Vous êtes sur la page 1sur 35
 
Laruks `goaobk ku laoaiklkou ekrgorugu{ugnor `goaobgískr
Aooçk {ogpksrguagsk 8 3669.366=
1
Vsçvasç vas¦8
Dn{coa EAN[EGMgoe CN[AUGA Agbma ESN[RRG
Kobaesç vas¦8
Vsn`/ Rage/MGOUG
 
Gousne{bugno
Ekv{gr {ok eçbkoogk$ dkr caoq{kr `nou vsk{pk e‗{o gouçsèu ek vd{r ko vd{rlasq{ç æ d‗çiase e{ lasbmç ekr vasugb{dgksr/ Avsír r‗èusk `nbadgrçkr r{sdkr kouskvsgrkr ku dk{sr ukbmogq{kr ek `goaobklkou$ q{g bnorugu{agu dacsaobmk oncdk ek dk{s lçugks$ dkr caoq{kr nou bnlvsgr q{k dk vasugb{dgkskru {o lasbmç vd{r h{uk{} q{k d‗kouskvsgrk/ Ko k``ku$ bkuuk bgcdk kru lngorskiaseaouk r{s da `abu{saugno ku bnousgc{k a{ eçpkdnvvkou ekr rkspgbkriçoçsauk{sr ek bnllgrrgnor ku n``sk agorg a{} caoq{kr ekr vnrrgcgdguçr ekeçpkdnvvklkou r{s ekr carkr skouacdkr ku e{sacdkr eaor ekr bnoegugnorek sgrq{kr vas`aguklkou laïusgracdkr/Ko k``ku$ bkuuk bdgkouídk$ h{rq{‗æ {ok eauk bkouk$ çuagu usagk{og`nslçlkou ku dkr ukbmogq{kr ekrugoçkr æ rno `goaobklkou çuagkou vk{eçpkdnvvçkr/ Da vsgrk ek bnorbgkobk vas dkr caoq{kr ek d‗abbsngrrklkouekr k}gikobkr ek bk lasbmç agorg q{k ek ra bnlvdk}guç : lagr a{rrg ekrno glvnsuaouk bnousgc{ugno eaor rkr sçr{duaur -bnllgrrgnor$ gouçsèur r{sbsçegur æ da bnornllaugno$ gllncgdgks†' r‗kru usae{guk ko vsaugq{k ko {oa}k rusauçigq{k vn{s da caoq{k q{g r‗kru p{k eaor da oçbkrrguç ek lkuuskko vdabk {o bauadni{k ek vsne{gur ku rkspgbkr çdacnsçr ku ek vd{r ko vd{ronlcsk{} : ko {ugdgraou {o lasjkugoi vngou{ ku ko bnoruaouk çpnd{ugno/Ekpaou `agsk `abk æ ekr bnousagoukr sçidklkouagskr ku vs{ekougkddkr$ kubnlvuk uko{ ek da sçe{bugno ek dk{s lasik e‗goukslçegaugno$ dkr caoq{krok lçoaikou vd{r a{b{o k``nsu vn{s eçpkdnvvks bk rkilkou/Ko avvaskobk rglvdk ukbmogq{klkou ku bnllksbgadklkou$ dk lasbmçcaobagsk ekr vasugb{dgksr a ncrkspç d‗abbsngrrklkou ekr k}gikobkr ek bkuukbdgkouídk agorg q{k ek da bnob{sskobk q{g$ vsniskrrgpklkou$ a `agu `agskvskoesk bnorbgkobk a{} çuacdgrrklkour ek bsçegur ekr kohk{} ku ek dabnlvdk}guç ek bk lasbmç/Da oçbkrrguç ek da lgrk ko vdabk e‗{ok on{pkddk vndgugq{k ek egrusgc{ugnoa}çk r{s da rvçbgadgraugno e{ sçrka{ ku r{s d‗a{ilkouaugno e{ egrvnrgug` bnllksbgad ekr aikobkr$ agorg q{k e‗{ok vndgugq{k ek bnll{ogbaugnoekrugoçk pksr dk vasugb{dgks a `agu çlksiks dkr çdçlkour e{ lasjkugoi lg}caobagsk pksr ek on{pkddkr çpnd{ugnor/ A{rrg$ dk usaguklkou ekr ckrngor kuekr auukoukr ek da bdgkouídk vasugb{dgks a enooç dgk{ æ ek on{pkddkrukbmogq{kr ek rkilkouaugno ku ek ikrugno ek da skdaugno bdgkouídk/
3
 
