Vous êtes sur la page 1sur 128

amawal anmlan Lexique scolaire

»°SQóªdG ºé©ªdG

á«LƒZGó«ÑdG èeGôÑdGh »µ«àcGójódG åëÑdG õcôe ∂«àcGójódG :åëÑdGh á°SGQódG IóMh amawal

á«LƒZGó«ÑdG èeGôÑdGh »µ«àcGójódG åëÑdG õcôe ∂«àcGójódG :åëÑdGh á°SGQódG IóMh

amawal anmlan

»````°SQó``ª`dG º````é`©`ªdG

±Gô°TEG âëJ

hÉæcCG áªWÉa

≥«°ùæJ ÉbCG ∫ɪc ,»Ø∏N ΩÓ°ùdG óÑY

∞«dCÉJ »Ø∏N ΩÓ°ùdG óÑY ,hÉæcCG áªWÉa ,…OGó¨ÑdG óªëe ô«¨°üdG ≈Ø£°üe ,Ö∏¨dG ø«°ùëdG ,ÉbCG ∫ɪc ,∑GófRƒH ˆG óÑY

 

ø≤nrJCG n

»FGp ón àp r HGp

 

ón © r HCG

n

ón © r HCG • n ⵙⵉⵜⵜⵉ / éloigner

ⵙⵉⵜⵜⵉ / éloigner

   

»FGp ón àp r HGp

»FGp ón àp r HGp • ⴰⵎⵏⵣⵓ / primaire

ⴰⵎⵏⵣⵓ / primaire

 
 

o

i hBG ø r HGp

n

o i hBG ø r HGp • n ⵓⵛⵛⵏ / chacal »æp r HGp •

ⵓⵛⵛⵏ / chacal

Ⱦp r HGp

o i hBG ø r HGp • n ⵓⵛⵛⵏ / chacal »æp r HGp •

º °ù n à r HGp

n

n

º °ù n à r HGp • n n ⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ, ⵣⵎⵓⵎⵎⴳ / sourire Gók n HCG

ⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ, ⵣⵎⵓⵎⵎⴳ / sourire

Gók n HCG

º °ù n à r HGp • n n ⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ, ⵣⵎⵓⵎⵎⴳ / sourire Gók n HCG
 

ⵉⵡⵉ, ⵎⴻⵎⵎⵉ / mon fils

ΩÉ ¡ r HEGp

l

n

ⵉⵡⵉ, ⵎⴻⵎⵎⵉ / mon fils ΩÉ ¡ r HEGp • l n
 

ⵄⵎⵎⵕⵚ / jamais

Gók n HCG

ⵄⵎⵎⵕⵚ / jamais Gók n HCG •
 

ⵉⴽⵎⵣ / pouce

   

ⴰⴱⴷⴰ, ⴱⴷⴷⴰ / toujours

 

πp LuôdG ΩÉ ¡ r HEGp

r

o

n

πp LuôdG ΩÉ ¡ r HEGp • r o n ⵉⴼⴷⵏ / orteil ¢†o n «

ⵉⴼⴷⵏ / orteil

¢†o

n « r HCG

πp LuôdG ΩÉ ¡ r HEGp • r o n ⵉⴼⴷⵏ / orteil ¢†o n «
   

l

´Gón r HEGp

l ´Gón r HEGp • ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ / création ´n ón r HCG •

ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ / création

´n ón r HCG

l ´Gón r HEGp • ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ / création ´n ón r HCG •
 

ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ, ⴰⵛⵎⵍⴰⵍ, ⵓⵎⵍⵉⵍ / blanc

 

ⵙⵏⴼⵍⵓⵍ / créer

     

n

 

s¢† n « r HGp

s¢† n « r HGp • ⵉⵎⵍⵓⵍ, ⵎⵍⴻⵍ, ⵎⵍⵉⵍ / être blanc

ⵉⵎⵍⵓⵍ, ⵎⵍⴻⵍ, ⵎⵍⵉⵍ / être blanc

 

Qòn r HCG

Qòn r HCG • ⴳⵔ ⴰⵎⵓⴷ / semer

ⴳⵔ ⴰⵎⵓⴷ / semer

 
 

√É éuJGp

l

n

√É éuJGp • l n ⴰⵎⵏⵉⴷ / voie

ⴰⵎⵏⵉⴷ / voie

 

ⵜⵉⵙⵙⴳⵏⵉⵜ / aiguille

Il ô r HEGp

n

ⵜⵉⵙⵙⴳⵏⵉⵜ / aiguille Il ô r HEGp • n
 

´ƒ ª e √É éuJGp

l

o

æ

r

n

l

n

´ƒ ª e √É éuJGp • l o æ r n l n ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵓⴳⴷⵉⵍ /

ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵓⴳⴷⵉⵍ / sens interdit

≥jl

ôp r HEGp

≥jl ôp r HEGp • ⵜⴰⵖⵍⵍⴰⵛⵜ / cafetière

ⵜⴰⵖⵍⵍⴰⵛⵜ / cafetière

OÉ ëuJGp

l

n

OÉ ëuJGp • l n ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ / union Ö ©rJCG • n n

ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ / union

Ö ©rJCG

n

n

OÉ ëuJGp • l n ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ / union Ö ©rJCG • n n
 

…És°ûdGp

≥jo

ôp r HEGp

…És°ûdGp ≥jo ôp r HEGp • ⴰⴱⵔⵔⴰⴷ / théière πjôp r HCG •

ⴰⴱⵔⵔⴰⴷ / théière

πjôp r HCG

…És°ûdGp ≥jo ôp r HEGp • ⴰⴱⵔⵔⴰⴷ / théière πjôp r HCG •

ⵙⵙⵕⵎⵉ / rendre fatigué

≥n ØsJn

Gp

•

ⵉⴱⵔⵉⵔ / avril

§l r HEGp

ⵉⴱⵔⵉⵔ / avril §l r HEGp •

ⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵎⵛⴰⵛⴽⴰ / se mettre d'accord

 

ⵜⴰⵢⵢⵜ, ⵜⵉⴷⴷⵖⵜ / aisselle

 

ø≤nrJCG

n

ø≤nrJCG • n
 

ón © r HCG

n

ón © r HCG • n
 

ⵀⵢⵢⵓ / affiner

   

ⵙⵙⵉⵏⴼ / écarter

 
 

6

¢U

¢T

¢S

R

Q

P

O

ñ

ì

ê

ç

ä

Ü

CG

¥n ô n MGp r

n

à

n

∏n rJ CG

∞n

ál °UÉsLEGp • n ⵜⴰⴼⵉⵔⴰⵙⵜ / poire QÉ n LEGp • Ñ l r ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ
ál °UÉsLEGp •
n
ⵜⴰⴼⵉⵔⴰⵙⵜ / poire
QÉ n LEGp •
Ñ
l
r
ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ / obligation
sô n LGp •
à
r
ⵙⵙⵍⵓⵢ / ruminer
´É ªàp LGp •
l
n
r
ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ / réunion
»FGp ô LEGp •
n
r
ⴰⵎⴰⵅⴼⴰⵏ / opérationnel
πl LCG •
n
ⵜⵉⵔⵎⵜ / délai
»dÉ ª LEGp •
n
r
ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ / sommatif
•Én
MCG n •
ⴼⵔⴳ / enclore
•Én
MCG n •
ⵙⵙⵓⵜⵍ / entourer
sÖ MCG •
n
ⵃⵎⵍ, ⵅⵙ, ⵉⵔⵉ / aimer
¥Gl
ôàp n MGp •
r
ⴰⴽⵎⵎⵓⴹ / brûlure
ΩG ôàp MGp •
l
n
r
ⴰⵡⵇⵇⵕ, ⴰⵣⵔⴰⴽ / respect
¥n ô n MGp r •
à
n
ⴽⵎⴹ, ⵊⴷⵔ, ⵖⵓⵙ /
être brûlé, se consumer
∞n ∏n rJ CG • n
∞n
∏n rJ CG •
n

ⵙⵏⵀⴰⴱⴱⴰⵔ / endommager

ⴼⵓⴽⴽⵓ / achever

ⴰⵙⵎⴰⴷ / action de compléter

ⵙⴰⵍⴰ / achever

ⵙⵎⴷ / compléter

(øe)≈nJCG

/ achever ⵙⵎⴷ / compléter (øe)≈nJCG • ⴽⴽ (ⴷ), ⴰⵙ (ⴷ) / venir de, provenir çÉl

ⴽⴽ (ⴷ), ⴰⵙ (ⴷ) / venir de, provenir

çÉl nKCG

(ⴷ), ⴰⵙ (ⴷ) / venir de, provenir çÉl nKCG • ⴰⵇⵛⵓⵛ / meuble ás«îjQÉJl QÉnKBG l

ⴰⵇⵛⵓⵛ / meuble

ás«îjQÉJl

QÉnKBG l

• ⴰⵇⵛⵓⵛ / meuble ás«îjQÉJl QÉnKBG l • ⴰⴷⵔⵉⵣ / monument historique äÉl n ÑrKEGp •

ⴰⴷⵔⵉⵣ / monument historique

äÉl n ÑrKEGp • ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ / affirmation ônK l CG • n
äÉl
n ÑrKEGp •
ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ / affirmation
ônK l CG •
n

ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ / impact

ì ô L o ônKCG • r o
ì ô L o ônKCG •
r
o

m

ⴰⵣⵎⵓⵍ / cicatrice, stigmate

¿Ép n ærKEGp • ⵙⵉⵏ / deux ÜÉ LCG • n n
¿Ép n ærKEGp •
ⵙⵉⵏ / deux
ÜÉ LCG •
n
n

ⵔⴰⵔ / répondre

 

7

h

`g

¿

¥

±

Æ

´

®

¢V

n ÑàpNr Gp

l

r

Ω ô n MGp

n

à

n

QG ôªp MGp • l n r
QG ôªp MGp •
l
n
r

ⵜⴰⵣⵓⵖⵉ / rougeur

≥o ª MCG • n r
≥o ª MCG •
n
r

ⴰⵃⵢⵓⴹ, ⴰⵏⴰⴼⴰⵍ / fou

≈ æ n M r n CG •
æ
n
M r n CG •

ⵙⴰⴷⵔ / baisser

∫o ƒ MCG • n r ⴰⵣⵉⵡⴰⵍ / louché (»NCG)p ñl n CG •
∫o ƒ MCG •
n
r
ⴰⵣⵉⵡⴰⵍ / louché
(»NCG)p
ñl n CG •

ⴳⵯⵎⴰ, ⵓⵎⴰ / frère (mon-)

n

±ÉNCGn

•

ⵙⵙⵉⴽⵚⵉⴹ, ⵙⵙⵉⵡⴷ, ⵥⵥⵎⵓ / faire peur, effrayer

QÉ l n ÑNr EGp • ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ / fait d'informer ô n n ÑNCGr •
QÉ l n ÑNr EGp •
ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ / fait d'informer
ô n n ÑNCGr
ⵙⵏⵖⵎⵙ / informer
QÉ n n àNr Gp •
ⴷⵖⵔ, ⵙⵜⵉ / choisir
CÉ n Ñ n àNr Gp •

ⴼⴼⵔ, ⵏⵜⵍ, ⵔⴳⵯⵙ / se cacher, être caché

AÉ l n ÑàppNr Gpp

/ se cacher, être caché AÉ l n ÑàppNr Gpp • ⴰⵏⵜⴰⵍ, ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ / dissimulation QÉ

ⴰⵏⵜⴰⵍ, ⵜⵓⴼⴼⵔⴰ / dissimulation

QÉ l n ÑàpNr Gp

/ dissimulation QÉ l n ÑàpNr Gp • ⵉⵔⵉⵎ / examen 8 Ω ô n MGp

ⵉⵔⵉⵎ / examen

8

Ω ô n MGp

n

n

à

r

• ⵉⵔⵉⵎ / examen 8 Ω ô n MGp • n n à r ⴽⴽⵓⵍ(ⴳ), ⵡⵇⵇⵔ,

ⴽⴽⵓⵍ(ⴳ), ⵡⵇⵇⵔ, ⵣⵔⴽ / respecter

¿Él °†n àp MGp • r
¿Él
°†n
àp MGp •
r

ⴰⵙⴷⴰⵍ / couvée

πn Øn n MGp • à r
πn Øn n MGp •
à
r

ⵙⴼⵓⴳⵍ / fêter

ô°ûn Y ón MCG • n n n
ô°ûn Y ón MCG •
n
n
n

ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ / onze

¥ ô MCG • n r
¥ ô MCG •
n
r

ⵊⴷⵔ, ⵙⵖⵓⵙ, ⵙⵙⴽⵎⴹ / brûler

¢ù MCG • q n
¢ù MCG •
q
n

ⵙⵢⴰⴼⴰ / sentir

s¢ù MCG • n
s¢ù MCG •
n

ⴼⵔⴽ (ⵉ) / s’apercevoir

¢SÉ °ù MEGp • l n r
¢SÉ °ù MEGp •
l
n
r

ⴰⴼⵔⴰⵢ / sentiment

ø °ù MCG • o n r
ø °ù MCG •
o
n
r

ⴰⴼ / être meilleur

ø °ù M n CG • o n r
ø °ù M n CG •
o
n
r

ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ / meilleur

AÉ°ûn MCG • l r
AÉ°ûn MCG •
l
r

ⵉⵍⴰⵡⴰⵏ, ⵜⴰⴹⵡⵡⴰⵕⵜ / abats

ô ª MGp • q n r
ô ª MGp •
q
n
r

ⵉⵣⵡⵉⵖ, ⵣⵡⵉⵖ / être rouge

ô ª MCG • o n r
ô
ª MCG •
o
n
r

ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ / rouge

¢U ¢T ¢S R Q P O ñ ì ê ç ä Ü CG

¢U

¢T

¢S

R

Q

P

O

ñ

ì

ê

ç

ä

Ü

CG

êÉ eOr EGp

l

n

º °ü n àNr Gp

n

n

•ƒl o Ñ£o Nr o CG •
•ƒl
o Ñ£o Nr o CG •

ⴰⵣⴰⵢⵣ / pieuvre

Isƒl

NCGo

ⵜⴰⴳⵎⴰⵜ / fraternité

ô«NCGp

l

ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ / dernier

IGl

OCGn

ⵉⵎⵉⵙ / outil

IGl

OCGn

ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ / particule

ΩÉ ¡Ør àp °S’Gp

p

n

r

ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⵇⵙⴰⵢ / pronom interrogatif

IGOCG

ⴰⵙⵇⵙⴰⵢ / pronom interrogatif IGOCG • µp æsàdG IGo ô«p r OCGn ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ

µp æsàdG IGo

ô«p

r

OCGn

ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⴰⵔⵓⵏⵎⵉⵍ / déterminant indéfini

ÜOCGn l

ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ / littérature

πn Nn OCGr

ⵙⵙⵉⴷⴼ / faire entrer

∑n QOr n CG • n
∑n QOr n CG •
n

ⴼⴰⵇ / percevoir

∑n QOr n CG • n
∑n QOr n CG •
n

ⴳⵔ / rattraper

êÉ eOr EGp • l n
êÉ eOr EGp •
l
n

ⴰⵙⵉⴷⴼ / intégration

º °ü n àNr Gp • n n
º °ü n àNr Gp •
n
n

ⵥⵉ / se fâcher

≈Øn n àNr Gp

Gp • n n ⵥⵉ / se fâcher ≈Øn n àNr Gp • ⵏⵜⵍ / disparaître

ⵏⵜⵍ / disparaître

§n ∏nnnn n àNGr

•

ⵎⵎⵔⴽⵙ / être mélangé

QÉs«àpNr l Gp

• ⵎⵎⵔⴽⵙ / être mélangé QÉs«àpNr l Gp • ⴰⵙⵜⴰⵢ / choix òn NCGn ⴰⵎⵥ, ⴰⵙⵉ,

ⴰⵙⵜⴰⵢ / choix

òn NCGn

ⴰⵎⵥ, ⴰⵙⵉ, ⴽⵙⵉ / prendre

òl NCGr

ⵉⵎⵥ / prise

ôNBGn

l

ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵡⴰⵢⴹ, ⵢⴰⴹⵏ / autre

ôNBGn

o

ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ / autrui

êG ôNr EGp • l n
êG ôNr EGp •
l
n

ⴰⵙⵓⴼⵖ / extrait

ê ôNCGr

n

n

ⴹⵉ, ⵙⵙⵓⴼⵖ / faire sortir

NCGr

ô°†n o

ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ / vert

sô°†n

Nr Gp

ⵣⴳⵣⵉⵡ / être vert

QG ô°†p Nr Gp • l n
QG ô°†p Nr Gp •
l
n

ⵜⴰⵣⴳⵣⵓⵜ / verdure

 

9

h

`g

¿

¥

±

Æ

´

®

¢V

∫Él

n HRCGr

i ƒ n à°ù e ≈nfOCGr

n

o

OpQGƒp ªdG n AÉ°S QEG • o r
OpQGƒp
ªdG n AÉ°S QEG •
o
r

ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ / installation des ressources

∫Él °S QEGp • n r
∫Él
°S QEGp •
n
r

ⴰⵙⵙⵉⴼⴹ, ⵉⵣⵏ / envoi

πn °S QCG • n r
πn °S QCG •
n
r

ⴰⵣⵏ, ⵙⵇⴰⴷ, ⵙⵙⴽ, ⵙⵙⵉⴼⴹ / envoyer

¢Vl

Q r n CG

ⵙⵙⴽ, ⵙⵙⵉⴼⴹ / envoyer ¢Vl Q r n CG • ⴰⴽⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ / terre AÓNn l

ⴰⴽⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ / terre

AÓNn l

¢Vl

QCG r

ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ / terre AÓNn l ¢Vl QCG r • ⴰⵎⵔⴷⵓⵍ / terrain désert ™°Vn n QCG

ⴰⵎⵔⴷⵓⵍ / terrain désert

™°Vn n

QCG r

ⴰⵎⵔⴷⵓⵍ / terrain désert ™°Vn n QCG r • ⵙⵙⵓⴹⴻⴹ / allaiter ( ™ n e)

