÜÃÜñÜÍÜñÜáÅ[Ý°WÜÅg, ÎÅàÖÜ®ÜáÊÜá¨Üá±ÝÔñÜaÜÃÜ|, ÔàñݱÜñæà, ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ !
ñŲ̈Ýý¿Þ ñÜÌñ…±ÜÅÓݨÝñ… ñÜÌñ…±æÅàÃÜ|¿Þ ñÜÌñ…²ÅàñÜÂ¥Üìí ñÝÌí E©ªÍÜ ñÝÌí A®ÜáÓܾÃÜ®æ°àÊÜ ñŲ̈Ýý¿Þ ¯¿áñæà®Ü ÊÜᯰ¿ÞÊÜáPæà®Ü ÓÜñݤ±ÜŨÜÊÝ¿áá®ÝÊÜáPÜ,
aæàÐÝr±ÜŨܱÝÅ|®ÝÊÜáPÜ, «ÝÃÜOݱÜŨܫÜÊÜáì®ÝÊÜáPÜ, ÊÜááQ¤±ÜŨܻÜQ¤®ÝÊÜáPÜÃÜã±ÜËÍæàÐæç@ ÊÜᨅÖÜê©Ô§ñæà®Ü, ±ÜÃÜÊÜá¨Ü¿ÞÆá®Ý, ûÜÊÜÞÓÜÊÜáá¨æÅà|, »ÜPܤÊÜñÜÕÇæà®Ü,
»ÜPݤ±ÜÃÝ«ÜÓÜ×ÐÜá¡®Ý, ÓÜÊÜìÓÝÌËá®Ý, ÓÜÊÜì±æÅàÃÜPæà|, ÓÜÊÜìñÝ£ÌPܨæàÊÜñݱæÅàÃÜPæà|, ÓÜÊÜìñÝ£ÌPÜ AÓÜáÃÜ»ÜígPæà®Ü, ñÜ¥Ý ñÜñæøàÃÜOݱÜÅ¿ááPݤÍæàÐܨÜáÊÜáìñÜ»ÜígPæà®Ü, AñÜ HÊÜ
±ÜÅ»Üíg®ÜÍÜŸªÊÝaæÂà®Ü, ±ÜÅ£©®Üí ±ÜÅ£ûÜ|í Ÿá©œÍæãà«ÜPæà®Ü, ÓÜÊÜìPÜÊÜáìPÜñÝÅì, ÓÜÊÜìPÜÊÜáìPÝÃÜÀáñÝÅ, ÓÜÊÜìPÜÊÜáìÓÝÌËá®Ý, ÓÜÊÜìPÜÊÜáìÓÜÊÜá±ÜìPæà|, ÓÜÊÜìPÜÊÜáì´ÜÆ»æãàPÝ÷,
ÓÜÊÜìPÜÊÜáì´ÜÆ»æãàgÀáñÝÅ, ÓÜÊÜìPÜÊÜáì±æÅàÃÜPæà|, ÓÜÊÜìPÜÊæãàì¨æãºà«ÜPæà®Ü, ÓÜÊÜìPÜÊÜáìÍÜá©œ±ÜŨæà®Ü, ÓÜÊÜìPÜÊÜáìÔ©œ±ÜŨæà®Ü, ÓÜÊÜìPÜÊÜáì¯Ðæuà®Ü, ÓÜÊÜìPÜÊÜáìÓÝüOÝ,
ÓÜÊÜìPÜÊÜáì¯ÐÜu»ÜWÜÊܨÜãűæäà±ÝÓÜPæà®Ü, AÍæàÐÜiàÊܯÓÜÕíSÂ& A®Ý©PÝÈà®Ü«ÜÊÜÞì«ÜÊÜáì¨ÜÅÐÜr$ê ÓæÌàaÜf¿Þ E¨æãºà«ÜPæà®Ü, ñÜñݳaÜPÜPܲÇæãà±ÝÓÜPæà®Ü, ÃÜÊÜÞÊÜ£ÄPܤ& ±ÜäÊÜì&
±ÜÅԨܜÊÜ£ÄPܤ&A®ÜíñÜÊæà¨Ü±ÜÅ£±Ý¨ÜÂÊÜááSÂñÜÊÜá&A®ÜíñÜWÜá|±ÜäOæàì®Ü, ÓÜÊÜì¨æãàÐܨÜãÃæà|, ñÜÌbcñݤ¼þæà®Ü, ñÜÌbcñݤ®ÜáÓÝÄbñæ¤à®Ü, ñÜÌñܳÃÜÊÜÞ®ÜáWÜÅÖܱÝñÜÅ»Üãñæà®Ü,
ÊÜá¨æãÂàWÜÂñݼþæà®Ü, ÎÅà»ÝÃÜ£àÃÜÊÜáOæà®Ü, ÃÜá¨ÝŨÜÂÍæàÐܨæàÊÜñæãà±ÝÔñÜaÜÃÜOæà®Ü, ÊÜáÊÜá ÓÜÊÝìÓÜÌÊÜÓݧÓÜá bñÜÅ«Ý ËbñÜÅ«Ý ñŲ̈Üá±ÝÓÜPæà®Ü ÎÅàÊÜááS±ÝÅOæà®Ü ±æÅàÄñÜ@ ÓÜ®…
ñÜÌñ…ÓÜíÓܾ$꣱ÜäÊÜìPÜí ÍÜ¿á®Ýñ… ÓÜÊÜááñݧ¿á A¨ÜÂñÜ®Üí ÓÜÌÊÜOÝìÍÜÅÊæãàbñÜí ¨æàÍÜPÝÇÝÊÜÓæã§àbñÜí ¯ñÜ®æçËᣤPÜPÝÊÜá»æà¨æà®Ü £ÅË«Üí ñÜÌñÜã³hÝñܾPÜí PÜÊÜáì ¿á¥ÝÍÜQ¤
¿á¥Ýý²¤ ¿á¥ÝÊæç»ÜÊÜí PÜÄÐæÂà >
ÊÜá¨ÝþÝPÝļ@ ˨ÝÂÓÜíŸí—¼@ ¨æàÖÜÓÜíŸí—¼ÍÜc ñÜÌ©àÁáç@ AÍæàÐÜg®æç@ ñÜÌñ…ÓÜÊÜìPÜñÜêìñÜÌ PÝÃÜÀáñÜêñÝ̨Ü®ÜáÓÜí«Ý®Ü±ÜäÊÜìPÜí PÝÃÜÀáÐæÂà aÜ >
C£ ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÝÅSÂ¿á£®Ý PÜêñÜÊÜáígÓÝ > ±ÝÅñÜ@ÓÜíPÜƳWܨÜÂí ÓÝÂñ… ²ÅàñæÂ$ç ÊÜÞ«ÜÊÜÊÜá«ÜÌÁãà@ >>
28

Vous aimerez peut-être aussi