Vasugk 1 8 Avksé{ r{s dk lasjkugoi lg} 8
Mgrungsk 8
Dk lasjkugoi$ ko uaou q{)aeavuaugno ek da vsne{bugno ku ek daegrusgc{ugnoekr cgkor ko vskoaouko bnlvuk dkr `abuk{sr vrwbmndnigq{kr q{g k}vdgq{kou rngu d)abmau e){o vsne{gu$ rngu ra vskrbsgvugno$ rngu rno skhku$ oaïu ko sçabugno æ da vkorçk çbnonlgq{k bdarrgq{k q{g$ a{]G]
k
rgíbdk$ çuagu gobavacdk ek sçrn{esk dkr vsncdílkr vsnpnq{çr vas da savgek bsngrraobk ekd)çbnonlgk onuallkou koAddklaiokku a{}Çuaur,[ogr/ Dkr vsklgksr bnobkvur avvasagrrkou a{]PGG
k
k
rgíbdkko@saobkku a{Snwa{lk, [og$ lagr da pçsguacdk oagrraobk kru avsír dabsgrk ek 1737onuallkou a{} Çuaur,[ogr/ Da eçlasbmk e{ lasjkugoi a ko k``ku bnllkobç vas da skbmksbmk e){ok rbgkobk ek daegrusgc{ugno ko p{k e)nvuglgrks dkr pkoukr$ e)acnse eaor dk rkbuk{s ek d)çbnonlgk aisgbndk a{eçc{u e{ ]]
k
rgíbdk$ v{gr eaor d)çbnonlgk vd{r içoçsadk a{ bn{sr ek da vçsgnek ek da bsgrk ek1737 -Bnbmnw$ 1777$ v/ 12;'/ B)kru eaor da `n{dçk e{
q{k oaq{gu
d)Alksgbaolasjkugoi arrnbgaugno
ku dk
 Hn{soad n` lasjkugoi 
/ D)abugpguç v{cdgbguagsk apagu bnoo{ {oeçpkdnvvklkou vd{r vsçbnbk/ Dkr isaoer goe{rusgkdr nou$ eír dk eçc{u e{ rgíbdk$ bnoé{ dk vsnhkuek `apnsgrks da lkouadguç bnor{lçsgruk bnsskrvnoeaou a{ egrvnrgug` goe{rusgkd ek larrk vk{aeavuç æ ekr ckrngor vd{r goegpge{adgrçr -Kyko$ 17=2$ v/ 09'/ Lagr da saugnoadgraugno e){okukddk eçlasbmk o)ko çuagu q{)æ rkr eçc{ur ku gd d{g laoq{agu d)gouçisaugno a{ vsnbkrr{r içoçsad e{lasbmç q{k d{g avvnsuksa dk lasjkugoi/ Eaor dk lèlk uklvr$ e)a{uskr egrbgvdgokr bmksbmagkou ækoiaiks radasgçr ku vausnor eaor {o lèlk k``nsu ek vsne{bugpguç lagr a{rrg e)aeavuaugno a{}eçcn{bmçr/ -Cksoase @dnsgr , Bnll{ogbaugno ku ikrugno rwlcndgq{k eaor dk lasjkugoi , apsgd3661'Adeksrno `nsladgrk ko17;9dk lasjkugoi/E{saou dkr uskouk eksogískr aooçkr$ ek onlcsk{rkr a{uskr çbndkr ek vkorçk ek lasjkugoi rkrnou egrugoi{çkr ek bkuuk avvsnbmk$ onuallkou d)çbndk e{ bnor{lks skrkasbm -skvsçrkouçk vas Lnssgr C/ Mndcsnnj $ onuallkou'$ d)çbndk vnrulneksok -Rukvmko Csnyo'$ n{ kobnsk d)çbndk ekda lneçdgraugno -EkRascn'$ pngsk ek d)çbmaoik -ZSgbmase Cainxxg\'/Sçbkllkou kru avvas{ dk bn{saou aduksoaug` ek da Umçnsgk B{du{skddk e{ Bnornllauk{s -Bnor{lks B{du{sk Umknsw'/ Bk bn{saou$ usír abug` ekv{gr 366; eaor d)go`d{kou Hn{soad n` Bnor{lks Skrkasbm$ pgrk ª æ gopkrugi{ks dkr eglkorgnor k}vçsgkougkddkr$ rnbgadkr ku b{du{skddkrek da bnornllaugno eaor rno bnouk}uk º -Ason{de$ Umnlvrno$ 366;'/ Da eçlasbmk o)kru var vnrgugpgruk lagr gouksvuaugpgruk/ D‗avvsnbmk vnrgugpgruk pgrk æ çuacdgs v{gr padgekklvgsgq{klkou ekr dngr {ogpksrkddkr dkr vd{r nchkbugpkr vnrrgcdkr/ D‗avvsnbmk gouksvsçuaugpgrukdagrrk vdabk æ d‗k}vçsgkobk ek d)goegpge{/ Bmaq{k isn{vk b{du{skd eç`gogu vn{s rkr skdaugnor ekrrkor ku ekr rwlcndgq{kr eg``çskour q{)gd bnopgkou e)gouksvsçuks/ No usn{pk da rn{sbk ku dkr2

Satisfaites votre curiosité

Tout ce que vous voulez lire.
À tout moment. Partout. Sur n'importe quel appareil.
Résiliez à tout moment
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505