ⵙⵙⵓⴹⴻⴹ / allaiter

( ™ n e) n ≥n an QCG • r
( ™ n e) n ≥n an QCG •
r

ⴰⵡⵉ / emmener

Öcn QCG • n r
Öcn QCG •
n
r

ⵙⵏⵉ / faire monter

Önf QCG • l r
Önf QCG •
l
r

ⴰⵡⵜⵓⵍ, ⴰⵢⵕⵥⵉⵥ, ⴰⴳⵕⵥⵉⵥ / lièvre

n

ál µjQCGp

ⴰⵜⵜⴰⴳ / fauteuil

álndGREGn

ⵓⴽⵓⵙ, ⵜⵉⴽⴽⵙⵜ / suppression

∫Él

n HRCGr

ⴰⵔⵔⴰⵙ, ⵉⴼⵓⵕⴰⴹ / ordures

10

i ƒ n à°ù e ≈nfOCGr

n

o

ⴰⵎⴰⴷⵔⵓⵙ / minimal

ÜGPCGn n

ⵙⵙⴼⵙⵉ / fondre

´Gn

Pn n CG

ÜGPCGn n ⵙⵙⴼⵙⵉ / fondre ´Gn Pn n CG • ⵣⵓⵣⵣⵔ / diffuser ¿l Po o

ⵣⵓⵣⵣⵔ / diffuser

¿l

Po o CG

Pn n CG • ⵣⵓⵣⵣⵔ / diffuser ¿l Po o CG • ⴰⵎⵥⵥⵓⵖ / oreille OGn

ⴰⵎⵥⵥⵓⵖ / oreille

OGn

QCG

n

Po o CG • ⴰⵎⵥⵥⵓⵖ / oreille OGn QCG • n ⵅⵙ, ⵉⵔⵉ / vouloir ál

ⵅⵙ, ⵉⵔⵉ / vouloir

ál

H

n n

©

QCG r

• n ⵅⵙ, ⵉⵔⵉ / vouloir ál H n n © QCG r • ⴽⴽⵓⵥ /

ⴽⴽⵓⵥ / quatre

¿ƒ©n H n Q r n CG •
¿ƒ©n
H
n Q r n CG •

ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ / quarante

ìÉnJ QGp • n r ⵙⵓⵏⴼⵓ, ⵙⴳⵏⴼⵓ / se reposer ±Él éJp QGp • n
ìÉnJ QGp •
n
r
ⵙⵓⵏⴼⵓ, ⵙⴳⵏⴼⵓ / se reposer
±Él
éJp QGp •
n
r
ⵜⴰⵔⴳⴰⴳⵉⵜ / frisson
ón ©nJ QGp •
n
r
ⵔⴳⵉⴳⵉ / trembler
ál Mƒ L QCG •
n
o
r

ⴰⵀⵍⵍⴰⵍⵓ, ⴰⵃⵏⵏⴰⵢⵍⵓⵍ, ⴰⵊⴳⵓⴳⵍ / balançoire

Rl

QCG r

ⴰⵊⴳⵓⴳⵍ / balançoire Rl QCG r • ⵉⴷⴳⵍ / cèdre AÉ°S QEG • l r

ⵉⴷⴳⵍ / cèdre

AÉ°S QEG • l r
AÉ°S QEG •
l
r

ⴰⵙⵙⵕⵚⵓ / installation

¢U ¢T ¢S R Q P O ñ ì ê ç ä Ü CG

¢U

¢T

¢S

R

Q

P

O

ñ

ì

ê

ç

ä

Ü

CG

n

±É°†n

n

à r

°SGp

OGn

On Rr Gp

QÉ ªãràp °SGp

l

n

r

n à r °SGp OGn On Rr Gp QÉ ªãràp °SGp • l n r ⴰⵣⵉⵣⵣⵍ

ⴰⵣⵉⵣⵣⵍ / investissement

ô

n

n

ªãrn à °SGp

r

/ investissement ô n n ªãrn à °SGp • r ⵣⵉⵣⵣⵍ / investir ΩÉ ª ëàp

ⵣⵉⵣⵣⵍ / investir

ΩÉ ª ëàp °SGp

l

n

r

r

/ investir ΩÉ ª ëàp °SGp • l n r r ⵜⴰⵔⴷⴰ / toilette (≈∏n Y)

ⵜⴰⵔⴷⴰ / toilette

(≈∏n Y) Pn ƒ ë °SGp

n

n

r

n

à

r

/ toilette (≈∏n Y) Pn ƒ ë °SGp • n n r n à r ⵃⵡⵡⵥ

ⵃⵡⵡⵥ / s’accaparer

n Ñîr àp °SGp

l

r

/ s’accaparer QÉ n Ñîr àp °SGp • l r ⴰⵏⵏⵖⵎⵙ / action de s'informer …QÉp

ⴰⵏⵏⵖⵎⵙ / action de s'informer

…QÉp

n Ñîr àp °SGp

r

action de s'informer …QÉp n Ñîr àp °SGp • r ⴰⵏⵏⵖⵎⴰⵙ / informatif ô n Ñîr

ⴰⵏⵏⵖⵎⴰⵙ / informatif

ô n Ñîr n °SGp

à

n

r

/ informatif ô n Ñîr n °SGp • à n r ⵏⵏⵖⵎⵙ / s'informer QGón n

ⵏⵏⵖⵎⵙ / s'informer

QGón n °SGp

n

à

r

/ s'informer QGón n °SGp • n à r ⴱⵕⵕⵎ / se retourner Il QGón àp

ⴱⵕⵕⵎ / se retourner

Il QGón àp °SGp

n

r

r ⴱⵕⵕⵎ / se retourner Il QGón àp °SGp • n r ⴰⴱⵕⵕⵎ, ⴰⴷⵡⴰⵍ / retour,

ⴰⴱⵕⵕⵎ, ⴰⴷⵡⴰⵍ / retour, action de tourner

AÉ Yór àp °SGp

l

n

r

/ retour, action de tourner AÉ Yór àp °SGp • l n r ⵜⴰⵏⵏⴼⵓⵍⵜ / convocation

ⵜⴰⵏⵏⴼⵓⵍⵜ / convocation

ìG ô °SGp

à

n

n

n r

/ convocation ìG ô °SGp • à n n n r ⵙⴳⵓⵏⴼⵓ / se reposer í

ⵙⴳⵓⵏⴼⵓ / se reposer

í ª °ù °SGp

à

r ⵙⴳⵓⵏⴼⵓ / se reposer í ª °ù °SGp • à n n r n r

n

n

r

n r

ⵙⵙⵉⵏⴼ(ⵉ), ⵡⴰⴷⵎ(ⵉ) / excuser

±É°†n n à n °SGp • r ⵙⵏⵓⵊⵓ / inviter
±É°†n
n
à
n °SGp •
r
ⵙⵏⵓⵊⵓ / inviter

11

OGn On Rr Gp • ⵍⴰⵍ / naître QÉ gOpRGr l n • ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ /
OGn
On Rr Gp
ⵍⴰⵍ / naître
QÉ gOpRGr
l
n
ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ / prospérité
ô gORn
Gp
n
n
ⴱⵓⵖⵍⵓ / prospérer
¥o QRCGr
n
ⴰⵏⵉⵍⵉ, ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ / bleu
≥l eÉp
Zn
¥o QRCGr
n
ⴰⵊⵏⵊⴰⵕⵉ / bleu foncé
ál eRCGr
n
ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ / crise
•hr
RCGo

ⴰⵥⵓⵟ / azote

¢SÉ °SCG • l n
¢SÉ °SCG •
l
n

ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ / base

»°SÉp °SCG n •
»°SÉp
°SCG n •

ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ / essentiel

´ƒ °S o CG • l Ñ o r
´ƒ °S o CG •
l
Ñ
o
r

ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ / semaine

»Yƒp Ñ °S r o CG • o
»Yƒp
Ñ
°S r o CG •
o

ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵙⵙ / hebdomadaire

PÉl à n °S o CG • r
PÉl
à
n °S o CG •
r

ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ / enseignant

¥Él n

r

Ñàp °SGp

ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ / enseignant ¥Él n r Ñàp °SGp • ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ / anticipation … h `g ¿

ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ / anticipation

h

`g

¿

¥

±

Æ

´

®

¢V

… h `g ¿ Ω ∫ ∑ ¥ ± Æ ´ ® • ¢V

l

êÉ n æàp r °SGp

à

r

álaÉn

°†n

àp °SGp

r

sπ¨nn à °SGp

r

à r álaÉn °†n àp °SGp r sπ¨nn à °SGp • r ⵙⵢⴰⴼ / exploiter ∫Ól

ⵙⵢⴰⴼ / exploiter

∫Ól

¨r àp °SGp

r

• r ⵙⵢⴰⴼ / exploiter ∫Ól ¨r àp °SGp • r ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ, ⵜⴰⵙⴰⵔⵡⴰ / exploitation

ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ, ⵜⴰⵙⴰⵔⵡⴰ / exploitation

ΩÉ ¡Ør àp °SGp • l n r
ΩÉ ¡Ør àp °SGp •
l
n
r

ⵜⴰⵙⵇⵙⵉⵜ / interrogation

»eÉp ¡Ør àp °SGp • n r ⴰⵙⵇⵙⴰⵢ / interrogatif ΩÉ≤n n °SGp • n
»eÉp
¡Ør àp °SGp •
n
r
ⴰⵙⵇⵙⴰⵢ / interrogatif
ΩÉ≤n n °SGp •
n
à
r
ⵏⵎ / être droit
ál eÉ≤n àp °SGp •
n
r
ⵜⴰⵏⵓⵎⵉ / droiture
∫Él
n Ñ≤r àp °SGp •
r
ⴰⵙⵏⴱⴳⵉ / accueil
πn n Ñ≤r n °SGp •
à
r
ⵙⵏⵓⵊⵓ / accueillir
∫l Ón ≤r àp °SGp •
r
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ / indépendance
≈≤n ∏r n °SGp •
à
r
ⴱⴱⵓⵥⵥⵕ, ⵥⵥⵍ / s'allonger
Il QÉ ªàp °SGp •
n
n
r

ⴰⵎⵙⵇⵙⵉ / questionnaire

sô ª n n °SGp r • à ⴽⴽ / durer êÉ n æàp r
sô ª n n °SGp r •
à
ⴽⴽ / durer
êÉ n æàp r °SGp •
l
à
r
ⴰⵙⴼⵍⵓ / déduction

12

álaÉn °†n àp °SGp • r
álaÉn
°†n
àp °SGp •
r

ⴰⵙⵏⵓⵊⵉ / réception

´Én £n n °SGp • à r
´Én
£n n °SGp •
à
r

ⵉⵖⵉⵢ, ⵉⵥⴹⵉⵕ, ⵣⵎⵔ / pouvoir

ál YÉ£n àp °SGp • n r
ál YÉ£n àp °SGp •
n
r

ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ, ⵜⵉⵖⵉⵢⵜ, ⵜⵉⵣⵎⵔⵜ /

pouvoir

sπ¶n n °SGp • à r
sπ¶n n °SGp •
à
r

ⵙⵎⴰⵍⵓ / se mettre à l'ombre

QÉ ¡¶r àp °SGppp • l n r
QÉ ¡¶r àp °SGppp •
l
n
r

ⴰⵙⵃⵙⵓ / récitation

»YÉp ª L QÉ ¡¶r àp °SGppp • n n l n r
»YÉp
ª L QÉ ¡¶r àp °SGppp •
n
n
l
n
r

ⴰⵙⵃⵙⵓ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ / récitation collective

Il QÉ ©àp °SGp • n n r
Il QÉ ©àp °SGp •
n
n
r

ⴰⵍⵡⴰ / métaphore

º∏n n © à r n °SGp r •
º∏n n
© à
r n
°SGp r •

ⵏⵏⵖⵎⵙ / s'informer

QÉ ª ©àp r °SGp • l n r
QÉ ª ©àp r °SGp •
l
n
r

ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ / colonisation

∫Él ª ©àp r °SGp • n r
∫Él
ª ©àp r °SGp •
n
r

ⴰⵙⵎⵔⵙ / utilisation

ô ª n © n à °SGp r • n r
ô ª n
©
n à
°SGp r •
n
r

ⵙⴷⵓⵔⵔⵉ / coloniser

πn ª r n à © °SGp r • n
πn ª r n à
©
°SGp r •
n

ⵙⵙⵎⵔⵙ / réemployer, utiliser

¢U ¢T ¢S R Q P O ñ ì ê ç ä Ü CG

¢U

¢T

¢S

R

Q

P

O

ñ

ì

ê

ç

ä

Ü

CG

∑n ô n à°Tr Gp

n

CG õ n ¡ r n °SGp r

à

w»aÉp µ °SEGp

n

r

Gp n CG õ n ¡ r n °SGp r à w»aÉp µ °SEGp • n

ⴰⴹⵕⵕⴰⴼ, ⴰⵅⵔⵔⴰⵣ / cordonnier

܃∏o °S o CG • l r
܃∏o °S o CG •
l
r

ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ / style

n e ô «Zn

o

Ñ

o

r

܃∏o °S o CG • l r
܃∏o °S o CG •
l
r

(ƒëf) ôm °TÉp

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ / style indirect

ô°TÉp l Ñ n e ܃∏o °S o CG • o l r
ô°TÉp l
Ñ
n e ܃∏o °S o CG •
o
l
r

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ / style direct

º l °SGp • r
º l °SGp •
r

ⴰⵙⵙⴰⵖ, ⵉⵙⵎ / nom

ámndBG º °SGp

o

r

ⴰⵙⵙⴰⵖ, ⵉⵙⵎ / nom ámndBG º °SGp • o r ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ / nom d’instrument

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙ / nom d’instrument

º∏n Y º °SGp • m n o r
º∏n Y º °SGp •
m
n
o
r

ⵉⵙⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ / nom propre

πm YÉp

an º °SGp

r

o

ⵉⵥⵍⵉⵏ / nom propre πm YÉp an º °SGp • r o ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ /

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ / nom d’agent

n

µ e º °SGp

¿Ém

n

o

r

/ nom d’agent n µ e º °SGp • ¿Ém n o r ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ / nom de lieu

Oo ƒ °SCG • n r
Oo ƒ °SCG •
n
r

ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ, ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ / noir

sO ƒ °SGp • n r
sO ƒ °SGp •
n
r

ⵉⵙⴳⵉⵏ, ⵏⴳⵉⵍ / être noir

…QÉp

°Tn EGp

ⵏⴳⵉⵍ / être noir …QÉp °Tn EGp • ⴰⵎⵙⴽⴰⵏ / démonstratif ∑n ô n à°Tr Gp

ⴰⵎⵙⴽⴰⵏ / démonstratif

∑n ô n à°Tr Gp • n
∑n ô n à°Tr Gp •
n

ⵛⵛⵓⵔ / partager

13

CG õ ¡ °SGp • n r à n r
CG õ ¡ °SGp •
n
r
à
n
r

ⴼⵍⵍⴰ, ⵟⵏⵥ / se moquer

AGõ ¡àp °SG • l r r
AGõ ¡àp °SG •
l
r r

ⴰⴼⵍⵍⴰ / moquerie

(≈∏n Y) ≈nd ƒ °SGp • n r à n r ⵃⵡⵡⵥ / conquérir (kGQƒ
(≈∏n Y) ≈nd ƒ °SGp •
n
r
à
n
r
ⵃⵡⵡⵥ / conquérir
(kGQƒ Yòr e) ßn ≤n
o
n
« °SGp
à
r
n r

ⴷⵢ, ⵏⴽⵔ /

se réveiller (en sursaut)

ól °SCG • n
ól °SCG •
n

ⴰⵢⵔⴰⴷ, ⵉⵣⵎ / lion

´G ô °SEGp • l n r ⴰⵖⴰⵡⵍ / hâte Il ô °S o CG
´G ô °SEGp •
l
n
r
ⴰⵖⴰⵡⵍ / hâte
Il ô °S o CG •
n
r

ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ, ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵏⵜ, ⵜⴰⵡⵊⴰ / famille

Il ô °S o CG • n r
Il ô °S o CG •
n
r

ⵜⴰⴽⴰⵜ / foyer

´n ô °SCG • n r
´n
ô °SCG •
n
r

ⵏⵣⵖ, ⵖⴰⵡⵍ / se dépêcher, se hâter

πn Øn °S n CG • r
πn
Øn °S n CG •
r

ⵉⵣⴷⴰⵔ / en bas

•É≤l °SEGp r •
•É≤l
°SEGp r •

ⴰⵖⴹⴰⵕ, ⴰⵙⵜⵓⵜⵜⵉ /

action de faire tomber

§n ≤n °SCG • r
§n
≤n °SCG •
r

ⵔⴷⵍ, ⵖⴹⵕ, ⵙⴹⵕ, ⵙⵜⵜⵓⵜⵜⵉ /

faire tomber

h

`g

¿

¥

±

Æ

´

®

¢V

… h `g ¿ Ω ∫ ∑ ¥ ± Æ ´ ® • ¢V

Qhp

ô ªrdG AG ƒ°VCGr

o

o

o

n

i ô n à°Tr Gp

n

(≈dEG)≈¨n °UCG • r
(≈dEG)≈¨n °UCG •
r

ⵙⵙⴼⵍⴷ / écouter

ôØn °UCG • o r
ôØn °UCG •
o
r

ⴰⵡⵔⴰⵖ / jaune

sôØn °UGp • r
sôØn °UGp •
r

ⵡⵔⵉⵖ / être jaune

QG ôØp °UGp • l n r
QG ôØp °UGp •
l
n
r

ⴰⵙⵡⵔⵉⵖ / action de jaunir

πl °U n CG • r ⴰⵎⵓⴷ / origine Ö«°Up n o CG •
πl °U n CG •
r
ⴰⵎⵓⴷ / origine
Ö«°Up n o CG •

ⴰⵖ / être atteint

AÉ°VCGn n

ⵙⵙⵉⴷⴷ, ⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ / éclairer, illuminer

AÉ°VCGn n

ⴼⴰⵡ, ⵉⴼⵉⵡ / s’illuminer

°VCGn

´Én

ⵊⵍⵓ, ⵣⵍ / perdre

n

±É°VCGn

ⵔⵏⵉ / ajouter

álaÉn

°Vn

EGp

ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ / rajout

Qhp

ô ªrdG AG ƒ°VCGr

o

o

o

n

ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ / feux de circulation

14

i ô n à°Tr Gp • n ⵙⵖ / acheter πn © n à°Tr Gp
i
ô n à°Tr Gp •
n
ⵙⵖ / acheter
πn
© n à°Tr Gp •
n

ⴰⵖ, ⵔⵖ / être allumé

∫Él ¨n àp°Tr Gp

n ⴰⵖ, ⵔⵖ / être allumé ∫Él ¨n àp°Tr Gp • ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ / fonctionnement s≥ n

ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ / fonctionnement

s≥ n à°Tr Gp •
s≥
n à°Tr Gp •

ⵙⵙⵓⵔⵜ / dériver

¥Él ≤n àp°Tr Gp

• ⵙⵙⵓⵔⵜ / dériver ¥Él ≤n àp°Tr Gp • ⵜⴰⵡⴰⴼⵓⵖⵜ / dérivation ≈ µ n n

ⵜⴰⵡⴰⴼⵓⵖⵜ / dérivation

≈ µ n n à°Tr Gp •
≈ µ
n
n à°Tr Gp •

ⵚⵕⴹ / porter plainte

πn ©°TCGr n • ⵇⵇⴷ, ⵙⵙⵉⵖ, ⵙⵙⵔⵖ / allumer ≈Øn °TCGr •
πn
©°TCGr
n
ⵇⵇⴷ, ⵙⵙⵉⵖ, ⵙⵙⵔⵖ / allumer
≈Øn °TCGr

ⵊⵊⵓⵊⵉ, ⵙⴳⵏⴼⴰ, ⵙⵙⵓⵊⵊⵉ / guérir

ÜÉ °UCG • n n
ÜÉ °UCG •
n
n

ⵉⵖⵥⵉⵏ / avoir raison

í °UCG • n Ñ n r
í °UCG •
n
Ñ
n
r

ⴰⵖⵓⵍ, ⴷⵡⵍ, ⵡⵔⵔⵉ (ⴷ) / devenir

™ l Ñ °U r o CG • o
l
Ñ
°U r o CG •
o

ⴰⴹⴰⴹ / doigt

ón © n °UCG r •
ón
©
n °UCG r •

ⵙⵙⵉⵍⵉ, ⵙⵙⵖⵍⵉ / faire monter

Ip ƒNr E’Gp n ô¨n °UCG • o r ⴰⵎⴰⵥⵓⵥ / benjamin
Ip ƒNr E’Gp
n
ô¨n °UCG •
o
r
ⴰⵎⴰⵥⵓⵥ / benjamin
¢U ¢T ¢S R Q P O ñ ì ê ç ä Ü CG

¢U

¢T

¢S

R

Q

P

O

ñ

ì

ê

ç

ä

Ü

CG

≈∏n YCG

r

QÉWn EGp

l

Qòn n YGp • n à r ⵙⵙⵉⵏⴼ(ⵉ), ⵙⵙⵓⵔⴼ, ⵡⴰⴷⵎ (ⵉ) / excuser ¢Vn ô
Qòn n YGp •
n
à
r
ⵙⵙⵉⵏⴼ(ⵉ), ⵙⵙⵓⵔⴼ, ⵡⴰⴷⵎ (ⵉ) /
excuser
¢Vn
ô n YGp r
à
n
ⴰⵎⵎ (ⵉ) / barrer
OÉ n
l
«àp
YGp •
r

ⵜⴰⵏⵎⵢⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵏⵏⵓⵎⵉ / habitude

Ö n é n YCG • r
Ö
n
é n YCG •
r

ⵙⵙⵓⵙⵎ / plaire

OGón YEGp • l r
OGón YEGp •
l
r

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ / formation

OGón YEGp • l r
OGón YEGp •
l
r

ⴰⵙⵃⵉⵢⵢⵍ, ⴰⵙⵎⵔⵉ / préparation

äÉp

ëØs°üdGn n

OGo

ón YEGp • r
ón YEGp •
r

ⴰⵙⴱⵜⵔ / mise en page

ê ô YCG • o n r
ê ô YCG •
o
n
r

ⴰⴱⵉⴹⴰⵕ, ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ, ⴰⵇⵊⴷⴰⵃ, ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ / boiteux

≈£n YCG • r
≈£n YCG •
r

ⴼⴽ, ⵡⵛ / donner

¿Ól YEGp • r
¿Ól
YEGp •
r

ⴰⵍⴰⵖⵉ, ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ / annonce, avis

ⵙⵏⵖⵎⵙ / informer

º∏n Y n CG • n r ≈∏n YCG • r
º∏n Y n CG •
n
r
≈∏n YCG •
r

ⴰⵎⵓⵣⵣⵓⵔ / maximal

15

QÉWn l EGp • ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔ / cadre CÉØn WCGr • ⵙⵙⵅⵙⵉ / éteindre »FÉp Øn
QÉWn l EGp •
ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔ / cadre
CÉØn WCGr
ⵙⵙⵅⵙⵉ / éteindre
»FÉp Øn Wr EGp •
ⴰⵎⵙⵙⵅⵙⵉ / pompier

sπWCGn

ⴰⴳⴳⵯ (ⴷ, ⵏⵏ), ⵙⵉⴳⴳ (ⵅⴼ) /

surplomber

™∏nWCGr n

ⵙⵙⵉⵍⵉ / faire monter

(≈∏n Y) ™∏nWCGr

n

n

ⵙⴽⵏ / montrer

(π «s∏dG) º∏nXCGr

r

n

ⵉⵍⵉⵙ / être sombre

IlOÉn YEGp • n ⴰⵍⵍⴰⵙ / répétition ô Ñ Y r n CG • n
IlOÉn
YEGp •
n
ⴰⵍⵍⴰⵙ / répétition
ô
Ñ
Y r n CG •
n n
ⵙⵙⵏⴹⵓ, ⵙⵙⵥⵡⴰ / faire passer
ô
Ñ
Y r n CG •
n n

ⵙⵙⵄⴷⵓ / faire traverser

OÉn

n YGp r

à

n ⵙⵙⵄⴷⵓ / faire traverser OÉn n YGp r • à ⵉⵎⵢⵓⵔ, ⵏⵏⵎⵢⵉⵔ, ⵏⵏⵓⵎ /

ⵉⵎⵢⵓⵔ, ⵏⵏⵎⵢⵉⵔ, ⵏⵏⵓⵎ / s’habituer

AGón àp YGp

l

r

ⵏⵏⵓⵎ / s’habituer AGón àp YGp • l r ⴰⴷⴷⵓⵢⵙⵔ / agression (≈∏Y) ión n YGp

ⴰⴷⴷⵓⵢⵙⵔ / agression

(≈∏Y) ión n YGp

à

r

/ agression (≈∏Y) ión n YGp • à r ⴷⴷⵓⵢⵙⵔ (ⵅⴼ) / agresser … h `g

ⴷⴷⵓⵢⵙⵔ (ⵅⴼ) / agresser

h

`g

¿

¥

±

Æ

´

®

¢V

… h `g ¿ Ω ∫ ∑ ¥ ± Æ ´ ® • ¢V

ón °ü n àbGr

n

(áØn °U)p

≈ ª n YCG r

í n n à n àarGp

(áØn °U)p ≈ ª n YCG r í n n à n àarGp • ⵙⴼⴰⵍ, ⵙⵕⵥⵎ

ⵙⴼⴰⵍ, ⵙⵕⵥⵎ / débuter, commencer

»°VGp

ôàparGp n

ⵙⵕⵥⵎ / débuter, commencer »°VGp ôàparGp n • ⵓⵔⴷⴰⵏ / hypothétique Æn ôaCGr • n ⴰⵔ

ⵓⵔⴷⴰⵏ / hypothétique

Æn ôaCGr • n ⴰⵔ / vider πo °†n aCGr •
Æn ôaCGr
n
ⴰⵔ / vider
πo °†n
aCGr

ⴰⴼ / être meilleur

ô£n n ar n CG

aCGr • ⴰⴼ / être meilleur ô£n n ar n CG • ⵖⵓⵊⵊⵔ / déjeuner (prendre

ⵖⵓⵊⵊⵔ / déjeuner (prendre le petit déjeuner)

≥l ao o CG

/ déjeuner (prendre le petit déjeuner) ≥l ao o CG • ⵉⴷⵉⵔ / horizon ¢VGl ôàpbrrGp

ⵉⴷⵉⵔ / horizon

¢VGl

ôàpbrrGp n

ao o CG • ⵉⴷⵉⵔ / horizon ¢VGl ôàpbrrGp n • ⴰⵕⴹⴰⵍ, ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ / emprunt Ü

ⴰⵕⴹⴰⵍ, ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ / emprunt

Ü ô n àbrGp • n n
Ü ô n àbrGp •
n
n

ⴰⵥ / s'approcher, être proche de

ì ô n àbrGp • n n
ì ô n àbrGp •
n
n

ⵙⵙⵓⵎⵔ / proposer

¢Vn

ô n n àbrGp

n n ⵙⵙⵓⵎⵔ / proposer ¢Vn ô n n àbrGp • ⵕⴹⵍ / emprunter OÉ °üàpbrGp

ⵕⴹⵍ / emprunter

OÉ °üàpbrGp • l n
OÉ °üàpbrGp •
l
n

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ / économie

ón °ü n àbGr

n

•

ⴰⴷⵔ / économiser

16

(áØn °U)p

≈ ª YCG r • n
≈ ª YCG r •
n

ⴰⴱⵓⴽⴰⴹ, ⴰⴷⵔⵖⴰⵍ / aveugle

(πl ©a)p

r

≈ ª YCG r • n
≈ ª YCG r •
n

ⵙⴱⵓⴽⴹ, ⵙⴹⵕⵖⵍ / aveugler

çÉZCGn

•

ⵇⵇⵉⵍ, ⵍⵍⵉⵍ, ⵖⴰⵡⵍ / secourir

ÜG ôàpZr Gp • l n ⴰⵣⵡⴰⴳ / expatriation Ü ô n àZr Gp •
ÜG ôàpZr Gp •
l
n
ⴰⵣⵡⴰⴳ / expatriation
Ü ô n àZr Gp •
n
n
ⵣⵓⴳ / s'expatrier
AG ôZr EGp •
l
n
ⵙⵙⴰⵔ / attrait
¥n ôZCGr
n

ⵙⵙⵏⴳⴹ / noyer

¥Ól

Zr EGp

ôZCGr • n ⵙⵙⵏⴳⴹ / noyer ¥Ól Zr EGp • ⴰⵇⵇⴰⵏ, ⵜⴰⵔⴳⵍⴰ / fermeture ≥n

ⴰⵇⵇⴰⵏ, ⵜⴰⵔⴳⵍⴰ / fermeture

≥n ∏nZCGr

•

ⵔⴳⵍ, ⵇⵇⵏ / fermer

AÉ l n æZr EGp

• ⵔⴳⵍ, ⵇⵇⵏ / fermer AÉ l n æZr EGp • ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ, ⴰⵙⵙⵉⵔⵡ / enrichissement

ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ, ⴰⵙⵙⵉⵔⵡ / enrichissement

ⵙⴱⵓⵖⵍⵓ, ⵙⵙⵉⵔⵡ / enrichir

ⵉⵣⵍⵉ / chanson

≈ n æZCGr • ás«l æpZr o CG •
≈ n æZCGr
ás«l
æpZr o CG •

ìÉ l n ààparGp

• ás«l æpZr o CG • ìÉ l n ààparGp • ⴰⵙⵕⵥⵎ / commencement ¢U ¢T

ⴰⵙⵕⵥⵎ / commencement

¢U ¢T ¢S R Q P O ñ ì ê ç ä Ü CG

¢U

¢T

¢S

R

Q

P

O

ñ

ì

ê

ç

ä

Ü

CG

¢ù«ªp în rdG

o

álnfGsƒ ëbr o CG

o

(Ωƒj) óo MC’G • n
(Ωƒj) óo MC’G •
n

ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ / dimanche

AÉ ©Hp QC’G

o

n

r

n ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ / dimanche AÉ ©Hp QC’G • o n r ⴰⴽⵕⴰⵙ / mercredi ¿B’Gn •

ⴰⴽⵕⴰⵙ / mercredi

¿B’Gn

•

ⵕⵅⵅⵓ, ⵖⵉⵍⴰⴷ / maintenant

¢ù n n ÑrdCG

ⵖⵉⵍⴰⴷ / maintenant ¢ù n n ÑrdCG • ⵙⵙⵉⵕⴹ / habiller   álndBG •

ⵙⵙⵉⵕⴹ / habiller

 

álndBG

álndBG •

ⵉⵎⵉⵙ / instrument

ápWÉs«n îp rdG áondBG • ⵜⴰⵎⴳⵏⵓⵜ / machine à coudre ôjm ƒp °ünJ áondBG •
ápWÉs«n
îp rdG áondBG •
ⵜⴰⵎⴳⵏⵓⵜ / machine à coudre
ôjm
ƒp °ünJ áondBG •
r
ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⴰⴼⵜ / appareil photo
AÉ≤n l àprdGp •
ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ, ⴰⵎⵙⴰⴳⴰⵔ / rencontre
≈≤n n àrdGp •
ⵎⵎⵉⵇⵇⵉⵔ, ⵎⵙⴰⴳⴰⵔ, ⵏⵎⵓⴳⴳⵓⵔ /
rencontrer
Ö ¡ n àrdGp • n n ⴰⵖ / être allumé AÉKÓtãdG o • ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ
Ö ¡ n àrdGp •
n
n
ⴰⵖ / être allumé
AÉKÓtãdG o •
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ / mardi
áo ©
n
ª érdG •
o
o

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ / vendredi

¢ù«ªp o în rdG • ⴰⴽⵡⴰⵙ / jeudi
¢ù«ªp o în rdG •
ⴰⴽⵡⴰⵙ / jeudi

17

álnfGsƒ ëbr o CG • o
álnfGsƒ ëbr o CG •
o

ⵜⴰⵢⵙⴰ / marguerite

º °ùbr n CG • n n ⴳⴳⴰⵍⵍ / jurer õØn bCGr n •
º °ùbr n CG •
n
n
ⴳⴳⴰⵍⵍ / jurer
õØn bCGr
n

ⵙⵙⵏⴹⵓ / faire traverser

ô n o àcr o CG

/ faire traverser ô n Hƒ o àcr o CG • ⴽⵟⵓⴱⵕ / octobre   ônãcCGr

ⴽⵟⵓⴱⵕ / octobre

 

ônãcCGr

o

•

ⵓⴳⴳⴰⵔ / plus

 

πn cCGn

•

ⵛⵛ / manger

 

πl cCGr

•

ⵎⴰⵜⵛⴰ, ⵓⵜⵛⵉ / nourriture

êÉLOn

m

ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⵢⴰⵥⵉⴹ / poulet

©s°ûdGp

(ô«p

ëp Wn

ø«p

r

øe)p

áo ∏ncr o CG • ál∏ncr o CG •
áo ∏ncr o CG •
ál∏ncr o CG •

ⴰⵣⵎⴱⵓ /

mets à base de farine d'orge

(»fÉp £≤n

rdG h ܃p

n

o

ërdG øep ™ n °üoJ) ál∏ncr o CG

Ñ

o

n

o

æ

r

o ërdG øep ™ n °üoJ) ál∏ncr o CG • Ñ o n o æ r

ⵓⵔⴽⵉⵎⵏ / repas aux céréales et aux légumes secs

’EGq

ⵖⵉⵔ / excepté, sauf

ø « r n ærKE’Gp

o

ⴰⵢⵏⴰⵙ / lundi

h

`g

¿

¥

±

Æ

´

®

¢V

… h `g ¿ Ω ∫ ∑ ¥ ± Æ ´ ® • ¢V

(`d)p

n

ø µ e n CG

n

r

âo

Ñs°ùdG

r

»dÉp ª LEGp ¿Éël n r àp eGp r • ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ / épreuve sommative
»dÉp ª LEGp ¿Éël
n
r
àp eGp r •
ⵉⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ /
épreuve sommative
êtôîsàdGn
p
¿Éo
ëàp n eGp •
r
ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵖ /
examen de sortie

êÉ eOr E’Grp

n

≥n arhp

¿Él

ëàp n eGp

r

sortie êÉ eOr E’Grp n ≥n arhp ¿Él ëàp n eGp • r ⵉⵔⵉⵎ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ

ⵉⵔⵉⵎ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ / épreuve en termes d’intégration

p

RÉs«l àp eGp r • ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ / avantage ICGl ô eGp • n r ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ,
RÉs«l
àp eGp r •
ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ / avantage
ICGl
ô eGp •
n
r
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ / femme
¢ùp
eCG r •

ⴰⵙⵙⵏⴰⵟ, ⵉⴹⴳⴰⵎ, ⵉⴹⵍⵍⵉ, ⵉⴹⵏⵏⴰⴹ / hier

∑Él

°ù n eEGp

r

ⵉⴹⵏⵏⴰⴹ / hier ∑Él °ù n eEGp • r ⵉⵎⵥ / action de tenir ∂n °ù

ⵉⵎⵥ / action de tenir

∂n °ù eCG • n r
∂n
°ù eCG •
n
r

ⴰⵎⵥ, ⵟⵟⴼ / prendre

∂n °ù eCG • n r
∂n
°ù eCG •
n
r

ⵛⴱⴱⵔ / tenir (avec force)

AÉ l © n eCG r •
AÉ l
©
n eCG r •

ⵜⴰⴹⵡⵡⴰⵕⵜ / abats

ás«l fÉp µ eEGp • n r ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ, ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ/ possibilité (`d)p ø µ e n
ás«l
fÉp µ eEGp •
n
r
ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ, ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ/ possibilité
(`d)p
ø µ e n CG •
n
n
r
ⴰⵖ (ⴷ) / être disponible

18

âo Ñs°ùdG r •
âo
Ñs°ùdG r •

ⴰⵚⵉⴹⵢⴰⵙ / samedi

ⵉⵎⵢⵓⵔ, ⵏⵏⵎⵢⵉⵔ, ⵏⵏⵓⵎ / s’habituer

ⵉⴼⴹ / mille

∞n dp n CG • ∞l rdCG •
∞n
dp n CG •
∞l rdCG •
ás«l FÉp n ÑØr dCGp • ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ / alphabet ºndCG l • ⴰⵏⴳⴰⵥ, ⴰⵟⵟⴰⵏ,
ás«l
FÉp n ÑØr dCGp
ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ / alphabet
ºndCG l •
ⴰⵏⴳⴰⵥ, ⴰⵟⵟⴰⵏ, ⵜⴰⵏⵖⵉⵡⵜ / douleur
≈ndEGp •
ⵖⴰⵔ / chez

ⴰⵎⴳⵔⵓⴷ, ⴰⵏⴰⵎⵢⴰⵔ / domestique

∞«l

dCGp

•
Ω ƒ n «dG • n r
Ω ƒ n «dG •
n
r

ⴰⵙⵙⴰ / aujourd'hui

 

wΩ o CG

wΩ o CG •

ⵉⵎⵎⴰ / mère (ma-)

ø«©p n

H

QC’G h áp n

r

n

© H

n

QC’G r tΩ o CG

n H QC’G h áp n r n © H n QC’G r tΩ o CG

n

ⵜⵉⵙⴽⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵖⵔⴰ / mille-pattes

ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ, ⵎⵏⵉⴷ / en face

ΩÉ eCG • n n ΩÉ e n CG • n n
ΩÉ eCG •
n
n
ΩÉ e n CG •
n
n

ⴰⵎⵏⵉⴷ (ⵏ), ⴷⴰⵜ / devant

¿Él ëàp n eGp • r
¿Él
ëàp n eGp •
r

ⵉⵔⵉⵎ / épreuve

¢U ¢T ¢S R Q P O ñ ì ê ç ä Ü CG

¢U

¢T

¢S

R

Q

P

O

ñ

ì

ê

ç

ä

Ü

CG

ô°ûn n àrfGp

n

πl eCG

n

ás«l fÉp nfCG

n àrfGp n πl eCG n ás«l fÉp n f C G • ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵅⴼⵜ / égoïsme

ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵅⴼⵜ / égoïsme

܃ l o Ñrf o CG

/ égoïsme ܃ l o Ñrf o CG • ⴰⵙⵍⴷⵉ / tuyau êÉ l n àrfEGp

ⴰⵙⵍⴷⵉ / tuyau

êÉ l n àrfEGp • ⴰⴼⴰⵔⵙ / production »YÉp ª L n êÉ n àrfEGp
êÉ l n àrfEGp •
ⴰⴼⴰⵔⵙ / production
»YÉp
ª L n êÉ n àrfEGp •
n
l

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ / production collective

…Op ôan êÉ n àrfEGp • r l
…Op ôan êÉ n àrfEGp •
r
l

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴷⴰⵏ / production individuelle

√É l n ÑàprfGp

/ production individuelle √É l n ÑàprfGp • ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ / attention ¬ n n

ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ / attention

¬ n n Ñ n àrfGp

/ attention ¬ n n Ñ n àrfGp • ⴰⵔⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ, ⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ

ⴰⵔⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ, ⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ / faire attention

è n n àrfCG

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ / faire attention è n n àrfCG • ⴼⵔⵙ / produire ÜÉîn l àprfGp •

ⴼⵔⵙ / produire

ÜÉîn l àprfGp

àrfCG • ⴼⵔⵙ / produire ÜÉîn l àprfGp • ⴰⵙⵜⴰⵢ / élection n n (…ƒp ¡Lp

ⴰⵙⵜⴰⵢ / élection

n

n

(…ƒp ¡Lp

¿É µ e ≈ndEG)p

n

Ö °ù n àrfGp • n n
Ö °ù n àrfGp •
n
n

ⴳ�, ⵓ / être originaire de

Ö °ù n àrfGp • n n
Ö °ù n àrfGp •
n
n

ⵎⵙ / avoir des liens de parenté

ô°ûn n n àrfGp

/ avoir des liens de parenté ô°ûn n n àrfGp • ⵔⵔⵓⴷⵓ / se propager 19

ⵔⵔⵓⴷⵓ / se propager

19

ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ, ⴰⵙⵉⵜⵎ / espoir

ⵏⵏⵓⵔⵣ / espérer

πl eCG • n πn eCG • n
πl
eCG •
n
πn
eCG •
n
AÓ eEGp • l r ⴰⵙⴼⵜⵓ / dictée ás«l FÓp eEGp • r ⴰⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ /
AÓ eEGp •
l
r
ⴰⵙⴼⵜⵓ / dictée
ás«l
FÓp
eEGp •
r
ⴰⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ / orthographe
¢ù∏n eCG •
o
r

ⴰⵍⴳⴳⵯⴰⵖ / doux

(≈∏n Y) ≈∏n eCG • n r
(≈∏n Y) ≈∏n eCG •
n
r

ⵙⵙⴼⵜⵓ / dicter

ø e r n CG • l ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ / Sécurité ô«eCGp l • ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ /
ø e r n CG •
l
ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ / Sécurité
ô«eCGp l
ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ / prince
Il ô«eCGp
n

ⵜⴰⵙⴷⴷⴰ / princesse

r

(π ©a)p

s¿CG

n ⵜⴰⵙⴷⴷⴰ / princesse r (π ©a)p s¿CG • ⵏⴷⴷⵔ, ⵏⵥⵉ / geindre ¢SÉnf l o

ⵏⴷⴷⵔ, ⵏⵥⵉ / geindre

¢SÉnf l o CG

• ⵏⴷⴷⵔ, ⵏⵥⵉ / geindre ¢SÉnf l o CG • ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵎⵉⴷⴷⵏ / gens ¢SÉnfÉnfCG •

ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵎⵉⴷⴷⵏ / gens

¢SÉnfÉnfCG

ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵎⵉⴷⴷⵏ / gens ¢SÉnfÉnfCG • ⴰⵏⴰⵏⴰⵚ / ananas   »fÉp n f C G

ⴰⵏⴰⵏⴰⵚ / ananas

 

»fÉp nfCG

»fÉp n f C G •

ⵎⵉⵔⵉⵅⴼ / égoïste

h

`g

¿

¥

±

Æ

´

®

¢V

… h `g ¿ Ω ∫ ∑ ¥ ± Æ ´ ® • ¢V

n

Ö

n

µ °ùrfGp

n

QÉ °üàprfGp

l

n

õ n érfCG n •
õ
n
érfCG n •

ⴳⴳ / réaliser

± ô ërfGp • n n n ⴰⵏⴼ / dévier AÉ l n æëp rfGp
± ô ërfGp •
n
n
n
ⴰⵏⴼ / dévier
AÉ l n æëp rfGp •
ⵉⴷⵔ / inclinaison
≈æ ërfGp •
n
n
ⴰⴷⵔ, ⴽⵏⵓ / se pencher
¢†n Øn în rfGp •
ⵣⴷⵔ (ⵅⴼ) / être plus bas que
¢TÉl
góp n rfGp •
ⴰⴱⵀⴰⴹ / étonnement
¢ûn
gón n rfGp •
ⴱⵀⴹ / être ahuri , s'étonner
∫n õrfCG •
n

ⵙⴹⵕ, ⵙⵓⴳⴳⵣ / faire descendre

¥’l

ⴰⵃⵍⵓⵍⵍⴹ, ⴰⵃⵕⵓⵊⵊⴹ, ⵓⵛⵓⴹ / glissage

õprfGp

ⴰⵃⵕⵓⵊⵊⴹ, ⵓⵛⵓⴹ / glissage õprfGp • ≥n nd õrfGp • n ⵃⵍⵓⵍⵍⴹ,

≥n nd õrfGp

n

ⵓⵛⵓⴹ / glissage õprfGp • ≥n nd õrfGp • n ⵃⵍⵓⵍⵍⴹ, ⵃⵕⵓⵊⵊⴹ, ⵛⵛⴹ / se

ⵃⵍⵓⵍⵍⴹ, ⵃⵕⵓⵊⵊⴹ, ⵛⵛⴹ / se glisser

¿Él

°ùrfEGp n

ⵛⵛⴹ / se glisser ¿Él °ùrfEGp n • ⴰⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵡⴷ / être humain ΩÉ é°ùp r

ⴰⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵡⴷ / être humain

ΩÉ é°ùp rfGp

l

n

/ être humain ΩÉ é°ùp r f G p • l n ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ / cohérence n

ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ / cohérence

n

Ö µ °ùrfGp

n

n

/ cohérence n Ö µ °ùrfGp • n n ⵏⵏⵖⵍ / être versé 20 QÉ °üàprfGp

ⵏⵏⵖⵍ / être versé

20

QÉ °üàprfGp • l n
QÉ °üàprfGp •
l
n

ⵜⴰⵏⵔⴰⵡⵜ / victoire

(≈∏n Y) ô °ü n àrfGp • n n n
(≈∏n Y) ô °ü n àrfGp •
n
n
n

ⵏⵔⵓ / vaincre

ô¶n n n àrfGp • ⴳⴳⴰⵏⵏⵉ, ⵇⵇⵍ, ⵕⴰⵊⴰ / attendre πn © n àrfGp •
ô¶n n n àrfGp •
ⴳⴳⴰⵏⵏⵉ, ⵇⵇⵍ, ⵕⴰⵊⴰ / attendre
πn © n àrfGp •
n
ⵇⵇⵏ / chausser
ñÉl
Øn àprfGp •
ⴰⴱⵣⴰⴳ / gonflement
ïn Øn n àrfGp •
ⴱⵣⴳ / être enflé , s'enfler
¢†n
Øn n àfGp •

ⴷⵓⵢ / sursauter

AÉ≤n l àprfGp

n àfGp • ⴷⵓⵢ / sursauter AÉ≤n l àprfGp • ⴰⵙⵜⴰⵢ / sélection ∫Él ≤n àprfGp

ⴰⵙⵜⴰⵢ / sélection

∫Él

≤n àprfGp

• ⴰⵙⵜⴰⵢ / sélection ∫Él ≤n àprfGp • ⴰⵎⵓⵜⵜⵉ / déplacement πn ≤nn n àrfG

ⴰⵎⵓⵜⵜⵉ / déplacement

πn ≤nn n àrfG

/ déplacement πn ≤nn n àrfG • ⵎⵎⵓⵜⵜⵉ / se déplacer ≈nãrf o CG •

ⵎⵎⵓⵜⵜⵉ / se déplacer

≈nãrf o CG

• ⵎⵎⵓⵜⵜⵉ / se déplacer ≈nãrf o CG • ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ / femelle ÜÉ érfEG • l

ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ / femelle

ÜÉ érfEG • l n
ÜÉ érfEG •
l
n

ⵜⴰⵔⵡⴰ / accouchement

Ö érfCG • n n
Ö érfCG •
n
n

ⴰⵔⵡ / enfanter

¢U ¢T ¢S R Q P O ñ ì ê ç ä Ü CG

¢U

¢T

¢S

R

Q

P

O

ñ

ì

ê

ç

ä

Ü

CG

AɪrfEG

l

sπ °ùrfGp

n

πn °üØnrfGp • n
πn °üØnrfGp •
n

ⵎⵙⴱⴹⵓ / se séparer

s∂ØnrfGp

• n ⵎⵙⴱⴹⵓ / se séparer s∂ØnrfGp • ⵏⵏⵓⵕⵥⵎ / se détacher ôjRÉp n æîdGn

ⵏⵏⵓⵕⵥⵎ / se détacher

ôjRÉp

n æîdGn

Gõrfƒ∏Ør rfCG

ôjRÉp n æîdGn Gõrfƒ∏Ør r f C G • ⴰⴷⵅⵛⴰⵎ ⵏ ⵉⵍⴼⴰⵡⵏ / grippe porcine

ⴰⴷⵅⵛⴰⵎ ⵏ ⵉⵍⴼⴰⵡⵏ / grippe porcine

Qƒ«t£dGp

Gõrfƒ∏Ør rfCG

grippe porcine Qƒ«t£dGp Gõrfƒ∏Ør r f C G • ⴰⴷⵅⵛⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ / grippe

ⴰⴷⵅⵛⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍⵏ / grippe aviaire

PÉl ≤nrfEGp •
PÉl
≤nrfEGp •

ⴰⵙⵙⵏⵊⵎ / sauvetage

¢UÉ≤nrfEGp

l

• ⴰⵙⵙⵏⵊⵎ / sauvetage ¢UÉ≤nrfEGp • l ⴰⵙⵇⵓⴹⴻⴹ / réduction ⵙⵙⵏⵊⵎ /

ⴰⵙⵇⵓⴹⴻⴹ / réduction

ⵙⵙⵏⵊⵎ / sauver

¢VGl

ⴰⵎⵎⵏⴷⵓ, ⴰⵏⵜⴰⵍ, ⵓⴼⵓⴹ / disparition

¢Vn

ⵏⵜⵍ, ⴰⴼⵓⴹ, ⵎⵎⵏⴷⵓ / disparaître

´É£≤prfGp l

ⵎⵎⵏⴷⵓ / disparaître ´É£≤prfGp l • ⴰⵏⵏⴳⵣⴰ / interruption prématurée ™£n n

ⴰⵏⵏⴳⵣⴰ / interruption prématurée

™£n n ≤nrfGp

/ interruption prématurée ™£n n ≤nrfGp • ⵏⵏⴳⵣⵓ / être interrompu ô °ù µrfGp • n

ⵏⵏⴳⵣⵓ / être interrompu

ô °ù µrfGp • n n n
ô °ù µrfGp •
n
n
n

ⵕⵥ / se casser

AɪrfEG l

µrfGp • n n n ⵕⵥ / se casser AɪrfEG l • ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ / développement 21

ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ / développement

21

sπ °ùrfGp • n
sπ °ùrfGp •
n

ⵏⵏⵙⵔⵓⵔⴼ / s'esquiver

≈ °ùrfCG • n
≈ °ùrfCG •
n

ⵙⵜⵜⵓ / faire oublier

CÉ°ûn rfCG

n ⵙⵜⵜⵓ / faire oublier CÉ°ûn r f C G • ⵙⵙⴳⵎ / éduquer (≈dEG) ân

ⵙⵙⴳⵎ / éduquer

(≈dEG) ân °ürfCG n •
(≈dEG) ân
°ürfCG n •

ⵙⵙⴼⵍⴷ / écouter

CÉØn £n rfGp

ⵙⵙⴼⵍⴷ / écouter CÉØn £n r f G p • ⵅⵙⵉ / être éteint AÉØn l

ⵅⵙⵉ / être éteint

AÉØn l £p rfGp

ⵅⵙⵉ / être éteint AÉØn l £p r f G p • ⴰⵅⵙⵙⵓⵢ / action d'éteindre

ⴰⵅⵙⵙⵓⵢ / action d'éteindre

Ωón ©rfGp • n n ⵉⵍⵉⵃ / faire défaut ∞l rfCG • ⴰⵏⵣⴰⵔⵏ / nez
Ωón ©rfGp •
n
n
ⵉⵍⵉⵃ / faire défaut
∞l rfCG •
ⴰⵏⵣⴰⵔⵏ / nez
ìÉ l n àØprfGp •

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ / ouverture

í n n àØnrfGp

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ / ouverture í n n àØnrfGp • ⵏⵏⵓⵕⵥⵎ, ⵕⵥⵎ / s'ouvrir QÉ éØprfGp

ⵏⵏⵓⵕⵥⵎ, ⵕⵥⵎ / s'ouvrir

QÉ éØprfGp • l n
QÉ éØprfGp •
l
n

ⴰⴱⴱⴰⵇⵇⵉ, ⴰⴹⵓⵇⵇⵥ, ⴰⵟⵟⵉⵇⵇⵚ /

explosion

ô éØnrfGp • n n
ô éØnrfGp •
n
n

ⴱⴱⴰⵇⵇⵉ, ⴹⴹⵓⵇⵇⵥ, ⵟⵟⵉⵇⵇⵚ /

s'exploser

h

`g

¿

¥

±

Æ

´

®

¢V

… h `g ¿ Ω ∫ ∑ ¥ ± Æ ´ ® • ¢V

ø r jCG

n

áp n jÉصdGp

AɪrfEG

o

¢S h n CG • l r
¢S h n CG •
l
r

ⴰⵔⴽⵙⵉⵎ / lynx

ñÉl °S hCG • n r
ñÉl
°S hCG •
n
r

ⵉⵔⴽⴰⵏ / crasse

§o °S hCG • n r
§o °S hCG •
n
r

ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ / central

πn °U hCG • n r
πn °U hCG •
n
r

ⵙⵙⵉⵡⴹ, ⵙⵙⵍⴽⵎ / transmettre, faire arriver

ón bn hCG • r ⵇⵇⴷ / allumer ∞n bn hCG • r
ón bn hCG •
r
ⵇⵇⴷ / allumer
∞n
bn hCG •
r

ⴰⵎⵎ (ⵉ) / contrecarrer

∫shCGl • ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ / premier É°†k r jCG • ⴰⵍⵜⵓ / encore ®Él ≤jn EGp
∫shCGl
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ / premier
É°†k
r jCG •
ⴰⵍⵜⵓ / encore
®Él
≤jn
EGp
ⴰⵙⴼⴰⴼⴰ / réveil
(≈≤«n
°Sƒp
e) ´É≤jn
o
l
EGp
ⵜⴰⵍⴰⵍⴰⵢⵜ, ⵜⴰⵏⵉⵅⵜ / rythme

ⵙⴼⴰⴼⴰ / réveiller

ⵓⴷⴰⴷ / mouflon

ⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵏⵣⴰ / où

22

áp n jÉصdGp

AɪrfEG o

/ où 22 áp n jÉصdGp AɪrfEG o • ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ / développement

ⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ /

développement de la

compétence

QÉ ¡rfGp • n n ⵔⴷⵍ / s'écrouler Ωõp ¡rfGp • n n
QÉ ¡rfGp •
n